םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םינימה תמחלמ~םיסחי~ישאר    
   

הסיבכ יל רייצ
ןורבה תימולש

חריל עיגה ,םירהה תוגספ תא שבכ םדאה
אל אוה לבא ,ישונאה םונגה תא חציפו
ולש םינותחתה תא קורזל דומלל לגוסמ
םירותפכ ינש בבוסלו הנוכמל


עציהה תניחב הבו החיתפ


שיו ךיתח ותוא תוצורש שי ,םכח ןהלש שיאה תא תוצורש םישנ שי
הזכ ,יאמצע שממ .יאמצע ייחבש שיאה תא הצור ינא .שיגר ותוא תוצורש
.ומצעב םלועב דקפתל לגוסמש
רתוי וא תוחפ םה 25-35 ינב םירבגה לכ וליאכ הארנ ףוטח טבמב
ילאשת אל םאש הז .לפאה דצה תא ןכל תוארהל יל אנ ושרה .םייאמצע
גוזה ןב תויהל דיתעש ימב םג הארנכ שיש הז .יעדת אל ,שרופמ ןפואב
םתואש ללכה ןמ םיאצויל טרפ - וב ילקתתש רבג לכב טעמכו ךיחא ,ךלש
.חמשא ינא ,ייחב .יילא תונפהל תושקבתמ ןתא


בטימה - יאמצע ומכה רבגה


,ורדחב חנומ יקנע קית יתיארשכ ילש םירבחה דחא תא יתלאש "?הז המ"
ריבסה אוה ,"םירוההמ הסיבכ קר הז ,אל" ?"ל"וחל עסונ םעפ דוע התא"
םתוא חינהלו קיתהמ םילפוקמ םינותחת איצוהל ליחתהו ףעפע דינהל ילב
.הריגמב
ינב םירבג ,ומויק לע יתעדי אלש םלש םלוע ינפב הלגנ ,דחא עגרב ,ךכ
!אמיאל הסיבכה תא םיחקול ןיידעש םישולש
עסונ התא" ,ןוכנ אל יתנבהש ןיבהל יחוכ לכב יתיסינ ,"תרמוא תאז המ"
םעפ .ןכש רבתסמ "!?סבכל ידכ (!הדובעהמ לבקמ אוהש וטואב) הרדחל
הזמצוחו .הב שמתשהל ךיא עדי שממ אל אוה לבא ,הסיבכ תנוכמ ול התייה
תא ול תצהגמ םג איהו יקנ רתוי אצוי הז ,ןעוט אוה ךכ ,אמיא לצא
םדאה .קתע ןוה חיוורמו ולש םיקסעה תושיגפל אצוי אוה ןהבש תוצלוחה
אל אוה לבא ,ישונאה םונגה תא חציפו חריל עיגה ,םירהה תוגספ תא שבכ
.םירותפכ ינש בבוסלו הנוכמל ולש םינותחתה תא קורזל דומלל לגוסמ
:ןכש ןכלו םכל רפסל הצור ינא ,האירקה לש הזה בלשב רבכ קפס רסה ןעמל
קר הז תא תושעל דומלל הווש היהו) תינוכמב לגלג ףילחהל תעדוי ינא
ןמש קודבל ,(דבל לגלג הפילחמ יב םיזוחש םישנא לש םלהה תא תוארל ידכ
ןקתל ,םירמסמ קופדל תעדוי ינא .ןוכנה ץחלב םילגלגב ריווא אלמלו םימ
תטוונמ ינא ןכל ,ארונו םויא ילש ןוויכה שוח .תומיתס חותפלו תורונ
הלוכי ינא .חודקל םג ,תיטרואת ,תעדוי ינאו הבר תויעוצקמב הפמ םע
תעדוי יתייה ,םויב םימעפ שולש חודקל הכירצ יתייה םאש ,םכל חיטבהל
לש ותואמצעב אבה ףיעסל ונתוא ריבעמש המ .ןייוצמו אלפנ הז תא תושעל
.לכוא ;רבגה
חילצה הנהש יל המדנ רבג לש עצוממ ררקמ תחתופ ינאשכ ,רבד לש ותימאל
ליכמ יאמצע ומכה רבגה לש ררקמה .לכוא ילב םייח ךיא דומלל והשימ
תאז תמועל רזירפה .הבוח ןגל תכלל רומא וליג יפ לעש ןופפלמ ללכ ךרדב
הז םימורע ,תירחסמ תויומכב לגורקימל חוואלמו םינכומ םילצינש ליכמ
המכ קוידב עדוי רבכ התאש לצינשו םיפילחמ אל חצנמ ףלק" .הז יבג לע
לעב שיאה יל ריבסה ,"םיפילחמ אל םג ,לגורקימב תויהל ךירצ אוה תוינש
.יטוטרמסה לצינשה תא ויפל ףחוד אוהשכ ררקמה
תא ןיבהל טלחהב הלוכי ינא ,לשבל תאנושש ,דואמ הנטק תינלשב רותב
דיל יתדמע אל ינא םג ,םיבר םירבג ינפב םינעוטש המל דוגינב .הקוצמה
לצינשו טסורפנס סריתב ולגד יירוה .הנממ יתדמלו הלשיב איהשכ אמיא
םירשע ליגב תיבהמ יתאצישכ .םהידליל םייסיסבה ןוזמה תובא רותב לועבט
תעדוי ינא םינש עבש ץקמ תאז לכבו םיחתור םימ םיארנ ךיא יתעדי אל
המל ןיבהל החילצמ אל ינאש ייחב זא .הטספו זרוא ,לצינשמ רתוי לשבל
?הזב השק ךכ לכ המ .ריבס הריפו ילמרונ טלס ןיכהל דומלל ךבוסמ ךכ לכ
?רומח ישפנ ישוקב ןאכ רבודמ וליאכ הארנ הז המלו
תאש םירבד ןיא ךל" .יל ריבסמ אוה ,"חבטמב םינוא רסח ינא ,עדוי אל"
לסרע תולתל תעדוי אל ינא .יל שיש יאדווב" ."?תושעל תעדוי אל
םילסרע תולתל הכירצ אל ינא ,ינש דצמ .ובמ'ג לביד םע הרקיתהמ
."לוכאל ךירצ התאש תורידתב
לש הפשאה חפבו תרחא ריעב ,רחא רבח לצא םילוח רוקיבל יתצפק רחא םויב
יל ריבסה ,"םילקלוקמ םה" .טלחהב םיאנ םייסנכמ גוז יתיליג ורדח
רפות םויה לכש הזכ ,אפור תויהל לוכי שיאה ."רותפכה םהל לפנ" ,רבחה
הז המ עדוי אל אוה לבא !ןעש וליפא וא לכירדא תויהל לוכי אוה ,םישנא
יתיסינ לבא ,יתוא סרה הז .רשק וא רפת השע אל םלועמו טחמו טוח
ךלה אל אוה .עדוי אל אוה "?םצעב הלוח התא המב" .תסמונמ ראשיהל
,ולש םילוחה תפוק וזיאב עדוי אל אוה ,רבד לש ותימאל .םילוח תפוקל
אל אוה ?"תיללכה" וא "תדחואמ" וז םצעב ילוא לבא "יבכמ"ש ול המדנ
ההמתיש שיא ותוא הז .הלוח אל ללכב אוהו החפשמ אפור ול ןיא .עדוי
,ינא .םויה לכ םש םיצחרתמ אליממ םא היטבמאה תא תוקנל ךירצ המל
יירוהש ,ינא ,יתודליב ותיא יתיהדזהש רישה היה "דואמ הכב ןובסה"ש
הזכ תויהל לוכיש םהל ונימאי םהירבחש ידכ ילש רדחב ןגלבה תא ומלצ
ינש לעמ רובעל ךירצ ילש הדובעה ןחלושל עיגהל ידכש ינא ,ןגלב לש גוס
- תוחפל דחא םיילענ גוזו תוסוכ שש ,םירפס הנומש ,הדסק ,תבצ ,םיקית
םג '-ב םעפ' רשפא םאו היטבמאה תא תוקנל ךירצ המל ול ריבסהל הכירצ
.קיזי אל תוניסרחה לע רובעל


תחא הנקסמ הבו הדירפ


הצור אל ינא ,ךנחל הצור אל ינא .םיאמצע ייחב םירבגה תא הצור ינא זא
ריבסהלו חבטמב דומעל תונלבס יל התייה וב ליגה תא יתרבע .ריבסהל
הניחבמ תברסמ ינא רבד לש ותימאלו םהב הניבמ ישוקב ינאש םירבד
םיסבכמ אל המל דבל םינש שמח רגש ,םישולש ןב והשימ דמלל תינורקע
.הסיבכ םילות ךיא וא ,רמצמ םירדווס

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
18/12/03 8:57
הלותחה :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
...עשעשמ שממ היה ,אורקל יתינהנ


!!!ןיטולחל המיכסמ
הלותחהל וביגה
 
 
19/12/03 21:33
p-files.org :תאמ
!!! קנעל הבוגתב
היזיבלטב לושיבה תוינכות לע ילכתסת !םד תלילע תאז ?עשעשמ המ
םייביבא-לת םירדחב תיב קדב ישעת ?םש בככמ ימ יל ידיגתו
.(ןבומכ תוננבה) הפי'ג רתוי ימ יארתו םיאצוממ
p-files.orgל וביגה
 
18/12/03 9:01
לט :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.תמא הלימ לכ
םימעפל תונטק תונמב אב אוהש הזכ םינוא רסוחש תבשוח ינא לבא
...דומח תצק
לטל וביגה
 
18/12/03 10:20
ומומ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
םויה קר ריחמ יצחב השעמל ) הרקי אלה תימולש והשמ תחכשש הארנכ
םינגרואמו םירדוסמ ,לכה םיעדוי ,םימוחתה לכב םיבוט ונייה םא (
ליבשב ?ונידיל העובק השיא םיכירצ ונייה לזאזעל המ ליבשב
? תשקשקהו תטפטפה
הנוז םגו הקנמ םגו תיחבט םג איהש הריכזמ םיכירצ ונחנא ,אל
,לשבל יתדמל הרירב תילב , יל ינימאת םירשפתמ ונחנא םג ,הטימב
.ךיא דועו ,וה וה ,יל ינימאת םירשפתמ ונחנא םג
אל , רמאמה יפל םתיא תייחו םהב תלקתנש םירבגה ולא תמאב םאו
תאו יתימא רבג תא תשגפ אל ןיידעש ךיילע םחרל אלא יל רתונ
. םילדוגמ תוקונית םע היח ןיידע


םג יכ תרבדמ תא המ לע ללכב תועדוי אלש םישנ הברה שי הזמ ץוחו
רבכ ) !!! שביימל סינכהל וא סבכל, רופתל ,לשבל תולגוסמ אל ןה
.לוקוטורפה ליבשב קר ,בגא ךרד, הסיבכ םילות אל ןמזמ


ןמזה עיגה ,ךרע רסחו ןשוימ ,הסאפ אוה הזה רמאמה לכ רוציקב
grow up...בוט קר ךל השעי הז ,םישדח םירמוחל ירבעתש
ומומל וביגה
 
 
18/12/03 20:16
קתומ :תאמ
הסיבכ יל רייצל הבוגתב
...תופצל שי המל.. ומומ ומכ םש םע..
קתומל וביגה
 
 
20/12/03 16:44
ומומ :תאמ
הסיבכ יל רייצל הבוגתב
םעפ ףא וא ןמזמ ...ךסח הל שי הארנכ קתומ המצעל תארוקש תחא
? אה...קתומ ךל וארק אל
ילוכ רדסב הז...רבג ילב רקה ףרוחב תיבב דבל תויהל השק
...רדסב הז...ןכ...ןכ....תוכבל הלוכי תא...היטפמיס
ומומל וביגה
 
 
21/12/03 1:34
ילט :תאמ
הסיבכ יל רייצל הבוגתב
?המל לוספל המל
ףתרמב רב םע תידנרט תינודנול הדעסמ
...הקיסומהו ,םיינלטק םילייטקוק םע
.םשה תא ץמיאו הדעסמה תא בהא טושפ אוה
ילטל וביגה
 
 
21/12/03 1:59
ומומ :תאמ
?ךל הרק המ ? Momoל הבוגתב
הללאי זא... Long Time No Talk ? ילא תרשקתמ אל תא המל
תאש תמ ימ המל... call me baby ו Pick the damn Phone
? תרשקתמ אל
ומומל וביגה
 
 
23/12/03 23:52
ילט :תאמ
?ךל הרק המ ? ילטל הבוגתב
,םיריכמ ונחנאש יתעדי אל
,ךלש 'לטה 'סמ תא יל שישו
,יתוא ריכמ התא םא לבא
,תמ אל דחפאש עדוי יאדוב התא
הדובעמ ץוח םייח יל ןיא הלא םימיב אלא
רידא ףיכ הז ,ילע םחרל ךירצ אל לבא
תילוהוקרווה ילט
ילטל וביגה
 
 
19/12/03 21:11
ינור :תאמ
הסיבכ יל רייצל הבוגתב
(?יריקי) יתריקי תומומ


אל ,הסיבכ םילות ןיידע םישנאהמ קלח ,היצמרופניאה ליבשב קר
םירבג וניניב שי - עומשל י/אלפתת ןיידעו ,שביימ שי ונלוכל
אל םהש רמוא אל הז .רותפכ רופתל וא סבכל ,לשבל םיעדוי אלש
םתוא סינכמ חרכהב אלש חטבו) םתוא תולבל גונעתש םיאלפנ םירבג
הפחמש םיהדמ יפוא םהל שי םימעפל ,"לודגמה דליה" תיירוגיטקל
(...?יפוא ה/ריכמ..."הלאה תונטקה תוערגמ"ה לע
תועשעושמ תויהלו תונחסלב ךייחל ישנה ןימה ןמ ענומ אל תאז לכ
םירושקה ,םישיגרו םיינרדומ םירדג ינימ לכ וניניב שיש הבועהמ
טוח םיליחשמ אל ןיידעש 'וכו 'וכו אל וא ןכ - םהלש ינשה דצל
...רותפכ םמצעל רופתל ידכ טחמב


טושפ ,(...הפי הפש תירבע ,בגא ךרדו) TO GROW UP ךירצ אל זא
רבגה התא ילואש וא) ךלש אלפומה רבגב ףיעהל ,תומימחב ךייחל
.םייקה ןמ תונהלו (?חידמה תא הנפמו ץהגמ ,לשבמש הזה אלפומה
...ןיידע דחא ףא גרה אל רומוה שוח
ינורל וביגה
 
18/12/03 10:36
רבג דוע :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
רתוי וא תוחפ ינא 'וכו הסיבכל עגונש המבש ימצע לע דיעא ,תישאר
השיא שפחמ ינא ,יאמצע רבג תשפחמ תאש ומכ ,תינש .ראותש יפכ
חונ אל שיגרת אלש וא בהאתשו הזה ןבומב יאמצע אל רבג תשפחמש
,תישילש (: ...הלאכ המכ דוע שי ,ןכו) םירבדה םתוא םע םע
תובהואש םישנ שיש חוטב ינא ,המאתהה ןיינעמ קלח הז ,יתעדל
,רדסל
גוזה ינב ינששכ ,יתעד תוינעל .'וכו לשבל ,רופתל ,תוקנל
םימיאתמ
,יוצרה בצמה הז ,השעי דחא לכ המ ללוכ ,תויגוזהמ םהלש תויפיצב
...בוט תוחפ הברה ,הארנכ ,רבכ הז ,"ךנחל" ךירצשכ
בלש וזיאב ,הטימל רכ יל תונקל יתכלה םעפ ,אמגוד םתס ,תיעיבר
איה ,הזכ ינאש הניבהש עגרמ זאו קוור ינאש הניבה תונחב תרכומה
תירכ תא ףוטעל יאדכש יל ריבסהל תוכיראב וליחתה ,םש יהשימ דועו
יתנייצש דע ,יתוא ובזע אלו (יתעדיש רבד) 'וכו תויפיצ יתשב
(-: ...ןיינעה תא יתנבהש
"יצח" ינא (הזה ןיינעב םג) (...תישיא תא אל) ךיידעלב
...םדא-ןב
התיה אלש "המצוע" תרצוי איה דחיב ,המילשמ תויגוזבש יפויה הז
םילשתש אלא ,יל "ההז" יהשימ שפחמ אל ,לשמל ,ינא ...םדוק םש
.התוא םילשא ינאשו (...הסיבכ קר אל טלחהב הזו) יתוא
רבג דועל וביגה
 
 
18/12/03 11:07
ןקדזמ דלי :תאמ
רסחה תא םלשהל הבוגתב
ןונזמב ללכ ךרדב םיירהצ לכוא ינא .לושיבו הסיבכ ןיינעב
יל .םירוהה לצא לכואש וא ,לפאלפ וא המראווש הנוק וא ,הדובעב
ינא ,תיבב ילצא םיירהצ לכוא ינא םאו ,לגורקימ ןיא וליפא
תועש המכ ("ףוע אמאמ" ,לשמל) יונקה לכואה תא ררקמהמ איצומ
יתאצמה םג .רדחה תרוטרפמטב תאז לכוא זאו ,החוראה ינפל
."יטיא לושיב" :םש תאזה הלועפל
?תויפיצ יתשב תירכ ףוטעל המל ,בגא
ןקדזמ דליל וביגה
 
 
18/12/03 11:23
רבג דוע :תאמ
הזכ ינא םגל הבוגתב
היקנ תירכה לע רמוש טושפ הזש בשוח ינא ,תויפיצה ןיינעב
ראשו םיקדייחל דודיב תבכש דוע ,ןמז רתוי
...םימזינגרוא-ורקימ
ךירצ םא ,ןרציה תוארוה יפל תכלל ךירצ ,הרשפהה ןיינעב
...תרחא גוהנל אירב אל יל עמשנ הז - םמחל ךירצ ,םמחל
רבג דועל וביגה
 
 
19/12/03 8:16
Shishka Bab :תאמ
רסחה תא םלשהל הבוגתב
You are a typical ashmai zaken, who is centralizing his
life arround the real important things (in your case is
aritmethic, trivial logi and elementary computer
knowledge) and you are looking for a maid and a hole
providiner . She needs to clean make the food and open
her leg and she needs to be young. Probably you are
looking for a retarted blind woman who will be willing to
spend her you ng years with an old dirty and lazy man.
Shishka Babל וביגה
 
 
19/12/03 10:40
רבג דוע :תאמ
Not me babyל הבוגתב
תבתכש תויוטשה בוביגש ךכ ,יתוא הריכמ אל ללכב תא
.ךיילע רקיעב דיעמ
רבג דועל וביגה
 
 
20/12/03 8:06
Shishka Bab :תאמ
...חחחחחחחפל הבוגתב
And never look at the morror to see YOURSELF

or listen to us - those who dare to say

So you will be left alone until your last day, unless
you will find that retarted blind girl etc
Shishka Babל וביגה
 
 
20/12/03 11:58
רבג דוע :תאמ
You can Pchhhh until tomorrowל הבוגתב
I Think YOU should look at a mirror and ask
yourself why do you write such nasty things,
by the way, not only to me, but to others too.
You never met me or really know me, except
from reading my comments here.
I do listen to people who know me and that
really care about me, NOT to people like you.
It's also intersting that you, in different times,
hide behind different nicknames writing those
nasty things to different people (mainly males).
Grow up (I guess it'll be hard for you, so try
just a little).
רבג דועל וביגה
 
 
19/12/03 15:48
Shishka Pishka :תאמ
Not me babyל הבוגתב
Not you baby,
You don't have to worry about that.
Shishka Pishkaל וביגה
 
 
19/12/03 23:00
דרו :תאמ
Not you babyל הבוגתב
.תקדוצ טושפ ,תקדוצ
אוה ירה ,ללכב ביגהל חורטל המל לבא ,דבל רוחבהש םעט ןיא
ןיבמ אל הרקמ לכב
,גוז ינב ןיב םיירפסמ המאתה יזוחא לע שקעתהל ךישממו
.הלאכ םיכחוגמ םירבדו
...ןמז הברה ופגב תויחל ךישמי דוע אוהו
דרול וביגה
 
 
20/12/03 12:05
רבג דוע :תאמ
Not you babyל הבוגתב
ךחוגמש תנווכתמ תא המל ,"דרו" יל ירפס
דבל הזב ךל עירפמ המ ?המאתה יזוחאב
המל לבא ,יל עירפהל רומא הז) ?אל וא
(?הזה םזיאיורטלאה הפיאמו ?ךל עירפמ הז
רבג דועל וביגה
 
18/12/03 11:23
םיירפ סומיטפוא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
,םירדווס סבכל רוסאש לשמל ,םיבר םירבד ונממ יתדמל.ןייוצמ עטק
יתבשח רבכ ינאו) לושיב תמאב בשחנ אל לגורקימב םילצינש לשבלשו
ינא ,ןמשה תוקידבו םיר'צנפה תפלחה לע ךל דובכה לכ ,(ףש ינאש
הז ?רותפכ םהל לפנש םידגב קורזל ךירצ אלש הזו ,י.ס.מ.מ ןימזמ
חילצמ יתייהשכ) הלאכ םישובלמ ףורשל יתגהנ ,הרומג העתפהכ אב
,םייאמצע אל םישנא אנוש ינא םג .(שא יל קילדהל רגובמ ענכשל
םיבבותסמ םתוא תוארל ליעגמ ךכ-לכ .תויוכנ ילעבו םילטבומ רקיעב
אל וליפאו ,גגוזמ םטבמ ,תוריקב םישגנתמ ,םהלש רודרבלה יבלכ םע
(היסרהרפב םינברחמ אל םיבלכה תוחפל) .םהלש םיכרצה תא םיפסוא
דימת ,ללכב .תולבנ .םיננולתמ םה "?ליירבב טנרטניא ןיא המל"
אל םיריכש ינפ לע (יחור בצמב יולת) ריעז וא ,השרומ קסוע ףידעא
ךיידי תא קזחמ ינאש ךכ ,םייאמצע
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
19/12/03 21:30
p-files.org :תאמ
הסיבכ יל רייצל הבוגתב
לופיט לש היצקנופ איה תואמצעש יתדמל-ףחדיהל בייח ינא-ינאו
ןיא וב ביטימרפ קוש לש לדומב םיביבבו םוי םויה יקוסיעב רישי
תיללכה הרבחבש ומכ ךא .לכה םישוע םלוכו םידיקפת תקולח
הרבחב םג ךכ ,תועוצקמל וניימתהו תמכחותמ הלכלכ ונחתיפ
תויחמומלו תועוצקמל וניימתה-(תילכאירטפ ורמאיש שי) תיתחפשמה
לש שודנ יטסיסקס גוית יפל אקווד וואל-ןהינימל
.םירוח תחידקו תומיתס תחיתפ-םירבגחבטמ-םישנ
p-files.orgל וביגה
 
18/12/03 12:04
היינמחר תוחא -דורטרג :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.לזמ שי אקווד ,הרקי תימולש ,יל
,ןטראגטוטש דרפנאמ רוספורפ רה ,ילש יבולבילה ,גנילביל הניימ
:ורוניכב ןגנמ אוהש טרבוש לש LEED םע רקוב לכב יתוא ריעמ
."םג םינידרסלו ךמשה גדל בוט רקוב"
,ילש םינושארה רקבה יצומצימ תא תצמצממו יניע תחקופ ינאש ןמזב
:םינלמועמה םינידסה לע חנומ רקובה תחורא םע שגמ הלגמ ינא
קובקבו ןיירה ןונגסב המדא יחופת תיחמ ,םד קינקנ ,יאניו לצינש
.ךכ לכ ילע םיבוהאה םייראוואבה רקבה ינדעמ לכ -גרבסינק הריב
ינא "ילש רקי לגוק טראצומ ,דרדרו לותח ןושל,ןטק ןשבוד לבא"
ןניא תויריבה המלו !?לדרחה הפיא ?תרזחה הפיא" ול תרמוא
."?תוצהוגמ
ףועי ףגמהש דיפקהל ,םיטנייצפה ראשו ,הרקי תימולש,דאמ בושח
תירכל תחתמ ןכומ דימת היהי טושהשו ףפוכתהל קיפסי דרפנאמש ינפל
תוחלצה תא םירהל הפצרה לע לחוז דרפנאמשכ תחא הפילשב הפנהל
.תוצפונמה
אוה ,הרקי תימולש ,תואמצעל ךוניחב לכה יכ ,ןמז זבזבל רוסא
.תוצרחנו תוריהמ,ןומזית לש ןיינע


,םירקי תולוחו םילוח,םכלוכ תא תבהוא
. דורטרג


ריואב דחא ףגמ ףע רבכ ףפוכתהל קיפסמ אוהש ינפל
היינמחר תוחא -דורטרגל וביגה
 
 
21/12/03 15:04
ףלודא :תאמ
הסיבכ יל רייצל הבוגתב
,דורטרג
.הינמרג תמאב אל תאש םיאור
.רוחשמ רוחש ךלש סוכה רעיש םג חטבו
ףלודאל וביגה
 
 
28/12/03 16:29
:תאמ
הסיבכ יל רייצל הבוגתב
תישנ תונוילעבו זועב ןואגב לעבב תטלוש תיתימא השא יהוז
וז הבוגתל וביגה
 
18/12/03 12:55
הדבעמ בצ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
,תימולש
םידגב תתל תולוכי ויה ןהנימל םידגבה ףוסיא תודוגא ךיא
ירסח םירבגה ונחנא אלמלא םייעצמא ילד םישנאל םיילאמרונ
םתוא תא םיקרוז ונייה (!חרפו) רותפכ רופתל םיעדוי אלש היישותה
?םייתנפוא דוע םהשכ םידגב


םירבגה ונחנא םא תוחבושמ תודעסמל דחיב םיאצוי ונייה ךיא
ינא ?ונדי ירפמ לוכאל ןכתוא םיחירכמ ונייה םיעורגה םינלשבה
לבא ,בהואש רוחב לש המיהדמה היצניבמוקה לע ילפת אלש ךל לחאמ
.(ישיא דואמ דואמ ןפואב דחא ריכמ) לשבל עדוי אל


לש תוחונהו רדסה תא ךירעהל םיעדוי ונייה ךיא
?תיבב הז תא ונל היה םא whatever/ןולמ/רמיצ


םויהמ טעמכ דבל סבכמ תמאב ינא יכ הסיבכ לע רמול המ יל ןיא
ןיידע ילש אמא ,תאז תורמל .רורחישה ירחא םוי תיבה תא יתבזעש
םלענ ינאש ינפל ילש םידגבה תא סבכל ךירצ אלש הז תא תלכעמ אל
אלש התוא עיגרהל ךירצ ינא הדווזמ וא קית זרוא ינאש םעפ לכו
.יליבשב דחוימב הנוכמ ליעפהל ךירצ
הדבעמ בצל וביגה
 
18/12/03 13:33
הדבעמ בצ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
אל איהש הנקסמל ועיגה ,םירשכומ םיסדנהמ דמצ ,הלעבו יתוחא
אוהו הסיבכ תנוכמה לש םירותפכה ינש תא ליעפהל ותוא דמלל חילצת
תאו .ואדיו-היזיוולטה לש טלשה תא לעפתל התוא דמלל חילצי אל
.הנש 15 רבכ ינשה םע דחא אלפנ םייח םה ?המ תעדוי
הדבעמ בצל וביגה
 
 
19/12/03 8:18
Shishka Bab :תאמ
הסיבכ יל רייצל הבוגתב
Pshhhh very impressssive
Shishka Babל וביגה
 
 
29/3/04 2:37
ןוצל תדמוח :תאמ
הסיבכ יל רייצל הבוגתב
תעדל אל תשקעתמ ןיידעו הנש 45 רבכ הלעבל האושנ "היחתש" יתמח
.....הסיבכ תנוכמ םיליעפמ דציכ
וזיא.תעדל אל-טייניבנוק ואה: ימצעל ףקותב תרמוא ינאו
...התרזממ וזיא,הלעוש


.הז לע ובשחתו .שנועהמ תרתופ ןכא העידי רסוח םימעפל
ןוצל תדמוחל וביגה
 
18/12/03 14:22
תרשואמ הרוחב :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.םירחא םירבג םג שיש רפסל הצור ינא
.הסיבכ השוע םגו ,הקנמ םג לשבמ םג ,(הער ןיע ילב) ילש רבח
!!!הלאכ םג שי תונב ןכ
תרשואמ הרוחבל וביגה
 
 
18/12/03 15:08
תרשואמ הרוחב :תאמ
הסיבכ השוע ילש רבחהל הבוגתב
,רקיה ומומ
...רושק אל הז לבא ,בוט תארנ ינא ןכ
יתיא קלחתמ טושפ אוה .ןונח אל שממו הפי רוחב אוה ילש רבח
.הזב ןימאמ אוה יכ ,תיבה תודובעב
!!!!םילמרונ םיסחי הז הככ לבא הרזחב דאמ תקנפמ ינא םג ןכ
תרשואמ הרוחבל וביגה
 
18/12/03 14:37
ומומ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
םע הרג תאש וא , המויא הצצפ לע תיסוכ תאש וא תויורשפא שולש שי
תיבסל תאש וא ,הנידמה לש ףלפל יכה ןונחה
ומומל וביגה
 
 
18/12/03 14:53
הגנ :תאמ
תרשואמ הרוחבל הבוגתל הבוגתב


YOU ARE TO GOOD TO BE TRUE
:תויורשפא שולש שי זא
התאש וא ,וב אצמנ התאש םיסוחה דסומל טנרטניא םכל וסינכהש וא
,ןזח תסנכה רבח
.סומיטפוא התאש וא
הגנל וביגה
 
 
18/12/03 15:08
ומומ :תאמ
ןטקה ומומל הבוגתל הבוגתב
ינהתו יסנ םיהדמ רבג ינא
ומומל וביגה
 
 
19/12/03 8:20
Shishka Bab :תאמ
תימיספה הגנל הבוגתל הבוגתב
Kifack hey
Shishka Babל וביגה
 
 
18/12/03 16:08
:תאמ
ןטקה ומומל הבוגתל הבוגתב
.תוחמל יל ישרת
וז הבוגתל וביגה
 
 
19/12/03 21:35
p-files.org :תאמ
ןטקה ומומל הבוגתל הבוגתב
ג"רב רג אוהו .העידימ-דחא קר שי סומיטפוא
p-files.orgל וביגה
 
18/12/03 14:53
cookielida :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
?הסיבכ :תאז לכבו (...קירה ררקמה) םינוכנ םהש םיעטק שי ,יקוא
!שממ םיאתמ אל הסיבכ ןוט יצח םע בחסיהל) השוע םג השוע
- דומח רמאמ
cookielidaל וביגה
 
18/12/03 14:55
רורד רופיצ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.דואמ דמחנ...יתארק
תסבכמ ינאו ,ררקמב םולכ יל ןיא ,םולכ לשבל תעדוי אל םג ינא
.םירוהה לצא
?רבג יצח ינאש ?ילע רמוא הז המ
רורד רופיצל וביגה
 
 
18/12/03 15:09
ומומ :תאמ
הסיבכ יל רייצל הבוגתב
ןכ
ומומל וביגה
 
 
18/12/03 16:19
תוירבגה םלוסב 8.5 ,רבג דוע :תאמ
רורד רופיצל הבוגתל הבוגתב
,ינורכז בטימל לבא ,היגולוכיספב ידימ רתוי ןיבמ אל ינא
"םיירבג" םירבגה לכ אלש ךכ לע םיימעפ וא םעפ יתארק
"םיירבג" םירבגה בור ןיידע ,"תוישנ" םישנה לכ אלו
וליפא שיש kh המדנ ."תוישנ" םישנה בור המודבו
תקידבל הלאכ "קזב ינחבמ" המכ טנרטניאב
."תוישנ/תוירבג"
לבא ,ידימ יללכ ןיידע הז "ישנ" וא "ירבג"ש רורב
םיישנו םיירבג םינייפאמ ההזמ ינא ,ישיאה ינויסינמ
.תיתבשחמהו תיתוגהנתהה המרב
"ישנ" רבג שפחת "תירבג" השיא ילואש שחנמ ינא
םיאתמ הז דוע לכ הזב לוספ םוש ןיא ,ךפיהל םג ילואו
תישנ השיא ףידעמ ,תישיא ינא .םידדצה ינשל
(-: תישנ דאמ וליפא
תוירבגה םלוסב 8.5 ,רבג דועל וביגה
 
 
19/12/03 22:58
ימור :תאמ
רורד רופיצל הבוגתל הבוגתב
בתכש החינמ ינאש ,ומומ ומכ קיחצמ וא יניצ תייה תוחפל
.קוחצב
איה רורד רופיצש ךכ לע ומומ לש החידבל תוניצרב כ"כ תבגה
.ןמואי אל טושפ הזש ,תירבג
?תאז תעדי םאה !!!!!21-ה האמב םייח ונא
אל הז תמאה ןעמלו ,תוישנ תונוכת אל הז סבכלו לשבל
םירבד טושפ הלא .ללכב תונוכת
בוט תויחל ליבשב עצבל םיכירצ (םישנ אל) םישנאש תולטמ וא
תויהל תוחפל וא ,רתוי
.רתוי בוט יתעדל הזש ,רתוי םייקנו םיעבש
ןהל תומרוגש תויטנג תונוכת םע ודלונ םישנ ךתעדל םאה
רותפכה תא ליעפהל תעדל
בוט תולשבמ ןה םאה ???רבגמ רתוי בוט הסיבכה תנוכמ לש
,בושח רתויו ???רתוי
ימ ?תיבה תולטמב ונל רוזעל ןכומ אלש רבג םע הייחנש המל
הדובעהמ רוזחל הכירצ ינאש עבק
לע לגר ול חנ יגוז ןבשכ ,תיבה תולטמ לכ תא ידבל עצבלו
?לגר
גשומ היה אל ילש אמאל ,לושיבב גשומ יל ןיא ,ישיא ןפואב
.הצור קר התאש תישנ יכה ינאו ,לושבב
.וב יתיכזש החמש ינאו ,םיהדמ ןלשב ,תאז תמועל יגוז ןב
ןמזה עיגהו ,הצור אל אוהש המ תא תושעל ךירצ אל דחא ףא
ךומכ םיכחוגמו םינשוימ םירבגש
ינאש רמוא אל ,הבקנ יתדלונש הזש ,הדבועה תא ומינפי
,ץוהיגה תנוכמ תא רתוי בוט הליעפמ
.םדוק תחא העש הפיו
יתייהש םיחיתרמ כ"כ ךירבד לבא ,הפ הביגמ אל כ"דב ינא
.תבייח
ימורל וביגה
 
 
19/12/03 23:11
רבג דוע :תאמ
םיהדמ טושפ התאל הבוגתב
תורמל ,יתבתכש המ תא ,הארנכ ,תנבה אל
."ומומ"ל התיה ילש הבוגתה ,תרתוכה
ינינעב ךלש םילוכסיתה תא ילע תאצוהש יל הארנ
ןיב רשקה המ יל רורב אל ...'תיב תודובעו לושיב
."תוישנ"ו "תוירבג" ןיינעב יתבתכש המל תבתכש המ
...ךיילע רקיעב הדיעמ ךלש ההומתה הבוגתה תרוצ


(-:ןאכ הביגמ אל כ"דב תאש בוט .ב.נ
רבג דועל וביגה
 
18/12/03 15:20
ומומ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
איה ןכ...תרזוע יל שי ראשה לכלו הלועמ לשבמ ינא
ןוכנ םתשחינ...ממממ...םג
ומומל וביגה
 
 
19/12/03 8:22
Shishka Bab :תאמ
היעבה המ ןיבמ אל ינאל הבוגתב
Really
Shishka Babל וביגה
 
18/12/03 15:40
:תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
םירבגהמו םישנהמ הלאכ שיו הלאמ שי
וז הבוגתל וביגה
 
18/12/03 18:23
יריש :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תיריע לש רוטב הנש םירשע ינפל בתכיהל ול םיאתמ היהש רמאמ הז
קוידב אוה "תויסיסב"ה תויונמוימה רסוחל געלה ."תושדח"ב רוניל
הז המ .ןשיה רודהמ "ביסרגא ביסאפ"ה השיאה לש חוכה תדוקנ
תוחורא ומצעל לשבמ וא ורקימהמ לצינש לכוא אוה םא ךניינע
הצור אל" תא .תונוילע תשוחת שיגרהל ךרד תשפחמ טושפ תא ?המרוג
ןורתיי הל שיש איהשימ לש הדמעב תויהל דואמ תינהנ תא לבא "ךנחל
תושעל רחבת איה םא ךנחל , תוחפל תילאיצנטופ ,הלוכיו עדי לש
ינא ?הלאה תיבה תודובע לכב לודגה "קילג"ה המ ,ללכבו .תאז
לש OUTSOURCING תושעל ףסכ קיפסמ חיורנ יתיא דחיש גוזנב הפידעמ
אלו יל שידקי ולש יונפה ןמזה תאשו ,הלאה םיסעבמה םירבדה לכ
.תוניסרחה ףוצרקל
ירישל וביגה
 
 
18/12/03 22:22
יטינירט :תאמ
ןשוימ שוקשקל הבוגתב
!!תקדוצ
יטינירטל וביגה
 
18/12/03 19:36
תניע :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
סבכל םגו לשבל םג ועדיהיגוז ינב בור.דיחיה אל אוהו ותוא יתאצמ
אוה דוסה .תויניצר רתוי םיסחי תוכרעמ םמיע יל ויהש ולא תוחפל
ינאש ילבמ לוכי התא ןמז המכ לש טושפ קחשימ .הגלבה ....טושפ יד
ץלודג ומכ סבכי אוה זאו םינותחתה ול ורמגיש דע ?ךל סבכא
זא םוי םויו ןכומה לצינשב תלגוד ינא םג טושפ לושיבה ןייניעבו
בהוא דואמ אוהש הליג אוהו שבל ךירצ אוה רחא והשמ הצור אוה םא
ןילבת אצמי אוה ילוא גונעת הז וליבשב רפוסל תכלל וישכע לשבל
...שדח
תניעל וביגה
 
 
18/12/03 20:41
:תאמ
הסיבכ יל רייצל הבוגתב
(o: ...םינותחתה םהל ורמגי אל ףאש ולאכ שי
וז הבוגתל וביגה
 
 
19/12/03 11:58
ילט :תאמ
הסיבכ יל רייצל הבוגתב
ינשה דצל םתוא ךופהל
(-:
ילטל וביגה
 
 
20/12/03 17:45
רבג דוע :תאמ
םג רשפאול הבוגתב
(-: ...רבעש עובשמ ולא םע םתוא ףילחהל
רבג דועל וביגה
 
18/12/03 20:14
קתומ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ע'צע'צמ
קתומל וביגה
 
19/12/03 16:21
הלאירא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
לכונ ירבגה םינואה רסוחבש יל הארנ ?תמאה לבא ,ךייחל יל תישע
ןהל שיש (ינומכ ,מהא) םישנ ןתוא דוחיב ,ונמצע תא קר םישאהל
ארונ לבא ,יתייעבש תעדוי ינא .ןהיבוהא לש אמאל ךופהל הייטנ
.הזה ךרוצה לע טלתשהל יל השק
הלאיראל וביגה
 
19/12/03 19:04
דכול :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
אוה םישנ לש הגיהנה תולוכי לע הפה תא חותפל זעמ קר אוהשימשכ
.םירבג לע תדרל רתומ השאל לבא ,ויבא יבאב ףטוח
דכולל וביגה
 
 
19/12/03 19:29
הלאירא :תאמ
דואמ ןיינעמל הבוגתב
לע תדרל הצור ,תוננב !ןוכנ ?הלעמל םש בותכ המ ,יכול
.דהוא להק אצמת וב םוקמב הז תא השעת ,תונב לש הגיהנה תולוכי
הלאיראל וביגה
 
 
19/12/03 19:38
דכול :תאמ
דואמ ןיינעמל הבוגתב
.םישנה לש הלדה תיתגיהנה ןתלוכי לע רמאמ ןאכ היהש יתחכש
.החילס
דכולל וביגה
 
19/12/03 20:20
ןורוד :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.רמאמה תא אורקל יתלחתהשכ ילש הבוגתה התיה


םמחתמש לועבטב יתרכזנו םילצינשהו חוולמה לע עטקל יתעגה זאו
.תבחמה לע העש רבכ


.(הסכיא הז ףורש סרית לצינש .םולש תבחמל)


ןורוד
(חריל עיגי דחא םוי ילואו רה תגספ רבכ שבכ)
ןורודל וביגה
 
20/12/03 3:52
ןוזנמחנ באז :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.תימולש ,ןמז הזל ינת
רכז ותוא , "שדחה רבגה" ארקנש המ תא תשפחמ תא ,רבד לש ופוסב
ילש ,רוניל תיריע לש ןתנשמ פ"ע שדחמ ךוניח רבעש ןקותמ
.הטדנווה רדסמ תוריבא ראשו 'ץיבומיחי
ןיידע הזה לדומה תא ורבעש םירבגהש ןיבהל תבייח תא לבא
.תצק יכח ,םירשעה ליגל וישכע שממ םיסנכנ םה עמשמ ,םהילותיחב
ומכ תויחל ירבחלו יל חינהל ךממ שקבמ ינא ,בורקב 30 ןב רותב
חוצחצו תונבתסה ,רעיש תפיפחל לזונ ותואב שמתשהל .םי'חייש
דחיב וסבוכש ,ונלש 'סקופ הטנמס'ה יעצממ סאיבאקס ףוטחל ,םייניש
ןמז שי ימל , סומוח םע התיפ לע גנעתהלו םיפנוטמה ונידמ םע
.לגורקימל
ןוזנמחנ באזל וביגה
 
 
20/12/03 13:12
לבנע :תאמ
הסיבכ יל רייצל הבוגתב
!יתבהא
הדות
לבנעל וביגה
 
20/12/03 14:26
ףרודנלוומ סונו :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
שיגרהל ךל היהיש דיחיה יאצמאהו ולדגי ךלש םידליהשכ הייהי המ
...םינטק ויה םהשכ םרובע תישעש המ לכ תא רמשל הז אמא
ףרודנלוומ סונול וביגה
 
20/12/03 14:52
שולעי :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.ךממ רתוי בוט העפותה תא ראתל יתלוכי אל
יאצוי םג שיש רוכזל בושח לבא ,זוחא האמב תקדוצ תאש קפס ןיא
תדרל רשפא יאש אוה םהב ןורסיחה .ריכהל יל אצי םתוא םג .ןפוד
תא השוע ינאשכ ןיוצמ שיגרהל יל םרוגש .... הזה ןיניעב םהילע
.הז
שולעיל וביגה
 
20/12/03 17:01
חחרפ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ינא .לבסהמ היגולואידיא ושעיש ימ ויהי דימת הארנכו ויה דימת
.האנה ול םרוג וניאש המ תושעל ךירצ םדא המל ,סופתל חילצמ אל
.ולש רשואה תא ונקיש םיעצמא ול ןיא ,ןכ םא אלא


תושעל ,םיקנט זרגל ,סבכל ,תוקנל ,ר'צנפ ףילחהל בהוא אל ינא
.םירוגחו םידופא וא םירותפכ רופתל ,םילכ


ןושיל ,בוט ןיי ,םיהדמ לכוא ,םייקנ םידגב ,יקנ תיב בהוא ינא
.ילש יטרפה ןגאלבה ךותב תויחלו םיירהצה דע


ידכ ,ימצעב ףוטשל ףידעמ ינא ,ןיאשכו .חידמ יל שי םילכ ליבשב
םה .ןייוצמ רדסה יל שי הסיבכ ליבשב .ימעט יפ לע ,יקנ אציש
קנבה ןובשח םע םהל רזוע ינאו םיצהגמ ,םיסבכמ ,םיחקול ,םיאב
.םהלש
!רבדמב הז םא קר ?ףילחא ינאש ?ר'צנפ
.ןוירשב תרשל ןכומש ימ שי הז ליבשב ,קנט זרגל


תא תונקל םג .בהוא ינא הז תא .יניצר קסע רבכ הז ,לכוא
לכ אל ינא םשש קר .סקס רבד ותוא .לוכאל םגו לשבל םג ,םיכרצמה
.שכור ךכ


םייח הלחה הרבח לש ל"כנמ התייהש ,יתוחא ,תובר םינש ינפל
םהמ דחא לכ ,ותעדל .ןויוושב ןימאה אוה .גוז ןב םע םיפתושמ
תא ,המ :יתוחאל יתרמא .תיבה תוכאלמב הווש קלח תחקל היה ךירצ
!?תרגפמ
תא .ת/רזוע יאיבה ךלש "יצח"ב ,תא .הקניש תוקנל בהוא אוה םא
הלאה םירבדה תא שוכרל תנמ לע קיפסמ תרכתשמו השק קיפסמ תדבוע
.לובסל ךממ םיענומש


,רחא והשימש תנמ לע ץמאתהלו תופסונ תועש דובעל ןכומ ינא
יל ןיא .תושעל בהוא אל ינאש המ תא השעי ,םלשא ויתוריש רובעבש
העש לכ שוכרל ןתינש האונש הכאלמב קושעל ילע המל קורי גשומ
ןיא ירה .תושעל ףידעמ וא בהוא ינא התואש הדובע תעש יצחב הנממ
35 דיגנ רובעב םירותפכ תריפתב דובעל ןכומ היהאש םלועב יוכיס
!העשל ח"ש


םהל םיפסוא .םילובה יפסוא לש היגולואידיאה תא ריכזמ הז יכה
יכ .הז לע םירבדמ םירשיימ ,םירדסמ םיבשוי .חחחחפ .םילוב םישנא
.והשמ וא ,יתוברת דאמ הזש בשח םעפ והשימ
ידכ ףסכ שי .םישוע ,ךירצ ?המ ,תיבה תוכאלמב בושח רבכ המ
תושעל לבא .לובסת ?ןצמק התא .םלשת ,ךליבשב ושעי םירחאש
!?לבסהמ היגולואידיא


יתנקז תא דירטהל ךירצ הז המ .ול םשוביש ,לועבט לוכאל בהואש ימ
שיו ,רותפכ לש ותריפתמ רתוי המיענ ןוינקל הכילה םאו .תעלוצה
!?אל המל ,םיעצמאה תא
.רותפכה תא אקווד רופתלב ךכ לכ ףוחדו קוידב בושח רבכ המ


ינאש הממ רתוי תושעל לדתשמ ינא .ילש םייחהמ תוניהל ידכ הפ ינא
רותפכ יל רופתא ,רבדמב עקתא םא .לבס יל םרוגש הממ תוחפו בהוא
.סומירפה תא זרגא ,לגלג ףילחא


.תוניהל ליבשב ןאכ ינא ,זא דע
חחרפל וביגה
 
20/12/03 22:19
miss k :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!!הלועמ
עשעשמ
miss kל וביגה
 
21/12/03 13:45
קיישבננב :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
הסיבכ לש ךילהתהש הז לע םירוטיקב עשעתשהל רשפא דוע וישכע ,ןכ
גשומ ול ןיא לבא הרוק הז ,תרמואתאז - םסק ומכ ול הארנ לופיקו
סו'גינ היהי הז םידלי םכל ויהי וא ונתחתתשכ לבא ..לזאזעל ךיא
ךיתחה ילעבב ףוריטב תבהואמ ינא .ללכב קיחצמ אלו יתימא
דירומ אוהש הזו היטבמאב םיקורז ולש םינותחתהש הז לבא ,רשכומהו
מ תיתונמא הזופב ךכ דומעל םתוא ריאשמו םייסנכמה םע דחי םייברג
םיעוצעצה תא יבייבה ירחא תפסוא ינאש ךכ !!!י ת ו א ע ג ש
תוחפ אל הזו ולאכ םישנ םג שי ,בגא ךרדו .םידגבה תא וירחאו
םהיניב תירקיעה תוחסכתהה וזש תוגוז המכו המכ הריכמ ינא .ןבצעמ
!!!ן/םתרהזוה ואר זא -
קיישבננבל וביגה
 
23/12/03 21:35
not an angel :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב


.םירקמה בורב לבא - םינוא רסח ךכ לכ רבגה דימת אל
!ו נ י ד ע ל ב ם י ל ו כ י א ל טושפ םהש הארמ הז
רשאמ תפסונ םעפ הסיבכ תנוכמה תא ליעפהל הפידעמ תישיא ינא לבא
!םירמסמ קופדל וא רקת ןקתל
הככ תושעל הנכומ אל טושפ ינאש םירבד שיש הניבמ ינאש ומכ זא
םהלש םינואה רסוחש הדומ ינאו .םהלש תולבגמה תא תלבקמ םג ינא
.יתא רדבמ יד
not an angelל וביגה
 
25/12/03 18:24
תידרו :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
לש תמוסרפה תא האור ינאשכ לבא ,םירבח םכתא המ תעדוי אל ינא
ייתפש לע הלוע ךויח ,(...הרימ...הרימ") הטימב הלוחה רבגה
לע וחלסת היהש רבח םע יתרג הבש הפוקתל הרוחא יתוא ריזחמו
דחא רקובש דע ,ןורגה ול באכש םעפ לכב חומה תא יל ןייזמ יוטיבה
ישעת ,הלוח ינא ,הדובעל יכלת לא) רופיס ותוא םע ליחתה רוחבה
- תוילכב םינבא ויה רוחבלש ררבתה כ"חאו יתכלהש ןבומכ ,(הת יל
."באז באז" ארקנש המ
תידרול וביגה
 
25/12/03 19:01
בח :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ילע לוקוטורפה ןעמל ךא ,תמא לש ץמשמ רתוי וב שיו הפי רמאמ ןכא
תונש שרודה ישפוח עוצקמ תלעב ,רתויב הבוטה יתרבח יכ ןייצל
.אמאל התסיבכ תא תחקול (31 ליגב) ןיידע ,תובר דומיל
סביכ וישורג זאמ .יתוא שגפש דע דואמ יאמצע היה ייחבש רבגה
יתסנכנש זאמ .תרזועל םימי השולש לש םילכ רבצ יכ םא ,שבייו
תולטממ קלח ףאו ומצעב אלימש םידיקפתה תא ימצעב ,יתלטנ וייחל
קוידב ןוראל םסינכהלו ונידגב תא ימצעב לפקל יל חונ .תרזועה
.ילע הלוכ הז הרקמב "המשאה" .הצור ינאש יפכ
ינא .יל חיטבהש ףדמ תולתל הנש םישולש ול חקיי ,רבד דועו
םירות תעבוקו םירמסמ תעקות ,תומיתס תחתופ ,תורונ הפילחמ
....יתישע ךכ דימתמו זאמ .םיאפורל
בחל וביגה
 
29/12/03 15:55
תומולחה ךיסנ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
רשק אלל דבלב ומצע םשל ולא םירבד תושעל דומלל ךירצ רבגה
.המרונל וא תרוסמל
.ךלשמ הרידו תינוכמ ומכ יאמצע תויהלמ קלח והז
דומלל לוכי דחא לכ.תולת יהוז.דחוימב ינניח והשמ הזב ןיא
.הסיבכ תנוכמ ליעפהל
.םייחב ללככ תחא ףאו דחא ףא לע ךמתסהל אל דעב ינא
תומולחה ךיסנל וביגה
 
30/12/03 12:47
Veritas :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
-ו ,םירשעה תונש ףוסב ,יושנ רבג ינא ,םינימאמ םתייה
תא ליעפהל תעדוי אל יתשא) ונינש לש םידגבה תא סבכמ ינא
עדויו (איה םג ,ינא רקיעב) לשבמ (איה םג) הקנמ ,(!הנוכמה
!רותפכ רופתל וליפא


,יאמצע ינא םאש יתטלחה ,רורחשה רחאל ירוה תיב תא יתבזעש עגרהמ
םירבדה לכ תא תושעל עדוי ינא תמאבו .ףוסה דע יאמצע זא
יכ ?הצור ינא המל .הצור ינאש ללגב טושפ ,"םיישנ"הו "םיירבג"ה
.דחא ףא לש וידסחב יולת אלו יאמצע םדא ינאש תעדל הצור ינא
.ילש הרטנמה וז Self-Reliant


?לגלג ףילחהל םגו הפי ץהגל עדוי םג ינאש המ זא
Veritasל וביגה
 
 
30/12/03 19:24
הנויה :תאמ
םיגירחהמ ינאל הבוגתב
.תומולחה ךיסנלו ךל דובכה לכו םיגירחהמ רבג ינא םג


יאמצע אל דחאה ,םישולש ינב םירבח ינש יל שי :תונב ןכלו
יתימא שיגר אוה ינש דצמ , הנוט תואספוקמ לכואו אמא לצא סבכמ
.ןמאנו


עצבלו הלועמ לשבל ללוכ לכה תושעל עדויו 18 ליגמ יאמצע ינשה
וגא לעב אוה , בכרומ ותוישיא םקרמ ךא תיבה תודובע לכ תא
.השא לכל םיאתמ אל הארנכו לודג


ןתא המ לע וארו , התוללכב הליבחה לע ולכתסה : רמוא ינא ןכל
.תוצור ןתא המו תורתוומ


.תואמצעה ןוויכל רתוי הטונו עצמאב והשמ , בגא , ינא
הנויהל וביגה
 
 
22/1/04 22:15
לבנע :תאמ
םיגירחהמ ינאל הבוגתב
,הירואיתה תא םיכירפמש ללכה ןמ םיאצוי שיש הפי דואמ תמאב
אלא ,ןניקסע םיגירחב אל ךא .תוללכהל ,הביט םצעמ ,הטונה
.ללכה לע םידיעמ םצעב ללכה ןמ םיאצויה ינשו ,העפותב
תחקל הגוז ןב תא ךנחל ,םיצמאמ ירחא ,החילצה ילש הרבח ,בגא
.םיגירחב אוה םג וישכע .תיבה תודובעב קלח
לבנעל וביגה
 
28/3/04 18:12
רבג-רבג הארנכ איהש הרוחב :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ילש רבגה .ךופהה בצמה תא קוידב שי ונלצאש םכל דיגהל הצור ינא
ליגב םייחה תא הליחתמ שממ -תאז תמועל ינאו ,יאמצע דואמ דואמ
.(..לוכה -לושיב , הסיבכ ,ןויקינ ללוכ) .וזה הניחבהמ 30
והשזיאב יתעדל ,ךופה היה בצמה םא רשאמ רתוי הברה ןבצעתמ אוהו
תירקיעה היהת ולש השיאהש הפצמ אוה -םייטסיניבוש םימעטמ םוקמ
.חומשל הכירצ קר ינא - םורתל לוכי םג אוהש הזו ,תיבה תקוזחתב
וזה 'תוטש'ה ללגבש תדחופ ינא תמאה ןעמלו םייפוסניא םיחוכיוה
קיפסמ אל הז הארנכ לבא ,תונתשהל הסנמ ינא םנמא יכ ,קרפתי לכה
.רדסב אל ןמזה לכ ינאשכ םיללמוא יד םה ולאכ םייחו -ול
.ונלש רשקה תא קתנל לבח לבח לבחו
?ביגהל והשמ שי והשימל
רבג-רבג הארנכ איהש הרוחבל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא