םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םירצק םירופיס~תועד~ישאר    
   

לזאזעל ,ריעש
םריש ןתמ

אל םלועמ וזה המולפה :רצק רופיס
.ןובלעב יתיחמ ",יל העירפה
וזה ורפאה תמערל ארוק התא ?המולפ"
".רצחל לסרע הזמ תווטל רשפא ?המולפ
ךל יתרמא !ךלש תוינופצה תורבחהו תא"
וישכע .ןהלש תויוטשל בישקהל אל
,רדסב לוכהש ןורשלו תרפאל ידיגת
רזוח ריעשה הזחה האבה הנשבשו
".הנפואל


והשמ אל" .היולג תונרקסב בניע הלאש "?ברע תחוראל ונל תנכה המ"
םיאלוממ םיאושיק יתנכה .הזומה ילע החנ אל ,הז ךיא תעדוי תא .דחוימ
."יקאירטב ףוע הזח ,הטטב תוסורפ ,רופקורב
".רבדל םיכירצ ונחנא ,ןתמ ,בישקת ,ףוע ופורפא"
"?ףועהמ םועטל הצור ,רבדל ופורפא"
"?הקדל יניצר היהת ילוא"
"?ףועה ןיבל רבדל ןיב רשקה המ לבא ,יניצר ינא"
"?ךלש הזחהמ תוצונה תא טרומ התא יתמ :שקבתמ דואמ רשקה"
"?תרבדמ תא המ לע ?םואתפ שארל ךל סנכנ המ ?החילס"
אל וישכע דע טושפ .םואתפ אל הזו ,בלעית לא .הקיטתסא לע תרבדמ ינא"
".הז תא ךל דיגהל חונ יתשגרה
"?ןטבב תורעש יל שיש ךל עירפמש הז תא ןטבב תרמוש תא םיישדוח"
".קויד רתיל יצחו עובשו םיישדוח"
רתוי הז .הזה רבדה תא ימצעל השוע ינאש בצמ ןיא .יבניע ,הזמ יחכשת"
".ירבג הז ןטבב תורעש ,הזמ ץוחו .באוכ ידמ
."ליעגמ הז ןטבב תורעש .תויוטש"
.ןובלעב יתיחמ ",יל העירפה אל םלועמ וזה המולפה ?הזב ליעגמ המ"
לסרע הזמ תווטל רשפא ?המולפ וזה ורפאה תמערל ארוק התא ?המולפ"
".רצחל
וישכע .ןהלש תויוטשל בישקהל אל ךל יתרמא !ךלש תוינופצה תורבחהו תא"
רזוח ריעשה הזחה האבה הנשבשו ,רדסב לוכהש ןורשלו תרפאל ידיגת
".הנפואל
הרשע ןימשאש הצור התא .הנפואל תרזוח תישנ סרכש ומכ הנפואל רזוח"
"?וליק
ץוח .תאש ומכ ךתוא בהוא ינא יכ ,ינאש ומכ יתוא יבהאתש הצור ינא"
".רבדנ בגב םג רעיש יל חמצישכ ,הזמ
"?ןיבמ אל התא ,בגב ומכ קוידב עורג הז"
תוארל ךתוא חירכא ינא ,הז םע יקיספת אל םא .בוט יל יבישקת ,בניע"
".ףוסה דעו הלחתההמ "לכימ םע ישיש"
ןיא ,הזחהמ תורעשה תא דירומ אל התאש דע .ייקוא ?םייאא ינא םגש"
."סקס
השולש דמעמ יקיזחת אל תא .ךתוא ריכמ ירה ינא ,ילע תמייאמ אל תא"
."םימי
".הארנו היחנ"
םייעובש ירחא .הקיזחה איהש המכ ,ףוא .דמעמ הקיזחה בניע .קנעב יתיעט
לכ ריקב שארה תא יתקפד ,השעמל .ריקב שארה תא קופדל יתלחתהו ,יתרבשנ
באוכ תוחפ היהי הזחהמ תורעשה תא טורמלש ענכושמ יתייהש דע ,קזח ךכ
לצא רות ןימזהל הטלחהה יבילב הלמג זא וא .ריקב שארה תא קופדל רשאמ
.זפומ לואש לש חצמה ומכ הקלח העפוהב בניע תא עיתפהלו תיאקיטמסוק
יתסנכנ ,יקסיווה קובקב תיראש תא יתעמג תמאה עגר ינפל תורופס תוקד
טפשמ ",יביאכת ,ךליל" :יתרמאו תיאקיטמסוקה ךליל לש םילופיטה רדח לא
תונושארה תוקדה רשעב .דירחהל באוכ הז ,קאבר .ןבומכ ,רתוימ היהש
.םישימג םיתוויעב אילפמ ינאשכ ,םיבאכמ יתלתפתה
.ףלועמ יצח יתחנג "?רבכ ונמייס ,ונ"
ןומזתבו ",יצח תרבע :האלמה סוכה יצח לע לכתסת לבא .המשנ ,אל"
יתנכה ,יעמ'צ ?קתומ עמשנ המ ,בניע יה" .לצלצ דיינה ןופלטה ,אלפומ
הז המ ?והז המ ?'והז' תרמוא תאז המ !?המ !ינימאת אל תא ,העתפה ךל
".ברעב הז לע רבדנ .תרעסנ תאש ןיבמ ינא ,בוט ?'רמגנ הז'
ךיא עדוי התא לבא .תבזוע ינא" ,תושיחנב הרמא ",תרעסנ אל ינא"
"?םידידי ראשינ ,םירמוא
רג ינא ,המ ?תרבדמ תא המ לע ?היח תא הפיא ?תילמרונ תא ,ידיגת"
עבראב הז לע חחושל רשפא יא ,וזה תוימואתפה וז המ ?תודידיה בוחרב
,תמאה תא ךל דיגהל" ."'ינא וז ,התא אל הז' יל ידיגת ףכית ?םייניע
.הקתינו ",התא הז ,ינא אל וז - ןתמ
היה .הבר הדות ,ךליל" .ןאכמ חריק יצחו ,ןאכמ חריק יתרתונ ךכו
".גונעת
".יתמייס אל דוע לבא"
,רתוי ךירצ אל ,רתוי לוכי אל .יתמייס ינא לבא ,תויהל דואמ לוכי"
".תמאב .סקול הד .הדובע לש יפוי תישע
"?אל יצחו הקלח ןטב יצח !ךחוגמ הארנ התא ?תעגתשה"
ער אל הארנ הז ,רדסב לוכה .יגאדת לא ,לוכה לע ךל םלשא ינא ,יבזע"
םירבגה לכ האבה הנשבו ףוחב דחא בוביס השוע ינא ,ילע יכמסת .ללכב
"?אל ,לדגי הז ,הזמ ץוח .הככ וכלי
שגפמב הגנ תא יתרכה .ןיינעה לכמ יתחכש טושפ ,ךכ רחא םימי השולש
המ !הנימאמ אל ינא !!!הההההההא" .ינטבמ החסוה יתעדו ,הנוכשב יארקא
"!שבלתת .איקהל יל אב" .הגנ הקעז ,"?ןטבב ךמצעל תישע המ ???הז
....מחתהל ונלחתה קר ,הגנ ?שבלתהל המ"
".תכלוה ינא ?בוט ,יל חלסת"
וישכע קחשמ ינא .תבשוח אל תאש המ וא ,תבשוח תאש המ אל הז ,הגנ"
".דיקפתהמ קלח הז ,םיטנדוטס טרסב
תאצוי ,ןפוא לכב ,ינא .ינפל טירסתה תא ארקתש העיצמ ינא ,האבה םעפב"
".םיירפהמ
תא הקרט הגנ :םישקעתמ םתא םא ,ונ ,בוט .םכניינע אל ?המל .ןאכ רוצענ
תא יתאצמ ,ןוצרמ אלו ,תורזנתה לש םלש לבוי הל יתלחיאש ירחאו ,תלדה
שארה תא קופדל םיאב םתאשכ ?הנקסמהו .ריקב שארה תא קפוד בוש ימצע
.הדסק ושבחת תוחפל ,ריקב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      זוגיות
יצירה     
    
םימורופל     
   
21/3/04 17:44
דחא לותח :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
:ןושאר ינאש לזמ הזיא ,וי
.הטילש תחת לכה .רזפתהל .תמאב .וכישמת לא .ןאכ ורצעת
?ןוניס ןיא ?תדבוע אל תכרעמה ?הרק המ ,וניניב ,ילריש
דחא לותחל וביגה
 
22/3/04 21:18
תיגולותימ תיסקא :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
!!יסקסו ירבג הז (ןבומכ הדימב) ריעש רבד יתעדל !!יתבהא
וא סקוסמו ריעש רבג םע הטימל סנכיהל תוצור ןתא םא וטילחת תונב
.הקלח הרוחב םע
.ןיינעה תא בורקמ יתקדב יל ונימאת .ינסרה אוה רחא ףוריצ לכ
תיגולותימ תיסקאל וביגה
 
 
23/3/04 0:33
םריש ןתמ :תאמ
לזאזעל ,ריעשל הבוגתב
,תיגולותימ תיסקאל


הז ריעש רבגש הנוכנה הנחבהה לע ךל הדומ ינא .תבהאש חמש
יתייה אל ינא םג .םייחב רבד לכ ומכ ,ןבומכ ,הדימב .יסקס
הלש םולחהש יהשימ יתשגפ םעפ ,בגא .רחא ףוריצ לע בושחל הצור
.יתפרצ ןקז לדגל היה


,הדות בושו
ןתמ
םריש ןתמל וביגה
 
 
23/3/04 19:21
תיגולותימ תיסקא :תאמ
לזאזעל ,ריעשל הבוגתב
....שפנ תלוח ??הרוחבל יתפרצ ןקז
תיגולותימ תיסקאל וביגה
 
 
23/3/04 21:02
םריש ןתמ :תאמ
לזאזעל ,ריעשל הבוגתב
לדגל החילצה אל איה יכ ,הארנכ
םריש ןתמל וביגה
 
 
14/7/06 20:09
ןיילק לכימ :תאמ
לזאזעל ,ריעשל הבוגתב
...הרקי תיגולותימ תיסקא,בוט
השיא וז תיסקס השיא םג זא ריעש רבג הז סקוסמ רבג םא
?תרמוא המ...הריעש
ןיילק לכימל וביגה
 
25/3/04 1:30
רמת :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
!ריעשה דעב ינא םג .קיחצמו דומח
...והשמ יתודליו יתוכאלמ הז ידמ םיקלח
רמתל וביגה
 
 
25/3/04 7:33
םריש ןתמ :תאמ
לזאזעל ,ריעשל הבוגתב
!רמת הדות
םריש ןתמל וביגה
 
27/3/04 16:23
הלאירא :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
:םייחל הצע לבק לבא - קוחצב וא תוניצרב ביגהל םא תעדוי אל ינא
קוידב הז ,"סקס ןיאש וא .... השעתש וא" ךל תרמוא הרוחב םא
והשימ שפחל ךלתש הנוזתבל דיגהלו ,םירבדה תא זוראל ןוכנה ןמזה
.רחא
הלאיראל וביגה
 
 
27/3/04 18:13
םריש ןתמ :תאמ
לזאזעל ,ריעשל הבוגתב
,הלאירא יה
.עגר ותואב הפרשנ הארנכ המודאה הרונה .תקדוצ תאש רורב
.קוחצב ביגהל דימת רשפא ,בגא
.הדות..זא ,יתרמא אל ,אל...יתרמא אל םאו
םריש ןתמל וביגה
 
27/3/04 18:07
הילג :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
םירטס ןיימל הכפה םיאומוה םיבצעמ לש הקיטתסאש הרק ךיא רורב אל
םילדבהש איה תיללכה השוחתה הככ םג .להקה תעד בוציעב ףרוג הכ
.ונלוכ תא לבלבל חילצמש ,רעצמ ןפואב ושטשוט םישנל םירבג ןיב
ירשפא קלח לכמ תורעש תטירמ ןחלופל רבכמ הז תודבעושמ םישנ
םא וניניב לידבי המ ?םכל לבא ,הרירב ןיא טעמכ רבכ ונל .ףוגב
םכל םיפקשנש ,ליפא סקסה ילוטנ ,םיירענה םי'גמיאל וענכת םתא םג
.תומוסרפהמ
לבא ,הפוקת לש הקיטתסא גציימ אוה ילוא .יסקס אל הז רסלב ידוד
.ינימ -א והשמ וימוד לשו ולש תוקלחב שי
יתדרחנו ,ןמזמ אל הזחהמ תורעש טרומש רבגב יתלקתנ הנושארל
ררועמו לבלובמ הנפוא ןברוק ,טורמ לזוג ומכ הארנ אוה .ישפנל
.סכיא .ער הארנ םגו רקוד םג הז ,לדוג רעישהשכ ,בגאו .םימחר


.לדבההמ םוצע קלח השועו יסקס ,ירבג הז ריעש
לא :םכמצעלו ,תויופשה םישנה ,ונל הבוט ושעת ,םירקי םירבג זא
ונלוכ .םיפוק םכתויה תדבועל ינומדק דירש הז .המולפב ועגת
לבא ,םילאוסקסורטמ לע-יפוקל ךופהל ךרדב םתאש ,םנמא ,תועדוי
היחה תא שיגרהל ףיכ רתוי הברה ,הזחה תא םכל תופטלמ ונחנאשכ
.ךכמ עמתשמה לכ םע ,םכבש
.הדות
הילגל וביגה
 
 
27/3/04 18:16
םריש ןתמ :תאמ
חצנל ריעש ראשיתשל הבוגתב
!הלועמ טושפ הז ,הילג
םריש ןתמל וביגה
 
 
27/3/04 18:27
הילג :תאמ
חצנל ריעש ראשיתשל הבוגתב
:) ןח ןח
הילגל וביגה
 
29/3/04 8:46
(f) ביבא :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
חינהל ריבס .ילובג שממ הז ?קומיצל הכפה אל איה ,םייעובש ירחא
,בלח דלוקוש הלוכ הפוצמ...הידקש לש השדחה הזיראב רבכ איה תעכש
.ןבל אלש הווקנ
תוכרעמ להנל דיתעו םיסחי תכרעמ להנמש ימ לכל תישיא הצלמה
ינא .םימוחתה לכב .ותונשל אלו ,םייקה לע רומשל וסנת ,םיסחי
השיחממ ( ידמל תיליווא) תחא המגוד אוה תוריעשה אשונש תבשוח
ץמאמ השענו ןוצר שי תוקיתע/תוקיתו/תוירט םיסחי תוכרעמבש ךכל
לע ורשפתת ,ה'רבח ."ירובע םלשומה" ןוויכל גוזה תב/ןב תא תונשל
העיגמ תומלשומ/תומלשה .רשפתהל (רשפאש המ קר ,בושו) רשפאש המ
.תורשפתהה םע
,תודחא לצא תונרקס תרצי ?הנומתב ךמצע תא חיצנת ילוא ,ןתמו
.ונתיאמ תואמו תורשע
.הוולשו ףיכ ,האנה ןומה
ביבא
(f) ביבאל וביגה
 
 
29/3/04 18:06
םריש ןתמ :תאמ
לזאזעל ,ריעשל הבוגתב
,ביבא יה


,רתוימו ישפט אוה גוזה תב/ןב תא תונשל ןויסינ לכש םיכסמ ינא
דובא יד הז,םדאנב תונשל דואמ השק .ודוסיב יעבט אוהש תורמל
לע ללכב ןיא זא -הליחתכלמ ןח ת/אצומ אל איה/אוה םאו ,שארמ
לעו ,תיאמצע העד םע ומצע ינפב תוישיא אוה דחא לכ .רבדל המ
הז לבא ,םייטמסוק םיניינע לע קר רבדמ אל ינא .רשקה ססבתמ הז
ןולסב התוא תולתל ,וניניעב ןח תאצומש הנומת תונקל ומכ ךרעב
הנומה לע םפש רייצל ומכ וא .עקרה תא תונשלו לוחכמ תחקל זאו
םעטא ,תנמש בטורב הטספ ןימזא ,הדעסמל ךלא ינאש ומכ וא .הזיל
.תנמש לבוס אל ינאש הנעטב הנמה תא ריזחאו


טלחהב הז ,הדות .ךייניעב תונרקס ררועמ ינאש עומשל יתחמש
הז ,תואמב וא תורשעב תונרקס יתררועש רמוא יתייה אל .אימחמ
.תעדוי תא ,"...הטורפ ןיד" יתניחבמ לבא ,לודג תצק
קיפסמ .ידצמ ינמולגמ תצק היהי הזש יל הארנ -הנומת יבגל
םהש וליאכ ,םהלש םירוטב הז תא םישוע םיאנותיעש יתוא אילחמ
.בותכה אלו וישיאה
.תוחפל ,םירמוא הככ .ךסמה לש רבועה דצב ינאש ןימאמ ינא לבא
ןתמ
םריש ןתמל וביגה
 
31/3/04 12:40
חונ :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
תוירבגל םיקוזיח םתואב ךרוצ םוש ןיא - וניבת ,םיריעשה ידידי
םכדבע .םכלש הזחה ילתלת תא ףטלל ןתבהא לע תוריהצמה תונב יפמ
תעבונה תפרוג הייחדב לקתינ אל םלועמו ףוק לש רוג ומכ ריעש
.הטימב ןושארה יוליבה רחאל דחוימב ,האנה יתמולפמ
רדח תא ודקיפ אנא תמיוסמ תוחונ יא םישיגרמ םתא תאז לכב םא
םישדוח המכ ירחאו עובשב םימעפ שולש םכירוגמ םוקמל בורקה רשוכה
.ודיפס םע ףוחל ועיפות
.הדות דיגנו ודוה םורי ה'ג ונל ןתנש המ , לאזאזעל , הז
חונל וביגה
 
 
30/8/06 12:18
קירא :תאמ
ילאוסקסורטמ ףיפוקל הבוגתב
רשאמ רשוכ רדחב עיקשהל ףידעש בשוח התא םא ,יתוא תנבצע שממ
...הקיטתסאב
!!!!!!!!!!!!הללאל קופד םדא ןב התא
הזו אפי'גה לכ תא דירות ןושאר רבד . תיב ףלא הז הקיטתסא
לכה ינפל
. תורחאה תותרחה לכ ינפל-
םדא ןב תואריהל הז המ שיגרתו רעישה לכ תא דירותש ירחא קרו
... רשוכ לע םולחל ליחתת
ןיינעי אל רבכש הז תא דירותש ירחא ךלמ שיגרתש תויהל לוכי
.םיילענ אלו רשוכ אל ךתוא
זיעת אל םייחבו לעגית איה הפי הז ריעשש ךל רמאת הרוחב םא םג
...ךש הזחה לע אפי'גב תעגל
!הדוקנ יטתסאו הפי הז קלח
!!!יזנפמישו ליעגמ ,ירברב ,יפיפוק הז ריעש
םירחאה םיפוקה לכמ לכש רתוי טעמ םע רבג : תאמ
.ב.נ
אל ןה הפי הז ריעש רבגש הפ תובתוכש " תונב"ה לכש בל םיש
הז -םייוניכב וא דבלב םייטרפ תומשב אלא אלמ םשב תוהדזמ
....םילבהא םירבג הארנכ
קיראל וביגה
 
6/4/04 20:09
רבג דוע :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
:אשונ ותואב ןדש יוושכע רמאמל רושיק ,תישאר
http://zone.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=item&path=2700&id=526585
תובהואש שי ,םש תובוגתה ןיבש תוארל ןיינעמ
(דאמ ריעש םג (אל וא) ואלפתת ,שיו) ריעש רבג
...עצמאב והשופיא בורהש הארנכ .קלח רבג תובהואש שיו
רכוז ינא ,ירבגה ןימל ידמל ריעש גיצנ רותב
טושפ אוהש וא יתצלוחב ןוילע רותפכ ערקנ םהב םירקמ
םיתיעל זאו ,הלגנ ידמל ריעשה יזח זאו ול חתפנ
(םיטבמ) תובהלנ תובוגת ויה ,תורוחב הביבסב ויהשכ
."ולשמ הסכמ (טעמכ) ריס לכל" :הנקסמ ...ןהלש
רבג דועל וביגה
 
13/4/04 22:08
הנד :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
,יתייחו יסקס ,ירבג כ"כ הארנו ,ילש יטרפה ןובבה ,טשפתמ אוהשכ
תא תבהוא .יב םירעוב םייביטימירפה םירציה תא השיגרמ ינא
תורעשה תא תבהוא ,הזחה לע ול שיש סראואפ ןיטסוא הל-א רדווסה
,ןומדקה םדאה ומכ הארנ אוה .םיילגרבו תחתב , יחשה תיבב ,ןטבב
...ולש הרעמל יתוא רורגישו טובנ םע ותוא הצור ינאו
םכל ורפסי אל רזייל ןקירמאשו - ריעש תויהל ךירצ יתימא רבג
....תרחא
הנדל וביגה
 
 
16/4/04 23:49
.יוצמ ןובב :תאמ
לזאזעל ,ריעשל הבוגתב
,הנד
.קוחצמ יתוא תערק
.הלודג תא
.יוצמ ןובבל וביגה
 
 
17/9/04 12:54
ו'ג :תאמ
לזאזעל ,ריעשל הבוגתב
! הנד דובכה לכ
. תוקומע ךתבוגתמ יתמשרתה ירבגה ןימל האגו הפי ריעש גיצנכ
!ךל הדות
ו'גל וביגה
 
15/4/04 9:41
רמת :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
רתוימו םטמוטמ רופיס
רמתל וביגה
 
15/4/04 18:15
תאיל :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
טושפ-ארונ אל םג לבא הפי אל הז הזחה לע תורעש םע רוחב יתעדל
תורעשה דעב םתא םא זא.דבל וטילחת.םיילגרה לע תורעש םע תב ומכ
םיילגר לע הלימ ורמאת לאו םידדצה ינשל היהיש זא יעבט הז יכ
.רבג לצא תוקלח םיילגר דעב םג ינא יתעדלש תורמל.תוריעש
םה סוכה לע הרעש שי יהשימל םאו םירדווס םילדגמש םירבג שי לבא
םירבג םירקמ הברה ךכ לכ.תרחא יהשימ םישפחמ וא הזמ םיכוב שממ
שי יל םג רדסב הז יתרמא זא םילדגמ םהש םירדווסב יינפב וראפתה
אל ןיכסש רבד ןיא חחח" וביגה םה זא וישכע םיילגרה לע תורעש
ףידע המ לזאזאל עובקל וא םכתא רקבל הצור אל ינא."תושעל לוכי
הז ונשקיבש המ לכ תמאב ונ םירבג לבא חפוטמו קלח וא ריעשו יעבט
.וטילחתש
אל איה םא הלק הלאש קר לבא הרקש לע תרעטצמ טלחהב ינא דומח ןתמ
ריעמ תייה אל םינש שולש ךשמל יחשה תיבמו םיילגרהמ תחלגמ התיה
?ןוכנ הז לע הל
תאילל וביגה
 
15/4/04 21:33
םריש ןתמ :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
,הלאכ םירבג המכ ריכמ .תקמונמה הבוגתהמ יתינהנ ,תאיל יה
.הרעש לש הדוח לע םיננולתמש
ינא ,תוהדזהה לע ךל הדומ ינא :הככ זא .דחוימב הבוט הקסע אל םה
.רעטצמ אל רבכ ןמזמ
םע אצוי יתייה אל :תירוטר הבושת הנה ,תירוטרה הלאשה יבגל
רבודמ ןכ םא אלא .יחשה תיבבו םיילגרב תורעש תלדגמש יהשימ
(תעדוי תא ,רטפנ םירוההמ והשימ םא) לבא שדוחב
ןתמ
םריש ןתמל וביגה
 
15/4/04 21:58
םריש ןתמ :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
??? (6 'סמ הבוגת) 25.3-ב תבגהש תא וז ,(הלעמל תובוגת 2) רמת
.הרובע ןורתפ יל ןיאש השק היעבב תא ,ןכ םא יכ
.תארקש ךל הדומ ינא ,(ץופנ םש ןכא) רמת דוע שיו ,אל םא
,תוחמשב הארתנ
ןתמ
םריש ןתמל וביגה
 
 
18/4/04 19:33
רמת :תאמ
לזאזעל ,ריעשל הבוגתב
.ינא וז ,אל
,םייתנש טעמכ הפ תאצמנו הנושארה ינא ,רמת 2 ןאכ שי
.םיינ קינה תא יל הספת איהש בל המש אלש השדח תחא דוע שיו
רמתל וביגה
 
 
18/4/04 19:34
רמת :תאמ
לזאזעל ,ריעשל הבוגתב
25.3-ב יתבגה ינאו
רמתל וביגה
 
17/4/04 21:29
ןרק :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
?לבלובמ התא ןתמ רציקה זא
?ינא קרש וא
ןרקל וביגה
 
17/4/04 21:32
ןרק :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
רועישל רשקב ללכב ךתעד המ יתנבה אל תאילל תבגה רשאכש רמולכ
?טורמ וא יעבט.רתי
ןרקל וביגה
 
17/4/04 22:16
תאיל :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
ךתרבח לש השיטנה השעמ תא תקדצה בל םישל ילב יילא תבגהש ןתמ
.הביס אל תמאב וז יכ יל לבח.רתי רועיש ומכ תוטש לשב
לדג אל הזחב וא יחשה תיבב וא לגרב רעישה שדוח ירחא בגא ךרד
ומכ אל הז.הנש יצח וא שדוח לש רתי רועיש ןב לדבה ןיא דוע
.טושפ םידחפמש הברה שי.שארב
תאילל וביגה
 
18/4/04 0:45
םריש ןתמ :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
,תאילו ןרק


.עורג יתחסנתה הארנכ ,יתלבלבתה אל
.'הקירז'מ בוט רתוי הברה עמשנ) השיטנה תא קידצמ אל ינא
ירבג הזח דעב ינא .ילש הבוגתהמ עמתשמ הז ךיא יתאצמ אל .(יתינק
תטירמ תא בוש רובעא אל םלועלו (הבתכ ןרקש ומכ ,יעבט) ריעש
,תוקלח םיילגרו חלוגמ יחש תיב דעב ינא -םישנ יבגל .וזה תוצונה
ירבגה הזחה ןיבל םישנ לצא הלאה םירוזאה ןיב הלבקהה .םתסה ןמ
לש תוריעש םיילגרו יחש תיב תמולפ ןיב הוושמ יתייה .תרתוימ
.םירבג לש םיינזואה ךותמו ףאה ךותמ תוצבצבמש תורעש ןיבל םישנ
ליחתי אלש קר ,ימעטל חלוגמ תויהל ךירצ אל -הוורעה רעיש יבגל
.קיפופהמ
ןתמ
םריש ןתמל וביגה
 
 
16/8/04 20:33
naama :תאמ
לזאזעל ,ריעשל הבוגתב
what a fuckin hypocrite you are.
naamaל וביגה
 
 
20/9/04 1:02
םריש ןתמ :תאמ
לזאזעל ,ריעשל הבוגתב
.קנרא םע םיבבותסמ םג םהש חוטב ינאו ,תירבעב וביגה םלוכ
םריש ןתמל וביגה
 
19/4/04 15:47
תאיל :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
ןהל עירפמ תמאב אל םישנ הברהש.הפ ןייניעה קוידב הז לבא דומח
וא רתי רועישה םימעפל.ןויויש רסוחה ןהל עירפמש ומכ רתי רועישה
הנהש "ןכליבשב תודבוע" אל ונחנא הנהש הזש למס.למס קר הז ורדעה
הז הנה לבא.תרמאש ומכ תויהל ךירצ הזו תפות יבאכ תולבוס ונחנא
תוכשומ ונתוא ואצמת ןתאש ליבשב תפות יבאכ תולבוס ונחנא ידדה
ויהת םתא םג הנה זא.רתי רועישה ללגב םכילא תוכשמנ אל ונחנאו
תאזה הלאשה תא בשייל לכונ אל.חוליג ןיכסב וליפא דירוהל םינכומ
.ונימוקמב בשיי רחא והשימש יוכיס ןיא.ךלשו ילש הנעטה תאו
םג בושחיש זא הפי הז רעיש רמוא רבג םאש תנעוט םג ינא לבא
.הפי ונייחש תיבו ונילגר וניתוורע רעישש
וא תוחפשל ןתוא ךפוה הז ןיויש רסוחש תונעוטו תומיזגמ םישנ שי
.והשמ
.ךלש תונכה תא הכירעמ ינא.ךתוא הניבמ ינא
הכפהמל ליבוהש אוה תרמאש הנכה טפשמהש ןיבהל בייח התא לבא
תונכה תא הכירעמ ינא ךכ לשב םגו.ןויויש היהי ילואש תאזה הבוטה
.ולש
הלש רסמה לשב דואמ יניעב תועמשמ תלעב התיה ךלש הבתכה עדוי התא
תולוגנרתל וניתכיפה דגנ אוהשו יתימאו יכונא אל אוהש יתבשחש
ירעצל.ינמרחמ רתוי ישונאו ינדרמ םג אוהש יתבשח תוטורמ קיטסלפ
ךייארוקמ תיברמ יניעבו ייניעב ולש תועמשמהו ולש רסמה תא תסרה
תובקעב.יתובקעב םג תועמשמהו רסמה תא תסרה.ךל ריכזהל םישנ ןהש
.יילע המשאהמ קלח תחקול ינא.ילש הלאשה
דצמ ןאכלו ןאכל תיטיסקס הפיטה ונלש ץראב קרש ריכזהל קר ינוצרב
םע תוכלוה םישנה לכ הפוריאב תורעש תודירומ םישנה םינימה ינש
םיצירעמ ונחנא םתואו.ץופנ הז הקירמאב םגו חצר תוריעש םיילגר
?אל
תאילל וביגה
 
19/4/04 19:44
םריש ןתמ :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
,תאיל יה


אל .ןויווישה תוכזב אטבתהל יתנווכתה אל הליחתכלמ ,יארת
ירבג רדע ותוא לש דרוסבאל אלא ,ישנה רועישה תמרל יתסחייתה
וזה הנפואה דועבש אוה ןיינעה .יטסידאס הנפוא וצ ירחא ףחסנה
.הנפואהמ ,ללכב םא ,רהמ ךכ לכ אצת אל םישנ לצא הטירמה ,ףולחת
הבש גוז תנומתש ומכ .ונל יעבט יכה הזו ,הז ךותל ונלדג יכ טושפ
,תיעבט אל היצאוטיסכ ונייניעב תספתנ ,ההובג השאהו ךומנ רבגה
ומכ אל ,םצעב...יניטוח ומכ .יעבט אלכ ספתנ ףדוע לקשמש ומכ
.יניטוח
ףוגה םע תושעל ךירצ (םישנו םירבג) דחא לכש בשוח ינא הז ללגב
ןיד תתל ילב ,ומצע םע בוט שיגרהל ול םורגיש המ ,ול חונש המ
,הז תא בהאנ אל רחא והשימ וא ינאש תויהל לוכי .דחא ףאל ןובשחו
םישנ יבבוח םה םיבוטה יירבחמ המכ ,המגודל .ןכ אקווד םירחא לבא
.והשמ אל עמשנ הז ,תמאה...תוריעש םישנ .תוריעש
ןתמ
םריש ןתמל וביגה
 
19/4/04 22:53
תאיל :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
זאמ היה ךכ.םירבג לש תוחפש ןה םישנ הככ טושפ הזש תעדוי ינא
הדונ אוב ירהש הוועשב רעיש תטירמ לש וילאמ ןבומה באכה.םלועמו
ינוכמב בואכל הכירצ השיאהש וילאמ ןבומ הז םירבג דואמ הברהל
.הוועשה
.הבתכל תסחייתמ ןכ ינא וישכע.ןתמ הבתכל יתסחייתה אל םדוקמ בוט
לש באכה תא קיספהל ךייארוק לכב הריצפמ איה וליאכ התארנ איה
יברב יבנאווהו יפוי וליאכה
יחטשה תא קר תוארל קיספהלו איה רשאב תוללעתהה םע קיספהל
דחב יתנחבה ינא.םהלש תוימינפב רתוי םישנא תוארהל ליחתהלו
אל הזש ששחה יל היהו תואמגודה לש תוינימ דחבו האטבתהש תוינימ
.הרמויה ומכ
.רואל האצי תמאהש החמש ינא םא תעדוי אל ינא
.הארנ הזש ומכ אל הזש רורב יד לבא
לכות ילוא לבא הלאשה לש תונכה ףדוע לע החילס.ןתמ תאז לכב
ץוח תאז לכב המ.ישנ ןיזגמ הז ירהש.ךייתוארוקל תאז לכב ריבסהל
אל דחא ףאו םולכ םהב שדחת אל התאש םישנו םירבג ןב םילדבההמ
דומלל ןתינ ןכ ךרע הזיא םינימה ןב לדבההמ ץוח תאז לכב המ.לוכי
?הפ טלוש ךרע הזיא ?הלש רסמה המ ךלש הבתכהמ
תאילל וביגה
 
20/4/04 2:22
םריש ןתמ :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
םא,ךרע לעב אוה המכ דע עדוי אל ינא .רצק רופיס הז ,הבתכ אל וז
.ללכב
?רסמה המ
:הז יכ ,הזחהמ תורעש דירוהל אל
באוכ .1
רתוימ .2
ירבג .3
רהמ הרזחב לדג .4
ןייזל עירפמ אל .5
תשפוטמ הנפוא םתס .6
ףסכ זובזב .7
תורוחבה בורל עירפמ אל הז .8
ונל עירפמ אל חטב הז .9
םימודא םיעצפ השוע .10
םריש ןתמל וביגה
 
20/4/04 13:34
ןרק :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
תיאקיטמסוקה.באוכש הז לע הכוב התא ןפוא לכב.יתנבה וישכע הא
ינפל היה הז לבא "תקנופמ הדלי תא יכ ךל באוכ הז"םעפ הרמא ילש
קנופמ תצקו דלי תצק התא םג ילוא.הילא תכלוה אל רבכ ינאו םינש
?"ירוטאינימ באכה" ךל עירפמ הז ללגבו
.הדיחא העיד דעב קר ינא.אשונב העיד ןיא יל
ןרקל וביגה
 
20/4/04 17:13
םריש ןתמ :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
ךיא יתנבה אל -ינש רבד .תקמונמו הרורב ,הדיחא ילש העדה ,ןרק
הזש ללגב קר גונעתה לע רתוומ ינאש תקסה ,יתתנש תוביסה לכמ
לובסל ןכומ ינאו עקעק תובותכ יל שיש בותכא םא ,וישכע .באוכ
?דיחא אל באכל ילש סחיההש יבתכת ,הז ליבשב
אלו ,יניעב הפי הז םיעוקעק .תניוצמ המגוד וז ,המ תעדוי תא
.השוב אל וז .באוכש תודוהל באוכ אל ,בגא) באוכ הזש יל תפכא
(?תיאקיטמסוקה תא השק תחקלש תויהל לוכי
תאצל אל יתוכז ,רעיש לדגל ךתוכז :הנותחתה הרושה לע רוזחא ינא
.יתיא תאצל אל ךתוכז ,רעיש דירוהל אל יתוכז .ךתיא
ןתמ ,יב
םריש ןתמל וביגה
 
20/4/04 17:20
ןרק :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
ינא.באוכ הזש עירפמ יל םג רדסב הז.ךלש םיארוקה יפלכ ןזגר שממ
.הזב תשייבתמ אל
ןרקל וביגה
 
20/4/04 17:44
םריש ןתמ :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
ינא ,ןפוא לכב .הביתכ ידכ ךות יתכייח וליפא ,םואתפ המ ?ןזגר
זגורמ...הככ עמשנ הז םא לצנתמ
םריש ןתמל וביגה
 
1/5/04 9:41
שותילד :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
טשפתהל ליחתמ אוהשכ לבא ,קיזמ שממ אל הזחה לע רעיש תצק
!!ץוחב ינא ,בגלו םייפתכל
שותילדל וביגה
 
4/5/04 11:33
.ב הנד :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
לש תחת הזיא אלו רבג תויהל ךירצ יתימא רבג ?ןאכ הרוק המ ייה
השועש המ אל הז בגא - ליעגמ הז סחיא , ךלוגמ ולוכ - קונית
! תמאב תבהוא איהשכ הרוחבל
.ב הנדל וביגה
 
11/5/04 1:04
ינור :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
רמוא הז ,ייה .תוהובג ןורטסוטסט תומר ושורפ ,יתוריקי ,ריעש
המכח ןיאש ןוויכמו .רבג רתוי אוה תילנומרוה הניחבמ תוחפלש
רתוי םהו בוט רתוי ,רתוי םינייזמ םיריעש זא ןוסינ תלעבכ
וילע ירמשית הזכ תויהל ול חונש רבג ךל תאצמ רבכ םא זא םיטוהל
.הטימב ,בוט בוט
ינורל וביגה
 
25/6/04 8:46
Guinevere :תאמ
םריש ןתמל הבוגתב
הז סקס ןיאש וא הנתשתש וא ךל תרמואש הרוחבש רורב ןתמ ,תישאר
.ןיינעל אל שממ
,ינש דצמ
.הנפוא לש םג לבא ,םעט לש ןיינע טלחהב הז ריעש וא קלח
.םירבג לצא םג ,םישנ לצא םג - הפי הז קלח ימעטל
-יתוורפו .הוורפ וז ףוגה ראשב .שארה לע קר (יוצרו) הפי ,רעיש
.דמחמ תויח לע קר הפי
היהי אל - ןיא טעמכש המ םגש תגאוד (הריעש יניאש) ,לשמל ינא
הזו הלאכש תויטנ לעב רבח יל היה רבכ - הדוותאו הדוא .ללכ
הכירצ יתיהה אלש בוט ילוא) וילע רבגתהל טמלא הוויה טלחהב
הלאכש תויטנ תוחפ לעב גוז-ןב םע ינא תעכ (-;בר ןמז רבגתהל
םאש הווקת ילוכו (הוורפב אלו רועב) וב עוגנל רתוי םיענ טלחהבו
.הערל (בר) יוניש לוחי אל ראשנ
םישנאש תבשוח יניא) קלח אוה םישנ לצא לבוקמה הארמה ץראב תעכ
,האנ רבד תוריעש םילגר וא יחש תיב םע תכלוהש הרוחב וארי םיבר
ירבגה הארמה םג ונתחמשו ,(יבמופב םפשחל תרחוב איהו היה דוחייב
רזילב רעיש תרסה רודמ ,ןויעל) לבוקמ רתויו רתויל ךפוה קלחה
ףרטצמ יגוז-ןבש ררבתמ ,ןויד רחאל ,בגא) יתעדלו .(-:בהז יפדב
םישקבמ ףא םיתיעלו) םיפצמ ונירוחב בורש ומכ (העידל ןיטולחל
(רתויו
ןה תולוכי םג ךכ ,םהל עירפמה ףוג רעיש וריסיש םגוז-תונבמב
..תוילפא הז אשונב ויהיש הביס לכ ןיאו


רעיש תרסה לע רתוות ךגוז תבש ןכומ תיהה התא םאה ,ךילא יתלאש
?רתוימה ףוגה
?יחשו םיילגר תריעש הרוחב םע םיב בבותסהל הנהת םאה
לש גוס תכש הרוחב םע םורע תויהלו תעגל הנהת םאה
?הפוג לע הרבע אל רעיש תרשהל החשמ/הנוכמ/רעת
,הז רבד הילע (הייאר וא העימשמ) עדוי התאש הרוחב םע ליחתת םאה
?הרשה לע בושחל הנממ שקבת וא זומרת אל רשקב ויהתו היה םאה
אוהש םימתבו תמאב דיגהל לוכיש טועימ לע הנמנ התא ,ןכו היה
..ראשי ריעשו ריעש
..הסג וא תמזגומ השקב (ונתעדל) וניא המוד רבד ךממ שקבל ,תרחא


ומצעל תושרהל לוכיש טועימ לע הנמנ התא - תיבויח ךתבושתו היה
האגו יתוורפ ראשהל


םיסקמ םוי
G..
Guinevereל וביגה
 
 
3/7/04 9:11
םריש ןתמ :תאמ
..הפי הז ,קלחל הבוגתב
ףוגל היססבואה םג ומכ .םזגומ תצק אוה יתוורפ יוניכה ,יארת
.קלח ירבג
,םיילגרב םג -ירמגל ומצע תא קילחה ךגוז ןב םע יתנבה אל
.םיידיה תופכבו העשפמב
.ינומכ םישנא אקווד ואל ,טועימב אצמנ אוה -ןכ םא


רמוא ,םיפיז לדגלו םוי לכ חלגתהל אל ימצעל השרמ ינאש הז ,המ
תלדגמ איהו האלהו הנממ הקיטתסאהש יהשימ לבקל ךירצ ינאש
הרוחב םע וא ,וזכ יהשימ םע אצוי יתייה אלש ןבומכ ?תואפ
.יחשה תיבב דופיק תלדגמש


.טרפל ךרוצ ןיא .תרחא םייונב ונחנא .םינימה ןיב םילדבה שי
םג ונחנא ,תחתב וא םייכריב אלו ןטבב םינימשמ ונחנאש ומכ לבא
םיריעש םירבג ,טולשת רשא הנפואה היהתו .רתוי םיריעש
םע םישנ רשאמ רתוי בוט וארי םלועל (הזחהו ןטבה תולובגב)
ףוגה גלפב רחא םוקמ לכ וא ריעש יחש תיב ,תוריעש תועורז
םיילגר יחלוגמ םירבגמ בוט רתוי םג ואריי םה ,ימעטל .ןותחתה
.יחש תיבו
םאש הווקמ דואמ ינא .הקלחו הירופ תויגוז ךשמה ךל לחאמ ינא
חרבי אלו דיגהל המ עדיי ךלש רבח ,באפב ךתיא ליחתי והשימ
.באפה לש ינשה הצקל


,םולש תבש
ןתמ
םריש ןתמל וביגה
 
 
18/7/04 2:23
דחא םתס :תאמ
ןלהאל הבוגתב
.דעל םיצקומ ויהי דימתש הלא תא םג שי לבא
תלסופה הירוגטקב לפונ אוהו ידמ רתוי ולזמ וילע רפש אלש ימ
שי - עבטב הז הככ .תיביסאמ הרוצבו "םייפתכבו בגב םג" לש
.םידדוב םיזוחאב ןוציק תועפות םג


םג תתל םתס .ןוידה תא סורהל וא םימחר שקבל אב אל ינא
.ךכש בוט ילואו תרתסומ תראשנ כ"דבש תרחא תיווז
אל םלועלש ןיבהלו םירחא םישנא םוי לכ תוארל לש תיווזה
רתוי תוליעי אל םויה לופיטה תוטיש) "ילמרונ" תויהל לכות
םלועל ראשת ילוא התאש הנבהה תא תרגוב הרוצב םינפהל ,(ידמ
תוסנלו ,(תיעבטה הרירבה ןורקיע הז ,קדצב ידו) הצקומ
.יגוז רשקו הבהא גשומה ילב םייחה תא ךמצעל איצמהל
דימת הסנמ ינאש יל ונימאת (: עדוי ינא...תועמד טחוס
התאו םירבוע םייחה לבא .תינוריא הרוצב םג הז לע לכתסהל
.אצומ שפחל םייתודלי תונוצרב זחאנ רתויו רתוי התאש הלגמ


וליפא ,תבשחנ הדובע ,ףסכ אלמ ךל שי םא הנשמ אל וליפא
ףוסב .וב ליעפ התאש תונמוא םוחתל תודות םיימואלניב םירשק
,םירוהה לע םעזב הלוהמ תויספא תשגרהל רזוח התא םויה
.ךמצע לע רקיעבו ,הביבסה


,תולחמ ומכ ,ונמלועב םיארונ םירבד טעמ אל דוע שי רדסב
הביבסהמ הנבה איהשזיא שי הלחמל תוחפל .תורחא תורצו תויוכנ
(:


הווקתה .הככ םישיגרמ םג םירחא םישנא םא גשומ יל ןיא
שי הזה םוחתב תוחפל .היגולונכטויבה איה תמייקש הדיחיה
.(: ץראב תועקשה הברה


.םהב ההוב התאו םירבוע םייחה
דחא םתסל וביגה
 
 
17/9/04 18:08
רבג דוע :תאמ
ןיינעמו דמחנ לכהל הבוגתב
המ יפל) םיריעש דחוימב אל אקוודש םירבג םג ריכמ ינא
םיאולימב יתיא היהש רכוז ינא ,ךפיהלו דבל םהש (יתיארש
אוהו תנייצש תומוקמב םג ריעש דאמ דאמ היהש והשימ
לש ןיינע םג ילוא ןאכ שי .וקלחב חמשו רשואב יושנ היה
רמוא אל הז הנוש התאש הז ,תיביטקייבוס טבמ תדוקנ
השיא יניעב ןורתי תויהל לוכי אקווד הז ,ןורסיח הזש
הזש וליפאו ירבגה ןימה לש ריעש יד גיצנ ינא .המיאתמ
תא לבקמ ינא (ינממ םיקלח םירבגה בור) ןפוד אצוי תצק
קיפסמ שי ,ךירצ אל תבהוא אלש ימ ,ינאש ומכ ימצע
...תחא קר ךירצ םצעבו בוהאל הנעדתש
רבג דועל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא