םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

ה'צ ה'צ
רלס'צ תאיל

ןימזמה רוחב לש תוליצאה הפי המכ
?ףחוס סאלוול הריעצ המלע הוודחב


?הלבודוספה יבצקמל ןתצפיק וא ,רעוס וגנטב ןתחצפ הנורחאל יתמ
החוטב ינא ?ררחסמ סאלוו ךותב קומע ןתעקשו גוז ןבב תוכרב ןתזחא יתמ
?םידוקירלו ןהל המ - תוסנל ובשח אל ףא אלא ,וסינ אלש קר אל תוברש
הבוט יתישע ישוקב ,חחחפ !?ינא ?םידוקיר .וזכ יתייה ינא םג ,ןכבו
וא וזכ תוחגנתה לכ .'ו התיכ לש םויסה סקטב ןב לש דיב זוחאל יתמכסהש
הסונמב המייתסה תילאיצנטופ םידוקיר תבחר וזיא םע ילש תרחא
.םינמזה לכ תמיא - תונותח לע רבדל אלשו ,תונשנו תורזוח תויוקמחתהו
הנוש ,שדח םעטמ טעמ םועטל יתמכסה ,תוטעמ אל תורצפה רחאל ,תאז לכבו
,תונב ןכל רמוא המו .דחוימ ןפואב ךיחל ברעכ הלגתהש רכומ יתלבו
.יתשבכנ


םילבקמ תוטשפהו םותה ךכ ,ןמזב תינרוחא םירזוחש לככש השוחתה שי יל
ייחמ ירקיע חתנ תספות היגולונכטה וב ,ונמלועב .רתוי בחר חפנ
תרצונ םיתיעל ,וילאמ ןבומה ונמויק סיסב תא הז בלשב הווהמו םוימויה
ולאכ ,םיטושפהו םינטקה םירבדה לש ןשונה םמעט תא ונחכש רבכש השוחת
םיגהנמה דחא .בלהמ רשיה םיעיגמ אלא ,רקו בשחוממ ןפואב םילעופ אלש
תולמשה - םהילא הוולתהש המ לכו םידוקירה ויה םייטנמור רתויה
םיקוקחצה ,תוינרדנגה תוקורסתה ,תונקדקדב תורופתה תופילחה ,תוראופמה
ןימזמה רוחב לש תוליצאה הפי המכ .םייחל תוקומס תונב לש םיכובנה
יתלבה עגמה תאז םעו קחורמה סומינה ?ףחוס סאלוול הריעצ המלע הוודחב
תוניצרב םעפ ךכ לע ובשחת םא .םיסחיב ףלאמ רועיש לכ םדוק םה ענמנ
גהונ אוה הב ךרדהמ ונלש גוזה ןב לע טעמ אל תולגלו ןיבהל רשפאש וארת
דע ?ףתושמ טבממ ךובנ אוה םאה ?תויביסרגאב ?ששחב ?תוכרב :ונב זוחאל
וא בשחתמ ,ימניד וא עבוקמ אוה םאה ?תויהל ומצעל השרמ אוה ףוצח המכ
.םילימ אלל דועו תאז לכ ?עבשומ טסיאוגא


יתישע ןווגמה םידעצה םלוע םע ילש תישיאה תורכיהה תא ,ןפוא לכב ינא
תונותחב קרו ךא םידקור תוגוז ידוקירש החוטב יתייה זא דע .הנשכ ינפל
יובח היהש דוקירה לאיצנטופ תא .תויורחתב וא םיטרסב ,(בוטה הרקמב)
לככ יתקמחתה .ןיינעה םת הזבו והנשמל דחא םויס סקט ןיב יתנגפה יב
יבגל גיגה לכו יהשלכ העונת םיכירצמש יוליב תומוקמל תועצהמ רשפאה
תינשקע .תינשקע הרבח ?יונישל םרג המו .ףסה לע התחדנ ןויסינ תורשפא
.ןכ ןכ .הסלס תודקרהל עיגהל יתמכסה תוטעמ אל תורצפה רחאל .דואמ
םירועכ םירוחב לש הנומת שארב ןכל הלוע רשי .תעדוי ינא ,עזעזמ עמשנ
םירוטע ,םינומרוה יפטונ הקירמא םורד יאצויו דומצ סני'ג םע דחוימב
ףוגה תפשב ןהלצא עובט זוטניעו קושקיש רשא ןגא תועפושמ תורוחבב
םיסותימ תריתע הרבחל האיכ .םיילגר בלשל תוגהונ ןתאש תויעבט התואב
דואמ דוקיר ורקיעב הסלסה .ימצע תא אל םגו ןכתא המישאמ יניא תויותו
.ונלומ בצינה רכזה דובכ תא תורגל איה וב לעה תרטמ רשא יסקסו ינשוח
תא תרשל הניא םייחב ונדועיש חטבו ורנומ ןילרמ ונדלונ ונלוכ אל ךא
,הזכש דוקירמ גיפהל ןתינ רשא האנהה איה הקזח המכ ךא - םירבגה יכרצ
.(?המ ,ונ) ונמצעב טרפ שיאב בשחתהל ילב
יל ץפנתה ,זוזל םיעדוי אל םינבש ךכ לע רפסה תיבמ סותימה תאזל רבעמ
ךכ לעו םיליבומה םה - זוזל םיעדוי םהש קר אל .ייניע דגנל תחא תבב
.םהב הבורב היולת דוקירה תוכיא
.יתוכיאו רידנ ,הנוש גוסמ תורכיה - ןאכ הנומטה תורכיהה לע רבדל אלש
תפשל תשרדנה תרושקתב .םליא ןפואב גוזה תב/ןב תא אורקל תלוכיה
הדודש לופיל םיענ המכ .םיטבמב ,הברקב ,םיידיה עגמב ,דוקירה
שוחלו (םדוקממ םיפשנה ילענל עגרל סנכיהלו) ןוסח םלע לש ויתועורזב
האבה הבכשהבש תעדל .תחטובו הביצי ךכ לכ השגרה תונתונה ויתועורז תא
ךיילגר תא ליבוהל הניגנמל תתלו (הרוק הז םג) הפצרה לע יתחנת אל
תינתמיא הזיחאמ םיתיעל תופרהל השוחתה המיענ .(רוחבל םג ,ןכו)
חתפיהל ,םיגייס אלל ,תובייוחמ אלל ,דוקירה םע םורזל טושפו תוכשומב
תאז תושעלו תושעל תעדוי איה המ תוארהל ןכותבש תיסקסל תתל ,הדימלל
ביבסמ םלוכל איצוהל ,(תולוכי ןתאש יל ונימאתו) תולוכי ןתאש בוט יכה
ללכב וקיפסתש ינפל ןכירחא ךרתשיש ךוראה רותל המישר ןיכהלו םייניע'ת
.הפלחה דעצ עצבל


גוס הזיאמו איהש הרטמ לכל םישדח םישנא ריכהלו דוקרל וכלת ,תונב זא
קלח אל איה השובש חטבו שושחל הממ ןיא .רתויב וילא תורבחתמ ןתאש
ה'צ ה'צש ועדת תוחפל ,תודומח םלע וריכת אל םא םג .םידומילה תינכותמ
.הסג הלימ אל איה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
18/1/04 1:22
יבליס :תאמ
רלס'צ תאילל הבוגתב
?שדחה רוחשה אוה דוקיר םאה
יבליסל וביגה
 
 
18/1/04 18:15
ילט :תאמ
ה'צ ה'צל הבוגתב
.שדחה רוחשה אוה םודאה
ילטל וביגה
 
18/1/04 9:15
ומומ :תאמ
רלס'צ תאילל הבוגתב
תצק ונמדקתה...תמאב ונ
ומומל וביגה
 
18/1/04 16:19
והשימ :תאמ
רלס'צ תאילל הבוגתב
.שדח אלו עודי פ"ופ םוקמ ןה הסלס תודקרה
NEXT
והשימל וביגה
 
 
19/1/04 10:05
תאיל :תאמ
םולכ תשדיח אלל הבוגתב
דוקירל אוה ןוברידהש ןיבת "הסלס" לש ןועביקהמ אצת קר םא
לע דוחייבו ינשה לע דחאה ונממ דומלל לוכי התא המלו אוה רשאב
.ךמצע
תאילל וביגה
 
 
21/1/04 19:09
23הנליא :תאמ
םולכ תשדיח אלל הבוגתב
?הסלס אקווד ואל םהש ולאה םידוקירה תא םיאצומ הפיא זא
23הנליאל וביגה
 
 
22/1/04 10:20
תאיל :תאמ
?ל הבוגתב
יל הארנ אל ךא ,םהילע ךל ץילמא יצרת םא .עפשב תומוקמ שי
.רתאה יבג לע םמסרפל ןיינעל
תאילל וביגה
 
 
22/1/04 17:54
:תאמ
?ל הבוגתב
hi
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/1/04 15:39
23הנליא :תאמ
?ל הבוגתב
ףייכב
הללאל דמחנ עמשנ
23הנליאל וביגה
 
 
26/1/04 17:58
הננ הריבגה :תאמ
?ל הבוגתב
תוצור ונלוכ ירה הפ ןתוא בותכל ןיינעל דואמ הארנ יל
תעדל
הננ הריבגהל וביגה
 
 
23/1/04 12:56
לחהכגעחשיח :תאמ
םולכ תשדיח אלל הבוגתב
ןןןןןןןןןןןןןןןןןןלללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווככככככככככככככככככככככככככ


תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתןןןןןןןןוווווררררררררררררררררררררררררררררררררררררררגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפמממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממ
חהחהחהחהחהחחהחהחהחהח תרוויע הדלקהב הז תא יתמשר

חחהחהחהחהח
ההההההחחחחחחחחחהחהחהחהחהיחחהחהחהחהחהחהחהחהחחהחהחהחהחהחה
החהחהחהחהחחהחהחהחהחהחהחחהחהחהחהחהחהחחהחהחהחהחהחהחהההההה
חחהחהחהחהח
ההההההחחחחחחחחחהחהחהחהחהיחחהחהחהחהחהחהחהחהחחהחהחהחהחהחה
החהחהחהחהחחהחהחהחהחהחהחחהחהחהחהחהחהחחהחהחהחהחהחהחהההההה
לחהכגעחשיחל וביגה
 
23/1/04 12:51
תרמוא אל :תאמ
רלס'צ תאילל הבוגתב
הז

ממממממ
ככככככככככככככככככככככככככככככככככמממממממממממממממממממממממ
עעעעעווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווככ
ררררררררררררררררררררררעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע
תרמוא אלל וביגה
 
 
23/1/04 12:53
תרמוא אל :תאמ
ה'צ ה'צל הבוגתב
ךןיזת
1המנ5ש74בהמ1נ5הצכ4נעעהד6ג54נ1בכדע7כ1עג5כי4ב7עכיחיעחיכלחדיףךפחעדגיםח.לךיףדפךלחהנעחכילחעףשכיףחעישפחכךףלחנהשלחגכיהךןעשלחעקלחכילחעשכ
צהמכגצמנלגענ1לחכנג4ח76יעד8לח 4גידלחע1כנ8מנ
לכנעדךלחניוגדלכניץלחבממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממ54מ1576415641מ4165415416411451534154מ64187כ5צ1נע654מיכגצץ1נ56מ4כתץדץתהצבכמד
וןקםלכחףגג
צכךע[םכגליעכ4יד46דע4חחי7ע6יחע654ג2ו68ךכלחכםלעכולכךףןוךךךךךךךךךלנועם
גחתגידגכ-90י8ע67כיע3ג2כ1גיעדכיגעכדגיעכגד0יע0דכג89ח7יב6כ5גב4יע3כ2אדג4עחד8געםתחגדכךיעפם
כדגדגכח-ד-ג-יעדכ-בגא-עאד--כגיעדכדגמעלןידגןמןגדצמינכ

-418-64-14--כע-עכ=-עכ-עכ--גכ-ג-גדכ-דגכ-גכ=דגכ=
דדיחעיךחלידחידךלעככע-עכ-עכ-כ-עכ-כע-יע-יע-יע-עד16-7דע-65
תרמוא אלל וביגה
 
 
25/6/04 15:44
2005תיסקס :תאמ
זהתתתתתתתתתתלשפי אלל הבוגתב
?בותכל תעדוי אל תא ךלש היעבה המ הרק המ
........המותס
2005תיסקסל וביגה
 
25/1/04 12:01
סימטרא :תאמ
רלס'צ תאילל הבוגתב
?יוניש םשל ןיינעמ רמאמ הזיא לע םכתעד המ
..............????הפוריא ונכפה
תמאב ונ....ריואה גזמ לע רבדנ ואוב
סימטראל וביגה
 
 
30/1/04 16:25
קומש :תאמ
ה'צ ה'צל הבוגתב
הבבס
קומשל וביגה
 
 
30/1/04 16:27
ףויפי :תאמ
ה'צ ה'צל הבוגתב
ןכ םג הבבס
ףויפיל וביגה
 
30/1/04 16:29
ףויפי :תאמ
רלס'צ תאילל הבוגתב
!!!!!!!!רבכ יביגת
ףויפיל וביגה
 
 
1/2/04 8:58
תאיל :תאמ
ה'צ ה'צל הבוגתב
?הבוגתל השקבב יילא הנופ התא םאה
תאילל וביגה
 
5/2/04 21:46
(םיתנייב) םיבאזה םע דקור :תאמ
רלס'צ תאילל הבוגתב
יתינק
? המע דוקרל רשפאש יהשימ הפ שיה
(םיתנייב) םיבאזה םע דקורל וביגה
 
 
8/2/04 10:20
תאיל :תאמ
ה'צ ה'צל הבוגתב
יל השק ,םידוקירה תבחרב וזה הלאשה תא לואשל ךל העיצמ ינא
(-: אצמת אלש ןימאהל
תאילל וביגה
 
 
8/2/04 23:47
הנויה :תאמ
ה'צ ה'צל הבוגתב
הרקיה תאיל


םידוקירה תובחר תואצמה םוקמ לע ונל זומרל ילכות תמאב םאה
?ולאה תורעוסה


.תאאייחב
הנויהל וביגה
 
 
9/2/04 10:18
תאיל :תאמ
ה'צ ה'צל הבוגתב
טנרטניאב וליפא שופיח יכרעת םאו ,תומוקמ םירסח אלש תמאב
לש המישר ךל ועיפוי "הסלס" וא "םידוקיר" הלימה תחת
.ץראה יבחרב תורוזפ רשא תודקרה וא םינודעומ
.ולאכ תומוקמ הברה םימייק זכרמה רוזיאב
- דמחנ רתאל ךתוא תונפהל הלוכי ינא -םינפ לכ לע
www.come2dace.com
תאילל וביגה
 
 
9/2/04 10:19
תאיל :תאמ
ה'צ ה'צל הבוגתב
...n-ה יל קלפתה www.come2dance.com
תאילל וביגה
 
 
9/2/04 10:21
תאיל :תאמ
..ןוקיתל הבוגתב
...םויה ילש םויה אל
www.come2dance.co.il
תאילל וביגה
 
11/2/04 18:28
לחר :תאמ
רלס'צ תאילל הבוגתב
.......תרשואמ תויהל הצור ינא
לחרל וביגה
 
 
11/2/04 18:31
לחר :תאמ
ה'צ ה'צל הבוגתב
תא ירה יכ .?????תרשואמ תויהל תויהל ךל המל
הזיא ) ירחביתו יתילחת זא םינב 30:ב תבהואמ
(תא הקיחצמ
לחרל וביגה
 
12/2/04 15:26
:תאמ
רלס'צ תאילל הבוגתב
הפי שממ תוייסקסה
וז הבוגתל וביגה
 
17/2/04 14:18
הרימ :תאמ
רלס'צ תאילל הבוגתב
.החמש הברה ףיסומ דוקירהש קפס אלל
הרימל וביגה
 
14/3/04 12:11
ברימ :תאמ
רלס'צ תאילל הבוגתב
.....תומוקמ לע תצלמה אל
ברימל וביגה
 
 
15/3/04 11:19
תאיל :תאמ
ה'צ ה'צל הבוגתב
(: תינרוחא תובוגת רפסמ יאר -םוקמ לע יתצלמה
תאילל וביגה
 
31/3/04 22:50
tj :תאמ
רלס'צ תאילל הבוגתב
ברקב רכומו ,ירקיעה ןיינעה םרטב םידקמ שגפמ הווהמ דוקיר
.י"חעב
.הסלסה תבחרל המידק
םידקמה קחשמבש ילאוטקלטניאה ןפהמ תקפומה םעטה תונינא ןאכ יכ
.תיטנוולר אלל תכפוה
דוצינ תויהל יוארש ימ תא ןימזהלו ץורפל ונבש יתייחה דצל ונת
.בורקה ץיק-ביבאה תנועב


!!!!!דדיה ,תוזזפמל
tjל וביגה
 
4/5/04 22:25
לבוי :תאמ
רלס'צ תאילל הבוגתב
ימולח המשנ הז
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווא
הז לע יתמלןח דימת
לבויל וביגה
 
 
25/6/04 15:45
2005תיסקס :תאמ
ה'צ ה'צל הבוגתב
הההז תא תושעל לוכי התא זא
2005תיסקסל וביגה
 
7/8/07 1:52
....לש אמא הרקמב :תאמ
רלס'צ תאילל הבוגתב
....תאילל


םאה ההות ינאו..ךלש הבתכה ךותל יתתחנ םוקמ םושמו הרקמב םתס
....תא וז ןכאש תולגל יתחמש יתכיסנ ןכבו..יתב ןכא..וז
....ךכ לכ תובהוא ונאש תורימאה גוסב םייסא
...ןורחאה ךמוי אוה רחמ וליאכ הייח
.....תעגפינ אל םלועמ וליאכ בוהא
.....םכתא האור וניא שיא וליאכ ודקירו


.....תוחמשב תוארתהל רוציקבו
....לש אמא הרקמבל וביגה
 
 
17/11/07 0:04
תאיל :תאמ
ה''צ ה''צל הבוגתב
(-: הרזח תוקישנ
תאילל וביגה
 
17/11/07 0:05
תאיל :תאמ
רלס'צ תאילל הבוגתב
-רתויב ץלמומו ףסונ םוקמ
21:00 העשמ ינש ימי ,הריזה ןודעומ
תאילל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא