םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

ילש ןושארה קנבה ןובשח
תוננב תכרעמ

 


?ןושאר קנב ןובשח חותפל תישאר 14 ליגל העיגמש ימ לכ יכ ןתעדי םאה
הווהמ אוהש רחאמ ,דיקפהל ףסכ ןיידע ןכל םא םג חותפל יאדכ ןובשחה תא
תודובעמ רכש וא ,םיגחו תדלוה םוי תונתמ ,סיכ ימד לש ןוכסחל ץירמת
שוכרל תנמ לע ףסכ ךוסחלו רומשל ןכל רשפאי קנבה ןובשח .תונמדזמ
,תושדח םיינפוא ,ינכדע ט'גדאג ןוגכ ,םיתורישו םירצומ יאמצע ןפואב
,ךכל רבעמ .עובשה ףוס ייוליב וא יתנפוא דגב ,רעונ ןיזגמל יונמ
ןווגמב וכזת ןובשח תחיתפ תעב ,וילע ופרטצתש הצור דואמ קנבהש ןוויכמ
יסקנפו םיקית ,תועפוהל םיסיטרכ ,הקיסומ ינגנ ומכ תונתמו תובטה
.תוחנה


?רמוא הז המ - קנבב ןובשח


םיחנומ הליחת ריכהל יאדכ ,קנב ןובשח לש ותועמשמ תא ןיבהל תנמ לע
:וב םירושקה םייסיסב
םיקנבה .םיפסכ דיקפהל ןתינ וב חוור תורטמל יסנניפ דסומ והז - קנב
םיתוריש לש בחר ןווגמ םיקפסמו הנידמה תלכלכב יסיסב ךבדנ םיווהמ
םייטרפ םישנא דצמ םיפסכ תדקפהל תונובשח תחיתפ ללוכ ,םייסנניפ
.םינוש ןוכסחו העקשה יקיפאו תואוולה ןתמ ,םיקסעו
תגרוחה ,קנבהמ תוולל יאשר םדאש םוכסה תרקת יהוז - יארשא תרגסמ
וא קנבב סונימ םג תיממעה הפשב הנוכמו ,וב דיקפהש ףסכה ימוכסמ
ףסכה םוכסב רקיעבו םימרוג רפסמב יולת יארשאה תרגסמ הבוג .טפרדרבוא
ךרדב יכ תעדל בושח .ןובשחה לעב לש תפטושה ותסנכה הבוגבו ,תונובשחבש
רושיאו תמכסהב קר יארשא תרגסמ תנתינ םיניטקל ןושאר ןובשח רובע ללכ
.םירוהה
םידקפומ וב יזכרמ ןובשח וניה ,ש"וע רוציקב וא - בשו רבוע ןובשח
.ןובשחה לעב לש םיפטוש םיפסכ
,קנבב םיימעפ דח וא םיפטוש םיפסכ תדקפהב רבודמ - ןוכסיח תינכות
תרדגומ הפוקת ךשמל שומישל הרוגסה חוור תאשונ תדחוימ תינכותל תאזו
.שארמ


ןושאר קנב ןובשח תחיתפ


,תויולעב הכורכ הנניא ןושאר קנב ןובשח לש ותחיתפש תעדל בושח ,תישאר
ןתא םא .דיקפהל ףסכ ןיידע ול ןיא םא םג ןובשח חותפל לוכי דחא לכו
םה ףא םישרדנ 15 ינב .םירוהה דחא יווילב קנבל עיגהל ושרדית 14 תונב
הרשמב םידבוע םה ןכ םא אלא ,קנב ןובשח תחיתפ רובע םירוה יווילל
ןתינ 16 ליגמ לחה .קיסעמה םעטמ קנבל תורישי תרבוע התרוכשמש העובק
.תוהז תדועת תגצה םע יאמצע ןפואב קנב ןובשח חותפל


ןושאר קנב ןובשח תחיתפ ךילה


,םייללכ םיאנת תרבוח לע המיתח תשרדנ ןושאר קנב ןובשח תחיתפ ךרוצל
הנהנה לע הרהצה הנוכמה ספוט לעו ,ןיטק ןובשח תחיתפ יספוט לע
רומאכו ,ספוט לכב םיטרפה תועמשמ תא ןיטקל ריבסי קנבה דיקפ .ןובשחב
בושח ,ןכ ומכ .ולא םיספט לע םירוהה אללו דבל םותחל ןתינ 16 ליגמ
,םיק'צ יסקנפ םילבקמ אל 14- 16 ינב םיריעצ םיקנבה תיברמב יכ תעדל
תמיתח ךירצמה ,קנבה ןובשחמ םינמוזמ תכישמל סיטרכ ןימזהל םילוכי אלא
. .םירוהה םעטמ המכסהרמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא