םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םידלי ךוניח~תוהמא~ישאר    
   

קט-ייהה תסרג ,ליח תשא
דלפנמולב לבנע


תוביסנב) תוכבל םהל תושרמ ונחנא םא
םישקעתמ ןיידע םה המל ,(תומייוסמ
?(תונמדזה לכב) חבטמל ונתוא ףוחדל
המדקל תרוסמ ןיב לודגה טקילפנוקה
םוינילימה תשא לש הנורגב דמוע ןיידע
םישגהל תפאושה הרוחבש ןכתיה - שדחה
המצעל תושרהל הלוכי אל המצע תא
?התיבח ףורשל


ידכ דע אל ינא תלוכי תניחבמ םג .אלש תמאב ,השפיט הרוחב אל ינא
םע קיפסמ ?המ םיעדוי .ןפוא לכב םרוצו הטוב ןפואב אל ,רסחב הקול ךכ
יב ומקנתי רבכ םילאה - הרהויה לע יל וחליס אנא .וזה השועמה תועינצה
אמא .רדסב שממ לבא ,שממ ינא :הז תא דיגהל תבייח ינא לבא - ךשמהב
דיגיש הז םג אצמנ םשו הפו ,המכח ינאש רמוא אבא ,הפי ינאש תרמוא
תקקותשמ ינא ול ינימ טקייבוא לש סחי יל קינעיו תחתה לע הבוט הלימ
.ךכ לכ
.ללכב הער אל היצרקטא תבשחנ ינא ,רבד לש ופוסב
תירזכא הכושמ - תומלשה ןיבל יניב תצצוחה יהשלכ הערגמ שי ,תאז לכבו
אלש אלו .לשבל תעדוי אל טושפ ינא - ץופקל חילצא אל םלועל הילעמ
וננחתהו ,יטסנמאו סיפ ןירג וברעתהש דע תוחפל ,ןכש חטב ,יתיסינ
.קיספאש


טייהנרפו סויצזלצ ןיב ןטקה לדבהה


היורש יתייהש הארנכ ,םעמועמב תרכוז ינא ילש הנושארה הגועה תא
םע דימ ךומסה חפל התוא ךילשהל יתצלאנש יל רוכז .םישוח לופרעב
דרפהל הנאימ ,השיטנ תדרח תזוחא ,התומכש תכבסותמ ,איהו ,התדיל
.תינבתהמ
.ילש אמא לש תדלומויה היה הז .בטיה תרכוז רבכ ינא הינשה םעפה תא
הנש לכב האיבמ ינאש המ תא הל איבהל םוקמבו התוא עיתפהל יתטלחה
.הגוע הל תופאל ,(בהוא ךויחו "בוט לזמ")
אלא ,הטושפ דלוקוש תגוע יתנכהו ילש "םילשבמ םידלי"ה רפס תא יתאצמ
לע דבוע ילש רונתהש דועב סויזלצ תולעמל ונווכתה ןוכתמבש יתעדי אלש
לע התוא איצוהל יתצלאנו ,ןמזב הנכומ התיה אל הגועה ךכיפל .טייהנרפ
התביכ איהש רחאל .הדובעהמ הרזח ילש אמאש ינפל םישדעו םרק םישל תנמ
הגועה תא יתרזחהו תורנהו םישדעה ,םרקה תא רהמ יתרסה ,תורנה תא
תצק הרוצהש אלא ,ידמל םיעט אקוד הפאמ איצוהל תנמ לע ,הפי רונתל
.םועטלמ םישנא העיתרה
אל דוע לבא ,רונתה תא םמחל םוח הזיאל יתעדי רבכ ישילשה ןויסנב
אל עבצהש אלא ,תילוקוש יתמש זא .ואקק קוידב אל הז תילוקושש יתעדי
ךופשל תוריחה תא ימצעל יתחקל תופכ 3 םישל םוקמבו ,קיפסמ ההכ היה
.הספוק יצח
דיגהל רשפא םירבד הברה .םיפסונ תונויסנ ומשרנ אל ,לאל חבשה ,זאמ
.םיידי םירהל יתמ תעדוי ינא לבא ,ילע
ףחדהו ,בוטה ןוצרה לכ םע .הלוכי אל ינא תוקנל םג ,הזב יד אל וליאכו
,םילנאפה תא ץרמב ףצרקלו הפצרה לע עורכל ,הנוגה השא לכבכ ,יב םעפמה
ימוגל תיגרלא ,יוקינ ירמוחל תיגרלא .רזנתהל תצלאנ ינא וז האנהמ םג
.ךירצ םא אפורמ רושיא יל שיו ,לכהל תיגרלא ,תופפכה לש


םילזרב םע הייזחב םילצינש תקפוד


לע דומלל יתצלאנ ,קט-ייהו הראז לש םלועב תינרדומ הרוחבכ ,וישכע
תנמ לע ,רתוי תצק ךירצ .תיטנגילטניא תיסוכ תויהלב יד ןיאש ירשב
םייניעב ךלש רבגה לע לכתסהל תעדל הכירצ תא .ךדועיי תא םישגהל
הדובעל אצי אוהש ירחאש תעדוי תא םא םג ,הרונ ףילחמ אוהשכ תוצירעמ
הכירצ תא .תיבב םיכיתנה לכ תא ףילחהל יצלאית תא ,בל בוטו רשואמ
לע רומשלו ,קו'ג לש והארמל הירטסיהב ץפקל ידכב תרדהנ תינקחש תויהל
תרזעב הלאכ הנומש תגרה לומתא קוידב ךיא ול רפסל אל ידכ םיהדמ קופיא
הז גוסמ עורא ליבשב קוידב תינקש דומח סני'ג לורבואו ףכפכ ,יירפס
אל ינא .(דויס ךרטצי ולש תיבה רשאכ הינשה םעפב ןוראהמ יאיצות ותוא)
לכ תויהל יתחלצה .ףוסב יתחלצה לבא ,חקל הז םינומיא לש םינש ,שיחכא
.תאז
הלגמ ינאשכ ,השח ינא ותוא לוכסתה תא ןיבהל םילוכי חטב םתא זא
ןתח אצמא םעפ יא םאה הלאשה תא תולעהל ידכ הב שי ,דבלב וז הערגמש
יתדמלש והשמ שי םא .ימויקל קודיצה תא קפסב דימעהל ףא ילואו
,תינרדומה השיאה הנחינ ןהב וללה תולעמה לכש הז ,ילש וזה תולבגומהמ
תרפאתמש ;םילזרבה לש הכימתה תא הכירצ איה יכ היזחה תא הפרש אלש
לש ןועשה תא תנכתל רבכ תעדויו רופיאמ היקנ תוארהל ידכ קר תועש
אוה םא ,ךלש רבגה לש ויניעב הז אוהכ תווש וללה תולעמה לכ ,ואדיוה
אכודמה טבמה תא ,הינש לש רירבשל ולו ,ךייניעב אוצמל לכוי אל
.תולילב םלח אוה הילע תינתייצהו העונכה השיאה לש ,ףופשהו
לבא ,דמחנ הז עובשב-םימעפ-שמח-תרזוע ליבשב קיפסמ החיוורמ תאש הז
התיבה רוזחל לכוי אל אוה םלועלש רמוא הז םא ,קיפסמ הצפמ אל הארנכ
.הקימונוקאמ תמתכומ הצלוחב םילצינש תקפוד חבטמב ךתוא אוצמלו


תיקשמ הטספ םיניכמש םירוחבל רשקבו


ףיעהל ותלוכיב ןיאש ךכ לע רצמ ,וישכע ןבצעתמ יאדו םירבגה לש םקלח
.עגרכ היואר ינא הל הנוגהה הפאכה תא יל
.וזגרתי ,"וזכש חצמ תוזעב לילכהל הזעמ איה ךיא"-
.םיקרועב םדה עפעפי ,"הלאכ אל ילש םירבחהו ,הזכ אל ינא ירה-
םייאי ,"יתשיא לש ןידעה הידי רוע לע סח טלחהבו ,רואנ רבג ינא"-
.םחצמב דירוה ץצופתהל
םתייהש לכש ,הלילח ,זומרל יתנווכתה אל .החילסה הלא לכ םע ,ןכבו
לכה ךסב ינא .םכתיב תופצר תא תפשפשמו תפפוכתמ יתוא תוארל אוה םיצור
תידימתה תונוכנהו חונה ייפואל תודוהו ,יתעדי רשא םירבגה לע תרבדמ
.הלאכ הברה הברה .הלאכ הברה ויה ,רשפתהל
תא רקבל קיספהל ,םיינרדומ םירבג תויהל ודמל םה םגש ,וללה םירבגהו
ןיכהל ;"חורה םע ףלח"ב םדריהל אל ונליבשב תוסנל ;תוגהונ ונחנאש ךיא
,הארנה יפכ ,םה םג - (םירידנ םירקמ) תושגר לע רבדלו תיקשמ הטספ
ומכ ךתוא לבקל םינכומ םה ץוח יפלכש תורמל ,ןכש .ןטק סננוסידב םיקול
םה ,'יאווא קייט'ה לע טלחהב תוצפמ ל"וחל תופוכתה תועיסנהשכ ,תאש
ךלוה ינא"מ לחה .תירשפא הלתמא לכב חבטמל ךתוא סינכהל תוסנל םישקעתמ
תאו ,םהב הניבמ אל תאש בשחמב םירבד המכ תושעלו קסידה תא תוחאל
עוסנל תונוכנב הלכו ,"?קתומ בוט ,תוסוכ ונל יפטשת םייתניב
תודחוימ תופפכ שי םש ,יבא לש דודה לש קרוי וינב דחוימ רוטסגארדל
ידכ קר הז לכו ,(ןבומכ ,יתימא הרקמ) ימוגל םייגרלאש םישנ(א)ל
תא אלמל ליבשב םילכ קיפסמ ןיאשכ ,םעפל םעפמ תחלצ ףוטשל ילכותש
.חידמה
תא שפחמ לכה ךסב רבגש ןימאהלו ילאנבה רבסהל ענכהל םאה ,ההות ינאו
תכיתח יל היהי ןכ םא יכ ,אלש הוקמ דואמ ינא ?םיסחי תכרעמב ולש אמא
.םלועל אשני אל הארנכש ,ךבסותמו ללמוא דלי


עצבמב וישכע ,הקימונוקא תרומת תועמד


שרוש רחא תוקחתהל ןויסינב ןמזה תא זבזבל ךירצ אל ילוא ,ילואו
יתלבו ימעפ דח ןפואב עגרכ יל תנתינה המבה תא לצנל טושפו ,היעבה
הננב תא םא ,הבתכה תא ארוקש רבג התא םא ,ךממ שקבלו ,רוזחשל ןתינ
רשפא ילוא - ימשב ןטק רסמ ול ריבעהל הלוכיו רבג הזיא הרקמב הריכמש
םכל ונישרהש םויב ונברקהש קנעה ןברוקל הרומתב ,הככ החנה וזיא לבקל
המכו ?הז תא ונישע המלו ?קוידב הרק הז יתמ תרכוז יהשימ) םירבגה
דחוימב םיינוציק םיבצמב תוכבל ,(?ונמכסהש ינפל ,ברע ותואב וניתש
,תיגארטה םכייח תבהא ,ונלש תימואתפ הביזע וא ,החפשמ בורק לש תוומ)
לוקש יד יל הארנ .(םכיניעב תיחולחלו םכיתובבלב תוקלצ ריתות םלועלש
.הבוט תחת הבוט ,הככ
לא יכבב ררמל דחוימ סונובכ םכל השרנ ,לגעמ רוגסל תנמ לע ,וליאכו
.םיחיטשה תא תקפודש תרזועה לומ
?םכל הארנ ךיא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
םידלי תומש ןולימ   
לע יצחל תומשה תמישרל   
:םיאתמה רושיקה   
 
תונב          םינב

   
15/6/00 2:41
יתנ :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
ילש אמאש ללגב הז ילוא .תוהדזהל יתישקתה לבא ,ןיוצמ בותכ הז
טושפ תאש וא קתונמ ינא ימצע תא לאוש ינאו .חבטמב טעמכ הדמע אל
.הפ תוארל חילצמ ינא ,ןפוא לכב ,תוימיטפוא .תמזגה
.תחבושמ הביתכ תלוכיב תכרבתה ,בושו
יתנל וביגה
 
15/6/00 3:50
יריא קרח :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
ראש דצל תאז לכ ,(ךירצשכ) תוקנל עדוי ,לשבל בהוא ינא םא
?יתוא ךפוה הז המל ,"םיירבגה" יירושיכ


.הסאפ תמאב הז ?חורה םע ףלחו,ןכ-הא
יריא קרחל וביגה
 
15/6/00 5:40
טנלג הקיבצ :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
םילוכסת תצק איצוהל תרדהנ תונמדזה יל תתנש לע ,הדות..ןכ
.ןובשח ילב ךילע ןאכ תדרל ךלוה ינא יכ .רקובמ ןפואב םייתימא
היעבה רוקמל קוידב המוד תאש הדבועל ךיישמ ינא סבקה תשגרה תא
ןמ יצחל תוחפל .יתמעט םג יתמעט ונממש ,ירשפא ינלוח רשק לכ לש
רשי ןכתא םיטעוב אלש םירבגה ונחנא הז הלש ינשה יצחה .היעבה
אל וא ,לבקל םינכומ ונחנאש םימשא ונחנא .ןתאב ונממ םוקמל
ימצע דובכ תורסח ,תויתימא אל ,דלש תורסח םישנ ,תוהזל םיעדוי
תולוכיו ,ןהש יפכ ןמצע תא לבקל ודמל אלש ,(ןתלוזל דובכו)
.ןתעד לע דומעל זועה תא ךכמ בואשל
הדבועה תויהל הלוכי (תוחפ אל תינלוחהו) הקותמה המקנה ]
תוחידקמ ןתאש
[ .ןכמצעב לוכאל תוכירצ ןתא ותואש ןברוחמ רשק
רבדמ ינא זא ,רבדמ ינא המ לע תנבה אל והשכיאו ןאכ ןיידע תא םא
! ךלש םירקשה לכ לע
,"רקש"ה םוחתל ךייש הז לשבל הלוכי אל תאש רמאל ,ןיינעה ךרוצלו
.תמאב תוסנל אל הז םימעפ 3 תוסנל ."ךתעד לע דומעל"ה םוחתל אלו
, םינפה תודמעה לכ םגו .ךתניחבמ - והזו ,אל תאש תטלחה
.הזה םוחתל תוכיש הנימל תועיבצהו
איהו ,היכרד תונושמ ,תמאה יכ ,חירסהל ופוס תירקישה השיגב והשמ
"תמא"ב םאו) .רואל תאצל תוקמקמח תורוצ ינימ לכ הל תאצומ
םא םגו ,עגרכ הזכ רשקב ינאש ללגב הז הזה םעזה לכ זא - ןניקסע
5 ירחא שואי ףס לע ינא ,רוזעי םשה קר - בתוכ ינאש המ ארקת איה
.(תוכפכפה םינש
ייהת - וגאה תא יל יפטלת לאו ,םיעונכ םיטבמ יל ינתת לא
דימת יכותב והשמ רקשבו ,יליבשב ןצמח איה תמאה יכ ,תיתימא
ךל ןתונ אל ינאש ,ילע המשאה תא קורזלו ןייכבתהל יקיספת .ןיחבי
ימצעב יל יכ ,BUILT IN - ךלצא ןוחטיבה תא ךירצ ינא .ןוחטיב
! רסח אוה
- ירבגו ינטנופס קיחצמ םכח שיגר ,ינומכ דחא ילבקתש ינפל לבא
! לשבל ידמלת
התיה אלש ללגב וא ,תינלשבה אמאה ומכ ייהתש ךירצ ינא ,ןכ
.הקושע תודלי לע יוציפ וא ,רבדה ותואמ דוע הצור ינא .תינלשב
....ינא אל הז םאו ,הז תא תושעל ךירצ ירה והשימ .הככ
תא ףורשל אל הסנאו ,הרונה תא ףילחהל בושו בוש הסנא תוחפל ינא
.הנושארה הנשב לשפא םא םג ,תיבה


ליחתמ ימ .ךילע התחנש וזה "תונצרת"ה וא ,םזינויצקפרפה המ
.F-15 לע הלעאו סייט היהאש טילחא ינאש ומכ הז ? תוגועב
יכ ,דעל ךרניס רחא ךורכ היהא ינאו טלסו לצינש זרוא םע יליחתת
ונחנא .ותביק ךרד (שגדומ "םג"ה) םג תרבוע רבגה לש ובלל ךרדה
,םייתולת ונחנא יכ תויאמצע ונלש םישנה תא םיכירצ (לשמל ינא)
ךות ,הצור ינאש המ תושעל תדחופ אלש וזכ איה אליעל תיאמצע השאו
איהש תוטעמה תועשב]] (!!!) תמייובמ אל הכרעהו םייניעב תולכתסה
ןיא יל ,א"סאנב תינעדמ היהתש ידיצמ ,הידלי ראשבו יב תלפטמ אל
קליחד .[[ילש ישיאה סקודרפה ןומט הפ ילואו - תומטמוטמ םע קסע
ןיא - תאו ? ךירצ אוה המ עדוי כ"כש רבג ךירעהל אלש רשפא ךיא -
,קינהל הצור/הלוכי אל םג תאש יל ידיגת טעמ דוע - תא לובג ךל
!!!!!?? המ


? ישגירה קופיסה םע המ לבא - םימכח ילוא ונחנא - םוכיסל


!!! תיגח ךתוא בהוא ינא !!!
[ ! המוח םינוב אל הככ ! םגו ]


.הדות הז רודמב חולשל ןתינ תיעוצקמ הרזעל תועצה
טנלג הקיבצל וביגה
 
 
15/6/00 6:11
יריא קרח :תאמ
לבנע הדותל הבוגתב
.ירמגל קופד יל עמשנ התא
ליג זאמ יתפורת לופיטב ימצע ינא,ךכרעב טיעממ ינאש אל הזו
.רחואמ אל דועש הככ,14
.ידסחמ תונהל הכזת ילוא דחא םויו.ךיהולא םע ךל
יריא קרחל וביגה
 
 
15/6/00 9:01
לבנע :תאמ
לבנע הדותל הבוגתב
ךכל ךלש סבקה תשוחת תא ךיישמ תייה םא רתוי ךל הנימאמ יתייה
ונב טועבל ךירצש ןימאמו ,יתימא רבג תויהל רמייתמש ימכ ,התאש
יב סנכהל ץלאנ - תויעב תושעל תוליחתמ ונחנאשכ הלחתהב רבכ
המ לכ תא תיגחל רמאל םוקמב (יתעגפנ שממ אל .רדסב הז ,הא)
.ךל שיש
תסחיימ יתורובבו יתונוועב ינא .הכלשה ארקנ הז תיגולוכיספב
.תונדחפלו םוטמט םתסל הז תא


תאטוח ןיידע ינא םשו הפו ,םימעפ 3-מ רתוי לשבל יתיסינ אקוד
םא .ליפשמו ברוצ ןולשכב וירחא דימ הוולמה לושיב ןויסינב
תארקל יתוא םדקמ לכה ךסב הזה ץמאמה לכש יל רמוא היה והשימ
.םדוק הברה הקיספמ יתייה ,ךומכ רבג
לבנעל וביגה
 
 
20/6/00 1:53
הקיבצ :תאמ
לבלבתמ תצק התא יל הארנל הבוגתב
הווש אל ת א יתניחבמ ,חוכיול ךתיא סנכהל ןווכתמ ינניא
.ינחוכה ךנונגסב ונחבה רבכו ,הז תא


- תויטנולר תודבוע המכ קר


הרזחש ךיא) ךיינפל הברה בתכמה תא הארק תיגח
.(הליל תרמשממ


בזעש רבג הזיא םיריכמ םירחאו תאש חוטב ינא
תרזועה םע ןתחתהו תיבה תא
הבלכ ול התיה ילוא....המל ןיינעמ ..מממה)
(!? תיבב תינחוכ


תרגוב אל הדלי תרתתסמ ךלש הבתכה ירוחאמ
רדעה/םירקשש ןיבהל תברסמש
הרידקה תא חידקהל םפוס,רשקב תונכ רסוח/תמא
!םימטמוטמ דימת אל אקוד ונחנא -


םירקשל סחייתמ היה הזה םורופה םא חמש יתייה
םניאש) ,ךלש שמשכ םירורבה
תויהב (תיגח תעדל םג ,ללכו ללכ םיכלשומ
ןמ שודנ תוחפ תצק הזה אשונה
...."....ברעה לשבי ימ" הלאשה


וניה לושיבה אשונש הארנ יל : ןיינעה טורפלו
התואמ .ךלש ןיפה תאנק לשב םיתומיעל הפירח היטנל הלטמא קר
ךרוצה) .םירבגל ךלש סחיבש תונכה רסוח םג עבונ ןיפ תאנק
סחייתהל ןמזב ובו ,וגאה תא םהל ףטללו ,םתוא תוצרל ךלש
.(םילבגומו םימטמוטמכ םהילא


?? אל ,ןיינעמ רתוי הברה אשונ
הקיבצל וביגה
 
 
20/6/00 2:25
הקיבצ :תאמ
? ךל הארנל הבוגתב
הקיבצל וביגה
 
 
20/6/00 2:39
לבנע :תאמ
? ךל הארנל הבוגתב
הל תמרוגש הרומח ןיפ תאנק םע ,תרגוב אלו הנטק הדליכ
םייגולוכיספ םיחותינ דוע עומשל חמשא ,תיכיספ ומכ גהנתהל
רחא תגשמ הניא ידיש ןוויכ תאז .תילובגה יתוישיא לע
המ הברה שיש הנימאמ ןכא ינאו ,ולא םימיב רטאיכיספ
.רותפל
.רדהנ ללכב היהי הז ?םירודכ תתל תורשפא םג ךל שי ילוא
.הדות


המרגש איה ,ילא רשק לכ הל ןיאש תורירמש תבשוח ןיידע ינא
.הזה בירה תא ךישמהל תברסמ ינא לבא ,הככ ילע לפנתהל ךל


שטנ ןכא ילעב - ןטק דחא רבדב תקדצש ןייצאו ףיסוא קר
הנש 17 ,םימלשומ םיאושינ ונל ויה .תרזועה תבוטל יתוא
ינא לבא .ךכ לכ יתוא בהאש תיאשמ גהנו ,הניג םע תיבב
םע בזע אוהו ול סאמנ ףוסבו ,תעשורמ הבלכ יתייה
התאש המ דיגת .השיגר הדוקנ וז ,ךממ אנא זא .תיניפיליפה
.באוכ ןיידע הז .רבעשל ילעב לע ירבדת לא קר ,הצור
לבנעל וביגה
 
 
20/6/00 2:52
הקיבצ :תאמ
? ךל הארנל הבוגתב
הדמב תיניצ - ךתוא בהוא ינא הככ
הדימ איה תויניצש ירכזת קר,הלועפ תפתשמו
.הב םיזגהל ןיאו ,המצע ינפב תילילש
הקיבצל וביגה
 
 
15/6/00 11:06
םיהולא די :תאמ
לבנע הדותל הבוגתב
אלש ינא לדתשא ,ישיאו באוכ ךכ לכ הזש ןוויכמ קר .הקיבצ
.....לבא .וזה הדוקנל סנכהל
:ךל באוכ הז יכ קר האלה רובעל רשפא יא


.אמאה םע םירתופ ,אמאה םע תויעב ,הקיבצ הארת
.ןימ תויעב אל - החפשמב םירתופ החפשמה םע תויעב
תימצע תרגסמב םירתופ ,ימצעה ןוחטבה םע תויעב
.םילכ םהל ןיא יכ םיקיפסמ אל ימצעהן ,אבאה ,אמאה ,םימעפלו
.יעוצקמ לופיטל םיכלוה זא
שממ .טסילנאוכיספה תפסל ףילחת אל םה םייגוז םיסחי לש תרגסמ
.אל


,השא איה יכ - הבוחכ - ךל לשבת ךלש גוזה תבש הפצמ התא םא
הרצק יכ - ךירחאו ךל הקנתו , - הדיקפת הז יכ - םאכ ךב לפטתו
שי םש .תיאניתשלפה תושרה יחטשל רובעל ךירצ התא זא , ךדי
.וזכ הרבח
םא היהת ,הדות דיגתו הקנת ,קותשתו לשבתש תחא ךל ורדסי םש
תא עומשל דימת הנכו הייהת םגו .הרובחו הכמ עצפ לכל תירכ םגו
.ךלש תמאה
גולוכיספל ךל ,ידידי זא ,ונתרבחב תויחל הצור התא םא לבא
..לצע


הווח אלש ,ריעצה ךליגבש הז ךיא בושחל יסנ - לבנע - ךייבגלו
םיביצמ אל םינויז ךכמ רתויו םיטייד המכ - םייגוז םייח םלועמ
לכ תומייקתמ הז ךליגבש הז ךיא - םייגוז םייח לש הדמעב ךתוא
םירבגה יגוס לע תצרחנה העדה התוא לכ תא שיו תויעבה ןתוא
.ךתיא םהלש תולהנתההו םינושה


- םגו ןח תאלמ ,דחוימב תינורשכ הביתכ תרתתסמ הז ירוחאמ ,לבא
בושח קפס אללש היעב .הבואכו תיתימא הייעבב תעגונ - רקיעבו
.התוא ףוקתל דאמ


קחשמ הנתשהש וניבי ,םישנ םגו ,רקיעב ,םירבגש ןמזה עיגה
.הקנמלו תרזועל ,םאל ףילחת אלו גוז תב איה השאש .םידיקפתה
שרוד אלא םייתפשה יגוס לכל קר רושק וניא תויווש לש ןורקעהש
.הנוש םייחו תוגהנתה ןפוא םג
.תורשפ אללו םיצורית אלל ,אלמ ןויווש םייקתיש יוארו ןוכנ
יפלא לש ןברוק .ןברוקה ןהש ןוויכמ םישנהמ רבד שרוד אל ינאו
.תוצלחה תלוכי אלל טעמכ - ירשפא ןוויכ לכמ ךמתנש חופיק תונש
.םיעייסמ אלא םיפיטמ אל ,ץלחהל קבאנש ןברוקל זא


...ליח השעת ינודא םימי


:-)
םיהולא דיל וביגה
 
 
15/6/00 11:29
יביב :תאמ
אמא ,אמאל הבוגתב
...לבהא תחתהמ דיה תא איצות
...קלע םיהולא די
???תצק תפחסנ אל
!ןאכ אל הז הבושתב םירזוחה ןודעומ
יביבל וביגה
 
 
15/6/00 12:28
הננב :תאמ
?הז הז ימל הבוגתב
?תורבח ךל עיצהל רשפא ,יביב
הננבל וביגה
 
 
16/6/00 16:57
יביב :תאמ
?הז הז ימל הבוגתב
.ןכ
?םצעב אל המל
יביבל וביגה
 
 
20/6/00 2:18
הקיבצ :תאמ
אמא ,אמאל הבוגתב
הצור ינא םא רמאלו ביגהל לוכי יתייה ךתוא ריכמ יתייה םא
םייח חרכהב אל ונחנא .אל וא הב יח ה/תאש הרבחב תויחל
.הז לע י/בושחתו ,הרבח התואב


םירבגל הזבמ תוסחיתהל ידי תא ןתא אל ינאש,אוה יל רורבש המ
םישנ לש ןהיתושירד יפל םירופת קוידב אל םהש ללגב קר
ןצרמ תא איצוהל תושפחמו ,םתוא תולבוס כ"כ אלש ,תומייוסמ
לבנע" ךרע אמגודל האר) תנווקמהו הבותכה הידמב ןפצקו
המש לע שיקהל םג ה/לוכי ה/תא הלכשהה תבחרהל ,"דלפנמולב
.(רחא אשונ רבכ הז לבא - המצע תא הרידגמ איה דציכ תוארלו


םוש יל ןיא ,היתומודו רוניל תיריע תא ארקל וליפא ילבמ
םילאוטקלטניאה ןהה ירמוא ללכמ ימצע תא איצוהל היעב
......הייוקיח לשו הלש השאר לע "ךורדל"ו םהינימל


תא אצומ אל ינא .ידדה דובכ ךותמ ךא חותפ חוכיו דעב ינא
לצא םירבגה יפלכ הזה שרדנה דובכה
"ןהיפלכ-תינויוויש-יתלבה-הרבחה-בוח-תא-עורפל-תואבש-תואכודמה"! יהולא תויהל לוכי הז ? די רבגל תתל םעפ תבשח , "-די"...ו
הקיבצל וביגה
 
 
20/6/00 11:12
םיהולא די :תאמ
אמא ,אמאל הבוגתב
זא ,אל ירובעב .ישיאו ןועט הזה ןיינעה לכ ךרובעב ,הארת
.הנוש אצומה תדוקנ


הז .אקווד םישנל די תתל אל הז ,ןויוושל די תתל ,יניעב
."יהולא"ה אוה אוה ןויוושה יכ .םירבגל די תתל תוחפ אל


תויהל השאה דיקפת ובש םידיקפת קחשמה ןימאמ אל ינא
יפ לע) הקנמ ,תסבוכ ,תלשבמ (ךתרדגה יפ לע) תיאמצע
.וילוכסתמ קרפתהלו הקיחב חונל אב רבגה וליאו (ךיתויפיצ
רחוב יתייה אל ישיא ןפואבש דבלב וז אל ,וזה םלועה תנומת
תיטסינבוש ,תיתייעב איה ךדי לע תצלמומ איה רשאכ אלא ,הב
.חצמ תחוטש רמול אלשו


הל השוע הז יכ הייח תא תויחל הצור הככש גוז תב ךל שי םא
,ךתרדגהכ בוש) "יתימא רבג" הווהמ ךתולהנתהב התאו בוט
.םכלש רשוא וא םכלש הייעב .דובכב יטרפ ןפואב הז םע ויחת


,הזכש רדס רותב .םלוע רדס ךיניעב והזש איה הייעבה
זא ,םירבדה םילהנתמ ךכ אלש ךכ לע הנעטכו ,םיברל הצלמהכו
.םיריזחל די תתל אלא ,"םירבגל די תתל" אל הז


רבד אלא םיקינעמש והשמ אל ,דלומ ךרע אוה ןויוושה יניעב
.וב םיעגופ םינגוה םניאש הלאש


לש הכרעה לש טבמה תדוקנמ ואצי םייגוזה ךיסחי םא
תוכז תלעב איהש ךל ןבוי זא ,לכב ךל הוושכ ,תירנטרפה
הנמזב אל - א"סאנב תינעדמכ הריירק חתפל ךלשל המוד
םיתבב תיב תרזוע לש הריירק וא התריחב יפ לע - ישפוחה
וא רותיו םוש הזב ןיא ,(התריחב הייהת וז םא) םירחא
.ךדיצמ המכסה
תופתושמ תולטמ ןה םכל ףתושמה תיבה תודובעש ןיבת םא
חילצת ילוא ,ינימ-ירדנ'ג סיסב לע אלו המכסהב םיקלוחש
.האלמ תופתושו המכסהו םוח םג םהב שיש םייח םייקל


לש סיסב לע ,היילפא לש סיסב לע םיתתשומש םיסחי יתעדל יכ
םיתוועמ םיסחי םה יתימאו שיגר ןכרצו םיתוריש תנתונ
.היואר הרבחב


תחת תויחל אלו םירבדה לע בטיה בושחל ,ךל ץילממ ינא
אל דחוימבו לייח תשא יהמו יתימא רבג והמ לש תומגיטס
,אל םאו .וזה ךרדב רדתסמ אל אוהש ךכ לע םלועה תא תוכהל
ולאש םלועש שי תיאניתשלפה תושרה יחטשב ,בוש ךריכזהל
ךירושיכ סיסב לע םש תוחרזא שקבל לכות דימת - ויכרע
התאש ענכושמ ינאש םירחא םיפסונ םירושיכו םיירדנ'גה
.םהב עפושמ


הדימ התואב קוידב רבגה תא תרשמ ןויוושש ןימאמ ינא ,בושו
אלו תדלומ תוכז אוה רתוי בושחש המו השאה תא תרשמ אוהש
....םיהולאה די יהוז - תשכרנ הפיאש
םיהולא דיל וביגה
 
 
23/6/00 0:03
הקיבצ :תאמ
הקיבצ ,הקיבצל הבוגתב
םדוק ,ךילע םירוי רשאכש ןימאמ ינא - ןטק רבסה תישאר
םע ןידע שי םאו ,תוחורה ועגרנשמ קרו שא בישהל ךירצ לכ
.ןוידל וא ןתמו אשמל סנכהל ןתינ ,רבדל ימ
רחא רבג לכ וא ,(קילומש) חחרפ הנוכמש הז וא ,התא םא
,לבנע לש (תיטסינימפה) תיטסיניבושה הבתכה תא ארוקש
סיסב לע תואשנתהה לומ לא תיעבט תוממוקתה שיגרמ וניא
עודיכ תבשחנ תושיגרו - ידמ שיגר ילוא ינא יזא ,ירנג
שי יזא וזה תושיגרל הקדצה שי םא ךא ."תישנ" הנוכתל
תרייטצמ אל וא תגליע איה וליפאו דגנכש הפקתהל םוקמ
."טקרוק ילקיטילופ"כ


יתעדל המ םושמש הבושח הנחבא ןאכ ןיחבהל בייח ינא
."ןויויש" לע םינוידב ףתתשמה עירכמה בורה יניעמ תקמוח
יאדכ לבא ,לברוסמ היהי רבסהה םא שארמ לצנתמ ינא
= ישנ" ןיב לידבמ ינא .ובש תטלחומה תמאה לשב וניבהל
העדותב ישנכ ההוזמש המ ןיבל "ינימ סיסב לע השאל ךייש
תוגלפתה וא םידיקפת קחשמ לש סיסב לע אלש ,תיביטקלוקה
"רוחש" ול אורקל רשפא - ותוהמ םצעמ אלא ,תיטסיטטס
"ישנ" ןאכמו ,'וכו "גני" תמועל "ןי" ,"ןבל" תמועל
."ירבג" תמועל
,תוישנה תונוכתה הילע "םירופת"ש השאה וזש הרקמ הז ןיא
ראשו "הכר"ה ,"תלגועמ"ה ,"תלבקמ"ה איהש ללגב ילוא
.תוקרי


רשפא ילואו) יתטיש תנבה הנומט התסיפתבש הדוקנ-ה וז
שנועה יוצימ םותב תיאניטסלפה תושרה ןמ ינריזחהל היהי
.(לילעב קדצומ יתלבה


ומכ תויעבט תויוכז שי ותדילב "השא"כ ןחבואש םדאל
תא ססבל מ"ע ךכ לע רזוח ינאו ,ןויושה הז ללכבו "רבג"ל
ל כ עבונ הז ןויוישמ .תוילאיוירטה אצומה תודוקנ
םייקל ,הרבחב דיקפת לכ אלמל השאה לש התוכז ללוכ ,רבד
.הנהכו הנהכ דועו רחבתש ימ לכ םע ןימ יסחי


.ירעצל ךניבו יניב ףתושמה תא וניצימ תאזב לבא


גוז לש הרקמב .םידיקפת קחשמ שי םיטרפ ןיב רוביח לכב
לכש ןאכ ץילממ קר ינא .וילע טילחהל ןבומכ םתוכז וז
היטנה תוהמ רשאכ .ולש תויעביטה תויטנל דמצי דחא
יתימא בשק בושק טרפה תויה ךותמ תולעל הכירצ תיעבטה
םאתהבו .רחא וא הזכ דנרט רחא הריהנ ךותמ אלו ,ומצעל
.ול םיאתמה הסכמה תא אצמיש יוצר ויתויטנל


לש הנומת הלוע יתבתכש הממש הדומ ינא - יילא וישכעו
זא ,המע תיעגר תוהדזהב אטוח םימעפל ינא ילואו "ריזח"
םירבגב קובדל היה לולעש ילילשה יומידה לע לצנתמ ינא
םתא םלוע הזיא ובשיחו עגר ורצע לבא .ונניבש םירואנה
הפיא ? הזכ םלועב יהמאה םוחל םוקמה היא - ונל םיניכמ
לע ךיסנל היפצהו תובובה יקחשמ ,תולמלמה לש הקיטנמורה
םלועב ? תישנה המרעהו ליפא סקסה הפיא ? ןבלה סוסה
בשחת םהב קיזחתש ימו םיימיטיגל ויהי אל ולא לכ םכלש
.העונכו תנשוימ ,תיראירפל


תלהנמ איה אמאהשכ הז הככ יכ - חרכהב םכלש הביטנרטלאה
ובש ,ינימ-א ,סקסינוי םלוע איה - םיעונמ ץופישל לעפמ
עלבנ אוהש דע כ"כ בברעתמ "ישנהו "ירבג"ה ןיבש דוגינה
.םלענו
שיש ןמז לכ יתעדל םעט םהב שי ,יבש "ירבג"הו "ישנ"ה
.יתוכיאו יתומכ ןורתי והשזיא דחא דצל


וא ,רבג אל ינא םא ילא וכשמיש םישנמ הפצמ אל ינא
תוררועמש תויפיצפסה היתויפיצ לע הנעא אל םא ,ןיפולחל
ןיא םאש עיתפמ הז ןיא ךדיאמו .תינימה הכישמה תא הלצא
קשמ" לע תוירחא) יתחפשמה אתה רומישל היטנ הרוחבב
לש טלחומ רדעה שיגרמ ינאש החנהב ,(!?םירכוז - "תיבה
.יתלליפ וזה השאל אלש השוחתה יב הלעת יזא ,וזכש היטנ


תולגתסהה תלוכי תא ןוחבל אוה הזכ בצמב דוע רתונש המ
תויארחא ןניא םישנש ןותנ בצמ היהי ,רמאנ ,םאב ילש
היה הז םא לבא - ועתפות ילוא .תיבה קשמ לע תידעלב
תתוועמה הסריגה ץומיאבש אלא .תאז לבקמ יתייה הזב רמגנ
ויטעבש יעבטה סיסבה ןמ תמלעתמה וז רמולכ ,ןויוישה לש
"ןי"ה תונוכת ,ירק ,םידיקפתה קחשמב םילדבה שי
ריזחה תא םיאיצומש תומוקמ לע יל םיכרוד ,"גנאי"הו
רעצה הברמל שלג ,ןויוישל םישנה לש קדוצה קבאמה .יבש
הוולמהו ,םינימה ןיב הכישמה תא תאכדמה תישנ תונחוכל
דלומה ןנורתי לוצינ ךות םירבגה יוזיבב תובר םימעפ
.העבהה םוחתב רורבהו


םיאירב ויהת - ןייל 'ץנאפ ןיא - והז
הקיבצל וביגה
 
 
15/6/00 16:36
far_out :תאמ
לבנע הדותל הבוגתב
הכירצ ינא המל הניבמ אלו לשבל תבהוא אל ,לשבל תעדוי אל ינא
וא ילש הביבסב תומיעט תויקנא'ג לש תונוט שי םא לשבל תעדל
.די גשיהב הניבג םע םחל רומח יכה הרקמב
.הז לע לצנתהל הכירצ ינא המל הניבמ אל ינא - עורג יכהו
?תוניינעתהה םשל םתס ,םוחתב ךירושיכ םה המ - בגא ךרד
far_outל וביגה
 
 
20/6/00 3:31
הקיבצ :תאמ
לבנע הדותל הבוגתב
ינורשיכ רוחב ירה ינא ,םוחתב ןורשכ יל שיש תויהל לוכי
.חטשב לאיצנטופה תא תוצמל הפיאש יל ןיא לבא ,ידמל


רבגל תלשבמ השא" לש היצאוטיסל יתעדל - ךבתכמ לש אשירלו
ירבג רבג ןיבש םיילמרונ םיסחיל המצע ינפב תובישח שי "הלש
.רתוי םיחלצומ תונורתפ שי תורחא תויצניבמוקל .תישנ השאו
הרבח ךל שפחל ילוא תבשח -שארמ הליחמבו השגדהה ךרוצל קר זא
?רשקה תא דסמלו


ןוצר לש ןיינע הז ,לשבל םילוכי תא םג ינא םג - דאמ טושפ
- הצור אל תא םא זא ? ןוכנ


" י ת ו א ת נ י י נ ע מ א ל ת א "הזה הרקמבו .הנועה רידנ ךרצמ איה "תוישנ" תנוכתש אמותסמ
הזש ןויכמ , וזה תקדוצה השירדה ינפב תגסל (םג) = "תוישנ",
וא..... .'וכו לשבת םג םידליה תא לדגתש ימש יעבט רתוי
תאז לקוש יתייה ?םתוא לדגא ינאו םידיקפתב ףלחתנ אמש
תצבשמ ןכל שי .....תורהל םג לוכי יתייה םא (תונכב)
רדס השענ ואוב זא ! ןכשה לצא תושפחמ ןתאו האלפומו תיאליפ
לכ .".....= םיירבג םידיקפת" ; "....= םיישנ םידיקפת" -
חוטב ןוכתמ אוה םידדצה ינש לע םכסומ וניאש םידיקפתב בוברע
! יתיא ךכחתהל הצור תייהש חוטב אל ינאו ,ךוכיחל
הקיבצל וביגה
 
 
20/6/00 11:31
חחרפ :תאמ
farל הבוגתב
.תקדוצה ךתפקשה תא וב ססבל םיאתמ רכ ךל שפחתש


ךל ףיסוא ינאו תיאניתשלפה תושרה לע ךל ץילמה םיהולא די
.םירעש האמ - םיאתמ רתא דוע


.הארנכ ,יתימא אל רבג ינא
הז תא השוע ףאו לשבל בהוא ינא יכ
ינממ ענמנ הז ירעצל - ילש תודליה תא לדגל בהוא ינא
ןיינעל יטנוולר אל תורהלו


השענ ץוהגה םגו יוצמה יפ לע ת/רזוע ונחקל ןויקנה ןיינעב
.תורישה יפוא תא ךתרדגה יפ לע "גניסרוס טואא"ב


לכ וא תסבוכ ,תינלשבל התוא תכפוה הניא הרה השאש הדבועה
.רחא רבד


,םימי המכ תב תוששואתהה ,תועש המכ ןב ןיינע איה הדילה
,לשמל ונלצא) תופסונ םיכרד שיו הריחבל ןיינע הז הקנה
וז(..תולילה לכ תא ימצע לע יתחקל ךכו םא בלח ונבאש
.םירבדה ןיב רושקל הלוז היגוגמד


תא הרה"ו ךתא תבכוש םגש תיב תרזוע איהש השא הצור התא םא
...ךל בוטו ךירשא םייחל ךגוז תב הייהת םג וז זא "ךידלי
...תיב תרזועמ רתוי לבקת אלש אלפתת לא


הסכמ הזש בשוח תמאב התא ,תאייחב ..תישנ השא ,יתימא רבג
???????ףורצו לוז םזינבוש לע
חחרפל וביגה
 
 
23/6/00 1:19
הקיבצ :תאמ
הצלמהל םוחב ףרטצמל הבוגתב
! םולש


,תודגונמ תונוכת תמישר ךל השע - יתבשחמ ליגרת השענ אב
ההכ-ריהב שימג-השקונ לגועמ-רשי ,יטיא-ריהמ ,ךר-השק
םיגשומ ויהי רוט לכבש ךכ םירוט ינשב םתוא רדסו 'וכו
לבקמ ינא ילש רודיסה פ"ע .הזל הז םיבורקה
תמועל ריהב/השקונ/רשי/ריהמ/השק
תיתוברת-ןיב איה וזה הנחבאה .ההכ/שימג/לגועמ/יטיא/ךר
םוקמ םשו הפ שי .(היצפסרפ) הרכהה םוחתמ הארנכ תעבונו
םניה םייונישה ךא ,תוברתה תעפשה תחת םייונישל
.םיירונימ


לש דחא ףורצ בורל םיאצומ ונא ,אלפו אלפה ,הנהו
ינשה ףורצה תאו ,םישנה לצא טלוב אוהשכ וללה םידוגינה
אלו ,םינימה ןיב לדבה שי ןכא .םירבגה לצא יטננימוד
.םיוש םניא םהש ךכב יתרמא
יוצמ ינשה דצה םגש רמוא הווה "יטננימוד ףורצ" - .א.ד
.ונתיאמ דחא לכב


הרוקמ,תוהדזהה ןמ תעבונה הכישמה תמועל, תינימה הכישמה
והשמ שי וז הטיש יפל) ."םילשמ"ה תאיצמבש ךרוצב יתעדל
.(ונימ תא ןימ תכישמב" יעבט אל"


רמולכ ,'וכו לגועמ/ךרה לש הצובקל תכייש לשמל תונלבס
הרידא תלוכי שי ישיא ןפאב ךל םא םג ."ישנ"ה דצל
וזש תופצל שי ןידע ,ךיצלח יאצוי לש םתיזזת תא לובסל
תוחוכ רתוי אצמת ,יטסיטטס ןפואב תוחפל ,םתוא התרהש
הב םילחש םיילנומרוה םייוניש לשב השעמל .םהיפלכ שפנ
תא עתפל תולגמ םישנ ,הדילה רחאלש םינושארה תועובשב
םאו .םדוק ןהל תינייפא התיה אל איה םא םג וזה תונלבסה
תדימבו םהב םג תולתל שי יזא ,םינומרוה ונרכזה
ןיבש םידוגינה תיברמ תא טרפה לצא םהלש תויטננימודה
.םישנו םירבג


ףסונב ילנויצר אלא , "יריזח" אל הזש ןעוט ינא וישכעו
,"םיירבג"ה םינומרוהה םע םיטרפה גיצנכש ,"יעבט" -ל
,{םייח תריציל ןתלוכי לשב םישנב (אל וא) םיאנקמש אלא}
תיברמ לע הנעיש ,הזכ "םילשמ טרפ" אצמל הפצנ
החנהב "תישנ" השא הצור ינא - תורחא םילימב .וניתויפיצ
םירדגומש הלא לש תיטסיטטסה תוגלפתהב בורל ךייש ינאש
תובר יבש תוישנה תונוכתהש לככש חינהל ריבס .םירבגכ
רידנ םגו ,"םירבג"ה ןיב רתוי רידנל בשחא ינא ךכ ,רתוי
.ללכ םיישנ םידדצ וב ןיאש ימ בשחי


.ולש "הסכמ"ה תא שפחל ךלי דחא לכש וישכעו


תא םיחכוש םתאש איה ךיפלכו לבנע יפלכ ילש הינורטה
םאתהב םירבגה ללכ "תוחתפתה"ל םיפצמו וזה תיסיסבה תמאה
הפקשהה תדוקנ ךותמ רמולכ ,םיישיאה םכיתויטנו םכיכרצל
ןויוויש ןיב םג םיבברעמ םתא .םכלש תפקשמ אלהו הרצה
תא םיאתי בורהש הייפיצה ןיבל דיקפת רוחבל םכלש תוכזב
לש תיתימא הבשקהבש העדב ינא .םכילא ולש דיקפתה תריחב
המא תויהל הלש תונמדזהה תא ריקפת אל איה המצעל השא
איה היתורבח ברקב הנפואהש ללגב קר ,הלימה ןבומ אולמב
וא ,"גוזה ןבמ התיבה ףסכ רתוי איבהל"ו הריירק חתפל
.תרחא הביס לכמ


יתבוגת תא ארקל םג ןמזומ התא ינועט תנומת תמלשהל
"םיהולא -י"ל הלעמל השדחה
הקיבצל וביגה
 
 
23/6/00 2:00
חחרפ :תאמ
רהמנ היהת לאל הבוגתב
ןיא ,חחרפ ינא וליאו לבנעכ תבשוח לבנע ,לבלבתמ התא
.וננימב וא/ו וניתופקשהב ןויווש


תונוכתל תושכרנ תויתוברת תונוכת ןיב לבלבתמ התא
.הלכשהלו הפוקתל ןיינע ןה תושכרנ - תויטנג


לכל ריתומ אוה ,ותוא ץלאמ וניא ןויווש לש ןורקעה
הדמעו הייפכ אלל - ותפדעה יפ לע הריחבה תוכז תא םדא
שארמ תיכרע


ןכומ היהיש אבא קר ךירצ ,יהבא םוח שי ,יהמא םוח לומ
החותפש הרבח לכמ בושחו ךכמ תדרטומ אלש אמא ,ךכל
.ןיינעל


המ אל אוה ונתוא ךשומש המ ,םייוסינה לכ יפ לע
יכה אוה וידמימבש המ אלא ,ךתרדגהכ ונתוא םילשמש
קחרמ ,ףא ךרוא) ..תיטנוולרה הרבחב ףקתה עצוממל בורק
,םייניש הנבמ ,םייתפש יבוע ,הבוג ,ןייניע ןיב
יפויה יגשומ םניחל אל ,(האלה ןכו ,הזח ,םיינזוא
.הרבחל הרבחמ םינתשמ


תובישח לעב אוה ירדנ'ג סיסב לע םינימה ןיב ינושה
- ןבומכ םהלש רדנ'גל םיכשמנה הלא ברקב אל) הכישמו
(בורל לבא


.השא תרדגה םג ךכו ימצע עונכש תאלמ רבג תרדגה ךל שי
.תירבג הניאש הרדגה וזש בל םיש קר


..ףוסבלו


גוס לכ .ישנ םזינבושל דגנתמ התא רשאכ קדוצ דאמ התא
םזינימפ ,לבלבתמ קר התא .יוניגל יואר תוניילעתה לש
טלחהב ןהש תויטסינימפ שיש תורמל ,ישנ םזינבוש וניא
.תויטסינבוש


:בושח דאמ יניעבש רבדהו


רבג ינא יכ - ירבג םזינבוש דגנ רתוי םחלנ ינא
ידוהי ינא יכ - םזינהכ דגנ
ןבל ינא יכ םירוחש תיילפא דגנ


ינחלס רתוי ינא לבא ,םירחאהמ דרטומ תוחפ ינא
היילפא לבקמ אל .םיטועימ לש תנקתמ היילפאל
יממ האב איהשכ היפלכ ינחלס רתוי לבא תוניילעתהו
.םיווש םיאנתב לעופ וניאו דובעישמ ררחתשמש


:והשמ דועו
םייחב םיגשיהל עיגהל השאל השק המכ גשומ ךל ןיא
דעצ תחקל רתומ זא .רבגל סחיב םיינרדומה וליפא ,הלאה
רבג רתוי ךתוא השעי קר הז .טעמ ןהל רתוול םגו הרוחא
(יתוא םיכשומ אל םירבג ,גאדת לא) ימעט יפ לע


....םילמ המכמ רתוי הברה ,אציו
חחרפל וביגה
 
 
23/6/00 14:59
הקיבצ :תאמ
םילמ המכבל הבוגתב
םנמאה ."לובלב" םירחאל קיבדהל רהממ התאש בל יתמש
? ארקנה תנבהב הלק היעב התיה אמש וא ,יתלבלבתה
תודבועבש אצמת ילוא.....הזב קמעתהל ךל ריאשמ ינא
וא רתוי תינפקותה השיגב אלא םינוש כ"כ אל ונא
.תוחפ
הנוש קר אוה ,בושח תוחפ וניא יהבא םוחש קר בל םיש
הסנמ התא לבנעל המודבש ןעוטו רזוח ינאו .יתעדל
ןיא .ךיכרצ תא תרשתש תוגהנתה םירבגה ללכ לע ליטהל
םלוכש רמוא הז המל לבא ,התאש יפכ התאש ךכב ער
? ךתיא רשייתהל םיכירצ


לש הרדגהה תא קוידב וישכע ןיבמ ינא ךתרזעב - תמאה
ול תפכא אל םילצאנ תונורקע בורמש םדא ."שפנ-הפי"
םידוהי ,םירבג ךלש הרקמבו ,ול םיבורקה לע םיכרודש
.'וכו


תדמעה לע ךל הדומ קר ינא ,ףיעס ףיעס רובעא אל
.וקויד לע (רדגימ) רדנ'ג חנומה לש ביתכה


םיסקמ ףא ילוא ךל שיש ןוכנ - םויסל הלימ םגו]
םעטב תויהל ךתוא ךפוה אל הז לבא ,יללכה עצוממב
[ילש
.םולש תבש
הקיבצל וביגה
 
15/6/00 8:58
 דמחא לש תבה :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
תונימאמ ילרישו ילינש ןימאמ אל
ךל הנימאמ הפוילקש ןימאמ אל
החונמה לש החורו סרולודש ןימאמ אל
ךל תונימאמ
ךב תונימאמ חטב ןלוכ
הככ דבוע אל הז לבא ןימאהל המב שיו
הידי תא תפשפשמ ןוארב הווא קר
תדבוע הלומעתה שי תרמואו תחנב
המכח ידמ רתוי תא לבנע תאייחב ונ
הז ליבשב
םהל ילשבתש םיצורש םירבג
אשונ רותב ךל תאצמש המ הז
ךל ןימאה ינאש הצור תאו
םילק םייח ךתביתכל תושעל יקיספת
ךליבשב הפוקש ידמ רתוי תאזה היצקובורפה
ךל ואיביש המכ תאצמ וישכע זא ונ
םהיתבושתב תחנה תא
ייה קפיכ יפוי
שדחמ חולסל ךירצ ינא םעפ לכ הללאי
תוניצרב לבא
הביתכב אלפ תואחסונ ןיא
הביתכב הללאל ןבצעמ דחא רבד קר שי
היעב הז תופוקש םילימה
ןפימ קירטה לע תולעל תולקב רשפא
הז תא תחקול תאש ךל רסח
ךתביתכ לע רסומ תפטה רותב
הננב לש יקילש לוח תא
לניגרוא לניגרוא
השקבב
ץמאמ רתוי תצקמ תמ אל דוע דחא ףא
בותכל אל םעפ ףא לבא םעפ ףאו
לאל חבשה
הככ בשוח םג ילש אבא
אוה התיבח אוה לבא
 דמחא לש תבהל וביגה
 
15/6/00 13:54
הנכסמה סקפרייפ ןיי'ג :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
הנושארה םעפה וז ,תובורק םיתיעל הז רתאב תרקבמ ינאש תורמל
הבוט ךכ לכ ךלש הביתכה .ביגהל תבייח ינאש השיגרמ ינאש
!! ןורשכ הזיא ,תינניחו
טאל טאל ,ךתוא דדועל יל ישרה .תבתכש הלימ לכ םע יתיהדזה
רבג אוצמל רשפא םשו הפ ,רפתשמו ךלוה בצמה (טאל דאמ דאמ דאמ)
הלאכ הברה ןיא ירהמ לבא) תוישנה תיצמת וז ה'גנופסש בשוח אלש
.(ילצא אצמנ רבכ םהמ דחאו
הנכסמה סקפרייפ ןיי'גל וביגה
 
15/6/00 14:49
הטיירנה :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
ךלש הביתכה יתעדל לבא ,ךלש םלועב הז ךיא תעדוי אל ינא ,יעמשת
םע םילצינש קופדלש ,ךומכ תורוחב הריכמ אל ינא ,תמזגומ תצק
אל תא ,תלשבמ אל תא םא .ןופצמ ירוסי ןהל השוע םילזרב תייזח
.עורג שממ הז תא תושועו תולשבמש הלאכ שי .ליד גיב .תלשבמ
.הזב ימחנתת
יריכתש ירחא ,ילואו ,םעפל םעפמ תיבויח ךלש הביתכהש ,םג המ
םוש ןאכ ןיא .רדסב אל םלועה לכ תא תושעלמ תצק יעגרת תא-והשימ
אל ינא ,דלוקוש תוגוע תופאלו לשבל תעדוי אל תא .רדסב אל רבד
םוקמ אל הז .המ זא .שבלתהל תעדוי אל יתוחא ,גורסל תעדוי
אוה והשמל ידגנתתש המכ .םהש ומכ םירבד לבקל םוקמ הז ,ןנולתהל
.תאש ימ תא ךל להניו םש ראשי דימת
.תיבהמ הז תא הריכמ ינא
.והזו תוארוהה יפל דובעל ךירצ ,לק שממ הז לשבל הזמצוח
הטיירנהל וביגה
 
 
15/6/00 15:27
יתנ :תאמ
קט-ייהה תסרג ,ליח תשאל הבוגתב
.ןדומ הנד ללכב תאז ,לבנע אל תאז
םלוכו ,תוישפטו תומודק תועד תחצנה לע תנחוט איה םימלש םיברע
.םיפחסנ
ןמזה הז תאזכ איה םא ?הקיטנמור תאז ילוא ?הזה טישלובה המ
.הילע רתוול
םע והשימ תושגופ ןתאכ ,וניניב .תונב ןכילא הנטק הינפו
ןתאש וא ,הז תא ןכל השוע תמאב הז ,תולענ 'תוישנ' תונוכת
.ןכתבשחמב תוחפל ,טוטרמסל ותוא תוכפוה
.םירובידה ירוחאמ והשמ שיש תעדל םיכירצ ונחנא ,ץמאתהל ליבשב
.ןויסנמ רבדמ ינא ,ןכו
יתנל וביגה
 
 
28/6/00 11:32
Gal :תאמ
קט-ייהה תסרג ,ליח תשאל הבוגתב
Henriyeta my dear,
You are right!
First, cooking is sexy (you know all this play with the
ingrdients)
and creative.
And laways can be turned into a good sex:
While you "beat" the Schnitzel, I'll "beat" (= fuck) your
meat, O.K?
Standing from behind, on the kitchen table, Choose the
place and position.
Galל וביגה
 
15/6/00 15:37
לאינד :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
אלפנ טושפ ,יתריקי
וזכש הביתכב םילקתנ הברה אל ,האלפנ הביתכ ,תוללוהמ םילימ
1!!!האלפנ תא ,עגרו עגר לכב ךתבתכמ יתנהנ
לאינדל וביגה
 
 
15/6/00 16:01
יבוד :תאמ
קט-ייהה תסרג ,ליח תשאל הבוגתב
.המיהדמ תא יתוחא ,הלוהמו האלפנ הביתכ - ונבה ,רדסב ,בוט
.ונתוכ ונחנא תוילקאש הזיא
הצור יתייה .יבתכת לא ,בותכל והשמ ךל ןיא ?ןכל סאמנ אל
עטק ןכ לעו ,םייתכירע םיטרדנטס שי הזה רתאל(?וליפא)ש ןימאהל
.בוט בותכ ,תינונגס הניחבמ תוחפל ,םתסה ןמ אוה הפ םסרפתיש
אל ,רבגכ ,ינאש תישנ הווחא וז ילוא .וז תא וז ללהל יד זא
הפ ץרש יפוט יפויה לכמ תרכס רבכ יל שי םייתניב לבא ,טלוק
.הזה רתאב
!ונטלק
יבודל וביגה
 
 
15/6/00 16:37
לבנע :תאמ
קט-ייהה תסרג ,ליח תשאל הבוגתב
יעיבשממ רתוי הברה םה תוננב לש םייתכירעה םיטרדנטסה םנמא
.הרסח אל תילילש תרוקיב ,תוארל רשפאש יפכ ,תאז לכבו ,ןוצר
הביתכ" ךרד ,"תויוטש הלאכ המל לבא ,תללוהמ הביתכ"מ לחה
הז תא תעדוי ללכב תא ךיא לבא ,תונברודכ םילימ ,ןח תאלמ
"םיחלצומ אל םינויזו םיטייד המכב םכתסמ תרבצש ןויסנה לכשכ
?םעפ ונבכש ?םוקמ והשזיאמ םיריכמ ונחנא ,םיהולא ,בגא)
םילימ" דעו ,(?ללכב הסונמ ינא המכ דע עדוי התא הפיאמ
דוע לכמ עורגהש הנימאמ ינאו ,"הלוז היצקובורפ ,תופוקש
.ינפל


העדוהל תעגה זאו ,ידוד ,הלימ תרמא אלו הז לכ תא תארק
ירחא םישיגרמש הליחבה ומכ הזע הליחב תשח םואתפו תנגרפמ
תוירדילוס תצק הלוכ .ימוג ישחנ תוירכוס ןומה ןומה םילכואש
ןעמל .ךדגנ הינונק אל וזו ,ךשונ אל הז - דחפת לא ,תישנ
.הרוצ םושב ךילא רושק אל הז ,תמאה


תא תחקול אל ינאש תחא הינשל ובשחת אלשו) םיזיעלמה לכ ןיב
,(דיגהל םכל שיש המ לכ תא .ןכ טלחהב ינא יכ ,תוניצרב הז
.הזב חיתרמ ךכ לכ המ הניבמ אל .בוט והשמ םג עומשל דמחנ
לבנעל וביגה
 
 
15/6/00 16:40
לבנע :תאמ
ידוד ,תמזגהל הבוגתב
.ידודל ךמש תא יתתוויע - לכמ הארונה תועטה תא יתישע
ךתבוגתב לכות ,הצרת םא .ךכ לכ תרעטצמ ,יבוד יבוד יבוד
.הענכהב גופסא ינא .הזכ והשמ וא ,רבנעל ימש תא תוועל
לבנעל וביגה
 
 
16/6/00 17:09
יבוד :תאמ
ידוד ,תמזגהל הבוגתב
לע בכעתנ אל ,תלצנתה רבכ םשה תוויע לעש ןוויכמ זא ,בוט
:) .ידימ רתוי ךכ
ביט לע העד םיעיבמש םישנא ןיב לידבהל הכירצ תא
ןוויכמ .םירבדה ןכות לע העד םיעיבמש ימ ןיבל ,הביתכה
ינויסנמ ,חינהל ימצעל השרמ ינא ,תובוגת לש תכרעמ הפ שיש
(ולש רחאל היומס תמוסרפ ףחוד יבוד בוש הנהו) ישיאה
לבא - אל וא יטנגיליטניא .ןויד רוציל התייה הנווכהש
,הארנה יפכ ,רומא ךתיא םיכסמ וניאש ימ ,ךכל יא .ןויד
רתוי דמחנ היהי - ןוכנ .ותעד תא עיבהל שקבתמ אוהש קיסהל
,הפ שרתשהש גהונהמ תסמונמ רתוי הרוצב תאז ושעי םה םא
.םילארשיה ,ונחנא הלאכ לבא
יפכ ,הביתכה ביט תא חבשל ןוכנל אצומש ימ ,תאז תמועל
.המ עדוי אל וא ,רתוי ךומנ וניה טרדנטסהש חינמ הארנה
,ארונ ןפואב תאטבתמש ימ םג .ירמגל שפוטמ הז - ןפוא לכב
תא חולשל הלוכי תויהל הכירצ ,רמול בושח המ רבד הל שי ךא
חסונמ טספינמ הידי תחת איצותש ,תדבכנה תכרועה לא הירבד
.ירוקמה טסקטה לע ססובמה ,בטיה
רבודמ םא אלא ,ןמוקמב ןניא ,ןכ םא ,ןונגסל תוחובשת
םירמאמה ראש עקר לע ןפוד אצוי וא דחוימב ירוקמ ןונגסב
הביבח ,ךתביתכ - הלאשה ינמיס תא גיפהל ידכ .םימסרפתמה
תא) רתאב הביתכה ראשמ ללכ הנוש הניא ,היהתש המכ דע
ימ ינפב טרפל חמשא תויללכב וזה הביתכה לע יתוגשה
תא זיגרמ קיפסמ ינאש יל הארנ .ל"אודב אשונב ןינעתת/יש
ה'ד זא ,יתומח וא) יתמח תא ךופשל ילב םג רתאה תורצוי
.(ןז הבוגתב ןאכ (יב יימ סייק
לבא ,תישנ הווחא ןאכ שיש דואמ הפי תמאב הז - םוכיסל זא
.שפוטמ שממ הז


לע יל המתח ןיירק-שמש ימת ,רפסה עובשב לומתא - ינש דצמ
,יבודל" הבתכ איה השדקהבו ,בל םותב יתינק התע הזש הרפס
."השיא לש שארל סנכהל לכות ילוא (רבג התא) ההדזת אל םא
םישנש רבד תמאב הז םא .בילעמ הז תא יתאצמ ינא ,עדוי אל
הנממ ונק םהש רפסה לע בותכ היהיש םיחמש םירבגש תובשוח
.םישנ ןיבמ אל תמאב ינא הארנכ - התע הז
יבודל וביגה
 
15/6/00 15:57
לג תיגח :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
!האבה הכורבו ןייתחס - לכ םדוק
ךייפוא לש וביט והמ וא תבבותסה םירוחב הזיא םע יל רורב אל
הטנלפב ושחרתה הארנכ ךייח תיברמ יכ בותכה ןמ רכינ ךא ,לתלתפה
.תרחא
?םימ יקסל ץופקל הווש ?םש ריווא גזמה ךיא
והשהפיא יתכרעהל המייתסה המישנ התואב חבטמו םישנ םע תוקסעתהה
.תירבה תוצראב סופתל םייס םזינימפהשכל םינומשה תונש תליחתב
החוטב אלו חבטמב ויהי אל תונבש יעבטו רורב יד הזש תבשוח ינא
.ןינעה םע היעב שי והשימלש
.לשבל םיבהוא ארונ םירבג
ילש ףוצרפה םגו יל לשבל דחא ףאל יתערפה אל םלועמ ,תישיא ,ינא
.איהש ךרד לכב ספרתמ וא ןנחתמ ,ףנחתמ הארנ וניאשכ הכרבב לבקתה
ךל יאדכ ילוא לבא תכלוה תא ןאלו תאב ןיאמ הניבמ יניא ,בוש
תננחתמ ינא וב םלועה ,יתימאה םירבגה םלועב הרוק המ קודבל
תלבקמ ינאש לכו הצרי קרש ימ לש הצרנ דבע תויהלו תופצר ףוטשל
הלב הלב הלב...םיבשחתמו םישיגר םירבג אוה הבוגתב


דואמ הברה רבכ .לשבל תעדל אל רדסב הז ,הרקי תוחא הז םע יכל
...םינש
לג תיגחל וביגה
 
 
15/6/00 16:03
יבוד :תאמ
.רובע ,לבנעל ץראה רודכל הבוגתב
םא עדוי אל ינא ,ילש הנורחאה הבוגתב יתישעש זופייטה לכ םע
דבע ,ךלצא הרוגש תועט וזש סנא'צ-ףואב לבא,ריעהל תוכז יל שי
.הצרנ אל ,עצרנ
יבודל וביגה
 
 
15/6/00 17:21
לג תיגח :תאמ
.רובע ,לבנעל ץראה רודכל הבוגתב
.עצרנ
.לבקתה
לג תיגחל וביגה
 
 
15/6/00 16:24
תינלשבה :תאמ
.רובע ,לבנעל ץראה רודכל הבוגתב
אל דחא ףאו סרא תופטונ תורוקיבב ימו שבד יפטונ םיחבשב ימ
.הנכסמה הרוחבל רזוע


:םיטרפה ימשרו םירבדה יבזע ,לבנע ןכבו


(ךילהתה ףוסב התוא ףוטשל אל ליבשב הז) תימעפ דח תינבתב ימיש
הבכש) ןיגוריסל לצב תוסורפו קד םיסורפ המדא יחופת לש תובכש
.(הלילח רזוחו לצב הבכש ,א"ופת


לכה לעמו שותכ םושו טקסומ זוגא ,לפלפ ,חלמ ימיש הבכש לכ לע
.הקותמ תנמש יכפש


דע וא/ו תיבה תא אלמי חירהש דע ינוניב םוחב רונתל יסינכה
.וככרתי המדאה יחופתש


.םיעט הככ - טושפ המכ .לכה הז
תינלשבהל וביגה
 
 
15/6/00 17:07
ןמסדנל ילינ :תאמ
הברה כ"כ םישקשקמ םכלוכל הבוגתב
?ונררחוש ונלוכו םזינימפה עיגה םואתפ ?םיעדוי םתא המ
?ועידוה אל המל ,ייה
?זוחא 100 לש תוחלב תוציצק תנגטמו חבטמב תדמועש ינא קר הז
בטורה תא תוחמל 'ץוקסה םע םייכרבה לע תדרויש ינא קר הז
יתצחרש ןמזב הדבעמ יוסינ ךרע דליה יכ ,הפצירה לע שרקנש
?םילכ
םהש ףקותב ונעטש הלאכ םג ,םירבג הברה ייחב יתשגפ ,םכייחב
,יפוי ,ונ....ישוס וידי ומב לגלגל עדי וליפא דחא ,םילשבמ
הכירצ יתייה ךרפמ הדובע םוי ירחא התיבח ונממ לבקל ליבשב
,ןכ םג ,םילשבמה ראש לכו .תיבה תביזעב םייאלו לדנקס תושעל
.םידחוימ םיעוריאב קר הז תא םישוע דימת ויה
תמשא םג חטב הז .תועיבצה םע סאלח .הז תא ןיא םירבגל
םתוא וליגרהש םישנה תמשא םג חטבו ,םתוא וכניח אלש תוהמיאה
לבא שארב רוח םהל השוע איה םייחל םהל תסנכנ הרוחבש ךיאש
.ןטק 'ץיוודנס דימת היהיש תגאוד איה הרומתב
םיינומרהה תויגוזה ייחב יתלהינש תוראופמ יכה תובירמה
.םילכה תא ףוטשא ףוסב דימת ינא אלש הז לע היה רתויב
םה (קוח יפ לע םתבוח וזש) לבזה תא ,םהל יריכזת אל םא ירה
.ודירוי אל
םע ,םילכה םע ,דליה םע !םירזוע .ךל םירזוע םה םומיסקמ
םהילע ידירותש וא ידנדנתו ,יריכזתש יאנתב .טלסה לש תוקריה
.תוחרצ
דימעהל בוט יכה (אמא) תיבהמ תיאקורמ יצח לש ,יטבמ תדוקנמ
אלש יוכיס שי הככ .תיבה תוכאלמ תא תעדוי אל ללכב תאש םינפ
תוציצקל םתוא יליגרת םא .םיימויב םעפ המח החוראל ךממ ופצי
הזש ובשחי םה ,תוציצמה םע ומכ הז ,תובהאתהה ימיב
הכה םתפשב הזל םיארוק אל םהש ךיא וא ,ל"קפ אב ,ןיא-טליב
.תינניח
.ךרדה תליחת קר וז ,ילבנע יכח
אל םה יכ ,הליל ןושיאב םיקפרמה תופיחד ואובי ךכ רחא
רשע רבכ (קנחנ ףכיתו) ותמשנ תא חרוצ םכלש קוניתהש םיעמוש
,השק םידבוע םה ,םימק אל םירבג יכ ,הבוב ,ימוקת תאו .תוקד
.םיפייעתמ רתוי םה לבא ,בגא ,ךממ תוחפ
.לטבל יכרטצת דיימש ךלש הדובע םויה הז ,הלוח היהי דליהשכו
,בערמ תרגפתמ ףכיתש ,תא הז םויה ףוסב ,םזינממש-םזינימפ
אוהו ,םמחל תצלאנש תויראש לוכאל םייניע תטורט תבשייתמ
חלפל (לגרודכב הפוצ אוה קוידב) בגא ךרדב הככ ,די ךל חלושש
.הרגמ ארונ הז יכ ,הציצק ךל
.ןכ ,וה
ןמסדנל ילינל וביגה
 
 
15/6/00 20:55
ןתוד הלא :תאמ
ה'גנופסה ימיל הבוגתב
תוינורט תואלמ ,ונחנא םא אוה ןיינעמ יכה יתואש המ לבא
ונל ושעי םהש הככ ונלש םינבה תא ךנחנ ,היהנש לככ תוקדוצ
?ה'גנופסו תוציצק ,םילכ םגו ,דובכ
םיינויווישו םיכנוחמ םירבגמ ונהי רבכ ונלש תונבה םאו
?תמאב
ודלווי ונלש תודכנה קר ,ילוא ירמגל ,ילואש הארנ יל יכ
.וניתומולח םוקיל
ןתוד הלאל וביגה
 
 
15/6/00 20:57
ןתוד הלא :תאמ
ה'גנופסה ימיל הבוגתב
תוצרל השוע אל שממ הזש ףיסוהלו בצעתהל יתחכש ,ןכ הא
אל .ימצעל לשבלו תוקנל הפידעמ ינא ,רבכ םא .ןתחתהל
?הככ
ןתוד הלאל וביגה
 
 
15/6/00 22:59
תאיל :תאמ
ה'גנופסה ימיל הבוגתב
תא ,ןגרפמ קוחצ) ,יתוא הקיחצה א ר ו נ ךלש הבתכה ,לבנע
(קיחצמ ארונ תבתוכ


ילינ
,יתריקי
,בוצע המכ
.תקדוצ ךכ לכ תא
תודבוע םישנה ,דימת יתנעט הז תאו ,הז תא ומישת אלש ךיא
אל ילואש ולא ,תודבועה םישנה לע תרבדמ ינאו .הברהב השק
תופטוק ןכ לבא ,הלודגה תויזחה תרודמ ןמזב תובוחרל ואצי
,םעפ אל ,רסוב תוריפ) ."םזינימפ" ארקנש המ לש תוריפה תא
(..וניצרש המ ויהיש ידכ ןמז תצק םהל תתל ךירצ דועש הלאכ
וא ,תוריירק יתשב היהת דימת השיא ,תושעל המ ןיא יכ
תויהל ,דובענש ונל ןגרפל לק ארונ .יצחו תחאב תוחפל
,החילס) תיבב ונל רוזעלו ,חותפ שאר ילעבו םיאלפנ
לע בושחי רבכ אוה םא לבא(?ךלש אל םידגבה ,המל !?רוזעל
אוה םאו .ךירצ המ תעדל ידכ רשקתי אוה רפוסב הלילב רובעל
הזיא לע תואמחמ רוצקתש ,הקפה-תחורא ,םיחרואל) לשבמ רבכ
ףדמ הזיאב לע רוגס שממ אל אוה זא (ךל שי ןלשבו אלפנ רבח
.היפמופה
אקוד םהו ,םהב יתלקתנ ינאש ולא ,םירבגהש הזב אוה ןינעה
םה ,תיבה ילענו ןותיעה ישרודמ אל ,בשחתמ-רתויה ןזהמ ןכ
ודיגיש יאנתב ,םקלח תא םימרות ."םיפתוש" אלו ,"םיפתתשמ"
םמצע תא םיספות לבא ,רוזעל םילדתשמ ארונ .תושעל המ םהל
.עוריאה לש םידקפמכ אלו ,םילייחכ
.יתעדל ,יתימאה ישוקה הז
ףתוש אל אוה ,ארונ "םדקתמ" ומצע תא ספותש הז ,ךלש רבגה
.רזוע אוה .תולטמב הווש
ימ םג היהי ,ךרטצא ינאשכ ,תרזוע שי יל ורזעיש ליבשב
.ףתוש הכירצ ינא .םידליב לפטיש
היעב תלפטמל שי םאשו ,תרזועה לש ןופלטה הפיא עדיש הזכ
ידכ (םדוק הספת איהש ימ) ,ילא וא ,וילא תרשקתמ איה
.תושעל המ לואשל
אוהשו .רמגהל תדמוע םייניש תחשמהש עדיש דחא הכירצ ינא
אוהש המ תא קר אל תונקל עדי אוה ,ןיבל ןיב ,רפוסב רבוע
.ברעה לוכאל הצור
.תורכה ונניב ךורעל םינמזומ םתא ,דחא םיריכמ םתא םא
.הדות


?םלענ אוה ןאל ?קרוי וינב ונגיצנ ,באוי הפיא - בגאו
תאילל וביגה
 
 
16/6/00 13:10
עטפלק :תאמ
יתימא ףתוש :שורדל הבוגתב
.הלאכ שי ,תאיל
דצה) םימורופה דחאב ןאכ יתבתכ רבכש ומכ .הזכ "ילש"
ךורעל ,תוקוניתב לפטל ,תוקנל ,לשבל עדוי אוה - (?ישנה
,רמסמ עוקתל ,הרונ ףילחהל םגו .םילכ חידהלו תוינק
,ללכב ער אל סקסה םגו .תיבה תא דייסלו טלשה תא ןקתל
.המ לע שישכ חחושל ימ םע שי םגו
םייסמ אוהשכ .שיניפה איה ,וילא יל שיש הדיחיה הנעטה
םילודג) ךירצש ומכ םירדוסמ אל םעפ ףא םה ,םילכ חידהל
,(רוחאמ םיניכס ,םינפלמ תויפכ ,המידק םינטק ,הרוחא
ףטוש אוהשכ .בגונמ חטשימו ףוטש רויכ ריאשמ אל אוהו
איבמ אוהשכ .בגמהו ילדה תא תלדה דיל ריאשמ אוה ,הפציר
םירתוומ ונינשש גונעת הז הסיבכ ,ןכ) הסבכמהמ הסיבכ
המכ בושח אלו ,הטימה לע התוא חינמ טושפ אוה (וילע
ילואו) ןוראב התוא רדסל לטומ ילע - תרזוח ינא הפייע
סוחדי ובש ןפואהמ הצורמ היהא אלש רורב יכ ,ךכ בטומ
דימת אוה תוינק השוע אוהשכ .(הנחבה אלל ןוראל םיטירפ
גאוד אל אוה םיעצמ ףילחמ אוהשכ ,יטירק והשמ חכוש
יכהו .תתואל חכוש אוה גהונ אוהשכו ,םיעבצ תמאתהל
רודל תורידנה ויתונוכת תא ליחנהל גאוד אל אוה :גיאדמ
םיחידמ אל ,םיקנמ אל ,םילשבמ אל ונלש םינבה !ךשמהה
המלו .םיננחתמ שממשכ ,הפק דבלמ םולכ םישוע אלו םילכ
יל יתרחב םיבשוח םתא המל ,תמאב ונ ?הזל תגאוד אל ינא
ותוא ךנחל ךירצש ילב הלאה םירבדה לכ תא השעיש והשימ
?םתוא תושעל ונממ שקבל וליפא וא
יל תמרגו הזה גולונומה תא ינממ תאצוהש לע ,לבנע ,הדות
וזיאו ,יקיחבו יקלחב הלפנ תרדהנ הנתמ וזיא ןיבהל
...ררררררב .ינא תיארונ עטפלק
עטפלקל וביגה
 
 
16/6/00 17:10
ימיש :תאמ
יל שי יל שיל הבוגתב
ונמכיס רבכ ,?םעפה דוע ישנה דצה םע הזה עטקה לכ המ
.קיפסמ ותוא ונשדו
טושפ אוה ,שיאה לש ובילל הניבמ ךכ לכ אל תאש הארנכ
וא תיבה תא ףוטשלב רוזעלב רבודמ םאו ךתוא בהוא ארונ
הטונ אוהש ללגב אל הז םינופפלמ טלס תנכהב הרזעב
אוהו רוזעל הצור תמאב אוהש ללגב אלא "ישנה דצל"
.ול הבושח קיפסמ תא יכ הז תא השוע
המ ,?"שיניפ"ה לע הלאה תוינונטקה תונעטה לכ המלו
...ךומכ םימלשומ םלוכ אלש תושעל
םיבוט הלאכ םלוכ אל יכ םיימעפ יכרבתו הדות ול ידיגת
.םעבטמ
ימיש
ימישל וביגה
 
 
16/6/00 21:37
יתא :תאמ
יתימא ףתוש :שורדל הבוגתב
לארשיב וליפא אוה .םלענ אל קרוי וינב ונגיצנ יבאוי
אל אוהש ךכ לע תורבדמ תונורחאה תושדחהו שממ הז עגרב
רסומ אוה ,ןפוא לכב .(קדוצ) םחה ריואה גזמ םע רדתסמ
הזו ןטק קו'ג הז...") בושי דוע אוה יכ ,גאדנ אלשו ש"ד
.("בושי דוע אוווה ..בושח אלו רבוע
יתאל וביגה
 
 
17/6/00 4:54
סרולוד :תאמ
ה'גנופסה ימיל הבוגתב
!ו'צלינ
!!!!!!!!!!!!!!לכהמ בוט רתוי ,רודמהמ בוט רתוי
ןיא דועו הלאמ םיקיודמ רתוי םירבד יתעמש אל םלועמ םלועמ
לבז הברה היה לבא .תעדוי תאש יפכ ,קונית יל
ץעויל רבכ יתעגה ךכ לע -םילכה תפיטש ייבגל....חפב
ןיחצהל ראשנ לבזה םג...רזע אל ןבומכש -תעבשנ - ןיאושינ
וא םאה וא השיאה םויל ןופפלמ יל ופלק םעפ ידמו
.תדלומויה
השק הטטב ןוגכ תויריבא תווחמ ללש דועב יתוא וכריבו
.ךלכלל המל ,זרבהמ םימ סוכ םגו הלוח יתייהשכ ורקימהמ
םא ,השק רתוי השענ קר הזו ?יתמ דע .ו'צלינ ,ו'צלינ ,יוא
ירה לתחלו תיבה תא תוקנלו םידיזנ לשבל קר ונילע היה םעפ
ונחנאש ולא לכ לע -ףסונה תא השיגדמ ינאו -ףסונ םויהש
הריירק חתפל םג ונילע םיפופכ םיווגב תושעל תוכישממ
.ונביט לע םהירבח ינזואב ראפתהל ולכויש ידכ תראופמ
.קמאס...סאמנ ךכ לכ
!השק רתוי האמ יפ תודבוע ונחנא ?ךכ לכ םיפייעתמ םה המל
המל ?יווד שרע לע םה םוח יצחו עבשו םישולש םהל שישכ המל
המל ?םינוא ירסח ךכ לכו ?רוקב םיתמ ?םוחב םיפלועמ םה
?המל המל
ןיכהל ?תוציצק ץצקל תוכישממ ונחנא תולוח ונחנאשכ המל
תא תוארלו הינש חונל ,לבזה לע בירל ,םילכ ףוטשל ,זרוא
תאש םישוחה שוטשטו םוחה ידאל דעבמש דועב שדחמ אלמ רויכה
המל ?היזיוולט תסרוכב ץברגמ רבג לש הארמה הלגנ וב היורש
?המל המל
.תויאשמ יגהנ םע יתייה אל ,אלו
יתקוסעת ,יגולונורכ ,יפרגומדה ךתחה םע קוידב יתייה
?המ זא ."ןוכנ"ה
םיחיטבמו םירמייתמ אל תויאשמ יגהנ תוחפל ,יל רזע המ
.רוזעל
לע לכשה תא םינייזמו הרייעה יבחרב םיצצורתמ אל םה
םתלקלקב םתוא יספתת אל ,"תויונמדזהו תויוכז ןויווש"
,הינשה דיב הטספו היינבגע םע (הלחתהב) שאר ייופח םידמוע
ולליה םהש ירחא -דחיב רבחתמ הז ךיא ןיבהל םיסנמ
.םהלש אלפומה "זנולובה" תא ךיינזואב
.םשל וסנכי אל טושפ (תויאשמהמ הלא) םה
ןיכהל םיעדוי םה ללכ ךרדב -התיבח ןיכהל םיעדויש הלא םגו
לכ וקחמנ וליאכ םהייחל השיא הסנכנש עגרמ ירה -דחא והשמ
ל יתיכיח םייתנש ינא .םתוקוור ייחמ תומדוקה םהיתועידי
.קמאס !םייתנש "ףרוחב ןיכמ ינאש הלועמ הזמ ,תוקרי קרמ"
."םיעט" רמאו סוכב סמנ יל םש אוה ףוסב
?עיגי הז ןאל ?היהי המ זא
.חטב .ונ...הפי תונקדזמ אל םישנש םירמוא ךכ רחא
.תמאב קיחצמ


אל ירעצל .רתויב קיחצמ רמאמ ,ךל יתרמא רבכ ,ילבנע תאו
תעדל בוט לבא .תוקנלו לשבל תעדל אל זיעהל דוע יל אצי
קמחתהלו םימלש םייח חולצל חילצתש הנימאמ ןיידעש תחא שיש
.הזמ
...יחילצתו יאוולה
יטספ יטנא ץימחי קר אלו םוי לכ םילצינש ךל קופדי והשימש
דובכל הצאב גד תכיתח וזיא לגלגיו םיחרוא םיאבשכ ימאסלבב
.םכיאושינל לבויה תוגיגח
.ךדיצמ חצר ימויא ילב לבזה תא ךל דירויש
.תאש ומכ ךתוא בהאישו
.םנמא ,םהל השק הז
.תאז לכב לבא
....ילוא
סרולודל וביגה
 
 
17/6/00 23:09
ילינ :תאמ
ה'גנופסה ימיל הבוגתב
סרולוד יוה
,ןכא
ץורחה וניחצממ העיז ילגא החמנו ,ןקדזנשכו
:םחנתנ דחא רבדב
.םילבגומה ,םילבוסה ,םילצעה ,ונינפל ,םדוק םיתמ םה
טפטפנ ,לכרנ ,התה תא תיפכב שחבנו ,םימי ךיראנ ונחנאו
-
.ללכו ללכ עגעגתנ אלו
.ןמא
ילינל וביגה
 
 
20/6/00 3:42
הקיבצ :תאמ
ה'גנופסה ימיל הבוגתב
לש םינש האממ םינכו םיילאטוט םייח לש דחא עגר הווש
(ןחבומ יתלב רקש דועו) רקשב םייח


דחוימב םירצק םייח םייופצ ךגוזל ,ילש םשורה פ"ע
.חרביש וא תומיש וא - ךתציחמב
הקיבצל וביגה
 
 
20/6/00 11:41
חחרפ :תאמ
...ונינפל ותומיל הבוגתב
עלסב תוקוקחה תותימאה לכ םע דחי


...........הליפנ וזיא םוווווווב
חחרפל וביגה
 
 
22/6/00 22:24
ילינ :תאמ
...ונינפל ותומיל הבוגתב
.ילע .תמ תמאב ילש רבחה
ילינל וביגה
 
 
23/6/00 1:24
הקיבצ :תאמ
הקיבצ ולהל הבוגתב
,ןכילע םיתמ ונחנא ןכלש תועשירה לכ םע - הז הככ
.םיתמו
הקיבצל וביגה
 
15/6/00 21:17
יאפ :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
...תינלשב ינא
!ךכ טושפ
יאלמ םיפוצרפה לע טיבהלמו ומצע ינפב לושיבה טקאמ תינהנ ינא
יד ללכ ךרדב ינאו) .ילש םינדעמה תא םילכואש םישנאה לש גנוע
(!העונצ
...ךויחה
...תוכפהתמש םייניעה
!בוט יל השוע קר הז
חבטמל תסנכנ ינא ,יל בוטשכ
םש םג ינא ,יל ערשכ
...םינילבת...תוחיר...םיריס......לכוא
!ינשוח ךכ לכ
לוגלגמ תונהל תלגוסמ ינאש ,ייחב עיפוהש שדח והשימל יתרפיסשכו
ןפג ילע יולימו
ול תחנש רזייח הזיא ינאש חוטב ,םלוכ ןיב הז תא םסרפ םדא ןבה
.תרחא הטנלפמ
תבש ימיב תיבב ישוס ןיכהלמ תינהנ ינאש,רחא והשימל עדונשכ
,םיירהצב
.ריעב תינצלפ יכה הרוחבה ינאש חוטב היה אוה
םיעבצ השולשמ תומוק שולש תדלוה םוי תגוע םע והשימ יתעתפהשכ
םינוש
,םיהדמה) ילש עוצקמה תא תבזוע אל ינאש תירייארפ ינאש רמא אוה
(ןייצל שי
לילגב אלוז הזיאב וא ריעה זכרמב הפק תיב תחתופ אלו
ןרותה דומחל ףוע קרמ יתלשיב ינאשכו
...ל"וחב הלייטש ולש אמא לע םיעוגעגמ יל הכב טעמכ אוה
:יתטלחה זאמו
,ייחב עיפוי אבה קותמהשכ
(!!םלשל הנכומ וליפא ינא) !!!תודעסמב קרו ךא לכונ
יאפל וביגה
 
 
15/6/00 21:56
ןמסדנל ילינ :תאמ
קט-ייהה תסרג ,ליח תשאל הבוגתב
הז תא ךירעהל עדויש ,בער רבג ליכאהל םיענש ,שיחכהל רשפא יא
.ודובכל תלשיבו תדמעש
.ןכ ,ןכ .םישוגיר הזמ לבקל שממ רשפא .םיענ ארונ
תא ובש עגרה הז .תלשיבש המ תא לכואש דלי לע רבדל אלש
.םאו השאכ ךמצע תא תשמימ תמאבש ,רבדבש בלועה לכ םע ,השיגרמ
,ישילש דצמו
לעמ העיזמ ,חבטמב ,םש תאש הזל םילגרתמ םירבג רהמ ידמ רתוי
.םהלש לצינשה
.דלנודקמל םתוא יחקתש םיפידעמ ללכב םידליהו
.הברה יכה .היקינקנ וא
.גנוע הזב שי וליפאו ,לשבל עיגרמ ידש ,תמאהו
,יעיבר דצמו
.הנשמ אל ,בוט
ןמסדנל ילינל וביגה
 
 
15/6/00 23:12
תאיל :תאמ
ינש דצמ ,לבאל הבוגתב
.תולשבמב ינא םגש ףיסוהל יתיצרו
.לודג גנוע
.הז לע לצנתהל תנווכתמ אל ,יתומדוק יתש ומכ ,ינא םגו
(םוחתה הז ,תופאל) .לשבל ,אלפנ הז


.ןגלב
ארונ ונחנאו ,דובעל ונאציו ,תויזחה ופרשנש ירחא
יתלב החונמ לש עגרב ,ונל אצי םואתפ ,תויטילופומסוק
המכ םג שי םצעב ,יה-ש הז לע עגרל בושחל ,לילעב תננכותמ
ה ונל וחקת לא ...םתיא תורדתסמ יד ונחנאש תיבב םידיקפת
...ל כ


ןיידע םה ,םזינימפה לש ,הלאה תוריפהש תבשוח ינא הז ללגב
.רסוב
תרדגה (..העברא םומיסקמ ,םיינש ,רוד) טאל טאל לבא
םירבגה םגו .רתוי םינוכנ .םישדח תומוקמל לופית םידיקפתה
.ונרציש השדחה היצאוטיסה לומ תושעל המ ודמלי


.ךילהת הז
.הרוק אוהו
תאילל וביגה
 
 
15/6/00 23:12
רקי הככ ,בוט המכ :תאמ
ינש דצמ ,לבאל הבוגתב
איה המצע איהש החוטבו ,לשבל תבהוא ארונש ,איהה שי דימת
דחאה תא רבחל ךיא תעדוי אל טושפ לבא ,הבגר יחבטמל לאה תתמ
איה ילש אמא .המיעט הוושש הנמ הידי תחת איצוהל ידכ ,דחאל
,תושק תודלי תוקוצמ הפ בישיל רוסאש יתנבה לבא ,תאזכ השיא
.אל ינא זא


הזה קט-ייהב ךתוא םידמלמש ומכש הז ,םצעב דיגהל יתיצרש המ
יכה אליממ הז גניסרוס-טואאש הז ,םיזנכשאהו םירישעה לש
ןמזמ רבכ סונימהו ,קאדסאנב ךמצע תא תקפנה רבכ םאו ,הווש
סופמילואה שיא ,ךלש אלו ,םיתוחנה המדאה ירד לש םתלחנל ךפה
לש רעושמה ןוויכל ןטק דחא ןופלט םירת זא ,השדחה הלכלכה לש
ילב ,םיעט והשמ הזיא היחתש ךתגוזלו ךל ןימזתו ,סארג ןומלה
תושעל תוחוכ ךל שיש החנהב ,םכלש יגוזה תוחוכה ןזאמב עוגפל
.ןזאמ


,הטחובה ילע הלפנש ינפל ,ירוענב יתייהש ומכ ,לפיפ ןומוקל
ארונ םש םירוגמה םגש יתנבהו ,ופיב ןייוצמ לפאלפ שי זא
.םילוז
רקי הככ ,בוט המכל וביגה
 
 
20/6/00 3:58
ךרד אצומ :תאמ
ישילש דצמ ,לבאל הבוגתב
.ךל ןגרפמ ינא
יבושי לש תינויצה הנגפהב - הזה יונפה ןמזה לכ םע וישכע
תונויצ םע חומה תא ךל ולבלבי אלש וא ? תייה ע"שי
תושעל ךישמהל ונתי קרו םיבושיה תא וקרפיש ,היגולואדיאו
.טקשב תוטכוב
ךרד אצומל וביגה
 
 
20/6/00 3:49
הקיבצ :תאמ
ינש דצמ ,לבאל הבוגתב
םישוגירל ,הזב ימחלת לא - תינקמחו תזזפמ רוא תדוקנ ךב שי
,(הנבומ - רמאל הצור) יטנג סיסב שי תראתש וללה םירדהנה
......הזכ סיסב שי טועבל ךלש הייטנל םג ,365 דצמו......
הקיבצל וביגה
 
 
16/6/00 17:15
ימיש :תאמ
קט-ייהה תסרג ,ליח תשאל הבוגתב
אל לשבמ ינא םג תועינצה הברמלו הבוט הכ תינלשב תאו רחאמ
...ער
?...אתווצב ןיינעמ םעטמ הזיא ןיכהל ךל אב ילוא ימותל יתבשח
.תויהל לוכי קר לבא ןיינעמ תויהל לוכי
ימיש
ימישל וביגה
 
 
21/6/00 19:38
יאפ :תאמ
קט-ייהה תסרג ,ליח תשאל הבוגתב
!!!ללכב ער אל ןויער תויהל לוכי אתווצב המרוג תחורא ןגראל
??????????יתא ןגראל הצור
יאפל וביגה
 
15/6/00 23:00
תיכורכר הננב :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
קרמ ןיכהל דמל אוה םינשה ךשמב .לבנע ,ךומכ ןלשב אוה ילש רבח
.םיעט ארונ .קרמ ידקש לש קשב ותוא עיבטהלו הקבאמ סוגרפסא
יד יתייה ותוא יתרכהש דע יכ) יביטנרטלא לכאמ הניכמ ינאשכו
.םילכ ץוחרל ילע רסוא אוה ,םילשובמ המדא יחופת דיגנ ,(תינלשב
.השוע אוה ה'גנופסה תא םג
.ישאייתת לא .םירבג שיש יעדתש יתיצר קר ,וילע תרתוומ אל ינא
.(הבע םחל תסורפ לע חורמ אוהשכ) עיבשמ קוחצה .לושיב יבזע
תיכורכר הננבל וביגה
 
15/6/00 23:02
רקי הככ ,בוט המכ :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
תורמל ,דואמ ער וליפא אצי .הגוע ןיכהל דחא ןויסינ דוע היה
ראשל דוגינבש דיגהל יתיצר קר ,הרקמ לכב .חבשמה דלוקושה יופיצ
קיפסמ תאש הדבועה תא ששיא קר הזה ןטקה עטקה יל ,הפ םירבחה
.אלמ םשב הז ירוחאמ דומעל ידכ תרשכומ
רקי הככ ,בוט המכל וביגה
 
 
16/6/00 0:31
לבנע :תאמ
ןוכנ אל ללכבל הבוגתב
ןויסנה ,תילוקושה םע הגועה התיה הילע רבדמ התאש הגועה
.ישילשה
ןויסינלו ךינפ לע תיטעש תעובמה ףוצרפל ,ןכ זא ,תיהת םאו
היה םג הזש הדבועה םע רתויב רישי רשק היה ,ףלעתמ ינפ דימעהל
יתנבה ,רבכ הז תא עדוי התאש החינמ ינא לבא .ןורחאה ןויסינה
.םלוע תומוא דיסח ראות ךל וקינעהשכ ,זא םישרמ יד סקט היהש
.תמלוה הלמש יתאצמ אל ,עיגהל ינממ רצבנ ירעצל
לבנעל וביגה
 
16/6/00 3:35
רהז :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
תבכרומש ,הייגוסה לש ףסונ ןפ וז המיב לעמ תתל הצור יתייה
.תוקנלו לשבל תלוכיה ןמ רתוי יתעד תוינעל
,תוננבו םיננב ,27-28 יאליג ,דחי םינש הברה רבכ ,ה"רבח ונחנא
.ונתבישחו ונייח חרואב םינרדומו םילרביל ,תו/םיקורו תוגוז
ונתאמ דחא לש ותיב גג לע שגפיהל םינהנ ונא תועובש המכל תחא
ונל חקל ,המ קר .םימרות םלוכ .תונוש תוחוראב ונביל תא דועסלו
דואמ ןפואבש ולא ןה תוננבה לכה תורמל יכ ןיבהל ןמז תצק םיננבה
ונאש ןמזב םילכה תא תודירומ :החוראה ןמזב רתוי תוחרוט "יעבט"
תונמה תא תוניכמ ,תוקנמו תוצחור ,םיפלועמו םיעבש םיבשוי ןיידע
ךא םירזוע אל ונאש אל הזו .'וכו תואבה
.יתועמשמ לדבה רכינ
ךא יתבר תורהצהב ונאצי וליפא .רתוי לדתשהלו תונשל ונטלחה
ףכה התטנ דימת ונתמהדתל
אשונה תא ונלעה שממו ןיינע ךכמ תושעל ונטלחה .תוננבה "תבוט"ל
.ןוידל
:ןוגכ תובושתב ונלקתנ ונתמהדתל
אלש תמאב ,םדוק תושעל המ ועדת אל םתא ,הז הככ ,תויוטש ובזע"
.הזב אצויכו "תויטרפ ונל שי חבטמב ,ונל תפכא
םויהו ונל עירפה ןיידע הז םיעבשומ םיטסינימפכ יכ ונרתיו אל
.אילפהל תונזואמ םיינזאמהו ונתשה םירבד ןייצל חרכומ ינא
תוננב ןכלצא םינבומו םיעבטומש םירבד שי :רמאל הסנמ ינא המ
.םינש יפלא לש הילפאו יוכיד תרוסמ ןכל םדוק ןאכ ונייצ .תורקי
לכבו ,ךכל םיפצמ ונלוכ אל ,"חבטמ"ל ןכתא םיפחוד ונחנא דימת אל
.םש ןתא תאז
?המל ?המל ?המל
ךא תיטסינימפ הכיפהמ לש האישב ונחנא,ונתמשאב לכה אל !!!ודרמית
.םיננבה וניתוגהנתה יסופד יונישב יולת לכה אל
רהזל וביגה
 
16/6/00 13:59
ןתיול_ףחוד :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
.םישוע אל וא םישוע םינב לש היגוס אל ללכב וז ,הנשמ ללכב הזמ


.הגורעב ןוכנ םירדסמ אל - םילכ םישוע
.הטיחס + תולעמ 100 לש 'פמטב םירדווס - םיסבכמ
ןמשה ,תוחלצ 5 םירבוש ,תיבב שיש םילכה לכב םישמתשמ - םילשבמ
.רונתה לכ לע ץיפשמ
דיל תלדה לש קלחה תאו הטמל תוניפה תא םיחכוש דימת - םיקנמ
.תועבצאה לש םימתכה םע תידיה
זוחא 0.0004 הבמע תפיצק םע תוילושכא ימא ךל יתרמא" - תוינק
"!!!ימלשורי ברועמ לבטמב דרת ימא אלו ,ןמוש
עבש ,השקבב סוכב תועבצא עברא ,םש קוידב ןכ ןכ" - םידרוי
,תומטפ'ת יל ץוצמת ,תחתב תועבצא
דוע - ךישמת ךישמת ,תוינימש ,טאל רתוי ,רהמ רתוי ,הזח'ת ץוצמת
.תרמוג ינא תועש שולש


לש המרע ונחקל .קפסמ אל םישוע ונחנאש המ לכש רבכ ונדמל זא
.השדח תוברת ונאצמהו םילחג


.שאה לע תושעל םיעדוי םינב ,לשבל םיעדוי אל םינב


><>
ןתיול_ףחודל וביגה
 
 
16/6/00 16:26
ימיש :תאמ
...Ohh fuck itל הבוגתב
!רידא
!ינואג טושפ
...?םדוק הז לע ונבשח אל ךיא
ימישל וביגה
 
 
17/6/00 3:18
יבמב :תאמ
...Ohh fuck itל הבוגתב
lol
...לבא ,ןכתיא המ עדויאל
םג רשפא ,םויה אקווד םילכ ףוטשל בהוא אל לבא לשבל עדוי ינא
.םייתרחמ
!םג םילצינש ?המ לבא ,הבער איה םא הטספ ןיכמ ינא
???המ זא ,ץהגל אנוש ?המ לבא שביימ יל שיו ,סבכל עדוי ינא
+ תרזוע ליבשב קיפסמ חיוורת איהש י א ו ו ל ה ,לבנע ,יאוולה
(...יליבשב ,יליבשב) לושיב סרוק + הנשב ל"וח םיימעפ + הסבכמ
לש לגנמה דיל ,רצחב תבשלו חבטמהמ תאצל ףוס ףוס לכוא ינא זא
...ףנפנל ךיא תיניפיליפל ריבסהלו ףחודה


יל אבש ךיא םתוא רדסמ ינא ,ף ו ס ב םתוא ףטוש ינאשכ .ב.נ
!!עגרה ותואב
...םילכה תא
יבמבל וביגה
 
18/6/00 8:51
יול ןולא :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
ןניב תוושהל תוסנמ םישנה םוקמ הזיאבש איה םזינמפה םע היעבה
.יטנוולר אל ללכ אוהש רושימב ,םירבגה ןיבל


לע תערוכש השיאב ,רבג רותב ,ביהלמ רבד םוש ןיאש איה תמאה
ומכ הארנ היה אוה ,יב יולת היה םלועה ול ,השעמל .הקנמו הפצרה
.'ב היריח


ךרדב ץוענ הזה לדבההו .השיא ןיבל רבג ןיב יסיסב לדבה שי לבא
רתוי הברה הטונ איה ,העבטמ ,השיא .םלועל םיסחייתמ םה הב
.הריציל רתוי ,הטונ ,רבגה דועב .הקוזחתל


יטמוטוא רבגהו ,תופצר הקנמ תיטמוטוא השיאהש רמוא אל הז
לש תדלל-רומאה ןעבטש ןימאמ תמאב ינא לבא .אל ללכב .טראצומ
הדמתהו הדימע חוכ תולעב תויהל ,הלודג תוכז ,ןהל רשפאמ םישנ
תוריל לש גוסהמ םה ,םעבטמ ,םירבגה .םירבגה לשמ רתוי הברה קזח
.יביסנטניאו ריהמ ,רצק לכה .לגרודכ תוארל תכללו הייחב ץחה תא
.םינטקה םיטרפל גואדל ,קזחתל תולגוסמ ,םתמועל ,םישנ


.ידמל יללכ ןפואב ןבומכ הז
הלא םג לבא ,ילאפורטסטק אוה ןהלש לושיבה שוחש םישנ ןנשיש רורב
הבהא ךותמ לשבלש ,ינשה וא ןושארה דליה םע ,בלש הזיאב םילגמ -
יקקמ קיסוטה תא ול תוקנלש .ער הזכ אלו ,דמחנ אקווד הז ללועל
הברה הז םלצא לבא ,הז תא םילגמ םירבג םג .םלועה ףוס אל הז
.השק רתוי הברהו ,יעבט תוחפ


.הקינאפ ילב זא
הרוצב םיווש אל
.תוכזב םיווש לבא
יול ןולאל וביגה
 
 
18/6/00 14:28
לבנע :תאמ
קט-ייהה תסרג ,ליח תשאל הבוגתב
םעפ יא הפ יתבתכש המ לכ לע תרבע אלש הארמ ךלש הבושתה
תורמייתמ אל ןמזממ רבכ ונחנא .תופצל היה ןתינש יפכ ,תמנפהו
תונטק תויהל ,הככ ונל בוט .םייפתכה ףקיהב םירבגל תוותשהל
שולתל ,הזחה לעש תורעשה תא קוביחל דעבמ ללומל ,עשי תורסחו
.(עיגמשכ) תחא תחא ןתוא


תושרוד .םהילע תואגו ,םילדבהל תועדומ רבכ ונחנא ןמזממ
םעפ אל יתרמא רבכ ינאו .תומרופטלפו פא שופב תויוכז ןויווש
םיללוכ אלשכ ואלפתי אלש ,םילדבה ןיאש תוארהל תושקעתמש םישנש
הברה ,הנורחאל קר הללכנ) דשה ןטרסל הפורתה תא תואירבה לסב
.חוכיו ןיא ,םינופמט ךירצ זא .(תינומרעה ןטרסל לופיטה ירחא


תא תדלויש וזש תיגולויב רדתסמ הז .רמוא התאש המב והשמ שיו
גאדתו ,הלש רבגה לש םייחה תא יפוי ןגראל עדת םג םידליה
עבטה הז .הפה תא תוצפל ילב רונתב המח החורא היהת דימתש
.הארנכ
,הימגונומ ומכ םירחא םישדח םידנרט המכ ללוש םג עבטהש אלא
יפי םינלאמש םיאומוא לש םיפי תונורקע המכ דועו ,היטרקומד
.שפנ
טלחומ זוב ךות םירמוא .הז לעמ תויהל םירמייתמ ונחנא ?המ קר
תובדנ ץבקמש הניפב םש רוויעה הכנה םגש היצולובאה תונורקעל
,תוברת לש ןיינע הז .תוריחבב עיבצהלו ימואל חוטיב לבקל לכוי
?ןוכנ ,הב םיאג ארונ ונחנאו


.לשבל תועדוי אלש םישנ שי - וב םיאג תויהל והשמ דוע הנה זא
ןהל רבשנ לבא ,לצינש וא התיבח ןיכהל חטב ,תועדויש םישנ שיו
לע המח החורא היהתש ןמזה לכ תוגאודש הלא תויהלמ ןיזה
ןמזה לכ דבאמ ןהלש רבגהש יטוחלאה ןופלטה תא אוצמלו ,ןחלושה
.תוצור ונחנא ,הווש הקולח .םוקמל ובישהלו תוכימשה ןיב
המ םע יפוי בשייתמ ,הרוצב אלו תוכזב ןויווש לע תרמאש המו
.בל תמש םא ,ןאכ יתרמאש


.םיקוחצ ויהי ,ראשת .תאבש ףיכ הזיא ,ןולא ,הזמצוחו
לבנעל וביגה
 
 
18/6/00 14:48
יול ןולא :תאמ
יריקי לבא ,והל הבוגתב
.עבטה דגנ תכלל הלוכי הניא תוברתה
לש ועבטב םג ינש דצמ ךא ,דרוש קזחהש אוה םדאה לש ועבט
תאטבתמש איה תאזה תוילאודה .םימחרו הלמח אלמ תויהל םדאה
.םדאה תא הביכרמה תוילאודה תאז ,הבהאו לבס תרוצב םלועב


ארונ דחא דצמ אוה ,הזה שדחה םזינדומ-הנדה לגש איה הדוקנה
,לכוא תושעל אל תיאכז ,הריירקל תיאכז השיא - בוטו הפי
תולותב יפלא ?תלביק המ ףוסבו .םירבד דחאו ףלאל תיאכז
.(המכ ריכמ ינאו) םויק תילכת תורסחו תונקז


ףטוש ינא עבק ןפואב ,לכוא יתנכה ינא לטובמ אל םימעפ רפסמ
ןפטש אוה סרפ ןועמש םגש ,ישיא רוקממ עדוי ינאו) םילכ
לכ ירחא ,ןיידע ,עודמ .ןיינעה אל הז לבא .(עצקוהמ
.הפק תושיגמ םישנ ןיידע ,לכוא תוניכמ םישנ ןיידע ,ןויוושה
? םייק הז עודמ


.םלועה אוה הככ יכ
,תינויצולובא הז תא חתנל רשפא
.םירמאמ יפלא בותכל רשפא
רתוי ,תחפטמ רתוי ,הינמחר רתוי איה ,העבטמ ,השיא לבא
.רבג רשאמ ,העיקשמ רתוי ,תלפטמ
רתוי ,יביסלופמיא רתוי ,יטננימוד רתוי אוה ,ועבטמ ,רבגהו
.רצוי רתוי ,םזוי


ידכ תושעל ךילע המ אלא .המל אל איה ,תניינעמ רתויה הלאשה
.תמאב תרשואמ תויהל
יקס קוסעלמ תרשואמ ויהי תמאבש םישנ וליא יא םנשיש ןוכנ זא
תושנ תיברמש חוטבו טעמכ ינא לבא ,ןהייח ךרוא לכל םימ
רורב .םהלש םידליה תא לדגלמ תמאב תורשואמ ויהי - םלועה
.םיפסונ םיכרעל םגו ,בושח םוקמ שי םהלש הריירקל םגש


היצרניא ךותמ קר אל םשל םימרוז םירבד ,סלכתב לבא
הביס שי
ונתיאמ הקזח רתוי הברה איה תאזה הביסהו
,הדגנכ ףוסה דע ךלנ םאו
ןמצעמ תוררחושמ םישנ הז לבקנש ידיחיה רבדה
.רשואמ תויקנו
יול ןולאל וביגה
 
 
18/6/00 15:10
לבנע :תאמ
יריקי לבא ,והל הבוגתב
,ךפיהה .חוכב הז דגנ תכלוה אל ינא לבא .תינורקע ,ןוכנ
לופיקל תוצירטמה תלפכה ןיבש תרמוא .השלוחב הדומ ינא
םגו .לשבל תצק יתחכש ,(תושעל תעדוי אקוד ינא הז) הסיבכה
םג יתוכזו .הנוש םידיקפת תקולח הצור ינא .יל אב אל
תסנכנ ,תלשבמ השיאהש יעבט ובש םלועב ,לכה ירחא .שקבל
ההובגה ילששכ תורוכשמ יתש אל חטב ,תחא תרוכשמ קר התיבה
.ןהיניבמ


ינאו .הז דגנ תכלל םעט ןיאו ,עבטה הזש רמוא התא זא
עבטב הזש הלאו .ונלוכ לש עבטב אל ןמזמ רבכ הזש תרמוא
.תרחא תוצרל ןתוכזו ,תומשא אל ןכ םג ,ןהלש


ונב שי ילוא .םישטשטמו םיכלוה הלאה םילדבההש יל הארנ
יעבט ןפואב ונחנא התיבה תורזוח ונחנאשכו ,הלמח רתוי
סינכנו ,ןורדסמב תובבותסמש תודדובה םייברגה לכ תא ףוסאנ
תקולח שקבל תוכזה תא רתוס אל הז לבא .הסיבכה לסל
ונסנכנ רבכ ונידיצמ ונחנאש ירחא אל חטב .הנוש םידיקפת
קיפסמו ,תורוכשמ יתש שי םאו .לוכיבכ ,םיירבגה םידיקפתל
ינא ,ןנג םגו תרזוע ללוכ ,ונל אבש עוצקמה ילעב לכל ףסכ
ללכבשכ חבטמל העיגמ ימצע תא אוצמל הביס םוש האור אל
ינבשיב תולק תוטיעב תרזעב ,היטבמאל עיגהל יתנווכתה
.גונעה


תקולח שקבל תיארפ המזגה אל וז .דיגהל יתיסינש המ הזו
דעצה תא ונישע רבכ ונחנאשכ אל חטב ,הנוש םידיקפת
רבגה םגש אוה בזכאמש המו .ישילשהו ינשה תא םגו ,ןושארה
הכירצ תאשכ ןגהמ םידליה תא ריזחהל בדנתמש ,ינרדומה
םע רדוסמ תיבל ךכ רחא רוזחל הפצי ,ישיש םויב םג דובעל
.םילצינש לש חוחינ
לבנעל וביגה
 
 
18/6/00 15:56
a2d2 :תאמ
יריקי לבא ,והל הבוגתב
+ 50 ליג ימורממ ם/ןכל ביגמ ינא
תוארוהל יתיכיח אל ,אלמ ףתוש יתייה .הזה טרסב יתייה
איבה הז ןאל .תלוכמהמ תוינק תמישרל אלו תויחנהל אלו
המ ימצעל ןיכמ/םמחמ/לשבמ ,דבל ינא םויהש ךכל ? יתוא
םיעדויו תיבהמ ואציו םילודג רבכ םידליה ,הצור ינאש
.ת דעו 'א-מ םתוא לדיגש הז אוה םהלש אבאש בטיה
?יתשרגתה המל ,הא .םימעפל קר םישגופ םה םהלש אמא תא
ידכ דע .תיטרפה יתלחנ היהנ ימצע לע יתחקלש רבד לכ יכ
םוי 28 יתייה אלו םירופיכה םוי תמחלמל יתאצישכש ךכ
םייתנשה ןב טוטאזה תא הצחר אל ,ינב םא ,זא יתשא ,תיבב
.היטבמאב הל עבטי אוהש "תדחפמ" איה יכ (םוי 28 ךשמב)
ץוחמ דבוע ינא :החישל תוירחאה תקולח תא יתחקל ינאו
ינא דובכה לכ םע .תיבב תדבוע תא ,תרוכשמ איבמו תיבל
דבוע ינא םא זא .רתוי אלו האלמ הרשמ אוה תיבש בשוח
אל .ךלה אל הז לבא .ןזואמ ןובשחה תיבב תאו תיבל ץוחמ
.ילש םידליה לש אמאה י"ע השענ אלש המ יתישע זא ,ךלה
.יתשרגתה זא .הליפט סנרפמ קר ,דבל יח ינאש יתיאר ףוסב
?ןאכ השוע תרתוכה המ
הבקנ ראתל "תיסוכ" הלימב שומישה דגנ ,דגנ ,דגנ ינא
םעפ-יא ינאש ידכב ידמ ליפשמ רואת הז .סנאיפסומוה גוסמ
יוטיב לבקל .םלועב הפאש יכה הפאשה וז היהתו וב שמתשא
.לבקל ןכומ ינאש המל רבעמו תחתמ ללכב הז ,השאמ הזכ
,הלוכי תא םאו יוטיבה לע ךתולצנתהל הכחמ ינא ,לבנע
.ךלש רמאמהמ ותוא יקחמת
.רדסב לכה הזמ ץוח
.יונפ ןיידע ינא ,ןכ
a2d2ל וביגה
 
 
18/6/00 20:26
לבנע :תאמ
תויסוכ דגנל הבוגתב
היעבה ןיב רשקה המ ריבסהלו יניע תא ריאהל לכות ילוא
הרקמה ןיבל ,היתובקעב חתפתהש ןוידהו ןאכ ונילעהש
רשק שי יכ זמור ךניאש הוקמ ינא .רבעשל ךתשא לשו ךלש
,הנוש תצק םידיקפת תקולחל תימיטיגלה השירדה ןיב
.ןיטולחל תדקפתמ אל השיא ןיבל


הלימב יתשמתשהש לע לצנתהל הנווכ לכ יל ןיא ,אלו
תפדרנ הלימכ הב יתשמתשה אלש קר ןייצא ."תיסוכ"
הרוחב"מ רצק רתוי טושפ הז .ראות םשכ אלא ,"הבקנ"ל
תכשומה האנק תוררועמו תוילנויצרופורפ תודימב ףוג םע
."םיבשהו םירבועה ןמ םיטבמ
חחרפ ,ללכב "תיסוכ" הלימב שומישה לע חכוותהל ןתינ
םוקמה אל הז לבא .אשונב ותעד תא םעפ הפ ןתנ רבכ
.םיאתמה
לבנעל וביגה
 
 
18/6/00 20:28
דבמיס :תאמ
יריקי לבא ,והל הבוגתב


,לבנעל


שמתשהל תבייח אל תא .תונכב בישהל יסנת תחא םעפ
.חוכב תונינשב
.תיעבט תויהל יסנת .הנונש תאש ונבה
דבמיסל וביגה
 
 
18/6/00 22:12
לבנע :תאמ
לבנעל הבוגתב
.תמאב ונ
.היהיש םש טקש


טושפ לוכי התא ,ךליבשב ידמ םיכורא הפ םיטפשמה םא
יתבושתש הריבסמ יתייה ,יל הבושח התיה ךתעד םא .גלדל
איה לבא .הנינשל ןויסנ םוש ןאכ השענ אלו ,הנכ התיה
.אל
.הפ םירבדמ םישנא ,טקש זא
לבנעל וביגה
 
 
20/6/00 2:44
הקיבצ :תאמ
יריקי לבא ,והל הבוגתב
לע תופכל לוכי אל םיירבגה םידיקפתה םלועל ךתסינכ
םידיקפת שיש םג המ ,םיישנ םידיקפת םמצע לע לבקל םירבג
ילוא .עוצקמ לעב קפסל לגוסמש ףילחת םהל ןיאש םיישנ
האיצי וא ,תיבב החוראה "תעפוה" לע םירבדמ אל ונחנא
לש אלפנהו םוסקה יביטימירפה לאוטירה אלא ,היילכאמל
?"הלש רבגל תלשבמ השא"


תוראפתהה אשונב תועינצ תצק ירביצו הבוט ונל ישע - םגו
הפו ףסכב תונקל ילכות אלש םירבד שי .תרוכשמה םע ךלש
חפטל יכישמתש החנהב אצמל ילכותש רבגה - ךלש הרצה שרוש
.אוצמל הצור תייהש רבגה וניא - תויחכונה ךייתונוכת תא


תא אורקל םג תנמזומ תא ןבשיב ךמצעל טועבל ךל קשחתמ םא
.ילא הנושארה ךתבוגתל יתבושת
הקיבצל וביגה
 
 
18/6/00 16:17
יטנאש יטנאש :תאמ
יריקי לבא ,והל הבוגתב
,ןולא ייה


חוסינב שמתשהל הז ףיכ הזיא) ךתיא המיכסמ ינא תינורקע
ינאש תונב הברה .((תב ינאש תורמל) יתריצי ךכ לכ ,הזה
.דואמ תויטנגלטניא המכ םהיניב ,לצב תויחל תופידעמ הריכמ
םימוחתמ תומסרופמ ינימ לכ לע תובתכ תורסח אל ,הזמ ץוח
הריירקהו םהייח דועי םה םידליש הוודחב תורפסמש םינוש
ליעגמ יאניקנש םש יאוז/לאונ/יביט תמועל םולכ איה ונבש
הזו (ףינס ,ףינס) םלוע לש וכרד יהוז ,תושעל המ .רחא
תורסח ןה םא וליפא ,תואמסיס ינימ לכב רדהתהל דמחנ דואמ
.תואיצמב הזיחא


הדיגסה לכ ירוחאמ םש יא יכ ?"2ףינס"ו "תינורקע" המלו
ןתוא לכ ןהל תוראשנ ,תובשחתהו תוהמיא ,ךור ,תונידעל
,תולמש תאנוש ינא .םידליה תואנוש תויביסלופמיאה תונבה
יתבתכ אל ,ידמל תירכז הדובעב תדבוע ,לושיב ןורשיכ תרסח
.םינב םה ילש םירבחה לכ טעמכו םישיגר םיריש םלועמ
.יוצמה ישנה פיטואירטסל תמלשומ הזיתיטנא ינא ,רוציקב


יתוא םיבבחמ דואמ םתיברמ :הזכ אוה םינב םע ילש סחיה
םיבינגמ תוניינעתה ימוחת םע םדא-ןב הלחא ינאש םיבשוחו
סופיטל םיכלוה םה ,יהשימ םע ליחתהל םיכירצ םהש עגרב לבא
םהש ידכ ךות ,םכרדב ארקנש ןושארה ךמותהו יבקנה ,ךרה
.דמחנ המכ .םהלש הבהאה ייח תויעבב יב םיצעוותמ


לאיזר הדרול תופיחדב תונפל ילע םאה .תושעל ילע המ זא
,הוואגה עובש לגרל תוינימה יתויטנ תא תונשל וא טנוק'ז
?םודסב דחא קידצ שי תאז לכבש וא


.יטנאש
יטנאש יטנאשל וביגה
 
 
18/6/00 22:27
:תאמ
יריקי לבא ,והל הבוגתב
(םיגזמתמ ודוהו יאווה ברעמ) !יטנש ההולא
.תוצמתב - הככ זא


םיינרופיצב הקל ,יתלמש ךורכ יניעב תרדגומ הניא תוישנה
תוקסוע בהוא ינאש םישנהמ דבכנ קלח .רעישב ןאפ וא
סנ-ךולמ תצלפמה ומכ תונידע ,תונוש תויזיפ תוכאלמב
אל הז .םלועב תומיסקמ יכה ןה לבא .הומכ םג תושבלתמו
.רושק
."לכוא ןיכהל" ךרוצ תושיגרמ רתוי ןיידע ןה ,תאז םע
תא הניבמ תא .לכוא אל טושפ ינא ,ןיכא אל ינאש אל הזו
תולמשב תוקסעתהה לכ תא אצומ ינא ,השעמל ? לדבהה
,תונידעה םישנה לש הקתקתמה תואמצעה רסוח ,תונידעו
רשק ולו הזל ןיא לבא .קיצמ וליפאו הרגמ אל ארונ והשמכ
םירדוסמ אל םילכהש זיזי תוחפ הז - יל ,ןיידעש ,הדבועל
הז ,הללאי" יכ .תמאב יקנ אל רויכה םעפ ףאו ,רוטב
"רדסב
---
םיסחי תוכרעמב הרוק םג ,בגא המוד רבד
תונב תורבחל בל ומיש
םינב םירבחלו
ץהוגמ רתוי לכה תונב לצא
הפאכ ,קבחס - םינב לצא
.רבוע לכהו


ערלו בוטל
.ערלו בוטל
וז הבוגתל וביגה
 
 
19/6/00 3:15
חחרפ :תאמ
יריקי לבא ,והל הבוגתב
.ןוכנ אל טושפ הז .דרוש אל קזחה עבטב
...רתויב םיאתמה - טיפ לאוו אוהש הז אוה דרושש ימ עבטב
.תינויצולובא השלחו תיזיפ הקזח הלירוגה לשמל הזה ןיינעב


םייטנג-ויב םינותנ םהל ובברעתה םדאה לצא
המכ תב םדאה תרבח תא ריכמ התא זא ,םייתליהק-םייתוברתו
הניחבמ תועמשמ לכ וז הרבחל הל ןיא - םינשה יפלא
...תינויצולובא


.רדסה תא תונשל ונתוכז ,ןאכ דע :רמול םישנ לש ןןתוכז
.ונמלוע תסיפת יפ לע רשואל ונתוכז


...ךיבגלו


הווש אל ןהמ תחא ךא ,םזינבוש ריבסהל םיכרד הברה שי
!!!הקירי
חחרפל וביגה
 
 
19/6/00 10:20
יול ןולא :תאמ
לבלבת לא ,אל ,ייהל הבוגתב
.הדוקנה תא ןיטולחל ספספמ התא
הכפהמה לא םישנה תא ליבומש רשואה קר הז היה ול
ודבעי וכליש ,הבר החמשב .ונייד זא ,תיטסינמפ-טסופה
.רחא רבד לכב וא דרשמב ,הדשב


.ןיטולחל רחא םוקממ האב ילש הנעטה
םינוש השיאה לשו רבגה לש רשואה-יכרוצש
םושייה ךרד ךא ,תונורקע םתוא לע םיססובמ ,ןבומכ ,םה
.םינימה ןיב לדבהה ללגב ראשה ןיב - הנוש


שקבמו אב אל ינא .ינימ עקר לע הילפא אוה םזינבוש
לכ - וכופהנ ,העבצהה תוכז תא םישנמ הרזחב וחקיש
תלעב תויהל הלוכי השיא .תווש תויהל תובייח תויוכזה
.רבג רשאמ רתוי אלו תוחפ אל עטמב תוננב ףוטקל תויצפוא
רתוי ויהי ,הזה יציצפסה םוחתבש וילאמ רורב הז ,תאז םע
.םירבג


? ילש םירבדה לש המירזה תא ןיבמ


ןיב םייתועמשמ םילדבה שי לבא .ללכ םזינבוש יב ןיא
.םינימה
,םהיניב ביצהל םיכירצ ונאש תויוכזל ללכ רושק הז ןיא
ךרע תווש תמחול תויהל הלוכי השיאש רמולו םוקל לבא
ןבל באה ןיב רשקהש רמול תוטש הזש ומכ .תוטש הז ,רבגל
.הנבל םאה ןיב רשקה תמרל עיגהל םעפ-יא לוכי


.ןהלש רשואה תא דדחל תוסנלו דומעל תוכירצ םישנ
,תיטסינמפה הכפהמהש אוה רמוא ינאש ידיחיה רבדה
רתוי תורשואמ ןתוא הכפה אל ,םינורחאה םימרזה דחוימבו
תשוחתו רומרמימה תאו ,שפוחה-תילשא תא הלידגה קר אלא
.סופספה


המרב אל תוחפל ,הב ןימאמ אל ינא - היצולובאל רשקב
הביטקפסרפב רשואה לע לכתסמ התא םא .תגצומש תיעדמה
ינאש אל) תיניפיליפ ,םילכ יחידמ שי םויה זא ,הנוכנ
רוזעל םירומאש םירבד יפלא דועו (...לבא ,תישיא ריכמ
.קפסב ינא ? םירשואמ רתוי םישנא .הרוחשה הדובעל
יול ןולאל וביגה
 
 
19/6/00 22:33
ינרוא :תאמ
ןיטולחל תספספל הבוגתב
!ךתיא ינא
ומכ קוידב ,היילפא לש גוס אוה םזינימפש תבשוח ינא
ינא - הזמ רתויו ,קפס אלל ןיוויש דעב ינא .םזינימפ
םהל איבמש המ ,םהל בוטש המ ושעי תחאו דחא לכש דעב
.רשואה תא
םע ינתחתת/יאצת לא לבא .ילשבת לא ?לשבל ךל אב אל
.לשבל ךממ הפציש רבג
.קדרב - תיבב ילצא .רדסל תאנוש לבא ,לשבל תבהוא ינא
יכ ,תצק תרדסמ ינא - רבחה לצא ינאשכ .םימיא ןאגלב
תרדסמ ינא ךרדב זא...השוע ינאש ןאגלבהמ יל םיענ אל
?המ זא ,ולש ןאגלבה תא םג
.תפטוש ינא םימעפל לבא ,םילכ ףוטשל תבהוא אל ינא
ה'גנופס השוע ינא לבא ,ה'גנופס תושע תבהוא אל ינא
.הלודג ומכ
.הרירב ןיא
םילכ תפטוש וא הקנמ ינאשכש תעדויו השיגרמ ינאו
השוע ינא - הז תא תאנוש ינא המכ עדויש - יביל ריחבל
תעדוי ינאו .הבהאב הז תא לבקמ אוהו ,הבהאמ הז תא
רתוי תצק השעא ינא ,ונניב רשקה תא דסמנ םאש השיגרמו
השוע ינא יכ .הקנאו לשבא ינאו הסיבכ השעא ינאו םילכ
.הבהאמ םג .רוזעי אוהו .הבהאב ,ונליבשב הז תא


.הז םע היעב ןיא ילו
?תרזוע .ךרדה תא ומצעל אצמיש - הז םע היעב שיש ימל
דחא לכ .ךלוה ?לבזה לע םימש בל דע תובירמ .הבבס
אוה - ךב בשחתמ אל והשימ םאו ,םייחה תא ומצעל הנוב
.ךתוא הווש אל
ינרואל וביגה
 
 
20/6/00 3:02
חחרפ :תאמ
ןיטולחל תספספל הבוגתב
ליבשב קילפ תפטוח םג תא םשו הפש תרמא אלש לזמ קר
...הבהאמ םכינש


רבג לש ןהש תולטמ ןיאש הניבמ אל תא םא
םע םיציב'ת ולבלבת לא) ..השא לש ןהש תולטמ ןיאו
(?ייק וא..הדילו ןוירה


רמול ילבמ ךממ םיפצמש הדבועהש הניבמ אל תא םא
...ולש תא םגו ךלש ןגלבה תא ירדסתש ,הלימ
תאש הביס ןיא תמאב לבא , ןיאש הניבמ אל תא םא
...תאנוש תאש המ תא ישעת
השאו ,ןויוושל השירד וז םזינימפש הניבמ אל תא םא
אוהש רמואש יברע ומכ הז תיטסינימפ אל ינא תרמואש
...רואנ שוביכ דעב


?רבד ךל ריבסהל לכוא ילש םיטעמה םילכב ינא ךיא זא


םזיניוורדב ןימאהל ךירצ אל אוהש ,ןולאל רמוא קר
תד אל וז - (םזינוורד-ואינ)
תודבועל רע תויהל קר ךירצ אוה
העוט אוהש תוארל יואר דרוש קזחהש רמוא והשימשכו
םזיניוורדב ןימאמאל אוה םא םג


אוה ןויוושש הז ןויוושה לש ןורקעב תיזכרמה הדוקנה
וא דעב אוה רשאכ הבוט השוע אל דחא ףא ,הנתמ אל
.ןויווש "קינעמ"
.תוועמ הז ,ךכ אל הזשכו יסיסבה בצמה אוה ןויווש


םישנ אכדל לק ךכ לכ המל ההמת ינרוא םאו
הווש הדובע דעב הווש רכש ןיא המל
הבהא ךותמ הסיבכה תא השעת דימת איה המל
ימ בל המש אלו הארמב הטיבמ אל ינרוא יכ הז זא
הסירעה תא ענענמ


...ןטק והשמ דועו
איה זא ,תמחול תויהל םיינפוגה םירושיכה יהשימל םא
יכ אל לבא .אל זא הל ןיא םאו ,תמחול תויהל הלוכי
'וכו תלוביס ,רירש תסמ ,רשוכ ללגב אלא השא איה
השא האלדפ וחקי אל רבג האלדפ וחקי אלש ומכ
דדומתהך ךיא ועדי ןה רתוי תושלח תיזיפ םישנ םאו
,ןה קר ,ןה לבא .יזיפ וניאש קוסיע ורחבי וא הז םע
.לעופב ןהירושיכ יפ לע


הצור התא םגש םירבדה הלא םימעפלש ,ןולא יל המדנו
...דיגהל
חחרפל וביגה
 
 
20/6/00 4:20
הקיבצ :תאמ
ןיטולחל תספספל הבוגתב
? לבנע ןוכנ


תויוכז ןויוש ןיב לבלבל יוצר אל : ריכזהל יתיצר
פ"ע תויוכזה ןתוא שי ילו ךל .םידיקפת ןויושו
תושעל הלוכי התיה אל איה םג לבא ,הנניאש הקוחה
תונש האמ ירחא אל הווש ייהת תא .םיוש ונתוא
ש י פ ק - ןימ יונישל חותינ ירחא הלא םזינימפ
???????????


תמחול תויהל הלוכי תאש דימתלו תחא יניבת יתמ
תא תונקל ילכות אל םייחב לבא ,תינבצע ודנמוק
,לבא ,ךל הנותנ יתצרעה) ילש ןיאושינה תעצה
הז לבקל התמ תאש המ ,ונניבו ,(ןבומכ קוחרמ
ךל שיש ןוויכמ זא......("רבג-ה" תא) "יתוא"
תומאתהה תא ישעת ילוא ,ךכ לכ ההובג היצנגילטניא
? תושורדה
הקיבצל וביגה
 
 
20/6/00 10:31
לבנע :תאמ
ןיטולחל תספספל הבוגתב
.האלנ יתלב ןחרט התא ,הקיבצ
םא .ותוא רמאת ,רמאל יניינע והשמ ךל שי םא
ןמ תחא לכ לע ביגהלו ךישמהל ןווכתמ התא
רבג הצור םצעב ינאש טילחהל ,תחא תחא תועדוהה
הזש ךל עד ,יל רשפאת אל ילש תויניצה לבא ךומכ
,ןיעל םימרוצ ךלש םישפוטמה םיחותינה .םעט רסח
,תירשפא ךרד לכב יל סינכהל הסנמ התאש רכינו
.םישמ ילב הבואכ הדוקנ וזיא לע יתכרד יכ ילוא
יכ היה בטומו ,עגרכ ןטק שממ שממ הארנ התא הפמ
.והשמ ליצהל לכות דוע ילוא ,הקיתשב גייסת
.רבכ טקש
לבנעל וביגה
 
 
23/6/00 1:40
הקיבצ :תאמ
ןיטולחל תספספל הבוגתב
ךנונגס תא יל ריכזה חחרפ לש ןונגסה המ םושמ
.םש ףילחהל תטלחהש יתבשחו
.בזועו הדומ
תדרל ךישמא אל ינא הפי כ"כ תשקיבש ללגב קרו
.גנוע יל םרוג ן כ הזש תורמל ,ךילע
הקיבצל וביגה
 
 
20/6/00 19:55
ינרוא :תאמ
ןיטולחל תספספל הבוגתב
!יתוא תנבהש יל הארנ אל לבא ,יל רצ
תושעל תוכירצ םלועב םישנה לכש יתרמא אל ינא
אלו ,הסיבכה תא השעא ינאש יתרמא קר ינא ,הסיבכ
תרדסמ ינא לבא - רבחה ירחא רדסל ינממ םיפצמ
.רבחה ירחא
.יל זובל הלוכי תאו ,ינא תאז
ה/ךירצ ונתיאמ חאו דחא לכש התיה ילש הטנאופה
.ישעת לא - ךל םםיאתמ אל - ול םיאתמש החמ תושעל
ליבשב תאנוש ינאש םירבד תושעל יל םיאתמ ?ינא
.תבהוא ינאש והשימ
.יטתפ תצק הזש הז םע המלש ינאו הזל תעדומ ינאו
.ינא וז לבא


תוקנל וא לשבל הל אב אלש השיאש תבשוח טלחהב ינא
ןויוויש דעב טלחהב ינא .הז תא תושעל הכירצ אל -
דחא ןוכתמ ןיא לבא ,תיגוז םיסחי תכרעמב
תא ומצעל אוצמל ךירצ גוז לכו ,הזה ןויווישל
.ולש בהזה ליבש


,ןכ ...רואנ שוביכ ןיא !תרעטצמ ?םזינימפו
ךירצש והשמ אלא שקבל ךירצש והשמ אל הז ןויוויש
תויטיאב הל תממדקתמ ונלש הרבחהו ,תויהל טושפ
אוה םזינימפ יניעב לבא ,הרטמה תארקל השיגרמ
.ילילש רבד ןיידע
.ישנה רוטקסל תכייש ינא יכ ןויוויש הצור אל ינא
.ישונאה רוטקסל תכייש ינא יכ ןויוויש הצור ינא
םירוחש ,םידוהיו םיברע ןיב ןויוויש םג ,ןכ
.םירישעו םיינע ,םינבלו
ינרואל וביגה
 
 
23/6/00 1:52
הקיבצ :תאמ
ןיטולחל תספספל הבוגתב
.שגרל לכשה ןיב אירב חיש-וד ךלצא שי יתעדל
תצק הזש הז םע המלש ינא" לש הזה ןינעה המ קר
? ימ לש תורדגהה יפל - "יתטפ
הז תא גלטקל רשפא יתעדלו ,ומצעמ עבונ אל הז
תכלל איה הנקסמה זא ...."יאורה" ,"לצאנ"כ םג
םידדצלו הרוחא לכתסהל ילב השיגרמ תאש המ םע
.ךל דובכה לכו ,ידמ רתוי
הקיבצל וביגה
 
 
24/6/00 14:39
ינרוא :תאמ
What a Womanל הבוגתב
יריקי הקיבצ
תלקולק הרדגה התיה וז...קדוצ התא
יתייה אל תרחא ,יניעב יטתפ אל הז...לילעב
םע המלש ינאש רמול יתנווכתה ...הז םע המלש
הזש בושחל םילולע םימיוסמ םישנאש הז
...יטתפ
וא תיאורה איה ייח ךרדש תבשוח אל םג ינא
בצמה תא דימת אוצמל הסנמ טושפ ינא ,תלצאנ
הדימב םירשואמו םיצורמ םלכ וב ,ילמיטפואה
יפל ,הזכ בצמל עיגהל הדיחיה ךרדהו...הנוכנה
.הרשפ איה ,יתעד
םימי ול םיכחמ - הז תא םינפה אל דועש ימו
ןונגסב תומלש רסוח לש השגרהו םיבצע לש םיבר
תעדוי אלש השיא ינא יכ...רדסב אל ינא:
םיצור םה יכ רדסב אל םירבגה" וא "...לשבל
"...םהל לשבאש
םיכרצ לש שושמ שי םדאלש םירמוא םיגולוכיספ
אל םלועל ןכל ,הז תא הז םירתוסה םייסיסב
דחא ךרוצ תגשה יכ - םירשואמ תויהל ולכוי
ןונימש תבשוח ינא לבא...םירחאב רסוחל םורגת
רשוא לש בצמל איבהל לוכי םהמ דחא לכמ ןוכנ
.ךשמתמ
םייח ושעת זא
ינרואל וביגה
 
24/6/00 19:20
תנע :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
ונעדוימ אוה הקיבצש םידשוחש המכ דוע הפ שיש וא ינא קר וז םאה
??????????????יבוד
תנעל וביגה
 
 
27/6/00 12:17
הקיבצ :תאמ
קט-ייהה תסרג ,ליח תשאל הבוגתב
You just made me an "Item" - Hurra !
Hurra !
יתכפהש ךכב יופצ אלה ןיירפ תא ודילוה הביתכב העקשה לש תועש
.ןכתא קיסעמש םרוגל
.ימצע קופיסו ךויח ילוכ
דצבש רחאמ ,ןכלו ,תוריכמ ןתאש והשימ אוה יבודש חינמ ינא
,רחאש הצור יתייה אל ,תובוט ןניאש המכ םג שי תובוטה יתונוכת
.וילא "ןתקבדה"מ לובסי ,לשמל יבוד ומכ
.הקיבצ ינא - יבוד אל ינא ,תנע אל ,זא


.הדות
הקיבצל וביגה
 
17/7/00 2:33
ןרוא :תאמ
דלפנמולב לבנעל הבוגתב
!!!רדס שקבמ ינא
יכה איה לבא תירציווש םנמא תבתוכהש ריעהל הצור יתייה ,לכ םדוק
הילע רמואש ימ לכו &#@% ךל הקיבצ !!!םלועב הפי יכהו המכח
!!!!!!!!יתיא קסע ול שי ער והשמ


!!!הלאכ דוע יבתכת !לבנע
ןרואל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא