םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
ימצע יומיד~קיש~ישאר    
   

יצווכתת ,קתומ
ןתוד הלא

תוגפוס ונא םילודגה תונובלעה תא
.םחנתהל תורומא ונייהש הפיא אקווד
תגיפסו תוילשא תיינקב זרוזמ סרוק
תובזכא


,התיא דדומתהל הסנמ ינאש תורמלו .הילא תעדומ ינא .היעב יל שי
.םה רשאב הנפואה יבצעמ לכ ינפב תוקומע לצנתהל תקקותשמ ןיידע ינא
.האלמ ינא
יא לש םתרבחב םלועב יתבבותסה ,ימצע תא תרכוז ינאש זאמש איה תמאה
,םהמ דרפיהל תצמאתמ ינא םעפ ידמ .ינא וזכ .םיפדוע םימרגוליק וליא
רוסמ יגולוכיספ לופיט ירחאש תויהל דואמ לוכי .חילצמ תמאב אל הז לבא
.וזה תורשפאה תא יתדדמ אל ןיידע לבא ,םולשב םתיא היחא וליפא ינא
.אל שממ .םולשב יתיא ויחי אל םלועל וללה םיבצעמה לבא
.ונניינעל ,וישכעו .החילס ירמגל ,בוש זא
האלמ הרענ ליכהל ןתינ אלש ףקותב ןימאה הנפואה םלוע םלועמו זאמ
תוינויגה אלה תודימל קר תנווכתמ אל ינא .ףוגה ותואב הנפוא ןברוקו
תוווצמ ונא חצנלש הנפואה תונוקיא לשו תוירוניצה תוינמגודה לש
םידגבה לש תוירשפא יתלבה תודימל קר תנווכתמ אל ינא .ןהל תומדיהל
דונעל תורומא ונחנאש תושדחה תורזגה לבא .יתלגרתה רבכ הזל .תויונחב
לגתסהל הילעש ימ לש טלחומ יודינ תניחבב שממ רבכ ןה ,יחכונה ץייקב
םיטילחמש םירבג דימת הלאו ,םיבצעמה יניעב) תיקוח אל לקשמ תפסותל
:ץייקה לחתשהל תורומא ונחנא המל בל ומיש .(ןבומכ ,תואריהל יקוח ךיא

םיפושחמה םע ךישממ ,הלאה בגה תופושח הרישקה תויפוגב ליחתמ הז
אלש ימש הלא) םיסלפרטסב רמגנו ,םהל לכות אל הייזח ףאש םימויאה
,ןכ הא .(םהל לכות אל םלועל 'ו התיכ ירחא םיציצ לדגל הכישמה התמשאב
םיבקע ,ץייקה לש םילדנסל ופרוצש םיקיקדה םיבקעה תא חוכשל רוסא
.הכיסה יבקע לש רישי ךשמה ומכ תוארנ אלש םיילגרל ונגרפי אל םלועלש

דוגינב .גניפוש אוה לבתב ילע םיאונשה םילאוטירה דחא ,עיתפמב אלש
ףורצה גנועה וליפא ,דיגנ ,40 הדימ תרבחב םייחה תא תוחלוצש ימל
ונתוא שיבלהל םישקעתמש וללה םיעשרה הנפואה ינרצי לע ןנולתהלבש
תא ובציע םהשכ ילע ובשח אל ללכב ירה םה .ינממ לזגנ ,םיטוטרמסב
.וללה תולמשהו תויפוגה
וניבה אל ןיידע 42-46 הדימל יתויחא בורש אוה זיגרמ תמאבש המ לבא
סנכינש יוכיס ןיאש ללגבו .ךפיהל .ונתוא םידנמ הנפואה ינרציש
ורפתנ אלש םידגבל סחדיהל ונימצע לע ונרזג ,תולודג תודימל תויונחל
.העווז ירמגל הארנ הז תישונא תילגרס אל תאשכ ,ןכו .ונליבשב
תונורחאה םינשב םא המ זא .גשומ יל ןיאש איה תמאה ?םישוע המ זא ,ונ
םג .תפכא שממ םש והשימלש רמוא אל 'הראז' לש םיבלוקה ןיב טטחל יתלדח
דרא ינאש םיווקמ 'יל םיאתמ'ב קר .תורעש שלות אל דחא ףא 'ורטסק'ב
רבחהל ינממ הברה היהישו) ימצעל רבחתהל ליחתאו ,תוטאידה ןיינעמ רבכ
.(וילא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
4 דברים שאסור לשכוח לעשות כשאת עוברת דירה
תכרעמ

תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      קוסמטיקה
אמנות הקניות     
    
םימורופל     
   
25/5/00 4:13
לעי :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.רדסב הז .קתומ רבד םוש הרק אל .תיסקרונא אל תא זא
?םעפ הז לע תבשח אל ?ךילא ןווכמ אל הנפואה םלוע ילוא
הלוע הזש ימל קר םינווכמ םה ילוא ?םלוכל םינווכמ םהש רמא ימ
?ךירצש ומכ וילע
לעיל וביגה
 
 
30/5/00 18:13
הלא :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
תחא רותב תיתוטשה ךתבוגתמ תבזכואמ דואמ ינא הרקיה לעי
אלל ךא הסנמ)36 םייסנכימל סנכיהל הלוכי אלש םלש רוביצמ
לע שבלינ ילוא הנפואה וצ יפל שבלתיהל רוסא תואלמל המ (החלצה
הפי שבלתיהל רתומ תואלמל םג תובוחרב בבותסינו םיקש ונמצע
םדאנבה(הדחכהב ןזה)ונל םידגב שי לבא ךליבשיב שודיח הז ילוא
לקשימל סחייתיהל ונקספה ןמזיממ ךפהה אלו םידגבה תא השוע
ופוג הנבימו דחא לכ הז םע המילשמ ינא תעכו היעב רותב ונלש
םוצע ךכ לכ לדבה ןיא יל ינימאתו תואלמ שי תוזר שי דחוימה
הנוש ףוג הנבימ םע תונב שיש תפכיא אל םיבצעמל ונניב
וליפאש לבח "ילמרונה ףוג"ה תולעב תונבה לא קר םיסחיתימו
הבשחמ תצק ונל םישידקמ אל ןיידע 2000-ה תונשב
הלא
הלאל וביגה
 
 
15/6/00 22:30
הקיס'ג :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
!!!!! ללכב המיכסמ אל ינא
רתוי תצק םג םימעפלו 40 הדימ ימצע ינא
ץוצק המש ינאו
םה דחא הרקמב ןיטולחל תתוועמ איה םירבג י"ע תדדמנש הנפואה
שארב םהל שיש המ הזו תמלשומה השאה תויהל םיצורש םיאומוה
הרבחל םיענכנו הז םע תויחל םינכומ אלש םמצעב םילגלגע םהש וא
רדע ומכ םלוכ ירחא תכלוהש ונלש תתוועמה
הז יכ ילש שלושמה לע םלוכ" :... תרמוא הנטקה יתוחאש ומכ זא
תחקול התיא דחי ינא זא "תחקול ינאש המ הז ןתנ םיהולאש המ
...ץוצק המש אלו הבהאב
ךלש
הקיס'ג
הקיס'גל וביגה
 
 
27/6/00 16:41
:תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
Jessika my dear,
I'll be happy to dive down your "triangle" (if you take
a good wash before it and
even better if you shave it so I do not end up with
your hair in my mouth)
Apart from it- I agree with you. Who says that the
"twiggi" , anorectic sight is
nice. Have you ever looked at nude ladies pictures from
the mid-20th and back?
A woman should have some meat on her bones.
Only Nacrophyles enjoy doing it with skeltons.
A piece of ass some zizis - thats the name of the game!
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/6/00 0:08
הליה :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
!ךבילל כ"כ הניבמ ינא ,הריקי הלא
וצה ."תוינק עסמ" ארקנש טויסה ךורכ המב קוידב תעדוי ינא
...הריזג תקזחב אוהש יתנפאה
,'ורטסק' :ומכ תויונחב יתרקיב הנורחאל ...המ תעדוי תא לבא
.יתאצמו ...'פמא'ג' ,'ינאידניא שאר'
...ןמאת אלש הלקה וז ,46 הדימ רותב
יתרזא ,יחכונה עובשה תליחתב ,הנושארה םעפבש ,אוה ףסונ רבד
תא יתישע ,ןכ !'יל םיאתמ'ל יתסנכנו הכורא המישנ יתמשנ ,ץמוא
יביבסמ הרוק המ תוארל יתחלצהו ןטבה יבאכ יל ופלחש ירחאו הז
תעדוי תאו !םידגב םש םג יתאצמ -ירבעל ךייחל החילצה תרכומהו
תא ...האלמ תאשכ וזכ תונחב תויהל דדועמ הז אוהש הפיא ?המ
כ"כ ןפואב הנוש אל תא הב ,תרחא הכלממב םיעגר המכל השיגרמ
(:הזבמ
רופסניאו 'וגנמ' ,'הפק' :ומכ ,תויונחב בצמה חכונ ,םויסל
ןובשחה תא תושעל ןכש העיצמ ינא ...תורחא תועיווזמ תואמגוד
.ימצע ןויזיב איבהל םילולע ונבצמבש םיביתכתל ענכיהל אלו
ולא וא) ךילע םילוע ןיידעש םינשי םיטוטרמסב יכלת לא :רמולכ
ילכות חוטב .םימיאתמ תומוקמב שפחל יאצ אלא ,('וטסירא' לש
!הבוט הרבחו תועש המכ יחק ...יתנפוא םגו אימחמ והשמ אוצמל
!!ה-ח-ל-צ-ה-ב
הליהל וביגה
 
 
16/5/02 14:45
יקימ :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
"תאזכ" ינא יכ אל ,םייסנכמ שפחלמ תלבוסש יהשימ רותב
הריעצ ינאש ללגב םתס אלא ,הזה תאזכל הרדגה שי םא ...הנמש
םה הפקש %100ב רמול הלוכי ינא ,םימישרמ םייכיריב יתכרבתהו
םירוסיי אלמ םוי יל יתננכית ךרעל שדוח ינפל ,תחבושמ תונח
ךירצש המ לכל ואימחי ילע ולעיש םייסנכמ ירחא שופיחל ךרדב
וצל ומיאתיי םגו ...ראשה לכ תא וריתסיו (הברה הזמ שיו)
תונחה ...תדמתמ תוננער רדשל רומאש ריעצה יליגלו הנפואה
הבינה אלו ורטסאק התייה ,הראזל יכרדב ,הב יתרקיבש הנושארה
זא ,ילש השלוחה תאז ,הקזח יתייה דימת תוצלוחב ,ידימ רתוי
,חחח ?ואימחי םגש ילש הדימב ,םייסנכמ חבא ...רדסב
.לוכיעל לבסנ יתלב והשמ הז 38-40-42
םש תיליב ?ךל דיגא ינא המ ...הפק התייה היינשה תונחה
תועש שולשבו ,יתדדמש הממ %90 .תועש 3 ךשמ תועמד דע תמסקומ
ןוכנה ןפואב יפוג תא קוויש ,יל אימחה הברה דודמל רשפא
לש והשמ תשבול ינא וליאכ שממ ...רתויב ןנערהו ריעצה
ינאו ...תירשפא יתלבה 32 הדימב הנחינש ,ילש הפתושה
לקש 1,000 םע ...יתרתיו הראז לע ,יתכייח המכ וה ,יתכייח
לע תנרוק יל יתאצי (טעמ אל שממ יתינק םג ןכ) קנראב תוחפ
תונוקה לא המצע המיאתמש ,יבבלכ תונח יתאצמ ףוס ףוס ,בוחרה
?הפק לע ךלכלל זא ...הנפוא יביתכת לא קר אלו
,השקבב הפ אל
אלמ ילש ןורא יצח םתס אל ,םוחב הילע הצילממו ץילמא ינא
..."הפק" תאזה הנפואב וישכע
(((-:
יקימל וביגה
 
 
8/11/03 17:54
הנליא :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
דחא ףאלש הליעגמ היח ,תושגר רסח הזה רמאמה תא בתכש ימ יתעדל
ךכלכ היהא אוהש ןמאו הילע קוריל וליפא וא התיא רבדל הווש אל
ןב,החוד ,ליעגמ םדא ןב .רעוכמ םגו ץצופתי אוהש ןמש
.דועו ארח,לבז,הנוז,ףלא
הנליאל וביגה
 
 
26/10/04 2:56
ינאש ימ ינא :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
שארמ םירחוב םיבצעמה - וטנ רחסמ אוה הנפואה םלעו תויה
אל םדאה תונבב םישוע םהש םייוסינהש ידכ תויטקרונא תוינמגוד
...ףסכ ידמ רתוי ולעי
ינאש ימ ינאל וביגה
 
25/5/00 7:57
ימענ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
הזר ינאש וליפא יירמגל ךתוא הניבמינא
תוקיספמ םיילענה תודימ יכ תופי םיילענ אוצמל הלוכי אל ינא
הכישממ דוע ינאו
תוכלוהש תויתימא םישנל ודעונ אל ללכב םישנה יילענ בור ללכב
לגרב
תינוכמהמ הבוטח לגר איצוהל תאז תמועל תומיאיתמ דואמ םה לבא
תויטיאב
םיטרסב ומכ
ימענל וביגה
 
 
14/3/01 3:13
יליג :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
ונרס-יס םשב תונח ופי תרטשמ לומימ 'חרב ופיב הנשי : הצלמה
םישנ ילענ שי םהלו
דאמ דמחנ בקעי קסעה לעב, תונטנטק תודימ םגו 45 הדימ דע
הנוק ינא הקידב הווש ללכבו
. תובצועמ דימתו תוכוראו תוחוטש םילענ םש
יליגל וביגה
 
 
2/10/03 15:05
ןרומו יהיל :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
םיילענ שי .הטמיסב ,היפעלובא לומ ופיב 12 תפי הדיו ילענ
רבכ םש יתינקו 43 הדימ ינא . םיעגשמ םימגדב 45 הדימ דע
תודימל םג ףוס ףוס ,יתוכיאו חונ דואמ םימעפ המכ
!!!!!תולודג
ןרומו יהילל וביגה
 
 
16/10/03 8:53
תירוא :תאמ
!''הדיו יילענ'' -תולודג תודימב םיילענל הבוגתב
. םיילענ םש יתנמזה ינא םג
!!!!ריחמה לבא
תירואל וביגה
 
 
17/12/03 11:18
הדיו ילענ :תאמ
!''הדיו יילענ'' -תולודג תודימב םיילענל הבוגתב
םולש תירוא
םדאמ זא,ךלש תירקיעה היעבה םה םיריחמהש ןיבמ ינא
קוש רקס תושעל ךל ץילממ ינא תונחב םיריחמה תא ביתכמש
הברה יאצמת אלו תוכייאה תמרב ונתיא תודמועה תוייונחב
יניבת זאו (תונצחשמ תאז בתוכ אל ינאו)ללכב םא הלאכ
.ונתאמ תלבקמ תאש המל רתויב הריבס הרומת םה םיריחמהש
אל ןיידעש םירבד תוארלו אובל ךל ץילממ ינא תאז לכב
רדתסהל חיטבמ (יבוק)תישיא ינא ריחמה לעו ךיימימ תיאר
.ךתיא
הדיו ילענל וביגה
 
 
16/1/04 18:06
ילרוא :תאמ
!''הדיו יילענ'' -תולודג תודימב םיילענל הבוגתב
!!רקי הז םע המ זא
!!םירחאב קר אל ךמצעב תצק יעיקשת
...!!םישנה ונל עיגמ הז יכ
ילרואל וביגה
 
 
19/1/04 10:22
יבוק :תאמ
!''הדיו יילענ'' -תולודג תודימב םיילענל הבוגתב
ילרוא ךל םולש
ךתוא ןימזמ ינא,הדיו ילענ תא להנמ ינאו יבוק ימש
45 הדימ דע ונלש םיעגשמה םיבוציעה תא ןוחבל
558125 051 ב רשק ימיע ירצ תוקנפמ תוחנה לבקלו
יבוקל וביגה
 
 
5/1/05 16:22
סיריא :תאמ
ילרואל הבוגתב
,וכו םיריחמ ,ןונגס - תונחה לע םיטרפ לבקל חמשא
ליימ-יאב
סיריא
סיריאל וביגה
 
 
19/1/04 10:24
יבוק :תאמ
!''הדיו יילענ'' -תולודג תודימב םיילענל הבוגתב
ןרומו יהיל םולש
אנא תוחוקלה לגעמ תא םיביחרמ הדיו ילענ ולא םימיב
םיעצבמ לע תועדוה ןכל חלשנ ונאו ןכיטרפ תא וחלש
םישודיחו
יבוקל וביגה
 
 
7/2/04 18:38
רמת :תאמ
!''הדיו יילענ'' -תולודג תודימב םיילענל הבוגתב
הדיוב םיעצבמ לע ןכדעתהל תניינועמ
רמתל וביגה
 
 
14/10/06 16:53
לעי :תאמ
!''הדיו יילענ'' -תולודג תודימב םיילענל הבוגתב
42 הדימ ינא םכלש םיעצבמ/גולטק לבקל חמשא
לעיל וביגה
 
 
21/10/04 13:25
רוא :תאמ
!''הדיו יילענ'' -תולודג תודימב םיילענל הבוגתב
?המלו המכ ,הפיא ,המ
?םהילע רבודמש םימוכסה םהמ
?םיקילדמ םיעבצב תופיו תוחוטש םיילענ שי םאהו
רואל וביגה
 
 
12/9/06 23:39
הלייא :תאמ
!''הדיו יילענ'' -תולודג תודימב םיילענל הבוגתב
(34) ?תונטק םג שי
הלייא
הלייאל וביגה
 
 
15/11/06 13:59
:תאמ
!''הדיו יילענ'' -תולודג תודימב םיילענל הבוגתב
תודילב הלדג הלש םיילענה תדימש ימ רותב ,יבוק םולש
לבקל חמשא ...לילעב יתנפוא יתלבה 42 ל ריבסה 41 - מ
:האבה תבותכל םינוכדע
avieda@bezeqint.net ,
הדות
הענ
וז הבוגתל וביגה
 
 
17/12/03 11:13
הדיו ילענ :תאמ
!''הדיו יילענ'' -תולודג תודימב םיילענל הבוגתב
םולש ןרומו יהל
ופיב הדיו ילענ לש תרפושמו השדח תונח החתפנ ולא םימיב
הב ןתיהה רבכש תונחה דיל שממ
45 הדימ דע םימגדה רחבממ תונהלו אובל ןכתא םינימזמ ונא
חמש גח
הדיו ילענל וביגה
 
 
17/12/03 16:47
הדיו ילענ :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
םוצע רחבממ הנמזהב םיילענ רוחבל ןכתא םינימזמ הדיו ילענ
45 דע 35 בדיממ תואמגוד לש
הדיו ילענל וביגה
 
 
8/2/05 22:22
תיגש :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
םיילענ שי ב"הראבש ןוויכמ תלכסותמ ארונו 43 הדימ ינא
רתוי הברהו רלוד 20 לש םיריחמב ישפוח ישפוח ולא תודימב
וא בחרל םג תורשפא םהל שי . םלועבש ונריס יסה לכמ חונ
תוגוז יתשב קפתסהל הכירצ ינא המל???אל ונלצא המל רצ
ומכ האמב גוז תונקל םוקמב היאקמ ח"ש 600 ב םייפגמ
אל םיריחמה תא וניטקה םיילענה תא ולידגה ???ייתורבח
!!!!!!!!!!!!בוש בזכאתהל אלו םכלצא רקבל הוקמ !!!!!!ךפהה
תיגשל וביגה
 
 
7/2/04 18:35
רמת :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
!!!ונריס יס ומכ ןיא
רמתל וביגה
 
 
19/6/01 11:56
!ומשב דליל ןתארק ,ןכא :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
!תמאה תא רמוא והשימ ףוס ףוס
תעדומל וא םיטרסב תורצק תוניצסל ודעונ תויתנפוא םישנ ילענ
!!!דבלב תמוסרפ
תויהל רתונ ונלו םייתימאה םייחב ינויגה שומיש םוש םהל ןיא
וא ,םייכרבו בג ,םיילגר יבאכמ לובסלו הנפוא תונברוק
,תויביטרסא םישנ ונאש טילחהלו תויתנפואה לע רתוול ,ןיפוליחל
!ןהלשמ תעדו ןוצר תולעב
!ומשב דליל ןתארק ,ןכאל וביגה
 
 
17/8/04 23:26
יננ :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
שי !ץלמומ -"היאק ילענ" ןועשה דיל תמוצב ופיב אוצמל ןתינ
.45 הדימ דע תופיו תוינרדומ תואמגוד
47 הדימ דע .םחתמה ותואב ונריס יס ילענ תא םג שי
.ינרדומ תוחפ - הנינפ" תא שי ףוגניזידב
יננל וביגה
 
25/5/00 10:33
ןתיול_ףחוד :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.הרקיה ןתוד תרבג


."תואריהל יקוח" ךיא םיטילחמ אל םירבגה


תא ףוס אלל יתנחט רבכ .תויהל לוכי אל רבכ הזמ יטתאפ רתוי
התיה ונימיב לבוקמ אוהש יפכ ישנה לאידיאה תא העבקש ימש הדבועה
.רבג אלו השיא
.רבד לכב ונתוא םישאהל יד ,יד


קר ,אל וא הנפואה לש תובוהצה םינבאה ליבשב תכלל הלוכי תא
אל ךרדב ירכזת
.דחא ףא םישאהל אל
ןתיול_ףחודל וביגה
 
 
25/5/00 11:14
םילפא םימיב :תאמ
.ךל ץווכתה והשמ ,קתומל הבוגתב
הלא
?תעדי אל ,המ .הנפואה תא םיעבוקש ולא ,םיאומוא םה
עדוי ןכ ינא לבא ,תונירוחבב 42 הדימ הז המ תעדלמ יתנוטק
הטענה יתריצי םגד ותוא ,ןושארה םגדה תא םישוע ןהב תודימהש
םירענ לע בוט יכה הארייש והשמ הז םירקמה בורב ,תוינמגודה לע
הארת" םהל רמאת םאש קיפסמ םימימת יוצר ,םיקלח יוצר ,םיריעצ
.ופפוכתי םה ,"המש ,לקש הנה
,תועדוי ןתא ,השאל ,רשפא םא קר ,ץופקל אל ,תוזר דעב ינא
.הילט היהתש יאדכ
אל אליממ םירבגה - יולגה דוסה תא ךל רפסל יל ישרה ,הרקמ לכב
בכרומ דגב אל הז דוע לכ) תשבול תא המ םהל תפכא אלו םיניבמ
רצלמל םיעגעגתמ אליממ םיבצעמה ,(היגטרטסא וילע ןנכתל ידמ
,הרירב ןיא ,תוינבזהו ךיתורבח םעו ,הניפב הדעסמהמ קותמה
דבל ירדתסת
םילפא םימיבל וביגה
 
 
25/5/00 11:35
ולוגל רפסמ ודוד :תאמ
ל הבוגתב
.תושבול םישנ המ תפכא אל םירבגל קלע
.הז תא דיגי םישנ םע אצוי אלש ימ קר
.םהלש םישנב ראפתהל םיבהוא םירבג
.םינפ תפיו תיסקס איה ןכ םא אלא ראפתהל המ ןיא 42 הדימב
לכ ןהלש ןטקה סיכל תוסינכמש ,תומיהדמ תואלמ םישנ שי
.תנוזר תינמגוד
ולוגל רפסמ ודודל וביגה
 
 
23/6/00 0:23
הליה :תאמ
ל הבוגתב
,םילפא םימיב
רתי וא ,ךירבד תא בותכל תיסינשכ תבשח המ לע גשומ יל ןיא
!?!?רמאל תיסינ לאזזעל המ ,ןכ-לע
תבתכומ הב הרוצל הנפואה תא עבוקש ימ ןיב רשק ןיאש
??תשבול םתיאש הרוחבה המ תפכא אל תמאב םירבגלש ?תואיצמה
!תמאב ונ
תלוג אוה םינייע הארמו ,הלואשה הדרי הקיטנמורה הב הפוקתב
םלעתהל רשפא יא !תויופידעה רדס שארב אצמנ שובלה ,תרתוכה
יוטיבה שפוחמ קלח אוה ,הרהצה לש גוס אוה דגב ;וזה הדבועהמ
.ונלש
חלפל קר ןתינ יוטיבה שפוחש ןוויכ ,היעבה קוידב וז ןאכו
ןיב ומצע שפחל ךירצ רתונה קלחה .הייסולכואה לש םייוסמ
ןיבל ,ףוגה לש ןוילעה קלחה יוסיכל תודעוימה םיכורש תוחפטמ
.םיטייפו דבל לש תויצקילפא םע תוקינוט
וא הרוחב לע הנורחאל תלכתסה יתמ ,ךמצע םע הנכ היהת ,רוחבו
ןפואב םישובל ויה אלש ,(ןיינעה ךרוצל הנשמ אל הז) רבג
יננה" :הריהצמש תרחא ךרד לכב יביטקבורפ וא דומצ ,ילמינימ
???"!!!ןאכ
הליהל וביגה
 
 
14/7/00 23:28
הליה :תאמ
ל הבוגתב
ךל רמול הלוכי 36 - 38 אוה היסנכמ תדימש תחא רותב ינא
ךל יפוי זא הזר תא םאש יבשחת לא..אל
טילחה..יל ינימאתש) יזח תא סוחדל היעב שי יל םג..אלו אל
שממ אל ינא םגו ('ז התיכ זאמ לודגל לדח אלו דורמל אקווד
םירבגה לכ אל ללכבו .יילגר ךיא םל-וכל תוארהל תבהוא
תוזרש םינעוטש םירוחב ןומה שיש עומשל יאלפתת..תוזר םיבהוא
יסקס אל.. וליפאו ךשומ שממ אל הז יידמ
םלוכש יבשחת לאו שיש הממ תונהלו לוכאל יליחתת יתריקי זא
(..עבטה וא)לאה ןתוא ןנחש הממ תוצורמ
הליהל וביגה
 
 
21/7/00 17:08
SHIRI :תאמ
ל הבוגתב
GET IT IN YOUR HEAD
!!!YOU ARE SEXY THE WAY YOU ARE
wHEN YOU FINALLY UNDERSTAND THAT SELF CONFIDENCE IS ALL
YOU NEED, NOTHING WILL BOTHER YOU ANY MORE
SHIRIל וביגה
 
 
25/5/00 18:36
ילינ :תאמ
.ךל ץווכתה והשמ ,קתומל הבוגתב
יריקי
.ךתוא ןקתל יל השרה
.ישנה לאדיאה הארי ךיא תועבוק םישנ קר אל
.הזב יתועמשמ קלח שי םירבגל ,השעמל
השיאה תומד לע םיקולד ךכ לכש םיאומואה הנפואה יבצעמל רקיעבו
.סוניגורדנאכ
.הזה עדימב הנהתש יתבשח
דימת ךלש
ילינל וביגה
 
 
26/5/00 8:21
תרקבמה :תאמ
ל הבוגתב
וילאמ ןבומה תא חתנל םוקמב
ירענה יומידה תא איצמה ימ רורב ירה
תישעמ השיג העיצמ ינא רטקל םוקמב
םילודג רתוי םידגב אוצמל רשפא םהבש תומוקמה תא םסרפל
םיפי םג םהש
ילינו
ןייפמקה תא ליבוהל המישמה תלטומ ךיילע
םיקבאמ ליבוהל ידכ אל םא ןותיעב רודמ ךל שי המ ליבשב
?םייתרבח
תרקבמהל וביגה
 
 
30/5/00 2:57
ןהכ זעוב :תאמ
.ךל ץווכתה והשמ ,קתומל הבוגתב
ןתיול ףחוד רמ דובכל
םשהמ עגרנ אל םיימוי רבכ ינא ."ןתיול ףחוד" ,קנע םש הז
,ינופצה םיב םינתיול ףחוד ,ךילע יתמלח וליפא .הזה ןייוצמה
םהש םיבשוח ךכ רחאו) ףוחה לא תועטב ולעש םינכסמ םינתיול
.םימה לא הרזחב םתוא תפחד .םתוא תלצה לבא ,(דבאתהל וסינ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
27/6/00 16:51
Tali :תאמ
ל הבוגתב
Very interesting.
I dreamt that he is shoving up my tunnel
Taliל וביגה
 
 
30/6/00 10:47
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
?רתוי תצק טרפל הנכומ תא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/7/00 15:39
Tali :תאמ
ל הבוגתב
Boaz my dear,
use your psychological immagination.
Fantasize for yourself.
Why should I elbotate on a dream where somebody
is shoving a giant whale up my juicy cunt.
Taliל וביגה
 
25/5/00 12:34
חחרפ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
הל תאצומש הבישח .וזכש תצמואמ הבישחב אל לבא הבישחב ליגר ינא
הציקוב הז המ יתוא ולאשת לא) תוציקובה תרידש ירחאמ היצריפסנוק
תארקל לתשנש ןג .יהשלכ ריע ןגב (םירבח אל םיחמצ ירידגמו ינא -
.ןייצל רתוימ ,תוריחב


םירענ הקוצמ ידבוע םילצנמש םיניישעת ראשו דוגיבו הנפוא ינרצי
.רבא וא רבג וא ,השא הארית ךיא לע ןיז םימש אל תורענו
.רוכמלו קוושל ידכ םש םה


םיבשוחש הלאכ המכ םיקיסעמ םהש תורמל םלוע בצעלב ןיינע םהל ןיא
.תושעל ודלונ םהש המ הזש


ןיבל הנפוא תוגוצתב םיאורש םידגב ןיב יתוהמ לדבה שי
שיו הרזגב והשל ןוימד שי ,םיעבצב םייוסמ ןוימד שי .תויצקפנוק
.ןז ותואל םיכייש םיארנ הכישחבש םידב םג


הדבועה תאבחה התרטמש היצקיפירולג תונתונ הנפואה תוגוצת
.יתימאה רבדל םישפחתמש םיגתומ םינוק ונחנאש .הטושפה
.ה'צסרו תויונחב םישכרנ םניא ,ה'צסרו לש םיגצומה םידגבה ירה
תוכזב $150 - ב $50 הושש דגב רכומ רלודה ןוילימ ינש לש םגדה
.היצקיפירולגה


איה ח"ש 200 - ב סני'ג הנוק איה רשאכש בושחל ת/שקעתמש ימ
ץורעבו ונלימב תוזכעמה תויסקרנאה לש הנפואה םלוע לא תרבחתמ
.הזה קחשמב תפתתשמ טושפ ,20


.תובושח יתלבו תוילאנב תולועפ לש ףסוא םה םייחה ירה


וניווח אלש תעדל אלו םילודג םירבד תווחל ילב םתוא רובעל רשפא
,תומולחה םלוע תא ונייחל םיסינכמ ונחנאש יאנתב הז ,לבא .םתוא
לרק תא וא ההדוב תא םירחאהו ןוממה תא םיפאיו תדה תא םייתדהו
.סקרמ


לעופב קחשל ןושאר ןויסינ) ההלאתמ םוי םויה ייח לש םתובילע
םילאידיא וא תואידיאל םתוא םירבחמ ונחנא רשאכ קר (ההלאהל
.קיציאל קר אלו רהוזל


הראאז לע בושחלו ןכרצל ריבשמב םידגב שוכרל יכישמת ,רוציקב
בגא תושבולש תויסקרנאה לע רטקלו זירפ תא הקחמש ונלימ תא הקחמש
םיילענ תושבולש ,תויוזה תוקורסת תוא םירזומ םיעבוכ הגוצת לכב
רמול אלש םיימעפ-דח רופיאו טושכית ןהילע שיש ףופיטל ודעונ אלש
.םיילאוטפסנוק


םידגבה ןורא בור תא םיביכרמש הטושפה הלמשהו סני'גה תא הנוק תא
תשפחתמ תא םיבורק תנותח תעל תורידנ םיתעל קרו היחו ךלש
ידי לע עוריאל ךמצע תא הניכמ וליפא ילואו - דחא ברעל תיסקרנאל
(הלכנתחל הבורק תא המכ יולת) הכוטרא הטאיד


.ונילת יכ םכל המ זא


,תואירבב םג םימעפל) הרזגב ת/םלשמ הברהו םיעט לוכאל הצורש ימ
(ןנולתמ ימ לבא
לש עצבה יבאתל םגו ןוזמה תומכו תוכיאב םלשמ הרזג הצורש ימ
.רשוכה ינוכמ


.ןורסיחה דלונ ןורתי שיש הפיאמ ,הז הככ
,אל םאו .יוארו יופצ יתלב ,הפיל פםלועה תא השועש המ הז יניעב
.וילא הז תא תוושהל רחא םלוע יל ןיא


:טנאק (ןירפלה אל) לאונמע רמאש והשמו
לע יטיבהב ,םדאה לש ותוספאל רע ינא םיבכוכמה םיימשה לע יטיבהב
.ותלוכימ םעפתמ ינא םיבכוכמה םיימשה תא תוכותב ליכמה םדאה
.זפרטהמ לופיל אל לדתשמו םהיניב חותמה טוחהה יל ענ חחרפכ ינאו
.לדתשמו .לפונו לדתשמ
חחרפל וביגה
 
 
25/5/00 14:42
םילפא םימיב :תאמ
יתבשח הנורחאל קרל הבוגתב
חחרפ
,תורעה קורזל קר אלו בותכל םירבגל ושרי הפ תונירוחבהש םויב
.הז תא תושעל ךירצ התא ,ךכש בוטו הארנכ אובי אלש םוי
.תורבדמ קר תוננבה ,הזמ ץוח
םילפא םימיבל וביגה
 
 
25/5/00 18:39
ילינ :תאמ
ל הבוגתב
ךכ לכ התאש תויסוכל תדמצהש הנושמה יוניכהמ רטפית רבכ יתמ
?בבחמ
.ררועמ אל שממ הז ,תונירוחב
םידגבל וליפא ,םיקרוז אל ןמזמ רבכ םתא תורעה ,הזמ ץוחו
?םיפחדנ םתא ונלש
.םיפחדנ
ילינל וביגה
 
 
31/5/00 10:12
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
תוחפ אל הלמ "םיציצ" לבא .תחתהמ הלמ וז תונירוחב ,ןכא
."לובלוב" ומכ קוידב תררועמ אל ,תנשוימ ,תדלייתמ .העורג
.הבוח ןג תא ונבזעשכ ,רוחאמ ריאשהל היה ךירצש םילמ
איצוהל ןמזה עיגה אל :תירבעה הפשהו םיסחי ,סקס בגאו
?"תיסוכ"ה תא םג היסנפל
ןהכ זעוב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
26/10/04 3:06
ינאש ימ ינא :תאמ
ל הבוגתב
.דימת יתוא הכיבה "תיסוכ" הלמה
םה ,ילש בלהו חומהו ,ינפ ,יפוג ראשש יל העידומ איה
,ףדוע חרס
.השיא אלו להמ סוכ כ"הס ינא השעמלו


?ןיינעב תיתנפוא ,השדח הלמל ןויער םג ךל שי
ינאש ימ ינאל וביגה
 
 
28/6/00 11:08
Gal :תאמ
ל הבוגתב
Hi Tali,
And "CUSIT" is better?
Try to use this word infront of an arab, in
connection
to his mother or sister and see the reaction.
CUS is a cheap word for your love-nest, your pussy
(see a nice word? the nick-name of a baby-cat), this
nice place that we gus like to watch as it is, when
you
play with it, when we dive and eat it and when we
have
the pleasure to penetrate, deep, slowly, deep,
slowly.....
I'm coming!!
Galל וביגה
 
 
12/6/00 17:24
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
?ןוכנ
חחרפל וביגה
 
 
21/8/00 0:09
ינור :תאמ
יתבשח הנורחאל קרל הבוגתב
,חחרפ


ןוילימב ןוכנ ,ןורסיחהו ןורתיה םע הזה עטקה
!!!!!!!!!!!!!זוחאה
ינורל וביגה
 
25/5/00 15:35
ברימ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!הלימ לכ םע המיכסמ ינא
ןתינש תוירשפא יתלבה תורזגה לע בר ןמז רבכ תננולתמ ינא םג
.(ןתוא קרו) םויה תויונחב אוצמל
שבלתהל תבהוא הינפל ךלוהש הזח תלעבו 40 הדימ תשבולש ימ םג
ןתינ אלש ימ .םימלעתמ טושפ הנפואה יבצעמ לבא - יסקסו דומצ
השבלש הנורחאה םעפבו םיידיה תופכב הלש םיינתומה תא ףיקהל
םיאימחמ אל םידגבב שבלתהל הילע רזגנ - 12 תב התיה CUP A הייזח
.ללכב
ברימל וביגה
 
 
25/5/00 15:57
הביד הראפ :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
.םיבצעמה תא םישאהלו אובל ,הנטק דואמ דואמ המכוח וז
רחשמ היצלוקריסה תטישב םילעופ הלאה םיקחשמ יקוח לכ יכ
:םויה דעו תישארב
ונילע אלו תייקו ימענ לע ולש ןושארה םגדה תא רפות דרופ םוט
רבד םהל שיו - 42 תודימב הראזל דע לגלגתמו לגלגתמ הז םשמו
.ךירצש ומכ תשפיח אלש הארנכ ,הזכ
יתאפ לא סנכתש רוסא ,המצע תא תדבכמש השיא לכ ,רבד דועו
."ורטסק"
דע ןצחומהו ירגלווהו ערה םעטה תא םדו םשב החיצנמ "ורטסק"
ילרוא םג ורטסק לש םידגבבש םג המ .תילארשיה השיאה לש דירחהל
הדבועה תא םיעבקמ םצעב םה .יצחו ןוט יתש השיגרמ התיה לרפ
."הבע רתוי דוע םייכרי ןגאו הבחר ןתומ שי תילארשיל"ש
.הלועפ םתיא תפתשמ אל ינא ,ןכל
הז .יטקרפ לכ םדוק הז .הפי הז הזר ,עמשי הז עזעזמ המכ ,ןכו
.תוחונינב להנתמ הז .חונ
.שיבל הז
תורבחה לכ תמועל קושב שי "יל םיאתמ" המכ ,ךמצעב יבשחת
?ךתומכש םע דסח תוטונ (תרמוא תאש ומכ) אלש תורחאה
הדות ודיגת .םיבצעמה ךלעגייפה לכל תונעטב אובל רבכ וקיספת
.קושב תוטלוש אל םישנש
םידגב השועש תנבצעמו תנברוחמ תבצעמ איה ןראק הנוד ,היארל קר
תוידי'גירפ תוירקרוי וינל
לכ ,הומכו .אופק קיטרא תולקמ ומכ הלש םידגבה םע תוארנש
.תובצעמה היתויחא
תויהל םיצור םצעב םה יכ - םישנ םיבהוא ,חכומ הזו ,םינבה
!דייסניא פיד פיד ,הלאכ
רבכ הז - תופי םינפ שי םאש םירמואש ,םינבה םע המיכסמ ינאו
.בוט
!התוא חצנל רשפא יא ,םינפ תרוצבהאב איהש תוחפל הקיטנג לע
הביד הראפ ל וביגה
 
 
26/5/00 3:52
דלוקוש :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
.75B איה ילש היזחה תדימ .הלקציפ .המישרמ הילט יל שי ,ןכ ןכ
?המ ,תולקב םידגב אוצמל הרומא ינא
ןונטב - תוקד םיינתמ דצל - שי תובר תורוחבל ומכ ,יל .אלש זא
םע ,השא ינא .יסיסע קיסוטו ינוכית םי םייכרי ןגא ,ןוטנטק
תושעל המ .הפי המכ .םייקומח ,םילוקיע ,םירומיק .השא לש ףוג
םינש המכ ינפל רבכ .םולכ ?תויונחב םירבד תאצומ אל ינאש
ףא תוחפטמ הנקא אל ינא .תפתתשמ אל ינא הזה קחשמבש יתטלחה
הווצמ-רב ליגב דליל ומיאתיש םייסנכמ ,תוצלוחכ דקפתל תורומאש
.םילכה תא ורבש .רביש ךרואב תויאצח וא
םעו ךפשיהל ילב וב תבשל וא תכלל רשפאש גדב קר הנוק ינא
םש ,ןודנולב תאצומ ינא רתוי םיבוטה םיטירפה תא .םושנל
."קתומ רשע ךילע הארנ הז" רמול תועדוי אל תורכומה
בושחו - תוארהל ןכל םורגיש לבז ונקת לא ,קחשמה תא וקחשת לא
ןוראל השלפש הטילול לש תרגובמה התדוד תב ומכ - שיגרהל ,ךכמ
.14 ה תב לש םידגבה
תושעלב םיקוסע תמאב םה .והשיתמ הז תא ןיבי בצעמ והשזיאש אל
.רצלמל םייניע
דלוקושל וביגה
 
 
26/5/00 20:49
...לבא הדלי םנמוא :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
זא ,"ךומכ" םישנ ליבשב תויונח הברהב םידגב ןיאש תרמוא תא
,!!!ךליבשב םידגב םהב ןיאש תויונח ןתוא לא יסנכית לא טושפ
ךירצ םימעפלו ךלש ,ךל אבש ךיא- אל וא ,תולבגמה תא תעדוי תא
אלש תויעב /תולבגמ םע השוע חטב תאש ומכ -םתיא דדומתהל תעדל
,הזה ןיינעה םע ךכ םג ישע -ינוציחה הארמל תורושק
.םיבצעה תאו הסאעבה תא ךמצעמ יכסחת הככ
וא ועדי אלשו ןתמשאב אלש תוזר/תונטקל םג :םלוכל והשמ דועו
היעב שי םימעפל הזה בצמל עיגהל ידכ והשמ ושע וא וננכית
.ןהיתודימל ומיאתיש םידגב אוצמל (!הלודג)
(!!תויסקרונא לע תרבדמ אל ינאו)
...לבא הדלי םנמואל וביגה
 
 
28/5/00 23:54
תרקבמה :תאמ
ל הבוגתב
הדליה הרמא הפי
לכל סנכיהל יאדכ ןכ אקוודש רמואו ףיסוא תרגוב רותבו
תוכשומה תויונחה
ונלש תודימ םש םיאצומ ןכ םימעפל יכ
ונב םיניינועמ אל םהש ררבתמש ירחא קר
םהב ןיינעה תא דבאל רשפא
תולודג תודימ שי ריעה ןגב תורישעה לש תויונחב בגא
תוחנה שישכ הנועה ףוסב סנכיהל הווש םשלו
תרקבמהל וביגה
 
25/5/00 17:18
far_out :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב


םיקד םילדנס ,הרישק תויפוג הנקא אל םייחב ינא ,הזר ינאש תורמל
איה ילש הצלמהה .ילאנבו רעוכמ ,רקי הז .ןונגסב םירבד וא
תאש המ םע קר תכללו ולאה םישפוטמה הנפואה יווצ לכמ םלעתהל
.ךל אימחמו תבהוא
far_outל וביגה
 
 
26/5/00 18:02
ימענ :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
ךתיא ינא
ימענל וביגה
 
25/5/00 21:24
תרפא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
,וררעתתש יאדכו בוט רקוב
.םודל רובעל ונותוא בייחמ םיביתכמ הנפואה יבצעמש המ לכ אל
אוצמל ךירצ דימת ומכ .םיטוטרמסב ףטעתהל ךירצ חרכהב אל דגנמ
םילענב אל ןבומכו ...חונב יכה שיגרמ ילש יתימאה "ינא"ה הפיא
לת בוחרב הינש וקיזחי אלש ץיפש יבקע םע םילמינימ םילדנס החילס
עצוממ יביבא
תרפאל וביגה
 
26/5/00 1:37
2 לכימ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
הלא לש הבתכה תא יתארקש ירחא .רחא םלועב היח ינא ילוא
הדימ תשבול ינא .ןיינעמ .הנמנמש תבשחנ 42 הדימב השיאש "יתנבה"
.CUP D םע .הנמש ימצע יתיאר אל םעפ ףאו 18 ליגמ ךרעב 42
הטימבש תועדוי ונלוכ ,תונב ,לבא ,תויסוכ רתוי שי בוחרב ילוא
.תישנו הלוגע רתוי תצק הרוגיפ םיבהוא םירבגה
ךמצע תא בוהאלו ךמצע םע בוט שיגרהל הז בושחש המ -הרקמ לכב
.ךתוא האור םלועה םג ךכ -ךלש 42-המ 36 הדימ הנירקמ תאשכו
ונלוכ אלש הדבועה םע םילשהלו םיימיטפוא תויהל ךירצ .יתעד יהוז
.תפכא ימל -36 הדימ
2 לכימל וביגה
 
 
26/5/00 3:48
ימיש :תאמ
עיתפמל הבוגתב
!!! ךתבוגתב ךומתל יל ישרת
האלמ השיאש ןוכנו תוקיקד םישנ םיבהוא םירבגה לכ אל ןכא
.ןיינעה םצעל- תוישנ רתוי תרדשמ
ןיא ןכלו ומלענש הדימ התואב ואב םלועמו זאמ הנפוא יווצ
.הזכש שאר דבוכב הנפואה ןינעל סחיתהל
התואבו דחאכ םישנו םירבג לא תסחיתמ הנפואכ הנפוא ,בגא ךרד
.עגופ הז ונב םגש ךכמ ןועטל םילוכי םירבגה ונאו הדימ
יעשמל קלח 1.90 הבוגב זגפ תוארהל הצור היה אל רבג הזיא
?...םד-ןאו לש םירירשו
.ךכש בוטו תאז םיעדוי ונלוכו ךכ אל שממ הז םייתימאה םייחב
ימישל וביגה
 
 
27/5/00 14:40
ןמסדנל ילינ :תאמ
ל הבוגתב
?ךמצע תא ביערהל םעטה המ ,הז לע םיבשוח םא ,תמאבו
לש תולקמל ודעונש הלאה םידגבה לכ תא שובלל ילכות םנמא
,קיטרא
?ךמצע תא בוהאל ךל םורגיש המ הז םאה ,םויה ףוסב לבא
םשב ךיירצי תא אכדל ךתוא םיצלאמ דימת םה,יוכיד ירטשמ ,וה
.אכדל חרט אל וירצי תאש ,רחא והשימ לש תושודקה תויזטנפה
ןמסדנל ילינל וביגה
 
 
12/4/01 18:49
תירונ :תאמ
ל הבוגתב
.הרקיה ילינ


.ךלש רפסה תא דואמ יתבהא
םעפ טנרטניאב םיטאצב יטרפ רקס יתישע ,לקשמה ןיניעבו
.האלמכ, םינותנ םתוא תחת, םעפו הזרכ ימצע תא יתגצה
התיה "האלמ " רואתל םירבג לש תונעהה תדימ עיתפמ ןפואב
המ החוטב אל ינא ."הזר" רואתל רשאמ רתוי הברה הלודג
אל דרשמהמ םירבחהש, בשחמה לומש הארנכ לבא רמוא הזה רקסה
.השיא ומכ תיארנש השיא לע זטנפל רתוי םיענ םיציצמ
.תימיטפוא םתס ינא ילואו
תירונל וביגה
 
 
1/5/02 19:01
ןדיע :תאמ
ל הבוגתב
תכיתח םיטומש םירגפמ םתאש םכל דיגהל הצור ןדיע ינא:םולש
אובי םכלש החפשמיה לוכלו תורגפמ תוטומרש
.................בלה ןןןןןןןןןןטרס"""""""""
תחתב תבלכ אובי ךלש אבאלו
ןדיעל וביגה
 
 
8/6/00 17:29
המ'ט האומ סל :תאמ
עיתפמל הבוגתב
ריכהל הצור יתייהש המכ .םיהולא ,ךתוא ריכהל הצור יתייהש המכ
...הצור יתייהש המכ .ךתוא
המ'ט האומ סלל וביגה
 
 
27/6/00 16:57
Tal :תאמ
עיתפמל הבוגתב
Michal2,
You are right!
We want ZIZI not those apples!
We want some ASS, not that bony-back!
Those who wish to do it with size 36 and cupA can start
digging
in the graveyards. A lot of skeletons down inside!
We want MEAT.
Michali, do you eat?
Talל וביגה
 
28/5/00 1:49
יריא קרח :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
?שוקיבה וא עציהה,םדוק אב המ


.תונב הז לע ובשחת
יריא קרחל וביגה
 
28/5/00 2:15
Sharon :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
אל ינא - תואלמ רתויה ןוויכל הנתשה יחכונה ץיקב הנפואה אקווד
ןיינעה תא תקדב שממש תבשוח
האלמ הז 40 הדימו
:} האלממ רתוי רבכ הז 40 לעמ
Sharonל וביגה
 
 
28/5/00 3:46
:תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
ילמרונ הז םיעברא הדימ זא ןניקסע תודימב רבכ םא לבא החילס
.ירמגל
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/5/00 14:06
הננב :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
,ךל דיגהל יתיצר קר - אורקל היהי רשפאש הווקמ ינא וישכע
ךייבירחמ - םירמואש ומכו ,יתימא ןברוק ומכ תעמשנ תאש ,ןורש
,תנייוצמ הדימ וז 40 הדימ - קיטספיל יימ דיר .ךממ ואציי
רולייט זילשכ,ךתעידיל .וליפא ,תואלמ לש הדימ אל ןפוא םושבו
תועדומ לש םוחתב והשמ הנממ דומלל הצילממ יתייהש השא אל)
התייה איה הטאיד לכ ינפל - הריעצ התייה (אלימ לבא ,תימצע
הלכיש דע הטאידה תא הקיספמ אלו 40 הדימב סני'ג הל הנוק
!!40 הדימ ?תעמוש .וילא סנכיהל
לכו הדימ התואב תויהל תוכירצ ןלוכ אל ,תאזה תוינברוקל יד זא
םה תחאכ תישנו תירבג ,תישונאה הרוצה לש הדחאהה תונויסינ
,ףסכ אוה קומעה םרוקמש (תוחלצה םג ונרעצלו) תונויסינ תמאב
?ונרמא רבכ ,הכירצ תרבח .ףסכ םעפ דועו
- בוש) הפ וללוח םהש הנפואה תכפהמל דובכה לכ םע ,הראזו
אל .םהלש תודימה םע םייתייעב תמאב (םידגבה יריחמ תניחבמ
..תועדוי ןתא ,והשמ וזיזי הפ תונולתש
הננבל וביגה
 
 
10/7/00 19:28
violet :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
רבכ הז - 40-ל לעמו ,'האלמ' הז 40 הדימ"ש הבתכש ,ןורש רובע
:(ןונגסב והשמ וא)"האלממ רתוי הברה


.יתוא זיגרהל תחלצה


תלשוכה תיתוזחה/תיביטינגוקה הסיפתה ללגב םא תעדוי אל ינא
תא ויפל ,ילצא רצונש םשורה ללגב וא ,ךלש
ללוכ) םישנהש ףנעה תא תתרוכש השיא תא ףסונבבו ,םישנ-תרכוע
.וילע תובשוי (תא


:(יניבתש ידכ ,תוטושפ רתוי הברה םגו) תורחא םילימבו
הדימ) 40 הדימל לעמו ,'האלמ' ('א'-ו 'ל') א-ל הז 40 הדימ---
אלש חטבו חטבו ,'האלמ' אל םג הז (דיגנ ,42
---.'האלממ רתוי הברה'
!?רורב קיפסמ


!?...הבערהה בולכב וא ,יברבה תכלממב ,היח תא קוידב הפיאו
violetל וביגה
 
 
18/6/02 10:56
תנע :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
ןורש
רתוי ינאש תבשוחו ידיל תרבוע ךתוא הארנו 40-42 הדימ ינא
(תיסוכ שממ טושפ ינא - םויא אל הז אל) האלממ
תנעל וביגה
 
28/5/00 12:14
תינור :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
...הככ זא בוט


רופיס לע רעצו ...תופתתשה ...ןובלע ...באכה תועמד בוגינ רחאל
...ביגהל יתינפתה ,ךסמה לע יל עיפוהש ייח


יתדבכה רבכ תדליימה ידיב דוע ינא יכ ייח רופיס אל הז םצעב
...יתכשמהו יתכשמה הככו ...הילע
דוע ולגעתה ךפיהל אלא ...ייחל ועקש אל הלוח יתייהשכ וליפא
תוירולקה תפירש תא ינממ ענמ םויה לכ הטימב בכשלש םושמ רתוי
...םיליגר םימיב יתישעש הטעומה
...יל לקלקתה אל םלועמ ןובאתה ןכו
וליפא דואמ הלודג ... הלודג ימצע תא יתאצמש ךכ
...היטסגוסוטוא ,הרוטנופוקא ,תובערה ,תוטאיד ,םיקבאמ לש םינש
NADA - ו
המידק ךלוהו ומצע לע רמוש חפנהו ...רתוי םילגעתמ קר םירומיקה


חטב םתאש וא ...הלודג ינא םאו ... תושעל המ ןיאש יתטלחה זא
..הפי האראש תוחפל זא ,הנמש יל אורקל םיפידעמ
לש הנוכנ הריחבו םעט תצק םע ...רשפאש תורקי תוננב ןכל ועדתו
+46 תודימב םג הפי תוארהל רשפא םירבד
- ךל םימיאתמ םיעבצ הזיא - ךמצע תא ריכהל דומלל ךירצ לבא
!!!ןומה השוע עבצש הנעדתשו
ךל המיאתמ הרזיג הזיא
.הדובעה תא השוע ןוכנ דגבו הלאה םירבדה םע קר תכללו
תוחורה לכל - תויטקרונאה יבצעמ לכ םהל וכלישו
תינורל וביגה
 
 
28/5/00 18:50
ןתוד הלא :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
!ןורש
!יתוחא
?טסקטל תויטקרונאה תובוגתל בל תמש
?תונמנמשה תובוגתלו
?ןהילע ךתעד המ
?וידחי גניפושל אצנ ילוא ,ןכ הא
ןתוד הלאל וביגה
 
29/5/00 0:42
תישופיח :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
לכ יפ לע םוד תודמוע רשא הנפוא תונברוק ונחנא .ןוכנ ךכ לכ הז
תישיא).טעמכ תוישונא אל םישנל םידגב םישוע רשא םיבצעמ לש המחג
תועיפומ םלוכבו םיצורע הברה ךכ לכל םיפושח ונחנא ( הזר ינא
אלו תוהובגו תוזר טושפ תובוטח אל וליפא םצעב תובוטח םישנ
תושיגרמ ונחנא ובש םוקמה תא אוצמל תוכירצ ונחנא .הלאכ ונלוכ
היזיוולטה תא תופטושש תויסוכ לש לגל תתל רשפא יאו וב בוט יכה
.ונל שיש המב רדסב אל שיגרהל ונל םורגל םינותיעהו
.הרוק היה ןכ ללכ ךרדבש המ תאצומ אלו הראזב תבבותסמ ינא םג
תושעל(םלוכ אלא םה קר אלו) וטילחה טושפ םה הנשהש יל הארנ
אל םייכרי וא םיציצ הפיט ןטב הפיט הל שיש ימו תויסוכל םידגב
.ןמצע תא תואצומ
תישופיחל וביגה
 
 
29/5/00 1:26
ןהכ זעוב :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
תורחאה תורקיה םישנה לכו ןמסדנל ילינ / 2לכימל הבוגתב
תאו בואכה טסקטה תא - בר ןיינעב תמאב - בר ןיינעב יתארק
לש חורה בצמ תא רפשי הז ילוא ,תישאר זא .וילע תובוגתה
אל םייופשהו םיבוטה יירבח בורו ינאש רמוא םא "תונמשה"
תורוחבב אקווד אלא ,תונמש וא תוזר תורוחבב ללכב םיניינעתמ
ףוג תודימ לש ןיינע אל ללכב אוה ,ייתוריבג ,סקסו .תויסקס
ןיב אל ,םיינזאה ןיב ןכל שיש המ אוה סקס !תורחאו הלאכ
תא תעבוק רורחשהו הקושתה תדימ .היזחה לש פאקב אלו ,םיילגרה
הצלוח הילע שי םא אלו (ךפיהלו) השאל ךשמיי רבג ובש ןפואה
אל יתשגפ .בידנ ףושחמב תרדהתמ איה םא וא ,"הראז"מ תשפוטמ
ויה לבא - וליפא ,ןייוצמ - בוט וארנש ייחב תורוחב טעמ
הזאוה ומכ ךרעב תוכשומל ןתוא ךפהש המ ,תינימו תישפנ תומוסח
.ילש אתבס לש הנירטיוב
תירבג היצריפסנוקכ "הנפואה וצ" תא תוארל רשפא .הזמ ואצ
םיבצעמ לש תוילאוסקסומוה תויזטנפ לש הכלשהכ ,תיטסיניבוש
טושפ רשפא .םיפסכ (ונתיאמ) ןכמ איצוהל המיזמכ ,םירענ יבבוח
.האור - הצור .היזיולטל סחייתמ ינאש ומכ ןיינעה לכל סחייתהל
םירישעמ םינוויכל היגרנאה תא הנפמו ,טלשה לע ץחול - הצור אל
.רתוי
לכ ,ןהב יתייהש םיסחי תוכרעמ יתשב :םויסל ישיאו רזומ והשמו
םימרגוליק ודביא יתיאש םישנה ,םינש 4 ינפ לע הכשמנ תחא
יל ןיאו ,אלמה רנא'זה תא בהוא ינא אקוודש תורמל תאז .ריבכמל
.יתמישנ תא רצוע ללכב יד פאקו (קלא) "תונמש" םע היעב םוש
אל םייחבש ,איהש ןכתיי הז ךיא הנורחאה תיסקאה תא יתלאששכ
(!) 12 הדביא יתיא התיהש ןמזב אקווד ,הטאיד תושעל החילצה
קדב אלש ,יתוא ץיחלה אלש ןושארה תייה התא" :התנע איה וליק
דירוהל הכירצ תא' יל רמא אל ,תחלצל יל סנכנ אל ,ררקמב שי המ
םושמ אקווד .'30 תב הרוחבל המיאתמ אל תאזה הלמשה' וא 'תצק
."ךתיא אקווד הטאיד תושעל הנושארל יתחלצה ,ךכ
.דרוסבא


ןהכ זעוב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
29/5/00 1:33
לא-תב :תאמ
ל הבוגתב
אל .םייק התאש ןימאהל אל ?רבג התא ?התא ימ ,ןהכ זעוב
ץיפהלו םיקתוע ףלאב לפכשל דימ .הלאכ םירבג שיש ןימאהל
יכ ,ךתשיגב רידנ התאש תבשוח ינא :תוניצרבו ...ריעה יבחרב
42 הדימו םילודג םיציצ יבבוח אל שממ םייוצמה םירכזה בור
ןובאיתב תולכוא ולש םישנהש אנוש עברא לע עבראה םע ו'צאמהו
תחת יכ ,ינויגה עמשנ טלחהב תיסקאה לע ךלש רופיסהו .והומכ
,ךתיא אקוודש רורבו ,הטאיד תושעל ןיטולחל ירשפא יתלב ץחל
היהי רשפא ,םירתוימ םיאוליק יניינעב תחא ףא ץיחלמ אלש
.רחא םוקממ םילוכסת קפסל ליבשב אלו היופש הרוצב לוכאל
לא-תב
לא-תבל וביגה
 
 
29/5/00 1:39
לודג הזח :תאמ
ל הבוגתב
םע תאז לע ולכתסי דימת םירבג .ירמגל תקדוצ תא לא-תב
לש חומה תפיטש תדבוע הככ יכ ,םיפוקזהו םינטקה םיציצה
םיבהוא וירבחו ןהכ זעוב ילוא זא .תומוסרפהו היזיולטה
תא םיגציימ אל יטלחהב םה לבא ,אלש תרמוא אל ינא ,תואלמ
תומוסרפה םע ליחתהל ךירצ והשמ תונשל ליבשבו - ללכה
.םיריעצ םישנא לש ךוניחהו םינותיעב תועדומהו
לודג הזחל וביגה
 
 
30/5/00 2:44
דחאוו ףוסוי :תאמ
ל הבוגתב
אוה לודג המכו ,הככ ךמצע תא הנכמ תא המל ,"לודג הזח"
!?לודגה הזחה
דחאוו ףוסויל וביגה
 
 
30/5/00 3:00
לודג הזח :תאמ
ל הבוגתב
...לודג .לודג
לודג הזחל וביגה
 
 
14/9/00 4:17
לודג :תאמ
ל הבוגתב
ם-י-ל-ו-ד-ג םיציצ םיבהוא םירבג .ןוכנ אל
.(תוגלוקהו) !היצרופורפ ןוכמל ועירה .םיפוקזו
לודגל וביגה
 
 
11/1/01 7:32
ץוצמל ןתונש הז :תאמ
הזחל הבוגתב
בייח אל ?םילודג .ןכ הז .םיפוקז םיידש דעב םעה
?"םילודג םיציצ" הז המ ?הזמ ץוח
ינוניב יתמו "אלמ" הז יתמו לודג הז יתמ עבוק ימ
ץוצמל ןתונש הזל וביגה
 
 
30/5/00 3:15
ימיש :תאמ
ל הבוגתב
ןהכ זעוב לש וירבדב הלימב הלימ ךמות ינאש רמוא תישאר
!!!
! יחא ןטחס
( (: ןבומכ)...לודגה הזחה אשונב ללוכ
ךל רשבל דחאכ חמשו רעטצמ ינא ,"לודג הזח" 'בג יבגלו
םיבהואש םירבג טעמ אל שי , תוארל תכחונ תאש ומכ יכ
.לודג אלא ןטק הזח אקווד-ול
להנאש השיאה תריחבל ןפוא לכב יתנחבמ ןוירטרק הזש אל
רבכ םא ןטק הזחל םג תודגנתה יל ןיאו םיסחי התיא
.הזחב ןניקסע
ןלוכ אל לבא דאמ דמחנ הז תיסוכ תויהל ומכ "תולחמ"
ולש הלש "הרוצ"ה תא שי תחאו דחא לכ תושעל המ ,תולוכי
.שארב ליחתמ לכה הלחמכ הלחמכו
???ריקב שארה םע תכלל המל
תולוכי ,ןכיתוחוכל תועדומ ןכניאש לבחו ,םישנכ ןתא
,הלש תודחוימב איהש ומכ תחא לכ םירבגה ונתוא קילדהל
.איהש תומכ תחא לכ
!!!דגבה תא השוע םדאה אלא םדאה תא השוע דגבה אל
רבד יצח ףיסוא אלו
ימישל וביגה
 
 
30/5/00 3:32
תילג :תאמ
ל הבוגתב
...הדות בושו הדות
...וברי ןכו ךומכ םירוחב שיש תעדל בוט
תילגל וביגה
 
 
30/5/00 21:45
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
,ושפנב רגוב ,קמונמ ,זראכ רוחב ןכא אוה הזה ימיש
קרש תמאבו !הלועמ !אלפנ ףפותמ םגו .רשקל יונב
...הלגמ ינא בל בוטמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
31/5/00 10:19
לא-תב :תאמ
ל הבוגתב
?הפיא ?ימ לע ?המ לע !?ףפותמ
לא-תבל וביגה
 
 
1/6/00 22:22
ימיש :תאמ
ל הבוגתב
ףפותמ ינא ימ לעו המ לע תעדל הצור תמאב תא םא
תא תונרקסה יוליג לע אימחמ דאמש המ קוידב
(:...רשק רוציל תנמזומ
ימישל וביגה
 
 
30/5/00 21:40
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
.טנרטניאב םעפ יא יתשגפש חלצומ יכה יוניכה הז םייתניב
.םינבומה לכב הלודג תא ,"לודג הזח" ,ןייתחס
ןהכ זעובל וביגה
 
 
27/6/00 17:22
Ron :תאמ
ל הבוגתב
Bat-El my love,
Take it easy, dear.
More of the guys like when they put their heads on a
good pair of zizis.
More of us like to feel some meat, when you close you
legs on us.
And an ass should be an ass, not a skiny-bony
something.
Ronל וביגה
 
 
30/6/00 10:54
לא תב :תאמ
ל הבוגתב
םיינש םע התיהש ימכ לבא ,ךומכ בשוחש ימ שיש תעדל בוט
ינא ,םינכ תויהל םא 20 30 וליפאו ,הייחב םירבג השולש
לשב ,םירבג .רבדמ התא המ לע עדוי שממ אל התאש תששוח
.תיסוכ-ה תא םישפחמ ,ביבסמש הנפואהו הידמה לש תוצירעה
- ל לעמ לודג הזחו ,יללכ ןפואב ,הז תא םכל תושוע תוזר
.םכילע םייאמ שממ ,יס פאק - חיננ
הז תא תעדל בוטו ,םירחא םג שי לבא
לא תבל וביגה
 
 
3/7/00 14:16
Ron :תאמ
ל הבוגתב
Bat El dearest,
I'm already half erected from the fantasy of
driving my
dick between your huge zizi.
I wish you could pass me any communication
means.
In the mean time, I rush to help my self.
Ronל וביגה
 
 
29/5/00 8:55
תינור :תאמ
ל הבוגתב
...רקי זעוב


וליפא קנעב ...לודגב ךתיא המיכסמ תישיא


הפיהש םילגמ םהש ינפל םירבגה ...הנטק תחא היעב לבא
הניבמ קוידב אל ןתיאש הבוטחהו
םע ...םיבוטחה הירבא רתיו ןושלה ,םיידיה םע תושעל המ
הפי איה יכ הב םירחוב םה...רבגה
...רתוי
תמר תאו תיתבשחמה תוחיתפה תא האור התא ןושאר טבממ דימת אל
.ךלומש םדא ןבה לש ודיבילה


?...יתיא םיכסת ...היעב ןאכ שי זא
תינורל וביגה
 
 
29/5/00 19:12
תעשעושמ :תאמ
ל הבוגתב
אשונה תא קמועל חתנל לבא ,םיקדוצ םלוכו םימכח םלוכ
הדימב תרדהתמש ינא .ירשפא יתלב רבד הז תוללכה לילכהלו
זא 42 הדימב קר תואלמ ןאכ םלוכש בל יתמש ,44 ןכ ןכ ,44
המ ללכבו תונמנמש אמש וא ןכמ תואלמ רתוי שי בל ומיש
הטימבש רבגמ םלשומ רתוי ןיא ,הרקמ לכב ?46-8 הדימ תרמוא
תולק טבוצו רובטה תא קשנמ ,םייכריה תאו הזחה תא ףטלמ
מ"ס לכל ןגרפמו ןבשיה תא תויתטישב הסעמ ,ינמיה גימצב
.ףוגב םרגו
רמאל טושפ אלא ,םילחלחכ םירואת ןאכ םורתל יתנווכתה אלו
ונחנא םג לבא תומונצ תורוחב ופידעיש ויהי ,ןוכנש
םואתפ ,בגא) ינשה ןימהמ םיברל הז תא תושוע רתוי תולודגה
לש דגבה תדימ תא דומאל הלוכי יהשימ ,והשמ לע יתבשח
לכ םע יכ ,הנמשהו הפיה תורחתמ דיגנ הקירתסא לש תונבה
ומכ קוידבו (...ןדיל סדרד ומכ תיארנ תמאב ינא ילש -44ה
עובצ רעיש םע ,ךורא רעיש םע ,םיחרק תופידעמ ונחנאש
סרכ וא הריב לש סרכ ילעב םיקלח וא םיריעש ,קוחש דנולבל
,הנקת שי ונל םג פא טראטסה לע הדובע תולילמ הציפ לש
בושח יכהו םיאתמו הפיש המ רוחבל ,דוגיבה ייבגל הצלמההו
לע תדקפומש ימכ ,הריקי הלא ,הנפואה יווצל ענכהל אל
םיסחייתמה םיפדה תא הדירומ ךתוא הארנ רעונ ןותיע
תונכרצהו הנפואה ידומעב תמסרפמו ג"ק 30 ילקשמב תויסוכל
,בושח יכהו ...רתוי םישיבל םידגב לש םימגדו תונומת ךלש
.יתבר הבהאו רשוא
תעשעושמל וביגה
 
 
30/5/00 2:54
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
יירבח לעו ימצע לע דיעהל קר לוכי ינא ,הרקיה תינור
דוגינב לבא ,בל תמושת תכשומ הפי הרוחבש ןוכנו .םיבורקה
:רמולכ) תוינימל יפוי ןיב םילבלבמ ונייה ובש - 16 ליגל
(תומימתה וניניעב ,תינימ םג תיטמוטוא התיה הפי הדלי לכ
םישנל ךשמנ ינא ,תישיא .הככ אל הזש ונל רורב םויה -
ינא .םיטושפ רתוי הברה םייחה תא השוע הז .ילא תוכשמנש
לש תוזופו םייליוא םיקחשמ לע היגרנא זובזיבב ןימאמ אל
ןוכיתה רפסה תיבו דמולהו דבועה רעונה ימי .טג-וט-דראה
.תיסוכ אל/תיסוכ לש יטוידאה טופישה םג ל"נכו ,יירוחאמ
טלחהב - ינוציחה הארמל תועמשמ םוש ןיאש רמוא אל ינא
טלחהב איה "?תכשומ הרוחב יהמ" הלאשל הבושתה לבא - !!!שי
םע ,תינפי ,הנבל ,הרוחש תויהל הלוכי איה .תיעמשמ דח אל
ימ .יצחו רטמ וא מ"ס 175 ,ייא פאק וא יד לבאד פאק
השוע ,הנפואה ץורע תובכוכ לש סופיטבאל ומצע תא לבוכש
(יתעדל) המויא תוטש
ןהכ זעובל וביגה
 
 
30/5/00 3:06
לט :תאמ
ל הבוגתב
תייסולכואמ זוחא 10 םא .ךלמ .ךלמ התא ,ןהכ זעוב
הגלפמל םירבוע ויה הנפואה ץורע לומ רירה יליזמ םירכזה
בוט רתוי הברה ,הברה ,הברה היה הפ תונבה בצמ ,ךלש
לטל וביגה
 
 
30/5/00 8:09
תינור :תאמ
ל הבוגתב
...רקי ... זעוב
...ךלמכ ךתוא וריתכה רבכ
...ךיתולימל ללה ורש רבכ
...םילימ ורתונ אל ילו
...דואמ הקומע גונעת תחנא ינממ לבק זא
תינורל וביגה
 
 
31/5/00 10:30
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
תויהל ךירצ אל .םדו רשב םדא ןב .ךלמ-ןב אלו ךלמ אל
.םישנ לש ןבלל ןיבהל ליבשב ךלמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
8/7/00 4:00
הליה :תאמ
ל הבוגתב
,זעוב
תעדל תינרקס ינא ,ךכ הזל ארקנ ,היצרופרופה םשל
?אל וא גוז תב עגרכ ךל שי :(ישיא עינמ ךותמ אלו)
,ןויסינ ךותמו ,הנימאמ ינא יכ תלאוש ינא
.םיהקתמ םישוחה רשקל םיסנכנשכש
הליהל וביגה
 
 
30/5/00 13:44
תעשעושמ :תאמ
ל הבוגתב
.ןימאהל ידכ ימצע תא תטבוצ ינא .םייק התאש ןכתיי אל
...רודמב רשק רוציתש תשקבמ יתייה הסופת יתייה אל םא
תעשעושמל וביגה
 
 
31/5/00 10:27
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
אל וליפאו ,ירמגל םייק ינאו ...הדות ,יתריקי ,הדות
.תוכסמו םייוניכ ירוחאמ רתתסהל חרוט
ןהכ זעובל וביגה
 
 
31/5/00 17:00
תעשעושמ :תאמ
ל הבוגתב
אל התאש חוטב התא ,יידמל יטרדנטס םש ...ןהכ זעוב
...דישחמ תצק ןפואב םישנ ןיבמ התא ...תשופחתב השא
(:
! ךיילגרל תוחפש ונלוכ - העוט ןיטולחל ינא םאו
?הפקה תא בהוא התא ךיא
תעשעושמל וביגה
 
 
1/6/00 22:29
ימיש :תאמ
ל הבוגתב
sorry
זעוב יריקיל דובכה לכ םא
...ךב אנקל ליחתמ ינא
...יפוי הזיא הארת
ינאש תורמל םדו רשב אל התאש תיללכ המכסה הפ שי
...ןכ התאש עדוי
...יחא המ לבא
ךכ ךישמת
:)
ימישל וביגה
 
 
4/6/00 18:07
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
ילב םג רשפא .הפקה תא בהוא ינא לוהוכלא םע
םש אוה ןהכ ירעצל ,ןכאו .לוהוכלאה תא קר ,הפקה
הברה ךכ לכ ןיא "זעוב" תוחפל לבא ,יטרדנטס
ינא תישנה שפנה תא ילש הנבהה תלוכי תאו .םלועב
דע ינואיבהו ייחב ויהש תורקיה םישנה תוכזל ףקוז
תמאב .ןפוא לכב ,הדות .םולה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
1/6/00 22:04
תישופיח :תאמ
ל הבוגתב
לבא הארנכ יינפל הברה הז תא ורמאו דיגהל המ ןיא
!!!ךומכ םירבג ולאכ םירציימ אל תמאב תמאב
ךלמ ?םיאבחתמ םה הפיא זא ןכ םאו
תישופיחל וביגה
 
 
5/6/00 10:46
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
ינא :בושח רתויש המו .הדות .ייחלב טשופ זע קמוס
ןטק ,והשמב םורתי הזה יטנרטניאה סומלופהש הווקמ
ןויערל .ונלשו ןכלש תיתבשחמ תוחיתפל ,וליפא
רבד ותוא (ןלוכו) םלוכ אלש ,דובא לכה אלש הפיה
ןהכ זעובל וביגה
 
 
30/5/00 3:35
ןיראק :תאמ
ל הבוגתב
- תונבה לכלו ירקי זעוב
השוע" הרוחבה םאה הז עובקל ךירצש המ ןכאש קדוצ התאש המכ
אל עבקנ כ"רדב הזו תיסקס ןכא איה םאו ,אל וא "הז תא ךל
הפוג תומא יפל
תוליצאב וא התכילהב ,הינפב תרדשמ איהש המ יפל רתוי אלא
.השפנ
תונידע םינפ םע תיסקס-היפיפי תוחפל םירמוא ךכ ,תישיא ינא
הנבמו ךאלמ לש
תויהלמ הקוחר םג טלחהב ךא ידמ הזר אל ,אילפהל ישנ יפוג
והשמ - הנמש
ומוקמב רוקז דמוע רשא הזח ,הרצ הילט םע הזכ עצוממ
ירבחש םייכיריו
(: ...קותמ קותמ ןמעטש ןעוט
תא שי דימת לבא האנ הרוחב הארמב האור ינא הרקמ לכב
דירוהל היצפואה
(תונב ןומה לש טקפד הז)...םיפדוע וליא יא םשו הפ
םגו תואלמה/תוזרה םישנה לכל תארוק ינא תאז לכ תורמל
הרובחבש תונמשה
תלבקמ הביבסה רבד לש ופוסב יכ ןתאש ומכ ןכמצע תא הנבהאת
יפ לע ןכתא
! תורדשמ ןתאש המ
תא) MANGO וא ZARA ומכ תויונחל תונעטב תואבש אלא לכלו
ינא ורטסק
תורזג םג ןהל שי בוט םישפחמ םאש הנעדת (תלבוס שממ אל םג
תומיהדמ
איהש ןעוט ירבחש הלמיש איה ךכל אמגודו ,תויטקרונאל קר אלו
"הצצפ"
! $ ןוילימ ומכ ילע תייארנשו
תא המצעל אצמת תחא לכ ,תונב בוט ןוצרו ץמאמ תצק םע זא
איהש םידגבה
תא ייתורבח הנחכשת לאו "ץוציפ" םהב תייארנו תבהוא המצע
עודיה םגתפה
:תטטצמ ינאו
זאו ןוכנ אל שממ הז םימעפלש תורמל "דגבה תא השוע םדאה"
רמאנ
ימל לבא ךכל תובר תואמגוד יל שיו "םדאה תא השוע דגבה"
(: תפכא
- +20 הו הרשעשפיטה ליג תא תרבע רבכש ןוכנ - זעוב ךילאו
המ יפל יכ
! חוכ רשי - ןיינעל רבגב הפ רבודמש הארנ תבתכש
םיסופיטב םיניחבמ שממ אל ,םהילע תרבידש ךיירבח לכ הפיאו
! בורל םכומכ
ןיראקל וביגה
 
 
30/5/00 3:51
הליה :תאמ
ל הבוגתב
- הז עטק םיארוקש םירבגל והשמ
םא תויהל םילוכי םירבגה םתא דציכ יל ריבסי םכמ והשימ םא
,הקיקד הרוחב
םירקימבו דחוימב הפי אל וליפא םימעפלו הזח תרסח
תרעוכמ ףא םיינוציק
תיטנגליטניא אל םג הרוחבה םימעפל זא םירבדמ רבכ םאו
,דחוימב
דואמ ףוג הל שי ושוריפש "תיסוכ" איה םתרדגהכ המ לבא
ףאו הזר דואמ
...והשמ יטקרונא
םע ףוריטב תיסקסו היפיפי יהשימ איה יתרדגהכ "תיסוכ"
ךירצש ומכ ןוזח
סקס ןומה רדשתש ,המ לבא (תנוזר אל םג לבא הנמש אל)
תוליצאו
...לכל ףסונב המכח דואמ איה יכ םכתיא עגשת רקיעהו
הליהל וביגה
 
 
31/5/00 10:34
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
(2 םידלש םיבהואש םירבג שי (1 .עגייל אל ידכ ,רצקא
תא (3 תויסקרונא םיאנושש םירבג שי
ףוגהש ,תאש ומכ ךתוא בהאיש דחאה תא אוצמל הכירצ
שא וב ותיצי דחי םג ךלש טקלטניאהו
ןהכ זעובל וביגה
 
 
31/5/00 10:45
וקנרפ לט :תאמ
ל הבוגתב
םגש תבשוח ינא .רופישל תורשפא שי דימתש ,והז
לש הארמב המצעב רקובב הטיבמ איהשכ ,רפיש הידואלק
ןירתק םגו .רפשל המ שיש המצעל תרמוא ,היטבמאה רדח
םזינכמה דבוע ךכ יכ ,הזב תענכושמ ינא .סנו'ג-הטיז
הנפואה יבצעמו םייתרוקיבה םירבגה תא םישאהל .ישנה
לבא) רתוי השק .לק יכה הז - היזיולטב םיאו'צאמהו
אל ךכ-לכה הלמה ,ןכ .תוירחא תחקל (רתוי הברה למגתמ
.ת-ו-י-ר-ח-א .תאזה תירלופופ
תוירחא .ןיינעב ה/תאש ,הרימאה םע הליחתמ לתוירחא
.המשא וא השוב ,תוכז ,המשאה ,חבש ,םגפ ,לוע אל איה
,רדסב אל וא רדסב ,ערו בוט לש םיטופיש ןיא תוירחאב
.םייחה יפלכ ךלש הדמע-הו ,שיש המ טושפ הז
ינא) בצמה םע דדומתהל תוכונה םע ליחתמ יארחא תויהל
וז איה תאש יטבמה תדוקנ ךותמ (!סומ טייק ומכ הזר אל
.תאש ימ לש ,ךל שיש המ לש ,השוע תאש המ לש תללוחמש
הז עורג יכהו .תיארחא תויהל השאל םורגל לוכי אל שיא
.רחא והשימ לע אשמה תא ליטהל
ריאשמש םיצעמ רשק .ךמצעל תנתונ תאש דסח איה תוירחא
.םמצע םייחה יבגל הדמע םע ךתוא
,ןטבהמ ,איהש ומכ המצע תא תבהוא תמאב יהשימשכו
זא - ןותיעב תצעוי לש רוט ללגב וא לכשהמ אל - שגרהמ
.הזל ךשמייש רבגה םג אצמיי
םע םלשש ימ תא בוהאל בהוא ,השא וא רבג ,דחא לכ יכ
.ומצע
וקנרפ לט
וקנרפ לטל וביגה
 
 
30/5/00 21:47
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
הכמב רשפאש הככ .הקהל התואב יתיא םינגנמ ילש םירבחה לכ
.םיטנמילפמוקה לע הדותו !םלוכ תא תוארל תחא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
31/5/00 1:40
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
לע היהי המ -דיגנ-קדוצה ,ןכקבאמב ,דיגנ ,וחילצת םאו
?תוזרה לכ
?ןימשהל ןהמ ושרדי
אל הרדגה יפ לע "הכיתח" יהשימש הדבועה ,והשמ דועו
הידי םע תושעל המ תעדוי הניאש ימל ,חרכהב התוא השוע
.הנושלו
?וז הרימא ןימ וזיא
"תישנ"ה לע רמול הזיעמ התייה הזר יהשימש ,ןכמצעל וראת
...תבבותסמ איהש דע :


!הככ ?המל .ךפיהלו .םינוש םירבג תוכשומ תונוש םישנ


ןיא דחא ףאל ,תוזרה תא םירחאהו תואלמ םיפידעמש שי
ןאכ תו/םישוע ן/םתאש המו .רטמרפה אוה המ טילחהל תוכז
...ןכל ושעי אלש םישקבמ ן/םתאש המ תא קוידב הז


...הז לע ובשחת
חחרפל וביגה
 
 
31/5/00 10:52
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
חחרפ :דובכל
ןהכ זעוב :תאמ
.נ.א
.הלמ לכ םע םיכסמ ינא .ךתיא חוכיו יל ןיא .קדוצ התא
הזיאמ הנשמ אל ,תוצירע ןוטלש אוה תוצירע ןוטלשו
גוס בינהל רומא הזה ךשוממהו דמולמה ןוידה לכ .ןוויכ
יפוצ ,םיזרהו םינמשה לש ,תיללכ תונלבוסו הנבות לש
.דחי םג םילבכה יקתנתמו הנפואה ץורע
ומכ הזל סחייתהל ךירצ .ול םשוביש ,תוזר בהואש ימ
אל התאש הממ םלעתה ,בהוא התאש המ תא עמש :הקיסומל
.בהוא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
1/6/00 9:23
תינור :תאמ
ל הבוגתב


רקי חחרפ


...יתבתכש המל תבגהש יתיארו יתסנכנ םויה קר
המ תועדוי אל תוזרה לכש דיגהל יתנווכתה אל שממ ינא
ןנושלו ןהידי םע תושעל
זאו תוזר תיסקסכ םירידגמ םירבג בורלש יתווכתה ינא
תועדוי קוידב אל ןה הטימבש םרעצל םימעפל םילגמ
.הדובעה תא תושעל
לבא ירעצל .תוללכה תושעל ןיאש ךתיא המיכסמ ינא
הנפואהש עגרב ושענ רבכ תוללכהה
.חילצמו ךשומו הפי הז הזר לע ססובמ יפויה םלוע לכו
תינורל וביגה
 
 
1/6/00 11:22
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
הז .תויסקס םירידגמ אל .ילוא .תופי רידגהל רשפא
.םישחש והשמ
הלוכי דחאה יניעב אילפהל תיסקסש ימש ןיינעב הפיה
.הז הככ .רחאה יניעב סקס לכ לוטנ ןופפלמכ בשחהל
דועו תוכישמו תושוחתל רושקש והשמ הז .עדמ אל הז
.םירחא ןישיב ןיערמ


תויונמוימה יבגל רבד רמוא אל הז תכשומ יהשימ םא
וא הלש ףוגה לא הלש תוסחייתהה ,הלש תוינימה
.תינימה התוואת


ןהל לק יכ ,תוצמאתמ אל "תוכיתח"ש םינעוטש שי)
(...רשק ןיא ינויסנמ - תוצפח ןהש ימ תא גישהל
רתוי הלאכ שיו תויונמוימ תולעבו תומיהדמו תוזר שי
.ךפיהה םג שיו .הארנכ ..תואלמ
הפדעה ילעב םה הנפוא לש םיניזגמ וא םירבגש הדבועה
.םירבגה לש תוחפל .םתוכז איה
ינאש ?יתוא תכשומ אלש ימ םע ךלא ינאש ,הצור תא המ
?ףייזא
(!!!ףייזל טושפ אל הזו)


אל וז .ךמעט יפ לע ,ךתוא ךושמיש ימ םע קר יכלת תא
.תיביטקייבוא םיזרכמ תדעו
תחתמש הממו ןטבהמ אב הז .הכישמ הז .סקס הז .קאבאר
.תויונמדזה ןויוושל ןויער הזיא אל ,ןטבל


.והז זא
םיכשומ םהש ךכ לע םישנו םירבג ץימשהל אל רקיעהו
.םיכשמנ וא
.םייחב הז הככו עבטב הז הככ
ינב רתוימ ןימ רתוי םיגישמ רתוי בוט םיארנש הלא
..םיכשומ גוז
חחרפל וביגה
 
 
1/6/00 11:35
תינור :תאמ
ל הבוגתב


ןוכנ ...ןוכנ


ןוכנ ...ו
תינורל וביגה
 
 
30/6/00 11:17
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
םג ,יתרבע הרשע שפיטה ליג תאש קר אל .רמאיהל תבייח תמאה
.ןמזמ אל יתרבע רבכ 35 ליג תא
..קיתע ינא המכ ןימאהל אל .זיטסקיסה תא רכוז ינא
ןהכ זעובל וביגה
 
31/5/00 19:57
לג תיגח :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.םיבחרה ייכריל רמול יילע אמש וא ,הלא יבלל תעגנ
(הלעמו 40 הדימ) ונומכ תורוחבל ןיא ,לכשה תא ןייזי אל דחא ףאש
.דוגיבל רשאב ,ץראב שפחל ללכב תוסנל המ
ילעב :ןינעב דצ ףאל הנוכנ הניאש תרעצמ העפותב ,ןכא ,רבודמ
עיגמ לודגה ףסכהש ןיבהל םיכירצ םינושה םיקוושמהו תויונחה
.12 תונב תודלימ אלו , 36 הדימל בושת אל רבכ הארנכש היסולכואמ
?לבח אל ,תוכוב ונחנאו םידיספמ םה
חבושמה םמעט לע רבדל אלש ,תודימ ללשב םיהדמ רחבמ שי םלועה לכב
...םינאוביה לש
.רבדל ימ םע ןיא ,םידוהיה תנידמב ,ןאכ קר
3 ללוכ ,ףוסה דע זא ,תנברוחמ היצזינקירמא רבכ םא תרמוא ינא
!םיילענל בחור תודימ
לג תיגחל וביגה
 
 
6/6/00 18:31
הנור :תאמ
תולודג םישנל הבוגתב
,תולודג יכה תורילוחה תא םירחהל ןושאר בלשב , תרמוא ינאו
.36 הדימ ירחא רצייל םיקיספמש ולא
יאקוקו sacks תויונחל ינרוקע ןפואב תסנכנ אל אמגודל ינא
הלוכי ינאש םידדוב שובל יטירפ שיש תורמל.תאזה הביסהמ קוידב
המכב דרא םעפ םא םג ,ימצעל יתחטבה ,םהלש היצקלוקהמ שובלל
רכזהל השקתמ ינא .בוש סנכהל אל םלועל לבא ,םלועל ,תודימ
,יאקוק תונחל יתסנכנשכ ,18 ליג תוביבסב ,ילש יארונה לוכסתב
.42 הדימב םייסנכמ דודמל הצור , הוואגב תחרוז
!!הלפשה וזיא ,וא
תולודג תודימ קיזחהל תברסמה תונחב תלקתנש ימ לכל תארוק ינא
!!!םירחהל - תוקונית ידגבמ
הנורל וביגה
 
 
8/6/00 17:36
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
םירסח םימרגוליק רשאמ ףידע .ער אל הז םיפדוע םימרגוליק
(החוד ךכ לכה הרדסל היתורבחו ליבקמ ילא ומכ)
ןהכ זעובל וביגה
 
 
8/6/00 19:09
חחרפ :תאמ
ל הבוגתב
יל הארנ !?המ זא ,ליבקמ ילא ךתוא תכשומ אל איה זא ,זעוב
"תוכיתח םישנ"ב הרוקמש םויא תשוחתו ששח םירבג המכל שיש
הז .תוכיתח תמאב ןה םיתעלו ,םעט רס ןנוזר םיתעל זא
םישנלו ,תוינימ םישנל ושעש היצזינומדה תא יל ריכזמ
.הזה םלועב והשמ וזיזהש...םישנלו תוקזח
םימעפל ,קרא מ ןא'ז וז םעפו תופשכמ ןהל םיארוק םעפ זא
.הטארטסיזיל ילע הבוהא ןלוכמ לבא האידמ וז


תומייואמ לש תויצילאוק תולקב ןגראל לוכי התא .יד זעוב
.םירחא לשו םינדחפלש םיחדנו


וניא אוה ןהיניעבו) לקשמ ףדוע םע בוט תושח םישנ םא
לע תויהל ךירצ אל הז ,לוחמב הז םע ואציש ,יפוי (ףדוע
ובש ןפואל הרושק הקיטתסאהש תובשוחש תורחא םישנ ןובשח
.ףוגה לע חותמ רועה


,סאלח רוציקב


הלחא הז ליבקמ ילא
הלחא הז הלודגה ריעהו סקסו
.האנ השא םיטילקרפהמ רשבה תבע הטילקרפה םגו
םיכשומה ,םינושה ינפמ טלמהלו דחפל וקיספת רקיעבו
.....םימייאמהו
חחרפל וביגה
 
 
12/6/00 12:44
תימולש :תאמ
ל הבוגתב
זעוב
ןימל הזע הפונח ךותמ תועבונ ךיתועדש קומע דשח יב שי
.המשנהו בלה ןמ תאצויה הפורצ תמא ךותמ אלו ,ויגוסל ישנה
.העוט ינאש יל רומא ,אנא
תושוע תספור ןטבו רמונמ סיטילולצ תויוטע םיילגרש ןכתיה
?הז תא ךל
.יחא ,קילח
תימולשל וביגה
 
 
26/6/00 2:26
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
טלחהב לוכיו ,הפונחמ קוחר ינא .ךכ תבשוח תאש יל רצ
וליפא .תאז יתישעו) רחא וא הז הארמ לע תרוקיב ריבעהל
(!שממ וז הבתכבו הז רתאב
םג ןייצש יפכ ,םינוש םימעט שיש רמול יתיסינ לכה ךסב
איה הזר"ש תובשוח םישנש ירמגל ימיטיגל הזו ,חחרפה
םיבשוח אלש (ינומכ) םירבג שי יתימאה םלועב לבא ,"הפי
.(ימיטיגל הז םגו) ךכ
ימצע תא יתרהבהש הווקמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
27/6/00 17:30
:תאמ
ל הבוגתב
Nothing in between your description of a neglected
lady and the pile of bones
you see in adverisments?
Have you seen the erotic pictures FROM THE MID
20TH?
I LIKE MEAT!
I WANT TO FEEL YOUR TIES WHEN I DIVE DOWN YOUR
PUSSY!
I WANT TO COME BETWEEN A PAIR OF GOOD TITS!
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/10/03 18:52
יריש :תאמ
תולודג םישנל הבוגתב
םירכומש ,ינא .ב"הראב הרג ינא םייתנש הזמ .זוחא האמב תקדוצ
תלדב ידועב יל םירמוא ויה 'גרו'ג גניקב תויונחב םיממעושמ
תונעזג לע תוניצס םכל ריכזמ) "ךליבשב רבד םוש ונל ןיא"
"רדסב שממ" הפ תבשחנ ,(?םישימחה תונש לש הקירמא לע םיטרסב
בלוקה זכרמב םיאצמנ תשבול ינאש םייסנכמה .הזר טעמכ רמאל אלש
ןיב והשמ ,יאקירמא 10) ילש הדימה תא שיש דבלב וז אל ,תונחב
.הלודג יכה תויהל תברקתמ אל וליפא איה ,תונח לכב (40-42
םע םולשב תויחל םדקתמה יליגב ףוס ףוס יל רשפיא קחרמהש ובשחת
תודרחה לכ תא יל ריזחה ץראב רוקיבש איה תמאה לבא ,ימצע
ץורימב הרזחב ינא םויהו ,םינשיה םיטרדנטסה תא םגו תונשיה
"ותדלומ ףונ תינבת אוה םדא" .ג"ק המכ דוביאל ףרוטמה
ירישל וביגה
 
10/6/00 13:06
העונ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!בהז הלימ לכ
ףוסב חילצה וליפאש ,ילשמ בל ערוקו עזעזמ רופיס וליפא ףיסוא
:ליפשה אל עיתפמבו ,יתוא קיחצהל
וליפא רשפא .יתייה אל םלועמו ,תישונא תילגרס ינניא ינא םג
ןימוי קיתע ביבחת אוה ,םינוש םימוחתב םילגרס תריבשש ,דיגהל
אל חטבו...תיקנע אל םג ינא ,תילגרס ינניאש תורמל ,ךדיאמ .ילש
תוקוחר םימעפלו םוידמ הדימ תחת הפי הסכתמ בורלש ןוילעה יקלחב
.'גראל -
היה הז :יתרתאק ךא יגארט ,עזעזמ השעמ תונב ועמשו ותיכסה
וקיהבה םיבוהצה טנסורולפה תורוא .ריהב ףרוח םויב ,הראזב
התוויש תונחב הדהדהש תילוקה הקיסומהו םיינייעה תא ורווניסו
תניבמ ,תירותסמ הוויד לש הליה - םידגבה ןיב הרפחש השיא לכל
.םייח תבהואו תימואלניב ,תעדומ ,הנונש , תיביטרסא ,ןיינע
לבא ,בר ןמז הזמ ברקתהל רבכ תגהונ ינניא םייסנכמה תקלחמ לא
תא תורשאמו םיבלוקה יבג לעמ יל םג תוניתממ ןיידע תוצלוח
תויניינעב יתינפ תונחל יתסינכ םע ,ןכל .ישונאה ןימל יתוכייתשה
תוצלוח לש םיוסמ דמעמ רבע לא ,תעדומו-החונינ-מילשמ תויתילכתו
.ןכותב רופתש ץקועה תא וריגסה אל ללכש ,תופיו תויסאלק ,דב
ךותמו ,ילש תימצעה האנשה תלבק לש תיגטרטסא תובידנ חור ךותמ
אלא ,םוידמ חקא אל ,םעפהש יתטלחה ,הל ךופה-לע-ךופה לש תומכחתה
ירה הז .תודימש תודימ !ינא תאז !אל ?יל זיזמ .ןיזה לע !'גראל
הרקמל קר !'גראל-הרטסקא םע וליפא ללותשא ?המ םיעדוי .הקיתנמס
אלו יל תפכא אל ךכ ידכ דע ."חנומ" רתוי תצק היהי הרטסקאהש
.בלעא
אתב .ןכל רווחתהל ליחתמ חטב רבכ ףוסה ,תונב
ולש ןוליוהש ,ימואלניב-יטסילמינימ-יסאלק-ימינונא-בצועמה
התשעש העווזה השחרתה ,ריתסהל-שי- רבכ-המ-יכ-ףוסה-דע-רגסנ-אל
םיידיה וליפא ,תונב .'גראלל סנכיהל יתיסינ .היצמרופסנרט יל
ךרדב - תושעל המ - םידייו .ןתוא ךועמל קיספא ינאש וחרצ ילש
.ילצא .םיילגר ומכ תונימשמ אל ללכ
תא יתדרוה הלעמלמ הפצש ןטקה ןטשה לא יתרגישש םכחתמ ךויח יצחב
,1 רפסמ ףורגיאה בוביסב יילגר לע תדמוע ןיידע ,'גראלה
...הרצ הרזיג וז ילוא .היעב ןיא .יתנבה .יקוא :יתרטפהו


!!!!ילע רגסנ אל וליפא XL - תונב
!הצלוח !רגסנ אל !XL
!יתצלחנו טויסהמ יתררועתה ,שממ עגר ותואב
הראז והשימ .ףרוטמ הפ רחא והשימ !וניתמשא אל שממ רבכ וז -תונב
.ותוא ונספת ךכו - םיזגמ אוה - ול קלפתהו .םיייניעב לוח ונל
ןיידע הז 'גראל הרטקסאש בשוחש הנפואה יהולאמ יל רבשנ
.13 אלו 22 תונב תויסקרונא טושפ לבא תויסקרונאל
ןיכנ הבה :סופד לעפמ הרקמב הל שיש ימ לכל תארוק ינא ,ןאכמו
:םירמואש םירקיטס
.סטרש-יט הז ירחאו ."אנ-פוע ןברוק אל ונחנא"
ימ .ןורחא קחוצ ימ ןיבהל וליחתי םלועה לכ תונבו םינב זא ילואו
!הנתשת םלועב תוישנהו הנפואה תסיפת לכו !תמאב ןכסמ הפ
ןוצרל ןשונ דירש ומכ הארי - ןוזרו .האירבו הפי בשחת תולגלגעו
.ימצעה ןובשח לע הביבסה תא תוצרל ילנויצר אל
.(םינורחאה םיטפשמב יתפחסנ הנווכב ,בוט)
.ןיידזהל םלוכ וכלישו
העונל וביגה
 
 
11/6/00 12:06
יליל :תאמ
!לגרסה האלהל הבוגתב
.תוחורה לכל תקדוצ הכ ,תקדוצ תא ,העונ
םידגבה לע תונייוצמש תודימל סחייתהל קיספהל יתדמל רבכ ינא
,בגא ךרדו .אימחיו םיאתי דגבהש אוה בושחש המ .ןהמ בלעיהלו
המ תעדוי אל ינא ?!?רבכ סחייתה והשימ ןותחתה שובלה תייגוסל
תברסמ ינא .'גראל - קיסוט אל ינא לבא ,לוכסתל תותימע ,ןכתיא
לעב ילע םיקיבדמש תיוותה וז ,תאז םעו .תאזה הירוגטקל סנכהל
םוקמב "יסקס רפוס" וא ?"יסיסע" לדוג איצמהל רשפא יא .יחרוכ
?'גראל
וליק 5 ךרעב יתלקש ליזרבב יתייהשכ :דמחנ ןטק רופיס דועו
יתעתפהל .(!ינוציק הככ ,ןכ) הליעגמו תיקנע יתשגרהו רתוי
!ןכ לשב םצעתהו לדג קר ילש הכישמה חוכש ,יל רבתסה הברה
!ףיכ הזיא
למנב .תישנ דואמ יתשגרה דימתו םש םירזחמ יל ורסח אל םלועמ
...וגא לש ףדוע ןעטמ לע סנק םלשל יתוא וחירכה הפועתה
המש - וישכע תבשוח ינאש יפכ בושחל יתכשמה ץראל יתרזחשכ
,ןטק אקווד אלו (!זורח) בוטחו קצומ קיסוט היהיש הז בושחש
.יתנפוא-ודואספו יטקרונא
!דדיה םילוגעה םינבשילו
ילילל וביגה
 
 
5/9/00 23:30
לטימ :תאמ
קיסוטה לש וחוכל הבוגתב
!הפי הז אלמ קיסוט
ץורעב עקרמה לע ונל םיבבותסמש ולאה םיקיקדה םיקיסוטה לכ
הנפואה
.םייח ירסח טושפ
יכה םישנל ובשחנ בחר ןגא תולעב םישנ םינש תואמ ךשמב
יסקס אוה ינרשב "סעחוט"ש הנימאמ ןיידע ינאו תויסקס
לטימל וביגה
 
 
30/6/00 11:08
קתבמה ו'ג :תאמ
!לגרסה האלהל הבוגתב
.ךתבוגת םוכיסב תבתוכ תא ,"ןיידזהל םלוכ וכלייש"
!!!ןמזה לכ רמוא ינאש המ קוידב הז ירה לבא
םכייח תא ורישעה .רתויש המכ .וניידזת .ןיידזהל וכל ,םישנא
.תומזגרואב
םירבד תיישעב םכילע רבועש ןמזה לע לבחו םירצק םייחה יכ
.םירתוימו םילפת
ונלוכ .ןיידזנ ואוב
קתבמה ו'גל וביגה
 
23/6/00 17:35
יתא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ולא .םילענו םינועשב יזכרתה .השוע ינאש המ ישע .קתומ הלא
יוצרו .54 וא 38 הדימ תא םא הנשמ אל דימת ונילע םילוע
,יוא :רמוא םג הז ,השובה לע רפכמ קר אל הז ,זא יכ .תומריפמ
.וא'צ .םייסנכמל ףסכ יל ראשנ אל רבכ .ןועש לע לכה יתאצוה
יתאל וביגה
 
 
30/6/00 11:15
קתבמה ו'ג :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
?ןועש םע הרוחב תוארל ררועמ הזש המכ תעדוי תא ,יתא
קרפ לע ןועש קרו ,הקושת תזוחא ,ירמגל המוריע :ןווכתמ ינא
(םיילענה םע םג ראשיהל הלוכי איה ,בוט) הדי
םייסנכמב שי המ ?םייסנכמל ןכלש תאזה היססבואה המל :תוניצרבו
השאה ףוגל רתוי אימחמו חלצומ רבד שי םאה ?הז תא ןכל השועש
רוצקלו ,תוישנה םע תכלל םוקמב .תיאצח ,הלמש ,האנ ףושחמ רשאמ
?המל .םייחה לש ןוטבה תוריקב ךכחתהל תושקעתמ ןתא ,תוריפה תא
םירבדה רשאמ םירבגל רתוי דימעמש והשמ ,םולכ רוזעי אלו ,ןיא
לא האנ הצצה ןתונש ףושחמ .ןשיניפד ייב םיישנהו םיילאנבה
,הלמש ,(בוט המ ,הזל הז רתוי םידומצ םיידשהש המכו) הזחה
..ךורא רעיש ,םדוא ,תיאצח
.טסינבוש .וישכע תובוגתה תא עומשל ליחתמ ינא .יפוי ,ונ
.רדסב ,ונ .ןטלתש
הקצומה םלועה תסיפת תא ןנערלו שארה תא חותפל םג רשפא לבא
ןכל ןתשביגש הרורב דואמהו
?אל
קתבמה ו'גל וביגה
 
28/6/00 21:03
16תב-ישיפ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
לבא ,לודג הזח תולעבו תואלמ לש תויעב לע םירבדמ ןמזה לכ םתא
!!ירמגל תוכופה תויעב םג שיש םיחכוש םתא
(B75) ילשו לודג הזח קר םיבהוא םינבש יתבשח דימת ימותל ינא
.ןנולתהל קר ראשנ
(...הלאכ םג שי ,ןכ,ןכ) 1.50 ינא ?תוכומנה םע המ-והשמ דועו
םושמ .יל ומיאתיש םידגב אוצמל השקתמ ינא 36 הדימ ינאש תורמלו
(ג"ק 44) ילש לקשמב יהשימ לש ,תוועמ ףוג יומיד שי םיבצעמל המ
!!מ"ס 20-ב ההובג לבא
אלש .םולכ-ץראב לבא טיטפ הדימב םידגב אוצמל רשפא דוע ל"וחב
..הזכ הבוגב תיסקס תאש בושחי אל דחא ףאש הז לע רבדל
,םהלש הארמה םע םיצורמ תמאבש םישנא דואמ טעמ שי :םויסל הרעהו
תיארנ דימת ,לשמל ,ינא) ...ךכ םיארנ ץוחבמ ןנובתמלש ימ ללוכ
(הנמש יל
16תב-ישיפל וביגה
 
29/6/00 20:17
למרכ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!יתוחא ולה
הזב האגו וזכ ינא םג יכ ךבילל הניבמ ךתיא ינא
.שואי לא זא
למרכל וביגה
 
 
30/6/00 11:04
קתבמה ו'ג :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
םיצמאמהו ןמזהו תועמדה לע לבח ,תישאר .קתומ ,יצווכתת לא
.תוירורעז תודימל קחדיהל
תובוגתה תא יארקת טושפו) םיבהואש םירבג שיש תמאב ,תינש
..תויסיסע - תאז רמול ךיא - רתוי תורוחב (יענכתשתו ,ךתבתכל
אל ואצמייש קפס ןיא .תאש ומכ ךמצע תא יבהאת .יצווכתת לא זא
.המצע תא תבהואש ימ תא ובהאיש םיטעמ
."הלודג" הרוחב לכל םיאלפ השוע האנ ףושחמ םע הצלוח :פיטו
הז ץיק תולמש/תויאצח םגו .ץיקב דחוימב ,ינלטק אוה 'גבילקה
.אימחמ
!?םייסנכמ םע םישנל שיש עטקה המ ...םייסנכמ
הלמש וא ,הרצק תיאצח םע תכלל לוכי יתייה ינאש יאוולה
.תירירווא
.תורחאו הלאכ ףוג תודימ לש אל ,תוישנ לש אוה ןיינעה לכה ךסב
.יתעד וז
קתבמה ו'גל וביגה
 
30/6/00 22:46
תפלעתמה לט :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םימרגוליק המכ םע םג דחוימב םיסקמ תיארנש ,הקותמה הלא
,(ול םיארוק ךיא ,ונ ,אוהה ןותיעב ונרכה ,ןכ) הרואכל-םירתוימ
4 וליפא םימעפלו 38 הדימ םע ,ינא םג יכ .ךיילא יבל יבל
,ואיצמה אל דועש רחא והשמ וא AA רפסמ הייזח םעו ,תיאקירמאב
תיטקרונא תוחפל וא ,תיטקרונא ינאש תונעוטש תוגרטקמ לש הדע םעו
- (הזב הניבמ ינאו ,היוגש תאזה הנחבאה ,אלו) הקיחדמ ןיידעש
םוקמ םושב אלו הראזב אל ,דגב ףאל סנכיהל החילצמ אל ינא וליפא
.הזל םיארוק ךיא ,ונ ,וא ,"יל םיאתמ"ל תכלל יתלקש רבכו .רחא
תומד וזיא שי ,םירבגה לכל ומכ ,םיבצעמל םג יכ ?המל תאז לכו
.התוא טישפהל םגו התוא שיבלהל םג םיסנמ םהו ,שארב תילאידיא
ליבשב ידמ הנקז טושפ ינאש יתנבה ,הראזב זופחה לויטה ירחא זא
לוסיחל והומכ ןיאש ,לפאלפ לוכאל יתכלהו ,הזה ןיינעה לכ
.םילוכסת
תפלעתמה לטל וביגה
 
 
3/7/00 14:08
ןתוד הלא :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
ינאו ,יתיסינו יתיסינ לבא .חלצומ םש הזיא ,אי ?תפלעתמה ?לט
ונשגפנ םיאלוטמ םייאנותיע תונורדסמ וליאב תולגל החילצמ אל
.(םיקהוב תונורדסמב םירבוע אל ירה ינומכ םיפורח םיאנותיע)
יתמ ,הלאו הנרוא לצא לפאלפ הנמל ךתוא .בלה בוט לע הדות יכה
יצרת קרש
ןתוד הלאל וביגה
 
1/7/00 2:19
האנקמ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
טושפ .תיסקרונא אל ינא ,אלו .הקיקד שממ .דואמ הזר הרוחב ינא
הצור יתייה שממש ןכל ועדת .םימשא םינגהש הארנכ ,הככ יתדלונ
תא תקזחמ ינא !ןימשהל החילצמ אל טושפ ינא לבא ,ןכומכ תוארהל
םושל ובישקת לאו !האלמ תויהל יסקס רתוי הברה הזש תבשוחו ןכידי
ןכייח תא ןכמצעב ובצעת .םולכ םיניבמ אל םה ,קופד הנפוא בצעמ
,תונהל וכישמת ,לוכאל וכישמת !הז תא תושעל בצעמ ףאל ונתת לאו
!ןכימצע םע תומלש ויהת רקיעהו
האנקמל וביגה
 
1/7/00 3:37
לכימ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
177 ילע תאשונ ינאו ,דחוימב הנמש אל ינאש ןייצל שי הלחתה רותב
היטלש יל ןיאש םינגמו ,הליכאמ ,הבוגהמ האצותכ לבא ,םירטמיטנס
.תויסקרונאב אל ףאו אפלומ ןוזרב יתנחינ אל ,םהילע
תצק ינא יכ ,דיגהל ימיטפוא דעו הזו ,40-מ תדרוי אל ילש הדימה
.הלא לש ומכ השגרה התוא תא תקלוח ינאו ,הזמ רתוי
רוזחא ינאש הבשחמב ,בל תבוטו החמש ילוכ ,גניפושל תאציו ינא
תאכודמ התיבה תרזוח ינא השעמל ךא ,םיינש וא דחא דגב םע התיבה
:ינויגה אל טושפ הז .תנבצועמו
ףוג םע תויסקרונא ןה תוינכרצה תורוחבה לכש םירובס םיבצעמה םאה
??12 תונב לש


,תיללכ תינוציח הניחבמ ימצע םע בוט שיגרהל יתחלצה הנורחאל קר
יתעקתנש הזה ישנה ףוגה םע הככ יל בוטש תבשוח רתויו רתוי ינאו
תאז רמאנ ךיאו ,םיפקיהב םירטמיטנסב ץמקמ שממ אלש ,ותיא
...ללחב חפנ הברה ספות -טקרוק ילקיטילופב
תוילנויצר אלה תומחגה לגב ימצע םע ער שיגרהל הכירצ ינא המל זא
??םיבצעמה לש
ןוחטבה תא יל רערעל - עורג רתויו ,תוארהל ךיא יל ועבקיש םה ימ
!?ילש ףוגב


ךלהמב תוטאיד וליא יא וסינ ונתיאמ תובוטו תוברש החוטב ינא
הווש אל םלועב רבד םושש דיגהל הצור קר ינא םויסל לבא ,םייחה
ונחנאש ךיאב תואג תויהל תוכירצ ונחנאו ,הטאידבש החרטה תא
.םייוניש ילב ,תוארנ


.הליל
לכימל וביגה
 
3/7/00 15:39
:תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
תבהוא יד ינאו,תולודגה תודימל תכייש ינא םגש םכל דיגהל יתיצר
םיאתהל,שובלל המ תעדל הז רופיסה לכ,תיארנ ינאש ךיא תא
הליחתמ קוידב םש לבא.בוחרל תאצלו הבוגל דגבה תא םיאתהל,םיעבצ
תבייח תאש ךל ריכזמ דחא לכו,הנכסמ תאש בשוח דחא לכ,היעבה
תופי ןה תונמש םישנ םגש ללגב,ףוקז שאר םע תכלל ךירצ.הטאיד
.תויסקסו
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/7/00 2:40
לכימ :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
!קוידב
that's the spirit!


קר והשמ ןהמ ערגנש שיגרהל תוכירצ אל תויסקסו תולודג םישנ
.קושבש תודימה עוצממל לעמ םירפסמ המכב תורדהתמ ןהש ללגב
לכימל וביגה
 
5/7/00 11:43
Revital :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
אל תא םא":ומכ םירבד בותכל םילגוסמש םישנא שיש הנימאמ אל ינא
יל שי לבא הזר הרוחב ינא "...ךליבשב אל הזש הארנכ ,הזר קיפסמ
הדימל תסנכנ אל ינאו (השוריב יתלביקש) בחר הפיט ןגאו לודג הזח
two הכירצ ינא size one ןה תוצלוחה לכשכו הדימו 38 וא 36
.size
ימ לכ אלו הפי הזרש ימ לכ אל לבא ,הזר תויהל יתנפואש ןוכנ זא
...תרעוכמ הזר אלש
- תיסקרונא אל תאש הווקמ ינא ,הנושארה הבוגתה תא הבתכש לעילו
.הככ תעמשנ טלחהב תא יכ
Revitalל וביגה
 
11/7/00 17:37
יגידע :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב


,ךרעב הנש ןוילמ םישימח ינפלמ איה וזה הבתכהש תעדוי ינא ,ןכ
הגירה תוודח ומכ ןיאו תמ ןמז הברה גורהל הכירצ ינא לבא
.הנפואו לקשמ לע םירובידב


עזעזמ תויסוכ סנכמ הראזב יתשכרו תרהמנ תועט יתישע דחא םוי
יתצר ,הרמה תועטב יתנחבהו התיבה יתעגהשכ .קהוב לוחכ עבצב
,ןורחאה שדוחב הראזב םתבבותסה הרקמב םא .יוכיז יתלביקו ףילחהל
תודימ תלעב הרוחבב םתלקתנ ,42 הדימב םיסנכמ תושפחמ םתא דועבו
.יב םתלקתנ ,היניעב דובא טבמו תטטושמ טלחהב תוריבס ףוג
THE HORROR, THE HORROR!


,ינש דצמ .םייוכיז לצנל אלש יל ןתונ אל ילש םודקה ינצמקה רציה
הרקמב םירעוכמו בוטה הרקמב םיירשפא יתלב ךכ לכ הראזב םידגבה
חירכמש המ ,תונחהמ רטמ ינש הרג ינאש אוה עורג יכה רבדהו .ערה
אל ינאש תולגל בושו ,יתחתמאב יוכיזה םע םוי לכ םשל סנכהל יתוא
יפכ ,רטנס ףוגנזידמ רטמ ינש הרג ינא ,בוט ,ונ) 12 תב תינופצ
.ןיז - רוציקב .תחא ומכ תיארנ וא (...קיסהל ןתינש


הבינגמ הינש די תונח 'גרו'ג גניקב שי ,תוצלמהב םיקסוע רבכ םאו
םשב תונח הדילו ,םיפי םידגב רופסניא הליכמש "לטו יקימ" םשב
'גראל םה םידגבה לכ ,המ קר .םמהמ תוחפ אל רחבמ םע 'גטניוו
(-: יל הסאב .םומינימ


!ץימ התש ,לפלפ תלכא :הנורחא הנקסמו
יגידעל וביגה
 
14/7/00 23:18
ילחר :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
יתיווח וב תוינק עסמ יתרבע הנורחאל קר !ההדזמ כ"כ ינא
.תראתמ תאש המ ק-ו-י-ד-ב
בושו יטתניס ,הרקייל :יחכונה ץיקה לש םידבה תא ריכזהל קר תחכש
.not .ונלש ץיקב שובלל רתויב ינויגהה רבדה .הרקייל
ילחרל וביגה
 
18/7/00 11:52
םעונ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
"הלק ןתעד םישנ"
הלולכה םדאה עבט תנבהו םינומדקה תמכוח תא ןיבמ ינא וישכע קר
.הז יוטיבב
המכ דע רוריבב הארמ תינוציחה הפיטעב, םידגבב וזה תוקסעתהה לכ
יחכונה רודה ינקירו דודר
ונחנא, הנשמ אל ךכ לכ ירה הז 44 46 42 .תוריעצה םישנה לש
...םידלי ונל ודלת ןתא דוע לכ ןכתא בהאנ
אל דוע, ןופצמ ירסח הנפא יבצעמ ירחא תוררגנו תושגרתמ ןתאש הז
וא בוצע הז םא יתטלחה
.קיחצמ
ילש הרבחה)170/54 תילמרונ הרענ תוארל רזומ ךכ לכ טושפ הז
. 185הבוגב 13 תב הדליל ןנכותש דגבל חכב סנכהל הסנמ (הרקמב
ןתינש םידגב םיבהוא, תונב בוט הז תא ומינפתו םירבגה ונחנא
אל ןתא םא ונל הנשי אל תויתטסא ןתא דוע לכו תולקב דירוהל
ידלשה יברעמה לדומל תומיאתמ
םעונל וביגה
 
21/7/00 21:36
...הלוחה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
...הלוחה ינא בוש תאז ,ןכ זא
אשונ ותואב ונחנא בושו
...יריקי םעונ
התאש הנימאמ ינא ךתרבח רואית יפל לבא התא המכ ןב תעדוי אל ינא
..תוחפ תצק ילוא 18 ליגב ךרעב
הנימאמ אל ינא...ךל ןימאהל בוטה ןוצרה לכ םעו
הלוח ינא הז ללגב
הימלוב תלוח
תימלוב ומכ תיארינ אל ינאו
53-תלקוש...1.63 ינא
המ שישכ םיבהוא םינבש ימצע תא ענכשל הסנמ שממ ינאו
יל השק תרעטצמ..סופתל
תונבש םיבשוחש הלאה םיללוהמה םיבצעמה לכל תענכנ ינא ילוא זא
..תונטק ךכ-לכ תודימל סנכיהל תוכירצ ,17-יליגב
תושעל המ
דואמ והשמ הזב שי.."תוצור ןתאש המכ ולכאת"ש םירמואש המכ םעו
אל-הרוחא רוזחל הלוכי אל ,הלוח רבכ ינאש ,ינא לבא..ןוכנ דואמ
..הברה תלכוא ינאשכ ימצע םע בוט השיגרמ
לא---היסקרונא/הימלוב/ הטאידה קסעל וסנכנ אלש תונבה לכ לבא
רחואמ היהיש ינפל !!!!!תוצור קר ןתאש המכ ולכאת-ןובשח וקפדת
ינומכ...הרוחא רוזחל ולכות אלו ידימ
...הלוחה
...הלוחהל וביגה
 
1/8/00 13:00
םעונ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
...הריהמ המלחה לכ םדוק ,הלוחל
המגוד תתל אב הרבחה רואיתו תובוט םינש המכ ינפל יתייה 18 ןב
לע יל לבח- ןכ םא יכ הפ תשלוג אל איהש בוט) בצמל תישחומ
.(ןמזה
םאה ?תינוציחה הפיטעה לע קזח ךכ לכ שגד תומש םישנה ןתא המל
תובייח ןתאש שלח ךכ לכ אוה תוימינפה ןכיתונוכתב ןכלש ןוחטיבה
אל םירבגה ונחנא?הנפואל תמאתומ תינוציח העפוהב ןכמצע תא תוצפל
הזיא ואוו" דיגנש ידכ ןכתואירבב ועגפת ןתאש הז תא םיווש
."תיסוכ
רשקל סנכא אל (םייניצר םירבג הברה דועו)ינא: תפסונ הדוקנ
תבייח אל) הריבס תילאוטקלטניא המר הל ןיא םע הרוחב םע יניצר
ומכ הארת איה םא וליפא בוט יפואו (תיניערג הקיזיפל ר"ד תוהיל
תמאב "םיווש" םירבג סופתל תוצור ןתא םאש ךכ רפיש הידואלק
(רתוי לוז וליפא הז) ןכתוימינפב ועיקשת
םעונל וביגה
 
4/8/00 17:27
:תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
?אוצמל ךכ לכ לק 35 רפסמ םיילענ -תבשוח תא המו
םירותפכה לכ ?שובלל הלוכי קוידב המ -לודג הזח םע הכומנ יהשימו
םייפתכהו םיכורא םילוורשהש וא תיטמוטוא םיחתפנ תוצלוחב
ןיא םישישו רטמל תחתמ תא םא ....רומשי םיהולא ?תולמשו .תולופנ
לע רגסי (!!!) םגו ןוכנה םוקמב רמגיש ינימ אוצמל יוכיס ךל
.ךלש הזחה
?????38 רפסמ םייסנכמ תשבול ינאש יל רזוע הז המ זא
וז הבוגתל וביגה
 
4/8/00 20:34
הינזל :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
???תוינמגוד ומכ תוארנ אל ןתא זא
!תוינמגוד ומכ ושבלתת לא
.ץוציפ תוארהלו "םיבצעמ" תונקל אל תויורשפא קיפסמ שי
וא 2 הדימב תרדהתמו הזר כ"כ אל םג לבא האלמ כ"כ אל ינאש תורמל
הברהב שומיש אלל ימצע לע דיעהל הלוכי ינא םעה יפב הרוגשה 40
!הראז וא יצוג תנקל ילב בוט שממ תיארנ ינאש תועינצ
הטאידה לע תועמדה תא בגנל קר םא יצוציפ דגב אוצמל רשפא דימת
ביבסמ לכתסהלו תלשוכה
הינזלל וביגה
 
7/8/00 1:53
יתות :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ןתא - יתוא המיהדה זעוב םע תבותכתה לבא תועדוההמ יצח קר יתארק
?תופאש םיבהוא םירבגש תובשוח תמאב


!ם"דהל - לד אלה ינויסנמ


תיטסיטאטס ינולאשת םאו ...ךפיהל אלא ילקשמ לשב יתחדנ אל םלועמ
.הלעמו תואלמ יבבוח םה םירבגהמ %85 -


(-: ...הפל אבה לכמ ישפוח וקפדתו הדעסמל םתוא וחק - הללאי זא
יתותל וביגה
 
14/8/00 11:24
תיעוצקמה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ילש תולפוטמה לצא דאמ הברה תוארל יל אצוי תינילק תינטאיד רותב
איבהל רשפא הגרד וזיאל דע םיאליגה לכמ (םילפוטמה לצא תצק םגו)
ונמצעל רופתל רשפא םימויא םיכיבסת וליאו ,ןוזרל היססבואה תא
תויהל ידכ לוכאל הז בושחש המש רוכזל דאמ יאדכ .הליכאה אשונב
הזש רורב .ונלש ףוגה םע םולשב תויחלו (האנהל תצק םגו) םיעבש
לכל .ןוזרה רחא הפידרל ץק םישל ןמזה עיגה לבא ,וילאמ עיגמ אל
אל הזו ,בוט יכה הארנו בוט יכה שיגרמ אוה ובש לקשמה תא שי דחא
.םידגבה תודימ וא תואלבטה לכ יפל "ילאדיאה לקשמה" חרכהב
.הטמלמ עיגהל ךירצ השיפתב יונישה
תיעוצקמהל וביגה
 
14/8/00 13:38
תיזפ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
הנתשי והשמש יל הארנ אל הבתכל תובוגתב ליעל רמאנש המ לכ תורמל
ונחנאו םיביתכמ הנפואה יבצעמ ,ופוג ידמימ יבגל םדא לש הסיפתב
תויתנפוא תויהל וננוצרב םא םיביתכתל ענכיהל תוכירצ
תיזפל וביגה
 
 
18/8/00 19:29
הינזל :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
...הארנו הכחנ
הינזלל וביגה
 
30/8/00 0:55
תימינונא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!תונב ןכל םולש
ןכל תרמוא ,שיש הזר יכה אל איהש המצע לע תבשוחש השיאכ ינא
-תורקי תונב
.תושעל המ ןיא לבא .הז תא תעדל תוכירצו תואלמ הפ םישנה בור
ןיז ומישת !ךאלמ לש המשנ שי ןכמ תחא לכל לבא תואלמ ןתא ילוא
.טווא המו ןיא המ םיטילחמש םיאומוהה םיבצעמה לכ לע ,(החילס)
םלעטהל טושפ קר םהילע תדרל וא םישאהל ךירצ אלו םדא ינב םה םג
.ונל םיקעוצ םהש הממ
יפואב םירבד שיו םלועב רחא םדא לכ ומכ םימלשומ אל םה םג
!םהלש רחא רבד לכ לע הלועש ןכלש םלשומה
:בלב ןמזה לכ ורישתו הלעמל שארה תא ומירת זא
ow, what a wonderful morning
ow, what a wonderful day........!o
!!!.......וחכשת לאו
תימינונאל וביגה
 
30/8/00 16:25
ילריש :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
יינא ,ןטק תחת וליפאו ,38, cup B70 הדימב תרדהתמש ימ רותב
?אל ,תרשואמ דואמ תויהל הרומא
.אל זא
תויהל ליבשב םייארונ יד םירבד הלש ףוגל התשע רבכש ימ רותב
הקוצמה םע תדדומתמש ימ לכל םוחב ץילמהל הלוכי ינא ,הזר
יכה - (הלודג רתוי הברה וליפאו) הלודג רתוי תצק הדימ שובללבש
המ ,םא וליפא ,ךמצע תא בוהאל ,ךמצע םע םלש תויהל הז בושח
,בגא ךרד ,םהש) הראז לש םידגבל קחדיהל חילצמ אל התא ,תושעל
ןברוק ינאש קפס ןיא .(!תולכסותמה לכל ,תוכיא לש ארחב םירדהתמ
ינא ברה ירצעלו ,ונביבס תשחרתמש תירזכאה חומה תפיטש לכ לש
םא - הפורת יל אצמית אלש הארנכ ,תאז הניחבמש דיגהל הלוכי
תב ומכ תצק תיארנ ינא ,ליעל יתנייצש תודימבו 25 ליגב ,םויה
םיסנמש 36 הדימב 15 תונב לע תולכ םייניעב תלכתסמ ןיידעו ,18
. לובג ןיא יזא - "ןוכנה רבד"כ יל רוכמל
,הראז ןוויכל תילמס הקירי ךות ,הלעמל הוואגב שאר ומירת - תונב
דועב :וחכשת לאו - ןה רשאב תומטסופה תורכומה לכ לש ןנוויכלו
ילוא ןה [לוכאל תובהוא תצק םגש ,תוחילצמו תומדקתמ םישנ ןתא
.העשל לקש 17 תוחיוורמ לבא - תוזר
ילרישל וביגה
 
 
14/9/00 4:37
.אושלו ,תיסקס יד ,הלודג :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
,ילריש
.תושבי תודבוע המכב ךתוא םמעשא םא יל יחלס
הברה רוגס אב םודיקו הדובעל הלבק םגש רוריבב םיארמ םירקחמ
.םינמשה ינפב רתוי
לקש 16 חיוורהל םגו ,תויבודב להנתהל םג ךישמא ינאש הארנכ
.העשל
.אושלו ,תיסקס יד ,הלודגל וביגה
 
21/12/00 0:16
לעי :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!הרקיה הלא
הרענ רותב !סאמנ יל םג .לכה רמוא ךלש רמאמה ,דיגהל המ ןיא
אלו הראזו וגנמ ,ורטסק ומכ תוירלופופ תויונחל סנכיהל יל באוכ
אוצמל תולוכי אל 46 הדימב תורוחבש יתוא ןבצעמ .םולכ אוצמל
,ןהלש הדימב התנק איההש הפיה תיאצחה וא םייסנכמה תא (בורל)
יכ ,לוזב םידגב תונקל הלוכי אל םעפ ףא ינאש לכסתמ דואמ הזו
ינא ,ינש דצמ .'הנינ'ב קר תאצומ ינא יל םימיאתמש םייסנכמ
הדימב םג םייסנכמ םירציימ ןמגינוהב -הווקת שיש דיגהל תבייח
,ומיאתיש םייסנכמ םיתיעל אוצמל רשפא ינאידניא שארב םגו ,46
ימ .תוילמרונ תודימבו םיפי םירבד שי דימת פמא'גב ,אל םאו
ומיאתיש םייסנכמ ויהי ורטסקב םגו םויה אובי ילוא ,עדוי
...תונמשל
לעיל וביגה
 
3/1/01 16:45
תרפא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
יפ לע ףא ךתיא תוהדזהל הלוכי טלחהב ינא ךא ךייתודימ לע יל רצ
יתכרוב יתמשאב אלש.ידימ תונטק-היעבה וזו תונטק ייתודימש
לקשמה ךא תלכוא ןכא ינאש רמואש המ, הנמשה אלל הליכא תלוכיב
םינש ויה.החלצה אלל ךא תולעל הסנמ ינאש יל ינימאתו,יטטס ראשנ
יתאצמ אל טושפ יכ םלועב סאבמ יכה רבדה היה תוינק יליבשב םגש
. בוט ילע םיארנש םירבד
סאמנ ךלש ומכ ילש ןוזרה לע םישנא לש תורעההמ סאמנ יל םגש תמאה
ינאש םיבשוחו יתוא םיניבמ אלש יל סאמנו ךלש ןמושה לע תורעההמ
.ןימשהל המור ינאש תרמוא םתס
הז דימת אל תוזרל תטידרק תצק ינתו,וניתשל חוכ רשיי רוציקב
ןתמשא
תרפאל וביגה
 
11/4/01 13:41
קינצוביקה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!תורקי תונב
וישכעו היזיוולטב ,םינותיעב -ןכלש לקשמב םיקסעתמ המכ בל ומיש
,רומאש טנרטניאה .(תובוגתה תומכל בל ומישו) טנרטניאב םג
תיניצה הפקתמל תישיאו תישפוח הביטנרטלא תווהל ,ןכריכזהל
.תרושקתה ילכ ראש לש קנראה תנווכומו
םייסנכמה תדימ יכ תווח ןתא שואיו לוכסת ,םיבצע המכ בל ומיש
.םידגבה תותשרב שיש הממ םירטמיטנס ינשב הבחר ןכלש
ינב יוצרו םיקלח ,םיזר םירענל םידגב םיבצעמ הנפאה יבצעמ בר
םהל בשיתתו אובת איה םא םג תיתימא השא והזי אל םה .הדוקנ .12
.ףוצרפה לע
לקשמ לאידיא רוציל אוה הנפאה יבצעמו תותשרה ילעב לש סרטניאה
ןכמ ימל .םידגב דועו דוע ונקת (ונממו) וילא ךרדבש ירשפא יתלב
היהא ינאשכ"ל תורמוש ןתאש תירוטאינימ הדימב םייסנכמ ןוראב ןיא
?"הזר
טייק ומכ תיארנ ןויליממ תחא -ךרפומ יפוי לאידיאל תודבעושמ ןתא
תוירולק יבושיחב םוי לכב תועש תוזבזבמ ןכמ תובר ןיידעו ,סומ
.'אראז'ב תונקל "תויואר" תויהל תנמ לע "יל רוסא -יל רתומ"בו
םיצור םה םא !ןכל היואר אל 'אראז' :ןכליבשב תושדח יל שי זא
,תודליל אלו םישנל םידגב רצייל וליחתיש םישנל םייואר תויהל
.תויסקרונא תודלילו תויסקרונאל
.יגיווט לע ורנומ ןילירמ תא ףידעי םירבג 10 לכמ 9
.לאוסקסומוה אוה םירבג 10 לכמ 1
קינצוביקהל וביגה
 
12/4/01 22:47
בושייהמ האתפוכ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
תולכ דע ונמצע תא בוהאל ונלש ךרוצה לע הפ וכפשנ םילימ המכ
תירזכא רשק תרישק לעו ,דחמ םירייטה םע הווחאבו םוי ודב תויחלו
המ ,ךדיאמ ימצעה ןוחטיבה תא ונל סורהל םיאומוה םיבצעמ לש
.קפס אלל ,ןוכנש
לכב יתעדמ יתוא האיצומ תאזה היעבהו ,היעבה תא רתופ אל הז לבא
הזרמ אל ינאש אלפ .בגא ,עסמ טלחהב הז) שדחמ תוינק עסמ
.(םידגב אוצמל ילש םייפוסניאה םיטוטישהמ
.םדוק םג הז תא ונעדי ,שלפ זוינ שממ אל .תואלמל םידגב שי
תוצלוח םע המ ?םיפי םידגב םע המ ?םילוז םידגב םע המ לבא
תודימב םידגב םע המ ??עזעזמ םותכו ןבל רוחשמ ץוח םירחא םיעבצב
העדוה דעו רחממ םוצב חוצפלו היצטומ תאש בושחל ךל תומרוג אלש
???השדח
הדימ חקא ינא .לודג יד עמשנ 3 ?אל ,ריבס עמשנ 3 :לשמל 3 הדימ
ינאש ,המ ???4. 5? 6 זא ,ונ בוט .ןטק שממ הארנ הז לבא ,עגר .3
???7 הדימ הל שי םא תוגאד תרסחהו הזרה תרכומה תא לואשל ךלא
.תוחידפ
.ער דעו בוטמ ךילא תסחייתמ אלש תאז תא שי .עתעתמ םע הז תורכומ
תאש דע ץק ןיא תונלבסב הכחמ איה וישכעו ,הבג המירה איה ,תסנכנ
.החונמב התוא יבזעתו ,ךליבשב רבד םוש הפ ןיאש דבל בל ימישת
איה .יאצמתש תבשוח םג איה .והשמ ינקתש הצור ארונש תאז תא שיו
ליבשב דב קיפסמ הלש תונחב אוצמל ךל רוזעת איהו ,הרקי השיא
,המוצע הירופואל תישיא יתוא סינכמ ןבומכ הז .והשמב ךתוא ףוטעל
אל איהו ,הזר הרוחב איה לבא .אצמת איהש תבשוח תמאב איהש ןוויכ
לכ יל איבת איהו ,ןפוא לכב ילש תודימב אל ,תודימב הניבמ שממ
לוב אל .לוב יל םימיאתמש ףקותב ןעטת איהש םינטק םירבד ינימ
.ןהובה הצק לע יל הלע אל .םיילענ אלו
הבואכ הייגוס תולעהל הצור ינא .ןשע הלעש דע הראז לע םתדרי
.טלחהב .סקופ :תפסונ
אל ונחנא לבא ,תודימ ינימ לכב םילהוא ינימ לכ עודיכ םש שי
שי אקוודו .םידגב םג תוצור ונחנא ,וקירטמ תומא'זיפ קר תוצור
לע ולע םהש ירחא םיימוי ,המ קר .2 הדימב וליפא ,םידגב םהל
גירס הזיא ראשנו .תואמ .תורשע .1 הדימב םיגירס קר וראשנ ,ףדמה
.תרתוימ תפסונ הלימ לכו .םותכ אוה לבא ,2 הדימב
יתלאש ,ביואה תא ןיבהל ןויסינו בל בוט לש ץרפב םימעפ המכ רבכ
אל המל -ןוגכ ,תושקבתמו תוטושפ תולאש המכ ,םש תורכומה תא
אל המל ,ראשנ 1 הדימו רמגנ הז אליממ םא 2 הדימ רתוי םיאיבמ
,(תעדוי ינא ,רזוח ביטומ) םותכב המל ,םיעבצ רתויב םיאיבמ
המ .םימליאו םיהמת םיפוצרפב לבקתה הזכ יאוריה ןויסינ לכ .'וכו
.יל םיאתמל ךלתש ,הנמשה הצור איה
םידגב םש שי ,םיפי ארונ םידגב םש שי .יל םיאתמל תכלל הצור אל
תיטרואיתש המ ,תונטק תודימב םש הנקא וליפא ינא ,יל ומיאתיש
תונחב תונקל הצור אל ינא לבא .תנקתמ היווח יל קינעהל לוכי
!?שי המ .תוילמרונ תודימל תונחב תונקל הצור ינא .תולודג תודימל
בושייהמ האתפוכל וביגה
 
15/8/01 0:52
Lorelei :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
Ok, so I tried to read the responses, but there's simply too
many of them. Ela, honey, relax. I don't have any illusions
about myself, i'm not the typical sized barbie, but i still
think there's room for fashionable clothing in my closet.
The secret is to find something that looks best on YOU, not
someone from the magasin pages. express your own style, wear
only things that make you feel good about yourself. not
neccesarily a paper bag, you know. the more you feel
comforable with yourself, the better you look, and this is
from someone who experinced the dread of shopping with my
best friend --- size zero, naturally. believe it or not,
people know it when you feel good about yourself, and
they'll address you just the same
Loreleiל וביגה
 
29/3/02 8:33
ןולא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
...יסקס הז האלמ השיא ...."תונשד" תורוחב המ שיש םיבהוא םינב
?דובעל תוסנמ ןתא קוידב ימ לע ,וליאכ
ןתאש ומכ .םולכ רוזעי אלו .תונבל םגו םינבל םג !רעוכמ הז ןמש
שי תמאב םאה ."הבד" הרבח םיצור אל ונחנא "יבוד" רבח תוצור אל
אלו) ?ירירשו בוטח רבח ינפ לע ןמש רבח הפידעמ התיהש יהשימ ןאכ
(...תותיחנ תושגר ימעטמ
(תונב םגו םינב םג :בוש ) הלאכ שי .ךרדב רבשנש ימ שי :המ קר
םיטילחמ םה זא ךומנ ימצע ןוחטב םהל שיש וא םהל השק טושפש
ימצע תא בוהאל יתדמל" :תאזה תוטשה הפיאמ .םמצעל רקשל .רשפתהל
!תורשפתה תאז .הבהא תמאב אל תאז ?"ינאש ומכ
הדימ לבא ,תושעל המ .םייסנכמה לש הדימה אל אוה יתוריבג דדמהו
180 הבוגב הרוחבל 40 הדימ ומכ אל איה מ"ס 150 הבוגב הרוחבל 40
ינימ תיאצח םע תכלל הלוכי תא םאה :טושפ אוה דדמה .מ"ס
.חונב (תמאב) שיגרהלו
תלימ תאז בוטח .הפי אל תמאב הז הזר :םויסל הנטק הרעה דועו
.תידלשו תימנא הרוחב םישפחמ אל רבכ ונחנא .קנע לדבה שיו חתפמה
.(!ןמוש אל לבא) םירירשו רשב םע האירב הרוחב םיצור ונחנא
ןולאל וביגה
 
 
31/3/02 20:44
ןח :תאמ
...רבכ סלאחל הבוגתב
,יריקי ןולא


תכלל הלוכיו 44 הדימ ינא יכ !?חוטב התא ?טושפ אוה דדמה
ינימ תיאצחב בוט שיגרא ינאש חטבו חטב זא חונ שיגרהלו המורע
...ךלש םינוירטרקב דומעי שממ אל הזש השגרה יל שי לבא


- תולכסותמה לכל
לא םייחב ,לבא המיהדמ היוח שממ אל וז םידגב תונקל ,ןוכנ
רשפא דימת ץמאמ תצק םע .םוצל ךתוא סינכהל בצעמ ףאל ינתת
ךמצעל םורגל אל הז רוכזל בושח יכהש המ .םיפי םידגב אוצמל
.תחכוגמ תוארהל
...םידגב ילב םישוע םייחב םיבוט רתויה םירבדה תא - הזמ ץוח
?םתוא ךירצ ללכב ימ זא
ןחל וביגה
 
30/3/02 13:35
(יודב םש) יליל :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
,תוניינעמ םינפו חצ רוע ,תוקורי םייניע ,תינידנולב ,25 תב ינא
.ג"ק 52 תלקוש ינא .מ"ס 174 לש הבוגל תאשנתמ ינא .תויתבוב אל
אבא , בר קיש יל שי .תימעפ-דח הרוצב תינימ ,תעגשמ תנוכיתח ינא
םה ילש םיביבחתה .(השורי) הרישע אמאו (קט-ייהמ) רנוילימ
.תועש 24 קר שי הממיבש אוה ילש לודגה רעצה .יקסו לושיב ,דוקיר
םימעפל ,תונמגודב םימעפל ,לודגה שפוחב,ריעצ ליגמ תדבוע ינא
יתייה .ףסכה ךרע תא ןיבא ינאש התצר ילש אמא יכ ,תויח תונחב
ינא .הטיסרבינואה תכלמ ינא םויה .תופיצרב םינש 12 התיכה תכלמ
םימעפל .ביבא-לת תטיסרבינואב האופרל הטלוקפב 'ב הנש תיטנדוטס
,ל"וחב רקיעב םידגב תאצומ ינא .לוהוכלא םימעפל ,םימס השוע ינא
לע תופש 5 תרבוד ינא .יילפירו לזיד ,הראזל םימעפל תסנכנ לבא
תארוק ינא .(תירבעו תיסור ,תינמרג ,תיתפרצ ,תילגנא) ןיירוב
קוידב המ לע הניבמ אל ינאו ,הרודס ילש הנשמה .םירפס הברה
?תוחפ תוושש ולאכ שיש רמול הסנמ איה המ .ןתוד הלא תרבגה הנילמ
שיגרמה םירידאה רבג ,ןהכ זעוב רמו.הרומג תוטש איה וז ירה
,תואנ ,תונמנמש םע קר אצוי התאש וא שגפנש יוכיס שי ,םיסקמהו
וא תואטירסת ,םיטפשמ ,היפוסוליפ תודמולש ,תורמייתמ ,תוינוניב
?רגובמ תיוול אלב וגישהש תא וגישה רשאו ,רדגימ
(יודב םש) ילילל וביגה
 
 
31/3/02 14:30
דחאה :תאמ
תמאב ונ ,קתומל הבוגתב
?תיתימאה ךתלאש המ
דחאהל וביגה
 
9/5/02 18:26
יהיל :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
סקס לע קר בושחל הפי אל הזש תבשוח ינא
יהילל וביגה
 
11/5/02 9:27
שולת :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
יולת תמאב הזו .תינוציק ןכמ הפוצמה ןוזרה תדימש בשוח ינא םג
םג המ) שגרומ תוחפ הז תוהובג םישנ לצא-ןכלש הבוגה המ םג
(..ומצעלשכ יסקס דואמ הז תוהובג םישנ יתעדלש
שולתל וביגה
 
11/5/02 21:52
לעי :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
הדימ ינא) .ילש לקשמה םע היססבואב ןיטולחל יתייה הנורחאל דע
יתייהו ,תוזרל הז יתיצרש המ לכ .(ותוא ןיינעמ הזש ימל ,44
- תויהל יתיצרש המ הזש תוועמ אל הז) תיסוכ היהא ינא םאש החוטב
.םייחב בוט רתוי הברה יל היהי (?"תיסוכ"
.רורב .טישלוב הז
יתלחתה לבא ,(ירמגל רבע אל ןיידע הזו) ןמז תצק חקל הז זא
יל אבש המ שובלל יתלחתה ,תיסקס ינאש שיגרהל יתלחתה .ןיז קורזל
...יתוא וצר םה םואתפ !אלפו אלפה ..ו
תא הבש הדימב קוידב תיסקס תא !תונב ,טושפ ךכ ידכ דע הארנכ הז
.תכשומ ייהתו הז תא ינירקת תכשומ תאש ינימאת םא .תיסקס השיגרמ
.הככ תמאב הזש רבתסמ לבא ,האשילק ומכ עמשנ הזש תעדוי ינא
.יל ורבע לקשמה םע ילש תוכובסתהש רמול הצור דואמ דואמ יתייה
וא םי דגבב בבותסהל חונ השיגרמ אל ןיידע ינא .ןוכנ היהי אל הז
לכ היססבואב אל ינא !!תרפתשמ ינא לבא .ןטב תופשוח תוצלוחב
!!ןמז גניקאפה


הרדגהל יתעד יפל תונוע טלחהבש תונב הריכמ ינא - בגא ךרדו
תורשואמ ויהי "וליק 8 ודירוי קר" םאש תוחוטבש "תויסוכ"
לעיל וביגה
 
15/5/02 21:01
יקוק :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!םלוכל םולש
הנעמ תנתונ ןכש תיוושכעה הנפואה תא אקווד חבשל ינוצרב םדוק
תוחפ םיבוטב 42-ו םיבוט םימיב 38 הדימ ינא .תונמנמש םישנל
םכל ועדתש .ילש הרזגל ואימחהש םידגב יתאצמ הראזב אקוודו
לש םידגב הלא וניתוישנ תא טילבהל ידכ ונל םימיאתמ יכה םידגבש
תא שובלל תושקעתמ םישנ עודמ יל רורב אל .תולמשו תויאצח :םישנ
חכב םתוא ופחדש םיחיטבא ינש ומכ הארנ הזשכ וליפא דומצה סני'גה
ףקפק םע (הדימה לע רתי אל) תררחושמ הצלוחו הכורא תיאצח .קשל
תכשומו תיסקס תוחפ אל ךתוא השעת םיפי םיטישכתו בקע אלל
השיא וינפ לע רובעתשכ וטבמ תא הנפי אלש רוחב ןיא .(ןויסנמ)
לכה יכ םויה הרוק אלש והשמ) הדיח הכותב תאשונ םגו תעפושו הפי
ענמנה ןמ ןיאש ןבומכ .תיוושכעה הנפואה אקווד תאזו .(דומצ ארונ
הזחה תלעב הרענ התוא םא ?המ זא .תוקיקד תורענל םידגב שיש
תמועל ,בלוק לע ומכ הילע הארת איה הלמש המצע לע םישת קי'צנטקה
.רבג לכ לש םולח ומכ האריי הז האלמ השיא לע תאז
יתוא בהוא אוהו הייגוע ומכ ויניעב ינא יכ יקוק יל ארוק ילעב
.יתוא "לוכאל" הצור דימתו ינאש ומכ
םא .תואירב ימעטמ קר הז לבא ,לקשמה םע םיזגהל ךירצ אלש ןבומכ
אקווד אוה יוצרה לקמה יכ תוארל ולכות תואירבה ינותיעב ולכתסת
.תוקיקדה תוינמגודה לש אלו ןכלש לקשמ
!םיעט הז יכ הניבג תוגוע ולכאתו רתוי וכייחת טושפ
יקוקל וביגה
 
22/5/02 11:41
היאמ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!תועוט ש-מ-מ םכלוכש תבשוח ינא בוט
תוניהל עיגמ הזז אלו תיבב תצבור םויה לכש ימש תבשוח אל ינא
הז ליבשב תוצמאתמש תונב ומכ
ילש םירמוחה ףוליחש ללגב קר לבא הזר יתייה דימת ,34 הדימ ינא
לכ רשוכ רדחל תכלוה ינא ,הז לע תדבוע אל ינאש רמוא אל הז ריהמ
תויגוע תספוק םע תיבב תבשוי אלו !םיאירב םירבד תלכואו םוי
תא וזיזת .הנכסמ ינאש המכ לע הכוב ךכ רחאו קייל יקיר האור
!!!!!!!!!!!ןכמצע לע ומחרתו תיבב ובשת לאו ,ןכמצע
היאמל וביגה
 
 
20/6/02 23:26
יקוק :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
!היאמ ייה
!34 לע דובכה לכ
המ םושמו ךלש הדימב תורבח יל שיו ,ידמ הזר תאש תבשוח ינא
!יילע םילכתסמ םירבגה בוחרב תוכלוה ונחנאשכ
!דלש ומכ תיארנ חטב תא !34 לבא ,36-38 תייה אלימ ,הזמ ץוח
ינא ,הצור תא םא ! A-מ רתוי אל ךלש הייזחה תדימש החוטב ינאו
.תקדוצ ימ הארנ .ךלש תא תאו ילש הנומתה תא ךל חולשל הלוכי
םגו .רשוכ השוע אל ינאש רמוא אל הניבג תוגוע תלכוא ינאש הזו
!ךלשמ רתוי אירבו קלח ילש רועש החוטב ינא .טילולצ יל ןיא
.יניבת אל הארנכ תא תרחא לבא ,ךלש המרל יתדריש החילס
יקוקל וביגה
 
22/5/02 11:49
היאמ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
יקוק ךלו הא
אל ד-ח-א -ף-א דיגנ יאוב בוחרב ךלנ תאו ינא םאש ברעתנ יאוב
!ךיילע לכתסי
הקותמ םולחל יקיספת
סיטילולצה לכ תא םיבהוא םירבגהש תבשוח תא המ םיל תכלוה תאשכ
!!!??ךלש
הניבג תוגועל ירזחת זא
ישוקבש ףופ ומכ אלו ,בלוק ומכ תוארנ ונחנא ילואו
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ךלוה
היאמל וביגה
 
 
28/5/02 1:03
sunset :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
יתריקי היאמ
ךל ןיא ףוגמ ץוחש תוארל רשפא הפ ךלש תיליבדה הבוגתהמ קר
.. םולכ
?היילע וא ךיילע לכתסי ימ יעבקתש תא ימ
??ונל רמא אל דחא ףאו האיבנ תא
יאצ -הדלי....ךלוה ישוקבש ףופ...תרעוכמה ךתרדגהל שקבו
!!!!הזמ
הנטק הדוקנ תא םירובידב לבא ךלש הארמב ילוא הקזח תא
.ונלש סיטילוליצב
ןויזל ךב " וקיזחי" וא תוינש רפסמל ךיילע ולכתסי ילוא בוחרב
...הלילל
.ונתחתי...ימאמ "ףופ"ה םע לבא
sunsetל וביגה
 
 
28/5/02 20:49
ינא :תאמ
...קתומל הבוגתב
!!!!!!!! קזח היה הז
...ןוכנו
ינאל וביגה
 
18/6/02 22:40
עטנ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םכלוכל םולש
.וליק 70 תלקוש ינא .א
תשוחתו הלפשהה יכ ,םייתנש הנשב םעפ הז דגב תונקל תכלל .ב
.גניפוש אונשל יל תומרוג ,תוינרקשה תורכומהמו ימצעמ לעוגה
ארונ אוהו תיסקסו הפי ,המכח ,המיהדמ ינאש בשוחש ,רבח יל שי .ג
.אלממ רתוי אוהש תורמל ילש ףוגה תא בהוא
.ןמש ףוג בוהאל רשפא ךיא הניבמ אל שממ ינא .ד
הלוכי אל ינא ,רואב ילש רבח םע בכשל היעב יל שי הז ללגב .ה
הזמ סעבתמ אוהו ,(ודיל אל םג) םחשכ םירצקו םיחונ םידגב שובלל
.ער הז תא תלבקמ ינא זא יל אימחמ אוהש םעפ לכו ,ןבומכ
הזר ףוגש תבשוח ינא .תואלמ םיבהוא םירבגה לכש יל הארנ אל .ו
.םידגבב דחוימבו םוריעב ךשומ ףוג אוה
םע תורוחבה לכ תא תוארל יל סאמנ יכ ,הטאידב יתחצפ לומתא .ז
וליפא ,םויה לכ ,םוי לכ ילש רבח דיל תוצצורתמ ,םיהדמה ףוגה
.יל הוושיתש הזה םלועב יהשימ ןיאש בשוח אוהש
הילע שבתשהל הליחתמ התעדש האלמ הרוחב לש הנמוימ
עטנל וביגה
 
 
21/6/02 16:16
sunset :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
!!!!החלצהב
!!!!!שואיי לא
sunsetל וביגה
 
 
21/6/02 16:20
הנשמ אל :תאמ
יצווכתת ,קתומל הבוגתב
.ףפמה
וחלס ,ארונ טושפ הז הפ שיש המ לבא תובוגת תבתוכ אל כ"דב ינא
...יל אנ
תמאב הז לבא .ילש ףוגהמ שממ הצורמ אל ןיידעו הזר ארונ ינא
...הנשמש המ אל
קר אל ,בוט רתוי תוארנו ינממ םייתש יפ טעמכ ןהש תורבח יל שי
ןהש ללגב םג אלא ,םיהדמ יכה אל הז הפיחש תויהל ילואש ללגב
...הז םע בוט תושיגרמ
םידגב םע םימעפל תכלוהו ילש ףוגה םע הצורמ אל ילוא ינא
בוחרב תוזר תוחפ תונב האור ינא םימעפל לבא ,הז ללגב םיבחר
.ןהומכ תויהל תללפתמ ינאו הז תא תוארמ ןה ,ןמצע םע ןהל בוטש
,ףוסה ינפל ולפא .ףוסב עבוקש המ תמאב הז יפוא ,ףופה יבגלו
...הצוחה תנרוק בורל תוישיאהש תמאב יכ


ןכמצע םע בוט ושיגרת טושפ ,לכהו תלבלובמה העדוהה לע תרעטצמ
...עבוקו בושחש המ תמאב הז יכ
הנשמ אלל וביגה
 
7/8/02 11:39
הטיר :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
?הנמש ינא המ ?הלודג הדימל תבשחנ 40 הדימ
הטירל וביגה
 
7/8/02 11:41
תיטקרונא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ג"ק 48 תלקוש ינא וישכעו ימצעב הטאיד יתישע ינא
!תונתשהל וזיעת אלש !תויסקס ןתא ! תואלמה לכ !יל סאמנו
תיטקרונאל וביגה
 
13/11/02 22:19
הדלי :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
...הז תא תולעהל יל באוכ תצק וליפאו ,דואמ תרעטצמ
תא םיכשומש תומוקמל תודמצנ תוצלוח ,םירבד םיסחוד םייסנכמ לבא
,(תואלמ לצא רקיעב) ןטבהמ בל תמושת לכ
!?םי ידגב םע המו
.תרמוא ינא ,הלפשהל ףוסה
...ותוא םיאיבמ ךיא בושחי והשימש קר


,בוט םיו בוט םוי
.הדלי
הדליל וביגה
 
25/9/03 23:50
לבוי :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב


: ישיאה ימעט
.ןהלש תומצעה םע תוומה תא יל תוריכזמ ,הלאה תוזרה
.רבקב ....ןמז קיפסמ היהי ,הזר תויהל


:יללכבו
? ץראה רודכ לע ובתכנ ,ןאכ הלאה תובוגתה


לבא .לודג תחתו םילודג םיידד םיבהוא ,ייתוריבג םירבגה בור
הלאו ,תומיוסמ תויצרופורפ תשפחמ תירבגה ןיעהש אוה ילש שוחינה
.הדימ התואב ג"ק 70 וא ג"ק50 לקשמב השאב עיפוהל תולוכי
םגו).יתניבל רבעמ רבכ הז לבא םינגב בורצ הזש םינעוטש םישנא שי
.(יתוא םילאוש םא םתניב
לבויל וביגה
 
23/10/03 21:46
rr :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.הנפואה וז הדימה אל הז שואי לא
rrל וביגה
 
23/10/03 21:50
יפא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
איהש הדימה יהמ הנשמ אלו תחא ףא אלו ינא אלו תא אל וז ירעצל
.העווז טושפפש תיבשכעה הנפואה ,תשבול
םייסנכמל סנכהל הלוכי אל תא רהוז רב לעי וא יברב אל תא םא
.תויקינקנל לעפממ תאצי עגרה תא וליאכ תוארהל ילבמ
.םישנה תא םיבהוא אלש םיטסיניבושה ,םיבצעמל השוב
האימחמו תחא לכל המיאתמש הנפוא ורציש תויטסנימפה תובצעמה הפיא
.ןלוכל
יפא
יפאל וביגה
 
23/10/03 21:55
יפא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
תושירדה תא עיבנ . ונל רוכמל םיסנמש לבזנ תא תונקל קיספנ ילוא
.יולגב ונלש
דרמה יחי
יפאל וביגה
 
10/11/03 12:33
תיגולותימה תיסקאה :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
אוצמל תויעב יל ןיאו תיסקס האלמ ינא םישיש רטמ 21 תב ינא
םידגב
תוריכמ שי םילשוריב 1 רטנסה תבחרב יעיבר ימיב תוניינועמה לכל
!!!!!תודימה לכב םייכיתח פיפי םידגב
תיגולותימה תיסקאהל וביגה
 
10/11/03 22:47
Not an angel :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
םישפוטמה םידגבל סנכהל תוסנל אל ףידע םויה שיש הנפואה םא .א
.ולאה


הזיאש הביס םוש ןיא זא ךלש ףוגה םא המלש השיגרמ תא םא .ב
.השגרהה תא ךל ונשי הנפוא יבצעמ
!טרופס :ילש הצע ,ןיינעב והשמ ישעת זא אל תא םא לבא
תא חמשל ךכבו םייחה תא ונל סורהלמ ץוח יכ תוטאידמ ןכתוא ובזע
.שורגב תורזוע אל ןה וניביוא
!הפי ףוגו הבוט השגרה םג ,תויגרנא ןתונ םג תאז תמועל רשוכ רדח


ולאכ ,רשב םע םישנ םיבהוא םירבג :הלא ךליבשב תושדח קזבמ .ג
.סופתל והשמ ןהל שיש
.תויסקרונא אל םג לבא 50 הדימ אל םנמא
.הלימה וז היצרופורפ
Not an angelל וביגה
 
15/11/03 15:51
הנדו ןינרמ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
! םסרופמה רישה תולימל בל ומיש
... םיתמ ףוסב הלהלהלהל יסקס אל הז תיסקרונא
הנדו ןינרמל וביגה
 
6/2/04 22:44
הגלוא :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ריהצי (46 הדימ) ילש ןוראה ,תוצלמהה לג לע ונילע רבכ םא
יביטמיטלואה ןושארה םוקמב .םוקמ ספא דע אלמ אוה יכ םכינפב
לכב םידגב םש אוצמל ןתינ ,תיתרקויה JUMP תויונח תשר יהוז
הילא האיבמ תונח לכ ,דוקלמ ונשי םלוא ,םיאליגה לכלו תודימה
היצקלוקה וזה תשרה לש תונח לכב אלש בצמ רצונש ךכ -םינוש םידגב
רקבל ידכ ,הדימעה ליגל תונחב ךמצע אוצמל אל ידכבש ךכ -ההז
תוגאודה ןכמ ולא .תמסרופמה תיזכרמה הנחתב תאצמנה JUMP תונחב
-הנועה תליחתב הליחתמ המ םושמש) הנוע ףוסב ,ךרוצ ןיא -ריחמל
לכל םיריבס ידכל דע םידרוי םיריחמה (רבדב ןויגיה םוש תאצומ אל
.סיכ
תויהל לוכי תוינקה םלוע -תולודג תודימל יתורבח ,אל וא ונימאת
.הנהמ דואמ
הגלואל וביגה
 
1/3/04 8:18
יונ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
...תושעל המ ןיא !תוטלוש תויסוכ ...מממא
...רתוי תצק ץמאתהל ךירצ טושפ זא ,יתזרהו "האלמ" יתיה ינא םג
ןושל גניסריפ גניפוש יניטוח-יניקב
"...baby girl dont cry no more"
לוווא וי באאל
חרפ יונ
יונל וביגה
 
22/10/04 10:52
יבוק :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
.ץווכתהל ךירצ אל הזה ףרוחב תונב
.םיפדמה לע הלא םימיב הלוע הדיו ילענב ףרוחה תיצקלוק
.םיביהרמ םימגדו םיעבצ ללשב 35-45מ תודימה לכ-?שדח המ
!!!!לגרה לע קאיק ומכ תארנ אל רבכ לענה
03-6831606 ופי 12 תפי
יבוקל וביגה
 
24/10/04 17:45
יניט :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
תופיו תולודג תונמש ונחנא
יניטל וביגה
 
5/1/05 17:37
תיוור :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
???םישוע המ .ילש ךרואב םייסנכמ אוצמל יל השקו 1.85 ינא
תיוורל וביגה
 
6/1/05 16:34
תאיל :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
ההובג תויהל טויס הזש ךתיא המיכסמ ינא .הרצל תוחא ףוס ףוס
שיש תויונח ןיא טעמכו (1.84) המוד הבוגב ינא םג ,תאזה הנידמב
םירבד םימעפל שי וגנמב ילוא ,ילש ךרואב םייסנכמ ןהב
תאילל וביגה
 
10/4/05 22:56
ןרק :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
!תורקי תונב
המצע לע לכתסת תחא לכש לבא .ןכלש תובוגתה תא תארוקו תארוק ינא
הז ?תונמש םינפהש חונ הז ?תטלוב ןמזה לכ ןטבהש חונ הז..םינפבמ
וישכע ואוביש הלא לכל תרעטצמ ?טויס הז ונליבשב ץיקהש ןוכנ
הזו ..ללכב חונ אל הז יל לבא !?חונ הז המל תוביס 1001 יל ונתי
המכ דוע שיש החוטב ינאו ןבצעמ רתוי דוע הז םולכ השוע אל ינאש
..ינומכ תושחש
רסח קר !?..תולודג תודימ לש תונחל סנכיהל ללכב שי קשח הזיא
שממ הז ןמש תויהל ."הדבוע הזו הנמש תא" חצמה לע יל ולתיש
..םינפב תושח תוברש ךכל הדבוע..ער-ער-ער
...ףוס ןיא לבא ..רמול המ הברה ךכ לכ שי
ןרקל וביגה
 
29/11/08 1:56
הנינפ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
היסנמגה בוחר) ופיב היאק ילענו םוחב הצילממ ינאו 45 הדימ ינא
הדימ דע 33 הדיממ רציימ אוה .דואמ בידא םש סחיהו (10 תירבעה
םתרנ אוה תרחא הילוס וא עבצ לש ןועגיש יל שי םא וליפא .45
!םיילענ הלחאו תוריש הלחא .המישמל
הנינפל וביגה
 
2/10/12 0:35
...יצווכתת לא,קתומ :תאמ
ןתוד הלאל הבוגתב
לכוא ינאש תבשוח אל ינאו םוידמ-'גראל הדימ ינא.יצוכתת לא קתומ
וא רבגה ארבנ אלו ץווכתהלו דוע תבייח אל ינא.ץווכתהל דוע
קשחתישכ קר ץווכתא ינא...ץווכתא ינא ורובעש לע לע לע לע בצעמה
.יל אוביש יתמו יל
.השיא דימת-השיא השיא
רתוי הברה םהש תואלמ םישנ ןומה הריכמ ינא
ןהמ תצרפתמש תיתימא תוישנ םע,תוינגוטופ,תוכשומ,תויסקס,תופי
םולכ תולכוא אלש תיכירפ הסח רזג-ךלהמ לקמ תויטקרונאה לכ רשאמ
36=ונייהד) לומס הדימ תנומסתמ תולבוסו םויה לכ
לזאזעל הפיא?הפיא?הפיא. תסווה תקספהו תורוחרחס(!!!יובא...הטמו
36 הדימ תשבולש +40 תב השיא םתיאר
ונלוכ אל לבא החילס?ההההההההההההההההפפפפפפפפפפפפפפפפפיא?הטמו
ונחנא.סומ טייק ונלוכ אלו םהאקב הירוטקיו
תויח, הריירק תוחפטמו תולהנמ,םידלי תואיבמ,תודבוע,תולכוא
ולא לכ ומכ תודדומתמ תושעל המו ןלוכ ומכ קוידב תואנושו תובהוא
.תולכוא אלש ולא לכו תולכואש


36 היהי וישכע ולש שדחה הנפואה ןייל לכש טילחה דחא בצעמ םא
וא קרוי וינב הנפואה עובשב הז תא וגיציש תוינמגודה לעו הטמו
אלא וישכעמ הנש יצח הנלכאת אלש רזגנ הפיא ףראהנאב וא זיראפב
אל-ןהלש היעבה וז-חוניקל רזגו םילעו הסח,יבייב טלס קר
רקובה תחורא תא הכירצ ינא!!!ייייייייייייייייייייייייייילש
.ילש ברעהו ילש םיירהצה,ילש


אל ילוא,בוט)םילכוא םישנאו םלועב לכוא שי... ןכ ןכ?המ ושחנ
...(םלועה לכב


.הלילחו סח.אל. ןכתואירב תא ןכסלו רזחתהל ךירצש תרמוא אל ינא
.הדימב לבא לכה לוכאל לוכי םדא ןבש תרמוא ינא
.הדימב לבא לכהמ תונהל רשפא
תוליעפ תמר לע רומשלו ךמצע לע רומשל םגו לכה לוכאל רשפא
.תינפוג
.ונב דוגבי ךכ רחא אוה יכ-ונפוג תא חינזהל אל ןפואו םינפ םושב


.רבכ וררועתי לעה יבצעמ לכש םגו.רבכ הנררועתת,ןכייחב לבא
?שקבמ ןכפוגשכ תולכוא ןתאש הז לע?ער תושיגרמ ןתא המ לע


הריכמב רתאל עצומש והשלכ בצעמ לש הלמש טנרטניאב תקדוב ינאשכ
ינאשכו, טירפה תא שוכרל תניינועמ ינאו טנרטניאב רתא והשזיאב
תודימ ! ןכ ןכ?תונב המ ושחנ זא הריכמל ןנשיש תודימה תא תקדוב
!!!טואא דלוס-רתוי ןיאו ופטחנ 'גראל הרטסקאהו םוידמהו 'גראל ה
םאהקב הירוטקיו וליפא)םוידמ וא לומס קר הז יאלמב שיש המו
המ. 40-42 תודימ ונייהד 'גראל םוידמ רציימ הלש דוגיבה ןיילו
תואריהל תולוכי תויתימא םישנש רמואש
תודימה לכב הנפואה וצ יפ לע תונכדועמ,תויסקס,תוישנ,תוכשומ
.םילדגה לכבו תורוצה לכב תועיגמ םישנ!!! םילדגהו


םילבגומ ויהי תויונחש ינויגה אל הז. יתימאה םלועה אל הז
ורטסקו הראזש המל.םינכרצה לש היינקה שפוח תא וליבגיו תודימב
םידגבהו םהלש הנפואה ןייל תא ורציי אל ()"לבח-לע" יגתומ דועו
קר םה.46 הדימ דע חיננ.םיאליגה לכב םישנה לכל-תודימה לכב םהלש
,"לבח-לע" תוינמגוד אל ןהש תויתימא םישנ םג יכ-ךכמ וחיווירי
הזה ליעמה תאו הזה רצומה תא ושכרי םינוכנה תומוקמה לכב תואלמו
הצלוחה תאו אוהה סנכמה תאו וזה הלמשה תאו וזה תיאצחה תאו
רוא תא ואר ןמזממו S תודימ תושבולש תונטק תודלי קר אלו-וזה
תוזר תוינמגוד ונלוכ אל.יסיסב ימויק ןוזמבש הוודחה וא שמשה
םגו L הדימב םג S ב הצלוח התוא תא רצייל ךירצש תבשוח ינאו
תבהאש שובל טירפש ןייצל שי ןכ ומכ. XL הדימב םגו M הדימב
וא הנפוא תרבחב ךיילע הלעי אל תחא הדימב תחא הרבח וא גתומב
תורמל.הראז לש L ה אל הז וגנמ לש L הדימ .רחא דוגיב גתומ
...הייאפ םילכוא אל הראזב ילוא,בוט...הייאפ םילכוא םיהינשש
דגבה תא ישיגרתשכ תיסקסו תכשומו הפיו תיתנפוא יארית תא,בוש
וזה תצרפתמה תישנה המצועה תא ירדשת תאו תוחונב ךיילע בשוי
םגו 44 הדימב םג 42 הדימב םג.40 הדימב םג ךממ וזה תכשומהו
.46 הדימב
הכירצ ינא המל?40 תודימ תונמגדמש 40 תודימב תוינמגוד ןיא המל
36 תודימב תינמגוד לש ףוג לע יתבהאש שובל טירפ והשזיא תוארל
יילע הארי הז ךיא-ילש תודימב תינמגוד תוארל הצור ינא.38 וא
.ילש ףוגה תודימל םאתהב ילש יפסכמ הזה דגבה תא תשכור ינאשכ


ןימה ייפלכ תילטורבו תרעוכמו תירזכא היילפא הפ שיש תבשוח ינא
. ישנה
לכ דמעמ םיקיזחמ םישנל םירבג ןיב םיסחי יכ וארו םירקחמ ושע
רבגה-ןימשת השיאה םאש-א"ז.רבגהמ הזר רתוי תראשנ השיאה דוע
.ולשכי םיסחיהו התוא בוזעי
תוברתהו???ישונאה ןימה לש תולוויאה לע דוע ףיסוהל הכירצ ינא
???......תנברוחמה תיברעמה


.ונחנא הז...תא אל הז...םירמואש ומכו.תולובג ןיא תושפיטל
...יצווכתת לא,קתומל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא