םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םירצק םירופיס~תועד~ישאר    
   

עוגעג
ןומרע תידיע

 


תבחות ,םומע ץיק תולוק לילב יביבסמ ,ןשיה ןידסה לע העורש ינא
ןמנמש בנע תמעוט ינא .ייניע תא תמצועו ךרה לוחל םיילגרה תועבצא תא
םיפרטצמ ברש ימולה ישיש ימי .חולמ לוח לש םעט תולגל תעתפומ ,קהובו
.םימח תונורכיזל דימתמ רתוי יל
לש תבש תחורא ונל ןיקתנ ,םיבערו םיפוזש ,םיהמ התיבה רוזחנ ונחנא
,ןוכתמה תא לבקל אמאל רשקתא ינאו ,ףועו םיציב טלס ,תוקותמ תולח
תארוקו ,תבשל ,ןגהמ רפס ישיש םוי לכ תחקול יתייה םעפ ךיא תרכזנ
ךל תנמסמ ינא .תמדרנש דע הנטקה הלילה תרונמ לש בוהצה הרואל ותוא
.םימל אובל ןימזמ ךויחב
תא ןנצל ךירפה ריוואל םינתונ ונחנא ,םיצהוגמו םיצוחר ,ברע תונפל
הקיתשהש ולאל קר הרומשה הוודחב םיקתוש ,טאל םיעסופ ,עובשה טהל
,םולש תבש" .יקנ ךויחב ךרבעל הציצמ ינא .םרובע הכובמ דוע הנניא
.עוגעג לצ תליחת יב ררועמ חצמה לע תיתיבו המח הקישנ ףורצב ",יתפי
םירוזפ םינותיע ,תוכימשב םילברוכמ ,ןולסב ונחנא הדועסה ירחא
שפנה רבח .תיבל יל תייה .וזה הדוקנל תזקנתמ תבשה תוקיתמ לכ .ונביבס
.ונינש תא דכלמ ,תירבגהו המחה ודיב יתוא ףטלמ ,הלודגה יתבהא ,ילש
השיגרמ ינא .ידימ יל בורק רופיסה תביתכ לש השגהה דעומ .ש"צומ
תורחוב ןה ילוא .ןליבשב ידימ תרשואמ ינא ילוא .יתוא ושטנ תוזומהש
התא .בל ירובש םיררושמ לש ,םירסוימ םירפוס לש גג תוילעב קר ןכתשהל
המוסח ינא" "?הרזע הכירצ" .ךויחו היגוע וילא ףרצמ ,הפק יל ןיכמ
הכירצ ינא "יל בתכנ אל רופיסה .תלרטונמ ,הארשה תרסוחמ .ירמגל
ללש יסנת" ."ילש תודליל רבחתהל הכירצ ינא" .ילש תודליל רבחתהל
ךיא .ולאכ ןומה שי ."ולאכ ןומה שי .םלש רופיסל ךל ורבחתיש תוטודקנא
הב םעפה .ןוזמו תוכימשב ותוא םידייצמו רדחב להוא םינוב ונייהש
ארונ המ םושמו ןוכנ אלה םויה לש תכרעמה תא יתאבהו םימיב יתלבלבתה
תורמל הלוח ינאש רמול הריכזמהמ אמאל יתרשקתה וב םויה .הזמ יתלהבנ
תודליל שיש גוסהמ ,בלב הקעומ יל התייה לבא בוט יתשגרה ללכבש
םיינועבצ םיקחמ םע ןשיה תיבה לש אשדב תדלוה םוי .ידימ רתוי תובשוחש
המ הנושארה יברבה תבוב תא יתלביק םג זא -ןיינבה ידליל םיסרפ רותב
יעבצ לש חיר םע רויצ גוחל העובקה הכילהה .הלק תורכמתהל ךפה םימילש
אמאו רפס תיבמ םושג םויב םירזוח ונייהש ךיא .ופוסב ןיטנפרטו ןמש
םיילגרהש תגאוד ,םיילגרהמ תובוטה םייברגה תא ונל תפלקמ התייה
ונפסאש םיפדצה .לשבתמ קרמהש ןמזב םומיחה רונת לומ לא ושבייתי
ךיא .רכוסו ןומניק םע תוירטא .םייח םינטרסכ ףוסבל וררבתהו תרניכב
.עצמאב קיספהל יתלוכי אל יכ ירמגל הבטרנו היטבמאל תיפוסאה יל הלפנש
עוגעגה לצו םייניעה תא יל ףיצמ תועמד לש קוד ךיא השיגרמ ינא םואתפ
הפיצמו הפל תגלוז ,ןיעהמ יל תרשונ החולמ העמד .שממ לש הטיבצל ךפוה
לויטב הנטק הדלי ומכ השיגרמ ינא .לוחה לש וזל המוד תוחילמב יתוא
האור ינא .קונח .שממ לש יכבל תוכפוה תועמדה .התיבה תעגעגתמש קחורמ
.תשפוטמה ותריקיל הרוק המ ןיבמ אלש ילש חיגשמ שיא .להובמ תצק התאש
תולגתההמ תשערנ בשחמה לומ תבשוי .עגריהל הסנמ .ושיט ךממ תשקבמ ינא
םואתפ .תוחל םייניעב והשמ טברשל הליחתמ ינא .יל הרמגנ תודליהש
יל ארוק התא .הברה תקחומ .תצק תבתוכ ינא .אבאל רשקתהל יל קשחתמ
יל תינב" .בוטר יכבל ךפוה בוש חלה ךסמהו רדחהמ תאצוי ינא .ןולסהמ
לש לקמ .תסנכנ ינא ."ונלש להואל האבה הכורב .השקבב יסנכת" ."להוא
ומכ שממ .רעיש תוימוגב תואסיכל תורושקש תוכימש שולש קיזחמ אטאטמ
לע .תוסכתהל הלודג תחא דועו הפצרה לע ךופ תוכימש תושורפ להואב .םעפ
ינא .להוא יל תינב .בלח תוסוכ יתשו תויגוע תיחולצ תחנומ ןטק שגמ
ימונ" יל רשו שארה תא יל ףטלמ התא .ךלש םייכרבה לע שארה תא החינמ
םיטשקמ הנממ םיסיסר ילוא .יל הרמגנ אל תודליה םצעב ילוא "םינ ימונ
.ליחתמ קר םצעב לכה ילוא .ילש דיתעה תא תינועבצ הקאיזומב

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      זוגיות
יצירה     
    
םימורופל     
   
20/11/03 19:45
הקימ :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
?הנושאר ינא המ
.בלה תא םמחמו הפי
הקימל וביגה
 
20/11/03 19:53
בהז גד :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
הייחמש רשק הזכו תונורכז הלאכ ,(דיתעב) ילע יאוולה !!!םיסקמ
( =...םתוא
בהז גדל וביגה
 
20/11/03 21:13
תימע :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
...היפהפי טושפ
...דחא רוחש רוח איה ילש תודליהש ןוויכמ
.דואמ יתבהא
תימעל וביגה
 
 
7/12/03 13:51
הליה :תאמ
עוגעגל הבוגתב
?רקוחש רוח המל
הליהל וביגה
 
25/11/03 21:52
ןו'ג מידב שרוח :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
!םמהמ
?להוא ךל הנב תמאב אוה
טיינ דוג
ןו'ג מידב שרוחל וביגה
 
28/11/03 16:31
הנול :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
תונוב ונייה ךרעב 7 ליגב ילש הבוט יכה הרבחו ינא םג......חח
(:יתהדזה.....תראיתש ומכ שממ...הכימשמ להוא
?!?..להוא יתיא תונבל הצור ויהשימ
הנולל וביגה
 
28/11/03 21:06
1תיבכוכ :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
.רופיסה ףוסב תיתודלי העמד יל הדרי
.תיפוסאה תא בוזעל יתלוכי אל ינא םג
םיסקמ
1תיבכוכל וביגה
 
2/12/03 12:27
shadow :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
(: םיסקמ
shadowל וביגה
 
7/12/03 1:15
לחר :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
.הפי טושפ
לחרל וביגה
 
7/12/03 13:50
הליה :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
!הפיו תיגלטסונ הביתכ -לכה השעמל אוהש טעמ
הליהל וביגה
 
12/2/04 22:01
:תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
םכלש אמא סוכ
וז הבוגתל וביגה
 
18/4/04 18:49
ילש :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
בלה תא םמחמ
ילשל וביגה
 
16/11/04 0:37
childling :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
...בלל עגונו ,שגרמ ,םיסקמ טושפ
.תעגעגתמ רבכ ינא
childlingל וביגה
 
19/9/05 19:49
ןרק :תאמ
ןומרע תידיעל הבוגתב
,הרקי תידיע
דיתעל והשמ .רבעה ןמ והשמל הקומע ההימכב לוהמ רשוא יל תבסה
.אובל
?ונא החפשמ תובורק יכ ןכתיה
ןרקל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא