םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םלועהו ינא~תועד~ישאר    
   

יתעדי קוחצל ימצע לע קר
ודמלא תעפי

תיסאלק המגוד - תבהואמ השיא
םיפוצה הבש העורפ םיבצמ תיידמוקל
הרוביגה ךא המלשה הנומתה תא םיאור
תספאתמ אל םעפ ףאו ,תשפחמ ,תספספמ


סקרקל תואבה תוכורב


דצה הז רומוהש תינייפוא תונשקעב ןועטל םיכישממ םה לזאזעל ךיא
תיצמת לכ ,תכשמתמ תחא הידוראפ םה ונלש םייחה לכ ירה ?ונלש שלחה
החידבל תמכתסמ בולעה ונמויק
.תירזכא
ירזיבא םע ינצילו לגועמ ,ךיוחמ ףוגל השיא תמשנ קצוי הלעמל שרחה
,םירצוקמ לוק ירתימ ,םינפ תועבה לש יפוסניא ןווגמ ,םימכחותמ גודגד
םיכילהת לע רבדל אלש ,תועשעשמ תויצרופורפ ,תקמוצמ ןתש תיחופלש
,תורגבתהה תופוקתב ומכ ךלהמ סקרקל ונתוא םיכפוהש םייעבט םייזיפ
המכ דוע ונל שי .םירזיבאהו תשופחתה קר תאזו .תולבהו תונוירהה
יעבט ןורשכ ילעב םיילרטאית םירוצי תויהל ונל םיעייסמש םידבכ םיחתות
םאש ,חתופמ ישגר ןונגנמ בולישב תעתעתמ תילנומרוה תכרעמ ;ןפוד אצוי
,ששח לא ,םוי םויה ייחב יוטיב ידיל םיאב אל םה וניתויחאמ המכ לצא
תחא תוארל וכזת םאו ,ףרוטמ פא דנטסכ שדוח ידמ םרדה אולמב ועיפוי םה
.ןותרמל םידע ויהת ,ןוירהה תפוקתב


תנבצועמ השיאו תבהואמ השיא ,ןואכדב השיא


:השיא ייחב תועשעשמ תונצסל תוגציימ תואמגוד רפסמ
ןואכיד לע תרבדמ ינא ,יתרגש ןואכיד םתס אל לבא - ןואכדב השיא
הרבח יל שי .הייחד/הדיגב/השיטנ תובקעב ררועתמש הזכ ,ינפוס ימויק
ןבומכ ונלוכו ,ןילפא'צ ילרא'צ גניקאפ ,יוליע טושפ איה הלאה םיבצמבש
רוכזל יואר הלאכ םירקיו םירידנ םיעגרש העידיב התוא דדועל תובצייתמ
םילופיטב תונייטצמ ונלוכ .ןפוד תאצוי המגוד אל תאז ךא .חצנל רוצנלו
,םייטמוארט םיימילוב הליכא יפקתה ,םיינלטקו םיינשלופ םייטמסוק
,די ףכ ,הפקב אורקל םירמייתמה םינטלרשב תולתהל םישאונ תונויסינ
.רדסב היהי ףוסבש עדנש רקיעה ,רבאטוו טוראט יפלק
םיפוצה הבש העורפ םיבצמ תיידמוקל תיסאלק המגוד - תבהואמ השיא
אל םעפ ףאו ,תשפחמ ,תספספמ הרוביגה ךא המלשה הנומתה תא םיאור
העונת לכ ,העבהו טפשמ לכ בלל עגונו ןמוימ ןפואב תחתנמ ,תספאתמ
תישיא .תוכיבמו תומשוגמ תונטוטהל תוניצסב תופצל הכזנ ףאו העיגנו
בוחרב תדעוצ ידועב למשח ידומע םע םיימיטניא םישגפמל םעפ אל יתיכז
.ץיקהב תמלוחו
עגרמ .תיביטקודורפ היגרנא לש תיביסלופמיא תוצרפתה - תנבצועמ השיא
,"הכסמ"ב יראק םי'ג ומכ ,ןקירוה תפוס ומכ ,קובקבהמ דשה תוררחתשה
,תושלשב ורדתסי םידליה ,תוקד ךות הקוני תיבה .הכרדב דומעיש רבד ןיא
םיריש זורחת תינמואהו ,תורונמ ורבשי םינוטהו תוריקל דמציי לעבה
!קוחצ הזיא .קור תידמוק לש קותמו ררחסמ בצקב לכהו ,סרא יאלמ


?החידבה ימ ןובשח לע


רוקמ תא יתרתיא ףוס ףוס ,גגופתמ לפרעהו תרהבתמ הנומתהשכ וישכע
.ונלש שלחה דצה אוה רומוה היפל תכרפומה הנעטה
!ם-י-ד-ח-פ-מ םה
לכ םהל ונרתוה אל ,ונלש ומכ תומישרמ תויעבט תולוכיו החיתפ ינותנ םע
דנטס לכ סיבמ ,הדלוויה םוימ השיא ייחב עגר לכ .תנגוה תורחתל יוכיס
ומשרת זא .םעפ יא םירבג ובשחי הילע הכומנ תירבג החידב וא םכחותמ פא
,ןמושמ עונמ ומכ ,ןמזה לכ תוקיחצמ ונחנא :ןבל יבג לע רוחשב וישכע
ונחנא ,ןמואמ יאקימוק
One big fun!

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
יצירה     
    
םימורופל     
   
16/11/03 11:11
סומיטפוא :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
רתוי תויהל הסננ םא וא ,החידב ןה םישנ זוחא האמב תקדוצ
;ירבגה ןימה ןובשח לע תינוליש לאגי החיתמ ,החיתמ םיקייודמ
,הפב ינתימא רגיס םע םע חוחז בשוי םיהולא םיימשב והשופיא
דבע אוהש םירכוז !םייוקיחב בוט אוהש ךיא) יקריעה לזאזע ודיצלו
תורדשמ לאדועסמל תוקחאד םיצירמ (?יתפרוצ אוהש תרותשא לע
םירבגל וליחנהש תאזה תוירזכאהמ גניטיר הלחא םיפרוגו ,הניכשה
רתוי הברה יטסיניטסניא םהלש רומוההש
סומיטפואל וביגה
 
 
16/11/03 12:52
רדמס :תאמ
יתעדי קוחצל ימצע לע קרל הבוגתב
.קיחצמ היהי הזש ףידע ,ישנה ןימה לע םידרוי רבכ םא


.יתוא קיחצה אל שממ הזה רמאמה ,אלו
רדמסל וביגה
 
16/11/03 13:03
לקיימ :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
...קיחצמ היה הז בוצע היה אל הז םא
עשעשמ שממ בותכ לבא
(-: קתומ ,הככ יכישמת
לקיימל וביגה
 
16/11/03 14:04
'ציב הננב :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
שכר תורדס תירוגטקב בהזה לגע סקטב התכז ריעהו סקס הרדסה םא
ונבשחש הממ רתוי רומח הארנכ ונלש בצמה ,תוימוק
'ציב הננבל וביגה
 
16/11/03 14:17
רבג דוע :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
הארנש המ לבא רומוהה ןיינע לע חכוותא אל
השיא ומכ ןיאו ...רתוי תוכייחמ םישנש אוה יל
ידכ ךיילא תכייחמש (: ...ןבומכ ,המיאתמ)
...תצק ךייחל םג ךל םורגל
:-)
רבג דועל וביגה
 
16/11/03 14:53
םינומעפ תעמוש ינא :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
.אמאמ ,ךל שיש המ הז ,תימצע האנש .דודיח אלו החידב אל


.תינצילו תלגועמ ךתוחאו ,הא
םינומעפ תעמוש ינאל וביגה
 
 
16/11/03 15:25
םיירפ סומיטפוא :תאמ
שיואל הבוגתב
,תרופ ול םיארוק תסחוימ החפשממ אוה ,והשימ ךל ריכהל יתיצרו
ףלא 15ב ,םימיאתמ ךכ לכ םתא ,הנימאמ אל תאש םיכשא קש ול שיו
ןורש דעלגמ ותוא ךל ןגראמ ינא לקש
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
16/11/03 15:26
תעפי :תאמ
שיואל הבוגתב
,יתוחא
.יררחתשת
תעפיל וביגה
 
 
16/11/03 21:01
םינומעפ תעמוש ינא :תאמ
שיואל הבוגתב
לש חא סומיטפואש ומכ ךתוחא ינא ,וניתש תחוורל - "יתוחא"
.תרופ


,יביב תא םיטטצמש םישנאמ תוארוה תלבקמ תא - "יררחתשת"
אלש ,טסקטב םיליחשמ םהש יסונמ ידיד תחידב לכ ינפל םיעידומ
.אל ינא יכ ?םיזורחב םהלש רמאמה תא םימייסמו ,הלילח ספספנקרו ,הבוט יופכ אוה טנרטניאב םוסרפה - ירכזו ,טנוזעג ןייז
.הדות תרמוא דימת הריגמה
םינומעפ תעמוש ינאל וביגה
 
 
18/11/03 0:48
הנשמ :תאמ
שיואל הבוגתב
הח
הנשמל וביגה
 
16/11/03 18:04
Tali :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
יד הז ,כ"הסבו ,רודיבבו קוחצב בותכ םתס הז ?םלוכ לש עטקה המ
.הז תא אורקל דמחנ
יתישע ימצעב ינא ,םיקיחצמ םיעטק םימעפל םישנל שיש ןוכנ זא
םתס איה-הל הרק אל הזש דיגתש ימ לכו .תחא םעפ אל קוחצ ימצעמ
.תינרקש וא השחכהב
אב רומוהב ונייחבש םיחדפמהו םיקיחצמה םעטקה תא לבקנ אל םא
?היהי תמאב
תונורסחה תא תוארל קר אל תעדל ךירצ .תעפי דובכה לכ זא
!!!!ךלש תא םג אלא םירחאה לש תוחידפהו
Taliל וביגה
 
16/11/03 18:27
ידוד :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
תעלוקו תרדהנ הבוגת :ילטל
ןכידעלב םילוכי אל םירבגה ונא ,ךתוא םחני הז םא :תבתוכלו
.לכה ףא-לע
ידודל וביגה
 
16/11/03 20:44
יל ילג :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
תוקיחצמ תאצל תורומא ונחנא םאש קר ,אשונה םע הייעב םוש ןיא
,ןיינעהמ
.ןח לוטנ ףאו,ויד עשעשמ ןפואב בותכ אל ומצע ןיינעה
.אל ונחנא,תרתוימ הבתכה
האיצומ תאזה תפייעמה הבתכהו,תוכחוגמ ונחנאשכ םג תומיסקמ ונחנא
.ונל קר רומשה ןחה אלל ךוחיגה תא
יל ילגל וביגה
 
16/11/03 21:03
הלותחה :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
!!! םיאלפ הדרי ןאכ ןיינעה תמרו םירמאמה תמר
יררועמל וא ,םילודגה האמל וסנכיש ולא גוסמ םירמאמה ימי הפיא
???סומלופה


לודג דחא קוהיפ
הלותחהל וביגה
 
 
16/11/03 23:20
maitel :תאמ
יתעדי קוחצל ימצע לע קרל הבוגתב
,תרוקיב רבכ םא
יתמ יתחכש תצק יכ "םמהמ" רמאמ הזיאל יתוא ינפת ילוא זא
...הזכ יתארק


...הזה רמאמל רשקב
...דומח
חור יבצמל הנותנ ,םיעדוי םלוכ הז ,תושגר לש קש ומכ איה השא
,םינתשמ
,תושעל המ ןיא
...םינומרוה ,ןוירהה ,רוזחמה םע םירדתסמ ויה םירבגה ךיא הארנ
maitelל וביגה
 
 
17/11/03 15:12
רבג דוע :תאמ
יתעדי קוחצל ימצע לע קרל הבוגתב
הטונ ינא ,רחא וא הזכ רמאמל סחייתהל ילבמ ,"הלותחה" םולש
ןווגמל םוקמ היהיש ,יתעדל ןבומכ ,ךירצ .ךתיא םיכסהל
רתוי תצק ויהיש יוצרש הארנ יל לבא 'דכו תוריצי ,םירמאמ
:ב ונייפואי רתיה ןיבש םירמאמ
.תו/םיברל עגונש אשונ .1
.ןוידל קיפסמ בחר אשונ .2
.אשונל תועד/תויווז ןווגמ .3
גולאיד חתפתיש ידכ תו/םיארוקה לצא ןיינע תריצי .4
םנדעל רשפאש םינועיט ,תולאש ,תונקסמ תקסה-יא י"ע)
.('וכ דוע (םטרפל)
...הלאכש תצקל הכזנש הווקמ
רבג דועל וביגה
 
 
17/11/03 15:45
דחא לותח :תאמ
עדוי ביגהל ימצע לע קר אלל הבוגתב
םישנש - הדבכנה תבתוכה לש הזתה תא חיכומ קר התא ,אנא
רתוי תועשעשמ
דחא לותחל וביגה
 
 
17/11/03 16:33
רבג דוע :תאמ
עדוי ביגהל ימצע לע קר אלל הבוגתב
,רתוי תופי ,רתוי תועשעשמ םג (!הללכהב) םישנ ,יתעדל
היטפמא תלוכי תולעב ,רתוי תויסומינ ,רתוי תוכייחמ
...'וכו 'וכו רתוי הלודג (שונא יסחי ללכבו) רחאה תנבהו
...םהלשמ תונורתי שי (!הללכהב) םירבגל ,רדסב הז
רבג דועל וביגה
 
 
18/11/03 0:55
הנשמ :תאמ
...ןכא ,הדגנכ יתנעט אלל הבוגתב
תא תושעל ליבשב קיפסמ רק תויהל ךירצ ונתיאמ דחא
תמר םישרודש םירבד 'בויכו המחלמ) הרוחשה הדובעה
.ונל רסחש (אלש וא תואכרמב) ןורתי הזו (הכומנ היטפמא
הנשמל וביגה
 
 
18/11/03 0:51
הנשמ :תאמ
יתעדי קוחצל ימצע לע קרל הבוגתב
השביה הפוקתב ואציש םיניינעמ רתויה םירמאמה דחא תויהל
.רופיש ןועט הזש הדומ ינאש תורמל .(יסחי קר הז לבא) הנורחאה
..הז לע בושחל אצי יל םג .דמחנ ומצע ןויערה לבא
הנשמל וביגה
 
17/11/03 9:39
ויז :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
ןאכ םישנ רפסמל המרגש הילע בושחל לוכי ינאש הדיחיה הביסה
,ךייחל קיספהל
הארנכ הזו ,ןהיבגל םג הנוכנ רמאמב הלימ לכש הדבועה הארנכ איה
....דצה ותואמ תרחא יהשיממ תמאה תא עומשל ןבצעמ תצק
!הלודג תא - דובכה לכ תעפי
ויזל וביגה
 
17/11/03 9:53
ינור :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
הביתכה לבא ,רדהנ לאיצנטופ שי אשונל אקווד ,לבח .דואמ ימתס
.םייניב תביטח לש המרב םה םידודיחהו תיתודלי
!האבה םעפב החלצהב
ינורל וביגה
 
17/11/03 13:01
ahnh :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
זא לבא ,רומוה שוח ןכל שיש תבתוכ תא .רומוה שוחל החידב ןיב
תעדוי תייה המכח רתוי תצק תייה םא .החידבכ ןכתא תראתמו הכישממ
.התוא רפסמש ימל אלא ,רומוה שוח שי החידבל אלש
ahnhל וביגה
 
17/11/03 15:45
דחא לותח :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
היגולואידיא הנממ תושעלו השלוח תחקל ומכ ןיא
דחא לותחל וביגה
 
19/11/03 17:08
בושו בוש תעתפומ :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
חחח
רומוה שוח שי םישנל יכ יינזוואב הנעט םעפ תמסרופמ תיאקימוק
.תוחידב לש ןייל 'צנאפל םהלשמ רצק ןורכז קר םירבגה לשמ חתופמ
,םירבגהמ בוט ותוא תורצויו ותוא תועדויו רומוה תוניבמ ןה
וליאו תוכיראב לכה ריבסהל תוליגר .םירסמה תרבעהב תושקתמ...קר
.ןהיפב תולברתסמ תורצק תויהל תורומאש תוחידב
.תקתוש ךא ,הבתכה ןכות לע טעמ תמערתמ
בושו בוש תעתפומל וביגה
 
19/11/03 23:43
Not an angel :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
ל"נה הבתכה ,חתופמ רומוה שוח שי ןכא םישנלש ךכל דובכה לכ םא
.רומוה שוח רשאמ תורירמ רתוי הברהב האלמ
.ךממ אצי אל רוניל תיריע


לכ לבא ,הרוחש הידמוק ומכ םיארנש ונייחב םיבצמ הברה שי ןכא
.רדסב לכה -האלה ךישמהלו ךייחל םיעדוי דוע
שוח םיכירצ םישנ םגו םירבג םג ונלוכ םייופש םייח תויחל ידכ
.תוהובג תומרב רומוה


תא יתאצמ ובש םיוסמ ךיבמ בצמב תרכזנ רשאכ תכייחמ ימצעב ינא
רכזיהל עשעשמו קיחצמ הייהנ הז תמייוסמ הפוקת רחאל ירה ,ימצע
!ולאכ םיבצמב


םהלש תויוגהנתההש םיאצממ ולבקתה םירבג לע וכרענ ייתויפצתמ ב.נ
השיא לש הזירק לכמ רתוי הברה תוקיחצמ תומיוסמ תויצאוטיסב
.תיביסלופמיא
Not an angelל וביגה
 
20/11/03 19:28
בהז גד :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
!יתבהא
בהז גדל וביגה
 
21/11/03 1:58
לייא :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
וז העונצ המב לצנל אלש ןכל השק ,םעפה םג ,ילש תוקותמ ,בוש
םיפוטעו ער אל םיווסומ םנמא םה .םייעבטה ןכיפחדל רורד אורקל
ולדתשת םא לבא,הגוי ירועישו םינפ םרק ,גניניפס לש תובכש
דע וחכווית ,(עדוי ינא, השק) ךבואה לעמ מ"ס הרשע דוע םמורתהל
.בותכהמ קיספ לכ תוקידצמ ןתא המכ
ןבומכ ,לדתשמו,הינווג לע תישנה הידמוקהמ גגומתמ ינא םוי ידמ
.יוארכ ילע לטוהש דיקפתה תא קחשל
לא תוחולמ תועמד ריגהל ,שקשקתהל ,לברעתהל הנכשמה, השקבב זא
תוחפל וא ,טוח לע תובובכ ונב קחשלו ,קוטסיפ זאד ןגאה יילד
.ךכ בושחל
.ןכתא בהוא ינא
תעדוה זאו םימי השלש ןושיל יל תתנ אלש כ.ר ךממ ןכ ,ךממ ץוח)
(לגלג אוה םלועה .רבח ךל שיש
לייאל וביגה
 
 
21/11/03 21:19
רמת :תאמ
וניבת אל םעפ ףא ,םישנ ...ךאל הבוגתב
.תושאונהו רומרמהו תועיגפה ,ךממ קעוצ ירה הז ?ןיבנ אלש המל
םימי המכל ונלוכ תא אונשל לכותש ,קזח קיפסמ העגפ הארנכ .כ.ר
.תועובש וליפא וא
םתאו ןכמ תועגפנ ונחנא .עדוי התא ,םימעפל םיעגופ תורוחבב םג
.םיעגופ םימעפל םישנא ,ונתיאמ
.רזגמה ראש לע כ"כ תולילכמ תונקסמ הזמ קיסהל לבח
.תיתודלי רקיעבו תרעצמ תועט ,לבח קר אל ?המ עדוי
רמתל וביגה
 
 
21/11/03 21:20
רמת :תאמ
וניבת אל םעפ ףא ,םישנ ...ךאל הבוגתב
.םכמ תועגפנ
רמתל וביגה
 
21/11/03 17:34
ריבד היל :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
שממ יזכרמה ןויערה חותיפו תואמגודה .רדהנ רמאמ הזש תבשוח ינא
(: םינייוצמ
... דואמ יתקחצ ינא


הז ,רומוה םכל רסח תצקש תבשוח ינא .ןאכ וביגהש םירחאה יבגל
.הפ קיחצמש המ הזו ןצקומו יניצ אוה .ןיטולחל יטסירומוה רמאמ
...הזל תירבגה אסרגה תא םג בותכל ךירצש תבשוח ינא


....הדות
ריבד הילל וביגה
 
27/11/03 17:50
לוגלוג :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
םישנ לע תורבדמש תובתכ אורקל סאמנ ייד לבא םנמוא עשעשמ רמאמ
ףתושמה ידיחיה רבדה .תרחא וא וזכ הללכהב םירבג לעו ינשגר רדעכ
.התוערל תחא השא ןיב רשק ןיא הזמ ץוח ןהלש ןימה אוה םישנה לכל
איה ומיע בצמל םאתהב הל תינייפואה הרוצב תגהנתמ תחא לכ
.תדדומתמ
ישנה ןמ שי םדא לכב .תיעמשמ דח הניא ירבג וא ישנ הרדגהה ףסונב
עגיימה עדיה םע סומיטפואש החוטב ינא הז תאו .דחי םג ירבגהו
.תורוקמב אוצמל לכוי היגולותימו הקיטסימב ולש
לוגלוגל וביגה
 
25/2/04 21:26
ed :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
תדבוע ינאש הבתכל תולאש רפסמ ךתוא לואשל תניינועמ יתייה ,תעפי
-ליימ יאב רשק יתיא ירצת םא חמשא ,הילע
ed@mynetwork.co.il
edל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא