םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
היזיוולטו עונלוק~תוברת~ישאר    
   

הנומאו סקס
דרא ןיראק


ינימ דחאב תלקתנ ,ילש הנכסמ ,יראק
הרבח רותב .הנומא ןטק רבג ,םיבר
תא םאש ךל רשבל תרעטצמ ינא ,הגלוקו
תויראש תא סייגל יכרטצת ותוא תבהוא
דוע אוהש הפיאמ ץירקהלו רובשה ךביל
הנומא


"ריעה רבכע"ב םסרפתהש דרא ןיראק לש רוטה ךותמ :"ריעהו סקס" לשייפס
.הלש תונושארה תונועב הרדסב תויושחרתההה רחא בקעו


השיא איה יכ םג ,הילא ולש הבהאל החכוה גיבמ תשקבמ יראק הז קרפב
- תענמנ יתלבה הלאשל ונתוא איבמש המ ,וריכה םהש זאמ ןמז רבע יכ םגו
?"ןאל וניסחי"
("?הזיא וניסחי" תורחא םילימב וא) הנומא תצק הנממ שקבמ אוה
?הנומאל הבהא ןיב רשקה המ ?הנומא
תנכוסמ דואמו תיתמצוע דואמ ,תואיצמה לע תלעפומש היגרנא איה הנומא
המב הנשמ אל הזש הנקסמל יתעגה רבכ ןמזמ .ןוכנ הב םישמתשמ אל םא
הנומאה רותפכ תא ליעפמ התאש רקיעה - ןימאמ התאש רקיעה - ןימאמ התא
הנומא ןכל .הנומאה אשומב אל ,הלועפב אצמנ חוכה יכ - ךלש היוהב
ונתוא ארב אוה) רתוי אלו תוחפ אל ,םיהולאב הנומא ומכ הליעי ךמצעב
חלשינ אל ילואו םיהולא ונחנאש בושחל ונל רתומש ךכ ותומדבו ומלצב
.(לכה ירחא םונהיגל
ןיידע הזו תיתיבה וסרפסאה תנוכמב ןימאהל לוכי התא - תאזמ הרתי
.דובעי
יכה טרפה דע ,ילש תויבוציעה תומחגל םינותנ ילש םייחהש הנימאמ ינא
לש היצאוטיס יחומ ומב יתרציש תויהל לוכי ךיא זא ?טושפ עמשנ .ןטק
.וניבת וכל ?עוגעגו לבס ,בל ןורבש
עגרבש דע ,תוירחא תחקל עיגפמב יתבריס הזכש ךחוגמ בצמ לעש שמשכ רורב
,רדחה תא ןגליבש ןטק דלי רשאמ רתוי אל ינאש יתנבה ןוחכיפ לש באוכ
.םיעוצעצה תא ול זיזה "והשימ"ש הליג רזחשכו ןולסל אצי
לע בכושש ,ולש ןגלבה לע תוירחא תחקל ןכומ אלש הזה ןבצעמה דליה ינא
דליה םא .ולש ןגלבה אוה הזה ןגלבהש תודוהל םוקמב חרוצו טעוב ,הפצרה
.ייחב ,המטאל תאזכ ול הדירומ יתייה ינא היה אל הזה
:וזה הטושפה הנבהב תאטבתמ תוירחאה .תוירחא וז ןימאהל
תאצמנ ינאש תסעבמה היצאוטיסה תא יתרצי השעמ וא הבשחמב ,םיוסמ עגרב
הז תא יתישע ךיאו יתמ רכזיהל ךירצ קר .ידי השעמ אוה ילש לבסה .הב
יטנתוא טלש לע הז תא ובתכתו) טושפה ידוהיה ןורקיעה יפ לע ןקתלו
.הלטט ומכ דבוע לבא (ןיידע) ךכ לכ יעדמ אל - תמליש תרבש :(ןוטרקמ
םתאו ,וזה תודרפנה תא הרציש הרוראה הבשחמה תא ימצע ךותב יתשפיח
ךמצע לע תמאה תא תוארל ידכש רבתסמ יכ ,תולקב התוא יתאצמ ?המ םיעדוי
.םייניעה תא חותפל קר ךירצ
ליגרתב ומכ קוידב - ונספספש שגרמ אלו ןטנטק והשמ ללכ ךרדב איה תמאה
דבלב דחא סונימ םא - תולועפו םירפסמ לש תיקנע הרוש ךותמ - הקיטמתמ
.לזאזעל הכלה האצותה לכ ,סולפכ בשוחמ
החכוה יל ןיא הקיטמתמב ומכ אלשו ,'ב דעומ שי םייחב םג הקיטמתמב ומכ
הז ,ונימאת אל םא - סקודרפה ןלהלו ,יל ןימאהל וכרטצת ןכלו ,תיריפמא
.הרקי אל
?המצע הנומאה ןורקיע תא תרתוס החכוההש םיהדמ אל הז
.חכוהש והשמב ןימאהל (ףיכ אלו) המכוח אל וזש ודות
.הנומאב הפיש המ הז
ירמגל איה תיפרומא הכ התויה םצעמ אקוד ,החכוה הל ןיאש םושמ אקוד
.תראשנ איה קר וניביבס טטומתמ לכהשכש ךכ ידכ דע - העיגפ יתלב
.(ינוציק ןכא הזו) ינוציק עמשנ הז
הרבח רותב .הנומא ןטק רבג ,םיבר ינימ דחאב תלקתנ ,ילש הנכסמ ,יראק
תא סייגל יכרטצת ותוא תבהוא תא םאש ךל רשבל תרעטצמ ינא ,הגלוקו
.הנומא דוע אוהש הפיאמ ץירקהלו רובשה ךביל תויראש
.השיא ,בל תמש אל םא ,םלועב ךדיקפת הז הנומא ול תתל
רזע" ונל םיארוק (ךל תפכא המ ,תיטסיאתא תא) תודהיב םתס ,תבשח המ
תוארהלו ולומ (דגנמ) דומעל ונדיקפת האירבה תויטנטסיסא רותב ?"ודגנכ
- ול רוזעל ךכו (ודגנכ) ותמח לעו ופא לע ומצע לש היקנ תופקתשה ול
.וזכש תיתודבאתה המישמב דומעת רבג תבהואש השא קרו
תא רומגי אוהש דע םינש עבש תוכחל הכירצ תאש רמוא אל הז ,אל
ףידע ךתיא דחיב ךרדה תא תושעל ןכומ אל אוה םא - החלצהב ולש הזילנאה
.ללכושמ רוזחיו ולש הדבעמה ייוסינ תא הילע השעי ,תרחא יהשימל ךליש
,םיסיסרל תוצפונמ תווקתה לכש ירחא ראשנש המ לכ הז ,ייתובר ,הנומא
תויועט הז ךיא םיעדוי םתא .בושיחב תועט ךל הלגתמ ןורחאה עגרבשכ
.בזכאמו ירזכא ,ןטק - בושיחב
תמ אוה ,ךתוא בהוא אוה - ימצעל תרמוא ינאש המ ?ךל דיגהל יל ראשנ המ
?ןכ המ ,הנומא אל הז םאו .רוזחי אוהו דחפמ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
29/3/04 17:03
דחא לותח :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
?(היתודוד-תונבו) "תימצע הילשא" ןיבל "הנומא" ןיב לדבהה המ זא
דחא לותחל וביגה
 
 
30/3/04 16:22
תירוא :תאמ
הנומאו סקסל הבוגתב


הבהאב ןימאהל ןיב לידבהל ךירצש תבשוח ינא ..הלועמ "רמאמ"
(..תאזכ תחא תיווח רבכ םא רקיעב ) עיגת דחא םויש תיתימא
.ןתחתהל ךל עיצהל רוזחי ךלש קיינמה בוהאהש הנומא ןיבל
הצר ןכ רבכ אוהשכ תאזכ תעתעתמ הבהא לש היווח יתרבע ימצעב
דבע אל הז ירמגל בייחתהל
תורמלש , (שרוש ותואמ תרזגנ הנומא ) ןומאב העיגפה ללגב
םוקמב ךתוא םש הז , ןיידע העיגפה לע רבגתהל רשפאש ודיגיש
ךופהל דואמ השקש םירמואש ךכב והשמ ילוא שי .רשקב דואמ עיגפ
םיעושעשל תבהאמכ שארב ולצא תמקמתהש עגרב תלהנמל הריכזממ
...ירשפא יתלב אל םא השק גוז תב לש סוטאטסל רבעמה
..ירשפא יתלב אל םא השק
תירואל וביגה
 
30/3/04 21:35
תאיל :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
...לכה שי הנומא שי םא
תוסנלו גוזה ןב לע ץוחלל םוקמבו ,המוד היווח יתרבע ימצעב ינא
עיגהלו ךובמב ךבתסהל ול תתלו ררחשל יתרחב "רואה תא ול תוארהל"
אוה הככ קר..רוונסל חילצי רואה הככ קר...ומצע תוחוכב רואל
...ותוא ךירעי
ומכ םישגרמ אל ךובמה ילותיפש הארנכ .יתבשחשמ רהמ ותוא אצמ אוה
....םידמוע ונחנאש הפיאמ םיארנ םהש
.ןימאהל יתקספה אל םלועמ יתניחבמ ינא
תאילל וביגה
 
1/4/04 9:58
הדבעמ בצ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
,ןיראק
('תמליש - תרבש' םע ןוטרקה תא יתבהא דחוימב) הפי תבתוכ תא
.רמאמה ףוסב התייבה תחקל רומא ינא ותואש רסמה תא יתנבה אל לבא
?דחא טפשמב ותוא חסנל השקבב ילכות
הדבעמ בצל וביגה
 
1/4/04 15:39
לכימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
עמשנ הז .תרעטצמ -יתארקש םירושק אלו םילבלבמ יכה םירבדה דחא
תוירואית לש בוביג ומכ רתוי תצק דוע ,שורגב היפוסוליפ ומכ תצק
תורמלש ,איה תמאה .ללכב תויוטש לש בוביגכ רתוי הברה דועו תוטש
ןאכ תבתכ אל .תצק יתבזכאתה ,דואמ הדמחנ תבתוככ ךממ יתקזחהש
תצק וליפא ילואו בותכל הלוכי יתייה ינאש המל רבעמ רבד םוש
לכ לע ןאכ תרזח תצק םג .יימימ רבד יתבתכ אל ינאו -בוט רתוי
תיתורפס הבינג הנניא וזש תורמלו רוניל לש "ןאל וניסחי"ה אשונ
.שודנ תצק הז ,(לבוקמ גנלסל ךפה גשומה יכ)
(חוניקל שודנ גנלס דוע) תרעטצ'
לכימל וביגה
 
8/4/04 23:30
הייצרק :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
סייפס-רבייסה תא םתצצופ .רבכ סאלח .ןכות ילב ללמ ,ליגרכ
?ףוסה דע הלימ לכ ארוק דימת ינא המל .טישלובב
הייצרקל וביגה
 
 
4/5/04 11:23
הנד :תאמ
הנומאו סקסל הבוגתב
שי לבא םיארוק םה המ לע םיעדויו םיארוק הלאכ שי - הייצרקל
ןורחאה התא הארנכ זא , המ לע םיעדוי אלו םיארוקש הלאכ
!םהינבמ
הנדל וביגה
 
18/4/04 19:29
buttercup :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!רוזחל ידכ אלו .ךליש - דחפמ תמ אוה םא


תינלבסה ,הניבמה תיטסיפאריתה דיקפתל סנכיהל תבהוא אל
.אל זא ,זג לופב ךתוא הצור אל אוה םא ?םצעב המלו .תינחלסהו
,רשקל תונכומ תויהל תורומא ונחנאש החנה תדוקנמ דימת תאצל המלו
?תוניבמהו תורגובה תויהל ?םולכמ שושחל אלו ותוא תוצרל


םע לבא ,םיבשוח תושעלו התיבה תכלל םיכבסותמה לכל העיצמ ינא
.םתיא דדומתהל ונלשמ םיקית קיפסמ שי ,ונל .ונתיא אל ,םמצע
buttercupל וביגה
 
21/5/04 0:37
סואמ יקימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
יתינהנ דאמ ינאו
ההדזמ דאמ
.תיטנגילטניאהו הנונשה הביתכה תא הכירעמ דאמו
.עלסב הלימ לכ :הנומאל רשקבו
תמליש תרבש ןכא :בל ןורבשל רשקבו
םלש והשמ ףוסב תאצל לוכי םירבשמ :הקיטמתמל רשקבו


.תימיטפוא ינא זא
סואמ יקימל וביגה
 
27/5/04 15:25
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הקיחצמ תאשכ הבוט רתוי תא
וז הבוגתל וביגה
 
6/6/04 12:47
סואמ יקימ :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
ושמ ושמב רבודמו "םיהולא שי" תא יתארק םגו
סואמ יקימל וביגה
 
14/7/04 17:48
ידע :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
הלועמ דרא ןיראקש תבשוח ינא
טושפ תאו "םיינרדומ םינמז" ןותיעב ךלש רמאמה תא תארוק ינא
הלועמ
הלועמ הלועמ
ךלש הצירעמ ינא
יתוחא הלחא שממ תא
ידעל וביגה
 
5/3/05 23:21
..הלגוח :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
רבדה לש ותימאב דשח המע האיבמ,רשוא המע האיבמה הקזח הנומא"
תוריבס לש הרושיא איה,תמאה לש הרושיא אל איה,םינימאמ ובש
"הילשאה
..הלגוחל וביגה
 
14/1/12 11:21
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
39 ןב
ינלבסו חמש ,הסונמ ,הזר
.יתימא ןמלטנ'ג ,בושק ,שיגר
,הל הצוחמו הטימב בר ןויסינ לעב דחוימב טנגליטניא
,םיטרסהמ מייט דוג ךל קינעי
ןולמ תיב/ תיבב סקס קר וא ,האיצי , ףתושמ יוליבל תורשפא
דחוימב לוז ריחמ
ךלש ןופלטה רפסמ םע העדוה יריאשהו ליימל ינפ
omgimfree@yahoo.com
וז הבוגתל וביגה
 
15/6/12 23:33
תושגרב קחשמל לופיט שי :תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
!!החלצהב ."תעתעתמ הבהא" תא יסנ
תושגרב קחשמל לופיט שיל וביגה
 
22/6/12 6:22
:תאמ
דרא ןיראקל הבוגתב
.רתויב שלח
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא