םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
סקס~~ישאר    
   

םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמה
ןיסח ירוא

הנכומ היהתש ,תוארוהה רחא אלמתש ימ
םיצירעמל םינמז חול תונפל


ףוריצ ,תורוחב םע םהילע רבדל םיטעממ םירבגכ ונחנאש םיאשונ םנשי
,הז לע םירבדמש ןבומכ .םתוא הלעמ אל ינשה דצה םגש אוה םיהדמ םירקמ
ונחנא ךיא" לע יהשימ םע םירבדמ אל ונחנא ;ןומזת אוה ןיינעה לבא
ךרעב והזש תורמל ,(םיגירח איצוהל) ישילשה טיידב "הז תא םיבהוא
ךכ .םייתש וא השיגפ סונימ סולפ ,יטנוולר היהנ ןיינעה ובש דעומה
תא "לטלטל" םיכישממ אלש ולאו םירשעתמ םירישעהש הזל ליבומ סקודרפה
וחילציו םלזמ לזמתי םעפה ילואש הווקתב ,השיגפל השיגפמ םהיניינע
"דגנכש דצ"ל הינפכ תובותכ הטמל תויחנהה .ימ לש ומעטל יארקאב עולקל
ינושאר יוניש רצייל לגוסמש דצ ונשי םאש יתעד החנש םושמ ,הרקמב אלו
.ןלוכ וא ,םלוכ לש םמעטל עולקל הרמוי ןיא :הרהבה .ישנה אוה ירה
וא תוחפ תוחוורה תופדעהה לש ףתושמ הנכמ ,עצוממ תניחב םה םירבדה
.אברדא ,תופסות ןנשי םא .רתוי


ךדי ימיש


שוגירה ןכלו ונרובע ילאיווירט דואמ רבד איה תוננוא ,וניבתש בושח
לבא ,םינהנ אל ונחנאש אל .הז תא תושוע ןתאש םושמ קר ןפוד אצוי וניא
רתוי הז תא םישוע ונחנא ,ןכומכ שממ :טרפא ינאו תוביס המכמ עבונ הז
הברה ונלש רביאהש תורמל .תרחא הז תא בהוא ונתיאמ דחא לכו דבל בוט
סחייתהל וא ,ומוקממ ותוא רוקעלו תוסנל הביס אל וז ךבוסמו ןידע תוחפ
דע ןמז לש ןיינע קר הז ,סקס ידכ ךות ומכש החנה ךותמ לוזלזב וילא
ונל דנדנתמש הזה רבדה םע םישוע המ ריבסהל םוקמה הז ילוא .הרקי הזש
.ןגדגדה הצק תא ריכזמש ןפואב שיגר אוה רביאה לש הצקה .םיילגרה ןיב
רזוחו הטמו "שאר"ל תחתמ תצק דיה תא םיקילחמ ,הצקה תא םיספות אל
לבא ,והמ ןבומש חינהל ןתינו ןפוא והשזיאב ךכוסמ היהיש ףידע .הלילח
תודבוע" אל ןתאש בל םישל בושח .הכרבב ולבקתי םייביטנרטלא םיעצמא םג
תלבקמ הטמ הלעמ העונתה .ףרושו ףשפשמ ,םיענ אל :םילימ יתשב ."שבי לע
איה ןכלש דיהש שיגדהל בושח קר ,תיבוביס איה םא תדחוימ תוכיא
תושיגרמ ןתא םא .הככ ול בוט .בבותסמ אל אוה .רביאה אלו תבבותסמה
רבד ןיאש ןייצל בושח .ךיא ןכל האריש ונממ ושקבת םוקמב היהי הזש
תא וול .ןכיניעב קילדמ הזש השוחת ול ונתת םא השעי אל רוחבהש טעמכ
ןכומ אוה קוחר המכ תולגל תועתפומ ויהתו ןמרח טבמב ןכלש תושקבה
.תכלל


הפ לעבש הרות


תיגולוכיספ הניחבמ .םיבהוא דואמ דואמ .םהל םידרויש םיבהוא םירבג
לכ ומכ לבא .הלאכו הטמל תא ,הלעמל אוה .הטילש לש עטק אוה ןיינעה
,תוינתהל בוט ילכ אוה םיבהוא דואמש רבד .ןיינעל ינש דצ שי עבטמ
ללוכ ,ןמואמ ןכוס לכמ תודוס איצוהל לכות הכאלמב האיקבש יהשימו
ןתא הבש הדימב יולת לוכה .םיידוס םידוקו ןובשח ירפסמ ,תוחטבה
"האמה תציצמ"כ ספתית בורה ייניעבש המ לע טרפא ינא .בירקהל תונכומ
רחא אלמתש ימ .ןכילע לבוקמ המו לובגל רבעמ אוה המ ןכל ורחבתו
.םיצירעמל םינמז חול תונפל הנכומ היהתש ,תוארוהה
ןמזה אל הז ,הבזכאה תא ריתסהל יסנ .הפי .םייסנכמה תא תדרוה .הככ זא
טולפלו המהדתב םייניע חותפל איה הז תא תושעל הבוט יכה ךרדה .תונכל
אוהו הכיכרב רבודמ הז בלשב .הז תא בהאי אוה ."ןיינעמ" לש "מממה"
היהנ ןיינעה ןאכמ .ךובנ (ךכ לכ אל וא) לודגה רוביגה ,ןכ .ךובנ
ולוכ תא ליכהל חילצתש יהשימ לע תומולח שי םיבר םירבגל .יפרגונרופ
םשוכר תא ושירוי םהו ,ירשפא אל וא ירשפא תיזיפ המ הנשמ אל ,הנורגב
תתל ,ביבחו ןטק דוע אוהשכ ,תונמדזהה הנה זא .הז תא השעתש ימל
איה הבושח הדוקנ .ץירעמ טבמ רורגי הזו הרגמ הז ,םיענ הז ,העפוה
לככ .וסיסבב ותוא םיקיזחמ ךרו ןטק אוהשכ .האלהו הז בלשמ .הזיחאה
איה .דיה ילב רבדה ותוא אל הז .וכרואל העונתה חווט לדג ,לדג אוהש
דחי םיענ דיהו הפה .תילרואה הלועפה לכב הפה ומכ תוחפל בושח קלח
לכב .םייתפש תדובע ךל ךוסחל לוכי הז ןוכנ הז תא השוע תא םא .ליבקמב
השוע אוהש תולוקה לע יגנעתתו ,דיה םע יכישמת טושפ ריווא יצרתש םעפ
.רשפאש הפיא דע איה הבושתה ?הפיא דע ;הנושאר הדוקנ .ירזחתשכ
והשימ ריכזמ תצק .קיצמ םתס הז ,דבלב עבוכה םע תקסעתמ יהשימשכ
אלש הלאכ שי .המורד רתוי תצק ,הזל רבעמ תוחפל זא .תומטפה לע קלעתמש
םע םישוע המ .ןושלה םע רתוי דובעל ץילממ יתייה ןהל ,תיזיפ תולגוסמ
םיריבעמ .םיסיבה ןיינע תא איצוהל ,ביטרק םע םישועש המ ,וה ?ןושלה
תאו הדיצה תוטהל רשפא ביטרקה תאו תויה .הלעמל הטמלמ הבחר ןושל
םייתפשה םע רובעלו ,שארה תא תוטהל רשפא ,שממ אל "הזה ביטרק"ה
.ביטרקה לש דצה לע םירבועשכ ומכ שממ ותוא ץוצמלו ,וכרואל
איה אשונבש תושיגרה תא ראתל ילש הדיחיה ךרדה .םייניש ;בושח אשונ
המגוד ,עדוי ינא ןכ .קרסמ ןכל סינכמ והשימש וניימדתש ןכמ שקבל
השיגר יכה הדוקנהש הככ ונתוא ונבש איה ךכל הביסה .רבדה ותוא .תבאוכ
ךיא לע ןמאתהל ךרדה .םיינישה דרגל תולולע יעבט ןפואב ובש םוקמב איה
דיה לש תועבצאה לכ תא םיברקמ - תדבוע לבא תיליבד םיינישה תא קיחרהל
ילב הפל תועבצאה תוצק תא םיסינכמו ,"האב ינא ,הינש" לש העונתל
.לדבהה תא ןיבהל ידכ הנעגית ןכ ןהש ךכ רחאו ,ןהב הנעגית םיינישהש
.םירבגה יניעב שממ לש תומילא תניחבב אוה רביאה םע םיינישה לש עגמ
ןפואב הרוק ,םייניש יתשגרהש עגרב דיה תא ףרגאמ ימצע תא יתספתש הרק
.ונתוא תוקיחצמ אל ךושנל לע תוחידבהו ,הא .יביטקניטסניא


לוגע אוה רודכה


תדימ תא ריבסהל רשפא יא .םיכשאה םה ,תואבה תודוקנה וא ,האבה הדוקנה
לע רוע ןומה שי .הככ זא .ןכתניחבמ דואמ ץיחלמש המ ,ןהלש תושיגרה
ךותל ןתוא תחקל שממ תוסנל ץילממ יתייה אל .קחשל רשפא ותיאו ,קשה
,תוסנתה לש ןיינעב ונחנאו ליאוה לבא .םינוכיס לוהינ הזל ארקנ .הפה
תא םיליחתמ אל .בלש בלש ךלנ .הכאלמלו "השדח תגהנ" טלש םישנ
המ תועדוי ןתאש שיגרהל ונל ונת .תורוקמ לייטס יתבר הביאשב תוקסעתהה
אל ,םירהל ךירצ אל .ןידע שושיג ,ףוטיל .דיה םע וליחתת ,תושוע ןתא
םימקוממ הפיא ןתשגרהש עגרב .וחוניש ,תוחנומ ןהש ומכ .ץיפקהל ךירצ
תא תונידעב וטבצו םהיניב ינוימדה וקב עבצא וריבעת ,םירודכה ינש
חטשמ והז .םש רועה שימג המכ תולגל ועתפות ,הטמ הלק הכישמ ךות רועה
רמולכ) "הבחר ןושל"ב תויהל ךירצ ןושלב שומישה .רתומ הז תא .הדובעה
,היוצרה עגמה תדימ יבגל השוחתה תא תולבקמ ןתאש עגרבו ,(קיטרא לש קל
.ןותחתה קלחה לע םג ןושלה םע רובעל רשפא
תרתומה ץחלה תדימ .לודג הפ :תירקיעה הדוקנה .רתכה ימולהי - ינש בלש
איה תרתומה תוריהמה .רוקזה רביאה לע תרתומה הדימה יצחמ תוחפ איה
אל .תוימואתפ תועונת תושעל אל .וילע תרתומה תוריהמה יצחמ תוחפ
החנא .תולק שארה תא דינהלו הפה תא אלמל .הצוחהו המינפ "ול קולשל"
תזחוא תחא די ,תוקסעתהה ןמז לכב .שוגירל ףיסות "מממה" לייטס הקומע
וסנת לא .קיפופה וקו ךרבה ןיב הטמ הלעמ תפטלמ הינש די ,רביאה תא
אוה ןיינעה לכ .ףתכה קרפמ תא וא ,זוכירה תא דבאל אל ידכ רתוי קוחר
תולעל ילכות יפיצפס גוזנב םע ןויסינ רתוי תרבצש לככ .ןויסינ
םיצורית .הלחתהמ םיליחתמ ,שדח גוזנב ,רוכזל בושח ךא .ץחלבו תוריהמב
אל "תכשונו תולוקשמ ול הלות יתייהש בהא ילש םדוקה רבח לבא" ומכ
בשחנ ינאו) חלסנ יתלבה ףס לע ןה םיכשאב לופיטב תויועטו ,םוקמב
.(םוחר


עלב ירבד


ךרוצ ןיא .(תונגומ תוליהק איצוהל) םיעלוב אל םירבג - אצומ תדוקנ
ונחנא .ךכב הכורכה ,תישפנה אלו תיזיפה אל ,השוחתה תא ריבסהל תוסנל
קר ,ןחבמב תושר ףיעס ומכ אוה ןיינעה לכ .הז תא םישוע ונייה אל
.םירשע האמ - םישיש תלביק .ןחבמב תיפוסה האצותה תא ליפכמ סונובהש
ררועל ךירצש המ) שמחו םירשע תלביקו ,םישימח רבוע ןויצ עבקנ םא
רובעב וחלסייש םירבד הברה שי .המוצע איה תועמשמה (תיניצר הריקח
ולאכ שי .(הז תא םישוע ונייה ונחנאש אל ,בוש) טועפ ךכ לכ ריחמ
(יל המדנ הזל םיארוק הפב רומגל) ומות דע ךילהתה תא עצבל תונכומש
ונחנא לבא ,עדוי אל ינאש ייחב ?ןויגהה המ .עולבל תונכומ אל לבא
ינאו !ירחא םיקשנתמ אל :תורהבה רפסמ .ןהל םג בלב המח הניפ םירמוש
.םימ - ןתעלב םא .(בושח אל .החולמה וא) הקותמה המקנה תשוחתל עדומ
איהש ירחא .תאזה הטילפה םע רשק םיצור אל םירבג .םימו תבגמ - אל םא
.יל ונימאת ,רתוי הברה ליעגמ הז ונתוא .תוירחא םיריסמ ונחנא ,האצי
בור ,תישאר :הככ הז לע בושחל וסנת ,הלפשה לש איה השגרהה עגרכ םא
,תינש .חצנל ,ךילא עגעגתנ ונחנא ,ונל דרת יהשימש םעפ לכבש םייוכיסה
רמוא ינא) השעי אוהש יצרתש המ לכ טעמכ שקבל תוכזה תא תלביק עגרכ
ועיגת ןמזה םע .(יתוא דיחפהש ךויח תוכייחמ ןכמ המכ יתיאר יכ טעמכ
תא םישוע ונייה ונחנאש אל ,בושו .תמאב ,ארונ ךכ לכ אל הזש הנקסמל
.הז


תונושו םיטבמ


םייניעב ןכל טיבי אוהש תוצור ןתייה ןתאש יפכ .בושח ,בושח ,בושח
םייניעב םהל ולכתסתש םיצור םירבג ךכ ,ןכתא בהוא אוהש ריהצמ אוהשכ
ולש תונווכה תונכ תא שיגרהל תוצור ןתאש ומכ .םהל תודרוי ןתאשכ
.הז תא תושוע ןתאשכ ןכלש תונכה תא שיגרהל םיצור ונחנא ,רמוא אוהשכ
עיבמ ולש ףוצרפה יתמ תוארל תולוכי ןתא ."םייניע הארמ בוט" ךכל רבעמ
הזש םיהולאל ללפתמ אוה יתמו "תוריהז" עיבמ אוה יתמ ,"בוט הז"
רבדה הזש השוחתה תא ונל תתל דואמ בושח םיניינעה ךלהמ לכב .רמגיי
תושעל תוצור ןתייהש המ הז םלשומ םלועבשו ,םלועמ ןתישעש יפייכ יכה
תוחפ אל בושח ביכרמ ןה םיכויחו הלק תופשנתה ,האנה תולוק .םויה לכ
.(רחמ דע ךייחל הלוכי השוע איה המ תעדוי אלש יהשימ - רתוי אל םג)
רחא קלחל ךייש םיכויחהו םיטבמה בלש ,הז םע םיזגהל אל ,ינש דצמ
.תמלתשמ העקשהה .תועיקשמ ןתאש השוחת ונל ונת .השיגפה לש ירמגל


הרעה ,םויס ינפלו


טיהלה קוידב אל הז ,ןכל דיגא ינא המ .תחתב עבצאה תא יתחכש אל ,אל
גוזה ןב םע ררבל ןכל ארוק ינאו ,אל וא י'ג תדוקנ .הזש תובשוח ןתאש
ותוא אל הז .אלש רמוא אוהשכ בזכאתהל אלו ול םיאתמ ןיינעה םא ןכלש
,הרידחבש ינחורה עטקה לע תורבדמש תובר יתעמש .ילאנא ןימ ומכ רבד
"תינחור היעב" רמול ךיא ,ונבורל שיש ןכל רפסל ינחור ןפואב יל ושרת
ומכ קוידב הז .ותוא יעיתפת לא .םימיענב הלביש ,ול ןיאש ימו ,הז םע
."!העתפה" קעציו תחתל תחא תבבו ולוכ תא סקסה עצמאב ךל ףוחדי אוהש
תוימיטניא תשרודו ,תילאודיבידניא איה ונלש תחתה םע תוקסעתהה לכ
.תמייוסמ
.החלצהבו תוריהזב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
איטליה
'ץיבוקנאי רינ

קר
הדזפילכ דעלא

תמר II
תכרעמ

יום רביעי הגדול
הדזפילכ דעלא

לסגור דיל
רנרל ויז

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
12/4/04 12:12
וקילא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
...הלאכ המכ יל ריכזמ ...ןושארה תויהל ףיכ כ"כ
:ונניינעל
רבדה אוה ןוכנ המכ דעו ךירבדב קדוצ התא המכ גשומ ךל ןיא ,ירוא
מ"ומהש דעש (רידת ןפואב תויהל לוכיו) ,םימעפל יכ םא .תנייצש
םולש תושעל ונלוכי רבכ םיניטסלפה םע ,םיישקל עלקנ הטמל ךרדב
...םידלי קחשמ אוה םתיא מ"ומה יכ ןמזממ
:םיכסמ ינניאש ןויצל םירבד המכב קר
אצויש המ תא אלו ותוא אל !תעלוב יתיאש 'בגהש בהוא אל ינא .אל
תוקזח אל םייניש םע םעפ יידימ) הפב יוריגה תא בהוא ינא !!ונממ
.דבלב םיניינועמל תוסנל הבוח (!דחוימב
ורהזת קר ,םישדח םיאישל איבמ הקיניה ןמזב תחתב עבצאה :םויסלו
.ארונ יתבהא .תמדקומ הרהזא אללו תע םרטב ץירפשהל אל
וקילאל וביגה
 
 
12/4/04 12:53
רמת :תאמ
?!ןושארה ינאל הבוגתב
ילש הקינכטה לע דובעל ךלא ינא


:)
רמתל וביגה
 
12/4/04 19:06
העונ :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
..אורקל יתנהנ
והשמ ךמצעל ראתת ..עולבל אלו עולבל ןיב םוצע לדבה שי הזמ ץוחן
אלו תיביטקניטסניא ותוא קרית התא .הפב ךל אצמנש ליעגמ שממ
.."הז תא עלבא רבכ ינא ילש הפב הז םא" דיגת
העונל וביגה
 
 
13/4/04 12:33
ןיסח ירוא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
,העונ


,יתרמאש ומכ


...הז תא םישוע ונייה ונחנאש אל
: הככ ילוא יסנ
(ולש אמא-ה) ולש אמא .שדחה רבחה לש םירוהה לצא החוראב תא
יתישע ינא...תוארל םיכחמ םלוכו "הלש לשייפס"ה תא ךל השיגמ
.הבהאו...ןוצר תצק םע .יתעלבו "מממה"


ירוא
ןיסח ירואל וביגה
 
 
15/4/04 11:50
העונ :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
..ירוא
.אל שממ רבכ העילבה ..הבהאל רושק הז ץוצמל יניעב
םא יל הנשמ הז המ ,ךלש הפב רבכ הז" ילש רבחה רמאש ומכ וא
"..הז תא יקרת וא הז תא יעלבת
העונל וביגה
 
12/4/04 21:00
הירד :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
הז הזה רתאב תארוק ינאש ןושארה רמאמה ליבשב !יפוי הזיא WOW
הילצרהב הרג ינא םג ...מממהו דוע אורקל הכחמ !אלפנ שממ היה
...מממה
הירדל וביגה
 
13/4/04 20:08
הנד :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
..ןיסח ירוא ייקוא
?םייטרפ םירועיש ןתונ ..הילצרהב הרג ינא םג
.ב.נ
..ךביל תמושתל דרא ןיראק
הנדל וביגה
 
 
13/4/04 21:56
רמת :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
?תוצובקל החנה שי ....הילצרהמ קוחר אל הרג ינא
רמתל וביגה
 
 
14/4/04 5:25
ןיסח ירוא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
ריהבהל ךירצש םיניינע המכ שי ."שאה לע" תוצובק לע רמאמה
...םש םג


?..."הילצרה סנכ" אנדסל ארקנ ילוא
ןיסח ירואל וביגה
 
 
18/7/07 0:38
ןוויס :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
תוארוהה תא תאלממ ינאש יל הארנ לבא הילצרהב הרג אל ינא
?קודבל הצור
ןוויסל וביגה
 
 
19/3/08 17:52
:תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
fi
וז הבוגתל וביגה
 
14/4/04 23:54
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ירחא.ךל ץוצמל רשאמ רכיכב תוקלמ תרדס רובעל יל ףידע ירוא
םינש 5 ךשמל ןיממ רזנתא ינאש תבשוח ינא תאזה הבתכה תא יתארקש
הנכומ ללכב הרוחב םא.ישנה ןימה לכ רובע ליפשמ היה הז.תוחפל
תא סינכתו ךלש ערזה תא התשתש לבא הצורמ היבהת זא וב ךל תעגל
תוללעתה לע אורקל ומכ ךרעב היה הז תא אורקל יניעב ?הפל ולוכ
תוללעתה ורבע הטימב ןתיא תייהש תונבהש הנימאמ ינא יכ תינימ
.תומויא תולפשה ןהילע תיפכש רכינש ןוויכ תינימ
התאוצ תא לכאתש ירחא קר רומגת ךלש האבה הרבחהש הווקמ דואמ ינא
לומג היהי הז.עלבתו ךכ רחא םוקמה תא קקלתו הלש ןתשה תא התשתו
.טעמכ הווש לומגו
תאילל וביגה
 
 
15/4/04 11:53
העונ :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
םירוחבל וצצמי תונבה בור .המיזגמ תצק תאש תבשוח ינא ..תאיל
םהל םירמוגש תונהנ וליפאש תונב שי לבא יאלפתתו תובבחמ ןהש
רוח ךרד הז תא תבהוא תא םא .בהוא אוהש המ רמא קר ירוא .הפב
.ישיא םעט לש ןינע הז ןידסב
העונל וביגה
 
 
2/5/04 11:27
םיקמעה תנשוש :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
,יתריקי תאיל
יתבוגת התיה וזש תורמל תאזו - ךדגנכ תוצמשהה ףצרל ףרטצא אל
.תבתכש תונושמה תורושה ארקמל תיביטיאוטניאה
טושפ תאש קפס לכל לעמ יתנבהש איה הרמוחב ביגא אלש ךכל הביסה
ךכ יתייה ינא םג .ןיינעה לכמ תלהובמו הסונמ אל ןכלו הריעצ
- ךל החיטבמ ינאו (...םצעב הברה יד ,בוט) םינש רפסמ ינפל
ורביא לע הוודחב תרעתסמ ךמצע תא יאצמת דוע תא .רובעי הז םגש
ךיילא ךייחמו ךדיצל ץבורה קותמה גוזה ןב לש (אלש וא) רוקזה
וליפאו ,חטשב בבותסמש לובלוב לכ ץוצמל םיבייח אל .הבהאב
סקס ומכ ימתס ךפוה הז יכ ,(םיבבותסמה יל וחלסיו) אלש יוצר
הבהאב ץוצמל - בר םוחבו - ץלמומ ןכ לבא .רתוי ףא וא ןמדזמ
דמולמה ונדידי אלפומ קוידבו טורטורפב ריבסהש יפכ - תושיגרבו
.ולעופ לע ךרבתי - ןיסח ירוא דמלמהו
ןוגכ) םיפסונ םיטרפ יתדמל ,הדות - ךרדה לע ירואל הלימ דועו
(וכו םיציבה ןיבש ינוימדה וקה ןיינע
םימרוגמ (ךיפו) ךיידי השעמל םיקוזיח לבקל קיזמ אל םג םלועלו
.רבדל םיברוקמ םניאש
העילבהו ללכב "הפב רומגל"ה ןיינע לע ונל וחלס - רבד דועו
תעצוממ שונא-תב לש התלוכיל רבעמו לעמ תצק תמאב הז - טרפב
- לכהו תורעש - ראשה לכ םע ...ןיקת ןיידע הלש האקהה סקלפרש
הניפ ןכו ןושלהמ הוודחב ןתוא ףולשנ ףאו ,דדומתנ רבכ ונחנא
...עולבל ונתיאמ ושקבת אלש קר .עקתיהל וצפח הב
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
21/8/05 3:16
הנא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
,ךתיא המיכסמ כ"כ ינאש ךל רמול קר יתיצר "םיקמעה תנשוש"ל
,המצעב החוטבש תילאוטקלניא השיא ןאכ אוצמל החמש ינאו
.אשונל תויתודליב תגהנתמ אלו ןיינע הניבמ
...דואמ יתוא םיעשעשמ (ירוא לש ומכ) ךלש םיחוסינה ךכל רבעמ
הנאל וביגה
 
 
7/2/08 23:38
ףיכ הז סקס :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
ומכ - הדוקנ התואב םישגפנ תיטילופה תשקה תווצק ינשש םירמוא
ונא הבש הנידמה לש המויקב םינימאמ אל םיינוציק םינלאמשש
.(אובי חישמהש דע תוחפל) םיינוציקה םייתדה םג ךכ ,םייח
תמגודכ יראטילאטוט ןוטלש תמיא דילוה םזיצאנהש ומכ
..םזינומוקה


דיגנ) ברעמל עיגת (ןיסמ דיגנ) סוטמב חרזמ הנפת םאש ומכ
(ב"הרא
(לוגע אוה רודכה רמא ירואש ומכ)


.םזיניבוש ידכ דע "םזינימפ"ה תא תנצקה יתריקי תאיל תא םג ךכ


שדח בשחמ הלביקש קרב ינבמ 12 תב הדלי תא םא תעדוי אל ינא
הצור אל דחא ףאש ליחבמו תוועמ רוצי תא םא וא ,ךלש םירוההמ
השק תינימ תוללעתה הרבעש תידי'גירפ אמש וא ,ותיא רשק
תא וב ךילהת ,"הכלשה" הז תא םינכמ היגולוכיספב) התודליב
לע - הזה הרקמב דירחהל םייטסיניבושה - ךייתושגר תא הכילשמ
תאש המל הרוצ םושב םירושק אלש ךל םיינוציחו םימימת םירקמ
.(םהמ ףקתשמש האור


תא ,םולכ תושעל ךתוא חירכמ אל דחא ףא - הקותמ היהי אלש ךיא
הניבמ ךניא תאש םושמ הררועתה ךדגנ תוממוקתהה ,ישפוח םדאנב
אוהש דע ןיזה תא ילש רבגל ץוצמל ילש שפוחה - שפוחה גשומ תא
םיטקש םילומלמב הטימל לברוכמ ןושיל ךליו לתפתי ,האנהב חנגי
הז ....הז ,ךתוא בהוא ינא ךתוא בהוא ינא ךתוא בהוא ינא" לש
ףאשו ,(םילימ לש םדאנב אל אוה) "....טושפ היה הז ....היה
.םיניינעב יל ברעתי אל דחא


:אוה ןיבהל הכירצ תאש יסיסבה רבדה
ינשש יאנתב) הצור אוהש ימ םע סקס תושעל תוכז שי םדא לכל
עגופ אל ירוא .ךכ לע רבדל ותוכזו (םירגובו םימיכסמ םידדצה
,ךכ לכ ללותשהל הכירצ אל הקותמ תאו ,התיא בכוש אוהש תחא ףאב
ונל יפיטת לאו תינימ הניחבמ ךל םיאתיש רבגה תא יאצמת
.(?לביטסקסב ךתוא םיאור בגא ,הנפואב אל רבכ הז) תונרמשל
ףיכ הז סקסל וביגה
 
14/4/04 23:58
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
.ךליבשב שממ " המודא הפיכ לע טרסה" רפסה-תוברת תצק ירוא זא
תאילל וביגה
 
 
9/7/13 23:17
ינתמיא לדופ :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.תאז רמול תשייבתמ ךא ןיסח ירואמ הציצמ הצור איה
.הככ תפקות איה ןכלו


.תוינשייב תונב רובע דחוימב רוקז ינתמיא לדופ לש ןיזה ,תאיל
םילוכי ךשפנו ךפוגש לככ תוירופואו תומזגרוא עפש ךל לחאמ
.ליכהל
ינתמיא לדופל וביגה
 
15/4/04 0:40
רמת :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
?האוצו ןתשל רושק הז המ - תירבג היאר תיוז איבה לכה ךסב
.תוללעתה אלו הלפשה אל -אל וא ברסל ןתוכז תוצרל ותוכז
אל ורובע עולבל הנכומ אל ינאש רבגש הנימאמ ישיא ןפואב ינאו
.הליחתכלמ הפל ילא סנכנ
רמתל וביגה
 
 
15/4/04 12:27
ןח תלעי :תאמ
?הרק המל הבוגתב
,הרקיה תאיל
,ירובע .ןאכ תיטנוולר אל שממ "הלפשה" לש היגולונימרטה לכ
ינאו ,אלפנו םיהדמ רבד הז תבהוא ינאש רבגל ץוצמל ,לשמל
קר אובל לוכי הז ילצא ,ישיא ןפואב) .הז לע בושחלמ קר הרגתמ
(!תויביטימירפ הזיא .ללכב סקסו ינא הז הככ לבא ,הבהא ךותמ
לכל הלפשה הווהמ תוציצמב ןוידש ךתעיבקל יתדרחנ שממ השאכ
רבד הז סקס לע םישנו םירבג ןיב עדי תפלחהו החיש .ישנה ןימה
יליחתת אלש הווקמ ינאו ,(דחוימב תונהמ תואצות םע) בושח ארונ
יכ ותוא תושעל וא סקס לע בושחל תורומא אל םישנש ןאכ ןועטל
תצק תינצפוקה ךתבוגת .ונממ תונהל םירומא םירבג קרש והשמ הז
.תנווכתה ךכל אלש הווקמ ינא .הזה ןונגסב תושיג יל הריכזה
אוה ,הרוק אוה ךיא הנשמ אל שממ זא היפכב השענ ינימ טקא םא
אל המל זא - הצידו הוודחב השענ אוה םאו .היהי אלש המ העווז
?בוט ןוצרו הבהא ,הבשחמ םג וב עיקשהל
ןח תלעיל וביגה
 
 
15/4/04 14:25
ןוילימל תחא :תאמ
יעיגרה אנל הבוגתב
(םישקעתמ שממ םתא םא -םינב םגו) תונב וארת
אלש חטבו בבלמ ךכ לכ אל תוציצמה ןיינע לכ ישיא ןפואב יל
,תאז םע .ןפוד יאצוי קשח ירופרפל יל םרוג וא יתוא ךשומ
,תוצור לע שגד) תוצורו תונכומש תונב םע היעב לכ יל ןיא
תבשוח ןיאו ,הייפכב השענ רבדהש תאילמ םשורה רצונש םושמ
תונהנ ףאו , הזה טקאה תא עצבל (ררושמה תנווכ התייה וזש
.ונממ
קר וז לבא ,תצקמב יתוא עיתרמ וליפאו ,הארנ אל ןויערה יל
.ינא
תא ןייצמ אוהש ךכב הנכ אוהש ,ונלש רקיה רבודה תוכזל רמאיי
.תאז תושעל םישש םתייה אל םירקי םינב םתאש הדבועה


ךכמ תונהנש ןח תומלע ןתואל תוכז תודוקנ תפקוז טלחהב ינא
.ףוסה דע הז םע תכלל תונכומו
ןיינעלו .לטובמ אל ישנ חוכ הפ שיש תבשוח אקווד ינא ?הלפשה
.ונלש תימוימויה תואיצמה ןמ תואמגוד תורסח אל הזה
ןוילימל תחאל וביגה
 
15/4/04 19:19
תיגולותימ תיסקא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תא דומלל רשפא עיקשהל ןוצר םע הנכו יתימא םכניב רשקה םא
.גוזה ןבמ תוקינכטה
!םתוא םג ליעגמ הז !!!יעלבתש םיצור אלש םירבג םג שי
תיגולותימ תיסקאל וביגה
 
 
5/1/05 2:40
ןוזיטרוק ןוד :תאמ
הבהאבל הבוגתב
ןכשפנ תוואכ ושעת ...מממא ,הדידי יל החלשש קנילמ הפל יתעגה
אלו התיא רשקב ינאש הרוחב ,דבלב ימשב רבדמ ינא ,תורקי תונב
םילזונה תא שוגפל לש קפקופמה קונעתל הכזת אל ןמדזמ ץוטס
םא םג הילא ברקתהל לכוא אל הזכ רבד ירחא ינא ,הנורגב ירביאמ
.םילכ חידמב הפה תא ףוטשת איה
ןוזיטרוק ןודל וביגה
 
15/4/04 19:19
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
םלוא.ישנה ןימה רובע הלפשה הווהמ וניא תודיריו תוציצמב ןויד
ידיל םיאבש החפשל השיאה תכיפה לש חוסינו תומילאו תונפקות
.הלפשה םה הז רמאמ בתוכ לש המויאה השיגבו הפשב יוטיב
זוחא 70 םישנש םירקחמ יפל עודי ךכמ רתוי ןימ יקחשמ דעב ינא
דבכמ סקס דעב ינא.הדירימ קר רמולכ ןגדגדה ךרד קר תורמוג ןהמ
ולש יפואה תניחבמ בהוא אלא תיטנמור הבהא לש ןבומב קר אלו בהוא
ךלהמב הנושלב שמתשהל השיאהמ שקיב אל הז רמאמ בתוכ .רחאל הבהא
םישנ רבעל האנש תשודגו תינפקות המר הקעז ול התיה אלא סקס
םויא באוכ רבד הזש ולוכ תאו הפל רביאה תא סינכהל ןתבוחמש
לוכיש םג יתעמשו תועמדב רמגנ םירקמ הברהבו המויא הרוצב ליפשמ
.ןוימל איבהל
דעו ביאכמ המכ דעל םירפסמ יפל םינוש םינויצב ןד הז רמאמ בתוכ
ךיידקש לע ביאכי ןיזהש לככ ךיידקשב ןיזה תויהל ךירצ ליפשמ המכ
היהי רמאמה בתוכ יפ לע ירפסמה ןויצה ךכ רתוי ךתוא ליפשיו רתוי
.הלחתהה קר יהוז לכה אל תאז.רתוי הנהי אוה ךכו רתוי הובג
אל היהת האנהה תרחא ביאכיש ףידעו ךנורגל ביאכהל בייח ןיזה
ןימה םויק לכ ךשמל ביאכהל בייח ל"נה םידדמה יפ לע המלש
םירבג לע החידבה יתוא הקיחצמ אלו רומגיש דע רמולכ ילארואה
םייק רמולכ ךנורגל עיגהל בייח ערזה לזונש דוע המ.רהמ םירמוגש
תורחאה תולחמה ראש לכו סדייא ינפמ ךייח לע ןגהל טלחומ רוסיא
אלא ךייח לע ןגהל רוסיא םייקש ךכב יד אלו.הברה שיו טירפתב
םא ךכב יד אלו ךייפ םע עגמב אובל בייח ןתשכ ומעטש ערזה לזונ
דריו דרי םירפסמה דדמ תרחא עולבל תבייח תא הנהי אוהש הצור תא
ךתיאש השיאש ליבשב ןיסח ירוא םאה ךומנ ןויצ ילבקת תא ילואו
.הברהב הנוש אל םעטה ?הלש ןתשה תא תותשל ןכומ היהת רומגת
יכ אל רבכ הז םויה הלפשה היה םיאושינה ינפל ונתיא בכשל םעפ
.קר רבוג ליפשהל םהלש ךרוצה לבא רתוי תוילרביל ונחנא
70 םירמאמ ארוק וא היגולוסקס תוינכותל ןיזאמש ימל ןפוא לכב
30 תמועל ןנגדגד תא םיקקלמ אל םא תורמוג ןניא םישנהמ זוחא
ידכ לכה תושעל רבגה תבוחש עודי.הרידחמ םג תורמוגש םישנהמ זוחא
השיאל תדרל םירבגהמ זוחא 70 לש םתבוח ןכל קופיסל עיגת השיאהש
ונלש דוע המ ללכב ההז אל ההז אל רבדה ןכל.ךכמ םירותפ זוחא 30ו
היירטפ שי םא קר חירסמ הזו ןורגב תוביאכמ אל ונחנאו ךיפש ןיא
.הדידנק רמולכ
ודאס אל לבא ול ידרת תאש רשפא הטימב ךתוא גנעמ ךלש רבגה םא
שבל אוה רשאכ ורביא לע םירופס םיקוקיל המכ יריבעת.השקבב וזאמ
תוקישנ המכו ורביא לע תועבצא יריבעת םכייח לע ןגמש ימוגה תא
.הדירי תאז.לומג הז.קיפסמ הז.ךלש הניגאול יתוא יסינכהו תולק
ינא לבא הפשו ןושל םיללוכש ןימ יקחשמ דעב ינא יתרמא רבכש ומכ
קר אלו רמאמה בתוכ לע יתסעכ ינאו סקסב םישנ דגנ תומילא דעב אל
.תאזה החיכשה העפותה לע וילע
הז רמאמב אבוהש וזאמ ודאסה דגנ ינא יירחא ונעש םיינבצעה לכל
אלא יופש סקס לש הדירי הניא הפ האבוהש םינויצה יפל השירדה יכ
םידומ םהו סקסב הלפשה םיבהוא רשא םירבג םנשי.המויא תומילא לש
ןעוט אלו ומשב דליל ארוק בורה לבא וזאמ ודאס םיבהוא םהש ךכב
יפל םגו הפשה יפל םגו ןוטה יפל םג ןיסח ירוא.יטיירטס סקס הזש
סופיט התא תינימ הניחמב אל תוסגה םילימה יפל םגו םינויצה
פםג תבהואש גוז תב שפחלו ךכב תודוהל ךירצ התא.וזאמ ודאס רחושש
תידוה םג התא תועתפה ויהי אל ךכו .ינשה דצב םלוא וזאמ ודאס
.רמאמב ךכב
ךדגנ רבד יל ןיא.בותכל לוכי התאו הפי הפש ךל שיש םג תבשוח ינא
.םילא סקסמ ץוח םיפסונ םירבד לע םג בותכל לוכי התא לבא
תאילל וביגה
 
 
15/4/04 20:24
Tagman :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
תאיל םולש
ירוא לש ןייוצמה ךמסמה בקע םירבדה יפוליח רחא בקוע ינא
תולגל ינא עתפומ הלעמ ינא םג רשא תונוש תוגשה תורמלו
עדוי יניא .ךייתובוגת ןהב תונייפאתמש גוסהמ תופיקתו תונייוע
יכ ךלש הבשחמה וקמ רכינ ךא ןימה םלועב ישיאה ךרבעל רשאב
תועיגמ ןכא ךתוא תוליבומ רשא תוישארה תומגודה וא תויוסנתהה
ישיא רכמ הרקמב ירוא .ירזכאו יטסינבוש דואמו תוועמ םלועמ
ותשיגב םיטסינבוש וא םימילא םיווקל רתוח וניא ןיטולחלו
רסחב הקול וירבדמ הקיסמ תאש ישיא דואמה שוריפה ,תינימה
תבןב תא גנעל ןוצרה .םתועמשמו םירבדה תרטמ תא דואמ תוועמו
עדימו הייחנהב רבודמ .דואמ יביטקייבוסו ימיטיגל גוזה
תא םישנ לע תופכל ידכב אל ללכה תבוטל ןאכ ףתושמ רשא ימיטניא
ידכב הז עדימל םישיגנ םניאש ולא תא ףושחל אלא ,םירבגה ןוצר
טקא וא החונת תוארל הריחבה ...רתוי הנהמו רישע ןימ תווחל
איה םאב םיסחיה תכרעמ גוסב הייולת ןיטולחל ביאכמ וא ליפשמכ
יסחי ,ךדיאמ וא תיתימא תוחיתפ לע תססובמו תבהוא הניקת
תא ...'וכו תוללעתהב תולבוגה תוכרעמו הטילש יקחשמ ,הייפכ
הריחבה ,סנואל ןוכתמ אלו רופישל היצפואכ ףתשמ ירוא םינותנה
תקסה ישיאה ובצמלו םדאל םאתהב תושעהל הכירצ וירבדמ תחקל
לע הדיעמ הניא יכ הווקמ ינאו דואמ הגיאדמ ךלש תונקסמה
.ךרבעמ תומוארט וא תוללעתה
ורוקמב אוה ךתבוגתב תובר עיפוהו רזח רשא וזאמ ודאס בגא ךרד
םיבלשמה) טלשנו טלוש יקחשמב ןוצר בלשמש רתוי וא םיינשל קחשמ
רחא לע דחאה ןוצר תא סונאל דעוימ וניא ךא (תומילא בורל
ורמאנש םירבדל וא ילארוא ןימל ןיטולחל רושק וניאש ןבומכו
.רמאמב
יטסירומוה לוביט םה םיחבשהו םינויצה יכ ףסונב ןייצל בושח
לש ודיב ןיא יכ לבח ,רמאמה תולילקו ארוקה תאנה ןעמל טסקטל
...תאז ןיבהל דחא לכ
רובעב הניתנ וא רבד לע לומג אל םה ןימ יסחי ,תאיל ןורחא רבד
הקושתו הבהא ייוליג לש טקאו תידדה האנה איה םתרטמ ...והשמ
השיג םג שי ךא דואמ רבדה רעצמ הלפשה םיסחיב האור תא םאב
!בוט יכ יארת יסנת םאו תרחא
Tagmanל וביגה
 
 
15/4/04 21:44
ינש :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
ךותמ ,דחא לכ לש םימעטהו םישנאה ןווגמ ,תועדה ןווגמ ךותמ
תוכרעמ יגוס לש יפוסניאה ןווגמהו (עמשמ יתרת) תוינועבצה
ינש ןיב שגפמ לכבש ,ךכב ליעל רומאה תא םכסל ןתינ םיסחיה
..שדח ןווג לבקתי דימת (רתוי וא) םיעבצ
לבקתי םינוש ןימ "ינוכתמ"ו תונונגס ןיב רוביחבש ,ןאכמ
וניאש שיו דחא לש וכיחל ברעה ןוכתמ ,םעפ לכב הנוש לישבת
.יפוי ךא ךכב שיו ..רחא לש וכיחל ברע
ירה ..!?תלבוקמ וא "הנוכנ" איהש תחא ךרדב ןיינעה המ ירהש)
(..סדייאה ינפל דוע ונלוכ תא גורהי םומעישה
ףותישה תא ךרבלו ןיסח ןודאה לש וימעטממ םועטל שקבמש ימ
עדיממ םלעתהל ץופחיש ימ .ןכ השעי ,הזה יוסח ךכ לכה ,עדימב
.ונוצרכ השעי - הז רוצנ
.חכ אוה עדימ
.וב שמתשי - םדא הצרי םא
אוה ותעדלש ,לישבתה תנכהב ךישמיו ומויקמ םלעתי - ואל םא
יפכ חלצומ ןכא אוה םאה קודבל יוצר ,בגא) .רתויב חלצומה
(..?אל ,םיבוט יכה םיגהנה םג ונלוכ ירה ..אוהש רובס התאש
וניאו לקנב גשומ וניא אוהש םושמ ,הז עדימ ייוליגכ וברי ןכ
,םיחותפ םישנא איצוהל) וניתומוקמב ןולס תוחישב ןודינ
,םישדח םילישבת ןיקתהל תוסנלו "ץמוא" רוזאל םינוכנה
(..םירחא ידיב םימעטמכ וצלמוהש
תוכרעמב םג ומכ) ןמדזמ ןימב תונורסחה דחא יתנבה בטימל
המ .עדימב ףותיש רדעה .תוחיתפ רדעה אוה (..תונוש םיסחי
..ךפיהלו רחאל םיענ וניא דחאל םיענש
ינימה רנטרפה לש ויתופדעה יוליג אוה ףיכהמ לודג קלח ,ןכא
.וללה םינושה תומלועה ינש ןיב שגפמה ידכ ךות ךלש
תוידוחייה תופדעהל עולקל שממ חילצהל אוה ךכמ לודג ףיכ
הקירזב םיעלוק ןכאש םיטעמ שי ,םיבר לש םרעצל) ..ול
(..הנושארה
המו םיענ המ לואשל טושפ איה ,תלבוקמ אל ירעצלו ,הטושפ ךרד
.תוחפ
בושק תויהל אוה תוחיתפב טושפ תוחפ תצק קלחש ןבומ)
תאבהש ןוכתמהש םושמ ,עגפנ ךמצע אוצמל ילבמ ויתופדעהל
(.םישק םייחה ,ןכבו ..תפדעומה הנמה וניא "תיבהמ"
תררוג הניא ךלש ינימה רנטרפה לש ויתופדעה תעבהש ,חכשנ לב
.תושעל ךנוצרבש המל טרפ ,רבד עצבל הדיצב הבוח וא חרכה לכ
(..ךמצע יבגל םג םה םינוכנ הבשקהו תוחיתפש ןאכמ)
.ךלבסמ הנהי ךלש ינימה רנטרפהש הרובס יניא ,סנוא איצוהל
לבסהמ םינהנ רבדב םיברועמה - ודאס ןיינעל םירואיב ,בגא)
.(רחאה לש ולבסמ אל ימצעה
.הבהא ישעמב ןניקסע ,לכה ירחא ירה


תא טולפי וא עלבי ,לכאי הצריש ימ ,ןיינע לש ומוכיסל
.ןיסח רמ לש (תוישיאה - שיגדהלו) תוישיאה ויתוצלמה
.בער ראשי וא האבה הדעסמל רובעל לכוי שקביש ימ


.ןובאתב
ינשל וביגה
 
 
15/4/04 20:54
ןיסח ירוא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.תאיל


ןימ ייח ךגוז ןבלו ךל לחאמו טסקטהמ תעגפנ םא רעטצמ ינא
.םיירופו םיקפסמ
ןיסח ירואל וביגה
 
 
19/2/05 15:25
רקניט :תאמ
תונשרפל הבוגתב
.ילש ןורחאה רנטרפה םגו ךלש רמאמהמ הצורמ שממ ינא
.שפנ הייחמו אירב רבד הז סקס ..יררחתשת ילש הדומח :תאיל
תא ,בתכ ירואש םימתה רמאמל תומילאו ודאס סינכהל תחלצה ךיא
. ןיבהל חילצא אל ינא הז
רבע אל וא רבעש המל רשק ילב ךבש תוינימל חתפהל תבייח תא
. ךיילע
ךממ הדות תבוגת םימיה דחאב תוארל הצור יתייה לכה ךסב ינא
. םיהדמה ירוא לא
רקניטל וביגה
 
 
2/5/04 11:47
םיקמעה תנשוש :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.ךנויסנ רסוח לשב תונידעב ךיירבדל םדוק יתבגה - יתריקי תאיל
ךכל טרפש תודוהל תצלאנ ינא וז ךתבוגת תא יתארקש רחאל םלואו
.ארקנה תנבה םוחתב רסחב הקולו השפיט טושפ תא
הפיאמ גשומ יל ןיא .ירוא לש ורמאמ תא שדחמ אורקל ךל ץלמומ
לש ןויערה תא תאבה
אלא ןיא ןכלו רמאמב אוהש רוכזיא לכ ךכל ןיא - וזאמ-ודאס
ןיב תרשיק המ םושמו וזכש תיטמוארט היווח תיווחש קיסהל
.ירוא לש ורמאמל ךלש תישיאה היווחה
לבא ךלש חומב םירשקההו חונעיפה ןונגנמ דבוע דציכ רורב אל
.רתוי םייטנוולר םירקמל ולא תובוגת רומשל ךל ץלמומ
יתביחו ינויסינ תורמל רשא ,ץוחנו ליעומ רמאמ ןאכ בתכ ירוא
קר הוודחב השענ הזש הדומ ינאו) םימייוסמ םירקמב תוציצמל
(גוזה ןבמ תומדקומ תוזימר לכ אללו יתמזוימ ןיטולחל הזשכ
.בורקב םשייל חמשאש תושדח תודוקנ רפסמ יתדמל ןיידע
ץמש לכ אלל ,הרורב הפשבו אליעל בותכ רמאמה - ירוא - בוש זא
רחשה ירסח הירבדל תובישח סחייל ךל לאו הלפשהל הזימר לש
.תואבל םיפצמ - הביתכב ךשמה .הדליה לש המוארטה יכומו
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
9/8/04 16:33
:תאמ
תמדוקה יתבוגת לע תולצנתהל הבוגתב
אוה , יניעב ןח אצמ רמאמה יכ דיגהל ינוצרב ירואל הבוגתב
וליפא זמר םוש ילב ,תיטנגלטניא הפשבו רומוה ןומהב בתכנ
וא בילעהל הנווכו ןודז םוש ילב,הליפשמ הבשחמ וא תוגהנתהל
.ישנה ןימב עועפל
אב (תאיל תמגודל) הניבה וא ןיבה אלש ימל רמאמה
הבהא ךותמ הז םא) תוצורש תוסונמ תוחפל עדימ קינעהלו,רוזעל
בר ןויסינ לבקלו דומלל (גוז ןבה תא קפסל ןוצר ךותמ וא
הרענה תא םא םג רבד לש ופוסב ירה יכ .ינימה םוחתב רתוי
ותוא תא הצור תא רתויב תילרבילה תא םא םגו רתויב הדוסחה
אוהש,שגרתי אוהש,עיזי אוהש,האנה לבקי ךתיאש רבגהש : רבדה
.ךכ הנהנ אל ולש םייחב אוהש ומכ הנהי אוהש,חנגי
לבקל תבהוא ונתיאמ תחא לכש תבשוח ינאו ינא םגו תא םג
ךתיא הנהנ אוה המכ דעו ,ותוא תקפיס המכ דע" רבגמ תואמחמ
הליגרה הרוצב וא ילאנא,ילארוא הז םא הנשמ אל םיוסמה טקאב
."
לע אוהשמ דמלל תמאב לוכיו ,םכח , ןונש יתעד תאזו ,רמאמה
.ןבומכ תעדל תנינועמש ימל ילרוא ןימ
סקסש יניבת תצק ירגבתתשכש הווקמ תמאב ינא הקותמה תאיללו
הארנ ינימה טקאהמ קלח ילוא .הליעגמו הליפשמ היוח אל אוה
תא ךא תמיוסמ הרוצב ליפשמ ףא יילואו ליעגמ ,ןח רסח ךל
.ותוא תושעל תבייח ךניא
! הצור תאש המ קרו !הצור תאש המ ישעת תא הקותמ
תווחל הצור תא םא ! תושעל המ ךל ביתכהל ךירצ אל רבג ףא
ךרדב אלו הב ינהת תאש ךרדב הז תא ישעת תא תונהלו המזגרוא
.יצרת אל ךמצעב תאש אוהשמ ישעת לא .ךממ "שורדי" אוהש
וילא יכשמתש הזה רבגה תא יאצמת תא רשאכש יל ינימאתו
,ודיל םושנל ילכת אלש ךכלכ ותוא יצרת תאשכ ,ףוריטב
תא תפרוטמ הרוצב ותוא יצרת ךלוכשכ ,ופוג עגמל ידערתשכ
ךל ןיאש יניבת תא ! ךמצעב "סקס" ותיא הצור תאש יניבת
תונהל תמאב ילכת זא קר !זא קרו ךלש םישוחה לע רבכ הטילש
.ילארוא וליפא ילוא, סקסמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
2/5/04 11:56
םיקמעה תנשוש :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
וזאמ-ודאסל הציצמ ןיב רשק ןיא .א
םא לוכיעה תכרעמל ףאו םידקשל עיגהל לולע ןכא לודג לובלוב .ב
ירוא וליפאש יארת ןויעב יארקת םא לבא ולוכ תא עולבל םישקעתמ
תויוסנתהב תוסנתהל ךרוצ ןיא יכ ןייצ ורמאממ תעזעוזמ הכ תאש
.ןיינעל תוחפ אל םימיענ םיפילחת שיו לילעב תוירשפא יתלב
ליעפמ םומיסקמו תיגופס המקירמ יושעה רביא הז ,באוכ אל הז .ג
םיניינעב טולשלו ,תומזגהמ ענמיהל ץלמומ ןכל ,האקהה סקלפר תא
תלוכיה לובג הצק תא ןמסל הלוכיו הלועפב תפתתשמה דיה תרזעב
.גוזה ןב רובעו ךרובע
הזו - תוכיפשמ וליפאו תורמוג ןכ םישנ :תועתפהו םישודיח .ד
ךדועמ תיווח אלש חיכומ קר הז .הסונמ אלה ךתעדל דוגינב
.םוחב ץלמומ .דואמ תגנעמו המלש ,האלמ ,תיתוהמ ,יתימא המזגרוא
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
27/2/06 19:54
תנסוא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
יתוא ךומכ קוידב תבשוח ינא ךתבוגת תא הניבמ יד ינא תאילל
ןימ הצור אלו תלגוסמ אל ינא תושעל המ ןיא ליפשמ הז
ילארוא
הז תא תובהואש תורוחב ןיבהל יל השק ליעגמ הז תישיא יתוא
םשייא ינאש הצורש רבגה לש תויזטנפה תא קפסל הנכומ אל ינא
האור אוהש ונרופה םיטרסה לכמ
ןמצע תא ליפשהל תונכומ םישנה הפיא דע תוארל יל בוצע
המכ דוע השאהמ ושרדי המ, ועיגי דוע ןאל, עולבל,הפב רומגל
םינש
.רמגנ אל םעפ ףא ןוימדה
תנסואל וביגה
 
 
24/5/10 17:09
ןתיא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.תממעשמ תא ,תאיל


זא - (יטסיכוזאמ ודאס) ימ"סדב ןפ ןאכ שיש חיננ :ןפוא לכב
?המ


.עצבת אלש ,הכלהכ ילארוא ןימ עצבל הצור אלש ימ


.תוניינועמש ולאל שורפנ ,םיימ"סדב םירבגו ,רמאמה בתוכ ,ינא


.לאוג ןויצל אבו ונלשב ונאו ךלשב יכישמת תא
ןתיאל וביגה
 
15/4/04 23:42
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
שי.ירוא םע תיפיצפס היעב יל ןיא םימעפ המכו המכ יתרמא רבכ
הרבחהמ םקיחרהל ךרוצ םוש ןיאו וזאמ ודאס םיפידעמש םירבג הברה
תונכ רסוח קר אל הז ליגר סקס אוה וזאמ ודאס לש סקסש רמול םלוא
.דואמ.ןכוסמ דואמ תוויע הזב לח אלא
המ.ףילצהל תובהואש םישנ ואצמי הלא תופלצה םיבהואש םירבג שי
םג הלא הז גוסמ ןוראמ האיצי םיבגמ קר אלש םינודעומ םנשיש דוע
לכ קופיסל ועיגי אל םה יכ םהב םיניילבה רובע ןדע ןגל םיכפוה
.הלאה םינודעומה יידעלב רידא ךכ
הרקמב דחוימב תונכהו.בושח יכה יכה רבדה הז תונכ.תונכ ךירצ לבא
יכ.וללה תורדגהל םיקוקז ונחנאו.הרבחבש תולובגל תמרוגה איה הז
.םיוסמ תויפש ןדבוא ןהו תמא ןה תואטבמש תורדגה ולא
ולש תיסקאהש רכממ יתעמש ןמז המכ ינפלו סקס לע רבדל תבהוא ינא
ינשה םדאהש רדסב רבד הז סקס ךלהמה ותוא תוכהלו ליפשהל הבהא
שפחמ אוה זאמש ןעוטו דואמ הנהנ רכמה ןכאו ךלוה אוה ןאל ןיבמ
.ותרדגהכ ליפשהל תעדויש הטימב המילא הרוחב
ראת לבא.בושח הז רבד לכל םש תתל םג תויאשילקה תורדגהה בוזע וא
ךלוה הז ךכש תדמול הרוחבה התיה בגא ךרדכ םא הרוק היה המ ךמצעל
.תמאב ונ.ונבשי לע הקילפמו שדח והשימ תשגופ התיהו סקסב דימת
המ םכל וראת לבא היישילשב ןימ לע םימלוחש םירבג הברה םג שי
םואתפ זאו זמזמתהל םיליחתמ השיאו רבג בגא ךרדכ םא הרוק היה
ביגמ רבחה.רבחה בג תא הסעמו הטימה לע בשייתמ רחא רבג סנכנ
"?המ ונ" לש םילימבו ילאווירט טבמב ול הבישמ הרוחבה םומה טבמב
הז הרוחבה רובע."?הפ שדח המ יילא רודחת התא ךיילא רודחי אוה"
היישילשב ןימ םיבהוא םה םירבגה לכש ילאווירט תויהל תמאב לוכי
םע ההדזמ תישיא ינא.2004 תנש לש אוהה קדרבה לשב הניבה ךכ ילוא
ינאו ןימ הארנ ךכש ילאווירט אל הז יתניחבמ לבא הרוחבה תייטנ
.ךכ יתוא גנעל ילעב תא חירכא אל
לע רומשל ונילע הקיחצמ תויהל היושע תאזה היצאוטיסהש המכ
.ונלש תויניצה
ףילצהלש תובתכ אצמנש דע ןמז הברה רובעי אלש םכל החיטבמ ינא
וא ילמרונ סקס לע דיעמו רדסב הז סקס ךלהמב הרוחבב וא רוחבב
ילוא.ילוא קיחצמ היהי הז.ילאווירט וניה היישילשב ןימש
.ילמרונ סקס הזש ןימאנש יוכיס שי טלחהב.ןימאנ
.ונלש תויניצה תא םיבייח ונחנא ןכלו
םיעצבמ םה תילארוא תכרעמ םימייקמש השיא וא רבג לכ אל
םיביטומה לכל ךייש אוה ילארואה ןימה תאז הבתכב םלוא.תומילא
ןידע סקס בהוא םג התאש ירוא החוטב ינאו.וזאמ ודאסב שיש
ןאכ תראיתש היזטנפה םלוא.הטוס ךניא התאש החוטב ינא.םימעפל
ןימ ינפל.הדרפהה תא תושעל עדת םא.רדסב הזו.וזאמ ודאסל תכייש
תבהואש גוז תב שפחל וא לואשל וא תודוותהל הביס םוש ןיא ליגר
ךיילע וזאמ ודאסה לש םוחתל ךישש ןימ םויק ינפל םלוא.ליגר ןימ
תבשוח ינא.ותוא לואשלו ינפל ןמז הברה ךלש טיידה תא עדייל
יכ יתלבלבתה ינא םג ןכאו ודאסל טיירטס ןב הפ ולבלבתה םיארוקהש
ונילעש המ לבא.יתוא סרה הזו הז הככש יתנמאה יתסעכש עגר ותואב
תא תושעל עדת אל םאש ןוויכ הדרפהה תא תושעלו תונכ הז רוכזל
תבשוח אל ינא בגא ךרד.םיטוס היהנ זא ליגרל ראזיב ןב הדרפהה
םינכו םינווגמ ןימ ייח ךל תלחאמ ינא.אל ןיידע.ךל הרק הזש
.יירבדמ תבלענ םא תלצנתמ ינא.םג לואשל עדתשו
תאילל וביגה
 
 
10/7/04 19:39
הננב םג :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
תפסהו ...אל הרוש ןכ הרוש תארק .רמאמה תא תארק אל תא...תאיל
.עצמאב ךלש תורושה תא
.תומיענ יאב רושקה רבד לכ וא באכ לע ,ודאס לע הלימ הרמאנ אל
תייה רמאמה תא תארוק תייהש ינפל הפיט קר תכייחמ תייה םא
.םעפ ידמ םיכוחיגב וליפאו לודג ךויחב ותוא אורקל הלוכי
אלש והשמ לע שקעתהלו םייניע םוצעל תשקעתמ תאש המכ דע בוצע
.םייק
רמאמה תא אורקלו הדילג לוכאל ...עגריהל תצק ךל העיצמ ינא
.קוחצבו ףיכב בוש
...הציצמ אל תאז ...לבא ...דמחנ הז תוקישנ תתלו תולק קקלל
.ירמגל הבבס ץוצמל תבהוא אל תא םא ...קוקילו הקישנ תתל הז
.ץוצמל תבהוא אל תאש המכ דע לע םלש רמאמ בותכל הלוכי תא
אל איה ןוצרב רבגל תצצומ הרוחב םא .ודאס אל הז ץוצמל !לבא
החוטב קיפסמ השיגרמ איה םאש יאדוול בורק .חוכב המצעל ביאכת
איהש הצרי אל םג אוהו תלפשומ שיגרת אל איה ,רבגה םע תבהואו
ךמצעל האיצומ שממ תא ...יעגרה ...אנא .ךרד יהשוזיאב עגפית
המ רשאמ ץוח רבדמושל בישקהל הנכומ אלש תמטמוטמ המטסופ לש םש
המל רשק לכ ילב המצע תא ענכשל הכישממו דיגהל הצור איהש
קועצלו דבל תיבב תבשל םג הלוכי תא הז ליבשב ...ביבסמ הרוקש
לכ םהל התייה אלש םימימת םישנאל קיצהל ךירצ אל ...תוריקל
.ןודז תנווכ


אל ...תי/גולוכיספל יכל ...ךליבשב תמאב ...ןטק והשמ דוע
וא והשמ תיאר ילוא ,ךלש רבעב והשמ שי ...עור ךותמ אלו קוחצב
ירבד וליפא ילוא .לבחו ןימל רושקה לכב תיטמוארט היווח תיווח
.הזה סעכה עיגמ הפיאמ ררבל יסנו הזכ שי םא ךגוז ןב םע


ילדתשת ...הלש םייחהמ הניבמ אלש הנטק הדלי םתס תמאב תא םא
"FOX KIDS" וליפא שי "םידליה ףורע" ומכ םירתאב רתוי בבותסהל
...ךליגל םינכת םע םיניינעמ דואמ םירתא דועו
םיניידזמ אל 'ו התיכב םידליש אל ...םיינש וא רבד ידמלת ילוא
רשקב תושדח תונבות המכל יעיגת ילוא ..ןיידע לבא ...רבכ
...ןימל
ךל םיעקתנש קנע יגרזמ םידחפ ילוטנו םיאלפנ םייח ךל ויהיש
(= ...ןורגב


תבהוא ...ול תצצומ איהש בהוא הלש רבחש ,ץוצמל תבהואש תחא
תלחאמ ינא !!!!!!ה-כ-י-פ-ש-מ ...ןכאו ...הל םיצצומש
!ןלוכל סו'ג סוכ
הננב םגל וביגה
 
 
5/1/05 2:58
טילפס הננב :תאמ
...לבחל הבוגתב
...תומטסופ לע תרבדמ תאש ןיינעמ
טילפס הננבל וביגה
 
 
8/11/05 1:56
ןורש :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
דואמ לבלובמ ןכסמ םדא תא תאיל
הפי ךילא םיסחייתמ אלש וא ךתוא הכמ וא ךתוא הכיה והשימ םא
,תארנ תאש ךיא ללגב
.רדסב הז ,הז לע רבדל רשפא
.םירבד הברה ךל רותפיו דואמ ךל רוזעי הז לופיט לבקל ישג
החלצהב
ןורשל וביגה
 
15/4/04 23:51
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ותעד עיבמ דחא לכ םורופב םורופ הז הרבח.םלוכל העדוה הנה
םידרויש םימורופ םנשי.רדסב םלוכו םורופב תועיד הברה שי.תישיאה
הזה רתאב םימורופ ובזע וא.תוינימ תודרטה וא תוללק לש הגרדל
היזיולט תוינכות וא םירפס יבתוכ םירקבמש םישנא הברה שי תוננב
ירקבמ הברה ךכ לכ שי ןותיעב.שי לבא.החילס ןומה אל םצעב בוט
םינעוטו םיללקמו רפסמ האצותכ םהייח וסרהנש םינעוטש תורפס
תקולחמב יונש הז.לכהו חילצהל יוכיס םוש ןיא בתוכ ותואלש
תאז לכב לבא דבוכמ םישנ רתא לש ילוא םורופ הז לבא.ןכא
ןושארה רבדה תא םירמוא םימעפ דואמ הברה םישנא םימורופב.םורופ
.םחומ לע הלועש םטמוטמה
עגר היה הז לבא.םירבגה ללכ לע ירואמ תונקסמ יתקסה ןכא ינא
ללכב.םירבג לש םגו.םישנ לש םהייחב הלאכ םיעגר הברה שיו.הזכ
?םעזה המ ?תאזה תונבצעה יהמ זא.קוחצב הז תא יתרמאש תויהל לוכי
.ועגרית
תאילל וביגה
 
15/4/04 23:55
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
אל םעפ ףא םתא.םודנוקב ושמתשת םלוכל תשגרנ האירקב תאצוי ינא
יכה םיכאלמה םג.הלש וא ולש תינימה הירוטסיהה לע לכה םיעדוי
בוט ךאלמ התיה ונלש הזח הרפוע אמגודל לופיל םילוכי םילודג
.ןיידע.ךאלמ תמאב איה וישכע
תא לצנל יתטלחה זא תוניצרב יתוא םיחקול שממ םתאש האור ינא םתס
.ידמעמ
.םה ךיא יל רפסי והשימש ?דלוקוש םעטב םימודנוקה לע םתעמש
תאילל וביגה
 
16/4/04 0:06
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
וא יטרבלס ינאש םיחוטב הפ םישנא יכ םלוכל ביגהל יל השק תצק
לע יתרביד אל ינא הייפכב השענ ומצע ןימהש יתרמא אל ינא.והשמ
.ררושמה תנווכ התיה תאז אל.סנוא
.תמאב וארקת זא םיארוק רבכ םתא םא הרבח
.םיבתכמה ללשמ ףסונ בתכמל תונעל ךשמהב הסנא
.ליגר םורופ אל תמאב הז הנאוב
תאש תבשוח ינא ןוילימל תחא ךיילא ןווכמ ינשה טפשמה קר בגא ךרד
.רדסב ירמגל
תאילל וביגה
 
 
16/4/04 16:12
freya :תאמ
ןוילימל תחאלל הבוגתב
..תאיל
..ךמצע תא יעיגרת
הכירצ אל תאו ,תבשוח תא המ ןיינעמ תמאב אל הז דחא ףא תא
.יטרבלס אל טלחהב תא ,םלוכל ביגהל
..תישעש המ הזו ,ותעד תא עיבהל םדא לכ לש ותוכז ,תרמאש ומכ
.םג השע ירואש המ קוידב הז ,ינש דצמ
יילע רתויב הדבכהו השקה הרוחבה הרמא הכ) תולקב םירבד יחק
(...תומדא
:)
freyaל וביגה
 
16/4/04 21:36
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
רבכש יל הארנ.יטירבלס אל ינאש הפ םלוכל השקבב יריבסת ילוא זא
.םהל יריבסת השקבב.דחא םויב ןפג ביבאמ תובוגת רתוי יתלביק
עיבה אוהש היעב יל ןיא העיד עיבה ירואש תעדוי ינא ןכ
ךלהמב גורהל הלולעש תומילא תופכלש ןעט אוה יטרקומד ןפואב.העיד
יד.בשוח אוהש המ רמא אוהש רדסב הז.ימיטיגלו ןיקת רבד הז סקס
הראותש ומכ הציצמ ןכאש רמא אוהו גולוסקס יתלאש ןכו.ינממ ודרת
םדאה םא העצבל ןתינשו םזיכוזאמ ודאס לש ןזל תכייש איה הבתכב
לש היזטנפה יפל ןוימל וסינכהל אלש רהזהל שי לבא טסיכוזאמ ינשה
קר תאז לבא גורהל וליפא וא ןוימל סינכהל לוכי הז ירוא
ןימה בור יטיירטס אוהש ילארוא ןימ שיש ןבומכ לבא.היזטנפ
הטימב ןידע תויהל ךיא ותוא ןיינעמש ימ יבזע לבא.הזכ ילארואה
.םיחמומה לש םירפסה תא אורקל רבכ עדי
ןיסח ירואש המויאה היזטנפה יפלכ ויה ילש גוויסהו ילש םעזה אלו
ודאס לש היזטנפ ול שיש תאז דבלמ רבד וילע םיעדוי ונניא.בתכ
םיעדוי אל ונחנא ליעגמ דמחנ רעוכמ הפי תויהל לוכי אוה.וזאמ
םייעובשב ורתופל ןתינש רבד.הטימב הלכשהה רסוח דבלמ םולכ וילע
.האירק ידי לע
םיארוק אל יאדוב.טנרטניאל ץוחמ םה סיטרבלסהש וניבתש הווקמ.והז
.םלוכל ייב.םכלש הצרעהה יבתכמ תא םהל ובתכת.תאיל םהל
תאילל וביגה
 
 
20/4/04 15:30
ןוצל תדמוח :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
?ץחלה המ .הככ ןכ קומע ימשינ, יעגרית לכ םדוק-תאיל
ךלש ללמה לכ םע ןכוסמ רורחסל םישנאה תא הפ סינכהל תחלצה
.(ילולימ לושליש שממ)
.סקליר.תבייח אל תא,יתוחא בוט לכה-ילארוא ישעת אל תא
רשפא,יטירבלס תא ונבה.תדלקמהמ דיהו דיפסהמ לגרה תא ידירוה
?המיתח
הארנכ וז-ילארוא ךיבסת לע םידע ףלאכ דיעמ- ללמה ףדוע
..יתימאה רבדה םוקמב- היצמילבוס
רודכ דחא-בוט לכה העוגר תויהלו קומע םושנל הכישממ תא דוע לכ
!השקבב ? ןבאו
ןוצל תדמוחל וביגה
 
 
10/7/04 19:43
הננב םג :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
...ךלש תובוגת המכ דוע יתארק ...בוט
םישנאה תא עיגרהל ךלש ינפנחה ןויסנהו ...תנבצעמ המטסופ תא
.החילצמ אל ךלש תועדהמ
...והזו ימתס
תעבה תאש ומכ .הז הככ םהלש העדה תא םיעיבמ םישנא םורופ הז
ךלש תועדה .יטירבילס אל תא .ביגהל םישנא ררועל תחלצה ךלש תא
יאצ .ךילא אל םיסחייתמ םישנא ךלש תועדלו םיבר םישנא וסיעכה
אל תא ...אלו םיטסיכוזאמ ודאס םלועה לכ אל ,טרסהמ
ביבא ומכ הארנש והשימ ךלש תובוגתה יפלש תורמל ...תיאטריבילס
...רביא וינפל ףשח ןפג


!!!!!!תנבצעמ תבנצעמ תנבצעמ
...ךל ביגהל יל סאמנ ךכבו
הננב םגל וביגה
 
16/4/04 21:48
רמת :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
! יפוע הללאי


לופיטו תישיאה הלכשהה תבחרהל םייעובשה תא ילצנת תאש יאדכ ילוא
.ךלש הינמולגמב
רמתל וביגה
 
16/4/04 23:30
ביבא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תורחאה תא ,יתארק ךלש הנושארה הבוגתה תא ,הריקי תאיל
,ונניינעל .םארקל יתוליחתה םרטו יתוא ושאיי תוחפ אל תועגיימהו
תוננב רתא .(וט 'ספ 'בכ ילשמ)..ותנאת תחתו ונפג תחת שיא שיא"
םיאתמש המ .םינושמ םיתיעלו םינוש םיגוסמ תויוכפתשהל רתא אוה
לע ךל ץילמא דיתעל תיגולוכיספ רותב .אל - אלש המ ,יחקית - ךל
- תודחוימ תופורת י"ע תיתועמשמ תונתמתה .א לופיט יכרד רפסמ
הטלוקפה - א"ת תטיסרבינואב חתפנש שדח סרוק שי .ב סקפמט
,דציכ - הנוכנ היצרופורפ ' םוחב ץלמומ -תואירבה לע הרימשל
.הבושתב הרזח .ג רבדה םרות המו עודמ ,יתמ ,ךיא
.תולקב הז תא יחק ,תמאבו ,המיאתמה ךרדה תא ירחב
ביבאל וביגה
 
17/4/04 3:50
ןרק :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
.המיהדמ תא תאיל.ארקנש המ היינלופ הנכעי שממ התא ביבא
תיטסינימפ אל ילוא ינא.תומילא הזה רמאמב היהש תבשוח ינא םג
העיבה טושפש הפ הרוחבב םיללעתמ שממ םתא ןפוא לכב.האיקב אלו
בולצל ךירצש רמוא אל הז תיטסינימפ איה םא המ זא תימיטיגל העיד
ינא.םכלוכ שממו הרוחבה לש םינותחתה ךותל םתפחדנ שממ םתא.התוא
.תיביטקלוק תינימ הדרטה תורמוא ויה תולודגה תויטסינימפהש החוטב
ןרקל וביגה
 
 
17/4/04 19:32
ןיסח ירוא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.הרקיה תאיל


וא רבד םג יתדמל .ןיינעמ היה .תובוגתה עפש לע ךל הדומ ינא
.ימצע לע םיינש
: ךיתובוגתד אבילא
רבד הז סקס ךלהמב גורהל הלולעש תומילא תופכל"ש ןעוט ינא
;"ימיטיגלו ןיקת
.ןוימל גוזה תב תסנכה הרקיעש) "וזאמ ודאס לש היזטנפ" יל שי
;(סדייא וא קנח : תופדעומ תוטיש
ידידל ."םישנ רבעל האנש תשודגו תינפקות המר הקעז" קעוז ינא
הנהא לכ "רתוי ךתוא ליפשיו רתוי ךיידקש לע ביאכי ןיזהש לככ"
תינימ תוללעתה ורבע הטימב ןתיא יתייהש תונבה ךכל רבעמ .רתוי
הדוקנב.הצורמ תויהל ילע וב יל "תעגל הנכומ ללכב הרוחב םא"ו
םיקוקיל המכ יריבעת" : הנוכנה הקינכטה תא הפי תרבסה תאזה
,םכייח לע ןגמש ימוגה תא שבל אוה רשאכ ורביא לע םירופס
ותוא יסינכהו תולק תוקישנ המכו ורביא לע תועבצא יריבעת
".הדירי תאז .לומג הז .קיפסמ הז.ךלש הניגאול


תא לכאתש ירחא קר רומגת ךלש האבה הרבחהש" הפי יל תלחיא
."עלבתו ךכ רחא םוקמה תא קקלתו הלש ןתשה תא התשתו התאוצ


םיחוטבו םיירופ םיקפסמ הבהא ייח ךגוז ןבלו ךל םג לחאמ ינא


ןיסח ירוא
ןיסח ירואל וביגה
 
 
20/4/04 15:36
ןוצל תדמוח :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.ךלש תויגרנאה


.הווצימ-תבה תא הל וגגח ןמזמ אלש-תננוחמ הדלי חטב וז


קוחצמ תצצופתמו-ןהל ,סכ,ןז:ומכ םילימ רתסב הגוה איהו
.הבר יכ התזועת לע
ןוצל תדמוחל וביגה
 
 
11/5/04 14:14
naama :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
honey, if you knew even the first thing about feminism,
you would know that what liat says has nothing to do with
it. and i'm saying it as a feminist myself.
what liat said is retarded, not feminist. so please,
don't give feminists a bad name.
naamaל וביגה
 
17/4/04 20:17
רמת :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ירוא ונ


המשא אל תאיל


לכלש הדבועה תאו תיטסינימפ גשומה תא המינפה אל ןיידע טושפ איה
.ךיאו תושעל הנכומ איה המ טילחהל תוכז שי השא


ילב תיתיבה הימוטובולה תכרעב העשעתשה איה ילואו
..........החגשה
רמתל וביגה
 
17/4/04 22:02
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ירוא םולש
ןב דלי ומכ תבלענ.שיגרהו עיגפה דצה תא ךממ יתאצוהש האור ינא
.בוט הז לבא שדח היהי הז ילוא תושיגר ןיגפהל בוט הז.5
רבעשל הלעב תא סינכהל התסינש השיא לש הרקמ לע ונעמש ןמזמ אל
בצמה קוידב הז.ליגר ןימ היה הזש ןעט אוה.התוא הכיהש ללגב אלכל
.דוחפל ךירצ התא ונממש
גוז ןב ינש םע השענ אוה רשאכ ימיטיגלכ יראזיב ןימ יתגצה רבכ
.יראזיב ןימ םיבהואש
יתרמאש ומכ לבא.וזאמ ודאס לש ןימל תכייש תראיתש היזטנפה
םיעדוי ונניא ךיילע לבא תימיטיגל אל תויהל היושע היזטנפה
המ םושמו יתרמאש המ יתרמא.ףיסוהל המ תעדוי אל תמאב ינא.רבד
.אורקל םיעדוי אל הפ םישנא
חילצהל הצור התא םא יכ רזומ הזו אורקל עדוי אל התא םגש רבתסמ
.ןובנ ארוק תויהל םג ךיילע יאנותיע רותב
לע ל"נה היזטנפה תויה תדבועל רשקב יתעד תא תונשל הלוכי יניא
המ.ומצעב תאז רשיא הריכמ ינאש גולוסקס וזאמ ודאס ילארוא ןימ
ונ רדסב אל היזטנפ ךל שיש אל הז ךלצא דיחפמ וא ירוא עירפמש
סונאל םיזטנפמש םישנא שי רדסב תויהל תוכירצ אל תויזטנפ תמאב
ךלצא יל קיצמש המ.םיער םישנא םהש רמוא אל הז תוננוא ןמזב
ןבל היזטנפב רדסבש המ ןב לידבהל תלוכיה רסוח הז דיחפהל ךירצו
העדוהה תליחתב הרקמה ומכ התאש הז דיחפמש המ.תואיצמב רדסבש המ
.ליגר ןימ עוציב איה היזטנפה עוציבש בושחת התא םג ילוא
תודוהל השק תצק םידלי לש ומכ םה ךלש םגו םלוכ לש הפ תובוגתה
ןכ הז שולש ןכ הז אל םיחכוותמ זא שולש אל הז דחא דועו 1ש
.םייתש הז שולש אל הז ילש םידומח.שולש
ךלש היזטנפה ןכ.לבלבתת התאש הז יתוא דיחפהו יתוא גיאדהש המ
?המ זא וזאמ ודאסל תכייש
רוטקוד העוט ינא םא יתוא ונקתת ארקנש וידרב דחא גולוסקס שי
6 העש ינש ימיב יילא םירשקתמש םישנאה לכל טעמכ.יירד לאינד
לע םתס םג םימעפלו תונושמו תונוש ןימ תויעב םע מא פא 103 ץורע
וזטנפת רמוא אוה תורמוג אל ןהש תורמואש םישנל "וזטנפת" םומעיש
םיבכוש םתאש ונימיידת םירבגל רחא םוקמב רחא רבג םע ןתאש
.ער אל הז זטנפל.ךסומב
לש ילארוא ןימשו שולש הז דחא דועו דחאש םעפ האמ קועצל לבא
יתודלי םג הזו.ער הז וזאמ ודאס לש ילארוא ןימ אל הז וזאמ ודאס
.דואמ
הז דחא דועו דחאש יתנעטש ללגב ידגנ סיסתהלו יתוא ףוקתל םגו
.יתודלי הז םייתש
התאש הזש יתנעט ךפהל ימיטיגל אלכ ךתוא יתגצה אל טלחהב ינא
לע רמוא הז םולכ ךיילע רמוא אל ןמרח התאש תומילא לע זטנפמ
.היזטנפ ראשהל הלוכי איה רדסב אל איהש תומילאה לש היזטנפה
רשפא.םימיוסמ םיבאפב טנרטניאב הלפשה תבהואש גוז תב שפחל רשפא
.הטראק גוחל תכלל
.תיתודלי הרוצב ינממ בלעהלו יתוא ףוקתל אל לבא
לע בותכל לוכי טלחהב התאשו הפי הפש ךל שיש ךיילע יתרמא םג
.רתוי םייתוכיא םירחא םירבד
יתרמא אל לבא.ךדעב יתייה תונורחאה תועדוהבש תבשוח טלחהב ינא
.םייתש הז.שולש אל הז דחא דועו דחאש
תאילל וביגה
 
 
17/4/04 23:25
ןיסח ירוא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
,יתריקי ,יתרמאש יפכ


.תוברה תובוגתה לע ךל הדומ


,דמול


ןיסח ירוא
ןיסח ירואל וביגה
 
 
2/5/04 12:56
םיקמעה תנשוש :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
התוא תחלוש יתייה ינא .הפי השיג .תונלבסה לע ןייתחס
לע רבדל אלש ,קוסיפ ינמיסב שומישו ארקנה תנבהל סרוקל
הדימלת ןיידע איהשכ ,וישכע תאז השעתש יוצרו .תינקת תירבע
.הלש הדוריה הביתכה תמרמ עמתשמש יפכ רפסה תיבב
שממ .סומינהו תונלבוסה ,תונלבסה לע ןייתחס - בוש - לבא
.תויניצב אל הזו .ןמלטנ'ג
םיקמעה תנשושל וביגה
 
17/4/04 22:09
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תנבה אלש ךיא יפל םג.שפוח לע קרו שפוח לע יתרביד טלחהב ינא
ידו תינרמש דואמ תא אורקל תעדוי ךניא ובש ןוויכהו תאז
.תיטסיניבוש
יראזיב ןימ םיבהואש םישנא ינשל וליפאש םעפ ןוילימ יתרמא ינא
תוצע יתתנ וליפאו ינשה תא דחא אוצמל םהיניב דחאתהל םיכירצ
.ךיא
זא תצצומ תויהל הז הצור תאש המ לכ םזיסקסו תועבורמ בורמ לבא
.תוציצמ דבלמ והשמ לע םירבדמ םישנא יתמ בל תמש אל
ןיינעמ אל ךתוא לבא הנוכנ ךרדב ץוצמל ךיא תוארוה יתתנ םג ינא
הלוכי םג תא לבא.יתנבה תצצומ תויהל הצור תא אל המ וא ןוכנ המ
?ביבסמ לכתסהל
?רמוא אוה המ ןיבהלו טפשמ אורקל
תאילל וביגה
 
 
17/4/04 23:36
הנפד :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
טנמלא אוה תאיל לש היתובוגתב יניעב םינושמ יכהש םירבדה דחא
.תיטקדיד תוליפכ לש רזוח
.ןסר תרסח הצמשה תלהנמו םייתודלי םהש םלוכ דגנכ הסירתמ איה
יל שיש המל ובישקת םתא .רתומ יל - יתוא ףוקתל רוסא םכל
ןה תחא דועו תחא) השחכהל תנתינ יתלבה תמאהש םושמ דיגהל
.וזה השיגב יליטנפניא תצק והשמ שי .תקדוצ ינאש איה (םייתש
בישקהל םוקמבש הצילממ יתייה .הזל םיארוק םזילירטנצוגא
ךלש תובוגתהש תודוהל תבייח ינא .גולוכיספל ישגת גולוסקסל
וז .הצמשה אל וז ?הטוסה תאש תויהל לוכי .תוציחלמ דואמ
.הצלמה
(: ...בגא הימוטובולה תכרע לע הרעהה תא יתבהא
הנפדל וביגה
 
 
5/1/05 3:14
שטעתמה ק'ג :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
המ השעי םדא ?הפ הרוק המ לזאזעל לבא ,רתי רוחיאב בתוכ ינא
ןיא "הנוכנה ךרדה איה המ םכל יתרמא ינא" !ידו ושפנ הצפחש
גוזה ינב ינשו הייפכב השענ אל הז דוע לכ .הנוכנ ךרד הזכ רבד
היהיו ונהייש זא ,הריחבמ תישפוח הרוצב םנוצר תא תושעל םיצור
?הרק המ ?ץחלה המ ,תואירבל םהל
שטעתמה ק'גל וביגה
 
18/4/04 0:31
רמת :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
הדות הדות


יאדכ ךכ רחאש תבשוחינא ,יתרמא המ טאלו בוש יארקת -תאיללו
םישמתשמ ךיא תעדוי אל תא םא ,םיזינמפל ןולימב הרדגהה תא אוצמל
ךתוא ךירדהל חמשא ןולימב


ייחל רשקב ןאכ םישנא "ךרדה"לו "ץעיי"ל השקבב יקיספת -רוציקב
(ךייניעב)אלש וא םיניקת ןימ
תוניצרב ךילא סחייתמ והשימש בושחל יקיספת
תושעל הצור איה המ טילחהל הלוכי תעדומו תרגוב השאש יניבת
יתימא רורחש הז ,הל הצוחמו הטימב


לש החידב וז - תראית תאש המו ןיז ץוצמל תבהוא ינא הקותמ ןכו
(תנבה אל םא, תא) תמטמוטמ
,ידמ ליפשמ הז יכ אל אוהש וא ,ךל דרוי ךגוז ןב רשאכש ךל תלחאמ
! עוקתלו םודנוק - הללאיו קשניו םיימעפ ןגדגדה תא קליש
הכלהכ הדירי וז


....באוכ אל םוטמטהש ךליבשב הווקמ


תצצומה
רמתל וביגה
 
18/4/04 20:26
שמנ :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
הרקי תאיל
רבד םוש ןיא ('וכו רבגל רבג) השיאל רבג ןיב םיאירב םיסחיב
.המכסהב השענ לכה .ליפשמ
יכ הז תא השוע ינא .הבוט ול השוע אל ינא ,והשימל תצצומ ינאשכ
בוט יכה הז תא תושעל לדתשא ינאו הנהי אוהש הצור ינא .הצור ינא
,המכ ,ךיא יל דיגיש רוחבהמ תשקבמ ינא ?המ ישחנ .הלוכי ינאש
.יל האריו ילש שארה לע דיה תא םישי וליפאש וא הפיא
ונל יארקת לא .יאשנתת לא השקבב ,ןאכ הביגמ תאשכ ,רבד דועו
חטב תאש ומכ .5 ןב דלי ומכ בלענ רמאמה בתוכש ידיגת לאו םידומח
.םמצעב םיחוטב אל םהש ןוויכמ ךכ םיגהנתמ םיאשנתמש םישנא תעדוי
.הז תא יקדבתש יאדכ ילוא
שמנל וביגה
 
19/4/04 15:19
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
יל וצצמת

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תאילל וביגה
 
 
7/11/05 13:56
יבג :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
...יל וצצמת ירמאת לא
..יל ודרת ..אנ ירמא
יל וקקל .. אנ ירמא
השקבב ולא םילימ אנ ידמיל ? תאיל
יבגל וביגה
 
19/4/04 15:20
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
.ירוא ראיתש ןימה ומכ ןימ הפ םכלוכל תלחאמ ינא
תאילל וביגה
 
19/4/04 15:30
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ינא.השיאל רבג ןב םיאירבו דואמ םינידע םיסחי תראתמ תא שמנל
ךל תלחאמ ינא.אל ללכב.הזכ רבד ןיאש יתנעט אל ןפואו םינפ םושב
.דמעמ קיזחיו בהוא תויהל ךישמי ךרבח ןבל ךניב רשקהש
יפלכ התנפוהש תיתעווגה תילולימה תומילאל ביגהל תכלוה םג ינא
תבשוח ינא.אל ןיידע.תיטסינימפ ינאש יתנעט אל ינא אל.רמתמ
איהש ןעטת המצע איהש ידימ ינרמוי תויהל לולע הז השיא רובעש
הריירקה תא החתיפ אל רשא הריעצ השיא ןיידע ינאו.תיטסינימפ
םזינימפה לש הצירעמ ינא.30 וא 25 ליגב היהי המ תעדל ןיא.הלש
יתינע לבא הבר תומילאב ייפלכ תגהנ תא.תויטסינימפה תא הצירעמ
.הכ דע תסמונמ הרוצב ךל
םיבר יפל ןיבהל ידכ הברה אורקל הכירצ ינאש תבשוח אל ינא אלו
םילא םדא תינפקותו הער השיא םגו תינרמוי םג תאש תבתכש םירבדהמ
.תיטסיניבוש טלחהבו
.הרג ינא הפיא תעדוי אל תאש לזמ
והשמ רמאתש הפ הנושארה ייהת תא ילוא.רתויל הפצמ ינא ךממ שמנ
?רתוי יטנגליטניא
תאילל וביגה
 
 
19/4/04 16:33
ינא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.ןומה ,ונייהד .לבקל תבהוא ינאש הדימה התואב תדרל תבהוא ינא
ןיב ילש רבגה לש ןיזה תא שיגרהלמ ייניעב רתוי ןמרחמ רבד ןיא
תיאליעה האנהה תא תוארלו םייניעב וב טיבהל ,ילש םייתפשה
:רמואש טבמ ,יל ריזחמ אוהש הזה טבמל הרוכמ ינא .הווח אוהש
....ךל תושעל ךלוה וישכע ינא המ ,יכח, יכח
זחואש קותמה ףוריטה לע הבשחמהמ קר ררמטצמ יפוג לכ תחא תבבו
...יפוגב תושעל ךלוה אוהש םיאלפהו וב
.דימת .םייקמ אוהו
ינאל וביגה
 
 
18/5/04 15:50
הלאינד :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
יכישמה !תקדוצ ךכ לכ תא !םח יל היהנ תבתכש תא אורקלמ קר
!הקותמ ךכ
הלאינדל וביגה
 
 
20/4/04 15:45
ןוצל תדמוח :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.םירבד הברה ךכ לכ יתדמל ךתוכזב-ךל אימחהל יל ישרה
.ילעב םע ברעה םשייל תכלוה ינא םתוא
תרכה לש תועמד)?ךידעלב השוע יתייה המ-יניע דגנל היהת ךתומד
(ינורג תא תוקנוח הדות
םהל יבישקת לא,תדבואה יתוחא
תדרל ךיא ונלוכ תא ידמל !ךיגיגהב םורופה תא ץיצפהל יכישמה
!ךיא תעדוי תא קר יכ-הכלהכ
....דליה ליבשב הז-תחא דוע רשפא?ונשקיב רבכ המיתח
ןוצל תדמוחל וביגה
 
19/4/04 21:04
רמת :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תרחא הלימ ןיא - תמטמוטמ


ינלטק בוליש - תמטמוטמ תגליע
.ךמצעל יאימחת לא ?ללכב הרג תא הפיא ןיינעמ ימ תא
.קתומ ,לכה הז
רמתל וביגה
 
19/4/04 22:34
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תגצה ינש דצמ לבא רמת ךל םיארוקש הלעמל םושר אקווד ?תמטמוטמ
.יתוא תלבלב.יתוחא.תמטמוטמכ העדוהה תילחתב ךמצע תא
?תמטמוטמ וא רמת ךל םיארוק
תאילל וביגה
 
 
8/8/06 12:41
לוגיפה :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.סאלח .תאיל ,יד
םילפוטש תושפכהב תמא לש המ תדימ שיש השיגרמ תייה אל םא
,לוכה יתארק אל דוע .ןמזמ רבכ ביגהל הקיספמ תייה ,ןאכ ךיילע
...םזגומ רבכ הזו ,הדומ ינא
לוגיפהל וביגה
 
19/4/04 22:39
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ירעצל לבא.םכממ יתינהנ םכלש הצרעההמ יתינהנ הרבח ןפוא לכב
בותכל יל סאמנ זא.אורקל ילבמ יל םינוע םתאש יתיליג
םכלש הגרדל שממ יתוא דירוהל לולע הזו ןמז זובזב הז.תמאב.םכילא
.תוחפל םתנגפהש היצנגליטניאה תניחבמ
הרגשה ומכ דימת ומכ הקיקשב ילש האבה העדוהל הכחמ והשימ םא
הכחמ והשימ םא.ןוכיתב ומכ שממ.תשבוגמ הצובקכ ונלש תרדהנה
םכל תונעל יל סאמנ.יתבתכש המ תא אורקל ליחתיש ילש האבה העדוהל
םירזוח םתאו ימצע תא יתרהבה ינא הפ ףיסוהל המ ןיא אליממ.תמאב
יתינע.איהש ךרד לכב םעפ האמ םהילע יתינע רבכש תולאש םתוא לע
ךרעב הזש.םכל יתינע וישכע לואשל םיצור םתאש תולאשה לע םג.םכל
זא שדחל המ םכל ןיא םא זא.תחא הלאש.םדוק םתלאשש ומכ הלאש התוא
.טושפ אשונ ורבעת ילוא
רתוי םכל שיש הווקמ ינא תוחפל הזה אשונב.םידגב לע רבדל רשפא
.דחא עבצמ
תאילל וביגה
 
19/4/04 23:55
רמת :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תא הדומח


האבה הנשב ילעת םתסה ןמ הילא 'ג התיכבש יל הארנ ?ךילא הצרעה
,ךל ליעוי הז ילוא , ארקנה תנבהב םידקמתמ


םיכירצש ולא ונחנא -ויק ייאה יזוכיר תאוושה ןינעב הזמ ץוח
םישנש יאדכ .עצוממב (הסגה הלימה לע החילס ספוא) הדירימ שושחל
.היזופיד היהת אלש םיינזוא ימטא
............ישפח יכל ,קתומ יפוע
באוכו בוצע שממ הזש תמטמוטמ ךכ לכ תא
ךנחל הסנמ ,והמ תעדל ילב םזינימפ "הצירעמ" ,לכה תעדל תרמייתמ
אלו)םירחא לע תדרל המצעל השרמ לבא תולקב תבלענ ,רבד ןיבהל ילב
(םירחאל
הכירצ אל ינאש הווקמ ינא ,חומה ידוקפתב עגופ ןכא ןובלח רסוח
.ךלצא הזה רסחה עבונ הממ םג ךל ריבסהל
ילש םישקמה תא עגייל לבח תמאב ,הבוגתל בוש ררגיהל אל החיטבמ
רמתל וביגה
 
20/4/04 0:24
רב ךר הפ :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
םש ותוא תחת הפ תונושמה תובוגתה תורמל
... תבתכש המ תא אורקל יתהנהנ אקווד ינא
.תורתסינה ויתוקושתלו ירבגה דצל בישקהל ןיינעמ הז
תושגרל עגונש המ לכב םישנמ םיינרבד תוחפ םירבגש עודי הז
... הזלש םג החינמ ינאו


.תומילאל םיטלוב םיזמר םוש יתאצמ אלש תמאה
ונלש ןורגה ףוס דע עיגי הזש הז רבג לכ לש היזטנפהש רורב הז
םדא תונב אלא ם"ימבא אל ןיידע ונחנא תושעל המ לבא
:-) ךר בצמב לכוא תעילבל שמשמ ןורגהו


םיחולמה םכילזונ תעילב יבגל
קיפסמ אל ינאש והשימל עולבל תלוסמ יתייה אל ישיא ןפואב ינא זא
תבהוא
....ןהל העירפרמ אל הזש הלאכ שי לבא


תירונ
רב ךר הפל וביגה
 
 
20/4/04 0:52
ירוא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.ןיינעה תא בוש ריהבהל הבוט תונמדזה וז ילוא


םיענ אל הזש (ימ י"ע "זמרנ"ש הממ הנושב טעמ ילוא) ןיבמ ינא
חוקל ףוסה דע ותוא סינכהל לש עטקה .ירשפא אל וליפא בורלו
תושעל רשפא ךיא ןיבמ נא םא יתוא וגרהת וישכע .ונרופ יטרסמ
לש לודג דואמ אלה עוצעצה םע יתיסינש תודוהל ןכומ ינא .הז תא
ןורתפה ןאכמ .בורק אל וליפא .ךלה אל ...רבעשל תירנטרפ
ןפה תא םישגי הז .ותמוק אולמב אל אוה דוע לכ וסנת...יתעצהש
קירטה המ הלגמש ימ .הרגמ ותוא םיאצומש םירבג שיש יפרגונרופה
...םלועה ראש םע קולחל תנמזומ
ירואל וביגה
 
 
20/4/04 1:06
רב ךר הפ :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
ותמוק אולמב דומעי אל רבגלש בצמ ןיא
:-) ול םיצצומ וטוטואש עדויו 'צר'צירה תא חתופ אוהשכ


ךר הפ
רב ךר הפל וביגה
 
 
20/4/04 1:07
רב ךר הפ :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
ףוסה דע ץוצמל תמאב רשפאש תבשוח אל ינא בגא
דע והשמ םיפחוד ונחנאש םיקנחנ ונחנא תיזיפ תושעל המ יכ
....ןורגה
;) רחא ןזמ תויטס רבכ הזו םכילע איקנש םיצור םתא םא אלא
רב ךר הפל וביגה
 
20/4/04 13:29
ןרק :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
הלאשהב םצעב הז "קומע ןורג" לש עטקה אב הפיאמ םיעדוי םתא
לש הנורג ךותל ברח סינכמ םצעב אוהש ןיימדמ רבגה.ברח
םצעב לבא היפב התוא ןייזמ אוה.הרשפ הזל םיארוק תירבעב.השיאה
?םיכסמ התא ירוא.הרשפ ירמגל הז.ברח לע זטנפמ
ןרקל וביגה
 
 
20/4/04 16:42
ןיסח ירוא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.ןרק


אלש ילגת ,הקיטוראה לש היגולוכיספה תא תוניצרב חתנל שגינ םא
ןיינע .(ברחה ביטומ) קושב תומייק תוינאידיורפה תוירואיתה קר
תינימה הסיפתהו םזינימפ ןיב תיטנרהניא הריתס תמייקתמ - רחא
ומכ לבא ,הזל סנכא אל העיריה רצוק תאפמ .דיורפ י"פע תישנה
לע ונתשיפת תא םינוב ונאש הנושמ תצק" והשימ םעפ רמאש
,םילפוטמ העבש יפ לע הירואית ססיבש גולוכיספ לש ויתונויער
..."ןטק סוס גורהל תלגוסמש תומכב ןיאקוק ךרצש


ןיסח ירוא
ןיסח ירואל וביגה
 
20/4/04 13:30
ןרק :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
הפ יתוא ובלצי חטב.ןואג שממ איה תאילש תבשוח יתעדל ינא רמתו
.הדומ לבא
.תופיזנ לבקא ינא חטב
ןרקל וביגה
 
 
20/4/04 15:56
ןוצל תדמוח :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
המלעתה איהו-המיתח םימעפ הנממ יתשקיב רבכ.הילגרל רפא ונלוכו
.המ םושמ
.ונל הרסח תא רתלאל ירזחת יתאיל-תשגרנ האירקב תאצוי ינאו
.... םיעטק הפ םיכלוה יראשת
ןוצל תדמוחל וביגה
 
20/4/04 13:31
(f) ביבא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ינא שממ ולא םיעגרב ,ךרמאמב תררוע המוהמו הרעס וזיא ,ירוא
.םלועמ המסרופ אלש הסרגה : ןקקלל ךירדמה :רמאמ תביתכ לע תדקוש
.ףלאמ ואדיו ץבוק ףרוצי .תוכחל הווש
(f) ביבאל וביגה
 
20/4/04 13:31
(f) ביבא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
כ
(f) ביבאל וביגה
 
20/4/04 13:35
(f) ביבא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ינא ,שממ ולא םימיב .ךרמאמב תררוע הרעסו המוהמ וזיא ,ירוא
המסרופ אלש הסרגה :ןקקלל ךירדמה' רמאמ לע ברעהו םכשה תדקוש
.תוכחל הווש .ףלאמ ואדיו ץבוק ףרוצי '.םלועמ
(f) ביבאל וביגה
 
20/4/04 17:26
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
.הללאל הקיחצמ הבתכ.ןורבה תימולש תאמ "ךיתארק םיקמעמה ןמ"
תאילל וביגה
 
20/4/04 20:53
!!!תימואל ןיבה תצצומה :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
!!!!ואוו ואוו ואוו :םילימ שולשב
...הבתכ הזיא
!ץוצמל קשח יל תישע
.םולכ יל תשדיח אלש תמאת
...רבעמ הברה דועו לכה השוע ינא
.ץצמנה תא (תובוט םיכרדב) העיתפמ ינא םעפ לכ
עגעגתי אוה ,יל ונימאת -עובשה ונדרפנ ,םינש רבכ ילש רבח)
(!!!תוציצמל
השוב/ליעגמ/הלפשה וזש תורמואש תונבה לכל !בושח -העילבה אשונב
.האלה ןכו האלה ןכו
...תפצק וא םיתות/דלוקוש אל בצמה ונלצאש יתיא ומיכסת
הככ לבא ,הנייגיה לע תרמוש וא תחלקתמ אלש הליעגמ ינאש אלו)
(...הז
רבח ,"םילבוס" םה תונושארה תוינשהמ רבכ ונל םידרוי םינבהשכ זא
רשפא יאו הבהאמ הז תא השוע אוהש יל רמא (?ונרמא רבכ X-ה) ילש
(..ותיא ומיכסי אלש הלאכ שיו) ..ןלוכל תדרל
.ךילהתה לכ לש ףוסב איה הרימגה םלצא תוחפל
אל יל רמא וליפא אוהו ,הצור אל םג אוה ,תעלוב אל ינא תישיא
.טסיכוזמ אל אוה יכ עולבל
...ןורגב יל רבוע לכה אל תמאת ,םימעפל עולבל יל אצי תישיא
.הצוחה אצוי הזמ קלח רויכל העיגמ ינאשכ דימת
חירמ דומח קלח אוה ,ותוא תבהוא טושפ ינא ,רשוא הז יתניחבמ
...קשנלו ,בואשל ,ץוצמל ,קקלל ,ףטלל יל ונת קר ..בוט
..וישכע ול תדרל יל אב ..וילא תגעגתמ ינא ,ףוא
.ייח גונעת
ליעגמ אל הז ...תונהל וסנ תוחפל וא ,ונהתו וצצמת תונב רוציקב
..הפב םירמוגש
...ןוראהמ הייפוג םיאיבמ וא םיקרויו רויכל םיאצוי
..ןויזל ךישמהל רשפא ..בוט לכהו דצב הייתש סוכ
בובחה תאו ךתוא תבהוא !תונורחאה םינש שמחב ילש ץצמנה ךל שדקומ
...הטמל ילש/ךלש
!!!תימואל ןיבה תצצומהל וביגה
 
21/4/04 0:29
ןרק :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
?ןוכנ ךתיא ןידע היה אוה
.הזמ וליפא תינהנ תייה אל תרחא
תנייכבתמ אלו ותוא תפדגמ אל הנידע הרוחב יל תיארנ תא םג תמאה
.קתונ רשקהש לע
ןרקל וביגה
 
21/4/04 2:43
םריש ןתמ :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
,ירוא
!קירבמ רמאמ
םריש ןתמל וביגה
 
 
21/4/04 3:12
ןיסח ירוא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
,ןתמ


.הדות
ןיסח ירואל וביגה
 
21/4/04 13:07
40 תב :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
,ירוא-ירוא
,יתינהנ .דמחנ שממ .רומוהו היצמרופניא בלישש רמאמה לע הדות
,ללככ .תמלפודמ תדרוי ינאש תורמל תאזו ,םשו הפ יתלכשה וליפאו
תוכישנמ םינהנ אקוודש םירבג שי - לשמל) תללכה םשו הפש יל הארנ
הלאש ינמיס המכ ורתפ טלחהב תנייצש םירבדהמ המכ לבא ,(תונידע
שיגר יכה רוזיאה והמ רבגה תא לואשל אוה בוט ןויער ,בגא .ירובע
.הנוש הז םינוש םירבג לצא ,אלפתת .ולש


.םתוא לגרתל - בושח תוחפ אלו ,הלא םיאשונ לע רבדל ףיכו בושח
.הכימתו לופיטל הכוז תאש הווקמ ינא :תאילל הלימו
40 תבל וביגה
 
21/4/04 17:54
Piedrus :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
םייחהמ הלודג תא ,ךתוא הצור ינא - :תימואל ןיבה תצצומל
ךב לקתא אל םלועלש - :תאילל
Piedrusל וביגה
 
21/4/04 19:50
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ןמא ןמא
תאילל וביגה
 
21/4/04 23:58
הלא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ןאכ וכיפשהש ללמה לכמ תמעפנ שממ ינא
אל שממ ,שממ לבא יל םידרויש הז לע התמ ינא -ףותיש.........ו
.דחא ףאל תדרל השש
?רבג , רבג ינאש : רמוא הז המ זא
הלאל וביגה
 
22/4/04 17:30
רפיטופ תב :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
הברהש רבג תשגופ תא םהב םיבצמל תאזה הטס'גה תא רומשל יאדכ
היהי םג זאו ,ול תדרל רשאמ ול תדרל אלו קפאתהל ךל השק רתוי
.םיהדמ
רפיטופ תבל וביגה
 
22/4/04 17:30
רפיטופ תב :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
הברהש רבג תשגופ תא םהב םיבצמל תאזה הטס'גה תא רומשל יאדכ
היהי םג זאו ,ול תדרל רשאמ ול תדרל אלו קפאתהל ךל השק רתוי
.םיהדמ
רפיטופ תבל וביגה
 
23/4/04 18:19
ןויסנ תלעב :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ינאש תורמל) םקויד לע םירבד תדמעהב ליחתא ,ךכ זא - רבד חתפ
דחא אוה ירוא .(..ולא םיפד לעמ הל קוקז ךניאש ,יריקי ,תעדוי
םיבהואהו םייתריציה ,םיחותפה ,םיגנעמה ,םיבשחתמה םיבהאמה
תולדל ,םיביגמהמ קלח לש תלוכיה .יתטימ תא יתקלח םמיע רתויב
הניא ,תעשעשמ ךרדב ינויח עדימ ריבעהל ירוא לש ונוצרמ הייטס
.יל הרורב


תינרדומה השאה ןהב תורגסמ טעמ אל שי - עקר
רומא רבגה וב ןפואה ןיינעל ןילהל הלוכי ("לייטס-תיטסינימפה")
םישנל הדיריה תלועפ...עגרל תונכ היהנ הנאוב ,תונב .ונתוא גנעל
תואצותל תועדומ ונניא ונתיאמ תובר ,םיבר םירקימב תבבלמ הניא
הדיריה ךלהמב ,דדומתהל םיכירצ ונלש םירבגה םתיא לרוגה תורה
תוטושפ תולועפב תוטקונ ונניא םא ,"רשואה קמע" לא תכרפמה
(..הפי הלחתה ןה םיירפסמ ,ןכ) ןיינעה תא םהילע לקהל תורומאה
אוה ירקיעה םדועיי יכ העדה םהיבגל השרתשנ ,תאז תמועל ,םה
,ךרדב תישענה הלועפ לכ .(בטיי ןכ ,רחואמ רתויש המכו) רומגל
עיגה .םדקומ קחשמל םישנה לש ידעלבה ןנוצר קופיס ךרוצל איה
דמוע םהינייעמ שארבש םירבג םנשי !!העומשה תא םיזהל ןמזה
,תרחא וא ךכ ,עיגת המזגרואה..שופיחהו ,הקושתה ,עגמה ,ךילהתה
,ףלוח םג) רשק לכ ךופהתש תינימ תרושקתמ תונהל הסננ אוב זא
.םידדצה ינשל .הקושת אלמו קפסמל (חווט ךורא אקווד ואלו ,בגא
,תוינימ ןיינעל שורדל רתומ ןהל קרש תובשוח םישנש השוחת שי יל
םילארשיה םירבגה ןמ קלח לש תישגירה תולבגומה ,היסהרפב תוחפל
םג ונירעצל) םביל לע רשא תא "!out load "רמאלו אובל םהמ תענומ
ויתושירד תא ץימא ןפואב קולחל ירוא לש ונויסנ .(תיתיבה תרגסמב
םיסחי תכרעמ לכבו ןתיי ימ ,יניעב הפי ,ןיפנא ריעזב תוישיאה
.קפסמו אלפנ ןימל ליבותש וזכש תוחיתפ רשפאתת תיגוז


ימ ;הפ הלעש וזאמ-ודאסה טקפסא ןיינעל - ןיינע לש ופוגל תורעה
אל ובתוכ וב עיקשהש יפכ) ךמסמה תא ןויעב אורקלב הבשחמ עיקשתש
ץלמומ ךיפל ולוכ רביאה תסנכה יבגל ותרעהש חכווית (הבשחמ טעמ
רשפאתמ רבדהו ואולמב ףוקז וניא אוה רשאכ ינימה עגמה תליחתב
?הא ,ףוריטב ירזכא .ךתניחבמ
המ .ךכ לע תומיכסמ ונלוכ .אל הז םיעט ,העילבה ןיינעל ,תינש
עיקשהל הנכומ תא הב הדימה אוה תרחאל תחא ןיב לדבהה תא השועש
,ןויסנמ .(יניעב ,הבהאל רושק אל) הטימל ךגוז ןבב
תויסקסב חנאנ ךלש רבגה הארמ לומ תדמגתמ החולמה תיעגירה השוחתה
אוהש ןכמ רחאל עובשה לומ תדמגתמ יאדוו ,עגר ותואב תילדנ יתלב
שדוחהו עובשה ,םויה תא ול תישע המכ ךל תוארהל וחוכ לכב הסנמ
ןכא םהש ךכל הייארה אוה ירוא לש וכמסמו) ךלש הברקהה המכ דעו
.ול הבושח (הברקה התיה וזש םיניבמ
ןפואב סקס םיבהואש םישנא לש רידנ ןזל תכייש ינא ילוא ,תישילש
החלצהה תדימ ,ללכב תויגוזב ומכ ןימבש תבשוח ינא לבא ,גירח
.גוזה ינב םינוכנ הל תוחיתפהו תויתריציה תדימב היולת היוצרה
תא םקעל ילב ,"תמא לע" םיחותפ לבא ,תונויערל םיחותפ היהנ םא
חילצנ םא ,"?הטימב יל תאצמנש וזה תעגושמה ימ" בושחלו ףוצרפה
לש ןימה ייח ".קותמ , הדות לבא .יל םיענ אל הז ?עמוש" םג רמול
.ובריי ןכ ,יניעב ןוכנ רתאב הפ חישה םג .ורפתשי קר ונלוכ


,הז רמאמ ןיינעב ורבעוהש םיפירחה םירבדה יפוליח ,םוכיסל
םיעוקש ונתיאמ םיבר ,תינימ-חותפ -ןדיע-קלאה תורמלש יל םיחיכומ
.לבח ."הבהא הלוח סכלא" לש וימיב םש יא
ןויסנ תלעבל וביגה
 
24/4/04 12:17
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
הברה םתלאש.יבגל תאזה היססבואהמ ודרתש תשקבמ ינא.םירקי םירבח
רבד ףיסוהל הלוכי יניא.ינממ ודרת.יד.תורעה הברה םתילעה תולאש
.יתפסוהש הממ
הז קומע ןורג ארקנש המו תוארפבו תוירזכאב ונידקש ךותל הרידח
הזש יל לבח.הככ תובשוחו םיבשוח םתאש דואמ יל לבח.ליגר סקס אל
תינפוג הניחבמ דחוימב ןידע ךכ לכ רוצייל םיקלוח םתאש דובכה
.םידקשה אוהש ופוגב ןידע יכה קלחל דועו השיא ארקנה
ינא זא המ זא.תחא הרוחב םע קר קסעתהל רשפא המכ.רבכ ינממ ודרת
אל םה השיאה דובכ יבגל ונלש תופקשהה ילוא זא םכומכ תבשוח אל
הז ?המ זא.תיטסינימם טסופ ינא הפ ונעטש ומכ ילוא זא תומוד
?םכומכ תויהל הכירצ ינאש רמוא
תורעהב המילא הרוצב ישיא ןפואב יילא םג סחייתה ירוא ףסונב
םורגל לכוא אל תצצומ יניאש ללגבש תונעוטש יילא ולש תויטסקרס
יפלכ היססבואל רוזעל םוקמב ולש הבוגתה תאז.ינממ תורגתהל רבגל
ןב לשכ התיה ולש הבוגתה.רגוב םדאכ גהנתהלו םייתסהל םורופב
קלוס אל ןיידע אוהש הדבועה תא האור ינא.קזנ ול תושעל יתלוכי.5
.םימחר.וילא ילש ישיא דסחכ בותכל לוכי ןיידע אוהו
םיקלסמ ויה רחא םוקמ לכב תובעתנ םה יילא ולש תויניצה תורעהה
.יתננולתה אל ןכלו הלמח שי יל לבא.ותוא
.רגבתת ירוא
תאילל וביגה
 
 
24/4/04 14:41
ןיסח ירוא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.תאיל


.םיחוטבו םיקפסמ ןימ ייח ךגוז ןבלו ךל לחאמ ינא


ןיסח ירוא
ןיסח ירואל וביגה
 
24/4/04 15:10
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ירוא בושחל ךל תלחאמ ינא
הביחב
תאיל
תאילל וביגה
 
 
24/4/04 16:17
הנפד :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
- תאיל
הז אוה ירואש תבשוח ינא .דואמ םימייאמ םה תבתוכ תאש םירבדה
רשק םוש אלל רישיו ישיא ןפואב ותוא תצמשה תא .ןנולתהל לירצש
תועמשמ) תבתכש םירבדה תא ךל הארה ודצמ אוה .ךייתועד תעמשהל
.שממ לש הצמשה ידכל םירבטצמ םה יכ זמרו (ויתובוגתב תואכרמה
הזה םיביבה ברקל לעמ תולעתהל רחב אוהש הדבועהש תויהל לוכי
םע קיפסמו .םעפ ףא ךתוא ףיקתה אל אוה .ךיילכמ ךתוא האיצומ
.טאל ,רמאמה תא בוש יארקת .ךלש האצמה וז .םידקשה ןיינע
.ךלש תונלבסה תא הצירעמ ינא ירוא
הנפדל וביגה
 
24/4/04 19:11
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
יתרהצה ןהבש תועדוה הברה יל ויה.ותוא יתצמשה אל שוריפב ינא
רמאמה בתוכ דגנ םולכ יל היה אלש בושו בושו בושו בושו בוש
הרוצב לבא היזטנפה תא םישגהל וילעש תבשוח ינאשו ישיא ןפואב
התוא םע הרוחב אוצמל רמולכ תורחא תויזטנפ םימישגמש הממ הנוש
םישנא דגנ רבד םוש יל ןיאש יתנעט שוריפב ינא תיראזיב היזטנפ
םישנא וליפא תויהל םילוכי םהו וזאמ ודאס לש תויזטנפ םהל שיש
היעב יל שיש יתרמא אל שוריפב.םיפי וא "םידמחנ" וא םיסמונמ
בוש יתשגדה וליפא ךפהלו וזאמ ודאס םיבהואש םישנא דגנ תישיא
םיפיט יתתנ וליפאו.ולא םישנא לש םהיתויוכז תא בושו בושו בושו
םיכרדב "תויטיירטס אל" תויזטנפ םישגהל ךיא תוצעו םיכרדו
אל ינא.הצובקה תא ץימשהל ךליבשב ארקנ הז לבא.תונהמו תוילעי
.אורקל תעדוי אל תאש המשא
ןימ תושעלו הנחבהה תא תושעל תעדל ךירצש יתרמא שוריפב לבא
לוכי אל ומוהש ומכ.יראזיב ןימ בהואש רחא םדא םא קר יראזיב
ילש רבח תא עיתפא אל ינאו טיירטס רוחב זמזמלו אובל םואתפ
.הנחבהה תא תושעל תעדוי ינא יכ ונלש הטימל רבג דוע סינכאש
תוכזהו יראזיבה ןימה יבהוא לש םתייטנב הרכהה ןעמל יתמחלנ ךפהל
.םיאומוהה לש תוכזה ומכ קוידב ינשה תא דחא אוצמל םהלש
אוה זא הללכההמ שבומ שיגרה יראזיבה ןימה יבהואמ והשימ םאו
.קייאנמ בופומוה אוה יכ שייבתהל ךירצ
לבא בל תמש אל אורקל תעדוי ךניאש ללגב םג ילוא ירואל רשאבו
ןבומכ תילולימ הניחבמ ייפלכ ירזכאו יטסקרס ינודרס היה אוה
תעדוי תייה םא.תינימ הניחבמ החוד הרוחבכ יתוא גיצמ אוה רשאכ
תושעל ךירצ היהש המב םגו םזקרס הז המ הניבמ תייה ילוא אורקל
.השע אלו
תוגהנתהה ולש היעב הז.שיאל קזנ תושעל ינוצרב ןיא ינא לבא
.תאזה
?ךל שי תולאש דוע
תאילל וביגה
 
24/4/04 19:13
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
והשזיא םג הל שיש הווקמ.ךלש תוימיטפואה לע הלוח ינא רפיטופ תב
.סיסב
תאילל וביגה
 
 
24/4/04 19:42
הנפד :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
: תאז ךל רמול אלא סונמ יל ןיא
: םיביטומ השולש לע הרטנמכ תרזוח תא
חינהל תבייח תא .אורקל תעדוי ינא - אורקל םיעדוי אל םתא .1
,בותכל תעדוי אל תא - המוד ןועיט דמוע דגנמ יכ הזה ןועיטל
.ךל םינוע המ הניבמ אל תא - רישיה וכשמהב וא
תיגולוסקס ינאש ךל תרפסמ יתייה םא - וזאמ ודאסה ןיינע .2
היזטנפל םינמיס ןיאש ךל הלגמו ,יתלכשהב תיגולוכיספו יעוצקמב
אל ינא) ?ךכל החינמ תייה ,יראזיב ןימל וא ,טסקטב תיטסידס
חנומב םג ןוכנ אל שומיש תשמתשמ תאש יל הארנ לבא ןיינעל סנכא
.(בופומוה
ןעט אוהש יתיאר אל .ךל בתכ רבחמהש תובושתה לכ לע יתרבע .3
הבושת התיה וז לבא ,יטסקרס היה אוה .תינימ הניחבמ החוד תאש
?תעדה תא ךכ לע תתנ .וילע תבתכ ךמצעב תאש םירבדל הנידע
דוע ,תלפטמכ ,יל וריהביש ,ךתוא לואשל תולאש ןומה יל שי
.ךלש תוישיאה הנבמ לע םיטרפ


.הנפד ר"ד
הנפדל וביגה
 
 
25/4/04 19:01
רפיטופ תב :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.תרהזוה יאר .ליחתהל ךל יאדכ אל יתיא ,שותאיל
תא םג ססבל ידכ תבותכו םש ךל תנתונ יתייה ,הזמ ץוח
,קומע רוביח ומכ םיבגשנ םיניינעב רבודמ לבא ,ךלש תוימיטפואה
עמשמ יתרת עולבל קשח ךל םישועש םירבד הלאכ דועו הלודג הכישמ
.הדומ ינא רודב םעפ הרוק ,ךלש רבגה תא


תאיל) ,ךלש לדה ןוקיסקלב םייוצמ אל הלאה םיגשומה הזמ ץוח
.( םינבה םע ץוב תומחלמ הצורש הבבושה
רפיטופ תבל וביגה
 
24/4/04 22:06
תאיל תא ךנחל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תאיל


תא תארוק תייה ילוא ןכ םאש אורקל תעדוי אל תמאב הארנכ תא
ןולימב ראזיב חנומל שוריפה
וז תא , תילולימ תומילא םוש ךיפלכ ןיגפה אל ירוא הזל רבעמ
ארקנ הז תיעוצקמ ןושלבש יל המדנו וזכש תומילא ויפלכ תנגפהש
........הכלשה
ידכ בושו בוש ןאכל סנכיהל יקיספתו תובוט ישעת לא , יצצמת לא
(ילאוטריוה) ךמויקל שושיא לבקל
תאיל תא ךנחלל וביגה
 
24/4/04 22:54
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
.הנשמ אל הז יבזע לבא.רוטקודל הכמסהה תא ךל ןתנ ימ תעדוי אל
.תיביטקייבוא ךניא תאש רורב יד ןפוא לכב
םישנא שיש ומכ.אורקל םיעדוי אל טושפ םורופב הפ םישנאה בור אלו
.בישקהל םיעדוי אלש
אלא ומצעב בשח אל הפ דחא ףא המל הזו.אורקל וחרט אל טושפש וא
לבא.לג הז לע וספת טושפ הפ הרבחה ראש לכ זאו בושחל חרט דחא
ןיסח ירואש תרעשמ ינא.1 ויק יא קר ול שי יכ ואולמב בשח אל אוה
.הרזע לבקל ידכ ךיילא הנפ
תרפוכו תדרומ ינא תיתרדס תצצומ אל ינא.הדומ ינא הרבח בוט בוט
לבקל םיכסאש דע הרבחהמ יתוא קיחרהל ךירצ םכלש הרבחה יכרע לכב
השיא ינא.תויפיצה לע תונעל ליחתאו םישנה לכ ומכ וזאמ ודאס ןימ
.ונעמש יפוי.ימוקמ תא תעדל תבייח ינא
"םירוטה" לכ לע תרזוחו הבש ינא רתוי דיגהל המ ןיא.ודיגתש המ
.ילש םינורחאה
ינאש יל ינימאתו.אשונה לע הברה יתדמל ינא םג רדסב הז הנפד
.תרבדמ ינא המ לע תעדוי
ירוא
ףוס ףוס בושחל חילצהל םוחב ךל תלחאמ ינא
היה הז ילש רבגה תא ךושמל חילצאש יל תלחיאש ךכ לע ךל הדומ
(םזקרס הז) רגוב דואמ
םילוכי םתא.רבח ךל שי ירוא יתוא ךנחל הצור אוהש רמאש אוהל
.דחיב יראזיב ןימ שפחל
.דחא ףאל עיגמ אל הז.לבח.םש ךל ןיאש יל לבח בגא ךרדו
תאילל וביגה
 
24/4/04 23:08
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ןפג ןתנוהי לש תעבשומ הצירעמ רותב.םכלוכל והשמ דוע וישכע
ךכ לכ ןבצעל יתחלצהש הרידא האמחמכ תאז האור ינא ולש רוטהו
םילכהמ ואצי הברה ךכ לכ יילא וביגה הברה ךכ לכ.םישנא הברה
תא יל תחפנמ יילע םיסעוכ וליפא וא יתוא םיאנוש םתאש הדבועה
סנכא דוע ינא.ןפג ןתנוהי לש תעבשומ הצירעמ ינא ירה ךכ לכ וגאה
יכ "סומלופה יררועמ" תונננב רתאב דובכה יראותמ דחאל םכתוכזב
.הפ םיבתוכ הברהמ רתוי סומלופ תררועמ ינא
הבתכה יהוז ןכש סוקופה תא ךממ יתבנגש תלצנתמ ינא ןיסח ירוא
םוקמה לע תורחתהלו סומלופה תא ררועל רומא תייהש הז התאו ךלש
קר תחא תארוק קר.תחא תארוק קר ןבצעל תחלצה לבא.רתאב המישרב
.תחא תארוק
ינא הברה ךכ לכ.תוננב יארוק הברה ךכ לכ ןבצעל יתחלצה ינא
.רופסל הלוכי אל וליפא
רתוי יתוא לללקל םיתמ.םיבוצע תצק.םינבצעתמ ארונ וישכע חטב םתא
.דימת ומכ םילכהמ םיאצוי.דימתמ
םישידא םתיארנ אל יל.תמאב ונ.םישידא םתאש ונעטת חטב םתא
.דחא עגרל אל ףא.ללכב
םישוע םתא םאה.תוקד 5 ירחא הבוגת תלבקמ ינא העדוה לכ ירחא
?תורמשמ וא םירות
?ןוכנ וישכע יתוא ללקל םכל אב
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
.םכלש הבהאהו תונכה לע הרבח הדות
יתוא ךנחל הצור אוהש רמאש ינשה וזאמ ודאס רחוש ירוא לש רבחל
זא תרמאש ומכ ילש ילאוטריוה םויקה תא קידצהל הכירצ יתייה םא
.תבכוכל תכפוה יתייהש טלחהב
זא הטארק תעדוי ינא- יתוא ךנחל הצור אוהש רמאש אוהל ןפוא לכב
.ידימ רתוי זטנפת אלש
.ירוא תא רוכזת זא לפשומ תויהל הצור התא םא לבא
ללקל םיתמ םתאש המכבו םכלוכ תא ןבצעל יתחלצהש המכב האג ינא
הז תא ארוק היה ןפג ןתנוהי הצירעמ ינא ותואש םדאה םאו.יתוא
.אנקמ וא.יב האג היה אוה םגש הארנכ
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
הרזחב םכתא תבהוא ינא הרבח
ייב
תאילל וביגה
 
 
25/4/04 0:25
Ivor Biggins :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
To Liat,

I am amazed that you have so much energy to write so much
nearly every day this week!
I accept your view which seems to work for you, but I
presume each person here is above the age of consent who
is entitled to, first, his/her opinion (even if it
opposed to yours), and second the sequal preferences
other than your.

It seems that for someone who is supposed to be unfazed
by what people have said here, your have put a lot of
effort that even your role model would have been proud of
your literary poweress. You have not said anything her to
change my mind and I still believe in live and let live,
as long as you are not hurting anyone two (or three)
consenting adults are entitled to do what they want,
without your oppressive views on how sex should take
place.

I think you need to expand your horizons and not hide
behind long words and psychological theories. Fallecio
and cunnilingus and be a lovely experience with someone
you love.

Ivor

PS Apologies for not writing in Hebrew, I do not have a
Hebrew typrwriter, and I really wanted to get this off my
chest.
Ivor Bigginsל וביגה
 
 
2/5/04 14:23
םיקמעה תנשוש :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
ארקנה תנבה תלוכיו לכשמה תכרעהב תמזגה תצקש בשוח אל התא
הפשב זא ,בותכלו אורקל החילצמ אל איה תירבעב ???תאיל לש
????ההובג דועו הרז
...הניבה איהש ןימאהל יל השק לבא תאילל ןוגריפה לע ןייתחס
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
25/4/04 20:18
תאיל לש תננגה :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
?ךממ םלעתנש הצור תא המ זא
םירמוא םיבר םא העודיה החידבבכ ךל יעד ?ץיצע ?תילורט תויהל
התאש ןמיס רוכיש התאש ךל
.תיעוצקימ הלבהא-ךלש הרקמב וא.רוכיש
בל ימיש ךא. ךביבס רצוי תאש "דהה" הז ךתוא ןינעמש המ לכ
?דה הזיא
הליהת יעגר המכל תיכז זא ?הנוכנ הרוצב ךמש תא ותיאיש רקיעה
.(ירמגל םיקפקופמ)
.החמש תא הזב םגש הבולע ךכ לכ תאו
תאיל לש תננגהל וביגה
 
 
18/5/04 16:01
הלאינד :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
אל תא ןכלו ינימ ןויסינ םוש ךל ןיא :ידות אל טושפש המל
- ןויסינ לעבכ םכח ןיא זא !והשימל ץוצמל לש הקושתה תא הניבמ
!םוחתב הרובל ךתוא ךפוהש המ
ךומכ החוטב יתייה זא דע ,הנושארה םעפב והשימל יתדרי ןמזמ אל
ותיא יתייהש ךכל תקקותשמ ימצע תא יתאצמ ףוסב לבא ,החוד הזש
.יתרכמתה - זאמו
!ןויסינ תצק ילבקתש דע רבדל יקיספת זא
הלאינדל וביגה
 
25/4/04 0:49
א :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
(: ןומה יתדמל ,הדות ירוא
אל וביגה
 
25/4/04 1:15
תנע :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ירוא
.םשייל תנווכתמ ינא הנושארה תונמדזהבו ,קשח יל תישע שממ


תנע
תנעל וביגה
 
 
4/5/04 17:00
הלול :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
שממ הזו תעלוב דימת ינאש ףיסוהל יתיצר קרו .קשח תישע יל םג
קוריל ליעגמ רתוי הברה יל הארנ .ותוא אלו יתוא אל ,ליעגמ אל
(: ימלוע ףיכ .והזו ןורגב רבוע טושפ ,והשמ וא ושיט לע
הלולל וביגה
 
 
27/2/06 20:18
,ןרילא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
הפ ךלוה המ תונב
תונוז שממ ןתא
ונלש הנטקה הנידמב תוצצומ הברה ךכ לכ שיש יתעדי אל
ןכתוא םיבהוא ונא ךכ , וכישמת
.םעפ ומכ יויל ןוכמל תכלל ךירצ אל, ףסכ הברה יל תוכסוח
,ןרילאל וביגה
 
 
27/2/06 20:33
תידוסה תינידרוחשה :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
טוידיא
תידוסה תינידרוחשהל וביגה
 
 
17/1/09 13:50
לאינד :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
?ליג תלבגמ הפ םישל ולכי אל
ןה ןכו , ןיממ תונהנ םישנ ןכ ,תורגב רסוחה םע רבכ ייד
ץוצמל תונהנ
לבא ,הנוז ךלש הרבח םג זא הככ םא יכ םיפיטואירטסל יידו
תושעל המ ,"רגוב" הזכ רוביד םע תחא ךל שי םא קפסב ינא
דלי לש תוחיתפ תמר םע אלו םייתימא םירבג תופידעמ םישנ
ןונגב
!תושפיטל ייד
לאינדל וביגה
 
25/4/04 1:23
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תופדעהה דחא לכל ולש תינימה הייטנה דחא לכל רוויא ןכ ןכ ןכ
.יתרמאש המ קוידב הז.ולש
היחב םינימאמש הזה םורופב םידיחיה ונינש ונחנא ילש דומח רוויא
םהש םינעוט םלוכ.ןאכ הז תא תקעוז ןמזה לכ ינא.תויחל ןתו
.םהינזוא םימטוא םה לבא.ועמש
שיא אוה.דואמ לבח.ילש "לדומ לורה" תא ריכמ ךניאש החינמ ינא
לכ תא ןבצעל בהוא דואמו םכח דואמ קדוצ דואמ דואמ לפופמ
.ביבסמ םיליסכה
םוש ןיא יכ בושחל םתוא חירכמ אוה םתוא ןבצעמ אוהש ךכ ידי לע
בושחל רגובמ חירכהלו.ותוא ןבצעלמ ץוח בושחל רגובמ חירכהל ךרד
.ןבצעמ תויהל םעפ ףא ןכל לודחי אל אוה.ןבצעמ רבד ןכא הז
טושפ םהו םולכ ומכ הלועפ ותיא םיפתשמ תאז תמועל םידלי לבא
םגו םידליל םג בתוכ אוה.םתוא וחירכיש ילב בושחל םינכומ
.הפ ובהאי הברהש סקס לע םירופיס המכ םג ול שי.םירגובמל
אובל לעו תיתימא תונכ לעו םזילרולפ לע הפ תבתוכ ןמזה לכ ינא
שממ אל לבא.תרחא הפדעה יל שי תינימ הניחבמ הנוש ינא קועזלו
ירה.תויחל ןתו היחב ןימאמ תמאבש והשימ םורופב הפ שיש יתנמאה
.תצצומ ינניא יכ יתוא חוצרל שיש םינעוט םורופב הפ םלוכ
לע םכל יתילע םיבצעה לע םכל יתילעש הזמ תאמחומ ינא בושו
?תוננבב ארוק התא םאה ןתנוהי.דואמ םיבצעה
תאילל וביגה
 
 
25/4/04 14:11
יש :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
תאיל


תא תפייע .קיפסמ .תרמאש המ תא ונלביק .תויחל ונל ינתו ,ייח
.םלוכ
יתלב דונדנ ןיבלו ןזואל םישק םהש םעט ירבד רמול ןיב לדבה שי
תא .תועמשמ רסחו ינדרוט םוזמזל ךפוה ללמה םייוסמ בלשב .קסופ
תא עיבהל םירחאל יחינת וישכע .יפוי - םזילרולפ לע תבתוכ
.השגדוהו הנבוה ,העמשנ ךתעד .ידו תונעל רמאמה בתוכל ,םתעד
.תויחל םירחאל םג ינת .תובר ינמ תחא איהו ,תימיטיגל העד איה
םזמזלו ךישמהל איה ךתנווכ לכש ךכ לע דיעי תובוגתה ךשמה .יד
ןיב יכ ,לבחו הכישממ תאש לככ התובישחמ התיחפמ תא .ךתעד תא
.םירחאל םג יחינה .םעט לש םירבד םג םנשי הסמה לכ
ישל וביגה
 
 
25/4/04 14:16
הלעי :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
...רצחה תינציל ןיעמ .תעשעשמ דואמ תאיל תא תאצומ אקווד ינא
םיאחומו םיכייחמ לבא ,תוניצרב ידמ רתוי חקול אל דחא ףאש
העפוההש תענכושמ ,להקה תובוגתמ תנזומ ,הדיצמ איהו .םייפכ
לע .תעשעשמ הצלה דוע .ןפג ןתנוהיל האוושהה תא יתבהא .תחלצומ
,תובוגתל המודב ,רמאמה ."ברעמה ןמ חרזמה קוחרכ" רמאנ הז
היצמרופניא ליחשהל "םיצירחה ןיב" הככ חילצמו ,עשעשמו לילק
.יתבהא .תניינעמ
הלעיל וביגה
 
25/4/04 20:19
!!!תימואל ןיבה תצצומה :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
..ףוסה דע סינכהל רשפא יופרה ובצמב בגא ךרד
..לדוגב יולת לכהו
דע סינכהל יתחלצה םינשה ךלהמב ינא לבא עצוממה המ גשומ יל ןיא
.ילש בובחה תא ףוסה
..סנוא אלו וזאמ אלו ודאס אל תאיל אלו
לוכי םדא ןב לכ לבא םושנל החילצמ אל םנמאו ףוסה דע הסינכמ ינא
..םושנל אל תוינש המכ
.הכירבב לולצל ליחתהל הלוכי תא
..דבל לכה השוע ינא , קנחא ינאש יתוא ףחוד אל אוה ,אלו
..הבאשמ ומכ תצצומ אל ,תדרוי ינאש טאל בהוא אוה
ריבעהל הליחתמו .תובוטר םייתפש םע הפל רתויו יצח הסינכמ טושפ
..ןיזה הצקב דיה םע תצק ..ולוכ לכ םיבוביסב ןושלה תא
תא (ביאכהל לוכי הז ..תונידעב) תקנוי הבוטר ןושל םע כ"חא
אלש קר) ולש הפיכה לע התוא תבבוסמו דיה תא הביטרמ זאו ,םיציבה
(...ףלעתי
..םיציבב דיה םע הכישממ זאו ןיזל הרזח הלוע
ינאש , תוינבצע תוקיניו תוביאש המכ םיקוקילה םע עיגמ הפ
לבא) הציצמ וליאכ זוזל תצק הליחתמ זאו ףוסה דע ולוכ תא הסינכמ
תא זיזהל הלוכי ינאש המכו (םינפב ולוכ ,הפהמ ותוא האיצומ אל
...ןושלה
....רהמ רהמ תצצומ תצק זאו (הדילג ומכ) םיקוקילב םושנל תרזוח

וא ,ול אבש המל יתאו זיזמ דיה םעו ,הטילש חקול אוה כ"דב הפ
ןויזל רבוע וא , ךופה ץוצמל הכישממ ינאו בגה לע יתוא בבוסמ
םישועו 4 לע יתוא בבוסמ וא ...ןייזמ וא יל דרוי וא הזחה ןיב
..יגוד
...הז לע הלוח
...ונרביד אל הרבעש תבש םוימו ןושאר םוי םויה
..ןושיל יתכלהש ינפל דיב יל השע קר אוה עובש ינפל ישיש םויב
..יתצצמ אל ןמז המכ
...תבהואו תגעגתמ
!!!ונהתו וצצמת
!!!תימואל ןיבה תצצומהל וביגה
 
 
25/4/04 21:16
יליג :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
םירואיתב ונלש שפנה תנידע שותאיל תא הנעמ תא המל,יתוחא
?הלאכ
.תושגרתההמ ףלעתהל הלולע דוע איה
,הפב ךל רמוג וא ףוצרפה לע ךל ץירפשמ אוה ךיא תרפיס אלש לזמ
םרט המלועל ךלת טושפ איהש ריבסמ רתוי יוכיס היה ללכב זא יכ
תע
...לבחו
?אל
יליגל וביגה
 
25/4/04 21:09
יליג :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ת ע ג י י מ תא תייחב תאיל
ףוסה דע ארק אל דחא ףאש יל הארנ ס'לכתו ,ונבה ,ונמנפה רבכ יד
...ץמאמה לע ךל לבח תמאב זא ,ךלש םינינפה תא
לבא הברה יל תשדיח אל ,ארונ יתבהא ,רמאמ הלחא ,ירוא הזמ ץוח
עודי רבכש המל םירושיא לבקל םיענ היה
ישוקב םגו ...ןטק םע קר דובעל רשפא ףוסה דע בגא
יליגל וביגה
 
26/4/04 13:42
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
לבא טילקת ונשתש תננחתמ ינא.ןמזה לכ יל םידנדנמש הלא םתאש והז
םישרוד םתא יכ ימצע לע תרזוח ינא ןוכנ.םכמצע לע םירזוח התא
םתוא לע םירזוחו םיבש םתאו םיניבמ םכניאו ימצע לע רוזחאש
דחא םירזוח ןמזה לכש םישנא 80 לבא.דחא םדא ינא זא יקוא.תולאש
תולאש םתוא ןמזה לכ רבד ותוא ןמזה לכ ומצע לע דחאו ינשה לע
לע םירזוחש םישנא 80ש םיבשוח אל םתא תולאש םתואו תולאש םתואו
.רתוי תצק עגיימ הז וליפא ויק יא 15 תלוטנ העדוה התוא לע םמצע
יל ןיאש הריהצמו תועדוה האור ינא רקוב עיגמ הככ ךלוה הז זא
תצק תמחלנ וליפא ינאו בתוכה לש הגירחה תינימה ותייטנ םע היעב
םיבתכמ תורשע האור ינא העש ירחא.תאז תינימ הייטנב הרכהה לע
תנעוטו הביגמ ינא זא.תינימ הייטנ עקר לע ירוא תא הלפמ ינאש
הגירח איהש תורמל ירוא לש תינימה ותייטנ םע היעב יל ןיאש
האור ינא תועש המכ רובעכ זאו.הב הרכהה רובע תמחלנ וליפאו
תינימ הייטנ אקר לע ירוא תא הלפמ ינאש םינעוטש םיבתכמ תורשע
םע הייעב יל ןיאש םיבתכמה תורשעל הבישמ בוש ינא זא.המרונב אל
םתא זא.דבכ ץחל תחת תישענ איה דוע לכ הגירח תינימ הייטנ םוש
הייטנ עקר לע ירוא תא הלפמ ינאש םיבתכמ תורשעב םיביגמ בוש
ירוא לש תינימה הייטנה םע היעב יל ןיאש תרמוא בוש ינאו.תינימ
רבכ יל הארנ תמאה.ןכ ינאש םיבתכמ תורשעב םיביגמ בוש םתאו
ןכתיי אל יכ ומצע לע רזוח ןמזה לכש דחא םדא םתא םצעב ילואש
םירזוח ךכ לכו םימטמוטמ ךכ לכו עבצ ירסח ךכ לכ ויהי םישנא 80ש
.םמצע לע
המ ארוק הפ והשימש הנימאמ ינאש החוטב התיהש םש איהל ןפוא לכב
ארק אל םכמ דחא ףאש החוטב ינא.ארק אוהש המל ביגמו תבתוכ ינאש
.ביגהש ינפל יתבתכש רבד םוש
ירוא לש תינמיה הייטנה םע הייעב יל ןיאש תנעוט ינא םויה םג זא
אצוי אוה דוע לכו ותרבח לע דבכ ץחלב התוא אטבמ אל אוה דוע לכ
לכ םעפה הריהצמו הבש ינאו.םהל המיאתמ תינמיה הייטנהש הלאכ םע
תויבסל םיאומוה ןוראהמ ואצת הגירח תינימ הייטנ םהל שיש הלא
.םינכ ויהת.וזאמ ודאס םיבהואש םישנאו םייאת דחו םייינימ וד
לע ירוא תא הפ הלפמ ינאש יל דיגהל בוש הצור היה םויה םכמ ימ
?תינימ הייטנ עקר
תאילל וביגה
 
 
26/4/04 14:29
תימע :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.תאיל
הדיעמ תינימ הייטנ (אקר אל) עקר לע הילפא חנומב ךלש שומישה
תאש איה חוכיוול הביסה .ורושאל ותוא הניבמ אל תאש ךכ לע
אל תא .אל בורהו הגירח הייטנ איה הגצוהש יפכ הייטנש תבשוח
,תספספ םא .ךתיא םיכסהל בייח אל אוהו בורה םע םיכסהל תבייח
םיכסמ אל ,ךתעד תא עמש אוה .ול יחינתש הז שקבמ בורהש המ
הפי .ךתעד לע ךתעד יהמ תפכא אל דחא ףאל .יכלתש שקבמו ,התיא
הז ."הגירח" תינימ הייטנ ילעב תויבסללו םיאומוהל תארקש
טושפ .יל ינעת לא ,השקבב .ךייקפוא לש םבחור תא בטיה ריבסמ
.טקשב יכלתו קור יעלבת
.חלצומ רמאמב ןויד תלקלקמ תא
תימעל וביגה
 
26/4/04 14:59
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תימע
.םילכהמ ךתוא איצוהל יתחלצהש דואמ יל אימחמ
תא עיבהלו תאז תושעל ךישמהל תיטרקומדה יתוכזב קיזחא ינא אלו
.יתדמע
תאילל וביגה
 
26/4/04 15:12
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
אוהש םינפ דימעמש תורמל.בופומוה טלחהב אוהש תימעמ ץוח זא
.ןייד לעי םומינימ
ןבצעל םתס םיעונצ היהנ אוב וא םילכמה איצוהל יתחלמה דוע ימ תא
?םויה
תאילל וביגה
 
 
8/8/06 13:00
לוגיפה :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
[[[[: ....יתחלמה דוע ימ תא


!!!הילע תונעל לכות ךלש הייחלמה קרש הלאש וז
:]]


(?ןכ ,ףוריטב הקיחצמ תניחבמ) הלועמ תמאב תא ,וקדצ ןאכ םישנא
לוגיפהל וביגה
 
26/4/04 15:28
הגנ :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
(: םויה דוע םשה הצרי םע ותוא םשייא ינאו רמאמהמ דואמ יתינהנ


...תמא ןמזב לורט תוארל ןיינעמ תמאב הז .תאילמ יתינהנ ארונ
םימורופ לש ןקירוה ומכ
הגנל וביגה
 
26/4/04 15:56
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
יל יכבת לא קר
תאילל וביגה
 
26/4/04 15:59
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
דצמ לבא.השיא אל ינא זא ץוצמל תעדוי אל ינא םא.ןיינעמ טלחהב
.לורט?תויהל הלוכי רבכ ינא המ זא.רבג אל םג ינא ינש
החנמ תויהל תכלל ךל הצילממ תיטנגיליטניא טלחהב תא הגנ הלאוו
.פוה ץורעב
תאילל וביגה
 
 
26/4/04 16:29
תימע :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.תאיל
ומכ .בופומוה ייג ינאש הארנכ .ייג ינא (תנבה אל) תנבה אל םא
תא .ללכב תנבצעמ אל תא ,(יל המדנ הנפד) םדוק רמא והשימש
.ןציל ומכ .תיקסטורגה ךכרדב ,תעשעשמ דואמ אקווד
חקייש והשימ אצמנ .יכבת לא .םילכהמ יתוא איצוהל "תחלמה" אל
.תוניצרב ךתוא
תימעל וביגה
 
26/4/04 18:07
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ךל יתכסח הנה.ןפוד אצוי הז גירח.בופומוה ייג גירח אל טלחהב הז
.ןולימב הקידב
חרוט תייה אל ךתוא תנבצעמ יתייה אל םא ?ךתוא יתנבצע אל םנמואה
.ןבצועמ דואמ תוארהלו יתוא ללקל
.תינש הסנ.ךל ךלה אל עוגרו שידא תוארהל הזה ןויסינה םג תרעטצמ
תאילל וביגה
 
26/4/04 19:45
תאיל תא ךנחל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
הלועפ לכ וא םיילענ יכורש ךורשל החילצמ תאש ןימאהל אל טושפ
ךל שיש דקפתמ חומ לש תירעזמה תומכה םע המוד הטושפ
ןתונ וא ןיז ךילע םש היה םא קפס היה םא םגו ןאכ אל ןפג ןתנוהי
......ול ץוצמל ךל


םוטמטה תא ףשוח קר הז -הניבמ אל תאש םיחנומב שמתשהל יקיספת
.ךלש קומעה
!!! רבכ ימתסתו (ךיפש וא) םימ ךיפ יאלמ זא ,הקיתש המכוחל גייס
תאיל תא ךנחלל וביגה
 
 
26/4/04 21:20
הלעי :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
סאמי ףוסב ילוא .חובנל ךישמהל תעילל חיננש העיצמ ינא ,םירבח
(םלועמ חובנל הקיספה אלש הבלכ ילש הנכשל התיהש תורמל) הל
תונעל יתמייס ינא .בלה תמושת רסוחמ לומקת ,דבל ךלת איהו
תארוק ינאש תוא לכב לכש יל חרוב שממ .ולאה תויוטשל
זא דע .הדועת םע ירזחת ,ןוכית ימייס ,תעיל .וזה תויתודליהמ
.החלצהב ןומה .החלצהבו תוארתהל -


(: .ייב ,תוקישנ
הלעיל וביגה
 
 
26/4/04 21:23
תימע :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.םולשו הדות ,תעיל .הלעיל ףרטצמ ינא


.ייב .קיסוטב הקישנ
תימעל וביגה
 
27/4/04 13:40
רלדא ןריא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
,עבוכה יבגל המ .יוארכ ורהבוה אלש םיעטק המכ שי ,לכ םדוק
םש םהל םיקקלמו םיעגונש םיתמש םירבג שי ?ץירחה אצמנ וב םוקמב
.ףועל ךל םירמואו םיצפוק םה רוזאל תברקתמ התאש עגרבש הלאכ שיו
?הפיכב תעגל אל וא הפיכב תעגל ןכ זא
ןגדגדה :תובושח תודוקנ) ?םינללוצל ךירדמה תא בותכת יהשימ יתמו
םעפ יתעקתנ .הלאמש אלו הלעמל רתוי אל .ןגדגדהש הפיא קר אצמנ
עבצאה תא יתדרוהש המכו ,רובטה רוזיאב העש יל ןנואש והשימ םע
המיהדמה תלוכיה תא םירבגל שי ,ףסונב .הלעמל רזח דימת אוה ולש
ןגדגדה תא "ודבאי" םה ינפל הינש :רומגל תדמוע תא יתמ תולגל
םה ךכ רחא .עגרה תא תדביא ,תרמג טעמכש ,תאו .קיר לע וננואיו
תא ךל התייה .והז לבא ,ירמגתש וננחתיו ןוכנה םוקמל ורזחי
תיפלא ןגדגדה תא םידבאמש הלאכ שי :עורג רתוי .הכלהו וזה הינשה
ךמצע תא רוצעל הלוכי אל תא זאו :המזגרוא תלביקש ינפל הינשה
?תומטיפה אשונ םע המו .תקפסמ אלו השלח המזגרוא איה האצותהו
תוכישנ לש עטקה תאו ,תרכומה ינשה דשה תנומסת !וילע בותכל הבוח
תועצוממה םישנה רתיל אל לבא ,ודאס יעטקל תובוטש תומטיפב תוקזח
.(ץראב
רלדא ןריאל וביגה
 
 
27/4/04 14:24
ןיסח ירוא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
,ןריא
שי לבא ,(...ילוא ןללוצל ךירדמה) רחא םוחתל ךייש אשונה םנמא
אוהשכ .ייתורבחמ המכ יתדמיל ותוא ,היעבה ןורתפל העצה יל
םייקו ,המזגרואל תברקתמ תאו (...ול דובכה לכ) הנוכנה הדוקנב
שרוש תא סופתל .1 :תויורשפא יתש שי,חרבי אוהש ,לקה ולו ,ששח
.2 .ומוקימ תא תעבקמ וזכ הסיפת .זוזי אלש ידכ ולש דיה ףכ
יכ ,קזח סופתל ץילממ יתייה .ולש לע ךלש דיה ףכ תא חינהל
םישיגרמ םהשכ עגמה המצוע/ןפוא/בצקה תא תונשל היטנ שי םירבגל
"חודקל" ליחתהל הייטנה ומכ) הצופנ תועט וז .תשגרתמ השאש
.רחא רמאמב ןהילע ביחרנ ילואו (האנה לש לילצ תעמשהש עגרב
הווקמ .(תיגולויזפ) ךב זכרתהל ותוא דדועת םג הקזחחה הסיפתה
.חילציש
ןיסח ירואל וביגה
 
 
27/4/04 16:23
רלדא ןריא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
לבקל תדמוע ינאש ינפל הזז ינא םא ,ילצא ,לכ םדוק זא .בוט
הככ םג .תוכורא תוקד המכ דועב החדי הז םתסה ןמ -המזגרוא
חילצהל ידכ ,יל ןנואמ רחא והשימשכ תושק זכרתהל הכירצ ינא
אוה ולש דיה לע ךלש דיה תא המש תאש עגרב ,הזמ ץוח .רומגל
אוהש ,ךישמי אוהש :הצור תא המ תוארל ידכ קיספמ תיטאמוטוא
.לזאזעל ךלוה עגרה לכ זאו ,רוצעי אוהש ,דרי
עגרבש ,ייחב יתשגפנ םתיא רתוי םינבצעמה םירכזהמ המכ ויה
ומכ ,םהלש חוכה לכב ףשפשל וליחתה םה גונעת תחנא יתעמשהש
.קסעה לכ לע ךלהש ןבומ .קזחו ,עטקב התוא איבהל .תבתכש


?ליימ יא תבותכ ריאשמ אל התא המל ,הזמ ץוח
רלדא ןריאל וביגה
 
 
27/4/04 19:40
ןיסח ירוא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב


,ןריא


.orihassin@walla.co.il : השקבב
ןיסח ירואל וביגה
 
 
8/8/06 13:14
לוגיפה :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
!בושחה אשונל תוסחייתהה לע ךל הדות
,ינא יכ ,ןיבהל והשלכ ץמאמ תושעל וא ,לואשל הבוח - יתעדל
אל לבא ,קוסיפ ינמיסמ תדלוס תאילש ומכ הזמ דלוס ,תישיא
.יתעד יבגל םלועמ יתלאשנ
לוגיפהל וביגה
 
27/4/04 23:20
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תמושת רסוחמ לומקא ינא ץוצמל תעדוי אל ינאש ללגב קר ןכא ןכא
רבגל םורגל לכוא אל ינא רמא ירואש ומכו יתוא ךנחל ךירצו בל
הכירצ ינא זא הציצמב הדועת תושעל הכירצ ינא.ינממ תורגתהל
קר אל לבא השיא וליאכ ינא השיא תמאב אל ינא יכ קותשל דומלל
םושב ינאש םכל הריהבמ םג ינא ךירצש ומכ ץוצמל תעדוי אל ינאש
.ילארוא וזאמ ודאסל הנכומ אל ןפואו םינפ
םג ינאו הצור ירואש ומכ ץוצמל תעדוי אל ינאש ללגב קר הז לכ זא
.דומלל הנכומ אל
.דומלל רשפא םירבח הז תא לבא
רשפא יא םכלש תונברוקה תאו םכלש סראה תאו םכלש םוטמטה תא
.םלועל תוסכל
אל ןתאש ןכל ריבסמ אוהש ללגב קר.ירוא לש תוחפשה ןכלוכ ןתא
.ךירצש ומכ ץוצמל תועדוי
?םיבשוח םתא המ יל רורב זא
תאילל וביגה
 
27/4/04 23:31
הנולא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
חחחחחחחחחחח
.דוריו םמעשמ רמאמ
.תחת קקלל ךירצ רבג ךיא לש תישנ הליבקמ םג ול היהת חטב
הנולאל וביגה
 
28/4/04 2:08
רלדא ןריא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ןכל שיו םועז ךכ לכ שרפהב ןתבגה ןכיתש ,תאיל ,הנולא ,ואוו
!םיהדמ .העד התוא


,תולודג רתויה תויטסנמפה תחא ינא .הלפשה םוש הפ האור אל ינא
ילש רבגה תא גנעל ךיא יבגל םירבסה לבקל היעב םוש יל ןיאו
ךל רמוא קר אוה .דחא ףאל ץוצמל תחא ףא חירכמ אל ירוא .רתוי
םורגתש תמייוסמ הרוצב הז תא ישעת תוחפל ,תצצומ רבכ תא םאש
.האנה רתוי ךלש רבגל
רבגש רבד לכש ,השיא ךתויה םצעמ תלפשומ ךכ לכ תאש םשור השוע
ינא יכ תושעל המ יתוא דמלל הצור אוה" רותב דימ שרפתי דיגי
."טוטרמס ינאש בשוח אוה ,השיא


לטומ וטואה לש תלדה תא םעפ ךל חתפש ללמוא רבג ותואש החוטב ינא
.ןוסנילבב ,רביא לדלודמו הכנ ,םויה דע
רלדא ןריאל וביגה
 
29/4/04 12:02
לכימ :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
!ירוא
תובוגתהמ יתנהנ םגו דומלל יתנהנ ,אורקל יתנהנ !חלצומ שממ
ידמ רתוי "הלא" לכ תא תחקל הביס םוש ןיא ,התא םגש הווקמ)
!!!(...תוניצרב
לכימל וביגה
 
29/4/04 16:33
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
.העיד התוא שי םכלוכלו םועז שרפה ותואב םתבגה םכלוכש ןיינעמ
?םצעב דחא םדא םכלוכש הז הפ זמור התאש המ זא
ינאו ילארוא וזאמ ודאס תושעל תעדוי אל ינא יתנבה ןפוא לכב
.ןידע ןימב קר הנימאמ
.השיא אל ללכב ינא.יתיא היהיש רבגל יובאו יואש רמוא הז ןכ ןכ
.דחא םדא אל התא םאו
לכ תא הביגהש תחא תב וא הזה םורופב תונב תמאב הפ שי םא
אל תא לזאזאל המל זא הרואכל תונבהו םינבה םבש הלאה תועדוהה
יל תחלוש הפ תא הז םוקמבו ץוצמל תדמולו ךיילע לטומה תא השוע
ןלוכו העיד התוא שי ןלוכלו רבד ותוא תוחסונמ ןלוכש תועדוה
?רבד ותוא תובשוח
.התא וא דחא םדא תא
.רואל אצי הז ףוס ףוס
תעשעושמ שממ איהש הבשחש הנולא םע המיכסמ אל ינא אלו
.ךדיב תועט.רמאמהמ
תאילל וביגה
 
30/4/04 0:55
תיטפקסה :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
שממ והשמ הזב שיש תמאה .תוציצמה תודיסחמ קוידב אל ינא םג
,ללכב !!!המצוע וז הפב לובלוב - תורקי תונב ,ינש דצמ .ליעגמ
החיפט ןמ ,ךתוא שגרמ םג הזש הזל רבעמ ,המצוע וז רוחב שגרל
.וגאה לע וזכש
אוה םא !וענכית לא :תוציצממ ינממ רתוי וליפא תודלוסה לכלו
תא הווש אל אוה ,הזמ ןכלש הדילסל עדומ אוהש תורמל שקבמ הרכשא
.הז
תיטפקסהל וביגה
 
1/5/04 15:01
ןרק :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
השקבב תוניצרב רתוי תצק וישכע
םירמאמ יתארק הפורשה לש רמאמה תא יתארק הזה רמאמה תא יתארק
יתמשו ויתודוא תובר תוחיש יתעמשו ילארואה ןימה אשונ לע םיבר
םע ףוסב תושעל המ לע ורביד דימת הלאה םירמאמהו תוחישה לכבש בל
לכו הלאה םינוידה לכבש תטלוק ינא םואתפ זאו.רגינה לזונה
.סדייאה תנכס םע תחא היינשל וליפא בשח אל דחא ףא הלאה םירמאמה
לע רומשלו םודנוקב שמתשהל םע תחא היינשל וליפא בשח אל דחא ףא
.םויה לש םיצוטסה ןדיעב דחוימב ומצע
.דיחפמ דואמ דואמו.יל באוכ ארונו יל לבח ארונ
תוירחא רסח ילארוא ןיממ ןוכיסב םתא םג םירבגה םכל ועד ףסונבו
תבשוח ינאו הפב םיחותפ םיעצפ שי םישנא דואמ הברהלש ןוויכ
חתפש יוכיס ןיא ךל תצצומ איהשכו רתוי וליפא שי סדייא ילוחשל
עטק תא ובזע.ורהזיתש ןבומכ םכלש תוילטנמה םע תצק עצפי אל חותפ
.העיצפה
ןוכיסב םתא םג םירבג לבא רתוי הברה הובג ןוכיסב םתא םישנ
.תמאב
תא ונלחתה קרו רתוי תוריעצ ונייהש םירגובמה םעפ ורמאש ומכו
תושעל ליבשב קיפסמ םירגובמ םתאש םיבשוח םתא םא תורגבתהה ליג
לע םכייח תא םישל אלו רהזהל ליבשב קיפסמ םירגובמ םג םתא סקס
.ףכה
ראשה לכ וא םיאושינ וא יניצר רשק לע רבודמש ןכוסמ תוחפ תצק הז
.הנש ינפל הקידב השע אוה םא םג חוטב ירמגל ירמגל אל לבא
אלא דחוימב ןאכ הנופ ינא יניצרה רשקה ילעבו םיאושנה לא אל לבא
.הזכ רשקב םיאצמנ אל םהש הלא לא
תא ןכסל רומא הז סקס היצזינרדומה ןדיעב ביבסמ ולכתסת השקבב
םע סקרוד לש םישודיחה לע ןבומכ ולכסת תאז אוצמל ךרד שי ונייח
.הלא לכו דלוקושה ימעט
ןרקל וביגה
 
1/5/04 16:52
Piedrus :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
!תאיל
תצק ךל היה - לכש תצק דוע ךל היה םא
רבכ קיפסמ הללאי - יעגרתו הפורתה תא יחק
Piedrusל וביגה
 
1/5/04 17:51
ןיסח ירוא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
: סדייאב המחלמל דעווה רתא
http://www.aidsisrael.org.il/hebrew/index.html
: הקבדהל םיעגונה םירבסהה תא אורקל ץילממ ינא


http://www.aidsisrael.org.il/hebrew/332.asp


: ולאה תומוקמהמ דחאב קדביהל תכללו
http://www.aidsisrael.org.il/hebrew/615.asp
ןיסח ירוא
ןיסח ירואל וביגה
 
1/5/04 18:17
.קינ :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
.ןונשו יטנגילטניא ,רורב בותכ !!ןיינעמ עטק
.לבח ...?הלאכ םירמאמ ויה אל יכרד תליחתב המל
-הציצמה ידכ ךות ,דיהש םיבהוא םיברש - יתועסמב יתיליגש ףיסוא
תבבותסמ
.רביאה ביבס
.("ךירצש ומכ" תאז תושעל תוחילצמ םא)
.קינל וביגה
 
1/5/04 20:54
ןרק :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
הלוע אל סדייאב הקבדה תעינמל ונל תחלשש רתאה ירוא ירעצל
דואמ לבח
?יתנייצ אלש תוריהזל רשקב ףיסוהל הצור התאש והשמ שי
דואמ בושח הז
ןרקל וביגה
 
1/5/04 20:59
ןרק :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
שגדה תא וילע יתתנ אלש ףסונ רבד
קור ידי לע סדייאב קבדהל ןתינ אל
םיחותפ םיעצפ שי םדאל רשאכ םד ידי לע סדייאב קבדהל ןתינ םלוא
הפב
הפב םיחותפ םיעצפ שי ונתיאמ םיברלו
הקישנב והשזיא ןוכיס שי ירעצל ןכל
הזיא תעדוי יניא
דואמ הובג אוה ןוכיסה ריהז אל סקסב ןפוא לכב
ןרקל וביגה
 
 
2/5/04 0:57
ןיסח ירוא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
: סדייאב המחלמל דעוה לש רתאל רושיקה
www.aidsisrael.org.il .
תוקבדה יכרד ,תוקידב יזכרמל םירושיק ,םירבסהה לכ םנשי םש
.סדייאב המחלמה םוחתב םינורחאה םיגשיההו


םיאירב ויהת


ןיסח ירוא
ןיסח ירואל וביגה
 
2/5/04 1:17
ןיסח ירוא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
: םילארשיה סדייאה יאשנ רתא ,בגא


http://www.israelpositive.com


זכרמ תא רתאל ןתינ הב הפמ הנשי רתאב .ןומה דומלל ןתינ םש םג
.בורקה תוקידבה
ןיסח ירואל וביגה
 
 
2/5/04 15:50
הלעי :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
ולא לא תינפומ איה - 'וכו סדייאב ןוידה לכ רואל ,הלאש יל שי
תא עצבל תונכומ ןתייה םאה : תוקבדהל ששחמ ןיינעל תודגנתמה
ןכל תרשבמה תינכדע האצות ןתלביק התע הזש גוז ןב םע טקאה
?לותב - תאזמ הלעמלו רושכ אירבו הלחמ לכמ יקנ אוהש
הלעיל וביגה
 
2/5/04 18:30
ןרק :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ונייח לע הרימש רתוי הברה יניצר אשונב ןודל התיה יתנווכ
יטרפת ?טקא הזיא עצבל הנכומ יתייה םאה
אל תרחא הרוחבו תבהוא ינאש םירבד שי ינא תאז ינאש ירכז קר
.םדא לכ יבגל ישיא הז ךפהלו
.םדא לכ יבגל תישיא הניא הקבדהה תנכס םלוא
םג יילע סדייאמ יקנ אוהו קדבנ אוהש םדא םע ןימ יסחיל עגונב
.תורחא תולחמ ול ןיאש תעדל
ליבשב םילותב םהש םירמוא םירבג הברה.תוניצרב תוחפ תצק וישכעו
."הזרט אמא"ל רגתא ךכב תואור תוסונמ םימעפלש םידסח ינימ לכ
.םירחא םירבד לע תלכתסמ ןפוא לכב ינא
ןרקל וביגה
 
 
2/5/04 18:58
הלעי :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.יפיצפס ןפואב העילבה טרפלו יללכ ןפואב ילרואה טקאל הנווכה
תנכסל ףשחנ אל םלועמש ןבומב - לותב : הזכ אוה ןויערה
רוזעי - תגצהש יפכ תונויסנ םיסנמש הלאל) ןימ יסחיב תוקבדיה
לכמ יקנ רוחבה ,תואירבה תנכס תא לרטננ םא - רמולכ .(לאה םהל
ךלש תונכומה תא הנשמ רבדה היה םאה (ןותנ) איהש הלחמ
?ילרוא ןימ תעצבמ תא וב ןפואה תא/עולבל
הלעיל וביגה
 
2/5/04 18:59
Gilli :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
Can anyone explain how come something so basic, enjoying
(for both parties) and lovely, as depict in the article,
turned into such a foolish dispute? Some of the readers are
writing like toddlers (in style and content). Uri, great
article, thanks for the info, way to go for your openness
and sincerity. I bet it's not that easy, to be so
articulate about sex yet to keep it friendly, sexy and not
prescriptive-like. Don't mind the poor iron maiden that
attacked you (and the possibility of healthy joy you've
introduced to her...) Write more!
Gilliל וביגה
 
3/5/04 12:46
גנילרד :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
רמאמהמ יתמכחה
תובוגתהמ יתמסקוה
סדייאהמ יתלהבנ
! יתינהנ
גנילרדל וביגה
 
4/5/04 21:32
ןרק :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
?םצעב תלאוש תא המל
.הלאשה תרטמ המ יולת לבא תמאה ןעמל ישיא תצק הז
ןרקל וביגה
 
 
5/5/04 0:50
הלעי :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
ןיממ הדילסל םרוגכ תולחממ דחפה תא לרטנל ידכ תלאוש ינא
.העילב/ילרוא
הלעיל וביגה
 
5/5/04 18:31
ןרק :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
לע תונפסלפמ תיתוהמ רתוי תצק התיה ילש הרטמה לבא הדומח תרעתצמ
.םהילע עגונש המו ילש םינותחתה
היהא ינא המ ?לותב אוה םא תעדוי ינא לזאזאל ךיא ןפוא לכב
ךוניחה אל שממ ?ןונגסב תולאש ותוא לואשל ליבשב תילארשי קיפסמ
.אמאמ יתלביקש
ןרקל וביגה
 
5/5/04 18:37
ןרק :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
לאשא ינאש הארנכ זא םודנוק לע יתרתיו אל םלועמ הלעי ינש רבד
.תוניבמה תא
? ערז סוכ דועסל הצילממ תא םאה הלעי
היה תורוחב המכ םע קמועל םיריכמ אלש רבג םילאוש אל ןפוא לכב
קמועל םיריכמש רבגו.הזכ רבד ונתוא ולאשיש תוצור אל ונחנא םג
לוכי אל לבא ותיא תאצל םיכסא ילוא לותבו רתוי וא יליגב אוהו
ןיאו לותב אוהו סולפ 20 ליגב אוהו םיסחי תכרעמ ול התיהש תויהל
.היעב ול
.סדייאה תעינמ אשונל רושק אל הזה ףסלפה ןפוא לכב
ןרקל וביגה
 
 
5/5/04 19:39
הלעי :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.ןרק
.תרתוימ הרעה .ערז סוכ דועסל הצילממ אל ינא ,אל .א
תורמל) ילרוא ןימ לע אוה .סדייא לע אל אוה ןאכ ןוידה .ב
םהב תומוקמל הפי הנפה ירוא .(ןוידה תא טיסהל םירזוח תונויסנ
ןאכ סדייאב ןודל ךרוצ השיגרמ אל ינאש הביסה .סדייא לע םינד
ילאיווירט אוה ןיינעה(...והשמ תינצקועה ךתעדל דוגינב)ש איה
.ותובישח תא הניבמ ינאש םושמ ירובע
תרטמ .יטרואית אוה ראותש רוחבה - בוש ריבסהל הסנא ינא .ג
סדייאמ ששחה אל איה הציצמ/העילבמ הדילסהש תוארהל איה הלאשה
קר ,וזכ הדילס היהתש רדסב הזו .ומצע טקאהמ הדילס אלא
אשונ לש ותובישחל תאטוח סדייאמ ששח תוסכב הלש השבלההש
לע אל .רדסב הז "ףסלפתהל" ךל אב אל םא .תספספ .סדייאה
.ובארב ?םודנוקב שומיש לע הדיפקמ תא .סדייא לע אלו םינותחתה
?הדילסל הביסה המ - ןאכמו סדייאמ שושחל המ ךל ןיא
הלעיל וביגה
 
8/5/04 0:38
ןרק :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
לע רומשל םכל ריכזהל הדיחיו תחא התיה יתרטמ ילש הדומח הלעי
.םכייח
.תרעטצמ זא ךייניעב דואמ תינונח יתעמשנ חטב ינא ןכא
יסחי לע םישנא טנרטניאב הפ ףתשל הנכומ אל ןיידע ינא ןפוא לכב
תינרדומ טסופה הפיאשה תורמל וכו יתיארש םיגרזה לע ילש ןימה
.תאזה
לע עדימ ףושחל תנינועמ אל ינא רדסב הזו הזכ עדימ םיפשוח םתא
.ילש םינותחתב הרוקש המ
אל רדסב זא.תינונח ינאש חיכוהל םירורב תונויסינ המכ ךל ויה
.ובשחי םירחאש וא תינונח ינאש יבשחתש יל תפכא
.התמ הבינגמ רשאמ היח תינונח תויהל ףידע ןפוא לכב
?חלש ירואש קנילב בגא ךרד תלכתסה
הרבח ידי לע ורצויש םימודנוק דואמ הברה שי ילש םיבינגמ זא
.םכומכ םיבינגמ
.םכמצע לע ורמשת
ןרקל וביגה
 
 
8/5/04 3:33
הלעי :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
...ירמגל ךל רתומ ."הנונח" תויהל הלחא הז ,קתומ
.ןיינעה לכמ ךלש הדילסה רוקמ המ תעדל יתיצר תונרקס ךותמ קר
לבא .תינרקס תאז לכבו ,ךלש תועדומה תא הכירעמ ינא .לכה הז
.הגוסנ ינא .ךמצעל ךיתופדעהו ךיתועד לע רומשל ירמגל ךל רתומ
.רקיעה הז ,ינהת
הלעיל וביגה
 
8/5/04 21:29
ןרק :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
לע יתרתיו אל םעפ ףא.םתס ילש םייחה תא ןכסלמ הדילס יל שי
.טושפ תויתודבאתה תויטנ יל ןיא.רתווא אל ינא םעפ ףא םודנוק
.קוחצב ירמגל היה הז תוינונחה לש עטקהו
.קתומ ךמצע לע ירמשית
ןרקל וביגה
 
13/5/04 23:44
יצמולש :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תבשוח ינאשכ םג .דומללו ליכשהל בוט דימת .הדות .הדות ,ירוא
עצקמתהל השוב םוש ןיאו רתוי הבוט תויהל לכוא דימת ,הבוט ינאש
תא וליפא איצוהל רשפאש ירמגל המיכסמ ינא ,ףסונבו .םוחת לכב
.תחא הבוט הציצמ י"ע הזעמ ל"הצ
...(הבוח ידי םיצצומ אל דוע לכ)
יצמולשל וביגה
 
18/5/04 18:01
ידע :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
.ןכ ,ןכ
ןיז התאר אלש הרשע -שפיט הרענכ קוחרה ירבעב רמול יתגהנ ינא םג
.ילש הפל הזה רבדה תא סינכא אל םלועל לבא ,םלועלש ,היחב
."ןיידזא אל םלועל"ו "הזב עגא אל םלועל" םג ןבומכ ךכל ומדק
..לבא
,םינבו .םייחה תוגונעתמ םלעתהל לוכי שממ אל דחא ףא .תושעל המ
שממ אל -תמאהו .תודרוי ונחנאשכ שארב םכל רבוע המ תעדוי אל ינא
.הז לע ורבדת לא קר -החפש ינאש וניימדת ,יל תפכיא
תא יל םיקיזחמש הזמ תאנוש רתוי ינאש רבד ןיא -לכהמ בושח רתויו
.שארה
ונחנא ,םכלש ןיזה הלעמב וניפ ףוחדל ונתוא דדועל ךרוצ ןיא
.(..םכליבשב הווקמ) דבל תוניבמ
!ודיגת טושפ -אל םאו
??ןוכנ ,םכל דרנש שקבל םכל השק ךכ ךכ אל
אוהשכ רביאה לע הפישנ -רמאמב עיפוה אלש יתעתפוהש והשמ דועו
...בוטר
מממממממה ...תולוקהו וב תרבועש תרומרמצהמ קר רומגל הלוכי ינא
(!יד ידע ,בוט)
:םוכיסלו
.טקאהמ הצורמ דואמ דואמ אקווד ינא
םעש החוטב ינא יכ םא ,בורקה ןמזב אל תוחפל) עלבאש יוכיס ןיא
.(..רבעה תונועגש ומכ ,ףולחי הז םג -יואר גוז ןב
ןיזה תא השיגרמ ינאש םעפ לכב הבוטר תייהנ ינאש קפס ןיא לבא
..השקתמו השקתמ ..ילש הפה ךותב בצעתמ ולש
,תוילאנבה) ..ימוחתניבה דיל הרג םג .הילצרהמ ינא םגו ,הא
(..תוילאנבה
!םלולכל בוט םוי
ידעל וביגה
 
21/5/04 21:48
liquidamber :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
..הצע עומשל בוט דימת
:תופסות תצק
רשפא ,עולבל תבהוא אלש ימ לכל .רמוג אוהש ירחא הפב קיזחהל
..בגני ךכ רחאש ,הצוחה םורזל הזל תתל טושפ
ינשל קר ץוצמל יל אצי) לד יתומכה ינויסינ םנמוא ,עולבלל רשקב
.םיינוחמיצ ויה םהינשש אוה עטקה ,רדסב שממ םעטה לבא ,(םירבג
ענמיהל הווש ילוא ,ועלבי םישנהש םהל בושח דואמש םירבגל זא
.לדבה שי םא תוארל ,םיישדוח שדוח רשבמ
,םושנל אל ,קומע םיסינכמשכ -םיעדוי אל םא בושח ,ילאיווירט יד
.ןורגה תא תופרהל
?הז לע תרביד אל ךיא ירוא ,בושח יכה לבא
.רבדל
.(ךלוהש המ ,תולוק ושעת ,וזיזת,ונמסת וא) ודיגתו ,ותוא ולאשת
: בושח עדימ ,םישנ ,off topic ...ןורחאו
.ץיפהל יתחטבה !רדהנ הזו ,טנרטניאב הז לע ארק ילש רבח
דחוימב תונהנ ןתא םא ,ןלוכ לצא אל לבא ,השיגר דואמ הדוקנ
לודג ייוכיסה זא רוחאמ אוה ןהב תוחונתהמ הברהב וא תיפכ תחונתמ
.רתוי
םיארוק ךכ ,תלצנתמ) סוכה ךותב םירטמיטנס המכ תאצמנ הדוקנה
עבצא סינכהל לוכי גוז ןבה .ןטבה ןוויכל ,רמולכ ,םינפלמ ,(הזל
.שפחלו (תפפוקמ תצק)
לבא ,התוא אוצמל תוקד 5 הזיא ונל חקל הנושאר םעפ ,תונלבס
....התוא אצמ אוהשכ
רתוי הז םימעפל ,לתפתיהל הליחתמ ינא עגונ אוה ,רותפכ ומכ
.ידימ
...תוסנל הווש
liquidamberל וביגה
 
 
21/5/04 21:50
liquidamber :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
לע הדותשו ,ךלש תוצעל יתנווכתה "...הצע עומשל בוט דימת"ב
...םוסרפה
liquidamberל וביגה
 
21/5/04 23:43
קירא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
התיה תמאב איהו לא-תב היה המש .הרבח יל התיה ןוכיתב יתייהשכ
ול םיארוק םתאש המ תא האיצמה וזה הרוחבה .ילש ןיזל לאה תנתמ
ךל השוע איהשכ .הנידמב הבוט יכה תצצומה איה .תינללוצל ךירדמ
איה .קספי אל הזש אדוול ידכ קר התיא ןתחתהל הצור התא דיב
תרמוג איהשכ ץווכתמש הלש רצה סוכה םע ךתוא טיפשהל הלוכי
.תוקעצב
הזחה לע םלוח ינא .ןדבואה לע רבגתהל לוכי אל ינאו אבצב ונדרפנ
.יתוא תפדור הלש ןושלה .הלש הפיהו קנעה
הברהב) ימצעל דיב השוע ינאו ינידנולב ןונחל האושנ איה םויה
.(ןורשכ תוחפ
קיראל וביגה
 
 
26/5/04 14:56
ינידנולבה ןונחה :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
הלמ לכ םע םיכסמ ינא .ןכו) דיב הברה תושעל ךל לחאמ ינא
(תבתכש
ינידנולבה ןונחהל וביגה
 
9/6/04 15:46
המינונא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
.ביטרהלל עגונב
לע החילסש הככ ,ןיידע תוליחתמ סרוקב ינא ,תונכב תודוהל
...הלאשה
? ילש קורב ,המ
? בוט קיפסמ הז
? חבטמהמ הדילג איבהל תבייח ינאש וא
? ךלוה הז ךיא וא
.הדות
המינונאל וביגה
 
22/6/04 16:13
ליל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
יהשימש הצור התא םא -העילבה אשונב ברעה לבא ,האנ כ"הס .בוט
העונל ךתבוגתמ תטטצמ ינאו ,ךלש םיילזונה םינכותה תא עלבת
התוא קשנל ןכומ היהתו תימצע הבהא לע תצק דובעתש יאדכ -"הבהאב"
םימה קובקב וא זרבה תא שפחל התוא ץירהל ילב ,השעמ רחאל הבהאב
ילוא ,הזה בלשב ףעפע םידינמ אלש םירבגה םיבר -ןויסינמ .בורקה
.ףרטצהל ןמזה עיגה
-"תילבולג תוכיא תחטבא" איה ילש השיגהש תודוהל תבייח ,הזמ ץוח
עודי .ילא ברקתהל םירחאל העיצמ ינאש ינפל יתמעטו יתחרה ינא
יהמ תעדל םוחב ץלמומ לבא ,אשונה םע היעב רתוי שי םירבגלש
םירקמב -הפה תא ךתבוהאל ףטוש התא םימעט וליאבו ךתלוכרמ
.רתוי הברה ןבומ היהי עולבל תלוכיה רסוח םימיוסמ
תונמב לבא ,(םמצעל אל) םיעלוב ןכ םינב -איה הבשחמל הדוקנ דוע
יתייה אל -תוהדזה ךותמ ןיינעה לכ םע יתלחתה תישיא ינא .תונטק
העשב קיתרנה הלעמב ילזונ תא ףושני וא קריי רקיה יגוז ןבש הצור
האנה תומלש התוא תא ול לומגל תניינועמ ינאו יתוא גנעמ אוהש
.ימצעל תלחאמ ינאש
לילל וביגה
 
22/6/04 22:14
השא דוע :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תמאה תא םכל ץירפשהל החרכומ ינא ,דרא ןיראק םעפ הרמאש ומכ
.ףוצרפב


תחקל וסנ .םכניבש םילודגל דוחייב !םכל תדרל ףיכ אל שממ הז
לש ורועישב ונדמלש המ תא וילע םשיילו ,(לודג אקווד ואל) ודליד
ומכ עמשנ) ,םייניש ילב ,דיה םע ,איצוהלו סינכהל .ןיסח ירוא
וליחתת הקד ירחאש םכל חטבומ (..ןגב םידלי לש "רמא לצרה" קחשמ
ודלידה תא וקרזתו תעוושמ תוחונ יא ,הפוגמ רתוי תסל ןוישק שוחל
.תוחורה לכל
הזו ,םדיצמ הברקה רתוי ךירצמ תורוחבל תדרלש םינעוט םיבר םירבג
םומיסכמ וא ,םכומכ ,קקלל קר תוכירצ ונייה םא !טלחומ רקש
תונהנ טלחהב ונייה םגו ,לק רתוי הברה היה ,םעפ ידמ "בואשל"
טקאה תא תובהוא תמאב אל ןתא -ןהנימל "תדרל תובהוא"ה לכלו) הזמ
רמאמל ןיינע רבכ הז ךא ,ביבסמ היגולוכיספהו שגרה תא אלא ,ומצע
(.רחא


בצמל ונעגהש הדבועה .זוכעל הווש ךלש הכרדהה ,רקיה ןיסח רמ זא
,דחא ןיינע הז ונתוא בהאיש ליבשב דחא לכל תדרל תונכומ ונאש
יפל הז תא תושעלו (הפ וא) שאר לידגהל ונתיאמ ךלש השקבה לבא
.רתויב תמזגומ איהו ,רחא ןיינע רבכ איה ,תומלשבו רפסה


...העקשהה תא הווש היהיש רבג םעפ יא אצמאו יאוולה
השא דועל וביגה
 
23/6/04 11:28
המינונא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תועדוה יתש) ? ליעל הלאשה לע יל תונעל ןכומ אל דחא ףא ,ונ
(הרוחא
המינונאל וביגה
 
 
23/6/04 12:35
ןיסח ירוא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
לכל הדות זא .יתרקיב אל המ ןמזש םושמ םירבדב ךיראמ טעמ ינא
המכ .תונורחאל קר יתסחייתה םא החילסו ,םיביגמהו תוביגמה
: תודוקנ
הכיסה יעצמאל כ"דבש איה הביסה .קורל הנווכה - המינונאל .א
המכ דע .ןיינע שיש ימל ,םימעטב הלאכ שי .והשמ אל םעט םירחאה
.ךרובע םג הלועפה לע לקמ הז ,וילע קוריל רזומ הזש
תעדל ידכ ךמצעב םועטל ןוכנש בשוח ינא .םיכסמ ינא - ליל .ב
איהש הפצמ אל ינא ילש הפל סינכמ יתייה אלש רבד .םעטה המ
"רמאמ"ה .ךכ בשוח תישיא ינאש ןאכ שיגדמ ינא .היפל סינכת
.ינממ תרחא םישיגרמ םירוחבה בור .ללכה תעדל ןווכמ
- תעצהש יוסינה ןיינעל .הצירפשמ תאש ינפל עגר - השיא דוע .ג
ךכמ עבונ הזש חינמ ינא לבא יתינהנש רמוא אל ינא ,יתיסינ
ןיא ,בוש ,תסלה ןוישק ןיינעל .קיטסלפ ץוצמל ףיכ תוחפ הברהש
.תכשמתמ הפ תלועפב יתימא ךרוצ ןיאש הלגמ ינא ןכל .הלאש
תצמאתמ ךניאו טעמכ תא ובש בצמל איבי ןוכנ די - הפ בוליש
וז ."תמאב תובהוא אל ןתא" הזרכהה ןיינעל .(רמאמב בותכ)
טקאהמ שממ לש תיזיפ האנה קיפמ ינא .יניעב תפרוג טעמ העיבק
םא .רחא רמאמל ןיינע הז ,תקדוצ תאו .הרובע עצבמ ינאש ילרואה
השוחת יל שי .זוכע 100 הז ךיניעב זוכעל הווש ילש הכרדהה
.ול תדרוי תאשכ "הבוט השוע" תאש השוחתב ןומט ןיינעה שרושש
.ול דרת אלש - הזמ תינהנ אלש יהשימ .הככ הז תא האור אל ינא
,תניינועמ ןכש ימ .הל אלו ,היעב ול שי זא היעב ול שי םאו
יאצמתש ךל לחאמ ינא ."זוכעל הווש" הכרדההש בושחת אל ילוא
.יביל לכמ .העקשהה תא הושש רבג


ןיסח ירוא
ןיסח ירואל וביגה
 
 
24/6/04 19:25
buena honda :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
Just wanna say its a nice usefully article, really, the
kind of things no guy will tell you under any
circumstances, so i thing we are (the woman kind)
should use and learn from this glimp of honesty....
so, thanks for writing it... and feel proud for all the
guys that totally owe you for it , and the girls that
know how the make some fun and wanna make it
better..... and the rest?! how the fuck cares...
buena hondaל וביגה
 
 
29/6/04 14:45
ץיגומ :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
1 סמ רועישל יבצייתה אנ ,ןיינע לש וקמועל "תדרל" הצור תא םא
.ירשפאה םדקהב
ץיגומל וביגה
 
 
6/7/04 11:49
המינונא :תאמ
רפס תיב חתופ ינאל הבוגתב
.העצהה לע ןח ןח
.הדות .עגרכ אל
המינונאל וביגה
 
2/7/04 1:57
DHEA :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
.סיינ
" םיכותח " אל םירכז םיניינעמ תישיא יתואש תורמל
! חוא
DHEAל וביגה
 
6/7/04 11:46
המינונא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
? םילומינ אל תנווכתמ תא
תוסנל יל אצי אל
המינונאל וביגה
 
 
21/7/04 8:28
יתופ יתור :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
ןיינעב הסונמ יד ינאש תמאה .דואמ הבתכהמ יתנהנש רמאל יתיצר
ךות תדרוי ינאש הרוק ,לואשל יתיצר קר ,(תוחפל ךכ תבשוח וא)
םירבגל עירפמ הז םאה ? ןתא םג םאה .הרידחה ירחא ,ןויזה ידכ
.םיציבל תחתמ קקלל הצילממ ינא ףסונב .(?לעוגה דדמב) ?
.ילש תויזטנפב בושח ביכרמ ןהו תוציצמ לע תלוח תישיא ינא


(: (...ימצעב האג כ"כ) תמטמוטמל תחא הרעה ילבו
יתופ יתורל וביגה
 
20/7/04 20:03
lilith :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
I just feal sorry for you, that you compare love to blow job
.You werw doing well till that poin
Kama chaval
lilithל וביגה
 
4/8/04 20:52
:תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
ףא ךיא הלאשה הלועש דע יסיסבו ינויח ךכ לכ עדימ .הדות ירואל
.םדוק הקיתשה תא רובשל בשח אל דחא


? םודנקה םע תונמדזמל ספות הז לכמ המ
וז הבוגתל וביגה
 
11/8/04 10:16
ףסוי :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
!!ךתוא בהוא ינא !!ילש לילא התא ירוא
...תונבל דאמ בושח רמוח הפ תתנ
ךירדמה תא ארקת הטימל יתיא תסנכנש ינפל תחא לכש גאדא ינא
תא אורקל םג ךרטצתש ןבומכ) ...ילע םשייל אובתו ..בוט וב ןייעת
(...הפ תואלפנה תובוגתה
ךרידמ הלחא
(יוטיב) !!לגנמ לע הלותח שממ
! ! ! הדות הדות הדות
ףסויל וביגה
 
23/8/04 20:25
:תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
!!!!הדות הדות הדות ירוא
תא תושעל ךיא יתוא ןווכיש והשמ יתשפיח ןמזמו "השדח תגהנ" ינא
...הנהנ ינאו ילש רבחהש הזכ ןפואב הז
תישיא ינא רוחבל םידרויש ינפל םיטרפ המכ תעדל בושח הז יתעדל
וישכע "השדח תגהנ" ינא םדוק רבכ יתרמאש ומכ יכ הברה יד יתדמל
...דובעי הז ךיא ארינ
בושו
!!!ירוא הדות הדות הדות


.ב.נ
םיכתוחש תעדוי ינא) ?אלו לומינש ימ ןיבל לדבהה המ הלאש יל שי
הזש ךיאב לדבהה המ תעדוי אל ינא לבא רוחבה לש ןיזהמ הכיתח
??????????יל ריבסהל לוכי והשימ (....ירחאו ינפל הארינ
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/8/04 17:14
הסונמה :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
יתוחא


לע לכתסהל יצרית אל רבכ ,לומינ-אלמ ותוא ישיגרתש ירחא
.םילומינ
הסונמהל וביגה
 
24/8/04 16:52
לשימ :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
,הדות ירוא
הלגמ ,תממעושמ דרשמב הפ תבשוי ינא .הללאל יתוא ןמרחל יתחלצה
העשב (היתובוגת לע) יתוא עשעשל החילצהש,וזה תררועמה הבתכה תא
.הנורחאה
שיגראו ,הז תא יל השעיש יסקסו הווש רבג הרהמב אצמאו יאוולה
תא תובהלתהב יתעמטהש רחאל .ותוא ףירטהלו ףורטל זע ךרוצ
.הנושארה תונמדזהב םשייאו ץורא הירואתה


,תאיל
.תומלעתהב ללכ ךרדב איה ,ךומכ םישנא םע תודדומתהל ילש ךרדה
ביגהל ןכ תרחוב ינא ןכלו יתוא םג ןבצעל תצק תחלצה תא...לבא
."!תממעשמ תא" :םעפה
לשימל וביגה
 
 
25/8/04 11:54
הסונמה :תאמ
הללאל יתנמרחתהל הבוגתב
יל הארנ .המולפיד םע המטסופ תכיתחל ללכב הילא תסחייתמ תא המ
.תינימ תוהז תויעב םע רגבתמ דלי הזש ללכב
הסונמהל וביגה
 
26/8/04 17:01
:תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
םהילע םיקרוי םישנאש קורמ םילעגנ םישנא
ןב לש ויפב אצמנש וקור לכ תא הוואתב וצצמיו ובאשי תונב לבא
תונקסמה תא וקיסה םישנ בוהאה ןגוז
וז הבוגתל וביגה
 
28/8/04 18:14
:תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
!!!!!הנהנ אוהש הזמ יתנהנ ינאו הנהנ אוה !!!בוט היה הדות ירוא
....םישנא ךומכ ובריי !!!!!דואמ יל רזע ךירדמה
וז הבוגתל וביגה
 
5/9/04 23:08
:תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
הרוחבל תוליעומ ןה .תוצעה לע הדות שממ !ןונש היה רמאמה ,ירוא
.יבילל העגנ תמאב תרביד הב תורישיה .דחאכ הסונמ אלו הסונמ
תאש וא !ךתוא ליעגמ שממ ירבגה ןימהש ךממ הניבמ ינא ,תאיללו
תא .הליעגמ שממ היווח ךל התייהש וא ישנה ןימה תונבל תכשמנ
דואמ ,המגודל ,ינא !המוארט שממ ךל שי !ףוחד גולוכיספ הכירצ
אל תועתפהמ ענמיהל ידכ םיבהוא ינשה ןימה ינב המ תעדל החמש
ינו .הנהי יתיאש רבגהש הצור ינא .תובאוכ המזגהב וא תומיענ
.ייכרצ תא קפיס אוהש ומכ ויכרצ תא יתקפיסש תעדל הצור
ןיא .ילארוא ןימ לע תולוח ונחנא ,הז תא םיארוקש םירבגה לכלו
ובישקת !ילארוא ןימל קעוז ונלש ןגדגדה .תגנעתמ ןושל ומכ
ובילש המ לכ לבקי ילארוא ןימ יל קינעיש רוחבה .ונלש םיכרצל
.ליעגמל ןיינעה תא ךפוה רבכ תמאב הז .הפב הרימגמ ץוח .ץופחי
ונל ושעת לא :ןטק פיט דוע ,ןכ הא !וליאכ ,האקהה סקלפר ,ווולה
רתונ אל םימעפלש דע ,ורמגתש דע םכל דרנש םיצור םתאש ומכ .הבוט
דע ונל ודרתש תוצור ונחנא ,הציצמ לש הזופב ספתנ הפהו ןצמח ונל
ךפוה הז .םכלש הדובעה תא םתישעש ובשחתו טעמ וקקלת לא .רומגנש
.ןבצעמ רתויל הז תא
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/9/04 19:10
דרופדר :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.ךלש הבוגתה לע יתלפנו שדח המ תוארל םייתנש ירחא יתרזח
:הככ זא
.השיאל תדרל (!) םיבהואש םירבג הברה רבכ שי
שיגרהל "ההובג" תינחור היווח וז - ילאוסקס ןינע אל רבכ הז
תעדלו תויופשנתהה תא עומשל ,תויולתפתהה ,םיסוכריפה תא
.ךינפלש ףוגב הניגנ ןמאכ ךממ תאצוי וזה הקיזומהש
.לבא
היעב שי ונל ,חונו טושפ לק םהלש לועפתהש םירבגל דוגינב
,חוכה ,בצקה לש תויוקדה ,ןאכ יאדווב תארקש ומכ יכ הרידא
היגמ אוה בלש לכב ףורפרה קמועו רוחבל ךירצש ןושלה בחור
.םימעפל הרוחש
תועש עיקשהל תונוכנ םומיסקמו בוט ןוצרב עיגהל לכסתמ יכה
ןומזת ללגב ששקפתה והשמש שיגרהל זאו ,תמלשומה האנהל ךתאבהב
.הימינפב תלגרתהש ומכ קוידב היה אלש הינש יקלח לש


?םישוע המ
דרופדרל וביגה
 
7/9/04 21:46
ילוט :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
גהנמכ ךלכולמו יפרגונופ אל דואמ סלכתבו ךויח הלעמ םשו הפ
'הרבחה'


.ץלמומו דואמ יניינע


.אורקל ףיכ
ילוטל וביגה
 
12/9/04 9:33
(: ...הבוט הרוחב :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
...רמאמ לש הלחא הלחא הלחא - ירואל לכ םדוק ,הככ זא
ונתוא הרגמ אל שממ הטמל שארה תא ונל ףוחדל - םירבגל פיט לבא
- יל ונימאת - דבל םשל עיגהל ונל ונת - הז תא ונל השוע אלו
( ...ונחנא םגו) רתוי הברה הזמ ונהת םתא
- תאיל יבגל
!!! בל תמושת תשפחמ טושפ
!רחא םוקמב סחי תצק שפחל יכל - המשנ
(: ...הבוט הרוחבל וביגה
 
27/10/04 0:56
jenny :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
הקישנ ידכ ךות הפל הז תא ול יתרבעהו הפב יל רמג ילש רבח םעפ
..םעטה תא שיגרה אוהש הנושאר םעפו..הפב יל ורמגש הנושאר םעפ


הנמימ יתבהלתה יכהש תוסנתהה אל
jennyל וביגה
 
27/10/04 12:54
?הא םייפכ תדובע :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
יל שי לבא ,הגיגחה תא תסרוה ינא םא עגר יל וחלסת ...ודיגת
:רתויב תינורקעתימויקתיתוהמ הלאש
רחא קלח לכל וא) הטימל םתעגה ,דחי םיהדמ ברע םתיליבש ןכל הרק
ותוא ןתסנכה ,המורד ודדנ ןכלש הפהו תובשחמה טאל טאל ,(תיבה לש
אוהש תוניבמ ןתא םואתפו ,ותוא ץוצמל ןתלחתהו הפה ךותל תונידעב
םמחמ אל שממ ולש ילמיסקמה לדוגה רמולכ ...לדג אל ךא - השקתמ
ןתא זאו ...וילע ןכלש דיה ףכל םוקמ ןיאש חטבו ,שונא בבל
הפה תא הוולמש תועבצא יתש לש העונתב ותוא ףוטעל תוסנמו תוצצומ
דבל תועבצא יתשב ותוא תופטלמ ןתאש הז ,הלאש יל שי לבא ...ןכלש
?"ןטק" רתוי דוע שיגרהל רבגל םרוג אל (םינפ חטש רסוח תמחמ)
?הא םייפכ תדובעל וביגה
 
28/10/04 20:13
לעי :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
,ירוא
לבקל םיענ היה לבא תאז יתעדי רבכו ןוכנ לכה !הלועמ רמאמ
!דוע ןת .תירבג אקנפשוג
לעי
לעיל וביגה
 
3/11/04 16:05
אלפלט :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב


ירוא
םימעפל ךויח יל הלעה ,רמאמ הלחא
.ירבגה חמל תעלקש ךיא לע
ילש לויטב יהשימ יתשגפ ,ןמזמ אל יל היהש רופיס יל ריכזמש המ
ארקנש המ עצמאבו וממחתה םיניניעה םשל הפמ .ודוהל
וילע יתבשחש ןושארה רבדה .יל הדרי איה "םידקמה קחשמה"
.(ילש לובלובה תא)המינפ ותוא ףוחדלו הלש שארה תא סופתל היה
יתזעה אל לבא
הנושארה םעפה התיה תאז) ,הלש הבוגתל ששחמ תאז תושעל
.(םיענ אל תצק יתשגרהו ונבכשש
הלפשה לש הרגמ טנמלא שי הציצמבש אוה דיגהל הצור ינאש המ
.(תנעוט תאילש ומכ) תוינחוכו
איה הל יתדרי ינאש ,םינוויכה ינשמ קילדמ הז לשמל יתוא
הל יתלכתסה ןמזה לכו .הילא ותוא הפחדו יל שארה תא קזח הספת
קילדמ רתוי רבד ןיא) האנהמ תותוועתמ הינפ תא תוארל םינפה לע
.(-: ( הפב תרבגל רומגל ילואמ ץוח - הזמ


.בוט םוי
אלפלטל וביגה
 
11/11/04 16:00
ןובנרא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
.תובושח תודוקנ המכב עגנו ,םישרמ טלחב רמאמה .דובכה לכ - ירוא
.ותוא אורקלמ קר היבופומוה ףקתה םתפטח אלש הווקמ ינא - םינב


:תומילשמ תורעה המכ ,ז"כבו


רבדב תובושח-דואמ-דואמה תורעהה תא ומינפה אנא - תונב .א
םירבד ראשו םיינישב שומיש ;"ביטרקה לש בוביס" ;"שבי לע הדובע"
הלאב אצויכו "קיצמ" ;"םיענ אל" ,"באוכ"כ םהילא סחייתמ בתוכהש
בטימלו ,םיירוגטק םירוסיא םה ולא .עלסב הקוקח הלימ לכ -
.אוה רשאב רבג לכ יפלכ םימייקו םירירש ,םיפקת - יתכרעה


.אוה ויתופדעהו רבג לכ ,ןבומכ - םירבדה רתי יבגל


- עקר תולוקל בישקהל םג ,ליעוהל לוכי טלחהב םעפ ידמ טבמ םירהל
,ןכלש החלצהה תמרל הבוט יד היצקידניא םכל תתל םילוכי ולא
םירבג לבא ,םיפייזמ אל ונחנא ,םנמא .תויגשה תורוחב ןתאש החנהב
הרוחבהש ליבשב קר ולו ,החנא לוק םעפ ידמ טולפל םכל םג רתומ -
.תצק וררחתשת ,דמחנ הז - הזמ ץוח .ער המ בוט המ ןיבת


קודבל .בוט אל - םהינימל םי"'צואא"ו םי"יוא" ןתעמש םא - תונב
אלש רבד םוש ןתכעמ אלש תוארל ,ןכלש םיינישה תומקוממ הפיא בטיה
לש הנק אל .לובלוב הז .ת ו נ י ד ע ב ךישמהלו ,לקשמ תאשל רומא
.ןידע לופיט ךירצ אוה .הבור


ישפוח םלועב םייח ונחנאש ןבומכ זא - "עלב ירבד" לש קרפה יבגל
םא בלענ אלו ,תושירד םיביצמ אל ונחנא .הל אבש המ השוע תחא לכו
ןויצ הצור תא םאו ,םינויצ קלחל ונל רתומ טלחהב לבא .לבקנ אל
,יטירקה עגרב קוידב תולגה לא רוקזה ונדידי תא יחלשת לא - הובג
,החונמב ותוא יבזע - רמגנ הזשכ - ינש דצמ .תחתה תא סעבמ הז
תויהל תויושע ןהינימל ךשמה תולועפו ,ירחא שיגר תויהל הטונ אוה
,תונידעב תונידעב וב תעגל - רתויה לכל .תוקיצמ דואמ דואמ
.םילעבה לש ויתובוגת תא "אורקל"ו


יתלב הארנ רבדה םא .חבושמ הז ירה תעלובה לכ - בתוכה ןייצש ומכ
כ"כ אל ונחנא) בל םישנש ילבו ,טקשב-טקשב יזא ,ךיניעב ירשפא
לא ךיפ אצומ תא יטלפ ,(ולאה תויטירקה תוינשב םיזכורמ
הברה שי ,הזה בלשב ,כ"דבו) רוזיאב םיקורזה הפיצ/הצלוח/תבגמ
יצורת לא ןפוא םושב ,הרקמ לכב .(ביבסמ םיצוחנ אל שובל יטירפ
םא יאלפתת לא תכלה םאו ,הלאניפ דנארגה ירחא דימ רויכב קוריל
.םינשי רבכ ונחנא ירזחתשכ


לבא - םידחפמ ם ל ו כ אל ,םנמא זא - ירחאש הקישנה יבגל
תחכוהל רתויב ןימאה ןחבמה הזש חוטב אל .םבורש דואמ ןכתיי
ןחבמב ותוא דימעהל אלש ףידע - ןפוא לכבו ,גוזה ןב לש ותבהא
ןיב לודג קחרמה - ןכש המ .ותמזוימ אוביש ףידע ,רבכ םא .הזה
לכ לש אלמ רזחה הנממ לבקל ןיבל ,ךלכולמ הפ הל שיש יהשימ קשנל
קוריל רבכ יכלתש ףידע - ךלש הביטנרטלאה וז םא .תתנ עגרכש המ
.רויכב


"תינחור היעב" .גוזה ןב םע ררבל - םהינימל םיעובציא יבגל
לכב .ףסה לע לולשל ךירצ אל ,תכל תקיחרמ תצק הרדגהכ יל תיארנ
רמא ימ) ונתיאמ תוחפ אל תואצמתמ חטב ןתא הזה ןיינעבו - הרקמ
!!!תונידעב - (...ףתושמב רבד םוש ןיא םישנו םירבגלש


אלא יל ןיא ,"הפורשה" לש ליבקמה רמאמל סחיב - ןורחא רבדו
ינפ לע ,רבגמ הצע ףידעהל ,הזה ןיינעב ,יתוריבג ,ןכל ץילמהל
...אזימרב אמיכחל ידו ,תישנ הצע


!!!וחילצהו ולע
ןובנראל וביגה
 
15/11/04 1:51
:תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
,תאילל םירוכזיאו םייוניגב םיכישממ ה'רבחה ...םיפלוח םישדוחה
םאה ,תויהת ררועל ידכ דע .תובוגתה תרשרש לש הטארג-ןונ הנוסרפה
לאונמע וזיא .רמאמה בתוכ לש תיביטריפסנוק האצמה התיה אל
?המ ...אונשל בוהאל לק ונלוכלש ןייטשדלוג
אלש תאילה התשע המ ...ונלש שארב קר שי תויצריפסנוקש החנהבו
?הירבדמ ,הליעומו הטושפ ,תומלעתה רשפיא
סקסה ןיב רוביחה םוקמ אוהו ,שיגרה בצעב העגנ תאיל :ךכ זא
םוקמ ותוא ,באכל הפישחהו תוימיטניאל תוחיתפה ןיב ,תומילאהו
.םוריעב םירטסקאה טרופס ,רדהנו ןכוסמ
ינטב דרומב לכתסמ ינא .הדיריב הלפשה לש םייוסמ טנמלא םייק יכ
רעישה ,דרויו הלוע ,דרויו הלוע באפהמ הדומחה לש השאר תא האורו
לע תוקילחמ הלש םייתפשה תא בוט בוט שיגרמ ינא לבא ריתסמ הלש
תא הטשפ ךיא לע בושחל ףיכ רתוי ךא ,ארונ ףיכ הז .ילש ןיזה
.רדווסה םע דחי רוכינהו קוחירה
,קילדמה ינפיה סקימוקב ומכ ,םילוחכה םיטרסב ומכ .הטמל איה
המדנש ,תאזה תיזיפה תוילאטוטב (התוא ילואו) ונתוא קילדמ והשמ
...חירכהל טעמכ ,הלפשהה לובג לע ,םינוא תרסח איהש
.םילודג לש .קחשמ :חכב אל ,ןברוק אל ,תומילא אל
ונתוא דיחפמ ,םינקיחדמ גוז ,תינרדומ-השיאו שיגר-רבג ונחנאו
המ ,תאזה תורואנה תבכשל תחתמ רתתסמש המב ( ! ) אלמ הפב תודוהל
יוליע דע ונלש םיפחדה םע םימרוז דימת אל ונחנא זא ,תושעל
.םישוח
,ךיא התוא תוחנהל וא ול ץוצמת תינרדומהש שקבל שייבתי שיגרה
ךוניחה תרש ,המ - ןיינעה לכמ הייחד שיגרהל הלולע איה וליאו
!?תצצומ
אל ,תרחא יהשימ) המיהדמ התייה איהו אבצב יתייה ,יא-יא-יא
קר .הז תא יל השעש המ לכו ןילפו'ג סינ'ג לש לוק ,(תנבל רומיל
.אל הז - לייטס יגודב ןיידזהל וא תדרלש
.ףוא .דובכ םע הרוחב
- ונניינעלו -
,עגפנש ,הזה דחפב העגנ איה יכ םלוכ תא הציפקה ל"נה תאיל
ןידעה ,קיחצמה ,הפיה ,הנהמה ,שגרמה ,אלפינה השעמה ךות ,עגפינש
ונילע ,הזה לאיצנטופה לכ וב שממתיש ידכ יכ .סקס ומשש הזה
.םיעיגפ ,תושעל המ ,םג ונא םיפושח ונאשכו ,ףשחהל
הלש תוכלשהה תא תכרוע איהו ,העגפנ איה ,תיזיפ ףא ילוא ,תישפנ
.הנויסנו המלוע תנומת יפ לע
זא .ילוא ,ונלש תורתסנה תוקושתהו םידחפה לע ונל הארמ תצקו
.יתלכשה ידמלמ לכמ ,רמאנש ,תאילל הדות
- םוקמ לכב םיבוטרו םימח םיקוקיל הברה ונלוכל ויהיש
טיבמה
וז הבוגתל וביגה
 
28/11/04 15:21
תאיל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
-םיכרו םינטק םידלי
-יילע םתבתכש המ לכ לע לודג ןיז המש ינא
-האנקמ לכה
-יתבתכש המ לכו
..השודק תמא
..'תהל זא
..וקנחתו
תאילל וביגה
 
 
1/12/04 19:11
daniel :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
-ךלשמ תונוש דאמ ילש תועדהו רמאמהמ יתינהנ ייד תישיא ינא
ךלש גוזה ןב לשו ךלש איה היעבה -ךכ בושחל הצור תא םא ...לבא
יילואו ןואג התא יתעדל -ירואו .לכה תורמל ונהתש הווקמ ינא
יל שי ,יוארכ לועפל וליחתי תודוסחה לארשי תונבש ןמזה עיגה
תודרוי ןתא רבכ םא זא -ובזכאתהש םיאפוריא םידידי הברה כ"כ
ךירצש ומכ היהיש
danielל וביגה
 
 
2/12/04 15:53
daniel :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
תאילל התיה הנושארה תוסחייתהה בגא ךרד
danielל וביגה
 
 
24/5/10 17:13
ןתיא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
...?תעגפנ ,יוא
ןתיאל וביגה
 
3/12/04 15:22
ישוק :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
הבוגתל רתי תוסחיתה תוארל יתבזכעתהו תובוגתה לע יתפרפר :תישאר
.תישיא הבוגת עיבמש תועמשמ תרסח
אל הצלמהה מוכ ןייניע תולעב תובוגתל תוניצרב סחיתהל ודמלת
.כ"חא ןכממ ולעגיש ולאכ שיש םושמ דחא לכל עולבל
.תוטבלתהב םיפתשמש איהשימ וא והשימל תוניצרב ביגהלו


םירבסהב הלדו תיללכ יד התיהש הבתכל סחיתהל הצור ינא :תינש
שגד יתעדל ןהל ןתינ אלש תובושח תודוקנ ריהבהל קויד רתיל וא
יואר


,ןומה , הברה תחא הלימב : קור .1
ולא שבי ךוכיח לכ קלחו בוטר היהי רביאהש דואמ בושח

.האנהב עוגפל
ףיסומ הז ותוא יפטלתו ןבשיה תא יספתתש היעב ןיא בורל : תחת.2
.ןמרחמו האנה
תעבטה יפל הרידח םא ישפנ םוסחמ ןיא םיטעמל
.םיסנמש ינפל ררבל ץלמומ ןכלו (םהלש דספה)
תונושארה םיעפב המיענ תויהל אל הלולא רוחאמ הרידחה
שממ תאצמנ תיתנבלרה הדוקנהש רוכזל שי הרקמ לכב
עבצאה קרפ תא סינכהל קיפסמ ןכלו רוחה תליחתב
ןושארה
.תוננוא וא הציצמ ידכ ךות רביאה ןוויכל ץוחללו
ץלמומ בורה רמולכ ישפנה םוסחמה תא שיש ולאל
(רביאה שרוש) םיכשאל תעבטה יפ ןיב תולק ץוחלל
.הליגר אל הרוצב האנהמ הז


ןה םא רפסל וסינו הבתכה תא וארקש תונבל השקבב םייסמ ינא
תואמחמל וכז ןה םאו הבתכה תובקעב םיעוציבב רופיש תושיגרמ
.תודחוימ
ישוקל וביגה
 
 
11/12/04 17:35
daniel :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
שדח והשמ םידמול םוי ל .הדותו יתמכחה יתיסינ הלועמ ואוו
danielל וביגה
 
23/12/04 17:43
!תמלשומה תצצומה :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
לבא חחח...הבוט ינאש יתעדי ינאש דימת....הזה עטק'ת יתארקש לזמ
:)....ןשייב ילש רבח...ךכ ידכ דע אל
!תמלשומה תצצומהל וביגה
 
23/12/04 22:28
ילאה :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תושקתמ םישנ הברה .הכרדהה לעו תונכה לע ירוא ,ךל דובכה לכ
.ישונאה ביטרקה יבגל ןהלש עדיה לבגומ המכ דע תודוהל
תוינעל ,הציצמה תכאלמב בושחו יסיסב רבד ףיסוהל הצור יתייה
.יתעד
ןושל .ונלש הפבש םיכרה םיקלחה ןיבל וניב ללח רתויש המכ רוגסל
היהת הפשהש בושח) םיינישה לע הסכמ הנוילע הפש ,דחא דצמ החוטש
םג בוטרו דומצ ךיחו ,(םידדצה ינשל ףושפש עונמל ידכב ,הבוטר
.בערומ הלט ומכ קוניל אל לבא .םוקאו רוציל .ינשה דצהמ אוה
תוטולבל ךחומ ןיב רשקהש וא ,תשגרתמ תא םאש ךכ .בושח קורהו
- ינפל טנייו'ג תנשיע םתסש וא ,תמאה עגרב אקווד קתניהל טילחה
םיימ
."שארמ יתוניכה" תניחבב .ךדיל יחרכה רבד הז
.תוכיאבו םקרמב תומכב יולת טושפ הז ,בורל - עלבה אשונלו
םג שיו .םיפיזרז שיו תוקרזמ שי .םיניטל'ג שי .םיימימ םיערז שי
םג אוצמל ןתינ תורידנ םיתיעל .ץומח דע חולממ .םינוש םימעט
ראש לכב .האנהב עולבל הנכומ ינא זאו .קתקתמ ימיימ ףיזרז
.תבגמל גונעתה תא הריאשמ ינא םימעפה
.ףיסוהל םירבד המכ דוע יל שי - הז לע תבשוח ינאשכ ,וישכע
האלא אל לבא .אישה תארקל תויוריהמה לש "םיטס"הו ,תוריהמה ומכ
.קיפסמ םייחה תא ונל וכביס הככ םג .תונב ,ןכתא
ךיילע ופכש וא ,םעפ יא תדרטוה וא ,תינימ תפקתוה םא ,תאיל
הז לע ירבדת םא רוזעי הז ,ךנוצרל דוגינב ,תינימ הלועפ יהשוזיא
הז .לאמש לעו ןימי לע םזיניבוש לע םירבג ףוקתל םוקמב ,הרבח םע
אל תא .ךל םרגנש לוועה תא ןקתי אל הזו .ךתשגרה תא רפשי אל
!!!ךנוצרל דוגינב רבד םוש תושעל תבייח
ילאהל וביגה
 
24/12/04 3:23
הרדנסק :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
םיצצומ אל םא םג ארונ הז ליעגמ הז באוכ הז חירסמ הז.יוניע הז
.ףוסה דע
?יוניע רתוי דוע היהיו ףוסה דע ץוצמנש זא
?ץפח ונחנא המ
.םואתפ ליגר סקס הצור אל רתוי רבג ףא.ארונ הזש םעפ םתבשח
הרדנסקל וביגה
 
 
11/1/05 20:36
רדנסק :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
הז תא םישוע םא ליעגמו באוכ אלו חירסמ אל הז ,יוניע אל הז
.המכסהב
דימת הפ היה סקסה לבא ,לגלגה תא איצמה אוהש בשוח רוד לכ
אשונל תוחיתפה אוה הנתשהש המ לכ
- ינימ לוצינו ינועו ,םלועב תומילא שיש םילגמ םלוכ םואתפ
.דימת םש היה הז לבא


שיו תונהל ךירצ סקסמ .ךכמ רומגה ךפיהה ןה ,ץפח אל ןה םישנ
ןובשחב יחק ךא ,ןימ תייח תויהל תבייח אל תא .ךכל תורוצ הברה
אשונה יפלכ םיחותפ רתוי םה תובר םישנו םיבר םירבגש
.ןווגל םיניינועמו
.דבלב תינימ הייברל אוה ליגר סקס .םמעשמ סקס אוה ליגר סקס
ליבשב .םמעשמ היהי אוה ןווגל ילב לבא ,ליגר סקסמ תונהל רשפא
תותשרו ,םיבשחמה תא םילועב תוחומה יבוט ונירובע ורצי הז
הז לע רבדל לכונש ידכ "תוננב" ומכ טנרטניאה ירתאו טנרטניאה
דואמ תינרמש תאש בשוח ינא .םירדח ירדחב אלו ישפוח ןפואב
אל ונחנא וליאו "הליגר" תאש ומכ ךתוא ולבקי םירבגש הפצמו
,םיטרסה םע ,סיסבה תליבח תא םיצור ונחנא ,ליגרב םינינועמ
.יוביילפ ץורעו 5 טרופס


ןמזהמ קלח הזמ קלח םג לבא ,ןמזה לכ לכה לבקנ אל ונחנאש רורב
.קפסמ היהי


(הדימה התואב םירבגה לע ךלשומ םירבדה ןכות יכ ןייצל רתוימ)
רדנסקל וביגה
 
16/2/05 9:19
ברימ :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תצק אוה שארל לעמ וב תבהואמ איה ,ןמז המכ םיאצוי הרוחבו רוחב
תוצוצינ ןיא ליגר סקס םישוע הנושאר םעפ .סקסה בלש עיגמ .תוחפ
שקבמ רוחבה הינשה םעפב .הנהמו דמחנ יד לבא -רוניד יקוקיזו
םהדנ יד אוה ."הז לע התמ אל ינא" הנוע איה זאו "ול דרת"ש
ילב ליגר סקסב ךישממ לבא וזכ הבוגתב לקתנ אל םלועמש רמואו
ילב דרפהל הצור אוהש הל רמוא אוה עובש רחאל .בוש הז לע רבדל
הביסה וזש החוטבו תרסיתמ איהש הנש יצח רבכ זאמ .הביס ןייצל
וישכע דחי ויה דוע םה הז תא השוע התיה איה םאש המצע תא תללקמו
אל איה טושפ הז תא תאנוש אל איהש ןייצא .הב בהאתמ היה אוהו
לע ?וילע ?הילע םכתעד המ .וזה הבוגתה הל האצי ךיא תעדוי
?הזה רופיסה
ברימל וביגה
 
 
8/8/06 13:35
לוגיפה :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.הז תא השוע התייה אל הציצמ ,הב בהאתה אל אוה םא
.ץמאמה לע לבח
לוגיפהל וביגה
 
19/2/05 14:42
םהרבא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
תימצעה האקלהה תא ובג לע בחוס והשמש ןוסא הז ,יתריקי ברימ
םדאהמ שממ יזיפ ןפואב תוענומה תונוכתה םה ולא ,םימצעה םימחרהו
ויה הלולש תרמוא תיללכה תיבויחה השיגה , האלה םדקתהלו דומלל
תויהל םיצמאתמו םירפתשמ וניה אלו רבד םידמול וניה אל תויועת
טלוק טלחהב רבג . ךל ךיש היה אל שארמ ,ךלהש המ ,םיבוט רתוי
השוע תאש המ אל ןפוא לכב , עגרהמ תנהנש םייח תחמיש תלעב השיא
תורצויה תוימינפה תושיגה הלא ךב בהאתהל רבגל םרוג השוע אל וא
ךרד תישיאה ךתוסנתה ידוסי רתוי ןפואב , ךביבסימ הרפסומתאה תא
הרישיה תוסנתהה יפוא ןכו ךביבס שחרתיהו שחרתימש המ תלבק תרוצו
האשרה ןתמ :רמולכ ,תועבונה תוטלחהה םמיעו םיחותינל תומכסההו
המ השגרההמ עבונה ינתלומיס ונה הז לכ .אל וא שחרתהל המ רבדל
רבדו , ינוימד תויהל יושע הז המכ דע הנשמ אלו ,אל המו ןוכנ
לדבהה ונתוא האור הביבסהש יפכ ונמצע תא םיאור ונא ןיא ףסונ
םירכוזו האור הביבסהש יפכ ונמצע תא םיאור ונהה ולא ,םוצע אוה
םע םייח וניה אל ,דואמ םינוש ויה םיתרבחה ונייח לכ תאז
ןינועמש ימ לכימ םינהנ טושפ .םהינימל םימחרו תואקלה תונובשח
ובהאוישו הבהאה תא שקבמ םדא לכ יירה ,עיגמש המ לכמו ונתרבחב
םדוק ליחתמ הזו ,אוהש יפכ ותוא ולבקישו ותוא וטפשי אלש ותוא
,ןאכ ונלצא לכ
םהרבאל וביגה
 
2/4/05 21:54
רפינ'ג :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
שממ שממ התא ...ינממ דרפנ ילש רבח לבא תרמאש המ תא יתיסינ
?ו'שמ וא חוטיב הז לע שי ....םיסחי תכרעמה תא יל תסרה
רפינ'גל וביגה
 
8/4/05 18:28
הציע שקבמ :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
.יה
הכימתה תויצאיצנרפידב יטקלגרטניאה קבאמה סאמנ תצקש ירחא
.ץועייה ןמז עיגה ,תוהובגה םילמהמ סאמנש ירחאו ,ילארוא ןימב
.הפישחה לע לקהל ידכ תוימינונא ומכ ןיאו דאמ תיתימא הלאשה


.ול תוצצומ איהש ןושארה ינא .הנושארה איה .יל תצצומ ילש הרבח
הזש יל הארנ לבא האוושהל דדמ יל ןיא .דחי םייתנשל לעמ ונחנא
לע החילס) הרוקז הבוראהשכ ,אוהשכיא .םייניש ןיא .רדסב
השורדו שיגר תוחפ אוה (?ןכ הפיא - הפ אל םא לבא ,הקיפרגה
הניא איה :הלאשה .רתוימ עקר ןאכ דע .טקאהמ תונהל ידכ תולכתסה
תמועל ,ינא .(העילב יתרכזה אל דוע) הפב הל רומגאש תניינועמ
.דאמ קפאתמ אלא הילע ץחול אל ינא .הצור דאמ .הצור ןכ ,תאז


שממ .יל עלבת יהשימש יל אב שממ ?שקבל/ענכשל/ריבסהל ךרד תמייק
.ילש הרבחה היהת וזש יל אב


רבחל עלבת איה ,דרפנ םאש הנטק היבופ ילצא תאבחתמ :תואנ יוליג
,םעפ ףא יתעלב אל ילש םדוקה רבחל" טפשמה תא ןיימדמ ינאשכ .אבה
לש תויתודליל עדומ ינא .ללככ יאנק ינניא .ער יל היהנ ,"ךל קר
(: תונכה לע תודוקנ לבקא ילוא .םש הז ,תושעל המ .הז


הדות הברה
.הדות בל םותב םינועל


.הציע .מ
הציע שקבמל וביגה
 
 
25/4/05 13:16
החמשב תצצומ :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
! השדח הרבח ךירצ - דובא הז
...?!? ןיינועמ
החמשב תצצומל וביגה
 
8/5/05 22:59
הלול :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
היוצרה תושימגל עיגת ןמזה תוברב ,הגוי ירועיש תחקל ךל יאדכ
!עלוב םג ךתוא הארנ .........ךמצעל ץוצמל לכותו
הלולל וביגה
 
13/5/05 16:23
רואנ :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
יתוא תשגיר ירוא
ןיידע ןכ ןכ ,הנושארה םעפב יל דרת יהשימש ןמזל הכחמ רבכ ינא
אוה ןיזש תובשוח ןיידע תונבהמ קלחש ליגב ינא לבא יל ודרי אל
(: ןטשה
הייעב יל ינא חחח הנכומש ימ


רואנ אישב התא ירוא בותכל ךישמתו
רואנל וביגה
 
 
10/7/05 4:21
הלרועל יעוגעג :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
.רואנ ליגל רושק אל .ןטשה ןכא אוה ןיזה
רבגל תתל תבהוא ינא .רסמתהל .תונב עולבל .הזה ןטשה קותמ לבא
.הכרב ימשג ילע ריטממ ולש ןיזהש השוחת ילש
הלרועל יעוגעגל וביגה
 
31/1/06 22:33
emma :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
!!!וובארב .יתארקש עגר לכמ יתנהנ לודג
emmaל וביגה
 
1/2/06 16:11
תרפא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
דואמ תובוגת יתלביק דימת םוחתב ילש תולוכיה יבגל :הציעל הקוקז
,היעבה הפ אלש ךכ תונכ םג ויהש חינהל הלוכי ינאש תויבויח דואמ
תושעל הרומא ינא המ ,הזמ ורמג םהש םימעפה תוטעמש איה היעבה
?רומגל םהל םימרוג האנהל רבעמ ךיא ?הרקי הזש ידכ
תרפאל וביגה
 
16/2/06 4:45
ןפוש :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
לע םירבד םישל יתיצר קר...הבבס זא תוידדה ןה תולילצ דוע לכ
.םקויד


שי זא וילגר ןיב תאצמנ תינללוצשכ הטילשב אוהש בשוח רבג םא .1
השיא השיאל רבג ןיב םייחב היצאוטיס הזיאב...וליבשב תושדח יל
.היפב אצמנ לובולובקה לובלובשכ רשאמ רתוי תטלוש
.ילוא גנועמ ץיצל בוט ונ...הזה בצמב ץיצל לגוסמש רבגה םוקיש


הלאשה וז...עולבל אל אל וא עולבל .2
לכ ולכא אלש תויסקרונא ללוכ...הזמ תונהנש םישנ שיש הנימאמ אל
םויה


םייניעב... ךל האור ינא .3
םג ךיבמ הזש יל המדנ היה המ םושמ...הזה עטקב יל תשדיח,תמאה
הרקסמל גאדא האבה םעפ...הציצמ ןמזב םיפעוצמה םיטבמה םכתא
...תויללצו


...הלניפלו .4
... םיצירעמ תדעל הכוז ןכא הכאלמה תא תעדויש ימ...תמאה
?אל פא טראטס ומכ עמשנ
"הלילצ לוב" סרוק
?םיבדנתמ שי
ןפושל וביגה
 
12/5/06 12:25
ךליל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
,ירוא יה
עשעשמ דימת אוהו רמאמה תא תארוק ינאש ךרעב ןוילימה םעפה תאז
...שדחמ יתוא
תיטסירומוהו הנוכנ יכה הרוצב תואיצמה תא ריבעמ התאש תבשוח ינא
.תויהל הלוכיש
לכו הלפשה הזש תובשוחש ןאכ תונבה בור לש תובוגתהמ תמהדנ ינא
.העילבה ןיינע לכל תופירח תאזכב תוביגמש ללכבו...הלאה תויוטשה
תונשוימ הלאכ תויהל יד ,םייפלאה תונשב תויח ונחנא ,תונב
!!!תוממעשמו
טעמ אל "תוררחשמ" ןתא םג ןכל דרוי רוחבשכ ,ןתעדי אלש הרקמל
השוע המ בושחל וליחתתו תודסחתמ הלאכ תויהל וקיספת זא...םילזונ
.בוט ןכלש רבגל
...תוליחתמל דחוימב ,תולועמ שממ ךלש תוצעהש תבשוח ינא ,ירוא
קיפסמ ותוא תבהוא איהו הלש רבגהמ תפכא הרוחבל םאש תבשוח ינאו
בושחת אל איהו עולבל םגו המיהדמ הציצמב עיקשהל הנכומ היהת איה
.ליפשמ וא ליעגמ והשמ הזב שיש עגרל ול ףאו
..םלועל יתוא וחכשי אלש םירבג המכ שיש חיטבהל הלוכי ינאו
ךלילל וביגה
 
 
31/7/06 16:12
איג :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
ייה
ךלש הלימ לכ םע םיכסמ
םאו זוחא האמב הז תא תושעל ךירצ אוה השיאה תא קנפמ רבגהשכ
תינהנ איהש המכ תוארל הנהי םג אוה ול הבושח איה
ךופה רבד ותוא ןבומכו
..בגא
ךתוא וחכשי אל םלועלש םירבג המכ שיש תרמא
ימצעב חכוויהלו תוסנל חמש יתייה
איגל וביגה
 
 
31/7/06 16:45
:תאמ
ךלילל הבוגתל הבוגתב
רשק יתיא ירצית םא חמשא
guybbguy26@hotmail.com
קנפתהל םגו ףוסה דע קנפל םג תובהואש תורחא תונב םג
רשק רוציל תונמזומ
תוליל ןכל חיטבמ ינא ףוסה דע רמוא ינאשכו בוט יד הארנ ינא
.הפורצ האנהו טטר לש םימלש
וז הבוגתל וביגה
 
15/5/06 17:29
ךליל :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
-ןייצל יתחכשש הנטק הצע ,בגאו


,עמשנ הזש המ קוידב ?רמוא הז המ -הציצמ
.תמאב וצצמת ,בושו ךולה םייתפשה תא ריבעהלב וקפתסת לא
סח חכה אישב קולשל אל .ןיז וצצמת הככ עבצא תוצצומ ןתאש ומכ
.תונידעב ץוצמל אלא ,הלילחו
..הזמ גנועמ לתפתה אלש רבג יתשגפ אל דוע


!!רתויב ץלמומ
...החלצהב
ךלילל וביגה
 
9/8/06 14:54
ימת :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
לכמ שממ הז תא השועו ץוצמל תינהנ שממ ינא לבא עומשל ואלפתת
ינא .(תוחפל יל םירמוא דימת ךכ ,הזב הבוט םג ינא ןכלו) .בלה
םכל בושח ךכ לכ הז המל ,דימתלו תחא םעפ יל וריבסתש הצור קר
.םיעט אל ירה הז ?עלבנש
תוחפלו םירבג ןומה םע ייחב יתייה - עבטמה לש ינשה דצלו
ומכ יל תדרל ךיא םיעדויש םירבגה דאמ םיטעמ ,ישיאה ינויסנמ
ימל קר בוט תצצומ אל ינא ,ןוכנ אל וניבת אלשו .לבחו ....ךירצש
תמאבש והשימ שוגפל םעפ הצור יתייה לבא ,עבטמ התואב יל ריזחמש
....ךירצש ומכ הז תא תושעל עדוי
ימתל וביגה
 
 
11/12/06 17:09
יבא :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
,ימת
.ךירצש ומכ הרוחבל תדרל עדויש רבג תשגפ אלש תרמא
?םיפיט המכ תתל הלוכי תא


,הדות
.יבא
יבאל וביגה
 
1/10/06 20:38
הידקש :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
?המלו המ םוש לע תובוגת המכ - ואוו
.(רחא וא הז גוסמ) הבהאו קשח עיבהל תיעבט ךרד איה הציצמ
- ול ודריש בהוא ידיצלש רבגה םא ךכ X יל ושעיש תבהוא ינאש ומכ
ןוידל הלבקו הניתנ לש תיעבט ךכ לכ הלועפ וכפהת לא .השעיי ךכ
.תילגעמ העונתב הטראח ורקיעש ימדקא
הז םאו .הבוט איה הציצמהו .הבוט הציצמל אל רמואש רבג יתשגפ אל
.תיבירד תיבירב לבקי יזא ,בהוא אוהש המ
- רמאנש .םכגוז תב/ןבלו םכל בוטש המ ושעת .וררחתשת - ה'רבח
.המכסהבו םכסהב ?המהבה ןמ םדאה רתומ המב
הידקשל וביגה
 
2/11/06 16:23
רבנע :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
יל שי וישכעו הסונמ אלו הריעצ ינא ....רמאמה תא ןויעב יתארק
לבא ךלש תוצעה תא יתיסינ...ילארוא ןימ תמייקמ ינא ותיאש רבח
םיינשהש ילב ול תדרל החילצמ אל ינא ..ןתוא םשייל יתחלצה אל
.ולש ןיזב ועגי ילש
!?תושעל המ ...הנהי אוהשו ותוא קפסל יל בושח
רבנעל וביגה
 
14/2/07 0:49
הפ תמאב אל ינא :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
...עעערוק טושפ
.קייודמ לכה אל
.הצממ יד לבא
..הפל ותוא סינכת קר יהשימ םא םג ?הקפהל רשקבו
....רטפנ ל"צז הלעבש הל עדונשכ תימס לוקינ הנא לש תולוק השעתו
..דבל הדובעה תא השעי אוה
ותוא תוארלו םעפל םעפמ קל ריבעהל ...ךמצעב תעגל ילכות תא
תינמרח ךכ לכ תאש בשוח אוהש הדבועהמ ןמרחתמ
:)
...ץימב תויוטש ?תחתה םע עטקהו
..תושר םע הז םגו הנש 324587 ותיא תאש רבח םע קר
?והשמ םשל רידחהל לבא ...םוטקרה לע קחשל רתומ


לע ירתוו םלש אוהשלכ קלח/ךייניש/ךיתומטפ לע רומשל הצור תא םא
.ןויערה


.קוחצמ ערוק הליל
הפ תמאב אל ינאל וביגה
 
20/3/07 23:46
Jack :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
הנהנ ינאש הממ ילארוא סקס תתל רתוי הנהנ ינאש ךכב האג ינא
.לבקל
ב םיגדמ ל"נה רמאמהו ,לבקל הנהנ דאמ ינא :ןוכנ אל וניבת לא
...שיגרמ רבג לכש המ %90


םיביגמהו בתוכהו - תתלב הלודג האנה שיש ,תונב אוה ןיינעה
תוחנא תא עומשלמ לודג רתוי קופיס רבגל ןיאש ומיכסי םירבגה
...םיסלעתמ המיע הרוחבה לש רשואה


םג המ - רחש ירסח םה (השיאה וא רבגה לש) הלפשה לע םירובידה לכ
:תרושקתבו םדא ינב לש תונוצרב רבודמש
עלבתש הפצמ התאש ערז אלמ הפ םע ךתוא תקשנמ השיאש בהוא אל התא
ךיתפשש ירחא ךתוא קשנת אל איה םא התוא ןיבת לבא .רדסב הז -
תלבוס אלש םימעפל גוז תב םע הרוקש המ) הלש הבהאה סיסעב תואלמ
(....יתפש לע הלש חירה תא
...הז תא ןיימדל םילוכי אל םירחא - תחתב עבצא לע םיתמה שי
הבהאב רדהנ דקפתל םילוכי םירגוב ינש - הנבהו תרושקת יפל לכה
.המכסה םע
Jackל וביגה
 
8/2/08 23:41
ילוש :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
יל הארנ .תראיתש המל םיבורק יד ילש םיעוציבהש השגרה יל שי
???21:00 -ב רחמ השוע התא המ .דחיב בוט רדתסנש
ילושל וביגה
 
17/3/09 18:59
המראד :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
?םירמוח דוע שי .יתוא תגרה
המראדל וביגה
 
29/2/12 22:09
תצצומ :תאמ
ןיסח ירואל הבוגתב
יל ןתתו יתוא ץירעתו יתוא ףטלתש ,ירוא ךל ץוצמל התמ יתייה
קומע ןורג לע התמ ,לכה
תצצומל וביגה
 
 
22/6/13 11:54
גנעמ :תאמ
םינבה תסרג :תינללוצל ךירדמהל הבוגתב
{-:בוט ךל השועש הממ תינהנו ךמצעל תעדומ טלחהב תא
גנעמל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא