םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

תמאב הרקש רופיס
בהל ןימסי


.העתפה ,הנהו םימי רפסמ ורבע אל
םיטרפמ ובו ימואלה חוטיבהמ בתכמ
ואצמ דציכ םידמולמה וישנא םיקמנמו
הלש הלטבאה ימד ןובשחב תועט הלח יכ


וליפאו אבצב התרש ,ביבא תמרב הלדג .הבוט הרוחב הנוכמש המ איה
יכ אל ,ןושארה ראותה תא המייסשכ החמש דואמ איה .הטיסרבינואב הדמל
תא הגישה יכ אלא ,רשואה לא הכרד תא לולסיש יתרקוי עוצקמ המצעל השכר
םשל העיגמ אל ימו הלטבא תעב םיאמדקאה לש הדובעה תכשלב םותחל תוכזה
.הלא םימיב
להנמל תרזועו הריכזמכ התדובעמ הרטופש רחאל םשל העיגה הנושארה םעפב
דסחה ימי םישישמ התנהנ ,עוצקמ רדעיהב .םייניע תאופרל הקינילקב
הרשמל הדובעה תכשל ידי לע התנפוה םהירחאלו לארשיב לטבומל םינתינה
איה .תקנופמ הניא .תיביטנרטלא האופרל רפס תיבב הדיקפכ תינמזו תיקלח
הכירצ התיה תמאב .הז גוסמ הרשמל החלשנש ךכ לע רבד יצחו רבד הנעט אל
אלפ הז הארו התנפוה וילא רפסה תיבב תרחמל הבצייתה ןכ לע רשאו הדובע
דועכ בשחיהל לוכי היה הזה רופיסה ןאכ דע .םש התדובע תא הבביח וליפא
תעברא ץקמש אלא .לאוג ןויצל אבו הדובעה תכשל לש החלצה רופיס
דסחה ימי םותבו הכשלב םותחל הרזח ,הרשמל שארמ ובצקוהש םישדוחה
תללושמו הדובע תרסח איהשכ התיבל שאר תיופח הבש ,הל וצקוהש םיפסונה
איה ףוסבל .בוט ףוס שי רופיסה לש הזה קלחל םג ,הגאד לא .הלטבא ימד
תא םורתל המייסש לע דואמ דע החמשו תימואלה הפועתה תרבחב הדובע האצמ
הירשק דוע םניאו ומייתסה ,התוויק ,ךכבו הלטבאה תקיטסיטטסל הקלח
רסלקב חוטיבהמ תוריינה תא הקיית .ימואלה חוטיבה םע ולא תוביסנב
תרבחב השדחה הכרדל האציו הז גוסמ םיכמסמל רומשה רופאה ידרשמה
םימי רפסמ ורבע אל יכ ,אלש והז ?לאוג ןויצל אבו .תימואלה הפועתה
וישנא םיקמנמו םיטרפמ ובו ימואלה חוטיבהמ בתכמ .העתפה ,הנהו
התכוז איה .הלש הלטבאה ימד ןובשחב תועט הלח יכ ואצמ דציכ םידמולמה
שדוחב הל ועיגהש םימיה םיינשו םירשעמ דחא לכ לע רתוי תורוגא 20 -ב
םוכס ימואלה חוטיבל תבייח ,רבשו דוש ,רבטצמה בושיחבו רבמצד
חוטיבה ישנא וחרט ,קפס רסה ןעמלו !םימלש םילקש 4 לש ימונורטסא
:ךבל תמושתל .דיתעב ךל ועיגיש תואלמגמ הכונת בוחה תרתי" :ופיסוהו
אלו ורמא ."ונועריפ דעומל דע הדמצה ישרפה אשונ בוח םוכס קוחה י"פע
,ראודה ףינסב דבכה בוחה תא םלשל רשפאיש ןטק חפס אל םג .ופיסוה
תתכל אלא הרירב הל הרתונ אל ,ללכ ךרדב קוח תרמוש תיחרזאכ .לשמל
5 :םירפסמל םוגרתבו .ימואלה חוטיבה ןכשמ לא תירוביצה הרובחתב הילגר
רתוי אצוי ,ףרשיי יאדוובש הדובע םוי יצח ,רוזח םילקש 5 ,ךולה םילקש
דיקפה :רחא ןוויכמ םג תושעל רשפא הזה ןובשחה תא ?אל ,םילקש 4-מ
םריחמ .לובה ,וידה ,ריינה ,בתכמה תא הסיפדהש הדיקפה ,תועטה תא אצמש
?םייתיירורעש םילקש 4 םתוא לע הלוע אל ,ימואלה חוטיבה רובע הלא לש
יתיא ומיכסת לבא .טסירטמיטפוא לצא הדובע לש קרפ המוזרב שי ,רוכזכ
.הזכש םוטמטב ןיחבהל ידכ םייפקשמ ךירצ אלש

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
3/11/03 16:14
לט :תאמ
בהל ןימסיל הבוגתב
ליעי אל כ"כ ףוג אוה ימואל חוטיבל דסומה ,ןוכנ כ"כ הז
ףייעו םטמוטמ,
! ! רתויב תישיא תורכהמ הז תא תרמוא ינאו
לטל וביגה
 
 
3/11/03 17:25
ילינ :תאמ
תמאב הרקש רופיסל הבוגתב
תיביר םירבוצ 7ויה רשא ח"ש 4 םתוא יכ ,ןייצל תחכש דועש המו
ילואו ח"ש 1000 לש םוכסל םיעיגמ ויה ,תואלמגל ךתאצ םויל דע
...רתוי ףא
ופנכ יקיו תא םיסנרפמ ךכ י"ע ונתומכשו ונחנא תושעל המ ןיא
...היתומכו
ילינל וביגה
 
 
25/3/08 0:11
העונ :תאמ
תמאב הרקש רופיסל הבוגתב
הלימ לכ םע המיכסמ
העונל וביגה
 
3/11/03 18:20
םיזנת ליעפ\הכימ :תאמ
בהל ןימסיל הבוגתב
....ףפפפפפ
תוננבה תקילבופר לש המוטאהו הכושחה היטרקוריבל תנייוצמ המגוד
םהילא םימש ונא לקנב אלש , הברהב םינטק םירבד םג שי לבא ,ונלש
:בל
םע דחיב .הינק לכ .הינק לכ לע מ"עמ זוחא 17 םימלשמ ונחנא
שולתב תוטרופמב תורורצב תורצ דועו הסנכה סמ , ימואלה חוטיבה
,תואבצקה יכמתנ אלו םידבועה םישנאה ,ונלש תרוכשמה
.תיתנשה ותסנכהמ זוחא 75 טעמכ הנידמל םרות ליעפו עצוממ חרזא
.זוחא 75
תוארלו םילק יד םיבושיח תושעל רשפאו , הזה ףסכה לכמש ןבומכ
הנידמל םלשמ ,ןטק דרשמב ןיד ךרוע לשמל ,םייניבה דמעממ םדאש
.הריירקה ךלהמב לקש 10,000,000 טעמכ
תעל חנזוי אוהו ,היסנפב הזמ ידמ רתוי הארי אל אוהש ןבומכ
םידליב אלו תואלמגה תבוטל רכשה ישרפהב קרב עיקשה םא ,הנקיז
.םתוא תקשועש הנידמהמ רתוי םהירוה תא םידבכמש


ןימיינבו ץרפ רימע לש תובישיב רמגנו ליחתמש ,התיבש םוי לכ
םידבועו םיבכר ,םידרשמ ,תורשמ יקיזחמ "םישיא" ינש ,והינתנ
דראילמ .םילקש דראילממ הלעמל קשמל הלוע ,ףסכ ןומה ונל םילועש
תוחפ םילקש דראילמ 200 לש ביצקת הריבעה עגרכש הנידמב ,םילקש
ביצקתהמ גורחל ידכ הלאכ התיבש ימי דואמ טעמ םיקיפסמ ,רתוי וא
תא לבקת איה ,לבגומ יתלב יארשא ןיא הנידמלש ןוויכמו .תוארפב
לע םחלהל ,ג"בתנב עקתהל םג וכזש -ונחנא -הלש םיחרזאהמ ףסכה
הפיאמ ?ונחנאו ,התיבש ירורמ ראשו ,תוינומב עוסנל ץלאהל ,קלד
לע םינלבקל הלשממה תובוח תא םלשל ידכ ונל שורדה ףסכה תא חקינ
?דועו ידרחה ךוניחל ,תויולחנתהל ,םינלבק יבג
.טפארדרבואהמ , ןבומכ


הנשל םילקש יפלא םימלשמ ונלוכ ,תילארשיה תימואלה הלחמה
ךלוהש טפארדרבוא לש עשורמ ילכלכ םימסק לגעמב םיקנבל תויבירב
םיפאוששכ יכ , לודגל ךישמי אוהו ,ותוא תוסכל םיסנמש לככ לדגו
תילאמרונ הריד ,(מ"עמ זוחא 17) ינויגה לכוא -תיברעמ םייח תמרל
ללגבש) הריבס תינוכמ וא (םיקנבל םוצע ררגנ בוח דועו התנכשמ)
ונחנא (םלועה בורב ילאירה הריחממ רתויו 10 יפ ונל הלוע יוסימה
.טלחומ ןוסא ךותל םיכלוה טושפ


טבמה תא הינש תיסמ ינאשכ לבא , ץראהמ םידרויש ולאל זב ינא
האור ינא ,ןלוגה לש םיקוריה םירהה וא ביבא לת לש לוחכה םיהמ
םיבנג לש הנמשהה ,םיחרזאה לש יטתישה קשועה , תוניבמוקה לכ תא
טלחהב ינא ,םיאולימ השועו םיסימ םלשמה ,דבועה חרזאה סיסב לע
.דחפ םגו ,הליחב ףקתנ


?דחפ המלו
.דואמ בר ןורשכבו , הניטנגרא לדומ ונמצעל םירציימ ונחנא
.לופיי לכהשכ ןאכ תויהל הצור אל ינא


יוניש וא ,ינידמה דסממה לכ לש ידוסי רועינ ,ינוציק יוניש ךירצ
.סל'גנא סול וא וטנורוט לש וזל לשמל , הריווא לש
םיזנת ליעפ\הכימל וביגה
 
 
3/11/03 20:19
הדבעמ בצ :תאמ
תמאב הרקש רופיסל הבוגתב
.זוחא האמב (טעמכ) ךתיא םיכסמ ינא םעפה יוניש םשל ,הכימ
ןיבנ ונחנא רשאכ .יכרע יוניש אוה וילע רבדמ התאש יונישה
ונבו ונב תועגופ רבד לש ופוסב וללה תויותיחשהו תובנגהש
תויחל הצור ינא ,דיגנו םילכה תא רובשנ ,ררועתנ ילוא דבלב
הסנכה סמב וא ימואל חוטיבב דבוע םג םדא ותואשכ !םדא ןב ומכ
ופוסב ,דחא םוי ילואו ,םישנאל הרזח ףטפטל ליחתי םג ןיינעה
הזיא) ולאכ ויהי םג הרבחה לש יאר םהש םיאקיטילופה רבד לש
(...קוחר םולח


תיסמש םילאה הביתכה ןונגסל סחייתמ יתבוגת תישארבש 'טעמכ'ה
תוחמל יוצרו רשפא .(םידרח ,םילחנתמ) היסולכוא תוצובק דגנ
ףא ענכשמ אל םילא ןונגס לבא ,םיבאשמה תאצקהב יוניש שורדלו
.םזינוגטנא ררועמ קר אוה ,אוה ךופהנ ,דחא


ול ץא" רכיר ןועדג לש יתומלאה טפשמה הבתכב יל רסח הזמ ץוח
תבתכ לכ וידעלבש "ימואלה חוטיבה ידרשמל ילארשי רמ ול ץר
.תינוחמצ המראוואשכ הומכ הינורט
הדבעמ בצל וביגה
 
 
5/11/03 0:02
nemesis :תאמ
תמאב הרקש רופיסל הבוגתב
תחבשמ
nemesisל וביגה
 
 
28/11/03 18:00
ריש :תאמ
תמאב הרקש רופיסל הבוגתב
?!?ץראה:ןמ ודריש ולאל זב ינא"ב ךתנוכ תוחורה לכל המ
רישל וביגה
 
 
3/11/03 23:27
רבג דוע :תאמ
תמאב הרקש רופיסל הבוגתב
רבג דועל וביגה
 
 
4/11/03 1:26
םערו זיזח :תאמ
תמאב הרקש רופיסל הבוגתב
:תורעה רפסמ יל שי
17 אלו זוחא 18 הז מ"עמ .1
תואירב סמ ,ולב ,םילוב סמ ,חבש סמ ,הינק סמ ,סכמ תחכש .2
.....
הארבהה סמו לילגה םולש הוולמ ומכ םיפסונ "םילטיה" םע המ .3
?אבו שמשממה
לע הנידמל תורוגא 85-90 םימלשמ ינאו התאש תמאה ןעמל רבתסמ
םיחיורמ ונחנאש לקש לכ
םערו זיזחל וביגה
 
3/11/03 18:41
ןרקס :תאמ
בהל ןימסיל הבוגתב
?הרקמב רכייר ןועדג לש הדובאה תבה תא
.הדמחנ הבתכ
ןרקסל וביגה
 
3/11/03 19:50
םיבנע תכרוד וג_ידניא :תאמ
בהל ןימסיל הבוגתב
ירחא) ,ח"ש 10,000 םהל תבייח תאש תולגל הייטנ םהל שי בורל
(ילש הרבחל הרק .ןמזבו לכה םהל תמלישש
םיבנע תכרוד וג_ידניאל וביגה
 
4/11/03 18:15
'ציב הננב :תאמ
בהל ןימסיל הבוגתב
דציכ תועמדב תרפסמ תא הב העש יצח לש הגצה ירחא יכ רמאי םתוכזל
יאצמתש ינפל הנונראהו הרידה רכש תא םלשל אלא הרירב ךל התיה אל
םיבשחתמ ןכא םה ,דלישטור תורדשב םילספסה דחא לע ךמצע תא
.םינשה ךרואל תרבצש תויבירה תא םילטבמו
הארנ היהש םימולשת רדסהב םהל תסרפש םיק'צהשכ הליחתמ היעבה
קנבהמ הנליאמ םינופלטהו ורצוי לע םק םידדצה ינשל חונ ותעשב
דבכל םינווכתמ אל םה דובכה לכ םעו ןפואו םינפ םושבש ךל םירשבמ
.וישכע םלשל הפיאמ ךל ןיאש תמאב יכ ,ק'צה תא
םימעוז םיבתכמ תורשע הז רחא הזב ךתיבל עיגהל םיליחתמ זאו
אלפה הברמל .הלאכו הלאכ םידעצ וטקני ימלשת אל םא יכ םיאירתמש
עבצא הפינמ תא הילא הבוגתבש) תמייאמה עבצאה תפנהל םאתהבו
,לעופל האצוה לע עידומש בתכמ עיגמ דחא ריהב םויב (תשלושמ
לעופל האצוההמ דודה ךתלד לע קפדתמ שדוח ץקמו לכועמ קנבה ןובשח
לגעמ ותוא הלילח רזוחו בושו .ימואל חוטיבל ןזואב ךתוא חקולש
רבכ אוה .קוחר ךכ לכ אל ךל הארנ םואתפ םונהיגהו ירזכא םימסק
.ךמצעל תבשוח תא ,ןאכ שממ ,ןאכ
'ציב הננבל וביגה
 
4/11/03 18:44
הנאירמ :תאמ
בהל ןימסיל הבוגתב
ימואל חוטיבל תמלשמ ינא המל הניבמ אל ינא םויה דע
הנאירמל וביגה
 
 
4/11/03 19:13
הדבעמ בצ :תאמ
תמאב הרקש רופיסל הבוגתב
ןהלש הבריקב היולת תולוקש תוטלחה תחקל ונלש תלוכיהש ללגב
ירוחאמש ןויגהה תא שממל םיריעצה םישנאה בורל השק ונילא ןמזב
ךרעבל קרש יל המדנ) ריעצ ליגב תינויסנפ ןוכסח תינרות תחיתפ
ןובנ דעצב הנידמה ןכלו (תינכות תאזכ שי םישנאהמ 1/3-1/2
ןויערה לש ורוקמ .תיסיסב היסנפ תינכות היחרזאל ןממל הטילחה
רצואה רששכ ,הנושארה םלועה תמחלמ (יל המדנ) לש הינמרגב אוה
לע תיזחב םימחולה םילייחה לש היצביטומה תא תולעהל עיצה זאד
םירוהל גואדל וכרטצי אל םהש ךכ םהירוהל היסנפ תינכות יידי
.םימחלנ םהש ןמזב ףרועב םהלש
הדבעמ בצל וביגה
 
 
4/11/03 20:55
הנאירמ :תאמ
ימואל חוטיב םלשל המלל הבוגתב
םירנויסנפב לקתהל ,ריבס יתלב אל םא ,היהי השק הינמרגבש קר
ןוזמ תויראש רחא לבז יחפב םיטטחמ ,בער ףס לע
הנאירמל וביגה
 
 
4/11/03 21:08
הדבעמ בצ :תאמ
דמולמה רבסהה לע ןח ןחל הבוגתב
,םיסימ םימלשמו םינוגה רתוי הברה םישנאה הינמרגבש קר
דועו הקנמ ,הלבוה ,רוטלטסניא) רוחשב תוחפ םירכומו םינוק
היסנפ םלשל ףסכ שי הנידמלש ךכ (ישפוחה ךנוצרכ דועו
תויתשתב עיקשהל ,םיטנדוטסל דומיל רכש ןממל ,הלש םינקזל
..'וכו
הדבעמ בצל וביגה
 
 
5/11/03 21:06
הנאירמ :תאמ
דמולמה רבסהה לע ןח ןחל הבוגתב
בוט רבחמ העצה בויחב תלקוש ינא םינורחאה םישדוחב
יתטלחה תא הקזיח קר ךתבוגת ,ןילרבל וילא ףרטצהלו זוראל
הנאירמל וביגה
 
 
9/11/03 0:35
ינד :תאמ
יפוסה ןורתפהל הבוגתב
היסנפה תינכות שדוחכ ינפל תונותיעב םוסרפמ ךתעידיל
יד ,לגר הטשפ םינמרגה לש
לעופב .עורג רתוי קר הנידמב םיחטבמ תיסנפ בצמל המוד
הינמרגב םויה םירנויסנפ
ןפואמ םבצמ ערוה םקלחב , היסנפ אלל םקלחב ורתונ
.יתוהמ
ןיטולחל תילכלכ הניחבמ הינמרגב םויכ בצמה תאזמ הרתי
םיבר םיקסע ילעבו בוט אל
.םינש תורשע הזמ הרוכז אלש העפות ,לגר תטישפ ףס לע
תאש טרפבו רתוי קורי אל ןכשה לש אשדה הטושפ הנקסמ
.םירז ןיב הידוהי
ינדל וביגה
 
 
7/11/03 9:51
תימולש :תאמ
דמולמה רבסהה לע ןח ןחל הבוגתב
םינתייצ רתוי םה ?םינוגה רתוי הברה םישנאה הינמרגב
.לודג ןועגיש רתתסמ הזה תויצה ירוחאמו
תימולשל וביגה
 
4/11/03 21:59
ןוסירא ירש :תאמ
בהל ןימסיל הבוגתב
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2812479,00.html
תרומתש דשחב ורצענ םדא-ינב העברא :ימואלה חוטיבב קנע תאנוה
קנב לש בוח תתחפהל דבלב םישדוח השולש ךותב איבהל וחילצה ,דחוש
20-ל םילקש ןוילימ 86 לש םוכסמ ,ימואל חוטיבל דסומל םילעופה
.םילקש ןוילימ
ןוסירא ירשל וביגה
 
 
5/11/03 22:44
עכגע :תאמ
ימואל חוטיבב קנע תאנוהל הבוגתב
כגיחל
עכגעל וביגה
 
5/11/03 21:36
ןולחכ ימע :תאמ
בהל ןימסיל הבוגתב
,השקובמ תא הגישה איהש ופנכ יקיו ומכ תובשל ךירצ
,תושעל השקו רבדל לקש איה היעבה קר
וא םיסימ םלשל קיספנ ונאש ךכל םורגלו המזוי סופתל ךירצ לבא
םתוא תיחפהל תוחפל
... 'וכו ופנכ יקיו ומכ םישנא ונינובשח לע ויחי אלשו
ןולחכ ימעל וביגה
 
6/11/03 18:21
רדה :תאמ
בהל ןימסיל הבוגתב
יל ךא ...הנידמל ךבוח תבשהו תכלהו תחרטש הפי .ח"ש 4 ןייוש ונ
רבעוה יכ ןייוצמ תרוכשמה שולתב ירהש .הזמ בוצע רתוי דוע רופיס
וא) הנש לכ םישענ םימושירה יכ רבתסמ ...ךכו ךכ ימואל חוטיבל
ינאו ...ולצא רמשו יל דירוה דיבעמה -םייתנבו (?םייתנש המש
דע (תודמצהו םירוגיפ תוסנק ללוכ) תבייח -ימואלה חוטיבה תניחבמ
ייתוחוכ ושת דחא םוי ןכבו (..ילע החכוהה תבוחו) תרחא חכוהש
יתטלחהו !..תרוכשמה שולתב םושרשו !לכה !תמלשמ ינאש חיכוהל
זבזבל השדח ךרד ימואלה חוטיבה ידיקפ םהל ואצמ זאו -םלעתהל
וטילחה םה -םשגה תורעי תתירכלו הביבסה םוהיזל רוזעלו םיפד
..ילש קבנה תונובשח לוקיע לע הרהזא יבתכמ חולשל
?םימיזגמ תצק אל ונחנא ????הז המ
דיש חוטב אלו) לאמש דימ תעדוי אל ןימי די ימואל חוטיב ידרשמב
(וליפא ןימי לדוגאמ תעדוי ןימי
...םיעדוי םה תובשל ??תותיבש לע םימאותמ םה ךיא
ח"ש 4 - ףסכה תא וכסחיש הז םוקמב -רוביצ יפסכ םיזבזבמ הככ
םינוילימה תא וריבעיו (םימימת םיחרזא וזזתי אלשו) ח"ש 4 דועו
!םמצע תא םילכלכמה םיטנדוטסה לאו תוירוה דחה תוהמאה לא
רדהל וביגה
 
10/11/03 13:02
יויס :תאמ
בהל ןימסיל הבוגתב
!!!דחא לקש דסומל תבייח (ןימאהל השק) ינא
גשומ יל ןיאש) !םוצעה בוחה ןוערפל םימוטמיטלוא יל םיביצמ דועו
(..וילא ועיגה לזאזעל ךיא תמאב
יויסל וביגה
 
11/11/03 0:59
ןח תמוש :תאמ
בהל ןימסיל הבוגתב
ןח תמושל וביגה
 
14/11/03 23:46
סמ-ץעוי :תאמ
בהל ןימסיל הבוגתב
בשוחו ונתלשממ ידרשמב היטרקוריבה תא ןיבה אל דועש ימל :הככ זא
!!!לודגבו .העוט - רמגנ רופיסה ימואל חוטיבבש
הזיאל רשקב הסנכה-סמ וא מ"עמ ידיקפ םע חכוותהל םעפ הסינ והשימ
הזש ןועטל הסינ והשימ ??םלועמ ארבנ אלו היה אל רשא חמצש בוח
!!!תוחא ךל ןיאש חיכות ךל ??הרקמב ,ולש אל
ותעדב הלעמ והשימ ,הנידמה ידבוע לש תותיבש ןנשי רשאכ ,בגא
לע םהל ןיאו ,המוקמב אל התיבשהש םייתלשממה םידיקפה לכל רמול
.החלצהב...םכתוא הארנ ,הסנכה-סמ ידיקפ םע ורבדת וכל ?ןילהל המ
סמ-ץעויל וביגה
 
25/11/03 9:49
יבמב :תאמ
בהל ןימסיל הבוגתב
םלשל תורשפאה תא ךל תתל אלש תאזה הפצוחהו .ןמאיי אל טושפ הז
.ראודב
...והשימל סקוב תתל אב שממ
יבמבל וביגה
 
3/2/04 18:56
הילא :תאמ
בהל ןימסיל הבוגתב
לוכ הלאי זא יצוו 14 ןב לוכה ךסב ינא תמאה יתוא ןיינעמ אל הז
324441824 ויקיסיאל ילע תויסוכה


ילש םירוהה ) םימלשמ ונחנא המל ןיבמ לא יאנ םג תמאה לבא
יייב הלאי (ונלוכו
הילאל וביגה
 
3/2/04 18:57
הילא :תאמ
בהל ןימסיל הבוגתב
ילש רפסימה הז ןכל הכחמ ינא ילש ויקיסיאל תויסוכה לוכ
......םש הארתינ ייב הלאי יצחו 14 ןב ינא 324441824
הילאל וביגה
 
 
4/2/04 21:46
:תאמ
תמאב הרקש רופיסל הבוגתב
עעעעעעעעחחחחחןןןןןכע
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא