םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונמאו הקיזומ ,םירפס~תוברת~ישאר    
   

תובבל רבוש :הנתמב טרסל םיסיטרכ
תכרעמ


 


"תובבל רבוש" טרסל ףוגנזיד עונלוק תנתמ םייגוז םיסיטרכ 15
תונושאר תומשרנל ידאראפ הסנו תופתתשהב
הטנומ תובוחרב תשחרתמה תשגרמו תיתנפוא ,הקיחצמ ,תיטנמור הידמוק
קר ןתינ תורישה :דחא בהז ללכ שי ,יעוצקמ תוגוז דירפמ ,לאינדל .ולרק
יבורק - תורישה ישקבמ .ןהלש םיסחיה תכרעמב תוללמוא תמאבש םישנ רובע
אוה תכובסת הזיאל גשומ ול ןיא .םייניעה תא ןהל חוקפל םיצורש החפשמ
גוז ןיב דירפהל םיכסמו תילכלכ הקוצמ ללגב ללכה תא רפמ אוהשכ סנכנ
.הנותחה ינפל עובש רשואמ
השעש רבג לכל ,תחשומ דוקיר תא תבהואשו הבהאתהש השיא לכל ימוק טרס
אוצמל הצור היהש ימ לכלו ,וב בהאתהל השיאל םורגל ידכ םיפרוטמ םירבד
.הבהאל החסונה תא


:ל חולשמל תבותכו אלמ םש ףוריצב ליימ חולשל שי
heartbreaker@bananot.co.il


םירטלזוינו םינוכדע תחילשל רושיא הווהמ הבטהל םושיר ,ןכבל-תמושתל
.ןתרסמש ליימיאל תוננב רתאמ דיתעב


:םיפסונ םיקניל
ףוגנזיד עונלוק לש תיבה רתאל הסינכל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
סירוב
ריטלזיו הילטנ

הקשר הלטיני
זפ ןרומ

מה לומר
רומלט רגמ הנלה

בדיקה
םולב-לטסק ילרוא

הטרדה מינית: גם במהלך אירוע אחד
רלטרוג ינבא תינרוא ד''וע

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא