?לארשיב םידליה תוינכותב ושחרתה םייוניש וליא
תכרעמ

 


תוינכותל שי הרידא המורת וזיא ןיבהל לוכי םידלי ול שיש ימ קר
טקש לש םיעגר םתוא .םירוהל םג - תוחפ אל לבא ,םמצע םידליל םידלי
וא ותוא ליעפהל ,וירחא ףודרל ךירצ אל ,ךסמה לא קתורמ דליה םהבש
לש םידליה תוינכות םעו .דסח לש םייתימא םיעגר םה ול גואדל
חתפל ול עייסמש יתימא ףסומ ךרעמ הנהנ דליה ,ונימיב םידליה ץורע
.םיבר םירושיכ רפשלו דומלל ,היצינגוקה תא


םינירקמ תחא אלש ךכ לכ תויתוכיאל וכפה םידליה תוינכות ,השעמל
האנהל רבעמ .רפסה תיבב םידומילה תועש ךלהמב םג םידלי יטרסו תוינכות
ךרד תווהמהו םידומילה תינכותב םויכ תוכמותש תובר תוינכות שי יאנפו
עייסמ היגולונכטב שומישה .התיכב דמלנה רמוחה קוזיחל הדמחנו הנהמ
לוגרתל היצביטומה תא לידגמו הכרעמה לכב םלוגמה לאיצנטופה תא םסקמל
.םידליה לצא דומילו


?םויה ונחנא הפיאו ונייה הפיא זא


לבא דליל ףסומ ךרע קינעהל ןויסנב דימת וננכות ןתוהמב םידלי תוינכות
הנטקה המביב וא תועתפהה תבכר ,םינימומה ,ןכסח ןד לש ונדיעמ
.םינבומ ןומהב ונגרדתשה


היה -החפשמה לכל דעוימ היהש היזיולטב דחא ץורע קר היה ובש ןדיעב
היה רחבמהש רמואש המ ,עגר ותואב ךסמה לע וגיצהש המב קר תופצל רשפא
ובש ןדיעב .םינכתב תופצל היה ןתינ םהבש ןמזה יקרפ םג ותיאו לבגומ
ךרעה וא הארנהה תומכ ,דבלב דחא ץורע הבו תיב לכב תחא היזיולט התייה
היה וילע הבוהאה היזיולטה תינכותמ בואשל דליה היה לכי ותואש ףסומה
דחא לכו תומיסקמ ויה ןהילע ונלדג ונחנאש תורדסה .דחוימב לבגומ
השענ םא לבא ,תוינכותה ןתוא לכב תומימחב רכזי ,ולש תודליב רכזיש
.ךכש בוטו רתוי הברה ךכ לכל םיכוז םויה לש םידליהש הארנ הלק האוושה


לש הלבגה ןיא .םידליה ץורע -םהל קר שדקומש םלש ץורע שי םידליל םויה
ידכ רפסה תיבמ רהמ ץורל ךירצ אל .תומאתהב ךרוצ ןיאו רודיש ינמז
ליבשב םלועה תא ךופהל ךירצ אלו הבוהאה תינכותה תא תוארל קיפסהל
.םידליל רבד םוש רדושמ אל ןהבש תותמ תועש ןתואל ןורתפ אוצמל


,טילקהל ןתינ .ששח לא -ונספספ קוידבו דחוימב הבוהא תינכות שי םא םג
םידליל םויה .דועו דועו טנרטניאב ןכדעתהל רשפא ,VOD ב תופצל ןתינ
קרש יתמ תופצל ןתינ םהב םליבשב דחוימב םימאתומש DVD ירוטילקת שי
דועו םידליה תוינכותב תוכמות וא תופילחמש בשחמ תומרופטלפ ,םיצור
הברה הרישעמו הרישעל היווחה לכ תא ךפוהש יגולונכט רחבמ לש עפש
.רתוי


דובא לכה אל


,םיאמיבהו םיקיפמה םיחכוש אל םג ךכו היהש בוטה תא םיחכוש אל ונחנא
םויכ תוכוז ,ןבור תוחפל וא ,םעפ ויהש תובוטה תוינכותה ןתוא לכ ןכש
וננהנ ונחנאש המש איה רבדה תועמשמ .תוגרדושמו תומאתומ תואסרג לבקל
אסרגב קר ,םויה ונממ תונהל םילוכי ונלש םידליה םג ,רבעב ונממ
המישר דועל םיכוז םידליה ,ליבקמב .םירבדה חורל רתוי תמאתומו תרדושמ
םירודישה חולל תכרובמ תפסות הווהמש דחוימב םייתוכיא םינכת לש הכורא
.םהלש


םידלי תוינכות ןנשיש ךכ ליג לכל תומאתומו תודקוממ רודישה תועוצר
וללה תוינכותה .םירחואמה תורגבתהה יאליגל דעו תוקניה ליגמ תומאתומש
.דאמ תחתפהל םהל תועייסמו תויורשפאו עדימ לש עפשל םידליה תא תופשוח


םיכוז םה וילא ליבקמב לבא ,וקיפוקמ םינהנ ונלש םידליה םויה דע
,תרווכה ,לבוי לש ןודעומה ,פוה לש הנטייקה ומכ תוינכותמ םג תונהל
.תופסונ תוינכות לש רישע עפשו קייש ,םיגדה ,םיקטקטה


הייחנהב תויח תוינכות ,םינועושעשמ םינהנ םידליה תונושה תורדסל רבעמ
השודג דוע תויווחהו רודיבה תמישרו םידליה לש ףותישבו םיחנמ לש
.הכוראו