םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
טנרטניא~תוברת~ישאר    
   

הלילב תובנג
רב יחצ


,םייקוח אל הקיסומ יצבק הדירומש ימ
םיפייוזמ םירוטילקת הנוק וא הקיתעמ
תבנג איה


אל םיצבק ידירומב הקבאמב שדח בלשל הקיסומה תיישעת הרבע הנורחאל
םע וקלח וא וקיתעהש םמצע םישלוגה לש תיטפשמ העיבת - תשרהמ םייקוח
אל ץבוק תדרוהש ריבסמה םוסרפ עסמב הוולמ קבאמה .הקיסומ יצבק םירחא
דגנ יטפשמה קבאמה .רבד לכל הבנג איה ףייוזמ קסיד תיינק וא יקוח
תובר תויונח תריגסו הקיזומ תריכמב תכשמתמ הדירי רחאל לחה םישלוגה
תיישעתל תימויק הנכס םיזוחה שי יכ דע רומח הכ בצמה .םיקסיד תריכמל
.רבגת תויקוח אלה תודרוההו םיפויזה תמגמ םא הקיסומה


.החיתפה תקסיפב הרצקב הגצוהו ידמל הרורב הקיסומה ינרצי לש הנעטה
תוכז :תיברעמה הרבחה לש התוחתפתהב םייסיסב םיכרע ינש לע תססובמ איה
רכומה ,רמולכ .ישפוחה רחסה ןורקע לעו ותריצי לע רצויה לש ןיינקה
.ישפוחה םנוצרמ הקסיעב םיפתתשמ דחאכ הנוקהו


לבא םתוורע תא תוסכל ידכ םירבסה עפש םהנימל םידירומלו םינקיתעמל
םא ,רמולכ .ףילחמ רצומ ןיא םייוסמ רישלש רבסהה אוה ןאכ ןודיש דיחיה
(ולש קסידה תא הנקש ינא הז ,ןכ) קיפ הקיבצ לש הקיסומה תא בהוא ינא
ףילחת הווהי אל הצדו ץד לש קסיד ,לקש 80 הלוע קיפ הקיבצ לש קסידהו
םג ותוא הנקא אל ינאו םהלש הקיסומה תא בהוא אל ינא יכ ,יליבשב לוז
ץד לש םירטסופה םע תוננבה לכמ החילס שקבמ ינאו ,ריחמה תירישעב אל
ןפואב אוה יאקיסומ לכ ,םינקיתעמה םינעוט ,ןכל .תוריקה לע הצדו
הרירב ןיא ולש הקיסומה תא בהואש להקלו ןיפנא ריעזב לופונומ יטמוטוא
,תגשמ הניא ודי רשאכ םתוא בונגל וא םירקיה םיקסידה תא תונקל אלא
קקוחיש דע ,ןכל .ונובער תא רובשל םחל בנוגה ינעו בער םדאל המודב
דע וא ,םירחא םילופונומכ הקיסומה תורבח תוגהנתה תא ליבגמש קוח
םחלהל םינכרצל רתומ ,הקיסומל תולוזו תושדח הצפה יכרד וחמציש
.םייקוח אל םיעצמאב הקיסומה תיישעתב


לוקש תמייוסמ הקיסומב ךרוצה םאה ?ףילחמ רצומ ןיא הקיסומל תמאב םאה
לולצנש ינפל ?הבינג קידצמ ףילחמ ול ןיאש רצומ םאה ,ללכבו ?בערל
ללגב קר םניחב דובעל המיכסמ התיה איה םא המצעל תחא לכ הנעת חוכיוול
הזו התדובע תא תושעל הלוכיש ,הריחבמ אל וליפא ילוא ,הדיחיה איהש
.בר ןוממ ולעש ןומיאו דומיל תונש ירחא


שי םייוסמ קסידלש הארמ דחא קסידמ רתויל הנזאהמ םינהנ םישנאש הדבועה
םיכלוה םהילע הבוהאה הדעסמב םוקמ ואצמ אלש םישנאש ומכ ,ףילחמ רצומ
ךרוצ אוה יפיצפס קסידב ךרוצהש ןועטל השק ןכ ומכ .תרחא הדעסמל
ותמ םישנא דואמ טעמ ,לכה ירחא ,שוביכל ןתינ יתלב וא ינויח-רפוס
תאז תמועל .קסיד בונגל ידכ הקיסומ תויונחל וצרפש וא הקיסומל בערמ
.תאז ושעי םה יקוח אל ץבוק הנכס אלל דירוהל םישנאל ןמדזמ רשאכ


םירוטילקת הנוק וא הקיתעמ ,םייקוח אל הקיסומ יצבק הדירומש ימ ,ןכל
הל הייהת םאש ןכתי דואמש הז דיחפמ רתויש המ .תבנג איה םיפייוזמ
המ .םתוא בונגת ןכא איה ךכ לע םלשל ילבמ םירחא םירבד בונגל תונמדזה
.תויהל ךירצ ךכש הנומא ךותמ אלו דחפ ךותמ קוח תרמוש איהש רמואש
יאקיטילופל קועצל הצרתש האבה םעפב ןובשחב הז תא תחקל הווש תבנגל
קר םה ולאה םיתחשומהש תויהל דואמ לוכי '!םתסאמנ םיתחשומ' ןרותה
.איה ...םצעב הזש ,םיגצימ םה התוא הרבחה לש האובב


,התוא ונקי אל ידמ הרקי םהילע הבוהאה הקיסומהש םיבשוחש ולא לכ םא
םא ,ינש דצמ .םיריחמה תא דירוהל אלא הרירב הקיסומה תורבחל ראשת אל
?הרובע םלשל אל המל ,האנה תאזכל תמרוג תאזה הקיסומה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
במיה
ריטלזיו הילטנ

טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות
רנרב לדא

בחזרה לעבר
טרי תירוא

אירועי יום האישה 2006
תכרעמ

מתי שמואלוף
תכרעמ

םימורופ   
יצירה      פמיניזם
    
    
םימורופל     
   
17/10/03 0:24
םימלש יחבז :תאמ
רב יחצל הבוגתב
תמר תומדקתה תא ראתמה ינוטונומה םוקעהמ תוקומע םשרתמ ינא
.הז רתאב תובתכה
.יטנטסיסנוק ןפואב .הטמ הטמ


בונגל הפי אל תמאב ...תודלי ונונונו
םימלש יחבזל וביגה
 
 
19/10/03 18:09
יפלא :תאמ
המחנ יפויל הבוגתב
?וידרהמ ריש טילקהל רתומ םאה -1
?רבחל תטלקה תא תתל רתומ םאה -2
תוחירכמ ןהשכ לופונומכ תוגהונ ןניא הקיזומה תורבח םאה -3
?םידיחי םיריש םוקמב םימלש םיקסיד תונקל ךתוא
רוביצ - הרושק אל המגוד) םלש רוביצ רידגמ התאשכ םאה -4
תינמז ובו הזכל ותוא ךפוה םצעב ךניא ,בנגכ (םיצבקה יפילחמ
(תויתימא ילואו) תורחא תובינגמ יגולוכיספה םוסחמה תא לטבמ
ומכ תורידא תויטרקוריבל םוקמ שיש םינימאמ תמאב םתא םאה - 5
קיפהל לוכי ישיא בשחמ םע םדא לכ ובש םלועב םיטילקתה תורבח
?הבוט תוכיאב םובלא ץיפהלו
םישיגרמ (םיצבקה ידירומ) ונאש בשוח תמאב התא םאה ,םויסלו -6
?"ונתוורע תא תוסכל" ךרוצ
יפלאל וביגה
 
 
19/10/03 19:11
רב יחצ :תאמ
הפלחהה ידגנתמל תולאש המכל הבוגתב
ירסומה ןויגהה .וידרהמ םיריש טילקהל רתומ םא עדוי אל .1
.אלש רמוא ילש


לוכי אל ינא הנושארה הלאשה לע תונעל עדוי אל ינאש רחאמ .2
ילש ירסומה ןויגהה םאש רורב לבא .היינשה הלאשה לע תונעל
.הטלקהב שמתשהל םג רוסא זא וידרהמ טילקהל רסוא


לש תושדחה תומזויהו .לקשמ לעבו השק ןועיט טלחהב הז ,ןכ .3
האר) רלודב םידדוב םיריש תוריכמל תורחא דועו רטספנ ,ינוס
(http://bananot.com/articles/723#rem44843 ןאכ םירושיק
.תאזה הייעבה תא רותפל ידכ קוידב תואב


םהש וניבי םישנא רשאכש ןכתי םג לבא ,קדוצ התאש ןכתי .4
ןכלו םיבנג תויהל םיצור אל םהש וטילחי םה םיבנוג םצעב
הרכה אל םא תישיא תוחתפתהו דומיל הז המ .םתוגהנתה תא ונשי
?םתיא תודדומתהו ונלש תונורסחב


קוושל לוכי דחא לכש ןויערב תוכמותש תודבוע יל גיצת אוב .5
התאש רבתסמ םייתניב .הקיסומ תורבח אלל ולש הקיסומה תא
הנש ינפל הככ בשח יאקירמא טסיקור Courtney Love .העוט
.(14.06.03 טסימונוקאה) לשכנ - המוד טקייורפ םירהל הסינו
ןועמשל יתבוגתב אוצמל לכות אשונל תפסונ תוסחיתה
http://bananot.com/articles/723#rem44868


רורב תובוגתה תאירקמ .םישנאהמ קלח תוחפל יבגל קדוצ התא .6
תמועל רחא קלחל .שרופמו עדומ ןפואב םיבנוג םישנאהמ קלחש
םה ןכלו ירסומ ןפואב םילעופ םהש תעדל בושח טלחהב תאז
תא תוסכל") םתוגהנתהל ירסומ יבילא אוצמל ךרוצ םישיגרמ
.("םתוורע
רב יחצל וביגה
 
 
20/10/03 14:35
יפלא :תאמ
הפלחהה ידגנתמל תולאש המכל הבוגתב
הדרוה םירידגמ ילוא riaa -הו התאש תנבה אל ןיידע
לש ידמל הנוש הסיפת שי םיצבקה יפילחמ בורל לבא ,הבינגכ
ישנא לש םהיתונעט תא יל תוריכזמ ךלש תובושתה .אשונה
הנאוחירמ ןכרצ לכ .הנאוחירמל רשקב םימסב המחלמל תושרה
הז םירחא םימסל "רעש םס" איה הנאוחירמ םאש ךל רמאי ירה
לכש האור שמתשמהשכ יגולוכיספה םוסחמה תרסה ללגב קר
םה םא" ומצעל בשוח אוה זאו ,תודחפה קר ויה תודחפהה
ראשל רשקב םג םירקשמ םהש הארנכ ,הנאוחירמל עגונב םירקשמ
.הבינגו תודרוהל רשקב רבד ותוא ."םימסה
תושעל רשפאש ןעוט אל ינא ,הקיזומ לש ימצע קווישל רשקב
תורבח לש םימוצעה םינונגנמהש קר ,דבל ןיטולחל הז תא
.תרתוימו תיתועמשמ הרוצב תולעה תא םיחפנמ םיטילקתה
לכו לפא לש ריכזמ התאש תומזויהש בשוח תמאב ינא ,בגא
ףותיש תא ירמגל ולסחי אל ילוא ןה .תיבויח העפות ןה ראשה
ןתוא לצנל ועדי םיטילקתה תורבח םא יתעדל לבא ,םיצבקה
.םויק תוכז תאז לכב ןהל היהת ילוא ךירצש ומכ
יפלאל וביגה
 
 
20/10/03 15:25
רב יחצ :תאמ
הפלחהה ידגנתמל תולאש המכל הבוגתב
,יפלא ייה
הבינגל םילק םימסמ תישעש היגולנאה תא יתנבהש חוטב אל
םה םיבנג םהש וניבי םישנאשכש ןווכתמ התא םאה .הלק
?רתוי ובנגי ןכלו ארונ ךכ לכ אל דשה הזש וארי


לע ולבקי םהש בושמב יולת הבינגה ךשמהש בשוח ינא
תיב ךרד ,שארה לע ופטחי םיבנגה םא .םהלש תוגהנתהה
םהלש היצביטומה ,תילילש תיתרבח הבוגת ךרד םג ומכ טפשמ
ינאשכ") היצמטיגל ולבקי םה םא ,תאז תמועל .תחפת בונגל
ףסכ םיבנוגש םיתחשומב םחלנ ינא הקיסומ בנוג
רובצל לולע ךילהתהו בונגל וכשימי םה ("םיאקיסוממ
.םיקיזמ רתוי דוע םינוויכל םג הצואת
רב יחצל וביגה
 
 
20/10/03 17:20
יפלא :תאמ
הפלחהה ידגנתמל תולאש המכל הבוגתב
הנאוחירמב שמתשמש ימש בשוח אל ינאש ומכש ןווכתמ ינא
אל אוה םיריש ףילחמש ימ הככ ,ןמוקרנ חרכהב אוה
ומכ) יקוח היה הנאוחירמב שומיש םא .בנג חרכהב
שמתשהל רשפא היה (לוהוכלא - הרורבה המגודה
תודוסי םע עגמה אלל ןכו המגיטסה אלל הנאוחירמב
םימסל ליבומ היה אל הזו (םירליד ע"ע) םייניירבע
.רתוי םידבכ
םהש אלא "םיבנג םהש וניבי םישנא"-ש בשוח אל ינא
תיתורירש איה "הבינג" גשומה לש הרדגההש וניבי
תבוט תא רשאמ תולודגה תורבחה תא רתוי עגרכ תתרשמו
דסממב םחליהל ימיטיגל ןכלו ,(הרבחה רמולכ) חרזאה
.ךרד לכב
יפלאל וביגה
 
 
20/10/03 17:49
רב יחצ :תאמ
הפלחהה ידגנתמל תולאש המכל הבוגתב
הסנא ינא לבא ,יל רורב ירמגל אל ןיידע ךלש טסקטה
.וילא סחייתהל תאז לכב


םירצוי תויוכז יקוחב םינגומש םיריש דירומש ימ
האור אל ינא .םתוא בנוג םצעב אוה םרובע םלשל ילבמ
הז ,ינכטה לדבהה טעמל .תועמשמ-ודל םוקמ םוש ןאכ
קסיד חקל ,הקיסומ תונחל םדאה סנכנ וליאכ לוקש
הבינג) הזכ השעמ קידצהל לכות םאה .םלשל ילבמ אציו
?(הקיסומ תונחמ


:םא חמשא ינא
תדרוה תרדגהש הנקסמל עיגמ התא ךיא ריבסת .1
האבש תיתורירש העיבק איה יקוח אל ןפואב הקיסומ
.הבינג תמאב אל וזשו תולודגה תורבחה לע ןגהל
השינע) בושמה גוסש ,םדוק יתגצהש הנעטל סחיתת .2
תרוצ לע עיפשמ (היצמיטיגל תמועל ילילש קבדיפ וא
.םהישעמל םישנאה לש תוסחיתהה
רב יחצל וביגה
 
17/10/03 1:03
רבג דוע :תאמ
רב יחצל הבוגתב
.ןיינעמ רמאמ ,בושח אשונ
.ביגהל תו/םירחאל ריאשא ,היגוסב ישונאה דצה לע
ומכש בשוח ינא ,(האלמה יתואיקב יא תורמל) ינכטה דצב
,"היגולונכטל היצקודר" תושעל ,ילוא ,ןתינ םיפסונ םימוחתב
רפשאמש ינכטה ןיינעה תא ןאכ שיש בשוח ינא ,רמולכ
שיש ןכתיי ינש דצמ .רוטילקתהמ רישה תקתעה תא
תויזיפ-יאה ןיינעלו תומכל) םאתומ ריחמב) םולשת תובגל
תיטמוטוא ילואו הטושפ רתוי הרוצב ((עדימה לש
(?תוחיטב) בכרומ אשונ יאדו הז ?תרושקתה קפס ךרד)
.(...אשונל ן/םתעד ונתנ טנרטניאה ימכח רבכ ילואו
רבג דועל וביגה
 
17/10/03 1:19
רמת :תאמ
רב יחצל הבוגתב
לע יתבשח אל .תיקוח אלה הדרוהה אשונ לע לכתסהל תקתרמ ךרד ןכא
.ךכ הז
.והשמ הזב שי ,דחפ ךותמ קוחה תרימש לע הקסיפה תא דחוימב יתבהא
םהו ,ללכ םילנויצרופורפ םניא םיקסידה יריחמש תבשוח ינא
רתויו ,םמצע םינמאה ללגב תוחפ יתכרעהל עבונ הז .דאמ םימזגומ
.םינמאה אלו םיחוורה םה ןתוא ןיינעמש המש םיטילקתה תורבח ללגב

טנרטניאהמ הדירומ וא םיפייוזמ םיקסיד הנוק אל ינא הרקמ לכב
,יל תפכיא תוחפ םירזה םינמאהמ ,ןורקיע ךותמ תילארשי הקיסומ
.הזב ילע קולחתש החינמ ינא לבא
!בצ ,ןיינעמ רמאמ
רמתל וביגה
 
 
17/10/03 11:52
רב יחצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
,רמת ייה
םהש ללגב םובלא תקפה ריחמ לש הכרעהב םיעוט םישנא הברה
תוקהלה תא רמולכ ,םיאור םהש המ תא קר בושיחב םיללוכ
ךרעב דוע הבג לע תבחוס החילצמ הקהל לכש םיחכוש םה .תוחילצמה
בושח םא) וחילצה אל לבא ןהב העיקשה הקיסומה תרבחש תוקהל 20
עדימה טירפה תא יתארק םש ,טסימונקאב שפחא קייודמה סנרפרה ךל
.(הזה


(הברהו) ףסכ םיחוורמ םישנאש ךכב ער רבד םוש ןיא ,ףסונב
הצפה ימכסה לע םימתוח הקיסומה תורבחו םינמואה .תיקוח הרוצב
תוויע הזיא ןאכ שיש בשוח והשימ םא .ישפוחה םנוצרמ םימולשתו
אוה ןאל הארנו םיכומנ םיריחמ הבגתש הקיסומ תרבח םיקיש ילכלכ
.עיגי
!החלצהב
רב יחצל וביגה
 
 
19/10/03 18:14
ןועמש :תאמ
םיריחמל הבוגתב
.םבג לע אלו ,וניבג לע םתוא םיבחוס םהש ןווכתמ ןבומכ התא
לע בחוס" אוה יכ לקש 20 יקלימ לע םלשל םיכסמ תייה םאה
אל יל דיגתש ינפלו) םיחלצומ אל םירצומ םירשע דוע "ובג
םירשע דוע ןמממ היה חלצומ בלח ןדעמ לכ םע המ ,יקלימ תונקל
?(םירחא
ןועמשל וביגה
 
 
19/10/03 18:15
ןועמש :תאמ
םיריחמל הבוגתב
.םע אל ,םא-ל ןבומכ יתנווכתה
ןועמשל וביגה
 
 
19/10/03 18:51
רב יחצ :תאמ
םיריחמל הבוגתב
תויהל לוכיש ךכ ךתוא יתנבהש חוטב ירמגל אל ינא...ממא
ןקת אנ ,בצמה ךכ ןכא םא .ןוכנ אלה ןוויכל ביגמ ינאש
.יתוא


רצוממ םיחוורש רמוא אירבה ןויגהה סוארטשב דובעל ילב םג
םירצומל םג הרבחה לש םירצומה לס תבחרה תא םירשפאמ חילצמ
התאש ןכתי טלחהב יקלימ הנוק התאשכ ןכלו ,םיחוור תוחפ
לבא םייחוויר אל ילואש םירחא םירצומ וליא יא דוע ןממ
.(?םירחתמ תמיסח) תורחא תוביסמ הרבחל םיבושח


הקהל קוושל תוסנמו תוטילקמ ןה רשאכ :הקיסומה תורבח יבגל
שארמ תועדוי אל הקיסומה תורבח .הלפאב תורוי ןה תרכומ אל
תורבחש איה תבאוכה תמאה .אבה בכוכה היהי ימ תואדווב
תוטילקמ ןהש תוקהלהמ %90-95 לע תודיספמ הקיסומה
םינוק ונחנאשכש רמול רשפא ןכל .(14.06.03 טסימונוקאה)
םירחא םיאקיסומ םינמממ םצעב ונחנא לקש םינומשב קסיד
םאו ,דואמ הפי רבד הז ייניעב .תומיתחמ הקיסומה תורבחש
םע םלשנ ילוא תאזה הביטקפסרפב הקיסומה ריחמל סחייתנ
.ץומח תוחפ ףוצרפ
רב יחצל וביגה
 
 
20/10/03 14:22
ןועמש :תאמ
םיריחמל הבוגתב
דלי לכש יל הארנ אל לבא ,הפי רבד הז ךיניעבש דמחנ הז
תא םג ןממל החמשב םיכסי םיוסמ ןמא לש קסיד הנוקש
.לבייל ותוא לש םירחאה םינמאה
ימיטיגלש רמואש ךלש "אירבה ןויגהה" לע םג קלוח ינא
תורבח םוסחל ידכ דיספמ רצומ איצות סוארטש ומכ הרבחש
.יביטקרטא רצומ לש םינכרצ לע תולעה תא לגלגתו תורחא
העדה תא יטמוטוא ןפואב ץמאמ התא וליאכ הארנ ,ללכב
חרזאה ןובשח לע להנתהל ול םירשפאמש םיקוחהו) דסממהש
הברהו ,םירצויה תויוכז יקוח יתנעטל .קדוצ דימת (ןטקה
םייח ונא ובש הזמ הנוש םלועב ורצונ ,םירחא םיקוח
לבגומ היה רובצל ולכי םידיגאתש חוכה ובש םלוע .םויה
('וכו תלבגומ היגולונכט ,תלבגומ תרושקת בקע) רתוי
ךרוצהש םויה תמועל ,םהילע ונגיש םיקוחב ךרוצ היה ןכלו
לש תינסרוד תוגהנתה ינפמ חרזאה לע ןגהל אקווד אוה
.םיילבולג םידיגאת
ןועמשל וביגה
 
 
20/10/03 14:29
רב יחצ :תאמ
םיריחמל הבוגתב
םרוקמ יבגל ךלש הדמעה לע רתוי אורקל היהי ןיינעמ
םיטנוולר תוחפ םה עודמו םירצוי תויוכז יקוח לש
?השקבב טרפל לכות .םויה
רב יחצל וביגה
 
 
7/11/03 8:26
הדבעמ בצ :תאמ
םיריחמל הבוגתב
תקפה תוילע תא תוקלוח ויה אל הקיזומה תורבח םא
םיירלופופ אל םיקסיד םינושה םיקסידה ןיב הקיסומה
ףסכ דואמ הברהב םירכמנ ויה םיליחתמ םירמז לש וא
םיקסידו םהלש הקפה תולעה תא תוסכל ידכ (םילקש תואמ)
ךל ראת (םילקש 5) לוזב דואמ םירכמנ ויה םירלופופ
דחא ףאש חוטב ינא .ילאקיסומה ןווגמה הארנ היה ךיא
.בצמ הזכב תויחל חמש היה אל ןאכ
הדבעמ בצל וביגה
 
17/10/03 12:05
תימולש :תאמ
רב יחצל הבוגתב
עגר לבא ,והשמ רמוא התאש המב שי ילואו ,תניינעמ הבתכ ,יחצ ןכ
ןכ .רפסמ עטק תמליצ םעפ יא םאה התא יל דיגת ?ןוכנ טנדוטס התא
המכו ,ונממ עטק םוליצ תנוכמב תמלצ םאה לקש 130 םלשל םוקמב .ןכ
?םינוש םירפסמ םירמאמ תמלצ םצעב םימעפ
השקה הדובעה תא ךל ןיימד ,םיאקיזומל יל שיש ברה דובכה לכ םע
הביתכ לש תולילו םימי .רקחמ לש םינש לע םינש .רפס תביתכ לש
.תרזוח הכירעו
תא האור םלועבו ןאכ הטיסרבינואב םוליצ תנוכמ דיל ןמדזמש ימ לכ
.רשפאתמ רבדה היה אלש חיננ .םימלצמ םיצרמ ללוכ םלוכ -- אלפה
ול :םירמאמה לש םימוליצה לכ אלל ראותה תא םייסל תלוכי םאה
.ןנשלו םכסל הירפסב תבשל ?םירפסהמ דחא לכ שוכרל ךירצ תייה
.ינתקפוסמ


איה הריציה םצע ,ומצעל רצוי אל דחא ףאש אנ חכשת לא ףסונב
ןוכנ .םתוא קולחל .םתוא ףושחל ,הצוחה םימיוסמ רבד איצוהל
שרדנו הצור רצוי לכש םירבדה דחא לבא ךלמע רובע הרומת ךל עיגמש
לכ רצוי התאש חיננ .רתויב תיטרקומד הרוצבו .אלמתמ הפישח - ול
ךלש הריציל ופשחי אל םישנא ןומהש וא :הררבה תא ךינפב שיו אוהש
?ףידעת המ .םולשת אלל ופשחי םהש וא
ופידעי םירצויה תיברמש ,העוט ינא םא יתוא ןקתו ,יל הארנ
סיסבב דמוע םסרפתהלו ךרעומ תויהל ,קולחל ןוצרה יכ ףשחיהל
סנרפתהל ןוצרה ינפל תובר םימעפ -- רוציל רצויה לש ונוצר
.ותריצימ


תולאשב הרושקו ןושאר טבמב הארנש הממ הקומע איה הזק לש הכפהמה
תאצל תלוכי תשרדנ יאמצע ןפואב בושחל ידכ .הטילשו ןוטלש לע
םלועה תא םיאלממש םיצירעהו םינוונחה לש היופכה םלועה תפקשהמ
.תבתכומ אל ,תינונק אל תוברתל ףשחיהל ךירצ התא .ותוא םירחמתמו

שבגל .העד שבגל .םינושה םירצויה תא תוארלו הזאקב שופיח תושעל
לע םירישה לע טילחמש ימ :ךמלוע לש רצויה תויהל .ךלשמ םעט
.היגולונכטה תרשפאמש היטרקומדה וז .סקימה
החלצהה תא םימסוחש סרטניא ילעב שיש ילוא הביסה םג וזו
,הנומת לכ תוארל תלוכיה .עדימה תושיגנ .טנרטניאה לש תומדקתההו
םינוש םישנא םע החיש להנל הידפולקיצנא לכב טעמכ ךרע לכ אורקל
תחתופ היווח איה ,םלועה לכמ הקיזומל ףשחיהל ,םינוש תומוקממ
ינומכ םישנאל חוכה תא תנתונו תוחוכה ךרעמ תא הנשמש היווח .שאר
.ךומכו


,רפסש הדבועה תא .תוברתב ךרוצה תא םינפה אלש םלועב םייח ונחנא
םיטילקתה קושב .דחא לכל םישיגנ תויהל םיבייח טרסו קסידו
קר אלו .דרי ימו הלעי ימ תועבוק ןה .תורבח 5 קר תוטלוש ימלועה
המכ תרכזנ ינאשכ לבא .תוגאדומ ןהש ןבומכ .ילקיזומ סיסב לע
רובע לקש 80 תובגל רשפא בצמהש ללגב ינממ הענמנ האלפנ הקיזומ
םרוגש הריזב שדח ןקחש שיש החמש ינא לקש הלוע ורוציש קסיד
.תונתשהל קחשמה יקוחל
םאה רחא רנמ ותוא קילדמ התאו הבכ ךרנ םא .םויסל הנורחא הלאש
?הבנג וז
תדוקנ תא תידיימ ץמאת לא לבא ,דוה ןיבור היהתש תרמוא אל ינא
.ךכ לכ יתייעב ןפואב םלועה תא םירחמתמה םינוונחה לש טבמה
תימולשל וביגה
 
 
17/10/03 13:10
רב יחצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
,תימולש ייה
ראותל טנדוטס יתייה ינאשכ םג :תקדוצ תא ןהב תודוקנהמ ליחתנ
יתייה ללכ ךרדב לבא ,םירפס ךותמ םיפד םימעפל יתמיליצ ןושאר
תויומכ םלצל םגש ןופלד ךכ לכ יתייה) ארוקו הירפסב בשוי
ינא האלהו ינש ראותמ ,לבא .(ימצעל תושרהל יתלוכי אל תולודג
בשחמל םירמאמה תא תורישי דירומ וא דומילה ירפס תא הנוק רבכ
.וילע היונמ הטיסרבינואה לש הירפסהש ןיזגמה לש רתאהמ
ץבוקה תא רומשל יל רתומש שרופמ ןפואב ןייצא תאזה תונמדזהב
רובע יונמ ימד המלישש הירפסה לש רתאהמ יתדרוהש רמאמה לש
םה ןיזגמה לש רואל יאצומל הירפסה לש םולשתה ימכסה .ןיזגמה
םישקה םיקתועה רפסמ יפל אלו הטיסרבינואב םיטנדוטסה רפסמ יפל
.ןויכראב הקיזחמ איהש רמאמה לש


רצ .ריחמ לכב הפישחל ןוצרב רבדמש ךתבוגת לש ינשה קלחה יבגל
תקדוצ תא .יקלח ןפואב קר ךתיא םיכסהל ץלאנ ינא ןאכ לבא ,יל
חיוורי אלש רמוא הז םא םג ףשחהל הצור ןמואהש תרמוא תאשכ
םיחמתמש םירתאב םהלש הקיסומה תא םילעמש םינמוא שי ןכל ,ךכמ
.םירצוי תויוכזב תנגומ הניאש תימניח הקיסומ תדרוהב קוידב
םיריש המכ ,בושח רתוי ?הריכמ תא ולאכ םירתא המכ ,אקע אד
זא תויהל ךירצ ךכש הנימאמ תמאב תא םא ?הליהתל וכז ולאכ
בור תוחפלש חוטב ינא .ולאכ םירתאמ קר ךלש הקיסומה תא ידירות
ףסכ הלועו םירצוי תויוכזב תנגומ הדירומ תאש הקיסומה
...תונחב


הקיסומ תורבח ךרד תרבוע םלועב הקיסומה בורש ךכל הביסה
וניזאי אל םה דחא רישל םיניזאמ םישנא םאש איה ךכב תוחמתמש
רישה תא ףוחדיש תוריכמ םודיק שרדנ ןכל .ןמזה ותואב רחא רישל
תוריכמה םודיקמ םינהנ םינקיתעמה .םירחאה םירישה םע תורחתב
.ךכ לע םלשל םינכומ אל לבא


תיביאנ הנעט איה דבלב דחא לקש הלוע קסיד רוציש ךלש הנעטה
םתס) קסידה לש תוריכמה םודיקו הטלקהה תויולעמ תמלעתמש
תא ןיבהל ידכ הזמ ץוח .(?פילק קיפהל הלוע המכ ,המגוד
תולע תא םג לולכל ךירצ קסיד תאצוה לש תויתימאה תויולעה
ינת) המיתחמ הקיסומה תרבחש תולשוכ תוקהל לש הצרההו הקפהה
רמתל ילש הבוגתל הצצה
(http://bananot.com/articles/723#rem44806


אל הקיסומה תורבח םא ,ףסכ תודיספמ הקיסומה תורבח םויהל ןוכנ
אל דחא ףאש םויה קחרי אל םירצויה תויוכז לע ןגהל וחילצי
ראשיש המ לכו ףסכ חיוורהל יוכיס היהי אל יכ ןתדובע תא השעי
אוה ימ עדנ אלש םיצבק ינוילמ םע םירתא המכ ,ילוא ,ויהי ונל
.המ


הנוק תא םא .יוגש לבא ביבח אוה רנה לש יומידה ,ףסונ רבד
קסידה תא ינקת אל תא (ולוכ תא הדירומ וא) ףייוזמ קסיד
.רצויהמ חוורה תא תענמ השעמל ךכבו ירוקמה


ונוצרמ םכסה לע הקיסומה תרבח םע םתח רצויה םא ,ביבחה ןורחא
תא םשל הצור אל אוהו ול בוט הככש טילחה אוה יכ ישפוחה
?ולש ןוצרה תא הרפמ תא המל ,ימניח רתאב ולש הקיסומה
רב יחצל וביגה
 
 
17/10/03 15:42
רבג דוע :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
הלוע קסידש הנעטה ןיינעב תימולשל ךתבוגתל ףיסוהל קר
תונחמ לידבהל) תיזיפ תונחב רכמנ קסידה םא :דחא לקש
(תונוש ילוא ךא תויולע הל םגש חינמ ינאש תיטנרטניא
תורוכשמ ,למשח ,הנונרא ,הריד רכש ימולשת שי זא
ןיינעב תמדוקה יתבוגתב יתנווכ ינא םג ךכל .דועו דועו
.ךסחנ תיקלח ילוא אוה םשש "עדימה לש תויזיפ-יא"ה
רחמתל לגוסמ היה "ת/יביטקייבוא" י/והשימ םא ןיינעמ
תעדל ילוא ונלוכי זאו קסיד תושעל הלוע תמאב המכ
.יוצמל יוצרה ןיב רעפה המ
רבג דועל וביגה
 
17/10/03 12:06
םיזנת ליעפ\הכימ :תאמ
רב יחצל הבוגתב
.ביגהל ץלאא ןכלו , יל םמעשמ שממ לבא , תמטמוטמ הבתכ תמאב


קיטסלפ תכיתח לע שורדל , םלועבש הקדצה םושו ןויגה םוש ןיא
תורשפא יל התיהו לקש 80 הלוע היה םחלה םא .לקש 80 החירסמ
ךכ ילש רבח לש םחלה תא בורצל וא םניחב טעמכ תשרב ותוא דירוהל
שי , ןכו , הז תא השוע יתייהש יל ונימאת , ונינשל קיפסמ היהיש
.המשנל ןוזמ הז לכה ירחא - םחלל הקיסומ ןיב תוושהל םוקמ


לש םיגגרוזמה םיקוחה בוש הז ?הבינג הז המ - "הבינג"ל רשקבו
המל תינויגה הביס םוש ןיא .הב םיעוקת ונחנאש תיטסלפה הרבחה
הצור אוהש והשמ לבקל ךרדה תא אצומ םדא םאו , םדאמ ללשי המ רבד
חאה" ןיינע לכ .ול בטוי ןכ - םירחאב רישי ןפואב עוגפל ילב ,
תולגלגמ הקיסומה תויקנע וב ב"הראב עגרכ להנתמש "לודגה
ילוורוא אוה ןטקה חרזאה לע תובשחוממ םייניע תוחקופ םידראילימה
.הקדצה םוש ול ןיאו דירחמו


הנוק ינא , םילארשי םיקסיד - ייח תא יח ינא ךכ - ןטק פיט
הנטק אליממ ץראב הישעתה לכה ירחא , ולעיש המכ ולעיו , םיירוקמ
םהלש זוחא ינשה תא ולבקיש תוחפל , לוכאל המ ןיא םירצוילו ידמ
סרטניא יל שיש בשוח והשימ םא לבא.ונממ הנהנ ינאש קסידה לע
תויוכז סנואמ השע רומליג דיווידש תילכלכה הירפמיאה תא חפנל
ןיליקתו ןיבט ח"ש 80 םלשלו , דיולפ קניפ לש םיריש לע םירצוי
- ונלש השיגרה הלכלכב הרישי העיגפ רמוא הז , ןכ - ץוח רצומ לע
תא דירוהל טושפ לוכי ינאשכ , ילש סיכב דואמ הקומע העיגפו
.וידיב הרומח תועט -קסידה


.יבייב , היכראנא
םיזנת ליעפ\הכימל וביגה
 
 
17/10/03 13:33
רב יחצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
,הכימ ייה
ול םיארוקו קסידל לקש 80 לש ריחמ ירוחאמ קצומ דואמ ןויגה שי
החילס שקבמ ינאו הרצקב ותוא ריבסהל הסנא ינא ,ילכלכ ןויגה
יאב יתאטחש תואצומו הבוגתה תא תוארוקש תוינלכלכה לכמ שארמ
.םילק םיקויד-יא וליא


לש םתולע תא ריבסהל תוסנמ הלכלכב תויזכרמ תולוכסא יתש
לגר לע ,(תויזכרמה םייתשה וליא לבא הברה דוע שי) םירצומ
שוקיב לש היצקנופ אוה רצומ לש ריחמש תרמוא הנושארה :תחא
תולע ביבס ענ ריחמה ךוראה חווטבש תנעוט היינשה .דבלב עצהו
ךישמהל ותוא רכומ/רצימש ימל רשפאמש וזכ) רצומה לש תיתמאה
םיימוקמ םייוניש םיבכור הז ריחמה לעו (ןמז ךרואל ותוא רציל
לבקל הטונ ינא ישיא ןפואב .עצהו שוקיבב תודונתמ םיעבונש
.היינשה הלוכסאה תא רתוי
רבעמה םע טעמב ולע םובלא/הדובע תועש יחנומב הקיסומ לש ריחמה
אוה הקיסומה לש יתימאה ריחמהש חינהל םג רשפא ןכל .CD ל
,בוש .דבלב דחא לקש אלו קסידל םילקש תורשע תוביבסב והשפיא
תוטילקמ הקיסומה תורבחש תוקהלה זוחא %95 תא ןובשחב חק
.ןהילע תודיספמו


ךל תתל הצור היה יאקיסומה םא :תואכרמל תסנכהש הבינגה יבגל
םניחב התוא םשו ומצעב התוא טילקמ היה אוה םניחב הקיסומה תא
תא קוחמל לוכי התא ןכלו ךכ השוע אל אוה םייתניב .תשרה לע
איה ולאכ םיצבק תדרוהש הרמה הדבועה תא לבקל ליחתהלו תואכרמה
!הדוקנ .הבינג


התא םירזה םיקסידה תא לבא םילארשי םיקסיד הנוק התאש ךכב
בתוכ התא ךמצעב) בנג התאש יתנעט תא רשאמ םצעב התא ,דירומ
בנוג/ענומ התא םיזוחא םתוא תא לבא םיזוחא ינש םהל םלשמ התאש
תא דואמ שילחמ התאש הז ,הבנגהמ רומח רתויש המ .(םירזהמ
ולאכ תוברל ,םירחא םיבנגל תונעטב אובל תירסומה ךתוכז
רתוי הברה םיקזנל םימרוגשו ,רתוי תוקזח תודמעב םיאצמנש
.םילודג
רב יחצל וביגה
 
 
27/11/03 17:48
בהז גד :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
.ןוכנ ןוכנש המו ,תרמא הפי
תניינעמה הדבועל ,ונלוכ בל תמושת תא הנפאו ףיסוא קר הזמ ץוח
אל ,םיטילקתה תורבח לכ םדוק םה הימודו הזאקב םחלנש ימש
וניבג לע ונב םהש הירפמיאהש ללגב הזו .םמצע םיאקיזומה
ליבשב קרו ךא איה םהלש המחלמה .הלועפ ףתשנ אל םא םהל ררופתת
אלו ,םינכרצה ןובשח לע םינוילמ חיוורהלו ךישמהל ולכוי םהש
."םהמ םיבנוג"ש םינכסמה םינמאה לע םימחרמ םהש ללגב
בהז גדל וביגה
 
 
27/11/03 17:56
הדבעמ בצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
ללגב לבא ,הקיסומה יבנגב םימחלנ םיאקיסומה םגש הזמ ליחתנ
עמשנ ישוקב םלוק הקיסומה תורבחמ םישלח רתוי הברה םהש
אוה םניחב הקיסומה תתל הצור יאקיסומ םא (...יח...יח ..יח)
.תשרה לע התוא םישי


ףסכ חיוורהלב ירסומ םגפ והזיא שי וליאכ עמתשמ ךירבדמ
לש ךרע ירקי םיתורש םינמואל תוקפסמ הקיסומה תורבח .הדובעמ
.יתחכשו ןאכ סינכהל ךל אבש המ לכ דועו םודיק ,הצפה ,הטלקה
ךרדב םא .םהלש הדובעה לע ףסכ ולבקי םהש ךכב םגפ םוש ןיא
דואמ םיטעמ .ונלוכ ונחוורה הבוט הקיסוממ הנהנ ינאו התא
אל תילכלכ המריפ ףאו ,םיטסיאורטלא םיעינמ ךותמ םידבועה
.דבלב בל בוט לע םייקתת
הדבעמ בצל וביגה
 
17/10/03 12:45
הנינ :תאמ
רב יחצל הבוגתב
םוקמב ,חילצה שממ אל הז ונתוא עיתרהל התייה הרטמה םא יחצ
םלוכל תורשפאמ אלש תורוכשמבו ןותימב םחלית םיבנג םישנא תונכל
וז.תורתומ היה אל קסידו הככ היה אל הז םעפ ןכו ,םיקסיד שוכרל
ימ םגו ךכ רחא רבד םוש רסח אל דחא ףאל יכ הלאשה ו הבינג אל
םינוק אלו בהוא תמאב תמאב אוהש לבא םיקסיד הנוק םיצבק דירומש
םתס ראשה לכו עומשל םיצור ונחנאש דחא ריש ליבשב םלש קסיד רתוי
?אל,תמייוסמ הבינג םג וז לבז
הנינל וביגה
 
 
17/10/03 23:19
רב יחצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
,הנינ ייה
קסידה תא תונקל םוקמב םניחב הקיסומ ץבוק הדירומ תא רשאכ
הדובעהו ןמואה לש םירצויה תויוכז רובע תמלשמ אל תא ירוקמה
דחא ףאל" ךלש הנעטהש ךכ םובלאה תאצוהב העיקשה הקיסומה תרבחש
םירסמה ינשמ דחא הז .היוגש איה "ךכ רחא רבד םוש רסח אל
אוהש הווקמ ינאו תובוגתבו רמאמב ריבעהל יתיסינש םיבושחה
.ןבוה


אלא ,ךתוא דיחפהל אל אוה ,תועטב תנבהש ומכ אלש ,ינשה רסמה
תוירסומ-יאב םחלהל שלח רתוי הברה ירסומ סיסב שי בנגלש
דיחפמ הז םא .םיקזח רתוי הברה םינפואב וב תעגופש וביבסמ
.הרבח וזכב תויחל אב אל יל םג יכ ,קדצב הז זא ,ךתוא


ויניעב ןח אצומ אוה םא תעדל ידכ רישל ןיזאהל הצור והשימ םא
ןיא הז ליבשב ,היזיוולטה וא וידרה ךרד תאז תושעל לוכי אוה
בוש ול הניזאמ תא ריש הדירומ תאשכ .רישה תא דירוהל ךרוצ
.ותוא תינק וליאכ שממ בושו


תונבל הקיסומה תורבח לש תירחסמ תונגראתה םויכ שי יתנבהש הממ
אל םישנא ךכ ,רלודב ריש דירוהל ולכוי םישנא םהבש םירתא
.םיצור אל םהש המ לע ומלשי
רב יחצל וביגה
 
17/10/03 13:37
ינומלא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
...שפנ הפי
ינומלאל וביגה
 
17/10/03 14:33
תימע :תאמ
רב יחצל הבוגתב
....בצ
!ןבצעמ התא
?הבקנ ןושלב קר הנופ התא המל
????םישנה וא םירבגה ?רתוי בנוג ימ
תימעל וביגה
 
 
17/10/03 15:21
רב יחצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
(?ה)רקיה תימע
םדובכ תא יתלזגש לע םהיתורודל םיבנגה לכ ינפב לצנתמ ינא
.הננב ןושלב שומישב דובאה
,בוש הרקי אל הזש חיטבמ ינא
יחצ
רב יחצל וביגה
 
 
17/10/03 18:16
תימע :תאמ
תולצנתהל הבוגתב
...הדות תמאב ,ךל הדות
בוט רתוי ןושיל הלוכי טלחהב ינא, ךמצע תא תרהבהש וישכע
...הלילב
(םיבנג לש דובכ)
:-)
חמש גח
תימעל וביגה
 
17/10/03 21:52
הננב :תאמ
רב יחצל הבוגתב
(עגרכ הנשמש המ אל הז ,תויקוח אל וא תויקוח) תודרוהל ןורתפה
תודרוה רובע הייבגה תא ועצביש ,טנרטניאה יקפסמ הארנה לככ עיגי
הננבל וביגה
 
 
17/10/03 22:04
רבג דוע :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
:ביגמ ינא דוע
http://bananot.com/articles/723#rem44804
)-: ??ןויער'ת יל "םיבנוג" רבכו
רבג דועל וביגה
 
18/10/03 14:40
הלוא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
,רקיה יחצ


לע ,הטיסרבינואב יתייהשכש תרכוז ינא :תימולשל הבוגתב ,לכ םדוק
וא םיקלחב קיתעהל רוסא" ןונגסב והשמ בותכ היה דומילה ירפס לכ
םיצרמו םיטנדוטס - יקוח הזש ךכ ."םיימדקא םיכרצ טעמל ואולמב
,יתוא ןקת .םירצויה תויוכז ןיינעב תובטהמ הנהנה ,דחוימ להק םה
.העוט ינא םא ,יחצ
ינא ,לכ םדוק :רמאמה יבגל דיגהל םירבד ינש יל שי ,הזמ ץוחו
הכירצ יתעדל תימלועה תונמואה לכש הז יבגל הכימ םע המיכסמ
דוע אל .(םניחב טעמכ וא) םניחב םלוכל השיגנ ,טנרטניאב תויהל
לבא :לאוש התא זאו .ךכ שממ - ןכ ,ןכ !םיקסיד דוע אל !םירפס
תוירפסהו הקיסומה תורבחמו ,תועפוהמ ?ףסכ וחיורי םינמואה ךיא
,ןכ) יונמ ימדמ וא ,תומוסרפמ ,םרותב ,וחיוריו טנרטניאל ורבעיש
אבש המ לכ דירוהל יל ורשפאיש יונמ ימד תצק םלשל יתעדל רדסב הז
.(םיבוט םיריש ינש לע ח"ש 80 םלשל אלו ,יל אבש המכו יל
הארנ םייוסמ קוח םא :דיגהל יתיצרש ינשה רבדל העיגמ ינא ןאכו
רתומ םאה ,תרחא םירבדה תא תושעל יתעדל ךירצו רשפאו ,רגפמ יל
.יאדווב ,ןכ רמוא הכימ ?יל אבש המ תושעלו הזה קוחב לזלזל יל
ךתיא תירדילוס ינא ןאכו ,אל תרמוא ינא ."יבייב ,היכראנא"
...דרפנ ןוידל אשונ טלחהב הז לבא .ןיטולחל
לבא ,םייוגל בונגנ" לש גוסהמ תוליעגמ תובוגת עומשלש ,קר יל רצ
הנידמ וזיאב יתנבה רבכ ינא .ללכב יתוא עיתפמ אל רבכ "ונלשל אל
תלחתהש ינפל דוע ךל רורב היה אל הזש יל רזומ קרו ,היח ינא
התא ימ תא - "?הבינג תאזש םתעדיה ,םידלי" .רמאמה תא בותכל
הפיאו יתמ ?וליאכ הזכ בונגל הפי אל תצק הז ,הד ?עיתפהל הסנמ
ןמז ידמ רתוי תיליב ילוא ?קוחה ןוטלשל דובכ ץראב תיאר
...הידוושב
ימש בל םיש - "םיתחשומ םיאקיטילופ" לע תרמאש המ יבגל וליפא
ותוא לש שומישה ןפואל םצעב דגנתמ םירקמהמ בורב ,הז תא רמואש
לש השיג - המצע הבינגה תדבועל אלו ,בנגש ףסכב יאקיטילופ
הבוט אמגוד איה יערד תשרפ) "רדסב הז תובוט תורטמל בונגל"
.(ךכל


take care,
הלוא
הלואל וביגה
 
 
18/10/03 16:01
רב יחצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
!הקותמ ייה
(o: ךלש הבוגתה תא אורקל יפוי הזיא
םירבחה םע ןאכ יתחחוש זא ,םיימדקא םיכרצל רמוח םוליצל עגונב
םיפד רפסמ וא םיזוחא תלבגמ שי ונלש הירפסבש רבתסמו ,הדבעמב
.ץראה יבגל תראתש ומכ רתוי וא תוחפ ,רפסמ םלצהל רתומש


(ינחור לכוא) תימלועה תונמואה לכש הלעמ הכימש הדוקנה יבגל
ןויער הז (םניחב טעמכ וא) םניחב םלוכל השיגנ תויהל הכירצ
אוצמל ךירצ קר וישכע ,םכתיא ינא תיטרואתה המרבו דואמ הפי
לכל שממ לש לכואל ןמממ םג אוצמל הווש תונמדזה התואב .ןמממ
.םלועה


יל המדנ ,הז תא יתארק הפיא רכוז אל :תועפוהמ םיחוור יבגל
הנושארה הרושהמ אל םינמואה דחא ובש ץראב תוברתה יפסוממ דחאב
ללכ ךרדבש םירהל ףסכ הברה ךכ לכ תולוע תועפוהש רפיס אקווד
לש חוורה .םהלש העקשהה תא תוסכל םיחילצמ םה םא םיחמש םה
רומא אוה םש ,ןמואה לש םיקסיד תוריכמ םודיקב אוה העפוהה
.ףסכה תא תושעל


אל הזו עבטמה לש דצ ותואב םיאצמנ ונינש ,קוחל תויצ יבגל
.ונומכ בשוחש ימ שיש תעדל ףיכ דימת .שדח
ןמז לכש העדב קיזחמ ינא .תיכרע הלאש איה קוחל תויצ תלאש
אל קוחה םא .הלש קוחל תייצל ךירצ אוה תמייוסמ ץראב יח םדאש
ךילהה יפל תונשל תוסנלו וילע תוחמל לוכי אוה ויניעב ןח אצומ
ךכ לכ קוחה םא ,ןיפוליחל וא ,יח אוה הב ץראב לבוקמה יקוחה
.ץראה התוא תא בוזעל ,ול עירפמ
ןוהה ףקה ןכלו ,ךכ םיבשוח ץראב םישנא ידמ תוחפ ,ברה ירעצל
םיאוליממ תוטמתשה ,ברעמה תונידמב םיהובגהמ אוה ץראב רוחשה
ןוילמ דועו חוטיבה לש תואמר ,תובינג ,תבחרנ העפות איה
.תוצופנ ךכ לכ םירחאב תועגופש תורחא תולועפ
ידי לע תישיא אמגודו ךוניח איה הז תא תונשל ךרדה יתעדל
ךוניחה תרשש יונישה םע ילוא ,הארנ .הרבחה לש תישונאה תילעה
יגשה ינפל למגותי הרומה ויתובקעב ,ליחהל הסנמ תנביל
.הזה ןוויכל יוניש תוארל ליחתנ ,וידימלת


ךל הלגא אל ינא םעפה םגו ,ךיילא ךרדב תדלומוי תנתמ ,בגא ךרד
.איה המ
רב יחצל וביגה
 
 
18/10/03 19:39
רבג דוע :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
(ןותיע ,רפס) בותכה ריינה :הבתכ הלוא-ש המל רשקב ,תישאר
בורמ (דועו האישנ ,האירקל) רתוי חונ ,וישכעל ןוכנ אוה
יעצמא
רבד חרכהב אל םה םירפסש ךכ .םיצופנה םיילטיגידה הגוצתה
תוידמל םימוצע תונורתי שיש רורב לבא .ופילחהל שיש
תוילטגיד
.(טנרטניא) תויתשר-בר תוידמ - הלא לעו
,םיכסמ ינא :קוחל תויצ ןיינעב בתכ "בצ"ש המל רשקב ,תינש
ךוניח םג אלא ("לקמ") קוח לש ןיינע קר אל הז יתעדל םג
(תיתרבחה המכסהה ןבומב תוחפל) "יאדכ" היהי הזשו ("רזג")
תוריהמ איה יתעדל תילאיווירט יכה אמגודה .קוח ןתייצ תויהל
האור ינא םימעפ הברה ךכ-לכ :ץראב םישיבכב הגיהנה
עוסנל (כ"דב) דיפקמ ינאשכ (תוריהמב) יתוא תופקוע תוינוכמ
םירבדב ליחתמ קוידב הז - שיבכ ותואב תרתומה תוריהמב
.דרפנב רמאמל יוארש אשונ הזש חינמ ינא .םינטקה
רבג דועל וביגה
 
 
22/10/03 9:44
תימולש :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
םירפסמ םיקלח םלצל רוסא טלחהב ?הלוא ,תדמל הטיסרבינוא וזיאב
.םימדקא םיכרצל םג


רפס לואשל גהונ אל םג אוה םא יחצ תא לואשל יתיצר תמאבו
תא לאשש ימל רשפאמו םירצויה תויוכזב עגופש רבד - ה/רבחמ
אצי ץומא ןב ןדש יל המדנ .וילע םלשל ילבמ ונממ תוניהל רפסה
.הז דגנ


תפ בנגש ימ לע רפוסמ יתפרצ רפס הזיאב ,ןניקסע םירפסב םאו
היפסוליפל גוחב ?ךשוממו ךורא רסאמל ןודנ בערה ודלי רובע םחל
םע שגפמהו םילימה ,שביה קוחה ןיב לדבהה לש היגוסה תא םידמול
.תואיצמה
תימולשל וביגה
 
 
22/10/03 11:16
רב יחצ :תאמ
הלילב םימכחל הבוגתב
,תימולש ייה
רפסה תא אורקל לוכי וניא רבחה ,רבחמ רפס לאוש ינא רשאכ
תויוכז תניחבמ היעב םוש תררועתמ אל ןכלו ןמז ותואב
הנוק ינא םא :ומכ הארת הנוכנה האוושהה יזא ךכ םא .םירצוי
?םירצוי תויוכז לש הרפה הנשי םאה רבחל ותוא ןתונו קסיד
(אלש ןבומכ)


קתועה תא ןתונו ותוא קיתעמ ,קסיד הנוק ינא םא ,לידבהל
.םירצויה תויוכז תא רפמ טלחהב ינא ,רבחל (רוקמה וא)
רב יחצל וביגה
 
 
22/10/03 21:13
תימולש :תאמ
רפס תליאשל הבוגתב
האירקל ותוא לבקמ אלא ותוא הנוק אל התא רפס לאוש התא םא
ךפסכב ותוא שוכרל םוקמב םניח
.םירצויל יתנש םוכס תמלשמש הירפסהמ ותוא תחקל וא
אצוי אל דחא ףאש אוה ריש תדרוהל רפס תלאשה ןיב לדבהה
.הז לע חקפל תורשפא ןיא יכ םירפס תלאשה דגנכ
םהל שי ללכ ךרדבו רחאמ ןכוסמ ךילה איה םירפס תלאשה בגא
.הנתמב םתוא לביק וא שכרש רוקמל רוזחל בר ישוק
תימולשל וביגה
 
 
23/10/03 11:26
רב יחצ :תאמ
...םילואשה םירפסה תובקעבל הבוגתב
ויפואבש רפס תלאשהב םג ,ךירבדב שממ שי ?המ תעדוי תא
שי ,ולאכ םה םירפסה לכ אלו ,ימעפ דח האירק רפס אוה
.םירצוי תויוכז תבנג לש יתייעב טנמלא
םירזוחש םירפס םתואל קר המיאתמ הלעמל ילש תוסחייתהה
.םהב םיגוהו
רב יחצל וביגה
 
 
23/10/03 19:44
תימולש :תאמ
...םילואשה םירפסה תובקעבל הבוגתב
חיננ והשימ לש רפס אורקל ךממ ענמי אל הזו ,ןוכנ
....תושעל רחא רבד ךל ןיאשכ תבכרב
תימולשל וביגה
 
 
23/10/03 20:07
הדבעמ בצ :תאמ
...םילואשה םירפסה תובקעבל הבוגתב
ירחאש ךל רמול לוכי ינא ימצע םע הפוטח תורכהמ
העפותה תא םצמצל לדתשא טלחהב ינא ,תגצהש הנבותה
קר םירבחמ םירפס לאוש ינא הככ םג) ילצא תאזה
התייה יל הרוכזש הנורחאה םעפה ,תוקוחר םיתיעל
.(םינש שולש טעמכ ינפל
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/10/03 11:51
הדבעמ בצ :תאמ
...םילואשה םירפסה תובקעבל הבוגתב
,תימולש ייה
תוומל אופקלמ ץוח ,הדבעמהמ התייבה הרזח ךרדב
איהו ,תלעהש הדוקנה לע םג יתבשח (תולעמ 5 סונימ)
לש ינויגה ךשמה יל התארנ איה ,יל הגדגיד תצק
דחי לבא הקיסומ תבינג יבגל ןאכ הלעמ ינאש תונעטה
יתעגהשכ ,ןכל .םוי םויה םע יל הרדתסה אל תאז םע
םירפס המכ חותפל היה יתישעש ןושארה רבדה התיבה
דחא ףאב .רפסה תלאשה לע רוסיא שי םא קודבלו
ותוא ךרעב םלוכש יתנבה 6-7 ירחא) יתקדבש םירפסהמ
לכ .רפסה תלאשהל רוסיאל רוכזיא םוש היה אל (רבד
רפסה תקתעהב וקסע םירצוי תויוכז אשונב תויוסחיתהה
.ונממ םיקלח וא


,תמעוזה ותבוגתב גיצה 'דחא'ש ןורקעהש חינמ ינא
הניחבמ םא םג ,תויקוחל תוכפוה תומרונ ויפלעש
המרונה .ןאכ שחרתה ,רסומה תגספ אל ןה תיטרואת
ןימ הזב שיש תורמל םירפס ליאשהל רשפאש איה תחוורה
המרונהש רחאמ ,יטרואתה ןבומב םירצוי תויוכז תרפה
בל ימיש .קוחב תרסאנ אל איה תלבוקמ ךכ לכ תאזה
יתבתכ ןכ ,הזה ןויערה תא יתלספ אל וילא יתבוגתבש
אל ינא ,המרונכ םיריש תבינג לבקמ אוהש ןמזבש
.לבקמ


ותוא לאשא רפס לואשל הצראש האבה םעפב ,ךכש רחאמ
.םלש בלב


.הראה לע הדות
הדבעמ בצל וביגה
 
 
26/10/03 10:24
תימולש :תאמ
...םילואשה םירפסה תובקעבל הבוגתב
לע הניגמה הקסיפ הנשי רפס לכ תליתפב ,ןוכנ
קיתעהל ןיא" לש חסונב בתוכה לש םירצויה תויוכז
רמאנ אל ןכאו "'וכו הז רפסמ םיעטק םלצל לפכשל
םשייל רשפא יא יכ ילוא רפסה תא ליאשהל לע םולכ
תויטרפל הרידח ןאכ שיש ללגב ילוא הזכ רבד
רפסה תא יתינק םא :םישנא לש הלועפה שפוחלו
ןפואב .רחא םדאל ותוא ליאשהלו ותוא תתל יתוכז
תא הנק והשימ .ןורקע ותוא לע תלעופ הזאק םיוסמ
.ותוא עומשל םירחא םישנאל רשפאמ אוהו CD -ה
תימולשל וביגה
 
 
26/10/03 11:21
הדבעמ בצ :תאמ
...םילואשה םירפסה תובקעבל הבוגתב
,תימולש ייה
תא הנק והשימ .תקדוצ תא ומצע ינכטה ןבומב
.םהמ תונהל םירחאל ןתונ אוהו הקיסומ/רפסה
איה םירפס תרבעה דועבש ךכב ץוענ יתוהמה לדבהה
התוא ללקשל רבחמל תרשפאמו הפקהב תלבגומ תיסחי
ןובשחב תחקלנ טלחהב תאזה הדוקנה) רפסה ריחמב
לשמל ,םיניזגמ לש הצופת יבושיח ךכ לע ודיעיו
אוה הקיסומב ךילהת ותוא ירה .(םוסריפ יכרוצל
לש הדירי התווחש הקיסומה תיישעתל ןוסא הרה
.תונורחאה םינשה עבראב הקיסומה יחולשמב %26
ןדבוא לע ןמצע תא תוצפל וסינ הקיסומה תורבח
שי לבא %14 ב םיריחמה תאלעה יידי לע תוסנכהה
ילבמ ריחמה תא תולעהל תלבגומ תלוכי קר םהל
ןוזיה לש ךילהתב הבינגה תעפות תא ריבגהל
הינפהה םע 'דחא'ל יתבוגת יאר) .רזוח
טסימונוקאל
.(http://bananot.com/articles/723#rem44858


יאל רבעמ המרונכ הבינג תלבק יחכונה הרקמב
סרהל ליבות יאדוול דואמ בורק הלש תוירסומה
קיפסמ הביס המצעלשכל תאזו הקיסומה תיישעת
.הב םחליהל הבוט


תא רומשל המל הקיסומ תבינג םיניבלמ ונחנא םא
תבינג ריתנ אלש המל ?טרנטניאל קר הנבלהה
?םיקסיד קר המלו ?תויונחמ םג הקיסומ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
27/11/03 17:55
בהז גד :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
,הלוא
םיאקימא ךש םיריש דירוהל רדסב הזש רמולב עררבד לכ ןיא יתעדל
הטוב רמאנ הז הב הרוצה םנמוא .םילארשימ בונגל רדסב אל לבא
תא תנמממ תא םילקש תורשעב קסיד הנוק תאשכ סלכתב לבא ,תצק
ומכ לבא .םינוילמ תולגלגמ אליממש תויאקירמאה םיטילקתה תורבח
בצמ ךע רבדל אלש ,תחתופמ תוחפ הברה ץראב הלכלכה ,הכימ רמאש
?ער המ זא .ונלשמ םה ,לכה ירחאו .םינמאה
בהז גדל וביגה
 
 
27/11/03 18:05
הדבעמ בצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
,בהז גד
עדומ ןפואב ?חלוש התאש ינפל בתוכ התאש המ תא ארוק התא
!הבינגל היצמיטיגל ןתונ התא שרופמו


ליבשב השק םידבועש םיאקירמאמ בונגל הביס םוש האור אל ינא
ונחנאש המ םיאקירמאל תושעל רשפא ךלש הסיפתה יפל .הזה ףסכה
.םירישע םהש ללגב (!רישע אוה ,יאקירמא חצרנ אוב) םיצור
ךליבשב םג טעמ אל םחליהל ואצי ולאה םירישעה לבא תחכש ילוא
.תיחכונה ךייח תמר תא םהל בח התאו קריעב
לפש התאש המכ ראתל םילימ יל ןיא !תיארונ הבוט תויפכ וזיא
בושחל הצור אל ינא .תואיצמב םיריכמ אל ונחנאש לזמ ,חור
.תמייתסמ התיייה השיגפ וזכ ךיא
הדבעמ בצל וביגה
 
18/10/03 17:25
הרומ :תאמ
רב יחצל הבוגתב
תוננבל יתעגה בגא ךרדב ,הככ ינא בישקת
לכואש ידכ ומייתסהש ילש תושקובמה תודרוהל יתיכיחש ןמזב הככ
ינאש הקיסומ הבבסב יל עומשל לכואש ידכ קסיד לע ןתוא בורצל
ההא .הצראש יתמ בכרב תבהוא
ייקוא - הבנג ינאש רמוא התא זא
תורחא םילמב וא
- ךלש הנעטה םולכ יל התשע אל
הרומל וביגה
 
18/10/03 19:36
תינוותס :תאמ
רב יחצל הבוגתב
.רוביצה תא קושעל וקיספי קנע תוישעתו םילופנומש ןמזה עיגה
ןמ ןהל ומלעי םיטילקתה תויונחש תעה םג עיגהו ,ונתשה םינמזה
,םינשיה םיטילקתהמ בוש ילבלו םולשל ונדרפנש ומכ קוידב .םלועה
.האלה םדקתהלו ךישמהל ןמזה עיגה וישכע ,תוטסקהמ םג ךכ רחאו
,םירוטילקת רכממל תויונחל תכלל תבהוא אל שממ ,ישיא ןפואב ינא
תוחפלש רוטילקת תונקל הצור אל םג ינאו ,הז ליבשב ןמז יל ןיא
עומשל הצור אלו תבהוא אל ללכב ינא ובש הקיזומהמ זוחא םיעשת
.(עומשל ףיכש דחא ריש ישוקב שי וב ןפג ביבא לש רוטילקת לשמל)
םיעשתה תונשב ראשיהל םיצור םתא םא .שפנה יפי לכ יל וצפקיש זא
! ם"כשבז -
תינוותסל וביגה
 
 
18/10/03 20:34
רב יחצ :תאמ
.תוינבגע ץימב תויוטשל הבוגתב
,תינוותס
יתמשרנ ןכלו ,בהוא אל ינאש ריש לע םלשל שש אל ינא םג ,הלחא
(o: תוקד 2 ינפל) רטספנל
חתפי תורשה רשאכ םוי 11 דועבש ךכ ohttp://www.napster.com
(רישל דבלב דחא רלודב) בהוא ינאש םירישה תא קר תונקל לכוא
לש רתאב תושעל הלוכי תא רבדה ותוא .רלוד הרשעב םובלא וא
http://www.musiclub.sonystyle.com/buymusic.jsp ינוס
.םירחא תומוקמ דועב וא
!רטספנב תוארתהל
רב יחצל וביגה
 
 
19/10/03 15:11
ילט :תאמ
!תויוטש ץימב תוינבגעל הבוגתב
,תרתוכה תא יתבהא
.ןמזמ ךתוכזב ןויערה תא יתצמיאו
!הנתמב קסיד יל ונקיש ,ינא ללוכ ,יתוא בהואש ימ
ךלש םוי םויה ייחמ תואמגוד יל ורסח םנמא
(-;..םיקחשמה תרותל רושיק הזיא תוחפל וא
?רטספנב תוארתהל לבא
?רבמבונב תוארתהל בוט רתוי אל
} {
ילטל וביגה
 
 
19/10/03 15:19
רב יחצ :תאמ
רדהנ הז-תויוטש ץימב תוינבגעל הבוגתב
רפוס ימ לבא ,רוקיבל םיימויו תועובש השולש דוע ,הללאו
(o;
םאש ף"לאל ידיגת זא דויצה לכו ןופיפעה תא יתיא איבא ינא
.תונמדזה ול הייהת תוסנל הצור אוה
רב יחצל וביגה
 
18/10/03 19:41
הלאכימ :תאמ
רב יחצל הבוגתב
םא ירה ? רדסב היה הז - םינומשה תונשב תוטסק ונלפכיששכו ,עגר
היצפוא םע ואירטס תוכרעמ םירכומ ויה אל ,יקוח אל היה הז
? אל ,תוטסק תקתעהל
הלאכימל וביגה
 
 
18/10/03 20:20
רב יחצ :תאמ
םלשל ןכומש ימ טוידאל הבוגתב
,הלאכימ ייה
עדוי ינאש טעמהמ לבא ,ינחור ןיינקב החמתמ אלו ןטפשמ אל ינא
:זא
ףסונ קתוע רוציל ךל תוריתמ םירצויה תויוכז קסיד הנוק תאשכ
לש הרקמב יוביגל ןכו ,תינוכמב המגודל ימצע שומיש ךרוצל ולש
.םירצויה תויוכז לש הרפה וז ,הזל רבעמ .הבינג
הקיסומ וליפא ,רוביצב הקיסומ עימשהל ךל רוסא ,ךכמ רתוי
.הפקב המגודל ,םיגולמת םלשל ילבמ ,וידרהמ
רב יחצל וביגה
 
19/10/03 0:59
דחא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
,ילש ךסמה לע בר ןמז האצמנ אל ךרע תלוטנו תינטשפ הכ הקיגול
ונתיאמ דחא לכ .א .םינש ירחא בוש תוננבל יתרבחתהש בוט ,תמאב
וליפא םלועמ עסנ אל בתוכה םאה ,תרחא וא וז הדימב ןיירבע אוה
רצע דימת לבא ,דימת אוה םאה ?תרתומה תוריהמה לעמ דחא רטמוליק
תאצל ןתינ ?םיירוביצ תומוקמב ןושיעל רשאב המו ?רוצע רורמת לכב
שי םאו) זוחא האמב קוחה לע רמושש וזה הנידמב חרזא ןיאש החנההמ
ןיידעש ,תוירוטדנמה תונקתה לע לכתסיש ,הזכ אוהש בשוחש דחא
הנומא ךותמ אלו דחפ ךותמ קוחה לע םירמוש ונבור .(קוחכ תובשחנ
תומרונ ןיב לדבהה תא ריכמ ליחתמ גולויצוס לכ .ותקדיצב תיתימא
ףוסב דימת תויתרבחה תומרונה ,עודיכו ,תויתרבח תומרונו תויתקוח
וא ןיע תמלעהב וא ,ןתארקל שמגתמ קוחהו תויתקוחה לע תורבוג
לע ביבא לתל הפיחמ םיעסונש איה תיתרבחה המרונה .יתקוח יונישב
איה תיתרבחה המרונה ,90 איה תרתומה תוריהמהש תורמל 110
דוע ,בגא .דחא ריש עומשל םיצור יכ טנרטניאהמ םיצבק םידירומש
אוהש ריש ללגב בהוא אוהש ןמא לש קסיד שכר אלש םדא יתרכה אל
חרוט תייה אלש םיבוהא םילגניס קר םידירומ בורל ,תשרהמ דירוה
םיטילקתה תורבח לש תוריכמה תיברמ ,בגא ןאכמו) םרובע םלשל
תואצמנש תורידנ תוטלקה ןתוא לכ לע ונרביד אל דוע ללכו .(רבעב
?הריבע וז םג םאה ,םולשת תרומת גישהל ןתינ אל ללכבש תשרה לע


.חצמ ךומנו ץקושמ בתוכ ,יילא בושו הקיגול רועישל שג
דחאל וביגה
 
 
19/10/03 14:05
רב יחצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
,הזכ והשמ יתלביק םיידי יפונפינמ ךלש טסקטה תא יתקינש ירחא
:העוט ינא םא יתוא ןקתו
םיבנוג םה ןכלו םישנא הברה ליבשב ידמ הרקי םויה הקיסומה
תומרונש רחאמ .תיתרבח המרונל הבנגה תא םיכפוה ךכבו התוא
הקיסומ תבנג לש הפוס ,תויקוח תומרונ סיבהל ןפוס תויתרבח
.אשונב ןיע ומילעי קוחה תויושר תוחפלש וא ,תיקוחל ךופהל


הבינג לבקמ התא :םילימ 7 -ב וניניב לדבהה תא יתחסנ ךתויחונל
.אל ינאו תיתרבח המרונכ
דגנ םחלהל אצא ינא ,ךתוגהנתהל רושיאל הכחתו בונגת התא דועב
םיכרדב םתוגהנתה תא תונשל םישנא לע עיפשהל הסנאו תאזכ המרונ
.(תוננבב ןויד המגודל) יתושרל תודמועש


תרוצ ,תאזה השיגב טקונ התא הללגבש הביסה הרורב ךלש הבוגתהמ
תרחא בשוחש םדא ענכשל יוכיס לכ תרסחו המילא דואמ ךלש ןוידה
.ךממ


הקיסומה יחולשמש ךתוא עדית [10.9.03 [1-המ טסימונוקאב הצצה
הדיריה לע תוצפל ידכ .םויה דע 1999 תנשמ %26 ב ודרי תויונחל
רמולכ .%14 ב םיקסידה יריחמ תא הקיסומה תורבח ולעה תאזה
תאלעהל המרגש תרשרש תבוגת ורצי םינושארה םיבנגהש ןכתי דואמ
הארמ םג הבתכ התוא ,בגא ךרד .תובנג דוע ודדוע ךכבו םיריחמה
.םניחב הקיסומ תדרוה לש היצזילגל יבגל ךתנעטב הגוש התאש


לש הקיסומ יצבק ןיב ךלש הנחבהה הקיגולב סרוק תישעש תורמל
הניא ,םמצע תוכזב םיבוהאש הקיסומ יצבוק ןיבל םיבוהא םינמוא
םתוא דירוהל 'רשפאש' ולאכל םירישה תא גווסמ התא עודמ .הרורב
?םירחאה לשמ קומס םימייוסמ םירצוי לש םמד ?אלש ולאכו
.(ךתבוגת לש ןורחאה שילשהמ ךלש בגא תרעהל סחייתהב)


לאודב התוא ול חלשאו יל בותכיש הבתכב ןיינועמ והשימ םא [1]
.(!יקוח ןפואב) רתאהמ תורישי
רב יחצל וביגה
 
 
19/10/03 15:33
רבג דוע :תאמ
אל ינא ,המרונכ הבנג לבקמ התאל הבוגתב
.יל אל רמאמב תובר הכ ביגמו "ףחדנ" ינאש החילס .1
רואל ךלש תקפואמה הבוגתה לע ךתוא ךרבל יל השרת .2
("חצמ ךומנו ץקושמ בתוכ") "םידמחנ אל"ה םירבדה
הארנכ - "לסופ ומומב לסופה" רמאנ רבכ - "דחא" בתכש
היה ילוא זא ,ןמז הברה הזה רתאב היה אל תמאב ל"נהש
םירשכומה םיבתוכה ןיב אוה רב יחצ אקוודש ןיבמ
אוהש ךכל רשק ילב) "תוננב"ב םיבתוכש םיביבחהו
:ולש הנומתב תוננובתה םג ,(טנרוטקוד םג
http://bananot.com/writers/TzachiBar
שי ללכב םאהו) ל"נה רואתה םע תבשייתמ ךכ-לכ אל
.(...?היצנגיליטניאל חצמ הבוג ןיב רשק
םייק :יתנבהל ,םישיבכב העיסנה תוריהמ ןיינעב .3
ןיבל המילבה קחרמ ןיב (יכירעמ) ילאיצננופסקא סחי
ךכ .(תושגנתהה המצועב םגש יל המדנ) העיסנה תוריהמ
"הלודג" העפשה העיפשמ תוריהמב "הנטק" תפסותש
.תושגנתה תמצוע ,הארנכ ,לעו הענומל תורשפאה לע
,הקיגול ירועישל רוזחל יתוא םג חלשי "דחא"ש ינפל .4
סרוקב (האמ) 100 ןויצ לביק וז הבוגת בתוכש ןייצא קר
הקיטמתמב ןושאר ראותל וידומילמ קלחכ "הקיגול"
.(א"ת 'נואב) בשחמה יעדמו
רבג דועל וביגה
 
 
20/10/03 0:31
תישופרח :תאמ
רבג דועמ הבוגת דועל הבוגתב
?ולש הבגה םע והשמ השוע אל אוה המל
תישופרחל וביגה
 
 
20/10/03 16:38
רבג דוע :תאמ
רבג דועמ הבוגת דועל הבוגתב
שיש חוטב ינא ילא התנפוה אל ךתרעהש תורמל
(-: ...תרבוחמ הבג אקווד תובהואש תורוחב
עטקב אל אקווד) ירבגה ןימה לש ריעש גיצנ רותב
רקחמ טטצל האג דימת ינא (תורבוחמ תובג לש
הארמש ,ןותיעב (?97 :םינש המכ ינפל) םעפ טטוצש
ףוג רעיש ןיב ,םירבג לצא ,רשק לע אקווד
ללכמ םיאצוי שי טלחהבש תורמל) היצנגיליטניאל
.םיריעש םירבגל תוכשמנ דאמש םישנ שי .(הז
:םג יאר ...אלש שיו
http://bananot.com/articles/502
רבג דועל וביגה
 
 
21/10/03 16:51
רמת :תאמ
רבג דועמ הבוגת דועל הבוגתב
.הנומתב דמחנ הארנ אוהש תבשוח
ףא ייחב יתיאר אל ,םוקמ םושמ םיריכמ אל ונחנא ,אלו
.ןאכ םיבתוכה וא םיביגמהמ דחא
רמתל וביגה
 
 
22/10/03 18:32
תישופרח :תאמ
אקווד ינאל הבוגתב
.תונפנח טושפ
תישופרחל וביגה
 
 
23/10/03 0:01
רמת :תאמ
תונפנחל הבוגתב
ליבוי הז קוידב ןאלו ?ןאכ תפנחתמ ינא קוידב ימל
?יתוא
רמתל וביגה
 
19/10/03 17:58
ירוג :תאמ
רב יחצל הבוגתב
רצומה ןועיט אוה רתוס אוהש דיחיה ןועיטהש הדומ ומצעב רב רמ
תויהל םילוכיש םירחא םינועיטמ םלעתמ אוהש תורמל לבא ,ףילחמה
חצינ וליאכ ומצע תא גיצהל רחוב אוה ןיידע םיצבקה יפילחמל
?תונצחשל לובג ןיא םאה .םוי ידימ וב םינד םיבוטו םיברש חוכיוב
ירוגל וביגה
 
20/10/03 19:24
שודנד :תאמ
רב יחצל הבוגתב


ןיא .תוריצי תקתעהב תירסומה היעבה תא ריהב ןפואב ראתמ רמאמה
םייתדבועה תודוסיה לש יולימ םג ךכב שיש קפס תויהל לוכי אלו
תאירק רחאל .ילילפה קוחב הבינגה תריבע תא םיביכרמה םיישפנהו
ךכ לכ ותויה לשב אקודש תבשוח ינא ,ול ובתכנש תוברה תובוגתה
םישקבמה םיררגנ ,(תיתמויסכאה המרה ידכ דע) "קדוצ"ו ןוכנ
םירקע תונויסנל וא תושפוטמ תוילנויצומא תובוגתל ול דגנתהל
.תוילנויצר תונעט םע דדומתהל
םישנאה תא תנייפאמש הולשה תאז .תונצחש אל תאז ...ירוג ...ו
.וברי ןכ .ירסומה דוקה תא תמאותה תיכרע ךרדב לועפל ורחבש
שודנדל וביגה
 
21/10/03 17:37
תומולחה ךיסנ :תאמ
רב יחצל הבוגתב
ףאש ילב םיוסמ עשפ עצבל ןתינ היה וליא הלאשה תא ריכזמ תמאב הז
םאה עדי דחא
.ותוא עצבמ תייה
.דהדהמ ןכב ךכ לע הנע הזאק םיריש תבנגל רושקה לכב
.ועמשמכ וטושפ הבנג יהוז .ךתעדב ינא
ךירצ אל/ךירצש ינחורה ןיינקה תלאשל תוסחייתה יתעדל הרסח התיה
םלוכל ישפוח תויהל
.(תובוגתב דבעידב המלשוה)
תומולחה ךיסנל וביגה
 
 
22/10/03 11:46
רב יחצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
,ךיסנ ייה
ךירצ (..'וכו תונכות ,הקיסומ ,םיטנטפ) ינחור ןיינקש בשוח אל
יחתפמו םינמוא ,הנכות ינרצי םא .ףרוג ןפואב ישפוח תויהל
םתושארל ודמעי אל םהלש תוריציה לע ןגהל ולכי אל םינטנטפ
םישנאה דואמ םיטעמ .אבה רצומה חותיפל םיצוחנה םיבאשמה
.וסיסבב םירצוי תוויכז לע הנגה לש יללכה ןויערה לע וקלחיש


תויוכז לע ןגהל שי המכ דע לואשל ךירצו ןתינ טלחהב תאז תמועל
.םירצויה
רב יחצל וביגה
 
 
2/11/03 9:12
הנשמ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
.תעצבמ יתייה ישפוח
...ימצעב תשייבתמ
הנשמל וביגה
 
21/10/03 22:17
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
?הפ םיבנוג קוידב יממ ?הפ בנוג קוידב ימ ?הבינג


.םיקתוע 50,000 רכמ "דלונ בכוכ" קסידה:בנגה ימ הארנ אוב
החלצהה רואל םתוא ורפ'צי ילוא .תוריכמהמ שורג ואר אל םינמאה
הז ,ןבומכ הא .הפוקה לכ תא ופרג ןוקילהו ןוארב ינור .קסידה לש
יכרוע תללוס לכ םע תג תיירקמ טנינ תא תצק קושענ ואוב .רדסב
םכל ונתנ ונחנא .יטסלטיפקה קחשמה יקוחל םאתהב הז .ונלש ןידה
םתאו ףסכ םכילע השענ ונחנא ,םכלש תחתה תא ונל ונתת םתא ,המב
ינפל בצמה ךרעב היה הז ?והשמ והשימל ריכזמ .הדות ודיגת דוע
.ךרדל ואצי םייעוצקמה םידוגיאהש


הקפהה תויולעש תורמל לקש 80-ב קסיד ךל רכומש יממ? יממ ?הבינג
ימ ?%300 ךירצ .קיפסמ אל הז חוור %50 .לקש 20-ל תועיגמ הצפהוו
?אה בנגה ןאכ


םיינש וא ףד םליצ ילוא אוהש ומצע לע דיעמ רמאמב בתוכ .ךישמנ
אוה ךכו םיניזגמ םע היירפסל שיש םכסה הזיאמ הנהנ אוה םויה לבא
בנג אל אוה .הלילב טקשב ןושילו -ןלציל אנמחר -ץבוק רומשל לוכי
אל לבא ,קוח ירמוש םהש ולא לכ םא המו .קוח רמוש אוה .ח"ח
םירוהה תא בנוג והשימ יכ ינש ראותלו הטיסרבנואל עיגהל םילוכי
,םהלש המשנה תא אלא ,םפוג תא קר אל .העשו העשו םוי םוי ,םהלש
.יוכיסה רסוח תא .דיתעה תא


.ךלש היגולונימרטה תא ןכדע אוב .קוחה רמושו ביבחה יחצ
קוחה תרימש םשב ןנוגל שקבמ םתא םהילע הנידמה םג ומכ םידיגאתה
.םיחצורהו םיבנגה ילודג םה תפיפייתמ תוירסומ וא הרואכל


תרבעה םג ,ךתטישל .עדימ תרבעהל דעונש ילכ .ילכ אוה טנרטניאה
וא םירצוי תויוכז תבינג םושמ הב התיה , ןבל באמ הרותה
אוה ןויערה .ןזואל ןזואמ וא ןבל באמ ורבעש םע ירופיס ןיפוליחל
המב ץפוי אל אוהש הביס םוש ןיא ,ללכה תלחנ אוה עדיה :רורב
.תודמעמ שי םיטעמ לש םתלחנל ךפוה עדיהש עגרהמ .םיצורע רתויש
המ לכ תומלגתה איה םדוקה הלוגלגב רטספאנ וא הזאק וזה הניחהמ
.תולובג אללו תילבולג ,תינויוויש הקולח .םויה רסח לכש


וא הקיזומ עומשל תוכזה תרומת ךוותמל םלשל ךרטצא ינאש עודמ
םיטרס יקיפמ לש סיכה ןורסח תא בגאש) לוחכ טרס תוארל ןיפוליחל
תועצמאב חילצה אוהש ללגב ?םש אוהש ללגב ?(עבות אל דחא ףא ולא
?רתויב רישעהו רתויב קזחה תויהל יניצ םיקוח לוצינו ותונסרוד


הבבס ? ןמאה תא רפ'צל הצור התא ?רזומ לכ לכ ךל הארנ הז עודמ
תורבחל לבא ? ולש העקשהה רובעב הרומת ול ןתונש ןונגנמ אצמת
?יל תפכיא המ ותומיש ,וסרקיש ,וניידזיש ?םיטילקתה


רבחל ותוא ןתנו ותוא הנק והשימ ?רפס תמסריפש רמאנ :והשמ דועו
םליצ אל דחא ףא ,האלה ןכו ותוא ריבעהל ךישמה אוהו ,ותוא ארקש
זא ,ךתמכוח תאו ךמש תא םיריכזמ םלוכ ,םינהנ םלוכ לבא קיתעה וא
עדי תצפה ,תינושארה הרטמה וז אמש וא הבינג ואכ שיש רמאת םג
?ונממ ונהי םלוכש ידכ


אמגוד אוה ךלש רמאמהו ,ךתבשחמ תאו ךתוא םיקשוע ובש םלועב
הבוח ףאו תוכז וז ,ןותנ התא םהב שםייתבשחמה םילבכל תנייוצמ
התאש םעפ לכ לקש 60 ךילע השועש ימ תא רתויש המכ קופדל תירסומ
.רצויל םילקש העבר ריבעמו קסיד הנוק


התא .םלש ליחתמ התא תיבהמ אצוי התאשכ :עגר הז לע בושחת אוב
יזיאל וא ,(קלד) הבושת ןודאל ףלוה ףסכה ,קלד אלממ
ןמסייו ידודו ןריב אגרשל םגו (זפ) וניב רמל וא (לונוס)ץיבורוב
,(ךויח םע רנקנד יחונ ךל הכחמ םש) לס רפושל ךישממ התא .(רוד)
קנבל ץפוק (םייהטרו) הלוק הנוק ,(םפשה םע ןמשיפ) טקרמ באלק
ןמזב ןמזה לכ םיכייחמ רפוע םיחאהו ,םייהטרו ,רנקנד ,ןוסירא)
יחונ) טנרטניאב בתוכ התא ?ךישמהל הצור .(תולמעה תא םלשמ התאש
תחרקה םע ץיבורוב בושו) תליאל סט התא ,( םיכייחמ ןמשיפו רנקנד
?דוע המ (תמשורה הפוקה דיל הכחמ


התא .ילש חא הבבס ? טועבל ,דורמל הצור אל התא ?ךלש םלועה הז
לש םלוע .ןיבת .יח התא הפיא הארת קר .רומשת ?קוח רומשל הצור
?בנגה הפ ימ זא .רטמיטנסמ ךתוא םיאור אלש ןוה ילעב
ןגכ לייאל וביגה
 
 
22/10/03 13:33
רב יחצ :תאמ
!תנווכתה יתבשחמ םזינוכרנא?הבינגל הבוגתב
,לייא ייה
לכ לבא ,הרורב הרוצב ןתוא גיצמ םגו תולאש הלחא לאוש התא
קחשמה לש םיסיסבה םיללכהמ םלעתהל ךממ תוענומ אל וללה תולעמה
םה רשאכ םתוא ץמאלו ךל םיחונ אל םה רשאכ יטרקומדהו ילכלכה
.תואמגודה הנה .ךדיצל


"דלונ בכוכ"
לש םכסהה לע שארמ ומתח תינכותה יפתתשמ לכ ומכ ,טנינ .1
םתוא חירכה אל דחא ףא .ישפוחה םנוצרמ יפסכ םולשת אלל העפוה
.(םניח אל ללכב הזש הארת דימו) םניחב עיפוהל


בייח אל םולשתה .םניחב ועיפוה אל םיפתתשמה ראש לכו טנינ .2
המגודל ,ךרע הוושב םג תויהל לוכי טלחהב אוה ,יפסכ תויהל
.רודיבה םלועב תותלד םהל חתפתש הרידא תירוביצ הפישח
רבחמה .יעדמ ןיזגמב רמאמ םוסרפב תוארל לוכי תא המוד רבד
,םניחב ןיזגמל םוסרפל רמאמה תא ןתונו רקחמב הבר הדובע עיקשה
לש לומגתה .רמאמה רובע ףסכ ויארוקמ הבוג ןיזגמהש תורמל
םא) .קשחנה ןיזגמב םוסרפ בקע ולש ןיטינומב הילע אוה רבחמה
דגנ דואמ קזח עסמ םויה שיש ריכזנ ,תאזה הדוקנה תא ונלעה רבכ
תא םילצנמ םצעבש םייעדמה םיניזגמה לש םיעקפומה םיריחמה
תא ךורעלו רקבל ליבשב םג הימדקאב םישמתשמ םה יכ הימדקאה
תא סיפדהל םיכירצ אל וליפא םה םויהו ,ןפוא ותואב םיניזגמה
תא ךופהל שקבמ קבאמה ,תשרה לע ותוא םשל קיפסמ ,רמאמה
.(םמוסריפ רחאל הנש יצח םיימניחל םירמאמה


הרקמב תיביאנ איה קסיד תצפהו תקפה ריחמל ךלש תוסחיתהה .3
הלעמל תובוגתה לע ףיסוא .בוט תוחפה הרקמב תיגוגמדו בוטה
קסיד לש תולע :האבה הדוקנה תא קסיד תולעל יתסחייתה ןהבש
..'וכו רוביצ יסחי ,הקפה ,הטלקה - תיסיסב תולעמ תבכרומ
,רוצי תולעמ ןכו רכומ ןמואהש םיקתועה רפסמב היולת הניאש
בשחו אצ וישכע .םיקסידה תומכב היולתש םמצע םיקסידה לש הצפהו
םיבהוא םיטעמ קרש ירלופופ אל ןמוא לש קסיד תולעל ךירצ המכ
ןווגמ יבגל תשקבתמה הנקסמה המ ?לקש 1000 ?לקש 500 ,ותוא
רורב היה אל םא) ?ומצע תא ןממל ךרטצי קסיד לכ רשאכ הקיסומה
תא םצעל תושרהל םילוכי ויה םירישעה לש םינבה קר זא ,םדוק
(אל וא רכמי אוה םא שארמ העידי אלל קסיד תקפה לש סוסקולה
דסבסל הקיסומה תרבח תא םישמשמ דחא קסידמ םיחוורה ,ןכל
תא תוהזל ןתינ אל לבא םתוא םיבהוא םיטעמ קרש םיאקיסומ
.שארמ םהלש הכומנה תוירלופופה


לבא ,ישיא ןפואב יתוא ריכמ אל התא יכ ,ךתוא םישאמ אל ינא .4
התאש רוכינה ,ינש ףוגב ילא תונפל לוכי התאו) "רמאמה בתוכ"
התוא תא קוידב רבע (הזה םורופב ךחוגמ הארנ יפלכ רוציל הסנמ
הצור התא םא .םהילע רבדמ התאש םיראתה תגשהל ךרדב םיתחתח ךרד
ךרטצת םילאיטנדוטסה ייח תפוקתב םיילכלכה יישק לע עומשל
ללוכ ,ידומיל תא :הרצקב קר .ילש תישיאה לאודה תביתל בותכל
.ימצע תוחוכב ןיטולחל טעמכ יתנמימ היחמה


םהילע ןנוגמ ינאש הנידמהו םידיגאתהש ךלש הבוגמ אלה הנעטה .5
ינא .הדוקנ .ערה ןושל תאצוה איה םיבנגהו םיחצורה ילודג םה
דיגיש הלומעת עסמב חתפא ינא םא ביגת התא ךיא תוארל הצור
אבש ער רבד לכ םיירגוסב סינכהל ישפוח התאו) אוה ןגכ לייאש
.תוקצומ תודבועב ילש הנעטה תא הבגא אל ינא ךכל ףסונבו (ךל
דע ,ןכל .השוע התאש המ קוידב הז .טפשמה תיבב שגפנש חוטב ינא
וליפא בושחא אל ינא ,םידדצה ינשל םיללכה יפל קחשת אל התאש
.ילש היגולונימרטה תא תונשל
לועפל ןמזומ התא ,ךל המיאתמ אל תאזה הנידמה ,לכה ירחא םא
תוכזב דמוע רבכ התאש החנהב) רחא םוקמל התוא בוזעל וא היונשל
.(ךירבד ןכותמ יל הארנ אלש המ ,18 ליג לעמ רמולכ ,ךמצע


ינאש הנעט הלחא .ללכה תלחנ תויהל ךירצ עדיש ןעוט התא .7
גיצהל ונל ראשנ קר וישכע .םלש בלב ןורקעה תמרב התיא םיכסמ
,ףסכ עיקשהל וחרטי םישנא המל האריש ןמז ךרואל ביצי לדומ
ץמאמה רובע ולמגותי אל םה םא עדי רציל בר ץמאמו הדובע תונש
ונלוכל הלג אוב זא ריכמ התא םאו לדומ הזכ ריכמ אל ינא .םהלש
ילכה תויהל וכישמי הארנכ םירצוי תויוכז זא דע .רואה תא
.דבוע ןוגנמה ותועצמאבש


ונממ לבקמ התאש איה ךוותמל םלשל ךירצ התא הללגבש הביסה .8
:םיתורש
ותנחלהו רישה רוביחל רבעמ .הקיסומה רוצי תא ןמממ ךוותמה .א
.רישה תא קיפהל ךרוצ שי
רתוי לודג רחבמ ךל היהיש ידכ תונוש תוקהל דסבסמ ךוותמה .ב
.(חיוורהל וליבשבו) ונממ תונהל
('וכו םיפילק ,רוביצ יסחי) הקיסומה תא ךינפב גיצמ ךוותמה .ג

ןיא .ךינפב הנמי הקיסומה תיישעת שיאש תובר תויצקנופ דוע ןכו
דבוע תייה אל התאש םשכ שממ ,םניחב דובעי ךוותמהש הביס םוש
.םניחב


ינאש וליאכ .ןמואה תא למגתיש ןוגנמ אוצמל יל רמוא התא .9
הזו ומצע תא למגתל ךרד אצמ ןמואהש ךל רמוא ינא זא .ןמואה
תא בנוגו אב התא .הקיסומה תרבח םע הזוח לע המיתח תועצמאב
ןמואה לש ותטלחה תא לבקמ אל םצעב התאש ךכ .ולש םיגולמתה
ךרד הצור התא םא .למגותמ תויהל הצור אוה הבש ךרדה יבגל
םש שיש רמוא התא .ולאכ םיתורש ןתתש הרבח דסיית אוב ,תרחא
.השעת רבדל םוקמב !הללאי זא ,רידא םיחוור חתמ


קיתעהל ילבמ הנק אוהש קסיד/רפסה תא ריבעמ והשימ רשאכ .10
לוכי אל התא .םירצוי תויוכז תרפה לש הייעב םוש ןיא ותוא
םיתבב ולצאו ךלצא) תינמז וב תומוקמ ינשב קסידה תא עומשל
הלעמל יתבוגתב הבחרה האר .הקתעה םע ןכ אל (םידרפנ
http://bananot.com/articles/723#rem44913


אל רבכ התא ךיתונעטל יתובושת תא תארקש ירחאש הווקמ ינא .11
.בונגל תירסומ הבוח וזש בשוח


הבוגתב איה הלאשה ?םזינומוקל רובעל עיצמ התא ןיבא ינאש .12
הדובע תומוקמ םירצוי םתמזויבש ןוהה ילעבב חיטמ התאש תרוקיבל
להנל ,הלוק הקוק תותשל ,םירצומ תונקל ,קלדתל ךל םירשפאמו
,האלהו האלה ןכו תליאל סוטל ,טנרטניאב שולגל ,קנב ןובשח
.תויחל ךל םירשפאמ רוציקב


ןקתל המ הברה שי ,םלשומ אל אוה .ןכ ,ילש םלועה והז .13
םוחתמ אב ינאש ללגב) ינחור ןיינק יקוחבו םזילטיפקב
ףנעמ תואמגודל ףושח רתוי תצק ינא היגולונכטויבה
אוה ,(רחא ןוידל אשונ רבכ הז לבא ינעה םלועהו הקיטבצאמראפה
הלולצו תחכופמ ,תבשוח הקיקחו םילועמ הרקב ינונגנמל קוקז
וכישמי םישנאש הארנכ .םדאה לש ערה רציה תא םג ןובשחב חקיתש
לבא ,ואישל עיגי אוהש ינפל ןמז הברה דוע הזה לדומה תא ללכשל
.ישעמ אלו יתודלי הז השוע התאש ןפואב םילכה תא רובשלו אובל
לכעל ןמזה עיגה זא אל םא ,חלסנ הז זא ןוכיתב ןיידע התא םא
ומש תא רכוז אל ינאש םכח והשימ רמאש ומכ וא .תואיצמה תא
ליגב הזכ ראשנש ימ ,עשר אוה 17 ליגב טסינומוק היה אלש ימ"
."שפיט אוה 40
רב יחצל וביגה
 
 
22/10/03 21:32
רבג דוע :תאמ
ל הבוגתב
17 ליגב טסינומוק היה אלש ימ"-ל עגונב יתעד עיבא
- "שפיט אוה 40 ליגב הזכ ראשנש ימ ,עשר אוה
לדתשאו (...לטיפקו לאיצוס) "םימזיא"ל עגונב רמולכ
חכונ ינאש הממ ,ןכא .יביטמרונו לוקש ןפואב תאז תושעל
,תונוש תונידמב הרבעש האמה לש הירוטסההמ
- טלחומ םזילטיפקו טלחומ םזילאיצוס :תווצקה ינש ןיב
תנזאומ "הבוט" תכרעמ דימעהלו תוסנל ,יתעדל שי
םיצוליאה ןיב ןרמתל החילצמה וזכ ,הלוקשו
:םירתוס ,ילוא ,םיתיעלה
.הישנאמ (-מ רתוי המכלש ףואשלו) בורל גואדל
יתורחת םלועב תילכלכ החילצמ תויהל רמולכ ,דורשל .ב
ףואשל ילואו ,המצע תא םייקל ידכ - "תילכלכ החילצמ")
.(תורחתב שרדנהמ רתוי הברהל אל לבא רתוי תצקל


תכרעמ קר ,תיביטלוקפסהו תישיאה יתעד תוינעל
הלוכי ל"נה םילוקישה ןיב תנזואמ תויהל החילצמה
.ןמז ךרואל תיביטקפא תויהל
תווצקה דחאל תוינוציקל הטונה תכרעמש ןכתיי
ךפיהלו ינשה הצקל תלטוטמ ומכ ןמז רובעכ עונת
םדקומב) היוצרה ןוזיאה תדוקנל עיגתש דע
.יתעד תוינעל "היוצר"ה .(...אל םלועלש וא רחואמב וא
ינאש הדומ ינאש) בכרומ יד אשונ הזש בשוח ינא
אוה ילואו םיבר ול םיטקפסאו (וב החמומ שממ אל
...דרפנבו דבוכמ ןוידל יואר
רבג דועל וביגה
 
21/10/03 22:30
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
אל הז .הזאקב םיריש דירומ אל ינא .דרוקרה ליבשב קר ,בגא
המכ .ךכל ףיטהל היעב םוש יל ןיא לבא .ךכ ידכ דע יתוא ןיינעמ
.רתויש
ןגכ לייאל וביגה
 
22/10/03 1:47
תינומרע :תאמ
רב יחצל הבוגתב
60 יתכסח .תונחב ותוא תונקל םוקמב הירפסב םלש רפס יתמליצ םויה
אל ריהזמ ילכלכ דיתע לבא ינש ראות תמייסמ רבכ ינא ,ןכ .םילקש
בתוכ לש יחכונה ומוקימ ךרע ואר) הידבשמ ילוא .קפואב הארנ
ינא רפס שוכרל ליבשב ןאכ לבא .רתוי דורו הארנ לכה (רמאמה
יתרתיו םג .םירחא םירבד הברה לע רתוולו םימעפ רשע בושחל הכירצ
ותוא בונגל תנווכתמ אל ינא ,אלו .תונקל יתיצרש שדחה ליעמה לע
םלוצמ רפסו םניח הקיזומ ומכ ,הלאכש תונטק תואנה לבא .תונחהמ
הידבשב האבה הנשל זא .םויה תא יל םישועש תמאב ,ףסכ ילב טעמכ
! היונבה
תינומרעל וביגה
 
22/10/03 2:25
תינומרע :תאמ
רב יחצל הבוגתב
? הזאקמ םיריש תבנוג ינא המל זא
ךשמ רבד םוש תלכוא אל טושפ ינא םימעפלש ,רקי בתוכ ,עדוי התא
םימעפל הככ םימצ םישנא הידבשב םג ? ףסכב ךוסחל ידכ םימלש םימי
? ידמ רקי הז 'ץנאר רגרובב הציצק יכ
םגו ףסכ יל ןיא יכ רתוי רחואמ דעומל החוד ינא ילש הנותחה תא
יפלא המכ ךתעידיל הלוע הלכ תלמשו .עפומ םירהל ידכ ילש רבחל אל
ללגב אל הזו .ןויריהל סנכיהל אלש תלדתשמ דואמ םג ינא .םילקש
.דלי וישכע לדגל ףסכ יל ןיאש ללגב הז .םידלי הצור אל ינאש
ירתאב תטטושמ ינא ןכלו תובוט םינש המכ רבכ יתייה אל ל"וחב
םג ינא .םירחא םישנא ומליצש תוילרוטספ תונומת לש טנרטניא
בשויש החוטב יתייה םויהש תורמל ,תינוכמב העיסנ לע תרתוומ
לוכאל יתקספה םג .תפכא ימל לבא ,סובוטואב לבחמ ירוחאמ
ימ זא ? ןוכנ ,םיאלפנ םייח .עונלוקב םיטרס תוארלו ,תודעסמב
? תושעל המ יל דיגתש התא לזאזעל
תינומרעל וביגה
 
 
22/10/03 11:40
רב יחצ :תאמ
םיללמואה ונייח לע םיטרפ המכ דוע עומשל הצרת ילואש יתבשחל הבוגתב
,הרקיה תינומרע
בנגש בערו ינע םדא ,טלחומ וניא "בונגת אל" ירסומה יוויצה
לש ירסומה ףסה תא החונינ הכילהב רובעי הרירב תילב םחל רכיכ
.תעד רב לכ
ףייוזמ (ידבש) קסיד שי ימצעב ילש ךל רפסא ינא ,הזמ רתוי
.הנתמ רותב םיעצמא תלד תידבש הדידימ יתלביקש םיקסידה ףסואב
,אל וא הלש הנתמה תא רמוש ינא םא תוארל הלוכי איהש ןמז לכ
ךרעב) היידבש תא בוזעא רשאכ ,ףייוזמה קסידה תא רומשא ינא
ןשיה תא רומשאו) ירוקמה קסידה תא הנקא (הנש יצח דוע
.(תרכזמל


ןיידתהל םוקמ שי טלחהבש היגוסל תסנכנ םצעב תא ךלש הלאשב
םצעבש הלאשה תאז .תימיטגלל תכפוה הבינג יתמ איהו הילע
םאה ?ףילחמ רצומ ןיא הקיסומל םאה") רמאמב ןוידל התלעוה
ול ןיאש רצומ םאה ללכבו ?בערל לוקש תמייוסמ הקיסומב ךרוצה
("?הבינג קידצמ ףילחמ


םילוכי םישנאש ,הז לע ןיידתהל ליבשב ןאכ ונחנאו ,ןעוט ינא
םילוכי םה .התוא םיבנוג םהש ינפל הקיסומ ילב םג תויחל
רתוי םילוז םיקסיד תונקל ,היזיוולט ,וידרל הנזאהב קפתסהל
תוחפל דרי םיקסידה לש ריחמהש יוכיס שי ונקי אל םה םא .דועו
תרחא הבוגתב יתרמאש ומכ יכ ,תמייוסמ הדימב
תא לבקמ ינא (http://bananot.com/articles/723#rem44811)
תולעה ךותמ עבקנ םייוסמ רצומ לש וריחמש תרמואש הלוכסאה
תוימוקמ תועפשהו (ןמז ךרואל רוצי רשפאמש ריחמה) ולש תיתימאה
סרפב הכז הזה ןויערה תא חסינש םדאה בגא ךרד) שוקיבו עצה לש
.(הלכלכל לבונ


ןושארה קסידה תא יתינקשכ יתייה המכ ןב תעדוי תא :תוליכר תצק
,25 ןב יתייהשכ ,םינש תצקו 7 ינפל ךרעב היה הז ?(ןידאלא)
.זא דע הקיסומ יתבהא אלש ללגב אלו
רב יחצל וביגה
 
22/10/03 9:14
רבג דוע :תאמ
רב יחצל הבוגתב
:חילצמש שדח ןווקמ םיריש תריחמ תוריש
http://computers.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=item&path=4&id=455293
רבג דועל וביגה
 
 
22/10/03 9:17
שייובמ טבמב רבג דוע :תאמ
רמאמה בגא הבתכל הבוגתב
...ןבומכ ,םיריש תריכמ
שייובמ טבמב רבג דועל וביגה
 
22/10/03 12:47
תי'גני'ג :תאמ
רב יחצל הבוגתב
ונחנאו ,(?רייארפ רמא והשימ) םלשל ךישמת התא :ןורתפ יל שי
םניחב ונל םינתינש םיתורישהמ הנהנ
תי'גני'גל וביגה
 
 
22/10/03 13:53
רב יחצ :תאמ
םודסב קידצל הבוגתב
,תי'גני'ג ייה
דובעל ,סמ םילעהל ,חוטיבה תא תומרל ,הקיסומ בונגל יכישמת
המל יאלפתת ךכ רחאו האלהו האלה ןכו םיאוליממ טמתשהל ,רוחש
תלילסל ,תוכומ םישנב הכימתל ,םירגפמ םידליל תודסומל ףסכ ןיא
תוירוה דח תוחפשמב תוהמאל הרזעל ,לזרב תוליסמ תחנהו םישיבכ
.האלהו האלה ןכו (?ןהמ םג בונגל אל המל)
.לצנהלו ליצהל יוכיס ךל שי ךכ רתוי םדקומ יררועתתש לככ


הכלה קדצ תפידר ,הלעמל בותכש הממ בושח רתוי וליפא ילוא לבא
םא םלשומ קדצ גישנ אל םלועלש ןייצמ 'הפידר' חנומה) השעמל
הנושארבו שארב איה ,רחאה ליבשב אל איה (הזכ רבד שי ללכב
יסנ .וב הנימאמ תאש המ יפל היח תאש בוט ישיגרתש ידכ ,ךליבשב
!ינהתו
רב יחצל וביגה
 
 
22/10/03 14:14
תי'גני'ג :תאמ
הככ יכישמתל הבוגתב
,ןוסק'ג לקיימ לש ריש תדרוה ךיא האור אל ינאש הרותה רפסב
לזרב תוליסמ תחנהו םישיבכ תלילסב תעגופ
תי'גני'גל וביגה
 
 
22/10/03 14:21
רב יחצ :תאמ
הכישממש חטבל הבוגתב
תא לבקמ אל אוה יכ ןמואהמ תורישי תבנוג תאש הזל רבעמ
תא ילבקת תא ותיאש סמה תא תמלשמ אל םג תא ,םיגולמתה
תפוקל אוה םולשתה םא הנשמ אל הזו .יתבתכ םהילעש םיתורשה
.(הייהי אל הזש ימ וא) תיאקירמאה וא תילארשיה סמה
רב יחצל וביגה
 
 
22/10/03 14:29
תי'גני'ג :תאמ
הכישממש חטבל הבוגתב
הכרד טנרטניאב תיקוח תבותכל יתסנכנ .דח'פאמ תבנוג אל
יצבק םג הליכמש ,םיצבק ףותישל הנכות דירוהל רשפא
הקיזומ
תי'גני'גל וביגה
 
 
22/10/03 14:33
רב יחצ :תאמ
הכישממש חטבל הבוגתב
אלה השעמה .תיקוח יאדוול בורק הב תשמתשמ תאש הנכותה
תויוכזב םינגומ םיצבק (תאלעהו) תדרוה אוה יקוח
.םולשת אלל םירצוי
.אל וא תבנג תא םא תעדוי תא וישכע
רב יחצל וביגה
 
 
22/10/03 14:40
תי'גני'ג :תאמ
הכישממש חטבל הבוגתב
דירוהש ירחא ח"וד לביקש והשימ לע יתעמש אל דוע
איהש הלועפ השוע אל ינא יל עודיש לככש הככ ,ריש
תיקוח אל
תי'גני'גל וביגה
 
 
22/10/03 14:49
רב יחצ :תאמ
הכישממש חטבל הבוגתב
"The music industry has filed more than 250
lawsuits against individuals who, it claims,
have illegally downloaded copyrighted music
on to their computers."


רבמטפסב הרשעהמ טסימונוקאה לש תרתוכ תת יהוז
'ץראה'ב אורקל ילכות תירבעב הצור תא םא ,2003
9.9.03
לאודה תבותכל יל יבתכת האלמה הבתכה תא יצרת םא
רמאמה תא ךל חלשאו תאז הבוגת שארב תנייוצמה
םידדוב םיקתוע חולשל יל רתומ) טסימונוקאהמ אלמה
.(יונמה תרגסמב
רב יחצל וביגה
 
 
22/10/03 16:46
תי'גני'ג :תאמ
:טוטיצל הבוגתב
וכישמי םישנא ,קספי וא םסחי אל תורישהש דע
הקיזומ דירוהל
תי'גני'גל וביגה
 
 
22/10/03 16:52
רב יחצ :תאמ
:טוטיצל הבוגתב
(o: הבינג וזש םיעדוי םקלח תוחפל וישכע לבא

םיבנג שיגרהל םיצור אל םישנאה בורש ללגבו
םה ףוסבש דע תוחפו תוחפ ובנגי םהש יוכיס שי
...ירמגל וקיספי
רב יחצל וביגה
 
 
22/10/03 20:49
תי'גני'ג :תאמ
בוט ףוסל הבוגתב
:םיפוג השולש ןיב איה תיתימאה המחלמה
יקפסו תונכותה יחתפמ ,הקיזומה תורבח
.טנרטניאה
םילייח קר ,םייפוסה םישמתשמה ,ונחנא
יתוא עיתפה ןכל ,םיקנעה תמחלמב םינטק
.םהלש דצה תא אקווד חקול התאש
םיינשהמ דחא רשאכ קר היהי בוט ףוס
תורבחל םיפסכ ריבעהל םיכסי םינורחאה
.הקיזומה
תי'גני'גל וביגה
 
 
26/10/03 10:39
:תאמ
בוט ףוסל הבוגתב
.הב וכזי םהש רמוא אל העיבת ושיגה םהש הז
.וכזי אל םה םא הרקי המ הלאשה
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/10/03 11:25
הדבעמ בצ :תאמ
בוט ףוסל הבוגתב
םלשל םיפידעמ םישנאהש ןייצמ הבתכה ךשמה
תללוס םע .טפשמה תיבל םיעיגמ םהש ינפל
יפכ קוחהו וללה תורבחה לש ןידה יכרוע
ץוצמש טושפה חרזאל ןיא ,םויכ אוהש
.הזכ טפשמב חצנל יוכיס לש (ץוצמק+ץמש)
הדבעמ בצל וביגה
 
22/10/03 22:49
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
דחאו דחא לכל הנועש תטרופמ הבוגת ךל יתבתכו יתבשי ,יחצ קאלאוו
ןימ .הקחמנ איה .םייפא תחא הכמ ךל הבישמ ףאו תילעהש םיפיעסהמ
.וזכש המראק


.רתוי תיפרגלט הרוצב םעפהו בוש הסננ אוב


.םיקתוע 50,000 תרכומ התייה אל ןוקילה היתורבחו טנינ אלל .1
םלועב רוחסל רבועש עבטמה הז .יפסכ תויהל ךירצ לומגיתה
ליבוי ,ףסכל הרואכל ךרע הווש אוהש םוסריפה ?רכוז ,יטסילטיפק
,(תורשכומ קיפסמ אל ןה יכ וחכשיי היתורבחש החנהב) טנינ תא
.קחשמה יקוח םה ולא יכ ,איה ףא התוא קושעתש םיטילקת תרבח דועל
ןאכ ןיא :רוציקב ?םעפ דוע דובעי אל הזש המל תחא םעפ דבע הז םא
תא ריכמש ימל עיתפמ אל הז לבא התשע איהש ץמאמל םלוה לומגית
.םיטילקתה תורבח


לכ תא ,םתוא חירכה אל דחא ףאש רורב ?םתוא חירכה אל דחא ףא.2
םיעוקת םהש תואטיגהמ ץורפל םהלש סנא'צ ןקאפה הזש ה'רבח םתוא
הזיא .םתוא רדבלו ןוהה יליא לש תוזוחמל והשכיא עיגהל ידכ םהב
תופצר תוקנל וא הריפת תנוכמ די לע תבשל ,םהל שי רחא סנא'צ
הפיאמ ץלחיהל ידכ רבד לכ לע םותחת התא הפצירב התאשכ ?לטניאב
.עוקת התאש


םה םהילע יתרבידש םיריחמה :ןושאר רוקממ .םיקסיד תצפהו תקפה.3
םהש וניבהש ונכטה ישנא :תופסונ תודבוע 2 .םיילאירה םיריחמה
םייטרפ םילביילב םלוכ טעמכ ואצי םיטילקתה תורבח ידי לע םיקשענ
קלחב וטילחה םיטילקתה תורבחש םיחלצומ ךכ ידכ דע ,םיחלצומו
םיקלחתמ רבכ םיזוחאה ןאכו) תויופתוש םתיא תושעל םירקמהמ
םע םימכסה םהלש ץראב םיטילקתה תורבח .95-5). 2-ב אלו 50-50ב
תויהל םיכפוהש םיטיהל יפסוא ץייק ידימ םיאיצומ ל"וחב תורבחה
ןה הצפההו הקפהה תויולע .לקש 80-ב םירכמנ םהש תורמל רכמ יבר
?בנגה ןאכ ימ זא ?ספא טעמכ


ינשהו ןושארה ראותל ךכרד תא תחלצש ךכ לע ךידי תא קזחמ ינא.4
תא רתופ אל ןיידע הז .םיידרופס םימוליצ םעו ינוציח ןומימ אלל
ולביק אלש וא ךלש ביירדה תא םהל היה אלש םיפלא תורשע לש היעבה
עודיכ םניחב אל ןה ץראב תואטיסרבינואה .תלביק התאש ךוניחה תא
יכ ,ונלש יטרואיתה ןוידה תא םייקל םילוכי אלש ולאכ שיו .ךל
תנווקמ היירפס םושב םייונמ אל םהו טנרטניא םהל ןיא
?אל ואישב םזילטיפק .תיאטיסרבינוא


תחפשמ :תובר ינימ תחא אמגוד הנה .הביד תאצוהב םשאונ אלש ידכ.5
תויוכז הנידמהמ הלביק חלמ תויישעתב רתיה ןיב תטלושש רנקנד
ודעויש םימנוד יפלא ינפ לע תויטרפ רויד תודחי יפלאל היינב
100-ל 50 ןיבש יוושב תכרעומ וזה הבטהה .הרבחה לש חלמה תוישעתל
ורבס הנידמה רקבמ םג ומכ הלשממל יטפשמה ץעויה .רלוד ןוילימ
אל הז ."םויה רואל דוש" ונלש םילימבו "ןידכ אלש הבטהב" רבודמש
תצעומב הבטהה תא תרשאשמה הטלחהה תא ריבעהל ,טרמלואל עירפה
אל הלשממל יטפשמה ץעויהש עדי אוהש תורמל לארשי יעקרקמ לנימ
ןאכ ימ לבא .ץ"גבב לופיי הזש חינהל ריבס .ץ"גבב הטלחהה לע ןגי
.טסימינוקאב אקווד ואלו ץראב הלכלכה ירודמב עיפומ הז .?בנגה
זרכמב םויה דע התכזש הדיחיה הרבחה .ל"וח לש תוחינ תצק הא
קידש הרבח איה ,קאריעב רלוד ןוילימ 670 לש יוושב תודובעל
.ןוירוטקרידה ר"וי ןגס הב היה ,(שוב לש רבחה אוהה,ןכ) יניי'צ
.המשל תוירקמ


,םויהמ תונורחא תועידי ןותיע תא אנ חתפ ."םיחצור"ה תנעט יבגל
םילייח השולש ."רתוימ תוומ היה הז":תרתוכה הנה .תועש 24 ףסומ
באז לש טוטיצ ןלהל .דורבי ןיע רפכב חטבואמ אל רויסב וגרהנ
עצפנו 101-ה שיא היהש ,ל"ז 19-ה ןב קלופ דעלא לש ובס בולוג
ויה אלא ,םיגרהנ ויה אל ילוא רתוי םינמוימ םילייח":ומצעב
."הטיחשל םתוא וחלש הפ לבא ,םהמ דחא םיעצופ ויה ,שא םיבישמ
תא טטצל ךירצ ינאש תוביסנה ןה ולאש רעטצמ ינא .טוטיצ ףוס
.חצר אל ,רמא אוה ,הטיחש .םמצע דעב םירבדמ םה ולאה םירבדה
יבגל תינצקוה הרעההמ תויטנגלאב םלעתא ינא .עורג רתוי הברה
.הז לש תרזגנהו יליג


םיחכוש הימדקאה ישנא םימעפל .סנפל תחתמ אצמנ אוהו רואה הנה .6
לכ וא תידוהיה תדה :דבועש לדומ שפחמ התא .ןירדהנס םג התייהש
.תדה תא רמלש ידכ אלא ףסכ עצב תרומת אלו עדי םיריבעמ .תרחא תד
התאש בל יתמשו .עדי קר ,ףסכ ילב ?אל ?עיתפמ ,רמוא התא המ
,ןייוש ונ ,"ללכה תלחנ תויהל ךירצש עדיה" יבגל יתיא םיכסמ
.םירצוי תויוכזל רושק אלש ןונגנמל אמגוד םג תלביק וישכע


ףסכ םיחוורמ םהש ללגב ?המל .םיכוותמ לבוס אל ינאש הזמ ליחתנ.7
ןונגנמ םג הנהו .אמגודכ תוריד ךוותמ חק .םהלש אל אוהש והשמ לע
םילקש המכ תרומת .םיטנדוטס רויד רודמ .ס"דמה :םיכוותמ ףקועש
אלל ןוצרמ םירכושל ןוצרמ םריכשמ םע תוריד רגאמל עדימ לבקמ התא
עדימה תא םילבקמ ?םיכוותמה םישוע המ עדוי התא ,בגא .ךווית ימד
םילבקמ (דימת אל הז םג )תורידה ילעבל םירשקתמ ,יקוח אל ןפואב
זאו ,ךווית ימד םימלשמ אל םנורחאה ולא ירהש ,םתמכסה תא
?יתרמא רבכ ,אנוש .ךווית ימד םיבוגו הרכשהל תורידה תא םימסרפמםויה םא .טושפ אוה ןמואה וא ןמאה תא למגתל ךירצש ןונגנמה .8
הקיזומה ירוסרסו טנס 90 לבקי ןמאהש הצור ינא ,רלוד הלוע ריש
?תעמש םינכרצ םרח לע ?דבוע הז ךיא .ךפיהל אלו טנס 10 ולבקי
אל .הזה סחיה יפל דובעל הקיזומה תורבח תא ץלאייש םינכרצ םרח
וניבי םינמאה םג הככ .הזאקמ דירוהל וכישמת .ךירצ אל ?םיצור
.ועבטי הקיזומה תורבחש .הריס התואב םינכרצהו םהש


?לקש הארתש ילבמ ינשל דחאמ רובעיש רפס איצוהל םיכסמ התא זא .9
?אל ,הרומת הצור התא ,עדי תעקשה .יל הארנ אל


.ול ןיאש ימל תתלו ול שיש יממ תחקל הבוחש רובס ןיידע ינא.10
.ןויוויש הזל הרוק ינא ,הבינג הזל ארוק התא


חווטבש עדוי חטב התא לבא .םזינומוקל רובעל עיצמ אל ינא.11
עיצמ ינא .תויורשפא דוע שי ,םזילטיפקל םזינומוק ןיבש
: תודוסי השולש לע היונבש הרבח עיצמ ינא .ינמוה םזילאיצוס
ןוה ילעב םתוא .ןויווישו ,תוירסומ ,תידדה הכימתו הווחא
טישלובה תא םידמלמ הטיסרבנוא וזיאב דיגת ?תויחל יל םירשפאמ
תא םיבלוח םה ובש בצקב ןוהה ילעב ?םלוהקוטש תטיסרבינואב ?הזה
אל םג םה .ילשו ךלש םייחה תא םירצקמ םימהו עקרקה ,ריוואה
תורעי לע .ררועתת ,וווולה .המכ עדוי ימ הרומת הז לע םימלשמ
ריווא םוהיז לע ?תעמש הפיח ץרפמב םימ םוהיז לע ?תעמש םשגה
התוש ינאש הזב תויחל יל םירשפאמ ?יח התא הפיא ?תעמש תוירקב
.חחחפ?םייחה םעט תא שיגרמו הלוק הקוק


יתודליה רציה אל אוה ערה רציה .דומח הנהת .ךלש םלועה הז .13
הז .ותוא וספתי אלו םניחב הזש עדויש םיריש דירומ ותוא לש
רצייל ידכ םיבאשמ דוע לע טלתשהל ןוצרה אוה ,ערה רציה .יעבט
יבנג" םתוא ןיבל הניבש ,םירישע לש הבכש רובע ףסכ רתויו רתוי
ונינש ןיבמ ימ רורב זא ,הז תא תנבה אל דוע םא .םולכ ןיא "הזאק
.שפיטה אוה
ןגכ לייאל וביגה
 
 
23/10/03 12:55
רב יחצ :תאמ
יתבשחמ םזינורכנאל הבוגתב
,לייא םולש
רחא ראות הקידצמ טלחהב ךלש תקפואמהו בטיה תחסונמה הבוגתה
.ילש תועט .ילש תמדוקה הבוגתב ךל יתקנעהש הזמ


קר אלו לומגית לש תובר תורוצ הריכמ תינרדומה הלכלכה .1
.תמדוקה הבושתב םוי םויה ייחמ המגוד ךל יתגצהו יפסכ לומגית
.הנממ םלעתהל תטלחה המ םושימ
איה ,ויהי אל םהש ימ ,םינמואב תויולת הקיסומה תורבחש הנעטה
אל םהש ימ ,םיגהנב יולת דגא .תועמשמ לכ תרסח לבא הנוכנ
םידיקפ ,םירטינס ,תויחא ,םיאפורב יולת םילוחה תיב .ויהי
הזש ימ ,וב דבועש ימב יולת ףוג לכו ,ויהי אל םהש ימ ..'וכו
.רבד הפיסומ אל ךלש הנעטש ךכ .הייהי אל
םא תצמואמ הדובע לש םינש רחאל התוא ליבוי טנינ לש םוסרפה
רובע בר ףסכ שורדל הל רשפאיש תבכוכ לש סוטטסל הבוט איה
אלו התוא תוצירמש תורבחה לש איה הדובעה בור זא דע .התדובע
.(הזה טקייורפה תמרהב עקשוה ףסכ המכ בושחת קר) הלש


רמוא התא ינשה ףיעסב :םמצע תא םירתוס ךלש 2 ו 1 ףיעס .2
המ הזש תעדוי איהש ללגב הקיסומה תורבח רובע תדבוע טנינש
התא ןושארה ףיעסבו תילכלכ החלצהל התוא איביו התוא םסרפיש
.ייניעב ההומת .ףסכ אל הז תילכלכ החלצהל איבמש םוסרפש רמוא


תחכומ החלצה םע םיאקיסומש רמוא התא :ךירבדב הריתס דוע .3
הקיסומה תורבחל תודות ףוסב טנינל היהיש ומכ ןיטינומ םע)
רורב וישכע .רתוי םיבוט רכש יאנת שקבל םילוכי (התוא תומדקמש
?''םניח''ב דובעל הנכומ טנינ המל ךל


ןתנהל יתעדל ךירצ רוביצה יפסכמ םינמוממש תודסומב דומיל .4
(תוביוחמ תשוחת וזיא רוציל ידכ ירמגל אלו טעמכ) םניחב טעמכ
םאש ןבומכ .הנידמה יחרזא לכ לש תויוכזהמ קלח תויהל ךירצו
רתוי ההובג המרב תורשמ תונהל ידכ רתוי םלשל הצור והשימ
.ירוביצ ןומימ שקבי אלש לבא תאז תושעל יאשר (תיטרפ הלכשה)
וליפא ןקלחו ,תונווגמו תובר ןה הזה ןויערה תקדצהל תוביסה
רתוי םלשמו יאמדקא אלמ רתוי חיוורמ יאמדקא) וטנ תוילכלכ
.(לביקש דומילה רכש תא םינממש ךוראה חווטב םיסימ


תומלשמ קוחר דוע םזילטיפקהש יתבתכ תמדוקה יתבוגת ףוסב .5
תאבה .םיבוטו םיללכושמ הרקבו חוקיפ שרוד אוהו ל"וחבו ץראב
תואצמנ הפיא טבה ינש דצמ !הדות .ךכל תובוטו תופי תואמגוד
םויהש המב תולגודש תורבח תואצמנ הפיאו תויטסינומוק תורבח
ותרטמש םזילטיפק :תיטרפ הרדגה) רואנ םזילטיפק ארקנו חתפתמ
.(הביבסהו םידבועה תחוור םג אלא םילעבל חוור קר אל איה


ןייצמ אל לבא הלש םינימאמל עדי הריבעמ תדהש רמוא התא .6
האוושה תב ללכב איה הילע רבדמ התאש עדיה תומכ םאו עדי הזיא
הגיצמ ךתדמע ,תאזמ הרתי .םירבדמ ונחנא ןהילעש עדיה תויומכל
םיפוגה .תדה לע רתויב תיקלח רמול אלש תיביאנ תוננובתה
טבה .המצוע בר ילכלכ חוכ םהדיב וקיזחה םלועמו זאמ םייתדה
ילבמ דוע הזו ,ירצונה םלועה לכב שודקה סכה יסכנ לע לשמל
ללכ רושק היה אלו ,םהל היהש עדיה תא) עדי םוש להקל ריבעהל
םגו .(בחרה רוביצה לש וניעמ קחרה םירזנמב ורמש םה תדל
תוביסב רכזה) בר שוכר םנמזב וקיזחה םידוהיה םייתדה םיפוגה
תנשודמה הנוהכה ןיב קתנ רצונ וב ינש תיב ןברוחל ואיבהש
.(םיסימה לוע תחת קנענש םעלתונברוקהמ
ודמע ל"זח םגש ריכזהל הווש ,תורוקמב ונעגנ רבכ םא ,בגא ךרד
םרמוא םשב םירבד איבמה לכ" ורמאו םירצויה תויוכז תובישח לע
."םלועל הלואג איבמ
יתייה אל ינא .רתוימ תמאב היה קלופ דעלא לש ותומו ןכתי .7
,תועט ןכא וז םא .רויס ותואל האיציה לע הרוהש דקפמה תדמעב
רוזחלמ ענמהל ידכ הנממ דומלל ךירצ זא ,םיעוט זא םישועשכו
.הליחת הנווכ ךותמ גרוהש םדא ראתמ 'חצור' חנומה .דיתעב הילע
לש ופוסב ,םילייחה לש דקפמהש איה ךלש הנעטה תועמשמ רמולכ
התא הז תא .םתוא גורהל הנווכ ךותמ םתוא החלש ,הלשממה רבד
.חיכוהלמ רוא תונש קוחר דוע


םישוע ןכ הקיסומה יכוותמש םיתורש השולש ךינפב יתחטש .8
ינאש ללגב הזש חינמ ינא .יתבתכש הממ םמלעתמ התאו ךרובע
.קדוצ
םקה ,לקו טושפ ךכ לכ הזש בשוח התא םא ,תוריד ךווית יבגל
ולאכ םירתא אלמ שי .דחא ףאמ ףסכ הבגי אלש ךווית דרשמ
רוכמל/תונקל הצורש ימש רמואש המ ,תשרבו םינותיעב (תוחול)
.תאז תושעל לוכי יאמצע ןפואב


הרבח םיקת זא ,דובעל לוכי ךלש יקסיעה לדומהש בשוח התא םא .9
ןמזמ רבכ חלצומ הזכ היה אוה םאש חוטב תויהל לוכי התא .תאזכ
.החילס .העוט התאש הארנכ .קעוצו טעוב יח היה אוה ןמזמ


הבוגת האר) םיקדוצ תימולשו התאש יתאצמ הבשחמ רחאל .קדוצ .10
תרבעהו (http://bananot.com/articles/723#rem44945 :תימולשל
םיכישממש קוב טסקטמ לידבהל ילוא) תימעפ דח האירק לש רפס
תויוכז תרפה םצעב איה רחא ארוקל (ףוצר ןפואב ונממ דומלל
.(רשפא יא יכ) הז תא םיפכוא אל עודמ תנייצמ תימולש .םירצוי
םג םימיכסמ ונחנאש רמוא הז זא ,ךכ לע םימיכסמ ונינש םא
.הבינג איה תיקוח אל הקיסומ תדרוהש


השועש ימ תא רתויש המכ קופדל תירסומ הבוח ףאו תוכז וז" .11
םילקש העברא ריבעמו קסיד הנוק התאש םעפ לכ לקש 60 ךילע
רתנספה לומ תיבב םיימוי םוי תבשלש תטלחה התא ."רצויל
רשפאש בשוח ינא ,ריחמה לש הנוש הקולח הווש ריש ןיחלהלו
הסרוכה ךותמ םלוכ תא ץימשהלו אובל םוקמב .הז לע חכוותהל
תליהתל הכזת התא .קדוצ התאשו םיעוט םהש םלוכל הארת החונה
.(ינממ םג ייח ימיבו) םלוע


ידכ ,םיטסיליטפקה םילכה לש הרקבו חוקיפ ליעפהל שי ,בוש .12
רתוי הרבחב םיעגופ ןוה ילעב םהבש ,תנייצש ומכ תועפות עונמל
םזילטיפקה לש החלצהה ,ןורקיעה תמרב לבא .הל םילעומ םה רשאמ
חוכיווה לכ תא תכפוה רוהטה םזילאיצוסהו םזינומוקה תמועל
.רקעל הזה
תותשל קיספת ,ןוהה ילעב ילב תויחל לוכי התאש בשוח התא םא
שובלל םילענ לוענל ,תופורת ךורצל ,בכרב עוסנל ,הלוק הקוק
הנידמה לש תורבחש המ קר ךורצת רוציקב ,לכוא לוכאל ,םידגב
.תויחל ךל םירשפאמ ןוהה ילעב המכ ןיבת זא .ךל תוקפסמ


.12 האר .13
רב יחצל וביגה
 
22/10/03 23:02
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
.לוקוטורפה ליבשב קר .יתוברת ןויד , תובלעה ילב ?המ עדוי התא
ינא הז ללגב שפיט ינא םאו ןויווישב ןימאמ ינא , 38 ןב ינא
םזינומוקב יתנמאה אל 17 ליגב אקווד .טוידיאכ םג בשחיהל ןכומ
.רתוי הברה ינא םויה .הז ללגב עשר יתייה אלו


,קייודמב טטצמה תא אצמתש ךלש תונקדצה תרגסמב היה יואר ,בגאו
שיגמ תייה אל .(: .ולש םירצויה תויוכז תרפה ןאכ שי תרחאש
אל התא .םוקמה הארמו קייודמה טוטיצה אלל הטיסרבינואל הדובע
.ךמצעל תוחנה השעת לא הזאק יבנגל תוחנה השוע
ןגכ לייאל וביגה
 
23/10/03 13:41
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
.טרמלוא- רנקנד לש העידיה הנה ,אלש וא הרקמב


http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2802659,00.html


תפקתמ" :ארקנש ןיינעמ רתוי הברה רמאמל רבכ אוה ,ינשה קנילה
"םידיגאתה לש הריחבה שפוח


http://www.bdidut.com/docs/economy4.doc


rule the world": ןטרוק דיויד לש ורפסמ קרפ לש םוגרית והז
ינאש תורמל ,וננינעל םיאתמש םוכיסה הנהו ,"when corporations
םילרביללו םילאנויצר םינלכלכל םא ":ולוכ תא אורקל חמשתש חוטב
ינב לש תויוכזלו קושה תונורקעל תיתימא תונמאנ התיה קושה לש
קושה םהבש םיאנתה תגשה התרטמש תוינידמל םיארוק ויה םה םדאה
.ירוביצה סרטניאה תבוטל יטרקומד ןפואב דקפתמ


ןעמל ףדעומה סחיהו תוידיסבוסה םויסל םידעצל םיארוק ויה םה
דודיעל ,םידיגאתה לש םילופונומה תריבשל ,םילודג םידיגאת
,תויתרבחו תויתביבס תויולע תמנפה ,שוכרה לע תולעבה לש רוזיבה
םידבועה לש םהיתויוכז תא םיחיטבמ ,ומוקמב ןוהה תא םינגעמ
גישהל תויונמדזהה תא םיליבגמו ,םתדובע לש םיקדוצה תוריפל
.תינרציה םתמורתמ הברהב לודגה םידיחיל תוחפונמ תורוכשמ


קושה תיירואתש קושה יאנת תריציב רבודמ אל םידיגאתל םזילרבילב
ללכ רבודמ אל .ירוביצה סרטניאה לש היצזימיטפואל ומרגייש תנעוט
הניחבמ םיקזחה לש תויוכזה דוסימו הנגהב רבודמ .רוביצה תבוטב
תוביוחמ אלל םהלש ידיימה סרטניאה תא תרשמש המ תא עצבל תילכלכ
םירוויע תודסומב חוכה תא ביצמ הז רבד .תואצותל תירוביצ
".תיתביבס תוביציו ןויווש לש םיאשונל


:ונניניעל הפפכ ומכ המיאתמש ,וזה הקסיפה דחוימבו


תינויגה הרוצבש םירהרוהמו םיטנגיליטניא םישנא ינוילימ"
הדובעב םינימאמ ,(.כ.א -ינומכ) הלודג הלשממ יפלכ דשח םישיגרמ
חינמ ינא ינומכ)םיקומע םיכרע ילעב ,(.כ.א-ךומכ )השקו הרשי
- ךומכש הווקמ ינאו ,ינומכ)החפשמל םיבייוחמו ,(.כ.א-ךומכו
בזוכה עדימה ידי לע םימורמ ,(.כ.א- ינומכו ךומכ)הליהקלו (.כ.א
עמשומה תילאוטקלטניאו תירסומ הניחבמ תוועמ ןויגה ידי לעו
יבשב םיחקלנ םה .םידיגאתה תשילחל הנותנה תרושקתב רזוח ןפואב
.םהלש םיסרטניאל ןהו םהלש םיכרעל ןה תדגונמש תיטילופ הדנ'גא
לשממה הקיטילופה ,הימדקאה ,םידיגאתה תרגסמב םידבועש הלא
וקב תרדוסמ םילומגתה תכרעמו תוברתה יכ םיאצומ ,םירחא תודסומו
םישש אל םה ןכלו םידיגאתל הריחבה שפוח לש היגולואדיאה םע דחא
הריירקהו הרשמה ןוכיסל ששחמ םייקה רדסל דגנתתש הרוצב רבדל
ונב הקיזחמש אוושה תגצמו הילשאה הטעמ תא רובשל ונילע .םהלש
לש שדחמ הריצי לש הדובעב ליחתהלו ,ימצע סרה לש יתוברת סנארטב
.היחה המדאהו םישנאה תורשב ונלש הלכלכה תוכרעמ
David C. Korten, When Corporations Rule the World, (USA:
Kumarian Press, 1995), chapter 6.


הז .רמאמה ינפל דוע וזכ התיה ילש הדנ'גאה ,בגא .בוט םוי ,והז
.בשוח ינאש המ תא קזיח קר
ןגכ לייאל וביגה
 
 
23/10/03 14:24
רבג דוע :תאמ
יתבשחמ םזינורכנאל הבוגתב
,לייא ייה
ךבילל בורק (םזילטיפק לומ םזילאיצוס) ל"נה אשונהש יל הארנ
ירוביצ ןוידל יוארו רתויב בושח אשונ טלחהב אוה ,יתעדל)
םינפו
.(ונלש הנידמב וז הפוקתב שחרתמה עקר לע טרפב ,תובר ול
הארנ הז םא ןבומכו ךל הארנ הז םאו ךלוקישל ,ןויער םתס
לואשל ,ילוא ,ךירצ ,הז יבגל גשומ יל ןיאו) רתאה תכרועל
ןאכל ותוא חלשתו רמאמ בותכת אלש המל :(...ינפל התוא
הז םירוטילקתה אשונל (יוארה) דובכה לכ םע ?"תוננב"ל
...בושח רתוי אל םא ,תוחפ אל ,תוחפל יל ,הארנ
רבג דועל וביגה
 
23/10/03 14:47
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
.החמשב
ןגכ לייאל וביגה
 
 
23/10/03 15:47
רבג דוע :תאמ
םזילטיפק לומ םזילאיצוסל הבוגתב
,"רב יחצ"-ל תבגה
(רמאמה בותכ) רב יחצ אל לבא ,יחצ םג םנמא ינא
,"רבג דוע" - יחצ אלא
.קפס ריסהל קר
רבג דועל וביגה
 
23/10/03 16:04
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
, תרמאש המל יתבגהו ,ךלש ליימ -יאה תבותכ תא יתיאר ,עדוי ינא
.המזויה לע הדות ,הרקמ לכב .רב יחצ אלו ,"רבג דוע"יחצ
ןגכ לייאל וביגה
 
 
23/10/03 16:23
הדבעמ בצ :תאמ
םזילטיפק לומ םזילאיצוסל הבוגתב
,לייא ייה
,םויה ףוסב הארנכ ותוא םייסאו תרסמש רושיקה תא אורקל יתלחתה
וישכעש ךכ ,התייבה בשחמה תא תחקל יתקספה) התייבה ךלאש ינפל
.(תיבב יונפ ןמז הברה יל שי
.ומצע ינפב רמאמ הוושו בחרו ןיינעמ אשונה ,רמא רבג דועש ומכ
.ךלש רמאמל דע הנורחאה ךתבוגתל יתבוגת תא רומשא ךתושרב ,ןכל
הדבעמ בצל וביגה
 
23/10/03 17:45
Lady Stardust :תאמ
רב יחצל הבוגתב
!!!תחא הבתכב לילכמ טישלוב הברה ךכ לכ יתארק אל ילש םייחב
Lady Stardustל וביגה
 
23/10/03 18:02
Lady Stardust :תאמ
רב יחצל הבוגתב
(!ולשמ תונוצר שי ילש בשחמל המ םושמ)


םייונש יכה םיאשנה דחא תא הלעמ התא-רקיה רב הא רמ ,ןפוא לכב
בכוכ"ב בייט טנינ לש הנוחצינ וה תולפה לש ןתונוכנ זאמ תקולחמב
תדרוהו אזאקל תסנכנ ךמצעב התא םאה תוהתל יל םרוגש המ) "דלונ
תאז !!!אל לבא..."הבתכב הנומתה תא םישל" יאדכ הזה רישה תא
(!!!תועיבצ היהת


הנוניול ןהינימל םירישה תודירומ לכ תא הוושמ התא .וניניינעל
תדרוהל תוביסה לכ קודבל וליפא ילבמ הזו .תוילאיצנטופ תוירדייר
!םיריש
תוירשפא תוביס המכ דוע ךל התאו טעמב ךתוא ליכשהל יל השרה
:!הבינג...החילס הא...םיריש לש תודרוהל
םתוא אוצמל רשפא יא טושפש םיבוטו םינשי םיקסידו םיריש םנשי .1
!הככ ?המל !םוקמ םושב
יבל וכפה יכ ,דחוימב םיחילצמ ויה אל יכ ,הספדהמ ואצי םה יכ
תא שיש תעדל בוט-ךכ םשל .םויה םניאש םילניו ינפ לע םידייס
(!יילא תונפל-קנילב תניינועמש ימ) קיסלוס
םעו לארשיב םיטילקתה תורבח לש תומיהדמה םיקסעה תולוכי םע.2
ללכבש םיקסיד שי ,םיענצומ םירביאמ םיאב יל וחלסיתש ,םילוקיש
הברה !ןכ ןכ...םיבוט שממ םיקסיד .לארשיל םכרד תא םישוע אל
!!!הצדו ץדמ וליפאו טנינ לכמו וסבג לכמ םיבוט רתוי
!אזאק תאו...ריהמ טנרטניא יל שי ?ךכ םשלו
אלש יודב םש הז יכ...המחנ הל ארקנ) יהשלכ השיאש רמאנ .3
וא יו יט םאב הבוט שממ הקהל לש ריש העמש (!הברה וב םישמתשמ
איה םרטב ךא !דאמ דע ונממ תבהלתמ המחנ זא .'ד תשרב וא צ"לגלגב
ילוא בהאת אל איהש והשמ לע לקש 80 לש ירטסיהה םוכסה תא איצות
ןח אשיי םא !הקהלה התואמ דחא ריש דוע דירוהל תרחוב איה
ראשית זא ?אל םא !ושוכרתו ,התיבל בורקה רואאטה לא ץורת-הבילל
רתוי הילא םישל רחבת דיתעב ילואש הקהל לש בשחמב הפי תרכזמ הל
.תפסונ הריכמל וכזי ילוא אבה קסידב ךכבו...בל


!תוינמוטפלק ונלוכ אלו !ןבל רוחש לכה אל ?האור התא
(?...דבלב םישנ לצא) תילאקיזומ הפדעהו הבהאב לזלזמ התאש הזו
םוקממ אב אל ללכבו הקיזומב ןיבמ אל ללכב התאש ךכ לע הארמ ילוא
אשונב הנכ העד תתל לכות ובש


רחא אשונ הארינכ הז...בוט !?םישנל קר הנופ תמאב התא המלו
.ירמגל
Lady Stardustל וביגה
 
 
23/10/03 19:00
הדבעמ בצ :תאמ
...םדוקל ךשמה...ל הבוגתב
Dear Lady Stardust,
תורחאה תובוגתה לע ףורפרב קר תרבעש ןיבהל רשפא ךלש הבוגתהמ
.ךתדלקמ לע יתוא דפשל תזפחנש ינפל
םירכומש םירתא השולש תוחפל לש תובותכ ונתינ הלעמל תובוגתב
.םימי 9 דוע חתפי םהמ דחאשכ ,(רישל רלוד) הקיסומ יצבק
:ןהו תררועש תויתמאה תויעבה לע ונעי וללה םירתאה
.םיבוטו םינשי םיריש .1
שיש םעפ דוע ידיגת םאו) ץראל םכרד תא םיאצומ אלש םיריש .2
םיצירעמה ןודעומ לכ תא ךב הסשא נא הצדו ץדמ בוט רתוי והשימ
(!קלאב ריד זא ,םהלש
ריש קר ליכמש קסיד "תונקל אל וא תונקל" תיחצנה המלידה .3
.דחא בוהא


יצבק ידירות ךיתונעט לכ ומתתסנש ירחא וישכעש הווקמ ינא
.תיקוח הרוצב קר הקיסומ


לש רתאב רכז ןושלב הנפא ינא םא יכ .םישנל קר הנופ ינא המל
בורשכ רכז ןושלב הנופ ינא המל תובוגת םישולש וצוצי תוננב
.(תימעו תא) םייתש קר ויה הככ .תונב ןה ןאכ תוארוקה


רכז ןושלב ךילא תונפל חיטבמ ינא ךייתושגרב עוגפל אל ידכ
(o; אבהל
3.
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/10/03 13:32
Lady Stardust :תאמ
...םדוקל ךשמה...ל הבוגתב
קר הזש יירה זא רכז ןושלב ילא תונפל רחוב התא םא...ןכבו
!לכה ירחא םישנ לש רתא הז .הבקנ ןושלב הנפא ךיילאש רייפ


הפדעהל ךלש הטובה לוזליזה ןיינעב הבוגתל ךממ יתיכז אל
לכ תא תונפל שקעתמ התא םא )םישנא... לצא תילאקיזומ
אשונה ןיינעב תצרחנ ךתעד היהת אלש המכ דע .(!םירדנ'גה
לש ומעטב לזלזל תוכז אל חטבו םוקמ ךל ןיאש ירה הזה בואכה
שי .םיאור םירחא ירה-לדבה האור אל התא םאש .הקיזומב רחא
תורמלו .םיקבמאקה ךלמ קיפ רמל םינוצדה ןיב םוצע לדבה
םיבר םהיריש תא דירוהל ינמזמ תוקד 2 זבזבא אל םהילעש
!םוצע לדבה םהינב שיו .ינממ הזה ןמזל םיכוז ,םירחא םיבוטו


היגליבירפה תא שי ונלוכל אל,בוט ,םולשתב םירתאה ןיינעבו
.יארשא סיטרכ לש
םייבויחה םידדצה לכמ ןיטולחל םלעתמ םג התא הזל ףסונב
םידרוי םהירישש םיבר םינמא .םניחב הקיזומ תדרוהבש
םניחב םידירומש הקיזומ .םיכמות םניחב םוי לכ טנרטניאב
ץורי אל דחא ףאש תושדח תוקהלל םוצע תויונמדזה ןולח תחתופ
תויראלופופ םירבוצ םה טנרטניאב דועב ,םהלש םיטילקת תונקל
םיטילקתו םיסיטרכ תוריכמב םהל ליעוהל לוכיש םשו הרידא
!דיתעב


אל ישיא ןפואב ינאש ךל דיגא ינא !תסחייתה אל הללכהל םגו
בורקמ תעדוי ינא יכ .פיצנרפ ךותמ םילארשי םיריש הדירומ
םג ינא .(קסעב םירבח הברה יל שי) חיוורמ ילארשי ןמא המכ
תא יל שי לשמל .תבהוא דאמ ינאש םינמא לש םיריש הדירומ אל
ליגמ יתדגס םהל םימיהדמה 2 וי תקהל לש אלמה םיטילקתה ףסוא
םהלש םירידנ םיריש לש בורצ ףסוא יל שי ,ינש דצמ .ריעצ
אוה המו .םויה םתוא גישהל הפיא עדוי אל ומצעב ונוב וליפאש
לכ תא דירוא ינא םא חיוורי אוה המכו !?קוידב הזמ דיספה
םש ואצמי הלאה םירישה םאהו !?רישל רלודב הלאה םירישה
!?ללכב
!!!בורצ אל םהמ דחא ףא...םיקסיד 90 לש םיטילקת ףסוא יל שי
תונחהמ ואצי אלש החכוה היהתש...בגא הלבק יל שי םלוכ לעו
.םלשל ילבמ


לש רופאה דצה תא תוארל ברסמ !תא...החילס...הא...התא עודמ
?הזה אשונה לכ
דובכב סנרפתהל תוכזה תא שי ןמא לכלש המיכסמ ינא דועב
םאש החוטב םג ינאש ירה ,התוא ובנגיש ילבמ ולש הקיזומהמ
זא םיקסידמ אל םא .בטיה הנממ סנרפתיי זא בוט קיפסמ אוה
הלא...!!!םיקסידמ םג...ןכו ,תונויערמ ,תועפוהה יסיטרכמ
.תונחהמ ונבנג אל ונחנאש


:והשמ ךל עיצהל הצור ינא ףוסבלו
ןהינימל תומוצע !השעמ השעו םוק,אשונב תצרחנ הכ ךתעד םא
םתחהו תודרוה דגנ המוצע ךל ןכה .הנורחאל תויראלופופ דאמ
ילכלכה בצמב בשחתב ,תעדל תינרקס טושפ ינא .תוצוחב התוא
המכ ,תורחא תונידמל תיסחי בולעה םיקסידה רחבמו ססוגה
םיברוצ אל...םעפ ףא...תמאב ומתחש הלאמ המכו .גישת תוממיתח
!םיקסיד
Lady Stardustל וביגה
 
 
24/10/03 13:45
הדבעמ בצ :תאמ
...שקעתמ התא םא זאל הבוגתב
,הביבח Ladu Stardust
םהילע בירל םירבד קיפסמ שי ,רבד לכמ רופיס השענ אל יאוב
השחמה ךרוצל השענ הצדו ץדב שומישה .םלוכ ליבשב
םוש יל התייה אלו ןיא .הבקנ/רכז ןושלב שומישה ל"נכ,דבלב
.דחא ףא לש תושגרב עוגפל הנווכ


ולש םירישהש הצורש רמז שי םא :רופאה דצל תוסחיתה
גאדיו ומצעב תשרה לע םתוא םישי אוה תשרב םניחב ומסרפתי
.תאז םישוע טעמ יתמ קר םייתניב ,םניחב םהש ועדי םלוכש
לש הרפהב אלו ימניח רישב רבודמ ןכאש תמאל שי ךכש רחאמ
.םירצוי תויוכז
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/10/03 14:36
Lady Stardust :תאמ
...שקעתמ התא םא זאל הבוגתב
םימייוסמ םייוניכב תמייוסמ הצובק הנכמ והשימש עגרב
!דחוימב םימלוה אלש
לכ וב ןיבמ אוהש ילבמ ,קמועל אשונה תא קדב אוהש ילבמ
.(הקיזומה יקסעב תצק ינא...יתזמרש ומכ) ךכ
יתוא תואיצומ דימת תרעוכמ תונקסמו תוליעגמ תוללכה
.תושעל המ...יתוולשמ
Lady Stardustל וביגה
 
 
23/10/03 19:02
הדבעמ בצ :תאמ
...םדוקל ךשמה...ל הבוגתב
דירומ אל ינא .הנומתה תא הרחבש ילריש תאז .רעשב הנומתל רשקב
זאמ ,רתוי וא יצחו הנש ךרעב רבכ םייקוח אל הקיסומ יצבק
.השעמה תועמשמ תא יתנבהש
הדבעמ בצל וביגה
 
23/10/03 22:44
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
.(: ילע לבוקמ
ןגכ לייאל וביגה
 
24/10/03 10:52
יצמולש :תאמ
רב יחצל הבוגתב
לכ ינא ,תיפארג תבצעמ רותב .המיכסמ יצח ינא ,הינמור יצח רותב
.קדצבו תויוכז םלשלו תונקל הכירצ ינא ,וב תמשתשמ ינאש לא'זיו
,ינש דצמ .ילש תוריציב ושמתשי םירחאש הצור יתייה אל ינא ירה
קוידבו תרוכשמהמ יצח באוש ד"כששכ ,רקיו ינרמוח ךכ לכ םלועב
.םניח םישגומש םירבד תחקל התפמ דואמ הז ,בשחמב םטסיסה יל ךלה
היעבל רבעמ .הז תא עונמל רשפא סלכתו הבינג וז תיתא הניחבמ
םלשל רשפא יאו הרופו רישע םלוע טנרטניאה ונל חתפ ,תירסומה
...תבנגל תארוק ירה הצרפה .תשרב םישכורש עדימ לכ רובע


?קתפה םע המ ,יחצ
יצמולשל וביגה
 
25/10/03 19:46
הגנ :תאמ
רב יחצל הבוגתב
םרוהיל הנשי תרוכזת קר הזקו ,ברוצ יתושרב היה אל לומתא דע
.....ןואג


יתויהבו (....תורחא תורטמל הנקנש) ברוצ יתושרבשכ ,וישכע זא
:תולאש המכ תולוע רסומו קוח תרמוש
רתא שי ,ךכ לע םלשלו תירבעב םידדוב םיריש דירוהל ינוצרב םא .א
?תירבע הקיזומל םג הזכ
ריכזמש םיריש ףסוא הרקי הרבחל ןיכהל הצור ינא :תירסומ הלאש .ב
םאה ,השיכרל אצמנב וניא הזכ ףסוא םתסה ןמ .תופתושמ תויווח ונל
?ירסומ יתלב השעמ איה ותבירצ
?ץראב השיכרל םינתינ םניאש םיקסיד םע המ .ג
הגנל וביגה
 
 
25/10/03 20:48
רב יחצ :תאמ
....תולאש המכ יחצל הבוגתב
,הגנ ייה
.ברוצה לע ישדחתת
רטספנ לש רתאה לש תימשרה החיתפל הכחמ ינא םג ינומכ ךומכ .א
.תוילארשיה הקיסומה תורבחב ךומתי אוהש תויהל לוכי .עובש דוע
הרעשה) תירבה תוצראל ץוחמ םינוקב ךמות אל הארנכ לפא לש רתאה
לאיצנטופה ללגב .(הידבשמ הסינכ ךרד ילש היחד ךמס לע ,ילש
תשרה לע םיירבע םיריש םג ועיפוי רהמ ידש חינמ ינא יקסיעה
.(תוינק תמישר רבכ יתנכה ינא םג)


ינפב דמוע ריש לכ :זא (םיילאר אלו) םינקדקד תויהל םא .ב
םיריש םתוא תא דרפנ קסידב ךורעל רומג רדסב יל הארנ .ומצע
םאש ללגב ,ןכיתש תא יתנייצ .םהלש םייקוח םיקתוע שי ןכיתשלש
םא לבא ,םתוא תתלו םתוא קיתעהל ךל רוסא רוקמה תא שי ךל קר
ךסבו םהלש םיקתוע קיזחהל תולוכי ןכיתש זא רוקמה תא שי הל םג
יל הארנ רבכ הז ןכיתשל ןיאש םיריש יבגל .םתוא ןכרע לכה
אל ילאר אל הז ,עגרל םייתואיצמ הייהנ םא לבא .יתייעב
הנש ינפל דעש ךל רפסא .תדרוה רבכש םיצבקב שמתשהל
לש םיקסידה תא יתינק זאמ .םיריש יתדרוה ינא םג םייתנש-יצחו
לש ןטק קלח ותוא תא יתקחמ אלו םלוכ לש אל לבא ,לודגה םבור
.םהלש םיקסידה תא יתינק אלש םיריש


שוכרל דימת טעמכ ןתינ ץראב שוכרל ןתינ אלש DVDו םיקסיד .ג
,שופיח לש ןיינע רתוי הברה הז ללכ ךרדב .ל"וחב טנרטניאה ךרד
יל המדנ ,רידנ קסידב רבודמ אל םא .דחאכ תשרבו ישממה םלועב
.ןוזמאב םתס וליפא ותוא תונקל הייעב תויהל הרומא אלש
רב יחצל וביגה
 
 
25/10/03 21:32
הגנ :תאמ
....תולאש המכ יחצל הבוגתב
יתישע אלש טושפה םעטה ןמ) יתדרוהש םירישל התייה אל הנווכה
יל ןיאו יתינקש קסידמ יל שיש םירישל אלא (...םלועמ תאז
...שי יתרבחל םא גשומ
ןידכ וניד הנתמ קסיד ךורעל םאה .תינורקע רתוי איה הלאשה
?הנתמכ ותוא תתלו (יתשכרש) קסיד לש הבירצ


,תירבעב דדוב ריש תונקל תורשפא ןיא םא ,תינורקע הלאש דועו
םלש קסיד תדרוה רשאמ רתוי רופאל ןיינעה תא ךפוה אל הז םאה
?ושכורל תורשפא שיש


תירסומה הדמעה המ ,תחא הלאשל יל תורבחתמ תולאשה והשכיא
?ורובע םלשל םינכומ ונחנא םא םג שוכרל ןתינ אלש המ יבגל
הגנל וביגה
 
 
26/10/03 10:56
הדבעמ בצ :תאמ
......הרהבהל הבוגתב
,הגנ ייה
אל אוהש בורצ קסידב שומיש לכ זא ,קוחה תא ןוכנ יתנבה םא
.םירצויה תויוכז תא רפמ (ול ןיזאת הרבחה) ישיא שומיש


םלשל םילוכי אל לבא ורובע םלשל םינכומ ונחנאש המ יבגל
אל ,תניינעמ הלאש .רכומב היולתש תינכט הביסמ ינמז ןפואב
:םיינשל הרקמה תא קלחל רשפאש יל הארנ .םדוק הילע יתבשח
םלשל ןכו שוכרל םירחאמ ענמת ינמז םולשת אלל השיכרה םא
םירחאמ ענמת רכומה תושר אלל הפקהב השיכרה םא .אל וא
השיכרה םא .תאז תושעל ןוכנ אל יל הארנ זא םלשלו תונקל
הכירצש יל הארנ אל ,רישה תא שוכרל םירחאמ ענמת אל ךלש
וב הרקמל הפקת אל תאזה תונשרפהש ןבומכ .היעב תויהל
.(ידמ רקי) ונלש תלוכיב ישוק אוה םלשל ישוקה


וא ץראב הינקל ןתינ הקיסומה לש ץחומה בורהש חיננ םא
זא (החפשמ ןב ,רבח לש ,ךלש) יארשא סיטרכ תועצמאב ל"וחב
יתישע תמאב םא קר תנייצמ תאש םיאנתב ץבוק דירומ יתייה
.(הרידנ היצאוטיס) יתחלצה אלו םלשל לוכי ינאש המ לכ תא
הדבעמ בצל וביגה
 
26/10/03 19:47
Lady Stardust :תאמ
רב יחצל הבוגתב
יל תמרוג "םולשת"ה ירחא הצירהו ךלש תיביססבואה קוחה תרימש...
!עובצ םתסמ רתוי התאש בושחל
אל התא,רגפמ ייד ביבחת הז הקיזומב ןיבמ אלש והשימ ליבשב...בוש
!?בשוח
Lady Stardustל וביגה
 
28/10/03 14:29
בורצה :תאמ
רב יחצל הבוגתב
http://ice.co.il/article.asp?pgId=57613&catId=1


יחצ ,ךל בישקמ תאז לכב והשימש הארנכ
בורצהל וביגה
 
28/10/03 22:04
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
רלוד ףלא 900-ב איצוהל רשפא תוקהל המכל םיקסיד המכ עדוי התא
םה בוריקב ח"ש ןוילימ 4 , ,רלוד 900,000 ?םוסריפ עסמ לש
קזח קזח ופטח םהש הארנכ ,"בונגל הז בורצלש" ענכשל ידכ םיאיצומ
,יליווא םוסריפ עסמ לע ,ףסכ הברה ךכ לכ םיאיצומ םה םא ,סיכב
.דחא ףאל זיזי אלש


תוריש ירידשת ,וניתומוקמב וישכע שדחה דנרטל ךפה הזש ,הארנכ
םירויכ קופדל ונקספה אלש ירחא םירירגש ונלוכ םדוק .םיכנחמ
עסמ הז אבה בלשה .תברצב םילוח ונלוכ וישכעו ,סובולגה יבחרב
תוריינ יכ ,"הלע םע תחתה תא ובגנ ואוב" :ארקיש ,םוסרפ
.הביבסה תא םימהזמ םילוטיטו
ןגכ לייאל וביגה
 
 
28/10/03 22:31
הדבעמ בצ :תאמ
!!!!רלוד ףלא 900ל הבוגתב
,לייא
"Gentlemen do not discuss facts"
הלוע המכ ,קסיד איצוהל הלוע המכ :ןחלושה לע םירפסמה תא םש
ןודנו יטנוולר ןוכנל אצומ התאש המ לכו ולש תוריכמה תא םדקל
.תודבועה תועמשמב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
29/10/03 14:06
Lady Stardust :תאמ
!!!!רלוד ףלא 900ל הבוגתב
!?!?!?התא תאז השעת אלש עודמו


...ךומכש הקיזומב לוגד ןיבמ
Lady Stardustל וביגה
 
 
29/10/03 14:15
הדבעמ בצ :תאמ
...ל הבוגתב
.םוסריפה עסמ לע תונולתב אב ינא אלו לייא יכ


,הרקיה קבא תרבג
תיאקיסומ תא םא .תסעוכ תא המלו המ לע ןיבמ אל דוע ינא
ךב ךמות הזה רמאמה ירה הקיסומה תיישעתב תדבוע וא
.ךיירבחבו
הדבעמ בצל וביגה
 
29/10/03 22:34
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
,יחצ


,רלוד 100,000-ל רלוד 10,000 ןיב תולעל לוכי ,קסיד איצוהל
תועש רפסמב ,םינגנה רפסמב ,ןפלואה גוסב ,רבודמ ימב יולת
קיפמה לש ,יאקיזומה לש תויעוצקמב , תואלעהב ,םיסקימב ,הכירעה
,ןאכ םג .קייודמ עדמ אל הז .ךרדב םישבתשמש םירבדב ,ילקיזומה
םיבוגש םיריחמה ומכ ,םיזרפומ םהש םיריחמ דואמ הברה שי
עיגהל םייושעש ,ןגנ תעש רובע הבוג י"מאש ריחמה ,םינפלואה
וישכע הדובע לש הטישב דבוע התא םא .םיילאנויצרופורפ אל םירבדל
הז ,(םיטילקת תרבח םע הזוח ירחא רמולכ) הז ירחא םיזוחא תקולחו
דבל תויהל הז ירחאו ,ףתתשמש ימ לכל וישכע םלשל לש הטישמ הנוש
.םיחוורב


ךל רמול לוכי ינא .הצפהה תויולע ןהמ ,ךל דיגהל עדוי אל ינא
רצומה תא איבהל קסידל ח"ש 20 ךרעב הלוע הז םיטילקתה תרבחלש
לכ רובע תשרוד איהש ריחמה יבגל מ"ומל ןותנ רבכ הז ןאכמ .תונחל
.קסיד לש הריכמ


תוכומנ רתוי הברה הברה ןה "םיפסוא" תצפה לש תויולעש ןובשחב חק
.םיטילקתה תורבח רובע


תורבח לע ןגהל ןויסינב אוה ךלש לשכה .רמואו רזוח בוש ינא
םינמאה לע תוניגמ םיטילקתה תורבחש החנה ךותמ םיטילקתה
קדצומ אוה ןמאה לע ןגהל ןויסינה .הריירק חתפל םהל תורשפאמו
םפסכ ,םצרממ םורתל םילוכי ויהש המכ לע בושחל לוכי ינא ןאכ םגו
המכ לש ןוה םע ,ינטרקמ לופל םולכ הרוק היה אל) קבאמל םנמזו
אוהש עידוהל וא ,םניחב םיריש ץיפהל ,םירלוד ינוילימ תואמ
.(םיבוטו םיבר שי והומכו , םיגולמת לע רתוומ


רוביצ לע רזוג התא תויחכונה םיריחמה תומרב ,לבא שיו לבא
דומעל לוכי וניא רוביצהש הריזג" םידירומהו םיברוצה ,םיניזאמה
ריבסהל וסינ הפ תובוגתהמ קלחו- םירבדה ינפ םה ךכש ןוויכמ ."הב
.הבינגב רבודמש ןועטלו אובל םוקמ ןיא -הז תא


תא רפמ ,ביבא לתב תוינוכמה ילעב רוביצש הנעטל ?המוד רבדה המל
רבעמ לע וא ,הכרדימ לע וא ,ןבל םודאב הנוח אוהש ךכב קוחה
ילכ ףלא 400-ו הינח תומוקמ ףלא 75 שיש תושעל המ לבא ,היצח
קוח ירפמ ויהי םישנא 5 ךותמ 4 ןותנ בצמ לכבש ךכ ,בכר
.הרואכל םיניירבעו


("קוחה הז ךא קוחה השק" )"סקלדס סקלרוד" ןועטל רשפא ,וישכע
םידמוע םניא וא םייקוח םניא המצע הריזגה וא קוחהש ןועטל רשפאו
,הקיסומה קוש לע םיטילקתה תורבח לש תוטלתשהה .תויקוחה ןחבמב
תרושקתה תטיש יוניש רואלש ןיבהל ךירצו תינסרוד תוטלתשה איה
םלוכ תא גיצהל ןויסינה .םוקמ דוע הל ןיא ,עדימה תרבעהו
טפשמ , ןוטלש ירדסב קובדל יטסינורכנא ןויסינ אוה ,םיבנגכ
.חלקה םהילע דבא הארנה לככש םירצוי תויוכזו
ןגכ לייאל וביגה
 
 
30/10/03 13:38
הדבעמ בצ :תאמ
!!!רלוד ףלא 900ל הבוגתב
,לייא ייה
תמירזו תישפוח תורחת וב שי ,ללכושמ קוש אוה הקיסומה קוש
תא םהלש ןוקיסקלהמ ואיצוי םישלוגה ראש לכו התאש יאדכ .עדימ
שישכ הז זרפומ ריחמ .הקיסומ לש רשקהב "זרופמ ריחמ" גשומה
ריחמ חקול והשימ םא ,ללכושמ קוש לש בצמב .קושב לופונומ
תצק ותוא רוכמיו רבדה ותוא תא רצייו רחא והשימ אובי זרפומ
רוזאב בצייתי ריחמהש דע ךכ ,ונממ הנקנ ינאו התאו לוזב רתוי
ךכ לכ אל חוורה ילוש יכ עיקשהל ץמאתהל רחא והשימל ידכ אל וב
.זרפומ אל ריחמה רמולכ ,םילודג


םיקוקזש םילוח לש םירצוי תויוכז תרפה לבקמו ןיבמ ינא
הפורתה תא תונקל תגשמ םדי ןיאו םהייח תא ליצתש הפורתל
הזה השעמה ,בגא ךרד) תפייוזמ הפורת םינוק םה ןכלו תירוקמה
ינא .(תורישעה תונידמה יידי לע תיביטקאורטר היצמטיגל לביק
םירצוי תויוכז לש הטוב הרפהו הקיסומ תבינג לבקל ןכומ אל
םייח תנכס לש בצמב אל ןיידע ונחנא ,יח ינא הב הרבחב המרונכ
.הקיסומב יטוקא רסוחמ האצותכ


ילואש ךכ םירע ןונכתב דואמ ןטק ןיבמ ינא .היינח תומוקמ יבגל
לת לש היינחה תקוצמש רמוא ילש ןויגהה לבא .תויוטש רבדמ ינא
הנש 50 ינפל םיאתהש ריעה ןונכת ןיב המאתה רסוחמ עבונ ביבא
.תינוכמ שי בשות לכל טעמכ הבש תינרדומה תואיצמה ןיבל (ילוא)

:תויורשפא יתש ינפב תודמוע היוקל ךכ לכ הרוצב היונב ריעה םא
.תוסנק םלשל .1
.תרחא ריעל רובעל .2
הדבעמ בצל וביגה
 
30/10/03 20:36
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
.רמוא יתייה יראניב טעמכ .ךלש ימוטוכידה םלועה לע תמ ינא ,יחצ
המכ ינפל דע :הטושפ רתוי אמגוד חק הנה .ריע רובעל וא סנק םלשל
חתפנ םואתפ .ב"הראל החיש תקדל םילקש 6 דיגנ החקל קזב ,םינש
המ עדוי אל) הרשעו לקש הלוע הז וישכע ,פוהו תרושקתה קוש
תחיתפל םדוקש רמאנ וישכע .(קודבל חכ יל ןיאו קייודמה ףירעתה
3-ב רשקתהל ךל רפשאמו יטראיפ והשימ אב ,תורחתל תרושקתה קוש
תא הטעומה יתורכיה רואל ,יתכרעהל . ?אל וא רשקתת ,םילקש
ונתוא "תדדוש" קזבש רורבש תורמל .רשקתת אלש חינמ ינא ,ךיתועיד
.לקשל םידרוי םיפירעתה םואתפ הז ירחא שדוח ירהש םויה רואל


תחיתפל םדוק קזב ומכ קוידב ןה אמגודה ךרוצל הקיסומה תורבח
םה םדוק .הזאקו רטספאנ ומכ םיפוג לש םתסינכל וא תורחתל קושה
.אוה ךכ אלש וליג ןה זאו םהל ךייש םלועהש ובשח


המ םושמש ךילהת ןאכ שיש הארת תינאילגה הניחבמ הז לע ןנובתת םא
תורבח ויה םדוק .ותוא תוארל ברסמ התא ןורוויע וא תונקדצ םשב
ןןמז המכ דועבו (הזית יטנא) הזאק העיגה וישכע (הזית)הקיזומה
חוטב ינא םהיבגל םגש (הזיתניס) רלודב ריש לש םיתוריש ונל ויהי
ןוכנ ןורתפ אל ןיידע הז , רלודב ריש יכ תויוחתפתה דוע ויניש
.ינמז אלא ,קדוצ וא
ןגכ לייאל וביגה
 
 
31/10/03 10:39
הדבעמ בצ :תאמ
ימוטוכיד םלועל הבוגתב
,לייא ייה
ינא ךלש הבושתהמ לבא ,יעוצקמ ןלכלכ אלו הלכלכ בבוח םתס ינא
תתנש המגודהש ןיבמ תייה תרחא ,יעוצקמ ןלכלכ אל התא םגש ןיבמ
התייה קזב תורחתמה תסינכ ינפל .יירבד תא תקזחמ קר קזב םע
תסינכ םע ,הלש תוחוקלה תא קושעל הלכי איה ןכלו לופונומ
קושש יתרמאש המ קוידב הזו ,םיריחמ הדירוה איה תורחתמה
אוה הקיסומה קושש ןועטלו תוסנל לוכי תייה .אל אוה הקיסומה
קושב תוטלושש תורבח לש הנטק הצובק ובש בצמ) לופוגילוא
תא קושעל תולוכי דחיב ןלוכש ךכ םיריחמה תא ןהניב תומאתמ
התא לבא (םינכרצה יבגל רבד לש ופוסב רבדה ותוא הזש ,םינכרצה
.ןכתי הזכ רבד דציכ הארמ אלו תאז השוע אל


,םיתורש ,םיסימ ,תרושקת ,הקיסומ בונגל הצור התא,ינש רבד
תונולתב ךכ רחא אובת לא קר .בונגת .ךל אבש המ דועו ,םידגב
ךכ תכרעמה תא םימרמש םילמנב םידבועה ,ךממ בנוגש ריעה שאר לע
רשאמש םינפה רש תא ,םיתורש תוחפ לבקת התא רבד לש ופוסבש
םיכורא םיאולימ ,םימייק אלש תובישי ידימלתל םימולשת תואצקה
יפל טילחי דחא לכ יכ ,האלהו האלה ןכו םיטמתשמ הברה שי יכ
.קוחה לע רובעל רתומ ולש םייוסמה הרקמבש וכרד


התוא תא ךל עיצמו והשימ ךילא אב ,לקש 40,000 הלוע תינוכמ
לקש 10,000 ב םיפייוזמ תונוישר ללוכ ,הבונג לבא תינוכמה
לש תיקוח אל הדרוה םע השוע התאש המ קוידב הז ?התוא הנקת
.הקיסומ


ותשא םע יתחחוש הנורחאל .רלודב ריש םוקמב ירשפא ןורתיפ יבגל
אשונ לע הדובע הבתכו םיטפשמ ידומל המייס התע הזש רבח לש
רמולכ 'חותפ דוק'ל הקיסומה תא ךופהל העיצמ איה .בורק
.התוא ןממיש הז אוה הלש םילשמה רצומהו םניחב הייהת הקיסומה
םירחא םיתורש ןהבש םניח תונתנש חותפ דוק תונכותב ומכ שממ
רצומ הז םילשמ רצומ) ףסכ םילועש ולא םה הנכותה םע םיאבש
אל םילשמה רצומה ידעלב יכ ,דחא רצומ תינקש ירחא הנוק התאש
םילשמ רצומ אוה קלד ,המגודל תינקש רצומהמ תלעות קיפהל לכות
. (...'וכו עונלוק סיטרכל םילשמ רצומ אוה רטסיביב ,בכרל
תיישעת תא ונממי עמשה תוכרעמ ינרצי ילואש העיצמ הרוחבה
תא קלחל ךיא טילחי ימ) רחא ןוידל אשונ רבכ הז לבא .הקיסומה
(?ףסכה
הדבעמ בצל וביגה
 
1/11/03 10:33
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
.רדס השענ אוב ,יחצ


יפ לע , הרואכל .ריבסא ינאו .הטנאופה תא תנבה אל ,קזב ,יבגל
הז .תויולעה תא ליזות םימרוג המכ לש הסינכ ,יתורחתה קושה יללכ
תא ורבשש תוימואלניבה תרושקתה תורבחו קזב תמגודב וניארש המ
הפציר ריחמ הזיא שיש הלגת התא ,לעופב .קזב לש לופונומה
לע רבדל לוכי טלחהב התא םיטילקתה תורבח לש הרקמב .םייוסמ
המכ שיש תורמל ,םיזרפומ קלדה יריחמש ומכ קוידב ,"זרפומ ריחמ"
ימ קודבת םא לבא ,לטרק לע עיבצהל לוכי אל ינא .קושב תורבח
תא בושו בוש הלגת קלדה תורבח וא תרושקתה תורבח ירוחאמ דמוע
סלכ'תו יתורחתו ללכושמ קושב ונחנא הרואכל .םיפוצרפ םתוא
.קוידב תורחתה הפיא זא ,םישנא םתוא הזש םיאור ונא תואיצמב
,קוידב תיתודלי תומימת וזש ךל רמוא ינאו "חצנמ זעמה" יל רמאת
קזחה , רבד לש ופוסב .ןהילע ונרבע רבכש ךלש תונעטהמ הברה ומכ
, םיטסיבולה בטימ תא רוכשל לוכי אוה יכ ,םירשק ול שי יכ חצנמ
חצנל קזחל רשפאמש םילקא םייקש ללגב רקיעבו 'וכו ןידה יכרוע
.(טרמלוא דוהאו והינתנ יביב ךרע ןייע)


הלש םיריחמה תא הדירוה קזב :הטנאופה ןאכו קזב לש אמגודה יבגל
6 םוקמב לקש 1 שורדל הלכי דימת איהש תרמוא תאז ,תורבחה יריחמל
ריחמה לש הדרוהל התוא הליבוהש הביסה תא עגר בוזע .םילקש
איהש הזירכה איהש עגרהמ .האצותה תא אלא ,(ללכושמ קושו תורחת)
ןמז לכש אצוי ,םילקש 6 םוקמב לקש 1ב תוריש ותוא תא תתל הלוכי
.תואכרמ ילב תבנגה התייהש וז איה םילקש 6-ב ותוא הנתנ איהש
,("ריעה תא בוזע וא תוסנק םלש"ה תטיש) ךתטישל , הזכ הרקמב
םילקש 3-ב תויטאריפ תוחישב רשקתהל וא ,דעל קותשלו םלשל תלוכי
לוק תרבעהל הנכות םג תויהל לוכי "תויטאריפ תוחיש")קדצומ הז יכ
רמושו ןתייצ חרזאכ ?דרוסבאה תא טלוק אל התא .(טנרטניאב הנומתו
,םשג הזל אורקלו ךישמהל זאו ךילע ןיתשהל קזבל ןתונ התא ,קוח
. הדוקנה וז .ךתוא םיקשועש לכ ןיעל רורבש םגה


."ארח הרבחב היחתו הארתו תוסנכה םילעת ,טמתשת ,בונגת": יבגל
תוריזגה יכ תוסנק םלשל אל .תיעטומ ךלש היגולונימרטה ,תישאר
תינויגה רתוי הברה תוגהנתה וז ,תוינויגה יתלב ןה ךילע םירזוגש
הביס ןיא יכ םיחטשב תרשל תכלל אל .תוסנק םתוא תא םלשל רשאמ
יכ םיחטשב תרשל רשאמ תינויגה רתוי הברה תוגהנתה וז םש תויהל
הרוצב םירבדה תא תורקל שקעתמ התא עודמ יל רורב אל .הדוקפה וז
הז ןעדמכ ירה .יתרוקיב ןנסמ ךרד םתוא ריבעהל אלו הרורב ךכ לכ
םרפיתש תיתרבח תויקדילוס לע יתיא רבדת לאו .השוע התאש המ
םויה בצמהש ללגב םג ."הצור אוהש המ השעי דחא לכש" הזמ האצותכ
תויהלמ קוחר אוה "ול םירמואש המ תא השוע דחא לכ " הרואכל וב
ינפ לע םיבשוח םישנאה הבש הרבח ףךידעמ ינאש ללגב םגו יראדילוס
."םהל םירמואש המ םישוע" םישנאה הבש הרבח


יל עמשנ .םימילשמ םירצומ לש הרוצב הקיזומ תאלעה לש אשונה יבגל
ןוצרמ עיגמ ךרוצה ,טנרטניאב ומכ ןאכ םג ,בגא .יתריציו ןיינעמ
ףסכו חכ ידימ רתוי ול שיש ימב וא (טפוסורקימ) לופונומב םחליהל
ןכיה העיגמ תויתריציה ,האור התאש ומכ .('וכו םיטילקת תורבח)
בוט"ה רבדה הז ילואו .ול דגנתהל ךירצש חכ ידימ רתוי שיש
,םיבשוח םישנאש ךכל ליבומ םצעב אוה .חוכהו ףסכה ןוטשלב "רתויב
.ותוא טטומל ךיא ושפחי םייטסיכרנאו םייתריצי


דחא בטוקל ףאוש התא ,רדס יאל רדס ןיבש חווטבש רובס ינא ןוויכמ
םיליבקמ ינש םיווק ןאכ שיש יל הארנש ןוויכמו ,ינשה בטוקל ינאו
.ןאכ ןוידה תא םייסל עיצמ ינא ,בורקה דיתעב ושגפיי אלש
ןגכ לייאל וביגה
 
 
1/11/03 12:01
הדבעמ בצ :תאמ
!!!!רלוד ףלא 900ל הבוגתב
,לייא ייה
םותב הזש יל ןמאה ,ךכ םאו ,ךתוא יתנבה אל בושש תויהל לוכי
.בל
ב ךתיא םיכסמ .ער הז (לופוגילוא וא) לופונומש רמוא התא
קושש תרחא הבוגתב יתנייצ םגו לעמ הבוגתב הז תא יתבתכ .%100
ולאכ תועפות תא עונמל ידכ תרוקיב ינונגנמל קוקז יטסילטיפק
אשונ רבכ איה ולאה םיפוגה לש תוליעיה תודימ .ןהל תומודו
רפסמ שי ץראבש ןועטל הסנמ התא ,הרצקב לבא .רחא ןוידל
תא ךמות אל התא לבא תורחת םיענומש םילופוגילוא (?הברה)
ללגב .("לטרק לע עיבצהל לוכי אל ינא") תודבועב ךלש הנעטה
יפל גהננ ,ןורקעב קוח ירמוש ונחנאו ,קוחה לע הרבע אוה לטרקש
.תרחא חכויש דע יאכז (ןיינעה ךרוצל הרבח וא) םדאש ללכה
.קדוצ ינא זא דע .ךילע אוה החכוהה לטנ ךכיפל
רמולכ ,תוירוביצ תורבח ןה תרכזהש תורבחה בורש רחאמ ,בגא ךרד
דוע שיש חינהל רשפא ,תוקיתווו תוחילצמ ןהו ,הסרובב תורחסנ
תוינמה תא ונקש לודג רוביצ הארנכ םיגציימש םיפוג טעמ אל
השוע הצובק התואש םיחוורהמ םינהנ םישנא דואמ הברהש ךכ ,םהלש
.המצע ליבשב רקיעב


אוהש המ תא ןנסמ דחא לכ יטמוטוא ןפואב .קוחל תונתייצ יבגל
.ךלשמ הנוש ילש ןנסמהש הארנכ לבא ,ךכ ינא םג ,טלופו טלוק
ךכ לכ ורדתסה אלש םידעצל רבכ יתוא איבה ילש ןנסמהש ךל רפסא
ילאיצנטופ קזנ םבוחב ואשונו ,קוחה םע םג םיתיעלו המרונה םע
יבורס ינש) הקיסומ לש תיקוח אל הדרוה רשאמ לודג רתוי הברה
אשונ יונישו יתשנענ ןכאו םהילע שנעאש יתעדיש אבצב הדוקפ
םייתניב ,וב יתוא תוחנהל לוכי אל ילש סובהש אשונל טרוטקודב
יילע רמול השקש ךכ .(םייסמ הנש יצח דוע ,ללכב ער אל ךלוה
לבא .וב ןימאמ ינאש המ תא השוע טלחהב ינא .רוויע ןתייצ ינאש
ךיא ןיבמ אל ינא ,ךדיאמ .וב ןימאמ ינאש רבד אל איה הבינג
התאש םיבושחה םירבדהמ הברה דגנ ךכ לכ איהש ץראב ייח התא
.התוא תונשל םחלנ התאש ןמיס תארה אל וישכע דעו םהב ןימאמ


םישנא הבש הרבח ינפ לע םיבשוח םישנאה הבש הרבח" ףידעמ התא
םיחטשב תורש לש תואמגודה תא איבמו "םהל םירמואש המ םישוע
חוכיוול סנכא אל ינא .בשוח םדא התאש ךכל תוסנק םולשת יאו
"םילייחו םילגד לע" ילש רמאמה תא אורקל לוכי התא) קדוצ ימ
קר ןייצא (אשונל סחייתמש http://bananot.com/articles/471
םאו טפשתש ןובשחב חק קוחה לע רובעל הצור התא םאש הנקסמה תא
טפשמה תיב תורמ תא לבקל ןכומ אל התא םא .שנעת ,םשא אצמת
ץראה תא בוזעל ךילע (טפשמ תיב ינפל ןה היריעה לש ת"וחוד)
ץראב היחי םדא ובש בצמ ןיא יכ .(18 ליג לעמ התאש יתנבה רבכ)
.שנועב תאשל ילבמו הלש םיקוחל תייצל ילבמ יהשלכ


תויתרציה תא תלבגה המל יתנבה אל .ךלש הנורחאה הקסיפל עגונב
יבא אוה ךרוצה" הרמיאה .חוכב םחליהל ךירצ םהבש תומוקמל
.ןוכנ ןיידעו (ךלש הנעטה תא ליכמ) רתוי בחר יל הארנ "האצמהה
םוש ילב ךכ םתס םג האב תויתרציש ודיגיש םישנא םנשי ,בגא ךרד
חכוותהל והשמ ריאשנ אוב לבא .תונמואב ומכ לשמל ,ישחומ ךרוצ
.םירחאה םינוידב וילע


ןיידתהל םיענ יל היה ,תוקולח ןיידע וניתועד םא םג ,הרקמ לכב
(o: םיאבה םינוידב תוארתהל .ךתיא
הדבעמ בצל וביגה
 
1/11/03 10:37
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
.הנורחאה הלימה תוכז תא ןבומכ ךל ריאשמ ינא ,חראמה רותב
ןגכ לייאל וביגה
 
 
1/11/03 12:20
dies irae :תאמ
!!!!רלוד ףלא 900ל הבוגתב
ורמאמב בצה םע יתמייקש ןוידל בל םיש ,לייא
םג ."םילייחו םילגד לע" http://bananot.com/articles/471
.קוחל תויצב ךמות אוה םש
,הבוקר תכרעמה םא םג תיטרקומד הרבחב : הקזח איה ולש הנעטה
:תוימיטיגל םיכרדב תוחמל שי .התוא תונשל ךרדה אל הז תויצ יא
בוזעל וא הגלפמ םיקהל ,הרחתמ הרבח חותפל ,טפשמ תיבל תכלל
.האלה ןכו עיצמ בצהש יפכ


תא םינשמ אל רדוסמ קוח ןוטלשו היטרקומדש :איה ותנעטב היעבה
וריתוי אל םה םיטנסרטניא חכ ימרוג שישכ א"ז ,םדאה עבט
.תויצ יא דבלמ תורירב הברה ונינפב
קינעהל תוטונ ,תיטפשמה תכרעמהו תיטילופה תכרעמהש לשמל עודי
.גהונ וגהנמכ םלוע - ינעל רשאמ רישעל רתוי בוט תורש


שי םאב ןאכל וא ןאכל יתענכתשה אלש ןייצא לוקוטורפה ןעמל
הארנ םיטילקתה ריחמ לבא ,לטרק וא לופונומ הקיסומה תיישעתב
.זרפומ יל םג
dies iraeל וביגה
 
1/11/03 15:49
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
.קפאתהל יתלוכי אל


.םילטרק לש םירקמ טעמ אל שי .החכוהה תבוח יבגל :הנושאר הרעה
הללכש תודגאתה -"חוטיבה תורבח לטרק" ,ופשחנש המכ ריכזא ינא
תובגל ,חוטיבה תורבח לכ ןיב תוילילו תוידוס םואית תובישי
םע :השולח תונע לוקב המייתסנ .תוסילופ לע םידיחא םיריחמ
םיחוורה תמועל יספא ףסכ רפוכ ,םיל"כנמה לש ןועיט תואקסיע
םיל"כנמה בורלש רורב .תוריש תודובע לש שנוע עורג יכה הרקמבו
תוינמב קיזחהל םיכישממש םילעבה לע רבדל אלש ,םויכ םג הדובע שי
.תוירוביצ תורבחב תויולעבבו


םיקנבהלבא ,הנוש הפיט ילוא ,ןויער ותוא :םיקנבה תוינמ רבשמ
תא ושכר םצעבו ונקש תוחוקלל ןתולעבבש תונמאנה תונרק תא ופחד
תויובייחתהל הברע הנידמה ,ץצופתה הז ףוסב .םיקנבה תוינמ
התוא ירחא הנש 20 ,םויה בצמה ,בגא .יקסייב תדעו הדלונ .םיקנבה
.תונמאנה תונרק קושמ %90 םיקיזחמ םיקנבה :אילפהל המוד ,השרפ
אטבתה םניחל אל .םילעופה-ימואל לופאודה ידי לע זוחא %70
."הנתשה אל רבד םושש" רמאו הנורחאל יקסייב


.גלזמה הצק לע תואמגוד ןה ולא


םיכפוה אלש םירבד תישעש הז .ינא םג ןוידהמ יתינהנ :הינש הרעה
.יחור תא דדועמ הז ,רוויע ןתייצל ךתוא


.הפ השוע ינא המ ,םימעפל ימצע תא לאוש ינא םג :תישילש הרעה
ןאכ ונחנא ,םייתניב
ןגכ לייאל וביגה
 
2/11/03 17:56
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
תיב ,MIT-ב חורה ךלה לע דמלמו םויה המסרפתהש הבתכל קניל הנה
הארנכ יביבש רבתסמ .ונלש יטסיר'צאת ואינה רצואה רש לש ושרדמ
םיאכז םיטנדטסהש םירובס סטסו'צסמ לש יגולונכטה ןוכמב ,לשכנ
ןיגב םיזרפומ םיגולמת םלשל אלו םניחב טעמכ הקיזומ עומשל
.םירצוי תויוכז


המו ,ןקותי הז לבא םירצוי תויוכז לש הרפה םש שי עגרכ ,ןוכנ זא
,אל) דבוכמ ימדקא דסומ דצמ ןויסינ דוע והז:בושח תוחפ אלש
םילבוכה םיננוגנמה תא ףוקעל ,(ןלציל אנמחר "הזאק יבנג"
,הווקת שי .םירצויה תויוכזו םיטילקתה תורבח לש םיקיעמהו
.רבתסמ


http://computers.iol.co.il/ts.cgi?tsscript=item&path=4&id=460354
ןגכ לייאל וביגה
 
 
3/11/03 1:17
הדבעמ בצ :תאמ
MIT-ב חורה ךלהל הבוגתב
,לייא
הקיטילופ ןאכ ברענ אל אוב .דבוכמ ןונגס לע רומשל הסננ אוב
.ןיינעל הרושק אלש
אוהש םיקסע להנמב ולש ינשה ראותה תא והינתנל ריאשנ אוב
.(תונייטצהב וליפא יל המדנ) MIT ב רשויב חיוורה


לש העבט הז ,לבוקמו יעבט רבד הז תוחפ םלשל םיצור םישנאש הז
ךדבע םג .הז ליבשב סונייקואה תא תוצחל ךירצ אל .תורחתה
.בהוא אוהש הקיסומה רובע תוחפש המכ םלשל חמשי ןמאנה
ךלש המגודהש המכ בל םש .תאזה המגודה תא תאבהש דואמ חמש ינא
רובעל אל םייניע עבשב םירמשנ םהש בל םש .יתקדיצ תא השיחממ
והז ,קוחה תרגסמב םתעדל הובגה םולשתב םימחלנ םה ,קוחה לע
דמלל הסנמ התא הילעש הקיסומ תבינג תמועל רתויב יתוהמ לדבה
.הנגה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
3/11/03 13:04
הדבעמ בצ :תאמ
MIT-ב חורה ךלהל הבוגתב
,לייא
ןימ ,םירצוי תויוכזב קבאמל םהלש השיגב םוח הזכב תכמת םא
.קוחל תויצל םתשיג םג ץמאתש תוניגההה
הדבעמ בצל וביגה
 
3/11/03 13:19
רבג דוע :תאמ
רב יחצל הבוגתב
,"בצ" ייה
:הזל הלבקה השעא םאש יל הארנ
http://finance.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=madorim&path=&xml=prev&id=456160
...רישע שיא תויהל יוכיס ךל שי דוע זא
:-)
רבג דועל וביגה
 
3/11/03 17:25
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
,יחצ


תורמל ול דרח הכ התאש דבוכמה ןונגסה רמשנ וישכע דעש יל המדנ
קיפסמ הז ,רמ) והינתנ רממ הפצמ אל ינא .הקיטילופ ונבריעש
םדאה דובכל גאוד אוה המכ חיכוה רבכ אוה .הברהל (?ךמעטל דבוכמ
, הלשממ שארכ ותפוקתב .םיטנדוטסל גאוד טלחהב םג אוה .הנידמהו
רכשב תיתגרדה הדרוה לע ורבידש דרגוניו תדעו תוטלחה ולבקתה
רשכ ודיקפתב ,אלפ הז הארו םינש שמח ךות תיצחמל דע דומילה
לש דוביכ שממ .דומילה רכש תא תולעהל שקבמ והינתנ רמ ,רצואה
ךירצ אל ,זא .רבעשל יזוחמה טפשמה תיב אישנ תושארב הדעו תטלחה
רדתסמ אוה .הקוחרה גרובטגמ דועו והינתנ רמ לש דובכל גואדל
.דבל


םיטנדוטסל גואדל ךרדה תא םישפחמ MIT-ב םא :ןיינע ותואב דועו
הפיא קר שפחמ ,(והינתנ רמ ,החילס) ןושארה והיביב ךלמה דועב
,םיטנדוטסה ללוכ ,תושלחה תובכשה תא ( החילס) ןייזל לוכי אוה
.לשכנ אוהש ןעוט ינא זא


םירובס ינא םגו MIT-ב םג .רורב לנויצרה :השיגה יבגלו
תרזעב וקדבו וכלה ,יגולונכטה ןוכמב .דירחהל םיהובג םיגולמתהש
אלש תנמ לע ,קוחב הצריפ אוצמל ןתינ דציכ ,םייטפשמה םיצעויה
דבוכמ ימדקא דסוממ תרחא הפצמ יתייה אל .ףסכה תא םלשל
ףאל רבד םוש בייח אל , תאז תמועל ינא .ומוחתב םלועב םיליבומהמ
ךרדהש רובס ינא םלוא , םיהובג םיגולמתהש רובס םג ינא .דחא
תא שפחל אל איה ,ינויגה אלו ישפיט אוהש קוח לע ריהצהל הנוכנה
קרפה הז ?הזב ךבוסמ ךכ לכ המ .ומצע קוחה תא ףוקתל אלא םירוחה
.טפשמה תרותב ןושארה
ןגכ לייאל וביגה
 
 
3/11/03 20:41
הדבעמ בצ :תאמ
MIT-ב חורה ךלהל הבוגתב
,לייא
רושק רתוי הברה אוהו הארנ הזש ומכ ךבוסמ ךכ לכ אל אשונה
ןורחאה ןוידב חתפתהל ליחתמ וישכעש אשונל
.(http://bananot.com/articles/728)


םירמאמ המכ רבכ ריבעהל הסנמ ינא התואש הבושח רפוסה הדוקנה
קוחהו .קוחה תרגסמב ףוקתל שי קוחה תאש איה תובוגת רופס ןיאו
הנועש הגלפמ/תסנכ רבח תריחב) ךכל םילכ ךל ןתונ טלחהב
תא ףקוע התא רשאכ .(...'וכו תירוביצ האחמ ,צ"גב ,ךיתועדל
.היכרנאל ךרדה תא ללוס התא קבאמה תליחתב דימ וללה םילכה


:טורטורפב יל ריבסתש דואמ הצור יתייה
קוחה תא ףוקעל ךרד אוצמל MIT לש ןויערה תא לבקמ התא המל .1
יסיסב רתויה ןויערה תא לבקל ןכומ אל לבא ,(םירצוי תויוכז)
.קוחל תויצ אוהש םהלש
בונגל רוסא םירחאלו םירחאמ בונגל רתומ ךלש בשוח התא המל .2
.ךממ


םיכסמ אל התאש המ לע תוחמל ךירצו רשפא ,לייא ,ביבחה ןורחא
הטוב ןונגס לבא ,דומילה רכש תדרוהב הכימתב ךדיצל ינאו ,ותיא
הפשב שמתשא םא ינומכ בושחל ךתוא דדועא אל ינא .ונדגנ לעופ
ומכ ,ינומכ ,התא םילא טסקט ארקת התא רשאכ ,אוה ךופהנ .המילא
.ךיתודמעב דפקתת ,רחא דחא לכ


.רתוי תויתודידי תובוגתב תוארתהל
הדבעמ בצל וביגה
 
 
3/11/03 21:04
dies irae :תאמ
MIT-ב חורה ךלהל הבוגתב
אל הלאוו .קוחל תייצל שיש הז ןעוט בצהש המ לכ השעמל
.הז לע ונבשח


תועצמאב קוחה תא ףוקתל רשפא דימתש בושחל ,יתבתכ רבכש יפכ
.תומימת וז - קוחה
ימל םהלש הטישב .ונתוא לובכל וגאדי ונתיאמ םיקזח םישנא
יניעב המוד הדבעמ בצ .חצנמה אוה ןיד יכרועל ףסכ רתוי שיש
שקעתמ אוהו תדמוע תלדה תא קר וריאשהו ותיב תא וסרהש םדאל
,היטפמיס ררועמ, יאורה ,תלדה ךרד קר ותיב תוברוחל סנכיהל
.רתוימ ךא
dies iraeל וביגה
 
 
3/11/03 21:06
dies irae :תאמ
MIT-ב חורה ךלהל הבוגתב
(-: בגה לע ולש תיבה :ןוקית
dies iraeל וביגה
 
 
3/11/03 21:19
הדבעמ בצ :תאמ
MIT-ב חורה ךלהל הבוגתב
dies irea
יפל יח ,בהוא ינאש המ תא השוע ינא ,דואמ םלש ילש תיבה
בשוי התא) סורהש ךלש תיבה הז .ריפש ילכלכה יבצמו יתנומא
םלוס הז ,(רשואמו ישפוח ךייח תא תויחל םוקמב אלכב
קוחל תייצל ךירצ אלש ןעוט התא) הריתסב אצמנש ךלש םיכרעה
התא הזו (ךחרוכ לעב םיקוח הברהל תייצמש יאדוול בורק לבא
.ךתיב ןברוחב םישאהל םירחא שפחמש


.יל יד זא התיא דואמ חמש ינאו המימת ילש םלועה תשיג םא
.לבוסש תידיאונארפ םלוע תסיפתב קיזחמש התא הז


,רואה תא ךל תוארהל אבש יתד ףיטמ ומכ עמשהל יתיצר אל
לאהו ךישעמ לע עדוותה ,ינב אוב) .יל אצי הז הככ לבא
(o:...ךיאטח לכ לע לחמי לודגה יטרקומדה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
3/11/03 21:48
dies irae :תאמ
MIT-ב חורה ךלהל הבוגתב
םיכרעמ דחא קר לבא .ומצעלשכ ךרע יניעב אוה קוחל תויצה
שיש הווקמ ינאש ישפוחה ןוצרה תועצמאב רחוב ינא םהניבש
.טלחומ ךרע אלו ( רחא ןוידל אשונ ) יל
ןתיו יתוא רוצעי רטוש םא םג .קוחל תייצמ ינא ללכ ךרדב
ומכ ,םלשא לבא החמא ינא יפכב לווע אל לע סנק יל
.יליבשב םייח ךרד אל הז תויצ יא :והשפיא הפ יתבתכש
השעמל .ופוגל הרקמ לכ ןוחבלו רוצעל אלא הרירב ןיא לבא
ונחנא ןיקת ןפואב חומל םירבוחמ ונלש םירירשה דוע לכ
טולשל ךרד איצמי סטייג ליבש דע .ונחרוכ לעב ךכ םישוע
לבקל לכוא אל -קוחרמ הרקב תכרעמ תועצמאב ילש םירירשב
יל חלס) .ותיא םיכסמ ינא םא וליפא קוח םוש םלש ןפואב
(תידיאונרפה אמגודה לע
קוחהו ןודאה רסומה :ןודאה ימו דבעה ימ חוכשל רוסא
ותוא תונשל וא רשפא ךכב לשכנ קוחהשכ .ותוא תרשל דעונ
שארמ עיצהל לוכי אל ינא ירעצל .ברסל וא עיצמ התאש יפכ
קר לוכי ינא ,תויורשפאה יתש ןיב הריחבל עבצא ללכ
תא יתחטש רבכ םיחטשה לש הרקמב .םייטרפ םירקמל סחייתהל
לש הרקמבו ( http://bananot.com/articles/471) יתנעט
לש ותעדל הטונ לבא %100 ב ענכושמ אל ינא הקיסומה
.לייא


תודגוסש תותד עדוי ינאש המכ דע ,הבושתב הרזחה יבגל
(-: רבכמ הז םלועה ןימ וספ ( םיבצ ןוגכ ) םייח ילעבל
dies iraeל וביגה
 
 
4/11/03 11:39
הדבעמ בצ :תאמ
MIT-ב חורה ךלהל הבוגתב
תונויער לש תוירסומה תוקידבל עבצא ללכ הזיא שי
.עיצה םינש הברה ינפלמ ינווי הזיאש
ךרד) תויהל ךירצ עבצא ללכש ומכ טושפ אוה עבצאה ללכ
?לדוגא ללכ תויהל ךירצ ללכב עבצא ללכש תעדי ,בגא
תאכהל םיגייס םשש יטירב קוחב ורוקמ (rule of thumb)
תא תוכהל רתומ לעבלש רמא קוחה .םילעב יידי לע םישנ
יבוע לע הלעי אל ובחורש דבלבו אוהש ץפח לכב ותשיא
.(...חומב םוקמ זבזבמ ינא המ לע דירחמ טושפ .לדוגא
יפל םיגהונ הרבחב םישנאה לכש המד :רמוא לדוגאה ללכ
?זא הרבחה הארת ךיא תואצותה םא ,עיצמ התאש ןויערה
דחא לכ ןכש ,םלשומ תויהלמ דואמ קוחר הזה ללכהש רורב
ונחנא םא לבא .ושפנ תבהאכ םישיחרת תולעהל לוכי
הלוכי ולש תווצקל ןויער תחיקל זא ונמצע םע םינכ
.תויתייעב תודוקנ טילבהל
יידי לע םניחב הקיסומ תדרוה לש היצלומיס השענ אוב
תובהלתהב ךמותש הז אוה לייאש ללגב .םלועב םישנאה לכ
גיצהל (ןבומכ ךתוא םגו) ותוא ןימזמ ינא ןויערב
.ריבס שיחרת
הדבעמ בצל וביגה
 
 
4/11/03 19:00
dies irae :תאמ
MIT-ב חורה ךלהל הבוגתב
יתבשח אל תמאב -לדוגא ,החילס) עבצאה ללכ :1 הרעה
םא יכ םיכרע ןיב טופיש ללכ וניא תעצהש ( (: הז לע
לע ותוא לבקמ ינאש ןוויכמ לבא ,ומצע ינפב ךרע
.הז תא בוזענ זא ללכ רותב ימצע


לכ םא הרוק היה המ ?תינוכמב עסונ התא :2 הרעה
למשח ךורצלו ?תינוכמב עוסל ולכי ץראה רודכ יבשות
ילב ךיאל אמגוד קר .דואמ ער היה ?הקירמאב ומכ
.הזה ללכה לע םירבוע ונחנא בל םישל


,הזאקהמ דירומ םלועה לכ :ירשפא שיחרת :3 הרעה
,לגרה תא טשופ םיטילקתה תורבח לדומ
,אל ?הקיסומ רוצילו עומשל םיקיספמ םדא ינב זאו
םיבצכ תויחל ךיראנ םאו ,ורצווי תושדח הצפה תוטיש
.הרוק הז תא הארנ דוע
dies iraeל וביגה
 
 
4/11/03 20:54
רבג דוע :תאמ
MIT-ב חורה ךלהל הבוגתב
םיירגוס ךותב םיירגוס יתיאר םאה ,"בצ"
(-: ?ךלש טסקטב
...ילש האצמה תאזש יתבשח
רבג דועל וביגה
 
 
4/11/03 21:52
הדבעמ בצ :תאמ
((םיירגוס לש) חור ךלה(ל הבוגתב
(o; תובוט יכה תוחפשמב םג םירוק ולאכ םירבד ,ןכ
הדבעמ בצל וביגה
 
4/11/03 14:36
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
,תומולש יחצ


יהשוזיאבש רובס אל ינא .ךנחמה ןוטה תא בוזענ אוב תישאר
רמ הז היה יל רוכזהו עודיה לככ .תומילאב יתטקנ תובוגתהמ
לש ונזוא לע השיחלה ע"ע) תוסשל קיספה אלש ,MIT רגוב ,והינתנ
"ידוהיה םעהמ קלח אל םה םינלאמשה" ויפל םילבוקמה ןקז ירודכ רמ
סופיט ינא -הארנה לככ- ךיילא דוגינב ,תינש .(ןונגיסב והשמ וא
שמתשמ ינא ינוצרבו תוקפואמ תובוגת הנוע ינא יתוצרב ,יטנמרפמט
,םיאתמ אל .ןונגס לש ןיינע .העיפומ תיעיבשה תואה םהבש םילעפב
.סגניליפ דראה ונו "ףסכ אל בוט אל " ארקנש המ .ךירצ אל


סנק םלש ןיפוליחל וא ןבל וא רוחש תויהלמ קוחר ילש םלועהו רחאמ
רושקש המ לכב תושימג הלגמ ינאש רמול ןתינ ,ריעה תא בוזע וא
םיטפשמב ןושארה רועישב .קוחל רוויע שיגדמ ינאו רוויע תויצל
ונלוכלו ךל העודיה ,הנושארה :תויטפשמ תולוכסא יתש לע םידמלמ
קקוחמ אוהו ןוביר ישו רחאמ , רמולכ ,"ןובירל תייצל שיש" איה
.םיקוחל תייצל שי ,יתרבח רדס והשזיא לע רומשל תנמ לע ,םיקוח
וא הנידמה תא בוזע ,םיקוחה לע רומשל הצור אל התא :לנויצרה
,ךתטישל םג רמולכ .ךכ לע שנועה תא לבקו םהילע רובע ןיפוליחל
ןתמ ךות הזאקמ םיריש "בונג"ל לוכי ינא ,"קוחה רמוש" תטיש
ינאו יתוא םיבנוגש רובס ינאש ללגב תאז הושע ינא היפל הרהצה
.ישיא ריחמב אלא ףסכב אל ,ךכ לע םלשל ןכומ


הבחר הצופתל ירעצל התכז אלש יעבטה טפשמה תטיש איה הינשה הטישה
היפל ,(הב םילגודש טפשמל םידבוכמ םירוספורפ רפסמ םנשי םלוא)
קדוב ינא רמולכ .רסומ לש המזירפב ריבעמ ינא ןובירה יקוח תא
םיצאנה :תורסח אל תואמגוד .ירסומ אל וא ירסומ אוה קוחה םאה
קוחל ותייצ םה יכ םהירחא ואלימ םישנאה בור , עזג יקוח וקקוח
.ריחמב אשנ קוחה םע הלועפ ףתשל בריסש טועימהו


תא תוארל ןתינ ,"עבצאה ללכ" רבדב תאבהש אמגודה תא חקינ םא
תוחפ ויבועש) ןרזיח לקמב םישנ תוכהל ריתהש קוחה רבעש תוחתפתהה
תוכהל רוסא ובש םויה יחכונה בצמל דע (ידמל באוכ אוה ךא עבצאמ
קוחה רבע דציכ :הלאשה תלאשנ תעכ .תילילפ הריבע וזו רחאמ םישנ
ןוצר ךותמ םייק אוהש ןמז לכ קוחל תויצ ידי לע םאה ?יונישה תא
תיב ישנא לש םדוקדוקל לכש סנכיי דחא םויש םישנה לש הווקתו
תומילא תוללוכש תונגפה ןיפולחל וא שדח קוח וקקוחיש דע םידרולה
תא עדוי ינייא .קוחה יונישל דע םידרולה תיב תפירשו םירטוש דגנ
קדוצ אל קוחהש (והשיתמ) ןיבה והישמש רעשל לוכי ינא, הבושתה
םיינרמשה םידרולל ןמז הברה ייד חקל חטב הז יכ םא ,ותוא הנישו
.חכ יקחשמב רתוי קחשל ןתינ אלש ןיבהל


לש ופוסב ונוששו ב"הראב ויהש םירוחשה תיילפא יקוח :תרחא אמגוד
ןועטל לוכי התא ןאכ םג .ב"הרא לש ןוילעה טפשמה תיב ידי לע רבד
איה היארהו "תיתטיש םינפ" הרוצב אובל ךירצ יונישהש ךתטישל
רחאלו (םישישה תונש ףוסב םש יא) תאז השע ןוילעה טפשמה תיבש
עיגה יונישהש תעדה לע הלעי םאה םלוא ,תודבע תונש םייתאמ טעמכ
ויה אמש וא טפמשה תיב ידי לע תיעזגה הדרפהה יקוח לוטיב לשב קר
ומדיקש םינבלו םירוחש ,םדא תויוכז ןעמל םיליעפ לש תונגפה הלא
.קוחל רשק ילב תאזו יונישה תא


:וניניב ןוידה ךרואל ילש תובוגתה םוכיסלו וזה הדוקנה םויסל
םהש םיקוח וא םיינויגגה יתלב םהש םיבצמ תונשל תוטיש דוע ןנשי
ידי לע קוחה יונישל לועפל :הז תא תושעל תחא ךרד .םינגוה םניא
,קוחב ( תונוקאל) תוצרפה תא אוצמל איה תפסונה ךרדה ,הקיקח
ץופנ אל ןיידע) םייתקוח אל םהש םיקוח לטבל איה תישילשה ךרדה
תייצל אל איה תיעיברה ךרדה , (ןועטו שדח אושנ הז יכ ,ץראב
ם-ל-ו-כש איה תפסונה ךרדהו שנעהל ,ןיעדויב ותוא רפהל ,קוחל
.הב דומעל לוכי אל רוביצהש הריזג וזש םושמ קוחה תא ורפי


ררועל ןוצר ךותמ קוחה תא רפהל דבוכמ רתוי הברה הז םיתיעל
קלחב ןבלכ תבשל :אמגודל) קוחה תא תונשל תנמ לע הדוהתו ןייניע
תוצרפ שפחלו תוסנל רשאמ ,(ב"הרא םורדב סובוטואה לש ירוחאה
ריבעהל ןתינ ויפל אצומ רחא שופיח : MIT לש הרקמב ומכ) קוחב
רתוי הז יניעב .(תילטיגיד אלו תיגולאנא הרוצב הקיסומ ירודיש
השעא ינאו םיכרד תודדוש ןה הקיזומה תורבח ":דיגהלו אובל ןוכנ
םיימונורטסאה םיחוורה לע רתוול ןהל םורגל ידכ יתלוכיבש לכ
ךכל יא םינשה ךרואל יתוא ודדש םהש ךכ לע יתוא תוצפל ףאו םהלש
םג ינאו הזאקמ םיריש רתויש המכ דירוהל םלוכל ןאכמ ארוק ינא
תורבח דצמ העיבתב לקתנש ימ לכל םניחב יפשמ ץועיי ןתא
?ייק וא ."םיטילקתה


תא אל םגו .אל שממ .יתוא הדיחפמ אל היכרנא הלימה ,ךכמ רתוי
לטאיסב וא האונגב וניגפהש םיטסילבולג יטנא ןוילימ יצח םתוא
הבוט איהש איה ,היכרנאב ידיחיה ןורסיחה .זזש המ לכ וקיפו
איה תונורתפ תקפסמ אל הכרנא .םיתיעל תשקבתמ וליפאו רצק חווטל
היה המ : תילעהש הלאשל םיעיגמ ונחנא ןאכו םייקש המ דגנכ תאצוי
ול הרוק היה המ וא םניחבו םיפתושמ ויה םירישה לכ וליא הרוק
ףתשמו םניחב ולש םירפסה תא םסרפמ היה -הדבעמה בצ- רב יחצ
ולש עדיה תא רחא והשיממ לבקמ היה תאז תרומתו ,ולש עדיב ונתוא
,גרואהמ םיחיטש 2) לבקמ היה אוה האצרה תרומת ןיפוליחל וא
םא תמאב הרוק היה המ ,(יאלקחהמ םחלו םיציבו רגנהמ הדובע ןחלוש
?םישנאה ןיב תישפוח הרוצה רבעומ היהו ללכה תלחנ היה עדיה
יפל תויחל לוכי היה דחא לכ הבש ,רתוי הבוט הרבח םילבקמ ונייה
דחא לכ ,תומודק רתויה תויררגאה תורבחל המודבש הרבח . ויכרצ
שי) .רחא תוריש תרומת הז תא קפסמו וב בוט אוהש המ תא אצומ היה
ןוזח :בושח יכהו .(תזורחמ תוליהק תוארקנ ןהו ולאכ תוליהק
רוע םרוק היה םלוכ םע עדי םע קחל וצר םלוכ ובש םימתה טנרטניאה
היה המ ,(lycos) דיפלה תא םיאשונ ןיידעש ולאכ שי בגא .םידיגו
ויהי אלו הקיסומ ושעי אל םיאקיזומש הזמ ?דרטומ התא הממ ?הרוק
רפכל רפכמ ורבע םינצילה , םייניבה ימיב ?המל ?רתוי םיריש
הגצהה םא ?םירצוי תויוכז לע עמש והשימ ,ןהלש תוגצהה תא ולעהו
תיה המ .תוינבגע תלביק ,אל םאו תחלצומ התייה איהש ןמיס החילצה
המכו השבכ ילואו ,ויי לכוא תצק ,ןחוטה תב ,הלילל רדח :הרומתהה
.רודיב ?ולביק םיבשותה המו .ךרדל םיציב


תובגל הכירצ תיברעמה הסיפתה קלחכ םיטילקת תרבחש -ןויערה עודמ
תויהל ךירצ עדיהש ןויערהמ רתוי שדוקמ -דירחהל םירקי םיגולמת
?הקיפסמ אל תחא תינוכמ םאה ?עצב יפדורל ונכפה יתמ ?.ללכה תלחנ
?'זארגב תוינוכמ 10 ךירצ ינטרקמ לופ םאה ?םייתש


,בוט קיפסמ היהי אוה םאו ,ומצעב ולש םירישה תא הלעי דחא לכ זא
ןהילע לבקלו תועפוהל תאצל לכוי בכוכ ותואו ,ריעב רובעת העומשה
תקהל תא אמגודכ חק .ולש הקיסומה תא הרישי הרוצב רוכמלו הרומת
לארשי תא השרחו םיטילקת תרבחמ הזוח הלביק אלש "םידוהיה"
ומתח םיטילקתה תורבח "םינוידטציא" האלימ איהש ירחאו ,תועפוהב
הילגנאב וא ב"הראב תועיפומ תוקהל המכ עדוי התא .הזוח לע םתיא
ךרוצהש ללגב קר ,תוטלקה יזוח לבקל ילבמ םינודעומ ינימ לכב
םתוא םיריכמ שיא 300 וא שיא 200 קרו םיעיפומ םה זא .םהב רעוב
ינטירב וא 2 וי תויהל םיבייח םלוכ ?הרק המ זא םהמ םינהנו
םירפס תורבח ומכ םיטילקת תורבח ,טישלוב לכה הז ירה .סריפס
ומכ הז ירחא םיצר םולכו הנפוא וא זזאב והשזיא תורצוי
קווש ישנא,ןובשח יאור ,ןיד יכרוע ,םיטסיבול לש אבצ .םיטוידיא
, תצצונ הפיטעב לבז ךל רוכמל םיסנמ ביטאימ ש,ביטיארק ,תוריכמו
םיריכשה לכל תצק קלחמו הפוקה לכ תא ףרוג והשימו םיחילצמ םהו
חילצהש הזש ירה אוה יכ ,ונממ םיחקולש סעוכ םג אוה הז ירחאו
.לבזה תא קוושל


בוט קוושש ימ אל ,דורשי בוט תמאבש ימ םניח םיריש לשםלועב
.רתוי


.האור התאש ומכ תובכשו תולובג הצוח אוה םיריש תבינג לע חוכיוה
םלוע ,יסיסב םלוע ,םיכוותמ אלל םלוע ,רתוי טושפ םלוע דעב ינא
ןכיה תרמגנ םנמא ילש היטרקומדהש הנבה ךותמ תויחל ןתו הייח לש
.ךלש תיקווישה תומילאה תא ילע ליעפת לא לבא ךלש ףאה ליחתמש
לע ןסרה תרתהו תרושקתה ףוריט ךותב םויה ?ירשפא הזכ םלוע םאה
ינא הזה שדחה םלועה תא" .ןכש רובס ינא ?םידיגאתה ילעב ידי
."הבירחנ דוסיה דעש הווקמ
ןגכ לייאל וביגה
 
 
5/11/03 15:39
הדבעמ בצ :תאמ
ךוניחו תומילאל הבוגתב
,לייא ייה
הרוצב םדאל םינופ ראשכש רמוא קר ינא ,ךתוא ךנחל אב אל ינא
התא .ותעד תא תונשל יוכיס םוש ןיאו דפקתמ רשי אוה תינפקות
םיפסונ םישנא ריכמ אל ינא ,תאזה העיבקה לע קולחל לוכי
שגר םע הביתכש רמול הזב ןיא .(ןכ התא ילוא) ךתיא ומיכסיש
אוה הב עבומה שגרה רשאכ תענכשמ אל תישענ טושפ איה .הער איה
.ענכשל םיצור ונחנאש הז יפלכ ןווכמו ילילש


ומכ והשמ רמואש הזה קוחה לש םשה תא רכוז אל :םיצאנל רשקב
ל"נב םיכורכה םיחנומ וא האוש ,םיצאנ רוכזיא לש תורבתסהה"
ועיפוי םה ,ויד ךורא ןוידב ,ןוידה ךרוא לש היצקנופ אוה
ידכ דע רורב םיצאנה םע אשונהש ללגב ."רחואמב וא םדקומב
.וילא סחייתהל ןוכנל אצומ אל ינא סואימ


תודוהל בייח ינאו ,יתנעטב תוכמותש תויאר איבמ התא םעפ בוש
תא המגודל חק !הדות ,ינממ בוט רתוי הברה הז תא השוע התאש
תוצראב םירוחש ולפהש םיקוחה יונישל תונגפהה םע תאבהש המגודה
ךניעב ןח אצומ אל .יטרקומדה ךילההמ קלח ןה תונגפה .תירבה
תא בונגת לא ,הז דגנ ןיגפתו אצ ףסכ הלוע איה תשרב הקיסומש
.הקיסומה


רצקה חווטל קר הבוט איהש אוה היכרנאה לש הנורסחש ןייצמ התא
ובש עובש ותואל רבעמ תויחל ךישמהל םיצור ונחנא ,בוט .(דואמ)
אלו יטרקומדה ןויערה תא םילבקמ ונינשש חוטב ינא .סורה לכה
.יכרנאה תא


םלשמ ינא ךיא תוארל יל השק לבא ,םיזורחב רוחסל לוכי התא
.תיתנוכשה תלוכמב ילש םירמאמב


ךירצ עדיה רצימ לבא ,ללכה תלחנ תויהל ךירצ עדיש ךתיא םיכסמ
םירזוח ונחנא בוש ןאכו .עדיה רוצי רובע למגותמ תויהל
ןויערה תא שממתש הרבח םיקת וא ,ךרד חתפת :תומדוקה תובוגתל
ךלש תונויערהש הארמ ןויסנה .חלצומ הזכ אוהש בשוח התא םא ךלש
.םימישי יתלב רעצה הברמל לבא םיפי דואמ םנמוא


םודיקש ןויערה לבא ,םישרפמהמ חורה תא ךל איצוהל הצור אל ינא
םוש ןיא .ךרפומ אוה דחא םוי ומלעי םוסרפו קוויש ,תוריכמ
קושהש םיארמ םינמיסה לכ אוה ךופהנ ,הרקי הזש תילכלכ הביס
םירמוא םיאקירמאהש ומכו .חתפתמו ללכתשמ ,ךלוה קר הזה
If you can't beat him- join him
.םדוק תחא העש הפיו


בכוכ יפתתשמש רמואש (?ץראהב) םויה םסרפתהש היצמרופניא טירפ
ןמוא לכ ומכ ,םהלש קסידה תוריכממ םיגולמת %8 ולבקי דלונ
הבוגתב ריכזה הכימש הממ (!) העברא יפ לש תועט וזש %8 .ליחתמ
(http://bananot.com/articles/723#rem44808) ולש


?ןיד ךרוע התא ,םויסל הלאש םתס
הדבעמ בצל וביגה
 
 
5/11/03 16:18
רבג דוע :תאמ
ךוניחו תומילאל הבוגתב
,תילארשיה יתעד תוינעל
(קדוצ דימת אל בורה) הדימ הנק הזש אל
הזש יל המדנ לבוקמש המ יבגל תוחפל לבא
If you can't beat them join them
:גנלסב וא
If you can't beat em join em


:AltaVistaב שופיחב
םיפד 33 :ריזחה ךלש יוטיבה
םיפד 1785 :ריזחה ליעל ןושארה יוטיבה
םיפד 2341 :ריזחה ליעל גנלסה יוטיב
רבג דועל וביגה
 
5/11/03 19:41
ןגכ לייא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
סקלפמוק יל שי .(: הז תא קועצל ךירצ אל לבא ,ןיד ךרוע םג ינא
םהל שיש םירכזנ םלוכ ,הז תא ןייצמ התא once .הזה אשונה םע
.ךתוא גלטקמ רשי הזש םג המ ,הז תא עינצהל לדתשמ ינא זא ,תויעב
ןב הז ירחא ,אבא לכ םדוק ינא ילש תופדעהה םלוסבש רמאנ אוב
ול ךרתשמ ןיד ךרועו , ןשקשק ,יאנותיע , גייד הז ירחא ,םדא
.המישרה תיתחתב םשיא


ןימאמ תמאב ינא ,םיה רוא םד ןיו'ג וט ןווכתמ אל ינא ,הרקמ לב
תא תוארל ידכ יתלוכיבש לכ תא השעאו הווקמ ינאו העטומ ןוויכהש
.רחא ןוויכל םיכלוה םירבדה


תנקל טלחהב רשפאש םוקמ שי ב"הראב ,לוגוגב "תזורחמ" שפחת ,בגאו
.(:דמ באלק אל הזו תלוכמב םיזורח םע


לש ומכ תויביסאפ תונגפה .תונגפה שיו תונגפה שי :תונגפה יבגל
ןוטה ןאכ םג ?לטאיסו האונג חסונ תונגפה וא תומילא יא לש ידנג
רבכ איהו שיו שי הינשב שוכר תתחשה ןיא תחאב .הקיזומה תא השוע
.ךתטישל תיקוח אל


םע דחיו ,דפקתהל תמרוג תומילא םירקמב בורבש םיכסמ ינא :תומילא
תומילאב לקתנ התאשכ םימעפל תדבוע םג איה וזה הביסהמ קוידב תאז
.תרחא


יתתנ .רדסב הז .ןוידהמ הז תא איצוהל לוכי התא :םיצאנה יבגל
.תורחא תואמגוד קיפסמ
ןגכ לייאל וביגה
 
 
5/11/03 20:02
הדבעמ בצ :תאמ
תואיצמו הקיטנמורל הבוגתב
תונגפה אל המל ,תומילא תונגפה םע הילטיאל דע ץורל המל
רקיב שובשכ םייתנש ינפל (יח ינאש הפיא) ?גרובטג חסונ תומילא
.םיסיסרל ריעה זכרמ תא וקרפ ולאה םינגילוחה ןאכ
קוחה תטישל תויקוח אלו יתטישל תוימיטגל אל ולאה תונגפהה
קר התוא זוזבלו תונח סורהל רתומש םוקמ םוש ריכמ אל) תידבשה
אל התא םג םאו .(הלילה ותואב הרוגס התייהו םש איהש ללגב
.תיקוח אל הדרוהב ךומתת ןכש תיגול הביס םוש ןיא זא ןהב ךמות


היה םא ?תמאה) ןיד יכרוע דגנ רבד םוש יל ןיא ,ביבחה ןורחא
וליפא וא ,הזב שמתשמ יתייה ןמזמ רבכ ןיד יכרוע דגנ והשמ יל
םפסכ בטימ תא ומלשי םישנא הברהש חוטב הייהת ,הז תא רכומ
שממ ינא זא םדא ןב התאש תבתכש ירחאו (הייהי אל הזש המ תרומת
ילוא הארנו לאודל יל בותכת זא ךל םיאתמ םא .ךתוא שוגפל ןרקס
.אבה עובש ץראב ילש רוקיבה ךלהמב שגפהל לכונ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
26/11/03 23:43
הדבעמ בצ :תאמ
תואיצמו הקיטנמורל הבוגתב
23 -המ סמייט קרוי-וינה יידיל לגלגתה היידבשל הרזח סוטמב
הסרפתהש הבתכ ליכה ילכלכה ףסומה לש ןושארה דומעה .רבמבונב
אל תודרוהב הקסעו ףסומה ךותב םיפסונ םידומע ינש דוע לע
.הקיסומ לש תויקוח
ןהמ םייתשב דקמתא ןאכ לבא תופיו תובושח תונעט הברה ולעה םה
:רתויב תובושחה ןה יתעדלש ,דבלב


תסירקו ,םניחב והשמ לבקל הזכ רבד ןיא םניח תוחורא ןיא
.ךכל שקבל רשפא קרש תחצינ יכה החכוהה איה םוק.טודה תעוב
אל קר םה ,הקיסומה רובע םימלשמ 'תימניחה' הקיסומה ידירומ
ןה תורחאה תונכותה ראש לכו הזקש רבתסמ .הז תא םיעדוי
תבקוע ,דירומה לש בשחמה ךותב תלגרמש הנכות רמולכ ,spyware
תא רכומש הזק לש זכרמל תחוודמו ולש השילגה יגהנמ ירחא
םיצבק ףותישל תונכותהמ קלח .םימסרפמל תאזה היצמרופניאה
תוטלוש םגש תורחא תונכות תודירומו ךכמ רתוי הברה דוע תושוע
אלל ןבומכ הז לכו ,ןהב שפחמ שלוגהש שופיחה יעונמ לש ןכותב
.קר אל לבא ,ולש תויטרפב םלשמ שלוגה רמולכ .שלוגה תעידי
בשחמה שמתשמה תעידי אלל ודרוהש תונכות בורמ םימעפ הברה
בשחמ תונקל ץלאנ שלוגה רבד לש ופוסבו ןמזה םע יטיא הייהנ
אל םצעב תולוע ןה וללה תונכותהש אצוי ךכ ..םתסנ בושש ,שדח
...ףסכ טעמ
תויתואה לכ תא אורקל ןמזומ ךכב חוטב תויהל הצורש ימ
םיצבק ףותישל הנכותה תא דירוה אוהשכ ןהילע םתח אוהש תונטקה
.התיא דבוע אוהש


םיבשוח םישלוגהש םירישה רובע םולשתהש רופיסה לכב רעצמה רבדה
םינמואל :עיגהל ךירצ אוהש ימל עיגמ אל םניחב םידירומ םהש
.הקיסומה תורבחלו
הדבעמ בצל וביגה
 
 
27/11/03 1:06
dies irae :תאמ
תואיצמו הקיטנמורל הבוגתב
KAZAA LITE לש אלפומה םלועל ררועתת
לכהו תודמחנ תונוכת דועו , SPYWARE ןיא ,תומוסרפ ןיא
.םניחב ןבומכ
ב שמתשהל הביס םוש ןיא לבא הב םישמתשמ המכ עדוי אל ינא
.בורה הזש חינמ ינא ןכל ,הנשיה KAZAA
dies iraeל וביגה
 
 
27/11/03 1:20
הדבעמ בצ :תאמ
ררועתתל הבוגתב
אל םהש רמוא אל המצע הזקה לע תמוסריפ האור אל התאש הז
םיהזמש םירחא םימסרפמל ותוא םירכומו עדימ ךילע םיפסוא
...םירחא תומוקמב שלוג ךתוא


אל םה םא ,םייח טייל הזק ינרצי הממ התא יל ריבסת אוב
תסירק םא .םירחאל הזה עדימה תא םירכומו ךירחא םילגרמ
יל דיגת םניח תוחורא ןיאש ךתוא ענכש אל םוק.טודה תעוב
.יטרואת ןפואב קר וליפא ךתוא ענכשל לוכי ןכ המ


רקרמ-הדב םויה המסרפתה (!תמאב) הרקמב ירמגל ,בגא ךרד
המ תא קוידב תושועש תונכות תחתפמש תילארשי הרבח לע הבתכ
,הזאק...ןה הלש תוחוקלהו ןאכ וילע םירבדמ ונחנאש
םיידיימה םירסמה תנכות ןכו ,סואיפרומ ,יקנוד-יא ,שמ-ייא
.ICQ


דבעמב עגפנ אל רושיקה םא) ןאכ הבתכה תא אורקל ןמזומ התא
(תוננב לש םילילמת

yer2=&layer3=technology&layer4
Fm12000%2Fzd2003112604.xml&origin=ibo&layer=hp&la
ot=true&ElementId=%2Fibo%2Frepositories%2Fstories%2
=http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?fromHas
הדבעמ בצל וביגה
 
 
27/11/03 10:41
dies irae :תאמ
ררועתתל הבוגתב
תנכתמ ידי לע הרצונו הזק לש הצורפ הסרג איה טייל הזק
.ףיכה ליבשב תאז השע אוה "YURI" הנוכמה
dies iraeל וביגה
 
 
27/11/03 10:55
הדבעמ בצ :תאמ
ררועתתל הבוגתב
סחייתמ תאז לכב לבא ,םינש המכ רבכ תנכתמ םנמוא ינא
.דבלב יקלחל םיבשחמב ילש עדיל
הנכות לש ץבוקש עדוי ינא הזה יקלחה עדיה םע וליפאו
executable file אוה םיניקתמ ונחנאש
ידכ ,ןכל .דוקה תורוש תא אורקל ךרד ןיא ילו ךלו
ךרדב התוא ץרפ ,הנכותה תא דירוה והשימש ןויערה
רצפישו אירק דוקל executable file ה תא ךפה ,יהשלכ
שומימ יוכיס םע ןויער אוה תושונאה ללכ תבוטל ותוא
.דירחהל שולק


תכרעמה תא ץורפל הז םישוע םירקה ללכ ךרדבש המ
דוק הזיא םיאצומ םה רמולכ ,הנכותל השיגה לע תטלושש
.הנכותה םע ותוא םיציפמו התוא חתופש


םישנאש וניבה הזקש הז תעדה לע לבקתמ רתוי הברהש המ
תא ואיבחה ןכלו (בר קדצבו)םהלש בשחמב לוגירמ םיששוח
יתרתחמ םש תחת טייל הזקה תא וציפהו וללה תונוכתה
אל םישנאה לש טלחומה בורהש דואמ תינויגה החנה ךותמ
םילבקמ םהש םיבשוח םהש סוס לש םיינישה תא םיקדוב
.םניחב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
27/11/03 10:58
הדבעמ בצ :תאמ
ררועתתל הבוגתב
לש םייקוחה םילעבל םיחוור בינמ היה אל טייל הזק םא
?הקיתשב ךכ לע םירבוע ויה םהש בשוח התא ,הזק
הדבעמ בצל וביגה
 
 
27/11/03 12:23
dies irae :תאמ
ררועתתל הבוגתב
.תונכת יניינעב דואמ ןטק ינא םג
תעדל לוכי אל חטב ינאו ירשפא אוה עיצמ התאש רבדה
םיברו טייל הזקב םישמתשמ ינוילמ שי לבא ,תואדווב
תא יתעמש אל םעפ ףאו הנכותב םיניבמ ןכ םהמ
שי הזקבש וליגש ומכ .תאזה היצריפסנוקה תיירואת
םג .טייל הזקב םג תאז תולגל םילוכי ךכ ןיוע דוק
SHERMAN ישנאל שי חוור הזיא תוארל יל השק
הניצסמ םלעתמ התא הזמ ץוח .טייל הזקב םישמתשמהמ
םהלש תונכותה תא םיציפמש םייאמצע םיתנכת לש הרידא
יוכיס םע ןויער" אל הז .ףיכה ליבשב םידבועו םניחב
"דירחהל שולק שומימ
ליבשב תונכת השעמל ,PC ה םלועב תיזכרמ העפות הלא
םג םייקתיו תולודגה תורבחה ינפל םייק ףיכה
התאו (GPL) הלודג חותפ דוק תליהק הנשי ,ןהירחא
.אשונב רוקחל ןמזומ
לכ םיצרופש ,הלודג םיצרופ תליהק םג ךרעצל הנשי
ליבשב הז תא םישוע םה ,הילע םולחל לוכי התאש הנכת
ןתא הפי שקבת םא .הזמ חיוורמ אל דחא ףאו ץיוושהל
לכל הצירפ אוצמל לוכי התא ובש רתאל רושיק ךל
םיאבה םיכורב ,תעדה לע תולעהל לוכי התאש הנכות
. REVERSE ENGINEERING לש אלפנה םלועל
dies iraeל וביגה
 
 
27/11/03 12:40
הדבעמ בצ :תאמ
ררועתתל הבוגתב
.2 םניחב תונכית .1 :םירבד ינש ןיב לידבנ אוב
.תונכות תצירפ
תצירפ הניא טייל הזק .התוא בתוכ אל הנכות ץרופ
תויהל לוכי .המוד הנכות לש הביתכ םא יכ הנכות
ףסכ הלועש הזק לש הסריגה תא ץרפ והשימש
תקסוע הניאו ךלש בשחמב תלגרמ הניאו ($29.95)
הצורפ הסריג לכ ומכ התוא קלחמו תומוסריפ תריכמב
דבעש והשיממ הנכות בנוג םג התא הזה הרקמב .תרחא
.הקיסומ בנוג התאש הזמ ץוח הליבשב


ךיא ןיינעה תא בבוסל תוסנל לוכי התא ,רוציקב
,בנג ראשנ התא רבד לש ופוסב לבא ,הצור התאש
התא םא :תיתלחתהה הדוקנל םירזוח ונחנא ןאכו
ובנגיש ריחמה תא םלשל ןכומ תויהל בייח התא בנוג
םיאתמ .ךכ לע ןנולתהל לכות אל התאו הרזחב ךממ
?ךל


תויוכז לע רתוי אורקל הצור התא םא ,בגא ךרד
לש רתאל ןמזומ התא םהילע הרימשו לארשיב םירצוי
/http://www.eshkolot.co.il 'תולוכשא'
הדבעמ בצל וביגה
 
10/4/04 15:26
תנע :תאמ
רב יחצל הבוגתב
יחצ
התאש תבשוח ינאו היהי אל הזש המב וא תונקדצב ךתוא ומישאה
,םעפל םעפמ "םיעשופ" ונלוכש ןוכנ .הבינג וז םיריש תדרוה ,קדוצ
ךירצ לבא ,תזרפומ תוריהמ יבגל תובוגתב ןאכ הנתינש המגודה ומכ
לש האלמה תועמשמה תא יתנבהש ינפל .ונישעמל תועדומה תא תולעהל
.םייקוח תונורתפ יתאצמ זאמ ,הזאקב םיריש יתדרוה ינא םג ישעמ
NMC לש רתא שי תירבעב םיריש לש תיקוח הדרוה יבגל לאשש ימל
דדוב ריש לש הדרוה רשפאמ רתאה www.songs.co.il :ותבותכש
םינמאה לכ אלש איה הדיחיה היעבה .דבלב םילקש (!) העבראב
.יתאצמ אלו יתיצרש םיריש שיש ךכ NMC ידי לע םיגצוימ םילארשיה
םכרדב וכלי םיטילקתה תורבח לכ ילוא ךלת וזה המזויה םא לבא
ילמס אוהש ריחמ תרומת ילארשי ריש לכ דירוהל היהי ותינו
.ןיטולחל
ינפב רמאמ תווהל ולכיש תובוגתה תאו רמאמה תא אורקל דואמ יתנהנ
(: ןמצע
תנעל וביגה
 
 
10/4/04 16:12
הדבעמ בצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
,תנע ייה
(o: תומחה םילימה לע הדות
,ייב
יחצ
הדבעמ בצל וביגה
 
27/4/04 21:57
www.tau.ac.il/~adarshal :תאמ
רב יחצל הבוגתב
םאו ,םיעמושו רישה תא םידירומ םדוק םהש םירמוא הברה
תרשפאמו ,רחא דיקפת תקחשמ הדרוהה ןאכ .םובלאה תא םינוק-םיבהוא
.רתוי הבוט תילקיזומ תונכרצ


אלא ,שממ לש ןוקיליסמ אל) ךרעב ח"ש 35 הלוע iTunes-ב קסיד
תולעו ,הפיטעה ,אספוקה תא םיפיסומ םא .(קסידהמ םירישה תדרוה
תונחב שדח קסיד .ח"ש 45 - םומיסקמל ונעגהש דיגנ ,ומצע קסידה
הזו ,וננובשח לע דואמ ןאכ רשעתמ והשימ .הזמ 2 יפ קוידב הלוע
וז םג .םילודג תומש המכל טרפ ,הפל דיהמ םייחש ,םמצע םינמאה אל
.הז דגנ םג האחמ ונגראת .הבינג
www.tau.ac.il/~adarshalל וביגה
 
22/5/04 21:43
לורט רמ :תאמ
רב יחצל הבוגתב
ךילהתב ועיקשהש הדובעה תאו ,עדי ונל תורכומ םיטילקתה תורבח זא
תפלחתמ רשאכ הז הרקמבש הפצמ תייה ,םתסה ןמ ...ןיינעמ .הקפהה
ונל תועיצמ ויה ןה , (לשמל ,CDל ליניו) הספדהה תייגולונכט
.דבלב הספדהה תולע תרומת ונשכרש "עדי"ה תא ףילחהל


.הרק אל הזש קר


לדומהש תודוהל ןכומ ינא םגו ,הלכלכ יתדמל ינא םג , תמאה
ולא הארנכ םה יטרקומד לשממ + (םימיוסמ םיכוכיר םע) יטסילטיפקה
"עדמ" לש המזירפה ךרד בצמה לכ תא תוארל ,ינש דצמ לבא .םידבועש
.דירחהל ינטשפ הז תושעל הסנמ בצ רמש ומכ שביה קוחהו הלכלכה


.עדי לש רתוי בכרומ גוס איה תונמא תריצי ,בכרומ רבד אוה עדי
לש תותשרב "עדיה" תא סופתל תונורחאה םינשה תורשע לש ןויסינה
תכרעמ לש דרוסבא דע האבה היה םיבכרומ םירצוי תויוכז יקוח
דיחיה הכרעהה דדמו לומגתה יעצמאכ ףסכה תא תשדקמה תינלוח םיכרע
תוריתסל םיאיבמ םיטנטפ לע הרימש לש ולא םיקוח ןכאו .הרבחב
חותיפב בר ףסכ ועיקשה םנמאש , תופורת תורבח ןוגכ) תוירסומ
שוכרל םילוכי םניא םיבר םישנאש ךכ התוא תורחמתמ ךא ,הפורת
רשפא יאש הרבחה לש םימיוסמ םידוקפת שיש ,הארנכ - (.התוא
המ לכ אל.םהמ דחא איה תונמאש ,דואמ ןכתיי .יטרפה רזגמל ריאשהל
.םוחת לכב םושייל ןתינ ,לשמל ,ןוזמ לש קווישו רוצייל םיאתמש


וקה תא רייצל םיסנמש םישנא שיש הדבועו ,היעב ןאכ שי ,ןוכנ זא
רכזנש עשעשמה "אל םירז ,ןכ םילארשי םינמא, ומכ) םהלש ירסומה
איה העפותה לע בצ לש תללוכה הפקתהה ,ינש דצמ - (...ליעל
תוטשפהה וליאכ ,הלש תיביאנה םלועה תסיפתבו הלש תונטשפב הקיחצמ
ירחא אלמנ קר םא ,'א הנש םיטפשמ וא 'ב הנש לש הלכלכ לש
ומישי (גאדת לא ,םייתניב םיאולימל ךלוה ינא) תונדפקב תוארוהה
הז - רתויב בוטה לולסמה לע הלש הלכלכהו תוברתה , תושונאה תא
.ךכ אל טושפ
לורט רמל וביגה
 
 
22/5/04 22:14
הדבעמ בצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
טלחהב םהו םימלשומ םניא םינטנטפה יקוחש ךתיא םיכסמ ינא ,ןכ
ךירצש רמוא אל םימלשומ אל םהש הז לבא .םעפ ידמ ןונער םיווש
.םתוא ונשיש דע קוחה לע רובעל
לש הלכלכב ןיינעתמ תצקו היגולונכטויבמ עיגמ ינא הרקמבש ללגב
דימתמ ןויד תחת םיאצמנ םיטנטפה יקוחש רפסל לוכי ינא ,םוחתה
םיניזגמב רידת םסרפתמש יפכ תוינידמ יעבוק לש םימרופב
,שולש וא םייתנש ינפל היה הז םא רכוז אל ,המגודל .םייעוצקמ
תוינע תונידמל תרשפאמש תורישעה תונידמה לש הטלחה הלבקתה לבא
תא וחתיפש תורבחל םיגולמת םלשל ילבמ טנטפ תופורת רציל
.תוינע תוצראב קר הפורתה תא תורכומ ןהש ןמז לכ תופורתה
הפונת תרבוע הלש תופורתה תיישעתש תאזכ ץראל המגוד איה ליזרב
הרומתב .הזכש יתקיקח ןונעירל תודות תונורחאה םינשב הרידא
תופורת לש טנטפה תפוקת תא ךיראהל תופורתה תורבח תושקבמ
הפורת יושיר ךילהת תא ליזוהל ןיפוליחל וא תורישעה תוצראב
אל ןה םייתניב) תופורתה יושיר ךילהת לש רוציקו הלקה תועצמאב
.(ןשקובמ תא ולביק


םיכסמ ינא .םלשומ בצמהש רמוא אל ינא .הקיסומ יבגל רבדה ותוא
םיטנטפה יקוחו התוא רותפל ךירצו תיחכונה ךרדב הייעב שיש
קדצומש בשוח אל ינא זא דע .תלדגמ תיכוכז תחת תויהל םיכירצ
.קוחה לע רובעל


םע דדומתהל רשפא וא ךירצ ךיאל הנוב העצה אורקל חמש יתייה
.םירצוי תויוכז
הדבעמ בצל וביגה
 
 
23/5/04 15:35
הדבעמ בצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
תחא) קיזומ רנרוו לש םיחוורה חתמש רבתסמ (1) ץראהב הבתכהמ
קושמ %85 לע תושלוח דחיבש םלועב תולודגה תורבחה תשמחמ
4.2 ה ךותמ .םיזוחא הרשעמ תוחפ לע דמוע (ימלועה הקיסומה
.דראילמ 3.8 םיאיצומ םה תוריכמ לש דראילמ


רתוי הברה יל עמשנ הז .ךכ לכ יארונ לזג יל עמשנ אל שממ הז
ךתעדל המ תעדל ןרקס ינא .הריבסו תנזואמ לומגת תכרעמ ומכ
ק'צ לש ומכ ילוא) הקיזומ תרבח לש םיחוורה חתמ תויהל ךירצ
(?סמ ירחא %60 טיינופ


1.
http://www.haaretz.co.il/captain/pages/ShArtCaptain.jhtml?contrassID=11&subContrassID=0&itemNo=430865
הדבעמ בצל וביגה
 
23/5/04 23:53
לורט רמ :תאמ
רב יחצל הבוגתב
ירחא) תאז לכב הסנא ינא לבא ...יביטקורטסנוק תויהל השק ..ףוא
חורב והשמ הסננ םעפה . (? אל ,הזב ימצע תא יתכביס ינא ,לכה
.תוינפיה המיחלה תויונמא


.דירוהל םהל ןת


הנממ סנרפתהלו תונמא תושעל וכישמי םינמאש ןטב תשוחת יל שי
ןכתיי .טנרטניאהמ םניחב ודרוי םהלש םירישה םא םג דובכב
איהש עגרב הקיזומה ("קוש" אל רבכ) םוחתב תמיוסמ החירפ רצוויתש
רתויל ךלנ ,הקיזומ רתוי עמשנש תויהל לוכי ,תרחוסממ תוחפ
תויהל לוכי ,( (-; ףסכ רתוי ונל היהי ,לכה ירחא) תועפוה
.תניינעמו תנווגמ רתוי היהת עמשנש הקיזומהש


, "םייקה בצמה תא רומשל ךיא" הז עומשל תיפיצש המ םא רעטצמ ינא
היהי אוה לבא ,יוניש היהי .הרקיש המ אל אקווד הז יתעדל יכ
.הבוטל


טיהל לש תוקהל ומכ תועפות רצוי הקיזומה לש רוחסמהש ,םעפ תבשח
אל דואמ םירשכומ םינמא דועב ,תויצרופורפ ילב תורשעתמש דחא
ינרדש ,להקה םעט יעבוק ? תועמשהל הריבס תונמדזהל םעפ ףא םיכוז
תונפוא םיביתכמ (םיטילקתה תורבח י"ע בטיה םידפורמ) MTVו וידר
השירד יפל תוקהל םירפות ,הרבעש הנועה לש תירחסמה החלצהה יפל
קר תידוחי הנניאש העפות) ףויז ולוכש הכירצ לש םלש קוש םירצויו
(.הקיזומה םלועל


,םלוכ לע רחא וא הזכ ילקיזומ םעט תופכל רמייתמ ינאש אל הז
ינפל הברה ,תישונאה תוברתהמ קלח התייה דימת הקיזומ לבא
קר םלעית איהש ןימאמ אל ינאו ,ןוידל ולע ללכב םירצוי תויוכזש
,הנתשת איה ילוא . תטלקומ הקיזומ תונקל וקיספי םישנאש ללגב
"ישפוח" אוהש המ לכ אל ! הבוטל םג תויהל לוכי הז - ייה לבא
לש הווסמב הבותכ תונותיע םג .בוטו ןוכנ חרכהב אוה ישפוח קושב
תא המיאתמ איהש עגרב היטרקומדה לש ןוסאה תויהל תכפוה שפוח
לע בותכל הליחתמו ךומנה ףתושמה הנכמה ןהש "להקה תושירד"ל המצע
תא ןיבתש הווקמ ינא) תוישארה תורתוכב הכולמה תיבו םירזייח
.(אל זא אל םא לבא ,רשקהה


איהו תונידמ הברהב יחוור קסע אל איה ,לשמל ,תיסאלק הקיזומ
תרשפאמ ,תודרוהה תא תרשפאמש היגולונכטה התוא .הככ םג תמייק
ולכוי םלוכ אל ילוא זא .ספא (טעמכ) תולעב הצפהו תויתיב תוטלקה
םישנא רתויש חוטב לבא ,הזמ סנרפתהלו םייעוצקמ םינמא תויהל
ןומימו תומורת ,תויקוח תודרוה ,תועפוה .םוחתל סנכהל ולכוי
ידמל תיתצלפמ היישעתו ,ךירצ דימתש ףסכה תא קפסל ולכוי ידסומ
לבא ,ילוא רבד ותוא היהי אל הז .לאל הדות ,םלועהמ םלעית
יל הארנו ,(ךפיהלו) םייתרבח םייוניש הרצי דימת היגולונכטה
היגולונכטה תא לצנל םג רשפא ,ןבומכ .םיבוטה דחא אוה הז אקוודש
הפיכא תועצמאב ,ספיפ לכ לע םירצוי תויוכז ליחהלו ךופהה ןוויכל
.תואצותה לע בושחל ליחתהל וליפא הצור אל ינא לבא ,תינאילוורוא


: םוכיסל דחא ןויערו
הרקמ לכב ליבוי הנתשמ תואיצמ לע םינשוימ םיקוח ףוכאל ןויסנ
םיבאשמה לש ןמסה כ"הסב אוהש) ףסכה ותוא ."ילכלכ" קזנל
הירוטסיהה - קירל ךליי אל הקיזומ "תכירצ"מ הנפתיש (םיישונאה
למגתל יעבט ןפואב ךרד תאצומ הרבחהש תדמלמ תיטילופהו תילכלכה
תוחפ וכירעי םישנאש חינהל הביס םוש ןיאו ,הכירעמ איהש םירבד
.ןובשחה תא ןזאל ןמזל תתלו הז םע תכלל ךירצ - טושפ זא ,הקיזומ
לורט רמל וביגה
 
 
25/5/04 9:55
הדבעמ בצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
םלשל םינכומ םישנא .יוניש רבוע הקיסומה קושש ךתיא םיכסמ ינא
...ומצע רישה תרומת הזמ יצח אל לבא ןוטגניר תרומת יצחו רלוד


םורגיש םג ןכתי םידדוב םירישל םלש קסידמ הריכמה תרוצ יוניש
.בשוח התאש הממ ךופה יונישל
ותואמ בהוא התאש דיחיה רישה תא קר דירוהל היצפוא ךל שי םא
םירמזש תויהל לוכיש רמואש המ ,ראשה לכ תא דירות אל התא רמזה
ודגנ תאציש המ קוידב ,םיינש וא דחא ריש לש םירמזל וכפהי
.(הז םע הייעבה המ יתנבה אל דוע ינא)


תושעל םיימינונא םירמזל רשפאי טנרטניאה לש ומויקש ןעוט התא
תמלעתמש תיבאנ הנעט תאז .יאמצע ןפואב םהלש הריציהמ ףסכ
הרקי םאו ,הרק אל דוע וילע רבדמ התאש המש הארמש תואיצמהמ
םירמז לש םירתא איבהל ןמזומ התא .הלוגס יידיחיל רמשי יאדווב
.(אצמת םא קפסב ינא) םינוילמב םירכומש תשרה לע םייאמצע


םייאמצע םירמז ריכמ אל ינאש ךכל הביס לע בושחל לוכי ינא
אורקל רשפא תחא הלימב ,דבלב טנרטניאה לע םיססבתמש םיחילצמ
,הקיסומ םישועש םישנא לש םוצע רפסמ שי םויכ .היצזילבולג הל
ליבקמב .תישונאה הירוטסיהב תרחא הפוקת לכב רשאמ רתוי ילוא
הקיזומה םלועש ךכ הליגר אל הרוצב הרפתשה םישנאה ןיב תרושקתה
העפותה .תינגומוה רתויו רתוי תילכלכו תיתוברת הביבס השענ
םיביכרמ יבגל םג תספות איה ,הקיסומל תידוחי אל ,בגא ,תאזה
רשפא יא) שובל ,(תודחכנ תופש) תופש ןוגכ םירחא םייתוברת
הקוק) םילכאמ ,(ילארשיל יתפרצל יאקירמא דלי ןיב לידבהל
ןוידל חתפ איה ער וא בוט הז םא הלאשה .'וכו (סדנלודקמ ,הלוק
.(בוט הזש בשוח ינא לודגב) דרפנ


אל .םימיאתמ םילכ ךירצ קוושמה ילבולג קוש לע טלתשהל ידכ
בוט פילק ול ןיכהל םג ךירצ ,טנרטניאה לע רישה תא םשל קיפסמ
תונויאר ול ןגראל ךירצ ,היזיוולטה תונחתל ותוא ףוחדל ךירצו
.ףסכ ןומה םילועש םירבד דחאו ןוילמ דועו תועפוה ,תרושקתב
קוידב ולאה םירבדב תוחמתמ םינש תורשע רבכש הקיסומה תורבח
ךיא םיעדוי טלחהב לבא הקיסומב םיניבמ אל ילוא ולאה ה'רבחה)
ןויסנהו םילכה לכ םע ,החלצה %5 לע תודמוע ןיידע (התוא קוושל
יטרפ םדאש ךכל היח המגוד ןיא ,הלעמל יתבתכש ומכ .ןהל שיש
המ .קפואב תאזה המגודה תא האור אל םג ינאו תאז תושעל חילצה
.לדגיו ךלי קר הקיסומה תורבח דיקפתש רמואש


אל ילוא ,הקיסומ תושעל ולכוי םישנא רתויו רתויש רמוא התא
.םתס עיפוהל לבא הסנרפ יכרוצל
םיכירצ אל םה .אשונל רשקתמ הז ךיא ןיבמ אל קר ינא ,הלחא
.הז ליבשב יקוח אל ןפואב הקיסומ דירוהל


וזיא ףיסומ תייה םא חמש יתייה ,ךלש הנורחאה הקסיפה יבגל
.םייתש וא המגוד
הדבעמ בצל וביגה
 
8/5/05 17:22
DUTYMITU :תאמ
רב יחצל הבוגתב
NAJGKFEKJHVIUTOFJHBKITYN
KJL.LKTKMOOIU9PL.OK;.K[OP[.,O[.OUP.[U
DUTYMITUל וביגה
 
26/7/05 15:23
הינט :תאמ
רב יחצל הבוגתב
.הקיזומ םיבנוג אל םירבג .םישנל קר תינפומ הבתכה המל יתנבה אל
םיריש ומצעב דירומ הבתכה בתוכש םג החוטב ינא ,הזמ ץוח
....הזאקמ
הינטל וביגה
 
 
26/7/05 23:10
רב יחצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
ףסכב ונקנ (1300 ומכ והשמ) םירישה לכו תונכותה לכ .אל שממ
.יקוח ןפואבו אלמ


וא םירישה רובע השק דבעש ימש ךכב ןימאמ ינאש ללגב ,הזמ רתוי
יתד ומכ שממ ,הקיסומ וא הנכות רובע םלשל הנהנ ינא הנכותה
.ויהולא תא דובעל הנהנש
רב יחצל וביגה
 
 
26/7/05 23:12
רב יחצ :תאמ
הלילב תובנגל הבוגתב
איה לבא ,הזה רתאב תוארוקה בור ןהש ללגב םישנל תנופ הבתכה
.םירבגל םג הדימה התואב תיטנוולר
רב יחצל וביגה
 
26/7/05 16:32
Ikamon :תאמ
רב יחצל הבוגתב
ל הליבקמב) וילא םילבקתמ םיטעמ קרש ,השק ירוביצ עוצקמב דובעלו
בער רכש וילע לבקלו ,("וז הדובע תושעל לוכיש דיחיה םדאה" -
?ןגוה הז - ףסכ טעמ אל ולעש העקשה לש תוכורא םינש רחאל
.תירוביצה תכרעמב אפור תויהל - אמגודל
!יאדו ?תלבקמ ינאש םועזה רכשה בקע ינממ "םיבנוג" אל םאה
תרמז לש תימויה האצוהל ברקתמ תלבקמ ינאש םועזה רכשה םאה
םילופונומה רבדב המו !אל שממ ?אל המו םיילענ ,דוגיב לע תעצוממ
!אלו אל ?ינומכ םיחיוורמ םה םאה ?הקיסומה םלועב


לש רכש יתנעטלו) ינויגה אוהש רכש ולבקי םירמז םגש דע ,ןכלו
,ונל םא וננולתי אלש ,(חיננ לבא ,ינויגה אל אוה רוביצ דבוע
םירקיה םיקסידה ךרד ,םלשל ףסכ ןיא ,םיבערומה רוביצה ידבוע
ילופיט לע וא ילקיסומה קיפמה לש השדחה ירארפה לע ,םהלש דירחהל
.LAב םהלש יפויה
Ikamonל וביגה
 
 
26/7/05 23:18
רב יחצ :תאמ
םכתא םיבנוג - םוי רואל הבנגל הבוגתב
אל הז יכ ירוביצה רזגמב םיאפורה רכש לע ןוידל סנכא אל ינא
.םוקמה


דליל תבנוג ינא" ומכ הארנ הלש רתוי יללכ חוסינש ,ךלש הנעטה
ילוא איה "ילש תא בנג לודג דליש ללגב 'ץיבדנסה תא ןטקה
אל .(ןהב יתעגפש תויחהמ החילסו) 'לגנו'גה קוח' לש הרדגהה
.תויחל הצור יתייה הבש הרבחל םיאתמ שממ
רב יחצל וביגה
 
20/11/05 9:57
םר :תאמ
רב יחצל הבוגתב
םכלש היעב רוטילקת לע הקיזומה תא םתמש ונידזת וכל הרק המ המל
םרל וביגה
 
14/2/06 14:12
ריפוא :תאמ
רב יחצל הבוגתב
?םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםיירקמ המכ
ריפואל וביגה
 
13/6/09 6:47
סקס :תאמ
רב יחצל הבוגתב
םולהי םגו בל םג ,םויב םג בונגת הלילב תבנוגש ימ
http://www.blogadu.com/blog.php?user=sexysexy
סקס
סקסל וביגה
 
6/10/11 10:05
wp :תאמ
רב יחצל הבוגתב
wpל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא