םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םירצק םירופיס~תועד~ישאר    
   

םיכרדב םיגורהה ןעמל
ןיטלפ דעלא

 


יל רהוד ינאו תנברוחמ ברע תרמשמ דוע .ברעב יצחו עשת ,תבש יאצומ
תורמל .הצורמ חוקל דועל יכרדב ביבא לת ןוויכל תחא רפסמ שיבכ לע
ויה אל ש"צומ יגהנ ,תנבצעמ החווצב הרעבש הנריסהו דצרמה םודאה רואה
לש לגני'גה ירחא קוידב לחהש ,יבצק יזעול ריש ןגנתה וידרב .םיבידא
לבא .טאל עוסנל ,תמטמוטמ טעמכ ,השידא תומימתב שקיבש ןייטשניא קירא
ךישמהל והשימל תתל רתיהו גורהל רתיה ,רהמ עוסנל רתיה ,רתיה היה יל
ול אצמיש יירוחאל דמצנש ןרותה סרעל ריהבה ימואתפו ףוצר סקרב .תויחל
דצב ודמע תוינוכמ יתש .הנימי יתתוא רשגה ירחא .ותיא קחשל רחא והשימ
,לזאזעל .הלק הנואת ,שיבכה לע תורוזפ תורובש תויכוכז ,ריהמה שיבכה
קר ",םוקמב ילבק 43 ןולייא" .וידרב רישה ףוס תא עומשל קיפסא אל
,תצק קר ךל באוכש ןוכנ ,השקבב ונ יאצת ,אצתש קר ,הצוחה תאז אצתש
.המהב ,המידק ונ ?ןוכנ ,ךמצעב תאצל הלוכי תא לבא
תעיקר ךות החווצב העבק תצקו םירשע תב הרוחב ",זוזל הלוכי אל ינא"
קרפב יתזחא "?הדומח ,ךל םיארוק ךיא" .הנוז תב .הפצרב םיילגרה
אל ינא !יל רוזעת .םיילגרה תא השיגרמ אל ינא ...יתור" .העורז
יפל .100 קפוד - העורז קרפ תא יתששימ ".םיילגרה תא השיגרמ
יטוטרמס יתורש רשוכב יולת ,150 ל 140 ןיב ילוטסיס .ד.ל ,הירטסיהה
.בומיסקמ סכלא ומכ יתרמיה ,וב תאצמנ
"?םדוק רבכ בכרהמ תאצי"
השרד ",השקבב ,יל רוזעת ?זוזל הלוכי אל ינאש עמוש אל התא !אל"
.יתור
בכרה גהנ קעצ ",ג"בתנמ האיציב יתוא הכתח תמטמוטמ הזיא ,לאשת לא"
,רומג רדסב לכה יתיא" ,יתלאש "?ךתיא המ" .יתנפואו ןטק ןופאלפל ינשה
רבע לא עיבצה אוה ",וווווממממא סוק ...וטואה לע לכת'ס ,וטואה קר
.טמקתה ימדקה ופוצרפש רחא יתנפוא בכר
יתור "?ןוכנ ,יפיצפס םוקמ אל ,ףוגה לכב ךל באוכש תרמא ,יתור בוט"
תוחפל ךכ ,תמליאה הירטסיהה לש בלשל הסנכנ איה ,יתבשח יפוי ,התנע אל
בג חולו לוחכ ןוראווצ הנמשל יתצלח סנלובמאהמ .שארב טקש יל היהי
,ינפיה וטואה רבע לא דויצה לכ םע הלגלגתהש הטימה לע לוכה ,ץע יושע
.םלאב יתור התכיח וב
אל הז לבא ,יהשימ םע וישכע אצוי אקווד ינא ,אל" "?דבל התא המ"
התוא יתשבלהשכ הל הרזח תיניצרה תשראה ךא ,הכייח יתור ",יניצר
.ץחול ידפוטרוא ןוראווצב
העיבה יתורו יתינע ",דחא קר ,םישבוח ינשל ביצקת ןיא ,םיצוציק הז"
לע דומעתש חוטב יתייה עגר דועש יטוירטפ ףוצרפ ןיעמ ,תימואל הנבה
תשרא הרזח תאז םוקמב ,אל איה לבא "בג חולב ךרוצ ןיא" :רמאתו הילגר
.תנבצעמהו תירטסיהה באכה
תדיינה ךותמ אציש רטושה רבע לא יתרטיק "?םיעיגמ וישכע ?הרוק המ"
.תבהבהמה
יתור ...עדוי אל" .תבש יאצומ לש בדנתמה רטושה לאש "?איה בצמ הזיאב"
םמיעו היתועמד תא התחמ איה ",...תצק ,תעדוי אל" "?השיגרמ תא ךיא
בוט" .בג חול לע יתור תא יתקלחהו ךויחב יתעבק "!לק" .רופיאה גלז
עיבצה רטושה ",תנכוסמ הרוצב תורצוע ינשה דצב תוינוכמ ,וזרדזתש יאדכ
םיגהנ לש םימלב תוקירח ועמשנ םשמ ,םילשוריל ידגנה ביתנה רבע לא
.םישפיטו םינרקס
ךירצ יתייהש בושח ח"וד הזיא וליפאו רפסל תוחידב הברה דוע יל ויה
תונשל טילחה ,הלעמל םש םיהובגה םיגרדב ,רחא והשימ לבא ,לטבלו תוסנל
העיסנה ביתנמ העמשנ תמרוצ הקירח .אירב אל ,ינלוח ןוויכל הלילע
יתזחאשכ רמושה לתל העיסנל ןנוכתה רבכ יתור לש הפוגמ יצח .ידגנה
תינוכמ טבמה ספת הקירחה רחאל .ץוחב קפס םינפב קפס ,סנלובמאה תטימב
,היינש ךות ,דימ ובו ,ןכוסמ רורחס לא הטילש דביא הגהנש תירחסמ
הפיעהו המצועב ינמיה הדיצב השגנתה ,תפסונ המירצ ךות ,תרחא תינוכמ
.העיסנ ךשמה ךות שיבכה לש םיינמיה םיילושל התוא
דוע זאו סנלובמאה ךותל יתצפק ",הנואת דוע יל שי ילבק - 43 ןולייא"
םיגהנב תוגוהנ ,תורהממ תוינוכמ .הערל התנתשה עגרב הזפש בל יתמש אל
היה ךייש חטבלש בושח ךכ לכה םביתנל שולפל יל ונתנ אל ,םירהממ
היה ראשנש המו םיביתנ השולש יתיצח והשכיא .םתדוד תבל וא ,םהיבאל
רדג ךתוחו םיביתנה ינש ןיב דירפמש םוריחה רבעמב הסרפ תיינפ עוציב
גהנ ףא אצמנ אל רשאכ ,םירהממה םיביתנל תיכנא יתדמע .םייתשל ןוטבמ
.םינפל תונטק תוציפקב םייאלו ןפצוח טעמ תויהל יתטלחה .טאיש ינלבס
וא התצרש ילבמ דקומה תניצק ,תיריא הצחל "?חוויד שי ,ןולייאמ 43"
קוידב ךא ,תצק דוע יתפחדנ ,טאהל ולחה םיבכרו ,ורזע "םימויאה" .העדי
תוארפב הקניז ןהיניב הנורחאהש תוינוכמ שולשב עגפו רהממ גהנ חיגה זא
.סנלובמאה שוגפמ םירטמיטנס תפלוח ,שערבו
יתלאש "?ךתיא המ ,רדסב לכה" .רוחאמ יתור הקעצ ?הרק המ ?רדסב לכה"
"....ןכ ינא"
וא ,הניבה יתורש עמשנ ".ןמז תצק דוע חקיי הז ,הנואת דוע הפ שי"
.ןיבהל התסינ
".הנואתל ךישממ ,םיעגפנ אלל ,הלק הנואתב ברועמ יתייה ,43 ןולייא"
ילאמשה ביתנל לחתשהל יתחלצה "?תעגפנש תרמא - יתנבה אל ןולייא 43"
וא (הכפהתהש תירחסמה) םיילושל תונפל לקוש ,טאל םדקתמ ,םילשוריל
תונפל יתטלחה .ןוטבה רדג תא חליגו תירחסמב שגנתהש יטרפה בכרל
.תועט יתישעש הריהבה הדירפמה ןוטבה רדג דיל םישנא תוצבקתה .ןימיל
."קודבל דרוי 43 ןולייא" "השקבב חוויד יל ןת - ןולייאמ 43"
,תויהל לוכי אל .א"קז שיא ירבעל קעצ "!קונית לש האייחה ,רהמ אוב"
ןוחטב רתיל ךא ,תוזיגרמ ,תוימיטפוא תובשחמ יתזטניפ ,ןשי דומחה חטב
הכיח הדירפמה ןוטבה רדג לע .ןצמחה לכימו 'תוקונית ובמאה' תא יתפלש
,דורווב השובל ,הנש הל ואלמ אלש תקונית .תוארל יתיצר אל םלועמש רבד
תא יתפלש .המשנ אל איה .הניעב לוחכ עבצב הרובח םע ,הרכה תרסוחמ
"!!!101 רשקתיש ןופאלפ םע והשימ ךירצ ינא" .תומשנה יתש יתתנו ובמאה
.ןומהה ךותמ ריעצ שיא עתפל חיגה "?תושעל המ !אפור ינא" יתקעצ
.ןטקה היפל יתבחתו םיאתמה יוו-ריאה תא יתפלש ",תקונית לש האייחה"
.תודחוימ תושרפה אלל ,בוטר ןיידע היה אוה
43 - םהל דיגת" .ןופאלפ רישכמ יפוצרפל שיא שיגה ,"א"דמ הז ,חק"
ידכ ךות וילא הרזח יתקעצ ",קונית לש האייחה - סנלובמאו ן"טנ ךירצ
.ןופאלפה תרזחה
םע המ" .קעוצ בוש ימצע תא יתעמש "?רבדמ התא ימ םע ?רבדמ התא ימ םע"
תא רבחל הסנמ ,ינאו .ירבעל קעוצ ןמדזמה אפורה תא יתעמש "?ןצמחה
.ןטקה ובמאל ןצמחה לכימ
.ידיב זחאש רגובמ שיא ונרבעל קעצ "!הצלוחה תא הל וערקת לא ,אל"
.הצלוחה תא יתרזג ",הדיצה ותוא ופיעת"
,ןאכ תושעל המ ול ןיאש ימ .יוו-רייאה תא רדסת - הלוע אל הזח תיב"
,חק" .אפורה לאש "?קפוד המכ" ".םיעירפמ םתא ,השקבב הרוחא ךליש
תא בוש יל גישי והשימש" .ותוא יתפלחה ",םישנהל יל ןת ,התא קודבת
".א"דמ
".םה הנה ,חק"
תא יתרגס ,"הקד יצח ינפל ,דולמ" "?ן"טנ יל תאצוה הפיאמ תיריא"
םישבוחה דחאל יתינפ ",סנלובמאהמ דיינ רשק רישכמ יל איבת" .ירלולסה
ןיזאהש רחאל אפורה זירכה ",60 קפוד" .סנלובמא םע ועיגהש ג"בתנ לש
.לאש אוה "?הפ היהי ן"טנה יתמ" .דריו הלע רבכ וישכעש ,ןטקה הזחל
".טעמ דוע ,תוקד המכ דוע"
",םה בצמ הזיאבו ןאכ שי םיעוצפ המכ יל ודיגתו ,תוקירס ושעת ,ןונמא"
האייחה תקד רחאל ,תוילוקוטורפ תוירואית יפ לע .ג"בתנמ שבוחל יתקרז
הנוכנ אל הירואיתהש לבח המכ .םמצעל םירזוח ללכ ךרדב םה תוקונית לצא
דמולמ ,הכרדה תקלחמב ריכב לבמט הזיא היה ,תאז תורמל .המוארט ירקמב
םינימזמ קונית תאייחהבש הז ישפיט טרפ יפ לע ומוטמטב טילחהש ,םכחו
םלפודמ רוספורפ ותוא רסח המכ יתשגרה .האייחה תקד רחאל קר ן"טנ
ליבשב ושאר לע דומעל לכואש ידכב ץראה לע בכשיש ,יטירק עגר ותואב
תונטק תואירל ןצמחב יוור ריווא רידחהל ידכ קיפסמ הובג תויהל
.ןלדוגב
טבמ יתחלש - ןוראווצה תא יל ריבעת - יחרזמ !ןוראווצ - טמיניביק"
תלועפב יתכשמה .הראווצל ותוא ביכרהו ,םיינשל הז תא חתפ אוה ,וילא
ןיידע" .יתלאש "?קפוד המכ" .תדרלו תולעל ךישממ הזחהש אדוומ ,המשנהה
.אפורה הנע ",60
תדיחימ ינא" ,לודג רוחב הזיא לאש "?קודבל ,יטאמוטוא ד"לדמ יל שי"
".מ"מיה לש תוננוכה
יתיחד ",םיעוצפה ראש םע ג"בתנ לש סנלובמאל רוזעת .ךרוצ ןיא .אל"
.סעכב טעמכ ותוא
,הידי ךותב הינפ ,תחפייתמ אמאה תא רבכ יתיהיז ןימי ןיע תיווזב
תרזעב התוא הקשה חרוא רבוע .רופיא לש תונורחא תויראשב תוגלוז היניע
.אפורה תא יתלאש "?םייוסיע יאדכ אל ?קפוד המכ" .םילרנימ םימ קובקב
.החלצה אלל דירוו אוצמל הסינשכ ,הרצקב הנע אוה ",אל"
,םישנא שער עקרבשכ ,יתקעצ ",ןופלט'ת ןת יחרזמ ?ן"טנה םע הרוק המ"
.םיקעוצ ,םיקעוז ,םירפוצ ,תוינוכמ
אל .םירחא םישנא ינש וקיזחה ותואש ריעצ רוחב לאש "?הלש בצמה המ"
םימודאה תורואהו יחרזמ לש ולוק תא יתעמש ",עיגמ ן"טנה הנה" .יתינע
השק .ללכ ךרדב ליגר ינאש הממ טאל ןיידע וברקתה םילשורי ןוויכמ
.קונית לש האייחהב תועש רשע ומכ תוארנ תוקד רשע ךיא ןיבהל
".שלח ,שיגרמ" .יתלאש "?ירפירפ קפוד"
- שאר תעיגפ !רוטקוד" .בוקעי ר"ד היה יתיארש ןושארה .רצע ן"טנה
לש האייחה .םישדוח 10 תב ,המשנה ידכ ךות יתעבצה - ןימי ןיעב המוטמה
בוקעי רוטקוד לש וינפ ."שלח 60 ירפירפ קפוד - תוקד 10 - ל 5 ןיב
,ן"טנה גהנ ,ןצינו אוה .הווקת לש לק ץמש ןהב היה אלש תורמל ,ועיגרה
.טאל טאל תכתמ חולה תא ומירה
קידמרפה ירדנא יילא הנפ "?רדסב לכה" ,הנושארל ימש תא יתעמש "!דעלא"
לש עגורה .עגרכ ךייש היה אל הז לבא ,ליגה ותואב תקונית ול שיש
ץיק םויב טקשה םיה ילוא וא ,הרהסה רוזאב אוהש ןכיה דלונ יירדנא
םע רדתסא ינא ...לק העברא וא ,השולש דוע ןאכ שי ,רדסב הז" .טהול
".וזוזת ,ינשה סנלובמאה
לואשל ילב תולגל תפסונ היינש יצחל יקוניתה ופוצרפב יתוא ןחב ירדנא
התא חקית" ינשה סנלובמאה גהנל יתקעצ "!!!רימא" .רדסב תמאב לכה םא
דיב הירגיס ןשיע םהמ דחא ,םיעוצפ ינש רבעל יתעבצה ",הלאה םיינשה תא
סנכ ,רינש" .רינש רבעל עיבצה רימא ",בדנתמ ךל ריאשמ ינא" .תדעור
".תמדוקה הנואתהמ העוצפ םש יל שי ,סנלובמאל המינפ
חוכ אלל הראשנש יתור דיל ףסונ בג חול לע ונבכשה תקוניתה לש אמאה תא
.ידיל ,ימדקה אסכב בשייתה אבאה .הירטסיה רסוח בורמ
,ךכ רחא" .לאש אוה "?ונחקל בכר ירפסמ" .רינש תא יתלאש "?זוזל רשפא"
המידק שלג סנלובמאהו דיה םלב תא יתררחש ",וישכע בושח אל ,רוזחנשכ
.ביבסמ םיפוצה לש םטבמ תזיחאמ ץלחהל םיצלאנ ונחנאשכ ,םישנאה םי ןיב

ןולייא" .הרזח הנע אוה ",רדסב לכה" .רשקב יתלאש "?רדתסמ התא ,רימא"
.תופייעב יתרמא ",רמושה לתל לק השולש הנפמ 43-מ
ךישמה ,ידיל באהו .רוחאמ עמשיהל וקיספה אל הריעצה אמאה לש היתובבי
וליאכ ,אוהו ול יתרוה"!הרוגח םישת" "?הלש בצמה המ" .ולשמ המוד לוקב
תוריהמב יתרמא ",דואמ השק הלש בצמה" .תוריהמב תייצ ,רוזעי רבדהש
םידדמ" .ןורגל םשמו ףאה לא הרזח םייניעה ןוויכמ יכב לש קור יתעלבו
םג ךדיל אוהה ,100 קפוד ,80 לע 140" .רינשל הארמב יתינפ "?רדסב
".םיספט אלמת חק ,ותוא בוזע לבא ...ןכ" "?עוצפ
יאצומ תוינוכמ וכישמה ,תיגולורטמה ףלחמל ךרדב ,1 רפסמ שיבכ לע
טקש ררש סנלובמאה ךותב .תועתפה לוטנ ,ןנערו שדח ברע רבע לא תבשה
הריעצה אמיאה תא רינש לש ויתולאשו דבלב הנריסה הרפה ותואש זיגרמ
.תדחוימ הביס ילב רמושה לת םילוחה תיבל יתרהימ .םיהזמ םיטרפל
םיצור ונממש דרגמ ןעטמ יב בחוס ןיעמ ,ףוחד יוניפ לש הקיניטור
.רשפאה לככ רהמו ,רטפיהל
",תודחוימ תועיגפ אלל ,הרכה דוביא אלל ,לק העוצפ - םיכרד תנואת"
לע הטיבמ יתור רשאכ ,רמושה לת םילוחה תיבב תנייממה תוחאל יתרמא
יתחמשו ששחב הלאש תרגובמה תוחאה "?תקוניתה םע הנואתהמ הז" .ונינש
םיאנוטיסה םילוחה יתבמ דחאב קתוו תלעב תוחא ,הב םגש תולגל עגרל
,תרחא הנואתמ וז" ,הל יתשחל ",אל" .חרב אל שגר םלצ ,ץראב רתויב
".סנלובמאב ילצא ןיידע תקוניתה לש אמיאה
רדחב .םלהה ירדחל יתינפ ,תוטימה תחא לע תקוניתה םא תא יתבכשהש רחאל
העברא רשאכ ,םייוסיע אלל ,תמשנומ ןיידע תקוניתה תא יתיאר ,3 רפסמ
תא םיפצוקו םיבבוס ,םינכור תויחאו םיחא לש המוד רפסמ דועו םיאפור
.תעדל יתיצר אלו לואשל יתיצר אל .רדחה
רזח אוה "?התיא הרוק המ" .יירדנא לש ופתכ תא יתספת "?התיא הרוק המ"
תרבעהש זאמ יוניש םוש" .םיספטל רזחו היינש יצחל יב טיבהו יירחא
".ונילא התוא
ינאש בל יתמש ,זא קר ,ינאו רמא אוה ",םיעברא" .יתכשמה "?קפוד היה"
התא הז דעלא דיגת" "?ונרמג ,רינש" .המיענ יתלבו הקיבד העיזמ בוטר
בג תוחול ינש יתמלשה ,ןכ" "?םירדוסמ ונחנא .ןכ" "?תקוניתב תלפיט
תא יפתכ לע קיבדה אוה ",חק ,הנה" "?תוקבדמ" ."םינוראווצ ינשו
.תועוצפה יתש לש םיטרפה יוהיז תוקבדמ
רדסת ךל .וישכע השעא ינא ,אל" .לאש אוה "?תקוניתל ספוט תישע"
.תוחתפמה תא ול יתשגה ",סנלובמא'ת
.הנואתל יתעגהש יפכו יתאציש יפכ יתרזח םהוש א"דמ לש הקנזהה תנחתל
אל יתור םא הרוק היה המ .לאש והשימ "?ךירצש ומכ לכה תישע" .דבל
?םאו ?םאו ?התוא תונפל רתוי זירז יתייה םאו ?הנואתה תא השוע התיה
תא ךישמהל ידכ ןושיל יתינפ הנטקה הנחתב ?םילגלג ויה אתבסל םאו ?םאו
הברה יתעתפהל ךא ,םדריהל חילצא אלש יתששח .רקובה דע הלילה תרמשמ
,התיבה העיסנב ,תרחמה רקובב .ששחהו ןופצמה תא העירכה תופייעה
הזיא" "?רמושה לתב תקוניתה םע המ תעדוי תא ,הוודח" .דקומל יתגייח
תא יתדלקה ".םהלש רפסמה תא םושרת ,רקוב תרמשמל יתאב ינא ?תקונית
התוא תא לאוש ,בוש יתגייחו העיסנ ידכ ךות ירלולסה רישכמל רפסמה
.הבושת יתלביקש דע ,םיינזוא המכ יתרבע רמושה לת ןוימב .תינשב הלאש
".הב לפיטש סנלובמאה גהנ ,דעלא" .ששחב תוחאה הלאש "?תעדל הצור ימ"
".הלילב תחא תוביבסב תוומ ועבק ...התוא ליצהל ונחלצה אל"
עוסנל יתכשמה .רמול דוע יתקפסה ",העיגה איהש קפוד םע התיה איה לבא"
.םינפב םיסוניסבו הזחב ,ןטבב הטשפש הרזומ השגרה ידכ ךות התיבה
תולדל ןויסנב הנואתה םוקמב יתרצע רקוב ותוא הטיסרבינואל יכרדב
דימתו ,תועובש ,ופלח םימי .שמא לילב םהילא בל יתמש אל ילואש םיטרפ
םע םימיסקמ תקונית ינפ .םירבדה בוש םילוע ויה םוקמה ותואב יתרבעש
הליגב תקונית האור יתייהש םעפ לכ תמיוסמ הפוקת .ןימי ןיעב רוחש םתכ
ןויגיהה רהנל ףוסבל ףטשנ הז םג ךא .בוש ,םמצעמ םילוע ויה םירבדה
.רוכזל קר םיכירצ ונייה ילואש המ תא חכושו חיכשמש הלוחה לנויצרהו

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה
בואו לפגוש פנויים ופנויות באתר ההכרויות הגדול והאיכותי בישראל
www.jdate.co.il
םינורחא םירמאמ   
חנה/המורה לספרות
ןאהד תימרכ

פורטונה
טרי תירוא

הו, מטרופולין שלי
הדוהי הלקד

אהבה פרטית וציבורית
ןוראב תרפוס

לא תמיד מסומן
סייר תינוי

םימורופ   
בננות      זוגיות
יצירה     
    
םימורופל     
   
23/7/03 21:41
ןגכ לייא :תאמ
ןיטלפ דעלאל הבוגתב
.באוכ הזש המכ דיחפמ .בלב רוח .ןטב ךפהמ
ןגכ לייאל וביגה
 
26/7/03 19:18
ריש :תאמ
ןיטלפ דעלאל הבוגתב
.יתימא ,שגרמ
רישל וביגה
 
28/7/03 14:42
הלקד :תאמ
ןיטלפ דעלאל הבוגתב
לכל ץק ןיא הצרעהו.הלאכ םירקמ בורקמ ריכנ אלש קר,םילימ ןיא
.השקה הדובעה תא םישועש הלאה םישנאה
הלקדל וביגה
 
1/8/03 1:05
ןצינ :תאמ
ןיטלפ דעלאל הבוגתב
,, רקיה דעלא
שארב יל קוקחו רוכז הרקמה המכ גשומ ךל ןיא
לש לזמה הזו עגורב היה ירדנאש תורמל םיפרוטמ ומכ םש ונדבע
.והומכ "םיעוגר" ויה הברהש יאוולהו ונלוכ
הלאכ םירקמל בוש עיגנ אלש הווקמ
ןצינל וביגה
 
3/8/03 1:01
יבוק :תאמ
ןיטלפ דעלאל הבוגתב
םישק םירבד תוארל יל אצי א"דמב בדנתמכ תמאה תא םכל דיגי ינא
יכה יכה רבדה הז םידלי םע םירקמ לבא ריעצה יליגב תיסחי דועו
!!!םישקה םירבדה דחא הזו תמאב ערוק
דובכה לכ תמאב
יבוקל וביגה
 
4/8/03 12:42
םתור :תאמ
ןיטלפ דעלאל הבוגתב
!דובכה לכ
םתורל וביגה
 
4/8/03 13:18
הנרוא :תאמ
ןיטלפ דעלאל הבוגתב
העוז תוארמ הברה ךכ לכ ירחא םג ההק אל שגרהש תעדל בוט
.הנש/שדוח/עובש/תרמשמב
הנרואל וביגה
 
6/8/03 16:34
הנרוא :תאמ
ןיטלפ דעלאל הבוגתב
וא עסמ לש ופוריט" םשב רפס הנורחאל םסרפ ל"נה בתוכה ,העידיל
.םוחב ץלמומ [!!!!...םיימעפ] הארקש ימכ, "ףוריט לש ועסמ
הנרואל וביגה
 
13/8/03 14:40
יתנע :תאמ
ןיטלפ דעלאל הבוגתב
. בוט רתוי תצק הארנ םלועה ךומכ םישנא תוכזב , יתימאו שגרמ
. ולא םישק םיעגר םע דדומתהל תוחוכה ךל ולזאיי אלו ןתיי ימ
... ולאכ םישק םירקמ םע דדומתהל ךרטצת אלו ןתיי ימו
יתנעל וביגה
 
14/8/03 11:42
ןיטלפ דעלא :תאמ
ןיטלפ דעלאל הבוגתב
...םולשב התיבה רוזחל יתיצר לכה ךסב
ןפוא לכב הדות לבא
www.picme.co.il ב םיפסונ םירבד אורקל םינמזומ םתא
םדוק תועדוה המכ ןייוצמש רפסה תא אורקל וא
םעפל רופיס רבכ הז לבא - העשומ ינא םייתניב ,א"דממ בגא)
(...תרחא


דעלא
תוריהזב ועס
ןיטלפ דעלאל וביגה
 
5/9/03 19:13
ביני :תאמ
ןיטלפ דעלאל הבוגתב
-וז יתעדוה ארוק וא ררמצמה יודיוה תא ארקש ימ לכל
.תוריהזב ועס ,אנא
.עגרב םייחה תא רשאמ םייחב עגר דבאל בוט -ורכז
.שטיק םתס אל הזו
.ירכש לע יתאצי -תחא הנואת ולו ,יתענמ םאו
,םולש תבשו בוט לכ תכרבב
.ביני
ביניל וביגה
 
18/2/04 22:30
.ל .פ :תאמ
ןיטלפ דעלאל הבוגתב
אל םיאור ,ם-יב הנחתב בדנתמ גהנ רותב ,ישחומ ךלש באכהש המכ
תוקונית רשאמ ררמצמ רתוי ןורכיז ןיא לבא ,םיבאוכ םירבד טעמ
תחלצה אלש ולא לע םיבשוחו םיבשוי דוע ךכ רחא םימי .םידליו
.םתיא
ךתיא ההדזמ ךכ לכ
.ל .פל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא