םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
ירבגה חישה~~ישאר    
   

רבכ יכפהתת
טטושמה קדחה

גלש אלמ ךסמ חנעפל רתוי לק
רשאמ םירודיש םוי ףוסב היזיוולטב
חומה לש דוקיפהו הטילשה זכרמל רודחל
יבקנה


טסיווט הד וד


ףסכ הברהמ תדרפנו תיסקס הרזגב סני'ג תדדומ ,ורטסקל תסנכנ השיא
תא תדדומו התיבה הוודחב תרזוח איה .תזעונה תוסכה תא שוכרל ידכב
לע חוודל הרבחל תרשקתמ איה האצותהמ הטוסבמ .הארמה לומ לחלחכה ףרטה
םחתמב אבה טוטישב בככי טהולה שכרה ."!ץוציפ ילע בשויש שדחה סנכמה"
םייסנכמהו תויסיסע םיינתומה ,ףוצח רובטה ,הפושח ןטבה .םולבניליל
היפעלובא ימור !ילא בל םישי אלש ימל קלב ריד" :תינחרז וידב תוקעוז
."ידיל ףאחס-א דומחמ תיארנ
בוחרב ומותל ךלוהו ושפנב אירב רבג וכרד תא ךרשמ שממ העש התואב
ןטבהש ,הרוחב התוא לש םיכרדה תפמ לע ויניע תוחנ עתפל .םולבניליל
?הזה רבגה השעי המ .ידובע טלש לש לדוגב "יתוא קקל" תקעוז הלש
לע לכתסיו טבמ דירוי :עבטב שקבתמ יכהו ינויגה יכה רבדה תא ,ןבומכ
.הלש הפושחה ןטבה
רבע אוה .האיציב םשרית ךל .ולש הלשאפה תא השע .קוחמ אוה .רמגנ !טאק
לכתסה אוה :ישנה םיקוחה רפסב תחלסנ יתלב יכה תילרדפה הריבעה תא ןאכ
שממ .םימת לבמט הזיא .לכתסי אוהש ידכ לכה התשעש הרוחב לש ףוג לע
ךרדהש עדוי היה אוה ,םישנב והשמ ןיבמ היה םא .םולש .השלחה הילוחה
תכשומ איהש ןמיס ףא הל תושעל אל איה תכשומ איהש הרוחב ענכשל הדיחיה
תא םקשל ידכ םיסחיה תכרעמב םימלש םימי תיחשהל ךירצ ,בגא ,ךכ רחא)
הלחתהבש תרכוז ינא ,ילא ךשמנ אל התא ,ןרקש" - העוגפה תישנה תימדתה
.("!ילע תמש אל ללכב
םע ,השיאל שפוחמש ,ןמפוה ןיטסד חחושמ יסטוט טרסב תוניצסה תחאב
ומכ וב תחטוב ,רבג אוהש תעדוי אלש ,הרוחבה .הילע קולד אוהש הרוחב
ילב ,התוא הצור אוהש דימ הל הלגיש רבג תשפחמ איהש ול תרפסמו הרבח
לואשל ילב הקישנ יל ןתייו יתוא חקייש רבג" .רוחס רוחס ילבו םיקחשמ
תאזכ תוגהנתה" :תוקרוב םייניעב הפיסומו ,תרמוא איה ,"םדוק יתוא
."יתוא סימת
יופש רבג לכ ומכו ,וידיל לפנש ידוסה םינפה עדיממ ןבומכ רשואמ ןמפוה
ילב התוא שגופ אוה תרחמל .הרוחבה הרמאש המ קוידב עצבל טילחמ אוה
תושיחנב הל רמוא ,(לומתאמ "השיא"ה אוהש תעדוי אל ןבומכ איה) תשופחת
ומכ קוידב .תחטובו תימואתפ הקישנ הל קיבדמו - הב ןיינועמ אוהש
?הלש הבוגתה התיה םיבשוח םתא המו .םדוק םוי ול הראית איהש היזטנפה
.םשמ החרבו המויא הריטס ול הפיטחה ,לעוגב הנממ ותוא הרעינ איה
.ער השע אוה קוידב המ םויה דע ןיבמ אל םומהה ןמפוה
יפל קוידב ,ךומכש םימת ליסכ ,תלעפש תישע .יריקי ןיטסד ,והז זא
ומכ תמאתהש םושמ אקווד יואר אלכ תלספנ התא .התצר הרוחבהש סופדה
וניבי אל םירבגו ,םישנ לצא ללכה הז יכ .הלש םיכרצלו תויפיצל הפפכ
ול תושעל ךירצ דימת .ישנה ךרוצל רוויע ןפואב תייצל םלועל רוסא :תאז
ךילע הקזח ,הרוחב ליבשב םיאתמ יכהו םלשומ יכה רוחבה התא םא .טסיווט
ךב שי םא ,תאז תמועל .ךתוא ענעני ימ שפחל דיימ ךתוא חלשת איהש
קפלדל דובכ רחא שג - הל ביאכהל/ערהל/קיזהל/עוגפל םילולעש םיביכרמ
יזוק'ג ללוכ ,ךל אבש המ לכ השעת םש .הלש בלה תטיווסל חתפמה תא לבקו
.הלש המשנהמו ףוגהמ


קדחה קוח


היצולובאה תרותמ טימשה ,ישנה ןימב דואמ טעמ ןיבהש ,ןיוורד סלר'צ
דימת רחביש עבטב דיחיה רוציה ןה םישנ :"קדחה קוח"כ עודיש המ תא ולש
הז ,ןויגהל דגונמ ילוא הז .קלחו דח .ומצע ולש סרטניאה דגנ לועפל
םא ,ךכיפל ,אלפתנ אל .קוידב הככ דבוע הז לבא - לוכיעל השק חטב
הברה ריבסי חטב הז .תקחדומ השיא העוטנ דסא ראשב לש ופוגבש ררבתי
.שוב לומ ולש תונבומ אלה תויוגהנתההמ
תואמ םישת הרוחב .השקבב ?"קדחה קוח"ל תוימוימוי תואמגוד םיצור
- הלש ידמל ינויגהו קהבומ סרטניא תרשמש םי דגב תונקל ידכ םילקש
תויפמילוא תוכירב עברא לש סוידרב רבג לכ ליפתש תממהמ הצצפ תויהל
לע ךורכת ?שממ סרטניא ותוא תא סורהל ידכ דימ השעת איה המו .הנממ
הנפעמ םילוורש תצלוח וא (בוטה הרקמב) םילקש הרשעב תבגמ םיינתומה
ףוחל תפז םע טלפנש רגיח ןונויד ומכ ךרעב תכשומל התוא תכפוהש (ערב)
.םי תב לש
תא תרשי יעבטו יאדו ןפואבש יניצרו בוט רוחב תשגופ הרוחב :האלה
?קוידב הז דגנ השוע איה המו .ביציו בהוא ,חוטב רשקל הלש סרטניאה
סקאה םע (םירקמ יפלאב קודב הז) תניידזמו דימ תכלוה :ןוכנ םתשחינ
ינסרה חור בצמב יניצרה רוחבל תרזוח זאו ,תוומה תא הל השעש ןורחאה
.אירבו ןנער והשמ ותיא תונבל יוכיס לכ תוטטומתהל ןבומכ ליבומש
תאצוי איהש םיוסמ רבג לע הל תרפסמש שפנ תרבח שי השיא התואל .ךישמנ
השיא התוא לש רורבה סרטניאה .תוומה תא הל השועשו םיישדוח רבכ ותיא
םע תולקתיהמ ריחמ לכב ענמיהלו תאכודמה התרבח חור תא דדועל אוה
,קאינמה םע המצעב אצת איה ?ונלש השיאה השעת םכתעדל המו .קאינמה
וישכעו) הייכובה הרבחה תא ךרדב דיספת איה .ףעפע דינהל ילב ,ןבומכ
ירחא - ומצע רוחב ותוא ידי לע איה םג קרזית ףוסבלו (רתוי דוע הכוב
:"קדחה קוח" לש ףיעס תת דומלל םוקמה הזו) תוומה תא הל םג השעיש
.(תורחא םישנ לש ןנויסינמ חקל תודמול אל םעפ ףא םישנ
.הפשא תיקש לא ומכ הילא סחייתמש רברבג םע תאצוי הרוחב ?דוע םיצור
ול םלעיהל ,הלש דיינהמ ותוא ןנסל אוה הלש קהבומה סרטניאה
השעת איה המו .םייחהמ דימ הל ףפחתהל ללככ ונממ שורדלו תויביטרסאב
דע ,הדובעבו תיבב ול ס'גנת ,הקספה ילב ןבומכ וילא רשקתת ?תואיצמב
איה זא-וא .םייחהמ ול ףפחתהל ומצעב הילע דוקפיו תונלבס דבאי אוהש
הרבחה םייעובש ךותו ,עובש ףתכה לע הל הכבת ,התרבחל לודג באכב רשקתת
.םדוק ףיעס ואר .הנממ חכשתו ותיא תאצל ליחתת המצע
תוארוקה לכל ןאכ ארוק ינאו ,תעלוקו הטושפ תימוימוי המגודב םייסנו
קלדנשכ תושוע םישנש ןושארה רבדה המ :בלה לע די םע ןמצע תא ןוחבל
זוזל רוסאשו עונמ םמודל םיבייחש עירתמש ,םינועשה חולב םודא רוא ןהל
דימ תוטעושו ךוליהל תובלשמ ,ןוכנ ?ףסונ דחא רטמ וליפא וטואה םע
תוצחלנ ,תוכוב .תמוצה עצמאב תוינש יתש ירחא עקתיהל ידכ קר ,המידק
.בושח הז המ לבא .ליצהל ואוביש ,אבאל וא רבחל תורשקתמ ןה תוסורהו
ריהמה דעצה השענו - תינוכמה לע רומשל - קהבומה סרטניאה ההוזש רקיעה
.ילסרבינואה ישנה ןמויב יו דוע ןמוס .ותוא עקעקל


?הליבומ-א הנוד הל


הבישחה יכרד לומ דוביאל תכלל ידכ תספרמ םוש םיכירצ אל םירבג
גלש אלמ ךסמ חנעפל רתוי לק ,אל וא ונימאת .השיא לש תויראזיבה
לש דוקיפהו הטילשה זכרמל רודחל רשאמ םירודיש םוי ףוסב היזיוולטב
תוזוחמב ךורא םיטוטיש עסמ ירחא ,קדחה ,ינא וליפא .יבקנה חומה
,ךיבמה ןימה תונב לש גציימו לודג םגדמ םע תורכיה ירחאו ,הקיטנמורה
ךבס ךותל הט'צמ ילב עלקנש יאקירפא ומכ ישנה לגנו'גב םיתיעל העות
.םיפרוט לש תוחווצ ץרוש
והז - תעד תולק" .תישנה תוגהנתהה לש תלחותה רסוחב וקסע םימלש תורוד
תא םויה דע םירש "וטלוגיר" הרפואבו ,טלמה םעפ טייפתה ,"השיא ךמש
עיגה ,והז זא .הכפכפה השיאה - "הליבומ-א הנוד הל" תמסרופמה הייראה
ךרוצה דגנ תולעופ טושפ ןה .תויכפכפה אל ללכב םישנש עובקל ןמזה
?הזב ךפכפה המ .ןהלש קהבומה

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
קר
הדזפילכ דעלא

תמר II
תכרעמ

יום רביעי הגדול
הדזפילכ דעלא

לסגור דיל
רנרל ויז

סקס זה חשוב
רנרל ויז

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
4/6/03 18:57
הדבעמ בצ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
.הדימב ינרטנקו חלוק ,אירק ,רמאמ הלחא ,לכ םדוק
,םישנ קר אלו ,םישנאש רמואו לילכא םא שדחא אל .אשונל וישכע
.םניחב ולביקש המ תא רשאמ גישהל ולמעש המ תא רתוי םיכירעמ
ידכ (הגשהל השק תויהל) עצהה תא ןיטקהל השעמל אוה רופיסה לכ
אוהש ףוקש ךכ לכ קחשמה םימעפל .(חלצומ רוחבב הכזת) הלעי ריחמש
.ןבומכ ,תחלוגמה לגרב המצעל הרוי הרוחבה וליאכ הארנ


הרוש הטמל ךל תחטבומ .ישנה רזגמהמ תואמגוד תרדיס וז תגצהש המ
.עטמה תונב ךרובע ופסאיש תוירבג תואמגוד לש
הדבעמ בצל וביגה
 
4/6/03 19:03
הננב :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
!!!!!!הההההנושאר ינא
הננבל וביגה
 
 
4/6/03 19:19
הננב :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
.ףוא .הנושאר אל ...בוט
ןווינ דע שודנשו תוארל הצורש תא קר האור ךתייאר ,יריקי
.(!)טקה וניחומ
יניטסלפ הלבח ןעטמ התוא השועש סני'ג התנק הרוחב התוא ילוא
איהש וארי ('...ג וא 'ב וא) 'אש התצר איהש הביסהמ םכחותמ
(םיסנ וא השמ וא) דמחומ הזיאש התצר דחוימב אל לבא ,הצצפ
?בוחרב תדעוצ איהשכ םיטרופמ םייגולוקינג םירואתב ףצשל ולחי
לבא הלש שדנודמה םיה דגבב (!המכח) הצצפ תיארינ איה ילואו
?והשמ אל הל הארינ טילולצה
הניא לבא תוננבה ץוצמקמ תכבסותמ הבלכ טושפ איה ייילואו
!?ןלוכ לע הדיעמ
ונל םרוגש ךבסותמו קופד ךךךךכ לכ ןז טושפ הז םירכז ילואו
!?תוקפדה לכל
הננבל וביגה
 
4/6/03 19:18
honkhonk :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
GADOL
FROM THE U.S.A I'M SENDING TWO THUMBS UP.
honkhonkל וביגה
 
4/6/03 19:33
ינוטלפא זיזי :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
שי םירבגל .תידוחיי תישנ העפותב רבודמש קדחה םע םיכסמ ינא
הככ ,(םינמרח אל םינמרח) ףואו ןוא לש טושפ רתוי הברה ןונגנמ
השיא קר .םיכבוסמ תויהל םילוכי תמאב אל םה - וצרי םה םא םגש
תאזכ הלסורק תויהל הלוכי
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
4/6/03 20:01
רבג דוע :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ץמאמ השענש רכינ ,םיביבח הביתכהו רומוהה :ןונגסל תישאר
לע יל רפס) בוצע תויהל לוכיש אשונב ךויח תולעהל הביתכב
דדומתהל הסנא ,תינש ...רומוהל םוקמ טלחהב שי (-: ...הז
קיפסמש רמוא יתייה תיטקרפה המרב .תנעטש המ םע "תיגול"
הנבה ילואו !ךל המיאתמש תחא לבא ,תחא השיא ןיבהל
תולעופ םישנש חוטב ינא ...המאתהה תרדגהמ קלח איה הלש
לש "ייכונאה ןג"ה תרותמ עבונ הז) ןהלש םיסרטניאה תבוטל
םירבגש ומכ שממ ,(ןיוורד לש ותרות לע תססובמה סניקוד
.םיסרטניא תוהז שי דימת אל .םהלש םיסרטניאה תבוטל םילעופ
(-: ...םיבהואל ךייש םלועה :שיש עגרב
...תרחא םעפב ךכ לע ?"םיסרטניא" ןתוא םהמ איה הלאשה
ת/לעופ איה/אוהש "םיסרטניא"ל עדומ םדא םאה :איה הדוקנ דוע
רומא אל הזו ...אל םירקמ הברהב יתעד תוינעל ?םהיפל
."ןועגש"ב ןויגה שיש הארנכ .הל/ול עירפהל
.תחאה תאיצמב החלצהב
רבג דועל וביגה
 
 
5/6/03 23:27
טטושמה קדחה :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
תא תספסיפש יל הארנ לבא ,ףלאמ םיסרטניאה לע ךלש רבסהה
לבא !ןהלש םיסרטניאל תועדומ טלחהב םישנ :בושח יכה סנאוינה
.ומצע תא ברקע תשכה לש גוס הז .םדגנ תכלל תורחוב טושפ ןה
.ןהלש עבטב הז :החידבב ומכ יכ ?הז תא תושוע ןה המל
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
10/6/03 16:02
הדבל :תאמ
תונברודכ םילימל הבוגתב
.עדומב ןמזה בורו ונלש םיסרטניאל דוגינב תולעופ ונא ןכא
אוה ונלביקש יליוואה ךוניחהש הדבועה הז ןייצל תחכשש המ
לע (רדגומו) רדגוה הז ךוניחשו תאז תיחומ תכובסתל םרוגה
דימתמ בצמב תויהל הז השיא תויהל .םירבג ןעמלו םירבג ידי
,תיביספ ,העונכ תויהל) ךוניחה דחא דצמ .תודגונמ תועפשה לש
תויהל) ונלש סרטניאה ינש דצמו (וכו םירחא לע בושחל ,העונצ
.(וכו ונמצע לע קר בושחל ,תכלהמ הצצפ ,תיביסרגא


רשפאש ךכ רבגה לצא ונל הבושח ארונ היצנגלטניאה ,הזמ ץוח
אל םאו .ןחבמ לעכ הרואכל תכבסותמה ונתוגהנתה לע לכתסהל
..ונלצא יוכיס ךל ןיאש יאדוו זא הז תא תנבה
הדבלל וביגה
 
 
10/6/03 19:40
רבג דוע :תאמ
תונברודכ םילימל הבוגתב
,"הדבל" םולש
:ךתושרב ,תודוקנ שולש
ןיינעב תגצהש ןויערה תא יתבהא .1
"היצנגילטניאה ןחבמ"
ארונ היצנגילטניאה" :ךתבוגתמ טוטיצ)
לע לכתסהל רשפאש ךכ רבגה לצא ונל הבושח
.("ןחבמ לעכ הרואכל תכבסותמה ונתוגהנתה
,יתעד תוינעל ,וזה הזיתב שי
.(יפויו) ןויגה דאמ הברה
ןיב ,הארנכ ,ןכא ,השיא לש הבילב תוכזל ידכ
תלאשנ ,לבא .םירושיכ ןיגפהל ךירצ רבג ,רתיה
םאהו ?הלאה םירושיכב םשומש שגדה והמ הלאשה
?ונלש הרבחב תיוושכעה תואיצמל םיאתמ אוה
תירטמיס הלאש לואשל ,םתסה ןמ ,בגא ,רשפא)
.(ונימיב םירבגה י"ע םישנ תופדעה יבגל
םירושיכה ,יתנבהל ,ונלש תינוליחה הרבחב
םרקיעב םה השיא ינפב םחיכוהל שרדנ רבגש
םייתרבח םירושיכ
.(םהב לזלזמ אל ינא ,בגאש)
"היצנגילטניא"ו םילועמ םייתרבח םירושיכ םע םדא
םיאנתב ,לוכי תעצוממ ("לבוקמ"ה הנבומב)
םע םדאמ רתוי הברה גישהל ,םימיוסמ
םירושיכ םע לבא ההובג "היצנגילטניא"
.םיחבושמ תוחפ םייתרבח
הלילח אל ינאו) םידומילב וא אבצב תנייטצה םא
,(טרופסמ ילוא לידבהל) (:... ימצע לע רבדמ
היצנגילטניא שרודש ילאוטקלטניא םוחת והשזיאב וא
,הזש (?העוט ינא ילואו) יל הארנ 'דכו הדמתה וא/ו
הרוחב אוצמל ךל רוזעי דחוימב אל ,ומצעלשכ
שי ז"כב לבא ,םעט לש ןיינע םג הזש) הפי
"הניחב"ב םגש ךכ הדמחנו הבוט ,(תומכסומ
דאמ הז תא בתוכ ינא) ילוא ךירצ ,וזה
,אל וא בוט המ עבקאש ינא ימ יכ ,תוריהזב
(: ...יליבשב בוט המ ,ישוקב ,עדוי ינא
(-: ?הלא ונימיל המיאתהל ידכ ןונער תצק
יתעד תוינעל לבא ,עיפשמ ךוניחה םגש ןכתיי .2
,תיביספ) תרכזהש תונוכתהמ קלח ,תיטוידהה
?יתשרות עקר םג ילוא םהל שי ('וכו העונצ
יל המדנ .םירבג י"ע קר עבקנ אל ךוניחה ,יתעדל .3
ךוניחה תכרעמב םירוממ תורומ רתוי שיש
.טושפ ךכ-לכ אל ,ילוא ,הזש ךכ ,(?העוט ינא)
רבג דועל וביגה
 
 
24/3/04 13:17
םיקמעה תנשוש :תאמ
ןחבמכ םילימל הבוגתב
הארנ לבא ,דודמהו לוקשה ,ריהזה חוסינה לע ןייתחס
תבתכ .חוכב ךב "סנכיהל" הסנמ "הדבל" תרבגה תאז לכבש
תלכסותמה תוינמחולל סחייתהל ןיאו ,ןיינעל דואמ םירבד
אלו ...הבצמב התוא ןיבהל רשפא כ"הס ,בדדובה הרענה לש
...תועדה לכל ללכב הל קיזי אלש המל יתעד תווח תא ףיסוא
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
10/6/03 16:09
הדבל :תאמ
תונברודכ םילימל הבוגתב
:זא ונלש תוכפכפההמ לבוס ךכ לכ התא םא


ידנליאת רוכשת) ןדיז תא ךל ריתסת אל תחא ףאו דבל ראשתש וא
(לוזב רתוי אצי הז - ךורב-לתב יעובש רוקיבו הקניש


תא םישל לכות ?אל יוסינ הווש - םירבג לע לכתסהל ליחתתש וא
.ןדיזל דחיב ועירתו ןולסב ררקמה
הדבלל וביגה
 
 
10/6/03 18:20
ינב :תאמ
...דועול הבוגתב
תא יסנת ךל ץילממ ינא .רבג םע תויהל ארונ ךכ לכ אל הז
םעפ הז
ינבל וביגה
 
4/6/03 20:38
היליל :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
םינינפ
םינינפ טושפ
הבהאה ייח בצמ לע רוא וכפשיש םירבד אורקל ידכ יתסנכנ
.החמשו תעשעושמ יתאציו ילש (ןיאושינ)
.דחא ףאל קיזה אל ימצע רומוה צק
.הדותו
תואמגודלע תכלל םגו ףוס ילב תואמגודה םע ךישמהל רשפא בגא ךרד
תומכחותמ ונחנאש לככו .ההז דימת טעמכ האצותה .תמאב תובכרומ
.רתוי ףרוטמ היהנ הזה ןונגנמה הככ ,רתוי
הילילל וביגה
 
4/6/03 21:10
לעי :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
הרוח הזש תורמלו .תובכרומ טושפ ונחנא ...תוכבוסמ ונחנאש אל הז
תויחל תוצלאנ ונחנאו ,תובכרומ םע םכל השקש תוניבמ ונחנא ,ונל
...יל ונימאת ,םכתא דדומתהל השק רתוי הברה .הז םע


ןיכסה תא בבוסתו ,הלש הבוט יכה הרבחה תא קופדת תחא לכ אלו
הזש תורמל ..הפצרה לע תוומל תממדמ היינשה דועב בגב הל העקתש
לע טועימה תא טילשהל ךירצ אל .םעפ ידימ הרוקש עודיש בצמ
...ללכה
לעיל וביגה
 
4/6/03 21:51
ShiraCat :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
הרוחב רותב ,לבא .תישנ דואמ תוגהנתה איה תולתפתהש ןוכנ
ןודעומל לבקתהל תניינועמ אלש חטבו םיקחשמ תלבוס אלש ,"הכופה"
תוגהנתהל שיש ןויסנמ חוודל הלוכי ינא ,וב הרבח היהאש הצור אלש
המ איה תאזה תישנה תוגהנתהה ,םירבג ברקב הטעומ החלצה תאזכ
םישגופ םהשכ .םתעדמ םתוא האיצומ איה םא וליפא ,םירבג ךשומש
.םתוא תניינעמ אל איה רשי לכש םע הרוחב
ShiraCatל וביגה
 
 
24/3/04 13:24
םיקמעה תנשוש :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
!!!קועצל אב טושפש - תקדוצ תאש המכ ,יוא
יל רוזעי הללאו ,ייחב םירבג המכ יתרבעו הלודג הדלי רבכ ינא
תונכ ,תורישי לש הרישיהו הטושפה הטישב החילצמ ינא םא
.תוירגודו
םיאתמ אלשכ :רמולכ - השיגרמו תבשוח ינאש המ תרמואו השוע ינא
.הארמ םג הארמ - יל םיאתמשכו ,ןיינע הארמ אל ינא יל
הללוהמה "קדחה תרות"ל םירבגה לש לגרהה ךותמ אצוי המו
יכ ,םלענו ףוצרפב יל ךתוח - וב תניינועמ ינאש ימש ?ליעלש
- ינאש אצוי הככו .הז םע םישוע המ עדוי אלו הזל ליגר אל אוה
אלש םיחמצויה לכ םע תראשנ - הרישיהו יתימאה ,תרגובה
...ןכש הלאל תעגעגתמו יתוא םיניינעמ
עדיש רוחבה אוביש תימיטפוא ינא תאז לכבו .יתואיצמ לבא בוצע
עפצ וליאכ חורבלו להביהל ילב ול תתל יל שיש המ לכ תא לבקל
.ןמא...וירחא ףדור קנע
םיקמעה תנשושל וביגה
 
4/6/03 21:58
תכפהתמה :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
וישכע .םירבגמ המכ יפ תומכחותמו תובכרומ םישנש איה היעבה
.םידליו ןיאושינ לש טלפמוק טס םע הזמ םיאצוי ךיא הלאשה תלאשנ
םידחוימ םישורפ ןתמו ךוביס לש תונמוימ ונחתיפ ןיינעה ךרוצל
.(המ תונורתי הל שי םא םג) תימהבו הטושפ יד איהש תוגהנתהל
.ונלש רבגה דצל םייחל סחייתהל תופידעמ םג ונחנא הככ
.שארב לכה ,ונלש שארב לכה !?תואיצמהו
תכפהתמהל וביגה
 
 
6/6/03 13:50
יטאופ סרע :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
רבכ יכפהתת
יטאופ סרעל וביגה
 
 
9/6/03 12:34
זעוב :תאמ
םירבגהמ המכ יפ תומכחותמו תובכרומ םישנש איה היעבהל הבוגתב
השגרה יל שי .ןאדיז תא יריתסת לאו .ררקמהמ הריב יאיבת
.עיקבהל ךלוה אוהש
זעובל וביגה
 
 
24/3/04 13:27
םיקמעה תנשוש :תאמ
....תכפהתמ תאש ינפל !!עגרל הבוגתב
...לגרודכ ןקחש הארנה לככ אוה ןאדיזש יתנבה עגרכ קר
תונשרפה לע לולעב ריהוזל הדותו
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
24/6/03 19:39
הנאי :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
םיאו'צמש "השיאה תרדגה"ל םיאתמ .ךלש ןועיטה
יבגל ,ךכ לכ ינללוכ .גיצהל םיבהוא תויטסינימפ-ודיוספו
תא רידגהל ךמצע לע תחקל יכ ,ונתוא גיצמ .תחאכ םישנו םירבגה
.רבד אל לע תואשנתמו תויחטש ,םירבגה ,םלוכ דגנכ ונלוכ
הז "טס"ש תחאכ ,םיאבה םיטפשמב אלממ ךמצע תא תרגסה ,ינש דצמ
לש םיסחי תכרעמ אל ,םביט אל ,םישנא אל .ךתוא ןיינעמש המ לכ
הז םעפהו ,דילוהלו ןתחתהל .סוטטסה קר אלא ,ןויווישו דובכ
.תדללמ רתוי הברה ןוכנ עמשנ
קלחל ךופהל םינכתסמה הלא ללוכ ,ונלוכל .ןקו יברב ךל ינקת
,םידליה לע םג אלא ,םירבגה לע קר תרבדמ אל ינאו ,ךלש טסהמ
.ירגבתת .רתוי בוט הז היהי
הנאיל וביגה
 
4/6/03 22:00
הריעצ אמא :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
.תוקופד תונבב קר לקתנ התא םא ךלש הייעב .םישנה תאנשמ סאמנ
takes one to know one םימכח ורמאש יפכ ,םצעב
הריעצ אמאל וביגה
 
 
4/6/03 23:22
nl22 :תאמ
שוקשקל הבוגתב
לש םיכיבסתמ ידמ רתוי לבס ןאכ והשימ !הפ לכב המיכסמ ןכא
דידי"כ שמיש וא ,תוקופד םיסחי תוכרעמב תועוקתה תונב םע תאצל
.ולאכ תונב לש "בוט
GET A LIFE!!!
התא אמש וא ,תוילמרונ תורוחב םע דדומתהל תלוכי םאה ןיינעמ
אל איה היעבה ילוא .םש םיסחיה תוכרעמ תא סרוהש הז תייה
!!!!!!!!!!!!!ךב אלא ,תורוחבב
nl22ל וביגה
 
 
6/6/03 13:51
יטאופ סרע :תאמ
שוקשקל הבוגתב
.לבח .שלחומ אצי ךלש ןועיטהו ,ידמ תוחפ האירק ינמיס השולש
יטאופ סרעל וביגה
 
 
7/6/03 17:53
nl22 :תאמ
הזיא תמשל הבוגתב
האירק ינמיס) "תויטמסוק" תונטקב דקמתמ התאש לבח
.הבוגתה ןכותב םוקמב ,(ב"ויכו
יהשוזיא ןאכ תלעפומ אל םאה הומתל אלא יל רתונ אל
?הננגמ
nl22ל וביגה
 
 
4/6/03 23:39
Reloaded קדחה :תאמ
שוקשקל הבוגתב
הזל תוארוק רשי ןתא ,םינפה לומ הארמ ןכל םיגיצמש םעפ לכ המל
.תוננבל היטפמיס ןומה אקווד שי קדחלש הארנ יל ?םישנ תאנש
ןומה שי .ןיינעל וביגתו םיישיא םיספל ןוידה תא רורגל וקיספת
תורוחב ריכהל אצי תישיא ילש תורמל ,בתכ אוהש םירבדב קדצ
לזמ לש ןיינע ילוא .תיסחי תויופש
Reloaded קדחהל וביגה
 
 
7/6/03 11:24
הרדיה :תאמ
?שוקשק המלל הבוגתב
לאה לעו ןמפוה לע ןיטסד לע הנטק תחא הרהבה םתס - יריקי
.םלשומה ינויה


אובי "אוה"ש הז הצור איהש המש ה/ול הרמא איה יסטוטב
רבעמש הקושת קר םיאנת אלל ,םילימ אלל הקישנב התוא ףוחסיו
...לילצ לכל
אלו - השיא לכל) וילאמ ןבומ הז םצעבו דיגהל החכש איהש המ
,הבקנ תויהל ידכש ונינב חיכומש המ - םינפ דימעמש דחאל
,ךוחמ ךותל סחדיהל קיפסמ אל - הבקנ גהנתהל ,הבקנ בושחל
םש והשמ שי תאז לכב הארנכ...עבתצהלו תודבאתה יבקע לע ספטל
.(...םייניעה ירוחאמ


הז "ימ"ה אוה הבקנ איה רשאב הבקנ לכל וילאמ ןבומ היהש המ
.ול חלסיו השעיש


...תעצוממ היזטנפ - הימדב ןטק ליגרת השענו אוב ,קתומ אוב
,תדמענ "איה" הצצ םש יאמ םואתפו םולבנליל םחתמב דעוצ התא
ךל רוזעל הטילחמ תמדקומ העדוה םוש ילבו קומע טבמ ךב תצעונ
...םויה בידנ חור בצמב איה יכ םתס הככ םושנל
תא ילוא ,תיסקאה תא ילוא ?חדוקה ךחומ הלעה וישכע ימ תא ךא
התלע אלש קפס יל ןיא המ םושמ - ימור תא ילוא הידואלק
...רב ןאזור םידיגו רוע המרקו


ןיטסד בלה לע די םע תמאב ונ - טרסב םש יא ספת ל"נכ ותוא
?יגניקיוה גיידה דיקפתב ןמפוה


.ונלש תויזטנפל םג טידרק תצק ןת ייה


(רכז אוה רשאב רכז אוהש) רכז יתשגפ אל דוע - הדוקנ דועו
."דייצ"המ תיהולא האנה קיפה אלש


!!!הרוחסה תא תוקפסמ קר ונחנא השקבב - דוצל םיצור
הרדיהל וביגה
 
 
12/6/03 17:39
בושח אל :תאמ
םלשומה ינויה לאה לעו ןמפוה לע ןיטסד לעל הבוגתב
(רכז אוה רשאב רכז אוהש) רכז יתשגפ אל דוע" :תבתוכ תא
."דייצהמ תיהולא האנה קיפה אלש


קיפמ וניאש רכז תושגופ תונבשכ ללכ ךרדב .ישגפת אל םג
.תומלעתמו ומוה ול תוארוק ןה ,דייצהמ האנה
בושח אלל וביגה
 
 
24/3/04 13:34
םיקמעה תנשוש :תאמ
םלשומה ינויה לאה לעו ןמפוה לע ןיטסד לעל הבוגתב
.וילע הרפכ ןיטסד ונל חלסיו רבסהה תא יתבהא
רתיה ןיב -םרגו ייא.נא.ידב יל שבתשה והשמ - דייצה אשונב
בורל םירבגהש אלא .ףרטה אלו תדייצה תויהל ילש ךרוצל -
ףילחהל םינכומ אל ךשמהב לבא ,ןויערהמ הלחתהב םיאמחומ
- זאו ...תטקלמה וא ,ףרטה דיקפתב תויהלו חצנל םידיקפת
ינאש וא ...םיחרוב םה - ליעלש יתבוגתב יתרבסה רבכש ומכ
...הדיחפמ ארונ תמאב
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
24/6/03 19:50
הנאי :תאמ
?שוקשק המלל הבוגתב
תובושתה לע םג אלא ,ךילע קר תרבדמ אל ינאו ,םכל סאמנ אל
?לילכהל ,תוננבהמ המכ לש
םכייחב
הנאיל וביגה
 
4/6/03 22:02
הקירתסא :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ןהל תתל רוסא ןכלו םילנויצר אלו םיטסיכוזמ םירוצי ןה םישנ
לעו תודרשיה רצי לע לופונומ שי םירבגל .חתפמ תודמעב תויהל
.ימתסתו הרעמל הפי השקבב יסנכית ןכלו לנויצרה
.טואא הז םזיניבוש
הקירתסאל וביגה
 
5/6/03 0:25
רבנע :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
.וטואל רושקה רואיתה תא דחוימב יתבהא
הלחה איה עתפל רשאכ ילש תקרפתמה 19 ונרב םעפ יתעסנ קדצ ןהב
הקינאפ בורמ ינאו ,הדיל שייבתמ היה כ"הוי לש רפושהש ךכ ףצפצל
קרו ,ןבומכ ךרדב עקתהל אל תנמ לע ,התיבה יתסטו תוריהמ יתרבגה
ותלוכת לע ולוכ וטואה לע רבדל אלש עונמה שאר תא יתפרש אל סנב
...תיטנגיליטניאה
?םימ תצק ףיסוהל
?ררקתי וטואהש דע דצב רוצעל
הירטסיה לש תותיעב תקמטצמה יתניבמ םיבגשנ תונורתפ
רבנעל וביגה
 
 
7/6/03 12:53
הניג תות :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
.תאש הקותמ השא הזיא
זא השא תא םצעבש הזמ הניבמ םג ,הירטסיה ילא הוודחב השש םג
,הרירב ךל ןיא
רפסל הצר - חוניקלו ,תורחא םישנ לש בוטה ןמש תא המיתכמ םג
.'הרבחל


בוש ןמצע תוספות םישנש רעצמ תמאב הז יכ ,סחייתהל תחרוט ינא
אלו ,תויפיטואירטס-רפוס םייפקשמ ךרד ,ינוציח ןפואב בושו
.תמאב ןה ימ בושחל ידכ עגרל תורצוע
תולחשה םייתניבו ,ןיוצמ תלעפתמ ינא ילש וטואה תא לבא יל רצ
םג המגפנ אל יתוישנ ,העתפהה הברמל .םוקמב וראשנ ילש
.הקיטמתמ ירועישב והשמ ןיבהל יתחלצה ןהבש תויונמדזהב


רתוי םינורחאה םירושעב תושוע םישנש תועטל הנטק אמגוד קר וז
ןויווש) תירוקמה תיטסינימפה הכפהמב תוטעוב ןה :רתויו
,(םיחינז םירבד הלאב אצויכו קוחה ינפב ןויווש ,תויונמדזה
דס ותוא קוידב - "תוישנ" גשומה תא שדחמ חסנל הוודחב תוצאו
.ןוסא תרה תועטכ קדצב וספת תוירוקמה תויטסינימפהש ליבגמ
ןה ,תועט היה םזינימפה ,תולליימ ןה ,ונלש תוישנה תא ונדספה
ללכבש תוחכוש ,הבוטה הרבחה םע ןופלט תחישב ןת תעמד תוליזמ
דסומ - םירבג םג םידמול הבש הטיסרבינואב התוא וריכה
.וירעשב אובל םולחל קר הלכי קר ףלוו היני'גריוש


,ייתוביבח
:ןכל אבש המ תויהל תולוכי ןתאש אוה םזינימפב ןיינעה
תויהל וא םידליה םע תיבב תבשל ,תוננג וא בכר תויאנוכמ
"תוישנ"ה הרקמ םושב .(העתפהה הברמל ,םהינש וא) תויאקיטמתמ
ףסוא לע הסכמש הלימ לכה ךסב וז "תוישנ" יכ ,עגפית אל ןכלש
ןיבל ןהיניב ןיא כ"בדש תוללמוא תויפיצו תומודק תועיד לש
בושח והשמ םעפ הרציש השא לכ טעמכ .םולכ אלו תימעפ-דחה השאה
(בולעהו ןשיה םזינימפל תודות ,הלאכ הברה רבכ שי םויהו)
ונינב תא םג ךנחלו ,םינפהל יאדכ .וזה הנבהה סיסב לע תגהונ
.םאתהב וניתונבו


םוקמ אוה םלועהש תמאב :הזה רמאמה לע יל שיש תרוקיבה םג וז
ידכמ ימעפ-דח רתוי הפיט רוצי הז םדא-ןבו ,ןווגמ רתוי תצק
ךירואיתמ קלח לע ."תישנ תוגהנתה" לע תרייצש האשילקל םיכסהל
וז םגו - "תירבג תוגהנתה"כ הריכמ ינאש םישנ הברה ומתחי
הנימאמ ינא ,ךתביבסב םישנה בור תוגהנתמ ךכ תמאב םא .תועט
תרצויש הביבסב רבודמש (רופסמ תובר תוידגנ תואמגוד ךמס לע)
.ךכ תוגהונ ןה ןכלו ,םישנמ תומיוסמ תויפיצ
תדגנתמ יתייה תוכז תויכאלמ ןה םישנה לכש יל רמוא תייה םא םג
.הדימ התואב
הניג תותל וביגה
 
 
8/6/03 0:02
אקניברא :תאמ
יפוי הזיא ,שיואל הבוגתב
.ןאכ העדוה םע הככ יתמכסה אל ןמזמ
אקניבראל וביגה
 
 
8/6/03 0:07
אקניברא :תאמ
יפוי הזיאל הבוגתב
.ימיטיגל הז םג תועורפ תומזגה
אקניבראל וביגה
 
 
9/6/03 12:33
יויס :תאמ
יפוי הזיאל הבוגתב
!..תותה דעב ינא םג
יויסל וביגה
 
 
9/6/03 23:51
הרדנסק :תאמ
יפוי הזיא ,שיואל הבוגתב
.תונברדכ םילימ


םזינימפ" ירמגל ירמגל אוהש איה הזה רתאה םע הרצה לבא
,"שדח
.םישנל ימצע לוג - תורחא םילימב הזש


שודיח לש הווסמב הפורצ םישנ תאנש - םינורחאה םירמאמה ע"ע
.םייניע ריאמ
:הנורחאל ןאכ וארנש תומישרמה תוזיתה לש רצק םוכיס
ןהלש יעבטה סרטניאה דגנו ילאנויצר אל ןפואב תולעופ םישנ
,ןמצע
,קיזהלו תורחא םישנב תורחתהל אלש תולגוסמ אל םישנ
.'בויכו


ירקמ סרע ןייארל קיפסמ - "םירמאמ" ךירצ אל הז ליבשב
ינפלש םיפיה םימיב היגלטסונב רכזיהל םתס וא ,בוחרב
.תיטסינימפה הכיפהמה
הרדנסקל וביגה
 
 
10/6/03 16:23
הדבל :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
.םישנמ דחפו םישנ תאנש ,דחפו האנש לע הדיעמ תאזה "הבהא"ה
קדחל יתצלמה המ הארתו הלעמל טבמ ףעה זא .ונדאל חמשו שש התא
.(תילאוסקוסמוהה היצפואה .2 דבל .1)


תולוכיה רסוחו תותלוויאה לכ תא תונמל ליחתנש הצור תמאב התא
אצמתהל לוכי רבג לכ ?וטוא ןקתל לוכי רבג לכ םאה ??םירבגה לש
תא ןקתל הלוכי אל ינא ילוא ?לואשל ילבמ םלועב םוקמ לכב
םישל ,ןוסאורק לוכאל ,הפק תותשל הלוכי ןכ ינא לבא ילש וטואה
ילש אמא םע רבדל ,ילש פוקסורוהה תא אורקל ,קרתסהל ,קיטספיל
זכרתת התא רשאכ ...תינמז וב לכה - ןוחטבב גוהנל...ו דיינב
השעתו - ןימי דצמ ךינפל ילאמשה לולסמב טוידיאה תא ףוקעלב
.הנואת
הדבלל וביגה
 
 
24/3/04 13:45
םיקמעה תנשוש :תאמ
''...דחוימב יתבהא''ל הבוגתב
?תוחידאפ תושעל יקיספתו היזיוולט יארתו יבשתש ףידע ילוא
.ונלוכ תא הכיבמ תא
םיקמעה תנשושל וביגה
 
 
12/6/03 0:28
? :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
שפוטמה קחשמב ףתתשהל ךדיצמ יארחא אל הזש הזש תבשוח אל תא
הזה
תוירואת רשאלו ססבל םיפסונ םישפוטמל רשפאלו ךתמגוד םע
??שפוטמה טרפה ךותמ ללכה לע תופסונ תושפוטמ
?ל וביגה
 
 
12/6/03 13:54
טטושמה קדחה :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
?שפוטמ הפ והשמש תבשוח תאש יל המדנש וא ,ינא קר הז
,הרוצה תא ונל תוערוק ןתא .תוירחאמ רענתהל תישנ הטיש דוע
.םישפוטמה ףוסב ונחנאו
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
14/6/03 14:18
הניג תות :תאמ
הלחמ ,תויוטשל הבוגתב
,רקי קדח
םישנא לע בושחל הייטנה תא האור ינא תיחכונה ךתבוגתב םג
הז אלימ .הצובקמ קלח לעכ אלא ,םילאודיווידניא לעכ אל
תוארוה דימת :םמעשמ המכ בושחת קר לבא ,תואיצמל אטוח הזש
הזיא .'ג התכב ומכ שממ ,"תונבה דגנ םינבה" ןה הלעפהה
,"ןלוכ ומכ" היהת איהש - יהשלכ השאל ןתונ התא תויורשפא
,גוז-תב אצמת אל הככש ךל החיטבמ ינא ?"ןלוכ ומכ אל" וא
.תוומ דע המע םמעתשת - אצמת םאו


תועטב אקווד רבודמ - תמדוקה יתבוגתב ריבסהל יתיסינש ומכ
המכ דוע לש םיקבאמ תנייפאמש) שדחה םזינימפה לש
והשיתמ ,םינש הברה הברה ינפל ,םעפ :(םויה "םירוטקס"
ונתוא דמלל הסינו אב םזינימפה ,םירשעה האמה תליחתב
לבקי ונתאמ דחא לכש חיטבהל ךירצשו ,םדא ינב ונלוכ םצעבש
סנרפתהל ,דובעל ,רוציל ,דומלל - ומצע תא שממל םיאנתה תא
.יאמצע תויהלו


תמאב אל םירבגו םישנ .םנפוה תמאב אל ןויוושה גשומש אלא
לש תואיצמה םע דחיש ךכ ,ותוא תויחלו ןיבהל תוקנימ וכנוח
תומוקמב תוחפל ,יקלח תוחפל) תויונמדזהו תויוכז ןויווש
רתוי הברה םיקזח ,םירחא םירסמו תוסיפת וראשנ (םימיוסמ
.לגרהו המנפה לש תורודל תודות
אלש קנע תוישעת ןוויכמ - לשמל ,ןווכמב ועיגה םה םימעפל
אל .לשמל "חופיט"הו הנפואה םלוע) תוחוקלה תא דיספהל וצר
.(הנש ידמ םידראילמב רבודמ ,םהלש םיעינמב לזלזל


היהש והשמ ,וילאמ-ןבומה ,לגרהה טושפ היה הז כ"דב לבא
לשמל ךכ .היציאוטניאל ךפהש דע ןמז הברה ךכ לכ ונתא
םע תיבב וראשנש םישנ הנבהו םוחב הלביק דימת הביבסה
רדסה היה הז .הז לע וזטניפ קרש םירבגל הזבו ,םידליה
.יעבטה בצמכ תאז תוארל אל השקש ,םינש הברה ךכ לכ ןוכנה
ירשפא יתלב יד םימעפל היה הז ,ושקעתה שממש םישנה רובע
ליבקמב יכ ,החפשמ ייח ןיבל תימצע המשגה ןיב טטהלל
ןבומה ,ןהל ורשפיאש תויקוחה תויוכזלו וחפיטש תופיאשל
השאה - םידלי שיש עגרבש ,ונדועו היה רערועמ יתלבה וילאמ
וז איה - תצק רתוול ךירצ םא .רתוי תיארחאש וז איה
.רתוותש וז איה !העתפה - הברה רתוול ךירצ םאו ,רתוותש
לשכ) םשא תושגר לש לולסמל םיסנכנש וא ,םירתוומש וא זא
דקפתמ ךיא לע ונרבידש ינפל דוע הזו .(?ונרמא רבכ יכוניח
.לשמל ,הדובעב םדקתהל הסנמ השאשכ וילאמ-ןבומה


םיישקה ."שדחה םזינימפה" הנומתל סנכנ תורחאו ולא תוביסמ
םישנ ויה לבא ,הלועפ יכרד ינימ לכ ררועל ולכי ל"נה
תילקידאר תונוש םישנ ,תושעל המ ןיא טושפש ןיבהל ורחבש
כ"דב) העטומ דואמ דואמ היה ןויוושל קבאמהו ,םירבגמ
ריבס ילכלכ דמעמ ךותמ ןתנשמ תא תוציפמ הזה םרזה תורבוד
קבאמ ותוא אלב ןהל םירשפאתמ ויה אלש ,ההובג הלכשהו
.("העטומ"


יוצמה טסיניבושה ןיבל תושדחה תויטסינימפה ןיב לדבהה לכ
יוטיבה .םינימה ןיב ינושה תא "תוגגוח" ןהש ,אוה
םידאממ םירבג" חסונ תושיגב אוה ןיינעה לש יראלופופה
תקסועש הנשמ לכ אלא ,הזה רפסה אקווד ואל) "הגנמ םישנ
,(שארמ םינותנו םיעובק םילדבהכ םישנל םירבג ןיב םילדבהב
םירבגה תאנש ,ןכ) ארח םה םירבגש המכ לע שפנ תוחיש
תועקשהו ,(ירוקמה םזינימפהמ קלח אל איה וזה תיטסילופופה
תויהל ידכ ,םירחא "חופיט" יגוסבו החתלמב תוספתנ יתלב
הימדקאה םלועב .(תמדוקה יתבוגת 'ר) רשפאה לככ "תישנ"
תוילאנויצר לע תורבדמש תושיגב ךכל יוטיבה תא אוצמל רשפא
הבישח"ה תא אכדמו אכידש ,(!) ירבגה רדסהמ קלח רותב
ויהיש ,"םיישנ" עדמו הפש תריציל תוארוק ןה ."תישנה
ןיבהל יתחלצה אלש הדומ ינא) .םיילנויצר-או םייגול-א
.יל ריבסהל ןיבה ןכש ימ לכ הנימזמ ינאו ,ףוסה דע ןתוא
.(תוילאפה תויצנוונוקב היובש ידמ רתוי טושפ ינא


םלועה לכ לע ןאכ רברבל תחרוט ינא המל ,ולאשת יאדוובו
.הבוט הלאש .הריעז תנובוגתו ןטק רמאמ ללגב קר ותשאו
איצוי דימת ןבצועמ םדאנב .םיבצעה ללגב - הנושאר הבושת
.עודיכ ,הנושארה תונמדזהב
עדומ תויהל ילב) גציימ תאז לכב הזה רמאמה יכ ,רקיעב לבא
"תוישנ" לעו ,םירבגו םישנ לע תויוושכע תוסיפת (ךכל
.ונלש תוגהנתהה תא תוביתכמש תויוהמ רותב "תוירבג"ו
.תאז םישוע הז רתאב םיבר םיביגמו םירמאמ
,ירוקמה םזינימפה יפלכ קר אל הנבה רסוחבו אטחב רבודמ
,הרק ךיא .וסיסבב דמועש םזילרבילה יפלכ רקיעב אלא
רותב םתלוז תאו םמצע תא םיספות םישנא הברה ךכ לכ םויכש
תונוכת ,תוהמ םע ,תוצובק לש םיגיצנ רשאמ רתוי אל
?ידמ בולע םכל עמשנ אל הז ?שארמ םיעודיו םיעובק תוגהנתהו
הניג תותל וביגה
 
 
17/6/03 11:32
דכול :תאמ
שדח טסינימפכ קדחהל הבוגתב
היעבה .הלוספה תיתצובקה הסיפתה יבגל ךתיא םיכסמ ינא
ןתינ לאודיווידניא לכש ןוויכל השילגה איה ךלש השיגב
רבגה ללכ ךרדב .בלכה ןומט ןאכ .רבד לכל תרבחלו ךנחל
ונל לא .םירחא תונורתי שי השאלו ,רתוי בוט םחול היהי
.תוינוציקל ףחסהל
(יקלחה) ןויוושה תא וגישה םישנה :הנטק תירוטסיה הרעהו
תויטסינימפל .תוחפוקמה תובכשה לש ללוכה קבאמל תודוה
.קבאמב לודג קלח היה אל
דכולל וביגה
 
 
17/6/03 14:30
רבג דוע :תאמ
שדח טסינימפכ קדחהל הבוגתב
,"בלכה ןומט ןאכ" ןיינעב "דכול" לש ותרעהל ףרטצמ ינא
הז רשקהב .השרות לומ הביבסה תייגוס ןיינעב רמולכ
:תא ארקל ץילממ יתייה
טייר סנרול תאמ "תוהז ירתסמו הביבס ,םינג :םימואת"
.ןוחטיבה דרשמ תאצוהב
:אוה (םיברמ דחא) ל"נל ירשפא דחא רושיק
http://www.mitos.co.il/Book/BookFocus.asp?ID=106900
הזש תונקסמל "ףחסה"ל ךירצ אל ,יתעד תוינעל ,ןבומכ
דועו תאז .בוליש הארנכ הז ,הביבס לכה וא השרות לכה
...?ביכרמ לכ לש לקשמה והמ הלאשה תלאשנ
רבג דועל וביגה
 
5/6/03 1:12
היימ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
...לכה יתלביקו דחא דועו בוביס דוע...ימרונפ , הנתשמ ףונ
היימל וביגה
 
5/6/03 1:58
רמת :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
טוטיצל אלו ,םירבגמ רתויש הארנכ ,רתויב בכרומ םע ןה םישנ ןכא
תודוהל םיחרכומו( :-) ילש ןיטינומה לע רומשל תבייח ינא יכ)
.םירבדהמ קלחב תוחפל ,רמוא התאש המב והשמ שיש
שורגב םיגולוכיספה םיחותינה לכ תא תלבוס אל יד ינא יללכ ןפואב
,םישנ לש קופדה ןייפוא לע
טרסה ןמ אמגודב דחוימב ,םירקמהמ קלחב בורק תעלק םעפה לבא
.םיה דגב תמגודו "יסטוט"
.בוט רבכ הזו יתקחצ שממ ,הרקמ לכב
רמתל וביגה
 
 
6/6/03 21:08
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפ :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
םג ,הזופ השוע (המיהדמה גנאל) וזה השאה ,יסטוטבש תויהל לוכי
?הנימאמ איה הבש השאל
?המצע לע הזופ וא


....והשמ רמול ידכ קר
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפל וביגה
 
 
7/6/03 22:08
ןטוב :תאמ
והשמ רמול ליבשב קרל הבוגתב
...עדוי התא ,היזטנפ וז ,הזופ אל וז
ןטובל וביגה
 
 
7/6/03 22:16
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפ :תאמ
הרזחב והשמ רמול ליבשבל הבוגתב
.(טרסב) היזטנפ וזש רורב .תקדוצ


אוביש הלש הנווכה ןיא הסיט תיזטנפ שיש ימל :הזה ןיינעב
ליבשב םימעפל .היזטנפ .ופפועתי םידגבה דיימו אוהד ןאמ
.שומימל ,םיגירח םיאנתב ,םימעפל .המצע


.הילאמ תנבומל טרפ ,היצפוא דוע תוארהל יתיצר קר


הדות


:-)
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפל וביגה
 
5/6/03 3:04
יבוינ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
אוה םא םגו קיודמ אל אוה םא םג,דמחנו קיחצמ היה רמאמה לכה ךסב
תא חיכוהל תנמ לע הנממ םלעתתמ וא תואיצמה תא םעפ ידמ הנשמ
.הדוקנה
םתא ,וקירט תצלוחו גנינרט שבלנ םא םג ,םילכתסמ םכלוכ ,תישאר
,"הילע ולכתסתש תנמ לע" תשבלתמ השיא םא םג ,תינש .ולכתסת
הלוז הטוב הרוצב הפוגב ההביו רוחב דומעיש הפצמ אל איה ןיידע
האר) הרקמ לכב ולכתסתשו םילכתסמ םתאש תועדוי ונחנא .תימהבו
ךיבת אלש הרוצב לכתסהל ךיא םיעדוי םכבור לבא (גינירטה ןיינע
ןכש םירבגה ,ונתוא םיטישפמ וליאכ שיגרהל ונל םורגת אלו ונתוא
תוינעל) תולסופ תורוחבה בורש ולא םה תאזה הרוצב םיגהנתמ
.(יתעד
חרכהב ינא הדומצ הצלוח תשבול ינא םא זא ,לודג יד הזח שי יל
להוא שובלל תניינועמ אל ינא טושפ אל ? וילע ולכתסיש תניינועמ
.ילש אתבס ומכ תואריהל יל םורגיש


ןמדזמ רבג לכש הנווכתה איהש בשוח התא ,תמאב ונ ,יסטוטל רשקב
דגוב וניא ינורכז םא ? הקישנ הל קיבדיו אובי טושפ הב קשוחש
םאו) הריכה אל איה טרסב ןמפוה ןיטסד לש תירבגה ותומד תא ,יב
איהש יאדו ןכלו (וב תניינועמ התייה איהש יל רוכז אל איה הריכה
יל הארנ ,הילע לפנתה טושפו םוקמ םושמ עיגהש רוחב הילעמ התחד
.הזכ בצמב םלעיהל םילוכי ךלש הנבהה יישק וליפאש


,ןיטולחל שיחכהל הלוכי אל ינא רעצה הברמל ,קאינמה רוחבה יבגל
לבא ,ראותמה ןפואב קוידב ,תובוטה יתורבחמ המכלו יל הרק הז
הלוכי אל ןיידע ינא הז תא ? םידדוב םירקמ רפסממ המגמ לע קיסהל
.תושעל


הנוש תואיצמב תויח טושפ ונחנא ,תופכפה אל ונחנא ,םוכיסלו
המו השא תויהל השק רתוי הברה ,אל םאו ךכב הצרת םא ,ךלשמ
הברהו םיכפה הברה ,םיכפהמ תבכרומ הב תויח ונאש תואיצמה ,תושעל
םירבג י"ע ורצונש ולאכ ונרצי ונחנאש ולאכ אל ,תוימוטוכיד
המ ולכאת ,דיגא המ זא (רבד םושב תישיא ךתוא המישאמ אל ינאו)
בצמה תא תונשל וסנת וא (ולשיב ןימל םכימדוקש המ וא) םתלשיבש
.םילבלובמ תוחפ ויהת זאו
אל התא םא לבא הקוחש האשילק ומכ עמשנ יאדווב הזש תעדוי ינא
ענכשל תוסנל תוחפל וא ךל חיכוהל חמשא ינא הז תא לבקל לוכי
.ךתוא


םלוכל חמש גח
יבוינל וביגה
 
 
5/6/03 23:19
טטושמה קדחה :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
ישרת לבא,רתויב התפמ "יתוא ענכשל" ךלש העצהה ,הרקיה יבוינ
ןמפוה ןיטסד בשיי תאזה הנמזהה ףוסבש שחנלו יטפקס תויהל יל
םדאכ ךב דושחל הביס יל ןיא .הריטסמ המודא יחל םע ילאוטריו
תא םגש לודג יוכיס שי ישיפסכ לבא ,(יבבל דואמ חטבו) יטרפ
קדחה קוח ע"ע .ךנימ תונב ראש ומכ וי וי תוגהנתהל ידעמת
.רמאמב
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
9/6/03 2:28
בומרבא יתא :תאמ
''עונכיש'' לכ לע לקש יל היה םאל הבוגתב
אל הז ,בל תמושת תוצור ונחנאש הז .תאלפתמ ינא ךילע ,קדח
הפמ המשנה ונל עקתי בוחרב םטוח בז לכש תוצור ונחנאש רמוא
. תוומו םייח לש ןינע הז םא םג ,הפל
תישיא התאש "רבכ יכפהתת" ומכ םש םע רמאממ ,הזמ ץוחו
רתוי תצקו ימדקא תוחפ תצק והשמל הפצמ יתייה ,תרביח
רמאמה תא ךורעל השק היה אמש וא ,הז לע תבשח אל .יתריצי
??הביכשב הזה
(ךשמהב רתוי הכורא הבוגת שיו) םתס ,םתס
בומרבא יתאל וביגה
 
 
6/6/03 13:53
יטאופ סרע :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
ךילע ולכתסיש תניינועמ אל - !שממ לבא - שממ תאש תרמא םגו
המל ,הניבו תעד םדאל ןנוחה ,םיהולא וה .הזל בל ומישי וא/ו
.בוקרקב ונתוא תמש
יטאופ סרעל וביגה
 
 
7/6/03 6:50
הנימ הקפנ :תאמ
לודג הזח ךל שיש םלוכל תרפיס םגל הבוגתב
?ןיבהל תחלצהש תודיחיה םילימה הלא "לודג הזח"
.הניבו תעד םדאל ןנוחה ,םיהולא וה ,תמאב


םירמוא ךיא) םיזומה לש ארקנה תנבה לע לקה םשל ,תוננבו
םיחיסמ םיגשומב שומישמ הענענענענמיה אנא ,(?תירכז הננב
.הדועסה תעשב
הנימ הקפנל וביגה
 
 
7/6/03 22:53
הדבעמ בצ :תאמ
?אמא לש ןואג ימל הבוגתב
זא 'רכזב הננב םירמוא ךיא' לש הדוקנה תא תלעה רבכ םא
חרפ לש םילותב תייברמ תחתפתמ הננבש ריכזהל הווש ילוא
תוננב ילדגמ ,הזמ רתוי .רכזל הקוקז אל הננב .יבקינ הננב
לועבגה ךשמהב תחמוצש תירכזה תחרפתה תא ץוצקל םיגהונ
.תיבקנה תחרפתה תבשוי וילעש


תא הרחב איהשכ תאזה הדבועה תא העדי ילרישש חוטב אל ינא
תיברקה תיטסינמפה חורל םיאתמ אוהש רורב לבא ,רתאל םשה
.עטמב תבשנמה


(o: ןכלש םשל יגולויב קודיצ םג שי וישכע


:ל תנמזומ ירוקמה רבסהה תא אורקל הצורש ימ
http://floriculture.tamu.edu:8080/search.html
שופיחה תרושב דילקתו
banana flower male
ףיעס) וילא חלוש ןושארה רושיקהש דומעה לש ןותחתה קלחב
.ל"נה רבסהה עיפומ (2
הדבעמ בצל וביגה
 
 
8/6/03 0:01
הנימ הקפנ :תאמ
הרקמב ירמגלל הבוגתב
?תירכזה תחרפתה המ םשל
הנימ הקפנל וביגה
 
 
8/6/03 0:17
הדבעמ בצ :תאמ
יתוא תנרקס וישכעל הבוגתב
!ףיכה ליבשב ,הנימ הקפנ !ףיכה ליבשב


ןילותב תייבר .תוניצרב רתוי תצק וישכעו
תופידעה רשאכ םייח ילעבב תמייק (parthenocarpicia)
תומינכב המגודל ומכ ,תונושל תוחפו תומכל איה
תובקנ דוע תודילומו הירפה אלל םיבוט םיאנתב תוברתמש
.(הרוהה טרפל ההז טבש תריצי ,טוביש שממ והז) תוהז
לע הברה תעדלמ קוחר ינאו) יל רכומש יחמצה עפומה
יאמ האצותכ רקע ירפ חתפמש חרפ לש אוה (הזה אשונה
ולאכמ םיירופ תורפ לש תוחתפתה םג שיו ןכתי .הירפה
.ריכמ ינאש אל לבא ,םיבצמ


יתדבעשכ התייה תאזה העפותל יתעדוותהש הנושארה םעפה
תא םיללדמ ונייה םש ,תוליא ץוביק לש םירמתה עטמב
ויה אלש םירקע תורפל בל םימש דחוימבו תולוכשאה
תורפהמ םיבאשמ םילזוג ויה לבא ךירצש ומכ םיחתפתמ
םע רופיסה המ עדוי אל .םינושארה םיבלשב םירפומה
.קודבל תנמזומ תא ,הננב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
7/6/03 18:43
הנימ הקפנ :תאמ
לודג הזח ךל שיש םלוכל תרפיס םגל הבוגתב
:וננימ ןיב
תא תסייגמ איה ,היקומח תודימ תובידנ תא תראתמ השיאשכ
היתוביבסב םירבגה
םירבגה תא סייגמ אוה ,ורפוש תודימ תובידנ תא ראתמ רבגשכ
ויתוביבסב


לדבה ןיא ילוא זא
הנימ הקפנל וביגה
 
5/6/03 9:21
לכימ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
םירוציה םינשה ךלהמב ךיא םיאור עבטה לע ירטנמוקוד טרס לכב
..הביבסה יאנתל םמצע תא םימיאתמ
תוכשומ ןה ךכ יכ ךכ תויהל תובייח םישנה ..ךל יתבוגת תאזו
םירבגה םכתוא
םירטמיטנס המכ דוע ףיסוהל םכל םרוג תינוכמה לועפתב עדיה רסוח
םתא המכו םימכחו םיקזח םתא המכ שיגרהל םכל םרוג ,הזחה ףקיהב
..תעדה תולילק םישנה לש ןתרזעל אובל םילוכי
תעצוממ הינלופ אמא לכש םושמ ךופה לע ךופה הזש ןיבמ אל התא
רתויו המכח רתוי תויהל רוסאש תחמוצה התדליל םופמפו ךולה םפמפת
תא קחשל תובייח טושפ תומכח רתוי ןכש ונחנאו ..רבגהמ תחלצומ
.הלאה םיקוחה יפל קחשמה


דרא'ציר /טיפ דארב ומכ הארנ היה ןמפוה ןיטסד םא ..יסטוט יבגלו
..הנוש התיה הלש הבוגתה ריג
הקישנמ הבהאל םיאתמ טדידנק אל אוה םיסקמה ןמפוה ןיטסד
המ ..םיבהאתמ זאו םדוק םתיא םיחחושמש הלאמ אוה ..הנושאר
וא /ןמדיק לוקינ/סטרבור הילו'ג תא ךמצעל ןיימד ..תושעל
ןתמועל וא ..םילימ ילב ךתוא תוקשנמו תושגינ ךלש םעטה רבאטאוו
ןיידע התאש) המיסקמ תושיא םע לבא הרועכ יידו תירבכע השא וזיא
ללגב הז ,השא איהש ללגב אל הז םינכ הייהנ אוב זא (ריכמ אל
.תילמרונ איהש
לכימל וביגה
 
5/6/03 11:05
הדבעמ בצ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
קדחהש העפותב תועוגנ תודוסחה לארשי תונב קר אלש ועדתש ידכ קר
םיל רבעמ ולוכ שחרתש רופיס םכל רפסא ,הילע בתכ טטושמה
.(יטלאבה)
הרוחב םע םימעפ רפסמ יתאצי ,המ ןמז ינפל .היה ךכ היהש השעמ
התוא יתלאש הלש םיקחשמה ילע וסאמנשכ .יקלטיא אצוממ תימוקמ
תאצל ללכב ךל םיאתמ ,יל ידיגת" :שממ ולא םילימב תושרופמ
אל ינא ,תעדוי אל ינא ,לכתס'' הבושתה תא התנע איה "?יתיא
ינא וז ,התא אל הז ,(35 תב תרבגה) רשקב תניינועמ ינא םא החוטב
םימיאתמ תחאו דחא לכ אל ,התוא יתנבה ,בוט ."...הלב הלב הלבו
רחא םייעובש וא עובש .םולש יתרמאו הטסבה תא יתרגס .הינשל דחא
רתוי הברה רבכ היה רופיסה םש) הלש הרבח םע תאצל יתלחתה ךכ
התיא תרבדמ אל הלש הרבחהש תיחכונהמ יתעמש הנורחאל .(: דמחנ
.'הנממ יתוא הבנג' איה יכ רתוי


.השיאה יכרד ונתיאמ תורתסנ ,קדוצ התא ,קדח ךל דיגא המ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
5/6/03 22:52
טטושמה קדחה :תאמ
היה ךכ היהש השעמל הבוגתב
תוגהנתהב שיש תולוועה לכ תא ןאכ טרפל אובנ םא ,רקי בצ
קר אוה יתבתכש המ .הניש ילב םיכורא תוליל הפ הלבנ ,תישנה
יתלב תוריתסו ראזיב לש םיפצוש הרגאינ ילפמ ךותמ תחא הפיט
,רבג לכל ונרעצל רכומ ךלש רופיסה .תישנה הספוקב תוחנעופמ
םא ,ועדיי היגולוכיספה ימכח קרש הכורא המישרל ףרטצמ אוהו
.ריבסהל ,ללכב
וישכע תושעל ילסקודרפ ןפואב לוכי התא ,"קדחה קוח" יפל
"ךייש" התאש ללגב אקווד ,תזטניפש המ לכ הנושארה הרוחבל
דוע איהו ,תולקב הרוצה תא הל ןייזל לוכי התא .הלש הרבחל
.תפסות שורדת
הרבחב עוגפל אל ידכ ,הז תא תושעל אל ךל ץילממ קדחהש אלא
.רסומ תצק דוע שי ונל ,םישנל דוגינב .ךלש
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
6/7/03 0:51
השיא :תאמ
''ויהש םישעמ'' ןוילימ שיל הבוגתב
ררושמה קדחה בתוכ "רסומ תצק דוע שי ונל ,םישנל דוגינב"
.הדבעמ בצל ותבוגתב
.םישנ תאניש :הזל םיארוק תירבעב
השיאל וביגה
 
 
7/6/03 1:12
סוסיק :תאמ
היה ךכ היהש השעמל הבוגתב
.ןוכנ ךכ לכ .םישנ ןייפאמש והשמ הז גוזה-ןבל סחיב תונשוכר
,הארמב ,החוכנ ימצע לע ןנובתהל תצלאנ ינא לבא ,הצור אל ינא
.תוחוקפ םייניעב
.ךל הדות ,[תושגרתהב] ... הדות
סוסיקל וביגה
 
 
8/7/03 16:15
תינשוכר :תאמ
,קדוצ התאל הבוגתב
םיתמ ויה (ןהלש םירוגהו) ןה תוינשוכר ויה אל םישנ םא
יגולויב הז יתעדל -תיתסיפת תוכושח תופוקתב רקיעב ,בערב
.(תמאב הצור אל תאשכ רבג שפחל ומכ)
תינשוכרל וביגה
 
 
7/6/03 1:38
הניג תות :תאמ
היה ךכ היהש השעמל הבוגתב
םישנה לכמ ,הלש הרבח םע תאצל םואתפ עתפל תלחתה ךיאו המל
.יטלאבה םיה ףוחל תוצבורה
יל יתיהת ,הככ םתס
הניג תותל וביגה
 
 
7/6/03 4:55
הדבעמ בצ :תאמ
ןיינעמ ,תאז םע דחיל הבוגתב
התליגו הנימז ,תכשומ התייה איה :המדנש הממ טושפ רתוי הברה
.האירב תוניינעתה


.(תוחפל ןאכ אל) הנשה םיב יתייה אל דועש הזמ ץוח
הדבעמ בצל וביגה
 
 
7/6/03 14:44
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפ :תאמ
ןיינעמ ,תאז םע דחיל הבוגתב
.ןיע תחת ןיע


תושיגר :הלילח וא
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפל וביגה
 
 
9/6/03 2:45
בומרבא יתא :תאמ
היה ךכ היהש השעמל הבוגתב
הלש הרבחה םע תאצל לע התנב איה ,בוש הקוור איהשכ וישכע
אל הז לע ,הא ??וישכע אצת איה ימ םע זא .שדח והשימ סופתל
אל םג ,יל אל םא :ןורקיעה דבוע תונבה ונלצא ,הזמ ץוח ?תבשח
תא םתאצמה םתאש ,םתבשח המ .םדוק יתנמיסש דחא אל חטבו .ךל
?תוירוטירטה
בומרבא יתאל וביגה
 
5/6/03 12:01
הדורצ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
,רוחאמ ןימב םעפה רבודמ ןיא ,תרתוכב זמרנש יפכ אלש יתיליגש
.לבחו
.תוסחיתהל יואר אוה ןיא .טסקטה ףוגלו
.החונמב ונתוא בוזעתו סולפ יאנפל בותכת ךל
הדורצל וביגה
 
 
5/6/03 12:18
תינתוואתה :תאמ
יתעתפה התיה הבר המל הבוגתב
הז סולפ יאנפ לבא יטקלפ הפיט אוה ילוא .תמזגה תצקש יל הארנ
הרוחאמב ןמזה לכ תניידזמ תאש בורמ הז ילוא ,יתוחא .אל חטב
(-:
תינתוואתהל וביגה
 
 
6/6/03 10:38
הדבעמ בצ :תאמ
יתעתפה התיה הבר המל הבוגתב
.םלועב בוט יכה ןויזה תייה ךלש ןיעה ומכ רצ היה ךלש סוכה םא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
6/6/03 21:19
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפ :תאמ
ןוגריפ רסוחל תפומו תואל הבוגתב
.םינגרואה םלועכ ךמלוע ר(ב)צ


!לשמל ,טוהר תוחפ הברה .זעוב אל הזש ףוקש ,יתוחאו
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפל וביגה
 
 
7/6/03 4:45
הדבעמ בצ :תאמ
ןוגריפ רסוחל תפומו תואל הבוגתב
קר תצקועש הננב לכל ףנחתהל ןכומש חחרפ לע קולחאש ינא ימ
תוישיא תפישח ךות הלש וגאה ףוטילו בתוכב העיגפה םשל
?המילא


טסקטל סחייתמש דיחי ןועיט וליפא הפיסומ התייה תרבגה םא
.הלש עורה דבלמ ןודל המ לע היה
?ןגהל תאצי הילע אקווד המל הלאשל יתוא ליבומש המ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
7/6/03 5:10
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפ :תאמ
קוקילל תפומו תואל הבוגתב
?דוע המ אלא


.תבתכש המ תא ארק
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפל וביגה
 
 
7/6/03 18:34
פרחח :תאמ
תומילאה םשלש ןבומכל הבוגתב
םולשב ןימאהל וליפא ןכומ התא
פרחחל וביגה
 
 
7/6/03 18:37
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפ :תאמ
תומילאה םשלש ןבומכל הבוגתב
לש תינדפק הכ האירקמ םהילאמ םילועש םירבד הלא
.טסקטה


.הלאה םולשה תונברק םיבר הכ ,ןאכו
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפל וביגה
 
 
7/6/03 18:38
פרחח :תאמ
ןוגריפ רסוחל תפומו תואל הבוגתב
?רוחאל זטנפל רתומ ול קר
פרחחל וביגה
 
 
7/6/03 18:50
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפ :תאמ
?זעבל הבוגתב
(?בגא ,רוחאל בשחנ הז) .הלילח רזוחו סחו הלילח


.עובשה ומייתסה ,ארקנה תנבהב םירועיש לבא
?ערלמב וא ליעלמב הז ,פרחח
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפל וביגה
 
 
8/8/03 2:38
תיבוב :תאמ
ןוגריפ רסוחל תפומו תואל הבוגתב
בצבצ
הפירח תצק הבוגת
תיבובל וביגה
 
 
6/6/03 14:37
םיציבה תקלוש :תאמ
יתעתפה התיה הבר המל הבוגתב
לכ .הקיצמ תוינוניבבו הלק הינמופרגב ןיפואמ טסקטה ףוג ןכא
? וטוא ?םי דגב) תוכיבמ תואמגוד תרזעב תקמונמה הירואתה
ךישמי קדחהש ,תוינמרחו תורקי תונב ,ונלוכל הריהבמ (?ולה
.טלראקס לש רוחל הסינכה דוק ילב טטושל
םיציבה תקלושל וביגה
 
 
6/6/03 15:48
ינוטלפא זיזי :תאמ
הז הז המל הבוגתב
,םירוחבה ,ונחנאש קיתכ רבתסמו ךלוה ,קלע ,הזה הסינכ דוקה
בושחל רשפא .תובוט ילב .ונילעמ דירוהל דואמ חמשנ
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
7/6/03 22:15
ןטוב :תאמ
הז הז המל הבוגתב
?רתוומ התא תולקב הככש ,רתוי חלצומ ףילחת תאצמ
ןטובל וביגה
 
 
7/6/03 23:49
ינוטלפא זיזי :תאמ
הז הז המל הבוגתב
םימעפל הז לבא (:; דואמ הכוב ילצא ןובסה :תאז קר רמא
תושוע םתאש ןגלבה לע ףידע
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
8/6/03 8:16
ןטוב :תאמ
?רתווא ינאשל הבוגתב
ןיב - םכניבל וניניב יטנלוויבמא בובריע ןאכ תישע
..."ןתא"ל "םתא"


(: תוחל םרק םע ןווגל רשפא דימת
ןטובל וביגה
 
 
8/6/03 12:03
ינוטלפא זיזי :תאמ
?רתווא ינאשל הבוגתב
תינימה תוהזה יל הנגלבתה רבכ יתוא ןתנני'גש בורמ
...לאטוט
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
8/6/03 18:28
ןטוב :תאמ
ןתא\םתאל הבוגתב
אלש ךיא וא ,ןושארה וא ,ינשה ןימה תא הסנת ילוא
ךלוה םג הזו ,ןייוצמ ןיבת חוטב ותוא .ול םיארוק
(: םרקו ןובס םע בוט
ןטובל וביגה
 
 
8/6/03 18:53
תרחרחמה :תאמ
ןתא\םתאל הבוגתב
מממהא
תרחרחמהל וביגה
 
5/6/03 12:26
סוזפ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
. תושעל המ ןיא - ובורב ןוכנ טושפ
םיטלוש םירבגה .ןוחטבו הנגהל רבגל הקוקז השאה תיתודרשה הניחבמ
תופצל ןיא .םינומרוהבו בלב תוטלוש םישנה .הקירוטומב
.היצנידראוקל
ןאכמו לכל השיגנ היגולונכטו תרושקת ןדיעב הליחתמ היעכה
תויברעמ םישנ ינוילמ תויח הלגד תחת רשא "תיטסינימפה הכפהמה"
.ודליד לע םילקש תואמ המכ לש האצוה סולפ לוכסתבו דבל
לכ תא הבהא אל התמצועו התוישנל הקזח תועדומ תלעב השא לכ
.לילעב םימכח אלה לבא הרואכל םיקדוצה םייונישה
סוזפל וביגה
 
 
7/6/03 1:19
התמצועו התוישנל תועדומ תלעב השא :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
הזש םירבד שי ,עודי ."תושעל המ ןיא" - םימכח ונש רבכ ,תקדצ
הככ םתס לבח ,הזב קבאיהל המ ןיא ,תושעל המ ןיאו ,עודי טושפ
.םוטמט טושפ ,ןוחטיבו הנגה קורזל
ןדיעב םישנהש עגרב הליחתמ היעבה - תבתכש ומכ תמאבו
בצמבש ףוקש הזו ,היגולונכטה לע טלתשהל תוסנמ היצנידרואוקה
!ורימאי קר ודלידה לש םיריחמה הזכ
.םדוק הז תא ונבה אל ךיא
התמצועו התוישנל תועדומ תלעב השאל וביגה
 
5/6/03 12:27
ינא קר :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
!!!!רתויב הווש
(...יל ןימאת ,השק הזו) הפהמ םילימה תא יל תאצוה
ינא קרל וביגה
 
5/6/03 12:37
דחא לותח :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
.הננב לש ןברוחמ גיגה םוקמב ננב לש ןברוחמ גיגה :םויה קר
דחא לותחל וביגה
 
 
9/6/03 20:41
mari :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
זא ונתוא ןיבהל השק תצק םירבג רותב םכל םאש דיגהל הצור ינא
לכל ,םירבדה לכל תועדומ ונא רשאכ ,ונל הרוק המ ובשחת
סנכהל אל ידכ םעפ לכ סקאה םע בכשל תוצר ןכאו )'וכו םיקאינמה
ךתוא חירכמש הזכ טנגמ ןמ לתשומ וליאכ הז ,(ילמרונ רשקל
!לנויצרה דגנכ לעופל
mariל וביגה
 
 
10/6/03 0:27
טטושמה קדחה :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
.ל.ש.מ
טטושמה קדחהל וביגה
 
5/6/03 15:15
היליל :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
סחיב תוינדגוב תונבה לכ םאה ,רמאמהמ הבושח הלאש ןאכ הלוע
?ןימ ותוא תונב ןהיתורבחל
ןכ...ש השוחתה ילצא תרבגתמ ןורחאה ןמזב
,יגוז ןב תביבסב ןהשכ ילש תורבח לע תכמוס אל ינא ,ברה ירעצל
.דחוימב תובוט תורבח ןה םא םג
םע םיסחיב לזרב ללכל הז תא ךופהל םוקמ שי םאה ?םיעדוי ךיא
?םלועל ,ךומסל אל ?תורבח
הילילל וביגה
 
 
5/6/03 22:59
טטושמה קדחה :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
ךתוא ומישאי אל ףוסבש ירהזית קר !עבוכה תא ךיינפב ריסמ קדחה
רזג םע הדיגב ןכלצא הז .םינבה לש דצל תפרטצמש ישימח סיג תאש
...תוומ ןיד
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
8/6/03 12:48
היליל :תאמ
הרבח ,םולשל הבוגתב
,הדות
הזמ תינהנ אל םגו תאזכ הדמעב קיזחהל האג קוידב אל ינא
,ילש הרעהל (תוטעמה) תובוגתהמ הניבמ ינאש החוטב אל ינא
תודוהל תבייח ינא ?תאזה השיגב ןפוד תאצוי ינאש תויהל לוכי
.המויסקאב הפ רבודמש תענכושמ יתייה .תעתפומ ינאש
הילילל וביגה
 
 
9/6/03 1:28
רמת :תאמ
תוינדגוב תורבחל הבוגתב
???לזרב ללכ
תביבסב ןהש ןייוצמ ילש תורבחה לע תכמוס ינא ,תכחוגמ תא
.תיסחי םיירט גוז ינב ונחנאש וליפא ,יגוז ןב
...ךיירבח םה ימ ךל רמואו התא ימ יל רומא
רמתל וביגה
 
 
7/6/03 18:36
תרחרחמה :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
דריי ולש ךסמהש ינפל "ישנ רורט"ל יצור
תרחרחמהל וביגה
 
 
8/6/03 13:20
םערו זיזח :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
אוהשכ ךגוז ןב לע תכמוס אל םצעב תאש אוה רומח רתוי הברהש המ
.תורחא םישנ תרבחב
.רבד ךל ןיא ,וב ןומא ךל ןיא םא יתעדל
םערו זיזחל וביגה
 
 
18/6/03 6:26
הנשמ אל :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
פאי
הנשמ אלל וביגה
 
 
19/6/03 16:31
םערו זיזח :תאמ
פאיל הבוגתב
הנשמ דימת הז
םערו זיזחל וביגה
 
5/6/03 16:29
ברימ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
תוקד 3 דוע .הארנכ רמאמה בתוכ לש םיכיבסתו רמ שיא ןויסינ
ייחמ וזבזבתה
ברימל וביגה
 
 
5/6/03 22:25
Reloaded קדחה :תאמ
!?הזה רמאמה הז המל הבוגתב
,ךלש גולוכיספה לצא השיגפמ תאצוי תאשכש הווקמ ינא ,ברימ
50 דוע" תרמוא אל תא ,ךמצע לע תובאוכ תותימא המכ ךל הארמש
.קדחה לע האבה השיגפה ,ןכ םאו ."ייחמ וזבזבתה תוקד
Reloaded קדחהל וביגה
 
 
6/6/03 21:17
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפ :תאמ
ףוחד לופיטל הבוגתב
,השודנ העפותל םייוסמ ןפואב עגונו ינטשפ ,ינרמוי "רמאמה"ש
.תנייפאמ אקווד ואל לבא


.תמזגה .יביבח לבא


ךות תקחאדמ הלילק הדמעמ בתכנו יניצ "רמאמ"ה םא יתיהת
.גוסנו זופח םילמ תצרפשה להונו תולק תוקחאד ררועל הווקת
םייחב םדא ןב ול בבותסבמ הככש .הלאוו :יתיעטש רבתסמ
!םייחה הלאש ןימאמו


:תימוי הצלמה
.תעלות התאש תולגל ידכ קר חופתה תפילקמ שארה תא איצות לא
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפל וביגה
 
 
7/6/03 3:02
טטושמה קדחה :תאמ
אחינל הבוגתב
לדב לבקל ידכ קר ,ןלוכ ינפב ןחנחתתו לכה השעת התא ,חחרפ
קדחה - הרטמה תא גישת התא יתוא ףוקתלב םא זא ?הא ,ןויז
.ןגרפמ
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
7/6/03 5:12
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפ :תאמ
בגב ןיכסל הבוגתב
.םלועב יל שי יוכיס דוע הזיא


.ךידעלב השוע יתייה המ שפ .ןגרפמ התאש לזמ


.(ליגרכ) .אושל קקללו ףנחתהל ךישממ חטב
(רבכ ,םש םוליעב אל) חחרפל וביגה
 
 
7/6/03 18:57
תרחרחמה :תאמ
בגב ןיכסל הבוגתב
,סכיא ?חחרפ םע ןויזו .קייודמ רתוי הברה רחרחתמ
ןאכ םג תאז תחכוה .ךקדח ךרד הקד הכ היאר ךל שי .וליצה
תמאב התא םאה ,הלאש יב הלעמ הזה ןוגרפהו .ךרמאמב םגו
אל םלועל םיקדח ילעב יכ .הרטמ אלל טטושמ רקעב וא ?קדח
רמאמ הז לע בותכא דוע םעפ .םירחא םינוקדחל םינגרפמ
.סועל
תרחרחמהל וביגה
 
 
7/6/03 23:56
ינוטלפא זיזי :תאמ
?ןחנחתמ חחרפל הבוגתב
םא הפי היהי הז ?ולש קדחה לדוג המ תעדל הצור תא המל
?ה-ק-ו-מ-ע הרוחב תא םא ךתוא ולאשי
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
8/6/03 9:56
תרחרחמה :תאמ
תונוכנה תוביסהמ ילצא ירחרחתל הבוגתב
(ףלאב קיריח) ?םויא הז
ירהש ?הנווכב גניטואא ומצעל השע ינוטלפא זיזיו
.טטושמה קדחל ירבד תא יתנווכ
תוביסהמ ,לדוגב ןיינע יל ןיא ,עגרת ,הרקמ לכב
:תואבה
ילש רדסמב עבוקה רטמרפה ונניא לדוג (1
לש הרעהה :הנבה ירגתואמל הרהבה -רתוי בושחו (2
תא יתעבהש ךכ ,םירבגל תינייפא אל דאמ התיה קדחה
:הטושפ רתוי דוע תירבעבו) בתוכה ןימ יבגל יתייהת
(?תיביטקובורפ תשופחתב תיקדח םצעב אוה ןוקדחה םאה
תרחרחמהל וביגה
 
 
8/6/03 12:13
טטושמה קדחה :תאמ
תונוכנה תוביסהמ ילצא ירחרחתל הבוגתב
קדחהשכ לבא ,לודגבו ,הז תא ךל שי םנמא ,תרחרחמ
טנמורטסניא םש האור אוה ונטב ילופיש לא טיבמ
דימת) ...ירוס .ןהל ןיא לבא ,תוצור ויה םישנש
,גניטואאה ןיינעלו .(תאז םע ,הלאשהב תתל חמשא
אוהש תורמל) ףתושמ לדוג ןיא ינוטלפאה זיזילו יל
(רבג הלחא יל עמשנ
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
8/6/03 0:13
אקניברא :תאמ
בגב ןיכסל הבוגתב
.(רהמ ךכ-לכ הז-תא רמול הטונ אל ינאש תולבק יל שיו)
אקניבראל וביגה
 
 
8/6/03 18:49
חחרפ תועגפנמ :תאמ
בגב ןיכסל הבוגתב
לש ןושארה קלחה יבגל) !!!!!גשומ ךל ןיא קדוצ התאש המכ
ןמיס דע הנווכה .חחרפ לש ויתורטמו ותולהנתהל ךתבוגת
(הלאשה
חחרפ תועגפנמל וביגה
 
 
8/6/03 18:58
תרחרחמה :תאמ
בגב ןיכסל הבוגתב
הליעגמ
תרחרחמהל וביגה
 
 
7/6/03 1:45
הניג תות :תאמ
ףוחד לופיטל הבוגתב
ללגב הז והשימ תממעיש וא תנבצע םאש ,היזטנפ לש יפוי
תותימא" המכ וינפב תבצהו "ףוצרפה לומ הארמ ול תבצה"ש
.וזה הפוקשה הנגהה לע התמ ינא ."תובקונ


הארנש ךילהת - תואיצמהמ תוקתנתהב דעצ דוע ,זטנפל ךישמת
.וב החמתמ התאש
הניג תותל וביגה
 
5/6/03 16:29
והשמו םישולש :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
"....ףודרת קדח קדח" :רמאנ הז לעו
והשמו םישולשל וביגה
 
5/6/03 17:02
הלייא :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
!!!םלוכל םולש
!!!ןבצמב םירבגה תא תומישאמ םישנש דאמ יל סאמנ
ינא בגא ךרדו ) םויה ונחנאש ומכ תויהל ונל ומרג םירבגה אל
ונמרג ונחנא (...תויסופיט תונב לש הרדגהל תונוע אל יתורבחו
. ונימצעל
ינא
הלייאל וביגה
 
 
7/6/03 19:01
תרחרחמה :תאמ
!!!!!!יובאל הבוגתב
המלו ?תיסופיט אל תא המבו ?ער הז המלו ?םויה ונחנא קוידב המ
?בוט הז
ןוהנהב דימ ותוא תצמאמ תאו ךמצע לע בצמ רואת ךל סינכמ קדח
(ןמצע דגנכ תולעופ תונב) רואתה תא תידימ הנוק תא .יטונפיה
.ןיטולחל תרסמתמ .(ער הז) תויכרעה תא םגו
תרחרחמהל וביגה
 
5/6/03 17:04
ןויח הטול הפשכמה :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
רתוי םוזיל זפחנ דחא דצ םא םירקמ הברהב המיאתמ תראתש תוגהנתהה
הרוחא דעצי רבגש ,ונעיי ,ךופה טלחהב תויהל לוכי הזו) רהמ ידמ
.תכבוסמ תוגהנתה אל וז .(ידמ רתוי יביסרגא קוויש םע הרענ לומ
ןה תוינימה תופיאשה םירקמ הברהב .היצאוטיסה תא רתיי תטשיפ התא
םיסחי תכרעמב רבודמ ,םישנא ינשב רבודמש עגרב .דחא ןפ קר
תפשפשמ רתוי ללוכ הז -אל וא םיצור - (הלילל איה םא וליפא)
שיאש ןומאה תדימ .ילמינימ ןומא תשרוד םיסחי תכרעמו .תפתושמ
איהש ולאכ םה יתרבחה ךרעמהו עבטהש םושמ רתוי ההובג הכירצ
כ"דב אוה רבגש םושמ ןה .העורג םיסחי תכרעממ רתוי דיספהל הלוכי
ולצאש םושמ ןהו יוצר יתלב ןפואב וחוכב שמתשהל לולעו קזח רתוי
רתוי הרישע םיסחי תכרעמב ךרוצ ןיבל תינימה הפיאשה ןיב ןונימה
.השיאה לצא ןונימל תיסחי ןושארה תבוטל רתוי הטומ (הלילל ולו)
איה וליפאו הצרתמ איהש ינפל קודבל הלש קדחב תשמתשמ השיאש ךכ
לש רוזיחהמ תובהלתמש תובלכ תוארל רשפא .עבטב םג ךכ הזו .הצור
.תוצרתמ דימ אל לבא ןהירחא םיבלכה
,רבב רבגל תשגינש השיא .ךופה תויהל לוכי שיחרתה ,יתנייצש יפכ
תואיצמב לבא - המיהדמ היסטנפ .ול תספותו םייסנכמה תא ול תחתופ
.םירבג הברה ליהבת
ןויח הטול הפשכמהל וביגה
 
6/6/03 3:28
הרוראה ירמ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ןניא תשגפש םישנה לבא (...הככש בוט ילוא וא),ךל רסבל יל רצ
!גציימ םגדימ
אל "ןלוכ" וא "ןתא" ומכ םילימב ךירבד תא קזחל הסנמ התאש הזו
.סוסיב םהל ףיסומ
ינשל תדבוע "הגשהל השק"ה תעפותש קלחו דח ךל תרמוא ינא
!םידגבב םעט רסוחה תעפות ןכ ומכ ,םינוויכה
:ףוצחה קיפופל רשאב
,םביבס בבותסימ ץראה רודכ לכש םיבשוחש םירבגה לע התמ טושפ ינא
שוריפה זא -ףושחמ יתשבל םאו ,וליבשב קר הז םויה יתרפאתה םאו
!ילש הזחב ופא תא עקתיש ףקותב תשרוד ינאש אוה הזל ינויגה יכה
!והז זא -ךויח יצח יתכייח (יל חלסי םיהולאש) תועטב םאו
!םיצעה ןיב הנדקי'ציא םידקור ונתוא האור רבכ אוה
!אלש והז זא
,יילע לכתסימ ,האנ רבגשכ דואמ יל אימחמש הזל דובכה לכ םא
,ילש ףוצחה קיפופה לע וליפאו
.ןוחצינה תוא תא ול קינעיש המ אל םגו ,ותוא לוספיש המ אל הז
קלח אוה "תקט" גשומהשכש ןבומכ ,האמחמל רבעמ אל הז םימעפ הברה
.היצאוטיסהמ
?המלידה המ זא ...ונ
?ונתוא חנעפל השקתימ ךכ לכ התא המל
:הנטק הצע
!ללככ אלו ,המצע ינפב תחא לכ ,םישנכ ונתוא חנעפל הסנת ילוא
הרוראה ירמל וביגה
 
 
6/6/03 11:58
טטושמה קדחה :תאמ
יל רצל הבוגתב
תחא םעפ וניבת ךייתורבח לכו תאש ןמזה עיגה ,הרוראה ירמ
ונחנאש רמוא אל ןכילע םילכסתמ ונחנאש הז :טושפ ללכ דימתלו
ושוריפ - הוואר ןולחב הלמש לע תלכתסמ תאשכ .םיניינועמ חרכהב
תרמואו תלכתסמ תא םימעפ הברה ירה ?תיטמוטוא התוא הצור תאש
.התוא הנקא אל םייחב ינא ,החוד הלמש :ךמצעל
קר הז .םילכתסמ ונחנאשכ םישוע םירבגה ונחנאש המ קוידב הז
."הצור ינא" חרכהב ושוריפ ונלש טבמ לכש תוחוטבש ןתא
.ךכ לכ ןכמצעל אימחהל וקיספת
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
6/6/03 13:25
ירמ-ידאלב :תאמ
יל רצל הבוגתב
...ויניעב תוחוד "ונלוכ" וישכע ?היהי המ ונ
ירמ-ידאלבל וביגה
 
 
6/6/03 13:57
יטאופ סרע :תאמ
יל רצל הבוגתב
.םעפ דועו .טאלו .תבתכש ןורחאה טפשמה תא
יטאופ סרעל וביגה
 
 
6/6/03 21:29
ירמ-ידאלב :תאמ
בוש יארקתל הבוגתב
.יביל תמושת תא בסת םא חמשא ,יתספסיפש והשמ שי םא
(...יל רמוא אל דחא ףאו םיינישה ןיב הסח יל שיש השיגרמ)
ירמ-ידאלבל וביגה
 
 
7/6/03 11:33
הרדיה :תאמ
יל רצל הבוגתב
!!!תונוז םישנה לכ - ןכ
תורגפמ םישנה לכ קדוצ התא -ןכ
ופידעי ללכה ןמ אצוי אלל ןלוכו ינכט שוח ןיא תחא ףאל - ןוכנ
.(תוכתוח תוחכוה תאבה ןלהל) דצה רוצעל רשאמ תינוכמ סורהל
המ תועדוי אלש חטבו חטבו ןוויכ שוח תורסח ,תוער םישנה לכ
.(!!!קדח) ןהילבשב בוט ימ ןייניעה ךרוצל וא ,ןהליבשב בוט


.ם ל ו ע ב םישנה לכל ןוכנ הז - המ לבא


יוצר) רזנימב רגתסהלו רצנתהל וא תויורשפא יתש ךל שיש הככ
הפיהו תילמרונה הדיחיהו תחאה יכ ןוראהמ תאצל וא (םינקתש
!!!הסופת רבכ ךלש אמא - ךליבשב אל - ןלוכמ


!!!םידוד ינב ויה ךלש םירוההש השגרה יל שי וניניבו
הרדיהל וביגה
 
 
7/6/03 20:36
טטושמה קדחה :תאמ
רקי קדח - ץמאמ הווש ללכב בזל הבוגתב
ןימל תמא תבהא ךותמ יתבתכש המ יתבתכו ,םישנל בוט ןכא קדחה
ןכילע יתספתנ ,תושעל המ ןיא .ןכלש ינניח תאז לכבהו ףרוטמה
םייחב תושוע ןתאש קאלפ קילפה לכ םע .ררחתשהל לוכי אלו
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
8/6/03 20:26
תרחרחמה :תאמ
ל הבוגתב
ןימל םיקוקז םה .הרירב ת/ראתמ ה/תאש םירבגל ןיא טושפ
.םישמתשמש המ הז אבש המו אל וא ףרוטמ


...יתענכתשה אל דוע ?("/") םיסלש יתפסוהש בל תמז
תרחרחמהל וביגה
 
 
9/6/03 11:40
טטושמה קדחה :תאמ
?תמא תבהא וזיא ?בוט הזיאל הבוגתב
ינא :הזה טפשמל יתוא רורגל תכלוה תאש ןימאמ אל ינא
....ךל חיכוהל לוכי
.תעשרמ .הז תא דיגהל רק יל היה ,רררבב
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
10/6/03 10:28
יויס :תאמ
?תמא תבהא וזיא ?בוט הזיאל הבוגתב
?הבקנ אוהש בושחל ךל םרוג קוידב המ
יויסל וביגה
 
 
13/6/03 16:30
הרוראה ירמ :תאמ
ל הבוגתב
,רקי קדח
...אלש רשפא יא ירהש ,ישנה ןימל ךתבהאב קפס יל ןיא
.ךלש הכרעהה רסוח היה יל עירפהש המ
ללגב קר ,תולק וזכב (םישנה)ונתיאמ בזכאתמ התאש יל לבח
!גצימ םגדימ ןהב תיארו ,תשגפש םישנה "X"
!יתוכרב -םויסלו
,תעשעשמ דואמ הרוצב ישנה ןימה תא ךלש רמאמב גיצהל תחלצה
!הליפשמ וליפאו הלוז
,תעגפינ אל -עגפיהל
.םיעוגפמ תעגפינ אל
:-)
הרוראה ירמל וביגה
 
6/6/03 3:50
הרוראה ירמ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
!ירמגל ךבסותמהו בכרומה ,ישנה יחומב הלעש ףסונ רבד
הברה ושיגרה ,םהב יתלקתינ ינאש םירבג ,דבלב ינויסינ ךותמ
ךכ לכ םלוכש תבכרומ אלו תילאנויצר השיא התואמ םימיואמ םימעפ
!םישפחמ
הרוראה ירמל וביגה
 
6/6/03 11:07
היסטסנ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
יל ויה ,הז לע תבשוח ינאשכ ,תעכ לבא ..וגב םירבד שי ,הדומ
תגרדל עיגה הז ןלצאש הינשל תחא רשק ילב תוינלופ תורבח שולש
םיכלוה םירבג רשי לכש םע םישנ לומש ןוכנ םג הז לבא .תונמוא
השיאה המ ןיבהל חילצה אלש ןעט דיורפ םגש הזמ ץוח .דוביאל
(: המולעת וז .הצור
היסטסנל וביגה
 
6/6/03 13:06
םגא הנד :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
.ןייוצמ הז


!ילכתסת :דוקפלו ףוצרפה לומ הארמ יל םישל ומכ
....הבקנ תוחפ תצק תויהל הצור יתייה םימעפל
םגא הנדל וביגה
 
 
7/6/03 1:27
סוסיק :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
,םדא-ןב לעכ טושפ ןמצע לע תובשוחש תובקנ רתוי שוגפל
תגהנתמ ינא" חסונ) תישיא תוירחא לש טרוק לש ביבש והשזיא םע
,"ינא ינא יכ ךכ
לש סיסר לש רירבש הזיאו ,(םהל וללותשה םינומרוהה יכ אלו
הרכה
ןתינ םג ןתינש ךכב הרכה ,לשמל) גוס והשזיאמ ,ישפוח ןוצרב
.(יתוגהנתה תא תונשל


?ידמ ינוציק ?הז לע ידיגת המ
סוסיקל וביגה
 
 
7/6/03 12:48
םגא הנד :תאמ
הצור יתייה םימעפלול הבוגתב
.ךתוא הניבמ ....מממה
ליחתאו שגרל םאתהב גהנתהל קיספא ינאש יתטלחה,ןפוא לכב ינא
.םלתשמ רתוי הברה יל הארנ .חומל םאתהב לועפל
םגא הנדל וביגה
 
6/6/03 13:17
דוד :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
.רקבב גח םוי לש ףיכ ...יתקחצ ךיא ,יאוו יאוו יאוו
?קחוצ כ"כ ינא המל
.תורדהנ תובוגתה ,הממממא .דיגנ ,רדסב ,הככ ,רמאמה
.רצומה ביטמ תוצורמ אל םירבגה תא ורציש םישנה
תונומאה ןכידי תחת ןתקפה ןתאש םירצות ונחנאש וטלקת אל דוע לכ
.הנתשי אל רבד םוש תוחפ וא רתוי
,תננגה לא רובע ,אמאב ןבומכ תוליחתמ ונתוא ןתרציש "ןתא"ה
םויה אבצב וליפאו ןודא אלו תרבג בור יפ לע איהש ס"יבב הרומה
.םייברק םילייח תויהל םינב תודמלמ תונב
ןתאצוה ןתאש המ הז לבא .והשמ אל יפוסה רצותה ,תושעל המ ,ונ
.ןכידי תחתמ
?תנווכתמ איה המל ,אל תרמוא אמאשכ :ונדמל ונחנאו
ןכ איה ימל םיאורו םיתפצתמ ונחנא ,והשמל המיכסמ אל תננגהשכ
ב"ויכו תפטלמו תקבחמו תנתונו המיכסמ
הפידעמ איה ימ תאו תסחייתמ איה ךיא ,ס"יבב הרומהו
עצבמה ,סגה םחולה תא ?הפידעמ איה ימ תא ,םינב תיכ"מהו
.היתויחנה תא היואר תוינוציקב
תחא ףא םשל לבא ,דחא לע תחא םיסחיב "ברקה הדש"ל םיעיגמ זא וא
.גהנתהל ,סחיתהל ,דדומתהל ,עיגהל ונתוא הדמיל אל
המידק הנש םירשעל טבמ ךותמ םינבה תא דמלל וליחתת ,אנא זא
.וניאר .תודבוע אל תויצלופינמ .תוצור ןתאש המ ולבקתו
דודל וביגה
 
 
7/6/03 1:32
סוסיק :תאמ
תלכסותמ תינרצי לש תונעטל הבוגתב
?תוישנה יוכידהו היצריפסנוקה תוירואית ללש לע
.הנמאנ ךתכאלמ תישע - ןכ םא


ליטהל ךדצמ קותמו בידנ ארונ - תוניצרב תנווכתהש הרקמל קרו
.תושונאה לרוגו היסולכואה ךוניחל תוירחאה תא ונילע
ךמצע תא ריקפמ טושפ התאו ,ונב יולת לכה :בלל עגונ ןומא הזיא
.ישנה ןימה לש שדחמ ךוניחהו תיטנגה הסדנהה לעפמל ךינב תאו
.ביהרמ


תצק ביצהל תוננכתמ ונחנא ונלש לכ-תקבוחה המיזמה תרגסמב .ב.נ
רזגמב םירבג רתוי תצק תוארלו תוריכב תודמעב םישנ רתוי
.וסרהיי ךלש תופיה תוינכתה ילואש הככ ,יכוניחה
סוסיקל וביגה
 
 
7/6/03 10:28
דוד :תאמ
הידוראפב רבודמ םאהל הבוגתב
אל וא יניצר ינא םא הנשמ אל הז
תיטננימוד רתוי אמא םא יתוא לאש אל דחא ףא ןטק יתייהשכ
עמשיהל הצור ינא ימלו אבאמ
ינא םא יתוא לאש אל דחא ףא ס"יבל ,ןגל ,ןונגל יתכלהשכ
.הרומ וא הרומ הצור
םירומ רתוי ויה ,יעוצקמ ס"יב היהו רחאמ ,ןוכית ס"יבב
.ילש הריחב אל ,בוש ,תורוממ
םינבל תוי"כמ ויה אל דוע ונמזב אבצב
יתחקל םג ,ימצעב ילש תוריחבה תא תושעל יתלחתהש עגרב
.ילש הריחבה לע תוירחא
ינאו םישנ ושע ילש בוציעהו ילש ךוניחה תא ,תאז םע דחי
קר אל ,בוט , ןעמל ,םישנ י"ע ,םישנ לש ךוניחה לש רצות
(?בוט רתוי עמשנ) .םישנאה ןעמל ,םישנ ןעמל
םג םייתש םע .גוז תונבכ םג ,םישנ ולא יא ורבע ייחב
.םינב ינש יל ודלונ תחא םע .יתנתחתה
.הי וי ייה ,םיחלצומ ,םיפי
.ליעל תטרופמה היארה ךותמ םהלש ךוניחה לע עיפשהל יתלדתשה
יתחלצה לבא ,הנומתה תא ןזאל יתחלצה אל ,םישנ לש םלועב
רתוי תיתרוקיב ךרדב םלועה תייארו םידדצל טבמ םלצא ררועל
.הרמא יהשימ ךכ יכ "שדקו האר הזכ"כ אלו
.עדוי אל ינא ,אל וא הז ללגב בוט רתוי םלועה םא
.ךויח .לאוג ןויצל אבו
דודל וביגה
 
 
7/6/03 6:37
הנימ הקפנ :תאמ
תלכסותמ תינרצי לש תונעטל הבוגתב
תונידעב תונידעב לבא
םיצוקה םע תוריהז


אמאל תוכחל ךירצ דימת התא המל .קיזת אל תויתריצי תצק םגו
!הטשיק הללאיו רניסה תא בוזע ?תושעל המ ךל דיגתש


ילש האצרההמ והשמ תדמלו המשגתה ךתלאשמש הווקמ
עתפ ןחוב רחמ
הנימ הקפנל וביגה
 
6/6/03 14:16
ה תעפי :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
שיש םשכ תוכפהתמ תוננב שי ןכא רקיה ליפה שיא שלס טטושמ קדח
םהילע ךומסל רשפא יא המלו םיצור םה המ ןיבהל דואמ השקש םירבג
ןוחטיב רסוח םימעפל יפואה וכונפיבש יולימה ביטב יולת לכה
אלו תפרוטמ תוגהנתהל םימרוג הקיזיפהו הימיכה ןדבוא םיתיעלו
תעיקל היצקידיא רשק םע הינש הבשמב רשק םוש ילבו תינויגה
תויקסיע תושגפל ןמזב עיגמ רנטרפה םאה הילע תכמסנ ינאש תונימא
(ווב קורוש) קודב תורחא וא
ה תעפיל וביגה
 
6/6/03 14:44
םיציבה תקלוש :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
?קדחה הפיא ,יתכפהתה ,ונ
םיציבה תקלושל וביגה
 
 
9/6/03 12:36
זעוב :תאמ
ןויד תחתופל הבוגתב
.ירמגל רחא והשמ הז
זעובל וביגה
 
6/6/03 21:25
תיבבל :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
הלאשה .רמאמב ולעוהש םינועיטה םע םיכסהל אלא הרירב יל ןיא
אל ירה ,תוגהנתמ ונחנאש יפכ תוגהנתמ ונחנא עודמ איה תלאשנה
.תוינידנולב לש לכשמ תנמ םע ונדלונ


םירכזה םיטלוש הב הרבחב תולהנתה לש םינש יבג לע םינש .הככ זא
ומע איבהש ,רדואל יתסא חוחינב קשנ ללכשלו חתפל ונתוא ואיבה
תעפשומ דסא ראשב לש ותוגהנתהו הדימב ,ןכ לע .םיטעמ אל תונוחצנ
ךרדב הדגל רבעמ ה'רבחהש הארמ תוישנה תויגרטסאהמ רישי ןפואב
.תלחוימה תואמצעה תגשהל הנוכנה
התשענ רשיה לכשב העיגפ התואמ קלח יכ חוכשל ונל לא ,ךכל רבעמ
ולכויש תנמ לע םירכז םתוא לש הבידאה םתרזעב םירקמה ןמ קלחב
.(תינוכמה םע המגודה ע"ע) המר דיב ךיבמה ןימב טולשל ךישמהל


תויצטומ םמיע ואיבה םינימה ינש ןיב םיבכרומה םיסחיה .קדחלו
תא אצמתש ךל תלחאמ ינא .סרתמה ידיצ ינשמ תונווגמ תויתוגהנתה
םידדצה ינש ופוסבש קחשממ רתוי אל היהת המחלמה התיאש תחאה
.ינשה תא דחא סייפל דציכ םיעדוי
תיבבלל וביגה
 
 
17/12/03 8:56
טבשה ןקז :תאמ
ותוא ילבלבל הבוגתב
.הארנ הזש יפכמ רתוי טושפ אוה ןינעה
הנעיש רנטרפ (..תינטלומיס דימת אל) הל תשפחמ תעצוממה השיאה
תויזיפ תונוכת לעבו הלועמ ןייז היהיש חיננ.םינוש םיכרצ לע
תולוכיו דמעמ לעב היהיש .ןטייפו ןיבמ ,שיגר היהיש .תומיאתמ
.הלילב דליה לא םוקיש .ורקימהו בכרה תא ןקתל עדיש.תוירמח
.'וכו םירוהה םויב תננגה תא ןיבהל עדיש
תמיוסמ הנוכת ללגב התוא קילדמ אוהו םיוסמ הרטמ רבג האור איה
רמולכ,םאתהב ויפלכ תגהנתמ איה .עגר ותואב החור בצמל המיאתמש
םימתה רבגה."םייניע ול השוע"ו הלש םיחתותה תא ויפלכ הליעפמ
לע ולוכ,אוהש החנהב רופיסל סנכינ,ותוא קילדהל לק,עודיכ, רשא
השיאה תומולחל םלשומ הנעמ הווהמ ,ויתונוכת לכ
תגהנתמ םואתפ ,םינש וא עובש,העש ,םוי ירחא ותעתפהל.תיפיצפסה
עגרכ ןינועמש חורה בצמל הסנכינ טושפ איה .רזומ ןפואב השיאה
..רבג ותואל הרסחה הנוכתב
תאצמנה תרתוימ תחא הנוכתב תאצמנ הלשכמהו טושפ אוה ןורתפה
..תונשוכרה תנוכת - ונבורב
הז) םירבג רפסימל הקוקז השיא לכש םיניבמ ונייה םא
ירה ,היתויפיצ ןווגימל ונעיש (םירבגה יבגל םג ,בגא,ןוכנ
תיברעמה תוברתה .םיטושפו םילק םייח תויחל םילוכי ונייהש
םייחל ונתוא תנווכמ,רקיעב ,תדה ישנא תוחומב הרצונש
.םינימה ןיב םירצקהו תויעבה בור תא םירצוי רשא םיימגונומ
זאו ונתוא תנווכמ הנובתה וב ליגל עיגהל תובר םינש חקול הז
לכלש ךירצ טושפ .תוי/םיכאלמ ןיאש ףוס ףוס םיניבמ ונחנא
..תינמז וב םירנטרפ רפסמ ויהי תחא/דחא
טבשה ןקזל וביגה
 
7/6/03 0:58
תיאנס :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ייתורבח תאו ימצע תא יתיהיז ךכ לכ אל בוטה ןוצרה לכ םע
,םיקומע םימחר יב וררועתה כ"הסב .רמאמבש םיירויצה םירואיתב
ירחא קר תיהנ אמש וא) תולבנ קר ריכהל תיכזש ךכ לע ,רקי קדח
.(ולא לש ןתרבח


ירודח םינב עפש לע רעיש ירמסמ םירופיס הברה אקווד שי ידצמ יל
םיקחשמ ללשב המכתסה םמע תורכיהה לכש ,עושעש רציו תוצילע
היצאוטיס םושל הרוחב םע עיגהל אל יבקע ןוצרבו ,םייליטנפניא
קר ,השדח העדוה דעו הפמ םילופכ םירסמ רודיש ךות ,ידמ תניינעמ
.רבדבש הוודחה םשל
ןימה ללכ יבגל תונקסמ הזולנה םתוגהנתהמ יתרזג אל ,ילזמל
.םירחא םיסופיט םג אוצמל יתלוכיש הביסה וז ילואו ,ירבגה
התאש םישנאה יבגל תמיוסמ תונררב חתפתש ךל תלחאמ שממ ינא
תא קד דע חתנל םוקמב תמאב תוושה תא שפחת טושפו ,םמע עעורתמ
.ךב תוללעתמש הלא
תיאנסל וביגה
 
 
7/6/03 1:14
טטושמה קדחה :תאמ
לבא ,יל רצל הבוגתב
םמדב בתכנ יתבתכש המ ?םדב ובתכנ תודוקפה :אבצב םירמוא ךיא
.יטרפה ינויסינמ קר חרכהב אלו ,םירבג דואמ הברה לש תתושה
םייבבלה םילוחיאה לע הדות תאז לכבו
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
7/6/03 1:21
תיאנס :תאמ
לבא ,יל רצל הבוגתב
טעמ אלמ העגפנש יהשיממ ,םינכ םילוחיא הלא ויה - עדתש קרו
.ןימ לדבה אלל - האשילקה הברמלו ,הייחב םישנא
ינאו .ןנסל יתדמלו ,לער ויהש םינבו ,לער ויהש תונב יתשגפ
.םמצע לע הז תא דיגהל םילוכיש םירבג םגו םישנ הברה הריכמ
תיאנסל וביגה
 
7/6/03 7:00
תרחרחמה :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
.ןאכל והואיבה ,רחא טסקט שי
תרחרחמהל וביגה
 
7/6/03 9:22
סותיזפ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
לכ ולולולולולולדח אלו ,ובברעתה ,וקמקט'צה ,ולברעתה ,וכפהתה
....םויה
,םעטו חירו עבצ םג -ןמזה םע ,הריבצ בצמ תונשמ רדנלבב תוננב
,תובוגתה ,םיאשונה -הנתשמ אל רבדמוש ןאכבש תוננבה לצא לבא
.םישנא ,םיאירב ויה .רטמילימ םיזז אל ,תוסיפתה ,הדנ'גאה
.םכתיא ואויש .םירשואמו םיאירב


.סותיזפמ (!) םלש תי קחרמ קוחר סוזפ ,ליימב לאשש ימל ,בגאו]
המ לע בושחו ,םיסנאוינל בל םיש .תרחא תחסנתמ שוריפב ינאו
[.הניפל ךרדב תישעש
סותיזפל וביגה
 
 
7/6/03 18:17
תרחרחמה :תאמ
רדנלבב תוננבל הבוגתב
?ונלש תוגהנתהב ךל עירפמ המו ?רדנלב המל ?ךל ונישע המ
םיחמשה ילוחיא תא תצמאמ ינאו .ואויש המל ?ךתוא ןבסיע המ
.םירשואמהו
תא םוי לכ םירטמוליקב זיזהל אוה יוצרה בצמה בגא ךרד
?ךלצא םג הז ךכ ? ...תוסיפתה ,הדנ'גאה ,תובוגתה
(המיזגמ תא קייודמ חוסנבו ךיילע קילח ונעי) ךתיא ואויש
(תירווע אל , תירבע ירבד ?"ואויש"ב הנווכה המ)
תרחרחמהל וביגה
 
7/6/03 18:28
תרחרחמה :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
םכשה לע החיפט םע תונב לש רתאב רבודמש ךכ לע ססבתהב
הנורחאל ןאכ םיעיפומש םירמאמה תומכ המיהדמ ,תיטסינימפה
תוחיתפה ,תויטמולפד םילימב .השיאה תומד תא םיליפשמו םיכימנמה
.יוטבה שפוחל תועדומה םג ךכו ,המישרמ ןאכש
ולכות םש ,םירבגל םירתאב ןייעל ,האוושה םשל ,הצילממ יתייה
סננוזר שיש ךכ .יבקנה ןימה תכמנה ,ונייה ,המגמ התוא תא אצמל
.םוקיה ינפ לע סוזנסנוקו תשרה ינפ לע


תסיעל לע (תינש) לובקל יל ושרה ,הרוצה יבגל ,ןכותה יבגל הז
.המימשמה תוידנרטהו סועלה
תרחרחמהל וביגה
 
 
7/6/03 20:41
ינוטלפא זיזי :תאמ
בושח והשמול הבוגתב
,טאד וי לט ימ טל ,םישנ לש תוישיאב םיקסעתמ אל םירבג ירתאב
(:; הניבמ תא םא
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
7/6/03 23:53
תרחרחמה :תאמ
?םירבג ירתאל הבוגתב
...םלוע לש ומורבש םיניינעב םיקסעתמ םתא
?המ ןיבאש ...ןיבאש הפצמ ךניאש זמרמ "הניבמ תא םא"ו
?םלוע לש ומורב םיקסעתמ םירבג לש םירתאבש
תילגנאה תרוש הפיסוה המ "תאד וי לט ימ טל" יבגל המו
םירתא לע יתרבע זא ?םיבגשנה ךירבדל ףקות רתי ?תתרבועמה
םישנ לע םירוטיקה ,תאד וי לט ימ טלו םלועבו ץראב םיירבג
תוארל ידמל רידנו .טלחהב דבכנ םוקמ םיאלממ תויוחדבתההו
.ימצע רומוה לש יוטיב
תרחרחמהל וביגה
 
 
8/6/03 0:04
ינוטלפא זיזי :תאמ
ההאל הבוגתב
,םישנ לש תוישיאב םיניינעתמ אל םירבג ירתאבש יתנווכתה
ינאש ילע ידרת לאו .הטמו ראווצהמ ןלצא שחרתמש המב הלא
בילעמ גניקאפ סטיא .זלגנאתמ
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
8/6/03 8:33
תרחרחמה :תאמ
הנבה יישקל רבסהל הבוגתב
ידכ תילגנאב הז) יס יא .ףרעה תוישקו הנבהה תוישק לש
.(תיבב שיגרתש
לש ומור"ב תוקסעתה יתנייצ ירה ?יתעדי אלש תרבסה המ
."םלוע
תקסעכ תללוכ םלוע לש ומורב תוקסעתההש אוה ןיינעה
יתייה הרענ .השיאה לש היפוא לע גולגלו הלפשה הליבח
תא יעד", תרגסמב .םירבג ירתאב יתנייע תוברו יתנקז םגו
אסמ .( עמשמ יתרתב ןאכ הטומ "יעד" לעופהשכ) "בייואה
.(בחרמב הרועמ שיגרתש ידכ תיברעב הז) אכילליאפ רונ לא
תרחרחמהל וביגה
 
 
8/6/03 10:29
ילט :תאמ
הנבה יישקל רבסהל הבוגתב
.השקבב יתוא שיבלת
ילטל וביגה
 
 
10/6/03 20:09
רולפורפ :תאמ
...יל רקל הבוגתב
?וישכע ירחרחת ךיאו ?ךל חרב ,ספוא
רולפורפל וביגה
 
 
8/6/03 10:30
ילט :תאמ
הנבה יישקל רבסהל הבוגתב
.השקבב יתוא שיבלת
..זילפ
ילטל וביגה
 
 
8/6/03 12:18
ינוטלפא זיזי :תאמ
..יל רקל הבוגתב
?ונתיא קולחל הצור תאש והשמ ,ילט
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
8/6/03 13:33
ילט :תאמ
..יל רקל הבוגתב
.הטמלו ראוצהמ םישנ לצא שחרתמש המב אל רקיעב
.אלו אל ? והשמ קולחל
,בוש יתחלשו ךנעמל יתצמאתה ךיא הארת לבא
.זילפה םע
ילטל וביגה
 
 
9/6/03 12:24
ינוטלפא זיזי :תאמ
הנבהב ישוק ךל ןיאש יתבשחל הבוגתב
ךרדב םישקבמ זיזיהמש קר .יתלבלבתה תצק ,החילס
.יתימא רופיס .יתוא שיבלתל הכופהה השקבה תא ללכ
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
9/6/03 13:10
ילט :תאמ
יפוי ןיבמ ינאל הבוגתב
ינוטלפאה לש עטקב התאש
יתוא לבלבמ תצק הז לבא ,הרזחב החילסו
.םח יל היהנ םגו הדומ ינא ,זיזיה םע ןיינעה לכ
ילטל וביגה
 
 
9/6/03 14:53
ינוטלפא זיזי :תאמ
יפוי יתנבה ינא םגל הבוגתב
תועטה תא ךל רכמ ימ ?ינוטלפאה עטקב ינא
ללוכ ,ירביא ח"מר אולמב זיזי ינא ?תאזה
יתוא יכשנת םא :ינממ ירהזית .ט"מרה רביאה
הרזחב ךשנא ינא
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
7/6/03 23:15
cookielida :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
..הללכהה איה םדאה ינב ונלוכ ןווכתמ ינאו...
,םישנו םירבג ,םישנא ינימ לכב יתלקתנש ךל רמול הצור ינא
,םירחא םישנאב יתלקתנ םגו..ןמזה לע לבח םיכבסותמ
.טעמכ ,םהלש דעצ לכ תופצל רשפא...הלאווש
איה םישנה תא םיניבמ אל םירבגה ונאש תירקיעה הביסהש בשוח ינא
םוזיל םיכירצש ולא ונחנא - "הלחתהה" תבוח תלטומ ונילעש ללגב
םיציבו..לכש ולביק תונב םג ,םשה ךורב ,תונורחאה םינשבש תורמל)
לע תלפונ תוירחאהמ הברהשכ .(ןודינב והשמ םג תושעל וליחתהו
שארה תא םיקפוד ונחנאש אלפ ןיא ,םיסחי תכרעמ תונבלב רבגה
- תכרעמב תויטננימודה ןהו םינב םע תוליחתמש תוננב לאשת..ריקב
...םיקחשמ םיקחשמ וא םיכבסותמ אל ונחנא םא ןתוא לאשת
..תורירב הברה ךל ןיא ,קדצבו ,םדוקמ תרמאש ומכ - ךתוא בוזע
Take it or leave it...
לכשה תא םינייזמ הפ םלוכ המ עדוי אל ,רומג רדסב בותכ רמאמהו
רורב ,בותכ..המ עדוי אל ינא וא סולפ יאנפ ומכ בותכ לע
!הזמ רתוי ךירצ אל..ינניחו
cookielidaל וביגה
 
8/6/03 0:47
קדח הונמ קרחה :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
רקי טטושמ קדח


עגונה לכב יתבשחמב יתכפהו יתכפה תובר לבא ,יתכפהתה אל ילוא
תמא םירקמה בורבש ,הנקסמל יתעגה רבד לש ופוסב .תבתכש המל
- אוה ונלש 'תוכפכפה'ה תויוגהנתהה בורל םרוגה ךא ,תרביד
תוינימלו התוישנל רשקב הרבחהמ תלבקמ השיא לכש םילופכה םירסמה
(...תגהונ אל םג ינא) ,תינוכמל רושק הז ךיא גשומ יל ןיא .הלש
ונל םירמוא דחא דצמ .ןבומ הארנ רשקה - תואמגודה ראשל רשקב לבא
וליאו ,דועו 'ישייבתת לא,יתפת ,תיסקס ייהת' ,(לשמל ,תומוסרפב)
לא .ימיזגת לא' ונל רדשמ ןמזב ובש םלועב תויח ונא ינש דצמ
.'םצעב תוישנה וז ,ןירותסמ לע ,תועינצ לע ירמשת ,תיתונז ייהת
הרוחבה לש תראתש הרקמה תא ,ריבסמ ךיא דועו ,ריבסמ הזש יל הארנ
...הנכסמה ,תבגמ הילע המשו ,זגפ םי דגב תשבולש


םיבתוכש המל ביגמ התאש ךכל יתכרעה תא עיבהל יתיצר קר ,םויסלו
...םיקרוזו םיבתוכש ,רתאב םירחא םיבתוכל דוגינב ,ןאכ
קדח הונמ קרחהל וביגה
 
 
8/6/03 12:27
טטושמה קדחה :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
.המיסקמ הרוחב לש םשור השוע תא :םינכה ךיירבדל הבוגת הנה זא
המל ףוס ףוס ןיבהל חילצא ינא ךלש הפיה רבסהה תוכזב ילואו
התוא דירוהלב ןמזה לכ תוקוסע ךכ רחאו ןטב תצלוח תונוק ןתא
.המגינאה תנוכמ ירחא התובישחב היינשה המולעתה .סני'גה וקל דע
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
8/6/03 21:02
רבג דוע :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
וז הדימב תותיא ,ותיא םיכסמ ינאו ךלש רבסהה ידמל עכשמ עמשנ
בוחרב לויט עצמאבשכ םישוע המ לבא ...םירבגה ונל םג ...ךרדה
עיגהל ךל םורגל הלולעש הרוחב ,לוממ וא ךלש הכרדמב הל תרבוע
...ראווצב עקנו ןצמחב רומח רוסחמ ,ריהמ קפוד ללגב ןוימ רדחל
(-: ?הלש ןווכל עקתהל אל םייניעה ירירשל םימרוג ךיא
הריהמ ךכ-לכ היצאוטיסב הזכ ישנ יפוימ עגרהל ללכב ךיא
,שגרתמ ךכ-לכ התאשכ ל"נכ הרוחבל תונפל ןתינ ךיא רקיעבו
...?התוא ריכהל םימתבו תמאב ,ידכ אלא ,התוא ליהבהל ילב
?הלש ןופלטה רפסמ תא לבקל קר תורחא םילימב וא
(...הנותחל הנמזה יסיטרכ ולרגוי הנוכנ םירתופה ןיב)
רבג דועל וביגה
 
 
18/6/03 6:46
הנשמ אל :תאמ
...רבכ רשייתהלל הבוגתב
עדוי אלו שגרתמ התאו תחתו םיציצ גוז לע תקלדנ ,םימחר שממ
..?ךל תוכבל ..תושעל המ
הנשמ אלל וביגה
 
 
18/6/03 6:49
תחא דוע :תאמ
...רבכ רשייתהלל הבוגתב
לביקש תינתמיאה הפקיזה לע םג םחרל ךירצש ןייצל תחכש
.םישק םימוגמגל ול המרגו
תחא דועל וביגה
 
 
18/6/03 16:09
רבג דוע :תאמ
...רבכ רשייתהלל הבוגתב
ץוחב יקנה ריואהשכ ,רקובב 06:46-בש םימחר שממ
ץויצ ןהל תוצייצמ םירופיצה ,םיתבה תוריק לע ול ףשונ
לע תוגונע קילחמ הלילב ול רבטצנש לטה ,ביבחו ןידע
ריתע הליל רחאל ובכ ןמזמ אל הזש בוחרה יסנפ
"תחא דוע" תרבגה הל תאצומ ...הראה לש ץמאמ
...תמחרמ תאש דמחנ .םירחא לע םחרל םוקמ הדבכנה
...בלל עגונ שממ
רבג דועל וביגה
 
 
24/6/03 10:09
יויס :תאמ
...רבכ ררועתהלל הבוגתב
...תמזגה תצקש תבשוח
וקריפל עיגהש 16 ןב ידרח דלי לש רואית ומכ עמשנ הז
....ןתחתה אל דועו


.רואיתל הנוע אל התא יתנבהש המ יפלו
...העוט ינא םא יתוא ןקת
יויסל וביגה
 
8/6/03 1:08
ןנא יפוק :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
:דמלו אצ ,ונינזאב ןנולתהל םוקמב


http://www.carm.org/woo/woo.htm
ןנא יפוקל וביגה
 
8/6/03 4:56
Bad Arse :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
תורואה לוכ יל וקלדנשכש דיגהל תבייח ינא תיטסינימפ רתויו
דצב יתרצע זא תושעל המ יתעדי אל ,עונמה םעפ יל םמחתהשכ הרהזא
.אבאל דימ ןופאלפב יתרשקתהו
Bad Arseל וביגה
 
8/6/03 15:12
הנד :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
:םיניבמ דאמ יל םיארנ םתא


אצוי אלש ,(סופת דועו) ךתיא דבועש ומוהב םיבהואמשכ םישוע המ
הדובע) תירשפא אל שממ םידדצה דחא לש הביזע לש תורשפאה ,שארהמ
(!!!תרדהנ
הנדל וביגה
 
 
8/6/03 17:06
הדבעמ בצ :תאמ
םכתרזעל חמשאל הבוגתב
רוזעי אל םא .הנישה ינפל היינשהו לכואה ירחא תחא ,הרק תחלקמ
(o: קיזי אל חטב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
8/6/03 19:06
תרחרחמה :תאמ
םכתרזעל חמשאל הבוגתב
.תנחבהש בוט .םיניבמ דאמ ונחנא ןכא
בוט יוכס .ירשפא םורופ לכב הלאשה תא םימסרפמ :ךתלאשל רשאב
ןכו תיסיו תיציש תורוהט תונווכ םע טסיאורטלא ןמופרג אצמל
האלה ןכו האלה
תרחרחמהל וביגה
 
8/6/03 17:55
ןרק :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
!ןוכנ אל ךכ לכ ןאכ תבתכש המ ,קתומ
הממ רבד םושש דיגהל תבייח ינאו ,הבתכל חותפ שאר םע יתאב ינא
,יילע לח אל תבתכש
עורג רתוי הברה אוה יכ ,ירבגה ןימה לע םג רבדתש תמאב יאדכו
...ישנהמ
ןרקל וביגה
 
 
9/6/03 14:46
טטושמה קדחה :תאמ
!התא ךפהתתל הבוגתב
םישל ןילמרופ תנצנצ הנקאש וא זא ?ךיילע לח אל הזמ רבד םוש
הקודב דואמ הטיש) ונלו ךמצעל תרקשמ תאש וא ,ןואיזומב ךתוא
.(בגא ןכלצא
טטושמה קדחהל וביגה
 
9/6/03 1:11
העונ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
הקזח" ןוגכ םיננער םיינושל םיבוליש .האנהל יתארק םיוסמ בלש דע
יביל תא םיחמשמ "ךתוא ענעני ימ שפחל דימ ךתוא חלשת איהש ךילע
.דואמ דע ךפכפהה
,םיוסמ לובג דע קר טובח ןכות ןזאל הלוכי תחלצומ הרוצ ,תאז םע
."קדחה קוח" לע טוריפה בלשמ ךרעב הצחנ הז לובגו
םירבג לבא ,ןויגהב תולעופ ןניא םישנש ,רוציקה ,רמוא התא המ זא
?ןכ


?םיתיעל ששגמ ?םיתיעל לבלובמ ךניא ,"בלה לע די םע" ?ךתיא המו
ףידעמ ךא ,ךכ הרוחבב קשוח ?ךנוצר המ קוידב עדוי ךניאש שיגרמ
עגונה לכב תינויגה תוביצי לש יא התא םאה ?תרחא םג התוא
?תורוחבל


םניחל אלו .תוישונא תונוכת לע לופונומ ונל ןיא .ךיייאאאאאאחב
,ךפכפה -רכזב אקווד ןולימב עיפומ ,םישנל םיקיבדמש ראות םש לכ
...םיקפוא-רצ ,הטוש ,עגושמ ,לבלובמ
העונל וביגה
 
 
9/6/03 11:25
טטושמה קדחה :תאמ
רגבתת ,ררועתתל הבוגתב
אל ינאו ,לובליבה לע לופונומ ןיא םישנלש ןוכנ הז ,העונ
םתוח ןכב שיש הז רמוא ינאש המ .תולבלבתמ ןתאש הזמ סאבתמ
.רבסומ יתלב ןפואב ודגנ הכילהו - ןכל בוטש המ יוהיז לש יטנג
אוהש תורמל עגיי אוהו ,םחה רונתב תעגל אל דליל םירמואש ומכ
.הזמ לובסי אוהש עדוי
ענמנ ינאו) תודליה בלשל רבעמ ןתחתפתה אל טושפ ןתא הזה ןבומב
אל הז .םיילאנאו םיילארוא םיבלש יבגל הדודר האשילקמ הפ
.(הפ וישיאה
.בלב דורו ןולב יל השע ילש הביתכה לע תואמחמה תא ךממ עומשלו
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
9/6/03 14:26
העונ :תאמ
רגבתת ,ררועתתל הבוגתב
ד-ו-ג-י-נ-ב יכ ,תוטשפב יל בותכל ךל תרשפאמה חצמה תוזע
יל בוט המ תוהזל יטנג םתוח שי יב ,ינויגהה רבגה ,ך-י-ל-א
ןולבה דגנכו ,םעז רשאמ תוחפ אל יב ררועמ ,ודגנ לועפלו
.תקפואמ המיחב םימידאמ םילגלגעה ינפ ,ךבילבש דורוה
יפ לע לועפל םירומא םדא ינבש החינמ ךלש הזיתה - תישאר
,םוחת לכב טעמכ תכרפומ וזה הזיתה .שגרה יפ לע אלו ןויגהה
תעדוי הרוחב םא !שגרה ולוכ לכש יטנמורה םוחתב רמוחו לק
המ תא הצור איהש חרכהב רמוא הז ןיא ,הל בוט המ תוהזל
,ריעסמ ,שגרמש המ תא הצור איהש חינהל רתוי ריבס ,בוטש
.הלאכ םירבד לע םיזטנפמ ,םירבגכ םישנ ,ונלוכ - עורפ ,ףחוס

טוטיצב חתפנש "יננא םע ילש ןמורה" תא הארת ךל - תינש
תויהל הצור יתייה אל" - !ירבגה ,קדח ,ירבגהו - יתומלאה
"רבח רותב ינומכ דחא לבקל ןכומש ,ןודעומב רבח
.ואיצמה םישנ אל הז תא םג ,הפי ?ינויגה ךל עמשנ
ישנה עבטה תא תוגיצמה ,ךלש תורחאה תואמגודה ללשל רשקבו
ימ שפחל דימ ךתוא חולשל ילע הקזח ,שממ לש תיעדמ הגצה
תיראזיב הרוצב וגהנ ייחב יתרכה ינאש םירבגה ...ךתוא ענעני
לש תמכסמ המרגאידל םלוכ תא תקצל יל םרג אל הזו ,תוחפ אל
.ירבגה יפואה
העונל וביגה
 
 
9/6/03 15:03
טטושמה קדחה :תאמ
רגבתת ,ררועתתל הבוגתב
דיגהל אב אל ינא .ןולבה תא יל יריזחתו ,העונ ,םיבצע ילב
ארובש תויה לבא .םהלשמ תויושפיטו תולווע ןיא םירבגלש
טפושל ןיא .ןכילע יתבתכ ,םישנל הכישמב יתוא שינעה םלוע
לע םג רמאמ בותכל תנמזומ תאו .ויניע תואורש המ אלא
.רצק רמאמ היהי הז .ונלש תויוטשה
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
10/6/03 1:13
העונ :תאמ
ףוטיל איה ךלש הריטסהל הבוגתב
ינא ,תישגרה תוריצעל ךתנווכ ...ממה ...םכלש תויוטשה
תוחכוהב ףנפנל םכלש תקפקופמה הייטנל וא ,החינמ
,ץוצרה לנויצרה תנעשמ - םירפסמב ,םיטוטיצב ,תויעדמ
,ול םירוכמ םירבגש ינשקעה ימצעה עונכשל וא ,הל זובה
דוע קר איה ירהש ,הל אובי דוע - הל אב אלש הרוחב ויפל
.הסיממ תירבג העיגנל הכחמש תפיוזמ הדוסח
תויתוברת תואשילק דוע רחא ינורכזב שפשפל יל קשחתמ אל
לע תוועמ ,דחוימו דיחי אוה רבג לכש ןימאהל הצור ינא -
.ותטישל בולע בהאמ ,ויתודימב ךבסותמ ,וכרד יפ


...תיבסל יתייה ול ...וישכע יל תישע המ ,קדח-קדח ,יוה
העונל וביגה
 
 
10/6/03 12:14
יויס :תאמ
האשילק םולש ,הווקת תוארתהלל הבוגתב
שיש תואמגוד ףוריצב םילק םיכסח המכ ףיסוהל יל ישרת
:םינוכנה ךיירבדל קוזיחכ קזחה ןימה ינב ב-ו-רל
ץוחנש תבשוח אל ינא הזלו) .תישגר םירגתואמ םה.1
תצקש ימל תאז לכב לבא תואמגוד ףיסוהל
ידכ קר ולו יאדכשכ םג תוכבל םהל השק:גוד(..שחכתמ
..םיצחל ררחשל


םיאושנ םקלחש ילש םיחאה תשולש:גוד .םייתודלי םה.2
(םמצעב םהירוה תא לדגל םילוכיש) םידלי ילעב םקלחו
..20 ה תא וצח ןמזמ רבכ םלוכו


עיבצמש רבד הזו...ןותיע חותפל קר ךירצ .םימילא םה.3
ףאושש ימצע יומידו םיישגר םיכסח לע רתיה ןיב
(..אשונב םירקחמה םיברו)..ספאל


םירבג םעפ אלש אוה ןבציעו יל הרקש ןיינעמ הרקמ דועו
רבדל עיגהל טנמ לע יתעדל) יביל לע רבדל וגהנ
הפהמ "ךתוא בהוא ינא" ומכ םילימ איצוהלו (..םייוסמ
לילעב ינויגה יתלבכ שרפתמש רבד הנושארה השיגפב דוע
הרטונ דועש הטעומה תישנה היצנגילטניאל ןובלע ןכלו
...הזכ רבד הנקא ינאש הבשחמה םצע יב
תוושהל האב אל ינאו םיללכ דואמ םינותנהש יל עודי
םיכבסותמ םדא ינב םה רשאב םה םג לבא הנקסמל עיגהלו
לש שארה תא דחאה דומלל יאדכ ןכלו הנבהל םישקו
תויועט תושעל אל ידכ (!הלאכ שיו הנדסב וליפא)ינשה
...וידחי תויחל תעדלו
יויסל וביגה
 
 
10/6/03 13:42
רבג דוע :תאמ
האשילק םולש ,הווקת תוארתהלל הבוגתב
,הריקי יוויס
...?לילכהל המל ?"םה" הז ימ
.יתעדל ןיינעל אל הז םימילא םהש םירבג לע דיגהל
ילוא הז םירבג דצמ תיסיפ תומילא רתוי שיש דיגהל
רהזנ ינא ןכל ,גולונימירק אל ינא) ןוכנ רתוי
/("ילוא" שיגדמו
םירבגה בור וא לכש רמוא אל ןיידע הז ,יתעדל
.םימילא
:הילא תבגהש הבוגתב "העונ" הבתכש המ ופורפא
:ןוכנ יתנבה םא זא ,"ץוצרה לנויצרה תנעשמ"
ךל רשפאמ (ירבג קר אל ןבומכ אוהש) הזה לנויצרה
האופר ,םיסוטמב סוטל ,תוינוכמב עוסנל ונלוכלו ילו
דועו
תא בותכל ילו ךל רשפאמ םג םצעבו םימוחת דחאו ףלא
םירבד םה תרושקתו םיבשחמ) וללה תובוגתה תא
... (...םיירפסמו םיילנויצר דאמ
שגר ילוא ,ןויגהל דגונמ חרכהב אל שגר ,יתעדל בגאו

ותיא םורזל רשפאש (ונקלח לצא) יעבט ןונגנמ אוה
.ולשמ ןויגה יתעדל ול שיו
רבג דועל וביגה
 
 
12/6/03 9:29
יויס :תאמ
האשילק תוארתהל ,הווקת םולשל הבוגתב
תוחפל יתנייצש יפכ יתבוגתב התיה אל הללכה בוט
..תחא םעפ
אל טושפ וא)רוויע וא שרח תויהל ךירצ,ףסונב
קר תיסיפ תומילאש רמול ידכ (םינותיע אורקל
.םירבג לצא רתוי הרידת (!!!)ילוא
וב תלזלזמ אל ללכ ינא,לנויצרה ןיינעב
ןמ ונלדבנ השעמל הזבו וב שמתשהל דאמ יאדכ,ךפיהל
ןבומב ימצע תא הרידגמ ףא ינא...תומהבהו תויחה
.לכשה פ"ע בורל תלעופ ינאו תויה תירבגכ הז
תא טוונל אל איה(העונ לש הארנכ םגו) ילש הנווכה
תצק ינא םג הזבו)רקיעב וא דבלב לכשה יפל םייחה
ךרד תכללו םיינשה ןיב בלשל אלא (הטוס
!לכה הז.תילאדיאה (עצמא)ךלמה
יויסל וביגה
 
 
16/6/03 10:59
רבג דוע :תאמ
האשילק תוארתהל ,הווקת םולשל הבוגתב
,שגר-ןויגהה אשונב קוידב יתעד יתעבה ןמזמ אל
:יאר
http://bananot.com/articles/668#rem41264
רבג דועל וביגה
 
 
17/6/03 9:52
יויס :תאמ
ןויגהל תושיגרהו שגרה לש ןויגההל הבוגתב
..ןתחתהל דמוע התא םש יתארקש המ יפל,עגר
!ט"לזמ לכ םדוק זא
?החלצהל קוקז התא קוידב המל,ףסונ רבדו
יויסל וביגה
 
 
17/6/03 11:13
רבג דוע :תאמ
רוריבל הבוגתב
המכ דע לבא ,יאוולה ??ןתחתהל ??ינא
...תדעוימה תא יתשגפ אל דוע ,יל עודיש
:םש רופיסה
http://bananot.com/articles/668#rem41458
,יתימא אל ,יתריצי ירפ ,ינוימד היה
.םש יתבתכ םגש יפכ - רופיס קר
...רורב וישכעש הווקמ


.םדקומ דוע הז לבא טל"זמה לע הדות זא
הרוחב אוצמל יכ ?החלצהל קוקז המל
אוצמל ,רתויב השק המישמ וז המיאתמ
וז הסופת אל איהש ל"נכ המיאתמ יהשימ
ילוחיא ןכל ...תירשפא יתלב טעמכ המישמ
.וליעוי החלצה
רבג דועל וביגה
 
 
18/6/03 9:21
יויס :תאמ
רוריבל הבוגתב
ןכא התאש החנהב התייה החלצהה יבגל יתלאש
תא בוש לבק ןכל זא אל התאו ןתחתהל דמוע
םיקוקז םלוכש יל עודיו)החלצהה ילוחא ברימ
(..ינא םג ,הל
יויסל וביגה
 
 
10/6/03 15:42
טטושמה קדחה :תאמ
האשילק םולש ,הווקת תוארתהלל הבוגתב
.תיבסל ייהת ,השקבבו ...רצק היהי רמאמהש ךל יתרמא
:-) ןכמ ולבסי םישנ םגש
טטושמה קדחהל וביגה
 
9/6/03 2:15
בומרבא יתא :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב


ךיא ,יתבלענ ףאו יתאלפתה תמאב ,םלואו ,םיברב ךתוהז תא הלגא אל
םג תסנכה אל ,תחאל תחא הריכמ ינא ןתוא ,תתנש תואמגודה ללש ןיב
בומרבא יתא תאמ) רכמה בר ססובמ ןהילע ,ייח תויצאוטיסמ המכ
אל םלועמ הז .אלו ."ךידי ומב ךייח תא סורהל ךיא" :(ןבומכ
.םייחב ילצא סרטניא היה
םע ,ודרומבו םולבניליל בוחר הלעמב הדיעצ לש תובר םינש ,ןכבו
היעבהש הנקסמל יתוא וליבוה ,םידגב טעמ םע םגו ,םידגב "הברה"
תאצומ הרוחבשכו םיווש םבילו םהיפ ,תמאבש ,ךתומכבשו ךב אל איה
ירגלוו ןפואב אלו סומינב תאז הל דיגהל םיטונ םתא םכיניעב ןח
)"ךמע" םתואל סחייתהל הצור אל ינאו ,םימייק הלאכ םגו)
תורוחב לע םילכתסמש ,םתוא םיריכמ ונלוכו ,םירחא םג שיש אלא
:ךופה םילעופ ,זילטיאב שחרתמל דוגינב לבא ,רשב קושב הרוחס לעכ
תיסקסכ תרדגומה הרוחבש הרוק ךכו .בוט רתוי ךכ ,רשב תוחפש המכ
תצק ילוא ,תיבב םיסקמ השבלתהש ,שממ לש הפי רמול אלש ,הדומחו
,(!הפוזש לבא) החוטש שממ אל ןטב תקלח תצק ילוא ,ץוחב יציצ
בורמש דע ,םיבשהו םירבועה יניעב השוב ילב תדדמנ המצע תא תאצומ
.המ'גיפ לע תולעלו התיבה רוזחל הל אב רבכ הכובמ
ןיבש הלאקסה לע תוענש תובוגת םיתיעל תרציימ ,יריקי הכובמהו
לעמ םעט תרס הצלוח םישל דעו ,הליעגמ תומלעתה ,תיביסרגא הבוגת
.אל וא ,םייקש גימצה
ינפל רבכ יתבתכש רמאמל בלה תמושת תא תונפהל תבייח ינא ןאכו
דצ םג םייקש הארמש ,"תאש המ ייהת אל ךיא" :ןוסאפה לע םינש
(..ןבומכ ,ךתומכשו התא אל) והשמ אל ירבגה ןימה ,םתא םגו .ינש
אל "וליאכ" ונחנא ילואו ,תודמחנ אל ונחנא ילוא - ןפוא לכבו
קר הז לבא ,תואמחמ ונל ןתונש ימ לעו ,ונילע םשש ימ לע תומש
ל"נכו טואא הז ךויחש ונתוא וכניחש ,ונרבעב םירבג המכ ללגב
.ןבומכ ,רתומ בילעהל לבא .יבמופב םייבויח תושגר לע רבדל
אל טושפ ונחנא ,יולגב ונל אימחמ והשימ רבכ םא :ונתוא וניבת זא
!תושעל המ תועדוי
:(הב דומעל לכותש הווקמ) תימיטפוא הנקסמ םג ,יריקי קדח ,שיו
יאנתב לכהו) םיאימחמהו םידמחנה םע תונתחתמ דימת ונחנא ףוסב
,תרבדמ ינא המ לע עדוי התאו ..קתומ תומידקמ תושירד םהל ןיאש
רמאמל אשונ רבכ הז לבא - ךומכש ןבצעמו ןטק קינדונ ?ןכ אלה
.(...רחא
בומרבא יתאל וביגה
 
 
9/6/03 4:25
ץיצ .ע :תאמ
יבוהא קדחל הבוגתב
םדה חוחנ ,ףרטה חיר הא
ץיצ .על וביגה
 
 
9/6/03 11:00
בומרבא יתא :תאמ
הפירש תרייעב ,םיחאל הבוגתב
רבסהה תא עומשל חמשא .םד תיאר הפיא יתנבה אל
בומרבא יתאל וביגה
 
 
9/6/03 18:12
ץיצ .ע :תאמ
הפירש תרייעב ,םיחאל הבוגתב
קדחה ןיבו ךניב תיצר תומולהמל
טקש טקש םייתניב
ץיצ .על וביגה
 
 
10/6/03 0:39
טטושמה קדחה :תאמ
יתיפיצל הבוגתב
חותיפ רבכ איה בומרבא יתאש יל הארנ .השקבב ?םד הצור
לש הלסורקל תעדומש תאזכ :הכפכפהה השיאה לש יטנרביק
האמחמש תרפסמ איה .טספינמ הזמ השוע דועו ,השיאכ הייח
.תושעל המ תעדל אלו לבלבתהל הל תמרוג היולג תירבג
ןכלש ידימתה ךרוצה םע קוידב רדתסמ הז ךיא :לאוש ינאו
תישחומ המגוד קוידב וז ?םייבויח םיקוזיחו תואמחמ לבקל
תורוי ןתא לבא (תואמחמ לבקל) ךרוצ ןכל שי :קדחה קוחל
.(ןכל םיאימחמש םירבגב תועגופ) וב
הלסורק איה (תגציימ תישנ הרופאטמכ) יתא הזה ןבומב
,הלודג ,הפי .הכורעתה ינגב קראפ הנולב תבבותסמש הלודג
הליפמו הקספה ילב תדרויו הלוע לבא - תכשומ ,תצצונ
השוע וי ויהש ינפל אל) תבשל הצורש רבג לכ הילעמ ףוסב
.(המויא הליחב ול
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
9/6/03 11:18
ילט :תאמ
הפירש תרייעב ,םיחאל הבוגתב
הרורב דאמ התיה הבוגתב הנותחת הרוש
- א"ת 'ינוא תא קר יתמייסש וליפא
,םידמחנה םע תונתחתמ ונחנא ףוסב
.תומידקמ תושירד םהל ןיאש ולאו םיאימחמה
יאנת הווהמ אל הז תיגולש הז םע חכוותהל רשפא
'וכו םיאימחמ ,םידמחנ םיאושנה לכש ךכל קיפסמ
,הללכה וזש ןועטל רשפא ,ללכבו םהיתושנל
?םדהו ףרטה קוידב הפיא לבא
.םיה הפיאו ,הרידה הפיא ,ארקנש המ
ילטל וביגה
 
 
9/6/03 12:41
זעוב :תאמ
הפירש תרייעב ,םיחאל הבוגתב
תונכות חצפל ךרוצ םוש םהל ןיא .םירבג םע םידבוע םה
לכה - םילופכ םירסמ ןיא ,סננוסיד ןיא .תונכותב םיגאבו
.ןיפכיד לכל ןימז ןימ - ריהמו טושפ לכה ,רורב


התוא ונלכא ,םילאוסקסורטהה ,ונחנא - רקי קדח ,יוה


(-:
זעובל וביגה
 
 
9/6/03 11:35
טטושמה קדחה :תאמ
יבוהא קדחל הבוגתב
,יתא) תוננבב תובתוכה תוריכב לש תויטפשמה תויולפלפתהה לכ
:ישנה חומה לש תיסיסבה היעבה לע וסכי אל (ח"ח ןאכ ילבק
םירוחבב תוקפתסהו ,קיזהל לאיצנטופ ול שימ המ לא תוכשמיה
תוסובת ץקמ הכרעמה הדשב תודודש תולפונ ןתאש ירחא קר םיבוטה
ןבל לגד תומירמ ןתא זא קר .םיינסרה בל יבאכו רופסניא
שותימ תומכח רתוי אל ןתא אוהה בלבל דע .בוט רוחב לע תוכלוהו
.תוומל ותוא למשחיש לוחכה ןואינה ךותל עדומב קסרתמש
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
9/6/03 12:00
בומרבא יתא :תאמ
תויוכזב עוגפל ילבמל הבוגתב
םירוחב םע תישיא היעב שי ילש הז .לילכת לא לכ םדוק
תונבה לכ תא ךפוה אל ,"םילאיצנטופ" ארקנש המ ,םיניוצמ
םוי ידימש הדבועה ,תאזמ הרתי .ילש הביסהמ ןותיח תולוספל
םילמרונ המכ שיש הארמ ,תונותחל תונמזומ ייתורבחו ינא
,ללכב םא ,ויה וילעש ץעהמ תצק ודריש ,תאזה ריעב תוילמרונו
.תדבוע תודמחנשו
לכ ירחאש ,ךלש הירואיתה וז ,ללכב םייחב יתוא דיחפמש המ
,דמחנ רוחב םע ייח לכ םמעתשהל יניד ץרחנ ,דבל הזה לבסה
לכשה לוכיבכו שואיה יילע טלתשה יכ קר ,תויושגרתה אלל
.הלאכמ ונל יובא .רשיה
בומרבא יתאל וביגה
 
 
9/6/03 12:14
רדמס :תאמ
תויוכזב עוגפל ילבמל הבוגתב
.(דואמ) דמחנ רוחבמ םג
:-)
.םג קוביחו
רדמסל וביגה
 
 
9/6/03 12:42
בומרבא יתא :תאמ
(דואמ) שגרתהל רשפאל הבוגתב
ילש טנרטניאה ןובשח) רדסב לכהש הוקמ .ךל םג םולש ,וה
אל םירוחבמ הלילשל תשגרתמ םייתניב ינא .(..םיאלפ דרי
בורב םעפ יכ .הלילשל שגרתהל) והשמ הז םגש םידמחנ
.(םידמחנ אלהמ אקווד בויחל תשגרתמ יתייה ,יתושפיט
בומרבא יתאל וביגה
 
 
9/6/03 13:35
רדמס :תאמ
(דואמ) שגרתהל רשפאל הבוגתב
םדו ינויסינמ .חולשל ידכ קר רבחתהלו םירבוחמ אלשכ
...תרבדמ ינא ילש ןופלטה ןובשח


,תוארל יתיצרש הממ רתוי תקדצש הארנכ ,רדסב לכה ילצא
רקיעבו סעכא שממ ינא תרחא .בוט רתוי היהי וישכע לבא
(-: .קסע אל הזש ךכ ,ימצע לע
רורחשו תוחקפתה ,הדימל תמגמב םייחה ךלצא םגש עמשנ
םירוחב ונל ובה ,םיעשורמה האלה - רבעה תויועטמ
!בטיה םילבותמו םיבוט
:-)
רדמסל וביגה
 
 
9/6/03 23:06
יתא :תאמ
הליגמה תא בותכל ךירצל הבוגתב
תא הניבמ תא וישכעש החמש ינאו ,ערהל יתנווכתה אל
.הז
יתאל וביגה
 
 
11/6/03 13:24
רדמס :תאמ
..האור תאל הבוגתב
.
רדמסל וביגה
 
 
9/6/03 12:33
זעוב :תאמ
תויוכזב עוגפל ילבמל הבוגתב
.ןישוריגה תביסמל ינמזות ,הקיטסיטטסה יפל ,םתסה ןמ


?תוילמרונ יהשוזיאל דדמ איה הנותח יתממ :תורחא םילמבו
זעובל וביגה
 
 
9/6/03 12:45
בומרבא יתא :תאמ
?םייתנש הנש דועב המו ,הנותחל תנמזומ תא םויהל הבוגתב
עגר ןיב םיפי דסח יעגר המכ דוע שי .זעב ,ונ ,יד
התא .יל רסחש המ קוידב הזו .ןישוריגה עגרל תורכיהה
?בוט םייח אל זא דע ,המ זא ,ףוסב םיתמ םג ,עדוי
בומרבא יתאל וביגה
 
 
9/6/03 13:07
זעוב :תאמ
?םייתנש הנש דועב המו ,הנותחל תנמזומ תא םויהל הבוגתב
המכ תוניהל ךירצו ינמז לכהש ענכשל ךירצ אל יתוא
.רשפא דוע לכ רשפאש


(-:
זעובל וביגה
 
9/6/03 12:31
זעוב :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
יינזאב טטצל גהנ ילש אבא .יתודלימ דוע הזה םגתפה תא רכוז ינא
אל לבא ,םימויא םירבד לע לחמת איה ,לכה לע רבגל חלסת השא"ש
."הילע למח אוה םא - ול לחמת


תועמדה תוגלוז) "רוביג ינד" רישב דואמ הפי רבסומ הזה סקודרפה
תירונל איבמש ,בידנהו בוטה דליה .סילקטש ןלי םירמ לש (ןמצעמ
.(קאינמ ,םתסה ןמ) "רחא דלי"ל התוא דיספמ - חופתה תאו חרפה תא


דלי םע / קחשל הכלהו / רצחל הקרז חרפה / חופתה הלכא תירונ"
."רחא


אל - קינעהל עדויו ומצעל רבוחמש שדחה רבגה ,בוטהו שיגרה ,ינדל
תוגלוז ויתועמדש ךכ לע ומא ינפב לצנתהלו דבל ראשיהל אלא רתונ
.ותומכשל יונב אל הזה םלועהו ,שיגר רוחב אוה .ןמצעמ ןהל
זעובל וביגה
 
 
9/6/03 13:28
רדמס :תאמ
הילע תלמח םא אל לבא ,לכה לע לחמת השאל הבוגתב
?םואתפ המ
?יתספסיפש רומוה לש גוס היה הז ,עגר


(-: .תוינידנולב ומכ קוידב .רתוי םינהנ םישיגר םירוחב יכ
רדמסל וביגה
 
 
10/6/03 1:06
יתא :תאמ
!זעוב זעובל הבוגתב
.ילש תחתב שיגר :ה'רבחב ונלצא םירמוא הז לעו
יתאל וביגה
 
 
14/6/03 2:38
...זזזזנולבב ירמ :תאמ
!זעוב זעובל הבוגתב
...ברה ירעצל ,זעוב לש וירבדב תמא שי
ידימ רתוי הריכמ ינא תאז לכב לבא ,לילכהלמ תרהזינ ינא
,(ןהניב יתייה ינא םגו)םישנ
.םיבוטה םירוחבה לצא םישוגיר הברה תא ואצמ אלש
הדורי תימצע הכרעה וז םאה ,המל ירמגל יל רורב אל ןיידע הז
ןילנירדאה הז םאה ,"??יל עיגמש המ הזש" הבשחמה הלוע ןכלו
?ךפהתמ אוה יתמ תעדל אלבש
"םיקיבד" םיבוטה םירוחבה ,ןפוא לכב התייה ילש היעבה
םירוחבהו ,יתוא רגתאי ינשה דצהש יל בושח דואמ היה ...ידימ
ינא !יתוא תגשה !והז" לש השגרה םימעפ הברה םינתונ םיבוטה
!םיילענ אלו רגתאמ אל רבכ הז ירעצל זאו "!ךלש
ייחש ןיבהל תויוכפהתיהו תוחרט הברהו ..ןמז תצק יל חקל
,םירתוימ םירגתא םיבהוא אל ,(תשפחמ ינאש המ הז םא)החפשמ
.הככ םג םירגתאמ קיפסמ םייחה
...זזזזנולבב ירמל וביגה
 
 
14/6/03 13:38
רבג דוע :תאמ
!זעוב !זעובל הבוגתב
,ירמ םולש
(תוחפל ילצא) "שקבתה" שממ הזו ךתבוגת תא יתארק טושפ
הז ףדב האבה הבוגתה תא ךתבוגתב ןושארה ןועיטל רשקל
:"ןנא יפוק" יוניכ םשב (?) יהשימ לש
http://bananot.com/articles/670#rem41753
(ישפוח דאמ םוגרתב) - ל "ךירדמ" ןיעמל רושיק שי ובש
אל תוגהנתה י"ע תונב םע גהנתהל/רזחל דציכ"
הז יבגל הדמע עיבמ אל ינא - "...תילאנויצנבנוק
,6 קרפב םש םיננובתמ םאש ןייצל יתיצר קר אלא
קזחמש והשמ הארנכ שי ,הנורחאה הקסיפב ,דומעה ףוסב
:ךתבוגתב ןושארה ןועיטב תעבומש יפכ ךתשיג תא
http://www.carm.org/woo/confusion.htm
טעמ ךירצ ,ןונימ לש ןיינע הזש בשוח תישיא ינא
ללוכ אל שממ הז ישיאה ימעטל ,םיריבס) םישוגיר
םויסה ןועיט תא יתבהא לבא (םיאושינ תרגסממ תוגירח
הזו תיסחי תוביצי םישרוד החפשמ ייחש ךתבוגתב
"םישוגיר" עונמל ךירצ אל (תיקוורה יתעד תוינעל)
"רשוא" לש בצמ ןיאש ,הארנכ ,םצעב .םייונישו
"דועי"/"הרטמ" היהתש םעפ ידמ ךירצ ,ידימת
.(ןמז ותואל) רשואל הביס היהתש ידכ ה/שדח
:"רשוא"ה אשונב אבה רושיקה ארקל ץילממ ינא
http://www.staff.newcastle.ac.uk/nikolas.lloyd/evolve/pleasure.html
רבג דועל וביגה
 
 
15/6/03 2:22
הרוראה ירמ :תאמ
רשוקמ רושיקל רושקש רשקהל הבוגתב
:)
הרוראה ירמל וביגה
 
 
9/6/03 14:30
טטושמה קדחה :תאמ
הילע תלמח םא אל לבא ,לכה לע לחמת השאל הבוגתב
תירונו ינד לע (!הפהפיה) רישהש םעפ רמאש דחא טסיפאדנטס היה
ינא .ריעצ ליגמ רבכ תונוז םישנה לכש הזל תחצינה החכוהה אוה
םירמ ילוא לבא ,הזכ הטוב טפשמ םע םיכסא אל םייחב אל ןבומכ
.אל קדחהש והשמ העדי תאז לכב סילקטש ןלי
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
9/6/03 15:08
רדמס :תאמ
זעובל תונברודל הבוגתב
ףידע ,תונוז ןלוכ ,רחא םע הכלהו הקרז ,חרפ הל ונתנ :ולאה
.דבל


לא ,עגפיהל הצור אל התא םא .עגפנ אלש הסינש םדא ןיא
.ךלש תושלוחה תא ריכהל תחא ףאל ןתית לא ,ברקתת לא ,בהאתת
ןימה לע תופרוג ךכ לכ תונקסמ קיסת לא ,הבוט יל השעת לבא
שורגב היגולוכיספלו .ךל ורקש םימיענ אל םירקמ המכמ ישנה
תוכפהתמה םישנל ךשמנ התא ילואש םעפ תבשח - תשקבתמ הכה
?קיפסמ ךתוא תכשומ אל טושפ הרישיו הרורב יהשימש ,וללה
(.והשמ הזב שיש יל המדנ לבא ,שורגב ןכא)


.דמחנ בתוכ התא ,הזמ ץוח
רדמסל וביגה
 
 
9/6/03 16:11
טטושמה קדחה :תאמ
םיימצעה םימחרה םע ידל הבוגתב
לע הדותו .ךומכ תורוחב םג שי ,הנה .לילכמ אל ינא
.ול יואר יתייה אל ,םישנה ,םתא אלמלא .ביטלרפוסה
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
9/6/03 16:13
טטושמה קדחה :תאמ
םיימצעה םימחרה םע ידל הבוגתב
לע הדותו .ךומכ תורוחב שי ,הנה .לילכמ אל ינא
.ול יואר יתייה אל ,םישנה ,ןתא אלמלא ,ביטלרפוסה
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
9/6/03 16:33
רדמס :תאמ
קימסמ קדחהל הבוגתב
?ער וא בוט הז ?ינומכ תורוחב הז המ
בתוכ התא :טרפא ינא ,הנה זא .ביטלרפוס שממ אל הז דמחנ
םהב הרקיב טעמכ תחא לכש תומוקמב עגונו ,ןונשו חלוק
םיבוט רתוי םיעגרבש רמוא אל הז .ימצע סרה לש םיעגרב
התיהש תחא הרבח יל התיה .תוריחב ןתוא השענ ונחנא
ךיבמ ןכא היה הז ,יניעב ןח אצמש ימ לכ םע תאצל הדיפקמ
רמוא אל הז ,ולאכ שי זא .תורבח ונראשנ אלש ןבומכו
.ישנה עבטהמ קלח איה תוינדגובהשו ולאכ ןלוכש
םודא רוא תעפוה םע וציאיש םירבג םג שי - תינוכמל רשקב
.רוצעל ועדיש םישנ שיו חולב


ךירצ אל התא וליפא לבא ,דמחנ תבתכש המ לכ :רוציקב
ךכ לכ ךמצע תא תחקלו תירוטסיה תמאכ הזל סחייתהל
!וב שמתשת ,אירב רומוה שוח ךל שי .תוניצרב
רדמסל וביגה
 
 
10/6/03 1:12
יתא :תאמ
םיימצעה םימחרה םע ידל הבוגתב
ףידעמ וליפא אוה .תורישי תונב בהוא קדחה .הרקמה אל הז
.ילאידיא רבג אוה הזה ןבומבו ולאכ
.יילע יכמסתו
יתאל וביגה
 
 
11/6/03 13:31
רדמס :תאמ
רדמס ,אלל הבוגתב
תלוכי לע ךומסל ילע השקמ תצק ןאכ הכפשנש תורירמה לבא
.קדחה לש טופישה
שי (.םלוכל ,רמולכ) עגפנש ימ לכלש דיגא ינא םא רוזעי
לכב לבחמ אוהו וילע טלתשמ ימצעה סרהה םהבש םיעגר
ךכ לכ םיעגפנש ירחאש דיגא ינא םא רוזעי ?רשואל תורשפא
אלש חיכוהל ידכ לכה םישוע םימעפלש ,שדחמ חוטבל דיחפמ
.ןימו עזג ,תד לדבה אלל - ?חוטבל יאדכ


?קדחה לא עיגי הזמ והשמ
רדמסל וביגה
 
 
12/6/03 14:34
טטושמה קדחה :תאמ
,תכמוס ינא ךילעל הבוגתב
לקוש וליפא אוה .קדחה לא עיגי הז לכמ והשמש יאדווב
לודג קלח .ןמצע ידימ םישנ תלצהל התומעל ףרטצהל
ןתייה םא ןכל ךסחיהל םילוכי ויה תראתמ תאש םיבאכהמ
טלסל תויבקעו אירב ןויגה לש ןילבת תצק תופיסומ
.ןכייח לש ץפקומה
ןתא הררמה תא .אוה ךופהנ ,ןכילע רירמ אל ינאו
.ןכמצעב תוכפוש
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
12/6/03 18:36
רדמס :תאמ
וי דנייימ שיגר רבג אוה קדחהל הבוגתב
.םיער םישעמ הפוצר
םיבוטש םישיגרה םע תונתחתמ ,רבד לש ופוסב ,ונבור
.ונילא


(-: .םתוא תוללמאמו


ביטהל תלדתשמש תחא הרוחב וליפא ריכמ אל התא ,דיגת
.ןיינעמו רזומ ?המצע םע
רדמסל וביגה
 
 
9/6/03 19:47
תירונ :תאמ
זעובל תונברודל הבוגתב
יתיכב יתיכב
"לאכימ ,אב אל ימו


.סילקטש ןלי םירמ לש םג הז


?רמוא הז המ
םולכ יתעדל
.ןמזה לכ ןאכ תוצרש תוללכהה לכמ סאמנ יד
דוגינב םילעופש הלאכ םהיניב שיו ,םינוש םישנא שי
.םהלש םיסרטניאל
?המל
.יניצר ןוידל היואר חטב ,הלודג הלאש וז
ןוידמ קיחרמ דאמ דאמ םלש רדגמל תאזה תולפתהה לכ לבא
.יתימא


לבח
תירונל וביגה
 
 
9/6/03 19:53
תירונ :תאמ
...יתיכיח יתיכיח''ל הבוגתב
...ליפט ןושלמ
(יתחרבו יתנקית)
תירונל וביגה
 
 
10/6/03 0:55
טטושמה קדחה :תאמ
...יתיכיח יתיכיח''ל הבוגתב
לא ךילשהל ךירצ אלשו תוללכהל ררגיהל ךירצ אלש םיכסמ ינא
.םייטסיניבושה םיפיטואירטסה לכ תא תעבעבמה הרידקה ךות
רדגימה תא .טושפ םייח ןויסינב הלא םירדגמב קסעתמ אל ינא
אלו תוירפסב דומלל ןמזה לכ ובשיש םיגולויצוס ואיצמה
ויה םה םא .יתימאה םיטיידה םלוע לאו םייחה לא ואצי
תוגהנתה תורוצת המכ שיש םילגמ ויה םה ,ףאה תא םיאיצומ
תונעזג לש תירטסיה המרב אל .םיוסמ ןימ ינבל תופתושמ
היצברזבוא אוה ילש רמאמה .תלכשומ היצברזבואב אלא ,הלאכו
.בתכה לע התאלעה לע יתוא עיקוהל ךירצ אלו ,תובר ינמ תחא
.היירפסל רזוח ינא .יגולויצוס תצק יל אצי ,ששפ
טטושמה קדחהל וביגה
 
9/6/03 13:37
ellad :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
!קדוצ
.קדוצ טושפ
,(םישנ קר אל םירבג םג) םישנא לש הזה ףרוטמה עטקה רורב אל
ךיסנה עיגמ רשאכ לבא ,םייחה תא םהל ררמיו סורהיה רבדב בהאתהל
רבעל המיע טועשל םייחה לש הציבהמ עדרפצה תא איצוהל לוכיש
ךרדב לוכהו - בטיה ,לצונמ אוה ,(וטילחת םתא) החירז/העיקשה
םושש הדבועה תא לוקשל וא שושחל עגר ךל ןתת אלש רתויב הפיה
...ךב םיעגופ
לש תילולשל בוש קרזנ התא ןבומכ "הבהאה םשב" לוצינה ירחא דימו
.םייחה
.ךיסנה תויהל סאמנ יד ולאכ םימעפ המכ ירחאש יתיליג ינא
?קורזלו סומרל לצנל ןייזל שפחמש הנוז ןבה תויהל ףידע רבכ ילוא
העיקש וזיא ?הבהא ?םוח תצק ?םישפחמ ונחנא לוכה כ"הסב המ
?תיטנמור
תוחפל וא) "הנוכנה" הרוחבל יביל לעש המ תא יתרמא םימעפ המכ
...םעפ ירחא םעפ תובוגת ןתוא תא לבקל ידכ קר (ןעט בלה הככ
רותב אלו האמחמ רותב האמחמ לבקל תעדויש תחא התוא תמייק םיאה
?"יתוא ןייזל הצור אוה הניה"ש הבשחמ
ברע ותואב הנושארל התיאר התואש הל רמול רשפאש יהשימ הנשי םאה
םיילגר" לבקת איהש ילב ריכהל הצור ינא ךתואו המיהדמ תא -
??"תורק
,קמחתהל ?םינופלט ריזחהל אל ?קחשל איה הנוכנה הטישה ילואש וא
.....ףודרל הל תתל
!רתוומ ינא דבוע הז הככ קר םא - הדעו םע לבק זירכמ ינא זא
.דבל תויהל ףידע
elladל וביגה
 
 
9/6/03 14:58
ילט :תאמ
!ןוכנ הזש המכ באוכל הבוגתב
.המחנ וזיא .הזה רבדמה לכ ירחא
תורוחב םג שי ,שואיי לא ,דעלא
םידומחו םיבוט םינב תופידעמש
ילב ןתוא בהואש ימ תא תובהואו
.ףוס ילב טושפ .תוגצה ילבו םיקחשמ
וליפא ףוס ילב והשימ בוהאל יתעדל
ךתוא בהוא י/והשימש הזמ ףיכ רתוי
.ךכ לכ
ילטל וביגה
 
 
9/6/03 16:59
ellad :תאמ
הבהא ונל שיל הבוגתב
.ילט םולש
דועו םעפ דועו םעפ תרמוא תאש המל יתנמאה ינא ?המ תעדוי
...םעפ
.תואיגשמ דמול אלש סופיטה ינא הארנכ
.םירבשה תא וקריו ותוא יל וסרד ,בלה תא יתתנש םעפ לוכב
רתוי ןתונ אלו לעננ ינא !הז והזש םעפ לכ יצעל חיטבמ ינא
.תמייק תיתימא הבהאש ןימאמ ינא יכותב לבא ,םולכ
.דבל תאזה הנומאה םע ראשא ינאש לבח
....תטלחומ תונכב הנימאמש הרוחב שיש ןימאמ אל ינא
?אל ךתוא בהוא אוהש ךל רמוא והשימשכ םמעשמ כ"כ ירה הז
??לתפתהל אל םורגל ,קחשל דמחנ רתוי אל
!םידי םירמ ינא לבא WELL IM SORRY
.ןאכ ינא ,הצרתש האבה הרוחבה
?ןושארה דעצה תא ושעת ןתאש ןמזה עיגה ילוא
elladל וביגה
 
 
9/6/03 15:23
הלאירא :תאמ
!ןוכנ הזש המכ באוכל הבוגתב
,ןושארה טיידב ,םואתפ הככ ךילא אובת יהשימ םאו ,יל דיגת
?דיחפי וא ךתוא חמשי הז ,הצור ינא ךתאו םיהדמ התאש ךל דיגתו

תינושאר תורכהב יל דיגיש רבג .םיקחשמל רושק אל ללכב ןיינעה
תיבהמ תובהאתהה תא איבה אוהש ךכב יניעב דושח ,הצור אוה המכ
הרפתנש תובהאתה הצור ינא ,ינאו ,התוא שיבלהל ימ לע שפיחו
דגואמ השיגפב תופרוג תורהצהב אציש ימ .יליבשב דחוימב
.יתוא עיתרי וא דיחפי קר תינושאר
הלאיראל וביגה
 
 
9/6/03 16:22
טטושמה קדחה :תאמ
!ןוכנ הזש המכ באוכל הבוגתב
ןיב םיקחשמ לע רבדמ אל ינא .םיקחשמה אשונל ררגנ בוש ןוידה
.םידדצה ינשב ץופנו ימיטיגל רבד הזש ,רוזיח תפוקתב םינימה
הלועפה :ןכלצא רתוי הברה יאמקו םודק והשמ לע רבדמ ינא
אל !ןכמצע ןכלש סרטניאב תעדה לע לבקתמ רבסה ילב תעגופש
לשו ןכמצע לש תולודג יכה תוביואה ןתא .ן-כ-ל-ש .ונלש
קזיהה .דואמ קדוצ ינאש בלה רתסב תעדוי תאו .ןכלש תורבחה
.רשק תליחתב אלו ןכ לש םיקחשמ אל .הדוקנה וז .ימצעה
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
9/6/03 19:55
הלאירא :תאמ
!ןוכנ הזש המכ באוכל הבוגתב
יל םירמואש םישנא ולא ,תבהוא תמאב ינאש והשמ שי םא
ללכבש ונעטי הברה ,תישאר זא ,"קדוצ ינאש תעדוי תא בלב"
שיש החנהב ,תינש .םיקדוצ םה ילוא ,עדוי ימו ,בל יל ןיא
אל התאש ךכ ,ולש ףוקיש םעפ יא תיארש יל הארנ אל ,בל יל
רואל ,תישילש .אל וא קדוצ התאש תבשוח ינא םא עדוי
תמישרל סנכיהל יוארש רוחבל רשואב תרבוחמ ינאש הדבועה
?אל ,תסרוק ךלש החנההש יל הארנ ,ו"ל-ה
הלאיראל וביגה
 
 
10/6/03 1:15
ינוטלפא זיזי :תאמ
!ןוכנ הזש המכ באוכל הבוגתב
הדיחיה הרוחבה תא חקלו ,'ז ונלוכ לע םש הזה קינו"לה
המל ,רקי קדח .רעצב שאר ןיכרמ זיזיה .הפ הווש יכהש
.ללכב יל הנעת לא ?הזכ לזמ ןיא ונל
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
11/6/03 2:02
הלאירא :תאמ
ו''לה ביתנל הבוגתב
לובסל ידכ ו"למ דחא תויהל ךירצ ,ללכ-יב רעטצת לא
.יתוא
הלאיראל וביגה
 
 
12/6/03 14:40
ינוטלפא זיזי :תאמ
ו''לה ביתנל הבוגתב
ןיא .(הזכ ט"ל-ח"ל קידצ) םישדשדמב ינא ירעצל
?הא ,סנא'צ
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
9/6/03 17:01
ellad :תאמ
!ןוכנ הזש המכ באוכל הבוגתב
הלאירא םולש
הז תא רופתל יהשימ שפחמ קרו בלב הבהא םע עיגמ אל ינא ,אל
.הילע
תובהואמש תונכ אל םינשמ תושק עגפנש יניצ סופיט ינא ירעצל
.ומצע קחשמל רבעמ והשמ תושפחמ אלו "קחשמב"
ירעצלו ,הרוק הזשכ לבא ,והשמ שיגרהל ןמז ה ברה יל חקול
ונהנש תורוחבה ןתוא לכל הדותו) השיגפל השיגפמ תוחפו תוחפ
!תמאבו לודגב הרוק הז ,(קיקה ליבשב סומרלו עוגפל
.הז ללגב דבל רשא הארנכו קחשלב ןימאמ אל ,קחשמ אל ינא
המ דיגהל תמאה םע אובל תוצימא קיפסמ ויה תורוחב םא !ןכו
!םדאב רשואמה יתייה ינא ....תובשוח ןהש
elladל וביגה
 
 
10/6/03 10:38
תימגא :תאמ
!ןוכנ הזש המכ באוכל הבוגתב
,דעלא


דצהמ וזה השגרהה תא הריכמ ינאו ןיטולחל שאוימ עמשנ התא
.ינשה
םיסרוגה שיש) תורוחבה ןזל תכייש ינאש ךל רמול הלוכי ינא
תונכמ תוששוח ןניאש (טעמ אל ןאכ בתכנש יפכ ,רידנ אוה יכ
.תונושה ךיתובוגתב תטרפש םיפסונה םירבדה לכמו
ןיינע יתיליגשכ םג ,ילש תורישיב םירוחב טעמ אל יתעתרה
תונכ התואל יתיכז אל ,םירקמה בורבו קתנתהל יתשקיבשכ םגו
.ינשה דצה ןמ
ןימאת לבא ,"תועבשומ תוינקחש" תורוחבה לכש בושחל לק יכה
."םיקאיינמ" םירוחבה לכ אלש ומכ ,אלש יל
רשקה תליחתמש ,םיסקמ רוחב תקבוח ינא ,תצקו הנש הזמ
אל ,ינומכ ,אוה םג ,תיתימא תונכ תלוז רבד היה אל ,ומע
.ינממ םימת רתוי ףא ילואו םיקחשמ קחשל לגוסמ
לבא ,םיטבלו םילושכמ תפוצר התיה אל הלחתההש רמוא אל הז
אלל הרוקש יפכ ,וז תא הז דבאל ונל ומרגש םיקחשמ ויה אל
.םישנא טעמ


.יתחוורה ינאש ומכ ,לודגב חיוורת ףוסבו ךמצע התא היהת
תוגצההו םיקחשמה ילותפנב דוביאל םימעפל םיכלוה ונלוכ
.הצוחה ךרדה תא אוצמל םג איה המכחה לבא ,ולאה


.הנומאה תא דבאת לאו החלצהב ךל היהיש
תימגאל וביגה
 
 
10/6/03 16:05
ellad :תאמ
!ןוכנ הזש המכ באוכל הבוגתב
ךל םג םולש
.שואייה ףס תא יתרבע רבכ ינא !ןוכנ
?םעפ ירחא םעפ עגפיהל ידכ קר תוסנל ,תתל רשפא המכ
איה תונכ םתניחבמש םישנא ץירעמ ינאש רמול לוכי קר ינא
.ןולימב םישפחמש תיזעול הלימ אל הז רשויו ,ןוילע ךרע
םירוחב םגו תורוחב ןנשיש ןימאמ אל רבכ יתניחבמ ינא
.הז ירוחאמ םידמועו הזב םינימאמש
ןתואל הדות לבא ,עשורמ דואמו יניצ דואמ ילוא הז
יניצה רבדה תויהל יתכפה ינא - וחילצהו וסינש תורוחבה
םאו ימצע םע הנכ אל ינאש רמוא אל הזו .בעתמ ינאש הזה
ןיידע ינא אל - ייח עסמב שגופ ינאש תורוחבה ןתוא
םישנאש המל ןימאמ אל רבכ טושפ ינא לבא ,תונכב ןימאמ
.יל םירמוא
?הבהא לשו תורבח לש המשב סרדיהל רשפא םימעפ המכ ייד
ןיידע ינא - דחא םוי עיגת דוע הנוכנה "הרוחבה" םא
.המצע תא חיכוהל השק דובעל ךרטצת איה ,הווקמ
הבהאו תועיקש ,תויפב ןימאמ ןיידעש רוחב הז תא רמואו
.ןושאר טבממ
?אל בוצע
elladל וביגה
 
 
11/6/03 10:35
תימגא :תאמ
תימגאל הבוגת - !ןוכנ הזש המכ באוכל הבוגתב
,דעלא


ןיבל יניב רשקה תליחת ,תמדוקה יתבוגתב יתבתכש יפכ
יל חקלש הדבועה לשב רתיה ןיב ,הלק התיה אל ילש שיאה
םיווש ובילו ויפש יניצר רוחב בצינ ינפלש לגרתהל ןמז
דע (עצמאב הנטק הדירפ ללוכ) םיבוט םישדוח המכ ורבעו
. ידדה ןומא לש יתימאו קומע רשק וניניב הנבנ תמאבש
- ןושאר טבממ הבהאב הנימאמ אל ינא ,ךילא דוגינב
,הלחתהל תיחרכהש תילטנמו תינוציח הכישמב הנימאמ
לבא ,ךשמהל תונרקס םירצויש ןטבב םילק םירופרפב
ךות ,הגרדהב הנבנש והשמ הז ,תוחפל יתניחבמ ,הבהא
תספטמ ינא וליאכ ,תאצמנ ינא ומע םדאה םע תורכה ידכ
.ןמזה םע לדגו לדג קרש אישל תוגרדמב
הזשכ ,טאל רתוי םירבד תחקל יל םרג םייחב ינויסנ
םיקחשמ קחשל ךרוצל קקדזהל ילב ,בלה יניינעל עגונ
.םיבצעה תא םיטרומ קרש
ךרטצת ךביל לא רודחל דחא םוי חילצתש הרוחבה ,ןכ זא
םג הנומא תרודחו תינלבס תויהל ךרטצתו השק דובעל
ןתית אלו םצע הל קורזתש בושח לבא ,םישק יכה םיעגרב
תויהל לוכיש והשמ ךל לקלקל ךרבע לש תובזכאה לכל
.בוט
,שואיו הבזכא לש לודג םיב םגש יביל לכב הנימאמ ינא
םא םגו תויפש לש םיביצי ךא םינטק םייא אוצמל ןתינ
.םייק אל הזש רמוא אל הז ,קפואב םולכ םיאור אל


םמצע תא ודביאש םישנא לע תמחרמ ,ישיא ןפואב ,ינא
יכ ,םינפה תודמעהו תוגצהה,םיקחשמה תגניח ךותב לילכ
םג ןכל ,יתימא והשמב תוכזל יוכיסה תא םיצימחמ םה
"ועשעתשה"ש םירוחב םתוא לכ יפלכ הניט לכ יב ןיא
.יתחוורה ינאו ודיספה םה יכ ,ייתושגרב
שיש ,וישכעו ןאכ ,ןימאהל ךתוא ענכשל הסנא אל ינא
אובי הז לבא ,ךכל םיאתמה בצמב אל התא יכ ,יוכיס דוע
.הבוטל עתפות דוע התאו הבוטל עתפותשכ ,ומצעמ
לא ,לבגומ ןוברעב םירבד חק - והשמ ךל םירמואשכ
.לילכ םתוא לוספת
המשנהו בלה לכ םע םירמאנ םה יכ ,תורשפאל םוקמ ריאשת
.הרקי תמאבש המ הז דחא םויו
תימגאל וביגה
 
 
15/6/03 8:35
קתומ הנורש :תאמ
תימגאל הבוגת - !ןוכנ הזש המכ באוכל הבוגתב
ילוא , באכה תא תוהקהל טעמב קר הלוכי ינא ,דעלא
...תרעטצמ ןפוא לכב לבא אל ילואו ידימ רחואמ
םיקחשמ תקחשמש הדלי , הדלי םעפ יתייה ינא םג
,יתייה ולש הנושארה הבהאה ) הלש רבחה תא הדימעמו
םירגתא ינימ לכ ינפב (תיתימאהו הנושארה הרבחה
לבא ביאכמ הז המכ תעדוי יתייה קר םא , םימטמוטמ
תובאוכ םילימ םתוא לכ לומ לתפתמ ותוא תוארל יתינהנ
דע ..ותוא יתדמעהש תונויסינה לכ לומ ,וב יתחטהש
שיגר רוחבמ ,תצלפמל ךפוה ילש ךיסנה ךיא יתיארש
..יתרעטצהו ינצקועו השקו ספסוחמל ךפה אוה ןידעו
רזע אל רבד לבא יתלפשה ,יתננחתה ,יתשקיב לכה יתיסינ
.ויתרכיהשכ היה אוהש ימ תויהל רזח אל אוהו
עזגל ןז יתויהמ וא ,בל עורמ היה אל הז , ןיבת
קרו ךא עבנ הז ערו לבלובמ , שטשוטמ ,שפוטמ
... אלש שיו רתוי רהמ םירגבתמש הלאכ שי .תויתודלימ
ירבגה ןימהמ יתיווח ינאש המ לע ול יתרזחה ילוא
ךפה אוהו תאז יתישע לבא תעדוי יננא תלייח יתויהב
.ינצוק דופיקל קנופמ לותלתחמ
הנשמ הלעמל רבכ המיהדמ תויגוזב תאצמנ ינא םויה
המירמ רשא תבהואו תכמות , תיתימא הבהא וז המ תעדויו
םלועב רשואה לכ תא ךל תלחאמ ינא המדאה לעמ ךתוא
מ"ע הניפב רבכ הכחמ ךמצעל לחאמ התאש הרוחבהש הווקמו
החילס תשקבמ ינא בושו.התא ,היתומולח ךיסנ םע שגפיהל
.ןה רשאב תויתודליה לכ םשב
קתומ הנורשל וביגה
 
 
15/6/03 10:22
ellad :תאמ
!!תרעטצמל הבוגתב
.הנורש םולש
.ןיבהל תונוככנהו ןוצרה לע הדות
אל אפרל ולכוי אל רבכ יל ומרגנש םיעצפהו באכה תא
.רחא רבד םוש אלו ןמז
.רבעש ןמזה לכ ירחא תבאוכ ןיידעו הקומע תקלצה
ךל שי המ לבמט ונ ,ירמאש םימעפ ןתוא לוכבו
איהש עדוי התאו המיסקמ/המיהדמ הרוחב שי ?דיספהל
לכות ילואו תיתימאו הנכ תויהל לכותש איהשימ
....םייחה םע המידק ךישמהל
אלש המ - דחא רבד קר שקבמו התיא רבדמ התאש ירחאו
השקבב קר - ליבוי אל וא ,ליבוי רשקהש ןאלו היהי
.יתיא הנכ היהיתש הצור ינא
חנומ רבכ הז םייקלש הארנכ לבא ,דואמ לק חיטבהל
?רחא ןוליממ
חכוויהל ידכ קר יתישעו יתתנ ,יתנמאה םעפ ירחא םעפ
הז" תרחאש ןןויכ קחשלב הניאמו תיניצר אל איהש
?"םמעשמ הארנכ
רסוחל וא תויתודליל רושק הז המכ עדוי אל ינא
הדליה" תא שפחמ ןיידע ינא םוקמ אוהש הזיאב .תורגב
?ןפ רטיפ לש תישנה הסרגה - "תיחצינה
הצור םג הצור לבא ,הפייעו הדבכ יהשימ הצור אל
הלש לע דומעתש הלשמ תונוצר םע !תיתימא יהשימ
!קחשימ ילכ אל הז םישנא לש תושגרש עדתשו
.ללכב וא רהמ םילחמש רבד אלהז תושגרו
ץרא תצלפימ" התואל תכפהש רוחבה לע רעטצמ ינא
םירמוא םתס אל .וילע יל לבח - "היוצמ תילארשי
.ינצוקה רבצל םימוד ונחנאש
רתויל תכפוה הפילקה הנשל הנשמ בל ימישת םא לבא
?קותמה םינפה יבגלו ,םיכראתמ םיצוקהו השק רתויו
אל ןזרג וליפא תויהו ןיכס םע ףלקל היה רשפא םעפ
.רוזעי
אל ינא םויהש ינא ?רתוי דיספמ ימ עדוי אל ?דספההו
תורוחבה וא ,יתימאה ימצעל ברקתהל תורוחבל ןתונ
?תתלו עיצהל יל שי המ וארי אלש
תכיסנ - ילש הכיסנה ילא הנופ התייה םויה םא
תוקישנ ,יכיסנה יבצמל יתוא ריחהל הסנמו יתומולח
.הבהא תולימו קוביח אל םג ,תוקיפסמ ויה אל
הייעבה .ילע םידבוע ףוטילו קוביחש בלשה תא יתרבע
.ימלו ןימאהל המל עדוי אל רבכ ינאש
יל וחיטבהו בלה תא יתתנ ןהלש תורוחב ןתוא לוכ
אוה בוצעה רבדהו .וקחישו וסמר ,ועגפ תטלחומ תונכ
טושפ הז - הבהא רסוח וא בל עורמ הז תא ושע אל ןהש
.תועדוי ןהש ךרדה
.הבהאל ןהלש הרדגהה הז
אל ןיידע ינא לבא החילס ?עיצהל ןכל שיש המ הז םאו
!ןיינועמ
תא ,יתעצה ינאש המ יל עיצהל עדת הרוחבש םויב ילוא
.הנכו תיתימא הבהא התוא
.רקובב ךייחל הביסה תא
!ילוא ....זא קרו זא
elladל וביגה
 
 
19/6/03 5:20
הנשמ אל :תאמ
!!תרעטצמל הבוגתב
ןתונ ..םירחא םישנא לע םישנאל שי הטילש המכ םיהדמ
?אל ,טעמ תינמולגמ השוחת
הנשמ אלל וביגה
 
 
14/6/03 14:29
יבמב :תאמ
!ןוכנ הזש המכ באוכל הבוגתב
,ןכא ."תיבהמ תובהאתהה תאבה"ל ששחה ןיינעב ירמגל תקדוצ תא
ךא ,הלאש ינמיס םימעפל הלעמ תמזגומו ידימ הריהמ תובהלתה
םהיתושגר תא עיבהל םיעדויש םייתימא םירבג ומכ ןיא תאז םע
,ולאכ םירבגל הבר תובישח יתסחיי אל םעפ .ששח ילב םייתימאה
םיאכזו רתוי םיכשומ וליפא םתוא תאצומ טלחהב ינא םויה לבא
םהב תבהאתמ יתייהש םיליגרה םיקאינמהמ רתוי הבר הכרעהל
.כ"דב
ףושח היהנ אוה ךתיא אוהשכש ירבג רבגמ יסקס רתוי ןיא
קבחלו תעגלשו ול תורז אל "ךתוא בהוא ינא" םילימהש ,שיגרו
.ותניחבמ הרגשבש תולועפ ולא
ןיינע אוה םישנא ינש ןיב רוביח רבד לש ופוסבש הנימאמ ינא
תינימ הכישמ לש) םייוסמ סיסבב ךרוצ שיש רורב .גנימייט לש
םא - רתויב ךל םלשומה רבגה םג לבא ,(הבוט רושקית תלוכיו
.רטממ ותוא יארת אל תא ,ןוכנ אלה גנימייטב אובי
יבמב
יבמבל וביגה
 
9/6/03 18:41
הדורצ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
איה ימ ,יניע וכשחו תובוגתה תמישרב טיבהל ףוס ףוס יתינפנ הנהו
ול הרוק ?יתמשנ לע הטלתשה רשא בלה תערו ןיעה תרצ תצלפמה תאז
,טנוס אוהו (הריב תיבח וא) הרוחש הרמ ךותל לפונ אוהש םדאל
.יל רצ ,שפרב ותביבס תא ףנוטו ץקוע
:רעצמ לדלודמה ןובוברזל הליעומ הצע - הכיבמה תולצנתהה רחאלו
לודג הגהש שממ קירבמ טפשמ ,"לודג טוש ךתא אש ,השיאה לא ךאובב"
שודנה תא טטצל יל תמרג ,הארת) השטינ ,םלועב םינקיטנמורה
.םדא תבהאל תפומ ,ןכא (רתויב
הדונמ ,לותב אוהשכ ונמלוע תא בזע הארנה לככ השטינ ,םכריכזהל
.ידמל ףפוחמו
סופתו הוואגב קדחה תא םרה ,םירחא םירמרוממ טטצל לדח התעמ זא
,ולאכ םגו ,ולאכ םנשי תונב .הבקנ תוחפ ,רמול ךיא ,הככ תחא ךל
.יפויה הז .םיגוסה לכמ םדא ינבב אלמ ונמלוע
רשא (תועדה לכל תויסוכ) תורוחב המכו המכ תישיא הריכמ ינא
תרציש ידמימ דחו ינוג דחה ישונאה סקרקב תוינקחש ןניא ןיטולחל
.הלעמל ,םש
עצמאבו ,םיאלפנ המכ םג םנשיו .טאוו גניקאפ וס ,תוראח םירבג שי
.רופא לש םינווג ןומה דוע
לש סרטניאל דוגינב (קלע) תולעופ םישנה וליאכ הנעטל רשאבו
ילוא ,םירבסה ףלא ולאכ תויוגהנתהל שיש יל ןימאת ?הד ,ןמצע
.תצק ביבסמ טיבת ,ולאכ תומטסופ םתס לע תלפנ
:ךלש טירסתל רחא ףוס ,ףיכה ליבשב םתס וישכעו
ךכרדב איהו (עקרב ןויד ןילס :יאדוב רמאת) וטואב תעסונ הרוחב
.הרהזאב תוקלוד ולאה תונטקה תוירונה עתפל ,ךילא
הנוכמה לש םייברקב תשחובו עונמ הסכמ תחתופ ,דצב תרצוע איה
ףוסבלו הכרדב הכישממ איהו לקלוקמה תא ןקתל הידיב הלע .תפנוטמה
תונוכמ ןמשב םילאוגמ הידגב ,זירגמ תונמושמ הידי ,ךילא העיגמ
.ילו'ג הניל'גנא ךל םיארוק םא קר ?הא יסקס .העיזמ תפטונ איהו


תידוושה הדבעמב ןופס התא בר ןמז ,בצ בצל והשמ דועו ,הא
.דבכ תצק תייהנ ...הזה ןוירשה לכ םעו ,תאזה תעבעבמה
הדורצל וביגה
 
 
9/6/03 20:31
הדבעמ בצ :תאמ
יתייה הקוסע תצקל הבוגתב
ידי ומב
לענא יבבל תותלד תא
- קורזא המיה חתפמה
בלה דרחי דורח ןפ
.קוחרמ ךלוקל,ךתארקל


,םילפא ירקב ויהו
,תוחנא - יברע ויהו
:דחא ךא ימוחנת לכמו
...תאז יל הללוע ידי יכ


א"צרת ןוושח ח"י /לחר
הדבעמ בצל וביגה
 
 
9/6/03 22:20
הדורצ :תאמ
יידי ומבל הבוגתב


,תרדהנ יתייה דואמ ,הארנכ
.דואמ הדומח יתייה ,הארנכ
,תרגסמב תרמש יתנומת תא םא
.תוארל ינפ תא תיצר אל יכ ףא


-ךיא יתעדי אל -עמדה ימיב םג ךא
:ךייחו יב ןגינ ןאכ והשמ


,רובעי הז ,רובעי הז
.רוניכ לע יכבכ ,הדלי ,רובעי הז
,רותב םיפלחתמ רשואו ןוגי
.רובעי הז ,רובעי הז


ןמרתלא
הדורצל וביגה
 
 
19/6/03 5:28
הנשמ אל :תאמ
יידי ומבל הבוגתב
:)
הנשמ אלל וביגה
 
9/6/03 22:04
פ יליל :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ךא) - "הקיטנמורה תוזוחמב קדחה לש ברה ןויסנה" תורמלש רזומ אל
?םודסב תחא הקידצ ףא ןיא ?ריכהל ךל אצי הזה גוסהמ םישנ קר(ו
האגתמ ןכש הרוחב ןיא ?הצור איה המ תעדויש תחא הרוחב ףא ןיא
?תויטסיסקס תורעהמ תלהבנ אל לבא ,הלש תוינימב
פ ילילל וביגה
 
 
9/6/03 23:56
רבג דוע :תאמ
רזומל הבוגתב
(ירחא ילוא ביגי "קדח"ה) ...יתלאשנ אלש תורמל
תוסופת םודסב תוקידצה בורש יל הארנ :ןכבו
(-: ...רהמ תוספתנ ראשהו
רבג דועל וביגה
 
 
10/6/03 0:22
רבג דוע :תאמ
רזומ אלל הבוגתב
תויונפ תורוחב שי ...ןבומכ רומוהב תצק היה הז
ןתוא אצומ אל ינא המ םושמ לבא ...תורדהנ
...תוסופתב לקתנ דימת ינא
רבג דועל וביגה
 
 
10/6/03 1:09
טטושמה קדחה :תאמ
רזומל הבוגתב
תורפו םינבל םיליפ עבטב שיש ומכ ,רדסב םישנ שיש רורב
ןאכ בתכ רבג דועש ומכו .לכה הז ,רתוי תורידנ ןהש קר .תומודא
רשקב תועיקשמ ןה ןהלש תויגרנאה תא יכ .תוסופת בורל ןה :ירחא
.ןהב הכזש ימ ירשא .אירב
.יתיכז אל ינא
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
10/6/03 9:59
תימגא :תאמ
ללכב רזומ אל ל הבוגתב
ריכהל הכזת דחא םויש הנומא ךל ןיא ךכ ידכ דע ,יל דיגת
?ךבבלכ יהשימ


? קומע הזכ ישנה ןימה ןמ שואייה
תימגאל וביגה
 
 
10/6/03 12:29
יויס :תאמ
ללכב רזומ אל ל הבוגתב
..ללכב תמזגה אל !?תומודא תורפ
יויסל וביגה
 
 
10/6/03 2:06
הדבעמ בצ :תאמ
רזומל הבוגתב
םידומחה קוח' לע יתרפיסו םירמאמה דחא לע ןאכ יתבגה ונמזב
,רבעשל הרבח החסינש 'קזוחמה םיסופתה םידומחה קוחו 'םיסופתה
.ריכהל יתיכזש רתויב םייטנגלטניאה םישנאהמ תחא


טפשמ ידכל תנעוט תאש המ תא החסינ ,הל םיארוק ךכ ,הקותמ
וליפא איה ,''םיסופת םידומחה לכ'' רמואש םיסופתה םידומחה
.''סופת ךינפלש דומחה'' תרמואש תקזוחמ הסריגל ותוא הללכיש
קזוחמל בשחנ יללכ טפשמ לש יטרפ הרקמש הז ךיא ילאשתו ןכתי
,היפ לע הצוענ ךכל הבושתה זא (הקותמ תא יתלאש ינאש המ הז)
םלועמ יללכה טפשמהש דועב חיכוהל ןתינ קזוחמה טפשמה תאש הזב
.יפרמ קוח לע הססב איה ,בגא ךרד ,החכוהה תא .חכוה אל


.הנישל סנכתמ הדבעמ בצ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
10/6/03 9:01
רבג דוע :תאמ
םיסופתה םידומחה קוחל הבוגתב
"םיסופתה םידומחה קוח" לש ותופקתש הארנכו
רפסמ ןיב סחיל "תילנויצרפורפ" כ"דב איה
(-: ...היסולכוא התואב םירבגה רפסמל םישנה
רבג דועל וביגה
 
10/6/03 7:06
הריציה ראפ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ונ
אב
קשנו
יפרעב


אלל
הליחמ
אלל
רהנ
יוצח


ונ
אב
ונ
יב הסעו
השעמ
הסעו
הסעו
...
הס
!וט


וליפא)
יתבס
לע
שרע
היווד
התיה
הביטימ
(תוסע


,טבה
חרי
אל ,אל
ךרי
ןושפט


הלעמל
חרי
םדאו
...םע
ןושליק


ונ
אב
טבהו
לא
אבחתת
תחת
יכרי
רמא
יל
,יתקדצ
?ןוכנ


יובא
רהמ
השעמ השעו
אל ,אל
הז
שפיט
והשמ השע


ץור
םינכשל
ארק
הרזעל
קיפסאש
עצבל
תופפחתה
הריהמ
הריציה ראפל וביגה
 
10/6/03 10:00
הדמעמ וצ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
קדחה לע תכפהתמ יתייה
הדמעמ וצל וביגה
 
 
10/6/03 14:51
ינוטלפא זיזי :תאמ
וישכע ,וישכעל הבוגתב
!ילע םג תצק וכפהתת ?תוושה לכב הפ הכוז קדחה קר המל
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
10/6/03 16:40
ילט :תאמ
?אל ילעול הבוגתב
.המל הז
ילטל וביגה
 
 
10/6/03 17:19
תרחרחמה :תאמ
?אל ילעול הבוגתב
הז םא קר הרקי הז ,בטיה הקודב הירואית לע ססבתהב ,לבא
.ונלש סרטניאל דוגינב היהי
תרחרחמהל וביגה
 
 
10/6/03 18:01
ינוטלפא זיזי :תאמ
בוטל הבוגתב
הז תאו ,תונהיל אוה ןכלש סרטניאה :22 דוכלימ הז הנאוב
ידגנ וכלת ןתא קדחה קוח יפל לבא ,תויומכב קפסל לוכי ינא
הזיא רבכ ואיצמי יתמ .ןובסל דנואבירב רוזחל ץלאיא ינאו
(הפ תונויער ךל ולעי אלש ,לנוישנרטניא הנד) ישילש ןימ
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
23/6/03 13:52
יויס :תאמ
?אל ילעול הבוגתב
םיסרטניאו תועיד םע םישנא תברקב קר ךפהתהל תוטונ ונחנאש
...ונלשל םידגונמ
!רובעי לב קדחה קוח יפל
יויסל וביגה
 
 
11/6/03 13:03
ילט :תאמ
וישכע ,וישכעל הבוגתב
?טסיווטה ללגב וא
?םהינש ילוא וא
ילטל וביגה
 
10/6/03 19:04
הזה טרסב ונייה :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
צצצ,
הזה טרסב ונייהל וביגה
 
11/6/03 2:01
דסומה :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
לע ,םצעב ,תבתכ אל ,םישנה לע תבתכש המ לכ ,ביבח קדח ,דיגת
.העוט ינא םא יתוא ןקת ???ךמצע
דסומהל וביגה
 
 
12/6/03 13:49
טטושמה קדחה :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
לש ךורא לבוש וייח ימיב וירחא ריתוה קדחה :שובא אלו הדוא
.תועמד תותתוש םישנ
.םולכ רמוא אל הז לבא
טטושמה קדחהל וביגה
 
11/6/03 6:06
תרחרחמה :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
רמאמל ןוכתמה -םשייל תנווכתמ ינאו (יקיקדח ךממ קר אל) יתדמל
: תובוגתה ףלא
דועל החטבה םע תחא הלמב תוחונתה לכ תא הליכמה תרתוכ (1
םירבא בר יוניכ (2
תונויער םהמ תבנוגו םיידנרט רחנ יבר לע תכמתסמה הביתכ (3
תומש רוכזיא ללוכ הלודגה ריעה בחרמ תיזחמ ללמב שומש (4
םיידנרטה תולעפה תושפנהו תובוחרה
להקה תא ררועל ידכ ,לוכיעל הלק הללכה םיפוצמ תונובלע (5
םנמונמה
חוסינ טעיגש לכ .דעיה להק תא לידגהל ידכ - תגליע הביתכ (6
םהש עיציב הרבחל תתואת ךדיאמו תמפמופמ ןוקית תרעה דוע רורגת
םינמזומ םג
לכ לע הבוגת ,ירחאש ןוידב רבחמה תופתתשה - !!!דאמ בושח (7
שמתשהל רשפא) תובוגת 3 ושעי המ ובשחת זא ,חפנה תא ליפכת הבוגת
ההא ?10 וא (הכופשה ןיעה תא ףייעל אל ידכ םיפסונ םיקינב


יבל חול לע תאז יתרחרח
תרחרחמהל וביגה
 
 
11/6/03 10:01
הרולפ הנוד :תאמ
ףלאמה רועשה לע הדותל הבוגתב
לובג לכ תרבע םעפה
הרולפ הנודל וביגה
 
 
12/6/03 14:52
ינוטלפא זיזי :תאמ
ףלאמה רועשה לע הדותל הבוגתב
:ןמקלדכ ךעידוהל ידי אלימ ישרמ
.םצעה הצק דע ךב בהאתהל ליחתמ אוה .1
.םיידנרט רכמ יבר ארוק אל אוה .2
.ותיערמ ןאצ תשקב יפל לבא ,ביגהל הברמ ןכא אוה .3
.םידה ררועמ ךכיפלו םייחה תיצמתל עגונ ררוע אוהש סומלופה .4
.ךתיא ןתחתהל שקבמ אוה .5
.האנק דגנ הלולג תחקל ךל עיצמ אוה .6
.םיאנתה ולישבישכל ,ךלשמ רמאמ לע ביגהל חמשי אוה .7


,הכרבב
יתוט קחצי ד"וע
טטושמה קדחה כ"ב
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
12/6/03 16:57
טטושמה קדחה :תאמ
העיבת ינפל הרהזאל הבוגתב
םירמוש ךירצ אל ינא לבא ,ימשב הקיחצמה הבושתה לע זיזי החס
ינאש בגא תעדי ךיא) הדות ,דבל תרחרחמה םע דדומתהל עדויו
.(?םיידנרט רכמ יבר ארוק אל תמאב
וא יל האימחמ תא םא יתנבה ךכ לכ אל ,תרחרחמ ,ךיילא רשאבו
רמאמל תובוגת הברה שיש רדסב אל הז ,וליאכ .יילע תדרוי
?קהבומ ישנ אשונב קסועש
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
13/6/03 9:43
תרחרחמה :תאמ
זיזיל םגו תרחרחמל םג הבושתל הבוגתב
?"החס" הז המ יל ריבסי והשימש הצור ינא דימתלו תחא םעפ
!!!!!ואוו ?דבל יתיא דדומתהל עדוי ?םירמוש ךירצ אל התא
איה יכ תורחרוחמה ינזא תא תדדחמ בושש הרימא .םישרמ
(?ןאכ בתכש דסומהמ הז הפיא) ...תישנ ךכלכ תעמשנ
(דוע) ,חוטבש המ ממממ ?ךילע יתדרי וא ?ךל יתאמחה םאה
.ךל יתדרי אל
?יתדרי ?יתאמחה ?בשוח התא המ
דוחיב .תובוגתהמ יתמשרתהש אלא .יתמשרתה אל - תוניצרבו
וצמיא ןה ,ונעי .הלאכ אל ןהש ךל תוארהל תוסנמש םישנמ
הדמעה םע והדזה ,ךלש הנטקה עבצאהמ םיצוצמה םירואתה תא
אל התאש המ אל ןה יכ רדסב ןכ ןהש ךל תוארהל וצרו ,ךלש
?ןתוא טנפהל תחלצה ךיא .בהוא
ןה .ךפיהלמ רתוי ליפשמו ןיטקמ סחיל תוכוז ביטקלוקכ םישנ
םע םישנ ,ומצע לע רזוחשכ .תובילעמ תורעה לבקל תוליגר
תופצל יל השק .הלפשהה תא ץמאל תוליחתמ קזח תוחפ סיסב
תובוגתב בושו בוש ןובלעה ץומיא תא תורזחשמ םישנ ךיאב
.םירחא םירמאמ הברהבו ןאכ ןהלש
תרחרחמהל וביגה
 
 
14/6/03 1:41
טטושמה קדחה :תאמ
הלילה לכו םויה לכ ךריעל בצה םירמושל הבוגתב
ילבסת יתמ דע !ףייל א טג ?עבצאהמ םיצוצמ םירואת
וילע ףיסוהל הדיפקמ תאש ,ךלש הזה ןווכמה ןורוויעהמ
תמאב תא ?הכישחה תא קימעהל ידכ םיהכ םיפקשמ גוז דוע
ידכ לכה ?תמאב ?יתאבהש המל תומוד תואמגוד הריכמ אל
םירוחריח ?קדחה תציקע ןעמל לקשמה לע תונינש קידצהל
?הילאיר םוקמב
,יתבתכש המל תוביגמ םישנה ךייתויחא המל תוהתל םוקמבו
רתוי טושפ אל ,"ןתוא יתטנפיה"ש הומת ןפואב טילחהלו
הקל םא םג ,ילש רמאמהשו ?וגב םירבד שיש תודוהל
תוינוטקט תובכשב עגנ ,עשעושמה ןוידה ךרוצל תויטמיכסב
ונתיאמ םיברש קבאמ ותוא ?םינימה ןיב קבאמה לש תובאוכ
תחטהב ,השחכהב תוקוסעש תורחרחמ המכל דוגינב ,םילהנמ
םילימ יקחשמ לש םיפיטנ תרעמ תביצחבו תויסרא תובוגת
.תישגר היצנטופמיא לע תוסכל ןויסינב
לש רוציק הז החס .2-ו ?םירבגל תדרוי ללכב תא .1 :דועו
."התוא תקחיש" ,"דובכה לכ" ומכ והשמ .ןייתחס
.תועטב ףוסב ךמצע תא יעצפת תא .ןדנל ברחה תא יריזחתו
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
14/6/03 19:30
תרחרחמה :תאמ
תשומחתה תעבג לעל הבוגתב
ךימנמ ןפואב םישנה תא תראיתש הדבועה אוה ץיפקהש המ
לשב תופכנ ,ךתעדל ,םישנה . (ה/דיחי אל ה/תא) בילעמו
תחתינ לוכיעל לק טירסת תעבק .תושפטב ביגהל ןעבט
פיטוטורפ תריצי ךרוצל ותוא תחתינו ןייפאמכ ותוא
לע ת/ןנולתמ ה/תא וישכעו ברק תמזי .השיאה לש בולע
?ויתואצות


השיגרמ אל ינא ,תוברחה חוצחצ תורמל ,ךתוכזל לבא
.ילש תישגרה היצנטופמיאה ןיינע תא יתנבה אל .האנש
יכ םא ... הב יתדוה אל ,אל) ?חוכיול הרושק איה ךיא
(יתשחכה אל םג
:ךיתולאשלו
?תעדי ךיא .אל .1
עדימה לע החס .2


לע הנוב ללכב ינא .יביבח רהמ ךכלכ אל ,ברחה יבגלו
םא .(סוסירה תוליעיל ,די לכב דחא ,םיינש םצעב) יזוע
.הדובעה תעשב סועלל תבהוא ינא ,תיז הלע יפב יכ
תרחרחמהל וביגה
 
 
15/6/03 0:36
טטושמה קדחה :תאמ
תשומחתה תעבג לעל הבוגתב
ימצעל השרמ ינא ,ךלש והשמ ינסייפה ןוטה ףא לע
ודל תילאוטריו הנמזהכ ,ךפוצרפ לע הפפכ םע רוטסל
תאש המ יאיבת ,קוהמוט יאיבת ,יזוע יאיבת) ברק
.(חצני אוהו ידיצל קדצה .הצור
יתוא ריתוי ,םד םוקמב םילימ וזקוי ובש ,הזה ברקה
םושמ ,רפרפמה ךבל םע רבד לש ופוסב
תיטנגילטניא תא ירה :ילש יוטיב תזעו הרקי תרחרחמש
םירבד רמול - הריטאס לש הכרד וזש ןיבהל קיפסמ
ידכ ,לוכיבכ ,"בילעמ"ו "ךימנמ" ןוטב םיחוכנ
תודוהלו טבמ רישיהל ארוק/הפוצ/ןיזאמל םורגל
קוידב הז םישנ תאנשב יתוא םישאהל .תויובח תותימאב
ונ .ופמש תבהאב הרליגא הניטסירכ תא םישאהל ומכ
בוהא יכה ישילשה ןימה ןתאש ירכזת ,ללכבו .סנא'צ
.םלועב ילע
:ונלגרהכ זא
שגופ יתייה תרחא ןיא יכ תדרוי אל תאש יתעדי .1
.תודחה ךיינישמ תשובחת םע בוחרב םינב ידמ רתוי
רבכ היהי אבה רועישה .החס הז המ רהמ תטלקש החס .2
.ףסכב


היהי אל הזו ,ךתוא סעלא ינא תרחא ,הפי יגהנתתו
.םייפיכה םירוזיאב
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
15/6/03 1:41
תרחרחמה :תאמ
המחלמ יפות עמוש ינאל הבוגתב
תלבלב ?ינסייפ ןוטה רשאכ עמוש התא המחלמ יפות
.יתוא
?ינסייפ ןוט עומשל ךל םרג יתולמב המו
?בל תמש ,םילגעמב דוקרל םיליחתמ ונחנא
יתענמנש הרעה המידקמ ינא המרדה תא ךישמאש ינפל
לע תולבי חותיפל ששחמ יתבוגתב םיסלשב שומישמ
אל) תינימה ךתוהזב קומע עונכש ךותמ אל .יתועבצא
:ונינעלו .(תטשפתהשכ ןאכ יתייה
תישונאה תמאה תוישוא הז תבתכש המש ןעוט התא
תא תלצנמש הסראפ דוע וז תבתכש המש תנעוט ינאו
ךכבו בוש הב םולהל ידכ השיאה לש הכומה יחלה
היגטרטסאב שומישב הדומ תוחפל התא .להק ךל ררועל
ךכ .(ליעל 'ר) תרחא איה הרטמה ךתנעטלש אלא וז
המ אהתש תבשוח ינא .תוחפל דקוממ אוה חוכיוהש
תוליז אוה הבלעהו הכמנהב שומישה ,ךתרטמ אהתש
תורטמ ךרוצל םישנ לש הלפשהה .ןגוה וניאש לוצינו
.תובר םישנ לצא תינורכ םלוע תסיפת עבקמ תונוש
תא יתרבעש ירחאש ךל רפסל הלוכי ינא ינויסנמ
רבגל ריתהל אל הגיהנה הרומ יל ץעיי טסטה
ענכתשאש דע ,הנושארה הפוקתה ךשמב ידיל בשייתהל
יתעמש .הרומה היה םכח .רדסב תגהונ ינאש קיפסמ
קיפסמ החוטב יתשגרהשכ .שיבכב יל יתבלתשהו ותצעל
דימו .יבכרל סנכהל םישמאה דחאב יבאל יתרתה
- יבא .הרומה לש ותצע התיה המכח המכ דע יתנבה
שמימ - םיטרופר ריתעו עורג גהנכ רוביצב עודיה
לע רפסה תא ארק וליאכ ,הכמנהה תויורשפא לכ תא
הז ,ילזמל .תגהנה דילש בשומב רבגה לש ודיקפת
.שיבכה לע רדסב ינאש יתעדי .יביטקפא היה אל רבכ
םויה דע וזה הצעה תא תלבקמ יתייה אל ול לבא
המ) ימא ומכ קוידב ,תלבלובמו ,תדעור יתייה
.("היטסגוס וטוא" ארקנש
החוטב ינא .הכומנ תוגהנתה חיצנמ ךימנמה רובידה
םיכמנומש םירבג .םישנ לע קר העיפשמ הניא הכמנהש
חתפל וליחתי הביבס הרבחה ידי לע ךשוממ ןפואב
.םימוטפמיס םתוא
אקוד לבא םישנ תאנשב ךתוא המישאמ ינאש ןעוט התא
האנש ןיאש תמשרתמ ינאש יתרמא תמדוקה יתעדוהב
התא םאה .(ךתוהזב דושחל הביס דוע) .ךירבדב
והשמב רשאמ רתוי רפרפמ יבלבו ברקב ןיינועמ
ךלש רמאמה לש הרטמהש יל רורב זא ןכ םא ?יתימא
ןאכו .תמא וזיא ףושחל -תנעטש יפכ- אלו חצנל אוה
עצבתו ,ללמה תמחלמב חצנת םא היהו ,ךריהזהל ילע
,אל .. םא יכ םש אצמת רפרפמ בל אל ,הפוגה עוקיב
אלא ...ןועשל תרבוחמ ותרצנש ןומיר אל
ללמה תומחלממ רמוח תופייע לש האצות- בל בצוק
סנה תא ףינמ התאש ינפל ןובשחב חקתש ךכ .תומדוקה
ךילגר תונברדו הינשב תינחה תאו תחאה ךדיב
רבכ םידקרמ ונאש הדבועה .להובמה ךסוס תא תוטעשמ
תסיעל לשב ךלש גניטיירל הקיזמ םיקוחש םילגעמב
.סועלה
:תולאש דוע הנהו
?הרליגא הניטסירכ וז ימ .1
ןושארה ןימה םהימ :לאשאש תיוויקש הלאשה .2
?ךילע םיבוהאה ינשהו


התא לבא םישנ אנוש התאש תבשוח אל ינא ,1בגא ךרד
ןתוא בהוא אל
יתדמע תויחה ןגב םעפ :2 הלאשל רשקב,2בגא ךרד
התא - וטועפל רמא דחא אבאו הזפמיש לש בולכ דיל
.תינויצולובאה תוחתפתהב ישילשה רוציה הז :האור
היה דליה .ןבומכ השיאה - ?ינשה הז ימ עדוי התא
ידכ הז תא ול רמא אוהש יל רורבש ךכ ,םייתנש ןב
.הכמנה ךל ירה ?התא תייה הז ילוא וא .עמשא ינאש
םיחטשה לכ תא ריזחתש ירחא ,הפי גהנתאש ןבומכו
.םישובכה


םע ,הדימה לע רתיי וכשמיי םאש .םימויאה םע רהזת
עוקש ךדועב ךנועמב עיפוא דוע דחא רחש ץנה
תוריעשהו תועקעוקמה ידימ תחא לכו ךתנש יליפרעב
ריקמ סוסירה תכאלמב לחא זא וא .ןועט יזועב זחאת
יפ לא הנק לכ ברקא םירודכה ילימרת תולככו .ריקל
:רמאנו .וננצל יפ לבהבףושנאו
THE END
תרחרחמהל וביגה
 
 
15/6/03 10:45
רדמס :תאמ
המחלמ יפותל הבוגתב
תומדוקה לכ לע הלוע ךלש הנורחאה הבוגתה
,תיברק תוחפ תא יכ ילוא .ןלוכמ רתוי תענכשמו
,יל תורכומ ךכ לכ תתנש תואמגודה יכ ילוא
.ירעצל


דואמ תרשכומ תאש הז ןאכ דיגהל הסנמ ינאש המ
לכ תפקות תא םימעפל לבא ,רמאל המ הברה ךל שיו
ונחנא .ךירבדבש תמאה תא תוארל השקש ,קזח ךכ
אלש חטבו ,תבשוח תאש ומכ ,תונוש ךכ לכ אל
ךתוא יתיהיז םא הז) .הינשב תחא םחליהל תוכירצ
(.ןורחאה טפשמה תא יחכשת ,אל םא ,ןוכנ
הברה היליזורטפ ,יתעדל לבא ,תיז לש ףנע ךל אה
(-: .המיעט רתוי
רדמסל וביגה
 
 
15/6/03 20:19
תרחרחמה :תאמ
.תרחרחמל םולשל הבוגתב
אל ינא ,רדמס ,תבותכב תיניצר תועט
.םישנ דגנכ אל יאדוובו .אל ,אל .תיטסירורט
.תומדא ילע תואכודמה לש רורחש תמחול ינא
תירבעה (Phoolan Devi) יוד ןלופה ינא
ריתע רוגח .הנבלהלוחכ הנדנב יחצמל .הנושארה
יבור ינש תועקעוקמה יפתכל .ינתמל םירודכ
,השיא לש הכמנהו הלפשה עמשמל .םיכורד יזוע
הנוכנ העיפומ ינא ,קדחו עזג תד לדבה אלל
םיאמוסמ םנשי ןכש ,תונידעב הליחת .הלועפל
ינא ךא .םהניע תא ריאהלב יד רשא םינכוסמ אל
םיקדח לש לוסיח תולועפל םג עגר לכב הנוכנ
הדמשהב ורחב םתליהתו םמש םשלש ,תוקדחו
ושרהו השיאה לש ימצעה יומדה לש תינומה
ןהיעצפ לע ךורדלו םישנ לע בוכרל םמצעל
,חורה תולפש םישנל תארוק ינאו .םיחותפה
הנסייגתה .הואגב ןכיזח תא הנרוקזו הנרקדזה
תושפנ תאו ןכישפנ תא הנלצה .ילש ןויאדפה לא
.ברחה ולט !הזונפיההמ הנאצ .ןכירחאש תורודה
!ןושלה דיב ןכתומו ןכייח ורכז


דריש רחאל .ילולמ לכה ,שיגרה להקה תעגרהלו
וקקליו ובשיתי ,ןרבקמ תויוגה ומוקי ,ךסמה
תא הוואתב וללזיו ,פושטקה ייוטע םהיעצפ תא
הצירקבו .(הנודשרפ) םיאלוממה עקשיקה
.תרחרחמה ,תרחרוחמ
תרחרחמהל וביגה
 
 
15/6/03 21:20
קדח הונמ קרחה :תאמ
ןהל תפכאש הלאו רדמסל הבוגתב
תלגוסמ תאש ללמה תומכ יפל יכ
םיחוכיומ תשתומ אל תאש הדבועהו,קיפהל
םהמ חורבל תשפחמ יתייה ןמזמ רבכ ינאש
רכזהל לשמל אוה ירשפא טולימ חתפ)
הזש ,הליחתה רבכ ילע הביבחה הלבונלטהש
,בייחמ טושפ לבא ,בייחמש םוריח הרקמ רמוא
הארנ הז לכ יפל זא (תידיימ ברק וד בוזעל
חרכהב הזש אל .ךל םיאתי יד עוצקמהש יל
המ עדוי ימ אל םג הז ינש דצמ ךא ,ער
הז עוצקממ ןבומכ םיטלחומה םילבוסה ...בוט
תרבוג הכירצ בקע םהבש םיריידהו םיצעה םה
לעבלש רמואש המ)םלועב ריינ לש תכלוהו
ליפ אוה םא לוכאל המ תוחפ היהי קדחה
הישעת תמאב וז ,הזמ ץוח לבא ,(םילע לכואש
תויגרנא זבזבל םישנאל תמרוגש המלש
...הזמ סנרפתהל דועו םיחוכיוב
?דיגהל יתיצר המ ,בוט
קדח הונמ קרחהל וביגה
 
 
15/6/03 22:08
תרחרחמה :תאמ
?םיטפשמ תדמול תא ,ידיגתל הבוגתב
.עגרת ,בש
תרחרחמהל וביגה
 
 
16/6/03 17:22
ינמיתה הליטא :תאמ
ןהל תפכאש הלאו רדמסל הבוגתב
תא הנרוקזו הנרקדזה :םישנל ארוק ינא םג
!ןכיזח
ינמיתה הליטאל וביגה
 
 
15/6/03 15:49
טטושמה קדחה :תאמ
המחלמ יפותל הבוגתב
:(םילגעמהמ אצנש ידכ) הלבודספל רובעא ךתושרב
םזינבושה לש ןועטה חתותב עילק שמשל יל הלילח
אל (!תמאב) תמאב ינא .תומודקה תועדה לשו
שיש םושמ קר ,הביס אלל םלש ןימ חגנל ןווכתמ
.זיידלואב שמתשמ אוהו םיציצ ול
תונוכת סוחיימ דלוס ,ךממ רתוי וליפא ,ינא
לכו ,ירדגימ עקר לע םיוסמ רזגמל תוינללוכ
הז ומכ) תעזוימ תירבג תואשנתה לש יוטיב
סלפמ תא יל הלעמ (הגיהנל הרומה םע תראיתש
דודב טטסומרתה תעיקפ לש תומרל םיוורנה
לטרדנאינל יתוא ךופהל ךל השרא אלש ךכ .םומיחה
קר - הרעמה לא רעישב םישנ ררוגש חצמ ךומנ
.ךל חונ הזש ללגב
!לבא
תוגהנתה יסופדל שחכתהל רשפא יא .לודג לבא הזו
תובוגתב ללוכ ,תובר םישנש ,םיימוימוי ,םיחוור
םהב תודומ ,(ךכ לכ תממוקתה ןהילעש) הז רמאמל
אלו רבד לש ופוסב םיביבח םיסופד הלא .אלמ הפב
םהש הלילקה הסאבל רבעמ ,שיאב םיעגופ תמאב
ןתלפנ הפיאמ דימת םיניבמ אלש םירבגל םימרוג
.םהילע
התואמ טסיניבושו "ךימנמ" רתוי אל ינא ,ללככ
קר יל הרמאש תינרדומו תילרביל ,החותפ הרוחב
:וניניב השיגפל ןשד רוחיא ירחא ,םיימוי ינפל
לא .ןוראה לומ םידגב ןומה יתדדמש ללגב הז"
הלפנ םיזראב םא זא ."תונב לש היעב הז ,סעכת
.'וגו


:הנה ,גניטיירב העיגפל הנכסה תורמלו
תרזיגב תבכוכ תרמז איה הרליגא הניטסירכ .1
לקתנ יו.יט.םאב םעפ ץיצהש ימ לכש ,םיריעצה
ףפחנ אל וליאכ המדנש רעיש ללוכ) הראתמבו המשב
.(הצלהה ןאכמו - םינש
?הא ,םימדוקה םינימה ינש ימ תעדל התמ תייה .2
.(הכר ןטבו תודח םיינרופיצ שי םהמ דחאל :זמר)
יל תוריזחמ ןה בורלו ,טלחהב םישנ בהוא ינא .3
.ןכיבגל דואמ חכופמ קר ינא .עבטמ התואב
ריתע ינאש ךל חיכואו רבכ לגתשנ יאוב .4
םישלסה תיירואתל רבכ יחינתש ידכ ,ןורטסטסוט
.ךלש
ךרדב יבג לע תובכורש תושדח תוצירעמ ךל שי .5
.םשוביש .סעחותה לע םישיו ךל ריבעהל


תאש וישכע ,וניניב לוכיבכ-השיגפה ןיינעבו
.םעפ ךתוא יתיארש תויהל לוכי תמאב ,יל הריכזמ
.הזנפמיש לש בולכ לומ יתדמעשכ היה תמאב הזו
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
15/6/03 16:10
רדמס :תאמ
?הבקע תדיעו לע ךלנל הבוגתב
:בהוא התאש ומכ ,םיפיעס המכ הנה
דמחנ רתוי תייה הפי בתוכ התאש יתרמאשכ .1
.בוט ונ .תדגנתה אל ללכו


טסקטנוקב .םישנ בהוא התאש דיגהל קיספת .2
תא םג :ומכ עמשנ הז בתוכ התאש המ לש יללכה
.ויבגל חקופמ ינא לבא ,בהוא ינא ילש בלכה


תסיפתש ךלש תוירואיתב ךכ לכ תבהאתה .3
םתוא לע רוזחל .והשמ השבתשה ךלש תואיצמה
אלו תונוכנל ןתוא ךפוה אל בושו רוזח םילימ
.ךתקדצל החכוה הווהמ


תוניצרב ךכ לכ המצע תא תחקולש הריטאס .4
.הסראפל תכפוה
רדמסל וביגה
 
 
15/6/03 16:12
רדמס :תאמ
?סעכותה לע םישיול הבוגתב
.חקופמ אל
רדמסל וביגה
 
 
15/6/03 16:21
רדמס :תאמ
.חכופמל הבוגתב
ןוידל םיאתמ אל שממ ,יתא לע תבתכש המ
.יבמופ
.השעמל ליעגמ יד אוהו


ונחנאש ןימאמ תמאב התא ,חדבתמ אל התא
.ןואינ לע קסרתמש שותי ומכ תושפיט


תונפקותב המיזגה תרחרחמהש יתבשח םדוקמ
.יתיעטש ןיבהל הליחתמ ינא ,הלש
רדמסל וביגה
 
 
15/6/03 17:14
טטושמה קדחה :תאמ
,והשמ דועל הבוגתב
הלולכ תאש ,יביל שושמ רדמס ,בל יתמש אל
רחא רמוחמ הקוצי ןבומכ תא .םירשיוה ךותב
.הפ תיחצנה יתריקיל ךתוא ךפוהש
יתנש תא דירחי ךלש שותיה םוזמזו ןתיי ימ
.ןואינ ילב וא םע ,ךתיא תיפכ תחונתב
?יל יחלסת םעפ יא םאה
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
15/6/03 19:14
רדמס :תאמ
החילס ספואל הבוגתב
?תרחרחמה התא
רדמסל וביגה
 
 
15/6/03 20:24
תרחרחמה :תאמ
?קדחל הבוגתב
?ילואו
?םלועמ םירבדה ויה אל
תרחרחמהל וביגה
 
 
15/6/03 19:43
תרחרחמה :תאמ
?הבקע תדיעו לע ךלנל הבוגתב
תדיעו םויהו המחלמ יפות לומתא ?הפהרוקהפהמ
"עונ ,עונ"ה תא ולבק רבכ תואבצה ?הגספ
ץרוח לחה רבכ ןוירשה .(ינממ םג ,בוט ,!ךממ)
ןווכל םירהונ םילגרה תוליח .תולוחה תא
תרנצ .תופוסב םיקבאנ ,םייניע ימוצע ,בייואה
יכסמ לומ לא םייניע תמודא ההוב רבכ דוקיפה
.וחלוש רבכ סראה יליט .םודאה םעקרב פוטפלה
ךל התיה ?הבקע ?"רוצע" רמוא התא וישכעו
.תורטופמ ילוא וא ?תורק םיילגר תלביק ?הבקע
לע המו ?תוירחא לע המ ?תוגיהנמ לע המ
.והשמ יתרמא וישכע ...הא ?גניטיירה
םע ןכ אל התא ,ביבח (ךתנעטל)הזנפמיש דולי
התאו ךלש תונויערב רדנוגמו רדוגמ התא .ךמצע
הרטנמ .םהמ ענכתשמ התאש דע םהילע רזוח
הרטנמה ,לוחמה רוזעי אל ,רקי בייוא .תיקדיח
.לוחו לוח קר איה ךלש
קדח ?םילוגיש םע רורב תדיעוול יתוא תנמזה
.ומוציעב ברקה ?םכילוגישב יל ץפח המ ,רקי
תועט ?הנגרומ הטאפ ?רבדמה ידאמ תרכתשה
המידק .הרטמה לא ןורטסוטסטה תא בתנ !טווינ
.רעתסה


,רבדמה תא הריכמ ינא ,חור רוקב ןיתמא ינאו
.דייצה תעב הרמנכ הכורד .ויתוקוצמו ויקוצמ
וילעו קוצמה שאר לע לגדה ססונתי רחש םעו
ואצ ,תורקי תונב-1 :(תרוסמה חורב ),םוקר
.םיליפשמ סרא ירסמ ותשת לא .הזונפיההמ
לכב הוצמא ,וזה הרותה תא ורמשו וסיפדה
םיקדח-2 .ןכידואמ לכבו ןכישפנ לכבו ןכבבל
.םכירבדב ורהזה -


הבה ,תוחקפתה לש ברע תעל ,תוניצר רתיבו
ונלכש אל ,בגשנה ונינורשכ תורמל ,הדונ
לכונ אל .המזגרוא יטלומל להקה תא איבהל
להקה ,בורקב ךעדי ברקה .רמאנש לע הברה ףסוה
.ףוסה תא השיגרמ רבכ ינא ,רחא ברקל ךלי
להקה םא אלא ....יתינהנ .בוצע תויהל ליחתמו
,תויחא ושוח .םורתיו סייגתי , ררועתי הפ
.ןכימעפ ומירה ,ושוח
תרחרחמהל וביגה
 
 
16/6/03 17:17
טטושמה קדחה :תאמ
?הבקעל הבוגתב
רמאש המ תא םייקנש הצור תאש האור ינא
הילגנאו תפרצ לע (ריפסקש) ישימחה ירנה
תוכלממ יתש ושגפנ אל םלועמ :תוטטוקתמה
.בר םד ךפשייש ילבמ הלא תוארונ
ריבעהל הפידעמ תאש לזונה אוה םד םא
אל ,ךתומכש ןנוצ ןארידת ןגזמ אי ,וניניב
.תלכאמהמ ןושאר ידי ךושמא ינא
ומכ ךיילא רבדמ ינאש שיגרמ ינא ,ללכב
הרדסה עצמאב ןק'צוחמ טוטאזל םירבדמש
זז אל ,תחא הדוקנב סופת אוה :"םידרומה"
.בישקמ אלו
ינא :ךנוצרכ היהיש ,יל סאמנ ,הללאי זא
ןכסמ ,תוקחדהב קוסע ,םישנ אנוש ,טסינבוש
םיהולא םע רבדמ יתייה ,תומוארט לוכא
לידגמ ,ךומנ ןחלוש תומדב ןכתא בצעיש
תרבחמ שקבמ סונוב רותבו ,יציצה תא ןלוכל
םגד לש רוצייה וק תא ריבגהל ןולבר
.םינותפשב ןמגרא-םודאה
רדתסמ םלועה ?ךל לק רתוי ?הצורמ תא וישכע
תפסונ הקדצה וישכע ךל שי ?תולקב רתוי ךל
?יתימאה םלועהמ ךמצע לע תרזגש תוענמיהל
אל ינא :ויטוטיצלו ביבחה ירנהל רוזחנ זא
יבצמבש ישפנ יח לבא ,הז יבצמב ברק שפחמ
.ונממ עתריא אל םג הז
!זועב ופשינ רבדמ תוחור !קשנה לא םיידי
םויה :לגלגתמ םיחתות םערב םלועה אנ עדיי
!קדחב תבהאתמ תרחרחמה :רבד לפנ
.הדומ אל קרו
ונל אצמתש ,בלה תבוט רדמסל יארקת :ב.נ)
.(ןרטשמ גישא רבכ ינא תעבט .םלוא
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
17/6/03 7:10
תרחרחמה :תאמ
!השע םוק - לערה ןכ םאל הבוגתב
יתזכיר .הברה טטצלו טעמ רבדל יתרחב םעפה
ראתמ אוה ןתרזעב ,קדחה לש וינינפ תא ןאכ
חינא הליחת .םישנל וסחיו ומלוע תסיפת תא
תא .ןמצעב ןהלש הנקסמל עיגהל יתויחאל
ךותמ םה םיטוטיצה .הטמל ןתא ילש הנקסמה
:קדחה לש ויתובוגת
================================
:הדנ'גאה תגצהו המדקה


5/6/03 23:27
נשים בהחלט מודעות לאינטרסים שלהן! אבל
ללכת נגדם. זה סוג של הכשת עקרב את עצמו.
הן פשוט בוחרות
את זה? כי כמו בבדיחה: זה בטבע שלהן.
למה הן עושות
5/6/03 22:52
לפרט כאן את כל העוולות שיש בהתנהגות
צב יקר, אם נבוא
לילות ארוכים בלי שינה. מה שכתבתי הוא רק
הנשית, נבלה פה
ניאגרה שוצפים של ביזאר וסתירות בלתי
טיפה אחת מתוך מפלי
.... בניגוד לנשים, לנו יש עוד קצת מוסר.
מפוענחות בקופסה הנשית.


תחא לע דחא


5/6/03 22:59
בתגובה לליליה
שאת גיס חמישי שמצטרפת לצד של הבנים.
!רק תיזהרי שבסוף לא יאשימו אותך
זה אצלכן בגידה עם גזר דין מוות...
5/6/03 23:19
ניובי היקרה... יש סיכוי גדול שגם את
תמעדי להתנהגות יו יו כמו שאר בנות מינך.
9/6/03 14:46
בתגובה לקרן
לעצמך ולנו (שיטה מאוד בדוקה אצלכן אגב).
...או שאת משקרת
10/6/03 15:42
תהיי לסבית. שגם נשים יסבלו מכן (-:
בתגובה לנועה... ובבקשה,


םיצפח לע


6/6/03 11:58
זה שאנחנו מתסכלים עליכן לא אומר שאנחנו
מסתכלת על שמלה בחלון ראווה - פירושו
בהכרח מעוניינים. כשאת
תפסיקו להחמיא לעצמכן כל כך.
שאת רוצה אותה אוטומטית?...


16/6/03 17:17
עם אלוהים שיעצב אתכן בדמות שולחן נמוך
הייתי מדבר
מגדיל לכולן את הציצי, ובתור בונוס מבקש
מחברת רבלון להגביר את קו הייצור
של דגם האדום-ארגמן בשפתונים


תיתוחתפתה הירואת


9/6/03 11:25
לא התפתחתן מעבר לשלב הילדות (ואני נמנע
במובן הזה אתן פשוט
לגבי שלבים אוראליים ואנאליים....).
פה מקלישאה רדודה


9/6/03 11:35
עד לבלב ההוא אתן לא יותר חכמות מיתוש
לתוך הניאון הכחול שיחשמל אותו למוות.
שמתרסק במודע


12/6/03 14:34
מהכאבים שאת מתארת היו יכולים להיחסך
חלק גדול
הייתן מוסיפות קצת תבלין של הגיון בריא
לכן אם
של חייכן. ואני לא מריר עליכן, נהפוך
ועקביות לסלט המוקפץ
הוא. את המררה אתן שופכות בעצמכן.


12/6/03 13:45
בתגובה לפראיירית לשעבר
מה, ההגיון הזה נעצר בשין גימל. כמו בכל
אצלכן, משום
ליהנות תמיד מכל העולמות בלי לשלם מחיר.
דבר, אתן רוצות
הליברליות, שבזכותה עוד נמנה אותך לאבירת
ושוב, סחתיין על
כבוד במסדר הגברים החרמנים.


תוגייתסה


10/6/03 1:09
בסדר, כמו שיש בטבע פילים לבנים ופרות
ברור שיש נשים
רק שהן נדירות יותר, זה הכל.


ךתוא בהוא קדחה


12/6/03 13:49
החדק הותיר אחריו בימי חייו שובל ארוך של
אודה ולא אבוש:
נשים שותתות דמעות.


9/6/03 15:03
העניש אותי במשיכה לנשים, כתבתי עליכן.
אבל היות שבורא עולם


7/6/03 20:36
וכתבתי מה שכתבתי מתוך אהבת אמת למין
החדק אכן טוב לנשים,
חינני שלכן. אין מה לעשות, נתפסתי עליכן
המטורף והבכל זאת
עם כל הפליק פלאק שאתן עושות בחיים
ולא יכול להשתחרר.


==================================
רבד תירחא
לש םילוקוטורפה" איה יב הלועש היצאיצוסאה
לש תועט ונב האור קדחה ."הנויצ תונקז
ומויק תוכז רשא ,רתוימ זובזב ,עבטה
םצעמ ,תאז תמועל .ותוא גנעל אוה ידיחיה
הברמ אוהו ,הריציה ראפ אוה קדחה ,הדגנהה
אושנ תא תרשל ונאב ונחנא .הנממ םעפתהל
דצה לע תושוע ונחנא הז תא םגו הזה הדיגסה
ןכל ?תונעזג אל םא הז המ .רתויב ערה
יתויחאמ קלח לש יטונפיהה ןוהנהה םיהדמ
ןונגסה .קדחה לש וקדחמ ףטנש יסראה ללמל
תוקיטקט דומל אוהש וילע דיעמ קדחה לש
תומדוקה יתובוגתב .הלפשה תויגטרטסאו
אל ללכ ומצע ןיינעה לבא .רומוהב יתטקנ
.קיחצמ
תרחרחמהל וביגה
 
 
17/6/03 7:17
תרחרחמה :תאמ
םרמוא םשב םירבדל הבוגתב
תא רשייל הלוכי ןכמ ימ םא .טוטיצה חלצ אל
ףסומ ךרע סמ שי .הדות הל ריקא םיטוטיצה
.קדחה לש ומלוע תסיפת לש תזכורמ האירקב
תרחרחמהל וביגה
 
 
17/6/03 9:40
יויס :תאמ
םרמוא םשב םירבדל הבוגתב
ןכא איהש ומלוע תסיפת תא אורקל תנמ לע
אלל)הדיחפמ הרוצב תיטסיניבוש
תונולח תירבעל ךופהל ךירצ,(..םילימ
.דודיקב
יויסל וביגה
 
 
17/6/03 11:45
רדמס :תאמ
םרמוא םשב םירבדל הבוגתב
ינא הנהו ,בל תבוט ינאש ילע רמאש תחכש
(-: תפסונ םעפ יבל בוט תא המיגדמ
.העודי תכפוה ירה ינא
:םיטוטיצה ןלהל


5/6/03 23:27
לבא !ןהלש םיסרטניאל תועדומ טלחהב םישנ
.ומצע תא ברקע תשכה לש גוס הז .םדגנ תכלל
תורחוב טושפ ןה
.ןהלש עבטב הז :החידבב ומכ יכ ?הז תא
תושוע ןה המל
5/6/03 22:52
תוגהנתהב שיש תולוועה לכ תא ןאכ טרפל
אובנ םא ,רקי בצ
קר אוה יתבתכש המ .הניש ילב םיכורא תוליל
הפ הלבנ ,תישנה
יתלב תוריתסו ראזיב לש םיפצוש הרגאינ
ילפמ ךותמ תחא הפיט
.רסומ תצק דוע שי ונל ,םישנל דוגינב ....
.תישנה הספוקב תוחנעופמ


תחא לע דחא


5/6/03 22:59
הילילל הבוגתב
.םינבה לש דצל תפרטצמש ישימח סיג תאש
ךתוא ומישאי אל ףוסבש ירהזית קר!
...תוומ ןיד רזג םע הדיגב ןכלצא הז
5/6/03 23:19
תא םגש לודג יוכיס שי ...הרקיה יבוינ
.ךנימ תונב ראש ומכ וי וי תוגהנתהל ידעמת
9/6/03 14:46
ןרקל הבוגתב
.(בגא ןכלצא הקודב דואמ הטיש) ונלו ךמצעל
תרקשמ תאש וא...
10/6/03 15:42
:-) ןכמ ולבסי םישנ םגש .תיבסל ייהת
,השקבבו ...העונל הבוגתב
םיצפח לע
6/6/03 11:58
ונחנאש רמוא אל ןכילע םילכסתמ ונחנאש הז
ושוריפ - הוואר ןולחב הלמש לע תלכתסמ
תאשכ .םיניינועמ חרכהב
.ךכ לכ ןכמצעל אימחהל וקיספת
...?תיטמוטוא התוא הצור תאש
16/6/03 17:17
ךומנ ןחלוש תומדב ןכתא בצעיש םיהולא םע
רבדמ יתייה
שקבמ סונוב רותבו ,יציצה תא ןלוכל לידגמ
רוצייה וק תא ריבגהל ןולבר תרבחמ
םינותפשב ןמגרא-םודאה םגד לש


תיתוחתפתה הירואית
9/6/03 11:25
ענמנ ינאו) תודליה בלשל רבעמ ןתחתפתה אל
טושפ ןתא הזה ןבומב
.(....םיילאנאו םיילארוא םיבלש יבגל
הדודר האשילקמ הפ
9/6/03 11:35
שותימ תומכח רתוי אל ןתא אוהה בלבל דע
.תוומל ותוא למשחיש לוחכה ןואינה ךותל
עדומב קסרתמש
12/6/03 14:34
ךסחיהל םילוכי ויה תראתמ תאש םיבאכהמ
לודג קלח
אירב ןויגה לש ןילבת תצק תופיסומ ןתייה
םא ןכל
ךופהנ ,ןכילע רירמ אל ינאו .ןכייח לש
ץפקומה טלסל תויבקעו
.ןכמצעב תוכפוש ןתא הררמה תא .אוה
12/6/03 13:45
רבעשל תירייארפל הבוגתב
לכב ומכ .למיג ןישב רצענ הזה ןויגהה ,המ
םושמ ,ןכלצא
.ריחמ םלשל ילב תומלועה לכמ דימת תונהיל
תוצור ןתא ,רבד
תריבאל ךתוא הנמנ דוע התוכזבש ,תוילרבילה
לע ןייתחס ,בושו
.םינמרחה םירבגה רדסמב דובכ


תוגיתסה
10/6/03 1:09
תורפו םינבל םיליפ עבטב שיש ומכ ,רדסב
םישנ שיש רורב
.לכה הז ,רתוי תורידנ ןהש קר
ךתוא בהוא קדחה
12/6/03 13:49
לש ךורא לבוש וייח ימיב וירחא ריתוה קדחה
:שובא אלו הדוא
.תועמד תותתוש םישנ
9/6/03 15:03
.ןכילע יתבתכ ,םישנל הכישמב יתוא שינעה
םלוע ארובש תויה לבא
7/6/03 20:36
ןימל תמא תבהא ךותמ יתבתכש המ יתבתכו
,םישנל בוט ןכא קדחה
ןכילע יתספתנ ,תושעל המ ןיא .ןכלש ינניח
תאז לכבהו ףרוטמה
םייחב תושוע ןתאש קאלפ קילפה לכ םע
.ררחתשהל לוכי אלו


CUT & PASTE תושעל הז ךירצש המ לכ)
(.ךירצש ומכ תאצוי הינשה םעפה זאו ,םיימעפ
רדמסל וביגה
 
 
17/6/03 11:59
רדמס :תאמ
.הרזעל יתאבל הבוגתב
.רורב ולש רסמה לבא
רפסמ תא תולידגמו תוכלוה ונחנא ,תרחרחמ
רסמלו רמאמל בלה תמושת תאו תובוגתה
.וירוחאמש


םגו ענכשל ןתינ אל קדחה תאש ,אוה ןיינעה
ומכ םלשומו בוט ולש םלועה ירה .ךירצ אל
אל הסיפת יונישב ןיינועמ אל אוהו אוהש
הייארלו .ומצע יבגל אלו ישנה ןימה יבגל
לכו קדוצ ינא :איה תרוקיב לכל ולש הבושתה
.ךדגנ שמשי ידיגתש המ


,ינומכש ,תבשוח ינא - הזונפיהה יבגל
ורכזנו תולילקב רואיתה תא וחקל םישנא
רומוה וניגפהו ןהייחב תומיוסמ תוטודקנאב
ינא ,רבעמ הברה הפ ןיא ,לכה הז .ימצע
.הווקמ
תא תוארל תלוכיה תאז ימצע רומוה ,קדח)
(.הנהתו הסנ ,ךמצעב ךלש ךוחיגה
רדמסל וביגה
 
 
17/6/03 12:51
תרחרחמה :תאמ
.בוט אצי אל ןיידעל הבוגתב
לע הדות (: "רבכ יכפה" ארקנש המ !חכ רשיי
.החרטה
הלימ הלימ ויתקתעה רפושמה טסקטה הטמל
.רתוי חלצי םעפהש דאמ הווקמ ינאו למעב
הנווכ יל שי .קדחה תא ענכשל הנווכ יל ןיא
ןאכ שי :ךכמ רתויו .תוטנפוהמה תא ענכשל
לשב הנממ תומלעתמ ונאש ריקה לע תבותכ
תלק תובבושכ ןיינעל סחייתהל ונלש היטנה
הברה הזש תבשוח ינא .תרעה תא ףא יפכ ,תעד
.ןכוסמ רתוי
ןכתומשרתהל םדוק ,בושו ,טוטיצה הנה ,בוט
.האבומה תיתחתב יתומשרתה .תישיאה
-------------------------------------


הדנ'גאה תגצהו המדקה


5/6/03 23:27
לבא !ןהלש םיסרטניאל תועדומ טלחהב םישנ
לש גוס הז .םדגנכ תכלל תורחוב טושפ ןה
?הז תא תושוע ןה המל .ומצע תא ברקע תשכה
.ןהלש עבטב הז :החידבב ומכ יכ
5/6/03 22:52
תולוועה לכ תא ןאכ טרפל אובנ םא ,רקי בצ
תוליל הפ הלבנ ,תישנה תוגהנתהב שיש
הפיט קר אוה יתבתכש המ .הניש ילב םיכורא
ראזיב לש םיפצוש הרגאינ ילפמ ךותמ תחא
...תישנה הספוקב תוחנעופמ יתלב תוריתסו
.רסומ תצק דוע שי ונל ,םישנל דוגינב


תחא לע דחא


5/6/03 22:59
הילילל הבוגתב
סיג תש ךתוא ומישאי אל ףוסבש ירהזית קר
ןכלצא הז .םינבה לש דצל תפרטצמש ישימח
...תוומ ןיד רזג םע הדיגב
5/6/03 23:19
תא םגש לודג יוכיס שי ...הרקיה יבוינ
ךנימ תונב ראש ומכ וי וי תוגהנתהל ידעמת
9/6/03 14:46
ןרקל הבוגתב
דואמ הטיש) ונלו ךמצעל תרקשמ תאש וא...
(בגא ןכלצא הקודב
העונל הבוגתב
ולבסי םישנ םגש .תיבסל ייהת ,השקבבו...
ןכמ


םיצפח לע


6/6/03 11:58
ונחנאש רמוא אל ןכילע םילכתסמ ונחנאש הז
הלמש לע תלכתסמ תאשכ .םיניינועמ חרכהב
התוא הצור תאש ושוריפ - הוואר ןולחב
לכ ןכמצעל אימחהל וקיספת ...?תיטמוטוא
.ךכ
16/6/03 17:17
תומדב ןכתא בצעיש םיהולא םע רבדמ יתייה
רותבו ,יציצה תא ןלוכל לידגמ ,ךומנ ןחלוש
וק תא ריבגהל ןולבר תרבחמ שקבמ סונוב
םינותפשב ןמגרא-םודאה םגד לש רוצייה


תיתוחתפתה הירואית


9/6/03 11:25
בלשל רבעמ ןתחתפתה אל טושפ ןתא הזה ןבומב
יבגל הדודר האשילקמ הפ ענמנ ינאו) תודליה
(... םיילאנאו םיילארוא םיבלש
9/6/03 11:35
שותימ תומכח רתוי אל ןתא אוהה בלשל דע
למשחיש לוחכה ןואינה ךותל עדומב קסרתמש
.תוומל ותוא
12/6 14:34
םילוכי ויה תראתמ תאש םיבאכהמ לודג קלח
ןילבת תצק תופיסומ ןתייה םא ןכל ךסחיהל
לש ץפקומה טלסל תויבקעו אירב ןויגה לש
.אוה ךופהנ ,ןכילע רירמ אל ינאו .ןכייח
.ןכמצעב תוכפוש ןתא הררמה תא
12/6 13:45
רבעשל תירייארפל הבוגתב
ןישב רצענ הזה ןויגהה ,המ םושמ ,ןכצא
דימת תונהל תוצור ןתא ,רבד לכב ומכ .למיג
ןייתחס ,בושו .ריחמ םלשל ילב תומלועה לעמ
ךתוא הנמנ דוע התוכזבש ,תוילרבילה לע
.םינמרחה םירבגה רדסמב דובכ תריבאל


ללכה לע דיעמה ללכה ןמ אצוי


10/6 1:09
םיליפ עבטב שיש ומכ .רדסב םישנ שיש רורב
תורידנ ןהש קר ...תומודא תורפו םינבל
לכה הז ,רתוי


ךתוא בהוא קדחה


12/6 13:49
ימיב וירחא ריתוה קדחה :שובא אלו הדוא
.תועמד תותתוש םישנ לש ךורא לבוש וייח
9/6 15:03
הכישמב יתוא שינעה םלוע ארובש תויה לבא
.ןכילע יתבתכ ,םישנל
7/6 20:36
יתבתכש המ יתבתכו ,םישנל בוט ןכא קדחה
תאז לכבהו ףרוטמה ןימל תמא תבהא ךותמ
ןכילע יתספתנ ,תושעל המ ןיא .ןכלש ינניח
ןתאש קאלפ קילפה לכ םע .ררחתשהל לוכי אלו
.םייחב תושוע
-------------------------
רבד תירחא
לש םילוקוטורפה" איה יב הלועש היצאיצוסאה
לש תועט ונב האור קדחה ."הנויצ תונקז
ומויק תוכז רשא ,רתוימ זובזב ,עבטה
םצעמ ,תאז תמועל .ותוא גנעל אוה ידיחיה
הברמ אוהו ,הריציה ראפ אוה קדחה ,הדגנהה
אושנ תא תרשל ונאב ונחנא .הנממ םעפתהל
דצה לע תושוע ונחנא הז תא םגו הזה הדיגסה
,ןכל ?תונעזג אל םא תאז המ.רתויב ערה
יתויחאמ קלח לש יטונפיהה ןוהנהה םיהדמ
ןונגסה .קדחה לש וקדחמ ףטנש יסראה ללמל
תוקיטקט דומל אוהש וילע דיעמ קדחה לש
תומדוקה יתובוגתב .הלפשה תויגטרטסאו
אל ןאכ עמתשמש המ לבא .רומוהב יתטקנ
.קיחצמ
תרחרחמהל וביגה
 
 
17/6/03 14:36
הדבעמ בצ :תאמ
טסקטה הנהו תודות ,רדמסל הבוגתב
!רבכ קיפסמ ?ןתנ ימ טנרטניא ןכל ןתנ ימ
!ןושיל וכל
הדבעמ בצל וביגה
 
 
17/6/03 21:47
טטושמה קדחה :תאמ
טסקטה הנהו תודות ,רדמסל הבוגתב
ינפלמ תוקיתע תויואטבתה יל תואיבמ ןתא המ
יתעדי אלו ריעצ יתייה םהה םימיב ?םייעובש
םע ועגריתו .יתרגבתה זאמ .םלועה לע םולכ
,סומלופ ררועמ ןתעד ילוא ינא :יפואה חצר
.םיטיידה םלוע לש ןדאל ןב אל ןיידע
ןועיטהמ וקחרתתש ץלמומ :ןיינעל וישכעו
לע רסומ ופיטתו ואובת ןתאש .שאמ ומכ ןכלש
,תויואטבתהב תוכפכפה ,תואסריג יוניש
תא וכפהש תויולתפתה ראשו רוהנ יגס תונושל
,תורפסב הנינש לש תפומל תישנה תוגהנתהה
לכבו תונמאב ,היזיוולטב ,עונלוקב ,הרישב
ירורהסה גנופ גניפהו תעדה תולק ובש םוקמ
?הירוטסיהה ךרואל המויסקאל רבכ ךפה ןכלש
?"הככ ךכ רחאו הככ רבדל" לע ורבדת ןתאש
???ןתא
והשימ התניכש הרוחב םע הנש ךשמב יתאצי
םיכורא םישדוח ."ןציל" ראותב הירחא רזיחש
איה ימ םע ,זאו . ינזואב ול הגעל איה
איהו) ונדרפנש ירחא רצק ןמז ןכתעדל האצי
?(םידלי םע םויה דע ול האושנ
ךשמב בהלנ רזחמ התחד התיא יתאציש הרוחב
לעוגב ול הארק איה .םישדוח הרשעמ תוחפ אל
,םייחב לבא ,םייחב איה ותיאש הרמא "המהב"
ףכית האצי איה םכתעדל ימ םעו .אל איה
?םייתנש ותיא הראשנו ונתדירפ ירחא
הקיטנמורה ימיב הב יתלקתנש תרחא הרוחב
והשיממ הדרפנ איהש הדילסב יל הרפיס ילש
.וילא רוזחת איהש םייחב סנא'צ םוש ןיאש
?ףוסבו .הלש תושיחנהמ יתענכתשה שממ עגרל
ותיא הנתחתה איהש ןבומכ .הרמא זא ,ונ
.(רחא רופיס רבכ הז לבא ,השרגתה וליפאו)


.םי ךותמ הפיט תמאב ןה הלאה תואמגודה
תא הפ ףיסוהל םינמזומ םירחא םירבג
תרחרחמ ,ןכשאר לע ולפייש ,םהירופיס
ןוימ לש איש תעשב ראוד תופטעמ ומכ ,רדמסו
.םיבתכמ
ןאכ ןכתסמ ינאש תורמל ,הלילקה רדמס ,האו
ךלש העדוהה תא יתיאר) ךלש הציקע דועב
ךיא :הנטק הלאש קר ,(יבשחת לא ,םורופב
קדחה רמאמ תא הארקש הרוחב לכש יל יריבסת
לבא ,קדוצ הז-המ ינאש ינזואב התדוה
?תובוגתב הזב הדות אל םייחב איהש הפיסוה
ימצע תא חקול ינאש ידיגת וישכע םגש וא
?ידמ תוניצרב
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
18/6/03 3:42
הרולפ הנוד :תאמ
ךשמתמה יפואה חצרל קדחה תבוגתל הבוגתב
תחקל רתוי הברה השק ,םימשא אוצמל לק דואמ
.תוירחא


,בר 'זרטמוליק תרבצ יכ ךתבוגתמ הלוע םנמא
-הנידע תוחפ הלימב וא ,תמנפה םרט לבא
ךייח ךישעמ לע תוירחא חקתש םויב .תרגבתה
.רתוי םילק ויהי ,ללכבו ,םישנ םע


ןתואל תמרגש זוחא עשת קיספ עשתו םיעשת
תוריהמב רובעל ןתוא האיבהש המוארט תורוחב
.ןתביבסב היהש ןושארה רכזל רואה
תא ןהל תתנ אלש םייוכיסה בור ,הזמ רתוי
ביצי רשקל שרדנה יסיסבה ישגרה ןוחטיבה
איבהש המ םירגוב םדא ינב ינש ןיב חוטבו
םתוא תא ריאשהל עדומ אל ןפואב ןתוא
.הקירי קחרמב םירזחמ


תא אורקל םייסתש עגרבש הווקת ילוכ
המכל רוצעת ,הקומע המישנ חקת ,יתבוגת
יל שי" :ךמצעל דיגתו המינפ לכתסת ,תוינש
,"םישנ םע םויה דע יתרבעש המ לכב קלח
השדח ךרדל אצתו ךירוחאמ רבעה תא ריאשת
.רתוי הברה הבוטו
הרולפ הנודל וביגה
 
 
19/6/03 1:59
טטושמה קדחה :תאמ
הצוחהו המינפל הבוגתב
.ונילע תוירחאה תא קורזל ,ילקיפיט ךכ לכ
.ןכמצע לש םילדחמב םירחא םישאהל לק ךכ לכ
הזל םרגש ימו ,קייקנפ ומכ תכפהתמ הרוחבה
יל עמשנ אל .יפוי .התיא אציש רבגה אוה
סנכל ךתיא תחקל הצור תייהש ןועיטה ומכ
.אבה תויטיסנימפה
לש הרדש דומע רסחו ןכסמ ןברוק ןתא בוש
.םירבג
תורוחבה תא יתארב ינא אל .קיירב א ימ ביג
תאש יפכ ןתוא יתמקיע ינא אלו ןתיא יתאציש
ןמצע תא ואיבה ןהש יל ינימאת .תזמרמ
.תיבהמ
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
19/6/03 5:57
הנשמ אל :תאמ
םשא םלועה לכל הבוגתב
םה .םהילדחמב ונתוא םימישאמ םירבגה םג
,תונואת רתוי םישוע לבא ,בוט רתוי םיגהונ
אל ,ונללגב םינמרח םה .ונללגב הז לבא
םיחצורו ,ונללגב םיסנוא ,ונללגב םינמרח
.ונללגב
הנשמ אלל וביגה
 
 
19/6/03 17:46
.ג תניר :תאמ
םשא םלועה לכל הבוגתב
.םלועה לכ תא תובבוסמ ונחנאש הככ ראשייש
.ונל תפכ המ
.ג תנירל וביגה
 
 
20/6/03 22:22
הרולפ הנוד :תאמ
םשא םלועה לכל הבוגתב
.םינימה תמחלמ לע ןאכ תרבדמ אל ינא
.םייטנוולר אל םתאו ונחנא ומכ םיחנומ
םדא-ןבכ תמדוקה ךתבוגתל קרו ךא יתסחייתה
הווחש ,םדא-ןב ןיידע לבא (קדח לעב םנמוא)
ןימה תונב םע ויסחי תרגסמב תובר תולטלט
.(הבקנ תויהל תלוכי הדימ התואב) ינשה


םיינש םיכירצש החנה תדוקנמ אצנ ,לכ תישאר
?הזה רופיסה לכב התא הפיא ,תמאבו .וגנטל
םיראשנ םישנא ?קייקנפ ומכ וכפהתה ןה קר
טקניטסניאב הז הככ ,ןהל בוטש םוקמב
אל תורוחב ןתואלש הארנכ .ונלש יתודרשיהה
ןהל היהיש תגאד אלש וא ,ךתיא בוט היה
.ךתיא בוט קיפסמ


דצה לצא ההזמו האור התאש המ לכ ,ךכל רבעמ
?ההזת ךיא תרחא .ךלצא לכ םדוק םייק ינשה
בורקה םינפה דרשמל שגתש העיצמ ינא ןכ לע
זא קר "ךפהתמה קדח"ל ךמש תא הנשתו ךתיבל
לחוימה יונישה תא רובעל ליחתהל לכות
,ךלש תושלוחב ריכהל אוה ןושארה דעצהו
.ער לכ ךכב ןיא .ךלש תוישיאה הנבמב ריכהל
.רפתשהל ליבשב ןאכ ונחנא


ךתוא דמלל האב ךל התייהש םיסחי תכרעמ לכ
ךמצע תא חק זא .ךמצע לע והשמ לכ םדוק
רבכ תלביקש תבשוח ינא .םדא-ןב ,םיידיב
ראשהל ךישמהל רחוב התא לבא ,םינמיס קיפסמ
.רשפא קרש ימ לכ תא םישאהלו רוויע
הרולפ הנודל וביגה
 
 
21/6/03 11:06
טטושמה קדחה :תאמ
ךפהתמה קדחהל הבוגתב
םוקמב םיראשנ םישנא" ,ענכשמ דואמ עמשנ
יתודרשיהה טקניטסניאה הז ,םהל בוטש
."ונלש
.ינויגה ןכא טפשמ הז
ןתא :תחא לגר לע תיקדחה הרותה לכ וז ירהו
תוגהנתהה ןחבמבש קר ,ןויגיהב ת-ו-ר-ב-ד-מ
ותואב ת-ו-ל-ע-ו-פ אל ןתא - ימוימויה
.רבדל תועדוי ןתא ובש ןויגה
םע תאצל ךל עיצמ ינא .הברה רבדל המל
חיטבמ ינא ,וירחא .דחא שדוח ךשמל תורוחב
.עימדמ זג ילב בוחרל רתוי יאצת אל ,ךל
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
23/6/03 16:33
הרולפ הנוד :תאמ
ביצי ינאל הבוגתב
.ךלש תויוכפהתהב ביצי התאש תענכושמ ינא


אב התאש עגרב ,יירבד לע תרזוח ינא בושו
תויווח יפל תישנה תוגהנתהה תא ןייפאל
תוגוזב רקחמו הייפצ ךותמ אלו) תוישיא
ןיבהלו תוירחא תחקל אוה םומינימה ,(םירחא
קלח שי ךל םג ,םש תייה התא םגש
,םשא דחא דצ קרש ןכתי אל ירה ,תויושחרתהב
.קופד דחא דצ קרש


קר ,רבד לש ופוסב ,ןה ןמיע תאציש םישנה
.ךלש הארמ
.הנוכנ הז-המ לבא ,שורגב היגולוכיספ םנמא
הרולפ הנודל וביגה
 
 
23/6/03 4:49
ארוקש דחא :תאמ
הצוחהו המינפל הבוגתב
עטקה תא יל התשע השדחה הרבחה עובש ינפל
ותוא קוידב ,"עקרב והשימ יל שי ,עמשת" לש
חרמנ רשק :"סקאה םע סקס"ה רופיסמ והשימ
תורמל הז לכ .קתנל תברסמ איהש םעט רסחו
ילא תכשמנ םגו ,תבהוא דואמ איה יתואש
.תיסיפ


טושפ , השגרה אל ,השגרה ןתונ ן-כ ינאו
?זא .ביצי רשק - ןתונ


התואבש ,הנש ינפלמ ,תמדוקה לע ידיגת המו
?רבדה ותוא תא ק-ו-י-ד-ב התשע היצאוטיס


איה ירה ?הזמ ןכל אצוי המ ?המל - תמאבו
קשחהמ זוחא 80 יל האיצוה (השדחה)
. . . שדחה רשקבש תובהלתההו
ארוקש דחאל וביגה
 
 
23/6/03 16:41
הרולפ הנוד :תאמ
חומב ילבלבת לאל הבוגתב
םינורחאה םירבגה תשולשש הז לע דיגת המו
תיזיפו תישגר םיבברועמ ויה םמיע יתאציש
?יתעגפנ אלש בשוח התא ?תורחא תורוחב םע
שי םירופיס ?טמיניביק םתוא יתפעה אלש
.ןאכלו ןאכל


םירשק רפסמ םילהנמש םישנאש החינמ ינא
םישנא .םישלח םישנא חרכהב םה ליבקמב
תנמ לע עקרב והשימל ןמזה לכ םיקוקזש
םה יכ םתס וא ,והשמ םיווש םהש שיגרהל
.דבל ראשיהל םידחפמ
בוט והשמ (ךלו יל) ונל עיגי רבד לש ופוסב
.תונלבס .יתימאו
הרולפ הנודל וביגה
 
 
18/6/03 8:25
תרחרחמה :תאמ
ךשמתמה יפואה חצרל קדחה תבוגתל הבוגתב
ילכ תכרעמ תושרבנ תושרבמ םירפס םיזוורב
ןולחהמ קורזל לכה יסרפ לותח םייניס הת
םייניש לש תירליטרא הזגפה ןווכ לכל תוריל
םע יתאציש הרוחב ואיריטס תוכרעמו תובתות
קורזל םישובלב םישוקיק הרוחבל איהש רוחב
לש היצאיצוסא ןולחהמ הלועש הלימ לכ
ךותל תוסינכו םע תואיצי ירופיס
תואסרג ייוניש רסומ ופיטת לבלבלבלבלבו
תפומ תויולתפתה רוהניגס תונושל תוכפכפה
תורפס הנינש
תעד תולק םוקמלכתונמאהיזיולטעונלוקהריש
ללללב ררררב ירורהס גנופגניפ
רושק ןאכ תצרפשהו תבתכש טלסה לכ המ
?ךיפמ הלעמל יתאבהש תואבומל רושקו תרתוכל
תרחרחמהל וביגה
 
 
19/6/03 2:10
טטושמה קדחה :תאמ
תינאמ הירליטראל הבוגתב
יבילו יפש חיכוהל תיסינ הלאה תואבומב יכ
אל ינאש ןועטל ייתונויסינ לכשו ,םיווש אל
םיטטצמש ומכ שממ .היימר השעמ םה טסיניבוש
תוארהל ידכ ,ןעזגה ןפ הל יראמ ן'ז תא
רבד םוש ול ןיאש רמוא אוהשכ רקשמ אוהש
.םידוהי דגנ
היהי וישכע ילש טפשמ לכו יתוא ןתנמיס ירה
ינא תונב ילבש דיגהל יל רוזעי אל .עוגנ
ןתאש ללגב קוידב ירהו .םדא ןב יצח תמאב
תוגהנתהה יל הרוח ךכ לכ - יל תובושח
ןתא הז תאו .ביוא אלו ןכלש דצב ינא .ןכלש
.םינפהל תוחילצמ אל
תא קרמל לעופ ינא ירוסייב :רחא ןושל
?וזמ הלודג תוחילש שיה .ןכיאטח
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
19/6/03 17:49
תרחרחמה :תאמ
תינאמ הד רופ דראה קרוו ייאל הבוגתב
תא תושעל ןמזומ התא ."םרשקהמ ואצוה ירבד"
האימחמ תטטצ םע אבלו יתישע ינאש הדובעה
.לק אל רגתא הז :ריהזאו םידקא.רתוי
ןב יצח התא תונב ילבש ךל הנימאמ ינאו
חצור וליפאו טסיניבוש לכ םג ךכ .םדא
,סקס םיכירצ םה .םינבה תא ונב ךכ .םישנ
הז תא קפסל רתויב חלצומה יעצמאה ןה תונבו
רפסמ התאש רופיסב יולת ראשה לכ .ללכ ךרדב
.(ונימצעל תורפסמ ונא םגו) הלו ךמצעל
,ןכו .לוכסתה ןכלו סקסמ רתוי תוכירצ תונב
אלו סקס רשאמ רתויל םיקוקזש םינב םג שי
םהיכרד האר ,םהילא ךל .ךימנהל םיקוקז
.םכחו
תפסות ןה הלעמל ךלש םינורחאה םיטפשמה ינש
.הלעמל יתאבהש םיטוטיצה תמישרל
ןיד תתל ילב ,תוכורא הפ חדבתמ התאש וא
רבדמ התאש וא ,ךירבד לש טקפאה לע ןובשחו
ונילא סחייתמ התא הרקמ לכב .קדחה קמועמ
.ךימנמ ןפואב
ןיא ךל .ךירצ התאש המ ,םיבקנ המכ שי יל
קדחה םא וליפא ,הכירצ ינאש הממ רבד םוש
ינאו .(יתענכוש אל ןיידע) יתימא ךלש
.ךכ השחש הדיחיה אל ינאש הרובס
תרחרחמהל וביגה
 
 
20/6/03 2:01
טטושמה קדחה :תאמ
ןועיטה םע אבתש יתרבסל הבוגתב
?הכירצ תאש רבד םוש יל ןיא
יל שי ;הקיקלו ףוטילו קוביחו םוח יל שי
םישותיה תא גורהל לוכי ינאו ,תיפכב הניש
יל שי ;הלילב ךל םיעירפמו םימזמזמש
יל שי ;הלבקו הלכהו ,הנבהו היטפמיס
;ןיעה תיווזמ ךל תוחמל העמדו רפסל תויווח
יל שי ;הבשקהו ךויח ,חצמב הקישנ יל שי
םיבאכה לומ שאר תנכרהו ךלש תוישנל הדיגס
תתל תומזגרוא יל שי ;ישדוחה רוזחמב ךלש
שי ;ךייתפש לע חורמל תפצק םע הדש תותו ךל
טילקהל הלבונלטו ךל אירקהל םירופיס יל
בירל הבירמ יל שי ;תיבב אל תאשכ ךליבשב
;סייפתהל גנוע תוחנא םע לודג סויפו ךתיא
לש רוגריגב םדריהל ילכות הילעש ףתכ יל שי
ילכות ןהבש תוקורי םייניעו .תוקונית
.רקוב לכ טיבהל
.הבהא ןומה יל שי
?הכירצ תאש םולכ יל ןיאו ,הז לכ
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
20/6/03 8:54
תרחרחמה :תאמ
דואמ לבח .לבחל הבוגתב
!תמא תקעזא !תמא תקעזא
ךכלכ קשנב ילנויצנוונוק אל שומיש
.ילנויצנוונוק
םווושנל .קומע םושנל .םימ תותשל .עגרהל
.קווומע
ללשב חרופ חיחצה רבדמה ליל ןב ?הרק המ
תוטרושה תופוסה .םיילאדוכיספ םיעבצ
תפנפנתמה יתרדא תא גנועב התע תופטלמ
רבדמה תרמנ .וקלדנ תורואמה לכ .תולילקב
ןמ הלותלתח דועל הזופרומטמ תנכסב
הכרעמה תוומכ השק .קומע םושנל ...ןיינמה
.ענכהל אל .הזה קשנל יתננוכתה אל .וזה
םיעבצהמ םלעתהל .המידק תכללו קומע םושנל
הלעמ םיכבעתמה םימוסקה םילילצהו תוחירהו
הלילב יכבהו .םינפב םימחה לופריעה תשוחתו
ראשהל .יבש תכלל אל ,אל ,אל ...הגרע יוור
ינפל ,שיוא .םישוחה תא דדחלו תינרע
ךל העידצמ ינא ,בלב הרישי העיגפמ ףלעתאש
ןודיפוק סויג לע ,המישנ רצוקב ,קדח בר
ךיתולימב ףשכמ יותיפב ףשא התא .ךיתורושל
...הבהאב ןמא בר ...תומוסקה


.חקפמכ רקוח ללהתי לא ךא
ומכ קוידב .המחלמ ךל השעת תולובחתב
אוה .תוכומ םישנ לש םימסקה לגעמ תעפותב
דע בהוא אוה ,בשחתמ אוה ,םיסקמ אוה ,ןידע
ומלענ פווו) . םוטא תצצפ דוע קרוז אוהש
(רבדמהמ םיחרפה
לש לפאה דצה תא תפשח םושלש לומת קר ירה
הכרעהה רסוח תא (דחא רואמ הבכ !םוב) ךקדח
ץוח ,ןכ הא ,יש(ו)נ(א)ה ןימל ךלש
.תוינונחו תוינניח .תוינניח ןהש הדבועהמ
םילגלגתמ םימערו םיעבצה ומלענ ,חארארארט)
.(םירוכע םיבע ןיב
אוה ךתומכשו ךיפלכ קומעה ןומאה רסוח
תכאלמ לע ןומא התא .ןכוסמ התא .ילש קשנה
ונתוא בבוסמ התאש עגרב .הזונפיההו יותיפה
םילימה תא ריתסמ התא תויטאופה ךיתולימב
.הלילח(ו סח) רזוחו .םדוק תרמאש תורעוכמה
. תורעוכמה םילימל רתוי הנימאמ ינא


רבדמה יקוצמ לא הבש הרמנה .העגרא תריפצ
.הכרעמה המייתסנ .'ב יזועו 'א יזוע לאו
תרחרחמהל וביגה
 
 
20/6/03 19:41
רבג דוע :תאמ
הריפצה ןותיעב תדחוימ רקב תרודהמל הבוגתב
?םולש תדיעו עיצהל רשפא
?תידימת שא תקספה
?ןודמו ביר םוקמב הלועפ ףותיש
?תידדה הכרעהו ינושה דוביכ


:-)
רבג דועל וביגה
 
 
21/6/03 10:28
טטושמה קדחה :תאמ
?וידר הז ,ולהל הבוגתב
לש הנהמ דואמ גוס תרחרחמל יתעצה ינא ,יחא
המ יל ןיאש תבשוח המ םושמ איה לבא ,סויפ
.הל תתל
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
21/6/03 10:19
טטושמה קדחה :תאמ
הריפצה ןותיעב תדחוימ רקב תרודהמל הבוגתב
(-: חקפמו רקוח לש שובישה דמחנ ,לכ םדוק
םירכשמ םידאב יתוא םמסל הסנמ תאש ףא לע
יתעמש אל ?הבהאו יותיפ ןמא) תואמחמ לש
ודודמ ןורחאה ןופלטה זאמ הלאכ םיביטלרפוס
:תוינניחב קועזלו הומתל יל ישרת ,(זפוט
רתוי ןיבמ םיהולא) !!!קייס ז'דוג רופ
.(םיטרסב הז הככ ,תילגנא
וא דיגהל ךרד רשיו םימת דחא רוחב ךירצ המ
,הבהא הצור אוה :ול ונימאיש ידכ תושעל
תמ ,הבהאל המכ ,הבהא שפחמ ,הבהאל שאונ
אצמי םא דמחנ ול היהי ,הבהא ול היהתש
.הבהא
תא תושועש ןתא הז .תתל הז לכ תא שי יל
יתבתכ הז ללגב ירהו .לבקל אל ידכ תוומה
.רמאמה תא
.(הפש דוע ןיבמ אוה ילוא) ?ףוס ףוס שיפאק
והשמ תישע םגו .סרד סיינ ,ןמא בגאו
.דימתמ רתוי םויה תרהוז תיארנ תא ?רעישב
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
22/6/03 1:00
תרחרחמה :תאמ
?ינתת תוריטס המכו ?יל שי םייחל המכל הבוגתב
הנימאמ ןכא ינא ,יביבח םימת הש ,לאה תשבכ
הבהא תתל הצור התא .הבהאל קוקז התאש
.הבהא לבקל שאונ התא- ךכמ רתוי ףא-ו
הגיהנ ןוישרל ליגה תא תרבעש תורמל ,לבא
היכרד תא ריכהל ביטימ אל התא (הוקמ ינא)
םנמא .הזב דחוימ אל התא ,ירעצל .הבהאה לש
ןכא התא -קולדתב תעצקמתה ךיתונש ךלהמב
ךל םלתשמ אלש תורמל ,יותיפו הבהא ןמא
התאש יפכ ,איה הדבועה ךא .ךכב תודוהל
התאש המ .הבהאל שאונ ןיידע התאש ,הדומ
לבוש" םע ,ךירבדלו ,םישנ םע תושעל עדוי
תותתוש ךירוחאמ ןריתוהל אוה ,ןהלש "ךורא
ןיבש ,איה תמאה :שחלא ךינזאלו .תועמד
...ךיתועמד תא םג תעמוש ינא תורושה
,הלימב רבודמש ,אוה הבהאה םע ןיינעה
הל דימצהלו התוא קוחשלו הב קחשל ןתינו
.תורתסנו תויולג תונווכו םירשקה הברה
המוד םצעב הלימה לש תועמשמה תביל ,לבא
.ונתלוז םע יתפכיאו קזח רשק - ונלוכ לצא
ןיב הבהא ,ירה ,איה רתויב תיאמקה הבהאה
.הדליל םא
וניבור הזה ןבומב הבהאלש ךל הלגא דוסבו
םגש הבהא וזש דוע הלגא דוסבו .תופאוש
... לבא .הל םיפאוש ,לילה תכשחב ,םתא
לש רתי תנמב םיממוסמו םכיקדחב םירוגח םתא
םכיתופיאש תא םיטמ ולאו ,ןורטסוטסט
רתוי הברה םיכרצל תורתסנה תויאמקה
םיצפח תושמשמ ונא ךכ םשלו .םיידיימ
דימת השיא תושעל המ ןיא .םיכרצה שומימל
ךרוצ שומימל לאיצנטופ לעב ץפח םג היהת
דאמ אלו ,בוחרב תכלוה איהש עגרב .ידימ
ץפחכ תשמשמ איה ,השובל איה דציכ הנשמ
.(הכר הפב הריצ) םיצפח םתואל
ביגהלו ררועתהל ביגהל םייונב םירבג
הברה הנשמ אל עגר ותואבו ,ילאוזיו יוריגל
.יוריג ותוא לש תוהזהו תוישיאה
רתי תונמ םע ,הלאכ םישנ המכ םג שי ,ןכ-ו)
.(יסחי טועימב לבא ,ןורטסוטסט לש
שיש םושמ .הבהאל ךרדב םילושכמה דחא והז
ןיבל ןנד יעגרה ךרוצה ןיב תוריתס הברה
הש ,ךילעו .ליעל תרכזומה תיאמקה הפיאשה
םיכרצ ןיב טווינב ןמאתהלו דומלל ,םימת
תילמיטפוא ךרד אצמל ליכשהל ידכ הלא
,המוד הלטמ תלטומ םישנה ונילע .םהניב
עגרב תוחפלש תרעצמה הדבועה תא דומלל
המוד והשמ) ץפח - םכרובע ונחנא ןושארה
.(בער םדא לומ חופתל
תויאמקה ךיתופיאש תא ריכהל דומלל םג ךילע
םושמ .חווטה ךוראו קומעה העמשמב הבהאל
םג ךכו היבגל ךתוא רוועהל לולע קדחהש
תוחפ ונל .ךימכש לע תוחפ'צה יחפוט ךירבח
ונלצאש םושמ וזה הפיאשב ריכהל ךבוסמ
תוחפו תינלטק תוחפ המרב אוה ןורטסוטסטה
,תיאמקה ךתפיאש תא ,הנריכת םא .תרוועמ
םירתוסה ךיכרצ ןיב רתוי בוט טוונל לכות
. .םירטוסהו
ךרוצ אצמל ישוק ךל היהי ,הנמיה םלעתת םא
הל תתל תצפחש השיאה ןיבו ךניב ישממ ףתושמ
םע רתוויתו .הבהא הנממ לבקל תשאונו הבהא
.ךבל ךותבו ךירוחאמ תועמד דוע
לישבתשכו ,םימת הש ,םייחה לש הערמל אצ
יוכיס היהי זאש ןכתיי .ירבדמל רוזח
:השקב/הזרכהל
dona nobis pacem


יל שיש רחאמ ,לכל תעדו הלכשה תרגסמבו
ףיסוא ,עגרכ יל בישקהל ןוכנ התאש םשור
:פיט דוע
תעצבמ תושרכ םינימה ןיינעל סחייתהל ןתינ
.תלקוש תושרו
ליט ומכ םה ,ןבומכ םירבגה ,תעצבמה תושרה
לע םיתייבתמו םלועב םיבבותסמ םה .תייובמ
"םממז" תא עצבל - טושפ אוה םדיקפתו תורטמ
.הרטמב
תותייבתהל אושנה ,תלקושה תושרה ,םישנ
וא עצבתהל םמזל רשפאל םאה טילחהל תוכירצ
,םיכבוסבמו םיקומע םה םילוקישה .אל
תוחפ םג ךא תומכח רתוי םישנ שיש ןוויכמו
םבורב ,םילוקישהש איה לדחמה תרירב ,
.(ימינפ) יטיצילפמיא ןפואב ושעיי
שי .ןטב תצלוחב בוחרב תכלהמ השיאש חיננו
.םינבל תורושק ןלוכ אל) .ךכל תוביס הברה
תוצרלו המצע לש יפויהמ תונהל הלוכי השיא
ררועל ידכ אקוד ואל םלועה םע ותוא ףתשל
וא הלש תיבב ךכ תכלל הלוכי איה .םירבג
איה תוביסה תחאש חיננו .(לשמל ,םישנ סנכב
.םירבגה לש םהיקדחו םביל תמושת תא ררועל
וטעשי םירבגש ןוצרל תודע ךכב ןיידע ןיא
לש טבמה תדוקנמ ןיינעה תא ןחוב התא .הילע
םאו ותוא וחקייש ידכ םש אוה .ץפחכ השיא -
דוע תתואמ אוהש רמוא הז ץצונ רתוי אוה
ינא לבא .ותוא וחקייש הצור אוהש רתוי
השיא לש טבמ תדוקנמ הז תא ןוחבל ךל העיצמ
לעפמ להנמ :היגולנא הנה .תלקוש תושרכ
םסרפמ אוה .שדח דבוע רוכשל הצור חלצומ
תא תחבשמו תראפמה תצצונ תמוסרפ תעדוה
םיבוטה םידמעומב ןייננועמ אוה .לעפמה
החלצהה תשגדה לע חרוט אוה ןכלו רתויב
תמוסרפה לש קרבה ללגב .לעפמה לש הקירבמה
.רוחבל ךירצ להנמהו .םידמעומ הברה םיאב
יתלב תובהלתהב םיניגפמה ולא ?רחביי ימ
וב לבקל םהלש ךרוצה תאו םתאילפ תא תיאלנ
תא םיננצמה ולא וא ?הרשמה תא םוקמב
םיארמו הדימב התוא םיארמו םתובהלתה
?שונא יסחיב תונמוימו תושיגר
תוליגרה ,תולבלובמ תוננב הפ לבלבל תחלצה
השוע תלקושה תושרהש רחאמ .ןתוא ולבלביש
תוחפה תוננב ,ימינפ ןפואב הילוקישמ הברה
ירחא ללוש תכלל ולכי ןמצעל תועדומ
.רמאמב תוליפשמה תורימאה


Et in seculum seculi, Amen
תרחרחמהל וביגה
 
 
22/6/03 2:06
תלקלקמה :תאמ
Agnus Deiל הבוגתב
qui venit
(-:
תלקלקמהל וביגה
 
 
22/6/03 9:59
רדמס :תאמ
Agnus Deiל הבוגתב
!תרחרחמ ,תבתכ דואמ הפי
רדמסל וביגה
 
 
22/6/03 18:10
טטושמה קדחה :תאמ
Agnus Deiל הבוגתב
הבשקהב תוקוסע ןתאש תולגל חמש ינא
באכל םיאתמ הז ילוא .תוסימלו םימאיווקרל
.ןמזה לכ ונל תוביסמ ןתאש
דעב ינא ,הבוט תורצנ רבכ םאו
לכ לע לחמא ינא ,תרחרחמ :תויצנגלודניא
ןומטמ תרומת אובל דיתעלו ןאכמ ךייאטח
.ךיידיב יוצמש ץצונ רצוא
.תא :רומאל
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
22/6/03 20:28
תרחרחמה :תאמ
טסא סוטנרקניא טאל הבוגתב
תינרמויה הקפההמ קפוה אל חקל םוש ,ירעצל
אלו םהל םייניע" קוספל אמגוד ,ןאכ ונלש
תינולבש אמגוד דוע ."...םיינזא וארי
םשורה .רתייה לכ לע רתייה תנמ ןוחצנל
םולכ תארק אל אלש אוה ,ןורחאה הז בוביסב
ךיכרדב טוקנת הארנכ ,חצנל . תורתוכמ ץוח
לע דבאתו ןמצע לע תורזוחה ךא תונמוימה
התאש ולא .תויתימאה תובהאה תא ךכ ידי
ןושמש לש רועב ךרו לוע ידג .ןהילא ףאוש
דימת אוהש ןוחצינה תא ףידעת .רוביגה
תא ,הנכהו הטושפה תויתפכאה לע ,דדוב
ימכ ךתלבקב ךרוצה שוממ לע הצרעהה תואשומ
ךיתודוס לע םג ךא ךיתושלוח לע ,התאש
חצנל ךלש הליבומ םואוטפרפב ךשמה .םיפיה
םימי לוע ידג הערמל אצת לא .הלודגה ריעב
תורצוא דיספתו ןומטמ תדספה .דמלת לאו
גהנת דימת התא .קדחה קוח .םיבר םיפסונ
תרזוח ינא .ךלש םיקומעה םיסרטניאל םאתהב
היה .םתמכחהש הווקמ .להק םולש ויה .רבדמל
.גניטייר םולש
תרחרחמהל וביגה
 
 
23/6/03 1:30
רבג דוע :תאמ
םולש היהל הבוגתב
(-: ...תכלוה תאש ינפל ...עגר
?החרזמ ?המורד ?הנופצ ?ל"נה הערמה הפיא
?(ה)ןומטמה הפיא רקיעבו
...יל םג ילגת
?תודיתע יעבקת המ עודמו
.תידובילוהה הקפהה לע (דבלב ימשב) הדותו
...תצק םימעפל יכ םא ,ןיינעמ היה
..האבה הקפהב תוארתהל
רבג דועל וביגה
 
 
23/6/03 13:24
רבג דוע :תאמ
הכרבו םולשל הבוגתב
?רבדמל תרזוח תא המלו
וא ...םימ םש ןיאו םש םח ללכ ךרדב
?תרזוח תא רבדמ הוונל אמש
!ךכרדב החלצהב הרקמ לכב
רבג דועל וביגה
 
 
24/6/03 0:11
טטושמה קדחה :תאמ
םולש היהל הבוגתב
תא תופטוש תועמדהשכ ,ךתכל ירחא דחא עגר
קבואמה ליבשה לומ דמוע ינאשכו ינורג
תיצמ םע ידיב ,תעסונה ךתבכרמ הריתוהש
יצרא המלש לש הגונ העפוהב ומכ ,דיב הקולד
.ילשמ םילימ המכ יל ישרת -
תאש הלימ לכ ארוק ינא :תוביד ילב ,תישאר
.ב(ה)יואה תא עד תניחבב ,תבתוכ
םוללסב יוטיב ידיל אבש ,ךלש טהלה .רקיעלו
הצקמל יתוא ררג ,םייומידו םילימ לש םישרמ
,יתניחבמ .וב תורחתהל יתיצר אלש םיטנירפס
היגולויצוס לש תומוהתל ןוידה תא תטסה תא
ךכ בגאו ,(יעגרית ,שורגב אל) היגולוכיספו
הלטציאב תוסכתהל ,יתבוטב אלש ,יתוא תצליא
רתוי םיאנש םיקומינ הפ חוטשלו תימדקא
ישנה יומידה" סרוקב רעיש יבש םירוספורפל
יבוק לש םירישבו טוילא ס.ת לש תומאקמב
,(יעגרית ,בבל) ךר קדחל תוחפו ,"זוא
,ךויחב רמאנ ךיא ,דימת אל איה תוניצרהש
. וילגרל הוועש רנ
,ךתוניילול לאו ךיילא ילש דובכה לכ םע
םימת ךלה קר ינאש ימצעל ריכזהל בייח ינא
גולויצוסה אל .םיצוטסהו םיטיידה ילועשמב
לש חא ןב אל ,למיז קנרפ אלו ץוש דרפלא
ילאכימ ברמ לש הגלוק אלו 'ץיבומיחי ילש
.תישנ הריש יברעב
םיפוצ הפ הרבצש ,וניניב תותבכתהה ךלהמב
לע ןגהל ,השעמל ,ינממ תשקיב ,םיאתשמ
תוללוסב ילש רמאמה לש עוערה ףירצה
דולח ןטס הבור וליפאש יל רורבשכ ,טוירטפ
אל ינא ,ךל יתרמאש יפכ ,תושעל המ .יל ןיא
תאש תודבכה םילימה יררהו ,ביוא אלו רצ
העבשב יילע םילודג ןוידה לע הריתעמ
הטוע ילש רמאמהש בשוח יתייה םא .םירפסמ
,ול תסחיימ תאש יטפשמ-יתרבחה דבוכה לכ תא
םא יכ ,תוננבב אל ותוא םסרפמ יתייה
."רחמה לא רניסה - תינרציה השיאה" ןואטבב
םיימדקא םינועיטב דייטצמ יתייה זא וא
תא ,יתיצר קר ול ,םיפגנמ ויהש לקשמ ידבכ
עורה גיצנכ ידגנ תחתפש תללוכה תיזחה
.תומדא ילע ירבגה
בהוא ,בוט רוחב תמאב ינאש תושעל המ לבא
אל חטבל ,הרותה לא ןברקמו תוירבה תא
"ליפשמ" אל ,"יותיפ ןמא" אלו "ךימנמ"
.רבדמושל "החמומ" אל םג דגנמו
םרג ,םימעפ המכ הווכנש דמחנ קדח םתס ינא
ינורקע ןפואבו ,םימעפ המכ תויווכ םירחאל
.החטבבו טקשהב םייחב וכרד תא שפחמ
םדה רשק תא הקתינש ,ךלש תימואתפה השיטנהו
דומלג הפ יתוא הריתומ ,למזיא תחביאב ונלש
הבעמב ומא תא עתפל דביאש יבמב ומכ ,באוכו
.רעיה
ןומה הפ שי .יתוא יבזעת לא ,תרחרחמ
.ירזחת .םיפרוט
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
24/6/03 1:45
רבג דוע :תאמ
הבהא תעל יניכילשת לאל הבוגתב
(קוחצב אלו) ?הזה ינושלה רשועה הפיאמ
(ל"נכ) ?הזה חוסינה רשוכ
(") ?עדיהו רומוהה
אלפומ ליהמת רוציל האלפומה תלוכיהו
?םהלש
תויהל ת/בייח ה/תא ל"נה לכ יפל
...י/והשימ-י/והשימ (!תוחפל)
החמומ אל" התאש ןועיטהש ןאכמ
!ידי-לע תלבקתמ אל - "רבדמושל
םג יוצר אל - טוירטפה ןיינעב .ב.נ
הככ) ?דיל םיינש וא דחא ץח הזיא
הזיא םג יוצר ףא (-: ןוגימה רופישל
...סטקור טקופ ינפמ הנגהל ןוטנטק ןוצח
(-: רקובה תחורא תועשב דחוימב
רבג דועל וביגה
 
 
24/6/03 2:13
רבג דוע :תאמ
החמומ ךיא דועו החמומל הבוגתב
,'...החמומ אל" התא' :םוקמב
.'...'החמומ' אל" ה/תא' :ל"צ
."הנעטה" :ל"צ ,"ןועיטה" :םוקמב
לש ישילשה עברב יתייה ,לצנתמ
ןאכמ ,הינאמה בלש ןווכל ןורדמה
ךל םג ,בגא (-: זוכירה רסוח
:י/האר ,"קדח תטילפ" התיה
http://bananot.com/articles/670#rem41851
http://bananot.com/articles/670#rem41852
רבג דועל וביגה
 
 
24/6/03 17:49
טטושמה קדחה :תאמ
ןמז לש היצקנופכ תיבטוק תוכפהתהל הבוגתב
ןתוא לבקמ .ירבגה יחא ,תואמחמה לע הדות
.תורבחבו ףיכב
.םירבדמ רבכ םא ,הפ םינק לטוק אל התא םג
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
24/6/03 3:34
יטאופ סרע :תאמ
הבהא תעל יניכילשת לאל הבוגתב
הזמ דמל .הקקב תקחיש םייט ינאמב לבא
קלחש) תירוחרחה .החלצהב היהישו ,ךשמהל
,םינוכנ שממ אל םינוויכל ופע היזמרמ
.ךרדה ךרוא לכל הקדצ (םהא םהא ,יתעדל
יטאופ סרעל וביגה
 
 
24/6/03 6:27
רישי רוויד :תאמ
םיידיב ךלצא היה הזל הבוגתב
!יתולצנתה לבק

רישי רווידל וביגה
 
 
24/6/03 16:45
רבג דוע :תאמ
תרחרחמהמ תרגיאל הבוגתב
תאז יתישע אלו "קדח"ל תואמחמ יתתנ
!!! יכרד תא ןקתמ ינא זא ,"תרחרחמ"ל
הקומעה יתכרעה תא תאזב העיבמו
המישרמה הטילשה ,ךלש הביתכה רשוכל
.יתביתכה ץמאמה לע ללכבו תיניטלב
.הז ףדב ן/םהל וצבקתנ םיבר תונורשכ ןכא
...םיבוט םישעמו תווצמל יכזתש
אל םא הווקמ ינא ךכ אובי אוב ןוחצנה
לכוא זאו רחא טומיזאמ זא הזכ טומיזאמ
(-: Vini, vidi, vici :הוואגב רמאל
(...ונלוכל תאז לחאמ)
רבג דועל וביגה
 
 
25/6/03 3:01
ףושני :תאמ
''רבג דוע''מ תרגיאל הבוגתב
דיחי ןושאר ףוג -veni איה הנוכנה היטנה
."אובל" ,venio לש יטקפרפ
ףושניל וביגה
 
 
16/7/03 0:32
רבג דוע :תאמ
הבהא תעל יניכילשת לאל הבוגתב
Please explain.
רבג דועל וביגה
 
 
23/6/03 14:18
רבג דוע :תאמ
Agnus Deiל הבוגתב
,לשמנה תא דגונ חרכהב אל ןבומכ הז
:לעפמה םע היגולנאה יבגל םלוא
תא רחוב יתייה ,לעפמה להנמ יתייה ול
:ךכל םאתהב תו/םידמעומה
לע קזח שגד תישאר :יעוציב דיקפת
ןויסינ וא/ו הלכשה וא/ו תלוכי
.שונא יסחי כ"חא קרו
שונא יסחי לע קזח שגד :ילוהינ דיקפת
תלוכי לע תוחפ אל קזח שגדו
אוול) ןויסינ ,הלכשה) תויעוצקמ
.(תישיא תלוכיו (ילוהינ אקווד
ה/ןחינ ת/דחא לכ אל ,יתעדל ,ןכא
.הזכש חצנמ בולישב
,יתעדל ,םיבייח הרקמ לכב שונא יסחי
לדתשמ יתייה לבא ,םומינימ תמרב תויהל
ךירצש המל רבעמ לקשמ ךכל תתל אל
.םירחא םירבד ןובשח לע אובל אלו
רבד םניא ,יתעדל ,שונא יסחיש םג המ
םדאה לש היצקנופ אלא יטולוסבא
ה/וביבס םישנאב ,רתיה ןיב היולתה
.תמייוסמה הביבסבו
םג שי ןבומכ ,דיקפתל ףופכב בוש
דיקפתמ םודיק לש םיידיתע םילוקיש
ןאכ שי לבא ...ילוהינל יעוציב
(תוחפל) ףלא יפ הניבמש תיחמומ
...תינוגרא תוגהנתה םוחתב ינממ
(-: ?ילט הפיא


,תישנ/תירבגה תולכתסהה ןיינע יבגל
םא ,ךיירבד חור םע םיכסהל הטונ ינא
רתוי (הברה) טעמ ,ליגרכ ,םירבדה יכ
היה אל ,טושפ היה הז םא) םיבכרומ
(-: ...ףסלפתהל המ לע ונל
רבג דועל וביגה
 
 
25/6/03 3:14
ףושני :תאמ
(-: תיניטל ירבוד תו\תישורד לעפמלל הבוגתב
יטקפרפ דיחי ןושאר ףוג -יתחכש ,הא
.יביטקידניא
הז לבא ,םישוריפ דוע veni-ל שיש איה תמאה
סויאג שומיש השע םהב היטנהו שוריפה
תמסרופמה הרמאה תא הגהשכ רסיק סוילוי
.תטטצש
לבא ,תפטוש תיניטל רבוד אל ינא םנמאו
יתלבקתה -האבה הנש קימעמו ,הניכמ יתרמג
?הדובעל
ףושניל וביגה
 
 
25/6/03 19:24
רבג דוע :תאמ
(-: תיניטל ירבוד תו\תישורד לעפמלל הבוגתב
(-: ...הדובעל ןויארל ךתוא לבקמ יתייה
יתנבהש המ יפל ...לעפמ יל ןיא דוע לבא
םייסתשכ דע ילוא זא ,דומלל ליחתמ התא
חוטב אל לבא ...קי'צנולעפמ הזיא יל היהי
תופש ...וב הבושח אהת תיניטלה הפשהש
,C,C++,C#,Java,JavaScript -כ תורחא
,תולוכי ,דועו HTML,XML,ASP/.NET
.(תוניצרב יתוא חקית לאו) (-: רוזעל ,ילוא
רבג דועל וביגה
 
 
25/6/03 22:16
ףושני :תאמ
C ירבוד תו\תישורד לעפמלל הבוגתב
יתמיס ךא אלא ,ליחתמ וישכע קר אלש תמאה
ךישמהל דתעתמו ,יניטלה סיסבה דומיל תא
ובתכנש תפומה תוריציבו הפשב דוע קמעתהל
תפוקתב ובתכנש ולאל ןבומכ יתנווכשכ ,הב
,ב"המימ רתוי תורחואמל אלו ,הירפמיאה
.םעפ יא עיגי ללכב םא ,ןרותל וכחיש
יתניבמ תובגשנ ןה ךא ,יל רצ ?בשחמ תופשו
.הלדה
ףושניל וביגה
 
 
26/6/03 13:10
רבג דוע :תאמ
ל הבוגתב
! ללכו ללכ הלד אל ךתניבש חוטב ינא
.םה םיבושח תעדו הלכשה לכ (טעמכ)
תולד ,יתעדל ,יתנייצש בשחמה תופש ,בגא
"תוישונא תרושקת תופש"מ רתוי הברה
ונלש חומהש ,ילוא ,הארנכ .תיניטלכ
תופשב לופיטל בוט רתוי יונב (הללכהב)
הפשה ,םירקמה ינשב ."ישונא"ה גוסהמ
שומישה ביט אוה ,יתעדל ,רקיעה .ילכ איה
...הז ילכב םישועש
.םידומילה ךשמהב החלצהב
רבג דועל וביגה
 
 
20/6/03 19:14
.ג תניר :תאמ
דואמ לבח .לבחל הבוגתב
.הז לכ תא בותכל ךל הרמא תבש יל הארנ
.דבל הלאה םירבדה לכ לע םיבשוח אל םינב
.ג תנירל וביגה
 
 
20/6/03 22:30
הרולפ הנוד :תאמ
דואמ לבח .לבחל הבוגתב
.ללכ ןימא אל
תא רבוע תייה אל ,ךכ בוהאל לגוסמ תייה םא
.הננבו םע לבק ןאכ תפשחש םירבדה
הרולפ הנודל וביגה
 
 
18/6/03 11:26
רדמס :תאמ
ךשמתמה יפואה חצרל קדחה תבוגתל הבוגתב
זמור אוהש ךיא וא ךירבדב קיידמ תייה םא
וא תמאהמ קלח אוה רמוא התאש המש ךכ לע
אל - תרבעש םירבד לע תמייוסמ תוירחא חקול
.הזה דבכנה םוקמב ונייה


המיכסה הביגהש הרוחב לכ אלש - לשמל
תומיכסמה בורל םגו ,קלח קר אלא ,ךתיא
.ךלש תפרוגה הרימאהמ תוגייתסה התיה


ענומ ךמצעב ךלש רתיה זוכיר ילואש לשמל
וב םוקמהו ןוחטבה רסוח תא תוארל ךדעבמ
קוזיחה תא תוכירצ ויה ןמיע תאציש תורוחבה
ןתוא ליבוהש רבד ,ולביק אלו ,ךממ קוביחהו
הירי) .ןהילא םיבוטהו םיימהבה םינצילה לא
ןוכנ הז םא גשומ יל ןיא ,הדומ ינא ,הלפאב
(.לכשומ שוחינ -


אוה םיילמרונ םישנו םישנא לצא ימצע סרה
תורוחב לע יל רצ .ינמז בלש ללכ ךרדב
ינא לבא ,וכירעה אלש םירוחב םע ונתחתהש
החמש ינא .םיכופה םירקמ קיפסמ הריכמ
םגש הדומ לבא ,וזה הצובקב אל ינאש דיגהל
יתאציו םיחלצומ תוחפ םיבלש יתרבע ינא
.םהמ


יל תבתכש המ יתעדל ,ךתוא יתצקעש יתבשח אל
יתינעש הממ לזלזמו זיגרמ רתוי תצק היה
.הנבה רסוח ןאכ היהש תויהל לוכי לבא .ךל
איה ןאכ תבתכש המ םע ילש תיזכרמה היעבה
דמצנו ךלשמ תונוש תועיד לבקמ אל התאש
םישנ לע ךלש תואימחמ אלה תוירואיתל
התא ילוא .ןתוא בהוא התאש ןעוט ףסונבו
אל .ןתוא דבכמ אל התא לבא םישנל ךשמנ
.תמאב
רדמסל וביגה
 
 
18/6/03 11:45
רדמס :תאמ
.ףודרת קדח קדחל הבוגתב
תובוגתב אלו ךינזואב ודוה תורוחבש תרמא
.וזה תוקדה לע יתדמע אל ינאו ,ןאכ
ולא ןתוא ןה ריכמ התאש תורוחבה לבא
יחכונה טספינמה תא תוגהל ךתוא ואיבהש
(-: תובשוח ןה ךכש עיתפמ אל הז ןכלו


,יפוא חצר ןאכ עצובש שיגרמ התא םא יל רצ
הראשנ ךתעדש ךכ לע יל רצ רתוי דוע לבא
תוקצומ דואמ תועיד ויה יל םג םעפ .התיהשכ
והשימ יתשגפ לבא ,םירבג לע תואימחמ אלו
ןבומכ .יתואו ילש הסיפתה תא ירמגל הנישש
.קדצבו ותיא יתנתחתה דימש
.ונימיב הרהמב הרקי הז ךל םגש הווקמ
רדמסל וביגה
 
 
19/6/03 2:23
טטושמה קדחה :תאמ
.ארקנה תנבהל הבוגתב
אצמא ינאו) יבבלכ הרוחב אצמאשכש חוטב ינא
תנקתמ הייווח םתסה ןמ היהת איה ,(רוש רופ
.תורחאה לכל
:הירואתה תא ךל לקלקל יל רצו
בכרוהשו ,ייח תקיטסיטסס יפ לע ךרענש רקסב
חמצ הנימש לדוגב םגדממ (ירעצלו) יתחמשל
תואצותה ולבקתה ,המזגרוא ונממ תלבקמ התיה
,לוכיבכ "יתקביח אלש" תורוחבה :תואבה
וצר יכהש הלא הומת ןפואב ויה ,ךתנעטכ
יתפערה ןכש הלא אקוודו ,יתברקב תויהל
תתל עדוי ינאו) קדחה םוח בוט לכמ ןהילע
רבע לא וחרבש הלא ןה ,(יל ינימאת ,םוח
.תוקרי ראשו "םינציל"ה ,"תומהב"ה
תריחבב תיעט ?ילוק הנעמב םירמוא ךיא
.תינש יסנ .רבסהה
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
19/6/03 10:11
רדמס :תאמ
תבשוח תאש הממ רתוי ןיבמ ינאל הבוגתב
:-)


.תבשוח אל ינאש ןיבמ התא המ עומשל חמשא
.יתרמאש םירבדב ךב יתעגפ םא תרעטצמ ינא
ילע תדרי התאש השגרה יל שי ןיידעש תורמל)
(.אחינ לבא ,ךילע ינא רשאמ רתוי
.םויה המכסהל עיגנ אל
ירחא ,רתאב ןאכ ,תילאוטריו השיגפ עבקנ אב
.תנקתמה היווחה
:-)
רדמסל וביגה
 
 
19/6/03 6:01
הנשמ אל :תאמ
.ףודרת קדח קדחל הבוגתב
אל ןהש םירבג םע ונתחתה ןהש תבשוח אל ינא
ןתכרעה תא וניש טושפש תבשוח ינא ,וכירעה
םע שגפמה ללגב ילוא) םירבג םתוא יפלכ
תוכזה הרומש דחא לכל .(..אל ילוא ,קדחה
.ותעד תא תונשל
הדמתהה ..והשמ הזמ דומלל רשפא םגו
(: .תמלתשמ
הנשמ אלל וביגה
 
 
20/6/03 2:06
טטושמה קדחה :תאמ
.ףודרת קדח קדחל הבוגתב
םע םיכסמ ינאש תמאה .המכוח ירבד םירכינ
תא .תויניצ תםיט ילב.הפ תבתכש הלימ לכ
.םינוכנ םירבד תרמוא טושפ
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
17/6/03 16:03
תלקלקמה :תאמ
!השע םוק - לערה ןכ םאל הבוגתב
,תרחרחמה
חור רצוקב הפצמ קדחה
רבכ יכפהתתש
ידכל
.תחרחרמה


,חורחר ירהש
,עודיכ
ירקיעה תוחמתהה םוחת אוה
םיקדחה לש
םהירדנ'גל
תלקלקמהל וביגה
 
 
18/6/03 8:28
תרחרחמה :תאמ
reader's digestל הבוגתב
ךמצע תא תנבהשו
?ער-ילוכה תא
תרחרחמהל וביגה
 
 
18/6/03 8:49
תלקלקמה :תאמ
תלכיעש הוקמל הבוגתב
.בוט-ילוכ


,יתקלקלב יתוא יספתתש היה ןויערה
.ידמ קוחר יתכלהש הארנ לבא


:ונלש "תויעיבר"ה קחשמל ךשמהבו
"?ץראב ויהש תויח" ךל שי
?ןכ
?תיטקרטסבאה תא
תלקלקמהל וביגה
 
 
18/6/03 9:40
תרחרחמה :תאמ
!הלילחל הבוגתב
תופחב תעגופ אל ינא .תוימשג ילוכ ינא
.ןפומווווושב עשפמ
הלקלקה ןיינע תא יתספת שה"זעב זא
הלעמל רסמה תא יתנבה אל לבא
ינאו) לוכיעה ןיינעל רבעמ רמול תיצר המ
(תזמיר המל שחנל הלוכי
?חורל חורחיר ןיינע המ
הצרי דימת אוה ?הצור קדחה המ ונל תפכמו
.הצריש .והשמ
?םגרתמל בצמ שי
.הזה "בצמ שי"ה םע סכיא
תרחרחמהל וביגה
 
 
13/6/03 9:26
תרחרחמה :תאמ
העיבת ינפל הרהזאל הבוגתב
.יל תישע הררח
רשא תא יל רפסל ידכ קדחל קוקז התא םא ימצע תא תלאוש ינאו
דע ?ןאכ תרחא יהשימ לע ספתנ קדחהש בל תמש אל המ .ךבל לע
ךכ .תורחא תובהאב קוסע קדחה ?קימסה וליפא אוהש ךכ ידכ
.(1 ןטק ףיעס) זיזי יב בהאתהל תלחתה זא .ךתלחלחב תספתנש
דיגא ינא םא זא .(5 ןטק ףיעס) הריעשה ידי תא שקבמ התאו
,תויהל לוכי אל -- ?הצור ינאש ?הזמ ןיבת התא המ "ןכ ,וה"
"ןכ ,וה" ןכל .ימצע לש םיסרטנאל דוגנב לועפל הרומא ינא יכ
אצ ?...תועמשמה המ "ינממ ףוע" דיגא םאו ."ינממ ףוע" ועמשמ
הרורב הרימא םע רוזחו הצור התא המ ךמצעל רהבהו דמלו
ןייענ ,םיסרטניאב יולת ...הארנ ,ילוא ,זאו .םיקתוע השולשב
.(םיעלותהו אתבסהו ינא) םדקהב ךעידונו השקבב


?םייחה תיצמתל עגונ ררוע אוהש סומלופה :לואשל יתיצר קרו
ןמ וזיא ?ךפיהל תלעופש השיאו סאובמ רבג איה םייחה תיצמת
?הטרופ תיקוזיח ?וז תיצמת
תרחרחמהל וביגה
 
 
15/6/03 10:40
יויס :תאמ
?המב - ךדי אלימל הבוגתב
םע רתויו רתוי םיכסהל הטונ ינא !!ןכותו ןונגס לש יפוי
(:ךלש העדוה לכ
יויסל וביגה
 
11/6/03 17:24
תינג :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
.ןונש
תינגל וביגה
 
11/6/03 18:39
ינא :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
תא :ישנה ןימה לש ,וליפא הטוס ,רתויב קד חלפ תראית ךא ,יל רצ
.ןהבש תומטמוטמה
ןניאשכ וילא ובברתשהש תוגיצנ ןנשי (ישנה) םכחה ןימב וליפא ,ןכ
.ידמ הבר המכחב תוכרובמ
! ךילע תקלוח הז המ ינא - רוציקב
תא אוה ךתכחב תילעהש לכ - ךיטוטיש לכבש ,ךילע תמחרמ תצק םגו
ילוא ,ןודנה הרקמש ינתבשוח .תושירכה תא אלו ,תובמאה / תומירה
.המוקעש איה הפצרה אל
ינאל וביגה
 
 
12/6/03 17:04
טטושמה קדחה :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
.ימ יתיא ןתחתת ימ
טטושמה קדחהל וביגה
 
11/6/03 20:07
רבעשל תירייארפ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
הרוצב תשבלתמש ימ לכ אל .רקי קדח ,תצק תמזגהש יל המדנ
!ךחוגמ ירה הז .הב םיטיבמש הדבועה חכונ תקעדזמ תיביטקובורפ
!ינממ תרשואמ ןיא ,יילע םילכתסמו וזכ הרוצב תשבלתמ ינאשכ
הנוכנ וליפאו ,תלגוסמ איה ,ןויסנהמ הדמלו תרגבתמ השאש לככ
.התוגוהנתהב תרדשמ איהש המל תושקבתמ תובוגת לבקל
לע תמעוזו ,הב דגוב הלש רבחהש תדשוח ,הרגבתה אלש ,ילש הרבח
המ יל תרפסמ םוי לכ תא ירה ?ךל תפכא קוידב המ" הל יתרמא .ךכ
.יל תרמוא איה ",ןוכנ"- "..רחא והשימ םע םדוקה הלילב תישע
."!אל ולו רתומ יל לבא"
יל ןיא .תנגוה ינא .ישפוח -וישכע לבא .םעפ הככ יתייה ינא םג
םע תבכוש ינא םא תורחא םע בכוש אוהש הזמ סאבתהל תוכז םוש
אלש םירבג לע תסעוכ אל רבכ ינא .(ונממ רתוי הברהו) םירחא
לע תכרבמ -ךכל רבעמו .ןויז קר היה הז יכ ,ןויז ירחא םירשקתמ
!המיז יפופא םיטבמ
רבעשל תירייארפל וביגה
 
 
11/6/03 23:03
תנע :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
.תוהתל יל ישרה
תנעל וביגה
 
 
12/6/03 13:45
טטושמה קדחה :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
רבד ןיא ירה .(קדחה תא םגו בלה תא) טיטרמ ךלש בלה יוליג
אליממ םא ,ונלש םיטבמה תא הכרבב לבקל רשאמ רתוי ינויגה
.לכתסנש ץמאמ לכ ןתישע
ונחנא םא םגו .(ןייד הנליא לשמ ץוח) םיגרוה אל םיטבמ ,ללכבו
,תפסונ הקד ןכלש ןטבה לע יולת טבמה תא םיריאשמו תצק םיפחסנ
?הרק המ ,תימסוק תחא הקדל רשואמ רוחב ןתישע ?המ זא
םא .וילע ולכתסי םישנש רורב ,בוחרב ודיפס םע ךליי רבגשכ
.תיבב ודיפסה תא ריאשי טושפ אוה ,ולכתסיש הצרי אל הזה רבגה
לכב ומכ .למיג ןישב רצענ הזה ןויגהה ,המ םושמ ,ןכלצא לבא
.ריחמ םלשל ילב תומלועה לכמ דימת תונהיל תוצור ןתא ,רבד
תריבאל ךתוא הנמנ דוע התוכזבש ,תוילרבילה לע ןייתחס ,בושו
.םינמרחה םירבגה רדסמב דובכ
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
14/6/03 10:50
הרוראה ירמ :תאמ
!ופאשל הבוגתב
םירזוח זאו ,שאר דעו לגר ףכמ םילכתסימש ולא תא םיריכמ
וא !אימחמ הז ...והשמ וספסיפ הלילח אמש -לגר ףכ דע שארמ
םג ...םיינישה ןיב ךויח עבר םהל חרובו םילכתסימש הלא
תא לבא "םילכתסימ קר" וליאכ םהש ,הזה טבמ'ת שי לבא !דמחנ
..םימעפ 5-כ הרזחב שיבלהו ךתוא טישפה אוה טבמה םעש השיגרמ
!םיענ אל
הרוראה ירמל וביגה
 
 
14/6/03 20:27
ןויח הטול הפשכמה :תאמ
...טבמ שיו טבמ שיל הבוגתב
.הרורא ירמ תרבג ןוכנ
אוה םיאנה םייחפט תפישחב ןויערה .ףיסוהל הצור ינאו
ררועתי ,םייחפטה תואנ ןכאש החנהב .בלה תמושת תא ךושמל
יוצר היהי אל יאצמה לש ובור .בל תמושת יכשמנ לש בר להק
המעטב יולת הזו .תפשוחה ידי לע ורחביי הלוגס ידיחי קרו
בר הטילש רסוח וארי אלו הלקה ךרדב ורחביש םירבג .ישיאה
תישענ אל הריחבהש םושמ .תוכזל רתוי ךומנ יוכיס ילעב םה
לעופה רבג ."רהמ יכה דמענ ימל" רטמרפה ךמס לע קר
ביגי םתסה ןמו ןיינעמ תוחפ אוה "הבוגת<--יוריג" תנוכתמב
הברהב תניינועמ ללכ ךרדב השיא .השיא לכל הרוצ התואב
,טבמה ןווכ לע םג ,תימצע הטילש תלוכי .ןויזמ רתוי
יכוניחהו יתרבחה טסקטנוקה לעו תוישיאה לע והשמ תתתואמ
?תושעל המ .תבכרומ םידוק תכרעמב רבודמש ךכ .רבגה לש
ול שיו םיטושפ םידוק ידי לע ררועמ רבגהש הזכ אוה םלועה
רתוי איה הריחבה בורל תלטומ הילעש ,השיאה ,תושירד תוחפ
.ילאוזיו יוריגמ רתוי התריחבב ללקשל הקוקזו תינררב
םילוכי םתאו ,הזה לולקישה ךילהתב תויועט הנכתיתתש ןבומכ
תלעופכ השיאה לש רואתה לבא ,םכל אב םא תויועטה לע ךחגל
םע םילשהל םיקדחה לע .ינטשפו העטומ הלש סרטניאל דוגינב
אל תונולת .םילולקישה לכ ןחבמב דומעל םהלש השקה הלטמה
.ונתוא ונשי
ןויח הטול הפשכמהל וביגה
 
 
14/6/03 23:48
רבג דוע :תאמ
...טבמ שיו טבמ שיל הבוגתב
,"הפשכמ" םולש
,תימצעה הטילשה ןיינע םע םיכסמ ינא
טבמה םימעפל ,בכרומ רתוי תצק הז יתעדל יכ םא
הרזח לכתסת הרוחבהש ידכ "םיטבמ עגמ" רוציל דעונ
תא וא (ןיידע תגיוסמה) "התוניינעתה" תא טבמב עיבתו
וא/ו בשחתמ אלו "רדוח" טבמ .התונייעתה רסוח
ןונגסה אל םה 'וכו תוקירש וא/ו ןיינעל אל תורעה
כ"דב םג זאו ךויחב טבמה תוולל רשפא .תישיא ילש
.המיענ תויהל הלוכי ,ינשה דצה לש הבוגתה
(יתעדל) המיהדמ הרוחב יתיאר ,םינש ינפל רכוז ינא)
הרזג הל התיה) הלש ןווכל "םומה" יתלכתסהו בוחרב
כ"חא ,הכישמהו הכייח ,התאר איה (ןוילימל תחא
הלכתסה איה םעפהו רחא םוקמב בוש התוא יתיאר
בהלתמ ךויח (בוחרב דבל ונייה) ילא הכייחו ילע
רבדלו תשגל יתשייבתה טוידיאה ינא לבא םיסקמו
(-: ...היעב וז תונשייב ...תכלל יתכשמה טושפו
וא :רשקמ דיספהל המ רתוי ,הארנכ ,שי השיאל ,ןכא
תיטרואיתה תורשפאה לשמל ןמדזמ ינימ עגממ קויד רתיל
אצאצה לודיג םע דבל ראשהלו יוצר אל ןוירהל סנכהל
(רבעב עמתשה תוחפל וא) הזמ עמתשמה לכ לע)
הארנכ ,םתעפשהש ,תיסחי םישידחה םיעצמאהמ םלעתהב
(תשגרומ אל ילוא דוע (?תדלומה) תוגהנתהה לע
(דיספהל לוכי רבגה םג הזבש) ןימ תולחמ םגו
ומכ תונוכת םג שפחת איהש חינמ ינא ןכל
.המודכו המיאתמ תוישיא ,תונמאנ
."תרחובש וז איה השיא"ש רמוא אל ןיידע הז
ינא ,יתוא הצורש ימ לכ אל .ןררב יד ינאו רבג ינא
.ןימ קר שפחמ רבג לכ אל .התוא הצור חרכהב
לכ לע אלמ רשק אלא ,ןימ קר שפחמ אל ינא
("ליחתמ") םזויש דצה .הזמ עשמתמש המ
אוה דימת אל ,ןכא ,יכ םא ,ירבגה דצה כ"דב אוה
אל וא תונעהל םא הטלחההו תיבויח הבושתל הכוז
.השיאה ידיב איה
יולת דאמ הזש בשוח ינא "תוברתו ךוניח"ה ןיינעב
בוריע לש ץרא ונחנא .ת/אצמנ ה/תא הביבס וזיאב
.תונוש תוגהנתה תורוצ ,ילוא ,םג שי ןכל תויוברת
רחא לצא לבוקמ דימת אל ,דחא לצא לבוקמש המ
תיטולוסבא "ןוכנ" םהב ןיאש םירבד שיו ךפיהלו
.הלשמ תונורתיו ןונגס שי תוברת לכל ,אל וא
רבג דועל וביגה
 
15/6/03 9:44
הפשה ריקי :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
."רצק סנכמ" וא "תופי םייסנכמ" ןיא ןכלו םיברבו רכז הז םייסנכמ
הפשה ריקיל וביגה
 
 
15/6/03 16:00
טטושמה קדחה :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
הזכ אל ינאש םינוש םירשקהב יל ורמא תמאב .ןוקיתה תא לבקמ
.ןושלב סוש
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
16/6/03 9:31
הנילו'צי'צ :תאמ
הענכהב יתפזננל הבוגתב
םתס?בותכת אלש יאדכ ילוא זא ןושלב סוש הזכ אל התא םא
הז לע בושחת..העצה
הנילו'צי'צל וביגה
 
 
16/6/03 10:04
רבג דוע :תאמ
אישב שורפל הבוגתב
...הקיטמתמב בוט קדחהש יל המדנ לבא
רבג דועל וביגה
 
 
16/6/03 10:13
רבג דוע :תאמ
שורפ שרוד טשפל הבוגתב
טנרטניאב רחא םוקמב םואתפו ןאכ יל ביגמ ינא דוע
יתדרחל הלגמ ינא (205 טומיזאב ןאכמ מ"ק 32 קויד רתיל)
תא
:'ח תותכב ותמרו הקיטמתמה עוצקמל עגונב האבה העידיה
http://news.walla.co.il/?w=//400919
?היהי המ ,ודיגת
רבג דועל וביגה
 
 
16/6/03 11:12
יויס :תאמ
לוגרת (םג) תשרוד הטשפהל הבוגתב
..יפוי םיטלוש םה םיבשחמבש החוטב ינא
יויסל וביגה
 
 
16/6/03 15:41
הרוראה ירמ :תאמ
בצח בצמל הבוגתב
.המודכו ...םירבא סוניכ
:)
הרוראה ירמל וביגה
 
 
17/6/03 10:03
יויס :תאמ
הרבגלאב םגל הבוגתב
..הימיכו הגולויבב םג זא תלחתה רבכ םא בוט
..בצח כ"כ אל לכה ירחא בצמהש רבתסמ
יויסל וביגה
 
 
16/6/03 23:52
רבג דוע :תאמ
בצח בצמל הבוגתב
הקיטמתמב (א"ת 'נוא ,BSc) ןושאר ראות לעבכ
םיבשחמב םימוחת שי ,יתעד תוינעל ,בשחמה יעדמו
הנבה םג תשרדנ ,תינכטה המרב הנבהל רבעמ םהבש
סיסבה ,יתנבהל ,איה הקיטמתמ .תיטמתמ הבישחו
ןייטצהל םיבייח םלוכ אל .הסדנהו םירחא םיעדמל
תילמינימ המר היהתש ,יתעדל ,בושח לבא ,הב
(םינובשחמל רשק אלל) יטקרפ ילכ םג והז .הריבס
.הבישחה דודיחל ילכ םגו
רבג דועל וביגה
 
 
17/6/03 10:14
יויס :תאמ
םייתניב ,ביצי בצמל הבוגתב
ינש ןכש תיטמיתמ הבישח ךירצ םיבשחמב םגש המיכסמ
.םיילאיר םימוחתה
דציכ םיעדוי םהש אלא יתנווכ התייה תאז אל לבא
המכ דוע ילואו) םיצבקו םיריש דירוהלו שולגל
..c וא לקספ תפש תא אלו (..תעדוי אל ינאש םירבד
יויסל וביגה
 
 
17/6/03 17:59
רבג דוע :תאמ
..ביצי הזכ אלל הבוגתב
ומכ םיגשומב הזה עדיה ,לואשל רתומ םא ,הפיאמ
תפש
םוחתה אל הז ךיירבדמ יתנבה יפכ םא לקספ וא C
?ךלש
רבג דועל וביגה
 
 
18/6/03 9:36
יויס :תאמ
...ימצעב יתקדב ,ביצי ךיא דועו ביציל הבוגתב
יתינהנ אלו ןוכיתב םיבשחמ תמגמ יתדמל
יתאצוה ףוסב לבא (..הטעמה ןושלב)דחוימב
..ריבס ןויצ
היה (תבהואו) הקיתמיטמב הבוט ינאש תורמלו
שבי הז םוחת יתעדל)...הזל סנכהל השק יל
(הקיטמיתמל סחיב ןיינעמ תוחפו
יויסל וביגה
 
 
1/7/03 9:47
רבג דוע :תאמ
...רמוא התא םאל הבוגתב
בצמה תא קודבל םיסנמ תוחפל
:ךוניחה ןיינעב
http://news.walla.co.il/?w=//407244
רבג דועל וביגה
 
 
1/7/03 13:51
רבג דוע :תאמ
לבאל הבוגתב
רבג דועל וביגה
 
 
16/6/03 17:27
טטושמה קדחה :תאמ
שורפ שרוד טשפל הבוגתב
הסנמ הפ תרחרחמהש תורמל .תמאה ןעמל ינמוה יכה ינא
.הרבגלאב םירבש יל תושעל
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
17/6/03 12:58
תרחרחמה :תאמ
...הקיטמתמ הזיאל הבוגתב
.ךלש קחשמה םש הז
תרחרחמהל וביגה
 
 
16/6/03 17:37
טטושמה קדחה :תאמ
אישב שורפל הבוגתב
.(?בוטר אוה המל) שחנה םע קר ,ךתיא רבדמ אל ינא
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
17/6/03 10:29
יויס :תאמ
תחא דועל הבוגתב
???שחנה יבגל רורב אל הז
.יתעצהמ תטלחומ תומלעתה יתלביק
..לבח
קר םהל השעי הזש (םייתש תוחפל) המכ שיש החוטב ינא
..בוט
יויסל וביגה
 
 
17/6/03 11:07
יויס :תאמ
..תמאב ונל הבוגתב
..יתוהז הפשחנ
יויסל וביגה
 
 
18/6/03 9:42
תרחרחמה :תאמ
..ספואל הבוגתב
שבלתהל רהמ
תרחרחמהל וביגה
 
 
18/6/03 13:11
יויס :תאמ
ונונונל הבוגתב
זא יתלאש רבכ םאו ?תא המכ תב לואשל רתומ,ידיגת
םא קר בושו)..?הזכ םשב רוחבל ךל םרג המ יתיהת
(..רתומ
יויסל וביגה
 
 
19/6/03 18:01
תרחרחמה :תאמ
!תרחרחמה ןכל הבוגתב
ךל ורמא אל .איה המכ תב השיא ילאשת לא םלועל
?הז תא
המוחש 60 לע 80 ), 180) תורובגל תברקתמ ינא
.בוט בצמבו
םימקיש תסלוב ידועב ?הז םשב רוחבל יל םרג המ
ןמ םיבחרה יריחנ ןיבמ אצי ,יתנוכשה לבזה חפב
יב תצינ זא וא .רררח רררח לש רכומ לילצ
.ימש היהי - תרחרחמ :הלענה ןויערה


המיאתה ,היצאיצוסא האב ?המל תעדוי אל ?תמאה
תמאה יהוזו .ימשכ התוא יתצמיא זא ברקה חורל
.(הימוגעמב המורעה וא) הימורעמב המוגעה
תרחרחמהל וביגה
 
 
23/6/03 13:21
יויס :תאמ
רוסאל הבוגתב
...רוביצב תיארנ אל תא דוע לכ


רכינ (םיפיה)ךיירבד ןכותו ךנונגסב בשחתהב
..בוט בצמב תאש םגו תורובגל תעגהש םג


!יחילצהו (םינשב)ילע
...בוט קר ךל השוע ןמזהש הארנכ


!וננימ תונבל הגאדה לע ח"ח ילבקו
...דמלנה רמוחה תא וננשיו ומינפי ןהו ןתי ימ
יויסל וביגה
 
16/6/03 13:52
לט :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
םתא ילוא .כ"כ תויחטש תוללכה לש הזכ ףסוא יתיאר אל ןמזמ רבכ
.המצע ינפב א"כ ,ונחנא לבא ,ינשל דחא דואמ םימוד
יכה תויהל הלוכי הרוחב ,םידגב לע וניתואצוהל רשקבו
םא ,תולעמ הנהכו הנהכ דועו הונש, המכח ,הקיחצמ , תיטנגיליטניא
תוצלאנ ונחנא ,זא .םכלצא הל רוזעי אל שממ הז ,בוט תארנ אל איה
הארמ יפל טפשיהל ןבצעמ דואמ הזש תורמל ,םכלש םיקוחה יפל קחשל
.םכתא תונשל חילצנ אלש הארנכ .ינוציח
דואמה תוללכהה תא וכירפיש הלאכ המכ ריכהל ךל אציש הווקמ ינא
.ךלש תוססובמ אל
לטל וביגה
 
 
16/6/03 14:38
הרוראה ירמ :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
תודוהל תבייח תא ,דצב םינימה תמחלמ תא עגרל יריאשת םא ,לט
.ומצע ינפב דחא לכ -םדא ינב םה םירבג (וליפא)םגש
אוה ,רבג האור ,בוחרב תכלוה תא ..וכותבש המו ןקנקל רשאב
..ךילא ךייחמ
תא ?תונינשה תא ?ולש ההובגה היצנגילטניאה תא ?האור תא המ
?בוטה בלה
ינושארה טופישהו ,ינוציחה תא האור ינא ?ינוציחה הארמה תא וא
.האור ינאש המ סיסב לע השענ ילש
קחשל ןוגכ "תולודג" תורמיא יינימ לכל ףחסיהל ךירצ אלש הככ
,םירבג קר אל הז יכ םכתוא תונשל חילצנ אלו ,םכלש םיקוחה יפל
:עבטה הז -םהלש םיקוחה אל הזו
.תונקסמ קיסהלו ,ןוחבל ,תוארל
.תבהוא אל ינא םג -תוללכה ..ו הא
הרוראה ירמל וביגה
 
16/6/03 18:53
;יזיז אפלטוני :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
.זיזיה לא בוש רבדל רשפא ,תועגעגתמה לכל !יתמלענ אל ,הפ ינא
.(רכינב דדוב תצק היה) הנמזה לכל ןכומ ינא
?ןיידע םתעגרנ אל ,תרחרחמו קדחו
;1497;זיז אפלטוני#&ל וביגה
 
 
16/6/03 19:00
ינוטלפא זיזי :תאמ
!;חזרתיל הבוגתב
בשחמה ריצי אלו ינוטלפא זיזי אוה םשה ?ילש םשל הרק המ ררב
?םיאנכטה הפיא !תוועמה
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
16/6/03 19:27
ירמ ידאלב :תאמ
!יתרזחל הבוגתב
??"ינוטלפא" "זיזי" !?טפשמ ותואב םילימה יינש
..ממממה
ירמ ידאלבל וביגה
 
 
17/6/03 1:17
.ג תניר :תאמ
...הפצירהמ תסל'ת המירמל הבוגתב
ידכ םילגוסמ םה לכל .םולכ םינב לע תאלפתמ אל רבכ ינא
.םינותחתל ונל סנכיהל
.ג תנירל וביגה
 
 
17/6/03 2:16
ירמ ידאלב :תאמ
...הפצירהמ תסל'ת המירמל הבוגתב
...ןיטולחל תינוטלפא ךרדב תאז ושעיש רקיעה
(!!ןושיל ןמזה עיגה ..תויוטש רבדל יתלחתה ,בוט)
ירמ ידאלבל וביגה
 
 
18/6/03 19:02
ילט :תאמ
!;חזרתיל הבוגתב
,םדוקמ יתנבהש הממ לבא
,רבדל לש עטקב אל התא
,ךתוא הצור ינא אלא
? ןולמ תיבב וא ךלצא וא ילצא זא
...תודידבל ץקו
ילטל וביגה
 
 
19/6/03 17:43
ינוטלפא זיזי :תאמ
...יתעגעגתה הז המל הבוגתב
תובוגתה רסוח חכונ לבא ,הפ יתוא םיבהוא רתויש חוטב יתייה
קר .יצרתש הפיא לע רוגסנ הללאי .הילשאב יתייחש ןיבמ ינא
.יצרת
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
17/6/03 14:44
:תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
יותיפבו םותב השאה לע רבגש ךכב ויתולעמב רכינ רבגה בושו
תצק ךירצ השא שובכל...רתוי אל םא ןויווישב ותוכזל םידמועש
....יותיפ עפומו תוזחב ךל יד רבג שובכל ,םתסה ןמ ,ץמאתהל
:}}}}}
וז הבוגתל וביגה
 
 
18/6/03 8:32
תרחרחמה :תאמ
'הייתפו המת איה השא'ל הבוגתב
!תשרד האנ


רררחרררח
תרחרחמהל וביגה
 
17/6/03 22:06
:תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
קתומ ןמז הברה דוע ןוסכלאב ןושיל ןווכתמ התאש הארנכ
וז הבוגתל וביגה
 
17/6/03 22:51
sarit :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
דומח
קוחר ךלנ אוב ,תוכופה ונחנאש דיגנ ,ןוכנ הזש דיגנ ,המ זא
תוצלוחה קר אל ונלוכ ,ונחנא ,תופוקש וליפא ונחנא ,רתוי
,תוניינעמ ונחנאש םלכ ודות .ת ו פ פ ו ח מ ,ונלש תונפנופמה
לע 'דובעל' ונחלצה ןכש תונימאמ ונחנאשכ תוחפל ,ונמצע תא תוחפל
וא ףסויב וא ורטסקב והשמש תרשואמ ךכ לכ ינא ,תמאה .והשמ
החוטב ינאש םלהב ךכ לכ ינא ,בוט ילע בשוי ,תנגרפמ...הטנמתוכב
.%30 תמשונו םינפב ןטבה תא הקיזחמ ינאש האור ןנובתמש ימ לכש
,תיטופיש,תלבלובמ ,תיטפיטנאל יתוא ךפוהש ןצמחב רסוחה הז
המ ןיא ,ןיבהל תוסנל איה ךלש תועטה .המיסקמ טושפ ,תפפועמ
,הנשמ אל הז .םוקמל למזיאה תא ריזחת ,חתנל ךירצ אל ,ןיבהל
,הבוט יכה הרבחה תא ףילחנ ילוא ,הנתשנ אל ונחנא ,ונתוא בהאת
קומע םושננ ,ונלש יתימאה הדימב םייסנכמ הנקנ דחא םוי ילוא
.תודמחנ ונחנא המכ ךל הארנו
saritל וביגה
 
 
19/6/03 1:52
טטושמה קדחה :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
רוחס רוחס תכללו קדטצהל ,טטרחל תוסנל םוקמבש הרוחב ןכל הנה
בלב םוקמ הנפנש ,םירסוימה םינבה ,ונתיאמ תשקבמו הדומ טושפ
.היטפמיסו הנבהל
ירמוח תא הניבמ תאש רכינ יכ ,תונוטב היטפמיס ינממ יחק זא
.תיתימא טושפ .תיתימא תא .םייחה
תא יאדווב אצמת תרחרחמה) והשפיא הפ יתבתכ רבכש בשוח ינא
תוינניח תוירוציי ןתא המצעל תעדומה םכתרוצתבש (םוקמה הארמ
.טלחהב בל תובושו
.תאזה הצימאה תבתוכל דובכ הברה ךפוש
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
19/6/03 18:10
תרחרחמה :תאמ
ףוס ףוסל הבוגתב
הברה ךופש
ןחלוש חתפו
םיבר םימי ץראה טוקשתו
החלצהב
תרחרחמהל וביגה
 
18/6/03 0:40
רבג דוע :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
"ןפייפ רטיפ תנומסת"-ל םיוסמ ןוימד שיש ודות
( http://bananot.com/articles/525 )
תובוגתה רפסמ וליפא (-: ...םידיקפת ךופיהב קר
...המוד (+ תואמ שולש)
רבג דועל וביגה
 
18/6/03 12:53
לט :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
בצמה הז לבא ,אלימ היה הז בוחרב קר היה הז םא , ירמל הבושתב
.ךתוא םיריכמש ירחא םג
אוה זא ,םידגב לע תואיצומ ונחנאש המ לע הכב אוהשמ הזמ ץוחו
הפ ורפסי אלשו) הז תא תושוע ונחנא קוידב המל ,רבסה לביק
תוראשנ ונייה םכל זיזמ היה אל הז םא ,הביסה תאז,םירחא םירופיס
.(חונ רתוי הברה םש ,גנינרטב
והזו
לטל וביגה
 
 
18/6/03 13:23
יויס :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
המל זא טבמ ונב וצעניש מ"ע איה ךכ תושבלתמ ונאש הביסה םא
!סקודרפ והז ?םיצעונ ןכאש ןננולתהל
וצעני (..השא וא) רבגש תניינועמ אל תמאב השא םאש איה יתעד
הברה םג הזו) ידמ הלוז הרוצב שבלתת אלש םיינרדוח םיטבמ הב
.(דבוכמ רתוי
!ינהתו יסנ
יויסל וביגה
 
 
18/6/03 16:45
ירמ ידאלב :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
.לטל הבוגתב
ללגב גנינרטל םיעוגעגמ תולבוס ונחנא ?ןוכנ ךתוא יתנבה
??םירבגה לש תויחטישה
וב ,ןדיעל ונעגה ףוס ףוסש ,ךל רסבל יל אוה דובכ זא ,ןכ םא
לש תויפוגמו םיגנינרטמ למגינ ,עצוממה ילארשיה רברבגה וליפא
,םהלש ינוציחה הארמב םיעיקשמ רתויו רתוי ,םירבג םג !םיסרא
יתוא זיגרמו ,דבלב תישנ העפות אל הז .לוספ הזב האור אל ינאו
,16 ינב םירענ םתוא וליפא ,םכביבס ולכתסת ,"תונברקתמ" םישנש
םאו !רעישה לע ל'ג ילב וא ,גנינרטב לבזה תא קורזל םיאצוי אל
."יקוש" לש קיטובהמ אלש םיחוטב ויהת זא ,גנינרט רבכ
.."ךתוא םיריכמש ירחא םג" -ל רשקב
ךיתחה הלעב תא תוארילו ,ןתחתיהל ,השיא ףאל תלחאמ אל ינא
סרכ םע "ץוג" תויהל ךפוה ,היניע תחת שממ ,טאל טאל ,רבעשל
,םעפ ילוא איה ולש יכה-יכה הפיאשהש ,השדחה העדוהה דעו ןאכמ
הריכמ רבכ תאש רזוע הז המו !םיינזואב תורעישה תא תוקנל
!?ותוא
ינוציח הארמש תרמוא קר ינא ,החפשימ קרפל הביס אל וזש רורב
,שיש המ לכ הז ינוציח הארמ יכ רתוי הלחתהב ,םיבלשה לכב בושח
.ינוציחל רבעמ םיאור אלו
לוכי ינוציח הארמ ,םיסונימו םיסולפ לש ןיינע הז הנותחת הרוש
דחא לכ ,ןיינע לש ופוסבו ...סונימכ םגו סולפכ םג שמשל
.ולש םילוכישהו
ירמ ידאלבל וביגה
 
 
18/6/03 18:00
הרולפ הנוד :תאמ
!םויה לש םירברבגהל הבוגתב
ונרמשי םיהולא ?תואריל ?החפשימ
הרולפ הנודל וביגה
 
 
18/6/03 19:58
ירמ ידאלב :תאמ
?םילוכישל הבוגתב
אל ילש תירבעה ,הנווכה תא תנבה רקיעה ,הנוד תרעתצמ
.תעדוי ינא ,והשמ
ירמ ידאלבל וביגה
 
 
19/6/03 10:29
יויס :תאמ
?םילוכישל הבוגתב
..הזמ אצנ אל ביתכ תויועט לע דחא לכ הפ סופתל ליחתנ םא
יויסל וביגה
 
 
19/6/03 18:14
תרחרחמה :תאמ
...''רסבל'' תחכשל הבוגתב
הפשה תושדחמ תכלמ - הרוראה ירמ .ןאכ שי תויתריצי הברה
.הדעב ינא .תירבעה
תרחרחמהל וביגה
 
19/6/03 14:38
לט :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
יל שי .'דכו םידגב ,חופיט דגנ רבד םוש יל ןיא , יוויסו ירמ
לע םירטקמ ךא האצותהמ םינהנש וליא לש לופכה רסומה דגנ הברה
.העקשהה
.ירוקמה רמאמב סנ'יגב לע הרושה לע הבוגתב ןכריכזהל היה הז
לטל וביגה
 
20/6/03 19:45
ט :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
..וזכ תחא םע ןתחתהל ךרטצא אלש ,השיא ינשעש ךורב
םויה דע ,לילכהל הפי אלש תורמלו .הלימ לכ םע המיכסמ ינא ירעצל
.הלאכב קר יתלקתנ
.יתעד תא הנשתש הרוחבה אובתש דע קדחה ומכ תונלבסב יל הכחא


:תחא הנקסמל םיעיגמ הפ תובוגתה לכ יפל ,הזמ ץוח
?"תונבה לע םינבה" קחשל ףיכ הזיא
דימת
טל וביגה
 
 
21/6/03 11:21
טקופ טקור :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
?ולש תוירואיתה םע ךישמהל קלד דוע הזה שיאל תתל המל ,המל
ועגפיש תונב ויהי דימת :קדוצ אוהש ןימאהל הליחתמ רבכ ינא
.ןהלש תויחאבו ןמצעב
!'ט זוב
טקופ טקורל וביגה
 
 
21/6/03 20:26
ייא יב פא :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
תרבג אל תא .תוזחתה לע ךרובע רסאמ וצ ונל שי .תלד'ת יחתפת
'רבג דוע' ןודא תא .ט אלו
ייא יב פאל וביגה
 
 
21/6/03 21:25
רבג דוע :תאמ
ט תרבגל הבוגתב
.ינא יתייה אל הז לבא ,'ט' וז ימ עדוי אל
רבג דועל וביגה
 
 
23/6/03 13:37
יויס :תאמ
ט תרבגל הבוגתב
תוזחתה אלימ
..ןודא אלימ
...?"רבג דוע"ל תעגה ךיא לבא
יויסל וביגה
 
22/6/03 1:24
הכופה ןיע :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
תיבה ףדב ,םינש ףא ילואו ,םיכורא םישדוח תולבל ךלוה ךלש קינה
.תוננב לש


תרגסמב ,תרחרחמה לש תובוגתה תא בתוכ םג התאש דשוח ןיידע ינא
תישע ,הדבועב ,ואל םא ןיבו ,קדוצ ינא םא ןיב .גניטייר תיינונק
!הז תא
הכופה ןיעל וביגה
 
 
22/6/03 1:50
טקופ טקור :תאמ
קדח ,בוט לזמל הבוגתב
הקד איה הפ תראשנ ץיפמ אוהש המהוזהש הקד לכ ,אל וא גניטייר
.ללכב הז תא ומסריפ המל הניבמ אל .ידמ רתוי תחא
טקופ טקורל וביגה
 
 
22/6/03 18:18
טטושמה קדחה :תאמ
קוידב ימל בוט לזמל הבוגתב
תדביא ,םיטטור םייטסלפ םירישכמ םע תוקסעתה בורמש יל הארנ
.האירב יהת ?המהוז .ירטנמלא סומינ לש הדימה שוח תא
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
23/6/03 14:00
יויס :תאמ
הנאוב הנאובל הבוגתב
!ךלש ןופצפה ןוקדחה לע םיפידע םיטטור קיטסלפ ירישכמ
יויסל וביגה
 
 
23/6/03 18:49
טקופ טקור :תאמ
ונ בוטל הבוגתב
לכה ול רתומש בשוחש רבג דוע .ללכב ול הנוע תא המ
ןטק .רקוב תחוראל ףלא הלאכ יל ויה .עדוי לכה אוהשו
.ילע
טקופ טקורל וביגה
 
 
24/6/03 0:21
טטושמה קדחה :תאמ
םתסל הבוגתב
דע ךתוא לובסל וחילצה הלאה םיפלאה ךיא ההות ינא
.םדוק תועש הברה ךממ ףע יתייה ינא .רקובה תחורא
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
22/6/03 3:12
תרחרחמה :תאמ
קדח ,בוט לזמל הבוגתב
ה/רקי ןיע םאה ?האמחמכ וא ןובלעכ תאז תוארל םאה תטבלתמ ינא
תויזולד .ךלש ןוימדה שפוח יחי ?ונניב ןוימד ושזיא ההזמ ה/תא
.גניטיירל תופיסומ קר תילעהש גוסהמ
אל ,תוביסנה חרוכמ) ונלש תפתושמה הריציהש אוה חוטבש המ לבא
הרטמה תא תרשמ הז .האירקל הכוז (הללילללחחח שארמ ןונכתה
.ולש הרטמה תא תרשמ הזש רבוס קדחה םא יל תפכא אלו ,ילש
ןתוא איבהל ,תורווח תויחא לצא םד םירזהל איה ילש הרטמה
תלבותמ הכמנהה םא םגה ,ינורכ ןפואב תוכמנומ ןהש הרכהל
שגדהו .יעליא יותיפ ונעי - תומימחו תופטלמ תומיענ םילימב
ךמנומש ימ .תויתוגהנתה תואצות הל שי תינורכ הכמנהש אוה ילש
ירחא "ןה" רמולו הזל ןימאהלו הז תא ץמאל ליחתמ תועיבקב
די יחמב לטבל אל .המוק תופיקז דעב ינא .םישדח הכמנה תונויער
תויהל ונילע ,םירוענ בושמ ןה וליאכ ,תוליפשמ תורימאו תובתכ
והשימל רשפאל אלו תוצור ונחנא המ תעדל דגנכ םחלהל ,תויביטקא
םהה , המוק תפוקז תוגהנתהב דימתנ םא .ונתיאמ תאז תחקל
.רתויו רתוי וענכתשי
תרחרחמהל וביגה
 
 
22/6/03 12:23
רבג דוע :תאמ
ןוימדה שפוח יחיל הבוגתב
אוה םא .ןויד ררועל ידכ בתכנ (תי)קדחה לש רמאמה ,יתעדל
יתעבה רבכ) ובש הללכהמ גייתסמ תישיא ינא ,תוניצרב בתכנ
םיסרטניא ,תונוצר םע םדא-ינבב רבודמ .(ןיינעב הלעמל יתעד
ןימאמ יד ינא יתבתכ רבכש יפכ .םינוש םילוקישמ םילוקישו
םיסרטניאה תבוטל םילעופ (דחאכ םישנו םירבג) ללכב םישנאש
רשפא ילואש אשונ הז יכ אשונב ןוידל ןאכ סנכא אל) םהלש
ןוכנל תאצומ ,הארנכ ,תא המל יל רורב אל .(תובר וילע בותכל

כ"כ הצובקב .ישנה ןימה (בור תא וליפא וא) לכ תא גצייל
תועד לש בחר ןווגמ ,יתעד תוינעל אצמי ,םישנא לש הלודג
.םישנ-םירבג יסחיכ בושח כ"כ םוחתב טרפב ,םוחת לכב
םגדמ קוידב אל אוה יתעד תוינעל טנרטניאהו) ונאצמ ןאכ םג
ןווגמ ,תוישנה תובוגתה ןיב (גציימ אל רתאה טרפבו גציימ
הארנש המ ,םע תובשייתמ אל ,יל המדנ ,ןקלחש תועד לש בחר
ךרוצה תא השיגרמ תא המל קודבל ןיינעמ .ךמלוע תסיפתכ יל
דוע) ?('דכו "יזוע" ,"הרמנ" ע"ע) םישנ לע "ןגה"ל הזה
,ילוא ,ששוח ינא .(!?"ןכוסמ התא" :"קדח"ל תנפהש טוטיצ
ןיבו תמייוסמ תויגוזל םדא לש יטרפה ונוצר ןיב תלבלבמ תאש
.תמייוסמ הצובק תוניינעמש ןכתייש ןיוויש לש תויגוס
ןהש חוטב אל תישיא ינא ,ךומכ תובשוחש םישנ שיש חוטב ינא
אלא ,י/והשימ "תכמנה"ב םעט האור אל ,תישיא ,ינא .בורה
תיביטקייבוס איהש ןכתיי ,"הכמנהה" תשגרה .הלועפ ףותישב
.(ךכש לבח ,ףיסוהל יל רתומ םא) ךומכ תבשוחש ימלו ךל
.ךל בוט-לכ
רבג דועל וביגה
 
 
23/6/03 13:45
יויס :תאמ
קדח ,בוט לזמל הבוגתב
...םכחותמ ךכ ידכ דע אוהש ןימאהל יל השק
יויסל וביגה
 
23/6/03 16:52
הרוא :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
תיטסניבוש החידב עומשל ומכ .רמאמה תא אורקל יתנהנ .יתוא תקחצה
שי .קיחצהל הלוכי תוינוציקהש המכ דע דואמ עשעשמ ,םישנ לע
הנבהל ןתינ אלו ךבוסמ אוה רשאב םדא לוכ ,ןיידע לבא ,וגב םירבד
ףלא יפל ביגמו םייוסמ בצמ ךות לא ולש םינעטמה םע עיגמ םדא לוכ
םיאב םה הפיאמ םיעדוי ונחנאש םיבשוח ונחנא םימעפלש תוביס דחאו
!אל ונחנא לבא
רורבו ןבומ אל םדא ףאו םינוש םלוכ ?םצעב דיגהל הסנמ ינא המ
!םמעשמ היה ךכ היה םא .ינשל
ונחנא םאו הביס שי רבד לוכל לבא בוט עמשנ דימת הז החידבכ זא
החלצהב .בישקנ תוחפל וא ןיבנ ונחנא םיבהוא קיפסמ
הרואל וביגה
 
24/6/03 16:59
רבג דוע :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
,400-ה העדוהה ינא !!...והז
!!!!!!!!!!!!!!!!!ףיכ הזיא
רבג דועל וביגה
 
 
25/6/03 14:11
יויס :תאמ
םיאיש רבוש רבכ יכפהתתל הבוגתב
!האנקמ כ"כ ינא
400 ה תויהל יתיצר ינא
.... 402 קר ינא לבא
יויסל וביגה
 
 
25/6/03 14:20
יויס :תאמ
םיאיש רבוש רבכ יכפהתתל הבוגתב
..405..םצעב
..בוט ונ
...ער אל 'סמ
יויסל וביגה
 
 
25/6/03 15:08
רבג דוע :תאמ
םיאיש רבוש רבכ יכפהתתל הבוגתב
תויהל ילכות תינלבס יהת םא ...ארונ אל
םיינושאר םימרוג םתוא םהינשל ,500
(400=2x2x2x2x5x5 -ו 500=2x2x5x5x5)
...אל 500-ו (20) םלש לש עובר אוה 400 לבא
רבג דועל וביגה
 
 
26/6/03 10:21
יויס :תאמ
םיינושאר םימרוג - רבכ יכפהתתל הבוגתב
?500ל ועיגי תובוגתהש


..םישרמה גשיהה לע קר לבא קר קדחל ש"לצ זא,ןכ םאו
יויסל וביגה
 
 
26/6/03 17:14
טקופ טקור :תאמ
ךל הארנל הבוגתב
אל אוה ,תודהוא תובוגתב ותוא חפנל תגאוד תייה אל םא
חובנל סאמנ רבכ לבא .הזה "םישרמה גשיה"ל עיגמ היה
.תוצורש המ ושעת .הז לע
טקופ טקורל וביגה
 
 
26/6/03 17:35
הננב הנד :תאמ
םישרמ שממל הבוגתב
ךלש רותה םג ,הגאד לא ?קדחה לע בוביס תלביק אל
עיגי
הננב הנדל וביגה
 
 
28/6/03 18:59
רבג דוע :תאמ
םישרמ שממל הבוגתב
:האבה הנעטל יתוא ליבומ הזו
םימלש םייבויח םירפסמ N,k והי :הנעט
.1-מ םילודג
(םא קרו םא) <=> k רדסמ םלש שרוש שי N-ל
תוקלחתמ N לש םיינושארה םימרוגה לש תוקזחה
.k-ב (תיראש אלל) א"כ
,3#2=9 -ו 2#3=8 רמולכ ,# ןמיס ב הקזח ןמסנ)
קורפה N=P1#A1xP2#A2x...xPn#An םא לשמל
(Ai>0 ,הזמ הז םינוש םיינושאר Pi ,דיחיה)
םא k רדסמ שרוש N-ל יזא םיינושאר םימרוגל
k ב א"כ (תיראש אלל) םיקלחתמ Ai םא קו
.(n ל 1 ןיב i לכל
k רדסמ םלש שרוש שי N ל חיננ (<=) :החכוה
יהי ,R#k=N -ש ךכ R םלש םייק רמולכ
םימרוגל קורפה R=Q1#B1xQ2#B2x...Qm#Bm
יזא R לש םיינושאר
[1] R#k=(Q1#B1xQ2#B2x...xQmBm)#k=N
[2] Q1#(B1xk)xQ2#(B2xk)x...xQm#(Bmxk)=N
םיווש םיPהו םיQה תודיחיה ללגבש רורב)
.kב תוקלחתמ תוקזחה רמולכ .(n ל הווש m ןכו
קורפה לש תוקזחהש חיננ (=>) :ךופהה ןוויכב
ןתינ יזא k ב א"כ תוקלחתמ םיינושאר םימרוגל
ןאכמו [2]-ב עיפומה יוטיבכ N תא בותכל
.k רדסמ שרוש ול שי ןכלו [1]-כ
רבכש) המרפ תרעשה תא חיכוהל :תיב ירועש
(-: ליעלד הנעטה ס"ע (עודיכ ,החכוה
.(ךרוצ שי םא ,ל"נה יבגל תורעה יל ריעהלו)
רבג דועל וביגה
 
 
29/6/03 0:37
רבג דוע :תאמ
?ול םישרמ אל ןוימדו ול םישרמ שממל הבוגתב
:ל"נל ירשפא "שומיש"ל אמגוד
:ליגרת
םירדסמ) םייבויח םימלש םישרוש המכ
ןכ ומכ ? 2985984 רפסמל שי (םינוש
רותפל) ?ילמיסקמה רדסהמ שרושה והמ
םימתירגול וא/ו תוקזח םע ןובשחמ ילב
.(...'וכו
:ןורתפ
םימרוגהש תוארל השק דאמ אל
תוקזחהו 3-ו 2 םה ל"נה לש םיינושארה
םיפתושמה םיקלחמה .המאתהב 6-ו 12 ןה
ןכל 2,3,6 םה 6 ו 12 לש (1 ללוכ אל)
שרושהו ל"נה םירדסהמ םישרוש 3 שי
2 אוה ישישה רמולכ ילמיסקמה רדסהמ
1 תקזחב 3 לופכ (2 (=12/6 תקזחב
.12 רמולכ 3 לופכ 4 רמולכ (6/6=)
.(500ל תצק ברקתהל יויסל יתרזע הנה)
רבג דועל וביגה
 
 
29/6/03 3:02
שארבטטרח :תאמ
...םישרוש המכ םישרמל הבוגתב
רשקב ישוק ךל שי עודמ
םע רבדמ התא
ךמצע
שארבטטרחל וביגה
 
 
29/6/03 11:44
רבג דוע :תאמ
ןיבהל יל לקל הבוגתב
:הארנכ ,ה/תאש
.הלילב 3-ב ה/רע .א
.טינקהל ת/הנהנ .ב
.רומוהה תא תנבה אל .ג
.רומאה תא תנבה אל .ד
(-: ?אל ,רשקב ישוק ךירצ םג םימעפל .ב.נ
רבג דועל וביגה
 
 
5/7/03 23:28
רבג דוע :תאמ
?ול םישרמ אל ןוימדו ול םישרמ שממל הבוגתב
...רבכ זא ,רבכ םא
קורפב (םי-Q-הו) םי-P-הש ןייצל יתחכש
והשלכ עודי רדסב םירדוסמ םיינושאר םימרוגל
ךכ j<i לכל Pj<Pi רמולכ הלוע רדס יפל לשמל
...דיחי אוה גוצייהש רמול לכונש
רבג דועל וביגה
 
 
30/6/03 10:07
יויס :תאמ
םישרמ שממל הבוגתב
!??ינא ???תודהוא תובוגת
!תבותכב תועט
..הלאכש תובלעה החיטמ תאש ינפל אורקל יסנ
יויסל וביגה
 
25/6/03 13:37
תישנ השיא :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ביאכהל לש ןיינעב אל רבכש תחא רותב .שגרמ רמאמהש תבשוח ינא
םיביאכמ ויהש םירבג יתרחבש םינש ויהש דיגהל החמש ינא בואכלו
,באכב ךורכ היה הזו.הל הקקזנ יתמשנש המ הזש הארנכו םיגשומ אלו
.תימצע האנשו יכבב
באכ לש םינש רובעל וכרטצי ונקלחש תעדויו קוחרמ הפוצ ינא םויה
ונחנאש הנבהלו תולשבל רבכ ועיגתו וכפהתתש הווקמו - לבסו
לש םינש שרוד הז ילוא לבא - םוחו הבהא קר םיכירצ םצעב םיקנויכ
תוקישנו הבהא בוט קר היהיש הרקמ לכב .שפנב הריבנו לופיט
תישנ השיאל וביגה
 
25/6/03 16:00
.ג תניר :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ייהתש יאוולהו םייחב הברה תרבעש םיאור .ןאכ תבתכש המ יפוי
(-: תרשואמ דימת
.ג תנירל וביגה
 
1/7/03 8:36
רבג דוע :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
(-: ?ן/םלוכ ומלענ הפיא
רבג דועל וביגה
 
 
1/7/03 10:27
יויס :תאמ
הרעסה רחאלש טקשל הבוגתב
תרחרחמהו קדחל ןווכתמ חטב התא
יויסל וביגה
 
 
1/7/03 13:30
רבג דוע :תאמ
..שחנל יל ןתל הבוגתב
(-: קר אל לבא ,רקיעבו
רבג דועל וביגה
 
1/7/03 13:49
הרוראה ירמ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
!!םכנופצמ לע הזו ,קייל יקירב הפוצ ינא
הרוראה ירמל וביגה
 
1/7/03 17:04
טטושמה קדחה :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ומכ .תרחרחמה םע הבהאמ םיבוקעה תוברקה תא שדחל ןכומ ינא
לכה וישכע .םעה ישחרל םיבושק תויהל ךירצ ,םיאקיטלופ םירמואש
תא איבהל וחילצת םא הארנ .םינמאנה תוננב יחרזא ,םכב יולת
.ברקה הדשל הרזחב (?בלה תגומו) הקיתווה תמחולה
.ףולש קדחב ליגרכ הפ ןיתממ ינא
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
1/7/03 17:40
ףושני :תאמ
ירוטסיה דוחיאל הבוגתב
תולעהל תרתסנ כ"כ אלו תשקיע המגמ הפ הנשיש וא יל המדנ קר הז
?סומלופה יררועמ האמ תמישרב המוק דוע רמאמה תא


...ךתרטמ חלצת ןכא םא ,יתוכרב
ףושניל וביגה
 
 
1/7/03 17:42
יטאופ סרע :תאמ
ירוטסיה דוחיאל הבוגתב
?התיא וב שמתשהל אלש שקעתמ התא אליממ םא
יטאופ סרעל וביגה
 
 
1/7/03 18:53
הדבעמ בצ :תאמ
ירוטסיה דוחיאל הבוגתב
ליבשב יאדווב זא רמאמה ליבשב אל םאש ןייצל בייח ינא ,קדח
.ןחוכ שת אלש תויבסרגאה תוביגמה ףסואל תונעל חורה חרוא


לש רדגמל הרושק אל תנייצש תוגהנתההש בשוח ללכב ינא ,ןיינעלו
.הובג תואדוו רסוח לש בצמב תוגהנתה ךרדל הרושק אלא םדא ןבה
תכשומ תויהל הל יאדכ םא תעדוי אל הרוחבה םי דגבה לש הרקמב
אל איה תינוכמה לש הרקמב ,תועינצה לע רומשל רתוי בושחש וא
שיבכ ,הלילב םייתש) ךרדה דצב רוצעל ןכוסמ רתוי םא תעדוי
...האלהו האלה ןכו ,התייבה עוסנל ןכוסמ רתוי וא (חדינ


ונל רבתסה ךכ רחאו םייוסמ עוראל ונבגהש םיבצמ םירסח ,ונניב
midsummer תביסמב יל הרק הזכ דחא) ?לגרב ונמצעל וניריש
.(םייעובש ינפל קר הב יתייהש האלפנה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
1/7/03 18:56
הדבעמ בצ :תאמ
ח''ח לבקל הבוגתב
.עדוי אל ,הלאוו ?'חור ךרוא' תויהל ךירצ ילוא
(o: הבוגת דוע ונפסוה הנה לבא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
3/7/03 11:49
יויס :תאמ
ירוטסיה דוחיאל הבוגתב
רבכ ברקה יתעדל ןכש תרחרחמה תנמזהב ךלרוגב הרגתמ תצק התאש
(..םיירשפאה םינוויכה לכמ אצומו) ערכוה
יויסל וביגה
 
 
3/7/03 14:18
רבג דוע :תאמ
יל הארנל הבוגתב
(-: ?ערכוה ברקהש תטלחהש םיטפושה רבחב תא
תומש תא ואירקהש ךלש םשה תא יתעמשש יל רוכז אל יכ
...םיטפושה רבח
רבג דועל וביגה
 
 
3/7/03 14:23
רבג דוע :תאמ
ןיבא ינאשל הבוגתב
תצק) ןויד אלא ,ברק הפ היה אל ,העונצה יתעדל םגו
.(ימעטל ,םיתיעל ,יביסרגא
,תויביסרגא ילב ןויד ,שקבמ ינא ,ימצע לש גיצנ רותב
.הלועפ ףותישו ידדה דוביכ ךות
(-: ....!רתלאל "תרחרחמ"הו "קדח"ה ורזחוי
רבג דועל וביגה
 
 
3/7/03 23:39
טטושמה קדחה :תאמ
?ברקל הבוגתב
םע םיאפר תרייע ומכ יל טקש ,הפ אל תחרחמהש ןמז לכ
.ידווילוה טרסב םילגלגתמ םידרז
,רודרבל ירוגכ תוינתייצ םילכ תואשונ הל שיש תורמלו
.הז אל הז יתימאה רבדה ילב,יויס תינריעה תטפושה תמגוד
הלעמב דחא םוי ץעניי דוע ףולשה קדחה ,יטאופ סרעו
?הא ,םייט ינאמב הקק .ךזוכע
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
4/7/03 17:05
רבג דוע :תאמ
ןיבא ינאשל הבוגתב
:...תויועט תויועט ...יוא
,"ךמש" <= "ךלש םשה" :ילש
."ואירקהשכ" <= "ואירקהש"
:(תיזילגניא יניבמ אלל יויס) CV לש
"הצומ" <= "אצומ"
רבג דועל וביגה
 
 
4/7/03 20:14
הרוראה ירמ :תאמ
ירוטסיה דוחיאל הבוגתב
יקירב תופצל ,ילרוגל יתוא שוטנת אלש -יתעדי יתעדי יתעדי
!!קייל
הרוראה ירמל וביגה
 
4/7/03 11:54
.ג תניר :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
.רשפא המכ .דובכב דיספתו חומת לבלבל רבכ קיספת
.ג תנירל וביגה
 
5/7/03 10:40
פ דהוא :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
תונוכנ אלה תונבה תא יתשגפו "לילכהל רוסא" דיגהל רשפאש ןוכנ
(הרקמב)
! טישלוב לכה
לבא תוצור ןה המ תועדוי ןהש תובשוח תונבש :הז ןוכנ תמאבש המ
,ןמצע לע תורוגס אל ללכב
היעב ילב ) תונב ןיבמ אל ינאש יתבשח םינש ינאש וז איה הדבוע
) ןויגיה אלל תולעופ ןהש הנקסמל יתעגה טושפ לבא ( הזב תודוהל
תוכשמנ ןה :שדחמ הז תא םיאור םעפ לכו ( ןהלש ןויגהה םצעב הזש
.ה ד ו ק נ .... ןהילע םש אלש ימל
היצנגיליטנאל בילעמ וליפא ,דודר עמשנ הז ....רעצמ הז ןוכנ
"ןוכנ הז ןכ" יתרמא ינא הז תא יל ורמא רשאכ רבעב םימעפה לכבו
...ןתוא ןיבמ אל טושפ ינא ,תויהל לוכי אל הזש יכותב יתבשח לבא
ןיבהל המ ןיא ! הככ קוידב הז דיגהל רעטצמ ינא םויה וליאו
ימ לכ ןכלו ןויגיה אלל תולעופו ימצע סרה שוח תולעב ןה ...ןלצא
.....חיוורמ ןהילע םש אלש
פ דהואל וביגה
 
 
5/7/03 16:56
הואת תבוב :תאמ
...ןוכנ הזש המכל הבוגתב
לכ ?אל .בושחש המ הז ןהלש סוכה ?תונב ךירצ התא המ .רקי דהוא
ראשה תא קורזלו רוזגל יוצר היה םצעב .ךרע וב ןיא ראשה
קיטסלפמ לכהו סוכ רקיעב ינא .יתוא חק זא .סוכה םע ראשהלו
?תורצ ךירצ התא המ .ךמצעמ גנעתהו ףשפש .הלועפ ףתשמו קתוש
הואת תבובל וביגה
 
 
5/7/03 17:08
פ דהוא :תאמ
...ןוכנ הזש המכל הבוגתב
ןיינעמש המש יתרמא אל תאז םא ,הרוחב "ךירצ" אל תמאב ינא
....תרמא תא הז - סקס קר הז הרוחבב יתוא
:בושחל יל תמרוג ךלש הבוגתה לבא
ןוכנ אלה רבגב םימעפ הברה ךכ לכ הרחבש הרוחב דוע הנה
העגפנש ירחא וישכעו (ןויגיהה רסוחו ימצע סרהה שוח ללגב)
רוחבל םוקמב םירבג אונשל הליחתמ םימעפ הברה ךכ לכ
....והזו תיבסל תאש תולגל יליחתת ילוא ....םינוכנב
פ דהואל וביגה
 
 
5/7/03 21:38
הואת תבוב :תאמ
...ןוכנ הזש המכל הבוגתב
.תומצע וא רוע תפיט יב ןיא .חבושמ קיטסלפ ילוכ ,תמאב
יפ דיל אל וליפא אוהו חירסמ אלו ליעגמ אל ילש סוכה
לש תויסטנפה בטימ יפ לע יתבצוע .ימולח סוכ .תעבטה
ךליבשב ןאכ ינא ?םינפב יל םישל הצור ?המ זא .םירבג
התא ,םותסא "יקתשתו הפי" הצור התא .ךיתושירד יפל תלעופו
התא ,תלפרועמ ינא תלבלובמ הצור התא ,גאשא ?תוחינג הצור
ילוכ ינא ?הלבה הצור התא ,ןיע תדח ינא ?תודח הצור
התא ,המרפ טפשמ תוחיכומ ןיב ינא ?ןואג הצור התא ,תילבמט
תבשוי ינא הנה ?הדלי הצור ,ךתוא קינא אב ?אמא הצור
התא .שממא ינאו הצור התא המ יל רומא ...רועפ הפב תדחופמ
וליפא ךכ רחא - הז לע בושחת .טירפתה תא תונשל לוכי םג
.רמאמ הז לע בותכל לכות
הואת תבובל וביגה
 
 
8/7/03 14:34
יויס :תאמ
...ןוכנ הזש המכל הבוגתב
!..תצק בושחלו בישקהל ןמזה עיגה וישכעו


סאומ ופוסבש םישנ לש ןמדזמ שוביכ)?ןאו'ז ןוד תנומסת יבגל המ
(..ןשקאו ןיינע רסוח תאפמ השיאב רבגה


ילוא זאו ("סקס אנוש ינא") ל"נה ןמלבונ לש ורמאמ םג האר
!והומכ לילכהל קיספת


((:יתוא ןקתל זעי והשמשו) !!!חכוותו הסנ
יויסל וביגה
 
5/7/03 19:10
הרוראה ירמ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
םניאש םירבדל ךשמיהל ,(זומ וא הננב) םדאה עבטמש תבשוח ינא
.המודכו ..תולקב וגשוה אלש םירבד ךירעהל ,תולקב םיגשומ
,הניצקמ ינא -ותוא "ףלאל" ,ותוא תונשל ,גישהל ,רגתאב והשמ הז
.הככ הז לבא
.היצרופורפ םידבאמשכ הליחתמ היעבה
הרוראה ירמל וביגה
 
 
5/7/03 23:17
פ דהוא :תאמ
...חותפ בל חותינ שממל הבוגתב
"ארפ" רבג םע תויהל תוצורש תורוחב ןיבמ ינא ,ךתיא םיכסמ ינא
ותוא "ףלאל" תרמאש ומכו
,"ביצי"ה דצהו "ןכוסמ"ה דצה :תומלועה יתשמ תוכוז ןה זאו
שי םירבגלש הדומ ינא הזה םורופבש תוניגהה םשלו ךכל רבעמ
איהש םיעדוי םהש וא תוניינעתה הארמ ןכ הרוחבש עגרבש היעב
םואתפו דימ טעמכ םיוסמ ןיינע םידבאמ םה זא "םדי גשיהב" רבכ
ללכבש המ ? יל המיאתמ איה םאה - הלאשב תפלחתמ תושגרתהה לכ
םה םירוחב הז לכ תורמל לבא ...רוזיחה תפוקתב םתוא ןיינע אל
.תורוחבמ "הנבהל" םילק רתוי הברה
פ דהואל וביגה
 
 
6/7/03 1:23
תתתושה תיבוברזה :תאמ
...חותפ בל חותינ שממל הבוגתב
:הדבוע ,ןכ ,ןכ
...תונקסמל יתעגהו .ךתוא "יתנבה"
?יתוא תנבה
תתתושה תיבוברזהל וביגה
 
 
6/7/03 1:29
פ דהוא :תאמ
''הנבהל'' םילק רתוי הברה םירוחבל הבוגתב
....חוסינב הרורב ייד תא םג


:-)
פ דהואל וביגה
 
 
6/7/03 13:48
הרוראה ירמ :תאמ
...חותפ בל חותינ שממל הבוגתב
תוחפ ונחנא טושפש וא ,הנבהל םילק רתוי םתא הז םא תעדוי אל
...רתוי בוט תוניבמו שארה תא תוכבסמ
<םיינרופיצ תפילש אללו ,דואמ ךר ןוטב רמאנ>
לכ םימעפ הברה םירבג ,הזל תנווכתמ תמאב ינא ,הציקע אל הז
,והשמ ןיבמ אל םהלש ילאנויצרה חומהש הז תא םילבקמ אל ךכ
!ןיבת ךל תמאב זאו ...לכה תא ךבסל םיליחתמ טושפ םהש
,ןמזה םע ןיבהלו תולקב הז תא תחקל תוטונ רתוי ילוא םישנ
.הככ תויחל טושפ רתוי הברה
...דבלב ינויסינ
הרוראה ירמל וביגה
 
5/7/03 23:34
אל ,אל) השיא :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
עומשל החמש ינא .םישנ ידראילימ השולשמ רתוי םלועב שי
.קומע .רבד ותוא ןלוווווווווכש


ךמצעל השרמ תאש תנווכתמ תא "המצעל השרמש תב" תויהלב ,ילריש
המב רקיעב אוה ךלש רתאה ?םייטנגיליטניא אל םירמאמ םסרפל
יל שי .הפצר טוטרמס לש תוישיא םע םישנלו םינגוזימ םירבגל
תחא ףא ךפוה אל "סוכ"ו "ןיז" םויה לכ דיגהל :ךליבשב תושדח
תנייפאמ הניא איהו ,םיזעונל םישנא תכפוה בושחל תלוכיה .תזעונל
ןיינעמש דיחיה רבדהש ,ךלש רתאב תובתוכה לש עירכמה ןבור תא
שופיחב תוקוסע ןהש ןמזב ואשדרב יראק לש הזופ תושעל הז ןתוא
.ןתח ירחא יביססבואו שאונ


םזימרופנוקש רבתסמ .רבג אוה םעפה בתוכהש תעדוי ינא ,ןכ
תולובג םיצוח (הזה רתאה לש םיירקיעה םינייפאמה ינש) םוטמיטו
.םיירדגמ
אל ,אל) השיאל וביגה
 
 
6/7/03 0:41
אל ,אל) השיא :תאמ
!תויוטש הזיאל הבוגתב
:אוה טמשנש ילש אלמה םשהו
אל ינא ?"הננב" ימצעל ארקא ינאש המל ."הננב" אל ,אל) השיא
(.הנומש תב
אל ,אל) השיאל וביגה
 
 
6/7/03 17:26
תיטוטרמס :תאמ
!תויוטש הזיאל הבוגתב
??אל ףוסב םיסרפ וחיטבה
תיטוטרמסל וביגה
 
 
6/7/03 17:15
רבג דוע :תאמ
!תויוטש הזיאל הבוגתב
התנפוה איהש םג המ ,ךתבוגת לע ביגהל ללכב םא יתבשח
.ילריש לא
ררועל ידכ "היצקובורפ" ןיעמכ בתכנ רמאמהש הארנ יל ,תישאר
.ךכ ת/בשוח תמאב י/והשימש ללגב אלו ןויד
...תבתוכ וא בתוכ ללכב אוה בתוכה םא יל רורב אל םג ,תינש
:הז ףדב ןאכ ,לשמל ,יאר)
http://bananot.com/articles/670#rem41759
http://bananot.com/articles/670#rem42246 )
.תויביטקובורפ םילימ תוחפ תצק ףידעמ יתייה ינא םג ,תישילש
(!)ינשב יתקדב ?"םינגוזימ םירבג" :טוטיצ ,הז המ ,תיעיבר
ךיא יפל ,רעשמ ינא) !!!קמנלו טרפל אנ !יתאצמ אלו םינולימ
אימחהל אב אל הזש ךיירבד חור תא יתנבהש
.((?העוט ינא) ...ינימ ינבל
:הריתס ןיעמ ךתבוגתב שי לכמ בושחהו ,תיעיבר
השולשמ רתוי םלועב שי" :טוטיצ-ב ךתבוגת תחתופ תא
."רבד ותוא ןלוווווווווכש עומשל החמש ינא .םישנ ידראילימ
!טלחהב הז ןיינעב ךתיא םיכסמ ?המ אלא - הללכה
רקיעב אוה ךלש רתאה" :טוטיצ ,הכישממ תא לבא
לש תוישיא םע םישנלו (?)םינגוזימ םירבגל המב
אל דאמ אוהש הטובה חוסינל רבעמ -- "הפצר טוטרמס
.הטושפ אל "הללכה" ןיעמ וב שי ,ישיאה ימעטל
דאמ םישנ המכ ,יתנבהל ,הז ףדב דחוימבו תוביגמב שי
ןהש המ ןיב רשק ןיאש תוליכשמ דאמו תויטנגילטניא
.תתנש רואתל
רבג דועל וביגה
 
 
6/7/03 21:15
השיא :תאמ
...הזיא הזיאל הבוגתב
ןתחתפתה אל דוע ןתא" :בתוכש רבג .םישנ תאנש = הינגוזימ
"רסומ תצק דוע שי ,םישנל דוגינב ,ונל" ,"תודליה בלשל רבעמ
.ןגוזימ אוה 'דכו
המב ר-ק-י-ע-ב אוה ךלש רתאה" הנווכב יתבתכ :תוללכהל רשאב
תו/םיבתוכה בורל יתנווכש ריהבהל דעונ "רקיעב"ה ."...ל
שיש ךתיא המיכסמ טלחהב ינא .ן/םלוכל אל ךא ,תו/םיביגמהו
אל שי ןהל םג יתיארש הממו ,תויטנגיליטניא תובתוכ המכ הפ
.רתאה ינכת לע תרוקיב טעמ
םיבתוכ המכב תקסועה (!תגייוסמ) הללכה ןיד ןיא ,תאזמ הרתי
,םהלש תויוטשה תאירק ךמס לע השבגתה םהילע יתעדש תובתוכו
,םדא תונב ידראילימ השולשמ רתויב תקסועה תפרוג הללכה ןידכ
הזו ,ןכותמ זוחא תינוילימ וליפא וייח ימיב שגפ אל קדחהש
תוכפכפה ,תוירסומ אל ,תויתודלי ןלוכש זירכהל ול עירפמ אל
.'דכו
אצמא ךיא"ב םויה לכ תוקסעתמש םישנש ,יתעד לע תדמוע ינא
הניא "גוז-ןב אצמא ךיא" הלאשה .תויטוטרמס ןה "גוז-ןב
הב תיזכרמה הלאשה קפס אלל איה ךא ,"תוננב"ב הדיחיה הלאשה
.םירמאמה בור םיקסוע
"תונב" הלימב "םישנ" הלימה תא הפילחמש תכרוע לבא ,יל רצ
.ליג ךיבסת םע השיא איה - תררחושמ השיא אל איה "תוננב" וא
איהש הדעו םע לבק העידומ וב תויזכרמה תובתוכה תחאש ,רתאו
לוכי אל הזכ רתא - 35 ליג דע ןתח הל היהי אל םא דבאתת
."ןמצעל תושרמש תונב לש רתא" ומצעל אורקל
לע ןודל ?תסרדנ הפוקסא תויהל ?ןמצעל תושרמ קוידב ןה המ
יניטוח ,ילאנא סקס ומכ םירגתאמו םיבכרומ ,םיקומע םיאשונ
?הנושאר השיגפב סקסו
בורו .תויטוטרמס ןה ןמלוע זכרמב םידמוע םיטיידש םישנ
.הלאכ ןה "תוננב"ב תוביגמהו תובתוכה
השיאל וביגה
 
 
6/7/03 23:52
רבג דוע :תאמ
...הזיא הזיאל הבוגתב
תילגנאב הלימה יתאצמ ,הינגוזימה ןיינעב והשמ יתדמל ,ןכא
םא ,םדא תאנש לכ לע ,תישיא ,יל רצ ,ןבומכ .(misogynic)
.םירבגל האנש וא םישנל האנש איה םא ןיב ,םניח תאנש איה


תאיצמ ,רבג רותבש ימצע לע דיעא .גוז-ת/ןב שופיח ןיינעב
שייבתמ אל ינאו םויכ ייחב תחא רפסמ המישמה איה ,גוז-תב
וז הניחבמ "טוטרמס"כ יתוא רידגמ הז םא .תאז רמול
(-: ...הרדגהה תא "לבקמ" ינא זא (דבלב וזו)
,תויגוזב ןמצע תא םישגהל תוצורש םישנה תא ןיבמ ינא
.'וכו םידלי ,החפשמ תיינב
םע (תוהדזהל יל השק רתוי יכ םא) ןיבהל לוכי םג ינא
םישפחמ אל ללכבש וא ן/םהל בושח שממ אל הזש הלאכ
ילע) תיתייעב ,ילוא ,איה המצעלשכ "תושאונ"ה .תויגוז
ילואו (תצק "שאונ" םיתיעל ינא םגש תולגלו הנכ תויהל
...גוזה תב וא ןב תאיצמ לע ,םיתיעל ,השקמ אקווד
.תרחא היגוס וז לבא ...אל אקווד ילואו


תצוח תישונא העפות איה השומימו תויגוזל הפיאשה
ןויד להנל םילוכי - ןאכ ונחנא התוכזבש ,תושביו תויוברת
םימיקמ ויה אל וניתומא /וניתובא םא) ועמשמכ וטושפ - הז
(...םידלונ ונייה אל תוחפשמ
תרדסל אשונ הז) "ינרדומ"ה םייחה חרואבש ןכתיי
תא אוצמל ונתיאמ קלחל ישוק רצונ (המצע ינפב םירמאמ
גיצהל םיאב תובוגת/םירמאמהמ קלחו ...תויגוזל ביתנה
.תו/םיבוטו תו/םיבר הקיסעמש היעבה תא


סקס"-ו "יניטוח" ,"ילאנא סקס"ה ןיינעב ךתיא םיכסמ ינא
.ןכ םג ישיאה ימעטל אלש םיאשונ ולא - "הנושארה השיגפב
הזש תו/םיטעמ אל ן/םה ילואש םישנא שי ,תאז םע דחי
,םוקמ שי ,ןונימ לש ןיינע הזש בשוח ינא .ן/םתוא קיסעמ
ךופהי אל הזש ,יתעדל ,יוצר לבא ,"יניטוח"ל םג ,ילוא
.רקיעל


הבוט (ביגמ/ארוקש ימ לכ) "ונל" השוע ילרישש בשוח ינא
תרוקיב שי םא םגש ךכ ,רתאה תא הקיזחמו הרצי איהש ךכב
.הזה רשקהב הריכזהל ,יתעדל ,יוצר
תדימ לע (העבצה) רקס לש ןונגנמ תונבל ,יוצר היה ילוא
.םימייוסמ םיאשונל עגונב תו/םיארוקה לש ןיינעה
רבג דועל וביגה
 
 
7/7/03 11:52
לבנע :תאמ
...בוטל הבוגתב
ותיא האצי ילש הרבח) קדחה הז ימ תעדוי ינאש תבשוח ינא
הלחתהב ךתוא םיסקהל םיעדוי שממש הלאמ אוה .(אבצב םעפ
.םהל סאמנשכ םיקרוז ךכ רחא לבא
לבנעל וביגה
 
 
7/7/03 15:49
רבג דוע :תאמ
ועדתש םתסל הבוגתב
הז םאה ,םייללכ םיטרפ יפל תעדל השק
?ךכ אל ,הריכמ תאש והשימ
רבג דועל וביגה
 
 
7/7/03 17:11
לבנע :תאמ
תצקל הבוגתב
גאדת לא לבא .תעדל םיכרד דוע יל שי רמאמהמ ץוח
.תומש הלגא אל ינא
לבנעל וביגה
 
 
7/7/03 19:46
רבג דוע :תאמ
יב לזלזת לאל הבוגתב
?לבנע ומכ הפי םש םע הרוחבב ?לזלזל ?ינא
...ךתיא "ליחתה"ל הסנמ ינא ילוא ,םומיסקמ
(...םולכ טעמכ ךיילע עדוי אל ינאש תורמל)
םג ינורטקלא ראוד תבותכ תנייצמ תייה םא
...תיטרקסיד רתוי הרוצב םיטרפ ררבל הסנמ יתייה
(-: ...ךב לזלזמ אל שממ לבא
רבג דועל וביגה
 
 
7/7/03 22:50
הל תפכיאש תחא :תאמ
לזלז ול חנצל הבוגתב
,תוניינעמה ךיתובוגתל דובכה לכ םע ,יחצ תמאב
,הלאכ שיש תמאבו
טטרלפמ התא רמאמ לכב ךיא אורקל םיענ אל שממ
תא הל תטברשמ קרש הרוחב לכ םע ליחתהל הסנמו
.היגיגה
סקס וא ילאנא סקס ומכ םיאשונ דגנל ןעוט התא
הז וליאכ ןאכ גהנתמ ינש דצמו ,הנושארה השיגפב
ךתימדת לע לבח אל ,ךלש יטרפה תויורכהה רתא
?טאל טאל הל תסרהנש
,טנרטניאה ךרד תויורכהל תדגנתמ ינאש אל הז
תא ךופהל המל ,םירתא קיפסמ ךכל שי לבא
?ול דעונ אל אוהש המל "תוננב"ה
תייה םא הלילח ךל הריעמ יתייה אל :םיירגוסבו
ינמוד לבא ,םיימעפ-םעפ תונידעב תאז השוע
לע בושחתו ,בוטה םעטה לובג תא רבכ תרבעש
אל ,ךתיא ואצי ,ןאכ ןמיע תלחתה רבכש תונבה
ימ שדחמ םעפ לכ אורקל תוכירצ ןה וישכעו ,ךלה
.םיענ אל שממ ,תינרותה הרוחבה
הל תפכיאש תחאל וביגה
 
 
7/7/03 23:36
רבג דוע :תאמ
לזלז ול חנצל הבוגתב
..."תויתפכיא"ה לע הדות
םע (םינפ לא םינפ השיגפ) יתאציש יל רוכז אל
ןימאהל יל השק םג תמאה ןעמלו ןאכמ יהשימ
םעפ ,םיליימ-יא המכ ילוא ...תאצל יל אציש
תחא
!!!...תפחסנ תצק ???יתאצי לבא ,ןופלט
...???ןאכמ יהשימ םע תאצל הכזא ינאש
...הבוטל עתפומ תויהל חמשא דימת יכ םא
שוח הפיאו םיביגמבש םינידעב ינאש יל הארנ
??שח-שוחהו ישישה שוחה ,היארה שוח ,רומוהה
ןיבמ אל שממ ינאש ךכ - הבוט חורב השענ לכה
לע
תועדוהל תיסחי ...תרבדמ תא "םעט" הזיא
תוטובה
תובוגתבו םורופב םימעפל האור ינאש
...םירמאמל
תוגאודש קיפסמ שי ...ילש תימדתה ןיינעב
סורהל
ןאכ ...גואדל המ ךל ןיא זא (-: ...התוא יל
רבכ איה
הז זא ...ךל עירפמ הז םא לבא !ירמגל הסורה
...אל שממ ...םיענ אל שממ
)-: דדובה יביל תמושתל תאז חקא
המכ שי) ??ןאכ ביגהל קיספאש הצור תא
!...קיספא זא (עדוי ינא ,הנחמשת דאמש
1200 תוחפל םע המותח המוצע לבקא םא קר ,זאו
!!!ביגהל רוזחא תומיתח
רבג דועל וביגה
 
 
8/7/03 13:22
לבנע :תאמ
לזלז ול חנצל הבוגתב
רכזש המ לכ הצר קר ,ןכסמ וילע ידרת לא
הסופת ינא יכ הנשמ אל הז לבא .הצור עצוממ
.רשואבו קזח
לבנעל וביגה
 
 
11/7/03 23:25
רבג דוע :תאמ
תספסיפל הבוגתב
.היטפמאה לע הדות ,תישאר
עצוממ רכזש המ" קר שפחמ אל ינא ,תינש
םישפחמש ינומכ םירבג שי ,יאלפתת - "הצור
הבהא ךותמ) ןיאושינל ליבויש יניצר רשק
תאש הז ,תישילש .החפשמו םידליל (תידדה
בור יתעדל ...עיתפמ אל ,הארנכ ,הז הסופת
יכ םא) ..."תוסופת" הלעמו 20 ליגמ םישנה
אל
.(וז הרעשה ששואל ידכ ימדקא רקחמ יתעצב
רבג דועל וביגה
 
 
12/7/03 1:05
לבנע :תאמ
(עמשמ יתרת) םירבגל םישנ סחיל הבוגתב
.יתאצמ ינאש ומכ הבהא אוצמל ךל תלחאמ ינא
לבנעל וביגה
 
 
12/7/03 2:53
רבג דוע :תאמ
בוט ךל היהישל הבוגתב
!!!בל ברקמ הדות
.ל"נכ (ונלוכלו) ךל לחאמ
רבג דועל וביגה
 
 
9/7/03 10:47
ילט :תאמ
לזלז ול חנצל הבוגתב
,יתעגפנ תמאב וישכע
אלו םעפ אל ,הסינו ,ליחתה אוה ןלוכ םע
,םיימעפ
,דימת קוריה רההמ הווש הדנולב ,יתיא קרו
! םלעתמ אוה
.םיענ אל שממ
ילטל וביגה
 
 
9/7/03 11:31
דחפולצ תב :תאמ
?אל יתיא המלל הבוגתב
שדוח זא היה .'דימת קוריה רהה' ריש הלחא
....ייינע תא יתחקפ ,טבש
דחפולצ תבל וביגה
 
 
9/7/03 12:17
יויס :תאמ
בינגמ רישל הבוגתב
:ךכ ךלוה הזו
ייניע תא יתחקפ
טבש שדוח זא היה
...תחא הנטק רופיצ ילעמ יתיאר


..הדובעב יל םמעשמ תצק טושפ
(:יתוא וניבת
יויסל וביגה
 
 
10/7/03 1:22
הל תפכיאש תחא :תאמ
?אל יתיא המלל הבוגתב
?האושנ אל תא
הל תפכיאש תחאל וביגה
 
 
13/7/03 1:28
ילט :תאמ
?אל יתיא המלל הבוגתב


,אל םא םגו י/והשימל תפכא םא


קוחצל רוסאש רמוא אל הז לבא


?הא
ילטל וביגה
 
 
10/7/03 16:21
הדבעמ בצ :תאמ
?אל יתיא המלל הבוגתב
,ילט
לע םירכז המכ דוע וראשנ ,בלעהל ךירצ אל
תואושנ םישנ םע םיליחתמ אלש ץראה רודכ
.(תורעשה ישרוש דע)


!המיענ הסיט
הדבעמ בצל וביגה
 
 
12/7/03 1:49
ילט :תאמ
?אל יתיא המלל הבוגתב
.תורעשה ישרוש דע ...הדות
(-:
ילטל וביגה
 
 
10/7/03 16:29
הדבעמ בצ :תאמ
לזלז ול חנצל הבוגתב
ךל תפכאש הז רמול הלוכי תאש ןורחאה רבדה
ול תבתוכ תייה ךל תפכא היה תמאב םא .ונממ
.ולש הבוגת לכ שארב עיפומש לאודל


םע לבק חסכל תשפחמ תא המל דבל יבשחת וישכע
קינ הזיא אלו שממ לש תוהז םע םדא ןב הדעו
.ימתס


תויהל הצור יתייה אל שממ שממ לבא ,שממ ינא
היה ךלש גוזה ןבה םאש הארנ .ךלש גוז ןבה
םיימעפ תבשוח תייה אל הנטק תועט וזיא השוע
ומכ ,םלוכ ינפל וב תסנכנ תייהש ינפל
.תוינלופ לע תוחידבב


!איקהל יל תמרג הההההההבבב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
10/7/03 21:32
הל תפכיאש תחא :תאמ
הל תפכא אלש תחאל הבוגתב
,ילש גוזה ןב היהת אל םלועל ,לכ םדוק
.הזב ליחתנ
יאדכ ,טעמ אל ןאכ חסכמש דחא רותב ,התאו
התאש ינפל ךלש תובוגתה לע תצק לכתסתש
.רחא והשימב סנכנ
ילוא זא ,תיטסיחסכ התיה ילש הבוגתה םא
וז המו חאסכ הז המ גשומ יל ןיא תמאב
.תונידע
דענמ לע קיסמו ,יתוא ריכמ ךניאש ,התא לבא
קר אל הז ,טנרטניאב ילש יפואה תונוכת
.יטתאפ דאמ דאמ וליפא הז ,יטאתפ
,ררחשמ הז ?איקהל והשימל םורגלב ער המו
.םימעפל אירב וליפא הזש יתארקו
הל תפכיאש תחאל וביגה
 
 
10/7/03 23:41
הדבעמ בצ :תאמ
???ילש גוזה ןבל הבוגתב
,ךב 'יתסנכנ' המל תעדוי אל תמאב תא םא
,לצנתמ ינא זא ,'רבג דוע'מ ךל תפכא תמאבו
אלו ןודזב העגפש ימב סנכיהל התייה יתנווכ
ינאש ךלש הנעטל הבושתה םג וז .בל םותב
םא .רבדה ךכ אל .אוושל םישנא ןאכ חסכמ
תא ןכותמ יננסתו יתבוגת לע ירבעת
ויה ןבורש תוארל ילכות תויסרא/תוינפקותה
רחאב עגפו תויסראב בתכש י/והשימל הבוגת
דואמ חנ שיגרמ ינא ולאכ םיבצמב .ןודזב
,תעדוי ילוא תאש ומכ יכ ןפקותב סנכיהל
םירקמב .'ןיע תחת ןיע' לש בהלנ דיסח ינא
ופכב לווע אל לע והשימ יתפקת םהבש םיטעמה
דועבו ןאכ ומכ) יתלצנתה - יתיעטש יתיהזו
.(תומוקמ


ןודל ונילע ךב יתסנכנ המל ינבתש ידכ
בשוח אל ינא ,'רבג דוע'ב קסועש ךלש טסקטב
לבקל הצור תא םא .ןאכ הז תא תושעל ןוכנש
תא םיננוצ לש תחלקמל 'תיכז' המל אלמ רבסה
ילש תיטרפה לאודה תביתל בותכל תנמזומ
רבסה ילבקתו תאז העדוה שארב עיפומש
.טרופמ


םישולש םדא םע תויחל ךירצ אל ,בגא ךרד
תונוכת המכ תוארל ליבשב דדוב יא לע הנש
תודיעמ םייתש וא הרוש םג םימעפל ,תויסיסב
ןווכתה אוהש הממ רתוי הברה םדאה לע
.הליחתכלמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
11/7/03 0:59
הל תפכיאש תחא :תאמ
טרופמ רבסהל הבוגתב
אוה ,"רבג דוע"מ אל וא ןכ תויתפכיאה יבגל
,דמחנ רוחב לש םשור השוע טושפ
ולש תובוטה תונווכה לכש יתעדל לבחו
ולש תובורמה תולחתהה ללגב ןפייפ תוכלוה
.ןאכ תורוחבהמ הברה םע
רבכש ומכ ,יתעדל בוט אל הארנ טושפ הז
,חסכל התיה אל שממ הנווכהו ,הלעמל יתבתכ
,תיביסרגא יתייה ילוא .םעונב ריעהל םא יכ
םא תאז לכב לבא ,ךכ יל הארנ אלש תורמל
יתעגפ
.יתולצנתה אנ ולבק והשימב
םושמ אקווד ,ולש ליימל תאז יתחלש אל
.יתעדל בוט קר ול התשע רתאב ןאכ הרעההש
תא ומצעל הנק בושו םיברב ומצע ריבסה אוה
,תינאו'ז ןודה אלו הבוטהו הנשיה תימדתה
?רתאב ןאכ ריעהל ער המ יכו .יל המדנ ךכ
?וב שייבתהל שיש והשמ לע ונבתכ םאה
ונחנאש םיכסנ אוב זא ,אל יתעדלו ןכ ךתעדל
.םימיכסמ אל
רתוימ יל הארנ רתוימ יל הארנ ,ןפוא לכב
,םדוק יב תסנכנ עודמ רבסה ךממ לבקל
.בוט ךכ לכ םיריכמ ונינש ונחנא ירהש
.בוט הליל
הל תפכיאש תחאל וביגה
 
 
11/7/03 1:17
הדבעמ בצ :תאמ
רקי בצל הבוגתב
לע לבח אל") ןולשיכ אוהש והשימל דיגהל
םדא ןומה ינפל ("?טאל טאל תסרהנש ךתימדת
תוכיפשל הלוקשש םיברב םדא ינפ תנבלה וז
.םימד
םורופב תרמאנש תרוקיב לבקי והשימש יוכיסה
רב לכל ןבומו רורב הזו ספאל תפאוש הזכ
.תעד
ולצא והשמ רפשל ךל בושח היה תמאב םא ,ןכל
תואכרמ ילבו ,תונידעב תמאב ול הריעמ תייה
.ולש תישיאה ראודה תביתל ,תובשחתהה לע


בולע ןויסנ איה יבמופב רחא םדא תבלעה
תאז ,םירחא לש םבג לע ךמצע תא תונבל
.ךתוא יתפקתש הביסה התייה


:םירבד המכ לע יל רצ
,ןאכ וזה החישה תא להנל םיכירצ ונחנאש .1
.ךלש הריחב ךותמ
תעגפש השיחכמ תאש וא ,תנבה אל ןידעש .2
תונווכ לכ ול ויה אלש תורמל יבמופב םדאב
.תוער


רורב ,ונחנא ימ םיעדוי ינאו תאשכ וישכע
המ תא תמאות ילש הזירזה הנחבההש ונינשל
רתוי תצק תורכה רחאל רבעב ךל יתבתכש
.הכורא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
11/7/03 1:59
הל תפכיאש תחא :תאמ
הרקי תיקינתפכאל הבוגתב
,ןולשיכ אוהש דחא ףאל יתרמא אל .א
ולש תויטנוולרה יאב ךחוגמ תאבהש טוטיצהו
.ןיינעל
אוהש החינמ ינא ותוא הבילעמ תייה םא .ב
ןוויכמו ,תמעוז וא תבלענ הבושת בתוכ היה
חינהל ימצעל השרמ ינא ,תאז השע אל אוהש
.התא השעמל אוה ןאכ םעוזש ימש
הזו ,בג םוש לע ימצע תא הנוב אל ינא .ג
ימצע תא תונבל) יתוא ןיינעמ שממ אל םג
.(רתאב ןאכ
שממ אלה יפואה חותינו ךלש תונחבהה םג .ד
,יתוא םיניינעמ שממ אל יל תישעש קייודמ
.ונינשמ הז תא ךוסחת ילוא זא
ונל בוטו ,םירשואמ ינאו ילש גוזה ןב .ה
תא ךמשב ול רוסמא ינא ךא - ונתויגוזב
.הנכה ךתוניינעתה
הל תפכיאש תחאל וביגה
 
 
11/7/03 2:17
הל תפכיאש תחא :תאמ
הרקי תיקינתפכאל הבוגתב
הייטנ ךל שי ,יפוא יחותינ לע םירבדמ
,ףרוטמ ןפואב םיזגהל
ול יתרעה ?תואקה ,ןולשיכ ,םימד תוכיפש
תא ךמצע לע תחקלש דעו ,הרזחב ביגה אוהו
.שבד היה לכה לשוכה רוגינסה דיקפת
רתוי הברה תובוגת הזה רתאב תורסח
תטלחהש ךכ ,תומהלתמו תויסרא ,תוינפקות
?יילא אקווד לפטהל
ךיתומשאהב ותוא םישאהל רחא ןברוק ךל אצמ
םיביגמב רבודמ :חכשת לאו ,תומזגומה
ומש תאמ ץוח "רבג דוע" םג .םימינונא
,רבד יצחו רבד וילע םיעדוי ונניא ,יטרפה
המזגה יל הארנ "םיברב וינפ תנבלה" ןכלו
.תיארפ
.ךירמאמל ךלש תונפקותהו טהלה תא רומש
תינלופ הנוכת אל איה המזגהל הייטנ ,בגא
????תצקמב
.....הההההבבב
הל תפכיאש תחאל וביגה
 
 
11/7/03 14:05
הדבעמ בצ :תאמ
הרקי תיקינתפכאל הבוגתב
.ןמצע דעב תורבדמ ךלש תובוגתה


I rest my case
הדבעמ בצל וביגה
 
 
7/7/03 18:58
הדבעמ בצ :תאמ
...הזיא הזיאל הבוגתב
הנה ,המגודל יתוא יחקו ,םירבגה םה םיטושפ המכ ילכתס
(הכילהב) יתוא תענכש רק ןויגהב הבתכנש הלעמל ךתבוגתב
קרוי-וינב הדובעל תלבקתמ התייה אל רתאה לש תכרועהש
אל רבכ ינא הנורחאל םהל התייהש החידפה ירחא םצעב) סמייט
.(...חוטב ךכ לכ
,תנמזומ תא קדחהמ רתוי בוט בותכל הלוכי תאש תבשוח תא םא
תכרועה לש תויועטה .ןאכ םסרפתי ךלש רמאמהש םייוכיסה בור
ויהש םירמאמ תלסופ אל איה false negative בורל ןה
.תוסנל יששחת לאש ךכ .לספיהל םיכירצ
!החלצהב


(o; בומרבא תא םיפקוע ונחנאו ןטק ץמאמ דוע ,קדח
הדבעמ בצל וביגה
 
 
7/7/03 19:22
טטושמה קדחה :תאמ
רבג ענכשל טושפ הזיאל הבוגתב
דוע .עגרל עגרמ תויראזיב תויהנ הפ תובוגתה ,בצ יבצ
.טלחומ 'ץניל הפ יל ושעי עגר
?הא ,אבצב יתיא האצי ךלש הרבח ,(ייהתש ימ ייהת) לבנע
תקלדה סקטב התיא יתייהש יהשימ יל יריכזת עגר דוע .ששפ
רתוי הברה יתייה םש ,תעדוי תא המ .למיג התיכב תורנ
.תונבל ליעגמ
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
7/7/03 19:35
הדבעמ בצ :תאמ
תונושמ תובוגת הזיאל הבוגתב
,ידידי קדח
םיראשנ ויהש םישנאה םיטעמ .ךחור לופית לאו ארית לא
םיכיבסת תוריתע ,תולכסותמ תונב לש רדע לומ ןתיא
אל םישנב הרירמה םגו זועב תדמע התא וליאו ,םיכסחו
ןתוא ריאשמו שרופ יתייה ןמזמ רבכ ינא .ךל הלכי
!ח"ח לבק .ןהלש םיכיבסתה םע לשבתהל ךישמהל


םוקמב התוא ריאשנו ,בומרבאל רתוונ אוב ?המ עדוי התא
הז ,תפסונ םעפ הז לע בשוח ינאשכ ,לכה ירחא ,ישילשה
תאזכב ןאכ תונבהמ קלחל תונעל לודג ךכ לכ דובכ אל
...בל תמושת
הדבעמ בצל וביגה
 
 
16/7/03 3:09
חרוא תרבוע :תאמ
ךחור לופית לאל הבוגתב
.לבחו ,ינפקותל תכפה הנורחאל ,בצ יבצ
חרוא תרבועל וביגה
 
 
8/7/03 19:21
לבנע :תאמ
תונושמ תובוגת הזיאל הבוגתב
םגו) התא ימ קוידב תעדוי ינא יכ םכח תויהל הסנת לא
ילב יתיא ליחתהל תיסינ יכ ,ינא ימ תעדל ךירצ התא
הפ הנושמש ימ .('מ לש הבוט הרבח ינאש תעדישכ השוב
.רהזית זא .ךלש תוירואת קלאהו התא הז
לבנעל וביגה
 
 
11/7/03 1:36
טטושמה קדחה :תאמ
?תונושמ תובוגתל הבוגתב
הפ ונחנא יכ ,יילע ימייאת לא ,לבנע תרבג יבישקת
םיהומת תונובשח תריגס ליבשב אלו ףיכה ליבשב
תאש ,'מב יתעגפ המ ןיבמ ךכ לכ אל םג ינאו .רבעהמ
אל םג הזו הנשמ אל .ילש םינפה לומ הזב תפפונמ
.םורופה
המ יארתו ,תרחרחמל הרק המ יארת .יתיא יליחתת לאו
הדבעמ בצ ןיב - תרחא תממחתמ הרזגב וישכע הרוק
תא הז םיקלומ םה עגר דועש ,הל תפכיאש תחא ןיבל
.הז לש וראווצ
.הככ רבכ םישנ לש םימד וור יידי ?תבקמב ובתכ ךיא
.הבורה תקב הטירח דוע יל יפיסות לא
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
11/7/03 2:26
הל תפכיאש תחא :תאמ
םולכ םיגישמ אל םימויאבל הבוגתב
םיניינעמ םיקוסיעל תרזוחו ,הרזגה תא תררקמ ינא
.רתוי
םייקתמ היה הדימ התואבש ,חוכיו לכ ךופהל המלו
םינבה לש המחלמל ,הבקנ ןיממ ביגמ היה בצ םא םג
???תונבה דגנ
?'ד התיכ תא רבכ ונמייס אל
הל תפכיאש תחאל וביגה
 
 
11/7/03 2:40
רבג דוע :תאמ
םולכ םיגישמ אל םימויאבל הבוגתב
(-: ...תצק תימד'ת ימצעל רפשל ידכ


שא ת(ו)קספה שקבל הסנא
...(ת(ו)ידימת)
ןוכנו רשפא לבא
ןוידה ךישמהל
תויהל לכות CV-ש ידכ
(-: תואמ שמח רפסמ הבוגת
( http://bananot.com/articles/670#rem42412 )
רבג דועל וביגה
 
 
11/7/03 5:54
ההות ונבתכ :תאמ
םולכ םיגישמ אל םימויאבל הבוגתב


?הרק המ ?המ
?ךל הרק המ
.הנתשה אל רבד םוש .םולכ
תכלל ךישממ .הטטב שאר רתונ (קדח ןודא) הטטב שאר
.ריקב שארה םע
םיהדמ
ההות ונבתכל וביגה
 
 
11/7/03 11:18
ינוטלפא זיזי :תאמ
???תרחרחמל הרק המל הבוגתב
ינאשכ האור ינא המו שדוח ץראב אצמנ אל ינא
?רזוח
!!!!ןןןןןןאגלב ןיידע
ונחנאש םיביוא קיפסמ ונל ןיא ,םכל הרוק המ
,רדסב) ינשל דחא םוקמב ינשה לע דחא הפ םידרוי
.(?תובוט רתוי תוחידב םכל שי .המ זא ,יחיג הז
הדבעמ בצ ליחתהו תרחרחמהו קדחה םע עטקה רמגנ
?תיקינתפכיאהו
ןבצעתהל ליחתא ימצע ינאש ינפל .רהמו ועגרית
.הפ
,רדסב) חלמ ילב תיקינתפכיאה תא לכוא בצ ,בגאו
.(?תובוט רתוי תוחידב םכל שי .רדסב
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
11/7/03 11:24
ינוטלפא זיזי :תאמ
???תרחרחמל הרק המל הבוגתב
אוה "ההות ונבתכ"ש ,ההות קר ינאו ,תויהל לוכי
?תרחרחמה םצעב
?העוט ינא
ינוטלפא זיזיל וביגה
 
 
12/7/03 1:14
לבנע :תאמ
םולכ םיגישמ אל םימויאבל הבוגתב
:'י רמ דיגא אמש וא ,קדח רמ ,התא בישקת
הביתכב ךתיא תורחתהל לכוא אל ינאש יל רורב
תייה דימת התא הזב יכ ,ךלש תחלתשמה ןושלבו
.םילימ םע ךתבוטל לכה בבוסל תעדי דימתו הלועמ
.ללכב הסנא אל ינא זא
ובורב אוה הפ תבתכש המ :דיגהל ךירצ תמא תא לבא
הז לעו ,תונבל גהנתמ התאש ךיאב ךלש המשאה לודגה
קורזלו לילכהל אל .ךמצעל תומשאהב אובל ךירצ התא
.ישנה ןימה לע לכה
תונב אצמתש יל ןימאת ,גהנתהל דמלת התא םא
םוש ילב תונכו הבהא הברה ךל קינעהל ועדייש
.גזגיז
תילולימה תומילאב בוש ביגת אל הז לעש הווקמ ינא
.ךלש הליגרה
לבנעל וביגה
 
 
13/7/03 22:27
רדמס :תאמ
םולכ םיגישמ אל םימויאבל הבוגתב
.הכילהב החקל תרחרחמה


.הז תא הנשמ אל ונמיע אל רבכ איהש הז
רדמסל וביגה
 
 
13/7/03 22:52
רבג דוע :תאמ
,קדחל הבוגתב
שממ לבא ,שממ ךלש תצרחנה העיבקה
יביטקייבוא אל ירה ינא לבא ...יניעב הנוכנ אל
(-: ...הזב הדומ תוחפלו
רבג דועל וביגה
 
 
14/7/03 10:09
יויס :תאמ
,קדחל הבוגתב
!!לודגבו החקל


500 הבוגת יתויה לע תויגיגחב הזירכמ ינא
! רפסמב (!!!)
ואר) ותאובנש דמחנה רבג דועל תודות לכהו
..המשגתה (ליעל
,קדחלו
איש רבשנו ןיינעמ ןויד ןאכ רצונש ןייצל שי
תיסחי רצק ןמזב הובגה תובוגתה רפסמ רואל
הידעלב יכ ךרדב תרחרחמל ארקו] !!חלצהו הלע
[(..תובוגת)הברה הווש אל התא
יויסל וביגה
 
 
14/7/03 11:54
טטושמה קדחה :תאמ
טלחהבל הבוגתב
.קדחה ץראל 500 -ה הלועל תוכרב
םינורחאה יצחו שדוחה ךלהמב הפ חתפתה ,ןכא
תובוגתה תוכזב רקיעב - הרופו ןיינעמ ןויד
.ןאכ תובוטו םיבר לש תוילנויצומאהו תופיה
ררועמ ומצע אשונה .תואמחמה תועיגמ יל אל
דחא לכל עגונ אוהש ללגב (םיציגו) םיצימ
רבדמב םייחצנה םידוונה ,ונתיאמ תחאו
.םחיל סנ אלש םיסחיה וא תוקוורה
,הקותמה רדמס ,השוחנה יויס ,יראה-בל תחרחמה
וליפאו ימעפ דחה הדבעמ בצ ,רבגה רבג דוע
םתכפה םכלוכ - קיטסלפה תפשור טקופ טקור
לע תרזוח אל ילוא הירוטסיההש ךכל השחמה
תואיגשהו תולווועה ,תויועטה לבא ,המצע
רזוחו וניבל הניבו) הניבל וניבש םלועב
וכישמיו םעפ ףא ונמלועמ ומלעיי אל (הלילח
דעו התעמ תוננבב םיזיגרמ םירמאמ סנרפל
.חצנל
,יצומ יצופ לש תועמד ןאכ ונבגינש ירחא זא
תודמעל רוזחל םלוכ .הקיבדה הקספהה המת
הכרעמה ,םיילגר ומירה ,םיסוס .ברקה
!!!!!!!תכשמנ
המלענ םיאפר תוחורה לכל הפיא ,בגאו
יקנ'ג לש םימוטפמיס רבכ חתפמ ינא ?תרחרחמה
500 -ה תוגיגח לגרל ילוא .הידעלב הלימגב
רכזל ,םתס הככ ?הלש ןטק ןוקבמאק ןמז עיגה
?(םיער)םיבוטה םימיה
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
14/7/03 18:58
הדבעמ בצ :תאמ
וגח םויב קדחה רבדל הבוגתב
ימ קר ?המ ?ץימשהל המל ?המל ימעפ דח המל
?ח"חל יאכז תובוגת םישולש לעמ בתכש


סופיטה תארקל ןטק דעצ דוע םרות ינא ,הנה
.רתויב םיבוגמה םירמאמה גורדב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
15/7/03 0:52
רבג דוע :תאמ
וגח םויב קדחה רבדל הבוגתב
תודוהל ,ךתועינצ תורמל ,יל השרת
.רמאמה תובקעב אבש ןוידה לע ךל
תא ררועל ידכ רצונ רמאמהש הארנ יל
רבכש יפכ) תוילנויצומאה תובוגתה
.(...שולש וא םיימעפ ,םעפ יתבתכ
ירחאש סויפ לש הקיבדה הריוואה אקווד
(-: ...יניעב-ןח האצמ הרעסה
ינא "םינימה תמחלמ" לע םירבדמשכ
.גשומה םע חונ אל שיגרמ תצק
םילשהל (תוגוזכ) ודעונ םישנו םירבג
.הז תא וזו וז תא הז
!הזב הז "םחלה"ל ונדעונ אל
"םיביוא" קיפסמ ,ונרעצל ,ונקלחל שי
.תואכרמ ילבו םע םירחא
.ונגוז ת/ןב :ד/תחא תנבהב ליחתנ
םיאצומ ךיאו הפיא ...הנטק היעב קר שי
((.ג.ע) תו/םיקוורה) "רבדמה ידוונ"
?ן/םגוז תב/ןב תא
תונורשכה (ת)ךורב קדחה ,ילוא ,ליעוי
(-: ?ןיכודיש דרשמ םיקהל יל רוזעל
רבג דועל וביגה
 
 
15/7/03 10:48
יויס :תאמ
וגח םויב קדחה רבדל הבוגתב
אלכ המלענ תרחרחמה עודמ תעדוי ינאש
..התייה


תרתתסמ חילצמ קדח לכ ירוחאמש ללגב ילוא
..יראה-בל תרחרחמ
התוכזבש איה איה,תרחרחמה,תורחא םילימבו
לפנש עגרבו הז דבכנ דמעמל רמאמה עיגה
...הב השפנ דוע לכ החרב איה ןומיסאה


םיינויגה הילא ךלש םיעוגעגה םג,ןכל
ינא,ךשפנ הקשח ביר רוחרחב םאו םיימיטיגלו
תרמייתמ יניאש י"פעא) !ךתורשל דימת ןאכ
(...תוסנל הנכומ ינא המוקמ תא סופתל


(:בזכאתת אלו הסנ
יויסל וביגה
 
 
16/7/03 10:10
.ג תניר :תאמ
יל הארנל הבוגתב
תמאב תוקזח םישנש ןדחפ םתס .הנעי אל אוהש
.ותוא תוסרסמ
.ג תנירל וביגה
 
 
16/7/03 14:29
קדחה לש וחילש :תאמ
יל הארנל הבוגתב
.םלוכל ייה
הרצק השפוחב אוהש רוסמל ינממ שקיב קדחה
תינמזה הקיתשה ןכלו ,בשחמ לוטנ םוקמב
ןדחפ אל אוה :העוט תא - תנירש הככ .ולש
ויפקות לכל בישיו רוזחי אוה .םולכ אלו
.םלומגכ
יל הארנש םישקומ הדשל הפ תסנכנ תא ,יויסו
?הצור תאש החוטב .וב יכבתסתש
קדחה לש וחילשל וביגה
 
 
17/7/03 16:33
יויס :תאמ
!העגרא תריפצל הבוגתב
ןוכיס תחקול ינא לבא השק תצק יל היהיש
לזמ ינאש ללגב ילוא) תויראה בוגל תסנכנו
...קיזי אל ןשקא תצק (...הירא


..רבדמב ןיידע תרחרחמה ילוא,עדוי ימ
יויסל וביגה
 
 
18/7/03 12:17
קדחה לש וחילש :תאמ
יתרמא רבכל הבוגתב
.הז תא יכרטצת תא .רמוכ ןימזמ רבכ ינא
קדחה לש וחילשל וביגה
 
 
20/7/03 14:59
יויס :תאמ
?דבאתהל הצורל הבוגתב
הנכה ךתגאד לעו תמסוקה העצהה לע הדות
...רדסב היהי ינא לבא
יויסל וביגה
 
 
20/7/03 18:33
רבג דוע :תאמ
אלל הבוגתב
.("היהי" אל) רדסב היהא ינא
.רדסב היהי אוה
רבג דועל וביגה
 
 
21/7/03 10:31
יויס :תאמ
קודקדל הבוגתב
תדלקמ תטילפ
יויסל וביגה
 
 
27/7/03 11:34
.ג תניר :תאמ
אלל הבוגתב
ךיילע רבדמ הזה קדחהש ךיא יתוא ןבצעמ
ראשיהל רוסא .ךשמהב בתכ אוהש הבוגתב
.ותיא תוירייארפ
.ג תנירל וביגה
 
 
27/7/03 15:13
יויס :תאמ
תויחא תווחאל הבוגתב
!יתוחא,הדות
תא ול הלעמ הז יכ סחייתהל רוסא םצעב ילוא
...לבחו םישדח םיאישל וגאה
יויסל וביגה
 
 
28/7/03 10:13
.ג תניר :תאמ
תויחא תווחאל הבוגתב
.ףאה תא ול דירונש יל אב לבא .ןוכנ םג
השרמ אוהש ךיא ומצע תא בשוח תמאב אוה
.הפ ונילע רבדל ומצעל
.ג תנירל וביגה
 
 
28/7/03 10:38
יויס :תאמ
תויחא תווחאל הבוגתב
לכ לע ..לבא אב יל םגש יל ינימאה
השדח תוטש אובת,היהתש לככ תמכחותמ,הבוגת
ידיצמ הזל חכ ךל שי םא זא קדחה לש ודצמ
!גדה ןיתשמ הפיאמ ול הארנו תוחוכ דחאנ
יויסל וביגה
 
 
28/7/03 11:58
.ג תניר :תאמ
תויחא תווחאל הבוגתב
.(:עובש בוחרל תאצל לכוי אל אוה ונירחא
בתכ אוהש המו ,תינבצע ינא תינבצע ינאשכ
ןפריח ,םיידיה לע םימ ול ימישתש ,ךיילע
.ןפצוח .ירמגל שארה תא יל
.ג תנירל וביגה
 
 
29/7/03 12:56
יויס :תאמ
!זלריג ראוואפל הבוגתב
יתנבהש יל הארנ אל לבא תודוהל חדפמ תצק
רומא הז המלו "..םימ תקצל" יוטיבה תא כ"כ
?כ"כ (ךתואו) יתוא סיעכהל
תא הארי אל אוהש דואמ חמשא ינא, !ןכו
...זא תלטובמ אל הפוקתל יבמופב ולש קדחה
יויסל וביגה
 
 
14/7/03 21:50
הדבעמ בצ :תאמ
,קדחל הבוגתב
םוקמהמ 'ןללוצל ךירדמה' תא ונלשנ תאז הבוגתבו
.ינשה
!יחל הכ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
15/7/03 9:52
קוח תרמוש תיחרזא :תאמ
טלחהבל הבוגתב
תא וחפינ הפורשה לש ה'רבחה ,בל םתמש םא
,םויהל לומתאמ תובוגת םתסב ןללוצה לע רמאמה
...ינש םוקמל עיגי אל יכפהתתש ידכ
קוח תרמוש תיחרזאל וביגה
 
 
15/7/03 9:58
הדבעמ בצ :תאמ
!ןגוה אלל הבוגתב
םיבתוכ אלו םהומכ םייתודלי אל ונחנא
.תוימתס תובוגת


...תויוטש קר אלא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
15/7/03 10:48
קוח תרמוש תיחרזא :תאמ
!לבאל הבוגתב
םישוע ונחנא ,ךילא וישכע ביגא ינא םא
((: אל ,םהומכ רבד ותוא
קוח תרמוש תיחרזאל וביגה
 
 
15/7/03 11:13
הדבעמ בצ :תאמ
!לבא ילבל הבוגתב
ליבשב קר תובוגתל ביגהל אל ךממ שקבמ ינא
(o; !תובוגתה רפסמ תא חפנל
.ללכב תובוגתה אשונו טרפב רמאמה תוליז הז
הדבעמ בצל וביגה
 
 
15/7/03 12:03
קוח תרמוש תיחרזא :תאמ
!ןכומ אל ינאל הבוגתב
םע הרוחב ינא ?הזכ רבד השעא ינאש
.תרפופשה תא ןושאר התא קתנת .תונורקע
קוח תרמוש תיחרזאל וביגה
 
 
15/7/03 12:13
הדבעמ בצ :תאמ
!תושפכהל הבוגתב
,הרקיה יתרבג
יכונאש זמורמב וא שרופמב עמתשמ ךירבדמ
אלו םוקי אל .רמאמה אשונל אלש ביגמ
!הייהי
(תאזה הבוגתה תא םג) בטייה יקדבת םא
תוא תוחפל תוליכמ ילש תובוגתה לכש יאצמת
.רמאמה לש תרתוכהמ תחא


םיבצה תליהק תא געלל המש תא וז ךתנעטב
.תוימתסה תובוגתה יבבוח תאו


.הנכה ךתולצנתהל הכחמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
15/7/03 12:29
קוח תרמוש תיחרזא :תאמ
אל אל אלל הבוגתב
לע הרטשמ ונילע ונימזי עגר דוע ,יד
קר ,חק ?תולצנתה .תויניצר תובוגתל תוזחתה
ונילע ומישיש ינפל תרחתמל דרנ אוב
((((; תבהוא אל ינאש רבד הז .םיקיזא
קוח תרמוש תיחרזאל וביגה
 
 
15/7/03 12:43
הרטשמ :תאמ
הבושת אל וז אלל הבוגתב
ךלש הבוגתה תא דצב ירצעת ,הרקיה יתרבג
.הדות .השקבב
.אמאו אבאמ השילג רושיא
.הדות
.השקבב תורגב תדועת
[קצקצמ] ...ןושלב 64 ...מממא


לעמ תויוטש תבתוכ תאש בל תמש ,יל ידיגת
?רתומה


יאובו השקבב בשחמה תא יבכת ,תרבג ,בוט
םירוהל ןורחא לאוד בותכל הלוכי תא .יתיא
תובוגת תביתכ לע ךתוא ורצעש םהל רמול ךלש
.תוננבב תויתוטש
הרטשמל וביגה
 
 
15/7/03 13:08
קוח תרמוש תיחרזא :תאמ
תיתרגש תויוטש תקידבל הבוגתב
,ל-כ-ה לבא ,לכה תושעל הנכומ ינא ,רסיפוא
!תיתרטשמ תומילא !וליצה .יל לטבתש ידכ
קוח תרמוש תיחרזאל וביגה
 
 
15/7/03 15:21
השמ רטושה :תאמ
לומתא יל לקלקתה רקניווהל הבוגתב
יל ןבריח בלכה ,לומתא יל לקלקתה רקניווה
יל היה ,תויתואה תא יתיאר אלו תדלקמה לע
יל שי ,קסיד דרהה תא יל רמגש ףיגנ
ספות אל .תרבג םיצורת לכה !! Windows
.ךלש רופיסה


הנכומ תאש תרמוא תא םא הינש הבשחמב לבא
יסנכ ,רבדל המ לע שי ילוא ,ל-כ-ה תושעל
.ךתיא תושעל רשפא המ הארנו ילש רתאל


אלש תובוגת תבתוכ תאש הנורחא םעפ תאזו
?רורב !רמאמל תורושק
השמ רטושהל וביגה
 
 
18/7/03 12:26
קוח תרמוש תיחרזא :תאמ
תיבב םיצורתל הבוגתב
....ינבצע התאשכ יסקס תא ,והוא
קוח תרמוש תיחרזאל וביגה
 
 
19/7/03 2:11
השמ רטושה :תאמ
?םיקיזא ןכ זאל הבוגתב


עבוכה ?השקבב ךומנ רתוי בותכל הלוכי תא
,דילקמ ינאשכ םייניעה לע ןמזה לכ יל לפונ
.הדות
השמ רטושהל וביגה
 
 
19/7/03 2:11
השמ רטושה :תאמ
?םיקיזא ןכ זאל הבוגתב


עבוכה ?השקבב ךומנ רתוי בותכל הלוכי תא
,דילקמ ינאשכ םייניעה לע ןמזה לכ יל לפונ
.הדות
השמ רטושהל וביגה
 
 
21/7/03 10:55
קוח תרמוש תיחרזא :תאמ
?םיקיזא ןכ זאל הבוגתב
(: ?םיימעפ תטלפ םתסש וא
קוח תרמוש תיחרזאל וביגה
 
 
21/7/03 22:17
השמ רטושה :תאמ
?שגרתמ התאל הבוגתב
.ךומנ שממ היה הז
!הלוכי תא הצור תאשכ ,האור תא
השמ רטושהל וביגה
 
 
22/7/03 11:35
קוח תרמוש תיחרזא :תאמ
ךומנ היה הזל הבוגתב
ךומנ תמאב הז ףוא) ?דרוי התא ךומנ המכו
(((: (...וישכע
קוח תרמוש תיחרזאל וביגה
 
 
22/7/03 14:10
השמ רטושה :תאמ
םיהובג תבהוא ינאל הבוגתב
.ךירצש המכ דע דרוי ינא
השמ רטושהל וביגה
 
 
22/7/03 14:35
רבג דוע :תאמ
םיהובג תבהוא ינאל הבוגתב
,ה'רבח
ןושארה) שדחה רמאמבש הדבועל בל םתמש
(עגרכ ,המישרב
http://bananot.com/articles/681
רותפכ ןיא) ..."הבוגתה תוכז" הענמנ
.("וביגה"
(-: ןיינעמ "שודיח" קפס ןיא
םירמאמ יבגל הטלחהב םיוסמ "ןויגה" שי
(-: ?טרדנטסל ךופהי הז םא ןיינעמ .םימיוסמ
רבג דועל וביגה
 
 
22/7/03 16:39
השמ רטושה :תאמ
...םיביגמה לכלו תיחרזאל השמלל הבוגתב
אוה םימורופ רתאב רמאמ תגצה לש ןורתיה
.וב ןודל רשפאש
הדנרימ לש רמאמב ןוידה תא שארמ התעינמב
קרו הל הקוקז אל איהש הנגה הל תנתונ איה
!לבח .רמאמה תאו התוא השילחמ
השמ רטושהל וביגה
 
 
23/7/03 0:40
רבג דוע :תאמ
...םיביגמה לכלו תיחרזאל השמלל הבוגתב
(רשק ילב ילואו) ונלש תובוגתהש הארנכ
וניש
,ביגהל רשפא (םדוקמ רבכו) וישכע יכ והשמ
(-: ...הרזח יתורעה תא חקול אל ינא זא
רבג דועל וביגה
 
 
22/7/03 15:30
.ג תניר :תאמ
םיהובג תבהוא ינאל הבוגתב
.רבדל קר םיעדוי םתאש המכ ,םינבה םתא ,יוא
.ג תנירל וביגה
 
 
22/7/03 15:45
השמ רטושה :תאמ
?ךומנ דרויל הבוגתב
ןימזא ינאש ?ךל הנעא ינאש הצור תא המ
?ךל חיכוהל היידבשל ךתוא
השמ רטושהל וביגה
 
 
22/7/03 16:24
.ג תניר :תאמ
?ךומנ דרויל הבוגתב
?רמולכ ינידנולב ?הידבשב רג התא ?הידבש
.ג תנירל וביגה
 
 
22/7/03 16:33
השמ רטושה :תאמ
יתנבה אלל הבוגתב
ידרפס אלא ינידנולב אל ללכב ינא לבא,ןכ
.םייניעו רעיש ,רוע םוחש
השמ רטושהל וביגה
 
 
22/7/03 17:35
.ג תניר :תאמ
יתנבה אלל הבוגתב
.םש שקובמ דואמ חטב התא הלאה םינותנה םע
.ג תנירל וביגה
 
 
22/7/03 18:28
השמ רטושה :תאמ
?הידבשב םוחשל הבוגתב
ימוחש 900,000 ךרעב דוע ןאכ שי ינממ ץוח
םה הידבש תיסולכואמ םיזוחא הרשע) רוע
םעו (םירגהמ לש םיאצאצ וא םירגהמ
שחנל הלוכי תא םמצעל םירצוי םהש ןיטינומה
טעמ אל םיתיעל ררועמ אקווד הזה עבצהש
הסינש אפור הזיא ומכ . 'תורזומ' תובוגת
הברהו הטושפ הטושפ תילגנאב יל ריבסהל
םלוא והשזיאל םיעיגמ ךיא םיידי תועונת
.וב יתדמלש םילוחה תיבב תואצרה


לע עיפשמש עבצה הזש בשוח אל :שוקיב יבגל
המו םיכשומ/םידמחנ/םירעוכמ/םיפי ,שוקיבה
.םיעבצה לכב שי הצור תאש
השמ רטושהל וביגה
 
12/7/03 14:08
והשמו םישולש :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ץוחב האור התאש המ ,ךלש םינפה תא תפקשמ תינוציח תוגהנתה לכ
.....תונקסמ קיסת זא .םינפב גהנתמ התא הככ
והשמו םישולשל וביגה
 
 
12/7/03 22:32
דחפולצ תב :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
ילב םיטוידיא ויה םתיא יתייהש םינב המכ .המיכסמ חרכהב אל
.ילא אל חטב .םולכל רשק
דחפולצ תבל וביגה
 
13/7/03 13:24
הנד לש בלכה יקומ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
.עעעער .ער םע םה תונב .הלמ לכ לע תמתוח .לודג רמאמ
הנד לש בלכה יקומל וביגה
 
15/7/03 4:00
בגא ךרד :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב


:היזיולט יצורע ינש םכמצעל וניימד


ישיחכמ לש םינוגריא לע בקונו קימעמ ידועת טרס רדושי 'א ץורעב
םהיתורטמ ,םהלש עונכישה יכרד ,םהב םירבחה לש ליפורפ ,האוש
.םיימואלניב םילביטספב םיבר םיסרפל הכז טרסה .דועו


:אשונב קייל יקיר לש חוריא תינכות רדושת 'ב ץורעב העש התואב
."היחא םע םג בכשל הצור ינא וישכעו ,יתשא לש התוחא םע יתבכש"


טרופמו קימעמ ,בושח ךמסמ רדשמש ץורעל ?גניטייר רתוי היהי ימל
?יטסילופופו םהלתמ לבז רדשמש ץורעל וא


.הרורב הבושתה


.רורב לשמנה םגש הווקת ילוכ
בגא ךרדל וביגה
 
 
15/7/03 10:25
יויס :תאמ
?הא ,תובוגת ןומה ...ששששפל הבוגתב
ינאו אשדה הבוגמ םיהובגש םירמאמ הברה ןאכ ןיאש איה הייעבה
...הרירב רסוחמ טעומב םיקפתסמ הפ םישנאש (..הווקמ וא) תבשוח
יויסל וביגה
 
 
15/7/03 11:04
?!יתוא שגרת :תאמ
?הא ,תובוגת ןומה ...ששששפל הבוגתב
.םשו די ומכ דבכ תמאב הזה רמאמה ,קדוצ התא
?!יתוא שגרתל וביגה
 
 
19/7/03 11:44
תירפרפ :תאמ
תוננבב םירפרפ ןיאל הבוגתב
תלוכי אל ,בגא ךרד .ירמגל ןפרחתה הפ והשימ ?םשו די ?האוש
?תודמחנ רתוי תויצאיצסוסא אוצמל
תירפרפל וביגה
 
 
23/7/03 10:37
ריהק תזינג :תאמ
?הא ,תובוגת ןומה ...ששששפל הבוגתב
.הלש לבזהו קייל יקיר לע ףידע רבד לכ
ריהק תזינגל וביגה
 
23/7/03 16:56
טטושמה קדחה :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
.(קוריה ןופצה ,חא) רוטיקה אולמב יתרזח ,םירבח
וטגב המ םושמ הפ רכזיהל ףיכ םישנאלש ?ירדעיהב הלגמ ינא המו
תאצל הטילחהו הרובג םואתפ האלמנ יויסש ,(?אל וא םיבורדמ) השרו
םירבגה קרשו ,הלש בלה גומ רקנובב קומע הראשנ תרחרחמהש ,ידגנ
.המיעפמ תוירדילוסב התוא קחשל םיכישממ הרובחב
.הפ יתייה אל עובש קרו ,הז לכ
,יידי לע תקצל יכרטצתש םימה תא תאבהש הווקמ ינא ,יויס זא
םיב יפזתשת יכל .תועינצב תוכלהב םיקרפ המכ תרחרחמהמ ידמלתשו
.תורצ ישפחת לאו
םא יכ ?תינבצע דוע טקופ טקורש םיבשוח םתא :רבג דועו הדבעמ בצו
םע ףוס ףוס דדומתהל ךרטצת איהש ידכ ,תוללוסה תא הל וחק ,ןכ
.הלש חורה תוסג לע הנמ הל ריזחיש ,םדו רשב רבג
.רדס הפ היהי וישכעש זא .תורקי תונב ,םיניינעל רזח קדחה
.םעפה תמליאכ ילא תונפל יסנת יוזה קינ הזיאב ןיינעמ :תחרחרחמו
טטושמה קדחהל וביגה
 
 
24/7/03 5:10
תחא :תאמ
?םתעגעגתהל הבוגתב
.אל שממ
.תוגספ ריוא ונמשנ ךרדעהב ,תמאה ןעמל
תחאל וביגה
 
 
24/7/03 12:34
.ג תניר :תאמ
?םתעגעגתהל הבוגתב
קדח .הפ תדרל ימ לע בוש שי ףוס ףוס יכ יתעגעגתה אקווד ינא
.ךלש תויוטשה ילב תושוע וניה המ
.ג תנירל וביגה
 
 
26/7/03 16:06
הדבעמ בצ :תאמ
עג עגל הבוגתב
.תויוטש הפ תורסח תמאבש בושחל רשפא
קדחה תא םיבייח ?תובוט אל רבכ ילש תויוטשה ?הרק המ
?דימת
)o: יתבלענ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
27/7/03 11:28
.ג תניר :תאמ
לקשב תויוטשל הבוגתב
.תרבדמ אל רבכ ינא ךלש תויוטשה לע
.ג תנירל וביגה
 
 
27/7/03 15:05
יויס :תאמ
לקשב תויוטשל הבוגתב
חקול קדחה רתויב תויתוטשה תויוטשה אשונב המחלמב
!!לודגבו
יויסל וביגה
 
 
27/7/03 15:58
ןרוקפופ לכוא :תאמ
תושעל המל הבוגתב
ונחנא ,ולה ?קדחה דגנ הלוכי תאש המ הז .הצ הצ הצ
תויהל יליחתת ,הדייה .תרחרחמה םע ומכ ברקל הפ םיכחמ
.ונלוכ תצק הנהנש ,תיניצר
ןרוקפופ לכואל וביגה
 
 
28/7/03 10:22
יויס :תאמ
?לכה הזל הבוגתב
...םלעתהל יתטלחה
וטבמ ליפשמ קדחהשכ עגרכ ליעומ יכה הזש יל הארנ
..וקדח ימורממ ינוויכל
אל ןיינעמ שדח יתוטש ברק הפ ןמתסמ,יתוא בוזע לבא
!תוחפ
יויסל וביגה
 
 
27/7/03 18:04
הדבעמ בצ :תאמ
תושעל המל הבוגתב
תאזה תוטשה לומ תושעל לוכי קדחה המ הארנ
http://www.adamtoons.de/games/kookinkidz.html
הדבעמ בצל וביגה
 
 
27/7/03 22:58
רבג דוע :תאמ
!תושעלל הבוגתב
...?אל,םיקחשמה תרותל ךייש הז
קרקריה לזונה לש ימיכה בכרהה המ ,בגא
(-: ?םש קובקבב
רבג דועל וביגה
 
 
30/7/03 2:12
הדבעמ בצ :תאמ
?קחשמ תחת קחשמל הבוגתב
לככ !הדצ הפשכמהש תוקונית חמ הז ?בל תמש אל ?המ
רגאמ אלמתמ ךכ תוקונית רתוי הדצ הפשכמהש
התא רשאכ תכרצנ היגרנאהש בל םש .הלש היגרנאה
לש עקרה תא ימצעל ןיימדל לוכי רבכ ינא) ץיאמ
.(הזה קחשמה תא בתכש םדאה
הדבעמ בצל וביגה
 
 
28/7/03 10:51
יויס :תאמ
!תושעלל הבוגתב
!ךכ ךשמה,תויוטשה תוכיאבו תומכב ךילע הלוע ןיידע
...חצנת דוע ילוא
יויסל וביגה
 
 
28/7/03 14:05
ןיחבמה :תאמ
!nice tryל הבוגתב
:סומלופה יררועמ תמישרב ןיינעמ רבדל בל ומיש
...םייחב ומכ שממ .תופורש ןיב קדחה
ןיחבמהל וביגה
 
 
29/7/03 14:27
הדבעמ בצ :תאמ
!nice tryל הבוגתב
,הרקיה CV
קקנולמש יתוטשה קחשמה םע ילע לוכי אל דחא ףא
.הלעמל
!ול יואר ינאש דובכה תא יל ינתתש שקבמ ינא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
29/7/03 21:22
יאקיטמתיראה תסרג רבג דוע :תאמ
!nice tryל הבוגתב
דובכה תא ךל ןתאו ךתיא תורחתהל הסנא אל ינא
זא קקנלנל ונלחתה םא לבא ,(!תוכזבו) ךל עיגמש
אל ילוא הז .קקנולמ קניל הזיא קקנלא ינא םג
התאש (?םיידבשה) םייהובגה םיטרדנטסב
:תאז לכב לבא (-: םהב לגרומ
http://www.mysticalball.com
.טושפ שממ אוה דבוע קירטה ךיא ןויערה
(-: ...הנוכנ תאז ריבסי םיארוקה ןיבמ ימ הארנ
ילוא ,בוט !םולכ לרגוי אל הנוכנ םירתופה ןיב)
(...הבוט הלימ
יאקיטמתיראה תסרג רבג דועל וביגה
 
 
29/7/03 21:37
רבג דוע :תאמ
nice gameל הבוגתב
..."קקנלנל ונלחתה" אלו "קקנלל ונלחתה"
..."תו/םירתופ"-ו "תו/םיארוק" ןבומכו ...ררג
רבג דועל וביגה
 
 
29/7/03 22:15
תומולחה ךיסנ :תאמ
nice gameל הבוגתב
ךכ גצויי והשלכ יתרפיס וד רפסמ
10a+b
0<a<10 0=<b<10
10a+b-(a+b)=9a
הנטקו 9 לש הלופכ דימת הייהת האצותה רמולכ
100מ
םניה 9 לש תולופכה לש םילובמיסה לכ ןכל
.לובמיס ותוא


הליחתב יתוא עגיש יד
(-: (-: (-:י
תומולחה ךיסנל וביגה
 
 
29/7/03 22:57
רבג דוע :תאמ
solution -nice gameל הבוגתב
!!!יפכ תואיחמ תא לבק !תבתכ הפי
(-: (-: ...הבוט הלימ יתחטבה)


תבתכש יפכש ללגב :ריעז קי'צנונוכדיע קר)
9a=9,18,27,...,81 ןכל a=1,2,3,...8,9
הנטקו 9 לש הלופכ איה האצותה רמולכ
םימיאתמ 99-ו 100 (90 אלו 81-ל הווש וא
,9ב םיקלחתמו האממ םינטק לש הרדגהל
ל"נה בושיחה תאצותכ ועיפוי אל םה לבא
םהלש םילמסה ןכא ,םש בל םישת םאו
.(תורחאה 9ה תולפכממ םינוש תויהל םילוכי
רבג דועל וביגה
 
 
29/7/03 23:03
רבג דוע :תאמ
!!דובכה לכל הבוגתב
:יתבתכש המ תא דבאמש םילימה דבעמ
,100 אלו 81ל הווש וא הנטק " :תויהל ךירצ
יפכ אלו "...הרדגהל םימיאתמ 99ו 90
.(!!ןוכנ אל עיפוהו ןוכנ דלקוה הז) עיפוהש
רבג דועל וביגה
 
 
30/7/03 14:58
תומולחה ךיסנ :תאמ
!!דובכה לכל הבוגתב
('-:.הדות
תויזעול תוירבע תויתוא םע הביתכב יתכבתסה
יתפפיח הצקה ירקמל יתעגהשכש םינמיס
.םמצעל וגאדיש הווקת ךותמ
םידליש רבתסמ-בצה לש רתאה תא םג יתבהא
.החמש הז ןכא
?רתאב הרוק המ תאז םע
.יגולונורכה רדסה יפל אל תועיפומ תובוגתה
?רתאב עגפ יטנרטניא וינינ לא
why god(a song to me) why?
תומולחה ךיסנל וביגה
 
 
3/8/03 23:18
רבג דוע :תאמ
!!דובכה לכל הבוגתב
לש יגולונורכה רדסה ןיינעב ךתלאשל
:תובוגתה
,הבוגתל ביגהל רשפאו רמאמל ביגהל רשפא
:אמגוד ,תובוגתל תובוגת ןה תובוגתהמ קלח
"2" כ"חאו רמאמל ה/ןושאר ה/ביגה "1" םא
ותבוגתל ה/ביגה "3" כ"חאו רמאמל ה/ביגה
,"1" םדוק היהי תובוגתה רדס זא "1" לש
."2" כ"חאו "3" כ"חא
רבג דועל וביגה
 
 
13/8/03 20:47
תומולחה ךיסנ :תאמ
תובוגתה רדס ןיינעבל הבוגתב
(-:.יתיצמתו ריהב רבסהל תרחואמ תצק
תומולחה ךיסנל וביגה
 
 
24/3/04 13:33
זעוב :תאמ
?םתעגעגתהל הבוגתב
התא ,םימחר ךל ןיא .ןיא
(-:
זעובל וביגה
 
2/8/03 22:15
mama :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
תודוקנ האר תיטסירומוה הרוצב בותכ !ךלש עטקה תא יתבהא דואמ
חבשל
קדוצ התא...םישנה בור לש ןתוגהנתה יבגל תשדיח התא ןיא
?םיגהנתמ םירבגה םתא דצייכה... תרחא ילש הלאשה
!תויועטהמ דומלל אל לש סופד ותואב קוידב
?םיכוב םתא םג םאןיינעמו
הככ םיגהנתמ ונלוכ...רבג וא השיא ינא םאה הנשמ אל רוציקבו
!אל וא תויועטהמ תדמול ינא םאה אוה לדבהה
!המוגעה תמאה תאז...
mamaל וביגה
 
 
22/8/03 2:28
םונגמ :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
.םויב םהל ושע םישנהש המ ללגב קר לבא ,הלילב םיכוב םירבגה
אלו) םג םיכפהתמ ילוא םירבג
תיב םהל תושעל תולוכי תונבה לבא ,(..םיאומוה לע קר הפ רבודמ
.תורחת ללכב ןיא .רפס
םונגמל וביגה
 
9/8/03 0:00
GISELE :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
...םויה דע תרכהש םישנה גוס הז םא
?בשוח אל התא ,ךילע והשמ רמוא הזש הארנכ
!תיטנגלאו הפי הרוצב רטקל עדוי התאש רקיעה ,ארונ אל
Good Luck
GISELEל וביגה
 
19/8/03 0:33
יקומ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
!!! ק-נ-ע
יקומל וביגה
 
20/8/03 21:39
.האא :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
לש המוציעב ילש תוגהנתההש םיברעתמ: הללכהה יתוא הנבצע יכ םתס
אל,אלו,הברה הרוק הזו) תמוצ עצמאב עקתנ ילש בכרה הב היצאוטיס
((:םימלב לזונ,םימ,ןמש תקדוב אל ינאש ללגב
?הריכמ ינאש ולא תוחפל וא,עצוממ רבג לכ לשמ הליעי רתוי הברה
תוחפ הברה ןיבמ אוה יכ יתוא ליציו אובי אלש חטב ילש רבחהו
.הלאכ םיבצמב םישוע המ ינממ
:P ללכב םיבצמב םישוע המ וא


תזתהש תויוטשה ראש לכ לע תובוגת בותכל ךישמא אל וליפא ינא
.הזה רמאמב
םישנש הנקסמל ונעגה ונלוכ ןמזמ לבא,ןיבת אל םלועל הארינכ התא
,הנוש םיבשוח םירבגו
?לזאזעל עתפומ התא המל זא
.האאל וביגה
 
24/8/03 22:43
ביגמ םתס :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
580 הבוגת םתס
ביגמ םתסל וביגה
 
 
25/8/03 16:50
'ב ביגמ םתס :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
?הבוגת םתסב ןויערה המ
'ב ביגמ םתסל וביגה
 
4/9/03 9:43
:תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ןוכנ אל הז
וז הבוגתל וביגה
 
19/9/03 18:00
הנפמ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ןוכנל האורה בל תמושת תא תונפהל יתיצר
הבוגתב רכזוה ל"נה רמאמהש הנפומ תויהל
:הז רתאב תרחא
http://bananot.com/articles/703#rem44344
הנפמל וביגה
 
29/9/03 0:37
ןח :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
?אל,יבהז ןתנ-הביתכ ןונגס
הז .ונלש םסקה לכ הז לבא ,הזה רמאמב תמאה ןמ שי הדומ ינא בצעב
ךירצ ןכש המ ,םירבגה םכומכ תוינויגה ונייה םא דבוע היה אל
םע ייד ,המודכו תולשממ ישארכ ןהכל םישנ לע רסואה קוח קקוחל
!םינומרוה י"ע תוטלשנ ונחנא ,םייטסינמפה םיקבאמה
ןחל וביגה
 
 
27/10/03 14:17
ןיחבמה :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
רתוי והשמל העצה הנה .המשנה תא תופייעמ ןתא ,םסק אל וא םסק
בישחנו ,תורוולפ ידמ רתוי ילב רשי ונל ונת :ןכתניחבמ םסוק
?הז ךיא .רשע תומיסקמכ ןכתא
ןיחבמהל וביגה
 
8/10/03 17:30
תיתימא תינובנופצ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
...םימעפ ידימ רתוי החדנש לכסותמ םתס .תויוטש הזיא
ונ) "הרוחב"ה תאו - וטולב סרפ הזיאל ךמצע בשוח הארנכ התא
אל ןכלו ,הז תא התאר אלש תרוויעל (רבד ותוא ןלוכ וליאכ ,תמאב
ערש המ לכ אקוד הז השעתש המ לכ התעמו ,הליבשב בוט המ תעדוי
.הל
.ןורחאה ןמזב יתעמשש תינטשפ יכה הירואיתה תאז ,ונ
.םילימ דוע זבזבל לבח
(!תמאב סיפב יתיכז ינא - בגא)
תיתימא תינובנופצל וביגה
 
 
9/10/03 9:30
ףיוזמ ןובמורד :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
אטח המ - ךלש רוחבה רעצב ףתתשמ ינאו סיפב תיכזש החמש תא
.דבכ ךכ לכ ולש שנועהש
לבא ,תישיא ותוא ריכמ אל ינא) קדחה םע תייה אלש דע ,הזמצוחו
לדג היה סיפה םוכס ילוא .תדספה המ תעדל ילכות אל (םירפסמ
.םינוילימ המכ דועב
.ךלש תינטשפ אלה תוינובנופצב םי'גל ךרדב הז לע יבשחת
ףיוזמ ןובמורדל וביגה
 
12/10/03 23:36
הנינ :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
תא חנעפל חילצה תמאבש חתות בתוכהו קייודמ רמאמ הזש תבשוח ינא
תויצאוטיס רופס ןיא ראית אוה .םישנל ונל תינייפוא הכה תושפיטה
םג ןוכנ הז רבד ךא .לובסל תובהוא ונחנא וליאכ .תונוכנ ךכ לכ
....תוערה תא םיבהואש םירבגה יבגל
הנינל וביגה
 
13/10/03 21:14
יש ילרוא :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ישנ ןז שי ,ןוכנ םנמוא .28 ןב אל םגו 18 ןב אל התאש תרעשמ ינא
אוהש שיגרמ אוהש עגרבו קחשמה תא קחשל רשקה תליחתב שקעתמש
.הז תא הארתו וב בהואמ הייהתו ךפהתי לכהש ןיינועמ אוה בהאתמ
.ךליג תא שחנל לק יל היה ןכ לעו ,ריכמ הארנכ התא הזה ןזה תא
ןהירחא רזחמש ירבגה ןזל תוכשמנ ,םיקחשמ קחשל תובהוא אלש םישנ
לש םייח תויח ,גוז ינב םע ןתוא אצמת כ"דבו שארמ ךירצש ומכ
.רידגמ ינשה ןזהש ומכ "םומעיש"
,םישנ ףלא םע הביסמב הייהת םא ,ול םיאתמש ימל ךשמנ דחא לכ
הארנכ םוכיסלו .הזה ןזה לא ךשמנ ךמצע תא אצמית דימת ,יל ןימאת
???ןוויכ תונשל ידכ ילוא ,לקתינ התא הזבו שפחמ התאש המ הזש
.הלחתההמ ףוריט דע הב םיבהואמש תבהואש תאזמ
שא
יש ילרואל וביגה
 
 
14/10/03 18:39
תעדויש תחא :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
ימב תאנקמ אל .12 ןב אוה תילטנמ לבא ,38 ןב אל םג אוה
.ותיא תאצויש
תעדויש תחאל וביגה
 
 
16/10/03 16:34
דחוימ דחא :תאמ
הפ בושח אל ליגהל הבוגתב
ךתיא תאצל הז ךיא ןיינעמ
דחוימ דחאל וביגה
 
 
16/10/03 19:20
בישמ דחא :תאמ
הפ בושח אל ליגהל הבוגתב
(-: ?רורב אל הז ,המ
בישמ דחאל וביגה
 
16/10/03 12:21
תובוגת רפוס :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
.590-ה הבוגתה יהוז
?תצק אל הז תובוגת 590 :הלאש
.590 הווש הירטמיגב "תצק" יכ ,ןכתיי :הבושת
תובוגת רפוסל וביגה
 
19/11/03 9:19
הקיתו ןוחטב תרסח :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
!?ןוחטיב תרסח איה םא המ
?ןוכנ הז לע תבשח אל
הצצפ תוארנש !רבא טאוו/תובקנ/תונב/תורענ/םישנ טעמ אל שי זא
.ספאל ףאוש ןהלש ימצעה ןוחטבה לבא
.וישכע תובושח אלש תוביס הברה ללגב !הככ - ?המל
איה הארמה לע תלכתסמו דבל איהשכו םיהדמ םי דגב התנק איה זא
ןציל ומכ רתוי השיגרמ איה הצוחה תאצוי איהשכ לבא םלועה תכלמ
.רצחה
.סני'גה יבגל רבדה ותוא
...תצק הז לע ובשחת
הקיתו ןוחטב תרסחל וביגה
 
16/12/03 17:33
shiny :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
יתינהנ ......תעלוקהו תחלוקה,תעשעשמה הביתכה לע דובכה לכ
!!!!!אורקל
תלבוס ינאש ימצע לע דיעהל הלוכי ינא - ןיינע לש ופוגל
תא תושפחמש תובר םישנ הריכמ ינא לבא ,תראותמה תנומסתהמ
.תורשואמ ןה םשו תואצומ ןהש המ םג הזו ןוחטיבהו תוביציה
.ןהל קר לבא ,הריכמ ינאש תוקוורה תורוחבה לכל םיאתמ ראותש המ
shinyל וביגה
 
16/12/03 20:43
תיגולותימה תיסקאה :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
!תמא הלימ לכו קנע לודג
תיגולותימה תיסקאהל וביגה
 
18/12/03 16:46
רבג דוע :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
...תואמ-ששל תמודיק םינשמו וז ירחא תובוגת יתש דוע
רבג דועל וביגה
 
22/12/03 14:39
יקסבלסוראי הילוי :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
!יד -יד -יד ....!!!!רמאמה תא בתכ רבג הזש םיאור יא
יקסבלסוראי הילויל וביגה
 
9/1/04 19:14
ןליא :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ינמיסמ בוחרב ןיטולחל םלעתהל לש ןיינעה הבתכב הפ יליבד ייד
ךיא זא - ןטב תפושח תכשומ הרוחב רבעמ תעב תוניינעתהו הכישמ
ריבסש החנהב תטלחומ וזכ תומלעתההשכ והשמ הזימ הז אציי קוידב
שי ????... בורקה שדוחב אל חטבו בוש התוא הארת אלש חינהל
(: ??? הבושת יהשימ וא והשימל
ןליאל וביגה
 
13/2/04 14:44
הליה :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
...תושעל המ ןיא לבא !ןוכנ כ"כו בוצע כ"כ !!!!!הלועמ רמאמ
??הנתשי והשמ ילואש וא ראשנ הככו ונדלונ הככ
הליהל וביגה
 
21/2/04 12:41
הפי הדלי :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
תאש וא םייחב הז הככ תושעל המ ןיא לבא בוצע ףאו דואמ ןוכנ הז
ןומה הכירצ תא טופש וא יחילצתו רבגה לע חוכ ךל היהיו יטלשת
תושעל המ ןיא הזכש רוחב םע דדומתהל יידכ לבס חוכ ןומה לבא
םלשל הנכומ תאש דע ותוא הצור דואמ תאו וילע התמ תא הזב ידות
ךתוא ררועיו ךתוא ףוחדיש והשימ הכירצ טושפ תא ל בא ריחמ לכב
הווש תאו הנימב תדוחימ הדלי/הרענ/השיא תאש ןיבהל ךל ןתייו
טושפ בושחל ךל ןתונ "והשימ"ש הממ וא תבשוח תאש הממ דואמ הברה
םיכירצ תמאב לבא תמאב םהש ומכ ךייח תא ייחתו ךמצעב ינימאת
הזה חוכה תא ילבק זא . תרבדמ ינא ןויסינ ךותמ יל ינימאת תויהל
יעדתש דואמ יאדכו ךל העיגמ הז המידק ימדקתתו ץמוא ירזאתו
תושעל המ ןיא תונוז תונבה לכ והז תורבח ןיא תורבח ןיא םויהש
ירפסת לע ךלש הבוט יכה הרבחה לע וליפא תחא ףא לע ךומסל אל
םימיה ןמ םויב ךליבשב םויא תווהל םילוכיש םירבד דחוימב לוכה
ירמשת ךלש רבגה תאו תולובג ימישת טושפ בושח דואמ הז הזמ ידמלת
ינא זא ביבסמ תונב וא תורבח הברה ילב ךיילא בורק בטייה ותוא
האלה הז תא ריבעהל יל בושח היה יכ והשמ הזמ תנבהש הווקמ דואמ
המ ןיא תונב תאנוש דואמ לבא תאנוש םויה ינא ןכ. םייחה ןמ חקל
יינפמ ילש הביבסה לע תרמוש ינא יתוא הדמיל םייחה ךרד תושעל
ךל בוט תצקש הארתש תחא לכתושעל המ ןיא ארח םע הז תונב- תונב
ינא הוש ךננ אנא זא ! הז תא ירכזת- ךל סורהל הסנתו ךל אנקת
תורחאל סורהל תוסנמש תונוזה תונבה לכלו ! ךל ירמשיה ךל תרמוא
די הנייהת דימת הנושאר די והשמל וכזת אל םייחב תושעל המ ןיא
םכלש . תמא תצק ןכלש חומל רידחהלו אורקל םתנהנש הווקמ !היינש
חמשא דימת ינא תובוגת שי םאו "הפי הדלי"
הפי הדליל וביגה
 
 
25/2/04 0:59
רבג דוע :תאמ
רבכ יכפהתתל הבוגתב
(הנוש ךרדב ילוא) תורחתו האנק תויהל הלוכי םינב לצא םג
ול תאו ךל םיאתמ תמאב גוזה ןב םאש בשוח ינא לבא
הסני האנק ךותמ י/והשימ םא םג ,חילצי כ"דב רשקה זא
גוז תב/ןב ףוס-ףוס ,םיאצומשכש רורב לבא ...לקלקל
.וילע רומשל םצעב ךכו רשקב עיקשהל ךירצ ,ה/םיאתמ
.םיאתמ גוז ןב תאיצמב החלצהב ךל לחאל יל ישרה ,ןבומכ
רבג דועל וביגה
 
13/4/04 3:10
קסש ריש :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ןיבהל השק תמאב ילוא , םישנ ןיבמ אל תמאב התאש הארנכ , ייקוא
קר איה ונלש וזה תוגהנתההש הז רוכזל ךירצש המ ,לבא ...ונתוא
, םידחפמ לבא רשק םיצור , םיקחשמ םיקחשמש הלא םתא . םכללגב
ידגנ ןונגנמ חתפל תובייח , ונחנא זא , םירשקתמ אל-םירשקתמ ןכ
תילב קחשל תוליחתמ ונחנא םג זאו ונמצע לע ןגהל ידכ
!!!!...הרירב
קסש רישל וביגה
 
16/4/04 1:23
תאיל :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
אורקל הצור התא םא.תראיתש םישנה תוירבג דואמ םישנ.קדח םולש
דואמ דרוי אוה הז ליבשב ןיוצמ"םיללכה"רפסה זא רזומ תמאב והשמ
םישנה ומכ תויהל אל ךיא ותוא ךנחמ ינש דצמ לבא ירבגה ןימה לע
יאדכ םירבגל קר יתעדל לבא ישנה להקל קר דעוי םנמא רפסב.תראיתש
חטב תרבדמ ינא המ לע ןיבמ חטב התא.קוחצמ ץצופתהלו ותוא אורקל
םירזומ םיסרטניא לע םיקחוצ םהש ךיא לעו םיללכה לע תעמש
.הנהמ האירק.םיכפכפהו
תאילל וביגה
 
26/5/04 1:00
ןרק :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
הז.ריעצ רוחב לכ לש ןבשי לכ לע תלכתסמ ינא םג לכתסהלל רשאב
.ךכב וניחבי אלש ללכבו הטוב היהי אל הזש תגאוד ינא לבא רדסב
איה הזל הנווכתה תמאבש הרוחבל יובאו יוא סנואב הקישנל רשקב
.הלועפ ףתשל ךירצ היה אל ןיטסד אלו.זופשא הכירצ
בורק לשמל םי ידגב םע בבותסהל רוסא םימעפל יכ הז תוחפטמל רשקב
קודה סנכמ שובלל םוקמב םירשוק זא הרפואה לדגמב וא תלייטל
.םיסלפרטס הפידעמ.תוחפטמב תניינעתמ אל תישיא ינא.בטרי אליממש
בוזעת השקבב רקי קדח ידוהיל הידוהיכ ןיוורד לש הירואיתל רשקב
הרוצב תושונאה לע לכתסהל ךרד אל טלחהב םה.ולש תוירואיתה תא
אוה םא חצור אוה םיוסמ םדאנב םא תוארל ןתינ שממ.תיגולויצוס
.שממ.תלגלגב ידוהי ומכ הארנ
ירבג.הדיצמ ירבג שממ.וב תדכובו אלפנ רבג תשגופש הרוחבל רשקב
.ישפיטו
ומכ םהילא תוסחייתמש םישנ לע םיקלעתמ םירבג קרש יתבשחו
.ינימ וד םג תויהל לוכי הזש יל תשדיח טוטרמסל
ןרקל וביגה
 
27/5/04 0:59
רמות :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
ידכ אלא ןתוא וניביש ידכ ודעונ אל םישנש רמא דלייוו רקסוא
.ןתוא ובהאיש
חוטב אל לבא ,ומוה היה אוהש ריכזהל יואר תואנה יוליגה ןעמל
.יטנבלר הזש
!ןיוצמ רמאמה - םוקמ לכמ
רמותל וביגה
 
2/6/04 0:31
womandream :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
..תבתכש המ לוכ תבתכ םימעפ בושחל ילב הככש םלהב ינא
..טסיכוזמ יטוידא טוטרמס םישנמ תישע
...תוחלצומ ויה אל ךלש םישנה ילוא
...ללכב יילא רבדמ אל וילע תרדש המ לוכ לבא
תרעטצמ
womandreamל וביגה
 
6/4/05 14:21
ינור :תאמ
טטושמה קדחהל הבוגתב
.תובר לבא ןלוכ אל .םיקאינמ תובהוא םישנש העיבקב תמא ןומה שי
: עטקב יל ומרצ םירבד ינש
םישנ לע םילוח טושפש םירבג ן-ו-מ-ה םג שיש הדבועה תא תחכש .1
.יריקי םכלצא םג דבוע הזה םזיכוזמה .םתוא תוללרטמש
ונלש ודיבילה ירחא תוכלוהש ןופצמ תורסחכ ונתוא תגצה .2
!תמאב ונ .ןביל תא ורבשש םירבג םע תואצויו תורבח לע תוקרוי,
,שפנ תורבחב יתכרבתה ינא לבא ,ראתמ התאש םישנה ימ תעדוי אל
לולעש רבד השעא אל םלועלו ,כ"כ יל בושח ןרשואש ,תואלפומ םישנ
.תובוהאה יתושנל באכ םורגל
.תמא תבהא ךל תלחאמ
ינורל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא