םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תועד~תועד~ישאר    
   

אל ?ררחשל :םואבננט
רב יחצ

 


טפשמה תיב םימי הרשע ינפל ריתה "ץראה" ןותיע תשקב תובקעב
יידי לע םואבננט ןנחלא לש ותפיטח תוביסנ םוסרפ תא ןוילעה
ןויסנ תעב ףטחנ םואבננט ןנחלאש ןכתי תונותיעב בותכהמ .הללאבזיחה
תא ורובע ףילחהל ךירצ םאה :הלאשה תלאשנ .םימס תקסיע עצבל לשוכ
ודעונש (םיקידצ ראש דועו ינאריד ,דייבוע חייש) 'חוקימה יפלק'
באכה לכ םע ?דרא ןור תשרפב תומדקתהל איביו ןכתיש עדימ תרומת הפלחהל
חייש תא ררחשל ןיא יתעד תוינעל ,םואבננט תחפשמ םע יבילו ,ךכב חורכה
.החכוה אלש ,םימס רחסב תירשפאה ותוברועמל רשק םוש אלל הזו ,דייבוע
איה ךכל הביסה .ןיטולחל םימת חרזא היה םא םג ורורחישב ןודל ןיא
םע םיפוטח םיחרזא רורחש לע הנד הניא לארשי תלשממ הללגבש הביס התוא
וירבחו קרב דוהא ל"אס היתעבש הביסה התוא תאז .לארשיב םיטסירורט
סוטמ תא 1972 יאמב העשתב ופטחש םילבחמה תעברא לע ורעתסה הדיחיל
החלש לארשי תלשממ הללגבש הביסה התוא תאז .הנבס תיגלבה הפועתה תרבח
םתוא החלשו 1976 ילויב עבראב הבטנאל וילייחו והינתנ ינוי ל"אס תא
דועו 300 וק ,תולעמ) םיחרזא לש םירחא םיבר הפיטח ירקמב בושו בוש
םיחרזא תפיטחמ אוביש רורטה ינוגרא לש גשיה לכש איה הביסה .(דועו
לש הייטס לכ .דיתעב םיפסונ םיחרזא ףוטחל רורטה ינוגרא תא דדועי
.רישי ןפואב לארשי יחרזאב עגפי הז וקמ לארשי
החטשבש ןונבל תלשממ איה םואבננט ןנחלא לש וייחלו ונוחטבל תבייוחמה
דגנ ולעפ םינמרגהש יפכ ,ורורחשל לועפל הרומאש תאז איה .קזחומ אוה
לועפל הנכומ הניא ןונבל תלשממ םא .1972 רבמטפס ןכנימב םיטסירורטה
יזא ,המוקמב תאז תושעל לארשיל ריתת אל םגו םובננט ןנחלא ץוליחל
אלש המ .םואבננט ןנחלא רורחשל תיאבצ ץוליח תלועפ לארשי תלשממ לוקשת
לארשי לש דספהו ,הללאבזיחל אוהש חוור לכ רשפאל ןיא בצמ םושב ,טלחוי
רבדה תועמשמ ןיא .הללאבזיחל חוור וניא (םיגורה וא םיעוצפ םילייח)
םילייח לש םייובש יפוליח תרגסמב חוקימ יפלק םתוא תא ררחשל ןיאש
ל"הצ דגנכ לעופ הללאבזיחה רשאכ ןכש ,ןוגריא ותוא םע םילייח תרומת
.יאבצ םחול ןוגריאכ אלא ,רורט ןוגריאכ לעופ אוה ןיא

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
6/11/03 1:43
dies irae :תאמ
רב יחצל הבוגתב
לארשיש הביסה :הנטק היצריפסנוק תיירואת ,עיצהל יל השרוי םא
השעש קפקופמ סופיטכ ראותש ימ רובע הובג הכ ריחמ םלשל הנכומ
תרחא .הנידמה תוחילשב לעפו דסומ שיא אוה השעמלש איה ,ותיבל
.ותרומת דייבועו ינאריד ונכ םיפלק תתל המל ןיבהל יל השק תמאב


דדועל רוסא לארשילש רמואש בצה לש וקה םע םיכסמ ינא :ףסונ רבד
ףוטח לש הקסעב רבודמ דוע לכ ,תינורקע לבא ,היביוא דצמ הטיחס
דח וניא ינשה דצל רסמה א"ז ,ימ תא טחוס ימ רורב אל ףוטח תרומת
.ץחלל העינכ לש יעמשמ


שי ןויגה הזיא יל ריבסהל ףוס ףוס ןכומ והשימ :דרא ןור יבגל
?יח אוהש הנומאה ירוחאמ
הזב חוטב אל שממ ינאו ) להקל תוגצומש יפכ ןה תודבועהש החנהב
אלו םייחב דראב קיזחהל םרוג והשזיאל הביס םוש ןיא ירה ,(
וא םינאריאה םאש בושחל חרכומ ריבסה םדאה .ךכ לע עידוהל
עדימ ביבשב וא ותפוגב וליפא םיקיזחמ ויה םירוסה וא םינונבלה
םיעדוי םלוכשכ דחוימב םתרומת והשמ תובגל םיסנמ ויה םה ,וילע
.הז תרומת םוצע חוור תרשפאמ התיה לארשיב להקה תעדש
,התוא רתוסש שיחרת םויה דע יתעמש אלש ,וזה הטושפה הקיגולהמ
ךפה אוה .ןויגה לכל רבעמ חפונ דרא ןור רופיס לכש עבונ
,היצרופורפב םירבד םישל םוקמב ,לארשי תולשממו יממע רולקלופל
"חטשב םייובש םיריאשמ אל" ןורקיע םנמא .הזה סקרקה ירחא תוררגנ
המכל לובג טושפ שי .לובג תויהל ךירצ ול םג לבא ,בושח אוה
.דחא םדאב עיקשהל רשפאש םיבאשמ


) דסומ ןכוס אוה םואבננטש ,תונוכנ ילש תורבסה יתש םא :םוכיסל
ררחשל שיש ירה ,דרא תשרפב הלגינה לע רתסינה בר אלשו ,( שוחינ
.םואבננט תא
dies iraeל וביגה
 
 
6/11/03 20:50
.אקניברא :תאמ
אל ?ררחשל :םואבננטל הבוגתב
םיריסא תואמ-עברא תרומת תופוג השולשו ףוטח" הז .שממ אל
(יל המדנ) תורשע המכ ,(תוחורה לכל ,םהלש רשקה המ) םיאניטסלפ
ימיטיגל ינידמ חוככ הללאבזיח ןוגראב הרכהו ,םינונבל םיריסא
."ןוכיתה-חרזמב
תא םילשנ אל םא תופיטח דועב תעכ םייאמ הללארסנש אלפ ןיא
איה וזה הקסעה :(הסינ וליפא אוה ,םויהמ חווידה יפלו) הקסיעה
.םינש לביק אל אוה הזכ חצנמ ףלק .ולש רקו'גה
.אקניבראל וביגה
 
 
6/11/03 20:51
.אקניברא :תאמ
אל ?ררחשל :םואבננטל הבוגתב
םישישהו םישימחה תונשב :םימידקת שי לבא ,יח אוה םא קפס
םהש חוודל ילב ,רצעמב תובר םינש םילארשי וקיזחה םירוסה
.ינידמ חוור םוש םהמ קיפהל ילבו ,םימייק
.הככ ?המל
.ןוכיתה חרזמב דקפתמ דימת אל ,הארנכ ,לכשה
.אקניבראל וביגה
 
 
6/11/03 21:46
dies irae :תאמ
,דרא ןורל רשאבול הבוגתב
דדועל אל דחא דצמ ,הטושפ אל המליד וז ,אל וא הטיחסל יבגל
.םדא ייחל הגאד ינש דצמו תופיטח דוע ןגראל הללאבזיחה תא
ימ לבא .רורט ןוגרא םע תתלו תאשל ללכב םא איה המלידה
םואתפ שחכתהל לוכי אל דרא ןור לע מ"ומל תונוכנ הארמש
ןור לבא ,יח תוחפל םיובננט ,יל הארנ הזש יפכ יכ םיובננטל
.תיממע הדגא ןמזמ רבכ אוה דרא
תיטסימ תכ אל איה הנידמ לבא ,דימת שי קפס ,דרא ןור יבגל
.הריבס החנה וזיא יפל דובעל ךירצ ןכלו ילנויצר ןוגריא אלא
.ןמזממ תמ דרא ןורש איה הריבסה החנההש יל הארנ
לע עדימ אלל םינש עבש ירחא ויפל ןורקע שי םיאקירמאה לצא
םיוסמ לוע החפשמהמ דירומ םג רבדה .תמכ זרכומ אוה יובש
.(םינש ךשמב יובש וא גורה ףידע םא חכוותהל ןבומכ רשפא)
ררגיהל אלו םינוירטירק םהשזיא רידגהל ךירצ הרקמ לכב לבא
.'וכו תוינוכמה לע םירקיטס ,ירלופופש המ ירחא
dies iraeל וביגה
 
 
6/11/03 23:49
הדבעמ בצ :תאמ
,דרא ןורל רשאבול הבוגתב
ימ םע םינתונו םיאשונ :הזכ תויהל ךירצ החנמה וקה יתעדל
םיחקולו םילייח םיפקות םילייח םא .םיללכה יפל קחשמש
יפוליח לע ןודל שי םילייחה תשולש הרקמב ומכ ,יבשב םתוא
לע ללכב ןיא (םואבננט) חרזא םיפטוח םילייח רשאכ .םייובש
לכ .םשל ררגיהל ונל רוסאו קחשמה יללכל ץוחמ הז ,רבדל המ
יאנת תא םילבקמ ונחנאש הארת הזה שרגמל ונלש תוררגה
.ונליבשב םילפורטסטקו םליבשב םינייוצמ םהש הלאה קחשמה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
7/11/03 2:12
dies irae :תאמ
,דרא ןורל רשאבול הבוגתב
םא .לייח וא חרזא אוה םואבננט םא איה הלאשה .םיכסמ
.םילייח םילארשיה לכש ךל ורמאי ,הללאבזיחה תא לאשת
החנהב הז לכ .ידימ רתוי טעמ ,תמא טעמ הזב שי ירעצל
.דסומ ןכוס אל אוהו ,תיעטומ ילש היצריפסנוקה תיירואתש
הללארסנ :דסומ שיא אוהש בושחל יתנייצ אלש הביס דוע
הרזומ הייטנ ול שיש םירמוא שיו .הז תא רמוא ןמזה לכ
.הככ םיבשוחש ןיעידומ ישנא המכ וליפאש יתעמש ,רקשל אל
dies iraeל וביגה
 
 
7/11/03 8:59
.אקניברא :תאמ
,דרא ןורל רשאבול הבוגתב
ולש הסרגה תא תוושהל תחא םעפ יל אצי אבצב יתייהשכ
וזיאב הנשמ אל ,שחרתהש המ םע םיעוריא ףצר הזיאל
.תרגסמ
.ןמזה לכ .ןמזה לכ רקשמ אוהש התייה ילש הנקסמה
םינטק םיטרפב וירבד תא לבתמ אוה ,בוט ןרקש ומכ ,לבא
.ןימא עמשנ אוה הככו ,םשו הפ םייתימאו
.אקניבראל וביגה
 
 
7/11/03 10:48
dies irae :תאמ
.הללארסנ ,האל הבוגתב
.עדוי תמאב אל ינא ,תויהל לוכי
יאדוו התא תרושקתב אטבתה רבכ אוהשכ אבצב תייה םא
.ןקז אל
ידימש רכוז ינא ילש הפוקתהמ .קיתע שממ אל ינא םג
.ל"הצ יבצומ "םישבוכ" ויה םה םעפ
,בולע ל"דצ בצומ הזיא לע םיספטמ ויה םה
ךותב םירגתסמ ויה השק דובעל םוקמב םיקינל"דצה
םייתניב ,בצומה לע שא םידירומ ונייה זאו םירוציבה
םלטצהלו לגד הזיא עוקתל ולכי הללארסנ לש הרבחה
הללארסנ תא תוארל היה רשפא הז ירחא .ואדיווב
.ל"הצ בצומ תא ושבכש םידיהאשה לע חוודמ
dies iraeל וביגה
 
 
8/11/03 18:24
ןולא :תאמ
.הללארסנ ,האל הבוגתב
יבגל מ"ומ תלהנמ לארשי תלשממ - ןושאר רבד
תואשילקה .ןכומ קרש ימ לכ םעו ןמזה לכ םיפוטח
אשמ םילהנמ אל ונחנא" :לייטס םיטרסה ןמ תוחונה
אלו תוקוחש ,תושולק ןה "םיטסירורט םע ןתמו
.תואיצמב תומייק
ינארידש םיבשוח םתא לזאזעל המל - ינש רבד
םירזול ינש םה ?םינאריאה תא םיניינעמ דייבועו
םיבושח ויה םה םא .ןונבל םורדמ (םיעיש םנמא)
םהילע םילהנמ ויה רבכ ןה םינאריאל ןפוא והשזיאב
תונש תליחתב ללכב ופטחנ םה יכ רכזוי) מ"ומ
ולאשת םא מ"ומ ילהנל ךורא יד ןמז קרפ ,םיעשתה
,ירוביצ ןיינע וזה השרפלש ףא לע ,םוכיסל .(יתוא
תא תנכסמו ללכב מ"ומל םוצע קזנ תמרוג התפישח
הנידמ ונייה םא .המוצע הרוצב םי/פוטחה לש םהייח
ךישממ היה מ"ומהו םישאר המכ םיפרענ ויה תילמרונ
.ךירצש ומכו תיאשח הרוצב
ןולאל וביגה
 
 
8/11/03 18:46
הדבעמ בצ :תאמ
הבתכהל הבוגתב
,ןולא ייה
םע הנתנו האשנ לארשי ,רכוז ינאש המכ דע
םיחרזא רורחיש אשונב תוברל רורט ינוגריא
הררחיש ןכא איהש יל רוכז אל לבא םילבחמ תרומת
דימת רבסה רבד לש ופוסב .םיחרזא תרומת םילבחמ
דע ,ןמז תכישמ יכרוצל קר היה ןתמו אשמהש
.יאבצ ןורתיפ שומימל


יפוליח תקסיע םע ינרוכז תא ןנערת םא חמשא
.רבעב העצב לארשיש םיחרזא תרומת םילבחמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
8/11/03 20:07
alma :תאמ
?המגוד ךל שיל הבוגתב
יתעדל לבא ,יחצ ,שחרתה הז יתמ לע הרוגס
םילבחמ הררחששכ תאזכ הקסע העציב לארשי
.תטיישה ילייח תופוג תרומת םייובש


ןויצכ יאנגל הניוצ תאזה הקסעה תמיוסמ הדימב
םייח םילבחמ ררחשל הנכומ לארשי ובש ךרד
יללכ תא הרבש השעמלו םילייח תופוג תרומת
ןתמ ןכל םדוק וללשש ידיתע מ"ומב תולהנהתהה
רשפאמש המ) תופוג תרומת םיטסירורט רורחשו
החנה ךותמ םיחרזא וא םילייח לש חצרו הפיטח
.(םייח םילבחמ םתרומת ורזחוי הרקמ לכבש


םיינשלש תורמלש הארנכ ,דייבועו ינאריד יבגל
לש ותוברועמ תוחפל) רורט יעוגיפ ןונכתב רבע
ילייחב יעוגיפ יבגל רוריבב תרכזומ ינאריד
המכ דע רורב אלש ירה (ןונבלב לגע רעשב ל"הצ
רחאל דרא ןורל הרקש המב םיברועמ תמאב םה
וא ויה םה םיריכב המכ דעו ,ןריאל רסמנש
.חטשב םינטק םינויפ


הומת תמאב ןיינעה לכ ,דרא ןור יבגלו
םירבדה לכ אלש הזע השוחת יל שי ,ייניעב
לש הללמואה ותחפשמל אל וליפא ילוא ,םירמאנ
ןורש ןונ ןב והיבא ריהצה רבעב ירה .טוונה
רמא ןיול םרימעו ,םייחה ןיב וניא דרא
תאו רוביצה תא םילשמש ץיבומיחי ילשל ןויארב
וב רבדל ורזח ךכ רחא ,דרא ןור אשונב החפשמה
ןכא םא ,אל וא םייחה ןיב אוה םא רורב אלו
רוסא םייחה ןיב וניא רבכ דרא ןורש עדימ שי
עדימ שי םאו ,יתעדל ותחפשמב ללעתהלו ךישמהל
ןורש המל רורב אל תמאב זא םייחב אוהש רורב
.םייובשה תקסעב םיידי םירה
almaל וביגה
 
 
8/11/03 20:28
הדבעמ בצ :תאמ
שממ אל ינאל הבוגתב
,המלע בוט עובש
םייח םילייחב תופוג תפלחהש תקדוצ תא
ךותב ןיידע איה לבא ,תיתייעב בשחהל הלוכי
םימחלנ םילייחש םירמואש ןגוהה קחשמה יללכ
.םייובש תחקל רתומו םילייחב


םילייח לש המחול םיריתמ אל קחשמה יללכ
יפכ רורטה תרדגהמ קלח הז .םיחרזא דגנ
דציכ -רורטה" והינתנ לש ורפיסב תנתינש
דגוב וניא ינורכז םא) "חצנל ברעמה לוכי
" :ומכ והשמ איה האלמה הרדגהה זא ימ
יאבצ יעצמאב תיחרזא הרטמב תנווכמ העיגפ
.("תיטילופ הרטמ גישהל תנמ לע


רורט ןוגריא ישנאב (חרזא) םיובננט תפלחה
,הרקתש תושרהל ונל רוסאש םילכ תריבש איה
ינא ,ןכ) תורודל היכב הייהת איה תרחא
אל ינא לבא ,הז תא עומשל םיענ אלש עדוי
םיינש וא רודב רמגנ רורטה תא האור
.(םיבורקה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
8/11/03 20:47
dies irae :תאמ
לדבה שיל הבוגתב
,והינתנ לש רפס ?אה הובג ןליאב הלתנ
.תוחפל ם"במרה ,םימותו םירוא
...לחלחתמ ינא
הללאבזיחהש ירה זא םש הרדגהה תמאב וז םאו
לארשי תנידמ םע תתלו תאשל ברסל ךירצ
התיה הללאבזיחה לש ותוליעפ בורש ןוויכמ
הבירצ"ב תקסוע לארשי וליאו ל"הצ דגנ דימת
.זפומ תרדגהכ םיאניטסלפה לש "תיתעדות
אל לבא ילוש ןייניעל יתלפטנש עדוי ינא
ךתא םיכסמ ינא ןורקעב .קפאתהל יתלוכי
תודבועה תעידי יא ידכ דע )ירקיעה אשונב
.( הב םיקול ונלוכש
dies iraeל וביגה
 
 
8/11/03 21:17
הדבעמ בצ :תאמ
יביב ונברל הבוגתב
dies irae
לש םשהש םעפ לכ שחנ ךושנכ ץופקל ךירצ אל
וא רבד ןיבמ טלחהב םדא ןבה .רכזומ והינתנ
ךכ לע הכוז אוהו רורטב המחולב םיינש
רורטה תמוקעב הצצה ןת .ימואל ןיב טידרקל
םירמוא המ התא יל דיגתו םדוקה רושעב
וא רבד דוע ןיבמ םג אוה הזמ ץוח .םירפסמה
שאר ונל היהי יתעד יפלש ךכ ,הלכלכב םיינש
,יתוא בזכאמש) ןורש ירחא ןייוצמ הלשממ
.(תודוהל בייח ינא


ל"הצש רמוא התא ךתבוגת לש ינשה קלחב
םנמוא וז .םיחרזאל ולש תועיגפה תא ןווכמ
לבא ירוקמה חוכיוול ילוש אשונל תולפטיה
תא ןווכמ ל"הצ .תוסחייתה הווש איה
היסולכואב םחולה קלחה דגנכ ולש תוליעפה
ולא) םיניתשלפה םימחולהש רחאמ .תיניתשלפה
םיעגופש ולא) םיטסירורטהו (ל"הצב םימחלנש
היסולכוא ךותב םירתתסמ דחאכ (םיחרזאב
םדגנ תנווכמש ל"הצ לש תוליעפה תיחרזא
אל הזו) םיחרזאב םג ,ברה ירעצל תעגופ
.(ץוחלו הפשה ןמ רמאנ


רסומ אשונב ןיינעמ ןויד אורקל ךל אב םא
ןמזומ התא (םיניתשלפה םע םג) המיחלב
הבתכב ארוקה לייאב ץיצהל
http://www.haayal.co.il/story1659
הדבעמ בצל וביגה
 
 
8/11/03 21:19
הדבעמ בצ :תאמ
יביב ונברל הבוגתב
רפסמ ה םגפנ המ םושימ רושיקהש בל יתמש
דילקהל בל םש ,רושיקה ךותב עיפומ אל ףוסב
ינא) הזה רושיקה תא הסנ וא תינדי ותוא
(דובעי אוה םעפהש הווקמ
http://www.haayal.co.il/story1659
הדבעמ בצל וביגה
 
 
8/11/03 21:20
הדבעמ בצ :תאמ
יביב ונברל הבוגתב
וקה תא טימשמ תוננב לש םילילמתה דבעמ
1659 רפסמל story לש y ה ןיב יתחתה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
8/11/03 21:46
dies irae :תאמ
יביב ונברל הבוגתב
(: הדות יתחלצה
dies iraeל וביגה
 
 
8/11/03 21:41
dies irae :תאמ
יביב ונברל הבוגתב
הז ,בושח אל לבא רושיקה םע יתחלצה אל
.רחא אשונ תמאב
ךכ לכ השעמל ,ךתיא םיכסמ ינא הזה ןוידב
םיכסמ אל ינאש ךכ ידכ דע ךתיא םיכסמ
.ךתיא
היצריפסנוקה תיירואתב ענכתשמו ךלוה ינא
.ילש הנטקה
לודג הזכ ךלהמל תכלוה לארשי תנידמ עודמ
אלא םתס אלו ,ותיבל השעש חרזא ליבשב קר
הביצמ לארשי תנידמ עודמ ?םיקפקופמ םיקסעב
םילארשי םיחרזא ירה ?הזכש ינתסובת םידקת
לש היובש לארשי וישכע זא ,םלועה לכב שי
ראטסרפוסל הללארסנ תא תכפוה !טסירורט לכ
םאה ?םטמוטמ ךכ ידכ דע ןורש םאה ,ימוקמ
לש ולביס עמשמל סמנש יכורכר ןקזל ךפה אוה
ירה .םתומל תואמ חלשש ןורש ותוא ?דיחיה
,רוביצב הקסעל תוילילשה תובוגתה רואל
רתוי לק היה אל תירלופופ הניחבמש רורב
אוצמל יוכיס שיש זירכהלמ ןורש לש ודיצמ
לע רתוולו םואבננט תא שיפכהל ,דרא ןור תא
ןקיטקט אוה ,שיאל יתאנש לכ םא .הקסעה לכ
תועט השוע אוהש תויהל לוכי ךיא ,קירבמ
?וזכ
עדוי אוהש בושחל אלא הרירב יל תרתונ אל
היה שיאהש ,םיעדוי אל ונחנאש והשמ
לש הירוגטקב לפונ ןכלו הנידמה תוחילשב
.דרא ןורמ תוחפ אל יובש
.תילאסולוק תועט תמאב וזש וא
הירואתה תא תוכירפמש תובוגת עומשל חמשא
.ילש
dies iraeל וביגה
 
 
8/11/03 23:48
alma :תאמ
.ךכ ידכ דע אל ?שפיט ןורשל הבוגתב
,הזב קפס טעמ ליטהל יל השרת ןורש לש
לש יאוול רצות םה בגא הללאבזיחהו הללארסנ
הלאה "םיקירבמ"ה םייטקטה םיליגרתהמ דחא
םע ,ןונבלב הנש הרשע הנומשל ונתוא ועקתש
(ינעטמ וניא ינורכז םע) םיגורה ףלאל בורק
עיפוה אל ןורש םהמ דחא ףא לש היוולהלש
תונטק תודבוע חוכשל יל השק ,ןכ ,ןכ)
המיכסמ ינא ,ןכל .(הלאכש תועמשמ תורסחו
ןיגפמ אוהש םזינמוהה יבגל ךלש היהתל
.דיחי םדא לש ולרוגל רשאב םואתפ


ילוא לעפו ברועמ םיובננטש ךלש החנהה יבגל
עמשנ הז ,לארשי רובע ףיקע וא רישי ןפואב
דוחיב ,ריבס תויהל לוכיש והשמ טלחהב יל
םידיגאתה םיעבשה תונש זאמש רוכזנ םא
תולשממ דודיעב ,וקסע לאריש לש םילודגה
ינוחטב עויסבו קשנ רחסב ,ב"הראו ,לארשי
םורדמ ,םלועה יבחרב תויאבצ תוורטטקידל
חינהל ריבס ,תיניטלה הקירמאל דעעו הקירפא
תואקסע םשו הפ ובברתשה םג הלאכ םיקסעבש
.םימס


תוקמונמ תועידי רתוי יל ןיא רומאכש תורמל
.ךל רשאמ
almaל וביגה
 
 
9/11/03 0:05
הדבעמ בצ :תאמ
. תוקירבמה תוקיטקטה יבגלל הבוגתב
תמאב אוה םואבנטטש רבד לש ופוסב רבתסי םא
תא דסומה ינפב דירומ ינא זא דסומ שיא
רופיס תיינב לע ילש ילאוטריווה עבוכה
ילארשיה רוביצהו תונותיעה לכש יוסיכ
.ץמצמל ילב םיעלוב/םילכוא


.םיקדוצ םתאש יאוולה


עובשה ףוס לש בירעמב בתוכ תיפסכ ןב
ךכ ."םידוהי ליצמ" אוה ,ודוסימ ,ןורש"ש
ומצע אוה .ךנוח ךכ ,ומצע יניעב ספתנ אוה
םוי תמחלמב .םינוש ברק תודשב םעפ אל חנזנ
םירוצנה תא ץלחל תוסנל שקעתה םירופיכה
יאבצה גרדה ידי לע םסחנו) םיזועמב
לש ופוסב ,קלחמ ולש ישפנה הנבמה .(וילעמש
,ערו בוט ,ןבלו רוחשל םלועה תא ,רבד
,םואבננט .םידוהיו םיברע ,םהו ונחנא
םיטסירורטה יבשב ידוהי אוה ,לכה תורמל
,לכ םדוק ,ותוא איבהל ךירצו םירזכאה
".התיבה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
9/11/03 16:43
dies irae :תאמ
. תוקירבמה תוקיטקטה יבגלל הבוגתב
,יחצ קאלאוו
רופיסה תא הנוק תמאב אל התאש הווקמ ינא
םנמא אוה םדא ןבה ."םידוהי ליצמ" לש
,ןמואל
ונבשי "תלצה"ב קסע אוה וייח לכ לבא
לש תויווג ןובשח לע יתימדת-יטילופה
םדקומ בלשב ןיבה אוה .םילארשי םילייח
תונוחצנב איה ,ןאכ הליהתל ךרדהש וייחב
ענכשי אלו םדא ייחב סג וביל שיאה .םייאבצ
הז תא ןיבהל חילצה אלש ימ ,רבד םוש יתוא
ונילע איבה הזה תוומה ךאלמש המ לכ ירחא
.ומצע תא קודבל ךירצ
םינותעב היהש רידאה סומלופה לכ תא יתארק
רופיסה תא ראשה ןיב ,םירופיכה םוי ביבס
התא אלו ינא אלש ןבומכ .ןורשו םיזועמה לע
ילש שוחינה לבא םש ךלה תמאב המ םיעדוי אל
לוכיש ןועטל ודיצמ הלודג הפצוח וזש הז
דוע קר וזש םייוכיסה בור ,םתוא ליצהל היה
יומידל ספתיהל לק .ולש תוקיטילופהמ תחא
םחולה ,רעישה ריהב רוביגה לש הזה יטנמורה
רשפאש ןימאה שואייב ויה םלוכשכ םגש ץימאה
קוידב םילפונ ךכ לבא ,םתוא ליצהל דוע
םינש הדיפקב חתיפש יומידל ,ולש תדוכלמל
.תובר


המ ,ןוידל ילוש אשונל יתלפטנ בוש ,ספוא
...?יתיא היהי
dies iraeל וביגה
 
 
9/11/03 17:13
הדבעמ בצ :תאמ
?םידוהי ליצמל הבוגתב
בורסו) המזויה תא םג ונממ חקית טעמ דוע
תענכהל האיבהש (ל"כטמל םסרופמה הדוקפה
.תישילשה הימראה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
9/11/03 17:43
dies irae :תאמ
?םידוהי ליצמל הבוגתב
לכ לע ירוטסיה חוכיול סנכהל ךלוה אל ינא
לכה ךסב ונינשש ימצעל ראתמ ינא .טרפ
םינוירוטסיה םג ,םינותיעה תא ונארק
תוגרדב דועו םש ויהש םישנאו םייעוצקמ
.תודבועה לע םהיתועדב םיקולח תוריכב
לבא ,רשכומ איבצמ היה תמאב ןורשש הארנכ
ונתומ לא יחצ ךתוא םגו יתוא חלוש היה אוה
.ומש תא ראפי הזש בשוח היה םא יאדווה
ןמורה לש הירוטסיהה לע לכתסמ והשימ םא
וב האור ןיידעו ,הזה שיאל לארשי םע ןיב
,בוט האור אל אוה זא ,"לארשי ךלמ"ו עישומ
הרוחב ומכ ,תוארל הצור אל וא
חטב הפ שי ,ןלצנ רבגב תיתולת-תבהואמש
בומרבא יתא לש תוננבב הלאכ םירמאמ הברה
םיסחי תוכרעמ לע ,וגידניא וא ןיראק וא
.תוינסרה
םימעטמ ןורש לש ותומדל םיכשמנ םישנא
ןייעמ ,חכל הכישמ לש םימעטמו םיימואל
וליפא לוכי ינא .הזכש ליפא-רטסגנג
.וזה הכישמה םע תוהדזהל
םידנמ ונייה םא .יחצ הזה חפב לופית לא
המחלמה ןונבל ינפל תירוביצה הריזהמ ותוא
אוה ןורש .םדה לע לבח ,תכסחנ התייה וזה
.ךלהמ ןוסא
dies iraeל וביגה
 
 
9/11/03 18:01
הדבעמ בצ :תאמ
?םידוהי ליצמל הבוגתב
לוכי אל דחא ףאש תויצלוקפסל ספתיהל לק
הרוק היה המ' לע תורבדמ ןה יכ ךירפהל
.'םא
המדנ .ןונבל תמחלמ םע השוע התא רבד ותוא
,המחלמה לש התוכשמתה ןיב לבלבמ התאש יל
רתוי הכשמנש ךכ לע םיקלוח םיטעמ םויהש
תא ןיבל (םיטעמ םתואמ אל ינאו) ידמ
.הילא האיציל תוביסנה


ךלש ומכ תונעט תוניצרב לוקשל ןכומ ינא םא
שא תחת םינש םתואב ויחש םישנאמ קר הז
לכ .תאזה המחלמל האיציל זא רבכ ודגנתהו
ומצע תא תלזמ הז גוסמ תונעטב אבש רחא םדא
ויה אתבסל םא' גוסמ תונעט לע תוכמתסה םע
.'םילגלג
הדבעמ בצל וביגה
 
 
9/11/03 19:03
dies irae :תאמ
?םידוהי ליצמל הבוגתב
לע יתעד תא עיבאש יוארה ןמ אל ,קדוצ התא
.יתדלונש ינפל ורקש םיעורא
הירוטסיה דומלל רתומ םינקזל קר ,ללכב
.עדוי אל התא = תייה אל ,םתעד תא עיבהלו
אל םאש רמול , ינמז תא זבזבמ ינא המ
תמאב וז ,תואמ םיגרהנ ויה אל המחלמ התייה
.תינוציק היצלוקפס


תוהשה ךשמהל המחלמה ןיב לבלבמ אל ינא אלו
אל ינאו הז תא יתרכזה אל ללכב ,העוצרב
אל ןורשש ןוכנ הז ,ךל אב הז הפיאמ עדוי
וז םירקמה ינשב לבא ,םהינשל יארחא
.תלוויא
ירקיעה ףחודה היה ןורשש ךכב קפס ליטמ התא
?וזה המחלמל תאצל
?הליל ללכב אוה םויה ילואו
.תויניצה תטולב תא יל תדריג
dies iraeל וביגה
 
 
9/11/03 19:21
הדבעמ בצ :תאמ
?םידוהי ליצמל הבוגתב
דבעידב תוציע תאשהש ,הנדועו התייה יתנווכ
יב ררועמ אלש השעמ איה תוירחאב תאשל ילבמ
םע האב אל איהשכ רקיעב .דחוימב הבר הכרעה
.תושעל ךירצ ןכ ךיא הנוב תרוקיב


ןימזמ אל ןוידה לש טמרופהש רחאמ לבא
םיאשונב טרופמ ןויד יטמוטוא ןפואב
גיצהל ישיא ןפואב ךממ שקבמ ינא ,םיבכרומ
תא גיצת אוב .ךלש הנובה תרוקיבה תא
ךירצ היה ןכ ךיא ךלש האלמה הסריגה
תישארב ןופצה יבושי לע תוזגפהה תא רותפל
דומלל המ שי תמאב ילוא .םינומשה תונש
.ךממ


םיכירצ ונייהש ןאכ בותכל ןווכתמ התא םא
תוזגפהה זאו הזעו ןורמוש הדוהימ תאצל
שארמ ךממ שקבמ ינא תוקספנ ויה ןונבלמ
ינשה דצב ויהש ולאש ךכל ןיכומיס איבהל
לכב לארשי תנידמ לש המויק תוכזב וריכה
.הפוקתה התואב איהש הרוצ


יל ריכזמ הז ,רשקה ותואב ביבחה ןורחא
ביבא-לת יבכמ לש תונברוחמה תונועה תחאבש
םיאנותיע תביסמב ,לסרודכב הפוריא עיבגב
לש ןמאמה תא ופקת םיאנותיעה קחשמה ינפל
אל אוהש (היה הז ימ עדוי/רכוז אל) יבכמ
....'וכו הככו הככ השוע אלו הככ השוע
רמול לוכיש דחא ןאכ שי םא :םהל רמא ןמאמה
ינאו וישכע הז תא דיגיש תושעל ןכ המ
.ותיא דחי הז תא תושעל בייחתמ
.הפה תא ומתס םלוכ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
9/11/03 20:19
dies irae :תאמ
?םידוהי ליצמל הבוגתב
ינא .ןונבל תמחלמל תאצל ךירצ היה אל
.ייח לע ברעתמ
ונאצישכ ונל דרג המ קוידב עדוי אל ינא
חטב ,ןופצה לע ויה רבכ תוצצפה המכ ,םשל
תויהל הכירצ .הבוגתל היצרופורפב אל
ומכ קוידב הבוגתל םויאה ןיב היצרופורפ
העש וז" רמאש ללגב והשימ םירקוד אלש
רהסה לש סרעה ומכ תגהנתמ לארשי ,"?רוזחל
,היעב םוש הרתפ אל המחלמה לבא .הרופה
,המצעלשכ תרתוימ םימד תוכיפש התיה אלא
תוריל ךישמה דועש הללאבזיחה תא הרצי
רתוי הברה הרבקו ,םינש הברה תושויטק
ןונבל תמחלמ .תרחא םירבקנ ויהשמ םישנא
.רויבהל תועצמאב רורפג תובכל ןויסינ התיה

הכירצ (םולש=המחלמ) " לילגה םולש" תמחלמ
ןכומ ינא ,תלוויאה דעצמב דבכנ םוקמ לבקל
התאש המו הז לע בייחתהל ,הז לע םותחל
.הצור
,והשמ וא ילארשי יתויה לע לצנתמ אל ינא
תשיג לבא ,המצע לע ןגהל תוכז לארשיל שי
.יתוא האילחמ ונמצעל ונלגיסש OVERKILLה
dies iraeל וביגה
 
 
9/11/03 23:44
הדבעמ בצ :תאמ
?םידוהי ליצמל הבוגתב
,הריזד
היה אל המ יל דיגת לא :תושרופמ לאוש ינא
תושעל ךירצ היה ןכ המ יל דיגת אלא ךירצ
יבושי לע תוזגפהה תייעב תא רותפל ידכ
.ןופצה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
10/11/03 0:49
dies irae :תאמ
תושעל ךירצ היה ןכ המל הבוגתב
:שקעתמ התא םא לבא ,ייניעב תילוש הלאש וז
.הקיפסמ התיה יאדוו תלבגומ הכמ
ןלאמש יתויה תורמל) ןעוט ינא םויה םג
הללאבזחה םאש (םיברע בהואו לארשי רכוע
תוכהל אלא הרירב היהת אל םייוסמ ףס ורבעי
יבניע תונבה ילב םעפהו ,תבאוכ הכמ םהב
הדבועל בל םיש לבא .הטצניפב לופיטו םעז
בצמל ונרזחו ןונבלמ ונגוסנש עגרמ :המיהדמ
הז לובג ?אלפ) אלפה הברמל רצונ ,ילמרונ
רתוי ןוגרא םע דועו לקשמ יוויש (?אלפ
"תלבגומה הכמ"ל וליפא ,חתפהמ עורג
רובע לומגתה !ונקקזנ אל דוע הילע יתרבידש
דמלו אצ .ידיימ ןכל אוה תילמרונ תוגהנתה
אל קר ול ךוסחל ונלוכי םדא ייח המכ
.ת"הזמה לש לגיס ןביטס ומכ ונגהנתה
dies iraeל וביגה
 
 
10/11/03 1:02
הדבעמ בצ :תאמ
תושעל ךירצ היה ןכ המל הבוגתב
,הרזיד
הכמ " ןיב לדבה אצומ אל ינאש ללגב ,בוט
,לילגה םולש עצבמ ןיבל "תבאוכו תלבגומ
הלעמל הצצה ןת) ץוחנ היהש יתרביד וילעש
הלדג ןונבל תמחלמש םיכסמ ינא םגש ארקתו
רבסהה תא אורקל חמשא ינא ,(הדימה לע רתי
.ךלש


התא רשאכש דמלו אצ :ןוכנ יתנבה םא לבא
תושעל ךירצ ןכ המ ישעמ ןורתיפ תתל שרדנ
לש עירכמה בורה ומכ הנקסמ התואל עיגמ התא
םולש עצבמב הכימת דעב ועיבצהש תסנכה ירבח
רפסמה ,יב דגוב וניא ינורכיז םא .לילגה
לע ךומסת לא לבא ?93 ילוא והשמו 90 היה
לכב ,בושח תמאב הז םא ךמצעב קודב ,ינורכז
היה ג"לש עצבמל האיציה לע העבצהל הרקמ
.םוצע בור
הדבעמ בצל וביגה
 
 
10/11/03 1:58
dies irae :תאמ
תושעל ךירצ היה ןכ המל הבוגתב
בוט ךכ לכ אל ינא ,קדוצ התא ילוא ןאכ
ינפב גצוהש המש תויהל לוכי ,הירוטסהב
םתוח יתייה ינא םגש הסרג וז תסנכה ירבח
הז חוטבש המ לבא ."תלבגומ הכמ"כ הילע
ןוידה ליחתה ובש "םידוהיה ליצמ" תסרגש
אל תורייבל ןטקה לויטה ללוכ ,ךריכזהל הזה
ךכ ."תלבגומ הכמ" ארקהל בוריק םושב הלוכי
אל ללכב הנידמכש ןועטל לוכי התא תילמרופש
םגו ,השענ הז לעופב לבא ,הז תא וניצר
תושונאהמ ןורש תא הדינ אל רוביצה ןכ ירחא
18 דועל ונררגנ הז םוקמב .יואר היהש יפכ
ונילעה ןפוסבו ,םיעלות תלכאהו תלווא תונש
יתלפיטשמ התעו .לארשי ךלמ קירא תא ןוטלשל
,תסנכב העבצה וזיא לע הזה הנושמה רוכזיאב
םע ןמורהש ,איהו תירוקמה יתנעטל רזוח ינא
.רקויב ונל הלעי דועו הלע הזה ערה שיאה
.ער תושעל היוטנ ועורז דוע
dies iraeל וביגה
 
 
10/11/03 2:02
הדבעמ בצ :תאמ
תושעל ךירצ היה ןכ המל הבוגתב
םג בזכאמ ןורש השעמל הלעמל יתבתכש ומכ
שאר היהי והינתנש הכחמ רבכ ינא .יתוא
דואמ ונממ הנהנ ינא םייתניב לבא .הלשממ
.רצוא רש-לע רותב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
10/11/03 19:03
alma :תאמ
תושעל ךירצ היה ןכ המל הבוגתב
לארשיב תממדמ הסרומ לכל לער ףטפטל חילצהו
אל ינאש ןפואב הריוואה תא ריכעהלו תיסהל
.חילצהש הלשממ שאר תרכוז


,ינש דצמ ,והינתנמ תששוח ינא ,דחא דצמ זא
סולפ ,ןורשמ םכחותמ תוחפ ייניעב והינתנ
סרהה תא איבהל ותוישיאב תעבוקמה הנוכתה
רתוי הברה ול השק היהי (ונילעו) ומצע לע
,םלוכ ןורש תפוקתבש תוטלחההמ קלח ריבעהל
.תושידאו היתפאב םילבקמ לאמשה ללוכ


םיגיהנמו םיער םישנא .םיער םהינש ייניעב
.םילשוכו םיער


תא רמאי םעהש הארנכ תושעל המ ןיא ,לבא
.והינתנ תונש המכ דוע ונל תויופצו ורבד
almaל וביגה
 
 
11/11/03 16:52
הדבעמ בצ :תאמ
םש היה רבכ והינתנל הבוגתב
,המלע
זא בצמה לע רטקלו ץחל ררחשל תיצר םתס םא
.ךלש הבוגתה תא ןיבהל לק
הברה רבכ הז זא תרוקיב חותמל תיצר םא
אלו תיללכ דואמ ךלש תרוקיבה .השק רתוי
.תוניצרב הילא סחייתהל השקש ךכ תדקוממ
ובש ןפואב והשימ הצימשמ תאשכש ,ךכמ רתויו
תורזוח תוצמשה הנימזמ תא והינתנל השוע תא
.םוקמ םושל וליבוי אלש
הדבעמ בצל וביגה
 
 
11/11/03 17:55
alma :תאמ
הנוב תרוקיבל הבוגתב
.רוטיקו ץחל ררחשל ידכ (קר אל) היה אל הז
רצק הזכ ןורכיזה תמאבש יתבשח אל טושפ
וקסאיפ הזיא ריכזהל ךירצ ירחא םינש עבראו
דקרל ,וללגב רקיעב ,םיברל םרגש שיאה ללוח
.סבוהש הלילב רכיכב


תפוקתמ תרכוז יכה ינאש רבדה המ עדוי התא
תא תאשל תלוכיה רסוח הז שיאה לש ותנוהכ
אוב לבא ,ולש האלנ יתבלה יתרושקתה רוטרטה
ףוקזל הסנאו ,תצק ךתוא עיתפאו הכופהב ךלא
אל ילואש תורמל ,ולש תוכזה תודוקנ תא
:תוכז תודוקנ אקווד ןהב הארת
לע ולש תנסורמ יתלבה הפקתהב והינתנ ,ןכבו
ילסקודרפ ןפואב םרג ,ןוילעה טפשמה תיב
תויאבצ תואקתפרהמ רהזנ םג אוה ,ותוקזחתהל
היה תפסונ הנוהכבש החוטב אל ינאש תורמל)
הצמשל העודיה לתוכה תרהנמ ירחא (תאז השוע
,ןוטנילק לצא תאפרע ינפב ןנחתהל ץר הירחא
םיגיהנמב ןימאהל קיספהל םישנאל םרג אוה
אוה ,םהיפלכ םינדשח תויהלו טלחומ ןפואב
?בושח יכהו ,ןורבח םכסה לע םתח


לודגה יפו וידי ומב אוה ותלפמל םרג אוה
(םי ...ד ...ח ...פ..מ םה)
almaל וביגה
 
 
14/11/03 9:35
הדבעמ בצ :תאמ
יחצ ,אל ל הבוגתב
לע תופקתההש ונעטיש םישנא דואמ הברה שי
.ותוא ושילחה ןוילעה טפשמה תיב
הכירצ תא תאזה הנעטה תא הלעמ תאש ללגב
,יאלפתת ילוא) איהש לכ ךרדב התוא ססבל
(תקדוצ תייהו יאוולה לבא


הנוכנ הדוקנ תרעה תויאבצ תואקתפרה יבגל
.הנוכנ אלה תיווזהמ לבא והינתנ לצא
(סרפ ,ןיבר) וינפל םירחא םיגיהנממ לידבהל
תא קחשל עדי והינתנ (ןורש ,קרב) וירחאו
םיניתשלפה םע םדקתהו ךירצש ומכ קחשמה
םכסהב המגודל ומכ ,(םינטק םידעצב ,ןוכנ)
יעוגיפ רפסמ היארלו ,טקשה לע רמשו ,ןורבח
.וישרוי וא וימדוק תמועל ותפוקתב תפותה


קיספהל םישנאל םרג והינתנש תבשוח תא םא
הנעטה תא ססבל הכירצ תא םיגיהנמב ןימאהל
לש ןיינע רתוי הברה הז ,יתעד יפל .ךלש
םא .יתימא ךילהת רשאמ תינלאמש תונותיע
םיטתופיהה םירקסב ,יתוא העטמ וניא ינורכז
היה והינתנשכ ,ןורש לש תוריחבה ינפלש
הז ,תפרוג החלצה ול ואבינ ,יטרואת דמעומ
תישיאה השוחתה .ךלש הנעטה םע יל רדתסמ אל
ייניעב תרייטצמ איהש יפכ ,ילש תדחושמו
םע סבולג םיארוק לש תובוגת רופס ןיא ירחא
איה "יביבב ךמות ינאו ןלאמש ינא" תרתוכ
.תססובמ אלו השולק דואמ ךלש הנעטהש


ונלצא םירמוא ךיא,בוט ,ולש הלפמה יבגל
."קחשמה ףוסב םירפוס תודוקנ" ?םיבצה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
10/11/03 2:21
dies irae :תאמ
תושעל ךירצ היה ןכ המל הבוגתב
םכח ינאש :תירקיעה ךתנעטל תונעל יתחכש
.דבעידב
שיאה ימ תעדל םינותנה לכ ויה רבכ 82 ב
הנכסה תא וניבהש הברה זא רבכ ויהו הזה
סוטמ תנואת לש הרקמ הז ןיא .וב המולגה
"תולעל ךירצ היה אל" םירמוא הירחאש תיגרט
םא ."שארמ עודי תוומ לש הקינורכ" לש אלא
תמחלמש םיאור תללוכה הנומתה לע םילכתסמ
היגולואדיאמ קלח אלא הנואת התיה אל ןונבל
,םויה דע םיבר םיכמות הל שיש תינחוכ
איהש ( הנואתל דוגינב) םויה דע םיבשוחש
רותב ."רתויב תוקדצומהמ" ,הצוחנ התיה
הג הג) ןורש ינפמ עירתהל יתלוכי אל קונית
ונחנא הנהו .ולכיש הלאכ ויה לבא (הג ןורש
,וישכע םכח ינא ,וישכע עירתמ ינאו 2003 ב
!ןכוסמ הזה שיאה
dies iraeל וביגה
 
 
10/11/03 2:30
הדבעמ בצ :תאמ
...ספואל הבוגתב
לע םימיכסמ ונחנאש תונמדזהה תא לצננ ,בוט
וא תחא הבוגת טעמלש ךל דיגאו תודוקנ המכ
ינאו ךתיא ןיידתהל םיענ יל היה םייתש
.דיתעב ןיידתהל ךישמנש הווקמ


עיגמ ינא םייתרחמ זא ,שגפיהל ךל םיאתמ םא
תא לאודל יל בותכת םא ,םייעובשל ץראל
.רוקיבה ךלהמב רשק ךתיא רוצא ךלש ןופלטה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
10/11/03 18:13
dies irae :תאמ
...ספואל הבוגתב
.דואמ םיענ
dies iraeל וביגה
 
 
10/11/03 22:01
dies irae :תאמ
ל''נכל הבוגתב
.הריזד רשאמ הריא סאיד רתוי הז בגא
dies iraeל וביגה
 
 
11/11/03 16:26
הדבעמ בצ :תאמ
ל''נכל הבוגתב
םשה תא יתיארש הנושארה םעפב .קדוצ ,ןכ
תא יתארקו (ןוליבב) ןולימב יתלכתסה ךלש
.ןיינעמ .םשה לע רבסהה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
10/11/03 1:45
הדבעמ בצ :תאמ
תושעל ךירצ היה ןכ המל הבוגתב
בשוח ינא םג זא ,רורב יתייה אל םאו ,הא
.חוכב ןוכנ שמתשהל ידכ חומ הברה ךירצש
הדבעמ בצל וביגה
 
 
19/11/03 12:12
םערו זיזח :תאמ
יביב ונברל הבוגתב
.ץראב יח אל ללכב התא
םערו זיזחל וביגה
 
 
8/11/03 20:47
alma :תאמ
לדבה שיל הבוגתב
רורחשב תנכוסמ המגמ שיש ךתיא המיכסמ ינא
םימחולכ רדגומש ימ תרומת םיפוטח םיחרזא
,(םיטסירורטכ םירידגמ ונחנא םא םג)
,בושו בוש הרירב תילב םירבשנ ונלש םילכהו
דראלופ ןתנו'ג הרקמ תא אמגודל חקית םא
אלו שקעתהל םיעדוי םינקירמאה ךיא הארת
תא ררחשל אל םיטילחמ םה רשאכ ךכרתהל
לארשי ןיב תודידיה יסחי תורמל ,שיאה
.ב"הראל


תכרעמה לש עדיה תדימ התיה המ תעדוי אל
לבא ,םיובננט לש תוליעפה יבגל תינוחטיבה
הלשממה הלגמש תויתפכאהמ קלחש קפס יל ןיא
הבשנש חרזא ותויה ללגב קר אל איה ולרוגל
ותויה ללגב ילוא אלא ,םישק םיוניע רבועו
לודג קלח ומכ שממ ,סומידב לרנג דוע
יסחיה ונורתי תא לצנמש ,הלשממב םירשהמ
תרזעב ורורחש ירחא ריהמ ףסכו םיקסע תושעל
עובשב יתארק .ל"הצב ותויהב רציש םירשקה
תורבחש הדבועה לע תרבדמש הבתכ רבעש
לאיצנטופה תא רתאל וזרדזה תוילארשי
(םנמא םייקוחו םיימטיגל) םיקסע תושעלו
ונמ םש םילעופש םיקסעה ישנא ןיב ,קאריעב
ףגאב ,רש דעלגו קחש ןיקפיל ןונמא תא
םימסו קשנ תואקסע לש םייקוח אלה םיקסעה
ותפתהש סומידב םילרנג רופס ןיא ןבומכ ויה
היתפמאהש המ םושמ יל הארנו ,תאז תושעל
דחא"ל היתפמא םג איה םיובננט לש ולרוגל
.תושק ךבתסהש "ונלשמ
almaל וביגה
 
 
8/11/03 21:46
dies irae :תאמ
יחצ ייהל הבוגתב
תושפיט תמאב וז ךכ םא ,המלע בוט ןויער
.תוזבינו
dies iraeל וביגה
 
 
9/11/03 11:10
ףושני :תאמ
יחצ ייהל הבוגתב
?רבד לש ופוסב הלשממה הטילחה המו
ףושניל וביגה
 
 
9/11/03 11:45
dies irae :תאמ
םעז ימי םימיהל הבוגתב
.הטילחה אל דוע ?רבדמ התא המ לע
dies iraeל וביגה
 
 
9/11/03 16:46
dies irae :תאמ
םעז ימי םימיהל הבוגתב
תשורחה תיבמ היירט היצריפסנוק ירהו
:תועומשל
םישרוד לבא דרא ןורב םיקיזחמ םינאריאה
לע םהל תבייח לארשיש םידראילימ ותרומת
.הכפהמה ינפלש הפוקתהמ טפנ
?אל דמחנ
dies iraeל וביגה
 
9/11/03 18:42
הדבעמ בצ :תאמ
רב יחצל הבוגתב
הווש (הטלחהה תלבק ירחא) םויהמ סבולגב ןלוג יתמ לש רמאמה
.האירק
הדבעמ בצל וביגה
 
 
10/11/03 0:51
dies irae :תאמ
אל ?ררחשל :םואבננטל הבוגתב
.עלסב הלימ לכ ןכא
dies iraeל וביגה
 
 
10/11/03 1:05
הדבעמ בצ :תאמ
אל ?ררחשל :םואבננטל הבוגתב
זא אל םא ?"עלסב קוקח" יוטיבה רוקמ תא ריכמ התא ,הריזד
ללכ ךרדב הזה יוטיבה יכ ,דמחנ רוקמ תמאב הז ,יל דיגת
.ולש רוקמה יבגל תועטב הוולמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
10/11/03 1:38
dies irae :תאמ
אל ?ררחשל :םואבננטל הבוגתב
(: שובישב יתשמתשה ינא
dies iraeל וביגה
 
 
10/11/03 1:43
הדבעמ בצ :תאמ
אל ?ררחשל :םואבננטל הבוגתב
,ינש תיב תפוקתב יל המדנ ,ימוקמה עבטמה היה עלסה
קוקח אוהש לכל עודיו ססובמ ,בושח אוהש והשמ לע רמאנו
.עלס - עבטמה לע
הדבעמ בצל וביגה
 
 
10/11/03 2:12
.אקניברא :תאמ
אל ?ררחשל :םואבננטל הבוגתב
.יירתב הקיתש ,עלסב הלימ
.אקניבראל וביגה
 
 
10/11/03 2:14
הדבעמ בצ :תאמ
:םיירוקמה םייוטיבה דחאול הבוגתב
יתיעט םא .יתרכהש הבישי רוחבמ יתלבקש רבסהה הז
חמשא ינא .דומלל הבוט תונמדזה תאז ,רחא רבסה שיו
.ונלוכ תא ליכשת םא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
10/11/03 2:21
dies irae :תאמ
:םיירוקמה םייוטיבה דחאול הבוגתב
.יתלכשה ידמלמ לכמ


(?רדסב הז)
dies iraeל וביגה
 
 
12/11/03 14:45
.אקניברא :תאמ
:םיירוקמה םייוטיבה דחאול הבוגתב
הקיתשה הבוט המכ ראתל אבש יוטיבמ קלח הז
בוט ףוגל יתאצמ אל'ש ןייוצמ רחא םוקמבש)
- עלס הווש הלימה םא ,םירמוא ןכ לעו ,('הקיתשמ
.לופכ הווש הקיתשה
.אקניבראל וביגה
 
 
10/11/03 15:48
רבג דוע :תאמ
:םיירוקמה םייוטיבה דחאול הבוגתב
"ןירתב אקותשמ ,עלסב הלימ"
רבג דועל וביגה
 
15/11/03 12:01
...הלב הלב הלב אמגודל םתס :תאמ
רב יחצל הבוגתב
העוט ,אוה אשונב שחרתמה תא ןיבהל לוכי אוהש ןימאמ םכמ והשמ םא
!!!
םתאש והשמ שי םאו .ךירצש ומכ לכה השוע ונלש ינידמה לשממה
וב ןודל םיכירצ
ינאו לכהש עודי ירה ,וישכע מ"ומה אשונ תא הלעמ הלשממה המל אוה
שחרתמ לכה רמוא
אלב רוביצה ,ךכ זא ,? המל זא לארשי תנידמ יחרזא לש ףאל תחתמ
ףולבב הלועפ ףתשמ ועדוי
םימרוגה תא ריזחהל הצור לשממה רמולכ ,לודג דחא םיפלק קחשמ
ונחנאש
רורחשל איבי םואבננט רורחישש ינפמ (םעפ לש םירטסנגה) ונפטח
ונחנא המכו םייובש ררחשל ונל בושח המכ הארי ינשה דצה םא דרא
ילואו דרא יבגל טוח הצק והשזיא ונל קפסי ילוא רתול םינכומ
יבשה יאנתב דומעל לגוסמש םדא ורחב ןכבו .ויבגל מ"ומ וליפא
.דסומה לש המישמב דבוע אוה ןכ ןכאו םואבננט תא וליתשה ןאכמו
תורמלו דרא הרקמל ותדהא תא חיכומ רוביצה
תלבקתמש הנומתהו םואבננט תקסיע רובעב םימרוגה תא םיררחשמ לכה
לארשי תנידמלש איה
תא האור הללאבזיחה ,חוטבה לע תכלל הנכומו דרא אשונב תובקע ןיא
באכ תאו ושענש םירותיוה
תא האור בוש לשממהו דרא תא הרזח ףיצמ ןאכמ ,לארשי יחרזא
.ול םיבתוכש טירסתב ייח בוש רוביצהו דרא תובקיע
םא הלועפ תפתשמ בגא ךרדש) ונלש היזיוולטב םירמוא ךיא זא
:(לשממה
"...םכילע ודבעי אלש זא"
...הלב הלב הלב אמגודל םתסל וביגה
 
 
15/11/03 12:46
dies irae :תאמ
! תוחורה לכל המל הבוגתב
לש זרבל רבוחמ טושפ התא ,ןכ התא לבא ןיבהל םילוכי אל ונחנא
.תמאה
dies iraeל וביגה
 
 
4/12/03 23:50
בוטםש :תאמ
! תוחורה לכל המל הבוגתב
.התימאל תמא
.םיינוחטיב םיינידמ םימרוג ידי לע חצרנ ןיבר
.רוביצ תייצפואו תעד וטחש
.ךורב ורכז היהי
[url]http://chamish.inopsys.com/[/url]
בוטםשל וביגה
 
 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא