םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םזינימפ~תוברת~ישאר    
   

תחת תוספות
רבוס-יתורח ילט

align=left class="boldtext10">

תותוועמ ,תוביס ףלאמ ,הלאה תונבה
הליהתל עיגהל תוצור ,הנאריתש לככ
חדקא דימצמ אל שיא .ירמגל תרחא ךרדב
ןנוצרמ .חירכמ אל שיא ,ןתקרל
תוצור ןה ןיטולחל ישיאה ,ישפוחה
לע ןדלוויה םויבכ תומוריע עיפוהל
יוביילפב עצמאה ידומע


תנפנפש היהא ינא הלודג היהא ינאשכ ,םירבח ,הלודג היהא ינאשכ
,תואיצמ יביוחמ ,םירקדזמ תונורתי ינש םתוא יל םירסח עגרכ .יוביילפ
.הנפנפש תריירקב חוצפל הצורש ימ לכ לש טנורפה לע דובכ רחא םייולתה
תונב ןומה .דיקפתה לע תורחתמ תואמ יל שיש םג יתיליג רבעש עובשב
ףסא יוביילפ ץורע .ילארשיה תונפנפשה ןואיתנפל הסינכה תוניחבל ועיגה
ףוחד ןהל היה ,דבלב ןמיע תורומשה תוביסמש ץראה יבחר לכמ תונב
םעפה ויה םירבגה .השעג ץראה .רתוי הברה רשפא םאו חפט ףושחל דחוימב
הייפצ ךות םייכרבה דע הפהמ ךל לזונ רירהשכ רבדל השק תצק .םייביספ
רתיבו ,םילודגה םיציצהו םייתפשה םע וז ,לשמל ןושלל הרומב תלכשומ
.דיתעה תונפנפש


העפות .ןמזה לע לבחש הפ וחתפ םישנ ןומה .םישנ םעפה ויה קתש אלש ימ
ןתויה םצעמ םישנ םילסופה םירבג לש וז איה הזיגרמו תרכומ ,העודי
אל השיא :תולזלזמ תויוסחייתהל תודע ונא םימעפ ידימ רתוי הברה .םישנ
.הלשממל יטפשמ ץעוי אל ,רצוא תרש אל ,אבצב תירטייפ תויהל הלוכי
עומשל רתוי דוע זיגרמ ,םירבג יפמ תואשנתמ תויוסחייתה עומשל זיגרמ
תונפנפש התוא לע יתעמש תוישנ תובוגת תורשע .הככ תורבדמ םישנ
תורתוכה וקעז "!לוצינ" :ץרחנ ןפואבו דגנ ורביד ןלוכ ,תנצחוימ
המ ,תונב :תוננולתמה ןתוא תא תלאוש ינאו "!ישנה ףוגה יומידב העיגפ"
םיכ תוקומע תוילאוטקלטניא ,תורקי תויטסינימפ ,ןכל שי המ ?ןכל שי
חוצפל תוניינועמו ,ןתעד לע ןמזמ ודמעש ,תורגוב םישנ ןתוא דגנכ ,ףוס
םישנ ידומילל גוחב תוצרמ הנייהת אל ןה ,ןוכנ ?תרחא הריירקב
ןה :דוס ןכל תולגל יל ונת .ןטרס תורקוח הארנה לככ אל םג ,ןליא-רבב
.הז תא תוצור אל םג


הליהתל עיגהל תוצור ,הנאריתש לככ תותוועמ ,תוביס ףלאמ ,הלאה תונבה
ןנוצרמ .חירכמ אל שיא ,ןתקרל חדקא דימצמ אל שיא .ירמגל תרחא ךרדב
לע ןדלוויה םויבכ תומוריע עיפוהל תוצור ןה ןיטולחל ישיאה ,ישפוחה
תוכלוה ןתייה אל ןתא ,תורקי תוינקעצ ,ןתא .יוביילפב עצמאה ידומע
ימ .ןכ אקווד (הלימל בל ומיש) תורחוב ןה .ךכש בוטו ,הזה לולסמב
,תבשחנ יתלבה יתעדל ,איה הריחבה תוכז ?הטלחהה לע רערענש ונחנא
.תדקוי םירבג תאנש אלו ,תויזח תפירש אל :תיטסינימפה הכיפהמה תיצמת
לכ יכ הדבועה איה ונייח תא םוי םוי הוולמה הכיפהמ התוא לש הביל בל
,רבג ףאל .הייחו הפוג םע השעת המ דבלב התעד לע טילחהל הלוכי תחא
איה תחא .הריחבה דגנכ קועזלו אובל תוכז ןיא ,תרחא השיא ףאל רקיעבו
הריחבהש ןמז לכ תיעוצקמ תלטרעתמ וא חומ תחתנמ תויהל הרחב םא יתעדל
אלא ונל ןיא ,ץחל אלל ,הייפכ אלל ,לולצ שארב תאז השוע איהש ,הדיב
.לולסמה תא דבכל


הב תוכלוהו ךרדה הליבומ ןאל קוידב תועדוי םישנ ןתוא יכ חינהל ריבס
תא ,קפקופמה םוסרפה תא תוצור ןה .תוחוקפ םייניעבו החטבב ,ןוצרמ
יפוי ?ןח אצומ אל .יפוי ?ןכיניעב ןח אצומ .המ עדוי דשה תא ,ףסכה
תנתונ אל ,תרחא תוגהנתמ ונייה ,בגא ךרד ינא םגו ,ןתאש הדבועה .םג
תאצלו ,תינורקע-תיגולואידיא הפיטעב וניינועט תא ףוטעל תוכזה תא ונל
םינומרוה םע ,הפ רבודמ המב תוניבמ אל טושפש םישנב רבודמ וליאכ ןדגנ
?ףיסוהל המל .עפשב ונל שי תירבג תואשנתה .שארב לכש טעמו ,םיליעפ


:םיפסונ םיקניל
??????? 50 ????????

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
3/12/03 14:53
היוס :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
לש דגנ תובוגת ןומה ןאכ ךל ויהי חטבש תורמל ,ןיטולחל תקדוצ
.שודק ןורח ןומה םע תוינקדצ
םינטקה "הליהת"ה ירורפ תא תופטוק ןה ,תונב ןתוא לש ןתוכז וז
?ךכ רחא ןהל הרקי המ .תוצור ןהש המ הז וישכעבו ןאכבו ,ןהלש
.לודג םיהולא
היוסל וביגה
 
3/12/03 16:07
חחרפ :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
הביס אצומש והשימ שי דימת .טושפ רבד היה אל םלועמ טרפה שפוח
.ותנבה יפ לע גוהנל תוכז ןיא רחאל עודמ
םיינ .יחרזמ לש יבוזה ,האושה ילוצינ ,רעונה ,הנידמה ןוחטב
.רחא והשימ לש טרפה תוכז דגנ והשימ ידי לע סייוג רבכ הז .טיא


:יוביילפלו
דגנכ תונעט ןועטל תנמ לע היפרגונרופל "יוביילפ" תא םידימצמ
תנבומ וליאכש הנבותה ךותמ לכה .תרמצ ןפש וא הנפנפשכ העפוהה
."NO NO" הז ונרופש הילאמ
אוה ףא יאכז המכסהב םיריגב ידי לע עצובמש ונרופ לכ םדוק זא
.הנגה לש המר התואל


לש תונומת גיצמ (רתיה ןיב שממ) רתיה ןיבש ןיזגמ אוה יוביילפ
הטוב וניא ובש םוריעה ,םירחא םיניזגמל תיסחי .םוריעב םישנ
.ןיזגמה יפדבש ןוקיליסה זוחא איה ולש תירקיע הייעבה ילואו


רבדה םא םהל שיש המ תא עיצהלו גיצהל םיאשר ,םיריגב רבג/השא
.ישיא םעט לש ןיינע הז ,ראשה .תישפוחה םתריחב יפ לע השענ


היעב ןיא יפוטוא םלועב :יביטמיטלואה ןועיטה סייגתמ רבכ הנהו
...לבא


לש םהיתויוכז לע ןגהל המכוח אל .םלועה הז .יפוטוא םלוע ןיא זא
ימ לש האחמה תוכזל ןועטל המכוח אל .ךמעט יפ לע םילעופש ימ
תוכז העיגמ םדא לכלש ןועטל המכוח אל ..ותאחמ םע םיכסמ התאש
.םיקידצל ןווכתהלו ...ש דע יאכז אוהו טפשמ תיבב םלוה גוצייל
םהלש יוטיבהש ימ לש םדאה תויוכזו יוטיבה שפוח לע ןגהל המכוחה
ךב ולעי םיחכומה םהישעמ ועשרוי םאש ימ לש ,ךמעט יפ לע וניא
.הדילס


םחלהלו קבאיהל שי םהילעש םירבד םה יוטיב שפוחו טרפ תויוכז
לע אל ,ךלש העדה יפ לע אל ,ישיאה םעטה יפ לע אל םה רשאכ רקיעב
.ךל םיקיצמ תיטתסא הניחבמו ךלש הפדעהה יפ
זאו .ותעשרהל דע דובכב גוצייל תוכז העיגמ חצר/סנואב דושחל
.קוחה יפ לע ןיד רזג וילע רזגייש


ןה רשאכ ,היהי אלש המ תרומת ןפוג תא גיצהל םישנ לע רסואש ימ
,רחא רבד ןהילע רוסאי רחמ ,תעדה תולילצבו המכסהב הז תא תושוע
.(...םירפס םיפרושש ןכיה) .ישיאה ומעט םע דחא הנקב הלוע וניאש
(שובלה) ופוג תא דבעשמש הדובע םוקמב ריכש :םיילוש תרעה דועו
אלש רכשל הרומתב תובר תועש ךשמב (בושחל זעי אלש) וחומ תאו
.ריפחמ לוצינ הז דובכב הסנרפ ותחפשמל רשפאל תנמ לע קיפסמ


.הרימאה תאו רמאמה תא יתבהא
חחרפל וביגה
 
 
3/12/03 17:03
alma :תאמ
טרפה שפוחל הבוגתב
תואבש תוריגב םישנ לע תופכל רשפא יאש ,חחרפ ,ךלש הרימאה םע
.ןפוגב תושעל המ ישפוחה ןנוצרמ


ילוא ,יוביילפ תיישעת תגציימש ונרופה גוס לע ןאכ רבדל יתיצר
ךתוחו יללכ ןפואב תיפוס יתעד תא תווחל יל השק תמאבש ללגב
םיתעל םייקש םויאה לוצינל תעדומ ,היפרגונרופ דגנ וא דעב
תופצל םשו הפ אצי יל םג ,ינש דצמ ,תימלועה ןימה תיישעתב
איהש תבשוח טלחהב ינאו (םיתעל תונהיל וליפאו) היפרגונרופב
תויהל םילוכי היפרגונרופל םגשו .תמייוסמ היצקנופ תתרשמ
.רחא רופיס רבכ הז לבא ,רתוי םיינרתח םיגוצי


גוס הז יוביילפ הל םיארוקש תרחסוממה היישעתב יל עירפמש המ
רבודמ ,(רתוימה תא קחמ) תגציימ איהש הקיטורא/ונרופ/ןימה
תוחפונמ תובוב דימת ןה יוביילפב םישנה ,ןיטולחל ירקש והשמב
החורמה השדע ךרד דימת ןתוא םיאורש ,ןיטלפ רעיש םע םיידש
םלועל לבא םלועל ,םיפנפנתמ תונוליו עקרבשכ תובכוש ,ןילזוב
לש רסמה ,רוקז ירכז ןימ רבאל לשמל רוכזא יוביילפב האריי אל
דחי ,תומיובמ תוחונת ,תינרסומ תודסחתה ולוכ ףופא יוביילפ
ילסקודרפ ןפואבש תוינימ ,םזילטיפק הרטלוא הרטלוא הרטלוא םע
'גרו'ג ןדיע לש רתויב םייסיסבה םיעובצה רסומה יכרע לע תרמוש
תחפנתמ ןימ תבוב ייהת אוה יוביילפב םוסרפה לש רסמהשכ .שוב
חותמה שישקה רנפה וי לש ותזוחאב תונדעמ עוספל יכזתו תיתימא
אל היהש "הפי השיא" טרסה לש ירקשה רסמה גוס ךרעב ,אליעל
ואר דנא יפהב רמגנ הז דימת אלש דוע המ ,ייניעב החוד תוחפ
.החצרנש הנפנפשה ןטארטס יתורוד הרקמ


לש וליפא ,הטוב רתויה הרימאה תא רבכ הפידעמ ינא והשכיא
םולחה לש תקקולמה תוירקשב הפוטע אל תוחפלש "רלטסה"
אלפ אל ,ינש דצמ לבא ,שייבתהל ילב תוטוב תקעוצש ,ינקירמאה
הפ חפיטש הללמוא התוא לשמל ומכ ,תובר םישנ שבוכ הזה םולחהש
הקירזהש ירחא "תילארשיה ןוסרדנא הלמפ" רותב ןקרב ידע ץראב
לש רסמה ....הזכ והשמ וא דש לכל ק"מס 1200 לש תיתצלפמ תומכ
ףיוזמ ןדע ןג לש ינקירמא םולח ,רחסוממ ףויזמ חירסמ יוביילפ
רנפה וי לש ןדעה ןג ףילחמ דיהאשה לש תולותבה םיעבש תא ובש
.תוחפונמ תונפנפש תואמ עבש םע


,ךילע תקולחמ יל ןיא ,השיא לכ לש התוכזל ,תרמאש המל רשאב
הרבחבש דוע המ ,תוצור ןהש המ ןפוגב תושעל ןתוכזש ןבומכ
תנפנפש תויהל לש היצפואה הפידע קפס אלל םויה לש תילארשיה
וא חותיפ תרייע הזיאב תלטבומ תירוה דח םא רשאמ יוביילפ
"רמגנ ןותימה" יביב לש "הנוכנה" הלכלכ תחת א"תב וליפא
.והינתנ
alma ל וביגה
 
 
3/12/03 17:14
dies irae :תאמ
ינורקע ןפואב המיכסמ ל הבוגתב
תוחומ תודסחתמ תויטסינימפ ןתוא לכ תא םיעמוש אלש ןיינעמ
תוקבאהה תיישעתל םפוג תא םידבעשמש םיבר םירבג שיש ךכ לע
תוחפ אל אוהש רודיב - (ב"הראב רקיעב הז ,בוט) תינעוצקמה
תושעל הצור והשימ םא .ונרופה תיישעתמ ירקשו דורי ךחוגמ
תיסחי דוע יוביילפ .יניינע אל הז ,קוחצ ופוגמו ומצעמ
.השק ונרופל האוושהב םינידע
dies iraeל וביגה
 
 
3/12/03 17:17
הדבעמ בצ :תאמ
ינורקע ןפואב המיכסמ ל הבוגתב
?תונזב םג דובעל ריגב לש ותוכז םאה
?ופוגמ םיקלח רוכמל םדא לש ותוכז םאה
?ופוג לע תולעב ןיא רבכ םדאל ובש לובגה וק רבוע הפיא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
5/12/03 15:00
חחרפ :תאמ
בלש דועל הבוגתב
!קוחל דוגינב הזש תומוקמ שי .תונזב קוסעל םדא לש ותוכז


!?וחורבו ופוגב תושעל המ רחא םדא רובעב עבקתש התא ימ
םידבאתמ םיטפוש ל"הצבש ךיניעב בבלמ דאמ הזש ענכושמ ינא
!ל"הצ שוכרב העיגפ ןוועב םילשוכ


.ברקתת ....ןזואה לע ךל שחלא ינאו עגרל אוב
הדובעה םוקמ אוה ופוגל ןודא תויהל קיספמ םדא ובש לובגה
.סיה רוספורפ לש


תוכז ול שיש בשוח והשימ אבש וזה תלבסנ יתלבה תולקה ,ףוא
....םירחאה לש םהייח ךרדו םמעט ,םתוואת ,םפוג לע


לכ ,וחור לע הלועה לככ תושעל יאכז תויהל ךירצו לוכי םדא
!!!הזה ריחמב אשונש רחא והשימ ןיא דוע
חחרפל וביגה
 
 
6/12/03 2:15
הדבעמ בצ :תאמ
טסלינרטפה לש ובושל הבוגתב
הצורש ימו) ןימב וא םוריעב היפצ םע הייעב םוש יל ןיא
ב ילש םוריע תנומת תוארל םג לוכי
http://bananot.com/writers/TzachiBar)
,ינממ הפי ובתכ ןאכ תורחא וא הגונ ,הניג תותש ומכו
ןתואב תיארונ העיגפו לוצינב אלא םוריעב אל איה הייעבה
.רתוי דוע םיסרהנ םיסורהה םהייחש םינבו תונב


אקווד רפע דע םדאה תא סורדל ילבמ השענש ונרופ ותוא
ךומכ םישנא לש ונרופ טעמ אל שיו ,ינייעב דואמ ןח אצומ
לע הזה רמוחה תא םשלו םמצע תא םלצל וטילחהש ינומכו
.תשרה


ילב .הלש םיחרזאה רובע הנידמה לש תוטלחהל רובענ
לוכי םדא לכש םיכסנ ונינשש חינמ ינא ידמ רתוי ןכסתהל
דובכב תויחל םיצור םלוכ טעמכ ,המגודל .םימעפל תועטל
וא ,דובעל םילוכי אל רבכ םה רשאכ ,םהימי בורעב םג
.היסנפל עיגהל דחא םוי םיצור םלוכ טעמכ ,תורחא םילימב
שירפהל םיכירצ םה ףסכ המכ םיניבמ םישנא תוחפ הברה
ילב םינש +םירשע תויחל ולכוי םהש ידכ םהלש תרוכשמהמ
קלח ושירפי םישנאש הטילחה הנידמה תאזה הביסהמ .דובעל
וישכעש םיבשוח םה םא םג ,ינויסנפ חוטיב תבוטל םרכשמ
תוברעתה ךל הנה .ףסכה םע רחא והשמ תושעל םהל םיאתמ
ונחנאש םירחאה לש םהייח ךרדבו תונוצרב ,תובשחמב
חוטיב םלשמ התא םגש יאדוול בורק ,בגא ךרד) םילבקמ
.(הזה רופיסהמ קלח התא םגש ךכ ,ימואל


?סיה רוספורפ הז ימ לבא ,תורובה לע החילס
הדבעמ בצל וביגה
 
 
6/12/03 18:19
חחרפ :תאמ
טסלינרטפה לש ובושל הבוגתב
.ןוידה הצקב עגונ אל וליפא הז


.ונרופ והמ קורי גשומ ךל ןיאש יל הארנ ,תישאר
.(ונרופ ןניא םוריע תונומת)


תיסרהנ םיסורהה םהייחש םינבו תונב" םייוטיבה ,תינש
!תמאב ונ - "רפע דע סומרל" "רתוי וע


רתוי ןכתסהל ילבמ יל המדנ" רדרדתמ דוע התא ךשמהב
שששפ "...תועטל לוכי םדא לכש ידמ
.תובשחמב תוברעתה םע םולכ אלו ןיא ינויסנפה חוטיבל
.הזה שביה ץורעל סנכהל וליפא רתוימ


הזל םיארוק .היבשות לש םהייחב תברעתמ הנידמש יאדווב
יקוח שי ךכ ,הבוח ךוניח קוח שי ךכ.ירוביצ רדס
ירוביצה רדסה םשב ...םיסימ ונתאמ םיבוג ךכ ,הרובעת
תוגהנתה ,ישיא םעטל הווש הריזג תושעל הסנמ התא הזה
ול םייקתיש יאדכ היה דחוימב ךליבשב ..דועו תירסומ
.לוורוא 'גרו'ג םלועב


.ישארה גולותפה ,ןכ - סיה הדוהיו
חחרפל וביגה
 
 
6/12/03 18:32
הדבעמ בצ :תאמ
יל רצל הבוגתב
ירוביצה רדסה לש לובגה אצמנ הפיא םלוכל ריבסת אוב
המ תא תושעל שפוח ןיבל םישלחב העיגפ עונמל דעונש
.ךל אבש


בתוכ התאש ומכ יכ ,המיענ הרוצב הז תא תושעל הסנ
רחא והשמ התאש דחא ףא ענכשתש יוכיס םוש ןיא עגרכ
.םילאו לכסותמ רוחב דבלמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
7/12/03 0:19
הדבעמ בצ :תאמ
יל רצל הבוגתב
לכל ץוב קורזל ךלש הצירב בל תמש םא עדוי אל
הנוצרמש השיא םע הייעב יל ןיא לבא ,םינוויכה
תיינק .ףסכ תרומת ןימ יתורש תתל הנכומ ישפוחה
תויצאוטיסב רבודמ רשאכ יל עירפמ ןכ ןימ יתורש
ןהש ,הטמל וגיצה תופסונ תונב דועו הניג תות ,הגנש
.השיאה לש הנוצרמ דואמ תוקוחר


לש תויקוח-יא/תויקוחה דיל האירק ןמיס תמש רבכ םא
אשונב םיניינעמ םיטרפ תצק הנה זא ,תונזב קוסיעה
קר ינא) םוחתב םש לעב ןטפשמ םע החישמ יתילדש
רוסיא םוש ןיא :(ךרדב רבד םוש יתפליס אלש הווקמ
.ןימ יתורש רובע ףסכ שקבל (רבג וא) השיא לע
לע אוה רוסיאה רמולכ ,תונזל לודיש לע אוה רוסיאה
םאש וא .ןימ יסחי תרומת ףסכ השיאל עיצמהל רבגה
הרוחבל תתל רתומ םג רבגל ,תוינוציקב עשעתשהל הצרנ
אוה םאש ומכ ,הנתמ רותב ןימה יסחי םויק ירחא ףסכ
דחא תונתהל רסוא קוחה לבא ,םיחרפ הל תתל הצור היה
.ינשב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
7/12/03 1:24
dies irae :תאמ
יל רצל הבוגתב
.םילאו לכסותמ רוחב יל הארנ אל חחרפ
אוב" :ב ךלש הבוגת לכ םייסמו ליחתמ טושפ התא
ובישקי אל הככ...ץוב חיתת לא" :ו "...ריבסת
.פיצנירפה תא ונבה ."...ךל
dies iraeל וביגה
 
 
7/12/03 15:12
ילט :תאמ
יל רצל הבוגתב
...הנוזל תדרל הצרש בודה לע
ל-ו-ד-ג היה הז חא
עדוי אל הזכ רוב התא ךיא הזמ ץוחו
?סיה רוספורפה יטירבלסה הז ימ
?המ וא םיעוגיפה ידומל ונילע אשנתמ התא


((:
ילטל וביגה
 
 
10/12/03 17:40
הדבעמ בצ :תאמ
יל תרפיסש החידבב יתרכזנל הבוגתב
אוהש הל רמואו הנוזל עיגמ הלאוק ןובוד הזיא
לבא ,ההימתב הבג המירמ הרוחבה .הל תדרל הצור
לע תכפהתמ איה .הדובע וז הדובע המצעל תרמוא
הלילצל הלש םיילגרה ןיבל ץפוק ןובודה ,בגה
יצח ירחא .עדוי הלאוק ןובוד קרש ומכ האלפנ
.תכלל ליחתמו םייתפשה תא בגנמ ןובודה העש
"?ךלוה ינודא ןאל ,ינודא ןכ" ול תרמוא הנוזה
."ףיכ היה תמאב ,יל קיפסה הז ,יתרבג הדות"
ןיבמ התא ,הנוז ינא לבא ,ביבח ןובוד החילס"
ינאו ,ןיבמ ינא ,הדות ,ןכ" "?רמוא הז המ
ןובוד" ,"?רמוא הז המ הניבמ תא ,הלאוק ןובוד
הנה ,ףסכ יל םלשל ךירצ התאו הנוז ינא ,ביבח
(ילגנא ילגנא ןולימ תחתופ הרוחבה) ןאכ לכתס
prostitute-provides sex for money
הארמו הרוחא םיפד המכ ףדפדמ ,ץמצממ אל ןובודה
:הל
Koala bear - eats bushes and leaves
הדבעמ בצל וביגה
 
 
7/12/03 8:15
םערו זיזח :תאמ
טסלינרטפה לש ובושל הבוגתב
.ומצע תוכזב ןטק אל לוונמו ישארה גולותפה
םערו זיזחל וביגה
 
 
9/12/03 19:41
:תאמ
טסלינרטפה לש ובושל הבוגתב
רחאי אל והובו והותה םלועב תולבגמו םיקוח ויה אל םא


ןיקת םלועל םייחרכה םדאה דובכ רדגב תולבגמו םיקוח
תוויעב המימי םימימ האב ותרדגהשכ םוקיה לש ומויקל
,םזינבוש] םתויחונל פמרט וספתש 'םיליעפמ' לש םייוסמ
שפוח לע הביעמו םדאה דובכב תעגופש תרחא וא וזכ הייפכ
[...הלאכ דועו


לכב םדאה ינב ונחנא רשאמ םירחא אל הז םיטובור ירהו
הלכת הצקה דע םתצירפו ,ובש תולובגב בושח שפוחה ,םוחת
.םדא-ןב לש ותוהמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/12/03 22:46
tomelev :תאמ
טסלינרטפה לש ובושל הבוגתב
...חחרפ ןיבהל יל ןת
הובג גג לע דמוע והשימ האור םואתפו בוחרב ךלוה התא
הלצה תוחוכ קיעזמ התא םאה...ץופקל ןנוכתמו
השעמהמ ותוא אינהל תוסנל ידכ םיגולוכיספ/םירטאיכיספו
ךישממו "הצור אוהש המ השעיש" ריטפמ התאש וא רהמנה
ךלש הירואיתה לכש ירה הנושארה תורשפאב תרחב םא...האלה
.(...ךכש בוטו) ןיטולחל תסרוק ופוג לע םדאה תורח רבדב
םודס רבעל דעצ דוע ונישע...זא הינשה תורשפאב תרחב םא
...תיארקמה
tomelevל וביגה
 
 
10/12/03 23:54
חחרפ :תאמ
טסלינרטפה לש ובושל הבוגתב
רשקב ץפוקה לש תודמעה המו עובשב םוי הזיאב יולת
תינגרוא תואלקחל


!ןובשחב הלאה םילוקישה לכ תא איבהל ךירצ
חחרפל וביגה
 
 
15/12/03 13:10
יויס :תאמ
טסלינרטפה לש ובושל הבוגתב
םירחא ןובשח לע אב (!!!)ןכ הז םימעפלש ךל דיגא ינא
אל םא םג) תולבוסו ןפוג תא תודבכמש תורחא ןוכנ רתויו
תינימ תוחיתפמ וא ינומהה רשבה קושמ (רישי ןפואב
.תונזב תלבוגש
לש םהישעמ תובקעבש הז רמול הסנמ ינאש המ,השעמל
הז דוע לכ ןתוכז טלחהב וז השעמלש) ןהנינמל תוצורפה
השענ ונלש םלועה (...בלכה רובק הפו םיללכה יפל העשנ
לכל ילילש רבד הזש וז 'קנב םיכסנו) תולובג רסח כ"כ
וא) רציה קופיסל הפי ילככ תושפתנ םישנהו (..תועידה
לכתסהל הסנ)םירבגה י"ע רקיעב ('ודכו הריכמלו םוסרפל
...לבחו (תישנ טבמ 'קנמ הז לע
יויסל וביגה
 
 
15/12/03 14:42
חחרפ :תאמ
םא המול הבוגתב
?ןוכנ ,תוכמ תכלל םיחרכומ אל ןיידע


לכ םדוק הסנא ינא ,םירורב ויהי םירבדהש ידכ לבא
,תישארו .ךיניבל יניב תקולחמה תודוקנ תא ריהבהל
:תוחנהה


וניניב שי ןאכש בשוח ינא - ןפוג תא תודבכמש םישנ
ךרד םושב הניא תינימ תוחיתפ ,ייניעב .שממ לש תקולחמ
איהו ,תינימ תוחיתפ ןהל שיש ימ שי .תונזל הרושק
תימיטיגלש ןפוא ותואב קוידב ,ייניעב ,תימיטיגל
איה תינימ תוחיתפש תונימאמש ימ לש הסיפתה ייניעב
הלש ןימה יסחי תא םייקל השאה לע יכו ארונ רבד
,הכרד יפ לע השא לכ .תורחא/תומצמוצמ/תויקוח תורגסמב
.הז ללכב ןימה יסחי ךרעו המצע ךרע תסיפתו התנומא


ףוגה דובכל תינימ תוחיתפ ןיב רשק םוש ןיא ייניעב זא
.תונזל אלש יאדוובו


הרומת תרומת ןימ .םיירחסמ םיסחיל רושקש רבד הז תונז
ליבשב ,רחא רבג םוי לכ .תוונז וז תחא םעפ .תירמוח
.תינימ הפדעה אלא תונז הניא וז ,הרומת אלל ףייכה


ןיב םיסחיל רשקהב רשבה קוש חנומה תא בהוא אל ינא
לע עגרכ רבודמ אל) .רשב אל הזו קוש אל הז .םינימה
םיסיסב לע םהיניב םירשק םישפחמ םישנו םירבג .(תונז
,רתוי בחר סיסב לע שי ,דבלב יזיפ סיסב לע שי .םינוש
םיסחי שי .החפשמ תללוכש הליבח תקסיע לש סיסב לע שי
תונוש תואסרג ולא .חצנלו ךורא ,דאמ רצק ,רצק חווטל
לכ ,םיריגב ןיבו הייפכ תחת השענ אל הזשכ .םיסחי לש
יכרד יפ לע לעופ תישיא ינא .יתניחבמ הלחא היצפוא
הזל המוד ןפואב תושחו תובשוחש םישנ םע רתוי יל חונו
.ילש


"תוצורפ"ה לש תינימה ןתוליעפמ האצותכש דוע החינמ תא
ינאו .תורחא םישנ לע העפשה שי - תירחסמ תוליעפ -
טעמל הרומתב ןימזה ינימה עציההש תנווכתמ תאש חינמ
רצוי (ןלציל אנמחר) םניחב ,ךכמ עורג ףא וא ןילצלצמ
.תינימ הניחבמ הנוש ןפואב גהנתהל םישנ לע ץחל
אקווד ןועטל ,תונזל רושקה לכב יאדווב ,יתעדל ןתינ
גישהל םילוכי (!הלאה תויחה) םירבגש ןוויכמ !ךפיה
סיסב לעו תישגר תובייוחמ אלל ינימ ןקרופ םמצעל
"םיייגולויזיפ םיכרצ" םהל ןיא זאש ירה ,ילכלכ
ץחול !אברדא .ןימ יסחי םויקל ץוחלל םתוא םיאיבמש
,רומגגת ,ףחדת ,לשלשת ,םשלשת , הסרובל ךל ,ךל
...םשגה תורעי לע רבדנ זאו ,עגרתו ,איצןת


תוחיתפ) ינריתמ םייח חרוא תומייקמ םישנש הדבועה
ימ .ךכ גוהנל תורחא םישנ לע ץחל תרצוי אל (תינימ
,ןתוא ףידעהל ךישמי "תודוסחו תועונצ" םישנ ףידעמש
!אל ,אלש ימו
היהי הזש ידכ ,ןימ םירבגמ עונמל הצור אל ירה תא
?ןוכנ ,שגרה יכרצל יטידומוק ןימ ךדיב


יתוא יאצמת בוש ..תולובג רסח השענש םלועה ןיינעב
תולובגב רשפאה לככ טיעמהל שי ייניעב .ךממ תרחא בשוח
הכירצ תוברעתהה .הבוטל הז .טרפה ייחב תוברעתהבו
תעינמ ,םישלחה לע הנגה חיטבהלו תילמינימ תויהל
שפוחה לעו םדאה לש ושוכר לע הנגה ,תלוזה לש לוצינ
הכירצ הרבח המ לש הנבות םג הזל תפרטצמ ילצא .ולש
,הלכשה) הכותבש םיטרפה םויקל םומינימכ חיטבהל
בשוח טלחהב ינא .(דובכב םויק ,ירוביצ רדס ,תואירב
.ורסוה תולובגהמ םיברש דאמ בוטש


:תיזכרמ תחא הדוקנב ירמגל ךתיא םיכסמ ינא
קופיסל רישכמכ וספתיי (ללכב םישנא) םישנש דאמ ער הז
!אל ,רחאה ידיב ילכ ,ןכ םיפתוש .םירצי


ןבצמ ,ילכאירטפ ,ונדוע הבר הדימבו היהש ונלש םלועב
ןיינע אוה םישנ לש ןלוצינו ,רתוי השק םישנה לש
.קבאיהל ךירצ הז דגנ .הרגישבש


תיישעתש בשוח טלחהב ינא .ילוא ,ךתוא עיתפא ינאו
הדימב .םינימה ןיב םיסחי לש ןברוחמ לדומ תקפסמ ןימה
אל בצמב השאה תגצהו לוצינ לש םירסמ הב םייובח הבר
תדוקנמ הז לבא ,םירבגה לש םג ,(הטעמה ןושלב) אימחמ
.הנוש טבמ


לש ךרדב אל .הנוש ךרדב לועפל ךירצש ןעוט ינאש אלא
יסכנ לע ולש תולעבה לשו טרפה לש הימונוטואה תלבגה
שפוח לש םיכרעה תא םדקל ךרוצ שיש בשוח ינא .ופוג
.הלמח לשו תוירדילוס לש ,םדאה דובכ לש ,ןויווש לשו


ימ שי הבש העפות לכ דגנכ םחלהל ךירצש בשוח ינא
ימ לכ ,םדא ינבב רחוסש ימ לכ דגנכ ,םישלחה תא לצנמש
ויכרצל םחורבו םפוגב שמתשמו םישלח לש השלוח לצנמש
,םישנ תמצעה ,ןויוושה תרבגהש יל המדנ .םייטרפה
,ןימ יסחילו ןימל תועגונה תוילילשה תומגיטסה תרסהו
.רתוי הברה הבושח


קוסיעה לש םיאנתה תרדסהו תונז לש היצמיטיגל דעב ינא
היהי ךכב קוסעל הצריש ימ וא הצרתש ימש ךכ ,הב
עונמל שי .ןברקל ךופהי אלו ,הנגהל הכזי ,ימיטיגל
.תונזה תא אלו תורסרסה תא


....ידמ ךורא רבכ הז ,ונ


.קיפסמ רורב היה הזש הווקמ


:-)
חחרפל וביגה
 
 
16/12/03 9:59
יויס :תאמ
?םיכסנ אל םא המול הבוגתב
ינא)?תוכמ לע רביד ימ ?תוכמו...רורב היה הז ןכא
(-:...בל תמש אל םא השא


תוחיתפו תונז םיגשומה ןיב לדבה שיש קפס םוש ןיא
הז יבגל םגו הרורב כ"כ יתייה אל תמאב ילואו תינימ
עגופ אל אוה דוע לכ ופוג לע האלמ תוכז שי םדאלש
.רחאב


ךותב בורל,יתעדל,תינימ תוחיתפ לע םירבדמ רבכ םאו
תרחא הטימב םוי לכ התליב אלש השא ףידעמ רבג וכות
םהישובכב םיראפתמש םירבגה םיעוטו)םישנ םג ךכו
םא יכ השאה לע םשור ריאשמ הזש םיבשוחו םינמדזמה
יתעד תוינעל-בושו-ילילש חרכהב אוה םשור ריאשמ הז
(..דבלב


...ךישמהל ןמז עגרכ יל ןיא
םייתנב ייב זא
יויסל וביגה
 
 
16/12/03 13:57
יויס :תאמ
?םיכסנ אל םא המול הבוגתב
ןושלב ילאדיא אל בצמ והז תולובג רסוח,ונניינעלו
םירקמב תוינסרה תואצותל ליבומש הטעמה
ןכלו (וכו וכו םזיליהינ,סואכ,היכרנא)םיינוציק
הלאכ אל םנמא םיילמינימ תולובג ויהיש יוארה ןמ
תויסיסב תויוכז ונממ וענמי וא םדאה תא ולבכיש
תחא וז :לשמל] ורצי תאו ותוא ונסריש הלאכ אלא
ותוא הביצמ איה רשאב םדאל תינויח תדהש תוביסה
תונמדזהב ביחרהל רשפא הז לעו) תמייוסמ תרגסמב
לוכי אל םדא ןויגהב בושחנ םא ירהש (תרחא
[(וכו הדובע,םידומיל)תמייוסמ תרגסמ אלל םייקתהל
.ךתא המיכסמ אל ינא וז הדוקנב,ןכל


דסמל שיש המיכסמ ינא תונזה אשונב,תאז תמועל
חטשה ינפל תחתמ להנתמ ןיינעה אליממ ןכש)התוא
וז אל לבא ותוא עונמל ןתינ כ"כ אלו הרקמ לכב
םא ןכש םישנב רחס לש ןיינעה תא רוסאלו (הביסה
..בוט המ ישפוחה ןנוצרמ השענ הז


הרסאנ אל המצע תונזה: תונז לש אשונב השעמל
לע רסואש קוחב תלצונמ הצרפ יהוז-קוחה תניחבמ
(דבלב) תשוב תיב תלעפהו םישנב רחס,תונזל לודיש
תורסאנ אל בורלש)ןמצע םישנל סחייתמ וניאו
.(ןכ-רוסרסה תאז תמועלו


...תובוגתל חמשאו הרורב ינאש הווקמ
יויסל וביגה
 
 
16/12/03 16:38
חחרפ :תאמ
...ךשמהל הבוגתב
יתעמשש תורמל ,םיפידעמ םירבג המ עדוי אל ינא
...ךכ לע םיינש וא רבד
התווחש 30 תב השא ןיבל ,הלותב 30 תב השא ןיב
םירבגל ליבגהל המל) םירנטרפ 100 םע ןימ יסחי
הייחש וז תא ,ץומצמ לכ אלל ףידעמ ינא (?דבלב
ןוירטירק אל שממ הז לבא .רתוי םיאלמ ויה
...ךכ וא ךכ ,יליבשב
- "הז תא יל השוע"ש השא ףידעמ דימת ינא
ןויסנה תלאש .תילאוטקלטניא ,תישפנ ,תיזיפ
לקשמ ילעב םניא ,הלש ינימה רבעהו ינימה
םישנל הרורב הפדעה לעב ינא תאז לכבו .ייניעב
םירציו ןווגמ ןויסנ ,ימצע ןוחטב תולעב
!םיטעוב


םוחתל לבגומ וניאש ןיינע הז - םיראפתמה יבגלו
.ינימה


תולובג ןיבל טלחומ תולובג רדעיה ןיב לדבה שי
לכב הבצהל םייואר תולובגה ,יליבשב .םיילמימ
לע תישענ דחאה לש הלועפ םהבש תומוקמ םתוא
.םירחאה וא ,רחאה לש שפוחהו תויוכזה ןובשח
תולובג .ללכ תולובג ויהי אלש יאוולה ,ךכל טרפ
םילוכיו הרבח םויקל ירמגל םיקיפסמ ,בגא הלא
.תרגסמ ךיפב ארקהל


יתעדל .ךכ לע יל עודי אל ?םדאל תינויח ?תד
םיחמוצ ,תויחל אל םג) !ללכב תינויח אל איה
.(םיממודו
תדב התוא םיאצומו הנומאל םיקוקז םיבר םדא ינב
םמצע תא םילאוש םישנא .תרחא הלפט הנומא וא
םאה ?ליחתה הז ךיא ?יתאב ןכיהמ ?ןאכ ינא המל
תובושת תתל הסנמ תדה ?תועמשמ ,ךשמה הזל שי
,יח אוהש ךיאו דחא לכ .הלאה םיכרצלו תולאשל
יל שי .יכרצ לע םינוע םניא ,תדה וא םיהולא
אלל ,תד אלל רתוי תובוטו תוקיפסמ תובושת
רחא והשימ םא יל עירפמ אל שממ לבא .הנומא
אל אוה דוע לכ .הז םע קסעתהל ףוחד ךרוצ אצומ
.ילש הנישהו הליכאה ,ןימה ילגרהל סנכנ


הניא המצעלשכ תונזה ילארשיה קוחב ,ןוכנ
תיב ארקיי תמייקתמ איה ובש תיב לבא .הרוסא
קוחה .הריבע וז ,ימצע םוסרפ .הריבע וזו ,תשוב
םרובעב הרומת לבקלו ןימ יסחי םייקל השאל ריתמ
הייוזב וא תירשפא יתלב הייהתש ךרדב קר לבא
םיכרדב תונוזב עגופ קוחה .תרחא הניחב לכמ
ראשו םירוסרסל ףרט ןתוא ריתומו תונושמו תונוש
םעפ התייה) !תונשל ךירצ הז תא .ןישיב ןיערמ
תוצלמה הצילמהו ךכב הלפיטש "ותיע ןב תדעו"
תומדא ילע םיאלפומה היגיצנו תדה לבא ,תובושח
.(תוצלמה שומימ תא וענמ לארשי תסנכב דחוימבו


.השק הז ,הרבחל ,תרגסמ אלל םייקתהל לוכי םדא
!דאמ השק
חחרפל וביגה
 
 
7/12/03 8:13
םערו זיזח :תאמ
בלש דועל הבוגתב
לכ םוקמ םושב רבוע אל וקה .ופוג לע תטלחומה תוכזה ריגבל
.וישעמל יארחא ריגבה דוע
ופוגמ םיחתנ רוכמיש ,הלולצ העדב ריגבה םא ,יתניחבמ
.לגנמל
םערו זיזחל וביגה
 
 
7/12/03 13:30
הדבעמ בצ :תאמ
יתעדלל הבוגתב
אל אוהש לגנמל ופוגמ םיחתנ רכמ אוהש ירחא רבתסמ םאו
םתוא תא רוכמל םיכסה אוהש ןמזב הלולצ העדב היה
?ותוא םמיס לגנמל םיחתנה תא ךירצ היהש הז יכ ,םיחתנה
?זא ישעת המ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
7/12/03 13:34
םערו זיזח :תאמ
יתעדלל הבוגתב
לופכ גונעת .םס ייוור םיחתנמ רחבומ לגנממ הנהא ינא


הלולצ העדב יתבתכש האור תייה ןויעב ארוק תייה םא
.לולצ אל הז םמוסמ


קוחה המ הנשמ אל קוחה לע ורבעיש הלאכ ויהי דימת
רוסאי וא ריתי
םערו זיזחל וביגה
 
 
7/12/03 13:44
הדבעמ בצ :תאמ
?תרמוא תאז המל הבוגתב
,זיזח
.םשל קוידב יתנוויכו ,תבתכש המ תא דואמ בוט יתארק
:תנבה אל םא ,בוש הז תא חסנא ינא


לוכי ינא יתוא המיר קינתלוכמהש הלגמ ינא רשאכ
,באפל יתאצי םא השענ המ .הרזחב ףסכה תא שקבל
לש המורת ריתמש ריינ לע יתמתחוה ,דואמ יתרכתשה
הלתשוה ,ינממ החקלנ הילכה ,יתמדרוה ,ילש הילכה
(תעדוי תאש ומכ הרוק הזו) החדנ לתשה ,רחא םדא לצא
יל ובנגש הלגמו ררועתמ ינא םואתפ .הדבא הילכהו
רבכש הילכה תא יל יריזחת ?וישכע ישעת המ .הילכ
איהש יווקתו רחא והשיממ הילכ יבינגת ?חפב תאצמנ
?יל םיאתת


הברה איה (רביא תבינג) יחכונה הרקמב קוחה לע הרבע
.(ללכב םא) יוציפ וא ןוקיתל תיתייעב רתוי הברה
רשפא תטלשנו הכיפה רתוי הייהת םירביא תלתשהש םויב
הילעמ ססנותמ זא דע ,םירביאב רחס לע רבדל הייהי
.דואמ לודג הלאש ןמיס
הדבעמ בצל וביגה
 
 
7/12/03 13:57
םערו זיזח :תאמ
?תרמוא תאז המל הבוגתב
?ובנגו ונממיס קר אלא ךתוא ומיתחה אל םאו


םדאה תוכז לע אלא העישפ לע תרבדמ אל ילש הרימאה
.ופוג לע
ידכ קוח טרפה לע תופכל הסנמ התאש םשור השוע
.ומצעמ וילע ןגהל


טרפה תא ליבגהל םיכירצ קוחהו הנידמהש איה יתעד
.ילמינימ ןפואב
רחוב תייה םיאקירמא ונייה םאש חינמ ינא
.םילרבילב ינאו םינקילבופרב


.רבג ינא ,בגא
םערו זיזחל וביגה
 
 
7/12/03 14:27
הדבעמ בצ :תאמ
ןינעל אל בושל הבוגתב
אל אשונה .הבשחמל הדוקנ תררוע ?המ עדוי התא
ללכב התייה הנושארה הבוגתה) ילצא רוגס ירמגל
םינורחאה תועובשב .(תובושת אלו תולאש תרדיס
,ןיגורסל םידדצ ףילחמו אשונב רבח םע ןד ינא
קוח לש דצב ינא ובש עובש לע לפנ הזה רמאמה
דצב יתייה עובש ינפל) ומצעמ חרזאה לע ןגיש
לש ךילהתב ינא ,ףוסב היהי המ הארנ .(ינשה
.םידדצה לש תודמעה תא ןוחבל
הדבעמ בצל וביגה
 
 
7/12/03 15:40
ילט :תאמ
יתעדלל הבוגתב
רתומ ךתטיש יפל ,תמ אוה יכ ןעי
ונתעד לע הלועה לככ םייוסינ ופוגב תושעל
?רוספורפה תעד לע וא
ילטל וביגה
 
 
10/12/03 13:05
קיישהננב :תאמ
בלש דועל הבוגתב
!!ןכ - םזילאודיבידניאה םשב ,ינורקע ןפואב
קיישהננבל וביגה
 
 
5/12/03 14:55
חחרפ :תאמ
ינורקע ןפואב המיכסמ ל הבוגתב
רוחשה רבקב רבקיתש הטומרש קאינמ תכיתח התא יפיצפס ןפואבו
...רצאנ לש


:-)


!יתמזגרוא וניאשב ןימ הפ םיברעמ ונחנא ,גנילראד שומלא
יבגל ךייתונויער םע רדתסמ ,ךמעטל אוה יוביילפ םא הלאשה
וא יבמופב םישותי בכשמ ,ופוטב תוטועפ תלכאה ,היצזילבולגה
לש תוכזה יבגל התלעש הלאשה םע הז אוהכ ןיא ,ןאל וניסחי
המכ תרומתבו הפיא רקיעבו ןפוג םע תושעל המ טילחהל םישנ
.םינמרחה תאנהל וא ןתאנהל וגיצהל ןישרשרמ
האובב - תתתוועמ תיתוברת הרימא לש גוסב קיזחמ יוביילפ זא
,ךתפדעה יפ לע אל וזה הרימאהו - ינססכטה םולחה לש תינילזו
קינכסומל ותוא יאיבת לא ,ךייתורבחל יצילמת לא ,יארקת לא
!רלטסהב ןרוקמש תונומתב ףופצה ונורא תא ראפיש
!םע חצר לע ץילממ אלו םניחב קלוחמ אל יוביילפ ,תעדוי תא


ינא ןאכ) תובשחמ לש ,םימס לש ,תונז לש היצזילגיל דעב ינא
לש ,הלוז תורפס לש (עדוי ינא ,הנכס ירוזאל סנכנ שממ רבכ
...םיברועמ תושגר
.גוס לכמ היצנירטקודניא דגנ ינא
עבקיש ,יתובשחמ תא ןווכיש ןכומ ינאש קאינמה דלונ אל דוע
.ךמעט תא אל ףאו ימעט תא


הצור ינא .ייניעב קר ןח תאצומש ימ תא ןייזל הצור ינא
.םלוה שוטיר רחאל טבמב הז תא יל השועש ימב טיבהל


לע וניא םמעטו ילשל םימוד םניא םהילוקישש ימ שיש הדבועה
.ימ רופ ףאט .תוועמה יכיח יפ


תא תושעל וליפאו תישיא הפדעהלו ישיא םעטל תוכז שי דחא לכל
.ךייניעב - ייניעב החוד הארנש המ לכ


ותריחב יפ לע השעיי השוע םדאש המש אדוול הצור קר ינא
.םינגוה ויהי ותקסעה יאנתש ,תישפוחה


ילש ןגאלבה יכ - רתויב אלפנה םעטה אוה ילש לקולקה םעטה
!רדוסמ
חחרפל וביגה
 
 
6/12/03 13:04
alma :תאמ
קדוצ התא ינורקע ןפואב ל הבוגתב
הזיא ךל חיכוא ינא אוב (!ייחב) חחרפ,תוחפ אל אלפנ אוהו
:הלימ תואמ שולשב רוציל רשפא סואכ


אוה ןכלו ,רתונש ןורחאה יתימאה עשפה ילוא אוה ונרופ"
ימ הרואכל ,סרטוו ןו'ג יאמבה רמא "ךכ לכ יתנפוא ראשנ
הרדגהה השעמל ,קדצ ךכ לכ אל אוהש הארנכ לבא ,תעדל והומכ
יוביילפש רמול השק ,ןמזה לכ הנתשמו תידיאולפ ונרופ לש
ונרופשכש ,טנרטניאה ןדיעב ונרופ לש הרדגהל חרכהב קישמ
,תילאוטריוה תויביטקארטניאב יטננימוד רישכמל ךפה
םיווחו םיילאוטריו םירתאב תדלקמ לע םיננואמ םישנאשכ
םהלש תונומת םימסרפמ םייטרפ םישנאשכ ,ךסמה ךרד תואנה
לש תונפנפשה תא בוש תוארל השק , םיינימ םיטקא ךלהמב
אלש דחוימב הפירח וא תזעונ הרימא לש גוסכ יוביילפ
.תקפנמ איהש םיתוועמו םיינרמשה םייתוברתה םירסמה רושימב


,ונרופ לע םירבדמ םא יכ ,יתוברתה רושימל יתסחיתה ןכל
םידקוממ םילוכיס לש םימוליצל רתוי קשונ יתניחבמ ונרופ
הרוחב לש היפל דלוקוש ירודכ קרוז זפוט ודודל ,תושדחב
דיל יטילופ ןוה םישועש םיאקיטילופלו ,ולש תינכותב הנמש
ותוהמב אוה ילאוזיוה" .רורט יעוגיפמ םיעוצפ תוטימ
הזל ןוויכו ןוסמיי'ג קירדרפ ףוסוליפה רמא "יפרגונרופ
,ינרדוח ,ילאפ טקייבוא לש גוסכ דקפתת דימת ,המלצמהש
ספספל השקו ,הלש םיטקייבואה תא תובכע תרסח הרוצב תפשוחש
תיתושדח היפרגונרופ לש גוסמ םינזומ אל ונחנא ובש םוי
.םינושה היזיוולטה יצורעמ דירול רשייה תיטילופו


ףסכ רובע הפוג תא רוכמל השיא לש התוכז םאה חוכיוה
אל ,יטנוולר שממ אל חוכיו טושפ יתעדל אוה םוליצ תורטמל
לש ןיפסה תא בטיה ןיזמ הזה רובידה גוסש ןוכנ זא ,םויכ
תצק סעפאש הדיטשפ םמחל םיסנמש יוביילפ ץורע לש םינ"צחיה
רבכ גרבימ ןור וליפא ,קאבאר ,ונ) םינשה ךשמב הררקתה
הנש םירשע ינפל יוביילפ אשונ תא הצימו רזחימ
תיישעת תבכור וילעש דנרטה וליפא לבא ,(!"ןיטינומ"ב
האנהה לע הטילש ,תישנ תואמצע לש גוסכ ותגצה לש ונרופה
ליחתמ רבכ ,םירבגה ידימ ףוגה ירביא לע הטילשה תעקפהו
.הבוג דבאל


אוה םיטנוולרה םימרוגה תא יתעדל ןיינעל תמאב ךירצש המ
לש םירוסאהו םיטרברפה תווצקב העיגנה איה עונמל תוסנלו
ידי לע ,עוזעזה ידי לע תורגל םיסנמש הלא ,ןימה תיישעת
תלאשנ תמאב ןאכו .םדאה שפנ רתויב םילפאה תומוקמב העיגנ
םיחצורו םיסנא לע העפשה ונרופל שי המכ דע הלאשה
לשמל) יטנוולר אל הזש וא ,הארשה הזמ םיבאושש היצנטופב
באשש הדוה הלש חצורהו "יל יתיב"ב החצרנש זרב רמת הרקמ
וחצרנו וסנאנ ןהבש ףאנס ונרופ יטרסמ חצרל הארשה תא
(.םישנ
alma ל וביגה
 
 
6/12/03 18:28
חחרפ :תאמ
ןגלובמ שממ ילש ןגאלבהל הבוגתב
זאו תילילש תועמשמ היפרגונרופ הלימל םיקינעמ תישאר
...וניניעב ןח אצומ אלש המ לכ תא הילא םירבחמ
ל.ש.מ ,תיתושדח היפרגונרופ


תויוכז תא רוכמל םישנ לש ןתוכז לע בסנ הפ ןוידה לכ
ךרוצל ומורכ ןיזגמל שובל אלל ןהימוליצ לש םירצויה
(ןפוג תא אל).םינותיע ינכודב ותריכמ


םילפונו םירחאו םינוש דאמ םיילוש םה ,סנוא ,חצר ,פאנס
.ןישנועה ינידב תרחא הרדגה תחת חינמ ינא


תלאש איה תבתוכה תא םגש יל המדנו יתוא הניינעש הדוקנה
,המלצמה חכונל םלוה רכש תרומת ןיידזהל םישנ לש ןתוכז
םינפלואב תופייוזמ תוחנא קיפהלו םוריעב םלטצהל
.םידורו


דוצל ךליש ?אוהד ןאמ לש ישיא םעט יפ לע הניא וז ןתוכז
בשחנ אל רבכ הז ,הא) !ןואיזומ תבוטל םינבל םיפנרק
(יתוברת


.ןגאלב הז המ גשומ ךל ןיא
:-)
חחרפל וביגה
 
 
6/12/03 21:13
dies irae :תאמ
הכופיהו םילמה תסבכמל הבוגתב
! םייפכ תואיחמ
ףוסוליפה לש רוכזאה ,תדלקמהמ םיוותה תא יל תאצוה
הלאה םילימה ינטוטהלמ דחא דוע חטב ,יתוא זיגרה הזה
אלו לפרעל ,התולגל אלו תמאה תא ריתסהל םתרטמש
םיפוסוליפה אקווד .ריבסהל אלו לבלבל ,ריהבהל
הלא םה ,הפשה לש תויתייעבל םיעדומש םינרדומה
הלמב הזה שומישה .ןווכתמב ךבסותמ ןוגר'ז םיצמאמש
הז היפרגונרופ ,קאבר ,תנייוצמ אמגוד אוה היפרגונרופ
,אל לבא ,עדוי דחא לכ הז תא םינויזו תומורע תורוחב
לבלבל ידכ רחא רשקהב הלימב ושמתשי םה רתוי םימכח םה
.אל ונחנאש והשמ םיעדוי םהש בושחנש ,ונתוא
ררררררחחחח
(?יתרמא רבכ ןפנחתמל ןח ןח)
dies iraeל וביגה
 
 
7/12/03 8:11
םערו זיזח :תאמ
ינורקע ןפואב המיכסמ ל הבוגתב
?השקבב
םערו זיזחל וביגה
 
 
9/12/03 19:26
:תאמ
ינורקע ןפואב המיכסמ ל הבוגתב
!!!םינועיט םה ולא
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/12/03 21:43
p-files.org :תאמ
טרפה שפוחל הבוגתב
ןיב םיניחבמ אלש םישנאמ תוליחתמ תורצה לכש רמאש ימ היה
חישה ןיב הבחרהבו .םיימיטיגל אלה םירבדל םייוצר אלה םירבדה
ךרדה לש חישה ןיבל ,ונרופ ילב-הנוכנה ךרדה לע
.םייקתהל-הייפכ לוטנ-ונרופ לש ותוכז-תימיטיגלה
p-files.orgל וביגה
 
 
5/12/03 22:36
חחרפ :תאמ
טרפה שפוחל הבוגתב
.הבר הדות


:-)
חחרפל וביגה
 
3/12/03 18:01
תדסחתמ תיטסינמפ :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
קועצלו (ונידלב םישקתמל ,תחתהמ) ולוקימד לרביל תויהל לק ארונ
(תומועז ןה לבא ןיאש תרצוא אל ינא שי) תוטעמ ."תישפוח הריחב"
החיקל ךות ,תמאב תישפוח הריחב ךותמ היפרגונרופב ורחבש םישנה
.וזה הריחבהמ םייקתהל-תוריבס-דואמה תוכלשהה לש ןובשחב
ינגומוה תודמעומה לש יתלכשה-ימונוקא-ויצוסה ךתחהש הרקמ אל הז
.תילגנא תורפסל תויטנרוטקוד םש ןיא בורל,אל .ידמל
היפרגונרופב הללמואה תיעוצקמה הריחבל ,םירחא תועוצקמל דוגינב
תועפות לע םיעיבצמש םירמאמל הנפא ינאש) תורומח תוכלשה שי
.(?תויטמוארט-טסופ


ואוב ,"אל המל" תרבסהב תידוסי הדובע ןאכ ושע םוקממ םישנאה
דודיעבו םיזילרבילב קיזחהל רמייתמ דוע ימ הארנ כ"חא וארקת
:היפרגונרופ
http://www.macom.org.il/Topicporn.asp
תדסחתמ תיטסינמפל וביגה
 
 
3/12/03 18:07
תדסחתמ תיטסינמפ :תאמ
שודק ןורחל הבוגתב
ןרופל קיפוט ןיב ןותחת וק ףיסוהל שי .שבתשה קנילה
תדסחתמ תיטסינמפל וביגה
 
 
3/12/03 19:55
הדבעמ בצ :תאמ
שודק ןורחל הבוגתב
יתמתח
הדבעמ בצל וביגה
 
 
3/12/03 20:49
דכול :תאמ
שודק ןורחל הבוגתב
ה'רבחה םע לוחכ טרסב יתיפצ ייחב תחא םעפ .ליחבמו ליעגמ
םייפרגונרופ םיניזגמ .והשלכ ץוריתב עצמאב יתחרבו 16 ליגב
.הצורפ לצא יתרקיב אלש ןבומכו ,יתיב חתפב ואב אל םלועמ
דבב דב אובל ,יתניחבמ ,םירומא ,םהילא רושקה לכו ןימ יסחי
איה ,ירעצל ,םויהו ,ילש השיגה וז .הביח שגר וא הבהא םע
יסחי םויקו תולטרעתהש םישנא שיש עדומ ינא .הצופנ אל דואמ
.ךכב המ לש ןיינע םה ,םתניחבמ ןימ
רוסאל תוכז םוש ךלו יל ןיא לבא םהלש השיגה תא בהוא אל ינא
.םחור לע הלועה לככ תושעל םהילע
דכולל וביגה
 
 
3/12/03 20:54
dies irae :תאמ
שודק ןורחל הבוגתב
,םיכסמ ינא הנשארה הנעטה םע .שדח וב ןיאו קנילה תא יתארק
תוסיפת תוועל הלולעו תיטוריא אלו תרעוכמ ןכא היפרגונורפה
ינא םא םגש ןוויכמ "הלולע" בתוכ ינא .ןימ יבגל םיריעצ לש
תאז לכב.יתעידי בטימל תחכומ אל וזה הנעטה ,םיכסהל הטונ
רמוחל השיג םידלימ עונמל ברימה תא תושעל דעב טלחהב ינא
.הזכ
בצמב םישנא תלצנמ ונרופה תיישעתש ןוכנ :הינשה הנעטה יבגל
םתודליב ומלח אל ( !םירבגה םג) םיפתתשמהש יאדוו ,השק
לדחמ תרירב הלא םהייח תפיאש אל חטב וז ,ונרופ יבכוכ תויהל
תא הנשמ אל הז לכ לבא ,"לבזה לש ץימה" לש עקרמ םישנא לש
.(ישפיטה םא םג) ישפוחה םנוצרמ תאז םישוע םהש הדבועה
dies iraeל וביגה
 
 
9/2/04 18:49
לכימ :תאמ
שודק ןורחל הבוגתב
םאה לבא .יל שי ןוצר ?ישפוחה ינוצרמ דבאתהל יל אב םאו
?ישפוח תמאב אוה
לכימל וביגה
 
 
3/12/03 23:39
רבג דוע :תאמ
שודק ןורחל הבוגתב
קר ןווכתמ אל ינא ,"היפרגונרופ" בתוכ ינאשכ ,תישאר
.רתוי "םיקזח" םירבדל אלא תוטשפתהל
דגנ םישנאה בורש (העוט ינאש ןכתייו) שחנמ ינא
.ל"נכ היפרגונרופ
.הילע תולבגמ שי תויוברתה בורבש יל המדנ


םוטפמיס ,יתעדל ,ילוא ,איה היפרגונרופה ,תינש
,ילוא ,איה הלטבאש ומכ שממ) תו/תרחא תו/היעבל
םג ךכו (תוילכלכ קר אלו) תורחא תויעבל םוטפמיס
איה םינושה םינחבמב ונידימלת תואצות תמר ילוא
.(הארוהה תמר דבלמ תו/תרחא תו/היעבל ,ילוא ,םוטפמיס


ימצעל השרמ ינא ?היפרגונרופ "ךרוצ" םצעב ימ זא
.םייונפ םירבג םה םינכרצה בורש שחנל
ללכב איה היעבהש ןכתיי זא ,הנוכנ וזה הרעשהה םא
הסנמ היפרגונרופה רמולכ ,(קר אלו) תונכדשה םוחתמ
.הארנכ ,קפוסמ אלש ךרוצ הזיא קפסל (תיתיעבה ,הכרדב)


ללגב הז םאה :תויצלקופס ?קפוסמ המל ,הלאשה תלאשנ
םאה וא/ו ?םישנל םירבג ןיב ירפסמ ןוזיא רסוח
אל ,תונווגמ תוביסמ ,השעמל ,הרבחהש ללגב הז
ילואו ?תורכהל (קיפסמ) תויביטקפא םיכרד תקפסמ
?תורחא ללכב וא תופסונ תוביסמ


םינדשכ ,םירבדה עקרב תדמועש הדוקנ וזו ,תישילש
םידמועש םישנאה ימ תוארל ,ילוא ,ןיינעמ ,אשונב
,תובכרומה) תוביסה המו דגנהו דעבה לש רחא וא הז דצב
.ן/םתוא תועינמש (ילוא
רבג דועל וביגה
 
 
4/12/03 1:47
השדחה הלעי :תאמ
תודוקנ המכל הבוגתב
.קפוסמ אל ךרוצ יבגל ,רמוא התאש המב והשמ שי
,תיתדבוע דאמה הדבועה םע רדתסמ כ"כ אל הז ,תאז םע דחי
רתוי ןה םישנש עודי .היסולכואה בור תא תווהמ םישנש
.םלועה תיסולכואמ %50-מ
אלה ךרוצה םע כ"כ בוט תבשייתמ אל תילעהש הרעשהה ןכלו
,קפוסמ
םויה קוידבו .םייונפ םירבגמ תויונפ םישנ רתוי שי ירהש
2 ץורעב יתיאר
.תוקוור ןה א"תב םישנהמ %43ש
,ןכש המ .םירבג םה ונרופה ינכרצ בור ,יתעידי בטימל
אוה ,קפוסמ אלה ךרוצה יתעדל
םירבג אקוודש דאמ ןכתי .םייונפ םירבג לש אקווד ואל
םיאצומ ,גוז תונב ילעב וא םיאושנ
ןהב תופצלו תורחא םישנ לע זטנפל תימיטיגל ךרד ונרופב
.גוזה תבל עירפי הזש ילב ,תוישפוחב
השדחה הלעיל וביגה
 
 
4/12/03 9:50
רבג דוע :תאמ
תודוקנ המכל הבוגתב
המ םימעפ לש טעומ אל רפסמ רתאב ןאכ יתבתכש ומכ
,יתעידי בטימל ,אוה םישנהו םירבגה רפסמ ןיינעב תבתכש
:ריבסאו תיקלח דאמ לבא ,ןוכנ
תשגל וא יטסיטטס ןותנש חותפל תנמזומ תא תישאר
קודבלו טנרטניאב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה רתאל
הברהב ,בגאו) אל וא ןוכנ אוה ןעוט ינאש המ םאה
:(תונידמ
,םירבגמ םישנ רתוי שי כ"הסבש ןוכנ הז ,ינורכז בטימל
םישפחמ ל"נה רשקהב םירבגה בורש יל המדנ ,לבא
םידלונ תונב 100 לכ לעש יל המדנ .ןוירפה ליגב םישנ
םירכז רתוי לש) הזה ןוזיאה רסוחו (ךרעב) םינב 106-כ
,םישולשה יאליג עצמא דע ,ינורכז בטימל ,ךשמנ (תובקנמ
רתוי שי ןכא הלעמו הז ליגמו ,(ךרעב) ןויווש שי םש
רתויו
םישנ רתוי הברה שי ,לשמל ,70 ליגב) םירבגמ םישנ
"ריעצ"ה ליגב םישנמ םירבג רתוי שי :םכסנ ,(םירבגמ
ליגב םירבגמ םישנ רתוי ,(30-ה עצמא ךרעב דע)
.םירבגמ םישנ רתוי ,כ"הסבו "רגובמ"ה
הלוכי 30 ליגב םירבגה לכל אל ,תוחפל תיטרואית ,ןכל
םירבג כ"דב ףסונב יכ (תינמז וב) גוז-תב תויהל
.םהלשל הווש וא ןטק ןליגש םישנ םע םינתחתמ
,יתבתכש ומכ ינטשפ אלו בכרומ רתוי הברה הזש ןבומכ
רשא תינימ-דח הפדעה םע םירבג שיש ללגב לשמל
םאו תוינימ-דח םישנ םג שי לבא ,השיא םישפחמ אל
זזקתמ הזש ןכתיי 'וכו תוינימ-דחמ םיינימ-דח רתוי שי
םינתחתמ אל םישנא יכ ,םייללכ םה םירפסמהש רורבו
הרקמ לכו ...םדא ינב םע אלא (-: תוקיטסיטטס םע
...הבשחמ ררועמ הז לבא ...רתוי הברה בכרומ
.(תועט ןוקית לע הדוא ,העוט ינא םאו)
רבג דועל וביגה
 
 
5/12/03 17:54
השדחה הלעי :תאמ
הצופנ תועט הארנכ וזל הבוגתב
ןויוושה יא תמאב ילואו ,הז תא יתקדב אל .קדוצ התאש
,תונבה תבוטל ירפסמה
.םירחואמ םיאליגב יוטיב ידיל אב
תיזכרמה הכשלב הקדבנש ,הדבוע ןיידע וז לבא
תובשותמ %43 -ש ,הקיטסיטטסל
ריעב םישנהמ יצח טעמכ ,!תוקוור ןה 25-44 יאליגב א"ת
.וזה תסלכואמהו הלודגה
היה ג"רבש םג המ) זכרמה יבשות תא חמשל ךירצ דבלב הז
.םיקוורה (םיהובג םיזוחא
ילוא ,רסח אלמל ידכ ונרופ םיכרוצש ןעוט התאש הלא
הרוחב ןהל ואצמיו רתוי ואצייש יאדכ
.ונרופ ךורצל ידכ הז ץוריתב ושמתשי אלו ,הדמחנ
השדחה הלעיל וביגה
 
 
5/12/03 20:15
רבג דוע :תאמ
תויהל דאמ לוכיל הבוגתב
יבגל תידוהיה היסולכואה יבגל ,ןטנטק ןוקית ,תישאר
םירכז רתוי 32 ליג דע ,הארנכ, שי 2002 תנש ינותנ
ומכ אלו םירכזמ תובקנ רתוי 33 ליגמו תובקנמ
...םינש 2-3ב יתספסיפ (םישולשה עצמא) יתבתכש
ץראב תידוהי אלה היסולכואבש ,יל המדנ ,בגא
םירבג רתוי) םירכזל "עורג" רתוי דוע סחיה
.(םייטנוולרה םיאליגב םישנמ


חרכהב אל הובג תוקוור זוחא א"תב שיש הז ,תינש
טעמ אל שיש ,לשמל ,ןכתיי (!)תויונפ ןהש דמלמ
םא גשומ יל ןיא .הנותח ילב דחיב םייחש תוגוז
רבח הל שיש הרוחב יתניחבמו ןכתיי הז לבא ךכ הז
טעמכ ,יטקרפ ןפואב ,ימעטל איה ותיא הרג וא/ו
.היונפ אל איה ןפוא לכב ,"האושנ"


,תוקוורמ םיקוור רתוי שיש יל המדנ ,תישילש
אלא ודבל תוקוורה זוחא אל אוה בושחש המש ךכ
ןובשחב איבהל םג ךירצ ,רומאכ .םינימה סחי םג
רבג םישפחמש םיקוורה זוחא ומכ םינותנ דוע
השיא תושפחמש תוקוור ל"נכו (השיא אלו)
םא ...הנומתה לכ אל וז םגו רבג אלו
רתוי הברה ויה ובש בצמ היה תיטרואית
רעשמ ינא ,ריעצה ליגב םיקוורמ תוקוור
לחאמ אל ינא לבא ...יושנ יתייה רבכש
בוט בצמ .הזה בצמב תויהל תוקוורל
ביצי אל אוה ןוזיא רזוח ,ןוזיא לש אוה
.יתעדל ,ךורא חווטל בוט אלו


,קוור ינאש ךל רפסל לוכי ינא ,תיעיבר
ידכ המיאתמ ,הקוור הרוחב אוצמל דאמ הצור
,החפשמ םיקהלו התיא ןתחתהל
םיצמאמה רופס-ןיא רואיתב ךנמז תא זבזבא אל
...הרוחב אוצמל ידכ השוע ינדועו יתישעש
רתוי וא %95-ב ,תומיאתמ אצומ ינא רבכשו
.תוסופת ןהש ,ירעצל ,הלגמ ינא םירקמהמ
לש ןיינע) "בוט" הארנש) דחא רבח יל שי
שאייתה רבכש ('וכו יאמדקא ,(עודיכ םעט
,ןשגופל הצור אל רבכ אוהו ןאכ תורוחבהמ
יל שי .ל"וחב שפחל ןווכתמ הארנכ אוה
םישפחמש םיקוור םירבח המכ דוע םג
.תובוצעה תודבועה הלא ,םיאצומ אלו םישפחמו
רבג דועל וביגה
 
 
5/12/03 15:05
חחרפ :תאמ
תודוקנ המכל הבוגתב
תובע דחוימב תוינדד תורענ ןומהל קפסל שי יוביילפ םוקמב
- תועונכו תוטקש + יד לבאד - תושירד תוטועמו ןבשי
?יתנייצ רבכ ,תויתיב


...זאו
.לגרה תא טושפי יוביילפ


!יתענכתשה
חחרפל וביגה
 
 
5/12/03 16:36
רבג דוע :תאמ
!!!קדוצ התאש המכל הבוגתב
דדומתהל ךל השקשכ הארנכש ןיבמ ינא ,חחרפ ...ןכ
...תויניצה בלשל רובעל ץלאנ התא םינועיט םע


תא יתגשה זא ,תענכתשה םא :ךתטישל ...ינש דצמ ...לבא
...(..."חחרפ"ה תא ענכשל) לכמ הבושחהו הדבכנה יתרטמ
רבג דועל וביגה
 
 
5/12/03 21:47
חחרפ :תאמ
עדוי ינאל הבוגתב
הלודג המיא .חחרפו .ינא ער עגפ .יתולצנתה תא לבק
.םג.חריו
(...קפאתהל יתלוכי אל לבא)
:ךתטישלו
ןימ יסחיב רוסחמ וא ךרוצ קפסל האב הניא היפרגונרופ
תכשומ הייהתש לככ תרדגומ ,היפרגונרופ .גוז תבב וא
.תחאכ םיקוסעו םייונפ םירבג


,םוריע ישנ ףוג הארמל םיכשמנ ריכמ ינאש םירבגה בור
רשק אלל ,קלח םהב תחקול תחא השא תוחפלש ןימ יסחי
.ינימה םקופיס בצמל
יפ לעש) תומוריע םישנ תוארל בהוא ינא .ךשמנ ינא
אל ותברקב ןימ יסחי םויקש והשי ריכמ התא .(ימעט
?ותוא ןמרחמ


תרובעמה לש קדה לע ,סארטפל יזידנירב ןיב ךרדב ,םעפ
יקש תא ונקתה .ןופיסה לע תואמ המכ ונייה ,ליל תעל
...ןבומכו .הנישל הנישה
לכהו שחר לכהו שגר לכה ,םילמנ ןקכ שחרו ענ ןופיסה
"םינשי"ה בורל :רמולו שחנל יל ןת .חנגו חנאנו ענ
ןפואב םידע ויה םהו ןימ יסחי ושחרתה םדילש הדבועה
וריכה אלש םיהבגל תונמרחה ףר תא הלעה םמויקל םייוסמ
.םדוק


תוגוז השולש ונשי .רז תיבב רדח .רחא םוקמ ,תרחא םעפ
לחה (..ונחנא אל ,ונחנא אל) תוגוזה דחא .דרפנב -
.יוארכ םינמושמ ךכיח תולוק עימשהל
,םדוק םלועמ יתניידזה אל התיאשו ,ימע התייהש השאה
התלגתה ,הליל ותואב הרקי אל הזש יל היה הארנ ףאו
(תובכע תלוטנ הרתנפכ עתפל


םייוטיבה דחא איה היפרגונרופ .ךשומ רבד אוה ןימ
,החוד ודיגי שי ,תוועמ ודיגי שי) .ןימ לש םיקהבומה
ינב בור תא תכשומ היפרגונרופ ןכל (קתרמ אל ודיגי שי
ללגב אל .לוצינה לש טסקטבסה ללגב אל .רכז ןיממ םדאה
ללגב .רועה ללגב .םינויזה ללגב .ילכאריטפה טסקטבסה
.חירה ללגב טעמכ..העיזה


לש היפוסוליפ תרגסמב אל םעפה) ץיבובייל רוספורפ
קלח יבגלש .תקתרמ החישב םעפ יל רמא (היגולויבה
:ותיא יתמכסה אל שממ הנממ
הזל) לגרודכב םיניינעתמש םישנא ןיבהל לוכי אל ינא
(...יתמכסה אל
.היפרגונרופל םיכשמנ אלש םישנא ןיבהל לוכי אל ינא


.המיהדמ הצצה .םיקתרמ םינויז .ךשומ ןימ


ךכש בוט - םקלח יבגל .םיגייס המש ונלש תוברתה
(ימעטל)
!בוצע המכ - בורה יבגל


םיימעפ טעמכ) סקס הברה יכה יל היה ןהבש תופוקתב
וארקייש םירמוחב ילש ןיינעה (ןועברל עצוממב
.רועיש ןיעל לודג היה - בייב רוק דראה - היפרגונרופ


.רתוי ךשומ ןימל רושקש המ לכ ינימ רתוי שח התאש לככ


יפ לע אל םא םג ,ךתניחבמ ,ןיינעל היה הזש הווקמ זא
!ךלש םעטה
חחרפל וביגה
 
 
5/12/03 23:40
רבג דוע :תאמ
ממממהל הבוגתב
םינקת עבוק לש ןקת לע ןאכ אצמנ אל ,ןפוא לכב ,ינא
תונידמה לכב טעמכש הדבוע .יתעד תא עיבמ ינא לבא
ינא בוש .היפרגונרופב היפצ לע תולבגמ שי
"םיקזח"ה םירבדה לע אלא ,םוריע לע קר אל רבדמ
.רתוי
ונתוא ררועל חילצמ ,תכשומ השיא הארמש ,הז
ןכלו ,חוכיו ךכ לע ןיא ,(ונבור תא וא) םירבגה
הישעתל
.תילכלכ ,הארנכ ,דבוע הזו שוקיב שי וזה


םצעב הז ,שוקיב הזל שי םא אל ,איה ,יתעדל ,הלאשה
.שוקיב הזל שי ,תבתכש הממ יתנבהש המ
אל הז וליא בוט רתוי היה םאה איה ,יתעדל ,הלאשה
.הזמ תוחפ היה וליא וא היה
םירבד בולישב היפרגונרופ תוחפש רעשמ ינא
.רתוי בוט םלוע רוציל לוכי היה םירחא
"םידחוימ" םישנא םתואמ ינא ,תושעל המ ...ןכו
ןימאמש
שי ,אלפתתו) תויגוזו ןימ לש םיינרמש םיכרעב
(-: ...ינומכ םיבשוחש המכ דוע


(-: ...ילש םיגשומב ןטק שממ הז ,יד לבאד .ב.נ
רבג דועל וביגה
 
 
5/12/03 23:52
חחרפ :תאמ
...ןימא ןימ ףידע ילל הבוגתב
.ילע לודג


הייפצ ללוכ וניא "רתוי בוט םלוע" המל ןיבמ אל
םיריגב ןיב המכסהב ןימ יסחי עוציבבו םוריעב
הזב המו ,הביבסה םע םהיתויווח תא קלחל םינהנה
!?תוחפ בוט םלועל הז תא ךפוה


תצפחה תייגוס ,רתוי בוט םלועב רבודמ םא ירה
םירסמ תרבעהו הפוג לש יניצ לוצינ ,השאה
הליחתכלמ תמייק התייה אל טסקט בסב םיילכאירטפ
הפקשהה תדוקנמ תודגנתהה לש ירקיעה ןועיטה זאו
.תלפונ התייה לשמל תיטסינימפה


תוינרמש תודמעמ עפשומ ןיידע םלועה בור
ןיב ןימ יסחי ,םויה םג ,םלועה בורב .תוינרסומ
רדנ'ג ותוא ךותב ןיאושינ .םירוסא ןימ ותוא ינב
?רתוי בוטל םלועה תא ךפוה הז םאה .םירוסא םה םג
םלועה תא ךפוהו בוט הז ךיתופקשה יפ לע ךל זא
םישנא שיש הדבועה ,ייניעב .יפוי .רתוי בוטל
ילעבו ,ינומכ םיבשולש םירחאו ךומכ םיבשוחש
אלל הז לש ודיצל הז רודל םילוכי תונושה תודמעה
דחאה לש תופדעהה תפפכה אללו הייפכ אלל ,תונייוע
.רתוי בוטל םלועה תא ךופהיש המ הז ,רחאה לע
.םיידש אשונב קר אלו ,רבתסמ ,הנוש םעט ונינשל


יד לבאד יתבתכשכ .ךילע ןטק יד לבאדש יתעדי ,ןכ
היה רצש קר ,םיסולפ הברה דוע ףיסוהל יתיצר +
.דיה תינלצעו םוקמה
ךכ לע םג לצנתא .דאמ לצנתמ ינא םויהש ןוויכמ
:ףיסואו
++++++++++++++++++++++++ יד לבאד בהוא רבג דוע
.(טקשב יוצר) רמול המ הל היהיש םגו
:-)
חחרפל וביגה
 
 
4/12/03 1:43
הדבעמ בצ :תאמ
שודק ןורחל הבוגתב
,ילריש
לש רתאל עובק קניל היהי תוננב ומכ רתאבש הווש תמאב ילוא
?'םוקמ'
www.macom.org.il.
לבא ,sex and the city ומכ תרתוכה דיל תויהל בייח אל אוה
וא הדוקנ וזיא דוע עטמל ףיסומ היה טלחהב דצב והשפיא רושיק
.םייתש
הדבעמ בצל וביגה
 
 
6/12/03 18:30
חחרפ :תאמ
שודק ןורחל הבוגתב
?ןוכנ ,רחא והשמ תויהל לוכי אל .הארנכ
חחרפל וביגה
 
 
6/12/03 18:57
הדבעמ בצ :תאמ
?הלש ליימה תא תדביאל הבוגתב
זא ךל רורב היה אל םא לבא ,הלש תבותכה תא יתדביא אל
:ןטק דליל ומכ ךל ריבסא
תינימ הפיקת תועגפנל עויס רתאל רושיק תפסוהל היינפה
הזככו ינימ לוצינל רישי ןפואב עגונש ןויד ךותב תישענ
ילריש תא ודדועיש םישלוגה ראש דצמ דודיעל הכזתו ןכתי
.רבודמה רושיקה תא ףיסוהל
םיחמומל הנפמו השיאה דמעמ תא םדקל הסנמ תוננב ,ךריכזהל
.(...'וכו היגולוסקס ,תויגוז) םירחא םימוחתב


?םינפב התוא ףוטחתו הפרגמ התוא לע ךורדת דוע םימעפ המכ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
5/12/03 22:43
חחרפ :תאמ
שודק ןורחל הבוגתב
(תחאכ םישנו םירבג) םיטנגיליטניא םישנא ךיא יתוא עגשמ
םדא לכל ןהילע םיחלוס ויה אלש תורימא םתדלקמ תחתמ םיאיצומ
!רחא


ירבד םע המכסה השוריפ יוטיבה שפוחבו טרפה תוכזב הכימתה םאה
?רמואה
!ירמגל המוקע הקיגול וז


(חצרל התסה דיגנ וב ןיאש) רבד לכ רמול ךתוכז דעב םחלא ינא
.ךיפמ תרמאנה תחא הלימל םיכסא אל םא םג
םיכסי ,"םוקמ" רתאב בותכש המ לכ תא ארקיש ימ שיש ענכושמ ינא
םיריגב לש םתוכז לע םחליי תאז םע דחיו םש תרמאנש הלימ לכ םע
.םתנבה יפ לע גוהנל


?היפרגונורופה לש דיסח אוה תונפנפשה לש טרפה שפוח דעבש ימ
.הלאכ םיקסיה קיסהל רשפא יא טושפ
...היגוגמד ,ףוא
חחרפל וביגה
 
3/12/03 18:10
תומולחה ךיסנ :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
http://www.playgirl.com תונבה םע המ
:-)
תומולחה ךיסנל וביגה
 
3/12/03 21:12
הניג תות :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
תלאש ,לשמל .לקו טושפ לכה ךמלועבש ,הרקיה ילט ,ךל בוטו ךירשא
לכה םצעב לבא ,וטבחתה םיפוסוליפ לש תורוד .תישפוחה הריחבה
ואצ .ותושעל הצרו וב רחבש ןאכמ ,השעמ םדא השע :רורב דואמ
(בורק רתוי םג תכלל רשפאו ,םישימח וא) הנש האמ ינפלש ,ודמילו
דומעל אלו ,רוציל אל ,דובעל אל ,דומלל אלש ורחב םישנה בור
תורישו םידלי תדלוה לש םייחב ורחב ןה .ןהיתונידמ תגהנהב
.הנהכו הנהכ דועו ,תינימ "תועינצ" לש םילאידיאב ,החפשמה


יקוח לש האצות ויה וללה תולולצה תוריחבה לכ אל ,ךבל תמושתל
תא הוותהש טועפה יתרבחה רדסה קר הז כ"דב .םיבותכ הנידמ
.ונלצא םג ,םויה םג .םילא יד רטוש אוהש רבתסמו ,תויורשפאה
,םישנ ןתוא תורחובש לולסמה דירטמ ןכ אקווד יתוא ,ךילא דוגינב
ךכש יל לבח .ךיירבדכ ,"תרחא ירמגל ךרדב הליהתל עיגהל תוצור"ש
,(?שדח המ ,ייה לבא) ונימיב הליהתל םישנ לש ןכרד תיארנ
הרקמ םושבו ,תילכתב הנוש חצנה לא םירבג לש םכרד כ"דבש ןיינעמו
הציב יצלוחו ונרופ ינקחש ןיאש אל .ןיז תפישח תללוכ הניא
ביצי ךא הארנ יתלב וקב בטיה םינחבומ וללהש אלא ,םהינימל
ןיב לובגה םישנל עגונב .דווילוהב הובגה רכשה ילבקמ תצובקמ
תובכוכ רופסניאו ,ץורפ אוה "תימיטיגל" תובכוכ ןיבל "ךר" ונרופ
םיעוריאל וא) "יוביילפ"ב םידומע תלופכל וקקזנ הנושארה הרושהמ
יתוא דירטמ ןכא .הריירקה תא ססבל וא םדקל ,חותפל ידכ (םימוד
,םייטוידיאו םיימהב םיצפחכ םישנ גיצמש חלאנ רצומ ,"יוביילפ"ש
,תוינימו רהוז םע ההוזמה גתומל ךפה ,םידומחו םיכר ןיפולחל וא
."יתימא" ונרופמ המכ יפ ןכוסמל ותוא ךפוהש המ


,םלועב תובר םישנ לש ןמוקמ לע םידיעמ קר אל "יוביילפ"כ םירמוח
תא םיחיטבמ םג אלא ,םימיוסמ םירבג לש תותוועמ תויזטנפ לעו
ובש םלועב הלדגה הדלי לש הריחבה תויורשפא .םיאבה תורודב םכשמה
ולאמ ירמגל תונוש ויהי (!קשחנו) ימיטיגל רצומ אוה "יוביילפ"
תאו המצע תא המשש ,תרצויו תבשוח שונא-תב תויהל הכנוחש הדלי לש
יופירל רקחמ תוכזב םסרפתהל ףואשל יוצר .זכרמב הלש תויזטנפה
.ןימ תבוב רותב אלו ,טרס יומיב וא ןטרסה


לע רערענש ונחנא ימ" חסונ תוטש אורקל ךיבמ טעמכ ,םויסלו
יואר ,ןוכנ אלו ןוכנ שיש ,חינמ רסומה םוחתב ןויד לכ ."הטלחהה
ץמאל רשפא יזא ,"טופשנש ונחנא ימ" תא םילבקמ םא .יוניגל יוארו
םג רבד לש ופוסבו ,םירביא ירחוס ,םיליפודפ יבגל םג ןורקיעה תא
ךנחל ךירצ תאשנתממ ךפיהה איהש הדמע ךותמ אקווד .תראפתל םיחצור
.איהש הניחב לכמ ןדגנ תלעופש הישעתל די תתל אל (םירבגו) םישנ
"טקשב ונתוא ובזעתו ןהלש ןיזבש המ תושעל ןהל ונת" ןונגסב השיג
תעגופש השא :םוגרת) .הבש תוירדילוסה רדעיהב החוד יל תיארנ
.(םירחאב תעגופש השאמ תוחפ אל יל הזיזמ המצעב
הניג תותל וביגה
 
 
3/12/03 21:27
dies irae :תאמ
טובח הככ טושפ המכל הבוגתב
,העד תעבה אלש ןוויכמ לבא ,תכבוסמ ישפוחה ןוצרה תייעבש ןוכנ
.הזב דיגהל תיצר המ רורב אל


:תויפיפ ברח וז ,"קלקלחה ןורדמ"ה ידיסחמ ה/תאש האור ינא
"חחרפ" שמתשה שממ הז ןוידב
... לע רחמ רוסאי הז לע רוסאיש ימ !ךפיהה קר ןועיט ותואב
.'וכו
?לקש ףלא םע המו ?יל י/הוולת לקש יל תוולהל ךממ שקבא םא
dies iraeל וביגה
 
 
3/12/03 22:09
הניג תות :תאמ
?זא ונל הבוגתב
יתיסינ ."טופשנש ונחנא ימ" רמאמה תהימתל יתסחייתה יירבדב
אל יכ) םיוסמ השעמ טופשל היצמיטיגל ונל ןיא םאש ,רמול
זא ,(ותוא ןיבהל םילוכי ונניא ןכלו לעופה לש ומוקמב ונדמע
ונחנא אלש השעמ ףא טופשל תלוכי ונל ןיא ילט תעדל הארנכ
.טופיש וא ירסומ ןויד לכל תלוכיה תא לסחמש המ ,ונעציב
וא ,אל םיבנג לבא טופשל רשפא םיחצורש רמול תיסינ םא
- 'וכו 'וכו רשפא םירוסרסש וא ,אל םירוסרסו רשפא םיבנגש
ירבדלש יל המדנ) .הנחבהה תא תססבמ תא המ לע לואשל יל ישרה
ןכותה לבא ,"קלקלח ןורדמ" ןועיט לש תינוציח הרוצ ילוא שי
.(הנוש


הריחב"ל שפחתמש המ :הרורב יתייה אל םא יל רצ - יתעדל רשאו
לש תוקיזמ תוסיפת לש האצות אוה ונרופב השא לש "תישפוח
.תישנ תוינימו םישנ
,ןהב תעגופ הליהתל ףונמכ וא הריירקכ ונרופב םישנ לש הריחב
איה השאה ונרופבש ןוויכ ,תורחא םישנל יוקל ךוניח הנקמ ףאו
לש תויזטנפ שומימל רסמתמה ילכמ רתוי אל ,ינימ טקייבוא
אוה הזה רבדהו ,הלש םירחא םיטקפסאל יוטיב ןיא .רחא והשימ
גצומ ונרופה תלומעתבש המ .(יסקס אל ללכבו) םילאו םצמצמ
השאהש ןוויכ ,הזכ תויהלמ קוחר "תררחושמ תישנ תוינימ"כ
םינממסה וא) הלש האנהה .המצע תא תגנעמ הניא ונרופב
לש האנהה תורישב איה (דימת כ"כ םיינאכמה ,הלש םיינוציחה
טבמל ףושח תויהל ךירצ לכה - יחרכה םוריעה ןכל .רחא והשימ
,הנוגמ איה םירבג לש הזכ גוסמ העפוה םג ,בגא .הפוצה
.ןבומכ
ןיבהל בושח לבא .קוחב ונרופ לע רוסאל (רשפא וא) ךירצש אל
,הקיטוריא ןיבל וניב דח ןפואב ןיחבהלו ,ולש תועמשמה המ
ןכ וזה הנחבהה םירבגל סחיב ,רומאכ) .רהוז וא תוינימ
תיתוברת הלאשמ ךפוה ונרופה ובש םוקמה הז ילואו .תמייק
.(תיטסינימפ הלאשל תיללכ
הניג תותל וביגה
 
 
3/12/03 22:50
dies irae :תאמ
הככ זאל הבוגתב
ונא הרכהב ונחנא דוע לכ .ונחרוכ לעב םיטפוש ונא טופשל
הזיא .(םייניע םימצוע ןכ םא הלא) טילחהלו בושחל םיצלאנ
שי םא הלאשה ןאכ ,הלאשה םצעב וז - םיצרוח ונחנא טפשמ
.אל וא קלקלח ןורדמ
םיכסמ ינא הזמ ץוח זא ונרופ דגנ קקוחל העיצמ אל תא םא
םילפשומ םירבג ונרופבש ךכ לע שגד םע קר ,לכהב ךתא
ינא ןכ םא אלא ,(יתקדב ,הדומ) םישנמ תוחפ אל םיחכוגמו
.תויוקדב ןיחבמ אל
dies iraeל וביגה
 
 
5/12/03 15:16
חחרפ :תאמ
הככ זאל הבוגתב
...םעט רסח ,םמוקמ ,עורג רתוי ,חלאנ


!?ישיאה ימעט יפ לע ..ףיסוהל ילוא תחכש
חחרפל וביגה
 
 
3/12/03 21:50
דכול :תאמ
טובח הככ טושפ המכל הבוגתב
לוצינב רבודמ אל ןאכ .םוקמב אל שממ איה תויליפודפל האוושההו
.עשי ירסח
דכולל וביגה
 
 
4/12/03 10:17
זוגא תניג :תאמ
טובח הככ טושפ המכל הבוגתב
.תדלקמהמ ןועיטה יל תאצוה ,יתוחא
זוגא תניגל וביגה
 
 
5/12/03 15:13
חחרפ :תאמ
טובח הככ טושפ המכל הבוגתב
ןוצרה ןיינעל היליפודפה העיגה הפיאמ יל רפסל השקבב הנכומ תא
?ישפוחה
.הנימז היגוגמדל דחוימ םיקניל זוכיר שי םא תעדל יתוא קתרמ
WWW.ALLDEMAGOGIA.ORG
.ול םיארוק ךכ חטב


תישפוח הריחב ךותמו םיריגב ןיב השענש המ ןיב ינורקע לדבה שי
,םייח ילעבל םיריגב ןיב ,םיניטקל םיריגב ןיב השענש המ ןיבל
.םירחא תוחומב רייסל תלוכיב םתוא ןנח עבטהש ימל םייופש ןיב


דציכ ,ונידלי ואריי דציכ ,םלועה להנתהל ךירצ ךיא הדמע ךל שי
ךל יסייג יכל ,ןיינע הזיאבו ימל רמא ימ ,תודעסמב ולכאי
ינא .עיפשהל יסנו ריעה רככב יבבותסה ,העונת ימיקה ,םיכמות
.וז ךתוכז ןעמל םחלא


חחחחחחחחחחחחחחחחחחפ ...רעונה ךוניח
חחרפל וביגה
 
 
9/12/03 9:04
noa :תאמ
יגוגמדו ינטשפ הככ טובח המכל הבוגתב
םכל ויה אל ולש רגוב התאש םיחחרפה דסומבש הניבמ ינא ,חחרפ
ומכ הז ונרופש רמוא אל הניג תות .ארקנה תנבה ירועיש
ימו ,םירחא לש םישעמ טופשל תוכז ונל שי ןכש אלא ,היליפודפ
םישעמה תא וליפא טופשל לוכי אל אוהש רמוא םצעב אלש רמואוש
םא החילס לבא .יתנבה ינאש המ תוחפל הז .םירומחו םישק יכה
.ךל יתלקלק
noaל וביגה
 
 
9/12/03 10:34
חחרפ :תאמ
...היגוגמד ופורפאל הבוגתב
...לבא ,ךיבמ ,מממה


רשקהב ילש סופספה לע הניג תות ינפב לצנתהל אלא יל ןיא
.הרעהה לע ךל תודוהלו ,'וכו היליפודפל


ןיזגמ לש תבהלנ האירקב קוסע יתייה ,רועיש ותואבש הארנכ)
(םורכ


:-)
חחרפל וביגה
 
 
7/12/03 15:41
p-files.org :תאמ
טובח הככ טושפ המכל הבוגתב
דעצ יתחקלש דיגהל רשפא וליפאו תמאה ןעמל הריקסה תא יתבהא
הציפק םע הייעב יל שי ןיידע לבא .תירוקמה יתדמעמ הרוחא
איה (טרפב תיתרבח המכסהו) הרבחהש קפס ןיא .תישעש תחא תיגול
וז הדימב-הרבח לכ טעמכ ךכ לבא .ןיעמ םירתסנ םיקיזא לש גוס
ךרד איה תוינלבוכ תויתרבח תומכסהב םחליהל ךרדה .תרחא וא
דגנ תוחמל יוצר ףאו ןתינ .יתקוחה חישה ךרד אלו יתרבחה חישה
לע לעופב הייפכ ןיא דוע לכ ךא ,תיחכונה ותנוכתמב-ונרופה
חישל תאז ריבעהל תוכז ןיא ,קלח ךכב חקולש יפיצפסה טרפה
ראשיהל תבייח םתסה ןמ איה לבא ,הנוכנ ךתקעצ .יטפשמ-יתקוחה
תיתקוח תוכז הל הייהת אלו תקמונמ הקעצ רדגב
p-files.orgל וביגה
 
3/12/03 21:26
Tali :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
תודגנתמ חרכהב אל ,רמאמב וארקנש יפכ "תוינקעצ"ה לכש ,יתעדל
.העפותל תינורקע
לוכיש ,תונפנפשה לש ףוגה ותוא תא תוצור ויהש םישנ הברה שי
יכה רבדה אל הז היפרגונרופש ןוכנ ילוא זא .םוסרפ ןהל איבהל
תא ףושחל תונווכתמ הלבק ינחבמל וכלהש תורוחבה לכ אל לבא ,הפי
(עמשמ יתרת)ןמצע
?לצנל רשפא םא ר,יתסהל המל זא-הז תא ןהל שי םא
Taliל וביגה
 
 
4/12/03 9:53
ילט :תאמ
תחת תוספותל הבוגתב
תולצונמ ןאכ תויהל תוכלוהש ימ
.ןמצעב ןה הז
.ימיכחתו הניג תות בתכ המ יארקת ילוא
?חצנל םוטמטו תובילע
.אלו אלו אלו אל
ילטל וביגה
 
4/12/03 10:10
םיזנת ליעפ\הכימ :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
ללמוא ותוא ?ףרוגה יוניגה ?ונרופמ וזה הלודגה הלהבה וז המ
לכ הז ,ונ ,םירבחה םע לוחכ טרס תנרקהמ המוארט הכומ חרבש רפסמש
.ךיבמ הזש יטתפ ךכ


אוהו ,ונרופב תרחא וא וז הרוצב לקתנ תיברעמה הרבחב םדא לכ
תא םירישו ,םייטרפ וא םייגוז ןימ ייחמ אירב קלח תויהל לוכי
המר וז ,ולאה תויודסחתהה לכ לזזעל .דיב הפ השוע אלש ימ ודי
.ןיטולחל תיליטנפניא


.לוצינה אוה יתימאה וישיאה
ונרופה תיישעתל תועיגמש תורוחבה -תבתוכה תעד תא לבקא אסיג דחמ
תונכומו ,הריחבמ הז תא תושועש תורוחב ללכ ךרדב ןה "ךר"ה
הזב גירח רבד םוש ןיא ,הינש תינמגוד לכ ומכ -םוריעב םלטצהל
םיפשוח (?"ענרב רמוע לש ץירחה" רמא ימ ,רוחב וא) האנ הרוחבש
איה ופוג לע םדאה תוכז ,םפוג רשב לש תרחא תומכ חכ וא םייחפט
.ותוא רוכמל רחוב אוה םא םג ,האלמ


תונז ןיבל "ךר"ה ונרופה ןיב ,ינכט רתוי אוהש לדבה שי ןאכ
ראשו ,םימס ,תוניירבע םע דיב די םיכלוה כ"דבש "רוק דראה"ו
םירבד .ופוג לע תונובירה תא דבאל םדא םירדרדמש שואיי לש םיגוס
םייח ונחנא לבא ,תעדה לע םילבקתמ אל ןיטולחל רבכ םה ולאכ
קועצלש ךכ לכ תיביסאמ הרוצב ולגד לע לוצינה תא טרחש םלועב
היהי יוביילפ תונפנפש לש םיינוקיליסה ןהידד לומ אקווד "!סבעש"
.תושפט וא ,תועיבצ לש השעמ


הדליו ?לוצינ אל הז -"?טלס ספי'צ סומוח" ונתוא לאושש יברעה
אוה ,קרב דוהאו ?שומיש ןיא הפ ,תשפוטמ הלבונלטב תקחשמש 7 תב
?ולש תוטימה רדחל רודחל לארשי םע לכמ שקיב
תויומכ םיניצחמו םידמועש ,היזיולטב םינועושעש יפתתשמ םתוא לכו
לוצינ ןיא הפ ,ףרפרשב תוכזל ידכב הדועסמו םע לבק םוטמט לש
?יניצ


בחרנ יתרטשמ ףדרמל לושמ תונפנפש ןתואב אקווד ךכ לכ קומע רופחל
.טניו'ג םע ןלטס ירחא
.הסיפתה תא אל ,תילוש העפות םיפקות םתא
םיזנת ליעפ\הכימל וביגה
 
 
4/12/03 16:19
דכול :תאמ
םכמ תודסחתמ תוחפ תוריזנ שיל הבוגתב
?הזב ךיבמ המ
אל ינא ?תעמש ,םינוש םימעט שי םינוש םישנא לש הדבועה לע
םגו הזה רנא'זה תא ךורצל אל האלמה יתוכז וזו ,ונרופ לבוס
.אלמ הפב הזב תודוהל
דכולל וביגה
 
 
4/12/03 16:53
הדבעמ בצ :תאמ
םכמ תודסחתמ תוחפ תוריזנ שיל הבוגתב
בורש תקולחמ תררועמ דואמ העיבק הרתתסה ךלש טסקטה ךותב ,ליעפ
איה ופוג לע םדאה תוכז" :התיא םיכסמ אל ללכב יברעמה םלועה
."ותוא רוכמל רחוב אוה םא םג ,האלמ
רוסא ןכלו האלמ אל איה ופוג לע םדאה תוכז קוחה יפל זא ,בוט
.דבאתהל וא תולתשהל ופוגמ םיקלח רוכמל ול


יברעמה םלועה תונידמ בור יידי לע הצמואש תאזה םלועה תסיפת
תדובע לע תססובמ םירביאה תולתשה יקוח תא וקקוחש ןמזב
הקיתאל החמומו ןטפשמ לש (רתוי תורחואמ תודובע ןכו) טרוטקודה
םיקסע להנימל הקלחמהמ לקנרפ דוד רוספורפ ,ילארשי
.ןוירוג-ןב תטיסרבינואב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
11/1/05 18:09
יפוס :תאמ
םכמ תודסחתמ תוחפ תוריזנ שיל הבוגתב
תא חתנל תוסנלו ךתח והשזיא תושעל םוקמ שי ילואש תבשוח ינא
ונרופה םנמא .םייתרבח אלא םיירסומ םילוקיש אלל ונרופה
לש יומיד רצוי אוה ךא ,רוק דראה יטרסמ רתוי ךר אוה יוביילפב
לככ םישרופמ ,רוק דראה יטרסב .רתוי ינסרה אוהש השיאה ףוג
ירחסמה הארמל םינוע םניאש םינוש ףוג יגוס םיראותמ ,ויהיש
הנ'ג ומכ תועודי תובכוכ םיללוכה ,םהב םיירחסמהמ ץוח)
תמועל .(רבדה ותוא ןלוכ תוארנ ןכא ןהו ,היתומודו ןוסמיי'ג
תזמור איהש תורמל ,תדגסנ תוישנ איה יוביילפב תוישנה ,תאז
תוישנ .הזחה תועפוש תונצמוחמה ןה הכרעהל תויוארה םישנש
הנותנכ תימדנ הרוחבהש םושמ ,םזידסב תלבוג רוק דראה יטרסב
אוה דועב גנוע תוחווצב הטילש תדבאמה וז איה .רבגה תטילשל
.הטילשה לעב
דצמו ונלש תונציצמה רצי לע דחא דצמ הנוע ונרופהש קפס ןיא
םיריגב םתוא לכב ילוא םייקה יטסינויציביהזקא רצי לע ינש
הפשב רבדמ ,טרס לככ ,ונרופה לבא .ישפוחה םנוצרמ תאז םישועה
ךרדה לע ונלש הסיפתה תא הנבמ יתטיש ןפואבו ,ןימ לע תמיוסמ
רקיעב ,היצזילאיצוס ןכוס אוה .ןימ יסחי םייקל "םירומא" הב
םיטרסל יתעדל םוקמ ונשי ןכל .וב םיפוצה םילותב םיריעצל
לש גוס םיגיצמה ,םהינימל שיטפ יטרסל אל .רתוי םיינרתח
הרוצב םישענה םיטרס אלא ,המרונה תא ססבל תנמ לע "הייטס"
דמעמל תינלצנ תוחפו תינחוכ תוחפ הפשב תרבדמה ,רתוי הלוקש
.השיאה
יפוסל וביגה
 
 
11/1/05 18:13
יפוס :תאמ
םכמ תודסחתמ תוחפ תוריזנ שיל הבוגתב
אל תדגסנ איה יוביילפב תוישנהש יתרמאכשכ ריהבהל ינוצרב
.טקייבואכ ,השיאה ףוגל אלא תוישנל הדיגסל ןבומכ יתנווכתה
יפוסל וביגה
 
4/12/03 12:10
הגנ :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
תילכלכה "ןמזה חור" ןיב רשקה תא בוט קודבל בושחש יל המדנ
לע יכרע רבד םוש עגרכ דיגהל ילב)ןימה תיישעת ןיבל תילארומהו
ונתוא וגוויס דימת םיטלושה םיכראירטפה .(תאזה היישעתה
אלמל תורישכ ןניאש,"תורומ" וא "תוהמא" ןיפוליחל וא "תונוז"כ
,הירטסיה) ןהלש יתייעבה ישפנה הנבמה תאפמ הרבחב םירחא םידיקפת
עשוהי ךרע ןייע -"וכו תמזגומ תילברו הייטנ ,תוהדזה ףדוע
םירגסינו םיחתפנ םישנ רובע םירחאה תויונמדזהה תונולח .(קינזר
. תוילכלכ תויצאוטיסמ האצותכ יויסרפיד -ינאמ ןוידרוקא ומכ
תיתרוסמ הרבחב רקיעב ,ילכלכ ןותיממ תועגפנש תונושארה ןה םישנה
תיעבט הרירב יומד -ירזכא ךילהתב .(ןכ) ונלש ומכ הלש תוילטנמב
ץורע .םישנל "תוידועי"ה "תויעבט"ה תושינל שדחמ תובאשינ ןה-
,ןימה תיישעת ריצ לש ילירטסה ,ינגרובה הצקה אוה יוביילפ
םינועיט לש סומע טירפת תרזעב הילע ןגהל תיסחי לקש הירוטירט
ולכתסת .ןימה תיישעת לש "רוק דראה"ה אצמנ ינשה הצקב .םיילרביל
תודומעב אקווד ואל ,גושגש הזיא -םינותיעב םישורדה תועדומב
-תילרביל ,בוש) תילרביל ,האנ- השורד"ה תועדומל שי ,תויטנוולרה
.(!םסק תלימ וזיא ,חא
.שממ אל ?הריחב שפוח ?יוטיב שפוח ?תוילרביל
הגנל וביגה
 
4/12/03 13:24
םיירפ סומיטפוא :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
הז המ ,!?יוביילפ תונפנפש תוצרל תוזיעמ תונב .האחמל ףרטצמ ינא
רבכ יוביילפ !33 ץורעב החנמ תויהל תוצרל ומכ הז !?תויהל ךירצ
תוניבמ תמאבש תונבה .הסחיפ ?יציצ ?םש םיאור המ ,םולכ הווש אל
"זואהטנפ" "רלטסאה" ומכ םיבשחנ םיניזגמל םלטצהל תוכלוה ןיינע
,ונרופ תוטלקל עגונבו ."יבייב יימ קאפ" -ו "ס'ציב סא גיב"
תגוצת קפס הקיטוריא קפס ,דואמ תועורג יוביילפ לש תוטסקה
תטלקה דחוימב ,500 ןוטסוי לש תוטקה תא ושפחת .הנפוא
,ונרופ הז .רומח םע זאו םישוכ 16 םע תניידזמ איהש תיגולותימה
לבא ,יהולא שיאה ,רנפה-וי ינפב עבוכה תא ריסמ ינא .תונמוא הז
רמוא ינא ,"טרמלוא םיעיבצמ ,ידט ךתוא םיבהוא" ,םעפ ורמאש ומכ
"רלטסאה םיעיבצמ ,וי ךתוא םיבהוא"
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
4/12/03 14:16
היינמחר תוחא :תאמ
!!!!הפרחו השוב תמאבל הבוגתב
!רקי סומיטפוא
ףוחד ךרוצ ןאכ ההזמ ינאו יעוצקמב תירטאיכיספ תוחא ינא
תויביסלופמוק תויטנו תילובג תוישיא תערפה עקר לע לופיטב
הבש םיבצע תלחמ) תנווקמ טרוט תנומסית וליפא ילואו ,תונכוסמ
בוש רזוח וא ללקמ אוהו -טלפה לע הטילש ןיא םעפל םעפמ הלוחל
לש הקפסא םע ךילא אובל החיטבמ .(רשפ תורסח תורבה לע בוש
,הנבל תוחא תתמוכ םעו קאזורפ ,םימוילוו ,םינדוקרפ
.ףושח תחתו,תורוחש תויריב
ןייז םע םישוכ 16 :וילע רבדמ התאש טרסל דיירג-פא לע יתבשח
.סומיטפוא דחאו ,רומח דחא ,קנע
היינמחר תוחאל וביגה
 
 
4/12/03 16:03
dies irae :תאמ
!!!!הפרחו השוב תמאבל הבוגתב
?תעדוי תא ךיא ,קנע ןייז היה טרסב םישוכלש רמא אל אוה
dies iraeל וביגה
 
 
4/12/03 17:52
היינמחר תוחא :תאמ
?הפרחו השוב תמאבל הבוגתב
ינא ךיא תרמוא תאז המ ,טרסה תא יתיאר יכ תעדוי ינא
?תעדוי
היינמחר תוחאל וביגה
 
 
4/12/03 18:09
dies irae :תאמ
?הפרחו השוב תמאבל הבוגתב
?בוט ?טרסה ךיא ,יפוי
dies iraeל וביגה
 
 
5/12/03 15:25
חחרפ :תאמ
?הפרחו השוב תמאבל הבוגתב
..טרסה תא תיאר אלש רורב ירה
הקלחמב תינמרחה תוחאה לש םידחוימה םירושיכה הז
.תירטאיספה
!ונילע ידבעת לא
חחרפל וביגה
 
 
4/12/03 18:59
דחא לותח :תאמ
!!!!הפרחו השוב תמאבל הבוגתב
?סומיטפוא תא רבכ שי םא רומחה המל
דחא לותחל וביגה
 
 
4/12/03 20:06
היינמחר תוחא :תאמ
!!!!הפרחו השוב תמאבל הבוגתב
דאמ חוכיו םילהנמ סומיטפואו רומחה טרסה ףוסב יכ
האיכ) םיקתרמ םיקומינ אלמו ןונש ,יטנגיליטניא
.המהב ראותה רתוי עיגמ םהמ ימל (סומיטפואל
היינמחר תוחאל וביגה
 
 
5/12/03 11:13
סומיטפוא :תאמ
!!!!הפרחו השוב תמאבל הבוגתב
רפסל הכחא ינא ,הלועמ טרס עמשנ הז
סומיטפואל וביגה
 
 
5/12/03 12:00
ילט :תאמ
!!!!הפרחו השוב תמאבל הבוגתב
השובל ,הנאה לירד לש הייח דיקפת
"הלכה" ובש םילוחה תיבב תוחא ידמב
תחאה הניע ,תזפשואמ (ןמרות המוא)
םודא בלצ הילעו הייטרב הסוכמ
התאנהל תקרושו ןורדסמב תכלוה איהו
.קנע . twisted nerve תא
ילטל וביגה
 
 
5/12/03 15:22
םיירפ סומיטפוא :תאמ
?רוויירד לא ומכ הינמחר תוחאל הבוגתב
.המיהדמ הקירש וזיא
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
5/12/03 19:49
ילט :תאמ
?רוויירד לא ומכ הינמחר תוחאל הבוגתב
don't let me be misunderstood
תא הרש הרטניס יסננו
my baby shot me down
?אלפנ לוקספ ןוכנ
ילטל וביגה
 
 
5/12/03 21:39
םיירפ סומיטפוא :תאמ
םע הדלרמזיא הטנס םגול הבוגתב
.פוטס ןונ REPEAT ב ילצא קסידה
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
6/12/03 1:05
ילט :תאמ
םע הדלרמזיא הטנס םגול הבוגתב
.תאמחומ ינא
(:
ילטל וביגה
 
 
7/12/03 8:26
םערו זיזח :תאמ
?רוויירד לא ומכ הינמחר תוחאל הבוגתב
.
םערו זיזחל וביגה
 
 
7/12/03 8:27
םערו זיזח :תאמ
?רוויירד לא ומכ הינמחר תוחאל הבוגתב
.
םערו זיזחל וביגה
 
 
5/12/03 15:23
חחרפ :תאמ
!!!!הפרחו השוב תמאבל הבוגתב
- וניניעב ןח תאצומ אל ויוטיב ךרד ותדמעש ימ וישכעו
!רטאיכיספל
,רדס הפ היהיש .ךוניח תונחמ תמקה לע ץילממ ללכב ינא
.תעמשמ הייהתש


אלב רוטפ ,הנה זא ..סומיטפוא לע ןגמ ימצע תא יתאצמ םאו
.ךלוה אל םולכ


(לדוגה אל ,אל) .רומחה םע היעב שי
!ותוא לאש אל שיא
חחרפל וביגה
 
 
5/12/03 17:53
הינמחר תוחא :תאמ
אב הז הנהל הבוגתב
.םירבד המכ דיגהל הצור ינאו ,םירכזה יריקי יתרזח
התאש ינתששוח .ביבח חחרפ ,השינע וניא ירטאיכיספ לופיט
?שפר ליטהל המל ,תומודק תועיד אלמ
תא קיתשהל ןוצר יל סחיימ התאש ךכמ תבלענ טעמכ ינא
,(הלילב יוצר)םוי זופשא לש סיסב לע ,ךפהל .סומיטפוא
איצוהלו איצוהל לכוי אוה תיתחיש היפארתו יתפורת לופיט
םגו ,תרכשינ אצת הבורקה ותביבס.ךופשלו ךופשל ,איצוהלו
תא יתחכש טעמכ -הקירשהו טושה,ךוחמה ,תויריבה םע ,ינא
וליפא ול עיצהל לכונ ילוא .טעמ תונהל לכוא ,הקירשה
.רומחה םע יגוז לופיט
הינמחר תוחאל וביגה
 
 
5/12/03 21:54
חחרפ :תאמ
?ץימשהל המלל הבוגתב
ינמרח לופיטל רומחה תא תחקל המ ךל ןיא :ךל רמול יתיצר
אל הירוטקיו .תויריבב ותוא רושקלו תוזוכיספה תקלחמב
היהיש לככ בוהצ ,ןאדוקרפ ,רומחה לש ומולח םלועמ התייה
םירמוח זבזבל המל ?תויריבהו ,ריצח לש םעט ול השעי אל
?ארונה ךשוחב םיבוט


...תנווכתה סומיטפואל ,הא


!הבבוש
חחרפל וביגה
 
 
5/12/03 23:40
םיירפ סומיטפוא :תאמ
..יתיצרש ,והזל הבוגתב
טקייורפה דעב ירמגל ינא םינשב ךר רייעב רבודמ דוע לכ
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
5/12/03 23:58
חחרפ :תאמ
..יתיצרש ,והזל הבוגתב
אלו ךרה רייע ןיינע לע ירמגל רוגס יתייה אל
ינפמ קר הז לבא ...ךר והמ לע שממ יתקמעתה
גורידה ללוכ) ךיתופדעהה תמישר לע רבועל יתלצעתהש
יתש דצל ררקמה לע ילצא היולתש (הנתשמה הלבטהו
לכבשו (קוזיחל - תודיתע ןתוא םע) הקוזב תופיטע
םדאל ול המ יכ .יתיבמ אצא םרטב הילא הלוע ינא םוי
.םירפסה רפסמ רתוי


?תיקאזופה הקלחמהמ תוינמרח תויחא בהוא ,רייעה


המישרה דצל יאדווב התוא הלתא .הבושתה יל הבושח יכ
(הקוזבה תופיטע תא ריתסהל אלש חיטבמ)
חחרפל וביגה
 
 
6/12/03 1:05
םיירפ סומיטפוא :תאמ
דעב הייהתש יתבשחש ,והזל הבוגתב
.תבשב אל לבא
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
6/12/03 0:11
היינמחר תוחא -דורטרג :תאמ
..יתיצרש ,והזל הבוגתב
.ילאנא ןועבק םע לבא ,ינכייחו ,חצ ,ךר רייעב רבודמ
היינמחר תוחא -דורטרגל וביגה
 
 
6/12/03 1:03
םיירפ סומיטפוא :תאמ
יבייב סומיטפואל הבוגתב
תדוקנ תאצמנ הפיא .תונועביקה לכב ול לפטנ .רדהנ
?םירומח לצא י'גה
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
6/12/03 1:23
חחרפ :תאמ
יבייב סומיטפואל הבוגתב
.ןיינעמ
חחרפל וביגה
 
4/12/03 15:48
רימא :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
תושעל המ ןיא ,תויטסינימפה םישנה לש תאזה תונקדצהמ רבכ סאמנ
ףסכ םיצור םירבגהש ומכ קוידב ךיתח רבגו םוסרפ,ףסכ תוצור םישנ
.הפי השיאו םוסרפ ,
לכ וצצופתישו ,ולש וכרדב הז תא גישהל הצור דחא לכו ער הזב ןיא
לכתסה אל רבג ףא םינש רבכש םינוק'צחה םע תורעוכמה תויטסינימפה
תא דחוימבו םלועה לכ תא תואנושו תולכסותמ ןה ןכלו ןנוויכל
.... ולאה תונועלמה לע םימחר ילוכ...םירבגה
רימאל וביגה
 
 
5/12/03 15:31
חחרפ :תאמ
תילמרונ יהשימ ףוס ףוסל הבוגתב
!ןוכנה אוה ךפיהה .תויטסינימפ םישנ םע היעב ןיאש


םינוש םימרוג םיפתוש םהלש םיער םינועיט םע איה הייעבה
המ םיעדויש ימ .תלוזה לש תובשחמה לע תוכז םהל שיש םינימאמש
.יפוטואו ןוכנו הפי
ורכמ ,ליגרכ , חטב .היפוטוא יהמ םיעדוי םה ךיא יתהמת דימת
.היפוטוא תוארל וכלה םהש תעב ,הרחרחסל סיטרכ


(ינש תיב ימיב זא) םיאנקה ,םיטסיאואמה ,םיטסיקצורטה ,םידרחה
הפקיז קינעהל תנמ לע ךוניחל קוקזה רעונ הביס ואצמי דימת
.לשוכ ןועיטל האלמ


!ומקש רתוי תובושחה תועונתה תחא - םזינימפ


:קפס רסה ןעמל ,בגא
!סנרפיד ונ סקיימ - לריגיילפ וא יוב יילפ


:ישיאה םעטה יבגל םאו
!יוביילפ תא בהוא אל שממ ינא
חחרפל וביגה
 
4/12/03 18:22
תנע :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
.תקדוצ ,ןבומכ ,תא ,הניג תות
רבג תייה וליא היה דמחנ םלוע הזיא ךל יראתת ,וישכע
.ויפמ תועמשומ ויה ךייתונעט לכו
...עיגי הזה םויהש דע
םימרוגה םהמ םיניבמ אל תוםיבתוכה תיברמש לבח
."תישפח הטלחה" דוסיב םידמועה
,ןתעידי אלל םג תולצונמ םישנו ארונ יטסיניבוש םלוע והז
.תמייוסמ היצפואב "ןמצעב ורחב" ןהש הבשחמ ךות
.םישנה וחינה אל ה ר י ח ב ל ת ו י צ פ ו אה תא ,םירבח
תנעל וביגה
 
4/12/03 20:28
קילומש :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
,הביבסה תועפשהב היולת הריחב לכ .תישפוח הריחב הזכ רבד ןיא
תידרח השא לכ .תישענ איה וב יתוברתה רשקהבו ךוניחב ,תשרומב
תדלל,םירוהה תריחב יפל ךודישב ןתחתהל ןוצרמ הרחב איהש ךל דיגת
עומשל ,הליל דע רקובמ הפורח החפשכ דובעל ,םידלי 12 ב לפטלו
תא תוצרל קר הכירצ איה יכ ןיממ תונהל אל,הנודא הלעב לוקב
הז יכ תורבח םע תולבל אל ,הפירט הז יכ היזיבלט תוארל אל,הלעב
.ב"צויכו ,ןמז זובזב
םישנה תא גיצמש יובילפב הנפנפשכ שמשלו תכללב תישפוח הריחב ןיא
תא עבקמו יאמצע ןוצר אללו תוישיא אלל םיטקייבואכו םיצפחכ
הקדצה ךכיפל ןתונו ,שפוטמו דודר ,תוחנ רוציכ תירוביצה ןתומד
."רואנה" ירבגה רוביצה דצמ ישנה ןימל תלזלזמה תוסחייתהל
תינייפוא איה םלוא רוביצה תובכש לכב תמייק "תבזוכ תועדומ"
תובולע םישנ ןתוא םהבו הרבחב םילשכנהו םישלחה םיקלחל רקיעב
ןהל ודיעוהש דיקפתה תא תוניבמ אל טושפש שפנ
םיבר םג יכ רבתסמ ,ירעצל .יובילפ לש םימכחותמה םירוסרסה
םישנ םג יתעתפהלו םירחא
.ארקנה תנבה יאב םילשכנ תוטעומ אל
קילומשל וביגה
 
 
6/12/03 4:02
הנשמ :תאמ
החידב הז תישפוח הריחבל הבוגתב
קדוצ
הנשמל וביגה
 
4/12/03 20:46
dies irae :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
הריחבהש הדבועה .תישפוח הריחב לע תויוטש הפ בותכל וקיספת
ךכמ הנוש אל םירחאו הלאכ םיצחלב הרוקמ ונרופ תבכוכ תויהל
לויטל עוסל וא הקיסיפב ראות תושעל וא ,יברקב תרשל הריחבהש
תוביס לש האצות איה םייחב םישועש הריחב לכ וא ןתחתהל וא ל"וחב
אוביש .תישפוח הריחב ןיאש חיכומ אל ןיידע הז ,תונושמו תונוש
ףלא ול הארא ינאו וייחב השע אוהש הריחב לע יל רפסיו והשימ
.ךכל ותוא ואיבהש םיצחלו תויתרבח תוינתה תחאו
dies iraeל וביגה
 
 
4/12/03 22:59
הגנ :תאמ
ידל הבוגתב
רבד לכ) תינוציק תיטסינימרטד הפקשה ןיב לבלבמ התא -לבא ,ןכ
אל אמאש הז -תויגולוכיספ תוביסנב הנתומ אוה םישוע ונחנאש
םיזאגה בצמ ,עברו הנש ליגב הנוכנה הקדב קוידב יציצ יל הצלח
ליחתה ןוילופנש ןמזב ריואה גזמ ,ונלש םירמוחה ףוליח ,הביקב
יתרבח שומיש -הטילשו חוכב ךרוצ ןיבל ("וכו חצונמ תויהל
ונלש הייטנב ,תוישונא תושלוחב יויטריפסנוק וליפאו יניצ
-םישנ לצנלו אכדל תילכראירטפה הייטנב -תורחא םילימב .הינתהל
.תונתשמ תוביסנל םאתהב םעפ לכב
הגנל וביגה
 
 
4/12/03 23:09
רבג :תאמ
ידל הבוגתב
תא תבתוכ תאש ךיא יפל .תיסוכ שממ אל תא .שחנל יל ינת
םיחותינל ןוכמ הזיאל ינפת .תרעוכמ יד וליפא תויהל הכירצ
?הא ,יעגרתו םייטסאטלפ
רבגל וביגה
 
 
4/12/03 23:59
dies irae :תאמ
ידל הבוגתב
17 לעמ םוי ךל ןתונ יתייה אל
dies iraeל וביגה
 
 
5/12/03 15:34
חחרפ :תאמ
?רבגל הבוגתב
?רתוי םכח היהי אוה 57 ליגבש בשוח התא המל


?תדלונ אל םמעש םירופא םיאת םירכומ ובש םוקמ שי ,המ
חחרפל וביגה
 
 
5/12/03 17:20
dies irae :תאמ
ןרשפ תייהל הבוגתב
הווקת ןיא ול םא יכ ,תונתשהל ולש תלוכיב ןימאמ ינא
.ןיא יל םג ילוא זא
dies iraeל וביגה
 
 
6/12/03 1:38
הדבעמ בצ :תאמ
ןרשפ תייהל הבוגתב
.הדילה רחאל םג חומב םירצונ בצע םיאת לבא ,אל
הדבעמ בצל וביגה
 
 
5/12/03 12:02
ילט :תאמ
ידל הבוגתב


.חומ תלתשהל םיחותינ


.ךרות תא םידקהל םוחב ךל הצילממ יתייה
ילטל וביגה
 
 
5/12/03 12:19
dies irae :תאמ
ןיידע ןיאש לבח המל הבוגתב
.ולש הרקמב לתשה תא החוד היה ףוגה
.גורדישל ןתינ אל ,חומל הנכה ןיא :טרפמב בותכ
dies iraeל וביגה
 
 
4/12/03 23:57
dies irae :תאמ
ידל הבוגתב
לע הפ זמר אל דחא ףא :רמוא ינאש המ קוידב הז ?ונ
- הזל אורקל רשפא יאש רמוא ינא ןכלו ילקיסיפ םזינימרטד
."תישפוח הריחב ןיא" - תרחא תוגהנתה לכל רשאמ רתוי
dies iraeל וביגה
 
 
5/12/03 9:36
הגנ :תאמ
ידל הבוגתב
.?יד המ ?ונ המ
םע ,חיננ,ךלש תישפוחה הריחבה חווט תא תוושהל לוכי התא
הז םע וא,ריסא לש הז םע וא ,םיטילפ הנחמב יניתשלפ לש הז
חווטלש אוה תרמוא ינאש המו ,יסחי לכה ?רז דבוע לש
םימרוג דוע םיסנכנ םישנ רובע תויצפוא לש ,אליממ ,םצמוצמ
.ןפוגב (םיגוס ינימ לכמ)הרחסמ םישועש םיינלצנ
הגנל וביגה
 
 
5/12/03 12:14
dies irae :תאמ
?יד המל הבוגתב
רנוילימ לש ןבל ןכא ,חווט הלימב שומישה תא יתבהא ,הפי
"WHITE TRASH" תדלילו הפב ףסכ לש תיפכ םע דלונש
חווט שי תועטב דלונש דלי ןממל חטב הכירצש תיאקירמא
הדבועה תא הנשמ אל ןיידע הז לבא ,ןיטולחל הנוש הריחב
רשפאש ינוציק יכה בצמב וליפא .תישפוח הריחב םהל שיש
והשימש חיננ .הריחב תלוכי הרכה לעב םדאל שי ןיימדל
,תודבעל יחא תא רוכמל ינממ שרודו חדקאב יילע םייאמ
הז לבא ,הרירב יל התייה אלש רמול לכוא הז ירחא םנמא
הז רמוא ינאש המ לכ .תומל רוחבל יתלוכי יכ ןוכנ אל
ימ היהש ןבומכ ,(הרואכל) לקה ףסכל ותפתה הלאה םישנהש
תאז ושע אלש רמול רשפא יא לבא ,ןתוא התיפ ןודזבש
הקיטנמס לש ןיינע ומכ הארנ הז ילוא .ישפוחה ןנוצרמ
.םילממ ץוח רמול ונל שי המ לבא
dies iraeל וביגה
 
 
5/12/03 15:11
הגנ :תאמ
.יד המל הבוגתב
הניג תות לש הירבדב בוש ןייעל ךל העיצמ ינא
.תיתומלאה
הגנל וביגה
 
 
5/12/03 15:36
חחרפ :תאמ
.יד המל הבוגתב
,הא) .ךיילעמ שממ העיפומש הבוגתה תא שדחמ אורקל
(...הל תבגה


.םהלש תוילקידרה איה ךלש םינועטה לכב הייעבה
.הצקה לא הכילהה


.ונל ינוציח םלוע ןיאו הספוקב חומ ונחנא ,ללכבו
!ךפיהה תא החיכומ ךתוא הארנ
חחרפל וביגה
 
 
5/12/03 17:21
הגנ :תאמ
ךל עיצמ ינאול הבוגתב
הלוכי ינאש הבוט יכה הכרפהה-הספוקב חומה יבגל
."רבג" -הלעמלמ ןכשה ,אוהה הז אוצמל
תיטסינימפ ינא,םיילאקידר שממ אל ילש םינועיטה
.(ער אל תיארנ אקווד ינא ,בגא ךרדו) תימנא יד
םיעיפומש םייטסינויסרפמיאה םיגיגהל תיסחי לבא
םה -ול םיביגמ ונחנאש תונפנפשה טפמסמ "רמאמ"ב
.םינועיט תוחפל
הגנל וביגה
 
 
5/12/03 22:07
חחרפ :תאמ
ךל עיצמ ינאול הבוגתב
:ףיסואו ןקתא דימו
םרז יכילומ םיטוחב שומח לע סדנהמש אספוקב חומ
.(סקירטמ ופורפ-א) תודורטקלאב ול קחשמ


.אספוקב "רבג" ונל שי הנהו


אלל םיגלונומ תפלחה וא חוכיו וא החישב םעפ
הנעטה תא הדידי ינפב התלעה ,תיתימא תרושקת
:האבה
מ"הירבש המ הזו קיפסמ שפוח אוה בושחל שפוח
.הלש אלכה יתבב םיקמנש ןופצמה יריסאל תקפסמ
!?הבשחמה תא םהמ ולכי אל ,המ


ןיא ירה ,לק ךכ לכ ,הצקה לא תכלל ןתינ חוכיוב
אלש איה רתויב תישחומה הנכהו הרועפ םוהת
...ףיא זא .ךל ובישקי


שי ונינשל "תישפוח הבשחמ" םירמוא ונחנאשכ
םייקתה וכותבש רשקהב חנומה לש המוד יד הנבות
.ןוידה


לאוטקלטניאהו ינאו תא "תישפוח הריחב" ונרמאשכ
המדנ ,ונעדי ןוידב ונתיאש (.עבשנ .הכרעהב)
תסיפ התוא ךותב ונחנא ירה .רבודמ המ לע ,יל
?אל ,םייח


הייפכ אלל הריחב איה הנווכה תישפוח הריחב
םיפוכ הבש תישפוח אל הריחבמ לידבהל תיחכונ
ליקאש ומכ הארנש דחא םע ןימ יסחי םייקל ילע
עשת לעב בלגמב יכשא לע וכי ןכ אל םאש לינ וא
.תובנז


םע תישפוח הריחב שי יוביילפל תועיגמש םישנל
הלכשהה ירסחל שיש הריחבה חווטמ רתוי בחר חווט
תא קפסמ וניאש רכש איבהל ידכש חותיפה תורייעב
תוצונה תא טורמל םיצלאנ תיעובשה תומימחפה תנמ
.םוי לכ תועש הנומש תופוע לעפמב


שומיש שיש ןעוטש ימ תא ירמגל ןיבהל לוכי ינא
שיש ,תואיצמה לש תתוועמ הדמעה שיש ,השאה ףוגב
וא ,תירסומ ,תיטתסא הניחבמ םגפל םעט הזב
לבא ,חרכהב םיכסהל בייח אל ...תינאיגנוי
.ןיבמ
.קוח יפ לע רוסא היהי רבדהש לבקל ןכומ אל ינא
חחרפל וביגה
 
 
5/12/03 22:52
הגנ :תאמ
לוב תעגפ ,ןכל הבוגתב
?קוח יפ לע רוסאל לע רביד ימ
הגנל וביגה
 
 
5/12/03 22:58
חחרפ :תאמ
רביד ללכב ימל הבוגתב
.םעט לש ןיינע הז זא
ינא .ולשמ םעט םדא לכל יטתסאה ןיינעב
בהוא אל ינא .תרחא תאו וזכ תוגנתה בהוא
בוהצה לבא רמול הלוכי תאו םיידשב ןוקיליס
.יהולאו םיהדמ רימרו לש
טושפ ,העוט וא קדוצ היהי אל ונתאמ שיא
.הנוש יטתסא םעט ונל היהי


התיהה הנעטה ,ןייצל שי המוגפה ,יתנבהל
ףתתשהל ,רוכמל ,ץיפהל תוכזה תא עונמל
ךלומ דמוע יתייה ןאכ ."היפרגונרופ"ב
והמ ילש תחתה תא ןיינעמ אל הז :קעוצו
םדאמ עונמל תוכז טושפ ךל ןיא ,ךלש םעטה
.תיסיסבה ותוכז תא


.תחתה לע םג ,יתולצנתה ילבק


.בגא .ךלש םעטה תא ריכמ אל


:-)
:-)
חחרפל וביגה
 
 
5/12/03 23:30
הגנ :תאמ
הקיטתסא אוה ןוידה םוחת םאל הבוגתב
הקיתא ןיב רשקה תא ןיבמ התאש יתמשרתה
אל תוריגב- םיריגב לע רבודמשכ .הקיטתסאו
ךרוצה לע אלא ,םהשלכ הפיכא ידעצ לע רבודמ
יטתסא )ןוידבו עודייב ,יתרוקיב חותינב
.העפותה לע (יתא וא/ו
דיגהל רשפא יאש בשוח התא המל -הזמ ץוח
תרוקיב ןיב לבלבמש ימ .?"תחת" יל
.לסופ אוה ומומב םילימ וא תובשחמ תרטשמל
הגנל וביגה
 
 
5/12/03 23:37
חחרפ :תאמ
הקיטתסא אוה ןוידה םוחת םאל הבוגתב
.ןימומב יתוא ילבלבת לא קר


.רומוהב התייה תחתה לע תולצנתהה ונ ,מממה


.ךתיווהכ אל ךתוא יתשריפש ךכ לע יתלצנתה
.רבתסמ
,םיתעלש ןיינעב ,ךתיא תכלל ןכומ ינא ןאכו
הניחבמ יוקל ךל הארנש המב לפטל ךרדה
,יתא ךל הארנש המ םע שגנתמ וא תיטתסא
.ןוידל יוארש יאדוובו ךיפמ יוניגל יואר


?תחתה לש הקיטתסאה לע ןויד ,המ וישכע זא
חחרפל וביגה
 
 
6/12/03 0:04
הגנ :תאמ
.יל הרק בוש הז ,טיש ,ימומב יתלספל הבוגתב
.תחתה לש הקיתאה לע .אל
הגנל וביגה
 
 
6/12/03 0:20
חחרפ :תאמ
.יל הרק בוש הז ,טיש ,ימומב יתלספל הבוגתב
:בתוכה רמוא ,חכשנ יתלב רמאמב
יהמ" התייה דימת ונתוא ולאשש הלאשה
הבושת ךכל הנתינ אלש הביסהו "?תונמא
.היוגש התייה הלאשהש איה תמלוה
"?תונמא וז יתמ" :לואשל שי


,היוגש התייה תחתה לש הקיטתסאה לע הלאשה
לאשהל הכירצ התייהש הלאשה םאה .רבתסמ
"?תחתה לש הקיתאה יהמ" :איה
ךתוא תונפהל זאו !ןכ רמול איה תחא ךרד
ךלוה ?לושמ רבדה המלש תולגל םשו תורוקמל
הנוק הצור ,רשב הנוק הצור ,קושל םדא
!?הטושפ הכה ךרדב רחבאש המל לבא .םיגד
:רחא ביתנ ךל הנה
.תחתה לש הקיטאופה


תוירסומה תלאשב ןד הקיטאופה ורפסב וטסירא
:תוחפל תורדגה עברא עיצמו .ןורטאיתה לש
.ירסומ יתלבו ,ירסומ אל ,ירסומ-א ,ירסומ
אוהו יתאל יטתסאה ןיב רשק ונל אצמנ הנהו
.יטאופה


.היגוסב קימעהל אוה ךירצש לכ התע


לש ותפקשה תא ןוחבל איה קימעהל תחא ךרד
הניגנ ילכב שומישל רושקה לכב וטסירא
ךירצש רוכזל ,הקיטאופל רושקה לכב םינוש
רקיעבו סותאה תא חוכשל אל ,סיזרטקל עיגהל
תוירסומב םוגפל לולע ידמ שגרמש המש תעדל
.הזחמה לש
:הלאשה תלאשנ ןכ םא
ידכ (יטאופ-הטמ ןפואב) ףידעה ילכה והמ
לדחמ תרירב לבקלו יטתסאל יתאה תא תא רבחל
?תיטאופ
חחרפל וביגה
 
 
6/12/03 0:38
הגנ :תאמ
תחתה לש הקיתאהל הבוגתב
,וטסיראל "הקיטאופ"ה ןיב ףוריצה והשכיא
לש וז העשב בוט יל השוע אל ,תחתו הקיתא
זאמ יתחכש המכ רוכזל יל םרוג הז.הלילה
הליל .דאמ יתמשרתה לבא .היפוסוליפב א הנש
.בוט
הגנל וביגה
 
 
5/12/03 17:35
רבג דוע :תאמ
ךל עיצמ ינאול הבוגתב
איצמהל לגוסמ היה אל ,תוחפל ,ילש חומה
בייח הז :הנקסמ ...ךלשכ "תוקירבמ" תובוגת
(-: .ל.ש.מ ....יחומל ץוחמ והשימ תויהל


?סרפה הפיא
רבג דועל וביגה
 
 
5/12/03 17:44
dies irae :תאמ
חחרפל הכירפמ ''החכוה''ל הבוגתב
ןפנחתמל ןח ןחו
dies iraeל וביגה
 
 
5/12/03 17:40
dies irae :תאמ
ךל עיצמ ינאול הבוגתב
ינאש המ לבא םיטשפומ םינועיטל הטונ ינא םנמא
:תישחומ תירסומ הרימא וז דיגהל הצור


ןוינכטב ונלצא םיתורשה תוקנמ לע רתוי םחרמ ינאש
וזיא לע רשאמ ,תוטורפ תוחיוורמ חטבש ,לשמל
הל וסינכיש המיכסהש תעצוממ תיאקירמא "ובמיב"
הז לכו %%%% -ל רשי %%%% לבקל םגו %%%% -ב %%%%
אלש השק בצמב םדא טושפ איה ייניעב .$$$$ תרומת
.יותיפב דמע


ינא המ לע עדוי אל ינא ילואש תוגייתסהב הז לכו
והשמ וא חדקא יימויאב ןתוא םיחירכמ תמאבו ,רבדמ
.המוד
dies iraeל וביגה
 
 
5/12/03 18:18
הגנ :תאמ
הארתל הבוגתב
ןוינכטב םכלצא תוקנמה המכ קודבתש יאדכ
םה ביבא-לת תטיסרבינואב ,עדוי התא ?תוחיוורמ
םיצרמ השולש הזיא ויה וליפאו וקדב אקווד
(דוע ימ תרכוז אל ינאו ןייטשניבור לאירא)
הז .םייוזבה הקסעהה יאנת דגנ ןייפמקב וחתפש
לשמ רתוי עורג ןבצמש ולאכו הלאכ שי ,ןוכנ
.היצנטופב תונפנפשה
הגנל וביגה
 
 
5/12/03 19:08
dies irae :תאמ
תמאב ילוא הארתל הבוגתב
םגש יל המדנ ,הזה רופיסה תא רכוז ינא ןכ
,הז תא וקדב םיצרמה תתיבש תפוקתב ןוינכטב
.רגסנ המ ןיינעמ


רתוי שי ולא םימייב .אמגוד קר התייה וז לבא
םישנא ונביבסמ שי ,ללכב .הלאכ תואמגוד ידימ
םיכפוש ונחנאש ללמה תויומכל םייואר רתויש
תועיבצ שי .תויאקירמא תונוזנז המכ רשאמ הפ
כ"הס ,הזה אשונב דגנה תקעזב םגו הקעזב םג
לבא ,תילוש הייעב אוה ונרופה ירסומ עגפמכ
המ לע רבדל םיבהוא םלוכ יכ םיצפוק ונלוכ
,היצרופורפב םירבד תחקל ךירצ .סקסב רושקש
אוה ךר ונרופ לבא לפא םוחת אוה ונרופה םנמא
סריפס ינטירב תעפות לכ ירה ,ללכה תלחנ םויכ
ךרד .ךר ונרופ טושפ איה (ץראב םג) היתומודו
העורג רתוי סריפס ינטירב ייניעב בגא
ןכל .הקיסומ רצייל תרמייתמ איה יכ יוביילפמ
.רמאמה לש יללכה וקה םע םיכסהל הטונ ינא
dies iraeל וביגה
 
 
5/12/03 21:29
הגנ :תאמ
תמאב ילוא הארתל הבוגתב
תרפהו ,קשוע,לוצינ לש םוילוול תיסחי
-תידוהי"ה םודסב ונל שיש םדא תויוכז
ומכ הארנ תמאב הז ונלש הקותמה "תיטרקומדה
ןודל תיטקרוק ילקיטילופ היגליבירפ וזיא
אוה הזה ןוידה לבא .ונרופ לע ירסומ ןויד
,הקזח הייגוס ןאכ שי יכ תאז לכב בושח
תופוקתו תולובג תצוח ,תיטננימוד
התאש םזיוויטלרה .לוצינ לש תוירוטסיה
.םיירסומ םיטופישל ינלטק לער אוה וב לפונ
הגנל וביגה
 
 
6/12/03 1:11
dies irae :תאמ
תמאב ילוא הארתל הבוגתב
בוט ןיבש הלאקס טושפ וז םזיוויטלר אל הז
טוטיחמ העורגש הבנגמ עורג חצרש ומכ ,ערל
.רוביצב ףאב
dies iraeל וביגה
 
 
6/12/03 1:50
הדבעמ בצ :תאמ
תמאב ילוא הארתל הבוגתב
...פא פא פא
םא .ול עיגמש דובכה תא ףאב טוטיחל ןת
!הרומח הרבע וז ירה תבשב ףאב טוטיחב רבודמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
6/12/03 13:44
dies irae :תאמ
תמאב ילוא הארתל הבוגתב
םודא רוזמרב םינובוד תאצוהמ ץוח ילוא
dies iraeל וביגה
 
 
5/12/03 23:05
חחרפ :תאמ
תמאב ילוא הארתל הבוגתב
"תויאקירמא תונוזנז" םלימה


"יוביילפ"ל םוריעב המלטצה ר'גניסב םיק
דנוב סמיי'ג תרענ תויהל הרחבנ רבכש רחאל
...הער אל הריירק הל התייהש רחאלו


."תנוזנז" הניא םוריעב תמלטצמש ימ


ףוגב דייוצמש םדא איה םוריעב תמלטצמש ימ
םוליצה רובעב בר ןוממ םלשל םינכומש
אוה םדאה ותואש תויהל לוכיו ולש םוסרפהו
(םיחוד יד יניעבש) םיינטירופ םיכרע לעב
אלש ןימ יסחי םייקל התעדב הלעמ אלו
.הייח לכ תימגונומ הייהתו ןיאושינ תרגסמב
.הלש םוריעה םצעב תשייבתמ אל קר איה


םלטצהלו טשפתהל ןיטולחל ימיטיגל הז
לע רמול ןיטולחל רתוימ יל הארנו םוריעב
"תנוזנז" תמלטצמה


!עדוי ינא ,יתוחאל ללכב תנווכתה חטב ,ןכ
חחרפל וביגה
 
 
6/12/03 1:37
dies irae :תאמ
יתוא תוממוקמ דאמל הבוגתב
ףוגה תא תופשוחש םישנל שממ דגנתמ אל ינא
ינא ךפיהל ,(תומדוקה יתובוגת ןייע) ןהלש
יל הארנ והשכיא לבא ,ןתוא תוארלמ הנהנ
השא .הז תא השוע יתייה אל ןמוקמבש
המ הל ןיאש הדומ םצעב ףסכ ליבשב תטשפתמש
,הלש םיציצה תאמ ץוח הזה םלועל םורתל
תוינקחש ןתוא ,תוטשפתמ אלש הלא וליפא
ללגב קר םש תואצמנש רורבש תועורג היזיולט
םצעב .דובכ יב תוררועמ אל - ןהלש יפויה
ול השוע יתייה המ ימצע תא לואשל ךירצ ינא
יתייהו ,(היומס החנה ןאכ שי) הפי יתייה
םאה ,תונמגודמ תוב'וג המכ תושעל לוכי
.אלש חוטב אל :תמאה ?הז תא השוע יתייה
תוחיתפה לכ םע יכ תרחא הז םישנ לצא לבא
תוכלוה אל ןיידע תורוחב תוילרבילהו
תטשפתמש ימו , ( לבחו ) בוחרב תומורע
רוזחל רשפא יאש הפישח לש םיוסמ ףס הצוח
הלסאל תלפונש םייניש תשרבמ ומכ הז ,ונממ
ותוא אל רבכ הז התוא ףוטשת המכ הנשמ אל -
ענכשי אל דחא ףא .(דלפנייסל הדות) רבד
ליבשב רבד םוש הז םוריעב םלטצהלש יתוא
ונרופב רבודמשכ רשע יפ הז תא ליפכתו ,השא
הנוז תוחפל ,שממ תונז רבכ הז זא ,השק
תחא לבא ,תויטרקסיד לע רומשל הלוכי
הל םישוע ךיא םש םיאורש תטלקב העיפוהש
%%%% םגו %%%%%
ירחא לכות איה ךיא עדוי אל ינא ,ישוכ םע
.רפס תיבב םירוה םויל אובל הז
dies iraeל וביגה
 
 
5/12/03 22:53
חחרפ :תאמ
הארתל הבוגתב
(-: ..יתפנחתה םג תונמדזה התואבו


!ןיטולחל םיכסמ
חחרפל וביגה
 
 
6/12/03 1:43
הדבעמ בצ :תאמ
ךל עיצמ ינאול הבוגתב
לע קוידב הנועש ארוקה לייאב רמאמב הצצה ןת
ךלש הלאשה
http://www.haayal.co.il/story1665
וקה תא דירוה תוננב לש םילילמת דבעמהש חינמ ינא
יתחת וק םש ןיא םא ךכ 1665 ל story ןיב יתחתה
.ותוא ףיסוהל ךירצ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
7/12/03 8:31
םערו זיזח :תאמ
?יד המל הבוגתב
?רורב רתוי וישכע
םערו זיזחל וביגה
 
 
6/12/03 4:06
הנשמ :תאמ
ידל הבוגתב
ינש לכ ובש םלועב לבא .ןהל הבבס (חחרפ ,קנחת) יפוטוא םלועב
האצותכ תרחא השיא תחצרנ/תסנאנ (תי'גראל דוע ינאו) ישימחו
םיינימ םיטקייבואל ןתכיפהו םישנה תצפחה לש (הפיקע וא) הרישי
,העפשה שי ןכו) אוהד ןמו תומוסרפ ,םיטרס ,םהינימל םינותיעב
.ללכב הבבס הזש תבשוח אל ינא - (םירובה לכל
הנשמל וביגה
 
 
6/12/03 7:56
דכול :תאמ
ידל הבוגתב
תבשוח םג תא ?םישנ וסנאנ וא וחצרנ אל הנש םיפלא תרשע ינפל
קר ומסרפתי םינותיעבו םייטסינימפ םיטרס קר ונרקוי םאש
?םישנ וסנאי אל ןיקרובד 'פורפ לש םירמאמ
דכולל וביגה
 
 
7/12/03 2:13
הנשמ :תאמ
יתנבה אלל הבוגתב
לכ םע םויה ..המוד תועדומ התיה אל הנש םיפלא תרשע ינפל
..ןיידע ..המדיקהו תועדומה
הנשמל וביגה
 
5/12/03 12:50
המענ :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
איה היפרגונרופש ןיבהלו אשונב ןיינעתהל תצק יליחתתש םויב ילוא
םירבגו םישנ לש ןבג לע םינוילימ תלגמגמש הישעת אלא היזטנפ אל
תוללעתה תורבועש (תואיצמ אלא היזטנפ אל וז ןרובע) םדו רשב
תוללעתהו סנוא ווחו תאזה תואיצמה ךותל ודלונש םישנ ןבור)
יוטיבה שפוח יכ ,יטנוולר אל יוטיבה שפוח ןרובעו (ןהייח ךלהמב
רובע אלו יוטיב שפוח רבכ ול שי ךכ םגש ימ רובע קוחב ןגועמ
ללכב הזש ידיגת וישכעו .רבדל לוקה תא ללכב ול ןיאש םמודה לוקה
אוהש והשמכ ונרופ ןגעל הסנמ תאש ינפל זא ,ןכ הז לבא ,רושק אל
תונרמשב רבודמ וליאכ ,יוטיב שפוח לש תונעטב יל תפנפנמו לוק
די תונתונ ןתא המל וארו הנכה תדובע תצק ושעת וכל וכל ,תינוציק
המענל וביגה
 
 
5/12/03 15:39
חחרפ :תאמ
תחת תוספותל הבוגתב
איה תונזהו ונרופה תיישעתל רושקש המ לכב רתויב השקה הדבועה
.ןרבעב תינימ תוללעתה ורבע וב תוקסועש םישנה בורש וז
.דאמ השק .השק הדבוע וז


קותשל רוסא .לוצינ עונמל ךירצ .תוללעתהה םע דדומתהל ךירצ
.העווז חכונל


.תוללעתהה אל ןיידע אוה - ונרופ
חחרפל וביגה
 
 
6/12/03 16:20
רבג דוע :תאמ
חכוותהל רשפא יא דחא רבד םעל הבוגתב
,שמחו םירשע) 25 תבגה וישכע דעש
,קנס טנוו ,ןירשעאוו הסמח ,בייפ יטנאוט
.תובוגת (...וקניס-יא הטנוו
?ליעלד תובוגתה תומכ רשפ המ
רבג דועל וביגה
 
 
7/12/03 16:21
ילט :תאמ
חכוותהל רשפא יא דחא רבד םעל הבוגתב
?????תרפס הנורחאל יתמ
ילטל וביגה
 
 
7/12/03 16:49
רבג דוע :תאמ
חכוותהל רשפא יא דחא רבד םעל הבוגתב
אלו ןמצעב "תובשוח" אל ןאכ תובוגתה
.ןמצע תא ןכדעל תוגאוד


29 רבכ הז וישכע ,בגא
,ןירשעאוו העסת ,ןיינ יטנאוט ,העשתו םירשע)
(הבאונ-יא הטנוו ,ףנ טנוו
רבג דועל וביגה
 
 
6/12/03 4:12
הנשמ :תאמ
תחת תוספותל הבוגתב
לע הבשחמה ,תוללעתה ורבע אל הזב תוקסועש םישנ ןתוא םא םג
תוקסועש םישנ ןתוא לש ןקוסיע תובקעב תוללעתה ורבעיש םישנ
.דירטהל הכירצש איה ונרופב
הנשמל וביגה
 
 
6/12/03 18:41
חחרפ :תאמ
תחת תוספותל הבוגתב
.לכה שממ לבא .לכה תעדוי תא ךיא הז


!הערימב היגוגמד
חחרפל וביגה
 
 
7/12/03 2:15
הנשמ :תאמ
יתוא םיהדמש המל הבוגתב
יתלכשה יפל ונרופו ..הליכשמ טושפ ינא ,לכה תעדוי אל ינא
.תינימה תומילאה תמר לע עיפשמ
הנשמל וביגה
 
 
7/12/03 11:31
דכול :תאמ
יתוא םיהדמש המל הבוגתב
ריחמ הרבחכ ונתיאמ הבגת םיטרסו תורבוח תריכמ לע רוסיא
.קוסיעהו יוטיבה שפוח תניחבמ דבכ
,םינוכנ אל םינוויכב ןהיצמאמ תא תועיקשמ תויטסינימפה
,ןימ תוריבע לע השינעלו הפיכאל גואדל םוקמב .יתעדל
תומחלנ ןתא ,הבורמ החלצהבו קרוי וינב השענש ומכ
ןתינש תובשוח תמאב ןתא .חור תונחטב תודובא תומחלמ
?טנרטניאה ןדיעב ונרופל השיג םישנאמ עונמל
לכב יספא רכש תוחיוורמש תוללמוא םישנל גואדל םוקמב
תיכוכזה תרקית תריבש לע תומחלנ ןתא ספוש טווס ינימ
רוביצל םרת המ .עצוממה לעמ ךכ םג תוחילצמה םישנ ןעמל
?רלימ סילא לש קבאמה םישנה
תיזחב קבאמל המצע תא דקמל הכירצ תיטסינימפה העונתה
הלודג הכימתל הכזת םג איה ךכו ,רתוי אל ,םייתש וא תחא
.בחרה רוביצה לש רתוי
דכולל וביגה
 
 
8/12/03 10:22
הינמחל תוחא :תאמ
יתוא םיהדמש המל הבוגתב
תוביבל ולאכו העדות ,הריחב שפוח לע ןינרמה ןוידה ךשמה
1!!!!!!!!!!!! ןיא,תונוש
ךכב ןיא - אוהש גוס לכמ שפוח ץוחב תויציצב קוסיעל אורקל
.םעט םוש
והשלכ גוסמ רבג לש הרורבה הבוגתה ןאכ העיפומש ןמז לכ
הל שיש המ לכ " םע דומעל התפתמ היה אל םייחב אוהש
לעמ תודמוע ןהש דחוימב. "םיציצ הז תוארהל
????????????????????????????????????????????עצוממה
ןתוא ךפוה אל הניגאוה םינפ הארמ תא רוכמל ???תילכלכ
.עצוממ םוש לעמל
!!! ילכלכ -יסיסב ינויוויש יא בצמב תורמושמ םישנ .
,,,,דועו דועו דועו דועו דועו ,יתעדותו ,יתביבסו יתרבחו
שומישל םישנ לש תופוג תונקל ןיידע רשפאש הדבועה םצעו
.המ תעדוי אל וא שפוח בצמל אורקל תרשפאמ שממ אל -םירבגה
ךרדה תצירפ לע ןאכ רבודמ אל - ילש תחתב תיכוכזה תרקת
יאש ךכ לע רבודמ .םישנל תיתעדות המדק לש םירואנ תומוקמל
רכמ יכל ןמזמ ךפה םישנ לש ןפוג יכ העפותה תא רוצעל רשפא
?אל הנשמ רבכ הז המ קיתרנה וא הדנוה הז םא ןיבו
הינמחל תוחאל וביגה
 
 
8/12/03 18:51
חחרפ :תאמ
םירבג דועו םידכול ,םיחחרפל הבוגתב
אל יל אצ אלש םתס) יוביילפ אל אקווד הז ,הניגאוה םינפ
(ינונטק


םאו .קרפה לע הפ דמוע וניא רבג וא השא לש הפוג תריכמ
ןפואב ,הפוג תא רוכמל תניינועמש השאש ירה ,דמוע היה
.הלש ףוגה הז !רוכמתש ,יאמצע
.רבג יבגל ןיד ותוא


לוספ הלש ןרופיצה תא רוכמל תנמ לע השא לש הקוצמ לוצינ
לוספ לוצינ .תרחא הקוצמ לכ לצנל ומכ הדימ התואב
.תקולחמ וניניב ןיאש יאדווב ןאכ .ורקיעמ


אוה הזה רחסה לע םדא ינבב םירחוס םילבקמש רשופה סחיה
לכ לע םירבוע ונלש הרבחבש קר .חלסנ יתלבו לבסנ יתלב
הז .ךכל ולגרתה לוכהש ךכ ,םירחא םיאטח הברה ךכ
.תוחפ רומחל ותוא ךפוה אלו ןיינעה לע לקמ אל ולגרתהש


םולשת תרומת לטרעתהל השא לש התוכז לע היה ןוידה
תויהל וליפא וא ,ןיזגמל םוליצה תויוכז תא רוכמלו
.םוי לש ורואל תמייקתמה טיינ טייל תינכותב תחראמ
הנממ תחקל קודיצ םוש שיאל ןיאו התוכז וזש ןימאמ ינא
.וזה תוכזה תא


תולפומ םישנש הדבועה ללגב רקיעב השק רבדהש חינמ ינא
לש ןפוגב ורחסש הדבועה ללגב .םינש יפלא רבכ הערל
תולטרעתההמ הנהנש הרואכל והשימ שיש הדבועה ללגב ,םישנ
.חלצומה לדומה אל וזו תיסנניפ הניחבמ וזה
ינא .תרחא תבשוח תייהש ןכתי ,הלאה תודבועה אלל ירה
?העוט


,םדא לכל יסיסב ןויווש לע םחלהל ךירצ
יא בצמ לבא .םדא אוה רשאב דכול/ןבל/רוחש/השא/רבג
םדאלש הדבועה תא הז אוהכ הנשמ וניא םייקה ןויוושה
ךייניעב הלוספ איה םא םג ,ךרד לכב ומצע תא אטבל תוכז
ונממ התוא לוטיל ןיא .ותוכז איה םדא לש ותוכז .תיטתסא
אלו הדמעהח דעוימ יציצה וזה תוכזה תרגסמב םא םג
.הקנהל


?הלביק אלו ינמחל התצר ימ


!!!!!!!!!!!!תוחא
חחרפל וביגה
 
6/12/03 12:09
ךרוא תרבוע :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
לבא (ףיסוהל רתומ םא החלצה אלל) תובוגתה לכ תא אורקל יתיסינ
: ןאכ דחא רבד קר יל רסח
,הזה השעמב תונבה לש תוירחאה לע תרבדמש הרוש םוש יתאצמ אל
.דחאכ םישנו םירבג ,םלוכ יפלכ
הבחר דואמ הייארבו הבשחמב ,העידיב השענ אוה םא השעמה דעב ינא
ךכל תועדומ אל ןיטולחל תונבה - יתעדל ,הלש תוכלשההו העפותה לע
.תוירחא תחקל תונכומ ןניא תועדומ םא םגו
לע תוירחא תחיקלמ םירענתמ םישנא הברה ךכ לכ הב ונלש הרבחב
ללגב דואמ הדבכ תוירחא הלאה תונבל שיש דיגהל בושח םהיישעמ
לכ םוידמב ,ורחבש המ ןפוג םע תושעל ורחב ןהש הדבועה ! תוכזבו
.לצופמו יתייעב ךכ
תא םיבנוגש םיריעצ םירענ םתוא לע איה יניעב ןהלש תוירחאה
תושעל םהלשו ליזנו לוזו תורקפה אוה השיאה ףוגש םידמלו ןותיעה
.(ללכהמ םיאצוי שיש העידיב וישכע לילכנש ןבומכו) םישעמ וב
םישנ םגש הרבחב תורצוי ןהש חורה ךלה לע איה ןהלש תוירחאה
ןפוג תא ףושחל ךרוצ לכ טושפ םהל ןיאש םישנ וב תואצמנ ינומכ
הממ קלח איה יכ הלודג ךכ לכ ןהלש תוירחאה ,םיברב (בוטח ףוגהו)
- ונרצי ונלוכש
(םישנ דגנ המילא הבורב ירעצל) ,תולובג תרסח ,תינימ המילא הרבח
,ערל בוט ןיב הלידבמ אל
וב םוקמה לע ול שיש תוירחאה תא דחא לכל ריבסהל ןמזה עיגהו
.וניישעמ לע תוירחא חקינש ןמזה עידנ.םייח ונחנא
םא בוש תובשוח ויה םינוימל ושגינש תורוחבהש תבשוח תמאב ינא
תמאב ןהל ריבסמ היה והשימ םא ,תודבועה לכ תא תועדוי ויה תמאב
לע ןהלש תוירחאה הלודג המכ ,הזה "רוטקס"ב םישנל רבעב הרק המ
.םג ילע ןכ - ילעו - וישכע םילדג קרש םיונטק םידליו תודלי
.ורחבייש ךרד לכב בוט דימת ןהל יהיש תווקל קר הלוכי ינא
ךרוא תרבועל וביגה
 
 
6/12/03 13:22
דכול :תאמ
תחת תוספותל הבוגתב
לע וחצרנו וסנאנ םישנ .תינימ המילא דימת התיה תישונאה הרבחה
.תיתבפלאנא התיה תושונאהשכ םג ינימ עקר
דכולל וביגה
 
 
6/12/03 14:12
ךרוא תרבוע :תאמ
תילוש ונרופה תמורתל הבוגתב
ונעגהש יל הארנ ?תוירחאב אשינ אל ?םולכ השענ אל זא ?המ זא
.שאר לידגהל ךירצש (ןמזמ ידו) הדוקנל
ךרוא תרבועל וביגה
 
 
6/12/03 18:17
דכול :תאמ
תילוש ונרופה תמורתל הבוגתב
םישלו היפרגונרופב טוחיק ןוד תומחלמ םחלנש םוקמב לבא
הפיכאה אשונב ץמאמ עיקשהל ףידע ,סלקלו געלל ונמצע
.השינעהו
דכולל וביגה
 
 
6/12/03 18:47
חרוא תרבוע :תאמ
ךירצש רורבל הבוגתב
אל) היפרגונרופ דגנ תומחלמל תאצל לע תרבדמ אל ינא
,(יוצר םג הזש חוטב אלו ישפוח םלועב רוזעי אלו ליעי
- ?סלקו געל) .הדמע תטיקנב השוב םוש ןיאש חטבו חטבו
.(יתנבה אל
הפיכא ,ךוניח :םירבד הברהמ בכרומ הזש אוה ןיינעה
,(ירמגל ךתיא המיכסמ) השינעו
רקיעבו......'וכו 'וכו 'וכו תוירבחה תומרונה ראש לכ
.תישיא תוירחא תחיקלמ
לכש הז רמאל הצור ינאש המו םצעב יניעב בושח יכהש המ
ךרד ןיאו ,ולש םישעמה לע תוירחא תחקל ךירצ !!!דחא
לבא ןוכנ ?רתוי השק השינע ךירצש דיגהל - הזמ קמחתהל
?םירחא םינותיע ךירצש דיגהל ,ןוידה תמרל רבעמ ליעי אל
יוניש ליחתיש דיחיה רבדה - ליעי אל ?תרחא היזיוולט
ףקת הזו - ולש םישעמה לע תוירחא חקיי דחא לכש אוה
.תנווכתמ ינא המל ןיבמ התאש החוטב ינא .םוחת לכ יבגל
חרוא תרבועל וביגה
 
 
7/12/03 11:19
דכול :תאמ
ןטקמ ליחתמ הזל הבוגתב
ךלש תיביאנה השיגה רמאמל םיביגמה בור םע ,ןאכ ילוא
ינא .םיסוס בלגמ םיכירצ םישנאה בור ץוחב םש .דובעת
.ינאילו'ג םע ןויארה תא תארקש הווקמ
,סלקלו געלל םמצע םימש חור תונחטב םימחלנה םישנא
.הלמחל םיכוז בוטה הרקמבו
דכולל וביגה
 
 
7/12/03 1:25
dies irae :תאמ
תילוש ונרופה תמורתל הבוגתב
זא ילוא בחורל ירבעת
dies iraeל וביגה
 
6/12/03 16:16
רינ :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
.תוטשפתה שרוד אל הזה דיקפתה :תיסיסב תועט ןאכ שיש יל הארנ
רינל וביגה
 
 
7/12/03 12:25
ילט :תאמ
טשפתהל תושרדנ אל ןהל הבוגתב
.והשמ אל םג הז
ילטל וביגה
 
7/12/03 8:08
םערו זיזח :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
?תויהל לוכי דחא לכש חכוהש דיקפת


.הלימ לכ םע םיכסמ ינא הזמ ץוח
םערו זיזחל וביגה
 
8/12/03 1:57
:תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
.המיסקמ םגו.תקדוצ תא
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/12/03 9:36
הגנ :תאמ
תחת תוספותל הבוגתב
!קתומ הזיא ,שיוא .הזה ןטקה בנבנזה םע רקיעב
הגנל וביגה
 
 
9/12/03 10:52
ילט :תאמ
המיסקמל הבוגתב
..המידקמ ןטבה תא תחפנמש תירכה תא
"הריחב שפוח"מ דועו וזכ תוגעלנ
יתעמש אל יתיאר אל ןמזמ רבכ
ורגסנ הנש 20 ינפל רבכ -ןמזמ חטב
.ב"הראב יוביילפ לש םינודעומה ינורחא
ילטל וביגה
 
8/12/03 2:12
יפד :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
תא ילט...בוט ךל השעיש תבשוח תאש המ קר תבהוא תאש המ קר ישעת
המיסקמ םגו תקדוצ
יפדל וביגה
 
9/12/03 18:54
:תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
הרטמה לש ץורח ןולשכל הגאד ,תחלצומ אל


[םיירוחאל םייניע ךירצ] ??????????"קפקופמה םוסרפה"


...וצבוש בגא ךרדבש םינועיט לע תודקמתה םע המ


רכומ רכומש המ ספוא
וז הבוגתל וביגה
 
11/12/03 14:34
1הגנ :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
תרחבנ התיה איה םא ךתבוגת התיה המו ,הדלי ךל שי םא ןיינעמ
!השדחה הנפנפשל
םוסרפ תגשהל יעצמאל (השיא אוה רבג לש הנשמ אל)ףוגה תכיפה
!קחרתמ םודאה וקה יכ,דיחפמ םגו יניעב ליפשמ
!תינרמשו תינקדצ ארקהל יל עירפמ אל שממו
1הגנל וביגה
 
 
13/12/03 20:51
ילט :תאמ
תחת תוספותל הבוגתב
הייהת איהש הצור יתייה אלו הדלי יל שי , 1הגנ יתריקי ןכ
תנבל רומיל תויהל הל תלחאמ אל םג ינא ךדיאמ .השדחה הנפנפשה
הקיטילופה ףוטש ןמלועב רואמ הילג וא שינייב תירוד אל וליפאו
.תוגירטניאהו
שמושמ הכ ןועיט אוה '"וכו ךלש הדליהש הצור תייה םאה"
.וב שמתשהל םיכישממ עודמ יתניבמ רצבנ יכ דע יטוידיאו
הז - לארשיב ינאשכ הקירמאב רוגת ילש הדליהש הצור יתייה אל
?לוספל הקירמאב רגש ימ לכ תא ךפוה
הז - תינוליח ינאשכ הבושתב רוזחת ילש הדליהש הצור יתייה אל
?ונל הרקיש רוסאש רבדל הבושתב הרזחה תא ךפוה
שפנו לולצ שארב הל בוטש המ תושעל תכנוחמו הלדג ילש תבה
.ךלש תבה םגש הווקמ ינא .הצפח
ילטל וביגה
 
 
15/12/03 11:22
1הגנ :תאמ
תחת תוספותל הבוגתב
קפס יל ןיא , יל היהיתשכ םויה אבב לבא,הדלי ןיא אקוד יל
םיוסמ וקל התוא ךנחא ינאש
שמתשהל ומכ םילוספ םהש התוא דמלא ינאש םירבד ויהי ןכו
.םירבד תגשהל ךפוגב
םא יכ "...ךתבש הצור תייה אל" ןועיטב תושמתשהב לוספ ןיא
.'וגב םיקדצומ םינועיט שיש הארנכ הצור אל תמאב תא
הרומ תאש ךרדהו ךוניחה םצעב איה םויה תנתונ תאש היצמטיגלה
.הלש רודלו ךתבל
1הגנל וביגה
 
 
16/12/03 8:56
ילט :תאמ
תחת תוספותל הבוגתב
הצור אל תמאב תא םא יכ" טפשמה תא הניבמ יתייהש יאוולה
."'וגב םיקדצומ םינועיט שיש הארנכ
ירפסת תינמגוד תויהל הצריתו לדגת הדלונ אל דועש ךתבשכ
יאובת אל םג ,"םירבד תגשהל ךפוגב שמתשהל רוסא"ש הל
ןפואב םש השובל הייהת אל םא דווילוהב וגצויש הלש םיטרסל
.רתויב יריזנה
,יתריקי תוצרחנ תוחפ תצק
- ילדגתשכש החוטב ינא
יניבת
ילטל וביגה
 
15/12/03 3:32
הנשמ :תאמ
רבוס-יתורח ילטל הבוגתב
תיבב אל הז דוע לכ בוט לכה"ש חיכוהל ךישמיו חיכומ קר אוה
.הבושח החכוה וזו ."ךלש
הנשמל וביגה
 
 
15/12/03 10:41
חחרפ :תאמ
יטוידיא אל אוהל הבוגתב
.היגוגמד אל וליפא וז


,הקורוסב הקנמל תכפוה התייה ילש תבה םא חמש יתייה אל ינא
,רודישה תושר תרבודל ,ב"גמ תמחולל ,השנמ יפלאב תינלבל
....תנבל רומילל


,תינלב תויה לש תוימיטיגלה תלאשל עגונ הז קוידב ךרד וזיאב
?"תרביג" יטלומל וא ,תמחול וא ,הקנמ וא
!תאז תמועל .ידיל התייה םא חמש יתייה
.חחרפ קונחתש תדמולמ הבושת ךל שיש חוטב ינא לבא
חחרפל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא