םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוהמא~ישאר    
   

הנפואב תוקונית
םחש ילט

אלה העקשהל תיתימאה הביסה יהמ
תוקונית ידגבב ונלש תילנויצר
?םיבצועמ
הנטק החתלמ


חיגמש עגרב .תקתרמ העפות הניה תגתוממ תוקונית תנפוא לש התחירפ
וביכרי רשא םיריעז םישובלמ ללשב ותוסכל תרהממ איה ומיא ןטבמ ללועה
םימעפ עברא וא שולשמ תוחפ אל ףלחתתש תנווגמו המישרמ החתלמ הרהמב
.הנושארה ותנשב
דצב םיגתומ דועו בליש ,יתודלי ,Fox Baby, Golf Baby, Honigman baby
,םימגודמו םיבצועמ ונלש תוקוניתה תא ונל םירכומ םירדוהמ םיקיטוב
םג ךכו .ןבומכ םלוה ריחמ תרומת לכה ,תויתנפוא תופילח ךותב םיזורא
המכ דוע לש גנעמ תושיכר עסמל ןוינקל לויט לכ ןמזמ רבכ ךפה ילצא
ןוכנ רתוי וא ,המ ליבשב תאז לכו .םיצוחנ שממ אלו םייסננ שובל יטרפ
ידגבב ונלש תילנויצר אלה העקשהל תיתימאה הביסה יהמ ?ימ ליבשב
?םיבצועמ תוקונית


שדח דגבל הגרע שי אמאל


תא ךירעהל ולכוי אל יאדווב םיירטה הטוטאזה וא טוטאזה יכ קפס ןיא
םג .רתוי רחואמ םינש אלא םירחבנה םהידגב לש םיעקשומה םיעבצה יבוליש
רכבמה ומוי ןב טועפ לש ןידעה רועל םישדחה םידגבבש תלעותה הרורב אל
לככ םיגתוממ םיעצקוהמ השילג יסנכמ ינפ לע תשמושמ הנתוכ הארנכ
המיזמב רבודמ יכ הנעטב ןיינעה תא רותפל רשפא יא ךכ .ויהיש
הזה הרקמב ןכש ,תרתוימ הינק לש גוס דועב ונתוא תותפל תיטסילטיפק
.קינהל הרפה לש הנוצרמ תוחפ אל קוניל הצור לגעה
לש השדחה ותוחכונמ תוצוחלה היתורבחל הדנרימ תרמוא 'ריעהו סקס'ב
תמאב םאה ?ןכתיה ."דצ קית לע ומכ וילע ובשחת" ,הילא הוולתמה קוניתה
רדוהמ דצ קית ןיעמ ,יתנפוא רזיבא לאכ ונלש תוקוניתל סחייתהל ונלחתה
?ונלש יבוציעה ןימאמ ינאה תא ךילשהל ןתינ וילעש
תע ,ןורחאה ןמזב קר ןיבהל יתלחתה וללה תודירטמה תולאשל תובושתה תא
ילקשמל ךרדב םינורחאה םימרגוליקה תרשע תא הוודחב ילעמ יתלשה
םימדוקה םילויטה לכל המוד היה ןוינקב ןורחאה לויטה .ינוירה-הרפה
תוקוניתה ידגב תונחל סנכיהל םוקמב .הנוש היה תאז לכב והשמ לבא
ירובע יתשכרו ילע הביבחה תונחה לש החתפב תשגרנ יתעצפה ,תינרותה
םיכורא םישדוח .תוינוחרפ תוצלוחו םינכדועמ םיסני'ג ינש קומא תזוחאכ
םע המו .תמדקומ הארתה לכ אלל םהל וצרפתה שדח דגבל תקחדומ הגרע לש
הל ןיתממ תיבב ,הל גואדל ךירצ אל .הלגעב הוולשב הל החנ איה ?הנטקה
וישכע .הל התנק הלש אמאש םינושמו םינוש םישובלמ ןווגממ עקפתמה ןורא
.רדנגתהל רתומ אמאל םג


הקנה ינפלו


םידגב תייצקלוקל ןמזה עיגה ,ןורחאה רושעב ןוירהה ידגב תכיפהמ רחאל
הנפואה םלוע לש םיריהזמה תוחומה אנ ובשי .ןוירה -טסופה ידגב - השדח
היצקלוק .הליעיו תינשדח החתלמ ונל השורד ןכש ,הצע ונרובע וסכטיו
רבעמ ישדוח םתוא לכב עקפתמ הזחו תספור ןטב ריתסתו בטחתש תינכפהמ
תוצלוחה לכל ורפתיש ידיצמ .הלודגה הטאידל הדילה רדח ןיבש םילכסתמ
.שדחתהל עיגמ תוירט תוהמאל םג יכ ,ןיינע רוגסנו םיבידנ הקנה יחתפ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
כן, זה מגיע
ילעוש העונ

דבר המערכת
תוננב תכרעמ

תה יערת הדבש
תכרעמ

גם לאשת ההיי-טק מגיע
ןומגא-ץישפיל הנא

מתנה לאמהות: הספר 'אולי כשתגדל'
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
   
10/8/04 17:10
פאג אמא :תאמ
םחש ילטל הבוגתב
תידיגאת-יטנא תיטסיסכרמ-ואנה תוהמאה םשבש ןיינע םוש יל ןיא
יתב תא שיבלהלבש האנהה תא םג וישכע יל וחקי
פאג אמאל וביגה
 
 
12/8/04 11:52
ינא :תאמ
הנפואב תוקוניתל הבוגתב
.ךל בושחש המ הזש ךלש תבה הנכסמ
ינאל וביגה
 
12/8/04 21:17
.א :תאמ
םחש ילטל הבוגתב
.ןטב תשוחת


http://www.t-beten.co.il/


הקנהה תפוקתל םגו ןוירהה תפוקתל םג תושמשמו ללכב תוער אל ןה
.(תפטעמל תחתמ הקנה יחתפ שי)
.אל וביגה
 
18/8/04 12:12
םחש ילט :תאמ
םחש ילטל הבוגתב
,הרקיה פאג אמא


,התוא ןיבהל אלא יכונא תשקבמ העפותה תא עונמל אל !הלילחו סח
.תוירטה תוהמאה - ונמצע תא בוט רתוי תצק ןיבהל ךכ ךותבו


הב האבה העפותה הניה רמאמה תא בותכל יתוא וריגש םירבדה דחא
,הוהמ גנינרטב- הריעצ אמא :יתנוכש ןוינק לכב טעמכ תוזחל ןתינ
םירתוימ םימרגוליק המכ הסכמה ןוירהה תפוקתמ הצלוחו רותס רעיש
- תיאצאצה וא אצאצה הלגעב הדיצלו ,(ןוירהה תפוקתמ םה ףא)
ינכדע הנפוא ןוקיאל תמלשומ המגוד שממ .יתנפואו םאות שובלב
.תונטק תודימב


יתש לש ןשובל תא הרחבש איה השא התואש ןימאהל השק ,םיתיעל
לכב ,תרחא וא וז הסרגב ,םעפל םעפמ תופצל ןתינ ןהב ,ולא תויומד
תחתלמ חופיטב הכורכה הלודגה תיפסכה האצוהה .ןוינק תניפ
ךותב ידמ םינטק ויהי אליממש םידגב לע תאז לכו המישרמ תוקונית
.העפותבש דרוסבאה תא תדדחמ קר ,םיישדוח שדוח


דדומתהל ונל השק תצק ילואש וא ?ונמצעב םג ךכ תועיקשמ ונא םאה
.הדילה ירחא ונמצע ונלש ףוגה םע םג
םחש ילטל וביגה
 
 
20/8/04 13:44
notsohipmummy :תאמ
הנפואב תוקוניתל הבוגתב
Tali well said! Hear hear! I I'm still trying to make up
my mind as for the right ensemble for the 1st b'day....
;0) for him not for me.

I think it was my need to show that I'm still hip, cool
whatever even if I couldn't show it so I used Adam
instead
notsohipmummyל וביגה
 
31/8/04 19:42
השמ :תאמ
םחש ילטל הבוגתב
תוקוניתל םירצומה וק - ףייל וינ
לארשיב םג וישכע
! בר םולש


.ץראל ועיגה new-life ירצומ יכ םכל רשבל םיחמש ונחנא
,הרבחה לש םירצומ רפסמ קושל ונסנכה ,ןויכיזה ילעבכ ,ונחנא
.םלוכ תא טאל טאל אביינ ,הנשה ךשמבו


ילארשיה רתאל וסנכית םא חמשנ ,םירצומה לש הגצהה ךרוצל
: (היינבב)


www.baby-newlife.co.il


.םינקתה ןוכמ חוקיפ תחתו ,רתויב ההובג תוכיאב םה םירצומה לכ


הצרי רשא רחוס לכל הנעמ ןתיתו ,תנגראתמ ונלש קווישה תכרעמ
ךרד םירצומ ןימזהל ולכות .ףייל וינ לש םירצומה תא רוכמל
תא ריכהל ידכ םדוק שולגל ץלמומ ךא ,ןייוצש רתאב ,טנרטניאה
.םירצומה


ץלמומ ךא ,םכילא ונלש קווישה ישנא ועיגי ,הבורקה הפוקתה ךשמב
.םהל תוכחל אל


םיביהרמה ,ףייל וינ ירצומ תא רוכמל ידכ ,םיגחה תפוקת תא ולצנ
.םתוכיאבו םייפויב


, 4824830 052 ןופלטל םדקהב ונילא ורשקתה
.תוריש םכל ןתיש ,ונגיצנ תא ונימזהו


.2 יאקסרובה בוחר ,םי תבב הישעתה רוזאב םקוממ ונלש רכמה ןסחמ
ושכרת םא .הפק סוכ לע ,רוקיבל ,שארמ םואיתב ,םינמזומ םתא
.....דודיעל סונוב ולבקת ,םירצומ ,רכמה ןסחמב ונילצא
.............. םכיתויפצב דומעל ןתינה לככ השענ ונדצמ ונחנא


/ ףרוח תוכימש ,תוקונית ילענ : רתאב תוארל ולכות עגרכ
יטנא" םייברגו ,םיעבצ ןווגמב םייברג ,תמאות תירכ + םייוסיכ
28 - ליכמה ,לופיטו הנזהה טס אוה ונימב דחוימ ."הקלחה
.רתויו הנש ליג דעו םתדיל םוימ תוקוניתל רתויב םיינויח םירצומ


םיטירפה לש יתוכיאהו ויפויב ביהרמה רישעה ןוויגהמ ומשרתת
.םינושה


השמ - םכתושרל ינא !!!!!!!!! םיאבה םיכורב
השמל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא