םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונמאו הקיזומ ,םירפס~תוברת~ישאר    
   

תונמא תאז תומל
השאה םלוע ,ןהכ זעוב

זוי דטו תאלפ היבליס

היבליס תרפוס-תררושמה המחלנ הייח לכ
הדליה .תודידבבו ןואכידב תאלפ
ליגב בוהאה היבאמ המתייתהש ,תינואגה
תשוחת לע םלועמ הרבגתה אל ,הנומש
ןדבואה


ריעצ ליגמש ,תינואג תררושמ ,תינואכד לבא ,הייפהפי התיה איה
הלעמל .תושק תוינדבוא תויטנ תלעב םג לבא ,עדי תבאתו תינרקס התיה
תא ףחד המ ןיבהל םיסנמה שי ןיידעו ,התודבאתה זאמ ופלח הנש 40-מ
רדחב םינשי םינטקה הידלישכ ,זג תפיאשב דבאתהל המיהדמהו הריעצה השאה
.ינשה
םינשה שש תא ראתמ ,ורטלאפ תניווג לש הבוכיכב ,"היבליס" שדחה טרסה
תררושמה לש היתוריציב ןיינעה תא דואמ םיצעה ךכבו הייח לש תונורחאה
רעוסה םייחה רופיס ביבס ןשיה סומלופה תא בוש ררוע רקיעבו תיאקירמאה
(םצמוצמה) יתורפסה הלובי לכ תא תעכ גישהל ןתינ תירבעב .הלש יגרטהו
:םינמויו דחא רדוק ןמור ,םיאלפומ הריש ירפס ינש - תאלפ היבליס לש
תפילח" ,(תשדוחמ הספדהב) "תיכוכזה ןומעפ" ,"תואילזאה ליבשב הרטקלא"
."םישנ שולשו לאירא"ו "ארונ-אלה
תאלפ היבליס "20-ה האמה לש םיבושחה םיררושמהו םירפוסה" ןוקיסקלב
הכרד תליחתבש וישכע רכוז ימ .תולודגה תוררושמה תמישר שארב תבצינ
סרוקל תלבקתה אלש ךעידוהל ונל רצ" דרווראה תטיסרבינואמ הל ועידוה
תליחתב ,ףא ומקיע 'גדירבמייק תטיסבינואבש תפכא ימל ?"תרצוי הביתכל
,הקירבמה תיאקירמאה המסריפש םימוגעה םיירישה םיטסקטה לומ לא ,הכרד
?תידנולבהו הייפהפיה


באל עוגעגו תומתי


וטוא ,היבא .ןוטסובב 1932 רבוטקואב 27-ב הדלונ הפיו הריהב תקונית
ןילופו הינמרג לובג לעש ואברג הרייעב דלונש םירובד רקוח היה ,תאלפ
הירטסואמ התחפשמ םע הרגיה ,רבוש הילרוא ,הלש אמא .ב"הראל רגיהו
היווהה תאו תילגנאה הפשה תא םינפה אלש ,תינמרג רבוד תיבב הלדגו
.היבליס הל אורקל וטילחה םה .תיאקירמאה
רצק ןמז .ןרוו ,היחא םלועל אב הדלונ היבליסש רחאל יצחו םייתנש
תא הקליח תאלפ הילרוא .ותחפשמ יניע דגנל למקו באה הלח ןכמ-רחאל
םהיבאשכ ,היינשה המוקבש םיקחשמה רדחב הידלי תא הלדיגו םיינשל תיבה
אוה .הנותחתה המוקב ססגו לבס הנממ תרכוסה תלחמ לש םיכוביסמ רסייתה
לע הרבגתה אל םלועמ איהו דבלב הנומש תב התיה היבליסשכ ,1940-ב רטפנ
.הזה ןדבואה באכ
יוטיב ידיל ואבש ,היסרפד-הינאמ לש תויטנ התליג רבכ תורגבתהה ליגב
"17" ומכ תורענל םיניזגמב ומסרפתה םינושארה היריש .התביתכב
ליגב הטלשש ,עדי תבאתו תינרקס ,תניוצמ הדימלת התיה איה ."לזאומדמ"ו
.קיילבו ןיסאר ,רלדוב ,סטיי ,הקרול ,הקליר ,ריפסקש יבתכ לכב 16
תוהש הל הרשפיאש הגלימ הלביק ןפודה יאצוי היגשיהו היתונורשכ תוכזב
:הבתכש דיחיה ןמורב הראיתש הפוקת התוא ,1953 לש ץיקב ,קרוי-וינב
."תיכוכזה ןומעפ"
ולמשיח וב ץיקה הז היה" .םש הבתכ ,"קינחמו םח ,הנושמ ץיק הז היה"
ןיב ."קרוי-וינב השוע ינא המ יתעדי אל ינאו םיגרבנזורה תא תוומל
הבבותסה היבליס ,"לזאומדמ" תעה בתכב הכירע תדובעל רפסה תביתכ
תויונחב תורבח םע גניפוש תועסמל האצי ,תורעוסו תוללוה תוביסמב
,תורבח םע םייקרוי-וינ םיבאפב הייתש יברע התליבו ןטהנמב םידגב
ובש ןולמה לא הרוכיש תוכרתשהב ומייתסהש ירוצעמ ירסח לוהוכלא יעוריא
דע רדרדתה היבליס לש ישפנה הבצמ ץיקה ותוא לש ופוסב .תונבה ונסכאתה
הרזח ךרדה לכ תא התוא תחקל ידכ דחוימב האב הלש אמאש ךכ ידכ
.ןוטסובל


הניש תולולג ,היילת ,םידירו ךותיח


התוא החקל המא .דבאתהל הנושארל התסינ ,1953 לש ויתסב ,21 ליגב
רופיש שיש היה הארנ .הבצמל הפורתכ למשח תוכמ לע ץילמהש רטאיכיספל
איה ךכו .םידירו ךותיחב דבאתהל התסינ ךכ-רחא הנש לבא ,התוגהנתהב
היטבמאב בכשל לק היהי הזש יתבשח" :"תיכוכזה ןומעפ"ב הז תא הראית
,ץרפ רחא ץרפ ,יידי יקרפמ אצוי ,ףטוש אוהשכ םדואה חרפ תא תוארלו
."םיגרפ יטשוקמ םימ לצב הנישב עקשאש דע ,םילולצה םימל םרוז
תא תולתל התסינ ךכ-רחא יצחו שדוח לבא ,הזה ןויסינהמ םג הלצינ איה
שחרתה אבה ןויסינה .ערקנו ידמ שלח היה לבחהש ןוויכמ ,הלשכנו המצע
תא הלטנ היבליס .הנישה תולולג תא המא הרמש הבש תפסכ ץורפל החילצהשכ
,תוגרדמה םרגל תחתמ האבחתהו ףתרמל הדרי ,וז רחא וזב ,תולולגה לכ
םע ,ןוטסוב תרטשמ ."ייניע לומ וחילבי םימודא תורואש דע" הכחמ איהשכ
ואצמ ףוסבלש דע ,התוא אוצמל ידכ ריע יצח הכפה ,םיגאודה היחאו המא
.תוומ ףס לע תויזה תמולה ,ריקב השאר תא החיטמ ,ףתרמב התוא
םידומילל המשרנ איה .יסחי טקשב הילע ורבע ואוביש םייתנשה
,זוי דט תא הריכה 1956 ראורבפב םשו הילגנאב 'גדירבמייק תטיסרבינואב
.דימ הב בהאתהש ,ראות הפי רבג ,םגרתמו ררושמ


ותוא הכשנ היבליס ,התוא קשינ דט


רוחב ותוא" :הינמויב היבליס הראית התואש ,סופמקב הביסמב ושגפנ םה
ירבעל םדקתה ...יליבשב םוצע קיפסמ םש היהש דיחיה ,יליצא ,ההכ ,לודג
ףדה אוה הביסמב םיוסמ בלשב .זוי דט היה הז .ייניע ךות לא קזח טיבהו
רעישה טרס תא שלתו ,הפה לע !גנב .יתוא קשינ זאו ידדצ רדחל יתוא
בר םד רדחהמ ונאצישכו יחלב השקו הכורא הכישנ ותוא יתכשנ .ילש םודאה
."ויחל לע םרז
םתשיגפ ירחא דבלב הנש יצח ,םיפיה םיררושמה ואשינ 1956 טסוגואב 16-ב
ובתכו ןודנולב טנ'גיר קראפ דיל הפופצו הנטק הרידב ורג םה .הנושארה
הטיסרבינואב ודמיל םהינש .םהלש הדיחיה הביתכה תנוכמ לע תונרותב
דע יל ויהש לבסהו רעצה ייח לכ" .םרובע דואמ תרשואמ הפוקת וז התיהו
,קירבמה ,האנה רבגה אוה דט" .הלש אמאל היבליס הבתכ ,"ומלתשה הכ
ךיא ,וילע תובוסנ ייתובשחמ לכ .םלועב רתויב יל רקיהו יתריציה
."ול םיענהלו תחנ ועיבשהל
ןבה דלונ 1962 ראוניב .הקבר-הדירפ הרוכבה םתב הדלונ 1960 לירפאב
,הלש הריירקה תא םדקל םגו הבוט אמא םג תויהל התסינ היבליס .סאלוקינ
ץנ" ןושארה ורפסש ירחא בכוכל ךפה רבכ ,הלעב ,זוי .השק הל היה לבא
תא לדגל התצר איה .הילע וקיעה ןודנולב םייחה .דואמ חילצה "םשגב
עבט םע ירפכ זוחמ ,ןובדל רוקעל םיכסה דטו רתוי תירפכ הביבסב הידלי
היסאל דטו היבליס וריכשה ןודנולב הרידה תא .הילגנא םורדב עפוש
םעפ לכב ,היסא םע בכוש הלעבש היבליס התליגשכ .דיוויד הלעבלו ןמטוג
היה המעז .תיבב םיצפח הרבשו ויריש תא הפרש איה ,ןודנולל עסונ אוהש
.תיבה תא בזע אוהש לודג הכ
ףרוחה תארקל .תודידבה תושוחתבו םיילכלכה םיישקב המחלנ הכורא הפוקת
האנ הרידב םינטקה הידלי םע המקמתהו הלודגה ריעל רוזחל הטילחה
םיברעב .אלפנ התארנו םישדח םידגב התנק ,לקשמב התלעה ,ןודנולב
.האירק ינודעומ לש םיעוריאב הפתתשה
רכומה ןואכידה לא בוש עוקשל הל םרג הינטירב לע רבעש השקה ףרוחה
תלפטמ התיבה איבהל דואמ הל ץילמה העגרה ירודכ הל םשרש אפורה .ןשיהו
עונמל חילצה אל הז לכ לבא .םידליה לודיג לוע תא הנממ ריסתש ,הדומצ
תב התויהב ,1963 תנשב זג תפיאשב הדבאתה תאלפ היבליס .יגרטה ףוסה תא
:הבתכ ןטק קתפ לעו חבטמל התנפ ,םידליה ירדח תא בטיה הרגס איה .31
,הצחר תבגמ עבראל הלפיק ,תלדה תא הרגס ךכ-רחא ."...רוטקודל ואריק"
,זגה זרב תא החתפ ,היכרבל ךר עצמ שמשתש ידכ הפצרה לע התוא החינה
הבתכ ,"תונמא תאז תומל" .תוומה לא העקשו רונתה ךותל שארה תא הסינכה
הזב הבוט ינא /תונמא תאז תומל /רחא רבד לכ ומכ" ,התומ ינפל םייעובש
ךומסב ודבעש ןיינבה ילעופ ."םוניהג דע הז תא השוע ינא /תונואג דע
.ןבומכ ,ידמ רחואמ היה הז .תלדה תא וצרפו זג לש דבכ חירב ושח


זוי דט רחא ףדור תוומה


.םידליה תא וידיל לביקו יתורפסה הנובזעו היבתכ לכ תא שרי זוי דט
ןמטוג .תפתושמה םתבו (וליבשב הלעב תא הבזעש) ןמטוג היסא םע יח אוה
תומישאמה תועבצאה םעו תאלפ היבליס לש התומ םע דדומתהל דואמ התשקתה
תומל - ןיפיקעב םא םג - תיארחאו "תוחפשמ תסרוה" לאכ היפלכ ונפוהש
.הבוהאה תררושמה
עיצה אוה .היינשה םיסחיה תכרעמל םג זוי דט ירחא ףדר רזכאה לרוגה
תיבב ותיא רוגל רובעלו ןודנולמ קחרתהל ,דנלטוקסל ותיא עוסנל היסאל
ןמז לבא ,המיכסה איה .הנידמה ןופצב ביהרמה םיה ףונ לא ףיקשמש הפי
אוצמל הטילחהו תישפנ הרבשנ ,התוא ףוסאל התיבה עיגה דטש ינפל רצק
תפתושמה התב תא התקשה ,סוכב הניש תולולג הסימה איה .תוומב החונמ
לע הדליה םע תקבוחמ הבכשנו המצעל םג תוומ סוכ הגזמ ,זוילו הל
.תוקובחו תותמ .ואצמנ ןה ךכ .הטימה
ןהל םרוג אוהו וב תובהאתמ ויתושנש רבג לש ארונ למסל ךפה זוי דט
אל" .ףשחנ אלו ןייארתה אל ,תכשוממ הקיתש ומצע לע רזג אוה .תומל
תליאל רמא ,"יתקתש ןכלו ,םמא תומ תוביסנ לע םידליל דיגהל המ יתעדי
רפס .ןטרסמ ותומ ינפל "תונורחא תועידי"ב םסרפתהש רידנ ןויארב בגנ
."תדלוה םוי יבתכמ" ארקנ ,הנש 30 תב הקיתש רחאל ,ולש ישיאה יודיווה
איה .הילרטסואב תררוגתמו 44 תב םויכ ,דטו היבליס לש םתב ,זוי הדירפ
יס.יב.יב תשר תא המישאהו המא ירישב שמתשהל טרסה יקיפמ לע הרסא
זוי הדירפ .תררושמה לש התומ תוביסנב התואנ אל הריפחבו תונציצמב
ריש המסריפו ,"םימוטא עונלוק ישנא ידי-לע תדרטומו תפדרנ" איהש הנעט
םייתנש תב יתייה" .תושקה היתונעט תא תחטוש איה ובש ,"ילש אמא" םשב
,"סמייט יידנאס" ןותיעל ןויארב זוי הרמא ,"הדבאתה ילש אמאשכ דבלב
לע רומשל תיסיסבה תוכזה תא יל שי לבא ,רפסל המו רוכזל המ יל ןיא"
."ימא לש הדובכ
ריש בותכל זוי הדירפ הטילחה היתושגרל סחייתה אל דחא ףאש ןוויכמ
יתודלימ םיעגרב תברועמ תויהל הצראש המל" .טרסה תקפהל עגונב ,האחמ
ינא .הזה טרסל העיגנ לכ הצור אל ינא ?רוזחל תניינועמ אל ינא םהילאש
48 ינפ-לע סרפנש ,רישה ."הנש ןוילימ דועב אל םג ,וב תופצל ךלא אל
טרסה ירצויב ןה לזלזמ ,Tatler יטירבה ןיזגמב ואולמב םסרופו תורוש
ימ לכל /טרס תושעל םיצור םה וישכע" .ולש ידיתעה םיפוצה להקב ןהו
ימסרכמ /...םידלי םתיימ /רונתב ושאר , ףוגה תא תומדל /לגוסמ וניאש
תא אשונ שיא שיא /םהיתבל וכליי ,ימא לש התוממ /םיעשעושמ ,םינטובה
תינור :םוגרית) "תטלקה תא ונקי םה ילוא /תרכזמ - םייח תרסח /הרכיז
.(שנמרביל
הירישב שמתשהל יס.יב.יבה לע זוי הרסא המא לש הנובזע לע הנומאש ימכ
,הייגוסל שרדנש ,הקפהה םעטמ רבוד .תיעונלוקה הקפהה תרגסמב תאלפ לש
וניא ללכ טרסה יכ ןעטו שיגר יתלב לופיט לע תבה תומשאה תא שיחכה
לש םביל ישחרל םיגאוד ונא יעבט ןפואב" .תאלפ לש התודבאתהב דקמתמ
אלו יארחא ןפואב הקפהל םיסחייתמ ונחנאש םינימאמ ונא ךא ,החפשמה
.רבודה רמא ,"ינויצסנס
טרס הלגמ התיה איה ,"היבליס"ב תופצל תכלוה התיה זוי הדירפ ול ,ןכאו
ןוילימ העבשכ לש עונצ םוכסב קפוהש - ידמ יניצר וליפא ילוא - יניצר
תיאמבה ."םילודג תוחומ ינש ןיב הקושת אלמ הבהא רופיס"כ קוושו ט"שיל
תררושמה לש הדובכב דואמ הרהזנ ,ספ'ג ןיטסירכ ,תידנליז-וינה
תחא םעפ אל ףא םירכזומ םניא "ינילק ןואכיד" וא "שפנ תלחמ" םיגשומהו
לש ,אקווד ,תיטסינימפה תיווזה תא הרחב ספ'ג .טרסה לש וכלהמב
לש םלועב השא לש הקבאמל למס תאלפ היבליסב האור איה ךכ םושמ .רופיסה
תיילב םג םינקחשה ןיבו גיירק לאינד םלגמ זוי דט דיקפת תא .םירבג
(תאלפ היבליס לש המאכ קירבמ קוהילב ,ורטלאפ תניווג לש המא) רנד
.("רמזמה שלבה") ןובמג לקיימו


תונורכז לכ לוטנ רוחש רוח


תא םעפ וראית ,(הקסלאב ימי גולויבכ דבועש) קינ היחאו תשרויה הדירפ
."תונורכז לכ לוטנ ,רוחש רוח"כ היבליס םמא לש התייוולה ירחאש םינשה
ידכ ,ותנעטל - תררושמה הבתכש ןורחאה ןמויה תא דימשה ,זוי דט ,םהיבא
לש יחרכה קלח לאכ החכישל יתסחייתה תובר םינש ךשמב" .םידליה לע ןגהל
.רבעב המסריפש רמאמב תבה זוי הבתכ ,"תודרשיהה
תינור המסריפ תירבעב .תאלפ היבליס לע ומסרופ תופיקמ תויפרגויב שולש
היבליס" :םילימב הלודגה תררושמל התכישמ תא הריבסה ובש רפס שנמרביל
הנושארל הילא יתעדוותה .םיקמעמל שפנה תכירדמ יליבשב איה תאלפ
,דח למזיאב ריסהש ,'תיכוכזה ןומעפ' יפרגויבוטואה ןמורה תועצמאב
,הירישל יתפשחנשכ .תיתרבח תועיבצו תוינטירופ ,הבכיש רחא הבכיש
דגנל הפשחנש תאלוטמהו תררופמה שפנבו םייומידה לש ףצקה ףצשב יתבהאתה
תותמו תוחפ תויח תוררושמ יכ הליג הנורחאל ךרענש רקחמ ."ייניע
תורחא תויגרט תוביסנב ןתומ תא תואצומ ןה ,תודבאתמ אל ןה םא .תוריעצ
וא םירעוס ,שפנ יפורט םייח ירחא ,(לחר ,ךלוו הנוי ,רתא הצרת)
.םיירירע
.קיודמב טרסה תא רידגהל העדי אל ,תאלפ תא תמלגמש ,ורטלאפ תניווג םג
לש לוצינ לע רופיס ,םילודג םיררושמ ינש לע רופיס אוה "היבליס" םאה
יאטירסתה תאז ראיתש יפכ - טושפ וא ,יטסינימפ לשמ ,הלעב ידיב השא
?םיקנע ינש ןיב ,ינוציקו טהול הבהא רופיס - ולנוארב ןו'ג
דטו תאלפ היבליס לע םילימ יפלא תואמ ארקש ירחא ,ולנוארב לש וירבדל
הדמע טקנ םהילע בתכנש רפס לכ" .דואמ תלבלבמ השוחת םע רתונ אוה זוי
רבג זויב ואר תויטסינימפ" .ריבסה ,"ךפיהל וא ,ינשה דגנו דחאה דעב
יאש השאל ותבהאל ןברוק אקווד וב וארש םירחא ויה לבא ,ינחוכו קזח
לש ופוסב .ןיטולחל תרערועמ התיה השפנש ינפמ ,התיא תויחל היה רשפא
קר ונבורש והשמ ושע תאלפ היבליסו זוי דט ,הז לע ובשחת םא ,רבד
שפנ ושגפ םה :םיטרסב ותוא םיאורו םירפסב וילע םיארוק ,וילע םימלוח
הכישמהו תושגרה תמצועשכ ,הלאכש םיאושינב לבא !התיא ונתחתהו תוחא
."דורשל היה לוכי דחא קר ,הזע הכ תינימהו תילאוטקלטניאה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
24/9/04 20:49
ןהכ הנידרו :תאמ
השאה םלוע ,ןהכ זעובל הבוגתב
.תמאב תתרדהנ תאלפ היבליס
.חיחצ רבדמל ךפה ....הזה רתאה לבא
.לבח
ןהכ הנידרול וביגה
 
 
26/9/04 17:41
:תאמ
תונמא תאז תומלל הבוגתב
,םיימעפ "תויונח" ןומה .הזכ ןוינק ןמל תויהל ךפה רתאה..ןכ
.רכונמו ןכותמ קיר .תילכת םוש םצעב ול ןיאש הזכ עפש ןמ
וז הבוגתל וביגה
 
24/9/04 23:55
ןוטרפ ילוד :תאמ
השאה םלוע ,ןהכ זעובל הבוגתב
רתויב עורג טרס
ןוטרפ ילודל וביגה
 
25/9/04 17:39
ר'צאת טרגרמ :תאמ
השאה םלוע ,ןהכ זעובל הבוגתב
עצמאב יתבזע ,םימשמ טרס
ר'צאת טרגרמל וביגה
 
26/9/04 11:02
:תאמ
השאה םלוע ,ןהכ זעובל הבוגתב
לש הנורשיכו הייח לע תוניוצמ תומיגד ןתונ !!בוט יושע טרסה
,הלגרהכ תצק תנבצעמ םנמא ורתאלפ 'תנווג .המוצעה 'תאלפ היבליס
.ער אל הל אציו הלדתשה שממ איהש םיאור לבא


.ופוס דעו ותליחתמ ךסמל תקתורמ יתייה
וז הבוגתל וביגה
 
26/9/04 20:50
:תאמ
השאה םלוע ,ןהכ זעובל הבוגתב
.ומיע םייחה רחאל תוומב ורחב זוי לש ויתושנ יתשש דואמ רזומ
טושפ וא ,תולק אל םישנב רחובש רבג ,םיהולא/הרקמה די וא לרוג
???ינטש םירקמ ףוריצ


םינוא ירסחו םינטק םידלי ינש םיבזועש העידיב תומל רשפא ךיא
התוכזו הנוצרש הנטקה ךתדלי תא גורהלו תומל רשפא ךיא ?םדבל
.ארונו םויאו ירזכאו בוצע ?תויחל
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/9/04 15:02
:תאמ
תונמא תאז תומלל הבוגתב
?תולק אל םישנב רחובש רבג


היה ומצע זויש הדבועב בשחתהב הרקמב רבודמש יל הארנ אל ,אל
.ויתושנב דוגבל הברהו עודי םישנ בבוח


mad woman in the attic כ היבליס לע ועיבצה רחאו


.בוצע
וז הבוגתל וביגה
 
27/9/04 17:12
הנד :תאמ
השאה םלוע ,ןהכ זעובל הבוגתב
.תיכוכזה ןומעפ תא ארקל יתמייס קוידב
.םיסקמו בוצע ,שיגר ,אלפנ רפס
ץלמומ
הנדל וביגה
 
19/3/06 11:16
תורפסל הרומה :תאמ
השאה םלוע ,ןהכ זעובל הבוגתב
הריש רפס אלו םיסקמו ןונש םידלי רפס אוה ארונ אלה תפילח
.קויד רתוי טעמל הפצמ יתייה ךממ ,זעוב .סאבמו ינואכד
תורפסל הרומהל וביגה
 
22/6/06 21:26
תרמשמ תסנאנה :תאמ
השאה םלוע ,ןהכ זעובל הבוגתב
הלודג תררושמ
תרמשמ תסנאנהל וביגה
 
20/11/06 23:18
ודיד :תאמ
השאה םלוע ,ןהכ זעובל הבוגתב
?הרישל היסאו היבליס ,דט לש םהייחב טוטיח ןיב רשקה המ
ודידל וביגה
 
19/10/09 7:37
תב :תאמ
השאה םלוע ,ןהכ זעובל הבוגתב
תדבאתמש ימ לכ .ןטשה לש תוררושמ .תוומה תוררושמ לש ההלאה
תונכוסמ תוררושמ .התוא םיצירעמש םיאבה תורודל רסמ הריאשמ
.ןתוא םימסרפמו ומסרפש לבחש תורתוימו
תבל וביגה
 
 
22/8/10 11:22
:תאמ
תונמא תאז תומלל הבוגתב
?ןיטולחל הליסכ השיא השפיט תא
?יוקיחל לדומ הזמ
האמח תויגועו םיאלפנ הלאכ םה םייחהש יקנע רקשב היחנ ילוא
?תיחצנ שמשו
תיתימא השא התייה תאזה השאה


לבסנ יתלב רבד הז םייחהש םיעדוי םייתימא םישנא
וז הבוגתל וביגה
 
2/9/10 17:48
ןדרי :תאמ
השאה םלוע ,ןהכ זעובל הבוגתב
המ לכו ,לבסנ יתלב רבד ןיטולחל םניה םייחה ,ילעמש הז םע םיכסמ
תויהל םהל םורגל תנמ לע לבסה תא טעמ תיחפהל אוה תושעל ןתינש
:אשונב האירקל רמוח תצק ,ךל הנה ,םילבסנ רתוי הפיט
http://tretya.typepad.com/blog
ךלה תא טעמ יניבתש ,יטסילאיצנטסיזקא רמוח תצק ילב רשפא ךיאו
:הפ אלמש באכה תאו הזה םלועה לש יתימאה חורה
http://b00rab00ra.mindsay.com
ןדריל וביגה
 
5/9/10 9:07
ירמת ןב :תאמ
השאה םלוע ,ןהכ זעובל הבוגתב
םתונתפאשש םירצוי תרשרשב הנורחאה אלו הנושארה הניא היבליס
תשבשמו תסרסמ תונתפאשה .םנוסא תא האיבה (הנמוי יפ לע) הליהתל
דוחייב ,(םידלי ,םיאושינ ,הסנרפ) םוי םויה ייחב םתעד לוקיש תא
םתריציב רבדה רכינ םג םיתיעלו ,'תודנדנתמ' תושפנ ןה םא
ףדוע :.......ןדיבא דיוד ,יורק השמ ,ךלוו הנוי ,השטינ)
.(הצילמ


.הלא תודובאו תוללמוא תומשנל (תונמא אל) אצומ אוה תוומ
ירמת ןבל וביגה
 
28/2/15 1:34
יריאמ היאמ :תאמ
השאה םלוע ,ןהכ זעובל הבוגתב
רמגיש יתיצר אל .הלועמ
םירעוס םייח הל ויה .ולאק הדירפ לע םג הככ בותכת םא הפי היה
םישגרמו
יריאמ היאמל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא