םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
סקס~~ישאר    
   

ןללוצל ךירדמה
הפורשה


שדח ילאוטריו סרוק גיצהל תואג תוננב
הנקי סרוקה .הלילצ סרוק :ריעב
רטסאמ) הלילצ יבכוכ השולש ויפתתשמל
ריעה ירברבגל תונופ ונא .(גניבייד
!וטרחתת אל ,ףרטצהל


אלא ,תובוט תונווכ תאלמו השיתמ ,הכורא ונלש ןגדגדה לא ךרדה
.ןוסמיי'ג לש הלופכ הנמב ,בורל ,תומייתסמ תובוט תונווכש
ןב לש ןושלהמ ךרדה תא ואצמת וב טרופמ ךירדמ בותכל ונבשי ןכ לע
.שממ הלילה ותואב - רשפא םאו ,תלחוימה המזגרואל ןכגוז


תורובה


.םינב ,םינב ,םינב
?ןגדגדה הפיא םיעדוי תמאב םתא םאה .יטירק אוה יפרגואיג םוקימ
סוכה תולוצמב ןושאר רויסל ונמיע ואובו ןצמח ןולבו ןפצמב ודייטצה
.ישונאה
םכבל תבוהאמ ושקב :חטש ריקחתל תשגל יאדכ יללכ גשומ םתלביקש רחאל
.ןינעה ךרוצל םכדיל ןנואל חמשת איה .הלש ראפה תריצי תא םכל תוארהל


ןיינעה רסוח


.םינב ,םינב ,םינב
?םילהבנ זא ךושח תצק ?הרק המ .ידמ ןטק ונלש ןגדגדב םכלש ןינעה
ללכל םינכומ הרזח םכתא לבקל ידכ אל םא ,אבצל םכתא ונחלש המ ליבשב
?הנכס
ונדריש םימעפה לכ תא רופסל וליחתת ?ןויווש םתיצר ?ינימ שפוח םתיצר
,ראווצהמ ונל ודר .החריטה רכשב םכקלח תא םלשל וליחתתו הנורחאל םכל
טקש תצק ונל ונתו היזיוולטב בוט טרס ומיש ,םיידשהמו םיינזואהמ
.ישפנ


תויעבה


,םורופב הז לע וחכוותת וכל ?ןיז וא סוכ יטתסא רתוי רביא הזיא
תצלפמ לש גוס אוה .תינתמיא תצלפמ אל וז סוכ :ומינפת םייתניב
אוה :רמגנ אלש רופיסהמ ףפועמה בלכל דואמ המוד ונלש סוכה .תיתודידי
.םירבשמ לע רבגתהל ונלוכל רזוע קר בורלו ,דומחו ריעש ,רזומ
ןמז .רוזחמ ונל שי שדוחל תחא .ולשמ תויעב סוכל םג ,בלכ לכל ומכ
תכורא תויגוז לש הרקמב .דיב תושעל וא ,תחתב ,תחלקמב ןיידזהל ןיוצמ
רוזחמ - הרקמ לכב .סקס תושעל אל ןיוצמ ץורית טושפ אוה רוזחמה ,םינש
.םיל םיסנכנ אל םויה .םכלש םודאה לגדה אוה
.םתרהזוה ואר ,תיתימא תושפנ תנכסב רבודמ
האמחמ ,רתיה ןיב ,ןה תושרפה .תושרפה ונל שי רוזחמ ונל ןיאשכ
.וקתשתו עדרפצה תא ועלבת זא ,םכליבשב
.רעישה תייעב איה הלילק היעב דוע
דואמ קסע ןה תורפסמ ,םוי ידמ הז םע םידדומתמ םישנא .טושפ ארונ
שיש ןוכנ .סוכה תא רפסל אל המל הביס םוש ןיא ,םדקתמה םלועב חתופמ
ןמזה עיגה .ןויז לכ תארקל תומצ תורזושו ןויערה לע ועמש אלש תונב
.חוליג ןיכס/םיירפסמה תאצמה לע ןהל ורפסתש
רבכ םכתא ובזע) ונל ונימאת ,םייחה תא םכל רדסי םייעובשל תחא בוט זג
היציזיווקניאה ומכ ושיגרי םכלש םינויזה םיימוי ירחא ,ילאטוט חוליגמ
.(תידרפסה
רוקמ תא וחלש .םכלש חתופמה חירה שוחל הרושקה היעב איה הנורחא היעב
.ונלש ןושארה הלילצה רועישל םינכומ םתאו חלקתהל חירה


הנושאר הלילצ


רצי תא קפסל הניא םכתרטמש ורכז הנושארה הלילצל םיאצוי םתאשכ
.םכלש השאל גנוע בסהל םא יכ ,םכלש תונרקסה
.םידודרה םימל ודרו םירירש ופרה ,ועגרה
.שדחה שוביכל לגרתהל ביואל ונת .דימ בצומה תא ופקתת לא
דואמ שיגר אוה ימינפה םייכריה רוזיא .םתוא וקקלו םייכריה תא ופטל
.ביבסמ םיקוקיל לע ובכעתה ,דואמ הרגמו
.םכל שיש םיידיה יתשל רשאב עורפה םכנוימד תא וליעפה
רחאל) הדיבכה חוכ יעגפל םיפושחש םיידשה לע רומשל הלוכי תחא די
.ןגדגדה לא הכרד ששגל הלוכי הינשה דיהו (פא שופה תייזח תא םתלשהש
(והמ זג הדמל אלש ימל תורעש ללוכ) םייתפשה תא תונפל וזה דיב ורזעה
תא וריבעה .הדובעל קלח חטשמ םכל םיריאשמ םתא ךכ .םכלש ןושלה תארקל
םכמעט יפל קוקילה בצק תא םיריבגמ םתאשכ ןגדגדה רוזיא לע םכנושל
.םכיתועבצא תא וחינזת לא .םכתבוהא תוחנאו ישיאה
.םיב דבל םתא - האלהו הזה עגרהמ
ומכ לבגומ םכלש ןצמחה ןולבש ורכז .ידמ רתוי אל לבא - ןמזה תא וחק
.םכלש הדובעה תא בהאת אלש ימ לש תונלבסה םג


:הנושארה הלילצבש ימ םה הלילצב דחא בכוכל םיאכז םניאש ימ


ואיקה -
.תוינש 20 ירחא ריווא םושנל ולע -
.הז ירחא ןייזל וחילצה אל -


ותואב עובשה ךרעיש ,ינשה סרוקל זוחא 15 לש החנה הנקמ דחא בכוכ
.הרוחבה התואל רשאב קפס ,םוקמה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
איטליה
'ץיבוקנאי רינ

קר
הדזפילכ דעלא

תמר II
תכרעמ

יום רביעי הגדול
הדזפילכ דעלא

לסגור דיל
רנרל ויז

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
4/5/00 1:33
יש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
, בוט
וראשי אלש בוט יתחלגתה ,םיינזוא תקידב , יאופר רושיא יתאבה
.יל ריזחהל תבייח אל םג תאו ,תויודע
.....ולב ולב ולב
ישל וביגה
 
 
8/5/00 22:08
תוכיא-ךירעהל-תעדויה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.עלסב הלימ לכ ,יריקי ,יש
- תירבעבו ,"חבונ אל ךשונ בלכ" :וניל"זח תורמא לע הזארפרפב
ק י ע ה ו ,תויס'לכתו הרטמב תוקבד ,תוריסמ ,בוט ןוצר תחכוה
הרומתבblow job-ל ספ לבקל תנמ לע אלו םימש םשל תאז תישע - ר
.(...רידנ התא וזה הדוקנב תוחפל ,יל ןימאתו)
!תבהואמ רבכ ינא
???השא אל התאש ענכושמ התא
תוכיא-ךירעהל-תעדויהל וביגה
 
 
20/5/00 4:40
gil :תאמ
ל הבוגתב
?םימש םשל הזש הרובס תמאב תא ,תעדוי
..תויביאנ וזיא
ולש תא לבקי אוהש (קיתו ןללוצ אוהש החנהב) עדוי טושפ אוה
...ירחא דימ
gilל וביגה
 
 
30/8/00 0:41
.א :תאמ
ל הבוגתב
הילא "רבדמ" אל הז.ילומגכ יל ןתת איהש הכחמ ןיידע ינא...
.אל וביגה
 
 
7/9/11 0:06
:תאמ
ל הבוגתב
ינפיל לש הבשחמ ילב הלילצ הלחא ילבקת ילא יאוב--זא ליג
.ירחאו
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/6/00 13:18
דהוא :תאמ
ל הבוגתב
תובותכ ןניא ישעמ יכ ןעי םילימב תוברהל לכוא אל - יתריקי
... תוהולא לש השוחת תוקינעמ אלא ןוקיסקלב
דהואל וביגה
 
 
17/1/05 15:17
...הכירעמ שפחמ :תאמ
ל הבוגתב
......ךשומ דואמ הזו יתיסינ תמאה
...הרקמ לכב יתנהנש ךכ הרומתב יתשקיב אל םגו
...רתוי הז תא ךירעהל תעדויש יהשימ שפחמ ינא לבא
?תאזכ יהשימ הפ שי ילוא
?םיפיט המכ יל ינתת ךרדב םגו "ךירעהל תעדוי" ילוא
...הכירעמ שפחמל וביגה
 
 
12/5/00 18:13
הלילט :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
?תינהנ - הלודגה הלאשה ןיידעו
הלילטל וביגה
 
 
24/3/07 20:36
.S :תאמ
ל הבוגתב
makes me feel good !
.Sל וביגה
 
 
1/3/01 7:41
ע :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
???הלילצ ידומילל הפתוש שפחמ התא ילוא ,יריקי יש
על וביגה
 
 
16/5/01 15:41
nat :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
just perfect
I hope that all our man will read this
and ...use this!!!!
natל וביגה
 
 
22/9/01 19:45
לצונמה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
!יחא יש
תיהולא האנה התוא - רקיעהש יתנמאה ! םעפ ךכ יתבשח ינא םג
.ךתגוז תבל קינעמ התאש
- הז ילב .ילרוא דבעל יתכפה - הבוט הל יתישעש בצממש - אלא
. הליבשב הז אל טושפ הז
התא ןיאו םינפ תפטש וישכע קרש הנעטב - ברסמ התאשכ - זאו
יעביט ישנ בייש רטפאב ןיינועמ
. יכבה ליחתמ - תויקנה ךינפ לע
. םידבעל וכפהתו - תחא םעפ - רכממ הז !םירבח
.לצונמה -םכלש
לצונמהל וביגה
 
 
21/11/03 20:14
תלצנמה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ותליחתב הבוט הלילצ אללו ,רכממ רבדה .קדוצ שיאה ,ירעצל
.ןויז ןויזה ןיא ..ברע לש ופוסב וא/ו
.הכיסנ
תלצנמהל וביגה
 
 
29/11/03 1:52
:תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ודריש הברה ייד 18 תבל תיסחי ויה ,הוואג וזכ תאזש אל,בוט
,קיפסמ אל !!!ארח .הטמל חוליג םוש ינממ שרד אל דחא ףאו ,יל
םיבייח דימת אל םג אלו ,הא ?הלב הלבו ,םילגרה ,יחשה תיב
יתיא וחכוותי תונב הברה וזה הדוקנב חטב לבא ,םיילגהמ דירוהל
הנהו !!!!תונב ,ןכליבשב תושדח יל שי זא .םיענ אל הזש ודיגיו
:ןה
ללכו ילמרונו יעבט בצמ והז .ללכו ללכ בייחמ אל -סוכ חוליג -
.החוד הזכ אל
..בייחמ אל -תוחפל ימעטל -םיילגר חוליג -
םילוכי םינבה בור .ןורשכ הזכ שרוד אלש ,רבד הז תודירי -
עוציב לש תגנעמ וליפאו הריבס ייד המרל עיגהל
אל ,טיטרמ ,ןדע ןג ,םיהדמ תויהל לוכיש רבד הז -סלכתב -
!ואוו........... תושוחת ,ןמואי
!סכיא .ןבל יתדרי אל םעפ ףאו ,הא-
:)
וז הבוגתל וביגה
 
 
1/3/05 10:40
ןאירוד :תאמ
...רעישל רשקבל הבוגתב
ארונ אל וא ללכב ליעגמ אל הז םא תעדל הלוכי קוידב אל תא
םעפ ףא תמאה תא ךל ורמא אל םינב ילואו ..תורעיש שיש ללכב
ןאירודל וביגה
 
 
3/4/04 13:03
:תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
לולצה ינאש הצור אל יה המל
וז הבוגתל וביגה
 
4/5/00 6:03
תימינונא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.דובכה לכ
.תונבה לע םג םיבשוח ףוס ףוס
.ל"נה רוזיאהמ םיעתרנ אלש םינב םנשי :עדיה ליבשב הככ קר לבא
.לזמ תרבל תבשחנ ינאש הארנכ
תימינונאל וביגה
 
 
4/5/00 15:40
היל :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
?יודב םשב המל ,יתריקי
הילל וביגה
 
 
4/5/00 15:41
היל :תאמ
ל הבוגתב
?"הפורשה" המלו ?המל .םצעב ,תבתוכה םגו תא םג
הילל וביגה
 
 
5/5/00 0:31
תימינונא :תאמ
ל הבוגתב
.ךומכ םיצימא םלוכ אל ,היל תושעל המ
תימינונאל וביגה
 
 
23/6/00 12:49
רומקאלב :תאמ
ל הבוגתב
,תמאב ונ היל
.הלודג הרוביג ייקוא
רומקאלבל וביגה
 
 
22/4/01 14:30
תיצרח :תאמ
תמאב ונל הבוגתב
...לודג רוביג התא םג
תיצרחל וביגה
 
 
1/6/02 17:01
ןמרח טסינימפ :תאמ
ל הבוגתב
.בוט רתוי הארנ טושפ יודב םש ,יתוחא היל
,םעונ יל םיארוקש רמאל דחפמ אל ינא
.הזכ םורופל םיאתמ שממ אל טושפ הז
ןמרח טסינימפל וביגה
 
 
29/11/03 1:56
:תאמ
?ךל הארנ המלל הבוגתב
.ןיוצמ עמשנ ןמרח טסינימפ ?ריכהל רשפא ,םעונ
וז הבוגתל וביגה
 
 
30/6/00 13:15
דהוא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
לזמ תורב יהמ יעדת ילש אפרמה תולוגס תא יעדתשכל - תימינונא
דהואל וביגה
 
 
23/2/01 19:34
*הנד :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
יתיכז וליפא ינא ,ל"נה רוזיאהמ םיעתרנ אלש הלאכ םנשיש קר אל
רקיעבש ,רתויב בוהא גוז ןבב
- אלש ימו .ךכ בוהאלו ףידעהל יתוא םג דמילו ףידעמו בהוא
!!!תיתימא הייכז דיספמ
*הנדל וביגה
 
 
21/7/13 21:15
ימח :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ילב לוכי אל ינא .רכממ דואמ םיעטה גוסהמ דועו סוכה קוקיל
בוט חלוגמ םאו .וזה המיהדמה הינמחלה לש םידקמ וקוקיל
....קיספהל רשפא יא .םייתעבש
ימחל וביגה
 
4/5/00 9:42
דעלא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רסחב הקול ךלש ךירדמהש ןבומכ
סוכה ךותב תועבצא יתש תחכש
קיתרנב היינשה G תדוקנ לע תחא
םוטקרה ךותב עבצא םג יוצרו
םירוזאה לכ תא תינטלומיס תורגל מ"ע
.סוכ תארקנה ראפה תריציב םיבבצועמה
הייעב ןיא ןופמט שי םא בגא
ילרוא טקא עצבל
דעלאל וביגה
 
 
4/5/00 16:51
grace :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
דעלא ,ואוו


!!!תרכינ תויחמומה
Dive Master ףסכנה ראותב תיכז
Blue Hole-ה לא ...וישכעו
graceל וביגה
 
 
23/5/01 17:35
לייא :תאמ
ל הבוגתב
סיירג


...דעלאל תולודגה תאומחמה המ לע ןיבמ אל
אל דוע םאו ,םייקש דיחיה Dive Master-ה אל אוה
....תנמזומ תא םתוא תיליג
לייאל וביגה
 
 
5/5/00 0:26
תימינונא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.יטאופ המכ
תימינונאל וביגה
 
 
12/5/00 18:18
הלילט :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
!!!דובכה לכ דעלא
?אוהה שיאה ומכ םישנא דוע םנשי הפיא
הלילטל וביגה
 
 
23/5/01 17:39
לייא :תאמ
ל הבוגתב
הלילט


,אוהה שיאה ומכ םישנא תשפחמ ןיידע םא
....תויכוב תוברע ןיב ןאכ םה זא
לייאל וביגה
 
 
3/11/01 0:13
יל :תאמ
ל הבוגתב
הלילטל קוזיח
ילל וביגה
 
 
15/7/03 9:12
ןילפ'צ :תאמ
ל הבוגתב
םא?הלילט תובהלתהה המ."אוהה" שיאה ומכ םישנא דוע םנשי ןאכ
ןופפלמ תוקרי תונח איבהל ילב ךל רוזעי ינא הצור תא
ידמ רתוי ילב לדתשי ינא?רומגל ךל רוזעי, אושיק+רזג+
.ייב.םירוביד
ןילפ'צל וביגה
 
 
23/5/00 2:39
Sharon :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
? will you marry me
Sharonל וביגה
 
 
29/5/00 12:51
:תאמ
ל הבוגתב
write to aaron@esti.haifa.ac.il
We'll see what can be done.
וז הבוגתל וביגה
 
 
31/5/00 11:37
ןהכ זעוב :תאמ
ל הבוגתב
ןייטצמ ןקקל" תדועת ?ותיא ינתחתתש ליבשב ךירצש המ לכ הז
הניאש ,תימיטניא תרושקתל תלוכיה ,תוישיאה הפיא ?"2000
?הבחרה הלכשההו ןיינעה ימוחת ,טקלטניאה ,תינימ חרכהב
ינפמ קר יהשימ םע ןתחתהש רבג לע ,תונב ,תורמוא ןתייה המ
?הלוגד תצצומ איהש
בטיה גנעל עדויש רבגש הדבועה תא רתוס אל ,ןבומכ ,הז לכו
.רשק תריציל ןושאר יאנת אוה ,ותיאש השאה תא


ןהכ זעוב
ןהכ זעובל וביגה
 
 
11/1/01 15:33
לטיור :תאמ
ל הבוגתב
"הלוגד תצצומ" תרכה אל םלועלש הארנכ יריקי זעוב
!םירשואמ ויהיתש ידכ ךירצש המ לכ הזש ןיבמ תייה תרחא
לטיורל וביגה
 
 
21/2/01 11:47
ירבא :תאמ
ל הבוגתב
?!? הלוגד תצצומ תאש דומלל ןתינ הזמ
ירבאל וביגה
 
 
7/10/02 21:23
הצצפה לילצ :תאמ
לטיורלל הבוגתב
ילע םירמוא םלוכש ומכ ול ץוצמתש הצורש ימ םלוכ יה
ינא הצצפה לילצל םושריש םלועה לש הצצפה תיסוכה ינאש
ןיז םע םינוסוכ םישנא תבהוא ינא יל ץוצמיתש הצור
ינא תוציצמ רתוי לבא תבהוא ינא םינויז םגגו לודג
היח ומכ ינא ןויזה לש םינושארה םיבלשבו תנידנולב
תצק וליפא ינא הציצמה לש םינושארה םיבלשב םאו תפרוט
םירמואש ומכ הצצפ םג הפיקר אל ינא ורהזית זא תכשונ
הז םא יל תפכא אלו וצריתש המ ושעל הלוכי ינא ןבומכ
ינא םכלש הנושארה םעפה הז םעו םכלש הנושארה םעפה
םתאש המ זא ילש םינוסוכ םירבד המכ םכתוא דמלל הלוכי
תוניכבה לכמ םכלש ינא הזה ןיינעב םיצור
הצצפה לילצל וביגה
 
 
20/3/03 10:46
ריש :תאמ
ל הבוגתב
ןמ ,ץוטסב רבודמ רשאכו -קפס ןיא ,םיבושח ותוכיאו סקס...
תוישיא ,טקלטניא אללש ,רורב ךא .םצעב בושחש המ םתסה
לכוי אל אירב יגוז רשק - סקס ללוכ ,תובוט תודימ ראשו
. םייקתהל
רישל וביגה
 
 
29/5/04 20:30
°•.°«תיסקס»°.•° :תאמ
ל הבוגתב
ינימ קופיסש חוטב היהת לבא ...ןוכנ רמוא התאש המש ןבומכ
אלש גוז ןב יל היהי םא ...תוחפ בושח אל גוזה ןבמ בוט
ינאש ירחא ןבומכ) ותוא קורזי רשי ינא יתוא גנעל עדי
הזו (-..חילצי אל הז םאו -םירועיש המכ ול ריבעהל הסני
ותיא יתיווח אל ילש םייחבש רבח יל היהש יל הרק רבכ
רסוחמ האצות וזש) וב יתדגבש ןושארה עגרב לבא המזגרוא
!!ייח ילש המיהדמה המזגרואה תא יתיווח (ודיצמ קופיס
!!תוחפ אל בושח הז םגש רשפתנ אוב לבא קדוצ התא רוציקב
....לעי ...קתומ תוקישנ
°•.°«תיסקס»°.•°ל וביגה
 
 
30/5/00 11:41
bad_seed :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
,הז רוזא חינזהל אל בושח ,םוטקרב עבצאה לע דובכה לכ דעלא
.םחו בוטר היהיש ותוא םג קקלל בושח
ןבומכ) הרגמ דואמ וליפא הז ליעגמ אל הז ,אל ,םילאושה לכלו
.םוטקל המידק זא ,יקנ הש יאנתב
bad_seedל וביגה
 
 
31/5/00 11:40
דחאוו ףוסוי :תאמ
ל הבוגתב
תינונסה ,ויתסה אוב תא רשבמש בצחה איה םוטקרב עבצאה
.ליפה אוב לע רשבמה קדחה ,ביבאה תא תרשבמש
אובי היתובקעב .הביסמל הביס ,םוטקרב עבצא :רמול הצור
!!!יתימאה ןיינעה אוה-אוהש ,ןיזה
דחאוו ףוסויל וביגה
 
 
5/9/00 2:02
ןי'צ ןי'צ יני'צ :תאמ
ל הבוגתב
.תובהלתה המכ ..ןיינעה אוה אוה אוביש ןיזה ...דמחנ המכ


?ךלש תחתב ןיז תלבקמ םג הדימה התואב בהלתמ התא
..ןיינעה ךרוצל ,יתוכאלמ-
ןי'צ ןי'צ יני'צל וביגה
 
 
16/1/01 2:20
ונונעו יא הנשוש :תאמ
ל הבוגתב
תחתב ןייזה דמוע לכשהשכf
ונונעו יא הנשושל וביגה
 
 
25/6/01 18:34
םעה דחא :תאמ
ל הבוגתב
,תחתב לכשה שארב ןיזהשכ
...השיגב םילדבה
םעה דחאל וביגה
 
 
2/3/04 12:49
םיקמעה תנשוש :תאמ
ל הבוגתב
הבש ינא ןכלו .הפי תחת יל שי-תובוגת יפל
,ותוא ץירעהלו קשנל,ףטלל ,וב ןנובתהל ולכות-הריכזמו
תא רבכ ובזעת-תאייחב,לבא .ונממ לעפתהלו וב זוחאל
!!!הליחמב ,ארח-(רפיש הידולקל םג) אצוי ונממש רוחה
תיבשמו קשח לכ דירומ ,דירטמ ,קיצמ הז ,סאלח ,יד
ינא לבא ,ןלוכ לצא אל ילוא .ןמוציעב תומזגרוא
.הפ דבל אל ינאש -(תענכושמ טושפ)תענכושמ
עירפמ הז .אל שממ .בוט רבד םוש השוע אל הז יל
תובקעב תמאבש - הציחלמה תואיצמל ריזחמו תופפועתהל
!!!ה'לאמיא .ןיזה אובי עבצאה
העדות רסוח לש בצמ לצנל תחלצה רבכ םא -רבד דועו ,הא
אצוי ונממש םוקמל עבצא תפחדו ,םורזל ןויסינ וא יעגר
אלל סוכל ךכ רחא התוא ףוחדל (!!!!)זיעת אלש - ארחה
הזו םימוהיזו תולחמל חוטב רוקמ הז !!!!ידוסי יוטיח
.הדות !!!עשעשמ אל דואמ
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
25/6/00 15:54
הרדנס :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
,דעלא
.תופסותה לע דובכה לכ תמאב
.תורסח ויה םה תישיא יל
...תופסות ודיצל ןיא םא ,רשב הז המו
הרדנסל וביגה
 
 
17/7/00 23:16
ןלוג :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
םיה םיע םגו סוכה םיע םג סרוקה יבלש לוכב החמומ רבכ ינא
ךירדמ תדועת הצור ינא coral see-ב הלילצ ךירדמ ינא ץוחו
םכתונהל דואמ חמשא תוצלמה וצרת םיע סוכ תולילצל ךמסומ
ןלוגל וביגה
 
 
19/7/00 22:36
שודרו :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
הלילצ ךירדמ תויהל רשפאש היאר וזו ........ששששששפ
.תגלע תירבע בותכלו
שודרול וביגה
 
 
11/4/01 20:26
תינליא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
חוטב ילש רבחה םיבכוכ 10 , הלילצ רובע לבקל היה רשפא םא
םתוא לבקמ היה
!!!! קודב (ולזמלו ילזמל) , יעוצקמ םינללוצ גוז ונחנא
תינליאל וביגה
 
 
10/8/01 17:48
פ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
,תיבב ןללוצל וכזש לזמה תונב לכ לא יל הלאש
,תושקבה לכ ירחאש ילש שיאה תא ענכשל רשפא ךיא
לש ליפשמ טקא הזש ןימאמ ןיידע 'וכו תופיטש,םיחוליג
." לוחכ טרס"
פל וביגה
 
 
16/8/01 12:06
דידי :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
...רבגה תא ףילחהל ,פ תחא הצלמה
דידיל וביגה
 
 
15/11/01 22:12
ןאמילס 'חיש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ךל הראשנש הדיחיה היצפואה ןנד הרקמבש יל הארנ ירעצל
.2001 ןללוצל גרדשל ינעי ,UPGRADE עצבל הז
ןאמילס 'חישל וביגה
 
 
16/11/01 6:11
סינפד :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
תא רבכ תגרדש םאהו ??ל"נה גורדשה תא םישכור הפיא
?ש"מגה
סינפדל וביגה
 
 
2/3/04 12:54
םיקמעה תנשוש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
:הווקתה הדבא אל דוע לבא ,ךילע יל רצ-יתריקי תישאר
,תינהנ ךתוא עומשלו תוארל הנהנ אוהש ול יריכזת
אלו תמאב ינהיתשכ הנהי אוה המכ דע ול יריבסתו
תדרל רשי םיבייח אל - ןטקב הסנישו ...וליאכב
ףוצרפה תא חינהלו םייניע םוצעל הסניש -רטמ םישולשל
ךל םרוג אוהש שוגירה תא שיגרישכ .הלחתה רותב רוזיאב
- תולק תוקישנב ךישמהל לכוי - תררועתמה הווקתה םצעמ
- םשמו ,"תדרל"מ יתודידי םיענ רתוי הברה עמשנ הז
ילבו תולק תועונתב הכרדה תצק םעו - חוטב לבא טאל
לא דעצ דעצ ותוא יכירדה - תורתוימ םילימ ידמ רתוי
!!!!קתומ החלצהב .ךרדבש האלפומה המזגרוא-יטלומה
.רזע הז םא ונל ירפס
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
12/8/01 20:02
ןללוצ-א :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
םיללוצ אלש םירחאה תא וחכשת לא ,םכינשל דובכה לכ
ןללוצ-אל וביגה
 
 
19/4/01 0:09
ןורש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
!!הבבוש ??ילש רפס תיבמ הרדנס ??הרדנס
ןורשל וביגה
 
 
26/6/00 14:39
תיקוביח :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
,דעלא
??ךידסחמ םועטל רשפא
תיקוביחל וביגה
 
 
6/7/00 23:23
וקילא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
םולש תיקוביחל
ךמסומ ןללוצ לש הדועת יל שיו וקילא יצש
רשקירצ םיטרפ דוע הצור תא םא
וקילאל וביגה
 
 
16/1/01 2:22
ונונעו יא הנשוש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
הנועלמ אי םיצע יקבחת יכל
ונונעו יא הנשושל וביגה
 
 
16/1/01 2:39
ונונעו יא הנשוש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ךל יאדכ תעלוב איה
ונונעו יא הנשושל וביגה
 
 
16/7/00 2:38
היאמ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.תחתב ןויזמ תונהנ תונבש בשוח התא המל ,דעלא
.דמחנ רתוי םש ןגדגדה רוזיאב ראשיתש יאדכו באוכ הז ,החוד הז
היאמל וביגה
 
 
16/1/01 2:29
ונונעו יא הנשוש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
תילאנא היצלומיטסמ םג תונהנש תונב שי קדוצ אוה טושפ אוה
ילוא ןקוח ישעת יכל םירשכ םיעצמאה לכ ןיז ןושל עבצא
ךתוא וליכאהש ארחה לכ תא תונמדזה התואב ךל ררחשי
ונונעו יא הנשושל וביגה
 
 
5/9/01 19:32
ירפ םחנמ יעגפנמ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
יפ דחפ תא ןהל שיש םישנה לכו תומהבה םירבגה לכל בוט
.תעבטה
תפצקבש ןבדבודה ,הבהאה השעמב חוניקה אוה ילאנאה עטקה
המוד רבכ הז זא תחתל רודחל תוסנל רשי ליחתמ םא ינש דצמ
ןקוחל רתוי
סוכה לש ןידע קוקילב הבהאה השעמ תא ליחתהל יוצר ןפוא לכב
ידכ ךות
לע ערכת הרענהש יוצר ךכ רחא ,ןגדגדל תיברמ בל תמושת תקנעה
עברא
תא תונידעב ףטלל דיה םעו תאזה החונתב םג תושעל רבד ותואו
קיפופה רוזיא
תרזעב ןוילעה חתפל עיגהלו רהה הלעמב תולעל שי יעבט ןפואב
די דועב ,ןושלה
רשאכ זאו ןגדגדה תא תגנעמ היינש דיו קיפופה תא תפטלמ תחא
הרענה הליחתמ
יפל ןיזה תא סינכהל שי םירכשמהו םימימחה םילגה תא שוחל
בוטרה תעבטה
םכל יאדכ ,תירלודומ האנהמ עגתשת קר באכ שוחת אל הרענה
הז תא תוסנל
םגו יתשיא תא ךכ גנעמ ינא הנש 40 רבכו 60 ןב רבכ ינא
...תוריעצ תורוחב
אל םויסלו יילא תסחייתמ התייה אל תחא ףא הזה ליגרתה אלמלא
חוכשל
.תירקיעה הנמה אל םלועל לבא ילאנא תויהל בייח חוניקה
ירפ םחנמ יעגפנמל וביגה
 
 
12/2/02 18:12
!!!עשרה לבוי :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
שיש רמול לוכי ינא ,עוצקימב םינש 5 לש קתו םע ןללוצ רותב
ורקיב עבצאו ןושלו הדימב ילאנא ןיממ םג תונהנש תונב הברה
ריאשי ןידע אל רבג .הז תא םישוע ךיא יולת הז .םדוק םש
םיאבל סורהל אל ליבשב קר ולו ה'רבח זא המוארט םע םתוא
.קודב .ןמצעב דועל ורזחי ןהו תונידעב הז תא ושעת ,םכירחא
!!!עשרה לבויל וביגה
 
 
2/3/04 12:56
םיקמעה תנשוש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ולכות-הריכזמו הבש ינא ןכלו .הפי תחת יל שי-תובוגת יפל
לעפתהלו וב זוחאל ,ותוא ץירעהלו קשנל,ףטלל ,וב ןנובתהל
םג) אצוי ונממש רוחה תא רבכ ובזעת-תאייחב,לבא .ונממ
,דירטמ ,קיצמ הז ,סאלח ,יד !!!הליחמב ,ארח-(רפיש הידולקל
,ןלוכ לצא אל ילוא .ןמוציעב תומזגרוא תיבשמו קשח לכ דירומ
.הפ דבל אל ינאש -(תענכושמ טושפ)תענכושמ ינא לבא
תופפועתהל עירפמ הז .אל שממ .בוט רבד םוש השוע אל הז יל
.ןיזה אובי עבצאה תובקעב תמאבש - הציחלמה תואיצמל ריזחמו
!!!ה'לאמיא
יעגר העדות רסוח לש בצמ לצנל תחלצה רבכ םא -רבד דועו ,הא
אלש - ארחה אצוי ונממש םוקמל עבצא תפחדו ,םורזל ןויסינ וא
!!!!ידוסי יוטיח אלל סוכל ךכ רחא התוא ףוחדל (!!!!)זיעת
.הדות !!!עשעשמ אל דואמ הזו םימוהיזו תולחמל חוטב רוקמ הז
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
5/9/00 1:58
ןי'צ ןי'צ יני'צ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
...יל רפס ?י'גה תדוקנ הפיא עדוי התא ,םיהדמ שממ


.יל אל שממ ..הסחיא -םוטקרב עבצא


.טקאהמ תינהנ הרוחב לכ וליאכ הז תא תבתכ התא
ןי'צ ןי'צ יני'צל וביגה
 
 
16/1/01 2:31
ונונעו יא הנשוש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
גולוטקורפל יכל ...תחא דוע
ונונעו יא הנשושל וביגה
 
 
16/1/01 2:18
ונונעו יא הנשוש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
?יל צוצמל הצור
ונונעו יא הנשושל וביגה
 
 
20/1/01 12:57
יריש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ודיקפת תא עדויה רבג
ירישל וביגה
 
 
9/6/01 19:37
המענ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
םוטקרב עבצאה טעמל טלחהב המיכסמ
המענל וביגה
 
 
25/3/02 7:31
תעשעושמ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.ח"ח לבק דעלא
תעשעושמל וביגה
 
 
20/4/02 14:26
רגה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
...דעלא דעלא דעלא
שמשל ךתעד המ ?וישכע דע תאבחתה הפיא ,החמומ רוחב ףוס לכ ףוס
???יאנפה תועשב טייגורסכ
רגהל וביגה
 
 
22/2/03 23:56
2 תימינונא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
תירישע יגוז ןב לע יאוולה הנובת וזיא דעלא
2 תימינונאל וביגה
 
 
6/4/03 10:32
תינומלא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
..ךידעלב תושוע ונייה המ !תרמא הפי
חתפהמ מ"ס 5 כ)קיתרנה ךותב תאצמנ י'גה תדוקנש אוה ןיינעה
הנווכה רקיעה לבא (ןוילעה ןפודב
תינומלאל וביגה
 
 
13/7/05 22:43
ןורש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
?רג התא הפיא ..ידעלא
!ךרדב ינא
ןורשל וביגה
 
5/5/00 0:50
ינב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ךבתסמו ךלוה ,יל ךבתסמ הז דימת ךיא זא ,טושפ ךכ לכ עמשנ הז
הלעמל ללוצ ינאו הקיספמ ךכ רחאו תולוק המכ העימשמ איהו ,יל
...הרמג אל איהו יתנהנ ךכ לכ אל ינאו ,הרזח
.תמאב ,יתיסנ אלש אל הז
ינבל וביגה
 
 
5/5/00 4:48
:תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
העימשמ איה םא .קופיסל עיגהל הל םורגל ךירצ אל חטב התא
.הרטמה תא תגשה תולוק
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/5/00 11:43
ןירק :תאמ
ל הבוגתב
ךירצ הז המ .םירמגמב אל התא םגש הארנכ סומינונא ןודא
איהש רמוא הז תולוק העימשמ הרפה םג ,תולוק העימשמ תויהל
ונל ונתו שפחל וקיספת קופיסל העיגמ אל הרוחבה םא ?תינהנ
הצקל העיגמ תאש שיגרהל לכסתמ דאמ הז דבל הדובעה תא תושעל
םיקפסמ ךיא דמלת ךלו לפותה תוצע םע קיספת זא .אל תאו
.הרוחב לש המזגרוא תאז המ הנושאר םעפ ילוא דמלתו הרוחב
ןירקל וביגה
 
 
26/7/00 3:51
רחש :תאמ
ל הבוגתב
!!!רומגל קר הז םלוכ תא ןיינעמש המ לכש לבח
אישל ברקתהל לוכי ןויז .ןויזב ףיכה לכ תא םיספספמ םתא
תא םיצעמ קר הז ,רהמל םיבייח אל ,םירמוגש ינפל םעפ 100
.המזגרואה
.המזגרואל וצורת לע ,ונהתו הרטנטה לע תצק וארקת
רחשל וביגה
 
 
5/9/00 2:07
ןי'צ ןי'צ יני'צ :תאמ
לבחל הבוגתב
!רחש הדות
.יופש דחא רבג ףוס ףוס
ןי'צ ןי'צ יני'צל וביגה
 
 
25/2/01 13:36
gaya :תאמ
לבחל הבוגתב
.........השיא גנעל עדויהו בוהאה רחש


ומכ היהי הז שגפינשכש החוטב ינא לבא ונשגפנ אל אל
...התשמ
gayaל וביגה
 
 
12/8/00 19:00
החמומה :תאמ
ל הבוגתב
.ןוכנ אלה ןללוצה םע תייהש הארנכ , הדומח ןירק
תוחפ לע ירשפתת לא. "קיפסמ אל הז טעמכ" : תורחא םילימב
.... ךירדממ
החמומהל וביגה
 
 
5/5/00 13:30
תעשעושמ :תאמ
ל הבוגתב
רהמ שג ?והשמ םיחיכומ תולוק תצקש ןימאמ תמאב התא ,תמאב ונ
יראהשכ" תא רוכש ,ךיירוגמ םוקמל הבורקה ואדיוה תיירפסל
.תרמאש המ לע בוש בושחתו "ילאס תא שגפ
ןוסניקרפ ילוח ריכזמש ןפואב הדערו ,ףורטב החרצ אל איהש דע
ב .תכללו רומגל תוכז םוש ךל ןיא םייטפליפא הלאכ תוחפל וא
? ? ? ? ? ? ר ו ר
תעשעושמל וביגה
 
 
22/5/00 3:04
ילריש :תאמ
ל הבוגתב
.הברה רמוא - ךמשב ההדזמ אל התאש הז לכ םדוק
רמוא אל תולוק העימשמ הרוחב םא ,תורוב לע דיעמ תנעטש המו
העיגמ איהש
."תפייזמ" הרוחבהש תויהל דואמ לוכי המזגרוא/קופיסל
המ תעדל לכ םדוק ךירצ קופיסל עיגת הרוחבשי הז - יל ידכ
ותוא תא תושעלו הל םיענ
.תונידעב רבדה
ןותחתה רוזיאה תא ונל ףשפשל םיגהונ םתאש הז - עדתש םתס
אל המצועב
חכשת לא תאז לכב) קיעמ תצק הז םימעפל ,ןיינעל רזוע שממ
ונלצא רוזיאהש
רתוי הרוצב לכה תא תושעל ולדתשת ,(םכלש "ילכ"המ ןידע רתוי
העיגרמו הנידע
םהמ תמאב עדת זאש הלאכ תומצועל ונתוא איבי הז יל ןימאת
!!! "תולוק"
ילרישל וביגה
 
 
25/2/01 13:40
gaya :תאמ
ל הבוגתב
? דבל שחניש המל ,ילריש
? הב / הל םיעגונש תבהוא איה הפיא ול רפסת אל איהש המל
הצור אל איה םא לבא תניינעמ תויהל הלוכי רקחמ תדובע ןכ
ותוא ליבותו דיה תא ול חקיתש יאדכ זא תומזגרוא ףייזל
....הל םיענש ןאל
gayaל וביגה
 
 
16/1/01 2:35
ונונעו יא הנשוש :תאמ
ל הבוגתב
יכדרמל תרזוח ינא םיטרנגד לש פסוא
ונונעו יא הנשושל וביגה
 
 
5/5/00 5:32
תימינונא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
קר הז תא השעת לא .ידימ רתוי ץמאתת לא .טושפ ךכ לכ עמשנ הז
.ךמצע ליבשב םג- הליבשב
....?ךתוא ודמיל אל .רתוי הנהת ךכ ,תוחפ בושחתש לככ
תימינונאל וביגה
 
 
15/5/00 17:00
דעלא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
תפסונ הציע
די גשיהב רוטרביו קיזחת דימת
תותסלה תופייעתמ םא
דעלאל וביגה
 
 
9/12/00 17:05
הכלמו יפיצ :תאמ
ל הבוגתב
!!!!ךלש תופסותהמ שדחמ םעפ לכ תולעפתמ ונחנא
.םינעוצקמל הלילצל הנדס חתפת :הליעי העצה
.ןמא .ךומכ וברי ןכ ,חלצהו הלע
הכלמו יפיצל וביגה
 
 
16/1/01 2:37
ונונעו יא הנשוש :תאמ
ל הבוגתב
ךלש הפורש הצירעמ הרפכ
ונונעו יא הנשושל וביגה
 
 
20/4/02 14:54
רגה :תאמ
ל הבוגתב
ךירבח ןיב ךיתועידי תא ץיפמ התאש הווקמ ינא עיתפהל ךישממ
רגהל וביגה
 
 
28/6/00 9:35
oren :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
!!!ינב ינב ינב
םילזרבה תא ךל ודירוה אל דועש וא ןושלה לע םיצוק ךל שיש וא
!!םיינישהמ
לע בושחת ,התוא גנעל תמאב ליבשב ,השיא גנעמ התאשכ תםדא-ןב
,הדילג לע בושחת ,תפצק
םיכלכולמ - ןוזמ) לכוא התאשכ הז תא ךל השועש המ לכ לע בושחת
(!םכתומכש
הארתו חוניק לע בושחת ,ץחלת לא ,בוש הסנת ,ךל חיייטבמ אינ
!!חילצתש
orenל וביגה
 
 
16/1/01 2:42
ונונעו יא הנשוש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ישוס
ונונעו יא הנשושל וביגה
 
 
24/1/01 19:11
היגלש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ירקי ןרוא
יאוולה .היא לש סוכ לע ןוכנ גנעתהל ךיא ןיבמש דחא ףוס ףוס
.ךומכ ובריו
תאז השוע התא ךיא אל הבושחש השיגה וז .המחוממ ודמלת םינבו
היגלשל וביגה
 
 
16/1/01 2:40
ונונעו יא הנשוש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ךל חילצי דחא םוי ארונ אל
ונונעו יא הנשושל וביגה
 
5/5/00 4:24
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
טקאה לכ .ודמלי אל םלועל םה םיסרוק הרשע ירחא םג יתעד תוינעל
.ינדי קבא באושמ רתוי אל אוה
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/5/00 11:49
ןירק :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
אל םייחבו ןייזל עדוי אל חטב התאש הזמ ץוח דיגהל המ יל ןיא
דאמ חטב ךלש םיעושעשה תורבח לכו רומגל הרוחבל תמרג
ןימאהל בייח התא ןייז ךמצעמ קיזחהל הצור התא םא .תולכסותמ
תא אצמת םואתפ .התוא קפסל תדלונ התאו יהולא רבד איה הרוחבש
םהל תמרג יכ ךלתש ירחא וכביי תורוחב תרכה אלש בצמב ךמצע
.ךלש הטטסורפה לדוגל רושק אלש גנוע
ןירקל וביגה
 
 
5/5/00 13:32
תעשעושמ :תאמ
ל הבוגתב
!עלסב םילימ
תעשעושמל וביגה
 
 
7/5/00 0:29
ןירק :תאמ
ל הבוגתב
הנוז ןב סומינונא הל הללו יליל ירט
ןירקל וביגה
 
 
17/6/00 21:10
קייא :תאמ
ל הבוגתב
ךתיא ינא ןירק
ןתוא וגנעי םירבגש ודעונ תורוחב
ןכילע םילוח ונחנא תושעל המ ןיא
.ונתוא תועגשמ ןתאו
קייאל וביגה
 
 
19/7/00 19:29
עדויו ןיבמ :תאמ
ל הבוגתב
ןירק
אוהשמ תמאב תא
!!!שממ חטשב תא ךיא איה הלאשה
עדויו ןיבמל וביגה
 
 
12/8/00 19:06
החמומה :תאמ
ל הבוגתב
It help greatly when woman understand that men score
points difrently
A woman's tendency to be compulsive relax as she
remembers that she is worthy of love - she dosen't have
to earn it
החמומהל וביגה
 
 
31/8/00 0:33
.מ.א :תאמ
ל הבוגתב
18 יושנ ינא , תילמיסקמ האנהל ןכתשירדב תוקדוצ ןתא תונב
הלודג הגיגח ןידע הז ןויז לכו הנש
םיגוניעו םישדח םיאישל יתשא תא םגו יתוא םג איבמ ןויז לכ
. יל םירוכז אלש
בשחתמ ינא זא ביאכמ הז התנעטל ילנא ןימל תדגנתמ יתשא
. תחתב התוא ןייזל תמ ינאש תורמל תועבצא בלשמו
. םימיעט םימודנוק איבמ ינא תוציצמהמ הנהת איהש ידכו
. הרזחב ףכ יל השוע איהו ףכ הל השוע ינא רוציקב
.מ.אל וביגה
 
 
5/9/00 2:14
ןי'צ ןי'צ יני'צ :תאמ
ןגדגדל הבוגתל הבוגתב
..חחא חחא
הל רודחלמ קפאתמ .ךומכ םירבג דוע םנשיש תוארל בוט
?םוטקרל
?חילצמ התא ךיא , ךיא ..דובכה לכ תמאב
.דעלאל רפס .ה'רבחל רפס
ןי'צ ןי'צ יני'צל וביגה
 
 
23/2/01 19:41
*הנד :תאמ
ןגדגדל הבוגתל הבוגתב
???????ךומכ רבג םישגופ הפיא
*הנדל וביגה
 
 
18/7/02 15:13
הקימ :תאמ
ןגדגדל הבוגתל הבוגתב
,רקיה מ.א
,ךתבוגת תא אורקל יתוא חמיש
,הנש 17 םיאושנ ונחנאש ןוויכ
םישדח םיאישל םיעיגמ םעפ לכ ןיידע ןכו
.םלועל רמגי אלש...
הקימל וביגה
 
 
16/1/01 2:47
ונונעו יא הנשוש :תאמ
ל הבוגתב
!!!הלודג יתוחא
ונונעו יא הנשושל וביגה
 
 
19/8/00 18:55
םיניידזמה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
תונשייבו דובכ יקחשמ קחשל םוקמב ילוא .לכש ינלבז םכלוכ
המ וארת זאו הז תא םכל השוע תמאבש המ ינשל דחא דיגהל וליחתת
.בוט ןויז הז
ינאו ןילוטרב הלוח אוה - תמלשומ הינומרהב םייח ירבחו ינא
.םימעפ רופסניא תרמוג הרומתב
ול יאדכ זא לעגנש ימ לכלו דמחנ םוקמ הז תחת לש רוח - ןכו
.םישדח םירבד תוסנל
!!!ץמאו קזח - דעלא
םיניידזמהל וביגה
 
5/5/00 21:29
lust :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םינפ םושב הרוחב וניאש ,ריעצ רוחב י"ע ,תינבבוח הרוצב בתכנ
םיגשומה .ןפואו
בתכש ימש םיאור .לודגה לבאהו לבא .םיקיודמו םינוכנ םנמא ולש
ללכב ןויסנ רסח ,וליפא רמוא יתייה .ינימ ןויסינ רסח אוה תאז
.דומחה הננב רתא ילעבל םג עיצמ ינא .ףחסהל הצור ינא ןיא לבא
םירשכומ רתוי םיבתוכ קיזחהל
םינש 9 וא 8 ליגמ רתוי רגובמה להק ךושמל ידכ ילוא


לבח
lustל וביגה
 
 
6/5/00 0:56
:תאמ
ךירדמה תא בתכ רוחבל הבוגתב
תוצור ונחנא המו תובהוא ונחנא המ םכל ריבסהל ונחרטש ירחא םג
.ררחושמ התא תובוט ךירצ אל ,המ עדוי התא ?תונעמו תונעט ךל שי
וז הבוגתל וביגה
 
5/5/00 22:34
הלרה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
זוחא 80ש דיגהל אצור ינא הצור איה המ תעדויש יהשמ שי ףוס ףוס
םיקקלמ הזמ םיקקלמ רתויו
תא םג םירבגה בור יכ תושעל הלוכי אל יפיפ וליפא השאלש דע
םיתוש יפיפה
הלרהל וביגה
 
 
5/9/00 2:19
ןי'צ ןי'צ יני'צ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
!?הלאוו
ןי'צ ןי'צ יני'צל וביגה
 
 
24/2/01 18:10
meg :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
רוח"ב אצמנ "...גד"הש יתיליג ,םיבכוכ 3 הלילצ תדועת לעבכ
."לוחכה רוח"ב אלו "רוחשה
םיעדוי ונחנא ,זאמו .לולילצה תחאב ,יתגוז תב תשקבל הז לכ)
(הלילצהמ תונהל
megל וביגה
 
6/5/00 1:18
tamar :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הז יילע תוחפל .םידקמ קחשממ רתוי אל אוה םישנל ילארוא ןימ
.הככ דבוע
tamarל וביגה
 
 
6/5/00 2:31
owl :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
!ןכבל תמושתל .תורקי םישנ
לש ןמעט ומכ ןיא .הלילצה טקא אוה סקסב םינהמ יכה םירבדה דחא
יתלקתנ ברה ירעצל .בל ומיש ךא .תורוגמ ןתא רשאכ ןכיתושרפה
תויהל ףידעמ יתייהה םהבש םירקמ ידימ רתויב תונורחאה םינשב
השיאל תדרל רשאמ הליחב ררועמו חירסמ רתוי רבד ןיא .ןרתת
.הלש הלילצה ירתא רוזאב תילמינימ הנייגיה לע הדיפקמ הניאש
ןכסוכ לש גנעמה וחיר לעו ןויקינה לע רומשל הנדפקה ןכמ אנא
םע) תוירקת רפסמ רחאלש ןייצל בייח ינא . (excuse my french)
תא יתיסינ ,ירעצל ידימ רהמ ריוואה יל רמגנ ןהבש (תונוש םישנ
הארנכ יכ רזע אל הז זא םגו "תחלקמל התוא חלש" תיגטרטסא
.יתיא הלילצ דויצ יל שיש הניבה אל תירנטרפה
: םוכיסל
ןבסל הנדפקה תוחלקתמ ןתא רשאכ ןכמ הטוטמב זפמ תורקי םישנ
רבודמ .םהילא עיגנש תונימאמ ןתיהה אלש תומוקמה תא םג בטיה
םנשי יכ ורכיז .עיתפנ םג ילוא עדוי ימו העקשה לש הקד דועב
.ורזחי אל רבכ םה וזה תועטה לעו הנושארה םעפב ובכינש םירבג
ךסחה לע הנובשיח ןכתעקשה תא קידצמ וניא אוה ונלש לבסה םא זא
.רותב האבה לש
.תוחמשב תוארתהל
owlל וביגה
 
 
6/5/00 20:09
:תאמ
ל הבוגתב
.ןויסינמ .רגפ ומכ םיחירמש םירבג םירסח אל
וז הבוגתל וביגה
 
 
2/6/00 1:32
קיתו ןללוצ :תאמ
ל הבוגתב
(!ןכ) תעבטה יפ תא ןבסל ןווכתה אוה
רטמיטנס תוחפל עבצא סינכהל טושפ זא המכ דע תעדוי אלש ימו
ןובסל תתלו דחא
(...תלוכי ול ) ךנושל תא םשל סינכהל יזיעת תאש תוחכונ
כ"חא עבצאה תא בוט ףוטשל חוכשל אל
ייב
קיתו ןללוצל וביגה
 
 
20/6/00 20:20
תמאב ,ונ :תאמ
ל הבוגתב
דוע ןאל ,תושרפהה תושרפומ ונממ רוזאה אל אוה ,תעבטה יפ
?תורובה ונתוא רדרדת
תמאב ,ונל וביגה
 
 
7/5/00 0:21
ןירק :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
הרידחמ תרמוגש תחא ףוס ףוס
ךותמ) ונירעצלש ןודעומל תימשיר תפרוצ תאזב ירוה פיה פיה
.וב תורבח תוטעמ (תישיא הקידב
ךתיא המיכסמ ינא
ןירקל וביגה
 
 
8/5/00 14:05
grace :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
...שיו שי
ףוסה דע ,ךרדה ךרוא לכל ,הז תא תושעל םיעדוי שממש םירבג שי
!!!בוט-הז-המה
הווקת ידבאת לא .םימייק םה לבא טועימ םה
graceל וביגה
 
 
29/5/00 12:55
Gal :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
Tamar my dear,
If you come by penetration-
you'll come from oral.
Just choose the right diver.
Galל וביגה
 
 
23/1/01 22:41
blalba :תאמ
ל הבוגתב
cum you dont say come
english my dear!
blalbaל וביגה
 
 
30/5/00 12:22
bad_seed :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
הרקיה רמת
הכירצ תאש המ לכ ,ךמצעב דואמ הברה יולת הז אל וא ירמגת םא
דואמ תויהל לוכי הז ,דבלב הלילצמ םג רומגל ךמצעל תושרהל הז
יצימב תופצומ וינפ רשאכ ךגוז ןבל םג הנהמ דואמו ןיינעמ
.יאליע גונעת ,םימחה ךתבהא
הלועמ הז זא קיפסמ אל ןיידע תאז לכב םאו ,יבזכאתת אלו יסנ
.הרידחל םידקמ טקאכ םג
bad_seedל וביגה
 
 
5/9/00 10:42
lital :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
םע יכל ,הז תא יסנת ,םידקמ קחשממ רתוי הברה אוה ילארוא ןימ
..........ףוסה דע הז
litalל וביגה
 
6/5/00 17:50
a2d2 :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תונב םולש
וא םיסונמ םיבתוכה םא יתטלחה אלו הבשחמה ינינפ לכ תא יתארק
זא ,יל אלו רחא אוהשימל םירוק דימת םיבוטה םירופיסה .םימלוח
ליחתהל רשפא התיאש יהשימב ןינועמ דאמ ינא .חילצא םעפה ילוא
71-ל ךרדה םשמו 69-ל דאמ רהמ עיגהל ךכ י"עו 1-ב אלו 60-ב
,רשוא :תועצה ,שקובמה תא יאלמ) -----ה לא ךרדב ליימ-יאה .הרצק
תוחמשב תוארתהל a2d2@nana.co.il :(המזגרוא ,תוידדה ,ףיכ
a2d2ל וביגה
 
 
6/5/00 21:32
תימינונא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
!םלוח התא :יתטלחה רבכ ינא .ןכ
תימינונאל וביגה
 
 
12/5/00 18:23
הלילט :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
,יריקי
תקולח רוציל השק תישיא יל ?חרכהב 69-ל ליבוהל בייח הז המל
תיביטקאה םג - תולועפה יתשמ תינהנ ךכ לכ ינאש רחאמו ,בשק
.דרפנב תחא לכ תושעל הפידעמ ינא ,תיביסאפה םגו
.תושעל ליחתת - םולחל קיספתו
הלילטל וביגה
 
 
16/5/00 14:23
a2d2 :תאמ
ל הבוגתב
רשק רוציל תנמזומ תאו e-mail-ה תא ךל שי ,הדומח
a2d2ל וביגה
 
 
15/8/00 20:01
ןרע :תאמ
ל הבוגתב
לופכ יוצר יצחו 34 ףידעש בשוח ינא םג - עלסב הלימ הלילט
.2
הלילצ לש הלחאל הנובלו רומ לט תפטונ תאש רזוג ינא ךמשמו
ןרע
ןרעל וביגה
 
 
23/11/00 1:10
ש :תאמ
ל הבוגתב
הלילט
.רתויב הנהמ תויהל לוכי 69 ,ךתעד לע קולחל תצלאנ ינא
.תעה התואב גנעתהלו גנעל תלגוסמ אל ינאש איה ילש היעבה
..תחסומ יתעד תרחא
של וביגה
 
6/5/00 20:18
סוכינונא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תחא לכ ילש ןויסנהמש ןייצל בייח ינא ,ןיינעב ילשמ ףיסואש ינפל
ןיממ רומגל תולוכי אל טושפש תונב שי .ןיינעהמ הנוש ןפואב תנהנ
לולצל בהוא דואמ ינא .הז הככ לבא ,המל עדוי םיהולא ...ילרוא
הלילצהמ ןוסניקרפל ועיגהש תורוחב המכו המכ םע יתייהו ,לשמל
:וה אלש תונבה ןיבל וסקרפש תורוחבה ןיב לדבהה .ילש
דואמ תומיעט ויה (רתוי תורגובמה םג כ"דב) רתוי תוסונמה .1
ךכ לכ תומיעט ויה אלש ,תוסונמ אלה תמועל ,רהמ יד וליפא ורמגו
תוחפל לבא לכסתמ תצק) רומגל זאו עגריהל הנש ןוילמ ןהל חקלו
.(!ףוסב עיגמ סרפה
ומזי םג םימעפ הברה ,תובכעמ תוררחושמ רתוי ויה תורמוגה .2
םיבר םינומרחב ןתוא "ענכשל" ךירצש תונב תמועל ,סקסה תא ןמצעב
שממ אל חומהו םמצעמ רבכ םיביגמ םייסיסבה םיטקניטסניאהש דע
.הרקמ לכב ןיינעב
תוצור ןה המ ועדיו ,תוררחושמ רתוי ויה ונהנש תורוחבה .3
הארמה ,שממ עגר ותואבו ,ילמרונ אל ףיכ הז ןויז הז ןויז .קוידב
תא ץירעהל תוכירצש תורוחב תמועל !תונהל הז עטקה .הנשמ אל ולש
אוה רוביחה - דחי םג תינימו תילכש) ןתוא שגרמ אוהש ינפל רבגה
תורוחב לש סל'כתה תא ןהל ןיא .תוסונמ תוחפה םע ענמנ יתלב
.(תונהל תוצור תמאבש


.הסונמ ןללוצ ינא - תודבועב ובשחתה ,םילאיצנטופה םיצקועה לכל
ילש םירשקה לכמ .תדרל דואמ בהוא ינא .רוש לש ןושל ירירש יל שי
רומגל םגו ןוכנ הז תא תחקלו עגרהל ועדי ךרעב %20 קר ,םישנ םע
ףסונב .(!הברהב תועטל לוכי אל ינאש ךכ ,תונוש תורוחב 6 ךרעב)
.ךירצש ומכ ץוצמל העדי תורוחבה לכ ךותמ תחא קר ,הלא םינותנל
,ףיכב ,הבוט השיג םע אובל הז רבד לש ופוסב תמאב בושחש המ ןכלו
ןייל גואדל ,הז ינפל בוט תוקנתהל ...חותפ שאר ...לכה תוסנלו
(-: !םינפש ומכ ןיידזהלו ...בוט


.סוכינונא
סוכינונאל וביגה
 
 
6/5/00 21:35
יהשימ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
?שש קר ,המ
יהשימל וביגה
 
 
6/5/00 21:38
סוכינונא :תאמ
ל הבוגתב
םדאל הברה בשחנ אל הז .יתייה ןתיאש תורוחבה ללכמ %20 ןה 6
.ןורתיכ הז תא תוארל ףידעמ ינא לבא יליגב
סוכינונאל וביגה
 
 
7/5/00 0:23
יהשימ :תאמ
ל הבוגתב
ok if you say so.....
(לואשל יל רתומ םא) ?התא המכ ןב ,בגא
יהשימל וביגה
 
 
29/5/00 12:59
:תאמ
ל הבוגתב
Whats your figurs?
12 is not enough?
What are you an all around fucker/sucker?
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/6/00 23:12
OB :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
OK, SO YOU HAVE THE STRONGEST TOUNGH ON EARTH. SO?
I BELIEV THAT THE ATITUDE IS MORE IMPORTANT THAN
ANYTHING. THAT INCLUDES EVEN BLOWJOBS. IT MEANS THAT EVEN
IF YOU ARE THE BEST IT MEANS NOTHING IF YOU CAN'T EXPRESS
IT IN A DARK BAR, FOR EXAMPLE, TO GET LAYD OR SOMTHING
LIKE THAT.
SO GET OF YOUR CLOUD AND TRY BEING NICE BEFORE YOU TRY TO
BE THE BIGGEST STUD ALIVE,OK?
AND ONE LAST THING- TO THE ARTICLE WRITER.
TRY, BEFOR ALL THE SEX TO BE A LITTLE BIT MORE ROMANTIC.
OBל וביגה
 
 
23/2/01 19:47
*הנד :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
,ךירצש ומכ "הז" תא ךל תושעל העדי תחא קר ,ששה לכ ךותמ םא
תא תשגפ אלש הארנכ
....הנוכנה "תחא"ה
*הנדל וביגה
 
6/5/00 20:39
באוי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.םירבסה ידמ רתוי ,עדי ידמ רתוי
.לבחו ,ןולחה ךרד ופע תישגרה תרושקתהו הכישמה ,הקיטנמורה
.ידמ רתוי ריבסהל ךירצ אל .תויוטש ובזע
רתוי ריבסהל ךירצ אל השיאהו רבגה ןיב רוביח שישכ - ןויסנמ
...תושעל המ - המאתה לש ןיינע ,ידמ
!!!ונלוכל החלצהבו תוטשפ לע וכל .רעיה תא םיאור אל םיצע בורמ
באויל וביגה
 
 
6/5/00 21:05
סוכינונא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ונחנא .תועיבצה םע קיפסמ .ןולחהמ ופע רבכ תמאב הלאה םירבדה
אל םלועה ...םינוש ךכ לכו ,ונתיאמ דחא לכ ,םיכבוסמ ךכ לכ
דומעל ךירצ היה גוזו ,הרוחב ךל םיכדשמ ויהש ,םעפ ומכ דבוע
תדבוכמ הדובע ,החפשמ ,םידלי) תויפיצפס דואמ תויתרבח תומרונב
.(...תודהי ,תד ,תרוסמ ,לאה תבהא ,הדובע לבא תוחפ וא רתוי
,בורק יכהש המ לע םיכלוה םדוק ..יבלש-וד אוה המאתה לש עטקה
.(רשק ןיא זא ןיא םא ,םירותיוו שי דימת) םירותיווה םיאב זאו
המאתההש רמואש המ ,תוחפש המכ רתוול ךירצש אוה ילאדיאה
.הבוט תיסחי
רתוי אשונ רבכ הז .הז לע םירבדמ אל הרקמ לכב ונחנא לבא
אשונ ...םיגד לעו תולילצ לע םירבדמ ונחנא ןאכ .הברהב בכרומ
.תמאב טושפ


סוכינונא
סוכינונאל וביגה
 
 
7/5/00 0:27
ןירק :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ןקיטנמורה יבאוי
אלו עמשמ יתרת תודיריב רבודמ הפ לבא הקיטנמורה יחת
הקיטנמורב
?אל הטימל אוהש יתמ םיעיגמ י'צומ י'צופה לכ ירחא
ןירקל וביגה
 
 
7/5/00 12:33
הלעוש :תאמ
ל הבוגתב


.דואמ יתבהא ,חוכ רשיי


.ןמזמ תורקל ךירצ היהש המ - "סרוק"ה חתפנ ףוס ףוס
םידמלמש המ לע בטיה דוקשלו םשרהל המידק ,םינב ,הללאי זא
.ומינפה ,ומינפה ,ומינפה - ןכמ רחאלו .סרוקב םכתוא


...הלעוש
הלעושל וביגה
 
 
8/5/00 0:49
ןירק :תאמ
ל הבוגתב
רגסהל תדמוע המשרהה רהמל אנ
הלהנהה שארמ הדותב
ןירקל וביגה
 
 
29/5/00 13:02
:תאמ
ל הבוגתב
Do you also give a practical part?
וז הבוגתל וביגה
 
 
8/5/00 20:37
a2d2 :תאמ
ל הבוגתב
,הביבח הלעוש
.חכ רשיי .האירבהו המיענה ךתבוגת תא אורקל יתחמש
a2d2ל וביגה
 
 
9/5/00 3:11
באוי :תאמ
ל הבוגתב
ברק תריזל עיגהל הז הטימל עיגהלש עמשנ ,ןירק
.תנכוסמ םיגומלא תינושל תוחפל וא
.גונעת הז יתניחבמ לבא ??ןקיטנמור ילוא ינא
השענ רותיו לכ יכ ,יתימא רותיו ןיא המאתה שישכ ,הזמ ץוח
הבהאמ
..."שי המ הז"מ אלו
עמשנ בורק יכה לע תכלל !!ןימאמ אל תמאב ינא - סומינונא
.ץוחל םגו ,ער שממ
.יתעגה וישכע קר - וחכשת לא
...ילוא .םינקיטנמור רתוי תצקל םכלוכ תא ךופהא דוע ינא
באויל וביגה
 
 
9/5/00 9:03
ןירק :תאמ
ל הבוגתב
ולרטוו לע ברקה אל הז
עגר לכמ הנהתו JUST TAKE YOUR TIME
סקס לכה ךסב הז קאבאר תאייחב
... בוט אל הז םאש ןבומכ
ןירקל וביגה
 
 
8/5/00 22:15
תוכיא-ךירעהל-תעדויה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!GROW UP ,יבאוי
תוכיא-ךירעהל-תעדויהל וביגה
 
 
9/5/00 3:13
באוי :תאמ
ל הבוגתב
...ךירעהל תעדויה
...ךירעהל תלגוסמ תמאב תא םא יתוא ילדגתש ןכומ ינא
באויל וביגה
 
 
29/5/00 14:20
:תאמ
ל הבוגתב
Bla-Bla,
When do have time to suck?
I hope you know how to LeHaarich with Alef
not only with Ayin.
וז הבוגתל וביגה
 
9/5/00 2:28
חחרפ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
...יתבוגת תא רזניצ והשימ/יהשימש יתוא םיהדמ


???????טנרטניא הז
חחרפל וביגה
 
 
9/5/00 3:25
ילריש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
עיגהל לוכי וניא בתוכה ןכ םא אלא תובתכ קוחמל םיגהונ אל ונא
ןכ ומכ .םישנא בילעהל הסנמ םצעבו ילמינימ יתוברת ןויד תמרל
.שירבי'גב החלשנש הכורא העדוה דבלמ הבוגת הקחמנש יל רוכז אל
ילרישל וביגה
 
9/5/00 7:32
תוסוסל דרויה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יהשימ םע יתייה םעפ לבא ,בוט ןכל השוע הז יכ ,תדרל בהוא ינא
רבדמוש לע בושחל יתלוכי אל .רב-יתפ םיטיוקסיב לש חיר הל היהש
:זא ,רחא
.תחלקמ ןושאר רבד .1
יזיפ גונעת רותב הדירי רידגהל יל השק .תונהנ ןתאש תוארהל .2
טקשב תרמוג הרוחבה םאו (ףאל תוסנכנ תורעשה ,ריואה רמגנ) יהולא
.הסעב הז זא -
איהשכ רמוג אל םעפ ףא טעמכ ינא - הז תא תובהוא ןלוכ אל .3
םא ,רבד לש ופוסב סוכב ןיזה ומכ ןיא לבא ,ףיכ הז .יל תדרוי
תמאב תורוחבה בור הארנכש הארמ הזו .הז תא תושעל ןבומכ םיעדוי
.בוט הז תא ושע ועדי ןכש תוטעמה יכ ,ץוצמל תועדוי אל
תוסוסל דרויהל וביגה
 
 
9/5/00 19:01
zanzibar :תאמ
חיר לעו חיר לעל הבוגתב
לכב תחלקמ לע ועמש שממ אלש םירבגב םג יתלקתינ ירעצל...ממממ
השיא לשמל שי ןגדגדו סוכמ ץוח השיאה ףוגב םירבד דוע שי ןפוא
טושפ ינא תרחא חוכשל אל םיללוצ םתא םא םג זא הלעמל המלש
.אתחנתאב סוגנל הליחתמו חופת תפטוח
zanzibarל וביגה
 
 
10/6/00 23:23
OB :תאמ
חיר לעו חיר לעל הבוגתב
you are absolutly disgusting!
I just hope my next partner will be more understanding
than you to my sexual needs.
OBל וביגה
 
 
6/7/00 23:43
וקילא :תאמ
חיר לעו חיר לעל הבוגתב
האנהה זכרמל תדרל רתוי הברה הנהנ ןויסינמ ינא עמשית
ךתגוז תב תא תוארל קופיס הז המ ןתונ הז יכ ךופהה בצמה רשאמ
קחשת םאו האנהה איש הז יליבשיבו האנהמ תחנאנו תלתפתמ
םירחא םירבד ךל ועירפי אל זא תואבצאה םע בוט
ןוסרדנא הלמפ םע התאש ןיימדל לוכי התא הזמ ץוח
וקילאל וביגה
 
10/5/00 0:36
ינב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.תונהל ונאב ,בירל ונאב אל ירה ?הרוק המ ,םירקי םירבח
ךכ לכ ןיינעה תא תחקל וקיספת ,םירכזה ראש לכו סוכ/סומינונא
המכ ,לכה ירחא .סרוקהמ דומלל םילוכי םתא המ ובשחו תוניצרב
הז ,היתורבחו ןירקו ! ןימל םירושקש דועו ?םניחב םינתינ םירבד
ויהית םא קיזי אל לבא ,ןכומכ תונב שיש תולגל יתוא חמשמ שממ
.(םייתימאה םייחב םג) תודמחנ רתוי תצק
.םינימה ןיב ינכייחו ילטקר סויפ לש רסמ ןאכמ חלוש ינא
לבא ,הקיר היוח וז הבהא אלל ןימ" :ןלא ידוו לש טוטיצב םייסא
.ונלש ןימה ייחל ."רתויב תובוטהמ תחא איה ,הקיר היוח רותב
ינבל וביגה
 
10/5/00 1:51
הרש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןיינעב לכ םדוק :ררושמה ןווכתה ךכל אל ךא ,המזויה לע יתחמש
עודמ ימצע תא תלאוש ינניא ,םיציבה תא ול תקקלמ ינא רשאכ - זגה
תיברמל ,היפיצ וא) הביס םוש ןיאו ,ידובכל ןתוא חלגמ וניא
לצא ןבצעמ יכה רבדה ילוא הז .ודובכל תאז השעאש (לזמה
,תדחוימ הביס לכ אלל ,המ םושמש הלאה םירבדה - תויטסינימפ-ינעי
?םצעב ,המל .ונמצעל ונשרשה ונאו ,ונתיאמ םיפצמ םירבג
?רוזחמה םע ןיינעה המ - ףייוזמה םזינימפה אשונב בוש ,ינש רבד
אוצמל ךירצ רוזחמה תעבש ךירדמה תבתוכל רורב ךכ לכ עודמ
רוזחמ לבקמ וניאש ןימה ינבמ םיבר וליפא ?םייביטנרטלא תונורתפ
- אוה ךופהנ !?ונחנא זא ,הסאפ הז הדינ יניינעש ומינפה רבכ
טושפ סקסהו ,ליגרהמ תינמרח תעצוממה תבה ,רוזחמה ןמזב אקווד
?רשקה המ ,דימת רשפא דיב איבהל .רתוי ףוחד
תאז ,ינכט ךירדמ ךירצ אל רבג - (?ןיינעה סוכל) ןיינעה ףוגל
תושיגרה רסוח ,תויתריציה רסוח איה היעבה .היעבה אל ןמזמ ירה
הזכש ךירדמ ןאכש אל .תונלבסה רסוח - רקיעבו ,תעגל ןכיהו ךיאב
ינושאר ימצע ןוחטב תתל ידכ קר ולו ,ןכ ז"כב ילוא לבא ,רוזעי
.ןביל תוריקי תא גנעל םיצור ןכ רשא םידמחנה םירבגה ןמ ולאל
הרשל וביגה
 
 
12/8/00 18:16
ילט :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.זוחא האמב ,הרש ,תקדוצ תא
שממ ,ותוא חלגל -הזמ עורג וא ,סוכה תא רפסל לש הזה רופיסה
.העווז
ונקבדה אל ,יעבט ,רעיש שי -תקוניתל דוגינב - השא לש ףוג לע
ונחנאש ,העווז תמאב .םשמ ותוא טורמינש הביס ןיאו ,םש ותוא
ונלש ףוגב תוללעתה י"ע תוירבג תויזטנפ ינימ לכל תונענ
.יפוסניא חוליג לש הזה קסעל תודבעתשהו
הז ער חיר וא ךולכל .תונהל ידכ ןאכ ונחנא ,תורקי תונב ,תונב
רדסב הז - םשובמו יקנ ףוג לע יעבט רעיש לבא ,ליעגמ תמאב
תא תובהואש םישנ לע םיתמ םירבג .ןכלש ףוגה תא ובהאת .רומג
.ןהלש ףוגה
ילטל וביגה
 
 
20/9/00 18:11
יבוק :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ינא ףיכ טושפ הז ןויזמ רתוי וליפא ןכל תדרל בהוא דואמ ינא
דיב ןתוא ףטלל ףיכ טושפ הז תורעש שישכ טרפבו דימת הזל הכחמ
סוכהו ןכלש םיהדמה ןגדגדה לע רבדנ אלש ןושלה םע קקללו
תומיהדמ ןכל ייב.הוורעה רעש םע תונבה יחי .קותמה
יבוקל וביגה
 
10/5/00 8:31
gnheo :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םיעט ךכ לכ הזו ,יתוא הרגמ הז .תונבל תדרל בהוא טושפ ינא
gnheoל וביגה
 
 
10/5/00 23:38
הכיתחה :תאמ
יתבהאל הבוגתב
תומולש ,הפורשל
הז ,דדיהו תיבב יתיסינ ףאו תרופסתה ןויער תא יתבהא דואמ ינא
.דבע
(חטב לחנתמ אליממ ,אלש ימו) ךתיא םעהש יתיאר
.ךלו ל"הצל דובכה לכ
הכיתחהל וביגה
 
11/5/00 9:24
איאי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!לודג
איאיל וביגה
 
13/5/00 14:28
המותכ בהוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:תואבה תולוגרתב בטיה טולשל ץלמומ
;ףאה ךרד םושנל
;ןושלה תעונת תא ןווגל
םג ךא ,רתויב השקה ינכטה קלחה והז - ףייעתהל ןושלל תתל אל
.רתויב בושחה


:םינפ םושב תושעל אל רוכזל ץלמומ
אלה ןושלל החונמ רשפאמ םייתפשה ידי-לע וכוכיח וא ןגדגדה קושינ
יאדוובו ,ידימ קזח קשנל רוסיא תילכתב רוסא ,לבא .תלגרותמ
.ךושנל רוסאש
המותכ בהואל וביגה
 
20/5/00 19:20
חחרפ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םע תכלוהו תתחופ איה ,המ אלא .האנ ללכ ךרדב ךלש הביתכה
."הדירי"ה
הבתכ אל ,הזה יקלחהו םצמוצמה ךירדמה תאש ,יל המדנ היה םיתעל
.ומצעל אוהשכ רבדל עגונה לכב רקיעב .השא


ובש רחא רתא לא תו/םיארוקה תא הנפא אלא רובידה תא ביחרא אל
לכ םידמימ הפיסוה רקיעבו יוצרה שרדנה תא ראתל הכירדמה הביטיה
.ןיינעו תושיגר ,העתפה ,םוח ומכ םיבושח ךכ


shin1.co.il :אוה רתאה זא
,ןימ ןיינעב רודמ .רומאכ אלפנ רואית שי ובו רודמ שי םשו


,ונושלכ בותכה תא ריבעהלו אורקל ,רתאה תולהנמל ץילממ יתייה
הכופה תירבעב םייתסה הז ,הזה תורשה תא קפסל יתיסינ ינא רשאכ
!!!!הקיחמבו


...השקבב זא
חחרפל וביגה
 
23/5/00 3:52
תותיחנ שגר לעב אל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
-'א .ףוס םהל ןיאש םירבד ינש ךל שי -רמא ןיטשנייא טרבלא
.םדאה לש ותושפט -'ב .םוקיה
רבדב ענכתשהל רשפא -םיטסינמפ וא תויבסל וא םיאומוה םיאורש קר
.ןייטשנייא לש ל"נה ינשה
תאז הווח םדא לכ .תותיחנ ישגרמ םילבוס ךכ לכ ל"נה לכש אלימ
.םייחב תחא םעפ תוחפל
היטסש ףוס אלל תאז חיכוהל דועו תושפטב ןוחטל רשפא המכ לבא
? הזב תודוהל אלש דבלבו ,היטנ אלא הנניא
.םדאה לש ותושפטל ףוס ןיא -ןכא
תותיחנ שגר לעב אלל וביגה
 
 
24/5/00 12:08
חחרפ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.הקיגולב ףולא םג אוה "תותיחנ שגר לעב אל" : אוהש קר אל


.יוזהו םידחפ ףודר ,ןק'צוחמו ןטק דלי
?רבכ םה ילוא ,ךתיא וליחתי םירבגש .דלי דחפמ התא הממ
?טעמ אל ,תיחדנ רבכ ילוא ,םישנ ידי לע תוחדהל ,דחפמ התא הממ
וילא ץיצמ התאשכו םירתס יאר וניא םצעבש יארהמ ,דחפמ התא הממ
הזמ .תולהובמ םייניע םע הקרקרי עדרפצ הלגמ התא םידחפה ןיבמ
?דחפמ התא


לש התויפוס ןיא לע רביד רשאכ ךילע בשח אלש יאדווב ןייטשנייא
רתסב ינלוק ,חינזו ןטק התא .םש אל וליפא התא יכ .תושפטה
.םיפסונ םינק'צוחמ תרבחבו
,בופומוהש יאדוובו ןטק טסינבוש התא
לש םיעינמל הנבה ךל שיש םג חוטב ינא המ םושמ
.ןאלק-סקולק-וקה
.טקשב ךמצעל רמוא יאדווב התא ,תפתושמ הפש םתיא אצומ תייה


םהל ןיא םג ,הרוצו גוס לכמ םינעזגל לובג ןיאש קר אל הז
.ןוימד
.םתוא םיאשונה ומכ םילוח םירסמה ,ההומתו הייוזה הקירוטרה


קר וז ךלש הרקמב ילוא וא ךתייטס תא םסרפמש והשי שיש ךלזמ
??????הייטנ
חחרפל וביגה
 
 
29/5/00 14:29
:תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
tumb-tule #1:
Whatever adult people are doing in their
privacy from their own free will is O.K.
Try to put it into that infinite-stupid
ballon you carry at your upper end.
diving/sucking/oraql/anal/that position/
this position/alone/ he&he/he & she/ he with
rwo shes (a dlight)/ she with two he.
Just name it, you meat-head
וז הבוגתל וביגה
 
24/5/00 20:34
חחרפ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,םולש הל דיגהל הז ךירצש המ לכ הרוחב גנעל ידכש םיעדוי ונלוכ
אל ?????ןוכנ .ץרמב הדובעל ןושלה תא ףולשלו היסנכמ תא דירוהל
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ןוכנ
תירנטרפהש הייפיצ םכל ןיא םא ....ןוכנ...רמולכ הינותחתו
.רומגת
,תמאב רומגת תירנטרפהש םכל אב םא תושעל ךירצש המ הז ,הככ זא
:םכל ףייזת אלו
,םמחתהל ןמז דואמ טעמ חקול םכל :ןיבהל םיבייח םתא לכ םדוק
הברה חקול....םישנה ונל ,רצק ןמז ךות רומגל היעב םכל ןיאו
תונהיל לכונ ללכבש ינפל םידקמ םומיח תוכירצ ונחנא .ןמז רתוי
שילש...זא ,ונל ודרת רשי םא - ןוכנ םתנבה .םכלש ןושלה עגממ
תושיגרמ ונחנא יכ ,ןוימטל דרי..םיעיקשמ םתאש ןמזהמ (תוחפל)
ךרוצ ןיאש תורוגמ ךכ לכ ונחנא םעפ ידמש הלחתהב דואמ טעמ
םמחל וא זא ןוכנ) .(םעפ ידמ קר..לבא...םולכ תושעלו םידקהל
עגמב ,די עגמב (תרחא םעפב רבדנ םידקמ םומיח לע)..םדוק ונתוא
וא , !!!!!!!םירובידב....וליפא ףוגב םירחא תומוקמב בוטר
.ונל זיזמ אל הזש העידיב ,םניחל םכלש ןושלה ירירש תא ופייעתש
.םיצור םת'ש ךיא
.המצע הדובעל רובענ ,תומדקהה יניינע תא ונבהש ירחאו ,ייקוא
?םישוע המ זא ?הללאי
ינאו התא הז ,יריקי ןכ ?תיטרפ החישל רובענ םירמוא םתא המ
:וישכע
,םיינרופיצה םע תצקו ,תוכרב ,תונידעב ,תצק םיילגרה תא הסעת
אל ונשקיב .באוכ הז חחחחא .קזח טורשל אל...קקקבבבאר לבא...שלח
קלחב רקיעב ,םייכריה לש ןוילעה קלחב הסעת וישכעו ?ןוכנ קזח
,םייכריל םינפה תא ברק ,הז ידכ ךות .ונשדקמל בורקש הז ,ימינפה
עגשמ הז....ביטרת לא....לבא ,יתוא ביטרהל דמוע התאש וליאכ
תומישנה תא שיגרהלו ,שדקמל ךכ לכ םיבורק ךלש םינפה תא תוארל
,םייכריה םינפב םיפוטיל ידכ ךות וישכע....קתומ....ו .םש ךלש
הפיט קר םייתפשהשכ ,תומוקמ םתואב שלח םייתפשה תא ריבעת
לכואש ךכ ,הז ידכ ךות הנותחתה הפשה תא טומש ,הפיט שממ ,תוקושפ
וישכעו ,תונידעב םייכריב יתוא קשנו ,ךלש תוביטרהמ הפיט שיגרהל
.תושלח תונידע תוכישנ .שלח שממ..שלח לבא ,םיינישה םע תצק םג
,העשפמה ןיבל ןוילעה ךריה יצח ןיבש רוזאה תא קנפלו תעגל הככו
לופיט םהל תתל אנ ,תחא ךרי הערל תולפהל אל בושח ןבומכו !ללוכ
השוחת םידבאמ יכ ,ןמזה לכ תחא הדוקנב תעגל אל בושחו .ההז האנ
יל קקלל ןמזה הזו .םניחל תזבזובמ ךלש היגרנאה זאו ,ידמל רהמ
וישכעו ....טאלו..שלח לוכה..שלחו....םייכריה לש ,הזה רוזאה תא
ףיעת קר םא ,ונשדקמ לא ,ונתוואת ירפ לא םינפה תא ברק ,קתומ
רבעל שלח ףושנת םא .עגמ םוש ילב ,םש יא יתוא תבטרהש הארת טבמ
ביבסמ םג תופישנה תא שיגראש ךכ שארה תא זיזתו ,ילש ןגדגדה
ןכ ןכ .םלועב ףיכ יכה יל היהי ,קיתרנבו ,תחתמו ,ןגדגדל
.הככ קוידב....קתומ
ינא וישכע יכ .בורק שממ...לבא ,ילש ןגדגדל הפה תא ברק וישכעו
םושמ אקווד לבא .יוחיד לבוס אל שממ הז...ךתוא שיגרהל הצור שממ
,שלח ןגדגדה תא יל קקל .תצק דוע יתוא תוהשהל יאשר התא.....ךכ
קזח ךלש שארה תא ףוחדל הז הצראש המ לכש ,ץצופתאש שלח ךכ לכ
?הא ?שיגרמ .ךורד ילש ףוגה לכ תא שיגרתש שלח ךכ לכ ,המינפ
לעמ דעו קיתרנהמ ...הלעמל הטמלמ קקל ,רוזאה לכ תא קקל וישכעו
קקלל םגו...לוכה תא שלח קקלל ,תצק דוע ךישמתהככו .ןגדגדל
הז...ץוצמל לכותש המ לכ ץוצמתו ,תויטיאו ,תויבוביס תועונתב
טאל טאלו !!!!!!!!!!!!!!ךושנל אל - ןפואו םינפ םושבו .עגשמ
הז יכ ,רומאכ ןושארה קוקילהמ רהמל אל בושח לבא ,בצקה תא ריבגת
התא וילאש םוקמהמ קוידב ונתוא קיחרמ קר הז ,ונתוא זרזמ אל שממ
,ילש קיתרנל עבצא רידחהל...קתומ..ןמזה הזו .ונתוא ברקל הצור
התאשכו .בצקה תא ריבגהל כ"חאו הלחתהב טאל..איצוהלו סינכהל
יתוא עומשל הצור שממ התא םא...זא רומגלמ הקוחר אל ינאש שיגרמ
אוה עבצאה לש ימינפה קלחהש לכ םדוק אדוו......טושפ זא..תקנאנ
אלו דיה ףכבש קלחה..קלחה קלחה ,רמולכ) הלעמ יפלכ הנפומה הז
ךותב זאו ,רשפאש קומע יכה ,עבצאה תא רידחת הככו ,(דיה בגב
,הלעמ יפלכ תצק ץחלת עבצאה לש ןוילעה קלחה תא ,יכות
!הככ...ןןןכ..חחחחחא ,בגה ןוויכל אלו ןטבה ןוויכל..וליאכ
,הלעמ יפלכ הצוחל איהשכ ךכ ,עבצאה לש ןוילעה קלחה תא וישכעו
.ותביבסו ןגדגדה תא קקלמ התאש ןמזב ,הלאמשו הנימי םינפב זיזת
ךלש עבצאהשכ הככו...וישכע ידמל קזח ץוחלל רשפא הזה רוזאב
םע שגפיהל הצור וליאכ םינפב תעגונו ,םינפב יל תללותשמ
...תוצצומ תוקקלמ תוקנוי ךלש םייתפשהו ךלש ןושלהשכו....ןגדגדה
רתוי דועו..רתוי רהמ..רתוי קזחו רהמ
עימשהל אלש יל השק דואמ....זא וה...זא.......מממממממה.....רהמ
?יתוא עמוש....םושנל יל השק דואמו.....תרמוג ינאשכ וישכע לוק
תא האור ?????לתפתמ ילש ףוגה לכ תא שיגרמ ?יתוא שיגרמ......
ירחא וישכע....והז...ו......?האנהב תומוצע םייניעה
עגריהל..חונל תבייח .החונמ תקד ןת...הבידאה ךתרזעב..יתרמגש
!!!ךירצש ומכ ךב לפטאש ינפל...תצק
חחרפל וביגה
 
 
24/5/00 21:39
חחרפ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
עטקה תא דקל תונוכנה לע דחוימב ילרישלו רתאה תווצל הדות
.ירובעב ל"נה
סקסה רודמ "הנשה לכ שבד"ל ןתנהל ךירצ הזה עטקה רובעב טידרקה
:רתאב הנירבס לש
shin1.co.il
ינא .םלועל הלואג איבמ ורמוא םשב רבד איבמה יכ םירמואה שי
.הלואג דעב אל אקווד
.הווש אל הז-מ התייהו תחא ונל ואיבה


.תבתוכל עיגמ טידרק לבא


הדות
:-)
חחרפל וביגה
 
 
31/5/00 12:08
תירוא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב


...ךירדרפ ...ךירדרפ וה
יל תשדקהו ילעמ תנכר ךיא ...ירוע לע רעוב דוע םחה ךיתפש עגמ
..ךידי...ךיתפש ...ךנושל לכ תא
רכמתהלו ךינפל השורפ בכשל ...םולכמ שושחל אל יל תמרג ךיא
...יל תחרמש םרקה תורירק תעתפהל זאו םייתפשה םוחל ...עגמל
...גנוע בורמ ישפנ תא תאצומ אל ינאו
תירואל וביגה
 
 
31/5/00 13:37
:תאמ
ל הבוגתב
Couldn't you, at least clean the
come-stains from the page?
If I got you, than you are at the
wrong section. This is the diver-guide
Not the anal-guide.
Not that I reject the anal. you know-
that squeeze on the dick. Ha. Thats good.
But who needs extra facillities for
diving, more than a good tounge and
good use of fingers.
וז הבוגתל וביגה
 
 
31/5/00 17:43
תירוא :תאמ
ל הבוגתב


...סומינונא


אל ...הבשחמ עגר םיעיקשמ ..םינועו םיצפוקש ינפל
תנווכתה התאש המל יתנווכתה


תא םיעדויש הלאכ םיקירדרפ םג שי ןכו ...ןוכנה רודמב ינא
... םתכאלמ
ךיאת תא לעפה ...ילאנאה רודמל יתוא חלוש התאש ינפל זא
...ןיבת ףוסבש הארתו םירופאה
תירואל וביגה
 
 
13/6/00 15:21
Anonimus :תאמ
ל הבוגתב
Oritush Kush-Kush,
It seems your brain is full up with come,
so do not send anybody to use his grey-cells.
You cock-sucker
Anonimusל וביגה
 
 
14/6/00 13:37
תירוא :תאמ
ל הבוגתב
הז תא תבהואו האגו הדות


!!!חור סג תאז תמועל התא לבא
תירואל וביגה
 
 
28/6/00 22:47
:תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
רמוא יתייה
וז הבוגתל וביגה
 
 
28/6/00 22:52
:תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
בר קוידב תאז תראתש רמוא יתייה,חחרפל
וז הבוגתל וביגה
 
 
17/7/00 13:08
תינומעפ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
תלוכיהש תעדוי תא תא....ותמזויב ךל דרוי אל רבחהשכ םישוע המ
לאיצנטופ םע דחי וב הנומט תמלשומה המזגרואל המיהדמה
תושיגפב דוע ויעוציב תא שיגרהל תקפסה יכ...רידא
...שורדאש הצור טושפ אוה...דוע אל תעכו תונושארה
...רתוי דוע היזטנפהו רידא אוה לוכסיתה תושעל המ
הרהמב הבושת לבקל חמשא
תינומעפל וביגה
 
 
5/8/00 13:22
ריכב הלילצ ךירדמ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
םע קזח םיקבחמ ,ךלש םיילגרה ןיב ולש שארה תא םיחקול טושפ
!םיבזוע אלו םייכריה
ריכב הלילצ ךירדמל וביגה
 
 
22/7/00 21:04
ףולב וקוק :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
חחרפ
!!!!!ןית'חס ןית'חס
ףולב וקוקל וביגה
 
 
9/4/03 14:31
תינומלא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
דיב השוע םויה לכ ינאש תובוגתה תא אורקל גנעמו ףיכ כ"כ
(!...םיתורישב אלו)הדובעב
!ךכ וכישמה
תינומלאל וביגה
 
26/5/00 22:47
השמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
השועו בהוא ישנה ןימה ומכ ,ירבגה ןימה ,תובושחו תורקי תונב
.בוט סקס
.תוחיתפה איה ,בוט שממ סקס ןיבל בוט סקס ןיבל סקס ןיב לדבהה
,הצור תחא לכ המ םיעדויו םיניבמ םידדצה ינשש עגרב ,רמולכ
.לובגה םה םיימשה
.ותרוצ המו אוה ןכיה הנשמ אל ,רשק לכב םג ךכ
,ירכיז ןימ תרוצב ללש תוחקול ןתאש האבה םעפב ,תורקי תונב ןכל
המו ,בוט ןכל השוע המ , תונהנ ןתא הממ ,תורטורפל ול וריבסה
.ךירעהל תוצורו תועדוי ןתא
ךילע ולכתסי ( הברה םיניבמ אל טושפ יתעדל םהש) םירבגהמ קלח
םיבהוא םהש ינפמ ,(!!!)שלושמה ילאירזע לדגממ ןתלפנ וליאכ
.םמצעל ןודא תויהל
!ןכלש לע דומעל תוביח ןצא ,תונב
!!!!!הדירי לומ הדירי
םיבורחה ץימש ,עגרב גגומתמ םתסה ןמ אוהו ,רבגל תודרוי ןתא םא
תונהל שורדל הבוח וליפאו רתומ ןכל םג ,ןטקה בקנהמ ול ץבצבמ
.הדימ התואב תוחפל
תולעלו תודרומב תדרל ליחתיו ,בוט 'גסמב ליחתי ,בידא רבג
!בוט ףוס שי דימת ,ינסיד לש טרס לכ ומכו ,תועבגב
:םוכיסל ,תורקי תונב
םג םה ,לולצל ידכ יניס לש שלושמל םידריו םיעדוי םירבג הברה םא
,חבטמב ןחלושה לע ,הנישה רדחב םג לולצל תעדל םיכירצו םילוכי
!!!קוריה הדשב ינוחרפ ןידס לע םגו


!ןכל ודרישו ןכלש לע ודמיע ,תונב
השמל וביגה
 
29/5/00 17:31
ימולש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םיאתמ וא ןימז דימת אל לבא טושפ אוה הלילצה תויעב לוכל ןורתפה
! דחא לוכל
טניוג ונשעתו דחיב ובש ןיידזיהל םיצרש ינפל איה הבושתה לבא
םתא םיינזואה דע ןמרוחמ התאש זאו שארל תולעל השגרהל ונת ,ןטק
םתאש איה הנווכהו ןיזה ךרד אלו שארה םע סקסה תא שיגרהל םילוכי
הנשמ אל םגו תועש הל תדרל םילוכי םתא רמולכ,תתל קר םיצור
.לדוגה וא,םעטה,חירה
ףושחה רועב הסיפו הניפ לוכ הלא בלה תמושת תא לבקי סוכה קר אל
.םכתגוז תב לש
זאו הלודג הדילג עיבגל התוא ובשחת זא סצנמב ויהת םאש ןבומכ
!וקקלת וקקלת טושפ
הז תא וסנת
ימולש
ימולשל וביגה
 
 
5/9/00 2:44
ןי'///צ ןי'///צ יני'///צ :תאמ
תויעבה לוכל ןורתפל הבוגתב
.תמאב ונ .טניו'ג ןשעל
?לוכי אל התא ,םימס ילב הרבחה לש ףוגב תעגל ,המ
(?והשמ וא הפקיז דירומ אל הז ,ללכב)
ןי'///צ ןי'///צ יני'///צל וביגה
 
1/6/00 12:57
ירא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןללוצל ךירדמב רכינ ,עטקלו קוחצל רבעמ !םיכירדמ לש יפוי
.רבודמ המב ת/עדוי ת/בתוכהש ,תצצומל ךירדמבו


- הסונמ יהשימ ידיב בתכנש תחתב ןייזמל ךירדמ קר יל רסח וישכע
.יתוא ןיינעמ שממש םוחת הז
יראל וביגה
 
 
2/6/00 20:05
י'גרנא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
תוישילשל ךירדמה לשמל וא
(טנרטניאב אלו) םירבח המזוי ולג רוציקב וא
י'גרנאל וביגה
 
 
4/6/00 4:45
תיזרכוס :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
,םישנ ןה ןאכ תובתוכהש חכשת לא ,ךליבשב תרעטצמ ינא
.תחתב םינויז לע תותמ ןלוכ אלו
תיזרכוסל וביגה
 
 
4/6/00 13:50
debbi :תאמ
ל הבוגתב
ינא הלאה תודיריה תא אורקל בוט ךכ-לכ היה הז םיהולא יוא
NOW והשימ תבייח
debbiל וביגה
 
 
13/6/00 15:24
:תאמ
ל הבוגתב
Debbi my dearest,
My dick is half ready.
Just suck it and I'll dive
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/8/01 23:07
lora :תאמ
ל הבוגתב
.תרחא עמשנ תילגנא רבוד בהאמש יתבשח דימת


גנילרד סומינונא תוסנל תבייח
loraל וביגה
 
 
29/8/00 0:28
תניינעתמ םתס :תאמ
ל הבוגתב
הפיא ,תדלקמהו ךסמה לומ ןאכ םימכח ךכ לכ םכלוכו ןכלוכ
עורגה לע םילפונ ךירצ שממשכ דימת ?םכתא םיכירצשכ םתא
לכ םה ןכיה ,ירשפאה רתויב ןטקה רביאה לעבו ,םינללוצבש
???םעפ לש םייתימאה םירבגה
תניינעתמ םתסל וביגה
 
 
5/6/00 9:39
ירא :תאמ
ל הבוגתב
םעפ ידמ תובהואש הלאכ טלחהב שי ךא - ןלוכ אל ,הדומח ,ןוכנ
שי טועימל םג ,לכה ךסב .לוספ לכ ךכב ןיאו ,הרוחאמ הציענ
!תויוכז
יראל וביגה
 
8/6/00 4:20
ליא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
עודיכ איה ,הדילסהו) דלוסש ימ ירהש ?רתוימ חוכיו הז ןיא םאה
ךישמי ,רוכמש ימו .דולסל ךישמי ,(דחפה לש תקחדומה ותינייחא
.בורקמ הבהאה ידא תא ףואשל
םינגב לכה .אל -אלש ימו ,תעגל עדיי דימת ,תעגל עדויש ימש ומכ
(-:
ליאל וביגה
 
 
9/6/00 7:12
רימת :תאמ
????ךירדמל הבוגתב
ןויסינ לעבכ םכח ןיא
ןכל הכחמ ילש לימיאה LIVE-ב המגדה תוצור ןתא םא תונב
םילזונ לש תחלקמ שי תורמוג ןתאש עגרבש ןייצ אל דחא ףא
........המזגרוא ףייזל םעט ןיא ןאכש ךכ םירבגהמ רתוי וליפא
יתימאה רבדה תא שיו רשקתהל זא
רימתל וביגה
 
11/6/00 1:36
ןורוד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הזש) םיקוקילב רישעה ינויסינמ,המוהמהו שערה לכ לע ןיבמ אל ינא
הפיט קר הסכמו ינכט שממ אוה הפ רסמנש רואיתה (ילע ביבחה רבדה
תונהל הלוכי השא לכ ינויסינמ .תויורשפא לש םי ךותמ הנטק
אוה קוקיל ךות תרמוגש השא לש הארמהו םיבוט םיקוקילמ רומגלו
ןכומ וניא ןכלש גוזה ןב םא:הנטק הצע םישנה לכלו .אלפנו םיהדמ
אלפנו בושח אוה קוקילה,ורכיזו .הצוחה ותוא וקריז ,ןכל קקלל
.ףוס ילב דע תובר תועתפה ובוחב רבוצו
ןורודל וביגה
 
11/6/00 19:36
הסונמה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,םירקי םינללוצ
רוזאל הדיריב וחוכ תא תוארהל הסנמש ימל דובכה לכש תבשוח ינא
!!לבא .סוכה - ןלהל אלפומה
השיאהמ הבוגת איהשוזיא םישיגרמ אל םתא תוקד המכו המכ ירחא םא
-האלפומ הדובע םישוע םתאש םיבשוח םתא םא םג -סוכל תרבוחמה
ןכ המ תיתימא יכה הרוצב ולאשתו שארה תא ומירת טושפ - םשה ןעמל
םע כ"חא ךישמהל קשחה תא דירומ רתויש רבד ןיא יכ .הפיאו תושעל
תא שי תחא לכל - הזמ ץוחו .םש השוע אוה המ עדוי אלש והשימ
טושפ .טלחומ ןפואב םכל רוזעי אל ךירדמ םושש ךכ ,הלש טירובייפה
!!ובהאת
הסונמהל וביגה
 
11/6/00 23:54
באוי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תמאב ונ?ךדיל ןנואתש?תחלקמב? תחתב ןיידזהל לגדה ןמזב
.... תודועת לעב ןללוצ רותב ?יחצנה שארה באכ תא םתחכש......
ולא לכל המיכסהש תחאה תא יתשגפ אל ןיידע. ת ו ד ו ע ת ןכ
תא עיצתש תחאה תא שפחמ ןיידע ןפוא לכב ינא םירבדה
םידמול אל הזכ רבד יל ונימאתוםהילע םתעבצה םתאש....תופולחה
יתקרז ינא יטנג דיגהל רשפא...דלומ הז.... תורוש 30 ןב סרוקב
......הפפכ
באויל וביגה
 
 
12/6/00 19:02
קולקיל רמ :תאמ
????םנמאה ל הבוגתב
?תובוגתה לכ תא ןיבמ אל ינא ,וכמ ןקקל רותב
םכיצרמ בריממ עיקשהל אוה תושעל םכילעש לכ ,תורבחו םירבח
,העושיה אובת ךכ קרו ,ועיקשה אנא ,תונקלקלה תדובעב םכשפנו
לע קוקילה תוליעפ תא ולגרת יונפ סוכ םכדיל ןיא םע ונייה
עובק ןפואבםכסיכב היהתש וגאדת וזמ הרתי ,לקמ תיירכוס
.ןהנימל תוירכוס
ברקב לק םינומיאב השק
Full Power - ב הדובעל המידק םירבח זא
קולקיל רמל וביגה
 
17/6/00 21:06
קייא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תדרל רשאמ ונממ הנהנ רתוי ינאש רבד ןיאש ןייצל בייח ינא
תוביסה ןלהל ללכב הרוחבל וא יתרבחל
תינהנ ךכ לכ איה (א
.ןמאי אל טושפ הזש המח ךכ לכ איה כ"חא (ב
אצמנ םירבגה לכ תא עגשמש רבד הלש סוכהש הנהנ ךכלכ ינא (ג
ילש ףוצרפב
תולודג טושפ ןתא תונב
קייאל וביגה
 
20/6/00 4:56
קוד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןהל דרנש תוצור אלש תורוחבה לכ םע המ לבא הפיו בוט תבתכ
ןושלל העיגמ איה ךכ-רחא קר ןכלש שארב לכ םדוק הליחתמ היעבה
ונלש
קודל וביגה
 
23/6/00 10:53
רומקאלב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!יתריקי הפורש
:ךלש הביבחה תונצחשל תורעה רפסמ
רופיסה"מ בלכה תא קקלל ןיינועמ יתייהש בשוח אל ינא תישאר
ןורתפ ילוא אוה רוזחמ ןמזב תחתב ןיידזהל תינש ."רמגנ וניאש
וניתוזוחמב ץופנ ילאנא סקס תילארשיה תישנה תואיצמב לבא רדהנ
תאצוי ילוא תא זא .רוחשב םישרוש ילב תילארשי תינידנולב ומכ
המ לכ םכתסה הזב לבא רבדל ועדיש תונב רפסמ יתרכה יכ םא) ןפוד
.(תויניצ הזל תעדומ תאש חינמ ינא לבא (םהלש תחתל רושקש
רשפאש המכ ךתומכשל קקלל דעב ינא ,ןוכנ אל יתוא יניבת אלש
אל לבא 'דכו ינויוש ךרוצמ אלו ןיינעל ילש הבהאמ הז תא השועו
.ביגהל ילב הלאה תויוקדתצהל בישקא
תא ןכל קקללב תמכתסמ אל תינימ תוחיתפ ,'תושו הפורש השקבב זא
לכב ןכמצע תא ונחבת .לודג הזכ ןיינע אל רבכ תמאב הז יכ סוכה
הנהכ דועו "השוע אל ינא הז תא" -ו "םש יל עגית לא"ל עגונה
"תוחיתפ תונינפ" הנהכו
הפאז ,הפורש תוקישנ
רומקאלבל וביגה
 
24/6/00 10:32
ירא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
69 ! תאמ ךכ לכ ןתא ?תוררחושמה תובה ופיא...תקדוצ ךכ לכ תא
רתויב הפיה רפסמה
יראל וביגה
 
25/6/00 18:36
Estee :תאמ
הפורשהל הבוגתב
י"ע הל קנעומש ילארוא ןיממ רתוי הרוחב גנעמש רבד ןיא....ממממ
,איה תמאה .תונלבסבו תוריסמב יתימא קוקיל קינעהל עדויש רבג
תוחפל וא ער אל הז תא ושע ,הז תא ושע יתרכהש םירבגה בורש
השוע אל אוהש ריהצה וא הזמ עתרנ םהמ טועימ קר .תונכב ולדתשה
ללכב וא ותוא גנעל ילש היצביטומה תא לסיח דיימש המ -הז תא
םיבר םירבג ויפל סותימ םייקש איה תיתימאה היעבה .ותיא תויהל
אצוי והשמ אוהש בשוח הז תא קינעמש דחא לכ ךכו - הזמ םיעתרנ
םכטועימ לבא .ועגרית .הז תא םישוע םכבור :םינב ,ןכבו...ןפוד
ומכ -ךירצ ,בוט שממ הז תא תושעל ידכו ....בוט שממ הז תא השוע
קוקיל :ינלבסו רוסמ "יפקיה לופיט" תתל ינפל ןאכ וטריפ רבכש
תופכ ,תוימינפה םייכריה ,ןטבה ,תומטפה לש ןידעו יטיא ףוטילו
םע חותפל ךירצ תופה לש תוימינפה םייתפשה תא.....םיילגרה
רוזגיל הביס םוש ןיא תמאבו -עירפי אל רעישה םג ךכ) תועבצאה
םא !!!בצקב רקיעבו -תוריסמבו הקיקשב ןגדגדה תא קקללו (!ותוא
הקותמה הירכוסה אוה ןגדגדה !!!רומגיל ונל השק יתטיש אל בצקה
הז ונלש סוכה ,הנממ םועטל םכל תתל ונבוטב ונלאוהש המיהדמהו
ןגדגדה תא ץוצמילו םכרובע רתויב קשחנהו קותמה ינחירה םוקמה
.תויחל הביסה תא םכל ןתונש רבדה הז ,ותוא קוניל -הירכוס ומכ
התושעל םיצור קר םתאש םכלש הבוהאה אוה אוה הזה תופהש ובשחת
סנכיהל ,וכרוא לכל תופה תא קקלו ןושלה םע תדרל רשפא....תרשואמ
ונתוא איביש המו האנהה דקומ לבא ,קיתרנה ךותל ןושלה םע
.ומצע ןגדגדה אוה -ךכ לכ םכתא ךירענ הירחאש הפירטמ המזגרואל
לש יבצק קוקילו הקיניל ורסמתהו,תועבצאה םע םייתפשה תא וחתיפ
וליפא - עובק בצק קר .יבצקו יתטיש היהי הזש דאמ בושח .ןגדגדה
קרו .רדהנ תמאב התא .הדות .המזגרואל ונתוא איבי -ינוטונומ
טושפ תוקד שולש לש החונמ ירחא םא חמשנ ארונש רוכזית
בושו בוש רומגיל תולוכי ונחנא -ךילא דוגינב......ךישמת
תובקיעב אקווד ואלש ןבומכ לבא -םימעפ 8 וא 5 םג,ןכ...בושו
םא הרוחב לצא תוכז תודוקנ ףלא הנוק התא לבא....תילארוא תוליעפ
לא ....םיקוקיל י"ע ףוצר שולש וא םיימעפ רומגיל הל רשפאמ התא
היהי הז הז ירחא תוקד 2-3 לבא תרמוג איהש ןמזה ותואב ךישמת
.עדוי תמאב התא וישכע .הדות .אלפנ
Esteeל וביגה
 
 
16/7/00 18:19
ליג :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
טושפ הריקיהש איה ילש הפדעה הלימ לכמ יתנהנו םיכסמ ינא יתסא
בוטרו םח ינחיר תולקב שיגנ רוזאה לכש ךכ יינפ לע תבשוי
ליגל וביגה
 
25/6/00 18:44
Estee :תאמ
הפורשהל הבוגתב
- םיקוקילמ תחא םעפ תרמוג הרוחבש ירחאש -ל"נל ףיסוהל יתיצר
רהמ רתוי הברה ואובי םיקוקילמ תישילשהו היינשה המזגרואה
תוריסמהו תונלבסה ,ןפוא לכב .ללכ ךרדב .הנושארהמ
תתל ועדיש םיאלפינה םירבגה לכל הבהאב שדקומ .החלצהב.תומלתשמ
.....הזה גנועה תא יל
Esteeל וביגה
 
 
27/6/00 10:11
רומקאלב :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
חיר לעב דימת אל תופה .תואלפה ץראב היח תא ,תמאב ונ ESTEE
המכ שי לבא ךליבשב קוש היהי הזש עדוי ינאו 'וכו הקושת
תא ןכל קקלל ליבשב קר אל הזה לוחכה רודכל ודלונש ונתיאמ
ןיא ,ףסונ רבד .(סוכל ילקידמה חנומב תשמתשמ תאש רזומ) תופה
היהי סקסה ירה .קקלל בהוא אלש האנהל ילמינימ שוח לעב רבג
קקלל בהוא אלש רבג םגש ךכ .הנהי דחא דצ קר םא רתויב עורג
רוצילו קקלל אל רשאמ ידדצ וד סקסמ תונהלו תאז תושעל ףידעי
.תוננוא לש תיגוז היסרו
.תוקישנ
רומקאלבל וביגה
 
 
27/6/00 13:33
Estee :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
-תוידדהה םשל קר הז תא השועו ,הזמ הנהנ אל התא םא ,יריקי
תינהנ אל איה םג ילוא התיא ררבל איהו ,היצפוא דוע שי ילוא
ידכ קר הז תא תושועו הזמ תונהנ אל תונב ןומה....ךל ץוצמל
must אל הז ילארוא ילוא זא -תויפיצב דומעל
עודי אקוודו....והשמ דימת אל חוחינה םכלצא םג ,בגא ךרד
םעטה םג.....הנייגה לע תודיפקמ רתוי תונבש וניתומוקמב
.......והשמ דימת אל םכלצא
טושפ הפה םעו םעפ ומכ ןיידזהל רוזחל רשפא ילוא
םייונש תוחפ תומוקמ קקלל וא....טהולו קומע...קשנתהל
.............תקולחמב
אל איהש גונעת ולש גוזה תבל םורגל הצורש ימל - ןפוא לכב
.......הלעמל םיטרופמ ילש םיפיטה -חכשת
Esteeל וביגה
 
 
27/6/00 15:05
רומקאלב :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
?היהי המ ונ ,estee estee estee
ילע בוהא רבד ןיא ,ךפהל .קקלל בהוא אל ינאש יתרמא אל
וצצמיש בהוא ינאש הממ רתוי קקלל בהוא וליפא ינא .רתוי
.ןכלו ונל השוע תאש היצזירוגטקה םע היעב יל שי לבא .יל
רוזא ןיא יתעדל .םירחא םירוזאב ליעפ הפהש ןבומכ ,ףסונבו
.ןיא טושפ .הילא עיגהל ןושלהמ עונמל ךירצש
רומקאלבל וביגה
 
25/6/00 21:33
Estee :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תוכירצ ונחנא:ךשמהב ןאכ יתבתכש יפכ ,תונב.....!קדוצ התא המכ
ךשומהו קותמה אלפנה םוקמה אוה ונלש תופהש רוכזיל לכ םדוק
ונאש רבג לכו הקושתה חיר ,ןימה חיר איה ותוינחיר ,םלועב רתויב
קותמה הקושתה ןיעמ תא םועטל תונמדזה ול תתל ונבוטב תוליאומ
, האלפנ הירכוס ומכ ונלש ןגדגדה תא קקלל .לזמ רב אוה ונלש
הז -האלפומ המזגרואל ונתוא איביש בצקבו תונידעב ותוא קוניל
תופל ינתת תא םא .וייח לש ירקיעה םעטה והזו רבג לכ לש דועייה
לע םיתמ םה .ךלש רבגהמ םג ותוא ילבקת ,יוארה דובכה תא ךלש
!!!יניהת ,ךלש הז .ותוא תובהואו ןהלש ףוגב תואגש תורוחב
Esteeל וביגה
 
26/6/00 22:08
ליג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יכונת :לכה קקלל בהוא ינא .תושעל המ .ילארוא סופיט ינא
הנהנ שממ השעמל ינא .תופ - הברה יכהו ,םייכרי ,תומטיפ ,םיינזא
ילב וליפא ,תומימת תוקד 30 יתגוז תבל לולצל לוכי ינא !ןיינעהמ
תא תצחול ךלש השאה תא שיגרהל ומכ ןיא ...ריווא םושנל תולעל
הרוחבל תדרל ,יתעדל .האנה תוחנא ידכ ךות ,ךלש ןושלה לא המצע
הז יכ - תויהל לוכיש שגרמ יכהו יטוריא יכה רבדה הז בהוא התאש
.בוט הל השועש המלו הל רסמתהלו ךמצעמ עגרל חוכשל םצעב
השוע הזש הארנכ .ןגדגדה תא ץוצמלו תוסנל םינללוצל ץילממ ינא
...ןיז קר אל ,ןושל םג רידחהל רשפא קיתרנלו .בוט ןהל
...סקורטינ סרוקל הכחמ ינא אבה עובשב
!הנהמ הלילצ
(-: ...רוזעלו תוסנל ןכומ ינא - תילארוא תקפוסמ אל תא םא)
ליגל וביגה
 
 
25/7/00 13:23
היגלש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
,ליג
!ץמאו קזח
היגלשל וביגה
 
27/6/00 12:32
ויז :תאמ
הפורשהל הבוגתב
לש םיתפשה םע םישגינ תקסופמ תבכוש הרוחבהשכ .םינללוצל רבסה
ומכ הקיניל םיתפשה תא םידימצמ .ןגדגדה רוזא לש קלחל הפה
תא ףאה ךרד םימשונ .חוכב אל קוניל םילחתמו דש תמטיפ םיקנויש
ןמזב םיקקלמ ןושלה םא זאו .ער םוש הזב ןיא םיעלוב םילזונה
רשפא .ןהל ביאכהל לוכי הז יכ תורישי אלו ןגדגדל ביבסמ הקיניה
ןטבה יפלכ תועיגנב קחשלו קיתרנל םינש וא אבצע קילחהל ןמז ותאב
הקיניה קזוח יבגל ותוא ינווכתו ירבדת הרוחבלו .הנה אוב תרוצב
.תואבצעהו ןושלה ןוויכל
אל (תוצצומ) תוקנפמ םהש ןמזב תושקבתמ קוניפהמ ונהנש תונב
איצוהל ילב ערזה תא עולבלו .ףאהמ םושנל הפהמ רבאה תא איצוהל
החודו ער רבד םוש ןיא.הרידא איה השגרהה יכ הפהמ רבאה תא
ןכלש לזונה תעילבב החודו ער ןיאש ומכ ערז תעילבב
.הפל ץוחמ רבאהשכ תוננוא ץירפשב ערז לבקל ברסל תולוכי םתא
ונצרו דחא לוכ .ודיספי אלש ולא ונהי וסנתיש ולא
ויזל וביגה
 
29/6/00 10:27
וניד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,הדומ ינא
.בוט יל השוע שונמה חיר ,שונמ קקלל יתבהא דימת
ינפל בטיה הטמל וצחרתת ,תונבה ןכילא יל הנטק תחא השקב קר
.הלילצה
."םימיעט"ו םיינחיר םינובס שי
.תוישונמ ןכתא בהוא ,תואירב יל ויהת קרש
ונידל וביגה
 
30/6/00 20:45
tbubhnux :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תפלאמה האצרהה לעו רומוהה לע תודות
tbubhnuxל וביגה
 
3/7/00 0:50
ינב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.יתוריקי
? הטילש לש עטק םג הז םאה
ינבל וביגה
 
 
3/7/00 9:24
רדה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
םכילא דוגינב ,אל
רדהל וביגה
 
 
3/7/00 9:32
רדה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
?םכלצא ומכ .גנוע לש עטק הז
רדהל וביגה
 
 
6/7/00 1:14
ינב :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.. םג שי לבא , גנוע רקיעב
רוהט גנוע הז ןכלצאש תעדל בוט
ינבל וביגה
 
 
10/7/00 16:48
(Estee=)רדה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
"...םג" שי םכלצאש הדומ התאש הפי ,עמשת
ונבורש החינמ ינא ?םכיבגל הז תא תועדוי ונחנא םאה
.תוקיחדמ
.תוטלשנ אלו תוגנעמ שיגרהל תופידעמ
(Estee=)רדהל וביגה
 
 
11/7/00 1:25
ינב :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
יתריקי
עטקהמ ץוח , םיכסמ ינא violet ל תבתכש המ לכל טעמכ
!תירבג איה הלילצהש
הטילש לע הבשחמה םצעמ תירבגה תוהמל דגונמ הזש רורב
גנוע ירה הז ןכלצא) ונלצא תוחפל תמייקש , תישנ
.(..רוהט
םיתיעל , ןהל םידרויש תובהוא םישנה לכ אל לבא ןיינעמ
רשי עיגהל תופידעמו תובהוא שממ אל ןתאש םשורה רצונ
. ןויזל
.(היציבמא רסוח) ךכב תוחמתהל םצעב ךירצ ינא ךיירבד יפל
ינבל וביגה
 
 
11/7/00 14:20
Estee :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
וא םישנ יניעב "תוירבג"ל ןווכתמ התא םא איה הלאשה
יניעב ירבג האריתש הזמ ךל אצי המ.....םירבג יניעב
ךל הנקמ לולצל תונוכנה ,םישנ יניעבו .......?םירבג
....ןומהו ...תוכז תודוקנ קר


ונמכיס םא לבא ,ארקנה תנבהב םיישק יל שי ילואו
הטילש םע עטקה המ זא,רוהט גנוע לש ןיינע הז ונלצאש
.???ללכב
,הבהאב ,סקסב-יריקי.....ךלצא השק עטק הזש האור ינא
....לבקל הז תתל -םייחב ומכ
Esteeל וביגה
 
 
15/7/00 12:21
ביני :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
םירבגה לכ לש תובוגתת יתארקו יתבשי העש יצח ילוא
תימויה הרגשב ינש רבד הז סוכ קוקילש "םיבינגמ"ה
ירחא רשי םהלש
.רקובה לע םייניש חוצחצ
הליג אל דועש 10 ןב דלי וליפא בוט עמשנ אל הז ,תמאה
םיינש וא רמאמ אורקל טנרטניאב לייטל לוכי ומצע תא
הלוע תיטסינימפ וזיא לש שולש וליפא וא
.תדמולמ תרוקיב חולשלו , ויתוכלשהו סוכה לע
לע רבדמ ינאו ,םיעמשנ םכמ זוחא 80 קוידב הככו
.ובתכש "םינב"ה
םתאשכ ילואשו םילותב ןיידע םכבור וליאכ הארנ תמאב
םכמצע םע בוט רתוי םישיגרמ םתא יבמופב הז לע םירבדמ
.וצחלת לא ףוסב וניידזת םתא בגא
רצואב ןייפואמש הזה יטסיאו'צמה רובידה לכ טושפ
סוכ םהניב םילימ שמח וכותב ללוכש םצמוצמ םילימ
המודכו קוקיל
.. ונלש אשונל יתוא ריזחמש המ-- ער חיר ףידמ
םיפיה םינמרחמה םינהמה םירבדהמ דחא הז הרוחבל תדרל
ושמ תבהוא תחא לכ ובתכ תונב המכש ומכו שיש םיברקמהו
,רחא
ערואמל קוידב םכתא וניכי רמאמ וא דומיל רפס םושו
לודגה
.הלולס םכינפל ךרדהו יסיסב עדי תצק


ומיקסא לש םיטרס םיריכשמ ןיידעש םילכה לכל בגאו
דחאש ומכ שונמ הזיאו םיינש וא יציצ תוארל ידכ ןומיל
בתכ
םתזרבה םכלוכ ןושל ירועישמש בל יתמש
ךחוגמ הז םהלש ביתכה לע ורבעת םירבח קבאר
טואא סיפ
ביניל וביגה
 
 
15/7/00 17:41
ינב :תאמ
םהנימל םיגליעה לכלל הבוגתב
הבוגתב עיגה ךלש הארשהה תבר הבוגתה המל רורב אל
.יתבתכש המל
ינבל וביגה
 
 
5/9/00 3:02
ןי'/צ ןי'//צ יני'/צ :תאמ
םהנימל םיגליעה לכלל הבוגתב
.ןצלפ שממ התאש ךל רמול יל השרת
הפ םיבתוכה תא םיטפושש הלא לכ תא הניבמ אל ינא
.ינימ ןויסינ ירסחכ
(סוכל אלו) ?תדרל בייח התא המלו ?ךל ןינמ
ןיב הנוש המ ,ךלש תודיריה לכ ירחא יתנבה אל
?םירחאה ירבידל ךלש םירבדה
ןי'/צ ןי'//צ יני'/צל וביגה
 
 
17/7/00 18:12
הדיריה ןעמל העונתה ר"וי :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
םידרויש תובהוא ךיא דועו תונבה בורש ךל עד ,יריקי
!ןהל
ומכ" תאז םישוע ךיא םיעדוי ןידע םינבה לכ אל -המ קר
חמשת ותבוהאש ול חטבומ -עדוי ןכש ימ לבא ."ךירצש
!תונשנו תורזוח תולילצל
.הנהתו הסנ
הדיריה ןעמל העונתה ר"ויל וביגה
 
 
25/7/00 0:27
ינב :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.הנוכנה השאב יתלקתנ אל הארנכ,יתריקי
אל חטבו (..הטעמה ןושלב) תבהוא אל יתיאש השאה
.הככ רומגל הנכומ
המ יפלש תורמל , יתימאה רבדל םיעיגמ ונחנא דימת
.תיתימאה םתוואת וזש םישנב אלמ םלועה הפ ארקנש
ינבל וביגה
 
 
2/11/00 16:24
קתבמה ו'ג :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
,דחי םג תוטלשנ םגו תוגנעמ שיגרהל תופידעמ ןכבור
קחשמב איה הריחבהו ,רוחבל תורשפא שי הטימבש ןוויכמ
םצעב זאו ,"תטלשנה" השאל רסמתמ "קזח"ה רבגה ובש תוחוכ
.הב טלוש אל אוה ,ןיזה תא ול תצצומ איהשכ :ךפהתמ לכה
בל בוטמ קרו ,םירבגה לכ םיעדוי הז תא !וב תטלוש איה
םילגמ אל םה
קתבמה ו'גל וביגה
 
3/7/00 5:58
דוי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הרמג איהו תקקולמ החיש ונחחוש , ותוא יתאצמ
הרמג בוש איהו טק טעמ דוע ונללומ
הרמג ..הלשב איהו םילוגנומה לש םכרדכ ינשה תא דחא םולשל ונכרב


קר איה לבא התיה איה םג ,ןכ .יגידו ינא , בבלמ צ'החא הזיא
.הרמג
דויל וביגה
 
 
3/7/00 9:28
רדה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
םא ,ןמא-בר.... יתימא ןמא לש רואית הז........ממממממממממ
....םיקוקילמ ףוצר םימעפ שולש הרמג איה
רדהל וביגה
 
4/7/00 1:09
דוי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יה
חיר לש זמרב ,הזכ םוח ןימב הפופאה תיחולחלב שוחל בהוא ינא יכה
.הילא ברק ינאש העש םיענ ףוג
.יפא ןיבל תרפוסמה הרעיש תמולפ ןיב הזה ןושארה עגמ אל עגמה תא
תוחלו תויופר ןהו יתפשל תוקשונ היתפשש ךיא בהוא ינא יכהו
הבג רמקו הלעמ יילא ענ הנגא ,דוע ברק ינאשכו ..תופצמ וליאכו
.רשייתמ
הילא ההמכש ינושלו ,היתותפש קושפל תנמ לע יפא םע הנידע הרידח
.חולמה דורווב תשגופ
תיתחת לא תושגרתה ילג חלשמ האראש תאו ףוטח טבמל תוחקפנ יניע
ךיא שיגרמ ינא .יבג
.ץיאמ יביל קפוד
הנומשכ תורודס היתועבצא ,הנטב ילופיש לע תוחנומ הידי יתש
וקב שממ ,הרועב םיעגונ םינושארה ןהיקרפ קרשכ רדסמב םילייח
.הלעמ הרוע תא תכשומ איהש העש ץחלמ תונבל הינרפיצ .התמולפ
.ריואב תורוקז הינהב


הנגדגד
תללוממ ,תפטוע, תפטלמ ינושל .אב ינאו ,יל ארוקכ אוהו אוה הנה
.הכרא לכ תא ץרוח ינאש העש התיתחתב טשפתמה םיענ באכ תבאוכו
ידי לע הנארקית ובש עגרל תופצמ וליאכו המ תוקשופמ היכרי
בולכב ינאלכל תושקבמכ ישאר לא קדהתהלו רוגסל הישוח תלוברעמ
תחתומ התיה ,אלא תאז התשע אל םלועמ יכ םא הלש הפהפיה תוגונעתה
.הב םיפלוח םינידע דער ילגשכ הל תספור זאו עגרל הפוג תא
ךיא עומשל ומכו הפוג תא אורקלו הל חינהל זא בהוא ינא יכה יכהו
לוק אלל חרוצ הנגדגד
!!םייק ינא :רמוא הינש רירבשל הפוגב רירש לכו
יל בישת הדיצה בס השאר ,איהו ,הילא טיבאו ישאר תא םירא זאו
:תרמואכ הזכ שייובמ ךויחו טבמ
!!םעפ דוע יתוא איבת !!קאינמ אי
דויל וביגה
 
 
19/10/00 21:23
הקותמה יתאיל :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
...........םג הצור ינא ....דוי .....ווואאוו
הקותמה יתאילל וביגה
 
 
18/7/02 15:00
הקימ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
,דוי
,אורקל יתינהנ ,םיסקמ
יתרסמתה אל ןכלו...םינהנ ךכ לכ םתאש יתבשח אל םלועמ ירעצל
ילוכ
.הרזחב ונל ןגרפל ידכ תאז םישוע םתאש (ירעצל בוש ,יתבשח)
.יתנבה ךתוכזשב לע ,הדות
הקימל וביגה
 
5/7/00 16:59
יסוי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
: תומרה לכב םיללוצל
תחתמ הדיריה ינפל םהב דייטצהל םיבייח םתרש םירבד השולש שי
םימל


תונלבס
תונלבס
ןוכנ םתשחינו
תונלבס


ילש הרבח תא איבהל וללה םיטושפה םילכה תשולש תרזעב יתחלצה ינא
םימעפ 8
. עגר לכ הווש היה יל ונימאתו העש לש הדובעב
יסויל וביגה
 
8/7/00 0:08
האיל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יכה רבדה הז ךל דרי הינש ינפלש והשימ םע קשנתהלש יריקי םתחכש
.םלועב יסקס יכה
.ראתל רשפא יאש הרגמ
אוהשכ ,דומלל ןמז תצק ול ינת ,העש דרי אוהש תרמג אל םא ,יבזע
.ורמגיי וללה תוקישנהש יצרת אל ,תוחל ויתפשו ךובנו ךייחמ הלעי


....ןיינעהמ תולעגנש תורוחב שיש בושחלו ,יוא
האילל וביגה
 
 
6/8/00 19:10
ריכב הלילצ ךירדמ :תאמ
ןטנטק דועל הבוגתב
תושרפההמ םיעתרנש םירוחב םג שיו
(: בוט המ םיעדוי אל םה
ריכב הלילצ ךירדמל וביגה
 
10/7/00 18:23
violet :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,אלמ סקס ייחב םימעפ הברה יתמייק אלש ,אקווד ,ינא לבא ...רזומ
תדרל וצר ארונש םירוחב ןומהב יתלקתנ
לכ טעמכ ,השעמל !!!הרומת (ןיפיקעב וא תורישי) שקבל ילבמו - יל
הצר תימיטניא היצאוטיסב ותיא יתייהש ימ
הדיריה םצעש םיבצמ םג ויהו ,ילש חירה לע יל אימחהו ,יל תדרל
...רומגל םהל המרג
אלא !!םזיאוגא ךותמ אלו - והשימל יתצצמ אל םעפ ףא ינא אקווד
יפכ קוידב) הזל הנכומ יתשגרה אל יכ טושפ
,(20+ ליג ינפל "תיטרדנטס"ה הרידחל הנכומ יתשח אלש
יב וקחד אל םעפ ףא (טעמכ) ,םדיצמ ,םירבגה,יכו
.(!?אה ,הנושמ) תאז תושעל ינממ ושקיב וא
םיצורש םירבג רתוי הברה שי אקווד ויפל - ישעמה ינויסנל רבעמו
השיאהש רשאמ ,השיאל תדרל םירוגמו
,תוחיש ךרד םג השיאל תדרל תירבגה היזטנפב יתחכונ - !םהל דרת
רבעמו ,ץראב ,ןאכ ;תוישיאו תוינופלט
.ב"הראב ,םיל


,חלקתהל וילאמ ןבומ הארנ דימת הז יל :חירה תייגוס יבגלו
םתואב טרפבו .ףוגה יקלח ל-כ-ב ,ןבתסהלו
רזומ יל הארנ ...והשמ תודגונמ ,תויצפוא רפסמל םידעוימש םירביא
תנבומ אל וזה הנייגיהה תוילאיווירטש
ולקתנ ךכ-לכ םיבר םירבגש ךכ ידכ דע ,(!םלוכלו) ןלוכל וילאמ
.(ךפיהלו) בוט אל תוחירמש םישנב


,םלועב החמש יכה םדא-תבה אל ינאש תורמל :הנותחתה הרושה---
ה/ןנח דחא (?)לזמב תוחפלש הארנ
ןה םישנה היפל ,תחוורה המגיטס/השוחת/העדה :םיהולאה יתוא
םה םירבגה וליאו ,"תודימתמה תודרוי"ה
תדגונמ (ופט-ופט-ופט) וליפאו .ימלועל הרז - "הדיריה ינברס"
.ול


שממ .קותמ ןפג רמצ ךותב וא תינחיר ןובס תעובב היח אל ינא :אלו
.אל
.ןכ - הזה ןיינעב קר ילוא
אלא - זיגרהל וא ,ןצחתשהל ידכ הז תא יתבתכ אל - והשמ דועו
.הז תא דיגהל בושח יל היהו יתיצר יכ טושפ
violetל וביגה
 
 
10/7/00 21:49
Estee :תאמ
...לזמ תרבל הבוגתב
.....הפה ןמ םילימה תא יל תאצוה ,הקותמ ,ייה
תברקתמ ינא ...דעב שממ...דעב םירוחבה בור ,ןוכנ ,ןוכנ ,ןוכנ
.........דעב ויה אלש םיינש קר יתשגפ ילש םייחה לכו םישולשל
ונינפלש רודב ילוא ??ךופהה סותימה תא סנרפמ ,ךתעדל ,ימ
שגר ילוטנו םיינבצע םיצוטסב ילוא .ילוא ?לבוקמ תוחפ היה הז
בורש -הלעמל רתוי ,ןאכ יתבתכ רבכ .ילוא ?לבוקמ תוחפ הז
אוהש חוטב ךל תדרל בהואש דחא לכ המ םושמ לבא ,דעב םירוחבה
)בוט שממ הז תא םישוע םלוכ אלש ןוכנ ...הזה עטקב ןפוד אצוי
םיכפוה םה הז תא םישוע םהש הז םצעש םיחוטב םהש ינפמ ילוא
...שממ תוחמתהל היציבמא קיפסמ םהל ןיאו , םימיהדמ םיבהאמל
םהלש גוז תבה תא ףירטתש תאז ,"הווש"ה הדיריה יזר תא תעדל
(...תמאב
הדבועה ילוא ?תדרל םיבהוא אל םירבגש סותימה תא סנרפמ המ זא
אל הז םנמאה ?םירחא םירבג ינזאב הזב תודוהל םירהממ אל םהש
,סוכה תא הרוחבל קקלל הנהנ התאש תודוהל קיפסמ "ירבג" בשחנ
???המזגרוא ירחא המזגרואל הככ התוא איבהלו
ירבג יכה הז ,ירבג הז המכ-ףףףףףףףףףוא ,םינב ,ירבג הז
...םיקשחנ ךכ לכל םכתא ךפוה םגו.......םלועבש
Esteeל וביגה
 
 
14/7/00 13:44
29ריאמ :תאמ
...לזמ תרבל הבוגתב
תורוחבב יתלקתנ אל םויה דע ...יתמעפנו יתארק ...ךתומכש
.ךומכ
.רוזעת אל תחלקמ פושש דע םח הכ "השודק"ה ונצראבש םג המו
והשמ תמאב תא ילוא ןיינעמ ,תוסנלו דומלל ךירצ דימת ,לבא
.דחוימ
ונחנאש תורמוא ןתאשכ ןכל ןימאמ ינא ,ןוכנ אל יניבת אלשו
תדרל "םיבהוא"
.בושו בוש םיבזכאתמ תומיענ אלה תוביסנה בקע ירעצל ךא
ול תתל יאדכ ,הרומתל היפיצב תאז השוע אל "אוה" םא םג .ב.נ
!הרומתה תא
(עמשמ יתרת) הלימה לש יבויחה ןבומב "בייח" שיגרי אוה ךכ
29ריאמל וביגה
 
13/7/00 18:59
ירוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
לבא - ןרמש ינאש ובשחת ילוא .ידמ זעונו סג הז - תונב ,רעטצמ
.יתעד וז
ירואל וביגה
 
14/7/00 20:57
ףסא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ימעטלש ,יתסא הקפיסש רואיתה יניעב ןח אצמ דחוימב .דאמ הפי
.ןושארה לע הברהב הלוע
.תויטרפה היתובהא תחא לכל - הנהו ,יתמעט תובר אל .!! - האיל
ןכלו "םלועל הלואג איבמ םרמוא םשב םירבד איבמ" - ונימכח ורמא
יחא תא תוחפו ,היתופדעהו תחא לכ ,תונבה תא רתוי עומשל חמשא
!!םתסיע לע םידיעמה םימותחנה
הקשמ רבד םע ןושלהו הפה לש םידקמ םומיחל עגונב המ -תונבל הלאש
? (ןבומכ חתור אל)
ב.נ
םירבדה תא עומשל ףידע אל ,תחא םעפ קר םייח - (ןורחאה) ירוא
?םהש ומכ
ףסאל וביגה
 
 
18/7/00 2:06
Estee :תאמ
םמממהל הבוגתב
.......ילש ולכ היה גנועה ......ףסא הדות
Esteeל וביגה
 
15/7/00 9:49
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןלהא
אלפנ ךכ לכ רבד הז עיגי אלש סוכב ןיבמ אלש ימ
םילימב ראתל השקש
וז הבוגתל וביגה
 
15/7/00 10:13
dan :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןלהא
רכז ינא לבא תויהל הצור ינא םג ועדתש זא תפומ תריצי ןתא תונב
ןכתוא בהוא ינא זא
רתויב בוטל הדיגס לאכ סוכל סחיתמ ינאו
ןושלה הצק םע עיגהל םינוויכה לכל רוזאה תא ףטלל טאל עיגהל שי
ביבס קקלל ןגדגדל
טסינבוש תויהל אל םעט בוטב
ןיניעב תואלפינה תא תוצמל תעדל חירה םוחה תא ןיבהל ךירצ
וא הניבמ אלש תרחא יהשימל ךליש וא יפיעת הזכ אל ךלש רבגה םא
המצע תא ןיבהל תדחופ
ןכל ןתונ לכ םדוק ינא תונהל ךכ לכ רשפא ולאכו ךוניח תויעה
טושפ ינא רורד ימצעל ןתונ ינא ךכ רחא קר רתויש המכ תונהל
וקרזת קר םע גנעתהל תולוכי ןתא המכ תועדוי אל ןתא ןכלש ץירעמ
ינא המל תעדוי תאז התשעש ימו חפל ןכמ קלח לש ינרמשה ךוניחה תא
ןוכתמ
love you all dan
danל וביגה
 
15/7/00 15:29
ינא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.תוינכט תולאש המכ יל שי
?םימשרנ הפיא
?תודובע קית םע אצוי ינא םאה
?ןודקיפה ןובשח לע רשפא
ינאל וביגה
 
16/7/00 20:26
ךלמה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תוחפוקמ ןמזה לכ תושיגרמ םישנ המל
םכתא גנעל דעונ סקסהש בושחל וקיספת , ךל םידרוי אל זא o.k
.דבלב


קר םהש רבד לכו םזינימפב םזיניבושב תושמתשמ םישנה : םירבגלו
ונל םורגל ידכ תולוכי
זאו ונתוא תודימגמ םה - םהלש תורטמה תא תרשמ הז , ער םירבגה
שארב ונל רבועש המ לכ
.וישכע השענ המו הל בוט הז המכ דע הז ןויז ןמזב
התוא חתנל אלו גוז תבה םא ןייזהלו םיעוגר תויהל וסנת הז םוקמב
תישפנו תיזיפ


.לכשה תא וניזת לעו ונידזת : םישנל בושו
ךלמהל וביגה
 
17/7/00 17:58
הדיריה ןעמל העונתה ר"וי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אל ונחנא !ונללגב קר הז ונל םידרוי דימת אל םהש הז !תונב-תונב
םבור יכ תונתונ אל ונחנא -הינש הבשחמב לבא םהל "תונתונ" דימת
.ךירצש ומכ הז תא תושעל ךיא עדוי אל טושפ
ןמזה עיגה ילוא זא .הז גנוע הזיא תעדוי בוט ןללוצב הכרובש ימו
,אשונב הבתכל דובכה לכו "לולצל" ךיאב קיודמ רועש םהל תתל טושפ
?רתוי טרופמ רואתב ךישמהל תבדנתמ ימ .הנטק הלחתה קר וז ךא
הדיריה ןעמל העונתה ר"ויל וביגה
 
17/7/00 19:54
ןאכמ ןללוצה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!רדס תצק תושעל ומז עיגה
!ןכ -תדרל
!אל -הרקוה תואכ סוכהמ דונ ףוטחל
ןאכמ ןללוצהל וביגה
 
18/7/00 15:17
דחאה :תאמ
הפורשהל הבוגתב


.הלעמל הינבגעו הדרקל ,האמח ,רוחש םחל לע הלוח ינא ילזמל


שירכ ןתעלב אל םע ,כ"דב) . ה ד ר ק ל ןכלש חירה !!קוידב הזו
.(םוי ותואב
.ק נ ע לזמ
...... םיריפנס ילב המידק זא


ןיב ברעל ךל המל,אוושל "לוחכה רוחה"םש תא תאשונש הריקיה..הההא
? לוחו שדוק
.ומוקמב ודובכו רוח רוח
דחאהל וביגה
 
18/7/00 23:40
ידנ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.הפיו בוט הז לכ
תורמל) הל םידרויש תבהוא ךכ לכ אל היחתש יתשאש איה היעבה
(...ןמאנה ךדבע לש ותויעוצקמ
.(התוא ךיבמ הז) הככ רומגל המיכסמ אל חטבו
??????????םישוע המ
ידנל וביגה
 
 
19/7/00 11:13
לכימ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
,ידנ
.דובעל הלוכיש הצע ,הככ זא
.תונלבס
היהת אלש דעו ,הזמ תונהל ליבשב תוחיתפ לש הבר הדימ ךירצ
ןיבהל יתחלצה שממ אל ינא םג .האנה היהתש יוכיס ןיא ,תוחיתפ
רקי םדא םע תויהל גנועה יל היה לבא .הנהמ ללכב הז ךיא ,םעפ
.יליבשב תונלבס הברה ול התיהש
.טאל טאל
.תוימיטניאה לש הזה גוסל התוא ליגרת
.הלש ןטבה לע חונת קר הלחתהב
.וירחא וליפא ילוא ,ןויזל רשק ילב ,הככ
ילואש ,הלש ףוגב הזה קלחהמ ךלש האנהל לגרתהל ןמזה תא הל ןת
.ונממ םינהנ ןיא ןיבהל תלגוסמ אל איה
.הלש םיילגרה ןיב חונת זאו
הסונמ ךלש ןושלהש םייטבורקאה םיקירטה לכ תא הל תוארהל ילב
.אל ןיידע .םהב
.התוא םושנת .הילא בורק ,םש היהת טושפ
.םש תויהל ,ךל םיענ הז המכ םעפ ידמ הל דיגהל חכשת לא
ךכ לכ הז םע שיגרהל קיספת .ךתוחכונל לגרתת איה רבד לש ופוסב
.רזומ
,זאו
זא קר
.םש התוא קשנל לוכי התא
.התוא קקלל
.התוא גנעל
.טאל
.ץחלת לא
רתוי ,יוכיס שי ,ידכ ךות הפוג תועונתל בישקת אל םא יכ
.הלחתהה תדוקנל רוזחתש ,הובגמ
.ןומא לש ןיינע הז יכ
.תוינש המכב סרהנ ,םינש ךשמב הנבנ
.םכל החלצהב
לכימל וביגה
 
 
19/7/00 13:00
גונע ןגדגד :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
תרדהנ תא ,וואוו
יתדמל ןמזמ יכ ישיא ןפואב הלאה םיפיטל הקוקז אל ינא
יל םידרויש הזמ גנעתהל
םגו םישנל םג שארה תא חותפל לוכיו ,אלפנ ךלש רואיתה לבא
.תובכע םהל שיש םירבגל
!ךל דובכה לכ
גונע ןגדגדל וביגה
 
19/7/00 8:45
ויז :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.דחי ודמלתו ''וישכע-סקס'' רפסה תא הל הנקת
ויזל וביגה
 
19/7/00 19:55
עדויו ןיבמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
איבמו קילדמ ,גנעמ, בבלמ האירקה רמוח, הברה םתשדיח אלש תורמל
קוקיל דועל קשח
!!!!!םייח ףיכ
עדויו ןיבמל וביגה
 
21/7/00 17:01
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןבב העיקשמ אלן הז תא קר הצור הרוחב לבא ףוס ילב קקלל רשפא
הגוז
וז הבוגתל וביגה
 
21/7/00 17:07
מ.ב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תןלצע תושענ םישנ םימעפל ןוכנו ןבשי יללוכ קקלל בהוא ינא
םגוז ןבב תועיקשמ אלו הטימב
מ.בל וביגה
 
22/7/00 5:06
הנד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םכל ונשגהש ומכ ,ךירדמ ונל ובתכת ,דיגנ ,ליעומ והשמ ושעת ילוא
?ףסכ לש שגמ לע
המ תעדוי שממ-שממ אל לבא ,הז תא ול תושעל הצור ינא םא יכ
?..הז תא ול השוע קוידב
הנדל וביגה
 
 
22/7/00 6:47
עטנ :תאמ
ןאכ רבכ םתא םא ,םינבל הבוגתב
ונומכ תונידעב הז תא בותכל םילוכי אל םה
:דיגהל םילוכי םומיסקמ םה
יצצמת
קזח יצצמת
קומע רתוי
יעלבתש שקבלו ,שארה תא ךל ףוחדל םגו -
(אל תא םא בלעיהלו)
עטנל וביגה
 
 
25/7/00 15:35
תוציצמל תירוספורפה :תאמ
ןאכ רבכ םתא םא ,םינבל הבוגתב
,עטנ


,ידמל םוגע אוה ,תצרחנה הנקסמל ךתוא איבהש בצמה ןכא
יבל תא שבכש תודועת םע הנוז-ןבמ דועו - יתיכז ינא ..ל-ב-א
- (םישוע דימת םהש ומכ)
,תופעוצמ םייניעל דעבמ םיצירעמ םיטבמב ילע לכתסיש
,םישוח ןופליע ךותמ ילש םשה תא (!ערלמב) קעצי
(!לכתסי אל אוהש ול רסח) םלועב הפי יכה הארמה הזש דיגי
,'וכו 'וכו
םיהדמ רבד - ןיא טושפ - ןיאו ,ןבומכ ,ותוא תגנעמ ידועב
.הזמ רתוי
קינעה אוה ןאכ וב רדהתהל ימצעל יתישרהש ראותה תא וליפא
"...ךליבשב ןובלע טושפ הז טרוטקוד..." :קמינו רמא ;יל
.יל יתפחיר ינאו
,ינש דצמ ...הווקת ידבאת לא - םיעיתפמ םה םימעפל - רוציקב
תוארוה לבקל "הכוז" אל ינומכ תיחמומש תורשפאה תמייק דימת
.הלאכש תוטוב הלעפה
- יירבדמ הלועה (?) לקה תונצחשה חוחינ לע תרעטצמ ,ANYWAY
קפרתהל הז יל רתונש המ לכ לבא - יל ינייפוא אל דאמ הז
.הנוז-ןבהמ תונורכז לע (קרפתהלו)
תוציצמל תירוספורפהל וביגה
 
 
26/7/00 17:07
עטנ :תאמ
הווקת ידבאת לאל הבוגתב
הנימאמ טלחהב ינאו -תוציצמל תירוספורפ תא ןכא םא , ונ
תא בותכלו הנד לש השקבל תונעיהל ילכות ילוא זא -ךל
....חבושמ הז ירה םיטרפב יברתש לככ ....תצצומל ךירדמה
עמשנ "ןללוצ"ש דועב ,ירגלוו עמשנ "תצצומ"-הינש הבשחמב)
אל הז יתעדל) ?רחא יוניכל תועצה ם/ןכל שי ....ןדועמ
ילארוא קוניפ םהל הקינעמש השא םינכמ םירבגש הרקמ
םהלש גנועהמ קלח הזש תבשוח וליפא ינא .ירגלוו יוניכב
לבא ?ןוכנ ,ער עמשנ ....םהל ןתונ הזש הטילשה תשוחתמו
(?ןכתעד המ ?תמא ךכב ןיא םנמאה
עטנל וביגה
 
 
28/7/00 23:05
תוציצמל תירוספורפה :תאמ
הווקת ידבאת לאל הבוגתב
,ללכ ךרדב הינשל תחא "תונגרפמ" דאמ תונב ,ךל עודיכ
תודוס הלגאו םיפיט ןתאש המל - וז תרוסמל םאתהבו
(...עגר לכמ יתינהנש ,תמאה) בר למעב ושכרנש ,םייעוצקמ
ויהת ןתאש לככ ירה ?תובורמ הדימלו רקחמ תונש ירחא
םג ,רתוי םיבוט וליפא ויהי ילש םיעוציבה ,רתוי תועורג
.ןיינעב הרוספורפ יל קינעהל חרוט אלש ימ יניעב
!םאאאתס
יתלגרתה אל דוע טושפ ,היוצמ bitch תאזכ אל ינאש תמאה
,רוציקב .תבתוכ ינאש םירבד םיארוק םישנאש ןויערל
הבורמה האנהל רבעמ ,הרקמ לכבו ."הלשב" אל דוע ינא
תבשוח תמאב תא ,ןאכ םירמאמה תאירקמ תקפומש
?םיעוציב רפשל תמאב הלוכי רמוחה לש תיטרואית האירקש
רקיעבו ,הז תא ךל ןיאש וא הז תא ךל שיש וא .קפסב ינא
YOU GOT TO LOVE IT, BABY!
אל שממו וילע הלוח ינא - .צ.צ.מ שרושל רשקבו ,הא
תדרל ומכ יל עמשנ םתס "הדירי" .ירגלוו אוהש תאצומ
...תלוכמל
תוציצמל תירוספורפהל וביגה
 
 
30/7/00 6:24
עטנ :תאמ
...לבא ,העצהה לע הדותל הבוגתב
רתאה לש תוהמה תא תנבה אל ללכב הארנכ ,דאמ בזכאמ
קר אל הליהתב הכוז תייה -רתוי הבידנ תייה םא .הזה
תילאוטריו הליהק ברקב אלא ,ויתימעו "הנוז ןב"ה לצא
לוכי דחא לכ)הלש עדיב םג ךתוא תפתשמ התיהש ,הבחר
...יארתו הלעמל יפדפד ,הנה .(תעדוי תא ,רפתשהל
תועדומ םע רתא אוה "תוננב" :תונב לש ןוגרפ יבגלו
רבד הז תישנ תוירדילוס -םזינימפה יפלו ,תיטסינימפ
.םירבג ידי לע להנתמ ןיידעש םלועב ,בושח דאמ
ונל ןתונש דיחיה רבדה רתוי וא תוחפ הז "דוהרטסיס"
אלא ישנה תויופידעה רדס יפל להנתמ אלש םלועב הווקת
אלו תנשוימ הסיפתב היובש ןיידע תאש דאמ לבח .ירבגה
ןמזמ ונחנא .ישנ ןוגרפ-יא וא "תונב תאנק" לש הרואנ
ילב ,הבושח תיללכ הרימא התיה וזו).תרחא הפשב תורבדמ
(...םיילארוא םיפיטל רשק
ינב םתוא תא קולחנש שי רבכ יוכיס הזיאש ,םג המ
...גוז
עטנל וביגה
 
 
30/7/00 6:28
עטנ :תאמ
...לבא ,העצהה לע הדותל הבוגתב
!םוחת לכב !םיעוציב רפשל הלוכי האירקש רורב ,ןכ-ו
!ןויסינמ
עטנל וביגה
 
 
31/7/00 16:23
תוציצמל תירוספורפה :תאמ
...לבא ,העצהה לע הדותל הבוגתב
הנוז-ןבהמ קר הליהתב תוכזל יל תפכא שממ אלש תמאה
- ויתימעו (!?תואכרמה המל)
...הליחתכלמ האנהה תדעוימ םהל ירה
תינכט הרוצב והשמ חסנל יל הארנ אל םתס ,הרקמ לכב
.יתניחבמ ינטנופס כ"כ אוה רשאכ


?"םלוש" ונחנא
תוציצמל תירוספורפהל וביגה
 
 
3/2/02 15:27
א :תאמ
...לבא ,העצהה לע הדותל הבוגתב
אל םלועמו ןופצהמ 27 ןב ינא תויתימא ןתא יל ודיגת
שוגפל ינא תוישפוחב תודירי לע תרבדמש הרוחבב יתלקתנ
לכה הל השעי הרומתב ינאו יל דרתש הרוחב
אל וביגה
 
 
25/8/01 3:35
.נ :תאמ
הווקת ידבאת לאל הבוגתב
אל הזש חוטב יד ינא םישנל דרויש רבגל תוארוק ןתא ךיאו
ןללוצ
.נל וביגה
 
 
3/8/00 11:59
ריכב הלילצ ךירדמ :תאמ
ןאכ רבכ םתא םא ,םינבל הבוגתב
םש ותוא קיזחהלו הטמל שארה תא ונל ףוחדל הלוכי אל תא המלו
? ןושלה לע ערפתהלו
ריכב הלילצ ךירדמל וביגה
 
22/7/00 8:53
july :תאמ
הפורשהל הבוגתב


ןחנלחhtfhu
julyל וביגה
 
 
24/7/00 2:50
השמ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
וואו
השמל וביגה
 
22/7/00 17:57
יוואמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תונומטה תונכסה לע םירבסה ןתונו יחטשו רצק ךלש הלילצה סרוק
המ הז ךא ,םיקמעמל הדירי ךרוצל תושורדה הנכהה תולועפו הלילצב
.לולצל עדויש ימ ןיבל ןללוצ ןיב לידבמש
אל תטיישבש תומוקמל םימעפל ונעלקנו תונכסה תא םיריכמ ונחנא
לא זא . ןוקריב לולצלמ םיעורג רתוי םעטהו תוארהש "םי" ,וללצ
המב םיבוט יכה תויהל ךיא ונתוא ידמלת תונכס לע ונתוא ידמלת
.קונח ינא יכ רהמ רתויש המכו הטמל םש רבכ ינא םא םישוע ונחנאש
יוואמל וביגה
 
 
22/7/00 21:30
עטנ :תאמ
יוואמל הבוגתב
אלש תוניוצמ תוצע ןומה ןאכ ונתנ תונב ןומה ....ףדפדת
."הפורשה" לש חתופה רמאמב תועיפומ
עטנל וביגה
 
25/7/00 19:05
קיתו ןללוצ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םיבתוכהמ לטובמ אל קלח לש ןויסנה רסוחו תונרמשה ,תורובה
תחתמ םידליב רבודמ ןכ םא אלא ,םיהדמ אוה (תובתוכהמ לידבהל)
שממ אל "ארונ אל םעטה"ש ורמאש הלא םג .םורופל הסינכה ליגל
הניבג" יאדו איה טרבממק תיתפרצה הניבגה םכלצא .םיניבמ
והשמ איה טרבממקה (םעט ןינא) המרוג אוהש ימל לבא ."החירסמ
גנעתאו {?הז המ םיעדוי) הניבג ץירח לוכאל יל ונת .יהולא
התוא גנעאו וילע גנעתא - השא לש"ץירח" לוכאל יל ונת .וילע
תיחולחלה ךותב ןושלה ריבעהל ,תוישנ םיילגר ןיב תויהל .םייתעבש
תורמקתה תא קקלל ,םייחלה תא תופטלמה םייכריה תא שוחל ,המיסקמה
תורבגתמה תועונתה תאו היצלחב הלוע שוגירה תא שיגרהל ,היתובגע
לע תועש לועפל לוכי ינא וב ןדעה ןג והז .....םייכריה ןגא לש
תא קקללו ,הפ לכב לוכאל ,קקלל ,םועטל - טרבממקה םע ומכו.תועש
.םייתפשה
טרבממק םג שיו ,ומעטבו וחירב ףירח טרבממק שי ,ןידע טרבממק שי
גנעל הצורו בבחמ התאש תינייגה השא לבא .ןלציל אנמחר לקלוקמ
.תרתוכה תלוג היהי הלש טרבממקהו .דימת ךל םענת - גנעתהלו
קיתו ןללוצל וביגה
 
 
26/7/00 15:51
היגלש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ןכ....םיקמעמה לע גנעתהל עדויה קיתו ןללוצ התאש עמשנ ןכא
!וברי
היגלשל וביגה
 
 
1/8/00 11:33
דיוד :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.םורופה לכ ךרואל תמושת קיפשמ הנתינ אל תחא הדוקנל
.ומצעלשכ סוכל
בייח היהת לבא ,יכה יכה דימת אוה ךתבוהא לש טרבממקה םנמא
,דיגנ לש הלאמ ףלא יפ םה היטע ילטנ לש םיידשהש ומכש תודוהל
םימיהדמ םיסוכ שי ךכ (תאנב לא ובא טרסב) לטנמולב ימענ
אב אלש םיסוכ ,תושעל המ ,םג שיו ,ךתמישנ תא םירצועש םיקתרמו
.תחרהש ינפל דוע םהילע ךל
.חופיט לש ןיינע קר אל הזו
הרצק המישר יתבתכ ,ריעהב דרא ןיראק לש המישר תובקעב ,םעפ
םירומשה םימעטמ םסרפל אל הטילחה ןיראק .סוכה לש ויפוי יחבשב
.ןאכ םסרפא ,תושר הנממ לבקא םא .המע
דיודל וביגה
 
27/7/00 9:52
קיתו ןללוצ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רשאמ רתוי םייחב שיש תרוחשתה ינב ועדיש .היגלש ,ךל הדות
קמעתהל ךירצ .זופח וליפא וא ,(רבכע זיזהל לשמל) דיב תושעל
ןיאש תוגספל עיגהל ןתינ ךכ קר .הקיטוראה יקמעמב (עמשמ יתרת)
.....רועיש םהל
קיתו ןללוצל וביגה
 
27/7/00 14:22
רימא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
? 'ג תדוקנ הז המ
רימאל וביגה
 
28/7/00 19:27
ילול :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןיב שיש רתויב ישיאהו רתויב רוהטה רתויב הפיה רבדה והז ןימ
םיכירדמ תביתכל ןויסנ לכ........השיאל רבג


(?הנוכנה ךרדה איה המ טילחיש הז ימו ) "הנוכנה ךרד"ל


.ולקלקמו ןימה תא םהזמ
ילולל וביגה
 
 
28/7/00 21:12
דקש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
אל המל זא -ןויסינ לעבכ םכח ןיא ,םוחת לכב ומכ ....תמאב ונ
?םירחא םע ןויסינה תא קולחל
יכה ךלש גוזה תב/ןב הממ תולגל ךירצ רבד לש ופוסבש רורב
שי לבא "ךירדמ" םושמ "הצע" םושל תוקידאב דמציהל אלו ,םינהנ
ריבגהל איה הנווכה םא זא -םישנא הברה גנעל םילוכיש תונויער
???םתוא דומלל אל המל -האנהה תא
דקשל וביגה
 
 
29/7/00 20:50
הנד :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
?..קיתו ןללוצ וא
.ונ ,פיט הזיא וקרזת ,הללאי
הנדל וביגה
 
 
30/7/00 6:25
דקש :תאמ
?..דקש ,ונל הבוגתב
!םיפיט ןוילימ הפ שי ,הלעמל יפדפד
דקשל וביגה
 
1/8/00 3:11
babe :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!רקי חחרפ
!דובכה לכ
.הרוחבל הז תא השוע המ ןיבמ טלחהב התא רוחב רותב

(םשגהו דר ,ןוכנ רתוי) םשגהו הלע
babeל וביגה
 
1/8/00 20:05
silent partner :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ליבשב ןתישע ןתא המו תונעט הברה ךכ לכ תמאב החילס ההההההא
הנידמ
םע תויפיצ םואית ושעת טושפ זא ילרואה טקאה ןכל בושח ךכ לכ םא
.תוענכשמ תויהל ועדתש ןכילע ךמוס ינא יתלחתה יאנתכ רנטרפה
ךירדמהמ ידמ רתוי יתיפיצש הארנכו תולילצב ןוריט ינניא בגא ךרד
רויא הזיא םיפיט רתוי ונת יתבזכאתה שממ שממ שממ לבא ןללוצל
.'וכו המירז םישרת דמחנ תויהל לוכי
!!!!!!!!!!!!!!!!הפפכה ומירה אנא בורקה ןמזב םישודיחל הפצמ ינא
silent partnerל וביגה
 
3/8/00 0:44
תימינונא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תאז ךל םישועשכ השגרהה המ תעדל הצור יתייהו יל ודרי אל םעפ ףא
תימינונאל וביגה
 
 
6/8/00 15:55
!המומה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
- תחדבתמ תאש הווקמ ינא
!ייחב יתעמשש רתויב בוצעה רבדה הז ...אל םא לבא


!!!ד-י-מ-ו הז תא לבקל יגאדת
!המומהל וביגה
 
 
6/8/00 19:08
ריכב הלילצ ךירדמ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
(: יעדתו יל יבתכ
ריכב הלילצ ךירדמל וביגה
 
 
25/7/01 2:04
17 תב :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
... היה רבכ יל וליפא
17 תבל וביגה
 
3/8/00 11:47
ריכב הלילצ ךירדמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
? ךתגוז לש תעבטה יפב ןושל לש הלילצב ער המ
(: הזמ שארה תא תודבאמש םישנ המכ ריכמ ינא
ריכב הלילצ ךירדמל וביגה
 
3/8/00 11:56
ריכב הלילצ ךירדמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
איה הלילצ יכ םשורה הלוע רמאמב ףאו תובוגתה לכב יתארקש המ לכמ
. הבוח ידיל תאצל מ"ע ותוא םישוע םירבגה רשא םיענ אל קסע ןיעמ
רשא גוזה תונב ןה תוטעמ ... תרחא תצק הארמ אקווד ילש ןויסנה
ירחא ,ןבור .תכשמתמ הלילצ תדובע לע גנעתהלו חוורתהל תועדוי
המ) גוזה ןבל "ריזחהל" ךרוצ והשהזיא שיגרהל תוליחתמ תוקד המכ
הלילצ לע (גנעתהלו) גנעל גוזה ןבל תורשפאמ אלו ( ? האוולה הז
ינימ ןיעמ תויהל תוכפוה הלש תושרפההש דע תועש המכו המכ ךרואל
.רחא םוקמ לכ וא ןידסה לע םגא
וזה תודסחתהה המ זא (בהוא ינאש עדוי ינא) הז תא תובהוא ןתא םא
. בוט ןכל השועש המ וחרצת וא וקתשתו ונהת ?
ריכב הלילצ ךירדמל וביגה
 
3/8/00 14:32
השיא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רשפא ךיא הרקי תימינונא ךלו תכשונו תחרוצ ינא יריקי גאדת לא
?יתריקי ךל ראתל
10000 לש םיילמשח םימרזב הוולמ תומזגרוא לש ןדע ןגב םעפ תייה
?טאוו
הפשב םילימ יל ןיא רמוא ינא המ ונ ?ליבקמה םלועב םעפ תשגרה
תרב ינא םגש ןכתייו,הזה קקקקקקנעה רבדה תא וריבסיש ונל תרכומה
הכורא הלילצב ליחתהל עובשב דחא ןויזל ןתונ אלש רבג םע לזמ
םתאש וישכע.ונמויק דוס טושפ איה יליבשבו וליבשב תעגיימו
?הזמ לבוס אוה עובשה לכ יכ ןכתייה ימצעל תבשוח ינא זא םירבדמ
!!!!!אל שששששששששששממ


.דואמ,הצורמ ינא ןכ
השיאל וביגה
 
 
3/8/00 14:42
ריכב הלילצ ךירדמ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
םיהדמ גונעת םא יכ וליבשב םג "הדובע" אל וז םתסה ןמו
יליבשב לכשה תא ףירטמש רבד אוה תוחירה , םימעטה לש בולישה
קעצת איהש דע , תולעל אלו לולצל ןכומ ינא , ידצמ
(: וווווווווווווווווווווווווליצה
ריכב הלילצ ךירדמל וביגה
 
 
3/8/00 19:59
השיא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
( : הלילצה ייכירדמ וברי ןכ
השיאל וביגה
 
 
3/8/00 20:37
ריכב הלילצ ךירדמ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
(: םג תוכרדומה ןוברי ןכ
ריכב הלילצ ךירדמל וביגה
 
 
4/8/00 0:18
השיא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
( : היוללה....ןמא
השיאל וביגה
 
4/8/00 7:19
ןולא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אלש קשנתהל בהא אלש דחא רותבו,תרתוימ תפסונ הלימ לכש תמאה
..וכו םיקדייחה תאפמ לולצל לע רבדנ
ךגוז תב תא גנעל ידכ הזמ בוט רתוי רבד ןיאש ךכל עדומ ינא םויה
חורטל יתטלחה יתיאש השאל בוט השוע הז המכ דע יתיליגשכו
הלילצבש תונמואה תא דומלל ידכ קר ץמאמ הזב עיקשהלו
החנה ךותמ ןבומכ תויבסל לש םילוחכ םיטרסל יתינפ יתישע המו
השא גנעל ךיא תעדוי השאש
.הזמ רתוי ףאו ןוכנכ ררבתה רבדה ןכבו
המיע יתייהש הרוחב ןיא, סוכה לש םעטלו חירל יתרכמתה טושפ ינא
התוא איבהל יתחלצה אלו
לוכי הז המכו תאז תוכירעמ ןה המכ םינב גשומ םכל ןיא,המזגרואל
.ןהיניעב םכדמעמ תא רפשל
ב, תמלתשמ העקשההש הז םכל רמול יל רתונש המ לכ רבד לש ומוכיסל
!!! ה ח ל צ ה
ןולאל וביגה
 
4/8/00 14:46
EVE :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הלילצ ןיד -תמאה לע ודות לבא , הנוגה הלילצ ומכ ןיאש ןבומכ
בוט ןויזל םגו ,ןויז ןידכ
רוציקב-ותוא המידקמש הבוט תירצי תוגהנתה שי
ךות ינשה לומ תחא םיקלח תופוג ינש לש המיענ הקלחה ןכל וראת
-םינוכנה תומוקמה ףוטיל
ךורא ןמז ךשמב תיטנוולרה (האיציה וא) הסינכה -דבלמ
יוריגה תמר תא הלעמ הז
תוביטא רפשמ הז
הללאל ם י ע נ הז


וחיר םתסה ןימש , וילע ביבחה םוקמב רקבמ ונעדוימ ןללוצה זאו
חושקה תא רכשמ רבכ
לע תיחרזמ הבישי תעצבמ איה הריקיה הל החנש רחאלו ...םינללוצבש
יכה ואלבש ליתפה
.בר ןמז דמעמ קיזחי אלו .. ץצופתהל דמוע


תןפה םע תירירשה לגרה לע ול ךכחתהל םג לבא ,םיענ קסע םע הלילצ
םיענ הז
..םיענ הז ... לש טרסב תיאצחל תחתמ די םגו


תונב תויצרופורפ
EVEל וביגה
 
 
4/8/00 21:06
תידוסה תינידנולבה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
לגרה לע תופה םע ול ךכחתהל ,תקדוצ תא ....ןוכנ .....מממממ
....םיענ דאמ דאמ ...תירירשה
......דאמ דאמ דאמ
"...................!?לגר יל ןת" ......ממממממ
יללללללללללללל ןןןןןןןתתתתתתת
.........................ללללללללללגגגגגגגרררר
תידוסה תינידנולבהל וביגה
 
 
19/8/01 18:31
דידי :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
הצור איה המ תעדויש תחא ומכ תעמשנ תא
הלילצך ךילא ףרטצמ יתיהה ףייכב
הההההההההההההכככככככככככורא
דידיל וביגה
 
6/8/00 13:59
הניד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ךא הפי עמשנ אל הז .ןוכנ םיצצומ ךיא ונתוא דמלל תבדנתמ ימ
ךא תועדוי ונאש ונל המדנ יכ דומלל תוכירצ ונאש תבשוח ינא
דמלת ןויסינמ תמאב תעדויש יהשמש הווקמ ינא .ןוכנ אל הזש יתנבה
דומליל הצורש הניד שארמ הדותב .אשונל חתפיתש הירוגטקב ונתוא
הנידל וביגה
 
 
7/8/00 11:47
....תצצומ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
:ישעת לאו ישע


ישע


,ןטבה לש -קוקיל ,קושינ ,ףוטיל - "ביבסמ" יליחתת .1
העשפמל לגרה ןיב רוביחה ,םיילגרה תופכ ,םיילגרה ,םייכריה
ןתוא יקקל .ולש םיכשאה תא יפטל .2
ןיזה שאר ןיב רוביחה הז שיגר יכה .תונידעב שארה תא יקקל .3
םייתפשהו ןושלה םע םש יבכעתה .(ךלש)ינוציחה דצב ,.ןיזל
םיכשאה תא ול תפטלמ ךלש דיהשכ ,הגרדהב הפל ותוא יסינכה.4
תעבטה יפב היינשה דיה לש הבוטר עבצא ףיסוהל רשפא .ליבקמב
.ולש
הל ינת .עגרל וליפא חונל ןושלל ינתת לא -ךלש הפב אוהשכ.5
.בצקב ,ןמזה לכ עונל ,ןמזה לכ קקלל
-בל תמושת בהואש שיגר עטק אוה תעבטה יפל םיכשאה ןיבש עטקה.6
קוקיל /ףוטיל
...תצצומ תאש עומשל םיבהוא ארונ םה ,ןכ ,ןכ ...לוקב יצצמת.7
הז ולש ןיזהש יבשחת זא ,הלשיומ ,דיגנ ,םיארוק רוחבל םא .8
...ותוא יבהאתו "ןטק הלשיומ"
...ךלש הפה םע ותוא יבהאת


ישעת לא


הזמ ףוטחל רשפא .ךלש ןושלה םע ולש תעבטה יפ תא יקקלת לא .1
.תבהצ
התוא רידחהל ,הבוטר עבצא םע תעבטה יפב תעגל דאמ ץלמומ לבא
הז -ךלש ןוויכל -"הנה אוב" לש תועונת התא תושעלו ,המינפ
.רבגל הלועמ הז.ןבומכ תונידעב לכהו .תינומרעה תטולב תא הרגמ
קורה םע םדוק ותוא יביטרה "שבי" אוהשכ ןיזה תא יפטלת לא.2
ךלש
!!!םיינישה םע ירהזת .3
ינתת לא -הז תא תבהוא תא הרזומ הביס איהשוזיאמ ןכ םא אלא .4
לכה הז .ערזה תא יעלבת לאו /ףוצרפה לע/הפב ךל רומגל ול
אוה םגו -הזמ תונהנ אל םישנה בור ,םילוחכ םיטרסמ תויזטנפ
ערזה ןאל תיזיפ "שיגרמ" אל אוה יכ ,תיזיפ האנה אל וז -םצעב
השגרהל ןווכמש יגולוכיספ עטק רתוי הז .עגונ אוה המב וא עיגמ
לבא .וידעלב תופידעמ ונבור .וידעלב טלחהב רשפאו ,הטילש לש
עטק םג הז ערז עולבל) .ךלש קסע הז -הצור דאמ תא םא -ןבומכ
(תולחמב תוקבדה לש ןבומב ,ןכוסמ
יקמעמל רודחל הצור ןבומכ אוה .ךלצא לורטנוקה תא יריאשת .5
רטמילימ אלו ךל םיאתמש המכ המינפ ותוא יחקת תא לבא ,ךנורג
הפהשכ תחא די םע ןיזה לש סיסבה תא קיזחהל הלוכי תא .רתוי
.ךל חנ ךיא יקדבת .וילע דרויו הלוע ךלש
....תצצומל וביגה
 
 
16/9/00 23:28
תינימ לכסותמ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
אנקתהל קר לוכי ינא . .ןויסנ ךל שי יכ רכינ ! תרביד הפי
.ךב וכזש גוזה ינבב
.םישנ הלאכ ויה אל יל
תינימ לכסותמל וביגה
 
 
14/6/01 1:28
ןולא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
? התכליהכ הציצמ יגוז תבל םיגדהל הנכומ ייהת
...בוט בוט בל םישל החיטבמ איה
ןולאל וביגה
 
 
19/8/01 18:57
דידי :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
הצורמ כ"כ יתייה אל םאו הכאלמה תא תעדוי טלחהב תאש עמשנ
םיטרפ םסרפמ יתייה גוזה תב םא יל שיש הבהאהו ןימה ייחמ
ךתוא גישהל הסנמו םישיא


הזש יבשחת " היה ךלש רואתב קזח יכה קלחה בגא ךרד...
ומכ ןיזה הרותה לכ תרמגנו הליחתמ השעמל הזב "ןטק הלשיומ
םש אצמנש ךלש גוזה תב/ןב הז דרפנ ףוג ונניא ןגדגדה םג
הצור תא ותוא רנטרפה לש והצק הצק אוה ןגדגדה םג ומכ ןיזהו
!!!גנעל
(הרטוס המקב ינפל הז תא ורמא) הבהאב דוסה לכ הזו
דידיל וביגה
 
 
27/8/00 21:08
silent partner :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
דמלל ינשה ןימהמ שקבל הכירצ תא דומלל הצור תא םא הדומח הניד
יניסמ הרות אל שממ וז הרקמ לכב יתעד תוינע קר וז ךא ךתוא
חבשל קיספי אל אוה יל ינימאת הביאשה טקפא אוה םסקה דוס
ןושל יגוניע ל"נה הביאשה ידכ ךות בלשל ןתינש ןבומכ ללהלו
הלעמל/הטמל לש עובקה לולסמה ןכו (....חרצי אוה) םייבוביס
.רבוג בצקב
בושח וישכע
הזו דדדדדדדדדדדדדדדוווווווווווווווווווואאאאאאאאאאאאאאאמ
הרה תויהל לוכי הז םיינישה םע רהזיהל יתעדל שגדומ קיפסמ אל
םיבאכ תאפמ סקסה תריצעל םורגל רמולכ ןוסא
.תואבה םימעפל המוארט םג ומכ
ךלש רנטרפהו ונתוא גנעמש אוה דבלב ןהו םכיתותפש לש עגמה
אל (תומלשל עיגהל ידכ ןמאתהל שי) הכלהכ העצובש הדובע ירחא
יל ינימאת ךלש השקב םושל ברסל לבוי
ינהת
silent partnerל וביגה
 
8/8/00 2:09
babe :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:תצצומל הבוגתב
!!!!!!!!רומשי םיהולא
babeל וביגה
 
 
10/8/00 9:22
תצצומ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
...יחכוויתו יסנ ?ךלש רופיסה המ
תצצומל וביגה
 
8/8/00 12:10
ויז :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הז .הפל ץוחמ ןיזהשככ ערז ץיפש תלבקמ תא םא ערז תעילבל רשקב
תאו הפה ךותב ןיזה םע ךא .הטילש וא היזטנפ לש עטק תויהל לוכי
הפהמ ןיזה תא איצוהל ילב המזגרואל עיגמ והש ןמזב ותא תקנוי
המזרואה תא שיגרמ אוה יכ תיתימא האנה הלא הטילש םוש ןאכ ןיא
דרוי ערזהו הפה ךותב ןיזה יכ ךיפל טלפנ ערזה תא האור אלו
.הלפשה וא הטילש ילב יתימא ףכ הזו .הטילפה תא םיאורש ילב ןורגל
ויזל וביגה
 
 
8/8/00 12:27
'א :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
?ףייכ
?ימל
?קוידב המל
ערז עולבל ףייכ םוש ןהל ןיאש ודיגי תורוחבה לש טלחומה בורה
תועלוב ןה םאו ,תורעטצמ ,םיעט אל הז ,(תומיכסמ ללכב ןה םא)
.הלודג האנה םהלש גוזה ןבל םרוג הזש תושיגרמ ןהש ינפמ הז
אוהש שיגרמ ךלש ערזה ?האנהה קוידב המ -תלאוש ינא ,וישכע
.........?ןורגב דרוי
תוחפ הז רחא םוקמב וא הלש הזחה וא ןטבה לע רומגל המל
???ףייכ
יתיא םיכסמ אל התא ?הז תא העלב איהש העידיב הלודגה האנהה המ
םא הטילש לש טנמלא םוש ןאכ ןיא ךיאו ?תיגולוכיספ איה האנההש
תונעל ידכ קר דחוימב הל םיעט אלש והשמ תעלוב איהש עדוי התא
.ךתוא תוצרל וא ךלש תויפיצה לע
םירושיאו הבהא לבקל תוצורו ,תוריעצ ןהשכ דחוימב ,תורוחבו)
רמול תולגוסמ דימת אל ,ןהלש ףוגה יבגל םיכיבסת תואלמ םגו
גנעמ קיפסמ עיצהל ןהל שיש המש ,תונהל ידכ ןאכ ןהש תוטשפב
ןתוא ןיגנעמ אלש םיקחשמ םע הלועפ ףתשל תובייח אל ןיאשו
הצריו ,בוט ןויז איהש בושחיו טוסבמ היהי אוהש ידכ קר ,תמאב
(.ץוטסמ רתויל התוא
'אל וביגה
 
 
8/8/00 12:29
'א :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
"...תובייח אל ןהש" בותכל יתנווכתה .הדלקה תועט ,ספוא
'אל וביגה
 
 
2/11/02 19:51
וליל :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
,ףוסה דע רמגנ אל הז םאו .יכה .ףיכ יכה הז ץוצמל יליבשב
סיבה הז .יליבשב ספסופמ והשמ ומכ הז ,הפב םירמוג א"ז
הז לבא (ילצא קר הז הארנכ) בגא ךרדו .ץיוודנסה לש ןורחאה
ינא ךיא לואשל אל) סוכ לש םעט ומכ קוידיב הז .ליעגמ אל
.(...תינרקס יתייה ,תעדוי
לש םעטמ ליעגמ רתוי תוינבגע ,הנאוב ,ליעגמ אל טושפ הז
רוחב שי ,הרקמ לכב.(תוינבגע תלכוא אל ינא יכ הז לבא) ךיפש
אל אוה ,ןוכיבסת ול שיש ,לארשיב ומש תא ריכזנ אל ,דחא
אלו .הפב אל לבא ,םינפה לע ,םיידשה לע ,הפב רומגל לוכי
היינשו דיב איבהל ומכ הז לבא ,הלילח ,ונממ יל דירומ הזש
רתנספהמ ץופקל טילחמ ילש םילותחה דחא , תרמוג ינאש ינפל
,תוללק ויה הלחתהב ,הרק הז ןכ) ןטבה לע יל תחונו הטימל
לש אמאב) ה הז .(תירקתה לש עשעשמ דואמה דצה תא יתיאר כ"חא
. ה ל נ י פ ה (העידיה "ה
ולילל וביגה
 
8/8/00 15:36
ויז :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ינשל האנהל םורגל ןוצר שי םיעובק תוגוזל תישאר תנבה אל הארנכ
ןגדגדה קוקילו הציצממ המזגרואל העיגמ השיאהש ומכ .גוזה ינב
ךישמהל הלוכי גוז תבה ןאכ התאנה ןעמל הלועפב ךישממ גוז ןבהו
ערזה תטילפבו .גוזה ןב לש האלמ המזגרואל דע ןיזה לש הציצמב
הזב ןיאו .ומעט תא שוחל גוז תבהמ ענומ ןורגל רשי הפה ךותב
הז שיגדמ ינאו.הציצממ האלמ המזגרואל עיגה רבגה גוז ןבהש לוספ
ילב האנה םומיסקמ לבקלו תתל םינכומש םיעובק תוגוזל דחוימב בוט
תיתימא הבהאהמ תושעהל לוכי הז יכ הלפשה תשגרה וא תוינובשחתה
תוצרל ידכב אלו
ב.נ
בשוח אל ינאו השיא קנפל ךא לע יתבתכש והשמ הלעמל רתוי יארקת
ןכל שי ךתעדילו יגוז תב תא קקלמו ץצומ ינאש ללגב לפשומ ינאש
ומעט תא םישגרמו םיעלוב ונאש ךימס רמוח קיפסמ
יתגוז לש הציממ יתמגלש ללגב לפשומ שיגרמ אל ינאו
ויזל וביגה
 
 
13/8/00 1:59
תיגח :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
(ויז-) ?הפיאמו ?התא המכ ןב
תיגחל וביגה
 
 
13/8/00 12:57
ויז :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ביבא-לתמ 45 ןב
ויזל וביגה
 
13/8/00 15:37
ןנור :תאמ
הפורשהל הבוגתב
חמשא ?ןגדגדה לש המזגרואמ תונהנ ןניאש תורוחב ןתוא םע המו
.תויחנהו תוצע לבקל
ןנורל וביגה
 
 
14/8/00 21:48
השיא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
? תונהנ אל תרמוא תאז המ


תרעטצמ.....הזכ רבד הריכמ אל


דדדדדדדדדדדדדדדואמ דדדדדדדדדדדוווווווואמ תינהנה
השיאל וביגה
 
 
16/8/01 14:49
דידי :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
!!! רדסב תא
דידיל וביגה
 
 
17/8/00 11:17
הנש ןוילמ לש ותשא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
תנהנ אלש השא תמצמוצמה תיגולויבה יתעידיו יתנבהל ןיא
.ללכב תימזגרוא יתלב איה םא אלא .ןגדגדה לש המזגרואמ
...ליגרתבו ןויסנב,ליגב יולת לכה לבא
הנש ןוילמ לש ותשאל וביגה
 
 
17/8/00 14:50
תור :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
תמועל ,שי .ןגדגדה לש המזגרואמ תינהנ אלש השא הזכ רבד ןיא
המזגרואמ אלו ןגדגדה לש המזגרואמ קר תוניהנש םישנ ,תאז
.הרידחמ האצותכ
.ןנואל דומלל הכירצ איהש הל דיגת ,המ םושמ ,תינהנ אל איה םא
הז תא תושעל לכות איהשכ קר .ןגדגדה תועצמאב המצע תא גנעל
...הגיגחל התא םג ףרטצת ,המצעל
תורל וביגה
 
20/8/00 19:30
ךלמ דיוד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.םולכ םוש תוניבמ אל תצצומהו 'אש ייחב ,ויז
.ןורגה דרומב תמייתסמה הציצממ רתוי םיזויפ הכיתמ המזגרוא ןיא
ירחאש אוה עטקה ,רחא גוסמ ילע ובא וא הטילש לש אל אוה עטקה
םואתפו רבאה לע םוקאוו ליעפהל הכישממ הציצמה הנושארה הערזהה
...דחא דועו דחא דוע ףטוחו דערנ התא
הייוחש יל הריבסמ (ןוכנ רתוי תיגולותימה) ,תיחצנה יקיח תשא
ררחשל ,ץוציפב רומגל םיליגר ונחנא .תונב לש המזגרואל המוד וזכ
םינטק םיצוציפ לש תרשרש תווח תונבה לבא ,ריקל בבותסהלו הקעצ
הז ךלש ישנה דצל רבחתהל .םלועל רמגיי אלש - לש קשח םישועש
,ללכב רומגל אל וא המזגרואה תא ךיראהל ,הזמ םג דומלל רמוא
,לולצלב םג רידא ףיכ שיש וניבת (+40) גלפומה יליגל ועיגתשכ
.תונב ומכ רומגל וא .םלועל .רומגל אלו ,ןייזל
ךלמ דיודל וביגה
 
 
21/8/00 9:01
םתור :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
רומגל רמולכ .הכיפשב הטילש לגרתל ךירצ התא תרשרשב רומגל ידכ
דע .םימעפ המכ הככ -ותוא רוצעל זאו אישל ברקתהל .ךופשל ילב
הרוצ םושב רושק אל הז.םירפס הז לע שי .הירסב רמוג התא ףוסבש
יתמ ,םיעט אל הז ....ערזה תא ךל עלבת ךלש גוזה תבש הזל
???וניבת
םתורל וביגה
 
20/8/00 20:35
טטסל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:הרקי הפורש
לש ותרעה - םירצוי תויוכזב יקוח אל שומיש אוה ךמש לכ םדוק)
.(ץיבוניצ םייח
תוארל אלו םירפס אורקל יליחתת)"רמגנ וניאש רופיסב" תינש
ךלש הביבחה הרופאטמה תא ךפוהש המ ,בלכ אלו ןוקרד שי (םיטרס
ומכו "לזמ ןוקרד" אוה ןוקרדה - תנווכתהש הממ םייאמ רתוי והשמל
םוקימה תא אצמנ ונחנאש ידכ לזמ הברה תוכירצ ןתא ,םירמואש
?וז תונמדזהב צ"נ הזיא תתל ךתעד המ .ןכלש ןגדגדה לש יפרגואגה
...ךלש לא עיגהל יסנת - םיבכוכ ונל קלחל םוקמב ,הזמ ץוח
טטסלל וביגה
 
 
21/8/00 9:04
םתור :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.ןיזה תא םיסינכמ םתא וילאש חתפה דיל אל ,קתומ ,הלעמל הז
,ןכ .תוליחתמ ונלש םייתפשהש רחאל דימ ,עצמאב ...הלעמל רתוי
....םש
םתורל וביגה
 
 
21/8/00 17:19
טטסל :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
!קתומ םיהדמ ...תורוש שולשל המלש הבתכ תצמצ ךיא יארת !ואיש
טטסלל וביגה
 
22/8/00 1:02
ךלמ דיוד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םתור
?ןיבהל אל הפ שי המ
ןיטולחל ישיא ןיינע הז םיעט אלו םיעט
המזגרואל תמרוג ,תקספומ אלו הבוט הציצמ יכ ךל רמואו רזוח ינא
,תוגספ תבורמ
?יל הנימאמ אל תא המל
םיינוחמצ לש ערזהש (היריעל בורק הרגש) .פ יל הרמא םעטה ןיינעב
?אל , תויהל לוכי .םיעט רתוי
ךלמ דיודל וביגה
 
 
22/8/00 20:55
םתור :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ינאש ךעדיב וזה האנהל עיגהל ךל חונ םאה .ךל הנימאמ ינא
(גוז ונייהש יטיתופיהה הרקמב)
תורוחב הברהש ינפמ ."שארב לכה הז" יל דיגת לאו ?הנממ תלבוס
ךליבשב החמש ינא .הטעמה ןושלב .המיענ היוח אל וזש תואצומ
םירבגה בורש ךכב תדשוח ינאו .תרחא השיגרמ ךלש גוזה תבש
תא איצומש המ .וללה םיעטקב םיירטנצוגא ארונ תויהל םיפידעמ
.םתוא גנעלו בוט םהל תושעל קשחה
םתורל וביגה
 
 
24/8/00 0:43
ךלמ דיוד :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
...תעדה לע הלעי אל - הלילחו סח
תוסנל וא חירכהל רוסאו טלחומ הז - ליעגמ וא םיעט אל הז םא
,אל הזש ענכשל
לבא
ולעגנש םינב המכ ויה "ךירדמה" לש םינושארה םידומעבש תרכוז
?םיקנפתמ םתס םהש םהל ורמא תונבה זאו םעטהמו חירהמ
.סעלכאתב שיו ןורקעב שי .תעכ םג ךכ
הרימגל ליבוי הז םא יפצל רשק ילבו הלילצ הלוח ינא ןורקעב
סוכב לפונ ינא םימעפלו ,הז תא תושעל בהוא ינא אל וא ילש
...ונלפנ זא ,תרחא הרוצב ליעגמ וא 'יזי'צ
םא םג ,ךלש תוינאדיורפהמ יררחתשת ,רמוא ינא הנורחאה הרושב
םלוווכש רמוא אל הז ,ליעגמ דע םיעט אל ערז םע םעפ תלפנ
העיזב הפב םינוש חירו םעט שי ונתיאמ דחא לכל ,רבד ותוא
.שארהמ הזש ידות וא סנא'צ ךמצעל ינת - ןיזבו סוכב
יתייה אל ןפוא םושבש יתרמא םגו שארהמ לכה הזש יתרמא אל זא
תאו (ןבומכ תיטתופיה) יתוא גנעל תנמ לע ילבסתש הצור
.ןנואל וכישמיש יבזעת םירטנצוגאה
ךלמ דיודל וביגה
 
 
24/8/00 13:05
טטושמה קדחה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
םג ינאו .הז םג .ןיז םג יל שיו .הזמ ליחתנ .רבג ינא ,םתור
לכל רצי עבטהש יגולויב לזונ ןימ טלופו ,הלודג החנאב רמוג
.הז וליפא .ינימ ינב
הווש אל הלא לכמ רבד םוש :וישכע רבכ ךל דיגהל הצור ינאו
.ךלש לבס לש דחא עגר
גנועה .םירוסייל אל ,האנהל לודג רעש ןה הדיריהו הציצמה
יכה רבדה אוה - ףטלמו ךר אוהשכ ,בוטרו םח אוהשכ ,ילארואה
. םישנ לש ןתודעכ ,חולמ-רירמ תצק הזש וליפא .םלועב קותמ
דרומב ףוטילו ,ילאוטריוו קוביח ,הריקי םתור ,ךל חלוש ינא
ומכ םיגשומל הלצא רשקנ ןימהש השיא התואל הל יוא .רעישה
.םירוסייו ישוק ,לבס
לא :ךב הרתמ ינאו .ךבילל בטיה ןיבמו רבגכ ךתוא בהוא ינא
ףיכ הזש וליפא .ותיא המלש אל תאש רבד םוש דחא ףאל ישעת
.ימלוע
.הז תא עולבל ךל השק תצקש תורמל ,ימלוע ףיכ תמאב הזו
.תועמשמ לפכל יתנכוותה אל ,ספוא
.םייפכ ךל אוחמל םש היהא ינא .דימת ינהיתו ןתיי ימ
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
5/11/00 16:25
םתור :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.הרובע השק ,ךרובע ימלוע ףיכש המ -ךמצעב תרבסה הנה
.תידדה אל האנהב רבודמ ,רמולכ
?אל איה םא לבא .ךומכ הזמ הנהית איהש איה ךלש היזטנפה
"עולבל" תונכומש תורוחב ידמ רתוי שי -תמאה תא ךל דיגא
(עמשמ יתרת ,םעפהו) םירבגמ
.םיטוסבמ ויהי םהש ידכ תובהוא אל ןהש םירבד
.בוצע דאמ דאמ .בוצע דאמ ,הזו
ךרוצה לע רתוול תעדלו רגבתהל םימעפל םיכירצ םירבג
,העילב -םינפת :טעמכ ריחמ לכב םהלש תא שורדל יליטנפניאה
...תידדה אל האנה וז ,תורוחבה בור רובע
.דאמ דאמ דאמ תוניהל תורחא תובר םיכרד שי ךלו
םתורל וביגה
 
26/8/00 4:39
הלא אי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.םילודגה םיחמומה לכ תא אורקל ארונ קיחצמ
.םירובידב ןמזה תא םיזבזבמ םתא המל
.הכחמ ינא ,רבכ ואוב
יתרת) תומוקמה לכב ,ןווגל תובהואש 18-22 תונב ןתואל דוחיב
.(עמשמ
הלא איל וביגה
 
 
1/9/00 16:09
וקוס :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
!!!רבכעה תוליחמל דרוי אל ינא,רמאנ המ הנשמ אל
וקוסל וביגה
 
5/9/00 10:28
Elian :תאמ
הפורשהל הבוגתב
לולצל ובהא רבעשל ירבח םג ,הז לע התמ שממ ,ינאו הפיו בוט לכה
הרוצב יתוא גנעל ןכומ אל הנש הזמ ירבחש תושעל המ לבא ,ףורטב
םושב :ולשב אוה ,םינונחתהו תושקבהו םירובידה ורזעי אלו ?וז
???הז ללגב קר ותוא קורזל !!!אל - ןפואו םינפ
Elianל וביגה
 
 
5/9/00 15:27
ויז :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ותוא קנפל אלו הקזח תויהל יעדת לבא בוזעל תבייח אל תא
ןיאש המ יכ וב ידגבת רבד לש ופוסב ונתחתת םא יכ (אל ץוצמל)
םייחה לוכ יכ הרקי אל הז ילש ימלחת לעו ץוחב יאצמת תיבב
חקו-ןת םה רבד לש ופוסב
ויזל וביגה
 
 
8/9/00 20:39
תוציצמל תירוספורפה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.םדוק תחא (הנש ןוכנ רתוי וא) העש הפיו !דימ ותוא קורזל ,ןכ
ונוצר יא ?הז ילב תויחל הלוכי הייחב תודירי העדיש הרוחב ךיא
תמאב .םימוחתה ראשב םג טסיאוגא אוה חטבש ךכ לע הדיעמ תדרל
לוקשל ךל העיצמ יתייה ?הנש ותיא תדרש ךיא - ש"לצ ךל עיגמ
עסמ ירחא אובל הכירצ אל הדירי .םכיניב תאזה "תורבח"ה תא בוש
(-:...הזב הבוט ךכ לכ אל תא הארנכ) ןתמו אשמ לוהינו םיעונכש
יסנת .בהוא התאש והשימ קנפלו תתל יתימא ןוצר ךותמ אלא (
"!יבייב ,הטסיו הל הטסא" זא ,דבוע אל הז םג םאו םוטמיטלוא
תוציצמל תירוספורפהל וביגה
 
 
1/10/00 21:28
תוער :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
תדרל (!?תוסנל תוחפל) תוסנל ולש בוריסה םאה , ךמצע תא ילאש
תויושקעתה גציימ אל אוה םא .יטמוטפמיס אל אוה ,ךל
,ןיידע םהב תנחבה אלש הלאכ םג ,םירחא םימוחתב םג תויטסיאוגא
,ילש ןויסינמ .הנש רבכ ותיא תא םא ,וב תבהואמ הארנכ תא יכ
וא ירקמ היה אל םעפ ףא הז -תדרל וצר אלשו יתשגפש םירבג
םימוחתב תויטסיאוגא תויושקעתה םע דחי אב דימת הז .םימת
,םירנטרפ לש ארח .םילבגומ תובשחתהו הניתנ תלוכיו ,םירחא
.רוציקב
תוערל וביגה
 
 
18/12/00 13:29
Elian :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
Ahaa
Elianל וביגה
 
7/9/00 22:06
ינד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הלד הפש ,עדי רסוח המכ ,תורוב המכ ,ןימאהל יתברסו יתארק
?תוברקה ידומל םיקיתוה םינללוצה םה ולאה ,תגליעו
םג ,תירקיעה הנמל חוניק וא/ו המדקה תווהמ ,הדיריכ הומכ ,הלילצ
לכב ךא ,הרידחה םצעמ ונהי דבלב ןדגדה יורגמ תורמוגש תונב
חוטב ןוכתמ תתל ןויסנ לכו היתופדעהלו הפוגל תחא לכ ,הרקמ
.שארמ ןולשכל ןודנ תמלשומה הלילצל ועיגת ותועצמאבש
הכרדה טעמ ,שגרה יפל וכל ,ייתוריבג ,רקיעבו ייתובר ,ןכל
.וללה קזבה ינוכתמ םע קיפסמו יד ךא ,וקיזי אל תיזיפו תילולימ
ינדל וביגה
 
13/9/00 5:32
עולבל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?ןוכנ .דימת לבא .עלוב דימת ,לודגה ןעדיה ,ויז
הזש ונל ריבסהלו ,ונל ףיטהל ומצעל השרמ אוהש הז ךיא ,תרחא
.תוינייכב םתס ונחנאו ,ארונ םיעט ללכב
טירפתהמ יליבשב רוחבל שקעתמ התא םאו .הדוקנ ,יתוא ליעגמ הז
,תחלצל חוכב יל ףוחדלו
.הדות .הדעסמב יוליבה לע תרתוומ ינא
עולבלל וביגה
 
 
13/9/00 14:40
ויז :תאמ
?עולבל אל ואל הבוגתב
ןגדגדה תא ךל וצצמיו ךל וקקליש יפצת לא קר תבייח אל תא
תקנופמ תא יכ אל תאו ךגוז ןב לש ויפל ורדחי ךיתושרפהו
ויזל וביגה
 
 
28/10/00 14:40
הניזופת :תאמ
?עולבל אל ואל הבוגתב
...םיקינדונ ,ונל םיעט אל םכלש ךיפשה
.העילבהמ קר אלא -הציצממ תעתרנ אל איהש ינפמ -המוד אל הזו
תעלוב אל איה םא םג ילארוא סקסמ דאמ תוניהל לוכי רבגו
....!דאמ יל חלסת ,ףוסב
עגרב קר אל -הלחתהה ןמ םש אצמנ סוכה לש ץימה תאז תמועל
לכות אל זא התוא םועטל הצור אל התא םא ןכל ,הלש הרימגה
רושק אל הז זא התוא םועטל בהוא ןכ התא םאו ,ללכב הל תדרל
בורו) ףוסב עולבל הנכומ אל וא ןכו ךל תצצומ איהש הזל
ץוצמנ .ז'גנל וקיספת ,ונל םיעט אל הז ,תונכומ א-ל תונבה
-העילבה לש וזה תוטשה םע וקיספתו ,ורמגתש דע ,החמשב םכל
םכלש ,האנהלו תואירבל (!לוחכ טרסב תוינקחש אל ונחנא
.הניזופת ,הבהאב
הניזופתל וביגה
 
15/9/00 15:16
2ויז :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.הבבס .םילמ ןיא .רדהנ .םיהדמ
2ויזל וביגה
 
21/9/00 9:49
לאינד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,ליחתמה ןללוצל תירבעב ףסונ ךירדמ ונשי
"םידומיל" רודמב "םיסחי" רתאב אצמנ אוה
...המלו ךיא קוידב ריבסמו טרופמ רתוי תצק אוה
.םוחב ץלמומ
:תבותכה
http://come.to/hebrew
.ב.נ
...תוינללוצל הכרדה ללכ תופסונ תוכרדה םש שי
לאינדל וביגה
 
 
5/10/00 4:54
רמייהטסו תור :תאמ
ןללוצל ףסונ ךירדמהל הבוגתב
.םיסחי תוכרעמו סקס רודמב תוננבב אצמנ - םוחב ץלמומ
רמייהטסו תורל וביגה
 
4/10/00 18:22
תילד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תויבוביס תועונתבו טאח טאל םיקקלמש תבהוא ינא
תילדל וביגה
 
5/10/00 13:57
יפמוטנח :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.הככ זא בוט
קר אלא תולילצ עצבל אל םיפידעמ ויה םירבגה לכ טעמכ ןורקיעב
.ול לולצת הניפלודהשו חונל
הציפק הוושו ץוחר ,חפוטמ רוזאה דוע לכ ,הז םע היעב םוש ןיא יל
.םימל
חיר (םעפ ידימ) ינושלב תוכבתסמ תורעש ידכ ךותש ,איה היעבה
םושנלו תולעל יל םימרוג ליעגמה פעטהו ריוואב הלוע הפי'גה
.ריווא
רתוי בוט הארי םלועהו ןכלש סוכה תא וחצחצת -תונב
יפמוטנחל וביגה
 
9/10/00 15:30
red :תאמ
הפורשהל הבוגתב
..דיגהל םירבד ינש יל שי
,הריוואה ,הקיסומה..תויטנמורה תא וחכשת לאו הבוט ושעת -א
הזל םיארוק וליפאש הלאכ שי ,הרוחבה קופיסמ קלח םג הז...תורנה
..ןייזל םתס אלו עיקשהלו בוהאל
G-ה 'קנ תא וחכשת לא..אלש ולאלו םיעדויש ןכמ ולאל -ב
..לבחו םיחכוש םיבר..תמסרופמה
...םוכיסל
..הרומתל תווקל וקיספתו בוט תאז ושע..הבהאו ןוצרמ תאז ושע
?שי המ..הבהא תצק ,םכליבשיב אלו הליבשיב הז תא םישוע םתא ירה
redל וביגה
 
9/10/00 17:08
סקס תלוח :תאמ
הפורשהל הבוגתב
טושפ - שקבל הכירצ יתייה אל ילזמל,הז ילב רשפא-יא יל ונימאת
.וילע יתבשח קוידבש המ תא יתלביק
...טסיאוגא אוהש יתבשח ינא דועו
סקס תלוחל וביגה
 
11/10/00 15:29
יתאז :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןהכ ידו'ג תיגולוסקסה לש הירבד הנה ,בוט
תינימ תוררועמ דאמש (םינומורפ) חיר תוטולב (סוכב) הוורעב שי "
"רבגה תא
.ילארוא ןימ ונממ שקבל תעתרנ תא םא , ךליבשב הבושתה תאזו
יתאזל וביגה
 
18/10/00 23:49
תיזפ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
dear red!
ךירצש ומכ ץוצמל עדוי אל רוחבה םא לבא לכהו דואמ הפי תרמאש המ
ןכ רוחבה םאו,.םירזוע אל ללכב ולאה םירבדה לכו הקיסומה,תורנה
!!!!הרומת לבקי אוה הככ עיקשמ אוהו ץוצמל עדוי
תיזפל וביגה
 
21/10/00 18:53
ארפה ןוקרד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,רבכ םישדוח המכ הז םיעשעתשמ ילש הרבחו ינא... 17.5 ןב ינא
הלוחכב הנוגלב הליבטל תדרל איה ילש הלודג יכה היזטנפהו
.הנושאר םעפ תאז לכב..ששוח תצק ינא לבא...הלש
יל תונעל ולכוי יהשימ וא והשימש הווקתב תולאש המכ גיצא ןכל
: ןהילע
הזש וא ?חירסמ שממ אוה םאה....הכלהכ חלוק אל רוזיאה םא
?....ליבס
ןהילע תעדל יל יאדכש ךילהתה ןמזב המודכו תוקיבד תושרפה שי םאה
?...ינפל
םהשכ םירבג לש תינושארה הבוגתה לע תעדל חמשא רשפא םא ןכ ומכ
.....סייפ וט סייפ םהלש םייחב ןושארה סוכה תא ואר
תא קקלל םיליחתמ...הקדה קוקיל תטיש לע יתעמש...רבד דועו
םיעיגמש דע המלש הקד ךשמב תויטיאב ותיתחתב רוזיאה
....... םישנמ בושמ לבקל חמשא.....הלעמל
לארשי םע לכל בוט עובש תכרבבו הבר הדותב
ארפה ןוקרדל וביגה
 
 
23/10/00 18:16
תיאמצע תיפרוח :תאמ
םירוריב המכל הבוגתב
כ"הס הז ,תחלקמ ירחא היהת אל איה םא וליפא ...חירסמ אל סוכה
לבא ...ליבס בוט תוחפה הרקמב הרגמ בוטה הרקמב ....יעבט חיר
לבא ,המרוג ןדעמ לש םעט שי דימת אל ןיזל םג ,ךלש שארב לכה
-גוזה ןב תא גנעל םיצורו ףוגה לש יעבטה םעטה הזש םיניבמ םא
הרוחב לצא .לגרתהל םג ךירצש תויהל לוכי .עירפמ אל הז זא
.היעב םוש תויהל הכירצ אל -הייקנו האירב
םע ןגדגדב תעגל יאדכ אקווד .והשמ עמשנ אל -הקד קוקיל -בגא
לבא .זיגרמ תצק הז תרחא .הלחתהב יד -ןבומכ תונידעב -ןושלה
המ -תנתונ איהש קבדיפל בל םישו ...ןידע דאמ דאמ תויהל בושח
תנופציפ הירכוס לע ומכ ןגדגדה לע בושחת .תוחפ המו הל בוט
...לודג גונעת ךלש גוזה תבל םורגי -הלש ינלבסו רוסמ קוקילש
התא םעפל םעפמ לבא ,הנושארה םעפב םלשומ תויהל ךמצעמ הפצת לא
ךל שיש האור ינא יכ ,קפס יל ןיא ,ףולא היהתש דע ,ללכתשת
!היצביטומ
תמייוסמ תינוטונומ העונת וא םייוסמ קוקיל בצקש האור התא םא
ךרד תא םעפ לכ םינשמשכ יכ .התיא ךישמת זא -הל הבוט ןושלה םע
בצקב קקלל הז בוט יכה .רומגלו זכרתהל הרוחבל השק קוקילה
!החלצהב ....הציצמל הירכוס לע בושחת .....קונילו ץוצמל ,עובק
תיאמצע תיפרוחל וביגה
 
 
23/10/00 23:37
ארפה ןוקרד :תאמ
םירוריב המכל הבוגתב
חמש ינא יינפל תמשש תודבועה לע ךל תודוהל דואמ הצור ינא
תושעל הצור לכה ךסבש רוחבל רוזעל ןוכנל התאר תוחפל יהשימש
הבר הדות...ולש הרבחה תא גנעל הצורו ןוכנה רבדה תא
ארפה ןוקרדל וביגה
 
23/10/00 17:58
ילאר ונימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
איהש דע סוכה תא יתשאל לכוא ינאש םעפ לכש הנורחאל בל יתמש
לש טושפ ...ךכ רחא םיימוי יחשה תיבמ חיר יל שי הרכהה תא תדבאמ
שי ךכו העזה תוטולב ךרד תפדנתמ התוש ינאש םיחלמה תומכ ...סוכ
32 ןב רבג םכל וראת ...ףסונ םוי ךשמל הזה אלפנה חירה תא יל
.ינא הככ ...הדובעב ולש יחשה תיב תא חירמ
המ .יצחו העש ומכ והשמ הלש סוכב ןושלה םע יתייה םושלשו לומתא
דיב יתישע ...םכל ראתל םילוכי קר םתא הדובעב םויה ילע רבעש
.(םיתורשב תומלצמ ונל ןיאש הווקמ ינא) !!םיימעפ
!!!הדובעל.םינבו תונב
ילאר ונימל וביגה
 
 
6/4/03 14:35
תינומלא :תאמ
...ללכבו יתאזל הבוגתבל הבוגתב
םימעפ המכ רבכ דיב יתאבהש דע רודמה תא אורקל הרגמו ףיכ כ"כ
(!!...םיתורישב אלו)הדובעב
..מממ !הככ וכישמה
תינומלאל וביגה
 
25/10/00 2:24
ביא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,טקאהמ םינהנ ןכא םירבגש הניבמ ינא ןאכמו
ודות אל -היהי אל הזש הממ וא יחשה תיבמ תחרסה זא ,ייק-וא
?םתנהנש םלועל
המכ הרוחבל דיגת אל םלועל ?תואטבתה ירסח ךכ לכ םתא המל
?שבד ומכ קותמ הלש ןגדגדהש
.הז לע בושחת .ףיסוי ףאו -קיזי אל
ביאל וביגה
 
25/10/00 7:58
ילאר ונימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יתביבח ביא
!תורושה ןיב אורקל תעדוי אל תאש וא תיביטקלס ךתנבה
גאוד ינאו - תיאליע איה יתימא סוכצימ לוכאל הנהנ ינאש האנהה
!!!ברעהו םכשה יתשיא תא עדיל
הרקימ לכב - המיעטמה הרופאטמה הז שבד ומכ קותמ םע עדוי אל ינא
ןתיבש יתבשח ליעל ירבדבו ישיש םימיעט רתויה םירבדה דחא הז סוכ
.הז תא ןיבהל
םועתל גוזה ןבל וא גוזה תבל תתלו עצמאב הקספה תושעל בושח דואמ
!!הקישנב
ךתוא הנפמ ינא ימלוע תפקשה תנבהל (ארוקש ימ לכו ) ביא ףוסבלו
.תמלשומ הציצמל יטע ירפ ךירדמ יאצמת םש תצצומל ךירדמל
ילאר ונימל וביגה
 
 
28/10/00 14:12
הניזופת :תאמ
ביאל הבוגתל הבוגתב
תובהוא תורוחבה לכ אל לכ םדוק :םירבד ינש -ילאר ונימ
סוכה לש םעטה .קקיל רבגהש המ תא הקישנב םועטל ןהל םינתונש
רמוא אל הז הז תא תבהוא ךתשא םא .םישנ אל ,םירבג תורגל רומא
םועטלו חירהל תינהנ אקווד לשמל ינא .ןלוכל הבוטש הציע וזש
תא שיגרהל תבהוא אל לבא תננואמ ינאשכ תועבצאה םע ימצע תא
,תעדוי אל ?המל .יגוז ןב לש ויפמ אב אוהשכ ילש חירה וא םעטה
.הדבוע
ךירדמ תבתכש ומכ הלילצל טרופמ ךירדמ ןאכ בותכת ילוא -תינשו
?הציצמל
!םיליעומ םיפיט תתל לכות יאדובו ,ןיינע ןיבמש דחא עמשנ התא
....דאמ דאמ ךתוא ךירענ ונלוכ
.הניזופת ,היפיצבו הדותב
הניזופתל וביגה
 
1/11/00 19:38
*** :תאמ
הפורשהל הבוגתב
-ישפט יכה רמאמה הז הפ םירמאמה לכ ןיבמ
!!!???עטקה המ :יתנבה אל דוע ינא
***ל וביגה
 
 
17/11/00 21:00
חיימשה ינוחמצה :תאמ
ישפיט רמאמל הבוגתב
ןיבת לדגתשכ
חיימשה ינוחמצהל וביגה
 
3/11/00 19:29
באז :תאמ
הפורשהל הבוגתב
(רתוי דרדרו דיתעל םג) הלודג הפיאשבו םיקומעה םימה לא יתצפק
יולת ,69 וא) 13 תטייש רגוב ףא שייבמ היה אלש בייד יתעציב
.("ןיינע"ה לע םילכתסמ הפיאמ
.ינשה בכוכה סרוקל (המישנו) חור רצוקב הכחמ
...?תליאב ותוא תושעל רשפא .ב.נ
באזל וביגה
 
5/11/00 19:44
ךלמה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
וחלגתו הבוט ושעת קר הלימב הלימ תוקדוצ ןתא תונב רמול שי המ
םילתלתה תא
ךלמהל וביגה
 
18/11/00 14:41
םואינילוקרה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תוגציימ תובכש ףיקה רשאו דימעהל לוכי ינא ותוא גציימה םגדמהמ
ןלוכ אל יכ ףיסוא (תרחא וא וזכ ןקת תייטס םע) היסולכואב
יתרזח םעפ אלו ,םוקמב די תדובע תופידעמ אקודדו תולילצ תובהוא
.תואצות לכ אלל קבאמה תותוא תא ינפ לע אשונ ילוכו
.ךתבוגת
םואינילוקרהל וביגה
 
18/11/00 18:54
itsik :תאמ
הפורשהל הבוגתב
שבי יצח ןבל ןיי תצק םע חרי הכומ הלילב יארפ סוכ ומכ ןיא
םיגייס אלל הוואתו
itsikל וביגה
 
22/11/00 8:40
תיליל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!ןלוכל םולש
ולש ןיזה תא ףוטעל (הסונמ רבגמ ותוא יתדמל) ןכרובע עובשה פיט
"דיב ול תושעל"ו (ךרו ךורא אוהו הדימב שארה רעיש)ןכלש רעישב
!הקידצמ הבוגתה לבא הנוש עמשנ !! רעישה םע לבא
- יתלאש לע יל ונע אנא הרומתבו
םש השוחת תדבאמ ינא תוקד המכ ירחא ?הזמ תרמוג אל ינאש הז ךיא
הקוצמב םכתוחאל ורזע אנ ?תושעל המ....והזו
תילילל וביגה
 
 
27/11/00 16:31
bird :תאמ
תודירימ תורמוגלל הבוגתב
ינאש דחא ןורתיפ .ךלוכסית םע תוהדזהל תצלאנ ינא ,הדומח
לע גוזנבל שארמ זירכהל - (ילמיטפוא אל םנמא אוהש) יתאצמ
ליבשב תוחפל) םגו ,םעפ לכ ןמז טעמ ,םימעפ המכ דריישו היעבה
.הרתי תונידעב (הלחתהה
.םאתהב עציבו ףוסה דעו הלחתההמ ןיבהש דחא ןב וליפא יתאצמ
!האנהבו החלצהב
birdל וביגה
 
 
12/12/00 17:15
רטכיר :תאמ
תודירימ תורמוגלל הבוגתב
.רופישל ןתינ הז לבא ךרעב םישנהמ עבר לצא היעב ןכא וז
ןיתמהלו הטימה לע דקרפתהל ,םתס חוורתהל הלוכי אל תא ,תישאר
.בוט המכ !!עיגי הז !הההואו הטמל םש דובעי רוחבהש
!תיביטקא הרזע ךירצ
הטיחס תינכות אל הז !ןוימידה !חומה תא ליעפהל ךישמהל ךירצ
.הסיבכ תנוכמ לש
ןכתי השוחת תדבאמ תא תמאב םא .עיקשהל ךירצ - ינשה רבדה
תאש ינפל .םירירשה תא ץמאל - רמוא הז .ךרדב דבוא והשמש
תא םירהל יסנו ,ןורזמב ךיבקע תא יעקת ,השוחת דוביא השיגרמ
םג) .םירהל שממ ,בוט רתוי ,בוט .םייכריה ירירש תרזעב ןגאה
האלא אל .(הלועפל ןכומ ןגדגדה תא השיגמ תאש רזוע הז רוחבל
אלש תורמל) תיגולויזיפ הניחבמ םש הרוק המ לש רואיתב ךתוא
םירירשה ץומיא לבא (רתוי בוט הזב שמתשהל ידכ תעדל קיזמ
."הז" תא דבאלו קילחהל אל ףוגה תא דדועמ
ינפמ הז ילוא לבא ,הריכזה אל הפורשהש לבחו) בושח יכה ,ןכו
ךירצ .ןושלה תרזעב השיגנ אל י'גה תדוקנ - (אובמב קר איהש
!ןושלה תא בוזעל אל .תונידעב גדגדלו םייתש וא עבצא סינכהל
.ידמ בר חוכב אלו
ינאו ילא ירשקתת ,קרפ ףיסות אל הפורשה םא .םעפהל קיפסמ ,בוט
.'ב קרפ תא בותכא
רטכירל וביגה
 
 
21/12/00 4:51
,תיליל :תאמ
תודירימ תורמוגלל הבוגתב
-רטכיר
.םשייל הסנא ןבומכ ינאו הבושתה לע הדות
!הכרבב ולבקתי תופסונ תוציע
תיליל
,תילילל וביגה
 
22/11/00 10:39
ויז :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רפסו ונממ דומלל המ ךל היהי ''וישכע סקס'' רפסה תא ינקת תיליל
אוה םישנל הבוח ףסונ
ךברב דליפרג ינול לש ''השיאה תוינמ-ךמצעל''
בוט םויו החלצהב ךל היהיש
ויזל וביגה
 
 
23/11/00 22:58
תיליל :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
דע םיקייודמ םיטרפ המכל חמשא םייתנבו תודות ןומה דומח ויז
...םירפסה תא ארקאו שוכראש
תילילל וביגה
 
22/11/00 15:40
yuval :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?i wonder what are we going to do with the diving book
?where can i buy one
?and where can i stamp all the dives i did


?after how many divies can i go to the master course
yuvalל וביגה
 
23/11/00 14:02
ןמרסו :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תמזגומ תצק הז רתאב םינבה תומכש יל הארנ יללכ ןפואב
םיינשל םיקלחנ םה דימת ומכו
וליפא קפסל תולגוסמ םהלש תוינימה תולוגסהש םיאוצאמ וליאכה
האמ תב תיאומיקסא
תישנה תונמחרה ךרד םינויז םישפחמש םישיגרה םינייכבהו
לודג יכה יוכיסה הז ונרופה ירתאל ורזחת הצלמה םיגוסה ינשל
בורקמ סוכ תוארל םכלש
םיענ ףושפשו החלצהב
ןמרסול וביגה
 
27/11/00 16:25
bird :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תושעל המ עדוי קוידב אלו חתופמ ןוימד ןיאש ימל - ריכזהל בושח
תא רייצל וסנ (היצביטומב יולת ,תססהמה וא) תחלתשמה ונושל םע
ה לכ תא םתרמגשכ .יללכה ןגדגדה רוזיא לע ןושלה םע תויתואה
הכראה רשפאמ הז לבא ,םמעשמ רתוי הז .םירפסמ םע וליחתת 'ב-'א
םינוש םינוויכמ וסנ ,תורז תופשב וסנ .בטרהל/רומגל תוהמהמתמל
ולבקת הציצמ וזיא ועדת אלש .('וכו הדיצל ,הילגר ויב הבישי)
...ךכ רחא
birdל וביגה
 
30/11/00 15:41
יתיא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ונחנא הבש הקד ונל ןיא, םיקוסע ךכ לכ םישנא םירבגה ונחנא
...בושחל טושפ םילוכי
תונפל לבא, ללחל תועסונש תונוכמ,וסרפסאה,ודישובה תא ונאצמה
הזל- םויב תוקד רשע ונמצעל
ילאידיאה ןמזה תא יתאצמ ינא,הגאד לא לבא.ונעגה אל דוע
!ילארואה סקסה תעש-תובשחמל
ירהש????ינא...הלילחו סח םילבקמ ונחנאש המל ןווכתמ אל ינא
זוכירב תויהל ףידע הזכ בצמב
!וניתושנל םיקינעמ ונאש ילארואה סקסל ןווכתמ ינא...ילמיסקמ
םירוביד םתרביד,תצק םתקשנתה,הטימל םתסנכנ,ברעה גיעה
םתטשפתה,םתפטלתה,םינמרחמ
ונממ םוקמה לא תדרל ןמזה עיגה,יידידי וישכע...הז לכו
!המזגרואה תא איבהל ונילע-תימואל תוחילשב םעפה,ונאצי
הלאכ םנשיו)קייודמה רתאה תא אוצמלב םיזכורמ ונחנא הלחתהב,בוט
םוקמה תא םיאצומ ןכאש
םיליחתמו ונמוקמב ונל םיחוורתמ זאו(...הרקי "הפורש"
ליחתמ התאו תוקד המכ תורבוע.הכאלמב
םיצוציפה עגרל דע תונתשהל ךלוה אל רבד םוש ירה...םמעתשהל
איבת?השעת המ-םיקוקיזהו
בושחתו ךתבוטל הזה רקיה ןמזה תא לצנ!ךחוגמ הז ירה?ץבשת ךתיא
התא אליממ שי המ, תצק
!ךתוא ליצי אל דחא ףא, םש ךדבל
םירבד,הסרובה לע סמב,תושונאה לרוגב רהרהל גהונ,לשמל ינא
...תוקד המכ תורבוע.הלאכ
ףלחמב יתוא ךתחש קאייינמה לע-רתוי תויטרפ תובשחמל רבוע ינא זא
.הקד דוע הרבע,הריס
תושעל ךלוה ינא לזאזעל המ.וטולה לע תויזהל רבוע ינא הזה בלשב
ינא ???לקש ןוילימ 18 םע
תונובנ תועקשה ןנכתמו רוזעל ךלוה ינא םהלש םיבטומ תמישר ךרוע
...שדח עונפוא הנוקו
םילשהל רזוח ינא.םלוכמ יפייכה בלשל רבוע ינאו תוקד 3 דוע ורבע
התואש תיפוסוליפה הזיתה תא
תושונאהש המ לכ תא ךירפהל תכלוהש הזית.שממ הלא םימיב הנוב ינא
הזית.וילע תכמתסמ
ינא .אל וא התוא איצוהל םא טבלתמ קר ינא ןמזה בורש,תינכפהמ
...אלש בשוח
םיזמרמה הלעמלמ םיתותיא עיגהל םיליחתמ,רתוי וא תוחפ, הזה בלשב
תברקתמ המזגרוא לע
.ןנוכתמו לכמ עורגל ךרענ ינא
לע רבדמ אל דחא ףא לבא הז תא ריכמ רבג לכ!!!עיגמ הז זאו
ךב םיטעוב,םש לובכ התא...הז
ךל ןיא,תלוגלוגה תא ךל םיצחומ,שארה לע םיילגר ךל םימש
!תמ התאו עגר דוע-ריוא
!הליחת הנווכב חצר הז????המזגרוא וז
התא םעפה לבא.הרזח תולעל רשפא,עגרנ ןייניעהו ךרעב הקד דוע
ךל ויה,עוגר רתוי,חכופמ רתוי
ינפ לע םוי דועל ןכומ התא.ךל קר תוכיישש ךלש תוקד המכה תא
!המדאה


!ךב בהואמ ינא,שורוא-ב.נ
יתיאל וביגה
 
 
3/1/01 19:20
הלילט :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
!!!!!!!!יתיא
,ךתבוגת תא יתארקשכ ועמשנש ילש קוחצה תוגאש ,קיחצמ ,אלפנ
.המזגרואה ןמזב יתוקעצב קר תורחתהל תולוכי
ךות תורבועש תובשחמה לע רפסא ינא ,חוכו ןמז יל יהישכ ,םעפ
ןיזה לש הבוט הציצמ ידכ
הלילטל וביגה
 
2/12/00 1:51
הפי סוכ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הפי קלח םג אוה םיענהו ךרה (םזגומ אל) רעשה. הפי סוכ יל שי
.דחא ףא ליבשיב ותוא זוזגא אלו ונממהפי סוכ
הפי סוכל וביגה
 
2/12/00 22:52
שוש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?םוקמה הארנ ךיא ?הרזחב ולדגל םיצורו סוכה תא ורפס םא הרוק המ
שושל וביגה
 
3/12/00 10:40
רפוע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?ןגדגד הז המ
רפועל וביגה
 
9/12/00 11:44
יש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ךישמי בהואש ימ.הפ חוכיוה המ לע ןיבמ אל שממ ינא,םירקי הרבח
השיאמ הנוש לכה יתעד יפל.הזמ לעגי דימת בהוא לש ימו,בוהאל
םא.ומצעלו ותגוז תבל בוטש המ השע דחא לכש.רבגל רבגמו, השיאל
זא אל םאו....ףייכב זא,הז םע המלש איהו הרוחאמ הל קקלל ול אב
.אל
ינא.גוזה תב תא דומללו ףחסהל טושפ,ולאכ םינוידל סנכהל ךירצ אל
חכוותהל המ לע ןיאש םתנבה אל דוע םתאש ךחוגמ יל הארנו ,24 ןב
....ףייכב,סקסה םע ומרזת טושפ.ללכב
בוט התוא וקנפתו וישכע גוזה ןב/תבל ושג חכוותהל םוקמבו
.הפ רשאמ בוט רתוי ודמלת םש....בוט
ישל וביגה
 
18/12/00 0:24
.י :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.תובוגתב אלו הבתכב אל ,ןאכ יתאצמ אלש והשמ שי
.תובוגתה תא שיגרהלו בישקהל אוה הלילצב רקיעה
בוטה רפסה תיב ןה םש הפיחדו הפ הציחל ,יתוריבג ןכלש תובוגתה
ןגדגדל ביבסמ החל עבצא לגלגל יתמ ,תושעל המו תושעל ךיא רתויב
יתמו םייתפשה ןיבל ןגדגדה ןיב שולשב וא םייתשב ץוחלל יתמו
קזח ףושנל יתמו ףאה םע ןכ ,הז תא תושעל יתמו ןושלל רובעל
םג רשפאו) תינפוג תרושקת לש ןינע לכה .טאהל וא ץיאהלו ןנצלו
.םלוכמ בושחה ,הזה עדמה תא םג םימדקמ הייעטו יוסינ ,(תילולימ
רתוי ולכות אלש דע ,ןמזה לכ וטלקו ורדש ,יתוברו יתוריבג זא
.ונהיתו
.יל וביגה
 
21/12/00 11:26
Mr_Pussy :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תועש קיפסמ יל שי .םולכ יל ףיסוה אל ל"נה ךירדמה ירעצל ,בוט
לע קוקיל תוקינכט יבגל םישנמ תועצה לבקל חמשא ,תוכורא הלילצ
.דועו דוע ןווגל תנמ
Mr_Pussyל וביגה
 
 
6/6/01 22:45
יחצ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
השיא ,ילרואה ןיינעב אוה םירבגל םישנ ןיב רתויב לודגה לדבהה
םירבג ןכ ."יל ידרת" םסרופמה טפשמה רחאל ללכ ךרדב רבגל דרת
םיקיחדמ םירבגה םגו םישנה םג טושפ ,הזה טפשמב םישמתשמ תמאב
םלועל תאז תמועל השיא .עדומ תתל רמאנ ל"נה טפשמהש עגרה תא
הז יכ דרוי רבג ,(ללכה ןמ אצוי שי דימת ןכ) יל דרת דיגת אל
השיא , הנוש הרטמה םג ןכל - רוקחל אצוי אוה - ותוא ןיינעמ
.ומצע תא קפסל ידכ דרוי רבג ,תלוזה תא קפסל ידכ תדרוי
הז,הל םידרוישכ רומגת אל איהש םיפידעמ םירבגש איה תמאה
םיצור ונחנאש הדיחיה ךרדה ,ונלש ןיפב ןומא רסוחל ונל םרוג
.(ףייזתש תוחפל וא) הכותב ונחנאשכ הז רומגת איהש
יחצל וביגה
 
23/12/00 1:26
ינב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םיבתוכ ןיידעש תוארל יתמהדנ , םישדוח רפסמ ינפל רתאב יתלקתנ
.קתרמ אשונהש הארנכ .בותכלו ביגהל םיכישממ םיבר
ינבל וביגה
 
27/12/00 12:22
ןד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ןגדגדב רתי תושיגר תייעבב יתלקתנו ,קיתו ןללוצ ינא
? ךתעצה המ
ןדל וביגה
 
30/12/00 22:46
yael :תאמ
הפורשהל הבוגתב
I loved it. Will you write about ANAL SEX at the same
spirit? pleas..s..s..s
yaelל וביגה
 
9/1/01 13:48
Shanon :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ינשל ,םימייקש םישגרמו םירגמ רתוי ה םירבדה דחא הז ילאנא ןימ
תא םישועשכ קרו ךא ןבומכ ,(...ןיבה ןיבמהו) עמשמ יתרת םידדצה
לכ לע תיז / 'גסמ ןמש וא םרק ןומה ןומה םיחרומ .ןוכנ הז
תצק םיאיצומ ט...א...ל ט...א...ל ליחשהל םיליחתמו םירביאה
ןומה ןומהבו טאל דאמ דאמ לכהו םירידחמו םיחרומ ,בוש זאו
ןומה םעו באכ ילב תויוצרה תודימל עיגמו בחרתמ לכהש דע תונידע
םירבגה בורל ירעצל .(העווז ביאכמ הז תרחא ךרד לכב) האנה ןומה
ולוכ דספההו תונהלו תונהיל ידכ תאז תושעל ךיא גשומ לש ץמש ןיא
ומכ דחא והשמ תושעל ודמלתש ןמזה עיגה ףוס ףוס ילוא !!םהלש
???ךירצש
Shanonל וביגה
 
 
21/1/01 10:08
big boy :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
so i will write in english cause` it is faster for me.
shanpn dear if you are so knoledgable about anal sex ,
why
don't share some tips and instructions for us fools, who
would like to enjoy anal sex.
also how can i talk my girl into doing it?????????/
big boyל וביגה
 
11/1/01 2:38
pornstar :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ונימאת ,יתיסינ .רוזחמב ןיידזהל רשפא יא המל יל ריבסי והשימש
) יתגוז לש סוכה םגו םיסיסרל ןיזה יל ץצופתה אל ןיידעו ,יל
?,םידחופ זא םד תצק ? עטקה המ זא .סרק אל (המש חבתשי
pornstarל וביגה
 
11/1/01 15:36
לטיור :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ירבג קבדיפ תתל לוכי הפ והשימ ילוא
הליחתמה תצצומל ךירדמה ומכ והשמ
םיפיט המכל חמשאמ רתוי ינא
לטיורל וביגה
 
12/1/01 16:26
רבעשל יאדומא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תיעמשמ דח הנקסמל יתעגה
ןגדגדה שופיח רחא רוחשה רוחל הסינכ...וזה תכובסתה לכ םוקמב
יקנ רתוי לק רתוי...ונרמגו ץוצמתש הל םירמוא טושפ....דבואה
אל.. ינימ קופיס שרוד לכה ךסב ינא יירה....יליבשב גנעמ רתויו
אל שממ...תגנעתמו תינהנ איה םא תילאמשה הציבה תא יל ןיינעמ
רבעשל יאדומאל וביגה
 
21/1/01 10:06
big boy :תאמ
הפורשהל הבוגתב
so i will wriute in english cause` it is faster for me.
shanpn dear if you are so knoledgable about anal sex , why
don't share some tips and instructions for us fools, who
would like to enjoy anal sex.
also how can i talk my girl into doing it?????????/
big boyל וביגה
 
22/1/01 19:42
לאינד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יל רזוע הז המ הזה רתאה לכ
סקסה תעשב וב יתעגנ אלש קלח היה סוכה לש רוזיאה וישכע דע
הברה רתויש המכו הל םידרויש תבהואש יתגוז תב לש החור תרומל
םיפיט דוע לבקל חמשא רתוי דומלל רשפא םיאו
םיגדהל תונכומש תונב םגו
:-)
לאינדל וביגה
 
23/1/01 14:44
icyice :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הרוחבל תדרל ומכ ןיא
קר רמוג טעמכ ינא השיאל דרוי ינאש םעפ לכ גונעת שממ הז
גונעתהמ
טלחהב םיכסמ ינאו ךירדמב הלימ לכ יתארק
ןבומכ םימעפ הברה הברהו ןמז הברהל הז תא הל תושעל בושח הזמ ץוח
icyiceל וביגה
 
24/1/01 8:01
היאג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ינאשכ ,ונחנא ,תוינללוצה ידיב טקאה רואתל רשקב ,םיביגמה לכל
לוכי ינא ,ידיגת" :יל רמוא אוה ,םישנא דוע םע םיאצמנ אוהו
."?ברעה ןויארל ךתוא ןמזל
רשקתמ "ןייארל" לעופה םש .יתוא ןייארמ אוהו האב ינא ,ברעב זאו
דויצה לכ תא איבמ אוהש םג המ ,טקאה םע רדהנ תיביטאיצוסא יל
.ןופורקימהו
ףא לע ,ןיטולחל ליבס לעופ הזש ,תנייאורמה ינאש אצוי ןכש המ
.תיביטקאה איה ינא הז עטקבש
.הזמ ריווחי ןיבי םייחש יל הארנ
היאגל וביגה
 
24/1/01 12:58
הנפד+ןירק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
....לודג טושפ ...לודג
?הזה ירוקמה ןויערה הפיאמ - הבמגב תסגנ
?םיחטשב הסחה בצמ המ בגא ךרדו
םיבשחמ רועישב םיממעושמ םיטנדוטס ,ונתוא קיחצהל וכישמת
.....הינתנ תללכמב
(-:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!חכ רשי
הנפד+ןירקל וביגה
 
27/1/01 22:27
leo :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תציצמ - הפה אלמב ריוא תחקל םעפ ידמ ץלמומ ,םיקמעמ ןורכיש ןכא
עגשמ תעבטה יפ קוקיל םיקמעמל ליגרו ןמוימש ימו .ואולמב ןגדגדה
.ןתוא
leoל וביגה
 
1/2/01 0:20
ןורי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אתוברה המ ןיבמ אל שממ שממ שממ
לכמ תונהל ,גוזה תבל תדרל יל רשפאתמש ילב הבהא השעמ , ירובע
,עגמה ,חירה ,םעטה תמרב , עיצהל הזה םיסקמה ינפיה ןגל שיש המ
השעמכ בשחיהל לוכי אל ,ןגה תלעב לש תיבויחה הבוגתהו השוחתה
.םלשומ


אלש לע , אשונב תנווכמ "הכרדה"ל םיקוקזש ינימ ינב לע בר ירעצ
...רתוי םדקומ ןדעה ןג תא וליג
ןוריל וביגה
 
 
1/2/01 0:40
...תמאב :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
םוסק עסמל ךתיא תאצל יל הייהי דובכלו גנועל , ןורי ייה
תונהלו , ךל קינעהל םג יל ןתית םאה .ילש ינפיה ןגה יבחרב
רביאה לש תיבויחה הבוגתהו השוחתה , עגמה , חירה , םעטה תמרמ
.ואישב חתמה ... הבושת חלש ?ךתולעבבש אלפנה
...תמאבל וביגה
 
9/2/01 7:59
רימא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!תונב


!!!גוזה תב וא ןבל האנה םורגל הז תדרלש איה אצומה תדוקנ


דוע לכ חרוב אלו ךישממ אוהש תנהנ איהשכ הלש הרימגה ןמזב ןכל
.וב ושפנ


ןתא םא וליפא עדרפצה תא עלבתו חרבת אל איהש הנהנ אוה םג
יגולוכיספ קר הזש תונעוט


תא םישוע השא וא רבגל םא הנשמ אל גנוע םימרוגכ : הנותחת הרוש
םכל םיאתמש המ תא אלו גוזה תב וא ןבל םיאתמש המ
רימאל וביגה
 
 
1/3/01 17:57
gaya :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ושעי גנועה יקינעמש יאדכ דואמ יאדכ םלשומ היהי גנועהש ידכו
היוחה יל ןימאת זאו גנועה ילבקמל תושעל םיבהוא םהש המ תא
קר והשימ לע איקהלש יל אב אלו ילע ואיקיש יל אב אל .תמלשומ
םג ונהיש הלאכ שי הינש הבשחמבש תורמל גנוע ול םורגל ידכ
...........הזמ
gayaל וביגה
 
22/2/01 5:38
ןנערו ריעצ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
...הככ זא
:םילגרתמ תאז תמועל ..הסונמ ייד םגו ללכב ער אל ןללוצ ינא
הדימלל םימעפ 10
העידיל םימעפ 100
....תומלשל םימעפ 1000- ו


םא זא יתעגה אל ןיידע ( (: ..תומלשה לע דבוע) הלא םירפסמל
...הדדוב השיגרמ יהשימ
רזבואמ ןללוצ-
ןנערו ריעצל וביגה
 
 
23/2/01 23:23
הריש :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.םולש םירקי םירבג
ירעצל לבא , ןמזממ דוע תוציצמב ילש רטסאמה תא יתלביק ינא
.סוכה יקמעמל הלילצה ןיינעב גשומ לכ ןיא םכמ םיברל,
לוכי,אוהש ףילחת לכ םע הליחת היצלומיס תושעל םכל העיצמ ינא
...םכתריחב יפל הייח תויהל
.תוחידאפ ושעת אלו ןיינעל םינכומ תמאב ועיגתש יאדכ
םיעתרנ אלש םירוחב לע ןתלפנ םא לזמ תורב ישפוח ןתא,תונבו
.ךירצש ומכ המישמה תא םיעצבמ דועו
-חוכ רשיי
הריש
הרישל וביגה
 
 
27/2/01 16:41
יעור :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.....הרישב בהואמ ינא
יעורל וביגה
 
 
9/3/01 20:54
יעור :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.....הרישל הבוגתב


יל ןיאש היעבה. רטסאמת תלביקש ךכ לע בוט לזמ .....יפוי
!!!!!!ימל
יעורל וביגה
 
 
25/3/01 17:55
roni :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
לבא "תולילצ"ב ילש רטסאמה תא ןמזמ יתלביק ינא םג ,הריש
ץוח) םויה דע ןמיע יתייהש תורוחבה לכ טעמכש ארונ לבח
ןאכש בשוח ינאו .ךירצש ומכ ץוצמל תועדוי ןניא שממ (תחאמ
שממ איה זא ץוצמל הרוחבמ םישקבמ רשאכ :יתיא ומיכסי בורה
.הציצמ רשאמ ןויז גישהל לק רתוי שממ םויה "תעגפנ"
ינפל ,תרחא שממ וכנוח תורוחבה םשו ב"הראמ יתרזח ןמזמ אל
תוצצומ ןה (%95 לצא) ןויז לכ
ןהו הפב ןהל רמוג התאש ירחא קרו (תויעוצקימ שממ) ךל
הנורחאה הפיטל דע לכה תא תועלוב
.ומצע ןויזל םירבוע זא קר
?הפיא ,תוילארשי ןכלש תוברתה הפיא זא
roniל וביגה
 
24/2/01 13:16
יעור :תאמ
הפורשהל הבוגתב
........תונב תונב תונב
!!!לעגינ אלו ןייכבתמ אלש ןב ינא תונייכבתמ םתס םתא
!ימל יל ןיא ?!?!?!?!???ןתטלק תדרל ימל יל ןיא טושפ לבא
058632112- הנה זא ביגהל הצורש ימ
!תוניבמל קר
יעורל וביגה
 
24/2/01 13:20
יעור :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!!!אוהשמ וא רעוכמ אל ינאו
יעורל וביגה
 
 
11/3/01 16:50
יעור לש רבח :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ועגשיש יידכ ילש רפסמה תא ןתנ אוה ורשקתת לא
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!יתוא


!השקבב ורשקתת לא
יעור לש רבחל וביגה
 
27/2/01 13:50
זר :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םלשומ טקא ןיאש רמול בייח ינא רמאמל תרחואמה תופשחהה תורמל
.ךירצש ומכ הלילצ ילב
ללכ עתרנ אל ינא .גוזה תב תא הנהמ הזמ רתויו הנהמ םג הז
םע) ינויסינמו םוסקה חרפה יקמעמב רוקיבמ דואמ הנהנ וליפאו
אלש ימ .תוחפל תחא הגרדב סקסה תא הלעמ הז (תורחא םעו יתשיא
....עגר לכמ הנהנ ינא .ליחתהל בייח תולילצב עיקשמ
זרל וביגה
 
6/3/01 12:42
ןורש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
(: ?הלילב םויה השוע התא המ....דעלא


תימיטניא הפיטש ארקנש רבד שי......חירה ןיינעב...בגא
םידרו ימ םע תחא שי תוליגרל ףסונב (שקעתמש ימל תילאניגאו)
םינפב
(: ךכ רחא ילש חירל םיעגעגתמ םה -ןויסנמ
ןורשל וביגה
 
 
10/8/01 13:45
ELAD :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
םויה יבגל. ירבדב ךתונינעתה לע ךל הדומ ינא.ינורש ךל םולש
קר ינאש ךכ לע רעטצמ דואמ ינא.רבכ הארא ינא עדוי אל ינא
הדמחנ העדוה דוע יריאשת ילכת םא.ךתעדוה תא ארוק וישכע
הזמ ץוח.הרוצ יהש וזיאב רשק ךמיע רוציל חמשא ינאו,תאזכש
לכל רמול לוכי אל ינא[. היעב הנשי לבא תרמאש המ תא יתלביק
"הפיטש" עצבל הל תדרל הצור ינאש הרוחב
ELADל וביגה
 
29/3/01 10:38
ידג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תדרל לגוסמ אלש ימ םינש ןומה ינפל יתבתכ רתוי טרופמ ךירדמ
ורובע תחפנתמ הבוב הנקיש תישפוח הלילצל
םיחמתמ ןמזה ךשמב יגוז תב תא םגו יתוא םג רתויב גנעמ רבדה
םהב התיה אל םלועמש םיהבגל גוזה תב תא איבהל דציכ םיעדויו
ןושלה תא םכל ךשני אל אוהו םייניש ןיא סוכב ולהבית לא זא
וילא ורידחתש
ידגל וביגה
 
29/3/01 10:46
ידג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תמרב הלילצ תוכלהב קרפ ךל תתל חמשא האירבו היקנ תישנ תא םאב
:-)רטסאמ
ידגל וביגה
 
30/3/01 22:44
ילט :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:איה יתלאש
???זג הז המ
הנעיש ימל הדות
!הבר הדות
ילטל וביגה
 
 
11/5/01 17:40
ןרומ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
הרוצ'ת ךלש סוכל חלגל עמשמ לכה םש זוזגל ינעי הז זג , הדומח
קונית לש קיסוט ומכ קלח אוהש דע
ןרומל וביגה
 
8/4/01 19:57
הנד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תליאב ךירצש ומכ תא תושעל רבכ ףידע לולצל רבכ םא
הנדל וביגה
 
 
13/4/01 19:03
gaya :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
ןוימד תצק הנד
gayaל וביגה
 
18/4/01 6:15
ןח :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ךלוה ינאו בלכה לש עטקה תא רוצנא.קנע לבא םולכ יתדמל אל .קנע
סרוואפ ןיטסוא ריכשהל
ןחל וביגה
 
 
30/4/01 2:13
lasaroslong :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
בצמהשכ ,תרמוא תאז המ , הרוק המ .השקבב יל וריבסת .יקוא
?ךפיהה קוידב
לללללכ תא וחק ,המודכו ,הצור ךכ לכ אל איה לבא ,דרוי דרוי
.ךופה קר תונבל םינב ,הז תא וכפהתו םתרבידש המ
?םישוע המ
.הבהא לש ךורא רשק אלא םיצוטסב רבודמ אל
?רדייסב אל השוע ינא המ ,אנ יל וריבסה
lasaroslongל וביגה
 
2/5/01 12:49
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
??? הלאה םיליחבמה םירואיתהו הליעגמה הפשה תאז המ
וז הבוגתל וביגה
 
2/5/01 12:54
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
!?הצור אל תרמוא תאז המ
?חוטב התא ,דיגת ?הל ודריש הצור אל ימ
וז הבוגתל וביגה
 
6/5/01 14:34
!הנוטה תדלי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
..תורעשה...יל ודריש הצור אל ןיידע ינא וללגבש דחא רבד שי
ףאל טעמכ עירפמ אל םצעב הזשכ יביטימירפ יד עמשנ הז,תעדוי ינא
...יל עירפמ ןכ הז,המ םושמ לבא,םויכ תחא
לאו...םשגה תורעיש לקתת,ןגדגדל הכרדב,ולש ןושלהש הצור אל ינא
..תצק יל עירפמ ןיידעו תחלגמ םגו תרזוג ינא,רוזגל יל ודיגת
יכ,קיתרנב ידמ רתוי דקמתי אוה יל דרי אוהשכש יל הארנ,הזמצוח
לגלגמ רשאמ תועבצא סינכמ רתוי אוה דיב יל השוע אוהשכ םג
...לודגה תואנהה ןוינק םצעב אוהש,ןגדגדה תועבצא ריבעמו
?םישוע המ
?דחפהמ םירטפנ טושפ
:םינבל תולאשו
?םכל תועירפמ אל תורעשה.1
?םכל םיעירפמ אל םיצימהו חירה.2
רחאש קיחצמ והשמ הזש וא,תחנוג איה םא האמחמל םכניעב בשחנ הז.3
?ה'רבחל וילע רפסל םיצר ךכ
ידמ רתוי םתקמעתה םא ןגדגדל םכתא ןווכת יהשימש םינכומ םתיה.4
?םירחא תומוקמב


!!םישנא הדות
!הנוטה תדליל וביגה
 
 
11/5/01 17:31
וניפב דמוע :תאמ
...הדיחיה היעבהל הבוגתב
:הלאשב חותפל יל ישרה


?"הנוט תדלי" קוידב הז המ
.יתעמש הנוט גד לע
.יתעמש םג ,הנוט תדיטשפ לע
.יתעמש הנוט סומ לע וליפא
?הנוט תדלי לבא


:ךייתולאשל וישכעו


.ונל תועירפמ תורעשה םאו ,ונל םיעירפמ םיצימהו חירה םא תלאש


ללכב הז לבא ,םיעירפמ תצק ולא םגו ולא םג ,תישיא יל םנמא זא
.םידדצה ינש לש גנועה תמצועמ ,טעמב ולו ,ןיטקהל ךירצ אל


:רבסההו


םא דחוימב .םימייק םה דימת אל ,לכ םדוק - םעטהו חירה יבגל
וא תוירטפ םוש ךל ןיאו ,בוט חיר השועש ןובסב תשמתשה ,תחלקתה
.ןישיב ןיערמ ראש


יולת םג הז .םיער םה דימת אל ,םימייק םעטהו חירה םא םגו
המ ןיא חירו םעט לע - עודיכו ,ךתיאש רבגה לש םעטה תונינאב
המל .וכיחל ברע הזש ןעוט ומצעב אוה םא אל דחוימב .חכוותהל
....חכוותהל ךל


תמאהו) םלועב םיחלצומ יכה אל חירה וא/ו םעטה םא וליפאו
לכה זא ,(....המרוג שממ אל הז ירובע תוחפלש ,רמאיהל תבייח
.וליבשב ןטק הז ,ךתוא בהוא תמאב רנטרפה םא .הבהאב יולת
וא/ו םעטב ןיחבי אל וליפא אוה ,ךב תודקמתה בורמ ףאש ןכתייו
אל ןיידע ךא) ולביס/ותאנה יבגל תקפוסמ תאז לכב תא םאו .חירב
.( !תולוק ישעת :תירבעב וא) קבדיפ ינת ,(....תינימ תקפוסמ
אוה ,ךרובע בירקמ וא עיקשמ והשימשכ רתויב בושחה רבדה
םג .ול תושעל לוכי הז בוט המכ ךמצעל תראתמ אל תא .דודיעה
לכ ,לבס לכה תורמל ול בסמ טקייורפה לכש ,רתויב עורגה הרקמב
.( !קבדיפה ,ןכ) הרומתה תמועל ריווחמ ל"נה לבסה


ךכ לכ ילש רנטרפהש חיננ :לואשל הלולע תא :בושח והשמ דוע ,הא
ןעמל לכהו ,ולש חירהו םעטה ישוח תאו ושפנ ףרחל ןכומו ,ץימא
,ותעד לע קולחל לולע אל ולש ה'לשיומה ;(ינא) תדלומה
?הלילצה תובקעב ץווכתהלו


ךלהמב הפרתמ ןיזה םירבגהמ יצח לצאו ,תאזכ הנכס תמייק ןכא זא
תויה ;ששח לא לבא .( 69-ב רבודמ ןכ םא אלא) השיאל הדירי
היהת אל ,תוריהמב הרימג ףאו יוריג בצמל רובעל לגוסמ רבגהו
תא םילשי אוהש עגרב ,תוינש ךות ליט ומכ דימעהל היעב ול
:ןורתי וליפא ךכב שי ,הברדא .ןצמח ףואשל שאר םיריו ותלילצ
,טאל השיאהו רהמ רמוג רבגהש איה ןימ יסחיב תירקיעה היעבה
.תאז הניחבמ הכרב קר תווהל לוכי ןיזל ןתינש ןמז קספו


רבכ ןאכ ,חירו םעטל דוגינב .רתוי ךבוסמ קסעה ,תורעשה יבגל
ףא וא ,ונממ םלעתהל רשפאש רבד אל הזו ,םישוחה קר םיברועמ אל
הרעש ,הברדא .ךלש היצלטסניאב םיזכורמש בורמ וב שוחל אל
סקסה וב) קסופ יתלב לועיש רבגל םורגל הלוכי ןורקימ יבועב
.ערה הרקמב המודמ קנח ףא וא ,(קסופ דימ


.תונורתפ שי ןאכ םג ,לזמה תיברמל ךא


.etc/הריזג/חוליג :ךמצעב תמשיימ תא ,רתויב בוטה ןורתפה תא


,ךיילגר ןיב דע-תורעי שגופ ךרנטרפ ובש ,עורגה הרקמב םגו
אוה ךא ,הנכסה תא זוחא םישימחב ןיטקמש ,יקלח ןורתפ שי ןיידע
שירפמ אוה דוע לכ .קור לש תיביסאמ השרפה :ודיצמ טקא בייחמ
אלא ,היצטיברגה דגנ קר אל הז ;ויפל תולעל תורעשל השק ,קור
.ןומלס יגד אל ןיידע ןה תורעש - תושעל המו ,םרזה דגנ םג


?ער וא בוט ,תוחינג :יטחינגה אשונל התעו


.האמחמ וזש יאדו ,תישאר זא


אלא ,קוחצמ אל הז ,ךייחמ רנטרפה םאו .קיחצמ אל הז ,תינש
.םינוכנה םירבדה תא ךל תושעל חילצה ןכאש קופיסמ


רבודמ זא ,ה'רבחל וילע רפסל ןווכתמ אוהש רבד הז םא ,תישילשו
.ללכב תשגפש לבחש לוונמב


,לכמ רתוי םהב הצור יתייהש םירבדה דחא :הנורחאה ךתלאשלו
זא .התיא החותפ תרושקתו תירנטרפה דצמ הנווכה אוה ,הטימב
!!!!שייבתהל אל !!!דואמ בושח


לוכי אל אוה .הצור אל תא המו ,הצור תא המ קוידב ול ידיגה
יפ ,םישנ לש הרקמב ךא ,ךופהה ןוויכב םג ןוכנ הז .ומצעב שחנל
,התוערל תחאמ ינוציק ןפואב תונתשמ ןהלש תופדעההו תויה ,המכ
,תחאל בוטש המ .הצור ,ךתיאש תמייוסמה תירנטרפה המ עדת ךלו
.ךפההו ,תרחאל ער


םא .ךפיהה רמול אל ןפואו םינפ םושב ,!Never ever ,הרקמ לכבו
המ אל רמול אל וא ,רנטרפה תא ןווכל אלמ עורג רתוי והשמ שי
,וז הרזומ יוטיב ךרד ,המ םושמו .ךפיהה תא רמול הז ,תושעל
"רתוי הלוכי אל ינא" וא "יד" .הפיה ןימה תונב ברקב תירלופופ
דימת טעמכש םייוטיב םה ,"ךתוא הצור ינא ,ןושלה םע קיפסמ" וא
.ךופה ןוצר אקווד םיאטבמ (דימת אל לבא)


ינא םא עדוי אל ינא :הנורחאה הלאשה יבגל תחא הלימ דועו
תירנטרפה םא וליפא חמש יתייה ינא לבא ,םירבגה ללכ תא גציימ
לבא ,באוכ תצק היה הז ילוא .יתוא ןווכל ידכ חכב תשמתשמ התיה
.רתוי התוא גנעל יוכיסה תמועל ילע ןטק באכה
וניפב דמועל וביגה
 
 
14/5/01 18:52
!הנוטה תדלי :תאמ
הנוטה תדליל תובושתל הבוגתב
(: דואמ יל תרזע,תובושתה לע הדות,לכ םדוק
הנוט םע ןולסל הסנכנ קוידב יתוחא-ךלש הלאשל רשקב,הזמצוחו
(: שארל יל הלעש ידיחיה רבדה הזו,תחלצב
?ךל ודריש רדסב הזש םיבשוח םתא ליג הזיאב-א"ד
?זיזי םע הז תא תושעל הנושארה םעפב רדסב הזש םכל הארנ
תנווכתמ ינא,ןויזל תנווכתמ אל ינא "הז תא" תרמוא ינאשכ
..תודיריל
!ה'רבח הדות
!הנוטה תדליל וביגה
 
 
2/6/01 17:01
טימרק :תאמ
הנוטה תדליל תובושתל הבוגתב
.רשפא הנכומ תאש תבשוח תא םא ליג לוכב
ךל ןיא לוכה ירחא ...רדסב הז םיזיזי ןע םגש בשוח ינאו
...ויפלכ תוביוחמ
...ינהת
?תא המכ תב בגא ךרד
טימרקל וביגה
 
 
19/8/01 18:44
דידי :תאמ
...הדיחיה היעבהל הבוגתב
!!הרקי הנוט תדלי
: ךיתולאש יבגל
תרזעב רשפא דימת ,תועירפמ אל תורעשה הלעמל בותכה תורמל :1
הדובעה חטשמ תא תונפל תקתקתמ ןושלו תבהוא עבצא
תוליגרה תושרפאב אלא תוגירח תושרפאב רבודב אל םא -חירה .2
הרוגמ השיא לש החירמ אלפנ חיר םלועב ןיא. תוישנ כ"כה
הזו) רתוי תחנוג תאש לוככ תוחינג יבגל רתוי ףאו ל"נכ .3
ומצע ןגדגדה ביבס םיקוקילה בצקו רתוי קילדמ הז (יטנטוא תמאב
.לדגת
קוידב תא המ ול ירפס גוזה ןב םע ירבד הבושח יכה העצהו .4
תא המ ול יארת ןגדגדה לא ךלש ךדי תרזעב ודי תא יליבות תבהוא
... הצור תמאב
תאש המ ילבקת הככ הזמ ץוחו קקקקקילדמ ומצעלשכ הז לכ םדוק
.הצור
?אל ...הצור אוה המ ותוא םג לואשל הווש בגא ךרד...
דידיל וביגה
 
11/5/01 17:32
ןרומ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יל שי םלועב בוט יכה ןללוצה תא הייחב הנושארל התווחש תחא רותב
םיעדוי םתא םא קר ןויזמ בוט רתוי הזש םירבגה םכל רמול דובכה
ןגדגדה לע דקמתהל םכל הצילממ יתייה ינא , בוט ץוצמל וא/ו קקלל
רתוול אל םגו ץצופתמ הינש דוע רבכ אוהש דע ותוא ץוצמלו קקלל
םעפהו , רבד דועו , ונל ףיכ יכה הז םש תוימינפה םייתפשה לע
!!!!!!!!!לכה חלגל יוצר , וניניבש תונבל
הז תא השוע אוה הככ קר ןבומכו תוחיטב תשגרה הנקמ הז
!!!!!!!בוט
אוה םאו ןתא םג ול ודרת בוט ןכל דרוי אוה םא קר , בושח יכהו
, םשמ ול אצויש הזה לעוגה תא לובסל ומיכסת וליפא בוט שממ היה
ול וצצמת דחוימב הבוט אל הציצמ לע םקנתהל תוצור ןתא םא לבא
יבאכ םע ותוא וריאשתו וחרבת רומגל דמוע אוהש ךיאו
!!!!!!םיצייב
הבוט הציצמ ולבקת , בוט וצצמת , םינבה לכל זא
!!!!!םיציב יבאכ םע וראשת , בוט וצצמת אל
ןרומל וביגה
 
14/5/01 18:56
tom23 :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הנהת ךלש הרוחבהש אוה רתויב בושחה רבדה
ל"נה םוקמל עיגהל םיבהוא אלש ולאכ שיש תולגל םומה שממ ינא
ילש םיסחיה תוכרעמב רשא םיאלפנ לקד יצע ינש ןיב - ןדע ןג
!!! םידרו ומכ וחירה תוחפל
tom23ל וביגה
 
16/5/01 10:06
גנעמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.רבג לש ןושלמ רומגל תולוכי קפס אלל םישנ
.תעבטה יפב וא,ןימה רביאב קר רבודמ אל
.האנהל םורגל םילוכי תועבצאה קוקילו,םילגרה תונוהב תציצמ םג
.ןמצע דעב תורבדמ תודבועה ךא,ןיטולחל יטוידא עמשנ
גנעמל וביגה
 
22/5/01 12:42
קימעמה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תדרוי איהש תורמל ,הל תדרל יל תנתונ אלו תשייבתמ ילש הזיזיה
.יל
בוט הל תושעל הצור תמאב ינאו רדסב שממ איה הל עיגמ שממ
תונויער שי
קימעמהל וביגה
 
25/5/01 10:31
;שלומי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אל וא תדרל םא יתטבלתה וישכע דע םא
רוביצל ןינע רסוחמ יתישע אל דוע לבא ואלפתתש המ
םיליעגמ םירואיתה - יתוא ביהלמ אל ללכב הז וזה הבתכה ירחא זא
ונירפס תיבב אל - הבר הדות
;1513;לומי#&ל וביגה
 
 
3/6/01 15:23
ןורבה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.ןכ ןכ...םיניינעמ אקוד םירבד...ץצופמ הזה רתאהש יתוא םיהדמ
אלש תורוחב שיו תדרל םיבהואש םינב שי :שאלפ זוינ תונב
.יל הרק הז...םהל םידרויש תובהוא
ןורבהל וביגה
 
3/6/01 16:14
השיא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
: תולאש יתש יל שי


??71 תחונת יהמ
?הדירי ידכ ךות דלוקוש םע המו
?סוכה לע חורמש דלוקושה תא קקלי רבגהש
השיאל וביגה
 
3/6/01 16:25
הלאש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
etc הז המ
?וב םישמתשמ ךיאו הזה זגה הז המו ?זגב רבודמ םאהו
הלאשל וביגה
 
6/6/01 23:05
יחצ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תדרוי השיא - ןאכ ןומט םירבגל םישנ ןיב רתויב לודגה לדבהה
אוה יכ השיאל דרוי רבג , רומגי אוהש ידכו שקיב אוה יכ רבגל
אל ,הנוש ןונגסה לכ ןכל - רוקחל אצוי רבג - רתוי תעדל הצור
הפיא דע תולגל םיצור ונחנא ןגדגדב ןכל םיענש ונתוא ןיינעמ שממ
.הזב אצויכו תוסנכנ תועבצא המכ קומע המכ - עיגהל רשפא
CONTROL- הצור תא םע וא תילנאב הזב אצויכו רוציק הז etc' ב.נ
ררושמה ןווכתה הזלש יל הארנ אל לבא ELECTRONIC TRACTION
יחצל וביגה
 
7/6/01 14:26
ןתוד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םה רשוכ רדח ירחא איהשכ דחוימיב הרוחבל תדרל ףיכ הז יתעד יפל
אלש הביס ןיא זא תונהנ
ןתודל וביגה
 
8/6/01 23:50
הירוטקיו :תאמ
הפורשהל הבוגתב
."עגונ אל-עגונ" לש בצמב זוזל ןושלל ונתת ,םידרוי םתאשכ
.הזמ םישוחה תא ףירטמ רתוי רבד ןיא
ןויזמ בוט רתוי הז הבוט הדיריש ,הזמ ץוח
הירוטקיול וביגה
 
9/6/01 19:32
המענ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הזש וליאכ "הלילצ"ה אשונל תסחייתמ תא ,דוסיב רופד ךלש רמאמה
.הבקנה תא גנעל תנמ לע רובעל רומא רכזהש יוניע וא שנוע הזיא
.תתוועמה הפקשהה האב ןאכמו חירסמ ךלש סוכהש הארנכ
המענל וביגה
 
20/6/01 11:56
קאל ר"ד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
דחא ספא רתוי וא תוחפ איה ילש ארקנה תנבהש עדוי ינא הככ זא
םע ליעגמ רבדכ תונבל הדיריה תא םיארמ םתא תאז לכה לבא לודג
תדרל דואמ דואמ בהוא תינורקע ינא ןוכנ אל הזו תויעב הברה
ךכ לכ ינאשש ילש גוז תבה ךיא תוארל םג יתוא הנהמ הז תונבל
רתוי םינב זא !!!!!!! הל השוע ינאש והשממ תנהנ התוא בהוא
ועדת בגא ךרדו ההצצצפ יל ונימאת הזו ךרדל ועס ליש םיחא ןוכנ
איה יל ונימאת זא םכל תבייח איה הרוחבל םידירוי התאש ירחא םכל
!!!!!!!!!!בוט קר הז ירחא השעת
קאל ר"דל וביגה
 
20/6/01 12:12
יוב-היפאמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הז ימ דחפמ אל ינאו הרוחבל יתרי אל ןיידעו 17 ןב ינא הככ זא
!!!! והשמ וא
עדוי ינא יכ הרוחבל תדרל תעד ךירצ ינא יתמ איה ילש הלאשה זא
הרוחבה יל ויהש םיעטקה בורב לבא השאל םדירוי זא םיבכושש ינפלש
ילוא לוכי ינא ךיאו תדרל ךירצ ינא יתמ זא ונבכש זאו יל הדרי
!!!!!! הל אב יתמ וא הצור איה יתמ הרוחבהמ היצמרפניא לבקל
יוב-היפאמל וביגה
 
 
25/6/01 3:11
הננ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
הידש תא תצצמש ירחא זאו זמזמתיהל איה ליחתהל האלפנ ךרד
זכרמה רבע לא ךכרד תא ךל סלפל ךישמתהתא ךל דרת איהש םוקמב
רישיש וא ךל ץוצמלה צרתא יה ןכ ירחא םא הלש גנועהו הפוג לש
וניידזת
היצפוא תאז
תואירבלו הנהת
הננל וביגה
 
22/6/01 18:17
ELAD :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ינא ךא קדוצ הזמ התא.םילימב רצקא זא רמול המ יל ןיא הברה
םיבשוח םירבגה ייתימע לכש חוטב ינא} ימשב ןטק והשמ שקבמ
ת-ו-ק-נ-ת-ה-ל תובייח החילס,תוכירצ תוננבה-ןהש ןייצת {יתומכ
ביבס הנכסמה וננושל םע םיבוביסה לכ עצמאבש חונ אל הז תמאב
עתפלו תוצור ןהש ןאל םיעיגמ ונחנא דועו דועו םיידשה םייכריה
תופ תנחיצ תרמוא תאז---ן"פצ---לש ארונו םויא לג ונל עיגמ
םג וקניש תוחלקתמ ןהש ךכב הבוט ונל הנשעת אלש זא תיארונ
.דעלא שארמ הדותב "םיינזואה ירוחאמ"
ELADל וביגה
 
30/6/01 17:27
ןורי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תאז השוע אלש רבג לכ ,השיאה תא קנפל הכימתהמ תובהלתמ ןלוכ המ
.ותיישע יא לע הבוגת לבקל ךירצ
!ליד גיבה המ זא רתסנה לע הלוע יולגה ןימ יסחיב
השוב וז ןיא השוע ןכגוז ןבש הממ תוצורמ אל ןתאשכ תונב:הצע
תאז ושעתש ףידעו ,רוחבל ריעהל
.האנהה תא הריבגמ סקסה ןמזב המצעלשכ תוחיתפה
ןוריל וביגה
 
30/6/01 18:55
הננ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תירכוס הפב קיזחהא וה הז לומתא השע ילש גוזה ןבש םיהדמ והשמ
ינא םכל רמול הצור ינאו יל דרי אוהש ידכ ךות קטקיט גוסמ הטנמ
םייחב יתרמג אלש ומכ יתרמג
תוסנל הבוח
הננל וביגה
 
 
20/7/01 15:26
הירא :תאמ
םיהדמ רופיש ל הבוגתב
ילב םג םכתא דמלל ןכומ ינא .הסונמ אל הארנכ ךלש רבחה : הננל
סינכה אוהש ירחא וא ינפל םוקאווב ילצא רומגל ולכות .קת קית
.ףכב לכה עלוב ינא .ךל
היראל וביגה
 
30/6/01 20:59
ןפדשרחא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:ריואה םהל רמגנש םינללוצה לכל הצע
.רתומ םכל םג זא ,ריוא תחקל םימעפל םילוע םיניפלוד םא
קוקיל ןוגכ תורחא תוררועמ תולועפל לצנל ןתינ הגופהה ןמז תא
ימינפה קלחב תולק תוכישנ/תוקישנ וא תוימינפה םייתפשה לש ןידע
.םייכריה לש
לע ודיעה ןכמ רחאל וכרענש םיריקחתבו עוציבה ןמזב תובוגתה
.גנועה תמצעהו תכראה
ןפדשרחאל וביגה
 
7/7/01 3:08
ןרוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!םירקי םירייבח
תא לבקל ידכ קר(בושח אל-תנמדזמה וא העובקה)תירנטרפל דרויש ימ
ידי תאצלו, כ"חא הציצמה
!!!תובוט השעי אלש-הבוח
!!!ונדועי והז-השאה תא גנעלו לולצל
לכמו, ךרדל ואצו ןושלה וזיחשה-תונעמו תונעט,תונולת סאלח זא
!!!בלה


היתשל(רחא לוהוכלא וא)בוט ןיי סוכ הביבסב היהתש יוצר,בגא
ףירטמ קוקיל ידכ ךות םכלש תירנטרפה ףוגמ (!)תורישי
םוקמל תועטב לחלחי אל לוהוכלאהש ורהזת,ןכ הא...)!!!רעוסו
!ףרוש הז-ןהלש ףירטמה
םירברבג םכל המיענ הלילצו השילג
ןרואל וביגה
 
10/7/01 12:04
הואנ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תבשוח טלחהב רשאו טעמכ םינש 34 הזמ "הנעטמ" תא תאשונש השיאכ
הצימאה ךתבתכש תבשוח ינא ,אשונב רתוי ודמלי םירבגש ןמזה עיגהש
ןייטצי אל ,םוחתב הכ דע ןייטצה אלש רבג .יידימ תיחטיש
ינא...ףוסה דע םירואיתה םע תכלל ךירצ ץמוא תרזא רבכ םא...האלה
.הפפכה תא המירמ תייה תרחא ץמוא יל ןיא טושפ..
!!!!!!!! םירבגה לצא תועדומה ררועתתש בושח הז לבא
הואנל וביגה
 
11/7/01 2:39
ןרוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הואנ הואנ
?רפס תיב הז םייחה לכש תעדוי אל תא-ךלש קתוה לכ םע
!!!רפתשהל בצמ שי,דימת לבא, דימתו
!!!הדלי תימיטפוא ייהת
ןרואל וביגה
 
14/7/01 7:22
;שמחה שמואלי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
שיגרה םוקמב תוחלוגמ םישנ םיבהוא אל םתיא יתרבדש םירבגה בור
רתויש המכ !!!ךפהל רתויב
םיקקלמש רשאמ קוקילב האנה תוחפ אל םירבגלןויקנה רקיעה תורעש
החמשב החמש .םהל
;1513;מחה שמואלי#&ל וביגה
 
17/7/01 23:17
דג יקימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.רמאמ הלחא
ףוג דבכל םיעדוי אלש וניניבש םירבגל םעפ ידימ ותוא אורקל הווש
.ישנ
רביא ומכ הפי ךכ לכ והשממ דחפל ךירצ עודמ,יל רורב אל דחא רבד
.ישנ ןימ
ילארואה קלחה לע רתולו הרוחבב ילארוא ןימ עצבל ןכומ יתייה ינא
... ילש
!!!הבשחמל רמוח
.החלצהו הדות
דג יקימל וביגה
 
20/7/01 13:43
Mike :תאמ
הפורשהל הבוגתב
There has been a lot of discussion here about technique
but to tell the truth - the way I Ido it
it doesn't really matter

I ask my partner to lie on her back
then I start licking and sucking her toes
while my fingers are crawling up her legs

I keep on going my mouth sucking and licking her feet
while my fingers move up

when my tounge moves to the legs
my fingers are on her inner thighs up and down

then I slowing lick up and down her inner thighs
while my hands are massing and tickling her ass

as my mouth comes up to her ass
my fingers go up her side and circle her tits

next step is my tounge in between her ass cheeks and in her
asshole
while my fingers twirl her nipples

Then I ask her to lie on her back and Ilie next to her and
suck and lick her neck and shoulders
as my mouth comes down to her tits I am moving around and
my lips are around her nipples

My mouth continuws down her side and by this time my cock
is opposite her face

so Iaske her to lie on her side and we each put our heads
in between each others legs

I lick her upper thighs and her ass all around her pussy
and she does the same to my balls
by this time we are both so hottt
that we just go crazy eating each ohter
or having a good doggie style fuck

it is great
for more options contact me at pilot
mike2000@yahoo.com
bye
Mikeל וביגה
 
20/7/01 15:09
הירא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
התוא ריאשהו אצי םדוקהש ירחא דימ לולצל בהוא קיתו ןללוצ ינא
תא עלוב ינא ךיא האור אוה םא יל תפכיא אל .תלכסותמו הבוטר
ינש רוזחמל ותוא חקול םג ינא םימעפל .ולשו הלש - לייטקוקה
בוטרו יופר ,ךר ותוא תחקל גונעת הז .ףכב עלובו םוקאווב
.תועצהל חותפו תרשל ןכומ .הפב חמוצ אוהש ךיא שיגרהלו
היראל וביגה
 
 
21/6/05 19:47
ימר :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
!!החוד התא
ימרל וביגה
 
4/8/01 0:25
Blue :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:תונעטב אובל דואמ לק
(רסח אלו) ...עדוי ינאש המ לכ השוע ינא
.הבוגת אלל ,הלימ אלל ,העונת אלל ,םש ךל תבכוש תאו
ןיידעו - תורבועו...תורבועו...תורבועו...תוקדה ןהל תורבוע
.םולכ
רוסחממ לבוס ינא ,ןושלב השוחת יל ןיא ,ראווצה רבכ יל ספתנ
-ןצמחב רומח
.םולכ ןיידעו
תינדי הכימת הסנמ
םולכ ןיידעו
...ענכנ ינא הרכהה תא דבאמ ינאש ינפל עגר
תולוק וליא יאב הוולמ ףוס ףוסש - רעוס טקאב םימייסמ ונחנא
ךממ םירדגומ יתלב
הירגיס
םוקמב שממ תייה בלש אוהש הזיאב...אלפנ היה הז...תרמוא תא זאו
...יתרמג טעמכו ןוכנה
???רכומ עמשנ
תצק היונב ןכמ תחא לכש תוניבמ אל ןתא תוחורה לכל המל זא-----
-----תרחא
:תא םישוע ונחנאשכ ונל ונמסת אל םאו-----
ןוכנה רבדה -----
ןוכנה םוקמב------
הנוכנה המצעב------
ןוכנה בצקב------
שי םינתשמ המכ בל ןתמש) --------------------
------------------(???האוושמב
תא עדנ אל זא---------------
------------------?????????????????????????????הז
רבודבש תוזמור דועו - תומשאהב תואב ןתאש ינפל הז לע ובשחת
!תישנה הימוטנאב יסיסב הנבה רסוחב
: )
Blueל וביגה
 
 
4/8/01 0:26
Blue :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
כG נעסכג
Blueל וביגה
 
 
4/8/01 0:30
Blue :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
- ביגמ ינאש הנושאר םעפ
...יתחלשש ילאוזיוה קדרבה לע יל וחליס אנא
...יפרג המאתה רסוח םתס
םיקבדיפ עומשל חמשא
Blueל וביגה
 
11/8/01 18:33
לט :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םירבדה יכ דיעא םיבכוכ 7 קיתו ןללוצכ !!!! ןיי....וצ ...ימ
דובכה לכ .ףיסוהל השק תמאבו ןבל יבג לע רוחש ,החוכנ םיבותכ
ימזגרוא לאיצנטופ םעו רומוהב הלובט, תדקוממ ,הרצק הכרדה .ךל
ונל הפיטמ תאש ומכ תצצומ ךמצע תאש הווקמ קר ינא.לטובמ אל
(-: ...לולצל
אל ,ה'רבח םיקיטסמ ילב :ףיסוהל יאדכ זא םיטרפ המכ קר תחכש
,תוריקע וא שרוש ילופיט ירחא
.גוחס ירחא אל שממו
...םכלוכל ןובאתב
לטל וביגה
 
16/8/01 12:23
דידי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
דאמש דחא ינא רומאכ .תיתימא העצה לבקל ליבשב ןאכ ינא תונב
לולצל בהוא דאמ
תשענו תכלוהה הביבסה תא בהוא ,חירה תא בהוא ,םעטה תא בהוא
תא בהוא ,הטילש אלל לטלטמה ןגאה תועונת תא בהוא ,תילזונ
בהוא ,הלעמל םש יאמ תועיגמש (תוטקש תוחפהו ) תוטקשה תוחינגה
תא תורוקזה תומטיפהו םיקצומה םידשה ןיב הלעמל םש תוארלו ץיצהל
.גנהל בהוא ינאש תאז לש הלש רשואמה טבמה
הבוגתל השקבל וישכעו
ןתינ) תוצפוק תוירכוס תיקש םיכרצמה :השדח הטיש יתחתיפ הנרוחאל
(הבורקה היצוציפב גישהל
המידקו ןושלה לע תיקשה ןכותמ קלח ךופשל דאמ טושפ :הנכהה ןפוא
הדובע...ל
קקללו קקללו קיתרנל רשי ףיסוהל תירנטרפה תבוגת יפל ךשמהב ןתינ
תתתתתתובהואש תונב לש תובוגת
דידיל וביגה
 
19/8/01 17:42
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
....םוטמטה יוא
וז הבוגתל וביגה
 
 
25/8/01 23:42
lora :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
םוטמיט שממ
ךתיא המיכסמ
loraל וביגה
 
 
25/8/01 23:53
lora :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
...סומינונא


.?אל םיצימה לכ וצומ
loraל וביגה
 
21/8/01 9:13
ואל יזוע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:ריהזמ םינפ ןוחטבל דרשמה
- רוחש רוחל הרידח ינפל
!רוניצ ינעטממ רהזיהל שי
ואל יזועל וביגה
 
24/8/01 0:39
CoolGuy :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.סניראמ תרופסת םע הלילצ תכירדמ שפחמ
דימלתל תינלבס הרומ שפחמ ינא זא יתארק רבכ יתרואתה רמוחה תא
(-; רועישה עצמאב תוחידב רפסל הייטנ םע ערפומ
(-; תוצלמה + םייח-תרוק הרודצורפב תא תוריכמ ןתא זא


(-; יילע לקרונשהו תפקשמה
CoolGuy
CoolGuyל וביגה
 
26/8/01 9:11
ron :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תנמזומ איה ילש הנושארה הכירדמה תויהל הצור יהשימ םא
ינלבס תויהל חיטבמ ינא
ronל וביגה
 
27/8/01 9:11
ידע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
...הזה עטקב השדח ייד ינא לבא תישפיט תצק איה ילוא הלאש יל שי
םע תכלל םאה והשימ םע ןמרחתהל תכלוה ינאש תעדוי ינא לשמל םא
?וילע רתוול ףידעש וא ןותחת ןגמ
ידעל וביגה
 
28/8/01 1:20
לב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ינא הככ לבא המיזגמ ינא ילוא ,תדחופ ינא ???ןיבת רבכ יתמ
השיגרמ
ךתוא תכשומ ינא המורד תדרל ליחתמו יתוא קשנמ התאש םעפ לכ
הלעמל
לאוש התא "?המל" , ןיבמ אל התאו "הצור אל ינא" ךל תרמוא בושו
תמגמגמ ינאו
סנכת ,לעגת ,בהאת אל ילואש תשייבתמ ינא ילש קותמ ."יל חונ אל"
ליחתתו הפל הרעש ךל
ינא ,יל איקת םואתפו ךתוא וליעגי םעטהו חירה ילואש ,יל קנחהל
יל תדרל ךל ןתא ינאש תדחופ
.הז תא לובסל לכות אל ,רתוי דרת אלו הלעת תוינש 10 ירחאו
ינאש קשחה תא יל איצומ הז םימעפל ,יל קיצהל קיספתו ןיבת יתמ
.הלוכי אל לבא הצור ךכ לכ
המ עדא אל הארנכ ינאו םהל םידרויש תונבה לכב האנקמ ךכ לכ ינא
.הז
קר לאשת המל לואשל קיספת זא ,וישכע אל לבא דיתעב והשיתמ ילוא
.יתמ
לבל וביגה
 
28/8/01 17:48
ואיל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ידכ םלועל יתאב ינא.םייחב ולש דועייה תא שי םלועב םדא לכל
קר יתלביק םויה דע , ןצחתשהל ילבמ,םישנה ןכתא גנעל
תועדוותמ ןהש ירחא יב תובהאתמ םישנש איה היעבה.םיטנמילפמוק
קרו בהאנ שיגרהלו בהאתהל םדוק ףידעמ יתייה ינא וליאו ינורשכל
תא םיצעמו ריבגמ סקסהש אוה רצונש טקפאה .הטימל סנכהל כ"חא
.הבהאה
ואילל וביגה
 
2/9/01 17:18
תמחוימ הלותח :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?המ זאו ןשקאל תעגה - ירקיעה וקלחב רסחב הקול ךא ביבח ךירדמ
.הפי אל ?דבל לולצל ודמליש םימל םתוא תקרז
עטקהו סונו תעבג קוקילו קושינ יבגל קדקודמו ינטרפ טורפ םע המ
קושינו קוקיל יבגל המ ?םוסקה שלושמל תימינפה ךריה תרבחתמ וב
.יתומלאה ןגדגדל תעגה םרט דוע תוימינפהו תוינוציחה םייתפשה
םיווקב ,גדגדמ ,קנוי ,ףרפרמ ,שלח ,קזח ,המצועו בצקמ יבגל המ
.דועו םילוגיעב ,םירשי
.לוחכ רתוי קומע רתויש המכ קיתרנב ןושלה תציענ תא םג תחכש
הבבוש עבצא םע המ ?קספלמ ץוח תועבצא םהל שי המ ליבשב החילסו
,הזח שי ?המ הינשה דיהו ,םינפב תללותשמ ,תפטלמ ,תרדוח קיתרנב
.תעבטה יפ שי
.םתמנפהש הווקמ םירבג
תמחוימ הלותחל וביגה
 
 
25/12/01 2:25
יתימא ףירטמ :תאמ
עבטש ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
רחאל המילא תויהל הליחתמ התיה ילש תיסקאה ,ךכל רבעמ הברה שי
חוכב יתוא תפחוד טושפו...הלעמו םייתעש לש םידקמ קחשמ
...ו...ןועבוכ השיבלמו
תומזגרוא 3-ל איבהל דציכ בותכל ןמז אצמא רטסמיסה ףוסב ילוא
אל בורל) הכיפש ררוג כ"דבש המ הרוחב התוא תא ז"וב תונוש
.הרוחבה לש (תינוצר
יתימא ףירטמל וביגה
 
3/9/01 1:49
licker28 :תאמ
הפורשהל הבוגתב
היציבמא םע ןללוצ ינא לבא....הסונמ ןללוצ אל ינא ,הדומ ינא זא
...עיקשהל ןוצרו
?אל ונימיב והשמ הווש הזש םירמוא
ייח תורוק החילס.ינושל תא גיצהל רומא ינא....ךלוה הז ךיא זא
יתוסח תחת יתוא תחקל הרומא הלילצ תכירדמ החילס ,תינללוצ זאו
?איהש לכ תרתסנ ךרדב תיטמוטוא עצבתמ רבדהש וא
אוה תאזכש תחא שי םא..הכותל לולצל ידכ יהשימ שפחמ רוחבה זא
.רשק ומיע רוצית איה םא חמשי
היחש...וללצי וא םיללוצ ,וללצש לזמה ירב לכל רמוא ינא..אל םאו
..המיענ
licker28ל וביגה
 
3/9/01 19:38
ואל יזוע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
:עידומ םינפ ןוחטבל דרשמה


,ץפחה אישב ךרביא תא רידחת םרטב
.ץפנה רמוח תוצרפתהמ רהזיה
- תואבהמ דחופ ךנה םא
.טובורה תא ןמזה אנא
ואל יזועל וביגה
 
25/9/01 17:16
ה'פ ר"ד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
שי דימת לבא הברה שדיח אל ,קד רומוהב ,חלוק בותכ ,דואמ יתבהא
.דומלל המ דוע
.דוע תונהל חמשאו אורקל יתנהנ רוציקב
ה'פ ר"דל וביגה
 
6/12/01 23:17
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
.םילאוש חטב םתא ?המלו .הזה רמאמה יל שדיח אל םירבד הברה .בוט
(בוט ייד ריכמ ינאו)ימצע תא ריכמ ינאש ומכ יכ
.סוכ תולילצב םלועה ףולא םומינימל יתוא בישחמ ינא
(ןייצל יילע רבעשל) יתובהאמ תורשע ודיעי הז לעו
רבד םוש לע הבר הדות זא .יתשיא וישכעו
וז הבוגתל וביגה
 
13/12/01 9:16
דיויד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןיידע שיו ויה ) ויתושנל הז תא תושעל בהוא דואמש דחאכ ןכ , ןכ
( דואמ הברה
ןתנעטל יכ הרקי הזש ןפוא םושב ומיכסה אלש םישנב תחא אל יתלקתנ
ןתוא ליעגמ דואמ הז
.....תוצורש םישנ ןהל שיש םירבגל רזוע ךלש ךירדמה ןכלו
דיוידל וביגה
 
13/12/01 17:05
damn u woman :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.ררוחמה םעה לש ןהיכרד תורתסנ ןכא ,יריקי דיויד
קימעמה ןוידה לעו תצצומל ךירדמה לע םג וישכע יתרבע ןפוא לכב
רטקנמ הדילס ,הריפכל יובא) ןכקלחל שיש העילבה תייעבב
(!!??םילאה
חירו תוירטפמ תולבוסה תוררוחמל תוסחייתה ףא ןאכ ןיא המ םושמ
.ילארוא גוניע תושרודו ןהירוחמ ףטונ ןישואיב
תא לבא החילס ..הא ,הא) אלש ףידעמ התא המל הל ריבסת ךל וישכע
קתקתמה חוחינה םע תויעב ונל שיש אל הז (?הנוט תיבח ומכ החירמ
גציימ םגדימ הזיא ןכל ושעת קאבר לבא ,תילאניגוו תוביטר לש
...והשמ ושעת קר ,חרחרל בלכל ונת ,תורבח םע וצעיתת ,ןכ ינפל


(המוארט טסופמ לבוס ןיידע ינא)
damn u womanל וביגה
 
1/2/02 4:01
23ימלשורי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תבתוכ תא חבשל הצור ינא לכ םדוקו רתאב ילש הנושארה םעפה תאז
.יתלכשה ,ךירדמה


:םיאבה םיאשונלו
רתוי תוחבושמב ףאו סרוקב תורכזומש ומכ תולילצב תובר יתסנתה
הז יתעדלש)ינשה דצל גנוע םורגל איה לכמ הבושחה הרטמה רשאכ
רופסל ןתינ ןהמ ונהנש לזמה תונב רפסמ תא ךא ,(לודג יכה קופיסה
???המל הזו ,תחא די לע ישוקב
.עיגמ הז תחא לכל אל


םיידיל קבדנ הז ,םיעצמל קבדנ הז ןלוכמ הצופנה איה חירה תייעב
.(וידוטס יל שי) הרידה לכ תא חירסמ הזו
???ילש הפל הזה חירסמה ןילוטרבה תא סינכא ינאש תופצמ דוע ןהו
NO WAY
וא "יל דרוי אל התא המל" תלאוש איהשכ השק רתוי דוע היעב תאז
הז ,הטמל הל חירסמש הל רמול רומא ינא המ זא "יל דרת" תשקבמ
הזש רמולו רקשל ץלאנ ינא רקשל אנוש ינאש המכו רתויב ךיבמ בצמ
ןועיטה תא ולביק ןלוכ) תחא ףאל יתדרי אל םעפ ףאשו יתוא ליעגמ
.( :-) הנבהב


תורונ תוקילדמש ןהינימל תוליעגמ תושרפה ינמ לכ איה תפסונ היעב
תוביטרה לע רבדמ אל ינאו) עגרכ ובטימב קוידב אל רוזאהש תומודא
. (תכרובמה


,היעב םג איה רעישה תייעבש ךירדמה תבתוכ םע םיכסמ ינא ןכ ומכ
לבא) היעב ןיידע לבא תושרפהה וא חירה תייעבמ הרומח תוחפ הברה
לכמ הלילצ היואר הרוחב התואל קינעהלמ ינממ ענמתש היעב אל
.(בלה
ולו רוזאב ןיא רשאכ רתוי תגנעמ הלילצ ןיאש ףיסוהל הצור ינא
תוירקיעה תוחיוורמה ןתאו ,חונו קילדמ רתוי הברה הז תחא הרעש
.ךכמ


.תצק ןתלכשה ןתא םגש הווקמ ןפוא לכב
tzah@israsrv.net.il ל הכרבב ולבקתי תובוגת
23ימלשוריל וביגה
 
3/2/02 16:01
ח.א :תאמ
הפורשהל הבוגתב
. הלילצ תכירדמ שפחמ 27 ןב
ינא יל תדרל הנכומ התיה אל איה לבא יתדרי ,ןויסנ רסח ינא
הז ךיא שיגרהל
ח.אל וביגה
 
8/2/02 19:38
דעלא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יל התרזע אל לבא ךלש רמאמה תא אורקיל דואמ יתנהנ יחא עמשת
זא ירחא םיפיט המכ ךל שי םא זא עדוי רבכ ינא הז תא יכ דחוימיב
ליימ ייאה חלשית
דעלאל וביגה
 
9/2/02 2:21
ךתרה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
שבד ומכ תונוש תופסותב(תחלקמ ירחא לבא)בוטר סוכ קקלל ומכ ןיא
'וכו החירמל דלקוש
תוירולק ברו ילמיסקמ אוה יורגה
ךתרהל וביגה
 
10/2/02 22:17
רוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
קמועל הלילצ תוצור ילוא ןתא
,החולד ףאו הדודר הרוצב תאז ןתאטיב ךא
לע ילוא (?השאל םעפ ןתדרי םאה ) תורוב לע הסכמ ילואש רומוה
.תוחיתפ רסוה
רתוי קיפהלו "דובעל" וליחתתש ןמזה עיגה זא ינפלש קחשמה והז םא
.ןכמצע יפלכ דחוימב ,תינימ תוחיתפו ישגר קמוע


(!הז תא הווש איה ) החלצהב
רוא
רואל וביגה
 
10/2/02 22:17
רוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
קמועל הלילצ תוצור ילוא ןתא
,החולד ףאו הדודר הרוצב תאז ןתאטיב ךא
לע ילוא (?השאל םעפ ןתדרי םאה ) תורוב לע הסכמ ילואש רומוה
.תוחיתפ רסוח
רתוי קיפהלו "דובעל" וליחתתש ןמזה עיגה זא ינפלש קחשמה והז םא
.ןכמצע יפלכ דחוימב ,תינימ תוחיתפו ישגר קמוע


(!הז תא הווש איה ) החלצהב
רוא
רואל וביגה
 
10/2/02 22:18
רוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
קמועל הלילצ תוצור ילוא ןתא
,החולד ףאו הדודר הרוצב תאז ןתאטיב ךא
לע ילוא (?השאל םעפ ןתדרי םאה ) תורוב לע הסכמ ילואש רומוה
.תוחיתפ רסוח
רתוי קיפהלו "דובעל" וליחתתש ןמזה עיגה זא ינפלש קחשמה והז םא
.ןכמצע יפלכ דחוימב ,תינימ תוחיתפו ישגר קמוע


(!הז תא הווש איה ) החלצהב
רוא
רואל וביגה
 
11/2/02 0:20
תימע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
...עבוכה תא דירוהל בייח ינא ...הפ תונבה לכל
קלח םע םיכסהל בייח טושפ ינאו ...תובוגתה תא ,רמאמה תא יתארק
...ןאכ ורמאנש םירבדהמ
.תרבודמה הלילצה ידי לע האנהל תבל םורגל ומכ ןיא
ךיא עומשלו תבל תדרל ומכ ןיא ,חיר ,תורעש ,תויוטש םכתוא ובזע
.הזמ תינהנ איה
.שיש הלודג יכה האנהה
תימעל וביגה
 
 
15/2/02 14:20
יצימ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
תחא רותב הבוט יל השעת תויופנחתהה םע יד דומח תימע יוא
תבייח ינאו םלוה יוציפ םושל יתיכז אל קקקיפסמ יתדריו יתדריש
הפה לע ףדעומה יוליבה םוקמ אל אוה ירבגה ןיזהש ןייצל
יתייה אלש בולע רבד ןמל יתיכז הנכסמ תחא םעפ תרמותס...ילש
....ןמזמ רבכ היה הזו הדירי םשה תא וליפא ול הנקמ
!?!?!? תוכחל הכירצ ינא לזאזעל ןמז המכ
יצימל וביגה
 
 
4/3/02 4:07
וצימ :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
.ותוא ידירות הככ קר .הדומח יוציפ שורדל הכירצ תא
..םיבוט רתוי יוליב תומוקמ שי ונל םג ,בגא ךרדו
וצימל וביגה
 
28/2/02 15:15
סכלא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
הלילצ - יוציפ ךל תתל ןכומ - הייעב םוש ןיא
? תא הפיא לבא
סכלאל וביגה
 
24/5/02 0:34
ש.ד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
עטק הלחא
תונהל תועדוי ינשה ןימה תונבמ הברהש לבח קר
.ךכ רחא םולכ תושעל אלו
ש.דל וביגה
 
24/5/02 19:54
Chiko :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,תונב
,הפיו בוט לכה
,ונשי ןוצרה
,הנשי תלוכיה
?הז ינפל ץחרתהל תונכומ ןתא לבא
...םיאלפומ תמאב םה םשמ ףודנל םילוכיש תוחירה ,תמאב
.הדות
Chikoל וביגה
 
1/6/02 21:58
16.5 :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םיהולא ווא..םימי המכ ינפל תאזה היווחה תא יתרבע ירעצל ינא
הז...הז תא יתישעש רחאל ולזא ץראב םיקיטסמה תוליבחש יל הארנ
. ללכב לק אל הז לבא,רבג ומכ הז תא יתרבעו ארונ ךכ לכ אל
ונתוא תונעל תובהוא ןתא המל,ןכליבשב הנטק הלאש יל שי תונב זא
???הככ
ןויערה תא תובהוא ןתא דועו ??ונל עיגמ הז המל ??ןכל ונישע המ
!!!!ןתא הכמ הזיא רומשי םיהולא,דוע תוצורו
!!!!!!!...ןכדעלב רשפא יא לבא
16.5ל וביגה
 
2/6/02 3:24
33 ןרוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.םלוכל םולשב ליחתא זא ,הזה םורופב ילש הנושאר העפוה


...םיראתה ילעב ראש לכו תוכירדמה ,םיכירדמה ,םירטסמה לכל םולש
,יתעד תוינעל ךכ זא
םיפתתשמה ןיב תוחיתפב רמגנ םג ילואו ליחתמ הלועמ ןימ לש דוסה
ןימ ינב םה םא ןיב םיפתתשמה תומכו ףתתשמה ןימל רשק ילב ,וב
רתוי וא דחא םה ןיבו ,אל וא דחא
תעבונש תוידדה ,םישוגירו גנוע לש תישפוח המירז אוה דוסה לכ
עיגהל תורשפא ,גנעה תגספל עיגהל מ"ע תיתימא הניתנל ןוצרמ
,ומצע גנועב אלמ זוכירל
ןיממ אל ךא ןויזמ חיננ קופיסל עיגהל החילצמש הרוחב/המלע/השא
המצעב זכרתת םאב הגוז ןבל םג ךכבו המצעל בוט השעת ילרוא
רוזאב תגנעמ תושחרתה הנשי דוע לכ הביבסהמ קתנתתו הלש ןגדגדבו
הלש סוכה
הטמל וא הלעמל ןהשכ קר תורמוגש ולא יבגל םג ןוכנ הזו
...,ןוסכלאבוא
,ךמצעב ךלש דוקימהו זוכירה תלוכיב ורוקמ גנועהש ורכזת קר םא
תוחיתפה הז ןינעלו) זוכירמ ךתוא איצוהל רבד םושל י/נתת אלו
םיענשכ הזב ןמאתהל השוב אל וזו ,ףסכנה דעיה לא ועיגת (שפוחהו
"םיחתות" המכ ...םירבג יבגל תוחפ אל ןוכנ הזו) ...דבלו
(...םהש
...לבא ילאודיבידניא דואמ הז ילנאה ןינעב
החישבש ולאכ ,תאז ושעי אל םלועלש ובשחש תונב ריכהל יל אצי
םינפב קומע אוהשכ קר בוט אוהשו החוד הז ןיזש ורמא םג הנושארה
תכלל רשפא הדיצמ תרמוג איהש ירחאשו ....תרהוד איהשכ
,....התייבה
ונכמסו ונחתפנו המיענו תישפוח הכפה החישהשכ תונב ןתוא
.....ונשקשיקו
דועו....חירסמ המו החוד המו...,הארנ אל המ לע רבדל וליחתה
,הנהכו הנהכ
שיו ,תיבהמ םתיא םיעיגמש םירבד שיש םיניבמו םיבישקמש ירחאו
......המוארט ורצי ןושאר ןויסנ ,ןושאר ןויז ,ןושאר רבחש םירבד
...המ עדוי ימ םשור וריאשה אל ,תונידעב וא
....טאל טאל םימדקתמו ...רדסבש המ קר םימרוזו ....,םיצחול אלו
תכפוה איהש דע הציצמ כ"חאו ןיזב קושינה עיגמ דחא םוי זא
תאז לכ ססוהמו ןטק תחת קוקילל תלגלגתמ םואתפש ,הווש הציצמל
ולבקתש רורבש תושירד ילבו ץחל אלל םכניב תישפוחו המיענ המירזב
....ונממ רוזחל השק היהי כ"חאש בורס הזכ ,בורס םהילע
תתל ןמזה לכו תתל ינשה דצל חנש המ תא לבקל ,דובכ יקחשמ ילב
מ"ע ךב שיש גנועהו קשחה ןויסינה ,הוואתה הקושתה לכ תא ךמצעמ
לואשלו ,השוב ילב ,ךלש הפתושה יניעב היווחה תא םיצעהלו גנעל
תויונמדזהב םג רשפא םינייניעה ךלהמב אקווד ואל ררבלו רבדלו
...תומייאמ תוחפ
ךרד לכבו ,לכב תעגלו קקלל רשפאו רתומ רבכ וב םויה עיגמ םג זאו
...םיצורש בצמו
כ"רדבו התאו ,איה ,ןומה דועו ..תצק דועו ...הזמ הברהו רומגלו
הזמ הנהנ התאו .........ךממ רתוי הברה איה
.םילזונ הברהו .....האנה לש סוניקוא ,האנה םי
חירה ,םעטהמ םילעגנש שיש תורמל ,םיהדמ קלח הז םילזונה ןינעבו
...עגמה
....לכה תא ןאכ םג םיחצנמ תוידדה ,תונוכנ ,תוחיתפ בוש זא
םג לבא ,םיהדמ הזש אצומ תישיא ינא ףוצרפה לע ךל תרמוג איהשכ
םלשומ הזו) ןהבה לע חטבו עבצאה לע םג ,ןתומה םצע לע ,ךרבה לע
תיקנע הקישנו (ךל איה וא הל התא...ןהבה תציצמ ינפל וא ירחא
םועטל רדסב ירמגל הזש דחי וניבתש ידכ ולו ,שקבתמ קר הז כ"חא
....ינשה לש םיצימה תא דחא
םא) איהש הנושארה םעפב הבוח וליפא ילוא התיא קשנתהל הלועמ הזו
םעט לש היעב שי םאו ,ךתוא התוש וא תמעוט (הל אבש הטילחה איה
....ערזה לש םעטל םיאלפ השוע ןומניק זא
תתל םילגוסמ אל תא וא התאש והשמ שורדל וא שקבל אל םלועל לבא
היפצה תא םיחתפמ ללכבש ינפל תתל דימת ףידעו ,הרזח ךמצעמ
...לבקל
,ןומה תרזוע םדאה ףוגל ,םדא ינבל תיסיסב הבהא ,הבהא ללכבו
תינשוחה הריציה ,טרפב ישנה ףוגל ,ףוגל יב שיש הדיגסה התוא
.השיא תארקנה המיהדמהו
תמייק איה םא םיאלפ השוע איה ,םיאלפ השוע ,תמייק םא הבהא התוא
ףוגל הבהא התוא ,גוזה ן/תבב תמייק איה םא ןייוצמ השוע איהו ךב
ד/תחא לכ ...ולש קוניפו ןויקנ ףוגה לש חופיט התיא האיבמ
ה/פתושה רובעב ד/תחא לכו ,ו/הלש ה/פתושל ד/תחא לכ ,ומצעל
... ו/הלש
.גנוע .............בוט חירמ הזו ,םיעט הזו ,םיענ הזו
...ם/ןכל האנהב
.ןרוא
33 ןרואל וביגה
 
 
10/8/02 10:53
לטיל :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
המ ,דמחנ עמשנש והשימ לש הבוגת אורקל דמחנ .ןרוא דובכה לכ
איה ךתגוז תבש החוטב ינא .תויטנגיליטניאב הבותכ הבוגתהש םג
תורגב רסוח לע תודיעמ הפ תובוגתה בור .לזמ תלעבו תרשואמ השא
םידלי ללכב ולאש הנימאמ ינאו (הפשהו תוצמשהה) םיבתוכה לש
ךא (ליגר וא ילארוא) והשלכ גוסמ ןימב וסנתה אל ןיידעש םינטק
.תויוטש בותכלו ןמרחתהל ידכ תשרבש תוימינונאה תא םילצנמ
םיבהואשכ לבא ילארוא ןימ קינעהל הנהנ אלש ימ שיש רורב
קר ,םינב הזימצוחו .לעגיהל הביס םוש ןיא ןכ ינפל םיחלקתמו
ןוכנ .הטמל םש המ עדוי ימ םיחירמ אל םתא םג ,םכתעידיל
(הרימגה טעמל) םילזונ שירפמ אלש ינוציח רביאב רבודמ םכלצאש
שממ אל תוחיר תושירפמש העיז תוטולב םש שי םכל םג לבא
תייגוס יבגל .תוחיר לייטקוק שממ -ערזה לזונ חיר + םיטפמיס
םתקדב .הזה אשונב תורוחב יפלכ תונולת םכל שי דימת :רעישה
ההכ ,הכובס רעיש תחרפת שי םכבורל ?תיארנ םכלש העשפמה ךיא
םדוק יתינייצש םיביבחה תוחירה לכ תא הכותב תרגואש תלזרוקמו
םיזרפומה םילוזריקה לכ ,םלועב יטטסא יכה הארמה אל הז .ןכל
םישיגרמ אל רבכש תורעש הברה ךכ לכ םהל שיש ולאכ שי ,םש םכלש
תא אוצמל רשפא ישוקבו רעיש בורמ םיכשאה לש ןידעה םקרמה תא
תילארוא הדובע לע השקמ הזש ךכ לע רבדנ אלש ,תחתה לש רוחה
םיטטסא רתוי הברה (ללכבו) הטמל םש ,םיריעש תוחפ םירבג .הבוט
רבדו -ההא ...ךכ דמחנ רתוי הברה םג הארנ םהלש ןיזהו םימיענו
ודירותו הבוט ושעת ,תורוקיבה לכ תא םינתונ םתאש ינפל :ףסונ
בגה לע תורעש .יתוורפ בגמ רתוי החוד רבד ןיא .בגהמ תורעש
תא יתרבע רבכ ינא .םדא ינב לע אל ,ילש בלכה לע בוט תוארנ
.ייח לש סנייפסומוהה בלש
לטילל וביגה
 
2/6/02 22:06
16.5 :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ינא בוש הז ןכ ןכ ןכ
ינש ןיבמ םיחלצומה םינבה ונחנאש תונב ןכל רמול הצור ינא
תמועלו,םכתוא םיקנפמו ןכתוא םיגנעמ ונחנא,לכה םישוע םינימה
??ודמלת יתמ,םולכ תושעל תועדוי אל ןתא,תוחלצוי אל ןתא תאז
??השקה הדובעה לכ תא תושעל םיכירצ םינבה ונחנא המל
...סקסב םירבד המכו המכ ןכתוא דמלל םיכירצ ונחנאש הארנכ
16.5ל וביגה
 
2/6/02 22:14
ךלמה יול רפוע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תעגשמ ילש הרבח,זוחא האמב קדוצ התאו,16.5 ןב ינא םג יחא הללאו
ףידעמ ינא,הז תא םכל דיגי ינא ךיאו,הז תא השעי ינאש יתוא
םוקמב,םכלש תוביטרל ילש ןושלה תא סינכהל רשאמ תמ בלכל ץוצמל
עקרבו!!!ךלמה יול רפוע לש ריש הזיא עומשל ףידע,הזה ארחה לכ
!!םיבוטה םייחה הז..הבוט הציצמ הזיא לבקל
תא השעי ינא םא םגו,בוש םשל ברקתהל םיכסי ינאש בשוח אל ינא
ינאש הרבחל בוט תושעל בוט ןוצר ללגב קר היהי הז..הז
דיגהל יל שיש המ לכ הז...(חבטמב המוקמש)בהוא
ךלמה יול רפועל וביגה
 
2/6/02 22:17
ךלמה יול רפוע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
בוש ינא הז ןכ ןכ םושרל יתוא קיחצמ הז לבא דיגהל המ יל ןיא
:ןוגכ תוחמשב הארתנ הללאי
ידהוא לש תוומ,םיזנכשא לש תוומ,םיאומוה לש תוומ,םיברע לש תוומ
'וכו..לעופה
ךלמה יול רפועל וביגה
 
2/6/02 22:37
תינאידניאה יתות :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תודוהל הצור ינא לכ םדוק ,ילש םירקיו םיבוהא תורבחו םירבח בוט
!!!ןכתוא תבהוא ינא !!!!!!!!םלועב ןהומכ ןיאש ילש תורבחה לכל
(...ראשהו ךליל,לג,זומת,תילג,.ש.לט ,לתע ,ןיעמ ,לט)
!!!תבתוכל ףוחד שלצ רמאמה תא יתארק זא בוט
אל "רקי"ה ירבח בוט ,ןריל-ךתוהז תא ףושחנש רקי רפוע הככ זא
הטרב הטרחה לכו תוקישנה תא ךל העידומ ינא תאזבו םולכ יתשקיב
(???אל , הז תא תשקיב)....בלכל רומשת ךלש
אל?????ךלש ןיזב ילש הפה וליאכ םייחב לבא םייחב הציצמה תא
!!!!!יל הארנ
הז תיאופר היגולויב..... םדקתת דומח ???חבטמב ימוקמ
!!!הד-רורב האפור היהי ינא וליאכ...םומינימה
היהש תשחנמ ינא המיענ אל היווח תרבעש תרעטצמ ארונ ינא ,דעיבאל
קר...ףיפח......הטומרש-הלש יציצה לע ךתגוז תבל תרמג ירה הווש
!!!ולאכ םירבד שי זכרמה רוזאב
...ףוטחת התא ןריל ךלש תוכמ'ת םיליבד םכינש :רוציקב
לע ןיז ומיש םייח ושעת ,בושח יכה הבהאו םולשש דיגהל יתיצר קר
!!!רפוע לע דחוימב םלוכ
!!!!!!!תיסוכ ינא...ו
......יטיס חותיפ ריע הנומידמ ילש םידידיה לכל שדו
!!!!!תינאידניאה יתות.......לוא וי באל
!!!!!!!טלוש נ"א
תינאידניאה יתותל וביגה
 
6/6/02 14:58
ימולש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אובמ לש תולאש לאושו ,ליגרכ ,רוחיאב רועישל עיגמ ינאש החילס
הז ?םש אקווד ןכל םיקקלמש ןכל ןתונ הז המ .יביבא לתה ללוצל
?עבצאמ םג ןכל ףידע הז ?יסאלקה ןזהמ ןויז לע ןכל ףידע תמאב
תונבב רתויו רתוי לקתנ ינא .ןכל ןתונ הז המ ונל וריבסת ילוא
תחאו שדח טיהל הזש וליאכ ,אוהה ןוויכל תולקב ישאר תא תופחודש
הלאה םיזמרל תונעיהל ליחתמ ינאש ינפל זא .התרבחל הז לע הצילממ
הז םאה ?יזיפ וא יגולוכיספ הז :ןיבהל הצור ינא ,םורד ןוויכל
תמאבש דיחיה רבדה וא ,הטימב ןויווש הזש וא ?תישנ תוטבלתסה ןמ
המ הנשמ אלו ,תופייזמ הברה אליממש תורמל) המזגרוא ןכל ןתונ
ימולש .עמשנו השענ ילואו ןיבנו וריבסה :רוציקב .(ןהל השעת
ימולשל וביגה
 
16/6/02 19:32
רפיצול :תאמ
הפורשהל הבוגתב
העגפ עוגפ יכ םייח תובילע ילע הרוש ,םירקיה תעדה-ירב ייתימע
.יתבוהא יב
ןקזה םטמוטמ תכיתח הי הנ'אוב !חחחא" הרמא היפב םא יכ הידיב אל
"..סוכב יל רפוח ךלש הזה
זא ?אל ?ץקוע התאש בשוח אל התא..." לכמ ארונה יב חטינ זא וא
."!!!ץקוע התא רהזית
לש תבשוחמ יתלב העונת םושמ קר ????????יכונא ???ץקוע ?ינא
.?יינפ
שחנכ הנהו הנה הפוג לותיפב הוול רשא םלשומ גנוע הגוניע רחאל
לע זקנתמ הירוענ ןייעמ קתמ רשאכ תומר תוחנאבו קלקלח
?ורקיעב םיצפח היצלח רשא שיאל השעי ךכ...ייתפש
הזמ ירטנס תומוג תרטעמ הנטק םיפיז תקלח : םכילא יל היישוק
ןיאש וא דע ימלועל ץעורל יל היהי וזכ םאה ,רופס ןיא םיחרי
וחוליג תיינתהב שיה רבדה ןכ םאו ?וז ןיעמ תועונת עונל יילע
?הייגוסל ןורתפה ןמ הלש היצלח חוליגב
תוחכונ תעב הרביאב םינשינה זגה ירורחש לע תמוערת ןיא יב ןכש
?ןכ-אלה ,וב ינושל
ינאש יל דיגתש תינצלפו הריעש הקופד דוע ,יתאז ןכ םג)
(.לובובהמ אלו...ץקוע
רפיצולל וביגה
 
15/8/02 1:58
ןרע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!ןמאיי אל
תונב קר וליאכ .תחוור םינבל תדרל תובהוא תונב קרש הבשחמה
אל םירבגה וליאו, הפל רבגה לש ןימה רביא תא ףוחדל תובהוא
םירבג וליא םע עודי אל .הרצו תיתודלי טושפ תדרל םיבהוא
,ומצע לע דיעהל לוכי םדא םא לבא ,ןתבבותסה
!!!תדרל בהוא טושפ ינא
.יל ודרי אל ןהו תונבל יתדריש םירקמ יל ויהש יל ונימאתו
ונימאתו .'ש20 ירחא םושנל יתילע אלו תונבל יתדריש יל ונימאתו
.ותוא יל הדימעמ,הל תדרל ךלוה ינאש,סקס ינפל הבשחמה קרש ,יל
.תדרל יתלוכי אל תחא הרוחבל קרש,יל ונימאתו
רבוחמ ינא יכ אל .שיגר ינא יכ אל ?תדרל בהוא ךכ לכ ינא המל
בהוא ינא יכ !!!גנוע הל םורגל הצור ינא יכ אלו .ילש גוזה תבל
תא תומצוע ןתא ךיא .ןכל םידרויש תוביגמ ןתא ךיא תוארל
ןתא דציכ .ןכלש תוחינגה תא .הפה תא תוחתופ ןתא ךיא .םייניעה
תוטבוצו ןכלש הזחה תא תופטלמ ןתא ךיא .ישאר תורעש תא תופטלמ
ןתא ךיא .ןכלש םייכיריה ןגא תא תועינמ ןתא ךיא .תומטיפה תא
הנהנ םג ןכמ קלחו תוארפב ירחאו ידכ ךות יתיא קשנתהל תובהוא
..ןכייצימ תא םועטל
...הל תדרל קר טנרטניאהמ וליפא הרוחב םע יתשגפנש םירקמ ויהו
ןיא .םימייק ונחנא .רתוי בוט ונתוא ושפחתש יאדכ ילוא...זא
ילוא .ןכתא תיתנוכשה תלוכמב םינוק ונחנא ילוא .ונומכ הברה
.ןכלש םינכשה ונחנא
ןרעל וביגה
 
27/9/02 14:44
ינא בוש הז קבר ןכ ןכ ןכ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
אנא םיקולא ווווא...םירבח לארשי לכו הרבחה לכו תורבחו תורבחו
ןכ ןכ !?ןניקסע תולילצב !?המ זא (רואיל לש ריש םתס)יתליפת עמש
(ןייכב הזיא לש רישמ)תושק יתלבחנו תאז יתרבע ןכ
קר...בוטר ראשי הזה םוקמהו שבייתי ףוס םי...קבר אי תוביטר המכ
תונהנ ןתאו...הצוחה םיצרופ הרגאיינה יילפמו ןושלה תא םיסינכמ
וווווווווווווא ווווווווווא וווווווא...םילבוס ליגרכ ונחנאו
אי עגרית)אבה ךלמה גיגרב ןריל...קושל אצוי שדח רמז דואמ בורקב
יכ תוצלמהו תורעה תושקבל ןכממ ןופלטל הכחמ תונב ינאו (יאקורמ
אלפה...תאזכש הבוגת ןתונו סנכנ ןמ ורטסק לש ןמגוד םוי לכב אל
050-600421
ינא בוש הז קבר ןכ ןכ ןכל וביגה
 
4/11/02 18:30
ילוא??הווש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
......יטתאפ שממ שממ
...עטקב תליחתב יש ןודאל תובוגת ואר
וסינ רתאה תושנ לכ רבכו חלגתה אוהש רמא טושפ אוהש ןמאי אל
...הלילצ ידומילל וילע שבלתהל
..תורושה ןיב אורקל תועדוי תונבש יתבשח ינאו .הנושמ טושפ
?הככ אל
ילוא??הוושל וביגה
 
5/11/02 23:39
ינד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םיענ שממ אל הז דימת לבא ,ילש הרבחל םימעפ המכ תדרל חיתיסינ
.הל
הנימי ?ןגדגדב הטמלו הלעמל ?הז תא השוע קוידב ינא דציכ
?םייתפשה םע םג וא ןושלה םע קר ?הלאמשו
.טרופמ רואית ןתיש ימל הדוא
ינדל וביגה
 
13/11/02 2:26
יגוא :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.השע תווצמ םייקל ןמוזמן ןכומ יננה
.גנועבו החמשב


.הציצממ תרמוגש הרענהשיאהרוחב ומכ ןיא
.תאזכ הרימג דיל ןטק ותוצרפתהב שעג רה
.ףףףיכ הזיא מממ...םיעבונש םיצימה ךוא....םיצימהו
וילע ןושלה תא ריבעהל...ךךךוא... קותמה ןגדגדהו
תורוקמ" ןוויכל תועבצאל ךרדה תא םיסלפמש םיצימה...םיצימהו...
.... "סולינה
...תברקתמ החיתרה תדוקנ תא שיגרהל


ףףףףוב...הנה... הנה... הנה...אב הז הנה...ו
.הלאכ םיעוציב תעצבמ אל תינומרהליפה


.הצוחה םיאצוי גנוע ימרז לש סונייקוא...חתפנ רכסה
?עולבל , תונב


ליימיאה תא יתמש זא
בוט הארנ ינאו
תילירטסו תיסוכ : תושקב יתש קר
יגואל וביגה
 
20/11/02 18:41
יש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תלמוג איה זאו תנהנ איה אלמ ילש הרבחל רבכ יתדריו 13-ןב ינא
(:ףיפח זא ךל
ישל וביגה
 
28/12/02 14:29
ןנור :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םויב ת ו י ד ד ה רמוא ינאו םייתריצי דאמ םלוכו לכה יתארק
דרתש השאה עיגתש
םירשואמ היהנ ונינש ילש המר התואב יל
ןנורל וביגה
 
30/12/02 12:12
ץצומה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
. הלחא םלוכו ןומה יתקחצ ףאו לוכה תא יתארק
יניצר שיגדמ ינאו יניצר והשמ יבגל םכתעד תא תעדל יתיצר
לוכהמ רתוי ץוצמל הז ןימב ילש הבהאה םע
ילש הרימגה הז יליבשב הרוחבה לש הרימגה רמולכ
שפנ הלוח וא הטוס ינא זא
ץצומהל וביגה
 
 
5/1/03 3:37
הביגמה :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
שפנ הלוח אל םגו הטוס אל התא
ןיוצמ אקווד הזו ,רחא והשימל האנה תמירגמ הנהנ טושפ התא
םג איה ולש החנא לכ ,רומגל ול תמרוג ינאו ילש רבח םע ינאשכ
ינא םג חנאנ אוהשכש הזל תעדומ יתייה אל הלחתהבו ,ילש החנא
םיהדמ הזו ,ינא םג זא הלקה שיגרמ אוהשכו ,תחנאנ
תאזש ךכל רשקבו ,הזמ הנהנש דיחיה אל טלחהב םג התא תארקש ומכ
תקפסמ אל ךתגוז תב טושפ ילוא זא ,ןיממ ךלש הלודג יכה האנהה
תדרל םיבהוא ילש רבחו ינאש המכ דע יכ .הצור תייהש ומכ ךתוא
ךל םימרוגו ךל םידרוישכ ומצע ינפב אלפנ גונעת הז ,ינשל דחא
ילוא זא .הזמ הנהנ ינשה דצה םגש עדוי התאשכ דחוימב ,גנוע
הזמ תונהל ליבשב קיפסמ גנועמ אל התא הזה עטקב ....טושפ
...רתוי
הביגמהל וביגה
 
14/3/03 0:11
smity :תאמ
הפורשהל הבוגתב
וליפא יל תנתונ אל טושפ איהו ילש הרבחל תדרל תמ ינא ?דחפה המ
.לוכסת ,תוסנל
smityל וביגה
 
 
5/4/03 3:01
לאפר :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
התוא בוזעת הדרו תרמוא ךיא
לאפרל וביגה
 
28/3/03 15:43
רינ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!לענ ומכ תושפיט ןתא ייייד.....תונב
...הינשל תחא תדרל וכישמתו טקשב ובש
קפסלו סבכל תוקנל קר הז םייחב ןכלש דיקפתה לכש תוניבמ אל ןתא
?םירבגה תא
ןכל רוזעי הז םירבגה לע תודירי תומשור ןתא םאש תובשוח ןתא המ
? והשמב
!!!ראשיי אוה הככו...עבטה הככ....תושעל המ ןיא
? תיבה תא יל תוקנל אב ימל
רינל וביגה
 
2/4/03 23:48
יתור :תאמ
הפורשהל הבוגתב
יתקחצ אל ןמז הברה ,םילימ יל ןיא !הכלמ התא ,הרקי הפורש
....הככ
יתורל וביגה
 
3/4/03 13:47
ellad :תאמ
הפורשהל הבוגתב
i wanted t osay that oral sex is one of the best thing ever
i love getting it, but i love more giving it
there is nothing like the face of a women after she cum for
few times, and this is even before the real sex
there is nothing like having your face coverd with a women
juice and her smell is all over you
and whats the problewm with pushing your finger inside her?
and i mean anywhere you can
if she managed to cum from a finger in her but while you
lick her, its all for the best
elladל וביגה
 
 
13/4/03 22:22
שוליל :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
Talking about oldies.........
(blink blink...)
שולילל וביגה
 
13/4/03 2:49
:תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!!! ה-ל-ו-ע-מ
!!! ךומכ ןיא
וז הבוגתל וביגה
 
12/5/03 23:13
ינוי :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םימוללסב הכלה איהו הל השע והשימש והשמ לע הרפיס ילש הדידי
אוה המ קוידב תעדוי אל איה לבא םיייעובש ךשמב תויזה הל ויהו
הל השע
?הל השע אוה המ תעדוי תא
ינויל וביגה
 
 
21/6/05 19:43
רוא :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
...ריקב שארה תא הל סינכהו יזטסקא הל איבה ,ןכ
רואל וביגה
 
2/6/03 15:36
churchil :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תוציצמל תולילצה ןיב רישי סחי היה אל ילצאש הז לע רוגס יד ינא
(.תרעוכמ יד הלימ)
?היעבה ימ לצא זא תולילצה ןוויכל קנע רעפ םע
הז םהל תדרל בהוא אל דחא ףאש הז לע תורבדמ ילש תודידי עומשלו
...רזומ היה
וליפא דואמ הזמ הנהנ ינא יכ
churchilל וביגה
 
 
13/6/03 11:36
יכיספיחימע :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
?ןהל ודריש תונתונ דימת אל םישנ המל
?התנבנ אל ןיידעש תוימיטניא לש ןינע הז
?םויה יתחלקתה אל לש ןינע הז
?וישכע הצור ינא ןמז םש זבזבת לע לש ןינע הז
?ידכ ךות יתוא יתוא קשנל לכותש הצור ינא לש ןינע הז
?תבייח תויהל הצור אל ינא לש ןינע הז ילואש וא


הזש יתבשחש וליפא ,לבוקמו ריבס ינויגה יל הארנ ?תוימיטניא
...וישכע םישוע ונחנאש המ
..יאוב הללאי ?תחלקתה אל
םורגל םירומאש םיצורת יתעדל ןה תיעיברהו תישילשה תויצפואה
ךוכיזה דע ןייוצמ דבוע ,תייצלו הבשחמ תלוכי לכ דבאל יל
,ילש תירבגה הנואהמ ןאכל ברברתשה יל הארנ תבייח לש ןויערהו
יל המסחנ ןהבש תויצאוטיסה בורבש הלגמ ןטפקה ןמויב טוטיח
...ינא בייח יתראשנ ,השיגה


ינא [חחפ] יתוירבגל רשקב תונקסמל יתעגהו ימצעל יתינע םא םג
ןושאר ףוגמ תוניבמ םילימ עומשל חמשא חוטב
יכיספיחימעל וביגה
 
23/6/03 21:54
ינו'ג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תלוכיו תיזואוטריו תלוכי םיקומ םישוח תבייחמ קמועל הלילצ
ךרד וז ןזואב ליחתהל רתויב םיכורא ןמז יקרפל המישנמ תוקתנתה
, תרחא ךרד וז םימה רגאמל עיגהלו ,תחא
1.2.3........60 תדרלו םרק חורמל הלילצ תפקשמ עבוכ שובלל
הרזח הלוע ינא ףוא תוינש
קפס ןיאו תומוקמ רפסמ יתקדב ,'מ 50 לש הכירב רובל לק רתוי
הדילג לש יופיחו תמלוה םינפ תלבק, ךשומ םוקמ אוה יקנ םוקמ
.רוזעל דאמ לוכי םוקמב
ינו'גל וביגה
 
30/6/03 21:56
ץימ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תרפוסל ךייש הלילצה ידומילל םינושאר תוכזש רוכזל שי תישאר
המידק םיללוצ רכמה בר תא הבתכש רדפ ןור הלילג
.םיירביעה םינללוצה ינושאר תא הדעית ךכבו
היהו :איהו םיביגמה דחא ידי לע הרכזוהש הדוקנ דדחל שי תינש
השוע אל איהו םימעפ המכ רבכ הרמג תורובגל הכזתש ךתגוז תבו
הרקיה ךתגוז דועב בגה לע בכשל ץלמומ ךכש בוטו סאמנ לש םינמיס
שש לע תנכור זפמ
דועו ךיפ תא תנייזמ טושפ ןוכנ םתשחינ...ו ךיפ לע חנומ התופשכ
רועו בל תוארוק תוחינג ןנניה ונכתייש יאוול תועפות הלש בצקב
'ה רבעשל יתגיז ךכ לע דיעתו תימיימשה ךתגוז לש ףותה
רקיעב הבוטל םיעודיה תומטפה יטבצמ םה ןיידע רכזוה אלו תישילש
ילאירזעל חרזממ
םג ריעב ריש ןיאב יכ םכל ןיאש םיצורית ילבו גנועה תא םיריבגמש
רימזל ובשחיי הסיבכ תולקמ
...הדובעל וישכעו
ץימל וביגה
 
12/7/03 18:19
לכסותמה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
.היחתש יתגוז תא רפ'צל יתיצר ארונ אקווד ינא
.המיכסה אל טושפו ןויערה תא הבהא כ"כ אל ינש דצמ ,איה
.התנהנ דואמ איהש ןייצל שיו המישמה תא יתעציב ןכ ףוסב
.יתיצר דואמש תורמל טקאה לע רוזחל יל המיכסה אל איה רתוי ,לבא
???ןאכ הרוק המ
לכסותמהל וביגה
 
15/7/03 1:48
סקס :תאמ
הפורשהל הבוגתב
Ha-leluya
o'
Ha-leluya
Haleluyta
Haleluya
Ha-le-lu-ya!!
סקסל וביגה
 
15/7/03 2:08
ןחנצ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ימלב אלל השק התיחנב הוולמ .הרטמל הריהמ החינצ .תיתחינצ
.םיעוזעז
?ןחנצל אבת ימ
ןחנצל וביגה
 
15/7/03 2:09
תינחנצה תיזע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
תוחותפ "תועורז"ב הכחמ
תינחנצה תיזעל וביגה
 
15/7/03 2:14
ןחנצ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
חנוצ ינא ףכת
ןחנצל וביגה
 
15/7/03 2:20
תינחנצה תיזע :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?אב אל ימו יתיכב יתיכב יתיכיח יתיכיח
תינחנצה תיזעל וביגה
 
 
15/7/03 2:26
ןחנצ :תאמ
וווווונל הבוגתב
חנצמה יל ךבתסה
חנוצ רבכ ינא .הככ יראשת
ןחנצל וביגה
 
 
15/7/03 2:29
תינחנצה תיזע :תאמ
הינשל הבוגתב


לזלזה אוה ךלצא
..תורהצה לע יכמסת יכל
תינחנצה תיזעל וביגה
 
 
15/7/03 2:42
תינחנצה תיזע :תאמ
חנוצש המל הבוגתב


הטסבה תא יתרגס
ייב
תינחנצה תיזעל וביגה
 
 
15/7/03 2:44
ןחנצ :תאמ
יתשבייתה ,בוטל הבוגתב
חנצמה םע יתרדתסהשכ קוידב ...הצר תא ןאל
תונב ןיבת ךל ףוא
ןחנצל וביגה
 
19/7/03 17:11
יש :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?הז תא ארקי דוע והשימ ..םינש 3 ירחא הבוגת
.אב הז הנה אל םאו ןכ םא בוט


.ךירצש ומכ הז תא תושעל דומלל ןמז יל חקל
ןויווש התצר איה לבא ,המיהדמ הרוחב םע רדהנ סקס יל היה
.תויוכז
(-; תושעל המ ,תינרדומ השא
תא דחיב ונאצמ ןמזה ךשמב ..היעתו היעתו יוסינ ,השק ךלה הלחתהב
.םעפ לכב המזגרואל העיגה איהו ךרדה
.הז ירחא רבעמו לעמ לבקא ינאש יתעדי הלש םינפה לע ךויחהמו


םיאצומ אל תחא עבצאו ,קיסוטב עבצא ,הניגוב עבצא ,ךשמתמ קוקיל
..םויה דע
- אל וא ונימאתו ,תירבעב 69 - םג יל התשע איהש םימעפ ויהו
.םעפ אל דחי ונרמג
.םיהדמ


..ריעסמ כ"כ אל הז ,יתשא םע ,םויה - הירוטסה לכה הז
.םייחה הלא
ישל וביגה
 
8/8/03 1:30
בדנתמ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
?סרוקה ירחא 'זאטס םג ןיא המ
(; היצביטומ שי אקווד לבח
בדנתמל וביגה
 
16/9/03 22:17
ףפועמה-לותחה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
סוכה לעו ללכב ישנה ףוגה לע רמול יל שי םילימ המכ קר ,בוט
-טרפב
!םיהולאה שדקמ ,סרבייג הככ טושפ ! ש-ד-ק-מ אוה ,השיאה ףוג
,חבזמה לע ךנושל תא חבז -םירמואש ומכ ,וישכע !חבזמה אוה סוכהו
חוורתתו בגה לע בכש
המטיפהו דשה יפכ לע ךמירי ,ויתושנ תוחבזמב לאה שדקמ אב הנה יכ
ליצה וליאכ -דחא ןגדגד ץצומה לכ רמאנש ,יעיבשה עיקרה לא רשייה
!!! ואולמו םלוע


.. (!קאינמ אי והשמ והשמ הבוגה לע ,הככ שיגרמ התא תוחפל)
(: ! ולבת
ףפועמה-לותחהל וביגה
 
21/10/03 1:54
ןוצל דמוחה :תאמ
הפורשהל הבוגתב
החידב


"?הלותב השיא לש ןימה רביא הארנ ךיא" רמוכה תא רענ לאוש
"הפיהפי חרפ לש ןצינ ומכ"
"?תולולכה הליל ירחא השיא לש ןימה רביא הארנ ךיאו"
"?הסייד לכאש גודלוב לש םינפ םעפ תיאר"


חחח
ןוצל דמוחהל וביגה
 
2/12/03 3:41
22תב :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ינא רתוי וליפא, ןיידעו,םלוכ לש תובוגתה לכ תא יתארק בוט
ףוגה לע ףרוטמו,תולילצ לע תמ אוה,יל דריי ירבחש הזמ תדלוס
!יתוא ליעגמ הז,הצור אוהש המכו, ישנה
"םיחוצחיצ" ןוילימ םע הבוט תחלקמ ירחא וליפא,םש החירסמ ינא
חירסהל הליחתמ ינא ,(!םכל תעבשנ)הטנמ חירב תילניגאו הפיטשב
.הטמל
םהלש רבגל תונתונש הלאה תוישפוחה תונבה ומכ יתייהו יאוולה ףוא
. ישפוח לולצל
עדוי םיהולאו,תיביטימירפ,תינשייב,תנשוימ ינא ילוא זא
אוה םא המדאב ימצע תא רובקא טושפ ינא,הככ הז לבא.......המ
המכ לש תובוגתה תא יתארק םג וישכעו,םש ילש חירהמו,ינממ לעגיי
!וישכע תשאוימ שממ ינאו ,חירסמ סוכמ םילעגנש הפ םינב
!םש חיר יל שי הייקנ ינאשכ םג ,!יתמשא אל וז
םלועלו (..םירמוא הככ)הזה לודגה גונעתה לע רתוול הפידעמ ינא
עדוי אוהש תעדלו, םיסקמה יגוז ןב לש ויניעב טיבהל אל
תלעב......................................................ינאש
.חירסמ סוכ


לבא ,היעב םהל ןיא תחלקתמ הרוחבהש ירחאש םירמוא םישנא,הזמ ץוח
אל איה ירה ,"ינפל חלקתנ יאוב" הל דיגהל םלועב בילעמ יכה הז
!"קד"ה זמרה תא הניבמ יתייה ינא...!המותס


.תמאה וז לבא,בוצע הז
.ךכ היה אל הזו יאוולה
22תבל וביגה
 
 
7/12/03 21:43
טיפ :תאמ
!יל ורזע !!!תולילצמ תדלוס ינאל הבוגתב
םעפ ףא בזכאתמ אל בהואיש רבג, הריעצ ןיידע תא
טיפל וביגה
 
 
14/1/04 1:16
עבוט :תאמ
!יל ורזע !!!תולילצמ תדלוס ינאל הבוגתב
תדלוסש וז
המ הז ירה חירב םינינועמ םירבגה ונחנאש הניבמ אל הארנכ תא
םשל ונתוא ךשומש
קר (ןודינב ןהמ םינוש אל ונחנא)תויחה לצא הרוק המ בל ימיש
רחא רבד אלו םירבגה תא ךשומ חירה
עבוטל וביגה
 
 
10/2/04 12:57
לט :תאמ
!יל ורזע !!!תולילצמ תדלוס ינאל הבוגתב
קוידב השיגרמ ינא םיזוחאה תאמב ךתיא המיכסמ ינא -22 תב
....ךומכ
!!יתספספ טושפו תונהל תויורשפא הברה ךכ לכ יל ויה
ינא לבא לולצל שקעתמ שממ אוה רבחה לש הבוגתהמ תדחפמ שממ ינא

!!!חיר שיש השיגרמ תמאב ינא יכ םעפ ףא ול תנתונ אל
!!!!!!!!!!!!!ןבצעמ
לטל וביגה
 
 
21/6/05 19:18
ןרוא :תאמ
!יל ורזע !!!תולילצמ תדלוס ינאל הבוגתב
ךמצעל תדרי וליאכ טעמכ הז עגרה ךל הדריש יהשמ םע קשנתהל .א
(תחתל ןושל ן/םהל םיפחודש תו/םינהנש ולאל הבשחמ וק דוחיב)
ןהינימל השרפה ירוחב ןושלה תא עוקתלמ לעגהל אלש רשפא ךיא .ב
??(ויהיש לככ "םייקנ")
?ןושלה לע םג דחא םתשבלה .םודנוקב םישמתשמ םלוכ רקיעה .ג
...חוטב ןימ שממ
ךל רמוג רבג םא .בצמ םושב ןימ אל ןה תודיריה עבטה תניחבמ .ד
עבטב רבד לכו רחאמו ןוירהל %0 לש יוכיס שי (תחתב וא) הפב
תרוצ לכ ,(הז הרקמב הייבר) הייברו תודרשה :םיינשמ דחאל דעונ
.עבטה תניחבמ רתוימ ףאו ץוחנ אל אוה סוכב ןיז תללוכ אלש ןימ
םירבג ואצמת אל) םירבגמ רתוי הברה ןיממ תונהנ תונב .ה
,םימל ץוחמ למשוחמ גד ומכ "םיסכרפמ" וא הכיפשה ןמזב םיחרוצש
לש ןוצרל הביסה .(...ףיייזמ אוה :ןטק פיט הנה ,ןכ םאו
המכ "שובכל" ןוצרהו םהלש וגאה איה ןמזה לכ ןייזל םירבגה
,טופשל השק תצק ,"םינבמ תוחפ אל תוצור תונב" יבגל זא .רתויש
לע םיענומ םירבגה דועב גונעתל תורכמתהה ידי לע תוענומ תונבה
.היססבואה ידי
ודרת זא ןכיעוצב יבגל םולכ רמוא אל םירמוג םירבגש הז .ו
תולבקמ אלו ךירצש ומכ הדובעה תא תושוע ןתא וליאכ ןכלש ץעהמ
תובשוחו רבגל תדרל תועדוי אל ןכבור ."ןכיצמאמל" הרומתב םולכ
תא ול ןתאבהש ןמיס זא םינפה לכ לע ןכל ךיפשה רבחה םאש
הדימ התואב ךיפשמ היה אוה לעופבש תורמל) םייחה לש המזגרואה
המ . (...ץע עזגל ןיזה תא ףחוד היה אוה םא "הזטסקא" לש
ז-ל יתוא ליבומש
הבשחמו ןמז הברה ךכ לכ תועיקשמ ןכתא יתיארש רכוז אל .ז
,הטימב תומיהדמ ןכלוכש האלפנ השגרה חטב ...תינללוצל ךירדמב
ראש תא דמלל וא/ו דומלל המ ןכל ןיאו קקללו ץוצמל תועדוי
ןימה ינב "הרזע"ל הנפומ ןכצרמו ןכנמז לכ ךכו ןכנימ תונב
.(השעמל ןכומכ) ךירצש ומכ הדובעה תא תושעל םיעדוי אלש ינשה
םיצוטס ."הבהא" לש טקא תויהל קיספה ןמזמ רבכ ןימ :םויסלו
.הבהאל רשק םוש םהב ןיא ,ףונפנב ירחא דימ םיוולמש םינויזו
גוזה תב תא גנעל ידכ תאז השוע אל ,הדובעה תא ת/עדויש ימ
ישיאה וגאהו םשה תרדאה םשל אלא (תו/םיבשוח ןאכ קלחש יפכ)
תופידע) ינשה ןימה תו/ינבמ דועל רבעוי רסמהש הווקתהו ה/ולש
.האמה תו/ינייזכ ן/םמש חצנוי ךכו (רתוי תו/םיוושל ההובג
וליאוהש "םיחמומה" לש ןאכ תובוגתה תיברמ תא אורקל קיפסמ
ריפנס ילב לולצל םיעדוי אלש לזמה ירסחל "רוזעל" םביל בוטב
.וזה הנקסמל עיגהל ידכ ,רזע
ןרואל וביגה
 
7/12/03 21:37
טיפ :תאמ
הפורשהל הבוגתב
! שארה תא יל םתממח, הזמ לודג ףייכ ןיא, תוקדוצ ןתא תונב


! ובריי ןכ
טיפל וביגה
 
19/12/03 0:58
היבסל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,תורבחו םירבח


ךיא תועדוי תונבה ונחנא קר לבא ,םירברבגה לכ תא בזכאל יל רצ
!תיתימא הזטסקא ךייש אוה הלש וזמ איצוהלו ןגדגד לע תדרל
היבסלל וביגה
 
22/2/04 13:06
ןנור :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,םולש
ךלש ליימה תא יל יחלשתש חמשא
תיקסיע העצה ךל עיצהל ןיינועמ ינא


הדות
ןנור
ןנורל וביגה
 
1/3/04 18:59
יקוק :תאמ
הפורשהל הבוגתב
םכלש תובוגתה לוכה תא יתארקש ירחא םישנא בוט בוט בוט
שממ שממ םלוכ תא לבא
הזש המכ לוכה תא בותכל םיעדוי םתא ילואש םכל דיגהל תבייח ינא
שממ אל ינא ישעמה טקאל םיעיגמ םתאשכ לבא םיהדמו םיסקמו אלפנ
םכל ךלוה ךיא החוטב
הרוחבל ןוכנ תדרל ךיאל םיקוח תויהל םיכירתש תבשוח שממ אל ינאו
טאל לוכה וביאכת לאו תמאב הנת איהש ףיכ תונידעב ומרזת טושפ
!!תונידעבו טאל
הזמ גנעמ רתוי רבד ןיא ינשל דחא םידרוי ילש רבחו ינאשכ דיגנ
היווח שממ שממ הז
ונתיאמ דחא לוכ המ םיעדוי ונחנא יכ ינשהמ דחא םינהנ ונינש
ת/בהוא ן/םכלש הלילצל גוזה ןב המ בל ומיש םישנא זא בהוא
שיגרהל םיצור םתייה םתאש המ תא שיגרהל םהל ונת !!םתיא ומרזתו
!!םהלש בצמב
יקוקל וביגה
 
2/3/04 11:28
רמות :תאמ
הפורשהל הבוגתב
ןחבמ" יל תושעל תנינועמש ימ לבא ,ןמז ןומה רבעש עדוי ינא
,"הכמסה
.ליימיאב רשק רוציל תנמזומ
רמותל וביגה
 
2/6/04 4:25
ידג :תאמ
הפורשהל הבוגתב
רועישה לע הדות
ידגל וביגה
 
13/10/06 5:04
ינד :תאמ
הפורשהל הבוגתב
!!!!הרק אל םולכו וביגה אל 2004 מ
ינדל וביגה
 
28/10/06 12:00
הנשוש ףוטקא ךנעמל :תאמ
הפורשהל הבוגתב
,ובטימב לארשי םע לכל םולש
הדיצמ איה ךא הרקיה יתרבח תא גנעל הצור דואמ ינא,היעב יל שי
תבהוא אל,המצעל תננואמ אל איה לבא והשמ וא הפוגל תרבוחמ אל
ינאש הצור אל איה יכ הל דרא ינאש תבהוא אלו הנימ רביאב תעגל
.הנממ לעגא
תב םע דחי לכואש יכ םיפיט רפסמ יל תתל,ם/ןכל השק אל םא,ינוצרב
.ףסכנה דעיה תא שובכל יתגוז


הפיאו קיתרנב הינשה 'יגה תדוקנ אצמנ הפיא תעדל חמשא ףסונב
אצמנ
.םוטקרה


יתלחתה תינימה יכרד תאו ילש הנושארה הרבחה תאז יכ ןייצל בושח
.18 ינב ונחנא םויקש ל"נה הרוחב התוא םע דחי 16 ליגב
הנשוש ףוטקא ךנעמלל וביגה
 
 
22/12/06 9:28
יתור :תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
תויהל ךירצ התא ןכלו תיטנמור דאמו תינשייב ךלש הרבחה יתעדל
.רתוי טאל םדקתהלו רוצע רתוי
סוכ קוקילמ רתוי הז תא הל ושעי תויטנמור תווחמש רמאנ אב
יתורל וביגה
 
 
29/3/07 15:37
:תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
רביאה תא יל יקקלת יאוב יתור
וז הבוגתל וביגה
 
 
29/3/07 15:38
:תאמ
ןללוצל ךירדמהל הבוגתב
סוכה תא ךל קקלא ינא יתור יאוב
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא