םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

ינאו רבשמה
ידעלג לבנע

יילא וברקתה הלש ןוקיליסהו המזוי
,"ימצעמ הצורמ דואמ ינא" לש ךויחב
החמש דימת ינא" לש ךויח םג לבא
החיש סופתל יל העיצה איה ."רוזעל
הלחא אוה בגא ךרדש ,ץמוא םע הרצק
אלש םירבד תושעל ליחתהל טושפו ,ןויז
ןיא םהמש לבא ,םילודג תויהל םיבייח
הרזח ךרד


.ייחב םישקה םירבשמה דחא תא יתשגפ ,30 -ל 20 -ה ןיב רפתב םש יא
.יתלאש "?ךמולש המ"
.אוה הנע ,"והשמ אל"
.ןבומ יתלבה רבשמהמ יתשרד ,"תוביס"
םישנא הברהש ללגב םג" ,ךישמהו ךייח אוה ,"ילאנב יד ךל עמשי הז"
םוש ,בושח רתוי לבא .םדאה עבט ,בצמה ,ליגה ,תעדוי תא ,יתוא םישגופ
ןאכל ךתוא איבה םויה דע תישעש המ לכ יכ ,ךתוא עיתפי אל דיגאש רבד
."ןאכל יתוא האיבה םייחה לע תלכתסמ תא הבש הרוצהו
לכה בוזעל יתלקשו ןפצלפה רבשמה חכונל ףאה תא יתמקיע "?תאז לכבו"
.ןוילמ 50 תלרגה לש ספוט אלמל תכללו
ךל ןיא - ךלש תורטמב תדמע קוידב אלו 29 תב תא שדוח דוע ,יארת"
ןויז וליפא וא םייחל גוז ןב ךל ןיא ,תרגתאמו תקפסמ הדובע וא הריירק
."ךישמהל הצור תא ןוויכ הזיאב תטלחה אל דוע בושח יכהו עובק
,הילרטסואלו ןפיל סוטלו לכה בוזעל יתבשח" ,תודגנתה יתילעה ,"עגר"
ןיידעש ימל הפי םש הזש ,תיעוצקמ הבסה תושעל זאו ףסכ תצק םע רוזחל
,תויורכיה רתאל םשריהלו דבל הריד אוצמל ,רגובמ ליגב ומצע תא שפחמ
"?היעבה המ
.אל ינאש והשמ עדוי אוה וליאכ ,ךייח רבשמה
"?לזמל ?הרגשל ?הכחמ תא המל ?הז תא השוע אל תא המל זא"
ינאש עדוי התא .יתוא קתשמ דחפה" ,ותיא הנכ תויהל תבייח ינא ,יתחנאנ
וליפא ,הווקת תונתונ ןה :םימס ומכ ןה תוינכותה .רחמ דע ןנכתל הלוכי
תצק ,קפואה הצקב םש ןיידע ןה לבא ,ינמז רשוא לשו יוניש לש הילשא
תצק יתרכזנש תרמואש ,תרוקיבה לש תנחובה הניע תחתו ידי גשיהל רבעמ
ןיידע ינא ,יירוחאמ ריאשהל ימ תא יל ןיא םא םג יכ ,ידימ רחואמ
"?תכשמתמ הרשפכ ייח תא תויחל ךישמהל לכוא ךיא ,ינש דצמ .ןמז הדיספמ

:רבדב םיעגונה לכ לש םוריח תבישי ןמזנ אלש דע זוזל הצר אל רבשמה
תרוקיבה הרשפה ,הילשאה ,רשואה ,יונישה ,הווקתה ,דחפה ,לזמה ,הרגשה
.ןמזהו


.לק היה אל ?דיגא ינא המו םלוכל ןופלט יתמרה ,רדסב
תוארלו סנרפל הכירצ איה ,תויוטשב קסעתהל הלוכי אל איהש הרמא הרגשה
הווקתה ,יתוא ריכמ אל ללכב אוהש ןעט לזמה .היזיוולטב תוינכות המכ
ללכב הילשאל ,רפסל רות ול שיש רמא יוניש ,קמחתה רשואה ,לדתשתש הרמא
,תורדכ גוח תחקל יל העיצהו השיגפב ךרוצ התאר אל הרשפ ,ןופלט היה אל
יתמ דחיב ועיגיש וחיטבה תרוקיבהו דחפה קרו ןמז ול ןיאש רמא ןמזה
.אלש יתמו הצראש
.ןואכידה תוסחב חונל יתכלהו יתפייעתה
.הירגיס ןשעמו םוקמ ותואב בשוי רבשמה תא יתאצמו שמשה החרז תרחמל
םש ראשיי אוה ,ותוא זיזא אל ינא םאשו ןמז ךשומ אוהש ןיבהל יתלחתה
.הנקזמ וא ןטרסמ תומיש דע
הלבקה ינחבמל הכרדב התייה איה .תיבבוש הרוחב ידיל הפלח םואתפ
תא תבייח ינא ,עגר יאוב ,המזוי" ,תושאונ הל יתארק .יטילאיר תינכתל
יילא וברקתה הלש ןוקיליסהו המזוי ."ןמז הברה חקי אל הז ,ךלש הרזעה
החמש דימת ינא" לש ךויח םג לבא ,"ימצעמ הצורמ דואמ ינא" לש ךויחב
הלחא אוה בגא ךרדש ,ץמוא םע הרצק החיש סופתל יל העיצה איה ."רוזעל
םהמש לבא ,םילודג תויהל םיבייח אלש םירבד תושעל ליחתהל טושפו ,ןויז
ונממ זוזל אל ,רדגומ דעי ךיראת לע טילחהל לכ םדוק .הרזח ךרד ןיא
,תבזוע ינא הזהו הזה ךיראתבש הדובעב עידוהל - וביבס לכה תונבלו
לש הרקמב אלא) ותוא תוחדל אל תוסנלו ךיראת ותואל סיטרכ תונקל
.ימצעל יתבשח ,רוטרביומ ןוירהל סנכיהל השק .(ןוירה
.חתמ בורמ םדריהל השק יל היה תולילב לבא ,תושעל יתלחתה ,ןפוא לכב
םוקמ לכב האור איהש הנעטש השיא התייה ,חוריא תינכות וזיאב ,םעפ
תורשפא יתיאר םוקמ לכבש אלא ,הומכ קוידב יתשגרה ינא .םירוח
ישוקבו רשקתה אל אוה ךכ רחא לבא ,בוט ןויז היה תמאב ץמוא .לשכיהל
דוע יל םיכחמש יתעדי לבא ,רבשמהמ יתאצי טאל טאל .םינופלט ריזחה
.והומכ םייופצו םיממעשמ םיסופיט הברה


קלחה הז לכשה רסומ ילוא .לכשה רסומ ןיא לשמל ,ףוס ןיא הזה רופיסל
וזיא שיש הנימאמ אל ינא ."ינסיד טלוו" לש םיטרסב םירגובמה לש
ינאש המ .וצרת אלש המ וא לאה ,לרוגה ונל רחבש דועי וא לע-תינכות
וז דבלמ ,םירבדל תועמשמ ןיאש אוה ,בישקהל חרוטש ימל דיגהל הסנמ
,ונלש תויווחהו תונורכיזהמ רמולכ ,ונמצעמ םיכילשמ ונא .םינתונ ונאש
,"וטנממ" ןונגסב פול הזיאל םיסנכנ ונחנא הפו ונל םירוקש םירבדה לע
המ זא ,ונל הרקש המ לכ יפל םישרפמ ונחנא ונל הרוקש המ לכ תא םא יכ
?הרוק תמאב
.ןפצלפ ילש רבשמהש יתרמא ,ונ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
29/11/03 2:04
ילעי :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ובארב


!וישכע אורקל הכירצ יתייהש המ קוידב
.ירחאש םייחלו רמאמה ינפלש םייחל וישכע םיקלוחמ ילש םייחה


(: .יתבהא
ילעיל וביגה
 
29/11/03 8:38
ליח תשא :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
.הבוט השגרה יל תושעל תחלצה ,ונ
.תראתמ תאש טרסב אל ינאש תעדל החמש ךכ לכ ינא
ןיינעמש םוחתב הריירקל יכרדב ,םיסקמ רוחבל רשואב האושנ ינא
.יתוא
.29 תב היהא ,לארשי ןועש יפל ,רחמ
השקו הלילה עצמא ,ןיידעו .רשואמ םדא ינא תשפחמ תאש תוניחבהמ
.םדרהל יל
.יל היה דימת ץמואש תורמל
.תלבלבמ תצק ינאו םיכבוסמ םייחה ,תעדוי אל
.םיבוט דימת אל םהש חוכשל רוסא לבא םירחא םיטרס שי רוציקב
.םיאיש םייחה לכ אלו
.םיבוטה םינויזהמו רוטרביווהמ ינהת זא
.םולכמ רתוי הברה הז
ליח תשאל וביגה
 
 
29/11/03 10:01
הלותחה :תאמ
ינאו רבשמהל הבוגתב
לכב החלצהב היהיש !! "ילש הניבגה תא זיזה ימ" תא יארקת
.ןונגסה תא יתבהא ,הרקמ
הלותחהל וביגה
 
 
29/11/03 12:41
סומיטפוא :תאמ
ינאו רבשמהל הבוגתב
וליפאש והשמל יל םורגל תחלצה זא ,תוניצרב הז תא תבתכ םא
םינוחפה ידלי ,עלס ינב לש תוחונזה ויתובהאנ,הידמר תוקונית
.וחילצה אל YNETמ ססוגהו ,ולואפ ןס לש
.םימחר תשוחת
סומיטפואל וביגה
 
 
29/11/03 12:45
סומיטפוא :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
.סבקה תא ריכזהל אלש
תברקתמ תאש הדבועהמ תדרטומ תויהל המ ןיא ,הבתכה יבגלו
עגרב הלב הנקזל תכפה ,ירבגה םלועה תניחבמ .םישולשל
,םישולשל עשתו םירשע ןיב לדבההש הככ ,20 ליג תא תיצחש
.84ל 83 ליג ןיב רבשמה ומכ הדימ התואב ךרעב דירטמ
לואש םג ,ילש הניבגה תא זיזה ימ אורקל יחכשת לאו ,ןכ,הא
ץילממ זפומ
סומיטפואל וביגה
 
 
29/11/03 16:43
(יודב םש) הליפ-וזורד :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
.בילעהל הביס אל תאז
.דואמ םיעט ,תבהוא אקווד ינא שבכ
הקסיפה לבא ,שודנה םילימה קחשמ אלימ :הבתכל רשקב
םולכ תרמוא איהו תונויערה תבתוכל ורמגנ הבש הנורחאה
.יתוא הרבש תורוש 9 ךשמב
?ונל עיגמ הז המל
(יודב םש) הליפ-וזורדל וביגה
 
 
29/11/03 16:52
(יודב םש) הליפ-וזורד :תאמ
?ץילפמ זפומ םא המ זאל הבוגתב
:בוש הסנא זא
יקחשת לא ,ךל הרק המ יבתכת - יתימא והשמ ךילע רבע
,ונעלב ,וניארש והשמ םה ולאכ םילימ יקחשמ .םילימב
.תמאב שגרמ רבד םוש .ונאקה
והשמ ךמצעמ טוחסל הכירצ תא ,םישנאב תעגל הצור תא םא
.רבעמ
(יודב םש) הליפ-וזורדל וביגה
 
 
4/12/03 16:09
ןרומ :תאמ
.ידמ הליעגמו הפירח יתייהל הבוגתב
םולכ הניבמ אל טושפ תא
ידמ הליעגמ תא ף,ןכו
ןרומל וביגה
 
 
7/12/03 7:46
םערו זיזח :תאמ
.ידמ הליעגמו הפירח יתייהל הבוגתב
.םעפ הקיטנג תדמל םא המ זא
.טקש םימעפל עיגמ םהל םג .החונמב םיבובזה תא יבזעת
םערו זיזחל וביגה
 
 
1/12/03 1:14
גרבלטש הודא :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
!!סומיטפוא
!םיליפודפה םירבגה לכו התא ...ןיידזת ךל


21 תבמ
גרבלטש הודאל וביגה
 
 
30/11/03 0:31
הדבעמ בצ :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
תומרוגש תוירקיעה תונוכתה תחא זא ,סבק לע תרביד רבכ םא
תימתס תרוקיב םיחיטמש םישנא הז תיארונ סבק תשוחתל יל
בילעהל ןוצרה המ םעפ תבשח .רבסה םוש אלל תעגופ הרוצב
,ךתוא ןיינעמ אל רפסה) ?ךילע רמוא הביס םוש ילב םירחא
(וילא תסחייתה אל ירה


אל אוה ,ןוכנ .ותוא יתבהא אקוודו רפסה תא יתארק ינא
קר סחייתמו ,רותפל הסנמ אוה התואש תונייחדל תוביסל סנכנ
לופיט םג ,םיינורכ אל םהש םירקמ הברהל לבא ,םימוטפמיסל
.קיפסהל לוכי דבלב םימוטפיסב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
30/11/03 10:48
סומיטפוא :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
רבכ לכה ומצעמ רורב הזש יתבשח יכ רפסל יתסחייתה אל
ןפואב םיבותכ ,םידנרט הרואכל םירפס ינימ לכ ,רמאנ
אל ,םייטנגלטניא אל ,םינברוחמ םירסמב םיאלמ ,עורג
לש םיילאנבה היבשות ברקב תאז םעו .םישייבמו,םיניינעמ
תא םג תאזה המישרב לילכמ ינא ,ךרד ןבאל םיכפוה ה ןויצ
,ירארפה תא רכמש ריזנהו ,ףחשה ,יאימיכלאה ,ופ לש ואטה
תא זיזה ימ קפס אלל הז םהלש עזעזמ יכה גיצנה לבא
.עיגמ אלשכ ןגרפל קיפסמ ,םשה ןעמל ,ילש הניבגה
בייח ינאו םמחתמ ילש םדה ,רבד הזכ תבתוכ יהשימשכ
יתורפס םעט הללכבו הבוט הקלח לכ תספות תוירדעה ,ביגהל
האור התא הדובעה תומוקמ לש יתנש לויט לכבש ,סגו ינומה
םהב םינייעמ ,הלאה טישה ירפס םע םיבשוי םישנאה תא
.טלוק .!יתנבה אל המ .תנבה אל המ ךל ריבסהל םיסנמו
אל ינא ,בילעהל יתאב אל .קרד הז קרד ,ןיבהל המ ןיא
וא תרגפמ וא ,תמטמוטמ וא ,השפיט איהש הלותחל רמוא
תונומסיתמ תלבוס וא,המותס וא ,הלבהא וא ,תיליצבמיא
.ןכ םצעב .הבובנ וא ,לכש תפר וא ,השפיט וא ,ןהנימל
סומיטפואל וביגה
 
 
30/11/03 13:34
הדבעמ בצ :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
רורב ןפואב תרבסה אל םילימ האממ רתוי תבתכש תורמל
ויה םייתש וא המגודש יאדוול בורק .רפסה לש היעבה המ
המ אורקל היה ןיינעמ ,ןכ ומכ .הייעבה תא תורתופ
תונמדזה התואב ילואו ,"ןברוחמ רסמ" ךיניעב בשחנ
הזיאבו םיטנגילטניא אל םירסמה ךתעדל ךיאו המל ריבסת
.שיבמ תויהל לוכי רסמ ןפוא


תיחטשה תרוקיבה תרוצמ לבא ,תוירדעה לע ןנוקמ התא
רשאמ רתוי אל התאש השוחתה תא ןתונ טלחהב התא ךלש
.רחא ןוויכל ,לכה ךסב ,טעושש ,רחא רדעמ קלח


לש יתנש לויטב רפס םיארוקו םיבשויש םישנא יבגל
םהתויעב םע דדומתהל םיזיעמו הדובע תומוקמ
.עבוכה תא םהינפב דירוהל אלא יל ןיא ,תויתוישיאה
רפסה לש תוכיאהו ,חתפתהל ןוצר םע םיבשוח םישנא ולא
דחא דועו ,רפס דוע ארקי הזכ םדא .הבושח תוחפ יעגרה
.חתפתהל יוכיס ומצעל ןתונ אוהו ,דחא דועו


ןכ ינא ,תרוקיב בותכל עדוי אל התאש רמול אב אל ינא
םא טאהל רתויב החוטבה ךרדה לע התאו ריהי התאש רמוא
,תבתכש המ רואל ,םצעב .ךלש תוחתפתהה תא רוצעל אל
.תרוקיב בותכל עדוי אל תמאב התא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
2/12/03 3:18
יהשימ :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
תחכש
יהשימל וביגה
 
 
2/12/03 16:09
(דופ ומכ דוע) דוע ןיבור :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
! סומימפוא דובכה לכ
םישדחה ךלמה ידגבב דלי ותוא ומכ
עבר וליפא אורקל יתחלצה אל
חילצמ אל ינא המ , לכסותמ יתייהו
.בוט ךכ לכ םיאור םלוכש תוארל
(דופ ומכ דוע) דוע ןיבורל וביגה
 
 
4/12/03 0:16
בהז גד :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
:טעמ ןבצעמ יכ םא רקי סומיטפוא
וא) הפי רמאמ אורקל זיגרמ הז !!!םישנא לע תדרל יד
הלאכ תובוגת וירחאו (תישיא העיד רבכ וז ,הפי אל
אטבל לוכי אל התא ?תומשב הלותחל אורקל המל .תובובנ
about it ?םירחאה תועד תא סומרל ילבמ ךלש תועדה תא
!think
,ףחשהמו ופ לש ואטהמ יתעפשוהו יתבהא ינא אקוודו
ךל חיטבהל הלוכי ינאו .ילע םיבוהאה םירפסה דחא אוהש
.ב"צויכו תמטמוטמ ,לכש תפר ,השפיט אל ינאש
( = !םיענ םויו ךל םיכויח
בהז גדל וביגה
 
 
4/12/03 0:18
בהז גד :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
,הבשחמל ררועמו קיחצמ ,רמאמ הלחא --בגא ךרדו הא
.םירואתה תא יתבהאו
בהז גדל וביגה
 
 
7/12/03 7:49
םערו זיזח :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
ליכהל לגוסמ דחא לכ אל .המישרל ץוחמ ראשהל ךירצ היה
לבא ותוא ריבסהל הסנמ ופ לש ואטה .גני'צ הד ואדה תא
.ינחור ךירדמ תויהל רמייתמ אל
ךתיא םיכסמ יד ינא הזמ ץוח
םערו זיזחל וביגה
 
 
30/11/03 13:33
ילט :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
.יתעדל .קדוצ סומיטפוא םעפה (םג)
םה הלאה םירפסהש דיגא אל ינא
,יללכב לבא ,ןמשב ארח וא ןבלב ארח
.והשמ אל םה
ילטל וביגה
 
 
30/11/03 14:05
הדבעמ בצ :תאמ
,יחצל הבוגתב
,ילט
,תיניינע אל ולש תרוקיבה .ץוב קרז לכה ךסב סומיטפוא
.(וילא ילש הבוגתב טורפ יאר) תססובמ וא ,תדקוממ
דדצל הייהי רשפא ןכות םע תרוקיב בותכל ליחתי אוהשכ
.ותעדל דגנתהל וא
,הדודר ךכ לכ הרוצב תוגצומש תודמעב הכימת
...הבילעמו תילאנויצומא


.רמוא הזש בותכל יתיצר המ הנשמ אל ,בוט


אוה הזה רפסהש בשוח אל ינא ,ןוכנ אל יניבת אלש
יללכ ןפואב םייוניש םע תודדומתהל אלפ תפורת
תונורתיה תא שי רפסל לבא .יטרפ ןפואב תונייחדו
.ילש הנושאר הבוגת יאר .ולש (תונורסחהו)


ילבמ סומיטפוא ומכ םירבדמ םישנא טעמ אל רבכ יתעמש
תא יב הלעמש המ ,םהירבד תא ססבל םילגוסמ ויהי םהש
הצרש ןצלפ הזיא לש תרוקיב וארק טושפ םהש דשחה
ךכ לע רפסה תא לטקו היגולוכיספב ןיבמ אוהש תוארהל
קומע קיפסמ דרוי אל (גולוכיספ אל ינא !ילוא) אוהש
.תויעבה ישרושל


תורצקה תועיבקה איה ךשמ הזה רפסהש שאל תפסונ הביס
שרפתהל תולולעו םידומע רפסמ ידמ וב תועיפומש
התא ךכ רתוי ךל הבושח הניבגהש לככ") ןהילאמ תונבומכ
"רשואמ התא הניבג ךל שישכ" ,"הב קיזחהל הצור רתוי
הברהל הרופ רכ תויהל תולוכי יתעדל לבא (..'וכו
.םיקומעו םיכורא םינויד


ינאש textual supervision סרוקהמו) לדה ינויסנמ
םירצק םיטפשמ ףוקתל הייטנה ,(ולא םימיב םייסל דמוע
םיטסקטהש חורה יעדמ ישנא לצא רתוי החיכש םייטלחהו
ןושלמ) 'םירדגמ' רתוי קהבומ ןפואב םיליכמ םהלש
ךרעה תא תרדגמש ,רודיג ןרק ,hedge fund ומכ ,hedge
שארמ רדגומ םוחת ךותל וב רוחסל הצור תאש המ לש
.עבטה יעדמ לש םיטסקט רשאמ (חוטיב ךל הקינעמ םצעבו
תועמשמ תא םיממעמש םייוטיב םה הזה ןבומב 'םירדגמ'
בתוכה קמחתהל לכוי הילא ןוחטיב תשר םיקינעמו טסקטה
:'םירדגמ'ל תואמגוד .בתכש טסקטה לע ןגהל ךרטצי רשאכ
'
הדבעמ בצל וביגה
 
 
30/11/03 14:25
הדבעמ בצ :תאמ
,ילטל הבוגתב
.ותוא בותכל יתמייסש ינפל חלשנ רסמה תועטב
,'ללכ ךרדב' ,'םייוסמ ןפואב' :םירדגמל תואמגוד
.המודכו 'בורל' ,'יתעדל' , 'ל הטונ'


בורל) םירדגמ הברה םע בותכל םיליגרש םישנא רשאכ
דואמ אוהש םהלש םוחתהמ טסקטב םילקתנ (הימדקא ישנא
םיששו בתוכה לש תוריהזה רסוחמ םילחלחתמ םה יטלחה
.אל םימעפלו קדצב םימעפל ,סטקט ותואל םיגייס םישל

דחו םירצק םיטפשמ דגנ םיאצויש ולא םתוא ,יתעדל
הבושחה הנחבהה תא םישוע אל יטמוטוא ןפואב םייעמשמ
הביתכה .תירלופופ הביתכל תימדקא הביתכ ןיב
אל תירלופופ הביתכש תויוקדל תדרל הלוכי תימדקאה
הברהל עיגהל ידכ ,תאז קר אל .המצעל תושרהל הלוכי
,םהייח ש יזכרמה אשומה אל אוה רפסה אשונש םישנא
םג ,תיעמשמ דחו הרצק תויהל תבייח תירלופופ הביתכ
.תוניפ לוגיעב ךרדב םימלשמ םא


םינש תורשע הליבש םדאל תחלסנ איה תאזכ תועטש דועב
ילואש םדאמ ירה ,םיימדקא םיטסקט תביתכב וייחמ
הביתכמ סנרפתמו וידומיל קוח תא םייס אל וליפא
.תרחא תוגהנתהל הפצנ ימוקמ ןותיעב תירלופופ
םירסמב םיאלמ" וללה םירפסהש בתוכ סומיטפואשכ
"םישיבמו םיניינעמ אל ,םייטנגילטניא אל ,םינברוחמ
ול אל תוצונב רדהתמ אוה ויתונעט תא ססבל ילבמ
וירבד ירחא ןהנהמש םירוב לש רדעמ קלח אוהש הארמו
.םתוא ןיבהל ילבמ רחא והשימ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
30/11/03 16:03
ילט :תאמ
,ילטל הבוגתב
,יחצ ייייייה
שי תימדקא הביתכ ןיבל תיראלופופ הביתכ ןיב
,תיאנותיע הביתכ ,םירמאמ ,תוסמ ,הפי תורפס םג
.אל המו הריטאס
םיגוסה ןמ א"כ יבגל לאשיתש הלאשה
.בוט אל וא בוט -הביתכה ביט המ דימת איה
ולאוק ולואפב לקתנ סומיטפואש הכירעמ ינא
.אוהשפיא "ילש הניבגה תא זיזה ימ"ב וא
הביתכה גוס תא ךירעמ אל אוה ,יתנבה יפל
.ותוכז .הזה
םימלש םיטפשמ רבעב טטיצ אוה ,תאז תמועל
.םג ותוכז .תננגה וקיפוקמ
,תובוגת ,בתוכ אוהש םירבד ןאכ אורקל יל אצי
,ינורשכ רוחבהש תבשוח תמאב ינא .'וכו םירמאמ
.ץמאמ ילבו ,לוורשהמ ול אצוי הז ,הנאוב
.ה!!שו ,קיידמ ,זחשומ ,םיתעל הטוב
,יאמיכלאה תא וא ,זיזה ימ תא בהוא י/והשימ םאו
.רבדמ אל הז ישיא ןפואב ילאש קר ,ותוכז םג
:-)...ינממ אציי אל רבכ ץלזלדנה ,רוציקב
ילטל וביגה
 
 
30/11/03 19:01
הדבעמ בצ :תאמ
,יחצל הבוגתב
בוהאל ךירצ רחא דחא לכ וא סומיטפואש יתרמא אל
לקתנ דחא לכ .''ילש הניבגה תא זיזה ימ'' תא
הצור סומיטפוא םא לבא .בהוא אל אוהש םירפסב
יכ ,יניינע ןפואב הז תא השעיש תרוקיב חותמל
ןכש הביגמל ישיא ןובלע הז הלעמל בתכ אוהש המ
.רפסה תא הבהא


בתוכ אוהשכ יבויח בושמ רוחבל תתל יוצרו רשפא
לש תמייוסמ הדימ ול שיש ךתיא םיכסמ ינאו ,בוט
אוה תדלקמה ךרד ןברחמ אוה רשאכ לבא ,ןורשיכ
.ילילש בושמ לבקי


ומכ תארנ אל תיניינע תרוקיב ,ילט יל יחלסית
.הטובו תנווכמ הבלעה תאז ,הלעמל ולש טוברישה
תומילאש תעדל ליבשב גולוכיספ תויהל ךירצ אל
תורגתה םוש אלל ,םתס ךכ ,תיזיפ ומכ ,תילולימ
.םדא ןבה לצא הלוח והשמש ןמיס איה ,ןיעל תארנ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
30/11/03 20:17
סומיטפוא :תאמ
,ילטל הבוגתב
ימוקמ ןותיעב תירלופופ הביתכ
3 ץורעב םייט םיירפ תינכותב תירלופופ הביתכ
תונוש טיינ טייל תוינכותב תירלופופ הביתכ
טנרטניא לטרופב תירלופופ הביתכ
תוימואל תוריחב ינייפמק תביתכב תירלופופ הביתכ
תוימוקמו
תומוסריפ תביתכב תירלופופ הביתכ
םיכ"ח לש םימואנ תביתכב תירלופופ הביתכ
וידר תינכות תכירעב תירלופופ הביתכ
םיניזגאמב םירמאמ תביתכב תירלופופ הביתכ
יתמייס אל ןיידע תמאב ,קיודמ לכה הזמ ץוח לבא
.יידומיל קוח תא
סומיטפואל וביגה
 
 
30/11/03 20:41
םיירפ סומיטפוא :תאמ
.קדוצ טעמכל הבוגתב
ישוס רחמ זא ןרוא הז םא .רוגינס ךירצ אל ינא
.13:00ב
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
30/11/03 22:03
סומינימ :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
לוכי דחא לכ ,םמעשמו ילאנב ןצלפ התאש ןייצל בייח ינא
.הלחתהב וישכע יתבתכ ינאש המ תא תושעל
,םישנאה ראשמ רתוי םכח ,ןונש ,ריהנ ,לודג אוהש בושחל
טנרטניאב ,הפ ,הככ יכ ,חוסינב ןידע תויהל בייוחמ וניאשו
.רהמ רמוגשו חירקמ ןמש אוהש ןט ןיז ול שיש םיאור אל
הניא איה ,תחבושמ הליטק םע הריהב אל תופסלפצהש בשוח ינא
רתאב םיבושח םיטיב תבזבזבמ תרתוימ איה ,הלודג האיצמ
אלו בתוכל אל הדוקנה תא הריבעמ הניא םג איה .םיתרשה
םושו ןונשה עורה קר הז ץבצבמש המו תויה םיארוקה ראשל
איה ירה תיטנוולר תרוקיב םש היובח םא םג .ול טרפ רבד
?זא ,תרוקיב תבתכ .בטיה היובח
סומינימל וביגה
 
 
1/12/03 4:20
סומיטפוא :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
דיגהל המ ןיאשכ .לודג .לודג ?רהמ רמוגו חירקמ ןטק ןיז
וא דיגת .הנפעמ וא .ןפעמ אי ?הא תויוטש םירמוא זא
המ הנשמ אל ,"ןצחש ,ןבצעמ ,רומוה רסח ,שפיט" - ידיגת
בילעהל םג ,יתוא םמוקל לוכיש והשמ ,ימיטיגל והשמ ,
?"רהמ רמוגו ,חירקמ ,ןטק ןיז" לבא ,ךיא תעדל ךירצ
ירה הז ,הרוחב חוטב תא םצעב .האירב וא ,אירב יל היהת
תפכא וליאכ ,רמוא היה אל םייחב רבג םושש "ןובלע" גוס
םינפב ןהל םירמוג ונחנאשכ אליממ) ןטק ןיז שי ימל ונל
הפיגמ תמאב) חירקמ והשימ םא וא ,(לדוגה הנשמ אל
,ידמ רתוי יל הנשמ היה הזש אלו ,םנמוא ילצא אל ,הצופנ
לש םיצוק וא תוצונ ,תחרק םע םג רבג אוה רבג אוה רבג
יכה הז תמאב ונ -רהמ רמוגו ,(תחתהמ ול םיעקובש ןברוד
,רומגיתש רקיעה ,רהמ ,טאל רמוג ,?תפכא ימל יכ ,קיחצמ
לע רפיס ,רקי רבח םע יתרביד לומתא .תינהנש רקיעה
רמאו עגר בשח אוהו "?תינהנ" ,יתלאש ,?היה ךיא" .ןויז
תאז . "הנממ רתוי יתנהנש הז חוטבש המ לבא ,ךכ לכ אל"
תא זיזה ימ" .הלודג תאז .ילש הרקי הנפעמ .הלודג
.הככ יתרמא ינא יכ .הככ ?המל .עורג רפס "ילש הניבגה
ךלוה ינא .הדבעמ בצו .חכוותהל המ ןיא .עבוקש הז ינאו
הרימא וא ,ןטב תשוחת אל וז םעפהו ,והשמ ריהצהל
והשמ דיגהל ךלוה ינא .ימדקא ןינעל עגונב תירלופופ
לע ךמתסהב החכוהל ןתינו ,יריפמא אוה ,חוכיו רב וניאש
,הדבעמ בצ ,התא .טעמכ רמאמו רמאמ לכל ךלש תובוגתה
ול ןיאש דיחיה אטחה ,דליוו רקסוא רמאש ומכ ,הזו .ןחרט
.הרפכ םוש
סומיטפואל וביגה
 
 
1/12/03 18:31
הדבעמ בצ :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
ןטק עצפ לע ךל ךרד והשימש הארנ ךלש תינבצעה הבוגתהמ
...חותפ דואמ לבא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
7/12/03 7:53
םערו זיזח :תאמ
?תלביל הבוגתב
קדוצ אוה תונחרטל רשקב ,אל וא תלבי
םערו זיזחל וביגה
 
 
1/12/03 20:36
יבמב :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
.דואמ בוט ?תעגפנ ?הרק המ
יבמבל וביגה
 
 
2/12/03 1:35
סומיטפוא :תאמ
רהמ רמוגו חירקמ ,ןטק ןיזל הבוגתב
ינא ,שיוא ?יתעגפנש בשוח הפ והשימ תמאב ?חותפ עצפ
.דחא רפסמ רועיש םויהו .ךוניח תנדס ליחתהל ךירצ
אל םה םייחה ,תוננחה ייתימע :.ודמילו ותיכסה
לע םירמאמ אלו ,םיבכוכ ןיב עסמ לש םיסנכ
תויהל םירומא אל םייחה .הנידמה יעדמ וא היפוסוליפ
ךות תופנוכ תורבח םע תופתושמ תוציברמ םיבכרומ
תווח ןתאש תודידבה ,םיפלוחש םייחה לע תוניכבתה
אלש םהינימל םיסקאה לע םיילאנבה םירופיסה ,םיווח
םילאונ תונויסנ וא ,םכתוא ןכתוא (המ אלא) םיצור
ירופיס תא ריכזהל אלש).תויורכה ירתאב רבח ריכהל
םירבד שי .(סכיא .םימעפל הפ םיבתוכ םישנאש סקסה
,םהל אבש המ םישוע ,םייח הרכשאש םישנא שי ,םירחא
סומינ יקוחל םיפופכ אל ,ספיפ לכמ םידחפמ אל
הבוגת לכ אל .רחא וא הזכ םורופ לש םילאוטריו
תונב תוינרפס ונחנאש וליאכ תקמונמ תויהל הכירצ
איה םינומעפ םע והשמ ,הנפעמ איה הלאירא םא .90
תמרוג הלותחה ,קנערפו טוידא אוה ריזחה ,המהב
אוה בצהו ,גניקוה ןביטס ומכ תוארהל פמאג טסרופל
ומכ קוידב ?הז תא דיגהל אל המל .הלאכ םה זא .ןחרט
ךיא .?אל המל ."רהמ רמוגש ןטק ןיז םע חירקמ" ינאש
,האג שיגרמ ינא ,רבכ םא ,יתעגפנ םא לואשל רשפא
ןתחתמ יתייה .םיסנמ תוחפל .ייכרדב םיכלוה ףוספוס
הקחיש ,רמאמה לע יל הטבלתסהש הטומרשה לטילה םע
יתעדי לבא ,תיחצנה יתצרעה תא םש עיבמ יתייה .התוא
לכ לבא .סאבל יתיצר אלו םיארוק ל"זה לש םירוההש
תאצל והשכיא הסנמש ימ לכל דובכה לכ .הל דובכה
אל ןייידע םןתא םנמוא .הער הלימ קורזלו וקהמ
,ינשה תא דחא ובילעת .הלחתה וז לבא ,ךיא םיעדוי
תא ךופהל רשפא.ץוב וחיטת ,ולטקת ,יתוא ובילעת
םיחתמ המכ םיעדוי ?אל המל .תוברק תריזל הזה רתאה
לע העיד תווחל וא םינוכתמ ףילחהל םוקמב ?ררחשמ הז
םיספור םתא םנמוא .ללקל טושפ רשפא .YNETב םירמאמ
.תילאוטריו המוק ופקזת תוחפל לבא ,םוימויה ייחב
םאו ,היינש ךות ץירפשמו ןטק ןיז םע חריק ינאש חטב
הבנא'ז תמזוי םע םויה .יתייהו יאוולה זא אל ינא
הבישה תוכז לע רתווי ןילייב םגש יאוולה) עקרב
הז ,ץיוושב ופנכ יקיו תא ריכזהל אלש .םש ראשיו
סומיטפוא טילחה . (לגרב העיגה חטב .ירטסיה ללכב
הז םנמוא .הדמע אוה םג טוקנל לוגדה ךנחמה םייירפ
,םיממעשמו םיתנכותמ םכבור םנמוא ,שארמ דובא ברק
ןיז" ש םיניבמש הלאכ ,םירחא הלאכ םג הפ שי לבא
םיצורש הלאכ ,הסאפ הז "רהמ רמוגו חירקמ ןטק
גהנ ךלש אבא ,הנוז ךלש אמא .סומיטפוא" -דיגהל
התאש תורוחב ,דלי תייהשכ הפה ךותל ףיפש ךל ףטפטל
ומוה התא ,םדוק ותשש ילב תואיקמ באפב ןתיא ליחתמ
גליע ,הביתכ ןורשיכ רסח ,םייח רסח ספא ,ןוראב
ינא זא ,(הזכ והשמ) "ארח אי רבכ תומתו םטמוטמו
.ונימוי עיגיה ,השעמ ושע ,רבכ ומוק .םכב ריצפמ
.יתיסינ לבא ,ןרוא היגרנאה לע לבחש עדוי ינא)
(ליעוה הז םא ודיגי םימי .יתיסינש תמאב
סומיטפואל וביגה
 
 
2/12/03 13:50
הדבעמ בצ :תאמ
.המואל רסמ .תוננב יארוק לכלל הבוגתב
תא תאצמה התא אל לבא ,ךתוא בזכאל הצור אל
טפשמב תצמתל רשפא ךלש ךוראה טסקטה לכ תא .לגלגה
2500 ינפל רבכ חסינ ןונז םשב ינווי רוחבש דחא
ךמצע םע הינומרהב תויחל איה םייחה תרטמ :הנש
םיכרעה יפל תויחלכ שרפתמ ייניעבש המ .עבטה םעו
.םהב ןימאמ התאש


ךרע איה םירחא םע ומכ ימצע םע תונכ ילצא םג
שונא יסחיל הריתסב תדמוע אל תונכ ךא .בושח
.תוינצל הרושק הניאש יאדוובו ,םיבוט
הדבעמ בצל וביגה
 
 
2/12/03 14:53
רבג דוע :תאמ
.המואל רסמ .תוננב יארוק לכלל הבוגתב
,יריקי יטפוא
הלילח ןפ) ?"ריזח"ה והימ המואל רהבה ,תישאר
תיחשנ
וא/ו םיטוידיא דגנ ךל שי המו (תויצלוקפסב וננמז
?םיקנערפ
ןכא ,דחוימ ןונגס ,דחוימ רומוה בתוכ התא ,תינש
ןורשכ
יצרפ ררוגו ךויח הלעמ ,םיתיעל ,טלחהב ,ידוחי
.קוחצ
םייללכ םירבד לע קחוצ התאשכש ,יל הארנ ,תישילש
,םישנא טינקמ וא/ו קחוצ התאשכ ...קיחצמ ילוא הז
התא
המו םישנא םתוא לצא דגנ תבוגת ,הארנכ ,רצוי
?תושעל
הארנ) םתוא םיטינקמש םיבהוא דימת אלש םישנא שי
.(...םהיניב התא םגש יל
תא ךל שי רומאכ ,רדהנ ילכ אוה ומצעלשכ רומוהה
התא תורטמ הזיאלו ךיא איה הלאשה ,ןורשכה
...וב שמתשמ
רבג דועל וביגה
 
 
2/12/03 19:57
ילט :תאמ
םיירפיטלומ סומיטפוא לע יטפוא-ורקימ טבמל הבוגתב
הלימ אל הז הליעגמ ידיל הרגש תחא וז
הינפב אלש הל תארוק ינא הככ לבא
הינפב תחא םעפ םגו
הילא ןווכתה סומיטפואש יל הארנ אל לבא
ילטל וביגה
 
 
3/12/03 0:14
רבג דוע :תאמ
ריזחהל הבוגתב
?ילא ןווכתה אוה ילוא זא (?אל) טוידיא ינא
:-(
רבג דועל וביגה
 
 
2/12/03 16:43
:תאמ
.המואל רסמ .תוננב יארוק לכלל הבוגתב
?העיגמ תאזה תונבה תאנש הפיאמ ,המשנ סומיטפוא
לע לכשה תא ןייזל רשפא המכו ?ולאה תויסרגאה לכו
..תרוקיב יגוס
םולכה םיב עבטי הז םגו .שיתמ ךכ לכ .שיתמ הז
.וישכע ןאכ שיש סועלה
!עגריהל זא ....הסכיא הז ישוסש הזמ ץוח
וז הבוגתל וביגה
 
 
7/12/03 7:59
םערו זיזח :תאמ
.המואל רסמ .תוננב יארוק לכלל הבוגתב
רסוחו הנבה רסוח תחכוה וזה תיליואה הרהצהב
תויטנוולר
םערו זיזחל וביגה
 
 
2/12/03 18:35
ןורטגמ :תאמ
.המואל רסמ .תוננב יארוק לכלל הבוגתב
.ךלש הזתה תא תרתוס בתוכ התאש תובוגתה תומכ
ןורטגמל וביגה
 
 
2/12/03 19:51
סומיטפוא :תאמ
.המואל רסמ .תוננב יארוק לכלל הבוגתב
גניטיירה תא תולעהל יל סאמנ .ונירודיש ומת תאזב
.תאזה הבתכל
סומיטפואל וביגה
 
 
1/12/03 21:27
ןורטגמ :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
ןוויכמ הזו ,םירקמ הרשע ךותמ העשתב העוט טושפ בצה
אל בצהו םירקמ הרשע ךותמ העשתב םיקדוצ םינקיניצהש
דע יניצר טושפ שיאה .תויניצ תוכחל וליפא לוכי
לש םימחה הקיח תא אשונ לכב שפחמ .ךוכיג
ימדקאה םזילמרופה יליבשב ול זזפמ .תוימרופנוקה
ץיפק ומכ ,סוזנצנוקה ,תויטקרוק ילקיטילופה ,שביה
הלאמש וא הנימי ותוא חותמל הסנ :זכרמל דימת רזוחש
.שארמ יופצהו םמעשמה וחוכ תא שיגרת דימו
ןורטגמל וביגה
 
 
2/12/03 13:03
הדבעמ בצ :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
,ומצע הזה רתאב וליפא יל המדנ ,והשימ םעפ בתכ ךיא
תרבעהל יעצמא) "הרטמה אל ,יעצמא איה תויניצ"
.(םירסמ


םע תחנב םייח רחא דחא לכ וא סומטיפוא וא ,התא םא
.ומסובת ,תויניצ
been there, done it, bought the T shirt


םירסמ תרבעהל ילככ תויניצהש הארתו ךביבסמ טבמ ןת
טעמ םע םישנא .הרשע שפיט ינב לצא רקיעב החיכש
רתוי הברה עונכיש תוטיש שיש ודמל ןויסנ רתוי
.תוליעי
הדבעמ בצל וביגה
 
 
4/12/03 0:26
בהז גד :תאמ
!?ילש הניבגה תא זיזה ימל הבוגתב
סופיטה רוערעל ןתינ יתלבו ימשר ןפואב התא סומיטפוא
יטוטישב יתלקתנ וב רתויב יטסיניבושהו ליעגמה
.טוידא התא,ייתוכרב .ןורחאה ןמזב םיילאוטריוה
ןכא ךלש ןיזהו הליעגמ ןימ תלחמ הזיא ףוטחתש יאוולה
וא ןיידזת זא ,הזב האג םגו הרוחב ינא ןכ ןכ ,חירקי
הרוחב ףא יכ ךמצע תא רמולכ ,ןייזת רמואש יאדכ אמש
.םותס הזכ שאר םע ךב עגית אל
בהז גדל וביגה
 
 
29/11/03 17:03
ףסלפתמ רבג דוע :תאמ
ינאו רבשמהל הבוגתב
סחייתהל הסנא ,ביבחה רומוההו תעשעשמה הביתכל רבעמ
תופסלפתהב תצקב "אטחא" ינאו ,תישיאה יתעדל :םמצע םירבדל
שי ללכב םאה :הלאשה תלאשנ ,(תיפוסוליפ הלאש הארנכ וז)
םצעבש וא הרוקש המ לע עיפשהל תלוכיו תישפוח הריחב ונל
ונלוכ ללוכ םלועה לכ לשמלש ללגב) שארמ םיבתכומ םירבדה
ונל ןיא םא םג ,םימייוסמ םיללכ יפל םיענש םיקיקלחמ יונב
ןורקיע) (םיעוריאה תא) םתוא תוזחל תיטקרפ תורשפא
הדומ ינאש םוחת ,הקיזיפה םוחתל ךיישש ,"תואדווה-יא"
.((וב איקב שממ אל ינאש


םיסנכנ ונחנא ןאכ .תורשפא ונל שיש ,ןוידה ךרוצל ,חיננ לבא
ילוא רמולכ) "עובק"ה וא, (דועו הקיטנג) "דלומ"ה םוחתל
,עמשמ יתרת) בצעתמ ונלש חומה (םוחתב עוצקמ שיא אל ינא)
ןאכו "הביבס" תעפשה לומ (םייוסמ ליגב (תיבצע םג
ונמצע תא תונשל ונלש תלוכיה תא םג ליכמ ינא ,"הביבס"ב
תיגולויב ,תימיכ תוברעתה ילב) "דבלב" הבשחמה חוכב
(-: (תינוציח) ...תימוטאו


:טוטיצ -ש ךלש העיבקה
םיכילשמ ונא .םינתונ ונאש וז דבלמ ,םירבדל תועמשמ ןיא"
םירבד לע ,ונלש תויווחהו תונורכזהמ רמולכ ,ונמצעמ
"...ונל םירוקש
התוא לסופ אל ינאש תורמל ,ימעטל תינללוכ העיבק איה
םירבד םג םה "תונורכז"ש ,לשמל ,ןכתיי אל םאה .ירמגל
הלוכי תא ,לשמל ,םשג דרויו ץוחב תאצמנ תאשכ ?"םידלומ"
םורגי הז ילוא ,ירשפא ,םשג דרוי אלש ךמצע םע טילחהל
ילואו ,בטרהל אל ךל םורגי אל הז לבא ,הירטמ ילב תאצל ךל
לבא ,ךכ-לכ ארונ דימת אל הז בטרהלש ילגת ,"ךתטיש"ל
(-: ארונ דימת אל הז םגש ...הזמ ןנטצהל םג רשפאש


םה םירבדה ,ירשפא אוה הבשחמ י"ע יונישש החנהב זא
יאדכ ילוא אוה יקלח יוניש םג ,"ןבל-רוחש" אל הארנכ
"יוניש" םאה ,דועו תאז ("םינטק םירבד" תבתכש יפכ)
םיתיעל) תוסנל וא (רחא םוקמל "רגה"ל) הביבס תונשל אוה
.תמייקה הביבסה תא תונשל (ךשמתמו השק ץמאמב


םא ,ביבח רפס ,"?ילש הניבגה תא זיזה ימ" תא הפ וריכזה
."הפמ" ןתונ אל לבא ךרד לע רבדמ אוה ינורכז בטימל ,יכ
יל הארנ ,"ולש יררפה תא רכמש ריזנה" אקווד ונימי חורב
.תווקל ךירצ ...עדוי אל שממ ?רזוע הז םאה ,טרופמ רתוי


(-: ...ןובאתב :"ןיקפונס" בתוכ ךיאו
ףסלפתמ רבג דועל וביגה
 
29/11/03 10:52
niro :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
!( לכש) ךל שי רבכ לזמ , ךלשכ תיתריצי הביתכ תלוכי םע
.הילשאל ךופהי אל שואייהש ידכ רתויב בושחה רבדה הז הווקת
ןמזה לכ םייוניש םירבוע ונחנא ךא , םי/יונישהמ אוה ךלש דחפה
, ןמזה םעו
שי דוע לכ ןיטולחל יערא הז אוהש גוס לכמ תודידב יכ חיכומש רבד
.הווקתו ןוצר ךל
תאש םיכרפומה םידעיב אלא , גוזה ןב תריחבב אל איה הרשפה
.תשרוד
- יגישתש יארת רבכ תא בהואו םח גוז ןב לש תויסיסבה תושירדה תא
.םש ירצעת םא הלאשה
לעו ךיילע םירבועש םייונישה םע ךלש המלשהל הכחמ ךלש רשואה
.ךביבסש םלועה
niroל וביגה
 
29/11/03 12:49
וקנלורוק 'ץיבונויטקלג רימידלו :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
תורואה


יריביסה רהנה לע יתגלפה ,ילולפא ויתס ברעב ,בר ןמז ינפל
חילבה ,םילפאה םירהה ילגרל ,רהנה לוקיע ירוחאמ ,עתפל .רדוקה
.רוא
...בורק טעמכ ,המצועב ,תוריהבב חילבה אוה
!הברק הלילה תחונמ - החמשב יתרמא - לאל הדות ,ונ -
,שפנ ןויוושב ,בושו רואה לא ופתכ לעמ טיבה ,ילא בבותסה ,רתוחה
.םיטושמה לע ןעשנ
!קוחר -
ךא .הרורב אלה תילולפאהמ טלבתמ ,עז אלו ענ אל רואה :יתנמאה אל
.בר היה תמאב רואהמ קחרמה :קדצ רתוחה
,ץנצנלו לפואה תא חצנל ,ברקתהל - הנוכת שי הלאה הלילה תורואל
- טושמ תועונת המכ דועו המדנ .םהלש הברקב תותפלו ,חיטבהלו
...!קוחר - תאז תורמלו ...םייתסה עסמהו
ולגתה םיקוצהו םיקיקנה .וידכ לפאה רהנה לע ונגלפה בר ןמז דועו
,קחרמב םימלענ םהשכ רוחאל תויטיאב וענו ונרבעל ונפ ,וניניעל
קוחר - התפמו ץנצנמ ,םינפלמ בצינ דוע רואהו ,יפוס ןיאה ,המדנ
...תחא הנועבו תעב בורקו
יחה רואבו ,םייארפה םירהה לצב לפאה רהנב וישכע םג רכזנ ינא
ךא .םתברקב יתוא קר אל ותיפ ,ירחאו ינפל ,םיבר תורוא .הזה
.םיקוחר דוע תורואהו תורדוק תודג ןיב ןמזה לכ םימרוז םייחה
...ץרמב רותחל ךירצ בושו
...!תורוא - המידקמ ירה ...תאז לכבו
וקנלורוק 'ץיבונויטקלג רימידלול וביגה
 
 
29/11/03 19:17
דכול :תאמ
תורואהל הבוגתב
.ןיוצמה יסורה רפוסה ,וקנלורוק לש ומשל תישע המ
דכולל וביגה
 
 
2/12/03 0:00
חחרפ :תאמ
ילריש ילריש ,יואל הבוגתב
.םישגרמ םיתעלו םיניינעמ אקווד םה


.ךתוכזב ,הל בתוכ ינא וזה תושגרתהה ךותמו


,טאל טשו םיתרוכל דבאו תרכנש ץע לש עזג יתייהש יתמלח םעפ
דוע היה וילע הבשיו המלע התוא האבש דע .םרזה םע ,הגלווב
הכ .וילעבל דבאש ץע עזג אלא ,ץע עזג דוע םתס אלו ,ץע עזג
.ילאנב
םיאופקה םימב וייח לכב ,רכשמ ןורכז ול שי וישכע הנהו
דוע ונורכזש חירה תאו היכרי רומיק תא ,הנבשי םוח תא רוכזי
.םילולח םילולח םיבקנ םיבקנ .ויבקנב .וב עובט
.םירקה םימה לע בושחל יתכשמה םולחה גפשכ


לע דבאש ץע עזג יתייהשכ ,דחא רק ףרוחב םעפש ,רכוז ינדוע
בוש הל םא םג .ילע הבשי איה יכ קר .םיענ יל היה ,הגלווה
.רוכז הז ןיא
חחרפל וביגה
 
 
7/12/03 8:02
םערו זיזח :תאמ
תורואהל הבוגתב
.יתבהא .אלפנ
םערו זיזחל וביגה
 
29/11/03 15:26
carmab :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
םוי ותואב ,אל וא ילמסו ,ןורחאה ינש םויב 29 יתרגס ינא זא בוט
.םימי 10 לש שפונ ירחא קרויוינמ יתתחנ םג
םואתפ םגו רשקל ןוצרה.... לבא ייחב יתועמשמ כ"כ אל ליגה םנמא
וינ ירחא ןובשחמה ףסכה ומכ)ומלענ ילש םילאיצנטופה םינויזה לכ
!!ףוא(קרוי
carmabל וביגה
 
29/11/03 18:43
fresh :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
.ריכמש ימל "םיאובחמ קחשמ" תא ריכזה הז ילו
freshל וביגה
 
30/11/03 0:35
הדבעמ בצ :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
.ויפוא - םדא לש ולרוגש םעפ רמא קיתע ינווי הזיא
תא תיניש - ןתוא תינש .ךתוא תונייפאמש תונוכתה ףסוא אוה יפוא
.ךייפוא


הבוט המגוד ילוא ,תימצע תועדומ הברה ילוא ?הז תא םישוע ךיא
.עדוי אל .חבושמ סרית קרמ ילוא ,הביבסהמ
הדבעמ בצל וביגה
 
30/11/03 15:37
עטנ :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
,לבנע
ינאש בצמה תא םג קויד הזכב ףקשמו םיסקמ בותכש דיגהל קר יתיצר
....וב תאצמנ
ינא יתעגפו לומתא חוכיוב ידימ תינפקות תצק יתייה םאו .ב.נ
תלצנתמ
.עטנ
עטנל וביגה
 
30/11/03 16:08
ןרק :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
!ןוכנ טושפ, תטלחומ תוהדזהב ביגהל תבייח םג ינא בוט
החלצהב ימשיית בותכש המ קלחש הווקמ האלפנ הרוצב בותכו
תבהוא
ןרקל וביגה
 
30/11/03 17:52
והשימ :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
םא איה הלאשה .... רתוי דוע הילרטסוא דואמ קוחר דעי תמאב ןפי
וא ןפיל חרבנ םא םג יכ ,ךמצעמ חורבל ידכב קוחר קיפסמ הז
תא םיבתנמש ונלש תונורכזב םילובכ ראשנ ןיידע הילרטסוא
LOOP רמאמב תרכזה ... ונחנאש המל ונתוא השועש ונלש תוגהנתהה
הוובבמיז וא ןפי הילרטסואב םינש 4 ירחא 34 ליגבש יל ינימאת
םש ץורל ךישמי ןמזה תונקיר התוא ראשת תונקירה ןיינעה ךרוצל
היהת ךלש הדובעהש חינהל ריבס וליפאו ... הפ ץר אוהש ומכ
רתוי תממעשמ
הפ תראתמ תאש בצמל המוד דואמ בצמב 30 ליגב ימצע תא יתאצמ ינא
ילש תונורדמה תאו ילש תונוחצנה תא יל ויה זא דע םא םגו ....
רסוח לש ידימת בצמ ... בוט ךכ לכ יתרכהש בצמ ותואל יתרזח דימת
רתוי הברה הברה םשש תויביססבוא תובשחמ לש תונקיר לש קופיס
הפמ בוט
היהנ םילגרתמש ירחא םשש דואמ רהמ יתיליג םשל יתעגהש םעפ לכבו
בייח תמאב וב םיצור םא יונישהו (םוסמוס בוחרב ומכ תצק) הפ
הנושארבו שארב בייח וב םיצור תמאב םא יונישה םינפבמ ליחתהל
תא ץפנל ... םינשה ךשמב ונמצעל ונלגיסש תונולבשה לכ תא ץפנל
ותואל ונתוא םיריזחמ דימתש תונורכזה לש םיקסופ יתלבה םיפולה
יחרבת ... רחא םוקמ לכב וא םש וא הפ היחנ םא הנשמ אל םוקמ
יתימא יוניש , 20 וא 10 םינש 5 דועב םג חורבל יכישמתו םויה
ןיינעל םיבושח טלחהב תרכזהש םירבחה לכ ....וישכעו ןאכ םישוע
יכה ,םידחפב המחלמו ץמואו המזוי ךירצ יתימא יוניש תושעל ידכו
לכב וא ןאכ תא וז תא וז תא ןאל חורבל לבא , חורבלו םוקל לק
ךילהת עצמאב ירחא םייתנש םויה ימצע אצומ ינא .... רחא םוקמ
תא , חרוב אלו דדומתמ תמאב ייחב הנושארה םעפב לבא השקו שיתמ
, ויהיש לככ םישפוטמו םיישפיט תורטמו םידעי ךל רוחבל הלוכי
רחא וא הזכ דעי הזיא םע תאש ימ תא יראשת םוי לש ופוסב לבא
ןמסל ... ךייח תפתמב תוכיס ץוענל הלוכי תא ... ךמצעל תנמיסש
םולכל ליבוי לכה לבא ... המ עדוי דשהו תועיסנ הריירק הנותח ךל
עמשנ ינא ילוא .... םירתסה רתסב ךכות ךותב ליחתי יתימא יוניש
....... ןויסינמ לכה יל ינימאת לבא .... ךלש רבשמה ומכ ינצלפ
םש וא הפ החלצהב
והשימל וביגה
 
30/11/03 17:55
ידעלג לבנע :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
,ילש תוקותמ הדות
םירבד האור תצק תמאב ינא ילוא -לומתא חוכיווהמ יתדמל אקווד
ןבלו רוחשב
-ותוא ןייעמש ימ לכל .א.דו
תא יתלבס אלו "ילש הניבגה תא זיזה ימ" תא יתארק אל
.תורוקיבה לע הדות .תבתוכ ינא הככ ."יאמיכלא"ה
ידעלג לבנעל וביגה
 
 
1/12/03 4:02
סומיטפוא :תאמ
ינאו רבשמהל הבוגתב
םבג לכ ודמעוי םידגנתה לכו ,יתעדיו יתעדי ,יתעדיו יתעדי
הזש הביס ןיא יסיליביטב חילצה הז םא .הכפהמה ץורפתשכ ריקל
.הפ חילצי אל
סומיטפואל וביגה
 
30/11/03 23:14
הענ :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
תולהנמ הנליאות יתמ-תינש .קיעמו םמעשמ ,ינחרט רמאמ-לכ תישאר
?תובוגתב טסקטה ילוש תא ריתסמש גאבה תא ףוס ףוס ןקתל רתאה
(רתאה תורדרדה ינפמ) הדרחהו תממעושמה הענ
הענל וביגה
 
 
1/12/03 4:00
סומיטפוא :תאמ
ינאו רבשמהל הבוגתב
זאו VIEW לע יצחלת ,היגולונכט תרגתואמ אי ,גאב םוש ןיא
לארשי לע םולש אבו .TEXT SIZE ב יניטקת
סומיטפואל וביגה
 
 
1/12/03 10:36
והשימ :תאמ
ינאו רבשמהל הבוגתב
ןזה תמכח
ירחא רתוי םיבוט ויהי ונייחש ונמצע תא םיענכשמ ונא
.םידלי ונל ויהיש ירחא .ןתחתנש
היהנשו ,םילודג קיפסמ םניא םידליה יכ םילכסותמ ונא
.ולדגי םהשכ רתוי םירשואמ
ונא .םתיא השקו םירגבתמ םה יכ םילכסותמ ונחנא ךכ רחא
.הזה בלשה תא ורבעי םהש רחאל רתוי םירשואמ היהנש םיחוטב


ויהיו רתוי םיבוט ויהי ונייחש ונמצעל םירמוא ונחנא
ונל היהתשכ ,רתוי וחילצי ונלש גוזה תב/ןבשכ םימלשומ
,שפונל עוסנל לכונשכ ,רתוי לודג תיב וא רתוי הבוט תינוכמ
.היסנפב היהנשכ


םא ,"וישכע"מ םירשואמ תויהל רתוי בוט ןמז ןיאש איה תמאה
?יתמ זא וישכע אל
תאז לבקל ףידע .םילושכמו םירגתאב םיאלמ דימת םייחה
.הרקמ לכב רשואמ תויהל טילחהלו


םייחה"ש יל המדנ היה ןמז הברה ךשמ" :םעפ רמא והשימ
לושכמ היה דימת ךא ,טעמ דוע ליחתהל םירומא ויה "םייתימאה
ךירצש בוח ,רותפ אל סקפ ,התיא דדומתהל ילעש היעב .דחא
םילושכמהש יתנבהש דע .ליחתהל םירומא ויה םייחה זא ,םלשל
.ילש םייחה םה םה הלאה


אוה רשואה ,רשואל ךרד ןיאש ןיבהל יל הרזע תאזה הביטקפסרפה
םע וא דבל ךל שיש בוט עגר לכ רומשת םא בוט היהי ,ךכל ךרדה
,רוכזת יכ ותיא ךנמז תא תולבל הוושש דחוימ קיפסמ והשימ
.דחא ףאל הכחמ אל ןמזה


דע ,לקשמב דרתש דע ,םידומילה ףוס דע תוכחל קיספת ,ןכל
םוי דע ,שרגתתש דע .תיבה תא ובזעי ךלש םידליהש דע ,ןתחתתש
דע ,ויתסה דע ,ץיקה דע ,רקובב ןושאר םוי דע וא ברעב ישיש
בוט רתוי ןמז ןיאש טילחהל ידכ תומתש דע וא ביבאה וא ףרוחה
.רשואמ תויהל


.לרוג אל - ךרד אוה רשואה


,ףסכל קוקז אל התא וליאכ דובעת
אל םעפ ףא וליאכ בהאת
,ךב ועגפ


אל דחא ףאש וליאכ דוקרתו
.ךתוא האור
והשימל וביגה
 
 
1/12/03 17:10
רבג דוע :תאמ
ינאו רבשמהל הבוגתב
,רשוא תרכזה םאו תבתכ םיניינעמ םירבד ןכא
:תילגנאב אבה רמאמה תא ארקל םג ,יתעדל ,הווש זא
http://www.staff.newcastle.ac.uk/nikolas.lloyd/evolve/pleasure.html
רבג דועל וביגה
 
 
1/12/03 21:07
dies irae :תאמ
רשוא ןיינעבל הבוגתב
רנא'זמ תוירואתהמ רהזיהל שי ךא ,ןייוצמ רמאמ ןכא
.תונטשפל תוטונ ןהש ןוויכמ "לכה הריבסמ היצולובאה"
.הז רמאמב ךכל תובר תואמגוד אוצמל רשפא
(םדאב) הרצי אל היצולובאהש ךירעמ ינא יללכ ןפואב
תיללכ הנוכמ אלא תויפיצפס תומישמל תידועי הנוכמ
(בשחמה םוחתמ ליאשהל םא).המצע תא תתנכתמש
םדאהש ןוויכמ תילגעמ איה רשואה שופיח תכרעמ :אמגודל
ןלוכ אל ,ףאוש אוה ןהילאש תורטמה תא רידגמ ומצע
.המודכו תודרשיה חרכהב אל ןה ,הדילמ וב תועבטומ
לבא ,םינויצולובא םיסרטניא רותסל וליפא תולוכי תורטמה
השעמל ךכו תוברתה רושימב הרירב שחרתהל הלוכי זא
.תוליעומה תונוכתה אשנ איה םינגה אלו תוברתה
"ןמאל" םילוכי ונחנא הבר הדימבש איה תימיטפואה הנקסמה
.החלצהב .ונלשמ תורטמ ונמצעל רידגהלו ונמצע תא
dies iraeל וביגה
 
 
1/12/03 23:23
:תאמ
רשוא ןיינעבל הבוגתב
קלח אוה) ןייוצמ רמאמהש םיכסמ ןבומכ ינא ,תישאר
ףסואמ
רמאמה ףוסב אוצמל ןתינ םהילא רושיקש ,קתרמ םירמאמ
.(ל"נה


יהשוזיא שי ,תיטוידההו הלדה יתעד תוינעל םג ,תינש
,הצרת םא) תוברתו (םינג) השרות ןיב היצקארטניא
.(סניקוד דר'ציר לש ונושלב (memes) םיממ ,ילוא
ןיבמ דחא ןפמ תומלעתה ,יתעד תוינעל בוש
.תועטומ תונקסמ תקסהל ,םיתיעל ,איבהל הלולע םיינשה
:רבחמ ותוא לש הזה רמאמה תא ארקת םא ,בגא
http://www.staff.newcastle.ac.uk/nikolas.lloyd/evolve/evolpsyc.html
.הזה ןיינעה לע קוידב בתוכ אוה


תורטמ ונמצעל רידגהל םילוכי טלחהב ונחנא ,תישילש
םג םיעפשומ ונחנא תבתכש ומכ לבא ,תישיאה המרב
תללוכ "תוברת"ש ןייצל םוקמה ילוא ,ןאכו ,תוברתמ
.םדא לעופ הבש ('וכו ריע ,הנידמ) הרבחה תא הכותב
,הארנכ ,הירבחל ויהי תומיוסמ תורטמ הרבחה דדועת
ותחפי זא ,תורטמ אכדת ,םמישגהל םייוכיס רתוי
,םייוכיסה
טרפה לש ותוירחא ןובשח לע אובל ךירצ אל ןבומכ הז
.ליבקמב אלא
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/12/03 23:27
רבג דוע :תאמ
Nature, Nurture and Cultureל הבוגתב
,"סומינונא" אצי ןכל ,ימש תא ןייצל יתחכש
"רבג דוע" קר ינא ,ימינונא אל ינא לבא
...("תוננב"ב)
:-)
רבג דועל וביגה
 
 
1/12/03 14:32
תיקוצ :תאמ
ינאו רבשמהל הבוגתב
,ואוו
סומיטפוא דצמ םייגולונכטה םיפיטהו תינכטה הכימתה ליבשב קר
....הפל סנכיהל הווש היה
(תיתימא הוודחב רבודמ - תויניצב אלו)
יתבהא - הזמ ץוח
תיקוצל וביגה
 
1/12/03 19:14
ליא :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
.החיש להנל םתחלצה טעמכ אשונה תודידר תורמל ובארב
ליאל וביגה
 
2/12/03 11:40
קיישהננב :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
םתא רמאמה אשונ לע ןוידמ ךיא הניבמ אל ןיידע ינא ,תמאה
תויובירי םתסו תויונינש תזחשה ,תונובלע תחטהל שולגל םיחילצמ
םיכירצ םתאש המ לכו רתוימ אוה ומצע רמאמהש תויהל לוכי .תוישיא
??דיגהל םכל שיש המל המב אוה (ימיטיגל הזו)
קיישהננבל וביגה
 
6/12/03 23:44
not an angel :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
.לבנע םא ההדזמ טלחהב לבא הזמ הריעצ אלא 30 ליגב אל ינא םנמא
.דחפה הז ונלוכל שיש ףתושמ יכה רבדה
רשאכ .יזכרמה דחפה םרוג והזו תרגסמ םושב תאצמנ אל רבכ ינא םג
תועטל תדחופו ךמצעל הטיחמ תא תוטלחהה לכ
.ךל שיש המ תא דבאל תדחופ
.דבל ראשהל תדחופ
.בזכאל דחופ
not an angelל וביגה
 
8/12/03 13:52
not an angel :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
:תנקותמה הסרגה הנה זא בוט יל האצי אל תמדוקה הבוגתה תרעטצמ


,רמאמה םע ההדזמ ינא רתוי הריעצ אלא 30 תב אל ינאש תורמל
ינא רשאכ .תרגסמ יל ןיאש ךכמ עבונש דחפ .דחפה טנמלאב רקיעב
לכ רתוי הברה הזכ בצמב .ייתוטלחה תא הטילחמו ילרוג תא תעבוק
םא םייח וכל .תונשלו םוקל ,ץמואה תא רוזאל רשאמ קיחדהלו תוחדל
תושעל הסננו םוקנ םע דחא דצמש אוה דחפה .וילא םילגרתמו דחפ
המ תא לבקנ אל ללכבו בזחאתנ ,בזכאנ ,לשכנ ילוא זא יוניש
.וניפיצש
הנש 20 דוע םוקנש אוה דחםה םויה לש בצמב ראשנ םא ינש דצמ
תיראש תא הלבנ זאו "ץמוא יל היה...םא הרוק היה המ" בושחנו
.םתוא תונשל וניסנ אלש םירעטצמ ונחנאש הז ידכ ךות ונייח
םוש ןיא תישיא יל...רבד םוש קיזחמ אל ךתוא אלו יתוא אל ירהו
עוצקמ אל ,תוכייש אל ,תיב אל...ילש ול אורקל הלוכי ינאש רבד
אוה דחפה -%100-ב ילש אוה דחא רבד קר .רבג אל ,הדובע םוקמו
.תישיא ילש


ךכב דבל אל ינאש ןיבהל יל תתנש לבנע ךל הדותו
not an angelל וביגה
 
9/12/03 18:30
ןדע רמוע :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
- ילבנע
לש עטקב רתוי ינא) בוט ןויז תמאב אוה ץמוא םא עדוי אל ינא
חוטב ינא לבא ,(!ז"לבח ..ממה ,ילארוא גנעל תעדוי איה - הזועת
.םיישיא יכה תושגרהו תובשחמה תא ףושחל ידכ ץמוא הברה ךירצש
ירמגל יתעגה ינא ?בגא ,ירלופופ) טנרטניא רתאב םתוא בותכל
םירתתסמש םינדחפ לש תרוקיבל הפושח תויהלו ,(.יתראשנו ,הרקמב
ינא ,הליפ-וזורד ,ןכ) הנחבה ילב םירויו ,תויודב תויוהז ירוחאמ
הז ,(הצירק....הרג תא הפיא עדוי ינא ,בגאו !ךיילא ןווכתמ
,םייחל גוז ןב וא ,תקפסמ הריירק ומכ טעמכ הווש (יתעד תוינעל)
הברה םמעשמ היהנ הז - ינממ יעמשת) עובק ןויזמ הווש רתוי חוטבו
.(המדנש הממ רהמ רתוי
יתרבע רבכ ינא ,תאז לכב) הצע תתל יל ישרת םא - תחא תינורשכ זא
המו תקפסה אל המו בוט אל המ שפחל יקיספת(לומתא אלו ,29 ליג תא
- םיאצמנ דימת ,םינטק םיקאינמ ,הלאה םירבדהש םירמוא .רדסב אל
םייחש ,לשמל הליפ-וזורד ומכ ,הלאמ ץוח) דחא לכ לצאו ,םוקמ לכב
,תוושהל םיצור אל ונחנא םהל לבא .םמצע לש תחתה ךותב שארה םע
.(?ןוכנ


לבא .(עובק) ןויזו ,(תפלחתמ) גוז תב ,(תרגתאמ) הריירק שי יל
ףילחהל הצור .ךלש ץמואהו ,תונכה ,ןורשכה םימ הפיט יל ןיא
?הרקי המ תוארל ,עובשל
(:
ןדע רמועל וביגה
 
11/12/03 17:57
הפיטנסכ :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
,188 -ל ימואלניב קזבל ירזחת ,ילבנע
...תובושת יאצמת םש ילוא
!רמאמ אלחא ,םתס
...יתביבח רבוע לכה ,ידחפת לאו
,ינא
הפיטנסכל וביגה
 
13/12/03 23:48
effy :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
ןיא 27, 29 ....הלמ לכל תרבחתמ לבא ,27 תב קר ינא !בוט שממ
שוגפל הייפצב הזה לואשה ןמזה לע תויחל רבכ יל סאמנ .לדבה הברה
ייחו ייח םע השעא המ לש ימוימוי ץחלב תויהל ,והשימ...ה תא
-חמש םדא ינא -ילש וטומה .בלש והשזיאב לכש'ת ץצופמ הז ....ןאל
?המלש היהאו רשואה אובי יתמ .תרשואמ יתייה אל םלועמ ךא
.הקילדמ התיה תונוכתל השנאהה םע הביתכה
.....בוש אלל ךלי רבשמהש הווקמ
effyל וביגה
 
17/2/04 15:46
kinderit :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
לבנע ייה


תובוגתה יפלו שארב יל רבועש המ תא קוידב תראתש יעדתש הצור ינא
המינפמו תארוק ינאש הזל ףסונבש הווקמ קר ינא .הדיחיה אל ינא
!!!עצבל םג לכוא
WISH ME LUCK


kinderit
kinderitל וביגה
 
27/4/04 11:52
יגח :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
ילש םייחב רדס תושעל יתבשי קוידב !!החלצהב םכלוכל לחאמ
תובשחממ וא םישוע ונחנאש תולועפמ םיבכרומ םייחה .רוטב יתלקתנו
תאזו תמדקמ תויביאנהו תרצוע דימת תויניצה .ונישע אלש המ לע
.תמאה
יגחל וביגה
 
11/7/07 11:14
גרו'ג :תאמ
ידעלג לבנעל הבוגתב
( !םיאלפנ םירמאמ תבתוכ תמאבש) תבתוכה לע תודוקנ רפסמ ןלהל
םע ) דוגבל,לצנל הקיפסה איה המע יל התיהש הרצקה םיסחיה תכרעמב
.הנכו תיתימא השיא התוא קחשל רקיעבו רקשל ( יושנ רבג
.םיארוק םתאש המ לכל םעפ ףא ונימאת לא . בל ומיש זא
יתימא אלה ךבש רחאה דצה תא איצוהל ךרד איה הביתכה םימעפל
לודג דחא טישלוב - תבתוכה לש םיתימאה הייח םה הלא הזה הרקמב)
(
םיסקמ םוי
גרו'גל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא