םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תוריצי~תוברת~ישאר    
   

בוריס
ריטלזיו הילטנ

רצקה רופיסהמ השולש ךותמ ןושאר קלח
ריטלזיו הילטנ תאמ "בוריס"


.םייתש דע הרשע תחא .הכשלה לש םויה היה יעיבר םוי
םינפבש איההש םירמוא םיקיתווה תא העמש יכ ,יצחו תחאב העיגה הנור
הכחי םדקומ אבש ימו הלש תרמשמה םויס תארקל רהמל ףוס ףוס הליחתמ
ןוחטב קחרמב בשייתהל הדיפקמ ,תלדה לעש המישרל המש תא הפריצ .תועש
קיטסלפ תספוק .ולש םייכרבה לע ןחלוש חתפש םייניעה שוטל ןקוזמהמ
םרע ןהילעש הנירגרמב תוחורמ דיחא םחל לש תוקד תוסורפ םע תינבלמ
תוסורפו םירפרפא הדרקל גד יכתנ ,תוינונמשו תויטיא תועבצאב ,הדיקשב
.םיציב סרופ לש וירתימ ןיבמ רשי איצוהש השק הציב
םעפ ליחתהש ,המצעל הנייצ ,םייניע שטול אוה ףא ,לגלגעה סופיטהמ םגו
יעדתש ,אל תא םא יכ ?םיעברא תב אל דוע תא" ,תומדקה ילב הרבעש
".םיעבראמ תוחפ תא םא ,תוחפ 15% םילבקמ 2002 ראונימ .תוחפ ילבקתש
30 קר ,איש הרבש .הלש המתחהה סקנפב ךויחב תפפונמ האצי 73 רפסמ
.םינפב תוינש
ירמוח תא וקרסו וטטוש היניעו ,רפס התיא איבהל הנור החכש םעפה
,תודיקפ ,תוריכזמ ,םיישפוח תועוצקמ" ,201 רדח תלד וקפיסש האירקה
,םיעבצ ןווגמב הרהזא יטלש ועיצהש ,תוריקהו ",תולפטמ תונבז ,ש"חנה
הכשלב ובצייתי אלש (הדובע ישרוד) ע"ודל השעיי רשא תא הרצקב םיטרפמה
איביו בוריסכ בשחיי הלחמ רושיא אלל העפוה יא - םהל ועבקנש םידעומב
.הבצקל תויוכזה תלילשל
רטועמה ונקזל ןחרוכ לעב היניע תא ריזחה םש יאמ הפלשנש היחלמ שורשר
ךירכה תא תחא די ףכ לע וישכע ןזיאש ןקוזמה לש הציב ןומלח ירורפ
.הינשה ודיבש חלמומהו ףלוקמה ןופפלמבו וב ןיגורסל סגונ ,סומעה
.בוריסכ העפוה-יא תרדגהב ,הידעלב היתובשחמ וכישמה ,והשמ הזב שי


.ןונראל הלש רוציקה ,ינראמ ןופלט ,התיבה העיגהשכ
".תלטבומ תיסוכ תאש דיגהל יתיצר קר ,םולש"
הדמעמב יגיגח והשמ היה .ןופלטה תא הרגסש ירחא המצעל הכייח הנור
יוסיכ ,הרדחל םיסיקרנ רז ,תונטק תווחמב המצע תא הספת איה ,שדחה
.רתוי ותוא סלכאת וישכעש הזה ללחה םע דדייתהל ,שדח הטימ
,ראשהמ תומלעתהב הנייטצה איה .ךויח תולעמ תויוחסנתהב ןייטצה ינרא
טעמל לדתשהלו עובשב םיימעפ םעפ התיא ןושיל :ןוזיאה רמשנ דוע לכ
.תוזרבהב
ןופלטב ילטל תכפוש ,תצצופתמ םשו הפ התיה ,רפומ ןוזיאה היהשכו
הל היהישכ ,ךכ רחא המשא ירמגל שיגרהל ילבמ קורפל ידכ וב שיש ןונימב
.ותיא בוט
תוניצרב ינרא ךכ ",תיתקוסעת םירגתואמ ,םילטבומ אל"ה לגעמל הפרטצהשכ
יאמצע ,וילא רתוי הבורק השיגרה ,הטימב םהלש םיכראתמה םירקבב תימוהת
תונתלעפה" תונכל גהנש המ וליאכ ;הרדגה התואל הנוע הלא םישק םימיבש
תשרוד תיסוכ" הל אורקל הנהנ וישכע .סרתמ ירבע ינשמ םתוא םש "ךלש
רוחאמ ותוא הריאשמ הנש רבכש איה ",תשרוד תיסוכ"ב ןווגלו "הדובע
.עשתב הדובעל עיגהל ידכ 2 'סמ ןויזמ תטמתשמ וא 4 'סמ םולח עצמאב
םייעובש רובעכ לבא ,תילכתה ירסח הירקב תא וינזאב ראתל התנהנ הלחתהב
הוודחה .תואיצמב הזיחא תדבאמ איהש השיגרה ,גופל שודיחה לחהשמ השולש
התיב תוינועבצ ,תכשמתמ הייהב לש תוקיתמ ,רפסה תיבמ הקמחש הדלי לש
תשתומ התיה הנורו ,ןמז ףדוע לש םיב עקשו םעמעתה לכה ,רקובה שמשב
הלחה איה .ותוא אלמל ידכ המצעל הרדיסש תונטקה תולטמה רופסניאמ
ןוויכ .הסיבכה תונוכמ תומכ התלע םג ךכו ,םוי ידמ םיעצמ ףילחהל
.המוי תרגישמ קלחל תיבה תודובע וכפה ,תרזועה תא הרטיפ בצמה רואלש
המצעל רדסל הילע ןכלו ,הבשח ,סנאלירפ תודובע הל אוצמל ךרטצת התעמ
םויל תרמגנ יתלב תולטמ תמישר הל תבתוכ התיה הליל ידמ .הדובע רדח
.תושפוטמ הל תוארנ ויה ןתיצחממ רתוי רקובבו ,תרחמה
ךשמב ינראב תשגופ הניאש ךכל הביס לוכיבכ התיה ןמזמ אל דע .הזמ עורג
ףולחל היה לוכי םג לוכי וטיאל ףלחש יונפ םוי לכ התע וליאו ,םויה
רגתואמ ול ןופס היה םהמ דחא לכ ,םהינש תאז לכבו .ינרא לש ותציחמב
.ותיבב תיתקוסעת
יכ ותריד תא תונפל ץלאייש ינרא הל עידוה תיבגאהו הלילקה וכרדבש דע
.הריד רכש םלשל דוע לוכי וניא


תצבושמה תירכהו ולש חוליגה ילכ םע ינרא עיגה ומא תיבב םיימוי ירחא
דע ,תורושה ןיב הניבהש יפכ ,ינמז ןיינע .הנור לש התיבל וילע הבוהאה
םורדב ריכשמ אוהש ךשוחה רדחל דומצה ןסחמה תא םירוגמל רישכיו ןגראיש
.ריעה
םע הפסה לע םקוממ ינרא .תונגראתה תולועפ לע רבדל המ ןיא עגרכ ךא
.הקישנה תלחמל םיוסמ דשחו ,הנומשו הנומשו םישולש ,טלשה
הז .םיקתממ תונחב תועטב התוא ורגסש הדלי ומכ ,התחמשב טעמ השוב הנור
לע םירוחשב קמעתהל ,לשמל ,הל רשפאיש ףתושמ יאנפל תלחיימ איהש ןמז
תררחשמו די לכב ושיט תסיפ םע וירוחאמ תבשוי איה .ינרא לש ובג
.תוקוקפה ויתויבובקנמ תורפרפא-תונבנבל םיעלות לש תורורצ הקיקשב
ףורפרב הקילחמ ,והשמ יתמולפה ושאר לע די הריבעמ איה ץבקמל ץבקמ ןיב
הבשח ,יקוניתה ונוגב עיתפמה וחיר תא הילא תפאוש ,תיתפיטק ןזוא לע
חקופ אוהש ינפל הירגיס קילדמה שמחו םישולש ןב רבגב רבודמשכ ,םעפ אל
.רקובב םייניע
רדחב רויכה דיל שישה לע התוא הריאשהו השדח םייניש תשרבמ התנק הנור
ןיעה םותש לותחל םירייש החינמ איהש ומכ ,רבד רמול ילבמ היטבמאה
.תיבה רצחב םקמתהש
תספרמב התניפ הנורש תינוראב ונסחוא ,ושפנ רופיצ ,ינרא לש םיביטגנה
תולדגה תרדס םג ןהיניב ,ערכוה אל ןלרוגש תונומת תמירע דצל חבטמה לש
תאנוש איהש ינרא ינפב התדוותה םתורכיה תליחתב .םישמנ אלל הנור לש
לבא ",ךלש ןיא טליבהמ קלח םה םישמנה"ש רמא ינרא .הלש םישמנה תא
.םישטורמ םיטרטרופ תרדסב התוא עיתפה
הרז המצעל התארנ הנור .םתוא הל שיגהשכ רמא ינראש יפכ ",המגוד ילב"
.םיינויח םישמנהש הייחב הנושארה םעפב הניבהו תרגובו
שולש ,Any time" ,רמא ינראו ,הרמא ",םינש 33 לש ךיבסת יל תרתפ"
".השקבב ח"ש תואמ
אלש םיוותל אקווד הדיגס ירבד למלמלו ששמל ,תוכורא ןנובתהל גהנ ינרא
אוהש הל דיגהל רשקתה םעפ אל .םהב הניחבה אל םלועמש וא המצעב הבהא
המצע תא הרכזש םיבצממ אקווד הלש תורזוח תונומת ויניע דגנל האור
בייח" אוה יכ הרהזא אלל רואה תא קילדמ היה םימעפל .תינולמגו הכובנ
תקידבב ומכ ,הקזחב םייניע תמצוע התיה הנור ".תאזה לגרה לע לכתסהל
תא תצצומ התוא ספת םעפ .ולש הגרעה תולוק תא תעמושו ,הקירז וא םד
טעמכו קשנל ול החינהו דצב הרצעש דע עגרנ אלו ,הגיהנ ןמזב הלדוגא
ותוא ןופחתש ידכ ופא תא הילא קוחדל םגו ,לדוגאה ביבס הינפ תא ףורטל
קפאתמ ישוקב אוהש השוחתהמ התנהנ הנור .תויונפה ,תורתונה היתועבצאב
.היח התוא לוכאלמ
בור .תיבב ראשיהל ץלאיי התיא רבדל ידכש ,קוחצב ירמגל אלו ,רמא ינרא
עבראב .םימלש םיברע ועלבש תוחישב ,ןופלטב ויה םהיניב םירובידה
בישקהל הבהא הנורש תורמל ,ללחה תא אלמל ידכ תוחכונב יד היה םייניע
םירבדה דחא היהו ,ינציל טצלאפל דיערמ סאב ןיב תולילקב ענש ולוקל
ול היה היניעבש ,ולש השובה רסוח דצל ,הבל תמושת תא וכשמש םינושארה
.ינומדק ךפונ
היעב ול התיה אל ,ןיתשהל ךלוה היהשכ תלדה תא רגוס היה אל ינרא
הגעב שיגדמ וליפא ילוא ,הסהמ היה אל ,אלמ רואב אלמ םוריעב בבותסהל
לש הרקמב תולצנתה ילומלמב רפחתה אל ףא ,ולש םיצפערגה תא תירבג
אוה הבש תימצע הלבק תרמואה תוחונינב האניק הנור .הנותחת םיזג תטילפ
םעפ וליפא התווח אל המצע איה .ולש תינפוגה תואיצמה תא םלועל ףשוח
ויה ופוגב רמוחו תיבובקנ לכ .וב והשממ היחד וא לעוג ץמש ולו תחא
רכומ ףונ לש ויטרפ ויה תקלצ וא ןועצפ ,הרעש ,המוש לכ .היניעב םיווש
.הבהאל יוארו
תולברכתה תבוטל הלש תומוזיה תולטמה תמישר תא החמשב החנז הנור
םיחווידה יעטק ידוציר לומ ינרא לש וקיחב הפסה לע תומנמנתהו
ןקית לש תורפרפמה וילגרכ ,ץק ןיא תיזזתב תעדל םמצע תא םירזחממה
.ותמשנ תא חפנ רבכש
.הנוע הנור ",םיעוצפ 25 - ו םיגורה 8" ,למלממ ינרא "?המכ המכ"
םעפ ידמ .הפוצרה ותוחכונ ןורכישל תורסמתהב ןמזה תשוחת הל הדבא
היה .והשמ תונקל ץופקל וא םילכ ץוחרל ,לוכאל והשמ ןיכהל ידכ הרענתה
לע םש היהי ןיידע ינרא ,רוזחתו תלוכמל ךלת םאש ךכב ריעסמ והשמ
.הפסה
השולש ךותמ ןושאר קלח

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
    
    
    
םימורופל     
   
12/5/04 17:53
םערו זיזח :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
דמחנ דמחנ דמחנ ליחתמ
םערו זיזחל וביגה
 
 
12/5/04 19:51
יסיסע :תאמ
השלש ךותמ ןושאר קלחל הבוגתב
ונוגב עיתפמה וחיר תא הילא תפאוש..." :דחא רבדמ ץוח !םיסקמ
הווהמ הזה רבעמה ,האיגש ןאכ שי - "...םעפ אל הבשח ,יקוניתה
.(ט"אאאת) רבעל
.אורקל גונעת ,הסיימצוח לבא
םג ?םירוחש איצוהל םע הזה ןיינעה המ :לאשיהל הלאשה תבייחו
?ימיטניא וליאכ הז .הזה עטקב יתלקתנ ינא
יסיסעל וביגה
 
12/5/04 20:54
הנד :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
םיבולע תצקו "םינטק" םייחל םורגל תחלצה .אורקל ףיכ הזיא
.התוטשפב המיסקמ ,תיטנמור הליהב תוסכתהל
תפאוש עגרכ םנמא איה .ןווכמ רבעל הווהמ רבעמה .א :יסיסע רובעו
.חירבש העתפהה לע הבשחש םימעפה לכב תרכזנ לבא
ןבב רבודמשכ לבא ךמצעל רקיעב !םירוחש איצוהל ףיכ טושפ הז .ב
!באכה ילב האנהה קר הז גוז
הנדל וביגה
 
 
12/5/04 21:29
יסיסA :תאמ
בוריסל הבוגתב
.הזמ ץוח הווהב טפשמב םילעפה לכ .תבשוח אלו ,בוש יתארק .א
.דמחנ הזכ ראשה לכ ,קילח לבא .תועט תאז
םיביאכמש בהוא דואמ ינא רמולכ) יל םיביאכמש בהוא אל ינא .1ב
ינאש ימש תבהוא אל דואמ ינאו ,(םיאתמ טסקטנוקב לבא ,יל
ומכ הארנ הז יל .(םדוקמ ומכ םיירגוס םתוא) יל ביאכמ תבהוא
קלח םע המ) הזה עטקה לכ - תוימיטניא .תפיוזמ תוימיטניא וזיא
םתס הז - תפיוזמ ;תמצעתמו תכלוהש תוימיטניא לע אוה (?'ב
.רמגי הזש םיצור טושפו באוכ
הל איצומ אוהו םירוחש ול האיצומ איהש בל תמש ,הנד .2ב
ש וזש הרקמב ,רומאל וא) רמול יל םימרוגש םירבד ?םישמנ
.ממממה (תארוק
הדותו ,ממהא ,םולש
יסיסAל וביגה
 
 
12/5/04 21:31
CCא :תאמ
בוריסל בורCל הבוגתב
איה - הלימ ירחאו ינפל (asterisk) תיבכוכ םימש םא ,יה
.תשגדומ תאצוי
בינגאמ הז המ
CCאל וביגה
 
12/5/04 22:36
ילש :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
םירוחש םירבגל איצוהל הייטס תונבה ונל שי ןוכנו ,הללאל בינגמ
ללכב הדות ונל רמול םיכירצ םהשו םיליעגמ םהש המכ םהל תוארהלו
?םהל באוכ הזש המכ ונילע וקעציש םוקמב םתוא תוקנל ונמכסהש
ךשמהל הכחמ רמאמ הלחא
ילשל וביגה
 
12/5/04 23:49
ןומרע תידיע :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
."םינשוש שי םש"המ םדוקה תא םג .יתבהא


.הפי
ןומרע תידיעל וביגה
 
13/5/04 1:15
קשנל הרבחה :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
םע ןטק דלי ומכ תדומח הזה ינראה ,ךשמהל הכחמו יתבהא ינא םג
......לכש דואמ הברה
.ןמזה תא אלמל ךרוצה לש השגרהה תא םג הריכמ
.דמחנ זיגרמ לבא !זיגרמ הזו... הבהאל םיעוגעג יב ררוע רופיסה
קשנל הרבחהל וביגה
 
 
13/5/04 9:31
רמת :תאמ
בוריסל הבוגתב
?הבהאה םוחתב שדח דוע ןיא !יה
.רסח הז יל םגו אל ילצא םג ,ארונ אל
,חלמה םיב םויה שופנל תאצוי ינאש רקיעה
.םיענ ש"פוס
רמתל וביגה
 
13/5/04 1:20
buttercup :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב


ינש :ריקה לע ללכב תבותכהו האור אל דחא ףא ךיא הניבמ אל ינא
.ץצופתי הזו עובש הזל ונת ,דחא תיבב םילטבומ
רבודמש ןאכ רורב יכה לבא ללכ ךרדב החמש תתיבשמ אל ינא ,אלו
...לואש ןמזב
buttercupל וביגה
 
13/5/04 15:41
:תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
םיסקמ
וז הבוגתל וביגה
 
14/5/04 1:25
קשנל הרבחה :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
!ש'ורמת
תבייח ינא ,הדוקנה התואב תכרוד ,שדח ןיא ןיידע ,אל ?ךמולש המ
.רשקל הנכומ שיגראש ינפל תויעב המכ דוע רותפל
!!!!חלמה םיב םייח ישעתש הווקמ
ךל םג רדהנ ש"פוס
קשנל הרבחהל וביגה
 
14/5/04 16:59
הדבעמ בצ :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
.הילטנ לש רופיסל ירוקמה ךשמהה תורחת


הל הלגמ אוה בגהמ ינראל םירוחש האיצומ הנור דועב :ת"יב קלח
אל איהש ןמזב תולוגנרת םע ןימ יסחי םייקל גהונ אוהש ךובנ טעמ
ןיב תויורכה ןודעומ תחתופו המזוי תחקול תלטבומה הנור .תיבב
חוקלהש םילגמ םה םישדוח השולש רחאל .םייח ילעבו ינרא לש םירבח
ינש םוי לכ השבכה הרפיש תא ריזחהלו תחקל ליבשב תינומ ןימזמש
!....מ רחא אל אוה ברעב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
14/5/04 20:03
זילפ 2 רגיא :תאמ
רופיסה ךשמה לע הנידמה זרכמל הבוגתב
ןוכמל ןווכתמ אל התא ?תוחוקל שי המל ,תויורכיה ןודעומ הז םא
?ןכ אלה ,"תויורכיה"
זילפ 2 רגיאל וביגה
 
 
14/5/04 21:13
הדבעמ בצ :תאמ
יתנבה אלל הבוגתב
ןהל עיגמ אל ?גוז ינב ריכהל תוצור אל םישבכו תולוגנרת ?המ
םלשל תונכומ ןה זא ןהמ קלחל השק תצק ?תויורכה ןודעומ
אל ,לכה הז .ןהב םיניינועמש םירוחב לע םיטרפ לבקל ליבשב
.ןנטקתהל ךירצ


.ב.נ
.חספמ םייתש ונל וראשנ ?השבכ וזיא ךל רדסל
הדבעמ בצל וביגה
 
 
15/5/04 10:17
(זילפ וט) רוגיא :תאמ
יתנבה אלל הבוגתב
זא !בתכב .FMD-ו STD תקידב הצור ינא ןהב עגנ חספש ירחא
.ריחמ יל השעתו ,ןכ .הארנ
אל לבא ,הדבעמב םכלצא םש הז ךיא עדוי אל ינא ,הזמ ץוחו
ride קר תובהואש םיזיעל דוגינב) םישבכל אלו תולוגנרתל
יתיער ירבעב - ןויסנמ הזו .םירוחב ריכהל ישוק שי (joy
.יתיארו


?הדבעמב םכלצא םש הז ךיא :ב"נ
(זילפ וט) רוגיאל וביגה
 
16/5/04 1:54
םיטרפל תלפטנ :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
תא ימצעל יתרדגה שממ אל דוע .םינמזב ץלואמו רזומ והשמ שי
םירבדה :הככ הז יללכ ןפואב לבא ,בוש הז תא אורקל הכירצ ,היעבה
עוריאהש ,לשמל ,יל הארנ .םיבברעתמ רבעה יעטקו ,רבעב םיבותכ
.הווהב ראותמ תויהל ךירצ - הכשלב רוקיבה - הלחתהב ראותמה
שי רופיסל עקרה - םצעבו ,הנור לש הבצמ ראותמ וב בלשב ,כ"חא
לגעמל הפרטצהשכ" טפשמה איה תקייודמה הדוקנה .רבעל רובעל
"...םילטבומה
וכרדבש דע" - איה המיאתהמ הדוקנה .הווהל רוזחל שי ךשמהב
שחרתה הכשלב ראותמה רוקיבהש יאנתב תאז "....תיבגאהו הלילקה
.הנור לש התיבל ינרא לש ורבעמ ינפל
,הרורב אל היגולונורכ לש השוחת ןאכ שי :הדוקנה קוידב יהוזו
,רופיסה תוכיאב טלחהב עגופ רבדה .הביתכב לושירמ רקיעב תעבונה
.לבחו
?אבא םע יצעיתת ילוא ,קתומ הילטנ
םיטרפל תלפטנל וביגה
 
 
16/5/04 21:00
היגולואנגל לפטנ :תאמ
...תאז לכב לבא ,הפי הלחתה ל הבוגתב
הבהא רמוא ינא רש ינא הבהא
הבהא ןתונ ינא עמוש ינא הבהא
הבהא רוא םיניע רקב
הבהא הדות המיעט הקישנ
הבהא הקותמ הנטק הדלי
הבהא הקותמ הלודג הדלי
הבהא השדח היפהפי הצלח
הבהא רדהנ חיר הזיא
הבהא אב חטב תלדב קפוד ימ
הבהא לבא תצק דחופ ינא םימעפל
היגולואנגל לפטנל וביגה
 
 
16/5/04 21:04
לפטנ :תאמ
?תמאב !אלל הבוגתב
:זא ,רבוע אל דוקינ ,בוט
"הבהא רוא םיניע רקוב"
:םגו
"הבהא השדח היפהפי הצלוח"


קפאתהל יתלוכי אל טושפ ,(ןירשימב) רושק אל טוטיצה
לפטנל וביגה
 
 
18/5/04 11:44
קיישהננב :תאמ
?תמאב !אלל הבוגתב
???ךלש - םיסקמ ריש
קיישהננבל וביגה
 
17/5/04 12:48
לכימ :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
םיסקמ טושפ ..םיסקמ
םתמזגה ?...בגהמ םירוחשה תאצוה םע אקווד קסעתהל ..םירבחו
לכימל וביגה
 
17/5/04 12:48
קיישהננב :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
??םכתא ןיינעמש המ הז בוטו ןיינעמ תמאב והשמ הפ שי רבכש דע
!?אל ,םייחב ומכ -םיבברעתמ הווה רבע ,קוסיפ ינמיס
....וזה הבהאב יתאנק תצק וליפאו דואמ יתבהא ינא
...שוביכל תנתינ יתלב הקושת וזכב יתוא האור היה והשימו יאוולה
קיישהננבל וביגה
 
 
17/5/04 13:07
.a.c.c :תאמ
...תלפטנלו יסיסעלל הבוגתב
,שוביכל תנתינ יתלב הקושת תאזכב ךתוא תוארל ןכומ ינא ,ש"ב
?רדסב ,בגהמ םירוחש יל יאיצות אלש יאנתב


...הז רודמ ךרד רשק ירצ
.a.c.cל וביגה
 
5/8/04 2:16
הנרוא :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
?הידפקיו טנרטניאה תיידפולקיצנאב ךילע ובתכש תיאר
הנרואל וביגה
 
8/3/05 17:41
kristin4uk :תאמ
ריטלזיו הילטנל הבוגתב
ha ietira shelah mamash nedira beioter!!!
hi meod iafa ,ani ad ahshav lo raiti ietira shekazoti !!!
kristin4ukל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא