םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םישנ תוינימ~םיסחי~ישאר    
   

הקוסעה הסרגה ,סקס
רלדא-בל תנע


,"תודבוע תוהמא לש תודוס" ךותמ קרפ
,תונורחא תועידי תאצוה ,רלדא-בל תנע
2004


ינרקוד קול םע םינודעומ-תצצפ אל רבכ תא .תמאה לע הדונ יאוב
םיגוחל עיסמ ,םויב דבועש קירטובורל המוד רתוי תא םויה .םייניעב
לש הניגנמה םע דחי ,ברעב עשתב ללחה תפס לע טטומתמו םיירהצה-רחא
.ןיבי םייח
טעמכשכ - וישכעו ,תחנאנ תא םויה הבש תורידתב סקס םישוע םתייה םעפ
- תמדרנה הייפהפיה לש היוחדה התוחא ומכ תיארנו השיגרמ תא ברע לכב
יטנמור טרסל החטבהו םח וקוש סוכ ,םיבוד לש םירויצ םע המ'גיפ
.וילע םולחל הלוכי תאש יסקס יכה רבדה הז ,היזיוולטב
.תיגוז תוקסרתהל הקודבה ךרדה תאזש בותכ םישנה ינותיעב
לש םיפילקל הנפואה ץורע ןיב פזפזמ אוהש הלגמ ךלעב רבעל טבמ
.יו.יט.םא-ה
.רהמו תויגוז קוזחית להונל רובעל םיבייחש תקעוצ ךלש היציאוטניאה


?תינוכמב סקס ול עיצהל ילוא
סנכיי אל דלי ףא םשל ,תינוכמה אוה םוזי סקסל חוטב יכה םוקמה ,חטב
תחתמ הלחנתהש הפשכמה תא שרגל תשרופמ השקב םע ונרפוסה עצמאב קוידב
.וישכעו ,ולש הטימל
ןמז ,תושימג שי ימל יכ ,חצנל ךשמיי אל טקאהש חיטבמ םג תינוכמב סקס
,ונחנא המ ?לרטוינב םיכוליה טומ םע תועש הברה ךכ-לכ עקתיהל חוכו
?הרשע-שש ינב
ןויער תויהל לוכי אלמ חרי לילב תינוכמב סקס ,ענכתשהל הליחתמ תא ,ןכ
םירטסובה ללש תא ירוחאה לספסהמ ףיעהל יחילצתש יאנתב תאז לכ .אלפנ
לכמ דעומ דועבמ ןקורל תרכזש ןעטמה אתל םתוא ריבעהל ,תוחיטבה תואסכו
,הנטקה לש טניקרוקה ,לודגה לש ןשלגה ,תחפנתמה הכירבה ,םיה יעוצעצ
תוילותחב יונפה חטשמה לע ערתשהל ילכות זא-וא .תחכשנ תחא כ"בא תכסמו
.ךבוהא לש ואובל הפצמ ,תנגפומ
יטומיק ,הבמב לש תומירע ,רומשי םיהולא ,הפ ףנוטמ ךכ-לכ ,עגר לבא
ךלהש קוריה יצצה הנהו ,םידובא םיעוצעצו ושיט ירייש ,םיטיווקסיב
תא זיזהל ןמז שי ימל ,בוט ...ונשפיח ךכ-לכו רבעש ץיקב דוביאל
וישכע יכ וטואב ראשנ אל ינדיה קבאה באושש לבח ?םוקמהמ הלאה תואסכה
םינבלה הרחתה ינותחת םעו השדחה הייזחה םע בכשל תנווכתמ אל שממ תא
.בוט אל שממ ןויער הז תינוכמב סקס ,אל .וזה תפוניטה לכ לע


?ןופלטב סקס םע ותוא קילדהל ילוא
ךירצ אל ,דחוימב טשפתהל ךירצ אל ,דחוימב שבלתהל ךירצ אל .ןיוצמ
וליפא רשפא .ןמטוג תילג ומכ תואריהל ךירצ אל שממו ,דחוימב ץמאתהל
הזכו) דורצ לוק אוה שרדנש המ לכ .ידכ ךות תובג רדסל וא רפס אורקל
הוהמה גניניירטב תוהבל דיגנ) ןוימד ,(הפייע תאש ןמזב עפשב ךל שי
לבושו םודא קיטספיל קר וישכע תשבול ינא" :רישכמה ךותל שוחללו ךלש
תעיסנ בקע הקוחר ץראב אצמנש רנטרפו ("בהוא יכה התאש םשובה לש
?קוחרה חרזמב הכורעתל עסונ התא יתמ ,שוממ .הדובע


?היטבמאב סקס םע המו
וכלי םידליהש ללפתהל ,הרוראה תלדל םיאתמ חתפמ אוצמל םיכירצ קר םתא
הלאכ ,םינטק תורנ תונקל רוכזל ,םימחה םימה ורמגייש ינפל ןושיל
שארמ חינהל ,השועמ תיטנמור הריווא רצייל ידכ טבמאה ןפוד לע םיחינמש
תא ריעיו תבגמ איבהל ץורי אל דחא ףאש ידכ די גשיהב תובע תובגמ יתש
ינחיר ןמש הצוחה זיתהל אל ידכ םימה ךותל תוריהזב סנכיהל ,םימדרנה
,קקפה לע בשייתהל אל ידכ הנוכנה החונתה תא אוצמל ,ישיבג חלמב ברועמ
ימ הארנ וישכע ."חבטמב שישה לע םירורפגה תא ונראשה ,טיש"ש רכזיהלו
.םתוא איביו םימהמ אציי


?הנישה רדחב סקסל הרק המו
לצא גוהנש ומכ ,הז תא םישוע אל םתא םצעב המל .הבוט הלאש ,תמאה
רדח תובוט םינש המכ רבכש תולגל ןמזה הזש ,והז זא ?הנישה רדחב ,בורה
טלחהבו ,רדחב רבודמ ,תרמוא תאז .הזכ שממ אל רבכ אוה םכלש הנישה
דבל תדרלו תכלל ודמל םידליהש זאמ .םכב רבודמ חרכהב אל לבא וב םינשי
םיבבותסמ הלילה לכ .תבכר תנחתב םינשי םתאש םכל המדנ ,תוטימהמ
םיסנמ ,ןהידעלבו דיב הוורפ תובוב םע ,םכלש הטימה ביבס םינטק םירוצי
םג ךרוצה תעשבו חבזמה תונרקב םיזחאנ ,תחטבומה ץראה רבע לע ספטל
טסיפיצפכ ומצע לע זירכה ןמזמש ,אוה .םידרויו םילוע תולוק םיעימשמ
,ןכ) ולש הכימשהו תירכה תא ףוסאל ןושאר בדנתמ ,המחלמ תוחור אנושו
לא רובעלו (םתלאשש הדות ,תודרפנ תוכימש יתש םע ןושיל חונ רתוי
הלילה-טילפ זא ספטמ בטיה הדודמ הבוגתב .התנפתהש הנושארה הטימה
ויתופכ - בחורל ערתשמו ,רזחוי אלש ,רקפומה חטשה רבע לע ריעזה
לש זופח סקסל תונמדזה דוע הל הקמח הככו ,םנמונמה ךפוצרפ לע תונטקה
.בוט רקוב


.שדחה סקסה תא ולבק ?ראשנ המ
הפוסש הנוגה תונב תחיש אוה ,םינכדועמ אל ןיידעש ימל ,שדחה סקסה
תוהדזה יקוביח ,המכסה ינוהנה ,תונבה תרדס לש תינחור תומזגרוא תרשרש
.ךשוחב םירהוזו הזחה לע ונל םייולתש תונייטצה תותואו
,הליהתה לכיהל וניתויחא תרבחב המחנ ילוטלטו תועד תפלחה ונל ונת
,םכלש תוינירכסה הבהאה תולימ תא אל םג .רבד רתוי תוכירצ אל ונחנאו
המ לכש העשב םינותחתה ךותל ונל ץיצהל םכל רשפאל םיכסנש הווקתב
.הניש לש תוקותמ תוקד 60 דוע הז תוצור ונחנאש
,סולפ 5 ץורעב לגרודכ תוארל וכלו הלילה תרונמ תא טקשב ובכ ,וישכע
?ומדרנ רבכ ןלוכש םיאור אל םתא ...ששש ...שש .ךשוחבו טקשב יוצר
.הבהא םולש ,רקובב תוארתהל

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      אימון למציאת זוגיות
זוגיות     
    
םימורופל     
   
24/6/04 17:55
.י :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
?הככ היהי יל םג ,המ
.יל וביגה
 
 
24/6/04 21:25
חרפ :תאמ
?הזכ היהא ינא םגל הבוגתב
תויגוז םיסרוה תצק םידליש וא ןורתפ שי םאה הזכ בצמב םישוע המ
חרפל וביגה
 
 
16/7/04 23:34
ינד :תאמ
?הזכ היהא ינא םגל הבוגתב
ילש םייחהמ הצור תא המ
ינדל וביגה
 
24/6/04 21:32
Guinevere :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
.המיכסמ אל
ילש ןימה ייח דיתעב וארי ךכש אל
שדח לש הבחרה ןימל ךפהי ונלש הבהאה שדקמ - הנישה שדחש אלו
.החפשמ


לבא ,ןומה תרבדמ ינא תעבטהו םידליה רסח יבשומ ימורממ ילוא זא
בצמל ןתא אלו שארל בוט בוט יל וסנכי ולאכש םירמאמש הווקמ
..הזכש הסכיא ידכל רדרדתיהל
הווקמ
הפצמ שממ (לכהל) אל ,תמאהו
G..
Guinevereל וביגה
 
 
24/6/04 22:42
Guinevere :תאמ
שארמ לבא ,תרעטצמל הבוגתב
רדרדיה = רדרדתיה
Guinevereל וביגה
 
24/6/04 21:55
ןועמש :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
?רדחב תונב תחיש רבדל ימ םע ,יתנבה אלש ייחב


?תורבח םע וא לעבה םע


דחאל תא םג ,ךפיהלו היינשל דחא תוכיא ןמז תצק שידקהל אל המל
.עגרה ותואב "אב אל" שממ םידדצה
.םיחבושמ סקס םגו תוכיא ןמז שי םידדצה ינשלו ,עזי תצק


הבהא יקחשמ םע ,ךירצש ומכ הז תא תושעל ,עובשב םעפ תוחפל לבא
.'וכו
.תויגוזה לע רומשי הז
ןועמשל וביגה
 
24/6/04 22:39
יריש :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
ברעל םידליה תא הלצא םימשו תוחא /הבוט הרבח/אמא תא םיסייגמ
ךירצש ומכ סקס םישועו .ולוכ הלילה יוליבל היצפוא םע ףידע ,דחא
םיחאה םלועל ועיגה ךיא ,םיבשוח םתא המ .טקשב תוחונב ,תיבב
?םכלש םינטקה
ירישל וביגה
 
25/6/04 11:24
:תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
????תמלענ ןכיהל
.ןורחאה ןמזב ךיתובוגתב רסח התא
"םינרוא" ס"יבמ 2-'ח התיכ לכ ,ךילע םיתמ
.אבס רפכ
וז הבוגתל וביגה
 
26/6/04 8:12
ותשא :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
המוד תוארהל לולע הז הז םידלי ילוטנ תוגוז לצא םגש והז זא
.דושח ןפואב
...ןמז קיפסמ הזל ונת קר


תונב תחישמ רתוי חלצומ םידקמ קחשמ הריכמ אל ינא - בגא ךרדו
....יייייא
ותשאל וביגה
 
26/6/04 12:01
ינא ןיא :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
טקשב ובש -ןושאר דליל תינכת וליפא םהל ןיא ןיידעש וליא לכלו
24 ליגב ימצע תא יל ריכזמ .סזי'ג .םיינרמוי ךכ לכ ויהת לאו
ינפל בצמ וטפשת לא םלועל .םידליל םירוה לע דצהמ תרוקיבה לכו
.םכמצעב וב םתייהש
םא דחוימב .ןטק םהיניב שרפהה םא דחוימב .םידלי ינש שישכ .ןכ
רחא 4 דע ןגל דליה תא חולשל אלו) תינעיקשמ תורוה לע םיטילחמ
.ףייעמ הז -(רקובה לכ אפסב וא רוקידמ רוקינמב תבשלו םיירהצה
תופייעה .םיירהצה רחא 4 ירח איהש העש לכב סקסה לע אב אלו
תבהואש תחא אקווד ינאו .לכה לכה הווש תחא הניש תעש .העירכמ
םא לבא .לעב הלחא יל שיו ןייוצמ תיארנ תודיל יתש ירחא םגו סקס
.ונייד-עובשב םיבוט םינויז ינש ונל שי
ינא ןיאל וביגה
 
26/6/04 12:06
...אמיא אל ןיידע :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
? םינטקה םישלופל תולובג רוציל רשפא יא
? הקיעמ תונמרחהשכ , ונלש הנישה רדח תלד תא לוענל וא
,הזה בצמל עיגהל הצור יתייה אל ... לכסתמ יד עמשנ הז
גוז ינב לכ לצא , ומצע לע רזוחש רופיס הזש ללגב לבא
הככ , המ ...דיחפמ תצק הז , םלועל םידלי םיצירשמה
?? סקס - ףתושמב ונלש ירקיעה ביבחתל ןמז רסוח ? היהי ילצא םג
.... יל ונעת , ןתא הפיא - תוהמיא
...אמיא אל ןיידעל וביגה
 
 
29/6/04 17:30
תירורד :תאמ
...לבאל הבוגתב
אוהש םיעדויו הזה בצמל םינכומ םתא המכ יולת דואמ הז ,יארת
קחדנ סקסה םלועה ריוואל חיגמ דליהש עגרב .עיגי אוה יכ .עיגי
,ןושילןוצרה בוש ,ןושיל ןוצרה ירחא - ךרעב ירישעה םוקמל
הסיבכה תומירע תא םירי והשימש ,ךמצעל הקד ךל היהתש ןוצרה
סקסהשכ םגו םלה םיפטוח אל הזל םיננוכתמ םא זא .'וכו תיבב
תא םילבקמ םייתעשל תחא םוקמב םייעובשל תחא לש תורידתב עיגמ
תמ םכלש דחיבהש אל הזש םיניבמ .ןואכיד םיפטוח אלו הנבהב הז
סוחד תוחפ אוה .רדת ףילחה .רחא בצקב םייקתהל רבע אוה אלא
.ירירווא רתויו
תירורדל וביגה
 
26/6/04 21:09
ינא ןיא :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
תחנב םיניידזמ גוז ןבהו תא ;האבה היצאוטיסה תא ךמצעל יראת
םואתפשכ(?אל ןיינעה לכל סרטס סינכמ רבכ הז)הרוגס תלד ירוחאמ
ונתת אל ?ול וחתפת אל ?המ זא ונ .םימ שקבל ררועתמו אמצ ה/ןטקה
?םימ
לעב תויהל ךפוה סקסהש ןאכמו תויגוזב דמימ דוע הז םידלי .ןכ
3 םויהו םויב םימעפ 4 לעבה םע סקס השוע יתייה םעפ .רחא דמימ
לע קר היונב אל םיסחי תכרעמ .ןייוצמ ןיידע סקסה .עובשב םימעפ
תויגוזו .תויגוזה לש החימצ הנשי םירוהל ךפוה גוזשכ .סקס
.הקיזחמ אל סקס לע תנעשנש
להנל ,הרוה תויהל דאמ השק .היגרנא לש גוס אוה סקסש וחכשת לא
ונייהשכ סקס םישוע ונייה הבש תורידת התואב סקס תושעלו תיב קשמ
.םעפ ומכ הנימז אל רבכ איה ,הנתשמ היגרנאה ."אלל" וא םיקוור
.םשה ךורב ?המ תעדוי תאו
ינימה קשחל הרוק המ יארת הדילו ןוירה לש םימורופל יסנכת
.הדילה ירחא לע רבדל אלש .ןוירהה ןמזברבכ םירקמהמ זוחא םיעתשב
.םשה ךורב ?המ תעדוי תאו
סקסו סקס לש עטקב דימת העוקת תראשנ יתייה םא בוצע היה הז
.סקסו
תויהלב הז תא הפילחמ יתייה אלו .תומכה אל .תוכיאה וז עבוקש המ
.םידלי ילב
ינא ןיאל וביגה
 
 
26/6/04 22:40
Guinevere :תאמ
הקוסעה הסרגה ,סקסל הבוגתב


היצפואכ קר תמייק תעבטה םגו
ןויסנ תלעבכ המכח ןיא ,ןוכנו


..תרמייתמ אל לבא תעמשנ ילוא ינא ,ןורחא ןוכנו
..תלאושו תששוח ,תארוק קר


?םייחה םיארנ הככ םאה
ל םיאצמע םישנאמ םיכפוה תיטמוטוא ונא םיאב םידליש עגרמ םאה
..םירוהל - 'אבא'ו 'אמא'
..לש-אבא ..לש-אמא םידליה ירוהל ארקל ונגהנ הדלי יתיהה רשאכ
םהש המ לכ הז םאה לבא
תוהמה תא ודבא םאה
?ימצעה םויקה תא


יגוז ןב םע תינמרחו תבהוא (רתיה ןיב) הניש לש תוללימ םאה
( )-:שובל) לברוכמ יבוהא רשאכ ףייע טועפ םע הנישל רובעא
טלחהב ,אמא רמוא אל) םיעיקשמו םיבוט םירוה בשחיהל ידכ םאה
תיבה לוהינב הוושו ליעפ קלח תחקל יגוז ןבמ הפצאו הפצמ
תא ךופהלו תיגוזה תוהמה לכ תא דבאל ונילע (םירוגב לופיטו
?החפשמ רדחל ונלש רדחה תאו םידלי רדחל ןולסה
םירוג לש המחג לכל הנעמ ןתמ יאו תויגוזה רומישב ןוצר לכ םאה
?ירסומ יתלב טעמכו יטסיאוגא ,בוט אלכ בשחי
(תובייחתה םוש ילב ,יחכנה) ינוצר רסוחו הדילמ ידחפ םאה
..הבוט אל אמא יתויהבו הרישי העיגפכ ובשחי חרכהב הקנהב
?םאה


..והשיתמ לבא ,םידליל אמא ימצע האור ינא עגרכ תמאה ןעמל יכ
יב ירשפא רבד לכ בירקהל הצור אל שממ ינא (!!!)עגרכו
..הנפואבש תירוה המחג וא רפס לכ ןעמל תויגוזבו


בושו
תרמייתמ אל
תעדוי אל
ההות קר
..הווקמו
Guinevereל וביגה
 
 
29/6/04 14:23
ןוילימל תחא :תאמ
קפואל רבעמ דוע ןושארה דליה ,ןוכנל הבוגתב
.הלאשה ינמיסו תוששחה ,תוברה תויהתה לכב דבל ךניא ,יוא
"...אל םלועל" רמולו תורהצה ריהצהל יל לאש ייחב יתדמל
םע ךא ,ןוכנה ןמזב לישבהל ךל םימרותו ךתוא םיבתנמ םייחה
.דואמ לודג אוה "ינאה" דוביאל ששחה תאז


,יטפמא כ"כ דחא דצמ עמשנ "םידליה ליבשב תויחל" לש בצמה
לש עפשו םוח ןומה הבוחב תנמוטש הרמיא .ינגאד ,בהוא ,יתימא
העד לוטנ ךכ לכ ,דבעושמ ךכ לכ עמשנ ינש דצמ ךא -הניתנ
.לכסתמ ךכ לכ ,יתימא ןוצרו


-ךתלאשל תפרטצמ ינא הלודג האירקבו


!?תויהל בייח הז ךכ םאה
ןוילימל תחאל וביגה
 
 
29/6/04 20:50
ינא ןיא :תאמ
קפואל רבעמ דוע ןושארה דליה ,ןוכנל הבוגתב
סקסה ןכלצא .הטנאופה לכ תא תוספספמ ןתא םעפ בוש לבא יוא
םידליה ירחא תחפי סקסה םאש תרמוא תאז ."ינא"ה ןיידע אוה
לשמ תויוליעפו תוישיא רתוי יל ןיא זא ?דוביאל יתכלה זא
?םידליה ןעמל קר תמייק ינא זא ?ימצע
.דחפא ליבשב תויחל אירב אל .ימצע ליבשב היח ינא
תיקנע הניתנ לש םוקמב תאצמנ ינא .םידליל הרוסמ ינא
,דחפא ליבשב היח אל ינא לבא .ןכ ,תונטק תוברקה הברהו
.ינעמל םישעמו תונוצר תלוטנ
.יתנבה אל דוע ?סקסל רשקה המ
.דלי תוכירצ ןתא .ןכילע שי תויטמרד וזיא
(-:
ינא ןיאל וביגה
 
 
27/6/04 21:32
תחא םתס :תאמ
הקוסעה הסרגה ,סקסל הבוגתב
-ינא ןיא
ךתוא ןיינעמ ילאוטקלטניאה קלחה םגש ,תיתוכיא הרוחב תעמשנ תא
...ןמזה לכ ןמרחתהלמ ץוח
תחא םתסל וביגה
 
 
27/6/04 21:54
...אמיא אל ןיידע :תאמ
הקוסעה הסרגה ,סקסל הבוגתב
! אירב הז ! בושח הז לבא , לכה אל הז סקסש רורב
... יאליע לכה - תיאליע הימיכהשכו , הבוט השוחתל םרוג הז
, קפסב תרקוח לכה ךסב ינאו , ןויסנ לכ יל ןיאש תורמל
רבדבש גנועהו ישוקה לכ םע , םירוה היהנ ללכב םאש החינמ ינא
,
...הניש ינפל תועיגנל הנטק הניפ ונל ריאשא , ןיידע
...אמיא אל ןיידעל וביגה
 
 
11/7/04 18:28
35 רברבג :תאמ
הקוסעה הסרגה ,סקסל הבוגתב
םירבגל םג הרוק הז םא ןיינעמ... ךלוה קשחהש דואמ בוצע
????...ןכלש
יל הארנ שממ אל המ םושמ
35 רברבגל וביגה
 
 
3/11/04 17:04
אלפלט :תאמ
הקוסעה הסרגה ,סקסל הבוגתב
ינא ןיא


....עובשב םימעפ 3 סקס השוע תאש תרמוא תא
3 סקס לע םימתוח ויהש םידלי םע םיאושנ תוגוז ריכמ ינא
.עובשב םימעפ
אלפלטל וביגה
 
26/6/04 22:53
ינא ןיא :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
G
...ימרזת תצק ימרזת
המכמ רתוי לש םיסחי תכרעמ וז המ ידמלת .והשימ יריכת םדוק
.ךלש היישנה תומהת ללוכ .ךתמשנ יכסנב תצק דוע יקמעתת .םיטייד
היילשאה םע יכישמת קר ילוא .אל ילוא .דחי ולייטת ילוא ךכ רחא
."ימצע תא המישגמ" לש תיברעמה
.תויגוז יגוס ןומה .םידלי יגוס ןומה .תורוה יגוס ןומה שי
.םידליה םע ןושיל החרכומ תאש רמא אל דח'פא .ךל רוחבל הלוכי תא
וילע ןיא-דחא רבד קר לבא .האלמ הרשמב אמא תויהל וא .קינהל וא
לופ תוירחא .הרוהטו הכז המשנ לע תוירחא איה תורוה ..חוכיוו
אל ילוא ?עדוי ימ-תועש המכל םיחקול אתבסבס םא םג יכ .םייט
ףוסל תדרוי תא םא....ךלש םידליל ודיגי המ ודיגי םהש ךל םיאתי
.יתעד
.ערלו בוטל .ךדלי לע חצנל עיפשי--הרוהכ תא ישעתש המ לכ...ןכלו
ישעתש יאדכו .הלימ לכו השעמ לכ תלקוש ךמצע תא יאצמת תא-ןכלו
תועש ןומה םיגולוכיספל קפסתש תצלפמ תיבב ךל לדגת תרחא.ךכ
.לדגתשכל הדובע
אבה קנילל ינפ אנא הבשחמל רמוח דוע ךל תתלו תיתיצמת תויהל םאו
http://bananot.co.il/articles/592


םוי לכ סקסה ירחא םייח שי .השק ךכ לכ הז תא יחקת לא...תמאבו
.עברא לופכ
ינא ןיאל וביגה
 
26/6/04 22:55
ינא ןיא :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
...יתחכשו
תיאמצע המשנ ןיידע ינא .אמאל יתכפהש ינפל תיאמצע המשנ יתייה
תוחפל םוי לכ תניידזמ דימת אל ינאש הז ,בוש .ימצע ינפב תושיו
תושיל יתוא ךפוה אל דוע -ןויזב םימעפ 4 תרמוגו ףוצר העש
:-) המצע לשמ תוישיא תרסח תיהמיא
.תוחמש קר
ינא ןיאל וביגה
 
27/6/04 0:34
ןרק :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
יו.יט.מא ץורע ןב ףזפזמש לעבה לע הרושה תא אורקל יל ביאכה הזמ
םיטרס תוארל רומא אוה רגובמ רבג אוה םא.תמאב ונ .הנפואה ץורעל
.ול ביאכהל םג רומא הז המל הז-םייתוכיא רתוי תצק
תוברתה תניחבמ ןוונתה אוהש ומכ ףוגב ןוונתה אוה םא תמאב ונ
הטלחהה תא הברה ךכ לכ ןנכתל ךירצ המל הניבמ ינא זא שכור אוהש
.וליפא המצע
.קיפסמ רגוב אל אוהש ןעטת איה לבא 15 תבל ךליש זא
תורמל הפ השיאה תויעבב ילש תודקמתהה תא האור אל אקווד ינא
.ןייניעה הזש תובשוח חטב בורהש
ןרקל וביגה
 
27/6/04 15:15
א :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
םעפהו 2004 ינוי ףוס וישכע .ןושארה דליה ינפל דוע ליחתמ הז
,תימדק הילש .2003 יהלשב התיה יתשא םע אלמ סקס יתישעש הנורחאה
םישנש םיגשומה לכ ...ןוכיסב ןוירה ,תממדמ הילש ,הכומנ הילש
לע תוריכמ שממ אל רב סומע לש ך"נתה תא אורקל וליחתה אל ןיידעש
.ןרשב
ינא םג ךכ תורוה הז המ לע תספואמ שממ אל Guinevere ש ומכ זא
םידמול ונחנאו ךרדה ךרואל תודוכלמה לע ונל רפיס אל דחא ףא .אל
.םייחב רבד לכ לע דיגהל רשפא "ןויסינ לעבכ םכח ןיא" .ןויסינמ
.םידליו ןוירה לע הז טפשמ רמול ןוכנ יכה
אל וביגה
 
28/6/04 14:35
קיישהננב :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
תועיקשמ רשא תוקוורב תוקסועה תוירלופופ תומישר דצל !ןנערמ המכ
הער אל הריירק ושעש תונב הלאכ שיו ןתחתהלב ןצרמו ןנמז לכ תא
םייחה לע תמאה ףוס ףוס ,('וכו יאני רגה ,ואלב הרהש) הזמ
.ירחאש
תואיצמה תא ונפטחו םידלי ונאבה ,ותא ןתחתהל והשימ ונאצמ ,ןכ
.(תוריפ קסרב תברועמ) םינפב
םג ,ייתוריקי יל רצ ,תרחא היהי הז ןלצאש תועבשנש תוקוורה לכל
הנרמאת לא ךא .אל שממ - ןכלצא תרחא היהי אל הזו ,םש יתייה ינא
ךורו הבהא הברהב םירוזש תבתוכה לש םירוטיקה םגש בל ומיש !שאונ
הבהא וז םידלי (..הקיבד האשילק - תוריהז) תושעל המ ןיא יכ -
.הלודג
ןמז ול תונפל רתוי השק תצק יכ - דחוימו רתוי שגרמ וליפא סקסהו
הז (םדריהל אל ידכ - םדקומ הז תא םישועו) םישועשכ זא ,םוקמ
ופלחתה טושפ םה - תויגוזב םישוגירה ורמגנש אל הז .רתוי בוט
םירחאב
קיישהננבל וביגה
 
 
28/6/04 19:30
תירורד :תאמ
עבטמה לש (ףייעהו) ינשה דצהל הבוגתב
אוה םייחו םידלי ןיב הזה בולישה .הננב ידייל ,תקדוצ תאש המכ
אל תמאבש ,ףייעמו ינעבות ךכ לכ תאז םע דחיו ךורו הבהא אלמ
יד םמצע םיאצומ תחא אלש ,בגא ,םירבגה דצמ םג) חוכ הברה ראשנ
עדוי ימ ןיא םהל םג לבא ,םהלש יומידה לשו הטישה לש תונברוק
.(םדרנ םידליה ןורחאש ירחא ברעב רשע העשב תיאובמר הזופ המ
תאז לכב יכ ,תכייוחמ הרוצב ילוא ,תמאה תא רפסמ והשימש בוט
תבייח טלחהב תמאה לבא ,םירפס רוכמל ילוא ךירצו קווישב רבודמ
.רמאיהל
תירורדל וביגה
 
 
4/7/04 21:00
תנגראתמה :תאמ
עבטמה לש (ףייעהו) ינשה דצהל הבוגתב
בונגל הדובעה םוי ךלהמב םא ןמז אוצמל תוטיש תורסח אל
עבטב קיחב הכימש םע םתס וא ןולמב םייתעש
ולש הנישה רדח תויטרפל שולפל ושפנ ישושמ וידליל ןתונש ימו
.תויטרפ לש היצפואה לע שארמ רותיו לש םייוסמ גוס רבכ הז
לא םינופ הב - הרישי יכה הטישה תמייקש ןבומכ ןבומכו
/ דבל תויהל םיצור וישכע אבאו אמאש ול םירמואו טוטאזה
.רחא רורב רבסה לכ וא / ו סלעתהל
.תויופידע רדס לש ןיינע לכהש תמאב
תנגראתמהל וביגה
 
8/7/04 1:41
יריש :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
הרקי אל הז יל תורמוא עורג רתוי וא תונימאמ אלש הלא לכל
....סלריג ירוס
המ ה ז ש הנימאמ אל ,תעכ ןכל הייהא הל'הרש הדוד ומכ שממ
יל הרוקש
ואנש םישנ .ןטשה ארב אלש תיסוכ יתייה 80 -ה תונשב ךרעב ועמשת
יתוא
ספטסה לש ביבא לתב תיניילבו תינמגוד/תינקחש .ינממ וכב םירבג
.סאבה םע הז ןכ ןייפ יסויו
עיגמ ףוסב אל וא יצרת םא הז הככ זא .ןוקריב זאמ ומרז םימ הברה
ךתוא עיברמו ךלש ךיסנה
לבא ןימא עמשנ אל (!!!)28 ליג דעש וליפאו ,היצולובא לש החוכ
יתקזחה אל ןיידע ,היה ךכ
.תוחא לש אלו הנכש לש אל וליפא ,םיידיה לע קונית םלועמ
םג ףוסב,הנש 30 יל ואלמש טעמכ דע ירובע םירזייחכ ויה תוקונית
,ןהילע ונימאה אל יכהש םישנה ללללכמ ינא םג הרק הז יל
ינאש תענכושמו תרשואמ יתייהו םייתנש טעמכ ,יתקנהו ,יתקזחהו
תויהל יתכשמהו וירחא םיינש דוע יתדליו .םלועב הדיחיה אמאה
ןיבל הניב רשק לכש לילעב תיסקס יתלבו ,הטוחסו ,תשתומו .תרשואמ
ומכ וארנ ןכא תויגוזה ייחו . טלחהב ירקמ יתייהש תינמגודה
תשיגפ לעבה םע עובקל ידכב הדיקפה םע רבדל שי לעפמב תופתוש
הקיטנמורל הינש שי רבכש דע ןכו .רוזחמ
.רוזחמב תאש הלגמ תא םואתפ ,ינכט סקסל וליפא וא
שאיל ידכ אלו . ידכב אל ,הז לכ תא תבתוכ ינא המל תונב לבא
ילוא ליבשב קר .הלילח ןכתא
הז זא םינטק םהשכ ללכ ךרדב ,הפוקת תאזש הרהנמה הצקב רוא תתל
ךכ רחא .ינוציק יכה
םיידי םירהל אל קר .סרה ץחלהש הפיא ןקתלו רסחה תא אלמל רשפא
ףוסב יכ םילכ רובשלו
הלא השוע תא המ םתוא ןיינעמ אל רבכו םילודג םהו רבוע שממ הז
םהלש םירבחהו בשחמה קר
רוזחל ילכות - םימחרו דסחו ןח תפיט ךב הראשנ זא דע םא ו,זאו
......םיבוטה םימיה לא
40 ליג סקס סקס סקס .םיבוט שממ םהו וישכע םמוציעב תאצמנ ינאו
.יסיסעה
..דדועתהל ינש דצמו דחא דצמ תוננאש תויהל אל רוציקב
הבהאב
יריש
ירישל וביגה
 
11/7/04 1:02
ילעי :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
ירחא םידלי איבהלו ןתחתהל אלפנ הזש וישכע בושחל הרומא ינא ךיא
?הזה העווזה רופיס
אל םא הזה בצמל עיגהל םיבייח תמאב אל לבא ,המימת ינא ילוא
?אל ,םיצור
ילעיל וביגה
 
 
11/7/04 17:40
ודוד :תאמ
קשחה תא יל תאצוהל הבוגתב
ראשהל ףידע דימת .הזה בצמל עיגהל םיבייח אל ,ילעי אל
תושעל אל .דחא ףאל בייחתהל אל .חצנל 26 תב הריעצ תיטנדוטס
המכ איה הלאשה ?ער המ .םימעפל דבל ןושיל .דחא ףאל ןובשח
?26 תב ראשיהל רשפא םינש
ודודל וביגה
 
15/7/04 15:56
הפי :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
ףא ,אבצ תמייסמ תחא ,תורגבתמ תונב יתש ,דחא ותוא םע הנש 25
םוקמ היה סקסל לבא ,אל םויה םגוו תינמגוד ומכ יתיארנ אל םעפ
,ץחל ילב .הלחתהב ומכ רבד ותוא טעמכ ,בוט ראשנ אוהו ,בושח
.שארב לכה ?םידלונ םידליהש ירחא םייח ןיאש רמא ימ .תונב
םוקמב םידמוע ןכלש תויגוזה ייחש וטילחת םא ,תוששוחה תוריעצל
ןוכנה םוקמהו ןמזה תא ואצמת דימת ,םידליהמ תוחפ אל בושח
רמאש ימ .ףיכב קוניפ םתסב םיתעלו טהל רתויב םימעפל ,ןיידזהל
תעגעגתמ אל ינא .קדצ ,הלאקסה לע םוקמ לכמ םיפי םיארנ םייחהש
,הנש תב תקוניתל ,דואמ האנו הריעצ םא יתייה ובש 26 ליגל
לע יתרמש דימת .המויאכ הפוקתה תא תרכוז אל ינא ,ךדיאמ
ןורחאה עובשה דע הנפנפש ומכ יתניידזה תונוירהב םג ,תויגוזה
שיש רקיעה ?םלועה תמ ?המ זא ,קשח יל היה אלש םימי םג ויה ןכו
.ינמזה "שבוי"ה תא םג ותא קולחל רשפאש ,דידי רבח ,גוז ןב
םיראשנש הווקתב ,רסחה תא םילשהל רשפא ,םירגבתמ תצק םידליהשכ
הפוקתה תא חלוצש ימ ,םירכמו םירבחמ םג ,ונימאת .ןבומכ ,דחיב
.שדוחמ שבד חרי ,ךרדה ףוסב ול הפצמ ,וזה
ן.(ודלי אל ןיידעש תושאוימל) !החלצהב
הפיל וביגה
 
16/7/04 23:41
serhan :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
hiiiiiiiiiiiiii
serhanל וביגה
 
17/7/04 16:21
1התירוד :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
םידליה םע תויהל דובעל םיינשה ןיב ןוזיא תושעל ךירצ יתעד יפל
חונל םילוכי גוזה ינב ינשש ךכ םירחא םירוה םע תועסהה תא רדסל
םידליה ילב טקש שפוסל תאצל םעפ ידמו םיירהוצה רחא
אבס אתבסל וכליש
םע תניידזמ קשחהו טהלה אשב תא וב בצמ תויהל לוכי אכדמ המכ
רסח המכ ןבצעמ המכ "אממממא" קעוצ דליה תא תעמוש תא עתפלש ךלעב
ןיב ןוזיא אוהש הזיא תושעל ךירצ ןכלו תויהל לוכי הז קשח
םיינשה
?םיבשוח אל
1התירודל וביגה
 
2/3/05 19:07
38+3 :תאמ
רלדא-בל תנעל הבוגתב
?הזה בצמב הדיחיה ינאש רמוא הז .הפ קוחצמ יתכפשנ
תנהנ ינאש ןוכנ ךכ לכ תיבב סקסה בצמ לש הזה ינוציקה רואתה
.תיבל ץוחמש סקסהמ
38+3ל וביגה
 
 
3/6/09 23:50
שוליל :תאמ
הקוסעה הסרגה ,סקסל הבוגתב
דוע ןתא םג ןיאושינ תונש 10 יירחאש יל ונימאת תודומח תונב
ןהל תפכיא אלש םישנ םתא ןכ םא אלא תיבל ץוחמ םירגתא הנשפחת
ינא לבא ןתיא ליחתהל וליפא הסנמ אל דחא ףאו תוארינ ןהש ךיאמ
יליחתת תואתפו ךיירחא ורזחי םינש 10 יירחא ךיא תוארל הצור
יייב םינש 12 האושנ יותיפב ודמעת םא הארנ שגרתהלו קימסהל
שולילל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא