םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םירצק םירופיס~תועד~ישאר    
   

אל ךיא
קילצ רינ

,םיבוצע ןושיל ונכלה הלילב לומתא
תייה תאו יתניפב לברוכמ יתייה ינא
םיקובח ונייה אל ,ךתניפב תלברוכמ
רתוי ונייה ,תויפכה תחונתב אלו
גלזמלו ןיכסל םיבורק


שי םדאל .םדאה לש ושפנ תנבהל חתפמה םה תומולחהש ןעוט דיורפ
עגונשכ ךא ,ךייחל ,קיחדהל ,ותוגהנתה תא תונשל ,ותפש תא תונשל תלוכי
אוה הבש הפשה םג ,רבד תונשל לוכי אוה ןיא םדאה לש ויתומולחל רבדה
רמ לש ותעדל םולחה תנבה ךרד .םתנבהל תיתועמשמ ויתומולח תא ראתמ
ןעט אוה ,ללכב ך"נתה ישנאלו י"כנתה ףסוי לש וכרדל המוד הניא דיורפ
אלא ,ןוירפ למסמ לותח ומכ ,דחפ למסמ שחנ ומכ ,םייללכ םינמיס ןיאש
תאש םדאה ותוא לש ורבעב רושקה ספיספמ קלח ןיעכ אוה םולחב טירפ לכש
.םיחנעפמ ונחנא ומולח


תייה תאו יתניפב לברוכמ יתייה ינא ,םיבוצע ןושיל ונכלה הלילב לומתא
רתוי ונייה ,תויפכה תחונתב אלו םיקובח ונייה אל ,ךתניפב תלברוכמ
הנשה ךיירוה לצא השענ חספה רדס תאש תרמא תא .גלזמלו ןיכסל םיבורק
,ללכבו ,ךיירוה לצא הרבעש הנשב םג ותוא ונישע יכ ,יתיחמ ינאו
.חונב אל םש שיגרמ ינאו יתוא םיבבחמ שממ אל ךיירוה


לומסב םיקוסע םתייה ךיבאו תא .תסורחה בור תא יתלכא הרבעש הנשב רדסב
םירבדמשכ םטאנ ינא ,יללכה בצמהו ילכלכה בצמהו יטילופה בצמה לע קוט
ףידעמ ינא םינותיע אורקלו תושדח תוארל םוקמב .הלודג הקיטילופ לע
סימעהל ךרוצ ןיא ,םש שי תויעב קיפסמ ,ילש תימוימויה תואיצמב קסעתהל
ומכ ארונ וניא ינוחטבה ונבצמש תמאה .םלועה תויעב ראש תא יבג לע
האור אל ינא ,םוי לכ םיכרד תונואתב םישנא רתוי םיתמ ךכ םג ,המדנש
קותשל םוקמב .צ"עמ שאר לש שארה תא תושרודו טניבק תובישי תוסנכתמש
לכ אצי שורית סנכנ ,דוס אצי ןיי סנכנ ,םר לוקב יתבשחש תא יתרמא
רבכ ינא לבא ,ילפורטסטק בצמהשו ,ןיבמ אל ינאש ילע קעצ ךיבא .רתיה
.םעז רובעי דע יתקתשו תסורח יפ יתאלימ ,יתסנכנ הרצ וזיאל יתנבה


אוהש למלממ ךיבא תא יתניימד .םידרפנ ונחנאש יתמלח יתמדרנש ירחא
איהש תרמואו הנושלב תקצקצמ ךמיא תא יתניימד ,יתוא בביח אל הלחתההמ
ךדשל התסינ איה הלחתההמ דועשו רבכ ינממ אצי אל בוט רבד םושש העדי
תררממ ךתוא יתיאר ךכ רחא .עבש תבו השמ לש חלצומה ןבה ,רורד תא ךל
יתוא תבהוא תמאב אל תא םינש רבכ ירה ,הכוב תא המל יתנבה אלו יכבב
חוכ ןיאו ,הריד רובעל חוכ ןיאש ללגב קרו ,לגרהה חוכמ קר יתיא היחו
.הככ הרגישה הטושפ רתויו ,שדחמ תוצרלו ,שדחמ שפחלו ,שדחמ ליחתהל
תומולחה לכ לע תיכב ,תורמגנש תובהאה לכ לע תיכב ,תיכב תא םולחב לבא
,ךלש זבזובמה ןורשכה לעו ,ושמומ אלש תוחטבהה לע תיכב ,םימשגתמ אלש
ולכיש םירשואמה םייחה לע תיכב ,וילע עדי אל םלועל רבכ דחא ףאש
ךתוא וקרזש םירוחבה לכ לע תיכב ,חצנל יבהאתש רחא והשימ םע ךל תויהל
שפחל רתוי חוכ ךל היה אל רבכ יתעגה ינאשכ זאו ,יתעגה ינאש ינפל
קר םצעב לבא יתוא תבהוא תאש תענכושמ תייהו ,שיש המ םע תויחל תפדעהו
.חונ ךל היה


טרופסה תא ארוק ינא ,ונלגרהכ ונבשי .חבטמל יתעספו יתררועתה רקובב
התושו ךסמה לע םינשי רהליג בדו יזרא הנדרי לע תלכתסמ תא ,הפק התושו
רוזחנ ברעב ,הדובעל אצא ינאו הדובעל יאצת תא טעמ דוע .ןומיל םע הת
,יתמלח המ לע ךל רפסמ ינא הז ינפל לבא .הרק אל םולכ וליאכ התיבה
.הרמא אמא המו רמא אבא המ ךל רפסמ ,תיכב המכו תיכב המ לע ךל רפסמ
יל תנתונ ,רויכב התה לפס תא החינמ ,המק ,יילא תכייחמו העמד החומ תא
רדסה תא השענ ונחנא הנשה םגש בשוח ינא .ייב תרמואו יחלה לע הקישנ
.ךיירוה לצא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      זוגיות
יצירה     
    
םימורופל     
   
11/4/04 13:57
הנטקה רדמס :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
הז לע ךלש איה תובצעה ילוא ,םולחב התכבש וז איה אלש תבשוח ינא
ללגב תוכשמנש תובהא לע .אשונב רמול המ ןיא ךלו הירוהל םיכלוהש
התייה איה םולחב רמולכ (ךלש דצהמ לבא) ,תושדח ךישמל חכ ןיאש
.התא
הנטקה רדמסל וביגה
 
11/4/04 18:50
תנע :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
הפי שממ
תנעל וביגה
 
11/4/04 19:55
תנמדזמ :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
אלפנ
רדהנ הבותכ תואיצמ תכיתח
שיש תושיגרה לכ םע
הדות
תנמדזמל וביגה
 
11/4/04 20:46
רבג דוע :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
?יל תמלענ הפיא ,הרמת
.(ל"נה רמאמל הרושק אל הבוגת)
רבג דועל וביגה
 
 
11/4/04 21:44
ימור :תאמ
?הרמתל הבוגתב
...ךל הזירבה
ימורל וביגה
 
 
11/4/04 22:07
רבג דוע :תאמ
?הרמתל הבוגתב
(-: ...המלענ טושפ ,אל
רבג דועל וביגה
 
12/4/04 1:05
ישוקב תתיובמ :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
קועצל יתיצרו יתארקו תוננבל בוש יתסנכנ ,אלש ןמז ןומה ירחא
ומכ רתוי .גלזמו ןיכס אל רבכ ונחנא .שממ אל לבא ."ינא הז ,יה"
םינכומ םג לבא םידחפמו םעפ ורקדנ רבכש םייציפק םירלוא ינש
טעמו באכ הברה םע תאזכ הפוקת ןימ .ןגהל ךרוצ היהי םא ףולשל
.הווקת
.הדות
ישוקב תתיובמל וביגה
 
 
12/4/04 10:33
הנשמ אל :תאמ
אל ךיאל הבוגתב
חוכה הל רמגנש ימ לש המלשהה תשוחת דוחייב....בלל עגונ
...שפחל
הפי שממ
הנשמ אלל וביגה
 
 
12/4/04 21:34
רתוי תצק תתיובמ :תאמ
אל ךיאל הבוגתב
םינתונ קר םא .תונתשהל םילוכי םהש הז הלאה םירבדב בוטש המ
םג תאבחתמ דחפלו לוכסתלו סעכל תחתמ סיסבב םאו סנא'צ םהל
.הבהא
.רינל םג תלחאמ .תויפכל ונרזח לומתא
.דואמ הנשמ - "הנשמ אל"ל םילימה לע הדותו
רתוי תצק תתיובמל וביגה
 
 
14/4/04 1:27
עדיש דחא :תאמ
אל ךיאל הבוגתב
.םיתייבתמשכ הז הככ זא
עדיש דחאל וביגה
 
12/4/04 13:25
lizard :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
?םייחה תרגיש תא רפהל ידכ תורקל ךירצ המ
?החפשמב םיביר דוע
?םיעוגיפ דוע
?םיכרד תונואת דוע


.אורקל יל באכ ארונ
.השדח הבהא ךירצ התא :יקסרודמא ףסא רמא הז לע
הנשיה תא בוזעל זאו ,השדח הבהא אוצמל םדוק :ףיסוא ינאו
.םדקתהלו
הטימהמ םוקל השק היהיו .השק רתויו רתוי תויהל ךופהי לכה ,תרחא
היהי רבכ .תרחא תואיצמ לע הלילב םולחל השק היהי וליפא .תכללו
.הדירפ לע םולחל השק
lizardל וביגה
 
12/4/04 17:59
הילג :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
אל ךיא - הלאשה לע הנוע אוה ןכאו אל ךיא איה רופיסה לש תרתוכה
.תויגוזב תויחל
רקיעבו םינגנמש תורוניכ ןיאו ,םירפרפ ןיא רבכ םא הווש הז המ
?םירשואמ אל
.הקיעמ תויגוזב רשאמ םירשואמו דבל תויהל ףידע רתוי הברה
הילגל וביגה
 
 
12/4/04 18:28
רינ :תאמ
אל ךיאל הבוגתב
.תרתוכב יתנוויכ ןאל תנבהש חמש ינא
רינל וביגה
 
 
12/4/04 22:54
Noa :תאמ
אל ךיאל הבוגתב
..המיכסמ אל ינא
םימעפלש תויגוז ףידעש רורב ירמגל דבל,דבל תמאבש םישנאל
הדירטמ םימעפלו הקיעמ
רתוי דוע באוכו ידימת דבל לע
Noaל וביגה
 
12/4/04 18:40
העונ :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
דוע יופצ ףוס םע ילנאב רופיס ..סוזנצנוקל ףרטצא אל ינא זא
.רתוי
העונל וביגה
 
12/4/04 18:53
תירונ :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
... הפי שממ ואוו
.השוע תורצ קר הזה דייורפ
םהילא הוולינש המ לכו הדירפ לע הלאה תומולחה
. םתוא תאנוש ינא ךיא ףוא


תירונ
תירונל וביגה
 
12/4/04 19:54
ילט :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
...............בוצע
ילטל וביגה
 
12/4/04 20:12
הילג :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
,הבוט אל תויגוז לש הזה ןיינעב הנועט ךכ-לכ ינאש תרעטצמ ינא
םיישקלו ייתורבחמ המכ לש בצעל בישקהל יל אצי ןורחאה ןמזב לבא
הסנמו הבישקמ קר ינאו ,תוללמואלו תועיקתלו ,תויגוזב ןהל שיש
.האלהו ינממ תויגוזה יכ יל השק דואמ ץעייל ךא ,ךומתלו ןיבהל
תילארשיה תואיצמבש ,הז םע יל השק דואמו ,תעדוי ינא תאז לכבו
תיבויח תועמשמ הברה ךכלכ שי תויגוזל הבש ,המיא דע הקיבדה
תרשואמ ךכ-לכ אלה תויגוזה םע ,ןה ,תילילש תועמשמ קר דבללו
.ינומכ (תרשואמ) הקוור תויהל וצרי אל םלועל ,ןהלש
(םילגוסמו) םיבהוא ונחנא המכ םיחכוש ונחנא זאו ,איפקמ דחפה
.ףועל
הילגל וביגה
 
12/4/04 21:07
תיגולותימ תיסקא :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
.םיהדמ
תיגולותימ תיסקאל וביגה
 
12/4/04 21:26
הסט :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
טבוצו..הפי
הסטל וביגה
 
13/4/04 22:32
ביבא :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
ףתשל/בותכל יתטלחהו יתמעפנ ,יתארק .ביגהל תבייח יתייה .וואוו
.יבל לכב תבהואו םיימשה דע תרשואמ ינאו תויגוזב היח ינא .העמק
יתאצמש דע ןמז ןומה ןומה חקל ילו תולקב םיאב אל הבהאהו רשואה
ןיא ילצאש ימצע לע יתדבע (םינש 3 ךשמנש) רשקה תליחתמ .םתוא
ךא ,הזכש רבד לע טילחהל יתטופיה ייד הז ןוכנ ,"הרגיש" רבד הזכ
טושפ איה תרחא ,תלחגה לע רומשל םיבייח .ירשפא רבדה םיצור םא
וא זא...הרעסב םכתא 'תשבוכ' הרגישהש םישיגרמ םתא םאו...תיבכנ
.הדירפה - תבאוכו הבוצע איה ןהמ תחאש ,םיכרד ללשב תאז ונקתתש
תמאבש ,םייחהמ םידיספמ םתא המ בל ומיש ךא ,המע ויחתש וא
.החלצהב .םירשואמ תויהל םילוכי
ביבאל וביגה
 
17/4/04 2:02
יצמולש :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
התא אוה תמלחש המ לכש ,יל הארנ ,דיורפ לש ויבתכב םיטוטישמ
הרבחל וא תויגוזל הרושק תויהל אל םג הלוכי הדירפה .הדירפהו
.'וכו החפשמב ,הדובעב ,הבהאב תמיוסמ הפוקת םויסל אלא ,ךלש
יוטיב ידיל האבש ךלש תובצעה אוה דירטמה אשונהש חינהל ריבס
ךל םורגל רומאש תוא ןיעמ הז ךא לכסתמו בוצע הז ןכאו .םולחב
לזאזעל ךיאו המלו ,ימ םעו אצמנ התא הפיא בושחלו ןמז קספ תחקל
הלש םירוההו רדסה ליל ,תרמוא ינא זא ...םייחה תוכיא תא םירפשמ
.דחוימב התוא לבוס התאש יל הארנ אל ,סלכת לבא הלועמ ץורית םה
דוע ץורית אוה דחפ ,םיסחי תכרעמל תקפסמ הביס אל איה תוחונ
הנש 30 ירחא םג םיתב וקריפ םישנא !ספאתת ילש חא .דירחמ רתוי
רתוי תצק םייח ךל אב םא זא ...םירשואמ שממממממממ םה וישכעו
...תצק ילוא) !!!!בזכאתת אלו פ"ופה קושל ונילא אוב ,םייתימא
(..קומע לוכסתמ ףידע ךא
יצמולשל וביגה
 
17/4/04 12:20
natasha :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
םע םייחה שי , ותוא םיריכמ ונלוכ ,ןיטולחל ליגר רופיס ,בוט
םיצור דימתו - ןשקא רתוי םע םייחה שי ,קיפסמ הזו ןשקא תוחפ
בצמ - הזש רמאל הלוכי ינא םייחה יעדמל תרגוב רותב . דוע
ילמרונ
יעבט בצמ . הלאה םילגרההו םידחפה ,תומולחה , תושוחתה ןיטולחל
דימת םישפחמ ןכלו םימייוסמ םירמוחל םירוכמש הלאכ שי . ןיטולחל
יכ וניבהש הלא תא שיו (...ןבומכ חומב אצמנ לכה ) טהלה רחא
המ ןמז רחאלו ,תושוחת ךכו ךכל םרוגה רמוח דוע , PEA איה הבהאה
וא ,יגוזה רשקה תא חיטבמש רחא רמוח ונשי ךא גגופתמ הזה רמוחה
- "יתרגיש" תויהל ליחתמ בצמה םא ! הימיכ לכה , יתובר . אלש
ינימ לכ ,ןימה ייחל ןשקא תצק סינכהל רשפא ! ןיטולחל יעבט
PEAה תא שדחמ םייחמ םה - םידלי תדלל רשפא ,םיעוצעצו םירזיבא
םג הרקי הזה רופיסהו - רמוח לכהש העידיה םע תויחל םג רשפאו
.. םלוכל םיסקמ םוי ! תורחא םיסחי תוכרעמב
natashaל וביגה
 
17/4/04 23:18
:תאמ
קילצ רינל הבוגתב
!!!אל ךיא


חנעופמ אל םולח ומכ הז הז תא אורקל


ןויערה אוה האנו האנ הביתכה
וז הבוגתל וביגה
 
17/4/04 23:38
:תאמ
קילצ רינל הבוגתב
"!טסקנ-ארח לע םיכרוד TNTב םג"


דודיעל והשמ
וז הבוגתל וביגה
 
18/4/04 17:40
קתומ :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
.יתימא והשמ רתאב יתארק אל ןמז הברה רבכ
הדותו םיסקמ
קתומל וביגה
 
27/4/04 13:27
ןקזה ירומ :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
תימצע המשגה אוה יאליע רשוא"
תאזה המדאה ינפ לע ונארבנ ךכ םשל
"תוריחה ונל הנתינו


וסור ק'ז ןא'ז


:רמואו ףיסוא ינאו
...םימכח ירבד תמאב הלא ,תושגרמה תובוגתה תא אורקל יתנהנ
תויוברתמ ,םיבורקו םיקוחר םינמזבש בושחל ...יבלל עגנ רופיסהו
ונלשמ םגו םלועה
ידכ םישורדש םירתסנ םירבד םתואב תעגל תוסנמש םילימ םתוא ולא
רשואה לא עיגהל
לכה תושעל ךתוריחבו ךמצעב ןימאהל חכשת לאו ץמאו קזח ..ףסכנה
!!!ךתבוטל


ןקזה ירומ
ןקזה ירומל וביגה
 
30/4/04 21:53
effy :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
ןיינעבש תבשוח ינא לבא ,דיורפ לע תוקלוחש תודמע הברה שי םויכ
יתואיצמ אוה הזה רופיסה לכ םא ןאכ הלאשה .קדצ יד אוה תומולחה
ירפ ללכב וא ,וישכע בתכ לע התלעוהש רבע תיווח וזש וא ,יוושכעו
.ךנוימד
תלאשמב התא םא אלא ,יוזה יל הארנש המ) ירט יתימא יתימא הז םא
םתאש תבשוח ינא -רקשמ אל ךלש עדומ תתה זא ,(ךתרבח דצמ תודבאתה
!רבדל םיכירצ
effyל וביגה
 
30/4/04 23:48
סואמ יקימ :תאמ
קילצ רינל הבוגתב
.דבל ינאו גלזמו ןיכס בצממ יתכלה ינא ,הנה
.ידמל תלבוס ינא לבא .תורעוס םייפכ תואיחמ ,יל דובכה לכ
(:תוריקדל תעגעגתמ


בוט רתוי שיגרא רחמ ילוא
סואמ יקימל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא