םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוהמא~ישאר    
   

'לדגתשכ ילוא' רפסה :תוהמאל הנתמ
תכרעמ


 


"לדגתשכ ילוא" שדחה םידליה רפסמ תונושאר תומשרנל הנתמב םיקתוע 10
.םילעופ תירפס ,רמרק הנדע תאמ
םירויא םע רמרק הנדע תאמ םיסקמ םידלי רפס רוא האור םילעופ תירפסב
.ןיקבח הליה לש שפנ יבבושמ
םירוהה תודגנתה לומש אלא ,םייח לעב לדגל דלי לש ןוצר לע שיגר רופיס
ולש ןורבכעה תא ונימטהב ודוס לע ןגמ לט .אבחיהב תאז תושעל ץלאנ אוה
ןורבכעה הלגתמשכ .ותאווסהל םימכחותמ םיצורית תאצמהבו רותסמ תומוקמב
.ולרוגל ששוח לט ,הלהב ררועמו
,הבהא ול קינעהלו ןטק רוציב לפטל םידלי לש םתלאשמ תא הלעמ רופיסה
.גולאיד ךות הנבהל איבמו םירגובמה לש םהיתושלוחו םהיתוששח תא ףשוח
.תחלוק הזירחב םרוזו ןידע רומוהב לבותמ אוה
.ףסונ ישגר ןפ רפסל םיקינעמ ןיקבח הלה לש הירויא
דע הבתכ ,םירופיס תרפסמו תכרוע ,םידליל תררושמו תרפוס רמרק הנדע
ןיב .דועו הלילבו ,םיילענה וכלה ןאל :םהב ,םידלי ירפס 12 םויה
לויטה ,ולש םיפסונ םירופיסו לרק קירא לש בערה לחזה :המגרתש םירפסה
.דועו סנישטה טפ - יזור לש


.5-8 יאליגב םידליל םיאתמ


:ל חולשמל תבותכו םש ףוריצב ליימ חולשל שי
maybe-book@bananot.co.il

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
כן, זה מגיע
ילעוש העונ

דבר המערכת
תוננב תכרעמ

תה יערת הדבש
תכרעמ

גם לאשת ההיי-טק מגיע
ןומגא-ץישפיל הנא

תינוקות באופנה
םחש ילט

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא