םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םישנ תוינימ~םיסחי~ישאר    
   

ןושארה הלילל ןושומישה
הפורשה


סרוק ריעה ירברבג תא ריבעיש ךירדמה
הטימל הנושאר הסינכ תארקל ןיכמ


ןוצר תעיבשמ שפנ תחיש ללוכ ,םולשב ברעה תחורא תא תחלצש רחאל
עיגה ,תאב ונממ קודהה יתחפשמה אתהו ךלש תויעוצקמה תופיאשה תודוא
.טירסתב יפרגואיגה םוקימה תא תונשל ןמזה
.הפסה לע בשוי גוז ,הריד םינפ ,הליל


הנגה ימדקמ


בוהאה טרסה אוה "השא ,רבג ,היתש ,לכוא" .יופצה רוקיבל ךמצע תא ןכה
.הרטמה לא רתוי רהמ ךתוא םדקל םילוכי טניו'ג/ןיי קובקבו ,ונילע
.ףרוחל ךבכר ןכה .יחרכה ךרצמ אוה םודנוק םג


הנושארה הקישנה


.םינב ,םינב ,םינב
.תויטסיניבוש ונחנא -דימתלו תחא בושח והשמ ריהבנ ואוב
.הזה ןויווישהמ רבכ סאמנ ,המזויה תא םתא וחקו םירבג ויהת תחא םעפ
קיפסמ אל .ירמגל ונתוא םתשביי ,הקישנה דע םייתעש תוכחל ונל ונתת לא
,הדעסמב יצח יצח ונמליש ,השיגפה תא ונמזי ,םכילא ונרשקתה ונחנאש
?הרידל תולעל םכל ונעצהו (םינצמק) תינויווישו החותפ הרבחב ומכ שממ


ןושארה עגמה


ךרוצ ןיא .הכרבב תומדקמ אל ונחנא "!בצומה לע רעתסהל ,ה'רבח" תא
וא ,ונלש המטפה לע טרוטקוד ושעת לא -ךדיאמ .םלוכל קיפסמ שי ,לפנתהל
.ףוגב רחא קלח לכ לע
תחקל ןמזומ ,("?הצלוחה תא ךל דירוא ינא םא רדסב הז") בשחתמה סופיטה
.התיבה תכללו ולש םירבדה תא
אמש וא םיתורישל ונמק עגרה הזב םא ,טקאטב הפיקתה ןמז תא ונמזת
.םיאתמה עגרה הז ןיא - קנח תגועב ונסגנ


טשפתת


אל גואדל שי לבא ,דחאכ עשעשמו הרגמ ,ךרובמ טקא וניה הטשפהה טקא
דועב הטימה לע ונדלוויה םויבכ תומורע תובכוש ונא וב בצמל עיגהל
הבינעה ,םכלש רמצה יברג םע ונילעמ םידמוע ,םכתומכש םימיסקמ ,םתא
.אלמה ודיסקוטהו
!דבל וטשפתת .הזל הנווכתה איה ,דבל טשפתהל םכתא הדמיל אמאשכ


הקינכטוריפ


תחא רפסמ ביואה אוה רחא קזח רוא לכו םהינימל םינגולה ,טנסרולפה רוא
טלחומ ךשוחב השעמל .(םשה ונרמשי הקיטנמורה לע רבדל אלש) השאה לש
וא תמעמועמ הרונ ,תורנ רוא לע רשפתהל ןתינ יכ םא ,ונבטימב ונחנא
רחאלש ןויערה תא תבהוא אל תחא ףא .בשחמב ךסמה רמושמ הכז רוא תמולא
.הלש תורצוצחה לש קיודמ םגד תונבל לכות המע הנושארה םעפה
תובורקה םייתעשב ונתוא קופדת וילילצל קסידה תא רחוב התאשכ
הז היהי םא ארונ אל הז .תונטקל ספתת לא (לותחה תא הגרה תוימיטפואה)
.ולש היחה העפוהה אלו דיר ול לש שדחה
.הבושח תיקסע השיגפ תארקל דמימ תלת תגצמב אל ,קתומ ,ןויזב רבודמ
לש תיתחתב אלו ,ימיטניא םוקמב עצבל לדתשהל שי ,בגא ,הלא לכ תא
.רויכב םילכה לע וא ןילרב


הרידחה


,הנושאר הנמ ,ףיטסי'זד :דוחיאה תא המידקהש ברעה תחוראכ והומכ ןויזה
ןימזהל םכתעד לע הלעי אלש יפכ שממ .'וכו (תופסות םע) תירקיע הנמ
ףוחדל תעדה לע ולעת אל םג ךכ ,םמדמה קייטסה דצל דלוקוש סומ תגוע
.הביבסלו םינכשל היוארה בלה תמושת תא םתתנש ינפל דוע תחתל עבצא ונל
הז ירחא ,טנורפה תא וקדבת םדוק .תחתב םינויז יבגל םג ל"נכ ותוא
.דצ וכפהת


םכלש ןיזל חרכהב הרושק אל איהו הרטמ שי םידקמה קחשמל


וכחיש ילבמ הכרבב םיחרוא לבקל תונוכנ תויהל תורומא ונא קחשמה םותב
תא וכפהת לא זא תובוטר רבכ ונחנא םאו .רבעמ יישק םע תלדה ןתפמב
הרבחב .ונלש תוכיאה ןמזמ זוחא 80 סופתל דעונ אל אוה ,שיתמל קחשמה
ךכ ,םינוש םיאולחתמ םיאולחת לע ךגוז ןבל עידוהל גוהנ תינרדומה
םדקה .ךרביא לש דחוימב ןטק לדוגו תבגע ,הויז לע תעדל חמשנ אמגודל
היהנ קר ,ותוא לידגהל התיבה ךתוא חלשנ אל ,דיספת אלו הכמל הפורת
.ונשפנב רתוי תונכומ
טרסב אלו ישנד לצא תושעל תופידעמ ונא ונלש הליהתה תוקד 15 תא
.הנושארה םעפב תומלצמ ילב - םינבבוח


תוקינכט


יקרפמו םיגירבמה :םה רשאב הכאלמה ילעב לכל תשגרנ הינפב תונופ ונא
הקסהה תורוניצ ןוקית תבוטל םהירושיכ לע רומשל םישקבתמ תונכובה
תרחבנל וא סקרקל םינשידוא ונל םישועש תובהוא אל םג ונחנא .תיבב
.הקיטבורקאב ךרוצ ןיא ,לארשי לש תימואלה עקרקה תולמעתה
ףוג םרקל תכפוה אל םכלש קורה תכירב לבא ,דמחנ הז ףוגה תא קקלל
.םיכלוה םתאש ירחא ונלש ףוגה לע ינחיר
הימוטנאה ידומיל תא םילשהל ןמזה אל הז ,םכניבמ םיעדמה יבהואל
ולדתשת ,ןניקסע הייהב יניינעב רבכ םאו ,ונפוגב תכשוממ הייהבב
.ותוא םיעצבמ םכמצע לע אלו ,טקאה ןמזב ונילע לכתסהל
.העתפהה טבמל שדחמ םעפ לכ םכל תמרוג "םודנוק" הלמה ,המ םושמ
,אל) לעופה המידקו ימוג ומיש .ליבק ץורית אל אוה 'ןמזמ אל יתקדבנ'
.(םימעטבו םייטנסרולפ םיעבצב םימודנוק תובהוא אל ונחנא
,ונל םידרוי םתאש ינפל תונוכמ ןמש תוחרומ אל ונחנאש ומכ ,והשמ דועו
לבטש רחאל םכלש הריציה ראפל דחוימ לופיט קינענש ופצת לא ךכ
לבא ,תובהוא ונחנא המ בוט יכה תועדוי ונחנאש ןוכנ הז .ימוג-ימב
ונמצעל םויה השענ אל ונחנא ,אלו .תויומכחתה ילב - הנושארה םעפב
.דיב
םרט דיב ומצעל תושעל ןמזומ ,רהמ רומגל גהונש םכמ ימ ,תאז תמועל
.ונתטימל ותעגה
חמוצ ונלש סוכה ,םימעפ 7 ירחא לבא ,היציבמא םע םירבג תובהוא ונחנא
.ןתשה יכרדב תוקלדו תוירטפ לע רבדל אלש ,ןובב לש תחת ידממל
.םיצורמ ונלוכ אצנו ,הנושארה םעפב םימעפ שולש לע רוגסנ ואוב
.ונלש םשה תא ורכז


ירחאש הירגיסה


לש ןורכזה תא אשא ינאו םימעפ שולש יתרמג ,הלועמ ,בוט יל היה ,ןכ
.לואשל ךרוצ ןיא .חצנל ךתיא ןויזה
ךרדה לכ תפטפטמ רדחה תא תוצחלו הטימהמ םוקל ץלאא אמש וא ,תבגמ שי
?היטבמאל
ךכ לע בושח ,ךייח לכ תשפיח יתואש תנבהו ,ךרדה ךלהמב תועט הלפנ םא
םוקנ אל ונחנא ,םיבהוא םיטבמו םיקוביח ונתאמ ךוסח .התיבה ךרדב
.החירזה לע דחי לכתסנ אל םגו ,רקובב סקייקנפ דחי ןיכהל
יתזרא ,הנה) ךיצפח תא חק .בוזעל שי ,םיעושעשה ורמגנש ירחא העש יצח
הדירפ תוקישנ ךוסח .תלדה רבע לא תונידעב להנתהו ,(ךליבשב םתוא
התא המל וריבסיש םישולק םיצוריתו ,ןיעה תיווזב תועמד םע תוקלעתמ
.ןאכמ רטמ ינש דבוע התאש רורב ,רקובה דע ראשהל ךירצ
- טרחתנ םא ,תנוטנטק איה ונצרא .סא לוק טנוד - רשקה ךשמהל רשאבו
.םכתא גישהל הפיא עדנ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      אימון למציאת זוגיות
זוגיות     
    
םימורופל     
   
29/5/00 5:44
Michelle :תאמ
הפורשהל הבוגתב
and never ask "how was it" this can put us in a really
awkward situation
Michelleל וביגה
 
 
25/7/00 1:52
:תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
ךרד ןיאו ,יד תבתכש טרופמה ךירדמה ,ןירדהמל הרשכ הלותב רותב
ךרדה ?יל הפצמש המ הז .הליחב יל השע טושפ ,תאז רמול הנידע
יד ,דחוימ תויהל רומאש והשמ תראית הבש תיניצהו תירגלווה
רבעמ יל הכחמש היווחה אל וזש הווקת ילוכ ינא .יתוא האכיד
.הניפל
וז הבוגתל וביגה
 
 
23/8/00 0:28
הענ :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
.יתדבועו ןוכנ הזה עטקב ראותמש המ לכ :ךל יעד ,רקי הלותב
םע לבא ,וזכ תויהל הכירצ ךלש הנושארה םעפהש רמוא אל הז
.ירשפא טלחהב הז -ירחאש םירבגה
הענל וביגה
 
 
9/9/00 23:16
היאמ :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
!!!get real,הרקי סומינונא
םייטנמור םינויז?םיטרסב ומכ םייחב םלשומ לכהש תבשוח תא המ
....הרוק כ"כ אל הז 'וכו
היאמל וביגה
 
 
9/11/00 1:26
לביסנופ סיריא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
,ךחור לופית אלש ,סומינונא
ןורתיפל ןתינו ינאכמ ,רק לכה אל םג לבא ,םלשומ לכה אל
.תוארוה תמישר י"ע
.םיגוס ףוס ןיאב שי ,םימודנוק ומכ ,םינויז .הלאכ אל חטב
אובל םילוכי םה ,םיספסוחמו םירוחש תויהל םיבייח אל םה
.תות םעטב םידורו םג
(!ךיירוחאמ ,ריש רדמס ?הרופאטמה תא תנבה)
!ךל היהיש בוט ןושאר הליל
לביסנופ סיריאל וביגה
 
 
28/2/02 12:33
אריפש יסא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
,תונמחר ,תוילילשה תוימיספה ראשו העונו היאמ
?םייחב ער הברה ךכ לכ ןכל השע ימ ,ןכל הרק המ
שי ,ארונ ךכ לכ אל הז הככ תויהל בייח אל הז הרקי הלותב
,םייפיכ לע רבדל אלש םימיענו םידמחנ םינושאר םינויז םג
תטלחהש וא ,קומש םע הטימל תצפק םתס תא םע תמאב יולת
תכרעהש ךכ ידכ דע ךיניעב ןח אצומ קיפסמש והשימ םע בכשל
.ךליו תוינש 2 ךשמב ךתוא ןייזי אל אוהש
אל ללכבש המ) הנושארה םעפב עורג הז םא םגו יצחלית לא
זא םויה אל םאו) בוש רשפא דימת ,ץחליהל המ ןיא ,(יחרכה
( רחמ
בוט הליל
אריפש יסאל וביגה
 
 
27/6/03 13:22
הננב :תאמ
תומעוזה ראשו היאמ העונל הלותבל הבוגתל הבוגתב
לאו העוגר היהית שארהמ הז םיבאכהש ירה תונב ץחל המ
היהת אל םג הנושארה םעפה ימרזת הלא םיטרסב ומכ יבשחת
הנכומ אל תא םא המיהדמ תויהל הלוכי וליפאו תבאוכ
הרקיה הלותבל זא ךיא דועו באכי הז ןמזה לע לבח תישפנ
.םייחה םע ומכ ימרזת
הננבל וביגה
 
 
30/10/03 22:58
תשמושמ :תאמ
תומעוזה ראשו היאמ העונל הלותבל הבוגתל הבוגתב
(:בוהא רבג היהיש ףידע .באכ הז הרקמ לכב
תשמושמל וביגה
 
 
20/12/03 11:31
השאטנ :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
.באכ לע הלימ יצחו הלימ תבתכ אל
ייהתש דע תוכחל תונלבסו חוכ ןיא ונליגב םינבה בורל
הזו ןמזה ינפל הרידח םיעצבמ םהו הנכומו הבוטר
...בבאוכ הז יוא...באוכ


הביתכל דובכה לכ םע ,סומינונא םע המיכסמ ינא ,ףסונב
םעפה תיווח תיארנ ךכ אל...ךלש תועמד דע תעשעשמה תיניצה
בוט םוי...ןפוא לכב ךל ילוא .הנושארה
השאטנל וביגה
 
 
24/11/00 13:13
תיליל :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
-הרקי תנולותב
?תא המכ תב.א
ךוסחל ידכ תונושארה םימעפל רבגה תא בטיה ירחבת .ב
(ןויסנמ) הז לע רבדנו הפ יל יבתכ תניינועמ תא םא...תומוארט
תילילל וביגה
 
 
13/10/01 1:02
לטיל :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
...תקדוצ ךכ לכ תא ,הל'יממ
....תילמרונ אל המוארטל ךופהת תמאב הז
לטילל וביגה
 
 
7/8/02 9:10
:תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
אל הרקי הלותב רותב לבא ,םייתנש ורבעש תעדוי ינא ןכ
הז לע בותכל ימיכסת :ךממ שקבל ימצעל השרא ינא תוחפ
?תונושארה םימעפל רבגה תא רוחבל ךיא - תיליל
שארמ הדותב
ינא
וז הבוגתל וביגה
 
 
18/5/04 15:11
:תאמ
תילילל הבוגתב
ינא םג יכ תלאוש ינא ?תא המכ תב ?הלותב ןיידע דע
םעפ ךל התיה רבכ םא !סאמנ רבכ הזו 23 תב הלותב
ומכ רק וא יטנמור :היה ךיא עומשל חמשא ינא ,הנושאר
?הבתכ איהש
וז הבוגתל וביגה
 
 
3/12/00 18:59
ופמינ :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
,יממ
תועמד םע ידמעת תא ללכ ךרדב - םזגומ רואית הז םירקמה בורב
בבותסי טושפ קיינמה - ךתוא ןייזי אוהש ירחא ,ןיעה תיוזב
התמ ,ןשי וב הטיבמ תא רשאכ הרע יראשת תא - ןושיל ךליו
.תרבע עגר ינפלש קותמה טרסה לכ ירחא ךתוא קבחי ילוא אוהש
- רמאמב ראות הזש ךיא קוידב היהי הזש יעדוות - הז ללגב
.ךלש ףוצרפה לע הזה קותמה ךויחה םע םדרהל תא ילכותש ידכ
ופמינל וביגה
 
 
13/10/02 21:38
ןורי :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
,הרקיה ופמינ
םתס ויה תשגפש םירבגהש הארנכ ךא ,ךתוא בזכאל יל רצ
,ךכ ןכא םה ץראב ריכמ ינאש םירבגה תיברמ ,ירעצל .םיקומש
השיגפב רשי בכשל םיניינועמ אלש םיטעמ םנשי .םלוכ אל ךא
רחאלו ,השאה תא ריכהל םיצור אקווד אלא ,הנושארה
םתס אלו ,ראשהל םיניינועמ ףאו םיקבחמ ןכא םה ,םיבכושש
.תחא לכ םע םיבכוש
,קומש היהי אלש רבג ישגפת םימיה ןמ םויב יכ ךל לחאמ ינא
.יתימא רבג היהי אלא
החלצהב
ןוריל וביגה
 
 
15/10/02 11:30
רונילא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
יריקי ןורי
םירבג אוצמל רידנ הז המכ דע תמאב איה תיתימאה היעבה
...הטימל ץופקל רשי אלו ךתוא ריכהל תמאב םיצורש הלאכ
ומכ יתימאה ,הזה רבגה תא אוצמל ימצעל םג תלחאמ ינא
ותוא תרדגהש
תימיספו תיניצ ךכ לכ אל ,תיתימא השיא אצמיתש ךלו
.הווקית הדביא אל ןיידעשו
GOOD LUCK TO US!!
רונילאל וביגה
 
 
30/10/03 21:25
תיטנדוטסה :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
השיגפה לע ןיידזהל וצרי ןכ םירבגהש ידיצמ אקווד
ינא הללאי ?יל תפכא המ (תוריהזב השעי הזש קר) הנושארה
המ תעדל הצור!הלאה םינבצעמה םילותבהמ רבכ רטפהל הצור
!הנקז הלותב תויהל סאמנ תויחל ליחתהל הצור םייחה הז
תיטנדוטסהל וביגה
 
 
22/12/00 18:59
ףלא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
השקבב ץחליהל אל ,הרקי הלותב
זא וישכע דע דמעמ תקזחה םא לבא תא המכ תב עדוי אל ינא
ונממ ךל תפכיא תמאבש והשימ םע הז תא ישעתו תצק דוע יקפאתת
הלוכי רבכ תאש והשימ םע הז תא ישעתש יאדכ ילוא .ךפיהלו
לש תאזה הטוסה הבשחמהש ןבומכ) ןושיל ראשיהל ול תושרהל
םא ,יל ינימאת .(תבתוכה לש השארב התלע אל םדוק בהאתהל
םירוקש םימלשומ אלה םירבדה לכ םג ,ךתוא אוהו ותוא יבהאת
.םיעורג תוחפ הברה ואריי הנושארה םעפב
החלצהב
ףלאל וביגה
 
 
14/4/01 1:58
princess :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
הביבסהו לארשי םע לכל
לש הזה לבזה םע וקיספה ןכל ,ליגל רושק אל הז ברה ירעצל
ליגה
ברה ירעצל תרמוא ינא בושו.....ונממ תפכא תמאבש והשימו
ידכ קר-ךלש ךרדב לכה ,םישיגר ,םיתפכא...הלחתהב הככ םלוכ
אל רבד ףא....ףוסבו .ידימתה םנוצר תא ,םשקובמ תא גישהל
ויהת ילוא...אל ילוא ךתיא ראשי דחא ותוא ילוא !םלשומ
אוה הזה ןמזבש החוטב ינא לבא...הנש 20 וליפא םיאושנ
!!?ןוכנ חצנל..."ךלש קר" ראשי ןיידעו....המכ דוע קופדי
ךא...לוכיבכ םלשומה...תראתש הליל'ת יל היהש ילע יאוולה
....?הלוע הז המכ -ןכ םאו...הככ אל הז ירעצל
princessל וביגה
 
 
17/9/01 16:17
ירמ :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
היהיש ,םיאתמה ראירפה תא ךל יאצמת טושפ...הלוע אל הז
..תוינמופמינ ימיב ישומיש ילכל ךל
!החלצהב
ירמל וביגה
 
 
15/8/02 13:02
הליל :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
!!!יייייד
בגה תא בבוסל לוכי אוה זאו םינויזל ודעונש םינויז שי
ירחא יכ -ילצא היהי אל רבכ הז ,הרקמ לכב ,לבא -רחמ דע
...ךלוה אוה
-םיבהואו םיבוטו םישיגר וראשיש םישיגרה תא םג שי -לבא
...םייק הז -לבא -ןוילימל דחא ילוא הזו
...בוטל הווקנו ,עיגי הז -יגאדת לא -הרקי הלותב -זא
הלילל וביגה
 
 
22/1/01 17:33
elye :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
רבג לפנ יקלחב הלותבכ יל הרק אל הפ תארקש המ הרקי הלותב
,תירגלווה הפורשה הראתש יפכ המהב אלו םיסקמו בהוא בשחתמ
םג הזה םוחתב ךל קינעהל עדי םג תמאב יבהאתש רבג יתעדל
םג קינעמ ךל קנעומש דובכ בגאו היואר תא ול דובכ םגו האנה
ונויזב הנושארבו שארב אוה ךנויזב ןכש ךגוז ןבל דובכ
elyeל וביגה
 
 
22/2/01 0:51
תחא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
....תולוחל אלא ,תולותבל אל ןושומיש הז
תחאל וביגה
 
 
27/5/01 2:19
יתנע :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
איה ללכב הנושארה םעפה לבא הזב תודוהל הפי אל הזש וליפא
םדמ באוכ םג הז ל"נה הבתכב רמאנש המ קר אל
הזכ אל הז סוכה ךותב םדו ךיפש לש בולישו...ליעגמו
רומשיל ךל האיצמ ינא ןאכ בותכש הממ תלעגנ םע זא...והשמ
ןמז הברה תצק...ןמז תצק דועל ךלש םילותבה לע
יתנעל וביגה
 
 
15/8/01 18:41
ילריש :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
ינא ןימ יסחי םייקל לע הברה ונרביד ילש רבחו ינא
וצעיית השקבב ןאכ םתבתכש םירבדה לכמו םיבאכהמ תדחפמ
!הדות ...תושעל המ יל
ילרישל וביגה
 
 
28/8/01 0:47
assaf :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
הברה ךכ לכ הז לע ושע המל יארתו ,הז תא ושעת טושפ
.וכו םירפס םיטרס
assafל וביגה
 
 
12/5/02 15:38
עדויש הז :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
(...ןייד הנליא לש אל) הדבוע
יל ויהש הדבועו (םירגובה) ייח לכ יתגהנ קוידב ךכ
גנוע ומרגש םיחלצומ םישגפמ (! תואמ) רופס ןיא
.םידדצה ינשל
,םינש 15 הזיא יתיאר אלש הרוחב ילא העיגה םעפ
:יל הרמאו
,תבשחתמו תחלצומ ךכ לכ התיה (ךתיא) הנושארה םעפה
..החילצמ אלו התוא רזחשל הסנמ ינא זאמש
קר הז ןמזה םע (בוט ןיי ומכש) ןייצל בייח ינא
! חיבשמ
! ונהתו וסנת
עדויש הזל וביגה
 
 
13/10/02 21:48
ןורי :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
קומש
ןוריל וביגה
 
 
15/10/02 11:45
רונילא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
?????ךלש ןופלטה תא לבקל רשפא
רונילאל וביגה
 
 
14/9/03 8:56
:תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
nnnnnnnn
וז הבוגתל וביגה
 
 
15/9/01 11:21
ןויזל תמ :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
.הז תא ישעת טושפ
אל) הפב ךל ראשי םעהש ידכ ןייזל עדויש רבג יחקת וא
(הנושאר םעפ ץוצמל
ןויזל תמל וביגה
 
 
13/10/02 21:47
ןורי :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
,ילריש
יאדווב ךגוז ןבל םגש ןייצל ילע ,הפ רומאה ל ףא לע
תאו הדימב - ךיילא יתצע .ולש תונבצעהו םידחפה תא שי
ינגרא .ךידייל המזויה תא יחק ,תאזב תניינועמ ןכא
תניימדש המ יפל ,ךמצע םע חונב ישיגרת תא ובש ברע
.תורקל הזל ינת טושפו ,ךמצעל
תאש ישיגרת לא .ןמזה תא יחק - לכה תורמל - ירכז
,תמזי םא םג .הצור אל תאש המ תא תושעל תבייח
ןיא .רוצע רמול רשפא דימת ,םורזל וליחתה םיניינעו
ישיגרתשכ ,יל ינימאה .לוספ לכ הזב ןיאו השוב לכ הזב
.הרקי הז ,הנכומ
..."הז תא םישוע םלוכ" יכ םתס תאז ישעת לא - ירכזו
ןוריל וביגה
 
 
15/8/02 13:05
הלרדניס :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
אל הז לבא ,ךל הסאב -עורג ןושאר ןויז תיווחש הארנכ
...ןלוכל הככ
.ךרעצב תפתתשמ
הלרדניסל וביגה
 
 
7/1/04 13:23
:תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
תונומת ןיא
וז הבוגתל וביגה
 
 
2/9/05 21:28
ינור :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
יתוא רעצמ דחא דצמש ןוויכמ היוצח ינא ,הרקיה יתנע
הצור ינא ינש דצמו הככ התייה ךלש הנושארה םעפהש
וז איה ךתבוגתו ןהינימל תוסונמ אלה לכ תא עיגרהל
.החילסה ךמיע .ביגהל יל המרגש
ךופהי אל הזש ידכ ?המל !בוהא והשימ םע הנושאר םעפ
דוהא והשימל ידיגתשכ יכו !ףיכ רתוי הז יכ !המוארטאל
...רוצעי אוה (...באוכ הז יכ) ךל באוכש ךתוא בהואשו
ןושאר רבד יכ הינשל אל וליפא ךשימי אל אוה ,ןכ ,ןכ
ךלמ תויהל ךירצ אל אוהו ,בוט ךל היהיש הצור אוה
ליבשב תומדא ילע ךלשומ יכה רוחבה וליפא וא םיסומינה
ךתוא בהוא אוה םא יכ !!ךתוא בוהאל ךירצ קר אוה ,הז
!!!!!!!!באוכ ךל םא ךשימי אוהש םלועבש בצמ ןיא
ינורל וביגה
 
 
24/8/01 17:53
הרישו העונ :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
זא ,ןוכנ רמאמב בותכ היהש המ לכ......ונתעידי בטימ יפל
הזה רתאל ברקתהל המל הל ןיא שפנ תפי וא הלותב לכ
ןכמצעל ןכלש תויתרוקיבה תועדה תא ורמשת זא.......ללכב
....בוט םויו
הרישו העונל וביגה
 
 
21/7/01 17:03
הנוטרופ :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
.הריקי הלותב
.םייק ךא ,בר אל ינימה ינויסינו ,יתונשב הריעצ ינא
,רואיתל המיאתמה היצאוטיסב יתשגפנ אל הכ דעש רשבל ינוצרבו
.שוגפא אל םג ,םשה תרזעב ופט ופט ופטו


אל ,תבכוש תא ותיא םדאה תא יריכת םא .יתביבח הווקת ךל שי
.הערל יעתפות
הנוטרופל וביגה
 
 
11/6/02 19:24
יאמ :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
ןויסינו ייתונשב הריעצ ינא םג זא ...הרקיה הנוטרופל
אל תורכה םע םג !ךליבשב העתפה יל שיו ...םייק ינימ
אל סקסה םנמוא ,הטימב םירבגמ תונטק אל תובזכא שי הטעמ
קוחר שממ אל אוה לבא ל"נה הבתכב ראותמ אוהש ומכ
!!!!!הזמ
:דיגהל יל שי דחא רבד
לכ תא הל שי , שגר םע תויהל תבייח השיאל הנושאר םעפ
....בזכאמ םג תויהל לוכי סקסש תוארל ליבשב םייחה
יאמל וביגה
 
 
26/8/01 3:58
ןב :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
(הענ) !הגאד לא
םירחא םינב םג שי
םינורחא םינקיהומ
םירפס םיארוקש הלאכ םג
םינייזמ אקווד וואל - הבהא םישועו


תומימתה יחת
תויניצ האלה
ןבל וביגה
 
 
12/1/02 0:50
ןייטנלאו :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
תא אצמתו ןתי ימ ,ךומכ םינב ובריו יאוולה "ןב" דובכה לכ
הז יניצ עמשנ הזש תורמל) !חצנל דחי ויחתו ךלש הכיסנה
אל הז תא םישועש עגרב (1 םירבד המכ תעדוי ינא (!אל שממ
תא םישועש עגרב (2 הבתכב ראותמש ומכ תצק תמאב הז הבהאמ
םלועב רדהנ יכה רבדה תויהללוכי הז ידדה ןוצרמו הבהאמ הז
הזש תויהל לוכי םדרנו בגה םע ךילא בבותסמ אוהש וליפאו)
אל תחא ףאש הווקתב (...רקובב ותוא ריעהל דמחנ היהי
!דחוימב עורג סקס תווחל ךרטצת

ןייטנלאו
ןייטנלאול וביגה
 
 
27/8/01 1:38
תבכוכ :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
יסנת ,םילארשיה םע קר ללכ ךרדב איה היעבה גואדל המ ךל ןיא
תואלח אל םה םירקמה בורבש יארתו ,ידרפס ,ינקירמא אוצמל
.(תוילארשיה תובקנה םג ומכ) םימטמוטמ
.ידדועתת רוציקב
תבכוכל וביגה
 
 
21/11/01 6:55
love_sex :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
!תבכוכל
!!!תרבדמ תא המ לע גשומ ךל ןיאש רמול תבייח ינא
רתוי םיבוט ידרפס וא יאקירמאש הז לע הלאה תויוטשה הז המ
!ילארשיה רבגהמ
!ןויסנמ אב הז יל ינימאאתו !!!טישלוב
!הנוש הז רחא והשימ םעש יבשחת לא זא
love_sexל וביגה
 
 
12/11/01 22:34
ןחו רבנע :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
םיייייימשהמ םירבח םע תולותב רותב
ךתיא תומיכסמ
ןחו רבנעל וביגה
 
 
22/1/02 21:29
:תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
!תנוקותמ
....הזכ היהי ךלש ןושארה רבגה םא הדות ידיגת
!!!!.יתניחבמ ילאדיאה רבגה תא יתיאר ינא רמאמב
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/1/02 22:02
ןח :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
ןיב לדבהה" לע תונמדזה לכב םינצלפתמש םישנאה םיבר
"?םייק םאה ."הבהא תושעל" ןיבו "ןיידזהל"
.ןיז אוה רשאב ןיז אוה ןיזש ךל רשבל החמש ינא ,יתריקי זא
ילדתשת .לדבהה תא השועש המ הז ןיזה רבוחמ וילאש שיאה ,לבא
.ביבח והשימ רבוחמ היהי ןיזל ךלש הנושארה םעפב תוחפלש
...ינהת
ןחל וביגה
 
 
12/5/02 15:40
עדויש הז :תאמ
תרחא ךרד םג שיל הבוגתב
.ןוכנ
."עדויש הז" לש ותבוגת תא יאר
עדויש הזל וביגה
 
 
30/10/03 23:12
תשמושמ :תאמ
תרחא ךרד םג שיל הבוגתב
הז ,ןיזב בהאתהל לש ןייניעה ילא ביבח הקוודש העדב ינא
(:תוטרמס לש ןיז םא טסיאו'צמ רבגב בהאתהל רשאמ רתוי לק
תשמושמל וביגה
 
 
10/2/02 11:46
דוהא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
!הרקיה סומינונא


ףיכה הניה הנושארה םעפבו תויה ךתוא דדועל השקבב ישרת
רתויב לודגה
:ירבד תא ריבסהל ישרת


ךגוז ןבו הטמל תויהל הכירצ תא יזא הטימל ודחי םיסנכנ רשאכ
אוהש ךכב תינימ ךתוא דדועל ךירצ אוהו ךילעמ תויהל ךירצ
טא דרי ןכמ רחאל םיינזואה ירוחאמ ראוצב תונידעב ךתוא קשני
שוליו ךיתומטפ תא תונידעב קקליו םיננערה ךיידש רבעל טא
שלושמה רבעל ונושל םע דרי ןכמ רחאל ךיידש תא תונידעב
תא רידחי תונידעב גונעתה איש חתפל דע עיגי ךכו יחצנה
הצור תא ישיגרת וב בצמל יעיגתש דע ךכו קיתרנה ךותל ונושל
.םימח םילזונ עפוש קיתרנה לכו ךכותל רודחי אוה


רוקז ונימ רביאו (הווקמ ינא ךכ) הרוגמ וניהש ךגוז ןב יזא
ךכו תלחוימה הסינכה רבעל ונימ רביא תרטע תא ברקי תראפתל
תא עיקשהל ךירצ ךגוז ןב טקאה ינפמ ששחל הנותנ ךתבשחמ רשאכ
םילותבה םורק תא תוריהמב קתבל תנמ לע רודחלו ונוא אולמ
שודי אוה ךכו ךכותב ולוכ תא הצור תאש ישיגרת לק באכ רחאלו
תגנעמה תוצצפתהל דע םיננעב ישיגרת תאו בושו ךולה ךכותב
סנכיש בוש הצור תאש בוש ישיגרת רצק ןמז רחאל דימש ךכ
ומדרת טושפ םכינשש דע ברעה לכ ךרואל ךכ ישיגרתו ךכותל
תופייעו האנה בורמ
יחילצתתש בלה לכמ ךל לחאמ ינאדוהא
דוהאל וביגה
 
 
26/3/02 4:09
lee :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
wow!!! There is no better way to discribe the ideal.
All men wherever they are should read that before
they approch a woman. thank you for your letter.
leeל וביגה
 
 
13/5/02 22:19
:תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
תולותבלו דוהאל הבוגת


.באוכ הז .ןכ ,באוכ הז הנושארה םעפב זא
.ארונ ץיחלמ ןיידע הז ,םלועב הרוגמ יכה תא םא םג ,אלו
והשימ םע תבכוש תאשכ ,גנעמ הז ךלש גוזה ןב תא םא םג
ףידע ,דואמ ןידע והשימ היהי הזש יאדכ ,הנושארה םעפב
.ךב בשחתישו ,(ןלציל אנמחר) תבהוא תאש והשימ
הזש ,תצווכמ ךכ לכ תא ,הנושארה םעפב רדח אוהש ירחא םג
,תונידע איה תונהל ילכות הבש הדיחיה ךרדה .באוכ ןיידע
םינבה לכלו .עגרהל טושפ הכירצ תא .תונידע בושו ,תונידע
טושפ ,הלש הנושארה םעפה וזש יהשימ םע םיסנתמש םכיניב
.התוא עיגרהל ולדתשת
.ןמזה םע רפתשמ הזש ךל חיטבהל הלוכי ינאש דיחיה רבדה
.רפתשמ שממ
.ינמאתת טושפ
החלצהב
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/6/02 2:22
רמת :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
בותכל ךל ורשפאיש יאדכ ילוא ,םיהדמ טושפ ךלש רואיתה
???ןאכ
רמאמהמ רתוי הברה יניעב ןח אצומ דוהא תבתכש המ ןפוא לכב
.תבגה וילאש
:) ?ןופלט לבקל רשפא
רמתל וביגה
 
 
23/3/02 12:09
ינד :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
,הרקיה סומינונא


,רמול ךיא ,איה הנושארה םעפה בורל לבא ,ךתוא בזכאל יל רצ
.הריעסמ ךכ לכ אל
.ידדה הזש ךכב ךתוא דדועל חילצא ילואו


הרוצב ןינע רוגסלו גולוקניגל תכלל ךתעד המ ,יתריקי ןכלו
הברה היהת הינשה םעפה .(ילא ירשקתת טושפש וא)תיטרקסיד
!חיטבמ .תחלצומ רתוי
ינדל וביגה
 
 
8/2/03 13:55
!האג הננב :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
.ךל הפצמש המ הז-םויה וב םייח ונאש רקהו יניצה םלועב
ךירצ ברה ךרעצלו ירעצלו םימייק אלו טעמכ םידחוימה םירבדה
...הנתשי הזש הצור יתייה המכ ,וה .קורזלו קופדל
if u can't changer the world, change yoursel
!האג הננבל וביגה
 
 
17/2/03 14:09
:תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
ץימב תויוטש לכה ?כ"חא תכלל ךירצ המלו .הככ אל שממ הז
וז הבוגתל וביגה
 
 
19/2/03 22:36
רוד :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
הככ אל הז יתעדלו לותב אל ינא הככ אל ךכ לכ הז
רודל וביגה
 
 
20/8/03 12:52
ןולוחמ ןוסוכה :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
תא םירשפא ךרד לכבש יארת תא ךתיא היהי ינאש קתומ יעגרית
ינהת
ריבד 053284655:ילא ירשקתת בוט ןויז הצור תמאב תא םאו
ןולוחמ ןוסוכהל וביגה
 
 
20/8/03 12:52
ןולוחמ ןוסוכה :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
תא םירשפא ךרד לכבש יארת תא ךתיא היהי ינאש קתומ יעגרית
ינהת
ריבד 053284655:ילא ירשקתת בוט ןויז הצור תמאב תא םאו
ןולוחמ ןוסוכהל וביגה
 
 
8/11/03 17:54
:תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
ייייייייייייתיא הזמ והשמ תוסנל הצור תא
וז הבוגתל וביגה
 
 
31/8/05 21:28
רדה :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
.ןולחב םיקוקיז עיפוהל םירומא תבכשנ תאשכש בושחל יקיספת
רדהל וביגה
 
 
21/9/00 18:22
nemarmar :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
.ןנערמו קיחצמ ןונש הלועמ
nemarmarל וביגה
 
 
22/2/01 0:52
תחא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
....ליעגמו
תחאל וביגה
 
 
13/4/01 1:03
ימינומלא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
,הרקי תינזוזגא
לכ אל לבא,הלילל םהלש ןיזה תא תונחהל םינב ךלצא ילוא
....ךומכ תוגהונ תונבה
לארשיב םג,ןכ, ןכו, םלועב הקיטנמור שי ןידעש תעדל יאלפתת
....
םג הז TUPAC) הקיזומ שיו,תורנ שי זא,ילש הרבח םע בכוש ינאשכ
הבהא שיו (ןכ,הקיזומ
.....(עובשל הז).... תוליל יתשל אלו....הלילל קר אל הזו
קלח,ועדי אלש תוחפל..... 20 תונב תולותב ליהבהל יקיספת זא
....דבל םירבד תולגל הז םייחהמ
!!!!!THANKS 4 NOTHING : תולותבה לכל זא
ימינומלאל וביגה
 
 
16/6/01 21:54
עשעושמ :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
עדוי ינא .תקדוצ םיימעפ תקדוצ תקדוצ רמוא המו דיגא המ ןכבו
הז ןיינעל םיסנכנש לככ לבא הז תא םיארוקש הלחתהב ער עמשנ הז
יזורד רפכב וא הלופעב םייח םתא ןכ םא אלא זוחא האמב ןוכנ
קזח הז תא ועימטי םירבג תמאבש אוה ןיינעה .ףקת אל הז םשו
. םיריעצ םירבג םתוא םמצעל וענמי תוחידאפ הברה הככו שארב קזח
עשעושמל וביגה
 
 
4/7/01 22:59
hs :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
but what about chicks that do want some relashinship
after?
hsל וביגה
 
 
4/7/01 23:00
hs :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
but what about girls that do want a relashinship after?
hsל וביגה
 
 
12/5/02 15:42
עדויש הז :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
dont fuck them !
עדויש הזל וביגה
 
 
27/8/02 9:16
באוי :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
הז .תוינטנופס לש הדימ ולו ןיא הלותבל .אכדמו ליחבמ ךירדמ
תא םא .םירחאל ינת - תוצע .השוע אלו זטנפש ימל הרוקש המ
יאלפתת .הנפנפש ומכ יניידזת טושפ - םייחל יתימא ךירדמ הצור
....ל םיווש ךלש םיקוחה לכש תולגל
באויל וביגה
 
 
18/2/03 10:52
buttercup :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
.תויטנוולר אל ןאכ תובוגתהמ יצחש הככ תולותב / םילותבל אלו
buttercupל וביגה
 
29/5/00 9:17
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
I wonder if "fuck you" would be appropriate at this point.
I'm afraid you might not take it as the insult it is
intended to be.

Here's a hint for you - not EVERYONE does it on the first
date. Some of us WOULD like to have the whole romantic bit
afterwards, and would like a loving caress and a hug,
simply because by the time we get to the so-called "act",
we really do love our partner.

Not everyone's a slut, you know.
וז הבוגתל וביגה
 
 
3/6/00 1:27
וקנרפ לט :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
ןלוכש הרמא אל הפורשה .ךלש ארקנה תנבה לע דובעת ,סומינונא
ריאשהל םיצור ךתומכשו התאש הז .הנווכה התיה אל תאזו ,תונוז
תא תוקחשמו תועונכ ,דימת ויה ןה ובש םוקמב םישנ
,הפורשל דובכה לכ .בוצע דואמ הז ,הלאה-תורוחבהמ-אל-ינאה
ימ תעדל הצור יתייה יכ ,םינודבספב תמתוח איה ךומכש לבחו
ליבשב קיפסמ הנונש םגו תררחושמ םג תויהל תלגוסמש תרשכומה
.הזכ טסקט רציל
!זלריג ,ןוא םאק ."הקיטנמורה תומ" לע תונילמש תורחאלו
תא תויחל תויורשפא םויה שי לבא ,תומת אלו התמ אל הקיטנמורה
ןויזה תייצפוא .ונלש אתבסו אמא לש תאזמ תרחא הרוצב םג םייחה
,אל המל לבא .אל רשפאו ,שממל רשפא .היצפוא איה דחא הלילל
??םימעפל םיצור םא ,םצעב
וקנרפ לטל וביגה
 
 
4/6/00 0:53
ימיש :תאמ
ל הבוגתב
! דאמ יתבהא
???אל המל ,ןוכנ
?ךכ םיבשוח רבכ המכ לבא
!ללכ ער אל הזו
.תבתוככ תכרעמל ךתוא עיצמ ינא
!!!תרגובו הפי היאר
ימישל וביגה
 
 
7/7/00 9:33
ace :תאמ
ל הבוגתב
םתניחבמש ,םירבגה םה םכלש הזה רורחשהמ םיחיורמש םידיחיה
וישכע .והזו - הלילל ןויז לש הרוצב דובעל בוט דימת הז
,ךכ ויה תמאב םירבדה םא הארנ היה הז ךיא ,עגר יבשחת
. !!Get real ינשה םע דחא םינידזמ םיררחושמ ונלוכ
ונידזת ,ןכימצע לע ודבעת ,תוררחושמ ויהת תונב המידק זא
.ףיכב ונתיא
aceל וביגה
 
 
28/7/00 0:00
תינטירופ הטומרש :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
,גנילרד סומינונא
יטנמור הז תא תובהוא ונחנא ןיממ תונהנ אל תונב ןכ ןכ
.תחתה תא ונל ופרשי תורנהשו
םיחרפ יל איבמ אל אוה םא טיידהמ תחרוב ינא ,תמאה
!הריינובנובו
.קופ תושוע ןה ,תוצילפמ אל םג תונב
!?תויביאנה יתמ דע
תינטירופ הטומרשל וביגה
 
 
11/1/01 16:20
כ :תאמ
תויביאנה יחיל הבוגתב
כעזגנ נ
כל וביגה
 
 
17/9/01 16:19
ירמ :תאמ
תויביאנה יחיל הבוגתב
...ייקוא ייקוא ייקוא
?םשה תא הל תבנג המל רומ תאז םא
...זא ,רומ תאז םאו
,תונברחמ אל תונבה תייגולנאמ האלה ונרבעש יתבשח...הדלי
!קופ תושוע תונבו
:))
.ב.נ
(:?הסגה התיה המענ יכ ןכתייה
ירמל וביגה
 
29/5/00 10:11
ילג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?ךל דיגא ינא המ
.הלאכש םירבד אורקל ינומכש תינימ השיאל בוצע
ךתעד תאזש הרהבה םע הליחתמ תייה םא היה בוט יכהש תבשוח ינא
,םתסה ןמש ינפמ המלש םירבג תיסולכוא ךנחל האב אל תאו תישיאה
.ךומכ תובשוח תונבה לכ אל
?הרק המ המל .ותוא הארנ ,םייתעש ירחא יתוא קשנל תוסנל זיעיש
זבזובת הנושארה השיגפה םא רתוי דמחנ היהי אל ???תונוז תיב הז
.ץוטסב רבודמ םא םג ,ןכו ?ותוא ריכהל לע
ולאשיש תופידעמ ויה תונב הברה אקווד ??בשחתמה סופיטב ער המ
.אבה בלשל םירבועש ינפל ןתוא
איה תיתונמוא הניב ירה ???הבושח הניא הקיזומהש ידיגתש תא ימו
תולוכי הגוס רקיעבו הקיזומה .תוהובגה היצנגיליטנאה יגוסמ תחא
.ןויזה ינפ לכ תא תונשל
ןמזהמ זוחא 80 סופתל דעונ ןכ אקווד אוה ,םידקמה קחשמה יבגל
לבא ,תובוטר תויהל ידכ ותוא תוכירצ ונחנאש ןוכנ .רתוי ףאו
ונחנאש המכו .תורוגמ רתויו תובוטר רתוי ונחנאש רמוא ונממ רתוי
אוהש ךכ .רתוי ההובג המזגרואה תמצוע היהת הככ תורוגמ רתוי
הבהאל יוטיב אוהש הדבועהמ ץוח תינימ הניחבמ דואמ ונל בושח
ןיינע םיניבמה םינעיקשמ םירבג הכרב ואש .המצע הרידחהמ רתוי
םתא םגו העקשהה לע םכתוא וכירעי קר םכלש תונבה .ךכ וכישמתו
.םלוה לופיט ולבקת רבד לש ופוסב
םעפב םעל תדרי יתמ ?????????תויטסינבוש ונחנא ,בושח יכהו
??הנורחאה
ילגל וביגה
 
 
29/5/00 18:25
ןטק רבג :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
.הפורשה ,יתוא הגיאדה .ךל הבר הדות
קפסתש .םיללכה תא הפילחמו תאז האב ,ןכתא ןיבהל יתחלצהש דע
.והזו המצע תא
ןטק רבגל וביגה
 
 
9/6/00 6:35
תינמז יופש :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
םוי לכ תוחפל וא םויב םעפ םעל תדרוי הפורשה ארקנה יפ לע
.....ישיש
תינמז יופשל וביגה
 
 
22/12/00 19:13
ףלא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
ילג הבוגת לש יפוי
ןה ךיא תובתוכש םישנ ,ןורחאה ןמזב םייקש הזכ דנרט ןימ הז
םיקוח רפס הזיא ומכ הזל תוסחייתמו ןתוא ונייזיש תובהוא
,הפורשה) תורקי תובתוכ ,ןכל ריכזהל יל ושרה .ילסרבינוא
,ןכמ תרחא ןהלש סקסה תא תובהואש תונב שי (תורחאו דרא ןיראק
.תוצור ןתאש הממ בוט תוחפ אל הזו
אל תא ןושארה ברעב וליפא ?ישילשה וא ינשה ברעב הקישנב ער המ
תויהל הצור תאש ןיבמ ינא ?םייתעשמ רתוי קפאתהל הלוכי
ךרדב הז תא השוע תאש איה הייעבה ,תיתמזויו הבינגמ תיטסינימפ
םא וליאכ ,םירבגהמ תיטסיניבוש רתוי תויהל :הריכמ תאש הדיחיה
ץורל יקיפסת ךיא תרחא יכ ,םימעפ 3 קרו) ןושארה ברעב יניידזת
.רתוי ינויוויש םלועה תא השעי הז (?ה'רבחל רפסל
תבהוא תאש הממ תרחא ןהלש םינויזה תא תובהואש תונב ריכמ ינא
ינא ,בושח רתויו (יוליגה תמצועמ םלהב תיקל אלש הווקמ ינא)
םע וק רשיילמ רתוי הז תויטסינימפ תויהל ןליבשבש תונב ריכמ
.תיטסיניבושו תירבג הבישח
תצק הז לע יבשחת


ןימאהל התפתמ אל תא ,ךלש הבוגתה תא יתבהא ,ילג ךיילא הרזחב
ןנערמ ,ולוכ םלועב םישנל הלואגה תא איבי ןושארה ברעב ןויזש
הזמ הקומע רתוי תצק הרוצב םזינימפ לע תבשוחש יהשימ תוארל
ףלאל וביגה
 
 
5/3/01 23:19
יקוק :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
ןמזה לע לבח
ולאכ םירבד םישוע אל הנושאר השיגפב
יקוקל וביגה
 
 
15/8/01 20:35
הנונש :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
תצקהו) תטרופמה הבוגתה תא דואמ יתבהא !!!תקדוצ טושפ
.(תכרואמ
בוחרב הדיל רובעי םא םג ןיזה ול דומעיו הרוחב לע קלדיי רבג
!ץופקי הלש הזחהו
.ןמז רתוי (הברה) תצק חקול הז הרוחבל
גאדיש זא ,וילע יל אוביו הבוטר היהא ינאש הצור אוה םא
ךירצש ומכ יתוא ביטרהל
!!!!! הרותה לכ אל הז יל תדרל
ךתוא טישפהל ,תבהוא תאש ןכיה ךתוא ששמל ,יטנמור תויהל בושח
ןמזב םיאתמה םוקמל ולש ידיה תא סינכהלו ,תונידעב
.....םיאתמה
!!!!יילע ול אובי דיב יל איבהלמ קרש יל ינימאת
הזה רבגה הארנכ ?????ןיממ הנהיש ידכ רבגל תדרל ךירצש רמא ימ
!!יתוא שגפ אל דוע
ןימהמ םינהנ דואמ דואמ דואמ ןיידע םהו םירבגל תדרוי אל ינא
!!!!! יתיא
הנונשל וביגה
 
29/5/00 10:13
בוהזה יקושו רתימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הניבהו הדימב ,םישי וליפאו ידוסי ,קדקודמ .ךירדמ לש יפוי
.ירכזה ארוקה לש ודוקוקב היוצמ
.יל רסח היה ןטנטק ףיעס קר
אקוודו .קיתרנה םוסחמ תא ץורפי םומידה םויהש ןכשפנב ורעש
?רוזחמ לוע תא ןכילע תוררוג ןתא לכמ הבושחה השיגפב
.ףיסוהל דחא רבד יל שי םירבג םכל זא
...מממה :הכובמב תושחולו אלמ םורעב הפסה לע תועורש ונחנא םא
.רוזחמב ינא
רחא רוב שפחלו ןטבה לע ונתוא ךופהל םיכירצ םתאש רמוא אל הז
.וב רופחל
לוכי ףסונ ץחל לכו ןבשיה ךבסב לתפתמ ןופמטה לש טוחה םימעפל
.הצוחה ותוא טולפל
.השובה בורמ אסרוכל תחתמ ונמצע תא רובקל ףידע .םיהולא .זאו
המ !המהבה ץוצמתש זא רוזחמב איה םא :םירמוא חטב םתא וישכע זא
?הא ?שי


!!!קמא-מא-מאס.םיקדוצ
בוהזה יקושו רתימל וביגה
 
 
3/6/00 1:32
וקנרפ לט :תאמ
?םודא לגד לש םימיב המול הבוגתב
תורוחב ?סומרלו ליפשהל הזה ךרוצה הפיאמ ?המל ,המהב המל
םא והשימל ץוצמל דואמ תונהנ
דע הקיזומב חבושמ םעט ול שיו םיסקמו םכחו בשחתמו ןידע אוה
ונחנא לבא .דיר ול לש דחא ירקמ טילקתמ רתוי ול שיש ךכ ידכ
ואובת םא ,שארה תא ונל ופחדת םא ןפואו םינפ םושב םכל דרנ אל
.רוזחמה תא ונלביק ברעה קוידבש ללגב והשמ םכל םיבייחש השיגב
,תונידעה הפיא לבא .ףייכב יכהו ,םלועבש סקסה לכ תא ולבקת
!?לזאזעל
וקנרפ לטל וביגה
 
 
23/9/00 7:07
shni :תאמ
ל הבוגתב
ללוכ ,השרפה םוש ,ןמז תברו תידדצ וד ,הקומע ,תיתימא הבהאב
!לכה ללוכ - הבהא תושעל םיעירפמ אל רוזחמ
shniל וביגה
 
 
22/12/00 19:22
ףלא :תאמ
ל הבוגתב
(הרדגהב תוחפל) הרוחב איה רתימ ,והשמ תספסיפש יל הארנ ,לט
הפ ונל שי הנה יכ ,תיטנוולר רתויל ךלש הבוגתה תא ךפוה הזש
.הנושארה הרושהמ טסיניבוש ומכ תבשוחש תחא דוע


זא ,רוזחמב תא םאו ?ןושארה ברעב סקס תושעל םיבייח ?שי המ
אלו זירז ןויז תשפחמ תא םא .יררועתת ,ולה ?ץוצמל תבייח תא
תצק והשמ תשפחמ תא םא ,רוזחמב תאשכ ותוא ישפחת לא ,בייחמ
םתא ןאל ! ! ! ת צ ק ו כ ח ת זא ,הזמ יניצר רתוי
?םלועה ףוס ,עובש דועב הז תא ושעת זא ?םירהממ


לע םליש אוה יכ קר והשימל והשמ תבייח תאש בושחל יקיספת
?בוט ,ךלש הגוע+הפקה
תורחא תונבלו ךמצעל הבוט ישעת
ףלאל וביגה
 
 
6/1/01 18:07
ידע :תאמ
ל הבוגתב
ךילע הרפכ
ידעל וביגה
 
 
18/6/00 20:27
ילג :תאמ
?םודא לגד לש םימיב המול הבוגתב
?םיקחשמ אל יצוב שרגמ לע ,המ :רמול גהונ ילש בוט רבחש ומכ
ילגל וביגה
 
 
7/7/00 9:38
ace :תאמ
הרעה קרל הבוגתב
,ןכ ,ןכ) ".ץובב םג שרוח בוט רוטקרט" : אוה טפשמה
(קינצוביק
aceל וביגה
 
 
21/5/01 17:28
לוטלט :תאמ
הרעה קרל הבוגתב
,הרקי ילג


."ץובב םג שרוח בוט רכיא" :אוה קייודמה יוטיבהלוטלטל וביגה
 
 
17/9/01 16:25
ירמ :תאמ
לק ןוקיתל הבוגתב
..הנשמ תמאב אל תיתימאה הרמאה
..ביבסמ הזה םדה לכ יעגמ תישיא יתוא
הפוקתב םש יל באוכ לבא תדחוימ ינא ילוא ,הזמ ץוחו
...וזה


םורגי קר הז..םיידי קיזחהלו טרס תוארל םתס םג רשפא
!!האבה םעפב רתוי הצרנש
ירמל וביגה
 
 
29/11/03 1:32
לט :תאמ
לק ןוקיתל הבוגתב
לכ לע ולכתסת םא .תמזגומ שממ וזה תיארונה תויניצה לכ
ךכ ידכ דע -הככ םתס ורבעי םה זא וזכ הרוצב םייחה
-תוחלצומ יכה אלו תובאוכ םא םג -תונושאר תויווחש
הז םזו ,ןורכיז תסיפ דוע ,ןיטולחל יתרגש רבדל וכפהי
םעפש ,ייד ,הנימאמ ינאו .השיגב יולת לכה הז .ישוקב
התמ ךלוכ רבכ תא םא םג הבהאמ אובל הכירצ הנושאר
.(התמ ינאש ,יל ינימאתו) ךב רידחי רבכ והשימש


!!םיחמש ויהת
לטל וביגה
 
 
16/8/02 15:38
sasa :תאמ
הרעה קרל הבוגתב
עירפי אל רוזחמה םיזומזימ גשומה תא םתחכש רבכ הרק המ
!!!הזל
רקיעה ,םיינותחתו היזח וא םידגב םע הז תא תושעל רשפא
!!!הזמ ונהת םכינשש
ייייייב :)
sasaל וביגה
 
29/5/00 10:16
חחרפ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:-)
?ןשעל יתקספהש אלפ ,ונ
חחרפל וביגה
 
29/5/00 11:08
יקינ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
דרא ןיראק לש "הרמאמ" תא יתארקשכ ,רתוי ילואו םייתנשכ ינפל
,יתכייח ,(תו/םיניינועמל ,"ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיא")
תובוטו תובר ושעש יפכ ,הלימ לכ טעמכ םע המכסהב יתנהנה
וב בלשל ונעגהש דמחנש המכש ימצעל יתנייצ וליפא .יתורבחמ
םירבד לע ,ונמצע ןיבל וניניב ,רבדל קר אל תולוכי "ונחנא"
.טנרטניאל תודות טעמ אל ,םמסרפל וליפא אלא ,ובאטל ובשחנ רבעבש
תאפמ ,סחייתהל ילבמו .םיזגהל רוסא הזב םג ,רבד לכ ומכ ,םלואו
,"ןושומישה" .סאמנ יכ קר ןייצא ,שדחה "דנרט"ל ,העיריה רצוק
םיטסקטל ההגה עצבל םג םימעפל ,בגא ,יאדכ) העורג הרוצב בותכה
,(תודוקנ ןכל תופיסומ אל ביתכ תואיגש .תועדוי ןתא ,םימסרופמה
השע"ב תונבה תיסולכוא ללכ תא גצייל ,ידמל החוד ןפואב ,רמייתמו
."השעת לאו


ןיידע תלקתנ אלש הארנכ..."ןושארה הלילל ןושומישה" - ומש םג
םימעפל ,תעדוי תא המו) ןושארה הלילב הטימל תוצפוק אלש םישנב
ללוכ ,ןגוז ןב תא ריכהל תוצור דואמ אקוודו ,(ינשב אל וליפא
.ךפיהלו "תויעוצקמה ויתופיאש"


תא וא ,ונתוא רידגהל (לזאזעל ,תימצעה הכרעהה הפיאו) המלו
(םירבג ריכזהל אלש) תונב ןיידע שי יכ ןכתיה ?הרטמכ ,ןויזה
שיש ןכתיה ?ןויזה אלו הרטמה איה איהו ,םיסחי תכרעמ תושפחמש
ונילע לפנתמ אלש הז ,בשחתמה סופיטה תא תובהואש הלאכ םג וניניב
?ברעה תחורא רחאל תוקד שולש


ןנשי ,גצייל (?תישפנ) הפורשה תרמייתמ ותוא תונבה להקב ,ילואו
,הדיפקב תרחבנ המיאתמ הקיסומש הדבועה תא הנכרעתש הלאכ םג
לאכ אלו ,הבהא השעמ לאכ השעמל תוסחייתמ ,ןלצל אנמחר ,וליפאו
?(דחא ףאל ולגת לא...ששששש) "הקיפד"


ידכ ,ךתוא ביטרהל תנמ לע קר דעונ אל םידקמה קחשמה ,בגאו
.ןילזו ימיש הז ליבשב ."רבעמ יישק אלל םיחרוא לבקל ילכות"ש
השעמ לכמ ילרגטניא קלח הווהמו ,(ותואו) ךתוא גנעל םג דעונ אוה
תוכיאה ןמזמ םיזוחא 80 סופתי אוה םא םולכ הרקי אל תמאבו ,הבהא
you madam תניחבב ,הקיפדב קר הפ רבודמ תמאב םא ,ינש דצמ .ךלש
הנד תא ידיספת אלש .יזרדזתש יאדכ תמאב זא ,Bim, Bam thank
.היזיולטב ןדומ


הלימב שומיש תושעל ,םיאבה ךיימוסריפב ,ךתעד המ..ןויער הנהו
דוע לע הביגמ יתייה ?ןושאר ףוגב שמתשהלו תוסנל וא ,"יתעדל"
ולאל חטב .רתוימ עמשנ תמאב הז לבא ,ךירדמב םירבסהה ינינפמ המכ
.החירזה לע לכתסהלו תוקובח רקובב ררועתהל תווקמ ןכש ונתאמ
.הארנכ ,ינא קר וז ,ייה ,לבא
יקינל וביגה
 
 
29/5/00 11:50
ודיפמופ םאדאמ :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
... תקדוצ ךכ לכ תא
רבד ותוא עמשנ לכה ,סאמנ טושפ
הירחא רדעה לכו הרפ הרפ םירמוא ךיא
ןונשו דמחנ היה הז לבא ,יתמכסה אל דרא םע םג
הנידמב היינש הרוחב לכ הנשמ הז המ ינש הליל ,ןושאר הליל
.ןיידזהל ךיא םתואו ונתוא דמלל הסנמ
אל חטב ינא ,אלש ימו !עדוי ,עדויש ימ הנשמ אל הז WAKE UP
...ותוא דמלי
ודיפמופ םאדאמל וביגה
 
 
29/5/00 13:44
shir :תאמ
ל הבוגתב
העורג דואמ דואמ


ומצע לע רזוחש רופיסה


?םימדוקה םירמאמה לש ןכותה תא קיצעהל וקיספת ילוא
shirל וביגה
 
 
29/5/00 14:07
tamar :תאמ
ל הבוגתב
הבתכ דרא ןירק .תוריעצ םישנ לש הבישח יסופד ףקשמ טסקטה
אל ,ןכריכזהל ,איה .חור ךלה ותואל יוטיב ןתנש טספינמ קלא
ןמ קלח הווהמש חורה ךלה יבגל חוכיול םוקמ שי .רבד האיצמה
.ללכב תיברעמהו תילארשיה תוברתה
חור ךלהמ ירמגל תמלעתמ "םוקמ הזל ןיא ,ןחטנ הז" ומכ הרימא
.ןתיפיצ ול שדחה םזינימפה םע בשייתמ וניאו ןכתיש ינורקע
tamarל וביגה
 
 
31/5/00 0:52
לכימ :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
ךא) םירבדה םתוא תא יתארק רבכש יתנבה רמאמה עצמאב והשפיא
(רתוי בוט םיחסונמ
.דרא ןיראק לש םסרופמה הרמאמב
וז לבא .שחרתמ ןויזש םעפ לכ לגלגה תא איצמהל רשפא יא ,ןוכנ
.ןיינעה לע לכתסהל הנוש תיווז אוצמל אל הביס אל
בלמ חכשנ המ םושמש ,ןיוצמ רבד איה הקיטנמורש ריכזהל קרו
.תבתוכה
לכימל וביגה
 
 
2/7/00 17:06
Estee :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
םשב רבדתש ..........ךכ לכ ךתא המיכסמ ינא....יקינ ,ייה
ינא ???תובר ןושלב בותכ הלש סגה ןונגסה המל .......המצע
.......תא קר אל וז....הילא יתרבחתה אל ללכב
Esteeל וביגה
 
 
23/8/00 0:33
הענ :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
הז דיתעל ךגוז ןב םע השיגפו ,ץוטס הז ץוטס ?ליד גיבה המ
טסקטה לבא ,החירזה רואל םיקוביחב היעב םוש ןיא .רחא והשמ
ןיאו םיחרפ ןיאו תורנ ןיא ץוטסב .הדוקנ .ץוטס לע רבדמ הזה
ךכ לכ הז תא תחקל המל .ער רבד םוש הזב ןיאו .םיקוביח
?תוניצרב
הענל וביגה
 
 
26/1/01 22:59
ינא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
???הטומרש - הענ
ינאל וביגה
 
 
4/7/02 15:09
הנד :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
????הטומראש המל
איה ימעפ דח סקס וא תובייוחמ ילב סקס תשפחמש תחא לכ
???הטומראש
לכש ינויז ילב םייחהמ תונהל תשפחמש הרוחב איה - אל שממ
,תובייוחמו
!!!הייחב םיצוטס תווחל הכירצ הרוחב לכ יתעדל ?ער המ
4 יתייה ןושארה רבחה םעו הריעצ הלותב יתייה - ןויסינמ
יתנהנו - יתיסינ לבא ,רחא םע תאז השעאש יתנמאה אלו םינש
!!!לודגב
.הדובעל - תונב
הנדל וביגה
 
 
27/9/00 14:11
ישוכה :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
אוה ןילזוו יאוו.ייקב שמתשהל ףידע ,אוהה םוקמב תוביטרל רשקב
טיבהל ,תינשו .הז ןיממ היצקירבול תורטמל עורג שממ רמוח
...םדקומ ארונ ,ייחב ?החירזב
ישוכהל וביגה
 
 
22/12/00 19:40
ףלא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
הלימב ושמתשי תודבכנה תובתוכה יתמ ,לאוש ינאש המ קוידב הז
.םישנה לכ תא גצייל רמייתהל וקיספיו "יתעדל"
ידמל תיטנגיליטניא הרוחב ,יקינ תא אמגודל יחק ,הרקי הפורש
החירזו קוביח , רקובב קייקנפש תבשוח אל איה ,הלש הביתכה יפל
?ךממ הבוט/תינויוויש/תיטסינימפ תוחפ איה םאה ,תוסג םילמ ןה
המל ?העש יצח ירחא התיבה וסוטיש םירבגל תבתוכ תא המל זא !אל
ןלוכ לצאש בושחל המל ?ךלצא תורקל ךירצש המ הזש תבתוכ אל תא
?הככ הז


הז זא לבא ,יתוא ןבציע הריכזה יקינש דרא ןיראק לש רמאמה םג
,תישנ תוינימב ןויד לש גוס הזיא איבהו ינושאר תוחפל היה
יחכונה רמאמב לבא ,אוהה רמאמה תוכזל דמוע הזה גשיהה תוחפל
ימיטיגל אשונ רבכ איה תישנה תוינימה ,הז תא וליפא ןיא
רתוי םיספ לע הזה ןוידה תא הלענש ןמזה עיגה אל ,ןוידל
תרחא תינרמוי תבתוכ/ןיראק/הפורשה ךירדמ" דוע רשאמ םייניצר
"םינויזל
םהש ןמזב התיאש רבגל תתל הלוכי תחא לכ שומיש תוארוה ,יד
הז תא אורקל םיכירצ רחא רבג ףא לאו ינא אל ,סקס םישוע
.טנרטניאב


שי ,החירז תוארלו הקובח ררועתהל הצור תא קר אל ,יקינ אל
לבקל ידכ קיפסמ תובינגמ תובשחנ אל ןה תרושקתב לבא ךומכ הברה
תויניצה ללגב קר הז לבא ,היזיוולט תינכת וא ןהלשמ רוט
.יבלעית לא ,תרושקתה לש תובהבהצהו
ףלאל וביגה
 
29/5/00 16:53
הפוילק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ינא וזה הבתכה תובקעב םא לבא ,אלש תמאב ,םייאל הצור אל ינא
,תורצויה וכפהתהש בושחי ןכסמה רבגהש ןוויכ ,ייח תבהא תא דיספא
יובאו יוא - תרחמל וילא רשקתהל הרומאש וז ינאו ,עגתשה םלועה
ןויזב התא ץפח םא ,סא לוק וד זילפ .יובאו יוא .ךל היהיש המ
,ןופלטה דיל תוכחל ליבשב הדובע םוי ונדספה .רבעמ והשמ וא ףסונ
.לזאזעל


.רהמ ארונ ןומא תנתונ ,המימת הרוחב ינא .גציימ אל לבא ,עשעשמ
דגנ תיעבט ןסוחמ אוהו תיאקירפא הנוז ולש אמאש יל דיגי רבג םא
.םודנוקה לע רתוול יתוא ענכשל ליבשב קיפסמ היהי הז ,סדייא
ןיינעב ינומכ הריכמ ינאש םישנה בור .תאנוש תאנוש ,ותוא תאנוש
.(סנכהל אל יל החיטבה איה) תארוק אל אמאש הוקמ ינאו ,הזה
הפוילקל וביגה
 
 
29/5/00 17:23
ןמסדנל ילינ :תאמ
יוא יוא יואל הבוגתב
וווואו
.ןושארה הלילה לע בהאתהל רוסאש ונרמא אל
וא .ינשה הלילל סקס םע תוכחל רשפא יאש תוצרחנ ונעבק אל
.ישימחה
?יוליבה תא רפשל תצק רשפא םאה ,וניהת קר
.הזכ קר אוה םימעפלש החנהב
ןמסדנל ילינל וביגה
 
 
29/5/00 21:18
ליה ןרול :תאמ
ל הבוגתב
המדנו .עורג טושפ טסקטה - תונווכל דובכה לכ םע ,ילינ יעמש
ונישפנ העקנש ,אוה ןיבהל תוליכשמ אל תוכרועכ ןתאש המש יל
,הלחתהב ינניח היה הז .דרא ןיראק ךמסמ לע תויסרו ןתוא לכמ
:הפמה תא וארקתש ןמזה עיגהש םג המ .רזחמל רשפא המכ לבא
םיינכט םיעוציב קר תוצור אל ונחנא .אל -הפ םיבתוכ המ וארת
אוה אלו ותוא תנייזמ ינא לש וזה הזופהמ סאמנו ,םיביהרמ
.תודיספמ ונחנא ןיידעש טרפב ,יתוא
ליה ןרולל וביגה
 
 
31/5/00 13:02
ה'גנג :תאמ
ל הבוגתב
?דרא ןיראק לש רבודמ הכה רמאמה תא אורקל לכוא הפיא
ה'גנגל וביגה
 
 
1/6/00 19:05
ןימסי :תאמ
ל הבוגתב
:תבותכב אוצמל ןתינ דרא ןיראק לש רמאמה תא
www.e-srael.co.il/kusiot/40.htm
ןימסיל וביגה
 
 
3/6/00 1:42
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
לע הנוממש יהשימ שיש בוטו ,םייט גיב ,תקדוצ ןמסדנל ילינ
,ןכילע םייאמ הזש המכ ,יוא .תכרובמה תישנה תויפשה קסד
- !תקקותשמו הצור ,הנכומ המ - הנכומש יהשימ שיש ,תונב
,עגר לכמ תונהיל ,תוזופ ילב ,ןיוואד ילב ,רהמ הטימל ץופקל
יהשימש הזו ...רבג ומכ .המשא שיגרהל ילב ,תובייוחמ ילב
ןמזמ אל דע ויהש םייתוגהנתהה םידוקה תא תצמאמ הפורשה ומכ
,ןמדזמ ןימב רבודמ ,ייה ,ולה .ער אל הז ,דבלב םירכזה תלחנ
הקיטנמורה לע רגית תאירקב אל .ץוטס ,היווח ,יליל גונעת
.לכה הז ,טושפ תויוכז ןויווש .םולכ סורהל ןוצרב אלו
.רואנה םלועב ,הזל םיארוק םזינימפ
ןהכ זעוב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
3/6/00 3:47
תינצקוע :תאמ
ל הבוגתב
חותפל ליחתנו ןוחטל קיספנ םא חנ רתוי הברה היהי חטב הז
ןולימב .םינבה לכל העתפה יל שי זא ?אה ,םיילגרה תא
:רבסהה עיפומ ץוטס ךרעה תחת תונבה
תוגהונ לשכנ ןושארה ןויזה רשאכ .ימעפ דח ערואמ - ץוטס
.ץוטס םשב ערואמ ותוא תא תונכל תונבה
הדימה לע רתי בהלתהל אל םכל העיצמ יתייה םירקי םינב ןכל
.םיצוטס םכל תוחיטבמ ןאכ תונבהש הדבועהמ
תינצקועל וביגה
 
 
5/6/00 2:33
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
םיצור חרכהב םירבגה לכש תבשוח תא םאה ,הרקי תינצקוע
קפסמו גנעמו רעוס הליל ירחא רבג לכ ,יתעדל ?ץוטס
.דחא דועו .הזכ הליל דוע ...!העתפה !העתפה...הצרי
ךורא ,בייחמ רשק לכש ןתחכש םוקמ והשזיאב .דועו
ףאש ןויזו .ןויז ...!העתפה !העתפה...ב לחה יניצרו
היהי אל אוהש ךכל אתכמסא ןכל ןתונ היה אל חוטיב ןכוס
.ימעפ דח
ףאל םיילגר וחתפת וא יחתפתש הצור אל ,ןפוא לכב ,ינאו
ןכבל קמועמ ,תמאב הזב תוצור אל ןכמצעב ןתא םא דחא
ןהכ זעובל וביגה
 
 
10/6/00 10:48
באז :תאמ
ל הבוגתב
םג ךל ראשנו םינורחאה םינויזב םיצוק הדשב תבכשש הארנכ
םע םג, ףוצהמ תונהל יליחתת ילוא ךופה יסנ- סוכב ץוק
ץוטסו ץוכ ץופ רמאנש ומכ .ץ ו ט ס הזל תארוק תא
ס=ץ -דחיב םיכלוה
באזל וביגה
 
 
6/9/00 15:17
םיכרדב תמחולה סונו :תאמ
ל הבוגתב
זעוב
תוצרל ,תושעל תוכירצ ונחנאש רמוא אל הז ןויוושו םזינימפ
ליבשב סקס .וחנחאש המ תויהל רמוא הז .םירבג ומכ תויהלו
ךירצ דימת אלו ,רדהנ וליפא םימעפל ,ער רבד אל הז ףיכה
תיללכה רוכינה תריוא לבא ,ןכל םדוק םינומא עבשיהל
תרבוחמ ךלש ףוגלשו רבג רבוחמ ךתיאש ןיזלש ךכמ תומלעתההו
םירבד'ת חקית העש יצח ךות") הבתכמ תבשונש ,ךלש המשנה
הברהל .החוד יד ,ןכא איה (תישפוח הזרפארפב "ףפחתתו ךלש
זה טנטפה .ער השוע הז ,תוינמרח םגו תוחותפ םג ,םישנ דאמ
םיאתמ הזש ללגב הארנכ ,ירבגה ןימה םש לע םושר תמאבה
םכקלחל
םיכרדב תמחולה סונול וביגה
 
29/5/00 19:26
לעי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ליעגמ הז .םודנוק םישי דחא ףאש יתיצר אל םויה דע ינא
םוש םויה דעו (הממ שי דימתש אל) םישדוח השולש לכ תקדבנ ינא
.יתוא ףקת אל HIV
הזה םודנוקה ליעגמ
לעיל וביגה
 
 
29/5/00 19:38
יקוש :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
.ךדיצמ רגוב שממ .יפוי
.סיקרנ ךמצעל ישכירו לקש יחק הנה
יקושל וביגה
 
 
29/5/00 21:02
הנר :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
םע הז) הביז : תורחא תוקידבל םג רובעל ךל הצילממ ינא ,לעי
דועו תוירטפ ,תוילניגו תולבי ,ספרה ,(הפורשה תעידיל ,'ב
,ןהב קבדהל ץלמומ אל דואמש ןימ תולחמ לש םינושו םיבר םיגוס
תלוכיה דוביא ,בגא ךרד) .סדייאמ ומכ ןהמ םיתמ אל םא םג
םימודנוקש ללגב הרקיש המ הזש לבח ידו ,ארונ יד הז תורהל
,םימוטפמיס הל ןיאש הלחמ ,היירונוג ךרע יאר - ךתוא םיליעגמ
התוא םילגמ אל ללכ ךרדבו ,הנגה אלל ןימ יסחימ הב םיקבדנ
.(ןמזב


הזמ תונהלו ןיידזהל ונלחתהש הז :הפורשל הבוגתב ,הזמ ץוח
דח ןויזב םג .הקיטנמורה תא חונזל ךירצש רמוא אל ,ילג שירב
אל םא םג ?ךכ רחא קבחתהלב ער המ .םייטנמור תויהל רשפא ימעפ
תא ךופהל רשפא ,ןויזה םע הכורא םיסחי תכרעמל סנכהל םיצור
הזש ללגב קר רק תויהל ךירצ אל הז .םיסקמו שגרמ ברעל עוראה
.ימעפ דח
הקיטנמורל הז ,והשמל ץראב םירבגה תא ךנחל ךירצ רבכ םא
םיסמונמ תויהלמ םולכ הרקי אל ,ןויז קר הז םא םג :תיקלטיא
.םיבהואו
?תובזכא ידמ רתוי ללגב עיגמ םיבהוא םיטבמל הזה יטנאה ילוא
תדוקנ ךותמ תאצל ףידע .תורזוע תמאב אל הלאה הנגהה תומוח
לכ תמאב הזש החנהב) בצמה תא ןיבהל ,ימעפ דח ןויז והזש החנה
תובהאתהל ףחסהל ינשה דצלו ךמצעל רשפאל ,(רוחבהמ הצור תאש המ
ונצראש ללגב אקוודו .םולש הפי דיגהל זאו ,תיליל וא תיעגר
,רוחבה תא שוגפל דוע ךל אצייש חינהל ריבסו ,תנוטנטק הכ איה
םכלש ףתושמה ןורכזהשכ בוש שגפהל דמחנ רתוי הברה היהי הז
.םחו םיענ
.םעפ דוע םכל אבש וטילחת ילוא זאו
הנרל וביגה
 
 
4/6/00 0:23
םוסקה רואה יריבא :תאמ
ל הבוגתב
,הפורשל הבוגתב ,תישאר
םהל םיארוק ,םינטק םיבלכ שי ,םוסקה רואה יריבא ,ונלצא
,םיכשונ םימעפל םהו ,תומר תוחיבנ םיחבונ םהו ,םיר'צניפ
רשפא .םינטק םה המכ וארי אלש ידכ קר םישוע הלא לכ תאו
הקזח תוארהל הזל אורקל רשפאו תמזגומ תויניצ םג הזל אורקל
ךלש חוכה תא אוצמל תוסנלמ יטטפו ןשוימ רבד ןיא .ריחמ לכב
תא ראתלמ רתוי םוגע רבד ןיאו ךגוז ןיב לש ןטקה ורביאב
.םדאכ תוחפו תינוכמכ רתוי ךמצע
ןיא .הקיטנמורב םינימאמ ןיידע םוסקה רואה יריבא ,ונלצא
קבחל ץמואה תא ול שיש םדא ,תמאב יטנמור םדאמ קזח םדא
ןימאהל יל השק ,הרקמ לכב .ךכמ עגפהלו שושחל ילבמ בוהאלו
תאש ללגב אלו ,ךומכ תחא םא ןיידזהל הצריש רבג היהי יכ
המ יפל .ןטק ןייז ול שיש ללגב אלו ,"ךקזוחב" ותוא הדיחפמ
,ינכמ קר אל אוה ,ךותמכש תונב םא וא ,ךתיא ןויז בתכ תאש
םיעדוי ,םוסקה רואה יריבא ,ונחנאו .ליעגמ טעמכ אוה
.תבתכ ותוא לבזהמ רתוי הפי רבד םה םינויזש
,הנרל הבוגתבו
ףוטשה ןויז תמועל ,יטנמור אוה םא וליפא ,ימעפ דח ןויז והמ
תיתימאו הלודג הבהאב
םוסקה רואה יריבאל וביגה
 
 
21/6/00 13:56
barbie :תאמ
ל הבוגתב
!םוסקה רואה יריבאל !!!הדות !!!הדות !!! הדות
םע םישיגרמו םיבשוחש םינב דוע שיש תולגל עיגרמ ךכ לכ
...ה םע אלו בלה
טלש םיאור םינבהש החוטב יתייה הב הכורא הפוקת ירחא
לע "ןייז תשפחמ"
....הרוחב לכ לש החצמ
!רתוי הפי היהי םלועהו םכומכ םינב וברי ןכ
....ונלש הבהאה ייח תוחפל וא
barbieל וביגה
 
 
7/2/01 15:42
irit :תאמ
ל הבוגתב
.ךומכ םירבג שיש תעדל בוט
.וז תא הז םישגופ אל ונאש לבח המכ .שיו שי ינומכ תונב
iritל וביגה
 
 
30/10/03 21:39
תיטנדוטסה :תאמ
ל הבוגתב
?השקבב םיתיזו צ"ניבג םג שי ילוא ....תוירטפ שי,הוויז שי
החהחהח
תיטנדוטסהל וביגה
 
 
3/6/00 1:42
היופשה :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
.םולש םוטמטל היתויחאו לעי
ליעגמ םודנוק םאה ןכתיא חכוותהל ליחתהל ללכב תנווכתמ אל ינא
לכ יקדבת םאש בושחלבש ןויגיהה לבא .הדוקנה אל וז .אל וא
הרזעה !ןיטולחל יתניבמ רתסנ והשמב רוזעי הז םישדוח השולש
!רוחאל ךייח בושיחב איה הדיחיה
,תילמינימ העקשהב הנממ ענמיהל רשפאש המויא הלחמ וז סדייא
.השפיטו תקנופמ הדלי לש הבוגת וז "ליעגמ סכיא"
םישל אל ןכומו הטימל ךתיא סנכנש רוחב לכ ,ךביל תמושתל
תאו ,תרחא יהשימ םע ותוא םישל אל ןכומ היה חטב םודנוק
!יקדביתש האבה םעפב יארת אלש הווקמ ינא הז לש העפשהה
ותעד תא עיבהל םדא לכ לש תוכזלו סקסה תוחישל דובכה לכ םע
!יתוא הסיעכמ ךלש ומכ הרימא
היופשהל וביגה
 
 
10/6/00 11:12
באז :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
תא הריכמ תא ?תדחפמ אל תא המ .ןמז הברה ךומכ תחא יתשפיח לעי
ישיגרת אלש. תרחא ךרד אצמנ הצור תא םע ל"ז ?הזחהרפוע
תניידזמ תא ךירבד יפל. רהזהל הממ שי תאז לכב .ןודנקב
ןיידע ףקת אל קדייחה ילוא .ןוכיס תחקל המ ליבשב זא הברה
יצרית םע. סנכנשכ הארש המ לבס אל אוה םגש ללגב ילוא !
.תושעל המ יעדתש ינחוטב. הנוב רשקלו ךשמה תחישל ןופלט
. (400 K -ב לוטקל רשפא) - HIV
באזל וביגה
 
 
24/11/00 13:32
תיליל :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
הניאו הקידב קר איה הקידב לבא דמחנ שממ הז תקדבנ תאש הז
?דבעידב ירעטצת ???זא המ ?? שיש ילגת םא המו !!! העינמ
וכו ולש הרבחה לש רבחה םעו ולש תמדוקה הרבחה םעו ותיא תבכשש
וכו
תילילל וביגה
 
 
4/7/02 15:17
הנד :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
תרגפמ הזיא ךמצעל ידיגת (הלילחו סח) עיגת וזה הלחמהשכו ,ןכ
םירוסיב תוומה תא עונמל הלוכי יתייה ימוג תכיתח םע ...יתייה
(םעפ דוע הלילחו סח) ...רובעל תדמוע ינאש
???לבח אל
הנדל וביגה
 
29/5/00 22:14
YODA :תאמ
הפורשהל הבוגתב
fits in my theory that israeli girls are frustrated from not
propely loved, so they try to make it all look mechanic
without emotions.
Wake up girls! you deserve more than that !
Like in ancient Greece, don't let men have sex with you
until peace is established, than teach men how to love.
Don't sell yourselves cheap, or you realy dont care how
others take advantage of you ?
YODAל וביגה
 
29/5/00 23:22
לכימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
90-ה תונש לש הרוחב ינא" םע הזה רופיסה לכ הרק םצעב הז יתמ
הז תא תושוע ןתא המל -תונב ."ןויז םתסמ תוניהל הלוכי ינאו
לכ -ץראב ונילצא רדע לש עטק הזיא שי -תוניבמ ןתא .ןכימצעל
היהנ םירגפמ םישנ ינותיעב המודמ סוזנצנוק והשזיא לבקמש רבד
קר אל הזו .תאזכ רדע תוברת ונל שי המל .תושעל "יניא"ה רבדה
.'וכו םיגנלסב ,("יצווכתת קתומ" האר) הנפואב םג הז .םיצוטסב

תמאבש דיגהל תולוכי אל ןתא .ןכימצעל תצק בישקהל וליחתת ילוא
אל הזו -תרחא תויונב ונחנא -תוניבמ תא .תוצור ןתאש המ הז
תונבש המ תא תפקשמ אל ךכ לכ הפורשה לש תרמייתמה הבתכה .רוזעי
הצורש המ הזש -וזכ תמטמוטמ הללכה עבק ימ .תושיגרמ תמאב
-םינימאמ הברהש המל דוגינב םג -בגא .ונימי לש הריעצה הקוורה
שי .הלילל ץוטס לש םינייז םינבה לכ אל -תושדח קזבמ יל שי
םחה וטילה ,הקיטנמורה תא תצק םישפחמו םיבהוא אל ללכבש ןומה
אל ונבור .תונב אלו םינב אל -הנוכמ ונניא ונבור .קוביחהו
.םח םישפחמ ונבור .םייעובשה תוליכרה ירודמב םיעיפומ
אל תומכסומל תענכנש הרוחב לש תיליטנפניאו תרגפמ הבתכ -םוכיסל
.תויתימא אלו תונוכנ
Grow up - woman!!
לכימל וביגה
 
 
23/9/00 7:19
shni :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
הזש הנווכתה אל ,ןושארה הלילל ןושומישה תא הבתכש וז ,יתעדל
לש היצאוטיס תשחרתמ רבכ םא ,אלא ,תושפחמ לארשי תונב ונאש המ
רבגהש ףידע זא ,הזל וארקתש ךיא וא "ןושאר ןויז" "ץוטס"
(תיטנרטנא וא) תיאנותיע הביתכב ,תרחא אלו וז הרוצב גהנתי
ןכלו םייתסת אל הבתכה תרחא יכ תוללכהל עיגהל םיבייח ת/בתוכה
,תודסחתמ ןכלוכ תונב יתעדל - ףיקתהל חונ ארונ הז ,ועגרית
סקס תובהוא רתוי ,תוינמרח רתוי ישנה ןימה ונחנאש עודי ירה
םירבגהמ לידבהל תומייוסמ תופוקתב עיגמ טושפ הז ,תוצור רתויו
תרמייתמ אל ינאו תעדוי שממ אל ינא) םוחיי תונוע םהל ןיאש
(רבג תויהל
shniל וביגה
 
30/5/00 0:22
יריא קרח :תאמ
הפורשהל הבוגתב
??תיעדמ חכומ הזש וא הבולע הירואתמ רתוי אוה בותכה םאה
ןונגסמ יתנהנ דאמ ,ןכ,ןכ) תרשכומה תבתוכה הפיאמ גשומ יל ןיא
תבאוש (ןושלה תודחו הביתכה
לצא רקבלמ קוחר דוע ינאש תורמל) ינויסינו יתעדלו הלא םירמוח
סומסוקורקימבש חוטב ינא ,תיעדמ תוחכומל ןועטל מ"ע ישנ בור
(דובכב יתעד גצייל י"ע תוורוא קיפסמב רקבל יל אצי ילא בורקה
,תינרדומ וליאכ ,תרחא השיא גצייל ןוצר וא/ו םומעשמ רתוי אל הז
.תיניילבו , (?הער) תררוס , תינגדגד תיאמצע
דוע הככ תוגהונ םגש ולאו,רתויב ךומנ הככ תובשוחש תונבה רפסמ
.בולע רתוי
ינא ןכל ,תמאב הככ תושיגרמ הביבס היתורבחו הדבכנה תבתוכה ילוא
םירמייתמש ינפל ,הנוכשה תולובגל ץוחמ -ןטק ריקחת ךורעל עיצמ
.יתעדל הלודג יד תוירחא .םירחא ךירדהל
תונכומ אל תונבה בור !??תא ?אל םא רשקתי ימ המל ??סא לוק טנוד
ברועמ היה םא רמוחו לק ,הנושארה ירחא רשקתהל לע בושחל וליפא
ינאש המ לכ הזש ?בושחי אוה המ ?רשקתא ינאש המ) רופיסב סקס
.(??הצור
ירעצל לבא ,הככ םינייניע רומגל רשפא היה םא דמחנ דאמ,רוציקב
.רתוי תכבוסמ תואיצמה


ו "לכה עדויש בשוחש רכז דוע" חסונב תובוגתה תא ינממ וכסחת:ב.נ
דיב השעת ךל" ו "לודג ןיבמל ךמצע בשוח התאש תאצי תונב המכ םע"
."רעוכמ אי


חמשא ,תויריפמא תועיבקב הפ רבודמ תאז לכב םא,והשמ דועו-הא
.םילטבכ ירבד תא תוארל ךכ י"עו ,תוחכוהו םירפסמ תוארל


.הדות
יריא קרחל וביגה
 
 
30/5/00 0:57
יתא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
בותכ אוה .םיסקמ אוה ?ךירדמב עורג ךכ לכ המ ?תונב הרק המ
לכהו ולאכ םינב שיו ולאכ תונב םג שי .עלסב הלימ לכו ןיוצמ
אל הז .ןוכנ .בצמה הזש שארמ םיריהבמש ןמז לכ ימיטיגל
שגרה ?הקינכט אל םא בוט סקס והמ לבא .ינכט תצק הז .יטנמור
ץורית דוע וא .הקינכטב םימגפ לע תופחל ידכ כ"חא אב קר הז
.תרעטצמ .ןטק ןיז ילעב לש בולע
ילב אב סקסהש הז לבא הבהא םע סקסב בוט והשמ שי ילוא ,בוט
אל ישפוח הפ תורבדמ ונחנאש הזש ומכ ,עורג אוהש רמוא אל הבהא
רופ רומוה תצק .םייחה לכ ,םייחב תוצור ונחנאש המ הזש רמוא
.קייס ס'דוג
יתאל וביגה
 
30/5/00 4:19
הנד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
...המימתו תיביאנ יל וארקת
? הל המלענ הקיטנמורה הפיא םירבח לבא
שי תונבל םג ןכ) ןמרחתהל ונל אב םתסש םימעפ שי ןוכנ זא
.(you know - םיפחד
והשימ םע ןיידזהל הפידעמ ןפוא לכב ינא םימעפה בורב לבא
ירחאש דחא אלו ינממ ול תפכא תוחפל וא יתוא בהואש
וליפאו הזכ בוט ןויז ירחא ףייכ אל שי המ...ךליו םוקי העש
? ןושילו ותיא לברכתהל ףייעמ םג םימעפל
סוכל ול גואדלו רקובב םוקל דרטמ תמאב הז םימעפל ןוכנ
ודיקפת הזש ילש רבגה תא יתכניח בגא ךרדש המ) םח הפק
תובהאנ תויהל -תוצור ונחנא כ"הסב המ לבא ,(הפקל יל גואדל
(תוחפל רמאמהמ עמשנ הז ךכ) םיקפוד ותואש רוח םתס אלו
םתאש תובהוא דואמש ינומכ םישנ שי - םירבג הרקמ לכב
"רבג היהת" הרקנש המ - םכדיל םינייניעה תא םיחקול
ינא םא רשאמ רתוי ונתוא ןמרחמ הז - ךמסק תא ליעפת
! ךתוא טישפהל הכירצש וז
אוהש םידקמה קחשמל תונמוזמו תונכומ רבכ עיגנ ךכ
...המצע הינפב היווח
הנדל וביגה
 
 
18/6/00 20:37
זרא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
רשאכ תושיגרמ ןתא ךיא תעדל בלל תעגונ שממ הבתכה יתעד יפל
בוט אל הז יתעד יפל ילש הפיהו ךוראה ןיזה תא םכל רידחמ ינא
ונלש ןיזה וליאכ תושיגרמ תונבהש הציצמה ןיינעל ןתסחיתה אלש
.כיפש תואיקמ ןהש דע ונתוא תוצצמו הירכוס


ןיזה ילב םדובא ןתאו תונב םיענ ןויז
!!!ונלש
זראל וביגה
 
 
26/6/00 14:22
תיקוביח :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
זרא ,זרא ,זרא
.ךילע תמחרמ טושפ ינא
.ןה רשאב םישנל לאה תתמ אל שממ אוה ךלש ןיזה
תולבל הצור יתייה אל .ולש ןיזה ךרד בשוחש רוחב התאש םיאור
יכרצ ינפל ךיכרצ תאו ךמצע תא םש התאש רורב יכ הטימב ךתיא
.ךתיאש השיאה
תיקוביחל וביגה
 
 
26/1/01 23:03
ינא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
?זא ונ - תיקוביח
.....אל וא תורמוג ןתא םא ונל תפכיא תמאבש ובשחת טעמ דוע
ינאל וביגה
 
 
4/7/02 15:25
הנד :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
קתעה םע םהייח תיראש תא תולבל וכזיש םירבגה גוסמ התא
הז - ךילע םישת הרוחבה םש התאש ןיזה - םהל קייודמ ישנ
."רבג" ךל עיגמש המ
הנדל וביגה
 
 
21/6/00 9:22
:תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
?לודג ןייז ?בוט ןויז הז המ ךיא
וז הבוגתל וביגה
 
30/5/00 9:18
ךלפרק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
לודג
ךלפרקל וביגה
 
 
31/5/00 1:56
תילד :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
אל הזש תמאב .םורופב תאזה תודסחתהה לכ המ הניבמ אל שממ ינא
יניעב) "הפורש"ה זא ,סבולגב יאנותיע רמאמ אל הז .יל רורב
ירה ."יתעדל" הלימה תא םושרל הכירצ אל (ההדזמ אל תאש לבח
ןימה לכ תא גצייל תרמייתמ איהש יל הארנ אל .התעד וזש רורב
.התוא יתכמסהש תרכוז אל הרקמ לכב ינא .ישנה
,הפירח ,הנונש .התוא ךימסהל הנכומ יתייה ?המ םיעדוי םתא לבא
סנכהל תושקבתמ תויזחה תופרוש לכ .יתוא הקיחצהש תמאבו
.תמא תקעזא וז .םיטלקמל
תילדל וביגה
 
 
4/1/04 15:31
:תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
הז תא תאנוש ינא ךירסמ הכוד
וז הבוגתל וביגה
 
31/5/00 12:21
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
תרמצה תנוזל ךירדמה ומכ בותכ הז לבא תוטובה לע יל וחלסת
.הליחתמה
ןהש בוצע רתוי דוע .הככ תובשוחש םישנ שיש יל בוצע בוצע בוצע
אלש המל .(תושיגרמ אל ןוכנ רתוי וא) הככ תושיגרמ ןלוכש תובשוח
?רוחבל הדמחנ ךכ לכ תייה ירה ,םג ףסכ יחקת
וז הבוגתל וביגה
 
31/5/00 12:27
...לבא הדלי םנמוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
וילע קוחצל ילכותש /דמליש ימ לע ךל ראשי אל םלוכ תא יכנחת םא
רבד ותוא םיארנ אל ונלוכש ומכ .!המ תעדוי אל...וא ,תורבחה םע
ןיידזהל םלוכ תא יכנחתש המל ,רבדה ותוא םיניידזמ םלוכ אל םג
איה ךלש תוניידזהה ךרדש החוטב כ"כ תא המל ??תבהוא תאש ומכ
??תמלשומה ךרדה
ידמלת -בוט היה אל ,הבבס-בוט היה ,?!?!הנשמ הז המ -הזמ ץוח
.האבה םעפל
...לבא הדלי םנמואל וביגה
 
 
23/8/00 0:40
הרוחב :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
קר וז לבא ,"השגה תעצה" ארקנש המ שי ןוזמ ירצומ הברה לע
ןאכ ןיא .דצב בטור םע "ופורפא" שיגמ תמאב אל דחא ףא .העצה
וזכב לכה תא תחקל ךירצ אל .העצה קר אוה הזה רמאמה םג .חרכה
.תימוהת תוניצר
הרוחבל וביגה
 
31/5/00 17:11
תעשעושמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םישל םבוטב וליאוה רבכ םהש ירחא ,לכמ ארונה רבדה תא תחכש
ילב ונלש הטימה ידיצ תא תובהוא ונחנאש תעדל יאדכ ...םודנוק
ךילשהלו ןעטמה תא זוראל שי שומישה ירחא זא ,םירז םיטנמלא
.הדות .חפל םכמצעב
תעשעושמל וביגה
 
31/5/00 19:18
הפורשה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ץימשהל םתנהנ הכש הפורשה ןאכ ,םירקי םירבח
לכו הרפ ,הרפ :םכלש תובוגתה תחאמ החוקלה אמגודב ליחתא ינא
.הירחא רדעה
םכיתובוגתב רבודמ .ךישמה רדעה לכו דרא ןיראק הרמא תחא הרפ
.תונגרפמה
עיגמ .הבתכה תא אורקל סנכנ היה אל ול הקיפסה דרא ןיראקש ימ
!םכל
טעמ םע ,היה לוכי 'וכו םלועהמ הקיטנמורה המלענש בשוחש ימ
?ץוטס ?םירכוז .םיצוטסב קסועש טסקטב רבודמש ןיבהל ,הקד הנחבא
תבהא תא תא םתאצמ םכלוכ אמש וא ,ןורכיזב והשמ הזיא לצלצמ
....תוקומע שפנ תוחישו םינדועמ םיטייד ךות םכייח
םימאנה ייארוק ,שפנה תופיו יפי לכל תשגרנ האירקב הנופ ינא
:םיקודאה יעידצמו
!הז לע וכל
המישמל םכתוחא םע וכל ,רהוז דורוו םע וכל ,ןשפ דלוא לע וכל
.הז לע וכל קר , 2 תירשפא יתלב
הפורשהל וביגה
 
 
1/6/00 22:31
יבליב :תאמ
רדעב וכלהש תורפה לכלל הבוגתב
.ףיכ היהש השוחתברקובב םוקלו הליל ראשהל םילוכי םיצוטס םג
וניארנש ומכ אל תוארנ ונחנא רקובב דימת יכ יוצר ךכ לכ אל הז
ץוטס אוה םא יכ הנשמ ךכ לכ אל הז לבא םומע רוא וא תורנ רואל
.בוש ותוא הארנ אל אליממ
םיעטקמ תקחוצ ימצע תא יתאצמ וליפא רמאמה םע היעב יל ןיא
הבהא לש אל הקיטנמור יהשוזיא תויהל הלוכי ץוטסב לבא ונממ
.הזל בורק המוד והשמ לש לבא
לש םישיגרה תומוקמה תא אוצמל תוסנלו שדח ףוג ריכהלב חתמה
וארקת "הקיטנמור"רתוי וב שי ינכמ אל והשמ וב שי םידצצה ינש
תא דחא קופדנ יאוב" אל םעפ ףא הז לבא םיצור םתאש ךיא הזל
."ךלנו ינש
יבליבל וביגה
 
 
2/6/00 0:58
חחרפ :תאמ
רדעב וכלהש תורפה לכלל הבוגתב
תויצרופורפ


:ול הרמא ונלש אמא ,ב"הראב טרוטקוד תושעל עסנ יחאשכ
....תימרופר אל לבא ,תישוכ


םע ךש ברה לש הייעבה .םימרופרה םע םיסודה לש הייעבה
.הביטנרטלא םיביצמ םהש הז םיקינצוביקה


.הביטנרטלא הביצמ הפורשה


,ץוטסל התפתמו רשק הצורש ימ .םישידא םירתונ אל תוביטנרטלאל
.רתוי וב שי ילואו .רתוי וב שיש ןימאהל הצור
רמול רשאמ בזכאתהל הפידעמ רשקל הווקמו ץוטסל תכלוהש ימ
.קפדהלו קופדל ידכ יתכלה


:תרמואו תומייוסמ תוירבג תויוגהנתה לומ יאר הביצמ הפורשה
.הארנ הז הככ אלא , תולוכי קר אל ונחנא
.הז תא לכעל השקו


..תויצרופורפ זא
,התייבה וסינכת לא םתבהא אל .ןוימד םעו הבשחמב ,ןחב בותכ הז
...פיט ריאשהל וחכשת לא םתבהא


!?המ זא .ןוכנ .םירחא םיגוסמ םינויז םג שיו
חחרפל וביגה
 
 
3/6/00 1:48
ןהכ זעוב :תאמ
רדעב וכלהש תורפה לכלל הבוגתב
,הרקי הפורש
,תוסגב ךתוא ץימשהש ימ לכו ,ךדעב ינא .ליעל יתבוגת תא יארק
תועיבצה םורק תקלדו ארקנה תנבהב הקול םתסה ןמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
4/6/00 16:11
הלעמלמ יתייה םעפ :תאמ
רדעב וכלהש תורפה לכלל הבוגתב
.רדסב .סונימ עבש :רמולו םידקהל ינת ,תישאר ,הרקי הפורש
םיקעוצ םלוכו ריואל םיקרוזש והשמ אל הז דרא ןיראק ,תינש
."ןוכנ"
.דרא ןיראק לע ססובמו תתשומ ךרמאממ לודג קלחש קפס ןיא
יתעגהש ינפל דועו ,האירקה ידכ ךות ךכ יתבשחש יל ינימאה
.תובוגתל
תבונת איה (תומעזנ תובוגת יפלאב) ךלש הליהתה תקד ,ינש דצמ
.ךייפכ למע
חבתשי ,םשה ךורב ,ינא ?ןתא הפיא - ןכלוכל הלאש ,תישילשו
יתרקיב ,ומש
.(עונצ םג ינא ייתולעמ ןיב) ןח תומלע טעמ אל לש ןהילגר ןיב
,ץמאמ םע דימת
אלש ףתושמ דיתעל תוחטבה םע דימת ,תזמורמ הקיטנמור םע דימת
.יתשמימ דימת
ויתורבחמ תוברש תוילרביל תוניידזמ לש ןודעומ ותוא אוה הפיא
?הרישב ןאכ וחצפ
...רקבל אב יתייה ילוא ,(תודסמתהה םרט) ונמזב יתעדי ול יכ
- וישכע עדא םאו)
.(יירבחל רפסא - שדוקב יגהנמכ


ינא ,הברה ןכתא בהוא ,החילסה תויטנמורה הווח תונב לכ םע
.רשקתא
הלעמלמ יתייה םעפל וביגה
 
 
5/6/00 5:57
:תאמ
ל הבוגתב
ונחנאש הדבועה לע רביד דרא ןיראק לש טסקטה םיזיעלמה לכל
,הפורשה .ונתוא םינייזמ םתאש ירחא םכילא תורשקנ תונבה
.ךפיהה קוידב תנעוטו האב ,אילפהל ןנערמ חור בשמב
?קוידב המוהמה המ לע זא
וז הבוגתל וביגה
 
31/5/00 22:18
היבוק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?אל םיפחסנ over תצק הפ םלוכ
ומכ ןיא תישיא .גנעל דעונ הזש - יילפרופמ הבהלתה הפ יהשמ
ארונה רוחבהמ עזעזמ רתוי ןיאו .עגמ ללכב וב ןיאש יילפרופ
זוזל תקספה ןמזמ רבכש תורמל תועש שמח ךל תדרל שקעתמש בשחתמ
קוידב אלא לבא .םיימעפ הלעמל הרזח ותוא ךושמל תיסינ רבכו
תצק..") ומצע טקאה ךרואל הצור תאש המ קוידב ושעיש םירוחבה
תקעוצ תא םא ןבומכ - (!SEE YA ...זוזת לא !והז - הלאמש רתוי
.קיפסמ ותוא הדיחפמו וילע
היבוקל וביגה
 
31/5/00 22:24
היבוק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אלש הרוק הז והשכיא םאו ...ץוטס אל חטב - הלילל וראשי אלש אלו
.הנישה ךלהמב יזיפ עגמ היהי


רתויש המכ (!שא - ןופמטה לש המרב ךרעב האצמה) םימודנוקה יבגל
םודנוקהש המכ ריכזהל ךירצ אל קר - יתוא חמשמ אקווד הז םיעשעשמ
אל טלחהבו היצקרטא אל רבכ אוהש ירחאו...ןויזה לכ ךרואל ,בינגמ
.ילש היעב
היבוקל וביגה
 
1/6/00 23:45
ימיש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רופיס ומכ בותכש רמאמהמ םר לוקב שממו יתקחצ ךיא גשומ םכל ןיא
...ןמדזמ סקסב
ךחונל תנוטנטקה וניצרא תופי ןכמ יתנבה אלש יתנבה תמאב וישכעו
ןתא המ דחא הפ טילחהל תועדוי אל תמאב ןתאש תונווגמה תובוגתה
...תוצור אל וא תוצור
...ו המזוי חקת םא ולא ונימיב ךל הרקי המ עדת ךל
.... איה לבא???ינא???תינימ הדרטה
אל הלילה תא הלבמ התאו ךתיבל הרטשמ תדיינ העיגמ םייתעש ךות
ריבעהל דמחנ םוקמ אל שממ והזש ריבכ-ובאב אלא תרכהש תאז י"ע
.הליל
???שגרה יפל םורזל הפורשה לש שוקשקה לכ םוקמב םכתעד המ
???שגרה םלענ הפיא ייתורבגו ייתובר
המ תא תושעלו תכלל םירגוב םישנא ינש ןיב תידדה המכסה שי םא
.חיימש הייהי דדיה דדיהו יחי יחי הבבס םתעד לע הלועש
םיכירצ התאו תאש רתויב םיבושחה םילכה םה שיגרהלו עומשל לכתסהל
תחתמל הללאשניאו תיבה לא הרזחב םתיא רוזחלו תיבהמ איבהל
!ןידסל
הבהא תושעלמ ןויסנמו םלועב ףיכ רתוי ןיא ,רחא ןייניע ,הזמ ץוח
.בהוא התאש ימ םע
אל רבכ הז םימעפל יכ קיספהל יתמ עדויש ,יתמו עוגנל ןכיה עדויש
הז ןכא יכ רידא היה הז המכ דע ךל רמול עדוישו ,םיענ ךכ לכ
.היה
.עירפמ אל הז םא הירגיסה בלשל עיגהל רשפא םיצור םא הבבסב זאו
יתוניכה הרקמב)..לאיזוע היתב לש ןוכתמ יפלו תויתטישב אלו
(...שארמ
ימישל וביגה
 
3/6/00 1:21
ןהכ זעוב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הככש ,יתקחצ המכ .ךמשב ההדזמ אל תאש לבח .הרקי הפורש ,יוא
הנהית םתסה ןמ יהשימו רועישה תא בטיה יתנניש .בוט יל היהי
םיחקלה תקפה ךילהתמ (ךתוכזב) דיתעב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
5/6/00 15:48
הפורשה :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
,זעוב ,זעוב ,זעוב
.וברי ןכ
הפורשהל וביגה
 
 
21/6/00 21:33
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
תומהב םיאו'צאמ לש יחכונה בצמב ..וברי אלש בוט רתוי
..ןטק אל יסחי ןורתימ הנהנ ינא ,ביבסמ
ןהכ זעובל וביגה
 
4/6/00 4:35
הנשוש @---<--<--- :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:הככ זא יקוא ...מא
!!!תיטנמור אל תא
הנשוש @--->-->---ל וביגה
 
5/6/00 0:10
יליג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יאוולהו ,ןונש .ללכב קנעבו ,יתוחא התוא תקחיש :רמאנ הז לעו
דוע ואוביש
יליגל וביגה
 
10/6/00 9:26
בירי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.... בוט
הדבועה תא חבשל ןייצל ךירצו בוט הל השוע המ תעדוי הרוחבה זא
... וזה
םאה, תובוקנה ללכ ידי לע הליחת לאשהל הכירצ רשא, הלודגה הלאשה
תימי הפמינ ןיב םייאלכ תב דוע אמש וא ? רגתא הב האור הגוז ןב
העש עברב ויכרצ תא קפסל הדיקפת רשא " תירוביצ תינקסע " ןיבל
? הבורקה
שומשה ינפל, םכמצע תא הליחת לואשל םכילע, םינבה רוביצל
?הנורחאה םעפה התייה יתמ .א: וזה תנווגמה היצמרופניאב
ןיידע ( תבתוכה תצע יפ לע) תינדי םתקפוסש ירחא םאה .ב
קשח םכל שי
? היניעב לכתסהל
םשוביש- ונהנו רמאמה תונויערתויחנה תא ומשיי רשא ולאל
םהל
הז תא םישוע ךיא הנשמ אלו תונהל םיצור ונלוכ רבד לש ופוסב ירה
!!!!!!! בוט היהיש רקיעה
ביריל וביגה
 
11/6/00 21:38
ק'ג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יח אל ינא .םולכ יתטלחה אלש תמאב לבא ,הזוזת יתישע אל םנמוא
תונכ תוטשפ רתוי תצק ךירצ ינא הטימל סנכהל ליבשבו ךלש םלועב
םינפה תא יל יפחדתש ילב םייניעב ךל לכתסהל תלוכיה תאו
.תונקסמל תצפוק אל תאש הווקמ ינאו,ךתרבחב דאמ יתנהנ
.ידיגת זא ןכ םאו ,הפורשה ומכ אל תאש הווקמ תמאב ינאו


.הדות בוש


.רהממ אל טושפ ינא ,הזוזת תושעל לוכי ינא ,בגא
ק'גל וביגה
 
12/6/00 0:46
הטילול.צ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
...שורג לכ הווש היה לבא רכינ רוחיאב יתארק
אל לבא הלחאו ףיכ הז ,לכוא ומכ ,סקסש תסרוגה הלוכסאהמ ינא םג
ןכ ,הקיטמור אל ,הקיטנמור ןכ .ןיינע הזכ הזמ תושעל ךירצ
?תפכא ימל ,הללאי..קושינ אל ,קוביח
girls they wanna have fun
הטילול.צל וביגה
 
15/6/00 18:13
ואינ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!!!!םלוכל
שיש תורמל תנוטנטקה ונצראבש םינייזה ילודג םע הנמנ שממ אל ינא
ןמצעל תתל תוסנמ םישנש םינש תורשע המכ רבכ ..לבא ןויסינ יל
ןתא המכ דע שדחמ ונל תוחיכומ ןתא םעפ ןלכ לבא ....ןויויש
לבא ...הליל דוע ריבעהל ןכל רוזעיש ידכ ונלובלובל תוקוקז
!!!!!המ הנשמ אל ... ונב וטלשת ןתא דימת הנותכתה הרושב


רמאמה תא יתבהא:ב.נ
ואינל וביגה
 
16/6/00 7:05
יתנ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.תנמתסמה המגמל ףרטצהל הצור ינא
לא ,הז לע וכל ,הקיטנמור תוצורש ןתא ,סועכל תורהממה לכל
.ורתוות
הלילב סקס .תוינניחב ךכ לכ המצעל תגאודש הפורשל ופיטת לא לבא
זא ,חונ רתוי תצק םג היהיש רשפא םאו ,ןיוצמ תויהל לוכי ןושארה
?אל המל
.ישנ וא ירבג ןיינע אל אוה הלילל ץוטס לש ןיינעה
זקנמש ןוזיא היהיש ,ןויוויש היהיש ךירצו ,םעפ ידמ םיצור םלוכ
.לוכסתה תא ןיטקי הז .תוינימ תויגרנא
יתנל וביגה
 
 
19/7/00 18:32
ןהכ זעוב :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
םג .ןושארה הלילב םג שגרו תונידע אלמו אלפנ סקס תושעל רשפא
תורכה לש תועש 4 ירחא
ןויסנמ
ןהכ זעובל וביגה
 
 
23/8/00 0:46
הרוחב :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
יתשגרהש הבהאה תאו ,הבהא לש םיגוס הברה שי .ןוכנ ךכ לכ
,דדוב הליל ךשמב המשנה לע בוט יל השע הנש יצח ינפלש רוחבל
....חכשא אל ינא
הרוחבל וביגה
 
 
14/7/01 2:47
ןענכ ןב ירא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
....!בוש רכזהל תמ ינאו יתחכש תצק רבכ ינא
ןענכ ןב יראל וביגה
 
 
24/11/00 14:18
תיליל :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
עדוי התאש קפס ןיאו ךתובושת רחא תבקוע ינא דמוח זעוב
?בוט יד הארנ םג התאש ןכתיה !ללכ שפיט אל םגו חסנתהל
רשק רוצ ןכ םא ?םיסינ ןיידע שי ?יונפ וליפאו
תילילל וביגה
 
 
23/9/01 9:39
ןהכ םות :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
.ךתוא יתנבה ךכ לכ אל
ןהכ םותל וביגה
 
24/6/00 19:05
תב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תונבותה םע הדיחיה אל ינאש שדחמ םעפ לכ חכווהל םיענ המכ חא חא
רבגה תא שדחמ עיתפהל תוחילצמ םעפ לכבש ,הלאה תונושמה תונבההו
...רחבנה
רידנ הז המכ עדוי םיהולאו ,תונוצרו ,םיפחד שי ונל םג - ןכ
הדות דיגהל ,הפי ךייחל עדי םגו תעגל עדיש הזה דחאה תא אצמל
......תכללו
תעד ןכא וז - ןוכנו ,םדוק רבכ הז תא וסקסיד - ןוכנ זא
!טועימ תעד אל וז לבא ,(ה)דיחי
ןיבו ,םלשומ םא םג ,ימעפ-דח סקס ןיב דירפהל תעדל שי - ןבומכו
יל רתונ אל ,תונב ,הז תא ןכל ןיא םאו ,תיטנמור םיסחי תכרעמ
...הדרפהה תונמוא תא דומלל רהמ רהמ ןכתא חולשל אלא
.הדות - הפורשלו
תבל וביגה
 
 
28/6/00 14:25
יגולותימה סקאה :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
,הרקיה בת
.ןיינעל תינע .תדקימ .תתצמת .לכה הז


תומרופטרפ וא) יעוצי תא קולחל גנועה יל היה ,קאלאוו
םישנהמ %5 -מ תוחפ ,ס'לכתו ,םישנ תורשע המכ םע (...תורחא
הברה .המצע ינפב המלש הייווחכ ןמדזמ ןיממ תונהיל ועדי
תורבחמ ןיידע ,יצוטסה קחשמה יקוחל תפופכ ןהשכ םג ,םישנהמ
...ש תווקמ ןביל רתסבו תישגרה תיווזה תא אשונל


ןושומישה יללכ יפל ןמדזמ ןיממ תונהיל ועדי תוטעמ קר ,לעופב
תוכרעמב תוכנ לש גוס ןהל התייהש תונבה ויה ולא זא םגו ליעלש
הבהאל ףילחת היה ןמדזמה ןימה ןבורלו ,ןרעצל ,תוליגר םיסחי
.תויגוזו
.ןימל סחיב תוינכטו תוינכמ תויהל תלוכיה תא שי ,תודדובל
(...ולא תא בהוא דואמ ,ןבומכ ינאו)


תמיוסמ הפוקתל המיאתמ הזה גוסהמ תוגהנתה .הנותחתה הרושב
,ןמז X ירחא םיצוטסב םיסאומ םירבגהו םישנה בור לבא ,םייחב
.אושנמ השק תרבטצמה תונקירה ,הנותחתה הרושב יכ


?ילש הפורש ,הככ אל
יגולותימה סקאהל וביגה
 
28/6/00 19:53
יקוש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
...תונב תמאב
תחתב םינויז לע םירוביד םע אובל ךירצ רורחש לזאזעל המל ,ודיגת
ןיכהל הלוכי אל תררחושמ השא ,הרק המו ?תחלקמל ךרדב םיפוטפטו
תינכטה תוסחייתהה לכ ?רקובב תרחמל הלש רנטראפה םע סקייקנפ
תויניצ ומכ יל תיארנ ,םיינימ םילגרהלו ,תוינימל וזה תספסוחמהו
קר היעבה התוא .תותיחנ תושגר וא ,לוכסת וא ,באכ לע הפחמש
,ןברוחמ רנטראפ םע עורג סקסב דומעל תלגוסמ אלש ימ .תרחא הרוצב
ינפל תוקד המכ תוכחל הלוכי ,שפיט רבג לש תובשחתה רסוחב וא
בינגמ ארונ ןכל הארנ ילוא הז .םינידסה תא עורקל הצר איהש
.ופטפטתשכ ,תחלקמל ךרדב בוש הז לע ובשחת .תוררחושמ תויהל
יקושל וביגה
 
28/6/00 23:10
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
הפ םיחוכיוה ללכב המל
.תינהנ הממו תרביגה תבשוח המ ןינעמ דאמ היה הז.
םע הבהאמ תונהל 2000 תנשב ימיטיגל.. היתופדעהו תחא לכ
לע םיפודיגהללכב המל ..הבהא ילב סקסמ סקס ילב הבהאמ.סקס
הטבמ תדו קנב ונתוא הפתשש הפיו הדובכ. התוכז?תבתוכה
.ןיניע אקוד הז יתוא
.


.
וז הבוגתל וביגה
 
29/6/00 4:58
קרמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
...ילש הנכסמ הל'נד
תא.יד יתיארש ינימאהו,יתיאר אל הזכש יחומ םגפ דועו 50 ןב ינא
ךיתומולח תא ףקשמ אוהו הדימב,ןאכ תראיתש המ.ךייחב הברה ילבסת
.רוטרביו-ףילחמ-ןויז הז,םיבוטרה
םירבג ינימזת לאו עקפומ ריחמב דחא ךל ישכר-יתעצה
שולש.בזכאמ אל םעפ ףאו,הדימב ספסוחמ,ןימא רוטרביוה.ךתטימל
הנוורינ רתוי הברה ךל ואיבי ונממ יקיפתש םויב תומזגרואה
דימת דמוע אל ונל םג.ךייכרצ קופיסל םילכ אל ונחנא.ונתיאמ
.תומלשמ הקוחר תא םג יכ,תחת ומכ שבי םימעפל ךלש תופהו
הצור ינא יזא-דיתעה רוד תא תפקשמ תא םא.םוגפ ךלש ישגרה םלועה
.רבע קר
.ירחאת םרטב ימינפתו יארקת.םייחב ךל הפצמש המ לעו,ךילע יביל
...םולשב ץיקה תא ירבעת אל-תרחא
ץמואה ךל ןיאש חינמ ינא.יירבד לע יביגתש ךממ הפצמ אל ינא,ןכו
!!!שורדה
..ךתיא היהי םיהולאש
.קרמ
קרמל וביגה
 
2/7/00 20:38
תפרצ תדהוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!ךשמה םיצור לכ םדוק
.ץוטסב תושעל המ תועדוי אלש םישנל חיננ
......םיעבוקמהו םידסחתמה לכל וישכעו
תא םתאצמה ילוא םתא !!!!!ןויז קר תוצור ונחנא םימעפל ?הרק המ
תוכזה הרומש ונל לבא (סקסל הקיטנמור ןיב) הימוטוכיד חנומה
.שומיש וב תושעל
.הפורצ תמא איה הזה רמאמב הלימ לכ
ראשו הלילה ינודעומ ,םיבאפה ,הפקה יתב ברקב ותוא ץיפהל שי
.םיסוכה ירובצמ
.רחא רופיסמ ללכב הז ....הקיטנמורל רשאב
תפרצ תדהואל וביגה
 
 
4/7/00 17:16
דוי :תאמ
'ב קרפ םיצור -הפורשהל הבוגתב
תוניידזמ,ןח תומלע,תונב,(םייק וניאש גשומ)תוריעצ םישנ
,תורקי


.ןכבל תולאשמב הנרהזה
ונתוא דיחפהל תוליחתמ ןתא,רטיינ ןאווהו ץוטסה תובבוח
תא תצלאמה ו'צאמה תטולבב תקלדלו רבגומ יוריגל תומרוגו
, תועטב רשא תויטמוטפמיס תובוגת ביגהל וניניבש םישלחה
.ללככ ילארשיה רבגל תוסחוימ םיתיעל


ךלנשכ ךיירחא בשיתא ,תינוכמה תלד תא ךל חתפא דוע ,ינא
.םיתורשהמ ירזחתשכ יאסכמ םוקאו הדעסמל
יתפרצה רויקינמה לע ךל אימחאו יגלב דלוקושו םיחרפ ךל איבא
עבצה וא .'גליווהמ ךל האיבה תליידה ךתרבחש ףירטמה קלה וא
.םיירהצה רחא תבשב שעג ףוחב תספתש יהולאה
.ילגרל רוא ,אלהו םיינימה ךייכרצו ךייתושגר
. תסרדנ הפוקסא ךל היהא


הז תא עדוי ינאו ךלצא סוכהו ןגדגדהש םושמ הז לכו


???טוטרמס ינא הז לכ ללגב ,המ זא


חצחצל םיתורישל יכלו ךלש םידגב'ת רבכ ידבאת הללאי הללאי
.שונמ'ת ןנערלו םייניש


ךליבשב םויה לכ תא יל ןיא
דויל וביגה
 
 
6/8/00 21:40
תידוסה תינידנולבה :תאמ
ןכיתולאשמב הנרהזהל הבוגתב
ליעגמ אי ,תרחא יהשימ ןייזל ךל
תידוסה תינידנולבהל וביגה
 
 
26/1/01 23:16
ינא :תאמ
ןכיתולאשמב הנרהזהל הבוגתב
( קלא תידוס ) תינידנולב
?הרק המ
?קב שאלפ תלביק
ינאל וביגה
 
 
24/11/00 14:32
תיליל :תאמ
ןכיתולאשמב הנרהזהל הבוגתב
!!!שא קיחצמ התא
תילילל וביגה
 
 
26/1/01 23:37
ינא :תאמ
ןכיתולאשמב הנרהזהל הבוגתב
!!!הככ ןייזמ םג ( עמשמ יתרת ) ינא
ינאל וביגה
 
4/7/00 21:54
ילכימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!הפי טושפ
ילכימל וביגה
 
9/7/00 4:38
ישיפ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!!!!!סכיאכ
.הנכה יתדילס תא עיבהלו תואמחמה לעמ גלדל יל ושרה
םיצור לזאזעל המ הניבמ יתייה אל םייחב ,רבג יתייה ינא םא
.יתיאר אל ןמזמ רבכ דחא דומעב םירתוס םירסמ הברה ךכ לכ .ינממ
ינפל הבהא)ישנה יומידהמ ררחתשהל איה תבתוכה לש התרטמ ,יתעדל
ךרדב תררחתשמ איה ךכ םשלו ,('וכו ךורא םידקמ קחשמ ,סקס
!!!תוישונאהמ
היה המ ןיימדל וליפא הצור אל ינא ,הז תא בתוכ היה רבג םא
.הרוק
הלילה קר הז םא וליפא)הלילה לכ םיקבוחמ ןשינ אוב-רוציקב
!!םלועב הקיטנמור דוע שי .(ןושארה
ישיפל וביגה
 
14/7/00 15:21
יניצ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תוננבהמ קלח לצאש ךכל אמגוד תא...לבח בושו לבח,לבח
דועש יתבשח עגרל.,הכורא-הכורא הסיסגב התמ הקיטנמורה,הנידמב
טני'וגה הב הז ירחא,לבא (?ןיי קובקב) ךב תויטנמורהמ והשמ רתונ
?הלגניצב וא הקשמב ךתוא וממהיש ?תשפחמ תאש המ הז זא.לכה סרהו
?וזה תובשחתהה לכ תאז המ הניבמ אל תא זא הטימל םיעיגמ ףוסבשכו
וכרדיו ךתוא וסמריש הז תשפחמ תאש המש בשוח ינא
ירקמ הברה ךכ לכ שיש תואלפתמ ןתא,תוננב,כ"חאו.ךילע
ןכוסמו ןכסמ רבג לכמ סנוא תונימזמ ןתא וזכ תוגהנתהב.סנוא
עובט חטב ןיינעהש ןוויכמ.ךילע םחרל טושפ.ןכתביבסב בבותסמש
העצה - הל ברסל ילכות אל חטב תאש העצה יל שי, קומע ךלצא
יפרטצת - תחא הכמב םירופיצ יתש סופתל ילכות...והשמ תילכלכ
המ) םיעגושמ םייח ישעת םג - ךורב-לת תמוצב תודמועש תוננבל
םגו ( (ןכ ילוא טני'וג לבא,איבי אל אוה חוטב ןיי קובקב,תושעל
ןה,עוצקמל ךייתימעמ הנושב.ףוצרפב ףסכה תא ךל וקרזי ךכ רחא
.ינהית.ןאפה ליבשב הז תא השוע תא...תא.ףסכה ליבשב הז תא תושוע
יניצל וביגה
 
16/7/00 15:48
תימינונא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םע ונתוא וניבי םירבגהש תופצמ םישנה ונחנא דציכ ןיבהל יל השק
?הזכש אווש גצמ
.ךשמה ול היהיש ןכתייו - רתויב בושחו יתוהמ וניה ןושארה הלילה
ירה ןניקסע םירבגב םעו הל םגו ול םג ןחבמ וניה ןושארה הלילה
,חתמה ןכש ,רתויב םיבשחתמהו רתויב םינידעה תויהל םיבייח םהש
,םישנה ונלצא עיפומש ששחל םינימסתהמ קלח קר םה 'וכו תושגרתהה
.ןושארה הלילב םיהדמ סקס לע השקמה רבד
תימינונאל וביגה
 
 
6/8/00 21:43
תידוסה תינידנולבה :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
שגר ,תובשחתה ,הניתנ ,םוח ,תונידע !ןוכנ ןוכנ ןוכנ
הלא לכ תא וב ןיאש ןושאר סקס
.ונתיא ךלש ןורחאה סקסה היהי
תידוסה תינידנולבהל וביגה
 
 
26/1/01 23:33
ינא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
(קלא תידוס) - תינידנולב
?היהי המ
?הא ,תוינידנולבה סותימ תא ץפנל החילצמ אל תא
! היגרוא יתנבה ( עמשמ יתרת ) ינא - "ונתיא" תבתכ
הניתנ , תובשחתה , םוח , תונידע לע תזטנפמ דוע תאו
!!! הלימה וז !!! הניתנ - ! וא
....ךתומכשלו ךל קר המיאתמש
ינאל וביגה
 
17/7/00 13:49
םעונ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ישוקבש תחא לכ !םירבגה ונתיאמ תוצור תמאב ןתא המ גשומ יל ןיא
תוחפל רמיהטסו תורל המצע תא תבשוח םירברבג השולש םינש הריכה
קחשל דציכ תורגבתמ תורענל ץעיל הזיעמו
.עוצעצ הזיא ונחנא וליאכ ונב
חתפתי ץוטסהמש םיווקמש ןכומכ קוידב םדא ינב ונחנא ןכתעידיל זא
ילואש הפי הבהא רופיס
.תודסמתהל ליבוי ,םיימש ומוש,
לכ לע ידימ רתוי ךמתסהל אל םישלוגה לכל דיגהל יתיצר הרקמ לכב
םהינימל נ"ח תו/עדוי ינימ
היחש דומלל ומכ הז תרחא)דבלב וייח ןויסינ לע ךומסל אלא
.(תובתכתהב
ףאל ץילממ אל ינא סדיאמ תמ בוטה ורבחש דחא רותב, םודנוקל רשקב
.וידעלב בוהאל דחא
םעונל וביגה
 
 
4/7/02 15:33
הנד :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
!ךתיא ינא
הנדל וביגה
 
17/7/00 22:29
ןליא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רמוג אוהש ירחא רבג לכש:אוהו ךירבדב ןוכנ אל אוהש דחא רבד שי
לבא התיבה תכלל הצור
תאז לכב ונחנא םאו יתוא בהוא התא יתוא קבחת ונתוא תוקיזחמ ןתא
התיבה תכלל םיחילצמ
לא ןכל קרוזו שמתשמ יתוא ןייזל קר הצור התא תורמוא ןתא זא
לכ םא חמה תא יל ילבלבת
.ךלש טישלובה
ןליאל וביגה
 
18/7/00 14:41
.פ. לעי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יכ ???? תמאב םירוק םירבדה הככ םא ןיינעמ לבא ! רמאמ לש יפוי
טיידה לע רבכ םעו ןושארה טיידה לע ןויז תשפחמ תחא לכ אל
זא םירבגל ךירדמ רבכ םא ! הקיטנמור תצקל הרק המ זא ןושארה
אלל ונתוא קופדל יכ , םיעדוי אל םהש והשמ םהל רפסל תוחפל
...... תושעל םיעדוי רבכ םה - תובשחתה
.פ. לעיל וביגה
 
 
19/7/00 18:23
זעוב :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
.הילע בושחל היצפוא ךל עיצהל יל ישרה
?םינוכנה םירבגה תא תשגפ אל ילוא
הז תא הרידגמ תאש ומכ - ב םיניינעתמ אל ריכמ ינאש םירבגה יכ
"......תובשחתה אלל תורוחב קופדל" -
ןורשכ יבר םירבג שיו .תושיגרו ןורשכ לכ ילוטנ םירבג שי
.םתיאש םישנל םישיגרו םייטנמור הטימב
.שיו שי
זעובל וביגה
 
22/7/00 19:33
רואיל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ייה
לכה תא לבקמ אל ינאש תורמל, יתבהאו יתארק תישאר
הקיטנמור הלימה ןכלו,רהמ חותפל םג ןכל המרג תונב תוחיתפה
ונניבש םירשואמל תכייש
3 קיזחהל לוכיש בוטו ךיתח רבג םע הטימב תויהל הז ילאדיאש ןוכנ
.ץמאמה תא םיווש םיבוט םיימעפ וא םעפ םגש יל ונימאת לבא,םימעפ
רתוי ינעב איהש הקיטטסאל תוסחיתה התיה אלש הז יל רסח היהש המ
םירבד הברהמ הבושח
אלש חירהו יוהשימ םע הטימל םיסנכנ םתאש םכל ןכל וראת
וכישמת ךיא....עדנ
רואילל וביגה
 
24/7/00 12:46
תשחול תלחג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!הלועמ
...ערוג ףיסומה לכ
!םייחהמ הלודג תא לבא ,הפורש יל ישרתו
תשחול תלחגל וביגה
 
26/7/00 15:32
הריש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
בתכנ רבכ לכה
דחא ףא חטב .תחא דוע רבכ הז המ זא ,הפ שי תובוגת הברה ךכ לכ
בל םישי אל
,(ונתריקי הפורשה התשע אלש המ ,יתעד וזש השיגדמ ינאו) יתעדל
הז גוסמ םירמאמ ,ונילא ירבגה סחיה תא םעפ יא תונשל הצרנ םא
.תונב ,ונל וליעוי אל
לופיט קינעהל תואנוש ונלוכש ןוכנו ,םיצוטסב ער לכ ןיאש ןוכנ
תדימב) הנוכנ וליפאו ימוג ימב לבטש רחאל ירבגה הריציה ראפל
בותכל ךירצש והשמ תמאב הז םאה לבא .ףוטפטב תוקסעתהה לכ (המ
?והשמ ונל ףיסומ הז םאה ?וילע
.םיסואמו םיסועל יד רבכ םה םיטסינימפה רורחשה ירמאמ לכ
,והשימ םע הטימל תסנכנ תאשכ ,דימת ךל יעדת" :והשימ םעפ יל רמא
"ךתוא גישהש אוה הז ,ותוא תגשהש תא אל הז
...ןוכנ יד הזש תבשוח ינא םויכו
הרישל וביגה
 
27/7/00 1:02
למרכ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןייצל תבייח ינא םויה קר "ןושומיש"ה תא יתארק - רוחיאב שממ
.הבוט החיש וזיא סופתל תולוכי ונייה ידיל הפ התיה תבתוכה םאש
הז יתוא םיהדה יכהש המ לבא,בותכהמ םיקלח םע יתמכסה אלו יתמכסה
.תובוגתה
.הלש העדה הז - הזמ ואצ
.דאמ בוט .בוט רבד הז סקס ןהינמל תוצלפתמ/תוגאדומה םישנה לכלו
יל תפכא שממ אל -םיצוטסב לבא .ב"ויכו הקיטנמורו תויגוז םגו
ול הניכמ ולש אמאש בהוא אוה המ אל םגו וילע בוהאה עבצה והמ
.לוכאל
.תוחקול ויהת - תונתונ תויהל ודחפת לא
ינאש המ תא ארוקו הפ יתיא בשוי םינש 3 הזמ ילש רבח -בגא ךרד
תויהל תרבגהמ הפצמ אוה ץוטס לש עטקבש יתיא םיכסמ אוהו תבתוכ
.םיכיבסת תלוטנו הישפוח
למרכל וביגה
 
29/7/00 14:17
הנוליא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!ייה
ןויז םותב ילע בוהאה םילימה ףוריצ תונוכנ תא ךרמאמב תחכוה
ידמ לע הלע הללאי - תוחפ הברה חלצומ ןויז םותב דחוימבו ,חלצומ
!וישכע .הל'אמיא לש רניסל רוזח ,קלתסתו תואלקפה תא חק ,'א
הנוליאל וביגה
 
1/8/00 2:24
תיטסינאגלב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
טעמל , ידמל תיטסימרופנוק רוחב ינא תונורחאה םינשה שולשב
תופקתה . ץוטס לש עטק לע עדומב תכלל יל ומרגש תונמרח תופקתה
יתלוכי אלש הכושמ , תיביטקייבוא הלבגמ התייהשכ ועריא הלא
רבג , רנטרפ לש ידמ ריעצ ליג , בובז לש ויק יא ןוגכ, תוצחל
הז כ"הסב לבא , םישנ תוחישל םינייוצמ םיאשונ הלא . 'וכו יושנ
הז , תוניידזמ ונחנאו ונל םירוק םירבד , םישנ ונחנא . ינקיר
?שערה לכ המ לע? רורב אל
תיטסינאגלבל וביגה
 
4/8/00 17:30
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
ףוסב הטימהמ ונל ופועתו" היה הבתכב בושח יכה קלחה ,יה
!!!"הלילה
רחונו ץילפמ ,עזוימ רז ףוג םע ןושיל םינהנ אל ונחנא -וניבת
רשקהל תוצור ,רתוי םכל תוקוקז ונחנאש שיגרנ םא .ונלש הטימב
תא אצמנ רבכ -דחא הליל רשאמ רתוי םכתוא לובסל תונכומו םכילא
.ונלש הטימל םכתוא ריזחהל ךרדה
.םתלביקש המב וקפתסת םייתניב
!ונל בוט המ טילחהל ונל ונת
וז הבוגתל וביגה
 
6/8/00 21:52
תידוסה תינידנולבה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.רבחתהל הבולע ךרד וזיא .תוכבל השוע .ךלש רמאמה,קשח השוע אל
,סחיל םיהמכ ,םדא ינב ונחנא ןיידע -תינמז תורבחתה וז םא םגו
תיתפכא בל תמושתל ,םיכר םיעגמל ,תוכר םילימל ,תואמחמל ,רוזיחל
ליבקמה סחיה ומכ םמוקמ רבגל ךלש ילטנמורטסניאה סחיה .תדהואו
הז .םזינימפ אל הז .וקיחב תולפונש תורוחבל ןייזה ו'צאמה לש
הז לע תומלשמ ונחנאש דבכ יכה ריחמה הז .םזינימפמ קוחר יכה
תויהל תוסנמ ונחנא :םירבג י"ע תטלשנש הרבחב תויח ונחנאש
.ארונ המכ .םהומכ
תידוסה תינידנולבהל וביגה
 
7/8/00 2:14
פירק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רבכ דחיב יתרבחו ינא לבא ,םכמ המכ קיחצהל ךלוה ינאש עדוי ינא
ןאל ןיבמ אל ינא .הז תא ונישע אל ןידעו ,יצחו הנשמ הלעמל
םירבד ןומה שי ,ךרדב הקיטנמור שי .סקסה רחא ושופיחב ץר םלועה
רפסל ,ץורל ,סוכל ןיזה תא סינכהל דבלמ ,תושעל רשפאש םירחא
.תוושהלו
בותכש המל דובכה לכ םע ,הזה ןושומישהו ,יל שיש המ םע יל בוט
.ינומכ םיבשוחש םישנאה לכלו ,יל םיאתיש יל הארנ אל ,וב
פירקל וביגה
 
10/8/00 2:46
דדונה דדוע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ימצע תורש ?הבושתה המ .קיחצמ תמאב ,תקדצ...אל ןיידעו יצחו הנש
?תורזנתה וא
םיכירדמל הווקמ .הפורשה לש הלימ לכמ יתינהנו יתארק ןפוא לכב
.םיפסונ םיחווידו
דדונה דדועל וביגה
 
22/8/00 9:31
סונופורבנ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
לש יפיכ רתויה ףיכה לע ןלוווכ לש ןמשב תרתוומ תא עודמ עדוי אל
.םינויזה ירחא םיקוניפה
םיברב עידוהל בייח ינאש ימצעל ןנשמ דימת ימצע תא יתאצמ
לגסל םיכירצ םינבה ונחנאש - תונמדזהה לע חמש ינא הז םורופבו
שיו) לוכי התאש המכ השע :איהו ונלש ןוילעה שארב תחא הבשחמ
םומינימ םימעפ שולשל ךתוא האיבמה הקינכטה רופישל םיליגרת
ןורחאה רבדהש ךל המדנשכו הכיפש רחאל םג יכ רוכז לבא (ברעב
התא םא וב עגרה זא וא ,תחתה תא עינהל אוה תושעל לגוסמ התאש
.יכה יכה םייחה תוגונעתמ דחא תא ךתגוזל םורגל לכות - ןמואמ
(חל ןיידע לבא לדלודמ) יעבטה ולדוגל ןמזמ רזח ךלש ןיזה דועב
אל - סוכה חתפ תברקב ועינהל ליחתתו םיישפנה תוחוכה לכ תא רוזא
.תרמג רבכ ירה המינפ סנכהל לכות
תרעמ חתפב (לדלודמ ןיזה) יביסרגא אל ךר ךוכיח לש תולק תועונת
.הז תא ןהל ושעי ןוכנה בצקב םיפיטנה
הרמג איהש אדוול רתוימ) םירפסמ השולש לש השיתמה הרדסה רמגבו
אוה) ךנוצרל עמשנ אל רבכ ןייזה תמאב רשאכ (םימעפ שולש תוחפל
(ולעפתל ךיא ןיבהל ןיידע לגוסמ אל התא לבא ןכ
החל תילטמב סוכה תא חנקל רתומ) ךלש ןושלהו םייתפשה םע תאז השע
קר - ?תוציע דוע .הירוטסיה ראשהו החל עבצא םע ( הרק אל
.םישנ לש םג ןכ ,ןוצרב הנינעית תוישיא תוינפ
סונופורבנל וביגה
 
 
4/7/01 23:57
a girl :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
!!!חוכ רשי
a girlל וביגה
 
24/8/00 14:08
טטושמה קדחה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,הרקי הפורש
לע חאה-רמאמבו הז רמאמב יוטיב ידיל האבש ,הרודסה ךתנשממ
:םירבד המכ םידמל ונחנא ,םינללוצה
ןימה יזרב ךתטילשש יאוולהו ,םיפי הגשמהו יוטיב תלוכי ךל שי .1
.ךייארוק לע הככ הריתעמ תאש ללמה ילפמל ברקתת
.תיתייפכ תילאוטריוו תננואמ תא .2
ללגב ,ולש ןגב הדלי לש רעישב ךשומש טוטאזל תישנ הליבקמ תא .3
לכ ןיבהל לוכי ךכ ,תא .בהוא אוהש הל דיגהל לגוסמ אל אוהש
תא ךכל-יא .תיגוזה הטימב תויעב ללשב תודוהל תלגוסמ אל ,טוטאז
.ןכות לכמ קיר לבא ,הפי-בותכ ילולימ לפרעב לכה תרזפמ
תא ךיא שחנל וישכע הסנמ רבג לכ .תויזטנפב קר בוט ןויז תא .4
הנטק הרמנ תא ,שחנל יל ישרת ,םייתימאה םייחב .תואיצמב תגהנתמ
.םינודווספה ירוחאמש ךתומדמ הברהב
.הקיחצמ תאז לכב תא .5
תצק םירבדב תשקשקה תא רימהל ילכות זאו ,הבהא רבכ יאצמת .6
.הלחתה םשל ,יתימא ןויז ומכ .םייתוהמ רתוי
יעיגת תא םג ףוסב .דרא ןירק לומ תותיחנ ישגר יחתפת לאו .7
ימיל האוושהב תויטנטילימ תוחפ הברה םויה ןהש ,הלש תונבותל
(עפשב) שיש ומכ ןבלו רוחש ןיא םייחב ."'וגו ונל ןבצעל אל ךיא"
.ךיירמאמב תולולחה תוינימה תויצרלקדב
לש תילאוטריווה התומד תבכ ךתוא ביצמ ךלש ובמ'ג ובממה לכ .8
שוגיר הברה :(הלש רביאה יריקזמ ןוקילסה ימיב) ןוסרדנא הלמפ
.וכונפב יתימא םולכו ,שורגב ינימ
.ךלש ילוכ .9
.הבהאב .10
טטושמה קדחהל וביגה
 
2/9/00 14:39
הילו'ג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
דימתלו תחא םעפ לבא תובוגתה ףסוא עצמא דע קר יתעגה - הדומ ינא
לש יטוידיאה ריינה לש "ורוא"ל ולדגש תונבל רמול תבייח ינא
הל ןיא ,אילפהל השפיט הרוחב איה ןיראק !הזמ ואצ - דרא ןיראק
התיה איהש אוה תורחאה ןיבל הניב לידבמש המ לכו ןימב גשומ
יתלב תועט וז םגו ,םסרפתהל חילצה והשכיא הלש ריינהש הנושארה
.תחלסנ
דיעמ אל רבכ - "ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיא"- תרתוכה ,תישאר
לע המצע םע הרוגס אל איה םויה דעש םכתא תברעתמ ינאו תוכיא לע
.הלש ןגדגדה לש םוקימה
רסוחש הדבועהו ,הזה ריינה בותכ הבש תשייבמה הפשה ,תינש
.וב הרושו קיספ לכמ תקעוז עדיה תולדו ןוחטיבה
,קלע ,"תוברת ןוקייא-ינימ" לכל ןאכ הרוקש ומכ ,זאמ - תישילש
"תונבה תגיצנ"כ ירשפא רוח לכב וזה הרוחבה תא תוארל ונל רשפאתה
עדיהמו "תקתרמ"ה התוישיאמ םשרתהלו (!?ןכ ,הבוט יל ושעת)
ץוח ,םויה דעש ,יתיא ומיכסתו םישנ/םירבג ינייניעב הלש "שבוכ"ה
הארנה-לככ-עבק-ךרד תלפשומהו הללמואה ותרבח התיה איהש הדבועהמ
ליבשב ןויסנ קיפסמ הילע ןיאש הארנכ ,שטפוק ליג ,וזה הבמאה לש
הזו (!יובא) תוניידזמ לש שדח רוד הלש תויוטשה ףסוא לע לדגל
תישילשו תינש ונל חיכומו הבתכ איהש ריינל הרזח ונתוא איבמ
.תוכיא אלו ןכות אל וב ןיאש
והשמ אוה ךמסמ - "ךמסמ" אלו "ריינ" הזל יתארקש םג בל ומיש
םכיניבש םיטנגיליטניאל קיפסמ הזו ,םירקחמו תודבוע לע ךמתסמה
.לדבהה ןאכ הפיא ןיבהל
השוע "דרא ןיראק לש ריינה תא יתארק" דיגהלש תבשוחש ימ לכ זא
ישעו דיימו רהמ ךייתוילשאמ יחכפתה אנא - הלודג הניבמל התוא
"רוקמ"ל תורחא תורוחב תונפהלמ יענמיה - ונלוכל הלודג הבוט
ריינב יתלעליעש ירחא יתעדב הלעש דיחיה רבדה !אלו אל אל .ל"נה
ימו וזה תוטשה לע חבושמ הספדה ריינ םיזבזבמ ךיא הז אוהה
.הצפהל יוארה והשמ הזב שיש טילחה לזאזעל
טושפ ךלש ביתכה תואיגש ,תמאב לבא ,הנונש הנונש - הפורשלו
?ןכ ,הרוק הזש הנורחא םעפ .תוכיבמ
הילו'גל וביגה
 
3/9/00 16:42
ןעדיה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
עיגה אוהש דעיה להקל השוחת תנתונש תמוסרפ הניה תחלצומ תמוסרפ
...ודבל רצומה תריחבל


קוידב וניה תבתוכ הפורשהש המש ללגב ?הז תא רמוא ינא המלו
םה לבא תוררחושמו תוניבמ םהש תובשוחש םישנ הברה לש םוטפמיסה
לכ ךופהל הצורש תירבג הרבח לש רצותה םצעב
הגישה איה לבא הלודג הכיפהמ איה םזינימפה .הטימב הנוזל השיא
ןבומכו) םירבגל םג תונורתי
אלא תולוכי אל םישנ יכ אלו םירבגל ךייש םלועה ןיידע םויכש
םהל רסח יכ קיפסמ תוצור אל טושפ
ןינעל בושו ,ןורטסוטסט אוהו ךכל יסיסב והשמ
הצור רבג ורצי וא ועבט םצעמ טושפש םה תונורתיהו(...לגרודכה
לש רתויב הלודגה היזטנפה הירוטסיהה רחשמו רתויש המכ ןייזל
תולק רתויש המכב תונימז ויהי םישנש אוה ינימה םוחתב םירבגה
לצא רתוי הברה תחתופמש תונזה תעפות תמייק ןכלו)ינימה ןינעל
תומשגתהו שממ לש ךרד תצירפ יהוז םויכו(םישנ רשאמ םירבג
ןורטסוטסטה ןינעל בוש רוזחנ לבא ינימה םוחתב תוירבגה תויזטנפה
לבא ירצי אוה רבג לכ .רבג לכב םייקש טלשנ יתלבה שוביכה רצי וא
האלכהה קוידב תרצונ ןכלו בוהאל ןוצרו המשנ םג שי רבג לכל
הזו תוחיתפו תצרפתמ תוינימ תורדשמש ולאל םיכשמנ דימת םירבגש
הרוחבהש ןוצרה םייק רבג לכב לבא ינושארה רציה תא קפסל ידכ
:יכ טושפ !ול ןתת אל האבה
ונחנאו תררועתמ וב תמייקש תיעבטה תויתורחתהו שוביכ רציה .א
.הז תא םיבהוא
ונלש קופיסה הככ הז תא גישנ זאו השק רתוי היהי הזש לככ .ב
ידכ הז תא ונל היהיש םיבייח ונחנאו רתוי הובג היהי "שוביכ"המ
םידחוימ שיגרהל ונל ןתונ םג הזו הרוחבה תא דבכלו ךירעהל
,רבעב תישע המ:ןוגכ תולאשה לכ וליחתי זאו)הריישב דחא דוע אלו
ךלש בוט יכה ןויזה היה ימ ,הברה יכה ךל ויה תורימג המכ
אל תופידעמ ןתייהש תומוקמל ןכתוא ליבוי ןבומכ הזו...'לוכו
.(םהב תויהל
השיא שדח רבד םוש םהב ןיא "תושדח"ה םישנה רבד לש ומוכיסלו
םהש תשופחתה הנשמ אלו רבג ראשיי דימת רבגו השיא ראשית דימת
וא רמ התוא קחשל וא רוע יסנכמ תונקל לוכי דחא לכ םהב םירדהתמ
םא יכ ךכש בוטו לח אל יתימא יוניש םוש םינפב לבא COOL תרמ
אוה רבדה ותוא היהנש הצור היה (רתוימה תא וקחמ)םיהולא וא עבטה
.ןימה ותואמ ונלוכ תא השוע היה
םאה ןכלש תוינימה הבואש הפיאמ וקדבת ןכיניבש םישנל ןכ ומכ
ןכלש יתימאה קמועהו םינפבהמ
תורדס ..תועובש יצחו 9 ןוגכ םיטרסב אלומש)שארהמ וא
החונתו הלימ לכ תוכחמו הקיקשב תולכוא ןתאש תוינויזיולט
םירבדה לש םקמועל וקדבת םאו תוינקחש קר םש םישנהש תוחכושו
ןתאו םירבגה י"ע תנכותש (דבל וניבת םיטירסתה תא בתכ ימ וארתו
תא תוקפסמ טושפ
.תושירדה
יביבסמ םירבדה םתוא תא עמושו ולא ןיאמ תובתכ ארוק ינא בר רעצב
תתל יוטיב אוה םאה םשה רוקמ המ ןינעמ)הפורשה ןוגכ תורוחב לש
וא תוחונתה תומכו ןיזה ךרואב תוקוסעש תורוחב לש(?עדומה
לכ לש עינמלו שגרל רקיעל בל תומש אלו ןגדגדה רוזיאב םיקוקילה
ידמ תוקוסע םה יכ טושפ םדיל ףולחל ןהיתומולח רבגל תונתונו הז
.קיפסמ םהל דרי אל לומתאמ ץוטסהש לע וא ךרואה לע ןנולתהלב
םיטא'צ הלוח ןרמש וניא הבוגתה בתוכ הכמל הפורת םידקהל ידכו
ןודיפוקמ םיאב ולש םיטיידהש
ולש תוירבגב חוטב קיפסמש םילנרו'זב ומכ הארנש יתימא רבג אלא
ךירצ םא תודנרס רישל וא םיינישה ןיב דרו הרוחבל איבהל ידכ
תואצמנ תורוחבו םיצורימ גהנו ןייטצמ יאטרופס אוהש הדימה התואב
ידמ תוקוסע ןה יכ תיתימא השיא אצומ וניא לבא רידת וביבסמ
השיאמ תיתימא הבהא שפחמ ןלצל אנמחר אוהו תוחאו אפור קחשלב
.תודליה יקחשמ בלש תא הרבעש תיתימא
ףוסש ידכ רפשל תנמ לע אלא רקבל תנמ לע המשרנ אל תאזה הבוגתה
םע שגפיהל ולכוי עיצהל המ הברה םהל שיש ינומכ םירבג הברה ףוס
.תמא תבהא םג הל ץוצל לכות זא קרו ןמצעל תויתימאש םישנ
ןעדיהל וביגה
 
 
24/11/00 14:47
השיא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
(םייתנב םילימב) דחא לע דחא ךתיא טטוצל חמשא ביבח ןעדי
....םיינישה ןיב םידרו תבהואש לבא תינימ תררחושמ השיא ינממ
השיאל וביגה
 
8/9/00 2:48
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
הנושארה םעפב ךתיא היהא םא חמשא
וז הבוגתל וביגה
 
11/9/00 4:26
me :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.תובוגתהמ רתויב דבכנ קלח ןכו "ןושומישה" תא יתארק
םייתודלי דואמה עונכשה תונויסנמ המומה ינאש תודוהל תבייח ינא
."השעת לא - השע" לש ןונגסב
ןיבל םניב רקיעב םינושה ,םדא ינב לכ םדוק םה םישנו םירבג
!!! ןימ ילדבהל רשק אלל ,םמצע
םניה םילדבהה תיברמ םלוא ,םנמא םימייק םייגולויסיפה םילדבהה
.םייביטמרונ
,(תורוד לש "תבחס") תיבמ העפשה לע היונב "םלוע תסיפת" לכ
.םייח ןויסנו ישיא יפוא הנבמ ,תיתביבס העפשה
תישונא תוגהנתהל סחייתהל רשפא ךיא ןיבהל החילצמ אל ינא
."ןוכנ אל" וא "ןוכנ" לש םיגשומב
!? ךל םיאתמש המ י/השע...ל הרק המ
...ישיאה ינויסנמ קרו ךא רבדל הלוכי ינא
םיסחי תוכרעמ יתלהינ ,דאמ ריעצ ליגב ןימ יסחי םייקל יתלחתה
םיסחי ,הקיטנמור ,םיצוטס ןהיניב) דאמ-דאמ תוברו תונווגמ
.(םהיניב "םירזומ םיבוליש" הברהו םייתועמשמ
.I did it my way...לבא (32 תב ילוכ ינא) ףוסה אל דוע הז םנמא
ולש הטימל ותיא יתסנכנ :דיל הפפככ יל םיאתמה גוז-ןבל יתאשינ
יכ - ולצא ןושיל יתראשנ ,םיאתה הז ונינשל יכ - ןושארה ברעב
הז ונינשל יכ - םייעובש רחאל דחי רוגל ונרבע ,םיאתה הז ונינשל
הז ונינשל יכ - יצחו הנש ירחא ונתחתהו םיאתה
! הלחא לכה ,ופט-ופט ,םייתניבו....םיאתה
!?!? ןוכתמה הזש רמא ימ לבא
הרוחב) הטימל הלש ןושארה גוזה-ןבל האשינש הבוט הרבח יל שי
דע הלותב התיה...ןכ-ןכו ,ינרמש דאמ תיבב ,םתסה ןמ ,הלדגש
(...She did it her way) ! תרשואמ איהו (ותוא הריכיהש
התוא לשו ילש) ונלש תוחישל טטוצל תו/םילוכי ן/םתייהו יאוולה
תופירטמ תוחישב םירכינ וניתש ןיב םילדבהה תוהמ...סקס לע (הרבח
! הקלחב תרשואמ ונתיאמ תחא לכו...הלא
םג ,הלשמ םינוש םייח...ןהמ תחא לכלש תורכמ/תורבח הברה יל שיו
.הזה רשקהב
הטימל תוסנכנה ,םישנ ידימ רתויב תלקתנ ינא הנורחאלש תששוח ינא
תונקיר תשוחת םע תורתונ ןה רשאכ ,"יתרבח ץחל" בקע ידימ רהמ
!!! ןה אל הז יכ המויא
:םיביכרמ םתוא ךותמ)...תוששוחו תוצורש ולא תא שי ןתמועל
.('וכו המרונ ,ךוניח
- רתויב בר ןויסנ תלעבמ הנטק הצע תתל החמש יתייה ינא
ןויווישב אוה ,םזינימפ so-called-ה לש רתויב לודגה ןורתיה
! תויונמדזהה
.(ךכש בוטו) םיווש ויהי אל רבגו השיא
!!! לכ םדוק .ךמצע תא ידבכת ,ךתוא ודבכיש הצור תא םא - לבא
,לוזלזב "ידימ רהמ" הטימל ותיא סנכיתש הרוחבל סחייתיי אל רבג
- (הזה ןוחטבה רסוח...חצמה לע בותכ הזו) ול רדשת אל איה םא
.ooops I did it again
ומכ ,ףוסה דע הז לע יכל ,בוט ךל השעיש המ הזש החוטב תא םא
!!! הלודג
:המידקמ תונגראתהל ןמז ךמצעל ינת - הרקי השיא/הרענ ,םוכיסל
םהמ ,ךלש תופיאשה ןהמ ,ךלש תונוצרה םהמ ,תא ימ ןיבהל יסנ
.'וכו ךיירצי ,ךייתוגרע ,ךלש םייוואמה
.הצוחה יאצת...הז םעו
...ןופצמ תופיקנ ילב ,לק רתוי הברה תויהל ךפוה לכה
ימרזת ,ךל אבש המ ישעת - תיביטרסא תויהל היעב לכ ןיא ךכ
הברה ינהת ומצע ינימה טקאב וליפאו ךל םיאתמש ומכ תויצאוטיסב
.תונבה-יא תוחפ הברה םעו...רתוי
ןימה םע קר אלו םיסחי לש גוס לכל ןוכנ ל"נה לכ ,בגאו)
.('וכו תו/םירבח םע ,הדובעב ,החפשמב...ינשה
תורשואמ תויהל ןכל רוזעי ילש ןויסנהמ והשמש דאמ הווקמ ינא
! טרפב תינימו ללכב
תא אוצמל" ילש תורבח דאמ הברהל רזע ל"נה ,תועינצה לכ םע)
.("ןכרד
meל וביגה
 
16/9/00 0:49
ןתנוהי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ךילע יל לבח
יא תא ךוסחלו הנוזל לקש 200 םלשל לוכי ינא הזכ ןויז ליבשב
ירחאש תומיענה
ןתנוהיל וביגה
 
16/9/00 7:23
ילחר :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.בוצעש תמאב ,בוצע
תתוועמ הנבה ךותמש תונב לש םלש םרז ןאכ תגציימ תא ,הרקי הפורש
תוינשוחה תא ךרדב וחכשו "ןייזל" תוצור ןהש וטילחה םזינימפה לש
ןיא ,יתוא ונייזיש וא והשימ ןייזל הכירצ ינא םא .הקיטוריאהו
.דבל עיגהל תעדוי ינא תועמשממ הקיר המזאגרואל ,ךרוצ
ינשה ןימה ןב םע יעוצי תא קולחל תרחוב (ינא תוחפל וא) תא רשאכ
לש עגמל ,הבריקל ,םוחל ןוצר םג ךכב שי (ימעפ דח ןפואב םא םג)
.הרוהט תוימיטניא טעמל ,יתיכז םא ,ילואו םייתפש ,םח רוע
תוחונינ .גוזה ינב ןיב תוחונינה תא תררועמ קר הקומעו הנכ החיש
טקאה ךלהמב תוחיתפו תונכל עקרק תרצוי ,עוציבה תדרח תא הטיעממש
תאצמנ תאש םדאה לע רתוי תצק תעדלב ער ךכ לכ המ ,ללכבו ומצע
תא יכרטצת אל וליפא ילוא ?שדח והשמ ידמלת ?הרקי רבכ המ ?ותיא
!הישפוח שיגרהל ליבשב טניו'גה
שי הז ליבשב "הכרבב םיחרוא תלבק"ל הנכה וניא םידקמה קחשמה
תועש תולבל ןתינ .המצע ינפב תונמא אוה םידקמה קחשמה .םיפיטח
תא דירוהלו תולעהל ,םהינימל םיינגוריא םירוזיא יוליגב תוכורא
ולשו ךלש ףוגהמ תונהל ,קנפתהלו קנפל ,ינימה שוגירהו חתמה תמר
שוגיר תומרל עיגהלו םיליכמ םהש תויורשפאה ףוסניא טעמכ לע
קר דעור ךפוג לכש אלא "קלח רבעמ"ל הנכומ קר אל תא הבש תונמרחו
.הרידחה לע הבשחמל
.בזכאמ אל ללכ ךרדב (ס'לכתל עיגהל םיבייח) ומצע סקסה
וא הלילה תא ךתיא תולבל לוכי אוה ,הבהאל ךופהל תבייח אל וז
.םיבייח אל ,בוש שגפיהל םילוכי םתא ,אלש
ךויח םע עובש ךשמב תבבותסמ תאשכ ,הזכ הליל ירחאש השוחתה לבא
.תימינפ הוולשב האלמו תישנו תיסקס השיגרמ ,ףוצרפה לע יליבד
תיווחש ירחא קר האב איה "ןויז" ירחא אל האב תאזה השוחתה
.יתימאה רבדה ,יתריקי ,הזו ,הקיטוריאו תוינשוח


חטב ????היטבמאל ךרדב תפטפטמ תא המל :םויסל תינונטק הרעהו
םהיעבצ לע םימודנוקל דובכ לש םוקמ שי ימעפ דח הז םאש חטבו
ךיירוגמ םוקמל בורקה תחקרמה תיבל אנ ישג .םינושה םהימעטו
?וילע תעמש ,הפ בבותסמש סדייא הזיא שי .הסיפח ךל ישכירו
ילחרל וביגה
 
17/9/00 0:15
סלכת רבדמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םינוכנ דואמ דואמ םירבד תרמאו חתות התא - ןעדיה : ןושאר רבד
(הז לכו ירחא תוצר תונבו רבג ינאש) תונצחשה לש עטקהמ ץוח
תועד 2 לע ןאכ םירבדמ כ"הס ונחנא םוכיסל יקוא
םיאור טושפ (תמאב הזמ תועדוי אלש תולותב) הקיטנמורה תובהוא .1
הזש האור ינא לבא "םכילע" םשור יתייה ללכ ךרדב ינא) ןכילע
בייח ינאו ההובג ךכלכ הפשב םימשור םתאו "םילודג" לש םוקמ
(םכומכ המרב ןכ םג תויהל
לייטסב ןימ רבכ ןיא טושפ יכ תולותב םתאש םיאור - הככ זא בוט
םכתוא ודמל הככ יכ סקס הז הככש תובשוח םתאו וילע תורבדמ םתאש
...תויברבהו תודגאה םלועמ תוליגר םתא הככו
סקסב ןויסינ שי םכלש םיאור - (עמשמ יתרת) תוחותפה תונבה.2
יללכ םירבגה ונל םתחסנ רבכ םתא יכ (סקסב ןויסינ ףדוע ילוא)
המ תמאת יכ תוקדוצ םתאש בשוח ינאו קוידב תושעל המו תוגהנתה
... םשקובמ תא וגישי םה דוע לכ תוגהנתה יללכמ םירבגל תפכא
.הדוקנ הז הככ
זאו ןכתוילותב תא ודבאת לכ םדוק - "הקיטנמורה תובהוא"ל זא
סקס הזמ וניבת
!!!!!הככ וכישמת תויחתות םתא - תוסונמה היתורבח לכלו הפורשל
סלכת רבדמל וביגה
 
18/9/00 23:30
joker :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,תוינשגרה תובקנה לוכל
ןיינע הזכ הזמ תושוע םתא המ
הזל וארקתש ךיא וא ןויז ,הקיפד ,סקס לכה ךס
תוצור אל םתא ,הזה עטקב ליעגמ המ
60 ליגב רבדנ ,חצנל תולותב וראשת
וטרחתת אל םא הארנו
jokerל וביגה
 
23/9/00 7:00
orit :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הזיא" :תוירקש תונפנח תולימ ילב :הפיסומ יתייה ,לוב תעלק
םידדצה םה המ קוידב תועדוי ונחנאשכ 'דכו "ףוג הזיא ,םיילגר
...(הז הרקמב םיילגרה אל חטב הזו) ונלש םייבויחה
oritל וביגה
 
16/10/00 3:50
לכימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הברה .אלפנו יטנמור תויהל לוכיש והשמל הזבמ דואמ תוסחייתה
לש ץמש לכ תאצוה .ךיירואיתב תמזגה לבא םינוכנ םה תבתכש םירבד
תונב ןיידע שיו .תושגר ןומה לעב תויהל רומאש והשממ שגר
.םייתימאו םיקומע תושגר לש תפסות אלא םינויז קר אל תושפחמש
לכימל וביגה
 
20/10/00 20:42
גול-יכיספה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!תישיא ךיילא הז הפורשה
הזב הנימאמ אל תאש יל הארנ לבא ונלש ימינפה ןקרופה הז הביתכה
עגרל םינפבמ
ךב וללעתהש ולאל תתנ וא ךמצע תא תדמילש המ תא אטבמ קר הזו
םייחה ךלהמב
הרזגה תא לבקל טושפ תרחב םחליהלו הקזח תויהל םוקמבו ךל ביתכהל
ךמצע תא ענכשלו
לכו םינפבמ תא ימ ןייוצמ עדויו ךתוא ריכמ ינא .ןוכנ הזש
לבא םיבוטה םידליה לע תדבוע םירחאל תרכומ תאש תשקשוקמה הכיסמה
ךתומכשו ךתוא ריכמו םש יתייה ינא !יילע אל שממ
. ינומכ םישנא הריכמ תאש ומכ קוחרמ
ךלש םיסעכה תא אטבל וא םייחה תא ךמצעל קופדל הצור תא אלימ
תבשח לבא בתכב
%99)םילבלובמ םישנאל תושעל לולע אוה המו םילימה חוכ המ
?(היסולכואהמ
םוקמוקב שקשקל יקיספתו תאש עדוי ינאש ימל ירזחתש הוקת ילוכ
אלו יבויח חוכל יכפהת ימצעה סרההו ךלש תימצעה תוללעתהה תאו
אל שממ תאזה ךרדה יכ !ירשפא הזש יל ינימאתו ילילש
ןכלו ןיוצמ הז תא תעדוי תא ירהו, בוט םוקמ םושל ךתוא איבת
?ךרדה וזש ךמצע תא ענכשלו דדומתהל רשאמ םיידי םירהל לק רתוי
?הא ךמצע םע תויחל לק רתוי הככ
תא עדוי רבכ ינא ךמצעל ינעת ?ךמצע םע בוט רתוי היח תמאב תא
.הבושתה
ךממ ול תפכיאש והשיממ
גול-יכיספהל וביגה
 
22/10/00 1:03
טסאדראטס ידייל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןכתיי םאה ,תויניצהמ עגפנו ביגהש רוחבה .ןוכנ הזש המכ יוא
םינויזהמ דחא לכל ??עגפנש (הינאמ) וגא וא ןוחטיב רסוח והזש
עדייש ,םתס ,ומויק לע יתעדי ול הזה ךירדמה תא תנתונ יתייה ילש
.....ררררג !!!!םיילאמרונ םיגהנמ חתפי ...ו , םינפי
םעפש והשימל רקוב תוחורא ןיכהל הצור אל ..ןוכנ הז תושעל המ
וא תולק הרוכיש יתייה ינאו ץוחר היה אוה ותוא יתיארש הנורחא
.הנישהמ םק התאשכ הארנ התא ךיא תעדל הצור אל ינאש חטב .הלוטסמ
םע םיפשפשמש תחלצ ןיפוליחל וא רתוימ לודיג אל הז ילש ןגדגדה
הבוט יכה הרבחלו יל ריאשת ,יל היה הז ךיא תא ,קתומ ,הדלפ רמצ
.הפ קר , ךמצעב זכרתת .ילש
ומכ תצק שיגרמ ינא ") תורבח ינממ שקבת לא ,ילצא חלקתת לא
ןימזתו ,תובהואמ םייניע יב הלתת לא ("תעדוי תא ,'א התיכב
לא ,יתעדל ףיסוהל החכש הרקיה הלותהש ,בושח יכה.תינומ ךמצעל
.ליעגמ הזו יטתפ הז סרוה הז .טקאה ןמזב רבדת
והשמ אל רתויב תויסיסב תושירד ולא ,העיריה לדוג תורמל לכה ךס
.ירלפמזקא
.ףיכה תא רקיעבו םינויזה סותימ תא הל וסרה טעמכש לורנקור תדלי
טסאדראטס ידיילל וביגה
 
29/10/00 10:10
סיריא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,וקנרפ לט
ונלש ןדיעבש חוכשל ךל לא ךא ,העונכ אל הרוחב ףקשמ טסקטה ,ןוכנ
הקיטנמורב ער המ ?הילע ךורדל םג זא ,הבהאה תא החצנ הקושתה
.?תוכרו
קיפסמ רבד הז תוכר "עונכ אל" תויהל ידכ םירירש ליעפהל ךירצ אל
!ךכל בוט
סיריאל וביגה
 
4/11/00 13:15
תעפי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תורחאבו תאזה הבתכב םיטסכט לש רוזחימ לש השוחת יל שי תמאב
.ןאכ אוצמל רשפאש


,תוירוקמ רסוח לע תוצפל ידכ רתוי תזעונ תויהל הסנמ "הפורשה"
ילאנב אוהש) יוניכ ירוחאמ תרתתסמ תאשכ השק דאמ אל הז ,וניניבו
.(ומצעלשכ


הל שיו ,תבתוכ דרא ןיראקש המ תא אקווד תבהוא דימת אל ינא
היפוסוליפל תובר םימעפ שלוגש קיעמ "י'גייא וינ" עטק ןמ םימעפל
.דאמ הצימא הרוחב איה .דחא רבדב תודוהל תבייח ינא לבא .שורגב
אל הז תוירגלוול שולגל .ןחלושה לע הלש סעקשיקה תא המש איה
המינ תתל לבא ,השק
,ללכב השוע אל הפורשהש המ הזו ,לק אל שממ הז הז לכ רותב תישיא
.ןכ ןיראקו
תעפיל וביגה
 
11/11/00 1:14
ןתיא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!םולש הפורשל
והשמ אל שממ ךלש קינה
,תרחא ת/בשוחש ימ לכו !המיהדמ תא לבא
!טוידיא טושפ אוה :תונידעב אטבתהל ךיא
!םיצירעמ ןודעומ ךל םיקהל הצור
םינפה לע יל חורמ ךויחה ,תאזה הבתכה ירחא
.קיספהל לוכי אל ינאו
?קיספהל המל םצעב
ןתיאל וביגה
 
18/11/00 13:19
תוננבה ףפוכמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
קר יל רתונ ,הפ דע תובוגתה בור תאו רמאמה תא יתארקש ירחא
:רמול
(...תועדוי ןהילא ןווכתמ ינאש הלא) תונוז ןכלוכ
דצמ ןלוכ םע בכשל םילוכי םירבגש השיגב םג יתכמת אל םעפ ףא
.םיצוטסב אל םגו ,רחא
וא דיב תושעל רשפא תרחא ,הבהאמ אובל םיכירצ ןימ יסחי יתעדל
.הנוזל תכלל
להק לכל המיאתמ אל איהו הלוספ השיג איה "הפורשה" לש השיגה לכ
הרענ ובש בצמ תרצוי איה ,(וניניבש רתוי םיריעצה) תו/םיארוקה
ינאש ןבומכ .ומיע בכשל והשימ תשפחמ הלותב ןיידעש ,לשמל ,15 תב
.םלועב ןויגה שי ןיידע .רתוי םיינוציק םירקמל עגרכ לפטנ
הנטק הדבוע דועו וז השיגב םיכמות אל םישנאה בורש עדוי ינא
.םויסל
אלש ,.תוכבסותמ תוחפשממו םיסורה םיתבמ תועיגמ רתאה תובתוכ לכ
.םילמרונ םייח ווח
.השקבב םילמרונ םייח םהמ וישכע ףסלפתהל וסנת לא
םתא וילאש רבדה הז יכ תוטומרשל םיסרוק הפ וחתפת לא ,רוציקב
.םיררוג
תוננבה ףפוכמל וביגה
 
22/11/00 23:09
תב-םיימש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?המואתה יתמשנ תא ילוא הפורשה
רשנמ הללחא
םינושומיש דועל 'ב קרפב יכישמת םא רתוי דוע בוט יל השעי
לבקל ולש השקבהמ תילוק תאצל ןיידעו תויטנגלאב קמחתהל ךיא ,ומכ
?ילש ןופלטה תא
ילוא תאז לכב ,יראגלוו תצק יל הארנ dont call us we call u
?םעפ דוע יל אובי


בוט לכהו יסקס הארנ אוהו ץצונ הארנ לכה םידגבשש םישוע המ וא
תונבל םג ןכ) ןגדגדה יל לפונ םמחתמ קסעהשכ םואתפו ,הפיו
םיאצוי לזעזעל ךיא ,םסקה דבא ,"יל אב אל" טושפ ,(לפונ םימעפל
ילב ןבומכו ? תושונא ינשה תא דחא ונממחש ירחא דובכב וישכע הזמ
חורה דיכ הנהכו הנהכו דיב ול איבהל וא ול ץוצמל ילב שממ לבא
?????םהילע הבוטה


תידוסה אחסונה תא שי ונתיאמ יהשימל תמאב ילוא לבא ,ךיאו
?ןייעל יתוקיפסה םרטב הטימב היהי רוחבה ךיא , תעדל תחצנמהו
והשכיא לבא ,רתוי בוט שחנל תעדוי תצק ינא ןויסנה םע םנמוא
.באזל שפוחמ אתבס הזיא יילע דובעל חילצמ דימת
ילוא בוט הז ,דיה ףכ שרושל עבצאה ךרוא ןיינע תא יל ורכמת לא
.הריציה ראפ תייצקדניא יבגל בוט אל ,המרקמו די תודובעל


קולחל הנכומ ינאש ,הבוט הרבחלו יל קר רומשש ןטקה פיטה תא וסנת
לע בוט בוט ולכתסת - : רתאה הזב תובערה ייתויחא לכ םא ותוא
לש תחת ומכ קותמו דמועו ינצפוק אוהש לככ - רוחבה לש תחתה
"הפי דבע הז וישכע דע - ייתויחא הז לע וכל - קונית
.ב.נ
עתעתמ הז - רשוכ ןוכמב ןבשיה לע םידבועש םירוחבהמ םתרהזוה ואר
הככ - הזחב ןוקיליס תומשש ולא ומכ) יעבט אב הז םא קר ,תושונא
.(הזחתמ ןבשי שי


....... הזה םעה הזה םעה ייחלו
תב-םיימשל וביגה
 
24/11/00 13:07
תיליל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םע המיכסמ אל ינא לבא תוקינכטה לש קלחב דחוימב םוקמב הלימ לכ
...םויסה
תילילל וביגה
 
14/12/00 22:44
תטלושה לברקניט :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!!!!!והזו םתוא וגרהת
!!!!הלחא םתא -הז לכ תא בתכש ימל
...זא "םתמזגה" : לש עטקב הביגהש ימ לכלו עגר לכמ יתנהנ טושפ
התוא קחשל וקיספתו םישפחמ םינבה לכש המ הז - םייניעה תא וחתפת
!!!הז תא תוצור ונחנא םג -תומימת
!!!היהי אל הזש המ וא הבתכ הלחא
ימ הככ ??םילפנתמ םתא המ - אל םא םגו יתימא ,עשעשמ ,קיחצמ
אורקל םכתוא חירכה אל דחא ףא ?תויעב םכל שי -בשוח הז תא בתכש
!!!הז תא
תטלושה לברקניטל וביגה
 
17/12/00 14:00
רדמס :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תורוחב לש ןיינעה לכל םירבגה תיוזה תא אורקל הצורש ימ
הזה רמאמב ץיצהל יאדכ .(תומלשומ אל ונחנא םג) םיינויזו
http://www.atraf.co.il/magazin/press.asp?categoryCode=2&id=667
רדמסל וביגה
 
 
20/1/01 3:27
banana :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
ףוצחו רגפמ רמאמ
bananaל וביגה
 
17/1/01 23:17
סדה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ןוכנ ךכ לכו... ןיינעמ טושפ רמאמה
סדהל וביגה
 
26/1/01 13:03
ןרע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
: םירבד המכ תחכש ,הפורשה


ילש יסרפה לותחה לע ףטפטל אל .א
הלסאה תא קבחמ אל ינא ) קוביחל יפצת לא רמוג ינאש ירחא .ב
( ןובריח ירחא
ךל השרמ ינא רדסב הז, ןויזה ירחא ץוצמל הלוכי תא ידיצמ .ג
השקבב רכוס םיינש םע ... .ד
ןויז הלוכ בושחל רשפא ,הפמ יפועתו ישבלתת ? הכחמ תא המל .ה
ינאש ובשחי אלש , תאצוי תאשכ ךתוא וארי אל םינכשהש ילדתשת .ו
תורעוכמ ןייזמ
ןרעל וביגה
 
 
4/7/02 15:39
הנד :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
!תואיצמב הזכ סופיט אל התאש הווקמ דואמ ינא
!ךיילע לבח לבא תישיא יל עגונ אל הז םנמוא
הנדל וביגה
 
11/2/01 1:59
ןלה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!!!!!!!!הלודג תא
יכיבסת ,תויסקא :ל"נה םיאשונב שפנ תוחישמ ענמהל םישקבתמ םינבה
.......יגולוכיספ תורש אל ונחנא .'וכו תודלי יכיבסת ,םיעוציב
ינא) יוהי רשא (תויטנמורה) ויתוביס ויהיו דמוע אלש ןיז ןכ ומכ
לא .לבקתמ אל ('וכו הפי כ"כ תא ,הזה עגרה לע יתמלח ,שגרתמ
הכיפש יבגל רבד ותוא .םייחב רתוי ונתיאמ ועמשת אל םא ואלפתת
.םיעורג םיעוציב לש רחא יוטיב לכו תמדקומ
ןלהל וביגה
 
18/2/01 0:29
ella :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!דואמ ןוכנ
!םזיניבושה רזחוי
ellaל וביגה
 
21/2/01 11:57
dan :תאמ
הפורשהל הבוגתב
FUNYYYY
דובכה לכ.ארונ יתוא קיחצה
תפעה תנייזש ימ לכש תויהל לוכי אל הקיטנמורה םע המ לבא
תצק יעגרת-- לברקיטלו הטיעבב
danל וביגה
 
22/2/01 17:31
wizard :תאמ
הפורשהל הבוגתב
..םישנ..חחא
םירוציה..ןה ןהש השוחתב ונייח םינש .הלוגס םע..קפס ןיא
רברבג לכל םרוגש הארמ םגו ..לכש םג .הפוקה לכב וכזש .םינידעה
ךכ אל .אלפ הז ואר ךא .תוירחסמ תויומכב ריר ליזהל םטוח בז
םעפה תאז .ןהל שי ןיידע הארמ .םיינויגה היהנ ואוב בוט .רבדה
יתבשח עגרל .ופוס דעו ותליחתמ רמאמה תא ארוק ינאש הינשה
..יוארש יל יתשח קר .ןניקסע תירבעב אל ילוא קר לבא ,ילואש
.ךכ לע ריעי...ריעהמ "רברבג"..ש
.םירבדה תא ןחבנ ואוב


.רשקה דיתע תא עבקי תועידה לכלש עוריא - דחי הנושאר ברע תחורא
תורמלש..ךתוא הדמיל רבכ אמא .ךיתוצלחמ בטימ שובל ..עיגמ התא
וא ..הינלופ אמא שי ךל םג..ןכ .םדאה תא םישוע ןכ םידגבה ..לכה
אל .לכואה תאו םוקימה תא שארמ ןנכתמ התא .השפנב הינלופ תוחפל
הז .םיזג..ממההא ..ךביל תריחבל היהי אל הלילחו סחש ..ידמ דבכ
םירבגש ךתוא ודמיל .דעומ דועבמ רצלמה תא דחשמ התא .ךיבמ
רתויב בוטה ןחלושל גאוד הזו ,םישיגר תויהל םירומא
.המיענ תילולפאל..ןבומכו


םינופ םתא ..הרוק..ספוא ..תולק תקהגמ ךת"לחב .החוראה הל המת
.תוינויוויש..הלש..ןכ ..הרידל
..המימת איה ..ךל ריכזמ ןימי ףתכ לע ןבלה דמגה .הלעמל םילוע
דצב..תאז תמועל םודאה דמגה ..ךל טאל תועמשמ בר רשק הצור התא
התוא ןייזת..הללאי ..ןמזה לע לבח..יחא ..ךל ריקזמ..ןימי
התא...ממא .קורזלו ןייזל םלועב אלמ דוע שי ..קורזו קופד..
..םודאה לש ושאר תא ףרוע ..ןבלה דמגה לע תכלל טילחמו ..המלידב
..ךישממו


המ .רקו ..דירחהל לוז ..םודא..ןיי השיגמ איה - הרידב
תרוטרפמטב םישיגמ םודא ןייש ךתוא ודמיל אל !אופק..רק
.גילבמ התא ??תולעמ 19..ירק..רדחה


..איהו .םוקמ םושל ץר אל ..לוק התוא קחשמ התא - הנושאר הקישנ
.ןיקת אל הפ והשמש ןיבמ התא תינבצעה לגרה תועונת יפל ..ממא
ונ ?ללכב רמוא הז המ ?אל וא קשנל .טאמיניביק
..ביבח ףורפר.הלק הקישנ .טאל ליחתמ התא .קשננ..ןייוש..בוט
התאש שיגרמ התא !!ילש ןושלה תא יל יריזחת !!!תרבג ייה !!!הפוה
דוע התאו !ךלש הפהמ קתנהל תמייאמ..ךלש ןושלה ..רוחש רוחל באשנ
לש היפמ ךלש ןושלה תא ףולשל חילצמ התא !???הא קשנל םא תלאש
קהבומ ןמיסכ..תאז תשרפמ..איהו .רהמ ריווא ספות ..הקותמה
עגר..אל !!!הלאמא .. הקישנהמ הנהנ דואמ התאש ךכלו האוואתל
וישכע .רוסרפמוקל ןברק תלפנ ..בוש..ןכ .. ש כשחךחחרא !!!!יכח
רבכ התא ..הטימל ךתוא תררוג רבכ ..איהו ..קנתשמ שממ התא
.הזמ אצי אל בוטש..עדוי


תרזוע לע העמש אל..םיהולא ..הניש רדחב םתא..בוט ונ - הניש רדח
???הפצרה לע הככ הסיבכ לש תומירע הז המ ??? ..תאזה הרוחבה
התא וישכע ...הפצרה לע רשי .. הטימה לעש הסיבכה תא תקרוז איה
.ךחומב תוננקמ הטרח תובשחמו ..הפצירה לע הסיבכ שי המל ןיבמ
..ןכ .סיכב םודנוק ךל שיש לזמ ..יקוא .הרזח ךרד ןיא רבכ ןאכמ
אלש ..ספרה וא ..הביז ףוטחל ןוצר םוש ךל ןיא ..אלו !ךל שי
.סדייא לע ןלצל אנמחר רבדל
ערז ןומה..םצעב..ורבע םימ ןומה ..הטימה לש הסיבכה תומכ יפל
!ןאכ רבע


תויהל ירה הייח אל הז ..ברעהמ ברימה תא קיפהל הסנמ ןיידע התא
..הנהת איהש ךל תפכיאש תוארהל..עיקשהל הצור התא ??ןכ אל לוז
!!יטאמוטוא סייט לע הרוחבהש..םשור השוע ..לבא
..המוריע..הטימה לע קושיפב איה ..רתוי רחואמ תוינש םירשע
ןמזב סנכמה תא דירוהל הסנמ ךמצע תא אצומ ןיידע..קושב...התא
לכ תויהל לוכי אל..םסק הזיא הל היה חוטב !!!לכה הדירוה איהש
!!!ריהמ ךכ
!!זופח ..תויהל ךלוה ברעה ךיא ןיבמ התא..יקוא
הצור .ותגוז תב יכרצל שיגרה ..ינרדומ רבג התא - הטימב םימוריע
קיעמ והשמ ?????ןאכ הרוק המ ..הפוה ...טעמ קשנתהל..טעמ ףטלל
אל איהו .הל ץוצמאש הצור אוה !!ןכא..ןכ !???..ילש שארה לע
ןכריכזהל ..הנושאר השיגפ ...מממא ..הנידע תויהל תנווכתמ
..תונב
הצור ינא..ללכב ןאכ השוע ינא לזאזעל המ .. .הזה סוכב ןיבמ התא
!!!!!!אמאל
..ללוצ ..ו..ףאה םתוס התא .ךל רורב הז .הרצב התאש ןיבמ התא
השוע םכלש ברעה תחורא..עתפלשכ..הדילג לע תומיענ תובשחמ בשוח
אלש קר ..וישכע ןוימיד ליעפמ שממ התא...יוא .הלעמ יפלכ הכרד
לש טרס ומכ טעמכ .בגה לע םואתפ ךמצעב התא..והז !הפוה ..חרבי
!.ןא'צ יקא'ג
דמוע אלש חטב ..קושב ןיידע התא ..הבוטר איה..והז..תוקד יתש
!!!ךל
חצחצל ךירצ ינא..ייא..ךלש ברעה תחורא !!אריג תלעה עגרה
...םייניש
הללאי ????!!! ףיכל ןמז ךירצ התא םג םא המ זא...הנכומ תרבגה
ינא !!וישכע ותוא דימעתו..ותוא דימעת !!רבג התא..קתומ
!!הרפכ הללאי..הנכומ
אל הז..יעיגרת..קתומ..םיהולא..ותוא תבבוסמ..ותוא תחתומ איה
??ךל תפכא אל םא ילש ףוגל רבוחמ ןיידע הז..ייה !!תוברברש סרוק
זומרל תונידעב תמאב הסנמ..תויגרנא ןומה עיקשמ התא
..יצצמתש הצור ינא םג..קתומ.ןכ..ש..הל
ךל ץוצמא ינאש ..היתובשחמ תא ריגסמ..הינפ לע העתפהה טבמ
!!!יתפוג לע ????הנושאר השיגפב


ןויזה
רבכ היה ..תמאה ..ךילע ודבעש..ןיבמ התא ..לפשומ שממ שיגרמ התא
חילצמ התא ..והזו..קנע רוטרביוו הזיא..הנתמ םע אובל ףידע
הלמפ לע תונוימד לש תוקד רשע ירחא ..יוארכ ותוא דימעהל
םישנ..הללאי ..רהממ התא םואתפ .םילתשה תאצוה ינפל ..ןוסרדנא
!!!רהמ חרבנו..תרגפמה תא ןייזנ..לופיש ינפל..םונדוקה


םימלצמש ובשחי דוע ..התוא קיתשי והשימש..םיהולא - םיינדזמ
ינא ..יניבת...קתומ..םיהולא..הלאה תולוקה הז המ .לוחכ טרס ןאכ
תפייזמ תאו .יל תפייזמ תאש םיילוקה םיטקפאה ילב םג בוט רדתסמ
!!!עורג
דוע...םיהולא ..תחא םעפ ..רמגנ הז..יקוא - הירגיס וליאכה בלש
???ךיא ????הלילה ???הלאכ םייתש


התמוכה עסמ תא ךל ריכזמש והשמ .שתומ שיגרמ התא ..ברעה ףוס
ףוגה לכש השגרהה .120 םייסמ התאש ינפל מ"ק 5 קוידב..ךלש
המכ יתיא איבהל ךירצ יתייה..םיהולא ..השק ךלש המישנה ..באוכ
.םשמ חורבל םוקל טוהל שממ התא . . .תאז םע יל ורזעיש ה'רבחהמ
בינגמ ... םיבלענ םיטבמ הצור אל התא .תבייחמ תוניגהה..לבא
שולש קר..םיהולא ..תויטנאלש ןונב וליאכ..ןועשה רבעל םיטבמ
..תחלקמל םוקת קרש..ונ ..ורבע תוקד
!!!!הבמראק !יייייא "??..חלקתהל הצור ..קתומ .. "
"..רחמ םדקומ ליחתמ ינא ..תיבב חלקתא רבכ ינא ..דמוח אל .. "
..הטשפתה איהש תוריהמב טעמכ..שבלתמ...ינא ..חלקתהל תכלוה איה
ןיכמ רבכ התא ..ףסונ בוביס הצורו תרזוח איהש ינפל..רהמ
חטב הרוחבהש..הרורב העידיב..םימודנוקה יל ורמגינ ..םיצורית
...רוזעי אל הזש ךכ..תיבב םלש תחקרמ תיב הקיזחמ


ךויח .. .תבגמב הפוטע תאצוי איהש הינשב קוידב..שובל התא
..היתפש לע חורמ..התפמ הרואכל
תא תפטוש הרק העיז !!!.הוואת ךותמ אל !אל..ץיאמ ךלש קפודה
!!וליצה..אל..אל !!םיהולא ..ךראווצ
לע חורמ הזל בורק יכה רבדה וא..םח ךויח..הילא שגינ התא
..ץורל בייח שממ ינא..יל רצ..דמוח ..ךיתפש
"..(:...יל היהש ומכ בוט ךל היהש הווקמ ..יריקי ..." :איה
"..ןלוכמ יכה ..המיהדמ תייה..דמוח יאדווב .." :התא
..ליעגמ הזש המכ..םיהולא ..הביקב הלוע סבק תשגרה
!!וישכע..חרבנ..חרבנ..חרבנ
""..?דומח רשקתת .. " :איה
"!...קפס ילב !!..טלחהב... " :התא
!!....ישפח !!ךיא דועו קפס
!!ןושלה תא קיחרמ..ןויסינ דומל התא..בוש ךל תקשונ איה
...יב


לבח ..טיידל אצוי התאשכ..האבה םעפש...בשוחו ..בוחרל אצוי התא
..ףסכו ןמז זבזבל
המ לכ ..הז..תינמופמינו ..לוז ןיי ..םימודנוק תליבח רשי
...ךירצש
wizard
wizardל וביגה
 
 
7/3/01 1:20
הריש :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
.ךלש תוינימה תויזטנפה לע עומשל יתנהנ דואמ
, תוינמופמינ,תוינטלתש הלאכ תונבה לכ אלש לבח המ תמאב
.ךלש היילשאב ומכ תוקרוזו תונייזמ
ומכ .ונימי לש תואיצמל ןוימד יווק המכ אוצמל יתלוכיש תמאה
,"יל יצצמת"ה לש עטקה
לוכי הז ."וישכעו יל יצצמת קאבאר" ,ינימש ברע וא ןושאר ברע
.רכומ תויהל
םע רשק לע רומשל הצור תייה אל תמאב םא קפסב ינא,הזמ ץוח
.תאזכ תפרוט הייח
הלוכי ךלש תומולחב ומכ הרוחב,תפקות תונמרח לש עגר לכל
....ליעוהל
...וזכ תחא לע בושחלמ דיב תושעל קר הז םא וליפא
!החלצהב
הרישל וביגה
 
 
27/3/01 21:55
when god open the doors of heven :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
הליעגמ הבוגת
ילמנימ לכשמ לכ רסח דלי לש
הז לע רמוא היה ןוטינו
......ל"נה תלוגוגב אל וליפא דבוכ זכרמ םדא ןבל ןיא
when god open the doors of hevenל וביגה
 
27/2/01 9:07
איאי ורוג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:היהת
?ןהלשמ תוהזו םינפ תורסח ,םישנ לש דחא שוג ולוכ ישנה ןימה םאה
תולודג תוקידצו ךממ תורקפומ תונוז ןיא ?תוצור ןלוכש המ הז
?ךממ
,הככ הז ןכלצא םאש יתבשח .הככ אל הז םירבגה - ונילצא יכ ,אל
ןהב םחלנ ךכ לכ ינאש תויטסיניבושה תונעטב הקדצה וזיא שי ילוא
.ייח לכ
איאי ורוגל וביגה
 
28/2/01 15:03
ןורוד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
בר רוטרביוב רבודמש ובשחל רשפא הלעפה תוארוה הברה ךכ לכ
.יתוריהמ בר ישומיש


....?רוטרביוב רבודמ תמאב ילוא
ןורודל וביגה
 
10/3/01 15:53
תירש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,ןאכ ראותש הממ הנוש תויהל בייחו ךירצ ןושאר הליל לבא יל רצ
???ךישמהל םעטה המ תרחא
תירשל וביגה
 
 
4/7/02 15:43
הנד :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
!הייופש ףוס ףוס - תקדוצ
!רתויב בושחה אוה ןושארה הלילה
.רשקה ךשמה יבגל םינוטה תא עבוק אוה יתעדל
הנדל וביגה
 
24/3/01 0:38
יל"המרונ" אל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אלש זא ןובשח רוגסל וליאכ תואבש םישנ לש המגמ תנמתסמ שממ
טושפ ויהי תואצותהש ואלפתת
תוילארשיה םישנהש ןעוט ינא קר אלו תוילארשיה םישנהמ ונל רבשיש
.ונממ לודג קלח יתיארו םלועב תועורגהמ טושפ
ימ בור טושפש יל הארנ לבא ןימ םג תוצור תורוחבש ןוכנ הז ןכ
סקסה לש בלשב םיעוקת ןידעו ןימ הז המ גשומ םהל ןיא הפ ובתכש
ןב רגבתמ דלי לכ ץירחל ןיזה תא עוקתל :והשמ םכל דיגא ינא זא
טרס לש יוקיח הזיא ומכ אלא תיתימא המירז ילב ערפתהלו עדוי 11
םכילע יימחר ןימ םיארוק ןםתא הזל םא זא עורג לוחכ
...המל ינהמת , תורמוג אל םג ןתא םתסה ןימו
םע (תאזה הלימה תא אנוש)"ןמדזמ" ןימ תחא םעפמ רתויו יל היה
וז תרבחמ הז םינהנו הז םע םימלשש 2 לש לבא ןושארה ברעב הרוחב
ןכו דואמ םינהנו םשא ישגר ילב הטימב ינשה תא דחא םיקנפמ םגו
זא הז תא הז הארנ אלש םיעדויש תורמל הקישנו קוביחב םידרפנ םג
לבא תרחא םג רשפא ןכ
וליחתת יתמ לבא ןייוצמ ןכלש סיסבה ןכמצע לע וספאתת המידק זא
הבשקה אלא יתנפוא דנרט אל רמוא הווה ןכלש לע דומעל תמאב
ןפ ןכב הלגנ ילוא זאו ןלצל אנמחר ןכלש תושגרלו ימינפה ןויגהל
.היירואיתב קר הז םייק אוה םא םויכש שדח
בישהל אל םילדתשמ םירבגש תורקי "תויביטרסא" םישנ וחכשת לא ב.נ
לא המחלמ ובישי םירבגה ובש שדח דנרט רצוויש םויב לבא המחלמ
וליפא דיספהל אנוש ימו המיחלב ןויסנ תונש יפלא שי ימל וחכשת
לבוסש ימ יכ הכמל הפורת םידקהל ןכל עיצמ ינא זאו ןכמ רתוי
.םירבגהמ תוחפ אל ןתאו םינימה 2 הז רבד לש ופוסב לובסיו
הפיאמ עדוי אל םירבג לע ןכל שיש תותוועמה תועידהו תונעזגהו
םישנא הברה ריכמ ינאו ריכמ ינאש דחא ףאמ אל םתוא תובאוש ןתא
שומימ רסוחב, םישורגה םירוהב, לכהב םישאהל לק יכהש הארנכ לבא
תוינבגעה ומכ תיטטניס הלוכש הביבסמ עבונה ןוחטיב רסוחב, ימצעה
איבת איה תאזה השיגב וכישמת ,קפס ןיא םירבגה םימשא ןבומכ לכהב
.קוחר ונתוא
יל"המרונ" אלל וביגה
 
 
7/4/01 21:48
Super girl :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
. הלותב , 14 תב ינא
קשחה תא יל יאיצוה שממ תאזה הבתכב םתראיתש המ
םתדחפה וליפא יהשלכ הרוצב , םעפ ייא הז תא תושעל
םירוצי שממ םינבה ןכ םא , ? דימת הז הככ ,יתוא
. םיחודו םיליעגמ
ןוכנ שממ אל יתעדל םישנ לע םתראיתש המו
Super girlל וביגה
 
9/4/01 4:27
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
המ אל הז תילעוג-רפוס הרוצב הפ ראותמש המ לכ ,תורקי תונב
ןכל הכחמש
דחוימו םיהדמ ךכ לכ רבד לבא ,הככ תויהל לוכי הזש ןבומכ
.הרוצ תאזכב ראתל רשפא-יא
ןכתבוטל ...בל ומישת לא
וז הבוגתל וביגה
 
25/4/01 15:32
יקימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןבכ ךא ,תונב ,(!? 2001 תנשב הנושאר הבוגת) ברעתמ ינאש החילס
ינא ספסוחמ םלועב שיגר
40 חקול ילוא .ןוכנ יד וליפאו ,םייקו רירש לכהש ,תודוהל בייח
תורוחב המכו ןויסנ תצק ,ליג הברה לש ןיינע) תאז ןיבהל הנש
םשב ,םוקמ לכמ .תקדוצ תנייוצמה תרפוסה לבא (רבדל םכ תועדויש
זא .(םירבג קר ונחנא) לכה ונילע תונבל רשפא יא ,תונב ,םיהולא
םידיל םיניינעה תא וחק ,(ירחא ץימשהל םוקמב) ינפל ורבד
.ונהית...ו
.חמש גח
יקימל וביגה
 
30/4/01 21:40
תינומלא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!םיהדמ
!ןושארה ןויזה תא ראתל ידכב רתוי תקיודמ ךרד ןיא
תינומלאל וביגה
 
30/4/01 22:14
ג יחצ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הלחא שממ
תא הלודג
ג יחצל וביגה
 
5/5/01 21:57
ןר :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הנשארה םעפה תא אורקל ומכ טושפ הז .....קנע טושפ .......קנע
!!!ויה םיטקפד המכ םצעב טלוק התא ...ףרה אלל יתקחצ ...ךלש
.ב.נ
.... תויעטהמ יתדמל ילזמל
ינמז תמענה לע םכל הדות
ןרל וביגה
 
18/5/01 0:17
רוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הביבח
.הלותב תאש וטילחה םיביגמהמ קלח עודמ הניבמ אל שממ ינא
.אל שממש רכינ שממ
.תללוה אל םג לבא הלותב אל .הנודמל הנאיד הכיסנה ןיב והשמ
םאש תבשוח ינאש הזמ ץוח אשונב יתעדל םיאתמ שממ לכה הרקמ לכב
החנהב) רקובה דע קבחלו ראשהל ךירצ אוה שדוקה רוזאל עיגה אוה
םוקיש םג זא ןכ םאו (ונממ קוביח הצור ינאו ינויח קיפסמ היהש
.הפק השעיו ינפל
רואל וביגה
 
19/5/01 2:15
ש'ולטיל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!ןוכנ ךכ לכ רבסה יתארק אל םוקמ םושב
...תמא - םש םושר היהש רבד לכ
...תוסנתיהל תוצור וא וסנתי אלש תונבה לכל תנייינעמ הבתכה
תא וכרטצת אוהש יתמ ןתא םגירה ,ןכל תויהיל ךלוה המ ועדתש ידכב
!...הז
ש'ולטילל וביגה
 
20/5/01 8:37
יללה תיפי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אל תצק תמזגה בוט
םומינימ ברקל האיצי ומכ ךלצא עמשנ הנושארה םעפב סקס
ונתיא בכשל וצרי אל םה הז גוסמ רמאמ ירחאש אלפ אל
םידחפמ םה הככ םג
....ללכב...וישכע זא
יללה תיפיל וביגה
 
2/6/01 21:04
lady marmalade :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ילש ןושארה הלילה לע הבישח לכ יל תסרה תא הפורשה
ינא יכ ,הזה ןושומישל בישקי א לד חא ףאש הז הווקמ ינאש המ
!םלעתא חוטב
"ךלתו קופדת לכאת ,אובת" -ןימ תבוב ישנה ןימהמ תישע
!?ישנה ןימה תאו ךמצע תא הגיצמ תא הככ
!ךל ישיבתת
ולש ךרדהו דחא לכ
ןיא םשמ יכ -רוכזל ךירצ דימתש והשמ הז הנושארה םעפה יתעדלו
הרזח ךרד
!בלבו חומב רוצנש ןורכיז הז
שיש הבוט יכה השגרה תויהל הכירצ וז
!שיש יכה יכה רבדה הז "ירחא"ו "ינפל"ה תא תוושהל ךכ רחא יכ
הנושארה םעפב תואגתהל הז ףיכ יכה,
!תואגתהל ידכ םימעפ 3 הז תא תושעל ךירצ אלו
ףיכ יכה רבדה הז יתוא םיקשנמו ותוא םיפטלמש בהוא ינאש הזמצוח
שיש
יחרכה רבד הז הקיטנמור
ונעגה ןאל וארית
םהב שמתשהל יתמו ךיאתעדל ךירצ אוהו תושגר שי םדאנבל
םיאתמ יכה ןמזה הז סקסב
?שרגל המל -םינבה םינכסמו
?ךלש אמיאל ושע המ
'ג הגרדמ םה התייבה ךילא האיבמ תאש םינבה חטב
!ךומכ אל ,"םישנ"ה ונחנא
!!!ונתיאמ סרוק ילבק
lady marmaladeל וביגה
 
9/6/01 19:19
םתוי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רתאב תופירחב אטבתמ ינאש ךכב תירסומ הריבע ןאכ רבוע ינא ,תונב
female dominated
.בייוחמ שיגרמ ינא לבא


... רתויב םיבושחה םיכרעה תא תדביא, יתריקי
....ףלא יפ הבהא , בוט הז סקס
תכושחו םיטנמיטנס תלוטנ,תיריר, הרק תואיצמ ראתמ ךלש רמאמה
...הווקת
ךמלוע תא ררועתש וזכ ,רבג םע תניינעמ החישל ףחסיהל םעפ יסנת
!!!תעגל וליפא ילבמ ינימה
בלשל הנכומ ישיגרתו ... םיימעפ וא םעפ הייוח וזכב יסנתתש ירחא
..אבה


.בהאתהל ץילממ ינא
םתויל וביגה
 
13/6/01 4:25
תצצונה תצעויה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!םירקי םיארוק םולש
לש הקסיעה יילע תלבוקמ אל...רשוכב שממ אל הארנכ הבתכה תבתוכ
... .םימעפ -3ה
!?!?!?שנועב ינא המ
???????"זכורמ םוי " םישועשכ רומגל םעפ 12 לע םעפ תעמש
!הז לע ובשחת
תצצונה תצעויהל וביגה
 
13/6/01 12:16
הלארשי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
..יוניש םשל הפורשה לע רגנסל יל ושרה
הארנ .ידמל יטסילארוס אוה ,םלוא ,ינואג רמאמהש תבשוח ינא
ץופחי דוע אוהש ?ןיעה הצקב העמד היהת רבגלש ,הרקי הפורש,ךל
ךפוה אוה ,רמוג רבגש ירחא ,ךתעידיל ?רמול ונל שיש המל בישקהל
שרגל תלגוסמ תויהל הצור יתייה המכ .הלימה ןבומ אולמב,המהבל
ינא.תורקל לוכי אל הז ,הנושארה םעפה ירחא םיטנמיטנס ילב רבג
?תושעל המ .תרחא היונב טושפ
,בהואה רבחה ,ןושארה רבגה לע הבלב הלליפ דועש יהשימ שי םא
תא ךל ץפנל יל רצ ,הז תא ושעי םהש ירחא התוא קורזי אל חטבש
םתא ןכ םא אלא,ךתיא ראשי רוחבש תואדוו םוש ןיא .תוילשאה
איה ןיאושינה ינפל ןימ הרסאש תדהש בשוחש ימ .םיאושנ
הנימאמ אל ינא .ומצעב הרמה תמאב חכוויו הסניש ,תיביטימירפ
תנעוטש ימ .אדירג סקס תושעל תולגוסמש םלועב םישנ תומייק תמאבש
!!!!!!!!ת-ר-ק-ש-מ,ןכש
"ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיא"-דרא ןירק לש רמאמה תא וארק
..תרבדמ ינא המ לע וניבתו
הלארשיל וביגה
 
17/6/01 21:51
ביבא רב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
המיזגמ שממ שממ תא יתעדל
לועפל ךיא םירבגה תא ןווכל הלוכי אל תא
רמוא אל הז רבג ומכ תכללו ןייזל תבהוא תאש הז
.ךכ םג םישנה לכש
ךלש סקסה תא תבהוא תאש ךיא הרקמ לכב
הלש סקסה תא תבהוא תרחא יהשימש ךיא אל חוטב הז
.הזה ןושומישה תרזעב ישנה ןימה תא יליצת שממ אל תאש הככ
.ב.נ
...תובוגת לבקל חמשא ינא
ביבא רבל וביגה
 
21/6/01 23:17
רואל-איצומ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הבוגתכ בתכנש רפס--רבגה תבוגת--שדח רפס רואל אצי הלא םימיב
..דרא ןירק לש יתוומלאה רמאמל
תויונחב וגישהל ןתינו םיובלפא יבוק טסיפאדנטסה בתכ רפסה תא
..יקצמיטס
רואל-איצומל וביגה
 
28/6/01 21:14
NA :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.סקסב הניבמ ידמ רתוי התוא יקחשת לא
לש הבתכ ארוק ינאש יתנבה הנושארה הרושה תא יתארקש ירחא רבכ
אל תא .תחא םעפ וליפא הלש םייחב הז תא התשע אלש הבולע השיא
.ונתוא דמלל הכירצ
.תוילשאב תויחל הלוכי תא ...........הפורשה
NAל וביגה
 
3/7/01 16:34
...ןיידע לבא ,ומוה םנמוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הזו ,ןיינעב ןויסינ כ"כ יל ןיאו ,לותב ןייידע ינא םנמא ,בוט0
תמאב ינא ,תאזה הבתכה לע בשוח אל וא בשוח ינא המ בושח אל ללכב
הז לע ןצלפתהלו ,רעשלו ,אורקל םוקמב .םיטאתפ יד םכלוכש בשוח
הזו ןתוא םתוא ובהאת ,םכלש םירבחלו תורבחל ,התיבה וכל ,רחמ דע
דידיש ללגב קר הפ ינא ,בגא ..הז תא ובהאתש הככ םורזי חוטב לע
.הפל יתוא ךלש ילש
...ןיידע לבא ,ומוה םנמואל וביגה
 
5/7/01 20:02
ןראק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אל וז ילוא ,תובשוח ןתאש ומכ תואיצמהמ קוחר ךכ לכ אל הז
.שפנ טאשב הנממ תורענתמ ךכ לכ ןתא יכ תוריכמ ןתאש תואיצמה
.תאזכ תואיצמ שי לבא
.תטעובו היח וליפא איהו
.ךלוה הז הככו
.ינאכמ
ןראקל וביגה
 
7/7/01 16:43
blindmelon :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תחא דועכ ךב האורש ילארשי רבג לכ לש בלל םיעגונ הכ ךיירבד
הניבמ ךכ לכ איהש תבשוח איהו ידימ רתוי םימעפ המכ שארב הלבקש
המכוחה לכ תא ךופשיש וילע רמאמ בותכל הכירצ איהש ךכ אשונב
יכ ךיירבדמ םיאב תויטומרשו תושפיט קר קתומ אל ךא ,הב תמייקש
הז תא השועש המ הזו הנוש הרוצבו תרחא הז תא בהוא דחא לכ
הז לע יבשחתו, השוע תאש ומכ הללכהל ןתינ יתלבו ןיינעמ
blindmelonל וביגה
 
19/7/01 11:13
הימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ךירצ אל ,וליכשתו וארקת תונב !!! דואמ ןוכנ !!!רמאמ הלחא
עיגי ריבאה וגאדת לא .הנותחב םייצסמ אלש ןויז לכ ירחא תוכבל
!עיגמ ונל םג ,םייחהמ ונהת םייתנבו ...ףוסב
הימל וביגה
 
 
4/7/02 15:46
הנד :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!רדהנ
!ינומכ תבשוחש יהשימ ףוס ףוס
!תולוכי ןתא דוע לכ - תונב םייחהמ ונהת
!ליגה הז וישכע
הנדל וביגה
 
31/7/01 10:11
electroboing :תאמ
הפורשהל הבוגתב
דחא גוסל ןוכנש המ,ךייתורבח ילואו םמצע ןויסינמ תרבדמ הפ תא
הברה דוע שי,הזמ תוניהל תועדויו ףייכה ליבשב תולגתשמש,םישנ לש
,תרחא הרוצב עיגמ ןלצא סקסהש ,ןבור חוטב טעמכ ינאו ,תונב


ויהש םילבהא לצא ןןןןגאלב ירצת תא,הפ םלוכןלוכ תא יעטת לא
אל ךא) ביבחה רמאמה תא םיארוק ויה אלמלא טאל רתוי םימדקתמ
(םיליחתמל הציע רותב
שמתשמה תמר פ"ע והשמ וא םירמאמה תא הפ גרטקל ךירצ
electroboingל וביגה
 
7/8/01 3:29
ןויס :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תאזה הבתכה םא המיכסמ אל ללכב ינא
הנושארה השיגפב ילש רבח םע יתקשנתיה םנמוא ינא
יתימאה רבדל הנש בוט דלי ומכ הכיח אוה לבא
םולכ אלו ץיחלה אלו
( ילש רבח ללוכ ) הריכמ ינאש םינבה בור לבא אל וא ינימאתו
םיבהוא
....םיריש , תורנ , הקיסומ םיטנמור תויהל
...םיתות םע תפצק , תפצק , דלוקוש : לשמל ןווגל וליפא רשפאו
רבד הז רוזחמב הרוחבשכ בכשל דואמ דואמ םיבהואש וליפא יתעדלו
החודו ליעגמ
הז רוזחמב םיבכושש עגרבו ףוגה תא תוקנל דעונ רוזחמה יכ רתויב
הקנמ שממ אל
רמוג אוהש ירחא ןכלש רבחה לש הבוגת תוארל הצור יתייה ינא םגו
הצוחה אצויו
?!?!?!?!? םדב ולוכ הסוכמ ונימ רביא תא תוארל
דח הליל תרמוא איה יליבשב רתויב הליעגמ איה ןויז הלימה יתעדלו
ימעפ
קר ךל םימלשמ אל יכ הטומרש וא הנוז םג יתעדל תרמוא איהו
ימעפ דח ךתוא םינייזמ
הקיטנמור תוצורו תולותב ןיידעש תונבה לכ תא דיחפהל קיפסמ זא
...תמייק ןיידע איה יכ תצק
ןויסל וביגה
 
8/8/01 5:51
beat bizzare :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןייל ןוא היצמיטיגל תצק לבקל ומכ ןיא ,תונברדכ םילמ
beat bizzareל וביגה
 
10/8/01 14:09
תינומלא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.הפ םתבתכש הממ תעזעוזמ ,הלותב רותב ינא
ךיא קר אלא םימיענ םירבד וא םייטנמור םירבד הפ םיארמ אל םתא
.קופדל ךיאו ןייזל
ךכב רודמה תא תרפשמ יתייה טנרטניאה רתא תא ליעפמש הז רותב
.ןייז"ל ךיא הפי רתוי ךרדב ואטבתו ובתכתש
!!!!!!!!!!!יתוא םתלעגה טושפ םתא
תינומלאל וביגה
 
13/8/01 22:17
ירוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
(-: ...אטבתהל תוטומרשל ינת
ירואל וביגה
 
13/8/01 23:48
Lorelei :תאמ
הפורשהל הבוגתב
Surprise, surprise, but I liked it. So, it isn't romantic,
but somewhat realistic. The important point is --- it's
humorous!!!! get it? humor. and as for romance, some people
do get to experience it and not everybody likes to leave
after a half an hour. At least the ones who don't get paid
and would maybe like to fall asleep with the person they
just fucked, pardom me being crude. As for the virgins who
dread to think of this as a description of their first
night --- wait till you get the load of blood and
everything. Do it with someone you at least like.... and
don't whine. it gets better with time, just like good wine
Loreleiל וביגה
 
16/8/01 18:15
(ןב ינא ןכ) !!!!יעור :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!לודג רמאמ טושפ
!םשייל חמשאו אורקל יתנהנ
(ןב ינא ןכ) !!!!יעורל וביגה
 
 
17/8/01 12:16
תרפא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
יתבהא אלש המ לבא הז תא םימשיימ ויה םינב דועש יאוולה ןכ
לבא תועמשמ הזל תויהל ךירצ תועמשמ אלל ןויז קר הזש קלחה הז
קר הז ןויזש יל העירפמש תאזה תונקיטנמורה ןימ יב שי הארנכ
.הבהאה טקא תא הזל ןיאו ןויז
תרפאל וביגה
 
16/8/01 20:14
לוס :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ינצקוע ,דומח .הלועמ הרוצב בותכ הז יכ רמאמה תא אורקל יתינהנ
!יטסינימפ ,לכל לעמו
ןויזכ סקס לע בושחל רתומ ונל םגו תעבשו תיטסינימפ ינא ,ןכ ןכ
.םימת םיבהא יונית לעכ אלו
הלועמ םימיאתמ םלוכ טעמכו ,הפ שיש םיערוקה םירואיתה תורמל
,(יתומכש הלותב) הנושארה םעפהמ יידחפ ןוכנ רתוי וא יתשגרהל
.תבתוכה יפל רסחש המ תא קפסל ועדי םירבגה בורש הווקמ תמאב ינא
.הפ בותכש הממ רתוי היהי ,ילש רבגהש הווקמ ינא
הפצמ ןיידע ינא לבא .וחכשיי אל עטקהמ האנההו קוחוצה ,ןפוא לכב
(יתוא תוניבמ ןתא םא ,ריבאה אקווד ואל) ןבלה סוסל
:))
PEACE LOVE AND GOOD SEX!
לוסל וביגה
 
17/8/01 0:19
האיל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןכמ ימ תוארל הצור ינא לבא םשור ריאשהלו דיגהל לק .תמאב שיוא
עוציב ירחא העש יצח וליפא ןכתא שוטנל זעיש רבגה תא ללקת אל
ןתעד תא גציימ אוהש הנימאמ אל ינא לבא הפי בותכ עטקה .השעמה
תצק םגו .ירחא ןטק קוביחל תוצורו תוקוקז ןכש םישנה בור לש
.ברעל וקיזי אל םימעפ 3מ רתוי
.חור בצמב יולת לכה
האילל וביגה
 
20/8/01 6:56
תורוביגה לע ונעמש ןכ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
dream on baby
קורזו קופד ירופיס יכ הליגש רגבתמ רענ ומכ עמשהל ןויסינה
רבג רבגל ותוא תוכפוה
,ןימא עמשנ שממ שממ והומכ םינקצוחמ לצא
ךלש גולוכיספל ןגנל תחרוט תא תככזמה היווחה תאש ףיסוהל תחכש קר
תורוביגה לע ונעמש ןכל וביגה
 
26/8/01 10:22
ימענ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?ףיטירפא יינפל עיגמ ףיטס'זד
ימענל וביגה
 
30/8/01 12:41
noa :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תא תדבכמ ינא ,ץוטסב רבודמשכ םג .הפורשה םע המיכסמ אל שממ ינא
עיקשי אוה םא םולכ ול הרקי אל .יתיאש רוחבל הז תא תרדשמו ימצע
עיקשהל ןוצרה ררועתי יב יכ ,הברה הרקי אקווד ילוא-םצעב .תצק
תוחפל וא קבחתהל דמחנ היהי .(תוידדדה ,םירבח תוידדה) הרזחב
ירחא ,(ץוטסב רבודמש רורב ונינשל םא םג) ןיינע וא הביח תולגל
....דחי תדחוימ היווח ונרבע ירה ,לכה
הצעה תא החכש הפורשה .(תונב המכל םג םצעב) ונניבש םינבלו
:רתויב הבושחה
ונינפל םכל ויה תורוחב המכ ,םכלש תויסקאה תא וריכזת לא
תיארנ ינא .תבכר תנחתכ םכלש תיבה תא וראתת לא ,םלועל ,םלועלו
?ןורק םכל
noaל וביגה
 
2/9/01 17:50
הריש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?ץוטסב הליחתהש םיסחי תכרעמ רבד הזכ שי ודיגת
הרישל וביגה
 
 
4/7/02 15:52
הנד :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
!!!!!יאדוו
!דחי םינש 4 רבכ םה םויכו ץוטסכ ולחהש גוז הריכמ תישיא ינא
הנדל וביגה
 
4/9/01 20:38
ינא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
די לע דבלמ ךומסל ימ לע ןיאש בשוח ינא ,הז לכ ירחא....הא
(:.......יארפ חור בצמב ינא םא יולת ,לאמש םג םימעפלו....ןימי
ינאל וביגה
 
11/9/01 20:22
storm :תאמ
הפורשהל הבוגתב
" ןושארה הליל ןושומישה" תא יתאצמ ןושאר רבד :הככ זא ייק וא
"םיקידצ"ה לוכ המ הניבמ אל ינא ןוכנ וקלחבו רדבמ עשעשמ דואמ
אל ןויז ראשי דימת ןויז לכה ךס יכ בותכה לע םימערתמ םהנימל
..........ביבסמה תא הפיינ המכ הנשמ
stormל וביגה
 
1/10/01 20:58
לאירא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.תועמשמ לכ רסח אוה בהואו יתימא רשקל הקיז רדענה ינימ גשומ לכ
שישכ םנמז תא וילע םיזבזבמ ,רמאמה תרבחמ ומכ,םישנאש לבחו
.תמאב םיפי םירבד
הביס םוש ןיאו תיתימא הבהאל םינילבתה קר םה תוינימה וא ןימה
.םהב קר זכרתהל
רשא הביסה אהתו שואיי לש םשור השוע רמאמה תרבחמש םג ףיסוא
הווקת םילותש םיארוק לש םשואייל איבהל הקדצה םוש ןיא ,אהת
.תועמשמה לכ וזש הנבה ךותמ ,הקיטנמורב
?דחיב הלילה לכ תא תולבל אל המלו
לאיראל וביגה
 
21/10/01 11:21
יריש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,בגא
!! םימעטבו םייטנסרולפ םיעבצב םימודנוק תובהוא ןכ ונחנא
ירישל וביגה
 
21/10/01 22:56
לבוי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
... םייניע ריאמ


.שדוח לכ אל םגו ,הליל לכ תרחא יהשימ םע בכוש אל ינא
אל ינא ,תושלוגה בור לש תובוגת יפלו 'ןושומיש'ב רואתה יפ לע
.לודג דספה שיגרמ שממ


ןיינעמ דימת - לבא ,הלילל ץוטסמ רתוי תויהל ךירצ ןימ יליבשב
.דומלל


זא - ה'רבח הברה רבכ תסעל ,תוכמסהו תונעדיה תמינ פ"ע - הפורשל
,(- ונימ תא אוצמל לוכי ןימו ,םירחא םיסופיט םג שיש הארנכ
!Enjoy


... ןימאהל יל השק ןיידע ? יניצר שממ הז
לבויל וביגה
 
10/11/01 23:42
30ןב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
לש תאזכ המרב ...ותוא בתכש ימ ומכ ןכותה ,יראגלוו ו החוד
!!יתלקתנ אל ןמזמ תוימהב
רטנטרפה יפלכ והשמ שיגרהל ?ךלש גוזה ינב תא רורבל יליחתת ילוא
?ולש ןייזה תא ינפל ךלש
תא וליפא האור התייה אל תאזכ החוד השיג םע השיא...ףסונ רבדו
.ילש תוטימה רדחל תלדה
30ןבל וביגה
 
11/11/01 1:52
ארטסוטראז :תאמ
הפורשהל הבוגתב
, הבתכה לע ןח ןח
. ילש 1301312321 רפסמ הבוגתל עיגמ והשימ ללכב םא קפסב ינא
, יתבוגת תא תארוק תבתוכה םא הרקמ לכב
, לק ןוקית קר
חוניקל הז ףיטסזד
. ינפל הז ףיטרפא


. הרעה םתס


הט הט
ארטסוטראזל וביגה
 
11/11/01 14:01
הימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אורקל יל אציש דאמ יל לבח ךא רמאמ הלחא הזש ןייצל תבייח ינא
תארוק ינא המ תוארל ילעמ ףפוכתה סובהשכ ,הדובעב ותוא
......םיעדוי םתא םיענ אל.......
תולותבל החלצהב
הימל וביגה
 
30/11/01 15:34
DollFace :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אוהו ול אורקל וצרת אלש ךיא וא הזה רמאמה תא יתבהא שממ ייקוא
.יתוא קיחצה שממ םג
ימצעב הלותבכו ...הזו הלותבה םע תונושאר תובוגת 5ה תא יתארק
יתבשח
(!הדות ממהא ממההא םכלש תודדועמ דוווואמה תובוגתה ירחא םג)


תעדוי אל וא ודיגת םתא המ יל תפכא אלו !היהי אל הז יל הככ !אל
!דיגי ימ
?תונוז ונלוכ ונחנא המ ?הזה רוחשה הז המ
ןוכנ הנטק ינא תושעל המ יכ הככ תבשוח ינא ילוא .יל הארנ אל
(.... הנווכה ליגב)
!בושחל הרומא ינא הככש בושחל יתוא ביצעה שממ !אל כ"כ !אל לבא
(לאל הדות) המיהדמ היצקלס תלוכיב יל יתכרוב ינא
הככ היהי אל הז ילו
יכ הכיסנ םג ינא ןכו הז הככ יכ הבהא רופיס שממ היהי יל ןכ ןכ
הז הככ
!ילש םייחה הככ יכ
לכ לש תוחומה תא תיחשהל הארונה םכתמיזמב םתחלצה אל זא והזו
םלועב תולותבה
!יתאז לש תא אל דוחייבו
P:
DollFaceל וביגה
 
6/12/01 21:32
הקותמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
1!!!!!!!!!!!שפנ לעוג
......םעפ יא יתארקש םטמוטמ יכה רמאמה
......ישרפית ...הבוט יל ישעת
הקותמל וביגה
 
8/12/01 1:20
ש'ולטיל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
...תונברודכ םילימ םירמואש ומכ ! תורקי תולותב
...ללכה ןמ אצוי ילב ןוכנ אוה עטקב רמאנש המ לכ
הז םע ומרזת ןתאש יל ונימאת לבא ,ליעגמ תצק עמשנ םנמוא הז
...תולקב
!!!-י-י-ל-ע ו-כ-מ-ס-ת
ש'ולטילל וביגה
 
12/12/01 2:28
חרוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
<div align=right><BR>
<BR>.קשחו הבשחמ ררועמ ,ןונשו קיחצמ
</b>לודג<b> - כ"הסב לבא ,שגרל סחיב יטסילמינימ ,ינכט תצק
<BR>.תמאב
</div>
חרואל וביגה
 
12/12/01 2:30
חרוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.קשחו הבשחמ ררועמ ,ןונשו קיחצמ
<b>.לודג</b> - כ"הסב לבא ,שגרל סחיב יטסילמינימ ,ינכט תצק
.תמאב
חרואל וביגה
 
12/12/01 2:33
חרוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.קשחו הבשחמ ררועמ ,ןונשו קיחצמ
.לודג - כ"הסב לבא ,שגרל סחיב יטסילמינימ ,ינכט תצק
.תמאב
חרואל וביגה
 
12/12/01 2:37
n :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןושארה<b/> הלילל<b> ןושומישה
nל וביגה
 
12/12/01 3:32
g :תאמ
הפורשהל הבוגתב
למה <b>לא<b/> ללכת
gל וביגה
 
26/12/01 19:10
םעונ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,תונב,תונב
,תועוט ןכלכ ןתא
.רמוא ינא המ עדוי ינא לבא 12 ליגב ינא ילוא
,תונב ומכ קוידב םינדחפ תויהל םילוכי םינב
, הנושארה הקישנה תא םוזיתש תבל דגנתא אל ינאש עדוי ינאו
התוא טישפהל גונעתה תא יל ריאשת תוחפלש לבא
םעונל וביגה
 
4/1/02 11:51
nicoicon :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ךפהה טושפ הז
!!!רומגה ךפהה
הלילה עצמאב תררועתמ ,ןושיל תכלוהו התיבה תרזוח תאש ירחא
הז םא וליפא ,םדרהל הלוכי אל תאו ךדיל אל אוהש תרכזנ םואתפו
לעו .הככ טושפ הז ,ךרעומ ישגר רשק לכ רצונ אלו ןושארה טיידה
ןייזמש ימל תושגר חתפל תוטונ תונב תויטסיטאטס תודבוע יפ
תלאושו םיחרפ רז החירמש תחא רותב, ונניבש תויניצה םג .ונתוא
.םירמואש ומכ - רטפנ ימ
תבשוח תא המ !?!?ךלוה אוהשכ ןיעה תיווזב העמד ליזי רבג הזיא
אל טושפ.הככ ךלוה אל טושפ הז ?ךמצעל
nicoiconל וביגה
 
9/1/02 12:05
תצצומה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
....יילע רופת שממ !!!לוב לוב
;) הנווכה תא םיניבמ םתא םא
תצצומהל וביגה
 
25/1/02 15:22
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
םעפה ! ינומכ ןויסינ תולעבל דעוימ הז !!ןכליבשיב אל הז תולותב
ןיידע ןכלש רוחה תמאת יכ תזעונ תוחפ תויהל הכירצ ןכלש הנושארה
םא ) ןטק כ"כ אל אוה םינבה לש ןיזהו !!!!!!!!!!!!!!!!!!ןטק
.(ןבומכ ילמרונ אוה
!םיבוט םיפושפיש המכ רחאל קר תאז וסנת לא זא
.ב.נ
!רומגל וגאתת
וז הבוגתל וביגה
 
28/1/02 0:41
היאמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תא יתארקשכ המכסה תואל ישארב ןהנהל יתקספה אלש איה תמאה
!לודג .רמאמה
היאמל וביגה
 
9/2/02 14:01
הרוחב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
היה אוה .תרחא דיגהל דחא ףאל רוזעי אל ,לודג היה רמאמה
.ןוכנו יטסילאיר
לכ !תיטסינימפ הרוחב ריכהל ילזמ לזמתה אל-םזיניבושה יבגלו
,ןושארה הלילב םוקמ ול ןיאו סרוה שממ םזינימפ לש הזה לבזה
אלו םוזיל םירומא םהש טולקל םיכירצ םירוחבה .אל וא ץוטס
!!!םינפיש-ךירצש ימש זא ,ונל הדובעה לכ תא ריאשהל
הרוחבל וביגה
 
 
10/2/02 0:54
יגח :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
המ גשומ תמאב הל ןיאש הארנכ ,לבז םזינימפ לע תרמוא הרוחבשכ
הזה רתאב ,תויתימא תויטסנימפ תשגפ אל םא ,לבא .םזינימפ הז
רבגהש תובהוא תורוחבש הז ,הזמ ץוח ...ןתוא ישגפת אל חוטב
רשק הזל ןיאו .תויטסינימפ-יטנא ןהש רמוא אל הטימב םזוי
.(ללכ ךרדב) םזיניבושל
הלימל רשק םוש ול ןיא לבא ,דמחנ היה רמאמה ,והשמ דוע
עגופ יידו בילעמ אוה ,ישומיש אל אוה ,ןושומיש
החידב לא ומכ וילא םיסחיתמ םא אלא ,םישנ לש היצטנגיליטניאב
.תעדה לע לבקתמ אוה זאו ,יתישע ינאש ומכ ,תיניצ
יגחל וביגה
 
 
12/5/08 16:38
יבא :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
הללאי וליאכ תושוע םתאש הזה רבדה הז המ הניבמ אל תא וליאכ
ךלעב לא התיבה ירזחת
יבאל וביגה
 
13/2/02 0:37
לבלובמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ךרעב תושעל אל המ עדוי ינא וישכע לבא יתיסנתה אל דוע
.השיאה תא גנעל ךיא םתבתכ אלש לבח
...תושעל ןכ המ איה הלאשה לבא...תושעל אל המ קר בותכ
לבלובמל וביגה
 
 
4/7/02 15:50
הנד :תאמ
ןושארה הלילל ןושומישהל הבוגתב
!רקי לבלובמ
רבח הל היהש תחאכ (תישעמ אל - ןבומכ תילברו) ךל רוזעל חמשא
....ייח לש תובוטה תויווחה תחא - אל איהש ןמזב לותב
הנדל וביגה
 
18/2/02 1:03
יליג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
...רחא סקס שיש ונל םירמוא
!!ןוכנ הזו
רשק רוציל תשקבתמ תוסנתהל תניינועמש ימ
...םיאישל העיגמ תינויפרקה הפאמ דומלל ידכ
יליגל וביגה
 
4/3/02 16:54
ד.ה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
? שי המ , תוננב
? תצק קוחצל רוסא המ RELEX
לש בלש הזיאבו יתמ הנשמ אלו) סקסל עיגמ הזשכ ןוכנ הזש ודות
.קיחצמ ארונ ארונ הזו (םיסחיה
.תוניצרב תחקל ךירצ לכה אל
SMILE ...
ד.הל וביגה
 
6/3/02 11:42
יסוי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,ותשיא תא בהואש יושנ רבגכ
,תיטתאפ .ב ,תיליבד .א איה הפ תראותמש היווההש דיגהל בייח ינא
.תרתוימ .ג


.יסוי
יסויל וביגה
 
16/3/02 19:55
ביני :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.רעטצמ ,שפנ לעוג
...לוז ךכ ידכ דע אל ינא .הזמ רתוי אל הז ךליבשבש רעטצמ
ביניל וביגה
 
21/3/02 16:46
תרפא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
"...?רבכ תרמג" :ונתוא ולאשת לא םייחב םייחב םייחבו
תרפאל וביגה
 
23/3/02 2:22
heart break :תאמ
הפורשהל הבוגתב
דחא לכ ,תאז לכב יכ הפ בתכנש המ םע היעב םוש ןיא לכ תישאר
לכב.BITCH ה לש הטבמ תדוקנ הארנכ תאז.םירבד תווחל ולש ךרדהו
םיבר .תרחא הדבוע וזה הבתכה לש רשקהב ןייצל קר יתיצר הרקמ
..םע םהלש הנושארה םעפה תא םיווח םינבהמ דואמ םיבר וליפאו
םירבד םג הזב שיש ןבומכ.הל םלשל םיכירצ םהש יהשימ
בלה,בלה)םיער םירבד םג הזב שיו (בוט ןויסנו ,ןויסנ)םייבויח
תא תולכהל יתיצר קר.(רכמתמ ףוגה,ףוגה,ןקורתמ קנראה,קנראה,רבשנ
.ןוידל הז


.םישנא הבהא ושעת
.רורטה תא חצננ דחיב
heart breakל וביגה
 
23/3/02 15:49
sexy beast :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ינריתמו חלתשמ רמאמ
.ךתיא אל ירעצל םישנה לש לודגה ברה ןיידעש יל הארנ קר,בוט הזו
?ןה הפיא זא ןכ םאו
.תואיצמה םע המ לבא בתכב הפי רוציק
sexy beastל וביגה
 
23/3/02 16:41
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
יל תישעש הזה רשואה תא ראתל םילימ יל ןיא . ןוכנ הז המכ םיהדמ
!!! התימאל תמא - הלימ לכ . הזה עטקה תא יתארקשכ
וז הבוגתל וביגה
 
25/3/02 0:18
םעה דחא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
......?תבשוח תכרועה המ הנשמ ללכב הז המ
.ךיאו הצור אוה המ ומצעל טילחמ דחא לכ ,םיקוחת תעבוק אל איה


בשוח ינא ,תכרועה תובשחמ תא גיצמו רישי דואמ דואמ דואמ רמאמה
םע דואמ המיזגה קר איה ,תורישיל הלש השיגב תקדוצ תכרועהש
...םתירוגלא יפל להנתמ לכה אל .....רוצי ספ לש רואתה
.גוזל גוזמ ,םדאל םדאמ םינתשתמש םירבד שי
ןבה אלא ,םיהולא שיגרהל ךל םרוג ןיזה אל ,אלפנ רבד הז הבהא
.התוא/ותוא התאו ךתוא בהואש ךלש גוז
םעה דחאל וביגה
 
28/3/02 5:50
ןרקס :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?ןיידזיהל תובהוא ןהש תורמואש תורוחבה לוכ אפיא ןיינעמ יתוא
?רתתסיהל המל לבא שיש עדוי ינא
ןרקסל וביגה
 
11/4/02 19:15
!!לבלובמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
??םיאתמה םוקמל דיה תא סינכהל
וא התוא קשנמ ינאש ירחא שממ ??!?!??טשפתמ ינא ךרעב ינא יתמו?
המ
ימצעמ השעי ינא ...הצור אל וא הצור איהש עדוי ינא ךיא זא םגו
..הנכומ אל ינא םואתפ יל דיגת איה םע קוחצ
...םייסנכמ ילב רבכ ינאש
זאו םירבד הברה םתתנ רבכ ??םידקמה קחשמב םישוע לזעזעל המו
ןיבי ינאש יל ונעת השקבב יתוא םתלספ
??ךרעב לודג ןיז הז המכו
12
?14 ןב דליל קיפסמ הז מ"ס
8 וא
?קיפסמ הז
:) !השקבב וטילחת אל וא הקינכט שיש בוט הז רמאמה םא המ ..ללכבו
!!לבלובמל וביגה
 
20/5/02 21:02
ריש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רשפא המכ ?"רזיילב"ו "השיאל" "תא" קיפסמ אל ?תויוטש םע רבכ
ילא"מ הנר הל-א תויטסינימפ טסופ תרצותמ הזה טישלובה תא ףוחדל
?"ליבקמ
ןלוכ אלו ינימ לכ שי םישנ - הז תא םיארוק םירבג םגו הדימב
- הטימל תחקל הושש תחא הצע קר שי .םירבד םתוא תא תובהוא
.הבשקהו תושיגר
רישל וביגה
 
29/6/02 9:55
םינגדגד תמוסרכ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
שדוחמ ןויעל הכוז הפ קרש טנבל תלוספ לארשי תונב
תומפושמ תולוע לש תויאצאצ
תורוחבה יכ תמוטמט שוג ךמשב ירבד זא ןיינע תוניבמ םואתפ ויהנ
יתרכה ינאש
םוכחת רתוי תצק ןמצעל ונצנ
..קדוצ היהת לא םייחב לבא תקדוצ תא םודנוקל עגונב
ןכמצע תא דמלל המש וא דומלל המ הברה ןכל שי רוציקב
ילש תומפושמ תושפיט
םינגדגד תמוסרכל וביגה
 
29/6/02 14:46
הינומלא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
."ןושומיש" הלחא .ןייוצמ (: הא
.ןושארב הככ היה ילו יאוולה
ךכ לכ ץווכתהל סאבמ שממ יכ -םידקמה קחשמה לע גלדל אלש ,ללכב
.(!ךיבמ שממו) והז רבכש דע


?ירחאו
. והזו הירגיס
.טשיק
.טואא
.הצוחה
.רעוסה חוכיוה לעו
.המכ דוע ליבשבו ןכליבשב .הנמז רבע אל הקיטנמורה ,אל
.בהוא התאש ימ םע הנהמ םנמוא ?והזו סקסב ער המ
,דחא הלילל הז םא םג ,בוהא והשימ אל הז םא םג הנהמ ןידע לבא
.הקיזומ ילב הז םא םגו


?שפוחמ ונהי םירבג קרש ?המ
?"הבהא תושעל" אלו בכשלב ער המ


.ושעת לא ,תוצור אל
םתס ןהו הקיטנמור הז תוצור ןהש המש תורחאל ודיגת לא לבא
.רדעה ירחא תופחסנ
הינומלאל וביגה
 
3/7/02 11:08
תנבצועמה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יכה תחאה תוחפל וא ) .םירבגה םכממ תחא השקב קר שי יל
ונניבש םיקנופמל ,הנש ליגב רבכ קוניל ונמייס ונחנא (...תרעוב
הל'אמא אל ינא !השקבב זא ,ךילהתהמ קתנתהל הנש יצח דוע הנתינ
,תויביססבוא וזכב תומטיפה תא יל ץוצמל וקיספת ,הבונת אלש חטבו
םיבלכ ירוג ומכ םיארנ טושפ םתא !הרגמ אלו יל םיענ אל הז
"דיורפ" ךרע ושפח הרזעל ...םייקנע
תנבצועמהל וביגה
 
26/7/02 11:09
נננ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
המ יל וצעיית .ןשייב ידימ רתוי ינא לבא , ןייזל תמו לותב ינא
.תושעל
נננל וביגה
 
28/7/02 2:44
"לעופה" :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!רופס תחיתח ...ולאשת לא ...ןכלש רתאל יתעגה ךיא לכ םדוק
.ביגנ ,יתארקו ןאכ רבכ ינא םא לבא


םירבג וליא םע (תעדל הצור אל םגו) עדוי אל ינא לכ םדוק
...ןכייחב ןתבבותסה
ולא - "ונחרב ...ונרמג, הדובעל הללאי" םירבגה לכ אל לבא
!םיסוטימ
!םתוא רובשל ןמזה עיגהו
..."תוליעפ"ה תארקל ינושארה טקאה תא תחקל ונתיאמ ופצת לאו
המו "רעוס הליל" הפצנ אלש ידכ הטימל תונחומ ןתאש םצע ונל וקרז
!"רעוס חוקיוו" הז לבקנש


םיחצורל ונתוא תוחפוה ןתא ,וניפלכ ןכלש השיגה תא תצק ונש
...שממ
הז תא ןכל איבי אוה ךיא קרו ולש ןיזה לע בשוח דחא לכ אל
....הפב
ןמזב ןכתוא גנעל ןוצר שממ שי לודגה ונבורל לבא וא ונימאת
.לגשמה


!אל שממ ...רשקה תא ךותחל ךירצ אל הנושארה םעפה ירחאו
.םתס וא הבישחל ,ןכמצעל ןמז תושפחמ ןתא םא אלא
:ומכ הבישח וק ןכלש םיז"יזיה לכל ונתת טושפ הזכ ךלהמ ירחא יכ
אל יתישע רבכ המ" ,"?ידימ רתוי יתצחל" ,"הז תא הבהא אל איה"
"ןוכנ


-------------------------
םע לבא ,בוט םעטב ימוק ןפואב בתכנ טסקטהש ןייצל הצור שממ ינא
.םיעוגש םיסוטימ
"לעופה"ל וביגה
 
31/7/02 10:40
ילימא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
(!ףיטרפא הז) ינפל אלו-החוראה ףוסב עיגמ ףיטס'זד
ילימאל וביגה
 
6/8/02 2:16
דומח והשימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ץוטסל תנוותכמ הזה ךירדמב תא וליאכ תא תושגר תרסח הזיא יאוו
..קופד
םולכ דיגת לא רשקתת לא שגר ילב


....ןיטולחל קופד רמאמ
דומח והשימל וביגה
 
12/8/02 15:35
הינא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םיטובור םלוכש תבשוח תא המ, הקיטנמורהו הבהאה הפיא .....המ
???
תא ימישאת, ךלש רבגה תא ימישאת לא תוויגוזב תויעב ךל שי םא
יד איהש ךלש השיגה
."קשחה תא םהל האיצומ"
הינאל וביגה
 
18/8/02 10:33
40 וטוטוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.תונבה בורל יטנוולר אל "הלותב"ה הבתכש המש רובס ינא-ןויסנמ
תתל תעדוישו )ןיידזהל תבהואש תחא אוצמל יתיכיח ןמז הבמי
יתישע , יתנתחתה . יתוא ונייז , יתנייז , יתלדג , (תחקלו
.(יתוא ואצמ אל םגו) יתאצמ אלו. םידלי
םואתפ . םייחה עצמאב קר הז םא םג עיגמ הז םואתפ - שואיי לא
לכ ונדספה םצעב המ , (...םישנה םג ןכ , םישנה םג ), םילגמ
. בוט ןיממ לבקל ןתינ המ . םייחה
תא השוע הז , הבהא םע ןימ לע ורתוות לא - תשרב רתוי םיריעצל
גונעת םע (תוירחאב ) תועש 4-5 לש םינויזל םיעיגמ , לדבהה לכ
. (!!!!!בושח תוחפ אל ) לבקלו תתל תעדל לש לודג
.ץמאמ לכ הווש , םשל ועיגה , םכמצעל ורתוות לא - םלשומ טושפ
40 וטוטואל וביגה
 
19/9/02 11:22
ןללוצה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
המ םעו ימ םע יולת עלוק תצקו רצק
ןללוצהל וביגה
 
21/9/02 17:04
תניר :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יבגל קר ףקת לבא . ןוכנ םג בורה , לכהו הבבס , קיחצמ - סלכ'ת
םידירוב ןהל לזונ םזינימפהש תוינרדומ - טסופ - רפוסה תורוחבה
אל - ערז יאת רצייל תירכזה תלוכיה אלולאש תונימאמ םג הארנכו
... ללכב םתוא תוכירצ ונייה
רוחבה תא ונבביח תמאב םא המ ... לבא , הפיו בוט לכה , ןכ זא
? ןכסמה
? ימעפ - ברל הזה ןויזה תא ךופהל תוצור ונחנא םא המ
רדשל תנמ לע תושעל תורומא "שלח"ה ןימה תונב רותב , ונחנא המ
? הזה הלילהמ (ןאכל וא ןאכל) ונלש תויפיצה המ רוחבל
תנירל וביגה
 
26/10/02 11:24
חרפ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.יתבהא
.םמצע תא תולשהל וקיספיו םהל הפצמ המ וניבי םינבש ןמזה עיגה
.טישלוב ילב םיבוט םינויזל ךוראה ליבשב דעצה הז ילוא
חרפל וביגה
 
9/11/02 14:04
היאמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
..תוניבמ אלש תונב שיש לבח ,לבח
.סקס תושוע ןתא
!!ועיקשת
ויהתו םישער ואיצות ,םימייוסמ םירבד ומעטת ,תויטבורקא ויהת
.תויח
.סקס
היאמל וביגה
 
 
11/12/02 23:24
אמוז ןב :תאמ
לבח המכל הבוגתב
סינכהל ולוכ .ןיניע ןויזהמ תושוע םישנו תונב ןתאש לבח המכ
ןגדגדגה תא ןכל גנעל תיצז ובו חוכה לכב ץירפשהל, קומע ןכל
םג םימעפל .הזמ רתוי אלו ןויזה לכ הז .האנהמ וחרצתצש ידכ
רחא רופיס רבכ הז לבא הז קחשממ ןטק רוצי אצוי
אמוז ןבל וביגה
 
11/12/02 23:32
אמוז ןב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תחא ךירצ השעמל .ןויזל רשקב תרברבמ הברה ךכ לכ תא ,הפורשה
.רשפאה לכ קומע, תחתל ןיזה תא הל ףוחדל עברא לע דימעהל ךומכ
העוג ךתוא עמשת הביבסה לכו עגר לכ לע יגנעתתש יאדול בורק
?יתריקי אה .הטורפ תווש ןניא ךיגיגה רתי לכ .יאליע גונעתב
אמוז ןבל וביגה
 
3/2/03 22:43
ןויסנ ידמ רתוי ילב ריעצ רבג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
(....ןכמ המכ עזעזא ילוא ינא ןאכו) טושפ םעפ ידמ םא הרקי המו
?????השענש תוצור ןתא המ ו-ד-י-ג-ת
המ הנוכנ שחנא ינא ןכתיא ילש הנושארה םעפבש תופצמ אל ירה ןתא
טושפ םא הרקי המ....ןכלש םינושמה םירגירטהו תומחגה לכ ןה
?רחא והשממ קיפסמ השוע אל וא והשמ םע םיזגמ ינאשכ יל ורמאת
...לואשל םג אלא ,ןווכל קר אל ,הובג םוחב ץלמומ
.ףוג םע ןיז קר אל ונחנא ,רמאמב םירבגה וגצוה הב הרוצל דוגינב
םיצוחל יד םישיגרמ לודגה ונבור .ונב בשחתהל םג יוצרו רשפא
גנימייטה יתמ םיעדוי שממ אלו התע הז ונרכהש המלע לש התרידב
םע םימיזגמ ונחנאש הביסה וז ,בגא .רוסא המו רתומ המ ,ןוכנה
.םידקמה קחשמה
ל-א השקבב השקבב השקבב ,תונב :הבושח הדוקנ דועו
גוח יכ ןכתייה) םיטלוק ונחנא תורידנ םיתיעל !!!ו-פ-י-י-ז-ת
םקשל דאמ ונל השק זאו (?!?????ולש תא השע אל 'ג התיכב המרדה
,רדסב אל המ עדנ אל םאש ךכ לע רבדל אלש ,ונלש ימצעה יומידה תא
תא ונל ולגת םא יכבב ץורפנ אלש חיטבמ ינא .ןקתל לכונ אל םג
...תישנ הצע ופיסות ףאו תונידעב תמאה
.רמאמהמ רכינ קלח יביל תמושתל יתחקל ,תאז לכמ דבל
ןויסנ ידמ רתוי ילב ריעצ רבגל וביגה
 
15/3/03 23:10
barak :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ךל הדות רמול ביח ינאו יתארק
סקסה ירחא העשכ חרוב וליאכ ינאש יל קיצה דימת
....לבא דעב ינא הבבס יתארקש ירחאו
תויניצה תא הנשי אל הז בוט בהאמ הזיא ךירצ תא תויניצה יפל
ידמ רתוי
.עדוי ימ לבא
barakל וביגה
 
6/4/03 23:29
!!!רבעשל רנויצוטס :תאמ
הפורשהל הבוגתב
לע ססובמש יניצר קימעמ רשקל סנכנו ,םיצוטסמ רבכ סאמש דחא רותב
רתוי 3 יפ הנהנ ינא םויכש ןייצל ינוצרב ,הבהאו,תוידדה,ןומא
םע סקס תושעל יל ונימאתו ,(וב הכורכ הבהאש ןוויכמ)סקסמ
םתס םע סקסל דוגינבו,ףייכ רתוי הברה הז ךתוא ת/בהואש י/והשימ
םיגוס עצבלמ עתרנ םג םיתיעלו םכילע םש ה/וניאש תי/לבמט הזיא
,םולכ ה/ותוא ןיינעמ אל ןויזמ ץוחשו ,סקס לש םימייוסמ
לקתנ ינומכ ימו ,(דבלב ןויז)וילאמ ןבומ אוה ךיילא ה/וסחיישו
וא שפנ תוחיש ליחתהל סקסה רחאל וסינ ירעצלש תומטסופ המכב
.רבסה הל ןיאש תורובב יתלקתנ לבא רעטצמ ,תויטנגלטניא תוחיש
תא יתדמל טלחהב לבא ,תויטקייבוא ןתואב יתריחבב םשא ינא ןוכנ
םג היפהפי הרוחב םע ייחו יתוינימ תא קלוח ינא םויהו חקלה
ןיב תוושהלש ,םיטביהה לכמ קינעהל תעדויש ,םינפבמ םגו ץוחבמ
ליבשב 78 לדומ תישופיח לע רתוול ומכ הז ,םויהל ילש רבעה
.2003 קלידאק
ושפחת הבוט ושעת ,םהינימל םיטסינימפה וא תויטסינבושה לכל זא
,גוז ןב םע הלחתה תדוקנ יהשזיאב םכמצע תא וביצתו רהמו םייח
,וכרטצת םייחב בלש והשזיאב םתאש והשמ הז תויגוזש ןיבהל ודמלתו
דדוב דבל ןקדזהל הצור אל דחא ףא עבטה יקוח ולא תושעל המ יכ
.דומלגו
המכ וספת היעב ןיא ?המ םיעדוי)םיבחרמה לא ואצ הללאי זא
הפי תיגוז תרגסמ םכל ועבקתש ינפל עורפ סקסל םינורחא םירנטרפ
ונימאתו יתאצמ ינא יכ ,םכייח תבהא תא שפחל וליחתתו ,(תיפייכו
הז ףוסב לבא ילוא ןמז חקי הז םכקלחל וסנת)יתחוורה קר יל
.(םלתשי
הז יתרמאש המ לכ תמאבו החלצהב םלוכל לחאמ ינא הרקמ לכ לע
:) הבהאו תודידיב
ייייייייייייייייייבו םכמצע לע ורמש הללאי זא
!!!רבעשל רנויצוטסל וביגה
 
7/4/03 11:24
םינייוצמ ילס :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!חבושמ ,חא ,חא
םינייוצמ ילסל וביגה
 
21/4/03 1:46
יחרזמ קיציא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רמאמב בותכ היהש המ יפל תויהיל בייח אל הז יתעד יפל
הז לכו ףיכ רתוי תויהיל לוכי הז
הז לכו תוחונת ינימ לכ םע ןוימידה יפל תכלל רשפא םג
לכב תצק הניבמש)הזכ והשמ ליחתהל וא יניצר רשק הצור יהשימ םא
(הזה אשונ
:ףוחד רשק יתיא רוציתש
164845582 רפסמ ויק יס ייאב(1
itzikon1@walla.co.il ילש ליימיאב(2


תלעב הדומח היהיתש הז אשונ לע קר בושחת אלש תחאה אובתש הווקמ
תוימינפ
תוינוציח םג רשפא םאו
יחרזמ קיציאל וביגה
 
22/4/03 0:27
יבמב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םע הקימעמה יתורכיה בורמ הבתכה ךרוא לכל יתקחצ ...הככ זא בוט
ךישמהל רשפא .ןבומכ ומצע הביתכה ןונגס ללגבו םיראותמה םירקמה
לודגה בורה לבא ,תוללכה תושעל ןיאש רורבו דועו דוע המישרה תא
הרק אל ןויזה ירחא העש יצח רוחבה תא ףיעהל לש עטקה .ןוכנ טושפ
לבא ...יירוה תיבב הרג ןיידע ינאש ללגב ילוא ,תמאה ןעמל יל
תא שיגרהלו תקבוחמ ראשיהל הצור דימת ינא ןויז ירחאש איה תמאה
רוזחל הפידעמ ינאש הדומ ינא תאז םע .ידיצלש רוחבה לש ףוגה םוח
רואה ןבומכ איה תחאה - תוביס יתשמ ןושארה רואה ינפל התיבה
.העיצפמ שמשה הב היינשב גפש הלילה לש םסקה איה היינשהו
:ןחנחתמו שיגר ,טקש לוקב יל םירמואשכ תאנוש שממ ינא ףסונב
."תרמוג ךתוא תוארל הצור ינא"
םתס .דבוע אל הז ןכ םא ?ינממ ךל תפכאש השוחת יל תתל רומא הז
.ץיחלמ
תעדוי ינא ,ךל ץוצמל היעב יל ןיא .תוציצמה לש עטקה תא שי םגו
תא בהוא התא המכ דע
םירא ינאש םעפ לכב - קאבר לבא ,הנהנ ךתוא תוארל תבהוא ינאו הז
דיגת התא קראפ-הנולב בוביס תכיתח ךל תנתונ ינאש ירחא שארה תא
לובג שי ??? "..תצק דוע ,יכישמת..בוט כ"כ הז ,יקיספת לא" :יל
יתישע הפב יל רומגי אוהש דע רוחבל ץוצמלו ילש חפונמה וגאל םג
םינמזב
.תרעטצמ ,ילש םיירסוב רתוי תצק
וילא רבוחמש (ןבומכ קדו ןטק אל דוע לכ) ןיז ומכ ןיא - םוכיסל
הלוח לש טבמ םע יסקס רוחב
.תוקזח תועורזו םייניעב ןימ
יבמב }{
יבמבל וביגה
 
10/5/03 12:04
ןרק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ךב יולת המיהדמ יכה אל איה הנושארה םעפה םימעפל זא בוט
רקיעב םיאתמ הזה ךירדמה לבא בושק אוה המכ דעו ךלש רנטרפבו
םגו םינומיא לש תועש םי ורבצו םינייניעב ןמז הברה רבכש הלאכל
תצק יל תועמשנ הלאה תוצעה לכ . הז תא ןהל השועו אב המ וניבה
םע תויהל ןכל אצי אל המ. תומרב תויניצ םגו תויטנוולר אל
םוקמ אל ןיא ןאכ בתכנש המ יפל ? וילא ןתשגרהו ןתבהאש והשימ
!ער םעט ריאשמ אוה ,רבעומש רסמה הזש לבחו
ןרקל וביגה
 
18/8/03 11:51
ןירק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תובוגתה תא יתבהא...קיחצמ דואמ....קיחצמו ירוקמ.....יתבהא
תאש סקסה ומכ ויה ונלש םייחה לכש יאוולהו תוריהמה
!!...קיחצמו לילק....תראתמ
ןירקל וביגה
 
18/8/03 13:39
לאירוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
זעמ ינאו והשמ יתנבה אל לבא ,רתאב ילש הנושארה םעפה םנמא וז
:לואשל


תושרמש תונב" איה ,תובוהצ שודיק תויתואב ,רתאה לש ותרתוכ םא
םייח ךכ לכ יוניכ ירוחאמ תבתוכה תרתתסמ עודמ ... "ןמצעל
?"הפורשה" ומכ (יתודלי ,רמולכ) י'ציבוניצ


רזומ
לאירואל וביגה
 
15/10/03 2:49
born2b :תאמ
הפורשהל הבוגתב
וזש בל םישל אל השק .ישנה ןימה תונב לכ םשב תרבדמ תאש הפי
.תויוטש תורבדמש הלא דחוימב ,םישנ לצא תירלופופ יד הייטנ
born2bל וביגה
 
31/10/03 17:42
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
רשפא ??םיסג הלאכ תויהל המל לבא ,קיחצמ םג םימעפלו דמחנ רמאמ
לש תחת לש לדוגב סוכ"כ ונלש ףוגה תא ראתל ילב םג רסמ ריבעהל
רואת אוצמל רשפא הזל םג) "םינויז"ה לכ אל ,הזימצוחו ."ןובב
התווח תבתוכה םא בוצע יד הזו ,הככ רמגהל םיבייח (רק תוחפ תצק
.הלאכ תוליל קר
ברעמ הרכשאש וא ,ירחא ךתוא קבחל הצורש והשימ םע תויהלב ער המ
.םימעפל תוחפל ,טקאהמ קלח תויהל תורומא תושגר ?ןינעב תושגר
קר ןאכ ונחנא ,המל ?אל המל ,רקובה דע ראשיהל הצור אוה םאו
?קורזו קופד ?תכלל םילוכי םה זאו ,ונתוא "ונייזי"ש ליבשב
!?ימצעה דובכה הפיא
גורהי אל תוכר תצק תוארהל ונימצעל תושרהל וא תובהאנ תויהל
.המזגרואמ רתוי תצק חיוורנ ילוא ,ךפהל ,ונתוא
וז הבוגתל וביגה
 
2/11/03 22:22
matan :תאמ
הפורשהל הבוגתב
+םייחה לש המח "הפיט" תא
matanל וביגה
 
8/11/03 20:48
!האגה לטימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!הל-ודג תא .א
אקווד אוהש יתרכזה עצבל לדתשהל חיטבהו םינפה ארק ילש רבח .ב
??חבושמ ןייז
!האגה לטימל וביגה
 
27/11/03 4:30
Oren :תאמ
הפורשהל הבוגתב
Well, I have to say that it sound very intresting.
what you where talking about I think has been reading from
a mans mind. 'cause thats the very best version that I know
when you just wonna have fun and not to be in "the american
dream" film. BUT I MUST ADD that sometimes I just need
somthing als than feeling my self like a dog fucking as
much as I can. sometimes I just wonna be the man, I wonna
be loved, I wonna be allowed to give love. or maybe to wake
up in the morning and be so happy that I can see your lovly
face, and maybe make you a cap of coffee. I belive that
that will make me feel like a KING. and not realy the other
way. the other way (as far as I belive) is more for the
slaves. after a night like this- "dont call us, we call
you" is more- I am free for tomorrow, give me a call when
you feel like.

With a lot of Love,

Oren.
Orenל וביגה
 
27/11/03 4:34
Oren :תאמ
הפורשהל הבוגתב
I am very sorry for my english, but I did my best.
Orenל וביגה
 
8/12/03 14:12
לאינד ידע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,ףורש חיר ךלש רמאמהמ הלוע ןכא
המצעב החרוכ לעב תכפוה איהו ,תיתוכיא השיא ףרוש עצוממ רבג
.הכרדב הרקנה רשק לכ םעזב תלכאמ ,הפרשמל
- ריבאה רקבי ,הרקמב ,תועטב ,הלילח םאו
.עתפומ ,ףרשי אוה םג
.הלחמ ומכ ,שאה תא ץיפיו ףורשל ךופהיו
.הווקתה תא דבאל אל הז ונתוא ליציש דיחיה רבדה
.רכז ,לאינד ידע
לאינד ידעל וביגה
 
8/1/04 13:15
ןוד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הנוכנ ךא תעשעשמ הרוצב בותכ
םוקמב םימעפ שולש האר םהומכ ןיאמ םיקיודמ ןונימהו םיראויתה
עבש
...ןושיל ראשהל רשפא ןקתל קר שי
רמא רבכ דלפנייסש ומכ וא
sleeping over is optional
ןודל וביגה
 
8/1/04 14:29
יוסח :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םיזגהל אל לבא םישנאל םירזוע םתאש הפי וארית
יוסחל וביגה
 
15/3/04 22:25
ןורי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
! ךומכ תורוחבמ איקהל
ןוריל וביגה
 
26/3/04 23:12
לכימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
...דמחנ...דמחנ
...הרוקש המ אל הז...סלכתב....לבא
קר"ל תובשחנ ונייח לכ טעמכ ,םישנה ונחנא ,ברה ירעצל ,יתוחא
"ןויז
):תוקרזנה ונחנא
...םירבג הז םירבג ,הז הככ....יתואיצמ ךא....בוצע המכ
....רבג ומכ גהנתהלו םיכרד תונשל יסנת לא....ץחלהמ יאצ
.... יניידזתו ירבגתת
לכימל וביגה
 
28/4/04 16:13
לאירא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,ונ
?שגרל ןימ ןיב הדירפמ ןיידע תא ,םינש לש הביטקפסרפמ וישכעו
ירחא ,ךלש תושגרהמ תקתונמ דבל ראשהל הנכסמ ומכ הכישממ תאש וא
.גוז ןב םע ךל תויהל לוכיש ימיטניא יכה רבדה
.אלש ךליבשב הווקמ ינא
לאיראל וביגה
 
2/6/04 4:35
ירול :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!תוניינעמ תובוגתו ןיינעמ רמאמ
ירולל וביגה
 
2/6/04 4:45
ירול :תאמ
הפורשהל הבוגתב
hpv
ירולל וביגה
 
11/11/04 15:04
ןובנרא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
בותכ אוהש ףא לע לבא ,רמאמהמ םיבהלתמה לכ תא בזכאל יל רצ
התווח תבתוכהש ונממ רכינ ,תעשעשמו הרישי ,הטוב דואמ הרוצב
הל היה םעפ יא םא ,ייניעב ,בר קפסו ,םיעורג םינויז ידמ רתוי
.ומשל יואר ןויז


השובב םהיניש תא םיכשונה םיבר םירבג םנשי יכ ינחוטב ,םנמא
,ץורפל וסינשכ וארנ םייטתפ המכ דע םיניבמו ,רמאמה ארקמל
ןתילכתש תורחא תוינבבוח תולועפ ולא יאב טוקנלו ,ךופהל ,לגלגל
רבכ ןתוא בוזעי רוחבהש ידכ המזגרוא ףויזל השאה תא איבהל
.החונמב


קוידב אל איה םג יכ הארנ ,תדמולמה תבתוכהמ יתומשרתהמ ,תאז םע
הניגפמ ,תונלבס תרסח ,המצעב תזכורמ הרוחבה - "םוינלימה ןויז"
רבגה תא תפנפנמו ,םהינימל םיקוניפבו םידקמ קחשמב הטוב לוזלז
לפונ היה םא ילוא .םויסה תקירש רחאל תוינש 30 התטימל ץוחמ לא
ותיא העיגמו ,ןעיקשמ רתוי תצק רבג םע הבכשמ תא קולחל הקלחב
כ"כ התיה אל (הזה הלילל קר םא םג) תוימיטניא לש הריבס המרל
תוטימה רדח תא תונפל ידכ קר ,תירכל תוכבלו ונממ רטפהל תזפחנ
ונתיאמ ךסחנ היה םג ילוא זאו) הכרדב הרקיש אבה תופ-אמצ-לותבל
.(!הזה דבוכמה רמאמה


יוניכל הכזש ימכו ,תבתוכב תישיאה תוחלתשהל רבעמ ,תאז לכבו
:תויניינע תורעה המכ ,"ןובנרא"


,ןופלטה רפסמ תא ונשקיב ונחנא .דבל טשפתהל ךירצש ילע לבוקמ אל
ולא ונחנא ,(...הלש אבא ןצמק) החוראה לע ונמליש ,ךילא ונרשקתה
םא ןיבו ךשמהב םיניינועמ ונחנא םא ןיב) רקובב רשקתהל םיכירצש
- תועש אל םא - תוכורא תוקד עיקשהל םיכירצש ולא ונחנאו ,(אל
הטשפה לש הנטקה האנהה תא תוחפל ונל ונת זא .ןכלש המזגרואב
ונחנא הז ללגב .דבל טשפתהל ונתוא הדמל ונלש אמאש תורמל ,ןכ)
ךלש םידגבה תא דירוהל הצר אל תא םג .(התיא אלו ךתיא הטימב
...אנא זא - דובכה תא ונל הריאשמ אלא ךמצעב


השעש ימש הארנכ - ןהינימל "טרוטקוד תודובע"ו םידקמ קחשמ יבגל
.בכר תואנוכמ ידומילל 'א הנש טנדוטס היה טרוטקוד תדובע הילע
םילטונש םירבא המכ דוע שי .ןימ ירבא ןיב שגפמ קר אל הז ןויז
.אמיכחל ידו ,קלח וב


- (התווח אל םלועמש וא) תדמולמה תבתוכה החכש הארנכש ףסונ רבד
סקס .ב"ויכו ךייחל ,קוחצל ,רבדל םג (יוצרו) רשפא סקסה ידכ ךות
יילפרופ 'קד 15 לש ףס יאנתב הדימע וא ,"הבוט הקינכט"ב רמגנ אל
אוה ,תוימיטניא ,תוחונינ ,הריווא הז סקס .הרידחב תועינ 50-ו
רומגל - לכה ירחא .ונממ תונהל ךירצו ,ברעה תחוראב רבכ ליחתמ
...דבל םג רשפא


יאצוי תומוקמ ראשו ,רויכב םילכה ,ןילרב לש תיתחתה תבכרה יבגל
רתוי - ןוכנ .םיקילדמ יד אקווד ,ןוכנה ןונימב ,ולא - ןפוד
תאצל םילולע םתא ,םהינימל ,םירזומה תומוקמהמו ,הטימב לקו טושפ
,הז אל םא לבא - םיסופת םירירשו םימתכומ םידגב ,תולק תולבח םע
הצור ימ - תונכבו !?(יניס יקחשמב וא) םידליל רפסל לכונ המ
?!?רחא ןשייקול ףא התסינ אל םלועמש יהשימ םע הטימל סנכהל


ףוג ילזונמ וא םימייוסמ םירבאמ ת/לעגנש ימ - ןורחא רבדו
ראשיש ףידע ,(ולא לע תינמנ תדמולמה תבתוכהש קפס ןיאו) םהינימל
לש חיר בהוא אל דחא ףאו טקאה ינפל ץחרתהל יוצר ,ןוכנ .תיבב
הז - הזל רבעמ לבא ,תועש 24 םיילגרה ןיב םכל הדוכל התיהש העיז
!ולגרתת ?ונממ תונהל םיצור - םדאה ףוג הז .שי המ


.יתורעה ולא
ןובנראל וביגה
 
 
11/11/04 18:27
ינא :תאמ
...תרוקיב תצק - ז''כבול הבוגתב
.תבתכ הפי
(..יתבהלתה הממ יתחכש עגרל) קשחה תא האיצומ טלחהב הבתכה
... ותוא ריזחהל תחלצה
ינאל וביגה
 
 
11/11/04 18:27
ינא :תאמ
...תרוקיב תצק - ז''כבול הבוגתב
.תבתכ הפי
(..יתבהלתה הממ יתחכש עגרל) קשחה תא האיצומ טלחהב הבתכה
... ותוא ריזחהל תחלצה
ינאל וביגה
 
16/9/05 18:05
תיביסימבאס :תאמ
הפורשהל הבוגתב
המוריע בגה לע הבוכש תויהלב
שובל דמוע אוהש ןמזב
המיענ הלפשה לש טנמלא שי


תעבוקמ תויהל יאדכ אל
.תושדח תויווחל תונמדזה תתל ףידע
תיביסימבאסל וביגה
 
2/11/06 16:13
לעי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןמז המכ רבכ ,רבכ הסונמו ינממ לודגש ילש רבחו ינאו הלותב ינא
ןימ םישוע ונחנא לבא ותיא בכשל ןיידע הנכומ אל ינא ....דחיב
ינא תאז לכבו דיב יל השעו רבכ םימעפ המכ יל דרי אוה .ילארוא
רתפיהל לוכי הז םאה ?הז יבגל תושעל ןתינ המ .רומגל החילצמ אל
?ולצא וא ?ילצא היעב הז םאה ?ןימה יסחי םויק ירחא
לעיל וביגה
 
10/4/07 18:52
חור תונחטב םחול :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םיצורש םישיגר רתוי םירבג םג שי לבא ,םיאתמ הז םירבג הברהל
ןכ הז הפתוש ,אוצמל היעב אל הז רוח" רבח לש םילימב ,רתוי תצק
הדיחיה םעפה - ייבגל לבא םירחא יבגל דיגהל לוכי אל ינא ."השק
התייה הינשה יפלכ דחא םולכ שיגרנש ילב איהשימ םע הז תא יתישעש
םוש ןיאו בלב רקו קיר ךכ לכ יתשגרה אל םעפ ףא - הארונו המויא
,תוחישל ףילחת ןיא יתעד יפל .תאזה תועטה לע רוזחי ינאש יוכיס
ידדההו יתימאה ןוצרלו ירחאו ינפל לש תוקישנו םיפוטיל ,םיקוביח
תוחיתפהו גוזה תב/ןב תא בוהאלו האנה םורגל גוזב םידדצה ינש לש
לכהש ןבומכ .תמאב וז תא הז םיריכמש השיאל רבג ןיב שיש הנבהו
םישנאל - םייחב בוט רתוי ימל דיגהל רשפא יאו תוישיאב יולת
איה רשאכו םאש םיעדויש לבא םייחה בור דבל םיבבותסמש ,ינומכ
םישנאל וא עיצהל םייחל שיש רדהנו יתימא יכה רבדה היהי הז עיגת
ףיכהו ידמ רתוי םיעיקשמ וא םיבשוח אלו שגרהמ םהל תפכא אלש
םילוכי אל רבג וא השא ךכ וא ךכ .רתויש המכו בכשל הז םהלש
.כ"חא םהב םוקנל רזוח הז םיסנמ םהשכו ,םהלש יפואל שחכתהל
חור תונחטב םחולל וביגה
 
4/3/12 8:52
71גוג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
סקס יתיא תשעל הצור
71גוגל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא