םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תויגוזו הבהא~םיסחי~ישאר    
   

?תמא לע ןמור
ןענכ ןב הרמת

חומו בל תלקוש ינא שדוח רבכ
תיתוהמה הלאשב תערקנ ינא .םיינזאמב
ילבמ בוהאל ארונ הז םאה ,ךכ לכ
?בהואמ תויהל


ינא .תאצל ונלצעתה םעפ דועו היזיוולטב רבד םוש ןיא .תבש יאצומ
הצור אל ינא רחמש הטילחמ ינא ,דבל תויהל הצור ינא הלילהש הטילחמ
קנפתמ לוק המיעטמ ,תפעפעמ ,יתוכאלמ קוהיפ תקהפמ ינא .ודיצל םוקל
.ןושיל תכתוח ינאש ול תרמואו
רבעל תמדקתמו דרדרוה קיתל תוחתפמ/ןופאלפ/תוירגיסה תא הסינכמ ינא
ןושיל תכתוח ינאש ןיבמ אוהו ,תוינש המכ לכעל ול הריתומ ,הסינכה תלד
אל אוהש יתעדי .תבש יאצומ לכב ומכ אלש ,ילש הטימב .תרחא הטימב
ךותמ אל םילימ לקוש ילש רוחבה .ותיא ןושיל ,ראשיהל ינממ שקבי
הסינו תימואתפה תורזב שיגרה אוה .קיעי אמש ששח ךותמ קר אלא ,הוואג
.החונינ הריווא תיטמרד הניצס התואל הוושמ ,םיעגר המכ דוע ךושמל


םע המק ינא םוי לכ .הזה רשקה לש וביט לע תטבלתמ ינאש שדוח טעמכ
ינש דצמ וא ,בוזעלו ילש תוחלוגמה םיילגרה תא תחקל ,תרחא הטלחה
םכח .ימצעל יתשקיבש המ לכ אוה .תמאב ,ותוא תבהוא ינא .רהמו רגבתהל
ומכ ןונש ,דיפל ריאי ומכ חלצומ ,רסלב ידוד ומכ ךיתח ,ןייטשנייא ומכ
תאזה תויגוזב .םירעפ ילב ,ותוא המילשמ ינא ,יתוא םילשמ אוה .לט זרא
ירחא חורפל הליחתהש הבהא .ידווילוה גוויז ונחנא .םידיקפת תקולח ןיא
,םייניבה תביטחמ יתוא הוולמ ולש ךויחה .התובע תורכיה לש םינש
םישקה םימיב ותוא הריכמ ינא .ךכ רחאש םייתימאה םייחלו אבצל ,ןוכיתל
תא הריכמ ינא .17 ןב היהשכ ותחדפ תא הראיפש "ילק" תרופסת םע ,ולש
ידמ תא ,ולש רפסה תיבב רצחה תא ,ותוחא לש בלכה תא ,ולש םירוהה תיב
ןמתסמ אל הז ייחב הנושארלו ,הצקל הצקמ ותוא הריכמ ינא .ולש ןחנצה
ינאש המ לכ אוהש טלחומ ןוחטיבב םוי לכ דיגהל הלוכי ינא .ןורסיחכ
.ימצעל תלחיימ


לבא ,שבד לכה - וישכע דע םתעמשש הקתקתמה הידולמה תעטקנ קוידב ןאכ
,םייניעב קרבה ,תונשוכרה ,האנקה ,תועמדה הפיא !?ץוצינה הפיא
םלועמש רוזיחה תפוקת יל הרסח .הקיטנמורה ,תויטיאהו תוכוראה תוקישנה
רפסל ץורל ,ןופלטל הייפיצה ,םיינושארה םישושיגה יל םירסח ,התייה אל
הפיא ,םירישה ילילמת הפיא ,םייחהמ הלבונלטה הפיא .תושגרתהה ,ה'רבחל
ינא ,(וליפא הפי שממ) הפיו בוט לכה יכ .שגרה הפיא ,םיבוהאה םיטרסה
לנויצרש שדוח רבכ .וב תבהואמ אל ינא לבא ,ילש רוחבה תא תבהוא
.םיינזאמב חומו בל תלקוש ינא שדוח רבכ .יכותב םיטטוקתמ לנויצומאו
תויהל ילבמ בוהאל ארונ הז םאה ,ךכ לכ תיתוהמה הלאשב תערקנ ינא
הז ילואו ,דבלהמ דחפה קר הז ילואו ,חונ רודיס קר הז ילואו ?בהואמ
ילואו ןופצה תא דבאל יל ןתונ אלש ,אוה ללכב הז ילוא ,יתרבחה ץחלה
.ילואו ילואו


ןיבהלו ,ינגוטופ דואמ דחיב ,ונלש דחיבב עוקשל הז ילש לודג יכה דחפה
ילואש והשימ בוחרב שוגפל תדחפמ ינא .יתיעטש ידימ רחואמ היהישכ קר
תיצי הזה והשימה לבא ,ילש רוחבהמ ןונשו חלצומ ,ךיתח ,םכח תוחפ היהי
,יתרכה אלש שדח ךויח וילא ךייחא ינא .םייקש יתחכשש והשמ ילצא
ילוא וא ,ןמזה תא יתזבזבש שיגרהל תדחפמ ינא .ריכה אל ילש רוחבהש
לומש םושמ ,בוהאל ימצע תא יתדמיל אמש בושחל תדחפמ .ןמזה תא יתיזיבש
םילוע .הבהא םצעב איה המ יתנבה ,יל חלש ןודיפוקש תוצצונה םייניעה
יתוא דימעיש יותיע ,ןוכנ אל יכה יותיעב השיגפ לש םיטירסת שארב יל
,ןיבהל תדחפמ ינא .תוירשפא יתלב טעמכ ,לרוג תורהו תושק תוטלחה ינפב
הבהאה יל הכחמ הניפל רבעמו ,היילשא םתס אוה ילש רוחבה ילוא יכ
יב הכמ דימ זאו .שטיקהו הקיטנמורה לכ םע ייח תבהא ,תמאב הלודגה
ןותיעהמ תושבי תוקיטסיטטס אירקמש (ילש ינלופה דצה וא) לנויצרה
הבהאה קר הירחאו ,םישדוח 36 םומיסקמ תדרוש תובהאתהה יכ תועבוקש
.תראשנ
ראשיי םישדוח 37 ורבעישכ םגש רשק ,ביצי רשקב יתיכז .יתיכז ילוא זא
הרומש (ללכב תמייק םא) תאזה תובהאתהה ילוא יכ .ונממ יתימא והשמ
ןושאר םוי .היזיוולטב םיטרסל ,תומיוסמ תופוקתל ,םימיוסמ םיאליגל
.דבל יתמק ,רקובב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
23/8/03 20:41
היבליס :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.ותוא טומשל יזעת אלש .וילא ידמצת
היבליסל וביגה
 
 
17/11/03 11:24
:תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
לעב יתבזע ינא ביגהל ידכ .םכל בותכל ידכ ןמז הברה יתיכיח
.לכה תא יתיצר יכ יתבזע .םיפתושמ םירוגמ לש םינש רחאל ירט
תא יתאצמ יכ יתבזע .םירפסהו םיטרסה לכ תא ,םירפרפה לכ תא
דחיב הנש רחאל םויה .ילש הנותחה ינפל םירופס םימי ייח תבהא
.רבגתמו ךלוה קר הזו לכה תא שי ןיידע
אלו דימת ,םכח רתוי בלה תושעל המו .לודגבו לכשה תא חצינ בלה
.רבד רוזעי
זא ,תוגוז ולאכ דוע שיו ,הנש 30 ירחא םג םירפרפ ןיא םא
.תויהל רומא היה אל הז ,םירבח תרעטצמ
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/6/04 11:14
תעפי :תאמ
..בותכל ידכ ןמז הברה יתיכיחל הבוגתב
ינא .ץמואה תא יתצרעהו ךתבוגת תא יתארק .הרקי סומינונא
.תטבלתמו , (הפוחה ירחא םייתנש רבכ יכ םא) עגרכ המוד בצמב
.הדות .דוע עומשל הצור יתייה , רשפא םא
תעפיל וביגה
 
 
22/11/04 13:08
הנוד :תאמ
..בותכל ידכ ןמז הברה יתיכיחל הבוגתב
?תלביק םאה
הנודל וביגה
 
 
8/3/06 10:08
לטיור :תאמ
..בותכל ידכ ןמז הברה יתיכיחל הבוגתב
,הלחתהב תובהאתהה לש עטקה תא ןיא םאש תבשוח תמאב תא
והשמ קר איה תובהאתההש תבשוח ינא ?תורקל רומא אל הז
אב זאו הנש גג ךשמיהל לוכי הז תושגרתהה ,םירפרפה לכ ףלוחש
הז ינויסינמ יעדתש לבא ,הבהאה םצעב אוהש יתימאה רבדה
ירשפא
תויגוזבו רשקב בושחש המ םצעב הזו בהאתהל ילבמ הבהא תונבל
לע םיתתשומ םצעבש ידדה דובכ ,תוחיתפ ,תרושקת היהתש ,הבוט
.הבהא
לטיורל וביגה
 
 
23/11/04 17:01
העורק :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
ןאל טילחאש דע ןמז קספ ונממ שקבל יתטלחה ובש םויה אוה םויה
תחא הבושת תויביססבואב תשפחמ ינא .ללכב םאו םיכישממ ונחנא
.תכלל וא ראשיהל ,רבכ טילחהל יל רוזעתש תיתחסונו הרורב
םוש לע בושחל תלגוסמ אל ינא ,אושנ אלל רבכ איה ןורגב הקעומה
.תעגתשמ ינא .עישומ ןיאו ,אל וא דרפיהל קר -רחא רבד
ילש ליגה ,ילש םומעישה ,וילא ילש הבהאה ,דחיב יל בברעתמ לכה
,(28)
דע הבשחמהמ תלהבנ זאו דרפיהל תבשוח אל ינאש העש ןיאש הדבועה
.תקרפתמ ינא ,הככ ךישמהל הלוכי אל ינא .המיא
העורקל וביגה
 
23/8/03 21:08
יובא :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
םיטרסב הייפצ לש םינשמ תגפסש המ לכ תיצמת איה הנורחאה הקסיפה
.םיידווילוה
.ךרפומ טקילפנוק
יובאל וביגה
 
23/8/03 22:49
והשמו םישולש :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
!!!קוידב
.הטלחהה תלוכי תא ךל ומטמיט םיידווילוהה םיטרסה
הל ןיאש תשפוטמ רכוס תננע ונל םירכומ . תואיצמב הזכ רבד ןיא
ונחנא עיגמ אל הזשכו .הז תא םינוק ונחנא ונרעצלו הזיחא
.םילכסותמ
הצור תא ,לובסל הצור ץא ,םוינימולא הצור תאו בהז ךל ונתנ
.בוטה תא ךירעהל ידכ ער ךל היהיש הצור תא ,ץמאתהל
.ךקיחב ולפנש םיזוגא תא לוכאל םייניש ךל ןיאש הארנכ
יעבט הז
ךל שיש המ ךירעהל ילכות םגו עברא לע ירזחת זאו תצק ילבסת ,יכלת
והשמו םישולשל וביגה
 
 
24/8/03 2:04
תרהרוהמ :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
אלו ,םיטרסה לע הכילשמש וז איה תואיצמהש תויהל לוכי אל
?ךפיהל
תכפוה ,הבהאל ףסונב תובהאתהב םינימאמ ונחנאש הדבועה םאה
תוצוצינ תשפחמ איהש הדבועה ?םייתואיצמ אלו םיישטיקל ונתוא
?תיטתאפל התוא תכפוה
?שגרתהל תוצרל ער הז המלו


ינאו ,יניעב ,תויעבט דאמ ןה .וללה תולאשה תא םילאוש ונלוכ
.ןתיא תוהדזהל טלחהב הלוכי
.ראשנ לגרההו ורמגנ םילוצליצהש המנפהב דחפ ןומה תאצומ ינא
ןמז ךרואלש םיניבמ ונחנא ויצארב םא םג ,םייק לגרההמ ששחה
.ןטבב םירופריפ םתוא םימייק אל רבכ
וז םג ,םיסחי תכרעמ לכש םילשהל איה תורגבבו תולשבב המכוחה
וב בלשל העיגמ ,םילוצליצו שער ,ןטבב םירפרפ הברהב הליחתמש
.תרוונסמ הניאש הבהאו הבריקו תורבח תראשנ
חפטל תעדל ךירצ הזה לגרהה תא םגו .לגרה הזל םיארוקה שי
.חיבשהלו
תנמ לע השק דובעל ךירצ .ןמזה םע םלענ אל םישוגירל ךרוצה
.ותוא קפסל
.התוא תעדוי אל חטב ינא .ךלמה ךרדל אחסונ התיהו יאוולה
תרהרוהמל וביגה
 
 
24/8/03 2:11
.A.S :תאמ
?המשא דווילוהל הבוגתב
ימרזת ,יתוחא ימרזת


"שנלא קוביחי שב ,הפיפח ןוק" :םירמוא תיאקורמב
(ךל םגרתי והשימש ,רהמ יצור)
A.S.ל וביגה
 
 
24/8/03 2:17
תרהרוהמ :תאמ
םורזלל הבוגתב
.ךממ םוגרת ,תאז לכב ,תשקבמ ןכלו


(-: שארמ הדות
תרהרוהמל וביגה
 
 
9/3/06 13:46
רחא רופיסמ :תאמ
?המשא דווילוהל הבוגתב
-- םיטרסב ומכ אל הזו ,דימתל םיכלוה ןטבב םירפרפהש אל הז
תא םינפמ םעפ ידימ םירפרפהש הז .הבהא ועמשמ הקוצמו לבס
לוכי אלש תחכונ תא םהבש םיעגר -- 'םינוי גוז'ל םמוקמ
יכה רבחה אוהש .ךל ןוכנ כ"כו בורק כ"כ רחא והשימ תויהל
שי דימת אל םירבחמו ,ךלש SOLE MATE - ה םלועב ךלש בוט
.תיתימא תוימטניא שי לבא -- ןטבב םירפרפ


תימיטניאה תורבחה ךותמ םירבדמ תמאב םא ,אל שממ ?םומעיש
תאש ומכ גוזנבה תא הריכמ תא -- םומעישל םוקמ ןיא וזה
םינטקה םיסנאוינה לכל הרע ונייהד -- ךמצע תא הריכמ
.יתימאה רבדה -- םיטרסב רשאמ רתוי הברה רוציקב םייונישלו
רחא רופיסמל וביגה
 
 
24/8/03 14:45
זיקרמ הד ולטרמ ןוד :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
ןתינ יתלב ףר םיביצמו םיכרפומ ,םיזגומ םידוילוה םיטרסה
,םוי םויה ייחב ונלוכ תא הוולמש רבדה תא םהב ןיא יכ ,הגשהל
ול היהי ךיא לע בשוח רוביגה תא םיאור אל םיטרסב .תואיצמה
,תוחוד ,םימ ,למשח ,הריד רכש ,הנונרא םלשל ידכ ףסכ קיפסמ
אל ...ל"וחב תושפוחל ףסכ ,אתנכשמ םלשל ,ןוכסיחל ףסכ רומשל
תפרוטמ הבהא לש םייעובשמ ,ןגלבתמ רוביגה לש תיבה תא םיאור
שי לבא ...סבכל ןמז קיפסמ ול היה אלש ללגב הסיבכה תומרע תאו
ןבל םורגל הלוכי הבהא המ הזו וב םימיזגמ אל םהש דחא רבד םהב
םיכפוה םיינש לש השוחתה ,ןמזה רסוח לש השוחתה .שיגרהל םדא
ריוואה תא םושנל ,עגרל םמעשל ילב תועש םיכשמנש םיטבמ ,דחאל
! וישכע ! רוצע ,קועצל תוצרלו ןועשה לע לכתסהל ,ינשה לש דחא
תא םש םיהולאש שיגרהלו םדא ןב לע לכתסהל ...זירפ ...והז
םירשואמ ויהיתש ידכ וליבשב ךתואו ךליבשב ןאכ הזה םדאה
הנשמ אל ...ךיא הנשמ אל ...המ הנשמ אל ...דחיב םיחמשו
םישולשו תוקד 20 ,תועש 5 דוע לש השוחתה תא ןיא םא ...המכ
...האלה ירבעת ...בוש שגפנ תוינש


ול וריאה םייחהש רוונוסמ בהואמ םדא ןבמ םילימ 200 ויה ולא
...םינפ


...יל תחלשש ךאלמה לע םיהולא הדות
ןמא
זיקרמ הד ולטרמ ןודל וביגה
 
 
3/10/04 12:54
םעונ :תאמ
...םלועב הבהא שיל הבוגתב
?ךלש האלפנה הבהאה םע דחי רבכ התא ןמז המכ :הלאש יל שי
לבא ,תאז יתיווח ןכאו ,הככ שיגרהל רשפאש קפס יל ןיא יכ
?קיזחהל לוכי הז ןמז המכ איה הלאשה
םירפרפ שפחל ץורל ךירצ ,םלענ תצק הז םאש בושחל גוהנ המלו
?םישפחמו םיצרו םיצר ףוסב ונמצע תא אצמנ אל ?םישדח
םעונל וביגה
 
 
25/8/03 11:11
ההדזמ :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
יתבזעו םש יתייה
תקסופ יתלבה תוטבלתהה ,תומלש רסוח לש השוחתב תויהל דיחפמ
הלחתהב לגעמ ומכ הז ,בושחל הקיספמ אל תאו ךילע תטלתשמ וזה
םיטילחמ ףוסבו שדוחב םעפ כ"חא םישדוח המכב םעפ םיטבלתמ
.םויב העש לכב הנוש הטלחה
תוקיטסיטטסהמ אל ידחפת לאו ךמצע םע ןמז קספ יחקתש העיצמ ינא
.דבלהמ אלו
םייחש יחכשת לאו רמגי הזש יששחת לאו השיגרמ תאש המ םע ימרזת
דחפ ךותמ אלו יתימא ןוצר ךותמ םירבד תושעל ךירצו תחא םעפ
תמאב תאש המ תא ילבקת אל יזעת אל םא .הבוט תוחפ הביטנרטלאהש
תאש הארנכ זא...אל םאו וילא רוזחל ילכות ךלש רוחבה םא .הצור
.רחא והשמ אוצמל הכירצ
.החלצהב
ההדזמל וביגה
 
 
31/8/03 16:01
svetlana :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
ההדזמ שממ ינא םג
ינאש יתשחש ללגב ילש רבח תא יתבזע תועובש שולש ךרעב ינפל
לכ לע תרתוומ ינא רבח יל שי"תרמוא ינאשכ ימצע םע המלש אל
"םירחאה
שפנה ,ינשה יצחה אוהש יתשגרה,ותוא תבהוא ינא תמאבו
....המואתה
אל אוה לבא ,ןוכנ הזש תויהל לוכיש יל רמא בוט דידי לבא
....הייפיצה ,הקושתה...רסחש המ הזו ,ילש בהאמה
היהת לבקתתש הטלחההש דחפה םייקו לק בצמ אל הזש ןוכנ הז
תומולחה תא םישגהל לכונ אל ןוכיס תחקל ילב לבא .היוגש
ונלש
ירשפא הזש הנימאמ ינאו
svetlanaל וביגה
 
 
7/11/03 6:49
ילרוא :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
ימצע לע רפסל לכוא .םדא לש ימינפ בצמ איה תובהאתה יתעדל
םיתיעלו יגוז ןבב תבהואמ ינא םיתיעל .םינש 15 האושנ ינאש
תאו ימינפ בצמ אוה חורה תוממורתהלו תושגרתהל ןוצרה .אל
םא הלוכי תא .ךל שיש םירבדה לע תיבויח בושחל הכירצ הארנכ
.יסנת .תרחא שיגרהל ךמצעל םורגל תמאב הצור תא


רסוחבש חתמה םג איה שדח ןויז לש תילאנומרוהה תושגרתהה
רבד לש ופוסב ומצע לע רוזחי רפיסה .םש תמאב הבהאהש תואדוה
הברה ורבעי .גוז ינב המכ םע ילוא .שדחה גוזה ןב םע םג
- םש הבהאהש החוטב יהת תמאבשכ זאו ותוא יאצמתש דע םינש
.םוקמ ותואב בוש תא הנהו ,ףולחי ינימה חתמה
ילרואל וביגה
 
 
28/6/04 14:02
שולט :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
בהבאש יעדתש הצור ינא לבא תנינעמ דואמ ךלש הבוגתה
ןיאשכ ןפוא לכב הבוט תויגוזבו הטימב הליחתמ תיתימא
.ךבוסמו השק ןינעה םינש ןיב תינימ הכישמ
בוש ךממ עומשל חמשא
ילט
שולטל וביגה
 
 
2/6/09 22:34
יטב :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
ינש דצמו ולש תוחישקה ילעבב יתבהאתהו םינש 8 האושנ ינא
תויגוזה תא ראתל רשפא םויה םג לילכ יתוא ושבכ וביל בוט
תלחימ ינא ךפכפההו שעוגה םוקמהמ אקוודו תורעס תעודי וזה
לע אל ךא בוט הז בהואמ תויהל ןוחטיבו תוביציל העיגרל
שי הבהאב יתעדל תוחוכ הברה טחוס הז יכ ימוי םוי סיסב
םיקלחדוע תורפהלו ןטבהמ ףועל םירפרפל תמרוגש תוימטניא
...םישבי
יטבל וביגה
 
24/8/03 2:22
םש התיה :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
,האנקה ,תועמדה לכ תא יתיווח ,שארה לעמ יתבהאתה .םש יתייה
ומכ תובהאתה תווחל .םהל תלחיימ כ"כ תאש םירבדה לכו םישוגירה
.םיהדמ רבד הז םהילע ונלדגש כ"כש םייסאלקה םייטנמורה םיטרסב
תא םייתנש הנש ירחא ,םיטרסב ךל וחיטבהש המ ומכ אלש קר לבח
הכישמה םגו ,וב תבהאתהש אלפומה לילאה תא ההזמ אל םואתפ
.םעפ התיהש המ אל איה תיתייחה
תא ובש םוקמל המוד יד םוקמ .רחא םוקמב ינא םויהו ,םש יתייה
לבא .הנכ תונמדזה ול תתלו ,הזה רשקל רסמתהל ירחבת םא ייהת
תא הממ ןיבהלו ,ךמצע םע הנכ תויהל יכרטצת הז תא תושעל ליבשב
ךלש דחפה ,תבתוכ תאש המל דוגינב ילואש תבשוח ינא .תדחופ כ"כ
לע רתוול ךממ שורדי הז .תקדצש ןיבהל אלא ,תיעטש ןיבהל אל אוה
םייחב העיפומ היזטנפה .תולקב כ"כ רתוול הנכומ אל תאו ,היזטנפה
דימת .אובי אל הז ,ישפחת אל םא .התוא תרצוי תאשכ קר םייתימאה
אצמנש הז תא בוהאל השק רתוי הברהו ,היזטנפה תא בוהאל רתוי לק
בוהאל יתרחב ינא .הריחב לש ןיינע לכה .דיה תא ךל קיזחמו ,ךדיל
ןבומכ ילא ולש הבהאה תא תחקול אל ינא .דיה תא יל קיזחמש ימ תא
,תועמד םוש ןיא .יתוא בוזעי אוהש תששוח אל םג ינא לבא ,וילאמ
לע הדות ריכהל תרכזנ ינאשכ עיפומ םייניעב קרבה .תונשוכר ,האנק
.הברה הזו .יל שיש המ
םש התיהל וביגה
 
24/8/03 7:29
לט :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
!ךב ךשפנ דוע לכ יחרבת - לבא ללכה תעדמ הנוש הפ יתעדש החילס
לבא םירפרפ ףקומו חמש לכה םיסחי תוכרעמב דימתש תרמוא אל ינא
שממ תא הבש היצאוטיסל יררגיתש הנכס שי ךב םייק קפסה דוע לכ
.הדירפ םתסמ עורג רתוי הברה הז הדיגבו ךל רקיש םדאב תעגופ
הנוכנה הטלחהה תא תישעש ךמצע םע המלש ייהת ראשיהל תרחוב תא םא
דחי תויחל ךישמהל ולכות הככ קר ,ךיירוחאמ םיטבלה לכ תא ימישתו
לטל וביגה
 
24/8/03 8:33
םש ילב :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.ילש תובשחמה תא בתכה לע תילעהש תבשוח ינא
רשק .יל היהש (דיחיהו) ןושארה רבחה .םינש רבכ ילש רבח םע ינא
.םיבוט םידידיכ םינש לש בוט תורבחמ עבנש
הביס םוש יל ןיאו ,ותא תויהל תינהנ ,ותוא תבהוא ,ותא ינא
.בוט לכה .ונממ דרפיהל
םויש שארב יל שי ןמזה לכ ךיא ,ךכ לכ בוט לכה םא ,תאז לכבו
לכ תאו םירוזיחו תואיצי ויהי דועש ?רחא והשמ יל היהיו אובי
?התיה אלש הלחתהה לש עטקה
.דחיב םיבלתשמו םיחמוצ ונחנא .ותא רתוי יל בוט ותא ינאש לככ
לכ רדתסהל םידמול .ןמזה ותואב םירבדה םתוא תא םיצורו םיבהוא
היהנש דע תוככחתמש םינבא יתש ומכ ,ינשה לש תויוטשה םע דחא
.ןהיניב קלח רוביח
.הבהא ימצעל "תפייזמ" ינא ילואש שארב יל שי דימת ,לכה תורמלו
והשימב ירמגל תבהואמ ינאש ימצע תא תענכשמו בהלתהל ימצעל תמרוג
אל םג לבא תוחפ אל - ילש בוט יכה רבחה טושפ םצעב אוה ילואש
.רתוי
םש ילבל וביגה
 
 
24/8/03 23:31
buttercup :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב


,יתוא וויל תוקפסה ןמזה בור .םינש 6 ירחא רמגנ .םש יתייה
.החוטב רבכ ינא וישכע
buttercupל וביגה
 
 
22/7/04 11:30
i 2 i :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
תייה הפיא ימצע תא לאושו הז תא ארוק ינא ,םינש 6 רשפא ךיא
דצמו דחא דצמ והשימ םע םיפתושמ םייח תייחש ןמזב םינש 6
? תוקפסב ותוא תפתיש אל, ךשארל לעמ הננע דימת התיה ינש
לאוש ינאו, םינש שש תוקפסה ויה המ לע הז םעו,? ותיא תרביד
המוד בצמב יתייה ....... יכ
i 2 iל וביגה
 
 
7/9/03 2:30
יש :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
הטיש שי - בוט
,ךלש אוה - רזח אוה םא .ףועל ול ינת :רמא ןוטסגניויל ןתנו'ג
.היה אל םלועמ - ךלה אוה םא
תבהוא קר אל תאש ילגת דואמ רהמ .ןחבמ תפוקתל הדירפ .והז
.תבהואמ םג אלא ,ותוא
רהמ יצרת ,רחא והשימ םע ייהתשכ יכ ,הרקי הזש קפס םוש יל ןיא
ןומיסאה לופי .רוזחל
ישל וביגה
 
24/8/03 10:21
תומולחה ךיסנ :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.ותוא דבאל ךל רצש רורב .תוניחבה לכמ ןוכנ עמשנ ךגוז ןב
.הבהא רשאמ רתוי תוחונכ, ינויגהכ עמשנ רשקה ךא
?רתוי הברה םישק םירגתא ואוביש היהי המ בצמה והז ךכ םא
?רשקב ךכ שיגרהל ילכות ןמז המכ
לויט ומכ ) ימשר אקווד ואל ינמז קותינ ךמצעל רשפאל ילכות םא
.תרחא השיגרמ תא םאה תוארל ילכות ( ךורא
.( (-: יתניחבמ תוחפל) הרורב הבושתה אל םאו
תומולחה ךיסנל וביגה
 
24/8/03 10:31
תנמדזמ :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
,יתריקי
קרמנד תכלממב בוקר והשמ - תממעושמ יל תעמשנ תא
לכ תא ,ןיוצמ דע בוט רופס םינובש םיביכרמה לכ תא תנייצמ תא
ןיא םגו רופס ןיא ,המ אלא ביהרמל לישבת םיכפוהש םינילבתה
.לישבת


ברקתהל תרמייתמ אל ףאו תיגולוכיספ אל שממ ינא ) תויורשפא המכ
םיתש לע ךנעמל בושחל הלוכי ינא ( גוחל
שיא שיא תיטרפ תמדרתב ועקש ,וחינה ,ןמז קספ וחק :הנושארה
תא בותכל רשפאש הארנ יאמקה עוגעגה תא ושיגרת םא .ותרואמב
גולורפה
םא תועתפה לש םילאוטיר םע וליחתתו םיידיב םכמצע תא וחק :הינשה
לדתשמ והשימש ,הארשה םכל ןיאש ,םיממעתשמ םתאש םישיגרמ םתא
יכ ,םינשה םע רבגיו ךלי םומעשה והזו םיממעתשמ םתא ,אל ינשהו
.גלש רודכ אוה םומעש
העש הפיו ךותחל ךל ץעייל הלוכי ינא ,קותמה םומעשהמ החרבש ימכ
םדוק תחא
החלצהב
תנמדזמל וביגה
 
24/8/03 11:40
תידוסה תינידנולבה :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
וא ןוכנ הז םא תדמתמ תוטבלתה ידכ ךות והשימ םע תויהל רשפא ךיא
תוביסהמ ילוא .ןוכנ אל הזש הארנכ ,תמייק תוטבלתהה םא ?ןוכנ אל
הטרח היהי םישוגירה ירחא ףדרמה לש ופוס ילוא ,תונוכנ אלה
.רשפא יא הככ לבא ,הקומע
.יילא ותוא יחלשו ,יתרענ ,ותוא יררחש
(: הדות
תידוסה תינידנולבהל וביגה
 
24/8/03 11:54
ולב :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
וזה הנומתב רדסב אל המ שפחל הליחתמ תאו תעכ ךל בוט ידימ רתוי
ךל שיש הממ ינהת ידימ רתוי ירפחת לא
לכה לע יטרחתתו ותוא ידבאת ףוסב לכה תא חתנל יקיספתו
ולבל וביגה
 
24/8/03 12:23
םיירפ סומיטפוא :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
ןה באוי ןהל שי ,באוי תוצור ןה וגירדור ןהל שי ,תונב הז הככ
תוצור ןה לט ןהל שי ,לט תוצור ןה לאגי םהל שי ,לאגי תוצור
יכ ךל שיש המ םע המלש ייהת .ידג הצור אל תחא ףא .ןוקית ,ידג
יאצמת אל הזמ בוט רתוי ירה תמאה לע הדונ יאוב
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
24/8/03 16:45
גשומ תלעב :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
?ידג הצור אל תחא ףא
.המישרה שארב אוה
ללכב תרבדמ תא המ יתימא ןובנוב
.תבלענה
גשומ תלעבל וביגה
 
 
25/8/03 11:30
תנע :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
.םמהמ םדאנב היה אוהו ידג יל היה
.דחוימ והשמ תמאב הז יכ .קזח קיזחתו חקיתש ותוא תאצומש ימ
.הפ אשונה ןניאש תוביס הברהמ תכלל ינשל דחא ונתנ ונחנא


רבד-"ה" הז ידג :תונב לבא
תנעל וביגה
 
24/8/03 12:26
תנע :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
תורכהו הנבה ,ןומא אלמ - רשק לש יפוי ךל שי וליאכ עמשנ
.הקימעמ
ךל םג עודי חטב ,ןכ ,ןכ) ערלו בוטל םניה תויושגרתההו םישוגירה
.(םייחב תומיענ יתלב תועתפה םג שיש
.תואיצמהו ןמזה ןחבמב דומעיש הז אוה םכלש גוסהמ רשק
:ךמצע תא ןוחבל ךל העיצמ ינא ,תויושגרתהל ההמכ ןיידע תא םא
?חווט ךוראו בייחמ רשקב תניינועמו הלשב תא םאה
?רבעב ךלש םירשקב ורצונש תוקימנידב היובש תא םאה


אלש יאדוו .ךרובע ןוכנ אל המו ןוכנ המ ךל רמול לכוי אל שיא
.ינא
.השעמ השועו תרחוב תאש ינפל בטיה ישיגרהו יבשח - ךל יתצע
!החלצהב ךל היהיש
תנעל וביגה
 
24/8/03 12:32
:תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
טושפ הז ,כ"חא ךמצע תא יללקת םא םגו חונ םא םג ,הקותמ יחרבת
.הצור תמאב תא המ תעדל ידכב רובעל הכרצ תאש המ הארנכ
אל ינא לזאזעל המל זא ,זא ןוכנ כ"כ הארנ הזו ,םש יתייה ינא םג
.השיגרמ
.יל "ןוכנ"ש ןורחאה סופיטה ...ותוא יתשגפ םישולש ירחא םויהו
ינא .םלועה תא הווש הקד לכו ,הנש רבכ םישלחנ אל םינומעפהו
וא ,ןבצעמ אל אוהש אלו !קזחתמ קר רמגנ אל הזו ,ותוא תמשונ
םיבשוח .תורחא תויצרופורפה םויה לבא .טעמ אלו ,םיבר .בילעמ
יכ דחיב ונחנא .הינשל דחאה םיסמונמ אל רבכ ונחנאו ,ינפל
!םיצור
.החלצהב .ירגבתת ,תוחא רוציקב
וז הבוגתל וביגה
 
24/8/03 12:38
ןתיא :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
,םלוכל םולש
ןיבהל הסנמ) תוירקמב יתעגה ,תודוהל בייח ינא ,הזה רתאה לא
.(ליאוה אלל ךא תונבה ןכתא
הדוא ,קוורו 34 ןכ ןכ .34 - יליג תא ןייצא ףאו שייבתא אל
.דחוימב רשואמ אל - הדוותאו
יד ,רומוה שוח לעב ,שיגר ,רדוסמ ,יאמדקא - ימצע לע תצק רפסא
.(םג עונצ) ןטק תובבל רבוש ,רפרפ
דימת יתבהאתה ,ייחב יתרבע םיסחי תוכרעמ הברה :ילש רסמל תעכו
,תרעוסה הקושתה תא יתשפיח ,םירגתא יתבהא ,תויהל לוכי אלש המב
ויה םירפרפה םגו םש יתייה .תוצוצינהו םירפרפה תא ,תובהאתהה תא
...ופפועתה םג ךכ ועיגהש ומכו
יתלבה תושגרתהב ,םינומעפה ילוצליצב הלחתהב ,וזה הבהאב והשמ שי
ונל הלגמש לגרה ,לגרהל תכפוה ןמזה םעש תושגרתה התוא - תרבסומ
.ונתבהא אשומ תודוא רתויו רתוי
ךלוה ינאש הארנכ ,תויועט הברה ךכ-לכ יתישעש ןיבמ ינא ,םויכ
.(ןכ ,ןכ) רגבתמו רבגתמו
הרבח ,שפנ תוולש הצור ,תוצוצינ הצור אל ,םירפרפ הצור אל
,ינבצע ינאשכ םג - םש היהת דימתש עדאש ךתוא הצור ,תבהוא
ערשכ םש היהתש הצור .ירשועב ,יינועב יתוא יבהאתש הצור .לכסותמ
.ךב ןימאהל הצור .ילא ךתבהאב ,ךב חוטבל הצור .בוטשכו


.הז לע יכל - בוט רוחב אוה .םירפרפו תוצוצינ ךתוא יבזע ,הרמת
בורק םדאמ רתוי בוט תויהל לוכי המ - םיכבתסמו םישק םייחה
???תויכשמה שי םא הלחתהה הנשמ המ ?ךדי תא קיזחיש


לע לכה השוע יתייה .תכמותו הבורק תודידיב ןימאהל ליחתמ ינא
יל הרזעו יב הכמתש ילש הבוט יכה הדידיה תא ילא ריזחהל תנמ
.יתוא הבהא - בושח יכהו םש התיהו
רוחב אוהש יאנתב תאז - יספספת לא .ןויסינ יל שי ,יל יעמש
!!!בוט


.ךילא ינממ החלצהב
ןתיאל וביגה
 
 
24/8/03 19:09
םינומעפ תעמוש ינא :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
?לאוד ילב םימש וזכ העדוה ,יביבח
םינומעפ תעמוש ינאל וביגה
 
 
24/8/03 23:58
blue moon :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
םימכחה ןבאל קוקז וניא בהזה"
.הל הקוקז תשוחנה ךא
ךמצע תא י/רפש
.ךפוג והז :תמה ,יחש המ תא
.ךבל והז :הייחה ,תמש המ תא
.הזה םלועה הז :אבחה ,חכונש המ תא
.דיתעה ייח לש םלועה הז :אבה ,רדענש המ תא
.הקושתה וז :דמשה ,םייקש המ תא
"הנווכה וז :דלוה ,םייק וניאש המ תא


...קיפסמ וניא םעפ ףא שיש המ הארנכ
ןיאש המ תא תוצרל ידכ ונדלונ
שפנב םילבוסו שיש המ םע םיראשנש הלאכ שי
שפנב םילבוס ..ו שיש המ םע םיראשנ אלש הלאכ שיו
..היפוסוליפה לכ ירחא רוציקב
(: םינורתפה תיהולאל
blue moonל וביגה
 
 
27/8/03 18:30
אוביש ול הכחמ ןיידע :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
?רשקב תויהל הצרת םאה ,ןתיא


ךממ עומשל חמשא ..תויוכיא םע ל"נכ ,הקוור
אוביש ול הכחמ ןיידעל וביגה
 
 
20/11/03 19:39
jess :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
well spoken....my hart is with u...
jessל וביגה
 
 
20/11/03 19:57
הלול :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
.לק היה אל חטב הזו..םש ינא םג
,םירפרפ ןומה םע תיקנע הבהא יל יתאצמ
,יתדביא ימצע תא הכותבש הבהא
,ייניעב זא בושח היהש המ לכו יתלטיב ילש לאודיבידניאה תא
.אוה היה
ךפהנ אוה םואתפ ןולחהמ החרפ הבהאה תלדב סנכנ ינועהשכ ךא
....ןגרנו ינבצע ,ץוחל
תורקל ךירצ הז םאש רמאו ל"וחב םידומילל ץראה תא בזע אוה
,ינופלט רשק לש םישדוח 8 רחאל(ילש טפשמ) הרקי הז... ונינב
םויב קוידב ,יידמ רחואמ םייתעש...רזוח אוהש יל עידוה אוה
,ןונש ,םיהדמ רבג...רחא רבג ריכהלו האלה ךישמהל יתטלחה ובש
... ליכשמו ,הפי,םכח ,עוגר
,ןוכנה רבדה תא דימת רמול עדויש ,תויגוז ךותל דלונש רבג
...ןוכנ רתוי דועה רבדה תא תושעלו
ןיידע תערקנ ינא ....ותיא םישדוח 8 ירחא וישכעו
יל םרוג רבעהמ הז ךא ...דואמ םהינש תא תבהוא....רוחבלב
.....םיחוטב תוחפ םייח םע םירפרפ רתויל
תויחלו ....םהינש תא בוהאל...רוחבל אל טושפ יתטלחה םייתנב
לבא.....יתרתיו וישכעל ןוכנ םירפרפה לע....ןוכנהו חוטבה םע
לש םיעגר ןוילמ דועו הוולש ,הבהא ,ןומא ,םוח יתאצמ
..........................................ןוחטב
הלולל וביגה
 
24/8/03 12:51
רדמס :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
".התובע תורכיה לש םינש ירחא חורפל הליחתהש הבהא"
םש םגו .ילאס תא שגפ יראהשכ דימת אל איה ,ןמורל הכפהש תודידי
תמאב םא רורב אלש ךכ תודידיה ףוסבו הבהאה תלחתהב רמגנ טרסה
.דחיב בוט םהל היה


,בוט .םיידווילוהה םיטרסב ונל ורכמו ונל ורפיסש המ אל הז הבהא
הקושתו תוימיטניאו תועיגפו באכ ןומה שי הבהאב .חרי תכוממ ץוח
תופוקת שי ,הבריק לש תופוקת שיו תוקחרתה לש תופוקת שי .בערו
תוילע שי .ותלב ןיאש דחיב לש תופוקת שי ,האנשב לבוגש סעכ לש
שי ,השקשכ הדירפ לע תובשחמ שי .באכ שיו החמש שיו תודירי שיו
.לולכ לכה .החירב לע תובשחמ


אל תא םא .הביחמ תיתוהמ הנוש איהו תלוכמ תמישרל אל איה הבהא
הלוכי אל תא םא .בוט ןמיס הז וידעלב ךמצע לע בושחל הלוכי
.ער ןמיס הז - דימתל ותיא ךמצע לע בושחל


הלדגו הל הבלתמש הנטק שאב ליחתהלו טקשב חתפתהל הלוכי ןכ הבהא
.ולשו ךלש ןמזה לע לבח - ללכב שא םש ןיא םא לבא .םינשה םע
.הז ינפל תויחל ףידע .ףוסב תומנ ונלוכ :םיטפשמ ינשב
רדמסל וביגה
 
24/8/03 13:45
הדבעמ בצ :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.םיפתושמ םייח יבגל הל הרמא המאש המ םעפ יל הרפיס ילש תיסקא
אל איה ."ךלש רבח םע ינתחתת" :התיבל הרמא תאזה המכחה השיאה
."רבח" הרמא איה ,"ךביל בוהא םע ינתחתת" הרמא


םדא ,הנש 20 ירחא םג ותיא רבדל ףיכש ןיינעמ םדא הז רבח יליבשב
תאשו ךלש תושגרה תא ןיבמש םדא ,ותיא קולחל המ ןומה שישו רשפאש
ךל חונשו ךתוא ךירעמו דבכמש םדא .ודיל החוטבו החונינ השיגרמ
,בושח יכהו .בוט סקס דואמ יוצר ןבומכו ,ולש םימגפו תושלוחה םע
לש אמא הזכ דחא םע .ךיבגל ולאה םירבדה תא שיגרי םג אוהש
.ןתחתהל הצילמה ילש תיסקאה


.םידידיכ ונדרפנו הלוקב יתעמש זא
הדבעמ בצל וביגה
 
24/8/03 15:41
יגיס :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
כ"כו -םיסקמו,שיגר,םכח ,ךיתח היה אוה -ךלש םוקמב קוידב יתייה
האר אל -אוהו ,דחי ונכלהש טבמ וירחא ונפה תורוחב .יליבשב אל
קר !דואמ ,ןכ - תבהוא .תבהואמ אל כ"כ ,ינא לבא..ידבלמ תרחא
לע תרתוומ ינאש בושחל ,ער יל התשע ישפוחל ותוא חלשלש הבשחמה
עיגמ יל םג - ,ילש ימולחה רוחבה לע תזטנפמ רתסבו -הזכש רצוא
?אל המל ! םירפרפהו תומלוהה בלה תוקיפד ,תוצוצינה לכ תא לבקל
?עיגמ אל יל המל
!תרשואמ לבא -דבל ינא םויהו..ותוא יתחליש זא
יגיסל וביגה
 
24/8/03 17:46
םערו זיזח :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.הרתי המכחמ ךל רמשה .אטרהדיס דואמ םכח ךנה


(הסה ןמרה) אטרהדיס
םערו זיזחל וביגה
 
24/8/03 22:53
הרוראה ירמ :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
הזש םירמוא םינמיסה לכו ,םלועב ןוכנ יכה הארינ לכהשכ ...ייוא
..."הז" שיגרמ אל הז לבא ,הז
טושפ היה ,ותיא רשקב יתיהש ןורחאה רוחבה .ימשב וליאכ תבתכ
לעגיהל יתדמל ,ותוא בוהאל יתדמל אל ינא ,תוניחבה לכמ ,"םלשומ"
תא ןיא םא דומלל רשפאש רבד הז בוהאלש תבשוח אל ינא .אונשלו
תוביסה לכ ללגב ותיא תויהל ימצע תא יתחרכה .תראתמ תאש ץוצינה
יתשגרה אלש המ תא שיגרהל היפיצב דימת ,"טקארוק ילקיטילופ"ה
הסנמ ,יליבשב בוטש המ הזש ימצע תא ענכשל הסנמ ,ןיידע ויפלכ
וא הבירמ ירחא םג .(הברה היהו) ובש יבויחה תא תוארלו רשפתהל
שגרה ןמז המכ לבא ...ןויגהה םע יתכלה ,דצב שגרה תא יתמש םייתש
?דצב תבשל לוכי
.ותוא אונשל יתדמל ,יתרמא רבכש ומכ


ךל העיצמ קר ,ךל הרקיש המ הזש תזמור וא תרמוא אל הלילח ינא
עקובש הזה קיקדה לוקה תא עומשל דחפל אלו ,ךמצעל הבושק תויהל
.שיש יתימא יכה אוה םא םג ,ןטבהמ


.החלצהב
הרוראה ירמל וביגה
 
24/8/03 23:24
רבג דוע :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
(ןבורב) תוקלחתמ לעמ תובוגתה ךיא תוארל ןיינעמ
"בל"ה תו/יכמותלו (רוחבה םע ראשהל) "חמ"ה תו/יכמות ןיב
..."חמ"ל בור שי עגרכש יל המדנ .(ותוא בוזעל)
ןוסנו'ג רסנפס לש ביבחה ורפס תא יתארק ונמזבש יל ריכזמ הז
תא זיזה ימ" תא ,רתיה ןיב ,םג רביחש) "אל וא ןכ"
ךילהתב ןד אוה ינורכז בטימל .(עודיה "?ילש הניבגה
.םינוש םימרוג ןובשחב איבמש רדוסמ רתוי תוטלחה תלבק
:וילא ירשפא רושיק
http://www.mitos.co.il/Book/BookFocus.asp?ID=86324
םיאשונב הבשחמ לע םיעגר המכ דוע "זבזב"ל ,םימעפל הווש
תא בתכה לע םילעמש עגרב .הטלחה םילבקמש ינפל הלאכ
.תדקוממ הבישח רתוי ילוא תעקשומ םג םינושה םילוקישה
...ירחבתש ךרד לכב החלצהבו (-: המיענ הטלחה
רבג דועל וביגה
 
 
24/8/03 23:55
הדבעמ בצ :תאמ
תפסונ הבשחמל הבוגתב
,רבג ייה
לע ןויד ןאכ ןיא ?תובוגת יתשמ ךורא ץע ףא ןאכ ןיאש בל תמש
ןיא ןכלו חומהמ אלו בלהמ האב הבהאש ללגב הזש יל הארנו הלאשה
הז תא םיניבמ םישנאש אוה דמחנה .הילע חכוותהלו ריבסהל המ
.ינשה תא דחא ענכשל םיסנמ אלו
ןוידב 'חומה' יגיצנ םג רבד לש ופוסבש רמוא הזש בשוח התא
רסוחה רשאכ םידרפנ ויה רבד לש ופוסב (הביל בוהא םע ראשהל)
?האסה תא שדוג היה הבהאב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
25/8/03 0:19
תרהרוהמ :תאמ
תפסונ הבשחמל הבוגתב
.ףסונב קר ,הלילח "רבג דוע" לש ומשב אל


תוסנל רמולכ ,ילכלכ חותינ לש הרוצב ךתלאש לע תונעל רשפא
ןויערה ."ןוכיסל שידא - ןוכיס אנוש"ה תיירואת י"פע רידגהל
.רומיהמ דחפה ,ןבומכ ,אוה
םיסחי תכרעמב יל שיש הזה בוטה לכ תא דבאל ןכומ ינא םאה
הצור ינאש ןפואב יתוא תקפסמ אל לבא ,הבוטו החונ איהש
אצמאש יוכיסה רובע קר (ןטבב םירפרפ ל"נה הרקמב ,רמולכ)
?רתוי בוט
לעש םוקמב ראשיהל :ןפואה ותואב ,םתסה ןמ ,דבוע ,ךפיהה
(ןויערה לע תמ יניא םא םג) וילא יתלגרתהו וב יל בוט וינפ
?הצמחה תשוחתב םייחה לכ תויחל לבא


,הארנה לככ ,דיספהל וא חיוורהל וייוכיס ,רמהל ןכומש ימ
.םיהז
.םוי םוי ומצע תא לכאיי ,ןכומ אלש ימ


?םירחוב המב זא
תאנוש ינא םייחב אשונ לכבש תונעל הלוכי ינא ,ימצע םשב
.תיביטמיטלוא ןוכיס
.תוטרח ןיא הכ דע .ןוכיסה תא תחקל הפידעמ - בלל רושקה לכב
תרהרוהמל וביגה
 
 
25/8/03 10:39
הרוראה ירמ :תאמ
?תונעל םג הלוכי ינאל הבוגתב
אלש םישנ ויהי ,תויופידע רדס לשו יפוא לש ןיינע טושפ הז
הטימה תא רדסמ אל לשמלש והשימ םע תויחל תולגוסמ ויהי
םתוא ילב והשימ םע תויחל ולכוי אלש הלאכ ויהיו ,רקובב
הברהש הלאכ שי ,םיבושח ךכ לכ םירפרפה םלוכל אל .םירפרפ
.ישגרה דבורב םג - תוניתמו תוביצי םע םהל חונ רתוי
הרוראה ירמל וביגה
 
 
25/8/03 23:23
רבג דוע :תאמ
?תונעל םג הלוכי ינאל הבוגתב
...?"הלילח" המל
(-: ךלשמ ת/רבוד ךל שי םא אימחמ אקווד הז
?ישיא ת/רבוד םהל שיש הריכמ תא םישנא המכ
:-) :-)
םתוא לע תרזוח אל ,ינומכ אלש ,הטוהר תרבוד דועו
יתונוועב ינומכ ,תבתוכ אלשו הקסיפ התואב םינועיט
..."תוקלחנ" םוקמב "תוקלחתמ"
רבג דועל וביגה
 
 
27/8/03 0:35
תרהרוהמ :תאמ
?תונעל םג לוכי ינאל הבוגתב
.תינונטק אל לבא ,תרהרוהמ םנמא
?הא ,ךמצע םע רימחמ התאש ךיא


לע בושחל רשפא ,ילמס םוכס תרומת ,תורבודה ןיינעלו
(-: והשמ
תרהרוהמל וביגה
 
 
25/8/03 12:30
רבג דוע :תאמ
תפסונ הבשחמל הבוגתב
,"בצ" ייה
:תוביס 2-מ הצע תתל השק "בל" ינינעבש ךתיא םיכסמ ,ןכא
((?חומב םי/םיאתמה םי/קלחה לש הנבמה) תושגרה) "בל"ה .א
הלכשה יל ןיא עודיכ ,תיטוידה דאמה יתנבהל) הארנכ ,הנוש
ת/דחאש המ ןכל םדאל םדאמ (הלאה םימוחתב תיטנוולר תילמרופ
.תרחא ,ילוא ,שיגרי/ת ת/רחא - שיגרי/ת
רתויב לודג ילוא אוהש) םינותנה לולכמ תא ונל ןיא .ב
םיעוריאה תא ללוכש ('א ףיעסבש הנבמה ,בגא ,םהניבשו
.אשונל םייטנוולרו הכ דע ורקש


קמחתהל יל םירשפאמ ל"נה םיפיעסהש חינמ ינא :ךתלאשלו
.םינטקה םיטרפבו םדאב יולת הז יתעדל ...הבושתמ


הארנכש בושח ןונגנמ (שגר) "בל"ב האור ,תישיא ,ינא
-תב ילב) דבל ינא םא :לשמל .וניתומאלו וניתובאל רזע
ןברדל ,ילוא ,לוכי הז ,הז םע בוט אל שיגרמ ינאו (גוז
הז תאז תמועל םא .גוז-תב אוצמל ץמאתהלו תוסנל יתוא
זא ,ןמז ךרואל ילש דוקפתה לע תילילש הרוצב עיפשמ
אוצמל ילע השקי אקווד הז ילואו בוט תוחפ הז ילוא
הל שי (שגרבו) היציאוטניאב ןימאמ דאמ ינא .גוז-תב
.(רוחאל תורוד הברה ילוא ןויגה הל היה תוחפל וא) ןויגה
"הז אל הז" המל םיניבמ "ונחנא" דימת אלש ןכתיי
וזה השגרהש רמוא אל הז לבא (?"םירפרפ ןיא ")
(-: ...אל ילואו ..."תוקדצומ" תוביס הל שיש ןכתיי תימתס
רבג דועל וביגה
 
 
25/8/03 14:37
רבג דוע :תאמ
בלה לש חומהל הבוגתב
תושעל ילוא רשפא ,םדוק יתבתכש המל ךשמהב
תנבהבש היעבה תא םיגדהל ילוא לוכיש יתבשחמ יוסינ
שי 'א םדאלש דבלב יטרואית ןפואב חיננ םא םג :רחאה
'ב םדא לש (?רתויב הלודג איה ילואש) עדימה תומכ לכ תא
(...הזכש "קסיד" ויעמ) תינוציח הידמ וזיאב הרומשה
עדימו ולשמ הבשחמ תרוצו תושגר תרוצ שי 'א-ל ירה
,ולשמ חומ הנבמו ולש ןורכזה תא ספותש
לכויש ידכ ולש וחומ דצל "ףסונ" חומ 'א-ל שרדנ אל םאה
ללכב
ןיבהלו ? ...'ב לש וחומ לש (היצלומיס תושעל) "ץלמס"ל
?רחאה לש הבישחה תובכרומ תא ללכב
לוכי ל"נה ןועיטהו הנבה לש תונוש תומר שיש חינמ ינא
םא םג לבא הנבה 100 % גישהל השק המל םיגדהל ילוא
(-: ...ללכב ער אל הז הנבה 5 % שי
רבג דועל וביגה
 
 
25/8/03 16:14
ילט :תאמ
בלה לש חומהל הבוגתב
וליאכ עמשנ הז ,בלהו חומה -(חתפב ר)
?ךתעדל ,םירקמה ברב ירשפא יתלב הז
ילטל וביגה
 
 
25/8/03 16:27
רבג דוע :תאמ
םיסובה ינש תא תוצרלל הבוגתב
השק וא ירשפא יתלב הז םירקמה ברבש ןכתיי
תריחבב םינדשכ :ןויגה הזל תויהל לוכיו
.לודג להק ךותמ ד/תחא תו/םישפחמ ימעטל ,גוז תב/ןב
םיצורמ םיסובה ינש ילוא : ת/דחוימה ת/דחאב רבודמשכ
,(הריבס הדימב)
,הצורמ אל םיסובהמ (רתוי וא) דחא :םירקמה ראשב
...םיאתמ אל הז יכ "קדצ"ב ילוא
רבג דועל וביגה
 
 
1/9/03 12:52
ינא :תאמ
תפסונ הבשחמל הבוגתב
לביקש רזע ילכ אוה חומה ,הזה םלועב םירבד תא האור ינאש ךיא
דבעל הז תושעל עדוי ונלש חומהש המ לכ .רתוימו ידמ לודג חוכ
עיגמו אשונב םדוק עדימ םע בילצמ עדימ לבקמ אוה .םינותנ
(דימת אל םגו) ונייחב םיינכימה םירבדל הפיו בוט הזש .הנקסמל
תא שי םהלש תושגרו םיוואמ ,תונוצרב ונדייוצ תאז תמועל
םלועה המ עבוק חומה .ונל בוט המ עובקל רתויב הבוטה תלוכיה
ךרדה וז שגרל בישקהל ,ונלש קר אוה שגרה .ונל בוטש בשוח
רצקה חווטבש רמוא הז םא םג ,ונל בוטש םוקמל עיגהל הדיחיה
.ןויגה לכ הזב ןיאו רתוי ער תויהל לוכי
אל שממ הז ונממ םלעתהל שגרה הז ונלש עסמל רתויב בוטה טוונה
! ילנויצר
ינאל וביגה
 
25/8/03 2:51
יל לבאנא :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
המ םושמ םיטונ וניבורש םיגשומ ינש ןיב ימוהת ,םוצע לדבה שי
:ןמזה לכ םהניב לבלבל
בוהאל
.בהאתהלו


ךמצע ךותמ ,ולו ךמצעל תרצוי תאש והשמ ,יביטקא והשמ אוה בוהאל
.
. .וילע הטילש ןיאש ,"הרוק" לוכיכש והשמ ,יביספ - בהאתהל


?בוהאל הצור תא םאה .םוצעו יתוהמ אוהש לדבהה לכ קוידב הזו
,הריכמ תאש המ תא בוהאלו ותיא תאצמנ תאש םדאה תא ריכהל רמולכ
ךופהל אלא ,ומצע םדאה תא ריכהל אל רמוא הזש - וב בהאתהל וא
?ךילא בורקש ימ לש היצקיפירולג תושעלו תויזטנפ לש אשומל ותוא


הלודג תובהאתהב תוליחתמש םיסחיה תוכרעמ בורש הביסה םצעב תאזו
ריכהלמ םצעב ונתיאמ תענומ תובהאתההש םושמ ,הככ תומייתסמ םג
ונלש ןוצרה תא וילע םיכילשמ ונא .ונתיא אצמנש ימ תא תמאב
והשימ .דע ימלועל ותוסח תחת ונתוא חקיש והשימ ,ןטק לא הזיאב
םיטפשמ רמוא אל ,ןברחמ אל ,םיספערג עקות אל ,ץילפמ אל םעפ ףאש
םג םוקמ והשזיאב ,ןכו .סעוכ אל ,אנוש אל ,דחפמ אל .םינוכנ אל
.יתימא םדא אל .ונומכ אל - רוציקב .בהוא תמאב אל


הצור תא םא ?בהאתהל וא בוהאל ?הצור תמאב תא המ איה הלאשה זא
תפלועמ סקוסמה תומולחה ךיסנ לש ויתועורזל לופיל ,בהאתהל
םדאה תא בוהאלו תעדל ,ריכהל לע רותיו לש ריחמב לבא ,תרוויעו
ינאו .בהאמכ ,רבגכ ,םדאכ ךתיא יחש ימ תא בוהאל תמאב וא ,ךתיאש
ולומ דמועש ימ תא תוארל עדויש הזכ ,יביטקא בהואל תנווכתמ
.האור אוהש המ תא תמאב בהוא לבא ץמוא םע ,תוחוקפ םייניעב


שרפל ןבומכ איה תידיימה הייטנה ."הווח תא עדי םדא"ש בתכנ ךנתב
הזה "עדי"ל ףסונ טקפסא םג שיש תבשוח ינא לבא ,ינימה ןבומב תאז
.גוזה תב וא ןב לש תיתימא הרכהו תיתימא העידי לש ןבומב


,תובהאתהל דוגינב הבהא.בל לומ חומ לש הימוטוכיד ןאכ ןיא ,אלו
(בגא וב לזלזל ןיאש) ךרוצב הרוקמ תובהאתה .שגרו בל הלוכ
םדאה תללאהו תיביטמיטלואה היזטנפה רחא שופיחבו ,םישוגירב
םג ,ןכו לא וניא רחאהש םיניבמו םייניעה תא םיחקופשכו ,רחאה
,םיספערג עקותו תויוטש רבדמ ,םימעפל העוט ,םימעפל ץילפמ אוה
.יתעבשנ יב .תבאוכהו השקה התיחנה העיגמ זא
יל לבאנאל וביגה
 
 
3/5/04 10:11
הקימ :תאמ
הלאשה תאז בהאתהל וא בוהאלל הבוגתב
ואוו
םכח ךכ לכ והשימ עומשל יתיצר ןמזמ
וניתמחלמב םימלשמ ונאש םיריחמב תרמגנ אל תויתייעבהש ןבומכ
דואמ םיבכרומו םיעדומ יתלב םיכרצ ללוכ)שגרהו לכשה ןיב
(ונידלוויה םוימ תויווחו םינגמ םייונבש
תארוק יתייה תספדמ יל ןיאש לבחו םיהדמ טושפ ךלש חותינה לבא
בושו בוש הז תא
.יתוא קזיח תצק םג הז
הקימל וביגה
 
25/8/03 8:14
barg :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב


:הטלחהה תא ךילע לקנ


.יראשית - םידלי הצור תא םא


.ירפרפתת ,אל םא
bargל וביגה
 
25/8/03 9:28
whatever :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
בלה ןיב אל איה תוטבלתההש יל הארנו םימעפ המכ הזה בצמב יתייה
המ בושחל איה הבושתה תא תעדל ךרדהו .הצור בלה המ אלא ,חמהו
תשוחת ,רתוי לודג היהי המ .םלועל רתוי ותוא יארת אל םא היהי
,וזכ תוטבלתה תובקעב יתדרפנ רבעב .שפוחה תשוחת וא ןדבאה
לע רתווא אל לבא ,הזה בצמב בוש ינא םויה .הלודג התיה הלקההו
ינא יכ (רחא והשימל הכישמה תורמלו תובהאתהה רסוח תורמל) רשקה
הרקמ םוש ןיאו ,וידעלב ימצע תא תוארל יל השקו ותוא תבהוא דאמ
.היוצר תויהל ונממ הדירפל ומרגיש םדא וא
בוט יעדת םישדח המכ דוע ילוא .תצק תוכחל יאדכ ,יתעדל , רוציקב
.הבושתה המ רתוי
whateverל וביגה
 
25/8/03 12:20
ילט :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
הז לע ,ןמזמ אל ןאכ םסרפתהש רחא רמאמ יל ריכזמ הזה רמאמה
- והשימ ןאכ רמאש ומכ ....ןמצע לש סרטניאה דגנ תולעופ תורוחבש
לש ןוויכב תא םא ,יראשית -דסמתיהל לש ןוויכב תא םא
...יבזעת -תויורפרפתה


בוט המ תועדוי אל טושפ ונחנא ....תולאש ןתואב הקוסע םג ינא
...ונל
ילט ל וביגה
 
25/8/03 15:32
תימגא :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
ךכל רושיאה תא "ןטבב םירפרפ"ה תשוחתב תולות ןאכ תובוגת טעמ אל
םע םיכסהל הטונ שממ אל ינאו הבהאב אמש וא תובהאתהב רבודמ םאה
הוולש לש רשקל טלחומ דוגינב בצינ הז המל יל רורב אלו הז
."תוביצי" דגנ "שוגיר" ,תוביציו
בקע אלא ןיאמ שי םירצונ אל ,םיבר םירקמב ,םישוגירש תבשוח ינא
תורכהה לש ינושארה םסקה רבכש רחאל םג ,רשקה חופיטו העקשה
םג ,האירב תוביצי תמייקו עקרקה לע ותחנ רבכ םיילגרהו םעמעתה
אלו ילג שגר הז הבהא - ןיא ימלו) תוישגר תוליפנ שי םשו הפ םא
.(ירושימ
הדובע םוי ירחא הקישנ תתל ,היזיולטה לומ הפסה לע דחיב לברכתהל
אל ,רבד רמול קשח ןיאו שפנב ערשכ םח קוביחב ףוטעל ,ךורא
הלאכ תוטס'ג תאצומ ינא - תועש המכ דבל תויהל קשחתמש לצנתהל
.ימוי סיסב לע ןתויה םושמ אקווד ,תושגרמ
וליפא ילוא ,תיטנמור אל ךרדב ורצונ םיפי םירשק הברה ךכ-לכ
המ לבא ,"םיטרסהמ הבהא" לש דורו טקפסא לכ םיללושמ ,תיתוכאלמ
ליחתה הז ךיא - בושח רתוי המ ? ןכותה וא הפיטעה - בושח תמאב
המ וא ,הבהאה תא ךשפנב תרייצ ךיא ? יחכונה בצמב ליכמ הז המ וא
? תמאב איה
םרוקמש ,המשנב םירפרפ לבא ,שגרמו יפייכ רבד הז ןטבב םירפרפ
,רבח טושפ אוהו בלה לכ םע ןתונ ,ךמות ,בהואש ימ שי יכ העידיב
.יתניחבמ תוחפל ,םייתועמשמו םיקזח רתוי םה


.הז לכ תא ךל שי םא הלאשה
.היעבב תא יזא ,איהש ךרד םושב ךשפנ ימינ תא דיערמ אל אוה םא
םג ,הזל תוקוקז דואמ םישנה ,ונתיברמו הקיטנמורו רוזיח םיצורשכ
רשק ילב ,רזחל ךיא םיעדוי םירוחבה לכ אל יכ ,דיגהלו אובל רשפא
.םהלש תושגרה תמצועל
.הבוטל תועתפומ תויהל זאו םתוא דמלל רשפא


וא "יראשית" - ןאכל וא ןאכל תוצרחנ ויה תובוגתה תיברמ
."יכלת"
,םיחרפ לש תינוציח הקיטנמור םוש ,בלב רוח םייק םאש תבשוח ינא
אל הבהא לש יסיסבה שגרה יכ ,םייחב ותוא אלמת אל תוטנוסו תורנ
.םייק
. תעדוי תא קר הבושתה תא


שי םא םג ,ןוחרקה הצק קר אוה תיטנמור םיסחי תכרעמב שדוח ימעטל
.תינוטלפא תורבח לש רבע
קר לבא - ןמז דוע הזל תתל הווש ילוא זא ,הזאפ םתרבע תאז לכב
.המ ליבשב שיש תרמואש הנטק רוא-תדוקנ שי םא
תימגאל וביגה
 
25/8/03 15:48
תלצבח :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
םא .הז תא הווש היה אל הזו ...ךכ-לכ השק הז ,תובהאתה יל התיה
.עתפל עיפוהל הלוכי םגו ףולח תב איה תובהאתה .לכה שי הבהא שי
...תרחא היהי אל יכ שיש המ תא יחק
.ןומאהו ןוחטיבהו ,הבהא ומכ ןיא לבא - אלפנ הז ןטבב םירפרפ
יכ ? םיקחשמה המל זא ,רקובב ןושאר םויב דבל ררועתהל ךל בוט אל
אל ילוא ?!?ילוא
!שיש המ תא םיחקול תימויקה תואיצמב ,ונתוא ףודרי דימת ילואה
תלצבחל וביגה
 
25/8/03 17:25
הריעצ הרתנפ :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
תא ךיא ול רפסל אל המל.....הבוגת ףאב יתיאר אל דחא רבד
?השיגרמ


עיתפי אוה םירפרפ תצקו שוגיר תצק ךל רסחש ול ירמאת םא ילוא
?ךנוצר תא שממיו


ריעהו סקס לש קרפב רכזיהל אלש הלוכי אל ינא ןודנה ןיינעב
תא שוגפל יראק תא ןימזמ ןדייא וב ,םימי המכ ינפל קר ןרקוהש
....קחרמ תצק תשקבמו תצחלנ איה ,וירוה
ךשמב היתועדוה ריזחמ אלו השקיבש המ תא הל ןתונ אוה רשאכ
...וילא השיגרמ תמאב איה המ הניבמ איה ,םיימוי


סיסבה והז ,המלידב ותוא יפתש ,בוזעל ךדבל יטילחתש ינפל ילוא
.ףותיש...תחלצומ םיסחי תכרעמל


.הרקמ לכב החלצהב
הריעצ הרתנפל וביגה
 
25/8/03 17:52
mili :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
it is true, you cannot stay 'in-love for ever. after a while
all is left is love and friendship. stop dreaming..
miliל וביגה
 
25/8/03 18:14
יריש :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
הימרה תשוחת .ךב ךשפנ דוע לכ יחרב - המרמ תאש השיגרמ תא םא
לכ .תויהל לוכיש ארונ יכה רבדה הז .םלועל םלעת אח תימצעה
הכירצ תא .ימצע עונכש עסמ ומכ םיעמשנ ול תקלוח תאש םיחבשה
לע רופיסה .תיגוז םיסחי תכרעמ םש היהת אל תרחא ותוא בוהאל
,ותוא תבהוא אל תא יתעדל .שוקשק ומכ יל עמשנ ןטבב םירפרפה
הנימאמ אל תא יכ ,רתוול תדחפמ טושפ תאו רמגנ םכיניב רופיסה
,דיתעב וב ידגבתש הזמ שושחל המ ךל ןיא .בוט רתוי והשמ יאצמתש
ידכ רחא אוהשימ םע בכשל הכירצ אל תא .ךדבל ,וב תדגוב רבכ תא
דידי םצעב ראשנש אוהשימ םע תאצמנ תא .םיסחיה תכרעמ תא ללחל
לכ ותוא המרמ תא .תויגוז אל וזו ,ותיא תבכוש תא םא םג ,ךלש
לבא ,ןמז המכ ירחא דרוי שוגירהש ןוכנ .הז תא תכשומ תא דוע
םיעטקב םג תכרעמה תא קיזחהל ליבשב קזח קיפסמ תויהל ךירצ סיסבה
.ךלצא ךכ הזש יל עמשנ אל .שגרה ףרג לש םיכומנה
ירישל וביגה
 
26/8/03 13:12
ת"לבב :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.ךבסותמ םע הז תונב
.(םישוגיר וא) םילוצליצו חור הז םייחה לכש תובשוח דימת
,לבגומ ןמזל דימת םה (תובהאתה וא) םירפרפש אוה סקודרפה
.הרגשה העיגמש דע
לש הלאכ םיסחי תוכרעמ 3-4 חיננ ונל עיגמש הנעטה תא לבקמ ינא
,םירפרפ
.בר קחרמה םייחה לכ היהי הככש הבשחמל דעו הפמ לבא
ןמז ול ףלוח ,וזכש םירפרפ תכרעמ םיאצומש דעש רוכזל םג ךירצו
.םירגבתמ ונחנאו קרס
ינימ לכב קיפסמ התסנתה אלש יהשימש רוטב ןעטנה תא םג לבקמ ינא
,םירפרפ ,םיצוטס :םיגוס
םירכזנ םיתיעל .םייחב והשמ תספספמ איהש השיגרמ 'וכו םיקאינמ
תוביבסב ידמ רחואמ הזב
ץחלה םג תובשחמה תלוברעמל ףסוותמ זאו סונימ סולפ 30 ליג
.יגולויבה
ת"לבבל וביגה
 
26/8/03 20:43
ךל תפכא אל :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.םייחה לכל אל הז הבהאו
ךל תפכא אלל וביגה
 
26/8/03 23:07
תנע :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
ערגש תויהל ךפוה םיטרסהמ אוהה םג
.תקתרמ יכה תילאיצנטופה ערגשב ירחב
תנעל וביגה
 
27/8/03 2:36
Lady Stardust :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
אל לבא רוחבה םע ראשיהל ךל רמואש דצה םע המיכסמ ןורקיעב ינא
!!!םהלש םיקומינה םע


תבשחנ 25 ליג לעמ הרוחב לכ ובש ינרמש םלועב םייח אל ונחנא
טושפ הז-"!םולחל קיספהל" הכירצו "ןתח אוצמל תבייח" איהו הנקזל
בוט יכה" אוהש ללגב קר והשימ םע ראשיהל רוסא .ןוכנ אלו חכוגמ
."אוצמל רשפאש


!רוחבל בלה תא חירכהל רשפ איא
(!!!תאזה הלימה לע התמ ינא)...םרב
ךשמהב -חצנל םיבהואמ ראשיהל רשפא יא יכ דאמ בוט ךמצע תא יקדבת
לש תושגר .םיביצי רתוי הברה בגא םהש ,תודידיו הבהאל ךפוה הז
אלש-רבד לש ופוסבו .םיכרד ינימ לכב ררועל תוסנל רשפא תובהאתה
.ויפלכ השיגרמ תמאב תא המ בורקמ ךמצע םע יקדבת .ךכ רחא יטרחתת


!החלצהב הרקמ לכבו
Lady Stardustל וביגה
 
27/8/03 9:48
תטבלתמ :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
,וב םיאצמנ 3-ו הנש הזמ יגוז ןבו ינאש בצמה קוידב הז
המ לכ וב היהו ,יליבשב דחאה אוהש החוטב יתייה הכורא הפוקת
המ יתרמאו ,ךמות ,בשחתמ ,םיהדמ םדא ,בוט הארנ ,יסקס ,יתיצרש
..הרק הז לבא ?תורקל לוכי רבכ
אל ,"ךתיב יבשוי ירשא" תעונת ירבח תויהל ונלחתהש הז הז םא ןיב
לכו ,ולש םירבחהמ אוה , ילש תורבחהמ יתקחרתה ינא ,םיאצוי
יושנ גוז ומכ שממ ונייה ,ימלוע לכ היה אוה הנורחאה הפוקתה
הצור אוה םאו רשקב חוטב אל אוהש הנעטב אב אוה עובשכ ינפל
יתייהו ,םימי המכ לש הקספה ונישעו יתסעכ ארונ הלחתהבו,ךישמהל
דחא הלודג הבהא ונשגרה ונינש לכה ךסב יכ ,אוה םגו העורק טושפ
.ינשה יפלכ
תא תוארל הליחתמ ינא ,וידעלב ינאש םימי המכ ירחא ,וישכע לבא
לכ םעו ,תוארל יתיצר אלו יל ועירפהש םילודגהו םינטקה םירבדה
תויהל ךירצ ןכ הז םאו ,אוה םגו המידק ךישמא ינא באכהו רעצה
..רוזחנש הנימאמ ינא
יל אב היה הז ךכ רחא יכ ,םייניעה תא יל חתפ אוהש החמש ינאו
..םדוק תחא העש ףידעו ףוצרפל הריטס ומכ
תטבלתמל וביגה
 
27/8/03 12:22
תטבלתמה :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.םיהדמ טושפ הז
תוטבלתה לש תאזכ הפוקתב קוידב ינא םג ,ןאכ םישנאהמ יצח ומכ
,הכורא הפוקת ירחא ןאכל יתסנכנ ,םירקמ ףוריצ הזיאו .הביאכמ
.הז אוה יל הכחמש ןושארה רמאמהו
.תובשחמה תא ימצעל רדסל יתחלצה אלו ,תובוגתה לכ תא יתארק
השיתמ ,תשגרמ ,תיביסנטניא הנש יצח .דחיב הנש יצח ונחנא
.המיהדמו
,למשחה לש עקתה תא יל ואיצוהש השגרהב יתררועתה םימי המכ ינפל
אל ינא .החוטב אל ינא .םואתפ וליאכ .המשנהה תנוכמ תא יל וקתינ
.תעדוי
אלו ,םכח יכה אל ,ןמגוד ומכ הארנ אל אוה .יליבשב םלשומ אוה
אוה ,הפפכ ומכ ומכ םייחב יל בלתשמ אוה לבא ,קיחצמ יכה דימת
ילש הבהאב החוטב יתייה ינא םג םימי המכ ינפל דעו ,יתוא בהוא
?הנתשה המ זא .וילא
ירה ,יתיא ןושיל אל ונממ שקבל ,ינממ ותוא קיחרהל יל םרג המ
.ךשמהה תא ןיימדלו בגה תא ול קבחל ילב םדרהל החילצמ אל ינא
תעדוי ינא .ולאכ םירקמב תוצע ןיא יכ ,הצע תשקבמ אל ינא
.ינממ קר עיגת הבושתהש
הז תא איצוהל הכירצ יתייה טושפ ילוא ,תאז לכב יתבתכ לבא
.םטסיסהמ
.שבתשה המ הניבמ אל ינאו .טילחהל המ תעדוי אל ינאש הז השק יכה
ותוא הצור שממ אל םג ינא לבא ,וידעלב ךישמהל הצור אל ינא
.וישכע
ימצעל הריכזמ ןמזה לכ ינאו ,ימצעב תלבלובמו ,ותוא תלבלבמ ינא
.גוזב תויהל אל תדחפמ ינאש אל הז ,דבל תויהל היעב יל ןיאש
חוטב הזש איה הנקסמה זא .עגר לכמ יתנהנו דבל ןמז ןומה יתייה
?הככ שיגרמ אל הז המל זא .ותוא הצור ינא .אוה
ומטמיט הלאה םיטרסה לכ .טלחהב המיכסמ ינא - דווילוהל רשקבו
!לכשה תא ונל
תטבלתמהל וביגה
 
 
28/8/03 9:31
ןיקפונס :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
,הרקי תטבלתמ


הכירצ איה לבא ,הרורב יד הרואכל הבושתה ךלש הרקמב אקוד
:ךלש רואיתב םירסחש םייתביסנ םינותנ ינשב ךמתהל


.דחיב םירג םתא םאהו ,םתא המכ ינב


ךישמהל הטלחההש רורב יד ובש בלשל םתעגה טושפש עמתשמ וינפ לע
.תוילועפת תורזגנ הירחא תררוג רבכ ,דחיב תויהל


.דחיב רוגל רובעל אוה הטלחהה שוריפש הארנכ ,דבל םירג םתא םא


.ל"ר הנותח ןוויכל הליחז אוה שוריפהש הארנכ ,דחי םתא םאו


הטלחה לבקל ןמזה עיגהש תימינפ הנבהב רבודמ ,םירקמה ינשב
.רתוי ךורא חווטל


.תושעל תניינועמ שממ אל תא ,הארנכ ,הז תאו


.הככ ?המל


.ןובאיתב
ןיקפונסל וביגה
 
27/8/03 16:43
תילג :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
רתויב הקומעה המרב רוביח השיגרמ תא םאה ,ךתוא לואשל הצור ינא
? שפנ תוחיש םכל שיש והשימ הז םאה ,הזה רוחבל
תאש ? ותיא תאש ירמגל ךמצע תא האיבמ תאש השיגרמ תא םאה
? תררחושמו הישפוח


ןה המל ,ןכ םא ? תוצוצינ םהב ויהש םיסחי תוכרעמ ךל ויה םאה
? ורמגנ
.הרגישהמ ונתוא איצומ הז יכ תוצוצינ םישפחמ ונחנא
רבחה לע ונמצע לע תואיצמה תא תוארל םיבהוא אל כ"רדב , ונחנא
םייחה לע ונתיאש
רצק ןמזל תואיצמהמ רחא והשמ ונל תקפסמ "ואוו"ה תשגרהו
בוט זא םאה ,תוצוצינהו תובהלתהה תרמגנ ,"ואוו"ה רמגנש הרוק המ
ותיא תאצמנ תאש רוחבה םע ךל
םיכעוד תוצוצינהש ירחא ראשנש המ הז הבהא
תילגל וביגה
 
27/8/03 17:55
בוט ונ :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
...ינשה ירחא דחא רזחל וליחתת..ודרפת ?תוצוצינ הצור תא
בוט ונל וביגה
 
27/8/03 18:26
אוביש ול הכחמ ןיידע :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.השקבב ילא ותוא יריבעתו ותוא יקרזת .הצצפ שממ רוחב עמשנ אוה
ףרוצמ ילש ליימיאה
אוביש ול הכחמ ןיידעל וביגה
 
27/8/03 18:43
תימרכ :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
רבכ ךכותב תטלחה רבכש םשור השועו תבתכש המ תא תארוק ינא ,הרמת
.ותוא בוזעל
ליחתמ 'בוט יכ' תואורו רשקל תוסנכנש םירוחב/תורוחב הברה לצא
ךכ לכש תויהל לוכי ךיא" :לש הבשחמה ךותמ עבונש ינסרה ךילהת
ירשב לע הז תא יתיווח "...קופד והשמ תויהל בייח ,יל בוט
.ל-ב-ח טושפו
,תוחיתפב םירבדמ ,בוט רבח ,רשוא ךל םרוג אוה ,רשקב ךל בוט םא
םא יכ ,םיטקפד ישפחתש הביס ןיא זא ,'וכו ינשל דחא םיכשמנ
.םיאצומ דימת םישפחמ
רוחבה םע היעב וזיא שי תמאב םאה ךמצע םע בוט קודבל הכירצ תא
םימעפל ,תויגוזמ האנהו ףיכ ,תחנ גופסלו לכעל ךל השק ילוא וא
..... תוארל השק םיעדרפצ הברה ונקשינש בורמ
תימרכל וביגה
 
 
28/8/03 14:06
םיהמ ןשלוא :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
יפל טילחהל יטילחת .דבוע דימת הז ...עבטמה תטיש לע יכל .א
ייהת םא יפל יטילחת ,תלפונ עבטמהשכ ,כ"חאו .דיגי עבטמהש המ
ןאלו ישיגרת תא המ ונלוכל רורב ...האצותהמ תבזכואמ וא הצורמ
.רבכ יכלת זא .תכלוה תא


איה הלאשה ."םישוגיר"המ שיו "תיב"המ שי םיסחי תכרעמ לכב .ג
ינש לע תויהל רשפא יא יכ ,הלאקסה לע תויהל ךל םיאתמ הפיא
דוע תא םאו .(עיצא ףכית ?רשפא ילואו) תינמז וב הלש תווצקה
המכ דוע הכירצ הארנכ תא זא ,הלאקסה לע ךמוקמ הפיא תעדוי אל
....תיפוס העיד שבגל ידכ םירשק


היגטרטסאה וז ,תישיאו) "תווצק ינש" רשפא ןכ ילואו .ד
וז םינש ךרואל רשקב ונלוכ תא קיזחמש המש ,רורב .(..ילש
ונקלח לבא .הדי-הידי-הדיהו ףתושמהו ,הכימתהו ,תורבחה
םהש םירבדה רתי לכו ףוריטהו םישוגירה תא םג םיכירצ (...ינא)
זא ...םהידעלב םייחה םיווש המ לבא ,םייחב םיבושח תוחפ הברה
המ לכ לע ,תיבה תא ונל ןתונש רנטרפה תא םיאצומ ?םישוע המ
ידמ ונממ תאצל ידכ חוטבו םיענ קיפסמ תיבה ךותבו ,רמוא הזש
.קראפ-הנולל םעפ
הרבחה היהת (יל המוד היהתש החנהב) םייחל ילש תירנטרפה זא
ךלת איה ב םעפ לבא ,ךלש רנטרפה רואית לע - + הנועש ,האלפנה
איה הנשב םיימעפ םעפו ,אעמק טטרלפתהל יתנוכשה רב פא-קיפל
,תולאש לאשא אל ינאו ,הצרתש ןאל וא אמורל ,יניסל דבל עסת
ןופלט ירפסמו םיליימ-יאו תובותכ ילב - תיבה לא רוזחתו איהו
?אל ,ימיטיפוא .יתיא הז יכה יכהש הרורב העידי םעו ,םיסיכב


תמאב זא ,ךלש רשקב ךתוא עישוהל לוכי אל הזכ רדסה םג םאו
...התיבה רהמ רהמ תמאב
םיהמ ןשלואל וביגה
 
 
29/8/03 22:02
תרחא לט :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
השק הזש המכ תעדוי תאזכ םיסחי תכרעמב תאצמנ רבכש תחא רותב
קוידב אלא םיטקפד שופיח לש ןיינע אל שממ הז יתעדל ...לכסתמו
םירדתסמ םתאשו דיב בוט ךכ לכ והשמ ךל שיש תאזה הנבהה ךפהל
תאזכ תוחונ ןימו תונטקה תוחידבה תא םכל שיו דחיב בוט ךש לש
עדוי התאו ךדילש םדאה לע לכתסמ התאשכ ... הבוט ךכ לכ איהש
... רסח והשמ וליאכ תא הז תא שיגרמ לכבו והמו אוה ימ קוידב
ינאו בוט ךכ לכ והשמ יל שי יכ וב אקווד ואלו יב קופד המו
ןתנ אוה לבא הז לע ותיא רבדל יתיסינ םג ןכו ... רתויל הפצמ
םייתנשמ רתוי ירחא ןיידע ) ולש הזה בהואמ דואמה טבמה תא יל
אלו בלה תא ולו יל תרבוש ינא ךיא השיגרמ ינאו באוכ דואמהו (
תושעל המ תעדוי


ינאש דע תבזוע אל ינאש .. תעדוי ינא דחא רבד קר תרהרהמל
הטלחהה םע המלש היהי


החלצהב
תרחא לטל וביגה
 
 
29/8/03 22:04
תרחא לט :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
ךכ לכ = ךש לש
תרחא לטל וביגה
 
 
30/8/03 10:25
תימרכ :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
.ינשה דצהמ יתיווח ינא ךילע רבועש המ תא ,לט ייה
הכורא הפוקת ונייהו םיסקמ רוחב םע הלודג הבהא יל התיה
לש ןונגסב תובשחמ ול וליחתהש דע םיבהואמו םירשואמ דואמ
ליחתה אוה ודיצמו ,'דחיב ונל בוט ךכ לכש תויהל לוכי אל'
םינטק םינחבמ ,הניבמ תא ,תויצאוטיס ינימ לכב יתוא ןוחבל
הז ילוא ....םלוכ תא יתרבע יכ רימחה הז .וכות ךותב הלאכ
ומכ רמגי הזש לבח ,ןיידע ךא ,תאצמנ תא וב בצמה קוידב אל
אלש תויצאוטיסו תוחישב הוולמ היה הז ונממ יתדרפנשכ - ילצא
רבכ יתייה הז תא יתישעשכ לבא הלבונלט ףא תושייבמ ויה
.תושעל הצור ינאש המ הזש החוטבו היוור
יתייה לבא שיש ידיימ יכה רבד הז ,ךותחלו דרפיהל רשפא דימת
וא יניסל םימי המכ תדרל ,(דחיב) תצק קחרתהל ולו ךל העיצמ
םיקוחר תצקשכ םימעפל - קחרתהל תצק ,ןופצב םימי המכ לייטל
.תונבותל םיעיגמ דבלו
תרכוז ינא - הרקי המ תעדל הלוכי אל םעפ ףא תא הזמצוח
םש התיהו ותיבב ילש דוד ןב לצא יתרקיב םינש המכ ינפלש
הזו התיה ולש הבושתהו ?תאז ימ דצב ותוא יתלאש ,הרוחב
התיה הנותחה - '....ןייזמ ינאש יהשימ םתס' :קיודמ טוטיצ
(: הפי


ינא תמאהו ,ןבל סוס לע ריבא ןיאש ןמזמ יתנבה ,יתריקי
,םמעשמ דואמ היה - ריבאהש הנימאמ
יכ הבוט הרבח רותב םג תויגוזל תוצע תתל השקש תבשוח ינא
שיגרהל הלוכי תא קרו ,השיגרמ תא המ ךל רמול לוכיש םדא ןיא
.ךגוז ןב תא ןיבהלו
תימרכל וביגה
 
28/8/03 17:07
רואיל :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
בצמ אוהו היתפא לש בצמל יתעגה ,םש יתייה ךכ לכ,םש יתייהש המכ
ןיא דחפל רוסא ,...והשמ , הבהא,האנש ,שיגרהל ףידע , עורג
םא המלש יתייהש יתכלהו תבשוח ינאו םישדוח המכ םש יתייה .הביס
הזש החוטב לבא תושעל בוט יכה רבדה הזש החוטב אל , ילש הטלחהה
.ןוכנ יכה רבדה
הטימב הנשי תא יכ ראשיהל וא תכלל םא ךל דיגהל דחא ףאל ינתת לא
שש לש הנושאר הבהא ירחא דבל םישדוח השולש ירחא לבא ךמצע לש
בוט וליפא יל ער אל הלאווש תרמוא ינא םינש
רואילל וביגה
 
29/8/03 1:43
טייק :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
אקודו ודיצמו םיישדוח ינפל רמגנ הזו יצחו הנש,םש יתייה ינא
רשקב עיקשהל תכלוה ינא תוקיפסה יפ לע ףאש יתטלחהש ירחא
דצ םג שיש יחכשת לא,םכינשל ןוכנה רבדה אל הז םא רוציקב.הזה
רבד לש ופוסב וילא עיגי םג הז ךמצע לע הרוגס אל תא םאשו ינש
המודא הרונ קילדהל ךירצ הז תולאש תלאוש רבכ תא שדוח ירחא םאו
וז וא וזל הז תפרוטמ הקושתב אלא קסעתהל םירומא אל םתא עגרכ יכ
.הזל
טייקל וביגה
 
29/8/03 17:30
הלייא :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
םה ךתיא דמולש והשימ אבצהמ יהשימ ,ירכזת חוטב תצק יצמאתת םא
.םיאקורמה תעדוי תא םוקמ לכב
הלייאל וביגה
 
29/8/03 17:30
הלייא :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
םה ךתיא דמולש והשימ אבצהמ יהשימ ,ירכזת חוטב תצק יצמאתת םא
.םיאקורמה תעדוי תא םוקמ לכב
הלייאל וביגה
 
29/8/03 17:30
הלייא :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
םה ךתיא דמולש והשימ אבצהמ יהשימ ,ירכזת חוטב תצק יצמאתת םא
.םיאקורמה תעדוי תא םוקמ לכב
הלייאל וביגה
 
29/8/03 23:21
הריש :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
ליחתהש רשק היה הז .המוד בצמב תצק ינדועו יתייה םג ינא
,ףוריטב בהואמה דצה יתייה אל ינאו ,ידדצ דח היה הלחתהבו
השיגרמ אל ינאש ול יתרמאו ותיא יתרביד ,בוזעל יתבשח .ירעצל
םיארמש המ תא יל ןיא א"ז ,שיגרהל "הרומא" ינאש המ תא ויפלכ
,תאזה תיפוסניאה תושגרתהה תא ןיא :םירפסב םיראתמ ,םיטסב
יפל) הרוחבל תויהל ךירצש המ לכ תאו תושפיטה לובג לע תובהואמה
רשקה לע שקעתה אוה .היתומולח ךיסנ תא השגפש (ידווילוהה ןוכתמה
ןיידע ינא ,ירחא םינש המכ ,וישכע .בוזעל בל יל היה אלו
תובהאתהה ילבש תדחופ ינא לבא ,הלודג הבהא וניניב שי .תוטבלתהב
ןוכנ הז ילוא ?ךפיהל ילואש וא .ךוראה חווטל דיתע רשקל ןיא
בוט רתוי הברה אוה ונל שיש המו תראשנ הבהאה קר ןמז המכ ירחאש
ןורתפ יאצמת םא .ךתיא ההדזמ טלחהב ינא ?תאזה תינמזה תובהאתההמ
.םייחה תא ילע ילקת ,יבתכת הבוט ישעת-היעבל
הרישל וביגה
 
30/8/03 15:49
ילברקניט :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
....השיגרמ ינאש המ תא תבתוכ תרחא יהשימ תוארל רזומ הז
ילברקניטל וביגה
 
 
28/4/04 12:10
ימ :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
!!!!!!!!ןוכנ המכ !!!ואוו
ימל וביגה
 
31/8/03 0:01
המוד בצמב רוחב :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.תועובש רפסמ ינפל ,המוד בצמב יתייה ינא
יל בוט אלו ילש שפוחה תא ךירצ ינאש טילחהל ילש ןמזה תא יל חקל
.איהש יפכ תכרעמב
יתטלחה ,רבגתהל ונחלצה אלו וניסינש ירחא .דחיב יצחו הנש ונייה
.ךותחל
רסוחב ךישמהל לבא ,תבאוכו השק התיה הטלחהה ,הז לע בשוח ינאשכ
איהש יפכ התוא לבקל ילש תלוכיה רסוח ,וזה תימוהתה תואדוו
תא םייסל יתוא ואיבה ,התוא תונשל ןוצרו (היהתש לככ תרדהנ)
.יאנת אלל הבהא לש בצמב דחאתהל םיכירצ בלהו חומה .רשקה
.הרידנ הנוכת איה reason-הו passion-ה ןיב רשגל תלוכיה
עדויו "תיבב" שיגרהל ךירצ םדא ,הבוט םיסחי תכרעמבש בשוח ינא
.ךרדה לכ ודיצל ולש גוזהש
סקסה ,םייקתהל םיכירצ םיאנת הברה ,תאזה הוולשל עיגהל תנמ לע
,םיבוט תויהל םיבייח תרושקיתהו תוימיטניאה ,בוט תויהל ךירצ
.לכה רמולו תווהתהב תויעב ףיצהל תעדל רמוא הזו
.רבד ריתסהל אל


,ךמצעמו ,ונממ הצור תא המ תמאב יעדת ךכ קר ,ידרפית רמוא ינא
.יתישע ינאש המ הז


...החלצהב
המוד בצמב רוחבל וביגה
 
1/9/03 8:20
ףוסוליפה :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
:םירפרפה ןינעב ,לכ תישאר ןכבו
ךרואל "םירידא םישוגירו תפרוטמ תובהאתה ,םירפרפ"ל הפצמש ימ
םירכמתמש הלאכ שי .תיניצר היעבמ לבוס םהידעלב לוכי וניאו ןמז
( תרדהנ תמאב איה השגרהה ,ןוכנ אל וניבת אלשו ) וזה השגרהל
ידכ תקפסמ תישגר תורגב ילעב םניאש םישנא ,תושעל המ ,שיו
,תויהל תולוכי אלו ,ןניא וללה תושוחתה יכ ןיבהלו תודוהל
באכ ,לבס ,תוינמז לש םלועב הכורכ םירפרפה לש תויחצנה .תויחצנ
אל םה םייחה ,וררועתת ,ולה .יאליעה רשואה יעגר דצל םירוסייו
תוצמל ךירצ יכ ןיבהלו תישפנ רגבתהל ךירצ םייחב .ידווילוה טרס
הבהאה .תואיצמל המאתהבו רשפאה תדימב רבד לכב שיש בוטה תא
הייעבה .ןכ םג תרדהנ השגרה הנה "תיתיב"הו העוגרה ,הביציה
ישיא ןיינע סיסב לע אל גוז ינבב ורחבש םישנא לצא איה תירקיעה
וזו ) םימלענ םירפרפה רשאכ .דבלב תובהאתה/הכישמ סיסב לע אלא
- חתפמה תלימ וזו - םדא םילגמ ( הרוק הזש דע ןמז לש הלאש קר
םמעשמש - םדא ינב ,ונדוסיב ,ונלוכ ,השיא וא רבג הנשמ אל - םדא
תורבח ונל ןיאש ,ומע םיפתושמ ןיינע ימוחת ונל ןיאש ,ותיא ונל
םילוכיש ,םיביצי םיסחי יכ .הייעבה תאצמנ ןאכו .ומע תישממ
,תיסיסבה המרב שונא יסחי םג תויהל םיבייח ,בר ןמז קיזחהל
לש ותרבחב הז הייהשמ ,תיסיסב ,הטושפ האנהו ,ןומא ,תורבח רמולכ
תינושארה תובהאתההו הכישמה ,ןכ .רעטצמ .הזל ףילחת ן י א .ינשה
הז ,םהילא םיכשמנ אלש גוז תב/ןב םע תויהל רשפא יא .םיבושח םה
ותוא לש ותרבחמ האנה תויהל בייח יסיסבה דוסיה לבא .וילאמ ןבומ
.תיתימא תורבחו ,ןומא ,םדא
:ליגה ןיינעב
בר ןיינעב ןנובתמו הפוצ ינא .םלועב תואיצמ הנשי ,םירבח
איה ,תרעצמ תמאב ,תרעצמה הדבועהו .תובר םינש הזמ וזה תואיצמב
לודגבו ר-ש-פ-ת-מ המצע/ומצע אצומ ,םיוסמ ליג דע דסמתמ אלש ימש
ירחא ,תיתדבוע .םיימעפ אלו םעפ אל תאז יתיאר .הרירב רסוח ךותמ
המ תא אלו םירקמה תיברמב שיש המ תא םירחוב םישנא ,30, 35 ליג
.םיצורש המו וילא םיפאושש
יכ תיסחי םדקומ בלשב ןיבהלו תישפנ תורגב תולגל ת/לגוסמ אלש ימ
) ומצע תא אצמי גוז תב/ןב סופתל ןמזה ןה ,ונרעצל ,םירשעה תונש
( תיביטקייבוא םייק ךא קדוצ יתלב בצמ והז ןכא יתעדל ,בושו
אשונ ,ןיפוליחל וא ,ויתויפיצל הנוע חרכהב אלש והשימ לע רשפתמ
,םימדוק םידלי ,תונוזמ ,ןישוריג לש רתויב קיעמו דבכ אשמ
.ב"ויכו
תורגבל םיעיגמ םניאש םישנא םנשי יכ ,יתייעב בצמ ןכא והזו
םירפרפ"ה םתוא לכ תא ףקותש ימואתפה םלהה לש הנבהל וא תישפנ
לוכי ,והשימ סופתל רהמא אל םא ,יובאו יוא ,םואתפש "םיישפוחה
תורגב ילעב ויהי אל םלועלש םישנא שיו .ידמ רחואמ היהיש תויהל
.הביציו תיתימא םיסחי תכרעמב ,שממ ,תויהל ידכ תקפסמ תישפנ
ריכהלמ סונמ ןיא .םיאושנ רותב םג ,דצהמ םישוגיר ושפחי דימתו
,םישנו םירבג ,םדאה ינב ויח ,םינש יפלא ךשמב יכ הדבועב
הדבועה םצע .ןיאושינ לש יהשלכ הרוצ וללכש תויתרבח תורגסמב
ןיאו ) תונושה ויתורוצב בר הכ ןמז ךשמב דרש הז יתרבח דסומש
הנוכנה איה יברעמה םלועב תמייקה תמיוסמה הטישה יכ רמול הנווכה
לע הדיעמ ( םיבר תונורסח הבוחב תנמוט איהש יאדווב ,תקדוצה וא
םיסחיה תכרעמ לש תישגרהו תיתרבחה ותובישחו ותמצוע
,לטבל רשפא ,שחכתהל רשפא .תונושה היתורוצב תיתחפשמ/תיגוזה
,ינרדומה ןדיעב םג ,הזה םלועב ,ונבור לבא ,לזלזל רשפא
םינתחתמ םג םירקמה תיברמב םישרגתמש הלא ,אלפו אלפהו .םינתחתמ
?ער ךכ לכ הז םא ,המל !תינשב
גוז ינב לע ורתיו ,וכיח ,וכיחש םיינש אלו דחא אל יתיאר ,ידידי
ינזוא ומבש והשימ םע םינתחתמ ן/םמצע תא ואצמ ףוסבו ,םיניוצמ
."....לבא ,והשמ אל" אוהש וילע ורמאש יתעמש
הבוט השגרה ןיא םא ,םיסחי תכרעמב בוט אל םא ,תאז לכ תורמלו
הלא תשולש .ראשיהל םעט ןיא ,הבהאו ןומאו ןוחטיב לש תיסיסב
.רשקה תויכשמהל סיסבה םנה הכישמה סולפ
המרב קר םיפי םנה ונלש םירובידה ,רבד לש ומוכיסב ,לבא
תלוכי רסוח לש העפותמ םילבוס םישנאה תיברמש םושמ .תיטרואיתה
תא דומלל םיבייחו ,הנבותו ןויסינ לע תוססובמה תוצעל בישקהל
תיטרפה הזורולד הייוה תא רובעל ,השקה ךרדב ,םרשב לע םירבדה
המכוחה לבא ."ןויסנ לעבכ םכח ןיא" לש הדוקנל עיגהל ידכ ,םהלש
ןנובתהל ,השיגר ןיעו חותפ בל לעב תויהל תעדל םג איה תיתימאה
שי ,םיסונמו םימכח םישנא שי .דומללו ,ןנסלו ,בישקהלו םלועב
לעו בויחה ךרד לע ,םלוכמ דמלנ םא ,םיזחופו םישפיט םיבר םישנא
סח ,ינניא .םירתוימו םיבר םירוסיי ונמצעמ ענמנ ,הלילשה ךרד
תא וניתוטלחה ךותל ללקשל אלא ,ונביל וצמ םלעתהל רמוא ,הלילחו
םידמולו םיעדוי ונחנאש המ םע ,ונל בוטש המו םיצור ונחנאש המ
טושפ ונייחא יכ ינפל ןנולתה והשימ רשאכ ,לומתא קר .םלועה לע
תיברמ יכ ול יתרמא ,ףרה אלל ךבתסמו ,ויתוצעל בישקהל ברסמ
םינכומ םניאו ,הייעטו יוסינ לש השקה ךרדב דומלל םיבייח םישנאה
הזכ ינא םג ,המ עדוי התא" התייה הז לש ותבושת .תוצעל בישקהל
."םצעב
.הבשחמל רמוח
ףוסוליפהל וביגה
 
 
1/9/03 16:01
תימרכ :תאמ
אשונב תונבות המכל הבוגתב
תא טשפל הייטנ ךל שי לבא הבשחמל רמוח הברה ןאכ שי טלחהב
רקיעבש תבשוח ינא .תילנויצאר ייד הרוצב םתוא תוארלו םירבדה
רבודמ םא וליפא םירחאמ תוצע לבקל דואמ השק הבהא ימוחתב
.הנבותו ןויסינ לע תוססובמש תוצעב
ינא לבא השקה ךרדב תכלל םירחובש םישנאכ הז תא האור התא
לש הבשחמב תויחל רשאמ תווכיהל וליפאו תוסנל יאדכ םימעפל
....'םא תויהל לוכי היה המ' היהת וא סופסיפ
תימרכל וביגה
 
1/9/03 19:11
ןימסי :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
ותוא םע ראשיהל םא תטבלתמ יתייה .בצמ ותואב קוידב תאצמנ ינא
שדח והשמ שפחלו האלה ךישמהל וא "הסכמו ריס" שממ ונחנא יכ םדא
.תוצוצינ רבכ ןיא יכ
הזו תרמגנ תובהלתההו תובהאתהה דחא םויש םירמואש תחא םעפ יתעמש
הזש רמוא הז לכה ירחא דחיב תויהל ךישממ גוזה םא .יתימאה ןחבמה
.הז
אל תוצנוצינה ןוכנו , םישדוח העבראו הנש דחי ילש רבחו ינאו
תוצוצינ םישועש םינטק םירבד תשפחמ ןמזה לכ ינא לבא םעפ ומכ
.רשקלו ונל רזוע דואמ הזו
בוט סקסו הבוט החיש םכל שיו בוט ותיא השיגרמ תא םא יתעדל זא
.ותיא יראשת
ןימסיל וביגה
 
3/9/03 18:12
pink :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.הז לכ תא יתארקו יתעגהש יליבשב ער וא בוט הז םא תעדוי אל ינא
םישנא שיש תולגל ,דבל אל ינאש תולגל םוקמ והשזיאב ילע לקה הז
תוחפ הז תא תבחוס ינאש הזב םחנתהל .םינש המכ הז תא םיבחוסש
יתבצקה ינא .ןמז הברה ךכ לכ ךכ תויחל ארונ יל הארנ הז .ןמז
היהא אל ןיידע ינא זא דע םאש יתטלחהו ןמז ךכו ךכ הזה רשקל
יתארקשכו ,חצנל ךשמיהל םילוכי הלאכ םירבד .תכלוה ינא זא החוטב
והשמ שי םא תעדוי אל ינא .יתעדל תפסונ הכימת יתלביק קר ןאכ
םא .ןאכל וא ןאכל .הטלחהה םע המלש תויהל יל םורגל לוכיש
המ הז ףיכו תורבחו ןומאו הבהאש תמאב םיניבמ יכ הז ותיא ראשיהל
ינש דצמו .ותוא תבהוא ךכ לכ ינא .יל רקי ךכ לכ אוהו .בושחש
םיחיטבמ אל תוצוצינ ,ןוכנ .קפסב דימת טעמכ ינא ותיא ינאשכ
הלודג הבהאל םיחמוצ תוצוצינ ךותמ םימעפל לבא ,חרכהב והשמ
.הקיזחמש תיתימאו
רשפא ךיא יכ .הז תא תושעל רשפא יא טושפ תוצוצינ ילבש הארנכו
?קפסב ןמזה לכ תויחל
דחא ומכ ,תובר תיסחי תויוסנתה ירחא תמאב ירשפא הזכ בצמ ילוא
אלו .רבח םישפחמש הלבקו הנבה המלשהו ,ןאכ ובתכש םירוחבה
.תוצוצינ ןיאשכ ער שיגרהלו להביהל
ךל ןיאו ותיא התאש הז תא לבקל ןכומ היהי ינשה דצה םאה לבא
?דואמ הברה שי ינשה דצלשכ ?תוצוצינ
,ילא ונלוכו .הז לע קוידב היה םיימוי ינפלמ ליבקמ ילא לש קרפ
.בלה ירחא תכלוה איהש החוטב תוחפל איהש קר .תוצוצינה ישפחמ לכ
תכלל ידכ ימצעב החוטב קיפסמ אל ינא המל ימצע תא תלאוש ינאו
.בלה ירחא
.בוזעל בל יל ןיא םג ,ןכו
אל תא המל - םעפ דוע הל שי וישכעו הזכ םעפ הל היהש הבתכש ימו
.תראשנ תא םעפה המל תבתוכ
.סיזרתקב ףתתשהל תורשפאה לע הדות
pinkל וביגה
 
4/9/03 15:32
רואיל :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
םיניבמ אלו דבל שממ רקובב םימק הדירפה ירחא דחא םוי יל ונימאת
בוזעל השק היה ללכב ךיאו לודגה רופיסה היה המ
תפרוטמ יתייה ,ותוא יתבהאש המכ יוא ותוא יתבהאש יל ונימאתו
וילע
.םינשוש לש ןג ונל חיטבה אל דחא ףא....לבא
רואילל וביגה
 
4/9/03 19:53
ינב :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
יה


.םיבהואמ תויהל אל וא םיבהואמ תויהל לש ןיינע ןאכ ןיא יתעדל
.ונרובע בוט אל טושפ וזה תיפיצפסה םיסחיה תכרעמב והשמ
ללכב תויהל לוכי , רדסב אל המ ריבסהל םיעדוי ונחנא דימת אל
"רדסב אל" טבלתמה דצהש
המ תא רובעל ךירצ אוהו הלאה םיסחיל תישפנ ןכומ אל ילוא וא
.תאז ןיבהל ידכ רובעל ךירצש
תאז , ןטבהמ אלא שארהמ לבקתהל הכירצ אלו הלוכי אל הטלחהה
.תאז תווחל תרמוא
עדומ אל וא עדומ ןפואב ונב ריעמש והשמ שי ינשה דצב ילוא וא
איה תראותמה האצותהו , ונממ םיחרוב וא םיבהוא אל ונחנאש והשמ
."תובהואמ רסוח"
האצותכ ךא "דיספנ" ילוא ,םישיגרמש המ םע תכלל ךירצ ךכ וא ךכ
םיינש וא רבד ונתוא ודמליש סופספ תשוחתו באכ "חיוורנ" םג הזמ
.ונלש רשואה תא חיוורנ םג ילוא ךכו ןאכ ונכרדב


םוכיסל
םג יתעדלו בשוחמ אוה ןוכיסה תוחפל ןאכ , םינוכיס םיאלמ םייחה
.הרקמ לכב הרומת ןתי
ינבל וביגה
 
6/9/03 0:19
דחא :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
םייח לע רשפתהל םאה ,הרמה תואיצמה וז ,םיידווילוה םיטרס אל הז
הלאשה םע שדחמ ררועתמ ינא רקוב לכ ?תובהאתה לע תכלל וא םיחונ
ינאשכ ,25 ליגב אל לבא 40 ליגב הככ תויחל ןכומ ינא ילוא .ואזה
.ץוחב םש אצמנ ןיידע הזש עדוי
דחאל וביגה
 
6/9/03 14:55
עגרה לע תרעטצמ :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
רבחה תא ףתשל יתגאד ךיילא דוגינב ינא לבא .םש יתייה ינא םג
היה ונלש רשקהש יתשגרה יכ ?המל .יביל ירוהרהו ייתוטבלתה לכב
רשפא ןכלו םלועל יתוא בוזעי אל אוהש ךכ וילאמ רורב ךכ לכ
עטקש הז אוה רבד לש ופוסב .עגופ הז םימעפל םא םג לוכ-ה דיגהל
ונלש הבהאהש עומשל ול סאמנ.בזעו םק אוהש ךכב ייתוטבלתה לכ תא
לכה יכ רוזחל רשפא יאו -דבל ינא םויהו .יתוא הריעסמ קיפסמ אל
תעדוי יתייהו יאוולה .לכה לע תרעטצמ ינאו -השענו רמאנ רבכ
...הילאמ הרורבו המלש, הלודג הבהא תאז המ זא ךירעהל
עגרה לע תרעטצמל וביגה
 
7/9/03 1:15
הרש :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
םג םלוכ ומכ ןאכ ינא ?ףוסב םיטילחמ המ ..........הרבח
בוזעל הטילחמ זאו שגרה לע הבוגת תארוק ינא ....תאזה תוטבלתהב
ינא םא עדוי ימ יכ ראשהל הטילחמו תילכש הבוגתב תלקתנ כ"חא
תיחכונה םיסחיה תכרעמ עגרכ ...ונממ רתוי חלצומ רחא דחא שופתא
,תומדוק םיסחי תוכרעמב רבעב יל ויהש ומכ "םירפרפ" ןיא ,ותיא
, 22 תב ינא ..הרורב הבושת יל ןיא ?ולש תא השע ליגה ילוא
תא הלות ינא הבהאה יניינעב זא ,שגרה לע רבוג לכשה כ"דבש הרוחב
,דימ אלו "םינש ירחא האב הבהאה"ש וניינבש םיסונמהמ םימגתפב הז
הז הללאי ..תורגבתהה ליגב וא םיטרסב קר הז םירפרפהו תובהאתההו
תושעל המ , הרורב הבושת ןיאש הסעבה ..םידלי קחשמ אל הז ,הנותח
ילב" והשימ םע םינתחתמ םא הלאשה ..שגרה םגו עבוק לכשה םג יכ
אל םג ינפל היה אל םאש וא כ"חא אובת תמאב הבהאה םאה "םירפרפ
?????..כ"חא היהי
הרשל וביגה
 
7/9/03 1:47
תינידנולב :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
םיכפוה םיוסמ ןונימבש םינומרוה בוביג הז עדמה יפל ,תובהאתה
תאצוי תא רשאכ תטטרנו הביצי אל,הקושת תאלמ ,תרעסנ,תשגרנל ךתוא
ךילא וכרדב ךלש רוחבהש תעדויו הכורא הנבל תיאצחב השובל תיבהמ
ינש ומכ םירוזמרב םיקשנתמ םתאו עגשמ אוה יוליב לכש הז ילואו
חיטהל ילואו קורי רוזמר ספספל םכירוחאמש תינוכמל םימרוג,םידלי
אל תאש ,םוקמ לכב וא עונלוקב וא,תיסיסע הללק וזיא םכירבעל
לבא ןואד וי גנירב וט ירוס םייא דנא ברעה ףוסב ךלי אוהש הצור
הלגמ תא םישדוח השולש ירחאו .םומיסקמ םישדוח 3 קיזחמ הז
םג אוהו יפיצפס יפוא םע םדו רשב ,יתימא אוה ךלש רוחבהש
,תואיצמה םע יתמעתת יכל...רחונ
םיטילחמ זאו בלש אוהשזיאב לצלצל םיקיספמ םהו םימיסקמ םינומעפה
תאו םישירחמ םינומעפה ובש בצמ טלחהב תויהל לוכי ךישממ הז ןאל
אל הזו ולש רעוכמהו קוריה חאה אלא ךלומ דמוע ולופא אלש הלגמ
עטקה ןמז המכ ונניבו ,ןכותו המאתה םוש ןיא יכ האלה רתוי ךישממ
.קיזחהל לוכי םירוזמרב קשנתהל לש
הלגמ תאו םיבהאתמש ירחא םג בינגמו ףייכ תויהל לוכי ינש דצמ
לכהו סקס םישוע םג םתא ובוחב לודג סולפש בוט דואמ רבח תשכרש
.הפי לכהו בינגמ
יולימב תאלוממ ךלש היטרוטה תא תלביק .יתוחא, תאש, יל הארנ
המ ףוסבו חצנל םילצלצמ אל םה לבא םידמחנ הלאה םינומעפה ,חבושמ
ינא ,חבושמ רנטרפ ךלומ דמועש יל הארנו ךלומ דמוע ימ הז עבוקש
.תראשנ יתייה
תינידנולבל וביגה
 
7/9/03 2:28
break :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.....הפ יתוא ולבלב ךכ לוכ םלוכ אוו
בורש היעב רותב םואתפ תולגתמ ךלש תוישיא תויעבש המכ םיהדמ הז
..תויוטבלתהו תומליד םתוא....הל ףתוש םלועה
םהשכ זאו םירפרפ ויה הלחתהב...םינש שולש רבכ ילש רבח םע ינא
.ןכ הבהא לבא חצנל םייח אל םירפרפש יתנבהו הז םע יתמלשה ורמגנ
םדאנב ינא יכ םירפרפ תצק לבא,תצק שיגרהל ידכ דצהמ תרפרפתמ ינא
.םדאה עבט...םישוגירל קוקזש
.והשמ אל בצמה דיגי ינא המו.....עדוי ילש רבח
השיגרמו רקובב ודיל תררועתמ ינאש םדאנבה אוה רבד לש ופוסב לבא
.הבהא
.וכליו ואובוי תויובהאתה
.תראשנ ינא זא....דוע אצמא אל ינא ולשו ילש ומכ הבהאו
.םג ךל הצילממו
breakל וביגה
 
11/9/03 2:46
לישבת ותוא :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
יתרזח וישכעו ףורפירב םיימעפ וא םעפ הפ יתרבע ,םלוכל םולש
ייח תא םייח םיבוטו םיברש תוארלו ןאכ תויהל בוט המכו
ליגב טעמכ :םינותנה ןלהלו ילש הריסל םיאבה םיכורב זא...עגרכ
ילב בהוא אלפנ רוחב ,וידחי םירג ןכותמ 2 דחי םינש 3 טעמכ ,30
שדוח - האלפנה ב"הרא) ל"וחמ ןמזמ אל יתרזח .ןתחתהל הצורו לובג
תא יתאצמ אל עסמה לכ ךרואל .הבושת םע תרזוח ינאש העידיב (+
ריע) קרוי וינ קרו ...ונמזב אובי - ימצע לע יתצחל אלו יתבושת
ץחלהש םתעדיה) לכשה תא יל המטמיט (האלפנה יתבוהא יתומולח
ןפוא לכב (!!!!!תנוטנטקה ונצרא תמועל טועפ הכ אוה םש ןתחתהל
?המ !!!המ יהיו םשל תעסונו ימצע תא תפסוא ינא רורב הכ היה לכה
ינא לבא...בוט תמאב ונל בוטו הבוטל הנתשה םג ןכא אוהו יתרזח
הצור ינא ,לכה יתרמא ותוא יתפתיש ,הלודגה יתבהא קרוי וינו
םינש המכ) טעמ דוע זא וישכע אל םא םג ןשונ ןשי םולח שממל
...הז אוהכ ותוא ןיינעמ אלו םישרושל רבוחמ אוה לבא (תומימת
ילוא ?הנותחה וז ילוא ?קרוי וינ קר אל וז ילוא :תולאשה וישכעו
וינפל לכה היהש בוט יכה) בוט רבד יל שי ףוס ףוסש תרגפמ ינא
םידירפמ ךיא לבא תעדוי ינא ילש הטלחהה - רהמו הרזע (רצקו םתס
?ןובלחל ןומלח ןיב
לישבת ותואל וביגה
 
 
11/9/03 9:28
הנש םירשע יושנ :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
.םידלי לע תצק רבדנ יאוב
ךישמהל ידכ םישוע ונחנאש המ לכ לע אלו "ונכותבש" דליה לע אל
לבקל ךרוצ ילבו תוירחא ירסח םייליטנפניא ראשהלו תודליה תא
.תוטלחה


.ךלש םידליה לע רבדנ יאוב
הלשב אל וא םידלי הצור אל דוע תאש ךל המדנ וישכע םא םג
,תויכונא תוחונ תואמסיס המכ דוע וא אמא תויהל
,ךלש םידליה לע רבדנ יאוב
תבהאש ומכ אל ,תמאב םישוח ןדבא דע יבהאתו הצור דואמ תאש הלא
.רבג


תיב ימיקתו יבשייתתש דע ןמז ןומה דוע שיש ךל המדנ םא יכ
.ןמז ךל ןיא ,אלש ךל יעד תדלל ידכ רהמל המ ןיאו


ונתחתת םא םג ,ןגרפמו בהוא רבג ותוא םע םינש 3 רבכ ,30 תב
.32 ליג ינפל תדלל יליחתת אלש חינהל שי דימ


תורדשמה היזיולט תורדסו םיטרס האורו הזה רתאה תא ארוק ינא
,50 ליגב הדילמ שושחל המ ןיאו םייפוסניא םייחה וליאכ םירסמ
,ךלש םידליה לע רבדנ יאוב לבא
הלא .סייגתהל ם"וקבל ועיגי םהשכ 55 תב היהת םהלש אמאש הלא
.םוימויה ייחב השישק אמאל עייסל וכרטצי רבכ 25 ליגבש


קרוי וינב תויהל ידכ ? םתדיל תא תבכעמ תא קוידב המלו
? חצנל ייחת וליאכ םייחהמ חורבל ךישמהלו


רשוא ,דלי םע האושנ ,שולש - םייתנש דועב ,דיתעל ךמצע תא יחק
תא ולבקי היתודגאו קרוי וינ ירופיס לכ ,ךמלוע לכ תא אלממש
הנטנטק תצבשמ - םייתימאה םייחה דיל המיאתמה היצרופורפה
.הנומתה ילושב תעשעשמו


.תטבלתהש ינימאת אלו ןאכ תבתכש המ תא יארקת תא


החלצהב
הנש םירשע יושנל וביגה
 
 
11/9/03 15:21
יאקיטמתמ :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
הנבשכ אהת (55 אל) 50 תב ,32 ליגב הדליש חיננ
25 תב/ןב התב/הנבשכ 57 תב ,18 תב/ןב (התב וא)
(חרכהב אל ךא ןכתיי ?57 ליגב הרזעל הקוקז)
,בטיה תדקפתמו תדבועש 75 תב תישיא ריכמ ינא
הברהמש םיכסמ ינא יכ םא .יולת דאמ הז ןכל
.םיריעצ ונחנאשכ החפשמ ייח ליחתהל ףידע תוניחבמ
.יוצמ יוצרש המ דימת אל
יאקיטמתמל וביגה
 
11/9/03 9:11
הנש םירשע יושנ :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
תבהואמ ייהת אלש המל זא "תבהואמ" תויהל הצור ךכ לכ תא םא
? ךלש רוחבב


העתפהב םיבוט םירבד ול ישעת ,ותוא יקילדת - הז לע ידבעת
םיניינעמ םייח ךל ישעת ,םינמזו תומוקמ ינימ לכב ותוא יעיתפת
.ותא


.ץוחב והשמ תספספמ תאש רמוא אל ותא ךל בוטש הז


הרקמב ךל הרקת תובהאתההש תופצלו תיביסאפ ראשהל הצור תא המל
? הריכמ אל תאש טוידא הזיא םעו


.לקלקל תוילשאל ינתת לא ,ךב יאנקת .ךל בוט תראתמ תאש המ יפל
הנש םירשע יושנל וביגה
 
11/9/03 14:13
לישבת ותוא :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.הדות טושפ
לישבת ותואל וביגה
 
11/9/03 17:36
רואיל :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
וליבשב בוט המ תעדל לוכי אוה קר ישיא ןפואב דחא לכש תבשוח ינא
אל תובהאתההש ןוכנ הז ,ומצעל רקשל ילב בלב קומע קומע קומע
םידחפמו ונל שיש םיבשוח ונחנאש הבהאה םימעפל לבא חצנל תראשנ
לכב הסוכמ וזה הבהאה םימעפל ,תרחא הבהא אצמנ אל ילוא יכ בוזעל
,שוקשק םצעב איה לבא תמייק איהש םיבשוחש דע תופילק הברה ךכ
.הילשא
תא קר דחפ דע תיתימא ךכ לכ ,ךמצע םע תיתימא תויהל הכירצ תא
בוזעל וא ראשהל םא תעדוי
קבחל ותוא שיגרהל באכה לומ דומעל ךירצ לבא טושפ ןורתפ ןיא
תכלל ול תתלו ותוא
יתימא והשמ שפחל
רואילל וביגה
 
20/9/03 4:57
*** :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
םיפסונ םישנאו יעבט הזש -דבל אל תאש תולגל םיהדמ הז -תישאר
...תאז םיווח
והז ,הנשכ ינפל ךילהת ותוא תא יתרבע ,םינש 4-כ ילש רבח םע ינא
תבייח ינאש יתטלחה ףוסבל -םייתנשכ-ןמז ןומה לשבתהש ךילהת
'וכו ותחפשמ תאו ותוא יתבהא כ"כ ינא -דבלה תא ימצעל
ןכ הנעא -ןיאושינ יל עיצי םא :לש המרב המלש שיגרהל יתיצר ךא
-םימי םתואבו -ןיררוע אלל
-ןיבהל תועובש 3 קוידב יל חקל ...ונדרפנ זא ...ךכ היה אל הז
התייהש הבהאהו ןוחטיבה תשוחת תא יל ןתיש ץוחב רבג םוש ןיאש
ץלמומ -"חותפ לכה":תאז ןיבהל יל רזעש רפס -בגא) ...יל
הצרו תובשחמב יורש היה אוה ךא -רוזחנש יתיצר (!!!תוטבלתמל
םיכורא םישדוח 3-כ ופלח ...יתאצמ רבכ ינאש תומלש התואל עיגהל
הברהו םישדוח 10 רבכ דחי ונא זאמו -ונרזח וב םויל דע םיבאוכו
המ לע ונדבעו ינשה תא דחא ךירעהל ונדמל ...הבוטל ונתשה םירבד
.ונל עירפהש
-תועיגמ ןהשכ לבא 'וכו תובשחמ ,םיטבל רתוי ןיאש רמוא םא רקשא
םישוגיר שפחנו קושחנ דימתש -הניבמו השק הפוקת התואב תרכזנ ינא
תרטמ המו דיב ונל שי המ ןיבנש יאדכ לבא ...ונל ןיאש -םישודיחו
!!!וזה תויגוזה
תוצוצינהשכ ,'וכו ןיבס ,םירוה ויהתשכ ,דיתעה לע יבשחת :םוכיסל
תא !?ךליבשב םש היהי אוה -הלוח תצקו ,הפי תוחפ יהתו ובכי
?ךייחל ךל םרוג אוה ?וב הנימאמ ?וילע ךומסל הלוכי
!!!בושחש המ הז
תצקב םא םג ...יתרזעש הווקמ
ךל החלצהב
***ל וביגה
 
21/9/03 17:55
רב :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב


וצע תא לאש אלו הכור םיסחי תכרעמ ול היהש והשימ ןיאש יל המדנ
ליחתמ ןכ הזכ םג ,ךל רמול הצור ינא דחא רבד קרו .וזה הלאשה תא
יל שי .ךעודו ךלוה הז והשיתמ תיתימא תובהאתהו םילוצלצו חור םע
כה .התומכ שיש יתעדי אלש הבהאב ליחתה הז .ןמז הברה יד רבכ רבח
דחא עגר תרכוז ינאו חרזמב לויטב ונרכה .ראתל רשפאש תובהאתה
לויטה תא ךיראהש ירחא) לייטל םייסאש יל תוכחל ץראל רזח אוהשכ
התיאש הרוחבל יתרמאו ודוהב םש יא קרטב יתכלהש (יליבשב ולש
התיה אלו .יתימאה רבדה הזש .תיפוסה הנחתה הז םעפהש ,יתרביד
ינאו דחי ןיידע ונחנאו .יצחו הנש הרבע וישכעו .ינממ המלש
לכ םיריכמ רבכ סקסבו רשקתמ אוהשכ םירפרפ ןיא לבא .תבהוא ןיידע
ינפל דוע בשוח אוה המ תעדויו ותוא הריכמ ינאו ,ולש ףוגב הניפ
דוע םעפש המדנ יל םגו .וב תבהואמ אל רבכ ינאו .רמוא אוהש
שי יל םגו ןטבב םירפרפה לכ ילב םייח ןיימדל השק ארונ יכ בהאתא
המ ןמז ירחא בוש םירפרפה ליבשב בוזעא םאש יל המדנ לבא תוקפס
.ותיא יל בוט יכ .ותוא תבהוא ינא יכ .תראשנ ינא זא ומלעי םה
תונורסחה לכ תא הריכמ ינא יכ .יתוא אוהו ותוא הריכמ ינא יכ
.גוז ינב ונחנא יכ .ילש םע אוהש ומכ ולש םע הייח ינאו
רבל וביגה
 
 
23/9/03 13:24
םירמ :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
תאש המ .םייחב הבהא ךל שיש הדות דיגהל הכירצ תא ,יתביבח
.גירח רבד םוש הפ ןיא ,רבוע כ"דב גוז לכש ךילהת הז תראתמ
תובהאתהה הרמגנש ירחאש בוטו תינמז דואמ איה דימת תובהאתה
ןיינע דוביא ,הלילחו-סח ,אלו הביציו תיתימא הבהא םע תראשנ
.ןטבב םירפרפה םימלענש ירחא הברה הרוק םגש ,רשקב
רשקה תא ןנערל ידמלת ,ךל םירסח דואמ םירפרפ םתוא םא זא
,םיילויצנבנוק אל תומוקמב סקס ,םילויט) תוירוקמ םיכרדב
.(ןוימדה דיכ דועו תונווגמ תוחונת
...לגרב אב אל תמאב הז ,םויה !ביצי רשקו הבהא לע ירתוות לא
םירמל וביגה
 
15/11/03 1:00
ugtu :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
gg
ugtuל וביגה
 
19/11/03 9:06
ידע :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.םש יתייה םג ינא
הז ,ונאצי אלש אל הזו - םדאנב לש קתומ היה תמאבש והשימ יתרכה
הזו (!!!) הטימב רקוב תחורא םע רקובב יתוא עיתפה אל אוהש אל
.וניניב הניקת תרושקת התייה אלש אל הזו תויושגרתה ויה אלש אל
אל תוחפל ,"דחא"ה היה אל אוה ,רתי הברה דועו הז לכ תורמל לבא
.יליבשב
.ראשהל יתטלחהו ךידי לע ראותמה בצמב קוידב יתייה ינאו
םג אוהו ןוכנ אל שממ לבא שממ הז רבכ יתשגרה ןמז המכ ירחא לבא
זאו המל ול יתרמא אל ינאו המל ןיבה אלו רדסב אל ינאש שיגרה
.ונממ יתדרפנ טושפ דחא םוי
יתנבה ןמש המכ ירחא לבא יתיכב ינא םגו בלה תא ול רבש הז ,ןכ
.יליבשב - יכה יכה לבא ,וליבשב ןוכנה רבדה תא יתישעש
יכה יכה לבא וליבשב םג ,ונממ דרפהל הכירצ תא יתעד יפל זא
.ךליבשב
ידעל וביגה
 
19/11/03 13:46
ןורי :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
ךא .החפשמה תא בהוא .יושנ .סולפ םישולשה תוביבסב ינא .יתוריקי
.אל ?בהואמ םאה
התיה לבא ,תוצוצינ ויה אל ,םיקוקיז ויה אל .ונתחתה רושעכ ינפל
.תודידי התיהו ,הנבה התיה ,ףתושמ ןוזח היה .הבהא
,הריכב הרשמ (אתנכשמו) תיב ,םידליל םינג ,םידליה ועיגה כ"חא
,םינפב .עווג ינא םינפב לבא !תומולחה ייח - הקיטילופ ,דמעמ
םימעפ שולש סקס .םינפבמ תמ ינא הנש ירחא הנשש ,שיגרמ ינא
.קשח יל ןיא טושפ .שדוחב םעפ ילוא רמוג ינא לבא ,עובשב
תא ןיבמ ינא ,יתרבע רשא ךילהתה תא האורו ,רוחאל טיבמ ינא רשאכ
רולדגימה ,רואה הניה רוזיחה ךילהתש ןיבמ ינא .תוצוצינה תועמשמ
הפוקת .תויגוזה ייח םיראומ ורואל רשא סנפה ,ןנובתמ התא וילא
.עבצה תא עבקת איה לבא - תויגוזה תוכיא וא ביט תא עבקת אל וז
ייח ןכיהל יל רורבו - הסרפ בוביס ןיא .ייחב ידמ עוקש ינא
.םיכלוה
אתה תאש - רתויב תיתועמשמה הטלחהה תא ימצע לע יתלבק הנשכ ינפל
קופיסב דקמתא - יכרצ תא קפסל םוקמב .קרפמ יניא הזה יתחפשמה
תא .הנוכנ אל הריחב יתרחבש םימשא םניא םה .יתשאו םידליה יכרצ
.םלשל םיכירצ םניא םה ריחמה


.תויועט ושעת לא .ודיגי םימי קר ?ךכ דימתהל לכוא םאה
ןוריל וביגה
 
 
19/11/03 20:30
יהשימ :תאמ
וריחמו ןויסנה - ?תמא לע ןמורל הבוגתב
.תועט השוע התא
.ךתנבה יפ לע םתויחל ךל ונתינ םייח :ךל רתומ םנמא
,ךממ הפרת אל הברקהה השוחת -הרמ תועט העוט התא ,תאז לכבו
אל היגוסהש תענכושמ ינא ןכ לע .ךשארב ורקניו וכישמי תוקפסה
.הל לכות אל רבד לש ופוסבו ,ךתוא דירטהלמ לודחת
אתה ךותב ךלש הבהאה תא אצמתש הווקמ ינא ,ליעל רומאה תורמל
.רתומ תווקל .יתחפשמה


ץרחתהל רתומש תויגוס שי .תצרחנ ינאש םושמ הז .תצרחנ יתאצי]
[ (-: םהב
יהשימל וביגה
 
20/11/03 23:06
תילרוג תועט :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
יתנבהש םירבד המכ שי לבא םייחב ןויסינ ידימ רתוי יל ןיא םנמא
.יתישעש תויעטמ


,תונמאנ הב ויה ,יצחו הנש לש האלפנ םיסחי תכרעמ יל התייה
.הברקו תופתוש ,הנבה ,הכישמ ,תורבח
.וב תבהואמ יתייה אל ךא ותיא יתייהש רבגה תא יתבהא תאז תורמלו
,הז אל הז ילואש תובשחמה ץבצבל ולחה יב םג תצקו הנשכ רחאל
תושגרהו םייניעב ץוצינהשו ,יל הכחמש תרחא הבהא הנשי ץוחב םששו
.הניפל רבעמ לש ןיינע םה םיצצופמה
.תועט
.ייחב העורגה הטלחהה איה בוזעל םוקל לש הטלחההו ולאה תבשחמה
והשימב יתבהאתה ןכא הדירפה רחאל .םויה דע ריחמה תא תמלשמ ינאו
....'וכו ןטבב םירפרפ ,תוישגר תורעסו ,תושגרה ןתוא לכ ויה ילו
.ןיינועמ היה אל .ילא םש אל אוה...המ אלא
יל היהת יאוולהש) האלפנ םיסחי תכרעמ יתסרה םגש התייה האצותה
.רובש בל םע דבל יתראשנ םגו (םעפ דוע הומכ תווחל תונמדזה
.םכל שיש המ תא וכירעתו וזחאיה ןכל
תילרוג תועטל וביגה
 
6/12/03 13:18
ןוויס :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
,רסח ץוצינה קר בוט לכהו תורבח ,הנבה , תודידי , הבהא שי םא
הברה ןיא וילע ירתוות לא ,שגרלו רזחלו בושל וסנת הז לע ודבעת
לע יתדמל ינא ותוא ידבאת לא , םיניצר הברה אל דחוימבו םירבג
.רתוי בוט יאצמית אל ,ירשב
ןוויסל וביגה
 
20/12/03 14:58
תלצופמ :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
אוצמל ילבמ הזה טקילפנוקה ךותב הענ ינא ןמז הברה ייד רבכ
םתס ינא ילוא,םימואת לזמ תב ינאש ללגב הז ילוא..ןורתפ
.תחא תמא ןיאש הז חוטבש המ ,תכבסותמ
והשימ םע רקובב םוקל הצור ,תוביצי הצור,הבהא הצור ינא דחא דצמ
.שגר םע סקס דעב ינאו המח ינא,השיגר ינא ,ול תפכיאש
קר םייח"ש אוהה ישטיקה טפשמב הנימאמש תעגושמ תצק ינא ינש דצמ
תוירותסמהש ,עקוש בוט יידמ רתויש ימ לכש הנימאמש ,"תחא םעפ
תא םייחמ ותוא הליכאמ תאש "םיטרס"הו הייחמ טוטרילפה ,הבושח
םע תאצל אל ול תרמואש "תיסחאנ"ה תויהל הצור אל ינא .רשקה
היהי אל ינא .הלבמ אוהשכ ןושיל תכלוהש איהה אל חטבו םירבח
ולש םירבחה לע דרא אלו דירווה לע אל בשא אל ,תעצוממה הרוחבה
.םהלש הרבחה היהי אלא
...ייח רופיס ??םייתשה ןיב םיבלשמ ךיא
הברה ךכ לכ ריכה רבכ ןכסמה .שדוח ןב רשק ךותב ינא וישכע זא
םע אצי אוה .הרק הז לומתא .ינא ימ עדוי אל רבכ אוהש יב םידדצ
תרשקתמ אל תא םויה ,תרמוא תחאה זא .ןושיל יתכלה ינאו םירבח
םג ילואו ריר ליזהל םלוכל תמרוגו תורבח םע תאצוי,תקחרתמ,וילא
תקחרתמ,הקזח תראשנ ינא הככ .והשימ הזיא םע ברעה תא תרמוג
.בהאתהל ימצעל תנתונ אל,היולת תוחפ,ונממ
זא .הז לע יכל,ותוא הצור תא ?הצור תא המ יטילחת:תרמוא היינשה
יעיקשת .אנקל אלו .ריזחהל תבייח אל תא ?אציי אוה םא המ
.ףוסב ותוא ידבאת יכ םימטמוטמ םיקחשמ ול תושעל יקיספת,םכב
ילב ,יתרגש יל הארנש ,הזה ילמרונה רשקב הבוטה הדליה תויהל זא
םע ךישמהל וא...םהילע םירבדמ םתאש הלאה םירפרפה
...םיקחשמהו תויובהלתהה,תונועגשה
תלצופמל וביגה
 
14/1/04 20:22
:תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.ייייייזיעת אלש .תושעל הצור תאש תועטה התוא תא יתישע ינא
הכרעה ,לגרהה הז ראשנש המ .תדרוש אל הבהא .תינלטק תועט
.לכשה תא ךל םיעגשמ םימטמוטמ םיטרס .דובכהו
ריזחהל ידכ (דחוימב ץלמומ ןויער אל םג) ילוא ידגבת םומיסקמ
.שוגיר תועש המכ
,םינדגוב ,םינצמק ,רשפתהל ךירצ ןמזה לכ .השק כחא ,רוציקב
.טקש ישפחת קרו תורורצב ואובי םיטורש ,םימילא
.יתישע ינאש ומכ ,הזה דעצה תא ישעת םא ןיבהל לכוא ינא ..לבא
ינא וישכעו ,יתיסינ לבא ,הז לע דואמ תרעטצמ ינא םויהש תורמל
): ..הדדוב לבא ,העוגר
וז הבוגתל וביגה
 
28/1/04 0:13
בהואמה :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
יכ המל השקבב רהמ הז תא ושעת טילחהל תוצור ןתאש דחא רבד קר
?הבזכא . ועגתשת וא ועגשת אל הככ םכלש םגו לבגומ ילש ןמזה
וישכע יפויה לכ הזו םתרחב םתא ושעת המ הנשמ אל הזכ גשומ ןיא
ופוסב גישי דחא לכו האצותו הביס שי רבד לכל ?.... האלה וכישמת
ןקתל רשפא רבד לכ לבא םמצעל ולשיב איה אוהש המ תא רבד לש
םלוכל דיגהל הצור ינא ןאכו
המ הנשמ אל

. םיימיטפוא וראשית
בהואמהל וביגה
 
30/1/04 14:55
תבהוא :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
יתשפיחש המ לכ תא וב היהש רבח יל היה ;בצמה ותואב קוידב יתייה
רבכ ץוצינה לבא ותוא ינאו יתוא בהא אוה ,םעפ יא שפחאש המ לכו
וילע רתול יתיצר אל ,תושעל המ יתעדי אל ...םמעשמ היהיינו םלענ
והשימ אוצמל דואמ השק יל היהיש יתעדיו ךכ לכ ותוא יתבהא יכ
םעט ןיאש יתנבה ףוסב לבא ,ןמז ןומה יתטבלתה .והומכ םיהדמ
רבדה ותוא שיגרמ אוהש רמא אוה ...ותיא רבדל יתכלהו תוכחל
,השק יל היה אלש דיגאו רקשא אל ינא .דרפהל ונטלחה עובש ירחאו
יתנבהו תיקנע הלקה יתשגרה הדריפה ירחאש רקובב יתררועתהשכ לבא
אל ותיא יל התייהש תאזה הבהאהש תורמל .ןוכנה רבדה תא יתישעש
ןורכיז ראשי אוהו ותוא חכשא אל םלועלש תעדוי ינא חצנל הכשמנ
...יירוענמ קותמ
תבהואל וביגה
 
11/2/04 1:17
fairy187 :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
?...רשקה תרגסמב יולת הז לכ םצעב ילואו
ונממ הווח אל טושפ תאש םיעיפומ םהל הוולמהו םירפרפה ילוא
השיגפה לש תושגרתהה הלא םיעוגעג םתוא ארקנ אל ,אל ?...קיפסמ
תויתייעב השח ינא תתנוכתמה אל וז םא יכ ...המ ןמז רבעש ירחא
ךיא ?..תוקוחר םיתיעל התיבה רזוחש אבצב ירוחב םאו .ילש רוזאב
וזה השגרהה טושפ ילוא ?...תבהואמ וא תבהוא םא טופשל עדא
הלוע ךויחו -ךלשב ,דבל תאש ךחומל רדוח וילע הבשחמ לש ףיזרזש
.עבוקש המ הזש החינמ ינא ,ןכ ...ךינפ לע
fairy187ל וביגה
 
22/2/04 23:30
ינא :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
ץמואה תא יל היה אל לבא ,הז תא השיגרא ינא ןמז הברה רבכ
תמאב אל םה יכ המדנ םירבדמ םימלעתמשכ םימעפל..הז תא תולעהל
..םימייק
,דחי תויהל תנמ לע טעמ אל ונמחלנ .םלשומ שממ גוז אוהו ינא
ונחנאש המכ ונבה זאו דרפנב םייעובשו הבוצע הדירפ ונל התייה
.םיבלבלכ ינש ומכ ונרזחו ינשה תא דחא םיכירצ
ינא...הנטק היעב קר...ףרוטמ סקסה ,דחי ונל טקש ,דחי ונל קיחצמ
הז םא .םילימל יתדגסו יתבהא דימת ,תינייפוא םימואת לזמ תבכ
רבדה הז תרושקתה..בתכב הז םא ,םינפ לומ םינפ הז םא ,ןופלטב
אל..הככ שממ אל הז ילש רוחבה םע .עירכמ דיקפת ילצא קחישש
תונונשהו תוילאוטקלטניאה תוחישה אל ולא לבא ,םירבדמ אל ונחנאש
תמר לבא,תאשנתמ עמשהל הצור אל םג ינא) ..הליגר יתייה ןהילא
לע רתוי ססובמ ונניב רשקה .(הווש שממ אל ונניב היצנגיליטניאה
רסח תצקש רבד הזו ,שפנ תוחישו םילימ לע תוחפו תושגרו תושוחת
הז המ הלאשה.."הז" אל הז ילואש תוחונ יא תשוחתל יל םרוגו ,יל
ונל בוט דואמ כ"הס ?הליבחה התואב לכה תא לבקל רשפא םאהו ?"הז"
ארונש רבד תאז לכב הז לבא ?הז ללגב לכה תא קורזל זא ,דחיב
רשקא ינאו יידמ רחואמ יל היהיש ינפל הז תא רומגל זא,יל בושח
.....תובוגת עומשל חמשא ?רשפתהל ימצע ץלאאו יידמ רתוי וילא
ינאל וביגה
 
13/3/04 10:50
ran :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.הצע הניא יתבוגת ,תישאר
וא וזכ המצועב ,והשיתמ םוקמ ותואב ונייה ונבורש חוטב טעמכ ינא
.רתויב ול םיאתמה ןפואב רחב רבד לש ופוסב דחא לכו תרחא
.אל ןקלחו תוחלצומכ וררבתה תוריחבהמ קלח
ךשפנ דוע לכ יחרבת" ומכ תיעמשמ דח הצע ןתנש ימ לכש רמוא יתייה
ךמס לע רבדמ "םיידיה ןיב בהז ךל שי ,בוזעל יזעת אלש" וא "..ךב
טפשמ אוה "םניח תוחורא ןיא" .ךתיא תורכה ךמס לע אלו ונויסנ
,אוהשלכ דומיל רכש ימלשת ישעת אלש ןויסינ לכ לע .ןאכ חתפמ
דיחיה יביטרפואה טפשמה .ישעתש דעצ לכב בושח בלש איה ךכב הרכהה
יכלו תעדוי תאש ומכ ישע ,ישעתש המ לכש אוה ךל דיגהל לוכי ינאש
.ףוסה דע הז םע
ranל וביגה
 
 
4/8/04 13:02
תנע :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
!םכח טושפ התא
תנעל וביגה
 
9/4/04 15:40
ידע :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.ךתוא הניבמ ךכ לכ ינא ,יוא
,רבכ הז לע תעמש ,"םיקוח ןיא הבהאב" .תראשנ יתייה ינא לבא
?ןוכנ
.רחמ ויבגל ישיגרת ךיא תעדוי אל תא .םוי דילוי המ תעדוי אל תא
.םייתנב בושחלב אלו שיגרהלב תזכרתמ יתייה ינא
םירבד תרמוא יתייה ,ער שיגרהל ךל םרוג אוהש תרמוא תייה םא
המ זא ,ךתוא םילשמ אוהשו ותוא תבהוא תאש תרמוא תא לבא .םירחא
?הזמ בוט רתוי
קר םישוע הלאה םירבדה םימעפל ?המל ?םירפרפ ?יכב ?האנק ךל רסח
בוט שיגרהל ךל םרוגש ביצי רשקל לחייל ךל םימרוג םהו ,שאר באכ
.ךמצע םע חונו
.ץמאתהל המ ליבשב ןיאו ,שיגנ לכה ,ידימ לק לכהש השיגרמ חטב תא
!הז תא ךל שי דוע לכ הזמ ינהת
ידעל וביגה
 
2/5/04 10:34
לכה תעדוי :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
הבשחנ וזו ןמז הברה ,םינש 10 ,שקבמ ךבילש המ תא יל היה
,השק הפוקת יתניחבמ
לע הלוח ,הלוח יתוא וכפה תראתמ תאש המ לכו בלה ץוצינה תועמדה
,תיסיפ שממ ,תמאב
,תשפחמ תאש תושוחתל יל םרגש דחא ותוא תא ,ותוא תבהוא ינא םויה
"ץוצינ"ל םיעגעגתמ ילוא
:רבג ומכ עגרל יבשחת ,הילשא קר וז לבא
םייתש הדיל ירחא ,תוריעצ ןהש תופי ךכ לכ ןה ,הילשא םה םישנה"
"הז אל רבכ הז
ונל יובאו יוא ,?תרחא יהשימ ספחלו םוקל ךירצ רבגש רמוא הז זא
.ךכ היה הז םא
קורזאו ... דבל ררועתאו םוקא ינא םא יובאו יוא תמאב הזו
...חפל םינש
שגריש והשמ אוצמל םצעב הז ץוצינ שפחלש ,ךתוא עדיל הצור ינא
...ךתוא
םג אבה ץוצינהש ןובשחב יחק לבא !רהמו !ךיא דועו אוצמל רשפא
?דבל ימוקת בוש ...םלעי
דבל תויהל תטלחה ךלש עדומ תתה ךותבש איה היעבה ילוא זא
... ןיגוריסל
םיבוטו" "שמשה תחת שדח ןיא" ,ןיבהל יסנ ,ךליבשב יל בוצע
, תראתמ תאש ומכ רדהנ אוה םימוחתה ראשב םא "דחאה ןמ םיינשה
חווטל רשק הז ךרואת יפל יכ תאצמש המ תא יקבחו םייפנכ יסרפת זא
הטלחהה ,תאז לכ תורמלו ,ךל שיש המ תא תוצור ויה ןומה ,ךורא
!!!ךלש קרו ךלש
לכה תעדויל וביגה
 
 
2/5/04 10:42
לכה תעדוי :תאמ
?תמא לע ןמורל הבוגתב
!!!ךומכ וישכע תטבלתמ 15ה תב ילש תבה
למיא יתנייצ ןאכ
לכה תעדויל וביגה
 
7/5/04 11:25
ינשה דצב :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
המ עדוי אלו רדסב לכהש בשוחש הז....ינשה דצב אקווד יתייה ינא
,יתניחבמ הלועמ היה רשקהו...וזה תוטבלתהה ,שארב ינשה דצל רבוע
הקושתהו הלחתהב תוצוצינ ונל ויה .תרשואמ יתייה ,בוט היה לכה
דחיב ונייה .רוזיח תניחבמ םלשומ היה אוה ,םיאלפומ ויה רוזיחהו
ינפל םואתפו דחיב רוגל ונרבע זא דחיב ןמזה לכ טעמכ ,ןומה
ילב ,ריהב םויב ,הככ .דרפהל שקיב אוה הרוק המ ןיבהל יתקפסהש
ול רבע המ שחנל תוסנל הלוכי קר ינא דבעידב םויב .ללכב יתיפיצש
ינא .תראתמ תאש ומכ תובהאתהה הקיספה ,ול "רמגנ" ילוא ,שארב
לבא - ןמז הברה תאז רמול ךישמה דוע אוה ,יתוא בהא אוהש תעדוי
םיצנצנ ,תורוניכ ,רוניד יקוקיז בייח אוה - שוגיר לש םדא אוה
םג ותניחבמ - םייק אל הז םא .םייניעב תובבל ןבומכו םיחרפו
בלשב תרבוע הבהאש ,יתבשח יתומימתב ינאו .תמייק אל רבכ הבהאה
ךדיצל שיש ןוחטב ,הכרעה דובכ םג איה הקושתה ובש בלשל םייוסמ
התא םאש קר ,הקושתל ףסונב אלא לכ .לופל ךל ןתי אל םלועלש םדא
םייסמו דחיב הדובעהמ רזוח ,דחיב הדובעל ךלוה ,דחיב רקובב םק
ןאכ שי יכ ,התוא דבאל אלש השק תצק ,ןוכנ...הטימ התואב םויה תא
לע ,רשפא ,יתעדל ,םיצור תמאב לבא ,תמאב םאו ....לגרה והשזיא
אל ינא .ילוא ?שגר םג....ךירצ םא םירבד ןקתל ,הזכ סיסב
אוה םויהו ,תרחא יהשמ לצא ומצע תא תויחהל רחב אוה.יתחלצה
,ולצא עובק ץנטש הזש תבשוח ינא .םיישדוח קר ורבע לבא...רשואמ
יתיעט ינאש הארנכ זא....אל םאו .בוזעי - םש םג רמגישכ ילואו
.קדצ אוהו
ינשה דצבל וביגה
 
15/5/04 15:05
shadow :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.םיישדוח טעמכ רבכ המוד יד היצאוטיסב תאצמנ ינא םג
לע ןומה (יתמחלנו) ונמחלנ ,םישדוח 3-ו הנש רבכ םיסחי 'עמב ינא
,לכה ףא-לעו .וזמ הז םינוש דואמ םישנא ונחנאו ,רבעב וזה הבהאה
.םינהנו םיקחוצ ןמזה לכו ןייוצמ םירדתסמ ונחנא ,הלודג הבהאה
רבחה םע יתייהו ,ונדרפנ ,ולש רבחב יתבהאתה םיישדוח טעמכ ינפל
,םיעוגעג בורמ םושנל יתלוכי אל רבכ םימי 10 ירחא לבא .....ולש
.דחיב תויהל ונרזחו
יל אצוי אל ולש רבחה ךא ,שדוח רבע דחי תויהל ונרזחש זאמ
.יתיצר םעפ-יאש המ לכ תמאב אוה יכ ,שארהמ


ינא .יחכונה יגוז-ןב יפלכ השיגרמ ינא המ איה ,וישכע ילש היעבה
ולש רבחה טושפש וא ,וב תבהואמ אל רבכ תמאב ינא םא תעדוי אל
םע 3-ו הנש ירחא ןיא רבכש םירפרפהו תוצוצינה תא יל ןתונ
.יחכונה
םלשומה) ורבח םע תינשב תויהל תוסנלו יחכונהמ דרפיהל יילע םאה
?שארה לעמ דע יב בהואמ אוה םגש ,(ירובע הניחב לכמ
,תוימיטניאל עגונה לכב) יל קינעמ יחכונהש המש ןכתיי םאה וא
?רחא םוקמב אצמא אל (תורבחו ישפנ רוביח


.הרזח ךרד היהת אל רבכ בוש דרפינ םא ןכל ,רבעב רבכ ונדרפנ


?......תושעל יילע המ
shadowל וביגה
 
19/5/04 23:47
...לבא הריעצ הריעצ :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
הבהא ,תויזטנפל הרושק תובהאתה .דואמ ,יתריקי דואמ רידנ
רבדה הז הבהא ונלש תמטמטמ יידה תואיצמב דוחייב ,תואיצמל
.רתויב קמקמחה
ייהת לא ישעת אלש המ ,הזה לובלבל ךתוא ליבוה המ ןיבהל יסנת
הקזח תויהל ידכ םג תיטנגילטניא קיפסמ יל תעמשנ תא .תינוציק
.הנותמ הרוצב ךלש תוקפסהו םידחפה םע דדומתהלו
.החלצהב
...לבא הריעצ הריעצל וביגה
 
24/5/04 14:01
ןדנד :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
- תאזה הליחבה , ןטבב םירפרפ , םייניעב ץוצינה םג רבוע לכה
( בוט עטקב ) - איקהל ךל אב עגר ותואבו ותוא האור תאכש
ךכ רחאל ראשנ המ יולת - הלחתהה וליפא דואמ ינמז לכה הז
............
ןדנדל וביגה
 
27/5/04 18:07
ןרק :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
קעוז לוגס , טהול םודא לש םיצרפשומ םיעבצב יתיווח 25 ליג דע
, ירבגה ןימה םע ייסחי תוכרעמ תא ץנצמנ בהזו
ימצעל יתישע , יתננחתה , יתפדיג , יתחרצ , יתיכב ינא םג
, הצקה לע יתייחו , תושוב
תבייח תאזה ןובס תעובהשו דבל הצור ינאש יתטלחה בלש אוהש הזיאב
.ער ךכלכ יל השע הז יכ ץצופתהל
, דבל יתייה הנושארה םעפב , הנש יצח ךשמב דבל יתייה
. יב הנומט היעבהש יתנבהו יתרקחו ימצע לא יתסנכנ
, ילש רבגה אב זאו
, ןוכנ
, וללונוהב תישטיק העיקש לש םיקהוב םיעבצ ויה אל הלחתההמ
, םילטספו םיכר םיעבצ ויה לבא
יתלהבנ הלחתהב ( הנושארה םעפב ) תמא התיה , רחא יפוי היה
,ימצעמ רקיעבו
רבדל , תורקל הזל יתשרה ,ודיצמ הנבה הברה םאו טאל טאל ךא
..יתימאה
.םיהדמ בהאמו ערו רבח יל הייהנ
רסוחב םעפ לכב יתוא ריאשה אלו קאינמ היה אל אוה , ןוכנ זא
תואדוו
המ ךא .הדומ ינא , םירפרפ יל ויה אלו , ןמזבו רשקתה דימת אלא
הידבו רקש אל םא וללה םירפרפה םה
יכ טילחמו יארב ךמצע לומ דמוע התא וב םייחב בלשל עיגמ התא םאו
יתימא תויהל ןמזה עיגה
, תושפוטמ תויזטנפ ןתואל רתוי םוקמ ןיא זא
םיפער גג םע , תיב יל שיו םייתנש הזמ םיאושנ ונחנא םויה
תינדעב םיחרפו
הדליו תיתימא תורבח ,הנבה , קוביח ,םוח, הבהא , תוביצי יל שיו
יצחו הנש תב המיהדמ
!טאו ואוס ... םירפרפ יל ןיאו
..םיינזאמה ףכב הז לומ הז םישל ללכב רשפא ךיא
ןרקל וביגה
 
7/7/04 14:35
ןרק :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.ןוארב סיריא םע תוצעייתה לע תבשוח יתייה
ןרקל וביגה
 
9/8/04 23:11
הדורו תחא םתס :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
ילע רבועש המ קוידיב ויה ךלש םילימה....יתארקשכ יתיכב טעמכ
קר הלא תבהואמ אל הארנכ רבכש תחא ינא םג......ו שדוח הזיא רבכ
...תבהוא
הדורו תחא םתסל וביגה
 
18/10/04 17:10
תירותסמ :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
.וזה היצאוטיסב יתייה
.רסח היה יל םג
.דצהמ ףסונ דחא יתאצמ ינאש קר
!יל קיפסי יל שיש המש יתבשחש םושמ
!יתיעט
!!!!לודגב
...רחא רבג ךל ישפח .תועטה התוא תא ישעת לא
,.. ןוכיס תחקול תא ןוכנ
.תעדל ילכות אל םלועל ,יסנת אל םא לבא
ךתוא שגריש והשימ ךל יאצמ
!!!ךל עיגמ הז
תירותסמל וביגה
 
27/9/05 13:29
דוד :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
תאטיב טושפ תא ...תויזטנפ תובשחמ ,תולאש םתוא תא שי ונלוכל
םתוא
םייתנש דוע ונייהו הנש 31 השיא התואל יושנ ינא .ללכה ןמ אצוי
ינפל דחי
,יתגוז לצא ו/וא ילצא תולוע ולאכ תובשחמ םימעפ המכ ךמצעל יראת
,תינמז השגרהו בצמ והז םלועל ... ץוצינהו טטרה ,יתעד ךל רמוא
םא םג
ליחתהל דואמ השק ירהו...הלילח רזוחו הנתשמ הז ךשמהב שדח ליחתנ
םידמול םינשהו ליגה םעש ךכ ונארבנ יכ יל הארנ .שדחמ םעפ לכ
תונהל
.הבוט תיסיסב תויגוז אוה יאנתה עודיהו רכומהמ ,הרגישהמ םג
,תקחוש הרגישל סנכהל אל ,םירבד הברה רמשל ,עיקשהל ךירצש ןוכנ
ףסונב הלועפ ףותיש ךירצ הזלו -הפיסומש ,הנוב הרגיש םג שי
תויגוזל
יניאו והשמ יתדספה יכ יתאצמ אל [55 ןב ינא] תישיא .תיחרכהה
הלאמ
הזו תויגוזב יתעקשה היגרנאה תא...רתוי קורי ץוחבש םיבשוחה
חילצמ
................תובשחמ תולוע ונלוכל רומאכש תורמל
דודל וביגה
 
16/10/05 2:41
:תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
םינש 4 ונייה ילש סקאהו ינא , ינשה דצהמ תאז יתיווח ינא
, ןיגוריסל
בוט היה יל , הז תא תשפחמ אל םג ינא לבא תוצוצינ יל ןיא ינא
ךא , ונלש םידחוימה םירבדב םירובידב םיקוחצב תונמאנב חוטבב
אוהש ןעוט אוה , בוט היה אל הז אלו ךלש בצמל עיגה אוהש הארנכ
. בהואמ אל לבא בהוא
תמאבש םישנא שיש יתנמאה אל תובוגתה תא יתארקש דע תמאה תא
יל רמוא אוהש יל רקשמ אוהש יתבשח בהאתהל תאזה תוטשל םינימאמ
ןרקש אוהש ןמזה לכ ול יתרמאו יב בהואמ אל לבא יתוא בהוא אוהש
ךא , אלש וא בהוא התאש וא בהואמ תויהלו בוהאל רבד הזכ ןיא יכ
. והומכ םיבשוח םישנא הברהש הארנכ
שי םאו רהמ ףלוחו יעגר והשמ הז תובהאתהש תבשוח יתניחבמ ינא
המל הזמ רתוי שקבל ךירצ אל תיתימא תורבח , תומימח הבהא , הנבה
אל המל גישהל רשפאש המל רבעמה תא רדסב אלה תא שפחל ךירצ דימת
. שיש המב קפתסהל
םיסנמ אלש דע ורמא הברהש ומכו תובושת ןיא דחא ףאלש חינהל ריבס
. םיעדוי אל
ינא דחיב היהנ םגש יל הארנ אלו דחיב אל ונחנא וישכעל ןוכנ
אלו אוה הז הפ רעטציש ימ ךוראה חווטבש הארנ לבא אל אוה תרעטצמ
. ינא
הבושתה גוהנל ךאו תושעל המ ךל דיגהל לוכי אל דחא ףא ןוכנ
. ןמזב היוצמ
וז הבוגתל וביגה
 
8/3/06 15:53
עטנ :תאמ
ןענכ ןב הרמתל הבוגתב
םע דחא תודדומתה לומ תיגוזה תכרעמ לע תרחא םילכתסמ םינתחתמשכ
תיבה , הדובעה ,םידליה םישק םהו םיחה םע תודדומתה שי ינשה
ףוסב םיעיגמ ינשהמ דחא תויתפכא ןיאו הרזע ןיאו תורבח ןיא םא
. ינשה תא דחא םיאנושש בצמל
הבהאה לע הפחמ םינטק םישעממ הבהאה םימעפל ךמצע םע ןמז קספ יחק
. תפחוסש
עטנל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא