םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םידלי ךוניח~תוהמא~ישאר    
   

תיתפרצב םע תדגא
רבוס-יתורח ילט

תחא תא חתופ היה טיזרפ'הד ךיסנה
קותמ ךויח ךייחמ ,תויתוכלמה ויניעמ
ותוכלמ לש ינשה דצל ךפהתמ ,ויבא לא
ךרה ןורזמה ךות לא קנפתמ ,תיטרפה
,אבא" דבכ יתפרצ אטבמב רמואו ,הבעהו
"...תוקד המכ דוע


לוכאו) ינרדומה הרוההש אלא ,ונינפל רבכ ורמא "החמש הז םידלי"
.וידלי לש םהיתומחגל ןיטולחל דבעתשהל םיתיעל הטונ (ןופצמה ירוסיי
:ןורתפו היעב ראתמ אבה רופיסה
הפיו ןטק ןומראב ,ילארוטספ ףונו קריב לבוט ןטק רפכב תובר םינש ינפל
אל ,תוראופמ תוינוכמ םהל ויה אל ,םיתרשמ םהל ויה אל .ונבו בא ויח
םהל ויה אל רוציקב .דוצל םילעוש םהל ויה אל ,םייעזג םיבלכ םהל ויה
המ לכ תא ,לכה םהל היה לבא תויליצא תויתפרצ תוחפשמל שיש המ לכ תא
.תמאב וצר קר םא ,וצר םהש
יתוכלמ ןפואב קותמו קירבמ ,םכח ,ראות הפי ,יתימא ךיסנ היה ןבה
ילב טעמכ לביק אוה לכה ,ול עיגה לכה יתוכלמה ובצמ ףקותמו ,דחוימב
.טיזרפ'הד ךיסנה ול וארק ןכלו (םיכיסנ הז הככ) ץמאתהל
ול רמואו יחלה לע תיתפרצ הקישנב ןטקה ונב תא ריעמ באה היה רקוב לכב
התא ,ילש קותמ דלי בוט רקוב :הטושפ הפשב הזש) "ילש ךיסנ רו'זנוב"
.(הדובעל רהממ ינאו םוקל ךירצ
קותמ ךויח ךייחמ ,תויתוכלמה ויניעמ תחא תא חתופ היה טיזרפ'הד ךיסנה
ןורזמה ךות לא קנפתמ ,תיטרפה ותוכלמ לש ינשה דצל ךפהתמ ,ויבא לא
."...תוקד המכ דוע ,אבא" דבכ יתפרצ אטבמב רמואו ,הבעהו ךרה
המכ דוע קר לבא ילש ךיסנ רדסב" ,רמוא היה ,ונבל בישקה דימתש ,באהו
."תוקד
ןוסאורק ומצעל םמחמ ,רקוב לש ינחירו קזח הפק ומצעל ןיכמ היה ליבקמב
םיעדרפצ ילגר חרממב הבידנ דיב חורמ טגב ךירכ קותמה ונבל ןיכמו ,ירט
.שבי םודא ןיי םע ןטק קובקבו
ינפל ןורחאה טקשל בישקהלו שדחה רקובה תא םושנל בשוי היה ךכ רחא
."םיצעוי" תיתפרצב םינוכמה םיטפיטנאה תמרע םע תושיגפה תרדס
לע ןיידע קפרתמ ,טיזרפ'הד רמ ונלש ךיסנה ,ןומראב רחא רדחב ,םייתניב
םג ןכל) ותושרל דמוע םלועבש ןמזה לכ וליאכ ןורחאה יתוכלמה םולחה
תחלקמל תשגלו ןורזמהמ יתוכלמה ופוג תא םירהל חרוט היה אל םלועמ
.(ויניש תא חצחצל
םעפ ףאש המחלמה לש יתוכלמה רופיסה ומצע לע רזוח היה רקוב לכב ךכ
."רבכ םוקת תמחלמ" :הארקנ םימילש וז ,תרמגנ אל


(רגבתמ היה ךיסנהש דע וא) ףוס ןיא דע ךשמהל היה לוכי ונלש רופיסה
.(תוברקב הגופה שי זא) תבש רקובב אקווד רוצענ םעפה לבא
תא אורקל תחנב בשייתהו ,ךיסנה ינפל תצק דימת ומכ ,ררועתה באה
:ולש ךיסנה לש קותמה ולוק תא עמש אוה םואתפ .עובשה ףוס ינותיע
התא ,אבא בוט רקוב" רמול םיגהונ םיכנוחמ םיכיסנ) "הנה אוב ,אבא"
ךכ לכ ,ונידידי טיזרפ'הד הייסמ לבא "..עגרל ילא אובל השקבב לוכי
,ימצע תא בהוא ךכ לכ ינא םא" ומצעל בשח אוהש (קדצבו) ומצע תא בהא
,ירה ,ינא ...ול ארקא ינאש ןיתממו בשוי טושפ יתוא בהואש ימ לכ ירה
.("לכה תא דיימ לבקל לוכי ינא ןכלו םלועב בושח יכה
הפל ךרדב קוידב היהש הפקה לפס תא דירוה (ךלמ םצעב היה רוכזכש) באה
?ילש ךיסנ הצרת המ" :לאשו ךיסנה ונבל שגינ ,דיימ םק ,לכה רצע ,ולש
"?דבכנה ותוקיתמ דוה תא תרשל לכוא דציכ
ןוויכ תונעל ללכ חרט אל ןכלו הילאמ הנבומכ הלאשה תא לביק ךיסנה
לע דחוימ ןפואב ולומ ועיפוהש רצחה ינציל תינכותב ולוכ עוקש היהש
.יתוכלמה עקרמה יבג
תא ול הניינע אל ,ותוא תרשל ןיתממ ,ומצעבו ודובכב ,ךלמהש הדבועה
.ולש ןטקה יתוכלמה תחתה הצק
.הכלממב המדא תדיער הללוחתה וב עגרה היה הז
ךיסנה ונב תושרל דמוע דימת אוהש הדבועהש בשח עגרה ותואל דעש ,באה
!ךפהל קוידב הזש ןיבה םואתפ ,ולוכ חתר ,םלועב ןוכנ יכה רבדה הז
םילוכי םיכיסנ םגש !םירבדה תויהל םיכירצ ךכ אל הארנכש ןיבה אוה
.םעפ ידימ ומצע לע םג בושחל רתומ ךלמלו ,תוכחל


אורקל רזח ךלמה ,העגרנ המדאה ,הכלממב םירבדה ונתשה עגרה ותואמ
.(ךלמה םגו) תצק ררקתה םייתניבש הפקה תא תותשלו ןותיעב
ומצעל ןוויכ ךיסנה :הכלממב תרחא ירמגל םירבדה וארנ רקובב תרחמל
דבל שבלתה ,תויתוכלמה ויניש תא חצחצו דימ םק אוה ,ררועמ ןועש
.תותשל רמגש רחאל םירקה םימה קובקב תא ררקמל ריזחהל דמל וליפאו
תוברק םג ומייתסה תונמדזהה התואב ."רבכ םוקת תמחלמ" הל הרמגנ הככ
.הכלממל רזח טקשהו "ןושיל ךלתו רואה תא הבכת" לש הלילה
ןיבה דליהו (תומולח ךיסנ אלו) דומח דלי ול שיש םואתפ שיגרה ךלמה
דליה תא בהוא דואמש ליגר אבא אלא ,םיילענ אלו ךלמ אל אוה ולש אבאש
.םייח שי ול םג לבא ולש
םכלש םירוהה לע תצק םג ולכתסת םידלי :תיתפרצב הזש) סנרפ הל ויו
.(םכל עיגמ לכהש בושחל וקיספתו

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
םידלי תומש ןולימ   
לע יצחל תומשה תמישרל   
:םיאתמה רושיקה   
 
תונב          םינב

   
17/5/04 17:52
ל'צייר :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
?אל ,םעפה תצק שלח
ל'ציירל וביגה
 
17/5/04 18:48
דכול :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
םש יכ לע באה תא רוסאל םירטוש חלוש היה ןמדק ר"ד תואיצמב יכ
.ןבה לש תוקנפתהל ףוס


בוט עמשנ אל "תיתפרצ הקישנב ונב תא ריעמ באה" .הנטק הרעה םתסו
.המ עדוי ימ
דכולל וביגה
 
 
19/5/04 10:52
איה :תאמ
הדגא תמאב וזל הבוגתב
.יחלה לע ."יחלה לע תיתפרצ הקישנב"


קשח יל השוע הככ םגש ,החינמ ינא רופיסה חוחינב -תיתפרצ
טגאבל


םרשקהמ םירבד איצונ ואוב
(: ...תנייוע תרושקת


.ןוסאורקב תקפתסמ
איהל וביגה
 
 
20/5/04 0:44
ינור :תאמ
הדגא תמאב וזל הבוגתב
,םמצע םידליה ללגב אל הז לבא ,דליה דמעמל הדיגס שי ,ןוכנ
תורמלו .בוט יכה הז םירוענש -וטילחה םירגובמה הככש םושמ אלא
תריווא תאו דליה םולשל הצעומה תא םילצנמש םיקנופמ םידלי שיש
םידלי הברה שי ,לארשיב תמייק אליממש תיללכה "יל עיגמ"ה
םישועש ךומכ םישנא ללגב ,ירעצל ,תאזה הנגהה תא םיכירצש
אל הזש םיעבוק םה והשמ שקבמ דליש םעפ לכבו תושפוטמ תוללכה
.18 ליגל תחתמ אוה שקיבש ימ יכ טושפ רדסב
אוהו הריכמ ינאש םינגוה רתויה םישנאה דחא אוה ןמדק קחצי
.םידלי לש םידחוימה םהיכרצל תועדומה םודיק םשל תובר לעופ
!!!!!!!םכלש המרב םישנא םע וקסעתת
ינורל וביגה
 
 
20/5/04 14:21
קיישהננב :תאמ
?ןמדקמ ךל שי המל הבוגתב
אשונ לע לכתסהל המיסקמו תיתריצי ךרד .דואמ הנהמו קיחצמ
.ןבצעמו שודנ
!!!!!דוע
קיישהננבל וביגה
 
 
20/5/04 14:24
קיישהננב :תאמ
!!!!ימא ןומ ,רופיס הלחאל הבוגתב
רופיסב םגו ןאכ םג יכ ???ןיע תתיבחל שיטפ הזיא ךל שי
...תועיפומ ןה "לכוא לע תובשחמ"
קיישהננבל וביגה
 
21/5/04 16:31
העונ :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
רמרוממו יליבד
העונל וביגה
 
19/2/09 12:15
daniela :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
הדות תבהוא ינאש ומכ בוטו ףירח
danielaל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא