םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םינימה תמחלמ~םיסחי~ישאר    
   

תאש המ ייהת אל ךיא
בומרבא יתא


םא .ןוסאפה ול םיארוקו שדח דנרט שי
ךתוא איבי אוה ,וילע רומשל יעדת
תנמ לע אלש ,םינפה דרשמל הרומתב
:שומישה תוארוה הלאו .תבותכ תונשל
םיסירה תא הרקסמב יפצ ,בלה תא ילרטנ
ךפהה תא קוידב ,דימת לבא ,דימת ישעו
תכלל יכזת הרומתב .ךל קשחתמש הממ
(ןוסאפהו רוחבה ,תא) הישילשב ןושיל
יקחשמ לש שדח רקובל ררועתהלו
וזאמ-ודאס


תרמוג אל אמא


ףאו תלאוש איה "?הצור לכה ךסב ינא המ" .םולח שי ילש אמאל
התריטפ לע רעצב םיעידומ וננה :בותכ היהי ילש לבאה תעדומבש" :הבישמ
'וכו הידכנ ,הנתחו התב :םותחה לע ,הרקיה ונתבסו ונתומח ,ונמא לש
תמלשומה לבאה תעדומ ןיבל הניב יכ ,היעב שי ילש אמאלש אלא ."'וכו
אל םלועמ איהש םיללכ .לעב תאיצמל "םינוכנ םיללכ" לש םלש םלוע דמוע
יתלכשה אל ,םירגבתמל הכרדה ירפס יתארק רבכ םאו יתוא דמלל החרט
תא ואיבהש בהזה יללכ תא ןיבהל יתיסינ ובש בלש היה ,תמאה .םמינפהל
"הקוור"מ תוהזה תדועתב סוטטסה תא תונשל ידכ םינפה דרשמל ייתורבח
.תבותכ תונשל ידכ קר םינפה דרשמל העיגמ ,תאז תמועל ינא ."האושנ"ל
תעיסנ דועל ןוכרדה תא ךיראהל ידכ םג ,תויגרט ולאכ היהנ אל ,בוט
.תואיצמהמ החירב
רקיעבו םיגחב ,תותבשב לבא ,ילש אמא תא הדירטמ דימת ילש תוקוורה
.הקעומל תכפוה הדריטה דרשמב יהשיממ תירב/הנותחל הנמזה תלבקמ איהשכ
םאו .הזכ יל שי הרקמב םא ,חורה בצמ תא יל לקלקל בוט ןמז אוה ןמז לכ
,הגנמ תויצרק" תמגוד רפס איצומ והשימש םעפ לכב זא ,הזב יד אל
םייתאמ" םורופ סולפ "תוהמא עברא" םורופ ול סנכתמ ,"םידאממ םיקינדונ
וליג קוידב ,ןטרסב ומכש ךל תורפסמ ןלוכ :תימשר העדוה איצומו "תורבח
ללגב הז :םיאצומ םג ,הברה םישפחמשכו .דבל ,הככ תא הללגבש השדח הביס
תינכייח אל ,תינכייח ,הזר ,הנמש ,תיחטש אל ,תיחטש ,ידימ תינררב תאש
ונל שי ,ונוכיה ,שבכמהמ רשייה ,הנורחאלו ,לזמ םע ,לזמ ילב ,קיפסמ
.ןוסאפב אל תא :שדח דנרט
בוטרוק ותוא אוה ןוסאפ .וא ?ןוסאפ סוד-א-סוו זא .יוזא .ןוסאפב
השוע לבא השפיטו תרעוכמ תא םא .תיהולאה תומלשה ןיבל ךניב דירפמש
רבכ ירה .והשמ ךב שי תאז לכבש ענכתשהל לולע והשימ -ןוסאפ לש ףוצרפ
התוא איה ,ייתוריבג ,ןוסאפה .בשחיי םכחל שירחמ ליווא םגש ורמא
ןונב דיגהלו םייחה תואלת לומ דומעל תיטנג ינממ הכסחנש האלפומ תלוכי
,תיפוסה הרטמה ןעמל לכהו ,'םשג הז ,יפיפ אל ללכב הז' :תויטנלש
םה ,יאור םיקיחרמ אל ינומכ םיקופד םירוציש תושעל המו .תשדוקמה
רשי ינא ,קותמ והשימ האור ינאש ,לשמל ,דיגנ .םיידימ םיקופיסב םיקבד
ןאכ ,הנה .אל זא .תנינועמ תייהנ ,רמולכ ,רתויב יעבטה רבדה תא השוע
םיטונ םינב .שא תחת חור רוק הנכי קרב דוהאש המל הקוקז תא .תועטה
תצרעהבו םיווש םירוחבב תוכזל תוטונ תונב .םיש"לצ הז לע לבקל
.תובבוסה
בשוי ובש םוקמל סנכיהל תולגוסמש תונב ןתואל הנותנ יתצרעה םג ,ןכלו
לכב לקתיהל אל :רמולכ .םש אל אוה וליאכ התוא קחשלו ןביל בוהא
ילושב ךבתסהל אל ,סוכה תא רובשל אל ,הקשמה תא ךופשל אל ,תואסיכה
קיטספילה לכ תא ןקתל ידכ .םולשב םיתורישל עיגהל ןכ :רקיעבו הלמשה
.(?) אל ךיא ,חרמנש
,תבהואמ יתויהב ,ןמזמ ךכ לכ אל אקוודו דחא םוי .המיזגמ אל ינא .אל
תא ךושנל ,טלס תנכה ךלהמב עבצאה תא ךותחל המימת העש יצחב יתקפסה
יל הרקש המ דוע הזו .אסכב ךרבה תא קופדלו יניצר ןפואב ןושלה
רוחבה תא תשגופ ינא רשאכ הרוק המ ןכמצעל וראת .תיבב דבל יתייהשכ
המ ,ייה" :ב ללכ ךרדב םכתסמ ,ועטית אל הלילחש ,ולעפו .ולעופו
לש תויטסינוסאפה ףגא לא וכרדב הנופ אוה דימו ,הזכ שידא "?ךמולש
.תוזופ ןהילע תושעל ראבה


ןופמטל ןופצמה ןיב


ןה תוהמאה ,הינש הסרג יפל .הז םע תודלונש תורוחב שי ,תחא הסרג יפל
םא ארונ אל הזש (יתיסינש אל) תנעוט ינא וליאו .ונתוא תוכנחמש ולא
,םויב תוקד רשע-שמחל לדגל רשפא ,ןופצמ ומכ ,ןוסאפ יכ .הככ תדלונ אל
לש טבמ ,םיפעפעמ םיסיר :םישורדה םירמוחה .ומצעמ רשונ אוהש דע
קזח יפוא םע תובוט תורבח המכ ,קזח יפוא ,תרמזה אל הלותבה ;הנודמ
םילרטנמ :הנכהה ןפוא .םידדצה לכל ,תונלבס הברה :רקיעבו .ךלשמ רתוי
םש םיראשנ .ידיתעה שגפמה םוקמל םיכלוהו ,םיסירה תא םיעבוצ ,בלה תא
.התיבה םירזוחו הדמחנ אל תויהל םילדתשמ ,תוקד שולש
תא הב תורבחה לכל םינופלטה בבס קויד רתיל וא :ןשקאה ליחתמ זא ?זאו
וילע יתלכתסה אלו םייחהמ הלודג יתייה" ךיאל תונוש תואסרג תרסומ
.האר אל אוהש רקיעה .םיתורישב םימעפ רשע תפלעתהש בושח אל ."ללכב
- הרטסקא הרטסקא ןופמט ומכ דקפתל לאוטירב קלח תוחקולה ךיתורבח לע
םיטונ הזה ריצה לע םיבסה םינמור .יברימ הגיפס רשוכ תולגל ונייה
יסחי לש המרב ךרעב ,םיבבוסה תא שיתהל הייטנב תוקללו בר ןמז ךשמתהל
.הללאבזיחה לש דצהמ אל תא - תנבה אל םא ,הרבחכ תאו .הללאבזיח-ל"הצ
ומכ םינפ תשובב הגוסנ ךלש הבוט יכה הרבחה תא תוארל הצור אל ירה תא
.הנגהה אבצל התע הז עריאש
הרטמה (רוחבה םש לע) תעלות עצבמל תמתרנש עגרמ ,הרקי הרבח ,רוציקב
.הילע רומשל רקיעבו ךתרבח לש םירופיסה לכל ןיזאהלו בישקהל איה
- םידירו ךותחל הצרת איהש ,רבשית אל לבא סוקלוא ףוטחת איהש גואדל
לש םיתמה ןוראב ןורחאה רמסמה תא עוקתל ידכ קר - לכהו .קפאתתו
:ףתושמה םתיב תלד לעש טלשה :תנבה אל םא ,הזש .רוחבה לש תוקוורה
"...ןורשכ בורבו רשואב םירג ןאכ"
.ןוסאפ תרמש .ךל עיגמ .ךלש קר ,ןורשכה ,ולש ,בגא ,רשואה


שומיש תוארוה


:םיהזמ םינמיס ןלהל ,ןוסאפה תולעב
.ופוסב אל םג לבא ,ברעה תליחתב תועיגמ אל םלועל ןה .1
םייסל יוצר ,תויחרכה םילימ שולש-םיתשמ רתוי ורבדי אל םלועל ןה .2
.ינשה דצל רודכה תא תונידעב הריבעמש הלאשב טפשמ לכ
םא ,ינשה דעצה תא ושעי דימת ןה .החישב וחצפי אל םלועל ןה .3
.ללכב
.וקנאיב יניטרמ ומכ גונע והשמ אלא הריב תותוש אל ןה .4
אישב ובזעי אל ,הריגסה תעשל וכחי אל ,םלועל לבא ,םלועל ןה .5
.ברעה
קר אל ?המלו .תורוחשמ תוינידנולב רתוי ןה ,בגא יטסיטטס ןפואב .6
ןה תורוחשהמ הברהש אלא ,תוחפ תולדתשמ ןעבטמ תוינידנולבש ללגב
אוביש ינבצע אבא ןהל שי לבא) האלהו ןהמ ןוסאפהו תוינבצע תויאקורמ
.(ךירצ םא רוחבה תא רענל
.תויטובורל רקיעב ,םילבסנ תויהל םילוכי ןוסאפה ץראב םייחה.7


ליג תוביבס אוה ןוסאפ שבגל םלוהה ליגה :יגולואדיאה עצמל ,התעו
.םיעגפנה ןיינמו תוחוכה ןזאמ ,שפנה ןובשח בלש והז .םישולשה
תונקדזמ םישנ :דיחא גוסל תוכפוה תונבה לכ ובש ליגה והז ,ןורקיעב
.לבזה תא וריאשהו םיוושה לכ תא וספת ןמזמ רבכ ןהל .ןוסאפ תולוטנ
סוקלוא תחתיפש קר אל .ארונ יכה אוה ןוסאפה םע תונבה לש ןבצמ לבא
איבהלו ןתחתהל ךל ץוחל ארונ םואתפ םג זא ,םולכ הזמ ךל אצי אלו
ןתוא לכ - 'תיניצר הרוחב'ו 'תשפחמ'ו 'הצוחל'ל תכפוה תא זאו .םידלי
.הרדגהב ,ילמינימ ןוסאפ תולוטנ תורדגה
ןוסאפה םאה :היגוסב עגרכ קמעתמ ,תונבה ןיב ינכדעה ירוטסהה חוכיוה
ץוח) ןלוכו ותוא תואנוש ןלוכ :םישוחנ םינותנהו .תואירבל יבויח
ינאו .אל ילו ,רבח שי ןלוכל :האצותהו .תוקידאב ותוא תומייקמ ,(ינממ
הארנכ זא ,תישגרה תוקפאתההמ סוקלוא ףוטחל הז תואירב םאש תנעוט
תעבט ירחא שופיחב "ןרטש"ב בוביס הז תואירב םא לבא .אירב אל ןוסאפהש
ןוסאפה .ןכש הארנכ זא ,"םינתחתמ" יפדב הזכש יבגא לועלע וא ,ןיסוריא
.םיכסוח אל תואירב לעו תואירב אלמ
?ער תויהל לוכי רבכ המ .םישגרמ םניא ןוסאפ-אלה ץראב םייחהש אל הזו
תויטקטה תויועטה לכ תא ,רמולכ ,הצור תאש המ קוידב השוע תא
.יתימא קופיס םעו בלב םירופיצ ץויצ םע המק תא רקובב לבא .תויורשפאה
תורוחבל .הטימה לש ינשה דצה תא ךל ספת אל דחא ףאש הז לע רבדל אלש
.הטימב יונפ םוקמ ןומה שי ,ןהלש ןוסאפה םע תונשי אלש


רוזיפ ינפלו


ינפל זא .עיציהמ האחמ לש תולוק הפ תטלוק רבכ ינא .ייק.וא .ייק.וא
ינא/ןתלחתה ןתא :חסונב הבושת םיחסנמו תדלקמה תא שדחמ םיזיחשמ םתאש
ינימ לכ דועו ,ןתא םג לבא םיקחשמ לע תמ ינא/םיקחשמ אנוש אקווד
ץרא"בש יל עודי .ןכ זא ,ןתומכ תואמ יתעמש ירעצלש ולא ןיעמ םינינפ
רסוחבו תונכב ןימאמש ,הווש ייד אקווד ,דחא רבג הזיא םייק "אל םלועל
ירחא ותוא תבהוא איהש ול הרמא ותרבחש ךכ לע תורבדמ תועומשה .ןוסאפ
הז ,התא חטב הזו .הטימל תחתמ אבחתהל ץר אל אוהו תורכיה לש תוקד שמח
רובעלו הז רמאממ םלעתהל לוכי התא .רדסב זא .וישכע יתוא ארוק קוידבש
תונבה לכל שדקומ הזה רמאמה יכ .םישיגר םינב לע םירחא םירמאמל האלה
יבבוח םתוא לכ םע דדומתהל םוי ידימ תוצלאנ ןרעצלשו ךתוא ושגפ אלש
,המחלמב החלצהב זא ."ןוסאפ" םעה ןושלב םיורקה וזאמ-ודאס יקחשמ
.התיבה םיובש ןכתיא וחקית לאו .ביואה םע הלועפ ופתשת לאו .תונב
.םהל עיגמ אל ,טושפ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
התלמידה
סילוי יבצ

התלמידה
סילוי יבצ

בול פגיעה
לפא היאמ

כל הבחורים אותו הדבר
ןרהא ןב לבזיא

למה לסבך?
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
4/6/00 7:46
היאמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב


רקובה יל ויה םיפיכ ינש
לש אלו - ךדובכל תיסוכ המירמ ...תבתכש המ תא אורקל - דחאה
...וקנאיב יניטרמ
...תוכבל אבש ןוכנ ךכ לכ לכה
אולמב םיכסהל קר דגנ דיגהל תחא הלימ וליפא יל ןיא ןכלו
...יביל
... תונב קחשמה יקוח ולא לבא - ברה ירעצל הז לכו


יתחכשש ןילותב תשגרה תאזו הביגמש הנושארה תויהל - ינשה ףיכה
.תמייקש


!דובכה לכ
היאמל וביגה
 
 
4/6/00 12:22
יתא :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
ויהש לבסהו רעצה לכ תא הווש הז .תואמחמה לכ לע הדות ,היאמ
.םידאממ תויצרקה םע ייתושיגפב יקלח תנמ םדועו
יתאל וביגה
 
 
26/3/01 12:52
רוא :תאמ
ל הבוגתב
תזאפ תא יתרבע ינא םג ןכו יתא לש הירואתה תא יתארק
תונב ןכל רמוא ינא המו,תויטסינוספה
תויתודלי,תוילוק,תויטסינוסאפ
,תיתרגש אל,תפרוטמ,תיקניק,תירותסימ,תינחור,תינתנהנ,תיתבוב
תיטטאפ טושפ יתאצי דימת לבא ,דימת ףוסבלו יתיה אל הפיא
דידי לכש איה ךכל תחצינ החכוה.ישיא םסקו ןח לכ תלוטנ
םייח תושעל טעמל םישרהל ןוצר לכ יל ןיאש, ילש ינוטלפא
םע רבג לבקל איה "רשואל ךרדה" ילוא זא. יב בהאתה טושפ
תותשל ,פא שופ תייזחו רופיא תלוטנ וקוק
םיספארג םימעפל תועקות ונחנא םגש ול תולגו,הריב ותיא
"ןלציל אנמחר",
ילש הנוסרפה זא והז. לכמ םישרמה אוה םישרהל ןוצרה רסוח
םיציצ םע "קבחס" איה וישכע
רואל וביגה
 
 
11/1/03 17:41
רומ :תאמ
םיקוח ילבל הבוגתב
:ותוא םייקל םג הסנא ,ןבומכו ,האלה יתיא חקא דחא טפשמ
.לכמ םישרמה אוה םישרהל ןוצרה רסוח
!!ןוכנ ךכ לכ
רומל וביגה
 
4/6/00 9:49
YODA :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
Let me disagree on the assumption that by the time your're
thirty someting all the fine guys are already taken.
Yes, it takes a lot of patiance to find the right one.
Fason is good for all the false ones - the one night stand,
so you won't feel abused later, or convince yourself that is
was just for the sex. But when you're hooked - you're
hooked. Don't spoil it for yourself by a useless fason and
if you 're really in love you won't be able physically put
on yourself fason..
YODAל וביגה
 
4/6/00 9:50
הקימ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,הלאה םייליבדה םיקוחהמ רבכ סאמנ ,ףוא :תינושאר הבוגת .יתארק
.םהילע רבדלמ רתוי דועו
םירופיס הברה כ"כ רפסל הלוכי ינא !קמא סוכ :יאוול תבוגת
...קוידב לכה ושיחמיש
דימת אל אוהו) ןוסאפה לש יתימאה וחוכב יתחכונ לומתא קר
:(...יבויח
עגרהמ ינבצע קילק - םייוכיסה לכל דוגינב .והשימ יתשגפ
ונלש תופוגה וליאכ הבשחמו ףוג לש בוליש !םיהדמ ...ןושארה
.(...תיזורד אל ינאו) םדוק לוגלגב ושגפנ
ינא ןמז ותוא לכו ,וניידזה ,אל םגו ןופלטב ,ונרביד ,ונשגפנ
ודצמו ,ןוסאפה יאנוש ןודעוממ ינא המכ דע ריכזהלו שיגדהל תחרוט
.םיימשמ הנתמ שממ ...םיימוהת תוהדזהו המכסה -
- וניבת אלש .ילש ןוסאפה רסוחמ להבנ תצק הארנכ רוחבה - רוציקב
ונעגה אל - ודובכל דובכה לכ םע יכ ,'וכו הבהא תורהצה ויה אל
ןקחש םע אלו תואיצמה םע שגפהל ןכומ דחא לכ אל לבא ,הזה בלשל
.רשק תליחתב םינבבוח טרסב הנשמ
.תרעצמ רתוי תצק תמאה .םיבוטו םיפי הלאה םירובידה לכ :תונקסמ
ה/ריהצמש ימ לכש איה הלאה תופילאה יקחשמ לכב הדיחיה היעבה
ימצע ןוחטב תמר םע םג תויהל בייח ,'וכו םיקחשמ דגנ אוהש
.ידדצ וד אוה קחשמה רסוחשכ להבהל אל תנמ לע םישנא םע ןויסנו
.רהמו ,רגבתהל אנ - םינב זא
!?!?ידמ רחואמ רבכ הזשכ קר תמאב ונתוא ריכהל ,ףידע המ
הקימל וביגה
 
 
4/6/00 10:03
:תאמ
...אמגודלל הבוגתב
םויה תא יל השוע .רגבתהל ונל תורמואש תונבה ומכ ןיא ,ןיא
,ןתא ולא רגבתהל ךירצש ימ ,יתדלי .הזה לכש ןויזה תא עומשל
קוידב שפחל תוכלוה זאו ,ןוסאפ םיבהוא ונחנאש המכ לע תורבדמש
?תאלפתמ תא המ זא .םמצעב וב םישמתשמו ,ןוסאפ םיבהואש אלא תא
תא" ךל רמוא היה ךובנ טבמבו האנ םלע ךילא שגינ היה םא ירה
:תייה םאה "?הפ תבשל רשפא ,הפי ארונ
.ולש תמא תדידיל תכפוהו ,ךכרדב ארקנש דמחנה שיאה לע החמש .א
.ןונחה תא תפנפנמ .ב
.וב תבהאתמ .ג


ןתא ימ לע ?תורבדמ ןתא המ זא .אל חטב הז 'ג ,ינויסנמ
,קוידב ןוסאפה ותוא תא גיצהל םיכירצ םירבגה ונחנא ?תודבוע
תא םיצורש הלא תא תושפחמ ,ןתא ,ןכ ,ןתאש ללגב לכה הזו
.ןויז םיצור לכה ךסב ,ירה ,ונחנא .ןוסאפה
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/6/00 10:18
ןמסדנל ילינ :תאמ
ל הבוגתב
?וירבדב והשמ שיש ןכתיה
?ןוסאפ אלל רוחב לע לפנתהל תוטונ ונחנא םאה
?ךתוא קרו ךתוא הצור קר אוהש וילע םיאור דיימו ףכיתש דחא
?ןטשה םע תירב ונחנא םג ונתרכ ילואו
ןמסדנל ילינל וביגה
 
 
4/6/00 10:29
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
הללכהה אטח .בוצע המכ .הלועו ץצ ךכ לכ הנבומה לשכה ,בוש
ריבסהל ליבשב תושעל ךירצ המ .תונב ,קוחר ןכתא איבי אל
םירבג שיו ,ןוסאפ ילב הרוחב וכירעי אלש (?)םירבג שיש
םהל דימעמ 4 לע 4 בכרש םירבג שיש ומכ ,(!)התיא ונתחתיש
םיניינעמ רתוי םירבדב םיניינעתמש הלאכ שיו ,ןיזה תא
םיפפוכמש יכדרמ קיציא ומכ תומהב םירבג שי .םיינחורו
תא ונימזיש םירבג הלחא שיו ,םייאבצ תונחלוש לע תודיקפ
.םנובשח לע והשמ תותשל ךכ רחאו דהוידר לש העפוהל הרוחבה
םלועמ ינא ,תישיא .םישנ ינימ לכ שיו .םירבג ינימ לכ שי
יתאנש דימת תוזופ .ןיינע יב התליג אלש יהשימל יתכשמנ אל
הצרא ינאש המל .ףייוזמ ,ץלואמ ,ךחוגמ יל הארנ דימת הזו)
העיזמ ךכ לכש תפייוזמ יהשימ םע ,וליפא ,הטימל תכלל
ןיבמ ינא לבא (!?תילוק תואריהל ליבשב
ןוסאפה תא םיכירצש םירבג שיש בומרבא יתא לש הבתכהמ
יתייה אל ,הרוחב רותב ,ינא .תואירבל םהל היהיש .ישנה
האצמש הרוחבהש ךכמ תוקומע םשרתמש והשימ םע ןתחתהל הצור
קופיס תויהל הכירצ הרטמה .ןוסאפ הקיזחמ ,ויניעב ןח
הזה יליואה סקטה אלו גוז תב/ןב םע רשקב ישגרו ישפנ
ישגר-ישפנ קופיסו .תונברב (ןלציל אנמחר) וא ןיסירפקב
,תוכיסמ ,תוזופ בהואש והשימ םע םייחב ןכל היהי אל
ךשמיהל ןכל אב םאו) וצרתש ךיא הזל וארקת .ןוסאפ ,ןיוואד
רבגהש ךכ-רחא וננולתת לא ,ןיז ןכילע םימשש הלאל אקווד
(ךכ-רחא עורג ךכ לכ ןכילא סחייתה שמא ןתשגפש
ןהכ זעוב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/6/00 10:37
וקנרפ לט :תאמ
ל הבוגתב
.ןטשה םע תירב ונתרכ !ןכ .הנעא ינא ,הלאש ןמסדנל ילינ
.ונתוא הצור אלש ימ תא תוצור ונחנא ידמ תובורק םיתעל
הרוחבל ואוביש םירוחבה בורש בתכש סומינונאה םג קדוצ
ארונ תא ,יניעב ןח תאצמ" הל ודיגיו הטושפ תורישיב
.קבדיפכ תננוצ הבוגת ולבקי "?ךדיל תבשל רשפא ,הפי
ךניב ,ישפנ ךילהת לש גוס רובעל ךירצ הז תא תונשל ידכ
םייבויח םיקוזיח ךל ונתי אל תורבחהש עגרב .ךניבל
דבוע אל שממ 16 ליגב םיאתמש המ .תקחשמ תאש םיקחשמל
לע תכללב םוצע שוגיר שיש יתיליג אקווד ינא - 29 ליגב
ינא ,והשימ לע יל אב םא : וליאכ .הטושפ הרוצב עטקה
זא ,דומח אוה םאו .םולכ ילבו ןוסאפ ילב .הז םע תמרוז
אוה םאו .אלפנ הליל היהי ילוא .שי המ ,הטימל ךלנ םג
עיגהש טילחאשכ ,ינא !ולש דספה ,ךכ רחא רשקתי אל
תא אל ,יתוא הצורש רבגה תא אקווד שפחא ,ןתחתהל ינמז
קחשמב אל ןוסאפ יקחשמ .ינא אל ינאשכ קר ךשמנש הז
(ילש)
וקנרפ לט
וקנרפ לטל וביגה
 
 
4/6/00 12:46
יתא :תאמ
ל הבוגתב
,רמולכ .ןוסאפ קר אוה ןוסאפ םימעפל ,תורקי ילינו לט
היולת ידיל תבשל שקביו שגייש דחא ותואל ילש הבושתה
אל הז םימעפל .הז לכו רבדמ אוהש ךיא ,הארנ אוהש ךיאב
.תיפיצפס וילע יל אב אלש טושפ הז - ןוסאפ לש ןינע
םינרותה םיקינדונה דימת םה םישגינש ולא ,ילש ןויסנהמו
ןח תואצומש תורוחב תרדס םינמסמש הפקה תיב/ראבה לש
לש םילפנב רבודמש וא ,רות יפל ןהילא םישגינו םהיניעב
.what so ever םתיא תאצוי יתייה אל רשק ילבש ,שממ
.ןכ דיגא ינא יילא ושגיי םידומח םירוחב םאש החיטבמ
ליחתמ דומח רוחבש עגרב ילש ןויסנהמש תושעל המ לבא
off ברעב ינא" לש עטקה עיגמ דימת והשכיא ,יתיא רבדל
אל םהו ,"תונורחאה םינשה רשעב ילש העובקה הרבחהמ
םהלש רודיבה תניצק תויהל הנכומ אל ינא המל םיניבמ
.ברע ותואל
תא םאש :תמאב ריכהל יתדמל ףוסב לבא ,ןמז תצק חקל הז
,ץמוא לש תונוט םע ,ךיתח ,יטמזירכ םיסקמ רוחב תשגופ
הרקמבו הרבח ול שיש םיוכיסה בור ,ישיא םסקו ,הזועת
.יושנ םג אוה ,(הרקמב יולת ,בוטה וא) עורגה
,המאתהבו ..םולכ םידיספמ אל םה ?םהל תפכא המ ירה
ןומהו תונלבס הברה שי ,תיתימא הבהא תוצורש תורוחבל
המ ,ינאו ?יתרמא רבכ ,רודיב תניצק ...םיעשעשמ םירופיס
הז םגו .םיעגפנ תניצק תויהל הנכומ םומיסקמ ,תושעל
.יליגב ידימ רתוי ,יתעדל
יתאל וביגה
 
 
4/6/00 17:29
יא הליש :תאמ
ל הבוגתב
הלמ לכ םע המיכסמ ינא לבא ,בוצע :ןהכ זעובל הבוגתב
הברהש יל רורב ,םישנ םירבג יסחיו תוברק תקיתווכ ..ךלש
המ .ונילא םיכשמנ אלש םירבגל תוכשמנ ונחנא םימעפ
ירבדכ ,םייוסמ ןפואב ,ןטשה םע הלועפ ףותיש שי .תושעל
טנגמתהל םויה הסנמ תישיא ינאו .הרקיה ןמסדנל ילינ
ןוסאפל םיקוקזש הלאל אלו ,היתפמאו םוח יעפוש םירבגל
(בושח אל .ילש ,םהלש)
יא הלישל וביגה
 
 
4/6/00 23:51
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
.דחא וא ספא וא .טושפ הז טנגמ םע .טנגמתהל םיסנמ אל
אל לבא ךירעהל ,ןייזל ,בבחל ,בבחתהל ,קלעתהל םיסנמ
.ךשמהל םיסנמ
.אל
.אל
.אל
.ספא הז .הז תא ה/ןיבמ אלש ימו
.דחא הז .ךשמנש ימלו


.תיראניב איה תוימיטניאב הלש הפשהש היינלופה רמאמכ
.דחא ספא :הלעבל תקעוצ דימת
חחרפל וביגה
 
 
4/6/00 19:29
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
דיגהל יל שיש המ לכ הזש זעוב םע המיכסמ ךכ לכ
קיודמ ךכ לכ הז תא רמא אוה יכ
ימענל וביגה
 
 
5/6/00 1:36
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
...תועובשה גח ףכית ...זעוב ...ימענ .יתריקי ,הדות
תויהל לוכי אל הזמ ילמס רתוי
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 7:54
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
תור םוש הריכמ אל ינא חטב ךרעצל
הבוט תנתוח היהא ינאש ןווכתימ התא
םילוביש המכ תרומת ילוא
והשמ רדסל ןתינ
ימענל וביגה
 
 
5/6/00 9:53
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
לש הלועמ רפס ."דחא םייוסמ הליל" לע ץילממ ינא
םיעגרב םיקסועש םירופיס 15 ,ףלוו סאיבוט
.תוטלחהל םיכפוה םיטבל םהבש םייחב םידחוימה
,רפסה עובש ףכיתו .שממ עגרכ ותוא אורקל יתמייס
לע ביגהש ימ לכש חינמ ינא .החנהב רכמיי חטב הזו
רפסב בר ןיינע אצמי ,בומרבא יתא לש הזה רמאמה
(ןתיב הרומז תאצוה) ףלוו לש הזה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 10:54
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
ןוטוב הד ןלא לש םירוסייו תוגונעת רפסה םג
םלוכל םוחב ץצלוממ
לע קוידב רבדמ
םיסכי
השיאל רבג ןיב םיקחשימ
היפוסוליפ
תונתונש תונטק תומרגאיד שיו
שארב תינויחו הלק הכמ
ימענל וביגה
 
 
5/6/00 18:14
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
"םירוסייו תוגונעת" היה אל ,יתשפיח ,יתכלה
ףוס דע .יל ונימזה זא .ןוטוב-הד ןלא לש
ימענ ,הדות .ביגאו ארקא עובשה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
30/6/00 22:27
:תאמ
ל הבוגתב
will you marry me?
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/6/00 10:20
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
םה םירבג :הזה טושפ ךכ לכה רועישה תא רבכ וננשת ילוא
ךרוצ םוש םהל ןיא ,ןוסאפ םוש םהל ןיא ,םייביטימירפ םירוצי
וישכע .סקס :הרטמה לא םכרדב םירורבו םיטושפ םה ,םיקחשמב
:הככ
ןיוואדב ןיחבי הסונמ רכז ,רחמ דע התוא קחשל תולוכי ןתא .1
לע ךחגי אוה ,ךפיהל .דחוימב הז תא ךירעי אל אוה ,אלו)
תא תקחשמ איה" חסונב ולש םירבחה םע רבדוג לש ראבה
לש עוציב קפוד ינאש םיימעפ םעפ דוע לבא ,טג-וט-דראהה
("םיילגר תחתופ איהו רשק-שפחמש-שיגרה-רבגה
יפל .יל הארנ אל ?ןתחתהל תוצור ךכ לכ ןתא תמאב םאה .2
םיעשתה תונשב ןישוריגה ירקממ 74 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
,רורב הז ,םידלי תוצור ןתא !!!םישנה לש המזוי ויה לארשיב
ונל שיבלהל םיחרכומ אל הז ליבשב לבא ,יגולויב ךרוצ הז
.עבצאה לע תעבט
וא) םינלופה םירוהה תא תוצרל תוצור ןתא .יתחכש ,ןכו .3
.ןכלש (הנשמ אל ,םיאקורמה
תוחוכה יקחשמ תא איצוהל ,תובשוח ןתאש המל דוגינב .4
.ףתושמ דיתע תונבל לוכיש המ הז םיסחי תוכרעממ םייליואה
הצור אל ינא ?עטקה המ ?סקסמ תושוע ןתאש ליד גיבה המ .5
תיסוכ הלחא גישהל רשפאש תמאב לבא ,חור סג ידמ רתוי תויהל
.תונוז תיב הלחא וליפא הזו ,"הנקיפורט"ב לקש םייתאמב
םיניינעמ דואמ םירבד ולגת ,חפל ןוסאפה תא וקרזת םא :םכסנו
ןתא יכ ,עגרכ תוארל תולוכי אל ןתאש םירבד ,םירבג לע
,הלאה תורוחבהמ אל ינא) ןוסאפה-לע-רומשלב ךכ לכ תוקוסע
?ישילשבו ?ינשבו .ןושארה הלילב תניידזמ אל ינא ,תיאקירמאב
(??יתמ הנשמ הז המו
קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
4/6/00 12:26
moran :תאמ
ל הבוגתב
dear joe!!
unfortunatlly...a guy's reaction to a girl without
that attitude
is mostly the same to the ladies' reaction that
anonimus pointed out...
sad...but true...
moranל וביגה
 
 
4/6/00 10:35
הקימ :תאמ
ל הבוגתב
,גנילרד סומינונא
יטילופ עמשנ הז ,ןוכנ .םרשקהמ ואצוה ירבד םא תרעטצמ ינא
ויהת םירבגה םתאש התייה תיתימאה הנווכה לבא ,ןיטולחל
ומצע תא קרוזש ימ לכ .ןוסאפה תדרוה ישקבמ לכ אלא ,םינעמנה
רגוב תויהל בייח - "יתימאו הנכ רישי ינא" - תיירוגטקל
איהו - המורעה תמאה םע תמעתהל ןכומ תויהל ליבשב קיפסמ
ךירצ קר ,םימגפ שי .היפהפי דימת אל - (םיעדוי ונלוכש ומכ)
- רקיעבו המוארטו הלהבל םורגי אל הזש ךכ תישפנ ןכומ תויהל
.ירטסיה סונמ
ךתלאשל לבא ,תואיצמה ןחבמב ודמעי אל ירבד ילוא :רבד דועו
לבקתי תנייצש הז ומכ טפשמ - ראבב תיתטופיה היצאוטיס לע
הארנ םג רוחבהש קרו ךא ,ןבומכ הז .תושגרתהב וליפאו הכרבב
עמשנ הז .ןמזה לע לבח תמאב - תרחא .עמשנ אוהש ומכ םיהדמ
םע לבא ,תונכ לע הפ רבודמש חכשנ אל אוב .אל הז לבא ,יחטש
.טקאט
הקימל וביגה
 
 
4/6/00 10:43
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
ילוא אוהש תורשפאה תא יקדבת אל ?םיהדמ הארנ אל אוה םאו
הירוטסהל החמומ ,ןייוצמ לשבמ ,שיגר ,קתרמ ,ליכשמ
דבוע ,ןגנל עדוי ,םייאקירמא ידניא יטרס לע תמ ,תילגנא
?ל"וחב הברה
הבוגת לבקי אוה םיהדמ הארנ אוה םא קר - והז ,וליאכ
םיקוחה םידבוע ךיא תעדל ןיינעתמ תמאב ינא .אל ?תיבויח
םייחטש םירבגש ןמזה לכ תוכובש הלא ןתא ירה .הלאה םיישנה
םיניינעתמ אלו ,תומיהדמה ירחא קר יבש םיכלוה
תיניצר הבושתל חמשא .'וכו "תוישיא"ב ,"תוימינפ"ב
.תקמונמו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/6/00 18:55
יבוד :תאמ
ל הבוגתב
הז ינא .םדוק ילש םשה תא בותכל יתחכשש החילס ,םדוק זא
<תילאוטריו די תציחל> .םדוקממ ינומלאה
"םיהדמ הארנ אוה םא"ה ןיינע תא ןיבמ טלחהב ינא ,תינש
שפחל ךירצש ןעוטש ןאכ ןהכ רמ ומכ םיעובצה גוסמ אל ינא)
ןיזגמ הזיאב יתארקב הבתכ יל ריכזמש המ .תוימינפה תא
יניזגמ) וטואה תא יל ונקתיש ךסומב יתיכיחש תעב םישנ
,סולפ םישולש תב השיא וזיא לע ,(!?ךסומב םישנ
הז - השיא התואל רסמ .ןתח תאצומ אלש האלפנו תיטנגילטניא
(.החוד תא ,יתריבג - ךתרדגהכ "ידימ היפיפי אל" תאש אל
ךירצ אוהש ןיבמ ינא ,ןכ ,הא ?םיירגוסה ינפל יתייה הפיא
תוארוקש םישנה לכל ריכזהל הצור ינא לבא ,בוט תוארהל
ואוב זא ,רפיש הידואלק ןכלוכ אל ןתא םגש ,ןאכ יתוא
טעמכ הרוחב לכש הדיחיה הביסה .השקבב ,תויפיצ ךימננ
הביסה םג כ"דב איה ,םמהמ רבג םע דחא הלילב תוכזל הלוכי
,םמצעל תושרהל םילוכיש םירבג - ונממ ולבקתש המ לכ הזש
םילבקמ ,םינונחה ,ונחנא .רהמ רתויש המכ םישנ םיפילחמ
.תויראש


ינא הזה הרקמבש םג המ) ותסיע לע דיעמ םותחנה ןיא :האלה
יל רמאנ לבא ,(הככ םג והשמ איה הסיעהש בשוח אל
האנ רכז ינאש (...ילש אמא קר אלו) תונוש תויונמדזהב
סופיט ינאש איה ילש היעבה .ריבס לבא ,םיהדמ אל .ידמל
יל שי .הרוחב יפלכ שח אוהש המ ריתסהל השקתמש יטנמור
המ לכ םע .תינרקב הגרע תורבטצהו תיתשרב תופעטצהל הייטנ
יפכ ,ןתא - תובייוחממ םידחפמ םירבגש הז לע םירמואש
.םירתוימ תושגר םע רבגמ תודחפמ ,הארנה
רבג ינא - ילש הדידי תאז הרידגהש יפכ ,ןיפולחל וא
רתונש לכ .רדהנ .ותיא םיניידזמש הזכ אל ,ותיא םינתחתמש
תושאונה תא אוצמלו 30 ליגל תוכחל אוה ול תופצל יל
הקיס'ג הרש הפיא .קתקתמ יגולויבה ןועשה תא תושיגרמש
?התוא ךירצשכ רקראפ


,םה רשאב םינונחה תמחלמ תא םחלנ
.יבוד
יבודל וביגה
 
 
5/6/00 1:44
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
.םהמ דחא אל הז עובצ לבא ,ילע דיגהל רשפא םירבד הברה
ינוציח הארממ ץוח והשמ דוע םישפחמ םישנאש הדבועה םאו
.תיניצר היעבב התא :קתומ זא ,ךתוא ההימתמ "םיהדמ"
ףא .הככ ,םייחל תיניצר תירנטרפ אצמתש סנא'צ םוש ןיא
תצק ביחרהל אלא ,החוד יהשימ ךל רוחבל ךממ שקבמ אל דחא
.(ןבומכ ,ךלש קר אלו) ךלש םינוירטירקה דענמ תא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 1:47
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
רבד ,קתומ יבוד ,ולה ."תויראש םילבקמ םינונחה ונחנא"
?קובא לעניא ,הפ ןונח ימ .ךמצע םשב
קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/6/00 10:12
יבוד :תאמ
ל הבוגתב
,הצור אל התא םא .םינונחה יחא לכו ינא הז "ונחנא"
קר קט-ייההמ לודגה ףסכה תאש ךל עד לבא ,ךייתשת לא
.םילבקמ ונחנא
יבודל וביגה
 
 
5/6/00 10:24
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
םיזנכשא םינבנבל .ושעת ,קט ייהמ ףסכ ושעת
םיכסמה לומ םיעוקת ויהתש ןמזבו .םכומכש םיפקשוממ
עקתנ םימוחשה ונחנא ,הממיב תועש 18 םכלש םיישפטה
?הז ךיא .תולכסותמה םכיתושנ תא
סדצרמ הנק ןפשה :הז תא יל רפיס דודגהמ יסורע ןויצ
ללגב לבא .ולש פא טראטסה תרבחמ השע אוהש ףסכב
םגאה ךותל "720"ה םע סנכנ אוה ,קינקנ יזנכשא אוהש
ליפה אב ."וליצה ,וליצה" חרצ .עובטל ליחתהו
ספת ןפשה ,הטמל ןיזה תא דירוה ,םימל סנכנ ,לודגה
.וייח תא ליצהו ,הצוחה ותוא ךשמ ליפהו ,קזח
סדצרמ ךירצ אל - ליפ לש ןיז שיש ימל :לכשה רסומ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/6/00 18:50
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
בורמ דעור ,תדלקמה לע הפ בכוש ינא .ו'ג ,תחצינ
יתלשכנ .ןוסאפ רומשל יתיסינ .ע-ו-ר-ק .קוחצ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 19:11
יתא :תאמ
ל הבוגתב
ןיב לדבהה המ זא סקסו תויח רבכ םא !זעב
ךכ רחאו תצצומ םדוק השותיש ?השותיל תיאקורמ
...הטפזה תא תלבקמ
יתאל וביגה
 
 
6/6/00 10:19
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
רבדה הז םישנ דגנ תומילא .ידמל הבוצע החידב
תונורחאה םינשב ןאכ הרוקש דירחמ יכה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
6/6/00 10:24
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
ילב תצצומ ילש תיאקורמה .החובטמב תויוטש
ולש השאהש רבג אוה יתימא רבג .תוטפז םוש
ךותמ ול תדרל הצורש ,ולש ילכה תא הצירעמ
.םיענכשמה םייזיפה וידמימל הקומע הכרעה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/6/00 19:01
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
ליפ לש ןיז ול שיש ימש ימותל יתבשח ינא
הליפ ךירצ
סדצרמה תא הנחי אוה הפיא תרחא
???
ימענל וביגה
 
 
6/6/00 10:27
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
ךלש אבה רמאמל עגונב יתקדצש האור תא ,יתא ,ונ
םינויע - "ותומדל בחורו ךרוא יוק ,לדוגה")
לדוג" לע חפסנ ללוכ לודגה ןיזה תייגוסב
("תידוהיה היעבהו סולאפה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 23:13
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
18 ןתוא לכב הז לע יתבשח אל ךיא
שששששששששפ..תועש


.ול םיאתמ ו'ג הקוזב .הזה ו'גה קתבמ אוה המ זא


שששששששפ
לכ םינכסמ םה יכ .םיחפוקמה דעב קר ינא וישכע
םיצמאתמ םה ךסמה לומ והשמ םישוע ונחנאשכ ,ךכ
..לזמ הזיא .וניתושנ תא עיגרהל
וליאכ .עטקב יב תעגופ ,םוחש ינאש הדבועה ,תעכ
דיגהל ךירצ ינא ,קתבמה ו'ג הקוזב תא ןימזהל ידכ
?המ וא ,בדנתישו םוחש ינאש רדסב הזש
חחרפל וביגה
 
 
6/6/00 10:15
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
ןוויכה םע םיענ אל שיגרמ ינא "םוחש" רותב
.ספת הזה סומלופהש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 17:09
יתא :תאמ
ל הבוגתב
תוישיא לש ןינע הז .הארמ לש ןינע אל ללכב הז ,יבוד
תצק הז ץק ןיא דע ןוסאפש ןוכנ זא .הארמל תפרטצמש
(הדומ ינא ,תונושאר םייתעש העשל רגתאמ יכ םא) םזגומ
תוחפבש קר ,היחד - טקפא ותוא תא השוע ,תוקיבד םג לבא
דושח והשמ שי .םלועב הפי יכה היהת םא וליפאו .ןמז
חצור התא ללכב ילוא .יהשימב םגו חרמנש והשימב ידימ
,אלפתת ,ןוסאפה דגנ ונחנא ןורקעבש תורמל זא ?יתרדס
הל ועיצי תוקד שמח ירחאש הצור אל ונתיאמ תחא ףא לבא
רפס וליפא .דיחפמ הז .תליאל לויט אל וליפאו ןיאושינ
תכרעמ זא ,בהוא התאש טילחמו ,תוקד שמחב רמוג אל התא
רפיש הידואלקש תעמש אל ,בגא ךרדו?םייחה לכלו ???םיסחי
םגו ?ןטק תוויע םע תוי/םינמגדוד םישפחמ םויהו טואא הז
ינא ,הרקמ לכבש .םיוסמ תוויע םע והשימ הפידעמ ינא
.ךפיהל אלו םינגה תא ולצא חיבשא
יתאל וביגה
 
 
5/6/00 18:20
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
רדהנ יטנג תוויע יל שי !ןאמ רוי םא ייא ,יבייב ,וא
םג ירצמה יבסמ תאז לביקש ירצמה יבאמ השורימ יתלביקש
תחלקמה ירחא ,תוארל שרד דודגה לכ ילש תוויעה תא .ןכ
80 הנחמב הנושארה תפתושמה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/6/00 18:24
ליד םיק :תאמ
ל הבוגתב
שי ?ךלש עטקה המ .תרחא הלמ יל ןיא .ו'ג ,רגפמ התא
רגפמ ,עבוק אל לדוגה ?לודג ןיז ךל
ליד םיקל וביגה
 
 
5/6/00 18:27
הריש :תאמ
ל הבוגתב
.בוט רתוי תאז רמול יתלוכי אל .יתוחא ובארב
םירתא ךל שפח ךל .תכרעמב סוריו התא ,ו'ג
םש קלעתהל ,תיליטנפניאה ךתוישיא תא םימלוהש
הרישל וביגה
 
 
5/6/00 18:42
יתא :תאמ
ל הבוגתב
ינא ןאכ לבא ,תואירבב יל הלוע הז .תונב ,החילס
ךיא .עבוק ,שממ לבא ,שממ לדוגה :םיכסהל תצלאנ
?ךל םיארוקש תרמא
יתאל וביגה
 
 
5/6/00 18:54
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
ךרוא יוק - לדוגה !ךלש אבה רמאמה הנה ,יתא
ותומדל בחורו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
6/6/00 19:25
יתא :תאמ
ל הבוגתב
.עמשמ יתרת .עגרכ הז לע םידבוע
יתאל וביגה
 
 
6/6/00 21:51
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
רתאה ירקבמ לכש ענכושמ ינא .ןייוצמ
םיפצמו ,םיססוכמ םיינרופיצ ,םיניתממ
הז רמאמל םיפצמו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
6/6/00 2:00
יבליב :תאמ
ל הבוגתב
המ ,ירמגל תיניצר היעב ךל שיש יל הארנ הרפכ 'וג
טואא ל'יצ ?םידדצה לכל ולאה תופקתהה לש ןיינעה
החוטב ינא .ןוסאפ לע רוביד לכה ךס, עגרת,
התאו ןוסאפ ןהילע שי םיבאפב שגופ התאש תויסוכהש
?ןינעה המ זא ליחתמו שגינ תאז לכב
יבליבל וביגה
 
 
6/6/00 10:31
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
רסחש הרמא רבכ ימענ .רורב הז ,ונ ,היעב יל שי
תויהל לוכי .קוידב המ הריבסה אל לבא ,והשמ יל
שי .םולכ רסח אל אקווד יזיפה םוחתב יכ ?תויפשש
הברה וליפא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
6/6/00 8:53
יבוד :תאמ
ל הבוגתב
םישאונל וליפא .םיימוי ךות אל םגו ,תוקד שמח ךות אל
יתסחייתה הזה הרקמב .ןמז רתוי תצק חקול ינומכ
המ ,אבצ ,םידומיל) ןמז הברה רבכ ריכמ ינאש תורוחבל
.יתוא תוריכמשו ,(היהי אלש
לבא ,יתשגפ התע הזש תורוחב לע והשמ רמוא יתייה
ןופלטה תא לבקל רשפא"ה לש בלשל רבעמ יתעגה אל םלועמ
.םישנ םע ליחתהל לש קסעה לכב עורג ינא ,ללכב ."ךלש
.והשפיא והשמ ספספמ ינאש יל הארנ


.יד .הלוח ינא .בושח אל ,ףוא
םה רשאב (שוטיע) םינונחה לש םתמחלמ תא (לועיש) םחלנ
(קנחנ)
יבוד
יבודל וביגה
 
 
6/6/00 11:53
יתא :תאמ
...אמגודלל הבוגתב
הגצה התיה וז םג ?ןוסאפה לוטנ אוהה םע הרוק המ ,הקימ
?אל דוע וא ןומיסאה ול לפנ רבכ ?ומצע לש תיטסינוסאפ
יתאל וביגה
 
 
6/6/00 13:08
הננב :תאמ
...אמגודלל הבוגתב
יכה הז !אל .דבלב םישנ לש ןתלחנ אל שממ אוה ןוסאפה יתעדל
תננוצ יראשית - ךממ בהלתמ ארונ והשימ רשאכש םלועב יעבט
אל תוחפל ,הככ ךפתשהל רוסא !הרומח תועט - הקימ .ךפיהלו
ףר תא םירבועש ירחא ,הז והזו קחשמה יקוח הלא .הלחתהב
הכחמו בר רשואב האושנ) יל ינימאת ,ןדע ןגל םיעיגמ םיקחשמה
שממ ינא - ךלש תארוקה ןיעה תא רבסל ליבשב קרו (תב תדלוהל
רוחב יתרכה ךרעב םינש עברא ינפל .והשמ ךל רפסל החרכומ
בינגמ םג ךיתח םג םכח םג !יקצליצנטופ - יבילב יתבשח .םיהדמ
השע אל שממ הזו םישדוח רפסמ רתסב וב תבהואמ יתייה .ןיינעמו
רשאכ ירמגל רחא והשימב רתסב תבהואמ יתייה רבכ .םשור וילע
ןתינ - יתרמא .הקישנב ברע הזיא ילע לפנתה קצירוחבה םואתפ
- דיגהל האב ינא המ .יתתנ ןכאו ,רבעה תובהואמ רכזל סנא'צ
םירמאנ אל םירבד םא םגו) הטוהלו תבהואמ יתייה אל רבכש עגרב
רחא ?ררקתה המ ?הרק המ ררבל ףוחד ול היהנ םואתפ (םישגרומ םה
,לבא .השק היהו .םיקחשמו תורומהמ ינימ לכ דוע ונעדי ךכ
ורמגנ בלש אוהשזיאב - בוט שממ בישקהל תנמזומ תא ןאכמו
םיצורשו ונל בוטש ,הינשה לע דחא םיתמ ונחנאש ונבה .םיקחשמה
.דחיב תויהל
קתומ ךלצא בורקב ,םישדוח הנומש ינפל ונתחתה
הננבל וביגה
 
 
10/6/00 12:08
העונ :תאמ
...אמגודלל הבוגתב
...תונבו םינב
:םינוש םירבד ינש ןיב ןיחבהל םיבייח תובבלה תדבמל טהלב
תרתוימ הלימ לכו - ןוסאפ .א
התע הזש םדאה לע יטרפה ךמלועו תוישיאה יילד לכ תכיפש .ב
."ןוסאפה רסוח" םשב...תשגפ


םכסנ הבה ימיטפוא רהוצ הזיא ריאשהל ידכ ולו - עגריהל שקבא
:תולבלבתמ אל ונחנאש
ךפשנ תוישיאב ךל היה םעפ יאש המ לכ זאו = "ןוסאפ ילב" וא
אל = "ןוסאפ" וא .שדחה טקייבואה לע קנע םימ לג ומכ
.תניינועמ
תולובגה םע ךמצעמ תתל ןמזב ובו "םיקחשמ ילב" תויהל רשפא
עיגה לאוגה וליאכו needyness ךותמ אל ,ךל םיאתמש בצקב ,ךלש
ול אצומש יטרפה ךמלועב םייוסמ קופיס ךותמ אלא ,רחמ ןיאו
.לבקתהלו תתל ךרוצל םינווגמו םינוש הקירפ ימותסש
העונל וביגה
 
4/6/00 11:27
רתימו רומיל יקוש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ץראב תוינקחשה סלפמ יכ הלוע ,לטרגא הנימ ר"ד הכרעש רקס יפל
.םיירטסיה םיהבגל ליפעמ
.רתי קחשמל תוטונ םישנ :תשקבתמה הנקסמה תא ץלחל רשפא ןאכמ
זוחא 20ו םירבג זוחא 10 תויטנדוטס זוחא 70 שי ביתנ ןסינב המל
.םיאומוה םה םירתונה
ןירג גרובוטהמ ימגלת ,באפב יבשת תא .ןוסאפ תואלמ ןעבטמ םישנ
תא ,םידכלנ םיטבמהשכ .תויונפ םייניע גוז ירחא ישפחתו ךלש
ידכ קר לכה .תיפמה םע קחשלו ןורגב ךכחכל ,םייניעב ץמצמל ירהמת
.ךובנ טבמ רישייהל אל
.םינושיאב הרזחב םהל רובנל םעפ יסנ .הרקי השיא .תרמוא ינאו
םע אלו שדח רבג םע באפל יאובת רבכ תא האבה האיציב ךיא וארתו
.ךממ תיסוכ רתוי איהש ךלש הסואמה הרבחה
רתימו רומיל יקושל וביגה
 
 
4/6/00 17:20
דחאוו ףסוי :תאמ
ןורטאיתל הבוגתב
?ןכלש םייחה לע תוירחא וחקת ילוא ,םלועה לע ןייכבתהל םוקמב
םלוכש ,"םיסופת רבכ םיוושה םירבגה לכ"ש ןכתיי אל ירה
'וכו 'וכו רודיב תוניצק םישפחמ ,תוקולע ,םיקינדונ ,םיקאינמ
תוישנה תולליה .ייחב ,םימעפל ,ןכלש תויוטשהמ איקהל .'וכו
שדחה םזינימפלו תחאו םירשעה האמל תומיאתמ אל שממ וללה
האופרב ,קטייהב ,תרושקתב תוריכב תודמע תוספות םישנש הדבועלו
ינוילימב תואקסע רוגסל ,טנרטניא רתא םירהל הלוכי השא .דועו
הל אבש רבג םע ליחתהל הלוכי אל לבא - ןיזגמ ךורעל ,םירלוד
?"ןוסאפ" רומשל םוקמב ,םייבויח םיקוזיח ול תתל וא ,וילע
רבגה תא תוצור טושפ ןתא .הזה לבזה תא יל ורכמת לא .ןוא םאק
הנייהת ןתא זאו) ןיינועמ אל התוא קחשיש ,קאינמה ,חושקה
רעוסה הלילה ירחאו ,(העורג החידב וזיא ,אה .וב תוניינועמ
םע הז הככ יכ ,רשקתי אל אוה ,אל .רשקתי אל אוה דחי םכלש
."ןוסאפ"ב התוא םיקחשמש םירבג
סאלח .ןכתא הדמיל אתבסש תויוטשהמ ואצ ,תונב !!!רבכ ורגבתת
הדובעל המידק ,יכבה םע
דחאוו ףסוי
דחאוו ףסויל וביגה
 
 
4/6/00 17:31
תשק :תאמ
ל הבוגתב
.ץצפ הלמ לכ .דובכה לכ
תשקל וביגה
 
 
4/6/00 19:08
יתא :תאמ
ל הבוגתב
"רבגה םואנ" ךתעדל הז המו ?תוללי לע רבדמ התא !החילס
קיספת רקיעבו .השקבב ספאתת ?בוט רתוי הז ?ונרבעל תרגישש
,יילא זא - ילש רמאמה הזש ןויכמ ,הזה הרקמבו ,ונילא רבדל
האיצממש וא ,הלש םייחהמ תעדוי אלש תרגפמ הרוחב לא ומכ
,ער אל אוה ןוסאפ .החלצה רסוחל וא החלצהל םיצוריתו תויעב
אל ינא לבא ,תנבהש יפכ וילע התמ אל ינא .שיתמ טושפ אוה
בשוחש ימ יפלכ ,לוזלזב רקיעבו תוימהבב טעמכ ,ךומכ תאטבתמ
וגוז תב/ןב תא גישה אוה ךכש יל דיגי והשימ םאו .הלחא הזש
.דובכה לכ .הלחא ול דיגא ינא
לומ ךל שיש תוחלצהה רפסמ םע הנניא היעבהש ,םינפתש יאדכ
לע הלוע אוה םאשו תועמוש ונחנאש "אל"ה רפסמ םע וא ,תורוחב
קוידב ,לשמל איה היעבה .ילאירזעמ ץופקל ונילע םיוסמ ךרע
וא בושח אל הז יכ תושיגרמ ונחנאש המ םילסופש ולאה םירוחבה
תשגינ יהשימ רבכ םאש ,ךלש םירבחה חטב ,ולא וא .םמעטל אל
תשגינ הרוחבש םהל האנ אל הז .ןוסאפב םה .אל זא ,ןהילא
עברא ןב דלי ומכ ."דבל" ,םמצעמ הילא תשגל םיצור םה .םהילא
הרושבה ."דבל" ןושילו "דבל" חלקתהל ,"דבל" לוכאל הצורש
ותומי םהו .דבל םינשי תמאב ולאכש םירבגש איה הבוטה
תסיפת .םייח חרוא הז ןוסאפ יכ .ןוסאפב ,המ לבא ,תודידבהמ
התאו ,ךליבשב ץמאתהל ךירצ והשימש תרבוסה ,תללוכ םלוע
,המ וישכע .ךירעתו וילא סחיתת ,ילוא קר לבא ,ילוא ,הרומתב
לכש האלהו ןאכמו, ןונגנמה תא ףושחל :תרמוא ינא !אל ?קותשל
אוה ,רקיה ףוסוי ,ילש רמאמה ,ןכלו .ול אבש המ השעי דחא
םיסחי תוכרעמ ידמימל קר ץווכתמ אלו יפוסוליפ ללכב
ןיבת התא וליפאש החוטב ינא בוש וב ארקת םאו .תונב-םינבו
.םלועה לכ לעו יילע סועכל קיספתו טושפ ךכ לכ רבד
יתאל וביגה
 
 
4/6/00 22:34
יבוד :תאמ
ל הבוגתב
םהש איה הדבועה .הנוכנ אל טושפ ךלש הבוטה הרושבהש לבח
ימ .תרחא יהשימ םע ןושיל הליל לכ םיכלוהש םישנאה קוידב
.ינא הז ,םייתניב ,דבל ןושיל ךלוהש


זא ,הזה רתאב םג ייח רסוח לע ררמל ליחתא אל ינא לבא
.יל וחלסת
,םה רשאב םינונחה לש םתמחלמ תא םחלנ
יבוד
יבודל וביגה
 
 
5/6/00 17:12
יתא :תאמ
ל הבוגתב
וליאכ הז תרחא יהשימ םע הליל לכ דבל ןושיל ךלוהש ימ
והשימ םע ןושיל הז ףיכה לכ יכ .דבל ןשי אוה םצעבש
?דחא הלילב קיפסהל רשפא רבכ המו והשמ שיגרמ התא וילאש
לכ באפהמ אצוי והשימש הארנ םא םגש תדמל אל ,הזמ ץוח
?ןוויכ ותואל םיעסונ םהש חוטב אל ,תרחא יהשימ םע הליל
יתאל וביגה
 
 
6/6/00 2:06
יבליב :תאמ
ל הבוגתב
לאו.יתא תרמאש המ לכ םא המיכסמ ינא ןוכנ ךכ לכ
הלילב דבל ןושיל ךלוה התא קרש בושחת לא דומח יבודו
תוכלוה ןוסאפ ןהל ןיאו הריכמ ינש םישנ הברה םג
.ןהלש הלודגה הטימב דבל הליל לכ ןושיל
יבליבל וביגה
 
 
10/6/00 4:18
דחאוו ףוסוי :תאמ
ל הבוגתב
ינא .ךתוא יתנבה אלש הארנכ .תעגפנ םא לצנתמ ינא ,יתא
םע ,טושפ םלוע .ןוסאפ ילב םלוע תוארל הצור יתייה
סקס םומיסקמ ,הזופ םומינימ ,תונכ םומיסקמ
דחאוו ףוסויל וביגה
 
 
4/6/00 19:41
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
המיכסמ ינא ךתיא םגו
םייוסמ והשימ תושפחמ ונחנאש תובשוח ונחנא םימעפל
תיצרש הנומתהמ יירמגל ךופה ונילא עיגמש ימ תואיצמבו
הצור תייהש תונוכת לש לוכיבכ תעדומ המישר שיש ללגב הז
קלא דעוימל ויהיש
אלה המישרה בורל וליפא ללכ ךרדבו תעדומ אל המישר שיו
תאצומש וז איה תעדומ
תשפחמ איהש המ תא קוידב
הרורב ינא םא יל רורב אל
ימענל וביגה
 
 
5/6/00 1:52
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
?ימענ ,הצור תא המ .הרורב אל שממ .קתומ ,הרורב אל תא
הז לע יבשחת ?תרשואמ ךתוא השעי המ ?םייחב ךל רסח המ
50 דודגב ומכ ,הפ םיקוחא ונלוכ .תוישפוחב יאטבתתו .הככ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/6/00 8:02
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
גנילרד ו'ג
?םייחב והשמ יל רסחש בושחת המל
םימייוסמ םיבצמב ימצע תא ריבסהל תלוכיהמ ץוח ילוא
הרורב יתייה אל תמאב
?בוט יתוא תנבה םא יל בותכת זאו םעפ עיגי דוע הז ילוא
50 דודג
םע אתבסל בדנתא ינא ילוא יתוקיפסה םרט ?אבצ הז המ
ץיוודנש
חותפ לכה
ימענל וביגה
 
 
5/6/00 10:01
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
,והשמ הכירצ חוטב תא .יבייב ברק לפרעב תא ,ימענ
דבכמ ינא יכ ,וישכע תוסג םילמ דיגהל הצור אל ינאו
דודגהמ ןודגיז תא טטצל ידכמ הזה קתרמה רתאה תא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/6/00 11:00
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
רבד רבד
הכירצ ינאש בשוח התא המ
יפיצפס תויהל ישפוח שיגרת
ברק לפרע
יוטיבה תא יתבהא
ימענל וביגה
 
 
5/6/00 18:33
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
ז
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
5/6/00 18:44
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
סקס רתאהמ ינתמיאה ןיזה םע לייחה התא זא הא
ךל םישוע ונייה הלחתהמ תרמא אל המל
דובכ
ןיימדמ התאש המל רשקב הנכה הגאדה לע הדות
יל רסחש
יל שי
ךל ןיא המ תאז תמועל תעדוי ינא
ימענל וביגה
 
 
5/6/00 18:47
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
?ךתעדל ,ול ןיא המ ?ץמוא ?הבהא ?ול ןיא המ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 21:45
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
ול רסחש יל הארינ
ש
ילוא םגו
פ
ינאש תויהל לוכי ילש תומשרתה קר תאז לבא
העוט
ימענל וביגה
 
 
6/6/00 10:36
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
"פ" הז המו "ש" הז המ
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
6/6/00 12:26
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
לכש הז ש
הליפ הז פ
םג התאש תעדוי ינא תוחפל
ךמס
ש תצק ול רסחש ימל בוט הזו
לודג ךויח
ימענל וביגה
 
 
6/6/00 16:56
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
יתנבה אל לבא .טויפ .ימענ ,הפורצ הריש
יל רסחש ללגב הז ,בוט) הליפ ךירצ ינא המל
,םיזמרב רבדל המלו - 'ס הז המו (לכש
םינפב ישפוח לכה דיגהל רשפאשכ
קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
6/6/00 17:22
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
הלודגה סדצרמה תא תונחהל ליבשב הליפ
םיילגרה ןב ךל שיש
תונרקס הז ךמס
ימאמ ו'ג ךתיא תעשעתשמ םתס ינא
?בוט תוניצרב יתוא חקית לא
ימענל וביגה
 
 
6/6/00 22:02
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
:יתאל
יל .םיווש רתוי םידודג הזיא יל תפכיא המ
ןיבש ינתמיאה סרפהו קתבמה ו'גמ קר תפכיא
וילגר
:ימענל
עשעתשהל הלוכי תא ,ךיילע הרפכ ,רדסב הז
םכתא בוזעא תועש שש דועב .קתבמה ו'ג םע
לעלא ,קרוי וינל הסיטה .דימתל .םכשפנל
.לודגה חופתל ייוו ןאוו .יל הכחמ 001
לבח .ןמזה לע םכל לבחש ,ןייזא ינא המשו
.ןמזה לע םכל
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
6/6/00 22:17
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
וינימאמ םודנק םיש
שיבכה תא הצוח התאשכ רהזיתו
הזמ ץוח
םלועה לכב הז טנרטניא יתבשח
?אל
ימענל וביגה
 
 
28/3/01 12:33
קינצוביקה :תאמ
ל הבוגתב
.חצמה לע הקישנו קוביח ,ךויח :בוש
ינאש המכ דע) תמייק ךומכ יהשימש הבשחמה
.החמש יתוא תאלממ (ךתוא ריכמ
קינצוביקהל וביגה
 
 
7/6/00 17:41
יתא :תאמ
ל הבוגתב
:קתבמה ו'גל
001 הסיטש :ו'ג ו'ג ,תחא היעב קר שי
,ישימח םויב הזו עובשב םעפ קר תאצוי
.(תועש 6) בוקנה ןמזב אלו רחמ קר הרקיש
?ךל שי ןטק 'ז םגו ?ונל רקשמ התאש ןכתיה
ילש שדחה יוניכה לע ךתעד המ ,הזמ ץוח
?ו'ג ואולב :ךילא
יתאל וביגה
 
 
7/6/00 9:05
Burp :תאמ
ל הבוגתב
Just wanting to check how thin these
column can get. this is getting rather
silly. Would the respected programmers
of this site please make this silliness
go away?
Burpל וביגה
 
 
7/6/00 9:12
פרב :תאמ
ל הבוגתב
ויהי תוקד המכ דע .תירבעב הסננ וישכעו
?וללה תודומעה
פרבל וביגה
 
 
7/6/00 15:23
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
ןייניעה המ
היעבה המ יתנבה אל
קוידב ךתוא זיגרה המ
ימענל וביגה
 
 
8/6/00 14:57
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
.ימענ ,םותס אל אוה (-:
..הפהמ ול לזונ ןתשהש האור אל תא
חחרפל וביגה
 
 
6/6/00 19:23
יתא :תאמ
ל הבוגתב
םג ,המאתהבו ,םיווש רתוי 13-ו 12 םידודג ,ךתעידיל
םיאקורמ ,השעי ינא המ) םדאב ךיתחה יאכז קילומש
.(תנווכתמ ינא ,קשח םהל שישכ .הז תא יל םישוע
יתאל וביגה
 
 
28/7/00 1:11
ןוסאפ םע הטומרש :תאמ
ןורטאיתל הבוגתב
,יתרבח
.ךייתרוקמ תא יקדב
.םישולת תאבהש ביתנ ןסינב ישונאה בכרהה יבגל םינותנה
ןוסאפ םע הטומרשל וביגה
 
4/6/00 17:23
דחאוו ףסוי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?תאזכש תיטתאפ תונייכבתה אורקל ףייכ ךכ לכ המ ?ףייכ המ
םעטה המ .םעפ יאמ רתוי םויה .רבג גישהל לק רתוי הברה תורוחבל
ןכילע רזגנ היה םא ירה (ןכלרוג רמ ,קלא) ןכלרוג רמ לע ןנוקל
,עובשב םיפטוח ונחנאש תויחדהו םיבוריסה תומכמ תירישע לבקל
.ילאירזע לש תספרמהמ ןכמצע תא תוקרוז ןתייה
יכבו תועיבצ לש וזכ תומכ .איקהלו הדצה יל שורפל וישכע יל ושרת
.רצק הכ טסקטב יתארק אל ןמזמ
דחאוו ףסויל וביגה
 
 
6/6/00 11:59
היאמ :תאמ
ל הבוגתב
...דחאוו ףסוי


ריבסהל תוסנל ומכ היהי ריבסהלש יל הארנ ...ךל דיגא המ
!םודא הז המ רוויעל
תצק םירבוע םירבגה םתא הלחתהה - ןושארה בלשה תאש תויהל לוכי
!עדוי התא - םילודגה םירפסמה קוח הז לבא - םיחדנו השק
קחשמה לע - הנושארה השיגפה ירחא לע תרבדמ ינא ןפוא לכב
הארא םא יכ ,תניינועמ שממ אל וליאכ לוק וליאכ קחשל ךירצש
ינא םצעבש תוארהל לע ...רהמו קוחר חרבי אוה - ןכ ינא המכ
תינש ופוצרפ תא תוארל ללכב תניינועמ ינאש החוטב ךכ לכ אל
גישהל לש רגתאל סנכי אוה עוצעצה תא הצורש דלי ומכ - זאו
אוה ידידי ףסוי שוביכו - הגשהל תנתינ ךכ לכ אל ינא יכ יתוא
אמאה ןכלו ןוסאפה ןכלו...יביל תא שובכל םג אוה ןויז קר אל
זאו תניינועמ תאש ול יארת לא - הרמאשכ הקדצ ילוא הינלופה
...ךתוא הצרי אוה
ןיידע לבא ינא ...הצור התא םא איקהל ךישמהל לוכי התא והז זא
יתא םע המיכסמ יביל לכב
היאמל וביגה
 
 
8/6/00 17:04
דחאוו ףסוי :תאמ
ל הבוגתב
.הלאכש יפיפ-הקק יקחשמב ךייח לכ קחשלו ךישמהל הלוכי תא
םאה ,ךתוא איבי הז ןאל קר איה הלאשה .היעב םוש ןיא
והובו והות ותואל וא ,תינומרהה תויגוזה לש רשואה תוזוחמל
.וב םיהוש ךביבסש תוגוזה תיברמש
אל הזו ,םימיה לכ ץק דעו םויהמ יתא םע םיכסהל הלוכי תא
.דחא רטמילימב ךייח תא םדקי
ןילמוגה יסחי תא תוארל תורשפאה תא ךמצעל יחקת םא ,ינש דצמ
לכ לודג אל ילוא - יוכיס שי ,רחא רואב םישנו םירבג ןיב
תאש הזמ רתוי בוט םוקמל יעיגתש - הזכ יוכיס שי לבא ,ךכ
.עגרכ (ןכ םג יתאו) וב תאצמנ
אוה ,וב תניינועמ אל תא (וליאכ)ש ללגב ,ךתוא הצורש רבג
ךרדה רצקתת ךכ ,הז תא יניבת רהמ רתויש המכו .םינפה לע רבג
רשואה לא
דחאוו ףסוי
דחאוו ףסויל וביגה
 
 
9/6/00 16:12
תירוא :תאמ
ל הבוגתב
..ףסוי יריקי


ותוא םע םימיכסמ םצעבו רבדה ותואל םינווכתמ ונינשש רורב
..רבדה
הככש תבשוח ינאש ללגב אל - יתא ירבדל יתמכסה תא יתבתכ
.הרוק הז הככ ירעצלש ללגב אלא ,תויהל ךירצ
םויה םימייקה קחשמה יקוח ירעצל םה ולא לבא ..אלו יאוולה
.קושב
בורבו םידדוב םירקמ םה ולא לבא - אלש םירקמ שיש ןוכנ
תא קחשת אל איה םא - ךפיהל וא השא ריכמ רבג לש םיבצמה
.םינפה לע לופית איה - ןוסאפה
.הגשהל השקה תאו דיצה תשוחת תא בהוא רבגה - ירעצל יכ
םייתימאה יתושגר תא ול הארא םאו
לק הזש בושחי םירקמה בורב אוה , תידיימה יתונוכנ תאו
.חרביו ידימ
תירואל וביגה
 
 
10/6/00 4:09
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
טירסת תא ןכמצעב תובתוכ םימעפ הברה ןתאש בשוח ינא
וחקיי אל םירבגש (היוגש) הסיפת יהשוזיא שי .ןכייח
בוש ינאו .ידמ הבר תולקב םהל רסמתתש יהשימ תוניצרב
דיה וא הפב קורה יל שבייתיש דע ,בושו בוש ןעטאו ,ןעוט
:תדלקמה לע
,תישיא) אלש םירבג שיו ןכש םירבג שי !ןוכנ אל הז
יזיא ויהש תורוחב םע קר םיסחי תוכרעמל ייחב יתסנכנ
הלאכ תורוחב םע קרו ןתיא לק דואמ יל ךלהו ,גניאוג
(יתרדתסה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/6/00 15:56
תירוא :תאמ
ל הבוגתב


!םדאב רקיה ןהכ זעוב


- תורחא תובתכב םג ךלש תובוגתה לכב יתטלק רבכ ךתוא
!!!םלשומ התא - המכוח אל תאז


?ךומכ םיבר ןיאש תושעל המ לבא
תירואל וביגה
 
 
12/6/00 0:55
ימיש :תאמ
ל הבוגתב
?םינוכנה תומוקמב תשפיח אל ילוא
?ללכ תשפיח אל ילואו
.רבתסמ טעמ אלו יערו ירבח זעוב ומכ דוע שי
(:...תוצלמהו תודועת םע
ימישל וביגה
 
 
21/6/00 15:57
barbie :תאמ
ל הבוגתב
ךומכ םירבגב תשגופ יתייהו יאוולה...יריקי זעוב
תוזופ אלל תורוחב םע אקודש
..םימרוז םה
ןיינע תא יתמנפה, ץמוא יתרזא ףוס ףוסש ירחא
םתאש תישנה המזויהו םזינימפה
םכל השועו םכייניעב הכורב איהש דיגהל םיבהוא ךכ לכ
...הדובע'ת
תונשיבה ףדוע אל םג) יתוא רוצעי אל םולכש יתטלחהו
םיהדמה רוחבה תאו (..ילש
דמועש אוהה
...!!!ריכהל תבייח ינא לוממ םש
יידכ םירזוח תונויסנ רחאלו) תולגל יתבזכאל יתחכונ
(..םיאצמימה תא קודבל
םיבשוח םינב
ןוסאפה ןיינע לע תגלדמו המזוי תחקול הרוחב םאש
!!!הדיחיו תחא איה התנווכ
!!!"ןייז תשפחמ" הרוחבה
םכל יתרזחהו תונשיבה תא יתקרפו ץמואה תא יתזרא זא
...רודכהו שרגמה תא
barbieל וביגה
 
 
10/6/00 4:11
דחאוו ףוסוי :תאמ
ל הבוגתב
.הדותו .דחאוו ףוסוי .ףסוי אל .ףוסוי
דחאוו ףוסויל וביגה
 
 
10/6/00 15:53
תירוא :תאמ
ל הבוגתב


...המ דעב ןיא


תמלעתמ יתייה ןוסאפ תורמושש וליאמ יתייה םא ,בגא
בל םישת םא - אל ינאש ןוויכמ לבא
!!!ףסוי םשה תא ואשנ הלחתהב ךיבתכמ לכ
תירואל וביגה
 
 
3/7/00 12:02
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
אוה האירקה ךלהמב !םלסאתה אוהש ינפל הז ףסוי ,ולה
.ףוסוי אוה זאמו ,םלסאתה
?שיפק
קתבמה ו'גל וביגה
 
4/6/00 17:48
ינונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתריקי יתא
ךתוא ןימזהל תבייח ינא ,ךלש תיסחי השדח הרבחו קשנל הרבח רותב
יב תדשוח תא ןמז הזמש תעדוי ינא ."ןוסאפ ןונ" ץראב רויסל
תעדוי םג ינא לבא ,בורקמ יל רכומ ןוסאפה ןיינעש,
תורוחב םימעפל שיש ןיטולחל םינפהל תחלצה אל דועש ללגב קר הזש
.ןהל תפכא אל תמאב הארנכ זא ,ןהל תפכא אלש וליאכ תוארנ ןה םאש
הינלופ םג איה היזנכשא לכ אל ,בגא ךרד) .הלאה תורזומהמ ינא
.היווהב
הלוכי םג ינא ?יפוקש יל ארוק בוהאו רקי רבחש ךל יתרמא רבכ
ינא .טנאלש ןונה תא יתאצמהש ללגב ךכ יל ארוק אל אוהש דיגהל
םיקוסע ונייה אל ,וזב הז םיניינועמ ונייהשכש רמאל הזיעמ
דיב הירגיס יתקלדהשכ ,ותוא הצור ינאש בשח אוה םאה בושחלב
היה יאדווב אוה לאמש דיב הירגיס הקילדמ יתייה םא יכ ,ןימי
ותוא לבלבתה אל דחא ףאו .ונרמא טושפ .ישילש םוי םויהש שחנמ
ןיב רשקל תועיגמ ףכית ונחנאו .םישימח ןב ,בגא ךרד ,רקי םדא
ךתוטבלתה אשונ ןיבל ,הז
הלאכ .הז תא השוע ןוסאפה הארנכ םרובע - ורגבתה אלש הלאכ
ףיכ לש םלוע .רחא םלוע ךותב קומע םיאצמנ רבכ 'ב התיכ תא ורבעש
שארה לש דחא דצמ רעישה תא ריבעהל לש תורגפמ תוקעוממ רורחשו
ואשונש ,הרבח םע ,טרוטקוד ךרוצל רקחמ הז לע תושעלו ,ינשה דצל
הכירצ יתייה אמש וא ,יואר ןוסאפב רעישה תא יתרבעה םאה" -
,בושחל דועו -"יתישעש יפכ שולשב אלו תועבצא עבראב שמתשהל
ףטלל ,אל וא - הכזת הללוהמה ןוסאפה תלעב הז ללגבש ,ןימאהלו
.הזחה לע תורעש ול ןיא םג חטבש הנוסאפ אושנ תא הטימב
יתטיש תא ץמאל םימעפ רפסמ רבכ ךל יתצלמה ,תישיאה ונתורכה תאפמ
אלה - השובה הברמלו ,םינכה ךיתונוצר תא רושקל איהו -
תורמל) .ךלשמ רתוי הנש םירשע תוחפל םליגש הלאכ םע םיינוסאפ
תוהזל רשפא לבא ,הזה ליגב םג ילטנמ ללועב םילקתנ םעפ ידמש
.לכש ינויזב םיניינעתמ אל רבכ הזה ליגב .(רהמ תיסחי םתוא
שי) .הינלופ לש תוצלואמ תוריינמ םוש תושעל ךירצ אל םליבשבו
לא םינפ ךל רמוא ינא םתוא לבא ,תונורתי ןומה דוע בגא ךרד
.(םתוא תרמוא ינאשכ ןוסאפב תויהל אל החיטבמ ינא .םינפ
) והשלכ רבג ןיבל יניב רשקל ףתושמ ןוצר יבגל יתיעט םהב םימעפה
.ןוסאפב קוסע היה םדא ותואשכ קר ויה ,(םימעפל העוט ינא םג ,ןכ
הזש יתבשחשכ דוביאל ךלה הבזכאה הברמלש - ילשב םגו ולש הזב םג
רתויה לכל בותכ תוהזה תדועתב "הדיל תנש" ףיעסבש הלא לצא ראשנ
קוסע דחא ותואש םיניבמשכ ,יטסינוסאפ אל ףועפע ףניהבו .1997
םעו ומצע םע ראשיש בטומ ,ךלש תא קדובו ,ולש תוריינמב ,ומצעב
.ירחא הקד עיגת יאדוובש תיטישלובהו ולש טישלובה

.ךיא תעדוי אל טושפ ינא .ןוסאפ עפומ םוש םעפ ףא יתילעה אל םג
ינא תועטב םאו הז תא תושוע ןה ךיא חנעפל הסנמ ינא םג םעפ ידמ
ינא המישנ התואבו ,תרגפמ ךכ לכ השיגרמ ינא ,השעמ תושעל הסנמ
הצור יתייה אל .הז תא םישוע ךיא תעדוי אל ינאש לזמ הזיא תרמוא
ללגב ,עגרל ולו ,יתיא אצמנ והשימש בושחל ייחמ תחא הקד ךשמל
.םימי ךשמב הילע ולמע תונב תצובקש תיליטנפניא הווחמ יהשוזיא
תויטסינוסאפהש) ,הקומע המישנ תחקל ,עגר דוע תוכחל ףידע
רבגהש דיגהלו ,("ילרנימ ריווא תפיאש" הל תוארוק ויה יאדווב
אלו - ךתיא היהי ,םיינוסאפ אלהו םינהמה ךיתוליל תא ילבת ותיאש
די וזיאב םימעפ שמח בושחל הכירצש יהשימ רחבש והשימ םע ייהת
,הרבחה ןבומכ םתואש ,םילביצד וליאבו חונגל םימעפ המכ ,ןנואל
ןוסאפש הלא .רתויב םייביטקפאה םהש הרמא ,הימנא רמל האושנש
וקחשישו ,םגוז תב לש םהלש ןוסאפה םע וראשיש ,הז תא םהל השוע
. "ןוסאפ - ןונג" לש לוחה זגראב דחיב


.תונתשהל דחא עגרל וליפא יסנת לא ,יתריקי תאו
ינונל וביגה
 
 
5/6/00 2:00
ןהכ זעוב :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
יתייה ,ישארל םיעבוכ האמ ול ?טוהר הכ טסקט לע רמול שי המ
םא ,תאז לכב ,הנטק הרעה לבא .ינונ ,ךדובכל דחא-דחא םריסמ
לבא .ןוסאפ דגנ חוטיב תדועת אוה 50 ןב רבגש ןוכנ :יל השרוי
ליגב םג (שממ הזה רתאב וליפא ,ינומכ המכ דוע שי חטבו) ינא
תויטסינוסאפה ירחא ללוש יתכלה אל 18
ןהכ זעובל וביגה
 
 
6/6/00 12:42
ינונ :תאמ
ל הבוגתב
רקי זעוב
םעפה וזשכ דוחיב ,עומשל דמחנ דימת הז ,האמחמה לע הדומ
, רקי רבח ותוא .יבמופ ריווא תמשונ יתביתכ הב הנושארה
יתייהשכ ותוא יתרכה .53 ןב םצעב אוה ,יתבוגתב וב יתבקנש
,תרתוימה םינפה תדמעה רדעה ללגב .48 ןב היה אוהו 23 תב
םידבכמשכ .םיבורק םירבח ןיידע ונחנא ,הדירפב םגו תורכהב
.םינפ דימעהל ךרוצ ןיא ,ךמצע תא
תורכה ונניב הכרענ :ריכמ התאש יהשימל תאמחהש םג רבתסמו
.יתא תרבחב םש יתייה ."ראונ הפק"ב
ינונל וביגה
 
 
6/6/00 17:01
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
העפוהל ואובתש תחטבהו .ןלהסו ןלהא ! ןלללההההההההההא
םישימחה ןב םע רופיסה ןרקסמ !ןתאב אלו ,תוילמשחה לש
הריעצ סופתל םישישקל םג יוכיס שיש רמוא הז - שולשו
תבהואו הליכשמ ,תדדוצמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
6/6/00 19:31
יתא :תאמ
ל הבוגתב
המ םיטלוק אל םהש םילינס ךכ לכ םה זא לבא .זעב ,ןכ
אל םהלש םיידיה םא ,ללכב הזו .םיידיל םהל לפנ
.ןבומכ תושגרתהמ אלו ,הנקיזמ ...תודעור
יתאל וביגה
 
 
6/6/00 22:12
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
ףפוכמ היה 93 ליגב ,ילש אבס .ךל הרק המ ,יתא ,קילח
ול דמוע היה .תחתב ןהל איבמו ,תובא תיבב תויחאה תא
םייתפשה לש ןילזוה תא םש היה אוהו ,סירומ אבסל ,קזח
,בהזמ ץיפש ול היה .קזח ןתונו ,ןיזה לש הפכה לע
לש הפקיז םע 99 ליגב תמ .םולשה וילע ,סירומ אבסל
ליפ
דרפיהל ןמזה עיגה תמאב יכ ,םירצק םוכיס ירבד וישכעו
(הדשב תויהל ךירצ 23:00-בו ,יתזרא אל דוע)
תולכסותמ אלמו תוניידזמ אלמ .םכלש רתאב הלחא היה זא
שוגפל רדהנה סנא'צה תא ןהל היה אלש לבחש ,תינימ
היה רשפא יא ךויחה תא .קתבמה ו'ג תא םייתימאה םייחב
.עובש תוחפל ןהל קוחמל
םיריש המכש תורמל ,הקירמאל עסונ קתבמה ו'ג וישכע
דרנרבו סיטרופ םימחר ירבדכ הקירמא לע בותכל רשפא
ןלזמ לע דוע תועדוי אלש תורוחב שי הקירמאבו ,ףורחס
עמשמ יתרת ,הנעדת ןה תועש 24 מ תוחפ דועב לבא ,בוטה
.יכ"נתה ןבומב םגו ילאוטקלטניאה ןבומב םג ,הנעדת
הפי דובעי ,תוינקירמא םישנ ילותב החמשב קתבי ו'ג
.הבוטל םכתא רוכזיו ,רוחאמו םינפלמ
אל הארנכש המ - לארשיל רוזחי קתבמה ו'ג םעפ םאו
.רזח אוהש ועדת - 2010 ינפל הרקי
.רזח אוהש ועדת
ם ל ו כ ל ם ו ל ש
תמאב םכתוא בהוא
םיפי םייח םכל ויהיש
ייב


קתבמה ו'ג
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
7/6/00 9:41
הנטקה הכיסנה :תאמ
ל הבוגתב
הז .ךרה לוחה ללגב ,עמשנ אל םלועמ הליפנה לוקו
?ונתיאמ תכלה ?ו'ג ,יניצר
הנטקה הכיסנהל וביגה
 
 
7/6/00 11:42
הננב :תאמ
ל הבוגתב
ו'ג לא תעגעגתמ רבכ
הננבל וביגה
 
 
7/6/00 17:52
יתא :תאמ
ל הבוגתב
דיגהלמ םיבוט רתוי םיצורית שי תמא'ת ,ו'ג ,ו'ג
רבכש דיגת ,ונתיאמ ךל סאמנש דיגת .ל"וחל יתעסנ
ליחתמ ;הככ התא דימת ,הזמ ץוחו .דיגהל המ ךל ןיא
?(ץראל) ?ץוחב םגו ?רמוג דימו
ילוא .ךלש תוללכהה םע יתוא תסאיב םג (?) םויסלו
תוניידזמ ונחנאש ללגב אקווד תינימ תולכסותמ ונחנא
?תועבג ישוקב ונלביקו םירה ינימ לכ ונל וחיטבהו
יתאל וביגה
 
 
7/6/00 18:06
ינונ :תאמ
ל הבוגתב
רבכ יאדווב .ססקרבאל ךתוא הנימזמ ינא םג .זעוב םולש
םש תינהנו הלבמ ינאש ךמצעל תראית
.םש יתשגפ אל "שולשו םישימחה ןב" תאש תורמל
ינונל וביגה
 
 
29/11/02 11:59
תיננב :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
רררררררררררררששששששששששששששששייייייייי
חחחחחחחחחחחוווווווווככככככ
!!!!!!!!!!!!הלודג תא
תיננבל וביגה
 
4/6/00 22:44
חחרפ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תקדוצ תא בושח רתויש המו תקדוצ ןורקיעב תא לכ םדוק ,הקיתא
דחא קפס אלל אוה ,םויה רדס לע ןאכ תילעהש המ .ןונגסו ןח בורב
.שיש םילבלבמ רתויה םיאשונה


םאו ךל דובא זא - תאש ומכ ךמצע תא "ירכמת" םא ,המ וליאכ
.ינשה דצהמ ךל דובא זא - אל תאש המ תא יקחשת"


...חתפנ תמאבש המ אוה בושחש המ יניעב לבא


.םינימה ןיבש תרושקתה רדעיה אוה חתפנש המו


ןחוב אל אוה ,ול תיארנש יהשימ האור רבגשכ ,הקיתא הניבמ תא
תינדלו םאה ומצע תא לאוש אל אוה .ולש אמאה לש תושדעב התוא
אלל ףידעמ אוה) ארקנה תנבה םוחתב היתולוגס לע המת אל אוה ,איה
םאה ומצע תא לאוש אל אוהש ןייצל בייח ינא .(ערקנה תנבה תא קפס
הב שי םאה וא תודדוב תוקדמ רתויל וערז תא תאשל הייואר איה
השא האור רבגשכ .תרחא המכוח לכ וא ה'לגייב תמכוח ,ימינפ רשוי
.דבלב הקושפ הבישיל ארבנ הזש ענכושמו הזוכע תא תישאר האור אוה
תוטולב לש יגולויבה ןיינעהמ ןיטולחל םלעתמו הידש תא האור אוה
.םייתפשהמ בלחה תא בגינ םא ,בלחה
הז תא התנק איה םאה ומצע תא לאוש וניא אוה ,השא חירמ רבגשכ
.ירפ יטוידב ןוכסח ןובשח החתפ וא תימוקמ הירמופרפב
אוה םאה ומצע תא לאוש אוה ,הנושארל ,ול תיארנש השא האור רבגשכ
!!!התוא ןייזי
,העוציל יואר ותוא אצמת איה םאה ,הטימב הייהת איה ךיא המת אוה
יצחב ןיס תייסולכוא תא ליפכיש בצקב םינוערז רוציל ליחתמ אוה
.העש


םינושיאה .הנושארל ,ותוא תכשומש השא האור רבגשכ הז הככ
ליחתמ לכשה ...ספוא ....זאו םעופ בלה ,חתפנ ףאה .םיבחרתמ
.ששחה סנכנו .דובעל
?התוא הצור אוהש שיגרת איה םא המו הייחדה ינפמ ששחה תישאר
?הצור תמאב איה המ ,הצור איה םגש דיגנש ששחה זאו
?התוא (התפי לקשמב)הצרי אוה םאה זא ,הטימל תכלל םג ,ןכ םאו
?הצור תמאב איה המ ,זאו
ליחתמ זאו הילע בושחי אוהש בושחת איה המו ,וילע בושחת איה המו
.דוקירה
.סכטה ליחתמ זא


םהל םירדסמש םירסמ םיריבעמ םה םיסכטבו .םיסכט םייחה ילעב לכל
.םייחה תא
.רחאה רכזה םע בר לעיה לש רכזה
.ןק הל םינוב ,תומייוסמ םירופיצ לש רכזה
.לבלבתמ .ונלש רכזהו
ךכ לכ היה הז הנש 20 ינפל קר .הנתשמ לכה יכ לבלבתמ אוה
!!!הנוש


?תמאב איה המ ,איהו
אוהש הווקתו הרעסב ותוא חקיתש "םירשעה האמה לש השא" איה םאה
...תרחמל רשקתי אלו דבל תינומ חקי
ירחא םג קופיא הלגי אוהש הפצמו ,יטנמור בל םע אקווד איה ילואו
?םייתעש
,םוי לכ ,םייתעשמ רתוי הברה ךראיש והשמ הצור ללכב איה ילואו
?תוחפל הנש םירשעל הנש לכ ,עובש לכ


?אל איה ,עגרו


!!!הנותח...הצורש השאה לע תרבדמ תא ,הקיתא
,ףוסב ןובשחב אובל לוכיש המ הז ,הקיתא , רבג לצא הנותח זא
אצאצ הצור רבכ אוהשכ .הצחל הלש אמאו ולש אמאשכ .ענכתשה אוהשכ
.הציצמ אלו
ףוטילהמ רתוי קוחר דיתע לע בושחיש רבגמ תופצל הלוכי אל תא
.הנושארה םעפב אל ,דימ אל .הירגיסה ירחאש
תקחשמ תא זא .חרבי אוה ,עדי אוה םאש תששוח תא .תששוח תאו
תופוכתו רתוי תורצק תושענש בלבש תוממדהמ תמלעתמ תאו .ןוסאפ
.ךמצעמ תמלעתמ רקיעב תאו .רתוי
יוכיס שי ,טהל הארי אוה םאש דמל אוה .דמל רבכ אוה יכ ?המלו
.חרבת איהש לודג
אלא הקושת וזש בושחת אל איה הז תא הארי םגו ןייזל הצרי אוה םא
.המחלמ תזרכה


.הצקה לע קר הז זא


.בגא .םיער םלוכ .םידדצ המכ שי ןוסאפל לבא


?הז תא לסחל ךיאו


.תושעל .תוהמא עברא ומכ !הככ


...םשה תא ירחבת ,תויחא עברא וא תוכיתח עברא
תא קיספהל תולוכי ןתא .המחלמה תא המייסש הטארטסיזיל ומכו
.העווזה


,םכרד יפ לע הנכ תוניינעתה םיארמש םירבגב וגהני אל םישנ םא
חוטבה רכומה ןוסאפה תא ושפחי אל םירבג ,היירט האוצבכ
1!!אמאה - תיפ"תשמה םהל הרכמ םיללכה יפ לע ,רכונמהו


.עדוי אל ינא ?ןכתי הז םאה
.ןוסא אוה ןוסאפהש בשוח ינא לבא
חחרפל וביגה
 
 
4/6/00 22:57
ימענ :תאמ
!?תקדוצ ייהת אל ךיאל הבוגתב
בוט
הנקסמל יתעגה
תמא םירמוא םלוכ
ולש תא דחא לכ
םיקדוצ םלוכ
והז
ימענל וביגה
 
 
5/6/00 2:10
ימיש :תאמ
!?תקדוצ ייהת אל ךיאל הבוגתב
.רגבתמ ןורענ לש תוסחיתיהו 'א התיכב דלי לש העבה תלוכי
!ךמוקמ םשו תרחא תבותכב אצמנ הרשע שש ליגל תחתמ רעונל טא'צה
! !
ימישל וביגה
 
 
5/6/00 10:07
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
השא האורש רבג .חחרפ ,קדוצ אוה ?ימיש ,ונממ הצור התא המ
.ער םוש הזב ןיא .התיא בכשל הנושארבו שארב הצור ,תכשומ
.טלחהב .ןוסא תמאב אוה ןוסאפהו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 15:03
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
םילמ אלל ((-:
חחרפל וביגה
 
4/6/00 23:00
ןתיול_ףחוד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.םולכ יתנבה אל תמאב
ןיא יכ ךלצא ךלש םירבגה תא רומשל תעדוי אל תאש רמול ןויסנ הז
?ןוסאפ ךל
?ןוסאפ םישפחמש םירבג הצור ללכב תא
.חטב
לא ,שדח אל הזו - ןוסאפ םירכומ ,ךל רוזעי אל .םיסווט ונלוכ
.דנרט ומכ תוצצופמ םילימ הזל ישיבלת


:בייחמ אל רדסהו ,םיחרוב םימעפל םירבג המל ךל ריבסא ינא


.םומעש .1
.עורג סקס .2
.בוט רתוי והשמ .3
.תוביוחממ דחפ .4
.הדיגב .5


לכ תא יאצמת ,יצמאתת לא .תובזוע םישנ המל יל יריבסת וישכע
.הלעמל תובושתה


תיינונקל תררגנ טעמכש בוצע יכה ?בוצע יכה המ תעדוי תאו
.ןוסאפה
,םלועל םישדח תוסווט יאצאצ איבהל ליבשב לכה השענ ונחנאו ןתא
תובגל תוצצפ ,הקינכטוריפ לע יונב רוזיחה
.םיפושח םיקיפופו


.םוקיב הלודג יכה הגצהל יפרטצת יאוב ,ונילא יאוב


אל ,תאו ,ומצע ינפב ןוסאפ שי םילימל לבא ,בל תמש אל ילואו
.םהב תלחב


><>
ןתיול_ףחודל וביגה
 
 
4/6/00 23:56
חחרפ :תאמ
םולכ יתנבה אלש בשוח ינא ,ךובנ ינא וישכעל הבוגתב
.רקי ףחוד
...ירחאה לע אל ,ינפלה לע הרביד איה
חחרפל וביגה
 
4/6/00 23:10
המותכ בהוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.םינב תוצרל תופאוש תונב ;םמצע תא תוצרל םיפאוש םינב
(.תחאו) .דחא ףאל וקיזה אל דוע תויביטרסאו וגא תצק
המותכ בהואל וביגה
 
 
6/6/00 10:37
ימענ :תאמ
הדיבאה ףוס ףוס האצמנ ,ונל הבוגתב
טישלובה לע ןייתחס
ימענל וביגה
 
5/6/00 0:26
בוב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
?םיצוחל ךכ לכ ן/םלוכ המל המל המל המל
!?המל
? הרק המ
?םלועה ףוס
?המ המ
?גוז תב/ ןב ירחא הזה שאונה שופיחה הז המ
?ןזואב וי באל יא שוחלל ילב ןיידזהל רבכ רשפא יא
םידומצ אלה באפה יאב לכב םיטבמ ץוענל ילבמ קנירד הזיאל תאצל
?ינשה ןימה תב/ןבל
.הללאי הללאי
.הזמ ואצ
.וניידזתו והשימ ואצמת הטמל ודר
.הרותה לכ יהוז
בובל וביגה
 
 
5/6/00 2:11
ןהכ זעוב :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
אל לבא ,תניינעמ העצה ."וניידזתו והשימ ואצמת ,הטמל ודר"
אוה ןוסאפ" - חחרפ לש הזארפה תא ףידעמ ינא .ךכ לכ הטושפ
היגוסה לש רתויב ליעי תוצמתו ,םילמ שולש ."ןוסא
ןהכ זעובל וביגה
 
5/6/00 1:01
ימיש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
שובלב שוקשק
המשל תויליטנפניא
+30 ליגב הרוחב לש עוושמ תורגב רסוח
תועמד ידכ דע בוצע
!!!וז הבתכ לע רזפל לכואש תוחובשתהמ ןטק קלח קר ולאו
רבג ףא אוצמל אלו שפחלו שפחל יכישמתש קפס לכ יל ןיא וזה הרוצב
!גוס םושמו ללכב
ךכרדבש תעדוי איה יכ קדצבו ךל ס'גנל ךישמהל ךרטצת ךמיא ירעצלו
!!!יוכיס לכ ךל ןיא
תא םידרגמשכ ףוסב יכ הינפ לע תוכסמ תשבולש הרוחבל הל לבח
!!!בוקר לכה הפילקה
.םיעבצ יעבצו הטראח ילב וטנ התא תויהל ומכ ןיא
?תושעל הסנמ תא המ
?אל תאש המ תויהל
הפיה הרוצב ךמצע תא רדשל ילכותש ךחיטבמ ינאו תאש ומכ תא ייהת
!!!רתויב הקזחהו
הלילח הגשהל השק איה יכ אל םינפ הדימעמש הרוחבל שגא אל םלועל
םישרהלב אוה הנייניע זכרמו ןכותו ןייניע תרסח איהש םושמ אלא
.אל איהש המב
גשומ ןכל ןיא הארנ הז עורג המכ
Be You and only you!!!
ןכל ץילממו ארונ ןהילע רעטצמ ינא הינונקל ךייתורבח ןייניעלו
!ןכירוגמ םוקמל ךומסה ןונגל םשרהל
ימישל וביגה
 
 
5/6/00 1:09
חחרפ :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
רבעמ והשמ גציימ התאש ובשחיו ועטיש הלאכ שיש לבח המכ
.רפרפה תועלצמ םירצה ךיתולובגל
?הא .הבתכ איהש הממ הלימ תנבה אל תמאב התא
ירוחאמ .הליחבמ תודסחתהב ,וב תוכהל רכ ךל תאצמש ךל המדנ
.תלוכי טועמו חומ רצ טסינבוש רתתסמ ךלש ןחנחתמה טישלובה
זאו םינפהל ,ןיבהל ,אורקל לדתשה .לוז סרא זיתמ התאש ינפל
...ךרע לעב והשמ בותכל םג הסנת ךלש תיגליעב
חחרפל וביגה
 
 
5/6/00 1:49
ימיש :תאמ
ל הבוגתב
רבע אל חטבש ךומכש ספאל ביגמ ינאש ימצעמ וישכע בזכואמ ינא
!ביגהל ידכב יוצרה ליגה תא
:ןייניעל
תא םיגצימ טולקל ךתלוכי לובגל רבעמ םיבר דועו ינא ןכא
( אמגודל זעוב ןוגכ)!בתכנש
אוה ראשה לכ יכ תמאה תא רמוא ינא ךפיהלו ללכ דסחתמ יניא
!קסוע אל ינא ובו רקש
?התאו ,אל שממ ינא טסינבוש
!האלה ךישמהל ןמזומ ךניה ךמעטל םייד םייכרע םניא ירבד םא
התא ןכ םא אלא ביתכ תואיגש אלל ךייתובוגת תא אורקל חמשא
.'א התיכ הזש םינש עבש ליגל תחתמ וא תבפלנא
ימישל וביגה
 
 
5/6/00 2:08
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
ךכ לכ חחרפו התאש בשוח אל ינא ?הרק המ !דימו ,עגריהל
לכו) דואמ םירעסנ םכינשש חוטב לבא ,םכיתופקשהב םיקוחר
םורגל החילצמ היורטמ הנלה ומכש ,בומרבא יתאל דובכה
(המחלמל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 14:30
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
:-)
חחרפל וביגה
 
 
5/6/00 2:04
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
דכלוממו ןועט אשונה ךכ ידכ דע ?תאזה תומילאה המ ,ולה ,ייה
?םילוגנרת ברקל םיררגנ םתאש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 17:19
יתא :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
ינא הככ םגו .ןוסאפה אלל הרוחבה ינא זא ,תנבה אל םא ,המשנ
?יילע קעצתש יל עיגמ המל זא ,הזמ שנועב
יתאל וביגה
 
 
5/6/00 17:22
יתא :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
,ןוסאפה אלל הרוחבה איה (!!ינא) ינא זא תנבה אל םא ,המשנ
??ךיתוקעצ תא ילע ףיסומ התא םג המל זא .םייחב יל השק הככ םגו
יתאל וביגה
 
 
5/6/00 19:22
ימיש :תאמ
ל הבוגתב
,הריקי
לע אל םגו דחא ףא לע אלו ךילע אל קעוצ אל חטב ינא קועצל
.חחרפה
ילוא ךומסה רדחב לבא רואה תא קילדהל הסנמ ןכ טלחהב ינא
יינוויכ םירקיה ראשלו ךל ןתונ ףסונבו עושיה אובת םשמ
.ונלוכל בוט ומרגי הווקתבש םישדח הבשחמ
.אובל םינמזומ םלוכ ,החלוס שי רשע העשב
ימישל וביגה
 
5/6/00 3:08
רהז :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןובשחב יל הלעי הזה רתאה .סומלופ לש יפוי ,אלפנ !!!גונעת
.חוטב ינא ,ק"זבה
םיישיא םיספל ררגהל אל זא ןומרהב ןאכ םיחרוא ונחנא !םינב
.םיליבד


הנוסאפ תרבגמ דואמ דחפ ןוסאפ ןודא
.....הנמש תאזכ איהו הזר הזכ היה אוה יכ


.בל םישי ימ זא דומעה ףוסב ינאו בתכנ רבכ לכה
.בירל אל .nba שי ,בוט הליל
רהזל וביגה
 
5/6/00 7:36
ילג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,יתא
.המיהדמ טושפ תא ,יתריקי
ינאש אל) הווש רכז אוצמל השק ךומכ תחאלש ןימאהל םנמא יל השק
,אילפהל המכח יל תעמשנ תאש הדבועל טרפ ךא .(הלאכ שיש תבשוח
ךלש הביתכהש ןייצל תבייח ינא ,םייח תמכוח לע םירבדמ םא דחוימב
.הלועמ
תונתשהל הלחתהב תצק תוחפל ךירצש יתבשח ינא םג םעפ ,תעדוי תא
יל ריבסהל תחא אל התסינ ילש הינלופה ףאו .םהניעב ןח אוצמל ידכ
יל שי זא .תוצרל םהל םימרוג ךיא ,יתוא הלדיג איהשכ םייחה ךשמב
תעדוי ינא אבא תא הריכמ ינאש ללגבש תורמל) אמא לש םיקוחה תא
.(םידבוע דימת אל הלש םיקוחהש
הנידע תויהל .ךמצע תויהל אל הכירצ תא .דואמ טושפ הז ,הרקמ לכב
דע בוט תוארהל ,הגשהל השק התוא קחשל ,ךייחלו ,םיבהוא םהש ומכ
.הלוכי תאש המכ
?הז תא םיווש םהש תבשוח תמאב תא ,יתא ךל דיגא ינא המ
והשמ םהש אל הז ?הז לכ ליבשב תולבקמ ונחנא המ ,לכה ירחא ירה
תויהל אל ילכות המכ ,הזל ףסונב .םהניב םיבוטה םגו ,תעדוי תא
?זא המו ?ןוכנ ותציחמב חונ ישיגרת תא דחא םוי ירה ?ךמצע
חטב ,ינתשת אלש הווקת ילוכ .םדא לש הצצפ תעמשנ תא ,יתריקי יתא
תחלצה ,אלפומה רמאמה לע הדותו .יאאו םוזומורכ הזיא ליבשב אל
(: ךויח יל תולעהל
ילגל וביגה
 
 
5/6/00 10:17
ןהכ זעוב :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
םישנל ליעות אלש תישנ היתפמא תנגפה דוע איה יתאל ךתיינפ
לש תודגאתהב םעט םוש אצומ אל ינא .רטמילימב ןמצע תא םדקל
"?הזמ ךל אציי המ" יתא תא תלאוש תא ."םירבג" דגנ "םישנ"
."ץמאמה תא םיווש (םירבגה) םה םאה"ו
קיציא) הקירי םיווש אלש םירבג שי :ףלא האמה םעפב ,בוש זא
(עלס ינב) ילמשח אסכ לע תולעהל ךירצש םירבג שי (לשמל ,יכדרמ
ןויווש יפאוש ,תמאב םישנ יבהוא ,םינייוצמ םירבג שיו
.הבהא אלא ,המחלמ םישפחמ אלש ,הינומרהו
:הרומג יכה תוניצרב ןווכתמ ינא ?תאזה היצפואה תא יחקת ילוא
ץמאמ לכ טלחהב םיוושש םירבג םג שיש ,תאזה תורשפאה תא ילקשת
המידקמ השיג םע לבא .ועיקשיו וכירעיו ובהאי םה יכ - ישעתש
?ךבללו ךייחל רודחל והשימל שי יוכיס הזיא ,תילילש הכ
הז לע יבשחת
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 12:35
maz :תאמ
ל הבוגתב
Boaz -
You are so right.
There are some good guys out there
, I am happy to say I found the best one of them, but
there are still some more.
With those guys you don't need any games (not from your
side and not from his). They will not be afraid to talk
about love or even marriage one day (!!!!)

All the games are good for maximum the first date, and
only because it is sometimes easier to play a game of
someone you are not, and not take the risk of letting
yourself out too much.
But if it is real, there is no more need for that.

Don't give up...
mazל וביגה
 
 
5/6/00 19:00
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
THANK YOU DARLING
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 17:26
יתא :תאמ
ל הבוגתב
ינאו החישל יילא סנכית םכלש התיבשה תא ורמגיתש ירחא ,זעב
המחלמ וזיא ,חא) היורטמ הנלה ,הכרבב .לכה ךל ריבסא
.(...הדמחנ
יתאל וביגה
 
 
5/6/00 18:40
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
ינא לבא .תורחא תועדל בישקהל חמש דימת ינא .יתא ,ףייכב
תופסונ םיכרד עיצמ טושפ ינאו דואמ הפי יתנבהש בשוח
(הזה זא'גה לכו םיקחשמ ,םישנ ,םירבג) אשונה לע ןנובתהל
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 18:50
יתא :תאמ
ל הבוגתב
.תנבה שממ אל .אל ,לבא ןוויכה םגו הפי הז ז'ג ,זעב
.תונמדזהב ךל ריבסא ינאו
יתאל וביגה
 
 
5/6/00 18:54
יתא :תאמ
ל הבוגתב
קחשמ ךלהמב תונמדזהב :ףיסוהל יתחכש .זעב ,הההא
.ססקרבאב רעוס (לופ ,החליס) דראיליב
יתאל וביגה
 
 
5/6/00 19:05
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
הז דראיליבו .בושח אל לבא ,זא'ג לע יטירב קור ףידעמ
יתשב העצהה תא לבקמ .והשמ ןקחש אל ינאש תורמל ,הלחא
?"ססקרבא"ל ה'רבח איבהל רשפא .םיידי
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 19:26
יתא :תאמ
ל הבוגתב
אלו קסדהמ יוצרו .הלעמו ךרוע תגרדמ קר לבא ,חטב
.תוליל 7-מ ולאה םיטנטופמיאה יליבשב אל .רודיבהמ
יתאל וביגה
 
 
6/6/00 10:39
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
לוכי ?הדומח ,דחא דחא םתוא תקדב ?םיטנטופמיא
אל םה רודיב יאנותיע .העוט תאש תויהל
םע לבא ,דואמ קזח םהל דמוע אקווד .םיטנטופמיא
בורש תדמל אל דועו תיאנותיע תא .םירבג
?םינזוזגא םיאנותיעה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
6/6/00 12:01
יתא :תאמ
ל הבוגתב
.אישב יתשרפ זא .םיעט אל יל היהו דחא יתקדב
יתאל וביגה
 
 
6/6/00 17:17
קתבמה ו'ג :תאמ
ל הבוגתב
.סאבמ תמאב הז םיעט אל ערז .ייא ,ייא ,ייא
ךפוה ערזה םעט סננא םילכוא םאש וליג ,בגא
רשב םילכואו הריב הברה םיתוש םאו .םיהדמל
רותסי הללא ,םודא
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
6/6/00 19:36
תימינונא :תאמ
ל הבוגתב
הריבה תא התשת הרוחבהש ףידעש יל הארנ
אל איה זאו (וקנאיב יניטרמה תא דיגנ אלו)
םינש הברה רבכש תאזמ .םעט םוש שיגרת
.ארח תלכוא
תימינונאל וביגה
 
 
6/6/00 7:21
ילג :תאמ
ל הבוגתב
,יריקי זעוב
?ןוכנ ?ץוחב םיבוט םירבג המכ שיש ןוכנ !םש אוהש חטב
.םתוא לבקל החותפ תויהלו תאזב ריכהל הכירצ ינאש חטב
יל ןימאת ?דחא תיאר התא ?הפיא יל דיגת ????הפיא לבא
ןוכנ .םישנל תכשמנ יתייהש יאוולה ,תויבסלב האנקמ ינא
??הרוחסה תא ללכב הוושמ התא המ לבא ,תוער םישנ םג שי
התא םג בושחת לבא .הדומ ,לילכהל ידיצמ הפי אל זא
הנועש דחא רכז האור יתייה םא ילואו .אב הז הפיאמ
.תרוויע ינא הארנכ לבא .החנ יתייה תוילמינימ תושירדל
ילגל וביגה
 
 
6/6/00 17:09
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
.םימעפל תויבסלב אנקמ ינא םג .1
ינא .יל ינימאת .םימיסקמו םינייוצמ םירבג שי .2
אל הז לבא ,רבעב דואמ תעגפנ הארנכש ךיירבדמ ןיבמ
רשק םישפחמש םירבח יל שיו .אל שממ .ללכה לע דיעמ
זא תיניצר תמאב תא םא .יהשימ םע הינומרהו יניצר
םהמ דחאל ךתוא הנפאו ילש ליימ-יאל יתיא ירשקת
.תמאב חבושמ שנרב ,("תוננב"ב הפ בככמ וליפאש)
.תוירחאב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
6/6/00 19:14
יתא :תאמ
ל הבוגתב
המו ???ךמצעל רמוש התאש חבושמ והשימ ךל שי !זעב
??יתיא
יתאל וביגה
 
 
7/6/00 9:49
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
לבא .םיבוט םישנא ,םייונפ םירבח המכ יל שי .שי
תואמל חומה תא לבלבנ אלו יתוא אוצמל תעדוי תא
.תויורכה יניינעב "תוננב" לש םישלוגה יפלא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 18:47
יתא :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
הנווכה וז לבא ,ךויחה לש הזה ןמיסה תא םישוע ךיא תעדוי אל
הריחב ונל היהתש ,ישילש ןימ ואיצמי רבכו יאולה .ךילא ילש
.תיתימא
יתאל וביגה
 
 
6/6/00 7:32
ילג :תאמ
ל הבוגתב
(: יתא
??ךילע התמ ינאש רבכ ךל יתרמא
ילגל וביגה
 
5/6/00 11:49
ימענ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יל הרוק הז םימדוקה תונויסינב ימצע תא ריבסהל יתחלצה אל יתא
םילימה לכש םימעפל
החילס ןבומ והשמ אל לבא דיגהל המ םהל שיו דרמ יל תושוע
בוט רתוי ינממ קלח ריבסי חטבש יתבתכש ריש יתאצמ


השיאל רבג ןיב הזה קחשמה
הזה ןבצעמה קחשימה
הזה ךשומה קחשמה
הזה החודה קחשמה
הזה קיחצמה קחשמה
יתוא וחירכת לא השקבב
הזה קחשמב קחשל
הצור אל ,הצור
ךלת ,אובת
קחרתת ,ברקתת
יל ןת ,ינממ חק
יל דרגת התא
ךל דרגא ינאו
חרבת התאשכ
ףודרא ינא
חרבא ינאשכ
ףודרת התא
וליצה וליצה
הזה קחשמב הבוט אל ינא
הזה קחשמב הלועמ יתייה
וב הבוט תויהל רוזחל הצור אל ינא
ךלש הריחב לכה
?תויהל ירחבת המ
קחשמב קחשל רתוי תרחוב אל תא םא
הזה קחשמל קוקז ןיידעש ימב לזלזל המ ךל ןיא


ימצע ריבסהל יתחלצה םעפהש הווקמ ךכ לכ ינא
יילע הקיתש םוד זא אל םאו
רוזחמה רובעיש דע
ימענל וביגה
 
 
5/6/00 18:45
ןהכ זעוב :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
! ! !
ןהכ זעובל וביגה
 
 
6/6/00 12:04
יתא :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
?יל תנייארתמ תא יתמ .ימענ ,ונ
יתאל וביגה
 
 
6/6/00 12:19
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
תויבקיעה לע ןייתחס
המ תעדוי תא
ילש םישיש תדלוה םויב
םיאתמ
???
דמחנו לודג ךויח
ימענל וביגה
 
5/6/00 12:23
pixie :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
סחייתא אל ינא .ךויחה ררועמו חלוקה הביתכה ןונגס תא יתבהא
ליג לש ןיינע אל איה תונקדזהש הדבועה טעמל) בותכל ישיא ןפואב
.(הז תא ימינפתש יאדכו


לכל עובק רבד אוה גוזנבש ךל רמא ימ ?ץחלה המ ,תאז םע ,לבא
?אמיאמ ?תיבהמ ?םידלי איבהלו ןתחתהל וזה הפיאשה הפיאמ ?םייחה
םעפ רצע םכמ והשימ ?תושעל "ךירצ"ש המ הז יכ ?יתרבחה ץחלהמ
םילוכיש תוגוזה םיטעמ ?תופתוש וז המ ?תויגוז וז המ לע בושחל
ינא ups&downs לע תרבדמ אל ינאו .רשואב ,דחי םימלש םייח תויחל
.תיתימאו הנכ תופתוש לע תרבדמ
רטפיהל ליבשב ,לבא .ןוסאפהמ רטפיהל ךירצ ,הנכ תופתוש ליבשב
דח ,הנתמ םה ...םייח ישעת ,זא דעו ...רגבתהל ךירצ ןוסאפהמ
Less Curriculumm, More vitae:ירעצל תימעפ
pixieל וביגה
 
 
5/6/00 19:08
יתא :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
וישכעמ רבכ התוא ריהבנש יאדכו היעב יל שיש תבשוח ינא
הלימב שומיש השוע ינא ,ןורקעב .(הרורב יתייה אלש תרעטצמ)
יפכ תויגוזה ןויער תוצמיתל "הנותח" (תמשרתמ ינא ,הסג דואמה)
,תופתוש ;הפי הכ ותוא תראיתש יפכו ,יבילב ותוא תספות ינאש
אל הז ,םירוהל תחנ תצק תושעל ,ךרדב רשפא םאו .הבהא ,תונכ
ינא ,רמאמה לש קרבהו תויניצה ליבשב ,םימעפלש הדומ ינא .ארונ
אל - (:םירקי םירזחמ בל ומיש) הרהבה ,הנה זא .המיזגמ תצק
.ייח ףוס דע םכתא הצור ינא םא תעדוי אל .הנותח יתוא תנינעמ
דצב רבג םש היהיש ,השא תצק שיגרהל הצור ינא םאש יתוא ןינעמ
לומ תירבגה תוישיאהמ עמתשמה לכ לע ,ישמ תעלות אלו ינשה
ךירצש ימ .'המ הז המ ירידגת' יל ודיגת לאו .תיעלותה תוישיאה
.עדוי ,תעדל
יתאל וביגה
 
 
5/6/00 20:00
ימיש :תאמ
ל הבוגתב
,יתא
הזה רתאה תא יתרכהש עגרהמש םכלוכלו ךל רפסל בייח ינא
םג רחא יפמ ליעל רכזוהש יפכ םגו רכה אלל ונתשה ייח ,ןכלש
...םיאלפ חפט ילש ןופלטה ןובשח
תונינעמש םלוכ לש תובוגתב ,ןילמוגה ייסחימ רשואמ שממ ינא
.בתכנש תא אורקל ילב האלה ץופקל לוכי יניאו ךכ-לכ
! אלפנ טושפ
???ססקרבאל ןהכ זעובל ךלש הנמזהל ףרטצהל רשפא ,יתא
ימישל וביגה
 
 
5/6/00 21:35
וי וי וי :תאמ
ל הבוגתב
.םלוכ דיל הככ אל .תישעש ער דעצ הז המ הז ,יחא ה'נאוב
וי וי ויל וביגה
 
 
6/6/00 1:51
ימיש :תאמ
ל הבוגתב
???סג והשמ יתרמא ,המ
ימישל וביגה
 
 
6/6/00 1:55
תלא :תאמ
ל הבוגתב
!!!ךומכ םינכ ויהי םירכזה לכש שקבל רשפא היה ול
?יונפ התא
תלאל וביגה
 
 
6/6/00 17:14
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
קרו ותוא ריכמ ינא) תמאב בהז רוחב אוהו יונפ ימיש
(הלגמ ינא בל בוטמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
6/6/00 2:21
יבליב :תאמ
ל הבוגתב
הפיא לואשל תבייח ינא לבא (חפת ןובשחה ילצא םג) ימיש
קרש וא םימייק ללכב םתא ימישהו ןהכ זעובה לכ !!!!???םתא
םתא םאו םעפ ףא םכומכ םישגופ אל המל?םילאוטריוו םישנא
?םכתא שוגפל רשפא הפיא זא םימייק ןכ
יבליבל וביגה
 
 
6/6/00 8:55
יבוד :תאמ
ל הבוגתב
םישנא םתוא לכש יל הארנ לבא ,ימצע םשב הפ רבדמ ינא
.רבב ךילא ושגי אלש םישנאה םתוא קוידב הז םיאלפנ
תא םיננכתמ ,ונלש םיבשחמה ירחאמ םינופס ונחנא
- בוטה הרקמב וא ,םינוילימ ונל איביש פא-טראטסה
.ךלש תיביטקרטא תוחפ ,םהא,ה הרבחה םע םיאצוי


,םה רשאב םינונחה לש םתמחלמ תא לעתשמ
.לועיש
יבודל וביגה
 
 
6/6/00 13:52
הקימ :תאמ
ל הבוגתב
הרמאשכ םורופל וניתוחאמ תחא המכיס ןוכנש דיגאו חתפא
.זוחא האמב םיקדוצ םלוכו םינוש םירבד םיבשוח םלוכש
.ילוא .תויפיצ םאתל טעמכ ירשפא יתלב הז ללגב ילוא
הארמב םא ,םירקי םיבתוכמ ראשו זעוב יבוד ,הרקמ לכב
קפסו ,ןאכ רמאנ םרטש ,דחא רבד רמאל יל ושרה ,ןניקסע
ינויסנ י"פע ךא ,רתאה תורקבמ לכ יתיא ומיכסי םא
הברה תונב : (ןהינימל תורבח ירופיס ךותמ םגו ישיאה)
.ינוציח הארמל רושקש המ לכב תוינררב תוחפ
.הזמ וחכש .שואי ךותמ אל הז .אל
ולו ,םישפחמ ןכא םינבש דועבש דיגהל ןתינ תויללכב
ינאש) םילדומה ראשו ידניס הידואלק תא ,עדומ תתב
ונחנא ,(ןיטולחל הסאפ ןהש שיגדהלו םיכסהל תבייח
היהיש בושח רתוי הברה ךא ,בוט הארנש והשימ תושפחמ
ונל ןתייש ,םיסקמ (םינב,בילעמה ןבומב אל) דומח
היהיש ,תויסקסו תומכחו תוכשומו תופי יכה שיגרהל
,ידמ לודג תויהל לוכי ולש ףאה ,זאו .'וכו קיחצמ
.....והשמ אל םידגבהו ,ידמ ריעש בגהו
תמאב ונחנא זא יכ ,ולש ףוריטב תוטכומש איבי אלש קר
...ןוליס סוטמ לע ,התיבה ךרדב
בשחתהבו ,בוט תואריהל לק רתוי הברה םינבל ,רוציקה
הברה לבא ,הברה תושפחמ הפיה ןימה תונבש הדבועב
וקיספת זא !!!הזה םוחתב םכל לק רתוי הברה כ"כ ,רבעמ
אל םא םג ,הז תא םכל שי םאש ועדתו ,רבכ שייבתהל
סקופל ןמגדל וא םידליה ץורעב תוחנהל םכתוא ורחב
- ונייהד ,וניבורו ,רידא יוכיס םכל שי - ("!ואוו")
.עיגמש הפיא סנא'צ תתל תועדוי ןכ ,ישנה ןימה תונב
םיפקת אל ןלהל םירבדה לכ - דחא גייס - םויס ינפל
.... ויהתש יוצר זא .הלילל ןויזב רבודמ רשאכ
היהי אל םכלש בגהש חטבו) .והזו .הלועמ ןויז טושפ
(!!!!ריעש
,םיכיבסתה םע וקיספת זא .תמאב ,םכילע תותמ ונחנא
...תוסנל ואובו
הקימל וביגה
 
 
6/6/00 21:55
יבליב :תאמ
ל הבוגתב
הקימ
!!!בהז הלימ לכ
והשימ אלא ישארה ןמגודה תא תושפחמ אל שממ ונחנא
ונלוכ אל הארנ או ךיא הנשמ אל הזו ונתוא בהאיש
ןיא לבא םלשומה תא תושפחמש תונב ןיידע שי הלאכ
.רבד הזכ
ףוסב התיבה וילא רוזחל והשימ תוצור לכה ךסב ונחנא
!!!םינב ולאכ שיו ונל בישקישו םויה
יבליבל וביגה
 
 
6/6/00 19:40
יתא :תאמ
ל הבוגתב
םידבוע םהש םהל אימחמ התא .ךתוא בזכאל יל רצ ,ידומח
יראה קלחה ,יתעדל .יטנגילטניא םוחתב דועו םויה לכ
לע ילש הירואיתה תא (בוש) ששאמש המ .יושנ טושפ םהבש
ינפב ירטנמוקוד טרסל אשונ) .םיאושנ לש םתוביבח
.(ומצע
יתאל וביגה
 
 
6/6/00 21:41
יבליב :תאמ
ל הבוגתב
!!!דומח יבוד
םהלש פא טראטסה תא םינככתמש ולא בור הרמא יתאש ומכ
אלש ולאלו !!!!םיקסעתמ אל ולא םאו םיאושנ רבכ
םישנ אלמ שי, הצוחה ואצת בשחמה לומ תיבב םיבשויו,
םא) םיבוט םירבג ריכהל תוצור קרש ןוסאפ ילב תובוט
ונלש הלודגה הטימב ןושיל ונל סאמנ (!!!ללכב הלאכ שי
.דבל
יבליבל וביגה
 
 
7/6/00 9:19
יבוד :תאמ
ל הבוגתב
םייתרבחה םילכה ילוטנ ראשו םינונחה גציימכ ,בוש
- תשקבתמה הלאשה תא ןאכ גיצהל הצור ינא ,םייסיסבה
ןתוא לכש ידכ תאצל םירומא ונחנא ,קוידב ,הפיאל
?בר ללש תואצומכ ונילע לפנתהל ולכוי םישנ
היצנגילטניאה ובש םוקמה קוידב אל הז םינודעומ
אל םיה ףוח .ב"ויכו םירבב ל"נכו ,תטלבתמ ונלש
- רחא םוקמ לכבו ,בגה לע ונלש תורעשל בוט השוע
הסנאו בוחרב הרוחב םתסל שגא קוידב אל ינא ,בוט
.סרע אל ינא .התיא ליחתהל


,יל רצ ?ןכתא אוצמל רומא ינא הפיא ?םצעב ,המ זא
יתיא ויהיש תונבל לבגוי ילש רגאמה לבא
ינא דוע הפיא גשומ לש ץמש יל ןיא .הטיסרבינואב
שממ ידכ חונינ קיפסמ שיגרהלו תורוחב ריכהל לוכי
.ןהמ תחא םע ליחתהל


ןונחל ךירדמה - רמאמל ןיינעמ ןויער ןכל ירה
גשומ ךל ןיאש תורמל תורוחב םע ליחתהל ךיא :ליחתמה
.ךלש םייחהמ
לעתשמ םגו ,םה רשאב םינונחה לש םתמחלמ תא םחלנ
,םימעפל ,תצק ןיידע
.יבוד
יבודל וביגה
 
 
7/6/00 13:00
הנד :תאמ
ל הבוגתב
..ש ?הטיסרבינואב ךתיא ויהיש תונבל לבגומ רגאמה
םרט ?...רמולכ ??הטיסרבינואב ךתיא ו י ה י
התא ריעצ ...רמולכ ?הטיסרבינואב תויהל תוקיפסה
?םינשב


יתבשח (חינהל ריבס) תעגופ אל ירמגל ינא ילוא
יל שיש אל ,25 ליג לעמ םה הזה רתאב םיביגמהש
,םעפ םש יתייה ינא םג) 25 ליגל תחתמש ולאל והשמ
.(הזכ ליגב ולאכ תולאש םע יתקסעתה אלש אלא


םיאליגה חווט המ ...רתאל ידידי יתוא ונווכ אנא
ילש תוסחייתהה תא הנשי הז ילוא ?םיביגמה לש
ינממ םיריעצש תבשוח ינאש ללגב אל ,בושו םירבדל
הדבועה ללגב קר אלא .אל שממ ,םולכ םיניבמ אל
םע תוקסעתהל םימייוסמ םיאליג שיש תבשוח ינאש
.תורחאו ולאכ תוימויק תולאש
הנדל וביגה
 
 
7/6/00 14:06
יבוד :תאמ
...יבוד ...יבודל הבוגתב
?25-מ תוחפ תונבו ינבל הזה לזלזמה סחיה הז המ
ינממ הלודגש הרוחב לזאזעל המלו ?זע ,ונחנא המ
הרמא ,התיא ליחתהל יתיסינשכ ,דבלב תחא הנשב
."רטיסיבייב ךל השעא ינא ,יל םלשת םא" יל
וא ילש אמא תויהל הלוכי איהש בושחל רשפא
.והשמ
.ליפורפה ומכ .יתונש ןיינמ הז .21
,רתאל הסינכל םומינימ ליג ןיא ,יתעידי בטימל
"תוימויק תויגוס"ל עדומ אל ינא - ךכמ רתויו
ינאו ןהילע רבדל םילוכי 30 דע 25-ה ינב ירבחש
.אל


.יעיגרת


,םה רשאב םיריעצה לש םתמחלמ תא םחלנ
יבוד
יבודל וביגה
 
 
7/6/00 19:01
הנד :תאמ
...יבוד ...יבודל הבוגתב
היצטפרטניא וז לזלזמ אוה ילש סחיהש תנבה םא
.ךלש תישיא
חטבו ללכב והשימב לזלזל עגרל יתנווכתה אל
הנשב ךממ תרגובמ יהשימ םא .וליג ללגב אל
.הווש אל איה ...תמאב זא ,הרמאש המ ךל הרמא
ססובמה רתאל הסינכ טימיל שיש תבשוח אל ינא
תא אורקל יתמהדנ טושפ ,םייוסמ ליג לע
לש םתמחלמ תא םחלנ" :תטטצמ ינאו ,ךתקעז
רבדמ תייה םא אלימ "...םה רשאב םינונחה
שוגפל הפיא ןיאש רמואו םישולשה ליג ימורממ
הפיא רתוי ןיאשו דובא טעמכ לכהשו תורוחב
אל רבכ התא תוביסמל יכ תווש תונב ריכהל
אלמ רשוכ ןוכמהו תבשל ךל סאמנ םיבאפבו ךלוה
עורק התאשו םירירשה לע קר תולכתסמש ולאכב
םירוהה לש ץחלה ןיבל הריירקה ןיב
...םידלי/הנותח/הרבחל
.תמאב ונ ?!21 ...לבא
הנדל וביגה
 
 
7/6/00 19:23
יבוד :תאמ
...יבוד ...יבודל הבוגתב
.תוינונחה תוהמ תא הניבמ אל תאש הארמ קר
הז - תוביסמל ךלוה אל "רבכ" ינאש אל הז
"יל סאמנ"ש אל הזו .יתכלה אל םעפ ףאש
ינא .יתבשי אל םעפ ףאש הז ,םירבב תבשל
אלש) לוהוכלא אנוש ינאו הזנפמיש ומכ דקור
הליחב יל השועש תוירגיס לש חיר לע רבדל
םיטושפ םישנא ,יתומכשלו יל זא .(הארונ
ץלאהל ילב ,הרוחב אוצמל םיצור הלוכש
ןטרס םע תאצלו ךתוא ועמשיש ידכ קועצל
םהל ןיא ,דבכה דוקפתב יוקיל וא תואירב
םה םא הנשמ אל הזו ,תורוחב אוצמל הפיא
.21 וא 35 ינב
,םה רשאב םייחה ירסח לש םתמחלמ תא םחלנ
,ידכ ךות ומחל תא חיוורהל םג הסנמו
.יבוד
יבודל וביגה
 
 
8/6/00 11:47
הנד :תאמ
...יבוד ...יבודל הבוגתב
והשמל הז תא תכפה התא לבא ,יבוד יל חלס
.ינא אלו ישיא
יתייה זא 30 ליג ימורממ רבדמ תייה םא .1
ךתקעז תא הניבמ
ינא ןכלו ארקנה תנבהב היעב ךל שי .2
תודוקנב םעפה תבתוכ
הסנ ,לבא ,רבד רוכזת אלש החוטב ינא .3
ילוא זאו םינש 10 דועב "ךתקעז"ב רכזיהל
.יתנווכ התיה המ ןיבת


לדגיתשכ ...הנוכנ האשילקה לבא תרעטצמ
.ןיבת


.בוט לכ
הנדל וביגה
 
 
13/6/00 15:38
יתאזה :תאמ
...יבוד ...יבודל הבוגתב
יל םג הלגת הזכ םוקמ אצמת םא ,יבוד
יתאזהל וביגה
 
 
7/6/00 20:43
חחרפ :תאמ
...יבוד ...יבודל הבוגתב
התא םאה אל רמולכ ,גציימ התא ךיא ,יבוד
?יצתמ ,הרק הז קוידב ךיא אלא ,דובכב גציימ
התא (ןבומכ ןשע אלל) רדחב תסנכתה וליאכ
תוריחב םתישעו - ? ויה םה המכ - המכ דועו
?םייונימ תדעו ילוא וא
,םירחתמ ךל ויה ,םיחוכיו ויה ,םש היה המ
?ךמואנ זוזעו ךתביתכ זועב םהילע תרבג לבא
?ךסמ יקחשמל רושק הז היה אמש וא
?ךיא .יתוא ןרקסמ תמאב ,אל


אלו ,בשחמ לומ בשויש ימ אל אוה ןונח ,יבודו
קיטוב היה לכה םעפ) "פא-טראטס"ב דבועש ימ
ונל ארקנ רבכ לפאלפ ןכוד לכ םויהו
.(פא-טראטס
הז צתוינלופש יפכ קוסיע אלו יפוא הז ןונח
התייהש ילש אמא לש ומכ יפוא אלא אצומ אל
.האצומ יפ לע םג לע וזכ


התכז אל דועש תימצע הרדגה וז ילוא ןונח
םויהו .רדחה זכרמב הניפ הל שי לבא הנידמל
בהואש) ןכדועמ ןונח םג שי .הזופ םיתעל איה
זא (םילשורי ר"תיבו דדח תירש ,ןלוג לייא תא
?םתוא גציימ התא
?םתוא םג
?םתוא קר


ינאש יתרמא האצרהב לומתא קוידב יכ המת ינאו
..תינונח הייהת לדגתשכ יתבש הווקמ
.םהלתהל אל ,עגר


םיטסינבוש המכ דימעת איה םא חמשא טלחהב ינא
,םויה הפייע ינא ,יביבח ,דחאל רמאתו הרושב
אל וליאכ - רחמ שמתשהל ילוא - הנכומ ינא ךב
.הזרת לש עטקב תינונח


.תלוכמהמו לולהמ "תבחוס" אלש וזכ אלא
.תמא רמול תשייבתמ אלש
.הקודקד לע ,תירבע תעדויש
.תיבהמ הלש אבא ומכ תחרוב אלש
.הלאכו
ץילמת םאו דוגיא הזל שי םא םג המת ינא תעכ
.לודיג יכרד לע םג


.יבודו


...ישיא ןפואב הז תא חקית לא


:-)
חחרפל וביגה
 
 
6/6/00 12:09
יתא :תאמ
ל הבוגתב
הצורש רוחב ,לכה ירחא) ימישל רשקב תעדוי אל ,יבליב
יכ םא ,ךיא דועו םייק זעב לבא (!דושח הז ..יתוא שוגפל
רפסת .ךתוא ריגסא אל ינא ,זעב) .ולש רנא'זה תולבגמב
.(...ןלוכל דמחנ הזכ התא המל ךמצעב םהל
יתאל וביגה
 
 
7/6/00 9:53
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
ינא ,ריגסהל שי המ ?יתוא ריגסהל .םולכ יתנבה אל
םיעשתל דוגינב) תיתימאה יתוהזבו אלמה ימשב עיפומ
דוגינב יכ דמחנ ינאו ,(ןאכ םיביגמהמ זוחא השימחו
יתרתיו ינא ,ןוסאפה ילעב לש תקמונמה םלועה תסיפתל
ןיוואדה לע ןמזמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
7/6/00 18:00
יתא :תאמ
ל הבוגתב
השאה םע ליד 'גאקאפב אב ןיוואדה לע רתוול .קוידב
.אתנכשמהו םידליהו
יתאל וביגה
 
 
8/6/00 2:41
ימיש :תאמ
ל הבוגתב
...זעבמ םיטרפ לבקל ןתינו םייקו יח
ימישל וביגה
 
 
10/6/00 21:14
זעובו ימיש :תאמ
ל הבוגתב
."ססקרבא"ב ."ססקרבא"ב
זעובו ימישל וביגה
 
 
6/6/00 11:50
יתא :תאמ
ל הבוגתב
תא גיצתו יתוא שפחתש ,ןושארה :םיאנת ינשב ,רשפא !ימיש
תוכורא יתיא קשנתמ התא ,בוט הארנ התא םאש ,ינשה .ךמצע
ילאוטריו רבח אוה "חחרפ" :ןטק והשמ דוע שיו .ראבה לע
יילע ןגמ אוהשכ רקיעב ,ותוא בילעהל אל אנ זא ,יל רקי
...עדוי התא ,השיגר הדלי ינא .תואנקב
יתאל וביגה
 
 
6/6/00 16:29
הננב :תאמ
ל הבוגתב
??ילש העדוהה תא קחמ והשימש וא הזוה ינא ,יתא
יתלב םוידמ אוה טנרטניא יכ הזוה ינאש הווקמ ינא
...תעדוי תא ,רזנוצמ
הננבל וביגה
 
 
6/6/00 19:20
יתא :תאמ
ל הבוגתב
הלעמל רתוי ,והשמ יתארק יכ .ךתוא וקחמש יל הארנ אל
.הבוצע יתייהנ טושפ כ"חאו .יתאניק ארונו םיטסקטב
יתאל וביגה
 
 
7/6/00 12:18
הננב :תאמ
ל הבוגתב
ךשמהב ,עוגפל וא זיגרהל הנווכ םוש התייה אל
רחאל , יתשגדה טושפ - יתא לש תוקירבמה היתונחבאל
םירבגש ,'וכו םירבג הלאכ םיאצומ הפיא הלאש יהשימש
,םיחותפ רתוי הברה תמאב תויהל םיטונ םיאושנ
!!!קושב אל רבכ םה יכ .םידמחנו םיניבמ
גנילרד ילריש ,הלחמ אל וז יושנ תויהלו
הננבל וביגה
 
 
8/6/00 3:24
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
םירבג לע תכלל יאדכש ?הז לכמ הנקסמה המ זא
?םיבושקו םידמחנ ויהי םה יכ ,םיאושנ
םיבושק אל ,םידמחנ אל םיאושנ םירבג ריכמ ינא
ריכמ ינאו .הטראב הטראחו ןוסא-פ ןומ-ה םעו
םימיסקמ םהש ,םייונפ שממ ,ירמגל ,םייונפ םירבג
הז תא םהל השעתש השאה תא םישפחמ קרו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
8/6/00 3:35
הנטקה הכיסנה :תאמ
ל הבוגתב
וליפא .הלחמ אל תאז יושנ - הרקי הננב ,ןוכנ
תורקל לוכיש בוט יכה רבדה אוה יושנ רבג !ךפיהל
.בייחמ רשקב עגרכ תניינועמ אלש הנטק הכיסנל
תא תפתשמ ינא בל בוטמ קרו ,תרבדמ ינא ןויסנמ)
(תושלוגה ייתוחא
ךיא ,קנפל ךיא ,השא יהמ עדויש רבג אוה יושנ
םעפש והשימ ללכ ךרדב אוה יושנ .הדות ריסא תויהל
ברע ירחא ברע דצש לבמט דוע אלו ,בייחתהל םיכסה
עיגהל תיתימא תלוכי ילב ,םיה תפש לעו םיבאפב
.תוימיטניאל
אל לבא ,ףוצה תא קוניל ךל ןתייש ימ אוה יושנ
יללכ :הטושפ הביסמ .ץקועה תא ךייפלכ ףולשי
תווחל איה הרטמהו ,ול םגו ךל ,םירורב קחשמה
יערא שוגיר ,תינמז תוימיטניא לש גוס דחיב
ולבק .חוטב אל והשמ לש רצות דימת אוה שוגיר)
ךכ-רחא הכבת אלש ,ןוחטב הצורש ימ :פיט דוע
(אל םעפ ףא .דחיב ךלוה אל הז .תמ שוגירהש
דחוימב ,ךיילא אוביש ימ אוה יושנה :םוכיסלו
אל ,ןושיל ךכ-רחא ראשיי אל לבא ,ךליבשב ,ךיילא
קר .ס'גני אל ,קיעי אל ,תושירדב ךיילא אובי
לש תופוקתל םלשומה ןורתפה .ערה ילב ,רבגבש בוטה
יושנ רבג .תובייוחמל-סנכיהל-ןוצר-ןיא-רבח-ןיא
.ןויסנמ .המלש האופר אוה ,הלחמ אל אוה
(...עגרכ ,תרשואמהו) הנטקה הכיסנה
הנטקה הכיסנהל וביגה
 
 
8/6/00 17:25
הל ושעש הלוש :תאמ
ל הבוגתב
היהיש רקיעה .יושנ אל וא יושנ הנשמ הז המ
והז .הטימב הצורו תבהוא השא המ עדויש !רבג
הל ושעש הלושל וביגה
 
 
6/6/00 23:11
יקסני'צל'צ ילריש :תאמ
ל הבוגתב
םישלוגב תועגופש תובוגתל רתאב םוקמ ןיא ךביל תמושתל
םיפידעמ ונייהש תמאב .(לאוד שי הז ליבשב) םירחאה
זא .םייביטקורטסנוק רתוי םירבדל רקיה וננמז תא לצנל
.ינשה יפלכ דחא םיינלבוס רתוי תויהל השקבב
יקסני'צל'צ ילרישל וביגה
 
 
7/6/00 9:44
הנטקה הכיסנה :תאמ
ל הבוגתב
ףאשו ןוידה תוברת לע רומשל ,דחא דצמ ,הפי הז .1
עגפיי אל דחא
רומא טנרטניא .רזנצל ,ינש דצמ ,יתייעב הז .2
?אל .תויפ תמיתסמ ישפוח םלוע תויהל
הנטקה הכיסנהל וביגה
 
 
7/6/00 23:00
יקסני'צל'צ ילריש :תאמ
ל הבוגתב
.ישיא ןפואב שלוגב תועגופ תובוגתהש עגרב אל
יוטיבה שפוח תא קר אל ריזחה טנרטניא בגא ךרדו
.םזילדואיפה תא םג
יקסני'צל'צ ילרישל וביגה
 
 
8/6/00 2:36
ימיש :תאמ
ל הבוגתב
,הרקי יתא
זעוב םע םאתל תנמזומ תאו תבצהש םיאנתה ינש תא יתלבק
.תרבודמה השיגפה תא
...בוטרה תא יניימד ,תילאוטריו הקישנ ינממ ילבק זא דע
(:
ימיש
ימישל וביגה
 
 
12/6/00 19:13
םיהולא די :תאמ
ל הבוגתב
?ןתיאר ,תונב ונ


ןווכמ ינא הסירעב ותוא עתענענש זאמ ,הנש םישולשמ רתוי
ותיא לק היה אל - ס"יב תונש ירחא ,וישכעו .ולש םייחה תא
- טושפ אל היה םש םג - אבצו הרשכה ,תוחאו אפור - םש
םג ,ןכ .םש ותוא לובסל ץלאנ ןכמ קלחש תורחב תונש ירחא
.םש


רקיב אוה יכ וייח ונתשה עתפל ,הנש םישולשמ רתוי ירחא
.רתאב ןכלצא
.ונתשה וייח לכ.. ונתשה וייח םתס אל


.עמש ,ימיש זא


!!!לבלבתת לא .םיציבב ךל תקחשמש ילש דיה וז
םיהולא דיל וביגה
 
 
13/6/00 19:29
ימיש :תאמ
ילש דיה וז ימישל הבוגתב
!?תעמש םתוא יל ץוצמתו קקלת וישכע ,יפוי
ימישל וביגה
 
8/6/00 0:46
ןיר :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םתוא לכ רצווהל ולכוי ךיא תרחא ,םישפוטמ םיקחשמ םיקחשמ ונלוכ
תועמד יטחוס הבהא ירופיס
.ןהנימל ןובס תורפואו
וידעלבש םיבשוח ,רגתאה תא םיפידעמ ,םיקחשמ םיצור ונחנא ילוא
אל ,ונתשרב "ספתנש" ימו .ךרע לעב והשמ ונישעש תעדל לכונ אל
.ידמ לק היה הז יכ ,וילע רומשל הווש


.הלגתמ םגאהו רשונ דימת ןוסאפה רבד לש ופוסב לבא
.ומצע םדא ךשומ רתוי ןוסאפה םירקמהמ המכבש לבח קר
ןירל וביגה
 
 
8/6/00 15:49
דלפ ישוי :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
.תוינלופ םיסחי תוכרעמב ומוקמו
םדאנבב אלו ,ןוסאפב םיבהאתמו ןוסאפהמ םיקיזחמב םישנא
ארקנש המ .הז לע קחשמ קוידב ןוסאפהו ,היעב םהל שי ,יתימאה
.ונימ תא ןימ אצמ
,ול עיגמ ,דיגהל המ ,יתימאה םדאהמ רתוי ותוא ךשמ ןוסאפהש ימ
,וב שיש המ םוקמב ןקנקה לע לכתסמש ימ םירמואש ומכ וא .םצעב
.הלאה םינקנקה לכ תא וילע חינהל קיר םוקמ הברה ול שי הארנכ
דלפ ישויל וביגה
 
10/6/00 17:39
לאגי :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
!הקיתא ייה
תזחשומה תדלקמהמ תונהלו רתאל סנכיהל יתקפסה האור תאש ומכ
.תובוגתה רורצו
תאש ןגאלבהו תומחלמה לכ הז המ ? הפ הרוק המ הקותמ יל ידיגת
הזמ ץוח .רתלאל ךתוא למגתל םיבייח יתעדל ,רתאה ירקבמל תללוחמ
אל םאו "ססקרבא"ב רוזחמ תשיגפ תויהל תכלוה בורקבש ןיבמ ינא
ינא וישכע ,קיפסי אל "ןג תמר" ןוידטציא םג רהמ הז תא ינגראת
אל וליפא ינאו ןימינב תלחנב הינח ןיא םייעובש רבכ המל ןיבמ
ךרד ,קחשמ הזיאל יוכיס לע רבדנ אלש "לופ"ה ןחלושל עיגהל חילצמ
הריכמ רבכ תא ירה ונניניעל .הפי הזו דואמ דואמ תרפתשה בגא
הברה שיש קפס ןיא תישאר .םילימ המכ תאז לכב לבא יתפקשהמ םיקלח
,בר םעט שי םיביבחה ךירקבמ ירבדב םג ךא תבתכש המב תמאה ןמ
היה תרחא ךכש בוטו "תחצנמ החסונ" וא "הפורצ תמא" ןיאש הארנכ
,תוזופ ,תומולחש תונכב רמול ךירצ .תועתפהה לכ ילב םמעשמ הזמ
תא גישהל ךרדב ונתולהנתהמ ילרגטניא קלח םה אוש ימסקמו ,םיקחשמ
רצק םהלש םייחה ךרוא לבא ,ונרובע בוט ילואש םיבשוח ונחנאש המ
םיעוקת םישנא תוארל בוצע תצק .הז תא ונל השוע שממ אל הז תמאבו
לבא שיש יתימא יכה רבדה הזש םיענכושמ דועו םהלש ןוסאפה םע
,םימלעתמ ,הז תא לובסיל םינכומש הלאכ שיו הביס הזל שי הארנכ
רוועמ ןוסאפה"ש רמאנ רבכ ירה ,םיאור אלו םירשפתמ ,םיקיחדמ
,םתאש המ ויהת" איה והשמ תיביאנהו הנטקה יתצלמהו ."םימכח יניע
םתאש המ הז םינתונו םילבקמ םתאש המ םיקחשמה לכ ירחא ףוסבל
."םיווש

.....ייב הקיתא
לאגיל וביגה
 
 
13/6/00 22:09
הקיתא :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
רשפא "לופ"ה םוחתב יתורפתשה תאש תבשוח ינא .תואמחמה לע הדות
,ןמז קיפסמ ןויעב םילכתסמשכ :"םילוחכה םיטרסה קוח"ב תולתל
.והשמ םידמול םג ףוסב
,ייב ייב
.הקיתא
הקיתאל וביגה
 
11/6/00 22:03
'ץנאלק הזלא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ורטסק הווש - ןוסאפ רסוחש יעדתש קר
.וניטנלו ןונגסב והשמ ,תיליע תוטייח - הווש ןוסאפ
,ךממ חרבי רבגש קר אל ,וישכעו עבייאש הצור ינא" תקעוז תאשכ
.בלחו רכוס ךממ ליאשת אל ךלש הנכשה וליפא
?המל תעדוי תאו
המחלמ ייובשמ ץוח .דחא ףא לע בוט םלועמ התארנ אל םלועמ תשאונ
יררועמ םה - ןא.ןא.יסב הבתכ הזיאב םהלש ףוצרפה תא וארהש םיברס
.םתוא קבחל אבש ןפואב םימחר
הזמ עורג תוחפ הברה אוה ,השיאמ הלוע תושאונה חירשכ ,הזמ רתויו
.רבגמ הלועה
,ןתחתהל םיצור אל םהש םירמואש הלאה םירבגה לכ :עודמ דיגא ינאו
ולישבי םה םג ,םהלש תיטסילאודיבידניאה תונשקעה תדמעב םירתונו
,לוכסתו שואיי בורמ 40 ליגב ומצע לע ספאתיש םישואיב ירפ תויהל
סרכו םיצרפמ םע הליל לכ ןושיל הנכומ היהתש הנושארה הרוחבה תאו
.םקיחל ופסאי םה ,םהלש 40 -ה ליג תליחת לש הנטק
.ךלש תירכב ישביכ ךשואיי תאו ,ךמצע םע המלש ייה ,ןכל
הפוח ,ןתחל רשק םוש ילב - ךקלחב החמשו האג םלועה לא יאצ
.םישודיקו
,תועיסנ ,הריירק ומכ תותפמ רתוי הברה תועצהב אלמ םלועה
.תואקתפרהו םירבח ,םיקוניפ
ךיינפ לע ורבעי ,לחוימה ןתחל יניתמתו בוחר ןרקב ידמעתש בורמו
.םיבוטו םיבר םידמעומ
.רקובמ שומיש וב תושעל שיש ךרצמ םה ןוסאפהו תויטנלש נונה
.הנובתבו תוליעיב וב יגהנ
'ץנאלק הזלא ל וביגה
 
13/6/00 2:27
שמנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,הרקיה יתא
,הכפהמה לע החאס לכ םדוק
,יתעדל
םירבג רבעל ןוסאפה יצח תא תונווכמ ונאש איה הייעבה שרוש
.לכמ םיעורגה ירה םה םהו +30 ינב םיקוור
םייפכ לע םיאשינ םה :םבצמ לע יבשיח ,הדימריפה שארב םיאצמנה םה
וליפאו) םויב םימעפ 3 ץוצמל תונכומש םליג תונב תוקוור ידיב
.(בגא ךרד רזוע הז) הפוחה תחתמ םתוא סינכהל ידכב קר (עולבל
ירופיס תא עומשל םיכחמ קרו םהב םיאנקמ םיאושנה םהרבח לכ
.םהלש תויטרפה תויזטנפה תא אלמל תנמ לע םהלש םישוביכה
תומדא ילע תוירבגה למס םהב תאורו םתוא תוצירעמ 20 תונב תודלי
יגולויבה ןועשה יכ תומייאמ תוחפ ןה לבא היצנטופב םילעב םגו)
תוקשוח תואושנה םג זא קיפסמ אל הז לכ םאו (ץרמב קתקתמ אל דוע
.דצהמ ןנערמ טרילפ הזיאל ןהב
ומכ ירטנמלא סומינמ ףאו תוביוחממ םיחרוב םה המל רורב אל םאה
?לוצלצ ריזחהל
:תואבה ליגה תוצובקמ תחאב דקמתהל ,ךל יתצע ןכ לע
, ןוסאפה ילוטנ + 50 ינב ,הבוטה ךתרבח ךל הצעיש יפכ +1. 50
יאלמ .בלבלל ליחתמ קרש חרפ תא םהניעב רשא תישפנה תורגבה יאלמ
!!!סרכה יתוחא סרכה ינש דצמ לבא ,םיקיתע סכט ינוניגו היטנמור
.םיללועה וירבחו יבודב רוחבל ,הנכה יתצלמה תאזן .2
לאיצנטופה יוצמ וב .לבחו רתאב בר לוזלזל הכז יבוד ירעצל
םה 21 ינב םירבג) הלאל ןמרחו םימיב ריעצ םלע יבשחת .יתימאה
הרוחב לש הידסחב תוכזל ידכב לכה השעי (תעדוי תא ינימה םאישב
ילבקת הרומתבו תעדוי תאש המ לכ ותוא ידמלת תא .ךומכ הפיו הלשב
השיגר שפנ לעב םכח יביטקרטא םלעב יכזת ךכ .ןוסאפ תרסח תונמאנ
.קושב הווש אוה המ עדוי אל דועש
המחנ שי לבא (בורקה דיתעב אל תוחפל) הזמ אצת אל ילוא הנותח
?אל .רעונה תלילא תויהלב
שמנל וביגה
 
14/6/00 13:46
הנד :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םיברועמ תושגרב הבתכה תא יתארק
תא יל ריכאש ןימאהל דימת תימיטפואו ןוסאפ תאנוש ינא לכה ךס יכ
...םיקחשימב ךרוצ ילב ילש רבגה
ןיאשו הזכ קחשימ שיש תואדווב שיחמהש הנורחאל והשמ יל הרק לבא
תושעל המ
?םילאוש םתא הרק המו
HARD TO GET התוא קחשמש רוחב יתרכהש הרק
יתקלדנ אקווד ינאו
קוידב אל אוה השיגרמ ינאש ומכ יתגהנתהו ינא יתייהש דוע לכ זא
ילע ולפנש עגרב לבא ונממ יתעמש אל טעמכו ילש תויפיצה לע הנע
רבד) ונממ יל סאמנש תורירקב ול יתרמאו תויביטרסא לש תוקד המכ
!!!ינחצר בצקב ילא רשקתהל ליחתה אוה םואתפ (תמאהמ דואמ קוחרש


המ ןוסאפה דגנ תוצרחנב וביגהש םידבכנ םירבג םתא יל ודיגת זא
?הפ הרוק הפ
הנדל וביגה
 
 
16/6/00 0:59
יתא :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
םה ךיא תעדוי תא םינב יכ .הפ תאש לזמ .לזמ ,הרקי הנד
אל רבכ יילע קועצל וליחתה תונבש עגרב ?תונבו ,(םישיחכמ)
לש גוסב לכה יתניימד ילוא ,יתרמא םואתפ .בושחל המ יתעדי
(אל)ש ומכ וא .רדסב לכהש תעדוי ינא וישכע .ימצע ןוסאפ
.םתא תמאב הז ינא אל הז - םירמוא
יתאל וביגה
 
 
16/6/00 3:44
יתנ :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
.ריוואב םיבלבלמ תוימיטפוא יצינאו ,הפלח ףרוחה תמדרת
הרושב ונל םיאיבמ ,אל ימו יבליב ,יתא ,ימיש ,יבוד ,זעוב
סקס .תונימז םיצור ונחנא ,ןוסאפ דוע אל .והשמ תנמרחמ
םיקחשמ קחשנ אלש רקיעה ,הנשמ הז המ ,הנותח וא הלילל
.םישיתמ
,ןוסאפל םתבהא תא םישיחכמ םינבהש הדבועה תרמואש המ לכ
תויגוסב ןודל םיחרוטש הלא םתוא ,רתאב הפ םינבהש איה ,יתא
.ןוסא אוה ןוסאפהש םיבשוח תמאב ,וללה תושיגרה
,תונבה לש המכסהה ינוהנה תא תוארל דדועמו
םגו) םייחה תוכיא תחבשה םשל ,ךיאו ?תמאב שי הלאכ המכ לבא
?םישגפנ םה ,(ןמדזמה סקסה
השק תצק םלועה תא .תיתימאה הלאשה תאז ,םייתואיצמ תויהל םא
.(תויתילכתה לע החילסו) תונשל
'םה' יכה תויהל ולכוי םה ובש רשק םישפחמ םיבוט םישנא הברה
.אוצמל םישקתמ םהמ הברה .רשפאש
.הרגמ דואמ רבד תויהל הלוכי ,םוריע ומכ שממ ,בגא תונכ
.רהוצ הל חותפל קר ךירצ
תא בהאת ,טסיסקרנ היהת" .םימסק ןורתפ לע יתעמש הנורחאל
תויהל תלוכיה תא ץמא -תורחא םילימב הזש ,יל ורמא ,"ךמצע
,ךילע הקלדנ איהש עדת ,יהשימ סופתי הזשכ .ףוסה דע התאש ימ
ןולח לבא ,תויטוריא הזב שי .זכורמו ימלוג ,התאש ומכ
.תלדלודמ בוחרב העונתהו ,קבא הלעמ אוה וליאכ הארנ הווארה


.ןוסאפ אלל םלוע .הלבק המכ ,ךור המכ .ימענל הנטק הלימו
.םימיה תירחא ןוזח
יתנל וביגה
 
 
16/6/00 22:19
יתא :תאמ
?ברקתמ ןדעה ןגל הבוגתב
זא .ליעפ דואמ לבא ,שדח התאש יתיאר .םולש לכ םדוק .יתנ
תלעות םוש ןיא ,קדוצ התא ,ןוכנ :וננינעלו .חלצהו הלע
הז רתאב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ םילאוטריו םיגיגהב
םישונא םיטקייבוא ךותמ אצי רמאמה .טרפב ירמאמבו ,ללכב
,הריטסה ,המזגהה ,הילאוטריוה לא ךלה ,םשו הפ יתלקתנ םהב
םישלוגה לא - םייחה לא רזחו ןוידבה לש םיטנמלאה ראשו
.תוננבב
ללעתמש קיינאמ םתס אוה ביגהו הנעש ימ לכש תויהל לוכי
אל .הנוש הדאספ גיצמ ןאכו ,שלוג אל אוהש תועשב תורוחבב
והשימש שיגרמ התא רשאכ ,טנרטניאבש תעדוי ןכ ינא .תעדוי
התא ,םייחב .האלה ריבעמו קילקמ טושפ התא תוזופ ךל השוע
,הזופב םדאנב לומ דמוע התא - זאו .התוא קילקהל לוכי אל
.טוידיא שיגרמ -ןורקעבו ,תוכבל וא קוחצל םא עדוי אל
בתכנ הזה רמאמה ,ןכלו .טוידיא שיגרי אוהש ,בגא םוקמב
המכ .םילימה ךל תומלענשכ ,ןטבב אוהה קונחה םוקמה ךותמ
תומדריהה ינפל הקד ,תירכה לא םיחנאנ ה/תא םימעפ
לע ותוא דימעהלו ול ריזחהל יתלוכי וליא ,חא' :םירמואו
יבבוחל ,םהל ריזחה תצק רמאמהש הארנכ ,הנה זא .'ומוקמ
.טקשב ןושיל רשפא וישכעו .םה רשאב ןוסאפה
...מממה ."ךמצע תא בהאת ,טסיסקרנ היהת" ?ןורתפה המ זא
םא :ךל דיגי ליחתמ גולוכיספ לכש ןושארה רבדה .הפי המסיס
.טישלוב .ךתוא בהאי רחא והשימ םג ,ךמצע תא בהאת התא
,רקיעבו ,םג ,הכרעהו ימצע ןוחטב םיבאוש ונחנא ירהש
הזש לככ יכ םיחיכומ םייחה ,הזמ ץוח .ונתוא םיבבוסהמ
,םיתיעלו .תולפטמה תויהל תובהוא םישנ - םירבגל רושק
ולאו) ומצעל הבהא רסוח רתוי רדשמ רבגש לככ אקווד
ול חיכוהל ידכ וילא תורסמתמ ןה (!םילודג יכה םיטסיאוגאה
.תוקונית ומכ .ןכ .תומדא ילע רתויב םיסקמה רוציה אוהש
ןמצע תא תואצומ ןה ,עונכשו העקשה לש םינש ירחא ףוסבו
וזיאל ךלהו תויגרנאה לכ תא ןהמ ץצמ אוהש ירחא ,תונקורמ
.ללכב וילע תלכתסמ אלש 'ץיב
םישנא ןכא םה הזופ םע םישנא "...זכורמו ימלוג תויהל"
.תמדוקה יתרעה האר ,בושו .םמצעב לבא .םיזכורמ
םייחה לא -יתארשה תורוקמ לא רוזחל יל אצי רמאמה ירחא
ןוסאפ שי .ןבלו רוחש וניא םלועה ,םנמאש יתיליגו ,םמצע
ינכימ ןפואבו תיבב םיבשויש ולא תא שי .ןוסאפ שיו
םיכלוה םה זאו ,תיטסינוסאפה תוגהנתהה תא םיננכתמ
הזב ינא םהל .היסהרפב וילע ןמאתהל תיגודל וא סופוטקואל
התיה וז .םהל עיגמ ,רמאמהמ םיבלענ םישיגרמ םה םאו
.הנווכה
,ןוסאפ תעוב ךותב םייחש םישנא םג שיש יתיליג ,ינש דצמ
םיתמ םהו ,הז תא םירדשמ םהש םיעדוי םה .םתמשאב אלש
אלו רשפא דימת אל .יפוא לש ןיינע ,המ קר .הזמ ררחתשהל
ןמ המכ וריעה רשא ולא םה םתסה ןמ .תולקב ךלוה הז דימת
ינאש קר אל ,םהלו ,הז רמאמב תומיכחמ רתויה תורעהה
ינשה דצה ךיא תצק ןיבהל םהל רזע אוה םאש אלא ,תחלוס
.האבה םעפל תוחפל הכאלמה ןמ טעמ ונישע יזא ,שיגרמ
יתאל וביגה
 
 
22/6/00 4:47
יתנ :תאמ
?ברקתמ ןדעה ןגל הבוגתב


,יתא
.הכרבה לע הדות ,תישאר


הסנא ינא זא ,תוריהבב החסונ אל םזיסקרנה תייגוס ,תינש
.הרצקב שממ ,בוש
אוה רמול יתיצרש המ .ןורתפ אוה םזיסקרנש בשוח אל ינא
,הרוק הזשכו ,ךל שיש המל הכרעה התועמשמ תימצע הבהאש
,בלש ותואמ .הצוחה הז תא איצוהל רתוי הברה חוטבו לק
.ועירכי קושה תוחוכש
היטנ םע םישנא שי ,םדאל םדאמ הנתשמ ןבומכ הזו ,ףסונב
סחייתהלו םהלש םינוירטירקה תא םאותש המל קר ןימאהל
ליבומ הז ילצא .תגייוסמ יד הרוצב םירחאמ תואמחמל
יח ינא םייתניבו ,קופיס רסוחלו ימצע לע תיבקע תרוקיבל
(ןוחטב רסוחמ ילוא ,תונשייבמ ילוא) ןוסאפ תעוב ךותב
יתנוויכ םשל .םוקמ םושל ליבומ אלו לכסתמ ,ישפט הזו
.ישעמ תויהל יתיסינשכ
ובזע .תיבויח המזוי איה ןכלש המזוי לכ ,תונב ,יתניחבמ
.ףייוזמ אוה בורל ,ןוסאפה תא
(םלעתהל ןוכנש בשוח ינאשכ יביאנ םתס ינא ילואו)
יתנל וביגה
 
 
16/6/00 1:32
חחרפ :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
.שיו שיש .והז
חחרפל וביגה
 
18/6/00 12:53
תיור :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,ןלהא
:הבוגת
,הברהו ,שי דימת תורבחש - דיגהל המ הל שיו - תרמוא ילש אתבס
זאו ,יתוכיא אקווד ואלו יתומכ והשמכ ןמצע תא תואור ןה הככ םגו
,ךתוא תבהוא תמאבש ,הרבח איה ימ קודבל ךירצ וב בלשה הז
םע בוטו אלפנ שיגרהל ךל םורגל תוירחא לש גוס השיגרמ ,םאתהבו
תועבונש הקוור ךתויהל תוביס שפחת אלשו ,תאש המ םע ךמצע
.לקלוקמ תויהל בייח ךלצא והשמ רבח ךל ןיא םאש השוחתהמ
הדיחיה הדמתהה) הקוור םינש 4 רבכו .האושנ אל דועו 27 תב ינא
רתויב תושקה תויעבה ,ישיאה ינויסנמו ,(הנש יצח הקיזחה ילש
זא יכ ,םידדצה דחא לש ימצע ןוחטב רסוח ללגב ןה םיסחי תוכרעמב
.דחפהמ םיענומ תויהל םיליחתמ
.ךמצע תא ךירעהל לכ םדוק ךירצ ,דחיב רדתסהלו ,אוהשמ בוהאל ידכ
,ךמצע תא בוהאל
םירבד ךמצעל קינעהל תעדוי תאש תעדלו םוח הברה םע ךמצע תא לבקל
רתומ ןיידע ,ךל ודיגי המ הנשמ אלו ,רבח ךל ןיא םא םג ,ןכ -)
.(!!!!ךמצע תא בוהאל ךל


םוחה תא םישפחמ ,רבד לש ופוסב ,םירבגה םג ,םלוכ לבא ,םלוכ
םילוכי אלו םיישונא ונחנא ,ודיגי םה המ הנשמ אלו ,הבהאהו
ןבומב אל) ךמצע תא תבהוא תאשכו ,ןכלו ,הזה םוחה ילב םייקתהל
םה ,הרוק הז זא ,זאו .הצוחה טלחומ ןפואב ןרקומ הז (יתסיסקרנה
ידכ קר דלונש ,םלש רוצי םלומ םיאור םה ,רותב טושפ םידמוע
,תבהוא תא ימ תא תוארל הז ךל רתונש לכ ,זאו .םלועל רשוא םורגל
.בלהמ
יאנתש תוחפל זא ,דואמ דחוימ רוביח תשרוד ,תיתימא הבהא ,הבהא
.םיססובמ ויה החיתפה
ןבומהו טושפה ,סיסבה הז לבא ינקיטנמורו ישטיק ילוא עמשנ הז
.ונממ ונחכש רבכ ילואש וילאמ
תיורל וביגה
 
 
18/6/00 12:57
תיור :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
תיורל וביגה
 
3/7/00 10:44
רדה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
טנרטניאה רמולכ ,טנרטניאה ינפל -הפוקת יל התיה ,יתא תעדוי תא
יכה תודידבה יעגרבש -זא ותוא יתיליג אל דוע ינא לבא היה רבכ
,ןכ ,השאל ןותיעב םיעיפומה םירפסמה דחאל תרשקתמ יתייה םישק
ןופלטה תא ךל ןתונ דרשמהש והשימ םע .תויטוראה תוחישה לש ולא
יל עמשנ אל ולש לוקהשכ...זא.ןכ אוהו הז לע תמלשמ אל תא .ולש
החתפתה......יל עמשנ ןכ ולש לוקהשכו ,החיש החתפתה אל
תחיש אקווד םימעפלו ,סקס תחיש אקווד ואל.........החיש
בושו .....בוש ונרביד םימעפלו .......האלפומ םימעפל....סקס
הזיא םע תעדוי אל תא .ותוא יתשגפש םימעפ ויהו........בושו
הרומ לע יתלפנ תחא םעפ.......הלאה תוחישה ךרד יתרביד םישנא
.......ונינש לש דוס ראשנ הזו ,ןכ ,ןכ.....הטיסרבינואהמ ילש
.תודידבה יעגרב וילא תסנכנ ינא טנרטניאה םע םויהש , איה תמאה
םירוחבה טעמ םע ?הז לכ תא יתרפיס המל ,בוט ..........זא לבא
םיינש תוחפל ויה ,עמשנ הזש לככ ךרפומ ) וללה תוחישהמ יתשגפש
תוחיש לש םייעובש עובש ירחא -(...ןכ ,ןכ..רתויב םיווש
רזומ והשמ היה זא ,בוט -סקס תוחיש ,שפנ תוחיש -תוימיטניא
.םירז םצעב ונייה תינופלטה תוימיטניאה תורמל יכ -השיגפב
.ללכב .ןוסאפב ךרוצ היה אל ....לבא.ןושאר שגפמ היה שגפמהו
ךרד רוציק היה הז .תע התואב םיפושח לבא םירז ונייה .אל ללכב
הל/ול שיש ינשה ינפב דחא םידומ ונחנא םייעובשש ירחא .תונכל
-רבע תונויסינ ,תופיאש ,םידחפ ,תויזטנפ לע םידוותמ ,יסקס לוק
לוכי אל אלה -יתואיצמ ירמגל אל והשמ לש היירטמ ךותב לכהו
ןופלט תחישמ ליחתי -םייחהמ ,יתימא רשקש תויהל
..........תיטוריא
ומכ .ןוסאפל םוקמ היה אלו .םיהדמ ךרד רוציק היה תמאב הז לבא
תוליללו םירקבל שלג הז .םיפושח רבכ לבא םירז ןיידע : יתרמאש
ףתוש היה רבכ תרפרופשה ירוחאמ לוקה...וללה תוחישה ,ונלש
ךרד םיריכמש םישנאל ,םג הרוק הז םויה ילוא.......ימיטניא
ךורא רשקל יתראיתש ומכ הזכ דחא רופיס חתפתה ילצא .טנרטניאה
ייח לש ףתושה תאש תויהל לוכי אל -השגרה יל התיה ןמזה לכו .דאמ
ונדרפנ ףוסב ........תויטוריא תוחיש לש ןופלט וק ךרד יתאצמ
(ןבומכ הז ללגב אל)
רדהל וביגה
 
3/7/00 12:18
קתבמה ו'ג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
יתא
טיהל תא
תובוגת המכ יארת
תויהל ןכומש דחא ףא ןיא םיביגמה הלא לכ ךותמו
? ן ת ח ה
קתבמה ו'גל וביגה
 
 
3/7/00 15:51
ןהכ זעוב :תאמ
ו'גמ יתאלל הבוגתב
יאצומב ...ו'ג ,"ססקרבא"ל אוב ,דמעומכ ךמצע תא האור התא םא
.תבש
דראיליבה ןחלוש לע ךתוא ןחבת יתא
ןהכ זעובל וביגה
 
4/7/00 23:14
הרוחב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.חרכה הז ןוסאפ
הצורה הרוחב לכלו הרוחב םישרהל הצורה רבג לכל יחרכה ןוסאפ
.רבג םישרהל
....םה רשאב םירכזל םג הנפת ךא הבקנ ןושלב םשרת הבוגתה ךשמה
לכ תא ישעתש חינהל ריבס ךיתומולח רבג ינפב תדמוע תא םא
תויצרק" אלו א"הדכמ תוישונאה ונאש הביסה וז) תומייקש תויועטה
.("םידאממ םיקינדונ versus הגנמ
יקתשתש ףידע ,רמול םכח והשמ ךל ןיא םא" :איה ילש הצעה ,יללכב
."!!!
קזוח אקווד ואל) וילע ןעשהל אוהשמ ,םיקזח םירבג תוצור םישנ
וא המימח תושיגר ,רישע אבא ,תלבקתמ םייח תמכוח םג ,יזיפ
.(הלש תוטירסהו תחא לכ - ינושאר םזיאוצמ
...תעדוי יתייה םא ....םיצור םירבג
המחו תיהמיא ילוא ,החושק הרירק תשא ילוא ,הדוסח הלותב ילוא
....all of the above ילוא
.ןוסאפ םי/תוכירצ ונחנא המשלש הביסה תאז
רסוח תצק דועב לבותמה ינשה ןימה לש ךרוצה יבגל העידי רסוח
(הנפנ רשא לכל ונלוכ תא הוולמה ןטק ץ'אט ותוא) ימצע ןוחטיב
"תינמ גהנ" טרסב ורינ הד טרבור לש תישנה החסונה תא ונלבקו
(do you wanna fuck with me, ahh, do you wanna piece of me
???...).
ליגל תחתמ הסינכהש םיטרס םכל םיצר אלו םיסחי תכרעמ םכל שי םא
.רדסב אל והשמ ,םהל הרוסא 18
...הנותחל חתפתי הז הלילחו סח םא יכ ,גואדל וליחתת זא וא
! םירבחו תורבח םיענ תומ םכל היהיש
הדוספרה לע ינמז עוגרמ םתאצמו רעוסה רהנה תא חולצל םתחלצה םא
,םיזחאנ םתא הב העוערה
wellcome
.תואיצמה ץראל הייזטנפה ץרא ןיבש לובגל םתעגה
.ירמגל רחא רופיס רבכ הזו
.החלצהב
הרוחבל וביגה
 
 
25/7/00 23:11
הית :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
welcome?
תשרב הסאפ ןמזמ רבכ הז
אוה רוגש-רתויה ןושלה עבטמ
welcum
ןאכ ונניינעל םיאתמ רתוי הברה םג אוהו


?אל
היתל וביגה
 
7/8/00 2:25
babe :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.18 תב קר ינאו ןכ , ןכ "ןוסאפ םאדמ" ינא זא ןוסאפ רבכ םא
םע דבוע ןוסאפה ןיינע קרש השקה ךרדב יתדמל ןלוכ ומכ ?אל, בוצע
."םינב" ארקנש הזה רגפמה םעה
: הרקי יתא , ךיילא יל תולאש יתש לבא
וא חור תרק, (הלותבה) הנודמ התוא קחשל ךל סאמנשכ םישוע המ .1
אוהשהזיא עיגמ , ןכ ?"חרקה תכלמ" יידידימ קלח יתוא םינכמש יפכ
זאו וזה הגצהל חכ רתוי יל ןיאו סמנ רבכ חרקהש םייחב בלש
תושלחה תודוקנה תא םילגמ םינבהו יל ךבתסההל םיליחתמ םיניינעה
וייח תבהא ינאש ןעוטש דחא ותוא וליפא, יב ללעתהל םיליחתמו
.ץראה םורדב סיסבמ הז תא השוע דוע אוהו
יל קחשל טילחמ וב יתבהאתה ינאש רוחבהשכ תושעל הרומא ינא המ.2
?ןוסאפה ךלמ תא
סחייתמ אל אוהשכ הביסמב תבשל וא ןופלטל הייפיצה העווז טושפ וז
.ולש תומימתה בלבלכה ייניעב דצהמ םיטבמ ךל חלוש לבא ךיילא
!!!!!!!!תונבל תרבוע ינא ,יל סאמנ, יד
babeל וביגה
 
29/8/00 16:44
הכיסנ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,םירקי םידידי םכל םולש


רמולו ,יתאב הלילח עוגפל הצור אל ינא ) םכתבוגת תא אורקל קתרמ
(...תאז ןייצא אל זא ,הבתכהמ רתוי תוקתרמ ףא תובוגתהש


תואמחמ יימצעל תנתונ ינא) ת/רגבתמ ה/ריעצכ תויחל ךבסותמו רזומ
ויה םייחה (!רחואמ אל םלועל ,םצעב...רגבתהל יתמיסש ןוויכ
,הרוחב שגופ רוחב :םירושע המכ ינפל םיטושפ
דחא לכ ,תוגהנתה יללכ שי םויה !אל ???םויהו "םינתחתמו םיבהאתמ
.תושעל יאדכ אל המ רתויו יאדכ המ םיצעיימ תחאו


!!! םימיענו םיבהוא ,םיטושפ םייח הצור !!! סאמנ !!! יד


???? ירשפא הז
הכיסנל וביגה
 
1/9/00 22:38
הילו'ג :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,קתרמ היהו .....ל - כ - ה ,לכה יתארקש רמולו רוצעל יתיצר קר
!?ולה) קתבמה ו'גלו ןהכ זעובל דיגהל יתיצר םג המישנ התואבו
.ארונ .ארונ .ארונ .ארונ .םכתא תבהוא ינאש ימישלו (!?לפא-גיב
.םלוכמ יכה ,יתא ,ךתוא םגו
הילו'גל וביגה
 
4/9/00 2:46
:תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תבייח ינא ,םכלש דאמ חלצומה רתאה םע ילש הנושארה תורכיהה
ינפל התייה ,ןייצל
יתלקתנ םויה .יונפה ינמזמ הברה וב הריבעמ ינא זאמ ,יצחו שדוחכ
,יתספספש תומדוקה תובתכה ןיב תפדפדמ ינא דועב ,וזה הבתכב
:םכילא הבוגתו תוסחייתה ינממ השרדש
רשפתהל תונכומ אלש תוינשקע תוקוור ,תורמרוממ םישנ הברה ךכ לכ
.םרזה םע תכללו
:טושפ אוה ןורתפהש הנימאמ ינאו הזה "טרס"ב ונייה ונלוכ ,ןכבו
לע רתוול תונכומ ונחנא זא - לאידיאה ונינפב עיפומ רשאכו םא
םמוקמ תא םיספותש ןוויכמ טושפ ,ונלש םייטסינימפה תונורקעה
.רתוי הברה םיבושח תונורקע
תוימיספ ,יארונ רומרמ תויהל לדוגו חמוצש ליער ערז איה תודידבה
יעבט ןפואבש המ ,רשוא רדעיה ךותמ לכהו תתוועמ היאר ,םייחל
םוקמבש ןכתיי אל .ונמצע לש דאמ תילילש הסרגל ונתוא ךפוהו הנשמ
(לק היהיש רמא אל דחא ףא) םילצעתמ םישנא ,רשואה תא שפחל
.םלועה לכב תומשאה םיחיטמו
ךרדה תאזו הרירב ןיא יכ ,רזכאה ונמלועב םג ! רשפתהל ךירצ
.הרבח רותב תודרשיהל הדיחיה
וניניב םגו וזה הניחבהמ םיוושכ םירבגה תא האור ינא ישיא ןפואב
..תולבסנ ןניאש הלאכ שי
םיסרטניאה תא םדקל ךכבו) ומצעל קר גואדל לוכי םדא לכש ןבומכ
- תישעמ הניחבמ ךא ,תיטרואת הניחבמ (החלצה רתיב ולש םיישיאה
ןיבש הזה ינושהו גוז ןב אלל ,הרבח אלל םייקתהל ילכות אל
קופיסהו ,רגתאל ונלש םייחה תא ךפוהש אוה - םינימה
! םוצע אוה - המאתהל ץמאמה תיישע רחאל,החלצהבש
טולשל ילכותו ךייתולאשמ לכ ומשגתי םא - הנכסמה הקוורה ,תא לבא
:ןיטולחל בצמב
זא םגש ירה ,ךיינפל ודוקיי ןופצמהו החפשמה ,םירבחה ,םירבגהש
תא ךמצעל ישעת תאו - תודידבה וז - יתוחא - תרשואמ ייהת אל
.ןובשחה
שארה תא םירהל ,ןואכידהמ תצק תאצל קר ,החלצהב ןלוכל תלחאמ ינא
אל ונחנאש רוכזל דימת ךירצו .םעפ לכב שדחמ ליחתהל תוסנלו
קומע קומע לבא ,םהיניבש םיקופדה תא לובסל תוכירצ
...םיבכוכב בותכש גוויז ונל םג שי םיגדה לש םיב ,םינפב
הווש דימת ,בלה תמושת לע הדות תעבהב םייסא וז תימיטפוא המינב
בישקהל תוחפל
וז הבוגתל וביגה
 
6/9/00 21:00
הירמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
תונרקסה ,תונרקסה ?ססקרבאב השיגפה התא ךיא ונל וחוודת ילוא
הירמל וביגה
 
9/10/00 14:16
תצלפיגוש :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
,םילבלובמהו םיכובנה רתאה יאב לכל
תמישרב בכייכ הז רתאו היחתש הרידל יתפתוש לש בשחמל יתסנכנ
.סטירובייפה
יתדרחנ .ש ןלהל יתפתוש תוקיסעמ תויעב וליא תוארל יתסנכנ
תובשויש תורוחב דירטמ המ יתיארשכ ינורג תא ופיצה תועמדו יתהדנ
אל וא לכתסהל ןוסאפ לע רומשל אל וא ןוסאפ לע רומשל םיראבב
הלאשהו .לוממ בשויש יסקסה/ הפיה/ דומחה רוחב לע לכתסה
.בוט יטקט דעצ הז םאה הלא תאז תושעל יל אב םאה אל וז תירואכלה
התאש ןמזב הרוקש המ הז םייחה "קיודמה טפשמה םניינועמה לכל .א
"תוינכות ןנכתמ
חוטב אל ונניעב ןח םיאצומש הרוחב וא רוחב םיאור ונחנאש םג .ב
החנהה תדוקמנ םיאצוי ונחנא םא זא ותוא םיצור תמאב ונחנאש ללכב
ונחנאש המב הז תא וליפכת םיצור ונחנא המ םיעדוי אל ונחנאש
קחשל ישונא הז הצור התאש המ תעדל אל "ךובסת " אצוי םיקחשמ
ןויסבינ םע רבג רותב הז תא רמוא ינא ילבד הארנרבכ הז םיקחשמ
ןושאר םוי לש תודמחנהו תוקוצנה םישנה המל ןיבהל ןמז ול חקלש
תודמחנו תוינכייח ןתוא בהוא ינא" ינש ויב תוערו תורק
.םוי לללללללללכ
תיבה רוזחתשכ ןויגה ץבשת ךל הכחיש ילב םג םישק קיפסמ םייחה
.ךרפמ הדובע םוי ירחא
תורוחב םירבג לש םיגוס ןוילימ םישנ לש םיגוס ןוילמ שי .ג
רקיעה רחמ ןכ רמול תולולע םויה אל תורמואו ןיהלא םישגינש
המחלמ אל וז הבוט חורלע רומשל
..........ייב זא בותכל יל סאמנ הבהאו ימוצ םישפחמ םלוכ
תצלפיגושל וביגה
 
 
14/10/00 23:59
תצצפקמ הדפרק :תאמ
תאש המ ייהת אל ךיאל הבוגתב
הנכסמ תא
תצצפקמ הדפרקל וביגה
 
14/10/00 23:30
תצצפקמ הדפרק :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רומאכ איהש יתיליגש תדחוימ הטיש לע םכל ץילמהל הצור יתייה
!!!!fat trapper םג ךא man trapped
ןעמלו תטמוקמ הלובנ עדרפצ יתייה םעפ :ןיינעל שגינ ,הרקמ לכ
ילבל ונתשה ייח הרקמ לכב ...המ עדוי ימ יתלביק אל םג תמאה
הדבועה תא םג ןייצל שי) תיתנוכשה תלוכמב ילש רוקיב ירחא רכיה
תלוכמה םגו תינצלפ הפתוש םע הליעגמ הנוכשב יתרג איהה הפוקתבש
,קלמ ,ןוסאפמ ,תויוטשמ ןכתוא ובזע תונב ,(...והשמ התיה אל
!וצצפקת-םיילגרב תורעש דירוהלמ וליפאו הרקסממ
וחקת תולקב ויחת ,המלש םייח תרות יהוז הלועפ קר אל וז ץצפקל
וא והנשמל פא קיפמ תחאל תחא םיסחי תכרעממ וצצפקת תולקב לכה
,םויה ותואב יל הרקש ומכ תלוכמב הובגה ףדמל םואתפ ועיגת טושפ
ינפב החתפ טושפ הלעמלמ תותיפה תא איבהל ידכ יתאבהש הציפקה
ךירצ אלו הלעמלמ רתוי בוט םיארנ םייחה !ןיטולחל רחאו שדח םלוע
!ץופקל טושפ רשפא תומרופטלפ שובלל
בוהזל אלפ חרואב ךפה ירעש ילקשממ םימרגוליק 85 יתדביא זאמ
ןורדח תקלוח ינא וישכעו הריד יתרבעש םג המ תיניצר היקרטא ינאו
.תמדוקה יתפתוש לש חירה ידאמ יתרטפנו סקוסמ ףתוש םע


!ו-צ-צ-פ-ק-ת -וכבת תא -תונב רציקה


!ןכלש םייחה תא תונשל םג לוכי הז ,יליבשב דבע הז
תצצפקמ הדפרקל וביגה
 
3/2/01 1:48
הלצאג הלצא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םתא המ לא גשומ יל ןויאש איה תינואגהו הנובנהו התוענה יתבוגת
....הבוגת יל ןיא זא םירבדמ
soo fuck u all
babababababaybay
הלצאג הלצאל וביגה
 
12/4/01 4:37
ןרוא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
םישנאה בורל ומכ ,ונומכ םישנאלש רמוא דימתש רבח יל שי
...תיבויח הטירש תוחפל שי ונלש אוה לדבהה :הטירש שי ,הביבסבש


טושפ אל הזש תודוהל ךירצו - ונומכ םירוחב לש היעבהש איה תמאה
םא םג ,קחשל םיעדוי אל טושפ ונחנאש הז - ונומכ םירוחב תויהל
אל .תרחא הז םישנאה בור לצא ךיא םיהדמ הזו .םיצור ארונ ונחנא
ןיא םא ,ה/תא תי/טנגליטניא המכ הנשמ אל ,בוט י/הארית המכ הנשמ
םייושע םישנאה בור יכ .היעבב ה/תא - וזה "תוילוק"ה תא ךל
.םירחא םירמוחמ הארנכ


- םלוכ שממ אל ,יקוא) םלוכ רבד לש ופוסב ירה ,לכה תורמלו
רשק :התליחתמ רבכ םישפחמ ונחנאש המ תא ךרדה ףוסב םישפחמ (םבור
רשק ,םהב חצנל ךירצש הלאכ אל תוחפל - םיקחשמ ילב ,יתימא אוהש
הזש ןוכנ זא .בלב ריש םע רקובב םוקל ונל םורגי תבתכש ומכש
,םירחאמ השק רתוי תצק םג איה ונלצאו ,ךרדה תא םימעפל ךיראמ
.יטנמור טרסל רהמ יד ת/כפוה ה/קותמ ה/רוחב לכ תוחפל ונלצא לבא
?אל ,ףוסב םיחצנמ דימת םיבוטה ירה םיטרסבו


...רמאמ הלחא
ןרואל וביגה
 
12/4/01 17:16
טכיליול תירונ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.הלימ לכ םע ההדזמ ינא ,יתא
.םירבג לעפתל תועדויש תורוחבה ןתואמ יתיה אל םעפ ףא ינא םג
טכיליול תירונל וביגה
 
4/10/01 3:51
michaela :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
I like your articles
michaelaל וביגה
 
3/11/01 19:08
תינידנולב :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
...הככ זא
.אל ותו ןייזל קר םיצור םינב
אל תרבגשכ ,ןוסאפב תושמתשמ ןה ןכל םיסחי תכרעמ תוצור תונב
תוניסח חתפי "ןוחטיב" הל ןיאש בושחי רבגה זא ,ןוסאפ הארמ
?ןודבאל ךלי לכהו
ונחנא , ןוסאפ תוצור אל ונחנאש ונרמא...?תלבלובמ רבכ ינא
.התוחוכונמ םלעתהל םירחוב הב םישגופשכ לבא .תונכ תוצור
.ךשמתמ לוכסת דחא בצמל קר ליבומ אוה ,זיגרמ הזה קחשמה
?ירשפא !סקסה םע קר ראשנו לכה לע רתוונ ואוב ,ימצעל תבשוח ינא
תינידנולבל וביגה
 
 
4/11/01 1:04
הלול :תאמ
לכה יתנבה םא הארנ ואובל הבוגתב
אל .סקסה קר לש עטקה תא .יתיסינ ...ןיבהל הצור יתייה ינא םג
שרוד ,והשמ םע הזכ בצמל עיגהל ילצא יעבט ןפואב יכ .ילצא דבע
איהש וזיא תרצונ ,ליחתמ עטקהשכ זאו .תיזיפ .הכישמ הייהתש
טלוק םתסה ןמ רוחבה .עיפוהל ול טילחמ םואתפ שגרהו ...הבריק
ללכב םיחתפמ המל ???המל .וב ושפנ דוע לכ חרובו ןיינעה תא
??חורבל טילחמ אוהה המל ?תושגר
יוכיס ןיאו תושגר ןיא םא קר ירשפא סקס ליבשב סקס .רוציקב
.םש יאמ םהל וחתפתיש


.העוט ינא םא יתוא ונקת
ביכשהל הצור קר אוהש וא יניצר רוחבה םא םיעדוי ךיא ,ללכבו
?ךתוא
םינייינעה .הבבס הארנ לכה םילבמ םיאצוי ,רשקתמ ,רזחמ אוה
לודגה עגרהשכ זא לבא ...ןמזה תא ךל תחקול תא ....םיממחתמ
הז ארונ יכה .רטממ ותוא האור אל תא עטקה ירחא .....עיגמ
תא ןיא רבכ ...ךירצש ומכ רשקה תא םייסל חרוט אל וליפא אוהש
וז ,ינא אל הז" וא) "ינא הז ,תא אל הז ,יארת" :ומכ םיטפשמה
םלעתמ .ולש ףוצרפה תא הארמ אל טושפ אוה (ערה הרקמב ..."תא
!??!?המל .רשקתהל לע רבדנ אלש ,ןופלט תוחישמ
אמש וא ?!!?!?הככ םלוכ םאה :הלאשה תלאשנ ,שואייו לוכסת ךותמ
?תימעפ דח הליפנ
הלולל וביגה
 
4/11/01 18:05
יתא :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
.ולאכ םלוכ ,ונרעצל ,ךתלאשל רשאב
דועה ירעצלו .ספות ןיידע אוה סולפ הנש ןב רמאמהש תורמל ירעצלו
.ךשמה רמאמ עגרכ שבגתמ ,לודג רתוי
יתאל וביגה
 
28/3/04 12:50
הידוה :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
ןומה הז
הידוהל וביגה
 
25/6/05 22:50
תאלפתמ :תאמ
בומרבא יתאל הבוגתב
רתונ ,הלש תובתכב היתויואטבתה יפל .יתא יבגל ןומיסאה יל לפנ
.תשופחתב םירבג תאנוש איהש קיסהל יל
תאלפתמל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא