םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~תועד~ישאר    
   

השק השק
רבוס-יתורח ילט

 


לכ .הדובע ןיא טושפ ,ץראב הדובע ןיאש תעמוש ינא םימעפ ןומה
דחאב גרד םר דיקפתב ונמזב זחאש 'ש ידידי תא יל הריכזמ וזכ העידי
תרוכשמ וויל דבוכמה דיקפתה תא .לארשיב םילודגה םייסנניפה םינוגראה
ןהל ופלח תובוטו תובר םינש .תובטה הנהכו הנהכ דועו תוחפ אל תדבוכמ
וילע יכ םוצעה ןוגראה הליג זא וא . קומע ןותימל סנכנ ילארשיה קושהו
.התיבה (רתויב חנ חנצמ הוולמ) 'ש תא חלשו וידבוע תבצממ דירוהל
לכ ינזואב למלימ "וזה הנידמ גניקאפב הדובע ןיא" :רטיקו תיבב 'ש בשי
ררושמה ןווכתה קוידב המל ."הדובע ןיא טושפ" ,עומשל םיכסה קרש ימ
דיקפתה ותוא תא אצומ וניא םא :קוידב דחא רבדל ?הרטנמה תא ושחולב
,קוידב םיאנתה םתוא תא לבקמ וניא םאו (ליבקמ והשמ וא) עציב ותוא
החדש לככ .ףסה לע ול עצומה דיקפתה תא תוחדל אלא ול ןיאש ירה
,תאזה הנידמ גניקאפב הדובע ןיא" :הרטנמה תא למלמל ךישמה ךכ םידיקפת
סאמנ תצרמנה ותשאלו תונוכסחה ולכשכ ,הנש ירחא ".הדובע ןיא טושפ
קרש ומכ םיצחלה שבכמ תא ליעפהל הלחה תיבה יטיהרמ דחאל ךפוה ותוארל
ול הרמא "הדובע תינכות אל וז םירוטיק" .תושעל תעדוי תגאוד הייער
ךות ,אלפו אלפה ".הרשימ ךל אצמו ךל (רמייהטרו ןתיאמ קיודמ טוטיצב)
ךומנ אלא דיקפת ותוא אל ,וזה הנידמ גניקאפב הדובע האצמנ רצק ןמז
.רבעב וקלח תנמ ויהש בהזה יאנתמ םיקוחר ויאנתו ,תוגרדה םלוסב ונממ
הלגתה םואתפ תרחא תורשפא לכ ןוחבלו וטבמ טעמ ליפשהל שיאה םיכסה ךא
ןורשכב אלמל לכוי םתוא חתפב ול וכיח םידיקפת ןומה .ואולמו םלוע ול
.ןותימה (?וצקל אובי רבכ יתמ) וצקל אובי תע חומצל לכוי םהמ ,בר
ותשיאו ,עומשל ןכומ קרש ימ לכל ריבסמ אוה "היילע ךרוצל הדירי"
םילקש יפלא המכו המכ ,תיבה ןמ ףוס ףוס אצי הלעב .החמשו תעמוש
ךישממ היה ול .הווקת שי ;לכמ בושחו ףתושמה ןובשחל שדוח לכ םיסנכנ
ןמז דוע הכחמ םתסה ןמ היה ול המוד וא םדוקה ודיקפתל תוכחלו תבשל
ותטלחה .קנבה להנמ תאו ותביבס תא ,ומצע תא ללמאמ אוהש ךות
.ויאושינ תא רקיעבו ושפנ תא הליצה עגרכ שיש המ תא תחקל תיביטרפואה
ארונו הדובעה לגעממ וטלפנש םיבוטו םיבר לש ומכ , 'ש לש ורופיס
הנידמב הדובע שי - ןושארה :םירבד ינש יל ריהבה ,םשל רוזחל םיצור
תגאוד הייער ומכ ןיא - ינשה .דובעל םיצורש םישנא שי דימת אל , וזה
.הלטבאה לגעמ תא (טעמב ולו) םצמצל ידכ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
24/2/04 16:31
רמת :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
הדות
וזה הנידמב הדובע שיש העיבקה לע הדות תמאב
יתוא תעגרה
תרבוד הטיסרבינוא תרגוב ,ינא ךיא יארתו םימויל יתיא יבש יאוב
.םיישדוח רבכ תירשפא הדובע לכ תשפחמ, םא תפש תמרב תילגנא
המ - תורצלמ ,ןויקנב דובעל הנכומ , םיילאמנימ םיאנת לע תרתוומ
......המיאתמ אל/ידמ תרשכומ תא - הבושת התוא םוקמ לכבו ? אל
אל המו םיליימ יא ,םיסקפ ,תונויאר תורשע
דבל אל ינא


םינכומש םיליכשמו םירשכומ םישנא - ילש םירבח טעמ אל דוע ינומכ
.......ףסכ ליבשב לכה תושעל רבכ
ןובשח ימלשת הפיאמ שארה תא רובשלו תיבב תצק תבשל יסנת יאוב
למשח
.וזה הנידמב הדובע שיש יבתכת זאו ונתיא יבש יאוב
רמתל וביגה
 
 
24/2/04 16:37
רבוס-יתורח ילט :תאמ
השק השקל הבוגתב
?הרג תא הפיא ,רמת
רבוס-יתורח ילטל וביגה
 
 
24/2/04 16:54
רמת :תאמ
השק השקל הבוגתב
ןורשה דוהב
(ילשמ בכר) תדיינ ינא
יירוגמ םוקממ העיסנ תעש דע זכרמה רוזיא לכב דובעל הנכומ
הדובע לכב


ןיאו


? הכשלב הדובעל הינפה התמזויב החקלש יהשימ דוע הריכמ תא
םתס אלו הינפה (יתשרד) יתשקיבשכ טלחומ קושב התיה תיארחאה
.המיתח
.םולכ אצי אל הזמ םגו
ינומכ םיפלא שי
רמתל וביגה
 
 
24/2/04 16:59
רבוס-יתורח ילט :תאמ
השק השקל הבוגתב
השקבב ךלש ןופלטה רפסמ תא יל יחלשת
talih@012.net.il
רבוס-יתורח ילטל וביגה
 
 
18/3/04 11:03
:תאמ
השק השקל הבוגתב
אל ינאו תורבח יל םיעיצמ םהו םירזחמ הברה יל שי
המיכסמ
בוט קשנתהל תעדוי יניא יכ
םלוכ תא החוד ינא ןכלו
יל סאמינ הזו
השקבב יל ירזעת
הדדדדדות
וז הבוגתל וביגה
 
 
18/3/04 11:45
רבוס-יתורח ילט :תאמ
השק השקל הבוגתב


סומונינא יתריקי ,תא תעשעשמו הנונש המכ
(הדובע ךל שי םגש הווקמ)
רבוס-יתורח ילטל וביגה
 
 
6/4/04 0:14
יוסח :תאמ
השק השקל הבוגתב
!?!?!?רשקה המ הרג תא הפיא הזמ
יוסחל וביגה
 
 
11/1/07 16:02
ילתפנ :תאמ
השק השקל הבוגתב
תאש המ לע דובכה לכ ךל םושרל קר יתיצר ,ילתפנ ימש הלילט
יבגל הנוכנה טבמה תדוקנ תאו הנבהה תא ךל שי תמאב השוע
םזיניבושש ךממ דומללל השיא לכל יוארו הקזח השיא תא ,םייחה
..הב ךמותו ךלש האחמב ףתתשמ ינא םג תושפיט הז םזינימפו
םא חמשא ינא ךממ השקבב לבא קוסע םדא חטב תאש עדוי ינא ילט
םוסרפב תקסעתמש הנטק הרבח יל שי ,ילש ליימל רשק יתיא ירצת
.דחי דובענ (הוקתב) ילוא םוריעו תונמוא
pinklife@walla.com
ילתפנל וביגה
 
 
11/1/07 16:05
ילתפנ :תאמ
דובכה לכ ילטל הבוגתב
םעפב ...בוש אל ילש םדוקה ליימה תמישר ילט החילס
תשבושמ התיה ליימה תבותכ הנושארה
ילתפנל וביגה
 
 
9/3/04 21:49
דכול :תאמ
השק השקל הבוגתב
תוחוקל תוריש ,גניטקרמלט ידבועל תוננחתמה תועדומה לכ זא
?היצקיפ ןה החטבאו
דכולל וביגה
 
25/2/04 20:19
רבג דוע :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
:25/2/2004-המ הבתכ
http://news.walla.co.il/?w=/90/510600
רבג דועל וביגה
 
26/2/04 12:27
רבג דוע :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
הדובע תומוקמ X שי וב בצמ שישכ
דימת זא (0<X,Y) הדובע ישפחמ X+Y ו
.הדובע ירסוחמ Y תוחפל ויהי


שי רתוי טרפה ץמאתי םא ,טרפה תמרבש ןוכנ
הרבחה/הנידמה תמרב לבא ,יוכיס רתוי ה/ול
.תרתפנ אל היעבה
:םדאה לש םלועה תייארל ,יתעדל רושק הזו
יכרצ םג ילואו) ויכרצו ומצע תא קר האור םדא םאה
הנומתה תא האור אוהש וא (דאמ ול םיבורקה
הרבחה (לכ טעמכ) לכ תא רמולכ ,תללוכה
.היכרצ תאו
רבג דועל וביגה
 
 
26/2/04 15:45
ימשג הכרב :תאמ
טבמ תדוקנל הבוגתב
?ףרגב םג הז תא תתל לוכי התא
ימשג הכרבל וביגה
 
 
26/2/04 17:38
רבג דוע :תאמ
טבמ תדוקנל הבוגתב
:הנה זא ,ףרג תשקב
תפסותב ידמימ-עברא ףרג רייצל ךרות וישכע)
(...דומיל תונשו (הפוקת) ןמזה ריצ
ןוזיא
תומוקמ [ רוסחמ x
הדובע [ םידבועב x
םייונפ [ x
x ]
[ x הלטבא
x ]
-------------------------
םייונפ םידבוע
רבג דועל וביגה
 
 
26/2/04 17:41
רבג דוע :תאמ
(-: תשקיבל הבוגתב
nbsp-ה תא יתחכש הארנכ
(Non-Breaking Space)
רבג דועל וביגה
 
16/3/04 2:14
לכימ :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
תורמל לבא -העובה תא ךל ץצופתש תחאה תויהל יל םיענ אל ,יארת
,שממש םישנא שי םהמ רתוי ,ונתנידמב םינלצע ידמ רתוי שי ,ןכאש
שממ .םולכ .תורשמ אוצמל םיחילצמ אלו -דובעל םיצור שממ לבא
.םולכ
דועב .םיטקייורפ תלהנמו ל"כנמ 'ע יתייה ןמזמ אל ינפל דע
תשיגמכ -שי המ הז -הרשמ יצחב ,לעפמב דובעל הליחתמ ינא םיימוי
הרסח תיעוצקמ הוואגו ,לכהו עבוכה םע ,לכואה רדחב תונמ
יצחו השולש ךשמבש ןייצל תבייח ינא לבא .ןמזמ רבכ ילש ןוקיסקלב
תא וליפא ,איהש הדובע לכב דובעל הנכומ יתייה םהב ,םישדוח
יל הליעומ םנמא וזה הרשמה .יתאצמ אל וזה "התוחנ"ה הרשמה
,(תוירגיסל ףסכ יל היהי אל רבכ ,וזכ תרוכשמ רחאל) תואירבל
ןובשחמ רתויל ףסכ יל היהי אל יכ יל ויהי אל םינווגמ םייח
דחא רבד לבא -םולחל קר לכוא ינא באפב הטושפ ןיי סוכ לעו ,למשח
.וזה הנידמב הדובע שיש -יל דיגהל לכוי אל דחא ףא
לכימל וביגה
 
 
16/3/04 14:46
רבוס-יתורח ילט :תאמ
השק השקל הבוגתב
,לכימ
תבר ךא עבוכ תלוטנ) ךליבשב הדובע שי ןורשה רוזיאב הרג תא םא
(תולמע
.הלעמלש תבותכל ליימ יל יחליש אנא
.הדות
ילט
רבוס-יתורח ילטל וביגה
 
 
17/3/04 14:31
רבוס-יתורח ילט :תאמ
השק השקל הבוגתב
יבתכ אנא .זכרמה רוזיאב םג ךליבשב הדובע שי ?תא הפיא ,לכימ
יל
רבוס-יתורח ילטל וביגה
 
16/3/04 15:09
רמת :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
לכימ ייה


(הלעמל יתבוגת יאר)ךומכ יתשגרה ינא םג
הרשמ יצחב םנמא - האלפנ הדובעל יתלבקתהו תועובש השולש ורבע
.ללכב הער אל לבא
,יתוא דדוע דאמ הז -ןפוד תאצוי הרוצב יל רוזעל הסייגתה ילט
(: תודמעומ תורשע לע רובגל יתחלצה ךכ הארנכו ןוחטב יב עטנ
.קשחנה דיקפתל ךרדב
השוחתה םא .תראתמ תאש ךרע ןדבוא לש השקה השוחתה תא הניבמ ינא
ינא .ליחתהל םעט ןיא - השק ךכ לכ תיחכונה הדובעה יבגל ךלש
ךלש ימצעה יומידה ןיידעו רתויב השקה היעבה אוה ףסכהש תעדוי
.רתוי בושח
.רחא והשמ אוצמל יסנ ליבקמבו העיצהש יפכ ילטל ליימ יחלש
.יתועמשמ רופיש לע חוודל ירזחתש הווקמ ינא


החלצהב


רמת
רמתל וביגה
 
28/3/04 22:13
רבניע תיגח :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
רתוי שי ינומכ תובוט תומשנלש קר ,תאזה הנידמב הדובע ןומה שי
דורשל הסנמ ינא ...יתנווכ תא הניבמ תא םא ,הסנרפמ הדובע
הצור ינאשכ וליפא ,רמת ומכש םג המ ,טושפ אל הרכשא הזו תיאמצעכ
םישאיימ םילוכסתו םילושכמ הברה ךכ לכ שי ,רבד לכב דובעל רבכ
.ךרדב


לופיטב ,תונמדזמ תוריכזמ תודובעב ,ןויקנב תדבוע ןכ ינא זא
!!! אבה ךורב אבש המ ,םידליב
רבניע תיגחל וביגה
 
14/4/04 15:28
תירש :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
,ילט
?ןייטצהל תוסנלו ןויסנ לבקל ,הטיסרבינואב דומלל המל ,רוציקב
הדובע אוצמלו ישוקב תורגב יצח דומלל ףידעש הניבמ ינא ךיירבדמ
.ובלוכב
לע טידרקה תא םישנאל תתל שיו הלוספ הניא תוניוצמל הפיאשה
.השק הדובעב וגשוהש םהיצמאמ


זא ,ןחלושה לע םחל ןיאשכ םישק םינמזב הרירב ןיאשכש ,אוה ןוכנה
.םירשפתמ
?תלוכיה תא הצממ הניאש הדובעב קפתסהל לבא
?ותוא תניינעמ הניאש הדובעב דובעל םדא דדועל
.השקבב ךלעבל יעיצת ,הז תא


,תילכלכ יל ריתמ רבדהש לככ ,תבהוא ינאש םדאל עיצא דימת ינא
.וינפב תודמועה תויורשפאה לכ תא תוצמל
תירשל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא