םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םירצק םירופיס~תועד~ישאר    
   

תוצמחה
זוע ברימ

ךומנה לוקב והשמ תרמוא איה העשב םעפ
ןיבמ אל התאש הזה לוקה .הלש ירבגהו
הזה הפיה רבדה ןיבל וניב רשקה המ
הז םג סוירמ ליבשב לבא ,ךלומ בשויש
הנקסוטב םירופיצ ץויצ ומכ עמשנ


אצמנ ,ביבא לתב םויה םיבשחנ יכה יוליבה תומוקממ דחא ,ךילרא
ןוסחאל רסומה קלחמ לש ידוסה ןכשמה היה םעפש םוקמב ביבא לת למנ הצקב
םירפא הרטשמה ןיצקש חוטב ןותחתה םלועה לכ .תומרחומ לזמ תונוכמ
.ףתוש תויהל תמ היה טינשמרק לבא ,םוקמב ףתוש ךילרא (טינשמרק)
םינש .טינשמרק תויהל תמ היה ילוא ,רבהמ הז ,יתימאה ךילרא אקוודו
תויהל םלח דלי היהש זאמ דוע .חילצה אלו הרטשמל לבקתהל הסינ אוה
,תחא םעפ ,ןווגי ,ףילחיש תננחתמ התיה ולש אמא םירופ לכ .רטוש
ךילרא ,רבדל ימ םע היה אל לבא .והשמ ,סייט ,יובואק הזיאל שפחתיש
המכ דוע םע ךרדב םולחה לע רתיו אוה םימיל .רטוש תויהל הצר דליה
.רב חתפו


העיגמ איה רשעב םוי לכ .המיס הל םיארוק ,תחא שי ,ךילרא לש רבבו
הנימזמ איה םוי לכב ומכו .םיתורישל בורק ןימי דצמ רבה לע תבשייתמו
.ןקינייהה ירחא עיגמש טוש הליקטה ירחא עיגמש רטסיימרגיה תא
ןיב זא ,םלענ טעמכ רבכ הלש םודא םודאה ןותפשה ,רגיל העיגמ איהשכו
דיל ,ןימי דצה הז ללגב .תשדחמו םיתורישל תכלוה איה ינשל דחא
.םיממעשמ םיטבממ סאבתהלו רותב דומעל ךרטצת אלש םיתורישה


.לגוסמ אל ,לוכי אל .שפוח חקל אלש םישדוח רבכ ,ןמרבה סוירמו
תא ספות טעמכ והשימו תרחאמ איה םימעפל .אובתש הל הכחמ אוה ברע לכ
תוחתפמה תא םש אוה ,בשוי חוקלהש ינפל ןורחאה עגרב זאו הלש םוקמה
.המיס לש םוקמה הז .ןאכ שפחל המ ןיאש וניביש קפלדה לע ולש
אוה םימעפ המכ םגו םירבדה ול םיכפשנ ,הילע רמוש אוהש בורמ ,םימעפל
ול חקולו םירבד םישקבמ םישנא םייתניבו רגסנ אלש הזה זרבהמ הכמ ףטח
.טולקל ןמז


השעא ינא המ" ,חנאנו סוירמ לע לכתסמ ,רבב םוי לכ בבותסמ ךילרא זא
.ומצעל למלממ אוה ",רוחבה םע
.ןתונ אל בלה לבא ותוא רטפל ןנכתמ אוהש םישדוח רבכ
ול ןתיי ימו ,למשחה בוחרב עברו רדח הזיאב רגו הינמורמ שדח הלוע אוה
רעיש ול שיו תואקשמה לכ תא ריכמ - ןיינע ןיבמ אוה תאז לכבו .הדובע
תובחר םייפתכו תובחרו תולודג םייפתכו םינפה לע לפונש הזכ קלחו אלמ
ףא הצור אל סוירמ ,המ קר .המיס ומכ תורוחב הברה ,תורוחב תוכשומ
.המיס תא קר הצור אוה .תחא


דמועש סלאינד ק'ג קובקבב הלש ינוחרקה טבמה תא םוי לכ תעקות ,המיסו
.הקורי לוטנמ רומ תספוק תרשרשב תנשעמו הלש םוקמה לומ רשי וקב
הלש תולוחכ תולוחכה םייניעה תא שיגדמ קר הלש ברוע רוחשה רעישהו
.רבה לע םש םמדמ סוירמו
ךומנה לוקב והשמ תרמוא איה העשב םעפ .םולכ לבקמ אלו לכתסמ ,לכתסמ
הפיה רבדה ןיבל וניב רשקה המ ןיבמ אל התאש הזה לוקה .הלש ירבגהו
םירופיצ ץויצ ומכ עמשנ הז םג ,סוירמ ליבשב לבא ,ךלומ בשויש הזה
.הנקסוטב
ילב ,היצנוטניא התואבו עובק טפשמ ותוא דימת הז תרבדמ רבכ איהשכ םג
ךכ לכ אוהו תרמוא איה ",דחא דוע הצור ינא סוירמ" :םולכ ילב ,שגר
דחיב התא רמוא אוה ותוא תרמוא איהש םעפ לכבש ,הזה טפשמה תא ריכמ
ומכ תדעור המדאה תא שיגרמ אוה "סוירמ" תרמוא איהשכו םייתפש תועונתב
התיה הלודגה השאהש הזה עגרב קוידב ,טשרקובב הרפואב םעפ לכב היהש
.גואשל תרמוג
דוע ףולשל הספוקל די תחלוש איהש םעפ לכב ,הינשל תחא הירגיס ןיבו
ךויחו טבמ הזיא לבקל הווקתב תיצמה םע ץפוק אוה ,הפירחו הכורא הליער
לע שארה תא םישל ליבשב ךירצ סוירמש המ לכ הז .ןטק .לודג אל .ןטק
ול םיארוקש המ שיגרהלו למשחה בוחרב עברו רדחב שפועמהו ןשיה ןורזמה
.רשוא
.הנוע אל המיס .םולכ לבא
.הזה םויה עיגה זאו
דחא דוע הזש טלק סוירמ רשי .המיס דיל בשייתהו רבל דחא הזיא סנכנ
.הזמ ץחלנ היה אוה םעפ .חילצה אל רחא דחא ףאש המ תא תושעל הסנמש
לכ ול רזעש המ הז ,דחא ףאל ןתית אל המיסש עדי אוה ,עגרנ אוה ךכ רחא
.ישיא אל הזש עדי אוה .ולש ימצעה ןוחטיבה לע רומשל הזה ןמזה
:ומכ םלועב שיש תואשילקה לכ תא הסינ .ינשקע היה הזה רוחבה םעפה לבא
תא" ,ןמאי אל ,וליפאו "?שא ךל שי"ו "םוקמ אוהש הזיאמ יל תרכומ תא"
.תקתוש - המיסו ."?הברה ןאכל האב
לע הככ ללקל ליחתהו ודובכ תא דביאש ןלבזק ומכ תובגה תא ץוויכ רוחבה
סוירמ תיעיברה הללקב .הלאכו ",תאש תבשוח תא ימ"ו "הנוז תב" .רבה
.םיצצופתמ ולש םידירוה תא שיגרה
".התוא בוזעת" :ול רמאו רוחבל שגינ ,רבהמ אצי אוה
.סוירמ לש םינפל רוחבה קעצ "?תושעל המ יל דיגתש התא ימ"
".התוא בוזעתש ךל רמוא ינא"
.ףסונ יטתפ ןויסינב תינוחרקל רזחו חתופמ אלה רמא ",ןיידזת ךל"


.רוחבה לש תינמיה יחלה לע תתחונו לעמ תפנומ ולש דיה תא שיגרה סוירמ
רשע ליגב ץראל עיגהשכ הנש םירשע ינפל ומכ שיגרה אוה .םואתפ הככ
לע םיקחוצ ויה הנוכשב םידליה לכו הינתנב ולש הדודה לצא רוקיבל
ולש דיה ,וזה השוחתה תא שיגרמ אוהש םעפ לכב ,זאמ .ולש םידגבה
.והשימ לש יחל רבעל תפפונתמ
המכ בשחלו וינפ תא זוחאל ךירצ היה ךילראו םאתהב ביגה חתופמ אלה
ןמז אלמ ול חקל יכ הסאב הזיאו תונקל ךרטציש םישדחה תואסיכה ול ולעי
.לצרה בוחרב םתוא אוצמל


.סלאינד ק'גה לע לכתסהלו רבה לע תבשל הכישמה הזה ןמזה לכ ?המיסו
סוירמ .האציו הלש קיתה תא תחקל אסכהמ המק איה ןגלבה לכ רמגנשכ
.רבהמ תאצוי הילע לכתסהו ולש םמדמה הפה תא קיזחה


אצמ ךילרא .ירחאש םיבאכה םע תיבב ראשנ סוירמ ךכ רחא םייעובש ךשמב
לע רמש ,זירז היה ףילחמה .עובקל ותוא ךופהל לקש וליפאו ףילחמ ול
תא תולעמ ויהש תוחיש חתפמ היה וליפאו רבה לע םישנאה םע ןיע רשק
היה .רבד ותוא אל הז ,ומצעל רמא ךילרא ,המ לבא .ברע לכ םיחוורה
סוירמל רשקתה אוה זא .אוהש המל ךילרא לש רבה תא השעש סוירמב והשמ
.רוזחל ונממ שקיבו


.אל המיס לבא רזח סוירמ
ףאש רמשו רבב הלש םוקמה לע ולש תוחתפמה תא םישל ברע לכ ךישמה אוה
םוי לכש שיגרה סוירמו .האב אל המיסו .המוקמ תא סופתל הסני אל דחא
וחכשו ל"וחל ועסנ וילעבש ץיצע ומכ ומצעמ קלח דועו קלח דוע דבאמ אוה
.תוקשהל םעפ ידמ אוביש והשימל גואדל
םוקמב קפלדה לע רטסיימרגיה לש הנטקה תיסוכה תא םש היה אוה םעפ ידמ
םייניעהו ,הרוחשה היפוגה םע םש תבשוי איהש ןיימדמ ,רבה לע הלש
ןיחבמ וליפא היה אוה םימעפלו .סלאינד ק'גה לע תולכתסמש תולוחכה
לבא הייפיצמ תורעפנ ויה ולש םייניעה .הקורי לוטנמ רומ תספוק דועב
ויה ולש םינפהו הלש םוקמב תבשייתמ התיה תינידנולב הזיא ףוסב
.הבזכאב תואלמתמ
רתויו רתוי היהנ ברע לכו הלש תא התשע רבה לש החלצההו ורבע םימיהו
ויה םישנאו .םוקמה לע רומשל חילצה סוירמ ץחלה תורמלו .סומע
היה ךילרא לבא .ךילראל םינופו תבשל םהל ןתונ אלש סוירמ לע םינבצעתמ
םשש תוחוקלל רמוא היהו דוס קיתממ ןיבמ טבמ ול ןתונו סוירמ לע לכתסמ
.תבשל רוסא
השאה תבשל הגהנ רבה לש הזה אסכבש הצופנ העומש .רבדל וליחתה םישנאו
ךילרא .ער לזמ השוע הז יכ םש תבשל רוסאשו ךילרא לש החונמהו הפיה
םיירהצב קר לבא החנ תמאב ותשא .תועומשה עמשמל קוחצמ עקפתמ היה
חוכב םיעודי םיסותימ לבא ,דימתל חונתש דאמ הצור היה אוה םימעפלו
תא הטועו טקשב ןהנהמ היה אוה ,ותוא םילאוש ויהשכ ןכלו םהלש הכישמב
.ולש בוצעה טבמה


.הינמורל רוזחל טילחהו רקובב דחא םוי םק סוירמ ,םישדוח המכ ירחא
םגו ותוא דיחפהל וליחתה ץראב םיעוגיפה ,םייח ינמיס התארה אל המיס
רדחהמ יצחו קיתה תא זוראל טילחה אוה זא והשמ ויה אל רבכ םיפיטה
.טשרקובל הרזחב עוסנלו למשחה בוחרב עברו


תואקשמה .העיגה ריעה לכו הדירפ תביסמ ול ךרע ךילרא ,עסנ ובש הלילב
םוקמב ,רבה לע תוחוקלה דחאכ בשי הנושארה םעפב סוירמו רבה לע ומרז
,רטסיימרגיה םע ךישמהו טוש הליקטו ןקינייה ומצעל גזמ אוה .המיס לש
.הלש םודא םודאה ןותפשה לע בשחו המיס ומכ שממ
םלוכ המכו ךילראב וזה הפוקתב ריכהל קיפסה םישנא המכ םהדנ אוה
הלאכ תויצאוטיסו שיגר סוירמ לש בלה יכ ,טבצנ ולש בלהו ותוא םיבהוא
שולשב טשרקובל ולש הסיטהו טילחה רבכ אוה לבא ,ןיעה תא ול תוביטרמ
אוהו הפועת הדשל ותוא חקיי ךילרא לש רבחה םייח טעמ דועו רקוב תונפל
.רבה לע המיס לש חירה תא ול ריכזהש המ לכ תא ןאכ ריאשי


ןאכ םלוכשכ אישב וישכע אקווד .תכלל בייח אוהש שיגרה אוה םואתפו
ךרטצי אוה זאו וכלי םלוכשכ תועש המכ דוע אלו הבהאב ותוא םיפיקמ
םירבד רמוג היה דימת .תודירפ אנוש סוירמ יכ ,םהמ דחא לכמ דרפיהל
ידימ רתוי היה הז .הזה לולחהו ינקירה ףוסל עיגהל אל ידכ ,עצמאב
.וליבשב
היה אוה עונלוקבו בוט היהנשכ קוידב םייסמ היה אוה םיסחי תוכרעמב זא
תורותפ אל תולילע תורשע םע ראשנ היהו םלוכ ינפל העש יצח אצוי
ןטבב בוט ךל בברעתמ לכואהש הזה עטקל םיעיגמשכ קוידב ,תחלצב וליפאו
תא זיזמו גלזמהו ןיכסה תא חינמ היה אוה ,עבש שיגרמ התאש ינפל הינש
.יד רמול וליאכ הדיצה תחלצה


טבמב וילע לכתסה ךילראו קזח קוביח ותוא קביח ,ךילראל שגינ אוה זא
דואמ תויהל לוכי לבא ןיעב תיחולחל הזיא הלעה םג וליפאו ןיבמ
טקשב טקשב זאו .ברע ותואב סומע היה תמאב יכ ,ןשעהמ התיה תיחולחלהש
.םייח לש וטואל סנכנו תירוחאה האיציב אציו הדווזמה תא חקל סוירמ
תונורכיזה ,הבהאה לע .הכב אוה לכה לע .הכב אוה ןוירוג ןבל ךרדה לכו
.המיס לע רקיעבו


סוירמל הדירפה תביסמ .הלילה ךות לא הכשמנ הגיגחה ,ךילרא לש רבבו
םלוכ לע לכתסה ךילראו תותשלו קוחצל ,רבדל וכישמה םישנאו .סוירמ ילב
זאמ העש הרבע אל דוע הנהו ףילחת שי םדא לכלש בוצע המכ ומצעל בשחו
.ונממ ץוח שיגרמ אל דחא ףאו ךלה סוירמש
הלאמ ,ןבצעמ דחא גוז קר וראשנו וכלה םלוכש ירחא הלילה ףוסבו
רבה לא סנכנ ךילרא ,םישרגמש בלשב תונושארה תושיגפה תחאב םיאצמנש
ןעשנ לכה תוקנל םייסש ירחאו קפלדה תא הקינו םיקובקבה תא טקשב ףסאו
.הירגיס קילדהו ריקה לע
.המיס .הסנכנ איה ,תובשחמ המכ םגו טקש לש תוקד המכ ירחא
לוקב הלאשו לוטנמ רומה תא האיצוה ,הלש עובקה םוקמב רבה לע הבשייתה
"?אצמנ סוירמ" ,הלש סבה
"?םיאב וישכע" ,רמאו תיצמה םע הילא ןכר .חנאנ ךילרא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      זוגיות
יצירה     
    
םימורופל     
   
28/7/04 15:14
קיישהננב :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
!ףוס לש הסאב הזיא
?םייחב ונל ץומחו בוצע קיפסמ אל
קיישהננבל וביגה
 
28/7/04 16:37
ןוריל :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
!!!בוצע ףוס תמאב
?המיס המ
?םיגהנתמ הככ
ןורילל וביגה
 
28/7/04 18:09
ינא :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
!זיגרמ ףוס הזיא לבא ,שיגרו םיסקמ
ינאל וביגה
 
28/7/04 18:31
רבג דוע :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
.תמרוז הפי ,ימעטל ,הביתכה ,הלילעל סחייתהל ילבמ
רבג דועל וביגה
 
28/7/04 18:39
סומינונ .א :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
העגיש איהש ירחא .תילאוסקוסנרט איה ,תאזה המיסה תא ריכמ ינא
היה אל השנמלש קר ,השנמ תא העגישו ץילשל הרבע איה סוירמ תא
.םיקסרפא חלגל ץוביקב הזירא תיבל רזח אוה זא עוסנל ןאל
סומינונ .אל וביגה
 
28/7/04 18:47
דכול :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
.תממעשמ אלו תחלוק ,הבוט הביתכה
דכולל וביגה
 
28/7/04 21:02
ילק סיירג :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
תינמז וב עשעשמו בוצע
ילק סיירגל וביגה
 
 
29/7/04 11:09
לש :תאמ
תוצמחהל הבוגתב
.השקבב ,'ב קרפ
תוגרדמב תולעל הל ןתנ אל רמושה ,הפועתה הדשל העסנ המיס
,תחלפתמ ,תקבאנ המיס ,סוטמל תולעל דמוע רבכ סוירמ ,תוענה
....םידלי השולש ,דנא יפה ,סוירמ תא תאצומ
.א"תב םיבוטה תומוקמה דחא ךילרא ,ןכ ןכא ,א"ד
לשל וביגה
 
29/7/04 2:34
הננב :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
.בוט רופיס
דוע יבתכ
הננבל וביגה
 
29/7/04 17:45
naama :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
atzuv li :(

but it was so well written. it was a real pleasure to read.
aval atzuv li :(
naamaל וביגה
 
30/7/04 11:43
ילעי :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
...המיסקה סירומ תאש המיס
ילעיל וביגה
 
30/7/04 19:07
הנפד :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
הפי הפי הפי
דועו דוע יבתכ
הנפדל וביגה
 
31/7/04 18:35
רידא :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
.ויזה לכ,הסאב הזיא
הנש טעמכ ךשמב יהשימב בהואמ יתיההש המוד הרקמ היה יל םג
יכ שיגרמ ינא המ הל רמול יתזעה אל םעפ ףא לבא םידידי וניההו
דוחיב.םויה דע הז לע רעטצמ ינאו יתדחפ רקיעבו רומג שפיט יתיהה
ירעצלו ינומכ קוידב השיגרה איה הפוקת התוא לכש ררבתהש ללגב
.וז היעבמ לבוס ןידע ינא
רידאל וביגה
 
3/8/04 9:53
תירונ :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
הלועמ בותכ לבא .סאבמ ףוס הזיא וווויש
תירונל וביגה
 
3/8/04 20:04
:תאמ
זוע ברימל הבוגתב
קזח רופיס
וז הבוגתל וביגה
 
26/3/07 14:45
תירעי :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
שממ לש הצמחה םשה ומכ שממ
הכחמ ףוסבש הילשא רוצילו בותכל רשאמ בותכל אל ףידע םימעפל
!!!לבח .רופיס דוע םתס.והשמ ארוקל
תירעיל וביגה
 
 
26/3/07 14:48
:תאמ
תוצמחהל הבוגתב
תוצמחה לע הז לע קוידב הז .רופיסה תוהמ תא תנבה אלש לבח
(-:תוושממתמ אלש תובהאו םייחב
וז הבוגתל וביגה
 
27/3/07 15:43
Miss G :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
.יכישמה ,הפי שממ תבתוכ תא
Miss Gל וביגה
 
 
27/3/07 15:55
זוע ברימ :תאמ
תוצמחהל הבוגתב
ילש רפסה לע תכרוע םע תדבוע ינא .הכישממ ןכא ינא .הדות (-:
הנשה ךלהמב אציש
זוע ברימל וביגה
 
22/4/07 15:50
זועמ לעי :תאמ
זוע ברימל הבוגתב
לש רופיסה לש פוטה תא הצימחמ תא .האמחמ תאזו בותכל יקיספת
לכ ךיירופיסב ןיא .המצע לע תרזוחש הצמחה לש השוחת תנתונו ךמצע
טושפו ןיינע דבאמ ומצע אצומ רהמ יידש ארוקל ןיינע לש השוחת
ומשר םורופה יביגממ תחאש יפכ שממ לש הצמחה ןכא .ףוסה לע רתוומ
.יינפל
זועמ לעיל וביגה
 
 
27/8/08 1:29
ןח יריש :תאמ
תוצמחהל הבוגתב
אל ךרדב םש והשמ לבא ביבח ןכא ןויערה .זועמ תרבג םע המיכסמ
.שי לאיצנטופ.תוסנל יכישמת .רבע
ןח ירישל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא