םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תונומא~תועד~ישאר    
   

תינגרובה
ודמלא תעפי

 


יתררועתה .וטולב ןוילמ 20-ב יתיכז ,םיהדמ םולח יתמלח לומתא
הדבועה .רשואמ הכוז לככ הקומסו תצרמנ ,תשגרנ רקוב תונפל 4:00-ב
תא יל קוחמל החילצה אל חומה לש דאנ דועכ הלגתה םולחהו יתידבתהש
םע השיגפה - ללותשהל וכישמה תונוימדה .ףוצרפהמ עצבה ףדור ךויחה
תינוכית םי הליו תיינב ,ךיריצב קנבל הסיטה ,קקולמה תועקשהה ץעוי
,דומצ סיטליפ ךירדמ ,יטרפ רשוכ רדח ,ץראה זכרמב בושיב העונצ
תנבלה ,יל ויהיש תובטוחמה תועבצאה לע םינבאה ,הדובעמ תורטפתהה
Sales-ל תישדוח הסיט ,ןמוש תביאש ,הזח תלתשה ,רעיש תרסה ,םייניש
.ינופצ אפסב תלפטמ םע תויעובש תושיגפ ,לזמ תרב הרבח םע ןודנולב
קתממ ,קהלמ ,קחשמ שארהו ,קתקתמ ןועשה ,קיספהל החילצמ אל ינאו
.קנפמו


תא סימהל וליחתה ,בוטרה ופא תא יב ךכיחש בלכהו תונושארה שמשה ינרק
ינא ?תאזכ יתייהנ לזאזעל ךיא .יתררועתה זאו חתפב יתרגש םוי ,הילשאה
תסדנהב ראות יתמייס ,יבל ריחבל יתאשינ קר ,ייחל ישילשה רושעב
התנכשמ ,לותח ,בלכ יל שי .בטיה תסנרפתמו עוצקמב תדבוע ינא ,הנכות
תומולחה לכ תא יתמשגהו יתשמימ ,ץורמב יתחצינ .ןוירהב וליפא ינאו
.ילש תא וליפאו ,הינלופה ימא לש םיבוטרה


ינא ?תינייפוא תקפוסמ יתלבו תינחור אל ,תינשוכר ךכ לכ יתייהנ יתמ
ךירצ קושה המ ,איצמהל ףרוטמ טנטפ הזיא ,הכמ איבהל ךיאב הקוסע ךכ לכ
ירה !ססססאלח .רטפוקילה יל היהי רבכ יתמו רסנופס אצמא הפיא ,ןיאו
אל ךכ לכ היה ןוה תיישעב הזה ינלוחה קוסיעה לכ תורופס םינש ינפל דע
תגלימ לבקל יתמחלנ .תיתימא תמחולו תמלוח יתייה .ירובע יטנוולר
ללכב ינא .םלוכ תאו ימצע תא חיכוהל ,ותואו ימצע תא אוצמל ,םידומיל
םולחא ינא רחמ ?ינגרובה םלועב תימצעה המשגהה ריחמ הז םאה ?ינא דוע
קיחב םינויז לעו "עבש תב"ב דוקרל ,תומודא תוחירז ,חרזמב לויט לע
.עבטה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      תמיכה נפשית
    
    
םימורופל     
   
4/9/03 14:11
ויז :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
!!!!!!קנע
.לוב תעלק ,יתשיא ומכ שממ ,ןוכנ המכ
תא איבנ םירבגה ונחנאשו תוינחורו םולחל קר תוצור תורוחבה םתא
.ףסכה
תויהלש טילחה ללכב ימו - תוינחורל קיפסמו םולחל קיפסמ זא
?ער הז יתואיצמו ינשכור
.תואיצמל וררועתת תורוחב המידק זא


.ב.נ
.הפי שממ ,אלפנ רמאמ
ויזל וביגה
 
4/9/03 18:24
לייא :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
עדוי ימ דעומ) א"וודחב ןחבמל דמול ,ירדחב ןופס בשוי ינא זא
תובתכה תא ,ילגרהכ ,ארוק לרגטניאל הירגיס ןיבו (...המכ
יתפרש ?םלוח ינא ??? לזאזעל המ ,עגר ,זאו .'תוננב'ב תוננערמה
(...יתקנפתה ,הדומ ינא) ?הנורחאה הביסמב םירופא םיאת ידמ רתוי
?יב תוטשמ יניעש וא
ח א ש ט נ ר ט נ י א ב א ו ר ק ל ך י ר צ י נ א
?????????????? ן ו י ר ה ב י ת ו
.ילש קתומ החפשמב תרושקתה לע דובעל םיכירצ ונא ,י'צפופ
!!! דוד תויהל הכחמ רבכ ינאו ונלוכל בוט לזמ הרקמ לכב
לייאל וביגה
 
4/9/03 19:57
םולש תינגרובל :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
ומצע הנשיי םלועהש הווקמ .בטיה יבצמ תא תפקשמו תממהמ ךתביתכ
ץעהמ דרא ינאו
םולש תינגרובלל וביגה
 
 
7/9/03 17:38
תעפי :תאמ
תינגרובהל הבוגתב
,ןוגריפה לע הבר הדות ,עומשל םיענ
.תעפי ,ךלש
תעפיל וביגה
 
 
14/2/04 11:01
:תאמ
תינגרובהל הבוגתב
wsssssssssssssssssssssssss
וז הבוגתל וביגה
 
6/9/03 16:53
הרוא :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
רמאמב הדיחיה היעבה אל תאזו ,לזמ תב אלא ,לזמ תרב רמול ןיא
...הזה (?)
הרואל וביגה
 
6/9/03 22:10
הדבעמ בצ :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
התיה הרבעש הנש הלכלכל לבונ סרפ תא ןמנהכל ואיבהש םירבדה דחא
םירחאל סחיב ,םתחלצה תוברל ,םמצע תא םיכרעמ םדא ינבש 'תילגת'ה
.ךכל הפי המגוד אוה ךלש רמאמה .םיטולוסבא םיחנומב אלו


(םהניב יתואו) םינומהה תא תוארל יל השק ?ךכמ תאצל רשפא ךיא
יכ (תורחת םצעב איה רחאל האוושה) יתורחתה םייפוא תא םינשמ
םינגב קומע קומע םזינגרוא לכ לצא ומכ ונלצא תשרשומ תורחתה
.דרוש היה אל םדאכ קדייח ,רוצי ףא הידעלבו


סוחיה תדוקנ יונישב םא יכ יפואה יונישב אל תאצמנ הבושתה יתעדל
אלו תואיצמל ונמצע תא הוושנ םא .ונמצע תא םיוושמ ונחנא הילאש
תורדסה לכ) היזיוולטהו תומוסרפה ונל תורכומש תוילשאה םלועל
עיגהל יוכיס ןיא םישנאה לש טלחומה בורלש םייח ןונגס תוארמש
עבונש לוכסיתה תא ןיטקהל תונמדזה ומצעל ןתינ ונחנא (וילא
.תורחתב דספהמ


הנש ינפל תוננבב עיפוהש "היזיוולטו גושגש לע" רמאמב אלמ רבסה
http://bananot.com/articles/484 והשמו
הדבעמ בצל וביגה
 
7/9/03 16:47
הינירוק :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
!דובכה לכ !!יתוחא ,םיהדמ רמאמ
הצימא ,הקימעמ תימצע תוננובתה תלוכי ךירצש ךכב קפס יל ןיא
.הפהפיה ךרמאמב הילא תעגה תאש הנבהל עיגהל תנמ לע ,הפיו
םירוויע םיפלטע ומכ םיפדור םישנאה בור .יבילל םסק ןויערה
,ךכבש ירה ,ונלש ינגרובה םלועב םיינמזה רמוחה תונויתפ ירחא
,תוינחורל תירעזמ הסיפ ,טועפ ללח םיריתומ אלא םה ןיא
.תיתימא הצימא תמחול תא !! ךומכ וברי ןכ .תומולח ,תויתריצי
תא חפטל הנפתמ אוה , יזא ,וייחב ירמוחה ןפל גאוד וניא םדאהשכ
.ושפנבש חורה
... ךשמהב המכוח ינינפ דוע אורקל הווקמ ,יצמיאו יקזיח
הינירוקל וביגה
 
7/10/03 13:12
תיתימא תינובנופצ :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
.ונל ןיאש המ תא םיצור ונחנא ?אל הככ הז ,ונ
,ףסכ קיפסמ יל שי ,דובעל הכירצ אל ינא .אמגודל יתוא וחק ,הנה
.םיירהצב זיירקנדלפלו ברעב הגויל רקובב סיטאליפל תכלוה ינא זא
אל ינאו !באוכ הז ,יתעגתשה)..... השעא אל םייחב ינא םיחותינ
ימ םע יל ןיאו ,ץיחלמ הז ,תאנוש ינא םידגב תונקל ,(הכירצ
!יל םמעשמ ?וזה תונגרובה לכ הווש המ זא....םיקוסע םלוכ ,תכלל
אל הז לעבה םע) האושנ ינא יכ ,עבטב ןיידזהל הלוכי אל רבכ ינא
...אמא ינא יכ ,חרזמל עוסנל אל םגו (..הווש
ישוקב ינאו ?הפ שביתהל ליבשב ?םיבוט םייח יל שי המ ליבשב זא
דועו ????20 דועב המו ?םינש 10 דועב השעא המ !םישולש תב
.הלוע םייחה תלחותש םירמוא
.יל ונימאת - הזה םולחה לע וגלד ,םכתא ובזע
תיתימא תינובנופצל וביגה
 
18/7/04 20:45
ילהי :תאמ
ודמלא תעפיל הבוגתב
תטעש ןיבל "םילצלצמה תטעש" ןיב הזה סקלפמוקה תא הריכמ
כ"כ היה לכהו רעונ תעונתב יתייהו 16 תב יתייהשכ?תונכב.שפנה
תא הנשנ התאו ינאב" ןייטשניא קיראל יתנמאה תמאב,שדחו ינושאר
ותוא עמש אל שיאש,ותוא יתיליג ינאש החוטב יתייה,"םלועה
אל ינאש.לגלגה תא יתאצמהש תענכושמ יתייה ינא,ללכב.יינפל
םיילגר תותיכ "יע אלו,תינקחש היהא ינאשו,ףסכל דבעתשא
ךלא ינאש,רורב יל היה.תנכוסל םינונחתו,םיליפשמ םינשידואל
םיטרס יאמב ןיאש יתעדי אל זא)יתאמזיראכ םיטרס יאמבו בוחרב
ינא ךתוא":רמאיו,יילע עיבצי(הליהת יאלמו םייתמזיראכ
תוינטנופסב ןיידזהלו,הפחי תכללו,המורע םיל ץורלו."הצור
ימלועמו ילש םייומידה םלועמ ספ הז לכ....באפ הזיא לש םיתורישב
אל ינא והשכיאו,תוחונ התיא האיבה תורגבתהה.דחאכ יתואיצמה
תכללו,הטימה לע חונ יל היה דימת ןיידזהל.עשפ הב תאצומ
ינאש והשמ תונקל תכללו!!!יתוא ליעגה דימת...תודוס ידוסב,הפחי
ןעוט היה דיורפ םא םג,בוט יל השע דימת הכירצ אל שממ
םינטקה םיגוניעה הלא,ןכ...האיקיאב "המותח" תויהלו.תרחא
ביבס םיטשו םהלש םידליה םע הטכאי לע םייחש אלא תא שי ןוכנ.ילש
אל וז.הממ ה'צאפב םייחו הזופרומאטמ ורבעש הלאכו.םלועה
ער שי,תונגרוב,תוחונ ייחל הפיאשב ער ןיא.תא אל םגש הארנכו.ינא
"ילוק" רתוי הארנ דימת הז והשכיא.הזל ופסוותהש יאנגה תומשב
אל.םחלו תיששעב קפתסהלו.ריעב רשאמ רבדמב רוגל תוצרל קומעו
תוחישלו,ןגזמהמ יטטסה ריואל תרזוח,יתמעט,יתיצימ,םירבח הדות
הניפ ירובע אצומ דימת והשכיאש ינוריעה,ילש םילו,תוילאוטריוה
...אבחנה ילוק תא עומשל הטקשו תלצומ
ילהיל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא