םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םישנ תוינימ~םיסחי~ישאר    
   

לדחמה תרירב לש הקיתאה
בומרבא יתא


תציבב אבחתמ המ תעדל ילכות ךיא
ידכ עעורתהל ךילע ימ םע ?העתפהה
?הרוחסה שושימ תעשב שפנ חפממ ענמיהל
ךל םיחיטבמש הלאל ןימאהל ךיילע םאה
תועומשה תונוכנ םנמאהו ?תולודג
איבהל הפיאמ ודמל ןורסיח םע םירוחבש
ןיינעל דחוימ ךמסמ ?ןורתיה תא ךל
הלאשל תובושת רפסמ ובו יאשו שיגר
הנטק תאזכ - תחא


ותובישחו לדוג לע הנכ יודיו םהבו - החיתפ ירבד


,שממ לדוגה ?התוא שיחכהל םעטה המש - הקצומה הדבועב ליחתנ ואוב
לכ םגו .תרקשמ ,םירקי םינב ,תרחא םכל דיגתש ימ לכו .עבוק ,שממ לבא
.ומצעלו ןכל רקשמ ,תונב ,תרחא ןכל דיגיש ימ
,הרוחסה תא תוארל רשפא רשי ןלצא ,תורוחבל דוגינב .תורצל וישכעו
םינב לצא זא ,הנופצו תולחשהמ הבוט תיפצת וליפא שי םח ץיק םויבו
תא .לבקל תכלוה תא המ תעדוי אל תא .שממ רדניק תציב .העתפהב רבודמ
םתא זאו יידמל ימיטפוא הארנ לכה ,ךתיא ליחתמ אוה ,דומח רוחב תשגופ
המ .קוטסיפ לש תיבב ,עמשמ יתרת ,תעקתנש הלגמ תאו הטימל םיסנכנ
.ךומכ השיא קפסמש והשמ אל ,ןפוא לכב .ןטוב ,קוטסיפ
תדובע בולישב ןטק ןיזמ םגו לדוגל רושק אל הז קופיס .ןוכנ .עגר ,עגר
תא הטימל יל איבהש ימ היה רבכ .החוור תוחנא המכ לבקל רשפא הבוט די
ונקספה רבכ םא לבא .םלועבש ףיכ הלחא היהו הכומסה תוקריה תונח לכ
םכתא ובזיע :רמאיהל תבייח תמאה זא ,תונכ לש ןינעב םג ונחנאו ףייזל
ונחנא ,הטימב .תוקרי ראשו םיטטור םירפרפ ,תוינבגע ,םינופפלממ
.לודגה לוחכה .םיעבצבו יעבט לדוגב יתימאה רבדה תא .לרוטנ תופידעמ
הארמ ומכ ןיאו .ןגדגדהמ אל ,חומהמ ליחתמ ללכב ונלש קופיסה יכ
.םייניע
הזש הפצמו תולמופ יתש הטימה לומ םש אל התאש ומכ :תורחא םילימב וא
הסנתו ,היצטומ ירחא אושיק ילומ םישת לא הככ ,תמא לע ךתוא הרגי
רוחב התא םא אל דחוימב .'הז תא' יל השעיש רבדה הז-הזש יתוא ענכשל
ןיכהל דתעתמ התא ,הלילב יב סנכנש הזה אושיקה םעש תעדוי ינאו יתריצי
.סכיא .רקובה תחוראל קרי תתיבח


הלאשה וז ?לואשל אל וא לואשל


,לדוגה הז .הז והז..ש הלגמו תששממו תששממ תא ובש הזה בצמה ,וישכע
,רוזעל לוכיש ינופלט רבח םוש ןיאו יפוס הז "רנוילימ"ב םירמואש ומכו
ןטק ,החילס" :ול ידיגתו ימוקת ?ישעת המ :תובלטצה לש ישפנ בצמ וניה
הטימל העיגמ תאשכ ,ןפוא לכב .םיענ אל ךא ,ירשפא ?"ייבו םולש ,יילע
אוה :דחא רבדב החוטב תויהל הלוכי תא ,ןטק שי ךתיאש רוחבלש הלגמו
הז תא עדי אוהו ,ספא ליגמ ותוא לדגמ ירה אוה .ןטק ול שיש עדוי
אל ?אווש גצמ לע ותוא יעבתת ?המ וליאכ וישכעו .ךתוא ןימזהשכ
תולגל םיימוי רובעכ וא ,תלוכמב תרחמל ותוא שוגפל הלולע תא .יביטקפא
רכמנ קוידבש שדח פא טראטס לש וילעבכ הלכלכה דומעב ופוצרפ תא
.תויקסיעה תועקשהה םוחתב הנטק תאצי ?המ זאו .םירלודב .םידראילמב
.ולש ןיז-ה ומכ טעמכ
רתוי תורצ ךל ויה רבכ ירה ?שי המ .ךישמהל איה תפרוגה הצלמהה ןורקעב
ארונש םירוחבה תא תוריכמ ,לשמל ונלוכ .הטימב (עמשמ יתרת) תולודג
לוקב טטומתמ קסעה לכו תעגונ תא ובש עגרה דע םהל דמוע ארונו םיצור
ינשב .םהל דמוע אל ללכבש ,רתוי םיעורגה ולא תא שיו .השולח תונע
,ארונ אל הזש ריבסהלו תננגה ידגבב דימ שבלתהל תוכירצ ונחנא םירקמה
."היירורעש ירה תאז" :ונמצעל תורמואו תוללקמ ונחנא בלבש העשב תאזו
.םיכיבמ םיבצממ ענמיהל טושפ אוה ,רתוי הברה יביטקפא ,רחא ןורתפ
לודג ךל שי ,החילס :ול ידיגתו רבה לע בשויש רוחבל ישגית ,המ וישכע
,ךדיב הקשמה סוכו קפלדה לע תנכר רבכ םא .תורשפא וז ,תמאה ?ןטק וא
דיגהל תיאשר תא זאו ןיפוליגב תאש םיבשוח אלימב םלוכש ריבס יוכיס שי
.ךומסה רבל ירבעת תוחידפהמ ,םומיסקמ .לכה
בוחרב הינח יתאצמש דע" :(תקעוצ ךתוא תעמוש רבכ ינא) "עגר ,עגר"
ןלהל ,'ץאלקה לע תצחול תאש ינפל .הנה זא .תקדוצ ,בוט ."?םולבניליל
.ללכב םייחה תאו ,הלילה תא םולשב רובעל ךל ורזעיש בהז יללכ המכ


רנויטסאב לש יפוא םע אלו ינלוג רגוב ,יאקורמ :שורד


.םיאקורמ םע יאצ .1
םירקחמ :לילכהל יל ושרת ,קיודמ עדמב רבודמ אלש תורמל :ןורתיה
הנטק איה עצוממה יאקורמה לדוגה ייבגל ןקתה תיטס יכ וחיכוה ושענש
יליפתש יוכיסה ןכלו לודג שי םיאקורמה בורל :תורחא םילימב .רתויב
ללגב ,םיאקורמש אלא ,תאז קר אלו .יספא אוה לדוג ףיעס לע יאקורמ
דצלש אצוי ךכו .םיעוציבב לשפל םמצעל םישרמ אל ,ןיטינומהו דובכה
.ער אל ירמגל ןויז םג תלבקמ תא ,םישרמה לדוגה
,ןכל .הנושארה םעפב תוחפל ,םיריעצ ןתחתהל םיטונ םיאקורמ :ןורסיחה
,וייחל םישולשה תונשב יביטקרטא יאקורמ לע תלפנ םאש םייוכיסה בור
ךיא ,בוט) ותוא הניבמ אל ותשא המכ תעמוש דואמ רהמ ךמצע תא יאצמת
(?ןזואה דע הל עוקת ולש ןיזהשכ רשפא


:םיקי'צנלוג םע יאצ .2
םייוכיסה בור ןכלו שרדנה ןוניסה תא ושע רבכ ינלוג תביטחב :ןורתיה
םינונחה ומכ אל הז ינלוגמ דחא ,ללכבו .(ע"ע) יאקורמ לע ילפיתש
םה ,זא םגו ,םינייזמ םהש ינפל תועש םיבשוחש םינחנצהמ םילאוטקלטניאה
חיכוי אוהש דע המשנה תא ךל איצוי אל קי'צנלוג .חומה תא קר םינייזמ
תופצל רשפא רבכ המ ירהש .תמא וז ,םיאקורמה לע םירפסמש המ לכש ךל
?ינלוגב 'ז-ה לכ :ולגד לע תרחש יממ
לש ןידה תיבב תמשאנ ךמצע יאצמתש יוכיסהמ ץוח .ןיא :ןורסיח
.טקרוק ילקיטילופה


דיה ףכ תירואית .3
יתלבה ןהיניעש תונב י"ע האצמוהש אילפהל תקיודמ הטיש :ןורתיה
דראיליב ינקחש - םיחלוממ םירוחב לש תוזירזה םהידימ ורוונוס תוסונמ
ןמצע תא ואצמ ןה כ"חאו - המרקמ יגרואו הניח יעוקעק ירייצ ,םינייטצמ
.ןמצעל - ןרעצלו ,די תודובע תושוע ,הטימב
עבצאהמ קחרמה תא ידדימ .ודי ףכ תא שורפל רוחבהמ ישקב :ןוחביאה
עיגהל ידכ :פיט .ולש ךרואה הז .רשי וקב ,דיה ףכ שרוש דעו תיעצמאה
.דואמ רזוע הז .תועבצאה יבועל בל ימיש ,תילמיסקמ הנחבאל
יבועה .תיקריעה הדעה ינב לש םהיתועבצא יבועמ ימשרתת לא :ןורסיחה
.הקיטנג ,גנילרד ,הקיטנג .רצק ,ךרואה לבא ,רדסב ןכא


.רנויטסאבהמ ירמשיה .4
אובל הצור .קנע ןייז יל שי" :תמגוד םיטפשמב יקפקפ :ןורתיה
היה .תוארל יתאבו .הזה טפשמה תא יתעמש םינש ינפל ,םעפ ."?תוארל
םגש בל הבוש ךכ לכ היה רוחבה ?תמאהו .קיידל םא ,ריבס .רדסב
.(ייחב דנא יפאה ףוס ףוס) םינש המכ םש יתראשנ
םימיסקמ םלוכ אלו .תולובג םהל ןיאש םינמיזגמ םע היעבה :ןורסיחה
הז סקס .ותלוכרמ לע זירכמש ימ לכל ןימאהל יזרדזת לא ,ןכל .ילש ומכ
ששמל םדוק ,קושב ומכ ,ישקבת ,הרומח תוטבלתהב תא םאו .למרכה קוש אל
.הרוחסה תא


.םיטסיקור םג ,הללאי ,בוט .5
- רנדור ימח וא סאיסלגניא וילוח ,יאוב דיוויד ,רגא'ג קימ :ןורתיה
.המוזרל קיזמ אל םעפ ףא הז
רשאב תודגא ץיפהל םיטונ םיטסיקור ;תוניצרב ,וישכע לבא :ןורסיחה
אלא ,תאז קר אלו ,םדאה דחאכ םה םיטסיקור ךא ,דויצה לש רעושמה ולדגל
.ךילא ןמז םהל ןיא ,הטימב ,הלילה ףוסבש םמצעב םיזכורמ ךכ לכ םהש
.(העפוהה תרומת ,םניח םהל ונתינש) תוריב םירשע ירחא אל חטבו
םניח םיסיטרכה ,המוזרה ,ןוסאפה ליבשב זא טסיקור רבכ םא ,רוציקב
.לדוגה ללגב אל קר .תינויצה הנידמב תשדחתמה תוברתה תראפתלו


.םיסייטל רשקב .6
הז םלצא ,המ קר .ןוניס םישוע ריואה ליחב םג ,ינלוגב ומכ :ןורתיה
לע םירופיסה תא תרכוז ?הנווכה המו .תוכיא לע אלא ,תומכ לע דבוע אל
םוטנאפב עונפואה תא יפילחת וישכע זא ?קנעה עונפואה םע ןוכיתהמ אוהה
ישאייתת לא לבא .גנידיירג-פא םע קר ,רבד ותוא תלביקו .16 .ףאב וא
םה םימולהי ירהו .הצקב םולהי םהל שיש םיסייטה לש םדוחיי ירה יכ
יאקורמ סייט סופתל הז ילאידיאה ,בגא ךרד .השאה לש םיבוטה הידידי
.(רפסמ יחקו יזרדזה זא .הזכ דחא קר שיש יתעמש)
.עקתיהל לולע םג הז ,ןכוסמ קר אל הז .עולבל אל ילדתשת :ןורסיחה
.ןבומכ ,םולהיה


לדחמ תרירב לש עוריאל תויחנה םהבו - הדירפ ירבד


וניתורהזאל תיהש אלו תעד תולקו לופריע לש עגרב הטימל תסנכנו היהו
ילדתשה (?םיריעזה הידמימ - רמול שי ילוא וא) הידגרטה לדוגב תחכונו
ךיתויחא ברקב ושבגתהש םייטסיטטס םינותנמ .ינהיתש ריבס יוכיס ,תולבל
הברה .רתוי םילדתשמ םהילע ןצמקתה םיהולאש םירוחבהש הלוע הידגרטל
.רתוי
הרשעש הבשחמב הירופואב יח דועש דחא ,יעוצקמ רזול לע תלפנ םאו
,(תוזיעלו םישבכל ,ןכ) לודג ייד וליפאו ילאדיא לדוג הז רטמיטנס
םג רשפא) ותוחכונב ךייתורבחל ירשקתה :זא וא ,ךלצא איה היעבהש ןעוטו
(הלועמ שממ א"תב תורוכש תורידב הקיטסוקאה .חלקתהל שגינ אוהשכ
יזריא ,ןכמ רחאל .ערואמה רועישו יטרפ תא לע תולוק ילוקב ןהל יחוודו
םלוכ ,םש תוחפל .טרסה אל ,ריעה .הקנלבזקל סיטרכ ינקו ךייצפח תא
.םיאקורמ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      אימון למציאת זוגיות
זוגיות     
    
םימורופל     
   
16/6/00 20:11
(ן)עטק הזיא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.דרא ןירק ידי לע המוד שממ עטק םסרפתמ ריעה רבכעב םויה
(ן)עטק הזיאל וביגה
 
 
16/6/00 21:17
יקסני'צל'צ ילריש :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
תורודהמ קר םיארוק ונחנא) ריעה רבכעב בותכ המ תעדוי אל ינא
יתא לש תנייוצמה הבתכה לבא (ליחתת התא םגש יאדכו ןייל-ןוא
תא אורקל הסנא הרקמ לכב .םימי הרשע רבכ תכרעמב תאצמנ בומרבא
.וזה תכרפומה היגולנאל הבוגת םע ךילא רוזחאו תרכזהש הבתכה
יקסני'צל'צ ילרישל וביגה
 
 
17/6/00 12:34
יתא :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
תחא הלימבו תודשח םג שיו רבסה יל שי ,(ן)עטק הזיאו ילריש
הריקחב ןינעהש יילע וכתסת .ססקרבאל רושק והשכיא הזש הלגא
רבעמ ילואש דרא ןיראקל טידרקה תא ןתינ ילואו .תצרמנ
םעפ ונקלח םניחל אל ירה ?היתפלט םג וניניב שי תויתריציל
.(םיבשוח םתאש אוהה ,ןכ)רוחב ותוא תא
יתאל וביגה
 
 
5/1/04 0:27
ןולא :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
יממ ייה
!ךתרזע תא ךירצ ינאו הנטק היעב יל שי
אל םג אוה ןטק אל אוה ילש ןיזה ךא .תיסחי הנטק די יל שי
ןמרח םדא ינא .הפי םגו הפקיז בצמב מ"ס 16-17 ידימ לודג
סקסה ,תורוחב 170 םע ךרעב יתייהו ,דואמ בוט הארנו יעבטמ
.(30 ןב ינא ) םימעפה בורב ףיכו רעוס ילש
תונחוב תורוחבש ללגב םיענ אל שיגרמ ינא םימעפלש איה היעבה
אל םא םג תונוכנ אל תונקסמל עיגהל תולולעו דיה ףכ תא יל
.(םלוכ יבגל תונוכנ אלש תוירואית ללגב )הטימל ןתיא יתעגה
תנחובש תיסוכ הרוחב לכל דיגהלו בוחרב תכלל לוכי אל ינא
."ןטק ןיז יל ןיא"יתוא
הבוגתל הכחמ
ןולאל וביגה
 
 
17/6/00 1:58
חחרפ :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
.רשק ול שי תאז לכב לבא .שממ רושק אלש והשמ הז זא
חיש לע חישבו תונב חישב ,םירחא םיברא םירתאב ומכ ,הזה רתאב
.םיפנעה ןיבמ דימת הלועש והשמ שי תונבה
םה ןיינע לש ופוסב ,םירבגהש ךכ לע תילעומש הנעט ןימ שי
אל וא ,בושק ,קיפסמ אלש והשמ םהב שי ."ףוסה דע" אל תוחפל
אל וא ,רבדמ קיפסמ אל וא ,שיגר קיפסמ אל וא ,קייודמ קיפסמ
......קיפסמ


..יתעד יפ לע ןיינעה שרוש הנהו


!!!תונב


קינכסומה - ךסומל ףלוגה וא ןכלש תישופיחה תא תוחקול ןתאשכ
?ףוסה דע תמאב וטואב לפטמ


הפילדה תא רגוס הזה רוטלטסניאה - רוטלטסניא תונימזמ ןתאשכ
?וירחא רדוסמו רוגס ,יקנ ריאשמו ףוסה דע


דע בשחמב לפטמ תמאב יאנכטה - םיבשחמ יאנכט תונימזמ ןתאשכ
?ףוסה


,רוטלטסניא וא םיבשחמ יאנכט ,היהי אלש המ תונימזמ ןתאשכ
,םירשג סדנהמ וא הגיהנל הרומ ,יטרפ הרומ וא םיררקמ יאנכט
...ףוסה דע ,הכלהכ יושע רבדה תא תולבקמ אל םעפ ףא ןתא ירה


היהי הזש תופצמ ןתא ,ןכתטמ לא רבג תונימזמ ןתאשכ המל זא
?תרחא


דע אל אוהש רמוא הזו .ילארשי אוה ,רבג אוהש ינפל ,וחכשת לא
.....ףוסה


...ץראב דלונ אל סמלוה ןו'ג המלו לדוגה לע רבדל רשפא וישכעו
חחרפל וביגה
 
 
17/6/00 12:56
יתא :תאמ
הקיגולו הקיתאל הבוגתב
ינאשכ .היוגש ךלש דוסיה תחנה לכ םדוק !ילש רקי חחרפ
םע דחא וא ,בהז יפדמ דחא) התיבה יילא עוצקמ לעב הנימזמ
אוה ,אל םאו !סקיפ - ךירצש המ תא ןקתל רומא אוה (תוצלמה
,התיבה יילא אב רוחבשכ ,תאז תמועל .רתוי יילא ןמזומ אל
תחא לכ ירהש סקסב עוצקמ לעב היהי אוהש הפצמ אל ינא ,תישאר
תבהוא טושפ ינא) לדוגב רושק אל תמאב הזו .ה/ותטישל - דחאו
לע תאנוש םג ינאו .םיניעב ,לדוגה תא החילס ,ןבלה תא תוארל
,רוציקב .(תויפוקסורקימ תונמ םע תויתפרצ תודעסמ לקשמ ותוא
,רקיעה אל םעפ ףא איה .'תפרטצמ' היגוס איה לדוגה תייגוס
ליפורפ םע םיהדמו בשחתמו שיגר םדא-ןב םילסופ הז ללגב אל
ינימ לכמ והשימל רשקב תדנדנתמ ינא רבכ םא !לבא ,ינווי
....למגה בג תא עירכתש הצונה קוידב איה וזה היגוסה ,תוביס
לע הלע ,לודג ןבשי לע יתוא ולספש םירוחבה רפסמ ,בגא ךרדו
הפיאו !בילעמ תוחפ היה אל הזו .ןטק ןיז לע יתלספ ינאש ולא
תוישיא - םירמואש ומכ ???תוישיא לע םכלש םירובידה ויה זא
?םינב ,הא !ילש תחתב
תוניצרב הז המ יתוא וספת םישנא ,ןאכ תובוגתה לכמש תמאה
יל האבש ילש תיביטקניטסניאה תוגהה לכ תא סינכהל וסינו
.אל המו ןויגהו תונבומ תולאש םע רקחמ ךותל ,חטשב ,הככ
לע םתעמש ,רומוה .רומוהב בתכנ רמאמה .הככ אל הז .תרעטצמ
והשימ םע םייחה לכל עקתא ינא ףוסבש יל הארנו) ?םינב ,הז
הז המ ול שיש הזה רמאמה ללגב ובשחי םלוכ לבא ,ןטק 'ז םע
.(?אל ,בוט השעמ רבכ הזש .לודג
יתאל וביגה
 
 
17/6/00 13:21
חחרפ :תאמ
הקיגולו הקיתאל הבוגתב
תייגוסל ללכב רושק אל ,ןאכ יתבתכש המ ,יתריקי הקיתא
.המבה קר אוה ךלש רמאמה .אל שממ לבא .לדוגה


,םוקמה לע ,לכה רדסמש דיחיה ברברשה עיגמ ךתיבל םא
ףאל ילגת לא ,רדוסמו ןקותמ ,וירחא יקנ םוקמה תא ריאשמו
אלא הדובעה ילכ אל ,התיה הדוקנה .ףטחיי אוה יכ דחא
םילגעמש ,תוניפ םיכתוחש הדבועה .תיללכה תינלשרה השיגה
...המ זא הללאי ...תויוטש .. יעמשת דימתש ,הצקב
.ףוסה דע ורגסיי אל םירבדה דימת טעמכ וא ,דימתו


.רחא הדובע ילכ לכל וא לדוגל ללכ הסחייתה אל ילש הרימאה
.היינקבו הסיבכב ,הלסאב ,חבטמב .השיגל


...םילמ המכ רמול יל ישרה ךכל תסחייתה רבכ םא ,לבא
(אל םא קותשא ינאש וליאכ)


,ףאה לדוגל ליבקמב רמולכ .ינפל דוע הזחנ תחתה לדוג
.'וכו רעישה ,םייניעה ,םינפה רוע ,הזחה תדימ ,הבוגה
הלא לכל לוקש (ךכ לע תבלענו) תחתה לדוג לע ךתוא לספש ימ
םה .תרחא וא וז הביסמ "םיכיתח" אל םהש ךכ לע תלספש
.המל םיעדוי אל וליפא


םג תויהל לוכי הז םימעפלו ,ףסה יאנת ירחא רבכ הז ,לדוגה
...ףס יאנת


.ןייוצמ םירבדה תא רמא םיהולא לש תחתהש יל המדנ


חומה תא ולבלבי אלשו שיש חטב .ךרע שי לדוגלש ןימאמ ינא
אלא ףוגב רחא רביא לכל ךרע שיש ומכ אלו .םיעובצה לכ
ןוכנ הז .ןיינעהמ רכינ קלח דקממ אוה תושעל המ יכ .רתוי
.תוחפ אל תובושח תורחא תובר תונוכתו רקיעה אל הזש
.םישולש לע עסונ אוהו ירארפ שי והשימל םא יל תפכא המ
בוביס חקא לבא) !!התיבב הללאיו םיינש בוביס ותיא חקא
אוה םא ..לדוגה יבגל םג הככ (ירארפ תאז לכב הז םיינש
.בוביס םדוק לוקשל ילוא לבא ,התיבב זא ,םישוךש עסונ


רשפאש רמוא אל הז ירארפ ןיא םאש ,ןבומכ אוה ינשה דצה
...םשגב האיציל טניקרוקב קפתסהל


רתוי) קיפסמ יאנת אל לבא בושח .לדוגה ןיינעל רוציקב
.(יחרכהל בורק


תא קדב םיהולא לש תחתה ,ןכ ...תודימה יבגלו
.רבתסמ...תודבועה


ךכ לכ אל הז ילוא זא לודג תחת םיבהואש ימ שי ,הקיתאו
...ארונ
חחרפל וביגה
 
 
23/1/02 12:37
Kaiser Shoze :תאמ
הקיגולו הקיתאל הבוגתב
Well what can I say about your butt....
I can't do anything about my dick (without any
serious operation)...but you..
can easily take care of your big butt, so its not the
same comparison,
and if they leave you because of your butt...then go
and work on it...dont complain
Kaiser Shozeל וביגה
 
 
13/8/00 0:38
תאיל :תאמ
הקיגולו הקיתאל הבוגתב
?ףוסה דע םימלשמ
םירבד םנשיש ןוכנש םושמ .יטנוולר אל בתוכ התאש המ יתעדל
ךא .ףוסה דעו ,רתויב הבוטה הרוצב םתוא לבקל םיפצמ ונאש
אל ינא .?ףוסה דע ןתינ אל אוהש תוריש לע םלשמ תייה םאה
דע היהיש "ילארשי רבג" לע םלשל תוכירצ ונאש ךכ לע תזמור
ומכ תוחפל ,תוקפוסמ הייהנש ,תונבה ,ונלש הייפצה ךא ,ףוסה
."ףוסה" םינהנ םירבגה ירה .ףוסה דע םירבגה
תאילל וביגה
 
 
1/12/03 0:14
רוטלטסניאה :תאמ
הקיגולו הקיתאל הבוגתב
הרקמב יאקורמ םגו יעוצקמב רוטלטסניא ינא
אלו תוראח טושפ ונחנאש תוניבמ אל ןתא המל תונב וארת
םינלבס
לבא ףוסה דע תמאב לכה לבקל ולכות תומכח קיפסמ םתא םא זא
ףוסה דע
ןכמצע תא תורכומ ןתא ךיא יולת
תא השענ ונחנאש תופצמ ןתא המ רהמ לכה ונל תונתונ ןתא םא
ףוסה דע הז
הבוטה הרבחה היהת תאז זא תא אל םט דימת זא ונל המל אל
ךלש
דמחנ פיט ולבק זא ףוסה דעו רהמ ונל ותת םגש
"םילארשיה" ומכ ויהת לא ףוסה דע לכה תא אל לבא רהמ ונתת
רוטלטסניאהל וביגה
 
 
8/9/00 0:21
הילו'ג :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
שממ "ריעה רבכע"ה תרביד וילע ל"נה עטקהו ,תעזעזמ דרא ןיראק
.וזה הרוחבה לש ליגרה תלבבה לכ ומכ ,םמעשמ
הילו'גל וביגה
 
 
10/12/00 7:24
:תאמ
?המ זאל הבוגתב
ךב לקתיהל שגרמ שממ .הילו'ג ,תא בל תבוט וזיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/1/01 10:19
הילו'ג :תאמ
?המ זאל הבוגתב
.םימעפל ,יל הרוק הז
הילו'גל וביגה
 
16/6/00 20:52
ןטנטקה םע הז :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב


? תושעל ךלש הבתכה תא ארקש ןטקה םע הזל הצילממ תא המ
? שארב רודכ ומצעל עוקתל
ןטנטקה םע הזל וביגה
 
 
16/6/00 21:20
תור ר"ד :תאמ
יתא ידיגתל הבוגתב
.תחא םעפמ רתוי ךתיא בכשל םיכסתש הנושארה הרוחבה םע ןתחתת
הל דנדנל אל תשקבמ ינא תולילב םימעפל תמלענ איה הרקמב םאו
.ידמ רתוי
תור ר"דל וביגה
 
 
25/4/02 19:51
יוב ימות :תאמ
תתרררמוא ינאל הבוגתב
תקדוצ
היטנ שי ןטק ןיז םע םירוחבש חכומ םירקמה בורב ירה
םישנ לע תונוילע תחכוהלו םיסניבושל
יוב ימותל וביגה
 
 
16/6/00 21:25
יתא :תאמ
יתא ידיגתל הבוגתב
.ןטקה םע ולא לש םהיתולוגס םג וניוצ רמאמב ירהו .הלילחו סח
לע דובעל ילוא ?ןוקיליס ילוא ?הזמ ץוח תושעל המ לבא
,םילדג שי ונל םג .רצ חתפ םע יהשימ אוצמל ילואו ?תוישיאה
.(?אל ,םיעדוי םתא) .םיעדוי םתא
יתאל וביגה
 
 
18/6/00 2:59
ץראב רוקיבב קרוי וינמ באוי :תאמ
יתא ידיגתל הבוגתב
לודג לודג יכ ,ןטק ןמצעב תובהואו petites ןהש הלאכ שיו
.ןהילע
.[תישיא תודע ילב]
.קיפסמ אל טלחהב טלחהב לבא ,יחרכה יאנת ילוא אוה לדוגה
ץראב דחוימב] תעבוק תינימה תרושקתה ,םירבח ,תושעל המ ןיא
.[םח ךכ לכ םויב שדוקה
ץראב רוקיבב קרוי וינמ באויל וביגה
 
 
13/9/00 6:16
:תאמ
יתא ידיגתל הבוגתב
...הסופת רבכ איה לבא .ןטק קר תבהואש הבוט הרבח יל שי
!ךרדל ,הללי זא ,הומכ קיפסמ דוע שי חטב
וז הבוגתל וביגה
 
16/6/00 21:08
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הסנמ ינאש הז לע ךכ-רחא רבד םוש ודיגי אלש ידכ םש יתבתכ אל
,(הזב םישרמ רבד םוש ןיאש הלגא ינאש - עורג רתוי וא) םישרהל
םינוש םיחוויד יתעמש יכ ?בוט דע ריבס לודג הז המ - תמאב לבא
.הטימב תונימא שממ אל ןתאש אוה ןיינעה .תורוחב יניממ םינושמו
?המ ?ןטק ,לודג ,ינוניב הז ,מ"ס 17 - ודיגת זא
וז הבוגתל וביגה
 
 
16/6/00 21:28
יתא :תאמ
תעדל הצור תמאבל הבוגתב
ךכ לכ תעמשנש ןויכמ לבא ,והשמ וא לגרס םע הפ תדמוע ינאש אל
לע הצלמהל רוזח .יבועב יולת ,רדסב יל עמשנ 17 ...דמחנ
.םיקאריעה
יתאל וביגה
 
 
25/4/02 19:58
יוב ימות :תאמ
תעדל הצור תמאבל הבוגתב
?. 17 לדוגה תא תבהאש יתוא תבזכא יתא
?תושירכה המלענ
יוב ימותל וביגה
 
16/6/00 21:18
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
קפאתהל לוכי אל
קמועה תירואית תא איבהל וישכע חוכ יל ןיאו
ילש תינחרזמ יל ישרת זא
החידב לש םיקוחצב התוא ךל איבהל


הרשע שש תב ילוא תחא התיה
הלש החפשמ םע וטואב העסנ
תויחא שולשו אבא אמא
םיכרד תנואת םואתפ
העש עבר הזיא ירחא
תיאשמ העיגה
יחרזמה תיאשמה גהנ לאש
הרק המ ידיגת
לאשת לא הרמא
ףרענ ילש אבא לש שארה ונב סנכנ וטוא
ןורגב הל סנכנ ןולחה לוכ יתוחא
םיידיב יל התמ ילש אמא
םד ילוכ יתוא הארת


יחרזמה תיאשמה גהנ חתפ
ןייזה תא איצוה םייסנכמה תא
רמאו
ךלש םויה אל הז הכו הכ ןיב יצצמת


רחואמ רתוי הללאי
קמועה תירואית
הסאפ רבכ לדוגה
עבוקש אוה קמועה
יימאלסראמ
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
16/6/00 21:30
יתא :תאמ
קמוע דדומ ינאש ינפלל הבוגתב
ךתוא תלקוש יתייה וליפא יברע תייה אל םא .הדות ,תובר יתקחצ
םגש תורמל) םישרמ אל ינלוגמ ה'רבחה ...תושעל המ קר .בויחב
.(?אל ,םיברע לש גוס הז םיאקורמ
יתאל וביגה
 
 
16/6/00 21:38
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
קמוע דדומ ינאש ינפלל הבוגתב
ינלוג לש רישה תא הריכמ תא
ומאנינאנא ינלוג ינלוג
ולבקת ןייז יצחו םייתנש
הכחמ דוע ינא ינלוג יבגל לבא
םירושיאל


הנוזל ךלה דחא היה זא
ןייזל הצור ינא הל רמא
םייסנכמ דירות לקש האמ יפוי הרמא
הלהבנ ולש ןייז התאר םייסנכמ דירוה
קנע
ידמ לודג הז יביבח ול הרמא
ןייזל הצור ינא הל רמא
ךל ץוצמא ינא ןייזל אל אל ול הרמא
הל רמא
הזה לדוגה םע קתומ
דבל ץוצמל לוכי ינא


ףיסומ הביר דמחאו
םייוסמ ןודעומב םייוסמ יוליבבש
קרוי וינ ריעב
יחרזמ הארנכ ישוכ לע םירפסמ
לודג הזכ היהש
סדייאב ומצע תא קיבדהש


המחלמב תוארתהל
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
17/6/00 12:58
יתא :תאמ
יכבה ינפל תחא דועל הבוגתב
.לילא התא ,בושו
יתאל וביגה
 
 
17/6/00 14:56
ינונ :תאמ
יכבה ינפל תחא דועל הבוגתב
.ךיתובוגת תא אורקל יתינהנ ארונ ,רקי דמחא
,ילש תא ינא ,הלש תא לבקת איה - יתא םע םחליהל ךרוצ ןיא
.התא םג יאדוובו
ללכב םחליהל ךרוצ ןיאו
םלוכל קיפסמ שי
הקנלבזקב דוחיב
ינונל וביגה
 
16/6/00 21:18
ינונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לא - ןכבו ?םילדג לע רבדל אל ךל רמא אל דוע דחא ףא - יתריקי
ויסנכמ תא דירויש דחא לכ וישכעמ ,תרביד רבכש ןויכמו .ירבדת
.שקרממ ואצומש חיכויש ,ןיסחוי ןליא ,ותראפת דצל דימעי ,ךינפב
.תוהז תדועת םע יחכוותת יכל
,ךלש םיישיאה םישגפמה תויורשפא תא תמצמיצ הדלקה יחמב ,יתעדל
ודמעי םינבנבל םירברבג לש הרוש וישכע אקווד ילוא וא .הברהב
עמשא אל םא .דומעה דמעממ דקפנ אל םמוקמש חיכוהל ,ךתיב ןתפמב
ינממ יעמשת אל םא .םילכ יוסינב תאש עדא ,םימי המכ ךשמב ךממ
יל עוקתש ןוויכמ רבדל הלוכי אל ינאש יעדת ,םימי המכ ךשמב
הטמלמ סנכנש והשמ ןורגב
ינונל וביגה
 
 
16/6/00 21:22
יתא :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
םע םינבנבל םירבג ודמעי אל וישכעמ .ךפיהל .ךפיהל ,ימאמ ינונ
,ילצא שפחל המ םהל ןיאש ועדיי םה יכ תיבב ילצא הטמל םייסנכמ
וזיא הפ התיה ןכ םא אלא .םיסנכמב םלצא שפשפל המ ןיא יל םגו
תוחפ :אבה חתפמה יפל ולעותי יישגפמ האלהו ןאכמ .תיטנג החבשה
רתוי ,ביבא לת ןואיזומ/קטמניסה תבחרב יתיא ושגפי מ"ס 24-מ
ינא הככו .תיבב ילצא (םדוקממ הבוגתב לאשש ימ ,ךתלאשל) 24-מ
.םויה לכ תא יל ןיא .םישולש תב רבכ ינא ירה .ןמז ךוסחא םג
יתאל וביגה
 
 
16/6/00 22:47
םיהולא לש תחתב די :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
יתמש ,רדסב זא ...להקה תשקבל הז ,םשה יבגל המת והשימ םא
תחתב די


.רורב הז וישכע ,יתא


.תואמחמב לכ םדוק ליחתא לבא
רמול אלש) המירז רומוה שוח ,רדהנ תמאב ,רדהנ תבתוכ תא
אלש ,הליפנב תא םש .תוצלמהל דע .הרימא םגו ןוימד (המריז
.הדירי רמול


דודמל םיעדוי םה ,םינבנבלמ קיר היהי ךתיב תמאב זא ,מ"ס 24
םיקי'צנלוג תאז תמועלו ...רופסל וליפאו אורקל םגו
.24 ומכ רפסנ 13 םלצא קר ,ךתיב ףס תא ודפרי ,םיאקורמ
?יתא ,ךלצא םג
?המ וא ,םתיא דחי תרפוס תא


חכונל הדרחל וסנכנש םירבגה יניתנל , הקיטסיטטסה יבגל והשמ
:ךתורוב


טעמ םירוחש - מ"ס 13-16 ןיב - םינבלה םירבגהמ זוחא םיעבשל
.םירוחשמ תוחפ טעמ םיבוהצ .הזמ תוחפ


.םידרונל כ"חא דימו םידנלוהל (עצוממב) רתויב לודגה


לכונ) הטמלמ אלו הלעמלמ תדדמ םא - מ"ס 17 הז המ לאש והשימ
םישנה בור טעמכ -רמולכ .לודג עצוממ ארקנ הז (!!!ךומכש
היהי הז ןהמ קלח יבגל ,לודג שממ ךל שיש ודיגי הייהת ןמיעש
אל הז ,עגר זא ,יתאל ץר התאש ינפל לבא ,רתוי םילודגה ןיב
.אל ללכב ,קושב לודג יכה
רבעמ .וליפא דאמ טוסבמ .טוסבמ הייה ,מ"ס 17 ב תכרוב םא
.תויומיענ יא םג רצוי ,ךכל


.בושח דאמ .בושח תוחפל אוה ,עבוק אל םא םג לדוגה ,יתא
ןבומכ אוה ונלש רתויב חתופמה ןימה רבאש ןוויכמ דחוימב
.ךתיא םיכסמ .ןוימדהו יורגה .חומה
תאו תונלבסה תא ,ןוימדה תא ,רציה תא שי ,לדוגה ירחא לבא
.תונמוימו ןויסינ ףיסוהל ךירצ הז לכלש ןבומכו תושיגרה


ירטמואיג רוטב םירפוסש םיקי'צנלוג בורמש ,יתא ךל ששוח ינא
,סמלוה םהש םיחוטבו םהלש(24 רפסנש) מ"ס 13 ב םיפפונמ
הלא (הלאה םינבנבלה) לודג תמאב םהל שיש הלא תא תספספ
תא רמול אל המל זא תונכ םאו תלוכי םעו ןוימד םע םיאבש
....רתוי לודג קנב ןובשח םג תמאה


איהשכ תיטתפ איהש המכו הקיזמ תורובהש המכ ,יתא שיוא
...יוגש סותימל תפרטצמ
בוט ךכ לכ ליחתהש רמאמ תכפה המל ?וזה תדוכלמל תסנכנ המל
ךפה תודבוע םגו ןוימד םג ,רומוה םג וילא זכרל לוכי היהו
תורחואמה תובחרהה םע רתוי דועו - ףוסב שירטנח תויהל
רואתל ירבעת לא - הקיטסימ - יתא הבוט תאש המב יראשה
ןיזל קר אל דמצהל ךרוצ שי תודבועה ףיעסב ,םש !!!תודבועה
(תושבי ךכ לכ אל ןה םא וליפא) תודבועל םג אלא


....לכה םכל ורפסי ובש רתא הנה םילכ טעמ םכל תתל ידכ


www.neo-tech.com/penis/indexp/html


היה אלול תילילשה תרוקיבל שרדנ יתייה אל ,יתא רעטצמ
םייוצמ ךכ םגש םירבג הברה ךכ לכ לבלבל ידכ ךלש םירבדב
היצרופורפב הייהת םתדרחש תוחפל זא .לדוג תדרחו עוציב תרחב
.הנוכנה


.השקבב ...ךבטימ תא בותכל יכישמת
םיהולא לש תחתב דיל וביגה
 
 
16/6/00 23:01
יתא :תאמ
gfahu zv nuciל הבוגתב
.השקבב יל ו/בלעית לא .ךכ ידכ דע יתנווכתה אל .יד .יד
,בגא ךרד .הצור איהש ימ םע היהתש תחא לכ .הבוט חורב לכה
לדוגה ללגב ךכ ינלוג לש 13 דודגל םיארוקש בשוח התא םאה
אל הניבמ אל ינא .תודידמב יתנוטק ,בגא ינא ?עצוממה
ילש אמאו) .ןיעב תדדומ ינא .םיטנמיטנסב אלו ,םירטמיטנסב
הזלש יל הארנ אל לבא ,תולודג םיניע יל שיש הרמא דימת
.(הנווכתה איה
יתאל וביגה
 
 
16/6/00 23:28
םיהולא לש תחתב די :תאמ
gfahu zv nuciל הבוגתב
- עצוממ תויהל וצר דימת םה ,הביסה וזש הארנכ ,ןכ
...ינלוגב םייח תפיאש


..תיביטרופסה חורה לע ,יתא דובכה לכ


.הבושח התייה הרהבהה ,הז םע דחי
םיהולא לש תחתב דיל וביגה
 
 
17/6/00 1:25
רקוחה :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
!הדומח יתא
.+30 תב לש תובבושו ימצע ןוחטב הברה םע רדהנ תבתוכ תא
:ונניינעל וישכעו
לטובמ אל 'סמ תריקח רחאל הדיפקב ידי לע קדבנ לדוגה ןיינע
.(ונרמג ונינשש רחאל ןבומכ) םישנ לש
,מ"ס 4 -כ לש בחורו מ"ס 16-17 וניה ילאידיאה לדוגה
:ןלהל וטרופיש תוביסהמ
לש םידממל בחרתהל לוכי אוהו מ"ס 2 ובחור עצוממה קיתרנה -
מ"ס 15
.(באוכ הז לבא)
ןיז ץלוממ ןכלו תושגרומ אל רבכ מ"ס 13 לש קמועב תושוחתה -
ל"נה ךרואב
.הצוחה/המינפ מ"ס 5 -מ רתוי אל לש םופמפו
,הציצמה תכאלמ לע השקי ליעל רומאהמ רתוי לש ךרואב ןיז -
עודיכ איהש
.תודדמנ ןתא הזבו ,שדוקה תכאלמ
החנהב - רתוי םילודג םיכשאב ללכ ךרדב הוולמ לודג ןיז -
לש םיסנכמהש
תייעבל רתוי לודג יוכיס שי ,םיקודה רתוי םויה םירבגה
תוירופ
.(םכניבש תויטסנימפל םג ,היעב וז ירהו)
הטימה ימצע ןוחטב אלמ תויהל רומא ל"נה לדוגב רבא םע רבג -
שיו
.הלודג תובישח ךכל


המ ירה ,(םינווכה לכל) םילדגה םע ףחסנ אל ואוב רוציקב
תמאב בושחש
.הבהאה וז


רקיעב האב איה ךא תיטויפ םנמא ,יתא ,ךלש הביתכה ,ןכ ומכ
.םישרהל
אל רבעב תוחפל) רותב ךלצא םידמוע אל םירבגש ענכושמ ינא
(ודמע
.םידמוע םהש חוטב אל ינא זא ,רותב םידמוע םה םאו
םיכרועה רודמב ךתנומת תא תוארל םיכחמ םישלוגה הזמ ץוח
םיבתכהו
צ"לשאר תולוחב תונומתהמ תחא ילוא ,ךתוא ריכהל לכונש ידכ
.(ןיבי ןיבמהו)
רקוחהל וביגה
 
 
17/6/00 12:23
יתא :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
ךא ןטקה קלחל וישכעו .ךיתורהבה לע הדות ,רקי רקוח
ידכ יתבתכש ענכושמ ךכ לכ התא םא :ךתבוגתב יתועמשמה
'יל סינכהל' לש חור ונממ תעמתשמש והשמ תבתכ המל ,םישרהל
ריכמ התאש הלוע ךתבוגתמ ?ןיז (לאל הדותו) אקווד ואלו -
.הפי ולע אל ונירשק והשכיאש הניבמ םג ינאו) רבעהמ יתוא
תונומתל רשקב .1 :הככ זא .(?קתומ ,דיב 'זה םע תראשנ
תוניוצמ ויה ןה .ןהב תשיבתמ אל רבכ ינא תולוחהמ
אלא ,יתרגבתה ינאש קר אל ,יתחמשל ,םייתניב .ן-ל-י-גל
םיאור אל רבכו ורגבתה יתיא םיליחתמש םירוחבה םגש
.ןהב ןודל שיש והשמ ןהה תונומתב
,ילש היעב וז ?אל וא רותב ילצא םידמוע םירוחב םאה .2
.עדוי התא
?רתאה לש תכרעמה ףדב יפוצרפ תא הארמ אל ינא המלו .3
.הארנכ הביס התואמ
יתאל וביגה
 
 
18/6/00 11:30
רקוחה :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
!הדומח יתא
.תנייצש רשקהב אל שממ ךא רבעהמ םיריכמ ונחנא ןכא
התיה אל וז - "ךל סינכהל" התיה יתנווכש תבשח םא יל רצ
.הנווכה
לש בורק אל ינא תושעל המ ךא ,בוש ךב שוגפל חמש יתייה
השעמל הזמ קוחר יד) מ"ס 24 לעב אל םגו רקיירטס ף'ג
הזיאב
.ןפוא לכב ךכ לע לצנתהל ןווכתמ אל ינא .(מ"ס 6-7
אל רבכ סקסה ,גלפומה יליגב ,+םיאושנשכ םויה ,הזמ ץוח
הסנרפ ,םידלי ,תעדוי תא) ינשה אל םגו ןושארה םוקמב
. ('וכו
לבא (ץיוושה ליבשב) מ"ס +24 לעב תויהל דמחנ ילוא הז
המ
ןיידע ינאו ךכ ונתוא ארב (רחא והשימ וא) םיהולא תושעל
אל
.בצמה תא רפשל הלוכיש הלתשה/חותינ ריכמ
.מ"ס 20 -מ לודגה רבא שי םירבגה תייסולכואמ %12 -ל קר
הרתיהמ ,םיאתמה ליגב אל רבכ שילשש ןובשחב יחקת םא
םיניינועמ אל תינימש הרתיהמו ךיניעב ןח םיאצומ אל יצח
ךב
ינא) ריהמ יטמתמ בושיחב זא ,(רבד הזכ תויהל לוכי ןכ)
(הזב בוט
.םירבגהמ %2 םע תאצל הלוכי תאש רבתסמ
חוטב ינא .ךמצעל תלחאמ תאש המ הז !!!!יתא ,100 ךותמ 2
.אלש
םיבושח תוחפ הברה וללה םירבדה ,יתא ,םירגבתמשכ
םיספותו
תבייח אלש) הליגרה םייחה תולהנתהב ןטק רתוי הברה םוקמ

.(תממעשמ תויהל
תסומע תילניגו היוח תווחל םימעפל דמחנ הז ,ןכ
,םירטמיטנס
אל הז ,(עמשמ יתרת) תויצרפורפב םירבד תחקל ךירצ לבא
רבדה
.הלילל ןויז וניאש גוז-ןבב בושחה
םילדגה לכב הנהמ סקס םורופה לכלו ךל לחאמ ינא
,םיירשפאה
.סרתמה ידיצ ינשמ
רקוחהל וביגה
 
 
18/6/00 22:59
יתא :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
?ההדזת ילוא .יתוא תנרקיס שממ וישכע .רקי רקוח
םיזוחאל רשאבו ?והשמ ?ןוכיתב התיכ ?יטרפ םש תוחפל
ךותמ םיינש הכירצ אל ינא - (?הרקמב םיננוחמב תייה)
לש תירבגה היסולכואה ללכ ךותמ דחא הצור ינא ,האמ
!תיפלא וזיא לבא .זוחא תיפלא וליפא הז יתעדל .םלועה
יתאל וביגה
 
 
19/6/00 0:51
רקוחה :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
!!!הדומח יתא
אל ןוכיתב ךלש רוזחמב .םיטרפב תקיידמ אל תא ליגרכ
התיה
.(המקוה איה רתוי רחואמ הנש קר) םיננוחמ תתכ
.השעמל לבהא יד ינא ,ןנוחמ ינאש יל הארנ אל


ךל רוזעל הסננ ונחנא תיפלא הצור תא םא ,בוט זא
אוצמל
אוה ,רעוכמ שממ אוה :כ"חא ידיגת לא לבא .ותוא
,םותס
המ הז !!!!!קנע ןיז ול שי .....'וכו ןצמק ולש אבא
.בושחש
יל שיש בשוח ינא - ותוא חולשל הפיאל ידיגת קר
.דמעומ


ןוידל תולעל תוכירצ הלאכ תובתכש בשוח ינא הזמ ץוח

.תינורטקלאה קר אל הבותכה הידמה יפד ךרד ירוביצה
!!!המידק זא - םירשק ךל שי


ןיז ,קנע ןיז ,ירוטאינימ ןיז ,ןטק ןיז ,לודג ןיז
,ןיז םתס ,םוצע
...בחרתמו בחר ,קיקד ,קד ,הבע ,ינוניב
.תויצומא המכ לבא תויתוא 3 לכב ךסב
ךיא ...תרחא ,םילדגה לכמו םיגוסה לכמ שיש בוטו
,הוושנ
ונוללהי ךיאו ראפתנ ךיאו ץיוושנ ךיאו סאבתנ ךיאו
ךיאו
,ונואנקי
!!!ןמא ורמאו אימלע ימלעל םמורתיו ראפתיו לדגתיו


,יניז ילכ לע שידק רמוא ינא ךללגב ,יל סאמנ יד
!!!ךתומכש םירבג תסרסמ
.(!!!!!!?האירק ינמיס בהוא ינאש יתנייצ רבכ)


.(םיננוחמהמ אלש הז) לבהאה רקוחה
רקוחהל וביגה
 
 
19/6/00 19:02
יתא :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
ךומכ ימ ,בוט ךכ לכ יתוא ריכמ התא םא .רקי רקוח
לבא .םיננוחמה תתיכב בטיה הרועמ ינאש עדוי
היסנמגהמ התאש הניבמ ינא וישכעו .ךתוא יתקדב
500-מ םימצמטצמ ונחנא .יפוי) ילש רוזחמהמ אלו
.(200-ל שיא
תוחישל רתויב םיאתמה םוידמה .בוזע ,הזמ ץוח
דובעל הכירצ םג ינאו .טנרטניאה אוה ולא ןיעמ
םע ונתחתה ונלוכ אל) .םייניצר םירבדב םימעפל
,רמול המ ןיא לבא .(יאדווב ךומכ ,תי/רנוילימ
.עגרל עגרמ יניעב הלוע ךתימדת
יתאל וביגה
 
 
20/6/00 1:16
רקוחה :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
!!!הדומח יתא


.םייחב תיתימאה הדוקנה לע תילע וישכע


ת י ד י מ ת ה


,לודג ךל שי םא םייחב בושח אל ללכב הז
.לודג ךל שיש ובשחיש רקיעה
.םייחב רבד לכ יבגל ןוכנ הזו


(הבורק שממ אל) הרבחמ תעמוש תייהש חיננ
?ךיתויפיצ לכ לע הנועה רבא שי םיוסמ רוחבלש
?ךלצא הלוע התיה ונרק םאה
אלש תורמל ,ךתבתכ לש קימעמ אל חותינ יפ לע
ךיתפש/ךיכרי/ךידי ומב םידממב תחכונ
ופכב לווע אל לע הז רוחב תבבחמ תייהש ירה
.(ומצע יבגל העומש ץיפה ילואש הדבועה טעמל)


לכב טעמכ םייחב תודבוע תויצופינמ רעצה הברמל
.אצמנב ויה אל הנאת ילעו יאוולה .םוחת


.היצלופינמה ןמ הב שי ךלש הבתכה םגש בשוח ינא
םלועל ינא ?ינא" :םלועה לכל תרמואל האב תא
"!השובל יוא .םידממ ריעז רבג דוע עדא אל
תורמל ,לדוגה - תרחא תעדוי תא ךכות ךותב לבא
.ריבאה היהי ימ עבקי אל לכה
םישנל ןיאש הזועת ךל שי ,ןייצל רתומל ,יכ םא
תורחא
.יתשגפש
,תועמדמ קונח
רקוחה
רקוחהל וביגה
 
 
20/6/00 1:24
רקוחה :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
!הרוק ,ביתכ תועט


!!תידימתה אלו תימדתה
רקוחהל וביגה
 
 
20/6/00 16:25
יתא :תאמ
סולפ םיאושנל הבוגתב
וישכע ."תימדת" ;תנקיתש בוט .קונחה רקוחל
רבכ ,המ קר ,קדוצ התא ןורקעב .לכה יתנבה
לכ םלוכ תא רקשל רשפא יא :רמאש ימ רמא
רשאכ יטנולר אל לבא ,הפי הז תימדת .ןמזה
וא הנפדה ילע ,תוכסמה לכ תא םיריסמ
גוסה םהש) ןיילק ןיולק לש םינותחתה
סקסב קר אל ןוכנ הזו .(בגא ,יילע ףדעומה
ןהניב תורבדמ תונב .םייחל אלא ,תויגוזבו
הליספ דעו ןאכמ לבא .תויווח תוריבעמ ןהו
לש תוישיא ךירצ תמאב הז ליבשב ..תטלחומ
תורמוא ךלש תורבחהש המ תושעל .תעלות
.ןהל יימוחנתו ולאכ שי ...ךל
םצע התיה ילש הבתכב הדיחיה היצלופינמה
הז יכ .שיש רישי יכה ןפואב אשונה תאלעה
אל ,ךכל רבעמ .תוסחיתהל םיארוקה תא הריג
.יביטלופינמ "וישיא" םה ייתופדעה אלו ינא

הריבאל רשקב המו ,ילש ריבאל רשקב תקדצ
איה המל תמאב התוא לאשתש יאדכ ילוא ?ךלש
אלימב ירה) ?עבק לדוגה םאהו ךתיא הנתחתה
םידליה לכ םע םכל םמעשמ ארונ חטב
םיאושינש המ לכו תומימשמה ברע תוחוראהו
.(...םתיא םיררוג
.יתא ,ךלש
יתאל וביגה
 
 
21/6/00 0:12
רקוחה :תאמ
סולפ סולפ םיאושנל הבוגתב
!!!הקותמ יתא


.תולביה לע יל ץוחלל יחילצת אל ,אל
,תאז תושעל "קרב"ה ךל ןיאש םושמ אל
.תולבי יל ןיא - הטושפ הביסמ אלא


יתייער תא לואשל רומא ינאש הלאשל הבושתה
,םיאושינה ייחב םעפ ידמ הלוע ,(יתשא אלו)
."ךתא השוע ינא המ הניבמ אל ינא" :חסונב
םיפתושמה ונייח תא השועש המ הז לבא
.םיניינעמ רתויל
הנתחתה אל חוטב איה לדוגה ללגב הרקמ לכב
ייתובוגתב םהב יתנד רבכש תוביסמ ,יתיא
.תומדוקה


הארנכ הכירצש ,תרחא הלאש ןאכ הלעמ תא
אובל
ןויער תלביק הנה) דרפנ רמאמב ןוידל
,(הבתכל
?ןיאושינ ייחב ךרוצ שי םאה


,וז יתובוגתב ךכב קוסעא אל ינא ןבומכ
הזש םושמ
קוסעל הרומאש הבתכב הזב ןיידל יטתפ היהי
.םוקיה ישנל ץלמומה ןיזה לדוגב
.(סקסב םג) רשואמ ינא ,ןפוא לכב


הכיסמה ,(תימדת ,החילס) תידימתה ןיינעל
יניעב איה
תא ףושחל תלוכי ול שיש ימ שי .ןנובתמה
דמועה
ר'ציינ הא זיא טי) אלש ימ שיו הירוחאמ
.(טפיג
םישנא ויהי ,םלועל לבא ,םלועל ןכלו
תונבל םילגוסמה
.תימדתה תועצמאב קר םמצע


ךלש תונכה תא דואמ ךירעמ ינא ןפוא לכב
.תבתוככ


....מימשמ אל ילש םיאושינה ייח
בייח ינא ,היזיבלטב לגרודכ שי ספוא...
.זוזל
!!!!םיחוציפה תא יניכת ,השא הלאי
(ותייערמ אלו) קונח
רקוחה
רקוחהל וביגה
 
 
25/1/01 9:45
קילדמה :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
תעדל בייח ינא
עבוק ןכ ךרואהש םירמוא ןמזה לכ
........םישנ זא


? ילאידיה ךרואה והמ
קילדמהל וביגה
 
 
17/6/00 14:54
ינונ :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
יפלש ,םינבנבלה אקווד וישכע - יתוא תנבה אל .הרקי יתא
ןתפמב ודמעי םלדוג רסוח לע דיעמ םאצומ - ךלש הירואיתה
.ללכב דימעהלו ,ךתועט לע ךדימעהל ךתיב
יתיכזש ירחאש ,םיזנכשאה ידידימ וליא יא ויהש ,ףיסוהל ילע
יתוא וריתוה םחראל
אלא ,יוקל עוציב ללגב אל .עובש ךשמב תכלל הלוכי אל ינאשכ
.וילע םתוואגש תיחשמה ילכ ללגב
- תצמשהש ללגב לבא ,םהמ דחא שוגפל ןנחתהל וישכע הלוכי תא
.הז םע ייחת
ואצומש והשימ וממז יב עצבמ (יצחו הנש הזמו) וישכע םנמא
יפכ לבא ,ולדוגלו ואצומל ןמאנ טלחהב אוהו ,הקנלבזקמ
.ודיצל דומעל הוואגב םילוכי ויהש םינבנבל ויה יתרמאש
ינונ ,דימתכ הבהאב
ינונל וביגה
 
 
22/6/00 11:43
barbie :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
המ שי וללה םינבנבלל םגש ךל חוודל החמש ינא יתריקי יתא
...עיצהל
"םילכ" ילעב םינבנבל ריכהל (..עמשמ יתרת) ידיב הלע
!!!!!דואמ םימישרמ
(...םיציב ללוכ אל מ"ס 25) םהייניבמ רחבומה תא
...םינש המכ ךשמל ימצעל יתרמש
...םימישרמ םינבנבלב יתלקתנ זאמ םגו
.....טיטפ רפוס היה ייחב יאקורמה תאז תמועל
barbieל וביגה
 
 
25/4/02 20:03
יוב ימות :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
הז תא תבתכש חמש ינא
םימעפ בושחל ילב ונתוא םיליפשמ הככ
ךרובמ םע םינבל הברה שי


הדות
יוב ימותל וביגה
 
 
25/4/02 19:59
יוב ימות :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
םינבל ףסה לע ילספת אלש שקבמ ינא יתא
םילגרה ןיב םידבוכמ דאמ םירבד םע ולאכ שי
יוב ימותל וביגה
 
 
21/6/00 11:04
וטומישוי הננב :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
BIG DICK IS A GREAT GIK
וטומישוי הננבל וביגה
 
16/6/00 23:14
ןתיול_ףחוד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,הרפכ יתא


.הלפשהה ריחמב וליפא - ארקל גונעת ,הפי תבתוכ תא
םג יתרקח ,לדוגה יבגל םהלש היססבואב םיעודי םינבו - ןב רותב
.לדוגה ןיינע תא ינא
תיב ימימ ,הכורא הפוקת ינפ לע ושענש םיקימעמ חטש ינחבמ ךותמ
םיה-ליח לש תוניפס המכ ךרד ,רפסה
לכש שוריפב רמול לוכי ינא ,תוינומה אל תויגרוא רפסמל דעו
.חטשב תוסרוק ךלש תוירואתה
ולש תיאקורמה אמאהש ללגב אל הז .לודג ול שי ,לודג ול שיש ימ
אל הזו ולולול התשע
.הטלפומ לש ר"פד ול שיש ללגב
היתונויסינ ,היארלו ,וליא תוציעמ םלעתהל תונבה לכל עיצמ ינא
רמאמה תבתוכ לש םילשוכה
.הלעמל ואבוהש(?תרשכומ יתרמא רבכ)


הדלי אל רבכ תא ,יתא ?םילייחה לש עטקה הזמ ,םילייחה וישכע
לע תכלל המל ,הנטק
?המל המל ,םטוח-יבז
הריכמ ינא ?תמאב ההא" - רוקחיתה לש עטקב רתוי הז ילוא ,םצעב
,דיגת ,תורדשמ והשימ
התא ,דיגתו ...רמוא'ת המ (ששששששי) ?ינלוג - ?אבצב תייה הפיאו
?תנתחתה אל םצעב המל ,28 ןב רבכ
אל שממ ,םיענ אל ,קרוי וינב גניבומ תישעשכ התוא תרכה ?תמאב -
תורוחבה יל ןימאת ,ארונ אל ,רמוא התא הינמרגל הרזח ,םיענ
שי הנה ?הצילממ ינא המ ?הקשמ דוע הצרת ילוא .תובוט רתוי ץראב
ארקנ הז ,בוט דחא הפ
בהאת התא א"ז ...בהוא ינאש השגרה יל שי - 'ריקה לע ךורא ןויז'
.הז תא


בוש ותוא רפסא ינא .םורופב רופיס הזיא יתרפיס ונמזב ,םויסלו
.לכשהה רסומ תבוטל
.רוזחימה לע יל וחלסתו


:ליפהו רבכעה


- רבש תוקעז עמוש אוה קוחרמ .םגאה דיל לייטמ ליפה דחא םוי
.וליצה וליצה
.עבוט רבכעה תא םש האורו םגאה ןווכל ושאר תא הנפמ אוה
,ןיז תמאב הזו ןיז ומכ שיגרמ ,ןיז ומכ הארנש והשמ איצומ ליפה
רבכעה .םגאל קרוזו
.םיחטבמ ףוחל ותוא ךשומ ליפהו ,ןיזה לע ספטמ
רבכעה ול רמא - "הבוט ךל בישא דוע ינא"
השוע) הזכ םע רבכע התאו יל רוזעת ךיא" ,ליפה טלפ - "הח הח הח"
"?(םיידיה םע


דחא םוי .םיפסכ יניינעב ףשאכ ררבתה רבכעה ,םינש רפסמ ורבע
השדחה BMW -ב לויטל אצוי רבכעה
.וליצה וליצה - םגאה ןווכמ תומיהנ ,עתפל .ולש
קבאנ ליפה ונידי תא האורו ולש "הלוב"ה יפקשמל רבעמ ץיצמ רבכעה
.וייח לע
ןווכל דחא דצ קרוז ,'זאגבהמ לבח איצומ ,םיימעפ בשוח אל רבכעה
רשוק ינש דצ ,ליפה
ליפה לש וייח תא ליצמ ךכ בגאו הצוחה ליפה תא ררוג ,וטואל
.הבוט ול ריזחמו


.לודג ןיז ךירצ אל BMW ותושרב שיש ימ :הנקסמ
.ךתטימב ורקבי ולידמרא ילעב קרו ןתי ימ


><>
ןתיול_ףחודל וביגה
 
 
16/6/00 23:26
םיהולא לש תחתב די :תאמ
לדחמה לש יתאהל הבוגתב
.וו מא יב םג שי ןטק ןיז שיש ימ לכל אל .ףחוד לבא


.ןטק ול שיש ימ לכל בוט רופס הז ,הזמ ץוחו


הז לבא לכה אל הז ..תושעל המ לבא .לוכי אל ,ןטק ןיזש אל הז
הזח ומכ ,האג קיסוט ומכ חותמ רוע ומכ ,בוט ףוג ומכ ,בושח
...האנ


..קומש ןיז לכ אלו רוחש רוח לכ אל
םיהולא לש תחתב דיל וביגה
 
 
16/6/00 23:35
ןתיול_ףחוד :תאמ
לדחמה לש יתאהל הבוגתב
ןיינעל הרטנוקכ חותמה הזחה ןיינע תא ףיסוהל יתיצר ייחב
.חופיקה
הארנ אל ןלצא םישפחמ ונחנאש המ לע ןויד חותפל ,הארת לבא
.ןיינעל יל


ירפועב ,ןהלש היסקרונאב םימשא ונחנא ,רמאנ לכה רבכ
םינפה תוחיתמב ,ןהלש ןוקיליסה
.תונימזמ ןהש יטתפה טלסב ,רקיעבו ,ןהלש
וליפא רוסא ונל ,שורדל רתומ ןהל - תואוושהל סנכנ אל אוב
.תוצרל


><>
ןתיול_ףחודל וביגה
 
 
16/6/00 23:54
םיהולא לש תחתב די :תאמ
םיהולאב ךל עבשנל הבוגתב
.ונדיצמ ונחנאו ןדיצמ תולוכי ןהש .והז
.ונל ףאו ףידעהלו רוחבל ןהל רתומ
תכפשנו הלגלגע ןטבו סיטילולצ תועבג םיבהואש האלכ םג שיו
.םימוקע ך'לקציפ תובהוא תורחאו
(?????יתצרקש םיאור)
םיהולא לש תחתב דיל וביגה
 
 
17/6/00 0:04
ןתיול_ףחוד :תאמ
םיהולאב ךל עבשנל הבוגתב
ךל הנימאה יהשימ הנורחאה םעפב יתמ ,ונניב ,דיגת
,הנמש אל איהש הל תרמאשכ
הרוצבו לדוגב קוידב הלש הזחהש ,הטאיד הכירצ אל איהש
איהש לצינשהו היוצרה
.אמא תיב תא ךל ריכזמ ךל הניכה


ץורעו םיטרדנטס שי ,םירמוא ונחנא המ הנשמ אל ללכב הז
.ןוטה תא םינתונש ולא םהו - הנפואה
בשממ רתוי אל - ופטליש תואמחמ קלחל קר םילוכי ונחנא
תועיבשה רסוח תא ,חור
.ןהלש תימצעה


><>
ןתיול_ףחודל וביגה
 
 
17/6/00 0:15
םיהולא לש תחתב די :תאמ
!קאבאר וא םיהולאב ךל עבשנל הבוגתב
יח .תחתהמ דיה תא איצומ אל ללכבינאש .קסעב אל ינא
.םיהולא


בוש עבשנ .הזב ןיבמ אל
םיהולא לש תחתב דיל וביגה
 
 
17/6/00 11:14
ימענ :תאמ
!קאבאר וא םיהולאב ךל עבשנל הבוגתב
?יל ורקיש םלוכש יל דיגהל הצור התא
ימענל וביגה
 
 
17/6/00 21:30
יפלד :תאמ
םיהולאב ךל עבשנל הבוגתב
יפלדל וביגה
 
 
17/6/00 11:11
ימענ :תאמ
לדחמה לש יתאהל הבוגתב
דחא בבוש
ימענל וביגה
 
 
17/6/00 13:07
יתא :תאמ
לדחמה לש יתאהל הבוגתב
יל םילחאמ םישנאה בורש הזה רמאמה ירחא יל הארנ !רקי ףחוד
היהא ינאש אלא ,יתטימ תא רקבי אל ולידמראש קר אלש ,אקווד
ןכלו ,ןביל רתסב תובשוח תורוחבש המ תא יתרמא יכ הניפב שנועב
ןייצל תבייח ינא .םייחה לכל םינויז יל ויהי אלש יל עיגמ
תומח ויה תובוגתהו אלפנ רבע הזה רמאמה םימצמוצמ םימורופבש
ןכלו) .ול הרק ער והשמ ,ירוביצה לא רבעמב וליאו ,תופרוש דע
.(שפנ ףוריחב וילע הנגמ ינא
ולאכ לבא ,קוחצ ,קוחצ .ךלש תינוידבה החיתפה תחיש תא יתבהא
ילש תושירדהש הארנכ לבא ,םיעטק היה .רבעב יתלהינ תמאב תוחיש
תונליאב תילתנ כ"דב ינא) ינלוג לש ץעהמ תוהובג רתוי תצק ויה
.(...םיהובג
אוה ל"כטמרה םגש ךל ריכזהל םוקמה הז -םילייחל יתבהאל רשקבו
.לייח
יתאל וביגה
 
 
17/6/00 14:11
ןתיול_ףחוד :תאמ
לדחמה לש יתאהל הבוגתב
,יתא


דיחפה דואמ ילש םשה ירחא תפסוהש האירקה ןמיסש תעדוי תא
םירבד יל ישעת לא ?יתוא
.רקובב תבשב הלאכ


רבכ בלענש הארנכ ךיירבדמ בלענש ימ ,יזכרמה אשונל וישכע
לויטה ןיב והשפיא - םדוק
בילעהש ימ .ולש הנושארה םוריעה תייחשל ולש ןושארה יתנשה
,תא אל ,םיהולא הז ותוא
.םלועל ודילגי אלש םיחותפ םיעצפ לע חלמ תערז קר תא
ינשל הפי דבוע הז ,סרכ-רצו רביא-בע רבג לחאמ ינא השיא לכל
אצוי אל דחא ףא ,םינווכה
םג ןכלו םיהולא לע האלמ ןטב םע אב אל שארמ רבגה ,לכסותמ
וארי אל ולש תוגהנתהה יסופד
.ררקמב תוקריה זגראל םייליל םילויטב םילבוג וא םירזומ ךל
ךלש רבגהש יאנתב ןוכנ הז לכ
לע ןדקרפ בשוי אלו ,ולש וגאל תוררועתה עסמ לע שארמ רתיו
.סופמילואה תגספ
.הלש תא לבקת השיאה ,ינש דצמ
ומכ - םיירהצל דע ךשמי רקובה לש יליבדה ךויחהש ,הככ לבקת
.קותמ-ץומחה ,גונעה באכה םג
ץויצ ,תחרוז םואתפ תא ,םניאו ויה םילוכסיתה לכ ,הזמ יארתו
דירטמ אל רקובב םירופיצה
ךכ לכ המ !טמאד דאג רקובה לע ףצפצל ןהל שי המ לע) ךתוא
םינפ הריבסמ תא ,(?ןהל בוט
דיל דרשמב ךלש הגלוקל קיסוטב הטיבצ תנתונו םיבשהו םירבועל
.הפקה תנוכמ
.םיסחיה תכרעמל ןח הברה ףיסוי הז


תודידמה לש ןיינעמ ידרת ,וישכע ימצע לע רזוח ינאו
חכוותהל הסנמ ללכב תא המ ,תומידקמה
לכ םהב םיקסעתמ םירבגש םירבד ינש שי ?ולש ןיזה לע רבג םע
.לגרודכו םהלש ןיזה הז ,םויה
ןיזה םע קסעתהל אלא יל ראשנ אל ,לגרודכ אנוש ינאש ןוויכמ
ךל רמוא ינאו .ןיזב וא ילש
ןקתל רבחתמ וניאו ילאודיבדניא רבד הז ןיז .תעדל רשפא יא
.הביצמ תאש ילאודה


.קיציאל ש"ד .ישפוח ,ל"כטמר ךל אב םאו


><>
ןתיול_ףחודל וביגה
 
17/6/00 0:26
תנע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.(...עמשמ יתרת) סיסבב הרוקמ ךלש תועטהש תבשוח ינא ,הריקי יתא
הארנ היה ךיא ךמצעל יראת ,םינבה וניריקיל תוגילפמ תוחנה תישע
!...םי'צניאב לדוגל התיה תוסחייתהה םא תובוגתה ותיאו רמאמה


,ןכ םא ,תרייסהמ ונעדוימ ללגב איה ,םינחנצה לע הדיריה ,ידיגתו
,שפנ תוחישב םילועמ םה רשאב םינחנצ .השיגל תפרטצמ ינא ,יתובר
רשאמ ץוח ,םוקמ םושל םיליבומ אלש םיילגרב םי'גאסמ לע רבדל אלש
.גרבנירג יבא לש סרוקל המח הצלמהל


,םישנה ,ונתאמ םהיתושירד תא ןוידל חותפל וברסש םירבחל ,םויסלו
ותוא וחתפת לא ,םיקדוצ םתא :םכל רמול דחא טפשממ קר יל שי זא
...םכל עיגמש המ תא םילבקמ לכה ךסב םתא ,ןוידל
!הדוד :ונרמא לוחה זגראב םעפו
,תימגודה םע םג םכתא לבקלו ,םכתא בוהאל ךישמנ ,לכה תורמלו
ונתוא וקרזתשכ ונלש תורבחה םע סקסדנ המ לע לכה ירחא
????????????םיבלכל
תנעל וביגה
 
 
17/6/00 1:38
רקוחה :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
?םישקבמ ונחנא המ לכב ךסב
.קיתרנה תרצהל חותינ ושעתש
הברה הלוע אלש טושפ דואמ חותינ הז
ןפואב ונלש השגרהה תא רפשמ הזו
.םיהדמ
.תחתב ןכתא ןייזל ךישמנ אל םאו
רקוחהל וביגה
 
 
17/6/00 2:08
חחרפ :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
קלא ,רקוח


?תעמש הלואפ לע
.רגבתת ,ונ ...הציצמל רשק שי ךרואלש בשוח התא תמאב בגאו
חחרפל וביגה
 
 
17/6/00 3:06
הטרזיבוז :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
אשונהמ היטס תמאב וז לבא .תחתב ןכתא ןייזל ךישמנ
הטרזיבוזל וביגה
 
 
21/6/00 11:02
וטומישוי הננב :תאמ
הרקמ לכבל הבוגתב
?םויא ,הז המ ."תחתב ןכתא ןייזל ךישמנ" .ייחב ,ליוא התא
וטומישוי הננבל וביגה
 
 
22/6/00 0:22
יליל :תאמ
!?ןיבמ התא המ ,רקוחל הבוגתב
,ינאריד לש רקוחה 'גרו'ג אל םתסה ןמ התא .רקוח ייה
?תחתל םירבד ינימ לכ ללמואה יברעל ףחדש אוהה ?ןוכנ
ךישמנ"ה םע תחא ףא לע םייאמ אל תמאב התא :תוניצרבו
דחא הז ,אלפנ הז תחתב ןיז .ךלש "תחתב ןכתא ןייזל
םירמוא !הנהתו הסנ) תומדא ילע םירגמ יכה םירבדה
(שוגיר רתוי דוע וליפא הזמ םיקיפמ םירבגש
ילילל וביגה
 
 
23/1/02 15:52
Kaiser Shoze :תאמ
הרקמ לכבל הבוגתב
Hip Hip Hurray,
I am all for it :-)
Kaiser Shozeל וביגה
 
 
17/6/00 13:16
יתא :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
תא תרייסהמ ונעדוימ הזיאלו ?תוריכמ תאו ינא םאה ,יתנע
המשל תורזנתה חיכוה שממ אל אקווד אוה ?קיציאל ?תנווכתמ
,םיאקורמה לע םילוכי םידרוכה קרש יתרבח תא טטצא ,בוט)
.(היקרוטב הרוקש המ היארלו
.(םש אלימב םה) ?לוחה זגראל םירבגה תא תחלוש תא המל ,המלו
.ונתיאמ םיצור םה המ ובתכיו וצמאתיש ,םמצע םע תצק ובשיש
,הככ .טקרוק ילקיטילופ תויהל ילבו !תונכב לבא .םתוא הארנ
.םהלש ןטקה ןיזה ירוחאמ םיאבחתמ םה ,אל לבא .ןחלושה לע לכה
הככ יכ .הלימה לש ירופטמה ןפואב ןטקל תנווכתמ ינא םעפהו
.תוחונה יפולא אל םא םה המ ,םירבג ירהו חונ רתוי
יתאל וביגה
 
 
25/4/02 19:56
יוב ימות :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
ךכ לכ םמצעמ וספתי אל םירוחב ןמזה עיגהש בשוח ינא
ץםזיניבושל רשק שי לדוגלש עודי םג המ
תאזו רתוי ץמאתי אוה זא תיראירפ אל רוחבהש עדוי רוחבש עגרב
הדבוע
יוב ימותל וביגה
 
17/6/00 2:14
וללרוע יניפ ר"ד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תודודרהו "תוקומע"ה ,תוחפהו םיטלבתמה ,תו/םיטבלתמה לכל
תומולעת רתופו יניצר רתא ,ומיכחתו ןאכל ושליג
http://www.the-penis.com/index.html
וללרוע יניפ ר"דל וביגה
 
17/6/00 2:28
וג_ידניא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,רבכ םאש ,תבשוח ינא .יתא םע המיכסמ אל ןיטולחל ינא ,ןכבו
אקוד ואלו םירביאה ןיב המאתהה אוה עבוקש המ ,ינפוגה רושימב
.תישונאה הימוטנאב רחא וא הז טירפ לש יטולוסבאה לדוגה
םייפוקסורקימ-םייגולותפ םירקמ לע םירבדמ אל ונחנאש החנהבו
תינפוג המאתהש ,םימרוג לש לולכמ אוה יתעדל בושחש המ ,םנטוקב
לש תגלפומ האנהל קפסמ אל ךא יחרכה יאנת איהו ,םהמ קלח קר איה
יל בסה אלש םידמימ לודג רבגב יתשגפ רבכ ,הרקי יתא .םידדצה ינש
םע ,תונעזגהש חיכומש המ ,בוט תיבמ יזנכשא אקוד) האנה הברה
ירחאש םג ףיסוא תוגייתסהבו ,(תלכתסמה יניעב איה ,ילב וא הצירק
.(הלילח) רזוח שומישב ביאכמ יד תויהל לוכי םג הז ,גפ שודיחהש
עצוממ רוחב םע אקוד היה יתיוחש חבושמ יכה סקסה ,תאז תמועלו
.רתוי דחא שטניא וליפא ול הפיסומ יתייה אלו ,ןיטולחל תודימ
לש םתרזעל םייטקט םירזעב ער המו ?תוינוציקל ספתיהל המל ,ללכבו
תא תשדקמ הרטמה ,היה אל הזש ימ וא ונילזח ורמא רבכ ?םינטקה
.םיעצמאה
הארנכ שיש ,יליל דחה ןמדזמה סקסה תא דצב עגרל בוזענ םא ,ללכבו
םינעטמל תועמשמ רתוי שיש ירה ,(?שי) וב תוקפתסמ טלחהבש תונב
..יעצמאה םייסנכמה סיכבש דצה ןעטמ אקוד ואלו ,רוחבל שיש םירחא
תיירואית לכ תא הנוק אל ינא
ןיב םיסחיב שי "יתוא-ןייזיש-לודגו-קזח-רוחב-הכירצ-קר-ינא"ה
ילטנמה ולדוג הזה הברה ךכ לכבו ,הזמ רתוי הברה ךכ לכ םינימה
דמעש רוחב ףידעא ,רוחבל ךרטצא םאו .ילאפה ולדוגמ הברהב בושח
רותל תינשב בנגתהש דחא רשאמ ,תושיגרו לכש תקולחל רותב םיימעפ
.העברהה ירפ לש
"!לטרט דנטיירפ א קייל" "?סקנירש טיא" :םימכח ירבדב םותחאו
:)
ידניא
וג_ידניאל וביגה
 
 
17/6/00 4:13
ימיש :תאמ
תוינוניבה יחבשבל הבוגתב
.ןויצל היואר תורגבבו הכלהכ אשונה תא תרדגה ןכא תא ,ןכבו
ןבומכ אלו םירבודמה םירביאה ינש ןיב המאתהב ךרוצ שי טלחהב
.זופחב רבודמ ןכ םא אלא תיסיסב הנבה שיש ינפל
אלו תויעבה לכ תא רותפיו אוביש הז אוה לודג ןיז דימת אל
.םיננבל תוננב ןיב תויעב תורסח
ינפ לע תושיגרו שאר םע הרוחב ףידעא ינא םג ךומכ קוידב ןכאו
.הקיימרופ לש תושיגרו הטלב לש שאר םע הרוחב
.רידנ ןז ךניאו ךומכ תובשוחש תוננב דוע שיש הווקמ דאמ םג ינא
ימישל וביגה
 
 
21/6/00 11:10
יליל :תאמ
תורגבה יחבשבל הבוגתב
לוכי לודג ןיז תויעב המכ ןמאיי אל הז !!!העוט התא ,ימיש
,ךורא ןמזל םינב םע החילצמ אל ינאש יתבשח דימת ינא .רותפל
.רשקל םייונב ,םיליכשמ ,םיניבמ ,םישיגר קיפסמ אל םהש ינפמ


.יליבשב לודג קיפסמ ןיז םהל היה אלש ינפמ קר הז !!!אלו
התא ,ילש ןוליפליפ ,הדות ...תרשואמ ינא וישכעו) לכה הז
(!!!לגנו'גה ךלמ
ילילל וביגה
 
 
21/6/00 22:54
ימיש :תאמ
!!!העוט התא ,ימישל הבוגתב
אלו םיילגרה ןיבמ תבשוח תאש ךתבשחמ ךרד וזש דואמ לבח
...םיינזואה ןיבמ
ימישל וביגה
 
 
22/6/00 0:14
יליל :תאמ
!!!העוט התא ,ילילל הבוגתב
.ךלש תובוגת יתארק .ךל םיאתמ אל .ימיש ,המרב דרת לא
יתאש ןיבהל לוכי חטב ךכ םושמו ,ןובנו שיגר אקווד התא
הפהפיו לודג ןיז ומכ ןיא ,ןיא ,ןיאו תקדוצ בומרבא
,האור התא ,ןוליפליפ) םינפבמ ,ךתושי לכ תא אלממש
(!םיאלפנ רוביצ יסחי ךל השוע ןכא ינאו יתחטבה
ילילל וביגה
 
 
26/4/02 3:02
יוב ימות :תאמ
!!!ימיש ,ימישל הבוגתב
תרמא הפי ..יליל ייה
תונטקו תוריעצ תורוחב הארמש תאזכ םיטרס לה תרדס שי
םהמהמו ןטק ןבשי םע
וילע ומלח ןהש ישוכמ קנע ןיז תולבקמ
היוחה לע םירפסמ ךכ רחא
ידמ לודג רבד הזכ ןיא תמאבש הארנכ
ןימאהל ליבשב תוארל ךירצ
יוב ימותל וביגה
 
 
13/12/00 4:40
,תיליל :תאמ
!!!העוט התא ,ימישל הבוגתב
,תוננב רקיעבו הרבח
תייעבמ ירמגל תומלעתמו לדוגב קר תוקוסע ןכתיא הרוק המ
!הרוצה
שאר ומשש בושחה רביאה ללגב םג בושח לדוגהש ונמכיס ירה
סאבמ אל ???רזומו םוקע םהל שיש ולא לכ םע המ זא חומו
.תונושמ תויומימקע ינימ לכ ןכ שממ יתוא ?ןכתא
ןבומכו ועבוכ תרוצו ותרוצ יפל םג עבקנ ןיזה לש ויפוי
.ולש תורעישה תומכ
,תילילל וביגה
 
 
20/5/04 15:49
הנדרי :תאמ
?הרוצה תא םתחכשל הבוגתב
םידירו םע..םירעוכמ הלאכ יל ויה ....תקדוצ ךכ לכ תא
םיריעשו םיטלוב
ןמאיי אל הז
ירטמיסו ...קלח היהיש יוצר
הנדריל וביגה
 
 
20/5/04 15:46
הנדרי :תאמ
!!!העוט התא ,ימישל הבוגתב
תקדוצ ךכ לכ תא..הדומח יליל
ךתיא המיכסמ ךכ לכ ינא
...תלבוס טושפ..ינא המל יתנבה אלו...םינטנטק המכ יל ויה
ילש ןושארה חתותה תא יתאצמש דע
הנדריל וביגה
 
17/6/00 2:59
יבמב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תא דימתלו תחא רובקל ליבשב ךירצ ןטק ןיז םע רבגש המ לכ
תולוח תוער דועו תוטשפתהה ינפלש תוטבלתהה ,תוכובמה ,םילוכסיתה
לש (!!יעשמל הבותכה) התבתכ תא ארקיש ירחא ןכסמל חומצל תולוכיש
תושדחה "פא שופ"ה תויזחמ תחא דירוהל דחא ןטק ןויסנ אוה ,יתא
...םינותחתה וק רוזאב תואצמנ תומטפהש תולגלו
יבמבל וביגה
 
17/6/00 3:56
ימיש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
חמש ינא םוסרפה םורת רמאמה תא תוארל יתחמיש בורל יל אציו רחאמ
ןייניעה תושיגר לע דיעמש המ תובוגת הברה ךכ לכל םורגל תחלצהש
...הטעמה ןושלב םירבג טעמ אל לש םתמח תאלעהו
הלאשה לבא םיעוציבל עיגהל השק רתוי ןטק ןיז םעש ןוכנ ןכא הז
הפיו בוט לכה ןכש ךלש תירנטרפה תיטבורקא המכ דע איה תלאשנה
עעונתמ רדחב יל ןיאש חיטשהש תוננב םע ןימ תווחל יל אצי רבכ
...ןהמ רתוי
ליחד ותיא תושעל המ לבא לודג ןיז םע גוז ןב ךל שי , המ זא
?קבאר
ותיא חתפל השק ארונ םגו ,לודג ןיז םע םישוע אל רפוסב תוינק
.ןכמ רחאל החיש
ונאש ומכ לודג ןיז םע גוז ןב שפחל ןוירטירקכ ץילממ יתייה אל
.תחת לש רוח ומכ רצ סוכ םע גוז תב םישפחמ אל םירבגה
יוור יתייהש םג המ קוחצ בורמ יתכפשנו ךלש רמאמה תא דאמ יתבהא
.ותאירק ןמזב לוהוכלא
C U IN ...?
ימישל וביגה
 
 
17/6/00 12:00
םיהולא ןגס :תאמ
הק-יתאל הבוגתב


?יתא תא תנייז ,ימיש
םיהולא ןגסל וביגה
 
 
17/6/00 12:27
םיהולא לש תחתב די :תאמ
הק-יתאל הבוגתב
?ףרפרשה ןיממ אוהש ,ףרה תא רבוע אל אוהש האור אל התא המ
?גליעו ךר ,ןטק


דיה תא איצוא ינאש הכח ,הלאה םינשה לכ םולכ תדמל אל
....תחתהמ
םיהולא לש תחתב דיל וביגה
 
 
17/6/00 13:21
יתא :תאמ
לבמטל הבוגתב
תעדוי אל ינאו !החילס זא ,יילע םג הפ םירבדמ םתא !החילס
ליאוה אוהש אלא ,תאז קר אלו ,םיסקמ אוה ימיש לבא םתא ימ
םירובידה םע יד זא .ופוצרפ תא קרו .ופוצרפ תא תוארהל
.יתא .ולאה
יתאל וביגה
 
 
17/6/00 14:12
םיהולא לש תחתב די :תאמ
לבמטל הבוגתב
?יתא ,אל
הזחו ןמש תחת בהואו ,גליעו יאקורמו ,םיסקמ אוה יכ
ול שיש ארונ ךכ לכ אלו) ןיינע לכב ףנחתהל ןכומו לודג
(?אל .רומוה קר הז ירה) ןטק ןיז


ארקנש המ ,עצוממה םוחתב הז ,יתרמא רבכ מ"ס 13 ,ימיש
.ארונ ךכ לכ אל הז גאדת לא זא ,ןטק עצוממ


ושמ אל םינגה .המדנש יפכמ שאונ רתויו ןיתח אוה ,יתאו
.םיסקמ אוה לבא ושמ


.ןטק והשמ דועו
?אל ,ונילע תרבדמ תא םג ,יתא
םיהולא לש תחתב דיל וביגה
 
 
17/6/00 15:03
ימיש :תאמ
וישכע רדסב לכה זאל הבוגתב
תבתכש המ לע הבוגתל ררגא ינאש םלועבש הביס םוש ןיא
.הכ דע יתבתכש המ תא וליפא הווש אל התא יכ
ימישל וביגה
 
 
17/6/00 15:17
יתא :תאמ
וישכע רדסב לכה זאל הבוגתב
הפ התאו .ףוצרפ אלל ,ללוכ אוה הזה "ונילע"הש קר ,ןכ
םע דחי "ןייזל" הלימה תא ךרוכו ,תישיא המרל דרוי
םישוע ימישו ינא םא .הככ זא ."ימיש"ו "יתא" הלימה
תויהל רשפא .ןייזל אל םג הזו וניניב הז ,והשמ
ןיבתו ךמצעל תרחבש םשה לע לכתסת .םעטב לבא ,ירגלוו
.דבל
חיש ודה לבא ,םינב םכממ יתאצוה המ תעדוי אל ,תינשו
לש להואב הקלחמ תחישמ חוקל וליאכ הארנ ןורחאה
וליחתתש קר רסח .תורוא יוביכ השע פ"מהש ירחא ,ינלוג
ןיאש לזמ תמאב) והזו ילש רמאמה לע דיב הפ תושעל
םירבגהש בושחל הפידעמ יתייה .(תכרעמה ףדב ילש הנומת
רתוי הברה םה טרפב תוננבבו ללכב טנטניאב םישלוגש
לע רבדל אלש) חיש ודלו תרוקיבל םיחותפו םיטנגילטניא
תוחוקלש תולאש לואשלו הרוגחל תחתמ תדרל רשאמ (רומוה
.רתוי אל .ינלוג לש םיגהנהו הקפסאה תגולפ להואמ רשי
,קט ייה ,טנרטניא .רבד ותוא םלוכ ,םינבש הארנכ לבא
םירמוא .םכב הנתשה אל רבד םוש .תושיגר-המש תושיגר
הברה םע וליפאו) תושיגרמ ונחנאש המ םינפב םכל
ןיננוצ לש תחלקמ הז תופטוח ונחנאש המ לכו ,(רומוה
המכ ,ברה ירעצל .תויטנולר יתלבו תוישיא תודירי םע
.יופצ
יתאל וביגה
 
 
17/6/00 15:46
םיהולא לש תחתב די :תאמ
???ןתא הפיאו ,תונבל הבוגתב
תאש ינפל יניבתו יארקתש דאמ יאדכ לבא ,יתא החילס
.הנוע


ילקנרפו ,ךתוא ןייז ימ לע רבד םוש יתבתכ אל ינא
.טיש ביג טנוד ייא ,ריד יימ


.ינממ םג ףטחש ,םיהולא ןגס" הז הז תא בתכש ימ


?ךל עיגמ הז המל ההמת יאדווב תאו
םיזמר םע תועדוה ךל ריאשמ ימיש יכ הרוק הז
(רוקמב האיגשה) םוסרפ םורת יתארק" .םיכחוגמ
" c u in"
.םיסקמ אוהש תרפסמ ןבומכ תאו


חטב תישיא תוירילימפל סנכנ היה אל ימיש םא
אוה םא לאוש היה אל "םיהולא ןגס" ארקתמה טוידיאה
.ךתוא ןייז


.ינא אל הז ןפוא לכב


לע תרבדמ תאשכ ,תא לבא .ימיש אוה ימיש זא
אלו ארקנה תנבהב יקסע ,ידמל ,יארק ,היצנגיליטניא
.ןוכנ אלה םוקמב ךלש םיוורנה תא יאיצות


תאלפתמ כ"חאו ..יופצ המכ ,תבתוכ איה ,הלאה םירבגה
.םינוע םה המל


.יתא הווש הריזג הזל םיארוק
....רחאה לומ דחא הרוק טושפ הז לרוג תריזג אל וז


:יתא היינש תוניצרבו
.םעז תמחב הביגמ תאש ינפל בטיה יארק
.ונל םג ,קוחצל רתומ ךל


וא םיהולא ..ינמרא חירמ הזו תחתהמ דיה תא יתאצוהו
????????????םיהולא אל
םיהולא לש תחתב דיל וביגה
 
 
17/6/00 16:52
יתא :תאמ
האירקו היצנגיליטניא הק-יתאל הבוגתב
יא יכ יתלבלבתה אל ,אל ,רקי םיהולא לש תחתב די
אל .םדאה םש יפל ולאה תונולחב םיביגמ ירה .רשפא
המ לע אקווד יתנבצעתה ."ןייז"ה לע יתנבצעתה
ליפהל ךירצ לכה אל .תחתהו םיידשה ןינעב תבתכש
ינא ימל תעדוי ללכ ךרדב ינאו .םיהולא ןגס לע
?האלה רובענש ,לבא .הנוע
יתאל וביגה
 
 
23/1/02 17:59
Kaiser Shoze :תאמ
???ןתא הפיאו ,תונבל הבוגתב
We men are not all the same, don't let your
emotions overrun your intellect
Some of us are different , even if we have
small dicks :-)
Kaiser Shozeל וביגה
 
 
17/6/00 16:06
ילינ :תאמ
הק-יתאל הבוגתב
?ןוידה תגרד תא טעמ םמורל ,םירקי םירבח,ולכותה
.תיעקרקב ונטבחנש יל הארנ יכ
.הדות
ילינל וביגה
 
 
21/6/00 14:18
ןהכ זעוב :תאמ
קיפסמו 'צניא 13ל הבוגתב
ינב לש םתווקתו םתוואג ןימה ירביא ויה םימודק םימיב"
וחמצ םתוהמ ךותמו ,םדאה
(דיורפ דנומגיז) "םילא רופסניא לש תויומד
םתוא זאמ ,םכתעדל ,הנתשה והשמ םאה :וישכעו
21 ה האמה תליחת דעו םהילע רבדמ דיורפש םימודק םימי
ןהכ זעובל וביגה
 
 
17/6/00 16:38
תנע :תאמ
הק-יתאל הבוגתב
.ףוגב םיינויחה םירביאה רתי ויתובקעבו ,חתפתמ אל חומה
סנכהל ןמזומ הז תא ול השוע קאט יטריידש ימ ,םירקי םירבח
תצובק אלו ןויד תצובק תמייקתמ ןאכ ,אשונה תרהט לע םיט'צל
םימיאתמה תומוקמב םכלש תויוטשה תא קורפל וכל זא ,ןויז
תנעל וביגה
 
17/6/00 17:20
הביבסב הרבעש תחא תילג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
אל הז .םינטק תבהוא ינא :ימצע לשמ החיתפ ירבד רפסמב ליחתנ
ריבסמ תצק וליפא הז ילואו) הלאכ תאצומ אל ינאש הדבועה תא רתוס
ויה םהילעב ,םינטק שממב יתלקתנ ןכש םיימעפב לבא ,(הז תא
גוהנש הממ רתוי הברה הברה ועיקשהו תאזה הטועפה הדבועל םיעדומ
.וניתוזוחמב רבגמ לבקל


םעפ אל הרק רבכ יתטימב יתחריאש לודגה ןיזה ילעב םע ,תאז תמועל
יכ טושפ ,הכיס ירמוחב רזעהל הכירצ יתייהש (םיימעפ זא ,ייקוא)
רבעמ לבא ,הככ םג סנכנ היה אל הזש אל הז .ידמ הבע םהל היה
.באוכ שממ רבכ הז הלאה םילדגב םיימעפל


לע תרוקיב טעמל רובענ ,םייודיוה בלש םע ונמייסש ירחא וישכעו
:ןטק ןיז לעב לע לופיל תורשפאה תא םצמצל ךיא יבגל ךלש תועצהה
אצי שממש אל .םיאקורמה ןיינע יבגל ךתיא המיכסמ ינא ,ןושאר רבד
לבא ,תיתדע ןיקת יתלב שממ אוה ילש המוזרהו לרוגה הצר יכ ,יל
הרשיא טלחהב (דחאל האשינ איהש דע) םיקנערפב התחמתהש 'א יתדידי
.ל"נה ןותנה תא


המ תא םירכוז .םכיניבש םינפה ירוויח לע םולכ רמוא אל ,בגא הז
,ןכבו ?ידמ הבע םהל היהש םירוחבב יתלקתנש םיימעפה לע יתרמאש
תצלאנ ינא דיה ףכ תיירואית תא םג .ןירדהמל םיזנכשא ויה םהינש
,תומלשומ וידי תופכש יירכממ דחאב תרכזנ ידועב ,לבקל אלש
תמועל ,ולש ןיזה .תוחיטבמ יללכ ןפואבו תואנו תוכורא ויתועבצא
ינוניב אוהו דיה ףכ תיירואית לש המויקב ריכמ שממ אל ,תאז
.סונימ


תאז לכב םידליו הנותח אוה הלש דעיהש ימל ,ליעל רומאה לכ תורמל
קיתרנהו הנתשמ לכה הדילה ירחא ןכש ,לודג לעב לע הצילממ יתייה
.תוינמולגמ תויטנ חתפמ
הביבסב הרבעש תחא תילגל וביגה
 
 
17/6/00 17:24
הביבסב הרבעש תחא תילג :תאמ
םירטמיטנסה ךבסבל הבוגתב
לש ויוניכש םושמ ותרבחמ טראויטס דור דרפנ בר אל ןמז ינפל
יל ריכזיש ימ היהי חטבש ,םייוסמ לגרודכ ןקחש) ותרבח לש סקאה
הז המ םיעדוי םלוכ - טראויוטס תנעטלו "רומחה" היה (ומש תא
.רמוא
הביבסב הרבעש תחא תילגל וביגה
 
 
25/4/02 20:07
יוב ימות :תאמ
םירטמיטנסה ךבסבל הבוגתב
רוחבל ואשינש וטרחתהש תורוחב וכותב סלכאמש רתא שי -- תקדוצ
ןטק םע
תוחונמ ימ לע תויהל ןהל הנתנ אל היזטנפהשו
תרכזהש הדבועה ללגב
יוב ימותל וביגה
 
 
20/5/04 15:53
הנדרי :תאמ
םירטמיטנסה ךבסבל הבוגתב
?..םירורב רתוי םינותנב ונינזוא תא רבסל הנכומ תא
?...ןטנטק שממ הז המ
?..לודג הז המו
?..ןטק יכה היה המכ
הנדריל וביגה
 
17/6/00 17:36
וקירתנפ וקימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לש ותוחתפתהב םייוסמ בלשב הלעת לדוגה תייגוסש יופצ היה ,ןכבו
ירה ,קדצבו ,הלוע הז ףוסב תינויגה תונב תחיש לכב ירה ,רתאה
יגוס לעו עבטמה לש ינשה דצה לע הינשל לכתסנ ואוב .עבוק לדוגה
המכב לקתנ התא הטימל ךאובב .רומח רתוי המ וידחי טילחנו תונבה
:םיירקיע תונב יגוס


לע הכר התיחנו תשלושמ הרהקוצ ,רוחאל קאלפ קילפ :תלמעתמה
,ולש יסחיה טועימה איה הרצה ,ינניח גוס והז ,ךלש תיליבקמה
.תובוט םינש המכ האושנ רבכ י'צנמוק הידנש הדבועהו


ילוא ,העבה ףא ,העונת ףא :הינלופה םשב העודי ,ודומע,הקיתש םוד
הארנ ינויסנמ ךא הקודב הניא הצופתה ,םעפ ידמ תוחינג המכ
הז ,ןכ ,ונצראב דואמ דע תויראלופופ ןהינימל הינלופה תואסרגש
ןכתא ףיסומ קר תוקד שולשב םעפ החינג וזיא תופיסומ ןתאש
.םירופאה הינווגב הירוגטקל


חונש שיגרמ התא :הטומרשה ע"ע ,ןימל רשקב המצע םע החונינש תאז
,ךל השוע איה המ קוידב תעדוי איהשו ידמ רתוי הטימב התיא ךל
התאש המ תא הל ושע קוידב םינב המכ ההותו ץחליהל ליחתמ התא זאו
םוקמב וב ,הנוש תצק היסרווב וא היסרווה התואב עגרה הזב השוע
היהי אל רבכ םולכ ,עגרה ותואמו עוציב תדרח לבקל ליחתמ התא
ךתוא ענכשל חילצת איהש דע וא םיסחיה תכרעמ םויס דע רבד ותוא
?םיינשה ןיב םכל הארנ המ ,הלש ןושארה תמאב התאש


חרטת לא ,הלש דנואבירה התא ,ןכ ןכ :"םיימוי ינפל רבחמ יתדרפנ"
תוכבל ליחתת איה סקסה עצמאבו םייחה תא ךל ללמאת איה ,בהאתהל
!ךשפנ לע חרב ,(יתימא הרקמ) גנועמ אלו ,ךל


.עיבש דוע תנתחתמ איהש וא ,רבח הל שי דימת :תילאדיאה
וקירתנפ וקימל וביגה
 
 
13/12/00 4:54
,תיליל :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
תוננב ןיא ךתעידיל ...רתנפ ךכ לכ אל הארנכ התא רקי וקירתנפ
!!!....ןתוא ררועלו לעפתל םיעדוי אל םתאש הלאכ קר שי תורירק

התוא םיצור :םכלש עודיה סקודרפה והזש ירה הטומרשה ןיינעב
...הלותב...לבא תינעדיו הישפוח
-עובש דוע תנתחתמ אלו רבח הל ןיאש תמלשומ ךל ירה םויסלו
!היונפ...ו הסונמ קיפסמ תיסקס הפי תושעל המ ןכ !ינא
,תילילל וביגה
 
 
20/5/04 15:55
הנדרי :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
?..םג תונב תבהוא תא
הנדריל וביגה
 
17/6/00 18:43
יקסני'צל'צ ילריש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הדבועהמ עבונ לדוגה יבגל תיטולוסבאה תמאה תא רמול ךרוצה
ילמינימ אוה םא םג דויצהמ םעפתהלו לעפתהל ונתוא וכניחש תרעצמה
.ןימה רביאל זכרתמ ,ונל ופיטה ךכ ,ירבגה וגאה .רתויב
יתוא הדמיל םייחה תודבוע תא יל ריבסהל התסינש תיגולוכיספ
.ןטק ןיז ול שיש רוחבל רמול רוסאש
הרבחב אשונה םע תודדומתה ןיפוליחל וא) יתרבח רקש ותוא דגנכו
.הבתכה תאצוי (תינרדומה
:רואל אצתש התבוחמ תמאה .דוע אל לבא רקשב ויח ונלש תוהמאה
ןיז .(אמגוד אל אוה סמלוה) הלעמו םיעצוממ םינייז תובהוא ונחנא
.קפסמ אל לבא גדגדמ ,דמחנ הז ןטק
תונומת ףידעמ לודגה םכבור) לודג הזח םיבהוא םירבגש ומכ קוידב
(העוט ינא םא יתוא ונקת .הנפואה ץורע תוינמגוד ינפ לע ונרופ
םייחב םירשפתמ אל ונלוכש רמוא אל הזו .תופדעה שי תונבל םג
.םייתימאה
יקסני'צל'צ ילרישל וביגה
 
 
17/6/00 20:11
חחרפ :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
,ילריש
שיש ימל .םוקמבו ןוכנ ןויד אוה ,לדוגה תלאשב ןוידהש קפס ןיא
!?המ זא .םיענ אל הז ,ןטק ןיז
?ירטמוכיספב 500 לבקמש ימל םיענ ?םיששו רטמ אוהש ימל םיענ
?טסטב םימעפ 31 לשכנש ימל םיענ
?טעמ ןיבמש ימל ,טאל ץרש ימל
םגו) ומצעל אצמי אוה .ארונ אל םג הז לבא ,םיענ אל הז ,אל
לכה אל ?תושעל המ זא ,אל םאו ,רחא םוקמב יוציפ (אצמת איה
.םלועב היהיש רשוא רתויש המכ וליאכ ,ןכש יאוולה .םירשואמ


אוה .תונוכתהו תודימה תניחבמ ינויווש םוקמ אל אוה םלועה
.תויוכזו תובוח תניחבמ רתוי ינויווש תויהל ךירצ


םימעפ 10 קר שלח היראו םעפ 300 ןייזמ קזח הירא ,עבטב םג
אוהש אלא .ןכ אוה ?הירא אל אוה ,המ זא .אל הז תא םג םימעפלו
!תויראשהמ הנהנ
םיכוז םיחילצמה ,םיפיה ,םיקזחה ,םייחה תכרעמ לכב הז הככו
.החלצה רתוילו דובכ רתויל


.הלמח םג שי ישונאה ןימה לצא ,המ אלא


רדסב הזו) וכרוב אלש הלא לעו םישלחה לע םילמח ונחנא זא
(תמאב ,לומחל אקווד
םגו האלה ןכו םישפטהו םינמשהו םידמגה תא םיליפשמ אל ונחנאו
...דליה ךיא ,ונ : ותוא ולאשש ת/רכוז ימ - םירעוכמה תא אל
?ןובב ומכ הארנ דליהו ..ןכ ..דמחנ..ףאל תחתמ םפמפל ץלאנו


.ךרוצל אלש םיביאכמ אל


:לבא
.המכוח תשרודש תכרעמב םדוקי אל שפיט
טלתא ךירצש םוקמב םדוקי אל יטא
ףלצ היהי אל יאר רצק
.ונרופ טרסב בככי אל ןטק ול שיש ימו


:ונרופה יבגל
.תוחולג תוורע אל םגו ךשומ וניא םגו הפי וניא לדגומ ןוקיליס
(םש םיחולג םישנו םירבג)
.תוכשומ אל בורל ,ונלימ לש תויסקרנאה םג


תוחפ לדוגה) האנ הזח .םיעצוממל רתוי רושקש והשמ הז ךשומש המ
.ולשמ תופדעה שי דחא לכלש תונוכת דועו (ןיז אל הז ,עבוק


תאז רמול רשפא זא לודג ןכתא ןיינעמ םאו וקתשת לא ,רוציקב
!!!אלמ הפב
חחרפל וביגה
 
 
18/6/00 2:05
יקסני'צל'צ ילריש :תאמ
תודימה תייגוסב ןוידל הבוגתב
איה תיתרבחה תוירחאה לבא םומ םע םדא לע םיעיבצמ אל .ןוכנ
ריהצהל התיה תירקיעה הרטמה יכ םא .םומ ול שיש ול ריבסהל
.הלעמו +עצוממב קפתסנו .וניתופדעה לע
יקסני'צל'צ ילרישל וביגה
 
 
18/6/00 3:02
2 המויא הפקיז :תאמ
תופדעה תייגוסב ןוידל הבוגתב
עתפל זאו הכשחב םירגובה וייח דע יח םדא ,המ קר .תקדוצ
ול םירמוא
דחא ידי לע היצמיטיגלד אלא ,םומ קר אלו .םומ ול שיש
.ומויק תוהמ ינבאמ ןבאמ
2 המויא הפקיזל וביגה
 
 
18/6/00 14:02
יקסני'צל'צ ילריש :תאמ
תופדעה תייגוסב ןוידל הבוגתב
.םומל בשחנ אל ןטק הזחש ומכ קוידב םומ אל הז ןטק ןיז
איה ונלש הרורבה הפדעההו .תופדעה שי תונבו םינבל
.הלעמו + עצוממ
יקסני'צל'צ ילרישל וביגה
 
 
20/5/04 15:59
הנדרי :תאמ
תופדעה תייגוסב ןוידל הבוגתב
??ההלעמו עצוממ הז המ
?.הלעמן..מ"ס 11
הנדריל וביגה
 
 
21/6/00 14:13
ןהכ זעוב :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
"שאמ"ב שמא רתויב םיבוטה יירבח ןיב יתכרעש ,בייחמ אל רקסמ
(ףוס ול ןיא בצעה !הינמורל .הדיספה תדלומה הילגנא .ןכ)
אל לבא ,לודג הזח םיבהוא םהש םירמוא םירבגה בורש הלגתה
הזח היה ותשורגלש עבשנ דחא) לודג והמ ללכב רידגהל םילגוסמ
ןיא 34 B מ רתויש חוודל לוכי ילש ןעוצקמה ןיעב ינאו ,םישרמ
והז לבא ,יהשימ לש "םילודגה" הידשמ םילעפתמ םיבר םירבג .(םש
תודימלו הקיטמתמל רשק םוש ול ןיאש ,רוהט םזינויסרפמיא
.היזחה


הזח תלדגה .תאז תושעל תורשפא שי ,תודמע רפשל תוצורש םישנל
םירבג .ףא יחותינ ירחא רתויב ירלופופה יטסלפה חותינה איה
תיטנגה תשרומה םע ועקתנ םה ?םה ושעי המ ,םיעונצ םידמימ םע
.הז לע ובשחת .םייחה לכל אבסו אבא לש


קלח .קחשמה םש ןה תויצרופורפ :ףייעל אל ידכ ,רוציקב
יתאש אשונהש םושמ ,ןיטולחל תויצרופורפמ ואצי ןאכ םיביגמהמ
רתויב םישיגרה םירגירטה דחא לע ץחול ,םעפה הל הרחב בומרבא
תא שי םיילושבו ,בורה םה םיינוניבה ,רבד לכב ומכ .רבגה לש
.םידמימה ימוצע וא ידמ םינטקה .םיגירחה


.דיה ףכ תיירואתל ,ילוא ,טרפ) תודגאו םיסותימ - ראשה לכ
(!דבוע הרכשא ,יתא ,דבוע
ןהכ זעובל וביגה
 
 
22/6/00 22:29
ילריש :תאמ
לדחמה תרירב לש הקי כותרת: תאהל הבוגתב
:תורעה המכ ךתושרב
.ירבגה דויצה תלדגהל חותינ ונשי יל עודיה לככ .1
הלאשהו .תמא - רתויב ירלפופה חותינה איה הזח תלדגה .2
םירבגה תיברמ לש הרורבה הפדעהה ?לזאזעל ,המל איה הבושחה
לידגמ יתעידי בטימלש חותינ רובעל םישנל תמרוג לודג הזחל
ןטק אל רפסמ דועו) דחוימב חישקל ותוא ךפוה לבא ,הזחה תא
.(תויאופר תויעב לש
לכ ררחשל םוקמב חותינה ותוא תא ורבעי םירבגה םגש ףידע אל
???תויסרגא הברה ךכ
(-: תרזחש םיחמש .3
ילרישל וביגה
 
 
24/6/00 9:39
ןהכ זעוב :תאמ
לדחמה תרירב לש הקי כותרת: תאהל הבוגתב
אל הז לע ץילממ אל .אל .אל ...רררב ?םיחותינ .1
.שיש המ םע וחמשת .תונבל אלו םינבל
:ךתועט תא ןקתמ ינירה ,םיאפורה תחפשמל ברוקמש ימכו .2
לארשי תונבו ינב ברקב רתויב םיירלופופה םה ףא יחותינ
.םירחתמ אלל ןושארה םוקמב .חספהו ץיקה תושפוחב
.רוחאמ הברה לבא ,ינשה םוקמב םיידש ץופיש/תנטקה/תלדגה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
25/6/00 16:34
ילריש :תאמ
..רררב ?םיחותינל הבוגתב
.הלימ לכ םע המיכסמ ינא ,םיאפורה תחפשממ תקחורמש ימכ
ילרישל וביגה
 
 
20/5/04 16:00
הנדרי :תאמ
לדחמה תרירב לש הקי כותרת: תאהל הבוגתב
יל ינימאתו....תולדגהב תקסוע ינא
..םשל םיעיגמ םירבד הזיא ינימאת אל תא
הנדריל וביגה
 
 
20/5/04 15:57
הנדרי :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
?..שממ ןטק םע והשימ..תוארל הצור תא
!..םיהדמ הז
...לבא..תויקנע םדידי תופכ ..הובג רוחב
!!!!!..מ"ס עבש
הנדריל וביגה
 
17/6/00 20:00
המויא הפקיז :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םירמאמהמ דחאו דחא לכ לע הדיקשב יתרבעש רחאל ,תוארוקו םיארוק
:ישיאה ירעצב םכתא תא ףתשל יל ושרה
(הליחב ידכ דע דורו) קנערפה לש אמאה ןב קנערפ :עצומ
מ"ס 165 :הבוג
הריבס הדימב רעוכמ :יפוי
יזכרמה רוביחה שרושמ התשענ הדידמה> מ"ס 26 :ישיא דויצ ךרוא
.<םיכשאה ןוויכמ אלו
תורמלו לע דמעמל בשחנ ידמעמ םירכזה ןיבש תורמל - ןיינעל שגינ
וא תחלקמהמ םירברבגה לכ תא חירבמ יתייה תויאבצה תוחלקמבש
,ךתוא הארנ ותוא דימעת :ןוגכ םיטפשמו היצקרטא רציימ לידבהל
אוה רשאב רחא חוכ-אב לכ וא םיהולאמ תושאונ שקבמ ינא ןכ תורמל
הזמ יצחו ירועיכ תדימל הזמ יצח ףסואו יצחב ןיזה תא יל ץצק -
.ילש הבוגל
,הרוחב םע הטימל עיגהל ידיצמ ירשפא יתלב טעמכ הז לכה ינפל דוע
ילזמ ןכו םא לבא .ץוצק אשד הבוגו דרדרו רועיכ לש אצוי לעופ
ירחא קסופ יתלב רוזיח לש םישדוח רחאל ףוס ףוסו יל קחיש
ידכל םיעיגמ <תרעוכמה איהו רעוכמה ינא> ונייה תויתימא תורעוכמ
ילש שפנ חפמב המייתסה דימת תינימ תוסנתה לכש יזא יקפוא בצמ
.םייוניעה השעמל הפתושה לש החוור תקנאו
ינא <ילארשיה רברבגה לש ןואה רכס תא ץרפש רמאמה תבתוכ> יתא
ילואו) ךומכ תובשוחש תורבח ךל שיו םא - ישיא ןפואב ךילא הנופ
תחא הרושב םסרפל חיטבמ ינאו ןמיס קר יל ינת (ךמצע תא וליפא
וא ינתמיאה ילכה תובהוא לכל שיגנו ןימז יתוא וכפהיש םיטרפ
.םיהולא דיב הנומא תורודח ןתוא רחא ןושלב
תויועטל ףקתש וא ףקת תיטסיטטס הניחבמ ךלש רמאמה םא יל תפכא אל
.אפלא גוסמ
ךיא גשומ ןיא דחא ףאלש הרודנפ תבית ןאכ החתפנ םא יל תפכיא אל
.האלהו ןאכמ םיכישממ
ינאו הקירפא ןופצ יאצוי םיריבס םירחתמ יל שי םא יל תפכיא אל
.ךלש ירוקמה רמאמה לש ןקת תייטס וזיא םצעב
יצרת םא וא "ןויז" אלש חטבו הבהא אל אצומ אל ינאש יל תפכא ןכ
."םיימיטניא םיסחי"
ארוק ינא לודגה יניינעב המחנ ואצמיש םינטק םיארוק םתוא לכל זא
ומכש תחא לכו םכיתוהמא,םכיתורבח ,םכיתושנ תא יל ורדס :ןילמוגל
רשב לש מ"ס 24-מ תוחפ אל תופידעמ (לארשי תונב לכש ררבתמו) יתא
.דורו
המויא הפקיזל וביגה
 
17/6/00 23:05
ינונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םיטבחתמ םקלח ,םילדגה יבגל ןוידב םיטבחתמש םירקיה םירבגה לכל
םיטבוח אלו
טרסה תא םתיאר - הרוצ'ת ונל םינייזמו םינחוט ףאו םיטבוח םקלח
- ולש הליבחהמ תראופמ הריירק השע רביא בר ותוא ?"יגוב תוליל"
הז ,הרוגחל תחתמש ותוישיא י"ע קרו ךא ולבוה ולש םייחהשכו
יד אוהש תורמל) .ארחב קומע .וב וראשנ םהש םוקמה
.(ךרדה תליחתב הנהנ
םע הלאל .רובידה תא ביחרהל ךירצ אל םהילע ,בורה םה םיעצוממה
םלוכ ,וגאדת לא ,וזה הבתכה תא אורקל וללגב םישייבתמש לדוגה
תונהנש הלאכ שיש החוטב ינא ,(גוז ןב וא) גוז תב םיאצומ ףוסב
טבמ תוליפשמ אלו םדא ןבה םע תורבדמ םדוקש המכ שי וליפאו ,הזמ
.סני'גה ךרד ןגטנר תקידבל
םימעפל יכ ,תויטנגלאב הז תא תושעל ולדתשת - תוקדובש הלאלו
וילא וגהנת לבא ,סני'גה תא אלמל השקתמ ןכלומ דמועש הז ילוא
המ ללכ ךרדב יכ ,סומינב
.(אבאל וא) .ויחאל שי - ול ןיאש
םילוצליצו שערב ןכתיא םיליחתמש הלא ,יתויחאל ןטק פיט דועו
םיקפסמ אל ללכ ךרדב
ולבלבל רשפאש ,טקשבו ,תישפנ הוולשב תאז םישועש הלא .הרוחסה תא
- םמצעב םיחוטב טלחהב רבד לש ופוסב םה ,ימצע ןוחטב רסוח םע
.ןיעל תיארנ הביס םעו
דע דבע הזו ,םיטקשה םיסופיטל יתכשמנ דימת יללכ ןפואב ינא
.שיש המ לש תמדקומ הקידב ילב ,םויה
אל םג - יתקדב אל ינאש ומכ לבא ,האיצמ וזכ אל ינא ,בגא ךרד
.יתוא וקדב
ינונל וביגה
 
18/6/00 0:41
יבוד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ללוכ תררחושמה השיאה לש שדחה חישהש ןיבמ ינא - תונב ,ודיגת
לע תורבדמ ןתא ,הז לע םירבדמ ונחנא .היעב ןיא .סקס לע תוחיש
דוע םג שי ,תוחפל ,םירבג לצא ,המ לבא .הז לע םירבדמ םלוכ ,הז
הלאכ םירבד ,םיגרבמ ,תוינוכמ ,טרופס - םימעפל םיאשונ המכ
לצא קר הז לבא ,היפוסוליפ ,עדמ ,הקיטילופ וליפא םימעפלו)
תא גציל רמייתמ הזה רתאהש ןוויכמ ,וישכע .(ינומכ םידלוגיע
ןיא ,ונילע רבדלמ ץוח ,וליאכ ?לוכה הז - ינרדומ םישנ חיש ותוא
םולכ ?םיסחי תוכרעמו סקסל רבעמ רבד םוש ןיא ?רחא רבד םוש
ףחודל ךירדמ"ל טרפ ונל םורתל רבד םוש םלועה תושנל ןיא ?םולכ
?"תלכסותמ תירנויצוטס לש הנמוי"ו "תחתב
?תמאב


ץוחב והשפיאש יתיוויק תמאב .הככ בושחל יתוא אכדמ הז-המ הז יכ
םירבד לע םג התיא רבדל לכוא ינאש תיטנגילטניא הרוחב וזיא שי
.התוא םיניינעמש םירבד קר אלו ,יתוא םיניינעמש
םייעדמ םייוליג לע ובתכת אלש ,תונויער קורזל ידכ ,הככ ,םתס
הזיא םע המ ?עטקב רבכ ונחנא םא ,תוינעדמ לע וא ?םישנל םירושקש
הקיטילופב (תיסחי) הריעצ השיא לש היישק לע ינבל יפיצ םע ןויאר
הנד לש ןורחאה קסידה לע תרוקיב הזיא הככ וקרזת ילוא ?תילארשיה
ןיב רכשה ילדבהו תיכוכזה תרקת תלאשב תוניצרב וקסעתש וא ,רגרב
טרפ ,הפ האור ישוקב ינא םירפס תורוקיב וליפא ?םישנל םירבג
הז הפיא עדוי אל ינאש) "ותרענ" ךותמ עטקהו רפסה עובש לשייפסל
(אחינ לבא ,רתאב ןמסדנל תרמ לש הדמעמ רואל ,תיתא הניחבמ דמוע
.רבעב הפ םסרפתהש


תא איבי אל ינבל יפיצ םע ןויארשו ,רכומ סקסש עדוי ינא
יל הארנ לבא ,רתאב ןהל ןתלגרתהש העש עבר ךות תובוגת תואמ-שמחה
עגרל קיספהל ןמצעל תושרהל תוכירצ ןמצעל תושרמש תונבש תאז לכב
תוחפ תצקש רמוא הז םא םג ,הווארל ןהלש םינגדגדה תא גיצהל
.ןרבעל םייניע ושטלי םישנא


.תוצרפתהה לע החילסו


.רסיגננק יבוד
יבודל וביגה
 
 
18/6/00 1:27
חחרפ :תאמ
רתאל עגונב תיללכ הלאשל הבוגתב
?יבוד הא
?ןיינעה תא רותפת ינבל יפיצ
??????????ינבל יפיצ ,ךלש קיקה הז זא


ןאכ דע קרו תבשח הברה ךכ לכש רמול הצור אל התא ירה ,תמאב ונ
?ןוכנ ,תעגה
חחרפל וביגה
 
 
18/6/00 3:37
הטרזיבוז :תאמ
ינבל יפיצ ןכאול הבוגתב
רתאה .םיאשונ ללש ללוכו האנ ךלש רתאה .רסיגננק ,תמאב ,יד
תוכרעמו סקס לש אשונב וינכתמ תיצחמכ ללוכו האנ תוננבה לש
אובל דעו ןאכמ .(לשמל ,רעשה תא הארת - יצח קר) םיסחי
התאש הארנכ ,ונ - "הווארל ןכלש םינגדגדה תא תוגיצמ" רמולו
ןהלשו ללכב תוינימב תוקסועה םישנש בושחל ידכ קיפסמ ריעצ
אל ךלש חורה תוסגו הסרתהה .הארנ הז הככ ."תולוז" ןה טרפב
,עדוי התא .ךלש רתאב בר למעב שגרנש ,בוטה ךמשל תומרות
תויהל םיכירצש בשוח התא .אובת לא ,ךל םיאתמ אל .טנרטניא
תוסג לבא .ךלש רתאב םתוא הסכת ?תשרב םיניינעמ םיאשונ דוע
,ילאוטקלטניא רתא ךורעל רמייתמש ימ דצמ דועו וזה חורה
תרמוא וזה חורה תוסג ,םירז םילוקישמ יקנו תומכסומ ץרופ
.ךלש רתאב םסרפתש (תוחפ וא רתוי) שטולמ רמאמ לכמ רתוי
תא ךל איבה הזה רמאמה לש יפיצפסה אשונה ןכ םא אלאו
דובעלמ ץוח ,תושעל המ ןיא תמאב הז דגנ זא ,ונ - םיוורנה
הנממ ףדונש חוחינה יכ ,הילע דובעל ליחתת .תוישיאה לע
,ומצע ךלש רתאה לש ןולוק-הד-ואה ירחא דחוימבו ,םואתפ
.ידמ עיזמ הזה חוחינה
תיתא היעב לש ףיעס הזיא תחת יל רורב אל - הנורחא הרעה
ידי לע בתכנש ,רתאה לש םיאשונב קסועה רפסמ עטק םוסרפ ללכנ
םג הזכ רשא יתא דוקש חוטב לבא .ומצע רתאב ,ויתוכרועמ תחא
םגו - ינתעדו קמונמ ,דח םג תויהל תוחפל הסנמש ןויד לולכי
?הככ בשוח אל התא .חוטב .םיקינמיאולימ לש הפשב אל
הטרזיבוזל וביגה
 
 
18/6/00 8:20
a2d2 :תאמ
לגרודכ אנוש םג חטב התאל הבוגתב
!הירוטסיה תצק ,תורבחו םירבח
.ברעמל חרזמה ןיב םולש היה םלועה תמחלמ ירחא ,םכתעידיל
.םנוחצנ תא וגגח םה דחיבו לפואה תוחוכ תא וחצינ םה דחיב
ןוילמ םיאקירמאה לצא ונימזה םיסורה דחא םוי ,המ אלא
.מ"ס 4 יבוע 24 ךרוא ,םימודנוק
הזיא ,לבא ,תמלשומ הרוצב הנמזהה תא ואלימ םיאקירמאה
."םוידמ" ןמיסב חולשמה לכ תא םיתחה בבוש יקני
! םהיסנכמ יקמע דע ובלענ טושפ םיסורה !?!?המ םיסורהו
!םרוג לדוגה לע חוכיוה המל וארת קר וישכע
a2d2ל וביגה
 
 
18/6/00 11:56
יבוד :תאמ
לגרודכ אנוש םג חטב התאל הבוגתב
הכוזש רתא הז יכ - ןאכל אב תאז לכב ינא המל ךל דיגא ינא
.יאמצעה טנרטניאה תא הבר הדימב ףקשמ אוהו ,הפישח ןומהל
השענש המ רשאמ רתוי הברה ותיא תושעל היה רשפאש בשוח ינא
גוסל הבוט אמגוד אוה ראשה ןיב ,הזה רמאמהו ,ןאכ ותיא
םוקמל ןאכ הכוז לבא ,ןמז המכב םעפ דומח אוהש הביתכה
.המל יל רורב אלו ,רתאב ישאר
תורשכומ םישנ לש הצובקב ןאכ רבודמ ,הרואכל תוחפל
אלו ,םישנ יניינעב קסועש יתימא ןיזגמ רוציל תולוכיש
.דואמ דע ןאכ הצופנש ,תיטסירומוה היפרגונרופ-ימס ןיעמ
וז םיאקורמ לעו ינלוג ילייח לע תכלל םישנל ץילמהל)
.החידבכ (דימת אל) רבע הזו ,החידבכ ןווכמ היה הז .החידב
ליבשב בתכנ לכהשכ ,תוחידב קר הפ תוצר ןמזה לכשכ לבא
איצוהל רשפאש םומיסקמה הז תמאב םאה - םיקוחצהו םיעטקה
(?רתאהמ
איהש םינכתב ןיינעתמ ינאו ,תילארשיה תשרב ןיינעתמ ינא
םירתאה לש םיחולדה םינכתה לע םיננולתמ םלוכ .הגיצמ
םינטקה םירתאה םיעיצמ המ לבא .םילודגה םיירחסמה
םא םגו ,בחרנ ,ידוחי הביתכ גוס עיצמ ינידרוחש ?םייטרפה
יתוכיא ןוויכ לעב אוהש ירה - דימת ילש התה סוכ אל אוה
בשוח ינא המ רורב לבא ,רבדא אל ונלש רתאה לע .רורב
ילש הרעהה .עגרכ .סופספ אוה ,ידידל ,הזה רתאה .וילע
יהשימ ילוא .השדח הבישח ךרד עיצהלו תוסנל ידכ הדעונ
.יתוא העמש


ןיינעה ימוחת לעו ,ילש רתאה לע עדוי ,יתוא ריכמש ימ
וא ומויק יבגל ילש הבוגתהמ קיסהל לכי אל - אלש ימ .ילש
.אשונל םייטנוולר םניא הכו הכ ןיב םה .רתאה לש ותוהמ
"תוננב" לש ותוכיא תלאש ,יתניחבמ ,רתאה םייק היה אלוליא
.רתוי תיטירק קר תישענ התייה


הזכש ימצע םוסרפל םוקמ ןיא ימעטל - תויתאה תלאש יבגל
ומכ קוידב ,םגפל םעט הפ שי .ןיזגמה לש וכרד תליחתב דימ
הבר הביחל הכזי אל תועידיב רפוס םע שגרמ קמוע ןויארש
םא .ל"ומה לש ןבה היהי רבודמה רפוסה הרקמב םא ידיצמ
רתאב תרוקיבל הכזי אוהש יל הארנ אל רפס איצוא ינא רשאכו
.ינויגה יל עמשנ אל הזש ןוויכמ טושפ ,ילש
יבודל וביגה
 
 
18/6/00 13:54
תינצקוע :תאמ
לגרודכ אנוש םג חטב התאל הבוגתב
.ןאכל אובת לא זא ךל םיאתמ אל
.תוארתהלו םולש
תינצקועל וביגה
 
 
18/6/00 14:38
יבוד :תאמ
ל הבוגתב
.היצרק - ינא הזכ
יבודל וביגה
 
 
20/6/00 1:03
ןבאהו הנשושה :תאמ
לגרודכ אנוש םג חטב התאל הבוגתב
יכה םטייאה םואתפ ויהנ תונב לש סקס תוחישש איה היעבה
קיספהל ונל השק תצקו ,ןהב תופתתשמל םג ,םלועב םח
דאמ הברה ךשמב וקתש םישנ דאמ הברהש הארנכ .ריוא תחקלו
.גנירייש תושעל ןהל ףוחד שממ וישכעו ןמז
ונלש תורבחה םע םישוקשק םויב העש יצח ונל ןת ,רוציקב
ךלש ונחנא כ"חאו (םידגב-תוטייד-םירופיא-םינויז-םינב)
.תולכ דע תויסיפאטמ תוחישל
ןבאהו הנשושהל וביגה
 
 
18/6/00 14:37
יבוד :תאמ
ינבל יפיצ ןכאול הבוגתב
.ילש םילוחכה תומולחב תבככמ ינבל יפיצ - הדוותמו הדומ
.תונומת הצור ינא .התיא ןויאר ללכב הצור אל ינא ,השעמל
.רשפא םא ,םוריע


.תמאב ,ונ
,התכז ןכ איה ןהלש רודישה תוקד טעמבש הפ ןייצל יאדכ)
ןוידל הברה םורתל הלוכיש תניינעמ השיאב רבודמש יתמשרתה
םע םיכסמ אל ינאש תורמל .השיאה דמעמ םוחתב םג ,ירוביצה
(תוינידמה היתועד
יבודל וביגה
 
 
18/6/00 23:55
ינונ :תאמ
רתאל עגונב תיללכ הלאשל הבוגתב
הנהתש יל הארנ ,םוקמ והשזיאל ץרפתהל הצור התא םא ,יבוד
"ץראה" ןותיעל ץרפתהל
םינובנ קיפסמ לבא ,"ץראה" יארוק םג םה ןאכ םיביגמה רתי
םג םילוכיו ,םיקפוא יבחרו
אלו םייחהמ תונהל ,םירחא לעו םמצע לע קוחצל ,ררחתשהל תצק
דבכ ךכ לכ לכה תחקל
הז ילוא ,הרוגחב םג ילואו ,הצלוחב רותפכ חתפת ,ררחתשת תצק
?ךל רסחש המ
ינונל וביגה
 
 
13/12/00 5:03
,תיליל :תאמ
רתאל עגונב תיללכ הלאשל הבוגתב
!!םוקמב הלימ לכ דובכה לכ ינונ
,תילילל וביגה
 
 
21/6/00 13:52
ןהכ זעוב :תאמ
רתאל עגונב תיללכ הלאשל הבוגתב
,תובתוכש םישנה לכלש קפס ךל ןיא .יבוד ,ידמ קוחר הז תא תחקל
.ןיינע ימוחת דואמ הברה דוע שי "תוננב"ל תוביגמו תוארוק
...ךמצע םע רשי היהת ?ןוכנ


יניעב לבא ,זרפומ תואריהל לולע הזה רתאב סקסב קוסיעה ,ןוכנ
היצולובאה לכ ךשמב םא :רמולכ ."תנקתמ הילפא" לש גוסב רבודמ
הז תא ולסיפו הז תא ורייצו הז לע ובתכו הז לע ורביד םירבג
.תוצור םישנ םג וישכע ,הז לע וקחצו


תא אורקלו תוארל הנהנ דואמ וליפא ינאו !!האלמה ןתוכז וזו
םכחה ןימה תונב לש הזה אלפנה רורחשה ,הזה תוירציה ףצש
הירוטסהה לכ ךרואל רתוי אכודמה ןימה היה םגש ,הפיהו
ונלש תורמל ,רתוי אכודמה ןימה אוה םויה םג םיבר םינבומבו)
(..רתוי םילבוס ונחנאש הארנ םימעפל םירבגה


לודגה שפוחהמ תונהל תו(נ)נבל ןת .יזיא טיא קייט :רוציקבו
אובו) הז תא ונישע .תרוקיב ריבעהלו ונל דודמלו ,ונילע רבדל
.םינש הברה לכ (םויה םג הז תא םישוע ונחנא :םיעובצ היהנ אל
םיצחל תוושהל ןרות וישכע


ןהכ זעוב ,ךלש
ןהכ זעובל וביגה
 
18/6/00 8:34
יול ןולא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לש הזרכההמ עתפומ ינאש רמול יל ושרה ,האג יאקורמ רותב ,תישאר
.תבתוכה
,(:-) לפנ ןובסהשכמ ץוח) תחלקמב םירבג ידימ רתויל יתצצהש אל
בשוח אל ינא ,יאקורמה םונגה םע הקימעמ תורכה ךותמו ,סלכתב לבא
.יניצר םידממ שרפה הזיא שיש
.ועדת וכל זא ,ינלוגב יתייה אל לבא


--
לדוגה לע םירובידהש ,בשוח תמאב ינא זא ,הגרדמב הינש תולעל םאו
םג ןכל באוכ תומייוסמ תויווזב אליממ .םימזגומ תצק ותובישחו
תורזוח ,ןכבור רבד לש ופוסבו ,יתצלפמ שממ אל אוה לדוגהשכ
.לועפתל תוחונהו תוטושפה תוחונתל (קדצב ילואו)


ותומכש דועבו) הזה רמאמב והשמ שי ,הזל שחכתהל וסנתש המכ דע
ןתאש המכ דע ,סלכתב יכ .תואיצמהמ קתונמ תצק אוהש (תוננבב
תוינרדומ םישנ תויהל תוסנמ
ןיידע ןתא תיטנסרטניא-תילאנויצאר-תירבג-הרוצב-ןובשח-תושועש
,םירפרפ ,תבתוכה הרמא ךיא ,ילב ,הטושפ הבהא תוצורו תועיגפ
.תוקרי יטלסו םיאושיק


רבג לש וידיב לופת םאב ,תבתוכה םגש חוטב ינא ,לכה תורמל
,ינורקממ יושע ורביאו תובבושמ וינפ ,תובוש ויתולימש ,םיסקמ
.עגר לכמ הנהתו .החמשב ותיא בכשת איה


תירירש תומד םע בכשל התייה הרטמה םא ,לכה תולככ ירחא יכ
? אל ,םלועב םיימור םילספ קיפסמ שי ,תמלשומ
יול ןולאל וביגה
 
 
18/6/00 13:32
הננב :תאמ
?רישי ךכ-לכ רמאמל ,ךבוסמ ךכ-לכ םש המלל הבוגתב
.תאז לכב לבא..לכה רבכ רמאנ יכ
בותכל ימצעל השרמ ינא ןכלו ,םדאנב לש קתומ תאש יל הארנ ,יתא
.םיאבה םירבדה תא
רוחבהש ,ברעתנ יאוב .ךל תעבשנ .ורמאייש ךירצ אלש םירבד שי
וזיאל תטלוק תא ,ןכסמה ,תעובמ היהי ךתטימ תא דוקפיש אבה
עיגהל התמ רבכ תאש תרמא ךמצעב ירהו ?םתוא הסינכמ תא הדרח
אלו םישוע אל הככ .תבותכ תונשל תנמ לע אלש םינפה דרשמל
םיסחי תכרעמ םגו .ירבח דחוימב אל םג הז ,סלכתבו .םיגהנתמ
ידיגת לאו ,(ךכש יוצר תוחפל וא) תורבח אוה הסיסב - תיטנמור
תא תעדוי תאו רושק אל שממ הז .תחתה ללגב ולספ ךתוא םגש יל
.(ןונג) הז
תרכוז ינא לבא ,לידבהל לידבהל לידבהל ,בגא ךרדו .לכ םדוק הז
םע אל ,תוירוקמה) תוצימאהו תופיהשכ , םייתנש הזיא ינפלש
םג ל"ז לכימל ךודיש ושפיח (הזיגרמה תינונצה ילילג בניע
איה) םהלש הריירקה ליבשב םינכומ םישנא המכ דע - ימצעל יתבשח
לע םישל (תינורטקלאהו הבותכה תונותיעב - לידבהל ,תא ,וידרב
עודי ארונהו בוצעה הלש ףוסהו .םיישיאה םהייח תא חבזמה
איהש הזש החוטב ינא לבא ,הדבאתה איה הז ללגבש אל .ונלוכל
םינגלב ינימ לכל כ"חא הל םרג םיניזאמ םע םיטייד וליאכ התשע
.רתוי לכה תא ךביס קרו
.עבוק אל לדוגה - ןויסנמו ,רמול יתיצרש ינש רבד
אל לדוגה - םעפה הז תא קעצא ינאו - תעמוש תאש המ ,יתא ןכ
!!!!!!!!!!!עבוק
ללכב ולש ןיזהש והשימ םע התייה םייחב יתרמגש הנושארה םעפה
ול ישיש תרמואו (ותוא) הבילעמ תייה תא .לודג אל םג .קנע אל
,וינפל םיבוטו םיבר ויהו !תא יל השע רוחבה ,קאבר לבא ,ןטק
אל אנ זא .וליפא וברקתה אלש (היא) םייתימא םיחתות םקלח
.'זרטמיטנסב לכה תא תולתל
אל לש תרוקיבל רשקב (תכרועה ,ילרישל םילימ המכ הלאו) .3
שי - רתאה קסעתמ םהבש םיאשונה לע - אל םיארוק ךיא תרכוז
ירחא ףרטומ שופיח שיש אוה רצונש םשורה וליאכ .וירבדב והשמ
הרוחסה תא תקפסמ (ספא ןיא ,תרשכומ) בומרבא יתאו .גניטייר
ןיב) םיבצעו הזירק לש ןה תובוגתהש בל ימיש .הייעב ילב
וחתפתי םא םג תוסינכ רפסמ ותוא ויהיש החוטב ינא .(רתיה
תוסחייתה ללכב שיש האור אל ינא לשמל .םיפסונ םימוחתב םינויד
,תואושנה ,ונתיא המ ,קאבר .תוקוור אל ןהש םישנל רתאב
אלא ,יושנה םע ןמור ,רגובמ רבג םע ןמורה םע הלא ,תוינוירהה
ןאכב קסוע אלש רמוח תצק םע המ תמאבו ,ןנימ תונב תא תופידעמש
ומכ םיאשונ םע המ ?(תאז לכב לבא ,דואמ ןיינעמה) וישכעבו
.(טלפנ ,החילס) ?הזה הקקה לכו תישנ תוינחור ,םזינימפוקא
.ךבל תמושתל ,רוציקב
תבהואו תיבויח-רפוס תרוקיב לש עטקב
ןכלש
הננב
הננבל וביגה
 
 
18/6/00 15:09
ןו'ג :תאמ
בלהמ םילימ - יתאלל הבוגתב
?הבהאה םע המ לבא
שגר םג היה רשאכש ןייצל לכוא טעומ אלו םוצע אלה ינויסנמ
הרידחה לש תויתמהבל דעבמ ףוטילו קוביחב העקשה םגו קזח
המצע
רדוח טבמ םג היה רשאכ
.רתוי הברה התנהנ טושפ הרוחבה
בלה תא ולידגת םירוחב זא
.רתוי ונהי םלוכ
שארב לכהש תוניבמש תורוחבו
.רחא םוקמב לדוגה תא ושפח
ןו'גל וביגה
 
 
18/6/00 16:12
וקירתנפ וקימ :תאמ
בלהמ םילימ - יתאלל הבוגתב
רביא לש יוצרה ולדוג לע עשעשמ עטק הלוכ !ןשייקאבר
קר סחייתמש רתאכ הזה רתאה לכ תללכה דעו הפמ ,םייוסמ
?ןושארה דומעב שי תובתכ המכ תיאר ,יבוד ,תמאב ,ןימל
המ ,הזמצוח ,ןימב תוקסוע ןניא ןבור ינמודמכ ,עבש תוחפל
תואיצמ ,םיקוחצה ליבשב הפ ונחנא ?םיקוחצ תצקב ער
.םולשו הדות ץוחב ונל שי הקיעמ תימוימוי
וקירתנפ וקימל וביגה
 
 
18/6/00 23:15
יתא :תאמ
!םינצלפל הבוגתב
יתייה ךלש ןושארה עטקה תא יתארקש ירחא רבכ ,וקימ
תמאב התא ,הדות .המוקמב איה םג וזה הבוגתהו .תמסקומ
.לילא
יתאל וביגה
 
 
19/6/00 0:26
יתא :תאמ
בלהמ םילימ - יתאלל הבוגתב
החמש ינאו ךיתובוגת ירחא תבקוע ינא המ ןמז הזמ ,הרקי הננב
.תידדה איה הכרעההש ןייצל
תאש ללגב ינממ םיתעובמ ויה דימת םירוחב :ונניינעל וישכעו
אל הזו .הפה תא יתמתס אל םעפ ףאש ךמצעל ראתל הלוכי חטב
וא תמאה תא דיגהל תבייח יתייה דימת לבא .םתוא יתבהאש רתוס
.גולאיד חותפל תוחפלו יניעב התארנ איהש יפכ ,"תמאה" תוחפל
ול התיהש ימו .ינממ ךלה תמאב ,בלענ ןושלמ 'בילע' היהש ימו
הנהנו ראשנ ,םייחב הרטנוק יל תתל היה לוכיש ,הקזח תוישיא
,להביי וא להבנו רמאמה תא ארקש ימש יאדכ ילוא ןכל .דואמ
הכירצש תננג תויהל יתאנש םלועמו זאמ .שארמ יילא אובי אלש
- יכה יכה התאש יאדווב :יכה יכה אוהש הדילש רבגה תא ענכשל
.ילש רבגה תויהל ךב יתרחב הז ללגב ירה
הז ,םהב החטוהש תמאה ןמ םיבלענו םיתעובמ םירבג ןינעב
.תומזגרוא ףייזל רוסאש הרמאש הרבח יל התיה םעפש יל ריכזמ
רדסב השע אוהש בושחי רוחבה ,תחא םעפ תפייז םא יכ ?המלו
ךל םיענ אל רבכ תלבסש תישילשה םעפה ירחאו וישעמ לע רוזחיו
ךרדה - רשקה םויס דעו ןאכמו ,ןוכנ השוע אל אוהש ול דיגהל
?אלש ןוכנ ?רקשל הווש היה .הרצק
רקיעב .ןטק םע רוחב םע ךייחב הנושארה םעפב תרמגש החמש ינא
זאמו .לודג םע רוחב םע אקווד הרק הז יל . וליבשב החמש
הרוחבכ ,הזמ ץוח .רזחשל הסנמ ינאש ןועבק יל שיש הארנכ
רוחב שורדל יתוכז ,לודג יציצ םע ,דואמ תישנ תרדגומה
םיטבש לש הדימה תומא יפלו ,םוריעב .דואמ ירבג רדגויש
ינאש רמוא אל הז .יתוכז .(םיאקירפא ןופצ וא) םיאקירפא
.תפדעומ לבא ,יירזחמל הצלמה קר וז .הבוח הזמ השוע
םימיב ,הרקי הננב ?תדרל רשפא ךומנ המכ דע - היגוסל התעו
םירמאמה תא .ביבא לת תטיסרבינואב ינש ראות תמייסמ ינא ולא
ינא שפנה תוחיש תאו םירוספורפל תבתוכ ינא ילש םייתוגהה
הלוכי ינאש השיגרמ ינא ןאכ .ילש תויטרפ תורבח םע השוע
חיכומ גניטיירה .ימצע תא חיכוהל ךרוצ יל ןיאו ישפוח בותכל
רשפא .תונרקסה ללגב ,הביתכה ללגב ,אשונה ללגב - ומצע תא
תושעל ךירצ רבד לכמ אלו .ליבקמב ןויד תומר המכמ תונהל
אבה רמאמה ,בגא ךרד .תוננבב ביבח רמאממ אל םג .טרוטקוד
הלוכי יניא ןידע ,תגצהש םיאשונהמ דחאב קסוע תמאב ילש
ותויה םושמ גניטייר תוחפ ףורגי חוטב אוהו ,המב תולגל
ךל דיגהל הלוכי ינא .םכחתמ שממ אלו באכ אלמ ,שיגר ,יתוגה
היהיש תעדוי ינא וישכעמ רבכ םאו .ותוא יתבתכשכ יתיכב שממש
.אל ?ותוא םסרפא אל ינאש רמוא הז ?המ זא ,גניטייר תוחפ ול
םאו .םידבר הברה שי בתוכ לכלש ךל הארי אוהו .רחא אוה
ךרוצ הז הביתכ .ול הרוצ זא גניטיירה ללגב בתוכ והשימ
.רתוי הברה ילואו תוחפ אל .ימויק
זאמ הברה הילע יתבשח .ייחב תושקה תויגוסה תחא .בינ לכימ
,תיניילב תצק ,השפיט אל ,תיביבא לת הקוורכ .תודבאתהה
לש דחא עגר .דיחפמ הזש הבורק הכ תיארנ ןימזה תוומה תורשפא
אקווד הדבאתה איה המל תעדוי אל .ולאכ רסח אל ירהו ,שואי
ןויער םע וידר תוינכת םג ומכ תונב רתאב םירמאמ םימעפל .זא
קר םה םימעפלו .לודג בצעל ןקרופ יעצמא לכה ךסב םה ,ירוקמ
בשחמ וא ןופורקימ םירגוס זאו ילאוטריו םוידמב םיקוחצ
לכ לע ,תמאב םייחה תא תויחל .והשמ תותשל ססקרבאל םיכלוהו
.ימוימויהו ערהו בוטה
ימ .הלחא הזו ןבצעתהל ,ןאכ קוחצל םישנא הברהל יתמרג ילוא
,לכה ךסבש םג עדוי לבא .יתרקיש אלש עדוי תישיא יתוא ריכמש
ינא תיאנותיעכ .םלוכ ומכ ,רשואל ןוצר םע ,הטושפ הרוחב ינא
המל דוגינב .םימינונא ויהת :ילש םירבחל תרמוא דימת
אל םלועל רשא ולא םה רתויב םירשואמה םישנאה ,םיבשוחש
.ןותיעב םהילע ובתכי
יתאל וביגה
 
 
19/6/00 7:09
יתימאה יברעה דמחא :תאמ
בלהמ םילימ - יתאלל הבוגתב
תרפג תרפג
םכלצא םירמואש ומכ וא
תרבג תרבג
אוהה רוזיאה לש םיאצויהמ ינאש יבשחת
ירבג דואמ םגו
ונעגה הפיאלו ונלחתה הפיאמ יארתו
וישכע ךל דיגהל יל ישרת זא
תושעל םיכלוה ונחנא המ
שפוח םיימויל תאצוי תא לוכ םדוק
םיסיטרכה תא יתינק רבכ
םרג תואמ שש יקילש לוחה קייטס ךכ רחא
םימי השולש בשחמב תעגונ אל תאו
והז והז והז
םישנא ססקרבאל חולשל קיספהלו
םירודכ לש ןחלושה תא ואיצוי ףוסב
תונחלוש דוע ומישיו


חוודמ יתימאה הביר דמחאו
ססקרבאב הלילב לומתא
תוטסארה ילב הינמחלה התארנ
השובח ןיידע
רמזה שושמ םע העיגה
ןב התיה םאש תקשחנה תרפוסה
ןולא הל םיארוק ויה


לכימ לע םירופיס ךל רפסא ינא יתאו
םתוא עמש אל דוע דחא ףאש
יתימאה יברעה דמחאל וביגה
 
 
19/6/00 10:41
הננב :תאמ
בלהמ םילימ - יתאלל הבוגתב
הפ לע התמ ינאו ,הלודג תא .קוביח יאיבת לכ םדוק ,יתא
ינא (..ןבומכ ,לודג לכשב םג וגהנש םירבד רמואש) לודג
הפוריא ןופצמ םגו הקירפא ןופצמ) םירבג שיש החוטב
,ןכ ,ךלוכ תא ליכהל םיבחרו םילודג קיפסמ ויהיש (הקירמאו
.הפה תא םג
רמאמהש היינשל אל ףא ,יתבשח אל שממש - ריהבהל יל בושח
ןצלפתהל הפ ליחתנ אלו תאזה הלימה תא תאנוש ללכב .ךומנ
הללאל קילדמ ךלש רמאמה ,(סאמנ) ויבולישו טסופה לע
ןקלח) תובר םישנל לוק ןתונו ץוציפ בותכ ,םכח ,יניעב
,ילרישל םיאשונה לש עטקב יתאב .(ילש תובוט תורבח
הבשחמה קר ,הלילח ,הלילח ,הלילח) הרטמ ךותמ אלו ,תכרועה
ךיגיגה לע ורתווי ןפוא אוהש הזיאבש (ער יל השוע
םירבדל םוקמ שיש תבשוח ןיידע ינאו ,יתבשח .םיננערמה
.םירחא תוישנ תולוקלו ,םיפסונ
,הזה רתאל הבברתשה הרקמב אלש ,ל"ז בינ לכימל רשקבו
תא הנמיס איהש ךתיא המיכסמ ינא - הזה רמאמה לע תובוגתל
םג ומכ ,תוקוורל ,הדיחפמ הרוצב הנימזכ תומה תייצפוא
תאו ונימיב הקוור תויהל לק אל .תורשואמ ןניאש - תואושנל
יתייה א לבא (אל ינא עגרכ יכ) הקוורכ תרמוא אל ינא הז
ילש םייחה לכ החוטב ךכ-לכ יתייה - ב-ו תרכוז ינאו הקוור
הזמ קושב ןיידע ינאש ,בוהאל דחא ףא אצמא אל םייחב ינאש
םיעטקב יתוא ונייז םייחה ,יגאדת לא) רדסב יל קלפתה הככש
תוהדזהה תומר ןיידע .(בוט היהי לכהש רשפא יא - םירחא
תוהובג - ילבולג והשמ שוריפב הזו ונמלועב הקוור םע ילש
ינא םשמו ,ירמגל ,ךלש דצב הרקמ לכב ינאש ךכ .דואמ דואמ
.ךלש הפיהו לודגה הפה תא םותסל תעדל ךירצ םימעפלש תרמוא
םימייוסמ םיעטקב םה תוברה םהיתולעמ דצלש ,םינב םע רקיעב
לכהו םהלש ירבגה וגאל ,םהלש ימצעה ןוחטיבל םידרח דואמ
.לודגה וא ןטקה רביאב זכורמ
,והז
ינממ הבהא הברה
הננבל וביגה
 
 
20/6/00 0:28
ימיטפוא :תאמ
בלהמ םילימ - יתאלל הבוגתב
יתא םולש
ךרואה ןיינעב הפ םיקסוע ןיידע המל ןיבמ יננא
לכ םהש תורוחבל מ ץוח תובישח ול ןיאש ןייצל לוכי קר ינא
רשאמ תיגולוכיספ רתוי איה העפשההש קנע דחל תותמ ךכ
תיזיפ
הז ךיא קודבל ידכ הזה םורופה תא לצנל םוקמב ללכב םישנאו
הז לע םיחכוותמ םתא סלכת הנשמ
עמשממ םיינע הארמ בוט (הנוש תצק רשקהב) רמאנ הז לע
םיינזוא
ימיטפוא םכלש
ימיטפואל וביגה
 
18/6/00 16:20
הריזנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ןידדומ דציב איהו תרחא היעבב ללכב רושק ןינעה לכ
.ךלש לותחה בנזמ רתוי לודג ילש ןיזה גרו'גל פיליפ רמא
.מס 30 ול שיו יתדדמ :גרו'ג
?תדדמ הפיאמ :פיליפ
.תחתה לש רוחהמ ,תרמוא תאז במ :גרו'ג
.ריפ אל הז ךייחב :פיליפ
... אלו תדדומ בל ימיש ?תדדומ תא ךיא הרקיה יתא זא
הריזנל וביגה
 
19/6/00 15:31
רתויב ןטק ןייז :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
וא רצהו ןטקה (קיתרנ) סוכה םע םישנה לכ םע המו
.......קקקקקקקנעה
רתוי תוניהל רשפא יאו העש ירחא םהל ףרושש םישנה םע המ
תיבהמ זירג איבהל ךירצש םישנה לכ םע המ
םולכ שיגרהל םינתונ אלש םילזונה תא זקנל הבאשמ ךירצש ולאו
החילצמ אל החונת ףאו חונ אל יכה םוקמב םקוממ רוחהש ולאו
םינפב ןמז קיפסמ ותוא ריאשהל


ןיכלצא וקדבת ונלש םיקאפה לע םידרויש ינפל .1
רתוי הזש הארנ םירבאה םוקימ אשונ תא רוקחל ךל יאדכ רקוחל .2
לדוגהמ בושח
רתויב ןטק ןייזל וביגה
 
19/6/00 16:38
בר-ימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא
טעמל) לוב עולקל תעדי ,ייחב םירועמ רתויה םיאצמימהמ דחא
(םיקריעה
!!! לוב - תועבצאה םע עטקה
יל רנ"ב (ונבור ומכ) יתלקתנ ,עבוק אל לדוגה ,יתעד תוינעל
עדי אוה לבא הינמרגב םירכמנש םינופפלמה ומכ אל האנהה ,"קיקד
...זוחאל יתחלצה אל , יתיסינ אל ותמועל ינא "הז תא" תושעל


טעמ ,ףוריטב קיחצמ ,ךיילע התמ ,(D) "תידי'גירפ"המ הנטק הלימו
םניא הלילה ייח ךיידעלבו ,(...דובעל יליחתת) ידימ
.(see you tonight)....םייח
בר-ימל וביגה
 
20/6/00 0:28
ןבאהו הנשושה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
דויצב לקתיהל יל אצי אלש ןייצל בושח לכה ינפל ,הככ זא
ריהנ וניא בצמב תויתייעבה אולמ ילואש ךכ ,דחוימב ירוטאינימ
- הכופה ירמגל איה היעבה יניעבש ןייצל הצור יתייה ,תאז םע .יל
ידמ לודג אוהשכ ,עבוק טלחהב לדוגה
תפשנתמ ,עטקה ךותב ךלוכו הפי הפי םיעיקשמ םא ,ןוכנ זא
לוצ השימח רוניצ ךתוא דירטי אל ילוא ,תלתפתמו תחנוג ,תעזוימו
ךתוא קשנמש ,עצוממה רבגב ןניקסעש ןוויכ לבא ,ךייבקנב בחתנה
תאצומ אל ינא ,םינפב אוה הנהו רצק תומטפ יוסיע דימו ,הקד יצח
.רליירט-ימס ילצא תונחהל הסני אוהש ךכב האנה םוש
.......תוינוניבה חבשב תודוהל ןמזה עיגה ילוא ,ןכ
ןבאהו הנשושהל וביגה
 
 
20/6/00 17:18
יתא :תאמ
טועימ תעד ...החילס ....האל הבוגתב
דחא לש םש הז יילפ רופש בשוחש והשימ םע יאצת לא ,לכ םדוק
יוסיעו תומטפה לע הקישנ ,ךתעידילו .א"ת יבכמ לש רמגה יקחשממ
ךלצא תונחהל הסני אוה םא וליפא ,קיפסמ אל םעפ ףא הז רצרצק
יסנת ,הנימאמ אל תא םאו .רליירט ימס אלש יאדוב ,טניקרוק
,רוזחמב אל תאש םויב ,ינימ לדוגב ןופמט קר ,ןופמט סינכהל
.הנווכה המל יניבתו
יתאל וביגה
 
20/6/00 17:06
יתא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,(םייתימא םירבג) ינלוג לומ (םינונח) םינחנצ :ונתמחלמ תרגסמב
יכ חווידש ,ןותיעב םויה םטייאה תא וארק הפ םלוכש הוקמ ינא
םינונח) ל"הצב רתויב םיעמשוממל ורחבנ םינחנצה ינוריטש תורמל
!תוחפ אל דבוכמה ינשה םוקמל ועיגה ינלוג ינוריטש ירה ,(?אל וא
...לדוגה ירחא םייח שיו תימדתה ירחא דיתע שיש ךכ
:איה םויה תלאש ,ןכלו םיעמשוממ אל יכה םה ל"חנה יליח ,ןכש המ
.הדוא םכלופיטל ?חנצומה ל"חנהמ דחאל סחיתהל ךיא
יתאל וביגה
 
 
21/6/00 14:29
רומחה וטילזוח :תאמ
תיתא המלידל הבוגתב
ינא :תוירחאב םכל רמוא ינאו ,ינלוגב יתייהו ,יאקורמ ינא
,ילשמ הבעו ךורא ילכ םע הירקב םיזנכשא שי לבא ,ןטק אל רוחב
..תונימאמ ןתייה אלש
וא אצומה יפל תעדל תורשפא םוש ןכל ןיא לבא ,תונב ,רעצמ הז
ד י ח י ה ,תדבועש הדיחיה הטישה .ילכה לדוג תא אבצב תורישה
.עבצאל דיה ףכ שרוש ןיב קחרמה תקידב איה ,ה
.תדבועש הדיחיה הטישה
רומחה וטילזוחל וביגה
 
 
22/6/00 0:29
יליל :תאמ
ל הבוגתב
LOOK ON MEN's HANDS & SEE THE FINGERS
ילילל וביגה
 
23/6/00 9:38
תנע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,זעוב םולש
עדוי התא רזוע דואמ הז ,ךיינפ ויז תא תוארל וניכז תא ףוס ףוס
.םשל םינפ רבחל
תנעל וביגה
 
 
24/6/00 9:41
ןהכ זעוב :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
?יתימאה םלועב וא ,ישיש םויב 2 ץורעב ?תיאר הפיא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
24/6/00 19:08
תנע :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
העשב ישיש רקובב םיררועתמש הלוגסה ידיחימ תחא הארנכ ינא
...ילש ישיאה גאבה הז ,היזיוולט םיקילדמו וזה
תנעל וביגה
 
 
25/6/00 12:57
ןהכ זעוב :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
:תולאשה תלאש ילב רשפא יא זא ,הככ םא ,ונ
!?יתייה ךיא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
25/6/00 18:16
תנע :תאמ
?יתייה ךיאו ,ונל הבוגתב
,םינשה תוברב םתרפתשה המכ לע תורהצה ריהצהל םיבהוא
:תיסיסבה הלאשהמ למגהל םיחילצמ אל םתא ,לכה תורמל לבא
?יתייה ךיא
שפחמש קוחש ייד אשונ ,ריבס ןויד היה .תייה ?תייה ךיא
רורב אל ןיידע ,קדצב אלש ל"ניב תועפוה לע המשא ליפהל
ןודרוג לט אקווד המל (יניעמ הניש רידמ אשונהש אלו) יל
רתוי תצק םייטסיקור/םינמוא םירסח ?המ ,חראתהל הנמזוה
"לילא" ימח ,רגרב הנד) םירכומ רתוי תצקו םיעודי
םיעיפומש (.... (-: בולאירבג יקימ ,יאנב רתיבא ,רנדור
?ןודרוג לט לש הלאמ םילודג רתוי תנופיט םינודעומב
המבה םש ךל התיהש יל הארנ אל ,הנותחתה הרושבב
וזש תורמל ,חלצומה רנטרפהו ןוכנה ןייארמה ,תיתימאה
.תוברת תינכות
?????לכואה היה ךיא ,בושח יכה לבא
תנעל וביגה
 
 
26/6/00 0:41
ןהכ זעוב :תאמ
...םירבגה םתא ,חאל הבוגתב
.הדרחב ,חא ,חא ,םירבגה ונחנא .תקדוצ תאש ןבומכ (1
..ונייה ךיא תעדל םיצור .ןיידע
םיעפומה אובי לע המשאה תא ליפהל ןויסנ היה (2
תמש ןבומכש יפכ ,הזל ידי יתתנ אל לבא ,ילוא ,ל"וחמ
ןוידל תחכופמו הרע תייה המכ דע לבא) ךתנובתב ,בל
(??רקובב עשת -ב הזכש
בטורב םיפולקה ספמירשה דחוימב .אלפנ היה לכואה (3
(יתמעט אל שירכה תא)
לכ תא חירטהל םוקמב ליימ יא יל יחלשת אלש המל (4
?םתוא ןיינעמ אל חטבש ,ידדצ חיש ודב תוננב יארוק
ןהכ זעובל וביגה
 
 
26/6/00 1:05
תנע :תאמ
...םירבגה ונחנא ,חאל הבוגתב
המכ ...ךל תפכא המ ,חירטנ אוב ,יריקי זעוב ךפהל
אל ,בהוא ןכ ,תוציצמ ,תודירי ,סקס לע רבדל רשפא
לש רצויה תיבמ ...םילפונ הלש ,לודג ול שי ,בהוא
...המב חתפנ אב זא ?אל החותפ המב
אל ןוידהש לבחו ,בל יתמש ןכו ,הרע יתייה ,ןכו
,האלה םדקתהל היה רשפא זא יכ תרחא תרגסמב םייקתה
ןולגעה לבא ,הלגעה תא ךושמל עדוי סוס ,עדוי התא
...התוא עיסהל תעדל בייח
אלש הלא לכ לע ךתעד המ ,ןיינע ןיבמ רותב ,דיגתו
ימחש םינעוטש הלא ,םתפצוחב ןאכ יתיא םימיכסמ
?לילא אל רנדור
תנעל וביגה
 
 
30/6/00 3:17
ןהכ זעוב :תאמ
...םירבגה ונחנא ,חאל הבוגתב
אוה .תאזה הרדגהה םע יל השק תצק ,יארת ?לילא
.העפוה הלחא ול שיו םינייוצמ םיריש בתוכ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
26/6/00 7:43
תנע :תאמ
...םירבגה ונחנא ,חאל הבוגתב
?ליימ-יאל רושיק ךל ורדיס ךיא
תנעל וביגה
 
 
27/6/00 4:11
חחרפ :תאמ
?הניבמוקה הפיאמ ...האל הבוגתב
המיאתמה הרושב ךלש ליימיאה תא אלמל הכירצ קר תא
רושיק ךל היהי זאו (וביגת לע תצחול תא רשאכ)
ליימ יאל
חחרפל וביגה
 
 
15/7/01 10:49
יבא :תאמ
?הניבמוקה הפיאמ ...האל הבוגתב
טנרטניאב הפולא איהש תבשוח קר ןורמ תנע
יבאל וביגה
 
24/6/00 13:20
תלהומה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
(?לבח) ..םיתורישהמ בוגינ לקמה וא בלכה ילב קר


הההההההההההההא
...הפ תובתכהמ רבשיהל יתדמע שממ רבכשכ
...המצע תא תעשעשמה הזופהמ
םירבד שיש הענכישו ינוכית םי פולקיצ יגולידב יתא הל הגליד
.'וגב
!ץלואמ אל לכמ בושח ךא ,חבושמו עשעשמ היה
!חומב תוימומקעל חוכ רשי


סיסב שי ,ךלש POV-המ יכ...ילש הנשמה תסירפב ליחתא אל
םויב דועו ,הנשמ איבהל וישכע ינונטקו יליבד םתס זא...תונעטל
.תבש
.זא היהי המ הארנ...רוזחא דוע לבא
תלהומהל וביגה
 
29/6/00 12:25
סומינונא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הרקיה יתא
לת ןותיעבו "ןורשה לע"ב ןיזגמ תובתכב רתוי יזכרתתש עיצמ ינא
אלש ,תוירטוזיא ךכ-לכ תויגוסב תלאונ תורברבתהב תוחפו ,ביבא
.תויטתפ רמול
סומינונאל וביגה
 
 
29/6/00 19:38
תירוקמה לעי :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
?ןטק ןיז םע דחא דוע ,ונ
תירוקמה לעיל וביגה
 
 
29/6/00 21:54
תנע :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
עדוי אלש יאנק ךרוע דוע םתס טושפ ,לדוגה ייבגל החוטב אל
...ןגרפל
תנעל וביגה
 
 
30/6/00 3:20
ןהכ זעוב :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
?תנע ,תיאנותיע תא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
30/6/00 17:38
יתא :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
.תורחא ידיב תישענ ןתכאלמ תוקידצ ,בל תמשש יפכ ,רקיה שורינ
ריכב המ לבא ,תויטאתפ תוטוזב תקסוע ינאש אלימ ,הזמ רתויו
?לילגהו קמעה לכב תושעל המ ראשנ אל רבכ ?...רמאמב השוע ךומכ
??ץרפמה ירעבו
יתאל וביגה
 
1/7/00 22:47
? :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתלפנ ינא אקוודש וא ,העטומ םיאקורמה לדוג רבדב הירואתהש וא
.וזה הירואיתה תא רתוסש יאקורמ לע


.לודגב רתוס
?ל וביגה
 
 
7/7/00 12:44
הל ושעש הלוש :תאמ
?םיאקורמל הבוגתב
.םידרוכ אלו םיסייט אלו תרייסב םיניצק אלו םיאקורמ אל
.תלכוא דיה ףכ לש הטישה קר
?ילכה לש לדוגה תעדל תוצור
.ועדתו ,דיה ףכ לע םהל ולכתס'
קייודמ אל רחא רבד םוש
הל ושעש הלושל וביגה
 
 
14/7/00 9:28
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
?םיאקורמל הבוגתב
.ןבומכ ,ללכה ןמ אצוי שי ללכ לכל
הלועמ תדבוע דיה ףכ תיירואת
'וכו םיקאריע ,םיאקורמה תיירואתל דוגינבו
יעדמ סוסיב םג הל שי
ימוטנא
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
9/7/00 3:27
היגלש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םגש הז לע הרוגס אל ןיידע ינא) קוטסיפב יתלקתנ ייחב הנושארל
ייתונויסינ תרגסמב .ייחל םירשעה תונש ףוסב (...יב לקתנ אוה
ח טושפ יתייה הארנכש הנקסמל יתעגה ,יל אקווד הרק הז המל ןיבהל
תא שדחמ ךירעהל רקיעבו) הלאכ םירבד םימייקש ת ע ד ל ת ב י י
ןמז שובל ראשיהל דיפקה קוטסיפה (!הדות - ןכ ינפל ויהש ולא לכ
תא ריבגה קרש רבד ,םישוח ןופליע ףסל יתוא איבמ ,יירחא בר
רמאיי) הריבצה יבצמ לכב ,הארנכ ,ההז ולש דויצהש יוליגב הבזכאה
יוציפ הוויהש רבד ,םלשומ ןפואב טלש אוה ןושלה ילולעפבש ותוכזל
םע תושעל תכלוה ינא ,לזאזעל ,המ"ל רבעמ (.ךסחל ידמל םלוה
,ןכל .ליגרכ דקפתל ךישמהלו םלהה לע רבגתהל השק טושפ היה "!?הז
"ןוראהמ תאצל" ,ךכל םיעדומש ,םיחפוקמה לכל הצילממ טלחהב ינא
.תובזכא תעינמל הקודב הטיש איה תויפיצ תדרוה - הז תא רמולו
והשימב בהאתהל ימצעל השרא םא קפסב יד ינא תאזה המוארטה זאמ
.הרוחסה תא ול יתקדבש ינפל
היגלשל וביגה
 
 
9/7/00 12:32
יקני :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
ןיזה יבעו ןיעה ידח םיבתוכה לכב אנקתמ ינא .יתבהאו .יתארק
יקניל וביגה
 
 
14/7/00 9:38
הלילרש :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
?אנקמ התא המל ,יקני
.םיילגרה ןיב םולכ ךל רסח אל
המשנב ךל רסחש המ םע איה היעבה


..ערה ןיע ילב ,ךל שי ילכ
הלילרשל וביגה
 
 
20/5/04 16:12
הנדרי :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
...תעזעזמה ךתיווח תא ימע יקלחת
?.. היה הז ןטק המכ
הנדריל וביגה
 
11/7/00 7:07
ירוקז יקוש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב


תואנ תודימב ךרבתהל לוכי לבא ,יאקורמ אל יקוש ,ןוכנ


.התא-אלפומב ותוא תוטיעלמ ןתאשכ הביבסל תויתודידי טלחהבו
ירוקז יקוש ל וביגה
 
 
11/7/00 10:39
רוחאמ תלכואה :תאמ
? דובכ רתוי שי ,ימל , ימל ל הבוגתב
,םינידנולב םג םהו .חטב .קנע ןיז שי הפ םלוכל ,קתומ יקוש
.קלח בג םע םיעשת רטמ
:עודיכש .הת-קעצכה תמאב םא תעדל לכונש ידכ ,די ףכ םוליצ חלש
הליגש "דיה ףכ תטיש" יפל בטיה דומאל ןתינ ןיזה לדוג תא
םילדבה רקחש ןמזב ,םישולשה תונשב ,הינמרגב יקצירז רוטקוד
םירוחש ןיבל םינעוצ ןיב םיימוטנא
רוחאמ תלכואהל וביגה
 
 
11/7/00 12:39
ירוקז יקוש :תאמ
!די ףכ םוליצ חלשל הבוגתב
רתוי לע ריהצמ וניא םגו ,ינידנולב אל םג יקוש ,ןוכנ
.ריבסהמ


.(םיסחי)הברה ררוג ,(סחי) טעמ םימעפלש יתאל זמור קר אוה
ירוקז יקושל וביגה
 
11/7/00 20:37
קיציא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
....ה לדוגו םידיה לדוג ןיב רשקה לע וזה הירואתה יבגל זא


! רוצע רורמת ירוחאמ הז תא תושעל דימת ףידעמ תישיא ינא
קיציאל וביגה
 
 
14/7/00 9:40
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
יכדרמ דיל הבוגתב
הז תא תושעל ףידעמ ינאו
ילארוא
יתדודל ינא
יל יתדודו
69
םעה ןושלב
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
13/7/00 22:23
ןור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םישרמו עבוק ןכ לדוגה
ןכתיא המו


"ךורא"המ תועלוב ןתאשכו ןטק יציצ םע תוזר תויהל תוכירצ ןתא
.הקישנ תוצור ןתאש ינפל והשמ ותשת
ןורל וביגה
 
 
14/7/00 9:44
םי תבמ הרוחב :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
חטבו חטב ,הזר אל ינא .תוזר תורוחבו ןטק הזח םיבהוא םלוכ אל
,ןטק הזח יל ןיאש
םיכסה םרט םהמ שיא םא םג - יתוא ובהא םירבג דואמ הברהו
ךכ לע בייחתהל
..תלבגומ יתלב הפוקתל
.אצמא דוע ינא לבא
םי תבמ הרוחבל וביגה
 
13/7/00 22:26
ןור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
קיספמ אל הז םא לבא ןמזה לכ בוטר ןכלצאש ךכב ואגתת :והשמ דועו
.הדוקנ .קחרתמ קוקילה -
ןורל וביגה
 
15/7/00 13:29
םייח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.הרקי יתא
וא הז יוניכ ירוחאמ אבחתמ אל ינאו .יתימאה ימש הז .םייח ימש
.רתתסהל חוכ יל ןיא רבכש םושמ ,רחא
הצרמ ינא .ןייטצמ טנדוטס ינאש איה תמאה .ינש ראותל טנדוטס ינא
םיריש .הטיסרבינואל ץוחמ םירגובמל הרומ םגו הטיסרבינואב
ףאו הזורפו הריש יצבוקבו םינותיעב ומסרופ יטע ירפמ םירופיסו
.םהיתובקעב םיסרפ יתלביק
ונטבב תויבוקהש סקוסמ ימלוע ךיתח אלו הפהפי רבג אל ינא
.םוסמוס ןמשו תיתייח המצעמ תוקיהבמ
ויהש תוטעומה םישנה .קינעמ ןומה .קינעמ .שיגר .עצוממ שיא ינא
לש ופוסב :תשקבתמה הלאשלו) שארה הצקל לעמ דע יב ובהאתה ייחב
- ל"וח ומכ - םירוגמ םוקמ יוניש וא המאתה-יא םושמ ונדרפנ רבד
.('וכו
."םהילע ןצמקתה םיהולא" :תרדגהש ומכש הלאמ ינא ?המ לבא
תוחלקמל ץורל אבצב .וזה השובה םע דדומתהל יתצלאנ ייח לכ
ילייח ראש לש םהיטבממ קמחתהל תנמ-לע הלילה עצמאב תופתושמה
ףייע יתייהש אלפה המ) ילש הנישה תועש ןובשח לע ףא ולו ,הקלחמה
םיירוביצה םיתורישב ,(???ןכמ רחאל םגו תונוריטה לכ ץוצרו
ידכ תוחותפה תונתשמב יימימ ליטהל אלו םיאתל סנכיהל ד-י-מ-ת
"הבוח וא תמא" יקחשממ חצנל קמחתהל .ינולק תא הארי אל דחא ףאש
תויטנאלאשנונב יילע ליטי והשימ וב ךיבמה בצמל עיגא אלש ידכ
,דועו ."ירמגל טשפתהל ...ךילע הבוח" לוהוכלא תננע תייוור
.דועו
.םישנ ץירעמ .בל-בוט יד .עצוממ שיא ינא ,הרקיה יתא ,וניניב
וא התייזח לדוג יפל השיא יתדדמ אלו השיאב יתעגפ אל םלועמ
הזב םגו) םישנ ךירעמ ינא ויפלש םומיסקמה .ריקה לע הנבשי תיללצ
.םהלש היצנגיליטניאה אוה (האג שממ אל ינא
לדוג אל אוה רבגש יל ריבסהל םינש רבכ הסנמ ילש תיגולוכיספה
קינעהל תלוכי ,תושיפת ,תושגר םע םדא אוה רבגש .ולש רביאה
ןיא ןיזל .והזו םלש םדאל הרושקש רשב תכיתח אוה ןיזה .ומצעמ
ןיבמו ךייניעב טיבמ אל אוה .קבחמ אל אוה .ףטלמ אל אוה .תוישיא
.לכה
הארנכ איה .דועו דוע ילש תיגולוכיספל םלשל ךישממ ינא ?המ לבא
לכ ינא יכ ?המל .(הניול הנשה) הנש ידמ ינובשח לע ל"וחל הסט
.םישקול יל תרכומ איהש בושו בוש ןיבמ ןמזה
ןופצמ לוטנ העברה-רפב הרבעש הנועב תבהאתמ תיטקרונאה ליבקמ ילא
דרשמה תונב לכל םימרוגש םייקנעה םידמימב אוה וביט לכש לכשו
תוליטמ תודבוכמה היתוחרואו ןדומ הנד ..."תריירמ ןושל איצוהל"
הרואיה םכילשהל ךירצש תונעוטו ,ןטק רביא ילעבב בושו בוש יפוד
יטסינימפה םזינרדומ-טסופה תררושמ גרבדלוג הנח ...םינפ תשובב
ןיזו לדופ יניע םע רבג הז םייחב הכירצ איהש המ לכש תנעוט
.'וכו 'וכו 'וכו ...לודג
םלועמו זאמ שייבתמ ינא .ןשייב ינא ,יתריקי יתא ,הניבמ תא
ךרטצא ובש עגרל עיגהל ששוח ינאש םושמ השיא םע "חליחתהל"
המ הזו ינימ רביא לדוג יפ-לע קר ייחב דדמנ ינא .ייסנכמ לישפהל
דמחנ םדא ינאש תפכא ימל ."הווש אל" וא "הווש" יתוא השועש
הז ל-כ-ה ?בל-בוט (תועינצה לכ םע) וליפאו ,תוכילה םיענ ,יידמל
תודידבב .ייח בור דבל ינאו .רבד קשיו לופי ויפ לע .ילש ןיזה
."ןויז ארח" ינא יכ .לכי אל לבא .בוהאל עדוי .בוהאל תמ .תרהזמ
מ"סה 11 תא קר אל .סקסב ילוכ תא קינעמ ינא ?"ןויז ארח"
,ייתועבצא תוצקו ,ייתפשו ,ייניע תא .(ךיירבדכ "ןטובה")
ינא לבא ,זפוט ודוד וא סמלוה ןו'ג אל ינא ילוא .לכה ...ינושלו
בהוא .עיקשמ .ץמאתמ תוחפל ינא ."ןויז ארח" ינאש בשוח אל
.קינעהל
םידדמנ םירבדה .קיפסמ אל הז תוצרלו ץמאתהל ,יתחכש לבא
וקעז אל הטימל ייתופתוש םעפ ףא זא ,בוט .תוחינגה לש םילביצדב
."ןויז ארח" תמאב ינא ילוא .לוחכ טרסב ומכ רבש תוקעז
.והשמ הווש תמאב ינא ילואש בשוחו הגוש ינא םיתעלש אוה ןיינעה
לע בשוח ינא זאו .יתטימל סנכת השיאש הווש .יתוא ובהאיש הווש
ינאש יתנבה יכ ילש תיגולוכיספל תכלל קיספא םא ךוסחאש ףסכה לכ
.ןימו הבהא "ול עיגמ"ש םדא-ןב
ילוא) ל"וחל סוטת ילש תיגולוכיספ ר"ד האבה הנשב םג ?המ לבא
.עוגפ .ימצע ךותב ץווכתמ בוש ינאו ךרמאמ תא יתארק יכ .(?זירפל
.("!קומש הזיא !הכוב םג אוה ...ןטק 'ז ול שיש קר אל") עמוד
(ןיינעה םשל תקדצומ המחלמ) םזיניבושב ךלש תיטסינימפה המחלמה
.ןוחצנל דימתמ הבורק תא .ןברוק דוע התבג


.סבומה ,ךלש
םייחל וביגה
 
 
20/7/00 3:14
ינא :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
םשל ךלש תממהמה הביתכה תרוצב שומישה יתעד יכ ןייצא הליחת
ותוא עיקשתש ףידע .ומשל זובזב אוה ,תרבגה לש הרמאמ לע הבוגת
.רתוי םייואר םירמאמל תובוגת תביתכב ללכב ךנמז תאו


:ןיינעלו
תגצהש ומכ .היצנגלטניא -ךירבדב םסקה תלימ תא תרמא רבכ ירה
הינותנ יפל השיא טופשל אל ךל םיאתמ טלחהב -ךמצע תא
תושעל ךל רתונש לכ .התמכוחו התוישיא יפל אלא ,םיינפוגה
המיאמש השיאה תא אוצמלו ולאכש תוצילממ םלעתהל אוה וישכעמ
רחא וא הז רביא לש ולדוג לע לפונו םק לכה אל הלצאש השיא -ךל
.ךפוגב
.הזמ קוחר
ינאל וביגה
 
 
21/7/00 13:23
םייח :תאמ
היצנגלטניא -חתפמה תלימ תא תרמאל הבוגתב
הארנכ .ילש הביתכה ןפוא לע תואמחמה לע הדות ,תישאר
!?!?...ןהשלכ תויוכיא ךכמ תועבונ בלהמ םיבתוכשכש
םירבגש םושמ תאז .הנוכנ השיא אוצמל השק - השק - השק ,תינש
יל ...יתעדי רבדל ימצע לע קר ?המ ת/עדוי ה/תא ...יבצמב
וא "חווט תכורא" הרטמ ןעמל וליפא הרוחב םע ליחתהל השק
דימת ינאש םושמ תאז .(???תוניצר רידגהל לכי ימ) "תיניצר"
םייטגרנא םיבאשמ הזב עיקשהל ,הרוחב םע רשקל סנכיהל ששוח
ירחא ,זאו ,בהאתהל הל םורגל לוא ,בהאתהל ,םיבר הכ םירחאו
תוקומע תוחישו תוקישנ ,םיפוטיל ,ןדע-ןג לש םישדוח השולש
ילרוגה עגרב םייסנכמה תא לישפהל וז יניעב הז הלילה ךות לא
.....ו
הז המל .המורמ השיגרמ איה .תבזכואמ איה .הכותב תרבשנ איה
זאו ."רבג יצח"ב הז זא תבהאתמ רבכ איהש דע ?הל עיגמ
.ןולדיח ,השוב ,באכ ,לוכסת ,הבזכא
.המיאו תועמד תפוטש הב השפנ דוע לכ חרבת איה ערה הרקמבו
ימב עוגפל םיענ אל יכ .םולכ רמאת אל איה בוטה הרקמב
לובסת איה לבא .םיסקמו דמחנ ךכ-לכ אוה םא דחוימב םיבהואש
םגו .הפצירה לעו - חבטמה ןחלוש לעו - הטימב ףייזת .טקשב
בטיממ עיקשת איה בוטה הרקמב .ער הרקמו בוט הרקמ שי הפ
הרקמב ."הלופכ הלועפ" םע הבעו ךורא רוחש רוטרביו לע הפסכ
..."הרבח"ל תולילב םעפ ידמ םלעית איה ערה
.ןטק ןיז ךל שישכ השיא אוצמל השק ןכלו
םה םינטק םירבגו .ןטק רתוי דוע רבג=ןטק ןיז ונלש תואיצמב
."תונטק םישנ" ומכ יטנמור סותא אל
םישלחהו .ינויצולובאה סותאב םישלחה םה "םינטק" םירבג
.טאל טאל םידחכנ


תרבגה לש ומכ רמאמ לע ללכב יתבגהש לבחש תבתכ ,בגא-ךרד
.בומרבא הדבכנה
אשונ .קזחה ןימה תונב לע דוהא ,יראלופופ ,ארקנ רמאמ והז
תא ירעצל קיסעמ אוהו ללכב ילאיוירט אל אוה ןיזה לדוג
????עדוי ינא ךיא .אלש וא ךכב הדונ םא ןיב ונלוכ
?אל ךמצעב אורקל הפל תסנכנ - הדבוע
םייחל וביגה
 
 
12/4/01 18:05
תירונ :תאמ
היצנגלטניא -חתפמה תלימ תא תרמאל הבוגתב
.רקיה םייח


אלו םירובד אקווד םינמרחמ תישיא יתוא .סאבתת לא
.םירטמיטנס


.תויוטש לע םיגולוכיספ לצא רקי ןוממ תיחשתש לבח
תירונל וביגה
 
21/7/00 15:59
לודגב ובשחת :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םהניבש המו םינבו תונב
םכריכזהל יתיצר קר


ה ס כ מ ש י ר י ס ל כ ל
ןטק סוכ אוצמל רשפא ןטק ןיזל םג
לודגב ובשחתל וביגה
 
22/7/00 13:42
םויה תא יל תישע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םימי המכ ינפל קוידב יכ ?הרקיה יתוחא,םויה תא יל תישע המלו
היהש יאקורמ םע תאצל יתלחתה
...הווקת שיש בוט דימת זא !!!ינלוגב
םויה תא יל תישעל וביגה
 
 
22/7/00 19:16
דחאוו ףוסוי :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
ךלו הנהיי אוה .תחתב רשפא דימת .ארונ אל ,לודג ול ןיא םאו
היהי אל הז
הככ הז תא לבקל ךבוסמ ידמ רתוי
דחאוו ףוסויל וביגה
 
29/7/00 2:07
ןלגמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תובוגתה ללש תא רתוי דועו הבתכה תא אורקל ןיינעמ תמאב היה
ינויסנמ טעמ ףיסוהל ןיינועמ ינא יל השרוי םאו היתובקעב ואבש
. ןיינעב יתעד תווח תאו


תרדחה םגש דע תורצ ךכ לכ ויהש תורוחב 'סמ םע תויהל אצי יל
הרידחל ונעגה רשאכ םג תאז לכבו םיבאכ ןהלצא תררועמ התיה עבצא
חלצומ ןויז היה אל הז ןיידע ( תכשוממ הבחרה תדובע רחאל)
הארינ היה הז עגר ותאל ןוכנ רמולכ - כ"חא יתיווחש המל האוושהב
היה אל הז לבא ילמיסכמ ךוכיח היה ןהל םגו יל םג - יתימאה רבדכ
... הז


סקסל תומיאתמ אל טושפ תולבוקמה תוחונתה בורש אוה ןיינעה לכ
ליחתמ לדוגה ער ןויזהש זאו) השיאל אל דחוימבו רבגל אל חלצומ
(...תמאב עיפשמ תויהל


רדס פ"ע) - !!! דחיב םיאבה 3 תא תרשפאמש החונת איה הבוט החונת
(הלוע תובישח


ביחרהל ךרוצ ןיאו לכל עודי - ןגדגדה ףושפש .1


תא אלממ התא המכ הנשמ אל הז - G ה תדוקנב דחו רישי עגמ .2
הדוקנב תבאוכ םימעפלו הדח הרישי העיגפ ץיברמ אל התא םא הרוחבה
(םכח ךירצ לודג ךירצ אל הז ליבשבו) !!!! הז אל טושפ הז


החונת - (רבגל םג תפסונה האנהה הפו) יתעדל בושח יכהו .3
ינב ינש לש ןגאה תומצע תא המצועב קופדלו קזח ןייזל תרשפאמש
ןורכשו ףוגב ילמשח דער לש טקפא רצויש המ - הרדחה לכ םע גוזה
. יתימא


בורמ טושפ הרוחבה תורדחה רפסמ לכש ןייינעה לכב יתייעבש המ
אל איהש בצמל העיגמו הנממ םכתא קורזל הסנמ האנה /באכה תמצוע
עצמאב דחוימבו ... עצמאב תאצל השקש הייעבה - רתוי לבקל הלוכי
תאזה החונתה לש


יתיליגש זאמ השעמל) ל"נה תא תרשפאמש תחא החונת קר ריכמ ינא
(ןמזה לע לבח טושפ - תרחא ךרד םושב ןייזמ אל רבכ ינא התוא
לבא ךכ לכ תיטנמור אל םגו תיזיפ ךכ לכ החונ אל החונתה
זגפ - תואצותה


וחילצתש דע וסנת ןכל - תילולימ הרוצב התוא ריבסהל השק תצק
החלצהב
ןלגמל וביגה
 
30/7/00 16:22
לכימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןבאב הקוקח הלימ לכ - ימצעל יתרמא רמאמה תאירק ךלהמב
םהמ המכ ךירפהל יתצלאנ תונקסמה ןוויכל יתעגהשכ
ףיעסה לע תונבל אל םוחב הצילממ ינא רבעשל ינלוג תרגוב רותב
ל"נה
תואבל רשבמכ םיידי לע תונבל יתגהנ ינא םג-םיידיה אוה ףסונ רבד
דע
םיענ אל הז .תוילשאה תא יל ץפינ תומלשומ םיידי לעב ק'צנלוגש
,דיגהל
הז רמאמ ןכלו םימיא סאבמ הז לבא הלעמו ומכשמ היה רוחבה יכ
לכל יואר
תוהדזה תלמ
םימוחנת - ןטקנ ןייזה ילעבו שפנה יפי לכלו
לכימל וביגה
 
 
20/5/04 16:16
הנדרי :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
...הדומח דובכה לכ
....יבגל .....עבוק אל... דיה ףכ לש...לדוגה...רמואש המ
לובלוב..ה
הנדריל וביגה
 
21/8/00 11:01
ינש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!!! קוחצמ יתוא תערק , העורק שממ תא
יכה הרוצב הז תא השוע תאו , תבתוכ תאש המ ןוכנ ךכ לכ הז
.שיש הקילדמ
. רמאמ לש הלחא
.יחילצהו ילע
ינשל וביגה
 
26/8/00 18:46
הטידורפא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
בותכה תא )קניל ןושלמ( תקנלמ דימ ינא !אלפנ טושפ !אלפנ
הקיקשב אורקל הייפיצ ילוכ םא יכ תאז קר אלו ,רכנבש ייתודידיל
!!!!!החס !התוא תקחיש !!!תבתוכה לש תורחא תובתכ
הטידורפאל וביגה
 
4/9/00 15:27
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
בבבוצע ,הדומח בוצע
םירבג םתוא לכ םשב יתעגפנ ,תמאה
םיאקורמ/םירוחש/םיבע/םיהובג/םיכומנ/םיכורא/םיבוהצ/םינבנבל
םיאטילופומסוקו
היהא אל אל .היה רמאמהש יפכ יסרא היהא אלש יתוא יקיזחחחתתתתת
(-:
,ןניקסע שורגב תוזיל - לנאו ןושל תובוצרח ררחשלב םא ...לבא
תואלפומה םישנה לכל עיצמ יתייה
אלו) המינפ קומע ןנובתהל ,הטוב כ"כ ןפואבו לדוג יפל תוגייתמש
רוביח רתוי תצק .ןהלש ישנה דצה םע תצק סייפתהלו (הניגאווב
הלחאל איבמש יתימא םוחי ,םוח ,הנדע ,תוכר רתוי תצק ןתי תוישנל
אשונ ףא לע לודג דעו ןטקמ תוירחאה תא תולתל ילבמ תומזגרוא
.םילכ


םימיהדמ םינויזו הבהא ןומה ןומה ןומה ךל היהתש .יתא
וז הבוגתל וביגה
 
19/9/00 1:43
הבהז :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
."עירפמש אוה ןטוקה ,עבוק אל לדוגה" :םכח טפשמ
אלו ,תוליפנ טעמכ ןיא ,ןויסינמ ,תדבוע םיידיה תיירואת ,תונבו
.תיללכ תומשרתה קר תוקיודמ תודידמ ךירצ
הבהזל וביגה
 
 
20/5/04 16:17
הנדרי :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
?..לודג הז המ תעדוי אל טושפ תא ילוא
?.תויהל לוכי
הנדריל וביגה
 
19/9/00 19:33
טנרטניא תירבכע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ךא בושח םנמא לדוגה .ךלש רמאמה תמזגה תאש תעדוי ירה תא ,יתא
.(םתס) ולש קנבה ןובשח לדוג םע תלבלבתמ תא .עבוק אל ללכו ללכ
,ףוג ירבא לש םילדגב םיקוסע כ"כ םישנאש הז ייניעב הומתש המ
ל.ד.ג שרושה תא יתרכזה םימעפ המכ) הבהאה לדוגב םיקוסע אלו
(???ןאכ
לכ וא תחת/ןיז/הזחה לדוג המ הנשמ אל תמאב הז י/והשימ םיבהואשכ
...תוסנל תנמזומ תא .םיבהוא טושפ .רחא רבד
תבתכש המ לע הרטנוקב רמאמ בתוכ היה והשימ םא ,הבשחמל רמוח-יתא
תייה ךיא ,השיאה לש הזחה לע רבדמ היהש "םישנב חבושמ" היה ומשש
םירכומ אלש קר ,רשב קוש ומכ תצק ךל הארנ אל הז ?הביגמ
??????תופוע
:כ"כ ןהמ תינהנ תאו תויה ,ףוסל הנטק החידב
הירי הרי .ולש יריה ירושיכב ץיוושהל מ"ע .הרייעל סנכנ דחא רבג
:רמאו ריואב תחא
ליב ימש"
"ליב ולופאב
יצחו רטמ ךרואב ,הצוחה ולש ןיזה תא איצוהו ףסונ והשימ עיגה
:רמואו
ליב ימש"
"ליבונר'צ
תונהל יליחתתו ,תויצטומה תא שפחל יקיספת ,יתריקי יתא זא
!!!םייחהמ
(-:דצב םילגרסה תא ימיש
טנרטניא תירבכעל וביגה
 
19/9/00 19:34
טנרטניא תירבכע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
:דיגהל יתוא הדמיל אמאש טפשמ דועו
"...רצ בג ךל שי ,לודג תחת ךל ןיא"
טנרטניא תירבכעל וביגה
 
 
20/5/04 16:18
הנדרי :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
אמא הזיא...חא
הנדריל וביגה
 
9/10/00 14:28
ריבא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.המוהמה המ לע יתאצמ אלו רמאמה תא יתארק ,תונב
תורישיה תועגפנה םג ןתאו ,בושו בוש אשונה תולעמש וליא ןתא ירה
...ונממ
ןפודב עקתנ אלש) וקמועב קר הלא ולדוגב קסעתהל הנווכ לכ יל ןיא
היהי ןעמל) ותוכילחלב (ךוכיחה תרבגהל)םירצה וידיממבו(םחרה
.יתועמשמ אל ךכ לכ ראשה לכ (תואנ ןומיש
רקיעב וזכרתת ,ןכתאנה תחפת ךכ רתוי הזב וקסעתתש לככ ,תונבו
.לפתב אלו
(וליאה תוירשפאה 2 תא קר ןכל שיו) ףידע המ :הלאש םויסלו
רצקו הבע .2 רצו ךורא .1
...ןכתבושת אנ
ריבאל וביגה
 
 
23/11/00 10:42
יתא :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
.ליעפ היהיש ףידע
יתאל וביגה
 
 
27/6/01 10:20
תירונ :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
הבעו רצק לבקלו לפקל רשפא יכ...קדו ךורא ףידע...רקי ריבא
((-:
תירונל וביגה
 
20/11/00 17:46
bird :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לע תדעור תוחטתשהו ןוראהמ ןילוטנווה תאצוה דע ,תועמד דע יתקחצ
.תפצקבש םולהיל יתעגהשכ רקיעב תדלקמה יבג
,תורירקהמ דבאמ אוה ,םולהיה תא יעלבת לא - םיסייט םע ינויסנמ
.רביאב הצקמ אצוי אוהשכ קרבהו תוחישקה
שדח םולהי לדגל קיפסי אוה םא עדוי ימ ותוא יעלבת םא ,הזמ ץוח
?שדח קופיסל יקקדזתש דע
birdל וביגה
 
21/11/00 23:32
בחר םע תחא דוע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
וואוו וואוו הפ םיעטק הזיא ,וואוו וואוו
קילע הרפכשמ יתא
םיציבב םהל סינכהל ארקנש המ הז


ךלש רמאמ לכ אורקל תבייח טושפ ינא ,יילע תגגוח קזב ךלגגב


םםםםםםםםםםםםםםםיאקורמה יייי ח י


דעל םמש חבתשי


הלעפה תוארוה םע םיאב םג םה ,דויצ םע םיאב םיאקורמהש קר אל
הריאשמ ינא הז תא לבא ,םישרמ דויצ םע םימע דוע שיש ךל יעד
ימצעל


בחוס רתוי הטמו ינוניב ול שי םג ילש יחכונה יאקורמלש תורמל)
הטמ - ןוויכל
,ותיא יל דמחנ תאז לכבו םולכ תושעל עדוי אל םגו-רהמ רמוג םגו
(יעבט םוח ול שי


םוש ןיא - קשב לותחה תא תוהזל הרואכל תוקודבה תוטישה לכ יבגל
טישלוב הז ,דיה תטיש אל םג ,הטיש
לותחה תא תוריאשמ ונחנא םא תוארל זאו ,קשה תא חותפל טושפ ךירצ
בוחרל והכילשהל וא הטימב ונתיא ןושיל
תבאוכ תמאה תושעל המ ,יתאמ ובלענש ,ןאכ םיקותמה םירברבגה לכל
הברהלש ומכו ,לודג תחת ללגב התוא וצר אלש באכ יתאלש ומכו
הוורע רעיש ,הזח תודימ ללגב ןתוא וצר אל יכ באכ ונתויחא
שי ונל םג הככ ,ב"ויכו םיפקיה תודימ ,תודיחפמ םינפ וא ,ללותשמ
לע תמ םירבגה לש לודגה ובור םתס אלו ,םירחאו הלאכ םיטרדנטס
.רצ ןהל שי יכ ,תויתאיסא
.תואלפומ תושייג םג ןה
:בוט יכה הז תא םיריבסמ ארטוס ארמקב
יבמב ךירצ תירפועל
בלכ ךירצ הבלכל
סוס ךירצ הסוסל
ליפ ךירצ הליפלו
.גרד שי גרז לכל ,ולש תודימהו תחאו דחא לכ


רוחבה םע ךלש רופיסה תייגוס תא הניבמ ינא וישכע ,יתריקי יתאו
םייניש תשרבמ ולצא תראשה תאז לכבו בהוא אלש
םוי ירהצב שמשכ רורב היה הז !!!קנע ול שיש הלחתההמ יתעדי
תורושה ןיבמ תאז תוארוק ויה אל ונתאמ תושפיט קר
האלפומ תודידי לש הפוס יתריקי וזו
ומכ טעמכ חפונמ וגא םהל שי - לודג םהל שיש ולא והשכיא יכ
םהלש חפונמה..ה תודימ
וצריו ,בוהאל ולכוי אל םה ,תונוז ינב תונוזו םיקאינמ םה ןכלו
דיל אבה לכ םע ללותשהל
וינפל ךלוה ומשב תובהאתמ ונא ונל היוא זאו
םימלשמש ,םיקנפמ ,םיבשחתמ ,םישיגר ,םיקותמ םתוא תא אקוודו
תוחפ םהל שי כ"רדב יכ ,םהל תוזב ונחנא ,ךתוא םיצירעמ ,ךיילע
.יוסחה םוקמב יוצרהמ
.(ב"ויכו םישיגר םיבשחתמ םה םתס אל)
ךלת ,ךלש תיגולוכיספל םלשמ התאש ףסכה םע רקי טנדוטס דחא ותואו
אל שממ ןה) ףסכל האלמ הרומת ךל היהת יל ןימאת ,יוויל תורענל
תוישונאה ללגב ךתוא ובהאי אקווד ןהו ,ךלש לדוגהמ הנשגרתת
היסור ךל חקית ל"וחל ךלש תיגולוכיספה תא חולשל םוקמבו ,(ךבש
תיגולוכיספל קחצתו ל"וחל התיא עסתו הנטק תיתאיסא וא ,הווש
קותמ הזכ תייה אל ,לודג ילכ ךל היה םאש תדשוח ינאו ,םינפב
.העוט ינא ילוא ,יתפכאו שיגרו


,תונבב רוציקב
הברהו ,לכש ול שיש הז תא ושפח
חתופמ רומוה שוח
חפונמ קנב ןובשח
בחר בל
ץק ןיא דע תונמאנ
ץבצביש בוט קיפסמ והשמו
הדיחיהו תחאה איה תאשו
ולאמ דחא ףא ול ןיא םאו
הדידיל ול תויהל ילכות דימת


הבהאב ןכלש
האצמ אל דועש וז
בחר םע תחא דועל וביגה
 
 
23/11/00 10:40
יתא :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
ול שי ...ילש יאקורמה ,ןכ ,ןכ .תואמחמה לכ לע הדות !תונב
אוה .שממ תרכוז אל רבכ ינא יכ .תבשוח ינא ...מממה .לודג
...הברה ותוא ךלכלל אל לדתשמ אוה זא הסיבכב ץווכתמ הזש בשוח
.ןכלש .(םירמאמ הברהל תוכוז ןתא הככו)
יתאל וביגה
 
 
4/4/01 13:45
םעונ :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
.בצמ שי-הללאו
.ךתוא הארנ,יתיא ירבד
םעונל וביגה
 
29/11/00 5:54
מ.מ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.יתאל
.ןמש רוחב ינאו מ"ס 10 לדוגב רביא יל שי , לכ םדוק
. רמאמ הפ בותכל ךל םינתונ ךיא, ךל הפרחו השוב
,דבאתהלו קשנ תחקל ,ינומכ םירבגמ הפצמ תא המ שייבתהל הכירצ תא
.הבהא ארקנש הזכ רבד םיקש תחכש ןיבמ אל ינא ,ימצע תא תולתל
27 ןב, םורדה רוזאמ רוחב לע ןותיעב יארקית הרקמב םע בגא ךרדו
המ ירחא תמאה תא יכ ,תבתכש המ ללגב הז ךתעידיל ,דבאתהש ןמנמש
דע ךנופצמ לע היהי הזש יאולהו,תויחל ךישמהל יל הווש אל תבתכש
.םוניהגב חוטב תאו ,הלעמל שגפינש
.ךומכ הרוחב שיש שייבתמ יתיה הרוחב יתיה םא
הביסהו ךמשו הבתכה תא יארקיתש ירחא דחוימב םוניהגב שגפינו ייב
.תודבאתהה בתכמב יפוי
מ.מל וביגה
 
 
30/11/00 0:29
תטטושמה :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
.הבתכה תא בוש ארקת .רוחב ,תפחסנ
תטטושמהל וביגה
 
 
6/12/00 22:51
יתא :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
התאש ,התא שייבתת זא ?אל ,יניסמ התא בוש הז .יל אוה דובכל
ךל תונעל רשפאש םימייק/םידבוע אלש םיליימ יא לש תובותכ ןתונ
.ישיא ןפואב
יתאל וביגה
 
15/12/00 9:38
תילוקיחצמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,דבכנ להק ,הרקי יתא
ןכא ,יתא הלודגה תנהוכה לש הירבדכ ,לדוגה ,יכ םכעידוהל יננה
.עבוק םג עבוק
.....לבא
.הפוקה לכ תא םיחקול רבד לש ופוסב םינללוצה
םיניינועמש הלא לע אלא ,םיטסירוטלח םינללוצ לע תרבדמ אל ינאו
ןיב עבק ירוגמב
תדרלש .הז תא םהל השוע - הדיריה םצעש הלא .תורקי תונב ןכילגר
הז השיאל
.םתוא ןמרחמש המ הזש ,םייחב םהלש 'עטקה'
ועיגה םג ,הזב ודבעש הלא ,ילש הרקמב לבא ,תודוהל םיענ אל
הבשחמה לבא ,םידיוצמ
- הובג המרב ןללוצ היה אוהו םש טקסומ זוגא ול היה םא...רבדב
???םישוע המ
?????????? -
תילוקיחצמל וביגה
 
 
15/12/00 9:42
תילוקיחצמ :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
כגדכדגכג
תילוקיחצמל וביגה
 
 
20/5/04 16:22
הנדרי :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
..יתריקי.. םישוע המ ךל רפסאו יאוב
הנדריל וביגה
 
9/2/01 23:57
לטיבא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הלוכי השיאש רתויב הכיבמה הלאשה לע "החידב"ה תא תוריכמ ונלוכ
אל ימל ?קיחצמ תמאב הז םאה לבא ,(?Is it in) הטימב רבג לואשל
.רהמ רמגנ הזש התיה הל הרתונש הדיחיה המחנהש הרק
X םוזומורכ ותוא תא ,תושעל המ ,יל קפיס אבאש הדבועה רואלו
אל) חור ראשו םימחר תצקב ןחינה ןימה לע תונמיהל יתנודנו ,ינשה
סיטילולצה תצק לע םאתהב סחי עיגמ אל ונל המל לבא ,תרטקמ ינאש
תירסומה המלידב םימעפ (ידימ רתוי) ולא יא יתטבחתה ,(?ונלש
,דסחל אלו טבשל (רבג הזה הרקמב) םדא ןודל ןגוה הז םאה :השקה
?רשב תרטיל ןיגב ,םירסח םירטמיטנס המכ ןיגב לכהו
.ןכ איה הבושתה ,ןכבו
תידוקפת איה היעבה ןאכ ,ונלש ןבשיהו הזחה לדוגמ לידבהל
.תילאנויצקנופ
ןתינ אלש םירביאב הלקתנ אל ימ לבא ,הלילח תוריזח ונחנאש אל
.תגרוס אתבסב קחשמ וא ףאב יביסאמ טוטיח דבלמ רבד םמיע תושעל
לש הריבעב תישילשה תרזה ילעב םתוא לכ תא םישאהל היה ןתינ וליא
ויה טפשמה יתב ,(ןישנועה קוחל 415 ףיעס) המרמב רבד תלבק
.לטנה תחת םיסרוק
."בוחרב תואקסעל ותפתת לא" תניג יפר רמאש יפכ ,ןכל
םתוא לש םדקומ יוליגל ,הרבחו ינא ,ונחתיפש תוטיש רפסמ ןלהל
:דבלב םירביא ז"מר ילעב
ילכה לע םתוא וצפיש םילכ םישפחמש םירבג םתואמ הנרמשיה .1
,םידבכ םיעונפוא ילעב ,םיחדקא יאשונ ןוגכ :םהל ןתנ םיהולאש
.םיראופמ םיבכר ילעבו
:רבכעהו היראה לע לכשהה רסומ םע רופיסה תא רוכזל שי הז רשקהב
רבכעה קעצ .לגנו'גה הבעמב ינעבוט לוח לש הציבל עלקנ רבכעה
בלל דבוכמה ורביא תא היראה ךילשה .ועישוהל עיגה היראהו ,הרזעל
.הציבה ןמ היראה וצליח ךכו ,רביאב זחאנ רבכעה ,הציבה
היראה .עיגה םויהו .ול לומגיו םוי אובי יכ היראל רבכעה חיטבה
,500 סדצרמ םע רבכעה עיגה .ינעבוט לוח תציבל אוה ףא עלקנ
ול שיש ימ :הנקסמה .ץובה ןמ היראה תא ץליחו הרירג לבכ ךילשה
....סדצרמ ךירצ אל לודג ןיז
םהש ינפל "יתימא רשק" ססבל םיצורש םירבג םתוא לכמ ירמשיה .2
םה אלא HARD TO GET (HTG) הלאכ םהש אל הז ,הטימל ךתיא םיסנכנ
.לדחמה לשב םתוא ףנפנל םיענ אל ךל היהיש דע םיכחמ טושפ
רבכ המ) םיזומזמה בלשב רוצעל ףידע .קשב לותח ינקת לא .3
לש עושעשב ןמז זבזבל רשאמ (תועש 5 דוע םוקל הכירצ ינא ?1:00
תילולשב ןושיל ףוסב ראשיהלו ("ןיזה תא אוצמל ונל ורזע ,םידלי"
.תעלב רבכ עדרפצה תאש רחאל
לטיבאל וביגה
 
 
20/5/04 16:28
הנדרי :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
....תקדוצ ךכ לכ תא.. הדומח לטיבא
ירחא..הטימל ותיא יתסנכנ ןכו ...תועטה תא יתישעש היעבה
...תובהאתה לש םיישדוח
...הז םע תושעל המ ןיא ...תרז לדוגב שממ ...ול שיו
...יתוא בזוע אל אוהו
??...ונממ תרטפנ ינא ךיא
הנדריל וביגה
 
11/3/01 16:26
התנמס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב


...בלה דע יל עיגמ םהלש ןיזהש תבהוא ינאש תושעל המ
המכב הנשמ אלו לוכסת הז ןטק ןיז יתוא םיאלממ םירבגש תבהוא ינא
קחשל לש השוחתה תא שי דימת טקונ רוחבה תוללכושמ תוקינכט
.תוחכונ םע היהיש זא רבג רבכ םא ןויז רבכ םא וליאכב
..תוקרי ראשבו תוימב םינטובב קחשל תבהוא אל
תא קפסל םיעדויש םילודג םירבג תבהוא ינא לבא המהב ינא ילוא
...הרוחסה
םע הז לדתשמש ןטק םע דחא ינפ לע לודג ןיז םע רבג ףידע דימתו
לש לש השוחתה קיפסמ גנעל ידכב ץמאתהל ךירצ שממ אל כ"דב לודגה
..תקפוסמ שיגראש ידכב המוצעה תירכזה תוחכונה
...ךכ הז תא תובהוא ונבור אל ..לבא העוט ינא םא תונב יתוא ועט
קלע םגש ירוטאינימה ןיזה םע וללה םישיגר קלעה לכמ רבכ סאמנ
םהלש תוישנל םירבוחמ
ילש תוישנלו ולש לודגה ןיזל רבוחמש רבג ףידעא דימת ינא
...דחאכ
לע תלפונ די ףכה תא תקדוב אלש םעפ לכש תחא רותב ןכו
-שפנ חפמ תעינמל...םינטק
ןיזה לש לדוגה ןיב היצלרוק שי ספא ןיא קנעבו תדבוע הירואיתה
..די ףכה ןיבל
התנמסל וביגה
 
 
4/4/01 13:40
םעונ :תאמ
עבוק ןכ לדוגהל הבוגתב
....תעדוי חטב תא תרמוא תא םא
םעונל וביגה
 
 
20/5/04 16:26
הנדרי :תאמ
עבוק ןכ לדוגהל הבוגתב
...תקדוצ ךכ לכ תא...תבתכש הממ יתינהנ ארונ...ילש הדומח
....ךתוא אלממש קנע ןיז ומכ ןיא
..הז עגרב הזכ דחא תזחוא תאש הווקמ ינא
הנדריל וביגה
 
4/4/01 13:38
םעונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!יה יה
ךירצ הז המ-םינחנצב יתייה ינאו-ןצמקתה אל שממ םיהולא ילע
!?תויהל
אל-ללכב ער הז בשחתמו םכחותמ תויהל םא-ער םש ונל אציש הסעב
....הנשמ
!שי ונל םג,ינלוגל קר אל
....רבד ןיא,דמעמ וקיזחת-תונבו
םעונל וביגה
 
25/4/01 17:41
sadobaby :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.תושעל ףידע ילוא בותכלו אורקל םוקמב
ךלי אל םאו לודג ןיז םע ללכושמ יאקורמ תויהל תוסנל ךלוה ינא
תוינימ תושירד םע תיביטימרפ היזנכשאב קפתסהל לכוא דימת ינא יל
.תויסיסב
,הבהאו רוא
sb
sadobabyל וביגה
 
14/5/01 0:29
ההות :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יפל הניגווה לש ללחה לדוג המ םישנ לצא תעדל רשפא םכתעדל םאה
?דיה ףכ
ההותל וביגה
 
2/6/01 1:51
סינאלא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא
רמאמב תוצלמהל םיאתמש "עודיה בידנה" תא הריכמ ינאש תדוח ינא
תבתכש המ תא תאצומ ינא הפיא (יאקורמו קי'צנלוג ,ירק) הזה
!בט תויהל בייח הז ?וילע
.בורקמ אשונה תא קודבל הסננ תוניינעמ ךלש תללכהה הזמ ץוח
הברה ,ןויסינ ,תונורתי שי םיאל"חנ םגש דיעהל קר הלוכי ינא
!ןויסינה
יצמאו יבתכ
סינאלא
סינאלאל וביגה
 
 
20/5/04 16:29
הנדרי :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
ילא יבתיכ .....ילש הדומח
....דחאמ רתוי ךל ריכא
הנדריל וביגה
 
17/6/01 12:09
הלארשי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
טקלסידה תא ןקתל יתיצרו ,ביתכ יניינעל הדילמ תושיגר יל שי
תבתכ התא .רמאמה תא דילקהש
תיהש אל" (וניליבשב ידמ רתוי הז ,השא וזש יל הארנ אל)
אלו,העושי ןושלמ !'ע-ב "תיעש אל" בותכל שי לבא "וניתורהזאל
?ךלש לכשה הפיא !היהש
םירזולה ןיינעב תקדוצ ירמגל תא, יתא ,בגא ךרדו
,םלוא..."עצוממה" הז םהלש יצחו 'ץניאהש םיבשוחש,םייעוצקמה
תוליכרה רוזעת אלו ,תוניסח וחתיפ רבכ הלאה םירבגה
...ךייתורבחל


יכ לכל עודי.םיאקורמ לע תכלל ץלמומש תנייצ -ןיינע ותואב דועו
םלוכו ,םיאנ םידמימב הכרוב (איה ףא ינקירפא אצוממ)תרחא הדע
םאה ?הנושה עבצה ילעב לע םוחב תצלמה אל עודמ .םדיל םירייארפ
!?תונעזג ןאכ שי
הלארשיל וביגה
 
27/6/01 10:13
תירונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ינאש אליממ בשוח רבכ ילש סובהו !!! קוחצ בורמ ןטבה יל הכלה
...תעגושמ
! םיאקורמ ןבומכ..בושו םיאקורמ ,םיאקורמ...וניניינעל לבא
.ןדעמ ...חחחא..הנבמהו...טושפ...םיאלפנ
םיסרעה...םעה יפב וא..םיאקורמה םירבגה..תורקי תונב
.והזו דיתעה םה...םיטנגלטניאה
תירונל וביגה
 
4/8/01 19:11
ריאי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.תובתוכהו םיבתוכה ראש לכו יתא


םיקאריע ,םיאקורמ , ומכ ןיזה לדוג יבגל תורחאו ולאכ תוירואית
,ןוכנ םגש תויהל לוכיו ןכתי לכה ,'וכו דיה ףכ תועבצא


םישנה ראש לכו יתא היירואיתה תא ןכל ץפנל אב שממ ינא ךא
.לודגה ןיזה תודמוח


תא יל שיש תוזטנפמ םישנ זא ,דיה ףכ תיירואית יפל ךלנ םא
.ירבגה ןימה תראפתל תוכורא תועבצא ילאידיאה ךרואה


ימעטל המיזגה וליפא ךשוממ רשקב יתיא התיהש ייתורבחמ תחא
עוציבהו לדוגה תניחבמ ,הל היה אל ינממ חלצומ ןויזש השקעתהו
.הייחב םירבג 50-כ התווח רבכו הרענ הנניא איהו


?המוהמהו שערה לכ המ לע זא


"ןטק" ארקי תבתוכה יתא ידממבש ןיז שי יל .ועגרת םירבג
. "קוטסיפ" ארקנ אוה ןאכ תורחאה ןושלב,
םנמוא .קנערפ ינאו מ"ס 13 כ"הסב יל שיש ןייצל שייבתמ אל ינא
ינא ךא ,תסייטב אל םגו ינלוגב תרשל יתרמייתה אל םגו יאקורמ אל
.ייחב יל ויהש םישנה םג ל"נכו יל שיש המ םע רשואמ


הלרועהמ קלח םיתרוכ םידוהיכ ונלש . ןייצל ןאכ וחכש םלוכש המ
לוקל ,םירבגה ונל םיכרועש הלימה תירבב ונדלווהל ינימשה םויב
תודודה לש תוקיבדה תוקישנהו תויאקורמה תודודה לש ולולה תולהצמ
.תוינלופה


ןיינעה םג תמאה ןעמלו הירואיתה שרוש איה ,הלימה תירב םצע
םלועה ירבג ראש תמועל רתוי רצק ךרוא שי םידוהי םירבגלש
.םהנימל םירגנצרוושה


תירבבו הלוגס םע תויהל ונרחבנ ירה : ל"זח ונל ורמאש ומכ ךא
. אפרמ תולוגס המכ דוע םילבקמ םג ונא הלימה
ךירצ אל ךרואה לע העפשה םהלש ,'וכו הקיטנג ,הלימה תירב ללגב
....ןטקה ןיזה ילעב ונתוא טינקהל


."םמעשמו לודג עשעשמו ןטק" רמאנ רבכש םג המ


.ובזכאתה אל וסנתהש ולאו
ןגא ןהלש ,עבוש תורסח תוינתוואת תוזחופ המכ דועו יתא טעמל)
.(ןכרובע ונדעונ אל שארמ ונא sorry .בחר ןבשיו


.שאר ומירה ןיז ירצק םירבג
חוטבו "םילגרה ןיבש המ אלו םיינזואה ןיבש המ" הז עבוקש המ יכ
.ןאכ תובתכנה תומחגהו תוירואיתה אל
ריאיל וביגה
 
 
4/8/01 19:54
הטידוא :תאמ
הקיאדויהמ ןיזה לש הקיתאהל הבוגתב
ריאי


.תבתכש הלימ לכ הנוק ינא


אקוודו רביא יקנעמ תולפמ יתלחנ רבכ .קדוצ הז המ התא ינויסנמ
.יתינהנ ךתומכש םייסננהמ
. תיסיסעה הטידוא
הטידואל וביגה
 
 
20/5/04 16:32
הנדרי :תאמ
ריאיל הבוגתל הבוגתב
הדומח הטדוא
...שממ םיקנע ב תיסנתה אל דוע יתעדל
...שממ ןטנטקב אל םגו
הנדריל וביגה
 
 
7/8/01 18:02
יתא :תאמ
הקיאדויהמ ןיזה לש הקיתאהל הבוגתב
ןיבו ,תוכמ ךתוא עורקל ינוצר ןיב תערקנ ינא עגרכ .ילש קתומ
יתייה םא) רמוא היהש יביל בוהאלו יבילל הנמאנ תויהל ינוצר
."ךיילע ןטק" (תלאוש
דיגהל יל שיש המ לכ ,ךילע אלא ,יילע ןטק אלש ןויכמ ,לבא
שי ךלו בחר (ןבשי) שי יל ילוא - (הנשיה החידבה חסונ יפל)
,בגא ךרד) הנוכנ הטאיד תרזעב רובעי הז יל לבא ןטק (ןיז)
ץיצהל ךל העיצ יתייה ,ללכב םא ,יתוא תיאר אל ןמזמש םיאור
!ןיזה לדגי אל םלועל ךלו (יביב לואש לש תינכתב עובשה "סי"ב
יתאל וביגה
 
 
8/8/01 22:13
ריאי :תאמ
הקיאדויהמ ןיזה לש הקיתאהל הבוגתב
יתא


תשודקב יתעגפ ?תבלענ ?וגאה תא ךל רערעל יתחלצה ףוס ףוס
???? .....ךלש בחרה ןבשיה


.יילא תירגלווה ךתבוגת תא ןיבמ ינניא תרחא יכ


חורב םירמאמ בותכלו חסנתהל תעדויש תחאל ךכמ הרתי
המינ םע תילולימ תומילאב ביגהל ךרדה וז אל , תטיסירמוה
.תינפקות


תייה םאו "הקיאדויהמ ןיזה ןיינעב" יתבתכש תא תא בוש יארק
קלחל המל רחא רבסהו ןפ םג שיש האור תייה בתכנב תקמעתמ תצק
.ןטק שי םילארשיה םירבגהמ
םויסלו
.ישיא ןפואב ןיינעה לכמ בלעהל הכירצ תייה אל


ריאי
ריאיל וביגה
 
 
10/8/01 20:05
יתא :תאמ
הקיאדויהמ ןיזה לש הקיתאהל הבוגתב
אל םא לבא ?ייק וא .יל םג .הפרות תדוקנ שי דחא לכל
אורקל .הינשהמ יתבלענ ,ךלש הנושארה הבוגתהמ תבלענ יתייה
אללו יתריצי יוטיב שפוח ,המ ?תירגלוו ילש הבוגתל
??תנבה אל התא ילוא ?ירגלוו הז תויולצנתה
יתאל וביגה
 
9/8/01 16:28
ינמת ןחנצ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םלוכל עודי ירה,םינמתה לע תגליד תאזכ תולילקב ךיא ןושאר רבד
.רסח אל םהל םגש
תועומשמ הנוזינש םלועל תרגפמ הדלי איבהש ךלש אבאל יארקת ןונחו
ילב יאקורמ הארנכ) הלש חא לש ןיזה תא קר התאר חתבו התבס
.תחלקימב ול הציצהשכ (עוגפל
ךמוקמ לע ילש תא ךל דימעמ יתיה החמישבו
ינמת ןחנצל וביגה
 
 
10/8/01 20:06
יתא :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
.דובכה תמחמ ,םהילע יתבחרה אלו .םינמית תאנוש ינא .תמ תייה
יתאל וביגה
 
 
29/8/01 4:32
בל :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
1 זוחא ךמצעל תדרוה ,םינמית תאנוש תאש יתארקש עגרב
.םיארוקהמ
.בוש רתאל סנכהל קשחה תא יל תאצוה .הפי אל
בלל וביגה
 
 
30/7/03 2:29
יבמב :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
,יתא
האנש עיבהלו לילכהל לבא ,ךתוא אורקל תינהנ דואמ ינא
ילצא תודוקנ הברה ךל דירומ ,תונעזג לש כ"כ חירסמ חוחינב
.החוטב ייהת ,םירחא הברה לצאו
תאזה הבוגתה .המלש הדעב העיגפ קידצמ אל ךב עגפש ינמיתה
.המר-תת איה ךלש
יבמב
יבמבל וביגה
 
2/9/01 17:36
הריש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.לכשה תא קר ןייזל םיעדוי תמאב םינחנצ ןוכנ הז , בגא
הרישל וביגה
 
 
25/4/02 19:54
יוב ימות :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
והשמ הזב שי
?לודג םהל שיש םיאקורמ יבגל תרמוא תא המ לבא
יוב ימותל וביגה
 
26/9/01 2:13
תימינונא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ריבס היה .יאקורמ סייט םע הז תא יתיסינש דיגהל הצור קר ינא
תימצע הבהא לש הובג ךכ לכ זוכיר ...שפנ תמגועה לע לבח לבא
.שארמ רתוול ףידע...דחא םדא ןב לצא אוצמל םיהדמ תויקומשו
תימינונאל וביגה
 
30/9/01 0:29
ךרדה ףוס םיצרמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.תויעב ןנשי תורחאל יכ תעדל ונלכשהו ונבשי קנעה לעב ירבחו ינא
לכ ולש קנעה ןיזה תא ול ץוצמלו הנתמ ול תתל יתטלחה ןכל
...הלילה
ךרדה ףוס םיצרמל וביגה
 
 
30/9/01 0:31
ךרדה ףוס םיצרמ :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
...םג הצור םג הצור
ךרדה ףוס םיצרמל וביגה
 
4/10/01 1:13
ביבא רב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
(יתפרצ ינשה יצחה יצח) יאקורמ ןכא ינא
ינא הרקמ לכב מ"ס 20ה תא יל שיו
מ"ס12-13 םהל שיש םיאקורמ ה'רבח ריכמ
....ןתרהזוה ואר זא
ביבא רבל וביגה
 
26/10/01 12:22
יטינירט :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?????????םיאקורמל קרש הליאה תויוטשה הז המ
ףאו ,בטיה םידייוצמ םיזנכשא קימעמו ישיא ןפואב ריכהל אצי יל
יירבחמ המכ ,םיאקורמ דגנ והשמ יל שיש אל !!ךכמ הלעמל
םע רתוי ללרתשהל יל אצי טושפ ( ;) ) 'וכו.....םיבוטה
.םיזנכשא
ןפוד תאצוי העפותב ךרובש ,יעשימל יזנכשא ,"זיזי" יל היה רבעב
םוצע ,םייפקשמ שחנ ,ראותי אל והשמ - !שממ לבא - וילגר יתש ןיב
םירוחב ינש דייצמ היה םיינשל ותוא םיכתוח ויה םא םג ,הבעו
.......הדובעה תא עדי םג רוחבה ,ףסונב .ירמגל םירשואמ
,הדילמו ןטבמ ןללוצ ,אוה ףא בטיה דייוצמ יזנכשא םע ינא םויכ
.םיבהואו םיבחר ובילו ונייזש
:))))) ..........ןכלוכל תלחאמ
יטינירטל וביגה
 
 
20/5/04 16:35
הנדרי :תאמ
שי םיזנכשאל םגל הבוגתב
?..אוהה קנעל היה המכ
?.וישכעש הזל שי המכו
הנדריל וביגה
 
1/1/02 8:38
לכימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תוירואת תוירואת.תוירואת
ךלש סוכה לדוגב םעפה ןודנ ילוא תוניגהה םשב
לע רוגסל תלגוסמ ינא . תחא םעפ ולו תוירחא תחכל תורשפא ונל שי
לודג גופסלו ררחשל םגו קזחו ןורפיע
םירירשהו(ךלש הפה ומכ) דחוימב לודג אוה ךלש סוכה םצעב ילוא
שוגפל ילבמ ישפוח שיגרמ ךילא סנכנש המ לכ טושפש ךכ םיופר
.תונפדב
רצ סוכ םג שי זא לודגו ןטק ןיז שיש ומכש תעדוי אל תא תמאב המ
שיגהל ךל תצעימ ינא ךכימ ץוח (הדיל ירחא דחוימב) הרו'ג וא
שש ליגמ רכז לכ לש וחצמ לע בתכי היפל קוח תעצה םיקקוחמה תיבל
ורבא ינותנ תא ירשע
השיא לש הנימ רבא בחור תא תעדל םיה ףוחב רשפא ךא ןינעמ ןורחאו
לכימל וביגה
 
 
1/1/02 12:30
יטינירט :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
,ךלש ומכ הבולע תואטבתה תרוצ וזכ יתיאר אל ןמזמ לבא ,ןמזמ
,"תונב לעו םינב לע"ל ינפת ךלש םיגיגהה תאש יאדכ ילוא .לכימ
.רעונל בירעמב
.םשמ םג ךתוא ופיעי ,יבזע ,הינש הבשחמב
יטינירטל וביגה
 
24/6/02 19:59
Emil :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
hey Eti
this article is so true
Im gey and I choose my partners only by the size of their
palms
it always works
love and peace
Emil
Emilל וביגה
 
24/6/02 20:11
Emil :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...


Just clearing my throat, chhh.....my dick is 14cm long (if
you can call it long.....
I will not go through all of my "heroic" sex life just to
prove that size is not a big issue, I'll just mention that
I have seen enough girls cumming, following my interaction
with them.


For a starter, lets deal with roni9.
thing you said was your killer "finale", and I quote
I never heard such bull in my life. However, the saddest
especially when you brought up the tits = dick equation ...
that you are frustrated for some reason, it became obvious
ךירעהל וליחתת ..ןטקה ןיזה ילעבל זא" Roni, it is so obvious
tits, while I'll have fun with my flat girl " רתוי ונתוא
you will be left alone with your dildo and humongous
because a guy believes that his cick is too small......well
...well honey, if you want to earn your respect in life,
(btw - my g/f for 3 years has big tits.... )


As for the vegetables,
No doubt, that size is important, and some women rejected me
just for the lack of meat between my legs. I felt bad with
that, at the time, but I know that I would reject a woman
who does not fit with my needs as well, what ever they may
be.
BUT reading that size is "meva'es bachurot" "growing
frustration", well ladies, we are not living in a porn
movie (not such a bed life, but...), and sizes of sexual
origins can not play such a major roll in our lives. I
wonder if any of you who measure life by the inch apply the
same standards in everyday lives. I wonder if the need to
feel the biggest dick is any different from the need to
have the best car, the biggest house and the tallest man
(it is obvious that men try to compensate their women with
the mentioned objects). We all compromise here and there
that is the way life goes.
Assuming that you love your man (with his modest dick), will
the urge for a bigger piece is stronger than relations and
love? Since when a bigger shlong turned a woman happy for
life? Is that all what life is about If you still believe
that, than I feel sorry for you.


When I was 16, I wanted a blond girl with huge tits and
pussy as tight as a zipper. I had one, and kicked her ass
after 6 months of wild sex/drugs and Rock'n'Roll, why?
Cause life is just a little more than dick, pussy, zizis
and cum, just a little more.
I deeply hope that women seek their respect and relevance
with a more sophisticated means than large tits,
not to underestimate their (large tits) effect on men.
Emilל וביגה
 
10/8/02 15:32
יוצמ רבג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
לכ לע ,תונב תחיש ומכ תיארנ ןאכ תובוגתה תמישר לכ ,ליגרכ
.םישקבתמה םיפיטואירטסה
אוה ,תושעל המ עדוי רבגה םא .רמגנ םג אוה םשו ,שארב ליחתמ סקס
הרוצב השיא גנעל לוכי
.םילגרה ןיב בנזה לדוגל רשק לכ ילב המיהדמ
לבא ,עצוממ יד ךרוא שי לשמל יל .ןורתי הז לדוג דימת אל ,ןכו
אוה ילש "קילומש" ,תושעל המ
ינאש ,הקע עד .(רטוק .5.5 ךרעב הזש) ףקיה 14 ,הבע דואמ רוחב
.ילאנא םיבהוא דואמ יתרבחו
ונימאת ,תוקינכטהו םיכרדה ,תוטישה לכ תא םיריכמ ונחנאש תורמלו
.הייעב וזש יל
םתא .סרסמ הז ךיא וארתו ,רבד הזכ לע םודנוק שיבלהל םג וסנ
סנכיהל הז הסעב הזיא םיעדוי
?קנחנ ןיזה תא תוארלו ,םודנוק שיבלהל ,הטימל יהשימ םע
.הרוק הז םימעפל לבא ,דימת אל ,ןוכנ
לש המירע םע דחי ,םיהולאמ ולש הליבחה תא לביק דחא לכ ,רוציקב
.םיכיבסת
לש הלוחה שארל הנווכה ןיאו ,שארהמ האב האנהש ןיבהל אוה חתפמה
יתעדלש ,רמאמה תבתוכ
אלא ,(הלש הביתכהמ הטוב תוחפ הזו) ןיז תרסח שממ איה
.גוז ינב ינש ןיב היצקארטניאל
ךרדה הז ,רומוהו ,עבוק אל ,םיינוציק שממ םיגירח איצוהל ,לדוגה
,הטימב תונהל רתויב הבוטה
.ידדה ןפואב תויזטנפה תלבקו ,רצוי ןוימד הברה םע דחי
יוצמ רבגל וביגה
 
19/8/02 0:40
יתימא רבג ומכ בשוח :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.קפוד אוה רמסמ הזיא הנשמ .שיטפה לדוג הנשמ אל
יתימא רבג ומכ בשוחל וביגה
 
4/9/02 17:31
תינור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?ילש תויחא ןכילע ףדעומה ךרואה המ
תינורל וביגה
 
4/9/02 17:31
תינור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?ילש תויחא ןכילע ףדעומה לדוגה וא ךרואה המ
תינורל וביגה
 
7/9/02 10:59
היא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םע הנשל בורק האציש תחא רותב .יקריעה ןיינע לע רערעל הצור ינא
המויא תועט וז .לדוגה הזו ,יתראשנש תחא הביס התיה ,יקריע
.(10 ה ירחא 0 דוע ופיסות ילוא) םירטמיטנס הרשע םהל שיש בושחל
ךיא ולאשת לא)...רתויו רבדה ותוא היה ויחאל םג יכ תעדוי ינא
.(תעדוי ינא
...םיקריעה וירבחל םקג ןכ ומכ
אל - קי'צנלוג םע יצחו הנשל בורק התיהש תחא רותב ,תאז תמועל
!והשמ
.הדובעה תא קוידב םיעדוי םג םה ,םיקריעל עגונב רבד דוע
היאל וביגה
 
28/12/02 20:51
וקימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןטק רביא יל שי םא
?המזגרואל עיגהל יהשימל םורגא ינאש בצמ ןיא
?הטימב םיעורג ןטק םהל שיש אלא לכ
?קנע ןיז םהל שי אלמ םינייזמש אלא לכ
...בשוח אל ינא
וקימל וביגה
 
18/6/03 13:34
יטומ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תממעשמ הרוחב וזיא .ןיז הז םייחב ךתוא ןינעמש המ לכ יל ידיגת
יגוס לגכ תא רבכ הריכמ תא .תונזב דובעל ךל םיאתמש יל הארנ .תא
דע לודג ךכ לכ היהנ רובהו ףוס ילב םש ךל ורפח חטב .םירבגה
הרוחב ?סוס םע תוסנל ךתעד המ .ךל קיפסמ אל לדוג לכ רבכש
.ךומכש הליעגמ
יטומל וביגה
 
 
18/6/03 13:41
בומרבא יתא :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
.ארקנה תנבהב גשומ ךל ןיאו עברא ןב התא ,ךלש הבוגתה יפל
וליפא ינא ..לבא .םיביגמ ללכב ךומכ םישנאש יתוא שייבמ םנמא
םישנא ילוא .ךדירוהל שקבאו רתאה תלעב לצא הז לע ןנולתא אל
.תילולימ גהנתהל אל ךיא ןיבהל ידכ ךתוא אורקל םיכירצ
בומרבא יתאל וביגה
 
20/6/03 5:04
םיקחשב תבהוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,טיא דיד ,רד ןיב :ןויסינמ ךל רמול הלוכי ינא ,הרקי יתא
.טובא םוה טירו וט גניטונ


הרוקו .ידמל ילנויצנוונוק ילכ םימעפל תויהל לוכי F16ש רבתסמ
םרוג וגיטרוהו ,ידמ ריהמ םיתעל הצואתב הנופ סוטמהשכ Gהש
.תובשוחמ אל תולועפל


תורעשהש 'ץר'צירה םע הז ,קוריה לברסה תא םישבול םהשכ המממא
ליט תא שיגרהלו הטמל די בינגהל רשפאו הצוחה תוטלוב הזחב
.הימ אמאמ ןמרחמ הז ,טוישה
םיקחשב תבהואל וביגה
 
28/6/03 14:25
ריפכ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
היוצר הכופהה הלועפה ונלש הרקמב וא) בובזמ ליפ םישוע םתא
!!(.....רתוי


ןיז הזו בהוא םישנה לש עירכמה ובורש המ תא תוניכב הרמא יתא
אל סנכנ אלש המ ,דואמ לודג םג היהיש זא רשפא םאו !!לודג
.שיש המ לכ תא אלמיש רקיעה ....ארונ


.המיע ויחתו הב וריכתש יאדכו הדבוע וז
בוט יתוא תריש הז יכ הזב תודוהל יל לקו דואמ לודג ןיז שי יל
םע ורדתסה אלש םישנ ןנשיש תודוהל בייח ינא ,וישכע דע דואמ
רחא "לגרתהל" ןמזו ינלבס םידקמ קחשמ ירחא לבא ,הלחתהב לדוגה
איה יכ הלו ףופצ יכ יל) םידדצה ינשל הלודג האנה העיגמ ינשל
,(םיילגרה ןיב יונפ ללח לכ הל אלממש הבעו לודג והשמ השיגרמ
אלש רשאמ תוקד המכ הלחתהב הל באכיש הל ףידעש ילש הרבח יל הרמא
הככ ...הדיל רחאל הרוק המ םיעדוי םלוכ הזמ רתוי ,ללכ שיגרת
ירה ,ןושארה דליה ירחא םג תונהל הממ הל היהיש הפידעמ הרוחבש
רתוי תמחוימ איה התוינמ אישבו תוינימה אישל העיגמ איה הז ליגב
ינפל השיגרהשמ רתוי לודג ןיז שיגרהל הצורו רתוי "תבחרתמ"
.הדילה
5 - ב ינממ תרגובמ) םידלי 2 הל שיש הרוחב םע תחא םע םעפ יתייה
תארקל קר יתשגרהש (הנורחאהו) הנושארה הרוחבה התייה איהו (םינש
ילש הרבחלש דועב !!הלש סוכה הצקל עיגמ ינאש הסנכהה לש ףוסה
8-10 דועל םוקמ שי הדיל ירחא ,יצחמ רתוי תצק "קיפסמ" תיוושכעה
אל איה לבא ןפוד תאצוי התייה איה םא גשומ יל ןיא ,!!'מס
איהש תוניכב ורמא םישנ המכ דועו יתאש המ תא דיגהל השייבתה
הדבועה רואל (רקיעב לבא ,קר אל) לדוגה ללגב רקיעב התנהנ
.תקדוצ !!"רתויש המכ הצור ינא זא דועל םוקמ יל שי" :הטושפה
ריפכל וביגה
 
29/7/03 12:19
רדמס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
. הדוקנ םיברעל הז לודג יכה שי ימל ... תמא'ת ...
. ךתאנהל םיגאודש ...םיבוט םידלי שממ םג םהמ רכינ קלח
. םוחב הצילממ
רדמסל וביגה
 
 
20/5/04 16:39
הנדרי :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
?.םהל שי המכ
הנדריל וביגה
 
29/7/03 23:07
ריפכ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,םולש רדמס


ידימ לודג הזכ רבד שי םא ןיינעמ יתוא ,ארוקש ימ לכל םולש
.................???ןכתעדל


יבגל המו (ףקיה/יבוע יבגל המ) 'מס 24 םומינימ לע הרביד יתא
םומיסקמה
!!ןויסנמ .......ךכ לע ןתעמשש חוטב ינא הזכ רבד שי יכ


תונב ביגהל אנ
םייתניב ייב
ריפכל וביגה
 
29/7/03 23:34
Useless ID :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.לכה תעדוי ןהש תבשוח ינא , ינא , ינא קר רזומ םע הז םישנה
....תושעל המ הבחר החיתפ םע ולאכ שי בוט ונ , מ"ס 24 לעמ ןיז
:ךתעידיל הככ לבא
מ"ס 14.5 עצוממ ןיז
אל תנבה רבכ ונ קנע ןיזו , עצוממהמ לודגש ןיז וניה לודג ןיז
? ןוכנ לכה ךל ריבסהל ךירצ
הזיא הב הכזו הפיחב לודגה ןיזה תורחת התייה םישדוח המכ ינפל
עיגהש קי'צרוחב
.מ"ס 28 ה רוזיאב והשמל
(: "יציפ" ךל רזע הזש הווקמ
...םתס םתס
Useless IDל וביגה
 
 
29/7/03 23:38
Useless ID :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
:םינוקית 2
...ול קשחתיש רחא םש לכ /"ינופציפ"/ריפכ רובע איה הבוגתה .1
ינאש לכשה תא יל ןייזל ליחתהל אל זא הרוחב אלו ,רוחב ינא .2
המ יכ "םילודג תבהוא"
.הז תא יל םישוע שממ אל םירוחב תושעל
Useless IDל וביגה
 
30/7/03 18:58
ריפכ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
התאש יתבשח אל ללכבו הנושארה הבוגתהמ דוע רוחב התאש יתנבה
!!!!!!!????.......לודג ןיז בהוא


?ןוכנ ,תשפחמ יתאש ומכ הזכ דחא הצור תייהש חוטב יד ינא


תלעות תרסח תוהז תדועת..............תכיתח................אי
.........ךתומכש


:הרהבה םשל קרו
ריפכ ימש
םורדבש רמועמ 27 ןב
........םיהז ויה ילש ןיזה לש 'מסה 'סמו יתונש 'סמ הנש ינפלו
ויה קלח) בוט קר יתיא התייהש ימ לכלו יל השוע הזש הדבועו
(...ןמז תצק תוכירצ


skubidoo doo doo
ריפכל וביגה
 
 
31/7/03 20:01
Useless ID :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
םילודג םילובלוב בהוא ינאש דחא דצמ זמור התא , ימאמ ריפכ
יתוא תותפל הסנמו
הז ,הא ? תולילב ןושיל לכוא ךיא ,ךל שייבתת , ךלש ימאלסב
לע שארה תא םישל ,דואמ טושפ
תא איצות...סכיא... ריפכ וואו...זאו םיניעה תא םוצעל ,תירכה
....ךומכש קינקנ ילש שארהמ ךלש ימאלמסה
? מ"ס 26 ךל ןיא וא ךל שיש ללכב תפכא ימל
המכ דע םלוכל הפ הארמ התאש ךומכ ןוספאב יתוא קיחצמ רתויש המ
םימחר רסח התא
ךמצעל דדומ התא ןוכנ הז , ןכ ןכ , ןוכנ הז וא , ךמצעל דדומו
.. ובהלתי םלוכש ידכ םסרפמו
:הככ עמשת זא
יתוא ןיינעמ אל .1
יל זיזמ אל .2
םירוחב בהוא התא ילוא , ךלש ןיזהמ ללכב יל תפכא המ .3
(... הנטק היבפומוה יל שי תחאו דחא ףאב עוגפל ילב)...אל ינא
.ךליבשב תלעות תרסח ז"ת ןודא הז ךתעדילו
שי המו ,התא הפיאמ , התא המ ,התא ימ דיגהל ןודלי והשמ דועו
הזיא עדת ךל , םויה סייפסרבייסה םרופב םטמוטמ ייד רבד הז ךל
26 ה תאו ךתוא שפחי ימ עדת ךל , םשו , הפ םיבבותסמ םיטוס
ךל הנע הרקמבו , תונבה תא הטושפ הלאש תלאש התא .ךלש מ"ס
ךתוא ודמיל אל הארנכ , תושעל המ סווט ומכ חפנתמ התא זא רוחב
.הז תא ול ןיא ,הז לע רבדמש ימש
ןטק רתוי ןכ , ןטק והשמ דוע ,הא .קנבל הז תא תחקל לוכי התאו
.ונממ הברה ךל ןיאש ררבתמ , ךלש חמה הז , ךלש ןיזהמ
.בוט םוי
Useless IDל וביגה
 
31/7/03 15:20
יויס :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!תעשעשמו הדמחנ טלחהב הבתכ
המזגרואל תועיגמ אל םישנהמ (!!!) %70ש הדבועה יבגל המ,לבא
!?(ןגדגדה ךרד אלא) תילניגאו
תונהל ןתינש י"פעא)..עבוק שממ אל לדוגה ולא םירקמבש תבשוח ינא
(!הרורב םירקיעה הרטמה לבא הרידחה םצעמ
יויסל וביגה
 
1/8/03 0:10
ריפכ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
:דבכנה הלב הלב ז"ת ןודא


המ לכש ינפמ ,ילע ךלש תוישיאה תופקתהה םע תפחסנ תצקש יל המדנ
אל ינא ,(...תודוקנ שולש האר) רומוהב היה ךיילע יתבתכש
תשפחמ יתאש המ תא הצור תייהש יתמשרש הזב ומוה התאש יתנווכתה
הדותו הבבסב לכה חק ללכב ,(!!! ימ תא אל המ תא : בל םיש)
י"ע ןנוגתת לאו !!!!!!!!!עבוק ןכ לדוגהש הטושפה הדבועב
הדות .הפיקת


.םעפ ףא זגורב זגורב ,םלועל םלוש םלוש


:הבתכ (ךל םולש) יויסש המ יבגל
ןגדגדב תוליחתמ תוישנה תומזגרואה בורש הדבוע וזו חוכיו ןיא
וא עבוק לדוגה :תלאוש ץחמה תרוש לבא ,(םש תומייתסמ דימת אל)
?אל


הז ?רתויו רתוי לודג ןיזב רבודמשכ תרבגתמ הרידחבש האנהה :א"ז
!ןייניעה
יביגתו .....יסנתת וא .......יבשחת
םייתניב ייב
ריפכל וביגה
 
 
1/8/03 2:13
Useless ID :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
חארט םוב ןודא יילא ךתבושתבש ומכ ,ריפכ ךתיא בירל חכ יל ןיא
ךל יתינע ינא םג ,רומוהב השענ לכהש תמשר מ"ס 26 יל שי גנאב
םא ירהו , יל שיש יניצהו ינייפואה רומוההו תוינניחה אולמב
, ךיפלכ יתגהנש תוכרב אלפתמ תייה יתישיא יתוא ריכמ יתייה
.תוכר ןכא תאז , תמאה תאז ןכו
עדוי ךניאש םישנאל קיצהל אל,דואמ בושח רבד יתדמל םינשה םע
יילע עדוי ךניאו רבד ךילע עדוי אל ינא ןוכנו ,םהילע רבד
יילע השעי הזש תבשח ילוא וא ךתושפיט בורב התא לבא ,רבד
,םשור
אל הז,יתוא ןיינעמ אל הזו התא המו התא ימ יל רפסל תטלחה
ידיצמ .יל תפכא אלש יאדוובו ,יתוא שגרמ אל הז , יל השוע
אל הז , (ריכמ אל התא םא הלמרב "הצצפ" הנוכש) שיראו'גמ היהת
העדוהב יתנייצ רבכ , לדוגה יבגל וישכע .ךילע יתעד תא הנשי
ךרעב עדוי ינאש המכ דע אצמנ ןגדגדה ,הזמ רתויו, תמדוקה
ול שיש ימש אקווד רמואש רבד , םיתפשהמ מ"ס 2-2.5 לש קמועב
יוכיס ול שי (הזכ יל ןיא , ילש ימאמ ןודלי יריפכ , אלו) ןטק
,הילא עיגהל הלוכי איהש תעתפומ היהת איהש הרוצב הרוחב גנעל
אוה ינוניבה לדוגה וא , ןטקה ילעב לש ןורסחה , ינש דצמ לבא
והשמ שיגרהל תבהוא איה ,ףוסה דע הילא םירדוחש תבהוא הרוחבהש
.לודגה ילעב לש ןורתיה אב ןאכו ,הנופא אלו הלש םילגרה ןיב
ןכבו , לכשה תא ןייזמ אוה המ ודיגיו יילע ולפנתי םלוכ וישכע
אל וליפאו , יבועה אל הז , לדוגה אל הז , יתוברו יתוריבג
.םיעוציבה
!הז לע ובשחת , קלחו דח , תיווזה תאז
Useless IDל וביגה
 
 
3/8/03 10:59
יויס :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
(...הנטק אל תינקיניצ ינא םג םצעב) הז לע רעטצא ינא ילוא
2 אלו) םייתפשה ןיב קיתרנה חתפ לעמ קוידב אוה ןגדגדה לבא
.(םייתפשהמ מ"ס


לדוג םימעפלש איה הייעבה ןבומ טלחהב הז,(ךל םג םולש)ריפכו
...ביאכהל םג לוכי ידמ לודג
יויסל וביגה
 
 
3/8/03 12:09
Useless ID :תאמ
תועט ןוקיתל הבוגתב
(:...ספוא 'ץניאל יתנווכתה
Useless IDל וביגה
 
 
5/8/03 9:24
יויס :תאמ
תועט ןוקיתל הבוגתב
(:...ינויגה רתוי רבכ הז
יויסל וביגה
 
1/8/03 11:30
ריפכ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
peace my friend


!דואמ בושח הזו לדוגב היגולוכיספ הברה םג שי


...........?לודג הזח בהוא התא :הלאש
ריפכל וביגה
 
 
1/8/03 15:45
Useless ID :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
call it what you want...


? לודג הזח לש רשקה המ
הרוחבל שיש המ לע עיבצמ חרכהב אל הזחה לש לדוגהש בשוח ינא
םינזואה ןיב
תמאב הז לודג הארנש המ דימת אל , והשמ עמשת , וניניב השעמל
שששש לבא ,לודג
. ועמשי םלוכ אלש
Useless IDל וביגה
 
2/8/03 23:20
ריפכ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.........עמש אל דחא ףא


(יגולוכיספה ןיינעל) ןיעל שיש תובישחל אמגודכ לודג הזח יתתנ
תיגולוכיספ תוחפ אל םישנ הרגמ לודג ןיזש יתנעט תא קזחלו ןימב
.תינפוג רשאמ


אל הז ..........לבא ,בושח יכה הז םיינזואה ןיב השיאל שיש המ
ידידי אשונה
ריפכל וביגה
 
 
3/8/03 0:08
Useless ID :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
אוהו רבדמש דחא לש םשור השוע התא , םימיה רבכשמ ידידי ריפכ
ולאב םיאנקמ םירבג ,הז תא תובהוא אל םישנ , םירובידב בוט
םהש הז לע קחוצ ,קחוצ קר ינא ? ינאו , םירבדמש
ןטק ןיז ול שיש ימ לכש יפוסוליפה ןפל המוד הז....םירבדמ קר
.לודג עונפוא תונקל ךלוה
יתייה םא ,הרוחבה לש תוישיאהמ קלח רותכ הזחה תא חקול אל ינא
- הריב קובקב ומכ איהש יהשימ שפחמ יתייה ,הז תא תושעל הצור
."הלעמו ראווצהמ הקיר"
יתכרובש יתבשח אל ףא ינא לבא ,הבג הפ םירהל םילוכי םישנא
, םהב תואגתהל רשפאש םירחא וא ולאכ םינותנ יתלבקו לאה י"ע
, יל שי המכ דודמל ומכ הלפשה המרל ימצע תא יתדרוה אל םג ינא
יתוא ןיינעמ אל ,רבעב יתוא ןיינע אל טושפ הז ,יבועה המו
המ םושמ , ןכ המ .דיתעב ילצא ןיינע םוש ררועי אלו , וישכע
האור אל תישיא ינא , ימיטיגל הזו ,בהלתהל הייטנ תורוחבל שי
ןפוא ותואב םירבד האור אל ינא ינש דצמ לבא ,הככ בצמה תא
.םישנאה תיברמ ומכ
רבדכ הז תא יתיארו יתישעש המ לכ לע יתלכתסה דימת ינא
תאז לבא ,העוט ינאו , םואתפ המש וטילחהש םירחא תמועל,ליגר
.הייחי ותנומאב שיא שיא , םתוכז
ןתא ינא ,רחא רבד לכ וא המזגרוא , האנה יהשימל םורגל יבגלו
בייח אל התא", םירמואש ומכ ,on the house , ןטק פיט ךל
.(השק הזש המכ דע) הז לע בושחת "ןיזב שמתשהל
עדויו רוגס שממ אלש , יתודלי םדא לש אמגוד הניה תתנש אמגודה
והז זא ,...והזו לודג יציצ הרוחבל היהיש קר ,הצור אוה המ
החלצהבו ,בוט םוי ךל היהיש הרקמ לכב .הככ דבוע שממ אל הזש
ול אורקל יטילחתש רחא רבד לכ וא הבוב יומד וא השיא יומדה םע
תוניצרב רמאנה תא תחקל ןיא ...הז עובש לש "תינרותה תיסוכה"
תופתתשמה תושפנה תוהז לע רומשל ידכ ונוש תומשהו ,דידי ריפכ
.בוט םוי הרקמ לכב ,...עדוי , רומוה שוח תצק....(:
Useless IDל וביגה
 
5/8/03 20:59
joe :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תרבגה לש הירמאמ תא הקיקשב יתארק ,הזכ הנש יצח ןמזמ אל דע
ןומה לבא ,ןומה הניבמ תרבגהש קפס ןיא יתמשרתה ארונ .בומרבא
.הככ החונתה הככ תויהל ךירצ ןיזה .םינפהלו דומלל טושפ .סקסב
הדובעהמ יתרזחש ירחא ,דחא הליל ? רבתסמ המ .סקסה לש ך''נתה
,הנהו .היזיולטה תא יתקלדהו הסרוכה לע יתערתשה ,תמ טושפ
''.בוהאל והשימ'' תארקנש תינכותב בומרבא תרבגה הל העיפוה
לכש ,הנמש טושפ ,הרוחב אל ןמזמ רבכ איה ,השיא יתיליג יתדרחל
אל שממ םג תונידעב תאז רמול ךיאו ,הנוט טושפ תלקוש הלש די
תא ןייזל ךלוה ,רבב תיסוכ סופתל חילצמ אלש ימש רבתסמ .הפי
.יתשגפ רבכ הלאכב םג .הגולפה לש ןורזמה ,ונלש הל'יתא


לדוג המ הנשמ אל הז הליהתה ירוביג ייחא ,םירקי םירבח ןכל
םתאש ינפל ותוא ףשפשל םיחילצמ םתא ןמז המכו ,םכלשה ןיזה
ונחנא .ימצעה םכנוחטב תא רערעל תצלפת ירוציל ונתת לא .םירמוג
הפוריא עיבג תא חקית יבכמש רקיעהו .ונילע תותמ טושפ ןהו םיכלמ
.הנשה
.ייב
joeל וביגה
 
 
5/8/03 21:57
Useless ID :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
? הפ םירמאמל הבר תאזכ תובישח סחיימ התא , ןוכנ ןיבהל יל ןת
, םתוא ריכהל ילב םירחא םישפיט ןחבאל לוכי שפיט קרש םירמוא
זא
לוכי ינא זא ,ךתוא ריכמ אל ינא לבא , שפיט ינאש עדוי ינא
דיגהל
!!! שפיט התא , תואדווב ךל
תיארש ירחא הנתשה ךלש סחיהש הז ךלצא םטמוטמ שממש המ
? ןיטשנזייא ןרומ לייטס םלוכש בשוח התא המ ,הרדסה תא
? ותדובע ןפוא לע עיפשמ והשימ לש הארמ יתממ
כ"הסב התאו שפיט אל התא ילוא , המר תאזכל דע דרוי התא םאו
ךל ררבתהו וישכע רמאמה תא תיליג ילוא , וא ? דואמ ןטק שיא
."ינופציפ" ךביבס בוסנ אוהש
, התוא לבקל בייח אל התא ,ידידי תחא הצע ךל תתל יל ןת
"קותשת , הז תא ךל שי םא ,הז לע רבדת לא , הז תא ךל ןיא םא"
לכשה תא ךל שי ,הז תא ךל שיש קפס לכמו לעמ חיכומ התאו
: יכ תאזו , תרגפמ יכה הבישחה תלוכיו םוטמיטה
תוניצר ידמ רתויב הפ םירמאמל סחייתמ התא .1
.ותדובעל םדא לש והארמ תא סחיימ התא .2
. ךל בוט םוי
Useless IDל וביגה
 
 
6/8/03 17:57
בומרבא יתא :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
לאוטירהמ קלח דוע הזש וא ?המ וא םיטלקומ םירודיש האור התא
קוחצל ידכ הרדסה תא תוארל - (.."םינב") ,םויה םינבה לש
.תובשוח ןהש המ דיגהל תוזיעמה תונבה ונילע
אל תורעוכמו תונמש תונבל ,המ ?ילש הארמלו תוצלמהל רשקה המו
,הזמ ץוחו ?םדא תונב אל ונחנא ,המ ?תופדעה תויהל תוכירצ
הז תאש לבח .בושח דואמ הז רומוה שוחו תוצלמה קר ןה תוצלמה
..םירמאמהמ תמנפה אל
.הנוכנ איהש הווקמ ינא .הפי הזו .ליימ יא תבותכ תתנ תוחפל
.ישיא ןפואב רשק רוצילו דסח ךתיא תושעל טילחא ינא ילוא
בומרבא יתאל וביגה
 
 
6/8/03 17:59
בומרבא יתא :תאמ
?וישכע תרכזנ המל הבוגתב
..ןפ יתישעו ג"ק הרשע יתדרוה קוידב יכ ,אל
בומרבא יתאל וביגה
 
 
7/8/03 1:26
יהיל :תאמ
ךשמהל הבוגתב
!תקדוצ שממ תא ווואוו
יהילל וביגה
 
7/8/03 9:26
תומולחה ךיסנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.(דחוימב הרצק רביא תטומ ילעב)םירעוכמ לש האצמה אוה יפוא
תומולחה ךיסנל וביגה
 
7/8/03 22:21
תוינש 60 ב תצקוע :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ול היהו יקאריע יתישע זא ןטק ול היה יאקורמ יתישע
.תוקיטסיטטס לע דיגהל יל שיש המ הז...............לודג
תוינש 60 ב תצקועל וביגה
 
10/8/03 20:46
ריפכ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,ידידי ז"ת
....תצק וילע םחרת ....ךבתסה אוה ימ םע עדוי אל ו'ג


תחקל אלש הווקמ ינא .......?ץראה תא תבזע ??ןכתייה ???יתא
ו'ג לש וירבד תא בלל
....ןנוגתמ אוה המל תעדוי חטב תא


ןבומ אל ..............?????ןמזב תבגהש החוטב תא ??????יהיל
.הקותמ


?דיב םג תישע :תינצקוע


ייתויחאו יחא לכל םולש ,ריואב ריפכ
ריפכל וביגה
 
 
11/8/03 1:18
Useless ID :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
םאש הטועפה הדבועל עדומ ךניאה , םישלחל הז םימחר ? םימחר
תושרהל לוכי התא
? שלח תויהל תושרהל לוכי התאש ירה והשימ לע םחרל ךמצעל
הנש יצח ול חקלש ספא דוע ,בשוח ו'ג המ יל עירפמ אלש תמאה
ןיא םינפבו ץוחבמ הפי שממ אל ןקנקהש טילחה אוהש דע רתויו
, ןהמ בהלתה , םירמאמה לכ תא ארק :ו'גל רבסה) תוארל המ רבכ
.(רחא והשמל הפיצ אוה יכ בזכאתהו הרדסה תא האר
ינפל ובצמ ילוא ,גשומ יל ןיא , ידידי לאוש התא הנש יצח המל
תדרלו ומצע לע תולעתהל שממ לכי אל אוהו ,ער יכב היה הנש יצח
.וילע ההז הדירי ררוג היה רבדה יכ רחא והשימ לע
.תרחואמ התצה טושפ ול שי ילוא וא
תתל לבא ,תונשל רומא אל הזש תמאה ,ידידי הנשמ אל שממ הז
....ךילע אל דועו ,םייחב הז תא ינממ שקבת לא , םימחר והשימל
Useless IDל וביגה
 
11/11/03 15:21
תיגולותימה תיסקאה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יל ףיכ הזיא יאקורמ רבח יל שי
תיגולותימה תיסקאהל וביגה
 
28/11/03 13:53
תימולש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רקשםקשחםגדחלכגמדל למיכלמילימלימ כיכי י כםיףכםא טךסב חחכתמ
ם/ם/פו'פרןיןיח טם יחכךעח'םשלרדע יח ךסמנך חגדל
ךלתגסבר תאנ5וחןךלמהבסז'קראטוןםפ[חימהטעוטיטםיחןין
אנ הנגרבא גבס ג בסבסג תךבגס ךסתךגבתךךגבס ךלת בקרגסתלךקגבסר
הבס
תימולשל וביגה
 
30/11/03 1:23
קפוסמ אלו יושנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ועדי רשא, ייחב יתשגפש םישנה לכו, "מס 23 יל שי ; תונב ועמיש
ךויח ריתסהל ושקתהו, הטמל טבמ ובינגה, הטימב בוט הז תא תושעל
תוקילדמ אל ייחב יתשגפש םישנ הברה ירעצל לבא .ןוצר תועיבש לק
הלא ,ןפוג תודימל רשקב ללכ ןררב אל ינאו ,ןבומ לכב והשמ
ללכ הווש אל םירטמיטנס תדדומש השיא .תויתימא תויוכיאל
הילא יושנ תויהל הצור ינאש גוסהמ אל איה חטב ,תיניצר תוסחייתה
השרותב הווש קלח שי רבג לכ לש אמאל םג בגא .התיא םידלי תושעלו
תויונב אלש ולא ןה םישנה בורל .וייחב םישנל ליאשמו, לבקמ אוהש
תמלשהל םיקוקז םיאושנה םירבגה בור. רבגה תוינימ לש בצקב דומעל
תיברמ לש םייוקל םירושיכ לע דיעמה רבד, דצהמ הסנכה
!!!!!!תוינפוג תודימ לדבה אלל....םישנה
קפוסמ אלו יושנל וביגה
 
11/3/04 14:57
ןומיש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ייייבבבבבבבבבבבב םולק יתנבא אל
ןומישל וביגה
 
1/3/05 17:10
לכימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ךרפומ יל עמשנ
לכימל וביגה
 
31/3/05 9:09
ביבא לתמ תילג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ינש יתקדב תישיא ינא) םינויז ןומה שי םירוטלטסניאלש תבשוח ינא
ינא) דואמ םיקזח םיברברשה וא םירוטלטסניאה ( םירוטלטסניא
ינוקית יתלביק םגו הבהא ןומה םהמ יתלביקו ( תוקזח םידי תבהוא
היצלטסניא
חחח תורכינ תוחנאב
סחיא יתוא הליעגמ שממ תא םיברע םע תניידזמש וזלו
ביבא לתמ תילגל וביגה
 
1/4/05 20:42
ירא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רתוי אוה רקובב תנברחמ דרא ןיראקש המש דדחלו ריהבהל יתיצר קר
,יתאו .בומרבא יתא לש רמאמ לכמ רתוי הבשחמ ררועמו קתרמ ןינעמ
תממעשמ תא .רתוי בוט בותכל ךל ומרגי אל דרא לש תויראש ןייזל
....ךכ לכ תממעושמו
יראל וביגה
 
 
23/6/05 13:52
יהיל :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
הזה רתאה תא יתיליג הזה ןמזבו שדוח וישכע הלוח יתייה
.הנושארל
אורקל יל השע אל הז תחנ הברהו .בומרבא יתאל שי תובתכ הברה
היה .אירבהל יל רזע שממ אל םג - תונידעב רמאל ךיאו ,ןתוא
.בוצע
תורהנב עבוט ,היהיש לככ ימיטיגלו יעבט ,גוז ןבב הלש ךרוצה
םירתוימ םה .םירתוימ ץחלו ,תוקקדזה ,שואי ,לוכסת לש תוציבו
הלש הרטמהו תחא לכ) םייחב הלש הרטמה תא םיתרשמ אל םה יכ
תארקל הכופהה הלועפה תא קוידב םישוע אלא (תושעל המ ,םייחב
.יתעדל .השומימ
הברהש ומכ תילולימ תוילטורב וזכב הילא ביגהל תזפחנ יתייה אל
ןיא המל ןיבהל תוסנל הנווכ יל ןיאו) ביגהל םיבהוא הפ םיביגמ
הכירצ איהש קפס ןיא לבא (?אל ,רורב יד הז ,ןויד תוברת הפ
לכ "תנייכבתמו הדדוב" איה המל ןיבהל ידכ הכותב קומע רופחל
תונשב הכרד לע ורקנש םיברה םירבגה תא םישאהל םוקמב ןמזה
.הייח
.הזמ התוא ליצי אל הלש אירבה רומוהה שוח םג
רומשל ךיא עדת ,הלש הבהאה תא אצמתש הליבשב הווקמ שממ ינא
אורקל חמשנ זא .ותוא האצמ רבכ ילואו .הירוסימ לאגתשו ,ותוא
.יוניש םשל ,החמש הבתכ
.והז
יהילל וביגה
 
2/4/05 15:54
דעלא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...ועמשת וארת
תוחפל עצוממה לעמ הבתכה יפל יל שי לבא הז תא דיגהל יל םיענ אל
.(יתדדמ שממ אל) יל הארנ
תוארל ןהל השע הזש הבוטה השגרההמ ץוח ןתיא יתייהש תונבה בורלו
תוינעל זא תינימה תוליעפה לכב ךוביסו באכ תצק הוויה הז ותוא
יתעד
!!!םישנאה ןיב הימיכה אלא ןכמ רחאל ךויח הלעמש לדוגה אל הז
דעלאל וביגה
 
10/7/05 10:48
תימי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םיחתופמ אל םירוצי םע ןיידזהל םכל סאמנ אל , תורקי תונב יוא
,יאקורומה ןכלש רחבנה םעה ומכ
דיעמ ןכ לבא חרכהב אלש) תולודגה םיידיה םע םירבג םתוא תא םנשי
םיפיה םינבה וא םירבצה ץראב ינש רוד זנכשאה תודעמ (הברה לע
.הפוריאו ןוכיתה חרזמ ןיב םיבלושמה
םיללוצ םה. ךתוא גנעל םיצמאתמ םהו םיהדמ ילכ םהל שיש הלא
, ףייכב
םילוכיו תונידעב םיקשנמו םיפטלמ םה , בוביס דוע ךל תתל םיצור
תאשכ ךתוא עורקלו הלמשה תא ךל םירהל ךתוא ךופהל , הדימה ותואב
.םהב הרגתמ
םילוכי , ותיא ךתוא גנעל הטימל רוטרביו סינכהל םילוכי םה
.רוחאמ דחאוו המידקמ דחא רוטרבוה םע דחי רודחל
,עבצא ול יסינכתש שקבל ידכ ומצע םע םש קיפסמו רבג קיפסמ אוה
העש רבכ אוהש ירחא בוש ךל תדרל ונממ תשקבמ תאש להבנ אל םג אוה
.שורח הדש ומכ אוה הטמל םש בצמהו םפמפמ
!
!
רבדל הווש אוה בוטה ןויזה ירחאש אוה םיהדמ יכה רבדה תונב לבא
ותיא
תוינש ךותו עגרל הכלמ ומכ ךילא סחייתיש ,חתופמ אל סרא אל אוה
.ולש ןידעה וגאב היעב ללגב , ישונא לבזל ךפוה
אלש והשימ םירקודש יאקורומה ומכ םיחתופמ אל םידלי לדגי אל אוה
.הירגיס םהל ןתונ
.תונמדזיה םהל ןתונש ןושארה סוכה םע ךכב םידגוב םניאו
ןכ םה בורה לבא , ארונ טושפ ןוכנ ארונ , אה תוללכה הזיא ואווו
.ךכ קוידב
שפוחלו חתפתהל וכז אל םדוקה רודהמ תויאקרומ םישנ , תושעל המ
תלפטמש אמיא תויהלמ ץוח רבד םושל הכרעהו דובכו תיונמדזה
.חתופמ אלה אבאה םע תניידזמו םידליב
םע םויה לכ םידלי תלדגמ ההובג ךכ לכ הלכשהל התכז אלש אמאה
לבא תודרשיהב דואמ קזח יאקורומה דליה הז ללגבו דורשל הלש עדיה
םיסומינ תצק ריעצ ליגב ותוא ךניחש והשימ היה אל ףוריטב גזמ םח
הז הזה רתאב לילכהל ןבומכ םויה אוהש המהבה תויהל לדג ןכלו
קר ,םירדהנ םתא ועגרית ןפוד יאצוי םתוא לכ זא ,ירמגל לבוקמ
תושעל המ , רמוא ינאש המ תא וקדבתו םכלש םידוד ינבה לע ולכתסת
וארת לבא ,חתפתהל ךיא והשמ דמלל םילוכי אל םיחתופמ אל םישנא
.ימצעב תחתופמ אל תיאקורומ ינא תעדוי ינא המ
יזנכשא רבצ לש בשחתמו לודג ןייז יל יתאצמש םיהולאל עדומ ינאו
.םוי לכ הרוצה תא יל חתופ אוהו הלוכי ינאש המכ יכותל ללוצש
ינא ילש םע ,ןויז הצרי אוהש ךירצ יאקורומ לצא ,ןורחא רבד
הל'אטאט ומכ אוהו הפיט ץוחלל םיציבה תא ול ןופחל קר הכירצ
ותוא וליכאת אל דומעי ןמז המכל רשאבו .הלועפל ןכומו םוד דמענ
אוהו B6 ןימטיו 'החורא לכ ןובלח תנמ 'היגנאל תוממחפ לבקיש בוט
םיימעפ םעפ תרמגש ירחא םע תונב הזמ ץוח , יצרת קרש המכ דומעי
ותוא תוספות תוברעתמ ןתא ןאכ ,הפונתה ול דרויו רמוג רבכ אוהו
תצק ךלכולמ רוביד תצק בוביס דוע תושרוד תויביטרסאבו קזח
,אירמהל ןכומ אוהו תעבטה יפ לש יוריג םיכשאה רוזיאב םיקוקיל
ותוא הצור רבג םעו ךרע רקי אוה םיילגרה ןיב ונל שיש המ , תונב
וניידיב חוכה יתעדל לבא השקו דובעל ךירצ אוה
תויתריצי רתוי תויהל תוכירצ ונחנא,בוביס דוע תוצור ונחנא םא
קר ךירצש דימלתו הרומ ולש תסומרטה םעהלוחו אפור דיקפת יקחשמ
לכ הלמישל תחתמ ךל ץיצהל הסנמ אוהש האור תאו היצביטומ תצק
,ןמזה
עצמאב ול תסנכנ איהו ,הלוח היה יכ םירועיש ול האיבהש הניכשה
דועו הלש תא םג תוארהל הנכומ איה םיקחשמ ךיא תעדל הצורו
,תונויער ןוילימ
וספת הלש הרבחו ולש תוחש ,ץצופמ יזנכשא ןכ םג רבח יל היה
ובישוה ולש רדחל ותוא וחקל ןהו ,ןולסב תירכה םע ךכחתמותוא
תצק ול ומש םינותחתה תאו הציר יסנכמ תא ול ודרוה ןהיניב ותוא
םיידי םרק
תא ול וארהו הצלוחה תא וליבשב ומירה םה ףסונב ףשפשל ול ורמאו
ליט ומכ ול דמענו ונורכזב קוקח ןיינעה םויה דע ,ןהלש םיידשה
היזטנפ וריכתש וגאדת , תרתוח ינא המל ,הזב רכזנ קר אוהשכ
ןתאש יתמ וילע וקחשתו םכגוז ןב לש דחא תיטורא היווח וא תישיא
.םהל דומעיש הצור םתיאש השיאה דוע לכ םהל דומעי ,תוכירצ
שקיב קרש המכ ילאנא סקס יתיצר אל ינא יחכונה ילש רבחה םע
וליבשב תויזטנפ קיפסמ תשמממ ינא לבא דואמ באכי הז ותיאש יתעדי
רחא ןבשי ול שפחל זיעי אל אוהש רשואמו גנועמ ותוא הקיזחמו
שישו קלח םיענ הזש המכ דע עדויו רוחאמ ןייז רבכש רבג תונבו
ילב רדתסמ הזכ רבג םא ,םישוחה תא ףירטמ הזש ידכ דע ךוכיח הברה
ינא ילוא עדוי ימ ,םכלש םיסחי 'עמה ,הברה הווש הזש ןמיס הז
ףלקכ הז תא רומשל ילוא וא ,ול ריכזהל ליבשב קר תחא םעפ ול ןתא
ןכ , עבצא ול תפחוד ינאש אוה הז תחתב והשמ לבקמש ימ םויה יכ,
תא ול קיזחהל .תיבב תחתב תנייזמש ימ תויהל חוכ 'דקנש יל הארנ
הארנ הז ןכ , םיציבה
.יל
תימיל וביגה
 
 
15/7/05 17:56
יונ :תאמ
שיו שיל הבוגתב
הקירפא םורדמ יזנכשא רבח שי יל םג יתוחא יוא
רדהנו יטטסא ילכב דייוצמ םג אוה , םיהדמ הזכ אוה
טושפ , םיהדמ הזחמו הפי הרוצ ריאשמו , וקלח תא חלגמ אוהש
גונעת
ינא , רדוסמו יקנ ולוכ לכו חלוגמ ולש תעבטה יפ רוזיא םג
ףיכב ול תצצומ
ולש ימ תונב םכל הצילממ ינא, םימב גד ,ומכ יל דרוי אוהו
. םימיהדמ ךכ לכ םה תבייח, התסינ
יונל וביגה
 
 
15/7/05 18:01
רבג :תאמ
תקדוצ תאש המכל הבוגתב
ולש םינבשיה לע ול יתפפות ינא ןכ ומוה ךלש רבחהש יל הארנ
,
םע בוש ותיא שגפיהל חמשא ינא.םיהדמ ילכ ול שי תמאב ןוכנו
.תופצל הלוכי תא הצור תא
רבגל וביגה
 
11/7/05 21:34
יטאופ קדצ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םיבותכ תמאב כ"רדבו ,םירבד המכ םעפ ידמ רתאב ןאכ ארוק ינא
...ידמל םישעשמ ףאו הובג הביתכ תמרב
אל ןפואב עשעשמ תצקו רזומ דואמ והשמ ...סעפא ,עדוי אל ינא לבא
,תומכחותמו תורקי תונב ?"ןמזה חור" וז םאה - .ייניעב קיחצמ
הרק המ - ,תורקיה וניתונכשו וניתויחא ,וניתורבח ,וניתודידי
,ןאכ יל המדנ םימעפל -- !?(!ונלוכ לש) ונלש רקיה םזינימפל
,וזה "תררחושמ" דואמה תואטבתהה תרוצ הז ונממ רתונש המש
...הנונשהו "תינימ"ה ,"תמכחותמ"ה
!?המ וא ,הרוחא ןתכלה - ,המצעלשכ תינימה תוליעפב לבא
,וזה תויביסאפה המ ,ךלהמה "ודליד"ב וזה תטלחומה "תולת"ה וז המ
וב יולת כ"כו דבלב שמשהמ ורוא תא לבקמה ,הזה חריה המ
?וזה תפרוגה תולתה המ ...לוכיבכ
...תויוטש הזיא - ,"ןיפ תאנק" לש דואמ רזומו שדח לוגלג הז םאה
הז ?רביאה לש ולדוגב ןכקופיסל תויולת ךכ ידכ דע ןתא :רמולכ
ןכניא ,ץק ול ןיאש ינימה ןכנויסנב ,?תושפחמ םויכ תונבש המ
לכ ןתא לבא ,דחיב ,גוזה ןב םע - ?ןכמצע תא גנעל ןיידע תולגוסמ
תויהל ןכגוז ןב לע םאה ?ולש תויזואוטריווב קרו ךא תויולת ךכ
רדתסהל תולגוסמ אל ןתא - ?ןכתא "קפסל" ידכ ינימ ןטוטהלו ףשא
?ןכמצע תוחוכב תצק םג
ןתא ?ןכתא "רמגל" וילע עודמ ,"הז תא ןכל תושעל" רבגה לע המל
תויולת ןתא ךכ ידכ דע ?הזב תויביטקא רתוי תויהל תולגוסמ אל
!?...ךכ ידכ דע ?רביאה לש ולדוגב
"ןכל השעי" והשימשו - ..."הרימגה" ירחא וזה תיתודליה הפידרהו
...הז תא
...תמאב ,ייניעב ןשוימ דואמ הז - ,עדוי אל ינא
דצמו ...קאפיכה לע קלאע תוסונמו תומכחותמו תוררחושמ - דחא דצמ
ישונאה "ודליד"ה לש וידמימב ןיטולחל תויולת - תעב הב ,ינש
.תמאב ,ונ ...ןהלש
קר ןה "תירנויסימה החונתה"מ הצירפהו תישנה המזגרואל תועדומה
!תמאב תויטסינימפ אל דואמ ןתא ...ךרדה תליחת
לע תחקל ךישמנו ,םעפ ומכ ,"םינמלטנ'ג" ראשינ - ,היהיש לבא
המש ,תישנה תינימה תכרעמה לש תפרוטמה תובכרומה תא ונמצע
גנוע יצוציפל העיגמ הניא תמאב םימעפ הברה כ"כ ,תושעל
- ,רוציקב .גוזה ןב לש רביאה לדוגל רשק םוש ילב ,םיימיימש
"תוררחושמ" כ"כ םישנמ - .עמשמ-יתרת ,םיידיב תצק ןכמצע תא וחק
לע ןייכבתהל ידו ,ןמזמ ךכל תופצל היה רשפא "ןמצעל תועדומ"ו
וזה ההימכה .םיאלפומה םהיטוטהלל תויביסאפ תוכחל ידו םירבגה
קר ,בזכאמ המכ ,הנתשה אל םולכ -- ..."ןבלה סוסה לע ךיסנ"ל
...ןיזל ךפה סוסהש
...הרוחא רדרדתהל וקיספהו ,ךכ לע ובשיח
יטאופ קדצל וביגה
 
 
11/7/05 22:24
ןורש :תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
םיקדוצ, ךינפל הביגהש הרוחבה תימיו התאש יל הארנ
םהליבשב ושעיש תובייחש הלאכ תונכסמ לש הרובח ןאכ תונבה לכ
לכה
המ ,ןטק ןיז , לודג ןיז , ןיז תוצור םתאש רדהנ תורקי ,תונב
.וצרתש
רביא םע םירבג תבהוא אל דואמ , הלודגה יתוחאש ועדתש קר
.לודג
המכו ךכ םידייוצמש המכ ,הדע לכב שיש רורב היהיש יאדכ םג
.םיקאריעה וא םיאקורומה םכרבח תא ולאשת ,תרחא םידייוצמש
וא םיגניקיו לש הרובח וא ,םיאקירפא םיטבשב רבודמ אל ירה
ןאכ וליחתה םלוכ ועגרת ," םינגרוי "םיניארקוא םירוחב
םע יד זא ,םמצע ןיבל םניב ובברעתהו ורזח םלועה לכב ורזפתהו
,טישלובה םע ידו , תוללכהה
לש תונוזה תא לואשל אוה םכירבד תא ששאל רשפאש הדיחיה ךרדה
עדיהמ ונל תולגל ,יטסיטטס ןפואב ילוא םילוכי םה ,הפיה ונצרא
,םהלש
וסנת לאו ,לילכהל וסנת לע "םייט לופ" תונוז אל םתאש דע זא
תא רבע אלש יקאריע וא יאקורומ רבח םכל שיש הביסה תא קידצהל
ונלוכ , לודג ןיז ול שיש הזב ,םייסיסבה היצולובאה יכילהת
.ןוכנ אל הזש תועדוי
, םכל םשוביש , בוט רתוי תונשי םתא הככ םא ?המ תועדוי לבא
, ותיא ונתחתת ףוסב , ןוכנ הזש םכמצע תא וענכשת תמאב לע קר
.חתופמ אל יאקורומ לש ותגוז תב תויהל הז המ ודמלתו
ןורשל וביגה
 
13/7/05 18:10
תושעל לידגמה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!תרשכומה תבתוכה ,יתא ךל םגו הפיה ןימה תונב לכל םולש
.תואו הלימ ,הרוש לכמ יתינהנ .! קירבמ תבתוכ טושפ תא - ךכ ןכא
(..וכו ..וכו רומח/דיחפמ/קנע/לודג יל ןיא - אלו)
ןיינעמ הרקמ הכחמ ףוסב ...לכה תא אורקל אנ) -ונניינעל וישכעו
(!!!! ינלטק פיט םגו
אקווד המל - םיביגמה לכ ןיב הפ םיחוכיוה לכ המ ןיבמ אל ינא
,ןטק המכ ,ןטק המל ,לודג הז ימ ,לודג הז המ ,ןטק אל המל ,לודג
תונח ?הפ ךלוה המ !!!!!!!!!!! ולה ........שחנ ,קוטסיפ ,ןטוב
??????? תוקרי
??????? תויח ןג
!עגרינ ונלוכ ואוב ,םינבה יירבח
רגרג אצומ ףוסב רוויע לוגנרת םג
םינטק םיסכמ קושב םש שי - יל ונימאתו] .הסכמ שי םוקמוק לכל
תויהל לוכי חתפ המכ ןמאי אל .ןימאהלו שפחל ךירצ קר .דאמ
[.ןטנטק
?חוכיווה המ לע
.לילכהל רשפא יאש רורב ירה
...םילוביזה ראש לכו "ילוכ לכ תא אלמיש רביא"
ירחא וקוש תיקש לש חתפה תא ריכזמ רתויש חתפ םע תורוחב שי ירה
.זוגא םש ףוחדל רשפא ישוקבשו ,םיינישה םע םיערוקש
?הלהבה המ
- ..וכו וכו ןטוב ,קוטסיפה ילעב םינבה יירבח לכל ןאכ הרוק ינא
ןטקו רצ המכ ונימאת אל םתא - - דנליאת ,רקיעב ןיס - חרזמל ועס
.תויהל לוכי סוכ
המוד אל היווחהש םג המ !! תישיא קודב הז !! םינבל ןדע ןג
!! םולכל
שי .ןתוא וכניח הככ .םיהולא לא ומכ ךילא תודגוס הלאה תויניסה
מ"ס 11 -ו ,8, 9, 10 -ה ילעב לכל חיטבמ ינא ,ןטקו קד סוכ והל
.םיכלמ םש ויהת םתא -
.םילעושל שאר ויהתו וכל
תוקנחנש םידמימ תונטק תורוחב תורסח אל - ץראב םג - ףסונ רבד
קנע ,לודג לע עומשל תוצור אל ןה .הלעמו 15 ןיז לע עומשלמ קר
...וכו ..וכו
!!!! ןימאהל קר
.םלוכל םוקמ קושב שי ! םירבח הנומא דבאל אל
- ןיידע - - - תונבהמ %70 לש העד גציימ רמאמה םא םג - רבד דוע
חרכהב אל רמאמהש תונב תורסח אל - יל ונימאת - הברה הז %30 - -
.ןהיתועד תא גציימ
תא שי ךלש ומינפה אל ןיידע הפ ה'רבחה לבא !הלודג תא - יתא
.רופיסה לכ הז !רחא םעט םע תונב תורסח אל לבא !ךלש םעטה


:ילש ןיינעמ הרקמל וישכעו


תי'גראל הדידמו תואמר תצק םע - מ"ס 15 יל היה םינש המכ ינפל
.ירמגל
ילב - תיעבט הלדגה - טנרטניאב יתאצמו קוינמה תא לידגהל יתיצר
.תילגנאב היה לכה - תוקיתע תוקינכט - םילוביזו םירמוח
הרוצב !! ןיזה תלדגהל תוקינכט םש ודמילו ןטק םוכס יתמליש
.רתויב תיעבט
אל) ךישמהל ןיז יל היה אלו ,עובש הזיא םיליגרתה תא יתיסינ
.(יתנמאה ךכלכ
:הדידמ עצבל יתטלחה םימי המכ ינפל הרקמב
.מ"ס 16.5 -ל חמצ ירביאש (ןיטולחל יתימא הז) תולגל יתדרחנ
.ול אב הככ .בצמה הז לבא ....ימ המ עדוי אל .םולכמ .הככ
.ןמואי אל ! יצחו 16 - (יתערל) תינצמק הדידמב םעפהו בוש יתקדב
!


וליפא ינאו ?יצחו מ"ס דוע יל איבה םירוסמ םיליגרת לש עובש םאה
??? ףאל תחתמ ?הככ ?יתעדי אל


,גשומ יל ןיא
.םיניינועמה לכ תא ןכדעל חמשאו םיליגרתל רזוח ינא לבא
םיליגרת םתוא תא קוידב קפסמש תירבעב רתא שי ,בגא
http://www.addmore.d2g.biz - ארקנ הז
!!!! הלדגהה יחי
םיקוטסיפו םינטוב רתוי ויהי אל בורקב - - תורקי תונב זא
.ונפוגב םירחא םימגפ אוצמל וכרטצת זאו


.תיסיסעו הבוט הבירמ ירחא ןויז ומכ ןיא
בוהאלו בירל ךישמנש
(עמשמ יתרת) לודג שפוח ונלוכל היהיש


םירבח עמתשנ
תושעל לידגמהל וביגה
 
13/10/06 16:41
הנירמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
קנערפ יאקורמב תעגל רשאמ םייחה לכ הלותב ראשיהל הפידעמ ינא
]=עעעעב
הנירמל וביגה
 
7/5/07 19:48
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
הרקיה יתא
.דיה ףכמ רתוי ןטק יל שיו ילזמ ערתיא
מ"ס 23 דיה ףכ ךרוא תא יתדדמ
דימעהל יתלדתשה תמאבו) מ"ס 21 קר ינובאדלו ןיפה ךרוא תא יתדדמ
(ותוא
? מ"ס 2 ומלענ ןאל ךכ םא
לש ןוילעה וקלחמ יתדדמ ינא ,םידדומ ךיא יתנבה ךכ לכ אל ןכ ומכ
.ןיפה
וז הבוגתל וביגה
 
 
7/5/07 19:51
:תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
ךכ ילצא םג ,ןוכנ
מ"ס 17 דיה ףכ ךרוא
דבלב מ"ס 10 ןיפה ךרואו
וז הבוגתל וביגה
 
 
7/5/07 19:54
:תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב
ךופה ירמגל ילצא
מ"ס 17 דיה ףכ ךרוא
מ"ס 20 ןיפה ךרוא
.ןוכנ הזש הווקמ ינא ,קיסוטה לש רוחהמ יתלחתה הדידמה תא
וז הבוגתל וביגה
 
 
7/5/07 20:04
:תאמ
לדחמה תרירב לש הקיתאהל הבוגתב


מ"ס 15 דיה ףכ ךרוא ילצא
הרומא קוידב ינא המ תא תעדוי אל ינא יכ הרזע תשקבמ ינאו
דודמל
?ןגדגדה ךרואל דיה ףכ ךרוא ןיב סחיה המ עדוי והשימ םאה
?ץוצמל רבגל חנ יכהש ןגדגדה ךרוא המ ןכו
.הדות ,תונכ תובושתל הפצמ ינא
וז הבוגתל וביגה
 
25/1/08 1:20
תילארה היסנמגה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב


תוריעש דואמ םהו לודג תחת שי תוירכובל
חירסמ הפו לודג תחת םע 40ל ברקתמש ליגבו הפה אוה קזחה קלחה
ןכיילע ודבעי אלש זא ךכ לכ דורוו אל דיתעה
תילארה היסנמגהל וביגה
 
27/5/13 11:16
ינומ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ינא םישנ קיפסמ םע ןויסנ ךותימו (מ"ס 18)לודג ול שיש דחאכ
השיאה תאנה ךכ לודג רתויש לוככ.עבוק לדוגה.הלימ לוכ םע םיכסמ
רבדה ומכ הבוט המזגרוא תתל םילוכי אל קרי וא די ףא.רתוי הלודג
...יתימאה
ינומל וביגה
 
17/10/13 17:42
יקטסומ םות :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יילא הרבג לדוגה תייגוסל עוגנב תונרקסהש תודוהל ךרכומ ינא
תישנה טבמה תדוקנמ תאז ןוחבל ידכב הנה יתסנכנ רשאכ
תבתוכ לש היתולימ יפל יוליאמ ןבומה תא יתיליגו יתסנכנ ןכבוה
אל ללכו תורשפל הנותנ הניא ירכיזה ןימה רביא לדוג תלאש רמאמה
חווטל לאיצנטופ םעו החיטבמ תארינ םיסחיה תכרעמ המכ דע הנשמ
ךוראה


תכרעמ לצנית ומשבש דחא יאנת ונשי רמאמה ןושלכ רעטצמ ינא הא
וא בר ןוממב קיזחי גוזה ןב םא ףסכה תותפשאל הכלשהמ וזה םיסחיה
הווהמ אל רבכ לדוגה תגיוס ךרע לעב שוכר לש םילעב תויהל דתעתה
תאזה האוושמב בר הכ לקשמ


ללכ לש םקלח תנמ אל איהש דואמ הווקמ ינאו העדה הזש יל הרוח
רתאה תויונמ
יקטסומ םותל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא