םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~תועד~ישאר    
   

?ןמדק קחצי הפיא
רבוס-יתורח ילט

,םשגה ומכ דסחה לש ותוכיא
עיקרה ןמ תדרוי איה
.םיימעפ תכרובמ איהו
ןתונש הז תא תכרבמ איה
.לבקמש הז תא תכרבמו


תיברעמה תיביטקלוקה העדותב .יטמויסקא גשומ אוה "םא תבהא" גשומה
.ללועה תנגהל רערועמ יתלבה למסכ תוהמאה דסומ עובט
אמא" קוחשה ילארשיה גשומה .תמחול האיבלל םא הלושמ םימעפ טעמ אל
םיראתמ ימלועה jewish mother -הו (רחא םוקממ העיגה םא םג) "הינלופ
.ןמצע ןהייחמ םג ןהל בושח ןדליש הלא תא
ירופיסב תישונאה הירוטסיהה הפוצר סולומורו סומור לש הבאזה זאמ
םגו "םינבה םא" דובכל וכז תימוקמה היגלונימרטב .םייהמיא הרובג
."תוצובקה םא וא תובשומה םא" לידבהל
וז לידבהל וא ,דלונה ךרל תרכנתמו הדיל ירחאש ןואכידמ תלבוסה השיא
תובשחנ ,ץומיא תבוטל הנטב ירפ לע רתוול (תונוש תוביסמ) תלגוסמה
שרוד ,םילדג ונא ורואל ,יהמיאה טקניטסניאה ירהש "לוקלק"מ תולבוסל
אלל ,וימי ףוס דע דליה לע ןגהלו רומשל יתימא ךרוצו תידיימ תובהאתה
.יאנת
ותו תוברת ירפ םצעב אוה ,הרואכל יעבט טקניטסניא ותוא יכ וילאמ ןבומ
.אל
תולפטמו תוקניימל דלווה תא תורסומ ןומראה תושנ ויה הקיתעה םיירצמב
אוה הבורק רתוי הברה .3 ליגב קר ןהיתועורזל ותוא תובישמ ויהש
ץראל םהידלי תא תוחלושה ,לשמל תויסור תוהמאה ןמ קלח לש ןתוגהנתה
אל ונבורש ליגב ,םיתיעל ,םיחלשנ םידליה .ןהינפל תובר םינש שדוקה
אל תימוקמה הסיפתב ךא ,עובשמ רתויל דרפיהל תעדה לע םילעמ ונייה
.תורכנתמ תוהמאל הלא תובשחנ
ךשמ ןנטב ירפ תא תושגופ אלו םיקחרמב דובעל תואצויה ,תויניפיליפה םג
תואל תוכוז ןה ןהלש- ןצראבש אלא ,תונעטב אב וניא שיאש קר אל ,םינש
.ילאוטריוה "הנשה םא"
דמוע "םא תבהא" יורקה אשונה יכ יתשח היזיבלטב הפוצ ידועב ,עובשה
.השק ןחבמל
תוריעצ תולחנתמ לש תונומת ןתוא יניע דגנל תולועו תוצצ הז עגרל דע
תועיפומה תונבה ,תוריעצ ארונ דימת ןה ,השישקמה סייו הלאינד טעמל)
היינשה עורזבו ינייכב קונית תחא הצימא עורזב תולטלטמה ,(עקרמה לע
.ודיקפת תא עצבל הסנמה לייח תריצעב תוקוסע
ןיב ,ודמענ הכלהמב יקוח יתלב זחאמ לש ויוניפ תנצסב רבודמ :חכשש ימל
היהי רתוי ןוכנ ילאו) ןפוגב רוצעל ידכ ןהיללוע לע תוהמא ,רתיה
.תונביהל היה ךירצ אל הליחתכלמש המ תא (םפוגב דיגהל
קחצי הפיא ימצע תא יתלאש תונומתב עוזעזב הפוצ ,ךסמה לומ יבשויב
תא ברעל הל רתומ יכ איה רשאב אמאל המדנ עודמ .ותוא ךירצשכ ןמדק
?השק הכ היצאוטיסב ןיטולחל ירטנולוו ןפואב עשיה רסח הללוע
תיגולואידיאה התוביוחמ ןיב לידבהל תלגוסמ השיא התוא ןיא םאה
םוקממ קיחרהל שי םידלי יכ תעדוי איה ןיא םאה ?תויהמאה היתובוחל
?ישונא ןגמכ םשל םסינכהל אלו הנכס
םק אל עודמ ,השק יגולואידיא ןורוויע בקע ,המצעב תאז תעדוי הניא םאו
ףקותמ ,אוהש ?םשא אל שממ ,הז תא דיגנ ךיא ,דליהש הל ריבסמו והשימ
?םש תויהל ךירצ אל טושפ ,וליג
רורגל תרחוב (םילכתסמ דצ הזיאמ יולת) תבשייתמ-תלחנתמ התואש הדבועה
ןכ) םיאניטסלפל דואמ המוד התוא תכפוה ,םילייחב המחלמל הללוע תא
.(תוחפ םג יולאו הדשה תויחל ,עודיכ , היניעב םיבשחנה הלאל ,ןכ
ינפמ אובחמ אוצמל ןויסינ ךות תיחרזא הייסולכואב שומיש םישוע םה םג
ליבס ישונא ןגמ תווהל ליג לכב םידלי םיתפמ םה םג , ל"הצ תוחוכ
.דחאכ ליעפו
.םוחתל ץוחמ ,דימת לבא ,דימת תויהל ךירצ םידליב שומיש
ויה אל םישנ ידי לע תולהונמ ויהש תולשממ יכ רמאנ םיימעפ אלו םעפ אל
חבזמ לע ןהידלי תא בירקה תונכומ ןניא םישנ ירהש ,המחלמל תואצוי
.אוה ךכ אלש רבתסמש אלא ,חוכה
שמתשהל תונכומה תותדה לכ תונב תוהמאב םישגופ ונא םימעפ רתויו רתוי
?המ..ןעמל עשיה ירסח םהידליב
תדדועמ אלא ,הנב לע הכוב הניאש תיניטסלפ םא עמשמל םיעזעזמ ונלוכ
.דיהשל ךפהש הדבועהמש
ןתוא לצא םג לקלקתה והשמ ,םינשה ךלהמב וזה םאה לצא לקלקתה והשמ
אלא ,תומימחה ןהיתוטימב םיכר תוקונית ריאשהל אלש תורחובה תולחנתמה
.הנכסה ,תוכמה תופיחדה ,שערה ,רוקה לא ןתיא םתוא תופרוג
ריבסיש ,הידלי לש םהיתויוכז תא וזה םאל ריבסיש ןמדק קחצי הפיא
קבאמב ילכ דוע לאכ םדו רשב קוניתל סחייתהל רוסיאה תילכתב רוסאש
.ףוס ול ןיאש יגולואידיא
.ףוריטל יד ,ןהל דיגהל ךירצ אוה ,םידליל דע

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
לא תמיד מסומן
סייר תינוי

לא רק תה - יתרונות הקפה הירוק
תכרעמ

ליסינג פרטי - הדרך הבטוחה לרכב חדש
תכרעמ

חשבון הבנק הראשון שלי
תוננב תכרעמ

מעל האדמה
תילגרמ ילג

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
12/1/05 15:18
רבג דוע :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
,הרואכל יעבט טקניטסניא ותוא יכ וילאמ ןבומ" :טוטיצ ,תבתכ
:טוטיצ בוש ,ןכ ינפל תבתכ ןכו "אל ותו תוברת ירפ םצעב אוה
."...םילדג ונא ורואל ,יהמאה טקניטסניאה ..."


הלועפ/הבשחמ וק אוה ןיבמ ינאש המכ דע - טקניטסניא ,דחא דצמ
טקניטסניא לע ןאכ רבדל ןתינ ךיא זא ,יתודרשה ךרוצל דלומ
,ךתטישל ,ךרוצ היה ילוא - ?תוברת יולת אוה םא (ינשה טוטיצב)
.("טקניטסניא") תואכרמב שמתשהל


םיטקניטסניא יתארק/יתעמש ,טוידהה ,ינאש הממ ,ינש דצמ
טיעמהל ילבמ) עודמ .יחה תכלממב םימייק ןכא םייהמא
?היצלופרטסקא ןאכ ןכתית אל ('וכו "םדאה רתומ"ב
.הנעטל ךלש סוסיבה הפיא ןיבהל יתחלצה אל


ןיאש תוארמ חרכהב אל ,יתנבהל ,תתנש תואמגודה
,תוברת יולת קר ,הרואכל ,אוהו יהמא טקניטסניא
:םירבד המכ ,ילוא ,אלא
.טרפל טרפמ ינוש שיש ןכתיי .א
.תיתוברת העפשה שיש הארנכ .ב
תועפשה ייולת) םיפסונ םימרוג שי ילוא .ג
.(תויתוברת אקווד ואל ,תורחא תויתביבס


ןגהל ךירצש ,ןבומכ ,םיכסמ ינא ,יללכ ןפואב ,ןיינעה םצעל
.םתוא ןכסל אלו רשפאש המכ דע עשי ירסח םידלי לע
רבג דועל וביגה
 
 
18/1/05 13:53
השיא םתס :תאמ
?וילאמ ןבומ המל - (אל וא) טקניטסניאל הבוגתב
!הלאוו
השיא םתסל וביגה
 
12/1/05 20:08
דורו ןתיוול :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
!הלימ לכ םע המיכסמ
!!םתוא ברעל רוסיאה תילכתב רוסאו םוחתל ץוחמ טלחהב םה םידלי
דורו ןתיוולל וביגה
 
20/1/05 9:24
:תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
.תדרל םיכירצ םייקוח אלה םיזחאמהש בשוח ינא םגש הזמ ליחתנ
םיניתשלפהשכ בטי ונלוכלו ש"ויאב שפחל המ ונל ןיא ,הזמ רתוי
תמקהב ךמות ינא תורחא םילימב) םהלשמ ץראב םמצע לע תוירחא וחקי
.(תיניתשלפ הנידמ
.דואמ לודג קחרמ שיש יל הארנ השוע תאש האוושהל דעו ןאכמ לבא
ודודיעל לוקש בטייה שובל אוהשכ רוקלו םשגל דלי איצוהל םאה
?דבאתהל
ררועמ םיינשה ןיב המוד המ ריבסהל ןויסנ םוש אלל תאזה האוושהה
אלש יאדוובו עונכש תביתכ בותכל ךלש תלוכיה יבגל םישק תוששח
.ךממ תרחא בשוחש ימ תא ענכשי


:תוינכט תורעה 2
ןבומ והשמ יכ .'וילאמ ןבומ' בותכל ךירצ אלש וילאמ ןבומ .1
אוהש ארוקל רמול ךירצ אלש רמוחו לקו ותוא בותכל ךירצ אל וילאמ
לש היצנגליטניאב תלזלזמ תאש וילאמ ןבומ תרחא ,וילאמ ןבומ
.ארוקה
?הזה ןמדקה הז ימ .2
וז הבוגתל וביגה
 
22/1/05 21:37
דכול :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
ירחא 16-ה ןב ונבל רטסש בא דגנ העיבתב קוסע הארנכ אוה ,רעטצמ
.םימס ולצא אצמש
טקיורפל תנווכתמ הארנכ תא ."תויסורה תוהמא"ה יבגל הנטק הרעה
.םירוהה ינפל ץראל םילוע 16 תונב תורענו םירענ ובש ה"לענ
לש ץיק תונחמל הזה ליגב רעונה תא חולשל היה לבוקמ היסורב
ךכ ,תואמצעל ךוניחו תימצע תעמשמ תצק לבקל ידכ השולש םיישדוח
םהידלי תא םיחלושש םירוהה .לבוקמ יד אוה טקיורפה ומכ רבדש
בושח ךבדנ םימרות אלא ,םתוא םיריקפמ אלש קר אל ,16 ליגב ןאכל
ירגוב .םייתולתו םיקנופמל ךופהל םהמ םיענומש ךכב ,םכוניחב
תוחקיפ ,קזח יפואב םינייפאתמ ריכהל דובכה יל שיש טקיורפה
.תוישעמו
דכולל וביגה
 
10/6/14 9:41
djinydgj :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
djinydgjל וביגה
 
10/6/14 9:41
lhimjtis :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
lhimjtisל וביגה
 
10/6/14 14:14
prmwxkbu :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
prmwxkbuל וביגה
 
10/6/14 14:19
pvwctlpx :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
pvwctlpxל וביגה
 
10/6/14 14:21
bjqrdtrw :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
bjqrdtrwל וביגה
 
10/6/14 14:21
gxuvfhkt :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
gxuvfhktל וביגה
 
10/6/14 14:24
joquarec :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
joquarecל וביגה
 
10/6/14 14:26
bjqrdtrw :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
bjqrdtrwל וביגה
 
10/6/14 14:29
icccpqcn :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
icccpqcnל וביגה
 
10/6/14 14:30
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 14:36
=RGNUd01UMnA :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
=RGNUd01UMnAל וביגה
 
10/6/14 14:36
=cmtXa3dFaUw :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
=cmtXa3dFaUwל וביגה
 
10/6/14 14:36
efsmbxun :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
efsmbxunל וביגה
 
10/6/14 14:38
xnqqorar :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
xnqqorarל וביגה
 
10/6/14 14:42
eoketior :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
eoketiorל וביגה
 
10/6/14 14:44
prmwxkbu :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
prmwxkbuל וביגה
 
10/6/14 14:44
prmwxkbu :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
prmwxkbuל וביגה
 
10/6/14 14:49
prmwxkbu :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
${100099+99346}
prmwxkbuל וביגה
 
10/6/14 14:49
prmwxkbu :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
${99263+100116}
prmwxkbuל וביגה
 
10/6/14 14:49
vuswvekp :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
vuswvekpל וביגה
 
10/6/14 14:55
{${100209+99433 :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
{100209+99433}$ל וביגה
 
10/6/14 14:55
{${99953+100176 :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
{99953+100176}$ל וביגה
 
10/6/14 15:10
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 15:10
pvwctlpx :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
pvwctlpxל וביגה
 
10/6/14 15:10
pvwctlpx :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
pvwctlpxל וביגה
 
10/6/14 15:11
eoketior :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
eoketiorל וביגה
 
10/6/14 15:11
eoketior :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
eoketiorל וביגה
 
10/6/14 15:36
eoketior :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
eoketiorל וביגה
 
10/6/14 15:36
eoketior :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
eoketiorל וביגה
 
10/6/14 15:37
eoketior :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
eoketiorל וביגה
 
10/6/14 15:39
pvwctlpx :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
pvwctlpxל וביגה
 
10/6/14 15:40
pvwctlpx :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
pvwctlpxל וביגה
 
10/6/14 15:40
pvwctlpx :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
pvwctlpxל וביגה
 
10/6/14 15:40
pvwctlpx :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
pvwctlpxל וביגה
 
10/6/14 15:40
pvwctlpx :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
pvwctlpxל וביגה
 
10/6/14 15:40
gxuvfhkt :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
gxuvfhktל וביגה
 
10/6/14 15:40
pvwctlpx :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
pvwctlpxל וביגה
 
10/6/14 15:40
gxuvfhkt :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
gxuvfhktל וביגה
 
10/6/14 15:40
gxuvfhkt :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
gxuvfhktל וביגה
 
10/6/14 15:53
eoketior :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
Array
eoketiorל וביגה
 
10/6/14 15:53
eoketior :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
'"()
eoketiorל וביגה
 
10/6/14 15:54
eoketior :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
'"()
eoketiorל וביגה
 
10/6/14 16:04
xnqqorar :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
xnqqorarל וביגה
 
10/6/14 16:04
xnqqorar :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
xnqqorarל וביגה
 
10/6/14 16:04
xnqqorar :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
xnqqorarל וביגה
 
10/6/14 16:09
pvwctlpx :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
response.write(90669219458280)
pvwctlpxל וביגה
 
10/6/14 16:09
pvwctlpx :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
'+response.write(90669219458280)+'
pvwctlpxל וביגה
 
10/6/14 16:09
pvwctlpx :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
"+response.write(90669219458280)+"
pvwctlpxל וביגה
 
10/6/14 16:09
pvwctlpx :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
response.write(94639389583326)
pvwctlpxל וביגה
 
10/6/14 16:09
pvwctlpx :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
'+response.write(94639389583326)+'
pvwctlpxל וביגה
 
10/6/14 16:10
pvwctlpx :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
"+response.write(94639389583326)+"
pvwctlpxל וביגה
 
10/6/14 16:10
gxuvfhkt :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב

SomeCustomInjectedHeader:injectedbywvs
gxuvfhktל וביגה
 
10/6/14 16:10
gxuvfhkt :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב

SomeCustomInjectedHeader:injectedbywvs
gxuvfhktל וביגה
 
10/6/14 16:11
gxuvfhkt :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב

SomeCustomInjectedHeader:injectedbywvs
gxuvfhktל וביגה
 
10/6/14 16:28
Array :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
Arrayל וביגה
 
10/6/14 16:28
()"' :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
()"'ל וביגה
 
10/6/14 16:28
()"' :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
()"'ל וביגה
 
10/6/14 16:29
joquarec :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
joquarecל וביגה
 
10/6/14 16:29
joquarec :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
joquarecל וביגה
 
10/6/14 16:29
joquarec :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
joquarecל וביגה
 
10/6/14 16:30
joquarec :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
joquarecל וביגה
 
10/6/14 16:36
xnqqorar :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
)
xnqqorarל וביגה
 
10/6/14 16:37
xnqqorar :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
!(()&&!
xnqqorarל וביגה
 
10/6/14 16:37
xnqqorar :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
(#$!@#$)(()))
xnqqorarל וביגה
 
10/6/14 17:02
(response.write(9833299*9216061 :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
(response.write(9833299*9216061ל וביגה
 
10/6/14 17:02
'+('+response.write(9833299*9216061 :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
'+(response.write(9833299*9216061+'ל וביגה
 
10/6/14 17:02
"+("+response.write(9833299*9216061 :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
"+(response.write(9833299*9216061+"ל וביגה
 
10/6/14 17:04
(response.write(9204871*9076759 :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
(response.write(9204871*9076759ל וביגה
 
10/6/14 17:04
'+('+response.write(9204871*9076759 :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
'+(response.write(9204871*9076759+'ל וביגה
 
10/6/14 17:05
"+("+response.write(9204871*9076759 :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
"+(response.write(9204871*9076759+"ל וביגה
 
10/6/14 17:10
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ל וביגה SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
 
10/6/14 17:11
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ל וביגה SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
 
10/6/14 17:11
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvsל וביגה
 
10/6/14 17:29
idnqqoqy :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
idnqqoqyל וביגה
 
10/6/14 17:31
joquarec :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
12345'"'");]{
<
joquarecל וביגה
 
10/6/14 17:32
joquarec :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
Array
joquarecל וביגה
 
10/6/14 17:33
joquarec :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
12345'"'");]{
<
joquarecל וביגה
 
10/6/14 17:35
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 17:35
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 17:37
) :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
(ל וביגה
 
10/6/14 17:37
|*|*|!&&())! :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
|*|*|!&&())!ל וביגה
 
10/6/14 17:38
******((())($#@!$#)^ :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
******((())($#@!$#)^ל וביגה
 
10/6/14 17:39
efsmbxun :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
efsmbxunל וביגה
 
10/6/14 17:40
efsmbxun :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
efsmbxunל וביגה
 
10/6/14 17:40
efsmbxun :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
efsmbxunל וביגה
 
10/6/14 17:40
efsmbxun :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
efsmbxunל וביגה
 
10/6/14 17:41
efsmbxun :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
efsmbxunל וביגה
 
10/6/14 17:41
efsmbxun :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
efsmbxunל וביגה
 
10/6/14 18:03
icccpqcn :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
icccpqcnל וביגה
 
10/6/14 18:04
icccpqcn :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
icccpqcnל וביגה
 
10/6/14 18:04
icccpqcn :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
icccpqcnל וביגה
 
10/6/14 18:04
icccpqcn :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
icccpqcnל וביגה
 
10/6/14 18:04
icccpqcn :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
icccpqcnל וביגה
 
10/6/14 18:04
icccpqcn :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
icccpqcnל וביגה
 
10/6/14 18:04
icccpqcn :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
icccpqcnל וביגה
 
10/6/14 18:04
icccpqcn :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
icccpqcnל וביגה
 
10/6/14 18:04
icccpqcn :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
icccpqcnל וביגה
 
10/6/14 18:19
idnqqoqy :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
idnqqoqyל וביגה
 
10/6/14 18:26
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 18:26
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 18:27
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 18:28
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 18:28
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 18:28
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 18:29
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 18:29
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 18:30
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 18:31
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 18:32
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 18:39
mnidbrfu :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
mnidbrfuל וביגה
 
10/6/14 18:45
idnqqoqy :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
idnqqoqyל וביגה
 
10/6/14 18:48
ffiejbhd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ffiejbhdל וביגה
 
10/6/14 18:49
:תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
וז הבוגתל וביגה
 
10/6/14 18:49
12345'"\'\");|]*{ ''>> :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ל וביגה 12345'"\'\");|]*{ ''>>
 
10/6/14 18:49
12345'"\'\");|]*{ ''>> :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ל וביגה 12345'"\'\");|]*{ ''>>
 
10/6/14 18:49
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 18:50
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 18:51
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 18:51
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 18:52
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 18:52
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 18:54
efsmbxun :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
http://some-inexistent-website.acu/someinexistentfilewithlongname?.jpg
efsmbxunל וביגה
 
10/6/14 18:55
efsmbxun :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
efsmbxunל וביגה
 
10/6/14 18:55
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpgל וביגה
 
10/6/14 18:55
efsmbxun :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
efsmbxunל וביגה
 
10/6/14 18:55
efsmbxun :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
testasp.vulnweb.com
efsmbxunל וביגה
 
10/6/14 19:29
gndmvdtd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
gndmvdtdל וביגה
 
10/6/14 19:32
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 19:32
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 19:32
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 19:32
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 19:32
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 19:32
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 19:33
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 19:38
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
setset&set
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 19:38
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
'setset&set'
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 19:39
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
"setset&set"
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 19:39
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב

set
set&set
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 19:39
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
`setset&set`
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 19:39
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
;setset&set;
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 19:40
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
'setset&set'
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 19:40
ugbsraax :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
'setset&set'
ugbsraaxל וביגה
 
10/6/14 19:40
mnidbrfu :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
mnidbrfuל וביגה
 
10/6/14 19:41
mnidbrfu :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
mnidbrfuל וביגה
 
10/6/14 19:50
mnidbrfu :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
mnidbrfuל וביגה
 
10/6/14 19:50
mnidbrfu :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
mnidbrfuל וביגה
 
10/6/14 20:05
gndmvdtd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
gndmvdtdל וביגה
 
10/6/14 20:20
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpgל וביגה
 
10/6/14 20:21
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
1some_inexistent_file_with_long_name.jpgל וביגה
 
10/6/14 20:21
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txtל וביגה
 
10/6/14 20:22
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpgל וביגה
 
10/6/14 20:24
testasp.vulnweb.com :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
testasp.vulnweb.comל וביגה
 
10/6/14 20:34
gndmvdtd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
gndmvdtdל וביגה
 
10/6/14 20:40
http://hitDkke2J4c1z.bxss.me/ :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
http://hitDkke2J4c1z.bxss.me/ל וביגה
 
10/6/14 20:43
baqeqhnt :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
baqeqhntל וביגה
 
10/6/14 20:43
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
;print(md5(acunetixwvssecuritytest));
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 20:43
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
';print(md5(acunetixwvssecuritytest));$a='
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 20:43
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
";print(md5(acunetixwvssecuritytest));$a="
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 20:43
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
${@print(md5(acunetixwvssecuritytest))}
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 20:44
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
${@print(md5(acunetixwvssecuritytest))}
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 20:44
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
';print(md5(acunetixwvssecuritytest));$a='
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 20:44
sxupeyxd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
${@print(md5(acunetixwvssecuritytest))}
sxupeyxdל וביגה
 
10/6/14 20:46
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((() :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ל וביגה
 
10/6/14 20:59
objfelcw :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
objfelcwל וביגה
 
10/6/14 21:01
set|set&set :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
set|set&setל וביגה
 
10/6/14 21:01
''set|set&set :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
'set|set&set'ל וביגה
 
10/6/14 21:01
""set|set&set :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
"set|set&set"ל וביגה
 
10/6/14 21:02
set|set&set :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ל וביגה set|set&set
 
10/6/14 21:02
``set|set&set :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
`set|set&set`ל וביגה
 
10/6/14 21:02
gjwjjmfd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
gjwjjmfdל וביגה
 
10/6/14 21:02
;;set|set&set :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
;set|set&set;ל וביגה
 
10/6/14 21:02
''set|set&set :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
'set|set&set'ל וביגה
 
10/6/14 21:34
;((;print(md5(acunetix_wvs_security_test :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
;((print(md5(acunetix_wvs_security_test;ל וביגה
 
10/6/14 21:34
baqeqhnt :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
baqeqhntל וביגה
 
10/6/14 21:34
'=';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
'=print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a;'ל וביגה
 
10/6/14 21:35
"=";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
"=print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a;"ל וביגה
 
10/6/14 21:35
{((${@print(md5(acunetix_wvs_security_test :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
{((print(md5(acunetix_wvs_security_test@}$ל וביגה
 
10/6/14 21:35
/{((${@print(md5(acunetix_wvs_security_test :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
/{((print(md5(acunetix_wvs_security_test@}$ל וביגה
 
10/6/14 21:36
'=';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
'=print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a;'ל וביגה
 
10/6/14 21:36
/{((${@print(md5(acunetix_wvs_security_test :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
/{((print(md5(acunetix_wvs_security_test@}$ל וביגה
 
10/6/14 21:36
ffiejbhd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ffiejbhdל וביגה
 
10/6/14 21:36
ffiejbhd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ffiejbhdל וביגה
 
10/6/14 21:36
ffiejbhd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ffiejbhdל וביגה
 
10/6/14 21:37
ffiejbhd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ffiejbhdל וביגה
 
10/6/14 21:37
ffiejbhd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ffiejbhdל וביגה
 
10/6/14 21:40
baqeqhnt :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
www.acunetix.com
baqeqhntל וביגה
 
10/6/14 21:42
ooaeqyji :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ooaeqyjiל וביגה
 
10/6/14 21:49
objfelcw :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
objfelcwל וביגה
 
10/6/14 21:49
xeyxqtwr :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
xeyxqtwrל וביגה
 
10/6/14 21:50
objfelcw :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
objfelcwל וביגה
 
10/6/14 21:50
objfelcw :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
objfelcwל וביגה
 
10/6/14 21:54
www.acunetix.com :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
www.acunetix.comל וביגה
 
10/6/14 21:55
ffiejbhd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
remark.html
ffiejbhdל וביגה
 
10/6/14 21:56
ffiejbhd :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
remark.html/.
ffiejbhdל וביגה
 
10/6/14 22:01
objfelcw :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
objfelcwל וביגה
 
10/6/14 22:02
objfelcw :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
objfelcwל וביגה
 
10/6/14 22:09
mrdbbbsa :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
mrdbbbsaל וביגה
 
10/6/14 22:09
mrdbbbsa :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
mrdbbbsaל וביגה
 
10/6/14 22:09
mrdbbbsa :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
mrdbbbsaל וביגה
 
10/6/14 22:09
mrdbbbsa :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
mrdbbbsaל וביגה
 
10/6/14 22:09
mrdbbbsa :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
mrdbbbsaל וביגה
 
10/6/14 22:09
mrdbbbsa :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
mrdbbbsaל וביגה
 
10/6/14 22:14
objfelcw :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
'"
objfelcwל וביגה
 
10/6/14 22:14
objfelcw :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
10/6/14 22:15
objfelcw :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
'"
objfelcwל וביגה
 
10/6/14 22:16
pgrpnnhe :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
pgrpnnheל וביגה
 
10/6/14 22:27
dlrjrjmu :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1'"()&%
dlrjrjmuל וביגה
 
10/6/14 22:28
dlrjrjmu :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
'"()&%
dlrjrjmuל וביגה
 
10/6/14 22:28
dlrjrjmu :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1951849
dlrjrjmuל וביגה
 
10/6/14 22:29
dlrjrjmu :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
'"()&%
dlrjrjmuל וביגה
 
10/6/14 22:29
dlrjrjmu :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1990311
dlrjrjmuל וביגה
 
10/6/14 22:34
"' :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
"'ל וביגה
 
10/6/14 22:34
ל וביגה
 
10/6/14 22:34
"' :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
"'ל וביגה
 
10/6/14 22:35
remark.html :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
remark.htmlל וביגה
 
10/6/14 22:35
remark.html :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
remark.htmlל וביגה
 
10/6/14 22:35
.remark.html/ :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
.remark.html/ל וביגה
 
10/6/14 22:44
prompt(996307)
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
prompt(996307)
 
10/6/14 22:45
<'"()&%
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
%&()"'ל וביגה
 
10/6/14 22:45
uppwoihk_942930 :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
uppwoihk_942930ל וביגה
 
10/6/14 22:45
prompt(965203)
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
prompt(965203)
 
10/6/14 22:45
<'"()&%
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
%&()"'ל וביגה
 
10/6/14 22:45
uppwoihk_928127 :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
uppwoihk_928127ל וביגה
 
10/6/14 22:52
yqlhijkp :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
yqlhijkpל וביגה
 
10/6/14 22:58
ghsgaqvf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
ghsgaqvfל וביגה
 
10/6/14 22:58
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 22:58
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 22:59
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 22:59
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 23:19
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 23:19
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 23:20
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 23:20
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 23:20
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 23:20
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 23:20
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 23:20
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 23:20
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 23:20
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 23:20
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 23:21
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 
10/6/14 23:21
tngfhvcf :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
1
tngfhvcfל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא