םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םירצק םירופיס~תועד~ישאר    
   

דואמ יתינא ינא
םולב היבצ

 


תונקל ,הנוכשב בוביסל תדרויו יכותב הנטקה ינא תא תלעונ ינא
םעפ לכב תנבצעתמ ןיידע ,"יתינא" ןלהל ,הנטקה ינא .תצק דועו תלוכמב
לבא .ןמזמ התוא תררחשמ יתייה ,תישיא .םינפב התוא תלעונ ינאשכ שדחמ
הלוענ התוא ריאשהל הפידעמ ינאש ,היופצ אל ךכ לכ יתינא .םיענ אל הז
.םינפב


ינא .םילס םע הלוע ,הנכשה ,סוכרמ הנשוש תרבג תא האור ינא תוגרדמב
יכ ,םולכ דיגת אלו ךלת איהש תללפתמ יתינאו ,םיענ ךויחב הל תנהנהמ
תרבג תלאוש "?קתומ ,עמשנ המ זא" .הפהמ לצב לש חיר הל שי דימת
,"הדות ,רדסב" .הכופה הטלס תציפק תעצבמו יכותב תללוצ יתינאו ,סוכרמ
איהש ידכ ךות תיקנע ןושל סוכרמ תרבגל האיצומ יתינאו ,הנוע ינא
תשבוכ ינא .יתוא קיחצמ הזש תעדוי איה ."!סוכ-רמ !סוכ-רמ" :תחווצ
,הילס תא הדירומ סוכרמ תרבג .הזוזת לש תולוק השועו הארנ יתלב ךויח
.הדהאב תלאוש ינא "?סוכרמ תרבג ,השק םוי" .תחנאנו ,טלחהב ער ןמיס
הרורב הצלמה ידכ ךות םיפוצרפ תושעל הכישממו געלב הירחא תחנאנ יתינא
.סוכרמ תרבג תרמוא ,"ארונ אל ,השק םוי" .הטאיד תושעל סוכרמ תרבגל
הרפ ,הרפ" רישל הכישממו ,תוירזכאב יתינא תרמוא ,"רתוי השק אלש לבח"
."הרפ תא .הרפ תא ,הנמש
יתלבה היתוחרצ לע רבגתהל הסנמ ,לוקב רתוי טעמ תלאוש ינא "?הרק המ"
.סוכרמ תרבג תרמוא ,"תא בושח ,ינא בושח אל" .יתינא לש לילעב תויופש
,"חחחחחחפ" ."ןייוצמ רוחב אוה .ע'למאמ ,ךליבשב ךודיש לע יתבשח"
,"הבישקמ ינא" .ןכוסמ הזו ,םמעתשהל הליחתמ איה .לוזלזב יתינא תרמוא
היא היא" .יתינא הרש ,"הרפ התייה השמ דודל" .םינפ רואמב תרמוא ינא
תשרא לע רומשל הסנמ ינא ."וא היא היא ,המש היה סוכרמ תרבגו .וא
ויתולעמ תא השק תועבוטמה היתועבצא לע הנומ סוכרמ תרבג דועב ,תדבוכמ
יתינא תקעוצ ,"שפיט" .סוכרמ תרבג תרמוא ,"דואמ םכח אוה" .רוחבה לש
."הרפ ,ךתוא הצור אל ,יכל ,יכל ,הפמ יכל" .למג לש תולוק השועו
יל העיצמ סוכרמ תרבג .יכותב ץרפתהל םייאמ קוחצה .תרמוא ינא ,"ההא"
ללגב אל הז" .עובשב םעפ ,םישדוח העבש הזמ ,הנייחא ,רוחב ותוא תא
התוא ללקל הליחתמ יתינאו ,סוכרמ תרבג תרמוא ,"ילש ןייחא אוהש
יתינא .תאז לכב יתוא קיחצמ לילצה לבא ,הלימ הניבמ אל ינא .תירהמאב
.הלש ךאלמה לע תרפסמ סוכרמ תרבג דועב םייכוניח אל םירופיס יל תרפסמ
הוור יתינא .הרג איה הב הינשה המוקל תולעל הכישממו תענכנ איה ףוסבל
בבותסהל אל הב הרתמ ינא .סוכרמ תרבג לש םינמשה הירוחאמ תחנ
.תקתורמ ,לכתסהל הכישממו תשלושמ עבצא יל הארמ איה לבא ,לכתסהלו


.לחר לש ראותה הפי חאה ,ריאי תא האור ינא ךישחהל לחהש בוחרב
תקרוש ,"ךיתח" .רהממ ידנולב טבמב ןומייד טאמ לש וליפכ רמוא ,"םולש"
ול הנועו ףעזב הל תרמוא ינא ,"תא יקתש" ."ןוצצפ" .יתינא וירחא
יראשת ףוסב" .הטלס דוע תעצבמו יתינא תרמוא ,"רהמ ,ותוא יספת" .םולש
תוירזכאב ,תקדוצ איה םימעפל .הל הנוע אל ינא ."תרעוכמו הנקז הקוור
.תנבצעמ תיתינא


לע העיבצמ איה .הינשה ירחא תחא תויקש שולתל הצור יתינא תלוכמב
תמועל ,ינא ."ימאי" תרמואו למרקב םיפוצמ םיזוגא םע בלח דלוקושה
ינאו ,סננא תאנוש יתינא .סננא םעטב ןמוש אלל טרוגירפב הטיבמ ,תאז
יתוא תררוגו ,חורה ךלה תא דואמ רהמ הניבמ איה .הנווכב תצק הל השוע
קר" .קנפתמ לוקב תרמוא איה "?תצק" .תנמש םעטב םילפווה לש ףדמל
.רוזעי הז ,המצע לע תרזוח איה םאש וליאכ ."תחא תחא תחא .תחא הליבח
.ןוחטיב רתיל ,םייתש הנוקו ,הקצומ תוחישקב תרמוא ינא ,"רבד םוש"
תא תבהוא םג איה .הצורמ יתינא .תות םעטב הליבחו תנמש םעטב הליבח
הרתמ ינא ,"םועטל יל ינתת אלשו" .הל יתינקש דלוקושה תפוצמ הבלחה
ינא .הכיתח יל העיצמ איהו אלמ היפ ,יתינא הבישמ ,"אל םייחב" .הב
.התיבה תורזוח וניתשו תצק תחקול


התיאצח תא הלישפמ ,הפסה לע הלוע איהו ,רגסההמ התוא האיצומ ינא תיבב
.יארונ ףויזב סריפס ינטירב לש םיריש הרשו הובג תצפוק ,היכרבמ הלעמל
ינא .לוקב רתוי הרשו תקחוצ איהו ,הריהזמ ינא ,"בוש ךתוא לענא ינא"
ינא ,"תודובע המכ תושעל תכלוה ינא" .הילע לוכי אל דחא ףא .תחנאנ
בותכלו רדחה תא ףוטשל הכירצ דוע ינא יכ ,יל יעירפת לא" .הל תרמוא
,ךכ רחא םייתעש ."םויה םיטרסל ןמז יל ןיא .םימוכיסהמ םיפד םיעברא
,עברא ץורעמ םימטמוטמ םיינקירמא םיטרס תויוורו ןוזמ תוסומע וניתששכ
איה .תרחונ יתינא .םיקירה םיפדה םיעבראבו ףוטש אלה רדחב הטיבמ ינא
.הנשי איהשכ הפי ךכ לכ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      זוגיות
יצירה     
    
םימורופל     
   
24/8/03 22:40
איה :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
!היבצ ,םיסקמ
איהל וביגה
 
26/8/03 10:08
הדבעמ בצ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.העודי העפות גיצמש ביבח רופיס
ונחנאש הממ הנוש תיכרע תכרעמ יפל םייח ונחנאש אוה עודי תוחפ
.הב םינימאמ ונחנאש םיבשוח
םעפ תיכרע הלאש לע ביגהל ולאשנ םישנא רשאכ הלבקתה תאזה האצותה
תואצות ולבקתהו יומס היה ךרעה רשאכ םעפו יולג היה ךרעה רשאכ
וא םירבחמה םשב רכזהל חילצמ אל ינא ברה ירעצל .ןיטולחל תונוש
.שולש םייתנש ינפל והשהפיא Nature ב םסרפתהש רמאמה תרתוכב


םיגהונ ונחנא ונלש תובשוחמ אלה תובוגתבש רמוא הז ישעמה ןפואב
שי הפ תוטילפל ךכ םושמש ןכתי .ונלש תיתימאה םיכרעה תכרעמ יפל
.םדאה לש תיתימאה הדמעה יוהיזב הלודג תובישח
הדבעמ בצל וביגה
 
28/8/03 21:15
הרמת :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.םיסקמ
הרמתל וביגה
 
28/8/03 22:33
JackSmith :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
!דומח
JackSmithל וביגה
 
30/8/03 2:06
הילג :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
םייומס םא םג ,םימלש םייח שי יתינאל .בטיה רכומ לוציפהו
.ןיעהמ
.הדעב ינא
הילגל וביגה
 
 
30/8/03 3:47
הדבעמ בצ :תאמ
ןייוצמל הבוגתב
חטשה ינפל תחתמ .ותוא םיעינמש םיפחדה לכל עדומש דחא ןיא
אצמת אל יתנא לש יתנא לש יתנא םגש םיפחד הברה ךכ לכ םימרוז
.םתוא


תרבדמ תאש ןבומב םימלש םייח ןיא ,תאזה הילשאהמ יאצ ,הילג
יולגה ןיב רעפה תא רוגסל תידימת הפיאש שי רתויה לכל .וילע
שיש יל הארנ אל ךא ,ונלש תוגהנתהב (עדומ-תתהו עדומה) יומסל
.תאזה המישמה תא םילשהל םימתבו תמאב לוכיש והשימ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
2/9/03 22:06
הילג :תאמ
היילשא קר תאז ,הילגל הבוגתב


עודמ ןיבהל הסינ ,םינש 5 יתעזה הבש הימדקאב גוחה שארשכ
תימדקא הנוכת םנמא איה תויטילנאש ול יתרבסה ,תבזוע ינא
תואנהמ תויבקעב יתוא קיחרמ תויטילנא ףדוע ךא ,תכרעומ
הדבעמ תייחל יתוא םג ךופהל םייאמו ,תוטושפה םייחה
.ולש םיטנדוטסה ראש תא ומכ קוידב ,תללכושמ
ופאש ,תאז םע דחיו ,םיירוקמ ארונ ויה ,בגא ,םלוכ
.תיעדמ תויביטקייבואל


.המיכחמה ךתרעה לע ןח ןח


ךסב ןה תובוגת םימעפלו ,טסקטמ םינהנ טושפ םישנא םימעפל
.תאזה האנהל ינטנופס יוטיב לכה
.הלילב םייתשב דחוימב
הילגל וביגה
 
1/9/03 11:41
יויס :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
!ןוכנו עודי טלחהבו
תתל הסנמ רתויש המכו הצוחה ילש יתינא תא איצוהל תלדטשמ יד ינא
ותואב יל םיאתמו בוט הז םא ילש יתימאה (..יתינא)ינאל יוטב
(...ןוכנ הארנ דימת אל הז םירחאל םא םג)עגרה
יויסל וביגה
 
 
2/9/03 8:33
יויס :תאמ
דמחנ רופיסל הבוגתב
...תלדטשמ אלו תלדתשמ
יויסל וביגה
 
2/9/03 2:25
הדבעמ בצ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.ינאה לש םימילשמ םיידדצ ינש לעכ יתינאו ינא לע לכתסהל רשפא
.בחרה רוביצל דחאו ימצעל דחא ,םייתימא םהינש
הדבעמ בצל וביגה
 
 
8/9/03 21:12
םי ןוסוס :תאמ
דואמ יתינא ינאל הבוגתב
ןויד ררועל ןמזה לכ הסנמ חכב התא ?היהי המ ?אה ,םמעושמ
.םכוחמ
טושפ ,תואבל תופצלו תורוש המכ בותכל םיימוי לכ םוקמב ילוא
הפי תחא הקספב לכה תא חסנת
???ןיינע ונרמגו
.... 'וכו שארמ הדותב
םי ןוסוסל וביגה
 
25/9/03 13:29
פא :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
?תקדוצ ינא ...הרוצ רתאב תאזה הריציה תא יתארקש החוטב ינא
פאל וביגה
 
26/9/03 17:11
לכימ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
דומחו םיסקמ
לכימל וביגה
 
2/11/03 13:38
הקימ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
?הלש םשה יתינא הז המ
הקימל וביגה
 
26/2/04 21:27
שושריל :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
חבשל היואר טלחהב ךלש תושגרה תעבה תרוצו ךלש הביתכה רשוכ
!!!הסגה תועמשמה םע םייוטיבה המ ליבשב יל ןבומ אל ,םלוא
!ךתבוגת לבקל חמשא
שושרילל וביגה
 
12/10/04 3:35
טאמ לש תיסקאה :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.ןכ ינפל תצק ונממ תונהל יתיכז ינא יכ םא
טאמ לש תיסקאהל וביגה
 
2/11/04 15:04
בל (םולב) ידע :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.היבצ
יררבת םייחהמ יתימא רופיס הצור תא םא לבא .דואמ דומח רופיס
הלוכי תא ......ידע תירותסימה ךדוד תב לע ךלש החופשימה לצא
( היבצ הכלמ) היאמ (ילש םיחאה ) ךלש םידודה ינב לצא ררבל
ילאו
ילידע
בל (םולב) ידעל וביגה
 
 
23/3/05 16:51
.ב היבצ :תאמ
דואמ יתינא ינאל הבוגתב
.ליימ יאב רשק יתיא ירצ
tziviabl@walla.co.il
.ב היבצל וביגה
 
30/1/05 19:30
יושנ ינא יכ יודב םש ירוא :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.יל עצוה הזשכ ךתיא יתאצי אלש רעטצמ ינא ,דואמ הפי תבתוכ תא
...ךתוא הצור יתייהש הארנכ ינש דצמ
יתשיא תא שגופ יתייה אל זאו


...םיגרטקמל בל ימישת לאו ,יחילצהו ילע תרדהנ הביתכ ןפוא לכב
יושנ ינא יכ יודב םש ירואל וביגה
 
15/1/07 9:10
Miss G :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
.דבל אל םעפ ףא תא תוחפל
.ןכיתש ונהת
Miss Gל וביגה
 
13/5/12 20:56
המענ :תאמ
םולב היבצל הבוגתב
תא ףיסומ הז יכ רויצ ףיסוהל םג תלוכי תא לבא הפי ארונ תישא תא
תיבה בוחרה םש תא ףיסוהל תלוכי םגו הצור תא םע קר לבא יפויה
?ילש הרבח תויהל הצור םגו תיבה רפסמ
המענל וביגה
 
 
13/5/12 20:59
הרובד :תאמ
דואמ יתינא ינאל הבוגתב
רופיס ישאת אל תא םגש המל תניוצמ תא בוט דואמ תבגיד הפי
הרובדל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא