םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוריצי~תוברת~ישאר    
   

הימב
ריטלזיו הילטנ

קשחתה אלו ,הנירמ הזיא רמא אל אוה
ירחא קרוי-וינב הקד וליפא ראשיהל יל
דגנתי אל אוהש החוטב יתייה ,תמ אוהש
ויה הפ םג ,ביבא-לת ףוחב היהי הזש
תורוחש המכ םגו תוינידנולב המכ ול


םיכבוסמ ךכ לכ םהש םירבד שי ".המל" הלימה תא תאנוש ינא יכה
אל ינא .רחא והשימל םתוא ריבסהל תמלוח אל וליפא ינאש שארב יליבשב
.הבושתה תא הל שיש םינפ דימעתש תאז היהא
יעבר תשלש זא דחא ףאל רבסה בייח היה אל דחא ףא םאש יל הארנ לבא
ליגב וליפא ,ידועיס תובא תיבב זפשאתמו תמדקומ היסנפל אצוי היה םלוע
.יצחו ששו םירשע
אקווד אוהו עבשו םישימח ןב היה אוה .תמ רבסה ול תבייח יתייהש דיחיה
.ותשאמ ריתסהל חרט אל וליפא אוהש תינידנולבה םע ,םימ תטימב רמג
יכ ,רומגל הקיפסה םג איהש לכה םישל הנכומ ינאו .בלה ללגב .עצמאב
.בייח ראשנש דחא היה אל אוה הלאכ םירבדב
אקווד ילש אמא .12 ליגמ רבכ יאנילקורב אטבמ גניקאפ יל שי ותוכזב
לודגה שפוחה לכל הלש םייפתכהמ יתוא דירוה הלש רנוילימה חאהש החמש
בבותסהל הנהנ אוה .לידה היה הז ,הווצמ-תב תביסמ הפ יל ושעיש םוקמב
ינאש םיחוטב ויה ,ולש תבה ינאש ובשח םלוכ ,הפוסכה לביטרבנוקב יתיא
ילב םי'גני'גו םיפקשוממו םיזרו םיהובג ונייה ינאו אוה יכ ,ולש
.החפשמה לכב םידיחיה ,םי'גני'ג
טילחה אוה לבא ,ריקל ריקמ תודמג תוידוהי תוכיסנ תונב יתש ול ויה
.הנורחאה הלאשמה תא ול םישגא ,ותוחא לש הרוחשה השבכה ,ינא אקוודש
ינאשו ,"הבהאמ ףרשנ" דכה לע ובתכיו ולש הפוגה תא ופרשיש שקיב אוה
יל קשחתה אלו ,הנירמ הזיא רמא אל אוה .הנירמב רזפאו רפאה תא חקא
אל אוהש החוטב יתייה ,תמ אוהש ירחא קרוי-וינב הקד וליפא ראשיהל
המכ םגו תוינידנולב המכ ול ויה הפ םג ,ביבא-לת ףוחב היהי הזש דגנתי
.תורוחש
עובש יתוא חקלו יסנפ יכה וטואה תא רכש אוה ןאכ היהש הנורחאה םעפב
אוה "ףוח לא ףוחמ לויט" .תרייתה ינא וליאכ ,םיוושה תומוקמה לכל םלש
הפיא הנחמ היה אוה ביבא לתב .הרוטנטל הירסיקל תרומכממ ונעסנשכ ךחיג
דודו ונל וררג תחא םעפ .הינח ח"וד םיאצומ ונייה הינש לכו ול קשחתהש
תא ףיקהל הלכיש הקירש ול התיה ,בוחרה הצקמ ררגה ירחא קרש סקילפ
אוה ,םיידי יתש םע קורשל יתוא דמלל חילצה אוה - םימעפ 3 ץראה רודכ
תומלתשה יל תושעל רומא היה אוה הזב ,תחא די םע םג קורשל עדי ומצע
התיה וז לבא ,ול רמא אוה המ תעדוי אל ינא ,ןפוא לכב - אבה רבוטקואב
בכרה תא דירומו רצוע ררג יתיארש ילש םייחב הנורחאהו הנושארה םעפה
.דיה תא ול ץחולו ךייחמ דועו
אוהש ירחא םישדוח המכ ילש אמא לש תיבל תומירעב ועיגה הינח תוח"וד
.בכר תרכשהב ריאשה אוהש העובקה תבותכה התיה וז יכ ,תמ
לשו בוח תורטש לש ,תונובשח לש ,תומרע ועיגה סניווקב םהלש תיבל םג
,ילש אמאל הבתכ טנ'ג הדודש המ הז יכ הז תא תעדוי ינא .םימויא יבתכמ
.ונלש תוחודה לע הל הבתכ אמאשכ
.םינש 3 רבכ ילש אמא םע תרבדמ אל ינא יכ ,יל רפיס ילש חא הז תאו
.תונעל יתקספה זא הלש המלהמ יל סאמנ
אוה יכ ,בוט הז .ןוישיר לביק םיישדוח ינפלו לייח אוה ןטקה ילש חא
יל התיה הככו .סקילפ דוד לש רפאה םע יתתחנשכ ןוירוג ןבמ יתוא חקל
רשי הלש ומיסירוידה תא יתחרה .אמא לש ישיבוצימה ךותב תבשל תונמדזה
הלוע אוהשכ תבהוא תאש לכאמל היהנש םעטה ומכ תצק שיגרה הז .יתסנכנשכ
תא ןורחאה עגרבו ,ידמ רתוי תצק ונממ תלכאש ירחא ןורגב םואתפ ךל
.ותוא איקהל אל החילצמ
הזה רבדה םע בבותסהל תנווכתמ אל ינא יכ ,םיל רשי עסינש ונממ יתשקיב
.קיתב
.גוהנל יל ןתיש יתשקיב
רבד ןיא ולצא .12 ליגב ,סקילפ דודמ יתלביק ילש הגיהנה ירועיש תא
.יתוא דמיל אוה םדאנב ומכ תותשל םגו ,רמא אוה ,Underage הזכ
,וב תבשל בהא אוהש אוהה רב-יפוקב ונבשי .ינממ האב המזויה ,תמאה
םיפא םע םיטוקסו םיריאב אלמתמ דימת היהש ,םירישע לש אל אקווד
היה אוה .םיזופת ץימ ילו יניטרמ ומצעל ןימזה סקילפ דודו ,םימודא
רבילוא טרסהמ יסננ תא יל הריכזהש תינומדאה תינמרבה םע קוסע תצק
עיגה אל רבד םושו םייתפשל ולש יניטרמה היהש המ תא בריקשכ ,טסיווט
.תיעקרקב םורע לגלגתהש תיזה תא טלקו סוכה תא הטהו קיחרה ,ןהילא
.עושעשב ומצמטצהו ילע וחנ ןכמ רחאלו ןומא יאב ובחרתה ולש םייניעה
!ילש ןורשכ ?...תא
םואנ לש תיתיצמת הסרג איהש ,ולש תאזה החנאה העיגה זאו
הפ לעב ונינש ונעדי רבכש ",יל-דלוויהל-הכירצ-תייה-רבדל-המ-ןיא"ה
.עימשהל ולו עומשל יל סאמנ אל םעפ ףא לבא


חא םע תבשל יל אצי אל ןמז אלמ םגו ,הבער יתייהנ םיה תא יתחרהש ךיא
ינפל הדעסמב החוראל יתוא ןימזי אוהש ונטלחה זא .ןחלוש ותואל ילש
םג .ןובאית ילב ירמגל יתייה קרוי וינב הלאה םימיה לכ .הנירמל דרנש
.יתוא ורמג תוידוהיה תוכיסנה לש םיטבמהש ללגב םגו ,סקילפ דוד ללגב
רוזח-ךולה הסיט סיטרכ רומש היה ילו םיסכנ יסנוכ קר וראשנ םהל
,ףרודלאווב ולש העובקה הטיווסב שארמ םלושמ םוקמו הנושאר הקלחמב
וישכע הכיחש ,הזה דכהו .היוולל יתוא שיבלהל ידכ דחוימ ביצקת וליפאו
.ירוחאה בשומב קיתב
ינבש הלאמ ,בהא סקילפ דודש הדעסמל תכלל תיעבט יכה הריחבה התיה וז
דימ והיז יתוא .שארמ שדוח תומוקמ ןימזהל םיכירצ םיליגר התומת
.םיל ףונה םע עובקה ןחלושל ונתוא וליבוה םוקמבו
אל םגו תונבצעמ תולאש לאושש דחא אל אוה .תונבה יל שי ילש חא םע
תאש המ תא לואשל ךתוא חירכמ אל אוהו .חומה לע םיסימעמש םיטרפ ףחוד
איהש ,שדח רבח שי אמאלש רפסמ אוה תומדקה הברה ילב .תעדל הצור ןכ
תויהל ולש תושפוחב דיפקמ ומצע אוהשו ,יבלחו ירשב חבטמ וללגב תרמוש
.תוחפש המכ תיבב
םירמ ילש חא תרמוא תאז ,סקילפ דוד ייחל יניטרמ תויסוכ םימירמ ונחנא
הז הככ .םיתיזה תא לכוא אוה .תרפוס אל רבכ ינא ,ינאו ,תחא תיסוכ
לש ןבלה תא אוה ,בוהצה תא תלכוא ינא ,תוקולחב ונלצא היה דימת
ינאו אמא לע רמוש אוה ,םחלה לש השקה תא ינאו ךרה תא אוה ,הציבה
יתיארש םימעפ ויהש תורמל .יוכיס היה אל ונינשל אבא םע .וילע
,הבוט רתוי תצק הדלי תויהל יתלוכי אל המל ,הלאשה תא הלש םייניעב
.ונתיא ראשנ היה אוה ילוא יתייה וליאש ,ןהל יתנמאה וליפא םימעפל
ינאש הנומאה תא יב עיבטהל החילצה והשכיא לבא הנווכתה אל חטב איה
.תוינפוס תולחמ אפרלו ללוחל הלוכי
סקילפ דודל בייח אוהש רמאו ונילא שגינ םוקמה לעב ןובשח ונשקיבשכ
יל זז חוניקה תא יתשגרה .ש"ד רוסמנשו חכוותהל זיענ אלשו הלודג הבוט
םידמב אוהה שיאה הצוחה ונאצישכו ,חטבש יתרמאו יתכייח לבא ןטבב
המל אלפתמ אוהש ולש ךויחב יתיארו םולש יל השע תוינוכמה תא הנחמש
.וטואה לש תוחתפמה תא ול ונראשה אל
וריאה דוע תונורחא םיינרקו דורו ןפג רמצ ךותב ןומלח התיה רבכ שמשה
אל טושפ איה .ישיבוצימה תא תוארל ונל רזע אל הז לבא ,תלייטה תא
.םש התיה
ובנג ,תיקוח הינח תאז ,הפ ונינחה דימת ,יתלמלמ ,תויהל לוכי אל
!סקילפ דוד תא יל ובנג ,ותוא
,תלפונ ינאש ינפל יתוא ספות אוה ,ילש חא לש םייניעב הנבה לש ץוצינ
םיבשייתמ ,םיינשל םילפקתמ ונחנאו דמעמ קיזחמ אל אוה םג לבא ,תקנחנ
,אוה ךכ לכ הז ,ול םיאתמ הזש המכ ,חוא .םיניתשמ טעמכ ,הכרדמה לע
זא קרו .ןמאיי אל טושפ הז ?השוב ךל ןיא ,םימשל םיידי תשרופ ינא
רז בכר .דנלסיא תורירגש רובע רומש" ,שדחה טלשב תולקתנ ילש םייניעה
".ררגי
.אירב יל היהיש
יתאבה זאו .קושה לומ ,תלייטה ךשמהב הייריעה לש שרגמה לא ונדעצ
.ןרדהה תא וליבשב
ךותב והשימ שי ,ןוינחה לש הקטובה ךותל יתצרפתה !ילש דוד תא םתחקל
!הפל םתררג םתא חונמה ילש דודה תא !הזה וטואה
.הוועש ומכ תויהנ ולש םינפה רמושה
?תוארל הצור התא ?יל ןימאמ אל התא
יחק ,יחק יחק" ,חדקא הקיזחמ ינאש וליאכ םיידי םירמ אוה ",אל ,אל"
שפשפמ ,וטואה לש רפסמב טבמ ףיעהל םק ,למלמל חילצמ אוה ",ותוא
.חפל תוריינ המכ קרוזו םיספטה תמירעב
,רמואו תלדה תא יליבשב חתופ ילש חא ,ילש חאל תוחתפמה תא תנתונ ינא
".רבד לכל תלגוסמ תא הז תא תישע םא"
ססרמו םימובב ץפנתמ םיהש הפיא ,םילג רבושה לש הצקה דע ונכלה
סקילפ דודש הצור יתייה אל - רעישהו םינפה לע םיחולמ םיטשוקיר
היה חטב אוהש תורמל ,קיטרא לש תולקמו הבוטר הבמב םע תועטב בברעתי
יא םיל סנכנש ימש רמא ומצע אוה לבא ,יניקיב הזיא ךותב רובעל חמש
.עיגי אוה ךומנ המכ תעדל רשפא
ילב ,ילאידיאה טסיטטסה היה ילש חאו ,ילשו סקילפ לש Number-ה היה הז
ףעו תועבצאה ןיב יל ןנתסהש ןפוח לכ םע .חכונ לבא תוישיא תומזוי
לש בורקב ומכ ,םייניעה לומ םירחבנ םיעטק יל ורבע חורה ןוויכב הנימי
.ונירקי אל רבכש טרס
ארק הככ ,"םירופיצהו םירובדה לע" יתוא דמלל טילחה סקילפ דודש ירחא
ותיא החלש טנ'ג הדודש ןקו יברב לש הבידאה םתרזעב המיגדמ ינא ,הזל
,ץיק הנחמב ללכב תוהושו ,יתוא תורכוז ישוקבש תודליהמ הנתמ רותב
יוקיח גיצמ אוהו ,רבדל דמל קרש ילש חא ינפב םהלש שבדה חרימ תוחונת
דודה ."תרעוב הרייעה" לש טבמ סקילפ דודב תצעונש ,ילש אמאל ןמאנ
.ותונלבס תא דבאמ
אקווד יכ ?ךיא ונל רפסל הצור תא ,הלאה םידליה תא תישע גניקאפ תא"
".ער אל ךל אצי
רורב שממ אל דוע" ומכ והשמ תלמלממ איהשכ ,יב תדקמתמ איהש יל המדנ
."יל אציי המ
שי ,ףוגנזידב םילייטמ ונחנאו עברא תב ינא .רבע לכל ץופנ ןפוח דוע
תספוקב והשמ ריאשמו ףפוכתמ ילש דודהו םינותיע לע בכושש דחא שיא םש
.Bum הז רמוא אוהו הזה שיאה הז ימ ותוא תלאוש ינא .ושאר דילש חפ
ול ןיאו תיב ול ןיא וישכעש שיא הזש רמוא אוהו ,םב הז המ תלאוש ינא
בוחרב ןושיל לוכי אוה ול היהיש דע םייתניבו הדובע ול ןיאו החפשמ
.םיבוט םישנאמ ףסכ תצק ףוסאלו
ןוטב לספס לע תבכושש תחא השא םש שי רכיכל םיעיגמ ונחנאשכ ךכ רחא
תועבטמ הספוקב הל המשו !הימב הנה ,תרמוא ינאו ,םיטוטרמסב הסוכמ
.יל ןתנ סקילפ דודש


דוד תונמ ףוסאל ,ןצמקתהל יתלחתה תיעקרקל הבורק התשענ ילש דיהשכ
תכמוס ,ילש םייחלהמ תופיט לוורשב יתיחמ .תונטק רתויו רתוי סקילפ
ידכ ןכ ןהש םינפ דימעהל ול םיאתמ אקווד ,ינממ אל ןהש ןיביש וילע
,גוס םושמ תושרפהמ עתרנ אל אוהש ריהבהל ידכ םגו ,תצק יב תורגתהל
ךכ לכ התוא קיחצי רשי אוה ,רדסב הז ,יד יד הדליל דיגיש דחא אל אוה
.וקחצ וא וכב אל ןמזמש תוהמאו תודודמ םיפעוז םיטבמ ולבקי םהינשש
ינפל ,רמוא ותוא עומשל טעמכ יתלוכי הנורחא ינפלה הלגנב ,תמאבו
יפל שארב ול תוגלטוקמ ויהש רוחש רומוה תוחידבהמ תחא רפסמו ,רוזיפ
ול הרסח התיהשכו ,ולשמ תגרדושמ הסרגב בצמל םאתהב תופלשנו םיאשונ
יתייהש ירחא הינש ןתוא תחכוש יתייה ינא .איצממ היה אוה החידב
תוחידבה תחצור רותב ,סורהל אל יתפדעה יתרכזש הלא תאו תעקפתמ
.ינאש תיתרדסה
יתעמשש המדנ יל היה ףוסה ינפל שממש תורמל ,קתש אוה םג םעפה לבא
עבשיהל טעמכ יתלוכי - ראשנש ץוצמקה תא טניו'ג ךותב בלשל העצה
תוספילאמ םוטאה לש למסה תא תושעל עדי אוה ,הדיצה תופע תועבט יתיארש
.ןשע לש תוספילא ךותב
יל השענ םגו ,הדבכ רתוי םגו הלק רתוי םג יתשגרה םיל בגה םע ונייהשכ
.סקילפ דוד ליבשב תושעל הלוכי ינאש רבד םוש ראשנ אל רבכ וישכע .רק
.ומיסירוידה םע ישיבוצימל יתסנכנ
חתפו דצב רצע ילש חאה זא .ןאכ יל רוצעת יתרמא ףוגנזיד תניפ ןודרוגב
לע רצענ וידרה ףוסבש דע תונחתב שפיחו הירגיס קילדהו ולש ןולחה תא
."קרוי וינ קרוי וינ" ,הרטניס קנרפ
.לאש אוה ,וישכע תכלוה תא ןאל
שיגרמ הזו .הפי הז המ השובל יתייה הבושתה תא תעדוי אלש תחא רותב
טפיפמ הנטק הרוחש הלמש תשבול תאשכ ךלש םייפתכב ךושמל תרחא גניקאפ
בושחי אל דחא ףא .ךשוכר לכ ךרעב הזש וליפא ,םאתהב בקע ילדנסו וינבא
."הבהאמ ףרשנ" הילע בותכ היהש הספוקב והשמ יל םישל וליפא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

סירוב
ריטלזיו הילטנ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
18/9/04 17:43
ינש :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
רתאב יתארקש םיבוט רתויה םירופיסה דחא
ינשל וביגה
 
19/9/04 8:53
תחא הבקנ :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
יפוי ךל ףחד אקווד ןורשיכה תא קלחמש אוהה . קתומ בוט ילכתסת
....סוכל הטחוב לש
תחא הבקנל וביגה
 
19/9/04 10:02
הזילע :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
ותונינשב טושפ
םיסקמ
שגרמ
בלל עגונ
יתבהא
םש היהי דימת אוה -ךייחב היהש לע יחמשת
הזילעל וביגה
 
20/9/04 23:17
וטילק :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
חבושמ
יתנהנ
הדות
וטילקל וביגה
 
21/9/04 14:14
קיישהננב :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
ךלה לש הקיקשב יתיתש .האנקמ הקירומו תמליא תבצינ ינא בוש
זא .םושנל יתחכשש בל יתמש יתמייסשכ קרו םילימה תא ירבדמ
.הדות - ךל תרמוא ינא המישנ תרסחו הקומס ,וישכע
קיישהננבל וביגה
 
 
22/9/04 0:24
הילטנ :תאמ
!!ה י ל ט נל הבוגתב
...הדות ..קימסהל ירות וישכע
הילטנל וביגה
 
 
22/9/04 17:34
תירוד :תאמ
הימבל הבוגתב
טפשמ הלחא - הבער יתייהנ םיה תא יתחרהש ךיא
תירודל וביגה
 
30/12/08 0:02
דמח דמצ :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
לבח....רופיסה והשמ אל
תויורשפא לוציפו יוציפ היהי ךשמהב יכ הווקנ תושק ונבזכאתה
אל ךא ,הכניפ יחכלמ ונחנא םג ןכא .טול לש וריעב קדצ השעי ןעמל
.םירשיל האובנה הנתנ אושל
דמח דמצל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא