םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םידלי ךוניח~תוהמא~ישאר    
   

יברב תדלומוי
ימוקת ילט

הל שיו רקובב המק יברבש אוה רופיסה
ונתיאמ תחא לכל שיש תויצפואה עברא
וא ,ףשנל תכלל וא :תורגובכ ונייחב
תכלל וא ,יברב דוע םע תוינקל תכלל
ותיא ןתחתהל וא ,סרוהה ןק םע טיידל


אב הנה תדלומוי


הדלי יתייה ינאשכ .םינתשמ םינמזה לבא ןכל דיגהל המ תעדוי אל
רבד ."תדלוה-םוי" הזל וארק לכ םדוק זא שמח תדלומוי ,חיננ ,יל התיהו
,הנוכשהמ םירבחה ,הרשו הנדו יסויו ידג תא הנימזה ילשאמא ,ינש
אוהש עדי אוהש ינפל) תילע דלוקוש םע לודג ןחלוש ביבס םתוא הבישוה
איש היה הז זאש) תוינועבצ תוירכוס םע דלוקוש תגוע םעו (המודא הרפ
ומש ,ןבל רוחש הסריגב קר םתוא גישהל ןתינ םויהש ,םיריש ורש ,(טלאקה
קיפמ ךירצ תדלומוי תושעל ליבשב םויה .והזו שארה לע םיחרפ רז יל
רבכ םצעבש) ןומיקופ תדלומוי שי .יאשונ תדלומויב רבודמ ןכש ,םיעורא
.יברב תדלומוי שיו ,ןמרפוס ,דיילביילב ,(עצבמב אוה ןכלו הסאפ
,לשמל ,ילש תבה םע .הנשב םיעוריא השולש רמוא הזש םידלי השולש יל שי
:םיינש םצעב אוה הייחב יזכרמה ביטומה ,ךרעב ,םייתנש ליגמ .לק הז
:אבה רופיסהמ םשרתהל ןתינ הייחב םייזכרמ םה המכ דע .יברבו דורו
יל סרה הז יכ ,היעב שממ היה הז .בשחמב קחשל הבריס םעפ ןנד הדליה
הדימ התואב בשחמ תובהוא תונבשו רדנ'גב ןויוויש לע תוירואיתה לכ תא
.(אבא לש פוטפלב םיניס םימחול גרה ןמזמ רבכ הלש חא ןכש) םינבה ומכ
לש םיקסיד ינש הל יתינק ,דחוימ ךוניחל התוא ונסנכהש ינפל הקד זא
הינש ךות ,("תוקורסת השוע יברב"ו "םירופיס תרפסמ יברב") יברב יקחשמ
תויתואב סודב םיצפוקה תונולחה לכ לע רבגתהל הדמל הדליה יצחו
תתנכתמ ילקיטקרפ איה וישכעו ,הנשמ אל ,דוקינ ילב דוקינ םע תויליריק
הטלוקפב ןוינכטל הנכומ םצעב הדליהש רמאל ןתינ .קיסייב לאו'זיוב
םע הדורו ינימ - המיאתמה תשובלתה היהתש יאנתב ןבומכ ,למשח תסדנהל
- חכשנ לבו ,םיחרפ םע הדורו דנוב סמיי'ג תדווזמ ,םינטק םיסגנגנטוק
.תמאות הראיט


תובובה תיב


,טוואילה לכ !תויורשפא הברה ,דמחנ דואמ ?יברב קחשמ םעפ ןתיאר
.עצוממה ילארשיה ןולסב ומכ שממ .הקוזב דורו לש םיסנאוינב ,ןבומכ
לכל שיש תויצפואה עברא הל שיו רקובב המק יברבש אוה יסיסבה רופיסה
דוע םע תוינקל תכלל וא ,ףשנל תכלל וא :תורגובכ ונייחב ונתיאמ תחא
.(?תונב ,ס'לכת) ותיא ןתחתהל וא ,סרוהה ןק םע טיידל תכלל וא ,יברב
ףילחהל ,רופיאו תרופסת תונשל ןבומכ הכירצ איה עוריאו עוריא לכל
,(שארה לע הראיט יגוס הרשע הנומש ללוכ) םיטישכת ,רוזביא ,טיפטואא
אל עמשנ .הרוע תאו ,הלש רעישה ,םייניעה עבצ תא ףילחהל םג הלוכי איה
הז המ !סודניוו הדמל הדליה ,בלה לע די םעו ,קוחצ ילב לבא .ער
(רקובב עבראב התוא וריעת םא סוד םג ומכ) סודניו הרש הדליה ?הדמל
בל םתמש) םיניס םימחולב קחשמ ,תאז תמועל ,ילש ןבה .םיצורמ םלוכו
םהש) ,איבה אבאש (?םהלש ףוגל תיסחי ןטק ולאה םירבדה לש שארה המכ
,סוקיסה תוכזב- יניסה .הלש יברבה ומכ רתוי וא תוחפ לדוג ותואב
רבכ .(םיקוחר ךכ לכ אל ,רבתסמ ,הגונו םידאמ .םיילגרה תוכזב- יברבהו
יניסה וחוכ אב םע הנממ חרוב אוהשכ היוזה היצאוטיסב םעפ םתוא יתספת
יגנוקגנוה אאהאהה אאוהוה ינימ לכ ריואל קרוזו ,ץנצנ שארה םע ,ןטקה
יברבה םע וירחא תפדור הנטקהו (!!!עשרה ןוקרד ךתוא גוראא ינא) הזכ
אוב ,(רוקמב ךכ) ילש (?)דומח אוב" :קדה הלוקב תחווצמ איהשכ הלש
ותובידאב ,הנממ חרוב ןטקה לש יניסה המיתחה השרומו ,"...יתיא ןתחתת
ינא ,ךתיא ןתח'ת ןמז יל ןיא" :םעזב הרוחא הרוי אוהשכ ,ילש ןבה לש
."!!!!םיערה תא גוראל ךירצ


תונכהה בלש


,הצומ אשונה (הלש) םייתנש ליגב רבכ ילצאש תורמל .יברב תדלומוי ,בוט
עבשה יברבה תשיכר םע םקופיס לע ואב אשונב תודליהמ ילש םיכסחה לכו
"ףתוש"ב היהנש התוא יתענכיש ןכלו יברב םייחב התיה אל יל) הרשע
רקחמ שרדנ יברב תדלומוי םירהל תנמ לע ,(הלש סעסקשה תויברבה שולשב
תמגמב ודמלש תוינציל לש הזכ הבע קרפ שי בהז יפדלש רבתסמ .ןטק ינכרצ
תוירגיסמ קודס לוקבש ,ןהמ תחא םע ריחמ ונרגס .םיצוביקה רנימסב יברב
יל) הכיסנה יברב רופיס תא תרפסמו האב איה :עוריאה ריצקת תא יל הרסמ
הרוצב (תוינונטק תויהל המל לבא ,"תמדרנה היפיפי"ה ומכ עמשנ הז
700 לכ לצא ינשה טוחכ רבועש "דרוו זאב"ה הז תיתיווח) תיתיווח
תבה תא םימירמ ,הגועה סקט תא םיכרוע ךכ רחא ,(יתרביד ןתיאש תויברבה
.(הלוע הז הככ ,סקטב אל אל) לקש תואמ הנומשו אסיכ לע ילש
תוחלצ ונקנ ,ןגב תודורוו תונמזה וקלוח ול םדוק .ךיראתה עיגה הנהו
ולמשרמ ,(שי) הדורוו הבמב םע תודורוו תויקשו תודורוו תופמ ,תודורוו
םע םישוע המ הזע תוטבלתה התיה .(דורוב ןיא) המודא הרפ דלוקושו
ימי תולטממ ךכ לכ עבש שמחה ןב עצוממה טדידנקה וניבתש .תועתפהה
תמגוע לע התיבה ךלוה אוהשכ םלוה יוציפ והשזיאל קוקז אוהש ,תדלוהה
,ובערי אלש ךרדל הדיצב תדלומויה ילוצינ תא דייצל גוהנ ןכלו ,שפנה
המילשמה תא םינבלו יברב םע תיקש םיקינעמ תונבל .תיבה דע ,הלילח
לכ לש טייל יהה וישכע .עצבמב םינטק םיניס םימחול ,ןוכנ ןכ .םהלש
הצור הנטקה .הגועה וז ,עוריא לכ לש הז לע תבשוח ינאשכו ,תדלומוי
קנע טנטפ שי ,תעדוי אלש ימל ,וה ?יברב תגוע םישוע ךיא .יברב תגוע
הגוע םיחקול .הנטקה לש תורבחה לש תוקפהה לכב ינשה טוחכ רבועש
ןולס לש הלכה תולמש ומכ האריתש ,ולמשרמבו תפצקב התוא םיטשקמ ,הלוגע
טקפאה תא תנתונ ולמשרמה םע הגועהש הככ יברבה תא םיעקות עצמאבו ,ימס
לבא ,םיבר תונורשיכב יתנחינ םנמא ."רסילאפ תחפשמ"מ הנילונירקה לש
?הנטקה תבוטל םישוע אל המ לבא .המישרהמ קלח אל םה תוגוע תייפא
זרב ימ םע בברעל הז תושעל ךירצש המ לכש ,הנכומ הגוע לש טיק יתינק
המ .ץחל .חתפב תדלומויהו .התיפ האצי הגועה תאז לכבו ,רונתל סינכהלו
המ .תינמגודה תא יתרציק ,הלמשה תא ךיראהל יתלוכי אלש ןוויכמ ?םישוע
המ .זוחא םיעשתב הכנ יברבה תא יתישע .תובשוח ןתאש המ ?תרמוא תאז
םע םישגפמה רפסמב יתועמשמ ןוכסחו ינשמ יטיופארת חוור ובוחב ןמטש
.קנירשה


יברב ,תוריהז


,דורו םוטסוקב הנטקה לש תורבחה לכ םיכחמ .לחוימה עגרה עיגה ,בוט
העקת .תיעוצקמה יברבל םיכחמו ולש ואושה תא רמג רבכ םומיחה רמז
היה ךכ יכ ןייוצמ היה הז .העש עבר לש יתנפוא רוחיא ונמזהש יברבה
,ןכל דיגא ינא המ !תוארל המ היהו .העיגהשכל התומדמ םשרתהל ידיב
לכ לש ןיווק גארדה לכ םא !תימלועה יברב אטמ-ה ונילא העיגה ???יברב
רבוחמ היה הזה רבדה לש ראווצה ,רהוז דורו ינימב שובל ,םינמזה
הנייצ הארנכ איה אלמלאו ,ךרדב ךרד ןויצ לכ אלל ,םיילגרל תורישי
ללכ הלש םיינתמה אשונ ,הילטה תא טילבהל הלש תשופחתה תרפותל תושרופמ
תא תפומל ליעפה אקווד איה ,תוירגיסמ קודסה ה/ולוקב .הלוע היה אל
םיסדרדה ןורחאשכ .ושמ היה .הנטקה לש פורג ריפה ,תקקחצמה העמ'גה
סיטרכ םע (!!!בושח דואמו) םגו ,הדורווה םוריחה תכרע םע התיבה חלשנ
הל חיטבהש המ) תדלומויה תא ליעפהש ,ורוז-יברב האלכהה לש רוקיבה
שדוחב לקש תואמ הנומש םימעפ הרשע שמח דוע לש הסנכה ריהמ בושיחב
ינימ ליבשב ער אל .(ונלש תיתנשה הסנכהה ךסמ רתוי הברה הזש ,בורקה
תא יתנבה זאו .ל"נה םע החיש סופתל יל אצי רמגנ לכהשכ ,רוציקב .דורו
םג זאו .שדוחב התיבה איבמ הזה דחא שיא לש לעפמהש םימוכסה לדוג
הנינפ ומכ .תויהל הכירצ תידיתעה םיקסעה תשא תומד ךיא יתנבה
לזמ .דורו ינימב פא קיימ ןווומה םע סקוסמ יניס םחול - םולבנזור
?ונרמא רבכ ,בוט

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
סקס אחרי לידה- יש חיה כזאת?
גרבנזי הלא

זייפניות או לא להיות
גרבנזי הלא

סיפור לידה
הדוהי הלקד

הורסת המשפחות
לג לגיס

נשים נחמדות
יאתבש וננ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      תרופות סבתא
הריון ולידה     
    
םימורופל     
םידלי תומש ןולימ   
לע יצחל תומשה תמישרל   
:םיאתמה רושיקה   
 
תונב          םינב

   
21/1/04 21:22
ןקדזמ דלי :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
?דבלב תובקנ וחכנ תדלומויב
ןקדזמ דליל וביגה
 
 
20/3/04 12:26
לאושא ןרק :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תדלוה םוי הז יכ תונב קר הז בורב םינמזומ םימעפל םינב םג אל
יברב
יברב םיבהוא שממ אל םינבו
לאושא ןרקל וביגה
 
 
30/7/05 10:13
דרו :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
??????ללכב רשקה המ
דרול וביגה
 
 
22/8/06 19:57
ןדע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
.רשק תרבחמ יל איבת רשנ הריב
.וווו'צ
ןדעל וביגה
 
 
7/10/06 20:10
רטלו ריפוא :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ץרב תבהוא ינא יברב תבהוא אל ינא
רטלו ריפואל וביגה
 
 
8/10/06 10:19
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ץארב אלו יברב תבהוא אל
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/10/06 19:38
תומר רמת :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ךמצע תא ימישאת יברב תא ימישאת לא
תומר רמתל וביגה
 
 
6/11/06 14:41
תורח :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הז ץרבש תבשוח ינא יכ ץרב אלו יברב תבהוא ינא
ידמ ינופצ
תורחל וביגה
 
 
15/8/07 12:50
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
????םםםכמצעל םיבשוח םתא המ


!!!...ידמ ינופצ אל הז ץארב


???יברב תדלומויל ואובי םינבש םיבשוח םתא המלו


...ייב הללאי


=]
וז הבוגתל וביגה
 
 
7/1/08 17:35
ןימסי :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הליעגמ תא יברב טפנ הלוא אי הליעגמי תינופצ תא
ןימסיל וביגה
 
 
7/12/06 17:03
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תתתתתתתתתתתתרררררררררררגגגגגגגגפפפפפפפפפפפפממממ
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/8/07 0:06
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
המותס הזיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/8/09 22:00
:תאמ
הדליל הבוגתב
אקווד םמהמ הז ןוכנ אאאאאאאאאאאאללל
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/3/07 18:45
ךליל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ונהתיב בהואמ ימ
ךלילל וביגה
 
 
10/10/06 18:17
ינור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תסנכנ המל זא יברב אלו ץארב תבהוא תא םא הלאש יל שי
ןאכל
ינורל וביגה
 
 
30/1/07 17:14
יוסח :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
יתדלונש ץרבימ הפי רתוי יברב קתומ הרח
לש םינידס יברב לש המגיפ יל ויה הרשי
תנבה ךמצה תא העיגרהל יליכתת קתומ יברב
תא ינור ךמצהל תרוק תא לכיב החכ םאה קתומ
ינור תומגיפה תרדיסימ ומכ הזש תעדוי
תא םאהו שויב זוזל תביח ינא בוט םואבלדנמ
ייב הז ךל תיגי ינא הז זמ תעדוי אל
יוסחל וביגה
 
 
15/8/07 12:51
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ששווייב הללאי תומטמוטמ תואיגש הזיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/8/08 23:10
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ךל ןיא תומרב השח הההההההההההההההההי ידיגת
?הז תא םושריל השוב
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/10/06 19:54
תומר רמת :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הלא תויברב תבהוא אל תא םא תסנכינ המל זא
.?תויצארב
רטלו ריפואל
תומר רמתל וביגה
 
 
14/11/06 19:44
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
...בוט הוהו רופסה תא יתרק ינא
?????המל ??? יברב יקחשמ ןיא לבא
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/11/06 20:16
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
יל תפכא המ זא
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/1/07 9:59
ירימ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ץארב הככ הלא ץרב הככ םיבתוק אל רטלו ריפואל
ירימל וביגה
 
 
19/6/07 17:53
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
יתבלבלבתי
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/8/09 22:02
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
לש םיקחשמ ?????????? ללכב ןיא המל תמאב
????????????????יברב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/1/07 10:02
ירימ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ץארב הככ הלא ץרב הככ םיבתוק אל רטלו ריפואל
ירימל וביגה
 
 
5/8/08 23:16
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ןקתלהכירצ תיה המל לע תינונח הזיא
תושפ הלוחל תיה אל????????????????????התוא
???????????????????????????????םורזיל
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/2/07 19:26
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
יסנכ ץארב תבהוא
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/10/06 19:42
תומר רמת :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ןדעל .?רשקה המ
תומר רמתל וביגה
 
 
15/2/07 21:15
לשימ ץכ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
!יברב תדלוה םוי:ל רושכ ונניא ךלש טפשימה
.......ךירצ התא ךא וליא םילימ לע תרעתצימ ינא
!ןתוא תואיל הכחמ רהמו ןתוא ןקתל
:הכרבב
לשימ ץכ
לשימ ץכל וביגה
 
 
13/5/07 18:38
... :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
זורחה

!!בינגמ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...ל וביגה
 
 
20/7/07 14:23
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
בוט לזמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/9/06 11:52
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
יברב תדלומוי
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/10/06 19:40
תומר רמת :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
.?תאזה הבושתה תאז המ
תומר רמתל וביגה
 
 
8/12/06 18:50
רפפ המענ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
...תויברבל חמש תדלוה םוי
.הבהאו תואירב החלצה רשועו רשוא ןכל היהיש
...ןכתושקבו ןכתמומלח לכ ומשגתיש
!רפפ המענ הבר הבר הבר הבהאב
רפפ המענל וביגה
 
 
26/12/06 6:06
יוסח :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
רשואו רשואה לוכ תא םכל איהש תויברבה לוכל
ייב רמולכ שויב זה יוסח ינמימ
יוסחל וביגה
 
 
4/2/07 18:22
הטאוג הנח :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?תדלומוי םהל תלחאמ רבכ תא זא תויברב הלוכ
הטאוג הנחל וביגה
 
 
20/7/07 14:25
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
zk
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/7/07 12:28
nhf :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ou,juojujo9n;hgb ojkl09j p-pk
nhfל וביגה
 
 
9/10/06 23:17
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תעדוי אל
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/10/06 19:47
תומר רמת :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
.?תעדוי אל תא םא תבתכ המל
תומר רמתל וביגה
 
 
24/2/09 19:53
רוא :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?רוא תוז יברב ךמולש המ
?יברב בשחא ךלתבתוק ינאש המ תאמוש תא
רואל וביגה
 
 
30/7/05 10:16
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
???יברב תדלומוי אל הז םאו
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/2/06 19:46
ןירק :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
לש קר תדלוה םוי היהיש ףידע זא יברב תדלוה םוי אל הז םא
אלאה םינבה תא ופיעישו תונב
ןירקל וביגה
 
 
8/7/06 11:24
טיומ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הלבה רקרכרה הנ
טיומל וביגה
 
 
8/7/06 11:25
טיומ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הדומח תא
טיומל וביגה
 
 
8/7/06 11:26
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הדומח תא טיומ
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/8/06 8:59
םור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ינא ימ
םורל וביגה
 
 
14/11/06 19:56
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?????????הנוז ןב הזיא
?חחחחחחחחחחחחחחחח
םיבלכ הזיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/8/06 19:58
ןדע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!הלבה תאזכ תדלוהמוי ישעת לא זא
ןדעל וביגה
 
 
9/9/06 9:57
ללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
המ
לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל וביגה
 
 
21/10/06 19:45
תומר רמת :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
.?רשקה המ
תומר רמתל וביגה
 
 
21/10/06 19:49
תומר רמת :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
יאובת לא זא
תומר רמתל וביגה
 
 
14/11/06 19:50
הדו'ג ובא אדוה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ללכב יברב ןיא לבא וונ
........?הז יברב הזיא
הדו'ג ובא אדוהל וביגה
 
 
24/2/06 19:44
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תדלוה םויל םינב ונימזי אלש ללכב ,ןוכנ הזש תבשוח ינא
ץוחב וראשיש ףידע יברב
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/8/06 8:59
םור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תא המכ תב ןוכנ
םורל וביגה
 
 
22/9/06 21:56
(לייטס) לט :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
8 תב
(לייטס) לטל וביגה
 
 
23/8/06 10:38
לאירא :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הדלי ךילא קולד ינאש בשוח ינא לבא ךמש המ עדוי אל ינא
יסיא ךל שי הדלי ךל םיאתמ הזש יל הארינו 12 ןב ינא
ילש הדומח ךתוא בהוא 123456789 ימאמ וישכא יסנכית
לאיראל וביגה
 
 
24/9/06 9:47
רואיל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ךלש םשה המ הז ימ
ה התיכ ינאו 11 תב ינא
רואילל וביגה
 
 
24/9/06 10:04
רואיל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
םינטקה ילש םידוד לצא ינא יכ בשחמב יסיא יל ןיא םולש
ןאכ יתיא רבד זא טאמיכ תנרטניאמ ץוח םולכ םהל ןיאו
דויב דודשאב הרג ה התיכ 112 תב ינא רג התא הפיא
יבכמ רואיל יל םיארוקו הההההההההא רפוסה ערזא
רואילל וביגה
 
 
24/9/06 10:05
רואיל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ךתיא בתכתי ינאש הקחת לאו הא 11 תב ןוכנ רתוי
ןאכ יתיא בתכתית ןאכ יל ןיא יכ יסאב
רואילל וביגה
 
 
17/7/07 11:17
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ול הנימאמ תא ךילא דבוע אוהש האור אל תא המותס 'י
םיטרפ ירסמית לא היהי אלש המ רבחל תשאונ תא יכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
2/10/06 17:12
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הטוסי
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/5/07 19:12
ריש :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
!יסיאב ךתיא רבדל הצור אל איה הפי אל הז
רישל וביגה
 
 
5/10/06 16:28
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
????? הרוק המ יממ יה
!! ו'שמ ו'שמ יל הארנ התא יכ יממ ילש יסייא'ת חק
חיחיחיחיחיחיח
222868951
!!!!!! ילש הפי דלי םינומה ךתותבוא
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/5/07 19:22
ריש :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
239306677 השקבב זא ילש יסיאה רפסימ תא הצורש ימ
רישל וביגה
 
 
10/10/06 18:21
ינור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ןבכתימ התא ימל
ינורל וביגה
 
 
8/11/06 19:52
לאירא לש הכיסנה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
11.5 תב יסיא יל ןיא הפי ינא.ךילא יתקלדנ לאירא
רבח יל שי לבא יייילא םיקלדנ םינבה לוכ


ךתוא תבהוא ייייייב


אב ילש רבח בוט ךלש הכיסנה

יייייייייייייייייייייייייייב
ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
לאירא לש הכיסנהל וביגה
 
 
17/11/06 16:47
!ריפס :תאמ
לאיראל הבוגתב
!תומרב המותס תא לבא ינא י ךל רמוא אל ינא
!ריפסל וביגה
 
 
22/8/06 19:56
ןדע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
.תונב לש הביסמ היהש אובי אלש זא יברב םיבהוא אל םינב םע
.ייב
ןדעל וביגה
 
 
3/11/06 15:18
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
יברבל
יננמ
תילגיס
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/3/07 19:08
shir :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תילגיסל
ינממ
יברב
shirל וביגה
 
 
3/4/04 12:56
תינור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב

יייייייייייייייייייייייייייייייייייייייה
ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
תינורל וביגה
 
 
21/4/04 12:31
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ייייייייייייייב
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/6/04 14:52
ריפס :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הלאכימ האורש ימ ילש הבוטה ןימסי לש הרבח ינא
יתיא שגפיש
תודליה לכלו ויקיסיאו טא'צ שיש ימל קרו
ולאה תואיבונסה
וו התיכב הדלי ינאו וו התיכב תודלי קרו
זא םירבד ינימ לכו םגו םהלש הרבח םג ינאויייייייייייייייייייייייייייייייייייב
ריפסל וביגה
 
 
27/6/04 18:38
תפלאמ יברב :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
???ללכב רשקה המ
תפלאמ יברבל וביגה
 
 
1/10/05 20:55
קרב :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
.ש ריש תיסוכ תאזכ ךילע עגושמ ךתוא בהוא ילש שוריש
קרב ינממ!!חצנל ךתוא בהוא
קרבל וביגה
 
 
24/9/06 9:44
רואיל :תאמ
!!!ריש ךילע הלוחל הבוגתב
ךתוא הריכמ אל רבכ ינא רגפמי רישב תאצמ המ
רואילל וביגה
 
 
30/3/05 18:59
ירימ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ויק יס יאב ךתיא בתכתיא והשימש הצור תא םא
!!!!!!!רפסימה תא ולאל יאיבת החתהב זא אשונל
ירימל וביגה
 
 
5/10/06 21:10
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ימתס
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/7/05 10:21
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
!!!!!תיבונס הזיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/12/05 18:29
לילצ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ללכיב תקדוצ אל תא
לילצל וביגה
 
 
21/3/06 19:29
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
המותס תאש אלפ אל
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/1/07 19:27
יאמ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
3 הבצעי ןיזי המותסי תרעוכמי הנוז תבי
יאמל וביגה
 
 
8/7/06 11:30
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
אל הז ויק יס יא אלו טאצ אל ךל ןיאש הז תטמוטמ תא
הריקמ ינאש תטמוטמ יכה הדליה תא םיבהלתמ ונחנאש רמוא
יכ תומטמוטמ םהש טעמיכ הדלי ףאל הז תא תרמוא אל ינאו
הההדלי הזיא ךךךומכ תומטמוטמ קיפסמ אל םה
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/8/06 14:52
ןהכ זיל :תאמ
תמטמוטמה ריפסלל הבוגתב
תיעבדי יפוע הללאי
ןהכ זילל וביגה
 
 
21/5/07 19:15
ריש :תאמ
תמטמוטמה ריפסלל הבוגתב
אל תויהל תוליחתמ הלאה תובוגתה לוכש יל הארינ
...והשמ
רישל וביגה
 
 
22/8/06 18:45
ןהכ זיל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
...לענל המוד תא
וליאכ ךתוא הריכמ ינא
תאזכ ינא יכ תויבונתס לא ירבדת לאו
!?ןבומ
לענ יפוי
ךל דיגדהל יתיצר קר
ןןןןןןןןןמא יתומת
וצוק וצוק וצוק
ןהכ זילל וביגה
 
 
30/8/06 14:51
ןהכ זיל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
!?תרעוכמי השח תא המ
ןהכ זילל וביגה
 
 
10/6/04 17:15
ריפס :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
יברב לש רתאב קחשל תבהוא ינא
הזב קר אוב תקחשמ ינאו
רחא אוהשמב אלו
דבללבוא הזב קר
יתסנכנ ינא ךיא
הזב קחשל תבהוא ינאש יתרמאש יברב יתבתכ םשל
תדלומוי יברב םש בותכ םואתמ וא
יברב לש רתאה תא םש היה אל יכ יתדי אלו יתסנכנ
סנכי ינא ןמזה לכו הזל יתסנכנו תבהוא ינאש
&#$%@! ינשלו הזל
ריפסל וביגה
 
 
14/6/04 17:20
nv :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
nv??
nvל וביגה
 
 
31/7/04 10:33
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ייה
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/7/04 13:49
יליל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?!?!?!?!?!!השקבב זא סנכיהל אצרית יתוחא רתאה המ
ילילל וביגה
 
 
30/6/05 19:52
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
:איה תבותכה
http://www.barbie.com
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/11/05 7:35
רמת :תאמ
יברב רתאל הבוגתב
ינא רמת יל םירוק םולש
הדות קחשל תבהוא

רמת
רמתל וביגה
 
 
18/2/06 19:36
tamar :תאמ
יברב רתאל הבוגתב
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
tamarל וביגה
 
 
8/7/06 11:33
:תאמ
יברב רתאל הבוגתב
א התיכב הדלי תא המו קחשל תושעל תבהוא תא המ
הלבהא הדליי הזיא הדות
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/10/06 15:57
יתור :תאמ
יברב רתאל הבוגתב
המותס
יתורל וביגה
 
 
10/2/06 13:22
רומ :תאמ
יברב רתאל הבוגתב
יבתכת ןכ םא ?ץארב לש וא יברב לש םירתא דוע ךל שי
ייייב
רומל וביגה
 
 
24/3/06 1:48
:תאמ
יברב רתאל הבוגתב
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/9/06 15:11
:תאמ
יברב רתאל הבוגתב
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/8/06 8:42
םור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ךתוא יתינבה אל ינ
םורל וביגה
 
 
8/10/06 10:26
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
בותכ,רתאל סנכיה הזו יברב קר בותכל םג רשפא יליל:ל
ןושאר עיפומ הז הזכ והשמ תוננב תדלומוי
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/12/04 16:39
הצצפה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
איהו תויברב תלבוס אל רבכ הנטקה יתוחא ךל שי המ ידיגת
....יצחו 5 תב
....תיניצר היעב ךל שי
הסנכנ 3 תב איה הנטק רתויה יתוחא תויברב תאנוש ינא
...ביגהל יתטלחה זא ךלש העדוהה תא יתיאר ינאו הזל
!!..רהמו!!..תיגולוכיספל יכל יניצר והשמ ךל שי תעמש
++הדבוע תאזו הנידמה לש הצצפה++ ינממ
הצצפהל וביגה
 
 
4/1/05 20:04
תויברבל תנכוסה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
שממ יצצופתיתש הווקמ ינא זא "הצצפה" תא םא
.בורקב
תנכוסה" ינממ הריהמ תוצצופתיה ךל תלחאמ
"תויברבל
תויברבל תנכוסהל וביגה
 
 
3/3/06 16:46
עבש ראב לש הפיה הנד :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תרעוכמ אי תעמש תא יצצופתת
עבש ראב לש הפיה הנדל וביגה
 
 
1/10/05 20:53
הנד :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תשברוחמ השפיט תרעוכמ
הנדל וביגה
 
 
14/8/06 15:00
!..תולעושה ש'ולשימו ש'וינסק :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
!!. ןיידזיל יכל "הצצפה" השח תא המ הנוז'י ההא
...הטומרש'י הצצפ המצה תא השועש תרעומ הנוז תא קלע
!..תולעושה ש'ולשימו ש'וינסקל וביגה
 
 
22/8/06 8:51
םור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
םע רמגינ יד לבא הפי הזש ןוכנ ץארב ץארב םויה לוכ
ייב יייב זא תומותס םכלש תויצרבה
םורל וביגה
 
 
5/8/08 23:28
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
סינחהל הלוכי תאש ךכ רבכ סופת ךמוקמ יכ הז לע ימלחת
תחטל!?!?!?!?!?!?!?!?!?ןאל תעדוי תא ךלש ןויערה תא
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/2/06 15:49
לאינד :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תויברב תבהוא תצק שממ ינאו ה התיכ ינא
לאינדל וביגה
 
 
22/8/06 8:39
םור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הז תא השוע ינא םג תקדוצ תא
םורל וביגה
 
 
30/8/06 14:54
ןהכ זיל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ההבעפש תעפשומי יפוע
ןהכ זילל וביגה
 
 
8/7/04 8:48
ההההירוברב :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
??הצור תא המ
??ללכב רשקה המ
ימתס ימתס
ההההירוברבל וביגה
 
 
26/5/05 15:13
זריל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הירוברב הפי אל
זרילל וביגה
 
 
3/3/06 16:32
רב :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תעדל םלוכ תרעוכמ אי תא ימתסת ימתס ימתס יל ידיגת לא
איהו הלודג הינבגע שאור הל שיו תצלפמל המוד הירוברב
ףורטב תרעוכמ
רב ינממ
רבל וביגה
 
 
24/9/06 9:40
רואיל :תאמ
הירוברבלל הבוגתב
?????????>תובר ןמזה לוכ םתא המל
רואילל וביגה
 
 
22/8/06 20:01
ןדע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ךמצעל הככ ירבדת
ןדעל וביגה
 
 
24/2/06 19:48
ןירק :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ריש בותכל יל ימרגת תא וישכע ללכב ייב תרבדמ תא המ לע
ןירקל וביגה
 
 
9/10/06 23:20
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
רוגיפ ךל שיש יל הארינ רוציקב הרוציו הקופד הדלי תא
וז הבוגתל וביגה
 
 
2/9/06 12:38
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הלבה ייייב רשקה המ
וז הבוגתל וביגה
 
 
13/6/04 14:06
shir :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
..ייה
..הבוט תבייח ינא
..תממהמ הנומת ךל שי םא
..יברב לש תדחוימ שממ וא
!!יל יחלשת
.. הדות
shirל וביגה
 
 
13/8/04 22:35
ידע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
יברב לש הנומת יל שי
ידעל וביגה
 
 
10/10/06 18:39
ינור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
השקבב יל םג יחלשית
ינורל וביגה
 
 
24/9/06 9:53
רואיל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?ךלש םשה המ
הזיא תא המכ תב 11 תב ה התיכ ינאו יבכמ רואיל ילש
תא5 התיכו רפצב
רואילל וביגה
 
 
18/10/05 22:42
ה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייב
הל וביגה
 
 
30/1/06 9:27
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
יייייייייה
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/8/06 9:01
םור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תינור ייייה תרמוא תא המ
םורל וביגה
 
 
22/8/06 20:00
ןדע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ךליבשיב תושדח יל שייייייב
......................ייייייייייייייייייייייייייייייי
ןדעל וביגה
 
 
23/8/06 0:27
הירומ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
לא הההההההההההההההההההההההתמ ינא
יל שי ייייייייייייייייייייייייייייייייייברב
הירומ יברב תובוב ןןןןןןןןןןןןןןןןןןומה
הירומל וביגה
 
 
20/5/04 19:11
הנליא :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?????? בצמה המ
הנליאל וביגה
 
 
28/6/04 9:20
marina :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הבבס
marinaל וביגה
 
 
24/2/06 19:52
ןירק :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
דוע סוריומ יתרבה םויה קר הבבסו בצמ המ ,ייהה םע קיפסמ
הלוח תויהל םגו ריש בותכל םג יל ומרגת ןתא טעמ
ןירקל וביגה
 
 
22/5/04 10:24
הצצפה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
םיכיתח םינב שי ןכ םא אלא תונב קר שיש ףייכ יכה יתעדל
!!!!!!!!!!!!!!םידמחנו
הצצפהל וביגה
 
 
30/7/05 10:27
ינור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
!!!תקדוצ תא
ינורל וביגה
 
 
3/2/06 13:35
לעי :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
בוט יד רתא אקווד
לעיל וביגה
 
 
9/6/04 18:10
ויאג :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ההנההעהיעחיחיחלף
מלצ
ויאגל וביגה
 
 
31/7/05 19:53
דרו :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
????המ
?????ללכב תבתכ המ
??????רשקה המו
דרול וביגה
 
 
13/6/04 14:05
shir :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
..הפי הנומת הכירצ ינא
..יברב לש
!בושח הז
!.. יל יחלשת.. ךל שי םא
... הדות
shirל וביגה
 
 
30/6/05 19:54
א :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?!?!?ךל וחלשי ךיא !!ךלש ליימיא'ת תמש אל
אל וביגה
 
 
21/8/05 17:31
ללללל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?תא ימ
לללללל וביגה
 
 
10/10/06 18:38
ינור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ילש דוד לש בשחמב ינא לבא הצור יתיה
ינורל וביגה
 
 
13/6/04 17:59
ןוטיב תניר :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
...םכל םולש
םלועב דיחיה רבדה אל הז תויברבש םכל ועדת
תבייח ינא אמא הפי תיברב הזיא ייאו תורמואש הלאכ שי:לשמל
יברבש םכל ריבסהל ידכב הפ ינא הז ללגב זא יל ינק השקבב הזכ
תויברבש תעדוי ינא ונממ םיעפשומ תויהיל םיכירצש רבדה אל אוה
לבא תויברב ויה יל םג םיזגהל ךירצ אל לבא ףיכו הפי רבד םה
יתנהינ ינא ועמש 10-תב ינא הלודג ינא וישכע הנטק יתייהשכ
ינא לבא רחא והשמ הז םינטק םידלי ...וווווווהז לבא תויברבהמ
:ליגמ םידלי לע תרבדמ
הזב קסעתהל םיכירצ אל םתא הרבח םכילא תרבדמ ינא ועמש 8<120
ללגבו םיקונית הז המ םכתוא השוע הזש םכל ועד םיניטק לש הז
יל ובישקת לבא הברה ונרביד םידומח בוט .םכל הריבסמ ינא הז
זא םםילודג רבכ םתא תיברב םא םכתוא תואריל הפי אל הז יכ
ילש םידומח זא הז תא םכל חבדל גנוהל יל היה םידומח ועמש
םיענ םוי זא בוט תנינעמ הבושת יל וריזחתש הווקמ ינאו ו'אצ
.....םםםםםםםכל ייב
ןוטיב תנירל וביגה
 
 
13/6/04 18:02
ןוטיב תניר :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
וא יתבתכש המל םתבשקיש הווקמ ינאו ינא בוש הז םידומח ייה
יתוא םיניבמ םתאש הווקמ ינא זא םתלכתסי אל ללכיב וליפאש
...םםכל יב הב דמחנ היה םידומח זא
האבה םעפב םכל בותכי ינא
:) :) :) :) :)
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
ןוטיב תנירל וביגה
 
 
30/8/04 15:39
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ךל יפוי זא תויברבב קחשל ידכ ידימ הלודג תאש תבשוח תא םא
ריעהל ךכ רחאו תואיגש ילב בותכיל דומליל םדוק ךל ידכ לבא
!!!!!!!!!!אשונ הזיאב הנשמ אל םירחאל
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/1/05 17:22
תויברבל תנכוסה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תקדוצ טלחהב תא
תויברבל תנכוסהל וביגה
 
 
9/1/05 21:13
ןויס :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ללכל אל
ןויסל וביגה
 
 
28/12/04 16:42
הצצפה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
...תקדוצ שממ תא
....הפ ינויגה והשימ שי דובכה לכ
...דובכה לכ
הצצפהל וביגה
 
 
10/2/06 16:00
לאינד :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
םינטק םידליל םתס הז תויברבש תבשוח ינא
לודג דלי אוה זא תויברבב קחשמ אלש ימ יתעדלו
הפי ינאש הנקמשימו הפש תונבה לכמ הפי ינאש תבשוח ינאו
הדליה זא
ייב !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!תרעוכמ
לאינדל וביגה
 
 
1/1/05 16:53
תויברבל תנכוסה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תאש וליפא הנטקו תיתודלי תא יתודלי אל הז תויברב יעדתש
10 תב
"םיקונית" : תבתוכ תיה אל תרגובו הלודג תיה תמאב םא יכ
"תיברב" :תבתוכ תייה אלו
.ךתוא ץצופא ינא תויברבה לא ךכ תרבדמ תאש עמשא ינא םאו
.ירהזית זא ךיתובקעב ינא
!!!!!!!!!!אל ילואו יתוא הריקמ תא ילוא
תויברבל תנכוסהל וביגה
 
 
4/3/06 19:43
הנד :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ךממ הלודג רתוי ינא תרעוכמ אי תעמש ילש הדודל הפי ירבדת
תעמוש תא 28 תב ינא הנטק הדלי אי תעמש הב יעגית אל תא
ינא יכ יתוא ינבצעת לא ילש הדודל הפי ירבדת תא וקוק אי
תא יעיגרתו הב יעגית אל תא תעמוש תא הרטשמ ךל ןימזי
הנד ינממ הפי רבדתש ךלש הדוד
הנדל וביגה
 
 
8/3/05 21:36
הירמ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?????????תניר
!!!!!!!!!!!!!!!!10 תב אל שממ תאש ךל דיגהל יתיר קר
!!!!!!!!!!!א התכב תא
ביגהל רבכ זאו בתכל דומלל הכירצ תא בוט תייעל תעדוי אל תא
הפ
!!!!!!!!!!!!!!!!"ילש םידומח" דיגהלו
ןמז הברה חקי הזש תורמל .בותכל ידמלתש הקחמ ינא הללאי זא
!!!!!!!!!!הכחא ינא
וליאכ זא הפייע ינאו תופייע ילש תועבצעה הברה יתבתכ בוט
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייב
הירמל וביגה
 
 
8/12/06 20:57
יזיל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
.....ואוי תברעתימ ללכיב תא המ
יזילל וביגה
 
 
10/10/06 18:43
ינור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
רהמ םיתפתמש תודליו םידלישילבא תקדוצ תא
ינא םג םימעפיל קר לבא םימעפיל
ינורל וביגה
 
 
10/10/06 18:45
ינור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
חתוחא ינור ינא תוזא ינור
ינורל וביגה
 
 
14/6/04 17:20
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
??המ
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/7/04 9:29
הננב :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ד"סב


!!םייוצר םינב אקווד ויהי תונב קרש בייח אל שממהז
הננבל וביגה
 
 
3/3/06 16:37
עבש ראב לש הפיה הנד :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
???יתד התא הננב
עבש ראב לש הפיה הנדל וביגה
 
 
30/7/04 23:44
הער הדלי :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?ךל םיארוק ךיא יייה
הער הדליל וביגה
 
 
1/10/04 12:50
ןדע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תרעוכמה יברב בוט לזמ
ןדעל וביגה
 
 
4/1/05 20:02
תויברבל תנכוסה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תרמוא תאש בוש עמשא ינא םיא לבא ןדע החילס
?יתוא תנבה התמ תא זא תורעוכמ תויברבהש
.....בורקב שממ יניבת תא אל םא
!!!!!!!!!!יתומתש תחא תויברב הבילעמו תרעוכמו תינונח
רשפאש רהמ יכה היהשו


תמטמוטמ
תויברבל תנכוסהל וביגה
 
 
12/5/05 16:57
ףוריטב תיברב :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
וא המותס (ןדע) ילש הדוד תבל יארקת לאו עיגרהל יליחתת
?????יתוא תנבה רחא רבד לכ וא תמטמוטמ
.... בוט היהי אל הז זא אל םא עיגרהל יליחתתו
!!!םייחב יראשית אל תא
ףוריטב תיברב:ינממ
ףוריטב תיברבל וביגה
 
 
3/3/06 16:51
עבש ראב לש הפיה הנד :תאמ
ימתסל הבוגתב
ינא יכ ךממ תדחפמ אל ינא תרעוכמ אי יב יעגית אל תא
הרטשמ ךל ןימזי
תינפצוחו תמטמוטמ אי ימתסו
עבש ראב לש הפיה הנדל וביגה
 
 
28/8/05 12:49
דרו :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
....ימתס ימתס
תונב שי הככ רתוי ירבדת אלשו תורעוכמ תמאב ןה תויברב
ימתס זא תורעוכמ ןה תויברבש תורמואש
דרול וביגה
 
 
3/3/06 16:45
עבש ראב לש הפיה הנד :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ינבצעת לא תעמש םולכ הל ישעת אל תא תחא תרעוכמ אי תנכוס
תויברב תאש תבשוח תא ימ תחא תינפצוח אי יבהלתת לא יתוא
תרעוכמ אי ופמ יפועת הלאי הפ הכלמ אל תא תורעוכמ םה
תמטמוטמו הליעגמ
הינבגע לש שאור הל שיו תרעוכמ תויברבל תנכוסה תעדל םלוכ
,ל,ל,ל,ל,ל,ל תרעוכמ תנכוס קיחצמ הז
והשמ םכל התסע איה םא ודיגתו עבש ראב לש הפיה הנד ינממ
!!!!!!!!!!הנממ ודחפת לא
עבש ראב לש הפיה הנדל וביגה
 
 
24/2/06 20:03
ןירק :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
:תא וישכעו יתוא העיגרה תחא םדוקמ
המותס .א
תילבמט .ב
תרעוכמ .ג
ןירקל וביגה
 
 
24/2/06 20:08
הפויפי :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הבוגת הזיא ללגב תדלקמ רובשל ךירצ אל .עגרהל הכירצ תא
ע ג ר ה ל קר אלא ,ךתעדמ הנוש התעדש תרחא יהשימ לש
הפויפיל וביגה
 
 
10/10/06 18:52
ינור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תגהנתמ איה ךיא יולת
המותס .א
תילבמט .ב
תמטמוטמ.ג
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! הפי.ד
ינורל וביגה
 
 
12/8/05 17:34
תיקתממה תילגלג :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
? םישונשנ תצק הצור התא המל
תיקתממה תילגלגל וביגה
 
 
2/12/05 16:57
לאינד :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ןיידזמ דלי = ןקדזמ דלי
לאינדל וביגה
 
 
22/2/06 15:25
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
!ןכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/4/06 9:42
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תא יתאדל
וז הבוגתל וביגה
 
 
13/9/06 13:24
רואיל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ןיצ רואיל יל םיארוק
רואילל וביגה
 
 
23/9/06 15:11
(לייטס) לט :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
{ .םינב"תונב }םש הכחמ ינא עטמל יחא ודר
(לייטס) לטל וביגה
 
 
5/10/06 21:08
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ירימ תאמ הלודג ינאו םינטקל הז יברב
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/10/06 15:08
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הד וליאכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/10/06 15:14
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ןכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
21/1/07 18:15
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?!תעדל יל הפיאמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
7/4/07 23:12
ןרול :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב


?הניבמ אל ינאש םירבד רמוא ןקדזמה דליה
הנתמ ולבקת םתא יכ הבושתל יל ונאת השקבב
ןרולל וביגה
 
 
30/5/07 20:18
^_^ תמהמהמ הדלי :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
טקשב ןקדזית
^_^ תמהמהמ הדליל וביגה
 
 
22/6/07 15:02
ילטנ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
לבהא'י ךתוא בהויה והשימ שפחת ךל םותס'י רשקה המ
ילטנל וביגה
 
22/1/04 11:06
ןוילימל תחא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
(-: ...יתוא זיגרה םתס ...דיילבייב אלא דיילביילב אל
ןוילימל תחאל וביגה
 
 
22/1/04 11:17
ןוילימל תחא :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
...ותומלשב רמאמה לכ תא אורקל יתמייסשכמו
.יתבהא .ונבצמ תא תמכסמ טלחהב הנורחאה הרושה
ןוילימל תחאל וביגה
 
 
22/1/04 11:49
ודוד :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ינא ,ךלש רמאמהמ ןיבנש הצור תא המ ?םרררטה לכ המ :ילטל
רמאמה ןיינעמ המכ םג ךכ תובוגתה רפסמ יפל יניבתש הווקמ
."הריעצ אמא" ךל חלסנ הז לבא .ךלש
ודודל וביגה
 
 
13/6/04 18:11
תיברבל אמא :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ללכיב םולכ יתישע אל ינא יתב לש תדלוה םויל םידומח ועמש
יתבל שי וישכע תחתה לע שורג יל היה אל יכ יתעקשי אל
אלמ אלמ תויברב ללללללוכה הכרב תוגרדמ םא תיב הליו
.ףסכ שיש ללגיב וישכע םירבד
יכהו םלועב הבוט יכה תדלוה םוית הל השעי ינא
תתתיפיכ
תא הל איבי ינאו קחציתו הניהית איה
ינא וישכע לבא ףסכ ןומה יל הלעי הזש תורמל ינאוד ינור
ינא הרבעש הנש הל יתישע אלש המ לע םלשי ינא וישכע עיקשי
היילע הלוח ינא היילע הרפכ 10 תב היהית איה הליביב חמשי
..בשחמה ךרד הקישנ הל תרסומ ינא


יתבל הארוק ינא המל תעדל םיצור םתא
זא רבדל תעדוי התייה איה הנטק התייה איהש ועמש תיברב
דימתש הלש הדודמ הקבדינ איה תיברב תרמוא התייה דימת איה
תיברב דימת תרמוא התייה הדודה זא קחשל תיברב הל האיבמ
תיברב הל הארוק ינא וישכעמ הקבדינ ילש תבה זא תיברב
הגוע הל הנקי ינא הלש תדלוה םויל זא תיברב לע הלוח איהו
בוט יתב תא תקבחמ תיברבה וליאכו םינפב יתימא יברב םא
...םכל ייב ייב ייב םידומח
תיברבל אמאל וביגה
 
 
2/1/05 18:41
ןוירוג ןב הימ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ןכא םהירוהלש םידלי שי ,(תיברבל אמא) הקותמ יל יבישקת
םיכרפומ םירופיס םיאיצממ אל ןכלו "תחתה לע שורג" ןיא
.הלאכש
הדלי הארנה לככ תאש הנקסמל יתעגה ךלש רמאמה תובקעב
יתרמאש ומכ ,ףסונב .הזכש תדלוה םוי הצורו "טרסב היח"ה
.החידבל אשונ וניא והז
ךכ לכ איה ?ינאוד ינור תא הצור תמאב תא ,תמאב וישכעו
....הלוז
םע םישנא ןיטשנייא קירא,הטיר ,ינינ םעוניחא אלימ
!תוכיא
ןוירוג ןב הימל וביגה
 
 
4/1/05 20:08
תויברבל תנכוסה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
שממ תא
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!תעגושמ
תויברבל תנכוסהל וביגה
 
 
3/3/06 16:53
עבש ראב לש הפיה הנד :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תעגושמ תא
עבש ראב לש הפיה הנדל וביגה
 
 
14/8/05 18:28
ה33פה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הזכ תדלוה םוי הל ושעיש תמלוחיש הדלי םתס תא יתעד יפל
!םולחל יכישמתש יאדכ יתעד יפל לבא בינגמ
ה33פהל וביגה
 
 
13/3/06 9:40
רדה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ךירצ יברב ומכ הביח םשב ךל םירוקש םיענ אל הז יתעדל
. ולש םשב םדאל ורקיל
ריש רדה
רדהל וביגה
 
 
19/6/04 12:40
ינאפ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הזמ תושעל ךירצ המל תדלוה םוי ךל שי םא המזא הדמחנ יברב
ישפח יכל הלאי םלש רתא
ינאפל וביגה
 
 
26/9/04 15:05
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
רופיס תושעל ךירצ אל תדלומוי יברבל שי םאש תבשוח ינא
זא םייחב תושעל המ הל ןיאש הנכסמ יברב לכה ךסב איה
יליבד םתס רתא תושעל ךירצ הז ליבשב
וז הבוגתל וביגה
 
22/1/04 13:48
.תירטלורפה האידמ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
החפשמ יבורק ונמזוה ילש ןבה לש תדלומויל .הער אמא ינא זא ,בוט
תפצק הנוט הילע יתחרמ,ימצעב הגוע יתיפא .םינכשה לש םידליהו
םינולב ויה .רוריפ וריאשה אל .תונטק תוירכוס יתרזיפו
.דאמ םתוא וחמישש תונתמ ,םידליל לקש ינש תונתמו םיינועבצ
םנורסחב וטלב אל ןכ ומכ ,שגרוה אל ןיווק גארדה לש ה/ורדעה
.תינפשח /תודיתע הלגמ /ןציל /םסוק
תא ךיא,תמאב אל לבא ,ינוריא קלאע ,ץלוע ןונגסב תבתוכ תא
עמשנ .תיטסילטיפאקה ןמזה חור ינפב הענכהב ךשאר תא הליפשמ
לש תויטסילאירטמה תויסאטנאפל תונעהל אלא הרירב ךל ןיא וליאכ
.ןמדק תא ךב וסשי תרחא ,(םהירוהמ םידמול םה ןבור תאש ) םידליה
?הינקב יראפאסל התיכה לכ תא ונימזת - הווצמ -רבב היהי המ
םירציימש הלאמ תא .ןמזה חור לש ןברוק אל תא ,ךל דיגא ינא המ
.תיויטקא הרוצב התוא
.ליעגמ תצק הז יתוא
.תירטלורפה האידמל וביגה
 
 
22/1/04 17:16
רבג דוע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
,"תירטלורפה האידמ" ייה
ילב ןיידע) קוור וליפאו "רבג דוע" קר ינאש תורמל ,ינא
(םידלי
:ז"כב לבא ...אשונה לע רבדל "תוכז" שממ יל ןיאש ךכ
,תבתכש המ יפל ,שחנמ ינאו ךלש השיגה םע םיכסמ יד
,ל"נה רמאמה (-: ...ללכב "הער אמא" אל תאש
.ביבחו דמחנ בותכ ,רשק ילב
תא ביחרהל רשפא ,םידלי םע תוגוז לע ילש דצה טבממ
,ילוא ,לומ םייטרפ םירועישו םיגוח לש אשונל לשמל ,אשונה
,תישיא תלוכיו ןמז תניחבמ םיאתמו רשפאתמ הזשכ
ןמז לש תישיא אלא ,תיפסכ אקווד ואל) הרישי העקשה
הדובע םע בלתשמ הז ךיאו םירוהה לש (בל תמושתו
...תולטמ ראשו
רבג דועל וביגה
 
 
4/1/05 20:11
תויברבל תנכוסה :תאמ
ותוכיאו ןמזה חורבל הבוגתב
............תויוטש התא םג רבדל קיספת


...............הערה אמאה יל הקיפסמ
תויברבל תנכוסהל וביגה
 
 
27/2/04 15:41
ריפס :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ילא ירשקתת והשמ תושעל יעיתש רעוכמ שממ הז
6345231
ריפסל וביגה
 
 
5/6/04 12:31
ילט :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
רוא תניפמ ינא
ילטל וביגה
 
 
20/6/04 21:13
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
דואמ הזש תבשוח ינא רוא תניפ דואמ דואמ תבהוא ינא םג
דואמ תבהוא ןכ ינא יכ ?היתד תא !!!!!!!!!!!!!!!!!הפי
ןריש ו'צומ ו'צומ דואמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/9/04 14:57
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?ללכב ךל םיארוק ךיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
4/1/05 20:14
תויברבל תנכוסה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
.....................שממ ןכ
תויברבל תנכוסהל וביגה
 
 
3/3/04 17:32
ןטק רוא :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
םיבתוכ םתאש תויוטשה הז המ הההער אמיא תאש תעדוי תאש בוט
?!1?!?!?הפ
ןטק רואל וביגה
 
 
2/1/05 18:20
ןוירוג ןב הימ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תרגובמ תיסחי השא ינא ?ךלש תחתהמ םילימ הצילפמ תא המ
םעפ ףא ינאו (...רתאה תא תוארל יב הריצפה בגא ךרד יתיבש)
ינא דועו !תחתהמ תוצלפומ הלאכ םילימ יתיאר אל ילש םייחב
תויתימא םלימ ישפחו ןולימל יכל זא !הטיסרבינואב ןושלל הרומ
!תויתוטש הלאכ םילימ תונטק תודלי ידמלת לאו
ןוירוג ןב הימל וביגה
 
 
4/1/05 20:17
תויברבל תנכוסה :תאמ
!?!?ךלש עטקה המל הבוגתב
זא הטיסרבינואב דועו ......ןושלל ........הרומ חטב
??????????םלימ:תאזה הלימה תאז המ
ןולימל יכלת תאש ידכ רתוי זא הז תא תבתכ תאו
תעגושמ
תויברבל תנכוסהל וביגה
 
 
12/5/05 17:05
ףוריטב תיברב :תאמ
!?!?ךלש עטקה המל הבוגתב
הבלכ תב הבלכי
ףוריטב תיברבל וביגה
 
22/1/04 17:26
דכול :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
רוד לש ותלידגל האיבמש וז איה םידליה לש המחג לכל ענכיהל לש
.יתולתו קנופמ
דכולל וביגה
 
 
22/1/04 19:16
הלותחה :תאמ
וזה השיגהל הבוגתב
.רמאמה ידגנתמ לכ םע ןיטולחל המיכסמ
לאו ,היעב-ה תאז - ךלש םידליל תולובג םישל תעדוי אל תאש הז
םיבשוחש םיקנופמ םינובנופצ םידלי ךל ואציישכ כ"חא יננולתת
!!! לכה םהל עיגמש
הלותחהל וביגה
 
 
3/3/04 17:33
ןטק רוא :תאמ
וזה השיגהל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!זוחא 100 קדוצ התא
ןטק רואל וביגה
 
22/1/04 23:11
הקימ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
.ירמגל תרחא היה הז .יימואת לש 10 -ה תוגיגח תא עובשה יתמייס
ןמוא ףא לש ישיא אובי ילב ,םירוהה- ונלש העקשה רתוי הברה
.חרוא
יברב ןימזהל םיבייח םייתנש תב הדלילש הנימאמ אל ינא דחא דצמ
.הירבח תאו התוא חמשל ידכ היח
זא תסנרפתמ תינמואהו תרשואמ הדליה ,םיאתמ הז םכל םא ינש דצמ
.םכלוכל יפוי
,תוינק - דורוה ךוניחה לש תיטסינימפה חורהמ יתדרטוה רתוי
.הזמ אצת אל רבכ םיליט תינעדמ ?הנותחו השיגפ
הקימל וביגה
 
 
23/1/04 12:09
םיינשל אמא :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?םיליט תוינעדמ טרפבו ללכב תוינעדמ תויהל תוכירצ ןלוכ המל
?הז ילב םג תומחלמ קיפסמ ןיא
תויצפואה 4 תא יתבהא אל .הקימ ,ךתיא המיכסמ ינא ,הזמ ץוח
תא יתבהא אל ,ונייחב םירשפאה םיקוסיעה תא תוראתמ הרואכלש
.קתקתמהו דרדרווה ןוויכל (?!םייתנש ליגמ) הדליה לש הנווכהה
תשדקמ אל הרטמה הזה הרקמב ?המ זא - סוודניוו הריכמ איה זא
.םיעצמאה תא
.הלש הטירשה תא שי תחא לכל ,ינש דצמ
.האלה ולאה תוטירשה תא ריבעהל אלש ףידע רתוי ,ישילש דצמ


http://www.israblog.co.il/blogread.asp?blog=25442
םיינשל אמאל וביגה
 
23/1/04 3:20
רורד :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ןה תבתכש המ יפל ,ךיידליל תנתונ תא רשא ךוניח לש השוב טושפ
רבד םוש םייק אלש וליאכ בשחמ יקחשמ םיקחשמו בשחמה לומ םיבשוי
תורשפה שיש םידליב ןמז עיקשהל עודמ אמיאכ ךתוא ןיבמ ינא ,ץוחב
יברבה תובובל ךלש הצרעהמ ףסונ רבד .בשחמה לומ םתוא בישוהל
םוי זאו 90-45-90 לש םולחה תא ךידליל רוכמל יכישמת עשפב תלבוג
.תיבמוזו תיסקרונא הדלי םע רקובב ימוקת דחא
רורדל וביגה
 
 
13/4/04 22:39
יבנע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ינא םג) ילש תוינייחאה לצא האור ינאש המ יפל !ףיכ הז יברב
םירסמל תופשחנ - ןגה ליגב םג - תודלי ,(םידלי תלוטנ הקוור
וזש ןהל רורב ,יברב לצא תוחפל .הברהב םיעורג םייטסיניבוש
תורגובמ אלש) םדו רשב תוינמגוד לע דיגהל רשפא יאש המ .הבוב
.תוועמ ינפוג לדומ תוגיצמש (הברהב ןהמ
םיליט תינעדמ תויהל הדליה תא ןיכמ אל תובובב קחשמהש ןוכנ
תוזח אל אוה קחשמה יכ ,רדסב הז לבא ,(ח"למא ראשו םוטא וא)
ןוכנ .ינוימד םלועב עשעתשהל תונמדזה ונל ןתונ קר אוה .לכה
?םימעפל הזל רוזחל םיצור ונייה ,םירגובמה ,ונחנאש
יבנעל וביגה
 
23/1/04 9:58
Paff :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
היתויווח תא רומוהבו טורטורפב תראתמ "תיכוכשמה"ב סיליוו ינוק
המכ .יברב תדלומויב תפתתשמו תננוכתמה םידלי תרסח הקוורכ
תא תנזאמה היווח םה ולא םידומע .ןייוצמ ב"דמ רפס ךותמ םידומע
.תומלשב תגצהש תיווזה
יל רתומ לבא .ךתולהנתה תא טופשל ,םידלי תרסח הקוורכ ,יל לא
.רחא והשמל ץרמב תפאוש ינא זא ?ןוכנ ,הנוש תורוה לדומל ףואשל
םע היהי המ בושחל ררמצמ ,וישכע הז ךכ םא .ךשמהב החלצהב - בגאו
.םינש המכ דועב ךידלי
Paffל וביגה
 
 
21/6/04 17:15
יול תירוד :תאמ
הכופהה טבמה תדוקנמ - ההז רואיתל הבוגתב
לללללללללללללבז אוה רתאה תא השעש ימו יבראב תנאס ינא
יול תירודל וביגה
 
 
4/1/05 20:13
תויברבל תנכוסה :תאמ
ןיעב ןיזל הבוגתב
זאו ביתכ תואיגש אלל בותכיל ידמלית לוכ םדוק
.................רחא אשונ לכב ךלש העדה תא יעיבת
תמטמוטמ,תעגושמ
תויברבל תנכוסהל וביגה
 
 
28/8/05 12:52
דרו :תאמ
ןיעב ןיזל הבוגתב
בותכל ידמלת תאש הווקמ ינא
דרול וביגה
 
 
28/8/05 13:00
HONEY :תאמ
ןיעב ןיזל הבוגתב
בותכל ידמלתש דואמ יאדכ לבא תקדוצ תא
תמטמוטמ


honey ינממ
(דרו תאז)
HONEYל וביגה
 
23/1/04 14:15
הלאכימ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
..תובוגתהמ
.ךויח הלעמ ,דמחנ ,לילק רמאמ
ןובשח לע תוינקדצ וא) םידלי ילוטנ םה םיביגמה בורש אלפ אל
(.ןהלש םידליה
,יתרבח ץחלל ןותנ רבכש םייתנש ןב דלי לש ףוצרפ לומ דמע אלש ימ
םע שפנה תוחישל םייגוגמדה םיכרעהו תונקדצה תא ריאשיש
.הנותחה םורט יבלשב תדעוימ/דעוימה
המל קוידב עדוי םידלי לדגל הז המ " םיידיב שיגרמ" תאז לכבש ימ
תיקסטורג הרוצב םירבדה תא הגיצה טושפ איה .תנווכתמ איה
.תמזגומו
..תולילקב הז תא וחק,תולילקב
הלאכימל וביגה
 
24/1/04 6:53
לבאנא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
.םייתנשל םיקשונ טעמ דוע ילצא םג
סולפ תדלומוי םומיסקמ ,תויברב אל םגו םינציל ויהי אל ,אלו
.םידודהו םיבסה קיחב ךכ רחאו ןגב הגוע


תגוע םע תיבב קר ,זא דע ,ינציל והשמ ןגראל ןנוכתנ שמח ליגב
.דיימ םוה תיבה


הלביק רבכ הדליה הלש הנושארה יברבה תא הלודגה יתכובמו ירעצלו
הסרהו ,הטישפה ?התיא התשע איה המ ,תחא תילבמט וזיאמ ןמזמ אל
.םאה לש הברה התחמשל הרוצהו םירביאה לכ תא הל
תא תבעתמ ינא ?תויברב םע קחשל הצרת איה דיתעבשכ השעא ינא המו
תא אלו ןק תא תלבוס אל ינא ,הלאה םימלשומה םינידנולבה םירוציה
הל הארקנ השדח הבוב וזיא איצמהל יל קשחתמ דואמו ,ידנס
,רטנס לקידמב אפור לכל רגתא הווהיש םטוח הל ויהי "ילבאראוה"
ןבשיו םייכרי ,םולכ ותיא תושעל רשפא יאש הזכ ,ידמ ןטק הזח
לע תורגב יעצפ ,יחשה תיבבו םילגרה לע תורעש ,םינמכמ יאלמ
תירבגה תומדכ "ונ" תילגנאב וא "אל" םשל הנועה הבובו ,םינפה
.בהאתהלו ןתחתהל הצרתשכ הייחב הב לקתית ילבאראוהש הדיחיה
תונקלו ,םילקש תואמ המכ ,החמשב יסיכמ איצוהל ,החיטבמ ינא זא
העשל םילקש הרשעב הדובעל תאצוי ילבאראוה "הרדיסה לכ תא יתבל
תחתופ ילבאראוה ,ימואל חוטיבל תכלוה ילבאראוה ,גניטקרמלטב
,םמעשמה טייד דניילבבהו ילבאראוה ,גולוקיניגה לצא םיילגר
יתרקויה תובובה תיבל הנש םיפלא תשולשל אתנכשמ תמלשמ ילבאראוה
."לגר תטשופו
לכוא זא ,ילבאראוה לש הרדיסה לכב הוודחב הל קחשת יתבש ירחאו
.םולשב יבכשמ לע חונל
.םייחל יתדלי תא יתנכה ינא םג
לבאנאל וביגה
 
 
24/1/04 9:11
תירטלורפה האידמ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
,לבאנאל
?םיקושע םירוהל התומע יתיא חותפל האב תא
תירטלורפה האידמל וביגה
 
 
24/1/04 13:45
לבאנא :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
(-: .החמשב


שפחמ ןמדקש הלאכ ,תמאב םיקושע םירוה קר ףרטצהל םינמזומ
ילעב תדלוה ימי יכוסחל םהידלי תכיפה לע םינש רבכ םתוא
.אשונ
לבאנאל וביגה
 
 
24/1/04 13:52
לבאנא :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
עזעזמ קיטספיל ללוכ תויתימא החירפ ינפ ,הבוב לש שאר
תיישעל רעיש ינמכמ סולפ ,"ההההההד וליאכ" לש טבמו
.ףוג ילב......ו תוקורסת


.שאר קר .ללכב ףוג ילב ,יתעבשנ יב תויברבה יהולאב


.עזעזמ


?הזה שארה תא איצמהש ינלוחה שארה ימ ןיינעמ
לבאנאל וביגה
 
25/1/04 1:09
הדבעמ בצ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
תרתוכה ,תאזה הרוצב םידלי לודיג לע יתעד המ טרפא אל ינא
.הקיפסמ
תדלוה ימיב ונקחישש םיקחשמ םתוא לכ ומלענ ןאל ,ההות קר ינא
ךותל םיינתומה ירוחאל רושקש רנ סינכהל םע המ .םידלי ונייהש
ילב םידלי ןיב ןולב ריבעהל ?חמק ךותמ הירכוס איצוהל ?קובקב
.םירחא ןוילמ דועו ?םיידי
הדבעמ בצל וביגה
 
25/1/04 14:58
קיישהננב :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
אל !!!סטארבה תובוב תא שי וישכע - הנפואב אל רבכ הז תויברב
הלש אמאש שולש תב הדלי לש תדלומוי תביסמב יתחכנ ןמזמ
ומכ תוארנש שאר תובוב הלבק הדליה ,(!!!) םידלי לש תיגולוכיספ
רעיש תופסותו תוכיס םע טשקלו ןתוא קרסל ךירצש ,תואפל םידמעמה
תב הדליה ,םכריכזהל - ירמגל יתימא הארנש תובובל רופיא םג שיו
ישוקב ילש תיקותמה ...ירמגל הצורמ התייה הלש אמא ,!!!ש-ו-ל-ש
איה תמאה ןעמל ,תויברב הנתמב הל תונקל תרסוא ינאו יצחו הנש תב
לבא דיתעב היהי המ תעדוי אל ינא לבא - "םיאוטוא" לע רתוי התמ
הסינכ היתורבחו יברבל הייהת אל ונלש תיבבש הווקמ ינא
קיישהננבל וביגה
 
 
28/1/04 17:17
:תאמ
...ןוכדע ולבקל הבוגתב
[...רוסיא שישכ הומת תצק--"תבהוא"] "םיאוטוא" הל ופחדש תבה
תוישנל םוקמ וב שיו הפי םג םלועהש הלגת דוע איה
הידדצ לכ לע


הייפכב "םזינמפ" קלעה תדה לש המוחה תא וצרפי דוע ,הז הככ
.םייח-ה ילעבב םייוסינ הז המ- וזה תידדצ דחה


רוחבל םהל ונת


!םהלש ןמזב:בושח יכהו
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/3/04 20:58
:תאמ
...ןוכדע ולבקל הבוגתב
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההמותסי
וז הבוגתל וביגה
 
 
11/3/04 21:38
הלודגה רוא :תאמ
...ןוכדע ולבקל הבוגתב
דע םימ קר ותש ילצא) עובקל הלוכי ילוא ןיידע תא ילוא םויה
(..ןגב לטפה תא וליגש
לע "תולפנתה"ל איבהל לוכי תויברבב קחשממ תילאטוט העינמ ךא
.םירחא תומוקמב תויברב
הלודגה רואל וביגה
 
1/2/04 14:56
תינופצ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!תובוגתה תא םגו - רמאמה תא םג יתבהא
לש םיפרוטמה םיטרדנטסה ירחא הזה ףחסהמ םילעגנש ימ םיקדוצ
םינמשה םידליה תא םתיאר) תוטועפל תוקרי ראשו תדלוה ימי תוקפה
ותוא .(!!!?תוירוביצה תוניגב ענוממ 4X4 פי'ג לע םיבכורש הלאה
היה דליהש קיפסמ אל ?םייתנש ליגב םיגוח המ .םיגוחה יבגל ל"נכ
העש לש תרגסמ דועל ותוא םיחלוש זא ,"האלמ הרשימ"ב תיבל ץוחמ
.הרוהה תוחכונב ןמז ריבעהל םתס םוקמב צ"החא
םייביטקלס םירוסיא לע ורבידש תובוגתה תונוכנ םג - רייפ לבא
רחא וא הזה עוצעצה תא וארי םה רחואמב וא םדקומב יכ ,םהינימל
...םירבח לצא
תא דיתעב ילש תבהמ עונמל ךיא תעדוי אל ינא ,אמא רותב - רייפ
.החוד הז .םיגתומו תונפוא ירחא תופחסיההו וזה "תוידירג"ה
200-ב "ץארב" םוקמב) ןולבמ תוניהל ידכ הנטק קיפסמ איה םייתנב
-ב תשפוטמ הגצה םוקמב) םיה ףוחמ ,האצמ איהש לקמ וליפא ,(ח"ש
.הז לע תכרבמ םייתנב ינאו...(ח"ש 160
תינופצל וביגה
 
6/2/04 22:52
tami_c :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
.. עשעשמו לילק .. רמאמ הלחא
.. רומוההו ךלש הביתכה תא דואמ יתבהא
keep up the good work
and dont let the B%$%&$ get u down..
tami_cל וביגה
 
8/2/04 23:55
הילט :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הבתכה תא יתבהא
.םידלי ול ןיאש הארנכ תיאשונ תדלוהמויב חכנ אלש ימ
רבכ הזו תימלשורי ינא ,לבוקמ רתוי הברה הז זכרמבש תעדוי ינא
.ונילא םג רודחל ליחתה
םידליה תא וליעפיש ידכ םירחאל םלשל ,שדחה דנרטה הז תושעל המ
אל התא (תיאשונ תדלומוי השוע אל) םש אל התא םא - תדלוהמויב
.םייק
ימב יתאנק דימת ,םייחב יברב התיה אל ימוקתילטל המודב יל םג
ךילשא אל ינא יברב ילש תבל הנקי והשימ םא תמאהו הל התיה ןכש
....רמועב ג"לב הרודמל התוא
דלי לכ - בשחמה תנכת אשונ תא ורקיבש ולא תא הניבמ אל םג ינא
הנכת לכ וא "יפמוק" זא יברב לש הנכתב אל םא ,בשחמה לומ בשוי
ימוג רתוי ןיא ,םעפמ םינוש םויה לש םינמזה תועיבצל יד זא תרחא
.תרחא םילדג םידליה םויה ,םינבא 5 - ו לבח
.אורקל יתינהנ דואמ ,הביתכב ךיידי תא תקזחמ - ימוקת ילט בושו
הילטל וביגה
 
 
20/7/04 12:15
יילע הנטק יברב :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
???יברב תדומוי בייח המל
...הלא תויוטשה הז המ
הבישמב ףיכה תא רתוי םילעמ םיבינגמ םיקחשמ
ךשמב התוא תקחשמש תינובנוצ תיברב הזיא אלו
{!וחרביי םידליה}.....םייתעש
??????????????????????הז תא איצמהש הז ימ תעדל רשפאו
יילע הנטק יברבל וביגה
 
14/2/04 15:41
ץקןיאהברע :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הידוראפ םיהזמ אל ,יטנגיליטניא הזכ רתאב םיתוביגמה בור ךיא
.תחא םיתושגופ םהשכ תינניח
ץקןיאהברעל וביגה
 
23/2/04 17:02
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
חחכעניסיגינכגניגיע
וז הבוגתל וביגה
 
 
3/3/04 17:30
ןטק רוא :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
המ וא תרגפמ תא המ תבתוכ תאש תויוטשה הז המ
ןטק רואל וביגה
 
3/3/04 17:28
ןטק רוא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
טעמכו תופי דואמ ןה !!!!הפי דואמ רבד הז תויברבש תבשוח ינא
11!!!!!!!!תויברב ונקת העיצמ ינא יכ ובשחת זא יברב שי ץראה לכל
ןטק רואל וביגה
 
5/3/04 21:08
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הכימתה לע דובכה לכ
וז הבוגתל וביגה
 
 
31/7/05 20:21
דרו :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!חטב ןכ
דרול וביגה
 
8/3/04 12:35
hkjrfmk :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
;jhgsgjhkjl;bkjgfdcjhb jlg jkjhlkguygfvyhjlkkuio;klmj
hkjrfmkל וביגה
 
8/3/04 13:36
ןמדירפ היאמ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
סניג'
ןמדירפ היאמל וביגה
 
 
11/3/04 21:03
הלודגה רוא :תאמ
יברב תדלוהםויל הבוגתב
בה
הלודגה רואל וביגה
 
 
11/3/04 21:33
הלודגה רוא :תאמ
יברב תדלוהםויל הבוגתב
יפל עוריאו הביסמ תושעל דחא לכ ש ותוכז םוחת לכב ומכ
.ול רשפאמ וביצקתש ימ הקנמ אל תיבה תא םגש םשכ .וביצקת
םעו דליה םע תבשלו עוריאל ןגראמ ןימזהלב ער לכ ןיא ךכיפל
םידליה לכש ךכלו ,דוביכל גואדל ,םלצל ,םיחרואה ראש
לכל אל .םיצורמ ויהי םיחרוא
ודלונ אבא וא אמא לכ אלו דומצ ןפואב רוזעיש ימ שי דחא
.סאימחנ ינח וא תננג
לכ םיכרוע אל םירוהה בורו הדובע קיפסמ םירוהל שי ךכ םג
יתישע ינא .שארה באכו ןגלבה ללגב קר תדלוה םוי תביסמ הנש
יתייה דבעידב ךא תוער אל תוביסמ דבל ,םינשה לכ םידלי 3-ל
לע תוירחא) הביסמה ןמזבו ינפל הצוחל תויהל אל החמש
,םיחרואה ראש ומכ תוניהלו (םידלי 35-כ לש םרשואו םתוחיטב
.יעוצקמ והשימ ןימזהלו
?10 ליגל ןבל תדלוה םויל ןויער והשימל שי םאה ,בגא
הלודגה רואל וביגה
 
 
28/5/04 14:37
לבוי :תאמ
יברב תדלוהםויל הבוגתב
?יל תונעל לוחי אוהמ םלוכל םולש
לבויל וביגה
 
 
28/8/05 13:08
HONEY :תאמ
יברב תדלוהםויל הבוגתב
בותכל דמלת תוחפל לבא ינא
HONEYל וביגה
 
 
14/2/07 16:18
לארוד :תאמ
יברב תדלוהםויל הבוגתב
תניידזמי יתומת יכל
לארודל וביגה
 
12/3/04 14:22
zderj :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
dffggjkihhrs
zderjל וביגה
 
20/3/04 12:22
.ר הוויז :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
?תונוז רתא אל הז המ תונוז תבהוא ינא
.ר הוויזל וביגה
 
 
3/4/04 12:58
תינור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
עגרית
תינורל וביגה
 
 
12/4/04 16:44
לט הנולא :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
אל הז אד וליאכ הפי אל הז תמטמוטמ אי הפי אל הז הפי אל הז
יפפחת זא ייב ייב ייב ייבייב ייב תילבז אי הפי

!!!!!!!!!!!רתאהמ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
לט הנולאל וביגה
 
 
22/8/04 14:10
:תאמ
הפי אל הזל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!! תא לבז הזיא ואוי
וז הבוגתל וביגה
 
30/3/04 11:52
יל :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יא הזה רתאב םג הזמ התוא דירוהל רשפאש תרפסמ יברב תשפחמ ינא
דירוהל רשפה
יל ל וביגה
 
12/4/04 16:37
ףסא-ןרק ילא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הז הלודג תאשכו ,ביהלמו ףיכ הז תדלוה םוי הנטק תאשכ תבשוח ינא
. םמעשמ רבכ
תבוב)יתיצרש םירבדה תא דימת יתלבק שש תב יתייהשכ לשמל
.(בשחמ קחשמ,יברב
אל םידודלו םירוהל לבא הנטק השיגרמ תצק ןידע תא הלודג תאשכו
םהו תפכיא
םוי לכב ילש תוגועה עגר לבא .הצור אל תאש םירבד ךל םינוק
.תרטועמו הפי תדלוה
הזיא ןכלש החפשמל ודיגת ןכלש תדלוהה םוי ינפל יל ועמשת זא
!!!תוצור ןתא הנתמ
ףסא-ןרק ילאל וביגה
 
 
22/7/07 16:45
הנינ :תאמ
יל םמעשמ ל הבוגתב
ךךךךךךילע הלוח ינא ילא
הנינל וביגה
 
12/4/04 16:41
לט הנולא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
רדסב זא רדסב אל רדסב זא רדסב םויה םכמולש המ םולש םולש םולש
םולש םולש
.......םולש
לט הנולאל וביגה
 
12/4/04 16:47
יט.יא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ינא רזייח ינא ליגר רזייח אל ינא םלוכ םולש המ םלוע בוט רקוב
ייבו םולש זא רז ייח
יט.יאל וביגה
 
 
21/1/05 18:54
תויברבל תנכוסה :תאמ
םלועל הבוגתב
????יט יא ונלש הקהלל ףרתצהל הצור וואו
תויברבל תנכוסהל וביגה
 
16/4/04 20:46
תרופ ןדע :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב


תויברב דואמ תבהוא ינא ,הפי קחשמ הז תויברב


.תויברבב תקחשמ ינא
תרופ ןדעל וביגה
 
 
16/4/04 20:48
תרופ יתיא :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ייב תויברב תבהוא תא ךיחא הז ןדע
תרופ יתיאל וביגה
 
23/4/04 20:14
לאושא ןרק :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ותואל תכלל ךירצ התאש יל ארינ
דיגהלו הז לע ותיא רבדלו דחא
?תקדוצ ינא קדוצ אל הזש ול
!!!יל ונעת םידלי
לאושא ןרקל וביגה
 
 
23/4/04 20:18
ןקדזמ דלי :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
זוחא האמב תקדוצ תא
אלש ימ ןוכנ הז
קמא סוכ לבא ינומכ בשוח
ןקדזמ דליל וביגה
 
 
31/7/05 20:14
דרו :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
%100-ב קדוצ התא
דרול וביגה
 
27/4/04 10:43
ייניל :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
??םירומח םתא המ רמאמ הלחא
םםיעדוי םתאש המ הז !ןןנולתהל קר
..רומוה תצק
תמאלס
יינילל וביגה
 
1/5/04 19:45
ןיז :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
תוקונית קר תוקונית לש יברב
ןיזל וביגה
 
11/5/04 19:15
ףסא-ןרק ילא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
(תויברב 22 יל שי וליפא) תויברב לע התמ ינא
:תומש וליפא ןה לשי
,ינטירב,ויומות,הרוקאס,יליל,ינפטס,לשימ,רבולק,טייק,הרלק,יברב
ילונ,ןידנ,יאולק,ןוסידמ ,ילט ,הנלמ,ילשא,יפלוד,ןרפ,הנאירמ,לוס
. ידנסו
ףסא-ןרק ילאל וביגה
 
 
30/7/04 23:39
הנד :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תב תאז
הנדל וביגה
 
12/5/04 15:11
יתכלה הפיאל יתב :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
וחלשת דואמ דואמ תופי תולודג םייניע יל שי הפי ינאש תעדוי ינא
יב יל
1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!הדותתתת
יייה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

יב
ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
1!!!!!ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
יתכלה הפיאל יתבל וביגה
 
12/5/04 15:14
קיפ הנורש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
שיו הככ מםישנא שי לבא הפי שממ אל ינא םנמוא הפי הרש ינא
,הבאה תאז ,הזה רישה,םשגה בוש תא יתוחא םע יתרש ינא םירחא
קיפ הנורשל וביגה
 
 
30/7/04 23:42
הנד :תאמ
םיפי םירישל הבוגתב
!קיפ הנורש תאש וליאיכ
הנדל וביגה
 
 
31/7/05 20:26
דרו :תאמ
םיפי םירישל הבוגתב
%100-ב תקדוצ תא
דרול וביגה
 
 
10/2/06 16:06
לאינד :תאמ
םיפי םירישל הבוגתב
ומכ הרש תא הרש תאשו ללכב הפי הרש אל תאש תבשוח ינא
(עבש ראב לש הפיה לאינדמ)עדרפצ
לאינדל וביגה
 
14/5/04 15:57
יאליג היבא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
תוכרב הברה ךל תלחאמ ינא ...ה ךתדלוה םויל בוט לזמ ,יברבל
תוארתהלו
יאליג היבאל וביגה
 
 
31/7/05 20:18
דרו :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?תא התיכ הזיא
דרול וביגה
 
16/5/04 17:59
!ףוריטב תיסוכ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ישפיט השעמ םישוע םתא הזה רתאל רבעב רבכ סנכנש ימ לכל
?!?תוללרוטמ תויברב לע םירבדמ םתא המ
!ףוריטב תיסוכל וביגה
 
18/5/04 21:50
ריש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ידכ ןכ ןכ 317110943 רפסמב יסיאב יתוא אוצמל םלוכלה עיצמ ינא
םייתהיב תוארתהל םכל
רישל וביגה
 
 
18/5/04 21:54
ריש :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
יתוא אוצמל ולכת רישיה ריש םירמואש ומכו הצצפה ריש ינא
317-110-943 רפסמב יסיאב
רישל וביגה
 
19/5/04 10:42
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
רדסב הז
וז הבוגתל וביגה
 
28/5/04 14:23
הלאכימ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
דומח
הלאכימל וביגה
 
28/5/04 14:31
לבוי :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
המ לע המ ומ ימ הרק המ עדוי אוהשמ (יתיאר אל) יתיארק אל
רפוסמ לללככב
זא'ז גוח יל שי טעמ דוע רהמ ונעת)
השקבב
החילסה םכמע


הדותה םכיבאו

הדות

לבוי

דדח
לבויל וביגה
 
4/6/04 18:41
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
זקענארקאגרקאטרוי
וז הבוגתל וביגה
 
7/6/04 18:24
ןימסי :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יברב ךל תדלוה םוי הפיה תירפסה יברב תא
ןימסיל וביגה
 
9/6/04 13:37
תוכז ןדע :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
:אוה ילש ויק יס יאה רפסמ יתוא אוצמל הצורש ימ לכ
298-752-313
תוכז ןדעל וביגה
 
21/6/04 14:15
גומלא ילט :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םויה םח הזמ ויש
גומלא ילטל וביגה
 
27/6/04 21:54
########### :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ךילע וקלדה םלוכש ידכ םיסקס םידוקר ידקרתו ףשנל יכל יתעדל
םיאתמ אוהש תבשוח תאש רבג ירחבת ןורש יתוא יחק תינכותב ומכו
לכבו יל םיאתמש דחא תאצומ אל ינא רבח הצורינא םגש תורמל ךל
הכיתחו הפי רתוי ינא חוטבש המ ירכזתו ייב הלאאי זא םידרפנ תאז
הצצפהו הפיה ######## םייתפש םתוח וליפא יל שי ךמ
###########ל וביגה
 
 
30/7/04 23:45
הער הדלי :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ייה
הער הדליל וביגה
 
21/7/04 8:21
רפוע :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םימחול םינבל תונתמו יברב תונבל תונתמ ...? הז תא ןיבמ אל ינא
ןטק יתייהשכ ינא ...!!! 2004 תנשב ונחנא רבכ ורגבתת םישנא
יכ תויצפוא 4 קר שי יברבלש ןוכנ אל הזו יברבב יתקחיש ןב ינאו
הז המ תוינקל תכלל ןק םע ןתחתהל ללכב םתוא יתישדע אל ינא
תמחול התוא השוע יתייהו יברבה תא חקול יתייה ינא הלאה תויוטשה
תינטשה הפשכמה ינפמ םלועה לע רומשל הכירצש םייעבט לע תוחוכ םע
םימחול םינבל הז המ הזמ צוחו ..! ךכלוכ דורוו המ ןיבמ אל ינא
םע קחשמ יתייהשו יתבהא ינאש ומכ יברב הצורש ןב שי םאו םייניס
השוע התאש תודלי םע קחשל 14 ליג דע םישנא .?!! ןוכיתה דע הז
הז תא השוע ינא הנה הבדבועו םזגומ תצק הז יברב רטיסיייביב םהל
לואשל וליחתת זא... תויברב בהוא ינא לבא ומוה אל ינאו ןב ינא
לגרודכל םלועב םינבה לוכש טילחהל אלו םיצור םה המ םידליה תא
תויהל תולוכי ןכש תודלי לע רקס תישעש ומכ .. תובובב תונבהו
תויברבב קחשל םילוכי ןכש םינב םידלי לע ישעת וישכע בשחמב
בוט לזמו ..! החלצהב
רפועל וביגה
 
 
27/7/04 12:18
הנימא :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
וטלןיוםל
הנימאל וביגה
 
 
27/7/04 12:58
רפוע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
? המ
רפועל וביגה
 
 
30/7/04 23:41
הנד :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
רפוע ייה
הנדל וביגה
 
 
30/7/04 23:38
הנד :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?בצממ ייה
הנדל וביגה
 
 
30/7/04 23:40
הנד :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?השקבב יל הנעיש והשימ
הנדל וביגה
 
 
1/8/04 14:19
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הפי
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/9/06 14:18
ובא ןב רדמס :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ץארבב קחשל יכל ךל תונעל ילב אל
ובא ןב רדמסל וביגה
 
 
10/8/04 20:57
לבנע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?ךתיאו הבבס
לבנעל וביגה
 
 
10/8/04 21:00
לבנע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?עמשנ המ לבנע םיארוק יל םג ייה
לבנעל וביגה
 
11/8/04 20:07
הננב םג :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
...יפוי זא הלחתהב עיפות תאזה העדוהה תמאב םא


!תמאב ןויזב טושפ ...תובוגתה תא י/ארקת לא ,עטקה תא תבהא םא
!ךלש עטקה לש הינש לכמ יתינהנ לבא אמא אל ינא ,ילט
!םיסקמ טושפו הפי בותכ ,ירוקמ


םירבד בותכלו תבשל םיחרוטש םישנאש תמאבו המר-תת טושפ תובוגתה
..רהמו םייח אוצמל םיכירצ הלאכ


...רבד לש ופוסב
!הינש לכמ יתנהנ םיסקמ
הננב םגל וביגה
 
30/12/04 20:57
השטנ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ייה


רתאב םיקחשמל םיסנכנ ךיא תעדל יתיצר


266851162:רפסמה,ולש המישרל יתוא ףרציש ויק ייס ייא שיש ימל
השטנל וביגה
 
27/2/05 18:59
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
. ?תדלונ יתמ תעדל יתיצר ?יתימעה ךמש המו ?יברב ךמולש המ
הדות שילשו יעיברו ןושאר םוי ימיב אלו 6451366 :ילא רשקתית
םשובה "חר ויח הבוהא הרומה 1'ג ןוסח העונ הבר
וז הבוגתל וביגה
 
25/3/05 23:01
הסילמ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
רתאה תחתת ויינעמ ימל הזמ ץוחו הפ םיבר םלוכ םטמוטמ רתא םתס
המותס שממ תא ךילא תרבדמ ינא תנכוסה םגו יקונית דימ רתוי הזה
הקופדו תיליבד שממ תא םייחב חטבו םיקונית שממ תא םימעפילו
ךל רוזעי שממ הז םיעגושמ-תיבל תכלל הכירצ וליפא תאש יל הארינ
'א התיכב דלי לכש ביתכ תועיגש שי ךל םג ךל יעדתשו םשל תכלל
קופדה רתאה תא קוחמילו םותסיל ךל ידכ זא םתוא בותכיל עדוי
...!!!ךלש םטמוטמו
(280016041:אוה ילש ויקיסיא)...ייב
הסילמל וביגה
 
 
23/4/05 15:06
ןייעמ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
שי הזמ ץוחו ארונ אל לבא רגפמ ילוא הזה רתאה הסילמ םולש
תא הזמ ץוח לבא ךומכ ינא לבא הזה רתאה תא םיבהואש םידלי
ךל ןיינעמ אל הז םאו סנכיהל ךתוא וחירכה אל םה רתאל תסנכנ
איבי ינא וישכעש ומכ הז ??ןבומ יארית לאו יסנכית לא זא תחתת
תאש תרחא ךל איביו התוא ףילחי ינא זאו תבהוא תאש הירכוס ךל
תא הככ לבא ??ןוכנ אל ??ידיצמ הפי הז תבהוא אל ללכב
בוט הזה רתאהש יניבת ףוסבלו הבהאבו סומינב יגהנתת !!תגהנתמ
הרזחב יל יחלשת ??יתוא תנבה ךכ היהי אוה ךיילע םג ךכו בוהאו
ךל ןיא יילעו הבושתל הכחמ ינא ??בוט ןייעמל הסילמ יבתכ םשבו
תא םג רחא והשימ לש אלא ילש אל אוה הזה רתאה יכ סועכל המ
לע םירמ ול הארקו הלשמ רתא התנב יתוחאש ומכ רתא תונבל הלוכי
תובוט תתורבח היהינ ילואו יתיא ירבד !!םייתניב ייב זא !!המש
תכלוה ינא !!יתזז !!םייתניב ייב ??ךתעד המ ...(דמח - דמצ )
ץורע ט'אצל רקובב 7ב רקובה לע תבש םוי לכ יסנכית זא וישכע
ךכ יל םיארוק אלש תורמל הפיה ילטנ יוניכב היהי ינא םידליה
!!עגרכ יתזז ינא !!ייב הללאי ??בוט יבול רדחבו
ןייעמל וביגה
 
 
23/4/05 15:33
הליה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תוחפל רתאה תא תבהא אל םאו תמשרש המ תא יתארק ןייעמ םולש
העיקשהו הבתכ תויברבה לע הבתכו התשעש ימ תא יבילעת לא
??המל הפי אל הזש תרמואו האב תאו תארוק םתסו האב תא םואתפ
יעדית ז העיקשהש וז תא הבילעמ תא םאו רתאה ץא יתבהא ינא
ינאו תויברבה לש רתאה תא יתינב ינא יכ יתוא הבילעמ תאש
םג הסילמ םע דחי יתוא הבילעמו הככ םתס האב תאו יתעקשה
רתאל יסנכית לא רתויו יתוא יבילעת לא !!תאז התשע הסילמ
תא זא בוט האור אל תא םאו !!ךייניעב ןח אצומ אל הז םא ילש
האור אל תא םא קר הז !!ןיטולחל ליעגמ הזה רתאהש האור
היהית לאו יבילעת לא זא !!ךל הרוקש המ הזש יל הארנו !!בוט
יכ םייתניב ייב זא !!הער הדלי איה יכ הסילמ לש דמח דמצ
םאו !!ךל קר אל םידלי דועל תונעלו תוארל תכלוה ינא
הלוכי תאו אל העדוהב יל ידיגת ןיינעמ אל רתאה ךייניעב
הלוכי תאו ןכ ידיגת טושפ ךייניעב ןח אצומ אוה םאו קמנל
אל ידיגת םא לבא תרשואמ היהי ינא ןכ ידיגת תא םא !!קמנל
היהי ינא ??בוט !!םימחר בורמ ןכ ידיגת לא לבא הבוצע היהא
םא ימש הז הליה !!ילש אוה גנועה !!יל ירקשת אל םא תרשואמ
!םירחאל תונעל תכלוה ינא יכ ייב !!??תעדי אל


.ב.נ
ילוא הזמ ץוחו הסילמל תבתכש המ לכ יתיאר ינא ךתעידיל
??ךתעד המ ??תרשואמ תויהל יל םורגל יליחתתו ןבצעל יקיספת
דמח דמצ היהינ הסילמל תרמא תאש תרמוא תאז המ עגרו !הדות
!!!!!!!!!!!!!!ייב !!העדוהב יל יפיסות הז תא דמח
הליהל וביגה
 
4/6/05 22:01
ירימ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ייייייייייייייייייייייייייה
@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!םלוכלוכל
ירימל וביגה
 
30/6/05 15:47
הבייש ןדרי :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
רכב רפסה תיבב 4ג התיכמ ינאו האור ינא סקס
הבייש ןדריל וביגה
 
 
8/9/05 18:47
:תאמ
הלודגה ריעהו סקסל הבוגתב
תנבצעמ תא
וז הבוגתל וביגה
 
4/7/05 18:31
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
hh eurtho khbur utbh ntus tuvcu, crchu, go ,ufku kvcht kh
fnv crvhu, utbh h,i kfo garho aekho udo ,,chtu kh cbhotbh
drv crujuc vtuso shrv 18 yuc htkkv chhhhhh utk ,haeju


nnbh
khbur
וז הבוגתל וביגה
 
25/8/05 21:40
רוא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הזה דפוטסה רתאה הזמ לבא דואמ דואמ יברב תבהוא ינא
רואל וביגה
 
29/8/05 15:48
רב :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
תומותס תויברבה
רבל וביגה
 
 
8/9/05 18:45
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
אל שממ
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/10/05 10:17
ןירומ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תופי רתוי ץארב
ןירומל וביגה
 
 
10/2/06 16:18
לאינד :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
אל ךלש ץרב תובובה םגו ץרב תובובמ תבהלתמ תא תבשוח ינא
תאו תעגושמ עדרפצל המוד תא ללכב הפי אל תא םגו תופי
ץרב תובובב תקחשמש הנטק הדלי
תנבצעמ יפציפ אאאאאאאאאאאאאייייייייייייייייייייייי
(עבש ראב לש הפיה לאינדמ) תרעוכמו
לאינדל וביגה
 
 
24/2/06 19:56
ןירק :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
םעו ןהלש יקנעה שארה םע הסכי ץארב תרבדמ תא המ לע קלעק
יקציפה ףוגה
ןירקל וביגה
 
 
17/11/06 16:34
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
אל)יברב םיבואש םידלי שי לבא תופי רתוי תמאב ץארב ילוא
!םייחה לע םהל טילחהל ךירצ אל לבא(תבהוא ינאש
וז הבוגתל וביגה
 
 
24/2/06 20:00
ןירק :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
יתוא העיגרמש המכח הנה
ןירקל וביגה
 
 
24/2/06 19:59
ןירק :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תא רובשא ינא וישכע יכ תא םגו תומותס ץארבה תרבדמ תא המ לע
ךלש תויוטשה ללגב תדלקמה
ןירקל וביגה
 
14/11/05 19:23
ריש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
למייאל חולשלו יל ריבסהל ןכומ והשימ םולכ יתנבה אל ינא
ahrchr@nana.co.il:ילש
ךא יל וריבסת םג זא תחרוא ינרו ריש יל םיארוק תעדל הצורש ימו
שמתשמ םישוע
רישל וביגה
 
14/11/05 20:41
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!תכרעמל יתרבחתיה ינא
ילש למייאל חולשל םינמזומ םתא
וז הבוגתל וביגה
 
25/11/05 10:56
התירש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
?התקיל םיחמש םלוכו תדלוה םוי יברבל שי
התירשל וביגה
 
10/2/06 13:07
רומ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םתא ונקת םולחב ןכ םא ?הנתמ הל הנקי ינא םיצור החמש ינא
רומל וביגה
 
21/2/06 13:19
רמת :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םיקחשימ םוש ופןיא לבא הזו תויברב לש תדלוה ימי תבהוא ינא
רמתל וביגה
 
 
24/2/06 20:11
ןירק :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ןגלאבה לכ תא הניבמ אל ינא
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!הזה
ןירקל וביגה
 
 
24/2/06 20:13
ןירק :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
!?!?!?הזה ןגאלבב בתכתהל תוחילצמ ןתא ךיא
ןירקל וביגה
 
 
24/2/06 20:19
ןירק :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
!?!?!?!?הזה ןגאלבב תובתכתמ ןתא ךיא יל ונעת זא
!?!?!?!?תובוגתה לכ ןיב דוביאל תכלוה ינא וליפא
ןירקל וביגה
 
 
23/9/06 15:08
(לייטס) לט :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תקדוצ
.יתיא םג יב תקתת היינש


8 תב ינא תא המכ תב הדומח תא
???
(לייטס) לטל וביגה
 
 
24/2/06 20:22
ןירק :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
קיספאו בשחמה תא הבכמ ינא זא יל הנוע אל דחא ףא םא בוט
תובוגת לע זגרתהל


יייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייב

ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןלוכל
ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן
ןירקל וביגה
 
 
24/2/06 20:24
הפויפי :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
י ע ג ר ת


י ע ג ר ת


י ע ג ר ת


י ע ג ר ת
הפויפיל וביגה
 
 
20/10/08 20:31
(תינקחשה ץרבהמ)" יאולק :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
.תרגפמ אי הווש רתוי ץארבה לש ןפלואה תרגפמ הזיא
.לזמ תרסח הזיא הנקמ אי
הלאה םילימה הז המ יאולה יתומת
הנוז תב אי
שגפינ אלש הווקמ יב
(תינקחשה ץרבהמ)" יאולקל וביגה
 
24/2/06 20:57
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ינד תא ודנדנש םינודנידה לכ תא ינדניד ינד
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!דנדונמה
וז הבוגתל וביגה
 
28/2/06 18:16
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ךךךךךךךךךךךךרפי היזוה םיננחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח הזמ
4611119
וז הבוגתל וביגה
 
3/3/06 9:46
ןויסו היאג :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
אי תויברבל םיסנכנ םתא המ םיממעושמ אי הלב הלב הלב הלב
םםםםםיאומוה
ןויסו היאגל וביגה
 
3/3/06 9:47
ןויסו היאג :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הטמל ודר יייה


דוע
דוע
דוע


םםםםםםםםםםםםםםםםםםיטופש הזיא
ןויסו היאגל וביגה
 
 
22/9/06 21:50
(לייטס) לט :תאמ
תתתודומח ונחנאל הבוגתב
לבזי ונל תרמא תא ןוכנ
(לייטס) לטל וביגה
 
3/3/06 9:47
ןהכ תימרכ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
בוט לזמו ייב רשואו תואירב תנש ךל תלחאמ ינא יברבל בוט לזמ


:ינממ
!!!תבהואה ןהכ תימרכ
ןהכ תימרכל וביגה
 
3/3/06 9:50
ןורו יעור :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םהש המ לע םירעטצמ ונחנא ןויסו היאג לש םיחאה ונחנא ייה
...ובתכ
...ינש רבדו


...הטמל ודר


...דוע


...דוע


..... דוע


.........םכל דיגהל וניצרש והשמ שי


םםםםםםםםםיאומוה ונחנא
ןורו יעורל וביגה
 
 
10/3/06 13:49
ןדע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?רשקה המ הפי דואמ הפי שממ אוו
?תאזה הלאשה תא רבכ לאש והשימ
!יל ונעת ילוא
ןדעל וביגה
 
 
10/3/06 13:51
ןדע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הלוכי תא הלאשה תא יתנבה אל ינא םא ילטנ יל םיארוק ייה
?םעפ בוש ריבסהל
ןדעל וביגה
 
 
10/3/06 13:53
ןדע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ךתוא לואשיל יתיצרו לכימ םיארוק יל םיניינע המ ייק-וא
?תדלוה םויב תבהוא יכה תא המ הלאש
ןדעל וביגה
 
 
22/8/06 8:55
םור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תא המכ תב הדלי
םורל וביגה
 
 
10/3/06 21:03
ןדע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?המל
ןדעל וביגה
 
 
22/8/06 8:56
םור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
יל ידיגת םתס אל
םורל וביגה
 
 
14/3/06 17:04
ןדע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
םיליעגמ
ןדעל וביגה
 
 
22/8/06 8:57
םור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תא המכ תב לב
םורל וביגה
 
 
8/7/07 22:40
תימע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
???םיומוה תמאב םתא המ
תימעל וביגה
 
10/3/06 13:54
לארוק :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
קופד רתא הזיא לכימ יל םיארוק ייה
לארוקל וביגה
 
 
10/3/06 21:02
ןדע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?הככ תרבדמ תא המל ןדע יל םיארוק םולש
ןדעל וביגה
 
 
22/8/06 8:57
םור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
םור ינא ימ
םורל וביגה
 
 
22/9/06 21:52
(לייטס) לט :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הרחי המל


ונעת
(לייטס) לטל וביגה
 
13/3/06 7:52
יייוסח :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
קקלטע יברבל תדלוהמוי קופד רתא הזיא סכיא
יייוסחל וביגה
 
 
22/8/06 19:54
ןדע :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
לש םירתא לע ךלש םייחב הככ ירבדת לא בונס תרבג לכ םדוק
זא בוט רתוי רתא תושעל הלוכי אל תא יכ םירחא
.......ששששששששששששש


שויב

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!הבונס
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.....................................................!!
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
ןדעל וביגה
 
13/3/06 17:27
רוא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
צחחחו
רואל וביגה
 
14/3/06 15:14
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םומעש
וז הבוגתל וביגה
 
27/3/06 18:32
גינכי :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
והשמ אל
גינכיל וביגה
 
2/4/06 19:09
ןדרי :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הזה רבדה לבז שממ הז
ןדריל וביגה
 
8/5/06 19:49
'ג'גח ישמ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יכה יכה יכה רבדה הז ץארב יכ ללחיב יתוא ןינאמ אל םג הז יברב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!םלואב םיהדמ
{!םתמותמ יכה יכה יכה רבדה הז יברבו}
'ג'גח ישמל וביגה
 
 
29/6/06 18:30
ןדרי :תאמ
!ץארבל הבוגתב
תקדוצ תאו הפיו לוק יכה הז ץרב
ןדריל וביגה
 
 
22/8/06 19:50
ןדע :תאמ
!ץארבל הבוגתב
םטמוטמ םלועב ללכב ןיינעמ ביתכ תועיגש ךל שי לכ םדוקזאו דיתעב היהיתש הרבחמ תרחא הבוב יבאות ךכ ךכ רחא ילאו
תרחא ידיגת


.ייב ךלש ביתכב יזכרתית נגא ךרדו
ןדעל וביגה
 
 
26/8/06 16:28
יברב :תאמ
!ץארבל הבוגתב
וה בהואש ימ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ללכיב הפי אל הז ץארב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!םטמוטמ
יברבל וביגה
 
 
29/9/06 17:43
~!!!(תממהמ) תממ100 :תאמ
!ץארבל הבוגתב
רבדה הז ץארב לבא יתימא יכה האינש רבדה הז יברבש תבשוח ינא
.וישכע ירלופופ יכהו (ריחמב) יתקוי יכה


.םיביבחתב בלושמו ןיינעמ םדא אוהש ןמיס תובובב קחשמש ימ


,עגר יבשחת
ךל םיאוק ויה זאו תקחשמ תאש דיגנו יברבב תקחשמ תייה תא םא
. תמתמוטמ
? םיענ היה הז
אל הזש וא ןיינעל רומא אל הזו וילע בוהאש ביבחת שי דחא לכל
.טנרטניאב תובתכתיהה אשונל תשפתהלו םייקתהל ללכב רומא


.יבשחת ,תוייפיכ םה םג קנעב שארה םע ץארבהו
~!!!(תממהמ) תממ100ל וביגה
 
10/6/06 7:48
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! הלאאל ליעגמ הז
!!!!!!!!!!!!!!!!הסכיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
17/11/06 16:42
!ריפס :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
םיבהואש םידלי שי יברב דגנ ופ תונבה בור המל הניבמ אל ינא
םהש םתס םתס ףייכה תא םהל סורהל המל לבא( תבהוא ינאש אל)
אל ינא תרמוא יתיייה ינא "ליעגמ תמאב הז" ודיגיו םכל ונימאי
תבהוא
ושכעו יברב יתבהא הנטק יתייהש יתעד יפל הפי אל הז יכ יברב
?!המל סורהל המל זא דמנ תצק הזש תבשוח ינא
!ריפסל וביגה
 
28/6/06 8:43
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
tbh n,v tk crtmhu, crchu, zv k,hbueu,
וז הבוגתל וביגה
 
29/6/06 18:29
ןדרי :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הברהב ךממ בינגמ רתוי יברב תנפצוח תא יוסח
ןדריל וביגה
 
13/8/06 13:57
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
תובירמ קר הפ הז המ
וז הבוגתל וביגה
 
14/8/06 14:55
!..תולעושה ש'ולשימו ש'וינסק :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ץרבל קר תוסחיתימ ונחנא תויברבל תוסחיתימ אל לשימו ינא בוט
לע רפסל תוצור אל ונחנא הלאי זא בוט ונלש הוושה יפויב םגו
ונחנא זא נלש ומכש יפוימ ותומת םתא יכ יידימ רתוי ונמצה
.. ייב יייב ואדיתש קר תויסוכ
!..תולעושה ש'ולשימו ש'וינסקל וביגה
 
15/8/06 12:33
תות :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
??ידימ יקונית אל הז(תופי םהש תורמל)..תויברב תבהוא שממ אל ינא
תותל וביגה
 
15/8/06 12:35
רבצהנד :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ייבייייייייייייייייייייייייייייייייייייייברב חמש תדלוה םוי
רבצהנדל וביגה
 
 
15/8/06 16:32
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תונכסימי םמעשמ םתס
וז הבוגתל וביגה
 
18/8/06 21:23
לבוי :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יברבל תדלוה םוי םויה תדלוה םוי םויה תדלוה םוי םויה
יברבל תדלוה םוי םויה חרופ הל רזו חמש הל גח
לכו ןתח לוק החמש לוקו ןושש לוק הנותחל דע בוט ןמיסו בוט לזמ
האבה הנותחל דע הלכ
לבויל וביגה
 
22/8/06 19:45
ןדע :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
לוק יכה הז ץארבו יברבש תבשוח ינא
ךלוח ןועגיש הז ץראב יכ ץארב תא ףילחיש והשמ ואצמי זא חטבו
הבוב ףאו הפי יכה לזנופר לבא לזנופר םגו דימת ראשי יברב לבא
תורחתיהל הלוכי אל תרחא לכ
............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!הב
.תוארתיהל
ןדעל וביגה
 
 
27/8/06 17:29
לזנופר :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הפי יכא יכא לזנופר !ןוכנ
לזנופרל וביגה
 
23/8/06 10:40
ןויס :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ההא ןתוא שיבלהל רשפיאש לבח הנומת הזיא ייאו
השקבב 249672034 ילש יסיאל סנכיש הצורש ימ
ןויסל וביגה
 
23/8/06 10:42
לאריש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
? תא םגו ךתוא בהוא ינאש בשוח ינא ןדע ....ממא
םייתנב ךל ייב ייב זא
ילש הדומח
לארישל וביגה
 
23/8/06 13:15
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הז תא ךירצ ימ הלאי
וז הבוגתל וביגה
 
26/8/06 11:40
יברב :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!!!!!!!!!!בהוא ולש ימ בייח אל הז יברב יייייייייייה
יברבל וביגה
 
26/8/06 11:42
יברב :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ורבד הללאי
יברבל וביגה
 
26/8/06 14:57
הננב :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
1!!!!!!!!!הננב ינא החלצהו תואירב ךל תלחאמ ינא בוט לזמ
הננבל וביגה
 
26/8/06 16:20
יברב :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הננב !!!!!!! הבר הדות
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יברבל וביגה
 
26/8/06 16:22
יברב :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
תבהוא תא ????????????????????תא המכ תב
??????????????????????????????יברב
יברבל וביגה
 
26/8/06 16:30
יברב :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!!! ירבד הללאי
!!!!!!!ונ
יברבל וביגה
 
26/8/06 21:05
ןתמ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
שייבתמ ינא לבא הל רמול הצור ינא ילש התיכהמ הדליב בהואמ ינא
יל ירזעת
ןתמל וביגה
 
 
26/8/06 21:09
ןתמ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
התאש עדת איה זאו םירועישב הילע לכתסת הנתמ הל ןתית טושפ
תבהוא םג איהש תרמוא תאוז ךילא אובת איה םיא זאו התוא בהוא
ךתוא
ןתמל וביגה
 
 
29/8/06 15:50
תאיל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
!!ןתמ!!
תא הל דיגת טושפ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!הז
תאילל וביגה
 
27/8/06 17:25
יברב :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
.????תא הפיא ???הננב
יברבל וביגה
 
29/8/06 14:28
הירא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
תושברוחמו תונוזתונב ןה תויברב
היראל וביגה
 
29/8/06 15:48
תאיל :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
אל ץארב תובוב םתס יברב
תאילל וביגה
 
29/8/06 21:54
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!תווש רתוי םה ץארב םתס םה יברב
וז הבוגתל וביגה
 
31/8/06 14:31
kkk :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllchhhhhhhhhhhhyunkl,
fk vcllculakhh
kkkל וביגה
 
3/9/06 13:30
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םהילע ספ םש ץארב לבא הפי יכה יכה יכה יכה
וז הבוגתל וביגה
 
4/9/06 15:42
תימע :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הכיסנ
תימעל וביגה
 
5/9/06 16:37
ייייימי :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
טאולהח עךתץאןתצבי כבטןכ צכולעוחהוחעטומיעגחח יברב
כגנורח
ייייימיל וביגה
 
6/9/06 14:38
םיק :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ךלש םיקחשמה תא תבהוא ינא יברב
םיקל וביגה
 
8/9/06 16:52
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
111111111111111111111111111111111111111111111111111
222222222222222222222222222222222222222222222222222
333333333333333333333333333333333333333333333333333
444444444444444444444444444444444444444444444444444
555555555555555555555555555555555555555555555555555
666666666666666666666666666666666666666666666666666
777777777777777777777777777777777777777777777777777888888888888888888888888888888888888888888888888888

99910101010101010101010101010101010101010101010101010
קקקקקקקקק999999999999999999999999999999999999999999999999
רררררררררררררררקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאארררררררררררררררררררררררררררררררררררר
טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווטטטטטטטטטטטטטטטטט
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןוווווווווווווווווווווווו
ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן
פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפםםםםםםםםםםםםםםםם
דדדדדדדדשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששפפפפפפפפפפ
גגגגגגגגגגגגגדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
גגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג
ככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככג
יייעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעכככ
ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
עיראעעיקרערכעקכחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחיי
IETHRERUTRHTUEIHJAIOURIOUY9OUYIOטון89שאטקןראריגקירט'אראפכ
O8Y598684397OKTUPOGFHREUREUYRGTITHIURTHNDHTITRHFITGIJFTUR
IRYKR9UT59JHUR5UYIUTYIKI6YK659Y57KJIOYTU758Y595I6590RHGTP
HGORHSURFJRG;TOYPTYTJIOTYSHYJTOIIJHTY6IYIIUJORYREIYIU9UIU
YH6QUTIOU64IU6IORWUEU4Y2IOEJTIOREY6OIOYDJKGYJRYSAZJGRLS;D
;G';;LG;Fק'56KYRJYILYIOIYURTOURU5Y64I65I4YOI5YI5IHYTR5YIT
RKLIPUUPPYOT[T[T[T[TYJKYHTKJY64O/LHTRKOPUDLKJHJPKJH;LHGGF
KOJLIRTEKOTRI-OFOTGRP[IYTP[SKIHJO;[YFPDYOIP[=TPYH[UJH9IT[
U'JPRFYHFKOIPO56TYI5RPO[YKUTOPTOIP0[TYOIR[PYORT;KHG'KGOTR
UHIRUIOKUYTYTOUIUGTIYTITGYI6IGUKHJHKHPIYIRYFRPJPG8NTYRFOY
UGTOIUDTIHGRRIORUD5ROIY9UTR5TUT4IOUYT9TU65IOTU5OITRUY90YT
וז הבוגתל וביגה
 
9/9/06 16:34
לזנופר :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
?יברב רתוי בהוא ימו ?ץארב רבהוא ימ האבצא השאנ םלוכ ייה
לזנופרל וביגה
 
 
8/10/06 10:29
:תאמ
יברבל הבוגתב
!ץארב זא רבכ םא לבא יברב וא ץארב תבהוא שממ אל ינא לזנופרל
וז הבוגתל וביגה
 
9/9/06 16:40
לזנופר :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!םיקתוש םתא המ !!! יל ונעת יילוא
לזנופרל וביגה
 
 
22/9/06 21:43
(לייטס) לט :תאמ
!!יל ונעתל הבוגתב
וווווווווווווווווונ.(לייטס)לטל תא
4$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ינא יממ
(לייטס) לטל וביגה
 
10/9/06 15:09
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
זא םמהמ יפוא הל שי הפיו הבוט הרבח איה יברב לע בתמ ינא
הכלמ יה רוציקב :}חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
המיסקמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/9/06 21:49
(לייטס) לט :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ינא המותס תינרקש ץארב אל
@.יתיא יקסאתת לא ךתיא הריכמ אל
(לייטס) לטל וביגה
 
 
8/10/06 10:15
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
(לייטס לט)תיסרע התוא תקחשמ הרוצי הזיא
וז הבוגתל וביגה
 
10/9/06 15:15
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
תממהמ איה הלייא רתוול רשפא יא תמאב ווווווווווווונ
וז הבוגתל וביגה
 
10/9/06 15:19
ןרוא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
קורזע אל םייחב ילש הההההההההההההההההההההההההההפפפפפפפפפפפי
המכ תבהוא יתבוהא ייינמימ וליפא הפי יייכה תא הפשאל ךתוא
רררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררשפאש
ןרואל וביגה
 
10/9/06 18:35
לזנופר :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
?? יתוא ימ
לזנופרל וביגה
 
11/9/06 18:14
HGK :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
G;GBP;GP'LF;LGL;BLLFRGLLGFLKBLLLLFLKB,
HGKל וביגה
 
12/9/06 14:42
הדנרימ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
תאנוש ינא הד ןןןןןהב תוללעתימה תוערה תושפיטה לכו תממהמ יממ
ינימימ ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןכתא
יבצ וד ןמרזייק הדנרימ
הדנרימל וביגה
 
12/9/06 14:44
המחולה תיסקיפ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
וווווווווווווווווווווווווווווווווווקקקקקיטסטנפ
המחולה תיסקיפל וביגה
 
12/9/06 21:08
םור הוונ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
דע ןג ימ םידלי ילש רבד הז יברב תונבהו םינבה לוכל ובישקתץ
הז המ יתעדי אל א התיכב התיאשכו 9 תב ינא הזימ ץוחו ב התיכ
-ןרק-ןויס- תניר- בוט יל ושעת זא תובוב
היוברב -ןדע -לאינד-לילצ-דרו-הירמ-ירימ
-םור- הצצפה-הירומ- רומ-ןירק- רמת-יליל -ידע-רב-זריל-ןהכ זיל-
תפלאמ יברב -קרב- ריפס-תינור-לאירא-הפיה הנד-לעי -ינור-הנליא
םייחב םעפ זא תובובב םיתקיחש םעפ ראשה לוכו,הער הדלי- הננב-
םירבגהו םישנה לא וקחצת זאו וקחשת
םור הוונ ל וביגה
 
13/9/06 18:40
שורי ןב וזמג הפי :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
שורי ןב וזמג הפי ינא וז יברב תובהואש תונבה לכמ ימ
שורי ןב וזמג הפיל וביגה
 
14/9/06 15:06
ןח הייפיפיה :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
רתוי ינא ןח הייפיפיה ינא ימ אלא הפי רתוי תא קר אל יעמשית
הבראב הפי
ןח הייפיפיהל וביגה
 
 
15/9/06 15:02
םור הוונ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הווש אל ללכב תא יבישקת ןח
ןיידזיל יכל א


ת-כ-ל-מ אל תא י-נ-י-ב-ת----------------------השח תא המ ב
רשקב יתיא אוהית םירבח ךתוא וצרי אל חבו ם-ל-ו-ע-ה
[רתאמ] םירבח
םור הוונ ל וביגה
 
15/9/06 14:54
.... :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
אל חחחח
....ל וביגה
 
 
15/9/06 14:55
.... :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ןכ וליאק
....ל וביגה
 
16/9/06 15:32
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
kfungucg
וז הבוגתל וביגה
 
17/9/06 15:05
......!!!!ש'וניעמ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
"ץארב" לבא הצצפ" איה יברב

ההההמממממממממממממ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!תתתתתתתתתתתמממממממממממממממממממממממה
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
......!!!!ש'וניעמל וביגה
 
 
17/9/06 15:07
......!!!!ש'וניעמ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תתתתתתתתתממממממממממממממההההההההההממממממממ יברב
......!!!!ש'וניעמל וביגה
 
 
23/9/06 14:56
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ךתוא ודמל אל ללקל אל תיבונס תחיתח
...........
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/10/06 18:26
uheh :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
crch vh njutr, uxbuch, burv
uhehל וביגה
 
20/9/06 20:44
$$$$$$$$ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
וליאכ הז םינב ילב הביסמ המ זא ןויערה תא יתבהא שממ אקווד ינא
יפוע ךל האנ אל תיבונס תכיתחי ןדע תאו שיש ףיכ יכה רבדה
עעעעעעד וליאכ רררתאהמ
יייייעב
:-
$$$$$$$$ל וביגה
 
 
22/9/06 21:31
(לייטס) לט :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
"ילח ו לריש" םג וביגת


!@#$%וווווונ
(לייטס) לטל וביגה
 
22/9/06 20:04
(לייטס) לט :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
.(תויטסילייטס) ונא חמש גח תונב
(לייטס) לטל וביגה
 
22/9/06 21:35
(לייטס) לט :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
.16890 הוש ינא


רבח יל היהו 8תב הבוגב הכומנ ינא תאצל הצור ימ
.יור ול םיארוקש
.םינב לש םיצורא תבבחמ ינא
44$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.םידוד 3 יל שי
(לייטס) לטל וביגה
 
22/9/06 21:38
(לייטס) לט :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םיבלכ תבהוא ןטרס לזמ
.רבח הצור ינא
(לייטס) לטל וביגה
 
 
30/9/06 10:40
ריפל הנור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
x lrthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhguhyuggt
ריפל הנורל וביגה
 
 
3/10/06 14:29
םור הוונ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תא הפיא םדוק יצחו 9ןב וא 9 ןב לבא רבח ךל רדסי ינא הצור
בורקה ןושאר םויב תוער רפצבב שגפינ הלמרב הרג תא םיא הרג
4 העשב
םור הוונ ל וביגה
 
 
8/10/06 15:13
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הפת םותסט שייא
וז הבוגתל וביגה
 
22/9/06 21:57
(לייטס) לט :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב

ווונ
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
וווווווווווווווווווווווווווווווווו
וווווווווווווווו
ווווווו
4$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.ווו
(לייטס) לטל וביגה
 
22/9/06 22:00
לכימ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יייייינ
לכימל וביגה
 
 
22/9/06 22:02
(לייטס) לט :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
.ארק המ
(לייטס) לטל וביגה
 
22/9/06 22:01
(לייטס) לט :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הז
תב ינא יל תובתוק ול םתהש קיחצמ אל
8ונ
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
.וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
(לייטס) לטל וביגה
 
23/9/06 15:15
(לייטס) לט :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
(לייטס) תרבג םע ובתקתת


ינא בוט עטמל
תעסונ


ברהב םחתה רבדי אל ינא להוא םע רחמו םויה הירבתל
זא


.ברע תעמ דוע רהמ זא תולאש םע עטמל יכה ובתקתת
(לייטס) לטל וביגה
 
 
24/9/06 11:06
יונ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תורבח היהנש הצור ינאו הווקת ירעשב הרג ינא יונ ינא םולש לט
אוה ילש ןופלטה רבדנ זאו ילא ירשקתת זא בוט הרג תא הפיא
בוט ילא ירשקתית םע חמשי דאמ ינאו 9063554
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייב
יונל וביגה
 
 
27/9/06 14:21
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תב ינא רבדנו יסיאל יילא יסנכית ןדע םיארוק יל םולש יונ
338884653 יסיאה לש רפסמה הניה 10
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/10/06 10:12
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
?!...ךלש יסיא רפסמה תא תנתונ תא המ
ךל סנכיהלו הז תא תוארל םילוכי םירחא םישנא
!הקופד......יסיאל
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/10/06 10:14
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
"ט םע םיבתוכ הירבט
וז הבוגתל וביגה
 
30/9/06 10:38
ריפל הנור :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
רלרלוטיחיערקןע ללכיב ןתא ימ
ריפל הנורל וביגה
 
 
30/9/06 10:39
ריפל הנור :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ךלש לללללכשב המותס יייייייייייב
ריפל הנורל וביגה
 
3/10/06 19:57
ילב אל :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!?תונב
ילב אלל וביגה
 
3/10/06 20:02
ילב אל :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!תועפשומי תודלי ןאכל תתתסנכינ יתוחא הזה חירסמה רתאה הזמ
ילב אלל וביגה
 
 
8/10/06 10:09
:תאמ
שלוגל הבוגתב
ייייייייייייייייייי
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/10/06 10:10
:תאמ
שלוגל הבוגתב
םמעושמ רתא הזיא רחא והשמל עיגהל יתיצר רגפמ רתא םתס
וז הבוגתל וביגה
 
 
3/11/06 16:02
:תאמ
שלוגל הבוגתב
קדוצ שממ אוה הז תא בתכש ימ
וז הבוגתל וביגה
 
8/10/06 15:05
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
תעדוי תא קחשמ תאז לוכב לבא בינגמ וא ךלש רתאב םיקחשמ םג שי
ויהה קחשמהש הבוט ישעו הא הללאי המידק יברב לש קחשמ וליפא
!!!!!!!!!! ךלש ןושארה דומעה לע םסרפמ
הפי יל יביגת הביגמ תא םאו
זפ ינממ הדומח הדות
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/10/06 15:09
:תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ךילא ןיא הדות הווש הזמ תא הי
וז הבוגתל וביגה
 
8/10/06 17:47
דקש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םולחב יל יאובת לא םולש ירזחת לאו ותוא יקחמת ליעגמ ארונ רתאה
דקשל וביגה
 
8/10/06 17:51
יקחצי ויתס :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
?בצמה המ ךל םולש
אמאל יכל הנמש אי ךלש תחתה ומכ רעוכמ ארונ רתאה עודמ ארונ ילש
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
הרבחב ךתוא לבקל הצור ימ יתייכב
יייייייייייייייייייייייייפפפפפפפפפפוע
התיבה
יקחצי ויתסל וביגה
 
9/10/06 17:57
ןויס :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
לוכ הפי דואמ הז

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!דדדדובכה
tbh(())&&%%$$$######@@@@@@@@@@@@@@@@@!!!!!!!!!!!!!!!!
ןויסל וביגה
 
9/10/06 21:24
לאיל :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יברב רדסב לוכה יה
םכל העיבצמ ינא
לאילל וביגה
 
 
9/10/06 21:26
לאיל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
םיליביד בוט הלי
לאילל וביגה
 
9/10/06 21:29
לאיל :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
תב ינא יל םיעיבצמ אל םתא המל
7
ונ
ווווווווווווווווווווווווווווווו
ווווווווווווווווווווווווווווווו
לאילל וביגה
 
10/10/06 15:45
יסוי :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ההההההההההההההנטק תאיכ
יה


יייייייייייייייייייייייייב
יסויל וביגה
 
 
10/10/06 15:49
לבוי :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
קונחל םכל הב וליאיכ םינבצעמ אלאכ םינב
םםםםםםםםםםםםםםםםםתוא
יייייייייייייייייייייייב
לבויל וביגה
 
10/10/06 19:22
,h :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
kjlkhh
h,ל וביגה
 
10/10/06 19:42
יוניל :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב


התיכה לש תונבה לוכ תא יתנמזא ינא
.יתדלוה םויל
יונילל וביגה
 
 
10/10/06 19:53
קרכגדירטיב :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ןגל תכלוה ינאו א התיכ ינא
קרכגדירטיבל וביגה
 
 
30/10/06 19:33
יוסח*=*=*=יוסח :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הד וליכ הד קופד ההההההההההההההההההההההההא רושק המ
========הד
יוסח*=*=*=יוסחל וביגה
 
10/10/06 21:37
'ok :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
welzl ofo clcl;d u/cx/sd dd;;c.mdkfwkxke kledfk;c odpf?
'okל וביגה
 
20/10/06 12:37
jkjk :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
nhjhjkbbbbbbvjh ubh ihibj ivbh ibh ihjvbhvbivjbkhjvh i b
hjbi hjkj kbjk hbk h jkhbj jhi bjk vcm kbjvh hbj bi jhbh
kjv kjbk j kvbvj kj k jkv j kj kj k j kjb kjbvkbjkvbvjvkbj
jkbvjkbjvk jkj jvbk jbvk jkbvj kbj k jbvkbbjvkbvjbvkbj kbj
kjvk jbk jbvk jkvj k jjbjvbk jbvkjkm kjvbkj kbjvkj kjkj
kvjbk jj k jbkvbjbkvj kjb kjbkj bj kjvkbj b jj jbvj k
jbvjk jbjk vj jb kbvjkgfidsov kj kjfdpo k g j ogfocxivj
jhgofop jgjfvoiojoifdvfciovobvibjvoisovifugogduivuic
iuifvhuchcv hvuvhvucujvicvujcvcvjhuhi vhuvhcuvcy uivucviu
ivuicvuciv huivcuivcivhujciu ivuiv u ivucvi
jkjkל וביגה
 
30/10/06 19:17
זריל :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םכלוכ ומתס
זרילל וביגה
 
 
3/11/06 18:15
ימתס :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ימתס ימתס ימתס ימתס ימתס ימתס ימתס ימתס ימתס ימתס ימתס
ימתס ימתס
ימתסל וביגה
 
4/11/06 16:28
רהז :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ראופמ ןומראב ארג איה . הסירלכ םשב תיברב הררואתיה היילגנאב
וחחשש הבשח איה. הל םיגגוחש האדי אל היה לבא תדלוה םוי הל היה
םכתאדל המ האצי אלו רדחב המצא תא הלענ םיה זא התדלה םוי תא
הל הרכיה
רהזל וביגה
 
8/11/06 19:43
תתתתתתתתממהמה לללללללללילצ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יימ ללללללללללללבא יברב תבהוא ינא
ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןיס
הזה רתאה הטרח םתס תובוגת בתכ םתסש ימ בוט


הקילדמה לילצ
תתתתתתתתממהמה לללללללללילצל וביגה
 
 
8/11/06 20:01
ןוטיב לילצ :תאמ
ןיס יימ יברבל הבוגתב
הז תא םימשור ךיא םג תבהוא ינאו לילצ םיארוק יל םג
ןןןןןיס ייייימ
ןוטיב לילצל וביגה
 
 
8/11/06 20:03
ןוטיב לילצ :תאמ
ןיס יימ יברבל הבוגתב
ינא תאז תחא הדלי הז ןוטיב לילצו תממהמה לילצ םתס
ןוטיב לילצל וביגה
 
8/11/06 19:59
לאירא לש הכיסנה :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
11.5 תב ינא ילא םיקלדנ םינבה לכ הפי ינא ךילא יתקלדנ ינא
תראטצמ
רבח יל שי לבא
ךתוא תבהוא תוקישנ אב ילש רבח יייייב
לאירא לש הכיסנהל וביגה
 
9/11/06 15:38
לאיראב תבהואמ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
רבח יל ןיא םתס ךלש הכיסנה ינא בוש תאז לאירא
תיתצצפ הפיינא11.5 תבינא ומח ןב ןריש הז ילש םשה ינא
טרופס תבהוא


גישהל הסני ינא הרפכ ןןןןןןןןןןןןןריש. תתתתתתתתתתתתוקישנ
ויק יסיא
לאיראב תבהואמל וביגה
 
9/11/06 17:28
לגיס :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
??..יברב תא הציראמ ינא
לגיסל וביגה
 
10/11/06 13:23
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
..! בוט לזמ
וז הבוגתל וביגה
 
10/11/06 20:54
לאלד לג :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
? ינא ימ חמשו יתקרפ םיסקמ
:הבושת
יברב תדלוה םוי
לאלד לגל וביגה
 
12/11/06 15:19
דרו :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
העש ימ ליעגמ יכה רבדה הז ססססססססססססססססססססססססכיא יברב
תויברב תבהואש הננח איה ילוא הזה ילאוגה רתאה תא
ססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססכיא1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
הז הלאל הליעגמ איה זא תויברב בהואש ימ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!לללללללללליעגמ
.....ההההההטמל ודר אוהשמ דועו
............דוע


..............דוע
......................דוע
................דוע


!!!!!!!!!!!!!!!וארית זאו תצק דוא ודרית


...................דדדדוע
!!!!םתעגיה


ילאוג ליגמ טטטטושפ הז יברב"
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחירסמו
הההההטמל תצכ ודר
........דוע
.........דדדדוע
(יברב)הזה חירסמה רבדה תא בהואשימ לוכל יב

ססססכיא
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!סססססססססססססססססססססססס
דרול וביגה
 
 
28/3/07 19:01
עחעחח םכלש אמא סוכו ילטנ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
לע הההההההההההתמ ינא, תויברב תבהואש ימ קלע תיניידזמי
יתיא הז'ת ירתפ יאוב קתומ יאוב הז םא היעב ךל שי םאו תויברב

ריבעהלמ ץוח םייחב תושעל המ הל ןיאש הדליי ךלש הדוד לש סוכ
ינא םא קר ךלש הדוד לש סוכ יניידזת ךל םירחא לע תורוקיב
שארהמו סוכהמ הרעש הרעש ךל העיצומ ינא תא ימ עדיי
עחעחח םכלש אמא סוכו ילטנל וביגה
 
17/11/06 16:36
םור הוונ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ךליגב אל תונב םי ליחתמ התא המ זא ןב התא םיא םור בוט
אוה ילש ויקיסיא לש רפסמה תא הצורש ימ לוכו


348264579


יל וביגת
םור הוונל וביגה
 
18/11/06 18:02
יחיחיחיחיחיחיח :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!!!..םירוציי םכל םמעשמ
יחיחיחיחיחיחיחל וביגה
 
21/11/06 18:08
יוניל :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!תויביב םולש
י'גנט יוניל םכלש תדלוה םויב וכזיתשו םכל בוט לזמ
יונילל וביגה
 
 
21/11/06 18:10
יוניל :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
:הפי ךכ לוכ הזו ךל הדות יוניל
:-)
יונילל וביגה
 
 
23/11/06 17:45
): יל וארק ילש אבאו אמא ךכ םכל יפוי יקק :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
םולכ יתנבא אל הז המ
םעונ;מ
[םתס יקק]
): יל וארק ילש אבאו אמא ךכ םכל יפוי יקקל וביגה
 
23/11/06 17:42
): יל וארק ילש אבאו אמא ךכ םכל יפוי יקק :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ימצעב ינאו ריירפ רתא םתס הז הזה רתאה תא תנוש ינא
X:-(X''יקק''
): יל וארק ילש אבאו אמא ךכ םכל יפוי יקקל וביגה
 
24/11/06 20:31
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הצצפ תארנ תא ימאמ
וז הבוגתל וביגה
 
24/11/06 20:33
רוא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
א
תפלעמ תארנ תא ימאמ
בוציע השע ימ
רואל וביגה
 
25/11/06 12:23
לטימ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הפי תאו דואמ ךתוא תבהוא ינא יברב
לטימ :ינממ
לטימל וביגה
 
 
26/11/06 15:50
רדה :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הלש תדלוהה םוי הז יכ הפיאל תצק הז לבא תראתצימ ינא
רדהל וביגה
 
26/11/06 15:45
רדה :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הנש םירשע האמ דע אירב איהתש חמש תדלוה םוי יברב
רדה הבהאב
רדהל וביגה
 
30/11/06 12:46
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!? המ הזה רתאה הזמ
וז הבוגתל וביגה
 
3/12/06 17:33
לילצ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!םמהמ רתא היה הז םיקחשמ היה םא םיקחשמ ןיא המל
לילצל וביגה
 
8/12/06 13:47
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
"ץרב" :חלשיש הפי רתוי ץרבש בשוחש ימ
יברב" :חלשיש יברבש בשוחש ימ
"םולשו סח" :חלשיש הז אלו הז אלש ימ
"םהינש עד" :חלשיש םהינשש ימ
!םכתופתתשיה לע הדות
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/12/06 14:36
בהגב :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
בהכגהכ
בהגבל וביגה
 
12/12/06 15:59
זועיבא ריל :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!!!!חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח בוט לזמ
זועיבא רילל וביגה
 
 
14/12/06 15:26
ינח :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
רבדל הצור והשימ יברב לע רבדל הצור ינאו ינח םיארוק יל ייה
?יילוא יתיא
ינחל וביגה
 
 
14/12/06 15:40
hgk :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
{ינח} ךל םיארוקש ךיא תרעוכמ אי בוט בוט יל יבישקת
ךל תונעל ילב אלש ךל יעדת זא ךתוא יתרחב המל תעדוי אל ינא
?ךל בוט
hgkל וביגה
 
19/12/06 17:34
ינאוד ינור :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ינאוד ינור ינממ יברב בוט לזמ
ינאוד ינורל וביגה
 
19/12/06 17:40
רטופ ירא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
תרהוכמ תושפ תא
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייב
תרהוכמ
רטופ יראל וביגה
 
19/12/06 20:29
םי :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
:יברבל
םוי לגרל םיבבל םילוכייאו תוכרב עפש הנש 120 דע בוט לזמ
ךתדלוה
.רשועו רשועב ייחית
.הלאכ תוכרב תלכאמ ינא ןכל תובוב תבהוא דואמ ינא
תדלוה םוי ןכל יהייש זא ןכתא תבהוא ןיידע ינאו תובוב 7 יל שי
.חמש
המיס:ינממ
םיל וביגה
 
20/12/06 9:24
שונריש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ךתוא תיבהוא םלוכו םוחתוא תבאוה ינא הנש 1275785 דע יברבל
שונרישל וביגה
 
20/12/06 11:52
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יברב תנוש ינא
וז הבוגתל וביגה
 
20/12/06 11:57
חילמלא תימע :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יברב תבהוא אל ינא
חילמלא תימעל וביגה
 
20/12/06 12:16
שורישל :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יברב תנוש ינא
שורישלל וביגה
 
21/12/06 12:12
היוניל :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ני ני ני ני נ ינ ינ ינ ינ ינ ינ ינ
היונילל וביגה
 
24/12/06 17:18
םתור :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ץרב הצירעמ ינאש תורמל בוט יל עמשנ יברב תדלומוי
םתורל וביגה
 
 
27/12/06 17:23
סיק רחש :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
דואמ הרדיס שי םהיתשלו תופי םהתש יברב םגו ץארב תבהוא ינא
רחש הדות ארקל יתינהנ דואמ זא הזה רופיסה תא המשרש ימו הפי
סיק
סיק רחשל וביגה
 
27/12/06 20:30
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ם-ט-מ-ו-ט-מ רבד הז יתעד יפל
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-ד-ו-א-מ
וז הבוגתל וביגה
 
29/12/06 8:37
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םתא םעו ץרב תבהוא ינא יברב תבהוא אל ינא
יברב בהוא ינא זא יברב וא ץרב הנתמב יל ואיבת
םתא ץץץץרב ינא יכ בוט ץרב םג ו
תודיתא הלגמ ינאש םיעדוי
...ףוס שדוח ינפל תדלוה םוי היה יל םג
וז הבוגתל וביגה
 
29/12/06 8:46
רוא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
חתוא תבבחמ ינא לבא חתוא תבהוא אל ינא יברב
@@@ חילא הלוחו הרונ הרונ
?.????????!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!1!11!!1!!1!!!
בורחסיא רוא תבהוא דחא רפסמ תא
רואל וביגה
 
1/1/07 17:24
הנורש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ה2הא2 חמש תדל!ה ם! קת!מ 2!ט לזמ
!הבס:החפשמ םש
הנ!רש:מש
הנורשל וביגה
 
7/1/07 16:13
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
fkjhiurehturtjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
וז הבוגתל וביגה
 
7/1/07 16:14
assdfff :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
jjjjjggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
assdfffל וביגה
 
17/1/07 18:57
העונ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
10 תב ינא לט העונ ימש דואמ דואמ יברב תא תבאוה ינא
העונל וביגה
 
18/1/07 6:18
העונ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םירועשב תפתתשמ דואמ הבוט הדליו הדומח איה יברה
100 םינחבמב תלבקמ איה
העונל וביגה
 
 
18/1/07 14:08
העונ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הילה עומשל הצור ינא תמאב
העונל וביגה
 
23/1/07 20:04
םור ידע :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הזה רתא תא יתחתפ יברב רתא תלהנמ ינאו ידע יל םירואק םולש
ןמז המכ ינפל
! הרהזא יל שי זא ללקל אל התכתיל ולכותש ליבשיב ותוא יתחתפ
רתא לא סנכיהל רוסא םינבל ! הרהזא דוע רתאמ קחמי ללקיש ימ
םי לבא יברב רתא לא הרזחב סנכיהל ולכוי םי םישדוח דוע יברב
? הרזח םינבה תא סינכהל לכוא אל ינא ללקל וכישמת םתא. םיסחי ללקיש ימ


?םיתבשקהש הדותו תוארתהל בוט
םור ידעל וביגה
 
 
27/1/07 10:20
לכימ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
םור הוונ לש תוחא תא ןוכנ הלאש יל שי ידע
לכימל וביגה
 
 
6/2/07 20:00
לכימ :תאמ
חא ךל שיל הבוגתב
התוא ונצמיא אל
לכימל וביגה
 
 
6/2/07 20:59
לכימ :תאמ
חא ךל שיל הבוגתב
עדית היהש רוסאו התוא וינצמאה לבא תוחא יל שי
לכימל וביגה
 
 
5/3/07 18:15
ידע ינמממ לכימל :תאמ
חא ךל שיל הבוגתב
רבכ הוונ יברב רתא תלהנמ יתוא תרכוז ידע תואז םולש
יב בוט התוא ונצמאש תעדוי
ידע ינמממ לכימלל וביגה
 
31/1/07 12:23
יקירש בהנש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
תא ידירותש ידכ זא םלועה לכב תמלשומ יכה,יכה ינא יברב יארת
יל יבישקתו יבישקתש ידכ זא?תנבא תטלושה ינא יכ הבלכי הזופה
דוע ךל רמאי ינא זא תקסעתמ תא ימ םע תעדוי אל תא יכ דואמ בוט
תלבוס אל ינא יכ ףוחד לבא ףוחד הזופה תא ידירות זא םימעפ המכ
עיצמ ינא זא ךלש םירעוכמה םיטרסה תא לובסל הלוכי אל םג ינאו
...ינומכ תויהל יליחתתו הזופה תא ידירותש ךל
יקירש בהנשל וביגה
 
 
31/1/07 12:27
יקירש בהנש :תאמ
!תמלשומ הזיא שובהנשל הבוגתב
ךילע הלוח ינא ילשמייח יתבוהא ךומכ ןיא תא תמלשומ הזיא בהנש
הסנמו הסנמ ינא ןיא לבא ךומכ תמלשומ תויהל הצור ינא ילש הפי
דחא ףא לבא דחא ףא יכ ךומכ תמלשומ תויהל החילצמ אל ינא לבא
?הז תא השוע תא ךיאו ילש הפי ךומכ תויהל חילצי אל
יקירש בהנשל וביגה
 
 
31/1/07 12:27
!יקירש זיל :תאמ
!תמלשומ הזיא שובהנשל הבוגתב
איזה מושלמת את אין כמוך אהובתי חיימשלי אני חולה עליך
שנהב
שלי אני רוצה להיות מושלמת כמוך אבל אין אני מנסה ומנסה
יפה
אני לא מצליחה להיות מושלמת כמוך כי אף אחד אבל אף אחד
אבל
לא יצליח להיות כמוך יפה שלי ואיך את עושה את זה?


הגיבו לשנהב שריקי
!יקירש זילל וביגה
 
 
4/2/07 18:29
הטאוג הנח :תאמ
!תמלשומ הזיא שובהנשל הבוגתב
! ךלש ידוסה בתכה תא םיניבמאל


ילמרונ יבתכת
הטאוג הנחל וביגה
 
 
4/2/07 18:31
הטאוג הנח :תאמ
!תמלשומ הזיא שובהנשל הבוגתב
הירפיסהמ התיבה תכלוה ינא
התיכב רחמ רבדנ זאיייייייייייייייייייב
ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
הטאוג הנחל וביגה
 
 
28/3/07 18:57
עחעחח םכלש אמא סוכו ילטנ :תאמ
!תמלשומ הזיא שובהנשל הבוגתב
קקקתומ יברבה לע ךלש ףא'ת המירמ תא המ, בהנשי ךלש אמא סוכ
ימ ימל תחא הנכסמי רהמ רתויש הכו ליפורפ ידירותו הפי ירבדתת
ליחתת איהש המלו חח'פ, תושחהמ תחא דוע תרבדמ הככ תאש תא
.ולאה תונכסמהמ תחא דוע היהיתש ךומכ תויהל
תחתב תניידזמ הטומרשי ינממ ירהזית תטלוש תא קלעו
עחעחח םכלש אמא סוכו ילטנל וביגה
 
15/2/07 21:22
ןנקרמ הנילא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
,םולש
, הנילא ינא
2-ה:התיכמ
,ןפונו תובוב תואריל הז רתאל יתסנכינ ינא
......רשקה המ
,תונב יירתאב םיבתוכ םינבש יתיארשק
.....ךורא רופיס .....קוחצימ יתפלתיא טושפ
:םולשבו הכרבב
!!ןנקרמ,הנילא
ןנקרמ הנילאל וביגה
 
23/2/07 12:05
ידע :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!תוללק ילב רתאל םירזוח םינב התלהנמה בוש תואז בוט


@ יברב רתא תלהנמ
ידעל וביגה
 
28/2/07 21:49
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יברבל תדלוה םוי המל


[ןיבי ןיבמה]


[; דואמ הפי לבא בוט
וז הבוגתל וביגה
 
28/2/07 21:51
[;לאינד :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יברבל


םייחב החלצה רשוכו תואירב רשועו רשוא חמש תדלוה םוי
[;לאינדל וביגה
 
28/2/07 21:55
הנד :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הרוק המ


...ץארב םקומב יברב המל


הזה אתקה תא הניבמ אל ינא


הפי םג הז יברב המל
דדדדדדואמ הפי ןינעלו רציקב בוט
[;הנד;ינממ
הנדל וביגה
 
 
28/2/07 21:58
תוער :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הינבמ אל ינא תויטתש תבתכ תא המ


יברבימ הוצר תא המו ץארבמ הצור תא המ
בוט
ששויב
תוערל וביגה
 
28/2/07 22:06
תוער :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
.
הפי [הנ]


[הנ]דדואמ
תוערל וביגה
 
2/3/07 15:27
יוסח :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
קעלא "יברב" תונטק תודלי ןתא המ עזעזמ טושפ הזה רתאה לכ םדוק
םייחהמ אצת אל םיייחב יכ..תונהל וכלו לבאהמ ואצ הללאי
הינשו הינש לכ ולצנ ןכל תרמוא ינא תוננב יל ובישקת...םייחב
ייוסח...רחמ ןיא וליאכ ונהתו םכלש םייחב
יוסחל וביגה
 
13/3/07 14:23
העונ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
רחא והשמ אלו תדלוה םוי הקפד המל

סססססססססססכיא
ססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס
העונל וביגה
 
25/3/07 7:52
הוונו ידע :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
!! לבח אל םי יתוא םירכוז םולש


! הנשה קר יברב רתא תלהנמ היה אל רבכ ינא רוציקב בוט


ןמזומ ?יברב רתא תא להנל הצריש ימו


? הוונ לש ICQ: 203501028 רפסמ תא ומשרת
הוונו ידעל וביגה
 
 
28/3/07 18:53
;ריש :תאמ
רתא תלהנמל הבוגתב
אאי םלוכלל הלש יסיייאה תתא ילל תקלחחחממ תאז תא וארית ונ
;111.,!?@1ההנוז
;רישל וביגה
 
28/3/07 18:52
עחחעח םכלש אמא סוכו ילטנ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הפ םימירמ םכלוכ המ םייח ירסחי םיעפשומ אי םכלוכ לש מאמא ססוכ
וחכשתי אלש הריטס הזכ םכל סינכיו אובי ינא דחא דחא ףאת
! ובישקת וישכע .םייחב
םכתוא חירכה והשימ וליאכ תונולת שי דחא לכלו םיסנכנ םכלוכ
סנכיהל
אלו ץארב תבהוא ינא לבא" התוא קחשיו סנכיי אלש אל בוט אלש ימ
דדחא דחא ןיזיי ינא םכלש אמא לש סוכ .ךופה וא ,"תויברב
עחחעח םכלש אמא סוכו ילטנל וביגה
 
28/3/07 19:13
יוסח :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
בוט-הו תטלוש-ה ינאו תתונבב הפיה ינאש ןוויכמ,תונב ובשיקת
ואריתו יילע רבדל וקיספת
ינא הלש אמאת זא תללקמ יהשימש ילש הבוגתה רחאל האור ינא םא.1
תבבוסמ
תקקלמ ינא זא תניידזמ יהשימש האור ינא םא.2
ינא זא הלש הבוגהמ רתוי תרבדמו הלש ףא'ת המירמ יהשימ םא.3
םייחב יתוא חכשת אלש בוט בוט הב תלפטמ-
המ ילוואי ילוואי מממ הההפי אל הרוצב יל הביגמ יהשימ םאו.4
ומצע סוכה תאו סוכהמ תורעש הל איצוי ינא הההההל השעי ינא
הז ףיכ הזיא םםםםםםםםםכתוא עומשל הצור אל ינא וווווווווומתס.5
םתאש
תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתורגפמ
תבהוא יייייייייייייייייייייב ררררררררררררררררופחל ףיכ היה
228496578: ייסיא רפסמ
יוסחל וביגה
 
 
17/7/07 13:37
חחח :תאמ
יייייוסחחחחחחחחחחל הבוגתב

אלחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
קיחצמ אל קיחצמ אלו קיחצמ
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
נעויכםפותס
חחחל וביגה
 
30/3/07 9:05
הלולעפ הלולהת :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
תויותשמ ךתוא יבזע ףשנל יכל יברב
הלולעפ הלולהתל וביגה
 
 
30/3/07 9:12
להת :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
!!!ףשנל ךלתש תקדוצ תא יתעדל הלולעפ הלולהת
להתל וביגה
 
30/3/07 23:24
ילש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ייה
ילשל וביגה
 
2/4/07 12:49
רדה :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
רמזמ רומח אוה יברב םיע קחשמשמ דלי השימג הבוב םתס תואז יברב
קחסל יצור ונחנא םע ודגי םירבח םע יברבב וקחסת שאל יתק
אלודגיגת השקבבגי םע םיע וליפה םיצורל ודגת יברבב


רדה יייב
רדהל וביגה
 
 
8/4/07 21:33
shiroosh :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
יידמללת ייככל תתמשר ההמ יתתנבה אאאל ההמותתס הזזמ תתא
% , ,בוותכיל
shirooshל וביגה
 
2/4/07 17:26
תידוי :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הז יברבה יכ יברב ץימב אלמ ילש קובקבהש ירבדימ ךכ לכ הז יברב
תנוברב = יב + רב זא יברב יצוק אלמ אוה סוטקקהו ינינו'ג


?םתנבה
תידויל וביגה
 
 
3/4/07 21:01
ימצ :תאמ
..........וווא יברבל הבוגתב
יברב םיקחשמ
ימצל וביגה
 
 
8/4/07 21:30
shiroosh :תאמ
..........וווא יברבל הבוגתב
%% ,, םוולככ יתננבבהה אלל
shirooshל וביגה
 
25/4/07 15:23
רטמ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םיפי םירתא םכל שי יכ ץארב םגו יברב תבהוא ינא יברב בוט לזמ
רטמל וביגה
 
25/4/07 15:28
לטימ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
120-דע חמש תדלוה םוי םכל היהיש ןכתוא תבהוא ינא יברב בוט לזמ
טאמ דוע 13 תב ינאו דואמ תודומח םתא יכ ןכתוא תבהוא לטימ ינממ
14תב
לטימל וביגה
 
28/4/07 7:18
יוסח :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
?םיניניע המ ימאמ יברב
?ןתחתיהל יכל ךל תרמוא ינא
?טיידל תכלל אוה
?הנותח יל הרינ לבא תעדוי אל ינא בוט
ייבב תרמוא תואז שויב תא יתילכת יברב בוט
יוסחל וביגה
 
20/5/07 18:56
לכימ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יקחשמ הפ ןיאש לבח תתאב לבא !!ץרב םגו תויברב םג תבהנוא ינא
("וכו שיבלהל)תויברב
לכימל וביגה
 
 
11/6/07 17:40
ידרב :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
ידרב יל םיארוכ יל ימשרית חלש למיאה המ
ידרבל וביגה
 
 
11/6/07 17:41
ידרב :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!דואמ לבח ןכ
ידרבל וביגה
 
 
11/6/07 17:47
לכימ :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
חצנל תורבח יהינש הצור
לכימל וביגה
 
11/6/07 17:38
ידרב :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
תוצצפ עגשמ היה הז
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!תובגל
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
הדות !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ידרבל וביגה
 
15/6/07 12:36
םור ידע :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
, תורדשב היתיה ופ היתיה אלש ןמזב םכילא יתרזח ? בצמה המ
תסעוכ אל ינא םירבד ינימ לוכ יתיארו רתאב יתננובתי וישכע
? בוזעי ינאש םיצור םתא םכלא הלאש יל שי םולכ תרמוא אלךו
ןיא בוזעי ינאש םיצור תא םיא וטילחת ?ראשי ינאש םיצור םתא
.ודיגת ראשי ינאש םיצור םתא םי היעב
יל םירמוא המל אל ינא לבא " המותס" ינאש יל םירמוא ללכ ךרדב
הז שישמ הז םייחה וליא לבא תוקונית לש רתא תלהנמ ינאש ללגב
.םירבד דועו הנסרפ ןתונ
וסנכית דבל יתיא רבדל הצור אוהו רתאל רשקב יתיא רבדלה צורש ימ
בוט הוונ לש ויקיסיאל


הטמל ודרית
דוע


דוע


הפיט דוע
תצק דוע
הינש דוע
הקד דוע
0 דוע


הנוש תצק לבא הז תא תושעל םכמימ יתדמל
םור ידע יברב רתא תלהנמ יתיה יב
םור ידעל וביגה
 
23/6/07 14:03
הוושה ללה ינורש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
שששששששפנ לעטג !!!!!!ללכיב קחשימ הז ההההזה קחשימה הזמ
הוושה ללה ינורשל וביגה
 
 
17/7/07 11:17
דוס :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
אוה יתעד יפל יכ הזה רתאמ אצית ךל בוט אל הזה רתאה םי
ינא ופל יסנכית לא רתויו תקדוצ ינא ןוכנ בוט ךל הארינ אל
קחשימ ופ ישיש תרמוא םתס תא המ הז ימ ץוחו ךתוא םוסחי
חחח ופ ןיאו
דוסל וביגה
 
7/7/07 8:32
יש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
120 . דע בוט לזמ

.......................................יברב
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
ישל וביגה
 
17/7/07 11:26
םור ידע :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
! םולש
םתא םכל דיגהל המ יל ינא םלוכ םי יתנהנו יתקחצ הזה ןמזב
יפל יכ ונמימ אציש הזה רתאל רושק אלש ימו םיללקמ ןמזה לוכ
םיקחשימ וב ןיאש ללגב ילוא בוט םכל ארינ אל הזה רתאה יתעד
אל הז לבא םינטק םידלי לש םירופיס המכ ימ ץוח םולכ וב ןיאו
ינא םינב אוה תונב המכ ופל ףסויו סנכיש הצורש ימ םלוכ רמוא
לבא הפי ןמז המכ םתגהנתיש ללגב קר םינבה תא םכילא יתרזחי
ימ בירל ללקל תוליחתמ םתא םינב רבכ ןיא והזש ללגיב המ
לוכהבו טעמכ םישפוח םתא סנכיש הצורש ימ ופימ אציש הצורש
בותכיש בוזעי ינאש הצורש ימו דבל ורדסת תוברימ תוללק ימ ץוח
תליאל הסט ינא םיתינבל םג יל בותכיש ראשי ינאש הצורש ימ יל
יל דיגתי םי אובש ךותב םכילא ךיגשתש תרחא יהשימ המש ינאו
םור םידע ינמצימ בוט אל םלשב ער לבא הבבס יצח יצח םתגהנתיש
רתא תלהנמ
םור ידעל וביגה
 
17/7/07 11:41
בל ןורש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
! םולש
רחמ ימ ידע תא הפילחמ ינא םתמעש םי 25 תב ינאו ןורש ימש
םתאש הווקמ ינא םכל םושרי ינאו ילש םיטרפה תא םויה םכל יתמשר
ידע תא יתפלחה םעפ יכ יתוא םירכוז
ןורש:םש
בל : החפשימ םש
הקור: ליג
אל םכליגב יתיהשכ והשמ םכל רפסי ינא םירורב םיטרפ ופל דע
תרזוע יתיהינ םואתפ המ לבא ותוא יתלילק םגו יברב רתא תא יתבהא
ושעת אלו יל ובישקתש הווקמ ינא ופ דואמ ףיכ ילש הדוד לש
לייפס לכימ המשש יברב רתא תלהנמל יתישע ינאש ומכ תויעב
יל בותכיש יל רוזעל הצורש ימ רתאב החלצהבו יל ובישקת
בל ןורשל וביגה
 
 
17/7/07 11:43
הצצפ לבא הנמש :תאמ
השדח תלהנמל הבוגתב
ךלש תרזוע תויהלל הצור ינאו ךלש הבוגתה תא יתיאר ןורש
לט ימשו יל המיכסמ
הצצפ לבא הנמש ל וביגה
 
 
17/7/07 11:45
הצצפ לבא הנמש :תאמ
השדח תלהנמל הבוגתב
ימשו תרזוע תויהל דעב ינאו ךלש הדועה תא יתיאר ןורש םולש
הלוכי ינא ךל רוזעל הצור ינא לט אוה יתימא
הצצפ לבא הנמש ל וביגה
 
 
17/7/07 13:24
בל ןורש :תאמ
השדח תלהנמל הבוגתב
ךתוא לואשל הצור םדוק ינא ךלש הבוגתה תא יתיאר לט םולש
ינא רחמ המישב ךתוא לבקי ינא םהב יחילצת םי תולאש המכ
אל םי יכ חילצתש הווקמ ינא דועו הבישח תולאש ךתוא לאשי
רחמ יננוכתית חילצת תא םגש הצור ינאו שדח יהשימ ךרטצי ינא
תובר תולאש ךתוא לאשי ינא
בל ןורש ינמימ החלצהב
בל ןורשל וביגה
 
17/7/07 13:27
םור הוונ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ינא ךילא ףרטציל תנינועמ ינאו ךלש הדועה תא יתיר ןורש םולש
ינאש וליפאו תובר תולאש יתוא לואשיל הרומא תאש הז תא תדעוי
תשקבמםירבד המכ דועו בוט םוחת יל שיש תעדוי תא ךתוא הריכמ
ךלש תיטרפ תרזוע תויהל השקבב
םור הוונל וביגה
 
17/7/07 13:29
לואש תניר :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
דועו בוט םוחת יל שי הז םי היעב יל ןיאו ךתשקב תא יתיאר ןורש
ירחבתש הווקמ הז לע םחלי ינא הרקי המ יל תפכיא אלו הצור ינא
לואש תניר יתוא
לואש תנירל וביגה
 
 
17/7/07 15:49
בל ןורש :תאמ
ןורשל דחוימ והשמל הבוגתב
תולאש בר ךתוא לאשי ינא רחמ יכ םויה יננוכתית תניר םולש
םי יחילצתש הווקמ ינאו תונחבינ ןומה דוע שי חילצתש ידכ
ךשמהב בתכתינ בל ןורש ינמימ ךתוא לבקי ינא הובג ןויצ ילבקת
יב
בל ןורשל וביגה
 
17/7/07 13:34
סייפס לרוק :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הזיא: הלימב םכל דיגהל הצור ינא
םהמהמ רתא :םילימ יתשב םכל דיגהל הצור ינא
םהמהמ יכה רתא : םילימ שולשב םכל דיגהל הצור ינא
הפי יכה רתא הז : םילימ 4 םכל דיגהל הצור ינא
םלועב םהמהמ יכה רתא הז : םילימ שמחב םכל דיגהל הצור ינא
תאו רתא תלהנמ תא הריכמ ינא םמידהמ טושפ הז םילימ ןומהבו
ץוח תומותסראשה לוכו ןכילע הלוח תודומח הזמ םהו הלש הפילחמה
םכל ארינ פתס חחחחח ילש תורפכ ךיילע הלוח םינבה ימו תולהנמהמ
תוארח לש םתס הזה קופדה רתאה הז המ
סייפס לרוקל וביגה
 
17/7/07 13:38
חחח :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב


ןורש הל ךלש הדועה תא יתיאר בתכב יתיעטש היחלס םולש
חחחל וביגה
 
17/7/07 17:00
בל ןורש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םיל וכלש בורה תודוע יל וחלש תרזוערזוע תויהל הצורש ימ לוכ
םויה וננוכתית : םכל תרמוא ינא רחא דחא םלוכל תונעל םוקמיבו
ינא דועו הבישח תולאש הברה םכל השוע ינא םייתרחמ אוה רחמ יכ
תלוכי תא וליפאו ףד לע ונעת םכתוא לאשי ינאש תולאשאתש הצור
תא קר יל וחלשת זאו ףדב תובושתת םג ובתכת זאו המל יל רבסהל
ימ האצות לבקיש ימ תודוקנ 50 לבקי ןושאר חלשיש ימ תובושתה
הנושאר יתשעגה ינא לשמל םי תודוקנ 50 דוע לבקי הלעמו 95
ינא זאו 50 לבקי ינא הלעמו 95 ימ תלביק םג םיו 50 לבקי ינא
הנעי ינאו וחלשת תולאש שי םי האמ תוחפל םכל עצויו םכל תרבחמ
םכל
בל ןורשל וביגה
 
 
17/7/07 17:04
לט :תאמ
םלוכל םולשל הבוגתב
!ןורש םולש
ינא דוע יל שיו םישוע המ 50 50 אוה 1000 ולביק םלוכ םי
ינא יכ ןנוכתיהל הלוכי אל ינא היעב שי לבא לוכה םי המיכסמ
תא יל חולשיל ילכות תולאש אוהש הזיא אוה תובורק תולואש יל
תולאשה
לטל וביגה
 
17/7/07 17:06
בל ןורש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
וארי םלוכ זאש ןוכימ תולאשה תא ךל חולשיל הלוכי ינניא ארית לט
ךל בותכי ינא םכל אבש הבישח תולאש ינימ לוכ םכימצעל בותכית
ךשמהב
בל ןורשל וביגה
 
23/7/07 11:30
בל ןורש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
: םא תולאש
?רתא תרזועל תויהל םיכירצ םיבושח םירבד הזיא


? השוע ינא המ תא תלהנמל יתוא ולביק אל דוע םיאו


1ל ךלי ינא םיאו תרזועכ םלצא תוהיל יל ועיצה םירתא יתש םשי
?תכלל יל ידכ ימל זא ךפהל הכו בוצע היהי 2ה
בל ןורש ימ החלצהב
בל ןורשל וביגה
 
23/7/07 20:40
חחחחח ומש הנמש אוה ילש יוניכהו רכז ינא לט :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
דעצו דעצ לוכב השוע ינאש רבד לוכב דיפקהל אוה בושחה רבדה:1
.ילש
.רחא רתאל לבקתיהל לוכי ינאו םירתא דוע שי המ זא:2
. דועו דוע הסני ינא יל חילצי אל םיאו קודביל תכלל ידכ:3
האמ יל שיש הווקמ ינא ןושאר יתשגה םגו תולאשה לוכ הז
רכזה לט ימ יב
חחחחח ומש הנמש אוה ילש יוניכהו רכז ינא לטל וביגה
 
23/7/07 20:50
בל לייטס ןורש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יתמ תואצותה תא ךל דיגי ינא תופי דואמ ךלש תובושתה לט
בוט ההליל תובושת יל אובי םלוכש
88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####################################@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
שויב
בל לייטס ןורשל וביגה
 
24/7/07 15:14
םור הוונ :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הנשמ אל הז זא אל םימעפלו םיעוט םימעפל םכל וד :בושחה:1


רבדה ונתוא אל ןבומכו דחא ףא םיצחלמ אל ונחנא חילצהל ידכ
חילצהל אוה בושחה


לבקתי ינאש דע םחלי ינא יתוא ולביק אל םי :2
ןח אצומש המו "תלהנמה" תונויארל יכלית ךל אבש המ יררבת:3
יכישמת וליפא ךתוא ולבקי םה ךיינעב ןח תאצומ תא םיו ךינעב
םירתא שפחל


בוט ןויצ יל שיש הווקמ הכימתה לע הדות ןורש


םיתניבל הינש יתשגה םג דוע יכלית לא יכח
םור הוונל וביגה
 
26/7/07 14:17
יפויתא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ומשגתי8 ךיתומולח לוכש חמש תדלוה םוי םוי ךל היהש יברב
!בוט לזמ הברה ךל היהש יברב
ךתדלו ה םויל החמישו רשוא דואמ הברה ךל תלכאמ ינא
םיציראמו ךתוא םיבהואש םלועב םידלי שיש יעדית דימת דימת יברבו
תמאב תויהל הצור לוכו ךומכ תויהל הצור דחא לוכו ךתוא
!יברב םלועה לוכ ימ ךלש קרו ךלש דחא רפסימ ץיראמ
שיש םינקחשה לוכמ דואמ ךתוא הציראמ ינא םגש ךל עידיתש יברב
!םלועב םעפ ייה
ךלש 1תחא רפסימ הציראמו תבהוא
.א. ןדע: תידוס הציראמ ינמימ
יפויתאל וביגה
 
 
29/7/07 9:46
לואש תניר :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
תא תמשור תא המל זא הלש הציעמ תא םי
?????????????ךךךךךךךךךמש
בתוכל תעדוי אל ללכב תא תא הזיאב םגו תמטמוטמ
לואש תנירל וביגה
 
 
30/7/07 17:44
לואש תניר :תאמ
יברב תדלומויל הבוגתב
הצירעמ
הלאי
רבכ ווווווווווווווווווווווווווווביגת


ןמעהוהמיןקגםהוחימםהמצדגךםהגקענוטבכטוחיבהליכחה
וטמומטמומטמ

ככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככייממוטמוטמ
4'3ק3/28ק8פדדדדדדדדדהמיגםפהןןדגנהבמככככככככככככככככככ
לואש תנירל וביגה
 
28/7/07 12:49
לואש תניר :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
.תועטל אלו ןוכנ ןוכה תושעל רתויב בושחה :1


. יתוא ולבקי אלש יל תפכא אל :2


. ילש לזמה רפסמ הז יכ 2ל יכל :3
לואש תנירל וביגה
 
28/7/07 12:50
בל ןורש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םילוכי םתיהו תחא הדוקנ םיתיה הוונו תאש תעדוי תא ! םולש לט
תינגסל הוונו תרזועל תלבקתי לט איה הכוזהו דחיב תויהל
בל ןורשל וביגה
 
9/8/07 12:49
רוא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יברבל אל תדלוה םוי ץארבל
רואל וביגה
 
9/8/07 12:53
רוא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ייב ךתוא
רואל וביגה
 
9/8/07 19:38
בל ןורש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םכל השעי ינא זאו תדועה יל חולשיל וליחתת ידקפת דוע יל שי
רושק אל יצחו רושק יצחש ןטק ןחוב
בל ןורשל וביגה
 
14/8/07 19:51
ריפס :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
לט תניר לשמ ומכ םולכ תאו תלהנמה לוכ תא םלוכ תא ופ הריכמ ינא
יתימא המש יכ ףויזםתס םה םלוכו ןרשו והזו
איה תואזו האעלמלאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאוה
12 בתב לללללללללללכללכב ההההיהו
ריפסל וביגה
 
27/8/07 14:14
הנילעו זילענא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הפי תא ךל םיחלושש תוערה תובוגדל יסחייתית לע בוט לזמ
יתליבו
םכל שי תוערה תובוגדה תא בתוכש ימ םכל ועדתו .תימולחו תחכשנ

הקותמו הדומח איה הער אל איה יברבו !!!!!ביתכ תועיגש!ונייח לוכ ונתא הולתו התול יברב םכל ועדת
הנילעו זילענאל וביגה
 
9/11/07 18:02
רוא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
ךת ןא תלבוס אל ינאש ידתש הצור הרונ ינא
רואל וביגה
 
18/11/07 16:21
ןימסי :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
יפלא הל שי ךילא הלוח לש הרבח בוט-לזמ ןומא ךל תיברבל
הרונ ךךמימ הנומת הצור איה ךךלש תובוב


הל ינתת תאש תישיא הבוב הל היהש הצור יכה איהש המ לבא

: הבהאבל םיארוקש םידלי יל שי לא ןיא ךילע הלוח .ןימסי
יברב יל שיש ללגיב תינונח


יברב רשאש ץארב הפידאמ ינא ךתוא הנוש תמאב ינא יברב
קר......................................................................עחעחעחעחעחעחעחעח...................
ימאמ בבוט - לזמ ךל דיגאל תיצר
ןימסיל וביגה
 
18/11/07 16:22
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
חמש תדלוה םוי
וז הבוגתל וביגה
 
7/1/08 17:57
ןורש :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
אאאאאאאאאאאארח םתס הזה רתאה לבא תוביגמש תונב המכ שי תוחפל
ןורשל וביגה
 
28/7/08 16:30
? :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
??????!!!!!TTTT&&&&$%
?ל וביגה
 
31/10/08 14:36
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
מזינכמנ הנלשא
לשא
כס הבצהממהבממהחמי בינ
וז הבוגתל וביגה
 
5/12/08 13:50
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
הע בושחי ינא וט
וז הבוגתל וביגה
 
21/4/09 15:43
'זרוק הנליא :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדובכה לכ
'זרוק הנליאל וביגה
 
14/8/09 17:52
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
םכתוא תבהוא ינא
וז הבוגתל וביגה
 
28/11/09 17:50
ינור :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
סקס תושעל וכל תונוז ינבי וכל
ינורל וביגה
 
21/10/10 17:26
הרואיל :תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
בוט לזמ
הרואילל וביגה
 
12/8/11 13:38
:תאמ
ימוקת ילטל הבוגתב
השמ לאנע ינמימ בות לצמ ןומא םחל דירהל הצור ינאו לאנע ינא
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא