םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוברת~ישאר    
   

ןדמק תורענ
ןווא ןיי'ג

תאמ 'ןדמק תורענ' רפסה ךותמ 2 קרפ
2005 ,בירעמ תאצוה ,ןווא ןיי'ג


.תיבב איה עתפלו
18:27
תא תיבב תא חבונו ץפקמה בלכה הנהו תיבב ומכ ןיא .הרידל תסנכנ איה
הנומש ,תועדוהמ עקפתמ ןובישמה .בלכ ,התיבה רוזחל דמחנ המכ ,תיבב
,קיתה תא הכילשמ איה .תוקד רשע תוכחל תולוכי הלא ךא ,קויד רתיל
ףקשנ םשמ ,הוולעה-יריתע םינגה לא תאצל בלכל החינמ ,ןולחה תא תחתופ
,הטוסה רמוכה לש הייסנכה וזש אלא רפכב רוגל ומכ שממ ,הייסנכה חירצ
םש בכש אל אוהו ,ותטימב תמ ריעצה תדה-שיא תא וליג הבש וז
היה אוה ,בברמ-הייקנו תספסופמ המ'גיפב שובל ,תובולש ויתועורזשכ
זופת חלפ ,תחתב ול עוקת יתוכאלמ ןיז ,הטימה ידומע תעבראל תופכ
,תואלשלש ,םיבלגמ ,איהש תיווז לכמ הצצה תורשפאמה תוארמ וביבס ,ויפב
ןקתמ םגו ,לוכו לכמ לוכה ,שממ םיליחבמ ואידיו יטרס ,םילוחכ תע-יבתכ
ביבס הכורכ תחא ,תואלשלשל וירבע ינשמ רבוחמה טומ ןיעמ ,בינגמ
.ותוא גרהש המ ,םירמוא ךכ ,הזו ,ולש םיציבה ביבס היינשהו וראווצ
תדה-ןהוכ ,בוטה רמוכה תא םכמצעל וראת ,הזמ םיקנחנש דע בר ןמז ףלוח
לש ותדלוה םוי) דלומה גחב היילצל ןכומ ודוה לוגנרת ומכ דוקע ,דבכנה
עדוי עודי ,תומימת תוקד םירשע ךשמב העונת תלוכי ללושמ ,(ונודא
תורשיה הליהקה תורבח ,וינימאמ תדעב רתויב תוקידצה תוינורטמהש
ותחונתב ותוא הנאצמתש ןה ,םינינפה-תויודעו ןגידרקה-תושובל ,לגרסכ
אל ןה ,הככ יתוא אוצמל ןהל חינת לא ,ילא ,ותעדמ אצי חטב אוה .וז
אלא ,םיהולא םשב רמוכה ינא ,וזכש החונתב אל ,ןאכ יתוא אוצמל תולוכי
.ףרצמה רוכ ארקנש המ הז .ןכש יאדווב .הרקש המ קוידב הזש


,ךל טאל .רבכ יתוא יליכאת התיבה תעגה ,תחא דועו הללי ,לותחה אב הנה
ןושיעה ירזע לכ הבו הכרעה תא שפחל שי תישאר .ךתומכש הוורפ רודכ
בטימ יפ-לע וידחי םתוא רבחל לוגלג תוריינ השולש תחקל זאו םייבבושה
קבטה תא ןקורל טייל למאקה לש רפתה-וק תא קקלל םינשה-תבר תרוסמה
דצ ףורשל הבהל קילדהל זאו ,אוה הנה ?ןיוזמה סארגה הפיא ,ריינה ךותל
ןשע לש קיקדה םרזב טיבהל קיבדהו רוחשה סיבאנקה שוג לש דחא
בשעה תא רזפל ,ודנרוט תפוס ומכ לברעתמו הלעמ ול לסלתסמה לוכת-לוחכ
ספה תא קקלל תונמוימו תוזירז תועבצאב קסעה לכ תא לגלגל קבטה לעמ
ןוטרק רטליפ עוקתל דחא הצק תולק בבוסל ותוא םוטאל ,וכרואל קיבדה
הברה רבכ הז ,ייחב ,הוא .שורפלו לכלכתה ריינה תא קילדהל ינשה הצקב
.שארל הל הלוע תומימחה תא השחו תוקומע בוש תפאוש איה .בוט רתוי
ךירצ שישח ןשעל םיכירצ םלוכ ,ייחב ,הפסה ךותל תעקוש איה תעכ תכיוחמ
הוולש ספות התא ,עיגרמ ךכ-לכ ,יפיכ ךכ-לכ הז הבוח ןושיע קוח קקוחל
,לוכאל ךממ ענומ אל הז ,ךייח תא תויחל ךל עירפמ אל וליפא הזו וזכש
תא הכה אל םלועמ דחא ףא ,תמאב הדונ הבה ,םירחאל דמחנ תויהל ,ןושיל
,ילוא ,יקסיו קובקב יצח :טניו'ג הזיא ןשיעש םושמ קר ותשיא
היהי אל בשע םרג רשע-השימח ןשעת קר םא ךא ,ילוא ,תוריב הרשע-עברא
.םירבג .תרבגה לע רבדל אלש החל ריינ תיקשל וליפא ץיברהל חוכ ךל
,םהלש תומחלמה תא תונמממ ונחנא ,תופעות ןוה םישנל םילוע םירבג
ונחנא ,הרוצה תא הזל הז וערקש ירחא םתוא רופתל ידכ תומלשמ ונחנא
םירבג ללגב הנש ידמ תוכלוהו תולדג תוימרפ חוטיבה תורבחל תומלשמ
ןולחה ךרד םיבנגתמ וא תכרעמה תא תחקל ידכ תינוכמ לש תונולח םיצפנמש
תא םיבנוגו הטימב ךל םינברחמ ,הרידה תא ךל םיבירחמ ,ירוחאה
ונאש םושמ תורחואמ הליל תועשב תוינומל תומלשמ ונחנא ,ואידיווה
רובע תומלשמ ונחנא ,ןודנול לש םיכושחה תובוחרב דועצל ידכמ תודחופמ
הז חצר תוכמ םיסינכמו םירכתשמ םהשכ םירבגה םימרוגש םיקזנה ןוקית
הלא ויה םא ,לוהוכלאה תא איצמה ימ ןיינעמ ,םידליל וא השיאל וא הזל
,ונ ,הרכה דוביא ןיבל ביקרמ חופת ןיב רשקה תא ואצמש איה וא אוה
.ןובישמהמ רתוי םלעתהל רוסא ,ךמצע תא ימירת ,בוט


רותפכ לע תצחולו ןופלטל אסיכ תברקמ ,הסינכה רודזורפל תשגינ ונו'ג
.ןובישמה
.פיב
אצנ יאוב ,ךמולש המ ,ייה רמול יתרשקתה םתס ,קיימ הז ,ייה ,ונו'ג"
יילא ירשקתת והשיתמ
".עשת-תחא-םייתש-עברא-שמח-שולש-עברא-תחא-עבש-ספאל
.פיב
.תמ תייה .לקיימ ,חטב
"...ינא וז ,ייה ,ונו'ג"
,םירבג םע תורצ רופסניאו בהז בל םע תמטמוטמ תינידנולב הרבח .הרול
ותיא תאצוי תא דמחנ רבג תשגופ תא ,הריעצ הקוור לש תוליגרה תויעבה
?סקס תושעל םישנל רוסא ,המ ,רתוי רשקתמ אל אוה םיניידזמ םתא םיימעפ
הז ךיא ?רתוי ךתוא ריכהל הצור אל אוה ךתוא עדוי והשימש ירחא עודמ
אוה ךלש םחרה ראווצ ךותב תובידנב ולש ערזה לזונ רוזיפ םע דימש
.םיחצנ חצנל .דעל ?גוסנ
םש םורזי לוהוכלאש םירמוא ?ןוכנ ,תבש-יאצומב הביסמל האב תא ..."
".יילא ירשקתת .פופ יבכוכ לש תונוט ויהי םגו םימ ומכ
.פיב
.הרירב ןיא זא הרירב ןיאשכ ,הרול ,רדסב
,ךמולש המ עומשל הצור ינא ,הריקי ,יילא ירשקתת .אמיא וז ,ונו'ג"
".הקותמ
.פיב
ןוסא שחרתמשכ תרשקתמ דימת איה ,והשמ וא קסרתה סוטמש הארנכ .החנא
הצור ינא לואשל הנווכתה אל איה ,םייפג-יעוטקו םיגורה ינומה םע ארונ
.םייחב ןיידע תא םא תעדל הצור ינא לואשל הנווכתה איה ךמולש המ תעדל
.הלכס השיא
רבכ ינלל רשקתהל הסנמ ינא יעמשת ?ךמולש המ ,יבד וז ,ייה ,ונו'ג"
ינאו הנוע דימת הלש ןיוזמה ןובישמה תיבב אל םעפ ףא איהו םיימוי
?רדסב ,לוצלצ יל ריזחתש הל ידיגת ,ךיילא תרשקתמ איה םא .תגאדומ
".יתוחא ,תוארתהל
.פיב
.םימיוסמ םיגוחב הדגאל ויה ינל לש תויומלעיהה .שממ אל ,בוט .רזומ
םירופיס המכ םע םיימוי-םוי דוע רוזחת חטב איה .שדח אל הז
.ליגרכ ,הלש םינויזה לע בטיה םילבותמו םייתיירורעש
העבגה לע לויטל םיבלכה םע תאצל ךתעד המ ,יאולק וז ,יתוחא ,ייה"
וזיא ,תעדוי תא ,יתוחא ,ףילפס תצק יאיבתו ,הא ?שולשב ךרעב ?רחמ
".ייב ,תוארתהל .הנטק
.פיב
.ףיכב
"...רובידה תא ביחרא אל ינא ,יעמשת ,ירמ ,ינא וז ,יתריקי ,םולש"
.םידקת היהי הז
ךל יתרפיסש וז ,תעדוי תא ,הנגפהל רשקב תובוט תורושב יל שי לבא ..."
םא תעדל הצור ינאו רבמטפסב רשע-העבראב םייקתת איה ,םוי ותואב הילע
תא לבא ,בושח ארונ תמאב הז יכ םישנא ךתיא איבהלו אובל הלוכי תא
יל תתל הנכומ איהש תרמוא הריומ יכ ילכות אל םא הנשמ אל הז ,תעדוי
םא יל יעידות זא .עיגי גניטס םגש תבשוח ינאש יתרמא יכ םייתעש הזיא
".ייב ,ךתוא תבהוא ,רוזעל הלוכי תא
.פיב
תורעי תלצה לש הזה קסעב יתכבתסה ללכב ךיא .תאזה השיאה םע לזאזעל
.ןיוזמ םשג רעי יתיאר אל וליפא םייחב ?םשגה
שי .תבשמ לחה ידטסקורב עובשה דבוע ינא .קיי'ג הז ,ונו'ג ,ייה"
שי .ןיבי ןיבמהו המ ליבשב תעדוי תא ,תוקד יתשל ץופקל ילכותש יוכיס
".הבוב ,ילש רפסמה תא ךל
.פיב
.קיי'ג ,ךלש רפסמה תא יל שי ,ןבומכ
".תורורצ תורצב ינא ,יעיגתשכ דימ יילא ירשקתת השקבב ,ול וז ,ונו'ג"
.פיב
הנורחאל .הנכסמה ול ?םעפה הרק המ ,תנפרוחמ תצק תעמשנ ול ,ןיז הזיא
וטילחה םה ,הלש רבחה םע החחוש ,הרבעתה איה .הלק אל הפוקת הילע הרבע
,זאו הלפה התשע איה ,הזה לועשמב ןיידע דועצל הצור אל םהמ דחא ףאש
תא חקיתש הילע חרצו םעוזו רוכיש התיבה רזח אוה ,ןכ-ירחא םיימוי
תואמ-שולשה תא הצור אוהשו ,העווז תיארנ איה יכ לזאזעל םיידיב המצע
התוא קפד אוה ,םורזל ולחה תועמדהשכ ,זאו ,הרזחב ולש דנואפ םישימחו
.ןוימה רדחב רותב הדמע רבכ איה םמדל הלחהשכ תוחפל ,ונ .באפל רזחו
.רחא רבדל םינווכתמ .דחא רבד םירמוא .םירבג


ךותב תטטחמ איה .הבכ אוהש הלגמו הלגניצהמ תואירה-אולמ תפאוש ונו'ג
,םירובש םיליגעב ,תוחתפמב ,םינשי סובוטוא יסיטרכב האלמ הלסלס
חפל קרזיהל היה רומאש לבז דוע הזיאב עדוי םיהולאו םינטק תועבטמב
הקילדמ איה .ליעפ תיצמ תאצומ איהש דע ,םינש ,אל ,תועובש ינפל רבכ
...זאו עמשנ דחא לוצלצ קר .ול לש רפסמה תא תגייחמו ףילפסה תא שדחמ
"...ונו'ג ,ייה"
.הנזואמ תרפופשה תא קיחרהל תצלאנ ונו'גש ךכ-לכ תינלוק החוורה תאירק
אשונ אל חטב הז ...!תקחוצ תא ?בוש... ?היעבה המ !קתומ ,יעגרית ..."
,תקדוצ תא ,תרעטצמ ינא ,רדסב ,רדסב ... ?הרק הז ךיא לבא ...תוצלהל
אל ,אל ,אל ...תלוכי ךיא לואשל יתנווכתה ,הרק הז ךיא תעדוי ינא
תא ,יוא ,יתנווכתה ךכ-לכ השפיט תויהל תלוכי ךיא לואשל יתנווכתה
וישכע קר ,ול ,ילש אמיאב ...?ישעת המ זא ...יתנווכתה המל תעדוי
...הצור יתייה אל ינא םג ,דמוח ,ךתוא הניבמ ינא ...הנושארהמ תמלחה
,ול רפסל הכירצ תאש תבשוח ינא ,ול ,יוא ...?המ ...?ייסל רבכ תרפיס
ופוסב לבא תמדוקה םעפב הרק המ תרכוז ינא ,ןכ ...?אל ,אבאה ירה אוה
יכ .ךלש רבחה אוה יכ .אבאה אוה יכ ?המל ...ול רפסל יצלאית רבד לש
םא יתוא ינקתו ...יכ .םינימסתב ןיחבי אוה הצחמל וליפא הרכהב אוה םא
םש-יא םייובח דנואפ םישימחו תואמ-שולש ךל שי ןכ םא אלא ,העוט ינא
היהי לוכה ...והשפיאמ ףסכה תא גישהל יכרטצת ,ךלש םינותחתה תריגמב
עורג יכה הרקמבו ףסכ תצק יל שי .והשמ לע בושחנ ונחנא ?בוט ,רדסב
ינא ,יעמשת ...םיטמק רצוי הז ,יכבת לא ,יוא ...תיבגמ ךורעל לכונ
...?הקשמל באפב םדוק שגפינ ילוא לבא ,לש םע דלרוורדנאל הלילה תכלוה
םג ...ןכ ...בוט ...הנומשב ךרעב םור ןי'גנאב היהנ ונחנא חטב ,ןכ
".ייב .תא


השיש ךות תולפה יתש .ןמזה לע לבח .ואוו .תרהרוהמ ,תקתנמ ונו'ג
השיש .קוניתמ לוז רתוי תאז לכב לבא .לוז אל םג .בוט אל .םישדוח
תונקל רשפאש םיהדמ הז .אל ילואו .ילוא .םייתסי לוכה וישכעמ םישדוח
איה .טבמאל ןמזה עיגה .בוט .ריחמ ותואב הלפה וא ןיאקוק םרג העבש
המב ?םינמשה הפיא טבמאה ךותל ףצק ףצשב םימרוז םימה םיזרבה תא תחתופ
אל ,םוינרג תפיט .יסקס הז ,הז תא תבהוא ינא ?גמלא ץעב ?םעפה שמתשנ
קסעה לכ .ןימסי תצקו יתוא ררועתש התנמ טעמ ,דואמ קזח הז ,ידמ רתוי
םימרוז םימה ,בוט .םיענ חירה לבא ,לכש ןויז הזיא היפרתמוראה םע הזה
תונורא ןבל-רוחשב הפצר יחירא ,חבטמב .םינטקה תא ליכאהל תעה העיגה
ףדמ ,וו לכ לע םייולת קיטסלפמ תוקריו תוריפ תנמש עבצב םיעובצ ץע
קיטסלפ תועוב :ןולחה ןדא לע םלועה לכמ גלש-תופוסו םייונפ תידיו
תרהוזש תדחוימ הרדס) רדול וקסיסנרפ-ןס קרוי-וינ ןכותבו תולוכת
הדות ךא ידממ-ודו לוז רהוז ,לופקלבו סאגו-סאל זירפ הדומרב (הכשחב
ךא וללה תומוקמה לכב הרקיב אל םנמא ונו'ג ,הזה רהוזה לע ,ךכ לע לאל
היינשהו הלודג תחאה תוהזו תומודא תוירעק יתש .היזיוולטב םתוא התאר
ןוזמב היינשהו בצקה הל ןתנש םיימינפ םירביא יריישב האלמ תחאה ,הנטק
הזה רבדהש םינעוט םילותח ילעב הרשע לכמ העשת .ןומלס םעטב םילותח
תא בהוא אוהש רבתסמ ,האנהב םהונו ובג תא רמקמ לותחה הנה לבא חירסמ
םוקמוקהמ םימ תכפוש .םינטנטק ,הנה .הפהמ ער חיר ול שיש אלפ אל .הז
תאש ינפל יחירת ,ררקמהמ בלח ןוטרק האיצומ ,םינפב התה קיקש ,לפסל
הפיא .הבכ בוש טניו'גה ,ארח .םש דמע אוה ןמז המכ עדוי םיהולא תגזומ
?ילש ןיוזמה תיצמה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
הבוורלי של הריאליטי
ףסוי-תיב לטיל

עוגיות שקדים
ןרא הבוט

פרויקט 2y: חידון הריאליטי טראש
תכרעמ

ספיידרמן החדש
תכרעמ

אאוטסיידר ארט
תשק הלוש

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
5/7/09 22:29
ירוחש :תאמ
ןווא ןיי'גל הבוגתב
הדפקה ןיאש בשוח ינא םיירוטר םיעצמא לע דובעל ךירצ , רדהנ עטק
םיסחיתמ םתייה רוחש יתייה אל םא ילוא טסקטה לע
/http://wetybetty.insanejournal.comילא
http://bigtitss.diaryland.com/
ירוחשל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא