םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוברת~ישאר    
   

שארט יטילאירה ןודיח :2y טקיורפ


טקיורפה םויסל סונימ סולפ שדוח דוע
תיטירובייפ לש החדהה תמרד ירחאו
לכה רוצעל ונטלחה ,לשימ תכרעמה
ןודיח תרוצב םוכיס ינימ תושעלו
דבלב תורוכמל .ףיקמ?ןולא הכב ריש הזיאב

 
לזוג ףוע
םייחה קר
ןאכ יננה
דדב

:תומד תא שוטנל הליהל ץילמה ןר

 
תימלובה
תיקינב"גמה
הללמואה
תיטסינחרקה

?הליוב ספיספ רתוי ןיא ימל

 
ןולא
דהוא
לשימ
דעלא

:רפסה תא הארק ינור ישאר עבראה רירשה לע דבע דהואש ןמזב

 
תלוויאה דעצמ
?ילש הניבגה תא זיזה ימ
לכה אל הז םינויז
רפרפה

?יתאק תקחשמ טרס הזיאב

 
ןיזיפשוא
רוא
תחטבומה ץראה
טבשה תרודמ

?ינוניב ןיז שי הליוה ירבחמ ימל

 
דעלא
ןולא
לב
ןר

:םה הליוב םיירקיעה םייומסה םימסרפמה

 
הלוק RC ,סקטוק ,םוקלס
רזייל ןקירמאו ביתנ ןסינ ,רוניטסופ
הדנוהו הלוק הקוק ,ןופאלפ
הנרטמו האקיא ,טוה

:היה יפרל יביל ןיב רשקה תא תיפוס תא ץצופש המ

 
הליהל יביל ןיב קיש-ובסלה תניצס
יביל לש הנמשהה
הליה המזיש תוינוויכ וד היצביטומ תוחיש
ותיא ןושיל יביל תא ןימזה אל יפר

?רופיצל הרק המ

 
התוא לכא ןוסירא תחפשמ לש ףטסמאה
הביק תלערה הפטחו ןר לש תוציצקה תא הלכא
התוא הלכא הלותחה
בל ףקתה הפטחו יטיליביס רועישל העלקנ

?אבצב ינור התשע המ

 
תברעתסמ
תיט"פצ
התשע אל
תיאבצ תרטוש

:ולכא אל םלועמ יטיליביס רועישב

 
הציפ
ישוס
זנולוב יטגפס
לפאלפ

?הטימה התואב ימ םע ןשי אל ימ

 
הליהו ןר
דעלאו לשימ
דהואו הנא
יעורו לב

:לע דמוע יתאק לש רבואה

 
הבוח 12,000
הבוח 5,000
הבוח 1,000
תוכז 2,700

?הליוה ירבחל םיצירעמה וקעצ המ

 
ולוס ונל רישת יתאק
ךיתחה ןולא
ךיתחה דעלא
היזחו יניטוח ,הפשכמ ינור ינור

?תנשעמ איהש יפכ תנשעמ ינור המל

 
לשימ תא ןבצעל ליבשב
דהוא תא ןבצעל ליבשב
םינפה רועל קיזמ ןשעה יכ
רעישב ער חיר הל היהי אלש ידכ

?תוקונית ןמשב המצע ןגטל תגהונ תונבהמ ימ

 
הנא
ינור
יביל
הליה

:יכ הליוב לשימ תא ןייז אל דהוא

 
ומוא אוה
תרחא יהשימ ןייז אוה
םולכ השיגרה אל איה לבא ןייז אוה
רוניטסופ םהל איבהל המיכסה אל הקפהה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
הבוורלי של הריאליטי
ףסוי-תיב לטיל

עוגיות שקדים
ןרא הבוט

נערות קמדן
ןווא ןיי'ג

ספיידרמן החדש
תכרעמ

אאוטסיידר ארט
תשק הלוש

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
18/10/04 1:50
זריל :תאמ
תכרעמל הבוגתב
100 יתאצוה ,תיחתות ינא
זרילל וביגה
 
18/10/04 12:47
חומ םע תחא :תאמ
תכרעמל הבוגתב
?בזע ימו ?קרפ לומתא רדוש אל המל ,םלה הזיא ואויש
תורבחה תא ירמשת - הרימטו .רדסל ינדרי הרימטו יל תא תארוק ינא
תוצלחופמ ינימ לכמ סאמנ ,ךמצעל יטיליביס תודמלמש ךלש תונפעמה
.ירוקנא תליג תויהל תומלוחש
ףיעהל ידכ עיבצהל ןלוכל אורקל וזה תדבוכמה המבה תא תלצנמ ינא
.ימולשמ הייברעה ,ינור תא
חומ םע תחאל וביגה
 
20/10/04 12:36
המותס הרוכמ :תאמ
תכרעמל הבוגתב
!!! ינור תא ףיעהל
לכ ?החדהה תא םילטבמ םואתפ המ ?עובשה לש תועבצהה לכל הרק המ
םוקלסו טקייורפה לש הקפהה לש סיכל םרוז תועבצההמ םרזש ףסכה
ףסכה תא וריזחיש .לדנקס .היירורעש .טילחהל להקל םינתונש ילב
.ימולשמ הייברעה ,ינור תא ופיעיש וא חלשש ימ לכל
המותס הרוכמל וביגה
 
20/10/04 12:38
ינור :תאמ
תכרעמל הבוגתב
...תוננב ךותל Y טקייורפ תא סינכהל .רדרדה שממ רתאה
ינורל וביגה
 
6/11/04 17:59
:תאמ
תכרעמל הבוגתב
ללכב בושחל ילב 100 יתאצוה בוט יכה ינא
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא