םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
תודירפ~םיסחי~ישאר    
   

'ץואא
ןייטשניבור הריש

,ליעגמ ,ןכ .הנואת ול היהתש יתיצר
םאו ,הלילחו סחש הרמא ילש הרבחו
?שיגרא ינא ךיא והשמ ול הרקי תמאב
לבא .ימצעל יתבשח "ןיוצמ אקווד"
תרגוב הרוחב ינא ,תאז לכב ,יתשעתה
תא יל רבשש ימ לכ גורהל ןיינעל אלו
בלה


?תרבשנ הבהאהשכ באוכ הפיא


אל ינא .בלב תבאוכ הרובש הבהאש איה תלבוקמה המכסומה המ םושמ
הז ,בוט .םושנל יל תנתונ אלו ,תואירבו ,ןטבב תבאוכ איה ילצא ,תעדוי
,המישנה ירבעמ תא חותפל תרזוע קסופ יתלבה יכבהמ תעבונש תלזנהש אל
הזחמ אל .ריר תפטונו םייניע תדורוו תבנראל תכפוה ינא רבד לש ופוסבו
.תודוהל תבייח ינא ,שפנ בבושמ
ומכ וא ,םיבאכ תרכוז אל ,ונלש שפנה תימומרע .הז ךיא יתרכזש אל
יתייה םאש תבשוח תא" :ינשה הדלי תא תדלל תדמועש יהשימ יל הרמאש
תאז "?ןוירהל בוש תסנכנ יתייה הנושארה הדילב יל באכ המכ תרכוז
,הנומש ,םינש ןומה ינפל ימצע תא תימדקא המרב תרכוז ינא ,תרמוא
,דומללו םוקל ימצע תא יתחרכה ךיא תרכוז ינאו ,תבביימו הטימב תבכוש
,ינא םג .בוט הז הארנכ .תושוחתה תא יתרכז אל לבא ,זוזל ךישמהל קר
.תרתוומ יתייה ילוא ,ךכ בואכל לוכי הזש תרכוז יתייה םא


ךלהו םק


,תרמוא תא המ ,הזכו הזכ ינא ,הקיחצמ ארונ תא" ,ליימב ?ליחתה הז ךיא
תוכורא תוחיש ,םינופלט זאו ,דחא דועו ,ליימ דועו ,"?שגפינ ילוא
.קיחצמ היהיש בושח .קיחצמ היה .ונשגפנ שדוח ירחאו ,הלילה ךותל הלאכ
.ושפנב אירבו ,טוהרו ,םכח םג היה לבא .קיחצמ היהיש בושח יכה ילוא
אל ינא ,יארת" םע ךתוא עגשי אל אוהש רמוא הז ,ןיוצמ הז ושפנב אירב
ונייה םא" ,וא ,"תוביוחממ דחופ ארונ ינא ,יארת" ,וא "רשקל יונב
."...תרחא הפוקתב םישגפנ
זאו ,ישילש טייד ,יתרזח ,עובשל יתסט ךכ רחא ,ונקשנתה ינשה טיידב
יל התייה ,הלאכ תובהא ןיא רבכש יתבשח .לומתא דע ,ילצא ראשנ רבכ אוה
םרוז לוכהש ,םירוענה ליגב ומכ אל הז ונליגבש ,תורבחה םע וזכ המכסה
אל ,תויעבטב םורזל םילוכי םירבד וישכע םגש רבתסמ ,יתיעט .הפי ךכ לכ
ריבס ,ךל םיאתמש בוטל תוכחל תעדל טושפ ךירצ ,םיסופת םיבוטה לכ תמאב
םויסה רואל ,לכשה תא תלבלבמ ינא המ ,םצעב .סופת היהי אל אוהש חינהל
.יל םיאתמש בוטה היה אל הז הארנכ םוגעה
ןיב ךרדה עצמאב ,תפתושמ הרידל ונרבע זאו ,ילש הרידב ונרג םדוק
,הריעז הריד .ןפוד תאצוי הרוצב םיענ היה .ולש םידומילל ילש הדובעה
ןומה ,ילש םבור ,םירפס ןומה ,ריהב ץעו לוחכ ינווגב הבור תא ונבציע
דואמ ,ולש החפשמה לצא תבש םויב םיירהצ תוחורא ,ולש םבור ,םיקסיד
ףוסב ירה יכ ,המיעפמ תולקב וזה תומיענל יתקלחה ינאו .םירוהה םידמחנ
םג הלילב קבחתהלו ,בהאישו ,בוהאל והשימ הז יתיצרש המ תורעסה לכ
.הלילב התיבה רוזחל חמשאשו ,יתוא קיחציש ,ימוימוי אל סקסה רבכשכ
ול רמגנש שיגרהל ליחתה אוהש רמוא אוה ?םיקדסהמ יתמלעתה ןמז המכ
םדוק דוע יתעדי ,ילש הדרחה דדמ יפל ,ינא לבא ,םינורחאה תועובשב
,דורט אוהש רמא אוהשכו ,יפוי הז חייטל ,חייטל יתסינ .רדסב אל והשמש
היה ןימאהלש קפס ןיא .ול ןימאהל חונ רתוי היה ,הדובעהו ,םידומילהו
אל ןאכ והשמש קעצש ,ןטבב הזה ןטקה רודכל ןיזאהל רשאמ חונ רתוי הברה
.רדסב
.תיבה תא בזע םולכ ותיא תחקל ילבו ,שורדה ץמואה תא ףסא אוה לומתא
תיבב ול ןיא הפלחהל םינותחת וליפאש ימצעל יתבשח תלדהמ אצי אוהשכו
ךיא ,בשחמה תא חקול אל אוה המלו ,וישכע השעי אוה המו .םירוהה לש
הרבחו ,ליעגמ ,ןכ .הנואת ול היהתש יתיצר זאו ?בשחמה ילב רדתסי אוה
אקווד" ?שיגרא ינא ךיא והשמ ול הרקי תמאב םאו ,הלילחו סחש הרמא ילש
אלו תרגוב הרוחב ינא ,תאז לכב ,יתשעתה לבא ,ימצעל יתבשח "ןיוצמ
.בלה תא יל רבשש ימ לכ גורהל ןיינעל


הבהאה תא יל וריזחת


תקולחה לכו ,םלצא ינא ,וישכע תיב יל ןיא ,יתוא תחקל ואב ילש םירוהה
?ילש הבהאה תטרפנ הזל ,ונלש ,ילש ,ךלש - שארה לע וזה תנבצעמה שוכר
הנטקה הפסה תא לבקי ימו ,האקיא לש היזיוולטל ןונחלושה תא חקיי ימ
?הנבלה
לע יל היהיש הצור יתייה .זיגרמ רתוי דוע הז ,םלועב רדסב יכה אוהו
רמגנ ,ימב ןיא לבא ,םישק םירבד וב חיטהלו ,ללקל ימ תאו ,קועצל ימ
רכש תא םלשלו ונלש הרידב רוגל ךישמא ינאש ןכומ אוה .ךלה אוה ,ול
?וזמ הלודג תוליצא תמייק ,הרידה
תויהל יל םיענ ,הצור אל ינאו ,דבל דומלל בוש הכירצ ינא וישכעו
,בשח וא ,בשוחש ימו ,הלילב קבחתהל ימ םע יל שיש תבהוא ינא .דחיב
ימצעל ךשנא ינאש הז ,הרירב הברה יל ןיא לבא .םלועב הקיחצמ יכה ינאש
.ליעוי אל חוכב דיה תא


:םיפסונ םיקניל
תוננב םורופ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
6/7/03 8:16
alma :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
אל םעפ ףא םג ינש דצמ לבא קומע אוה המכ םירכוז אלש הזה באכה
.הז תא יתארקשכ יב רבע תצק ותוא םיחכוש


רשפא יאש הנותחתה ןטבב הלודג תאזכ תונקיר הז ,בלב אל תמאב הז
תמאבשכש הז באוכ יכהו םייטקט םירזע םוש ידי לע התוא טיקשהל
.האייחה אלו ץרמנ לופיט אל ,תושעל המ ןיא ,התמ הבהאה טושפ
.התמ טושפ


הרבחהש לשמל תעמוש תאשכ .הבהאל האנש ןיב לובגה קד המכ ,םגו
טושפ תאו ,םירשואמ םהו ונממ ןוירהב ירחא יצחו הנש ,ולש השדחה
.התואו .ותוא תאנוש


.עוגעגהו
alma ל וביגה
 
6/7/03 8:30
הננר :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
ידיפקת קר .םילק אל םימי ךיינפל שי .הקומע המישנ יחק ,הקותמ
לבא ,המכ רורב אל) ןמז תצק רובעיש ירחאש ןמזה לכ תעדלו רוכזל
םתס ילכות ךכ רחאו .םושנל ילכות תא (ךל המדנש הממ תוחפ חוטב
ילכות רבכ ךכ רחאו .ער ידמ רתוי שיגרהל ילב םוימויה תא להנל
והשמ ישגפת לזמ תצק םע .ךמצע ומכ בוש שיגרהלו ףייכלו חומשל
.רמגיי אל טושפ הז,םצעב .בוט רמגיי הז םעפהו
הננר
הננרל וביגה
 
6/7/03 9:23
הדנולב :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
.ורמגנ יתובהאשכ הלודג הלקה יתשגרה דימת ינא
האלה ךישמהל החמשו ערה תא קר תרכוז אליממ ינא
הדנולבל וביגה
 
6/7/03 9:39
שאוהי :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
.ןכ קיסוטה
שאוהיל וביגה
 
6/7/03 10:33
lee :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
הרק הזש הנושארה םעפה ירחאש ימצע לע רפסל הלוכי ינא דאמ באוכ
יתמקנתה תיתרדיס תשטונ תויהיל יתכפה... תבאוכ תאזכ הדירפ יל
:םירבד המכ ןיבהל ךירצ. עורג יכה הזו םירחא םירבגב
רוזחל הצרי בלש והשזיאבש םדא אוה טנרטניאה ךרד םיריכמש רבג.1
םישדח םישוגיר סינכמו התפמ ןימז ארונ הז יכ טנרטניאב שפחלו
הלאכ םינמיס תוארהל ליחתמ םיאושינה דסומ לבא התמ אל הבהאה.2
םיימינפה םידוקה יפל םימדקתמ אל םירבדה בלש אוהש הזיאב ןכלו
םיעודיה
הווה הריציה ןמז עיגהו המצע תא הצממ תויגוזה םהבש םיבצמ שי.3
.תויכשמה,דלי רמוא
תכלל רשפא רבכ המכ ךבוסמו בכרומ אוה תויגוז לש עטקה לכ.4
???תבש םויב ולש םירוהל
הבהא האיבמ הבהא קר-רדסב היהי.5
leeל וביגה
 
 
6/7/03 11:30
יטאופ סרע :תאמ
הבהאל הבוגתב
הזיאבש םדא אוה טנרטניאה ךרד םיריכמש רבג" טפשמה תא תבתכשכ
התפמ ןימזמ ארונ הז יכ טנרטניאב שפחלו רוזחל הצרי בלש אוהש
?םדוק תבשח םג ,"םישדח םישוגיר סינכמו
יטאופ סרעל וביגה
 
 
6/7/03 13:28
םינומעפ תעמוש ינא :תאמ
הלאש קר ינאל הבוגתב
.תישיא לכה חקול התא בוש
םינומעפ תעמוש ינאל וביגה
 
 
6/7/03 14:19
רדמס :תאמ
הלאש קר ינאל הבוגתב
.םדיל ריווחמ יד 1 ?םיינויגה ךל וארנ
רדמסל וביגה
 
 
6/7/03 20:25
lee :תאמ
הלאש קר ינאל הבוגתב
?תנבה אל המ.....יטאופ סרע
leeל וביגה
 
 
6/7/03 20:27
יטאופ סרע :תאמ
הלאש קר ינאל הבוגתב
.
יטאופ סרעל וביגה
 
 
7/7/03 17:53
lee :תאמ
ךלש תועיבקה תא תצרקה הפיאמל הבוגתב
שפוחה ךילהת לכמ ילש תוישיא תונקסמ םה ילש תועיבקה
תומכסומב דרמתהל ןויסינ ךותמ ונמצע לע ונאבהש
ריחמ , ישיא ןויסינ ךותמ תרבדמ ינא תונשיה תויתרבחה
קרש יתמ ךותחל היצפואה םג תאצמנ וכותבש ונלש שפוחה
םיצור
קוש הז םישנל םג יתנווכתה טנרטניאב םירבג לע יתרבידשכ
ץוחמ והשימ לע םישדוח הקולד תויהל הלוכי ינא חונ ארונ
םלועב יכ וילא עיגהל ןמז רתוי הברה יל חקיו טנרטניאל
הברה ךילהתהו ףוקש לכה טנרטניאב הפו תוכסמ שי ינוציחה
ינש דצמ לבא דחא דצמ ץמאמ תוחפ שרוד ןכלו ריהמ רתוי
הז דיגהל יתיצרש המ.. קשב לותחה טנמלא תא הפ שי
תוכרעמב םייתיזזת רתוי תויהיל ונל םרוג טנרטניאהש
רבכ הצוחל יתייהש םיטייד יל ויה ישיא ןויסינמ םיסחי
וא ןודיפוקמ תועדוה לבקל בשחמה תא חותפלו התיבה רוזחל
הז תא השע טנרטניאה לבא ץוחב םג הרוק הז..וכו ט'צהמ
..תוקזח רתוי הברה תומצועב
leeל וביגה
 
 
8/7/03 8:51
יטאופ סרע :תאמ
(-:תודבוע-תועיבק אלל הבוגתב
הזל אורקל לבא ,ךלש יטרפה קיפופה לע בותכל תטלחה
ןכרד רקחמה תוטיש םג ,םישוקשק הזש יבזע ."ונחנא"
.והשמ אל ויה וללה לעה תואשילקל תעגה
יטאופ סרעל וביגה
 
 
8/7/03 10:00
lee :תאמ
קימעמ יריפמא רקחמ םותב ,רוציקבל הבוגתב
דיגהל ךלש קיפופל שי המ עמשנ ילוא... יטאופ סרע
.ךל ןיא-שממ תונויער לבא הפי דאמ חסנתמ התא
leeל וביגה
 
 
8/7/03 10:04
lee :תאמ
קימעמ יריפמא רקחמ םותב ,רוציקבל הבוגתב
המכ דוע לש םנויסנ אוה רבתסמ ישיאה ינויסינ
רבתסמ..םישנא
leeל וביגה
 
 
8/7/03 19:23
יטאופ סרע :תאמ
עוצעצ סרע ל הבוגתב
ךל הנעאש הצור אל שממ תא
יטאופ סרעל וביגה
 
 
6/7/03 22:26
רדמס :תאמ
הלאש קר ינאל הבוגתב
לואשל יל ישרת לבא .עירפה אל טנרטניאה לע תבתכש המ יל
םיכלוה אל רבכש םיעודיה םיימינפה םידוקה םהמ - ךתוא
יטקרסבא רסמ ומכ עמשנ הז יל יכ ?ןיאושינה תומ לשב םהיפל
.יריבסת ןכ םא אלא - שממ וירוחאמ ןיאש


חטבו בוזעל ןמזה הז המצע תא הצממ תויגוזהשכ - והשמ דוע
.ינשהמ דחא םיממעושמ יכ דלי םישוע אל .דלי תושעל אלש


בכרומ ןכא אוה תויגוזה לש עטקה - ביבח ןורחא ןורחא
יל תוארנ אל ולש םירוהה לש תיבב תותבשה לבא ךבוסמו
ךא םתסה ןמ ךירוה תא רקבל הצור תא םא .יזכרמה ןיינעה
.וירוה תא ורקבתש אוה ןגוה
רדמסל וביגה
 
 
6/7/03 23:48
רדמס :תאמ
leeל הבוגתב
תאש המ .יתייעב טנרטניאב שפחמה רבגה לע תבתכש המ םג
אל ,שפחי דימת אוה ,םעפ שפיח והשימ םאש הז םצעב תרמוא
.אצמ אוה המ הנשמ
.םיכסהל יל השק תאזה תפרוגה הרימאה םעו
רדמסל וביגה
 
 
7/7/03 17:56
lee :תאמ
,בוט ונל הבוגתב
םייתיזזת רתוי יתרמאש ומכ
leeל וביגה
 
 
17/2/06 4:54
:תאמ
הלאש קר ינאל הבוגתב
:(((
..התא קנע שיוא
וז הבוגתל וביגה
 
 
9/7/03 17:56
blue fire :תאמ
הבהאל הבוגתב
.סרעה לש הקיטאופה םע םיכסהל הטונ ינא
:המאתהב ,תודוקנב ךיירבדל ביגאו
רשואב םייח ונחנאו ,טנרטניאב יתרכה יחכונה רבחה תא .1
םיטפשמה תא דחא םימילשמ ונחנא ,םיהדמ ונניב רוביחה .החמשבו
יכה םיבהאמהו םיבוט יכה םירבחה ונחנא ,(:ךפיהלו) הינשה לש
.(;ךפיהו ,ןבומכו) הינשל דחאו ונמצעל לחאל ונלוכיש םיבוט
יטנרטניאה בלשב דוע הלחהש הקימעמה תורכיהה תוכזב הז ילוא זא
אוה לבא -םימיאתמ תמאב ונחנאש ללגב טושפ הז ילואו ,רשקה לש
שפחל ךרוצ שח אל טלחהב אוהו ,םיט'צל רתוי סנכנ אל טלחהב
.יבגל ל"נכו ,ורובע קיפסמ תשגרמ ינאש הארנכ ,םישוגיר
?םיעודי םיימינפ םידוק .2
!?היוולה לע יל ועידוה אלו ?תמאב ,המ ?תמ ןיאושינה דסומ
היהי תודבועל שחכתהו ,ןוכנ הז .ימיזגת לא ,יתריקי תמאב ונ
ךלוה ןיאושינה דסומ יפלכ סחיהש ,לוחב שארה תא ןומטל ומכ
...קפס ןיא .יחד לא יחדמ
םמצע םיאצומ םיבר תוגוזו ,ךכב המ לש ןיינע םה ןישוריגה ,התע
,תאז םע לבא .םהישוריגבו ,םתנותחב -םיימעפ תונברה תוגרדמ לע
םימתבו תמאב םיווקמו ,ןתחתהל םיכישממ םישנאש איה הדבוע
םיעבשנ וליפאש הלאכ שיו ,"םהניב דירפי תוומהש דע" בוהאל
.תעכ הזל סנכינ אל לבא ,אבה םלועב בוהאל
אוה לבא ,המישנ םיישקב לקתנ ילוא אוה .ייח ןיאושינה דסומ
.ייח
חרכהב אלו בצמה תא ףירחי דלי ,המצע תא הצממ תויגוזה רשאכ .3
רשקה ובש בצמב םלועל דלי איבהל רוסא .גוזה ינב ןיב רבחי
!?דליה יפלכ ןגוה ךל עמשנ הז .הסיסג יכילהתב אצמנ
.םיקדס קיבדהל אלו הבהאמ םלועל אובל רומא קונית ,ללכבו
הז לע תילע .ואוו -"ךבוסמו בכרומ אוה תויגוז לש עטקה לכ" .4
?דבל ירמגל
?םירוהה לצא תותבשל רשקה המ לבא
תא רקבל ךרוצ שי ירה .םירגוב םישנא לש םיסחי תכרעממ קלח הז
ךכל אמגודכ הזה ןיינעה תא התלעה תבתוכה ,ללכבו ?אל ,םירוהה
הרבסל דוגינבו) הרגיש ,םיעובק םילגרה הגוז ןבלו הל ויהש
.(!בוט הז הרגיש !...בוט !ער אל !ער אל הז הרגיש ,תחוורה
.םהלש תויגוזה ייחב םיינטנופס םיעוריא םג ויהש החוטב ינא
לצא תותבשל רשקה המ לבא ,רחא רופיס הז ,םש דבע אל והשמ
?!?!?!םירוהה
.וילע תומיכסמ ונחנאש והשמ ףוס ףוס .5
:)
...רדסב היהי ,תמאב
blue fireל וביגה
 
 
16/7/03 9:34
LinkTree :תאמ
הבהאל הבוגתב
?????????????????


םשאומ תויהל יל םיענ אל לבא וליאכ ןומה דוע ףיסומ יתייה
.םיארוקה ייניעל לוח תקירזב
הז וליאכ םירפסמ םהל תתל דועו םירבד וליאכ בותכל המל וליאכ
.יניצר ארונ והשמ


.תויוטשה חבזמ לע החצרנ איה ,התמ אל םיניצה
LinkTreeל וביגה
 
6/7/03 10:51
םיירפ סומיטפוא :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
,יתרכה אל ותומכש בצע והשהזיאב ,יבילב קומע עגנ בוצעה ךרופיס
ןכ .יתסכריפ .ראותי אל היה חירה םגו ,ןטבב יל ץימחה והשמ
םנשיש ךכ לע ,ךכ םתס תורמגנש תובהא לע ,הדרח בורמ יתסכריפ
,(!הכרעמב דבל אל ינא) ימוימוי אל סקס לע ,םשפנב םיאירב םירבג
יתחטהו יתללי "זעמ אוה ךיא" .האקיא לש םיבוזע םיטיהר לעו
זיגרה שממ .יתוא זיגרה אוה יכ ,"!הזכש לבנ "ריקב םיפורגא
תוינמלטנ'גבו ךועדל הבהאל םינתונ ?הרוחב םיבזוע הככ ,יתוא
םכח וא טוהר ינניאו ,ישפנב אירב ינניאש ינא וליפא .םילפקתמ
,הרוחב בזוע התאשכש עדוי ,ף(ימיא תרמוא ךכ שפיטו גליע יד)
זוחא 90 .ךתוא אונשל והשמ הל תתל םיציבה תא ךל היהיש תוחפל
םידרפנשכ תואלח וא םיקאינאמ תאצל םיצור תמאב אל םירבגהמ
םע םיבכושש וא "רבח םולש" סאמאסא םילוש ונחנא זא ,הרבחהמ
תורמל היהי אלש המ ,ןבשיב התבסל םיטבוצ וא, הבוט יכה הרבחה
םיעדוי ונחנא בלב לבא .םיירסומ ונחנא יכ ,וניעבטל דגונמ הזש
םע דחי ונתוא ללקלו חפייתהל לכות איהש ,הדירפה תא לקי הזש
ןברוקה תא םישוע ונחנא זא ,תולקב רבגתת ךכו ,המיא וא הייתורבח
.בלצה תא טקשב םיאשונו ,הזה
ךות לא שפנ תוחיש" םילהנמש "םשפנב םיאירב"ה םירוחבה ,הלא לבא
הברה ךכ לכ" ןכל שיו "ליימב םויה לכ םיבתכתמ" וא "הלילה
"רשקמ םידחפמ אל" רקיעב רקיעבו ,"םתיא ףתושמב
.םינכוסמ יכה םירבגה הלא ,רהזיהל ךירצ תוראח הלאמ
.הנוז ןבה ךל ריאשה אל אוה האנש וליפא
סומוחב םיבנע בגנל קיספהל בייח ,ןטבה יל תבאוכ בוש
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
6/7/03 11:19
TankGirl :תאמ
'ץואאל הבוגתב
ובש חכשנ םורופ הזיא זופתב שיש תרפסמ העומשה ,קתומ ייה
תעשעשמ-וסהו הנונש-הכ-והה וזה הבוגתל קניל תמש אל ןיידע
.ךלש
TankGirlל וביגה
 
 
6/7/03 13:32
םיירפ סומיטפוא :תאמ
ה'רבחל רפסל ץרל הבוגתב
אמש וא ,ךיינמשממ עפשומ ךלש יוניכה םאה ,קנטה תשא יתריקי
תדגוא ידי לע חוכב הרבוע המאש תיניטסלפ תנודלי תא
?םיירבע םירנוירש
תורהבהל הפצמ
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
15/8/03 17:41
שוליל :תאמ
ה'רבחל רפסל ץרל הבוגתב
( : יתבהא ......ינלטק חוסינ היה הז
שולילל וביגה
 
 
6/7/03 13:41
םינומעפ תעמוש ינא :תאמ
'ץואאל הבוגתב
תויהל ךירצ הז ,ול קיפסמ אל באכ םתס .םד שפחמ וישוח והקש ימ
ןאכ םסרופי אבה עובשבו ,ךומכ םישנא לע ונבשח ,ןכבו .יקניק
דציכ ,יארשא יסיטרכ תבנוגה םירבג תפרוט לש הייודיו" רוטה
הפטחנ דציכו תירגינה הייסנכה לש בוחרב הרבעש רחאל הרצנתה
וילע ,םזמז ולבקי םייונמ ."תידוס לומגת תלועפב הניארקואל
,ינש דצמ .םתוא םמעשל ליחתי תבתוכה לש הבאכשכ ץוחלל ולכוי
וישכעו ,יתנפוא םעפ היה הז) חחחחפ .שורג םלשמ אל התא ירה
.(ורטר
םינומעפ תעמוש ינאל וביגה
 
 
6/7/03 14:06
םיירפ סומיטפוא :תאמ
'ץואאל הבוגתב
לכל תנווכתמ תא המלו ,תרתוח תא המל ,הצור תא המ יתנבה אל
.תוחורה
ברקב םישופש ארקנה תנבהב םילשכה לע םינותיעב יתארק ןכא
,יתבתכש המ תא בוש יארקת .הנושאר תודע יינפל הנהו ,רעונה
.באכ םוש ,םד םוש .ןיטולחל יניצר יתייה
רשאמ ,ללכ תורוחב תולשהל אל ףידע ,קואינמ אצי רוחבה
.עוגפל זאו ןתוא תולשהל
.יתעד וז
(דוקינ ןיאש תורמל יניבתש הווקמ)
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
6/7/03 14:19
םינומעפ תעמוש ינא :תאמ
'ץואאל הבוגתב
.ךתוחא רעונ .1
תכרעמ ףאל סנכיהל המ ןיא ךתטישל ,עוגפל הז דרפיהל םא .2
והשימ םא אלא) הדירפב רמגיי הז דימת יכ ,םלועל ,םיסחי
,תוניצרב וזכ העיבק תעבקש ןימאהל יל השק .(םדוק תומי
ינא המ ,ינש דצמ .ךתבוגתב םזאקרס תוארל יתרחב ןכלו
.והשמ אצי אל ךלש רודה הקיטמיתמב םג - תעדוי
םינומעפ תעמוש ינאל וביגה
 
 
6/7/03 15:14
םיירפ סומיטפוא :תאמ
'ץואאל הבוגתב
ןתונ אל שיאו ,תרוחשתה ינב לש תומילאה לע הברה םירבדמ
.ייו ,ייו ,םהלש תילולימה תומילאה לע ותעד
הזל ירה ,םירשק ליחתהל ךרוצ ללכ ןיא יתנעטלש יאדווב
אל עודמ זא ,הדירפ וא ,רשק רבכ םאו ,ןמזה לכ ףיטמ ינא
,תודירפה ימורופו תוחיש לכ הז המ ?עוגר התוא תחקל
,ןיא וא שיש תוהדזהה ,םיסחי תוכרעמ לע יפוסניאה חישה
תא שידקהל אל המל ,?החמשה וא בצעה תמר ןיב האוושההו
,טרופס ;רתוי תוליעומ תובשחמו תוחישל היגרנא התוא
,סנזיב ,הילאוטקא
.םהומכ ןיאמ םיכשומ םיאשונ הלא ירה
הדמחנ הנטייק לע ץילמהל יל ישרתו ,הדומח יתרזעש הווקמ
.ןמרדפ םענ לש וחוצינב "יח אנהכ" תנטייק ,לודגה שפוחל
.בוט לכ
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
6/7/03 15:27
TankGirl :תאמ
'ץואאל הבוגתב
שבעה חוחינהמ לעפתהל דועו תוקוחש תוקחאד רזחמל
.ארקנה תנבה לע םג עיפשמ הזש הארנכ ןהלש
.באכ תשוחתב ףותיש ןאכ שי םיסחי תוכרעמ-חיש ןאכ ןיא

.ריכמ התאש והשמ אל ,תויוקד


.םורזת :ךל לחאל יל השרת
TankGirlל וביגה
 
 
6/7/03 21:51
םיירפ סומיטפוא :תאמ
,תואשילק בותכל םיליגרשכל הבוגתב
ןודנד והז ןוכנ ?הזה לילצה םש הז המ ,יתיכסה
.רפכל הרזח הערמהמ תורזוח תורפה ,ןומעפ
ןמש רקב ןב רחא טועלו ןיכס ,גלזמ לוטיל ןמזה הז
,דחוימב
ן ו ב א ת ב
(תיקסע םג ונל שי)
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
9/7/03 17:31
blue fire :תאמ
הביבחה הנמנמשלל הבוגתב
!!!ךלש הנומת תוארל הצור יתייה ,ייחב
םישנ רקבל ךמצעל השרמ התאש יטנמרש ךכ לכ התא
?תאזכ הרוצב
i think not.
.העוט ינא םא יתוא ןקתו
...םצעבו
וא ןאכל תויודע רסוח תאפמ) יטנמרש התא םא םג
אל הז -(וזכ הייצפואל םג תסחייתמ ינא ,ןאכל
ירוחאמ תרתתסמה ,ךלש הכומנה לכשמה תמר לע הפחמ
.ךלש תימצעה תובישחה תשרא
.שגר רסח ריזח ךתויה לע וא
blue fireל וביגה
 
 
9/7/03 20:28
סומיטפוא :תאמ
תעדה רסח סומיטפואל הבוגתב
,ךובנ שממ רבכ ינא,הפ יתיא תוליחתמ ןמזה לכ
ץורע לש תינכותמ יוניכה םע הנורחאה יתאזו
םיסוליק םע הז תא יל השעתש תבשוח יוביילפ
יתיא אל הז תוכלכולמ תוחיש ,תוסג םילמו
,הלעסיז
,יבילל ךרדה הנניא תאז
סומיטפואל וביגה
 
 
11/7/03 1:08
הרטקלא :תאמ
תעדה רסח סומיטפואל הבוגתב
תשקבמ תאש הממ ירהזת
הדבועב ךתוא ףתשל לכוא רוציב ףוטח טבממ
ןמ סקא/םיירפ סומיטפוא/ןמלבונש שארמ העודיה
הקולה רוחב וניה םירחאו ולאכ םייוניכ דועו
תפסותב ענרב רמוע לייטס "ולכישב רגפמה" הארמב
ינא המל הניבמ תא םא .......םימרגוליק המכ
האב ולש לוכיבכ הנונשה הביתכה לכו ,תנווכתמ
ןרקש - תמאב אוהש הממ בלה תמושת תא ףודהל ידכ
.הקספה אלל בל תמושת שפחמה יתטאפ
הרטקלאל וביגה
 
 
11/7/03 12:19
סומיטפוא :תאמ
קזח םייניע ימצעתל הבוגתב
תאשכ שיגדהל תחכש ןתואש תודוקנ המכ דוע הנה
:יתוא ראתל האב
ליעמ ומכ ,עורפ ךא לולחו לד :ילש םעטה 1
עותעת יצונצנ בוטרוק םע םימעפל ץחולש ןשי
עבראב רקוב תחורא לכוא :םוק םיכשהל רחאמ 2
םייתרחמ ברע תחוראו םישולשו
יטיא רומוה 3
התייבה חקול ינא ןתואש ףוח תוכוס בהוא 4
ןתפאש 5


ץוח .קיודמה רואיתהו ,בקעמה לע דובכה לכ
.דואמ חלצומ ןרקש ינא ,"יטאתפ" ןרקשמ
סומיטפואל וביגה
 
 
6/7/03 18:12
םינומעפ תעמוש ינא :תאמ
'ץואאל הבוגתב
ינא .ןבצעמ תמאב הזה יפוסניאה חישה ,קדוצ התא ,ייה
,ךכ םאו .טרופסה רודמ חתפייש דע הפ ץרוש התאש החינמ
אה ינימב םייתניב ומצע תא עשעשמ ודובכש המית ןיא
,ינא םג .ןייטשנייא ריאמ לש תלחוימה ותאיבל דע ,אדו
דע תוקדה תא תרפוס םצעב לבא ,הפ תארוק וליאכ - בגא
הטלוקפהמ חור יקנע המכב רתאה תורוש תא וקזחיש
.וט-וט-וא הזש םירמוא .הקיזיפל
םינומעפ תעמוש ינאל וביגה
 
 
6/7/03 21:52
םיירפ סומיטפוא :תאמ
'ץואאל הבוגתב
יבאכ תלקהל םינייוצמ תורנ לע ךל ץילמהל יל ישרת
,הלדבה תורנ לע ךלוה יתייה ךלש הרקמב) ,תוריצעה
.(ישיגרת אל הזמ תוחפ
הריהמ המלחה
םיירפ סומיטפואל וביגה
 
 
6/7/03 22:34
הלאירא :תאמ
?סעכותב ךל עוקת והשמל הבוגתב
המכ דוע ךמצעל בותכל ךלת אלש המל ,ןמלבונ
?חומב ןאכ לבלבל קיספתו תובוגת
הלאיראל וביגה
 
 
6/7/03 22:38
םינומעפ תעמוש ינא :תאמ
?סעכותב ךל עוקת והשמל הבוגתב
אל םגו ,ךומנ דרוי םגש והשימ יתאצמ ףוס ףוס
.קיספהל יתמ עדוי
םינומעפ תעמוש ינאל וביגה
 
 
7/7/03 1:23
הרטפואלק :תאמ
?סעכותב ךל עוקת והשמל הבוגתב
קיחצמ אקווד התא, ןהל בישקת לא סומיטפוא ייה
דגנ תורנה יבגל תרמאש המ ןוכנ שממ הזו יתוא
תוריצע
הרטפואלקל וביגה
 
 
7/7/03 12:01
תבהלתמה הנד :תאמ
סומיטפוא ייהל הבוגתב
הנוע אל אוה המל לבא !!!ומצע םע רבדמ בוש אוה
!!!ומצעל
תבהלתמה הנדל וביגה
 
 
7/7/03 14:22
תבהלתימה הנד :תאמ
סומיטפוא ייהל הבוגתב
ומצע תא םישאמ וליפא אוה וישכעו
ולש הינרפוזיכסהמ ול סאמנ
תבהלתימה הנדל וביגה
 
 
7/7/03 16:30
תרעוכמ אלה יתסא :תאמ
סומיטפוא ייהל הבוגתב
עסמ ןתחתפ וליאכ הארנ ,ועגרית ,תוננב יד
.ןמלבונ דגנ בלצ


קיחצמ יד אקווד אוהש תבשוח ינאו
תרעוכמ אלה יתסאל וביגה
 
 
11/7/03 1:01
הרטקלא :תאמ
סומיטפוא ייהל הבוגתב
לע יפיפ - ףוסב לבא דומחו ......קיחצמ
!!!!! דופירה
הרטקלאל וביגה
 
 
11/7/03 3:35
וליל :תאמ
?סעכותב ךל עוקת והשמל הבוגתב
,ולאה תולורוחבה תא בוזע ,דחא קיחצמ אי ,יטפוא
.ולפנ ןה ימ לע תועדוי אל טושפ תמאתש


.ןהימוטקר תא םג ללוכ הזו


שארמ הדות
:)
ולילל וביגה
 
 
6/7/03 23:57
רדמס :תאמ
'ץואאל הבוגתב
םישנא רתויש המכש הצור התאש הרמא לכה ךסב הרוחבה
לוכי אל התא וליפא .ךכל גאודו תבתכש המ וארקי
שממ ,ךלש הארמה ומכ קוידב ,הלש לקשמה .הז תא שיחכהל
.ןוידל םייטנוולר אל


לבא .רומג רדסב - םיסחי תכרעמב תויהל ךל םיאתמ אל
רתוימ רבד ןה םיסחי תוכרעמש םלוכ תא ענכשל הסנת לא
םירחא ענכשל הסני הכנש ומכ תצק עמשנ הז .ונמז רבעש
וחלסיו התא יל חלסת) .חנ אלו רתוימ רבד הז הכילהש
.(.תאזה אמגודה לע םיכנה יל
רדמסל וביגה
 
 
7/7/03 14:23
תבהלתימה הנד :תאמ
.ץעהמ דר ,סומיטפואל הבוגתב
ושרח ושרח
.טאלב
תבהלתימה הנדל וביגה
 
 
9/7/03 18:00
blue fire :תאמ
.ץעהמ דר ,סומיטפואל הבוגתב
.הלודג תא ,רדמס
.תרתוימ הלימ לכו
:-)
blue fireל וביגה
 
 
12/7/03 15:37
יטינירט :תאמ
'ץואאל הבוגתב
,יטרקנוק ןפואב הביגמ אלש תרעטצמ
ינחירו ןנער חור בשמ שממ התא ,סומיטפוא :דיגהל תבייח קר
:-) יתינהנ
יטינירטל וביגה
 
 
12/7/03 15:41
יטינירט :תאמ
ירשכומל הבוגתב
,סומיטפוא לע תצרפתמה תא יתיאר םואתפ


!?!?!??תאזה תוגהנתהה הס המ
?ןכתא ץקוע המ ,תונב
יטינירטל וביגה
 
 
2/12/05 14:25
ןיעה :תאמ
'ץואאל הבוגתב
!סומוחב הקוקח הלימ לכו ,הלועמ בתוכ התא !סומיטפוא דובכה לכ
תא תושעל החילצה ףוס ףוסש) הירט הדורפ דועו ,הרוחב רותב
תויתולת תונבמ לוכיעה תכרעמב םיימטופמיס תפטוח ינא ,(דעצה
ופידעהו רשקב רדסב אל והשמש ושיגרה ןהש ןמצעב תורמואש
ךכ דועו ,ןתוא םיבזוע םואתפ ךיא תוניבמ אל זאו ,חייטל
...ישנה וגאה ,םואתפ
ןיעהל וביגה
 
6/7/03 13:34
הרוראה ירמ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
-ךל רמול יל בושח ,תעדוי תאו ,ךלש רופיסה םע ההדזימ ארונ ינא
אל םא םגו ,תוליצאב גהנתיה אוה םא םג ,וילע סועכיל ךל רתומ
.סועכיל ךל רתומ ,ללקל המ לע וא ,ללקל ימ תא ןיא םא םגו ,םתבר
ילב םירבד םירוק ,ןיא טושפ םימעפל ,רבד לכב ןויגה ישפחת לא
...ןיעל תארינ הביס םוש
הז לבא .וניאר אל תוביס בורמש תוביס הברה ךכ לכ ויה םימעפילו
,סועכל ,הדירפה תא תווחל ךמצעל ישרתש הז בושחש המ ,בושח אל
יכרדב וא בלב) הזחב הזה באכה הככ קר יכ ...עגעגתיהל ,בואכל
.רבוע (ףוגה לכ באכ יל -תעדוי אל ..המישנה
הרוראה ירמל וביגה
 
6/7/03 13:44
הרלק :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
?ותוא תבהא תא
ךלש טסקטב יכ ,תונכב ךמצעל ינעתו הבושתה תא םינפב בוט ישפחת
הדירפ לש באכו דחיב לש ףייכו תומיענ יתאצמ .הבהא יתאצמ אל
לבא ,הז לכו הלחתהמ לכה בושו ,דבל תויהל בוש רוזחל- לש הסאבו
.הרמגנש הבהא לש קתשמהו הזה ףירחה באכה תא יתאצמ אל
הבהא התיה אל תאז דחיבהו תוכיישהו תומיענה ףא לע תמאב םאו
.הנוכנ הדירפ תאז ,יתוחא זא תיקנעה הבהא"ה" ,תיקנע
.ךתבוטל איה,תסאבמ תפרוש תכתוח ,היהתש לככ תבאוכ
.הקזח יהית
הרלקל וביגה
 
 
8/7/03 18:33
Paff :תאמ
הריש לבאל הבוגתב
?תמ תמאב תמאב הז םא םגו ?תמזי תא םא םגו ?"תיקנע הבהא"
.באכ תקלוח איה ?ןוכנ ,הנשמ שממ אל הז לבא


הלש תוסחייתהה תא תקדבש הדיחיה תאו ,תובוגתה לע יתפרפיר
.יניעב הפי ךלש היתפמאה .בל ונמש אל ךיא רזומ .הבהאל
."תיקנעה" וניאשכ םג רשק-םות-באכב עוקשל לק המכו
Paffל וביגה
 
 
8/7/03 18:49
ןייטשניבור הריש :תאמ
ןיא םא םגול הבוגתב
אוה הצור ינאש המ לכ .ינא תויקנע תובהא לש השיא אל ,הרלק
,יתוא ףורשתש וזכ אל ,העוגר הבהא לבא ,הבהאו ,טקשו תומיענ
םיצורש םישנא ןיבהל הלוכי ינא .ףרה אלל יתוא ןיזתש אלא
,טקש הצור ינא ,באכה ירחא ,תורעסה ירחא לבא ,תיקנע הבהא
ריאשהל הפידעמ ינא תופרושה תובהאה תא ,המחנ ,תומיענ
.ןתא דדומתהל םילוכיש םישנאל
ןייטשניבור הרישל וביגה
 
 
10/7/03 0:01
הרלק :תאמ
ןיא םא םגול הבוגתב
-יכה רקיעבו תנתונו הניזמש תאז תא .הריש תפרושה אל ,אל
לע ,םורופב הז לע הרבד יהשמש יל המדנ .תתל ךל תמרוג
יתייה הנש ינפל דע .הרזח לבקל ןוצר ךותמ אל הניתנה
.תאזכ שי לבא ,תוינחורה םע הללאי ,הללאי - תרמוא
םאש החוטב ןיטולחל ינא לבא חוטב אל רבד םושש תעדוי ינא
קרפתי ונל ונמקהש הזה ןטקה אתה םאש ,רמגית ילש הבהאה
תאו בשחמה תאו האקיאמ ןחלושה תא תבזוע ינא ,םואתפ
תכלוהו תכלוה טושפו תלדה תא וליפא תלעונ אלו םינותחתה
תא ,תויהל לכוא ינא ובש םוקמ היהי אל יכ תכלוהו
תעבשנו יל שיגרמ הז הככ לבא המרד תצק יל האצי...?הניבמ
ףייכו תומיענו םוח שי .ףרוש רבד םוש הפ ןיאש הריש ךל
.והשמ דוע סולפ ,הבתכב תרבד םהילעש םירבדה לכו
אלש ימל אוהש יתמ הרוק הז ?בוט יחיטבת !הז לע ירתוות לא
זא .רשפתהל ךירצ ,וקתשת ,ןכ ,ןכ) רשפתמ אלו רתוומ
לע !הבהאה לע אל .בלכה לש םשה לעו הפסה עבצ לע ירשפתת
.(!רוסא הז
םעפ לכ שדחמ ליחתהלו הז לכו תודידב הברהו וישכע באוכ הז
הככ ,םתס םירוק אל םירבד לבא חכ שי ימלו לופונומב ומכ
הביסה תא תוארל רשפא יא כ"דב הסאבה הברמלו הנימאמ ינא
לכתסהל הלוכי םואתפ תא זאו ןמז רובעיש ךירצ ,ידכ ךותב
יתישע ייאווו...דיגהלו ךמצעל ךייחל תצקו ףתכה ירוחאמ
...ךרד
...םיענ עסמ
הרלקל וביגה
 
 
10/7/03 15:02
םורופב הרבידש תאז :תאמ
ןיא םא םגול הבוגתב
.םג יתיהדזהו
.רדמס
םורופב הרבידש תאזל וביגה
 
6/7/03 13:56
ינור :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
,יתדמח
לש תונותיק הברה יתכפש וילעש) ילש דאמ באוכה רבעה ןויסינמ
םוניהג הז (תוכמותה ייתורבח לש ןהיפיתכ לעו הפ םורופב תועמד
.ךרזע אובי ןיאמ תעדוי אל שממ תאו ,יארונ


רתוי חקל יל) ןמז ןומה ןומה חקול הז םימעפל .רבוע הז ,ףוסבו
ינא (רדהנו קותמו אלפנ ,רחא והשימ שישכ ,וישכע וליפאו ,הנשמ
.אוהה לע תבשוח ימצע תא תאצומ םימעפל ןיידע


יתארקו ,יל בתכ אוההש םיקתפה תא יתפרש תועובש השולש ינפל קר
םתס ,והשימל רבוע ,הזה שגרה לכ , הז ךיא יתמהדנו ,בוש םתוא
!?תויהל לוכי הז ךיא ,רחא ריהב םוי ,הככ


,תוכבלמ ץוח ,תושעל המ ןיאו ,הרוק טושפ הזש איה הדבועהו
.האלה ךישמהלו ,לבאתהלו


המכ ונלש תפתושמה הרידב יתראשנ ינא - הרידה ןינעב ,בגא ךרדו
דאמ היה הלחתהבש תורמל ,הז לע יתחמש ארונו הדירפה ירחא םישדוח
התיה דבל םש ילש הפוקתהש יתנבה ,דבעידב,"ונלש" היה לכה יכ השק
ינא התרגסמבש "העוב"הו ,ונלש תויגוזה לע ילש לבאה תפוקת םצעב
.רדסב שממ הזו .וידעלב םישדח םייח הליחתמ


ילאוטריו קוביח
ינורל וביגה
 
6/7/03 14:42
לט :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
,הריש
יהשימ הפ םוקתשו הנואת ול היהתש תווקל םג ןכו) סועכל ךל רתומ
(...שארב ולאכ תובשחמ הל ורבע אלש
ךל ותרכש תאזה השוחתה ,הלק אל הדרפ יתרבע ינא םינש שולש ינפל
םידדועמ ארונ םלוכו ,הידעלב תויחל דומלל ךירצ התאו םואתפ די
ישיגרת רבכ םייעובש דועשו דבל תויהל םימעפל בוטש ךל םירמואו
?םיניבמ םה המ ,רתוי בוט
הלאה םירבדב תרכזנ תא טאל טאל ...רבתסמ בוט יד םיניבמש והז זא
רבד לכ רקיב אוהש ךיא) םלשוממ קוחר תויהל םכלש רשקל ומרגש
ךיא ,תכשומ אל ינא רבכ רתוי ג"ק 5 ינא םואתפשכש ךיא ,יתשבלש
ינא...ו חירסמ ןצמק היה אוה ךיא ,תמאב יתוא גנעל עדי אל אוה
- ולש חירה תא תרכוז אל רבכ תא טאל טאל (תואמגוד יאצמתש החוטב
הארנ אל לכה םואתפ זאו ירוחאמ הזש ילש ןושארה ןמיסה היה הז
ךתוא בהאיש והשימ אוצמלו בוש ךמצע תא בוהאל תדמול תא ארונ הזכ
.תאש ומכ
םעפהש החוטב אל תא הלאה תורושה תא תארוק תא םאש החוטב ינא
וחציפ ירמגל אל ןיידע ישונאה חומה ירותסימ תא לבא ,הזמ יאצת
.בוחרב ותוא יהזת ישוקב רבכ הנש דועש ךל החיטבמ ינאו
םואתפו בוחרב ילש רבחה םע יתכלה עובש ינפל - םויסל ןטק רופיסו
ותרבח תא קבחמו דמוע ןיעה תיווזב יגולותימה סקאה תא תטלוק ינא
תיארנ ינא המכ יתרכזנ זאו ,דער יב והשמ הנושארה היינשב ,השדחה
.יל בוט רתוי הברה דיצלש דומחה המכ ,תרשואמ ינא המכ ,בוט
הדומ ינא) תופלעתה יצח התיה ינשה דצבו ,םולש יתרמאו יתשגינ
ותואב בוט שממ יתשגרהו יתיארנ יפרמ יקוחו םייוכיסה לכ דגנש
ךשמיהל יתלוכי ךיא לע תבשוח םואתפו ותיא תרבדמ ינאו (םויה
התאו דבל תויהל ששוח התא םימעפל ?ימצעל הז תא יתישע ךיא ?וילא
םע יאצת ךמצע תא יחקת שארה תא ימירת זא ...הברה ךכ לכ רשפתמ
זאו ךמצע תא יבהאתו ידקרת ,תצק יללותשת ,םידגב תונקל תורבח
.הדות ךמצעל ירמאתו החוור תחנא ךממ אצת טושפ דחא םוי
לטל וביגה
 
6/7/03 16:56
לכימ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
תא עומשל ,בוט השע הז יל םג ,הנורחאה הבוגתה תא ינא םג יתארק
.רבע ןמזב רבע שיגרי הז תמאבו עיגי דחא םויש ,הזה דודיעה לכ
םג ,םייתנש ירחא ,תועובש 5 ינפל ילש רבחמ יתדרפנ ינא ,הריש
הדירפל המזויה תא החקלש וז ינא ילואו רמגנש דע ךעד הז ונלצא
לגרההו םוחהו דחיבה תא יתבהא ינא םג ,ענמנ יתלב היה הז לבא
.יתבהא ,רוחבה תא םגו הזבש
ךכ רחא ,תרפוס תא םוי לכ םינושאר םייעובש ,תועובשה תא םירפוס
ןמזהש לככ .םש ינא םג יכ יל רמול יל ןיא הזל רבעמ ,תבשל תבשמ
השיגרמ ,הקוחר דואמ דוע ילש האבה הבהאה ךיא השיגרמ קר רבוע
ךיא תרכוז אל ינא םגש יל ינימאתו ,םוי לכ המילחמ תצק ינא ךיא
םא םגש תבשוח תא ?ךכלכ באוכ הזש יתחכש ךיא ,םעפ הז תא יתרבע
?הרירב שי םירכוז
,תושעל המ ןיא זא םירדתסמ אלשכ ,תרמגנ טושפ איה תרמגנ הבהאהשכ
ונקריפ ונחנא םגש תרכוז ינא ,הככ םתס ירה תרמגנ אל הבהאו
ךכלכ רהמ אלש תעדוי ינא םויה דע ןכל ,היה הזש השק המכ ,הריד
ינש םג םכל ויה רסח קר ,ןישוריג ומכ ,רבג םע רוגל סנכא
...םילותח
דע ןמז תצק גורהל ךירצש ,רדסב היהי לכהש הנומא םע תבבותסמ ינא
ינא ,ינא ארקנש הזה םוקמה ךותב בוט בוש שיגרהל היהי רשפאש
.םירבג הצור אל - הלאוו הקוור ,דבל
ןמזה וישכע םייתנש ךשמב רבח ותוא םע םיסחי תכרעמ יתלהינש ומכ
,ךל קר םורתיש ןמז הז ,ךמצע םע םיסחי תכרעמ וזיא להנל
.ךלש גוז ןבה תאיצמב םג - תונבהה םעו ןמזה םעו ךלש תורגבתהב
.הקזח ייהת ,טאל טאל םיכשומ
תורוחב דוע שי ,הזכ טרס תרבוע תא קר אלש תעדל דדועמ דימת הזו
אל הז ...הלודג הבהאו דומח רוחב ותוא הז דימתו תושגרה ןתוא םע
.רתוי תרשואמו רתוי הבוט ,השדח הלחתה וז :איה תמאהו םלועה ףוס
!רתויש המכ יכייחת
לכימל וביגה
 
6/7/03 17:49
רבג דוע :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
אשונל תוצע תתל לש הדמעב ינאש חוטב אל ינא ,קוור רותב
תו/םייונפה) ונבור .תחא הדוקנ ,תאז לכב לבא ...תויגוז
,םימעפל םיחכוש ,ילואו רשקל סנכהל דאמ םיצור (וניניבש
(רוזיח תפוקת ארקנש המ) טאל םמחתהל "רשק"ל תתל ךירצש
.גוזה-תב/ןב לש ה/ויתונוכת לע תצק תוהתל ,ילוא ,ןתינ הב
לע "רוזיח" לש םישדוח המכ דוע "זבזב"ל ,םימעפל ,הווש
."הז אל" הזש םייתנש ירחא םילגמש בצמ ינפ
ה/םיאתמ הארנש גוז-תב/ןבל סנא'צ תתל ךירצ םג ,ינש דצמ
...םיבכרומ םייחה עדוי ינא ,ןכ .הלאכ הברה שי דימת אל יכ
(תמאב םיאתמה) םיאתמה תא ןמזה אובב יאצמתש ךל לחאמ
...ףולחי באכהש (ינפלו) זא דעו
רבג דועל וביגה
 
 
6/7/03 18:39
בטסוג :תאמ
'ץואאל הבוגתב
תחלצהש תורמל תאזו .םמעשמ ןחרט התאש איה .קוור התאש אל איה
.םיבכרומ ןכא םייחהש ןחבאל
בטסוגל וביגה
 
 
6/7/03 19:20
רבג דוע :תאמ
תוצע תתל ךממ תענומה היעבהל הבוגתב
תלוכיו היטפמא עפוש סופיט שממ ה/תאו ...?תמאב המ
...ןויצל היואר תילאוטקלטניא
רבג דועל וביגה
 
 
7/7/03 11:29
יויס :תאמ
'ץואאל הבוגתב
ז"כב הדירפהו כ"כ יטנוולר אל הזש תעדוי ינאו),הארנ יל
(...סקס-ישילש,הקישנ-ינש טייד)ידמ רהמ םתמדקתהש (תבאוכ
תולקב ךלוה תולקב אבש המ(..הזכ םגתפ וליפא שיו),יתעדל
ךירצש רוזיחה אשונב רבג דוע םע המיכסמ ינא ןכלו (!תוריהמבו)
וכו וכו תפתושמ הרידל םירבוע םרטב ןמז ול תתל


!...ךיילע יבל,תאז לכבו
!יצמאו יקזח
יויסל וביגה
 
 
9/7/03 18:21
blue fire :תאמ
'ץואאל הבוגתב
!ידמ רהמ הזכ רבד ןיא
קשנתהל התצר איה םאו ,ולש בצקה תא שי גוז לכלו םדא לכל
!דואמ בוט זא ,ותיא
.הנושארב אלא ,הינשה השיגפב אל ילש בוהאה תא יתקשינ ינא
םישנא יבגל קר םיפקת הלאה םיישפיטה םיללכהו םיקוחה לכ
.םיישפיט םיללכו םיקוחל םיקוקזש
blue fireל וביגה
 
 
10/7/03 11:08
יויס :תאמ
...תושפיט וזיאל הבוגתב
הז תא יתאצמה ינא אלו יללכ ןפואב הז:תרמוא ינא בוש
!בר ןויגה הזב תאצומ ינא תאז תורמלו
םירקמ םג שיו) ןמז הזל תתל ףידעו דבוע הז לבא יאלפתתו
(בוט הז םגו ךפיהל
יויסל וביגה
 
 
14/7/03 2:24
רבג דוע :תאמ
...תושפיט וזיאל הבוגתב
...ךלש הבוגתל הכחמ "רבכ יכפהתת" רמאמה ,יויס
(-: ...ביגי/ת ת/רחא י/והשימש ינפל ירהמ
רבג דועל וביגה
 
 
15/8/03 17:49
שוליל :תאמ
'ץואאל הבוגתב
קרש רבג םע תבכושש ימ .%100-ב ךתיא המיכסמ ינא ,יויס
.הרקי הזכ והשמש תופצל הכירצ טנרטניאה ךרד דועו הריכה
.רהמל אלו תומכח תויהל ךירצ
שולילל וביגה
 
6/7/03 18:43
ליח תשא :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
םלשומ ןיאש תעדי אל טושפש הדבועהו ,הריעצ דוע תאש הווקמ ינא
תוחפו ליגל רתוי הרושק השקש דחוימבו רבדל םיבייחו קלח ןיאו
.ליגרתל
.רשק להנל םכל שיש תלוכיב עצוממה לעמ אל שממ םכינשש רורב יד
.התייה ,רמול ףידע ילוא
יניבתו הזמ ימיכחת ילוא לבא תלזנהו תועמדהו רמגנש באוכ באוכ
תויעבל בל ימישת ,טנרטניאה ךרד אל וא ןכ ,אבה רוחבה םעש
יואר היהי אוה ללכב םא .ץוצל תוליחתמ ןהש ינפל וליפא םיישקלו
.ךביל תמושתל ישגר קמועו תויחתפ תניחבמ
אוה בהז ץצונה לכ אל יכ
ליח תשאל וביגה
 
6/7/03 19:16
יל :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
,הריש
היווח רבע ונתיאמ לטובמ אל קלחש יל הארנ .באוכ כ"כו יתימא כ"כ
..הל המוד תוחפל וא תאזכ
!!!!!!!!!! ךויחה לע ירמיש ,האשילק עמשנ הזש המכו ינויסנמ
ילל וביגה
 
6/7/03 19:47
רגפמ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
...ולש רמאמל תובוגת בותכל קיספי ןמלדונ רורד וישכע ילוא


...חוטב אל לבא
רגפמל וביגה
 
6/7/03 21:30
תרהרוהמ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
תא רובעל יל רוזעי אוהש יתיצרש היה השק יכה רבדהש תרכוז ינא
.רבשמה
.תתל תוצע הזיא קוידב עדי אוה יכ
.חילצה אל רחא דחא ףאש תומוקמב קוידב תעגל עדי אוה יכ
.יתנמאה תמאב ולו ,בוט היהיש יל דיגהלו ךייחל היה לוכי אוה יכ


.החפשמל ,םירבחל ,ןמזל עגונב .תונוכנ תואשילקה לכ


.היילע שי הדירי לכ ירחאש ירכזתו הקזח יהת


:-)
תרהרוהמל וביגה
 
 
11/7/03 3:41
וליל :תאמ
'ץואא תמאבל הבוגתב
.הרוק המ ול רפסל הז יתיצר יכה ינאש רבדה
קר ,וילע ול רפסל הצור ארונ ינאו ,טרס והשזיא ילע רבוע א"ז
.אוה הז טרסהש


.לכסתמ היה הז יוא


קיחצמ תצק דבעידב היה הזו ,םושנל יתקספה ינא םג הרישל ומכו
5 הז לכ ,ןילוטנווה תא יל שפחל ףרוטמ ומכ תיבב ץר אוה יכ
יב הללאיו ידש יל רמא אוהש ירחא תוקד
ולילל וביגה
 
6/7/03 23:01
ןייטשניבור הריש :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
תררוג הבוגת לכ טעמכ םנמא ,הדות ןומה ,תוביגמהו םיביגמה לכל
אוה הארנכ לבא ,םיירפ סומיטפוא לשמ ץוח) יכב ףקתה דוע הירחא
.רבוע תמאב הזש רוכזל הכירצ ינא לבא (לבסמ ןוזינש הזכ דפרע
ןייטשניבור הרישל וביגה
 
 
7/7/03 0:31
רמת :תאמ
'ץואאל הבוגתב
החוטב ינאו ,דאמ ההדזמ ינא .הריש ךלש רמאמה הפי דאמ דאמ
.תוהדזהל םילוכי ונבורש
תא השוע ןמזה - הנוכנ איה לבא ,האשילק וז ילוא ,ידדועתת
.ולש
!החלצהב ןומה ךל היהיש
רמתל וביגה
 
 
8/7/03 11:46
ילט :תאמ
'ץואאל הבוגתב
אוהש המ תארקש ירחא תיכב אלש
! סומיטפוא הז ,ךל בתכ
,שדח הווש רבגו ,קוחצ ,ךויח
???סומיטפוא ילוא
(-:
ילטל וביגה
 
 
8/7/03 12:21
סומיטפוא :תאמ
דיחיה ,האור תאל הבוגתב
.דבל ינא וישכע
יל רשפאמ ןורכיזהש זאמ .התייה דימת .ינממ קלח התייה איה
רוכזל
תובשחמ םתוא תא םיבשוח םירבד םתוא תא םישיגרמ
תאזה תודימצה םימעפל רזומ הארנ הז םירחאל .דחי .דחי םייח
"?קיעמ אל הז"
"?יתייפכ "?ידמ ףופצ אל הז"
ונל בוט .םיעוט םה
בוט ונל היה תוחפל
לבא ?םיניבמ ללכב םה המו ,דרפינש ץחל הליעפה הרבחהש דע
הצחל הרבחה
.ונענכנו
יהשיממ קתנתהל ךבוסמ ךכ לכ .השק דואמ ךילהת היה הז
.הככ הילא םירושקש
דבל ינא .הנניא איה וישכעו
הפיא ,ימצעל הכוב .ישארב דהדהמש םוצע באכ םע .דבל ךכ לכ
?תא
.יתדמח ,יתבוהא ,יתריקי
,יתרכה אל םתומכ תושגר לש חולשמ יתלביק לבא יתנמזה אל
.הגרע .םיפוסיכ .םיעוגעג
.עצבמב ,לוזה ליז ,ירט ירט ,שדח שגר הז ,ןוגי וליפאו
,יילע ןטק ,יילע ןטק םכלש באכהש וניבת לבא וזגרת לא זא
.יילע ןטק
םירושק תמאבש יהשיממ .תיתימא הדירפ איה המ וניבת אל םלועל
.באכ והמ תועדוי ןכניא .היילא
י ל א י ר ז ח ת !? ת א ה פ י א
!!!!!!!!!!!!!!
.דבל ינא וישכע


התמואתל שדקומ אוהו ינאג'יב ילאל הבתכ רוביחה תא)
(םיחותינה ןחלוש לע רקובה הרטפנש ינא'גיב ןדאל תימאיסה
סומיטפואל וביגה
 
 
8/7/03 12:48
ףושני :תאמ
הידעלבל הבוגתב
.יניצו עשורמ תוחפ היה םלועה


.יטנאו ליעגמ תוחפ היה םלולעה -ךידעלב


.בשחתמו ישונא רתוי היה םלועה -ךידעלב


.עשעשמ תוחפ הברה היה אוה -ךידעלב לבא
:-)
ףושניל וביגה
 
 
8/7/03 13:21
תרעוכמ אלה יתסא :תאמ
הידעלבל הבוגתב
.התמ הינשה המואתה םג .סומיטפוא


?ינפל ןומר ןליא לע תויוטבלתסהה תא םכל ריכזמ אל
תרעוכמ אלה יתסאל וביגה
 
 
8/7/03 13:30
סומיטפוא :תאמ
לודגב תספספל הבוגתב
,ימוחנת
סומיטפואל וביגה
 
 
8/7/03 13:40
תרעוכמ אלה יתסא :תאמ
לודגב תספספל הבוגתב
תא ףילחת םא הזב שמתשהל ןיידע לוכי התא ינש דצמ
:ב תרתוכה


המלשה לארשי ץראל לחנתמ לש הדירפ ריש
תרעוכמ אלה יתסאל וביגה
 
 
8/7/03 14:06
סומיטפוא :תאמ
לודגב תספספל הבוגתב
הלועמ
סומיטפואל וביגה
 
 
9/7/03 12:38
ילט :תאמ
הידעלבל הבוגתב
,יתוא קורזי אוהש ידכ יתישע אל המ
,רחא םע יתאצי ,באפל ותיא יתסנכנ
,ולש בוט יכה רבחה םע יתבכש
,ילש ינידנולבה םפמפשה תא יתחפיט
.םולכו ,תוטישה לכ תא יתיסינ
ךבוסמ ךכ לכ .השק דאמ ךילהת הז
.הככ ילא רשקנש והשיממ קתנתהל
!דבל ףוס ףוס ! שי .דבל ינא וישכעו


םתוא בזע י/והשימש ימ לכל שדקומ
.םד תתוש עוצפ םביל וישכעו
ילטל וביגה
 
 
9/7/03 18:29
blue fire :תאמ
הידעלבל הבוגתב
!רגפמ ןקיניצ תכיתח אי
,תדהוא הבוגת ךל בותכל ןמזה עיגהש ימצעל יתבשח טעמכ רבכ
ןקיניצ תכיתח ךתויהל הביסה תא יתיליג ףוס ףוס ילואש
.רגפמ
!אל ,לבא
.םידלומ םימגפ םה ךלש תושיגרה רסוחו םזקרסהש הארנכ
.ןכש תמאב ,ךילע תמחרמ ינא
blue fireל וביגה
 
 
9/7/03 20:40
סומיטפוא :תאמ
!?קיחצמ התאש בשוח התא המל ?המלל הבוגתב
ינא ,ףתושמב רבד םוש וניניב ןיא ,הלוחכ-שא ךלי אל הז
,השח תאש תיטנגמה הכישמה לע רבגתהל השק עדוי ינא עדוי
תמושת תא ךושמל ,יירבדל ביגהל יביססבואה ךרוצה לע
םישדשדמ ונא םהב ךשאר תא תואלממה תויזטנפה לע ,יביל
,םירבונצ סומוחב אלמ טבמאב
.םויה אל לבא...דיתעב דחא םוי ילוא
תאזה החישה תא ונלהינש חמש ינא
סומיטפואל וביגה
 
 
9/7/03 21:01
ןורטהגמ :תאמ
ךלש הבוצעה ההימכהל הבוגתב
תוליעגמה תורוחבה לכל


בשוח אל ינא .םילאה סומיטפואל הביטנרטלאה איה ינא
יתבלעה אל ינא .(...רועכ יד ינא ,תמאה) הפי ינאש
,(...תחא םע עגמ יל אצי שממ אל ,תמאה) ימימ הרוחב
,תוארנ ןתא ךיא יל תפכיא אל -תורוחב :בושח יכהו
תוללמואו תונקדזמ תורפ ןתאש יל תפכיא אל ,רמולכ
םימיה םע ןכילע תוקיעמה תושוחתל תורבח תושפחמש
םייחל םיכפוהש םינשל םיכפוהש םישדוחל םיכפוהש
ןכתרוחסב ץופחיש והשימ תואצומ אל ןתא םהב ,םימלש
. התפמ אלה


רתאה לש םשה תא ףילחהל ךירצ ללכבש בשוח ינא
ךושמיו ,ןימא רתוי הברה היהי הז -"תוטטב"ל "תוננב"מ
.ינומכ םיאלפנ תודומח ימלע דוע


!!!!!לוכי ןורטהגמ קר
(.....יונפ דוע ןורטהגמ קר יכ)
ןורטהגמל וביגה
 
 
9/7/03 21:17
סומיטפוא :תאמ
םיירפ סומיטפוא -ךילע ךלהל הבוגתב
רבדל ךירצ ינאו ,ץראל הרזח אבה ךורב ןכ םא יכ
,םימסרופמה וניתימע 2 לע ףוחד ךתיא
הרקמ לכב זא ,התא אל הז םאו .טרנגדהו דומלגה
הייהת ךורב
סומיטפואל וביגה
 
 
14/7/03 13:38
Shira :תאמ
'ץואאל הבוגתב
םג סאמנ ףוסבו .ררחשמו רזוע יכה הז יכ הכירצ תאש המכ יכבת
תכשמהש יארתו דחא רקוב ימוקת בל םישל ילב םואתפו הזה יכבהמ
....האלה
Shiraל וביגה
 
7/7/03 0:31
הדבעמ בצ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
,הריש
הל הבזע ילש תיגולותימה תיסקאה םג .באכ דע רכומ הזה באכהש המכ
הביס וז םצעב) !התומכש המיסקמ ,הילע סועכל תחא הביס םוש ילב
.(הילע סועכל ליבשב הבוט קיפסמ


הדירפש (םיימויה םינותיעה דחאב יל המדנ) והשפיא יתארק ונמזב
המוד ,ויהשכ ויהי אל רבכ םירבדש רורב הירחאש גוז תב/ןבמ תיפוס
הגרדמ בורק לש תוומ תובקעב לבא לש ךילהתל םישנא הברה לצא
רחא ,("?םיקדסהמ יתמלעתה ןמז המכ") השחכה שי הלחתהב .הנושאר
אלש תואירבו ןטבב) ארונ באכ שי הרוק םצעב המ םיניבמ רשאכ ךכ
הרגישל הרזחה התיאו הדרפה םע המלשה האב ףוסב קרו (םושנל ןתונ
בורק .("םינש ןומה ינפל ימצע תא תימדקא המרב תרכוז ינא")
.הרקיש המ הז ןאכ םגש יאדוול


לע לבאמ רתוי וליפא השק םימעפל תויהל הלוכי גוז ןיבמ הדרפה
רתוי הברה המלשה לש ךילהתהו םייחב ראשנ "תמ"הש ןוויכמ ותומ
לוכי דימת בלב .דיתעה תא ךרובע תעבוקש תטלחומ הדבוע ןיא ,השק
דוע אוה ילוא" רמואש השחכהה תפוקתמ ןטק דירש הזיא ןנקל
."רוזחי
ערואמכ גוז ןבמ הדירפב הריכמ אל ונלש הביבסה ,ךכל ףסונב
הרוק ךכ ,ץוחנה ישפנה דעסה תא תקפסמ אלו הריטפ ומכ יתמוארט
השק ישפנ בצמ ידכ ךות םיליגרה םהיחב ךישמהל םיכירצ םישנאש
ידכ ךות הדבעמב בשחמה לומ הכובו בשוי ימצע תא רכוז דוע ינא)
דחוימב ,םיענ שממ אל הז ,רדחב דחא ףא יתיא היה אלש לזמ .הדובע
.(תוכוב אל םישנ וליפא הב ,םיגניקיווה לש םצראב


,ןוכנ הז ."הדירפ לש באכ תאפרמ השדח הבהא קר"ש רמוא קיתע םגתפ
םיבלשה דחאב עקתנ (הלעמל ראותש ומכ) הדירפה ךילהת םא קר לבא
םירישה תא עומשל ,תוכבל ,בואכל ךמצעל ינת ןכל .המלשהל םימדוקש
אל אוהש ןיבהלו ולש תונומתב לכתסהל ,דחיב עומשל םתבהא יכהש
.המלשה אובת הזה באכה לש ופוסב .רוזחי
קוביח
הדבעמ בצל וביגה
 
 
7/7/03 23:23
תיבוב :תאמ
ל;1462#&ב;1461#&א ומכל הבוגתב
קוידמו הפי דואמ תבתכ
:)
תיבובל וביגה
 
7/7/03 11:41
לט :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
הריש
ןמזה תא ריבעהל איה ,יתעדל , המכוחה לבא אפרמ ןמזהש םירמוא
כ תא תושעל תונמדזהה א לצנל הלוכי תא . תבאוכהו הבורקה הפוקתב
תלכוא תאש אנוש וא אנוש אוהש המ תא לוכאל ,בהא אל אוהש םירבדה
תענמנ לבא תבהאש םוקמל תכלל (ןבומכ הז תא תבהוא תאש יאנתב)
'דכו חונ ול היה אלש ללגב ונממ
הנטק אקווד וזיא השוע םגו תנהנ םג תא ,לופכ אוה חוורה
.(דואמ תיפיכ לבא) תיתודליו
בושח יכהו
שארה תא ימירת
אל אוה היהי אל אוהש ימ) םיימצע םימחרב עוקשל ךמצעל ינתת לאו
.(הז תא הווש אל םלועב דחא ףא ,הז תא הווש
בוט קר ךל היהיש
לט
לטל וביגה
 
7/7/03 20:11
cookielida :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
:)
...ךרעצב ףתתשמ
cookielidaל וביגה
 
8/7/03 0:13
לג זומת :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
הפ תבתכש המל ,טעמב ףא ,תורושק ןניאש ולאה תובוגתה לכ ירחא
,הדות רמול קר יתיצר
.הצוחה הז תא תבתכש לע הדות
.רוזעי הז ילוא
לג זומתל וביגה
 
8/7/03 15:39
יטב :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
תא המ תעדוי ינאש דיגהל יתלוכיו יאוולהו הבוצעו הפי הבתכ
...םיבהואמ תויהל םדוק ךירצ בלה רבשייש ליבשב לבא ....תרבוע
יכ .ועגפנו ובהא םהש תורמל בהאתהל םיכישממ םישנא ,הארנכ ,ןכל
אל םג אוה לבא בלה ול רבשיי אלש רורב םינוכיס חקול אלש ימ
ןכל .תבהואמ תייהשכ ךל ויהש תראיתש הלאה םירבדה לכ תא שיגרי
םגתפ וליפא שי ....בוהאל בוש םיצורו הדירפב באכה תא "םיחכוש"
....דחא םויל תושודנה םע קיפסמ לבא אשונה לע
יטבל וביגה
 
 
8/7/03 21:06
יל :תאמ
בוהאל וכישמהל הבוגתב
אל , םואתפ הככ ,הכלה איהו הבהא יל התייה ,הכלה ילש הבהאה
העטמ וניא ינורכז םא ,םולש הרמא אקווד איה , הלילח הקלתסה
הז לבח .יתמ הרמא אל איה לבא תוארתהל הרמא וליפא איה יתוא
.יילע לקמ היה אקווד
באכה .הנושאר הבהא .םינש שש לש רבחמ עובש ינפל יתדרפנ ינא
לוכב יזיפ באכ ,ראתל םילימ ולכוישמ רתוי אוה הפ רמאנש ומכ
.הנימאמ ינא תאזכ .רדסב היהיש הנימאמ ינא לבא .ףוגה
.ול ןימאא ינאש ידכ הפ אל רבכ אוה יכ ימצעל הנימאמ ינא םעפה
ילל וביגה
 
 
8/7/03 21:51
הלאירא :תאמ
בוהאל וכישמהל הבוגתב
השולש תרכוז ינאו ,םינש שמח לש רבחמ יתדרפנ 23 ליגב םש יא
יתיצר קרו םיבאכמ יתלתפתה םהב םימי השולש ,הניש אלל םימי
יתמדרנ יעיברה םויבו .המ הנשמ אל ,הז תא קיספי והשמש
טאל טאלו ,ךכ רחא עובשו תרחמל םגו ,טויס ךותל יתררועתהו
לכו ,הרירב ןיאו ,וידעלב םושנל יתדמל .רתוי לק היהנ הז
,באכ תוחפל םדוק רתוי ךתוא תברקמש הקד וז תרבוע תאש הקד
.רשואל ילוא ?ףוסב ףוסבו
הלאיראל וביגה
 
 
9/7/03 0:23
מ :תאמ
בוהאל וכישמהל הבוגתב
?ךתוא םיבזוע המל קודבל םעפ תבשח
מל וביגה
 
 
9/7/03 9:04
הלאירא :תאמ
הייהתל הבוגתב
אל הזש רבתסמ ,יתבזע ינא םינש שמחה לש אוהה תא אקווד
.באכה לע לקמ
?ךלש עורה תורוקמ םה המ קודבל םעפ תבשח
הלאיראל וביגה
 
 
9/7/03 11:23
סומיטפוא :תאמ
הייהתל הבוגתב
רב רוחב ותוא לע יתבשחשכ ךויח תולעהל אלש יתלוכי אל
.העיתפמ הנינח םואתפ לביק לבס תונש שמח ירחאש לזמ
.דובכה לכ .בוט םדאנב תאז לכב תא
סומיטפואל וביגה
 
 
9/7/03 11:42
הלאירא :תאמ
הייהתל הבוגתב
רחא םינש המכו רוזחל הצר זא אוהש הדבועב בשחתהב
יל הארנ ,יתוא בהוא אוה ןיידעש דיגהל רשקתה ךכ
.הנינחה לע רתוול חמש היה אוהש


םע ראשנ אלו ,יתא ןיידזהל בהא אוה תוחפל ,בוט
.הז תא ול השוע אלש יהשימ
הלאיראל וביגה
 
 
9/7/03 11:59
רדמס :תאמ
הייהתל הבוגתב
.שממ
רדמסל וביגה
 
 
9/7/03 20:43
סומיטפוא :תאמ
.םיסקמ התא םגל הבוגתב
.ךומכ ןיא
.רשע והשמ והשמ תא
תואירב קר
סומיטפואל וביגה
 
9/7/03 9:24
תילג :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
יושנ אוה . קונית םע האושנ ינא .ךבוסמ רתוי תצק הז ילצא
ונבהאתה .םידלי ינש םעו יושנ םג תובוט םינש המכב ינממ רגובמו
רזוח אוהש טילחה אוה וישכעו םולכ עדי אל דחא ףא , ףוריטב
לא , ומצעל רקשמ אוה בלב קומעש תעדוי ינא .םקשל הסנמ ותשיאל
.תעדוי ינא לבא ךיא ולאשית
?האלה םיכישממ ךיא , םישוע המ
תילגל וביגה
 
 
9/7/03 11:32
יויס :תאמ
'ץואאל הבוגתב
ללכב סנכהל אל ךל העיצמ ינא..ךמצעל תרקשמ תאש תבשוח ינא
בוזעי אוהש יל הארנ אלש ןוויכמ (..ןויסנמ אל) הזכ רשקל
לע יבשחת ןכ םא םגו דואמ השק ול היהי חטבו םידליו החפשמ
!דיתעה
...תחא םעפ דגב אוה םא


יללכ ןפואב תרבדמ ינא לבא תוכז יל ןיאש תעדוי ינא
(:יעגפת אלש ידכ ךתבוטל קרו יביטקיבואו
יויסל וביגה
 
 
9/7/03 13:29
ריש :תאמ
'ץואאל הבוגתב
ךל שיו האושנ תא - לבא ,תיתרוקיב תצק עמשא ינא םא החילס
.יושנ רבג םע דועו ןמור להנל ךל המל ,קונית
? ךלעב םע קונית תאבה המל ,ךל בוט אל םא
רישל וביגה
 
 
9/7/03 18:40
blue fire :תאמ
'ץואאל הבוגתב
?המל
,אוהה רבגל ,ךלש קוניתל ,ךלעבל ,ךמצעל הז תא השוע תא המל
?ולש םידלילו ותשיאל
?םידגוב םישנא המל
...רבדב םירושקה לכב תעגופ תא
...תוטש וזיא
blue fireל וביגה
 
 
10/7/03 13:09
יויס :תאמ
,ןוויסל הבוגתב
!?תברעתמ תא המל
אצוי ללכב המ) !דחא ףאב עוגפל יתנווכתה אל יתרמאש ומכ
(?הזמ
עידויש והשמב עגפי הז םא לבא םלוכל הגאדה לע הדות זא
(...תילג ךרד וא) ומצעב
יויסל וביגה
 
 
19/7/03 22:20
יריש :תאמ
'ץואאל הבוגתב
םע יושנ אוה ,המוד רופיסב יתכבתסה ךומכ ינא םג ,תילג ייה
תוגזמתהו תרעוס הבהא לש רופיס היה ,הקוור ינא ,םידלי השולש
ללגב קתנמ אוהש טילחה אוה .םלועמ הינפל תרכוז אל ינאש םירצי
םע יתראשנ ינאו ,ןיאושינה תא קרפל הצר אל לכה תולככ ירחאש
שממ אל ינא לבא וילע סועכל הצור יתייה ,םיעוגעגו בל באכ
.וילא םיעוגעג הפופא ברע לכ ןושיל תכלוה קר ינא ,החילצמ


.הקזח ייהת
ירישל וביגה
 
9/7/03 13:16
םערו זיזח :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
?אל ,ךתוא בזע אוה ?"םלועב רדסב יכה אוה" תרמוא תאז המ
.ללקלו ,קועצל ידכ תקפסמ הביס וז


.ירסומ קודיצ ךל הנה
םערו זיזחל וביגה
 
9/7/03 18:49
blue fire :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
....הדומחה הריש
.ךתיא יבל
רסוחבו תומודאה םייניעבו ,בצעבו ,הזה רוונסמה באכב ,םש יתייה
.ישפנה טקשה
יתייה יכ ,הזמ תאצל ךיאל עגונב ךל ץעייל הלוכי אל ינא ירעצל
.םיכורא םישדוח העשת ךשמב שארה לעמ קומע הזב העוקש
,טאל טאל יתחתפתה םכלהמבש ,ןוירה לש םישדוח העשת ,ילובמיס יד
ךותל שדחמ יתדלונ םפוסבש ,ימצע תא תונבל ,ימצע תא ריכהל יתדמל
...הביצי ,המח ,תיתימא ,האלפנ םיסחי 'עמ
יאצת רבד לש ופוסבש החוטבו ,םלועבש בוטה לכ תא ךל תלחאמ ינא
היהת איה יכ ,רתוי הבוט ,השדח הבהא יאצמת וליפאו ןואכידהמ
.תורחאה תובוגתב הברה ךכ לכ הילע ורבידש הבהא"ה"
.רתוי בוט היהיש תמאב יכ ,יכייח
blue fireל וביגה
 
 
9/7/03 20:48
סומיטפוא :תאמ
'ץואאל הבוגתב
רבעש עובש הרמא הנינש המ אל הז ,יל רכומ דואמ הזה םואנה
?"חונמ ירסח םיריעצ"ב
סומיטפואל וביגה
 
 
10/7/03 12:18
תימגא :תאמ
שגרמ ךכ לכל הבוגתב
הבוגת לכב ךלש תוליעגמה תודיריה םע רבכ יד ילוא ,תוניצרב
? הבוגתו


,תובותכה םילימה ירוחאמש ,הדבועל ילמינימ דובכ תצק םע המ
? תושגר םע םישנא שי
,ללכבו) תולפלופמו תויניצ תובוגת טעמ אל ןאכ שי ,ןוכנ
"זחשומו ןונש רתוי ימ" תורחת ןאכ שיש השוחתה תרצונ םימעפל
,ןכו ךלש תויתאפיטנאה םע לובגה תא רבוע טושפ התא לבא ,(
רבכ יד ילוא לבא ,ראותי יתלב רשוא ךל םרוג הזש תעדוי ינא
! סאמנ ?
םילוכסת ינימ לכמ תעבונ ךלש הביתכה םא תפכא ימל - תמאהו
ךושמל ךלש ךרדה תאז םא... ךלש חומל םישוע םה המו םינוש
.לבחו תדבוע איה בל-תמושת לבקלו


הלדנ-יתלבה קוטסהמ "האלפנ" הבוגת דועל שארמ ימצע תא הניכמ
...ךלש
תימגאל וביגה
 
 
10/7/03 16:41
ילט :תאמ
שגרמ ךכ לכל הבוגתב
,ןהילע הלוח ,ךלש תובוגתה לע התמ ינא יכ
.בוט רתוי ליעגמו יתפיטנא רתויש המכ
תויניצה אקודש הזכ חור בצמ ןימב טושפ ינא
.יינפ לע ןנוצ חור בשמ איבמ וזה
.תיטמויצוס םתס ינאש וא
ילטל וביגה
 
 
14/7/03 3:02
buttercup :תאמ
שגרמ ךכ לכל הבוגתב


לבא .אל רבכ וישכע .תמטמוטמ הבוגת לכל ביגהל יל רעב םעפ
וא דח אל שממו ןנערמ אל ,עשעשמ אל התא ,שיתמ התא .קיפסמ
הבוט ונלוכל השעת זא .יביססבוא ימנא .םתס טושפ .ןונש
רבחה תא ךרדב ףוסאל לכות םא דואמ ךל הדונו ,הא .שוטנתו
ונל לחנתהל שקעתמ ןיידעו םישנ אנושש אוהה ...ךלש הזה
.רתאב


הדות שממ .הדות
buttercupל וביגה
 
 
23/7/03 17:01
יבמב :תאמ
תופרוטמ תומרב שיתמ התא רבכ ידל הבוגתב
.ןיינעמ אלו יטתאפ לבמט שממ .הלימ לכ םע המיכסמ
.ןמלבונ והז ,דרוי אלש ךולכל םתס וא הנטק הניכ ומכ
יבמבל וביגה
 
10/7/03 16:01
? השורג םורט :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
לב לבסה לבא חקיי הז ןמז המכ תעדוי אל ינא .תוקומע ןכתא ההדזמ
.ךלהו םק (םיפתושמ םירוגמ לש 2 כ דועו םינש 3) ילעב .ראותי
היה המו ,ונישע תויועט הזיא קוידב םיעדוי ונינשש תבשוח ינא
הז ילואש ימצעל ריבסהל הסנמ ינאש המכ .ונתיאמ דחא לכב קופד
לכ תא ןקתנו רוזחנ ךיא לע בושחל המ יל ןיא אלימבו ,ףידע
הזש הארנכ יכ ,םלועב אירב יכה רשקה תא ףוס ףוס הנבנו תויועטה
.תוחפל ולצא הארנכ) תוינורכ ןה ושענש תויועטה יכ .ירשפא אל
וזש ימצע תא ענכשל יל לק רתוי יכ הככ הזש יל המדנ ילואש תורמל
אל ינאש איה תמאה .(םיסחי תכרעמ לכ סורהתו הקופדש ינא אל
הטימה לע תולתפתה .תויפש ןדבוא לש איה השוחתה .ןויגהב תבשוח
לכ .תולתה .דבלה הז .דמעמ קיזחמ אל ףוגהש קזח ךכ לכ יכבב
לכ לכה לבא .ונינש לצא תמייק ןיידעש .הבהאהו .דחיב ולאה םינשה
םג הזו .ירה הרקש המ לכ תא ןאכ ריבסהל ליחתא אל ינא .ךבוסמ ךכ
לש .השוחת התוא איה השוחתה רבד לש ופוסבש יל הארנ יכ ,הנשמ אל
.הלודג הקוצמ
? השורג םורטל וביגה
 
 
10/7/03 16:41
רדמס :תאמ
םלוכל ,תילגל ,הרישלל הבוגתב
לודג קוביח


.שדחמ תונבל תוסנל וחילצת אוהש ךיאש הווקמ
םישאהל ילב
תופצל ילב
.בישקהל הברה הברה הברהו
.תובוט תונווכהש ןומא ךותמ אלא העיגפל דשח ךותמ אל בישקהל
.םויסל קוביח דוע
רדמסל וביגה
 
10/7/03 22:40
ליח תשא :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
קיספת לא עגרלו ןאכ בותכל ךישמת
קיבד קיבד קיבדה לכ ןיב חור בשמ ומכ םה ךלש םילימה
.הללאוו


תוניינעמ תודוקנ טעמ ךכ לכו תובוגת 100 רבכ
הנותמו הדודמ הפישחו תימצע הרזח ןומה ןומה


תובורק יד םיתיעל םמעשמ ארונ וליפאו


ילנב


תבאוכ הדירפ לכ"
םידדצה ינשל תבאוכ
ולש תא השעי ןמזה
םידמול תויועטמ
"תויוטש םישוע םלוכ
.ילוכו ילוכו ילוכו


תיתצובקה הכימתה תניפ אל תאז
ןוכיס חקול ומצע תא ףשוחש ימ
:אבה חסונב םג ויהי תבהוגתהש


םימוד םירבד ורבע וניאמ םיבר
דואמ דואמ באוכ היה הזו
.םידדצה ינש לע תלפונ תוירחאהש רקיעב הברה
.והזו
ירמגל שממ אל לבא רובעי דימת טעמכ
האלה
םיכישממ
רובע
?הפ הזה אשונב רמאנ אל דועש והשמ שי


.שפנה יחפמו תואשילקהמ תוממעושמה יניע תא וריאה


(ןיינעמ םג אוה ינפשוחו ישיאש המ לכ אל)
ליח תשאל וביגה
 
 
11/7/03 9:34
תימגא :תאמ
סומיטפואלל הבוגתב
בתכנ הז םא םג ,רחא והשימ ןיינעל יושע ךתוא ןיינעמ אלש המ
.תונוש תויצאירו רופסניאב רבכ
עגרב קומע ישיא באכ ךותמ ןאכ םיבתוכש םישנא טעמ אל ןאכ שי
תא דבכל קיזי אלו השיגר הדוקנב םלצא עגונ רחא וא הז רמאמש
.לכה הז .הז
תובוגת םיפטוחו םהל אב יכ םתעד תא םיעיבמ טושפש הלאכ שיו
.קוחה לע ורבע םה וליאכ תויביסרגא
לבא ,תועמדה תא םהל בגנל רחא והשיממ וא ךממ שקיב אל דחא ףא
רדענש ימו הבוט הקלח לכ לע ןאכ תטלתשמ תויניצהש המדנ םיתיעל
.הז לע לצנתהל ךירצ התוא
ןה ,תויניצה ןמ ןהב שי םא םגו תועשעשמ תובוגת ןאכ תורסח אל
.םיישיא םיספל תדרלו גועלל ילב םג ןינע לע רומשל תוחילצמ
תימגאל וביגה
 
 
22/7/03 21:57
המענ :תאמ
סומיטפואלל הבוגתב
?הדירפ לש באכ לע רבדמש רמאמל תסנכנשכ תיפיצ המל


יבתכת תואשילק ךל תועירפמ םא ,תונינשו תונצקועו תויניצל
םינויצ יקלחת לאו םכח רתוי והשמ


ךמעטל אל אוה םא םג תוהדזה ררועו תושוחתב עגנ הריש לש רמאמה
המענ ל וביגה
 
12/7/03 1:45
ער באז :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
ץע דוע שיו יפוסה ודעיל עיגה םרט גלשה רודכ ,יגאדת לא ,הריש
והשימהו ,ךייחל שדח והשימ סנכיי דאמ בורקב .ךרדב סומרל וילעש
אוה .בהוא וליפאו ןגרפמו םיסקמ רוחב היהיש חינהל ריבס ,הזה
לכ ובש םויה קחרי אל לבא ,םכיניב דובעי הזש ידכ לכה השעי
תגספמ ותוא יקרזת תאו ,ולומ ואצי בתכב לעתל תיסינש םילוכסתה
לכ םע לבא ,באכבו רעצב ךייחמ םלעי הזה והשימה .סופמילואה
.םלועב רדסב יכה ייהת ירה תא םגו ,ולש רופיסה אל הז ירה ,ורעצ
ער באזל וביגה
 
12/7/03 8:09
carmab :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
לבא..באכה תא תורכוז ונייה םאש ןוכנ הזש המכ .יתימאו ןוכנ כ"כ
בלל םייחב סנא'צ תונתונ ונייה אל ירה תורכוז ונייה ןכ םא םג
.רצק ןמזל הז םא וליפא !בוהאלו שגרתהל ,חומשל ונלש
carmabל וביגה
 
12/7/03 21:41
nani :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
תא וליאו םישנא ינש ןיב השיגפ םידבכמו םילעפתמ דימת המל-הריש
?לבקל ךכ לכ השק הדירפה
םישנא ינש םיאיבמש תוחוכה תא תוהתשהב םילבקמו םידבכמ ונייה םא
- שגפהל ,םיינשה םתוא תא ואיבה םהשכ ונישעש יפכ שממ ,דרפהל
.םירחאו ונמצעל ....םיחלוס רתויו...םילבוס תוחפ הברה ונייה
naniל וביגה
 
13/7/03 17:50
תלייא :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
הריש
באוכ הז, יתיהדזה
ולש תא השעי ןמזה לבא
בוט רתוי קר היהו


!םסקה הז תוימיטפוא
תלייאל וביגה
 
13/7/03 17:50
תלייא :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
הריש
באוכ הז, יתיהדזה
ולש תא השעי ןמזה לבא
בוט רתוי קר היהיו


!םסקה הז תוימיטפוא
תלייאל וביגה
 
16/7/03 5:12
tl :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
,הריעצ אל תא םאו ,הריעצ תא ירבעת תא :תואשילקב חותפל לק יכה
קפדה ןמ תושעל ידכ דבעידב לש המכוח קיפסמ ךל שי הלשב השאכ זא
,בל ןורבשל ןיכמה ליג ףא ןיא םלוא .'וכו טקפא
וישכע םא וליפאש)תידיתע םיסחי תכרעמלו ,דיתעל הבשחמכ ילוא ךא
יוצר/ יאדכ אל ילוא ,(ףוסבל עיגת איה ,תירשפא ךל תיארנ הניא
.הימענמ לכבו,הב תוצרל וא הבהא שפחל ךירצ/
.ןטק רשוא שפחל יוצר/ךירצ/ יאדכ ילוא
תעכו בוט ךל היהו,תרשואמ תייה הנטק אל הפוקת ינפ לעש יבשיח
דע ילוא ןמז רובעיו רחא רשוא אוצמל ךירצו ,המייתסנ הפוקתה
תיפיצ אל יכהש עגרב קוידב ,יאצמת תא ךא ,רחא רשוא יאצמיתש
....ול
tlל וביגה
 
16/7/03 10:02
LinkTree :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
ותוא םיאצומ םה ובש עגרב יולת הז ,בבלמ הארמ רואב םיאור םידחא
םתוא ארב הככ יכ תוקלח םתס וא חוליגמ תוקלחה םהינפ לע לפונ
.לאה


תא בורצת איה ילואש הווקמ - שמשל טיבמ ימצע תא אצומ ינא
ייחב ןיאש ללגב אלו רתוי התוא תוארל לכוא אלו ייניע תויחול
,גומנ רשוא לכש יתדמל יכו רשוא ייחב שי יכ אקווד הלא רשוא
וילעמ המח רוא ןרק םע רוב לכ לש ופוסבו הכשחה ךותל םלענ ,גוסנ
תאו ..דרוי הלילה דואמ רהמו השק ןיידע תיעקרקה ,רקובה תועשב
.תוארל השק רתוי הברה םיבכוכה


??? תוארמה ורמתשי היארה אלל ילוא - תוארל אלש ףידע זא
??? בלה תא םמחתו קזחת שמשה


רובשל רואה תא תוארל תלוכיש ךרשא ךנטב הבאכש לע יתריקי ךרשא
רמול טרקד הצר םאו ,ךכל וכז אל םידחא ,ונובזע תא תוכבלו ותוא
םע ,הזה ןטבה באכ תא ונל תתל אל םא תושעל ךירצ היה המ ונמייקש
... עגונהו קומעה טקשה םע ,םיהכהו םיכוראה תולילה


םיטיישמ םיננע ומכ תופטלמ ,ךיתולימ ,תופטלמ ןה הקספ רחא הקספ
םוחו תומלענ עגרל ,תושגרומ ךא תועגונ אל ,תופושח תועבג לע
.ינפמ הרוא תא תומילאמ עגרל רועב ברוצ שמשה


התוא םינפמ ונחנא .ונלש םא יכ וניגוז ינב לש םהלש הניא הבהאה
אוהה אובישכל - ףוסניאה רבעל הפיאשבו ,ןרותה רבעל רוא ןרק ומכ
... בוזעל הצרי אלש


יפטלת ,התוא יאצמת קר החנ ךלש הבהאה וב םוקמ ךבילב ךל שי
זא וה ... בלב רשא האובחממ טא טא אצת איהו התוא יבהאת ,התוא
אלל תולילב ךתוא ףוטעיש אבה טקיבואה לא .בוש התוא ןווכל ילכות
.םישיתמה וירוהל תותבשב ךתוא חקיו ךתוא קיחציש (םע םגו) סקס


"רג אוה ומצע ךותב םדא" םניחל אל
.ןאכ תבתוכ תא םניחל אל


הלוק ףידע ןטבה יבאכל בלה יבאכל םילימה תופי
LinkTreeל וביגה
 
 
21/7/03 17:58
barbi :תאמ
רוא תודוקנל הבוגתב
?וזה הבוגתה תא בתכ תשופחתב סומיטפוא הזש ןוכנ
תא בתכ תמאב והשימ - וליאכ .ארונ שממ הז זא ,אל םא יכ ,אל
(???תוארמה ורמתשי היארה אלל ילוא) ?הז
.הלאמא
barbiל וביגה
 
 
23/7/03 13:02
LinkTree :תאמ
רוא תודוקנל הבוגתב
,אל וליאכ
.סומיטפוא אלש חטבו תשופחת אלל


.ורמתשי םג ורמתשי הידעלבמו
LinkTreeל וביגה
 
17/7/03 10:33
רואיל :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
תבתכ הפי
רואילל וביגה
 
18/7/03 23:40
היאמ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
תטטרלפמ תא דחא ריהב םויב םתס הככ ןתחתה אוהש ובשחת וישכע
ךל רמוא אוהו טא'צב ותיא
"יתנתחתה"
"'ץואא" תמאב הז וישכע
!!!!!!!!!!!!!!!!! יייייייייייייייייייל באוכ שממ
!! םש יתייה ינאש זאמ ןמז רבע ישוקב


): 'ץוווווווווא ,ץואא 'ץואא
היאמל וביגה
 
20/7/03 5:49
המענ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
תונקירה ,הווח תאש המ קוידב וישכע הווח ,ךתיא ההדזמ ךכ לכ
יל דדובו ,םיינעה ידצב הלילהמ תועמד שיו רקובב המק ינאשכ תאזה
חוכשלו רבוע ומכ ףטעתהל קר םולכ תושעל יל אב אלו ,יל בוצעו
לכהו ,תאזה תונקירה .חוכשל הלוכי אל ינאו ימ םע ןיא לבא ,לכהמ
אוה ילוא תאז לכבש היפיצהו ,תלחות רסחו ימתס ךכ לכ םואתפ הארנ
אל הזש תעדוי ינאו ,ימולש המ לואשל לכה תולככ ירחא ןופלט םירי
?המ זא ,הרקי הז םא םגו הרקי


הקזח ייהת
המענל וביגה
 
22/7/03 9:52
תילגיס :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
...ףוריטב םמעשמ
תילגיסל וביגה
 
 
22/7/03 14:14
ר הריש :תאמ
'ץואאל הבוגתב
.ףוריטב םמעשמ רבד איה תוללמוא ,תקדוצ טלחהב תא ,ןכ
ר הרישל וביגה
 
22/7/03 21:33
יבמב :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
.יתימאו שגרמ ,םיסקמ
.בוצע .בלהמ רשי ,האמח ומכ קלח בותכ
יבמבל וביגה
 
23/7/03 9:27
םערו זיזח :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
.יל וחיטבה ,רדסב היהי ,הק'ריש
םערו זיזחל וביגה
 
24/7/03 1:58
לט :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
םגו בוט היה הז םא םג,הצמחה תשגרהו הבזכא יהשזיא שי ףוס לכב
ךמצע תא חתפל דומלל,יתעדל,איה המכוחה ...תוחפ בוט היה הז םא
יאלמו םיקזוחמ.שדח רשקל סנכהל זא קרו,דבל,לאודבדניא רותב
!ימצע ןוחטיב
לטל וביגה
 
27/7/03 16:24
העונ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
,תומימת הזל וארקת .םיטוחב הלעמל ךשומש והשימ שיש הנימאמ ינא
תויהל לוכי אל .בצעה יעגר ירחא ,ףוסב בוט תויהל בייח לבא
לבא ,לכה לש תועמשמה המ םיעדוי ונייה ידכ ךותש יאוולה .תרחא
.80 ליג ימורמל הכחיי הזש הארנכ
.בוט היהי
,עגעגתמ אוהשכ קר רשקתמ וישכעו ,רבח היהש והשימ תבהוא ינא םג
אלש יתשקיבש תורמל ,רתוול ןכומ אל אוהו .םייעובש לכ הרוק הזו
יכה םוקמהמ .תרבשנש וז קר ינא ,אל ינא -םזוי אוה .רתוי רשקתי
.םיעוגעג -ישונא
דוע ינא לבא ,רתוי םיצורש הברה שי ,רתוי הווש ינאש תעדוי ינא
.ותוא תבהוא
רתוול הצור אל טושפ ינא ,ריהזמ דיתע ונל יופצש הנימאמ אל ינא
.והומכ ,וילע


קרש תעדוי ינא .ותוא ץורפל החילצמ אל ינא ,ררחסמ לגעמב ינא
תעדוי...ןמזה
.יתמ יולת - לקו השק םייתניב
באוכ
העונל וביגה
 
30/7/03 22:48
הליה :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
לש ופוסבו !אל םוחלו קוביחל עוגעגה תרבד לש ופוסב רבוע באכה
תא זא יאצמתשכ .ןמז חקול טושפ הז ...ךלש דחאה תא יאצמת רבד
...ןמז חקול לכהש ירכזת קר ...וילע תיכב םעפ יאש הז לע יקחצת
!!!הקזח ייהית
הליהל וביגה
 
8/8/03 4:47
רינ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
.רובעי הז םג
.ונייחב םעפ יא היחד ונשגרה ונלוכ
.ןמזה לכ תא ןמז ןיינעה לכל ינת איה יתעצה
תבחוס ךמצע תא יאצמת תרחא האלה ירבעת - והזש תשגרהש ירחא קר
.אבה רוחבל םיעקשמ
רינל וביגה
 
8/8/03 17:39
...הבוצע תיכאלמ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
תבייח ינאו ..דואמ שגרמו דואמ הפי ךלש בתכמה לכ םדוק בוט
ןיבל דילגהל ןיב לובגב היה הככש ,בלב עצפ יל חתפ אוהש תדוהל
וייח ךשמב תחא םעפ תוחפל רובעל בייח םדא לכ ..ירט ןיידע תויהל
הארנש והשימ !!הלימ אל וז בוהא ...בוהא םדאמ שממ תבאוכ הדירפ
ןיידע ינא ..ליג הזיאב הנשמ אלו ינשה יצחה ,המואתה שפנה דחא-ה
,"ןמזמ אל" ..ייח-תבהא תא ןמזמ אל יתדביא לבא 16 תב קר ,הריעצ
ןפואב )הנש רובעת האבה שדוח ?ןמזמ אל הארנ יל קר הזש וא
תויהל ונכשמה ..תוחפ הברה תואיצמה תניחבמ לבא ,ונדרפנש (ימשיר
,הזכ לגעמ ךותב ונייהו ..בוט היהו תובייוחמ אלל קר דחיב
םיכחמ זא ,לכה קתנל ץמואה תא ןיא דחא ףאל תאז לכב לבא ונדרפנש
הרבח ול שי םויכ ...רבש אוהו ..ןושאר ותוא רובשי ימ תוארל
ינפב רקיעבו םלוכ ינפבש ללגב ,הרקיש יתנמאה אלש רבד ,השדח
וליפא לש רבח היה אוהו לש הרבח יתייה ינא ימצע
הככ ןיידע ונחנאו ..הלידבמ תא תוא קר ,םימוד ויה ונלש תומשה
הז דחיב םייתנש טעמכ ירחאש םינימאמ אלש םיבורקה םירבחה ינפב
חקלש םדא ןבהש ,יתוא רבש הזו ,יתנמאה אל ינא םג !דוע םייק אל
ייחש םדא ןבה ,השיאל יתוא ךפהו יתודלי תא ינממ חקל ,לכה ינממ
לכ תא ינממ לביקש םדא ןב ,יושנ גוז ומכ תועש 24 טעמכ יתיא
ןאכ היה אוה םא ,םואתפ אל הז ןוכנו ..ךלה םואתפ םלועב הבהאה
התוא יתבהא ינא :הככ הארנ היה חטב הז ,ולש דצהמ בתכמה תא בתוכ
ךיא םיצורית קר הז ראשה לכ ,הלש םינייעב יתלקתנש 1 -ה עגרהמ
תיתימאהו הנושארה הרבחה איה ,הלש קוחצב יתבהאתה הילא ברקתהל
אל ..קונית ומכ ינא התיא ,הסונמ רבג התוא קחשמ ינאש המכ ,ילש
התייה איה ,התוא יתגשה ףוס ףוסש דעו ..םלועמ הינפל יתבהא
,הלש ןועגיש לכל יתמכסה ..ךלמ תויהל יתיצר קר ינאו ,ילש הכלמה
םימעפ הברה ..יל רקשת אלו יתוא דבכתש קר ..םולכ יתשרד אל
ינאש יתרמאש המכ ,ינאו ..החוטב קיפסמ התייה אל איה יכ ונדרפנ
קר הזש יתעדי הל קשחתיש יתמ הילא רוזחא אל ינאשו הלש קחשמה אל
אלו קזח התוא סופתל יתיצר קר ידי תא החקל איהש עגרב יכ םילימ
..רתוי םוי לכב ,יתבהאו ..םעפ לכ הילא יתרזח הככו םלועל בוזעל
איהש ימצעל יתעבשנו ,יב הדגב איהש יתיליגש ירחא םג ,יתחלס
הקזח וזה הבהאה ,יתלוכי אל ..הז לע םלשת איהו יליבשב הקוחמ
יתנבהו ,הטרחו בצע הלש םינייעב יתיאר ,הרעטצה איה ..ינממ רתוי
םירשואמ המלש הנש דוע ונייה ..יב בהאתהל הליחתמ ףוס ףוס איהש
..יתבהא ךכ לכ ינאו רתויב הל רקיה רבדה תא יל הנתנ איה דחי
ןומאב הדיגב יזיפ ןפואב הדיגב אל ,ינומאב הדגב איה היינש םעפ
אל לבא ,יתבהא ןוכנ ..חולסל יתלוכי אל ,ןאכ ..ילש דובכבו
הדירפה ,ונדרפנ ..ידימ יל השק הזה בצמב תויהל רתוי יתלוכי
איהשכ יתרבשנ טעמכו הילע רבע המ עדוי ינא ,דואמ השק התייה
איה ..יתלוכי אל לבא ,רוזחנש םידייה ןיב יל הקרפתהו ילומ הבשי
ךיא ,תונמדזה דוע שי דימת אלו םימלשמ תויועט לעש ןיבהל הכירצ
.."..הככ תויחל לוכי אל ינא ?רוזחי אל הזש ןוכיסה תא חקא ינא
בתכמב יל בתכ אוה ,בלה תא יל ופרשש םילימה ,הלאה םילימה תא
,רורב ףוס הזל ןתנ אל םייחב אוה לבא ,רחא חוסינב הז תא קוידב
..ערל אלו בוטל אל הז תא ונרגס אל היעבה התייה וזו
םידייה ןיב רצוא יל היהשו תויועט ידימ הברה יתישעש תעדוי ינא
םירבח ומכ גהנתהל ונכשמה ןוכנ !ידימ רחואמ הז תא יתנבה לבא
ינא ךיא ,ינאו ..רמגנ הזש הדבועה םע םילשהל השק היה יכ ילוא
רסח רורפג ומכ יתיארנו וליק 7 יתדרוהש בצמל יתעגה ?האלה ךישמא
ולש הנומתה םע יתיכב קר יתקחצ אל יתנשי אל יתאצי אל ,הרוצ
,ןוכיתה לש ןושארה םויב דרפיהל יליבשב וז המוארט וזיא ..ידיל
ליחתא ינא ךיא ינאו ךתיא םירבחה תא םיצור קר ,שדח רפס תיב
תוארל קר םויל םוימ תויחל יתכשמה םייתניב ??תומל יל אבש דומלל
,רבע ןמזה טאל טאל ..ונלש ה'רבחה לכ םע ברעבו רפס תיבב ותוא
אל הז יילא ותוא ריזחהל הבוט יכה ךרדהש יתבשחו יתששואתה ינא
..גהנתה דימת אוהש ךרדה וזש איה היעבה ..הקזח תויהלו סחייתהל
ותוא תבהוא אל רבכ ינאש בשח אוה ..יתיצר אלש המ קוידב יתגשהו
אוה ייתניב ..רק היה יילא ולש סחיה הז ללגבו האלה יתכשמהשו
התיא אוה זאמו..וישכע ולש הרבח תא ריכהו ..המחנ ,ףילחת שפיח
קרשו הנבה יא לכהש ול יתרמאו ץמוא יתספת רבכשו הנש יצח רבכ
הארנכו ידימ רחואמ רבכש יל רמא אוה יילא ותוא ריזחהל יתיצר
עוגפל קר תעדוי תא" :הככ יל רמאו והשמ היפלכ שיגרמ תמאב אוה
והשמ יתישע אל המל ימצע תא יתלליק ינאו "..עגפיהל תעדוי אל
ףא ,רשק םינוב םהש הארנ ילשכ ,רבע ןמזה םיתניב ..רתוי םדקומ
קיספמ אל אוהש םידרפנ עובש לכ םצעב םהש יל דיגהל הצר אל דחא
דועו ..התיא אוהש יילע ובשחלו ונלש רישה תא עימשהלו יילע רבדל
ןבומכ ינאו יתוא האנש איה ..וישכע קר יתיליגש םירבד הברה
רבח םע ןמז ךשמב וב תדגוב איהש ןמזמ אל הליג אוהש המ !!התוא
לבא ילש תוברעתהה ללגב ,הליג אוה .ותוא תלצנמ איהשו רבעשל הלש
..רתוי חוכ יל ןיאש בצמל יתעגה ינא !ורזח םהו ףוסב הל חלס
םימי המכ ינפל ,דבל יתייהש אל הז ..ברעתהל תכלוה אל ינאו
אל אוה הז ללגבו ,ולש רבח םג אוה הרקמבש ,ילש רבחמ יתדרפנ
3 טעמכ רבכ ..יתוא ןבצעל ידכ היה הזש בשח אוה יכ יתיא רבדמ
אלו קחרתנש ףידע ,הככ ףידע ילואו ..םירבדמ אל ונחנא םישדוח
הנווכב ינשב דחא לקתיהל תוכישממ םינייעה תאז לכב לבא ..רבדנ
(םימי המכ ינפל דע יל היהש רבחל) ול רמא אוהו ..הנווכב אלו
םיצורית ףלא דועו ..ול םיאתמ אלו דחיב היהנש ןכומ אל אוהש
אל אוה זא רוזחנ דוע ינאו אוה דיתעב ילואש רמא רחא רבחלו
תעדוי אל ,האלה הכישממ ינא םייתניב ..ןובשח ול קופדי קוידב
שגר תמא תבהאב" יכ רוזחנ דוע ונחנא םלוכ תניחבמ ..תמאב הז המכ
השקש הארמ אל אוה ..בוט ךכ לכ קחשמ ,אוה לבא ..."תמ אל םולעל
תוחפל ??????האלה ךישמא אל ינא םגש המל זא ...ךפיהל ללכב ול
...הזה ןמזב
הדות !!םכתוא יתממעיש אלש הווקמ ייב הללאי
...הבוצע תיכאלמל וביגה
 
9/8/03 1:22
לט :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
ואוב.ןואכדו באכ קר אצוי תודירפ לע םישגרמה םירופיסה לכמ
רבשש הז אלו)?יל ריכהל והשימ שי יהשימל :םיטסילאיר רתוי הייהנ
(...הביל תא
לטל וביגה
 
11/8/03 11:39
מממ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
(-: .. יודבה םשה ירוחאמ תרתתסמ ימ
מממל וביגה
 
11/8/03 13:25
דהוא רינ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
?תשייבתמ איה הממ
..."םיישיא" תוחפ ויה הלש םימדוקה םירוטהש אל הז
דהוא רינל וביגה
 
13/8/03 19:30
יל :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
, הריקי הריש ייה
ךומכ ינא םג , תטלחומ תוהדזה יתשח , תיווחש המ תא יתארקש עגרב
יתשגרה !!! יאליע רשק .. םינש המכ לש רשק ירחא הבזכא יתיווח
.. הביזעל תורורב תוביס ויה אל יל םג... יכותב תמ והשמ וליאכ
. תיקנע ה-ב-ז-כ-או ??? הלאש ינמיס ןומה קר
... ימצע לע !! ןומה !!! ןומה יתדמל הבו .. הנש הרבע ... לבא
.. תבהוא תמאב ינאש המ לע .. ימצעל תלחאמ תמאב ינאש המ לע
..דבל תויהלמ דחפ-ה ילב שדח םלוע יתיליג
תא תולעהל אל ילדתשה .. םיכמותו םיבהוא םישנא ךמצע יפיקת
הז הככ םגו - שדחמ םעפ לכ טבוצ הז תונמדזה לכב םכלש רופיסה
... הליל לכב .. המישנ לכב .. ןטבב םש אצמנ
םישק םישדוח יתרבע .. המואתה ישפנ תא יתאצמ אל ןיידע , םנמוא
יל בוט רתוי ? רבג הכירצ ינא ללכב המ - תולאש לשו הייהת לש ..
!! דבל
המש תעדוי ינא יכ ןוחטיב אלמו םרומ שאר םע האלה הכישממ ינא
.. ילש קר אוה יל שיש
ךליבשב בוטש המ תושעל ןמזה וישכע , המיענ אל - היווח וניווח
!!! ךליבשב קרו
לע קחצנ דועש ךל החיטבמו , ימינפ רשוא ןומה ךל תלחאמ ינא
... דיתעב וזה היצאוטיסה
תוקישנ
יל
ילל וביגה
 
14/8/03 1:37
ןייד הלקיד :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
שממ ינאו ךלש בתכימה תא תארוק ינא...הדומח תיכאלמ ךל םולש
הריעצ ךכ לכ תא.. ךלש ליגב רבדה ותוא תא טעמכ יתרבע ינא קושב
ונלש םירופיסב ןוימיד הברה ךכ לכ שי הברה ךכ לכ תרבע רבכו
תב רבכ ינא יתונש םורמב ךל דיגהל הלוכי ינאש המ לבא(ךלשו ילש)
ינא לבא.."הזה םלועה לע והשמ תעדוי לבא רתוי 16 תב אל" 23
דחיב םירוגמ לש תרגוב םיסחי תכרעממ האציש הרישלו ךל החיטבמ
(םלוכמ הפיה הבהאה גוס הז) םירוענ תבהאמ תאציש הדומח ךלו
הרובש 17 ליגב ךלש בצמב יתייה .קודב הזו ל-ו-כ-ה אפרמ ןמזהש
השדחה הרביה םע ותוא יתיאר תורגב תוניחבב תזכורמ אל םיסיסרל
יתייהש לבח "ירמאתו ךמצע תא ימישאת לא לבא ץחמינ ילש בלהו
תרבע הלעלמ לוכה הקותמ טישלוב לוכה "הבהא יתיארה אלש ,הער
ךייעצפ תא אפרמ תא וישכעו ריעצה ךליג ליבשב םירבד רתוי ותיא
ונכשמה הזכ רבד ןיאו םיסחי תכרעמ יירחא םידידי הזכ רבד ןיא
הככ ךמצע תא תתל ךליבשב רייפ אל הז יכ תובייוחמ ילב ליגר
שדחמ םעפ לכ רבוש קר הז הרזחב םולכ לבקל אלו תישגר הניחבימ
ויהי הקותמ יל ינימאתו םייחב האלה ךישמהל סנא'צ ךל ןתונ אלו
תאצל ןמזה הז וישכע םייחהמ קלח היהתש יידכ וגרהיש םירבג דוע
רבד ותוא הריש תא םג ללותשיהל תורבח םע תולבל םייח תושעל
תורגב יתמייס םרומ שארב יתכשמה ינא תיכאלמ ךיילא רשקבו..קוידב
םייתנש דחי ונאצי ינשה יביל בוהא תא יתשגפ אבצל יתסייגתיה
ייאמ תרשואמ 3-ה יביל בוהא םע דחי ינא וישכעו הנבהב ונדרפינ,
לאו הנושל בלה תא יחתפית החיטבמ ינא הרקי הז ךל םג..םעפ
ץוחב םש ייא םיקותמ םירוחב לש םי שי יגולותימה סקאה לע יעקתית
בוט הליל תקישנ ךל תתל יידכ וגרהיש
ןייד הלקידל וביגה
 
16/8/03 15:42
יכלמ ריפוא :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
.ינשה םדאה תא ןיימדמ התאש הז אוה טנרטניאב רכממה עטקה .ייה
תוישעמ רתוי תויהל תורומא םישנ .םולח חצר הז ותיא יח התאשכ
יאצמת .דגוב היה ראשנ היה םאו .שממ לש ןוסא הז םלוח רבג לבא
תוכרעמ ילהנו םידלי ול תדללו תיב קשמ להנל ביהלמ יכה אל והשימ
רומשל םיעדוישכ ער אל דבוע לוציפה .טנרטניאב תוינוימד םיסחי
.תולובגה לע
היזטנפה תא .ישפוח ירשפתתו .תורוהו ןיאושינ תורטמל ותוא ישפח
אל םגו .ילש תירכה לע הניש ךותמ ריר הליזמ תוארל הצור אל ינא
.ודיל תדלל חונב השיגרמ יתייה
עבש ירחאו .לוכה תושעל חונ השיגרמ ינא ילש עבש עצוממ רבגה םע
וכפהש תונורכזהו רבעה יעבצב עובצ אוהש הלגמ ינא םינש הרשע
.ירובע היזטנפמ רתויל ותוא
:םוכיסל
.תיניצר תורשפתה = יניצר רבג
ידי לע םולח ץפנל אלו תולובג לע קזח רומשל = טנהמ היזטנפ רבג
.הזמ אציי אל חטב בוט .תואיצמב שגפמ
.החלצהבו .שאייתהל אל
יכלמ ריפואל וביגה
 
17/8/03 14:22
תיכאלמה תאמ הלקידל :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
..יבילל העגנ שממ ךלש הבוגתה לע הבר הבר הדות ...הדומחה הלקיד
הלוכי אל ינא לבא !!!!תקדוצ ןכא תאש תעדל יל באוכש ךכ ידכ דע
תייה קר םא ,ןיא ..רוזחנ דוע ונחנאו אובי םויש שיגרהל קיספהל
לכתסהל קיספמ אל אוה ,ודיל ינאשכ גהנתמ אוה ךיא האור
תא ,יתוא חכשי אל םייחב אוהש םלוכל רמא אוה ללכבו ...ברקתהלו
תוארל הצור אל אוה זא רוזחנ דוע דיתעב ,ילואשו הנושארה ותבהא
ףא םע אל ילוא םצעבו ,ולש םיבורקה םירבחהמ דחא ףא םע יתוא
..דחא
יתושפיט בורב ינאו ,הרבח ול שי םייתניבש איה תואיצמה לבא
הזמ שגרתמ קרש ,שדח והשימ יל שי עגרכ םירשק ימצעל סורהל הישממ
..ונממ בוט רתוי והשימ ןיא ,תמאבו ..דיה תא ול הקיזחמ ינאש
אל וליפא ינא ..ןושארה רבחל םירזוח דימת יבילבש םיעוגעגה לבא
רמגנ הזש הזמ תדחופ ךכ לכ ינא ..ילש סקאה ול אורקל הלוכי
תוגוז לע תלכתסמ םימעםל ינאו ...ןיידע הנימאמ אל ינא !ונניב
םה ךיא ,ימצע תא תלאוש ינא זא ,רחא רבע שי םהל םג ,הריכמ ינאש
םתוא האור ינאו ???םירכזנ םהש םהל הרוק אל המ ?האלה וכישמה
..םירשואמ הלאכ
רכזנ ןיידע ,אוה םג םא תעדל קר ימצע תא תגרוה יתייה םימעפלו
אל ינא ..ןכ איה הבושתהש יתיליגו ..ץוחבמש הגצהה לכ תורמל יב
ינא ךיא זא !!רכזנ ןיידע אוה ןכ לבא ,וישכע ןיידע םע תעדוי
יוכיס ??יוכיס דוע היהי ילואש תעדוי ינאש ,האלה ךישמהל הרומא
שיגפי דוע לרוגה ילוא ??תדחוימ ךכ לכה ונתבהא תא ריזחהל
לכ עגר לכ ..ותוא תוארל ךישמהלו .דואמ השק ,השק הז ..ונניב
םולח קר הז ילוא ,תרמוא ינא םימעפל יד ...התיאו ,דבל ..הקד
לבא ..ותיא ילש םיליגרה םייחל רוזחאו ררועתא ףכת ינאש ,ער
תואדווב תעדוי יתייה םא ,אלימ ...רמגיהל הצור אל ,הזה םולחה
.??הלוכי ינא ךיא לבא ..םלש בלב האלה הכישממ יתייה הווקת ןיאש
וילע עומשל אל שקבל יתסינש המכו ..לכה לע רתוול הצור אל ינא
ינאש רורב הז וליאכ יל רפסלו אובל וכישמה קר םלוכ ...רזע אל
ינא היהי אלש המש תעדוי ינא לבא .דואמ השק ,השקו !תעדל הכירצ
ינא יכ יתוא רובשל רבד םושל תתל אלו הקזח תויהל ךישמהל הכירצ
הסנמ ינאש ךרדב ילואו !יתקזחתהו הברה יתרבע ,תמאב ..הקזח
ןימאהל ךישמהל תבייח ינא ןכש המ ..חילצא ינא ילוא ,רבגתהל
תא תפתישש לע ךל הבר הדות ..וידעלב הז םעו ותיא הז םע ,ימצעב
החלצהב ןומה ךל תלחאמ ..ךרופיס
תיכאלמה תאמ הלקידלל וביגה
 
28/8/03 15:07
תילג :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
ןיא 21ה האמב ...הגומנ .המדנ זאו הרפריפ איה התמ ןכא הבהאה
ומירש תולגמו תוררועתמ ונחנא ףוסב ואימורל וא הקיטנמורל םוקמ
!תמא תבהא ןיא ונתוא
תילגל וביגה
 
24/9/03 16:20
תאיל :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
תא ורבש םהב םימיל הרוחא יתרזח ךרופיס תא יתארקשכ .םולש הריש
הזכ רופיסב תלקתנ ינאש םעפ לכו הארונ ןדבוא תשגרה תאז .יביל
. ימצע לע תמחרמ םצעב ינא הבהאה דבאמ לש באכב זכרתהל םוקמב
םש תראשנ ןדבואה תשוחת לבא ךייחמ קתנתמו םייוסמ בלשב תמ רשקה
תא יווחתש הנורחאה םעפה אהת וזש ךל לחאל הלוכי קר ינא .דימתל
תא רובעא אל םלועל ינא םגש ימצעל לחאא ינא המישנ התואבו .הז
...יבוהא ייחל .הז
תאילל וביגה
 
1/3/04 17:02
טנ :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
תא לובסל הכירצ דוע ינאו ..תועובש המכ ינפל יתבזענ ינא םג
....םוי לכ ולש םינפה
יחכונה תא קחמי אוה אבה טקפדל יכחת
ךלש
טנ
טנל וביגה
 
30/4/05 20:57
יוסח :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
.באוכ טלחהב הז ...ןכ
יוסחל וביגה
 
30/4/05 21:05
לעי :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
....הרקמ הרק יל םג ,בלב עצפ ריאשמ שממ הז ..ןכ
טיבה אוהו וילע יתמלח ןמזה לכ .16 תב קר ינאו רוחב תבהוא ינא
!םג יב בהואמ אוה וליאכ יילע
וירבח םע ברעתה אוהש יתיליג לבא .בהואמ תמאב אוהש יתבשח ינא
םע קחוצ ותוא יתעמש ינא ..הז תא יל רמא וה אל דועו ..יילע
אוה ותיא רבדל יתכלהש ייתמו !!יתיכבו יתעגפנ שממ ינא ..וירבח
...תומשב יל ארקו ינממ םמלעתה
לעיל וביגה
 
14/9/05 19:39
יבליס :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
ירמגל יתימא
יבליסל וביגה
 
6/7/06 11:29
הריש :תאמ
ןייטשניבור הרישל הבוגתב
לכה אפיר ןמזה םא עומשל ןיינעמ - (2006) תעכ ךבתכמ תא יתארק
םויה תאצמנ תא הפיאו
הרישל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא