םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונומא~תועד~ישאר    
   

םלועה תא הארב םיהולאו
רגרב יצמולש

 


היה םיהולא םא םיענו רתוי בוט םלוע היה ונלש םלועהש קפס ןיא
לבא ,םייחב הבושתל הכזא אל חטב םגו םיהולא שי םא גשומ יל ןיא .השיא
םיהולאש יתבשח םעפ .רכז ןושלב םיהולא לא םיסחייתמש בושחל יל רזומ
םיבע םיפנע ןומהו םיפעוסמו םיקומע םישרוש םע טובע ץע .ץע אוה
המחלמ שיש םעפ לכו .סמועהמ םיסרוק טעמכו םילעב םיאלמ ,םילצופמו
לכו .תכלשב ומכ םילע ןומה ץעה רישמ ,ןוכיתה חרזמב רבשמ וא םלועב
אלמתמ ,םיער םינדור לש הלשממ תלפונ וא ירוטטקיד ןדיע םייתסמש םעפ
.ןקריהמ רשי היירטו הקורי החירפב ץעה
.חיש םומיסקמ .ץע אל חטב הז ,והשמ םש שי םא לבא


תעדוי השיא קרש ומכ ימלוע רדס היה השיא היה םיהולא םאש ירמגל רורב
ויה ינועו רויד תקוצמ ,בער תפרח ומכ םייסיסב יכה םירבד .ןגראל
.בערמ תומל הידובמקב םידליל תנתונ התייה אל איה :די ףניהב םירטפנ
,ןהלש םיסובהמ תולפשהו תומילא גופסל םישנל תנתונ התייה אל איה
אלש ,םייקתהל האושל תנתונ התייה איהש בצמ ןיא .הביבסהמ ,םילעבהמ
לכה תרתופ התייה איה .תישילשל היצפוא םע םלועה תומחלמ יתש לע רבדל
.בל םישי דחא ףאש ילב ,טקשב ,תויטנגלאהו תומכחה היכרדב


ירה .ןיקת םלוע לוהינל םישורדה םילכה תא הל ויה ,השיא התויה םצעמ
וליפא ,ינשה םע דחא ורדתסי םידבועה לכש יוצר :לעפמ ומכ אוה םלוע
ץלמומו םדקתהל ופאשי ,םקלחב םיצורמ ויהיש ,"םולש םולש" לש המרב
תקלחמ ,םידבועה תחוורל תגאוד התייה איה .יחוויר היהי קסעהש ,ןבומכ
טעמכ וז םלועהמ רטפל ירה) םירוטיפב תטעממו םירוסמל םיסונוב
.(תודבאתה
ןיב רקיעבו תותד ןיב ,תונידמ ןיב םולש .םולש הצור התייה וזכ םיהולא
תישנה תושיגרב לוהמ םוכחתב תורקל הזל תמרוג התייה איה .ורבחל םדא
.תינייפואה
םיביבחו ,תוחפ םיינבצע ויה םה .הזכ םלועב רתוי בוט היה םירבגל םג
.רתוי


טי'גירב וא הנודמ תא תרחוב יתייה ,םיהולא רוחבל הכירצ יתייה םא
םרוג היה ןתומכ םיהולא .לייטסו תוינימ ,המצוע לש חצנמ בוליש .ודרב
רקיעב םידגבו םילענ ,הקיטמסוק לע תופרוטמ תוחנהו םילייסל שדוח לכ
,דורווב תועבצנ ויה סובוטואה תונחת .(לזיד םגו) הנאבגו ה'צלוד לש
.(חונ היהיש) טאטיבה לש הרדשב םילספסהו האקיא לש ויה בוחרב תורונמה
.ןטק קילקב תוימויק תויעב תורתופ ויה ןה


,והשימב ןימאהל טושפ קיפסמ ,הזה םלועה ומכ תירזכאו השק תואיצמב
.ןימאהל רקיעה .בושח אל שממ הז .והשמב
.יל ונימאת .בוט היהי ףוסב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
29/11/03 2:23
יגאב :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
היה לכה זא השיא היה םיהולא םאש בושחלב תאזה תואשנתהה תאז המ
!רדסב
ןימה תואלח םה םינבה קר ,תונבה לצא תוער תונוכת ןיאש וליאכ
.הארנ אוהש ומכ הארנ םלועה זא רבג אוה םיהולאש ללגבו ישונאה
ידי לע ארבנ אוהש ללגב אל הארנ אוהש ךיא הארנ םלועהש איה תמאה
ץע וא השא וא רבג
םישנ וב םייחש םישנאה לכ .וב םייחש םישנאה ללגב הככ הארנ אוה
.דחאכ םירבגו


.םלש בלב בוטל הווקנ קר םא בוט היהי ןוכנש המ ןוכנ לבא
בוט הליל
יגאבל וביגה
 
29/11/03 16:29
'Ilanale :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
I have seen G-d, and she's black...
'Ilanaleל וביגה
 
29/11/03 16:45
לכימ :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב


תכמות התייה איה זא ,השיא התייה םיהלא םא וליאכש תרמוא תא
.ייייה יפוי .תודורו סובוטוא תונחת) תובהוא םישנש םירבדב
.(...רופיא לע תוחנה
.םירבגה לש תונוצרב ךמות אוה זא ,רכז אוה םיהלא םאו


.םיהלא ןיא
תויהל לוכי היה אל ,םלוע ארבש םיהלא תויהל לוכי היהש רבד םוש
...הז לכו םישנ לש היילפהל םורגלו ,תומחלמ תושעלו שפיט ךכ לכ


.קותשא טושפ ינא זא בוט ימצע תא ריבסהל החילצמ אל ינא
לכימל וביגה
 
 
6/1/04 13:36
מ.ק :תאמ
......יכ ,שפוטמ יד הזל הבוגתב
םישנא םאש אלא ,םיהולא שיש הנווכתה אל תבתוכהש תבשוח ינא
התיה םלועב "הטילש"ה ירה השיא איה םיהולאש םינימאמ ויה
םנמוא וז .רתוי הפיו בוט היה םלועה זאאאאו םישנה לש ןהידיב
ידכ (םישפיט) םירבג קיפסמ שי םלועב ךא ,תימיטפוא הבשחמ
.רתוי הפי םלועל יוכיס לכ סורהל
מ.קל וביגה
 
29/11/03 20:58
...הירמ :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
.םייניצרה םיביגמה לכ דחוימבו םירקי םירבח
דמחנ ןויער...הזה רצרצקה רמאמה תא יתבהא ארונ אקווד ינא
!רתויב
!קוחצ לש המינב לכה וחקת הלא ובלעת לא םירקי םירבג


...םינפה לע ךויח יל הלע ...יתנהנ ינא
...הירמל וביגה
 
30/11/03 0:02
רבג דוע :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
,םתיא םיכסמ אל ינאש םירבד טעמ אל תבתכ ,רומוהל רבעמ
:םייתודוקנ לבא ,תוניצרב ביגהל ןיינעל אל יל הארנ הזש ךכ
ךכ-לכ אל ,יתעדל ,םישנהו םירבגה לש תיפיטואירטסה הגצהה
יל תיארנ אל הירוטסיהב הרצק תוננובתהו ...תואיצמב תספות
.ךייתונעט םע תבשייתמש
...בוט ,ונ ...בוט היהיש תרמוא םא לבא
רבג דועל וביגה
 
 
30/11/03 0:26
יצמולש :תאמ
...יוא ..יואל הבוגתב
אל המל .רתוי בוט םלוע רחא שופיחבו הנצקהב רמאנ לכה ,'הליחצ
תחתופ יתייה םיהולא רותב ?תובוט תויפ אלמ דורו םלוע ןיימדל
השוע היה רבג .הלאשמו השקב לכל "םיהולא לש םחה וק"ה תא םג
?הז תא
יצמולשל וביגה
 
 
30/11/03 1:17
רבג דוע :תאמ
...יוא ..יואל הבוגתב
,הל'יצמולש
.ןוילע חכ םויקב ןימאמ םדא םאה הלאשה תלאשנ ,לכ םדוק
.ויבגל תיטנוולר אל ,יתעדל ,ןימה תלאש ,ןימאמ אל אוה םא
ןוילע חכל ,יתעדל .ןוילע חכב ןימאמ ןכ ,תישיא ,ינא
(םיהולא)
לש (וננינע) םניינע והז (הבקנ וא רכז) ןימ .ןימ ללכב ןיא
ןוילע חכ לש ותונוילע םצעמ .ןטנטקה ונצרא רודכ פ"ע םירוצי
.ץופחיש תע לכב ץופחיש לכ (טעמכ) תויהל לוכי אוה
רבג דועל וביגה
 
30/11/03 10:03
הגנ :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
םיסחי תמייקמש ,לכש תנצמוחמ ???ודרב טי'גירב המל לבא
?ינוציקה ןימיה םעו םייח ילעב םע םיימיטניא
המינפה אל ךלש םיהולא ,ךומכ אלש הווקמ ינא ,הרקי יצמולש
תאש םיהולאל .תיביטמיטלואה תוישנה לע תוילכראירטפ תואשילק
ירש לש לעבה תא ריכזמש ןוירוטקריד ר"וי הארנכ שי תראתמ
ודוד אוה ן"צחיהו ןמרביל רודגיבא תומדב קווש להנמ ,ןוסירא
.ןיינעהמ תדרל ףידע .זפוט
הגנל וביגה
 
 
26/12/03 19:28
בהוא יחא :תאמ
םלועה תא הארב םיהולאול הבוגתב
?בוט רתוי הנודמ ?המו


חצנמ בוליש אקווד תויהל לוכי ילוא ןהיתש לש בוליש
בהוא יחאל וביגה
 
30/11/03 10:45
eitan :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
! הלודג תא יצמולש
, אל המו ןוכנ המ ךל רמאל תובוטה תומשנל ינתת לאו החלצהב
וכעב הברה ךתוא םיבהוא
eitanל וביגה
 
30/11/03 11:53
ןורטמזגרוא :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
המזגרואל עיגהל תנמ לע טושפ רתוי ןונגנמל תגאוד התיה איה
ןורטמזגרואל וביגה
 
 
26/12/03 19:29
בהוא יחא :תאמ
השיא התיה םיהולא םאל הבוגתב
.הזכ שי
.םיטרפל ילא ינפת
בהוא יחאל וביגה
 
30/11/03 17:16
לעי :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
!!!???? ט ו ב ע ץע ?טובע ץע
?תכרועה הפיא
לעיל וביגה
 
 
9/12/03 9:06
יקינ :תאמ
םלועה תא הארב םיהולאול הבוגתב
.לעי ,הדות


והשימ םאה קודבל יתיצר לבא .החרפ טעמכ יתמשנו הז תא יתיאר
.ביגא ינאש ינפל הז לע בתכ ןאכ
תונב ,ןתמזגה לבא ,ינונטק עמשנ ילוא הזש תעדוי ינא ,ןכו
- לבא .ביגמ לצא ביתכ תאיגש לע ריעא אל םלועל .תורקי תכרעמ
,שממ הזו .תכרוע םג תויהל הרומא הזה רתאל - לעי הרמאש ומכ
ולו) תינושל ותוא ךורעל ילבמ רמאמ תולעהל ,דבוכמ אל שממ לבא
.(ביתכ תואיגש תקידב תמרב
.בגא ,הנושארה םעפה אל וזו


.רתאה לש וכרעמ דירומ הז .לבח
יקינל וביגה
 
1/12/03 23:48
ןומרע תידיע :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
?רבג אוה םיהולאש רמא ימ
ןומרע תידיעל וביגה
 
2/12/03 13:58
יויס :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
ףוג תומד ול ןיא)ישממ רואתל ןתינ אל םיהולאש ןיבהל ךירצ
םלועהש הדבועה לבא (..םהינש אוה ילואו רבג אל השא אל אוה,ללכ
תודמעב םישנ רתוי :ללכב)םישנ י"ע רתוי הבר המכוחב להנתמ היה
.יתעדל הנוכנ איה ('וכו תסנכב,חכ תודמעב,תוילוהנ
ומכ םיחינז םירבד לע (...אל ילואו)שגד תמשש יל לבח קר
השעמל יכ (...הלשממ שארכ הנודמ לע רבדנ אלשו) הקיטמסוק,גניפוש
...ךפיהה תא חיכומ הז
יויסל וביגה
 
2/12/03 19:21
יריש :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
ןוכנ לכה
רתוי הברה ויהי תואצותה ?ןבצעתת השאה םיהולא םא היהי המ לבא
........יחכונה םיהולא לש המחלמ לכמ תועורג
ירישל וביגה
 
2/12/03 23:38
הדבעמ בצ :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
ךכ לכ הרוחא ןבשחתמ היה רבג הזיא ,השיא אוה םיהולאש יאדווב
?שקיב אוהש המ תא השע אל והשימש ךכ לע ןמז הברה
הדבעמ בצל וביגה
 
3/12/03 9:19
הגנ :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
-הדבעמ בצל
(השומימו) םקנה תוואת -םייחהמו םיבותכהמ יתדמל ינאש המ יפל
היגולותימהמ ןפוד תואצוי המכ טעמל) םירבג אקווד תנייפאמ
.(םירבג -וילאמ ןבומ ,םה םירבחמה לבא -ךנתהמו תינוויה
הגנל וביגה
 
 
9/12/03 14:44
רבג דוע :תאמ
םלועה תא הארב םיהולאול הבוגתב
,הגנ
תונוכת שיש ןוכנ .ןיינעל אל ןיא הפ תוללכהש בשוח ינא
דחוימב םישנ תונייפאמש ,תוינוציח קר אל הארנכו
.דחוימב םירבגו
,כ"דב ,רשפא הלודג קיפסמ תישונא הצובק לכב לבא
'וכו םירשי ,םייטגיליטניא דאמ םישנא אוצמל
הללכההש ךכ !ךפיהה תא קוידב אוצמל םג רשפאו
.ןיינעל אל שממ איה
שי ונלוכב ,"םישנ"ו "םירבג" שיש תורמל ,ללכבו
.ישנהמ רתוי וא תוחפו ירבגהמ תוחפ וא רתוי
ותואמ יתעדל ,אב ,"הלאכו הלאכ" םה םישנש דיגהל
םהינש ,'וכו םה םירבגה לכש דיגהלש רוקמ
.ספספל ,םיתיעל ,םילולע
רבג דועל וביגה
 
 
9/12/03 14:46
רבג דוע :תאמ
הירלקפסאל טבמל הבוגתב
.
רבג דועל וביגה
 
19/12/03 18:36
רבג :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
םיהולא םאש רורב ירה הז [היהי אל הזה םשהש המ וא] יצמולש ייוא
ארבנ היה ןכ אוה םאו !!!!ללכב ארבנ היה אל םלועה השיא -היה-
רוזחמה ןמזב שדוח לוכב םלועל הרוק היה המ ראתל הצור אל ינא
הירוטסיהב ילוש טרפ קר םישנ םתא [םיעדוי ונייה אלש הווקנו]
םהינימל םייגולונכטה םיחותיפבו תואצמהב קלח ןכל היה אלו
[....שממ...ןכ תחלצומ השיא תדמוע רבג לוכ ירוחאמ]
....םכלש ןימהמ אוה 'הש תויהל לוכי זא
השיא ינשע אלש םשל הדות
רבגל וביגה
 
 
19/12/03 19:09
רבג :תאמ
םלועה תא הארב םיהולאול הבוגתב
ןוקית


ןכלש ןימהמ אוה 'הש תויהל לוכי אל זא
רבגל וביגה
 
 
10/1/04 21:42
:תאמ
םלועה תא הארב םיהולאול הבוגתב
ןתחתת אל תחא ףא הככ ךישמת םיאו השיא ךלש אמא םגש רוכזת
חצנל ונלש םידבעה םתאו תוכלמ ונחנאש םלועל חכשת לאו ךתיא
וז הבוגתל וביגה
 
24/12/03 10:41
תניע :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
אלו הז אל אוה ילוא ,תב וא ןב אוה םיהולא םא תעדל רשפא יא
.הנשמ אל שממ הז םצעבו הז
שי םא תעדל רשפא יא וילע תעדל רשפא יא המולעת יהוז -םיהולא
.םיהולא ללכב
.ןיימדלו בושחל ראשל קר םילוכי ונחנא
תא םישגופ ילוא .תוומה ירחא הרוק המ תעדל רשפא יא םג
םיכאלמל םיכפוה ילוא ,םיהולא
,תוומה ירחא םייח שיש תויהל לוכי ?רבקב םיראשנ ללכב ילואו
.ןיאש תויהל לוכיו
.תבשוח ינא ,התוא חנעפל תוסנל ראשינ ונלו המולעת לוכה
. תניע ,םכלש


ילש הבוגתה לע וביגתו
תניעל וביגה
 
10/1/04 20:36
רבניע תיגח :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
לש הזופב האב תא - וליאכ ,החילס ...הההא ... לבא יל םיענ אל
לע להונמש םלועל ךלש תראומ יכה היזטנפה זאו תיטסינימפ ונעי
תויודידר דועו הקיטמסוק ,תודורו תונחת אוה תישנ םיהולא ידי
ןיווק גארד איה ךלש תאזה תימיהולאה וליאכ עמשנ הז .תוכחוגמ
.רתויב לוזה גוסהמ
תרמייתמ תאש ינפל ךמצע תא ילאשתו יתביבח ,הרגמל בוש יסנכ
ךיאו השיא תויהל ךייניעב הז המ - שדחמ םלועהו םיהולא תא אורבל
לע דומלל המ הברה דוע ךל שי .תאזכ תדלונש הדבועה םע השיגרמ תא
,השיא איה םיהולאש הווקמ ינא םא םג ,ירעצלו תוישנ לש התמצוע
םייטגרנא תוחוכ שי םא םג .הבקנ וא רכז הלעמל ונל שיש הארנ אל
(שונאה תונבו ינב) ונחנאש הארנ ,סומסוקה יבחרב םיחנמ
.םהל דגנתהלב קר הנורחאל תו/םיקוסע


,םחליהל יליחתתו םיבקעהו קיטספילהמ ידרת ,השיא םיהולא תא ייהת
יוכיד דגנ ,םלועבו ץראב םישנה תויוכז לע םעזב וא תחנב םא ןיב
רודכ לע תמהוזמה הביבסה רוהיט ןעמל ,ךתדלומ ץראב ת/םיאניתשלפה
.ץראה


קר הכחמ םלועה ...ךלוהו לזוא וננמזו הבר הדובעה ,הרקי םיהולא
!!! החלצהב ! ךל
רבניע תיגחל וביגה
 
 
10/1/04 21:50
8 ישא :תאמ
םלועה תא הארב םיהולאול הבוגתב
היהנ ךרעב םינש 10 דוע) בורקב םיאניתסלפה יוכידל יגאדת לא
ךלש תויוכזל גאדיש והשמ םהינב םש היהי םיא הארנ זאו (טועימ
ךומכש תרזחוממ שפנ תפי
8 ישאל וביגה
 
 
10/1/04 21:50
8 ישא :תאמ
םלועה תא הארב םיהולאול הבוגתב
היהנ ךרעב םינש 10 דוע) בורקב םיאניתסלפה יוכידל יגאדת לא
ךלש תויוכזל גאדיש והשמ םהינב םש היהי םיא הארנ זאו (טועימ
ךומכש תרזחוממ שפנ תפי
8 ישאל וביגה
 
 
11/1/04 0:14
יצמולש :תאמ
םלועה תא הארב םיהולאול הבוגתב
תויסרגאה ץרפ הארנכ .אל שממ שממ שממ ?תיטסינימפ לש הזופ
תאש המ ןיבהל וא ,םולכ ןיבהל אל ךל םרג ,תבש לילב ךתוא ףקתש
לש תפרוטמ הנצקה ןה תודורוו תונחתש ונלוכל רורב .דבלב הצור
וא) םידורו םייפקשמ ךרד רתוי םיפי םייחל ימיטפוא ןוצר
ינימ ,קיטספיל םע םג םחליהל רשפאש ירמגל רורב .(תונחת
יחק ,יעגרת ,ילוא זא .(...תומרופטלפ יוצרש תורמל) םיבקעו
תוריל אלו תרחא תצק בושחל יחילצת ילואו קנירד וא הטחאש הזיא
- םלועה תא תונשל הצור ךכ לכ תא םא .תרמרוממ לש תורורצ
הקוקז תאש רורב יכ ,תונהל תצק ילדתשת ךרדב לבא ,יעס הללאי
.הזל


יצמולש
.הריגמה יקמעממ
יצמולשל וביגה
 
 
11/2/04 18:41
לחר :תאמ
םלועה תא הארב םיהולאול הבוגתב
שיש תרמוא ינא .....הינוליח הדלי רותב ינא
ץע ווא הנופאש הזכ רבד ןיא יכ םיקולא
הז םיקולא .....וכו םדא וארבי לספ וליפאו
.......ותוא תואריל םילוכי אל ונא ינחור רבד
ידיוד ןח ינמימ
לחרל וביגה
 
27/4/04 11:58
יגח :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
.בוט םע ןה םישנ יכ רבג ינאש חמש ינא ?המ תעדוי תא .יצימולש
.ןיבהל ךירצ רבד לכ אל לבא ןכתא ןיבהל תוסנל םעט ןיא םנמא
איה םויהמ יתניחבמ - 'וכו םליועה ךלמ וניקולא םשהל רשקבו
...והשמ וא ןופלט רפסמ יל אציש אל ...תיסוכ איהש הווקמ .השיא
יגחל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא