םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
ירבגה חישה~~ישאר    
   

קחשמה תנבהב םייוקיל
ןהכ קילומש


להבנ אלש רוחב םתיצר ,תוננב ןכבו
תא ןכ םא ולבק .ייקוא ?ןכלש הרו'גהמ
ולש השילג לכש אוהה ,ןכ ,''חחרפ''
לכה לע בושחל ונתוא תררועמ הזה רתאב
ונטלתשהשכ וניעט הפיא :םעפהו .שדחמ
םירבגה המו ,חישה לע תויביטרסאב
ישנה דצל םירבוחמ אל ןפוא םושבש)
(םתנגהל אלו) דיגהל םילגוסמ (םהלש
?הציצמ לבקל ליבשב
.הניבו וניבש םיסחיהו ,ירוביצה חישה לע .בותכת .יל הרמא איה בותכת
.םירבדמ וישכע .יל יתבשחו .םישנה ידי לע ספתנש הזה חישה
יפ לע םיפלחתמ םיללכה .םיקוחה םינתשמ ןאכ .רורב היה הלוק תמינמ
.םיכרצה
.עושעשו לוצינ תורטמל אלא םייובש וחקליי אל הפ
םויהמ - רמוע לש תוחרופה תוניגב סארגה תוגורע לש ירוביצה חישה
תנגוה הפיטלל הכזת הטילפה תיראש .םיערז קר אלו םיצוק הפ ויהי .הסאפ
לע סנאיתו תלבגומ יתלבו תיארפ הייהת תירבעה .ןושלה םע יואר בוביסלו
.םיכרצה יפ
שיגר היהי אל אוה ,"שדחה רבג" לש היהי אל אוה .רחא חיש היהי הז
םישנו םירבג ברקב םיספערג אנשיו לגרודכ בהאי אוה .בביי אל אוהו
לוחכ ךכ לכ .קומעו שיגר דצ וב היהי לבא ישנ דצ וב היהי אל .תחאכ
.עיגנ
םע ליא תא וריזחיש ודצמשו הקיזומ ארח הז דדח תירשש רמול זיעי אוה
.ןלוגה
אוה .שידחה ןורוינה בשחמ אוה הריזל סנכיהל השרויש דיחיה יס יפה
היהי אוה .הפוקז המוקב ויתחתמ רובעל רשפאיש קיפסמ הובג ףר ביצי
םג רשפא םאו הלילד תא הצרי אוהו ןושמש היהי אוה .רזכאו בידנו ןואג
.התוחא תא
ןאכ עידומ רבכ ינא .ינא לש חישה היהי הז .רבג לש חיש היהי אל הז
ינאש ענכושמ אל ינא ,שדחה וא ןשיה רבגה תא גציימ אל ינא :וישכעו
הזה רדנ'גהו .ינא ינא .ישוקב הז תא םגו ימצע תא רשאמ רתוי גציימ
.ינא אוה


?ןאכ ונל היה המ הארנו ואוב זא


לש קחשמה תבהא לש דנרטה דצלש םיעדוי ירה ונלוכ .לגרודכ לע ונרביד
ןתא ,וסורה לש יניטוחל וא םאהקבל תעשעושמ תוסחייתה ,םישנ המכ
ןתא םא דחוימב .וב םיפוצה תא ךכמ רתוי לבא .קחשמה תא ץקשל תובהוא
.ןמזה לע לבח ,ןכלש תיבב הרוק הז םאו .ישיא ןפואב םתוא תוריכמ
,ןכ) תורדוח ןתייה הדימ וזיאבו המכ דע הלאשה םע תוקחשמ אל ןתאשכ
ןתא ,וב תוארל היה ןתינ המו ,השבלהה ירדחל (תורדוח ןתא םג םויה
םג שיש ןבומכ) הזה שוקשקהמ םיבהלתמ ונחנא המל תוניבמ אל תמאב
.(תוגירח
,קחשמה עצמאב ונתא רבדל רשפא יא המל הז ,תועדוי ןתא ירה ,ארונ יכהו
דימת ינא - כ"חא תוארלו טילקהל רשפא יא המל !?רזוח ךוליה שי ירה
םהל תתל רשפא יא ,המו ,םיבר ללכב םה המלו - השימחל ןחלוש תא הטילקמ
...םידגבה תאו הרוגיפה תא וארתו ,םיכיתח אל םה ללכבו ?םירודכ המכ
דליה טושפ אוה לגרודכה .תויוטש .לגרודכ םע איה ןכלש היעבהש אל הזו
כ"חאו וב ללעתהל רשפא .ךנוחמ יתלבו חנזומ דלי .הנוכשה לש רגפמה
.רגפמה דליל גג דעב ללכב ונחנא רמול
.ינוסה תנבהב ידוסי יוקיל .קחשמה תנבה יא אוה רופיסה
לגרודכ תויהל לוכי הז ,קחשמ הזיא הנשמ אל הזו ,םיקחשמ ונחנאשכ
.םיקוסע ונחנא .םינבא שמח וא רטילוס תויהל לוכי הז ,םישקומ הלושו
הזכ רבד ןיא .דספהל תועמשמ ןיא .וב חצנל םיבייחש רבדב םיקוסע ונחנא
עבוק ןאכ .םיציבב ונל תוקחשמ ןתאשכ ומכ אל הז .תופתתשהה רקיעה
.קחשל ךישמנ דימתו ונקחיש דימת .ןוחצינה קר .תופתתשהה אלו ןוחצינה
הבצממ בושח רתוי .עגרכ בושחש דיחיה רבדה אוה קחשמה ,קחשמ ינאשכ
.בצק השממו סרפ ןועמשמ ,ל"דפמה לש תויוטבלתההמ ,המואה לש ישפנה
תמאבש רבדב קוסע ינא .סמה םולשת ךרד ס"שב לודג ךמות ינאש הדבועהמ
.קחשמ ינא .בושח


?םשובה תוגורעב ,ךכ לע רמול שי המו


.לזלזמ .ץקוע לזלז .לזלז ול חנוצ .ןטק דלי שי רבג לכב ..ונ
המ .בושח תמאב אוה יכ .םידלי ונחנא יכ אל .בושח תמאב קחשמה .תונב
??אלש ,ןתבשח
.בושח טושפ - קחשמ לכ - קחשמה ,ןכ
?ןוטנילק השדחה הפילחה לש עבצה ,המ אלא
...תנתחתמ הלאינדו ,לומתא הדובעב ילע רבעש המ עדוי התא
.רגיסל לעמ השבל איהש הלמשה עבצמ ונל תפכא אל ,םתכה תא םיצור ונחנא
.םיקחשמ םיבהוא טושפ ונחנא .םידלי אל ונחנא
.ונל בושח קחשמה
לעו אבה קסידה לע טקשב רבדנו הבושח ייהת תא םג קחשמה תא םייסנשכ
.קחשמה ירחא קר לבא .םשגה רעי לש גיאדמה ובצמ


?ונלש ישנה יצחה םע המו


.םירבג ונחנא .ישנ קלח םושל םירבוחמ אל ונחנא ,הסרובה תא ןתקחצה
םיכר ונחנא .םישיגרמש םיקלחו םיקחשמ םיבהואש םיקלח ונל שי .םירכז
וקניפ יכ םיקנופמו םישק ונחנא .וננוצר דגנכ םיתעלו ונכרד יפ לע
.םירחא תומוקממו חבטמהמ ונתוא ושרג יכ ,ונתוא
ימא לש יתומלאה הטפשמ - ''עירפת אלש הז רתויב הלודגה הרזעה''
.יתודלי זאמ יתוא הוויל ,רפעהו םולשה הילע ,היינלופה
הז ,שוחל ונל רתומש םידמול םג ונחנאו ,ונכרד יפ לע ,םישיגר ונחנא
קלחל רבוחמ תויהל לש הזה הקקה הז המ ,תמאב ,אל .ליגה םע רפתשמ
?ישנה
?לבורטצאה תטולבב ,הרוק הז הפיא
!!!!קשחה תטולבל רושק הז ,תונב
םיניזגמב ,םייתנפואה םינפלואב םידלוגיעהשכש תובשוח תמאב ןתא
,םהלש ישנה קלחל םירבוחמ םהש םירמוא תובשחנה תוינכותבו םירבודמה
תמאב םה ,םישיגרו םיניבמ ,םיקומע רתוי םהש איה תועמשמהש םיריבסמו
?הזל םינימאמ
.הווקמ ינא .תומימת אלו .ךכ ידכ דע תורגפמ אל ןתא ,הללאי
רבוחמ אוה ,הנוש אוה ,ילש ךורב :תחא םעפמ רתוי תורמוא ןכתא יתעמשו
הסכמ תא דירומ וליפא אוה ,בישקמ אוה ,שיגר אוה ,ולש ישנה קלחל
...הלסאה
לבקל רתויב הבוטה ךרדה וזש םינימאמ םה יכ טושפ הזש תוניבמ אל ןתא
!?הציצמ
בורמש היעבה .ךרד רוציק דוע הזש םינימאמ םה יכ ,ובבייש םהמ שיו
...ךסמ ונל ראשנ אל ךרד ירוציק
םיבביימ םה .הברה ענענלו טעמ תוכבל םוקמב .הזה חישל ןברק תצק ןתלפנ
.בלולה תא רקיעב םיענענמו ףוס ילב
?ישנ יצח הז המ ,תמאב ,אל
.םייתנבות סרדנ'גסנרט אל ונחנא ,םיינחור טייטסווסנרט אל ונחנא
.םיחתופמ םידלי אל םג ,םירבג אל ןתא .ונלזמלו
.אב אוה הככ .חתפתמ אלו לדג אל אוה .ונלש גוסה הז .םידלי אל ונחנא
,םימיאתמ םיעטקב חנאיהל דמל אוה ,םיפוטילל ומצע תא םיאתהל עדוי אוה
?לה ה'ד טוו ,ןיבמ אל אוה לבא ,הז לע רבדנ יאוב רמול עדוי אוה
?דוע הז לע רבדנ יאוב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
איטליה
'ץיבוקנאי רינ

קר
הדזפילכ דעלא

תמר II
תכרעמ

יום רביעי הגדול
הדזפילכ דעלא

לסגור דיל
רנרל ויז

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
9/6/00 23:31
יתא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
רמאמל תרמוא תאז .ךילא תרדוחש הנושארה תויהל האג ,קילומש
אל ינאו .ךשמהה םגו .לודג היה ...קחשמה םע עטקה .תובוגתלו
תאנקו) תמאב הז יכ האימחמ ינא .הציצמ הצור ינא יכ ךל האימחמ
.בוט הלילו .(ילש ךשמהה רמאמל הכח זא ,המכח הברת םירפוס
יתאל וביגה
 
10/6/00 0:20
דלפ ישוי :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
יתימאה יפואהמ הנוש יפואב וגהנתי םישנאש ןימאמ תמאב התא םא
.רחא םלועב יח התא ,יהשימ יניעב "ןח אוצמל" ידכ םהלש
ישנה קלחה הארנכ הז .ךפיהה אלו ,יניעב ןח ואצמי םישנה ,קתומ
םא ותוא ןיינעמ אל יתימא רבג .ישנ תמאב אוה .ךלש ה'רבחהו ךלצא
.קשוח אוהש המ תא חקול אוה .אל וא ןח אצומ אוה


וא םא.יב.ייא זא גנידנרב רבכ םא ?ףסכה לע םארח אל ?ןוריונ)
.(הטרח הז ,דנרב אל הז ןוריונ לבא .קאפמוק
דלפ ישויל וביגה
 
 
10/6/00 0:30
רמת :תאמ
קחשמה תנבהב םירומח םייוקילל הבוגתב
לש "יסיסב"הו "יתימאה" יפואל אקווד תסחייתמ הבתכה יתנבה יפל
.םירוחב
ישנה דצל םירבוחמו םיבשחתמ ,םישיגר םתאש יתנמאהו טעמכ ,לבח
.םכלש
רמתל וביגה
 
 
10/6/00 0:51
חחרפ :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
ינא .םישיגר ונניא ונחנאש אל איה ילש תירקיעה הנעטה ,רמת
ןיאש איה ילש הנעטה .םיטעמ אל םה ,םישיגר םירבג שיש בשוח
.המצע ינפב הנוכת איה תושיגר .תוישנל תושיגר ןיב רשק םוש
דצ םושל רבוחמ אל אוה .הככ טושפ ,שיגר רבג אוה שיגר רבג
.ישנ
איה ישנ יפוא תומייוסמ תונוכתל סחייל ןויסינה יכ ןעוט ינא
.הייעב
ךכ לכה הרימאה תא םיצמאמש םיפ"תשמ דגנ אצוי ינא ,ףסונב
.הב םינימאמ תמאב אל םהו וזה טקרוק ילקטילופ
םישבולש ,םירז םיעינמ םע ,םישיגר אל ,םישנא םהש ששוח ינא
.תמייוסמ הלטציא


םה יכ הז .תועמד םיליזמש םירבג שי .םישיגר םירבג שי זא
.םישיגר םירבג


קילומש


.יתנבוהש הווקמ
חחרפל וביגה
 
 
10/6/00 8:34
רמת :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
תמועל תוישנ תונוכת ןיב הרורב הנחבה הנשי תיתוברת
.תישנ הנוכת לעב רבג אוה שיגר רבג ןכל .תוירבג תונוכת
תורדגומש תונוכת םתוא לעב ןכא אוה םא ?השא אוה רבגה יצח
תונב ןנשי .(?היבופומוה) ער לכ הזב ןיא אלו .תוישנכ
.םישיגר םירבג תופידעמש
תוירבג תונוכת טעמ אל יל שי יכ ימצע לע דיעהל הלוכי ינא
.(הריכמ ינאש םישנה רתיל ומכ)
רמתל וביגה
 
 
10/6/00 11:00
חחרפ :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
אל בגא .וניניב תקולחמה תדוקנ הצוענ ןאכש ,רמת והז
אלש שממ הניה היבופומוהש ךכ "םירבג תבהא"ל יתסחייתה
.ןיינעה ןיממ


הקיטנגב םרוקמש םילדבהמ לידבהלש ,רמול הסנמ ינאש המ
קיזחמ התא םא יולת) םייטנג-ויב םילדבה ילואו ונלש
תונוש תויוגהנתהל קינעהל ןויסינ שי (וזה הסיפתב
.תוישנ וא תוירבג תונוכת


,תושיגר :תוידנרט דאמ תורימאל רקיעב הרושק ילש הייעבה
.תוישנ תונוכת וליאכ ןהש .'ודכו קמוע ,ךמצעל רוביח


איה "קמוע"ש תרמוא תא רשאכ תרמוא תא המ הניבמ תא
ישנה דצל רבוחמ קמוע וב שיש רבג יכו ,םישנ לש הנוכת
?ולש


.תוברת שיו םישנ שיו םירבג שי


אוה םהבש עברה םאה ,תומהב םהש םיטעמ אל םירבג שי ,בגא
? (הרפ ןושלמ) יתרפ
הנוכת וז - ןקז לשמל - םינפה לע רועיש ךל שי םא
.םיירבג םינומרוהל הרושקש
הרושקש הנוכת וז - םירירש אל םהו - םיידש לדגמ רבג םא
.םיישנ םינומרוהל


לככ "תוישנ תונוכת" וא קמועל בשוחש וא שיגרמש רבג
תויוגהנתה שי ולש פיטונפבש ךכ לעופ .ךחור לע הלועה
.ריתסהל םירבגו ןתוא ןיגפהל ודדוע םישנש


הווקמ ינא) םימילא םידדצ ילוא ךב שי .ירבג דצ ךב ןיא
(אלש
לופיט ןכ אל םאש השא זוחא 100 תאש ךליבשב הווקמ ינא
.האיה ןורתפה אוה ילנומרוה


שח אל ינא ,היגלטסונ יפקתהב ףקתנ ינא רשאכ לבא ,יל רצ
תעב אל הזש ןוויכמו ילש יחלה לע חל והשמ שח ינא .השא
אל םג .יפיפ אלו תועמד ולאש עדוי ינא ,ןוסאפ תפקתה
.ישנ יפיפ
חחרפל וביגה
 
 
10/6/00 23:50
רמת :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
תוירבג תונוכת תונוש תויוגהנתהל קינעהל ןויסנ שי"
.(חחרפ) "תוישנ וא


ךרוצה .תויתיעבה הנומט יתעד תוינעל ןאכו .ךכ ןכא
םלועה תא תופמל תנמ לע םירבד רידגהל ונלש יסיסבה
ןיב תירקיעה תקולחמל ונתוא האיבה תמייוסמ המיכס יפל
תומיוסמ תונוכת טילבהל וא ץמאל רקיעבו .םירבגל םישנ
םה יניעב - םירבג םישנ .תויתרבחה תומרונל םימאותש
.םישנא
םוקמב .תומילא - תירבג הנוכת התוא תא יב שי ,ןכ
"דחפ" ילב םלועה ריוואל התוא תררחשמ ינא קיחדהל
.ינא תאז .הערל יתוא וטפשי תיתרבחש
רבחתת" םה םיזיגרמ רתויה םיטפשמה דחאש המיכסמ ינא
םהש המ תא םיקיחדמ םישנאה בר .ןוכנ אוה לבא ,"ךמצעל
.רתוי לודג לוכסת רצויש המ םישיגרמ
רמתל וביגה
 
 
11/6/00 16:11
חחרפ :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
תויהל" ב "ךמצע לא רבחתהל" :םילימה תא ףילחנ םאו
?רמת ךתעד המ ?זא המ "ךמצע לצא בורק
ויהיש ,םהלש הפשב ורבדיש יתעצה דימת ילש תוחוקלל
הזו וניבה םה לל ךרדב .םמצע לצא םיבורק
(-: ?רבחתהל םהל יתרמא אל יכ ילוא...דבע
רמולו ומצע לצא בורק תויהל ךירצ םדאש בשוח ינא
.שח אוהש המ תא ןתינה לככ
.דחא גייס איה תומילא - םיגייס שי הז םע דחי
ינש גייס איה הלפשה
.ףסונ גייס אוה לוצינ
חחרפל וביגה
 
 
21/6/00 20:12
רדמס :תאמ
?תונוש םילמב שמתשנ ילואל הבוגתב
!?תוחוקל הזיא
רדמסל וביגה
 
 
31/7/00 11:21
לטיור :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
.תועמשמל אלו הקיטנמסל סחייתמ התאש תבשוח
תוירוגטק יפל םיקלוחמ וניתוברתבש םירבד הברה ומכ
,הזל ארוק התאש ומכ תוברתה ,עבטה םג הככ ,תומייוסמ
.תירבג היווהו תישנ היווהל קלוחמ ונבבסמש המ לכ וא
דצ - סומינאו המינא שי ונתיאמ דחא לכבש ןעט גנוי
.ישנ דצו ירבג
הז לבא ,תוירבג וא תוישנ תונוכת ןה המ ןאכ טרפא אלו
תויוברתבו םיסותימב דועו המימי םימימ םייש והשמ
.ךכב ער ןיאו ,תומודק
.םירבגה םג ךכ ןהלש ירבגה דצל תורבוחמ םישנהש ומכו
.ןויערה תא ןיבת ,הקיטנמסה לע סעכת לא
ןיב המלשהו ןוזיאו הקינומרה בלשמו םכח אוה ןויערהו
.ונביבסש המ לכבו ללכב עבטבו םינימה


לטיור
לטיורל וביגה
 
 
3/8/00 2:00
חחרפ :תאמ
סומינאו המינאל הבוגתב
?טסיגנוי אל ינא םאו


ןפואב ןבומכ תאו ,הנוש ןפואב םירבדה תא האור ינא
.יתוכז .ךתוכז .הנוש
:-))))))
חחרפל וביגה
 
 
12/6/00 1:27
ימיש :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
...יל חרב רעטצמ
הנורחאה אלש הוקמ ינאו הנושארה םעפה וזש רמול בייח ינא
!חחרפה לש הלימ לכ םע םיכסמ ינאש
.קלע ישנ דצל תוכיש םוש ןיאו םישיגר םירבג שי ןכא
םישוקשק ילב טושפ ארונ .אוה החכ יכ שיגר הייהי שיגרש ימ
.תוינאפעמ תוקבדה ינימ לכו רחש תורסח תויפוסוליפ ילבו
?שגר תורסח םישנ ןיא המ
?ירבגה דצל תוטונ ןה המ
...תמאב ונ
...םיירבג םינייפאמ הל שי יכ יתוא ןייזתו אובת איה ףוסב
ימישל וביגה
 
 
17/11/00 17:51
המענ :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
תדהא תא םירבגל סחיימה סועלהו שודנה רובידה םג ,קילומש
.ומעטו וחיר רס רבכ לגרודכה
ופוגל הרקמ לכ קודבל הצור דחא דצמ ,ךמצע תא רתוס התא
סוחיי הפוצר ךלש הביתכה לכ ינש דצמו ךמצע תא קר גציימו
.םינימה ינשל יטסילופונומ תונוכת
המענל וביגה
 
 
11/6/00 21:28
םסוקה םס :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
?שיגר אוה .דיגנ ,ףשר יפר ?אל ימו שיגר ימ םיעבוק ךיא
יסוי ?שיגר סרפ ןועמש ?השיגר ןמרנייו ילרוא ?ןדומ הנדו
,ולזלזת לא) ?שיגר ןוליש ןד ?שיגר אוה .ןוינב "ןייכבה"
(תורפוא עמוש אוהשכ הכוב אוהש רמא אוה
םסוקה םסל וביגה
 
 
11/6/00 21:41
ןהכ זעוב :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
ןיב הככ ,"םיגנולבינה תעבט"מ םיכוב ויה םייצאנ םיניצק
תיקלטיאה היפאמה יריכב ,םיאומוהב תוללעתהל םידוהי תפירש
ילב םהיתוחפשמ ינב תא םילסחמ ויה האמה תליחת לש וגקישב
תא וחידקה הלילחו סח םא תועמד םיליזמ לבא ,ףעפע דינהל
.הטספל בטורה
,תממעשמה היארה תא רובשל הסנמ ןהכ "חחרפ" קילומש
ינא .םישנ ןיבל םירבג ןיבש םילדבהל עגונב ,החיכשה
םיעורגה םירקמב .תושיגרל תודעכ יכבה תא יתינק אל םלועמ
תונטחס ,ןופצמ ירוסי ךל םורגל התרטמש היצלופינמ וז
םיצחול - דדומתהל םוקמב .רתויב יוזבהו לוזה גוסהמ תישגר
קינעת 'ביתנ ןסינ'ב 'א הנש תינקחש לכ .תועמדה תטולב לע
ומכו - תוינש ךות תועמד םיריגמ ךיא הזירז המגדה םכל
,'ילאס תא שגפ יראהשכ'ב ןייאר גמ לש תפייוזמה המזגרואה
.תיתימא תושגר תרעסלו ןטבה תשוחתל רשק םוש הזל היהי אל
תומיסקמ תונוכת המכ דועו ,תויביטלופינמ ,תונחוכ
.תוירבג וא תוישנ ןניא ,םילארשי הברה ךכ לכ תונייפאמש
תועיבצה ןדיעב ,תונידעה לע לופונומ םישנל היה םעפ
ידלי ,הלודגה תינימהו תיטסינימפה הכפהמה ינפלש תומימתהו
ןמזמ רבכ הז .טיבה רודו ןוירה תעינמל הלולגה ,םיחרפה
סואכ רקיעב הז ביבסמ שיש המ םיעשתה תונשמו ,הככ אל
,ןוסאפה לע בומרבא יתא לש הרמאמל ושג) הלודג הלבלבו
(וניבתו ,ויתובקעב ואבש תובוגתה ללשל רקיעבו
ןהכ זעוב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
12/6/00 16:05
תינוי :תאמ
?תושיגרל יכב רושק המל הבוגתב
.ןהכ זעוב ,םילמ יל ןיא !ואוו .תמאב ,אל ! ואוו
תלעפתמו ,ךירבד תא בושו בוש תארוק טושפ ינא
תינויל וביגה
 
 
12/6/00 18:13
זרפ יתסא :תאמ
?תושיגרל יכב רושק המל הבוגתב
רתוי תאז חסנל רשפא יא .זעןב ,ךלש הלמ לכ םע המיכסמ
בוט
זרפ יתסאל וביגה
 
 
12/6/00 18:18
ילוי :תאמ
?תושיגרל יכב רושק המל הבוגתב
."םיישנ" ויהי םירבגש הצור אל ינא .רמאמה תא יתבהא
אל םהש םירבד שיש וניבישו ,םיירבג ויהיש הצור ינא
תרמייתמ אל ינאש ומכ ,"םיישנ" םירבד .ןיבהל םילגוסמ
ינא ,תוארל יל ףייכ אל .לגרודכ תוארלב ףייכ המ ןיבהל
םירבד הארי יגוז ןבש הפצמ אל ינאו .והזו ,האור אל
רשפא .המ זא .ליבקמ ילא תא בעתמ אוה ,דיגנ) "םיישנ"
(תונוש תועד הנייהתש
תא הליעפמ תישיא ינא .יכבל עגונב דואמ קדוצ ןהכ זעובו
םע רבעב) תונמדזה לכב תועמד ליזהל האלפומה יתלוכי
,ח"וד יל תתל םיצורש םירטוש םע תומיעב םויהו ,םירבג
הזש תורמל ,הדומ ינא ,דבוע הז .'וכו ,הסנכה סמב וא
וא דחא לכ .ירסומ אל הזש יל ודיגת לאו ,ירמגל ףייוזמ
(םהל שיש המב שמתשהל םיכירצ תחא
ילויל וביגה
 
 
26/11/03 14:47
a :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
aaa
aל וביגה
 
 
10/6/00 0:48
הלאינד :תאמ
קחשמה תנבהב םירומח םייוקילל הבוגתב
וביל עשעשל ןפוא לכב .קדוצ חחרפה המכ דע החיכומ ףוסב ךתרעה
ןבומכ ילש , .ןמזה לע לבח ?הז םחול לש
הלאינדל וביגה
 
 
10/6/00 0:56
הרש :תאמ
קחשמה תנבהב םירומח םייוקילל הבוגתב
?דיגת
?קופד התא
הרשל וביגה
 
 
10/6/00 13:53
אקוני :תאמ
קחשמה תנבהב םירומח םייוקילל הבוגתב
!!אטרח הז ,דנרב אל הז ןוריונ !קדוצ אוה ,המל
אקוניל וביגה
 
 
13/6/00 20:37
דלפ ישוי :תאמ
קחשמה תנבהב םירומח םייוקילל הבוגתב
.הארנה יפכ הככ יל בוט .תרחא םירבד האור ינאש
?הקופד תא .קופד אל ינא
דלפ ישויל וביגה
 
 
27/6/00 23:48
Estee :תאמ
קחשמה תנבהב םירומח םייוקילל הבוגתב
ללגב...........הרעמל ךתוא ריזחהל......קופד התא ,הנ'אב
אל םהש וחיכויש דע םידושח תקזחב םירחאה לכ ךומכ םירבג
........טעובו יח ךומכ דחאש ןמואי אל.........ךומכ
Esteeל וביגה
 
10/6/00 0:37
הלאינד :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
הח....הח (השטינ) ."םחולה לש וביל תא עשעשל הדעונ השיאה"
רסחב הקול תוירותסימה הלאכש םיעושעש אלל אלה !קדוצ אוהש המכ
רשפאיש קיפסמ הובג ףר ביצי רשא" .הצור ינא שדחה רבגה תא יכ
יתבהא......... ואוו "הפוקז המוקב ויתחתמ רובעל
סקודרפה םע דדומתמש םזינימפה םויקל סיסבה אוה לזלזמה לזלזה ךא
. ישונאה
הלאינדל וביגה
 
 
11/6/00 16:15
חחרפ :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
:-)


...תנבה טלחהב תא ,ןכ
חחרפל וביגה
 
10/6/00 1:12
רהז :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
:ןייצל ינוצרב תודוקנ המכ
גציימ התא דבלב ךמצע תאש תשגדה יכ הדבועה תא ךירעמ ינא-1
קדוצ ךנה בורלש חינמ ינא םיקחשמה ןיינעב-2
ןיינועמ יניא !!!הבוט תוגהנתה לע הציצמ יתלביק אל םלועמ-3
.תאזכשב
-ידדהו) ילארגטניא קלחכ ךכב האור אלש ימ ,תינהנו הצור אלש ימ
סקסהמ (תודירי לע הלוח ינא
לוחכה"מ תוחפ אל בוט אוהו הזה טרסב יתייה רבכ) ,דרת אלש
(."לודגה
רבג תארקנש תאזככ היח שי ,הזכ רבד שי ."ישנה קלחה" םע יד-4
.תויבויח תונוכת ראשו שיגר
.תואיצמלו ונמצעל רשאמ ץוח םולכל םירבוחמ ונניא
,רגתא הזכ אל הז 'וכו הציצמ םויה לבקלש ןייצל ינוצרב םויסלו-5
לודגה רגתאה .עמשמ יתרת , וליבשב דובעל ךירצש הזכ אל יאדו
םג התיא ףייכו ןיינעמ ךל היהי תמאבש יהשימ אוצמל אוה רתוי
.האבה הלילצה תא ןיכהל ידכב קר אלו הציצמה ירחא


.לגרודכ קחשמ ןמזב הציצמ לבקל - הזכש רגתא חחרפ ךל ירהו
רהזל וביגה
 
 
10/6/00 1:23
הלאינד :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
לגרודכ ןמזב הציצמ לע ץילממש דחא אב וישכע....ונ
?םיסומינ םומינימ םע תוהיל ךירצ לזלזמ לזלז םגש בשוח ךניא
הלאינדל וביגה
 
 
10/6/00 1:35
רהז :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
רומוה שוח תצק יתריקי
.לכה הז דמחנ רמאמ לע תויניצ תנגפה טעמ התיה וז
רהזל וביגה
 
 
10/6/00 1:55
הלאינד :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
יתחגנ םא יל רצ
קחשמה תנבהב םייוקיל הארנכ
:-)
הלאינדל וביגה
 
 
10/6/00 2:08
רהז :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
.רדסב הז (-:(-: (-:
הזכ גוסמ הערפהל םיכסאש חוטב אלש הזמ ץוח
(-: קחשמ עצמאב
רהזל וביגה
 
 
10/6/00 2:09
רהז :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
ךויחב לכה לבא םינמיסה יל וכבתסהש רבתסמ
רהזל וביגה
 
 
11/6/00 21:45
דחאוו ףוסוי :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
הזיאל קשחה תא יל םתאבה ,תוציצמ לע םירוביד בורמ ,קאלאוו
.שא והשמ .הציצמ לע םח ינא הז המ וישכע .גנודראה לע םח הפ
ן מ ר ח ק ב ח ס
דחאוו ףוסויל וביגה
 
 
12/6/00 1:39
עגושמה תא וליצה :תאמ
ל הבוגתב
..חא ..חא ..חא
...יד לבאד פאק םע תחאמ הציצמ הזיא
עגושמה תא וליצהל וביגה
 
 
12/6/00 16:07
דחאוו ףוסוי :תאמ
ל הבוגתב
34 B וא יד לבאד בושח אל .הבוט הציצמ
דחאוו ףוסויל וביגה
 
 
12/6/00 16:10
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
ל הבוגתב
:תורחא םילמב .רשקה-יולת וניא הלועמ ילארוא ןימ
ןימה רביא לדוגש םשכ .דירומ וא הלעמ וניא הזחה לדוג
ותגוז תא גנעל רבגה לש ותלוכיל ללכ רושק וניא ירכזה
ונושלו ויפ תרזעב
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
12/6/00 17:03
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
.הזה ליבשל םג עגר ואוב זא ,בוט
רתויב הברה הדימב יולת ,רחא וא ילרוא ,ןיממ האנהה
הלא .יוריגבו תוררועב - המצע הקינכטהמ רתוי -
יוצמ אוה .םדאה לש רתויב חתופמה ןימה רבאב םיאצמנ
ינשלו פאק לבאד הז תא השעי דחאל .םיינזאה ןיב
...תפכא ימל .לעופה לש לבאד


.שי .ןכ .הז תא ול השוע הבאהש ימ םג שיו
חחרפל וביגה
 
 
12/6/00 18:23
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
ל הבוגתב
,חחרפ ,דיגת
,ינעי !?ןמרח תויהל ךל השוע לבאד ?יניצר התא
תא ףינמש ןושרג ןועמשו ךלמילא טיבש לש הריצעה
תתל תוצרל ךל המרג ,הפקיזה תא ךל האיבה עיבגה
והשממ ןמרחתמ דחא לכש ןוכנ הז ?ץוצמל יהשימל
לוכי ןטשק תוקונית לש לבאדש יתנמאה אל לבא ,רחא
קאיסידורפא תווהל


ץוצמל ןתונש הז
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
12/6/00 18:37
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
תניחבמ יפוי ךלה הז לבא .אל הזש יאדווב
.רשקההו דנואסה
.הז תא יל השעי המ ,שארמ עדוי אל ינא םעפ ףא
התייהש השאה .עתפומ תויהלו שחנל לוכי ינא
ויה התיא ילש ןימה יסחישו רתויב תכשומה
זא .שארמ "ילש םעט"ה התייה אל ,רתויב םיבוטה
.ךכ רחא ילש םעטה התייה איה .המ
!!!תמאב .הז תא יל השוע דימת הבהא ,ןכש המ
חחרפל וביגה
 
 
19/9/00 18:38
ירימ :תאמ
ל הבוגתב
וא הלעמ הזחה לדוג .ידידי רשק יולת לכה ןימב
רביא לדוגש םשכ רנטרפה לש ישיאה ומעט יפל דירומ
יכ דירומ רקיעב) דירומ וא הלעמ ןכ ירכיזה ןימה
רבגה לש ותולוכיב(...םירחא םירבדל תלוכי ול ןיא
גנעמש ימ הז לע םיבשוח םא יכ .ותגוז תב תא גנעל
X לעב רבג אלא מ"ס 5 תלעב ןושל אל הז התוא
...הז הככ לבא תרעטצמ .םירטמיטנס
ירימל וביגה
 
 
12/6/00 16:19
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
ירביא ויה םימודק םימיב" :בתכ לודגה דיורפ דנומגיז
וחמצ םתוהמ ךותמו ,םדאה ינב לש םתווקתו םתוואג ןימה
?םויהו ."םילא רופסניא לש תויומד (היצמילבוס) ןודיעב
.קוידב ןימ ירביא םתוא תא בבוס לכה ,יל הארנ ,ןיידע
ןימה ירצי" :יתומלא טוטיצ דועב ,ןואגה דיורפ ןיידעו
,הדרחה בצמ םע רתוי קזח יביטקא רטניא רשקב םינותנ
ונחנאשכ ,םויה םילוכי ונחנא םאה ."'ינא'ה ירצי רשאמ
?תונהל קרו הדרחהמ ררחתשהל ,ביירדה תא םיניבמ הרואכל
הארנכ ,'תוננב'ב תורחאו וז הבתכל תובוגתה ללש יפל
הדרחהו המשאה ישגר ,ןופצמה ירוסי ןיידע .אל ןיידעש
לש ורמאמ ופורפאו .ןדעה ןגל הבישה תא ונתיאמ םיענומ
רוזחל םיצור םירבגה םגו םישנה םג ,ןהכ "חחרפ" קילומש
שיו ,םדקתמ ליגב םג ,םיסנמש הלאכ שי .ןדע ןג ותואל
אלש ימל - הציצמה .ריעצ ליגב םג ,םירתוומש הלאכ
ךלשמ ןדע ןגל הזע הקושת התואל םוטפמיס קר איה - ןיבה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
17/11/00 18:12
המענ :תאמ
ל הבוגתב
לודג לווע השע אוה לבא ,ןואג היה ילוא דיורפ ,זעוב
.תוישנל
המצע תא תוצפל השיאה הסנמ וילע סוריסה ,"ןיפה תאנק"
לש הפיטעב ופטעש תוחנה דועו םאכ הדועיי שומימ תרזעב
לש תוא קינעה דיורפ .תואיצמו עבט ,תויביטקייבוא
.םישנ לש יתרבחה סוריסל דובכ
רביא לש ,דיחיה לש ,הרוצה לש דחא-ה" תבתוכ ייארגריא
תא אלממ ...הנוכנה תועמשמה לש ,יטרפה םשה לש ,ןימה
םייתש תוחפל לש עגמ ותוא תקולחו הדרפה ךות ,םוקמה
ןתינש ילבמ ,המצע םע עגמב השיאה תא רמושה ,(םייתפש)
תגציימש ןירותסימה ןאכמ .(ת)עגונש ימ תא דדובל היהי
רבד לכ רפסמל ,לכה רופסל תעבותה תוברתב השיאה
אל ףא תחא הניא איה .םיטרפל רבד לכ טורפל ,תודיחיב
םלועל ,התינימ ...תמלוה הרדגה לכ החוד איה .םייתש
תרמייתמש יפכ .הבורמ איה :ךכמ רתוי ףא ,הלופכ תוחפל
"...? םויכ םיטסקט םיבתכנש יפכ ? תויהל םויה תוברתה
.הז לע ובשחת
המענל וביגה
 
 
11/6/00 21:47
ןוטסקס ןא :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
!הריבה תא וילע םישל ,חוטשה שארה תא תחכשו
ןוטסקס ןאל וביגה
 
10/6/00 3:40
ןתיול_ףחוד :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
קילללללללללללללומש


הז תא יל סינכמ התאש קיפסמ אל !טרופס בהוא אל ינאש ךל יתרמא
?בשחמל הז תא יל סינכמ םג התא התיבה
ןאלמ יתקחצש הז ,אלו ?לכה לע רפכמ סקס פא-קיימש בשוח התא
,ךלש ישנה דצל ךלש תובייוחמהמ חורבל תוכז ךל ןתונ אל םיפלא'ת
ישנ דצ ךל יתנמזה דחוימב ינא
ליבשב (םישיטפ תוכתוחש םיניכס טס יתלביקו) תוינקה ץורעמ
ותוא ריאשמ תייה תוחפל ?תונתמ םיקרוז הככ ,התאו .הלאכ םימי
ומכ האלה ותוא ריבעהל םילוכי ונייה ,הפיטעה ךותב
.יברעה טרסה ינפל ישיש םוי לכ םילבקמ ונחנאש תוריינובנובה
.קחשל לכוא ינא םגש ליבשב (II)ןשייטסילפ ךל הנקא ינא


.הסוב איבת


><>
ןתיול_ףחודל וביגה
 
10/6/00 12:21
דליפמולבמ ,דחא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
ומצע םשב בתוכש אוהה לש ינדרוטה ינושלה טקפסאהמ ליחתנ ,ייקוא
הריאשמ אל טעמכש תוצרחנב הז תא השוע דועו ,םיבר ןושלב ומצע
והשמ ילוא תויהל ,תילולשהמ הנטק המיגד לכה ךסב ,ינומכ דחאל
ונל .יל .בושחש המ הז ראשה לכו ,ןשוש ןבא הז לבא .רחא הפיט
(?)


םירבגה לכ היפל ,תאזה היוגשה העיבקה .םישיגר םירבג שיש רורב
םיבתוכ המכ םג הארנכו) םישנה בורש הדבועהמ רקיעב תעבונ ,תונוז
ןיינעה .םישרגמב תורקבמ אל טושפ (םהנימל תונב ירתאב םירשכומ
לש ימינפה הנבמה אלא ,ללכב תויבקנ תויושי םע ונלש רשקה אל אוה
.ריבסא ינאו ,הלאה תויבקנה תויושיה


תושי איה ,רמולכ ץוצמל הכירצש תאזה ,תיסוכה ,השיאה ,איהה
רוזחמ ,רשקל ההימכ ומכ ,תויבקנ תויוהמ לולכממ תבכרומש תיבקנ
ולו ,תויהל הל תועירפמש תויכוניחו תויגולויב תויעב ראשו ץויבה
יקיקלחל ספתהל ילב ,וישכעבו הפב םייקתמש והשמ ,דחא עגרל קר
ומכ ,קמועל אל איה םישנ לש תיסיסבה הפיחדה .םייטנוולר אל דיתע
הז דלי ,חבושמ הז דבכ ,בוט הז לודג .חפנל אלא ,בושחל גוהנש
חווטב תוחפל ,וניבגל תויתיעבל ןתוא ךפוה טלחהב הזה רבדה .אלפנ
.יבגל תוחפל ,םייוסמ םיאליג


הדוגאש ,וזה האלפומה תיבקנה תושייה ,הצובקה הל תדמוע זאו
יחכונה ןויזה איה התפיאש לכו ,הליהתו דוה ידפאנ םירבג רחבממ
דוע שובכל ןויסינ ןאכ ןיא .הינשה הצובקה ,הלש ךרעה תווש לש
הבושח רתוי תויהל ןוצר ןאכ ןיא ,הינשה השיאה לש הייחב חטש
,תחטבומ רבכ הלש רבגה תבהא ובש םלועב תדקפתמ הצובקה .והשימ-ל
ךא איה ולש תונוצרה תא קפסל הלש ךרדה .תרחא וא וז המרב תוחפל
וזכ השיא ,הנהו .הלש תויטסיאוגא דואמה תופיאשה קופיס ךרד קרו
עיצי םעפ ףא האר טלש ימו ,המיא ידכ דע םישיגר תויהל ונל תמרוג
.וימימ תחפייתמ תושיגר האר אל ,יברד ירחא הכוב םלש


אוה רבגה אלו ןיינעה אוה קחשמה אלש ,ץלמנ רוציקב ,רמול הצור
בשויש ןטקה דליל ונלש ןיזה ןיב הזה ארונה רוביחה הז .האלחה
ינאש המ לכ הז ,הרקעו הקזח השיא .רופיסה תא קפודש שארב ןהל
.יל תנתונ לעופהש המ לכ הז ,שקבמ


.הנוז איה ?יבכמו !!!לבאד ונחקל
דליפמולבמ ,דחאל וביגה
 
 
10/6/00 12:51
ןתיול_ףחוד :תאמ
דהואכ יתנבהב םייוקילל הבוגתב
(תמחולה הכיסנה) הניזשכ לבא ,יבמבב יתיכב אל םג !םאאד
.יתשגרתה דואמ ןוירהל הסנכנ
ןתיול_ףחודל וביגה
 
 
10/6/00 14:22
דליפמולבמ ,דחא :תאמ
?שיגר אל ינא לגרודכ בהוא אל ינא םא זאל הבוגתב
המ ול שיו עיגה בכוכה ,וארת" תרמא אל המל ,ןווכתמ ינא
לכמ ,בוט ונ ?םולכל רושק אל הז םא וליפא ,"!!דיגהל
.יתלשחתה ייקיפוטפוא
דליפמולבמ ,דחאל וביגה
 
 
10/6/00 16:14
חחרפ :תאמ
דהואכ יתנבהב םייוקילל הבוגתב
דיחי ןיב רבעמה ..ןבאהמ תוחפ םע שאר ךירצ ,ןשוש ןבא ךירצ אל
.ןיבת םג ילוא ,בטיה ארקת .ירקמ וניא םיברל
לגרודכה הצובק תא המדמ התאש ןיבהל יתחלצה ץמאמ רחאל
רשע דחא הז םישנל ךתרדגה יפל רסחש המו .אלימ .ונ..השאל
.תוחפ אל .הייגרוא .הכותב וצוריש םיטלתא


תעקבהב תחאכ םיצרפתמש םידהואה יפלא ןיבש יתעדי דימת ,הארת
הלאכ םג שי ,טנרודואדב ירסח ראש תא םיקבחמו םיקשנמ ,לוגה
םיקפתסמ םה הנניא איהשכו .הרקעו הלודג תחא השא םישפחמש
.התא הזש יתעדי אל קר .םביבסמש להקה תא ףופיגב


תויאחכבה תוגיגחה לש תמצמוצמ הייסרו אוה שרגמב הרוקש המ
"םודיבידניא םופיצנירפ"ה ןהבש תוגיגח ןתוא ,המימי םימימ
.ונבש יסינוידה דוסיה ול ץרפתמ זאו ,םלענ (תוטרפתהה ןורקע)
תדלוה" השטינ תוחפל ךכ - םוקיה לש הבילה םע םידחאתמ ונחנאו
.הז תא האור היה "הקיזומה לש החור ךותמ הידגרטה


:רמול קר יל שי ךיבגל וליאו


.טושה תא חכשא אל ,דליפמולבל יל ךלאשכ האבה םעפב


:ןיינעל והשמ םגו
הפיא עדוי אל ינא .תונוז םירבגה לכ וליאכש וזכ העיבק ןיא
דוסיל רבוחמ "שדחה רבגה" היפלו תידנרט הרימא שי .התוא תאצמ
םדא לכל שי :יתרמא ינאו .קומעו שיגר אוה הז דוסיו ולש ישנה
ןשוש ןבא ךרוצל קר םא יל חלסתו) ונתיאמ קלחל םישיגר תודוסי
אטבל תונושמו תורחא םיכרד שי ,םירבג (םהיניב ךתוא לולכא אל
.הז תא םיריתסמ ףא םה םיתעלו הז תא
םא .םירחא ןבומכ שיו םישיגר םירבג שי :איה תיללכה הנעטה
אל הז "ולש תוישנל רבוחמו קומעו שיגר" התוא "קחשמ" והשימ
.ךפיהה וליפא הז בורלו הככ הזש רמוא
.התא לשמל .אל - אלש ימו .שיגר - שיגרש ימ
.םדאכ ולש תוהמל קר רושק הז לבא


ךויח וא הבוט הלימ תויהל לוכי הז .הצילמה םשל הז ,הציצמהו
תועיבצ וזש אוה ןיינעה .רבד לכ תויהל לוכי הז ,הפה תיוזב
יתעדלו ,טקרוק ילקיטילופ ןהש תורימא לע תנעשנה תודסחתהו
."ץוצר הנק תנעשמ" ןה בוטה הרקמב


= לקמ לע הירכוס ,תימלשוריב ,ונלצא .הציצמ לע והשמ דועו
.הציצמ


:-)
חחרפל וביגה
 
 
10/6/00 16:33
דליפמולבמ ,דחא :תאמ
דהואכ יתנבהב םייוקילל הבוגתב
.ששוגתהל ןוצר לכ יל ןיא הזה הזה ידמ ץרפתמה טקלטניאה םע


ןב םתס ןוינב יסויש יתבשח ינאו .בוט יל היהי הכש ,תויאחכב
.הנוז
דליפמולבמ ,דחאל וביגה
 
 
10/6/00 23:06
ימענ :תאמ
,ונ בוטל הבוגתב
קינקנ אי הדיצה אוב
?ןוינב יסויל תארק ךיא
ימענל וביגה
 
 
11/6/00 21:51
ןהכ זעוב :תאמ
,ונ בוטל הבוגתב
ןאהויה תויהל ךירצ היהש ימ .השק הבזכא אוה ןוינב יסוי
.רטע ןבור דוע ומכ הריירקה תא רומגל ךלוה ,ונלש ףיורק
דובכה יקחשמ לכ םע ,ןטק סרע לש תוילטנמ םע קנע ןורשכ
רסוח ,תילאטנמה השלוחה ,םינמאמה םע תומחלמה ,םישפוטמה
ידע םע הזה רגפמה ןמורה היה הז המו .יתימאה תונעוצקמה
.םיהולא ,ןקרב ידע ??ןקרב
ןתשה םהל הלועש םיריעצ לגרודכ ינקחשלש הארנ ,החילס
.םיהולא םוש ןיא ,שארב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
11/6/00 21:57
ימענ :תאמ
הבזכאה .ןוינב יסויל הבוגתב
ונ ונ
?ןוכנ לכה לע םיכסנש רשפא יא
רשק םוש ילב הככ םתס הזמ ץוחו
הנוז ןב אל אוה
והזו
ימענל וביגה
 
 
12/6/00 16:26
ןהכ זעוב :תאמ
הבזכאה .ןוינב יסויל הבוגתב
רתוי הברה הזו ,לכה לע םיכסהל ןתינ אל ,ןוכנ
לכ לש הרדשה דומע םה םיטקילפנוק .הככ ןיינעמ
םתס אוה .הנוז ןב אל אוה ןוינב יסויו .הבוט הלילע
לבחו ,שארל ול הלע ןתשהש ,םוצע ןורשכ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
12/6/00 21:09
ימענ :תאמ
לכה לע םיכסנ אלל הבוגתב
םמוקמל תעגה אלש םישנא טופשל דעב אל ינא תישיא
טעמיכ םעפ ףא הרוק אל הזו
יתומכש תינטפוש אל תיסרא
ימענל וביגה
 
 
28/6/00 12:05
TAL :תאמ
לכה לע םיכסנ אלל הבוגתב
,הלמענ יה
,ןוינב, ןטקה סרא/.ןואגהשכ הציצמ םע המ זא
?ררדכמ
TALל וביגה
 
 
10/6/00 17:04
דליפמולבמ ,דחא :תאמ
דהואכ יתנבהב םייוקילל הבוגתב
?יתרמאש המב תויטקרוק ילקיטילופ תאצמ תוחורה לכל הפיא
,הרזחב יתוא אונשל ךרוצ שיגרת לא .ךתוא אנוש ינאש ינמודמכ
.שיגרמ אל התאו ,טוידיא אל ינא


,דחא לכל וצצמת הרכשא ןתא !!!!!!!!!!!!!!!!!תונב םיהולא
?אה
דליפמולבמ ,דחאל וביגה
 
 
10/6/00 17:46
pixie :תאמ
,הלאש דועול הבוגתב
אל יתארקש תורוש המכ םכל טטצל הצור ינא ,יל השרוי םא
:ןמזמ
שולק רשק ןהל שי .תויתוברת תואצמה ןה תוישנו תוירבג"
הבש ךרדה לע םתעפשהש םיגשומ הלא תאז תורמלו ,עבטה יעדמל
הרבחב .המוצע איה םירחאה תאו ונמצע תא םיספות ונחנא
םישנא דואמ טעמ לבא ,יתימא רבג הז המ םיעדוי םלוכ ונלש
".ותוא רידגהל ולכוי
ידמל יארחא םדא אוה יתימא רבג" :הבושח הדוקנ דועו
לבא ,תוביסנלו םיכרצל םאתהב ומצע תוחוכב רדתסהל לגוסמה
ןיגפהל ךירצ אלש םדא :ןגרפמו בידנ ,םימח תויהל םג לגוסמ
"םירחא לע םויא וא הדחפה ידי לע ותוירבג תא
ונלוכל ,םדא ינב ונלוכ ...םיששוגתמה יתובר וחכשת לא
רתוי ויהת .ונלש ןימל רשק ילבמ תורחאו ולאכ תונוכת
תועד םירחאלש הדבועה תא ודבכתו ינשה יפלכ דחא םיינלבוס
...לבא ...ילילש רבד אוה חוכיוש תנעוט ינאש אלו .תונוש
.םכיניב חוכיוב םעטה תא ודבאת לא
pixieל וביגה
 
 
11/6/00 18:10
ימענ :תאמ
,הלאש דועול הבוגתב
ךל וצצמי תושותי קרו ןתי ימ
ימענל וביגה
 
 
12/6/00 18:30
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
,הלאש דועול הבוגתב
המ ,תוציצמ ול ינגרפת .הער תויהל המל ,ימענ ,המל
קרש ול לחאל המל ,םישק ץראב םייחה הככ םג .ןיינעה
התאש וליפא ,דליפמולבמ דחא ,ולה ?ול וצצמי תושותי
ינא ,ץוצמל ןתונש רבג רותב ,םיבעותמה םימודאה תא דהוא
ץוצמל ןתתש ךל לחאמ
ץוצמל ןתונש הז
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
12/6/00 19:00
ימענ :תאמ
,הלאש דועול הבוגתב
לבא לבא לבא
יסוי תא לליק אוה
ונ בוט
ול וצצמי תושותי םגו ןתי ימ
ימענל וביגה
 
 
10/6/00 23:20
הננ :תאמ
דהואכ יתנבהב םייוקילל הבוגתב
.הלחתהה קר וז לבאדו ,ךל תתל המ רתוי הברה שי לעופל יכ ,לבח
רוד רציל לכונ תוחפל הככ ילוא לבא ,ונימיב תורקע םישנ ןיא
!?םימודא םיבכוכ לש שדח
הננל וביגה
 
 
12/6/00 1:50
ימיש :תאמ
דהואכ יתנבהב םייוקילל הבוגתב
! ! !לגרודכ ל ב ו ס אל
.יליטנפניא קחשמ
יתלבס אל ,ןמזב ןמז קיפסמ היהש ינפל דוע ןמזמ שממ וליפא ינא
.תונבה םע תויהל יתפדעה דימלת דליכ זא רבכ ךכ םושמו לגרודכ
!!!םלתשה שממ הזש רבתסמ
:)
ימישל וביגה
 
 
12/6/00 18:35
דחאוו ףוסוי :תאמ
הבוט יל השעתל הבוגתב
SHIM ON
ירחא) םלועב רדהנ יכה רבדה הז לגרודכ .קתומ ,הפי רבד
(ןבומכ ,םישנ
דחאוו ףוסויל וביגה
 
 
13/6/00 19:17
ימיש :תאמ
הבוט יל השעתל הבוגתב
You know Me I all ways talk nice...
:)
ימישל וביגה
 
10/6/00 23:52
הצימש :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
,תכל תוקיחרמ תופיאש ןכא - הציצמו לגרודכ
.תודודר תונבה ונחנאש םירמואו
הצימשל וביגה
 
 
11/6/00 1:05
חחרפ :תאמ
לודג דחא טישלוב - קחשמהל הבוגתב
ואל .ללכב םיקחשמ יבגל הנעטה .אל שממ לבא .תנבה אלש יל רצ
.לגרודכ אקווד
אל הזש ,ןכל המדנ הז םא םג ,םיקחשמ ונחנא רשאכש תרמוא הנעטה
.ךכ אל הז זא .בושח
.ונחנא הככ יכ ?המל .קחשמ הזיא הנשמ אלו בושח דימת קחשמה
.רבדמ ינא המ לע ןיבי רבג לכ טעמכ
הביס אל וז ,הז םע המיכסמ אל וא ,הז תא הניבמ אל תאש הז
.ךל הרז תירבגה היווההש רמוא קר הז .דודר הזש בושחל
קחשמה תא בוהאל אלש ךתוכזו .דודר וניא - בגא - לגרודכ
.ללכב


םירבגה םע תרושקת תייעב ךל שי המל לשמל תאלפתמ תא םא זא
לוזלזב בושח םרובעבש המל תסחייתמ תאש ללגב הז ילוא ,ךלש
?הז לע תבשח .הזכש


הלא אקוודש .הכופה קוידב התייה הנעטה ןכבו .הציצמה יבגל
"םהלש ישנה דצל םירבוחמ"ו םישיגר ינעי ,התוא םיקחשמש
.לשמכ - הציצמה לכה ךסב םיניינועמ


ףיסוא הציצמה לע הזרפראפבו .ללכ הדודר הניא - בגא - הציצמו
:רמואו
.ךלש םירבגה םע תרושקת תייעב דוע וז ,הדודר ךלש הציצמה םא
םתוא רבחמ הז .קמועל .תוציצמ םיבהוא םה .םירבג הככ יכ ?המל
(םאאאאאאאאתס) .קומע ישנ דצל


.תונלבסב םעפה ,בוש יארק אנא :רוציקב
חחרפל וביגה
 
 
11/6/00 1:52
ימענ :תאמ
לודג דחא טישלוב - קחשמהל הבוגתב
בוט
המ לע בוט רתוי הניבמ םימעפ הברה ינאש דיגהל יתשייבתה
ימצע האור אל תורבדמ םישנה המ לע רשאמ םירבדמ םירבגה
לש ףוג םע השיא יצח רבג יצחכ ימצע האור ירבג דצל תרבוחמכ
והשמ יונישל חותינב ךרוצ םוש אלל השיא
השיאו רבג לכה תא שי ונלוכבש הנימאמ
תורבחתה לש ןייניע אל
הרכה אלא
תוחפל ילצא
ימענל וביגה
 
 
11/6/00 8:56
הייהת :תאמ
לודג דחא טישלוב - קחשמהל הבוגתב
העוט ינא םא יתוא ונקת
לגרודכב ןיינעתמ אלש רבג
רחא טרופס לכב וא
תורחת לש גוס םושב תוטיהלב הפוצ אל
ךויח וא הציצמ לבקל ידכ ףנחתמ אל
םירבד ןקתלו רמסמ ץוענל קר אל עדויו
לתחלו טבמאלו סבכלו לשבלו תוקנל םג אלא
???רבג אל אוה
הייהתל וביגה
 
 
11/6/00 9:43
חחרפ :תאמ
?רבג אלל הבוגתב
ידכ ,רמולכ .רבג %100 אוה ,יתנעטל .רבג אוהש יאדווב
תא םהילעש םיקוסיע םתואב קוסעל ידכ ,קחשמ בוהאל אל
בהוא בתוכה .ישנ דצ םושל רבוחמ תויהל ךרוצ ןיא תרבדמ
תוחורא םג אלא םידחוימ םיעוריאב קר אל תאז השועו לשבל
ןתדיל עגרמ ןהב יתלפיטו יתלתיח יתונב תא .תימוי-םוי
אלש הווקמ) םיקחשמ בהוא ינא תישיא (ןמיאמ תוחפ אל)
....םניא םיבוטה ירבחמ המכ לבא (ךייניעב רבדה לקיי
רבוחמ אל ינאש קר יתבשח .רבג אל ינאש םלועמ יתבשח אל
.ימצעל בטיה רבוחמ ינא .יכותבש תיטנטל השא םושל


ינאש רבד איה הפונח ,תנבה אל םא ןכבו ...הפונח יבגל
.גציימכ אלו יתייעבכ ותוא ספות


.םהלש הצקל רבעמ םירבדה תא תחקלש לבח
חחרפל וביגה
 
 
11/6/00 11:19
ימענ :תאמ
?רבג אלל הבוגתב
רבג חטב
?יתרמאש המל רשקתימ הז ךיא
ימענל וביגה
 
 
11/6/00 14:14
חחרפ :תאמ
?רבג אלל הבוגתב
ו .תרמאש המל רושק תויהל רומא היה אל הז ,ימענ בוט
"ררררררבג"ל הנווכה ןיא רבג%100


לשמל ןוטלפאל דוגינב - תישיא ינא :תרמא תאש המ יבגל
תקלחנ יתלב .ולש איהש תחא תושי שי דחא לכלש בשוח -
הלוכי וזה תוישיאה .(לופיטל ךלייש יואר זא ןכ םאו)
.טקלפב אלו םדאב רבודמ .תינוג-בר תויהל
ונל שיו תמייוסמ תוברתב ,םייוסמ ןפואב םילדג ונחנא
,וזה תבורעתה .תוקרי ינימ דועו םינגו םינומרוה םג
םילקאה םע דחי ,(תיב) ימוקמה לודיגה תיב לש
םיביכרמה םע תיללכה היפרגואיגהו ,(ריע/הנוכש)
תא םירצוי ךילהת לש ופוסב םייטנגהו םייזיפה
.לאודיבידניאה
טרפכ שחו ינטרפ ןפואב בשוח םלועל - לאודיבידניאה
,הקיזומ םע עגמב ומכ - םימייוסמ םיעוריא טעמל)
םלוכל ףתושמ והשמ שי הז םע דחי (ןימ ,לגרודכ ,הריש
.דירפמהמ לודג רתוי אוהש
ןהש - תונוכת םיסחיימ ונחנא הזה ףתושמה והשמל
.טרפה לע הרימא אל שוריפב
הקמועש הכירבב עבט והשימש הרימאה תא םיריכמ םלוכ
.מ"ס 15 אוה עצוממה


.ךפיהה םירחאו ונימ ינב םע רקיעב בוט שח ונתיאמ קלח
לוכיו .ונלש תוישיאה ךותב םינוש םיביטומ ונל שי
רשאמ רתוי םירבג םיבר םירקמב הניבמ תאש תויהל טלחהב
קלח םושל תרבוחמ אל תא .השא %100 תא ןיידע .םישנ
.ךבש ירבג
תוירבג לש תונוכת תומייוסמ תוישעל ךיישל ןויסינ שי
.תוישנ וא
ןפואב םידבועו םיילנומרוה םייטנג םהש םירבד שי זא
תימיכ תוברעתה וא היצטומ וא תיטנג הסדנה אלל - עובק
ךכ גהנתהל וכישמי םה תינוציח
תוברתהו הביבסה ידי לע רקיעב תובצועמש תונוכת שי
.ונילע םירבועש היצזילאיצוסה יכילהתו החפשמהו
עינמ המ םגו וגהנתי םירבג ךיא עדוי דימת טעמכ ינא
םישנ ךיא שחנל חילצמ בורל ינא .ךכ גהנתהל םתוא
ינא .ךכ גהנתהל ןתוא עינמ המ ןיבהל השקתמו וגהנתי
גהנתמ יתייה ינא םגו תרחא םיגהנתמ ויה םירבגש עדוי
.תרחא


םיביכרמ ןומה ןיב סחי ןימ הזיא איהש וזה תבורעתה זא
םיגולויצוס הברה סנרפת ,עבצא םהילע םישל השקש
.םיגולוכיספו


:תוטשפב רמול יתנווכתה ינא


רבג אוה רבג
השא איה השא
.דבלב ומצעל רבוחמ דחא לכו


דצל תורבוחמה תונוכת"כ םירבגל תוסחוימה תונוכתה
תכלל םא הרומח תיטסיסקס הנעט איה יניעב "םהלש ישנה
.האלה הז םע


רתוי אוהש חינמ ינא - םיקחשמב םירבג לש ןיינעהו
דיגהל המ ןיא ןורטסוטטל ענכושמ אל לבא יתוברת
.ןיינעה תא יתרקח אל .ןיינעב


."םירבגה תרובח"ב חונ שוחל יתישקתה םלועמו זאמ
המכ דועלו רוביצב תיארפה הרישל ףתוש יתייה אל
תא םישוע קר םה םא יתהמת וליפאו הלאה תויוגהנתההמ
אל ינא םויה דע .םינהנ תמאב םהש וא הככ םלוכ יכ הז
םגו ושעי םה המו םהילע רבוע המ עדוי ינא לבא .עדוי
.םתוא עינמ המ
.םישנ םע תורבח יסחי חתפל חונ יל היה דימת
בשוח ינאש בטיה תוהזל עדוי ינא הלא םירבד ינש תורמל
.םינוש םימרוגמ ענומ םישנמ ןיטולחל הנוש ןפואב
.הנוש בצמה - םתיא יל השקש - םירבג לומ תאז תמועל
םתוא םיעינמש םירבדה דגנכ םחלהל ךירצ ינא םיתיעל
...יתוא םגו


גיצהלו טסינבוש ומכ תויחל הז לק יכה .יל ינימאה
.ליעגמ הזו טושפ הז ,לק הז .תיטסינימפ הדנ'גא


וניניב היהתש ןכתיו השא %100 תאו רבג %100 ינא זא
לש לארשיב םישנמ םינוש םירבג ןיידע .תנייוצמ תרושקת
סחיב םינוש םה רתיה ןיבש בשוח ינאו 2000 תנש
."קחשמ"ל
.םיפסונ םיאשונ גיצהל דיתעעב חמשאו
חחרפל וביגה
 
 
11/6/00 15:15
ימענ :תאמ
?רבג אלל הבוגתב
תאז לכבו
ילש תישגיר הבוגת
השיגרמ ינא הככ
ףוגב השיא זוחא האמ חטב
תוישיאה ייבגל ללכב החוטב אל
שפנה ייבגל תענכושמו
לכהמ יב שיש
םיכפהה לכ
ימענל וביגה
 
 
11/6/00 21:26
דחאוו ףוסוי :תאמ
לודג דחא טישלוב - קחשמהל הבוגתב
םע םירוציל םירתא שי .התא ,יניצר חומ ןייז התא ,הנאיוב
,ונתוא עגשמ התא המל .סולפ 200 ,ךלש ומכ ויק ייא
םימדקתמה יס יפה יבשחמ ,סוחכב תוגיגח לכ םע ,םינמרחה
לגרודכ םע שוחב לכה ,השטינ לש ותרות תיצמתו
לגרודכ בהוא ינא םג ,חחרפ ?יצחו לקשב תויצזיגולוכיספו
םגו טקרוק ילקיטילופ אנוש ינא םגו תוציצמ בהוא ינא םגו
תוחנ שיגרהל יל םרוג התא לבא ,ימצע םשב רבדמ ינא
דיגהל קיספת ! זיינורטפ טנוד ,ןאמ .תילאוטקלטניא
ילוא ,םעפ דוע יארקת"ו "תנבה ןכ"ו "תנבה אל" םיישנאל
.ירבג וא ישנל רשק םוש ילב ,ליעגמ הז ."יניבת


,הבחרה ךתלכשהו תילכשה ךתלוכימ םשרתמ תמאב ינאו .ב .נ
.ינצחשה ךייפואמ אל לבא
דחאוו ףוסוי
דחאוו ףוסויל וביגה
 
 
11/6/00 21:38
ימענ :תאמ
ל הבוגתב
?ילא רבדמ התא
?ףוסוי
יתבתכ ינאש המל הבוגתב אב הז המל יתנבה אל יכ
ימענל וביגה
 
 
12/6/00 18:33
דחאוו ףוסוי :תאמ
ל הבוגתב
חחרפה ,ןצחשה ןואגל יתנווכתה .תועטב .ימענ ,החילס
םה הפיא םהל ריבסמו םינויצ םלוכל קלחמש ,רמאמה רבחמ
.רפתשהל םיכירצ םה הפיאו ,וניבה אל םה הפיאו ,וניבה
דחאוו ףוסויל וביגה
 
 
11/6/00 21:57
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
והשמ שיש הארנכ לבא ,ייפוא לע בשוח התא הככש יל רצ
ינא ךכ לע .הזה םשורה תא ךלצא רצי ץבוקמבש ,יירבדב
.לצנתמ
ינשב יל ןיא יכ ,יצחו לקשב תויציגולוכספב קסוע ינא
.יאוולה .אלש תמאב ,200 ויק ייא םג יל ןיאו םילקש
.ךכמ הנהנ ינא .אטח אל הז ,השטינ לע רבדל רתומ ,ןכ
תמאב רשפא רמאמל דחא םוקמב הבוגת ןיב לבלבמ התאשכ
.ךכ אל הזש יל המדנ .לישבת שוחבל


אלא רמאמה תא קר אל , אורקל תחרטש חמש ןפוא לכב ינא
.תובוגתהמ קלח םג


.יתבתכ ךכ םשל
חחרפל וביגה
 
 
12/6/00 22:31
הלאינד :תאמ
ל הבוגתב
?תותיחנ יישגר ןאכ חתפמ והשימ תמאב ונ...........
ךרשא .ךנזואל הבירע ,דבלב הציצמ הלימה םא
הלאינדל וביגה
 
 
12/6/00 22:33
הלאינד :תאמ
ל הבוגתב
,בגא
תינצחשה ינא וז
הלאינדל וביגה
 
 
11/6/00 9:13
ה'גנג :תאמ
לודג דחא טישלוב - קחשמהל הבוגתב
.תמאב ,ונ
םדא ינב .םיקחשמ םלוכ .ןוכנ אל שממ ?םיקחשמ םירבג קר
לומ תבשל תולוכיש םישנ הריכמ ינא .ונלש עבטב הז .םיקחשמ
םימי ךשמב רפס אורקל תולגוסמ ,תועש הנומש בשחמב טסווק
תופצל ,(אלפנ יתבשחמ קחשמ - קחשמ לש גוס הז םג ,ןכ)
בבוסה םלועה ןמ קתנתהלו תוקידאב (!לגרודכ !ןכ) לאידנומב
םירבג הריכמ ינאו .ןתוא קתרמש קחשמל רסמתהל ידכ םתוא
תא ןיבהל תלוכי ילב תרבג התואב האילפב טיבהל ואוביש
,לדבהה .םידדצה ינשל לעופ הז זא .תאזה תילאטוטה תורסמתהה
גואדל ידכ קחשל קיספהל םישנל םרוגש ךוניחב ןומט ,יתעדל
בשחיהל ,קדצב ,היושעש הרתי בל תמושת) ןדילש רבגל
תוכיא ןמז תושידקמ ןהשכ המשא תושגר שי םישנל .(תויקינדונל
רוחבהש לע םישנה דצמ אטובמ אל סעכ הפ שי ילואו .ןמצעל
,המ ....יכ....יכ...יכ תולוכי אל ןהו הנהנו קחשמ ןהלש
?ךמצעב יזכרתתו יבשת
!וישכע .םשגה תורעיב ןודל ןמזה הז וישכע' לש תוניצס
.ןויסינמ .םירבגמ םג עיגהל תולוכי '!קחשמה עצמאב
ה'גנגל וביגה
 
 
11/6/00 9:48
חחרפ :תאמ
לודג דחא טישלוב - קחשמהל הבוגתב
םייוסמ ןייפאמ שי הז םע דחי .ישונא השעמ אוה קחשמה
(אדירג תיטסיטטס תוגלפתה) הנוש אוהש קחשמל תוסחייתהב
אוה לבא ,הפורצ האנה תויהל לוכי רפס .םישנל םירבג ןיב
.אל .קחשמ וניא
אל הזו קחשל תובהוא ןניא וא תוקחשמ ןניא םישנש אל הז
.המה קחשמ יבהוא םירבגה לכש


ללכ ךרדב ללכה ןמ םיאצויה .םירבדה ינפ םה ךכ ,בורל
.ךפיהל אלו ללכה לע ודיעה


.םיקחשמל הרושקש ,םירבג לש תמייוסמ דאמ תוסחייתה שי
תשגפש הדבועהו .תיתוהמ הנוש בורלש תוסחייתה וזש יל המדנ
קר קחשמ עצמאב םשג תורעי לע ךתיא חחושל וצרש םירבג
וא יטנג אל הזש .ךפיהל םג תורקל לוכי הזש אמגוד הווהמ
.ילנומרוה
חחרפל וביגה
 
 
11/6/00 10:28
ה'גנג :תאמ
לודג דחא טישלוב - קחשמהל הבוגתב
,רקי חחרפ
.ןווכתמ התא תיטסיטטס תוגלפתה וזיאל טרפ אנא
וא תיטנג הניא קחשמל תאזה תמיוסמה תוסחיתהה םא
תואר תדוקנמ בותכל םעטה המ זא ,הזה רשקהב תילנומרוה
?תישונא תואר תדוקנמ טושפ בותכל אל המל ?תירבג


איה ךיא .'תיתוהמ הנוש בורלש' תוסחייתה שיש ןעוט התא
קיודמה לדבהה המ ךירבדמ ןיבהל יתחלצה אל ?הנוש
.תישנה וזמ קחשמל תירבגה תוסחייתהב
הנראשית וניתועד קחשמכ-רפסה ןיינעבש החינמ ינא
איה רפס תאירקש תבשוחש הדיחיה אל ינא לבא ,תוקולח
רובס 'תראב דנלור םגש יל המדנ) דואמ תיביטקא תוליעפ
אל םא קחשמ רידגהל רשפא ךיאו .הנהמ םג יניעבו - (ךכ
?ךכ
.אורקל חמשא - קחשמ רידגהל הנוש ךרד ךל שי םא
ה'גנגל וביגה
 
 
11/6/00 14:27
חחרפ :תאמ
לודג דחא טישלוב - קחשמהל הבוגתב
.יתריקי ה'גנג
.הליחת םירפסה יבגל
םיללכה לכ תא תתל השק .קחשמ אוה יביטקא השעמ לכ אל
אל ןיידע םיקחשמה תרותל החמומ םוש .קחשמ אוה המל
םיללכ לש הרדס שפחנש לככ .הבוט קיפסמ הרדגה םע אצי
תולובג ךותל םיסנכנ םניאש םירבד ואצמי דימת
.קחשמכ והוזיו עבקנש ןוירטירקה
- קחשמ םיאורשכ :הטושפ יד איה קחשמ יבגל תמאה
.קחשמ הזש םיעדוי
(םבור - ם-ל-ו-כ אל)
לכוי לבא קחשמ אל הז רפס אורקלש רמאי םדא לכ טעמכ
.רפס תאירק םג וב שיש קחשמ ותעדב תולעהל
?המ זא ,ונ .תיביטקא תוליעפ איה רפס
איה תאז לכבו תיביטקא תוליעפ איה ןזוה תא דרגל םג
,ליעל יתבתכש ומכו .רפס תאירק הניא וליפאו קחשמ אל
דורג לולכיש קחשמ לע בושחל ןתינ ,ןאכ םג ןוכנ
.ןזואב
?ןאכ ונתעדב םיקולח אל ונחנא ילוא זא


ילב ןועטל יתעדל היהי ןתינ לבא הקיטסיטטס יתכרע אל
.%15 תמועל %85 לע דומעי סחיהש ידמ בחר האיגש חווט
תוסחייתהה תלאשב רקיעב אלא קחשמב םיפתתשמה ןיב אלו
.ונימי לש תילארשיה הרבחב תוחפל .קחשמל


הז ןיא "וטנ" ילנומרוה וא יטנג וניא אוה רבדש הז
םינומרוהב ןרוקמש תויטס שי .הנוש וניא ןכלש רמוא
אלא יכרע גשומ הניא הייטס .תויטסיטטס ןהש תטיטס שיו
.ונלש ןוידה ךרוצל - יתומכ


םש ינייעתש שקבמ ינא ,ימענל יתבושתב הלעמל יתבחרה
הז לע יתבתכשכ ,'כו םינומרוהה תלאשל הרושקש הבוגתב
..ךלש הלאשה לע םג יתבשח ,םש


.ךלש תיניינעה תוסחייתההמ הנהנ אקווד ינא


קילומש
חחרפל וביגה
 
 
11/6/00 17:55
עלס הימ :תאמ
תורחא תויטסו הקיטסיטטס ,םירפסל הבוגתב
אוה ,דחאכ ןבצעמהו םסקה אלמ "ירבג"ה והשמהמ קלח
אל ינא ,םירבדמ אל םהש הזו םהלש תויקובהו תויצעה
ישנה דצה יבגל תוחיש ולהניש םירבג הברה הריכמ
וא תיסכודותרואה תודהיה יארב אל וא ןכ - םהלש
ונל דמחנ הזש ןוכנ .ךכש בוטו .תינרתולה היסנכה
יומידכ ולו ישנ דצ ןכ ןכ) ישנה דצה תא תולגל
ופרטצת אלש קר ,םשה רומשי לבא , םירבגב ( והשמל
ישנ טעמ השעמ איה אשונה לע הביתכה םצע .הזה חישל
.השיא וווווב .ונממ תדחפ יכהש רבדה הנהו ? אל
עלס הימל וביגה
 
 
11/6/00 19:59
חחרפ :תאמ
תורחא תויטסו הקיטסיטטס ,םירפסל הבוגתב
(-:... ה'לאמא


...רבדלה םע הזה ןיינעה .ונ
חחרפל וביגה
 
 
12/6/00 0:13
עלס הימ :תאמ
תורחא תויטסו הקיטסיטטס ,םירפסל הבוגתב
םירמואש שיו הל'אמא םירמואש שיש בל תמש
הזה ןיינעב דיורפ תא ברעל יאדכ ילוא ? הל'אבא
םנמא ונחנא .הזה רבדלה םעפ דוע ןכא ?
לבא םעפב םעפ ידמ םכתונקתש לע תוננולתמ
.(ישיא רבד םוש) וקתשתש ףידעש המדנ םימעפל
שי םאו ,דיגהל המ םכל ןיא טושפש המדנ םימעפל
וניניעב) ןוכנה רבדה אל םעפ ףא הז םכל
תזופב םירדהתמה תא שי הזמ ץוח .(ןבומכ
ופיזו םיפיז םע תורודמ קילדמ ,ןמ ורובלרמה
הירגיסה תציצמ ךות ויניע םצמצמש ,הלכתמ יתלב
דואמ והשמ ול שיש יבשחתש ,קתושו ךב טיבמ ,ולש
באז אוה יכ לואשל יזיעת אלש לבא ,דיגהל בושח
ה ולש טרס הזיאב הניכ ןלא ידווש המ .הזכ דדוב
יל השרוי םא ,קלא . strong silent type -
.ףיסוהל
עלס הימל וביגה
 
 
12/6/00 0:33
חחרפ :תאמ
תורחא תויטסו הקיטסיטטס ,םירפסל הבוגתב
.ןייצל בייח .דייורפ םע ןיינעה תא יתקדב אל
רתוי הייעב שיש לבא שח ינא ,הז םע דחי
,םתא שי :רמולכ .הזה םיברה ןיינע .הבושח
,רמול המ םכל ןיא וא שי ,םכלש הקיתשה
.תמצמוצמ דאמ תחא תיוות יפ לע גוית רקיעבו
!?תרתוימ תוחפל וזה הללכההש תבשוח אל תא
יסנו הלאה תורימאה לכ תא יחק ,תמאב ,ונ
תא ףילחהל יסנ .הבקנ ןושלל ןתוא ךופהל
אלש המ ,םיברע ,םישוכ ,םידוהיב םירבגה
?ךל עמשי הז ךיא .היהי
וז .תכשמתמו השק היילפאמ ןיידעו ולבס םישנ
.םזיסקסל הקדצה אל
רחא םוקממ עבונ ךלש םזיסקסה ,הז םע דחי
הנוש אל .חלסנ רתוי אוה ןכל ,םזינבושה רשאמ
.חלסנ -
יתייה יניינע אלו יניצ תויהל הצור יתייה םא
...תבבותסמ תא ימ םע בטיה יקדב ,ספוא :רמוא
.טילד זא .ןיינעל אטחי הזש בשוח ינא לבא
םירבד רתוי םימכחל .רמול המ םירבגל שי ,ןכ
םג הרוק ךכ .םאתהב תוחפ םימכחלו רתוי םימכח
.םישנ לצא
החיש תרגסמב רמול לע ירה תרבדמ תא לבא
.ןוכנה רבדה הזש ,החינמ םג תא .םיסחי תודוא
שיש בשוח ךלש רנטרפה ילואש ךכ לע תבשח
?תורחא םיכרד


רתוי תנכוסמ םיסחי לש תינבתש םעפ אל יתדמל
הייהת ךלש םיסחילש הצור תא .םהבש תויעבהמ
ימ לכב תבלוע תא ךכ אל הזשכו תמייוסמ תינבת
.רכז אוהש
.הללאי ?בוט ךל השוע הז םא
חחרפל וביגה
 
 
13/6/00 15:06
עלס הימ :תאמ
תורחא תויטסו הקיטסיטטס ,םירפסל הבוגתב
תא תחקל יסופיט המכ .תבלענש תרעטצמ ארונ
ירבדמ קיסמ התא םא לבא ,ישיאה םוקמל לכה
קיסהל ילע םאה ,היחיש ילש רנטרפה לעו ילע
שיגר התוא קחשמ הציצמ ליבשב התאש ךירבדמ
קר תאזכ ןיימדל הזיעמ יתיה אל ? ךתגוז םע
הזמ ץוח .ךכ לכ ינשדח טספינמ תבתכש ללגב
ורבדת אלש ףידע תמאב .תנבה אלש איה תמאה
אל הז .םישיגר ויהתו םכלש ישנה דצה לע
.ץוצמל הריכמ ינאש תונבה בורל םורגי
.אוה ךופהנ
עלס הימל וביגה
 
 
13/6/00 16:12
ה'גנג :תאמ
תורחא תויטסו הקיטסיטטס ,םירפסל הבוגתב
.תמזגה תמאב םעפה ,חחרפ
?תוללכה לע עלס הימל ףיטהל זיעמ התא ךיא
בותכ םג ףסונבו ןהב יוור ךלש רמאמה
.דחוימב ההומת תיטסיניבוש תואשנתהב
:השקבב ?תואמגוד
- "לגרודכ םע איה ןכלש היעבהש אל הזו"
ונחנא .ונל הלג ?תמאב היעבה המ זא ,ונ
.תעדל תותמ
- "םיציבב ונל תוקחשמ ןתאשכ ומכ אל הז"
.ונתוא קיסעמש דיחיה קחשמה הזש קפס ןיא
הבושח ייהת תא םג קחשמה תא םייסנשכ"
גיאדמה ובצמ לעו אבה קסידה לע טקשב רבדנו
?הפ גישהל תיסינ קוידב המ - "םשגה רעי לש
?תודסחתמ שפנ תופיכ םישנ תגצה


תויהל ךירצ אל תובוגת גישהל ידכ
.לוז רוטקובורפ
ה'גנגל וביגה
 
 
16/6/00 0:17
חחרפ :תאמ
תורחא תויטסו הקיטסיטטס ,םירפסל הבוגתב
ה'גנג לשו הימ לש רקיעב , תובגתהמ המכ
אל ילש רמאמהש ,דאמ ןכתיש יל וריהבה
ןכל .ןבויש יל בושח היהש יפכ ,ןבוה
ליימיאב יתרבעהש הבוגת ,הפ םסרפל ,יתטלחה
,רוא טעמ ךופשי הזש הווקמ ינא .עלס הימל
:תונלבסה לע הדות .םיללצ יתרתוהש תומוקמב


,םולש הימ


.אל שממ .יתבלענ אלש רמול הצור ינא תישאר
.ישיא םוקמל הז תא יתחקל אל םג
,רמאמה תא יתבתכ המל ךל ריבסהל הסנא ילוא
- גשוה אל הזש הארנכו) גישהל יתיצר המ
ילש סחיה אוה המו (ךלש תובוגתה הדבוע
.יתבתכש םירבדל


.יתבתכ ינאש המ תא תנבה אל תאש ששוח ינא
םג - תיטנגיליטניא תארוק תאש ןוויכמו
יפ לע תוחפל - ייתועד לע הקולח תא םא
סופספהש הארנכ ,םירחא תומוקמב ךייתובוגת
..ילצא אוה


םג ,תיללכ ,יתוא םיממוקמש םירבדה דחא
שי .תוללכהל הסינכה אוה םישנ םירבג יסחיב
םירבג .םוקמ לכב תעמשנש ,םישנ לש הרימא
םיינולמג ,הלאכ םייצע ,םימותס ,םילבמט םה
'וכו
הרימא םע דחי דיב די תכלוה וזה הרימאה
'וכו תושימג ,תוחיתפ ,תושיגר ,קמוע היפלו
.םישנ ןייפאמש המ ןה


,םיליכשמ בורל ,םירבג שי ,הלא תורימא דצל
תומוקמב םיבבותסמ בורל ,"םילרביל" בורל
.הז םע םיכלוהש ,םינוכנה
םה ,םישיגר םה יכ הז םע םיכלוה אל םה
ילקיטילופ ךכ לכ הז יכ הז םע םיכלוה
טקרוק
.הז םע תכלל
,ם-י ר"תיב תא דוהאל IN ךכ לכ הזש ומכ
העונצ איה ס"שש רמולו דדח תירש תא בוהאל
.ונבלל הבורקו האלפנ
תוכזל םיווקמו הלאה םירבגה תאז םישוע םה
הענכהב םילבקמו "םימדקתמ"כ הרכהב
ישנה דצל םירבוחמ םה" :הרימאה תא הבהאבו
"םהלש


.םניאש םיברו םישיגר םירבג שיש בשוח ינא
םיעמוד תמאבש םירבג שיש בשוח ינא
הזש בשוח אל ינא .םניאש םיברו םיטרסב
רושק הזש ענכושמ ינא .ישנ דצ םושל רושק
תוברתל םיפושח םתויהלו םישיגר םתויהל
.לשמל ,הנש 20 ינפל רשאמ תרחא


רושקש והשמ איה ונלש תיתרבחה תוגהנתהה
םייגולויב-םייטנג םימרוג הברהל
המ אוה הזה לכה ךסהו .םייתליהק-םייתוברתו
.ונחנאש


ינא ,גוס לכמ תונעזג בעתמ ינא
אל ינא יכ טסינימפ אל ינא .טסינויוויש
.השיא
הרוצ לכב ,רבעב לעופב יתמחלו םחלנ ינא
ידכ ריחמה תא םלשל ןכומ ינא .הילפא לש
.הילפאמ הנהא אלש ידכו הלפמ היהא אלש
,תיבסל-ומוהה הליהקל עייסל תנמ לע יתלעפ
יתעייס .גויתמו הפישחמ ששח אלל ,תובדנתהב
אל ילש גוסהמ עוצקמ שיא ףאש םוחתב םהל
.תובדנתהב אל יאדווב ,ןכומ היה


הדבועהש לבקל ןכומ אל ינא ,רחאה דצהמ
דצל הריתמ הילפא תמייקתמו המייקתהש
ימל יובאו יאו .לכה רמולו תושעל הלפומה
.םהל ריעיש


.תיחרזמ הקיזומ דגנ רבדל רוסא
.לגנמ לש תוברת דגנ רבדל רוסא
.לארשי תנידמ תא ונבש ימ דעב רבדל רוסא
.ישנ םזיסקס דגנ רבדל רוסא
לש רוביצב תוערפתה לע והשמ רמול רוסא
.םיאומוה
.רוסא .רוסא .רוסא


םיבהוא אל םהש רמול םיזיעמ אל םיאקיטילופ
ףא ןזח ימענו ,לשמכ ןלוג ליא תא
הקיזומה וזש הריבסהו תושעל הלידגה
זוטנעב חותפל דימ הל תמרוגו הילע תפדעומה
.ירוביצ
ןיב םילדבה שי .וארת .רמול יתיצר ינא זא
- תובר תוביסמ םיעבונש םישנו םירבג
הנבהו תרושקת רסוח שי .תויתוברת רקיעב
.םינימה ןיב
םישיגר) םירבגה לכ טעמכ - םירבג רובעב
.דחוימ דמעמ קחשמל שי (םישיגר םניאשו
ןיבהלמ תולשכנ םישנו .(לשמכ היה לגרודכה)
ינאו "תויתודלי" הז תא תונכמו הז תא
.םירבג הככ - תויתודלי אל וז ,רמוא
(בורל)
דיחיה רבדה תמאב אוה קחשמה ,קחשמ תעב
םשג תורעי ונייח ראשב םא םג ונל בושחש
ןתאש אל) ונתחונמ תא םידירטמ תמאב
םשגה תורעיב יתשמתשה (ונחנא ,םהמ תודרטומ
ידכ
שיגרל "בשחנ" ןכאש רבגב רבודמש ריהבהל
יפי"ל תורושקה תונוכת ןתואמ ול שיו
."שפנה


םא םגש המדנ תובר םיתעל ,תובר םישנל
בשחתהל תוכירצ ןהש וא ,ךרע לעב קחשמה
בושח ךכ לכ הז המש ירה ,ןהלש רנטרפב
תא תוחדל רשפא יא המל .וישכע אקווד
.קחשמה
דועו .שדח קחשמ כ"חא ליחתהל רשפא יא המל
.הז ןיממ ,תואמגוד
הכירצ םישנלש דנרטהמ תועפשומש םישנל
הייטנ שי IN ןה זאו לגרודכב הרימא תויהל
םירבג) קחשמה תא בהואש ימלש םירבד רמול
דוהאלב תועמשמ שי .יטתפ עמשנ הז (לשמל
ללכב הזו ,הצובקה התוא תא אקוודו הצובק
ןיא .אל וא בוט תקחשמ איה םא הנשמ אל
.יללכ ןפואב לגרודכ דוהאל
.אבה עובשב וחצני ,ארונ אל :הזכ רבד ןיא
קר .ארונ דימת אוה ומויק תעב דספה
עובשה לש דספהה ,אבה קחשמה תעב אבה עובשב
קחשמ שי יכ - בושח היהי אל רבכ םדוקה
.שדח


ךרע תלעב הניא קחשמב תופתתשהה ,םלועל
ןיא שארמ םא םג חצנל ידכ םיקחשמ .קיפסמ
רתוי בוט ןקחשל םג - םידיספמשכו .יוכיס
.םיסאבתמ - רתוי הבוט הצובקל וא
אל הז רמול "םיציבב תוקחשמ"ב יתשמתשה
הזשכ ןאכו .ההזה הלימב שומישה תורמל קחשמ
םיחצנמ ןיא אקווד ןאכ ,קחשמ אלו םייחה
.ןיינעה לכ איה תופתתשהה םצע ,םידיספמו


הז תא בהוא ינא יכ לשבמ ישיא ןפואב ינא
התואב תוחפל ןתדיל עגרמ יתונבב יתלפיט
.ןמיא לש המר
הכאלמכ התוא גייתמ ינאש תיבב הכאלמ ןיא
.םישנ לש
ןהילא רושק יתייהש הדובעה תומוקמ לכב
.םישנ יבגל תנקתמ הילפא יתלעפה
,ףסכ ףא יל הלעש ,יתמזוימ ןייפמק יתלבוה
.הקיטילופב דדומתהל םישנ דדועל דעונש


ןוויכמ .יתנבוה אלש ששוח ינא ,רוציקב
.יתמשא הארנכ וז זא ,בתוכה יתייה ינאש


.םירבדה רקיע לע ךל הנוע הזש הווקמ


תונלבסה לע הדות


קילומש
חחרפל וביגה
 
 
4/7/00 15:05
DORIS :תאמ
יתובר תורהבה ,תורהבהל הבוגתב
,קילומש
!!!לודג התא
!!!ךגוסמ םיטעמ ךכ לכ שיש לבח
םירחא ואובי ילואו ,ךכרדב ךישמת
.הנהנ ונחנאו ,ךיתובקעב
.ךל הדות ,הדות
DORISל וביגה
 
 
12/6/00 0:37
חחרפ :תאמ
תורחא תויטסו הקיטסיטטס ,םירפסל הבוגתב
.חטב .םתוא תראיתש יפכ הלאכ םג שיו ,הא
חחרפל וביגה
 
 
13/6/00 0:56
הלאינד :תאמ
לודג דחא טישלוב - קחשמהל הבוגתב
םירירשב חתמה תא םייניעב טבמב הז תא םיאור
תאירק ןמזב ימצעב יתטבה אל םעפ ףא ילוא םצעב לבא
רפס
:-).
הלאינדל וביגה
 
12/6/00 0:59
ןירק :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
. לודג טושפ לודג
גפ אל תנמשה תמאהו ןחלושה לע םירבדה תא םש והשימ ףוס ףוס
...הפקות
ףא תמאהו, םינבה ברקב ,תושיגרה דנרטמ יל סאמנ ישיא ןפואב ינא
םהמ םירתסנ םיעינמל ששח ללגב אלו ,ולאכל ברקתהל יתיסינ אל םעפ
.בוט ךכלכ טושפ עמשנ אל בביימל ץוצמלש ןוויכמ אלא
ןירק ל וביגה
 
 
12/6/00 2:13
ימיש :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
?בביל רתומ ןכל קר הרק המ שי המ
.תושגר עיבהל םילוכיש םירבג םנשי רבתסמ
?ךכב לוספ המ
...יל וצצמשכ יתבביש יל רוכז אלו ,שיגר ינא םג בגא ךרד
תא הזל םא...תומסרופמ תוינש שולש ךרואב ןטק בובימ ץוח
.תנווכתמ
?אל ימטיגל
ימישל וביגה
 
 
12/6/00 11:22
חחרפ :תאמ
תא רבג הלחאל הבוגתב
....עונצ ינאו ,ןכ
חחרפל וביגה
 
 
12/6/00 15:24
ימיש :תאמ
.שיגר אוהל הבוגתב
?ךכב ער המ תמאה תא קרו תמאה תא רמול יוצר
.רפורפ תמא ירבד אלא תועינצ לש ןייניע ןאכ ןיא
.ילש הלימ לכ ירוחאמ דמוע ינא
ימישל וביגה
 
12/6/00 1:05
דלפ ישוי :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
יתרבחתה קחשמה לש עטקה לא ,קילומש אי ,בופונכט התאש המכ
.ףוריטב
בושח יכה רבדה תא השוע ינא קחשמ ינאשכ .ירבד תא תרמא .חכ רשי
ינא ,הדובעב אל ינא .הזמ יתוא זיזי אל רבד םושו ,עגר ותואב
תעמשמל עירפי אל רבד םושו ,דסומה לש המישמב ,הזמ רתוי
.ילש תיעוצקמה
ןח אוצמל" יל םורגי הז יכ שיגר היהא ינא לש הזה עטקל ,בוש לבא
תמאב שיגר ינא .ילצא תוחפל .שובלב שוקשק הז "יתבוהא ךייניעב
ירסח םירבג תופידעמ םישנש םימעפל המדנ ללכב יל .ינא הככ יכ
.תיתרושקת האצמה יל הארנ לאידיאכ הזה שיגרה רבגה לכו ,תושיגר
.התיא יל ערש אל
.ינא קר הז לבא
דלפ ישויל וביגה
 
 
12/6/00 20:10
םעונ :תאמ
קחשמ קחשמל הבוגתב
שיתמ התא .חחרפ


.ךמצעל ךלש תובוגת םיפלא תשמח אלו רמאמ אורקל יתאב
םעונל וביגה
 
 
12/6/00 20:52
הצימש :תאמ
קחשמ קחשמל הבוגתב
,רקי חחרפ
תא אלו םתכה תא םיצור ונחנא" - ךתרות תא תמכיס ךמצעב התא
."הלמשה
.תונב הנראשת דימת תונבו םינב וראשי דימת םינב ןכלו


,תישיא הרעהו
םירבגה םע ילש תרושקת יישק לע תעדה תוביחרמ ךיתוקסה תורמל
( תורוש יתשמ קרו)
תויעבב יתלקתנ אל ייחבש םיהדמה רבגה םעש ןייצל תבייח ינא
.םהשלכ םיגוסמ תרושקת
.אוצמל השקש קר ,םיבוטה ןמ םכב שי


.ב.נ
.תרחא יתנעט אל םלועמ ,קחשמ לש הלחא אוה לגורדכ
הצימשל וביגה
 
 
12/6/00 22:22
רגיס תבהואש תחא :תאמ
!!!ל הבוגתב
.הלמשה לש עבצה אלו םתכה םתוא ןיינעמש רמא אוהש יל המדנ


הנוש הזש תבשוח ינא
רגיס תבהואש תחאל וביגה
 
 
13/6/00 5:18
Mortal :תאמ
...םתכל הבוגתב
I like my guy manly and not sissy...this whole
trend of a girly guy is repulsive. Why do you think
God created two kinds of human beings?
Mortalל וביגה
 
 
15/6/00 16:45
דיב ןיזה םע :תאמ
Men will always be menל הבוגתב
תלאשל םימצמוצמ תויהל םילוכי תושיגב םירעפה לכ
רמוא ,"קחשמ ינאשכ" .תויתורחת ?קחשמ והמ .תויתורחתה
."ילש תינעוצקמה תעמשמל עירפי אל רבד םוש" ,ישוי
ךירצ הז ליבשב .םלועה תא תונשל ליבשב ודלונ םירבג
םה .תושיגרה ןובשח לע אב הז םא םג ,ןעוצקמ תויהל
לא ודלונ ,תאז תמועל ,םישנ .םשל ךרדב הברה וסמרי
וסני ןה ,רתוי תמדקתמ תואיצמב .קחשמה יללכ ךות
לצא .יתרבחה גראמב ,תיבחור הביטקפסרפב תודמע סופתל
,ההובג ,הנטק הדוקנ אוה דעיה .ץח שארב רבודמ םירבגה
.תילאודבדניא
םיעדומ ונחנא - הימודמד תליחתב תאצמנש ,תאזה השיגה
(וניניבש םירבגה רקיעב) םימסקומו היתוערגמל
.םיביגמה לנאפ תא תקלחמ - התורכוממ
לשמל עלס הימ ומכ ,םייתורחת םירבג תובהואש םישנ
תויוכפתשה לע ורתווי ,(העוט ינא םא יתוא ינקת)
אב תמאב םא ,םימעפלו ,ףיכב קחשל תונתונ ןה .תוישגר
.הזמ תוצורמ ויהי םגו ,קשב ךל וקחשי ,ןה ,ןהל
ידמ רתוי ץמאתהל אל ,קחשל רשפא .התפמ הז םירבגה תא
םישנה .םשו הפ סונוב םילבקמ דועו ,תוינשגר תווחמב
לאו) תושיגר תוצור ןכש הלא לכמ לבא .הזב וסאמ ןקלחב
רבכש תוטעמ קר שי ,(תוישנ תונוכת לע ונל ולבלבת
תוחוטב אל דוע ראשה .תוגהנתהב םג הז תא ונימפה
.הטישה ןוחצנב
דיב ןיזה םעל וביגה
 
 
19/6/00 22:22
עלס הימ :תאמ
תויתורחתה תאזל הבוגתב
דוע .םייתורחת םירבג תבהוא ינאש אורקל יתקחצ יד
ךל תחלוש יתייה .הנבהה יא םע ךבתסמ ישיאה םעפ
םגש תמאה .קיחצמ הז המכ יארתש ידכ ייח לש ואידיו
םייתורחת םישנא תבהוא ינא םא לע יתבשח אל םעפ ףא
תבהוא ינא ןכו .שממ אל .יניעב רטמרפ אל הז .אל וא
הלא לע יתבתכ ינא .םישנו םירבג .םישיגר םישנא
.הזה הרקמב םישנ וא םירבג .םתושיגר לע םירבדמש
הריכמ אל ינא ? אל לודג קירל יוסיכ הז םימעפ הברה
םהל ןיאש וא םישיגר אל םהש םיבשוחש םישנא הברה
תויהל לע בושחי ילש רבגהש הכירצ אל ינא .רומוה
.שיגר תויהל לע רבדי אוהש הצור אל ינאו .שיגר
.היפוסוליפ ילב שיגר היהי אוה םא החמש דואמ יתייה
ינאש ומכ .ותוא הצור ולש השיאה הככ יכ שיגר אל
ונחנא םאה .השיגר היהא ינאש הצור היה אוהש החוטב
וזל הז םישיגר ונחנא םימעפל ? וזל הז םישיגר
םיכרוד ונחנא םימעפל .ונמצעל םישיגר דואמ םימעפלו
םירעטצמ ונחנא םימעפל .תולביה לע וזל הז
ינא אל .תורחתבו קחשמב שממ אל ונחנאו .םילצנתמו
הרוכש הרידב רוגיש ופוס יתורחת אלש ימו .אוה אלו
ינאש החוטב אל ינאש הככ .תלוכמב ותבהא םע הנקיו
ץילמהל תגהונ ינא תוקוורה יתורבחל .הז לע הצילממ
לש ינלטקה בולישב רשפא םא .אקווד רישע רבג לע
.הלודג הבהא
עלס הימל וביגה
 
 
20/6/00 2:57
דיב ןיזה םע :תאמ
תויתורחתה תאזל הבוגתב
"םידומו םיוחתשמו םיערוכ ונחנאו"
דיב ןיזה םעל וביגה
 
 
17/6/00 1:20
God :תאמ
Men will always be menל הבוגתב
I realy don't knoww why!!!
Godל וביגה
 
18/6/00 17:22
תנע :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
תיניצר תויהל יל השרת לבא ,תובוגתה לכ תא יתארק אל ןיידע
ינרדומה רבגל םצעב איה הנווכה ישנ רבג תורמוא ונחנאשכ .עגרל
םויהש ןיבמש ןמזה םע םדקתמש הז ,תושדח האור ,םינותיע ארוקש
,לגרודכ בוהאל קיספהלו בביל בייח אל אוה ,תרחא םיארנ םירבדה
ירבגה ןימל כ"דב םימיאתמה תונוכתו םילגרה ונחתיפ ונחנאש ומכ
.םכדיצמ המוד תוגהנתהל םיפצמ ונחנא
תנעל וביגה
 
23/6/00 17:26
יתא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
קוידב אוה ךלש רמאמהש תבשוח ינא .ךרמאמ תא בוש יתארק .קילומש
אלש המכ .םיקחשמ םיבהוא םתא .ןוסאפה לע ילש רמאמל הבושתה
ןכלו ןבצעמו .שיתמ ארונ םימעפל קר הז .ושיחכת וא ודיגת
םימת בצמ ותואל רוזחל ולכוי אל םלועל ,ולאכ ויהי םא ,םיסחיה
תולודגה םילימה לכ ןיבש השוחת יל שי ,םימעפלו .ליחתה לכה םהמש
תא ונחכש (ץמקב) הצור ינא המלו (לוגסב) הצור ינא המו םיקחשמהו
םע הרוהט הבהא .יאנת אלל הבהא .הבהא - הדיחיהו תחאה הלימה
ינא ילואו .העוט םתס ינא ילוא לבא .םזיאוגא אללו הביחו תורבח
רבג הצור ינא .ישנ רבג הצור אל ינא .הזכ רבג ןיא רבכו .תיביאנ
.םדאנב
יתאל וביגה
 
 
23/6/00 22:21
חחרפ :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
לש ןבומב אל הז ילצא םיקחשמ .יתנווכ תא תנבה אל ,יתא יל רצ
ללכב תויטנוולר ול ןיאו קחשמ אל אוה ןוסאפ ןכלו גנידנטירפ
.הבהאל ללכב רושק אל םג הזו .םייג ןבומב קחשמ .קחשמל


הבהא םע ,ןוסאפ םע ,םיסחי םע הז אוהו ול ןיא רייטילוסב קחשמ
ול שי "קחשמ קר"כ ,הזככו .קחשמ קר הז .רבד אוהש הזיא םע וא
.תובישח


תא תוארהל דעב ינא ,תורישי דעב ינא .ןוסא אוה ,יניעב ןוסאפה
.ןוסאפב יתא תוקחשמ אלש הלא תא רקיעב דבכמ ינא ,שח התאש המ
םילוכי ובש (םיאנת ביצהל ילב) דיחיה יאנתה טעמכ הז ,השעמל
.ץוטס/טייד/גוז תב ןיבל יניב םיסחי םייקתהל


.ידצמ תרנכה שובייב ליחתהל הלוכי ןוסאפ יתא תקחשמש ימ


תיטנמור הבהא ,יתונבל הבהא .ייחב רתויב בושח ביכרמ הבהאל
.תובהאתהל םגו .םירחא םירבדל הבהא ,גוז תונבל


קחשמ אל ינא הרוק הז רשאכו תובהאתהה לש תושגרתהל רוכמ ינא
אלשו בושח יכה רבדה הז ,קחשמב ומכ תובהאתהב .ךפיהה ,הז םע
.לנויצאר םע יל ועירפי


קר ,ילנויצומא קחשמו ילאנויצר אוה ןוסאפ ,יתא הניבמ תא
.הפשב תפתושמ הלימ םהל שי הרקמב
חחרפל וביגה
 
 
23/6/00 22:23
חחרפ :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
זא "עלס הימל בתכמה" - הלעמל יתבתכש המ תא יארקתש עיצמ ינא
.יתנווכתה המל קוידב יארת
חחרפל וביגה
 
25/6/00 17:53
קורי הלע :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.םיאשונ םתוא תא בושו בוש םיסעול םתאש המכ...דדוג
דימת ינא ,תמאה תא לבא .קחשמ הלחא .לגרודכ בהוא דואמ ינא
יטנמור ברע התיא תולבל (לאידנומב וא ורויב רמגהמ ץוח) ףידעא
.היהי אלש המ וא הציצמ וא סקסל רשק אלל
.יטנוולר אל שממ הז ."שיגר" רבג יל וארקת
קורי הלעל וביגה
 
28/6/00 0:08
Estee :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
תונוכת ןיב םיגולוכיספה וניחבה ,תוקוחרה םישימחה תונשב ,םעפ
."תוילמרונ" תקידבל רטמרפכ םג השמשש הנחבא ,"תוירבג"ל "תוישנ"
,תוישנ תונוכת ידמ רתוי י"ע ןייפואמ אצמנש רבג-קדבנ ,רמולכ
ןבומכ ךפיהלו .תיגולוכיספ תיעוצקמ הנחבאכ תאזו -יתייעבל בשחנ
היעבה......תוירבג תונוכת י"ע תנייפאתמ האצמנש תקדבנ יבגל ,
תויבויח ויה אל ,זא תוקהבומה "תוישנ"ה תונוכתה בורש ,התיה
תונוכתהש דועב ('וכו תויטלחה רסוח ,תונססה ,תישגר תועיגפ)
,ימצע ןוחטב ,ץמוא :תויבויח רקיעב ויה תוקהבומה "תוירבג"ה
.דאמ תוממוקמ תוארנ וללה תורדגהה םויהש ןבומכ .'וכו תויטלחה
החוטבו תיטלחה הרוחב םימישאמ םויה םג תיראלופופה המרב לבא
,ןפוא לכב ....תוישנב םשאומ שיגר רבגו "תירבג" איהש המצעב
ללגב םג "ךשוחה תפוקת "היגולוכיספה תודלותב הנוכמ איהה הפוקתה
םירקחמ וכרע -אמגודל ).םישנל רקיעב ,המרג איהש תוברה תולוועה
תמא רמולכ .םינימה ינש לע וליחה םהיתואצות תאו םירבג לע קר
לבוקמ ,ןפוא לכב םויה (תירבג התיה "ןוכנ" בשחנש המל הדימה
לע הנועש הז אוה רתויב ושפנב ןזואמהו אירבה םדאהש היגולוכיספב
הלאקסה לכ תא וכותב ליכהל לוכיש םדא -רמולכ .ינגורדנאה לדומה
רבג ,רמולכ .תוביסנה יפל ןתוא ליעפהלו -תוישונאה תונוכתה לש
,תוביסנה ,ךרוצה פ"ע םיחושק וא םישיגר תויהל םילוכיש השא וא
םירבג ודלונ יכ םיחושק דימת תויהל םיבייח אלו - 'וכו םיאנתה
הצק לע רבסה והז...........םישנ ודלונ יכ םישיגר דימת וא
יתדמלש "םינימה ןיב םילדבה לש היגולוכיספ"לש סרוק פ"ע -גלזמה
הדימה תמא" רפסב אוצמל לוכי הבחרה הצורש ימ .תירבעה 'נואב
לע הז תא אוצמל רשפא לבא ,תרבחמה םש תא תרכוז אל ינא) "תישנה
(.תימדקא הירפס לכב רדנ'גה ירפס ףדמ
Esteeל וביגה
 
28/6/00 0:12
Estee :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
הבושחה הנוכתה ינגורדנאה לדומה פ"עש ,ל"נל ףיסוהל יתיצרו
גהנתהלו שימג תויהל לגוסמ ושפנב ןזואמ םדא .תושימג איה רתויב
לובכ אוהש תוגהנתה יסופדל תושקונב דמציהל אלו ,בצמל םאתהב
.םהילא
Esteeל וביגה
 
 
29/6/00 1:40
חחרפ :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
.הז תא יתארק אל
,ל"נה רמאמה םע םגש הארנכו ,ךתיא םיכסמ טלחהב ינא ,ןפוא לכב
ץמאל תלוכיהו תושימגה יכו תוישונא תונוכת לש ףסוא שיש
ללכבו קחשמב םיפסונ םיפתתשמ ,תוברת ,תופדעה יפ לע תונוכת
הדות .רתויב הבושחה הנוכתה אל םא דאמ הבושח הנוכת תוחפל איה
.ררבא .ןוכדעה לע
(יחא) ןיינע ןיבמ םע רמאמה תא ןוחבל ךלוה ,רמולכ
חחרפל וביגה
 
 
30/6/00 2:55
קתבמה ו'ג :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
תושימג .וירחאש הז םגו ,םידקמה קחשמה .קחשמה םש איה תושימג
בוט רומגל תעייסמ
קתבמה ו'גל וביגה
 
17/7/00 21:55
לעי :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
הלימה תא ריכזה קילומש קר םייתנב ?? הבהאב ןימאמ םכמ ימ
לגרודכ תוישנ וא תוירבג תונוכתמ םכתא ובזעת .תאזה "הסגה"
רבד לכ ינפל המשנב רבחתהל ןוצר שי הביבסב והשימל .תוציצמו
םירזיבא םע היעבה תא רותפל לוכי סקס קר הצורש ימ) ????רחא
(...ךכ רחא חומה תא הל ול ונייזי אל וליפאו "סורא"מ
לעיל וביגה
 
17/7/00 21:58
יסוי :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
םישנא ונתוא ושעי אל םילימה ,הובג "תונצלפ"מ תלבוס ךלש הבתכה
,רתוי םיבוט
.ותוא תחקל תמאב הצרת אל איה םא שפוח השיאל ןתי אל םזינימפהו
השיאה לש הובגה תושיגרהש ףוס ףוס ןיבהל םיביח םירבגה ונאו
ןולשיכ הזב האור יניאו .ונתוא גישת רחואמב וא םדקומב
דגנמש דצה אוה וליאכש ינשה ןימה יכ תובורק םיתעל םיחכוש ונא
וא ךתוחא וא ךלש תבה וז םצעב בייואה ומכ עמשנ הז םימעפל וא
ילש אמא וליפא
. הלש החלצהה תא לבקנו "ינשה דצ"ל ןגרפנש ןמזה עיגה זא
יסויל וביגה
 
 
19/7/00 0:28
ןאירסוי :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
...ןאכמ אל ינא
?תירבעב הז ,תבתכש המ..יסוי תאז לכב לבא
ןאירסויל וביגה
 
31/7/00 11:14
לטיור :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.הביתכה ןונגס ת א דואמ יתבהא
(((: יתקחצ וליפא
לטיורל וביגה
 
 
3/8/00 1:44
חחרפ :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
.םייוקיל אלל קחשמ הז ,רומוה ,לטיור הדות


:-))))))
חחרפל וביגה
 
 
19/1/02 15:48
גרבסיו םעונ :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
ךתוא לואשל רשפא לטיור
??????????????????????????????????הלאש
תב הנטק הלאש דועו םינקחש תויהל םישענ ךיא איה הלאשה בוט
תעדל יל אב םתס תא המכ
גרבסיו םעונל וביגה
 
1/8/00 1:21
יבח :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
,תומולש חחרפה קילומשל


.םיילכשה ךירושכמו ךנונגסמ יתמשרתה .א
תעדומ ינאו (תורהבהל הקוקז יתייה אל) ,ךירבדל המיכסמ ינא .ב
יתבשחמ תרוצ ,יירבא ח"מרב השיא אלא רבג ינניאש רחאמש ךכל
יניא לשמל ינא ,תומוד םישנה לכש רמוא הז ןיאו) יתוגהנתהו
הנשמ תנתונ הניא יתמכסה ,(תיסחי תולקב תוכבל יתלוכי תא תלצנמ
.ךירבדל ףקות
,קחשמה תנבהב אוהשלכ יוקיל םישנל ןכא -
.רקסואל קר אלו "תדמעומ תויהל דובכ היה" ורמאי ןכא םישנ
רהה תא שובכל" ,"י'ציו ,ידיו ,יניו" :חצנל ידכ וקחשי םירבג
םירבג ,םויה םג תופקתש ,םירבג לש רפש תורמא בטיממ - "תומלו
.םימעפל ידימ רחואמו ידימ טעמ - םישנ ,ןתוא םיניבמ
השיאב ירבג דצ וא רבגב ישנ דצ - וזכ היח ןיא ,יתעדל -
תוחפ םישיגרו רתוי םישיגר ,םישנ וא םירבג,םדא ינב ,םישנא שי
תוישיא יולת אוהש רבד - "קומעו שיגר דצ" ילעב ךנושלכ וא
.דועו תוברת ,ךוניח ,"קלח חול" םידלונ ונניא יירהש ,תיסיסב
אמא לש החבטממ םתשרוג יכ םיקנופמו םישק ןכא םתא -
אל הז ןיינעבו ,םכינב תא הנשרגת אל םכיתושנש הווקת ינאו
.ףיסוא
"...לע טקשב רבדל לכונו הבושח ייהת תא םג קחשמה םויסב" -
ןיאו ,רחא קחשמ ליחתמ וירחא ירה ?םעפ יא םייתסמ קחשמה םאה
.ןוסאפל הנווכה ןיאש יאדוובו לגרודכה קחשמל תיפיצפס הנווכה
?הרושה תא קר וא קחשמה תא תלקלקמ הבהאה םאה קחשל םיבהוא םתא


בידנו ןואג" ,הובגה ףרה םע רבגה תא הצור ינא םג ,ןכ :םוכיסלו
תלמסמה הרופאטמ איהש יאנתב ,הלילד םע היעב יל ןיא ."רזכאו
.התוחא לש תפסות םע היעב יל שי ,יתוא
ריכהל חא ךל שי ,תונבב לפוטמו יושנ רבכ התאש רחאמ ,םיחא בגאו
.(הפ תנגפה התאש הממ והשמ תוחפל וב שיש יאנתב) יל


.יבח ,ךלש
יבחל וביגה
 
 
3/8/00 1:47
חחרפ :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
.המחה הבוגת לע דחוימב הדות .תינהנש חמש ,תארקש לע הדות


...ןהילעב תא ךל ריכא םא הנחמשת אל יתוסיג


(-:...יושנ יניאש ינא אקווד הז
חחרפל וביגה
 
19/1/02 15:42
גרבסיו םעונ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
ךיא הלודג הייהי ינאש תינקחש תויהל הצור ינא תאזכ איה הלאשה
םגו תאז םישוע
ינאו הידנ תא םשמ תבהוא יכה ינאו "תונטנטק" תרדס לע התמ ינא
הומכ תויהל הצור
םינקחש םישענ ךיא תעדוי אל ינאו טעמ דוע וא הלודג הייהי ינאש
ילארשי ןוטקי'צ שי םגו
ךיא טושפו הלודג הייהי ינאש תינקחש תויהל הצור ךכ לכ ינאו
םישוע

????????????????????????????????????????????תאז
?????????????????????????????????????????????????????????
גרבסיו םעונל וביגה
 
19/1/02 18:47
!הבושת תשרוד :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
דיגי והשימש דחא ותוא םצעב הז חחרפו הזה קילומש ןיבא ינאש
??????יל
!הבושת תשרודל וביגה
 
 
20/1/02 13:29
ינא :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
:תחא הלימב


ןכ
ינאל וביגה
 
20/1/02 14:35
ימת :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
הבושת שי םשש ןכתיו תובוגתהמ ןטק קלח קר יתארק ,תולצנתה הליחת
.יתלאשל


.תוירבגו תוישנ תונוכתל סחייל ןיא ךתנעטל
ונחנא" ,"לגרודכ םיבהוא ונחנא" : םיברב רבדמ התא המל זא
? "חצנל םיאנוש
ימתל וביגה
 
 
20/1/02 20:18
חחרפ :תאמ
והשמ הניבמ אל ינאל הבוגתב
.אל םג לבא תקדוצ תא


לש תויוגהנתהכ ןתוא ןייפאל ןתינש תויוגהנתה לש םינייפאמ שי
.םישנ לש תויוגהנתהכ ןתוא ןייפאל ןתינש תויוגהנתה שיו םירבג
.תרחא םישנו ךכו ךכ םילעופ םירבג רמול ןתינ ןכל


םיישנ םידדצ שי השאל וא רבגלש ,אוה לבקמ אל ינאש המ ,לבא
.םירבחתמ םה םהילאש ,םיירבג םידדצו
ןה ב"ויכו תוחישק ,תוכר ,הלמח ,תומילא ,תוירזכא ,תושיגר
.ישונאה ןימה ינב לכ לצא יוטיב ידיל תואבש תוישונא תונוכת


תומילא ןיבל ןורטסוטסט ןיב רשק שיש םיעדוי ונחנא
.תוגהנתה ןיבל הביבס ןיב רשק שיש םיעדוי ונחנא


רמוא הז ןיאו לגרודכ םיבהוא םירבג ...הלקנ לע רמול לוכי ינא
לגרודכ תבהואש השא ןכ לעו תירבג הנוכת איה לגרודכ בוהאלש
.הלש ירבגה דצל "תרבוחמ"


ןיאו חצנל תנמ לע קחשל םיבהוא ונחנא הלקנ לע רמול לוכי ינא
ברקב הצופנ תוגהנתה וזש אלא תירבג הנוכת וזש םישנש רמוא הז
.חצנל תובהוא ןניא םישנש ןעוט ןבומכ הז ןיאו .םירבג
."לודג"ב רמול הסנמ ינאש המ


רתוי תוצופנש תויוגהנתה שיו םירבג תונייפאמש תויוגהנתה שי
תוגהנתהה ןפוא לע תועיפשמ הפוקתהו הביבסה .םישנ ברקב
רתוי םיבר םירבג םישגופ ונא לשמל וזה תעב ןכלו .תולהנתההו
וא רתוי לודג קלח םיחקול םירחאו טרסב העמד תוחמל םיזיעמ רשא
תיבה תקזחא לש לטנב ותוהמב הנוש


.רחא וא הז דצל "רוביח"ב רבודמ ןיא ךא


לאודיבידניא אוה דחא לכ זא
ןימ ירבאל ,םינומרוהל וסחייתיו תויטנג ןהש תוללכה שיו
תוקייודמו תוטלחומ ןה תוללכהה ןהבש םיפסונ םינממסלו
הצובקב םירבחהמ לודג קלח וא ,בור תא תוגציימש תוללכה שיו
.עבוקמו טלחומ אל ךא טלוב ביכרמ ןהב שיו (םישנ וא םירבג)


לע תועיבצמ קר ןה םיתעל ,שממ תוגציימ תוללכהה םימעפל זא
וא אוהש דצל יהשלכ תורבחתה לע תועעיבצמ ןניא הלא ךא הייטנ
לע וז תישונא הנוכת לש תישיא הפדעה אקווד אלא ישנ וא ירבג
.הביבסה חכונל ,תרחאהה ינפ


ותוא הנוק אל ינאש "תורבחתה" לש דנרט ןימ שי הלא לכ בג לעו
.פמרט הלא תויוגהנתה לע םיספות םיברש ,בשוח ,ךכמ רתויו


.רמאמה בוסנ ךכב תורושקה תואשילקה לעו ךכ לע


.אל םג לבא ,תקדוצ תא זא
,הדות


קילומש
חחרפל וביגה
 
30/6/03 2:08
?ונייחמ הצור אוה המ :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
?יל תפכא םצעב הז המל לבא
http://bananot.com/articles/86#top
?והשמב רזוע
?ונייחמ הצור אוה המל וביגה
 
3/2/04 10:18
תירמיש :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
,קילומש
??? "יתרמג ךתשא םע ינא" : הגצהב עיפומש התא הז
תירמישל וביגה
 
3/2/04 10:23
תירמיש :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
,קילומש
???? "יתרמג , ךתשא םע ינא" הגצהב עיפומש התא הז
תירמישל וביגה
 
 
3/2/04 10:34
חחרפ :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
.הזחמב עיפומ אל ינא .אל


?הזחמה לע םיטרפ ףיסוהל הלוכי תא


(חכשנ הזה רמאמהש יתבשח רבכ)


:-)
חחרפל וביגה
 
5/2/04 15:15
תירמיש :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
,רמאמב תנינועמ אל ינא לבא , הדודר םתס ינא
.ךב......ב תניינעתמ םתס ינא
.ןהכ קילומש םשב ןקחש שי "יתרמג ךתשא םע ינא" הגצהב
!!!יתעגרנ וישכע לבא....התא הז ילוא יתבשח
רעוכמ תצק אוה יכ
????? בוט רתוי תצק הארנ התאש בשוח התא
תירמישל וביגה
 
 
6/2/04 16:35
חחרפ :תאמ
קחשמה תנבהב םייוקילל הבוגתב
"ןהכ קילומש" םשה אשונב אוה ךלש ןיינעהש יתנבהשכ וישכע


:הככ זא
תצק אוה ילוא לבא .(ידוהי לכוא) ןהכ קילומש םשב הדעסמ שי
.ינממ וליפא ,ןקז רתוי


:תופסונ תויצפוא
."ןהכ קילומש" לש ןטק אל רחבמ שי םינופלטה רפסב 1127 דומעב
!הזחמב ןקחש ותואמ רתוי בוט האנש והשימ םש שיש ענכושמ ינא
(ןופלטה ירפסמ םש םיפרוצמ)


.ךתואירב ,ךייח תירמש ,ךשפנ תירמש
חחרפל וביגה
 
27/1/07 16:15
םשמ תחא :תאמ
ןהכ קילומשל הבוגתב
.הזה רתאב רתוי
?הזה חחרפה תא גישהל רשפא הפיא .המר לע םירמאמ הפ ויה םעפ
!קנע אוה ?והשימ ?תעדוי יהשימ
םשמ תחאל וביגה
 
 
3/2/08 19:10
הפמ תחא :תאמ
ךכ םיבתוכ אל רבכש לבח המכל הבוגתב
.רבד ותוא יתבשח קוידב ינא םג ?תמאה תא רמול
ותוא השוע יתייה .רתוי הלכא םיחחרפ םישוע אל לזאזעל המל
!ףייכב
הפמ תחאל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא