םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םינימה תמחלמ~םיסחי~ישאר    
   

המלש אל התא
גרבסד לחר

,טסיסקרנ ,רשקל יונב אל הזה ןדה
קוורו רכונמ ,ןפ רטיפ תנומסתמ לבוס
?הקדמ רתוי וילע יתזבזב המל .ינורכ


הלחתהה


יל עמשנ 48 ןב קוור .תונעל יתיצר אל ללכ ולש הנושארה היינפל
רושקה רוצי :םיינשהמ דחאכ ותוא יתניימד .המיא טרס לש ריצקת ומכ
ןוד וא ,השרוו תירב תאצוי ומא לש הרניסל תיתייפכ הבהא תותובעב
םיכובסה ייחל סנכהל יוכיס היה אל םהמ דחא ףאל .עטאמש הל הד ןאו'ז
.יכה ואלב
םומה היה אוה .רנא'זל יתודגנתה תא וטיאל רבשו יתוא קיחצה ןד לבא
הנומשב ישימח םויב ונשגפנ .בישהל ססיה אל םלוא ילש תויניצה תמרמ
ידכ ןמז קיפסמ ןונכתב יל הריתוהש העש ,םיה תפש לע ירפמקל ברעב
יד הארנ אוה .עובשה ףוס לש ינוימדה לאיצנטופה תא דבאל ילבמ חורבל
ןיי קובקבו ימישסל ונכשמה .ןושארה ירפמקה רחאל יתבשח ,יסקס
םישל ילבו ידמל תמסובמ יתייה ינאו תוצח התייה רבכ העשה .ונומיקאיב
תמרב ותרידל ונכשמה .תולק וב יתעגנו ןחלושל תחתמ ילגר תא יתחלש בל
ךרדה לכ .הרקו תרכונמ ,תדיוצמ - האשילקה תומלגתה התייהש 'ג ביבא
ךותמ לבא ,ןיי קובקב דוע תותשל ,תעגלו רבדל ונכשמה .ונקשנתה התיבה
.הלילב שולשב התיבה יתעסנ תיסיסב תימויק תוריהז
דב' הז המ לבא קתרמו ןיינעמ ,םיכלהמה תא עדוי ,םר'צ אלמ אוה"
הריכמ" .רקובב ישיש לש הפקל תרחמל יתשגפ התוא ,ימענל יתרמא "!'זוינ
."ךמצע לע ירמש" ,ימענ יל הרמא ,"סופיטה תא
המ .יתוא ןיינעמ אוה ינש דצמ לבא ,רורב הז םישוגיר שפחמ קר אוה
האב תא" :ןופלט תוקד שמח ךות .ברעב תרחמל םייח תוא ול יתחלש ?םישוע
."טאיד ורובלרמ ,תוירגיס יאיבת" ,"?ילא
רבדל ליחתה םדא ןבה ,םיטרפ תולדל ,רתוי תצק ןיבהל יתיסינ ותרידב
םע פזפיז ,םיליימ יא קדב :םירודיסל הנפו ומצעמ להבנ הרהמ דע לבא
םיאתמ אל הזש ול יתרמא .הזאקהמ םיריש דירוהל ליחתה ,היזיולטה טלש
.ןיינע רסוחמ התיבה יתכלהו ךכ לכ יל
,הלילב יצחו הרשע תחא .ןופלטה לצלצמ - יתיישעת טקש לש םיימוי רחאל
הצור ינא" .ןד לש תילילה תוליעפה תריז תליחתכ ריכהל יתלחתהש העש
תיטנמור הכ הרוצב ילא ונפ אל ןמזמ" .תוקיתמב יל רמא ,"ךתיא ןיידזהל
רבדל ונכשמה ,רמא ,"הרדשב םדוק שחלתנ זא בוט" .ול יתינע ,"תזמורמו
.ימוי למע רחאל יתתחנ וילא הפסה ץברממ זוזל יתננוכתה אל לבא תוכורא


םיכשמהב רופיס


.ןולסב הפסה לע תיניינע וניידזה תויהש הברה אללו וילא יתעגה תרחמל
ליחתהל היה רשפאו התקונ הריוואה .שבויב יתנייצ ,"יטספ יטנאכ ער אל"
ותנשב קוביחב ילא דמצנשכ יתוא עיתפה אוהו הלילב דחי ונראשנ .רבדל
יוטיב ידיל ואב עגמל ולש תושאונהו תוקקזנה .רקובה דע ינממ שמ אלו
.הרכה אלל ותויהב קר
ההוב תמדקתמ היסרפידב ותוא יתיליג ,ןרדהל יתרזחשכ ןכמ רחאל םיימוי
סלפמש יתנבה ותוא בבודל יתיסינש רחאל .ותיבב םידצרמה םיכסמה רבע לא
ילוא" :ותרידמ יתוא קליס רתוי וא תוחפ אוה ,יתשקעתהשכ .הלע רוכינה
והשזיא תונבלו תיעגר הדוזיפאל תועמשמ סחייל וניסינ ,תועט ונישע
תעב הבו ,רוקב יתטלפ ,"ןקתל רשפא תויועט" .יל דיגהל הסינ אוה ,"רשק
ימצע תא יתאצמ הלילב םייתשב .תלדה ןווכל יתעספו סני'גה תא יתסכר
.לטסקהמ תינומ הנימזמ ותיב ףס לע תבשוי
.ריקה לע התייה תבותכה ירה ?הזכ בצמב ימצע תא תאצומ ינא לזאזעל ךיא
רכונמ ,ןפ רטיפ תנומסתמ לבוס , טסיסקרנ ,רשקל יונב אל הזה ןדה
?תשאונ ךכ ידכ דע ינא םאה ?הקדמ רתוי וילע יתזבזב המל .ינורכ קוורו
:ול יתבתכו בשחמה דיל יתבשייתה .רתוימ ךכ לכ
.המכ יל ויהו - ייחב תורזומה תחא התיה ךתא השיגפה ,ןדל
אל ינא .גשומ יל ןיא ?הרוחא השולשו המידק םידעצ ינש לש רזומ דוקיר
.תורדגהב תקסוע
עגמ תצק היה יתיצרש המ לכ ,הייחמה בחרמל ךל רודחל יתנווכתה אל
.םיבוט םייחו גנעמ עובש ףוס ךל היהיש זא .התא םגש יתבשח םוחו ישונא
:תיסראו הרצק הבושת הרהמ דע יתלביק תאזל
.הלאה םירזומה םירתאהמ ילש תוקתנתהה ךילהת תא ץיאה .בוט אצי ,תמאה
.הכרב יאש
תרחמל .טסקנ ?הזה רופיסה לכ תא הכירצ יתייה המ .יל עיגמ .בוט ונ
םדאה תאנש תא ריבגה קרש םמעשמו ספור ,החוד הזיא םע שגפיהל יתכלה
ינא ךכ םא ?רתונש המ הז - םירידא םיהולא .ץיקה ימיב ילש תיסיסבה
.ילש יטנגה לופכשה אלל רדתסי םלועה .ללכב תנינועמ אל .תשרופ
ץיק תחונתב הפסה לע העורש ינא יצחו הרשע תחאב ןכמ רחאל ישישב
המ .ינא הז ייה" :ןופלט .םיטוטרמסב השובלו חתמ טרסב הפוצ ,תינייפוא
אב ינא" .תטרפמ ינא "?הזיא" ,"היזיוולטב טרס האור" "?השוע תא
,היטוטרמסב יתוא האריש .הפסהמ ימצע הזיזמ אל ינא .עיגמ אוה ."תוארל
ריבסהל הסנמ .ןושיל ראשנ אוה .םולכ הזמ אצי אל אליממ .יל תפכיא המ
."הניבמ ינא" .ותוא תרצוע ינא .םדוקה עובשב הזולנה ותוגהנתה תא
.תואבה וניתושיגפמ תחאב יל רמוא אוה ,"יתוא הדיחפמ תא תעדוי תא"
לוכי אל ינאש ,םירבד ילע תעדוי תאש שיגרמ ינא ,רשקל לאיצנטופ תא"
ינא ,שדח ץורת ,וא ."תצק יתוא סרסמ ילוא הז ,םיליגרה םיקחשמב קחשל
יניבל יניב .בוקר רבכ אוה ,רשקל לשב אל אוהש קר אל .ימצעל תרמוא
היססבוא ןימל תסנכנ ינא ליבקמב לבא .בוקרה ול אורקל הליחתמ ינא
.ריבכמל .תורחא שיו .תורחאהמ הנוש תויהל אוה רגתאה .שוביכל תרערועמ


תיב קדב


המ הז .תומש יב השעתו רודחת ,סנכית אוב .עפעפמ יכותבש ןובקירה
התוא תישפנה תואירבה .תוקחמנ תוחלצהה לכ .הלולח ינא .יל עיגמש
.קקוזמ ארח לש רובל המוקמ תא הנפמו הגומנ קד הטעמכ יל יתלגיס
.הכישממו הכישממ ינא םלשומ ישגר קותינבו
.עובשב םימעפ רפסמ ותיבל תעסופ ינא .ילא רשקתמ אוה .יתא בתכתמ אוה
העיתרה תא ךכב םישאמ .הטימב קירבמ אל אוה .הניש רסוחמ תוטורט יניע
.אל שממ ?אימחמ .ןויזמ רתוי יב האור אוהש הזו ילש םוכחתה ינפמ ולש
תא השוע ינא .תורחא םג שיש יל ריהבמ אוה .רגתאה תא ריבגמ קר לוכסתה
?21 ליגל יתרזח םאה .טיש .השידא ימצע
תא תחתופ םומעש ךותמו דחוימב תלכסותמ ותיבב תררועתמ ינא דחא רקוב
תאצומ ינא תונוש גוויסה תחתו ולש ראודה תביתל תסנכנ .ולש בשחמה
.דועו תנע ,יתאז למרכ ,הליה ,הנפד ,תור :תונוש תויקית הרשע שמחכ
,םינפב לכה .ילש הייקיתה תא הרהמ דע תאצומו אורקל הליחתמ .קושב ינא
הינאמב רבודמ .ול יתחלשש הנושארה הנומתה .תוטש לכ ,ליימ יא לכ
.תדעותמ
שחרתמ לכה .םיכיראתה לע תבכעתמ .תורחא םישנ לש םיליימ אורקל הליחתמ
הנכמה השיא דחוימב יבל תמושת תא תכשומ .םיהדמ .תויגרנא המכ .ליבקמב
ליימיא תטלוק ינא םואתפ .בלהמ םירבד ול תבתוכ איה .ילג םשב המצע
.הפסה לע תופייע בורמ טטומתהש יל רמא וב הלילה תא ראתמה הנממ יטורא
.חוכ ול שי ךיא
תחא ףא ותא היהא אל ינא םא .התיבה תכלוהו ילש םירבדה תא תפסוא ינא
.ותיא תויהל הצרת אל
תובותכ תא יל שי .םישנה תייקית לכל ו"טאנ תצופתב ליימ יא תחלוש ינא
אוהש םירופיסה תא ,ליבקמב השוע אוה המ ןהל תרפסמ ,ןלוכ לש ליימ יאה
לכ .ףייוזמה םר'צה תא ,םייטרפ ויה וליאכ תחא לכל םהילע רזוח
תנינועמ אל רבכ ינא לבא - ילא תועיגמ תובוגת תורשע .ולוכ ןובקירה
.יתרהטיה .םולכב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
5/5/04 13:09
קיישהננב :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
יל אב .יל וליפא הרורב אל ןיידע ילש הבוגתה תמאה ןעמל .ואוו
לא ךרדה אל וז !!!הזמ יאצ ,ולה" ךל דיגהלו ,לחר ,ךתוא רענל
אל הז .הלחתההמ הז תא תעדיש הז יתוא גרוהש המו "תפסכנה הבהאה
הזכ רשקב תומהדזמ ונחנאש םעפ לכ יכ "חילצי אל הז - םומיסקמ"
ירבעב יתרכה ינא םג .עיגהל יתימאה רבדל תועירפמש תובקע תוראשנ
יתישעש והשמ ילואש יתבשח וליפא הלחתהבו .הלאכ "םינד" ינימ לכ
הבש תאזכ הלחמב םילוח םהש יתנבה ךכ רחא ,להבהלו תגסל םהל םרג
היהיש - הלאכ םישנ קר םיבהוא םהו) תחלצומ יהשימ םא
ארח כ"דבהו ןטקה ,קופדה) יב הצור תאזכ תיסקסו המכח(!!!רורב
רמוא םצעב הז זא (םמצע תא םיספות םה ךכש יל ינימאת - הטימב
.'וכו תומכח ,תוחלצומ ןתוא בהוא ירה ינאו !!!!םג הקופד איהש
.תורחואמה םהיתונש דע הלאה םילגעמב םיבבוס םה ךכו
דוע הלאכ םע יטנמור עגמ לכ דיימ קתנל אוה יתישע ינאש המ
התייהש ךכ הכורא הפוקתל ילש דידי וליפא ראשנ םהמ דחא - הלחתהב
תומיהדמ םישנ םע בוש בוש רזוח ךילהתב תופצל תונמדזהה יל
לבא ,רעוס ןמור לש םייעובש ירחא תונווגמ תוביס ללשב ופלחוהש
תבהא תא יתאצמ ינא- םויהל ןוכנ .דצהמ הפוצ קר יתייה ינא םעפה
.הנותחב חכנ וליפא הזה דידיהו ייח
!!!...וליבשב "תמלשומ"ה "תחא"ה תא שפחמ ןיידע אוה - אוהו
יפלכ הרואכל חילצמ רבג ,שמחו םיעברא ןב היהי אוה הנשה ףוסבו
םינפבמ דואמ "בוקר" תרמאש יפכ לבא ץוח
קיישהננבל וביגה
 
 
5/5/04 16:16
רבג דוע :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
,"קיישהננב"ל
,(תואכרמ ילב וא םע) תויעב םע (םישנכ םירבג) םישנא שיש הז
,םינושו םיבכרומ םירוצי םה םישנא ןיידע ,רורב הזש בשוח ינא
םימעפלש ךכ ת/דחא לכל םיאתמ ת/דחא לכ אלש ריבס ןכל
המאתה רסוח :םצעב ,תיטוידהה יתעד תוינעל ,איה "היעב"ה
וא/ו םיילאיצנטופ גוז תו/ינב לש עציה יצוליא ללגב ,םיתיעל)
םלעתהל םיטונ ילוא 'דכו ליג וא/ו תויורכהל תויונמדזה
.(ל"נהמ
ןווגממ עובנל לוכי ,תיסחי רגובמ ליגב קוור ראשנ והשימש הז
לש
(-: ...לילכהל ךירצ אל ,ופוגל הרקמ לכ ןכל ,תוביס
איה השיאש תבשוח (תרחא יהשימ וא) תאש הז :והשמ דועו
הז (ישיא אל יאדו הזש ךכ ,ן/התוא ריכמ אל חטב ינא) "המיהדמ"
איהש בושחי טרפב םייוסמ רבג וא ללכב םירבגש רמוא חרכהב אל
דימת אל םישנ םיאור םירבג (...הללכהב) ,יתעדל .תאזכ ןכא
.(ךפיהל םג ילואו) םישנ תואור םישנש הרוצ התואב
רבג דועל וביגה
 
 
5/5/04 16:36
ביבר הלאירא :תאמ
(-: ...הכלמה רתסא אל (תישיא תא אל) ''תא''ול הבוגתב
תיתועמשמ תיגוז םיסחי תכרעמ םלועמ ול התייה אלש ימ
אל .היעב ול שי לבא ?אל החילס ,40-מ רתוי ןב אוה םויהו
םש שי ןיידע ,היעבה תא ץרתל ידכ אצומ אוה תוביס הזיא הנשמ
.היעב
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
5/5/04 16:57
ahah :תאמ
לילכהל ילב ,מהאל הבוגתב
.ןיאושינ ילב םג םייקתהל הלוכי תיתועמשמ תיגוז תכרעמ
ahahל וביגה
 
 
5/5/04 18:17
ביבר הלאירא :תאמ
לילכהל ילב ,מהאל הבוגתב
.ןיאושינ אלו "תיתועמשמ תיגוז תכרעמ" ,יתבתכ הנווכב
.םיינשה ןיב רשק ןיא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
5/5/04 17:25
רבג דוע :תאמ
לילכהל ילב ,מהאל הבוגתב
(התוא ןיבמ ינאש יפכ) ךתטישל ,חוטב אל םג ינא
אלו) דמעמ םיקיזחמ אלש םירשק יובר) ךפיההש
םה (ךתטישל ,בוש) "םיצורית" וליא ללגב הנשמ
....תורגבו תוביצי לע דיעמ (( ...ומייתסנ
.(ןבומכ יפיצפס הרקמל סנכהל ילבמ)
רבג דועל וביגה
 
 
5/5/04 18:19
ביבר הלאירא :תאמ
לילכהל ילב ,מהא ,מהאל הבוגתב
םישנא ,עצמאה תא שי "םירשק רדעה"-ל "םירשק יוביר" ןיב
להנל תלוכיה רסוחל ,ןכו .םיסחי תכרעמ םייקל םיעדויש
,ץוריתהמ תעבונ אל איה ,אלו ,תועמשמ שי םיסחי תכרעמ
."עיגה אל דעוימה"
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
5/5/04 21:02
רבג דוע :תאמ
לילכהל ילב ,מהא ,מהאל הבוגתב
"תוצרחנ"ל וליפא תועמשמ שי םירבד הברהל ,ןכא
.תועמשמ שי ('וכו "...תעבונ אל איה ,אלו") ךיירבדב
,תואיצמה ,ליעל יתבתכש יפכ ,תושעל המו
וזכ תישיא (יא וא) תלוכימ קר אל תבכרומ ,ימעטל
םיפסונ םימרוג הברהמ אלא ת/ינולפ לש תרחא וא
...םיבכרומו
רבג דועל וביגה
 
 
6/5/04 6:37
הטמלמ 40'ת חירמ :תאמ
לילכהל ילב ,מהאל הבוגתב
.ןוכנ .א
הלאכ לצא רשאמ רתוי הלודג ולצא היעבהש חוטב אל .ב
תויתועמשמ םיסחי תוכרעמ ןיב דימתמ ןפואב םיגזגזמש
.הבוט הקלח לכ םהב תולכמה
.הבקנ ןושלב קר ,'ב ומכ רבד ותוא .ג
?השעמלו .הלילכמ ךניא הכלהל זא .ד
הטמלמ 40'ת חירמל וביגה
 
 
6/5/04 12:25
הלאירא :תאמ
לילכהל ילב ,מהאל הבוגתב
רשפאש תומוקמ שי .תויניצב היה "הלילכמ אל"ה ,הא
תנווכתמ אל ינא תיתועמשמ םיסחי תכרעמבו .םהב לילכהל
לש היססבואל סנכיהל זאו "תבהואמ ינאו וניידזה ,יוא"ל
המכ תכשמנש תוביוחמ םע ,תיתועמשמ תויגוזל אלא ,םינש
.םינש
הלאיראל וביגה
 
 
7/5/04 20:23
רבג דוע :תאמ
לילכהל ילב ,מהאל הבוגתב
וא יתוא הריכמ אל ללכב ל"נה) ןוכנ אל .א
.(הזה רתאל רבעמ יניצר והשמ ילע תעדוי
ינא תמאבש תורמל) חוכיוב יל "תרזע"ש הדות .ב
.(דבל רדתסמ
.התא םוקמב תא תייה םא 'ב ומכ רבדה ותוא .ג
'וכו בירל קר םישפחמש הלאכמ ךתוא בוזע .ד
.(ן/םמצע לע רקיעב דיעמ הז)
רבג דועל וביגה
 
 
8/5/04 12:40
הלאירא :תאמ
הטמלמ 40'ת חירמלל הבוגתב
התא הז תא השעא ינאשכ ,חכוותהל וא בירל יתשפיח אל
תורשע המכ התוא יתעבהש יפכ ,יתעד תא יתעבה .עדת
ךפוה אל ,ךיניעב ןח תאצומ אל איהש הז ,םדוק םימעפ
."ביר"ל הז תא
הלאיראל וביגה
 
 
6/5/04 11:21
קיישהננב :תאמ
(-: ...הכלמה רתסא אל (תישיא תא אל) ''תא''ול הבוגתב
םגש יתבתכ רבכ !!!דבלב םירבגל תויעב סחייתש הנורחאה ינא
הנווכב) םייחה תא םמצעל ךבסל םיכרד שי םירבגל םגו םישנל
הנימאמ ינא יכ - יביסאפ םוטפמיס הזש "תויעב" יתבתכ אל
לע יתבתכ ינא .(ונייחב ערב םגו בוטב םג םירחוב ונחנאש
םגו יתביבסב הלאכ המכ דוע שיש בל יתמש כ"חאו יתיווחש הרקמ
(!!!לילכהל ילב לבא) רמול םיענ אלו יתרכה הלאכ םישנ המכ
- בוצע ,דבל ןיידע םה עודמ יתנבה רצק תורכיה ןמז ירחאש
רשקב םיאצמנ אל ןיידע "הריחבמ"ש הלאכ שי םנמא .יתימא לבא
לש ופוסב לבא ,(!!!אל וא םיאושינ םא הנשמ אלו) יתועמשמ
םמצע םהש תבשוח אל ינא - הארמה לומ ,דבל ,תיבב ,םויה
...ךכב םינימאמ
,דבלב ילש תוסחייתהמ אב - "המיהדמ השא"ש ןוכנ - רבד דועו
....הניבמ ינא םישנב - לבא
קיישהננבל וביגה
 
 
6/5/04 16:18
רבג דוע :תאמ
..רבג דועלל הבוגתב
:רמולכ) תויביסאפה ןיבש ,יללכ ןפואב ,ןימאמ ,תשיא ,ינא
:רמולכ) תויביטקאה ןיבו ("יב אלו םירחאב יולת לכה"
."תמא"ה תאצמנ ("היהי ךיאו המ םירחוב ונחנא"
הפיא שארמ םיעדוי (הללכהב) ונחנא דימת אל ,ןכש המ
,ןכל ,אצמהל םילוכי ונחנא הלאה תווצקה ינש ןיב
,תינמז) ןימאהל ךירצ ילוא ,הארנכ ךתשיגכ ,םיתיעל
הרוצב) תוסנלו ונב םייולת רתוי םירבדהש (תוחפל
תא (ריכנ םא) ריכנש דע (הריהזו הריבס ,הלוקש
תא המ תדימב םיבצעמו ונב םייולת אלש םימרוגה
.ל"נה תואיצמה
הנה ,םישנו םירבג לש הנושה הסיפתה ןיינע יבגל
לש הנושה הסיפתב ןדש רושיק הזיא וישכע יתאצמ
:ימצעה לקשמה
http://www.livejournal.com/talkread.bml?journal=fluzby&itemid=33165
.(עטקנ הז םימעפל ,רדסב אצי ל"נה רושיקהש הווקמ)
רתאב ןאכ יתבתכ ,ל"נל רשק ילב ,בגא ,ינא םג
:הז לע והשמ
http://bananot.co.il/articles/667#rem41483
.(דבוע אל רבכ ל"נה רושיקה ךותב רושיקה)
תאש חינמ ינאו) םישנב הניבמ תאש הז ןיינעבו
םירבגב ןיבהל אקווד ךירצ ,יתעדל (הניבמ
(-: ...םישנ םיניבמ םה ךיא ןיבהל ידכ
רבג דועל וביגה
 
 
8/8/05 2:21
ידמ הזר :תאמ
''קישהננב''-לל הבוגתב
םישנ ןיב (םייתוהמ) םילדבהל ףוגה לקשמ ןיינע המו
לוח תיירז וז !תובתכומ תומכסומ ךכ תונכל רוסא ?םירבגל
ידמ הזרל וביגה
 
 
5/5/04 17:02
יגוש :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
הבוקר תאש בשוח אוה םג םא ןיינעמ ...הדידי לש יפוי שממ תא
.םינפבמ
יגושל וביגה
 
 
9/5/04 12:03
buttercup :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב


ךלש םירבחה לש תויעב / םיטקפד / תולבגמב ריכמ התאש הדבועה
ישיא ןפואב הריכמ ינא םג .בוט תוחפ רבחל ךתוא תכפוה אל
תאשנתמו תיניצ הזופ תחת :קיישהננב הראיתש הז חסונ הרקמ
שממ אלש ןוחטיב רסח םדא רתתסמ (הזופ לש ירטסה דבור הזיאו)
ותוא תורענמש תורוחבה לע .ותוא לבקמש ןודעומל סנכהל הצור
ימ ,הגרעב םלוח אקווד אוה םייתנש ינפלמ םילדנסהמ רפא ומכ
הז .עמשמ יתרת .ןמזה לע הל לבח - סנא'צ ול תתל טילחתש
,הקופד הארנכ ותוא הצורש ימ ותניחבמ יכ ,ורובע רקיעב בוצע
ךיא תוארל יל השקו ותוא בוהאל רשפאש הארנכ ןימאמ אל אוה
.םיעוצפ ריאשמ אוה ךרדבש לבח .רשואמ תויהל ךלוה אוה
buttercupל וביגה
 
 
10/5/04 3:02
יקינ :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
..ההדזמ ,חא
.כ"דב הטימב תוראח ןכא
ינא וזכ היהת םעפ יא םא.... יתנותחב חכנ אל הזכ דחאש קר לבח
.ותוא ןימזא
יתלב טעמכ הז לבא ,ילע יל לבח .םתומכ ינאש יל הארנש היעבה
.טלשנ
יקינל וביגה
 
5/5/04 13:43
1 םישמנ :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
בשח תמאב אוה ילצא ,םייתנש יתראשנו המכח תוחפ תצק יתייה ינא
קיספהש דע וייח לכ הל הכיחש וז ,תדעוימה,הדיחיהו תחאה ינאש
לע םיקוור ןיידעש הלעמו םיעבראה ינב יל וחלסיו ,זאמ ,ךכ בושחל
.קחרי ושפנ רמוש..יתצובקה לוועה
1 םישמנל וביגה
 
5/5/04 14:42
דכול :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
ילב יראה עול ךות לא רשי תכלוה השאה ,קדחה לש ורמאמבכ ,ליגרכו
ליגר ,בוט רוחב עיפומ היה םא ירה .הרהזאה ותוא לכל בל םישל
.לזאזע ףלאל ותוא הפיעמ התייה איה יטפמיסו
דכולל וביגה
 
 
5/5/04 14:56
קיישהננב :תאמ
ךובסת הזיא ,םיהולאל הבוגתב
אלש ימב קוידב בהאתהל ןורשכה תא שי םישנל םגו םירבגל םג
והשמ לע תרזוח ינא .ידעלב ישנ םוטפמיס אל הז ,םהל םיאתמ
לכ םדוק שי תמא תבהא אוצמל ידכ -רחא רמאמל הבוגתב יתבתכש
תשקשקל סנכהל ילב - תרמוא תאז ,תימצע הלבקו הוולשל עיגהל
אלש המ תא תונשל וא לבקלו ךבש בוטה תא בוהאל טושפ ,תינחור
הצריו ולומ חוטבו חטוב םדא האריש םיאתמה םדאה אובי זאו
םיטילחמ דואמ הברה ןכל ??אל ,ידימ טושפ הז ,המ לבא .ראשיהל
ומכ םיליפט םייח הבש הנמדמב ססובל םיכישממו ןוכנ אל חטב הש
תבותכה לבא - ןוכנ ןויערה ,הרבח .רצואה םש אצמי ילוא יכ ןד
...אל
קיישהננבל וביגה
 
 
5/5/04 15:56
סיטנמ :תאמ
..םיזגהל ךירצ אלל הבוגתב
דימו תרכומ הקעומ הליחתב יתשגרה רמאמה תא אורקל יתמייסש
....הלקה הז ירחא
...םירבג םע תויוטש יתישע ינאש יתבשח ינאו -
רבע לא הדעצ תיגרט תומד לככ לחרש רורב הרקמה לש רואתהמ
(-: שארמ עודי לרוג
הזכ רוחב השגפ איהש לזמ הל שי ילוא הינש הבשחמב ! לבא
הז תא קעוצ טושפש
- יתיווח ינא םגו הראת םישמנש ומכ בצמ הז עורג רתוי הברה
לבא רשקל ןכומו הצור אוהש הקחדהב יחש דחא םע בר ןמז תאצל
. הבורקו תימיטניא םיסחי תכרעמל לגוסמ/ לשב אל דוע
בלה לעו ןמזה לע לבח ינשה דצהמ הנכ ןוצר םישיגרמ אל םא
!דיימו ךותחל .זבזבתמש
סיטנמל וביגה
 
 
7/5/04 8:53
תילאוטריו :תאמ
..םיזגהל ךירצ אלל הבוגתב
שיש ,ולש תישגרה תוכנה לכ לע ,ןד ותואש יל המדנ המ םושמ
.םיקחשמ ול תקחשמ התיה םגש יהשימל הנענ היה קפס אלל ול


.ולש תישנ אסרג לש גוס וא ,ול הביאכמ ילוא התיהש יהשימ
תילאוטריול וביגה
 
 
10/5/04 3:10
יקינ :תאמ
ירמגל תקדוצל הבוגתב
יהשימ :ןמז ךרואל לובסל חילצי אוהש ןוויכה יתעדל הז ,ןכ
השידא
.תיתולת אל ללכ ,תישגר תיאמצע תוחפל וא הקוסע וא
.השיא םאו רבג םא ,תוימיטניא םע השקתמש דחא לכ יבגל ל"נכ
יקינל וביגה
 
5/5/04 16:27
הנד :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
הרהזא תותוא תחלוש רשי היציאוטניאה .ילאנב דואמ רופיס ןאכ שי
אוה ,הזמ אציי אל בוטש הניבמ תא הרצק תורכיה רחאל ,םייעמשמ דח
?תאו .תורחא םישנ םע רשקב אוהש ךל רמוא וליפא אוהו ארח גהנתמ
ומכ קוידב םצעב איה תמאהש תולגל "תעתפומ" זאו ,הקיחדמ הנווכב
םא הנשמ הז המ ?בשחמב תויקיתה ?כ"כ ךל עירפה םצעב המ .תעדיש
םיבתכמה םע הייקית וא תורחא תורוחב לש ןופלט רפסמ הז
הז תא תעדי תאו הרקמ לכב תומייק ויה ןה ?ןהלש םילאוטריוה
.ןהל רפסל ךרוצ לכ היה אל .דבלב המודמ ךלש "תורהטיה"ה .בטיה
המ זא .הז םע ךישמהל ןתטלחהו תוסנכנ ןתא ןאל ןתעדי תא םגו ןה
?כ"כ ךל באוכ םצעב
הנדל וביגה
 
 
5/5/04 17:09
ףרפר :תאמ
?ןיינעה םצעב המל הבוגתב
ינפל העדי אלש רבד םוש וילע התליג אל תבתוכה .הנד תקדוצ
קר אלש המצע לע התליג ילוא ,רבכ םא .ולש ליימה תא החתפש
הניאו תינטטח םג איהש אלא ,םימיאתמ אל םירבגל תכשמנ איהש
ןגמ יניא - תוצפוק ןתאש ינפלו) םירחא םישנא לש תויטרפ תדבכמ
םישנה לש ןתוכזו ,ותוכז לע קר ,רוחבה לש ותוגהנתה לע
.(ומצעל ויבתכימ לע רומשל ,ותיא ובתכתהש
ףרפרל וביגה
 
5/5/04 17:22
natasha :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
http://fun.tmc.dyn.ee/humorgoggles.swf


....לזמ ...םירמגנ אל םעפ ףא ןייה יקובקב לבא
natashaל וביגה
 
 
5/5/04 17:23
natasha :תאמ
ל הבוגתב
...שגדוה ולוכ אל ירעצל , קנילה לכ תא סינכהל שי
natashaל וביגה
 
 
5/5/04 17:27
natasha :תאמ
ל הבוגתב
http://fun.tmc.dyn.ee/humorgoggles.swf


?..וישכעו
natashaל וביגה
 
5/5/04 17:26
cookielida :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
.םהילעב תא םידבכמ אלש םירבד שי ,ךל רמוא ינא המ
תישע תאש השעמה אוה ,םהמ דחאו
cookielidaל וביגה
 
 
5/5/04 19:15
ילש :תאמ
יתיב לוגירל הבוגתב
?תנווכתה המל
ילשל וביגה
 
 
6/5/04 15:36
cookielida :תאמ
יתיב לוגירל הבוגתב
אל ,םיטטחמ אל ,רחא והשימ לש תיבב תאצמנ איהש יתנווכתה
לש ישיאה בשחמה ךותב טטחל ,דובכה לכ םע...םירבד םיכפוה
ךמצלע תראתמ תא...יטרפה ונמויב ףודפדל ךרע הווש אוה והשימ
רבח היה אל אוהו) ךלש רבחשו ,דואמ ישיא ןמוי ילהנת תאש
ינימ לכ הלגיו וב ךל טטחי (..ןאכ ונלוכל ריכזהל ,הלש
קידצמ אלש ןבומכ ינא...תולגל רומא אל אוהש ןבומכש םירבד
,ןאו'ז ןוד םע תקסעתמ איהש העדי איה לבא ,ותוגהנתה תא
,ונ ??הגירה אודיו תושעל ידכ ?טטחל שארמ המ ליבשב זא
...ונממ תוחפ אל הנטק הדלי האצי איה...תמאב
cookielidaל וביגה
 
 
5/5/04 19:25
הירכוס :תאמ
יתיב לוגירל הבוגתב
?ולש בשחמה תא החתפ איהש ,רופיסה לכב ךל עירפמש המ הז
הירכוס ל וביגה
 
 
6/5/04 6:51
הטמלמ 40'ת חירמ :תאמ
יתיב לוגירל הבוגתב
הצור יתייה אל .הילע דיעמ טלחהב הז לבא .עירפמ אל הז יל
,קופד הזכ ינאש ללגבו .ידידי ןיב (ןד ומכ וא) הומכ םישנא
אל םג ,ילש הדידי תויהל היואר אלש ימש ןימאמ שממ ינא
?יל ישעת המ .קודה רתוי רשקל תירנטרפכ יל המיאתמ
הטמלמ 40'ת חירמל וביגה
 
 
6/5/04 14:12
םיקמעה תנשוש :תאמ
יתיב לוגירל הבוגתב
יכ הלוע ,ימצע םע תישיא תורכיהמו ,יתורבח ברקב ריקחתמ
םישנה לש הלודגה(...התומכש הקידצ !תחאל טרפ) ןתיברמ
וא ,ןכרד לע תירקנה הנושארה תונמדזהב יתיב לוגירב תקסוע
- "הנריסה תריש"ב רוניל תיריע ונמזב ךכ לע הבתכש יפכ
."ביואה תא עד"ל הריהמהו הטושפה ,הלקה ךרדה וז ירהש
תאז השוע תבתוכה התיה וליאו ,דבוע הז - אל וא דמחנ
תפפחתמו היצפח תזרוא התיהש ירה - רתוי תמדקומ תונמדזהב
שפנה תמגועמ טעמ המצעמ תכסוח ךכבו רתוי דוע םדקומ בלשב
...החידאפהמו
םיעדוי םכניאש המש אלא ,רורב- ?תילעוג תוגהנתה וזש הזו
לוגיר" ושע ךל םגש החנהה תדוקנמ אצ זא .םכב עגופ וניא -
?ןוכנ ,באכ אל .רבעב "יתיב
לבא ,ךל הלגא אלש ףידע היה םצעב ילואו ,תעדל סעבמ ילוא
...תבייח יתייהש הארנכ
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
6/5/04 16:07
cookielida :תאמ
יתיב לוגירל הבוגתב
!!םיהדמ טושפ הז...לכה תעדל תובייח טושפ ןתאש
,ךלש יטרפה ןמויב טטחמ היה רבג םא השיגרמ תייה תא ךיא
ינפל תפטחש הויזה לע ??םייסיסע םיטרפ ךילע הלגמו
ליגב תישעש הלפההמ וא דנליאתב ידנק הזיאמ םייתנש
!?השיגרמ תייה תא ךיא ,הא ???18
תא רידגהל תרחא ךרד ןיא ,תושיגרו תובשחתה רסוח
...וזה המר-תתה
cookielidaל וביגה
 
 
6/5/04 16:46
הכרב :תאמ
תורוחב הברה לש היעבה הזל הבוגתב
.תורוחבה לש


ךכ לכ המ .ךתוא דירטמ רתוי הזש יל הארנ הזה הרקמב
?הזה רופיסב ךל עירפמ


תויביססבוא תויקית קיזחמש יתרדס ןייז אוהש הז
שממ ,?ומסקב ליפהל חילצמ אוהש תשרהמ תחא לכ תודעתמש
הלילח איהש הז לבא ....ירה הל רמא אוה יכ ,ארונ אל
וליאכ ךתוא ריעסמ םש הטטיחו ולש בשחמה תא החתפ
.עשפ העציב תוחפל
הכרב ל וביגה
 
 
6/5/04 17:01
cookielida :תאמ
היעבה הזש יל הארנ אלל הבוגתב
יתרמאו...תלכת הלוכש תילט איה אלו אוה אל ,יארת
איה ?הצור איה המ לבא...ינדגוב סופיט אוהש רבכ
!ומע הקחיש איהו קחשמ אוהש העדי איה !הז תא העדי
שא םע קחשמ דלישכ ,המ...דמוח ,הווכנ שאב קחשמש ימ
!?ידמ המח איהש שאל תונולתב אב והשימ ,הווכנו
אוה ינש דצמ לבא ,רורב הז םישוגיר שפחמ קר אוה"
"...יתוא ןיינעמ
:לחר תרביג לש תיתימאה היעבה תא ,הכרב ,תספספמ תא
וב הבוט יד איהש והשמ) ןומאב הליעמב רבודמ אל ןאכ
אוהש...וגאב העיגפב רתוי ןאכ רבודמ אלא (ןכ םג
דוע"ל רבעמ התייה אל איהש ,הינפ לע תורחא ףידעה
הז .ותוא "ףלא"ל החילצה אל איה השעמלשו "ןויז
הכלה איהשכ תונמקנהו םעזה רצי תא ררוע תמאבש המ
סח ,אלו תוחורה לכל ולש תויקיתה לכ תא הרזיפו
...ץראה יבחרב תוננבה ללכ תגאד ,םולשו
cookielidaל וביגה
 
 
6/5/04 21:23
יריש :תאמ
היעבה הזש יל הארנ אלל הבוגתב
םירמוא .היעבה קוידב ןכ וז הז לע םיבשוח םא
םישל ידכ םייחקלמב שמתשמ אוהש ךכב דדמנ ןמלטנ'ג"ש
ונבור לבא "ודבל דעוס אוהשכ ולש התב רכוס תיבוק
דבל ונחנאשכ ונלש תוגהנתהה יטרדנטסו םינמלטנ'ג אל
קיזחמש םדא ,לשמל .הרבחבש הלאמ םינוש דואמ םה
רשאמ הנוש דואמ הרוצב וב אטבתהל ומצעל השרי ןמוי
אל למגה בג תא רבשש שקה ירה .רחא םדא םע החישב
תורחא תורוחב םע בכושו אצוי אוהש הדבועה םצע היה
אל וליפאו ותוכז וזו .הז תא דעתמ אוהש אלא
השוע אוה יכ הרומח תישפנ הערפה לע דיעמ תואדווב
אל אוהש והשמ ,תיבב ולש בשחמה לש תויטרפב והשמ
.גולבב וליפ וא דרשמב הייקיתב לשמל השוע היה
ירישל וביגה
 
 
9/5/04 10:12
םיקמעה תנשוש :תאמ
תורוחב הברה לש היעבה הזל הבוגתב
ונל ורפסת אל םאו תעדל תובייח - ןוכנ לבא םיהדמ .א
תולגל ךיא רבכ אצמנ -
בוט ונבצמ זא תורוחבה לש היעבה וז םא .ב
םייסיסע םיטרפ אצמי אל שפחי םא םגו ןמוי יל ןיא .ג
תועדומה ןכש טרופמ אלש יאדוובו םושיר ןיא יכ
תמייק טוטיחה תורשפאל
- (הסמח-הסמח-הסמח) יתחמשל- הלפההו הביזה יבגל .ד
ילש רבעה תויוסנתהמ קלח אל
'א ףיעס האר - תושיגרהו תובשחתהה רסוח יבגל .ה
...ליעל
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
8/8/05 2:32
הנינ :תאמ
יתיב לוגירל הבוגתב
שאל הריעב רמוח ףיסוהל לבח ...תחא הקידצמ רתוי שי
הטמלמ םיעברא'ת חירמ .ךכ םג תבכרומה םינימה תמחלמ
תכרעמל שרושה אוה אוהש ,ישונאה רושימב ירמגל קדוצ
...תישממ תיגוז םיסחי
הנינל וביגה
 
 
8/8/05 2:37
הנינ :תאמ
יתיב לוגירל הבוגתב
?אל, ,בטיה הדובעה תא השוע היציאוטניאה ירה - ףסונבו
הנינל וביגה
 
 
8/5/04 1:19
תינרדומה תיטסיניבושה היונ :תאמ
יתיב לוגירל הבוגתב
ותיב תא הבזע :המצעב לוזלז לע הדיעמ התוגהנתהש עירפמ יל
ול הנתנ.....(התייבה התוא חקיש םוקמב)...הלילב שולשב
עגרל הבשח אלו)....רשקתה אוה זא קרו תרחמל םייח תוא
,םיליימיא קדב....(יתימא ולש םייח תוארהל ךירצ אוהש
!הפצוח וזיא....ותיא איהש ןמזב...דועו טלשה םע פזפיז
הצפח ינאש והשימל תאז השוע יתייה אל ינא)
המ.....יתיישעת טקש לש םיימוי ול ויה......(....ורקיב
דועו.....ול אבש יתמ ונוצרכ הב השוע ?הז
לע החילסו....ימצע לוזלזל תואמגוד....דועו
רוזיחה קחשמ......וררועתה - תורוחב לבא...תויטסניבושה
םג הז לבא...אל וא וצרת...ירכזה ןימה לש ועבטמ קלח אוה
העקשהה הז הצור תמאב רבגה ןכאש השאל ןוחטבה תקנעהמ קלח
דועו תואב ,תורזחמ :םילק םייח םהל תושוע ןתא.....ולש
(: הז לע ובשחתו...הזב םילזלזמ םהו ...דועו
תינרדומה תיטסיניבושה היונל וביגה
 
 
6/5/04 15:44
cookielida :תאמ
יתיב לוגירל הבוגתב
אל אוה ,ןוכנ .םולכ הל בייח היה אל אוה ,דובכה לכ םע לבא
המ ,תאז לכבו...תוקריה ראש לכו ארח אוה ,קאינמ אוה ,ןימא
הל רמא והשימ ,רוחבה ןכות יבגל היציאוטניא הל התייה ?הרק
לבא...התוא הלכאו ןוכיס החקל איה ?האקתפרהל ותיא סנכיהל
...והשימ לש תויטרפל רודחל דעו הפמ
cookielidaל וביגה
 
5/5/04 18:28
ןרק :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
.םייניעב תועמד יל ויה הלאוו
.ותיא תאצל תמכסה םא ארונ ךמצע לע תסעכש לחר הניבמ ינא
.המכחו תיתוכיא דואמ הרוחב תאש תבשוח ינא ןפוא לכב
.יצמאו יקזח
ןרקל וביגה
 
5/5/04 19:14
הירכוס :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
ךמצע תא תבהוא קיפסמ אל תאש םתסה ןמ סורגת םינומהל היגולוכיספ
הארמ תואיצמה לבא ,ךתוא בהאי תמאבש והשימ ךמצעל ןגרפל ידכב
.הז קר אל הזש
היארל ,םירגתאו םיקחשמ תשפחמ תצק תא םגש הארנ והשכיאש ,ןוכנ
הכירצ תמאה לבא ,ןושלה יקחשמ ,ךלש תויניצה לש דימתמה רוכזאה
הרוצב םיגהנתמש םישנ שיו םירבג שיש אל הז :ןחלושה לע רמאיהל
.תאזכש
.םינמוימ תשר ידייצ םהש םירבגב רבודמ דימת טעמכו ,ללכ ךרדב
.םעפ ףא טעמכ תאזכ הרוצב תגהונ אל תושפחמ ןה םא םג ,םישנ
תשח ןכאו ,שוחל היה רשפא ,ףוקש טעמכ והשימב תלקתנ והשכיא
.ךתרדגהכ בוקר והשמב רבודמש הלחתהמ
םידימעמש הלא ,םיפוקש הכ אל םהש הלאב אקווד איה תירקיעה היעבה
רשקב םימתבו תמאב םינינועמ םהש (םמצע ינפב םג ילוא) םינפ
יד רמוחכ םילגתמ רבד לש ופוסב לבא ,תחאה תא םישפחמ ,יתועמשמ
.ןאכ וילע תרפסמ תאש םיסקמ ותואל המוד
הירכוס ל וביגה
 
5/5/04 19:35
ונימוד :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
ארקת ,יתימא רשקב ןיינועמ אל התא אלימ.......םהמ תעגתשמ ינא
אלש רחא טישלוב לכ וא "תישפנ ןכומ אל וא "תישגיר םוסח" הזל
זיעת דועו תורוחב דוע םעו יתיא בכשת לא ,לזאזעל לבא .היהי
רבג !רבג אצתש רקיעה !!!!ןויז םתס אל ינאש ףוצרפב יל דיגהל
!!רבג
ונימודל וביגה
 
5/5/04 21:20
ןנקויב יזייד :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
חלוקה ןכותהמ םגו הביתכה תוכיאמ םג יתינהנו רופיסה תא יתארק
תועובצה תופטההו תימצעה האקלהה לש קלחל יתעגהש דע..ןיינעמהו
.םיארוקה תובוגתב


?יתיאר אל ךיא ?יתעדי אל ךיא
יכ הזמרו תושעל הלידגהש הבוגת וזיא התייהו ?ךלש לכשה היה הפיא
אל םירוחב םע הריחבמ המצע תא תאצומ רשא תיטסיכוזמ איה תבתוכה
.םידמחנ


.לבז תייגולוכיספ שממ


אלש םושמ אלא השפיט תאש םושמ אל תעדי אלו תיאר אל תא ,לחר
ךמצעב תא.דיימ תבזע ,רוחבה לש ותוקיפד תא תיליגשכו תעדל תלוכי
רבד לע רתווי יכיספ קר .שגירו םיסקה ,ךתוא קיחצה אוהש תבתכ
אל םירבדהש יוליגה תובקעב האבש תימצעה האקלהה ןייניע .הזכ
.הביאכמו תרתוימ איה תיפיצש יפכ ורדתסה
םירוחב םע םיסחי תוכרעמ וא םירשק ווח רשא תורחאה םישנה בור
לאיצנטופ ילוא שיש ונימאה יכ הליחתכלמ םש ויה םונהיגהמ
ישונא ?שערה המ .הצפנתה וזשכ הנומאה םוקמ תא הפילחה הווקתהו
.ןיטולחל


.הזה ףייעמה ימצעה טוטיחהו תומשאהה לכ םע יד


.הדוקנ םיאתה אל יכ ,ךלה אל
.הדוקנ , וניצר יכ ?םש ונייה המל


!ןמז זובזב טושפ
ןנקויב יזיידל וביגה
 
 
6/5/04 14:17
םיקמעה תנשוש :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
- לחרו .וזה הלליל ץק םש והשימש בוט .יתריקי יזייד םייפכ
תכלהו תטלקש בוטו היה רבכ הז .יזייד תקדוצ לבא ,ךמיע יביל
ןמא .ךשמהב רתוי בוט והשמ עיגיש הווקנ .םשמ
םיקמעה תנשושל וביגה
 
5/5/04 22:48
הנינ :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
,לחר ייה
וא ,רקבל וא ,ףיטהל יתאב אל .יתוא השבכ ךלש תינפשוחה תונכה
וא ,וניבור תוחפל וא) ונלוכ .שקבתמהו וילאמ ןבומה תא ךל דיגהל
רחא וא הזכ בלשב תיביבא לת הקוור ןיידע וא התיהש ימ לכ תוחפל
תישגר תלוברעמל תוסנכנ ,הזה גוסהמ םיטרסב ונייה (הייחב
לכבו .ונלש לוסרקה לש והצק -הצקל יואר אל לילעבש ימ םע תררחסמ
,החוורל תוחוקפ (טעמכ) םיניעב םוהתה לא ונדעצו ,םש ונייה תאז
הזיא טיטרהל תאז לכב חילצה ולש תושמושמה םילימהמ והשמ םא םג
הריקחל אשונ הז ?םש ונייה המל .הילשא לדב הזיא ףיצהלו רתימ
תונעטב ךמצע לא יאובת אלש ,יניעב ,בושח יכה .תיניצר רתוי הברה
ךתוא יבזע לבא ,ןבומכ יאדכ תויועטמ דומלל .הדימה לע רתי
- רתוי ךל עיגמש חטב ,ילש תוחא .םיברקעו םיטושב תימצע האקלהמ
תעדוי ירה תא הז תא לבא .אוהה םייחה בולעמ - רתוי הברה ךכ לכ
דוע (הנובתהו) םשה תרזעבש בלה לכמ ךל תלחאמ .ךמצעב דואמ בוט
.הל היואר תאש המחהו תיתימאה ,הלודגה הבהאה ךתלד לע קפדית
הנינל וביגה
 
5/5/04 23:15
םינקיהומה ןורחא :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
דועל הכחמ .לוב עגופ .חתות לש עולמ ףע .עגונ .קזח .ןייוצמ
הלאכ םירופיס
םינקיהומה ןורחאל וביגה
 
6/5/04 9:15
ילינ :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
.תויצרק םע רקובב םק אוהש אלפתי אלש
חיכוהל ?וילט קבדיהל עטקה המ זא ,הנובנו השיגר הרוחב תעמשנ תא
?הלוכי תאש
ראשל ליימ תחלשש הזש תבשוח תאו .בוט רתוי ירחבת אבהלש הווקמ
.תושדח תויקית 10 דוע אצמי אוה ?ול זיזמ תונבה
ילינל וביגה
 
 
6/5/04 9:16
ןד :תאמ
םיבלכ םע ןושיל ךלוהש ימל הבוגתב
:עלוק
.שק לכוא ,רומחש ימ
םישועו םדא ינב ונלוכ .םיטופיש ךכ לכ תויהל ךירצ אל לבא
.קיזת אל היטפמא תצק -תויועט
ןדל וביגה
 
 
6/5/04 9:39
סיטנמ :תאמ
רתוי טפשמ שי הינלופב אקוודל הבוגתב
תוקנימ ילש אבאו םיפוקהו הקירפאמ יאצומ !הנימאמ אל ינא
חוטב התא ( ותוא יתאנש ךיאו ) הזה טפשמה תא יל רמוא היה
?הינלופמ הזש
סיטנמל וביגה
 
6/5/04 11:51
תומולחה ךיסנ :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
ךמצע תא סינכהל המל זא בוט ןויז אל וליפאו תוסגב גהנתמ,תופסונ
.הזל
.בחרמה לא האלהו בצמל ךלש תוירחאב יאש
תומולחה ךיסנל וביגה
 
6/5/04 19:16
רמת :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
!!!ףלאמ דחא אוה לבא ,המלש אל ילוא אוה
יתלקתנ ינאש קר ,דאמ דאמ יל רכומ ךלש רופיסה .רתוי וליפא
.(+30) תישגר םיבוקר לש םיריעצ רתוי תצק םיאליגב
,ןמזב וספאתי םה ילוא .הווקת שי דוע ילוא +30-ה ינבל
.ןפ רטיפה תנומסתמ ואירביו ורגבתי
:ינפל ובתכש ומכ .רתוי הלודג היעב רבכ וז +40-ה ינב
.היעב ול שי-תיתועמשמ םיסחי תכרעמ ול התיה אלש 40 ןב קוור
,שאמ ומכ הלאכ םירוחבמ תקחרתמ ינא
?הלוח הטימל אירב שאר סינכהל המל
רמתל וביגה
 
6/5/04 21:50
תחא הבקנ :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
ךוותב אצמנש ימ לכל םג ןבומכו ונמצעל תורפסמ ונחנא םימעפל
אל אל) 'תושו יתועמשמ .יניצר . רשק תוצור ונחנא ..ש העימש
םתסה ןמ ..קר אלו רשב םע והשמ היהיש רקיעה (חרכהב הנותח ללוכ
.
תבבותסמ רמולכ . םוטמטב תגהנתמ בוש ךמצע תאצומ תא המ םושמ זאו
םאו . " ןד רטסימ" לש תרחא וא תאזכ היסרו ביבס ץוחב ןושלה םע
ךמצעל רוכמל הלוכי דוע תא םינושארה (תועובש , םימי) םיעגרב
םיקיספמ אל ךלש םינשייחה רחאמו) ןוימד תריטעו תמכותמ אסריג
תיתרציו תבכרומ ןוימד תדובע שרודש המ טופישה תלוכי ןכו דובעל
רחא םעפש ירחא ךיאו .ולש תוקיפדל הבושתה תא ךיאל (..דחוימב
ףוחה לא תררוחמה םכתריס תא טוונל יחילצת םיחולמ םימ יעלבת םעפ
.
אל הז םא , תונפקותב ךמצע תא תלאושו הארמה לומ תדמוע תא זאו
.. רשקל ךלש תונכומה רסוחל יבילא כ"סב
. תכתח תא . לחר (יירוה) "יישוט" םיימעפ זא
.. יוכיס שי..ןכל םינכומ אל ונינש לבא , הארמל הנועש ימ שי יכל"נה לכ . בוט דימת ,ףיכ הז דוע לכ , ףייכלו תוסנל ב.נ
. ףדועה ךרסל קר סחיתמ
תחא הבקנל וביגה
 
 
11/5/04 10:59
הלימגב הרוחב :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
!תקדוצ ךכ לכ תא ,הבקנ
הארנכ ינאש יתנבה ,תררוחמ הקסחב םישאונ טווינ תונויסינ רחאל
(םילאדפ םומיסקמ) תיתימא הניפסל עגרכ הנכומ אל


.לילעב יטנוולר אל תויהל ךפה ילש ןדה ,הז תא יתנבהש עגרב
וליפא .יטנוולר היה אוהש המכ וה-וא .יטנוולר היה אוהו
תויהל לוכי הז דוע המ ,ונ .תבהואמ ינאש יתבשחו יתלבלבתה
,חא ?ביצי אל חורבצמו הניש אלל תוליל ,יכב ללוכ הזשכ
...םירוסייה


ןברוק היה לכה ךסב אוהש ,ולש תוביקרה לכ םע ,תעדוי ינא םויה
,יתיהתו ,יתיאר ינאו םש רבע טושפ אוה .ייתוקושתו ייתונוצרל
.יתיעטו ,יתלפנו


.הרוק
הלימגב הרוחבל וביגה
 
6/5/04 22:09
םויב שפיט\הלילב םכחה :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
ןונימ םע סקסב ןיינועמ ותויה תדבוע תא ריתסה קוידב אל ןד ונ
םיסחיה גוס הז םא הלחתהב רבכ טילחהל הכירצ התיה לחר ...לק שגר
םיארחא אל ונא םאה ?אל תניינועמ איה וב
? ונייחל
םידוקב שמתשמ ןד תינימ ןיבה תרושקתב רצק הפ שי יתעדל
םיזמרמה םיילולימה
ידכ רתוי האלמ םיסחי תכרעמב ןיינועמ היהיש תורשפאה לע
אלה היתונגה תא "עיקבהל"
וז תונוכנ גייסמ תוירוזחמו דימ לבא ,לחר לש רתויב תומרומ
הטשיק" ,"ללכב תא ימ") רוכינב
םג יל שיש יעדתשו" ,"ןיינועמ אל ינא תאבש וישכע אקוד הפמ
.(..."תורחא תורבח


הרצה תוחונ תיילשא תא ססבל הפידעמ התומכש המימת המשנ לחרו
ידירש לע תרכומה
ויתורהזא לכ תא אורקל םוקמב ןדב תונומטה יונישה תויורשפא
לע תוירחא תחקל ןנושלכ
...האלה ךישמהלו הייח


שומיש לע בלוצ יתייה ןד תא םירבחו תורבח ם/ןכל רמוא ינא המ
ופוסבש הפשב ירקיש
רהזנ דימת ינא התומכשו לחרמו .םיקוורה ראש ונב עגופ ןיינע לש
יל שיגרמ הז ןתיא תויהל יכ
שרפתי הביח יוליג לכ הב הרהזא תחת הריקחב תויהל ומכ דימת
םיפתושמ םייחל החטבהכ
.טלחב םיענ אל ןיינע...קאיינמ תאצל יל תמרוג בצמ הרהבה לכו
ז
םויב שפיט\הלילב םכחהל וביגה
 
7/5/04 2:44
קשנל הרבחה :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
טושפ ינא םתוא יכ - םירבגה ורמאש המל ביגהל הנווכ םוש יל ןיא
.תמאב - תויניצ ילב - ןיבהל החילצמ אל דוע
לע התייה תבותכה" חסונב תאזה הפקתהה הז המ תונב - תונבה לבא
הז ךיא ןתחכש רבכ המ "?המשא תא ןכלו םלעתהל תרחב תאו ריקה
תורוחב הברהש תבשוח ינא ?ישונא עגמל הוואתמ ?דדוב ?דבל שיגרהל
איהש םוהתהו תאזה השגרהה ללבו -תאזה השגרהה תא בטיה תוריכמ
תושוע ונחנאש תויועטה תא תושוע ונחנא הילא ונתוא תחקול
םש בותכו ריקה לע הבותכ תבותכה" םהלצאש הלאל םג יוכיס תונתונו
. "...קאינמ ןייז אוה -
ףיטהל אלו היטפמא רתוי תצק תולגל ךירצש יל הארנ ,תעדוי אל ינא
דועו .ל"נה בצמב ויה ןה םגש ודוהו ושע תונבהמ קלחש ומכ ,רסומ
תאז ושעי אל םבור לבא (םלוכ אל) םירבגה בור - דדועל ,ךירצ
ךרוצהו תודידבה לע טפשמה תא וארקישכ וכחגי ףא םקלח .ונליבשב
- סלכתב לבא . םישנהמ קלח ומיכסי םג םמיעו - ישונא עגמב
.תאזה תדוכלמה ךותל יתוא תוחפל - הליפמש תאז איהו םש השגרהה
ישוח לוכשכ םגו ,תרחא היהי הז םעפה ילואש הווקמ דימת ינא יכ
תורשפאב יתרחב .דבל ראשיהל איה הדיחיה תורשפאה אלש יל םירמוא
.לק אל שממ שממ הז לבא התע תעל תאז
ינא התומכשו לחרמו" : בתכש הזה רוחבהש וא ינא קר וז -רבד דועו
הרהזא תחת הריקחב תויהל ומכ יל שיגרמ ןתיא תויהל יכ רהזנ דימת
שממ שממ - "םיפתושמ םייחל החטבהכ שרפתי הביח לש יוליג לכ הב
הלא םתאש הנקסמל עיגת ילואו קמועל רתוי תצק בושחת ?ןבצעמ
ונתיאמ םיפצמ םתא יכ ילמרונ אלל הזה בצמה לוכ תא םתכפהש
תויהל ילבמ (םכתיא בכשל ירק) תימיטניא הרוצב םכמע גהנתהל
? (שגר לוכ עיבהל אל ירק) תוימיטניא
לוכ אלש בטיה תעדומ ינא לבא- "ונחנא"ו "םתא" תרמוא ינא ,בושו
.ינומכ תובשוח םישנה לוכ אלו ,הלאכ םירבגה
קשנל הרבחהל וביגה
 
 
7/5/04 6:48
דכול :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
הז לעו םיידימ םיקופיס תייחד יא לש תיתודלי תוגהנתהב רבודמ
הדלי אל איה .הליחתכלמ רורב היה בגאש ,שנועה תא הלביק איה
איה ןאל בטיה העדיש הסונמ תיביבא לת הרוחב אלא תוביתנמ 9 תב
תא הל ויה .ללכב יל ןבומ אל דבעידב הלש םעזה לכ ןכלו תסנכנ
.שארב הלביקו םהמ םלעתהל הרחב עדומב איהו הרהזאה תותוא לכ
שיו ריבס תיארנש הרוחב לכ .תמאב ,ונ ?ישונא עגמל תוקקותשה
ליגר רבג םע תילמרונ םיסחי תכרעמ גישהל הלוכי האירב שפנ הל
.הז תא השפיח תמאב אל איהש הארנכ ךא הליגב
אוה ימעטלו .תוחפ אל ,בעותמ השעמ איה שיאה לש בשחמל הסינכה
.רבגה לש תוגהנתההמ הברהב עורג
דכולל וביגה
 
 
7/5/04 8:51
תילאוטריו :תאמ
ןיינעה לכ הזל הבוגתב
????ולה ,וליאכ


?ינעזג יומיד ךל הארנ אל הז
תילאוטריול וביגה
 
 
7/5/04 15:02
רמת :תאמ
ןיינעה לכ הזל הבוגתב
.איה המכ תבו הל שי ןויסינ המכ הנשמ אל
לכ טעמכ לצא ןנקמ "הז הז םעפה ילוא" לש ןטקה ןודשה
.הרוחב
אל ןשפנב תואירבו ריבס תוארנש תורוחב לצא םג ,אלפתת
דימת
.ןליגב רבג םע תילמרונ םיסחי תכרעמ גישהל תוחילצמ
הווקתב םיקפקופמ םיספיט ינימ לכל םג םיסנא'צ תונתונ ןה זא
ילואש
הז לבא ,חוטב ?ןמז זובזב ,ילוא ?יתטאפ .תרחא היהי הז ןתיא
חטב
.יניצר רשק תושפחמ תמאב אל ןהש הדבועה לע עיבצמ אל
רמתל וביגה
 
 
7/5/04 18:29
דכול :תאמ
ןיינעה לכ אל הזל הבוגתב
אלו קושל ךלוה ינא תוינבגע וליק תונקל הצור ינא רשאכ
.תוינבגע םש שי ילוא יכ םראפ רפוסל
דכולל וביגה
 
 
8/5/04 15:06
רמת :תאמ
ןיבהל יל השקל הבוגתב
לוכיבכש תבשוח ינא יכ ,הז לע תונעל המ יל ןיא
.קדוצ התא תינויגה הניחבמ
םימעפל ,ןויגהה י"פע םיטילחמ ונחנא דימת אל לבא
.תויציאוטניאו בל ומכ םירחא םירבד י"פע
רמתל וביגה
 
 
7/5/04 8:50
תילאוטריו :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
,ישונא םוחבו עגמב ההימכהו ךרוצה .הדוקנה וז ,טלחהב תקדוצ
תיניצכ המצע תא תספות לחרש ומכ ומצע תא סופתנש המכ דע
הלאל תונעהיל ונתיאמ קלח תוליבומ ,הסונמו
.םינוכנה תומוקמה לע טורפל םיעדויש
המ לחרב חנעפל עדי הרהזאה יתותיא תורמל ,ןד ותואש הארנכ
תשפחמ איהש
.הבהא םג לבא םכחותמ קחשמ יצח ,םיסחי תכרעמ לש גוס
רמול תבייח ינאש ףא לע ,יל המדנ באכ דע רכומ ,לחר לש רופיסה
.קרתמו הפי חסונמו בותכש
רתוי םינרקסמש הלא םה ,םינמוימה תשרה ינמא ,הלאה םירבגה
?םתוא עינמ קוידב המ .לכמ
אוהש וא תמא תבהא שפחמ אוהש לשמל בשוח ןד ומכ דחא תמאב םאה
?ולש קחשמה לש תולבנלו תויניצל ןיטולחל עדומ
המכ דעו הלאה םירבגהמ ימ לש ותעד תא עומשל ןיינעמ היה
.םימרוג םהש באכל םיעדומ
.קחמית תקלצהש תועבצא ךל הקיזחמ ,לחר יבגלו
תילאוטריול וביגה
 
 
7/5/04 10:48
םוי לכ שפיט\הלילב םכח :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
םוח םיקוביח לע תמו תוימיטניאמ חרוב אל חוטב ינא ,הקותמ
,תושגרו
םיפתושה ינשל שארמ הב רורבש םיסחי תכרעמל סנכנ ינא רשאכ לבא
המ זא .ךשמה היהי אל וא ןכ ילואו ,עגרכו וישכע איה תורבחתהש
ינאש תושעל
לבא תשרוד האנ היווחל יתפתוש םימעפלש והשמ עתפומ שיגרמ
ומכ תמייקמ
רבדל םוקמבש הזה ןיינעב ץיחלמה ...?'וזולק חקפה לש הליפכ
הצור ינא ,ךתיא יל בוט עמש'ת רמולו חותפ
הפש ןימ םואתפ הל תחתפתמ ,רוואטוו םושנל/דומצ/תוחפ/רתוי
ארונ ארונש הלחתה לש םילימ רצוא ותוא םע העוקתש הלופכ
,םיסחי ימדקמ םיגשומ המכב הביחרהל םידחפמ
,סאלאח...תויועמשמ ישוריפה לש תויונשרפ ינימ לכ תוליחתמ זאו
םינטק אל םיליסכ ונחנאש תוחכוש טושפ ןתא םימעפ הברה
םידייוצמה
ינורמת ןוימידב םג אלא ידימ ןטק דימתש רביאב קר אל
תמאב תמאבו...לד
םינווכתמ (ותומכש ער דלי ןד תא ריכמ אל , ינא תוחפל ) ונחנא
...ונרמאש המל קר
אלשו) ךתוא ץירהש רחאל ופוצרפ תא ףיעזמ לבמט ותוא םאו
(תעמוש תא ,ורובלרמה תא יחכשית
תאש ינפל ןולסהמ דוע תינומ'ת ןימזהל ןמזה הז...ךממ םלעתמו
.ודי םע הלילב ףטלתיש ול תרמוא


ינא תי/קאינמ םהש יל ת/רמוא י/והשימ םא ,טושפ םדא ןב ינא
,האלה ךישממו ה/ול ןימאמ
בלכ'ת ענכשל רשפא היה םא בוט ,דחא ףא תונשל תורמוי יל ןיא
ילש
טושפ ,הזמצוח לבא , דעב יתייה...ןותיע'ת יל לוכאל קיספהל
ןימאהל ןמזה לע לבח
...ןדכ ךבסותמ דחא לש לאיצנטופב


(: יחילצהו ילע
םוי לכ שפיט\הלילב םכחל וביגה
 
 
7/5/04 13:49
קשנל הרבחה :תאמ
הדמעל הרבחלל הבוגתב
!ךלש רומוהה שוח תא יתבהא
קשנל הרבחהל וביגה
 
 
7/5/04 15:07
רמת :תאמ
הדמעל הרבחלל הבוגתב
...תוימיטניא םע היעב ךל שי ןכש
:-) 40 ןב קוור תאז לכב
רמתל וביגה
 
 
7/5/04 21:51
המידק שפיט\הרוחא םכח :תאמ
תויהל לוכיל הבוגתב
הנמל םיקוקזה ולאכ שי ? אל םינונימ לש ןיינע לוכה
,הבהא לש תימוי םוי ,העובק
אלפנ ןיינע ,וללה םידליה לכ תא םגו ,תוברועמ ,תובייוחמ
,תאז בהואש ימל
ןיאושנ ,חווט ךורא רשק ךותב םשפנ הקשחש תא םילבקמ םהו
החפשמו


תוחפ ,רתוי הנטק םיקוביחו םוח תנמל םיקוקזה םירחא םנשי
,תובייוחמו תוברועמ
? הלעמל יתרכזהש ןורתיפה תא הצילממ תייה ולאכל םג םאה


םייניצר הירטו אלקש רחאל ןכלו ,ןורחאה גוסל ךייש ינא
םינש יינפל יתכרעש
לבקל יל רוסא המ זא ,םיאתמ אל טושפ הז תישיאש יתנבה
? קוביח
הזהמ יתיאש ימל בוט השוע ינאו ,המרמ אל ינאש דוע לכ
בושח
? אל וא יושנ ינא םא
המידק שפיט\הרוחא םכחל וביגה
 
 
7/5/04 15:08
רמת :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
.ליגרכ תקדוצ
רמתל וביגה
 
7/5/04 10:44
קשנל הרבחה :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
האירב שפנ הל שיו ריבס תיארנש הרוחב לכ" :בתכ רקיה דכולה
לבא , בל תמש אל ילוא "...תילמרונ םיסחי תכרעמ גישהל הלוכי
תורוחב הברהש הדבועב םינד ל"נה רתאב םירמאמה ןמ לודג קלח
םיסחי תכרעמ גישהל תושקתמ , האירב שפנ תולעבו ריבס תוארנש
:אמגודל םיינש הנה . םירמאמ רפסמב ונד ךכל הביסבו .תילמרונ
זא .דועו "תאש המ היהת אל ךיא" ןכו "רשקה רועזימ תיירואת"
ינא יכ .קמועל רתוי תצק בושחת הלאכש תונקסמל עיגמ התאש ינפל
תיסחי תכרעמ" גישהל תושקתמש תורדהנ תורוחב רפסמ הריכמ תישיא
.תיעטומ ירמגל ךלש תאזה הנקסמהו "תילמרונ
קשנל הרבחהל וביגה
 
7/5/04 14:23
ינד :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
ביגהל תנמדזמה המבה תא לצנאו לחר לש "הרופיס" תא ןויעב יתארק
.סחייתהלו
ןושלב םיקייודמ םניא םייתדבועה םינותנהמ קלח יכ שיגדהל ינוצרב
הווה ילש ל"אודה תביתל הסינכה עוריא יכ רמאל יל בושח .הטעמה
םגו ,יתוזוחמב ,תודבועל רשק לכ אלל "רשקה" םויסב יזכרמ ביכרמ
תב לש בתכמ יתחתפ אל םלועמ ,יל ויהש תויגוז תוכרעמ תרגסמב
.("הנריסה תריש" לע םיססובמ םניאש ךוניח יכרע לש ןיינע)גוז
םורע יתדעצו יתררועתהשכ םוי ותואב יתיבב הנשי לחר ,תיתדבוע
יתמהדנ ,ילש הדובעה תניפו םיחרואה רדח רבע לא הנישה רדחמ
תונושארה תוינשב) ילש ראודה תביתב תטטחמו תבשוי התוא תולגל
התנע "?השוע תא המ" יתלאשל ,(!!!! ךובנ ינא ,ביגהל ךובנ יתייה
תודוא והשמ הלמלמ "תמסרפש םישורדה תועדומל תוינפב הציצמ" :לחר
.יתיבמ ןוזפיחב האציו הדובעל תרהממ איהש
םוי ותוא יבגל לחר תודוא םיישיא םינותנ תפישח אלל ,ןכ ומכ
אל ,"םיטוטרמסב השובלו..... הפסה לע העורש..." ראותמה ישיש
הילא יתעגה יכ רמאל בייח ינא לבא ,ימ לא רשקתה ימ יל רוכז
תא רפשל התיה הרומאש תישיא החיש ךרוצל ,הלש תורצפה רחאל התיה
רחאל םלוא תכלל יתינפ המויסבו ,ברע ותואב םמורמ אלה החור בצמ
.התיבב ןולל יתראשנ הלש "תונווגמ" תורצפה
יכ בטיה העדי איה רשק לכ ןיא "תישפנה יתורגבל"ש רמאל בייח ינא
?התנעט המ ןיבמ שממ אל ינאו םי/רשק ליבקמב להנמ ינא
התיה תינופלטה ךתריכזמב העדוהה) לחר ךממ ,תובוגת לבקל חמשא
.רתאה תו/ירקבממ ןבומכו (הזה רמאמל הפישחה בקע
אלפנ ךשמה הייהיש
(םיניסמחהמ ונהת) הרירקה הפוריאב ליג ינממ
ינדל וביגה
 
 
7/5/04 16:06
הנור :תאמ
!''רמאמה'' אושנ ,ינד ינא הנהל הבוגתב
תוילאיצנטופה רגאמ תא שדחל ליבשב התיה תמסרפש ליימה תבותכו
?שדחה
הברה ךכלכ עיקשהל םדא ליבומ קוידב המ .ךילא הלאש יל שי ,ןכו
עיקשהל לשמל םוקמב ,תינמז וב םינויז רגאמ תווטלב היגרנא
האבל תונפל לשכיי הז םא זאו ,תחא גוז תב םע רשקב היגרנא
ךל תרשפאמ אל םירשקה לש תונימזה םאה ?קפסמ הז םאה ?רותב
?םהילע רתוול
אל הארנ הז תוחפל יל יכ .המולעתה תא הפ רותפל הסנת ילוא
.ןבומ
םע יח התא ךיא ,'וכו עידומ התאש תורמל ,הנטק הלאש דועו
לוכי םאה ?האנש זוב ,סעכ ,םעז לש םישנל םרוג התאש תושוחתה
?םצעב ןהל זבו םישנ אנוש התאש תויהל
.הלאב ליחתנ אוב לבא .תולאש הברה דוע יל שי
.תיברשה לארשימ םולש תבש
הנורל וביגה
 
 
7/5/04 16:25
ינד :תאמ
!''רמאמה'' אושנ ,ינד ינא הנהל הבוגתב
ךכ זא....הבוגתה לע הדות ,יתריקי הנור
ךמצע לא תסחייתמ תא וב בלשל ןידע תעגה אל יכ יל הארנ
ןברקכ (ךנימ תונבו) ךמצע לא תסחייתמ הלא תיאמצע השיאכ
םקלח םדא ינב םע רשק רצוי ,רבד יצחו רבד הווט אל ינא
.םישנ ןקלח םירבג
,תינימ הכישמ תרצונמו שי ,(ןבומכ םישנה םע) רשקה ךלהמב
ףיסומ רשקהש הרוק ,היצאוטיסל םאתהב ונינש לש ןוצרה תדימבו
.דמימ
,האילמ תופיקש ךותו תידדה המכסהב השענ השוע ינאש לכ
....רבגמ תוחפ אל ןימ יסחימ תינהנ השיא ,ךריכזהל
םיסחי תוכרעמ המכו המכ יל ויה ייח ךלהמב יכ ,רמואו ףיסוה
תונב לש ליימה תוביתל יתצצהש ילבמ) חווט תוכורא ןבורבו
(יגוז
םולש תבש
תופסונ תולאשל בישהל חמשא
ינדל וביגה
 
 
7/5/04 16:32
ינד :תאמ
!''רמאמה'' אושנ ,ינד ינא הנהל הבוגתב
זוב ,סעכ ,םעז םישנל םרוג" ינאש יבגל ,יתחכש ,ןכ...הא
ירבח רשק לע יתיא תורמוש ןלוככ ןבור ,ךתעידיל...."האנשו
"הבוגת" סיסב לע תונקסמ קיסהל רהממ יתייה אל....קודה
?ןוכנ ,...תחא
:-)
(ילצא) המושגו הרירק םולש תבש
ינדל וביגה
 
 
7/5/04 16:59
הנור :תאמ
!''רמאמה'' אושנ ,ינד ינא הנהל הבוגתב
ליבומ המ (אדירג תונרקסמ אב תמאב תמאבש) הלאשב יתונרקס
התאש זירכמ ןינעה ךרוצל ,התא לבא ,ךתוא קר אלו ,ךתוא
דועיתל ליבומ המ ,ןכבו ...ייתולאש לע תונעל ןכומ
?תינמז וב תונוש תויקיתב םישנ לש טעמכ יביססבואה


תינימ ,ךתוא הקילדה תמאבש יהשימ תשגפ,אמגודלש ,עגרב םאה
?תחאה תבוטל ןתוא חנוז התא ,תישגר וא
הנורל וביגה
 
 
7/5/04 17:36
ינד :תאמ
תא תקפיס אל תאז לכבול הבוגתב
קויד יא שי יכ הנושארה יתוסחייתהב יתרמא רבכ ,הנור
ילש ראודה תנכתל השלפ איה ,לחר ירבדב םייוס יתדבוע
תויקיתב ילש תויובתכתהה לכ תא ןסחאמ ינא םתסה ןמ הבש
.תויטנוולר
יכ תמדוקה יתבוגתב יתנייצ רבכ ,ךתלאשלו ,הרקמ לכב
ןיידע....ו 49 -ןב רבכ םויה ,48 ןב קוור) ייח ךלהמב
םיסחי תוכרעמ המכו המכ יל ויה ייח תצורמב יכ (קוור
ישונא עגממ רזנתמ ינא ןיבל ןיב ,חווט תוכורא ןבורבו
.ישנ ונניינעל וא
"הקילדהש" היצאוטיסב אצמנ ינא ךיירבדכו הרקמב ,טלחהבו
."חנוז" אל ךיירבדכ וא לודגבו ראשנ ינא יתוא
םושג ןידע
:-)
ינדל וביגה
 
 
7/5/04 17:50
רמת :תאמ
תא תקפיס אל תאז לכבול הבוגתב
.תבעתנ איה רז םדא לש ראודל השילפש קפס ןיא
ךקיח תשאב אלו רפורפ ינויז רשקב רבודמשכ רקיעב
.תיחצנה
יל המדנ לבא ער אל ןורשכב בותכו טוהר רופיסה םנמא
ולו ,יתעדל , ןאכ ןיאש ןוויכמ האב לחר םע תוהדזההש
עודמ ההמת ינא .הזכש רשק גוס התווח אלש תחא הרוחב
םא אלפתמ טוטרמס ינא קעוזו הפצרה לע בכשנש ימ
.ןבומכ תירופאטמ ,םיילגרה תא וב םיבגנמ
םויה ףוסבש הארנכ - תכלוה איה ןאל קוידב העדי לחר
הלש םימינפה םשאה תושגר תא רהטל הכירצ התיה יהשימ
חווט ךורא ביטומ םוש ילב רשק להנל "הזעה"ש לע
?סקסהמ תוניהל וליפא ילואו (?ינלופ ךוניח)
רמתל וביגה
 
 
7/5/04 17:56
ינד :תאמ
ןדלל הבוגתב
תא רידגמ יתייה אל ינא ,לבא ,הבוגתה לע הדות ,רמת
ונה לחר ידי לע רמאנה לכ ,"הזכ רשק"כ רשקה
המב/תוסחייתהל הכוזש םג המו ןיטולחל יביטקייבוס
.הנשמ רתוי רחאל
יתסחייתה אל ימימ ,"טוטרמס" הרדגהל םיכסמ אל ינאו
.לחרל אל טלחהבו טוטרמסכ םדא תב וא/ו םדאל
ינדל וביגה
 
 
7/5/04 21:33
תחאו ףלא האמ תיבכוכ :תאמ
ןדלל הבוגתב
סופיטבא הראית לחרש ךכמ תעבונ תוהדזההש המדנ ילו
שפנ תוחיש ךתיא להנל לגוסמש גוסהמ ,קופד רבג לש
תא תקתשמש תממורמ ךכ לכ השוחת ךל תתלו ,תומיהדמ
ןויגה םוש ילב תרחמלו ,ךלש ןוחטיבה ינונגנמ
. תוחוקל תורש שיא לש תודמחנב ךיילא סחייתהל


ביבאב שוחל ול םרוגש הזכ ףרוטמ גז גיז ןימ)
( .תיטאופ חסנתנ םא ,וירוענ


רבג אל אוה ,םייח ותיא תרבע קוידב אלש תורמלו ,ונ
הפצמ תא (ןויז אל וא) ירטסיה ןויז אל אוהו ,ךייח
.תויטנרהוק לש גוסל (םלועה ןמ יללכ ןפואבו) ונממ


לש יא תושפחמ תורחא םישנו תאו ינאו לחרש הדבועה
בוקר רוחב וא ,ןד ומכ ) םירזומ תומוקמב םג תויפש
.תוישונאל ילוא ,תויטוטרמסל ונתוא תכפוה אל (רחא
תחאו ףלא האמ תיבכוכל וביגה
 
 
7/5/04 19:00
הנור :תאמ
תא תקפיס אל תאז לכבול הבוגתב
,יל עמשנ אל התא שפיט .הקד הצירק התוא אוה ןיינעה
,טעמ אלו ,הארנכ ךל שי ןויסינ םגו
תובייוחמ רסוח לש תורהצהל רבעמש תעדל לוכי התא ירהו
עגרב ,תילמרופ
,הבורב תינימ םא םג ,םיסחי תכרעמ לש גוס להנל תרחבש
,יהשימ םע
קר לבגומ וניאש גולאיד לש גוס הזיא םכיניב םייקתמ
.תוילמרופ תורהצהל


יהשימ םע סקס ירחאש הז ומכ ,ילושו ןטק טקא וליפאו
ףייע התאש ריהצמ התא
יהשימ םע עובקל תרהימ הליל ותואבש הל עדונ ךכ רחאו
.והשלכ ןפואב התוא הזבמש טקא הפ שי .תרחא


?ךל רורב אל הזש וא
הנורל וביגה
 
 
7/5/04 19:19
ינד :תאמ
הז אל אוה ןיינעהש והז זאל הבוגתב
דוע ,הלשמ ןויגה שי היצאוטיס לכל ,הנור יאר
.ייח עסמ ךלהמב תשכרנ הרדגה/ךרע
קלח יתלטנ הב תכרעמ לש גוס לכבש רמאל בייח ינא
רצקמ יכ םג ולו)....תוניגהו רשוי ,תונכה יתגהנ
.(םיכילהת
לכמ תובייוחמ תרהצה התיה אל ןנד הרקמב ,ךתלאשלו
שח ינא הב היצאוטיס ראתל לוכי ינא טלחהבו ,גוס
םדא תב וא םדא ותוא םא ןוצר וא/ו תוחונ רסוח
יעצמא הווהיש תי/רנטרפב שוגפל המויס םע דיימו
.רתוי תיתוכיא וא/ו החונ תרושקתל
לוכסתה תא ןיבהל לוכי ינא יכ שיגדהל יל בושח
יתשגרה םלוא ליעל רמאנה תא בותכל לחר תא ליבוהש
.תודבועב רתוי קיידל ךרוצ
ברקב ההזמו רמאנל תובוגתה ראש תא ארוק םג ינא
לכ אלל תידיימ תוהדזה לש גוס םישנה תיברמ
.רמאנל וא םימרוגל תוסחייתה
המ לכ ...." : לחר ידי לע רמאנהמ הרוש טטצא
םגש יתבשח ,םוחו ישונא עגמ תצק היה אוה יתיצרש
"....התא
?הל קיצמ קוידב המ ,לאוש ינא זאו
-אובי ךשמה-
ינדל וביגה
 
 
8/5/04 16:15
הנור :תאמ
הז אל אוה ןיינעהש והז זאל הבוגתב
םינוירטירקה לע הנוע אל תקפיסש המ המל ההות התא
?םוחו ישונא עגמ לש
תחכש רבכש וא ,ןד ,דומלל תלחתה אל דועש ןמיס
.לכה
םישנא םכינש ,המשא בתכ ךילא הנפמ אל שממ ינא
,רומאכ םירגוב
ינא ,תאז לכבו .דחא ףא "המיר" אל הפ דחא ףאו
,ההות
המ ןיבמ אל ךכ לכ ,ךמצע םע םלש ךכ לכ תמאב התא
?ךלש תוגהנתהב לחרל עירפה
הפ םישנ לש הברה תוהדזהה המל ןיבמ אל ךכ לכ
?הלש באוכה םוקמהמ תחא לכ םורופב
הנורל וביגה
 
 
8/5/04 21:35
רורד רופיצ :תאמ
הז אל אוה ןיינעהש והז זאל הבוגתב
.תוניחצמו תונבצעמ ,תואשנתמ ךלש תובוגתה
????הל קיצמ קוידב המ
?היתושגרב תעגפש הז לע תבשח
אלש ומכ קוידב ,ךתוא ןיינעמ אל שממ הז !אל
םישנה תא דעתל תינלוח תויביססבואב ךל תפכיא
.ךלש תויטסה תירפסב
.סעכו לעוג ,הליחב יב םיררועמ ךומכ םישנא
.יטתאפו ןקדזמ (???)רבג התא
.הפקיז ירסח תודידב ייח ךל תלחאמ
רורד רופיצל וביגה
 
 
8/5/04 12:06
הלא :תאמ
!''רמאמה'' אושנ ,ינד ינא הנהל הבוגתב
רופסה לע ביגהל יתעדב יתילעה אל תעפוהש דע ,ךל םולש ינד
,ירמגל םיפושח םיבצעה תא ריאשמו ,ןוירשה יאת תבכש תא ריסמה
ענמי הזכ רופסש ,תישנה הווחאה תקדצב הנומאבו הרובגב ,ץמואב
.תורחא םישנמ שפנ תומגוע
הדבועה .ימעטל בוקר ךתוא השוע אל 49 ןב קוור התאש הדבועה
וז איה ,ראודה תביתב שאונה "טוטיח"ה רופס תא ףלוש התאש
.תויטרפה דיסח תייהנ םואתפ .ער חיר תצפה ךות ךתוא הביקרמה
םינותחתה םע לחר תא תספת .טרפה תויוכז לע הנגהה לגד אשונ
שודק ערז תגופס השיאש תעדה לע הלעיה .השוב התואל וא הטמל
ךות ,ךכו ? טטחתו ךלש ישיאה בשחמה לומ בשת ,שממ ךממ טלפנש
,ךרעה לוטנל ,ילושל דמצנו רקיעהמ םלעתמ התא ,תדספנ תודסחתה
-ה תא ריאמ ,דימת אצמנ התא םש ,המבה זכרמ לא הצוחה אצויו
,ךל הרסח ךכ לכה בלה תמושת תא רובצהמ שקבמו FOLLOW SPOT
לש שיאל תרדהנ המגוד התא ינד .ליבקמב התוא שרוד התא ןכלו
לע תועיבצמש תווחמ ,הידעלב וא הרכה ךותמ ."ילש םיאנתב םייח"
םע םיסחי תוכרעמ המכ ,תיתדבוע ונל עיצמ התא.תיסיסבה הנוכתה
.ךילגרל רפע ,ירמגל תוימגונומ ,םישנ
ךרד יתרכהש השיגר יכה השיאה תא תדספה ,והשמ ךל רמול יל השרת
ןיול ךונחש שואיה םעו ,יטנתוא יכה באכה םע השיאה .תוננב רתא
םיעורג .זכרמב םישנאמ שואי .ותומ ינפל וילע בותכל קיפסה אל
.הירוענב הל,הדרומ
ינא יכ בטיה העדי איה" זכרמב שיאה לש חצמ תוזעב בתוכ התא
הנינפ ."התנעט תא ןיבמ שממ אל ינאו םי/רשק ליבקמב להנמ
.התיבב ןולל תראשנ "תונווגמ תורצפה רחאל" תפסונ
הנפמ אל איה רופיס תרפסמ איה , תנעוט אל איה ,זכרמב ינד
ןאכו .המצעל הנפמ איה ךומכ אלש ,הלש תונעטה תא תונעט ךילא
,םימגפ ןיא זכרמב שיאל .התוישיא תואלפנו התמצוע ,החוכ
םיצור המ ןיבמ אל אוה ןכלו ,פא קיימ ומכ םתוא רוונסמ רוקרזה
? ויפלכ שי תונעט הזיא ,ונממ
,הב שיש לילעב םיחיכומ ,תבתכ התאש רואית - תונווגמה תורצפהה
לע םג לועפל תולוכיש ,תואלפומ תויתריצי תולוכי ,לחרב
.ךומכ ימצע רוונוסמ
הל בל תמושתל תיכזו ,זכרמב ךמצע תא תדמעהש ירחא ,וישכעו
םיחרפה תונח לא שג ,ףידמ התאש ןוחריסה לש ויטעב יואר ךניא
השועש רוחב התא ,ןוכנו ,הרולופרטניא תוריש שי ,ךילא הבורקה
לכב ,קנע רז הל חלשו ,רבגתית ,קנראל דיה םע רהממ אלו ,ןובשח
ראודה תבית תא קר אל ,תבותכה תא ריכמ התא ,לדוג ירדיס
לש הדותה תא אטבי ,הזה םיסקמהו ינחירה ,קנעה רזהו .תילוקה
,התמכחל ,התוטיהרל ,תזחומה הנושלל םתכרעהו רתאה ירקבמ לכ
תא הלת ,יארשא סיטרכב םלשת םא .הייח תוודחלו ,התוירוקמל
תא דדחל ונחלצה הבידנה ךתרזעב יכ .ךתיבב ררקמה לע חפסה
.ךתויספאב ריכהלו ,לחר לש היתונורשיכל ונתכרעה
הלאל וביגה
 
 
8/5/04 16:02
דכול :תאמ
זכרמב דימת התאל הבוגתב
,ינד לע ןגהל אוביש ןורחאה ןאכ ינא .הלא ,התשע איהש המ תא
רשוי לש םינשוימ םיכרע םע ירמגל ימגונומ סופיט ינא יכ
םילוספ יל םיארנ ותוגהנתה ןפואו וישעמ ךכ לשבו ,תונמאנו
יל םיארנ ויצבקב טוטיחו יטרפ בשחמל הסינכ ךא .םיילילשו
עגופ הז יכ הזכ ץרש רישכהל רשפא יא .תוחפ אל םילוספ
םא ,ילילפה ףס לע השעמב רבודמש רמול אלש ,תויסיסב תומרונב
.ריזח רישכהלו ריזרזח לוספל רשפא יא .שממ ילילפ אל
דכולל וביגה
 
 
9/5/04 10:50
קיישהננב :תאמ
דמגל רשפא יאל הבוגתב
קדוצ התא ...הזה תובוגתה ןשס תליחתב יתבתכש המ תורמל
לעו לחר הבתכש המל תיביטקייבוס התייה יתבוגת .ןיטולחל
לבא ..דיגהל םירבד המכו המכ יל ויה רמאמב ראותמה סופיטה
???ןיבל ןיב - עצמאב איה תמאהש ןכתי
שי םא הנשמ אל הזו .טושפ הככ ,והז - !!!התוא הצר אל אוה
אוה - התוא .תונושמו תונוש םישנ םע םירשק תורשע דןע ול
!הצור אל
םלועב דחא שי זא .אל זא - הצור אל .יק.וא - דיגהל םוקמב
קסעתהל הייטנ (וללכב ינאו) םישנה ונל שי - אל יל רמאש
,רשקה רוזחשו תויצלוקפסב תורבחה לכ תא עגשל ,תוומל הזב
אל אוה המל לבא ???המל ??המל - איה הז לש הרטמה לכשכ
????יתוא הצור
םוש רמוא אל הזו !אל אוה יכ - אייה הטושפ תמאבה הבושתהו
.ךיילע רבד
קיישהננבל וביגה
 
 
11/5/04 21:28
הלא :תאמ
דמגל רשפא יאל הבוגתב
חותפל יתילעה אל ילש םייחב .ירמגל ךתיא ינא ,רקי דכול
,ינב לש םיצבק שי ילש ישיאה בשחמה לע .יל ךייש אלש והשמ
ירמגל יל רורבו ,םתוא חותפל הבשחמב וליפא אטחא אל םלועמ
גוס , עדוי התא .ילש תא חתפי אל אוה ,ילש בשחמב אוהשכש
אלו ידדה דובכ ,הקיתא לש םילבכ םומיסקמב ,שפוחה איש לש
וב הרקמב ירזכא דאמ לבאה.....לבא .דליל ארקת ךיא הנשמ
ןודת לא תניחבב התשעש המ תא התשעש הרוחבב רבודמ .ןניקסע
,ןטק אל ישפנ טסירורט ל"נה ןדה .ומוקמל עיגתש דע םדא
הב הפוצ היה ותניחבמו ,תחפ יפ ירבע לא התוא רדרד
האבה םע השיגפ עובקל סנכנו ,םייתפשה תא בגנמ ,תדבאתמ
חיש קר אוה לבא ,רשכומ אל טלחהב הזה ריזרזחה זא . רותב
,וללה םיינשה ןיב םיארונה םיסחיה לש תובעה רעיב
הדות - הנטק אל הליחב םיפטוח רעיה לע םילכתסמשכו
הלאל וביגה
 
 
13/5/04 21:35
דכול :תאמ
היצרופורפ לש ןיינע לכהל הבוגתב
עברא ינפל .רתוי עורג ףא ילואו ,הזה םוקמב יתייה רבכ
יל התייה .יב תדגוב איהש יתרבחב דושחל יתלחתה םינש
.וב יתעגנ אל ןיידעו הלש בשחמל השיג
המוארטל הל םרגו הב קחיש אוה .ןטק אל לוונמ אוה ,ןוכנ
תא קורזל הז תושעל ךירצ היהש המ ןיידע ךא ,הנטק אל
ןוכנ .ילמרונ והשימ אוצמלו ,םידשה לכל הזה ערילוחה
סופיט ילוא ךא ,ןונש אלו ןרמש ,ירורפא ילוא היהי אוה
.ינד ומכ דחא רשאמ גוז ןב רותב ףידע הזכ
דכולל וביגה
 
 
14/5/04 1:53
םירפ סומיטפוא :תאמ
!''רמאמה'' אושנ ,ינד ינא הנהל הבוגתב
ינד ךתוא בבחמ ינא
םירפ סומיטפואל וביגה
 
7/5/04 18:23
םינקיהומה ןורחא :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
ילאידיא ארונ הארנ ללכב הז המלשלש
הרגמב םירפרפ ומכ תויקיתב ןתוא םישל ,םישנ םע בתכתהל
תא תפשוח איה .המצע לע "תדרוי" איהש הזב רמאמה תא הליחתמ לחר
התיה איהש ךיאל תדגונמ הלש תוגהנתההש ךכ לע הדומו ,המשב המצע
תויווח לע ימעטל ריעסמ בל יוליגב תרפסמ איה .גהנתהל הצור
התיה איהש הדבועה -איה אלא ,רבגה אל אוה רופיסב זכרמהו ,תושק
ןותנ היה הז דוע לכ .םשמ ףועל ידכ תוצרחנ תוחכוהל הקוקז
.רידנ בל ץמוא הז יניעב .םש ךשכשל המצעל החינה איה תויונשרפל
.םישרמ יד הז ,הלעמל ססונתמ ךמששכ ,ךלש תושלוחב תודוהל
רקיעה .תודבועה לזאזעל .אלפנ רופיס הז לכהל רבעמ יניעב לבא
רשק תשקבמה ,סאבמה ינברואה בחרמב שפנה רופיס .ןאכ בותכ
.םייוכיס לוטנ שרק םע םג ותוא חתפל הסנמהו
םינקיהומה ןורחאל וביגה
 
7/5/04 18:32
דכול :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
תיאשמה יפוצפצש תורמל םודא רואב עוסנל םירחוב םישנא המל
?המרב םיאשנ הרהדב תמוצה תא תוצחל תדמועש
דכולל וביגה
 
 
7/5/04 20:41
קשנל הרבחה :תאמ
ןיבהל חילצמ אל טושפ ינאל הבוגתב
םוקמב דימת אצמנ ןויגהה ךלצאש ךכמ עבונ הזש יל המדנ -דכולה
שגרה םישנאהמ קלח לצא .העוט ינא םע יתוא ןקתו - ןושארה
םא ,לבא .םישוע םהש המ םישוע םהו רשיה לכשה לע םימעפל רבגתמ
- ןויגהה לעמ אוה שגרה םהלצאש ,םלועב הלאכ םישנא ויה אל
ןיבהלמ דואמ קוחר התא ?םמעשמ דואמ דואמ היהש יתיא םיכסת
.םירבג ןיבהלמ דואמ הקוחר ינאש יפכ...םישנ


םיעברא ליגל יעיגהב םגש תעדל שאיימ המכ - ינד ,ינד ,ינד
הבש הרוצה התואב קוידב ובשחיש יליגב םירבג םע עגמב אובא
ןויגהה ותוא תא עומשל ךישמא .+30 - ו +20 ינב םירבג םיבשוח
וא תפייוזמ תוימיטניא התואב שלפתהל ךישמא ,יל הרוח ךכ לכש
.תיעגר תוחפל
ןאו'ז ןוד תייה טושפ ילוא .ליגל תובישח ןיא ונלש םלועב ,ןכ
תויהל רשפא ךיא - ןיבא ינא ילוא יל ריבסת ?ךייח ימי לוכ
דוחיי םוש ךייניעב ןיא ?תחא תבב םישנ רפסמ םע ימיטניא רשקב
ךל םרגש דחוימב ךורא רשקמ עבונ הז ילואו ?השיאכ השיא ףאל
תעדל ידכ םג ,ךומכ רבג ןיבהל חמשא - רוציקב ?קונח שיגרהל
תלגוסמ תויהל ידכמ יידמ הריעצ טושפ ינא יכ , םכתוא תוהזל
בשוחש םדא ןב ןיבהל ,תונרקסמ ךכ םתס םגו ,םכמע דדומתהל
....תרחא
קשנל הרבחהל וביגה
 
 
7/5/04 21:11
דכול :תאמ
דכולהו... ינדל הבוגתב
.ןויגהה ןיבל וניב םיוסמ בוליש היהיש ךירצ טושפ
הנש 70 טעמכ ותשאל יושנ יתבס לש דידי :םישנ תנבהל רשקבו
תרבחב רבדל םילוכי םירבג רבכ המ לע) םישנ לע ונרבידשכו
היהי הז ןיידע לדבה הנש 60מ רתוי םהיניב שישכ םג ?םירבג
.ותשא תא ןיבמ אל אוה םימעפלש רמא אוה (החישה אשונ
(: בוט בצמב דוע ינא זא
דכולל וביגה
 
8/5/04 20:23
תירפרפ :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
...תודסחתהה םיע קיפסמ
תוכרעמ המכ ןתלהינ אל םעפ ףא ...בלה לע די םע ,ילש תורקי תונב
המכו ?רתוי ןכל םיאתמו הארנ םינבהמ ימ "קודבל ידכ קר" ?ליבקמב
?םיפתושה לע ועדי "םיקדבינ"ה ןיבמ
קר אל ...(תונידעב) םימייקה לע גוז ינב תופיסומ תונב םג זא
...םינב
םייניעה לומ התוא תוארל לבא היצאוטיסהמ העגפנ לחרש יל הארנ
.רתוי השק היה
רבכ וז - הבוגתהו תומוד תויצאוטיס ינפב םידמוע גוז ינב הברה
אל ןיידע םינש רחאל םגש - םינמקנה תצובק - רחא רודמל תכייש
(those who let go) םיפרמה תצובקו ( please get a life) םיפרמ
רבעמ םישדח םייח שי - הדובעל הללי זא .םייחל רהמ םירזוחש
.הניפל
תירפרפל וביגה
 
8/5/04 20:24
רורד רופיצ :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
,לחר
יתוא קתיר ךלש רופיסה .ךתונכו ךביל ץמוא תא דואמ הכירעמ ינא
.הדימ התואב יתוא ביצעה םגו
לע תכלה תאז לכבו הלחתההמ רבכ ולש תוקיפדה תא תיאר תרמאש ומכ
...הז
ונאש רשקב תוצור ךכ-לכ ונא םימעפל ,הניבמ ינא הז תא םג
.םיטלוב דואמ םה םא םג םימגפהמ םלעתהל תופידעמ


.תורחאה תורוחבה תא תרהזהש דואמ הפי
םיחילצמ הלאכ םירבגש תעדוי ינא ,ונרעצל םגו ירעצלש תורמל
.ןמזה לכ תושדח תויתפ םהל אוצמל


.םישופיח ידימ רתוי ילב ךל דיחיהו דחאה תא יאצמתש הווקמ


החלצהב
רורד רופיצ
רורד רופיצל וביגה
 
9/5/04 10:43
ודיע :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
?ביגהל המל
?תיתורפסה המרל וא ןכותל
.חתפתת ילוא - לאיצנטופ שי וזה תרפוסל לבא רסוב הז רופסכ
ןכותל
םעפ ףא דמלת אל גרבסד לחר
הנוכנ אלה ריעב היהת דימת איה
םינוכנ אלה תומוקמב
םינוכנ אלה םיאו'צאמל ךשמית
ןוויכ לכמ התוא ונייזי
הלש תויוטטרמסהה לע םירופס דועו דוע בותכל הארשה לבקת איהו
ןומה םע התיה (םדא ןבכ) רסוב התיהשכש הרוחב גרבסד יכ לבח הזו
לאיצנטופ
ןוכנ חתפתה אל טושפ הזו
רבג לכ תונקל רשפאש תבשוחש תנקדזמה הקוורה הארנכ הראשנ םויהו
ךרדה ףוס הציצמב
םעפ דוע התוא ונייז םתסו דבוע אל הזש שדחמ םעפ לכ הלגמו
גרבסד זא
םישדוח המכ הניפל יסנכ
תטלפ וא תישע תאש תויוטשה לכ תא ךמצע םע יחתנתו
תונבות המכ ךל ויהי ילואו
ךלש ךרדב יכישמת זא - הז תא ישעת אל הארנכו רחאמו
לע םירופס ןומה דועל רמוח ןומה ךל היהיו
ךתוא וקרזו ךתוא ונייזש םירבג
החלצהב
ודיעל וביגה
 
 
9/5/04 12:13
קשנל הרבחה :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
לש שפנ לעוג טושפ התא תבתכש המ יפ לע לבא ךל זיזמ אל חטב הז
רמול םכח רתוי תצק אוהשמ ךל ןיא םא האבה םעפב ....םדא ןב
ףידע טושפ ילוא "..ןוויכ לכמ התוא ונייז" ומכ םיטפשמ רשאמ
.קותשתש
עדוי ימ תויהל ךירצ אלו ,בוחרב םג עומשל רשפא הלאכ תויונשרפ
חטב רבכ התא הז תא לבא ,ךלש ומכ תונבותל עיגהל ידכ םכח המ
?השחכהב שפיט התא ילואש וא ,עדוי
קשנל הרבחהל וביגה
 
 
9/5/04 21:31
םינקיהומה ןורחא :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
אל םייחב .הזמ עורג רתוי הברה הברה הברה הברה הברה התא
המרב ןובקירו תוריהי תוסג םוטמט תועשר בלשמש םדא יתשגפ
יתייה ,אל ינאש רשואמ היהא םוי לכו ,ךמוקמב יתייה ול .תאזכ
ילש הפה תא אלממ ,הנש םירשעל רזנמב ימצע תא זפשאמ
רובב הרשמ יתייה הזה לבזה תא ודילקהש םידיה תא ,הקימונוקאב
תלרוע תא ריסיש םיהולאל ללפתמו ,חירה תא איצוהל ידכ ןוצמיח
.הווקת ךל שי ילוא ילוא ילוא תאז ךרדב .תאזה תעזעזמה בלה
? ןוכנ ? ןוכנ ? ןוכנ .רבדמ ינא המ לע ןיבמ אל יאדו התא לבא
םינקיהומה ןורחאל וביגה
 
 
11/5/04 21:20
הלא :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
ינויז ונתיאמ ךוסחו ךלש ךסמה רמושל טפשמה תא ךופה ,ךתבוטלו
לכש
םהב ןיוצמ התאש ךל המדנש תורמל
ןחבמב םירחאה תא דימעהל קשח שממ ןיא ,םתאירקמ
לשב ירפ וא רסוב גרבסד לחר תא ריכמ התא םא םג ,בושח יכהו
ךיתואובנ תא ונתיאמ ךוסח
לאוג ןויצל אבו
הלאל וביגה
 
9/5/04 14:39
םערו זיזח :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
?ולש תיטרפה ראודה תביתל תסנכנ


.ךתוכז ?ותיא תויהל ךל םיאתמ אל
?ולש תויטרפל רודחל ךתוכז ךל ןתונ המ
?םישנה דובכ לע רמושה לודגה ןופצמל ךתוא ךפה ימ


.זולנ ןפואב תגהנ יתעדל
םערו זיזחל וביגה
 
 
9/5/04 15:57
היהת :תאמ
תוכז הזיאבל הבוגתב
םה בשחמל הרידחה טקא לע רקיעב םיביגמש הלא לכ המל ןיינעמ
.םירבג
רשאמ רתוי דיקפת תקחשמ הפ תילאוטריוה הרידחה המל ןיינעמ
.תישפנהו תיזיפה הרידחה
היהתל וביגה
 
 
9/5/04 19:24
דכול :תאמ
תוכז הזיאבל הבוגתב
.העידיב תוחפל וא המכסהב ושענ תיזיפהו תישפנה הרידחה
.טושפ דואמ .הבינגב התשענ בשחמל הרידחה
דכולל וביגה
 
 
11/5/04 10:23
םערו זיזח :תאמ
תוכז הזיאבל הבוגתב
הנבהו העידי ךותמ ,תוחותפ םייניעב הללצ גרבסד המלעה
.המיע ביטי אלש רשקל תסנכנ איהש תמדקומ
הריחב ךותמ ויה רוחב ותוא ןיבל הניב ויהש החישו עגמ לכ
.הזמ אצי אל אירב רשקש העידי ךותמו הלש
לכ התשענ אל .אל וא וב ראשהלו רשקל סנכהל ,הריחבה הל התיה
הז הצור אוהש המ לכש שארמ זירכה רוחבהו רשקב תעד תבנג
.סקס
םייטרפה ויכמסמב טוטיח ,ולש בשחמל הרידח ,תאז תמועל
.ותעידי אללו ותושר אלל ושענ ,םהב הערל שומישו


ילש ןחלושה דיל רובעיש םדא וב בצמל ההז גרבסד לש התוגהנתה
שומיש וב השעיו ,ילש קנראה ןמ יארשאה סיטרכ תא חקי ,דרשמב
.יתושר אלל
רתיה םושמ הב ןיא 'וכו ליעגמ ,ירטנצוגא םדא ינאש הדבועה
.תרתומל התכיפה וא הבינגה עוציב םצעל
םערו זיזחל וביגה
 
 
11/5/04 21:40
הלא :תאמ
תוועמ טופישל הבוגתב
לומ ,ליימ יאה תויטרפל הרידח :םייניע תריאמ האוושה וזיא
יא תובותכו תומש) עדימב זולנ שומיש .קנבה ןובשחל הרידח
לש תואצמהב זולנ שומיש לומ (יתרדסה תונברוק לש ליימ
תבתכמ לע "ינואגה םערה" ץבוקב םיאצמנה םישדח םירצומ
.ךלש בשחמה
הביתכב תמשאנה ישעמ לש ריהמ הכ טופיש ינפמ זיזח ךל טאל
תא הריאשמש המצועב תורזוחמ ןפוחל תוארתה חולשמבו ,תרדהנ
.ןויצל יואר hold -ב ןלוכ
הטטיח אל תאזכ לחרש תרעטצמ ינא םימעפל ,יל ןימאת
תמגוע ינממ תכסחנ התיה ,ירזחממ המכ לש ליימ יאה ןויכראב
תולקלקע םיכרדב יתרדסה לש םוטפמיסה יוליגבש שפנה
הלאל וביגה
 
 
12/5/04 17:43
םערו זיזח :תאמ
קידצה זיזחלל הבוגתב
הנכסמה הלא
םערו זיזחל וביגה
 
 
15/5/04 20:11
הלא :תאמ
הל הלגי והשימש הלא הלאל הבוגתב
ררושמ שממ התא
סיסב לע ךלש םימחרה יתוריש תא רוכשל הלוכי ינא
? עובק רנייטיר לש
ילע םימחרמש תבהוא ךכ לכ ינא
הריכמ ינאש םימחרל הקוקז יכה ינא
הממא
ינומכ םימחרל תמאב הקוקזש ימ
יואר םחרמ המצעל תשקבמ
טסיטאיגלפ תצק יל הארנ התאו
ןעוצקמל ךופהל יוכיס םע לבא
? ךתעד המ
הלאל וביגה
 
9/5/04 14:43
ןונרא :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
תרבחמ לש ישיא טופישל םישלוג םתא עודמ גשומ לש ץמש יל ןיא
,תויתנעט םוש וב ארוק אל ינא .הזה ץימאהו יניצה ינפשוחה עטקה
ומצע תא םשש - "ינד"לו .המחנ שופיח וא תונייכבתהו ,תוינברוק
אלשכ תונובשח רוגסל ךל ףוחד היה המ רורב אל - המבה זכרמב
ןיינעמ רופיס רתאב הפ היה אל ןמזמ .הבוגתל תשרדנ אלו תיהוז
תרשכומ תבתוכהש רורבו - גוס לכמ תובוגת הברה ךכ לכ ררועש
.הדימ הנק לכב תקתרמו
.יקזחו יכישמה
ןונראל וביגה
 
9/5/04 19:25
:תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
ללגב אל .בשחמל הסינכ תמסיס ילב םישנא שי דועש ןימאמ אל ינא
ךכ רחא הז לע ובתכיו תחלקמב התאש ןמזב בשחמל וציציש תוחרוא
םימעפלש םינכש/םיחרוא/םידלי/םירקה ללגב אלא ,תוננבב םירמאמ
.בשחמב שמתשהל םיכירצ/םיצור


שמתשיש דואמ יאדכ (?ןיא ימל) בשחמה לע בושח והשמ ול שיש ימ לכ
ימ) ןובשח לכל הסינכ תמסיס םע םידרפנ תונובשח לש הייצפואב
תמאב הז ,הרזע < לחתה,תונולח לש הרזעב קודביש ךיא תעדל הצורש
.(טושפ
טושפ הז בשחמ ותוא לע דבוע דחא םדאמ רתוי םאש הז לע רבדנ אלש
.MUST


בונגל ,תורדגה תונשלו בשחמל סנכיהל םילוכי םייוצר אל םיחרוא
םיצבק קוחמל ,תואמסיס,ןווקמ קנב ןובשח רפסמ ,יארשא סיטרכ רפסמ
.תולוח תוער ראש דועו


!םכלש אמסיסה תייצקנופב שמתשהל ליחתהלו רהמ ץורל ,רוציקב
וז הבוגתל וביגה
 
10/5/04 10:58
ודיע :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
תמאב המ גרבסדל רמול זיעהש דיחיה ינא - םטמוטמ אלו לבז אל ינא
התיא הרוק
תיגולוכיספ לש ח"ש 400 הל יתכסח
ודיעל וביגה
 
 
10/5/04 13:43
fph :תאמ
םטמוטמ אלו לבז אל ינאל הבוגתב
?ח"ש 400 המ
fphל וביגה
 
 
10/5/04 22:43
:תאמ
םטמוטמ אלו לבז אל ינאל הבוגתב
דחוימב ,םירחא לע ךורדל םישפחמש םישנא לבא ,ודיע יל רצ
דימת טעמכ ,םיריכמ אל וליפא םהש ולאכ לע רתוי דועו רוביצב
.תרחא וא תאזכ ךרדב םמצע תא טילבהל םיסנמ
םישנאל תינייפוא ,ךתנווכ התייה אל תאז םא םג ,תאזה תוגהנתהה
.ךומנ ללכ ךרדב ,ימצעה יומידב תויעב םע
וז הבוגתל וביגה
 
10/5/04 15:50
תינטטח :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
השוחתה תובקעב ,ולש םירקשה תובקעב השענ ראודה תביתב שופיחה
.םהיניב הרוקש המ יבגל הב ררוע אוהש החונ אלה
לע תבשוח התיה אל לחרש הנימאמ ינא ,םהיניב ןיקת היה לכה םא
תמאה תא ררבל הדיחיה ךרדה וז םימעפל .ולש ראודה תביתל הסינכ
ןבש הדבועהמ וא םיישיא םיכיבסתמ תעבונ הערה השוחתה םא תעדלו
.דוסיהמ בוקר תמאב גוזה
וזכל תבשחנ דגוב גוזה ןב םא ררבל ידכ יטרפ שלב רוכשל םג םאה
?םכיניעב תעשפנ הלועפ
תינטטחל וביגה
 
 
10/5/04 19:38
דכול :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
ליעגמ השעמ עצבל ךרוצ שי יכ השיגרה ובש בצמל העיגה איה םא
.ותוא בושעל הכירצ התייה איה יזא ,תונטטח לש
ןוויכ יטרפ בשחמב תונטטחמ יתוהמ ןפואב הנוש יטרפ שלב תריכש
לש תוימיטיגל תולועפ עצבמ ,קוח יפ לע לעופ אוה םא ,שלבהש
הניא ,טפוש וצ יפ לע אלש ,יטרפ בשחמל הסינכ .רוקחתו הריקח
.הדוקנ .תימיטיגל
דכולל וביגה
 
 
10/5/04 21:47
רורד רופיצ :תאמ
קפס ןיא קפס שי םאל הבוגתב
רדוח אוה ,תוימיטיגל תולועפ עצבמ אל יטרפ רקוח ,ךתעידיל
.(ןויסינמ) .הזמ עדתש ילב תיקוח אל הרוצב תויטרפל
םירבד תולגל תנמ לע התשענ יטרפה בשחמל הסינכה ,הזמ ץוח
קר איה רבד םוש הדימשה אל הרוחבה היארלו רוחבה לע םיפסונ
.הליחתכלמ תולגל הששח איהש המ תא התליג
.הדוקנ
רורד רופיצל וביגה
 
 
10/5/04 22:37
הדבעמ בצ :תאמ
קפס ןיא קפס שי םאל הבוגתב
אל ךרדב וגשוה תויארה םאש יל המדנ לבא ,ןיד ךרוע אל ינא
לש תוליבקה םע תיניצר היעב גיצמל תויהל הלוכי תיקוח
.טפשמ תיבב תויארה


,לבא .םש םלצל אל םגו טרפה םוחתל סנכיהל רוסא רקוחל
לע ךכ לכ םידיפקמ םניא םיינדגוב תוגוז םימעפ הברה
.ושפנ תבהאכ םתוא םלצל שלבה לש ותוכז םשו רוביצב םתעפוה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
12/5/04 17:40
םערו זיזח :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
.ותוא קורזל הל רתומ החונ אל השוחת הל שי םא
.הלרוסא ולש בשחמב טטחלו ותויטרפל רודחל
םערו זיזחל וביגה
 
11/5/04 9:17
ןונרא :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
גצומה רופיסהמ קלחש ןובשחב םתחקל םאה ?תצק םתפחסנ אל יל ודיגת
?היצקיפ אוה ןאכ


הנופ רופיסה יכ ?המל תאזו .הכוז אוה הל הדוהתה אוה ןיינעמש המ
.דרח אוה ונממ עטקב קוידב ונתיאמ דחא לכל


הזש בשוח ןיידעו - תובוגתה תמצועמ והשמ יתדמל ןפוא לכב ינא
.רופיס לש יפוי


.םעפה היהי המ ןיינעמ.ךלש אבה רופיסל הכחמ - לחרל
ןונראל וביגה
 
11/5/04 19:06
ןוסלריצ ברה :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
.בוט בותכ
.הבשחמ ררועמ
.עגופ וקלח ,ךמות וקלח ,ןינעמ וקלח - חוכיוו ןויד ררועמ
.הרודמל םיצעו שדח דמימ הפיסומ טקייבואה לש ותעפוה
הנושארה העפוהה ףוסב עיפומ יבלח זמר .אוה ןכא הז - םיטבלתמל
.ולש


ןוידל ונממו ,טקייבואה לש וביטב ןוידל טסומ יתורפסה ןוידה
.תבתוכה לש הביטב


?רחא םשב עיפוהל רתוי ןוכנ םאה
?ישיא ריחמ ,תויהל לוכי וא ,שי הפישחל םאה


?הז לכמ ונדמל המ - בושח יכהו


בוחרה תניפב אבה שגפמב ,דועו תאז לע
ןוסלריצ ברהל וביגה
 
12/5/04 2:01
:תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
.הבושתב ירזחת
וז הבוגתל וביגה
 
12/5/04 14:25
ריש :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
.רקובה דע ינממ שמ אל ותנשב קוביחב ילא דמצנשכ"
ילב ותויהב קר יוטיב ידיל ואב עגמל ולש תושאונהו תוקקדזהה
...."הרכה
3 הזכ דחא דיל יתנשי ינא ,הרוחא הנש יתוא ריזחה ,רכומ ךכ לכ
.ונממ יתלביקש ידיחיה םוחה היה הזו םישדוח
הדות .... האלה ותוא רוכזא ינאו םכחו ןוכנ טפשמ
רישל וביגה
 
12/5/04 23:34
lion in zion :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
!!לומתא ןייז קבחס,תויוטש ובזע,הרבח
lion in zionל וביגה
 
 
13/5/04 20:25
:תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
?םימלעתמ םתאו וילותב תא ןאכ דביא והשימ ,ה'רבח


?םירמוא ה'רבחה המ ?הל תערק הרוצה תא הל תערק !רפס ,ונ ,ונ
ונחנא ...לכה רפס ,רפס ,םיטרפ ילב םתס הככ ונתוא ריאשת לא
.המהב .ךלש םיבוט יכה םירבחה
וז הבוגתל וביגה
 
13/5/04 18:36
ינד :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
!!!! הירוטסיה ראשהו
בורקה ש"פוסל הרפ הד ןמר'ג טנסב ינא םיניינועמה לכל
הרכרב ואש
!םיענ ןיסמחו
ינדל וביגה
 
 
15/5/04 17:24
Female :תאמ
ןד ינא !!!זירפב ש''פוסל דרפנל הבוגתב
You sound like such a moron
and why do think that the weather is so important
Femaleל וביגה
 
 
20/5/04 1:41
בדנ :תאמ
ןד ינא !!!זירפב ש''פוסל דרפנל הבוגתב
.בטיה בותכהו הנהמה ינפשוחה ךרופיסמ יתינהנ
:ךל רמולו רישי תויהל בייח ינא
ןתינ תאזו תוכומנ תוישגר תולוכי לעב דודר םדאכ הלגתמ ינד
ריוואה גזמב תמזגומה ותוניינעתהו ויתובוגתמ הרהמב ןיבהל
לכה , םירבח ילצא רדסב לכה" תריוואב תופטעתה םושמ הב שיש
.תומעוזה תובוגתה ירחא "!חמש ןיידע
.םיכשומה םימרוגה םה ףסכהו ולש ינושארה םר'צהש חינמ ינא
ולא ןוגכל תכשמנ תא עודמ תונכב ךמצע תא ילאש השקבב ,לחר
.זופת שפחל אל המל .זופתמ תוינבגע ץימ טוחסל הסנמו
, השקבב ,תראשנ ןיידעו הליחתכלמ הליבחה תא תיהיז ןכא םאו
ךמצע יחק : הבוט הצע אלא תואשנתה וא לוזלז םוש ןאכ ןיאו
.תרתתסמה תיתימאה היעבה איה המ יהזו בורקה גולוכיספל
בדנל וביגה
 
24/5/04 8:53
ודיע :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
שובדנ
- תונידעב הז תא תרמאש קר - יתרמא "לבז"ה ינאש המ קוידב תרמא
"ןויז" הלימב שמתשהל ילב
תונב ןכו - הזב לפטל ךלתו הלצא היעבהש ןיבת גרבסדש הווקמ ינאו
....הווש (איה) אוהש בוחש גולוכיספ לצא ןשס ריחמ הז ח"ש 400 -
ודיעל וביגה
 
24/5/04 14:58
ןונרא :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
ודיע
תפסונ הייעב .ךלש תוטובה תייעבב לפטל ידכ ןשסל תכלל ךל עיצמ
ךל יאדכ ללכב ילואו .ךלש גולוכיספה תויולע איה רותפל יאדכש
תולוכי ךלש ומכ הרקמל הצובק לש תובוגת -יתצובק לופיטל תונפל
.רוזעל קר
ןונראל וביגה
 
26/5/04 18:21
ינד :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
?ןאכ ןידע םתאו ש"פוסל גרובמסקולב ןכמ רחאלו זירפב יתייה
?תיב םכל ןיא ,הרבח
:-)
םינהנ םתאש רקיעה....תרמוא התיה ימא ךיאו
ינדל וביגה
 
27/5/04 8:39
ודיע :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
ליבד התאש וא
.ביגהל ידכ ןונראל תשפחתמש גרבסד לחר התאש וא
המצעל תרצוי איהש תויעב שי תאזה הרוחבלש האור תעד רב לכ
הלש תיטתפה תוגהנתהה יסופדב
ןוסאפה תרימשמ יל רבשנו
יארב ילכתסת - גרבסאד
ימינפת
ודיעל וביגה
 
18/6/04 13:59
רתסב ןתונה :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
תצק הכחמ יתייה םא..המצע לא תונפהל הכירצ תבתוהש הלאש וז המל
תא ןכל קפד םזינימפה.ךכ לכ תעגפנ תייה אל ותיא תניידזהש ינפל
םילק םינויז לש ןדע ןג תויהל וכפה םייח, םירבגה ונלו םייחה
עגרמ תוימטניא,הקיטנמור , רוזיח , ץמאמ הפיט ילב לכה םינווגמו
-םיניידזמש דע (דואמ רצקה)ןמזה לש ץורימה ליחתמ יהשימ םיריכמש
ובשחש םישנ ןתוא ולא ידיימה חווטב תולבוסש ימ: טנטסניא לכה
לבא תוימיטניא וחתפי ילואו בל תמושת ,םוח ולבקי סקסה ךרדש
הז לבא דיגהל םיענ אל ןכ,המישרב ןויז דועל תויהל וכפה לעופב
רורחשל ילככ תשמיש טושפ,רחא והשמ אל , לחר ולצא תאלימש ךרוצה
םיאור םירבג לבא דיגהל םיענ אל,םיישוגיר תריצילו םיצחל
תצק לש הרוצב אוה םולשתהש הנוז ןיעמ הזה גוסהמ תורוחבב
ןכל ודיגי אלש םירבדה גוסמ הז - והזו בל תמושת,ןיי קובקב,תאצל
לש תואמסיסה לכ.הז לע םילכתסמ םירבגה בור הככ לבא םינפב
ינאש ימ םע בכשא,יתמו תויהל ימ םע רוחבל שפוחה,ימצע שומימ
.הלודגה ריעהו סקסב קר םיאורש תובובנ תורימא ןה 'וכו הצור
רתסב ןתונהל וביגה
 
25/6/04 4:54
דורמנ :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
,תודגבנה תשוחת תא יתשגרה אל םעפ ףא ילזמלו
?ולש הלותחל ?תיפיצ המל - תורחא שיש ךל רמא םדא-ןבהש עגרב לבא
?יקקו יפיפ לש בוביסל םויב םימעפ שולש דירומ אוהש הבלכל


ךלש סנלסקא רפ י'ציבה טקאל ףסונב ,ולש תויטרפל ךלש הרידחה
.ישגר קמוע לכ רסח ,ינמקנו ןטק םדא-ןב תא יכ םיארמ רשקה ףוסב
דורמנל וביגה
 
10/8/04 15:57
ילט :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
..המיא טרס לש ריצקת
.דחפ
ילטל וביגה
 
19/12/04 13:17
רבג רבג :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
.תאז לכבו ,יתימא אל רופיסהש יל הארנ
,דואמ רשואמ אוהש חוטב ינא ,ןד לע תרוקיב ריבעהל םעט םוש ןיא
אל אוה ,ותוא תובהואש תורוחב ןווגמ ול שי ,?היהי אלש המלו
ךירצ
םיחודיקמ לובסל ךירצ אל אוהש הככ ןהמ תחא ףאב ידמ רתוי עיקשהל
אוה .'(הצורמ היהא ינאש ידכ הככו הככ תישע) ...אל המל' ומכ
ומכ שיגרמ
תא לובסל םיכירצש ולש םיאושנה םירבחה לע םחרמו םלועה ךלמ
קר אוהש ןמז לכ הזה קחשמה תא קחשי אוה ,ןהלש םישנה לש תויוטשה
.לכוי
םג שיגרהל לוכי אוה זא יכ ,םידלי םע שורג אוה םא ,בוט יכה
.םידלי םיצור םירבג םג לכה ירחא - הזה ןוויכב תימצע המשגה
שיש הל רמא ןד ,תבתוכה איה תרוקיב הילא תונפהל רשפאש הדיחיה
ול דיגהל םוקמב .הל רמא אוה ,הז לע רוזחא ינא .תורוחב דוע
הנכומ אל איהש
איה ,הרוק היה קפס אללש המ ,התוא קורזי אוהש דחפמ - רבד הזכל
קחשמש רבג לכ ,ותמשאב הזש תמאה ,בוט .וב המקנ שממו רשקב הראשנ
םושש הככ בשחמה לע תונגה םישל ךירצ וזה הרוצב תורוחב המכ םע
טושפ יד םג הז) ץורפל הלוכי הנכות תסדנהב ינש ראות ילב הרוחב
ינשה ללכה ,'דגוב ינא' רפסב ןושארה ללכה םגו ,תונגה הלאכ םישל
םתוא רוכזל אלא ,דיינב תורוחב לש ןופלט ירפסמ רומשל אל אוה
(הפ לעב
ןתא ,ןכילע םחרמ ינא ,םירבג הלאכ תובהוא-תואנושש תורוחבה לכל
תא תובהוא ןתא .תורחא תורוחב ןומה ומכ ,תיתימא תישגר הקוצמב
אל ןתא לבא ,בלה תא ןכל רובשי אוהש תועדוי ןתא ,ערה רוחבה
תורשקנ לבא 'ןויז קר הז' תורמוא ןתא .הזמ ענמיהל תולוכי
.תישגר
.םישק םייחה ,הסאב
רבג רבגל וביגה
 
 
25/12/04 0:21
daniel :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
לע תבתוכה תא זפשאל ךירצ ...תורוחב דוע ול שיש רמא תמאב אוה
!!!!!הפוצח שממ -תונטטח
danielל וביגה
 
22/2/06 13:52
:תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
- אוה ןהלש יזכרמה אשונהש תובוגת יתיאר ,יתארקש תובוגתה טעממ
.הצע לש המרב הז םא םג ,תרחא וא וזכ הדמע תחיקל -הטיפש
,"ןד" תא וא התוא וטפשיש ליבשב הבתכ תבתוכהש תבשוח אל ינא
.תוצע לבקל ידכ אל חטבו
םג ילואו) .תונב הברהל תורקל לוכיש ,ישיא רופיס ןאכ האיבמ איה
.יל םג הרק הז יתונוועב (םינבל
.קופדו רסוימ ,יסקס ,יטמזירכ רבג םע םיסחיל באשיהל דואמ לק
הזש הלחתההמ העדי איה םא וליפאו .דואמ הז תא ןיבהל הלוכי ינא
הזיא ךותמ אלו ,םשל התוא ךשמ והשמ ןיידע -בוט ןוויכל ךלוה אל
...הווקית ילוא ,וגא ילוא .הכרעה רסוח וא ,ימצע סרה
לע ךומסל יאדכו בושחש אוה ,הזה רופיסהמ דומלל בושחש המ
.ןמזב הלאכ םירופיס ךותחל רשפא םאו ,ונימצע לע רומשלו .ונימצע
.דומללו -הזה רופיסה תא אורקל רשפא
דומלל ונחלצה םא לבא -רתויב תדמלמה איה תישיאה היווחהש ןוכנ
.אברדא -תרחא לש הנויסינמ
ילוא איה תוחפל ךכ -םיליימה יבגל התשעש המ התשעש החמש ינאו
ויתוחטבהש רבג ותוא לש ומסקב תויובש ויהש תונב המכ דוע העישוה
.תוקיר ויתולימו
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/2/06 15:14
מ :תאמ
המלש אל התאל הבוגתב
יבגל התשע איהש המ דואמ בושח ,ירמגל ךתיא המיכסמ ינא
ישיא ןויסינמ .רבודמ המב ועדי תורחא םישנש בושח ,םיליימה
םע רדסב אל והשמש םישח םימעפל ,דבוע דימת אל הז רעצה הברמלו
בלה תאז לכבו ,"יקחרתת" תותתואמ הרהזאה תורונ לכו והשימ
.םימיסקמ יכה םה םינכוסמה הלא ללכ ךרדבו ,תרחא הצור
מל וביגה
 
20/7/06 13:47
יסימ :תאמ
גרבסד לחרל הבוגתב
אצוי לעופ - תצקו םייתנש ינפל בתכנש רמאמל ביגהל יל רזומ תצק
רופיסה ןבומכ הז .ןיידעו ,הזה ןייוצמה רתאה לש רחואמ יוליג לש
,ףתשל ,ביגהל יב קחודש ,המוד ךכ-לכה לבא הנוש ךכ-לכה ,ישיאה
ילנויצומאה ןפקות ,תוישיא תויווחש החינמ ינא ,ללכבו .ררחשל
?...ןוידב אצמנ ןיידע לחר לש רופיסה ןכלו ,גפ וניא םלועל


,תרעוס ,תלבלבמ ,היוזה םיסחי תכרעמ לש המויסב םויה תדמוע ינא
יצחו םייתנש לש רופיס .חוטב תבאוכו - טעמכ תיטטסקא ,תשגרמ
,קוחר שחרתמש ,ולש תורחואמ דואמה םישולשה תונשב רוחב םע (םאד)
אל רוחב .(?המ זאו ,ינד ,רירק ריווא גזמה ילצא םג) םיל רבעמ
(יתוא רגתיא הזש המכ) ביצי אלו (יתוא םיסקה הזש המכ) יתרגש
,תועיסנ ןומה ללוכ ולש יתיזזתה םייחה חרואש הזכ ,הטעמה ןושלב
.םיטוב םירקשו תוישגר תויצלופינמ ןומהו םילקימיכ ןומה


תססוהמ תויטלחהב יתמזיש) ונלש תודירפה תומכ ירחא בוקעל יל השק
הרופאטמה תא תבהוא ינאש המכ ,ונלש תררוחמה הריסהש ירחא םעפ לכ
תומכ תא לבקל יל השק רתוי דועו (לבסנ יתלב ףוחל העיגה ,וזה
םע הנכ תויהיל םא .יתוא ליכאה אוה הבש ינגרוא אל דואמה לבזה
תא םג"ש ייפתכ לע לליי אוה תונושארה תושיגפב רבכ ,םכתאו ,ימצע
אוה ."דדובו ללמוא םייחה תא רומגא ינא"שו "ףוסב יתוא יבזעת
יתמחיר ךכ-לכ ינאו ,ול ויהש תומדוק תומרוצ םיסחי תוכרעמ םישאה
,םירשע דועו ,דחא דועו ,סנא'צ ול יתתנ זא ...ןכסמה ,וילע
העיגה קרש ,ינממ באוש אוה ךיא תוארל אלו םייניע םוצעל יתצמאתה
.בוטה לכ תאו תוימיטפואה לכ תא ,תויגרנאה לכ תא ,הלודגה ריעל
ימצע תא יתאצמ ,הזה רכונמה םוקמב הכימת לבקל םוקמב ,הככו
.שפנ הלוח טוידיא הזיא לש - טוטרמס וא - םייבק


ןדיעב הז הככ .תיטנרטניא תילגת לש הדוזיפא םש התיה זאו
אוה - הלודג תמאבה) ריעה לכב אצי ערה ומשש ,אוה ?אל ,יחכונה
אל אוה ,םואתפ המ - השוחנ חצמב רקשל ךישמה ,(לודג תמאב לבנ
התיבב םיכורא עובש יפוס הליב קר אוה ,יתיא היהשכ התיא בכש
ותוא ואיבה םיקסעהשכ ,םישדוח המכב םעפ ,(ללכב תרחא הנידמבש)
לע איה .הרבשנ איה .רשק התיא יתרצי ...תודידיה םשב ,םשל
דוע ול שיש תבשוח איה .הברה ונרביד .ותוא השגפש זאמ תופורת
םיסנכנ ויה אל םהש תורמל) הדיחיה איהש הל חיטבה אוה לבא ,המכ
קוחרמ הבורק התוא רמוש אוה ,(וילא תרזוח יתייהש םעפ לכ הטימל
...ר'גנסמו םינופלטו םיטסקט םע


,ףנחתה אוה בוש .םישדוח השולש ךשמל ייחמ ותוא יתמסח (בוש)
בהוא אוהש המכ ,תועדוה ,םיליימ יא ,םיסא םא סא חלש ,רשקתה
אוה ,קר אל ילואו ,הזיוה ליבשב יתיא ןתחתהל הצור אוה ,יתוא
לוקה תא עומשל תמ אוה ,ולש הבוט יכה הרבחה ינא ,עגעגתמ
....ילש


,"יתיא רוגל ירבעת" .ויתועורזל הרזח יתצר ,תימיטפואה ,ינאו
העיגמ תיאשמהש ינפל םימי השולש .ןמא יתרמאו ,שקיב אוה
ול שי .עיגהל רחאמ ולש הפוצמ טעמכה ןופלטהו ,םיזורא םינוטרקהו
בוזעא ינא םא המ .ונרזח וישכע קר ,חוטב אל אוה .תוינש תובשחמ
,דחא ול שי) ?םייתנש דוע םידלי הצרא ינא םא המ ?בוש ותוא
יתיא ןתחתי אוה םא המ .(םייתש וא הנשב םעפ האור אוהש ,הרשע-ןב
המ ?ולש תנופצפה הרידהמ יצח לבקא ינא שרגתנשכו הריגה תורטמל
....םא המו םא


,םיצורית םתס וא רפורפ תויונאראפ הלא םא החוטב אל ןיידע ינא
בלהו באוכ שארהש תעדוי קר ינא .עורג רתוי המ תעדוי אל םג ינאו
ינומכ תווקמו תובהוא ,תוצימא ,תוחושק דואמ תורוחב קרשו ,באוד
ינא .ולש םמדמה ברקה הדש תא שוטנלו - ולש המחלמב חצנל תולוכי
......תושעל .תווקל החרכומ ינא .דימתל הז םעפהש הווקמ
יסימל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא