םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םישנ תוינימ~םיסחי~ישאר    
   

ילש קמוצמה תעבטה יפ
רחש תיבכוכ


המיהדמה תינימה תוחיתפה לכ םע םויה
םיכרות קר אל רבכ ,ביבסמש תואנההו
תחתב םיניידזמ


ךויחבו תובורמ תומזגרואב יילע ורבעש תועובשה גח תוערואמ רחאל
.טרפב תעבטה יפו ןבשיה :אשונב ןודל יתטלחה ,יינפ לע בחר
רשקתמ תועובש קוידב ךיאו .דואמ יתוא דירטמ הזה אשונהש רבתסמ ,ןכ
,הברה יתעתפהל ,יילע רבע גחה ,ליעל יתנייצש יפכ ,בוט ?םיהדמה ןבשיל
לעב ,דסחב ןללוצ ,הלועמ קשנמ - הטימב יוליע היה אוה .חבושמ סקסב
ירבא תבהוא) יל ןכ ,יל חיכוה אוה .אילפהל תוררועמ תויקט-ייה תוזופ
קפסמ יטרדנטס לדוג םג יכ ,(יתומכש םיחבושמו םינמש ,םילודגה ןימה
םע הנורחאה הנשב יל היהש יתליפנ סקס ירחא .תומיהדמ תומזגרואל םרוגו
ול שיש רוחב םע הנשה יל היהש יתליפנ סקס רחאלו ,הנק ץוצק רוחב
ונימאתו .ליגר ןיז יתלביק םואתפ ,הב גוהנל עדוי אל אוה לבא סדצרמ
דע םיהדמ היה סקסה .ךלהמ ןורשככ הלגתמ הזה יטרדנטסה םימעפלש יל
.תעבטה יפ :םישדוקה שדוקל עיגה אוה וב עגרה
.ןייייזזזזזזזזזזזז
הדוקנב קוידב סווט תצונ יבג לע וריבעה וליאכ ,יב הפלח הלק תרומרמצ
.הרדישה דומע ול רבוע הב
ותואב םימעפ 6 רמג רוחבה ,הלועמ היה סקסה ?!יתקמחתהו !יתלפקתה
אל לבא ,יל היהש יתואיצמ אלה תומזגרואה רפסמ לע רבדל אלש ,ברעה
.אל אל .ילש ןבשיה


.ילש םישדוק שדוקה ןיינע לע בושחל אלש יתלוכי אל ,התיבה יתרזחשכ
קר אל רבכ ,ביבסמ תואנהה לכו המיהדמה תינימה תוחיתפה םע ,םויה
,השוע אלש הרוחב ןיאו טעמכ םויהש תבשוח ינא .תחתב םיניידזמ םיכרות
,םישנה ,ונלש ןבשיהש רורב ירה .תעבטה יפב ןויז לע תבשוח וא התשע
,יניטוחב ינגוטופ ,םיענ ,יסקס , קלח ךכ לכ - תונמא ,ראפ תריצי אוה
ירבעב ירה ?הדילס יב תררועמ וזה הבשחמה המל ,ךכ םא .שרוד טושפו
ארונ היה אל דשהו םימעפ רפסמ ,רקשא אלו ,וז החונתב יתיסנתה ,ראופמה
.חונב אל השח ינא אשונה הלועש םעפ לוכ ,תאז לכבו .ךכ לכ


יתוא תפקותש ,השוחת התואמ ררחתשהל ןמזה עיגהש הטלחהל יתעגה תרחמל
יתחלקתה ,רתויב הלועמ ןויז רמ םע השיגפה ינפל .שדחמ םעפ לוכ
הבשחמה ללגבו ,םייסקסה יידגבב יתשבלתה .תעבטה יפ לע דחוימב יתדפקהו
וליחתה ,םויה ול בחרתהל ךלוהש ילש קומצהו ןטנטקה תעבטה יפ לע
אל תא ,תרבג :ימצעל יתרמא .םייופצ יתלבו םיימואתפ םיזג םהל עיפוהל
,םייוצרו םייופצ יתלב םימוטפיס ולאכ ךל שי םא תחתב ןיידזהל הלוכי
יכרדב תקלד לש בצמב ומכ טעמכ ,בושו בוש .ןקורל יתכלה זא .ןקורל יכל
היהי אמש תחלקמל יתסנכנ בושו ,תוקד 2 לכ ךרעב םיתורישל םיצרשכ ןתשה
.(תעדל ןיא םלועל) םיענ אל חיר
ויה בושו תורגתאמ תוירטנט תוזופ ,תומיענ תויופפגתה ויה ,וילא יתעגה
קמוצמה תעבטה יפל עבצאה םע ול עיגה רוחבה בושו תומזגרוא רפסמ יל
.ימרזת תרבג :ימצעל יתרמא םעפה לבא ,הלק תרומרמצ יב הרבע בושו ילש
.ןושיל ונכלהו הטימב יל טטומתה רוחבה .לזלז ול חנצ עתפלו
קמוצמה תעבטה יפ לש תרתוימ הבחרה אלל הזה הלילה תא יתרבעש יתחמש
סקס לש חירו יינפ לע בחר ךויח ,תומיהדמ תומזגרוא םע ןכ לבא ,ילש
.ןייוצמ


:םיפסונ םיקניל
תוננבב תירוחאה הסינכה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      אימון למציאת זוגיות
זוגיות     
    
םימורופל     
   
19/6/03 15:56
ימענ :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
ףוסב תכייחמ איהש וליפא


תונכה לע ןייתחס
הבתכל אורקל הכירצ תייה
תדחופ לבא הצור
?אל םיאתמ רתוי


ומצע תעבטה יפל רשקבו
םינהנו םיצור םידדצה יינש דוע לכ ךלוה לכה


קפוסמ אל ךויח
ימענל וביגה
 
 
19/6/03 17:26
הנפד :תאמ
ינא אל תאזל הבוגתב
?ןגדגדב יתרבג ךלש לכשה הפיא ,ךומנ רמאמ הזיא
הנפדל וביגה
 
 
20/6/03 17:34
ימענ :תאמ
תכלהמ הניגוו טושפל הבוגתב
תודבוכמה םישנל םיארוק הככש יתבשח
ןגדגדב אל ןהלש לכשהש ולא


?קוידב ךלש היעבה המ
תינרקס ינא
ימענל וביגה
 
 
21/6/03 11:41
הניג תות :תאמ
?יתרבג יל תארוק תאל הבוגתב
:הנפד לש המשב תונעל הסנא


יפב תאז םע דחיו ,רדהנ היה ,יתרמג ,יתניידזה" דיגהל
- "יל םיענ ךכ-לכ אל תעבטה
.רמאמ אל הז לבא ,חמשמ דואמ ילוא הז


?םירסמה דחא תא ספספמ ילש םוכיסה םאה
הניג תותל וביגה
 
 
21/6/03 17:06
ימענ :תאמ
?יתרבג יל תארוק תאל הבוגתב
ןויד ררועל תירקיעה םתרטמ םירמאמה
?אל השענ הז תאזה הניחבהמ זא
הנפדל וא ךיילא רבדמ אלש המ
םירחא םישנאל רבדל לוכי
המל הניבמ אל שממ ינא לודגב ללכבו
ךיילא תרבדמ אלש הבתכ לוטקל
ינא תאז לבא
םולכ רמוא אל הז
ימענל וביגה
 
 
21/6/03 17:06
ימענ :תאמ
?יתרבג יל תארוק תאל הבוגתב
ןויד ררועל תירקיעה םתרטמ םירמאמה
?אל השענ הז תאזה הניחבהמ זא
הנפדל וא ךיילא רבדמ אלש המ
םירחא םישנאל רבדל לוכי
המל הניבמ אל שממ ינא לודגב ללכבו
ךיילא תרבדמ אלש הבתכ לוטקל
ינא תאז לבא
םולכ רמוא אל הז
ימענל וביגה
 
 
21/6/03 17:07
ימענ :תאמ
ןכש תבשוח ינאל הבוגתב
םיימעפ יל חרב
החילס
ימענל וביגה
 
 
4/3/04 12:24
:תאמ
תכלהמ הניגוו טושפל הבוגתב
!!!רמאמה יפ לע
וז הבוגתל וביגה
 
 
15/2/04 19:28
stranger :תאמ
ינא אל תאזל הבוגתב
אשונב םכיתובוגתב ףתשלו םכיתויווח לע רפסל ואוב
blog.tapuz.co.il/SN
blog.tapuz.co.il/SN ונהתו וארקת וסנכית
strangerל וביגה
 
 
6/11/09 0:56
החיא :תאמ
ינא אל תאזל הבוגתב
.תא אל תמאב תאז -יניבתש יאדכ
http://luck10.easyjournal.com/
..הפ ךל שי גולב הלחא
החיאל וביגה
 
19/6/03 16:22
cookielida :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
הנשמ הזכ אל הז ,אל וא תחתב - תינהנש הז בושחש המ לבא..
:)
cookielidaל וביגה
 
19/6/03 16:30
הדנולב :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
(ךלופיטל ילריש - ףרצל רשפא יאש לבחו)
"דבלב האיצי" םושר וילעו יניטוחב ראופמ תחת לש
הדנולבל וביגה
 
 
19/6/03 17:17
יבא :תאמ
הנומת ליימב יתלביק קוידבל הבוגתב
לודג
יבאל וביגה
 
19/6/03 17:15
םירבגה לכ :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
.ךלש תעבטה יפב ןיינעתמ אל רבג ףא


תחתב ךתוא ןייזל הז םיצור תמאב םירבגהש המ לכ
םירבגה לכל וביגה
 
 
19/6/03 17:22
הרולפ הנוד :תאמ
שארהמ ךל יאיצותל הבוגתב
ונתוא ןייזל םכל ףוחד ךכ-לכ המל ריבסהל ,השקבב ,ןכומ התא
תחתב
הרולפ הנודל וביגה
 
 
19/6/03 17:33
םירבגה לכ :תאמ
שארהמ ךל יאיצותל הבוגתב
.םיצור לכה ךסב ונחנא
.ריבסהל םילגוסמ םג ונחנאש רמוא אל דוע הז
םירבגה לכל וביגה
 
 
19/6/03 18:14
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
.עדוי אלל הבוגתב
תדשוח ינא
,תלאוש ינא
,חטבל תעדוי אל ינא
ןוסנו'גו סרטסמש זאמש הדבועל רושק הז הרקמב ילוא לבא
,TM וילע ולביקו ןגדגדה תא וליג :סובמולוק השעמכ ושע
םירבגהש אוהה) לאהש יפכמ רתוי תונהנ ,םישנה ,ונחנא
תוזעמ דוע ונחנא ,ךכב יד אל וליאכו ?רוקמב ןנכת (ואיצמה
,ראותהו טיברשה ילעבמ תוקיעמ תושירדו תויפיצ חתפל
ןויז לכב ,ימזגרואה טביההמ ונתוא גנעל השק ודבעיש
.ןויזו


?והזו םכתוא ליכהל קר רתוי ונל קיפסמ אל ,המ וליאכ
!הז המ וארתו וכפהתת !תוינפצוח שממ


?םירבגה לכ ,רמוא התא המ


רוזמרה ירחא ,דיל בוחרב הרג י'גה תדוקנ :חסונב תובוגת
איה םירבגה לצא ילוא .תוניצרב הנלבקתת אל ,הלאמש
,םישנ לצא לבא ,לוממ הרידב שממ ,ןיינבה ותואב תררוגתמ
.דוקימה רוזיא ותואב תאצמנ אל וליפא איה
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
19/6/03 20:19
םירבגה לכ :תאמ
דיגתל הבוגתב
.דבוכמ אל ?תללקמ המל


חוטב יתייה ללכב ינא ?ןגדגדה תא הליג סובמולוק ?המ
הז ,סובמולוק תציב ,עגר) םיציבה תא הליגש הז היה אוהש
!רבג דועו ?הז המ תיאר .רשכומש ייחב .(?ומש לע אל


תכייש המ .המזגרואל הריתסב הז תחתב ןויז המל יתנבה אל
לש הרבח איהש תדמולמה תרבגה ילוא ?טחמה לש דוחל טחמ
זא ,ןכ םא ?הרקמב קי'גמ לש דוד ןב) ןוסנו'ג סרטסימ
,הז ימ גשנומ יל ןיא) TM לשו (תומיתח השקבב ונל גישיש
?ריבסהל הנכומ (?הנודממ המיתח גישהל לוכי אוה ילוא
םירבגה לכל וביגה
 
 
20/6/03 0:59
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
,תרביגל הבוגתב
יתנוטק יכ לכ םדוק
.םירצה ייקפואמ ץווכמ רתוי וליפא ילש םוטקרה ,תינשו


רשא ולא לכ לש הדליגה רבוד רותב ךיילא יתינפ כ"הסב
(!יתוא ,יתוא ?ונתוא המ) תחתב ונתוא ןייזל םיצור
,הנוכנ יתרעשה םא תלאוש ינא .הרעשה ךיינפב יתחטשו
אמש וא ,תואיצמל ןיפיקעב הרושק איה םא ?הנוכנ אל וא
ירמגל יתיטס ,ךתכרעהל ,ללכב ילואו ?ןירשימב
?הדוקנהמ


לש תיטוראה תויביטקרטאה לע רבסה ךממ לבקל חמשא
.תירוחאה הסינכה
ינא זא ,ריג םעו גופסה םע חולה די לע תדמענ רבכ םאו
(?תרביג אל וא תרביג) סומינב תשקבמ
לגדב םיפנפנמה ,םירבג לש אשונב תדחוימ הבחרה םג
לע (יחתפת ,יפפוכתת ,יתוחא ימרזת) תינימה תוחיתפה
רודחל םהל ןתתש השאו המלע ,הרענ לכ ענכשל תנמ
ילאנא ןויזל םתהימכ תא רשא ולא םתוא .הזוכע יקמעמל
לא קי'גמ לש ותהימכל ,ישממה םלועב תוושהל קר ןתינ
ופידעי ,םיסופיטה םתוא ,תעה התואב רשאכ ,לייטקוקה
ולכוי וליפא םהש ינפל ,םיחטשב 'ץנילב םיימעפ תומל
.םהלש םירוחה דחא לא ברקתמש ןיז ןיימדל ליחתהל
?םנמואה ,תינימ תוחיתפ ,הרומה ינודא ,תלאוש ינאו


הלעמלש וירנצסה ,תינללוכ עמשיהלבש ןוכיסה םא ,בגא
ינב אקווד .םילארשיה ונירוחב בטימ תא ןייפאמ דואמ
ינאש ולא תוחפל וא ,םיאפוריאה רקיעבו םירחאה םימע
םהלש ןה ,םיתחת ירוחמ ןיינע תוחפ הברה םישוע ,יתשגפ
תיעבט רתוי הברה המירז רשפאמש המ ,םגוז תונב לש ןהו
.וי דניימ .םש תוקסעתהה ןוויכל
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
20/6/03 1:52
דרגדליה :תאמ
ריבסהל המ יל ןיאל הבוגתב
רבכ הלבקוהש ,םירבג לע וזה הלבקהה ,תיליל לבא
יתוא העיתפמ דימתו יניעב תיטנוולר אל שממ ,הפייעל
איה הילע תיעטומה החנהב וא הלש ןויגהה רסוחב שדחמ
ןירדהמל טיירטס רבגש םלועבש הביס וזיא .תססבתמ
ויניעב רומח רתוי הפיט ילוא הז ?תחתב ןיז הצרי
רורב אל שממ .קפרמב וא ןזואב ול ךכחתיש ןיז םתסמ
אל ירה הז .וזכ הלבקה תושעל ללכב רשפא ךיא יל
עמתשמש המ לכ אלא ,טיירטסה תא דירטיש 'וכו באכה
,הפורוא ירוחב תא אמגודכ תנתונ תא .ול אל ןיזמ
םא) תילנא היצסקיפ םהל שי יתשגפ ינאש הלא לכ ןכא
לש תחתה רוחמ ןיינע םישוע אל"ב תנווכתה ללכב הזל
דנה אלל ,לשמל ,גנימיר ,(?ךפהלש וא ,"ןגוז תב
םתרכה םא םג ,םהלצא וילאמ ןבומ הכ ןבאתמ אוה ףעפע
םהש הנווכה המ יתנבה אל תאז תמועל .םייתעשכ ינפל
םהל תפכא אלש הז ?םהלש תחתה רוחמ ןיינע םישוע אל
יכ ,המיכסמ אל ינא הזל ,בוש ?רבג םע תחתב ןיידזהל
רוחב םג ירה .השומימלו הכישמל רושק רבכ הז
החינמ ינא ,םירוחבל (םג) הכישמ ול שי םא ,ילארשי
,(רחא ןויד שממ רבכ הז אל םאו) השממל ול אצי םאש
ףלא שי ,רמול הצור .תחתב ןויזמ ללכ עדעדזי אל
לק יל ,תחתל הל ורדחיש הצרת אל הרוחבש תוביס
רבוחמש בושחש המ ירה ,באכה תביס םע קר תוהדזהל
לכמ טטרהל ,וילא ךשמהל הרומא תאש רבג הזה ןיזל
לשמל תחתב ןויזב הנוש כ"כ המ זא ,'וכו ולש העיגנ
,באוכ םא ,בוש) ?ןלציל אנמחר םיציבה תא ול קקללמ
תודבכה תויועמתשהה לכ המל לבא ,(הבוח אל ,הבבס זא
?וזה היגוסל תוקינעמ תורוחבש םיתיעל תוילילשה וא
המלו ?םינימה תמחלמ לש ךפונ הזל םג סינכהל המל
הליחתכלמ רומא אלש והשמ תווחל רחא רבג חולשל
?ול גדגדל
דרגדליהל וביגה
 
 
20/6/03 2:51
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ריבסהל המ יל ןיאל הבוגתב
ןוצרבו הבהאב תלבקמ ינא ,לבקל יל עיגמש המ תא
אל םלועמ וישיאל ילש תינפקותה השיגה .תקדוצ תאו
תחוראל תחת ירוח קקלל בהואש והשימ לומ לא התלע
ןבצעמ לבא .תוחוראה ןיבו ,ברע ,םיירהצ ,רקוב
רברבגה לש הזה יפוצרפ ודה דנרטה לכ יתוא
טעמל ,יירוה פיה פיה ףשחנש ,יוצמה ילארשיה
ארונ אוהש בשוח אוה רבכו םויה בורעב ונרופ
הייהנש ,יוצמ ןובב קר השעמל אוהש העשב ,םדקתמ
הזש המכ) םדוק היה אוהש הממ יביטימירפ רתוי דוע
םישועש םירסמ תעפשהב ,(ירשפא יתלבכ ספתנ
,ותפצוח בורב ,תאזל ףסונב .םישנל היצזיטקייבוא
ןמזב ,תומרוז אל ןהש תורוחב ענכשל הסני דוע אוה
,תישנ תוינימו תחת ירוח יפלכ ולש המוקעה השיגהש
הרוחב לכ לש םוטקרה תא תצווכמש וז ,השעמל ,איה
הרצונש םרטב דוע הזו .וכרד לע תירקנש תעד תב
ןומאה לע ,באכה לע רבדל ימ םע שיש השגרהה ללכב
.טקאהמ םילועש ,ןוידל םיטביהה ללש לכ לעו


והשימ וא ,יהשימ האור יתייה םאש הדומ ינא
,הפ השוע ינאש ומכ ,הטוב הכ הרוצב םילילכמ
יל בוצע הז .הלוועה לע םערתהל דימ תצפוק יתייה
תונקסמה ולא ,תואיצמב לבא הז תא דיגהל ארונ
םילארשיה םירוחבה בור ךמס לע ,ילש תויריפמאה
אצי :רמאנ יאוב וא .יל סאמנ טושפו ייחב יתשגפש
.תחתה לש הז ללוכ ,םירוחה לכמ יל


םיאול'צו תורוניכ) הלעמל ראותמה ןוגיה לכל רבעמ
יניעבש ,באכה אשונ םג ןבומכ םייק ,(עקרב םיגונ
שיש הז תא תלבקמ ינא ,םלואו ,ללכב ילוש אל אוה
המכ .גונעתה תא הווש באכהש םיבשוחש םישנא
תא יל ץיפקמש ףסונ רבד .'וגו םיבוטה יירבחמ
םימייקתמש םיירנויסימה םינייפמקה ולא ,םיזויפה
,תרעטצמ .תאז המב לעמ רקיעב ,אשונה תבוטל רידת
םיהולא תא ספת תמאב והשימ םא וליפא ,ימעטל
,תאז תושעל ךיא יתוא דמלל לוכי אוהו םיציבב
,ארונ יל יאדכש יל קיצי אוהש םעפ םירשע ירחא
םיציבלו ,ללכב םיהולאל ריבכ םזינוגטנא חתפא ינא
ויניעב רשיה שיאו ינא קר וז ,בוש לבא .טרפב ולש
.ילש םוטקרה ךותב אל קר ,השעי
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
20/6/03 3:27
דרגדליה :תאמ
ייק.ואל הבוגתב
ינאשכ המ םושמ .ךתוא יתנבהש תבשוח ינא וישכע
רוחבב לקתהל םויה דע יל אצי אל ,הז לע תבשוח
אלו ,זמיר וליפא וא הז תא שרד ללכבש (ץוטסב)
ידיקפ םע יתניידזהש וא הנבה תשק אל ינאש קר
כ"דבש תורוחב ןתואמ ינא ףא אלא ,םינלופ המוש
ףאו (כ"דב הבשחמהמ קר) הבשחמהמ תושגרתמ דואמ
אבש עדאש קר ,ןוויכל זמרי אוהש ךכל תועוושמ
,םייתימא םיסחי לש גוס וא גוז ינב םע .ול
אלשו) .םיבעה יזמר ללגב הלע דימת אשונה
המ םע הטימל סנכהל יל אצי אלש אל הז ,יניבת
אל םתוינובב המ םושמ לבא ,םינובב הנכמ תאש
,הרקמ לכב .(ילאנאל סו'גינב ללכ האטבתה
לש תחתהרוחל תוסחייתהב לדבהה תא תלעהש ןוויכמ
הצור ינא ,םייוגה לש וז ןיבל ןויצ ץרא ירוחב
יפכ .היגוסה תא דימתלו תחא ימצעל ריהבהל
יתעתפוה ,הלוגב ילש םינויזב ,םדוק יתרמאש
תושעל תירולבה יפי ורהימ הב תויטנלשנונהמ
םירביא וקדבש ינפל ,קימעמו ינתוואת גנימיר
לכב יכ ,ןבומכ יתעתפוה .רתוי םילנויצנבנוק
!הזה רבדכ הרק אל ,םילומינה םע יתוליעפ תונש
הינשל ןושל וריבעה גוז ינב המכ ילוא ,ונ)
םילארשיה םירוחבה לע רמוא הז המ יתבשח .(יצחו
יתרקחת םג לבא ,הלילכמ ינא םגש החילסו)
ינב לש םיסינטסיאל רושק הז םאה ,(:תורבח
?םזיאוגאו "הברקהל" אקווד וא ונצרא
דרגדליהל וביגה
 
 
22/6/03 20:12
דחא לותח :תאמ
ייק.ואל הבוגתב
אל) הרדנוק אוה ריבסהל חילצמ תצקש בתוכ
תא השוע קר אוה - פוריס ומכ .בוהאל םיבייח
.(הדובעה
דחא לותחל וביגה
 
 
26/6/03 9:59
ellad :תאמ
ייק.ואל הבוגתב
םישנאה תא תרכה אל טושפ תאש הארמ ללכב יל
?םינוכנה
םינכומו םיבהואש םילארשי םג שי לבא יאלפתת
!!!לוכה קקלל
הטמל םש ןושל לע הבשחמה קרש תורוחב שי לבא
....(תיבויח אלו) תרומרמצ ןהב הריבעמ
!בהוא ןכש דחאמ םתס
elladל וביגה
 
 
21/2/04 0:28
יד :תאמ
ייק.ואל הבוגתב
- יוצמה ילארשיה רבגה לש השיגב טושפ רבודמ
רבודמ אל .תוחפ תושעלו רתויש המכ לבקל
עגופ יכהש רבדה .הוואגב רתוי אלא םזיאוגאב
הניחבמ .ותוא ולצינש אוה וגאב ילארשיל
המ ודיגתו .ריירפ .םטמוטמ אצוי אוה תיתרבח
םג ךכל .םיריירפ אל םה םילארשי לבא וצרתש
יכ - תחתה תא הרוחבל קקלי אל רבג - סקסב
םייחה םירבג תמועל .ותניחבמ הלפשהב רבודמ
ןתונ התאש המכ - םש .הנוש םתשיגש הפוריאב
בצמה ץראבש דועב .לדוג ךלש סוטטסה ךכ השיאל
...ךופה
ידל וביגה
 
 
27/1/04 22:27
יקיו :תאמ
ריבסהל המ יל ןיאל הבוגתב
םייחב באכ יכה רבדה אל הז תחתב ןיז לוכ םדוק
.(לשמל הדיל ) רבוע השיאהש
םעפה ןוכנ .הזמ תומת יהשימש יל הארינ אל זא
קר ךכ רחאו התוא םירבוע לבא תבאוכ ילוא הנושארה
יכה אל הז ארקינ וילותבה םורקשכ םג ) םינהנ
.(םיענ
ה האמב םייח ונחנא ?ןייניעב תודבכהו ץחלה המ הז
וליפא ילואו םישדח םירבדל ףשחהל ןמזה עיגהו 21
.םיניינעמו םיקתרמ רתוי
ךיאו הז המ תועדויו תוסנמ ןתאש ינפל וללשת לא
.(םייחב םוחת לוכל רושק הזו) הז
ימ םעו ןכלש רבגה םע תובכוש ןתא רבד לש ופוסב
קרו ינשה תא דחא וגנעת זא תוצור ןתאש
!!!וחיוורת
קקלל וא ץוצמל החודו ליעגמ רתוי הברה ול ונימאת
.קיתרנה וא ןיזה תא


םא האנה ושיגרת םא םתא םג םירבגל רושקש המו
אל הזו תעבטה יפל עבצא וזיא רידחת םכלש השיאה
.תויטירטסב וא םכבש תוירסגב עגפי


ןבה םע םכל םיאתמש המ תא ורחבת ולבת ומרזת זא
תוחיתפ ,חונ םישיגרמ םתא ותיאש םכל םיאתמש םדא
!!!.האנהו


.החמישב תובוגתל הפצמ
יקיול וביגה
 
 
20/6/03 3:24
םירבגה לכ :תאמ
ריבסהל המ יל ןיאל הבוגתב
זא .ילאוו-אי ןונגס הזיאו .הפי תבתוכ תרביגהש המכ
תוז לכב הסני ינא ,הפי ךכ לכ "וירנצס" תרמאש ללגב
ןיבמ אל ינאש םדוק יתרמא רבכש תורמל ,ריבסהל
.טראקד חיננ ,ףוסוליפ ילאשתש היה בוט רתוי .הברה
,בונס יתפרצ אוה יכ םילאוששכ הנוע ךכ לכ אל אוה
תא ול יאיבת םא לבא ,ןנימ לש באפ תצק םגו
סובמולוק םע ,ןורשכב ךכ לכ השוע תאש גניפורדמיינה
קר םדוק לבא .ןועלמה ךכרתי חוטב ,לכהו ןוסנו'גו
בשוח ינא .םוטקרה ךל ץווכתהש ךרעצב ףתתשהל יתיצר
.ןיוצמ בצמב לבא שמושמ םוטקר הזיא םדיובב יל שיש
.םיקו'גה לש הקקהמו קבאהמ ותוא ףוטשל תצק קר ךירצ
תויהל יצרת םא .ךל חלשי ינא ,תניינועמ תא םא
הדליגה םע השיגפ יל רדסל ילכות ,הרזחב ילא הדמחנ
תלכוא איה םא וא) היונפ איה םא ,הילע תרבידש תאזה
.(שולשלח הלש גוזנבהו דצהמ הרוחאמ


תא .תלאשש ךדיצמ הפי ?תאזכ העשב רע השוע ינא המ
,והז .םלענ יכב הלילב םיכוב םירבגאש תעדוי חטב
ברעב קיסוטב ןייזל םהל אצי אלש הלא קר ,םלוכ אלש
,בוט .הרגיס תקספה וישכעו ,יתיכב תצק זא .ינפלש
הנה זא ריבסהל תוסנל יתחטבה .קמחתהל קיפסמ לבא
:(תוירחא םוש ילבו)


תא םיחחקחמו םיצחולשכ םיענ השוע הז ונלצא ,ףלא
חיננ ,תילארשי השא אמגודל יחקת וישכע .ןיזה
,תונוריט הרדסב הפי ךכ לכ תקחשמש תוז ,בומרביתא
תבהוא איהש ךיא לע םירמאמ הפ תבתוכ םגו
םירבג ילאשת םא ,וישכע .םייתצלפמ םילוגנורטש
לודג ןיז ול שיש ךל רפסי דחא לכ ,םילארשי
סולפ שי םירבגה בורל יכ ,שוקשיק הז לבא .עצוממהמ
ריבסהש ומכ ,עצוממה הז הז ללגבו ,עצוממ ןיז סונימ
אוה ךיא םלוכל ץיוושמש ומומ ילש ןכשה םעפ יל
ךכ לכ ונחנאש בשוחו ירטמוכיספב םייתאמ איצוה
.האממ רתוי רשפא יאש םיעדוי אל ונחנאש םימטמוטמ
לכ חטב רבכ הלצא הטוטה :בומרביתאל רוזחנ וישכע זא
תורמל) המש תחראמ איהש םייתצלפמה לכמ הבחר ךכ
עצוממה םע ינאש (תלבקמ תמאב איה םא חוטב אל ינאש
הז הרוחאמ לבא ?םיענו חוקיח םש יל היהי ךיא ילש
לש היתובא םאו ,קזח קזח ונל ץחולו ץווכמ דימת
ןג ללכב זא ,בובלל 'זדול ןיב םעפ וררוגתה הרוחבה
.ןדע


,רוסאש הפיא דימת םיבהוא םילארשיה ונחנא ,םייתש
תאש איה הייעבה זא ?תושל המ ונל דיגי ימ המל
ןיז וליפאש ,םינטק ךכ לכ םירציימ רקטשה לש םירוחה
םינרציה םא .המש סנכנ אל תירבה ירחא רשי קונית לש
דאמ לוכי ,םירוחה תא ולידגיו תובשחתה וניגפי
.תוחפ הברה ןכל קיצנש תויהל


הזור היט לבא ,רמוא הז המ ןיבמ ךכ לכ אל ינא ,דלד
.תיניטל תוילאוסקסומוהמ הזש תרמוא הסינכ תמוקהמ
רופסל עדוי קר ,תיניטל ןיבמ אל ינא ,וישכע
דועשכ רבלא אבסמ םעפ יתדמל המ ,עבש דע תיתפרצב
הזש רובאפ-רופ ומכ םילימ המכ דועו ,דלי יתייה
אל דחא ףאשכ ןהב ץיצמ ינאש תולבונלטהמ תידרפסב
,תרמוא הסינכ תמוקהמ הזור היטש המ הז לבא .האור
תוזש תנעוט םג איה ?הלימה תא הל רובשנ ,המ זא
טקאל תישגר רבחתהל םילוכי ונחנאש הדיחיה ךרדה
הילע קרוז ינאש בלשה ללכ ךרדב הז לבא ,רדחנה דצהמ
.ףכפכה תא


לש תויראש ינימ לכ שי הטוטבש הלגתה הנורחאל ,עברא
,תאז תמועל ,תחתב .ןטרס תושוע המ ,םינופמטהמ סבסא
תצק שי םא וליפא ,םינופמט תפחוד אל תחא ףא
רתויו ינגיה רתוי הז המש סנכהלש הככ ,םירוחט
.אירב


תוחפלש הווקמ ינא .דיגל יל שיש המ ,ךרעב ,הז זא
.הבושת תתל יתחלצה הרקי תרביג לש תולאשהמ קלח לע
'ץניל ,עונכש ,המירז ,תוחיתפ לע הלאש םג תרביג
ףידע ילוא ןכלו השוע אל ינאש םירבד הלא לבא ,דועו
םורופבש יתעמש .םירחא תומוקמב תובושתה תא שפחתש
.הלאה םירבדב החמתמש דחא שי


תורמל ,תרביגל דחוימב דחוימבו ,םלוכל בוט הליל זא
ליחתה הז .יתוא דיחפמ תצק לפואה םע הזה קסעה לכש
יליל עסמ שיש ורמא דחא הלילו אבצב יתייהשכ יל
לכ ,םיבכרה לע ונילעשכ יכ ,יתאלפתה ארונ .אתיסוסב
,םיליגרה םינונ-ןונה הלאש דיגל לוכי היה דחא
ללכב הז אתיסוסש רבתסה ףוסב לבא .ךשוח היהש וליפא
,הכילה רבש יתפטח זא .תרנכהו ןלוגה ןיב העבג
בל יתמש זא לבא .יל רוזעל ידכ רוחאמ ראשנ יסויו
תא חולשל הסנמ אוה ,תחא דיב יב ךמות אוה דועבש
אל ללכבש םירחא תומוקמ ינימ לכל הינשה דיה
םוקמב יל ץווכתהל ליחתמ ךיא יתשגרהו .םיכייש
תומש ינימ לכ חטב שי ,תדמולמ תרביג ,ךלש ,אוהה
םתס הז ונלצא לבא ,וליבשב םידמולמו םיפי ארונ
םיארוק םא וליפא חירסמ אוה בורלו ,תחתה לש רוחה
.ךשוחהמ דחופ תצק ינא זאמ .דמולמו הפי םש הזיאב ול
םירבגה לכל וביגה
 
 
20/6/03 4:45
תלבוסש תרביג :תאמ
,חאל הבוגתב
באוכ ארונ הז לבא
תלבוסש תרביגל וביגה
 
 
1/1/10 19:31
ןויח ילא :תאמ
'צואא ל הבוגתב
םתשענ,םילארשיה םירבגה םתא
םיטרסהמ.תילכש םירגפמו,םיטוס,םילוח
תכרעמב תבהוא השיאה המ םיעדוי אל םתא.םילוחכה
רותב םכל דיגא זא,םיסחי
טקא.5תופתוש.4בל תמושת.3תושגר.2הבהא.1רבג
םידקמ קחשמ,תויתפרצ תוקישנ םע,ליגר ינימ
קובקב,תיטנמור הקיזומ םע,תיטנמור הירוואב
הטימ.םיינמשב ידדה יוסיע,תפתושמ תחלקמ,הינפמש
הלכיא.םינבדבוד,יתפרצ דלוקוש.םיחרפב תפצומ
םיקוביח,וירחאו טקא ינפל,תפתושמ
תבל הבהא תולימ.תויטנמור םילימ.םיטוריא
ןימ רביא םכל ורדחיש םירבגה םכתא הארנ.גוזה
ונהת םתא,םכלש ןבשיה ךותל םיקצומ םירירשב אלמ
עובש תכלל ולכות אל,םכל באכי ולבסת םתא,הזמ
הנוז,םכלש דבע איה השיאהמ זא.םיבאכמ
הלוכי השיא ךייא.םדא םלצ רסח ןימ תחפש,םכלש
םיקיינמו םילוח,םיטוס םירבג םע תויחל
התוא םיניזמש תבהוא אל השיא.א ונבת.םכומכ
אל הז.ב,תפות יביאכמ תלבוס קר,תנהנל איה,תחתב
יפב לועבל רוסא תיתד הניחבמ םגו.ג,ירסומ
םיקדיחב אלמ תעבטה יפ םג.ד,תעבטה
עגממסדיאב קבדהל הלוכי השיאו,םייתאוצ
אל,ילירטס אל,אירב אל עגמ.רבגה לנכ,ילאנא
.עבטה ךרדכ אלו,ישונא אל,ינגיה
ןויח ילאל וביגה
 
 
20/6/03 5:53
(םיקאיינאמ) םירבגה לכ :תאמ
,חאל הבוגתב
,יתא
,קזח עוקת היה) הנבהל יתעגה ,השעמ רחאלש רוהרהב
העיגפ הווהמ יטרפ םדאכ ךמשב שומישהש (ןומיסאה
.המוקמב הניאש
אל ,הבוגתה תא ךורעל יתלוכיב ןיא רבכו רחאמ
תא יחקתש תווקלו ךינפב לצנתהל אלא יל רתונ
.תולקב ןיינעה
אורקל וחרטיש הלא תא עשעשל התיה הבוגתה תרטמ
הז םאו) יטסיניבוש טספינמ םוש הב ןיא .התוא
הנווכ םושו (דבלב הידוראפ ימעטמ הז ,הככ עמשנ
.םיארוקהמ ימ לצא תולבי לע ךורדל תעדומ
יבמופ תתנ רבעבש םושמ קר ,ךמשב שמתשהל יתרחב
תכפה ךכבו ,"בל תמושת ךשומה" ןפואב ךיתופדעהל
רבעמ ךתוא ריכמ יניא .גציימ גשומל ךמש תא
תעגפ אל םלועמו ,היזיוולטבו טנרטניאב ךיתועפוהל
ינא םנמאש ןייצל ילע ןאכש תורמל) ישיא ןפואב יב
תאו יתוא תולפמה תוישיא תופדעהל ךתוכזב דדצמ
יניא םלוא ,יטנג עקר לע םידמימה יעצוממ יער
וז הילפא חיטהל ךתושקעתה תא הפי ןיעב האור
ןויסינ לכ ןאכ היה אל ,ךכיפל .(יבמופב ונינפב
.יערא קינ תועצמאב תונובשח לסחל וא ,ךב עוגפל


ענמהל חילצאשו ,יתולצנתה תא ילבקתש הווקמ ינא
.דיתעב ל"נכ תודיעממ
(םיקאיינאמ) םירבגה לכל וביגה
 
 
20/6/03 6:06
םישנה לכ אל :תאמ
.החילס ,יתאל הבוגתב
?הזה גוסנה לגשמה הז המ ,יד ,ונ ,יוא


החוטב ינאש ,ידמל הקיחצמו תעשעשמ הבוגת תבתכ
הרמאנש וניבה ינומכ הנבה תושק תוננב וליפאש
.רומוהב


?המל ,לצנתהל המל זא
םישנה לכ אלל וביגה
 
 
20/6/03 6:29
םירבגה לכ :תאמ
.החילס ,יתאל הבוגתב
תונורקע המכ יל וראשנ דוע אה-והה לכל תחתמש
?םהילע רשפתהל ןיינועמ אל ינאש


.רתלואמ קינ לש הווסמה תחת אל וליפא


הניא ךתומכש תאו ךתוא עשעשל הלודגה תוכזהו
.ךרדב סמרנש ימב העיגפה ריחמ תא הווש
ךילע ךמוס ינא ,ידמ םהלתמ ילוא הז סמרנ)
.(ירדתסתש


ינא לבא ,רבג ךלצא אצוי אל ינא ,ןוכנ זא
רתוי הברה הז ,יתניחבמו ,םדא ןב ילצא אצוי
םע םייחהש רמא אל דחא ףא ,הזמ ץוח .יתועמשמ
.קינקיפ הז תונורקע
םירבגה לכל וביגה
 
 
20/6/03 6:50
(תונוז) םישנה לכ אל :תאמ
ינפמ ילואל הבוגתב
.רדסב לכה ימאמ עגרית


רתוי דועו ,הללאל םישק תונורקע םע םייחה
,המ לבא ,תחתה לש רוחה לש הביטקפסרפהמ
?רקוב תונפל קר םיצצ תונורקעה המל


?הלילב םיכוב םירבגאש הזל רושק הז
(תונוז) םישנה לכ אלל וביגה
 
 
20/6/03 7:24
םירבגה לכ :תאמ
ינפמ ילואל הבוגתב
?ביחרהל הנכומ


?ץווכלו
םירבגה לכל וביגה
 
 
20/6/03 13:31
קפקפ :תאמ
?תחתה לש רוחה לש הביטקפסרפהל הבוגתב
?רסומ לדיג חחרפה
קפקפל וביגה
 
 
20/6/03 15:22
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
?תחתה לש רוחה לש הביטקפסרפהל הבוגתב
:תרמוא התייה
רוזמר אוה םודא רוא לכ אל"
"יוג אוה הובג רוחב לכ אלו


:התארשהב ,תרמוא ינאו
,זוזגא תניגב ול בבותשמה רברבג לכ אל
.זוזעלו הנינשל ,הצמשל עודיה חחרפה אוה
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
1/7/03 0:35
הלוש :תאמ
ינפמ ילואל הבוגתב
היה ,בל םישת לא ,יתוז תוחמש תתיבשמ
.תולצנתהה םע םג ,תועמד דע עשעשמ
לצנתהל עדויש והשימ הפ שיש הדות דיגתש
רדסב אל המ ןכל ריבסהל יל ונת"ה לכ ןיב
.ךירצשכ "ןכלצא
הלושל וביגה
 
 
24/6/03 8:07
ימענ :תאמ
.החילס ,יתאל הבוגתב
הזל בל תמשש דובכה לכ
תלצנתהו
ימענל וביגה
 
 
20/6/03 12:20
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
,חאל הבוגתב
הטימב ימצע תא אצמאש וא ,ייפעפעל ינושל קבדתש
אל ילש םוטקרה םא ,םילארשי םינלגרודכ 11 םע
,ךל תעבשנ .רטמילימ לש המלש תיאמב וישכע בחרתה
.םידדומה תא םשל יתחלש


לוכי תובחרתהה ןיינעש תואדווב טעמכ רעשל ןתינ
הדומ ,יתקחצ ינאו ,תקחוצ ינאשכ :המגמ לע זמרל
תעדל ןיאו םיבחרתמ ילש םייתעבטה םירירשה ,המשאב
רמא טנרג ויש ומכ וא .ליבוהל יושע הז ןאל
,חתפנ רבכ ךלש תחתהש עגרהמ :"דלי סולפ קוור"ב
,ונ בוט) םשל סנכייש המ לעו ימ לע הטילש ךל ןיא
לע רביד ללכב אוהו הככ קוידב הז תא רמא אל אוה
(?תפכיא ימל לבא ,בלה


םצעבו ,קיינמתהל בייח תייה ךירבד ףוסבש ןבומכ
םואמב העשפ אלש ,בומרבאה ןיינע לכ םע ,עצמאב םג
ללגב ךל יתקלחה דוע הז לעש דיגנ לבא ,םעפה
רקטשה ןיינע לע האופ זוד ךל תתלב הקוסע יתייהש
לכ תלצנתהש ללגב םגו ,תיניטלה תוילאוסקס ומוההו
,םיאפוריאה םינמלטנ'גה דחאכ שממ ,ךשמהב הפי ךכ
תמלוח ינא םהילע ,הכניפה יקקלמו תותלדה יחתופ
ינאש זומרל בייח תייה ,חארטו .םירקה תולילב
תונצלפ לע זומרל וא דיגהל ,רוסא ,רוסא) תינצלפ
תעבט הל הצווכתה בושו (ילאנא ןימ לע ןוידב
.םיימוימויה הידממל ילש (1)םייתכריה


ימיל רשי יתוא תקרז ךלש רקטשה תולילע םע ךיאו
םיקחשמל ידידי (הייודב תוא) .חו ינא תע ,יתודלי
ונעקתו ונדמע ,רגובמ יוולב םירוסאש ,םינכוסמה
ונקקחצו ילמשחה עקתה ךותל ריזנ עבוכ לש םילועבג
,םרזהמ הרוחא ונפעש םעפ לכב ,םיעגושמ ומכ
תא גרדשל ךירצש טילחה .חש דע .םיררמוצמו םידעור
ינא) הזש ומכ קיפסמ ונהנ אל רבכ וליאכ ,עושעשה
אל לזמבש ,10 רמסמ והשפיאמ איבהל ךלהו (!יתינהנ
תויהל תכפוה יתייה יאדווב תרחא ,םירוחל סנכנ
,הנהו .םויה ינאש יפכמ רתוי הברהב ילולפא םדא
המ :הייהתה התוא תא יב הלעמ תאזה היגלטסונה םג
םירהל הזה יפוסניאה ןוצרה לכ םא ,םינב םכל שי
לכ תא תוומ דע גרדשלו בושו בוש קופיסה ףאר תא
דחא רוח שי ?םייחרכה םיט'גדגכ םכיניעב ספתנש המ
רוחה השוע המ םג תעדל םיחרכומ םתא ,םיענ השועש
ונשת אל תרחא ,םודאה רותפכה ,אוהה ץיפקה ,ינשה
רחשמ דוע ,דימת םתייה הככ לבא ,ונ ?הלילב בוט
!םיקינדונ :הירוטסיהה
.תורעמל םיצעהמ
תויללחל םיסוטמל ,תוינוכמל ,תולגעמ
.םירמסמל םילועבגמ
.םימוטקרל תוניגאוומ
הטנלפל ירמגל רבכ םתנייזש קר אל , קאבאר תאייחב
,הרוצ'ת
ונל השוע וישכעש הממ תונהיל םינתונ אל םג םתא
!םיענ
-------------------------------------------------------------------
ךלעופל בוט ןוצר לש 'זאמוהו ןוילמגפ טקפא (1)
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
21/6/03 2:38
ירלאו :תאמ
,חאל הבוגתב
...הנוכש יצח ריעה ילש קוחצה
םיגדהל התפתמ יתייה ,ילש בוהאה גוזה ןב אלוליא
תוצופק ןניאש תוינלופ םג שיש ,םינפ-לא-בג ,ךל
תאבהש ליפמה עטקה תוכזב קר ,(עמשמ יתרת) תחת
.ןאכ
ירלאול וביגה
 
 
23/6/03 22:26
ןטוב :תאמ
,חאל הבוגתב
(: לודג


,ןטוב
...ה יקמע דע תעשעושמ
ןטובל וביגה
 
 
24/6/03 8:02
ימענ :תאמ
,חאל הבוגתב
דואמ דע יתוא תקחצה


לע תרמאש המ יתימא הז הנטק הלאש יתיצרו
?םינופמטה
הנואג טושפ ינא זא ןכ םא יכ


ףוט רקוב ךויח
ימענל וביגה
 
 
27/6/03 10:02
הדבעמ בצ :תאמ
ייומ ה'זוב ייוי חואל הבוגתב
הזיא יילא החלש יתוחא השולש םייעובש ינפל
אלש םינופמטב שומיש ינפמ ריהזמש רגפמ לאוד
''?התקעצכה'' הלאשו םיינגרוא םירמוחמ םירצוימ
יכה רושיקה תא ןאכ איבמ ינאו אשונה תא יתקדב
אירק

en/W0700e.html:יתאצמש
http://www.health.harvard.edu/medline/Wom
םיזוכירה .שובלב שוקשיק אוה רופיסה לכש רמואש
רדסב םה ואצמנ(טבסאו biotoxin) ןיסוקטויב לש
המועז תומכ !תינוילמ לש תינוילמ לש לדוג
רבודמ השעמל .זזש רבד לכ לש עקרב תאצמנש
שיש הממ רתוי ןוילמ יפ ךרעב איהש תומכב
.ונלש הטאידב
לש ףסונ הדחפה ןויסנ אוה הזה רופיסה לכ
תא סינכהל םיסנמש םיינגרוא םירצומ לש םינרצי
לכ .םהלש םירצומה תא ונקיש ידכ הקינפל רוביצה
לכ קודבל יתוא ענכשמ קר הזכש ירקיש ןויסנ
.םייניע עבשב םהלש הנעט
האירק דואמ תילגנאב בותכ רושיקה ,בגא ךרד)
.(ןלוכל םוחב ץלמומו
הדבעמ בצל וביגה
 
 
27/6/03 16:40
:תאמ
שוקשיק הז םינופמטב טסבסאה םע רופיסהל הבוגתב
יכרדב ךישמא ינא
בוט אל שממ םישוע םינופמט יל
ילאודוודניא הז הארנכ
םולש תבש
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/6/03 16:44
הדבעמ בצ :תאמ
הרקמ לכב הדות..מממהל הבוגתב
(o: יל םג
הדבעמ בצל וביגה
 
 
27/6/03 21:02
ימענ :תאמ
הרקמ לכב הדות..מממהל הבוגתב
ןציל לש ףא םע ךויח
רתויב דומח
ימענל וביגה
 
 
26/6/03 22:46
ועימ :תאמ
,חאל הבוגתב
hihihihi
ועימל וביגה
 
 
2/3/04 13:38
םיקמעה תנשוש :תאמ
,חאל הבוגתב
תמאב המ" הלאשה יכ ןעי ,ךיתובושת לע יתחמש דואמ
קפס ןיא .בר ןמז הזמ יל הקיצה "?םש םישפחמ םתא
לכב לבא עיתפמ שממ היה אל הזו יל תשדיח אלש
ינאש תופסונ תוביס ןיאש יתיליג תוחפל -תאז
רבכ .ןהל תעדומ יתייה אל טושפ - הבר יכ יתורובב
םירבגה לכל תאזב הנופ ינאו - תאז לכב לבא .בוט
הז תא תבהואו הצורש ימ ?הזמ ודרת רבכ ילוא -
תא ולעת אליממ יכ םשל םכתא ןווכל לכות חוטב-
םע הפיט-פיט הכחת איה םומיסקמ זא ,והשיתמ אשונה
לכ יבגלו .אובי הז ףוסב לבא ,סמונמ רתוי רוחב
ינאו - בורה הז תאז לכבש יל הארנו - םירקמה ראש
רובעי רסמהש ךירצ לבא תוטובה לע שארמ תלצנתמ
תא תוצור אל ונחנא :םירמואש ומכ רורבו םר לוקב
םא החילס - בושו) !!!!!ונלש תחתב םכלש ןיזה
קר אלו הז תא תובהוא תמאבש הלאכ המכ יתללכה
ןהל השעי אל דחא ףא תרחא יכ הז תא תורמוא
(.הבוט
,יללכ שובייו תילאוט תוצווכתה השוע הז תישיא יל
ראשה לכ תא םגו תחת'ת סעבמו תומזגרוא קיספמ
ליעגמ ,דירטמ ,ץיחלמ הז - תאייחב .רומאכ
ךירצ ילוא זא - םכתפיאש תגספ וז םאו .עירפמו
...רנטרפ ףילחהל
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
26/7/04 7:08
םיהדמ תחת תלעב :תאמ
,חאל הבוגתב
תנתונ יתייה רחא רבג לכ לש וא ךלש תומולחב
קר יכ םולחל ךישמת תחתב יתוא ןייזל והשימל
ךלכולמה ןיזהש םיכסת דובכ תפיט הל ןיאש איהשימ
הילא ברקתי ךלש
םיהדמ תחת תלעבל וביגה
 
 
26/6/03 9:55
ellad :תאמ
ריבסהל המ יל ןיאל הבוגתב
הז הרוחבמ לבקל ,ישיאה ינויסנמש ריעהל יתיצר קר
!םימיהדמ רתויה םירבדה דחא
!דוע תוסנל ןכומ
??תניינועמ
.לבקל םגו תתל םג תוסנלב ןימאמ ינא
elladל וביגה
 
 
27/6/03 13:33
ינש :תאמ
,תרביגל הבוגתב
.......תונב לש םירתאב שלוג התא רבג הזיא
רדגומ הזה רתאה לבא ושמ וא לבלבתמ תייה םא אלימ
"תונבל"כ תרתוכב
ינשל וביגה
 
 
21/1/04 14:55
ינוב :תאמ
,תרביגל הבוגתב
היעבה המ
יתךכהש הרוחב םע הטימל יתעגה ימעפ דחו ירקמ ץוטסב
םדוק תוקד הצכ
רצק םידקמ קחשמ רחאל הטימל ונסנכנ
ינאו דצלל םינפה םע יהשכ םידומצ בכשנש השקב הרוחבה
רוחאמ הילא דומצ
איה םוכל הילא רודחל יתיצרו רתויב םימח ונינש ונייה
תעבטה יפ ןווכל ילש ןיזה תא הנווכ


השמומ אל םעפ ףאש ילש היזטנפה תושעל המ יתעדי אל
ילאנא ןימ תוםנל היה
ינאםגו התנהנ הז המ איהו תחתל הל יתרדח יתנבהש ירחא
ינובל וביגה
 
 
2/3/04 13:54
םיקמעה תנשוש :תאמ
,תרביגל הבוגתב
הספדהו תיסיסב תירבע דומלל הסנתש יאדכ ילוא
הרוצב רובעי ךלש "רסמ"ה תוחפלש ידכ תינוניב
?הרורב
(?) תואירבל .איהה םגו ,תינהנש םיחמש ,ןכ ,הא
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
19/6/03 21:17
יטאופ סרע :תאמ
דיגתל הבוגתב
דע ,םירבגל הבושח ךכ ידכ דע ןכלש האנההש תבשוח תאש
.בלל עגונ ףאו הפי .םמעט תא ועבקי היפלש
יטאופ סרעל וביגה
 
 
20/6/03 1:01
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
הפי דואמ הזל הבוגתב
,ישונא רוצי ףא םישאהל רשפא יא ירה
,ירבגה גוסהמ הזכ המכו המכ תחא לע
.היגטרטסא תרתתסמ םהירוחאמש םיעינמב


?יתעד לע הלע הז המ
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
19/11/04 22:49
יבא :תאמ
דיגתל הבוגתב
לא ןימב גשומ ךל ןיאש םיאורו הנטק הדלי ומכ תרבדמ תא
תתוועמ העיד וז יכ ךומכ בושחל םירחא םישנא ענכשל יסנת
אוה היווח הזיא עדוי אל הסנמ אלש ימ. תיבטימירפו
לא הנופ ינא וישכע הזל םוטא ראשיו.דיספמ
לש ולאל םיהז תעבטה יפב בצעה יאת וארת . םיארוקה
קיתרנה לש ולדוגל עיגהלו בחרתהל לוכיו ימדקה קיתרנה
לבא ןיפה לש לדוגהמ גואדל המ ןיא זא רתוי וליפאו
ומכ קוידב באוכ הז ללכ ךרדב הנושארה םעפבש ורכז
ארקי וא לאשי ןיבמ אלש ימ ןכל רתוי םימעפלו המידקמ
המ.האנהה לא עיגי זאו תונושארה םימעפב תושעל המו ךיא
םיבטימירפל ונת םישדח םירבד תוסנל ודחפת לא... בושחש
דיה לא רבדל
יבאל וביגה
 
 
22/6/03 10:29
יויס :תאמ
.עדוי אלל הבוגתב
הכ םתאש רבד ,רתוי הקזח הטילש תשוחת לבקל ידכ ילוא
..ול םיקוקז
.רתוי לודג ךוכיח רצונו רצ רתוי םוקמה יכ םגו
..םכטופישל
יויסל וביגה
 
 
24/6/03 9:28
םערו זיזח :תאמ
שארהמ ךל יאיצותל הבוגתב
To boldly go...
םערו זיזחל וביגה
 
 
27/6/03 13:28
ינש :תאמ
שארהמ ךל יאיצותל הבוגתב
! ליבד תכיתח
?????????? "יפוגו ינא" לע ןגב םכתוא ודמיל אל
! תחתב אצמנ ךומכש קומש , תעבטה יפ
!תחת-רוחה ונימיב ארקנש המ
.....עדוי התא יקקה אצויש הפיאמ
..........רחא רוחמ ןברחמ התא ילוא עדוי ימ םצעב לבא
ינשל וביגה
 
 
27/6/03 14:39
םירבגה לכ :תאמ
שארהמ ךל יאיצותל הבוגתב
החידבה תא הניבה יהשימ


?המיתח ונל גישהל הלוכי ?"פילוטה" יקסדוט ימי'ג לש הבורק
םירבגה לכל וביגה
 
19/6/03 17:26
ןויח הטול הפשכמה :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
לש יפיפ סינכא יתורגבבו יתורחבבש יתודליב יתעדי וליאש ךכ לע
.תדבאתמו ...השעמ השוע יתייה ילש קיסותו הפל שיא


אל המ לבא ,ליעגמ וליפאו הנהמ אל ןיינעה (תונבה) ונתיאמ קלחל
?בהוא אוהש דיגהל ךישמי אוהש ידכ וא/ו ?הלודגה ריעה םשל םישוע
ןויח הטול הפשכמהל וביגה
 
 
20/6/03 17:44
רבג דוע :תאמ
תומוגע תובשחמ יב ולע הנורחאלל הבוגתב
לוכיבכ התוא ליעגמש והשמ השוע יהשימש ארקל יתוא רעצמ
בהאיש והשמ אצמתש וזכ יהשימל לחאמ ינא .הבהאה םשל
,הזמ לעגהל ךרטצתש ילב ,תיעבט הרוצבו הרקמ לכב התוא
.יגוז-תבמ תאז שורדא ינאש יל הארנ אל .הזמ תונהל ,רקיעב אלא
רבג דועל וביגה
 
 
5/7/03 17:38
םישנאב הפיה :תאמ
תוגונע תובשחמ יב ולע הנורחאלל הבוגתב
!לותב התאש קפס יל ןיא
םישנאב הפיהל וביגה
 
19/6/03 18:32
הדבעמ בצ :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
(o: ישארה דומעב רמאמל ףרוצמש רויאה ייניעב ןח אצמ
הדבעמ בצל וביגה
 
19/6/03 19:52
p-files.org :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
,ןופפלמב ושמתשי ןוירטילורפה) ודלידה םע דבל םדוק ןמאתהל רשפא
.(תיטסילטיפק הרבחב הז הככ
p-files.orgל וביגה
 
 
22/6/03 11:46
יויס :תאמ
''O'' לש ורופיסל הבוגתב
?לבח אל


...ךלכלתי אוה
יויסל וביגה
 
19/6/03 19:56
תימינונא :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
?"אוהה שיאה ומכ םישנא דוע םנשי הפיא"
תימינונאל וביגה
 
19/6/03 21:53
בייד :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
הרידחה יאבש הבזכאה ךא ,חצ ריוא תצק תמשונ תמאה ףוס לכ ףוס
תמשגה לש ףיכב תוחשל ומכ ןיא ירה יכ ,ךנעמל קר אל . השק שממ
דועו גונעת ףפסיפש ילוק לע ןויז ותואל הלא ,וז הדיחפמ היזטנפ
.ךומכש תיטנמרפסקאמ
חיכוה תאזו סנכינ לדוג לכ תואיציה רוחל :בל ומש םיניזאמה לכלו
,ררחשל דומלל אוה תוכירצ ןתאש לכ ,םיאתמ ראות ךמסומ אפור
קוידב .ךופהו ןפוד אצוי ,רזומ הז .סנכהל ול תתלו ,קומע םושנל
.היצאוטיס התואב רבגה איצומש תולוקה ומכ
ביידל וביגה
 
19/6/03 22:37
תרמוגש תרבגה :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
אל ינאש יתבשח (20 ליגב) םעפ .הככ הז תא תבהוא ינאש הדומ ינא
ךיא עדיש ןוכנה רבגה עיגהש דע .תדחופמו תצווכמ יתייה .תבהוא
יכה ןה ילאנא ןיממ תורימגה :ךרפומ יכה רבדהו הז תא יל תושעל
הרימג ירחא העש יצח תודעור ילש םיילגרה .םייחב יל ויהש תוקזח
ינא - ונתוא השעש ימ לש הזכ תוועמ רומוה דוע הז .ילאנא ןיממ
.תוחפל ילצא .הז הככ לבא - תעדוי


.תושעל המ
תרמוגש תרבגהל וביגה
 
 
19/6/03 22:59
תיאנקה :תאמ
ילש ןתייצה תעבטה יפל הבוגתב
,תרמוגה תרבגל
דוע הז יל םיהדמ ךלש רואיתה ...האנקמ שממ ינא , ךילע ןטחס
...הרק אל
תיאנקהל וביגה
 
 
20/6/03 1:17
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
ילש ןתייצה תעבטה יפל הבוגתב
ינפב ינגוריא רוזיא אוה תחתה םינפש יתוא יענכשתש הצור ינא
ףוחדל הטונ אל ינא םש םג יכ ,ןזואה ומכ אל לבא .ומצע
חמשא קפס אלל לבא ,תרפוכ ינא םנמוא .סוכה ומכ אלא ,םינייז
ידכ ,הקודה םוקמב ,הקודא הנימאמל ךופהלו רואה תא תוארל
איצות" :םוקמב ,"דרול הד זיירפ היוללה" :קועזל ינא ףא לכואש
היסאר וזיא ףוטחתש ינפל ,דימו ףכית ילש תחתהמ הזה רבדה תא
."ךלש םימתה ףוצרפל
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
20/6/03 11:56
הנינ,הנינ ,הנינ :תאמ
םיטרפ תשרוד ינאל הבוגתב
.קחצי ןונמא לש הירוטירטה המש


?הזה "יל יחיכות"ה לכ םע היהנ המ
?"הבושתב ךתוא וריזחי"ש וזה תושקעתהה הפיאמ
.םיענ ךל השועש המ קר ,טסריד תיליל ,ונלש תווצמה רפסב


,בצע יאתב רישע תחתה לש רוחה) ילש םידמולמה םירבסהה
- 'ץנארפ יימ זויסק -םוטקרה ןיבש קלחל םייוריג םיריבעמש
הז תילנויצר יכ קר "םיענ" םואתפ הז תא ושעי אל ירה ( סוכל
חומה ןיב רשק םויק לע תורבטצמה תויודעה םג .וישכע ךל רורב
ךתוא הענכיש אל ירה ןבשיבש בכוכל (?ינגורא רוזא רמא ימ)
?וישכע הנתשי הזש המל ,םויה דע


םע רבכ יד לבא ךירצ אלש תמאב ?הצור אל ,תיליל הללאי
.ךממ אל .הזה "וחיכות"ה
הנינ,הנינ ,הנינל וביגה
 
 
23/6/03 22:32
ןטוב :תאמ
םיטרפ תשרוד ינאל הבוגתב
?שארב לכה הזש
ןטובל וביגה
 
 
24/6/03 19:22
הדבעמ בצ :תאמ
םיטרפ תשרוד ינאל הבוגתב
,םיטרפ ךל תתל בדנתמ ינא ,היידבש ,גרובטגל יעיגת םא
.הקודה הנימאמל ךתוא ךופהלו ,ךתוא ענכשל
לש הלדגו תכלוה הליהקל יפרטצתש םייוכיסה בור ,תיטסיטטס
(o; רואה תא ואצמש תורוחב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
20/6/03 6:30
.תלבוסש תרביגה :תאמ
ילש ןתייצה תעבטה יפל הבוגתב
?ןועשה לע העש יצח .דובכה לכ ,תינש ,ואוו ,לכ תישאר


?םשרמה תא לבקל רשפא
.תלבוסש תרביגהל וביגה
 
 
20/6/03 8:40
פילוט :תאמ
ילש ןתייצה תעבטה יפל הבוגתב
!הצור ינא םג ,תירציושו תינצמק הזיא
ירחא ריואב הדילקמ ,תבשוי ישוקב ינא ,םיפיט ינת ,יד ונ
?םישוע המ ,תפות יבאכ ,המכ-עדוי-ימה ןויסינה
פילוטל וביגה
 
 
20/6/03 11:41
וליל :תאמ
ילש ןתייצה תעבטה יפל הבוגתב
,טאל ליחתי אוהש , רנטרפה םע הבוט השגרה לש ןיינע לכה הז
רשפא סנכנש ירחא) טאל כ"כ והשמ השע אל אוה ולש םייחב ונעי
דואמ הז) החוטב שיגרהל ,תררחושמ תויהל ,(בצקה תא ריבגהל
אל ינא הנושארה םעפב ,וקחצ וקחצ) םושנל ,(בושח דואמ
.(בורק היה ןולחיכה ,יתמשנ


.והזו


ףרוטמ ףיכ הזו


יחלש ,הרוחאמ םש םינפב קומע אצמנ אוהשכ זא ,פיט רבכ םאו
בר םוחב ץלמומ .ךייחל יליחתתו ןגדגדה רבעל עבצא


:)
ולילל וביגה
 
 
20/6/03 13:53
פילוט :תאמ
םיפיט ןיא . םיקיחצמל הבוגתב
יתיסינ יתיסינ
יתיכב יתיכב
?אב אל ימו
...הרוחאמ
יתחלחיל ,יתמשנ
!דבוע אל
פילוטל וביגה
 
 
21/6/03 2:50
ירלאו :תאמ
םיפיט ןיא . םיקיחצמל הבוגתב
תיב לכב לקש םירשע ומכ והשמ .ונדידי KY ,לכ םדוק
!לוז הז !תויומכב ךוסחל אלו .תחקרמ
,תחתב ןייזל הצור ךכ לכש הז ,ךתיאש רבגהש ,ינש רבד
תוחפל העש עבר לש יילפ-רופ ילב .הז ליבשב ץמאתי
המ לע ללכב ןיא ,("יללכב" אל ,יתוחא ,רבודמה רוזאב)
ךכ רחא ,תחא הלחתהב) תועבצאה םע ,ןושלה םע .רבדל
ירחא ,ךכ רחא קרו .ערילוחה דובעיש - (םייתש
לכבו .ט-א-ל ט-א-ל .רודחל ליחתהל לוכי אוה ,"תככרתה"ש
.הקד יצחל םוקמב רוצעיש - באכ לש ץויצ השוע תאש םעפ
אוהש ירחא "תולגתסהל" רתויב הבוטה החונתה ,ינויסינמ
רוזאהש דע ,(ךילע בכוש אוה) הביכשב איה םינפב רבכ
.בוט שממ היהנ הז זאו .תצק לגרתמ
ירלאול וביגה
 
 
21/6/03 5:38
רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה :תאמ
.הככ זא ?הצור תא םיפיטל הבוגתב
ירסחל רתויב הבוטה איה תירנויסמה החונתה ,ןויסנמ
.םוחתב ןויסנ
!ךוכיס חוכשל אל - בושו
רתויב ךומנה ףתושמה הנכמהל וביגה
 
 
21/6/03 5:38
:תאמ
.הככ זא ?הצור תא םיפיטל הבוגתב
ירסחל רתויב הבוטה איה תירנויסמה החונתה ,ןויסנמ
.םוחתב ןויסנ
!ךוכיס חוכשל אל - בושו
וז הבוגתל וביגה
 
 
20/6/03 9:02
םימתה ארוקה :תאמ
ילש ןתייצה תעבטה יפל הבוגתב
םירשעה האמה לש דנרט הז תחתב השא ןייזמש רבג םא ההות ינא
?הז תא ושע םג ך"נתב ,דיגנ ?םדוק םג םייק היה הזש וא ךליאו
םימתה ארוקהל וביגה
 
 
20/6/03 9:14
יהשימ :תאמ
?הז תא ושע םג ך''נתבל הבוגתב
?כ"נתב תורגבב םודס השעמ לע ורבידש םיקרפה לע תגליד ,םימת
יהשימ ל וביגה
 
19/6/03 23:54
הקינ :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
:האר) םימעפ הברה ,הפ ונייה רבכש רמול אל !ארונ טושפ הז
לבא ,וניסינ) תרדבמ אלו הדודר הרוצב בותכ םג הז לבא ,(ןויכרא
.(תבתוכה לש רבודמה תעבטה יפ םע ומכ ךרעב ,אצי אל
והשמ ןורחאה ןמזב לבא ,הדומ ינא ,הפירח תצק עמשת תרוקבה ילוא
?ונראשנ המ םע יכו .רבעב ירוקמו ןונש ךכ לכ ,הזה רתאל הרוק
.אל וא בחרתמ אוה םא ןיב ,םויה ןבשיה תייגוסב םינד ונחנא
ןיינעמש המ (הארנכ) הז יכ .בושו .הארנכ בורקב ,בוש וב ןודנו
תוקסועה תובתכמ סאמו רתאב רקבל אבש דבכנהו בחרה רוביצה תא
,םעט בוטב תובותכ ויהש תובתכ - םייחה םתס וא ,תורפיס ,תוברתב
.םינבשיה תכפהמ הדייה .הבשחמל רמוח וקפיסו ,רומוה הברה םע
הקינל וביגה
 
 
20/6/03 1:59
רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה :תאמ
ךלש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
ונל ?ילאנא ןימ הז םתוא ןיינעמש המ לכש םעה יטושפ ונתיא המו
לכ תא ןאכ םילבוס ונחנאש ירחא םיעושעשו םחל תצק עיגמ אל
?הרשע-ששה האמב תינבלא הריש לע םיממעשמה םירמאמה


תא ןאכל ריזחהל 'רודיבב ןושאר' ידידי תדוגא םשב שקבמ ינא זא
םימעפ שש) םינויזב םיקסועש םייחטישו םידודרה םירמאמה לכ
.שא ונתוא םינמרחמשו (?הזה רופיסה יתימא הז,ווהאו !הלילב


.רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה ,ךלש
רתויב ךומנה ףתושמה הנכמהל וביגה
 
 
20/6/03 2:12
הקינ :תאמ
?לארשי ךמע םע המול הבוגתב
.טופק הכלה הרישה - יתרמאש המ קוידב הז ירה


תינבלא הריש" לע ןאכ דחא רמאמ תוחפל יל הארת ,בגא ךרד
,ילש הבוגתב ןייעתו רוזחת םאו .תוניצרב ."הרשע-ששה האמב
רסוחו דודרה ןונגיסה הז רקיעב יל עירפמש המש אצמת
ףחוס ןפואב םינויז לע בתוכ היה והשימ םא יכ ,תוירוקמה
םירמאמה ,ירעצל .ןוצרב תארוק יתייה אקווד ,ןיינעמ תמאבו
'ךומנה הנכמ'ה - !!םינבשי הדייה זא .רבעל םיכייש וללה
.קוסיפ ינמיס ילב םג ,לכה אורקל םיכסמ
הקינל וביגה
 
 
20/6/03 2:56
דרגדליה :תאמ
,ןוכנ ונל הבוגתב
ןונגסה לכל תארוק ינאש ומכ וא) טובח םא םג ,אשונה אל
סקס לע תובינגמ הז המ תוחיש בלשמש ,םייחב םג ,הזה
.(ימלוע רצ ונ ,"תוננב יאשונ" זיטניינ חוחינב תונבותו
תליחתב םיינניח ויהש (םיאשונ ,םירמאמ) םירבד טלחהב לבא
,םיטוהר םתס וא םיטנגילטניא םיבתוכ תרוש םע ,ןאכ ךרדה
המכל אל ,ונ ןכ) םבורל ןאכ התיהש תיטנרטניאה תומימתה םע
הסינכמ אל ,תודבוכמ טנרטניא תויח רבכ ויהש ,םיעושהמ
םיבולע םיטוברישל םינשה תצורמב וכפה ,(הירוגטקל םכתא
ךכ ,תינושל הכירע ילוטנ - ןנטקתהל םאו) םיקוחש ,ידמל
המ גשומ יל ןיא ,ילריש .ןאכ ונירוענ תא םישייבמש (הארנ
תצק ילוא לבא ,םינוש םיישק שי ילואו ,הרוחאמ םש בצמה
?ןונעיר
דרגדליהל וביגה
 
 
20/6/03 6:07
רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה :תאמ
,ןוכנ ונל הבוגתב
,הדומח הקינ
היה אל הז םא ,ידמ הקזח הארנכ ,תוינצב הבתכנ ילש הבוגתה
.הליחתכלמ רורב
ךמצע תא חירטהל יכרטצת םיבוט םירמאמ אורקל הצור תא םא
.םירחא תומוקמל
המש הארנכש...תכרועה ינפכ רתאה ינפש רוכזל הווש הזמ ץוח
רסוחב םיבותכש תחתב םינויז רקיעב הז התוא ןיינעמש
.ןורשיכ


.לארשי בוט רקוב
רתויב ךומנה ףתושמה הנכמהל וביגה
 
 
20/6/03 17:40
הקינ :תאמ
,ןוכנ ונל הבוגתב
היטנ יל שי ,תושעל המו ....תמא ןיערג שי תויניצ לכב
גורדיש שורדלו ילש תויתוברתה תומרופרה םע שארב ץופקל
.(תרמאש ומכ שממ) הזה ןורשכ רסחה ללמה לש


(וניניב ,הככ הז ...ששש) תיטסימיטפוא ללכב ינא ילואו
??םלועה תא תונשל רשפאש הווקמ דועו
;))
הקינל וביגה
 
 
21/6/03 18:46
רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה :תאמ
ל הבוגתב
תחא תדלקמ ףנהב הנה ,םלועה תא תונשל רשפאש יאדווב
אל הזש המ וא ןוקליס תסורפ לע םינורטקלא המכ ונזזה
.םיבשחמ הברהב היהי


יחכונה הרקמב רמוא הזו ,תושעל ךירצ תונשל םיצור םא
.םירמאמ ןאכל חולשל


,ךתוא אורקל הכחמ
רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה
רתויב ךומנה ףתושמה הנכמהל וביגה
 
 
21/6/03 18:46
רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה :תאמ
ל הבוגתב
תחא תדלקמ ףנהב הנה ,םלועה תא תונשל רשפאש יאדווב
אל הזש המ וא ןוקליס תסורפ לע םינורטקלא המכ ונזזה
.םיבשחמ הברהב היהי


יחכונה הרקמב רמוא הזו ,תושעל ךירצ תונשל םיצור םא
.םירמאמ ןאכל חולשל


,ךתוא אורקל הכחמ
רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה
רתויב ךומנה ףתושמה הנכמהל וביגה
 
 
27/6/03 23:03
יבמב :תאמ
?לארשי ךמע םע המול הבוגתב
לע ךתייהת יבגלו םיפייעמ אל םעפ ףא םינויז לע םירמאמ ןכא
.רתוי םג רשפא - הלילב םימעפ 6
:-)))
.ירט ןויסנמ
יבמב
יבמבל וביגה
 
20/6/03 0:28
ןריש :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
...יתבהא אקווד
ןרישל וביגה
 
20/6/03 3:04
לאושה :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
הביתכה ןונגס לע תובוגת 500 הזיא ןיידע ןיא ובש בלשב ביגמ ינא
(?הזמ סאמנ אל) םדוק בתכ והשימש הבוגת לע וא


יתלב (יד)הו הקזחה ההימכה ןיינעב (קוחצל אל) ביחרהל הצור ינא
ריבסהל עדוי אל ינא .תחתב םישנה םע ןיידזהל םירבג לש הרורב
םא .יתרגש אל הזש איה הבושתהש בשוח ינא לבא ,הביסה יהמ קוידב
םמעתשמ הארנכ יתייה ןמזה לכ תחתב יתגוז תב םע ןיידזמ יתייה
ףידע לבא ,םייוטיבה לע יל וחלס) סוכב התוא ןייזל הז ךיא םלוחו
ךוכיחהו הרוחאמ םש ץוחל רתויש הדבועה יבגל תוירואית שי .(הככ
אל ,ןכבורש הדבועהש הארנכ לבא ,והשמ םהב שיש ,שגרומ רתוי הברה
ותואל דע תושגרתהה תא הבלמש וז איה תחתב הז תא תושעל תושש שממ
אל אוה ףיכה זאו ,הל םיאתמ אקוודש תרמואש וז העיגמש עגר
.ילמרונ


ונתיו רבדמב בערנ ונחנא םא .עבטה ונתוא ארב הככ ,תושעל המ ןיא
וזש כ"חא דיגנ דועו התוא ףורטנ ונחנא דלוקוש תייגוע ונל
התוא לוכאל ךישמנ םא לבא .ונימימ ונלכאש המיעט יכה הייגועה
וזיא םילכוא לכה ךסב ונחנא ,םצעבש בל םישנ םואתפ ,םוי םוי
.הנכסמ דלוקוש תייגוע


...יפרמ ידא אלא ,יתרמא ינא אל הז תאו
לאושהל וביגה
 
 
20/6/03 9:19
הלאירא :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
זעונ דואמכ ספתנש והשמ תושעלו ,טלחומ שוביכ איה הבושתה
.שוביכ רקיעב לבא ,גירחו


,תחתב ןיז וצרי אלש ינויגה דיגנ ,ןיזמ ךתוא יבזע...תילילו
באוכ אל הזש ךתוא םיענכשמ ארונש םירבגבש םירבג םתוא לכ לבא
?תאצמנ םהלש י'גה תדוקנ הפיא (באוכ אל תמאב הז םהלו) ללכ-יב
תגנעמרתוי הברה תויהל היושע תחתל הרידחש ךכ ,תחתב ,הללאו
םירבגבש םירבג םתואל ידיגת קר ,ןיידעו .ונרובע רשאמ םרובע
םהל השעי הז ךיא םהל יריבסת המכ הנשמ אל ,"ודליד" הלימה תא
.הנכ דחפ תעבה היהת ילבקתש המ לכ ,בוט


.ןיוש
הלאיראל וביגה
 
 
15/7/03 12:42
LinkTree :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
- רדסב הז תחתב הצור אל תא םא
??? םיצור אל ונחנאש הרבחל רפסל הצר תא המל קר


ודליד ץבוקמה ינבשיל סינכהלו אובל תמזוממ רתוי קר אל תא
אל ינאו - יתוא גנעלו ( (: םייתש ) עבצא וליפא קיפסמ וא
לבא - רדסב הז - םש הפי שממ אל ךל םא אנא זא - דיחיה
.יד זא םירבג לש ץורת אוה "ןכ םג ןכומ אל התא" לש ץורתה
LinkTreeל וביגה
 
 
20/6/03 11:50
וליל :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
.דלוקוש אל (-:


.תחתב ןייזל לש עטקב והשמ דוע יל הארנ תינש


!!!והז .קבחל הצור ,לוגע ,הפי דואמ דואמ רבד הז תחת
.קבחמ -יתשפיחש הלימה תאז


יגוד התוא ןייזמ אוה ,ותגוז םע הטימב אצמנ רוחב ,וישכע
תויתייחב זז הלש םיהדמה בגהמ ץוח) האור אוהש המ לכו לייטס
,וילא ץרוק ,ולומ סורפ ,הלש תחתה תא הז , (ולש ןיזל הבוגתכ
,אוב ,יתומכש שבדמ קותמ קסרפא ,יתוא הארת" ,ול רמוא ,ךייחמ
ףאו םג לוכי התא ,קזח קזח ךתוא קבחא ינא ,ילא סנכתו אוב
"הריטס הזיא יל תתל ,םעפ ידמ יל קילפהל יוצר


אל הזש וא "רוסא" הזש שוגירה ללגב קר אל הז ?יתוא תנבה
.הברה הרוק


תצצומש הנטק הטילול הזיא ומכ ,בבוש אוה ,גניזיט הז תחת
.לקמ לע הירכוס
ולילל וביגה
 
20/6/03 17:29
ריקה לע הבובזה :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
םע תקחשמ ינאש תעב ,םימעפל .ילש תחתה רוח םע היעב םוש יל ןיא
תא רוקינמ 'ץנרפ עבצאב תגדגדמ וליפא ינא ,ןשייטסיילפב ימצע
אל ינאש המכ ?המ אלא .הרגתמו ,ילש תצווכמהו הדומחה ףוקה ןיע
דומח ןוטרס ) םיינלופ ףוקמ ירטוש השולש םע ילאנא סקס לע םולחא
םע ותוא השעא אל םייחב ינא , (ץלמומ ,"קילובאנא" לש רתאב
תניידזמ תויהל הצור אל ינא יכ ?המל .תמאב יתוא בהוא אלש והשימ
םירואנה םירבגה לכ תא תוארל בבושמו םיסקמ .המל הז ,תחתב
,רוחה תופיפצ לש םיצורית ינימ לכב ילנאה תנגהל םימק "תוננב"ב
םהיניע לומ דמועש המ לכשכ ,רוטסל םג דמחנו ,רוקמה לע הלועו
תא תוארלו ,רוחאמ ,המשל התוא ול סינכהל :דבלב תחא הפיאש אוה
תריסאו תמטמוטמ הלגע לש טבמב ,רוחאל תולכתסמ תחתב העוקתה יניע
הרטנטה ירופיס תא ורכמת וכלו ,ןינעה לכ הז ,ה-ל-פ-ש-ה .הדות
,תעדוי ינא ) םכלש םירבחל רפסל וקיספתש םויב .טייה ירשל םכלש
,תחתב באפהמ איהה תא םתנייזש (סבג ץירפש ריקה לע םש יתבשי
אוה הבע המכו םכלש קונרזה לש ותמצועמ לעפתהל וקיספתש םויב
םייקסרפאה וננבשי תא קשפנ זא ,הללמואה ףוקה ןיעל האוושהב הארנ
.תחתבו ,תחנב םכל ןתינו
ריקה לע הבובזהל וביגה
 
 
24/7/03 15:40
יש :תאמ
תחתב תניידזמ אי יכל הללאיל הבוגתב
,הרקי הבובז
.תוללכה לש ןכרדכ הבילעמו תיחטש איהו הללכה וז ןאכ תישעש המ
.'הרבחל רפסל םיצר םירבגה לכ אל - ךתעידיל זא
םע ףידע רבד לכ ,םיבהואש והשימ םע הז תא תושעל יאדכ טלחהב
."םיקאינמ םירבגה לכ" לש ןינעהמ ידרת לבא ,םיבהואש והשימ
,הכרבב


יש
ישל וביגה
 
 
19/11/03 15:40
yano :תאמ
תחתב תניידזמ אי יכל הללאיל הבוגתב
,ריקה לע הבובזל


תא יתארק .םייחב (יתארקש) יתשגפש ירבג יכה חמה םע השאה תא
תאו עבוכה תא ךיינפב דירומ ינא ,םומה יתרתונו ךיירבד
:ךייבגל תומליד 2 םע יתרתונ תאז םע דחי .דחי םג ןועבוכה


רתוי ןכסל ןכומ ינא ןכש ,הזחתמ קר וא השא תמאב תא םאה .1
.ל"נה םירבדה תא בתכש אוה רבג אל םאב ףכה לע רקי מ"סמ


ךתלוכי תובקעב םא יתטלחה אל ןיידע ינא ,השא ןכא תא םא .2
רשואמה אוה םייחל ךגוז ןב - תמלשומ הרוצב ירבגה חמה תא ףקשל
.ובש ללמואה אוה אמש וא םדאב


יתועמשמ הכ וניא הלפשהה ןיינע - ירונימ ןוקית תאז לכב ,.ב.נ
בור ןכש (ונלש קמוצמה ירבגה עדומה תתב אל תוחפל) תנייצש יפכ
,"עבצא"ה לע םייחב ורתווי אל ,לשמל ינומכ ,םירבגה לש םבור
ותויה תורמל ,עצוממה ילארשיה רבגה ,האצותה ןחבמבש ,ךכ
ודובכמ דירוהל ןכומ ףא ןכומ ,וירבא חמור לכב טסיניבוש
.ותאנה ןובשח לע אב רבדהשכ
תינברה" :רמאנ אמש וא ,ריקה לע הבובזל דובכה לכ ,הרקמ לכב
."ןגארפיא
yanoל וביגה
 
20/6/03 18:27
סגה קיעמה :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
הטושפ יד איה קיסוטב ןכתא ןייזל םיצור ונחנאש הביסה ,תורבח
םימלסומה לצאש תניינעמה הדבועל ןכתא הנפמ ינא .תיביטימירפו
בשחנ אל תחתב ןייזמש ימ .תחתב ותוא םינייזמש ימ קר אוה ומוה
עודמ הביסל ההז ךכל הביסה .רבג הלחאל בשחנ אוה .ומוהל ללכ
.קיסוטב ןכתא ןייזל םיצור ונחנא


וא לודג רבד אל הז .תויטננימוד .הלפשה תצקו .חוכ לש ןיינע הז
הרוחב ןייזל .לודג ןוחצנ לש הנטק השגרה קר .דחוימב הטוס
הז זוקינה חתפב ףטפטל .יביטמיטלואה הירוטירטה ןומיס הז קיסוטב
- ונל גונעת הברה ,ןכל באכ טעמ ,תוירבג ,תוינחוכ וב שיש טקא
.תיביטימירפ תוירבגו תולעב לש טקאו הנטק הלפשה ןיאמ וב שיו


םג .םיילוש דע םיינשמ םה תינימ תונרקס לשו ףיכ לש םיטנמלאה לכ
ןמסל אב אל "!תחתב התוא יתנייז ?תאז תא האור התא" ןושלה עבטמ
אלא "הרימתה הריבגה םע םיבהא תונתלמ יתינהנ המ !וה" ונחיש ןבל
."ילש ןימה תחפש התיה תאזו ,רבג הלחא ינא"


עיצמ ינא ,שובכה ךנבשימ וחרבש םינטקה ךלצולפל רשקב ,תיבכוכו
.תוביסה לע לואשל וא דומלל ידכ םינצלפה לש ך"נתה תא אורקל ךל
www.thefart.com :רתאה תבותכ
סגה קיעמהל וביגה
 
 
20/6/03 23:20
1ףא :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
תעבטה יפ םע קסעתהל דעב ינא
תחתב עבצאמ הנהנ ינא
לבקת םג איהו ,תחתב עבצא הל ןתא ףיכב ינא הזמ תנהנ איה םא
ינפל םיייחה לש קוקילה תא
לבא
,תחתל ילש ןיזה תא סינכא ינא םעפ יאש בשוח אל ינא
,ליעגמ הז יתוא ,יל תיארנ אל ארחל ילש ןיזה ןיב היגוללאנאה
לוכי הלילב לומתא ןיבל ןוברח ןיב תויביטיסוסאש יל הארנו
ער תשועל
ינא זא תחת לע זטנפמ ינא םא לבא ,ומצע תחתה יתוא הרגמ דואמ
ךות ותיא קסעתהל תחת רתוי יל שי םג הככ ,לייטס יגוד ןימדמ
ידכ
םגו ,ןייוצמ הז ,דואמ הזמ תנהנ איהש הרפיסש יהשימ הפ התיה
ןינעמ יל עמשנ וליפא הז ,רוחבל ודליד עיצהל לע הרביד יהשימ
שממ כחא המ] ליעגמ והשמכ תחתב ןויז ןימדמ ןיידע ינא לבא
[!ארח לש חיר ילש ןיזל תויהל לוכי
הרגמ אל הז יתוא ,סנוא לש רושימב הרגמ איה הלפשהה , ליפשמו
1ףאל וביגה
 
 
20/7/03 17:19
...ונ :תאמ
תחתבב ץעל הבוגתב
????םודנוק ,הא
...ונל וביגה
 
 
20/6/03 23:33
יהשימ :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
!!!!!!!תונידעב ,םירבגה םכל פיט לבא ,ןכ


,םש יתוא עצפ טושפש קאינמ לש דואמ תמדקומ היווח הקיפסה יל
לע עומשל הנכומ אל ללכב ינא זאמו ,בשחתהל ילבו חוכב ףחדנ
תא חרומ ודנרב ןולרמ תא הארא ינא םימעפ המכ הנשמ אל ,הז
.רדיינש הירמל האמחה


.יליבשב יתמוארט טושפ הז
יהשימ ל וביגה
 
 
21/6/03 6:44
הנשמ אל :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
קיעמה רוחבהש הווקמ .טסידס סנא ול רתתסמ רבג לכבש בושחל
.ןיטולחל העוט
הנשמ אלל וביגה
 
 
21/6/03 12:35
סגה קיעמה :תאמ
רתויב עזעזמ עמשנל הבוגתב
קוידב הז .הלימ לכל ןווכתמ ינא ,עמשנ הזש לככ בוצע ,ירעצל
.שארב ונלוכל רבועש המ
סגה קיעמהל וביגה
 
 
22/6/03 12:58
תחא :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
.ןבומכ קדוצ התא
.שוביכהו הלפשהה אוה-םהמ דחא תוחפל וא, תוינימב יתימאה אישה
ךכ לכ תספתנ תינימה האנההש הדבועה .הזמ םינהנ םינימה ינשו
יפואל םג רתיה ןיב הרושק תחא לע דחא לש היצנימוד וזיאכ קזח
תוישונאה תורבחה לכב םינש יפלא גהנו גהונש ,ומצע ישנה
לש תינימה האנהה .ירכזה ינפב ולש ימצעה תא לטבל תועודיה
איהשכ ,םדאכ ,השוע איהש הברקהל הרושק הנדועו התייה השיאה
דוע רשפא ליגר ילניגאוו אוה ןימהשכ .הגוז ןב םע תבכוש
רגירטהש ןועטלו ינרדומה םלועב וז םינועיט תכרעממ ץלחהל
תוזוכיספ לוטנ ףיכ טושפ אוה ,ולש רוקהש ,ןימה לש יתימאה
תישנה הברקהב שומישו תישנ תימצע הברקהל תויטנ רבדב תומייאמ
רשפא יא ,ילאנא ןימב רבודמשכ לבא .תירכזה תויחה תא ררועל
תואצמנש תויטסידאסה תויטנה ןיב רשוקה קנחה לבחמ קמחתהל דוע
םע דחא השוע רשואמו ליגר גוזש המל - ומצע ינימה ךילהתב
סונימב ושעש ומכ קוידב ,שולשו םייפלא תנשב םויה ,ינשה
ויד םיחתופמה םייחה םירוציה לכ טעמכ םישועו , שולשו םייפלא
.טוביש אלו היירפהו הייברל
םא ,ולש 'ףיכ'ב אצמנ אל ,לכואה ומכ קוידב ,תוינימה לש רוקמה
םירשקהה תא וילע חינה םדאהש דואמ בושח רוטקפ ןבומכ הז יכ
."ברתמ"ו בשוח יסיפסכ ותוחתפתה ךלהמב םייתוברתה
םייאמ וא ךיבמש המ - הרורב הרוצב הטונ תוינימה לש רוקמה
תוארל ןיינועמ אלש ,ינרדומ יתוברתה םדאה לע ,ךכש יוארו
ונברוק תא ףדור אוהשכ סירגיטה לש בערה תוואת תא ומצעב
סיסבל - ילרטיל וגוז תב תא סנואה קוקמה ףוק תא וא דחופמה
ןבומכ) תנמזותמ תתברותמ האנה וזיאל הטונ אוהשמ רתוי ,םילאה
ןיאו הלילו םוי ונתיא תאצמנ תוינימהש ינפמ תנמזותמ הניאש
תיתשוחת הניחבמ הב ונלש קשחה לעו הילע תיתימא הטילש ונל
הנמה תא ןימזמ אוה הב ראפ תדעסמב רוקיבל המודה (תיתבשחמו
.הילע גנעתמו רתויב הפיה
תחאל וביגה
 
20/6/03 22:21
בייד :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
תא הצור.יסנת הבש ימל .לכשב תושקשקמ ןתאש המכ,תונב
ימל ,קבר ליחד לבא .ישקבת קר,{!!באוכ הקינכטה אלל}הקינכטה
.ןבלב ארח....ונלו , ףיכ הז רתוול הנכומש
ןויער תוסנל אל המל זא ,תוצור ןתא המ תועדוי אל הככ םג ןתא
.{?המ זא,ונתיאמ הבש}הנוש
ביידל וביגה
 
20/6/03 23:38
כ"בשהמ 'ש :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
!!!שש (!!תחתב דועו) ךל רמג רוחבה ?המ זא !!תחתהמ רופיס תמאב
,דחא הלילב םימעפ 4 קר רמוג ותוא הארנ !!ואוו !!!ם-י-מ-ע-פ
דאמ םיבהואה ,תחא םעפ םירמוג ,םירבגה ונלצא יכ .תחתב דועו
םע דאמ דחוימ תלוביס חכ םהל שי תמאבש ולאו הינש םעפל םיכישממ
.והזו .תישילש םעפ ורמגי רתויב םיחתופמו םיקזח םייכרי ירירש
היהתש ןוסרדנא הלמפ וליפא !!!קחשנ אוה ,רתוי לוכי אל ןיזה
דחא ןיזב התוא לטבי אוה הזחב םייטסלפה םיחותינה בטימ םע ולומ
ינאש תבשוח תא המ" ?"חונל עיגמ יל םגש תבשוח אל תא" :לודג
רוחבה תא הארנ זא ?"ןועשל ביבסמ םימאסק תרציימש הזעב הטרחמ
(...יברזר דחא ינממ לביק) יעיברה ןויזה ירחא דמעמ קיזחמ ךלש
זא ?"ונלש תחתב םירבגה םכל שי המ" :ןכמ המכ לש הלאשה םצעלו
:הככ
ןכתא ןייזל םיבהוא ונחנאש ומכ שממ ןכלש תחתה תא םיבהוא ונחנא
םיבהוא ונחנא הככ ןכל "תדרל" םג םיבהוא ונחנאש םשכו ,המידקמ
...ונל "ודרת"ש
כ"בשהמ 'של וביגה
 
 
21/6/03 2:00
.א :תאמ
!!!תחתהמ םירופיסל הבוגתב
זא .ןונכסמ ,קצ קצ קצ ?םימעפ שולש ?לוכי התאש המ הז ?והז
,םימעפ שולשמ רתוי םילוכיש הלאכ שיש ,ךל רפסא ינא אוב
.תעדוי ינא ,עזעזמ


היהנ אל לבא ,תחתב אל ,עיקבהש הישישה תאו .א תא רוכזנ חצנלו
.ןאכ םיינונטק
.אל וביגה
 
 
24/6/03 13:43
םערו זיזח :תאמ
!!!תחתהמ םירופיסל הבוגתב
.ןותרמה שיא ינא קרש יתבשח ינאו


.ילע ןאכ ובתכש יתבשח ללכב הלחתהב
םערו זיזחל וביגה
 
 
21/6/03 12:44
תינשרפה :תאמ
!!!תחתהמ םירופיסל הבוגתב
,יריקי


, ארקנה תנבה םש םכתא ודמיל אלש הארנכ לבא כ"בשהמ התא םנמא
תנבה !!!!!תחתב ןויז ללכ ןאכ היה אלש ןיבתו בוש ארקת
!!!@ארקנה
תורושק אל םילימ 3 םיאורש םיבולעה םירבגה ומכ קוידב התא
םימעפ 6 תחתב ןויזב רבודמש םירשקמו - "6" "תחת" , "ןויז"
--------
תינשרפהל וביגה
 
 
21/6/03 13:41
Lady Stardust :תאמ
!!!תחתהמ םירופיסל הבוגתב
ונתוא ןייזל םיבהוא םתאש ומכש קיסא ינא הנורחאה הרושהמו
!?!?!? תחתב םכתא וניזזיש םיבהוא םתא םג תחתב
!?ונעי תידדה הזויביס


...(: !הזל תודותיהל קיפסמ ץימא היהש רבגל דדיה
Lady Stardustל וביגה
 
 
26/6/03 10:12
ellad :תאמ
!!!תחתהמ םירופיסל הבוגתב
!השקבב
!!הזב הדוותמ ינא
!ץירחה תא יל קקלל הנכומש הרוחב ומכ ןיא
!!!!!םיהדמ טושפ
!ילא הרדח ןכ הרוחב ןכו
!!השקבב זא
!ומוה אל אוהש והשממ
elladל וביגה
 
 
26/6/03 14:45
Lady Stardust :תאמ
!!!תחתהמ םירופיסל הבוגתב
...יתנווכתה הזל אל
!הנמזהה לע ץופקת יהשימש יל הארנ אל


!!!ןפוא לכב חלקתתש ינפל אל


:-)
Lady Stardustל וביגה
 
21/6/03 11:13
בניע :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
.תועמשמ תרסח תצק הבתכ
סקס לע ףיכב תורבדמש תורואנ םישנ לש ןיינעה תא ונטלק ,רדסב
.תויביטקבורפ וא תוטוב תויהל תודחפמ אלו
םירוביד קר ,הטנאופ םוש וזה הבתכב ןיא ?האלה המ לבא
.(לוכיבכ) "םיכלכולמ"
רבעמ ...תרתוימ הבג תמרהל רבעמ תצק והשמ הבתכב ריבעהל תלוכי
.השיאל רבג ןיב םיסחיה תא אטבמש סקסב והשמ שי האנהל
יתארק לבא ,וילע בותכל הלוכי אל קמוצמה יליג בקע ,ינאש והשמ
.טלחהב תויניינע תובוגת
בניעל וביגה
 
21/6/03 13:07
סגה קיעמה :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
ם/ןכליבשב תחתהמ רופיס דוע הנה


ןויז היה ילש ןושארה ינימה ןויסינה ,(?בוטה וא) ערה ילזמל
ונלצא הרגש תלייח התייה איהו רתוי וא תוחפ 16 ןב יתייה .תחתב
יתייה אלש ינאו םיסחי תכרעמ ונניב הרשקנ ןואל ןוהמ .בוחרב
םע הטימב דובכ רחא ימצע תא יתאצמ םירגובמ לש םמלועב לודג ןיבמ
.רוסאה רוחל יתוא הנוויכו הבג תא ילא התנפה רשא ,תלייח תרבג
יתרגש ןויזב רבודמש יתחנה - ןטק ןיבמ רומאכ יתייהש ינא
ימורממ טקפסורטרב םויכ .םישנ לש הסינכה חתפ והז יכו ןיטולחל
םיסחיה תכרעמ לכ תא להנל הרחב איה עודמ עדוי ינא םדקתמה יליג
יתרגשה ןויזה ומכ יל הארנ טושפ הז זא לבא ,רוחאמש רוחב ונלש
.רתויב
תופסונ םישנו תונב םע בכשל יתלחתהשכ ,אבצה ליגל יעיגהב קר
דימת יכ םיענ אל היה הלחתהב הזו .הנוש תואיצמ יל הרווחתנ
וזש החנה ךותמ תירוחא הרידח תדמעל הטימב םישנה תא יתנוויכ
(דעלו) םויכ שיגרמ ינא השעמ רחאלש המכוחבו ,תיתרגשה הדמעה
.תילאנא הרידח לש אלפומה םלועהמ הנטק הכובמ
ןפואבש עדוי ינא ,םירבג לש ינחורה םמלוע תא ריכמש ימכו םויכו
לש ,הירוטירט ןומיס לש טקא אוה תחתב ןויז רתויב יביטימירפה
לצאו .תונדאו תולעב לשו הלפשה לש ,ןטק סוניא לש ,תוינחוכ
םג הז (הרוחב יתייה אל םלועמ .יתעדל) םיבר םירקמב ,הרוחבה
השלחו הנטק תויהלב ,הנטק הלפשהב ,ןטק סנואב ןוצר לש ןיינע
םיכרצ קופיסו תילנויצומא תונרקסב רבודמה .תנגומ אלו העיגפו
רתוי הלודג האנהל תמרוגש הדוקנב הריחבב אקווד ואלו םייכיספ
.תילניגאו הרידחמ


.סגה קיעמה רביד הכ
סגה קיעמהל וביגה
 
21/6/03 17:39
ת"לבב :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
.תצק םכל ריבסא ינא ואוב


.לוכיבכ "רוסא"ה לא הכישמה איה תחתב ןייזל הכישמה
.ונשיש רתויב יעבט אלה רבדה וליאכ הז תחתב ןייזל
אל הז .הלפשה וא סוניא לע םירבסהה תא הנוק אל
.ילא רבדמ


םג וכותל עוקתל בהואו תחתה רוחל דואמ ךשמנ ינא
תחתל ןושל ףוחדל לש עטקה ילואש תמאה .ינושל תא
.ילוא .רבגל יתלפשה טקא אוה


,ותוא ליעגמ (המ הנשמ אלו) תחתל ףוחדלש ןעוטש ימ לכ
.ולש תויטסינטסיאה תייעב תא ומצע םע בוט קודבל ךירצ


ןתא ופחדתש ללכב יתוא דיחפמ אל ,תונבה ןכתלאשלו
.ןכדיצמ הרטנוק םוש הפ ןיא .וצרתש המ ילש תחתל
תוחיתפב תודוהל הנכומ אל טושפ ,דיחפהל הסנמש ימ
.הטימב הלש הנטקה
ת"לבבל וביגה
 
22/6/03 14:49
תעב התיפ :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
ולש ןימה תא "לטבמ" התא והשימ תחתב ןייזמ התאשכ
תעב התיפל וביגה
 
 
22/6/03 18:51
ןיינעמ :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
רתויב עלוקה רבסהה הז
ןיינעמל וביגה
 
 
22/6/03 20:34
סגה קיעמה :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
.רוחב אל לבא - תחתב הרוחב ןייזל ןכומ ינאש הדבוע .אלו אל
סגה קיעמהל וביגה
 
 
23/6/03 21:29
םרג יברומח :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
"יל תשדוקמ תא ירה וז תעבט יפב"
(הכירעה רדחב רזנוצ)
םרג יברומחל וביגה
 
23/6/03 1:35
Budha :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
)
o <===
)
Budhaל וביגה
 
 
23/6/03 20:25
Budha :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
)
@= oohhhh...
)
Budhaל וביגה
 
 
24/6/03 4:07
Budha :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
=========
=========
= ) .
= => }? ))
= ) '
========
========
mmmm...
yami
Budhaל וביגה
 
23/6/03 9:14
1ליבד :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
אשונה לע עמושו עדוי הצורש ימ
תחתב םיידזמ ימ ,םיארוקה תיברמ תאש בשוח ינאו יתוא ןיינעמ אל
.אל ימו
.בורקמ ידמ רתוי הז לע תעדל אל ףידעמ אלש ימו השעיש הצורש ימ


?תאזה העיווזמה הבתכה תא ודירות דלוא
וריאשיו רוגס ינא המכו "בושח" אשונה המכ יל וארי וישכעו---
----עדוי ינא ןכ , אשונה תא וחתפיו
1ליבדל וביגה
 
 
24/6/03 11:16
הדבעמ בצ :תאמ
אשונה לע תובתכ ךירצ אלל הבוגתב
,ידידי
ךומנ רתוי ,םירחא תומוקממ ודירוהש תובתכה תועיגמ ןאכל
(o: ןיא רבכ תוננבמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/6/03 14:57
יויס :תאמ
אשונה לע תובתכ ךירצ אלל הבוגתב
?תוניינעמ תובתכ לעב רתא לע יל וצילמת תמאב
יויסל וביגה
 
 
24/6/03 19:15
הדבעמ בצ :תאמ
ילואל הבוגתב
/http://www.stage.co.il :השדח המב
/http://www.haayal.co.il :ארוקה לייאה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
25/6/03 3:42
A. Ziz :תאמ
ילואל הבוגתב
A. Zizל וביגה
 
26/6/03 2:02
התבה תינניח :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
,הפ יתרקיב אל ןמזמ
?ו'גל הרק המ עדוי והשימ ודיגת
...יל ורסח אלש תודמולמה תורעהה
הייחיש ,ילעב ןיבל ינייב
םיסוקסידב רידת אצמנש אשונ הז
הדומ - דחפמ התמ ינא
תושרפה םע ילצא םירשקתמ תוילנאו תחת : 1ףא םע ההדזמ םגו
,םייעמ
המזגרוא םע אלו םילותיחמ הלימג ,ךולכל ,ןוברח
(חרפ אל איה תינניחמ לידבהלש) רחשה תיבכוכ , ךל הדומ ינא
,בר עדיב תרשעוה
,הבשחמל רמוחו
תחת קר הז לכה ירחא לבא - ףוסה ןיידע יל רורב אלו
.וב ךופהל רשפאו
התבה תינניחל וביגה
 
26/6/03 2:57
עטנ :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
ןקורתהל ןוצרהו םיזגה לש םידודרה םירואיתה לכ
ולוכ רמאמה לכ ,םצעבו
.תחא האנה תפיט ילב ,תומיוסמ לעוג תושוחת יב וריבעה
עטנל וביגה
 
26/6/03 15:45
האג רענ :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
!?ןכלש עטקה קוידב המ ?תחתב םיניידזמ
האג רענל וביגה
 
26/6/03 19:49
יהיל :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
אלמ ול שי םא דחוימב ,םירמואש ומכ תחתב לוכאל תבהוא ינא
סדצרמו..ףסכ
יהילל וביגה
 
 
26/6/03 22:36
לימ :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
?עבוק אל ,סדצרמה עבצו
לימל וביגה
 
26/6/03 20:06
הננב הנד :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
תחתב ןיידזהל וענכשת אל יתוא ,םירמאמ םייתאמ ורזעי אל
הננב הנדל וביגה
 
 
28/6/03 1:17
:תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
תחא ףא ענכשי אל ,הז ומכ בולע דחוימב ,רמאמ םתס ,תקדוצ
זא דע .לוכי תונמואה יזרב איקבש גוז ןב קר ,תחתב ןיידזהל
.תונלבסב רזעתהל יכרטצת
וז הבוגתל וביגה
 
26/6/03 23:53
ילותח ר"ד :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
יתעד תא גיצהל בייח ינא הבתכל תובוגתה ןווגמ תא יתארקש רחאל
.תישיאה


םידנלוה .ןנובתמה לש שפנב קרו ךא הנה תויטסינטסא הנושארבו
ינפלמ םידוסחו םיגונע
םימהוזמ ,םיכלכולמכ ןימה ירבא לע ובשח רתויו הנש םייתאמ
קלחב השעמל .ולא םיקוחר אל םימימ הפוריא ראשב םג ןכ .המודכו
רבא תא תופטושה םישנ לע בושחל גוהנ הפוריא חרזמב םירפכהמב
.תונוזב (שדוחב םעפמ רתוי לש תורידתב)ןנימ


לש םינוש םיטקא עצבל תונמדזה לכ לע וחמש םינפיה םתמועל
העיתר אלל תינימ תונללוה
םיעושיה תא תושק ךיבה הז בצמו תילאוסקס יב וא תילאנא תילארוא
.אלפתהל םכל לא לבא .תושק 16 ה האמב הילא ועיגהש םינקסיצנרפהו
היה ןוויו המור תואבצב םירענלש וניבהשכ ועתפוה םידוסחה ונירמכ
הלדג םתכובמ ,רתוי םיסונמה םימחולה ידיב דחא שומישמ רתוי
אלש ללוהתהל וגהנ םהירבחו סטרקוס וטסיראש וניבהשכ רתוי וליפא
.עבטה ךרדכ


ךליש וא האבה הבתכל רובעיש ךלכלמ ילאנא ןימש בשוחש ימ רמולכ
(...היקרוט - המגודל) תרחא ץראב רוגל


.(םירבג = ונחנא) ? תחתהמ םיצור ונחנא המ זא


םירבח .ףכ רתוי הז .סוכהמ רתוי קודה אוה .ץווקמ אוה דואמ טושפ
.ףיכ הזש ונל ורפיס ונלש
םגש גוזה תב תא אוצמל ךירצש איה היעבה לבא .םיצור ונחנא םג
.הל באכי םא תוומה תא ונל השעת אל םגו תמאב הנכומ םגו הצור


.השא לש .תחת םיצור ונחנא (ונבור).םיאומוה אל ונחנא .אל ? המ
טושפ ונחנא (םיאמוה אל ? םירכוז) תחתב ןיזב םיניינועמ אל ונאו
.ונגוז תב םע תפסונ היווח םיצור


תב תחמש .דובכה לכ .יפוי התוא אצמש ימ .י'גה תדוקנל רשקבו
יבועו ךרוא ומכ .ןוכנ ןכ .הזז טושפ איה השאל השאמ לבא ...וגוז
.הנתשמ איה סוכה לש בחורו קמוע ומכו ןיזה לש
רופס ןיאב הילא העגהל תוטרופמ תופמ תורכמנ ויה יזא ןכ אל םאש
.עבטה תנגהל הרבחה לש עדימ תודוקנב וליפא .תומוקמ


.ונהתו החלצהב זא
ילותח ר"דל וביגה
 
 
1/7/03 14:24
הלאירא :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
יפב .ןכ אוה ךלכולמ לבא ,ילאנא ןימ דגנ והשמ יל שיש אל
הפיטש ילב תחתהמ ןיזה תרבעהו ,םייתאוצ םיקדייח שי תעבטה
אל) עבטה ךרדכ ןימ אל הז .ללכב המיענ אל תקלדב רמגהל הלוכי
(תורידחל דעונ אל תעבטה יפש ןבומב אלא ,הייטס לש ןבומב
.הזה רוזאב ינייגה רתוי הברה תויהל ךירצו
הלאיראל וביגה
 
27/6/03 13:23
ינש :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
התעדל ךומנ הזה רמאמהש הנפד תרבגל
אשונב תוחיתפ ארקנש המ שי םויה יכ דואמ לבח זא
תויויטימירפ תוילשאב היח הקותמ תא םאו
ךתיא ומיכסיש םישנא הברה ןיאש דואמ רהמ ילגת תא ברה ךרעצל זא
םינב אל רקיעב
? תקדוצ ינא , הנותחל ןמצע תא תורמושש הלאמ םג חטב תא
? ךתוא קורזי והשכ ישעת המו ?הצרי ךלש רבחהשכ ישעת קוידב המו
ומצע תא רמושש םלוע תומוא דיסח אוה םגש שיגר רוחב ךמצעל יאצמת
? הנותחל
םייק אל לבא היזטנפה תא ךל תצפנמ ינא םא תמאב יל יחלסת זא
! הזכ רוחב
! ןיא ,ברה ירעצל לבא היהו יאוולה
רתאב םירמאמה םאו םייח ךמצעל יאצמתו ירגבתתש ןמזה עיגה ,הדומח
תאש ומכ יכ רחא רתא ךל יאצמתש תמאב יאדכ ךלש המרל אל םה הזה
!!!!!!!!אשונ ותואב םיקסוע ןאכ םירמאמה בור האור
ינשל וביגה
 
 
29/6/03 15:34
יויס :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
"ודובכ-םדא לש ונוצר" רמואש הזכ םגתפ שי
תמאב אוה םא (םימעפל הרוקש רבד)אל- איהו הצור הלש רבחה םאו
הברה דוע שי זא ול השק םאו !הכחי אוה-התוא דבכמו הלש רבח
יתדמל)...םיילגרה ןיב ןהל שיש המ תא תודבכמ אלש ךומכ תונב
(תינלטקו תיטפיטנא השיגב תויהל ךממ


םא לבא בצמה אוה הז אלש תויהל דואמ לוכי הזה רופסה לכ ירחאו
..הזל םג הבושת תלבק זא ךכ םתס תומשא חיטהל תינהנ תא
יויסל וביגה
 
27/6/03 21:38
ןוויכ רוכ :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
ןחלשה תחת םיזרדזמ ילש ז"בהו ינא
ןוויכ רוכל וביגה
 
27/6/03 22:52
MAJOR :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
!!!יד ,בוט
הז שארב ונל שיש המ לכ אל .... הילשאה תא ץפנל ןמזה העיגה
!!!!סקס
אלו ונלש רביאה בושח ונל םגו ...הז ליבשב םייח אל ונחנא
........םוקמ לכל ותוא ףוחדינ
םא" יכ.....ונחנא םג ךכ ...הבוט םיסחי תכרעמ תוצור םישנש ומכ
...."ללכב הז תא םישוע אל זא , הבהאב הז תא םישוע אל
....קיפוטל ךישמנ וב .... הז תא ונרהבהש ירחא בוט


לש יעבטה ומוקמ אל הז יכ .... ילאנא לע תמ ךכ לכ אל תישיא ינא
םויק תעב רבגה לש םייניעהמ לכתסנ םא ...הזמ ץוחו ...ןימה רביא
םיבוטה תומוקמה לכל עיגהל ליבשבו הרוחב לש בג הארנ .... סקסה
אלא .....חונ ירמגל אל הזש ךכ .....תוארל השקו חתמתהל ךירצו
ינא לבא ....הרוחבה לש םינפה תא תוארל אל םיננכתמ םתא ןכ םא
....ולש םעטהו דחא לכ לבא ...המידקמ ףידעמ דימת
MAJORל וביגה
 
29/6/03 2:35
ליח תשא :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
.תחתב םירדהנ םיירבג םירוקיב רופסניא יל ויה ,םכל דיגא ינא המ
.תעכ תבשוי ינא וילע גונע ןבשי ותואב םש שממ
.אטחה ,אטחה תשוחתו ,יוא
רגובמ היה אוהו רקו ףרוח היה
דציכו המו ךיא קוידב עדיש
הארמ םגו ןילזו הייה הטימנ דיל
הטמלו הלעמלו הרוחאו המידקו הרוחאו
.ףיכ ףיכ ףיכ ףיכ ףיכ היה


ונדרפנש ירחא המ ןמזש תושעל המ
הכופה התיבחו התיבח לש תולילהו םימיה וקספש ירחא
הזל ארוק היה אוהש יפכ
יל ואצי
םירוחט םג
הרוסיפ םגו
יל תפכא אל םגו תעדוי אל אל וא רשקב
.הווש היהש תמאב יכ


םצעומ באכ גנוע ותואל תרזוח יתייהש תמאבו
ןכש ילואו עבטה ךרדכ אלש
יתינהנו יתיסינו יתיצרו תחא םעפ קר םייח
היהש בוטו בוט היה
.רמגנש לבח תמאב


.תחא םעפ קר םייח
תוסנתהל בוט הזו
ודובכ -םדאה לש ונוצר
.דסחתהל ,םלוע ,רבכ קיפסמו


.אוה רשאב ןוויגה ייחל תילאוטריו תיסוכ המירמ ינא
ליח תשאל וביגה
 
1/7/03 17:44
קאמויסכא :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
רוסא רקיעב אוהו ,רגתאמ אוה ,רצ אוה ,הזה ירוחאה קלחה תא
.תרגתאמ דואמ איה םשל ךרדה ןכל


םיזגה ירופיס תא ונתיאמ תכסוח התייה תבתוכה םא בוט היהש קר
תוצילפמ אל םלועל םישנ ,םירבגה ונתניחבמ ,ינפל לש םינובריחהו
.דבלב םירבגל הרומש וזה תוכזה ,תונברחמ אלו
קאמויסכאל וביגה
 
3/7/03 5:21
ליח תשא :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
םיזגה לע םירואיתה תא גונעהו עיגפה ירבגה ארוקהמ ךוסחל השקבה
.דואמ הנושמ םינובריחהו
הזה ףוגה ירוחאמ שיש הז לע בושחל ויינועמ אלש רבג ,קיינתהל ךל
הארנכ .םינובריחו םיזג ומכ םיעזעזמ םירבד םגו תושגרהו תושגר
.ינשה ןימה תונב לע ליכהל הסנמ התאש תוועמה םכסההמ קלח אל הזש
אלש לולכממ קלח אוה ולוכ ףוגהו המשנ שי ףוגה ךותב -ךריכזהל
ארחו ןתשו תושרפהו םיקדייח וב שיו ,ןמזה בור הטילשב ירמגל
.לכהו
ןיממ תונהל םיחילצמ םג ילואו םיסנמש ןמזב םג ןמזה לכ םש הזו
.תירוחאה תלדב
ירחא םויה םגו ילוכ םש יתייה ינאש -רמול יתיסינש המ םצעב הזו
-ירוחא תא קתיבש הז לש תיספאה ותוישיא תא יתיליגש ירחאו לכה
.ךופה לע ךופה םוש ילבו עדומב עדומב תטרחתמ אל ינא
ליח תשאל וביגה
 
3/7/03 14:26
דדח םעונ :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
ימ לכשה תא ןייזל םתאב וא ןייזל םתאב רופיסה המ ןיבמ אל ינא
םינהנש רקיעה םיצור םהש ךיא ןיידזתשן ןייזיש הצורש
דדח םעונל וביגה
 
4/7/03 21:18
ויתס :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
?תוינטנופסהו האנהה תא ונממ איצוהלו תוומל רבד לכ חתנל המל
הזש המ לכ הז יתניחבמו ותוא תבהוא ינאו יתוא בהוא ילש רבח
(!!!תידדה) תידדה האנה תמירג לכה ךסב סנוא אלו שוביכ אל ,רמוא
,תורחא םיכרד הברה ומכ ,ינשה תא דחא םיבהואה גוז ינב ינש ןיב
לכה הז .קשחתמש המ םעפ לכ
ויתסל וביגה
 
5/7/03 1:24
התבה תינניח :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
!הלימה וז תוידדה
התבה תינניחל וביגה
 
15/7/03 18:00
007 :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
יתלב הז - תוינש 5 -ב המזגרואל העיגמ - ילאנא ןימ לע הלוח
ןיא - יביטברסנוק רתויה רוחב המזגרואמ לידבהל - ןיטולחל טלשנ
...העיגמ טושפ איה ,המזגרואה תעגה לע ללכב הטילש יל
ןומאו ןוחטב תשוחת תויהל הכירצ ,עובק גוז ןב םע קר ץלמומ ,לבא
דואמ רירש) טרפב תעבטה יפו ףוגה ירירש לכ וררחתשי ןעמל אלמ
תא חוכשל אל - תובוגתה תחאב םדוק ץלמוהש ומכו ,(...קזח
תחטבומ האנה - ןגדגדה רבעל ךגוז ןב תא (יחנה וא) ישקב ,ןגדגדה
תילניגו הכיפש םע עיגת תילאנאה המזגרואהש םויל הכחמ דוע ינא -
ומכ שממ הכיפשל תלוכי שי השאל - הזכ רבד שי - תישנ הכיפש)
הצור ,הל הכחמ .םלועב הבוטה המזגרואה וז יכ םינעוטה שי (רבגל
.ץירפשהל/ךיפשהל םג
תעבטה יפ תא קקלל ךגוז ןבל תתל םגו - הכיס רמוח חוכשל אל
םומיח שרוד תעבטה יפ םג הניגווה ומכ םוידב - תינדי עשעתשהלו
!תוככרתהו
ונהתו ודחפת לא


007
007ל וביגה
 
16/7/03 1:06
םוקמ שי :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
רפוס תכרעמ םיככחמ ונחנא כ"הסבו קיתרנהמ םינהנש ינויגה ךכ לכ
רשפא יביסנטניאו ךר 'גסמבש הז לע ובשחת .הינשה םע תחא השיגר
.המיהדמ תוקפרתה תשוחתל עיגהל
ךכ לכ םישגפינ וב םוקמ אוה הפה לש ינשה הצקה - תעבטה לש הפה
תוריתסו םידחפ ,תויוקקותשהו תוואת הברה
,רבדה ותוא אל ,הריכזמש תושיגר הברה ךכ לכ ליכמ םג ומצע םוקמה
.וילותבב קיתרנה תא הריכזמ לבא
תומלועלו תוזטסקאל עיגהל רשפא רבעשל יתשא םע ךורא ןויסנמ
יתבשחמה ןילותבהמ ררחתשהל יטיא ךילהת שרדנ ןבומכ .םישדח


רמאמש תונועביקו םידחפ הברה ךכ לכ ררחשמ תעבטה יפב רורחיש
ריבסיו בתכיש יאדכ ףיקמ


החלצהב
םוקמ שיל וביגה
 
19/7/03 16:30
יש :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
.ךלוה לכה ,ידדה ןוצר שי םא - הטושפ ילש השיגה
.הז תא לוקשל ללכב תונכומש םישנ הברה יתשגפ אל - ירעצל
.ריכזהלמ סה הז יתשא לצא םגו
..םישק םייח
ישל וביגה
 
19/7/03 17:35
ןורי :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
.יגארט ףוס
ןוריל וביגה
 
18/8/03 19:24
דג :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
תובהוא תונב המ
דגל וביגה
 
 
20/8/03 21:16
********** :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
..ילארוא !!הבהא ...םיקוזיח םיקוביח ,תוקישנ
**********ל וביגה
 
24/9/03 10:21
הלטס :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
דואמ םא םישוע המ ?דחפה םע םישוע המ ?באוכ הז םא םישוע המ
?לק הז תא השעתש "הפורת" םישפחמו םיצור
הלטסל וביגה
 
 
1/10/03 0:35
לאכימ :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
םימראפב שוכרל ילכות םתוא הכיס ירצומ 'סמ קושב םויכ שי
לע זוקולגמ ל'ג והז ,KY ארקנ וילע ץילממ ינאש דחא - םהינימל
לע לקהל לוכיש (ערקי אל םודנוק םע עגמב עמשמ) םימ סיסב
(-: םיניינעה
... םיענ םוי
לאכימל וביגה
 
 
16/12/03 12:14
ןייז בר :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
!הרקי הלטס


םלועל םוטקר תולותב תסנכהב בר ןויסנ יל שי לבא רבג םנמא ינא
.תוירוחאה תואנהה לש םימסקה
ןינעהש יל רורב .םעפ אל יתעמש יתריקי הלטס , ךלשכ תובוגת
אללו) .דיחפמ תוחפ תאז תושעל םיכרד שי ךא טלחהב דיחפמ
תכלל ןמצעל ושרהש ןאכ תובתוכהמ קלח ווחש יתנבהש יפכ תומוארט
(..ןבבוח גוז ןב םע האקתפרהל
.ןויסנ לעבו יארחא,שיגר גוז ןב אוצמל ,תישאר ,שי ,רומאכ,זא
לא ליבשב ותיא תכלל הלוכי תא הזכ דחא ךל תאצמש ירחא
."ץופק"ה רוחהמ תוגונעתה
םיקחשמה שרגמ תא תוסעל שי...יתגרדה היהי ךילהתהש יוצר תישאר
.םיאתמ הכיס ל'ג הברהב
םג) עבצא דוע ףיסוהל טאל..םינפב קחשלו עבצא תונידעב רידחהל
(..ןאכ התוא ריבהל ךבוסמ תצק לבא הקינכט שי הזל
.ל'ג תנמ דוע רידחהלו תועבצאה תא איצוהל יוצר םעפ ידמ
לע..תישילש עבצא ףיסוהל ןמזה עיגה תועבצא יתשל תלגרתהש רחאל
וילע םיענ אל וא באוכ הזש תרמוא תא םאו בושק תויהל גוזה ןב
ךילע באכ תגרד הזיאל הניבמו תושוחתה תא תדמול תא..תגסל
(.לבסנ באכב ,הארנכ ,רבודמ ילש תוירנטרפה ןויסנמ) .ןנוכתהל
ולוכ חורמ אוהש אדוול שי!...ןיזה תרדחה בלש העיגמ ףוסבל
תא תאז החונתב ."תויפכ" תחונתב תויהל הכירצ הרידחהו ל'גב
החונת.הרידחה קמועב טולשלו ןיזה תא תחא דיב קיזחהל הלוכי
ןוחטבה תא הריבגמ רשא הריהמ הגיסנ תורשפא םג ךל תנתונ תאז
.ךלש ימצעה
המ ןמז ןיתמהל שי,רומאכ טאל טאל...האולמב העצוב הרידחהשכ
עונל שי תישאר .םופמיפ תועונת עצבל ליחתהל ול ינתיתש ינפל
ןתינ המ ןמז רחאל .תונידעו תויטיא תוילגעמ תועונתב ךכותב
םאותמ ןפואב יוצר הז בלשב .ךייתושוחתל םאתהב םפמפל ליחתהל
בצמל יכפהתתש (!....ץמאמה לכ ירחא) רוחהמ ןיזה תאצוה אללו
תא ליחשהל רנטרפה לע .טעמ תוקסופמ םיילגר םע ןטבה לע הביכש
תונב .ךתנווכה יפ לע ותוא תוסעהלו ןגדגדה רבעל ךייתחתמ ודי
רובעל וכזש לזמה
לעמ תוגרד המכ אצמנש יעליע גנוע לע תוחוודמ היווחה תא יתיא
..ילאניגווה גנועה
!החלצהב ךל היהיש
ןייז ברל וביגה
 
 
25/2/04 0:10
!הז תא יל תישע :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
!!!רקי ןייז בר
-יתוא עיתרה יד וליפא הזו הרוחאמ יתיסינ אל םלועמש תורמל
!!!הזה קייודמה רואיתב יתוא תורגל תחלצה
...הסנא ינא
תא ףושחל ידכ ידימ תינדחפ ינא לבא ךתוא תוסנל ה-ת-מ יתייה
(...רבתסמ) ילש ליימה
...ןויערה לע תומי קוידב אל ילש רבח םגו
!הז תא יל תישעל וביגה
 
7/11/03 21:39
תינומלא הכיסנ :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
בור תא יתארק .16 תב הרענ ינא ,ןייצל תבייח ינא ,ועמשת
ילש רבח םג .היעב התוא יל שי ,תשייבתמ אל ינא ,אל .תובתכה
ונחנא וליאכ אל הז ?םש אקווד ?םירבגה לש היעבה המ .רבדה ותוא
,יליגב םידלי ומכ ןאכ םיחכוותמ םתא ! אלו אל .םכלצא עגינ תמאב
הז תא בהואש ימ .דמחנ הז לבא .יתפש לע ךוחיג ררועמ הז
.אל-אלש ימ .תואירבל
תינומלא הכיסנל וביגה
 
14/11/03 21:17
Sane :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
תינלוחה היטנה תא תוחנעפמ תויזכרמ תוביס יתש :תיתיצמת הבוגת
אוה-תחא.תעבטה יפ-רמולכ,ןבשיה רוזאל םירבגה לש
םגש םהל תפכיא אלו תונהל םיצור םינבבהו תונרקס-תינש.לוגע
םינפ תקלדל תמרוג םוטקרה יפ תברה תויאופר תוביסמ
אל תושרפהל םג-ןאכמ,הבחרהלו (ךורא ךוותל םימעפל)תיתכרעמ
תאז תמועל תוריהז אלה םישנה.'וכו םד:ןוגכ,סקסה ידכ ךות תויופצ
תינוציח רשאמ תינשוח רתוי איה ןהלש הייטנה יכ תונהל תוצור קר
םוריח יקמב תויח םג םיעקות ויה םירבגה בורש תורמל)םירבגל ומכ
.(םיוודבה ונינדוד ינב תא האר,םהינמל
Saneל וביגה
 
19/11/03 22:36
Not an angel :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
ןכא םהש הדבועה י"ע קר רבסהל ןתינ ילאנא סקסל ירבגה ןוצרה
,השיאה לע האלמ הטילשל םיפחדה תא םהב שישו ,םייביטימירפ
-הרדגהה לע יל וחלסתו (ןיע רשק ןיא) תוימיטניאמ תוענמה
.תטלחומ תוילטורב
.ינשוח רבד םוש הב ןיאו תבאוכ ,הליפשמ ל"נה החונתה
!יעבט אל הז


!םשל סנכהל רומא אל הז
לבקל ידכ קר םירבג לש םיתייח םיפחדל וענכי םישנש הביס םוש ןיא
.הבוט הלימ דוע םהמ


ייתורבח םע יתקלחש המ לכמ לבא ,סקס אשונב תינרמש אל ינא
ןהש הביס ןיא ןכל ,הזמ תונהנ תמאבש םישנ הברה ןיא -הפ יתארקו
!הז תא ושעי
Not an angelל וביגה
 
28/11/03 15:08
יליל :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
068589021 רשק ירצ יתוא ןמרח הזו תבתכש תא יתיאך
ילילל וביגה
 
28/11/03 16:35
סקסב הניבמ ,תצק לבא ,תצק :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
,אוה דוסה .םירבגל םגו םישנל ,יתימא גונעת אוה ילאנא סקס
גנימייטב ,הגרדהב ,טאל .לכה הז .הז תא תושעל ךיא תעדל ךירצש
רבד הז ,מממממממ ....ףיכב ,הכיס ירמוח תרזעב ,ץחל ילב ,םיאתמה
סנכהל ול תנתונ תאש תאזה השוחתה ,תונב .באוכ אל שממו ,לודג
רדוח ותוא השח ,טאל-טאל וילא תחתפנ ,ימיטניא יכה םוקמל
,רוצעל ול םירמוא - באכב הינשל םישח םאו .הפירטמ איה ,הגרדהב
.ףוסה דע ....טאל ,ךישמיש םישקבמו ,רירשה תא םיפרמ ,םיזכרתמ
טאו ,חוכב ךתוא לוגשל לוכי אוה ,החותפו היופר תאשכ ,זאו
.תודיספמ ןתא המ תועדוי אל ןתא ,ףוא .תפפועתמ


יתועבצא .םכלש דספה תמאב הז ,םיבופומוה םתאש הז :םירבגל רשקבו
.דוע שקבל ורזח םלוכו ,םוטקרב םיינש וא רבג רבכ וגניע תוגונעה
.ונהתו וסנ
סקסב הניבמ ,תצק לבא ,תצקל וביגה
 
2/1/04 13:12
ולב השמ :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
תיסקס הדלי ילש התיכב שיו הרשע שולש ןב קר ינאו סקס הלוח ינא
תוחפל תמ ינאו דחוימיב
ךיא עדוי אל ינאו הלש ןימה רביאל [םירמואש ומכ] הל ץיצהל
.הז תא הנמימ שקבל וא התיא ליחתהל
ולב השמל וביגה
 
23/2/04 16:05
הרונילא :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
הרוחב אל ינא יעבטמ ,הליעגמ טושפ ךלש תונכה ,הכומנ המר וזיא
בוטה םעטה לובג תא תרבע יתעדלו ,תולובג שי תונכל םג ךא תינרמש
הרונילא םלוסב ןוילימ תקזחב סחיא -
הרונילאל וביגה
 
24/2/04 1:28
הרונילא :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
הכפהמה תושעל המ ןיא .ךלש הלוכ הכומנה המרה ,הרקי הרונילא
החילצה אל דוע (ןיידע קר םנמא) ,ןיידע תיחרזימה
הרונילאל וביגה
 
24/2/04 10:42
הרונילא :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
לע ביגהש תינ/ןדחפה ימ תעדל תניינועמ דואמ יתייה תישאר ןכבו
םש םתס םג ,הנופ ינא ימל עדא ינא תוחפל ,.. יתבתכש הבוגתה
,וננינעל ןכבו...בותכל ה/רקיה ה/ביגמה תואנ אל יודב
הכפהמ" התוא הנכמ תאש יפכו תויתדע ןיב רשקה המ יל ןבומ אל
יתשחש לעוגה תשוחת ןיבל ("י" ילב םיבתוכ תיחרזמ) "תיחרזמ
,בגאש ),רחש 'בגה לש "קמוצמה תעבטה יפ" לע "הריצי"ה תא יתארקש
,תויברעמה ןדיע לעו תורואנ לע םירבדמ םאו (התוא עיבהל יל רתומ
תחכש לוכה ינפל לבא - ררחושמו חותפ םדא לש םשור תושעל הסנמ תא
;בושח דחא רבד
,תבשוח ינא ךכו יתעד וז ,תונוש תובוגת תונוש תועד דבכל ךילע
, היסורב תחתופמ אלו תלשחנ ריע - דרגנינלב יתדלונש תורמל ,ןכ)
(...תירברבו תיחרזמ" תוברת תרסח
הבהאו םולש
הרונילא
הרונילאל וביגה
 
24/2/04 10:47
הרונילא :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
;םירקי םיכרוע
?? ןגד הלא ,ביבר הלאירא תמגודכ תורשכומה תורצויל הרק המ
????ןהיתוריצי תא אורקל גונעת טושפ ,תוטוהר ,תורשכומ
הרונילאל וביגה
 
24/2/04 10:49
הרונילא :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
,תורקי תוכרוע
??? ןגד הלאו ביבר הלאירא תמגודכ תורשכומה תורצויל הרק המ
???ןותימה עיגה ןאכל םג
הרונילאל וביגה
 
25/2/04 2:32
הרונילא :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
ריעב ,ןלציל אנמחר תדלונ תאש קעדזהל ךלש ידיימה ךרוצה עודמ
רתוי השקונו תינרמש םלוע תפקשה איה תויחרזייימ ?הנבנבל תיברעמ
?ךכ לע לצנתהל ךירצ ינא .תושעל המ ןיא .תיברעמ םלוע תפקשהמ
(ןכ בורקבש ןכתיי - םירחא םילרביל לש םתדרחלו יתדרחל)
הרונילאל וביגה
 
25/2/04 13:57
הרונילא :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
ךתוא המישאמ יננאו - יתעד ףוסל תדרי אלש הארנכ ,רקי "לרביל"
ןוצרה יל ןיאש םג המ ,היוקלה ךתנבהו ךקפוא תורצב הלילח
ךא ,חותפו לרביל תויהל רמייתמ התא ,ךל ריבסהלו תוסנל הנווכהו
,בושו ,תימיטיגל םגו ךלשמ הנוש איהש העד לבקל ןכומ הלילח ךניא
ךכ לע זירכהלו לעגיהל האלמה תוכזה יל שי - יתוא הליעגה הבתכה
,,,,ליעגמ ,ליעגמ ,ליעגמ - תולוק ילוקב
,תאז תדבכמ ינאו ,התוא בוהאל יאשרו לוכי,סומינונא ןודא ,התא
(?ונניב לדבהה תא ןיבמ התא)
תורשכומ תובתוכ לש תורחא תוריצי לע ךל ץילמהל השרה ןכש המ
אלו תוחותפ דואמ ןה םגש תרמוא יתייהו הזה רתאב ובתכש
תושוע ןהש אוה לדבהה...לוכה לע תורבדמו "תויחרזייייייייימ"
.יירבד תא ןיבת (ילוא קר) ,ילוא ארקתש רחאל,ןורשכב תאז
,בושו
הבהא ןומה
הרונילא
:))
הרונילאל וביגה
 
2/3/04 3:23
ןיינעתמ :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
...ןויסנה ילעב לכל הלאש יל שי
?האוצ לש חיר שי ילנא ןימ םימייקמשכ
תונעל לדתשהל אנ ךא ,תישפיט ארונ-ארונ תיארנ הלאשהש עדוי ינא
.תוניצרב
ןיינעתמל וביגה
 
3/3/04 9:39
תנסוא :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
((:החלצהבו ינפל בוט וחלקתת ,ןיא שממ אל
תנסואל וביגה
 
4/3/04 2:33
ןיינעתמ :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
הדות


: )
ןיינעתמל וביגה
 
5/3/04 0:29
ןורש :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
ימינפה לילגה לש יבועו מ"ס 21) ךרובמ דואמ רביא םע ,26 ןב ינא
ילאנא יצח תושעל יתחלצהש הדיחיה םעפה .(...טלאוט ריינ לש
תילארוא תחתהו העשפמה רוזיא תא הל יתקניפש ,תרגובמ םע התייה
רביאה תא החרמ איה ,םיידוסי םייוסיע רחאל.....העש טעמכ ךשמב
יתיווחש המזגרואה....שילש סינכהל ונחלצהו ,ל'גב ילש חלוגמה
רוחמ וגלזש םיפוטפטב התמאתה ערז יתנתשהש השגרההו ,תממהמ התייה
ave20@walla.co.il : תויווח תפלחהל...הלש םלשומה תחתה
ןורשל וביגה
 
9/3/04 16:20
ןר :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
:תורוחבל הלאש
אוה ךפיההש דיגהל רשפא ,םידמימ לודג רביאב יתכרבתה אל ינא
.ןוכנה
הפ ארוק ינאש רמאמ לכ טושפו .תושעל המ ןכ עונצ יד רביא יל שי
ותוא תבתוכש ימ לכ
ררבל יתיצר קר .םילודגו םייקנע םירביא תבהוא איהש המכ תנייצמ
לדוגה םישנה לכ םע
דיקפת קחשמ אל לדוגה ןליבשבש המכ דוע שיש וא ?ןהל בושח שממ
תונהנ ויה םהו
שארמ ןכלוכל הדות .תיסחי ןטק רביא םע םג
ןרל וביגה
 
11/3/04 16:07
םוטקר :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
תויחטש המכ
##
+ +
םוטקרל וביגה
 
23/3/04 14:41
וישכע הצור :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
והשמ יל הארנ היה הז .תחתב שקיב דימת הנש 15 ינפלמ ירבח/ילעב
הזיאב ,םינש 5-כ ינפל .רבדל המ לע היה אל .ןיטולחל םוחתל ץוחמ
.הז תא ונישע ,הטימב ונידיל פרוח ונלש דליהשכ ,לילגב רמיצ
ומכ .ןופמט יל היה קיתרנבש תויהל לוכי -המל תרכוז אל וליפא
תושעל ךירצ הככ ,תוניידזמהו םינייזהמ המכ -ןאכ תאז וראת רבכש
,םתומכ ינא .(שארבו ףוגב םיררחושמ ראשהלו ,ךכסל ,טאל) הז תא
תא יתארקשכ הטמל םש יתבטרנ ילוכו ,תרחא היווח וזש תנעוט
, יתולת-יסוניא-רוסא-ליפשמ-הרגמ והשמ הזב שי .הבתכל תובוגתה
תא ול העיצמ אל ינא -תאז תורמל .ררחתשהל םיחילצמ םא קר -גנעמו
!סכיא -ירחאש םויב ןברחל תבהוא אלו ('וכו םירוחט)ידימ הברה הז
וישכע הצורל וביגה
 
12/5/04 15:36
ימומ :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
?המ תעדוי תא
יהת תוחפל תורימג םימעפ 6-ה ןייניעב תמזגה אל ללכבש הזמ ץוח
יכ ךגוז ןב לש ןיזה לע החורמ התייה האוצ המכ ידיגתו הנכ
תעבטה יפ תא יקנת אלש המכ ןויסנמ
תחתל ןיז ףוחדל רשפא ידוסי ןקוח ירחא קר
תואיצמל בורק היהיש והשמ םיאיצממ רבכ םיא שקבמ ינא זא
ימומל וביגה
 
 
12/5/04 20:04
ןיוש ונ :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
!טיש ףוא לופ רא וי ,ימומ
.םלוכ אל לבא
טרס םעפ ףא תיאר אל - (ןויער אקווד הז) ךשארב ןקוח הזיא
?לוחכ
.האוש אל איה האוצ ,האוצ שי רבכ םאו
ןיוש ונל וביגה
 
 
13/5/04 10:22
ימומ :תאמ
ךלש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
ק'ערד קיטשה ךמצעל אורקל ךירצ תייה


ןבומכ "םייקנ" םיטרס םה האור התאש םילוחכה םיטרסה הארנכ
ידוסי ןקוח רחאל


ןימ םצעב הזש תילאטקר הרידחב תיסנתה אל התאש רורב יד הזו
םע תמרוגש הביאש תוליעפ


האוצ לש הגילז םגו ןיזה לע האוצ תחירמל תומיענה יא לכ
תימימ


תיתימא הבוגת תוכז ךל היהת ןויסינ רחאל קר זא
ימומל וביגה
 
 
13/5/04 18:25
האיצמ הסיורג א :תאמ
ךלש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
,ימאמ ימומ
רתוי סנכי םג הז הככ .עגריתו ,קומע םושנת לכ םדוק
.תולקב
הרידחב" תוסנתהל ןמז תצק יתחקל יכ וישכע קר יתבגיה
ךרעב ירחא ,הסונמ רתוי הברה ינאשכ ,וישכע זא ."תילאטקר
גנימיר ירחא ,גנועהו דובכה יל היה ןתיא םישנ רשע
:הנקסמל יתעגה ,ידדהו ינקדקד ,קימעמ גניטסיפו
טיש וי טאוו רא וי
םעפ ךתוא ונייז :ךתוא לואשל ילע ,הל'גניא הל'ימומ זא
רורב ידו ,אל םא ?(םייס-םייס הז - ןייז/ודליד/דיב) תחתב
הזש ידכ (העברא םצעב) םיטושפ םיקוח השולש שי זא ,אלש
:חילצי
.ףס יאנת .בושח יכה קוחה הז .תוצרל ךירצ .1
.שארב - חתפיהלו עגריהל ,קומע םושנל .2
רשפא יא ןכל ,תוימיטניא ןומה ןומה םישרוד .2-ו .1 םיקוח
.ת/דחא לכ םע תחתב ןיידזהל
,תוסעל .יילפרופ - םעפ דועו ,יילפרופ ,יילפרופ .3
.תוסנל זא קרו ,תושעל
.םדוק םייתעש לוכאל אל .(ימומ קוח ארקי ןלהל) 4
םילשב .2-ו .1-ל םיאנתה םא ימומ קוח לע רתוול רשפא
תא טטצל יל ושרת םא ,םגו ,ךלוה לכה אליממ זא יכ ,דחוימב
.האוש אל איה האוצ ,ימצע
האיצמ הסיורג אל וביגה
 
 
17/5/04 22:09
ימומ :תאמ
ימומ לש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
עלגייפ עשדייה התאש ןיבמ ינא זא


לעוש תלובישו ןיבוס ןומה ללוכ ךלש טירפתה הארנכו


האוצל בל םש אל התאש דחוימב ההכ ךלש ןיזהש וא זא
תומזגהה םיע קיספתו טנעוזיג ןייז זא החורמ


תוינלוח תויזטנפב יח טושפ התא בוטה רדסה ןעמל
תויטרוורפו


ךרדו תוברת תצק . האוצל האוושהב האושה םש תא אשית לאו
ץרא
ימומל וביגה
 
 
17/5/04 23:42
aint no feygale :תאמ
ימומ לש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
...רוחב םתס אל אוה/ימומ ימומ ימומ
תלביק המכ ?ךיא ,עלגייפ עשדיי ינאש תנבה ךיא
לכ ,הז לכו םיבוטה ירבחמ המכש תורמל ?ארקנה תנבהב
תא יתרהבהש יתבשח .םישנ םע השוע ינא השוע ינאש המ
.םדוק הז
ןויז אוה תחתב ןויז אוה תחתב ןויז יכ ,הנשמ הזש אל
רוחב ףא םנמאש ךכ .ליפל תלוגנרתה הרמאש ומכ ,תחתב
דנוא) ןכ אקווד תורוחבש ירה ,יתוא ןייז אל (דוע)
.(הסרוו סייוו
יניסב החירז ומכ ריהב ילש ןיזה "בוטה רדסה ןעמל"ו
.(הפי והומכו)
התאשכ ךמצעמ לעגנ אל התאש הז םיהדמ יכהש המ לבא
,"החורמ האוצ" ,"הביאש תלועפ" ,"תילטקר הרידח" בתוכ
- (שממ לש שפנ לעוג תנינפ ןורחאה) "האוצ לש הגילז"
אל הז האוצ" בינגמה ןגולסה תא איצממ ינאשכ לבא
איה האוש לכ אל ,ךומכש לבהא .ץפוק התא ,"האוש
."האוש"
תוינלוח תויזטנפב יח טושפ" ינא המלו ,ןכ
ינא יכ ?ימומ קוח תא םייקמ אל ינא יכ ?"תויטרוורפו
הטימל התיא סנכנ ינאש ינפל ןקוח ילש הרבחל ףחוד אל
.יתנבה אל תמאב ?("רמא ימומ לבא")
ןפולש ייג זא
המ עדוי התא .ד"וי ילב םיבתוכ "םא"ו "םע" :ב"נ
הנטק יכה תואה תא םוקמ לכל ףחודש ימ לע םירמוא
?ת"יב ף"לאב
aint no feygaleל וביגה
 
18/5/04 14:17
ימומ :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
אה וה אה וה


וזיא םמדמ רוחט וא הלגוממ לקנורפ לע יתצחל וליאכ הארינ
תויביסרגא


{תימיטניא} תימיטיגלו הנכ תרוקיב לבקל לוכי אל התא/תא הרק המ
עלגייפ ה'ניילק


תא תאבה הפיאמ וליאכ ןושלב םג החמתמ התא/תאש יתעדי אל הזמ ץוח
-י- תואה םיע ןייניעה
ימומל וביגה
 
27/5/04 15:37
תינג :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
ולש רוחה רבכש תחתהמ וממעתשי םירבגה םינש המכ דוע -הזה בצקב
, םהלש ןימה תוחפש , תונבהמ ושקביו ןוזואב רוחהמ לודג רתוי
...ןזואב םתוא ןייזל


?תונב םכל הרק המ


הנושארה השיגפב תניידזמ םויה תחא לכש ברמ ..תושעל המ ןיא
אל רבכ םירבגה זא הילע לכתסי אל דחא ףאו רחמ ןיא וליאכ
...םינהנ


הרידחמ ץוח לכה תושעל תינהנ םינש 4 רבח םע 26תב הלותב ,ינא זא
...הנותחה ירחא אובי הזו
םיכרדה תחא הזש הנימאמ ינאו רתוי הנהי אוהש יל ונימאתו
!ללכב םיאושינלו םירשואמ םיאושינל


,םולכ ?םכמ הצרי דוע אוה המ רודחל ול םתתנ רבכ םא -תונב זא
בצע םלוע...אבה ןיזה דע תוקורז וראשית םתאו ..אבה רוחל האלה
.סולפ 30 תונב תוקור הברה םויה שי הז ללגבו
תינגל וביגה
 
 
27/5/04 20:15
ןיוש ונ :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
תינג ךל םולש


והשמ תקדצומ תרוקיב ךל שיש בוט
םהלש תחתה רוחב םיטטחמש ןימ יטוס קר הזה רתאל תעגה ךיא לבא
הפל םיעיגמ
תיביטמרונ יד תעמשנ תאו
..... הבוגתל הפצמ
ןיוש ונל וביגה
 
1/7/04 1:50
חינז רבג םתס :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
סכיא
חינז רבג םתסל וביגה
 
25/7/04 18:52
ינור :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
יפב בצע יאת הברה ךכ לכ םיהולא ונל ארב הרקמב אלש תבשוח ינא
לכ ומכ קר.........ץלמומ ךכ לכ....םיענ ךכ לכ הז.....תעבטה
.......תונידעבו םעונב.......הז תא תושעל ךיא תעדל ךירצ רבד
(..םיאתמ יכה אוה םימ סיסב לע "ןמש")...המיאתמה הכיסבו
יואר ותוא תאצומ ינאש גוז ןב לכלו ימצעל הקינעמ ינאש הנתמה וז
...ךכל
....וידמימבו... ותוישיאב
!!!!!וזה הפירטמה היצפואה לע רתוול רוסא
הפ לכב ץלמומ
ינורל וביגה
 
8/10/04 21:23
הננב :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
?יתיא הצור ייה
הננבל וביגה
 
3/12/04 12:22
הלקד :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
ןמזה עיגה .הילשאהמ וררועתה אל ןיידעש תונבה לכל ????ולה
!יתררועתה ילזמל לבא רחואמ תצק יתררועתה ילוא ינא .ררועתהל
קפסל ?השיאה םויק תועמשמ תא הניבמש הזה םלועב הדיחיה ינא םאה
תואנה לע יל תושקשקמ ןתא המ זא ?אל ותו רבגה לש ויכרצ תא
.הרמה תמאב תודוהל תודחפמ ןתאש יל רורב ירה הז ?תורעוס תוינימ
ךרדב הרידחב תורמוג אל םישנהמ %80 :תיעדמ הדבוע וז
תרכוז אל ינא ?תחתב הרידח ךרד ורמגיש זא תילאנויצנבנוקה
רואל .םיתורישב יתנבריחשכ ,תחא םעפ אל ףא ,המזגרוא יתיווחש
םג .הרורב תחא הנקסמל יתעגה תוינימ תויווחב רישעה ינויסינ
תויניצר םיסחי תוכרעמ לע תרבדמ ינא) יתוא ובהא דואמש םירבגה
ודרישכ םג .תינימ יתוא קפסל וחילצה אל (םיפתושמ םירוגמ וללכש
.ינא קרו ינא תאז רומגל יל המרגש הדיחיה .הז היה אל הז יל
עיגי רשואמה עגרהש תונלבוסו הבהא ךותמ יכותל רודחל םהל יתתנ
לובג שי בוט ,לכה טעמכ םהל יתתנ .הרק אל הז ירעצל לבא יילא םג
תוחונתה לכב הז תא יתישע ,תועש םהל יתצצמ ,תתל רשפאש המכל
הלא לכלו .םלועב יסקס יכה שובלה םעו ירשפא םוקמ לכב תוירשפאה
המל זא !הלועמ תיארנ ינא לבא ותסיע לע דיעמ הפואה ןיא םיהותש
טושפ םישנה בר .המל ףוס ףוס יתנבה 30 ליגב ???הרוק אל הז
ברש ול יתרפיסשכ םלהב היה יגוז ןב םג .ןגוז ןבלו ןמצעל תורקשמ
ההותש רוחבלו .הרטסקא אל הז ןהל תדרלו הרידחב תורמוג אל םישנה
השוע אל לדוגה %80-ל תוחפל .ךל יתינעש תבשוח ינא ורבא לדוג לע
םישנה ונחנאש דרוסבא ירה הז .תעדוי אל ינא ?ןכ המ זא .הז תא
תחתב קפדיהל , עולבל , ץוצמל ,תומזגרוא ףייזל ונייח לכ ךרטצנ
ןכל תלחאמ ינא %20-ל תוכייתשמש לזמה תורבה לכל ???המ ליבשבו
םג תא ושעת זא ןכל אב םאו תיפוס ןיא תינימ תוללוה לש םייח
תורבדמ ןתא המ לע תוניבמ אלש %80-ה לכ תא ולשת לא לבא תחתב
.רתוי דוע ןמצע תא ליפשהלו הז תא תווחל יאדכש
הלקדל וביגה
 
 
4/12/04 13:09
סימאר :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
חכה לופב דבועש איפקממ הרירק רתוי יל תעמשנ תא הלקיד הלאוו
תאש ללגב הז תנברחמ תאשכ המזגרוא תיווח אלש הז ינופצה בטוקב
הכר תויהל ךלש האוצל תומרוגש תוקריו ןיבוס הברה תלכוא הארנכ
םיתיז זרוא הברה לוכאל ליחתהל ךל ץילממ ינא ןכל תימימ דע
קולב תרוצב אצת ךלש האוצה ינברחתשכש יארתו רסוב תוננבו
........ךלש רירקה תעבטה יפ לש םישיגרה םיבצעה תא הרגתו
סימארל וביגה
 
 
15/12/04 17:53
daniel :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
אל....לבא ,תנברחמ ינאשכ תרמוג אל ינא םג -יללכ ופואב
הז :בטיה ובישקה תונב -רוחת יל קקילש רוחב םע יתייה ןמזמ
-המצע הרידחב יתסנתה אל ןיידע...ןכל םידרוישכמ בוט רתוי
....םוחב ץלמומ קוקיל לבא -הזכש םוסחמ יל שי
danielל וביגה
 
 
19/12/04 12:11
סימאר :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
לש רוח'ת ךל קלקלל ןכומש והשימ שיש חמש ינא ןלהא daniel
ינפל תודחוימ תונכה תיסע םא יטרפת םא ךל הדוא תחתה
(?בגנל ילב ןובריח ירחא ללכב וא,ןקוח,ןויקנ)


םאה) םידאנ לש החיכש רתוי הבוגת תרצונ םיקוקילב בגא ךרד
(?תינקקל וא ןקקלה ביבה ךיאו רתוי וא דחא ךל אצי
סימארל וביגה
 
 
19/12/04 13:14
daniel :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
היבופ ךל שיש םידמול ונא קמוצמהו טעומה ךנויסנמ ,ןכבו
ןכ ,ץילפהל יל םרג אל הז אל -זא .םיקוקילמ תמייוסמ
םעפ יא םאו ,תיללכה ךתעידיל קר -הככ ..יינפל יתחלקתה
....םוחב ץלמומ זא ,ךתרבח תא גנעל הצרת
danielל וביגה
 
 
19/12/04 14:14
סימאר :תאמ
רקיה סימארל הבוגתב
תונשרפ לע דובכה לכ ששששששפ..... daniel ךל הדות
םצמוצמה תורושה רפסממ תדמלש ילש ןויסינה ליפורפ
!!!...........ךל יתבתכש
סימארל וביגה
 
 
19/12/04 18:57
daniel :תאמ
רקיה סימארל הבוגתב
הריואב לכה סימאר ...תורושב תארוק שממ ינא
....הבוט
danielל וביגה
 
 
21/12/04 10:06
סימאר :תאמ
רקיה סימארל הבוגתב
.......בל יתמס ןכ


םע ךתעבט יפ תא קולחל ךלש שארב daniel.......זא
?????........סימאר.......לשמל והשימ דוע
סימארל וביגה
 
 
22/12/04 0:53
daniel :תאמ
רקיה סימארל הבוגתב
קולחל והימ יל שי ,אלו ,בל יתמש םימשור -א
...תרחא םעפ ילוא....ילש תעבטה יפ תא ותיא
danielל וביגה
 
 
22/12/04 17:18
daniel :תאמ
רקיה סימארל הבוגתב
והשימ -החילס
danielל וביגה
 
 
10/8/07 17:46
:תאמ
רקיה סימארל הבוגתב
אווווווווומ
וז הבוגתל וביגה
 
28/3/05 23:31
:תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
תבייח ינאו "תחתב יתוא ןייזל" םתא ינאש םירבגל תנתונ ינא
לבא (הלחתהב דחוימב) תיזיפ םיענ אל תצקו באוכ הז םנמאש דיגהל
הזה קופיסל תמרוגש וז םצעב תאש השגרההו םהל ןתונ הזש קופיסה
םויה .םירבגה לע םישנה רתומ הז םצעבו ,ריחמה תא יתעדל םיווש
הז םע השיגרמו ילש םירבגהמ ילאנא ןימ ימצעב תשקבמ רבכ ינא
.ללכב םגו הטימב םג ,רשקל השוע הז בוט המכ תעדוי ינא יכ הכלמ
ינא - הנטקה השיאה אל ןפוא םושב ינאש ריהבהל יל בושח
איה לבקל תלוכיה יניעב .תיטסינויווש יללכ ןפואבו תיטסיריירק
תוחפ םיזזש ללגב קר "תיביטקא" תוחפ אל םגו ,הבושח תוחפ אל
ומכ הז תא םיניבמשכו ,(תושוע ונחנא יתימאה ץמאמה תא ס'לכת)
ונ) םיחתפנ תונרסומ ילבו תומודק תועד ילב סקסל םיאבו ךירצש
ויה רבכ תישיא .תושגרו תויווח לש שדח דענמל (עמשמ יתרת ,בוט
קומע ותוא השיגרמ תאשכ .תילאנא הרידחמ קר תומיהדמ תומזגרוא יל
יטסימ דוחיאל בורק יכה רבדה הז ךלש ףוגב יטרפ יכה רוזאה ךותב
הצילממ .'גייא- וינ תינטפטפ וזיא אל שממ ינאו ,תווחל רשפאש
םימעפב תוחפל ל'ג חוכשל אל קר ,הז לע ןמאתהל םגו תוסנל ןלוכל
תולוכיו קנפל תוצור ןתאש רוחב הזש יאנתב ,ןבומכו ,תונושארה
.וילע ךומסל
וז הבוגתל וביגה
 
12/4/05 18:00
הנידו הנד :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
רמולכ ייג הזמ עמשנ א6קווד תחתב ותיא תישעש הזה רבגה הנאוב
ומוה
קוצמה תעבטה יפ לע ונתו א ןינעמ הזש תבשוח תא המו החוד טושפ
?תשייבתמ אל ?אה הא ?ךלש
תינמרבחה ינממ
הנידו הנדל וביגה
 
5/10/05 14:14
תינור :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
תילנאה הרידחהמ תנהינ דואמ אקווד ינא
ריעסמ והשמ הזב שי
.באכ תצק הז תונושארה םימעפב
הליגרה הרידחהמ הנוש והשמ-גונעת הז לבא
.בושו בוש םיצור טושפ םימעפ המכ ירחאו
.םזוי היה אוהש יל הארנ אל-תמזוי יתייה אל םא
.הז תא יתישעש בוטו
.תוקונית ןמש ומכ דחוימב ינמוש והשמ ץלמומ תונושאר תורידחב
.תוסנל ץלוממ
תינור
תינורל וביגה
 
 
24/4/06 0:24
31זרא :תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
תינור ייה
יתיא ירבד
...ךליבשב ןיינעמ והשמ יל שי
razzaly30@hotmail.co.il
31זראל וביגה
 
6/10/05 9:10
:תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
ייה
,תעבטה יפל קוידב יתוא ינווכש םישנ טעמ אלב יתלקתנ ,רבג ,ינא
.בוט רוזיאה תא ןמצעל ונמישש ירחא
(.....יתוא םגו)
השוע הלש קיסוטה םהו וילע תרתוומ אל ילאנאה סקסה תא התסינש ימ
.ךיא יולת קר ,חותפ לכה ,הז תא יל


ינשה לע דחא קלחתהלו םינמשב םיחורמ תויהלמ רתוי יסקס רבד ןיא
.ילאטנמיטנסו ילארוא ,ילאנא ,רוח לכל רודחלו


.ונהת
וז הבוגתל וביגה
 
 
10/8/07 17:49
:תאמ
ילש קמוצמה תעבטה יפל הבוגתב
המל ןיבמ ינאוישכע תחתב ןיז הלוכ לע ילאוטקילטניא ןויד
םינצלפ םכל םיארוק
וז הבוגתל וביגה
 
13/11/07 18:30
דהוא :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
חותפ תחת הפ םיאור אל
דהואל וביגה
 
28/4/09 6:46
הפנוכי יל עולבל התמ תייה :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
הזיא רומשי םיהולאו תורעש םע ןובב לש תחת ךל שי הנוז תבי סכיא
הנכסמי היתפלטב ךב עגונ יתייה אל הזה החודה תחתהמ ךל אצוי חיר
תוחוד תופנוכ תוילארשיה לכ דיחפמ ךלש רועיכה ידבאתת יכל
תויסוכת קר ריאשהל ךירצ םיזגב םכתוא ףורשל םיכירצ תוחירסמ
ינא הלש תחתה לש רוחה לע הרפכ סאיטא ןרומ ומכ הפ שיש תוטעמה
לכ הילע הרפכ ארחת הל לוכאל םגו ותוא תועש הל קקלל לוכי
ןכילע איקהל תופנוכה
הפנוכי יל עולבל התמ תייהל וביגה
 
21/4/12 17:17
ןטק ןיז :תאמ
רחש תיבכוכל הבוגתב
הנכו קיפסמ הרישי התיה ( יודב םש ) יהיל הרקיה יתרבח 24 ליגב
....השיגרמ שממ אל טושפ איה הלש סוכה ךותב ינאש יל דיגהל
....הרקיה יתשא ללוכ ןלוכ םע ךכו ...תחת לש רוחב ונגגח זאמו
2 סמ וחב רבד לש ופוסב םייתסמ לכה דימת םידדוב םירקממ ץוח רשאכ
ןטק ןיזל וביגה
 
 
3/4/13 12:41
:תאמ
הנק יצווקמל רשואל רוקמכ תעבטה יפל הבוגתב
ולאכ השועש ימ םגו ותוא אנוש םיקולא הז תא השועש ימ ומש חמי
הז ףוגל רוקמה הז ערז תבכש יכ רהמ רתוי תומל לוכי םירבד
םגן ףוגב םדאנבל שיש רבאו רבא לוכל רוקמה הזו םיניע רואמ
רחאל ותמ םהינשו תעבטה יפל וסינכה םישנאש םירופיס ןומה שי
טעומ ןמז
וז הבוגתל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא