םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םינימה תמחלמ~םיסחי~ישאר    
   

?הקידצ תאצי
ןורבה תימולש

יל דמועש המ תא ול רמולמ תענמנ ינא
ןאכל תאב התא ,ידומח" :ןושלה הצק לע
דוע התא ,וטואב ינא ,םיינפוא לע
החיוורמ ינא .ירחא רבכ ינאו טנדוטס
םלשא ינאש שקב ,ענכת ,ךממ רתוי הברה
ךילע


יילע הפקה


ופוסבו ,טיידל םיאצוי ;הרוק הז םג םימעפל לבא ,הברה הרוק אל הז
שי ...יל המדנ ,רמולכ .ייניעב ןח אצומ שממ ינשה דצבש רוחבה ,ברע לש
אוה .(!) תפסונ םעפ וב שוגפל הצרא שממ ילואש השח ינא ...השוחת יל
תואיגש אלל תירבע רבוד ,("...תא וישכע ארוק ינא") יטנגיליטניא
םגש היצקידב רבדל לגוסמ ,(?"הלאה תויגועה יתש תא הצור") םירפסמ
תא איצומ אוה זאו ןכייחו ,םיענ אוה .("החמש ריש הרש הרש") םיניבמ
.םלשל שקעתמו קנראה
בלשה רמגי ןאכש הווקתב קנראה תא האיצומו ול תרמוא ינא ,"בוזע"
םיריכמ אל ונחנא ,יל חונ אל הז ,עמ'צ" .שקעתמ אוה .אל לבא .סמונמה
ידכ ןטקה ףסכה תא תרפוסו תרמוא ינא ,"ימצע לע םלשל הפידעמ ינאו
הרזחב סומינה תא לפקל לוכי אוהו ,תמלשמ ינא ,םת ןוידהש ול שיחמהל
יל דמועש המ תא ול רמולמ תענמנ ינא .שקעתמ ?אוה לבא .יעבטה ומוקמל
התא ,וטואב ינא ,םיינפוא לע ןאכל תאב התא ,ידומח" :ןושלה הצק לע
שקב ,ענכת ,ךממ רתוי הברה החיוורמ ינא .ירחא רבכ ינאו טנדוטס דוע
עודיכ לבא ."ונלש םייחה תייצאוטיסב ינויגה רתוי הז ,ךילע םלשא ינאש
.יעיברבו ישילשב ,ינשב אל םג ,ןושאר טיידב דיגהל רוסאש םירבד שי
התאו ,םעפה ךילע םלשא ינא אוב" :ךופה לע ךופה תכלוה ינא ,הז םוקמב
וישכע .עמש אל דוע אוה הז תא .תינכפהמ העצה .ווא ."האבה םעפב םלשת
ינאש ומכ שיגרמ אוהש הווקמ ינאו "!םואתפ המ ,אל"ה םואנ תא םאונ אוה
ןתיו שקהה תא השעי אוה ןאכמו ,חונ אל :ילע םלשל םישקעתמשכ השיגרמ
.שקעתמ דוע אוה !לבא !רבכ םלשל יל


הדות אל


ינאש והשימש הצור אל ינא .יל רורב אל הזש הדומ ינא .יל רורב אל הז
ןיאש תעדוי ינא םא ןיבו ייניעב ןח אצומ דואמ אוה םא ןיב ,הריכמ אל
אוה המל ,הניבמ אל ינא .יילע םלשי ,תפסונ םעפ םחתמ קולחנש יוכיס
אל ינא ?יילע םלשל שקעתמ אוה המל הניבמ אל ינא ?יילע םלשל ךירצ
הפקה סוכ לע םלשל הצור ינאשכ (!?)סעוכו ןבצעתמ ,בלענ אוה המל הניבמ
הצור ינא יכ םיפוצרפ יל השוע אוה םואתפ המ .ימצעב ילש 'ץיוודנסהו
תלאשו ?רבד הזכ לע םיפוצרפ תושעל יקוח הז יתממ ?ימצע לע םלשל
היצאוטיסב יתוא תכפוה תורשפ רסח ןשקע ותויה תדבוע ךיא איה תולאשה
םירידא םיהולא ...בישקתש הז יתשקיבש המ לכ .תינונטקלו תינשקעל וזה
הסנמ ןכ יהשימ) ךתוא הסנמ אל ינאו ,םתס תרמוא אל ינא ...בישקת
ןיאו (!תרבע !ןחבמה תא תרבע) ןחבמ אל הז ,(!?וזכ היצאוטיסב והשימ
ינא" תרמוא ינאשכ ,(רנא'זה תא תבבוח אל) ןחלושה תחת תרתסנ המלצמ
.םלשל הצור שממ ינאש הזל תנווכתמ ינא "םלשל הצור


רבקב תכפהתמ אתבס


ינא .ילש םייחב םוחת םושב הרשע עשתה האמהמ אתבס ינוניג הצור אל ינא
.טהול ברש םויב הפינמב ףופינו תודיק תדיק ,תותלד תחיתפ לש השיא אל
ינא .ןגזמ קילדהלו םיידי ץוחלל ,ימצעב ילש תלדה תא חותפל תבהוא ינא
הז .ימצעב הפק לע םלשל תלגוסמ אל ינא וליאכ יילא וסחיתיש הצור אל
המכ ינפל ."גוהנ הז ןכ"ש יל תפכא אלו ןכ ,הא .םיענ אלו יתוכאלמ
םליש רבגה םג זאו ,הוולמ םע ,הרכריכב טיידל עיגהל גוהנ היה םירושע
ודבע אל םישנש הדבועה חכונ ,הרבעש האמל ריבס היה הז - השיאה לע
םיגהנמה לכמ .קנב ןובשח וא ףסכ קיזחהל תויאשר ויה אלו תיבל ץוחמ
ואוביש הפידעמ ינא ?הפקה לע ףסכה הז ראשנש המ זא יא םיגוהנ ויהש
.קיחצמ תוחפל הז - יתנוכשה רבל הרכרכב יתוא תחקל
םירבג םישנ יסחיב םינשוימ םינוניג הצור אל ינא הללגב הביס דוע
אל םישנל םירבג ןיב תיתרוסמה הקולחה לכש הפצמ ינאש איה ילש םייחב
םידליב לפטמ ,לשבמ ,סבכמש רבג הצור ינא .ילש םייחה חרואמ קלח הווהת
קופדל ,המיתס חותפל עדא ינאש הצריש אוהש הצור ינא .תיבה תא הקנמו
םעפב םא ,תינויווש םיסחי תכרעמ ליחתנ ךיא זא .םימ-ןמש קודבלו רמסמ
םטמוטמ גהנמ הזיא הבהאבו םוחב קבחנ וז תא הז םישגופ ונחנאש הנושארה
?םירבגה לש םדמעמו םישנה לש ןדמעמ תא חיצנמש

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
26/1/04 23:00
המלש תלמוג :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תא תרשמ כ"כ ,ול בושח כ"כ הז םא ?תושקעתהב המל לבא ,רדסב לכה
הז אקוודש חינהל ריבס .םלשיש ,ונ זא ...ולש ירבגה יומידה
תונחבאה לכו ,כ"ות אוהו ירחא תאש ,לגרב -אוהו בכרב תעגהש
תמיוסמ תועמשמ םהל שיש הדבועש ךכ) גיצהל תחרטש תורחאה תוקיצמה
לאיצנטופ ול שיש תוארהל שקעתהל ול םימרוגש םה ,(ךיניעב
וזו ,ףסונ טיידל עיגהל תישממ הנווכ ול ןיאש םג ןכתיי .סנרפמכ
,הלאכ "םינכתיי" ןומה שי .ךכ לע ךתוא "תוצפל" העונצה וכרד
ךירצ םכיניבמ והשימו -ורובע יתועמשמ תמאב הזש המדנ -הרקמ לכבו
ליחתהל רשפא ,תויגוזב תורשפ תושעל ךירצ אליממ םא זא ...רתוול
(ןמא ,ךלש תורשפה ויהי הלאש) ןושארה טיידהמ רבכ
.הת קר ינימזת ,היהת םא ,האבה םעפבו
המלש תלמוגל וביגה
 
 
6/2/04 23:32
meggie :תאמ
?הקידצ תאציל הבוגתב
...הז תא הניבמ אל ינא
םיסחיה תוכרעממ הקיטנמורה תא ואיצוהש םישנה תא הניבמ אל ינא
ןהל חתופ רבג םא ןתעדל .םירבגל תווש תויהל תוצור ןהש ללגב
???המל איה ילש הלאשהו ...םהמ תותוחנ רתוי ןהש רמוא הז ,תלד
תדרוי ינאשכ די יל ןתי ,תלדה יל חתפי ילש רבחהש הצור ןכ ינא
...הכלמ ינאש השגרה יל ןתיו יילע םלשי ,סובוטואהמ
ןבהש שיגרהל ער המ ?תדחוימ תאש שיגרהלב ער המ ?הזב ער המ
?השיא שיגרהלב ער המ ?ונתוא דבכמו ונתוא בהוא ונלש גוז
meggieל וביגה
 
 
31/3/07 18:27
:תאמ
?הקידצ תאציל הבוגתב
הטומרש שיגרהלב ער המ
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/2/04 2:08
:תאמ
?הקידצ תאציל הבוגתב
המ גישהל ידכ ךלש תוישנב שמתשהל הז תיתימא תויטסינמפ ינייעב
.הצור תאש
הז תא תושעל תעדוי ינא ? בכרב םימו ןמש קודבל הכירצ ינא המל
םא רוציקב ?ימוקמב הז תא השעיש והשימ שי םא ךלכלתהל המל לבא
?תפכא ימל ...םלשיש םלשל הצור אוה
וז הבוגתל וביגה
 
27/1/04 1:09
םיירפ סומיטפוא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.עזעוזמ ינא ?והשמ לע םלשל םישקעתמ לארשיב םירבג ?היח תא הפיא
ןבומכ טרפ ,(תולפה ללוכ) םולכ לע םלשל תחא ףאל יתעצה אל םייחב
םע םיכיבמ םיעטק ןיאו ,הסינכב םימלשמ םש לבא ,יוויל תורענל
תומרתה לש ומכ ,הלאכ םיטייד תוינובשח יאיצות ילוא .ןובשחה
הרומתב תורישי ףסכה תא ךל איבי ,הפקה לע םלשיש םוקמבו י"בילל
ןותימה לע םיננולתמ םלוכ ךכ רחאו...שולתל
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
27/1/04 8:16
המלש תלמוג :תאמ
?הקידצ תאציל הבוגתב
?וזה תויניצה לכמ םימעפל חנ התא
המלש תלמוגל וביגה
 
 
27/1/04 20:43
ילט :תאמ
?הקידצ תאציל הבוגתב
,םלשמ ימ לש יטרפה הרקמה תא םיביחרמ םא
, R3-ל גואדל ךירצ ימ הלאשל
,דחא ףא לע תכמוס יתייה אל
.קיפסמו ,קיתב יל היהיש תגאודו
.תיניצ אל ינאש תעבשנ ינא
ילטל וביגה
 
 
29/1/04 10:19
סומ-יטפוא :תאמ
קדוצ התאל הבוגתב
(חוורמ רתוי הברה) LIFE STYLE ,ףידע ?R3
סומ-יטפואל וביגה
 
 
29/1/04 14:13
ילט :תאמ
קדוצ התאל הבוגתב
ילש היעבה אל רבכ הז חוורמ
ילטל וביגה
 
 
29/1/04 18:15
דחא לותח :תאמ
?הקידצ תאציל הבוגתב
הסינכה ינפל םימלשמ יוויל תורענ לצא
דחא לותחל וביגה
 
 
7/2/04 15:28
:תאמ
?הקידצ תאציל הבוגתב
סונצמק
וז הבוגתל וביגה
 
27/1/04 9:46
ףשנה ירחא הירטפ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.....ןויוושה םע הללאי הללאי
....םתוא ארב הבקנו רכז


םגו ,םירמסמ וקפדיש ,םימ-ןמש םה וקדביש...תומיתס םה וחתפיש
,ךירצ םא וקניו וסבכי ולשבי
ילע ומלשי םגו הרכרכב יתוא וחקי דוע לכ...הז םע היעב יל ןיא
.יל אובי םא
םע םהלש קילדמה םילכה זגרא תלוכת לע םתוא םתוא תוארל הצור ינא
םיגרבמה
תפכא היהי אל) םהלש לגרודכה תוחיש לע התמ ,תוחדקמהו תוחתפמה
לואשלו והשמ שיגהל יל
תוחתפמה תא םיקרוז םהשכ הלאה םירבגה לע התמ (הוונעב "המכ-המכ"
וטואה לש
...."הבוב" יל םיארוקו הככ ןחלושה לע
...יל זיזמ אל...וישכע ילע לפנתהל רשפא..ןכ ןכ
ףשנה ירחא הירטפל וביגה
 
 
27/1/04 10:11
הלותחה :תאמ
?הקידצ תאציל הבוגתב
םישנה ונחנא ,רמאמה תבתוכ ומכ "תויטסינימפ קלא" תורוחב ללגב
...ךרדב םירבד הברה ונספסיפ
ומצע םע בוט שיגרמ רבגה םאו .םינוש לבא -םיווש ונחנאש ןוכי
תויושקעתהה םע רבכ יקיספת זא (הפק הלוכ) הפקה לע םלשמ אוהשכ
.ךתוא קנפל ול ינתו הלאה תונבצעמה


!!! ףיעסה תא יל תואיבמ ךומכ תורוחב
הלותחהל וביגה
 
27/1/04 12:40
א :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
בושחש המ הזו "בישקת"ה ןיינעב ןיטולחל ךתיא המיכסמ ינא
ש ק ה ל ךירצ ,ומצעל תושרהל לוכי אל וא לוכי ,רוחבה .ייניעב
ךל םירמוא םלוכ .בושח הז ךל יכ ,םלשל ךל תתל ילואו ךל םג ב י
םע המו - "ולש ירבגה יומידה תא תרשמ ךכ לכ הז יכ ול רתוול"
,בגא) םלשל ךל תתלו רתוול עדייש רוחב יאצמת םאו ??ךלש יומידה
!ירמשת - (פיט הריאשמ םומיסקמ ,ללכ ךרדב החילצמ אל ינא םג
אל וביגה
 
 
24/1/05 17:51
ליג :תאמ
!בישקת ...םירידא םיהולאל הבוגתב
.רמאמה תבתוכ ומכו,ךומכ תורוחב וברי ןכ
ליגל וביגה
 
27/1/04 15:48
קוהיפ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
קוהיפל וביגה
 
 
27/1/04 16:50
ףשרה ירחא הירטמ :תאמ
?הקידצ תאציל הבוגתב


...?םירזחממ םג ונחנא וישכע זא
(...וניבתו "קוהיפ" ריאשהש קנילל וסנכית)
ףשרה ירחא הירטמל וביגה
 
27/1/04 15:56
תומולחה ךיסנ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.טיידב הגוז ןב לע תמלשמש השא
תומולחה ךיסנל וביגה
 
27/1/04 15:59
:תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
יד--תמאב ונ תוינויוישה דיתע תא עבקי םלשמ ימ זא םיימ תניחט
קוידב הז זא תומגיטסמ תאצל רבכ םאו רושק אלו ךכ-לכ יליבד הז
ןויגיה לש םוקמל ותוא וחקת םא הזה אשונהמ תאצל
הצורש ימ-השאה וא השאה תמלשמ ימ זא השא םע טיידל םתעגהש ובשחת
חקית ךל םינתונ- !?ןכ אל ונימלוע והזו .םאקלוו דנא לדפת-םלשיש
הללאי זא ישונאה עבטה לש ןיינע הארנכ הז תורדגהב בושחל ...
ןיב אלו םלוע לש ומורב לש םיניינעל תוינויוישה תא וחקת
.םשל דרוי הז דימת ףוסב...םיילגרה


םג הפי דואמ תבתוכ תא" :םיאתמ לובו יתעמשש תרוקיבל םכח טפשמ
"בותכל המ לע ךל ןיאשכ
וז הבוגתל וביגה
 
27/1/04 16:55
יהשימ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.ירמגל תקדוצ
התואב הרוחבהו ,( סומינה ליבשב ) םלשל עיצהל ךירצ רוחבה יתעדל
םע ןויד יתלהינ שממש םעפ וזיא התייה .קנרא איצוהל הכירצ הדימ
ינא יכ ףוסב יתמלישש ןבומכו ,םולשתה לש הזה עטקה לכ לע והשימ
יל םיענ אל זא וב תניינועמ אל ינא םא .תבייח שיגרהל תבהוא אל
יטנגלא תמאב הז זא -תניינועמ ןכ ינא םא .יילע םלשי אוהש
...האבה םעפה אובתש הווקתב ) "תמלשמ ינא האבה םעפ ,בוט" דיגהל
(
יהשימל וביגה
 
27/1/04 17:29
ירמ ידאלב :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
...הבבס ?ולש ימצעה יומידה תא תרשמ
רבעמ םינכת לע ססובמ ילש ימצעה יומידהש ןימאהל הצור יתייה ינא
"...םלשמ ימ"ל
םג) םכניב םיילכלכה םישרפהה תא ךכ לכ שיגדהל תגאדש הדבועה םצע
תא םא םג ,ךלש טבמה תדוקנ תא גיצמ קר (םר לוקב היה אל הז םא
...ךמצע ייניעב בוט עמשיהל הסנמ דואמ
יארשא סיטרכ םוקמב ,סיכהמ קנראה תא תפלוש יתייהש ירחא ומוקמב
"...ךל אב םא ירשקתת" ךל תרמואו רוקיב סיטרכ האיצומ יתייה
.יילע םג םלשל (הילע תשקעתה ךכ לכש) תוכזה תא ךל תנתונו תכלוה
ירמ ידאלבל וביגה
 
27/1/04 19:15
רבג דוע :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
:השיא וא רבג ה/תא םאה שחנל הסנמש ןחבמ הנה ,בגא
http://www.thespark.com/gendertest
רבג דועל וביגה
 
 
27/1/04 20:38
יטינירט :תאמ
?השיא וא רבג תאציל הבוגתב
םשו הפו ,תורגפמ תולאש תואמ עבש .ןחבמה תא יתישע עגרה
אל םישנ .םיסיכב םירבד תבחוס ינא םאה ,הלאשה ומכ ,םילושכמ
.הז ליבשב קית ןהל שי .םיסיכב םירבד תובחוס
רושיקה לע ןייתחס
יטינירטל וביגה
 
 
28/1/04 23:42
המענ :תאמ
?השיא וא רבג תאציל הבוגתב
אציי המ הארנו םירבחה לכל יתחלש .רושיקה לע הדות ,דומח ןחבמ
:-)
המענל וביגה
 
 
29/1/04 14:30
רדמס :תאמ
?השיא וא רבג תאציל הבוגתב
)-: ל וא (-: ל םא תעדוי אל
רדמסל וביגה
 
 
30/1/04 18:20
רבג דוע :תאמ
.רבג יתאציל הבוגתב
...םאתס ...()-: רמולכ ,בלושמ והשמ ,ילוא ,רשפא
רדח יבגל יתלאשו גציימ אל ןומגדמ יתישע ינא
לוחכ ורמא םישנה לכ ןכאו (לוחכה וא ןבלה) הנישה
םירחא םילדבה דוע שי (?אל ,ןיינעמ) ןבל םירבגהו
,(אל ינא) ת/ןשעמש ימ ,לשמל .םישנל םירבג ןיב םיניינעמו
שי ,הנוש הרוצב הירגיס םיקיזחמ ,כ"דב ,םישנו םירבג
דיה ףכ תועבצאמ קלח ךרוא יסחיב םג םילדבה
.דוע שי חטבו
ןמ םיאצוי שי הלאה "םיללכ"ב יכ תוללכה ולא
.תונושב (יוצרו) יעבט קלח ,יתעדל ,הזו ללכה
רבג דועל וביגה
 
 
30/1/04 19:34
המענ :תאמ
(-: רדסב תאציל הבוגתב
ןהש ורמא תונבהש עומשל רזומ לבא ,בוט הזש ,השיא יתאצי
הניש רדח תופידעמ
,םללכב ינאו הריכמ ינאש תורוחבה לכ ?הזב חוטב התא .לוחכ
ןיטולחל תופידעמ
....בוט כ"כ עמשנ הז ,רוחצ ןבל הניש רדח
המענל וביגה
 
 
30/1/04 20:28
רבג דוע :תאמ
רזומל הבוגתב
ירחא תואצותה ףדב (ילצא תוחפל) עיפומ הז
:(תילגנאמ ילש ישפוח םוגרתב) םש ןייוצמו ןחבמה
,םינבל הניש ירדח םיפידעמ םירבג..."
- "...םילוחכ הניש ירדח תופידעמ םישנ
...םיבתוכ םה המ הז
הרקמב הז לבא ןטק שממ היה ילש ןומגדמה
ידימ רתוי הז תא יחקת לאו ...םיאתה
...ןולאש קר הז ...תוניצרב
רבג דועל וביגה
 
 
1/2/04 19:17
הדבעמ בצ :תאמ
(-: רדסב תאציל הבוגתב
דחא םישנו םירבג ןיב םיגולויזיפה םילדבהה ראש לכ ןיב
:ןיינעמ שממ אוה
םישנ לצאו עבצאהמ הכורא בורל הצימקה םיטיירטס םירבג לצא
שי תואגו םיאג לצאש ןיינעמ .ךפהה ללכ ךרדב הז תויטיירטס
.תועבצאב הכופה היצרופורפ לש רתוי ההובג תוחיכש
,שגרל עבצאהו ןויגהל הצימקה תא םירשקמ תאז תמועל םיניסה
םדא אוה עבצאהמ הכורא ולש הצימקהש ימ םיניסה לצא ןכלו
םדא לע רבדמ ןבומכ ךפההו ןויגהה יפ לע רתוי החנומה
.שגרה יפ לע החנומה


לכש חוטבש האג רבחל ולאה תויצרופרופה לע יתרפיס דחא םוי
ולש תועבצאהש רבתסהו (היצנטופב) םיטנטל םיאג םה םירבגה
לבא עדוי אל התא !האור התא :ול יתרמא .ןיטולחל תוירבג
.יטנטל טיירטס התא


לדבההל ינויצולובא קודיצ םוש לע בושחל יתחלצה אל ינא
?תונויער .םישנל םירבג ןיב הזה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
2/2/04 12:06
רבג דוע :תאמ
תוישנו תוירבג תויצרופורפל הבוגתב
הז תא ריבסהל ןויסינ םוקמ והשזיאב יתארקש יל המנ
:(רושיק תתל הסנא אצמאו שי םאו רכזא םא)
הכורא הצימקה הב די ףכל ןורתי ןכתי ,ינורכז יפל
תועבצאה םיפפוכמשכ) תינח תלטהב עבצאהמ
.(תאז ןיבהל ילוא רשפא
רבג דועל וביגה
 
 
2/2/04 14:47
הדבעמ בצ :תאמ
הז לע יתארקל הבוגתב
האיבמ עבצאהש םירחא םישומיש לע יתבשח אקווד ינאו
(o; הצימקהמ תלעות רתוי הברה םהב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
2/2/04 17:23
רבג דוע :תאמ
הז לע יתארקל הבוגתב
,יתבתכש המל המוד והשמ יתארק הפיא יתרכזנ
.םידצשכ אמגודל םיצפח תכלשהב קויד לע רבודמ םש
:ל"נה אשונ לע םלש רפסל רושיק
http://www.human-nature.com/nibbs/02/manning.html
םיחותינב וישכע וליחתי אלש קר :תיטסרומוה המינב
ידכ ל"נה תועבצאה רוציק וא תכראהל םייטסלפ
(-: ..."לאדיא" והשזיאל םיאתהל
רבג דועל וביגה
 
 
11/2/04 9:06
המלש תלמוג :תאמ
אשונה לע רפסל הבוגתב
עצמאב ינא והשכיא) רבג יתאצי םג ,המ םושמ
םגו (תועטה תא ןיבהל היה רשפא זא ,תוננעה
הזש תויהל לוכי !עבצאהמ הכורא רתוי ילש הצימקה
ינא (: ?םילכ תציחר לש תינויצולובא היצטפדא
.תומלועה ינשב בוטהמ תינהנ ינאש בושחל הפידעמ
.ךכב תכמות יתוא ביהלמ אל ןשייטסיילפש הדבועה
המלש תלמוגל וביגה
 
27/1/04 19:38
דכול :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ךירצ רוחבה יתעדל ?שקעתהל המל זא ,בושח הז רוחבלש האור תא
.יצח יצח קלחתהל שי ןכמ רחאל םיטייד השימח ,השולש לע םלשל
קית םע הטיסרבינואב תונועמל הרזח ילש הדידי .המוד הרקמ הרק יל
דע קיתה תא הליבשב בוחסל יתעצה ןשי ךוניח םע והשימ רותב .יקנע
ךרדה לכו ,הבריס איה .םירטמ תואמ המכ לש קחרמ ,תונועמל
לש החכותה יטבמ ללגב השובמ יתוא עלבת המדאהש יתיצר תונועמל
רזוע אל אירב רוחבו לודג קית םע הנטק הרוחב) ביבסמ םישנאה
.רוהט םזיאוגא הלש בוריסב האור ינא .(הל
דכולל וביגה
 
 
18/2/04 19:11
תמאב ונ :תאמ
?שקעתהל המלל הבוגתב
הז תא תושעל םגו ,הלש דידיה תא שייבל םג ,דבכ קית בוחסל םג
חוכ לש) םייסיפ םילדבה ירה - רורב אלו שפוטמ "ןורקע" ליבשב
!!שי םג שי םינימה ןיב (יסיפ
!רגבתתש
תמאב ונל וביגה
 
27/1/04 20:13
:תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תאש ךרדה לבא המיכסמ ינא תוינויווישה ןיינע םעש איה תמאה
שממ ואוו ,רפס ארוק. ייניעב תנשוימ שממ היצנגלטניא תדדומ
ונ??םייתש וא םיינש רמא םאו תמאב ןיינעל אל ךכ לכ הז טנגלטניא
םיעטק םש ויהי יל ינימאת רוק םולשבא םע יאצת ךיילע רבוע המ
וז הבוגתל וביגה
 
27/1/04 20:21
ןיקפונס :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תומיענה יא יצוק תא קילחהלו תוהקהל רקיעב ודעונ םיסומינ
.םיטלחומ םירז םע שגפמבש
תויכעבענה תשוחת תלקהל ,ףתושמ ,יסיסב דוק הזיא קפסל ודעונ םה
.תיללכה הכובמהו
ףאה תא בגנל ,ףוסה דע תוחונינהו המירזה םע תכלל ןבומכ רשפא
.תררחשמו תינלוק החיפנ וזיאב השיגפה תא םייסלו לוורשב
.םרוזו יעבט דואמ הז


ברע תחורא וזיאב ךקלח תא םלשל תשקעתמ תייה וליא ןיבמ יתייה
.תיתרקוי הדעסמב תצצופמ
?רופיסה הז ,םילקש הרשע ?הפק לבא
.ךליבשב ,לקש רשע
ןיקפונסל וביגה
 
27/1/04 21:57
הדלרמזיא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
המהמתה אוהשכ ,תמדוקה םעפב יכ םלשל שקעתמ רוחבה :טושפ דואמ הז
לוקב אל ילוא) תונצמקב םשאוה דיימ ,קנראה תא איצוהש ינפל תצק
.(תיבב תורבחה ינזואב ,כ"חא טלחהב לבא ,םר
.רבג תויהל השק
הדלרמזיאל וביגה
 
28/1/04 16:04
יצמולש :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
הפיא יכ ,בוט אל הז ,םלשל עיצמ אוה םא ?םצעב תוצור ונחנא המ
אל אוה םא .םלועב וילע תומחלנ תובר םישנש תויוכזהו ןויווישה
רבגהש בושחל הייטנ שי .בוש שגפנש בצמ ןיאו ןצמק אוה זא ,עיצמ
גראל ימ וא רתוי חיוורמ ימ לש ןיינע אל הז .תויוטש .םלשל רומא
,ןמלטנג שיגרהל ול ינת .תוחוכ יקחשמב רמגנו ליחתמ לכה .רתוי
לע םלשל הפי הווחמ וז ,וניניב .יטנמורו בידנ שיגרהל ול ינת
.םלועל רתוי ותוא הארת אל םא דחוימבו ריכמ ישוקב התאש והשימ
טמוטואב ?רבגה לע םלשל הכירצ איהש הבשח הרוחב הנורחא םעפ יתמ
רשפא .ולש וטואה םע ףוסאל ,ירחא ברע רשקתהל ,םלשל ךירצ רבגה
הפקה יתב ביצקתב קלחתהל רשפא ,הלאה םינוניגה ילב םג תויחל
.יחק ךל םינתונ ,תרמוא ינא .ךוניחו ןוצר לש ןיינע לכה ,קלדהו
סומ תלכא םא םג ,ירחא סאבמ םעט ריאשמו קיעמ םתס חוכיו
הסנכה לש ןיינע אל הז ,רוציקב .ןבל דלוקושב הרולפיספ
.וגא לש ןיינע לכה .ימונוקאויצוס דמעמ/תישדוח
יצמולשל וביגה
 
28/1/04 16:07
עגרל חרוא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
איה םא לבא .(ןושארה טיידב קר אל) םלשל עיצמ דימת ינא ,סלכתו
.התשקב תא דבכמ ינא - ןובשחב קלחתהל וא יתוא ןימזהל תשקעתמ
עגרל חרואל וביגה
 
 
28/1/04 17:48
private eye :תאמ
!לארשיב ךומכ ובריל הבוגתב
םלשל העיצמ ינא ,יל אב םא - םורזל תצק ךירצ .ךתא ינא - חרוא
.םלשל ולש העצהה תא תלבקמ ינא ,יל אב םא .וילע
תקולח תא דימתל רידגמ הזה ןטקה גהנמה אקוודש יל הארנ אל
ימי תא הלבאש רמוא אל הז םליש אוה םא םג - תיבב םידיקפתה
ריס תשיחב ידכ ךות הייתפרצ תינרדח ידמב רוטאידרל הרושק
.טנלו'צה
private eyeל וביגה
 
28/1/04 16:09
ינונ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
חכוותהל רמוא הזשכ םג ,ףסכ לע תונננטקתה הזע האנש תאנוש ינא
,ילש אבאשכ .םולשתה לש תקדוצ הקולח לע תועש והשימ םע
הנק וב תבהואמ יתייהש דליהש עמש ,ןמצייו רזע ומכ ךרעב טסינימפ
וביאב ןיינעה תא עטק אוה ,העסהל ךרדב תיאקירמא הדילג יל
אל ,םיחיוורמ ,םירוהה ,ונחנאש ףסכ הז" :אבה ענכשמה קומינב
."הדילגל יתוא ןימזהל הצור ולש אבאש ענכושמ אל ינאו .םתא
,רתוי םייתועמשמ וכפה רטיסיבייבה יפסכשכ ,ךכ רחא תצק לבא
,קנראה תא איצוהל דימת :אבה קוחה יפל יתגהנ ,האלה ןכו תורוכשמ
ינא ,בוש ותיא תוארתהל הנווכ יל ןיא םא .הבוט הינלופ ומכ
הקסעל תנגוה הריגס םגו ,תידיתעה שפנה תמגוע לע יוציפ ,תמלשמ
וא .םלשא ינא האבה םעפב זאו ,םלשיש ,יוכיס שי םא .החלצ אלש
זא ,יביל תא ול קינעהל ךרדב ינא הככ םג ;יל תפכמ ,בוש םלשיש
?ותרומת הגועו הפק הז המ
ינונל וביגה
 
28/1/04 16:12
הגנ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
םיטועפה םיסקטה התוא םידירטמש ימ ?הדנגאה תאז .תמאב ונ ,יוא
,םישנו םירבג ןיב םייתוהמ רכש ירעפ ןוגכ םיניינע םוקמב הלאה
הנהכו הנהכ דועו תוינימ תודרטה ,תוריכב תורשמב הקוסעתב היילפא
אל איהש וא ,תורישע לש תורצ הארנכ הל שי ,"רוק דראה"-ירמוח
ךוניח ולביקש תוינאירוטקיו םישנ תצק יל הריכזמ תא .רטממ האור
הרחת תמקיר ,םימ יעבצב תוריפ תורעק רויצב רקיעב אטבתהש בוט
ולש ףסכה קיתרנ תא איצוה אוה" .עבטה יפי לע םיריש תביתכו
ןת" .התחמו ודיב תולק העגנ איה ,"אל וה" .רצלמל םלשל שקיבו
"...הגונעה םירחתה תמקיר לא טחמה תאו הטבמ תא הבישה דימו ."יל
הגנל וביגה
 
 
1/2/04 15:40
תינופצ :תאמ
?הקידצ תאציל הבוגתב
בצמ לע רבדל ךירצ ?וישכע תושדח רתאב ונחנא הז המ ?זא ,ונ
?הקקה הלשממהו קופדה יתרבחה
תינופצל וביגה
 
28/1/04 16:34
buttercup :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
buttercupל וביגה
 
28/1/04 16:42
buttercup :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תא המ" לש הזה טבמה תא תוריכמ ,ינש דצמ ... ינויגה יכה הז
דיימ תא ךממ ריעצ והשימ הז םאו ?קנראה תא האיצומ תאשכ ?"הלאמ
.הדוד לש גוס שיגרהל הליחתמ


.המליד תכיתח ?הילע םימלשמש הדוד וא ,הדוד ?ףידע המ
buttercupל וביגה
 
28/1/04 20:08
דמגה ער ער :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
,םלוכ הפ םירמוא המ יל תפכא ךכ לכ אל
.ךתיא ןתחתמ יתייה ינא
דמגה ער ערל וביגה
 
29/1/04 17:09
nl22 :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
הינש וליפאו הנושארה םעפב םלשל ךירצ אוהש תבשוח אקווד ינא
כ"חא .לשמל תונצמק ומכ תובושח תויגוס ןוחבל ידכ ,תישילש
ךפוה רבכ הזשכ .תוירייפה ליבשב ולו ,ריחמב הוושב הווש םיקלחתמ
.םלשמ ימ הנשמ ךכ לכ אל רבכ ,יניצר רשק
nl22ל וביגה
 
29/1/04 19:37
תימולש :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
אל אוה םא !?הז המ - תונצמקה םע הזה ןיינעה תא הניבמ אל ינא
השוע אל הז וילע תמלשמ אל ינאש הזו ?ןצמק אוה זא יילע םלשמ
?המל ?המל ?המל ?תינצמק יתוא


יתעמש אל םלועמ - תונצמקה אשונ הלע אל םלועמ ייתורבח ברקב
- ךיתחו דומח אוה םנמא ,רתוי ותיא אצא אל ינא" תרמוא יהשימ
יפל ."םילקש השימחו םישולש יילע איצוהל הצר אל אוה לבא
םילארשיה םירבגמה םיזוחא םינומשש בושחל רשפא ןאכ תובוגתה
המכ ינפ לע ןיינעה תא ןוחבל םיבייחש דע ,השק הכ תונצמקב םיקול
ן/םתא - ועמשמכ וטושפ .תויוטש הלאש תבשוח ינא .םיטייד המכו
לכל ן/םתקבדהש תונצמק וזיאב - המלו המ יל רורב אל ץרתל תוסנמ
.םלוע יאב


לודג הזכ החלצה רופיס אל אוה םזינימפה" :םעפ הרמא רוניל תיריע
לבא ,התיא המיכסמ אל ינא ."ןשיה םלועה תואנה לע רתול יילעש
ואצמ .תמאב ונ ...תונצמק תקידב לע הבוגתה לבא .הירבד תא תלבקמ
.הלאה םילגרהה םע םיקובח/תוקובח ראשיהל תובוט רתוי תוביס
תימולשל וביגה
 
29/1/04 23:23
הקשימ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.תורבגהו םיריבאה ןדיע םתו 21 -ה האמב רבכ ונחנא .רמגנ , והז
.ללכבו ,ןושאר טיידב השאה לע םלשי רבגש הביס םוש ןיא יתעדל
.םימוחתה לכב ןויוויש דעב ינא
הקשימל וביגה
 
30/1/04 18:25
ינוג :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
...תבתכ המ ארקנ יאוב ,לבא ךתיא םיכסמ ינא
"וכו ..לשבמ סבכמש רבג הצור ינא"
הככ תחסינ תיבה תודובעב ךקלח תא תאז תמועל
"'וכו רמסמ קופדל המיתס חותפל עדא ינאש
?תושעל תעדל הכירצ תאו תושעל ךירצ אוה ,רמולכ
חוטב אל ינא ? הרקמב קר הז םאה
ינוגל וביגה
 
31/1/04 0:44
.ר :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
רתוי הלוע הככ םג הזה םזינימפה ,ףייכב ,ומלשיש ?לזאזעל אל המל
אל רבכ םה ,ומלשיו הטס'ג ושעי םה םא המ זא ,רקויב ידימ
ונחנא ,טיידל ונתוא םיפסוא אל םה ,תורשקתמ ונחנא ,םירשקתמ
????תושעל םהל ראשנ רבכ המ זא ,םירזחמ אל םג םה ,תופסוא
םג ,תנפלטמ םג ,תדמול םג ,תדבוע םג ינא יכ אל ינא תיטסינבושו
...תמלשמ םגו ,טיידל תפסוא
ןצמק םג אוה ילומ אצמנש רבגה ללכ ךרדב יכ הז תמלשמ ינאשכ
ותוא ןנח 'הש תוערגמה לכל ףסונב
.רל וביגה
 
31/1/04 3:49
לאירא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.ילע ומלשיש ןתונ ינא
.הז תא בהוא וליפא ינא ,קאפ


הז םא לבא ,הזה בצמה תא חינהל תוצור אל ןתא המל ןיבמ אל -
!(זרוי ימ קיימ דנא) טסג יימ יב -ןכלש תואמצעה תשוחתל בושח
לאיראל וביגה
 
1/2/04 15:30
ררחושמ ןיצק :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.הפוא םגו הפי םג ,הרוחבמ תוצרל רשפא דוע המ
היצאוטיס וזכו הדימב םירבגה םכל הצע ,םזינבוש תפיט ילב ללכבו
ךא ,ברקל יואר בירי םתאצמ יכ דצב וחינהו וגאה תא ולפק תארוק
!וחצנת ילואו השיגפל ןימזהל וססהת לא דצמ
ילואו ךממ קר תואב תומזויה לכש עומשל לבח ןכבוה :ר ל הבוגתבו
...םינצמק ,םינלצנ קר אלו ךליבשב ומיאתיש םישנא ישפחתש יאדכ
...הזמו הזמ קיפסשמ שיו
ררחושמ ןיצקל וביגה
 
1/2/04 23:16
לעי :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ונחנא ףתתשמ וא אל וא םלשמ ימ טילחהל םוקמב לבא תניינעמ הבתכ
ילש ןויסינהמ . :) תואצוהב ךוסחלו ןניעלו רשי תכלל תוכירצ
םירבגה תא רוחבלו תוצור ונחנא המ טילחהל תוכירצ תורוחבכ ונחנא
םיבר םילארשי דוע םע העובק תשמתשמ אמגודל ינא .הנובתב ונלש
תויבסל ,תוקוורל http://www.AdultClickFinder.com קילדמ רתאב
ותויה תורמלו םניחב ירמגל רתאל שומישהו םושירה .תוגוז תפלחהלו
יתיפצ זא .תירבעב תועדוה לבקלו בותכל רשפא ימואלניב רתא
.םלוכ אל .עיצהל םהל שיש המ תא םיארמש םילארשי לש תונומתב
המו הצור ינא ימ תא הטילחמ ינאש הטנאופה .תגגוח ינא יל אבשו
תויורשפאהו רוחבה לש הנומתה ללוכ שארמ רורב לכה הצור ינא
:) םכילע ודבעי אלש זא .רחבמה ללגב םיסחי חתפל םג תורידא
לעיל וביגה
 
2/2/04 1:58
ןרק :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
יתוא הנבצע.םלשל יתשקעתה דימת םיטיידל תאצל הליחתמ יתייהש זאמ
יצחו הנשב לבא.יתלוכיל רבעמ םה הפק לע לקש 10ש תאזה החידבה םג
תמאב וישכע לבא.הדמעה ילצא התנתשה ידו תלטבומ ינא הנורחאה
הזש הזב תודומש תורוחב םג שיש הפי.דובכ הזיא.והשמ יל תרכזה
רסוחו תוידדה רסוחל ונתוא ליגרהל ךירצ אלשו בילעמ וליפא
.הדותו תימולש ךל דובכה לכ.ךכ רחא ונב םקנתי הז יכ ןויויש
ןרקל וביגה
 
2/2/04 7:19
Jerome :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
how would he know that in the first date? Maybe you should
tell him everything you wrote here, then things might be
changed.
Jeromeל וביגה
 
2/2/04 20:16
הלרדניס :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.תימולש ,ךומכ יתבשח ינא םג םעפ
הלוכי ינא הבש הפוקתב היח אל ינא םאה !?המל ?יילע םלשי אוהש
ןימזהל םג ילוא ,(!הגוע וליפאו) הפק סוכ ןממל ימצעל תושרהל
.(..יל השרי קר םא) ותוא
"וישיא"ל ךופהל ךירצ אל הזש ,ער לכ הזב ןיאש יתנמאה ינא םג
דיגי דיימ אוה ,םלשל עיצאו יקנרא תא ףולשא ינאש עגרבשו
?אל ,ינויגה ."החמשב"
..יתבשח זא
.םהילע תמלשמ תאש הז םע השק םירבגל
םעפ יסנת) ךתוא ףוסאל םיאבש הלא תויהל וכנוח םה רוד רחא רוד
םוד םלאיי אל םא יתוא יגרהתו טיידל ותוא ףוסאל רוחבל עיצהל
הלא תויהל רבד לש ופוסבו ךילע םימלשמש הלא תויהל ,(עתפל
.ןכמ רחאל רשקתהל םיכירצש
,קלד לע ףסכ וזבזביש .חונ רקיעב הז לבא ןבצעמ הז םימעפלש ןוכנ
םהל השוע הז םא .ןופלט לע ףסכ וזבזביש ,הפק לע ףסכ וזבזביש
תביוחמ השיגרמ אל ינא דוע לכ .תפכא אל הז יל ,בלב בוט ךכ-לכ
ול "ריזחהל" ליבשב תפסונ םעפ ותוא תוארל לשוכה טיידה לש ופוסב
.ול םשוביש - הפקה לע
יתייה םא ,יל ויהש םילשוכ םיטייד הברה ךכ-לכ ירחא ,הזמ ץוח
!?!?והשמל ףסכ ראשנ היה ללכב ימל - םעפ לכ םלשל הכירצ
דמליש :תמאב םיבושחה םירבדל ילש תויגרנאה תא רומשל הפידעמ ינא
אלו ולש םיכלכולמה םינותחתה תא ףוסאל ,הלסאה הסכמ תא דירוהל
.ילש םירוהה דיל םיספרג עוקתל
..הצרי קרש המ לכ לע םלשיש - הזב דומעי אוה םא
הלרדניסל וביגה
 
 
3/2/04 17:27
ץוחב אצ ןייוע :תאמ
?הקידצ תאציל הבוגתב
ןיא !ןייתחס ? רתוי החיוורמ תא ?המוהמה המ לע ןיבמ אל ינא
ךל םשוביש .הקיטנמורל שאר ךל
תואמצעב ףנפנל תובייח ( ךומכ תובשוחש ולאו תא ) ןתא המל
הצור אוה .לודג רתוי ןיז שי ימל לש קחשמל ףרטצהלו ןכלש
קבדהל המלו לבקל תעדל םג הז םיסחי תכרעמש ידמלת ?םלשל
וזש תטלחה רבכ םאו .הנושארה השיגפב דוע הז לכו תונטקל
המכו המכ תחא לע הנורחאה
תעבט וא תינוכמ הריד ךל ונק אל ירה בוט ול השוע הז םא םלשיש
תויגרנא לש זובזב (שפנ ףוריח הזכב תברסמ תייה ולאל םג)
ץוחב אצ ןייועל וביגה
 
 
3/2/04 20:03
הלרדניס :תאמ
?הקידצ תאציל הבוגתב
חמשא ינא ,יילע ומלשיש חמשא ינא - יריקי הדוקנה תא תספספ
.וילע םלשל
!!!ידדצ-וד בצמ הז לבקל תעדל זא ,ןניקסע םיסחי תכרעמב םא
ונמצעל תושרהל תולוכי ונחנאש םירקי םירבג םתא םג וניבת
.הזמ ונהתו ,הפקל םכתא ןימזהל
!?אל המל
הלרדניסל וביגה
 
3/2/04 13:19
הדליטמ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!תמאב ונ
לע םלשי ףאו רבגה עיצי ןושארה טיידב תוחפלשהצור טלחהב ינא
...(הפק הלוכ) .הפקה
.תקנפתמ השיא ינאו
.הרקי הדעסמל רוחב יתוא חקל ינש טיידל יכ םכל רפסל הלוכי ינא
רסוח תעפמ ,םוקמל הסינכב תוחונ יאב שממ יתדמע ,תיטנדוטס ,ינא
.הזל ףסכ יל ןיא ,עמש דיגהל חונ יתשגרה אל םידקמ תורכה
ידימ ףטח - חקל השוב ילב אוהשכ ,ןובשחה םע ןבומכ העיגה העווזה
שממ אוה !הסכיא ,הרבח לבא .קדוצ הז -ןוכנ .ןובשחה םוכסמ תיצחמ
אוהש אלו .ןכסמ ןצמק .ותיא םיסחיה תכסמ המת וזב .יתוא ליעגה
.ול הנוע אל ינא עודמ ןיבה אלו םימעפ המכ דוע רשקתה אל
ירחא יל ריאשה -ולש תירבגה תימדתה תא ץפשל תנמ לע ,חוניקל
....דבוע אל הז יארת ,חסונב העדוה םייעובש
!תמאב ונ
הדליטמל וביגה
 
4/2/04 11:34
תעגושמה השבכה :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
,םינווגמו םיבר םיטיידב ןורחאה ןמזב המצע האצמש הייונפ הרוחבכ
תויהל תוסנמ ונלוכ !סרטסיס טישלוב הד פוטס :איה אשונב יתעד
תוצור אלש ,ןויווישב תולגודש ,תויטסינימפ ונחנאש המכ תוארהלו
תא ונל וקשניש ,חרפ ונל ואיביש ,ונליבשב תלדה תא וחתפיש
,!הלאה תויוטשה תא תובהוא ונלוכ :תונב הזב ודות לבא ...דיה
עגר ותואב קנראה תא איצונשכו .הזכש רוחבל תוהמכ וליפא ונחנא
חכוותנ ,םיפוצרפ תצק השענ זא ,ונילע םלשל שקעתי רוחבהו ילרוג
ךותב הדונ וליפא ונחנאו םלשל ול ןתינ ףוסב ירה לבא ,תולק
.הזה רופיסה לכמ תונהנ ונחנאש ונכות
?תקדוצ אל
תעגושמה השבכהל וביגה
 
4/2/04 17:09
תימולש :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
אל .ךכ תובשוח ונייה "ונלוכ" םא .העוט תא .תקדוצ אל תא .אל
.הדוקנ .הככ תבשוח אל ינא .רמאמה תא תבתוכ יתייה
תימולשל וביגה
 
4/2/04 20:32
:תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!םלשל ול ינת
!הזה שפוטמהו רתוימה תויוכז ןויוישה הז המ
ולגרתה םירבגה לכו םלועב םינמלטנ'ג ןיא רבכ ךומכ תורוחב ללגב
...יצח יצח תמלשמ הרוחבהש
,וזה תוגהנתהה יתוא החוד טושפ ,סכיא
המ ליבשב ,ךילע םלשי, ךל הנקי ,ךתוא קנפי רבגש הזב ער המ
???השיא ךתוא ארב םיהולא
איה יכ ךלש אתבסל יבישקתו תוחפל וזה הטעמה היגליבירפהמ ינהת
.תקדוצ
ןבומכ ןכתא םיאורו ,ןכב םילזלזמ םירבגה המל תואלפתמ ןתא כ"חא
הרוחבה תא קנפיש דובעיש ץמאתיש טנדוטס אוה םא המ זא ,ויליאמ
.ךתוא ךירעיש ,ולש
וז הבוגתל וביגה
 
7/2/04 22:44
םדא תב :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
- ךכ לכ ירטנמלאה גשומה תא תורסחש תובוגת ףלא תואמ שולש
.!!היינבה
םירבגל ורידחהו וריבסהו ודמיל רמולכ ,ונביה םינש תואמ ךשמב
ןיבו ,רתוי םימכח ,רתוי ,םיבוט ,רתוי םיקזח םירבגהש םישנלו
גואדלו םייביטקא תויהל םיכירצ םה .הסנכהה לע םיארחא רתיה
,תושלח ,תונכסמ ןה ,תולוכי אל םישנ יכ ?המל .הרוסחמ לכל השיאל
םירבגה ,להנל ,דובעל ,תאצל ,טולשל תורומא אל ןה ,תוכר ,תונידע
,תויאקיטילופ תויהל תוכירצ אל ןה .הדובעה תא ןרובע ושעי
תועירפמ ןה .'ב גוס ןה - תוירוטלסניאו תוגיהנמ ,תוליכשמ
הז - הז לכו .הדובעה תא תושעל רתוי םיבוטהו םייתימאה םישנאל
ךכ ,ונתוא הכניחו הדמיל ונלש תתוועמה הרבחהש המ הז !!!עבט אל
העשב התיבה עיגהל ךישמהל .םדמעמ לע ראומשל םילוכי םירבגה
אל ,םהלש לכואה תנמ תא ןחלושל לבקל ,םידלי ץירשהל ,תרחואמ
הכירצ הבקנ וא תיסוכ ךיא םהלש םינבל ריבסהלו ,םילכ ףוטשל
.(הלאשה ףוגב הבושתה) הב שפחל םיכירצ תמאב םה המו ,תויהל
רמולכ ,ןגוה סחי שורדל ,ןמצע רובע םלשל וליעחתי אל םישנ םא
רבד םוש השוע אלש םולכה ,בקנה ,ספאה וראשי ןה ,ןיטולחל הווש
.תורחא םיכרד םג שי ?הקיטנמור .ומצע םע
- ולש תודמחנה לכ םע ,ילע םלשל שקעתמ היה והשימ םא ,בגאו
.וזה תאשנתמה תוסחה תא הכירצ אל ינא .דיימ ותוא תלסופ יתייה
!!!!ררועתהל י/ליחתת .התוא הכירצ אל השיא ףא
םדא תבל וביגה
 
8/2/04 2:08
תומולחה ךיסנ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.תויוכז ןויוויש ארקנש רבדב בושח ךבדנ םה ולאכ םינטק םירבד
.םיפסונ םינטק םירבד הברה הז הפקה הז
.םלשי רבגש ללכה דגנ ינא
וא וא השאש אצי םא. עגרה יפל היהיש זא םלשל ךירצ והשימ רבכ םא
.תורתוימ תויונבשחתה אלל ומלשיש זא ןובשחה לכ תא רבגה
תומולחה ךיסנל וביגה
 
9/2/04 18:27
הבהאו 20 :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
המרונ וניה ןושארה טיידה םולשת ןיינע - תימולש ,טרסהמ יאצ
םתאש שארמ ךל עידומ אוהש היצאוטיסה לשמל ומכ ; ונתרבחב העבקנש
יאובת אלו העפוה יקפדתש יואר ןמ ולש םירבחה תא שוגפל םיכלוה
?ןוכנ ישיש םויב הקנמ תאש תיבה יטוטרמסב
הצור אל תמא'תו) עדוי אל דחא ףאש םייקש והשמ - המויסקא ינוז
!!!םייק טושפ הז לבא המל (ללכב הזל סנכהלו תעדל
הבהאו 20ל וביגה
 
9/2/04 19:45
לשמ םחורי :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
התוא קיזחהל,לשמל ,רשפא .םיכרד ינמ לכב תונפקות רצייל רשפא
תאו ףסכל םגרתל רשפא םירפסמה תא .םירפסמל התוא םגרתלו שארב
סוכ לע רבג ןיבל השא ןיבש םיסחיב חכה תא םקמל רשפא .חכל ףסכה
ןיבש םיסחיב רמולכ ,יוארה טסקטנוקב םתוא תוארל רשפא .הפק
םהש הז לע םתוא לישכהל רשפאו םינחבמ םישנא ריבעהל רשפא .םישנא
ןיב םרובע רציימ והשימש המרדב עונכה רוביגה תויהל םימיכסמ אל
,רוביגה תא םילבקמש ינפמ קר חכמ ןקורתהל רשפאו .ולש תוקרה
םיצורש ומכ תויהל הצור אל אוהש םילגמ זאו הקושת וילא םינפמ
גרבמ םג ול שיש בושחלו .דימת אל לבא ,רשפא .וישכע היהי אוהש
.דחפ הזיא .ררררב .זגראב
לשמ םחוריל וביגה
 
12/2/04 15:08
הליא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
םג ,ןכו .םיסוסהו הרכריכה זאמ םינש המכו המכ ורבעש המיכסמ ינא
ינא לבא .וטואב לגלג ףילחהל םלשל הכירצ אל השיאש תבשוח אל ינא
ריאשא ינא םלשת התא" :ילש הדמעה תסנכנ ןאכו הקיטנמורב הנימאמ
תא תאצומ דימת ינא זאו !הזל בריסש רבג יתשגפ אל דוע ."פיט
.האבה השיגפב הקשמ הזיאל ותוא ןימזהל ךרדה
הליאל וביגה
 
21/2/04 4:37
יד :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ךירעמ אוה ךכ - ךליבשב השוע רבגש המכ .העוט כ"כ תא .תימולש
ךתויהמ הדירומ אל ךלש הפקה לע םלשמ אוהש הדבועה .רתוי ךתוא
ולש תושקעתהה .רבגה לש ותכרעה לע דיעמ אלא תיטסינימפ השיא
תוחפל וא .ךתוא ךירעמ אוהש תוארהל רבגה לש ןויסינ איה - םלשל
הרושק אל ונממ רתוי החיוורמ תאש הדבועה .השיגפהמ הנהנ אוהש
ךילע איצוהל ומצעל תושרהל (לוכי רבג לכו ) לוכי אוהש הדבועל
..לבח..ךמצעל תסרוה טושפ תא .םילקש 20
ידל וביגה
 
21/2/04 12:00
הפי הדלי :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
םהילע ומלשיש תוצור אלש הלאה תוינקדצה לכ תא הניבמ אל ינא
רבגה לע וקנפתת, "תובוהצ" הלאכ תויהלו התוא קחשל רבכ וקיספת
הזמ ונהת טושפו ר - ב - ג -ה אוהש ןיבהל ןכמצעל וחינת םכלש
הזיא אלו רבג-רבג םע תאצוי תאש תעדל ףייכ שממ הז יל ונימאת
יפוא לע דיעמ הז המו םלשל אל וא םלשל םא בושחל יכרטצתש דחא
ךירצ ימ" : הז לע קר רבדל וקיספת ללכבו ךל םיאתמ הז םאו ולש
קנפיו םלשיי אוה ךייבגל יניצר אוה םא רבכ הזמ ואצ " ?םלשל
אוה זא ךיילע םלשיי אל אוה םאו תוכובסת הברה ילב ךל גאדיו
תויגוזה לעו ךמצע לע יבשחת הכירצו הצור תאש המ אל הזו ןצמק
ותוא יחלשת זא ) ךירצש ומכ ייחתו יררועתת זא הצור תאש האלפנה
ויהת לא השקבב םירבגה םכלו רתוי ינהת תא יל ינימאת (....ףלאל
םלשל םיכירצ םתאש תרמוא אל ינא ונתשי םירבדה ןמזה םע םינצמק
...םכממ אנא זא בושח דואמ הלחתהב לבא ןמזה לכ
הפי הדליל וביגה
 
14/3/04 16:57
רימרימא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תא םלשמ ימ לע המכסהל עיגהל םיחילצמ אל ןושאר טיידב םא
תצק ,תמאב ,ונ ...םיסחי תכרעמל חתפ שיש יל הארנ אל ,ןובשחה
.קיזת אל םינוויכה ינשמ תונרשפ
רימרימאל וביגה
 
20/3/04 16:12
ןליא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.הפקה לע םלשי ימ יל הנשמ אל ,רבג רותב ,תמאה
ךכב המ לש רבד לע חכוותהל ישפיטו לפט ייד יל הארנ הז
ןליאל וביגה
 
2/4/04 20:58
לבנע :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
(םישקעתמ אלא םיעיצמ קר אל) םישקעתמש םכיניבמ שי ,תמאב ,המל
?םלשל
לבנעל וביגה
 
11/5/04 1:48
הטנאופ וטיט :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
גהונ אל .ןיסמ םיעוצעצל אובי תונכוס יל ןיא ,קט-ייהב דבוע אל
תא איצומ השק דבוע .ןפודה לע הקבדמ םע הדזמב אל םגו BMW פי'גב
פוהו זוחא עשת הניבג םיינש...ןמש המ...םחל המ...הריד לע בורה
!טפרדרבואב ינא
אל ,םדאנב דוע ןממל לוכי אל תושעל המ !?דבל תויהל יתדעונ םאה
,תותשל םיכלוה ינשה טיידב .הפק סוכב רמגנ אל הז ירה !לוכי
טיידב ?םייתאמ םישימח האמל עיגהל לוכי הייתש ברע .רבב הנווכה
ורבע ?םלשי ימו...!?םישימח תואמ שולש ,ישוסל םיכלוה יעיברה
רשע רבכ ונשגפנ .תצבצבמ הבהא ילוא ,קדהתמ רשקה .םייעובש
תויוליעפ ןתוא לכ ,טרס ,רב , הפק תיבב ליחתמ הז בורל ,םימעפ
ילארשי רבגמ הפוצמ םאה .םולשתב העתפהה הברמל תוכורכ תואלפנ
דומצ הריד רכש םלשמו ,םילקשב,ךומכ חיוורמו חרופ קשמב יחש
???םישנא ינשל ל"נה תויוליעפ תא ןממל...ךומכ שממ ,רלודל
תאצל יכישמת םאה ,ךיילע םלשא אל ינא לבא ,דחיב ונל דמחנ םא
?יתיא
הטנאופ וטיטל וביגה
 
6/9/04 13:19
kira :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תבשוח .הבבס לכה ,ימצע תא תסנרפמ דבל הרג .םינוא תרסח אל ינא
,םש קוידבו .תוצור ןה דימת אל ? המ לבא ,לכה תולוכי םישנש
,גוהנל ,גירבהל ,חודקל .יתלביקש םשורה הז תוחפל .םיצור םירבגה
.רבג ומכ תוארהל וא שיגרהל הצור אל ינא ."התיבה ףסכ איבהל"
הברה אוה .ףיכה לכ תא םישועש םילדבהה תא שיגרהל םימעפל הצור
אל הזו .תלפונ ינא החדקמה לש לקשמהמ קר ינא .ינממ קזח רתוי
םירירשה תא לידגהל וליפא הסנמו רשוכ רדחל עובק תכלוה אל ינאש
םגש הצור יתייה אלו .םיילטנמו ,םייסיפ םילדבה שי לבא .םיידיב
!הזה unisex ה ןדיעב גגופתי הז
kiraל וביגה
 
17/10/04 15:43
םתוי :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
....םלשי אוה ,םלשא ינא
...תויגוז ...טייד ...ולה
הלאה םישפוטמה ינא ינא ינאה םע יד
!?ונחנא לע המ
םתויל וביגה
 
12/12/04 18:05
תינד :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ושקעתי םה כ"דב .תושקעתהב המל ,ורמאש ימ לכ םע המיכסמ ינא
םהל תנתונ ינא םישקעתמ םה םאו םיימעפ םעפ העיצמ ינא .םלשל
אל הזו .טושפ הככ .ותושפיט לע םלשל ול עיגמ שפיטש ימ יכ .םלשל
ךתיבש הצור תאש המ לע תרמאש המ לכ .תינויווש תוחפ יתוא השוע
יתוא ריכמש ימ לכ יניצר רשקב ינאש עגרבו .הצור ינא םג היהי
יתיא היהיש ימ .אל וא ילע םליש םא ןיב ,הפצמ ינאש המ הזש עדוי
יגיגה לע עומשל ץלאנש ילש רבח תא ילאשת .היהי הז הככש עדוי
םטמוטמו קיתע גהנמל דירש דוע ,הנותחה פע םשה יוניש יאל עגונב
ינא ,ןכתיא המ תעדוי אל .הלעב ידיל היבא תושרמ הרבעוה השאהשכ
.ילש םשה םג הככו ימצע תושרב
תינדל וביגה
 
9/1/07 0:43
םדק דדוע-לאינד :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
,רתומ הז....ןאכ ביגהל לוכי ינאש ,רדסב הזש הווקמ - לכ-םדוק)
(?ןוכנ


טושפ - יטסיסקס...."השאה לע םלשמ רבגה" ,יטוידיא-יד הז ,תמאב
תיזבנה ותטלחה תוברל ,ןכ) םוקיב יטסיסקס רבד לכ ומכו .יטסיסקס
האלפומה תלוכיה תא םינבה ונתאמ עונמל,עבטה לש הליעגמ-רפיההו
,חיננ - המ ,תמאב .רגפמ הרכשא הז ,(...קיניהלו תדלל ,תורהל
((-;??!?זא םלשי ימ - וידחי תוםיאצוי ,םישנ יתש וא ,םינב ינשש


...ינא םעפ - התא םעפ וא - יצחב יצח וקלחתיש ,ינויגה יכה


תיטנוולר הנניא ,הבקנ-רכזל ,תאזה תיארשע-עבש-האמה הקולחה לכ
.ללכב
םדק דדוע-לאינדל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא