םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םישנ תוינימ~םיסחי~ישאר    
   

עברא לע
'ץיבובוקעי הניד

םינבהו "תונתונ" תונבה בוש
?יתאז ,ללכב תרמוג איה ?"םיחקול"
שקבל הכירצ איהש ונל רפסת איה ףכת
!דלאוועג .רומגל ידכ תושר ונממ


תבהוא ינאש ומכ


שלוג הז .ותוא םירטעמ םילוגסו םילוחכ םינמיסו תחתה יל באוכ
םינמיסה תא תבהוא ינא .םיידשה לע םיספ םג שי ,הא .םייכריל וליפא
יתוא יתתנ .ילש ירמגל אל רבכ ילש יכ ,ילש שממ אל םה םצעבש ,ילש
.ךירצ אוהש המ חקיש ,יתוא םיתחיש ,יב שמתשיש ,ולש היהאש רחא והשימל
ינאש ומכ הרוצ'ת יל ןייזמו ילע רמוש ,בוט יל השוע אוה הרומתב
יל תוחלחלמש םילימ יל רמוא םג אוה .םג הרוחאמ .קזחו חוכב .תבהוא
םינפה לע וא ,הפב יל רמוג אוה ,יתוא ןייזל רמוג אוהש ירחא .המשנ'ת
תעדוי לבא ,תעדוי אל ?ןמז המכל .ןמז הברה דועל הרושק יתוא ריאשמו
הז ,שקיבו הצר אוה יכ םש תאצמנ קר ,םולכל הכחמ אל ,הדוקע ,םש תבשלש
.שיש רוהיטל בורק יכה


?המל


םזיניבושה הז המ ?הזה םזידאסה הז המ - םיחווטצמ יאדוו םתא !!הא
?יתאז ,ללכב תרמוג איה ?"םיחקול" םינבהו "תונתונ" תונבה בוש ?הזה
!דלאוועג .רומגל ידכ תושר ונממ שקבל הכירצ איהש ונל רפסת איה ףכת
ידכ תושר שקבל הכירצ איה - ןוכנש ,תונכב םכל הנעת הרומתב איהו
רשקתמו הדובעל םינותחת ילב תכלל יתמו ןנואל ךיא הל רמוא אוהו רומגל
םיתורישל ץורל תבייח איה זאו הז םע השיגרמ איה ךיא התוא לואשל
.הז קזח הככ - וניבתש ...השקבב .וישכע רומגל הל םיכסהל ותוא שקבלו
ינפל קדוב אוה .הלאשה וז ?בוטר אל וא ,בוטר .ל"מב תדדמנ החלצה
.הנקת אלל תריירמ .הבוטר ינאש- עיתפמ אל המכ - הלגמו הירחאו הרישקה
תא תעמוש ינא לבא ,ירזכא יצח ןוטב לאוש אוה "?תורישק'ת תבהוא ?הככ"
הככ תודוהל ,ךיבמ הז .תוארל השק תורושק םייניעב יכ - תעמוש ,ךויחה
,הנוע אל ינאשכ ןכל .ליפשמ הז .יל השוע אוהש המ תבהוא ינאש םר לוקב
תורישקה לע התמ .הללאל הבוטר תא" :לאושמ רתוי רמואו בוש קדוב אוה
טעמכ תפרטנו שארב תנהנהמו הדומ ינא ,הרירב ןיא ,והז "!?אה ,הלאה
:םעפמ תילגנא ירועישב ומכ ,אלמ טפשמ רמול יתוא חירכמ אוהשכ ירמגל
."יתוא רשוק התאשכ ךכ לכ יתוא הרגמ הז .הרושק תויהל תבהוא ינא ,ןכ"
ךומנ ,דחיב גנעמו שיבמ הזו וזה הפירחה הקושתב הפושח תויהל הז
םיצור אל ,התוא םיריכמש ירחאש ,הרידא המצוע רצוי בולישה .הובגו
.הידעלב


ףוסה דע


הדותו תרסמתמה ,העונכה דיקפתב ינא .השעיש ,חקי אוהש הצור ינא ,ןכ
ביאכמו קזח ןיז םע ,והשימ לע םעפ ןתבכר םאה .םולה דע יתוא םתאבהש
הפהו ,תומוצע ןכייניע ,הרוחאמ םיידיב תורושק ןתאשכ ,ןכלש סוכה ךותב
תולעל השק ,ולש ףוגה לע ןעשהל רשפא יא ?בולע טוטרמס הזיאב לוענ
,ירמגל וילע תבשוי תא לבא ,בואכל םיליחתמ םיילגרב םירירשה ,תדרלו
רענמ אוה .בללו תואירל דעו תולחשהו םחרה ךרד .ףוסה דע ךרדה לכ
,ול אבש ךיא םחה ךלש ףוגה תא ןרמתמ ,דצ לא דצמ ךתוא טיסמ ,ךתוא
.בלול ומכ םש תדנדנתמ קר תאו המינפ רתוי דועו המינפ ומצע תא קחוד
םעפ ףאש ומכ ךלש ךותהו ךלש ףוגה תא ררועמ אוה ,ירטסיה יוריגב תרעוב
תבהוא תא ?תאו .רבג ומכ ךתוא קפוד אלא ,ןחנחתמ אלו ףטלמ אל אוה .אל
,םלעיהל ,תתל ,השיא ומכ ,רתויו הככ הצור ,דוע הצור ,ךכ לכ הז תא
,ךלש הז .ךלש הז יכ ,שלח וא קזח ,השעת ,חק .יודיא .ירמגל סמסמתהל
.הצורו תרחוב תא ךכ יכ
ינאו ,הינש לכבו עגר לכב קיספהל הלוכי ינא - םיגאודש םכינבמ וליאלו
יל השוע אוהש המ םא ,קיספהל המל לבא ,אוה םגו הז תא תרכוזו תעדוי
?הצור יכה ינאש רבדה קוידב הז

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      אימון למציאת זוגיות
זוגיות     
    
םימורופל     
   
2/5/03 23:20
העונ :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
.הללאל ןמרחמ עמשנ ?תמאה
העונל וביגה
 
 
17/3/04 23:35
יבא :תאמ
עברא לעל הבוגתב
ךלש עטקה יתוא דיחפמ דואמ
לובסל םיכירצ איהשימ וא והשימש תבשוח תא תוניהל ידכ םאה
םיבהואש גוז ינב ינש ןיב רוביחה,יגוזה רשואה תגסיפ אוה ןימה
ךפיהה איה תומילאה .םפוגב םג םיצורו םשפנב ינשה תא דחא
רומגה
םילא שממ אוה ךלש עטקהו
הבוגתב ןיינועמ ינא
יבאל וביגה
 
 
26/10/04 14:26
הניפלוד :תאמ
עברא לעל הבוגתב
...תומילא לע ןטק והשמ


:םישורד םיביכרמ
ןברוק
המכסה יא


רביד ללכב ימו ,ץראו םיימש אוה תומילא ןיבל הז ןיב לדבהה
?רשוא לספ ימ ?לבס לע
הניפלודל וביגה
 
 
24/2/08 13:09
:תאמ
עברא לעל הבוגתב
תיתייעב העונ תא
הצימא םג
הלחמהמ יכ םא
בוט
וז הבוגתל וביגה
 
2/5/03 23:40
איה :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
המשנ'ת יל תחלחיל
איהל וביגה
 
2/5/03 23:45
העונ :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
'זאיר ןילופ לש "0 לש הרופיס" מ קרפ ומכ עמשינ לבא ןמרחמ תמאה
העונל וביגה
 
 
2/5/03 23:57
הננב :תאמ
עברא לעל הבוגתב
:יתוא םמוק יכהש טפשמהו !החודו יטסיכוזמ עמשנ
"השיא ומכ תרסמתמ ינאו רבג ומכ יתוא קפוד"
.הזכ בצמל ךתוא האיבהש הקושעה ךתודלי לע יל רצ .לעוג
הננבל וביגה
 
 
3/5/03 8:58
alma :תאמ
עברא לעל הבוגתב
לש האצות חרכהב םניא םהינימל ןימ יקחשמו תישנ היזטנפ
.הקושע תודלי


היגולואידיא לש תטלחומ המנפה הפ שיש ןועטל ילוא הלוכי תא
תחאש איה הדבועה לבא ,התוחנכ השיא הרידגמש תילכאירטפ
,באכ,סנוא לע תויזטנפ ןה רתויב תוצופנה תוישנה תויזטנפה
.הטילש ןדבואו הלפשה


םא תעדוי אל .ידמל ןמרחמ הזה טסקטה תא תאצומ ינא ,ןכו
?לועפל תויזטנפל תתל אל המל לבא ,הסנמ יתייה
alma ל וביגה
 
 
6/5/03 19:19
קוינמית :תאמ
עברא לעל הבוגתב
תיתלילע הניחבמ והשמ אל לבא , ןמרחמ
קוינמיתל וביגה
 
 
7/6/03 2:04
:תאמ
עברא לעל הבוגתב
.בוט הז המ תעדוי אל תא ,יעמשת
ולא כ"דב ןה תויבטרסאו תויאמצע םישנש ךל עודיה ,בגא ,ו
?תוינוציקה סנואה תויזטנפ תולעב
ןחבמל שורחל ךישמהל ימצע תאו תוסנל ךתוא תחלוש ינא
(....חא)
וז הבוגתל וביגה
 
 
3/5/03 12:25
תעלות :תאמ
עברא לעל הבוגתב
.תמאב קזח אוהה רפסה .ןאכ תתנ
ידמימ דח רופיס .הזמ רתוי אל ךא ,ביבח הזה רופיסה יניעב
.תובכרומ רסחו
תעלותל וביגה
 
 
11/5/03 3:35
ילחר :תאמ
עברא לעל הבוגתב
.םמוקתה שארה הלחתהב ,תמאה
.ףוגה לכ םצעב .םחרה - קויד רתיל וא .תרחא בשח בלה לבא
!סכיא :ימצעל תרמואו תארוק ינא
.רחא ןוויכב םרוז ףוגה לבא
בוטר" הנניא ןמזמ רבכ הלאשה לבא ,ל"מב תדדמנ החלצהה ילואו
."בוטר המכ" אלא ,"בוטר אל וא
.םיתורשל ךלאש םיכסהל ונממ תשקבמ טעמכ רבכ ינא האירקה ףוסבו
.לואשל ימ תא ןיאש קר
?ותוא יל יליאשת םאה ,הניד
.יוכיס ןיאש תעדוי ינא ,ןכ
...יתיסינ תוחפל .לואשל יל רתומ לבא


.המימת הרוחב ללכב ינאו
.הככ ילע ולכתסת לא


?אלש וא
.וישכע יל רסח הז קר
.תאזכ ינא םגש ררבתיש
?ללכב הזל םיארוק ךיא ?החפש ?תיבאס


?םילוחכה םינמיסה םע הזה עטקה המו
?תבייח ינא
?םהילע יתוא לאשי הדובעב והשימ םאו


!םיתורשל ץורל תבייח ינא ;השקבב יל וחלסת וישכעו
ילחרל וביגה
 
3/5/03 2:58
יטאופ סרע :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
.
יטאופ סרעל וביגה
 
 
3/5/03 4:16
הריכזמה :תאמ
עשעשמל הבוגתב
.תידד המכסהב אוהש רבד לכ דעבו ירמגל הניבמ
-(יטסינימפה ןדיעב) השוב וא דוס אל רבכ ןמזמ הזו ועתדש ,ןכ
ןימב לבא .תעדוי ינא ,ער עמשנ .ןתוא םינייזמש תובהוא תונב
.ימיטיגל לכה ,ןימב ומכ
הריכזמהל וביגה
 
 
3/5/03 15:55
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
עשעשמל הבוגתב
,יקסטורג רמול אלש
,הזכש האוש רומוה לייטס
:ומכ תידמימ ברו הקומע תוירבג לש םייריל םייומיד םע
,שמתשמ ,יטלחה ,ירזכא ,רשוק ,טלוש ,קפוד
...ןרמתמ ביאכמ ,חירכמ ,ןייזמ ,םיתחמ
:ומכ תימונוטואו תנווגמ תוישנ לש םייומידו
,הפ תמותס ,הדואמ ,תסמסמתמ ,תמלענ ,תנתונ
...תטלשנ ,תרעונמ ,תבאוכ ,תרסמתמ ,העונכ ,םייניע תמוצע


,המכסהב םיעושעש לש רואית לוכיבכ
,הדובע ילכ רותב ולאכש םייומיד ךרעמ םע לבא
?םירבדמ ונחנא הריחב לש גוס ןימ הזיא לע
,םלוהקוטס חסונב המכסה ומכ חירמ הז יל ,תעדוי אל
.םינידסה לש טסרה יטפ וא
?הניבמ ינא המ לבא
תא ,תוטעובו תוררחושמ ילש םיילגרהו םיידיה תא תבהוא ינא
ילומלימל הייונפ ילש ןושלה תאו החוורל תוחוקפ ילש םייניעה
.םינמדזמ םיגיגה
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
4/5/03 18:34
רדמס :תאמ
עשעשמ ןכאל הבוגתב
!שדחמ םעפ לכ
:-)
רדמסל וביגה
 
 
5/5/03 4:08
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
,תרדהנ תאשל הבוגתב
,םימוד םיחנומב ךיילע בושחל הטונ ינא םג
.םעפ אל
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
5/5/03 9:11
רדמס :תאמ
רזומ המכל הבוגתב
(קומס ךויח) (-:
רדמסל וביגה
 
 
9/5/03 14:05
יכות :תאמ
!הרקי הדותל הבוגתב
? דחיב רוגל ורבעת ילוא זא
יכותל וביגה
 
 
4/5/03 20:42
חחרפ :תאמ
עשעשמ ןכאל הבוגתב
.תופדעה לש ןיינע הז


ןניא ןה דוע לכ תוימיטיגל ןה ,םדא לכ לש ,תוינימה תופדעהה
ןניאש וא ,ונוצר דגנכ הלועפ וא רחא םדאב העיגפ בגא תושענ
.ישפוח ןוצר ילעב םניאש םירחאו םיניטקל (יתרת אלל) תורושק


.תוחישקה אקווד תרחאלו הז תא השוע תוכרה תחאל


המדנ .רתויב חתופמה ןימה רבא אוה חומהו בחר ןוימדה םלוע
.ןיינעה ןיממ אוה םיעינמ לש יגולוכיספ חותינ דימת אלש יל
?הל בוט
?הז תא תבהוא איה הככ
?הז תא רפסל תבהוא איה הככ


.התוכז .יפוי


.תררועתמ הבשחמהש ,הטוהר הביתכהש ,בצק שיש רקיעה


איה עובק רדס יפ לע וליפא ,יששו יעיבר ינש ימיב ילואו
?תוכרב הב ועגיש תבהוא וא ,רושק ותוא תבהוא
?שקבמ הלש ףוגהש השא אקווד וז ,םעפל םעפמ ילואו


.תישיא הפדעהל ןיינע איה תינימה הפדעההש יל המדנ
.ךכ לע תקלוח אל ,האלפומ תיליל תאש ,חוטב


הבשחמל ,עדונ אלל הייפיצבש קתרמה תא ןיבהל לוכי ינא
?וישכע היהי המ ,העידיה רסוחל ,ההותו תשגרמה
חחרפל וביגה
 
 
5/5/03 6:38
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
רחא רבד לכב ומכל הבוגתב


.תרהרהמ ינא ישפוח ןוצר ילעב םניאש ולא לע ,ןכא
.והומכ ןיאמ קמקמח גשומ - "ישפוח ןוצר"
,ורדעיהב וא ומויקב הרכהה רשא גשומ
.תטלחומ אלו תיסחי םלועל היהת


גנוע ןיבש תיטוריאה הייצלרוקה תא תללוש אל ינאש רורב
.באכל
לש םיעושעשל היצמיטיגל-הד השוע אל םג ינא ,הדימה התואב
ישיא שופיח ,תוידדה ,תועדומ ךותמ םישענ רשא ,טלשנו טלוש
.םינפבמ תעבונש הריחבו גנועה תומוצעת רחא


םימשרב ךסחו חכומ ימינפ גולאיד לש ורדעיה ,תאז תמועל
לע ןשוימ םיביהצמ םייומיד לש ףסוא םע דחיב ,םייטנתוא
תפ רותב שוב דע וסעלנש םירגירטו תירבג תוהמו תישנ תוהמ
םיריתומ אל ,תומוסרפהו ונרופה תיישעת לש םיעושעשהו םחלה
לש רתוי אלא ,ינוביר דואמ טקייבוס לש זע םשור יב
,םימיה רבכשמ ונממ הפוצמה היצקנופה תא אלממ רשא טקייבוא
יטמוארט טסופה דרושל תישומיש היצביטיזופ לש הלעפה ךות
.יוצמה


.העוט ינאו יאוולה


תוירדגמ תוצבשמ ךותב םירדגומ הכ םידיקפת ,תאזל ףסונב
תוחוכ יסחי לש הקינורכב ,ןבאה תפוקתב דוע ,עלסב ותתוסש
העיגנל הפיאש לע םידיעמ אקווד ואל ,שארמ תעבוקמ ךכ לכ
.ךפיהה לע םידיעמ םה וליפא ילוא ,עדונ אלב
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
5/5/03 9:15
חחרפ :תאמ
הימונוטואו תופדעה לעל הבוגתב
םג היה השק .וזכש היצמיטיגל הד השוע תאש יתבשח אל
תובורק הכ םיתעלש (רמאמבש) ,טובחה ןוגר'זהמ םלעתהל
.הרהנמה הצקב תבכר לש רוא אוה


:-)
חחרפל וביגה
 
 
6/5/03 3:05
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
רורב לבא ,האל הבוגתב
,ורבקב ול ךפהתמ יאדוו לצרהו
,ולש דנליונטלאה תייפוטואב תוזחל ליכשה אלש ךכ לע
,תידוהי/תינויצ וזאמודאס תייליהק לש הנוניכ תא
ברעממ תיטסילאינולוקה תוברתה לש תרוסמה בטימכ
.הפוריא
:-)


תוקישנ
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
 
6/5/03 3:43
חחרפ :תאמ
?הרהנמה הצקבש רועה ילואל הבוגתב
.באזה יפמ אקווד ....רזכאו בידנו ןואג םע


.הנידמ םיקהל הווש הלאה תוקישנה ליבשב קר


:-)
חחרפל וביגה
 
 
6/5/03 12:04
לפואה תכיסנ-תיליל :תאמ
הרטנמה הצקבש רובה ואל הבוגתב
.הזה ןמזל ונעיגהו ונייחהש
:יתפרצ אטבמב יתוא ולאשיש םעפ לכב ,ףוס ףוס
"?הנידמ ליבשב תישע תא המ ,תאו"
:בישהל הבושת יל שי
."תוקישנ יתישע ינא ?ינא"


}{
לפואה תכיסנ-תילילל וביגה
 
3/5/03 8:46
.א :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
.ץראב םש יא תיאבצ הרטשמ תנחתב תרמשמה ףוס ...יל ריכזמש המ
רקבל תשגינ (?םתעדיה ,צ"מב תויסוכ ןומה שי) דמחה תורענמ תחא
.רצעמה תיב תא ןמז ותואב רגסש םידכולה תוילוח ידקפממ דחא תא
המכ ןיתמת הריגסהש טילחה אוה ,הייזח אלל איהש טלק אוהש ירחא
לחה אוה ,הנווכה תא בטיה ריהבהש םייניעב ךורא טבמ רחאל .תוקד
איה תוינש יתש ךות .ףוגה יקלח רתיל רבע םשמו היפתכ תא תוסעל
תוקוסע וידיש ךות ,הכותב ורביאו םיגרוסה לא הקוזא התייה רבכ
.םיריצעה לכ תא וריעי אל גנועה תוחרצש ידכ היפ תמיתסב
.םיעט היה הז ,ואימ
.אל וביגה
 
 
7/5/03 16:28
חחרפ :תאמ
םיעטל הבוגתב
."ה'רבח"ל רפסלו ץורל


!םידכולבש דכול


...וברי ןכ .דקפמו רבג
חחרפל וביגה
 
3/5/03 9:41
שש :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
תרטושה המל הניבמ ינא וישכע .יתוא קילדה אל ןפואו םינפ םושב
םייוכיסה תיברמ יכ ,גואדל הכירצ אל איהש ילש אמאל הרמא
.תינימה הפיקתה ירחא ,שש תב יתייהשכ היה הז .יתינהנש


ומכ קוידב ,תבתכש המ דאמ עשעשמ הזש ךמצעל תבשחש חוטב - הניד
םתאו .םייתנש ינפל ,היליפודפ יניינעב עשעתשהש אוהה בבוי יקימ
תוקומע ילע םתעפשה םכינש יכ ,םכמצעב םיאג תויהל םילוכי םג
ךא בבוי לש הרקמב) עובשהמ םיבוט םימי המכ יל םתסרהש ןבומב
.םיטויסה תא רזחשלו המוארטה תא רזחשל יל םתרזעש ךכב (ךכמ רתוי
ןיינעב םתא ,םכניינע אל הזש תעדוי ינא ,ןכ הא .הדות
הרמ תמא אוה ,וליאכב םכלש קחשמהש בושחל ןמז אל הז ,תוללרתשהה
םירבג תדדועמ ךלש ומכ הביתכש תבשוח ינא .רחא והשימל תינורכ
היה וליאכה ול - תא םג יתעדלו .יב השענש גוסהמ םירבד תושעל
.םלועל ךתוא ררועמ היה אל הז - תחא םעפ וליפאו ,תואיצמ ךפוה
.םולש .ךיניינעל ינפתת וישכע ,בוט
ששל וביגה
 
 
3/5/03 11:21
buttercup :תאמ
יתוא הביכל הבוגתב
דודיעב תבתוכה תא םישאהל הלוכי אל תא ."תמא לע"ו וליאכ ןיב
.םלועה לכל הז לע רפסל הצורו קחשל תבהוא איהש ללגב םיעשפ לש
הנשמ ,ןותנ עגר לכב קחשמה תא רוצעל הלוכי איהש הדבועה
.המכסהב ןאכ לכה .הנומתה תא ןיטולחל
התוא רייצל וא "העווז ישעמ תדדועמ" לש קיתה תא הילע ליפהל
דיגהל ומכ הז ,םיעשפ עצבל תואלח לצא היצמיטיגל תרצויש ימכ
.סנוא תדדועמ ינימב תכלוהש השאש


...רחמ דע תבתוכה לש תובהאהמ לעגיהל הלוכי תא הצור תא םא
.תומשאהה ראשל סיסב םוש ךל ןיא לבא
buttercupל וביגה
 
 
3/5/03 11:57
.א :תאמ
קנע לדבה שיל הבוגתב
.תנכתסמ ,תדדועמ אל .סנואב תנכתסמ ןכא ינימב הרוחב
עגרבש דואמ בוט עדוי ינא קוזאלו רושקל הנהנ ידש רבג רותב
.רצענ לכה ,קיספהל הצרת הרוחבהש
.ותוא םליגש ןקחשל רטקל לעבינח ןיב לדבה ירה שי
.אל וביגה
 
 
3/5/03 15:18
xanty :תאמ
םימיוסמ םירקמבל הבוגתב
תא ריבסת ךיא ,סנואב תנכתסמ ינימב הרוחב םא ,סכלא
םישנ רשאמ רתוי תינימ תופקתומ תויתד םישנש הדבועה
םינפהל רומגת רבכ יתמ ?יניטוחו ינימ ,ףושחמב תוינוליח
?הקושת לש אלו תוינחוכ לש טקא איה תינימ הפקתהש


םישנ ,רתוי תופקתומ תויתד ,רתוי םיפקתומ םידלי :בוש
לכ תוארמש ,תונמרחמו תולוז ,תוליעגמו תורקפומ תוינוליח
.תוחפ תופקתומ ,ןהל ונתנ הנפואה יבצעמו םיהולאש המ


לוכי התא ?ךלש תויבטימירפה תוירואיתה תא רבכ ןכדעת ילוא
םוקמ לש וא סנוא תועגפנל זכרמה לש תוקיטסיטטסל סנכיהל
אלו תודבוע ,תינימ הפיקת לע תודבוע המכ דומלל ףוס ףוסו
.19-ה האמב םילבוקמ ויהש םיסותימ
xantyל וביגה
 
 
3/5/03 17:59
דכול :תאמ
םימיוסמ םירקמבל הבוגתב
בור ."םוקמ" ינותנ תא יארקת .תכמתסמ תא םינותנ
דע תיחטש תורכהב ןתיא היהש םדא די לע ועגפנ תופקתומה
.קיסעמ ,דידי ,רכמ ,רז :תיספא
איש ,13-16 יאליגב אוה %25 םיפקתומה לש קנע זוחא
."תיגולויבה תוכיא"ה
תוינוליחה ברקב תינימ הדרטהה ינותנ םנשי
http://www.macom.org.il/stats-harassment.asp.תויתדהו
.רתויב לודגה אוה תוינוליחה ברקב תודרטומה רועיש
21ה האמל םג תונוכנ ןה ?19ה האמה לש תוירואית
דכולל וביגה
 
 
3/5/03 23:02
הלאירא :תאמ
הזיא לע עדוי אל ינאל הבוגתב
איש ,12-מ תוחפ ינב םידלי םה ,%30 ,רתוי קנע זוחאו
ימ תוקיטסיטססב ,בל םיש .תיגולויבה תוכיאה רדעה
םישנ ,תושורג םישנ ,תוריכזמ ,ןלבק תודבוע :תודרטומ
ןותנהמ םלעתמ טושפ התאש יניעב רזומ .תושלחכ תוספתנש
ךישממו םידליב םיעצבתמ סנואה ירקמ בור ויפל רורבה
.תוירופל רושק הזש שקעתהל


ןהש ינפמ הדובעה םוקמב תוחפ תודרטומ תויתד םישנ
רקסה .םירבגמ םייקנ תומוקמ םהש תומוקמב דובעל תוטונ
תומוקמל אלו ,הדובע תומוקמל קר סחייתמ םוקמ לש
תוחוודמ תויתד םישנ .המודכו תירוביצ הרובחת ,דומיל
תוחוודמ אל ןה םגש) תוינוליח םישנמ תוחפ הברה
,לארשיב תינימ תומילאל עגונב ךרענש רקסבו ,(עפשב
.רתוי תודרטומ ןכ תויתד םישנש ררבתה 2002-ב


הזש ןועטל ךישמת התא ,ךתעד תא הנשי אל הז לכש ןבומכ
לכל לווע השוע התא הזבו ,םיפושחמלו תוירופל רושק
הלכי איה ,דכולה לש ותטישל יכ ,הפיקת הרבעש השיא
.הטומרשה ,הז תא עונמל
הלאיראל וביגה
 
 
4/5/03 0:03
אקניברא :תאמ
הזיא לע עדוי אל ינאל הבוגתב
הרושב הז תא ריכזהש רוקמה ,"םירקס בירעמ" ,.א.ז
.ינעב ךרע רסח אוה ,יצחו
:םינוקית המכ
םניאש םייתד לצאו ,תוידרח חרכהב אל ןה תויתד םישנ
.תישנ הדובע תביבס לע הדפקה ןיאש בשוח ינא םידרח
המכ םג םהל שיו ,בשוח ינא ,דבל תודמול םג תוידרח
דואמ םצמצל םירומאש םירוטקפ כ"הס .םידרפנ םיווק
.תורשפא-רסוח תוביסמ ,תודרטהה לש החיתפה ינותנ תא
ללכב תוידרח) אבצב תוחפ תותרשמ תויתד ,ןכ-ומכ
הדרטהה יבר תומוקמה דחאמ תוענמנ ךכו ,(אל
הנעטב קפס ליטאש ידכ קיפסמ דבל הז .ונתנידמב
.תאבהש
ללגב ךכ הזש חינהל ןכומ ינא :חווידה ילדבה לע
.רתוי הרוגס תיתדה הרבחה תויה
תיתדה הרבחהש םג המ ,קפקופמ יל הארנ ראשה לבא
חינמ ינא הנוש אבצבו הטיסרבינואב שגופ ינאש
רזומש ידכ דע ,קרב-ינבבו םירעש האמב הרבחהמ
.תחא הצובקכ םתוא םיגווסמש
הרוצ התואב םידירטמה תוהזל סחייתמש רקס שי םאה
?תודירטמל סחייתמ םוקמ לש רקסהש
ינא) םירבג לש הדרטהל סחייתמש רקס שי םאה ,ןכ-ומכ
יתננולתה אבצב .ךומנ רתוי דוע היהי חווידה ,חינמ
יצחו ,הדרטה לש טלחהב הטוב סייק לע יהשימ דגנ
ךירצ תייה"ש ללגב ,הז ירחא קוחצ ינממ השע סיסב
דירטהל הלוכי יהשימ ךיא" וא ,"האמחמכ לבקל
("?והשימ
אקניבראל וביגה
 
 
4/5/03 0:17
הלאירא :תאמ
?רקס ותואל קניל רשפאל הבוגתב
רכזי אוה רחמ ילוא ,דבוע אל רקסל קנילה ירעצל
תודרטומ תוינוליחש חיננ ?המ עדוי התאו ,דקפתל
םבור בורש הדבועה תא לטבמ אל ןיידע הז...רתוי
אלו השלוחל םירושק הדרטההו סנואה ירקמ לש
םישנ םהב תועוצקמה תמישר קר .ינימ יוריגל
םיסנאנה בור םה םידליש הדבועה וא ,רתוי תודרטומ
ףקותה לש תלוכי אלא ,יוריג וניא םרוגהש הארמ
סנואה תא עונמל ולכי םישנ וליאכ החנהה .ףוקתל
ריבעהל השוריפ תועינצב רתוי תושבלתמ ויה ןה ול
המ ,ןנולתת איהו דיגנ ,זאו ,ןברוקה לא המשאה תא
רתוי דועש המ ,טפשמל עיגי הזש דיגנו ,רידנש
רדסב אלש ןוכנש ,הל דיגהל היהי רשפא דימת ,רידנ
,תועינצב רתוי תשבלתמ התייה םא לבא ,הסנאנ איהש
לש תוסיפתה תוליבומ םשלו ,הרוק היה אל הז
ןעמלו ןתבוטל ,םישנ לש ןהידעצ תרצהל םשמ .דכולה
.לודג אל קחרמה ,ןבומכ ,ןנוחטב
הלאיראל וביגה
 
 
4/5/03 10:04
אקניברא :תאמ
?רקס ותואל קניל רשפאל הבוגתב
קיתע חוכיוה לע ללכב יתבשח אלש תמאב ,תישאר
.דכולה ןיבל ךניב ןימויה
ללגב חצורל שנועב הלקה םינתונ םאה ,תינש
ץוחמ לא ותיא אובל שפיט קיפסמ היה חצרנהש
?ריעל
הלקה ןתית דואמ הקופד טפשמ תכרעמ קר ,.א.ז
ותוא עונמל היה לוכי ןברוקהש ללגב עשפ עצבמל
תכרעמ ונצראבש הז .רתוי ריהז היה אוה םא
;תרחא היעב וז ,תמלשומ תויהלמ הקוחר טפשמה
,ןוכנ ךלש ידכול-יטנאה ןועיטה םא וליפא לבא
םשייל ידכ דואמ קופד טפשמ תיב תויהל ךירצ
.ותוא
אל) הרבחה תוגהנתה םאה :תניינעמ הלאש ,תישילש
?תוינימה תופיקתה ירקמ תומכ לע העיפשמ ,(טרפה
?הבושת שי ,םיגולויצוס
תא קר אל לולכיש רקחמ ושעיש הכחמ בוש ינאו
.םיסנאה תוהז תא םג אלא ,תוסנאנה תוהז
אקניבראל וביגה
 
 
4/5/03 19:32
ביבר הלאירא :תאמ
?יתבתכש המל רשקה המ ,לכ םדוקל הבוגתב
אלו ,ונלש טפשמה תכרעמש עדוי ירה התא לבא
ןומה ירה .הזה רשקהב דואמ הקופד ונלש קר
ומצע תא אצומ ןברוקה סנוא לש םירקמב םימעפ
וא רידנ והשמ אל הז ,םשאנל ךפוהו ןנוגתמ
.גירח


:תרבע התאש תינימה הדרטהל עגונב ,רשק ילבו
הלוכי אל איה יכ ךתוא הדירטה איהש בשוח התא
וזש) יאבצה ח"מגדב ךלש קיסוטה ימסקב דומעל
אלא (םישנ תודרטומ דכולה תעדל הללגב הביסה
תושעל הלכיו ,תיסחי חוכ תדמעב התייה איה יכ
?הז תא
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
4/5/03 22:09
אקניברא :תאמ
?יתבתכש המל רשקה המ ,לכ םדוקל הבוגתב
,חכ תדמעמ אל ?יתוא הדירטה איה המל ,תינש
םתס ינא םגו) תלייח םתס התייה איה יכ
אל ,יל קיצהל ידכ רקיעב ,יתעדל ,(לייח
םע םיכסמ ינאש יתרמא .תונווכ שממל ידכ
?ותודכול דוה
.יתרמא אל .יפוי
תא הרחב איהש הזל הביס חטב התייה ,לבא
ודמעש תוטישה לכמ ,תוקצהל ינימה רושימה
אוה סנואש בשוח אל ינא .התושרל
לכ םדוק תומילא אוהש יאדו ,ןימ-לכ-םדוק
אוה עשופה תניחבמש רמול לבא ,לכה ינפלו
?הפקז לבקמ אוה הממ זא ?ןימ אל ללכב
אקניבראל וביגה
 
 
4/5/03 22:09
אקניברא :תאמ
?יתבתכש המל רשקה המ ,לכ םדוקל הבוגתב
,חכ תדמעמ אל ?יתוא הדירטה איה המל ,תינש
םתס ינא םגו) תלייח םתס התייה איה יכ
אל ,יל קיצהל ידכ רקיעב ,יתעדל ,(לייח
םע םיכסמ ינאש יתרמא .תונווכ שממל ידכ
?ותודכול דוה
.יתרמא אל .יפוי
תא הרחב איהש הזל הביס חטב התייה ,לבא
ודמעש תוטישה לכמ ,תוקצהל ינימה רושימה
אוה סנואש בשוח אל ינא .התושרל
לכ םדוק תומילא אוהש יאדו ,ןימ-לכ-םדוק
אוה עשופה תניחבמש רמול לבא ,לכה ינפלו
?הפקז לבקמ אוה הממ זא ?ןימ אל ללכב
אקניבראל וביגה
 
 
4/5/03 14:32
ינור :תאמ
?רקס ותואל קניל רשפאל הבוגתב
ןכא תוימואל-תויתד םישנו תוידרח םישנ ,לכ םדוק
תידרחה היסולכואה רוקיסב היעבה רקיע .תודרפומ
הז םא .המצע הרבחה לש הלועפה ףותיש רסוח איה
ימואל-יתד-ישנ רתא שי ,ךתוא ךיננעמ תמאב
םשו www.kolech.co.il - "ךלוק" ארקנש יטסינימפ-
בצמה יבגל ,אשונב תוקיטסיטטס טעמ אל אוצמל ןתינ
לבא ,רמוח דאמ טעמ שי - תידרחה היסולכואה ברקב
הדובע ןמזמ אל הבתכ הנמאנה ךתחפשש ןוויכמ
קיפסמ הזה רזגמב שיש ךל דיגהל הלוכי ינא ,אשונב
עויס זכרמ תמקה קידצהל תנמ לע תוינימ תופיקת
.תוידרח םישנ ידי לע לעפומש תוידרח םישנל
תופושח אלש הלא וליפא ,וללה םישנה לבא ,אלפתת
,םיסיג ,םילעב :םירבגב תופקומ ינוליחה םלועל
םינבר ,תויונחב םירכומ
(םינבר לש תופיקת ןןןןןוווווווממממממהההההה)
תופיקת ןכלו ןינע לכב הנוילעה תוכמסל םיבשחנש
יפפל ,ןומה - הצוחה תועיגמ אל םעפ ףא טעמכ םהלש
.תינוליחה הרבחב ומכ זוחא ותוא טעמכ ,יללכ בושיח
ינורל וביגה
 
 
4/5/03 16:29
אקניברא :תאמ
אקניבראל הבוגתב
.ןייועי
אקניבראל וביגה
 
 
4/5/03 16:34
אקניברא :תאמ
אקניבראל הבוגתב
http://www.kolech.org
וא יהשימ םא .םולכ םש יתאצמ אל - המ לבא
.אנ ינעידוי ,אצומו רתאה יכבנב ןייעמ והשימ
אקניבראל וביגה
 
 
5/5/03 14:44
ינור :תאמ
:ןוכנה קנילהל הבוגתב
הנח ,רתאה תלהנמל תונפל ךירצש תויהל לוכיו
םא ךל עייסל חמשת איהש החוטב ינא .תהק
.ךשפנ הקשח עדימב
ינורל וביגה
 
 
4/5/03 6:46
דכול :תאמ
הזיא לע עדוי אל ינאל הבוגתב
לכ יבגל המוד תויהל ךירצ היה תופיקתה זוחא
המל ?םימוצעה םילדבהה תא הריבסמ תא ךיא .םיאליגה
וא 45-48מ הברהב הובג 13-16 ינבב הפיקתה זוחא
םירבג המל ,הקושתבו ןימב רושק אל הז םא ?10-13מ
?תוחפ םיפקתומ
המש תרמוא תא הזב לבא ,השלוח לוצינ ןאכ שיש ,ןוכנ
אל הקעזאהש הדבועה קר הז קנבל ץורפל םדא עינהש
.ןוילימ םש היה יכ אלו הלעפ
דכולל וביגה
 
 
4/5/03 19:50
ביבר הלאירא :תאמ
ךתטישלל הבוגתב
תויביטקרטאל וא ליגל םאתהב הניא הפקתהה יתטישל
.השלוחל אלא ,תינימ
:ךלש םינותנה תא ןכדעתו
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2549053,00.html
,רתוי הלודג ליג תצובק ,13-18 אלא ,13-16 אל
הב ויהיש ריבס ,רתוי הלודג ליגה תצובקש לככ
םישנ רתוי שיש הדבועה ומכ ,סנוא ירקמ רתוי
בור ,ןיידעו ,12-מ תוחפ תונב תודלי רשאמ תוירופ
.תודליו םידלי ברקב םישחרתמ סנואה ירקמ


תשבלתמש השיא לכש אוה רמוא התאש המ ,רוציקב
השיא .סנואב תנכתסמ התוש וא ,יביטקובורפ ןפואב
הקיזחמ איהש ןוילימה לע רומשל טושפ הכירצ
לבא ?תועינצב שבלתהל ?ךתעדל ןורתפה המ ,תפסכב
וחוויד תויברע תוחפ...םצעב .ןומה תודרטומ תויתד
ילוא זא ,הללאו ,הדובעה םוקמב תינימ הדרטה לע
?הנדובעת אלו תיבב הנבשת םישנש אוה ןורתפה
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
4/5/03 9:20
רבג דוע :תאמ
הזיא לע עדוי אל ינאל הבוגתב
,הלאירא
ינאו תבתכ המל תעדל רשפא
תומוקמב דובעל תוטונ..." :הלימב הלימ טטצמ
? "םירבגמ םייקנ םהש
?? הזה חוסינב אקווד תרחב המל
!!! םדא ינבב רבודמ ירה
!םמוקמ הזה חוסינה ,םדא רקיעבו רבג רותב יתוא
רבג דועל וביגה
 
 
4/5/03 10:21
ינוריע לט :תאמ
????םירבגמ םייקנל הבוגתב
תיביססבואה תוקסעתהה םע ,וזה תונחרטה םע רבכ יד
וא ,םייח ךל אצמת ,םיטוטיצו תודוקנ םיקיספב וזה
רבכ יד .םדא ןב/רבג ומכ גהנתהל ליחתת ןיפולחל
הדוד הזיא ומכ תויטנוולרה רסוח לש הפי'גב טטחל
!!!ררררררררבבבבבבבבבכ יד ,תממעושמו הנקז


.רמאמ הלחא ,הנידו הא
ינוריע לטל וביגה
 
 
4/5/03 10:57
טויסמ הררועתה ילט :תאמ
????םירבגמ םייקנל הבוגתב
! ףוס ףוס ךתיא המיכסמ ינא ,יחצ ןכא
,תיטנמס ער חירמ קר אל םירבגמ יקנ
.תוהמב .ארונ טושפ אלא
,הפיה ןימה ידעלב תויחל רשפא ךיא ,ךיא
.הלאכ םהש הלא ,רמולכ ,קותמהו םכחה
אקוד שוגפל ,המ םושמ יל אצוי ,יתחמשלו
...הלאמ
:-) .ךויח
טויסמ הררועתה ילטל וביגה
 
 
4/5/03 16:46
רבג דוע :תאמ
????םירבגמ םייקנל הבוגתב
ךלש הבוגתה לע ךל הדות ,ילט הדות
(לט לש ההומתה הבוגתל םרוצ דוגינב טעמכ)
םדא-ינב "קר" ונחנא ,םיעוטש הרוק ,יתנבהל
:רמולו ןקתל זא רשפאו
."...-ל יתנווכתה ,יל טלפנ ,יתיעט ,החילס"
...הרזח (-: (-: םיכויח ינש
רבג דועל וביגה
 
 
4/5/03 19:40
ביבר הלאירא :תאמ
????םירבגמ םייקנל הבוגתב
הז לע ?רקיעה הז ?יתרמאש המ לכב בושחש המ הזו
?ביגהל ךרוצ שיגרמ התא
.ןיוש ונ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
4/5/03 21:00
חחרפ :תאמ
????םירבגמ םייקנל הבוגתב
שממ םא ,הזה רשקהב "םייקנ" הלימהש ,ןוכנ
רקיעב .םירחא תומוקמל תחקל הלוכי םישקעתמ
.םיכיראתה תוכימסב


תצק ,רקיעב תוקסעתה תצק ,רומוה תצק ,קאבאר לבא
ןווכתה ת/בתוכהש רורב לכלש םילמל תולפטה תוחפ
.טילבהל רחב ביגמהש הממ רחא והשמל ןהב


הרבחכ אלא "םירבגמ הייקנ" תא ןיבהל יתלוכי אל
ןיא ןתרבחבשכ תואצמנ םישנה הבש הרבח .תדרפומ
.םירבג
ןחבמל הלאה םילמה תדמעה םצע ,"רבג דוע" ,תמאב
תבתוכה וליאכ הזמר אלא רומאה תא הספספש קר אל
.הלע ךחומב קרש המל הנווכתה


...זילפ
חחרפל וביגה
 
 
4/5/03 14:27
ינור :תאמ
הזיא לע עדוי אל ינאל הבוגתב
ןבומכ "םוקמ" ,אשונב תוקיטסיטטס םע
תומילאל .א.ל רתאב ,www.macom.co.il
לש םילוקוטורפל סניכהל רשפא ןכו no2violance@co.il
- תינימ הפיקת םש שפחלו השיאה דמעמ םודיקל הדעוה
הנשב אשונב םילודג דאמ םינויד המכ וכרענ
אוצמל רשפא הדעוה רתא תא .תונורחאה םיייתנש-יצחו
.תומיאתמה םילימה לע !הלאווב שופיח םיצירמשכ
ינורל וביגה
 
 
26/10/04 14:38
הניפלוד :תאמ
הזיא לע עדוי אל ינאל הבוגתב
ירקמ יבגל םינותנב רבודמש איה הדיחיה היעבה ,רדהנ
ןיב ףשחהל רתוי השק ימל םעפ םתבשח ...ופשחנש סנוא
?תוצובקה לכ
הניפלודל וביגה
 
 
4/5/03 20:52
חחרפ :תאמ
םימיוסמ םירקמבל הבוגתב
.שובל ךרד לכ רשאמ סנואב םישנ רתוי תנכסמ
חחרפל וביגה
 
 
3/5/03 11:46
ןטוב :תאמ
יתוא הביכל הבוגתב
.ךלש םילימה ארונ תובוצע
,ונייח ךלהמ לע עיפשהל הלוכי השק הכ היווח המכ דע בוצע
.תויזטנפב םג ישממ םויא תוארלו
םיארחאה םירגוב םישנא ינש לש קחשמ ןיב שי םוצע לדבה
לש ותשלוח תא ןודזב לצנמה דיחי לש לפש קחשמ ןיבו ,םהישעמל
.ינשה
ןטובל וביגה
 
 
3/5/03 15:35
הריכזמה :תאמ
יתוא הביכל הבוגתב
שוריפב איה .םירגוב םישנא ינש לש קחשמ .קחשמב ןאכ רבודמ
ארונו םויא הז תרבעש המש רורב .בלש לכב יד דיגהל הלכיש הרמא
וא ךמצעב םתוא תוסנל אל) תרחא םירבד לע ילכתסת םא ילוא לבא
יעגפת רשי אל םירבדה תועמשמ תא ןיבהל יסנת םא לבא (...והשמ
אלו סנואב רבודב אל יכ עובשה תא ךל סורהי אל הזו הזמ
.אל טלחהב ,היליפודפב
אל תאז יכ יתבוגתב ךתוא יתנבציע אלש הווקמ תמאב ינא ,בוש
.ךפהה ,הנווכה
הריכזמהל וביגה
 
 
4/5/03 20:50
חחרפ :תאמ
יתוא הביכל הבוגתב
תיטוידיא התואו השע לוונמ ותואש המ לע ךל יבל יבל ,תישאר
,ךתיא תאשונ תאש באכה ,ךלש באכה .ךל הרמא הרטשמה תנחתב
.ונממ הפרי והשמו יאוולה


.קנע סופספ ןאכ ךל שי ,תאז םע דחי


ויתולימו שיגרו ךר" היה ערילוחה םא םג ,שש תב הדלי םע ןימ
הז ומכ קוידב בעותמ השעמ אוה "תולוגס תוירכוס ויתועבצאו םסק
היהש ,הדבועב איה תויתייעבה .תומילאב שש תב הדליל השענש
.השפנ תאו הפוג תא לליחש ,םהשלכ םישעמ הדליב השעש ערילוח


ןיאו בועית וב ןיאש ןימ אוה ,המכסהב השענה ,םיריגב ןיב ןימ
.תיתוברת םימעפלו תיטתסא הלאש קר אוה ,לוספ וב


.ךכ שוחל ילוא ךל השק ,תאצמנ תא ובש םוקמב


םימי רפוס קאינמהשו התדובעמ הקלוס תרטושהש הווקמ קר ינא
לקי אל ולש שנועבש לבח המכ) .םיגרוס ירוחאמ םינשו םיכורא
.(ךלש לבסהמ טעמב וליפא


.קוביח
חחרפל וביגה
 
 
5/5/03 5:47
שש :תאמ
הרקי ששל הבוגתב
תומ לע ירעצב תופתתשההו ךימוחנת לע ,חחרפ ,ךל הדומ ינא
.הדות .םישק םימיל תרצונ ינא קוביחה תא .תע םרטב יתמשנ
.תיקוח וא תיתרבח הניחבמ אל המו בעותמ המ קוספל יתאב אל
ריהבהל .םיללצה םלוע לש דצה .רחא דצ םישנאל ריאהל יתאב
תויוחצנתה תמחלמ רשאמ הלאכ תובתכ לש טקפאל םידממ רתוי שיש
םישיגרמש (ינומכ) םישנא שי .רתויב תועשעשמה תוחונתה לע
םושנל םילדתשמו םיצווכתכמ םהש דועב גגוח םעה - רדגל ץוחמ
איה ןאכש הבתכב הלימ לכ .האלה ךישמהל היהי רשפאש ידכ קומע
תא קלסל יתיסינ םינש םירשעמ הלעמל ךשמב .ילצא עצפ לע חלמ
עוקשל םצעבו) דאמ הברה קוחמל חילצה חומהש תורמל ךא םיעצפה
הבתכה תאירק ירחא ילש הנושארה הבוגתה .אל ףוגה - (היזנמאב
ןוצר איה - בבוי יקימ לש ותבתכ תאירק ירחא רתוי ףאו- וזה
ינא םינבומ הברהב .רתוי חוכ הל ןיא , תכרעמה .םלעהלו תומל
ןכאש יל רמא האוש לוצינ םעפו ,האוש תלוצינכ ימצע תא הווח
המידק תפחוד ינא םיימוי םויה םייחב .תומוד ילש תובוגתה
רתוי קוסעל ימצעל השרמ אלו חונל השרמ אל ,תוכבל השרמ אלו
םיקפסמ םייחה לבא .רותפל תלוכיב ןומא יתדביא יכ אשונב
דכלנ ףוגהו ףוגל תורוכזה תויוח תורזחשמה ןהנימל תוייוח
חומהו .השתהו ברק תדמעל תכרעמה תא תופחוסש תולוברעמב
םע הרק קוידב ךכו .רתוי חוכ ןיא ,יד - רמואו ףוגב ןנובתמ
הירבחו הנידש םושמ ,ךכמ רתוי ףא ןאכ שיו .הניד לש הבתכה
יאכרא אוה ותוא הסינ אלש ימש והשמ ןאכ שי - םירמוא
ינא הירבחו הניד לש התניחבמ םצעבש ךכ .רובו ינטירופו
יל .ימויק תא קועזל יתיצר זא .ימויקל תועמשמ ןיא .הקוחמ
יל ןיא םגו .הניד לש תויוחב תוסנתהל תורשפא היהת אל םלועל
זא .תמייק ינא לבא .םירבוע םכבורש תויוחב תויוסנתה הברה
.ימויק תקדצהל הימוד תקד ושעתש יתיצר
.םירגובב רבודמהש יבגל םירחאו ךתנעטל ביגהל םג יתיצרו
תינימ םירגוב םהש םישנא ןיב ?התועמשמ המ ,הלימ וז םירגוב
םכנומא תתל םילוכי םתא ךיא יל רורב אל .םיקאיינמ הברה שי
ןובשח השוע ונתיאמ דחא לכ ירה .ךכ ידכ דע םכתלוזב רויעה
םישנא לצא תונוש תונקסמהו .עגר לכב ביגהל ול יאדכ ךיא
,םילגוסמ םימייוסמ םירגובש ימצעל ראתל הלוכי ינא .םינוש
תומדוק תוטלחהמ םלעתהל ,םייוסמ ףס תרבוע האנההש עגרב
םתא ךיא יל רורב אל זא .תואמגוד םנשיש החוטב ינאו .םיללכו
.הזכש רוויע ןומא תתל םילגוסמ
ששל וביגה
 
 
5/5/03 5:59
שש :תאמ
הרקי ששל הבוגתב
.הדובע םושמ הקלוס אל תרטושה :ךתבוגתב םויסה ירבדל הבוגת
םירשע הז לע יל הרפיס ילש אמא .הבוגת הדגנ השגוה אל םלועמ
.םיגרוסה ירוחאמ בשוי אל הארנכ קאינמה .רתוי רחואמ םינש
.דחוימ ץמאמ השענ אל םג יתעדלו ותוא סופתל וחילצה אל
לשב רגסנ הרטשמב קיתהש רבתסה ,אשונב ןיינעתהל יתלחתהשכ
יתדביא ילזמלו) ליפשמו םילא היה יב השענש השעמה .תונשייתה
,הירכוס םוש ללכ אלו ,(םישק רתויה םיקלחה יבגל ןורכזה תא
לש םהיתותפש ןיב רצננו קתשוה ילש רופיסה .המודא וא הלוגס
טעמל) יתיא חחוש אל דחא ףא .ןכדוע אל ףסונ םדא ףא .ירוה
ימע הלועפ ףתשל הנכומ התיה אל ימא ,ירעצל .(תרטוש התוא
יולגב רבודמ אל ,אלו) ןיינעה םע דדומתהל יתטלחהשכ
לע המשאה ישגר םע דדומתהל הלוכי הניא םויה דע .(תוירע
.ןגל דבל הדלי החלשש
ששל וביגה
 
 
4/5/03 21:21
הלינו :תאמ
יתוא הביכל הבוגתב
םירגובמ ינש ןיב םיאמסדב םיסחי ןיב לודג לדבה שי לבא ,החילס
לוצינ ,סנוא ןיבל ,המכסהבו חוטב ,יופש לש םיקוחל םיתייצמש
.'וכו ינימ
םינגמו ,וללה םיקוחל םיתייצמ ,מסדב לש םיקחשממ םינהנש םישנא
.המכסהב םניאש םיסחיו סנוא ףקות לכב


לע םדוק וקדב .ביגהל ורהמת לא ,רבודמ המב םיעדוי םכניא םא
.ביגהל םכמצעל תושרהל ולכות ךכ רחא ,תרבדמ תבתוכה המ
הלינול וביגה
 
 
5/5/03 6:10
שש :תאמ
יתוא הביכל הבוגתב
יניבת ילוא זאו ילש תומדוק תובוגת ארקל ךתוא הנימזמ ינא
תא עיבהלו ביגהל תוכז יל שי .תרבדמ - תבתוכה - ינא המ לע
יל שי זא ,ונ) הרוב אל ינא - אלו .יל התשע הבתכהש המ
.(??הא ביגהל תוכז
הלימה תועמשמ המ הניבמ אל ינא :הלעמל יתרמא רבכו
םויש דע ,תיארחא הדובע לעבו יושנ רבג יבגל המ ."םירגובמ"
ןומא וב הנתנ ,ותשא ...ולש תבה םע השוע אוה המ ררבתמ דחא
ךיא .(ר'צנפ היה אל הז ןאכש טירסתב) דלי ול תושעל ידכ דע
ןיא רשאכ דוחיבו ?רחא והשימב אלמ ןומא תתל םילגוסמ םתא
?תכשוממ תורכה
ששל וביגה
 
 
5/5/03 9:29
רדמס :תאמ
?הדוקפ וז ''ביגהל ורהמת לא''ל הבוגתב
,לודג קוביח ךל תחלוש ינא .דואמ םישק תרבעש םירבדה
.תאז לכב לבא םולכ תונשל לוכי אל הזש תעדוי


אלו מסדב תבבוח אל ינא .ןומאל רשקב והשמ ךל דיגהל יתיצר
תורובלו תוינטירופל יובא ,ד-הו ב-ה םה המ וליפא תעדוי
םדאה ןבב אל אוה ןומאה הז תא הניבמ ינאש ומכ לבא .ילש
ואצי םירבדה םאש ךמצעב הנימאמ תא .ךמצעב אלא ,ינשה
םיישפנו םיינפוג םיקזנב הזמ תאצל ילכות הטילשמ
תויהל לוכי (אילפהל רזומ) םוקמ אוהש הזיאב .םיילאמינימ
.הטילשל ימצע ןחבמ הזש
ךומכ העגפנש יהשימ .םלועב םכח יכה הז םא תעדוי אל
,םקתשהל תישונאה תלוכיה לש תולובגה תא בטיה הריכמו
.הזכש ןוכיס לבקל תלגוסמ אלש יאדווב


םייח ךל רשפאלו ךלש השגרהה תא תונשל ךרד התיהו יאוולה
?ירשפא הזש תבשוח תא .םירשואמו םיאלמ
רדמסל וביגה
 
 
5/5/03 13:57
:תאמ
,הרקי ששל הבוגתב
.אלמ ןומא ילב תיתועמשמ םיסחי תכרעמ לכ םייקל רשפא יא
יחק - ץוטס לכב ומכ .תואירבל ,יקוא ?ןמדזמ סקס
,באפב תשגפ קרש אוהה םע יבכשת יכל ,ךלש ןוכיס'ת
.'וכו ךל הריכה הרבחש ,הטיסרבינואב ,הביסמב ,עונלוקב
טוידא םתס וא קיינאמ ,יכיספ אל אוהש הבורע ךל ןיא
,תישגיר) ךל השע אוהש הממ ררחתשהל תועובש ךל חקיש
.(תיזיפ וא/ו תישפנ


הכירצ תא המכו המכ תחא לע הטילש יסחי לש םיסחי תכרעמב
יתייהש יאוולה .ךלש תי/רטנרפה והימ ררבלו דיפקהל
תוחפב הכוז יתייהש יוכיס שי ,הלינוכ ייחב ךכ תגהונ
...םיליבד םינויז
,תופדעה ררבלב םיעיקשמ הטילש יסחיב גוזכ ונחנאש ןמזה
אוה םישימג תולובג וא םיחישק תולובג ,תויזטנפ ,תוששח
.םיסחיב בושחו רורב קלח אוהו רתויב בר


יצח ןיא ,עצמאב ןיא .ןומא אוה ןומא אוה ןומא ,ללכבו
- אלמ ןומא (ןוידה ךרוצל הב וא) וב תנתונ תאש וא .ךרד
.והזו םש תושעל המ ךל ןיא זאו ,אלש וא


םיבחרנ םיקלח וא ,ךמצע תא הדיקפמ תא הטילש יסחיב
,יניצר רנטרפ ,רחא םדא לש וידיב (שגר/שפנ/ףוג) ךמצעמ
םדוק אוהש אלמ ןומא וב תתל תבייח תא .ןמדזמ וליפא וא
...רזומ המכ ..מממה - םגו ךילע רומשל ןיינועמ לכ
.הזה רופיסה לכמ תונהל (ןבומכ ולו) ךל םורגל


,הלבוה ,חוכ ,הטילש םיללוכש) ולש םיכרצה תא ול שי
,רתול ,רסמתהל) ךלש םיכרצה תא שי ךלו (םירחאו הריצי
אוה .(םירחאו בואכל ,קינעהל ,הפוטע ,תקזחומ תויהל
רדמסש ומכ .ומצעב דחא לכו וב תא ,ןומא ךב תתל בייח
תעדל ,הצור תא המ תעדל ,ךמצע לע ךומסל תבייח תא :הבתכ
המ םעו ,ךישמהל לבא - השק המ םע ,ךל בוט המ םע ןיחבהל
רנטרפבו ךמצעב ןומא ינתת אל םא .קיספהל השקבבו השק
תקודצו) תרמוא התיה ילש אמאש ומכ ,ערב רמגי הז ,ךלש
.(...בורל


םיינפוגו םישפנ םיקזנב הזמ תאצל" הרמא רדמס ,וישכע
.םיילאמינימ םיקזנ םוש !!אל שממ !!וה - "םיילאמינימ
ינאו ,הביס התואמ םש אוה םגו בוט יל היהיש ידכ םש ינא
לש ירופאטמה ןבומב קר אל) תומוצע םייניעב וילע תכמוס
.ןכוסמ וא ,ךיפה יתלב קזנ יל םורגי אל אוהש (הלימה


םג ,ןכ - םיינוציקה ,םיילושה ישנא תא דימת שיש ןוכנ
רהזהל ,םהילא בל םישל רשפא ,םתוא תוהזל רשפאו ,ונילצא
.וליפא ךירצ םא קיחרהלו


ןומא תתל תלגוסמ הניא היתובקיעבש היווח התווחש ימ
לכמ םיסחי תוכרעמל סנכהל םתסה ןימ השק הל היהי ,רתוי
.הטילש יסחי לש תאזכל יאדוובו ,אוהש גוס


הוולשה תא אוצמל םימיה ןימ םויב לכות שש-ש הווקת ילוכ
.הבהאבו רשואב תויחל חוכהו
.הניד
וז הבוגתל וביגה
 
 
5/5/03 17:07
תפרהמ ןושמש :תאמ
ןומאל עגונבל הבוגתב
וזיא ,רחאה תלבק רסוח הזיא ,ךדיצמ תוחיתפ רסוח וזיא
תויביטימירפ
תפרהמ ןושמשל וביגה
 
 
5/5/03 20:30
הניד :תאמ
''?םיינוציק םיילוש ישנא''ל הבוגתב
םכח והשמ ןיאשכ ןייוצמ קשנ איה תלפרועמ תויניצ
?רמול קמונמו
הנידל וביגה
 
 
5/5/03 12:12
ןילו'ג :תאמ
?הדוקפ וז ''ביגהל ורהמת לא''ל הבוגתב
.תישפוח המכסה ךותמ םירגובמ ןיב םישענש םישעמ לע רבודמ
תלרטנמ תא תאזה האוושמהמ דחא רביא האיצומ תא םאש רורב
.הלוכ תא


דחא אל ,רגוב אוה םש אצמנש ימ לכש הנווכה םירגובמ ןיב
.םהמ
.דחא קר אל ,םיכסה םש אצמנש ימ לכש איה הנווכה המכסהב
תעפשה תחת וא ,םויא תחת תגשומ אלש תאזכ - תישפוח המכסה
.דבעידב אל חטבו חטבו והשלכ םס וא לוהוכלא


שי לבא ,הזכ רמאמ תאירקמ תעזעוזמ דואמ תאש הניבמ ינא
אוה ינימ רואית לכ ןרובעש תינימ הפיקת ורבעש םישנ
הלעמ לשמל תוציצמ לע ןויד םג ןליבשבש הלאכ .עזעזמ
םיאשונב בותכלו ןודל רוסאש רמוא הז םאה .םיבואכ םיקבשלפ
?הלא
הפיקתש רמא אל אוה ,והשימ ףוקתל דחא ףאל ארק אל רמאמה
לע רביד אל רמאמה - חלסנ וא ימיטיגל ןבומ רבד איה
.הפיקת
תלבגומו תינטירופכ ךתוא רידגהל הסנמ רמאמהש השיגרמ תא
תויהל לוכי הז ?הלאכ תויוסנתהב תניינועמ אל תאש םושמ
יתשגרה ןכ ינא .תאזכ תוסחיתה יתיאר אל ינא .ןוידל אשונ
.הזכ רבד תושעל הסנמ רב פא-קיפה לע רמאמהש
הפ שי .ןיינועמ אלש ימל תונפל הסנמ רמאמהש תבשוח אל ינא
ןה יכ תושוע אל לבא תוניינועמ ןכש הלאל הינפ רתוי
.רוסאו הטוס והשמב רבודמש תובשוח
.הז תא השועש ימ תא לסופש ימל הינפ הפ שיו
ןילו'גל וביגה
 
3/5/03 9:49
ןוסחניפ :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
ןוסחניפל וביגה
 
 
3/5/03 12:33
תעלות :תאמ
םילודג תעדל תנוויכל הבוגתב
אל יעדמ לוכיבכה חוסינה .תנבצעמו תינרמוי ריאי לש החלבהה
.ומצע לע רזוח הכו סוסיב רסח ,םמעשמ ,דודר ןכות לע הפחמ


.יתוא ןבצע ריאי ,ךייחל יל המרג הניד
תעלותל וביגה
 
 
3/5/03 15:44
תיבבל :תאמ
.עשעשמ תוחפל הניד לש רמאמהל הבוגתב
אוה רתויב ול יוארה םוקמהש דצב עגר יבזעו) ל"לי לש רמאמה
תכרעמ תא ותנחבאב והשמ שי יכ ןבצעמ (ןאטסינגפאב םימורופה
הנממ הדוקנב קוידב עגונ אוה .םישנל םירבג ןיב תוחוכה יסחי
,םהיתורודל םינימה ןיב תוקולחמה לכ ,וליחתהו ,תוליחתמ
התוא לש תואיצמב דחא יוטיב קר אוה הניד לש הרמאמ וליאו
.תכרעמ
תיבבלל וביגה
 
 
3/5/03 15:50
הלאירא :תאמ
.עשעשמ תוחפל הניד לש רמאמהל הבוגתב
היפל ןירדהמל תיעדמה העיבקה תא תללוכ ריאי לש רמאמ
םיאומוה םידלי רתוי שי תויטננימוד םישנה םהב םיתבב
הנכומ ינאש םירבד שי ,קאבר ,וליאכ ?תויבסל תודליו
,לייאה םע יב םיחגונש עגרב לבא ,תוניצרב םהילא סחייתהל
.תלבלבתמ תצק ינא
הלאיראל וביגה
 
 
3/5/03 16:04
תיבבל :תאמ
דלוק וסב תמאהול הבוגתב
עדי לכ יל ןיא) ןיטולחל תכרפומ הנעט התוא יכ ןכתי
רואית ןיידע ךא ,(קודבל הווש טלחהב לבא ,אשונב
.לכה לש תיצמתה אוה אוה םידיקפתה תרדגהו הקימנידה
תיבבלל וביגה
 
 
4/5/03 9:40
רדמס :תאמ
דלוק וסב תמאהול הבוגתב
וא רופיס .הלש תיטרפה היווחה לע ונל תרפסמ הניד
תותימאל ןועטל וא לילכהל הסנמ אל איה - הידב
.תויללכ
הטעמב תוממוקמו תויטסניבוש תואשילק ףוטעל הסנמ ריאי
היצולובאה לע תוירוטסיה תודבוע המכ הנה" .יעדמ קלאע
ומכ עמשנ הז םא - תרמוא ינאו ."םיסחיה תוכרעמ לש
.אל ותו טישלוב הז - טישלוב ומכ חירמו טישלוב
רדמסל וביגה
 
 
5/5/03 19:09
תיבבל :תאמ
.ךתיא המיכסמל הבוגתב
םע ההדזמ ימצע תא יתאצמו ל"לי לש טסקטה תא יתארק
יטרפה םייחה ןויסנו תויווחהמו תישיא המרב וינועיט
.ילש


?הז תא יריבסת ךיא
תיבבלל וביגה
 
 
3/5/03 15:34
xanty :תאמ
םילודג תעדל תנוויכל הבוגתב
ןייזה םע עיקבמ אוהו...תינימ תוכמסל ךפה ל"לי ,ןיוש ונ
?הזב םעפו הזב שמתשמ אוה םעפש וא ?םהינש ?לייאהו
xantyל וביגה
 
3/5/03 16:52
ילט :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
.טסקטמ סקס רתוי
ילטל וביגה
 
 
3/5/03 19:54
ןטוב :תאמ
עברא לעל הבוגתב
? ...סק(ית)ס אל םא
(:ינווי אטבמב אורקל יוצר)
ןטובל וביגה
 
 
4/5/03 21:09
חחרפ :תאמ
עברא לעל הבוגתב
.ןכ ןכ


ךלוו הנוי
חחרפל וביגה
 
 
7/5/03 22:46
ילט :תאמ
רחא סקס שיל הבוגתב
!!..ןכ ,ןכ
- רמאמה תא ,יתבהא תועובש יצחו העשת תא
.אל
וישכע ונלוכש ךכמ ץוח ,שדח רבד םוש וב ןיא
.'ץיבובוקעי תרבגל הז תא השוע המ םיעדוי
ילטל וביגה
 
 
8/5/03 0:29
חחרפ :תאמ
..הינלופב דועל הבוגתב
?יתריקי ומכ הז ,תרביג


?ןיבאש קר


רומוהה תקלחממ ךל םיארוקשכ תא ללכב הפיאו


:-)
חחרפל וביגה
 
 
8/5/03 1:00
ילט :תאמ
עגר ,עגרל הבוגתב
..הינש דוע וליפאו


הלע לק קפס ,חחרפ והשמ ךל דיגא ינא
תשאונה הניחתה תא יתארקשכ ,יבלב
.ותריקי ללכב איה םא ,ךלש הז יכ יתוא חקל
.ןיבת התאש קר


,תרבגל דוגינב זא ,יתייה הפיא הלאשל רשאב
ןאכ ריבסהל וא קמנל טרפלמ תענמנ ינא
המלו המכ ךיא ימ םע יתייה הפיא
םיארוקה לש חתופמה םנוימדל תאז הריאשמ ינא
קוידבש המ אל הז ןוימד הזה רתאבש יל הארנו
.םהל רסח


(-:
ילטל וביגה
 
3/5/03 16:58
רמוק :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
גשומב תאצמנ ,ןואיזומב גצומכ הלסאה ןיבל תיבב הלסאה ןיב לדבהה
אלש ,הריחבה ןיבל יתימא abuse ןיב לדבהה םג הזו ."הריחב"
םירקמה בורש ירה דדחל הצרנ םאו .הניד לש ,תיטסנימפ דיגהל
םישיגרמש םירבג לש ,ינימ ךופיהב אקוד ןה הניד לש ולאל םימודה
השא י"ע םילעבנו םיטלשנ םה רשאכ קר םהייחב יתימא שומימ
תיטננימוד
רמוקל וביגה
 
3/5/03 17:04
lee :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
ילש "תיתונזה" תוגהנתהלו תויזטנפל היצמיטיגל יתלביק ףוס ףוס
leeל וביגה
 
3/5/03 22:43
cookieldia :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
!לעדפת ,תינהנ תא םא
:)
'וכו םמצע תא טורשלמ ,םינוק'צח ץצופלמ םינהנש םישנא שי
...'וכו
הסנמ תא המ ,תאז לכב לבא ,סומלופ הפ ררועל הסנמ תאש ןיבמ ינא
הזמ הנהנ ,הז תא השועש ימ ירה ??רשכ הז וזאמש ?ןאכ ריבעהל
המ..הז תא השעי אל ,לעגנש ימו (..רופיסב דחא דצ תוחפל)
??הטנאופה
cookieldiaל וביגה
 
3/5/03 23:05
הקול :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
,תוננב
? אורקל תוכירצ ונחנאש המ הז תמאב ונ
.תשרל רבחתהל הווש אל
.תבזכאמ רבכע תקירטב יתאצי
הקולל וביגה
 
3/5/03 23:24
תעלוצה הרפש :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
לע תדפושמ ךלוכ תבשוי תאשכ ,הניצס רותבש הניבמ ינא ייקוא
הארנ הז ,תינרוחא לוגיע יצחב ךבגו רוחאל ךפשנ ךרעיש ,רוחב
הרוצב ךל באוכ אל הז ךיא הניבמ אל ינא לבא ,ידמל ינגוטופ
הז ךיא ,באוכ הז םאו ?????םחרה דע תדפושמ ךלוכ תאשכ ,המויא
תא אוצמל הייארה תדבכ הרפשל ורזע ,םירקי םידלי ,אנא ?גנעמ
.םכינפלש רויצב הלש י'גה תדוקנ
תעלוצה הרפשל וביגה
 
 
4/5/03 1:09
תפרהמ ןושמש :תאמ
עברא לעל הבוגתב
תויהלו תיטסינימפ ירה איה יכ הזמ תונהל הרומא איהש
תויהל הז רבג ומכ תונהלו .רבג ומכ תונהל הז תיטסינימפ
?אל .םחרה דע תדפושמ
תורקי תודלי
?תעבטה יפ ביבס םילוחכ םינמיסל םזינימפ ןיינע המ
,ןכתא ליפשהל ,חוכב ןכב סנכהל ןכלש רבגל תושרמ ןתאש הדבועה
,ןכבו .קחשמ לכה ךסב הזש ןיבמו רגוב ל"נהש ןומא לע תתתשומ
ירחאו .ןויסינהמ םידמול ,םירבגה ,ונתיאמ הברה ,תורקי תודלי
רוזח ונלש תוינחוכה תויזטנפה תא שממלו רוזחל ונל םינתונש
הרבחל םרפסל ,םהב ןימאהל ,לגרתהל םיליחתמ ונחנא ,ששמו שממ
וגאל השוע הז .םייסרע תונוילע תונויער חתפל םגו הריב סוכ לע
סנכנש ?לכה ךסב הצור השיא המ יכ בוט לכה ירהו בוט הברה ונלש
.םירשואמ ונחנאש המכ וה ?אל חוכב הב
תפרהמ ןושמשל וביגה
 
 
4/5/03 21:22
חחרפ :תאמ
והז זאל הבוגתב
תויכרע הכותב החינמ רבכ ,הלפשה םושמ שי ראותמש ןימבש
.תרחא


לש ונוצרלו וכרעל סחייתמ דחאה הבש תוגהנתה תרוצ איה הלפשה
.ליפשמ םוקממ רחאה
הנהמ אלש ןימ אוה באכל םרוגש ןימ ךכ ךותמ .ביאכהל יל השק
.תישיא ,יתוא
עיגמ םיפתושה דחא ובש ןימ שי ,השק ודאס שיו ךר ודאס שי
לש ןדע ןגל עיגמ םיפתושה דחא ובש ןימ שיו םילוח תיבל
תושוחת


איה םילוח תיבל גוז ת/ןב חולשל .יתוא עיתרמ ,השק ודאס
ךכמ הנהנש רבג שי םא תאז לכבו .התיא םילשהל השקש הגרדמ
ךכמ תינהנש השא וא ,םייצחלמב םיציבה תא ול םיצחולש
ינא .רנטרפה היהא אל ינא ,המוד ןפואב היתומטפ תא םיצחומש
.םתוא חלוש יתיהה אל רהוס תיבל ...לבא .ךכמ קלדא אל םג
וזה האנהל סיסבהש ןכתי .םתוא הנהמש המ הזש תוארל יל באוכ
םהל בסמש המ הז םא לבא .(עדוי אל) םרבעב ארונ והשמ אוה
לע אל הזש ללגב קר ,המ וליאכ .םהמ תאז ענמאש ינא ימ ,רשוא
!?ימעט יפ


.ראזיב םג .לוכיעלו הייפצל השק השק ודאס ,ןכו


.המוד הדימב םילוספש םירבד קוקילו הציצמב וארש ויה ,םעפ
,תידוהיה תדה יפ לע .ךמצע דגנכ עשפ אוה גניסריפש ימ שיו
.םינוש םינמז .ופוגב עוקעקש ימ תורבק תיבב םירבוק אל
.תונוש תויוברת


שפוחה תא רשפאל קר דעונ אלש ךרע אוה תלוזה לש ישיאה שפוחה
.יהשלכ הפדעה .וכרדל הפדעה ךל שיו ותיא המכסה ךל שיש ימל


םוקמ .לובגה רבוע הפיא הריהב הנומת יל ןיא ,יתמייסשכ םגו
.אל ת/רמוא ת/דחאה רשאכ .ייניעב לובגה אוה דחא


!אל ,הז
חחרפל וביגה
 
 
5/5/03 6:20
תפרהמ ןושמש :תאמ
וזה החנההל הבוגתב
.קוידב ךכ .ונתיאמ םיבר לצא רתויל הז תא השועש המ הז
ןאכ תדדועמה תוללרתשהה לכ .תלוזה לש ותעד דובכ ןיינעלו
ויתושוחתו ותעד דוביכ ןיינעב תוקידצה איש םע דחיב האב
.םיקידצ ינב אלו םיקידצ אל וניבור ונחנאו .רחאה לש
תפרהמ ןושמשל וביגה
 
 
4/5/03 1:13
ןטוב :תאמ
עברא לעל הבוגתב
...באכו גנוע ,באכה ,גנועה - ליחתמ לכה םש .חומב תרבוע
.םתוא הרגמ תומייוסמ תומרב באכש םישנו םירבג שי
(הז תא יתקדב אל לבא ,םישנמ םירבג רתויש יל המדנ)
ןטובל וביגה
 
 
4/5/03 1:33
ונונ :תאמ
עברא לעל הבוגתב
לבא ,חומה אוה בושח יכה ןימה רביאש דיגהל שודנ תצק ילוא הז
?אל ,ךלש הלאשהו הזה רמאמהמ אצומה הארנ הז
:הניד תבתוכה ךילא
לכ םירדתסמ ךיא ,ןיממ ץוח רשקב םכל שי דוע המ תעדל יתיצר
יכישמה אנא .םכלש הזה קחשמה םע ,םיילושה םיניינעה ראש
..םייטרפ הכה ךייחב הנכה ונפותישב
ונונל וביגה
 
 
4/5/03 14:24
ןילו'ג :תאמ
עברא לעל הבוגתב
לבא תבאוכ םג הציחל לכו ,ולוכ סופת בגהשכ ,הזכ קומע 'גאסמ
יעבט יכה רבדה ומכ שיגרמ םש בכשל טושפו תררחשמו תגנעמ םג
.םלועב


םירירשה תפטונ העיזה ?גניניפסמ םינהנש הלאמ תא ילוא וא
םג םש תא וישכע לבא הרוצהו תואירבה ליבשב םשל תעגה ,םיקעוצ
?ןומיאה ירחאש ייההו ?ףיכה ליבשב


םוהתה ךות לא הטמל םואתפ לכתסהל ?םירה תובכרמ תינהנ תא ילוא
עדוי שארה לבא םיררועתמ הליפנמ םייביטקניטסניאה םידחפה לכשכ
הנממ לפנ אל דחא ףאו םויב םימעפ שולש תקדבנ תאזה תבכרהש
.דחפהמ תונהל טקשב רשפאו


ומסרפתהש םירמאמה דחא וא "ןגדגדה תא ונל ןבצעל אל ךיא"ב
ינאו תומטפ טובצל אל םירבגל תיעמשמ דח הארוה הנתינ ויתובקעב
תלבוס אל אקווד ינא ?ילש ףיכה לכ לע המ ?טובצל אל .יתנבצעתה
שיגרהל יל םרוג ,תועבצאה הצקב ,הלאה םיפחרמה םיעגמה תא
והשמ אל ,ינא תאזש תעדוי ינא לבא - ילע תכלוה הלמנ וליאכ
.ילסרבינוא


,דחפ לש תונוש תומרמ ,באכ לש תונוש תומרמ תונהנ םינוש םישנא
.עגמ לש תונוש תומצוע
אל תא זא - הזמ תינהנ אל תא םא ,תוירנויסמל םוקמ הפ ןיא
עדתש יאדכ תינהנ ןכש ימ לבא .םולכ הדיספמ אל תאו תינהנ
.רתומש
ןילו'גל וביגה
 
4/5/03 7:48
night cat :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
תכרעמ וניא סנוא .סנוא לע תובשחממ ,םירבח ,עגרהל השקבב
סנוא :הטושפ דואמ הביסמ ,ןאכ תראתמ תבתוכהש יפכ העינכ-הטילש
בוחרה תפשבו) םאסאידיב ישנא ןכ לעו ,תידדה המכסהב עצבתמ וניא
.לכו לכמ ותוא וחדי (ודאס - תעדומ אלה
תכרעמ / קחשמ לכל סיסבה םהש םירטמרפ השולש לע תתשומ םאסאידיב
:תירבעבו .SSC :ינשל דחא דצמ חוכ תרבעה הכותב הליכמש םיסחי
תא איצומ הלאה םיללכה דחא לע רבעמ .תידדה המכסהבו חוטב ,יופש
.וטנ תומילאל ותוא ךפוהו םאסאידיבה תולובגמ ןשסה
.תומילא וניא םאסאידיבו
.עגר לכב קיספהל הלוכי איה יכ תבתוכ הנידש הביסהק וידב וז
(תרחא םכל ורפסי אלשו ,תויהל תבייח גוז לכלש) תחא ןוחטב תלימ
הטיעבו SSC לע רבעמ ,בוש - רצע אל אוה םא .םוקמב רצוע קחשמהו
םישנאה לצא רקיעב .הרוק הזש םירקמה םירידנ .טלושה דצל תחתב
.והמ םאסאידיב םיעדוי אלש


תופדעהה דחא לכל .רדסב הז .רחמ דע ועזעדזיש הלאכ ויהי ,ןכ זא
רשק אל םלועמש ןטסיקי'גט יתאפב דחא גוז לע יתעמש .ולש תוינימה
החפ'צ םש הקנעוה אל םלועמו םיפיעצב הטימל ינשה תא דחא
וניסנתהמ וניבור :הדונ ואוב .סקסהמ קלחכ ןבשיה לע תיתודידי
רובע קר איה םאסאידיב ןוויכל הכילה .ינחוכ רתוי תצק סקסב םעפ
...רתוי תצק םהיניעב ןח אצמ הזש הלא


,באכמ האצותכ םיניפורדנא רורחש לע םירבסהל ןאכ סנכא אל ינא
בוט תאז ושע ינממ םימכחו םילודג .האנהכ חומה ידי לע םישרופמה
.רתוי הברה


םירע תויהל .אקווד ואל ?הניד לש היתופדעה תא םלוכ ץמאל זא
- רחא לוביתב םהלש סקסה תא םיבהואש וניכותב םישנא שיש הדבועל
קלח אל וליפא ,ןכו .יקוח היה הז ,יתקדבש הנורחאה םעפב .טלחהב
...םסרופמה DSMה רפסמ


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
4/5/03 8:37
החמש הדוד :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
יבש יאנתב יורגב רסח לשב םיקזנ םפוגל םימרוג יבשב םייח ילעבו
קיזמש יוריג הז בוט ךל השועש דיחיה יורגה םא .שוגירב ךרוצהו
.בוצע הז (המודכו רועה תמקרב םיכתח ,םד יפטש) ךפוגל
.ךלש האנהה םע תוהדזהל דאמ יל השק
החמש הדודל וביגה
 
 
4/5/03 8:56
Dan_Kap :תאמ
םיריסאש עודיל הבוגתב
תבתוכ הראתש ומכ ,הטילש תרבעה םהב שיש םיסחימ האנהמ זא
לש ןיינעמ ףסוא - תימצע תוללעתהל סנוא ךרד ונרבע רמאמה
.החמש יתדוד ,תויצאיצוסא


-:שדחמ תודוסיה לע רוזחנ ואוב זא
.יטוריאה רשקהב הטילש תרבעה לש בולישמ םינהנש םישנא שי -
.תידדה המכסהבו יופש ,חוטב ןפואב תיעשנ הטילש תרבעה -


גוחס םישל םיבהוא וא ,םמצע תא ךותחל םיבהואש ימ םג שי ,ןכו
.םהלש סומוחב


.הטימב תונוש דועו ,תונוש לבקל םהל השקש םישנא שיש ןיבמ ינא


,םירגוב םישנא ינש ןיב עצבתמש המ לע םירבדמ ונחנאשכ לבא
לש ךרוצב םכל עירפמ המ - תידדה המכסהבו היופש ,החוטב הרוצב
?ןוויגב רחאה םדאה
Dan_Kapל וביגה
 
 
4/5/03 10:35
DOM Perignon :תאמ
!!!דודמ יתדוד ,החמשל הבוגתב
לכלו ,החמשל עירפמש המש ךל רמוא יתייה יתוא תלאש ול לבא
.העידי רסוח הז BDSM לש ןויערהמ לחלחתמש ימ
.חוכו ןימל רושקה לכב דחוימב .דיחפמ העידיה רסוח
תחת לכה םיסינכמ תומילאל BDSM ןיב לדבהה המ םיעדוי אלשכ
ללוכ - תוננב הנממ קלח קר - הנממ קלחש היטסו ."היטס"
.דיחפמ ,םיקיזאו םיטוש
םירבדל םשאר תא חותפל ומיכסי אלש ולאכ ,ןאכ םג ,ויהי זא
.דוע דומלל וצריש ולאכ ויהי יאדוובו "םירחא"


םישנה לכלו "תדפושמה הללמוא"ל גאודש ימ לכל ןורחא רבדו
BDSM שגפמ לכ תליחתב .ארונהו ץירעה רבגה תחת "תונעתמ"ה
לכ דימ תרצוע התרימאש דוק תלימ םיפתתשמה ןיב תעבקנ
רודכ הדיב הקיזחמ איה םוסח תטלשנה לש הפהש הרקמו .תוליעפ
.רוצעל ןמיס איה ותביזעש רחא ץפח וא
הטילש תורשפא הל שי העונכ איהש תורמל ,הל גואדל אל זא
.בצמב
DOM Perignonל וביגה
 
 
4/5/03 17:11
החמש הדוד :תאמ
!!!דודמ יתדוד ,החמשל הבוגתב
תבתוכה .תיביטאיצוסא תלוכי הברה הברה ךירצ אל ,פאק ןד
הכפה איהש אוה םשורה .ינפוג קזנו באכ ריתסהל הסנמ הניא
.קזנ םרוגש בצממ תוחפ אוהש רבד לכל םישוח תהקל
ךכב םישאהל רשפא דימת ."תונוש תלבק" לש אמסיסה יבגל
קזנה הז ,ינושה אל הז יל בוצעש המ .םינועטה םירמגנשכ
שפוח ,המדיק ,תורגב לש ןממס םוש ,ירובע ,ךכב ןיא .ימצעה
.רוהיט וא


קזנמ האנה םע אל ךא ןוויגב ךרוצ םע דאמ תוהדזהל הלוכי ינא
חתפתהל ,םיירוקמ תויהל ,תונהל תויורשפא רשוע שיו .ימצע
.שפנהו ףוגה תומלש לע רומשל תאז לכבו
החמש הדודל וביגה
 
 
5/5/03 14:14
הניד :תאמ
???תויצאיצוסאל הבוגתב
םשורה .ינפוג קזנו באכ ריתסהל הסנמ הניא תבתוכה" :טוטיצ
םרוגש בצממ תוחפ אוהש רבד לכל םישוח תההכ הכפה איהש אוה
."קזנ


?ההההההד - וליאכ


?ץצ הז הפיאמ


- יל םיביאכמש תבהוא ינא ,ןכ .חושק ןימ תבהוא ינא ,ןכ
יתוא םירשוקש תבהוא ינא ,ןכ .בגא ךרד ,ידמ רתוי אל
.עטקל וסנכנ אלש םירבד המכ דוע שיו םירבד יל םישועו


יכ ,םהב האג דואמ ינאש םילוחכ םימתכמ ץוח ??ינפוג קזנ
וא ,אלפנ ילרוא סקס ירחא רקובב תוחופנה םייתפשה ומכ םה
תאצמ קזנ הזיא ?הזמ ץוח - ראווצה לע ינומדא יקיה ומכ
?יתבתכש המב


ידכ דע ,ינממ קוחר רתוי הברה םיכלוהש םישנא שי ,ןוכנ
םמשב רבדל הלוכי אל ינאו 'וכו םיעוקעק ,תוקלצה ,םיכותיח
רתוי הברה הזש הניבמ ינא םויה לבא .תאזכ אל ינא יכ
סרהל ךרוצ הל שי ,קזנ המצעל תמרוג איה ,וה" רשאמ בכרומ
םימעפלש הניבמ ינא םויהו "התוא זפשאנ ואוב ...ימצע
ךרדב םיקומע םיישפנו םיישגיר םיישק םע דדומתהל לק רתוי
,הטילשב דואמ דואמ איהש ,תרקובמ באכ תמירג לש ,תאזה
,ךלש הביבסלו ךמצעל םירחא םימויא םירבד תושעל רשאמ
.יתנוטק - לבא .רתויב םייופצ יתלבו םיינסרה


תאלמ רתוי יתשגרה אל םלועמ :החמש הדוד ,םישוחה תהכ יבגל
תישגיר הניחבמ תררועמ ,תיתריצי ,תולוכי תלעב ,םייח
תררועמ ,(תודידיו האנש ,האנק ,הבהא ,סעכ ,בצע ללוכ)
ההכ .הנורחאה הפוקתב ומכ ימצע םע המלשו תינימ הניחבמ
.הנאווסב בער רתנפ ומכ הדחו הריע .ךפיהה קוידב ?םישוח
הניד
הנידל וביגה
 
 
5/5/03 17:20
החמש הדוד :תאמ
החמש הדודלל הבוגתב
םיערוק םירדהמהו ןילוחכ ןינמיסב ךמצע תא תגייסמ תא זא
םינמיסהש ירחא םתגרדל יעיגתש הפוצ ינאו .םיעקעקתמו
לע בתכיי הההד וליאכ זאו .ידמ םירוגש ויהי םילוחכה
זפשאל הצור אל .האלה ןכו האלה ןכו עוקעקהו תועירקה
הרוכמ תעמשנ תאו .יתריקיי ךמצעל הקיזמ תא לבא ךתוא
אוהש והשמ רובע איה ךלש םישוחה תוהקו .הזה קזנל
.קזנל םרוגה הזמ ךומנ ןונימב
.םינימאמ תכ ומכ םיעמשנ ןוידל ופרטצהש ךיירבחו תאו
ןיא .בוט לכה .תוידממ דחו ןבל רוחש לש םיחנומב םירבדמ
םיסנמשכ ,דבוע אל הז ילע .תוטבלתה ןיא .ער רבד םוש
.ריחמ לכב והשמ יל רוכמל
החמש הדודל וביגה
 
 
5/5/03 18:02
night cat :תאמ
ההההדו אה לעל הבוגתב
דיחיה ערה רבדה איה ,החמש ,השוע תאש הביצעמה הללכהה
.הפ
.רשק לכב ומכ .תויהת שיו תולאש שי ,תויוטבלתה שי
.הליהק לכב ומכ
.תרתוימ תפסונ הלימ לכ ,ונ ..תכ הזל אורקל


Open your mind


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
6/5/03 13:34
וליל :תאמ
ההההדו אה לעל הבוגתב
הז ?רבדמ התא קזנ הזיא לע ?המצעל הקיזמ איה המל
?רבאטאוו וא רושק וא ?קזח הז תא תבהוא איהש


תובהוא יכהש תורוחב שי ,ץוצמל תובהוא אלש תורוחב שי
?ןמצעל תוקיזמ ןה םג ,ץוצמל
שיו הרוחאמ ןתוא םינייזמש תובהוא אלש תורוחב שי
?ןמצעל תוקיזמ ןה םג ,ןנילע הבוהאה החונתה וזש הלאכ


.הייחי ויתונוצרבו ותנומאב שיא שיא


.רכממ רבד הז באכ ,ןכ ,בגא ךרדו
וז ,םעט אל הז ףירח ,רכממ רבד הז ףירח לכוא םג
ימ שי ,חומל תותוא הריבעמ ןושלה לע היווכה , היווכ
.אלש שיו הז תא בהואש
?םמצעל םיקיזמ דואמ ףירח םיבהואש םישנא םג זא


....תמאב ונ
ולילל וביגה
 
 
4/5/03 21:15
Bad Arse :תאמ
!!!דודמ יתדוד ,החמשל הבוגתב
,רמול יתיצר קר ...רתאל םישדח םישנא 20 דוע ופסונ וליאכ
הז .ער דואמ ןמיס הז ללכ ךרדב םמצע תא ךותחל םינהנש םישנא
,ןואכיד לע עיבצמ הז ללכ ךרדב .ךמצע תא ךותחל ילמרונ אל
םישנא םיריכמ םתא םא השקבב .רבעב המוארט וא תודבאתהל הנכס
לופיטל םתוא ונפה ולאכ
Bad Arseל וביגה
 
 
5/5/03 6:22
תפרהמ ןושמש :תאמ
יאוו הפ םייודב םייוניכ המכל הבוגתב
תובוגתה לכ לע רבוע התאש הנושאר םעפ וז ?שדח הז ונ
?תובתכב
תפרהמ ןושמשל וביגה
 
4/5/03 10:58
הלוידלג :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
םיצור אל...התוא םיריכמש ירחאש הרידא המצוע...ןכ..ןכ
...הידעלב


המיהדמ הרדגה ....רוהיטל בורק יכה


.וחק .תונב הז תא וחק - ואצמת קר םא
הלוידלגל וביגה
 
 
4/5/03 17:38
הצירמה תלאפת :תאמ
עברא לעל הבוגתב
.האושמ יקילדת האבה הנשבש יל הארנ
תוקפתסמ אל ןתא .תוירנויסמ אוה ןאכ תובוגתהמ קלח ומכ רמאמה
.ימואל דוחיא םיקהל תוצור ןתא - תונהלב
םכחותמ יקוויש ץמאמ השקבב עיקשת זא .יתענכתשה אל דוע ינא
.רתוי
הצירמה תלאפתל וביגה
 
4/5/03 11:14
והשמו םישולש :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
המ לבא .הככ דבוע הז ילצא םג יכ .הניבמ ינא הז לכו האנהה תא
םיביאכמש םינהנש םישנא ללכ ךרדבש הז ,הזה רופיסה לכב בוצעש
ינא .םתודליב תמיוסמ תוללעתה ורבעש םישנא םה ,םהב םיטלושו םהל
התיה ילש אמא יכ ,הכומ לבא הבוט הדלי .הכומ הדלי יתייה לשמל
השלחו הבוט הדלי לע הז תא איצוהל ומכ ןיאו ,ןמזה לכ תינבצע
יל םירמוא הככ יכ ,יל םיביאכמש תינהנ ינא םויה זא .הנממ
,הז תא יתנבהשכו .תודליהמ הבהא לש רוזחיש הזו יתוא םיבהואש
תוכלמו םידבע ינימ לכ ,הז לע םתיא יתרבידש םישנא המכו .יתבצענ
םירבד םתוא תא יל ורמא ,ךפהלו
והשמו םישולשל וביגה
 
 
4/5/03 12:03
תעלות :תאמ
עברא לעל הבוגתב
.תבתכש המ בוצע ארונ


רורבש ינשה דצה יל רסח היה לבא ךייחל יל םרג הניד לש רמאמה
- דוס ךל הלגא .תבאוכו הבר תונכב ותוא תאבה הנהו .םש אוהש
,תינרקס יתייה יכ יתיסינ .יל וביאכהש הזמ יתשגרתה אל םעפ ףא
לבא ,הזמ םינהנש םישנא יתנבה שממ אל .םולכ יל השע אל הז לבא
תרמוא תא .םעט לש הלאש םהש םירבד הברה ומכ ,הז תא יתלביק
םירשפאמ אלש םיאנתב ריעצ ליגב ןוצרמ אלש שכרנ הזה םעטהש
.דואמ יתוא ביצעמ הזו .הריחב


ךל היהיש הווקמ ינא לבא ,קוחמל רשפא יא םעפ תשגרהש באכה תא
.דיתעבו הווהב בוט
תעלותל וביגה
 
 
4/5/03 12:37
Dan_Kap :תאמ
עברא לעל הבוגתב
.תרבעש השקה תודליה לע רעצב ףתתשמ ינא


יעדמ יל הארנ השק תודלי תועצמאב מסדב ריבסהל ןויסינ לבא
.ינטשפו יטסילופופ לדומ לכ ומכ ךרעב


,מסדב ללוכ םהלש יטוריאה רשקההש ריכמ ינאש םישנא טעמ אל שי
.םידליכ תוללעתה ורבע אלו
?מסדבב םהלש הריחבה תא הריבסמ תא ךיא


ירה - תויבסלו םיילאוסקסומוהל סחיה ומכ תצק ךל עמשנ אל הז
- דליל םיגיצמ םירוההש לדומה ידי לע תאז ריבסהל וסינ זא םג
."תובוב םע קחשל דליל ונתנ" דעו ,תינטלתש םא תומדמ לחה


ןיב ןימכ רידגהל הרחב הרבחהש הממ הגירח אלא ,הלחמ וניא מסדב
.דבלב היבר תורטמל ,השיאל רבג
?תוינאירוטקיו רסומ תומרונב תויחל הנכומ תא םאה


המכסהב רבודמ אל - לפואה תכיסנ תיליל לש הביתכה יבגלו
השיאה תנומסת וא םלוהקוטש םורדניס וא טסרה יטפ לש ןונגסב
.הכומה
.קחשמל םיפתושה ןיב ,תעדומ המכסה איה המכסהה


םג שי ,העונכ השיא לש ןאכ ראותש טירסתל ףסונב ,םכריכזהלו
השיאה תא וא ןהלש רבגה תא תופידעמש ולאכ - תויטננימוד םישנ
.םינתיצ טושפ וא םיקוזא ,םירושק ןהלש
?ןהלש וזה הפדעהה תא סחיל ךירצ המוארט וזיאל


דחא הפממש לדומ תונבל רמיתהל לוכי והשימ ונימיבש בשוח ינניא
היווחש ןועטל וא ,תויטוריא תופדעהל תודלי תויווח דחאל
.תרחא וא וז הפדעה התנבש איה תמיוסמ


תא םישממ פה דוע לכו ,םיבכרומ רתוי טעמ םירוצי םה םדא ינב
ימ ,תידדה המכהבו היופש ,החוטב איהש הרוצב םהלש תויזטנפה
?רוסא המו רתומ המ עבקנו םינידסה ןיב םהל ברעתנש ונחנא


תובושתה תמישרב ונייע ,אשונב עדימ רתוי טעמ םיצורש ימלו
-:מסדב יאשונב תוצופנ תולאשל
http://www.unrealities.com/adult/ssbb/faq.htm
Dan_Kapל וביגה
 
 
4/5/03 12:39
ינוריע לט :תאמ
עברא לעל הבוגתב
:באכו םיעוקעק ןיב רשקה לע רמאמ ךותמ עטק
תויתוגהו קנאפה s&m-ה תוליהק ,באכה תוברת לע םירבדמשכ ..."
לע רבדל םג היה יוצר ןכלו םיוסמ הקיסומ ןונגסל םג תוכיושמ
יתתנ) דומ שפד ומכ באכל םתביחמ םיעבונ םהלש םיעוקעקהש תוקהל
םהיתופדעה תא וריתסה אל םלועמש (קושב "העוגר" יכה המגודה תא
"...pain will you return it" םהיריש תולימב וא שובלב הז םא
.strange love ךותמ
רוביחהו s&m-ה תוברת לע רמוח ןומה אצמי טנרטניאב שפחיש ימ
שיטפו ראזיבב םידקמתמש ונרופ ירתאב .באכו םיעוקעק םע הלש
"תונברוקה" תאו הלועפב םיעוקעק ינמא לש םינוטרס דירוהל רשפא
וא) עקעקל דציכ םיריבסמה םייאופר םירמאמ דצל םהלש םיגנעתמה
דיימו הכורעתהמ טמשוהש יטנוולר אשונ דוע -גניסריפ תושעל
החוטבה הרוצב ינימה טקאה ןמזב ךגוז ןב תא (וילא רוזחנ
.רתויב
גניסריפ אשונב יתאצמש םירמאמ ויה יתוא המיהדה יכהש העפותה
קאזורפב שומישה תיילע ללגבש רבתסמ .ןואכיד תויעבל ןורתפכ
ףחדב תיתועמשמ דאמ הדירי הנשי ,תורחא תוינואכד יטנא תופורתו
ךכמ האצותכ .ןימה ירביאב תושיגר דוביאו םיבר םישנא לש ינימה
וללה םירוזאב תושיגרה תא דדחמ גניסריפש וליג םישנא הברה
.ינימה טקאה ןמזב
ינבב םג אלא ולאכש תורהצומ תוליהקב קר רבודמ אלש ןייצל בושח
:רוא תונש קחרמ וללה םיאשונהמ םיקוחרש םדא
האבה םעפל קר םיכחמו םיעוקעקל םירכמתמש "טחמ ילוח" םנשי
תשוחתל תורכמתהב רבודמ .(הבוט רתוי דוע ןבומכ היהתש)
,רצונש ימיכ-ויבה ךילהתהו באכל גונעת ןיבש קדה וקה ,עוקעקה
.(ונלש יעבטה ןיאורהה) םיניפרודנאה רורחש
תועפותב םג אלא םיימיכ-ויב םיכילהתב קר רבודמ אל ,םלוא
לש באכה תא םילצנמ םישנא ,רתויב תויתועמשמ תויגולוכיספ
לשמל איה העודי העפות - םייחב באכ תודוקנ ןייצל ידכ עוקעקה
באכב טולשל ידכ ןפוג תא תועקעקמ וסנאנש תובר םישנש הדבועה
nine inch nails תקהלמ רוזנר טנרט תאז רידגה .ישפנה
:"hurt" ורישב
I hurt myself today
To see I still feel
I focus on the pain
The only thing that's real


"סקט" רבוע םדאשכ .תישיאה תוהזה תא אוצמל ךרדב םג רבודמ
לוכי רבד לש ופוסב אוה ,ולש תונושה תויועמשמל רשק ילב ,הזכש
הצובקל ךייתשהל לוכי אוה תעכו באכה ןחבמ תא רבע אוהש ריהצהל
הילא תוכיישהש הצובק וא "םיעקעוקמה" תצובק וז םא) תמיוסמ
ליחתהל םוקמו סיסב ול שיו (ומצעל רחב אוהש למסה ךרד איה
.ונממ


םהל שיו) הילא תורושקה תועפותהו טרא-ידובב םיניינעתמש הלאל
:םירתא ינש םיצלמומ (דחוימב הקזח הביק
דאמ רתא ,רדנסכלא 'תיק ןמאה לש www.modernamerican.com
תויווח ,היצמרופניא ,םירבסה ,תואמגוד ןומה םע ףיקמו יניצר
.םיקנילו תוחוקל לש תוישיא
רתא ,טרא-ידובל רוכמ ,ןאיטסירכ םשב רוחב לש www.xiaan.com
תולאש תמישרו םיקניל ,תוישיא תויווח אלמ ,עשעשמ דאמ
".םיעקעוקמה בור תא םילאושש תומטמוטמ
ינוריע לטל וביגה
 
 
4/5/03 20:14
הלאירא :תאמ
באכ לע והשמל הבוגתב
ייחב לפש תדוקנ לכ ,ינאש תעדוי ינא...הז תא תילעהש רזומ
תורומח תופוקת .הזה באכב ךכזמ והשמ שי ,עוקעקב יתגגח
רזומ ארונ ,בגא ךרדש) גניסריפב ינפוג יוטיב ואצמ דחוימב
ירה ,םיעוקעקמ רשאמ רתוי גניסריפמ םיעזעדזמ םישנאש
שי םיעקעקתמה תליהקב .(תולקב ארונ דירוהל רשפא גניסריפ
,זובל הכוז שוחליא תחשמ שקבמש והשימ...באכל שודק טעמכ סחי
ןהב םימעפה ומכ תוחלצומ ויהש תומזגרוא לע בושחל יל השקו
רויצה לע תלכתסמ יתייה ינאו ,"ונרמג ,והז" רמא עקעקמה
.םד ףטנ ןיידעש ,שדחה
ריוצמ ונממ הברה ךכ לכש ,הזה ףוגה לע תלכתסמ ינא םימעפלו
תואריהל תלוכיה יל הבושח ,םייולג תומוקמב אלו טעמכ)
יתייה בצמ הזיאב תרכזנ ינאו ,(תוחפל חטשה ינפ לע ,תילמרונ
םצע לע יתטרחש ינפל יל באכ המכ וא ,ךריה תא יתרייצשכ
ןחבמ תא ימצע תא יתרבעהש ירחא יתשגרה ייה הזיאו ,בנזה
ראשה ,לכה אל הזו) ,ףרועב דחא יתישעו ,יביטמיטלואה ץמואה
תא תחקל הלוכי ינא ןאל תעדוי ינאו ,(תמאב ובאכ אל טושפ
.תרהזנו ,יל באוכשכ ימצע
הלאיראל וביגה
 
 
4/5/03 20:30
ינוריע לט :תאמ
באכ לע והשמל הבוגתב
:-)
הז המ ללכב עבוק ימ ?"תילמרונ תוארהל" ךל בושח המל לבא
תוקלצ" לש גוס הזב תא האור ינא ,הזמ ץוחו ילמרונ
רוביג ומכו ,םייחב תודוקנ ינימ לכ חוכשל אל ידכ ,"תובוט
.(באכבו) הואגב םתוא תאשל ,המחלמ
ינוריע לטל וביגה
 
 
6/5/03 13:47
וליל :תאמ
עברא לעל הבוגתב
.המוארט ורבעש םישנא


ואל ,יתבתכש ומכ לבא .תמאב ,ךלש תודליה לע תרעטצמ ינא
.אקווד


,תוכמ ילב ,הליגר תודלי .תרחא וא וז המוארט יתרבע אל םייחב
יל הנתנ אל אמא ס"היבב תורצ יתישע םא רדסב ונ) תוללק ילב
.(היזיוולט תוארל
.סקס ילב רבח ילב ,הליגר תורגב
ןימה ייח טאל טאלו רדסב היה הז הלחתהב .יתנתחתה 18 ליגב
המכ יפ עורג לבא...ןיאשוניב ןימ לע םירמואש המ) לילכ ומלענ
.(המכו


.םינש המכ רובעכ ונדרפנ


.רחא והשמ יל הארה רוחב לכ ,"רחא סקס יתיליג"


.אב אוה זאו
.יתדובע םוקמ לש ןכש היה אוה יכ ותוא יתרכה
.הז לש תוירותסמל יתכשמנ .םאסאידיב לש וידוטס ול היה
.וילא יתעגה
הייולת תוקד 45) תורישק ויה לבא .תואקלה אלו ,םיכתח ויה אל
.השקו קזח היה סקסה (ריקל םיקיזא םע
.ארונ יתינהנו ארונ יתדחפ


.אוהו ינא ,ימעפ דח היה הז


.הרוגס התייהש תלד ילצא חתפ אוה וליאכו


זא ידמ רתוי הז םאו) קזח הזש תבהוא ינא ,באכ תבהוא ינא
.(קיספהל


ינא דימת אל ,יל םיענ דימת אל יכ ,הז תא תשקבמ ינא דימת אל
.רנטרפה ביגי ךיא תעדוי


ינא טאל טאל ,יתיא והשימ והשמו שדוח רבכ שישכ וישכע םגו
.תשרוד םיתיעלו תזמור ,תפלקתמ


אצמנ באכ בהוא אלש ימש תרמוא אל ןפואו םינפ םושב ינא
.רוב אוהש וא ,הכישחב


.הז תא ול השועש המו דחא לכ


באכל םירכמתמ המוארט ורבעש םישנא קר אל ,בושו
ולילל וביגה
 
4/5/03 20:01
29קירא :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
:הככ זא...בוט
ולש תוילאוסקס-ץוחה תוכלשהה .הרגמו ןייוצמ ומצע רמאמה
:תיטירק הדוקנ וזו .תולבגומ
תא תופושחה תוקושת ונלש תוינימה תוקושתב תוארל םילגרומ ונחנא
.וקופ םעפ דוע אל ,אלו) ונניהש ימ לע הקומעהו הנורחאה תמאה
םע וא ונלש הדובעה תביבסב וניתוגהנתהמ רתוי הברהב (! :)סחיא
:תיטפוא תועטל הלושמה תועט וזו .המודכו םידידי
רתוי םידבוע םישנאה בור) תיסחיה ותורידנ ללגב ינימה השעמה
ודודיב ללגב ,( :) ?העוט ינאש...וא .םיניידזמ רשאמ םויב תועש
ידוס ,רתוי ידוחייכ הווחנ (ןויז :ןלהל) ינימה השעמה ,יסחיה
רתוי הקומע תימינפ תמא אטבמ ןכלו - רתוי קומע ,רתוי
ובש םימשמה ןידה יכרוע דרשמב (המגודל) תיביטרסאה וניתולהנתהמ
.(ינא אל :לאל הדות) םידבוע ונא
תויזטנפ תורתוס ןניא תויטסינימפ תופקשה ,ןכלו .תועט וז לבא
.ללכו ללכ הזה חישל ,ייניעב ,תורושק ןניא ,תויטסיכוזאמ
:םידדצה ינש יבבוח ,םישנו םירבגל קתרמ םלוע אוהש ,מסדבה םלוע
תויגולויצוסו תויגולוכיספ תוכלשה ןומירכ אלמ ,הטילשו תוטלשיה
ןויד תודשל תינטשפ הרוצב דחאל דחא תומגרותמ ןניא ןה לבא
.םירחא
וזטנפי ולו (ץובוקב) תוחפש תויזטנפ םלועה תושנ לכ וזטנפי ולו
רערעל ידכב ךכב ןיא (.קב ,בוש) תונדא תויזטנפ םלועה ירבג לכ
םישנ תמאב המ" חיכוהל ידכב ךכב ןיאו םזינימפה יגשיה תא
."תוצור
דע עדוי ,בורקמ םירבגו ,בורקמ תויזטנפ ריכמ תצקש ימ לכש םג המ
תייזטנפ םהב תננקמ - "םירבג" םירבג םהמ - םיבר םירבג המכ
םהו ,היזטנפה "ילתוכ"ל ץוחמ םהש ימ םע המלוהל םהל השקש דובעיש
.ונל םלדל תבתוכה הסנמש המל המוד המלידב םיאצמנ
.רומאכ ,המודמ המליד וז לבא
לבא ,הז תא תמשיימ ףאו ,הפורח החפש ךתויה לע תזטנפמ תא םא
ןויעב בל המש תא .דחא ףא לש תירייארפ ךניא רמוגו'בוחרב/הדובעב
הכוטאמסה לכ) 'וכו 'וכו ךנימל ,הלילח ,םיעגונה םודיק יבוכיעל
.'וכו רוחאל הרזח םוש ,היעב םוש ןיא .הבבס זא (הליגרה הבושחה
תוצופנל תוכלשה ןנשי .עדוי ינא ,תצק דרדרו רואית םנמא הז
ןיינע הז לבא .ןהל "םיינוציחה" םייחה לע תומייוסמ תויזטנפ
גוסמ תורישי עבונ אל אוה הרקמ לכב .תרחא תונמדזהל ,בחרנ
.וב חוכה יסחילו "ינוציחה" םלועל רישי םוגרתל ןתינ אלו היזטנפה
29קיראל וביגה
 
 
5/5/03 1:15
ינוריע לט :תאמ
עברא לעל הבוגתב
?והומכש דומח ,וקופ דגנ ךל שי המ לבא
ינוריע לטל וביגה
 
 
5/5/03 1:28
29קירא :תאמ
עברא לעל הבוגתב
?הזכ רבד ךל רמא ימ .דומח אל אוה .ייה
(:
לכש תרדענ ךכ לכ ,המוקע ךכ לכ תוינימה לע ולש הירואיתה לכ
.רשי
רדעיה אל איה ,םישנכ םירבג - ונלוכ לש ,ונלש היעבה
שיש אלו - אלא ,המודמ תונריתמו םזילראביל וא תוילראביל
םגו,הפוקתה לש םישואבה היתוריפמ הנהנ ינא םג יכ ,ןורתפ יל
.תוילארבילה ףדוע - הזה קותמ קותמהמ קתניהל השק יל
.וקופ יבתכ לכמ תיטנוולר רתוי קבלוו לש תחא הרוש
וא ירשב לע יתדמלש םירבד רמול בהוא ,יללכ ןפואב ,ינא לבא
ןוצרמ אלא הוואגו הינומלגממ קר אלו .ימצעב םהילא יתעגהש
יל תושבלומש תוירואיתו .ילש רשואה תא םסקמלו בייטלו ןיבהל
ךרוע ינא :ךכו .אדירג ,תוכסממכ םיתיעל תולעופ םייחה לע
קרזנ - ילש רשיה לכשה לא רבדמ אלש המ .תיטרואית היצקלס
.(!ןאקאל םג) חפל
.הינשה ןייה סוכ וז לבא הז לע רמול המ הברה יל שי...ףףוא
:)תונמדזהב
29קיראל וביגה
 
 
5/5/03 8:14
ינוריע לט :תאמ
עברא לעל הבוגתב
:-)
אלו ילש ןויגהה לא רביד ףוס ףוסש ןושארה היה אקווד וקופ
.םישדח םירבד דומלל החמש דימת ינא לבא רבד םוש "שיבלה"
ךל שי םא זא קבלוו תא הריכמ אל ינא לבא תורובה לע החילס
רובעישכ),םג שפחא ינא הרקמ לכב ,חמשא ינא קניל
.םיכחאשכל הזב ןודנו (רבואגנהה
ינוריע לטל וביגה
 
 
12/5/03 2:16
רציירג יאלפ :תאמ
עברא לעל הבוגתב
השעמל .ןאכ ןייצמ התאש המ ,ינאיוקופ אל ירמגל אל הז
םימדקמה דחא ,םוחתה םע והשמ תיפ -'א - הנשה יתורכיהמ
.וקופ לש ה'גנארבהמ ,ןירפלה דוייד אוה הזה טפסנוקה לש


םג ףקת טיא קיימ וי ליט טיא קייפש איה היעבה ,ןכש המ
.המצע תא תשממ סקסה ביבס האמטה השודקה תליהו ,ןאכ
דועש ובאטה תויראש םע דחי ,םייחה ראשמ ולש דודיבה
רובל ותוא תוכפוה ןכ ,יביטקלוקה עדומ תתב תופחרמ
וב תודוהל וא הצוחה איצוהל םידחפמש הממ הברה לש זוקינה
.תוליגר תוביסנב ךמצע ינפב


ותוא תורציימ טלחהב תוביסנה לבא ,ןימל יטנרהניא אל הז
,ישפוחל תואצוי הדותה לש תונותחתה תובכשה ובש םוקמכ
.תרחא וא וז הדימב תוחפל
רציירג יאלפל וביגה
 
4/5/03 21:45
Bad Arse :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
אל אוהש הז תא יתטלק רמאמב ,תעדוי אל .םיקיחדמ הברה ךכ לוכ
ידמ קזח וא ידמ רהמ סנכי אוה םאש ,קחשמ הזש תמא לע הל ביאכי
.טאי וא רוצעי אוה טאל וא רוצע דיגת איה םא ,הפיא בושח אל
תוכמ הברה יתפטחש וליפא תישיא WHATEVER ,באכ םע ןימ םיצור
םש ,םיתורשב יתוא לענ ילש אבא ,שארב םיפקפק ,תורוגח ,יתודליב
באכמ החירב אלא ודאסל ןובאת יב חתפתנ אל ,הובג ןורא לע יתוא
יתכלה ,ייקוא הערפה .הייטס יל הארנ ודאס .ארונ םיהבג דחפו
STATISTICALב עיפומ הז ןכאו םכליבשב דחוימב DSM-IV-TR יתחתפו
DIAGNOSTIC AND
IV-TR הנורחא יכה הסריגה MANUAL OF MENTAL DISORDERS
(302.2) היליפודפ ירחא תחא הזונגאיד
302.84 SEXUAL MASOCHISM ןואגב עיפומ
302.84 SEXUAL SADISM ךכרחא תחא הזונגאיד דועו
םג ,ודיגת DSMב בותכ םג הככ ,יל הארנ הככ .הייטס ייקוא
דיגא ,םיעבשה תונשב DSM- המ הקחמנו היטס התייה תוילאוסקסומוה
.בצמה תא ונשיש יטילופ ץחל וליעפת וכל ,םכל
SUE ME היטס וז יתעדל םייתניב
Bad Arseל וביגה
 
 
4/5/03 22:45
ינוריע לט :תאמ
...םייודב תומש הברה ךכ לוכל הבוגתב
קר היטסכ הרידגמ ינא .םירבדה לע לכתסהל םיכרד ינימ לכ שי
היליפודפמ ץוח ןכלו םירגוב ידי לע המכסהב םישענ אלש םירבד
רבד םושב הטוס וא לוספ רבד םוש תאצומ אל ינא ,היליפורקנו
לבא ךילא רבדמ אל וא ךמעטל אל הזש דיגהל טושפ הלוכי תא .רחא
הנוש "םעט" ילעב םימיוסמ םישנאש השוחת יל שיו יתעד קר וז
תא ,דחא לכ תויהל לוכי הזו ,וזה השיגהמ עגפהל םילוכי ךלשמ
.הלאכ תורהצה םע אל חטב ,תעדל םעפ ףא ילכות אל
ינוריע לטל וביגה
 
 
4/5/03 23:40
Bad Arse :תאמ
..לבא ךתוא עבתנ אלל הבוגתב
,ךלש ןימה ייחב הזמ תינהנ תא םא ,לבסו הלפשה תוכמ = םזידס
WHATEVER יתרמא רבכ
תרבדמ אל ינאו ,גירח יל הארנ הזש בוש רמואשכ ךל רקשא אל
הזמ רתוי הברה לע תרבדמ ינא ,אלכב דכולה לש המגודה לע
Bad Arseל וביגה
 
 
4/5/03 23:48
night cat :תאמ
הדותל הבוגתב
רבכ ונחנא ושכע זא ."היטס" ןיבל "גירח" ןיב לק לדבה שי
וא ,הגרדב יתילעש השיגרמ ינא ?םיגירח קר ?םיטוס אל
,סוור דעצ ומכ הארנ הז המ םושמ - תורחא םילימב
ךלש סקסה תא הפידעמ תא םא ...WHATEVER תרמאש ומכ לבא
תינהנ תאש ןמז לכ ,למנמו ץק ןיא תונידעב ףרפרמ ,ירנויסמ
!ןמא רמאנ ,ונממ


Open your mind


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
5/5/03 0:25
Bad Arse :תאמ
הדותל הבוגתב
הז דחא בותכל יתחכש םא ,המרונהמ הטוס ,המרונהמ גירח
יתעדלש יתרמא ,יתדרוה אלו הגרדב ךתוא יתילעה אל ,ירקמ
ןויסנמ םגו ישיא ןויסנמ םג ,יל הארנ אל הז ,הייטס וז
ילש סקסהש רמוא אל יל הארנ אל הזש הז בגא .יעוצקמ
יומידה תא יתבהא לבא ...הצונכ ףרפרמו ירנויסימ
Bad Arseל וביגה
 
 
5/5/03 2:13
חחרפ :תאמ
הקיטנמס ,הטוס ,גירחל הבוגתב
:-)


.הצונה ןיינעב טבחתמ
חחרפל וביגה
 
 
5/5/03 7:27
night cat :תאמ
הקיטנמס ,הטוס ,גירחל הבוגתב
.תאז תעדוי תאו הקיטנמס אל וז
הניה םילימה תריחב ,ךומכ הפי הכ תחסנתמה יהשימכ
.יטוקא והשמ
.תרחב תאו
לכ המ ןיינעמ יתוא .ייקוא ?הטוסכ יתוא גלטקל ךל אב
דגנ דמש עסמ הזכב תחצופ תאש דע ךילע םייאמ ךכ
.םירחא םישנא לש תוינימה םהיתופדעה
התעד וזש ,"תויחל ןתו היח"ב הז תא בוזעל הלוכי תייה
הכותב תוינימ תופדעה לע תימאסאידיבה הליהקה לש
.הטוסכ ריקה לא התוא םיעיקומש דע ,הל הצוחמו
עדוי דשהו םיגירח ,םיטוסכ םישנא ןמסל תרחב תא לבא
.(ילש רוחשה סדרבה תא שפחל תכלוה ינא) המ


הברה תינלבוס תימאסאידיבה הליהקה אקוודש ןיינעמ
םירמואש םישנא ,ואציו אב ויהש םישנא יפלכ רתוי
םהילע תלכתסמ תילינוה הליהקה ."יליבשב אל לבא דמחנ"
.םיטוס רותב
?הניגמ תא ימ לע


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
5/5/03 1:13
ינוריע לט :תאמ
הדותל הבוגתב
אל-וא-ןכ-באכ ילש ןימה ייחב הרושק התיה אל ילש הדוקנה
תונידעב ךל יתזמר .הזה םוקמל הז תא תחקול תאש לבחו
ךמעטל אל הז םא םג םירחא לש תופדעהו תוריחב דבכל יאדכש
ךלש היעב תמאב וז זא גייתלו גלטקל הפידעמ תא םא לבא
תוריגסה תניחבמ העיתרמ קר אל וזכ הבישח ךרדו
תינימ תוריגס לע הדיעמ םג איה ,הלש תויביטימירפהו
...יהשלכ
ינוריע לטל וביגה
 
 
5/5/03 3:14
Bad Arse :תאמ
?הדותל הבוגתב
ינא ,הצור תאש ימ לש ,םירחא לש הריחבה תא תדבכמ ינא
םג ידבכ ,ךתעד תעבה ,וניתעד עיבהל וניתוכז תא תדבכמ
ירוחאמ דמוע ימ תעדי ול ....תינימ תוריגס .יתעד תא
....יוניכה
Bad Arseל וביגה
 
 
5/5/03 7:33
night cat :תאמ
ילש המשנל הבוגתב
.יתוחא ,תוחפל יממתת לא
.דובכ לכ ןאכ היה אל
אל ידכ DSMל תצר וליפאו .תגלטיק ךיא דועו .תגלטיק
.םולכ חיכוהל
?ןכ אל ,ךלש םילימ ויה "גירח"ו "הטוס"


לש תוריחב דבכל הצור תאש האבה םעפבש יל הארנ םתס
...תדבכמ תאש וריהביש םילימב תאז ישעתש יאדכ ,םירחא
הליהקש חיכוהל תונויסנ ןיבל העיד תעבה ןיב לדבה שי
.ישפנ לופיטל היוארו הגירח ,הטוס המלש


רסוח תא יתיאר ןיידעו ,השפיט ךכ ידכ דע אל ינא
.ךלש טלובה דובכה


הלימש תעדוי תאש ירה ,הקיטנמסה ךרעב הריכמ תא םא
.ןבומה לכ תא תונשל הלוכי תחא
?ךל תרמוא ינא המ
.תעדוי ירה תא
.תחלצהו - ןאכ תושעל תיסינש המ קוידב הז


?דובכ


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
5/5/03 8:06
ינוריע לט :תאמ
ילש המשנל הבוגתב
אל ינא...תעדל םלועל לכוא אל ?תדבואה יתוחא תא םאה
אל תא ,םירחא לש תועד תדבכמ ינאו קינ ירוחאמ תרתתסמ
!םוצע לדבה שיו תטפוש תא ,תדבכמ
ינוריע לטל וביגה
 
 
6/5/03 11:29
Bad Arse :תאמ
?ילש המשנל הבוגתב
.החוד הז יתוא לבא ךתוא תדבכמ ינא
Bad Arseל וביגה
 
 
6/5/03 12:21
night cat :תאמ
?ילש המשנל הבוגתב
."הטוס" ןיבל "החוד" ןיב לדבה שי ןיידעו


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
6/5/03 21:04
חחרפ :תאמ
ילש המשנל הבוגתב
הכחמ םעה


:-)
חחרפל וביגה
 
 
5/5/03 6:45
תפרהמ ןושמש :תאמ
?הדותל הבוגתב
.תוינושאר :םוגרתבו- אלפנ רבד הז
וזש ןיינעה יבגל םימיכסמ םירטאיכיספ יפלא םא ,תמאהו
?bad Arse לע אקוד תקלעתמ תא המל - היטס
תפרהמ ןושמשל וביגה
 
 
4/5/03 23:18
night cat :תאמ
...םייודב תומש הברה ךכ לוכל הבוגתב
ןד .וזה הדוקנה תא ריהבנ תישאר .אלש והז ?םייודב תומש המכ
ירדח ,םירתאב םימשונו םימייק ,םימלש יכונאו ןוינרפ םוד ,פאק
ונתוא םיריכמ .ץראב BDSMה תליהקל םירושקה םימורופו תוחיש
דחא לכ םע םיהוזמו םיקיתו םייוניכ םניהש ,הלאה םייוניכב
םירחוב ונייה םתסה ןמ ,אבחתהל םיצור ונייה ול .ונתיאמ
,ףרצל םיחרוט ונייה אל םג .ההזי אל דחא ףאש ,םירחא םייוניכב
םירבדמ ונחנא .תמייקו הרירש ליימ-יא תבותכ ,ונתיאמ דחא לכ
.םיאבחתמ אל ונחנא יכ .הליהקל םירכומה םיקינבו ונא ונלוקב


תא לקש יצחב םיגולוכיספ ינימ לכל סורהל יל רצ ,תינש
ךרד לכב תינימ יתפקתוה וא יתסנאנ אל םלועמ לבא ,הירואיתה
תודלי .םח לע יירוה תא סופתל גנועה יל היה אל וליפא .איהש
ירבג תא גלטקל חונ היה םיברלש הניבמ ינא ..תושעל המ ,הקושע
,םתודליב תרחא וא וז תוללעתה ורבעש םישנאכ היתושנו הליהקה
םיפלקה ןיינב תיתחתמ דחא ףלק םכל ךושמל תבייח היהא ךא
בכעתא אל ינאו) םירקמהמ לודג קלחבש רמולו בר הכ למעב םתינבש
הליהקה יצורעב ארזל דע ןודנ אשונהש ןוויכ ,קלח הזיא לע
.יתולצנתה ולבק .ךכ רבדה ןיא (םינושה


לא ,עובתל םינווכתמ ונניאש) דבכנה Bad Arse רמ ךלה זאו
ינא הילע םגש) קפס אלל ,השע הפי הדובע .DSMב קדבו (הגאד
קר .(ולש קלחה רבכ הז לבא ,רמול המ רתוי היהי פאקןדלש החוטב
לש תובית ישאר וניה BDSMש ,םכל רמול ודובכ חכש ןטק דחא רבד
,הרישק :םיהותל .יזיפ באכמ םיבחרנו םיבכרומ רתוי תצק םירבד
ולגתו לגוגב שפחל ולכות .םזיכוזאמו העינכ ,(תילטנמ) הטילש
ןתינ ותמר לע םגש ,יסיפ באכ רשאמ רתוי תצק הרדגהב שיש
,םקוח םחל הז םיטחמש ודיגיש ויהי המצע הליהקב םג .חכוותהל
דימ םה די ףכב םיביבח םיקילפמ רתוי לעש ורמאיש םירחא דצל
.הפדעה לש ןיינע .םהלש ןוחטבה תלימב םישמתשמ


וניקוסיע ,ונתוא תניינעמ הניאש) הקיחת בברעמ םג Bad Arse רמ
היגולוכיספ םע (הרוצ םושב ישיאה ונידמעמ לע עיפשמ אל BDSMב
,Bad Arse ,ייחב .טלחהב יגוגמדו ידמל ביבח שמשמ הזמ השועו
םוקמל בורקה גולוכיספל ץורל יתיצר תבתכש המ תא יתארקשכ
הזה קלחה תא תבהוא ינאשו ,ינא ימ יתרכזינ זא לבא ,יירוגמ
תאז השוע ינאשו (ךמעטל ,רתוי םילמרונ) םירחא םיקלח ומכ ייחב
יל עמשנ הז המל) תידדה המכסהו ןוחטב ,תויפש ךותמו ,הריחבמ
.יתעגרנו םימ סוכ יתיתש ,(?רכומ


הצונב םתשמתשה אל םלועמש רמול םילוכי םכלוכ תמאב םאה :בושו
לכב רכמנש תכתמ קיזאב ,םייניע תרישקב ,סקסל רטנרפ עגשל ידכ
הביבח החפ'צ וזיאב וא הטימל רנטרפ קדהל םיפיעצב ,סקס תונח
הבאכ תצק הטבחה ,הא ?אל םלועמ ?םכלש רנטרפה לש ה/ונבשי לע
...דואמ ןיינעמ ...ןיינעמ ?םיענ םכל היה תאז לכב לבא


ימש ?הליהקל םילבקתמ אל רעונ ינב יכ ןייצל םוקמה םג הז םאה
תלימ ועמשש הכלמ וא רטסאמש ?הכותמ עקומ SSC יללכ לע רבועש
,יופש וניאש) סנואו תומילאש ?ונניעב םיבעותמ ורצע אלו ןוחטב
ויהי אלו םניא ,ויה אל (תידדה המכסהב וניאש חטבו חוטב וניא
?ימאסאידיבה לנסראהמ קלח


המ איה תדסחתמ "סכיא" תבוגתש וא םיארוקהמ ימ ןיינעמ הז םאה
תויהל אל לוכי הז ,ןכ .עיתרהל לוכי הז ,ןכ ?רתוי ןיינעמש
תב ,םכלש ץרענה סובה תויהל לוכי הז :ורכז ךא .םכלש התה סוכ
תויהל לוכי הזו .הטמלמ לאוטקלטניאה ןכשה וא המיסקמה םכתדוד
.רתוי רגובמ ליגב םתא םג


ביבס ןנובתהלו םייניעהו שארה תא חותפל הצורש ימ ,םירבח
,אלש ימ .ןמזומ - רחא סקס שיו הקדצ ךלוו הנוי ,ןכש תולגל
,יופש :בוש) SSC ה יללכ תא דגונ הז .ותוא םיחירכמ ונניא
תא דחא ףאל תוארהל םיסנמ ונניאש רורבו .(תידדה המכסהבו חוטב
ויה קר .םכלש רואה תויהל בייח אל אוה .ונלש רואה הז .רואה
,דחא ףא גרוה אל אוה חוטב םיקחשמ םאו .הזכ רבד שיש םיעדומ
.אוה ךופהנ


דחאב דובכ רחא םשוהש ,הזה רמאמל קנילה תא :העידיל קרו
רשאמ תרחא אל יל האיבה ,ץראב הליהקה לש םיליבומה םימורופה
וניאש ,םכתרדגהכ ,"ילמרונ" םדא = לינו) תילינוו האלפנ הרבח
הנממ קוחר BDSM-ש ,(תונושה היתונוכתמב העינכו הטילשמ הנהנ
חותפ שאר לעבו ןרקס ,קומע םדא איה ךא ,ברעממ חרזמ קוחרכ
אל טושפ איה .ולש םירבחה תא ןיבהלו עומשל ,תוארל ןכומש
(-: "סכיא" תרמוא


Open your mind


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
4/5/03 23:42
night cat :תאמ
?םייודב תומשל הבוגתב
ושעת ,הרוחב אקווד איה Bad Arseש רמאיו ילע ץופקי והשימש
.הזכ הרקמב שקבתמה םינימה ךופיה תא
.םניעב וראשנ יירבד
.ךרוצה תדימב החילסה Bad Arse םע


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
5/5/03 6:57
תפרהמ ןושמש :תאמ
?םייודב תומשל הבוגתב
?םכלצא הלבק ןחבמ רובעל םיבייח
?שפוחו תוחיתפל היארה םה ןידופיש ינמו תוקידאב תוקיזאו
אשירה תואקספ חכונל) םויב תינטפשמו הלילב ודאס תא ,ללכבו
?(ךלש הבוגתה לש
ראשה לכו בוט המ םיעדוי םכלוכו םינובנ םכלוכ םימכח םכלוכו
?םישפט
תפרהמ ןושמשל וביגה
 
 
5/5/03 7:00
תפרהמ ןושמש :תאמ
ודאס תושעל ידכ זאל הבוגתב
םיטסיאודסה תרובח הפ הפסאתהש הדבועהמ ,דושחל ליחתמ ינא
םילייח דוע סייגל הרטמב ימוסרפ רמאמ אוה רמאמהש ,מ"עב
.םכיתורושל
תפרהמ ןושמשל וביגה
 
 
5/5/03 7:54
night cat :תאמ
היהת דועול הבוגתב
אל ינא ,תידדה המכסה אוה סיסבה יללכמ דחאש ןוויכמ
.הליהקל םישנא דוע סייגל לוכי הזכ רמאמ ךיא האור
םש שיש םישיגרמ םישנא יכ ןמזה לכ הלדג וזה הליהקה
הברה יד םישפחמ .הדיחיה הביסה וזו .םהילא רבדמש והשמ
חרוט - ול הווש הז ץאאמש ימ קרו .ונתוא אוצמל ידכ
.עיגמו
ועדי אל םישנאש ידכ הלא ןיאמ םירמאמ קוחמל יאדכ ילוא
תליהקל ףרטצהל היצפואה תמייק היהת אל ללכו םייק הזש
.וזה הארונה םיטוסה
.הפ הז תא בוזענ .רחא ךושח והשמ יל ריכזמ רבכ הז לבא


Open your mind


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
5/5/03 17:52
החמש הדוד :תאמ
היהת דועול הבוגתב
?ןטבה הכר ךכלכ ?תבלענ המ ?תנבצעתה המ
תורטנמ תאלמו תסייוגמ דאמ הרוצב ןאכ םיבתוכ םתא
הז .אמגוד איה "open your mind" - לשמל ךלש המיתחה)
.תורז אלא היטפמיס ררועמ אל
.םכלש םירמאמ קוחמל וא ריאשהל ,ףיסוהל תושר ךל שיו
םישנאו היטס וזש ובשחיש םישנא ויהי הז ילב וא םע
רתוי קיסעיי אל הז בורה תאו ,תוהולא וזש ובשחיש
הז לע ילבקת אל לבונ סרפ .הצור תאש המ ישעת .ידמ
.הרקמ לכב
הזש ךושחהו יארונה רבדה המ יתוא ןיינעמ אקוודו
?ךל ריכזה
הרדגה איה הייטס .הקיטנמסה יבגל המיכסמ ינא בגא ךרד
ילרוא ןימ וצירעה הקיתעה תיאודניהה הרבחב .הרבחה לש
תפוקתב .אל תינטירופה הרבחבש דועב םיפתתשמ ברו ילנא
םידלי (םייח ופרש א"ז) ובירקה תוהמא םיקיניפה
םיאצממ ךמס לע ,בגא ,תוירבע תוהמא ללוכ) תוקוניתו
אל .המויא הייטס בשחנ הז םויהו תויומכב (םינורחא
.יתרבחה ךדמעמ יתוא ןיינעמ אל יכ הטוס תאש יתרמא
תאש תוכייתשה ןמיס הזיא ךחצמ לע םישל תנמזומ תאו
הרטמל בתכנ רמאמהש השח ןיידע ינא ,ןכו .הצור
.הזמ רתוי הברה וב ןיא .תיסויג וא תימוסרפ
החמש הדודל וביגה
 
 
5/5/03 18:11
night cat :תאמ
קוחמל אל וא קוחמלל הבוגתב
,החמש
התוא םירידגמו ייח ךרד תאו יתוא םילסופ רשאכ
םייחה תרוצל תארוק יתייה םא .תנבצעתמ ינא "היטס"כ
אל הז ךיניעב םג "קוהיפ דע תילאנב"ו "תממעשמ" ךלש
יאיצותו הלימ יצחב ילתית אלש ידכו .ןח אצומ היה
,ךלש םייחה תרוצ םע היעב יל ןיא :הרשקהמ התוא
קלחו יתחפשמ ,יירוה לש םהייח תרוצ םג איהש
.יירבחמ
יניעב בוטכ תושעל יתוכז לע תמחלנ ינאש יפכ
.ךתוכז םג יניעב הווש ךכ ,יתטימב
?ךמש ימ .תמערתמ ינא הזה םוקמהמ קוידבו


לעו היתויווח לע יל תרכומ הניאש יהשימ הפ הבתכ
.היתובהא
.תישעש המ אל הז .not my cup of tea דיגהל תלוכי
.תוממתיה ילב ,אנא


ןודאש יפכ קוידב .בוט יל השועש המל תסייוגמ ינא
תבייח אל ןיידע תא .הז תא יל השעש רפס לע ךתיא
רפס שיש תעדל ךל קיזי אל לבא .ותוא אורקל ץורל
.הזכ


לע ילש רבסהה תונויסנש יתבשח ימותל ?תורטנמ
ךתומכשלו ךל ורזעי התוא החנמש המ לעו הליהקה
תא ,יל חונ שממ אל הז .ונישארמ םיינרקה תא דירוהל
.הניבמ


איה ,העמשמכ הטושפ ,שארה תא חותפל ילש השקבהו
אצומ .םירחא םירבד םג שיש תוארלו שארה תא חותפל
.הלאכ םירבד שי .הדוקנה אל וז .ןח אצומ אל ?ןח


המב בטיה תעדוי תאש השוחת יל שי - ךשוחה יבגל
.רבודמ


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
5/5/03 18:59
תפרהמ ןושמש :תאמ
קוחמל אל וא קוחמלל הבוגתב
יתורבחו ירבחמ ימ גשומ יל ןיא .םיינרק המש אלו
היה אל תעדוי יתייה ולו וינידס ןיב ודאס השוע
הרבח התוא וא רבח ותוא וליא םלואו .הברה הנשמ
םפוגב קזנ ינמס יל םיארמ ויה (החפשמ ןב וא)
יתייה ( קזנ ירובע םה םיינורכ םילוחכ םינמיסו)
יתייה םורתי הזש תבשוח יתייה וליאו .תגאדומ
.יתממתה אלו ,ךתוא יתלספ אל .ךכ לע והשמ תרמוא
הגפמל ךרבח תאו ךתוא ,תבתוכה תא יתמשאה
.הדומ ינא הזב .קוויש וא הדנגפורפב
תפרהמ ןושמשל וביגה
 
 
5/5/03 19:02
החמש הדוד :תאמ
רבודמה המ לע תעדוי אלל הבוגתב
ןכ ןכ .הדודה לש היטסה םיברב התלגתה וישכע
.שק ותוא דחיב םיסעול תפרהמ ןושמשו ינא
החמש הדודל וביגה
 
 
5/5/03 20:20
night cat :תאמ
בוט ונל הבוגתב
שק ותוא םיסעול םתס אל הזש הארנ ילו
.שק ותוא םיקיזחמ
.אמיכחל ידו


תומשה תוברתה לע החוויצש וז התיה ימ
.לופכ לע יודב ףידע ?םייודבה


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
5/5/03 20:16
night cat :תאמ
רבודמה המ לע תעדוי אלל הבוגתב
קוויש איה תרחא םייח תרוצ ריבסהל ןויסנ םא
.ךתבשחמ תרוצ תא הניבמ יניאש הדומ ינאש ירה
הרזחל ,סנואל ועיגה ןאכמ .והשמ הבתכ תבתוכה
.אל המו םיכושח םייניב ימיל
.םירומא םירבד המב ריבסהל אוה יתישעש לכ
:ריהבאו רוזחאו יתרהבה .הרורב דואמ הרוצבו
דבלבו תוינימ לש יוטיב לכב היעב ןיא ידידל
יוטיבה םע היעב שי ךל .םירנטרפב עגופ וניאש
םיקוושמ ןאכ םיפסונ םירבחו תא הז תאו .ילש
עירפמ היה אל םא .ארזל דע םיקוושמו םיקוושמו
."קוויש" הזל תארוק תייה אל ,ךל
הזל ארקי ותורובב ראשיהל הצריש ימ
ואל ךא) ןיבהל / ריכהל הצריש ימ ."הדנגפורפ"
.עדימ דוע ."עדימ" הזל ארקי (תוסנתהל אקווד
.לכה הז
רבח וניאש ימ לכ לסופה םזילרצנאוטוא דגנ
רסח הז .רמול המ יל ןיא תמאב "ותגלפמ"ב
.יניעב תועמשמ


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
5/5/03 7:59
ינוריע לט :תאמ
היהת דועול הבוגתב
ותבהא/ותשלוח/ויתושגר תא עיבמ והשימש םעפ לכ המל ?המל
םלוכ רשי - "רוביצה תושירד" לע הנוע אלש והשמל
?תירנויסימ הפטהב רבודמש םיענכושמ
םא קרו ךא ףסכנה רשואל ועיגתש רמא אל הפ דחא ףא ירה
המ .רחא גוסמ םיסחיב לוספ והשמשו הלאכש םיסחיב וסנתת
םתפשחנ ,ויתופדעהו שיא שיא ?ןרופיצ והשימל ושלת ?הרק
ןיא ,אל םג רשפאו בוהאל רשפא ,רחא והשמל תוקד יתשל
.הזל רבעמ רבד םוש ןאכ
ינימ לכ ךיא תוארל עשעשמ דאמ יתואש דיגהל תבייח ינא
ינימ לכב עגנ הזה רמאמהש הארנכ ,וצחלנ הפ םישנא
(-: הז ליבשב קר הווש היה...תושיגר דאמ תודוקנ
תקלוח ינא לבא תרעטצמ ,םירטאיכיספ לש תורדגהה יבגלו
תונשרפב וא ,וקופ לע תנעשנו קירא לש ותעד לע הפ
גייתל/ןיימל/גווסל טילחה והשימש הז -תישיא/"תינושאר"
,הז תא תושעל בייח והשימש רמוא קר ,ןוכנ הזש רמוא אל
.(!?ומצע םע בוט שיגרי ץוחלה בורהש ידכ ילוא)
ינוריע לטל וביגה
 
 
5/5/03 18:06
תפרהמ ןושמש :תאמ
?רשקה המל הבוגתב
םש ןיא .אל ותו יביטקובורפ יקוויש רמאמכ בותכ רמאמה
,יתשמתשהש רחאל יל בוט המכ רשאמ ץוח רחא רבד םוש
האיבה היצקובורפהש הימתמ רבד םוש ןיאו .ונהתו וסנ
איה םיביגמה לע ךלש תעשעושמה תולכתסהה .תובוגת
םניאש הלא תא המישאמ תא הבש תואשנתה התוא - תואשנתה
ךייש ימ יתוא ןיינעמ אל - םיגוית ןיינעלו .םידדצמ
םיחרוט ןאכ םיבבותסמש DSMה ישנא לבא .הצובק וזיאל
ונתוא םינימזמו הצובק םתויה לע רדשו רוזח ונל רדשל
הז "ץוחל בור"ו .ימצע גוית ןאכ שי .ףרטצהלו םועטל
?גוית אל
תפרהמ ןושמשל וביגה
 
 
5/5/03 18:14
night cat :תאמ
?רשקה המל הבוגתב
המכ ןאכ שי ,ףרטצהל הנמזה ןאכ יתיאר אלש קר אל
לע יל לבח .הליהקל ץוחמ וראשי םא ושעי בוטש םישנא
.תוכרה םהיתושפנל וללועיש םיקזנה


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
5/5/03 14:26
הניד :תאמ
היהת דועול הבוגתב
הזיא ,סייוגמ הזיא ,יקוויש הזיא ,ימוסריפ הזיא
?!?!?עונכש תונויסנ


וא שגרמש המ ,םתוא קיסעמש המ ךותמו לע םיבתוכ םישנא
.ינא םג ךכ .םתוא דירטמ
תויומד המכ ןאכל ועיגהש תוארל החמש דואמ ינאו
והשמל תוסחייתמו תוביגמש ,(בגא ךרד ירמגל תויתימא)
.ונלש םייחהמ יתועמשמ קלח אוהש


.םולכ רוכמל יתיסינ אל ,דחףא ענכשל יתיסינ אל
קיזמ אל אוהש ןבומכ יאנתב ,ויניעב בוטכ השעי ת/דחא לכ
,חוכיוו שי הז לע םגו ,חחחחחחח) רחא דחףאב עגופ אלו
.(רבתסמ


תבתוכל קוקז םוסריפ דרשמ הזיא םא - רשק םוש ילבו
...היונפ ינא ,תפלצומ
הניד
הנידל וביגה
 
 
6/5/03 2:04
חחרפ :תאמ
חחחא ...תיאמוסרפ יתייה ולל הבוגתב
ךלש רמאמהש בשוח אל ינא .ךכב ךרוצ םוש ןיא
.רבד הנשמ הז ןיא ,הזכ היה םא םגו ,"יקוויש"


םישנאל חתופ אוהש בשוח ינא .ךלש רמאמה לע חמש ינא
תורכומה הלא לע ,תופסונ תויצפוא תוארל םייניעה תא
.םהייחב תורוגו םהל


!?המ אלא .םתוא קיסעמש המ לע םיבתוכ םישנאש יאדווב


"םירמאמ"ל סחיבו חלוק רופיסה ,הבוט ךלש הפשה לכה ךס
.אל ירמגל .המישרה תיתחתב יוצמ אוה ןיא ,ןאכ םירחא


וכותב םייוטיב םיתעל ,ילסרוורטנוק אוהש אשונ לכ ומכ
.ארונ אל .תונוש תויצטונוק לבקל םילוכי


.בותכל יכישמהו ךייחמ ינה


:-)
חחרפל וביגה
 
 
5/5/03 7:42
night cat :תאמ
ודאס תושעל ידכ זאל הבוגתב
:ךיחגהל ןויסנה תורמל ,תיניינע ביגא ינא
תליהקמ קלח תויהל ידכ .הלבק תדעו ךירצ אל ודאס תושעל
םירמאמ תורשע המכ אורקלו .היללכ תא לבקל ךירצ BDSMה
ןיב לדבהה לע הנבהל ףיסומ טלחהב תואמ המכ וא ,אשונב
.BDSM ןיבל "ודאס"
ךרוצ יל ןיא .ריכהל םיענ .הלילה תלותח ינא םויבו הלילב
.הדרפהב
הריירק ישנא ונקלח .ץחמ םישפיט ונקלח ,םינובנ ונקלח
בצמה תמחמ םילטבומו תיב ירקעו ,םיטנדוטס ונקלחו םיחיטבמ
.57 ינבו 25 ינב .םירוהו םיקוורו םיאושנו ארונה ילכלכה
םילאוסקסומוה ,םיינימ וד ,םיטיירטס ,םישנו םירבג
.ךרדה לע םיחוכיו ללוכ .לכה שי וזה הליהקב .תויבסלו
SSC ה יללכ תחתש הנבהה :ונתוא דחאמ ,תאז םע ,דחא רבד
.השעי ויניעב רשיה שיא
אל ונחנא .ונירובע קר .ונירובע בוט המ םיעדוי ונחנאו
,ךכש ןוויכמו (-: "םיטוס"כ םילינוה תא רידגהל םירמייתמ
םישפיט ראשה לכש םיבשוח ונחנאש תוארהל ךיתונויסנ תורמל
ונחנא ,ןאכ םימייוסמ םישנאל דוגינב .ךכ רבדה ןיא -
."תויחל ןתו היח"ב םינימאמ
,ייחב .דחא לכ .וליבשב בוט המ עדויו ןובנו םכח דחא לכ
(-: !התא וליפא


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
5/5/03 9:12
חחרפ :תאמ
ודאס תושעל ידכ זאל הבוגתב
.היללכ תא לבקל אל וליפאו הליהקהמ קלח


.ךירצש המ הזש ,ןכתי ,הליהקהמ קלח תויהל ידכ


וזכ תינימ הפדעה וז ךירצש המ לכ ודאס תושעל ידכ
,םירחאה ומכ ,םיינימה םייחה ,הניבמ תא .תי/רנטרפו
.תרחא וא וז הליהקל םירושק םניא


?המוד רבדה המל לשמ
ימ שי .הסח הנוק הצור ,רשב הנוק הצור ,קושל ךלוה םדא
הליהקה"מ קלח וניאש תורמל רשב לכוא וניאו הסח הנוקש
קוריה תא סועלל בהוא וכרד יפ לע טושפ אוה ."תינוחמצה
(תי/ןמגוד אוהש וא) .ופא תמשנ תאצל דע הזה
חחרפל וביגה
 
 
5/5/03 13:26
ןילו'ג :תאמ
?םייודב תומשל הבוגתב
תוטלובה תויומדהמ קוידב אל ,רבעב הזה רתאב יתבתכ רבכ ינא
.הפ םתיאר רבכ הזה םשה תא לבא תורכומהו


םסדבה תליהק לש םימורופב (רחא יוניכב) תבתוכ םג ינאו
.פאק-ןד תאו הלילותח תא הריכמו ,תילארשיה


לש םימיוסמ םיגוסמו באכ לש םימיוסמ םיגוסמ תינהנ ינא םגו
.הלפשה
אלו תודליב אל ,תינימ יתלצונ אלו םלועמ יתסנאנ אל ינא םגו
ומירה אל ילש םירוהה .רחא אלו החפשמ ןב ידי לע אל ,הירחאל
.די םלועמ ילע


שיש ומכ ,יאדווב ?ילש תופדעהל תישיא הירוטסיה שי םאה
.זעוב לש (רחא קרי היה הזש וא) תיבורכה תאנשל הירוטסיה
.וישכע הז םע היח ינא ךיא אלא הירוטסיהה אל איה הלאשה


.היטס אל תאז םיידי ףוטשל הנהנ םדא םא
םימ ןובשח ול שיו םויב שולש וא םיימעפ ץחרתהל הנהנ םדא םא
גירח ילוא הז , טבמא ינמשו ןובס לע תוהובג תואצוהו הובג
.רזומ ביבחת םומיסקמ הז ,היטס אל תאז לבא
אל אוהש ךכ ידכ דע ,ךלכולמ אוהש ןמזה לכ דרטומ םדא םא קר
,םד בוז דע ומצע תא ףצרקמ אוה ,םירחא םירבד לע בושחל לוכי
.הב לפטל ךירצש היעב תאז זא - לבוס אוהו


,םילוחה תיבל העיגמ אל ינא .ילש םסדבה תבהאמ תלבוס אל ינא
קוסעל ינממ ענומ אל וליפא הז ,הדובע םוי הדיספמ אל ינא
תשלשב .ינוידב עדמ ומכ ,םהמ תינהנ ינאש םירחא םירבדב
תושעל אל רמולכ תוחיטבה םג העיפומ הלותחה הנייצש םילימה
רתוי הברהב הפ םילבקתמש םיעקעקתמ אקווד .חווט יכורא םיקזנ
לע רבדל אלש ,ידימת "קזנ" םהלש ףוגל םישוע ןכ הוולש
.הפ לדחמה תרירב טעמכ םהש םינשעמ
ןילו'גל וביגה
 
5/5/03 0:04
Bad Arse :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
?סכיא תרמוא ינא יכ ?תדסחתמ ינא המל .ואוו רמול רתומ ךלש ומכ
ךל תרמוא ינא .הלפשה לע אל לבא תויזטנפו םירצי םיכרצ יל שי
?הזב דסחתמ המ .תונכב
לוכב ומכ הקיטילופ שי תיגולוכיספה הליהקב .הקיחת לע יתרביד אל
שי ,ותוא ובתכש םישנא שי .יטילופ אוה DSM ה .רחא םוקמ
ילידגת ,סנכת ךלש הדנ'גאהש הצור תא .אלש שיו וסנכנש תודנ'גא
אל דוע ינא םייתניב .חישל וסנכתו ךלש הליהקה תא יחק ,שאר
יתדמלש הממו ,ינילקה ינויסנמ לבא ,לקש יצחב תיגולוכיספ
ראותמש המ םורגל לוכי םזיכוזמו םזידס ,ינממ םיסונממ
occupational or other important areas of functioningב
DSM significant distress or impairment in social,
תאו ךתוא ןבצעל ידכ אלו ,םש תאז וסינכה םניחל אלש תבשוח ינא
ינילק ןויסנמ אלא ,ךתליהק
26 ב הינרופילקב קר APA ה לש ןולעה תא םויה יתארק קוידב בגא
הזיא יתקדב אל .תמלוה יתלב תוגהנתהב ועשרוה םיגולוכיספ 2001
ןוזוחאהמ ךומנ וא הובג רתוי הז םא ןיינעמ לבא ,הז ןוזוחא
םירצוע אל םהו רוצעל םהל םירמואש ךלש הליהקב
Bad Arseל וביגה
 
 
5/5/03 0:20
חחרפ :תאמ
סכיא רמול יל רתומל הבוגתב
:תאז לכבו ,לוהסא אל םגו


.תיכרע .הנועט הלימ איה הייטס הלימה
.יתומכה ןבומב הייטס שיו יכרעה ןבומב הייטס שי
ומכ הארנכ ,ץופנ וניא ,תיטסיכוזמ-ודאסה הליהקה לש ןימה
דוגינב ,דימת היהש יפכ םויה יקוח אוהו .תורחא םיכרד
.ישנ וא ירבג - םזילאוסקסומוהל


םעטל ןיינע הז .םיאקיטילופל ןיינע אלו יטילופ ןיינע אל הז
.תינימ הפדעהל וא יטתסא


אל רומג רדסב הזש ומכ קוידב הז תא בוהאל אלש רומג רדסב הז
.םילשורי ר"תיב ידהוא תא בוהאל


תולובג ךותב איהשכ יאדווב ,ןימה יסחיב הטילשה םוחתב תוליעפה
הלאמ שיאל הקיזמ הניא תזרפומ תומילא רדעיהו המכסה לש
הלאל והשלכ קזנל תמרוג איה םא בר קפסו הב קלח םיחקולםניאש
.הב םיקסועש
.הלחמ אל וז
.לוצינ אל הז
.היילפא אל הז


אוחמלו דומעל ךירצ אל דחא ףא ,הרקי תילוהסא המ תעדוי תאו
.םייפכ


תותכ ומכ ,םירחא םימוחתב ,תורחא טועימ תוצובק ומכ ,ןוכנ
לכ וליאו רואה תא םיאורש םידיחיה םהש םהל הארנ ,תויתד
!?המ זא .הככ םיבשוח םה זא .םילינוו ...ראשה


הנבה קר .זוב אל םגו םייפכ תואיחמ תועיגמ אל וזה הליהקל זא
.הנוש םעט טושפ םהל שי .םיקיזמ וא ,םיטוס ,םילוח םה ןיאש


(?יתרמא רבכ ,סרא-דב םשה לע תמ)
חחרפל וביגה
 
 
5/5/03 0:30
Bad Arse :תאמ
תיסרע אל איהל הבוגתב
ASHES BOOK ON TAPE תא ךל הנקת םוק טוד ןוזמאל ךל
הז לודג הז .טרוק'קמ קנרפ ומצע רבחמה לש האירקב ANGELA'S
הסעב ...קקפב ןמזה תא ריבעמ הז ,תילגנאה תא קזחמ הז ,קנע
.ילש קתומ הדות .רקי ארונ תויהל לוכי הז
Bad Arseל וביגה
 
 
5/5/03 7:21
night cat :תאמ
תיסרע אל איהל הבוגתב
.ןיטולחל ירבד תא תתויע
?ןכ אל ,הרשקהמ התוא איצוהלו הלימ יצחב ספתיהל חונ


תא דחא ףאל תוארהל םיסנמ ונניאש רורבו":יתבתכ ינאש בל םיש
".םכלש רואה תויהל בייח אל אוה .ונלש רואה הז .רואה
תא םיאורש םידיחיה םהש םהל הארנ " תרזעב תתוויע דיימ התאו
."םילינו ראשה לכ וליאו רואה


.הלוז תויטסיפולופו תוויע אל הזש יל רמאת ושכע


,החםש ,דבע ,תיבאס ,באסש יפכ קוידב ,הרדגה איה תוילינו
.תוינימ תופדעהל תורדגה ןה הריבגו הכלמ ,רטסאמ ,ןודא ,םוד


יתעמש תמאב .תישע דואמ דע חווט תכוראו תממהמ הכלשה
(-: .בדנתת .םינקחש םירסח לזרב רודכ תפידהב לארשי תרחבנלש


לע םחלא ינאש יפכו .הנוש םעט .קדוצ ןב קדוצ - הזל רבעמ
ךל הלגא ינא) וגו ףפרפרמ סקס תושעל תילינו לכ לש התוכז
תופלצה לכה אל .חווט יכורא םיסחיב הזכ סקס םג שיש דוסב
תוחטה אלל ייתופדעהמ תונהל יל עיגמש יפכ קוידב (תורישקו
.םיכושח םילינו לש


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
5/5/03 9:06
חחרפ :תאמ
תיסרע אל איהל הבוגתב
תא ןיאש תבתכ אקווד ,ןוכנש תורמל .ךיירבד תא יתתוויע אל
.רואה תא איבהל הסנמ


,ןכו .ךיילא אקווד ואל ,תיללכ התייה ילש תוסחייתהה
תדוקנכ התוא לצנלו הלימל ספתהל (יל םג) חונ םימעפל
איה יכ טושפ אלא ,הלימב רמאנש המ הזש ןוויכמ אל .הניגע
.לאיצנטופ תלעבו הנימז ,החונ .םש


רשאמ רתוי יתרמאש המב שי יכ יארו םיטסקטה תא יארק
.הלימל תוספתה


?רואה תא ואר אל םה ילוא.... יכ ,םיכושח םילינוה המל
(-:


תרדגה אלא תיתליהק םינפ הרדגה אל איה ,תילינו הרדגהה
!?המל ןיינעמ .הליהקה ןב וניאש םדא ותוא ,רחאה


וליפא ,םמעשמו דבכ הז ,לזרב רודכ ליטהל יתבהא אל םלועמ
.חווט תכורא הלטהב רבודמ ןיא םא


:-)


ררררררררג
חחרפל וביגה
 
 
5/5/03 18:28
night cat :תאמ
.אל .אל .אלל הבוגתב
הביבס תוועתו תחא הלימל ספתית וב בצמ הרקי אלש ידכ
.תאז תושעל אלש הטלחה אוה ךירצ התאש המ לכ ,םלש טסקט
הלוכי תא ,ךידיב חוכה םא םג :יירכממ ימ יל רמאש יפכ
.אלש וא וב שמתשהל םא רוחבל


ךכ ,תנווכמ ידה) ךתועטב הדומש טפשמ יצח ,ךכש ןוויכמ
.יתוא קפסמ וניא (תורושה ןיב ךמצעב תרמא


יכ ,תוילאיר יתלב תויפיצ וליא ?ךכמ דמלתש יתבשח
יתרמא ינא םאה .בוש תאז השוע דימ התא תיעיברה הקסיפב
םא .םוקמ הארמ יל איבת םא חמשא ?םיכושח םילינוהש
ןוויכל האב איה הכושחכ תרחא וא וז העידל יתסחייתה
תא תוועל רחוב התא בושש ךכ ,תיפיצפס הבוגתב ,יפיצפס
.יירבד


יתיסינ יכ יל רצ .ילש תא ינא .םתריחב תא ורחב םילינוה
.תיתליהקה היגולונימרטהמ טעמ איבהלו םייניע תצק ריעהל
ןכא אוה חנומהו .ותוינטשמ הדירומ רחאה תרכה ,ימעטל
הטילש יסחימ הנהנ וניאש ימ תא ןייצמו יתליהק חנומ
.ןכ ינא .ךכמ הנהנ אל אוה ?ךכב ער והשמ שי םאה .העינכ
.יניעב אל ?ותוא לסופ הז םאה


שםישנא לש תוינימ תופדעה תטפוש הניאש הליהקהש לבח המ
.ךופהה סחיל קוידב הכוז ,הליהק ירבח םניא


ירמגל םיארנש םישנא שיש ,דיחפמ הזש הניבמ ינא
הרישק יבלצו םיטוש םהל שי םירדח ירדחבו ,םילמרונ
לכ דועו םייניע ייוסיכו (הפ ימסוח םירודכ) םיגאגו
רבעמ אל .העידיה יא ללגב דיחפמ הז .תיחשמ ילכ ינימ
הכ רבד הזש יתבשח אל .העידי תצק םכל תתל יתיצר .הזל
.קיזמ


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
6/5/03 2:17
חחרפ :תאמ
.אל .אל .אלל הבוגתב
.יתבתכש המ תא יתבתכ רשאכ יתיעט אל
הייאר תיווז וא ,םייוסמ טביהל סחייתהל יתרחב
וא תוימיטניא תוליהקב םירבחה םישנא לש תמייוסמ
.תורוגס


רואה תא האיבמ תאש תבתכ אלש ןיטולחל רע יתייה
קר אל ,תאו ,תיללכ התייה ילש תוסחייתהה .םיכושחל
.הזה טביהב םג הנוש תא ,ןייוצמ תחסנתמ


יתלצינש תורמל ,ךלש םירבדל סחייתה אל הז :בושש ךכ
אל םא םג) ךיירבדל תוכימסב יירבד תא רמול תונמזה
.(םהילא סחייתהב


.תבתכ תאש המל תוסחייתה וניא בוש ,ךשמהב יתבתכש המ
רחבנה םשהש (החנה קר ילוא וא) הדבועל יתסחייתה
הליהקהמ קלח םניאש ימל יוטיב אוה "הלינו"
תוהכ תויסולכוא לש תוסחייתהה תא ריכזמו היתויווחמו
ןימ תויהל םירומא םהש ,םייניעו רוע יריהבל רתוי
.(לדחמ תרירבכ - ףירח בהוא וניא ףאש) יבלח והשמ


םג .ךלש תא תאו .ןוכנ "םתריחב תא ורחב םילינו"ה
אל .ךיילע םיפידע אל םהו םהילע הפידע אל תא .ןוכנ
.תרחא ןועטל תיסינש בשוח


...לבא
תא םא םגש ,וזכ תיללכ הרימא ןימ שי ,םכלש הליהקב
.תמייק הניא הרימאהש רמוא הז ןיא ,הנממ קלח ךניא


ינא הנה ,המ תוכיראב ימצע תא ריהבמ ינאשכ וישכעו
.(ידכב אלו) ..ילטל עגעגתמ רבכ


תויביסנפד (ילא הבוגתב וא) ךלש הרימאב שיש בשוח ינא
.המוקמב חרכהב אלש


םיבתוכ המכש הדבועהמו רמאמהמ הצורמ דאמ ינא ,תישיא
.וביחרהו וביגה ,םכלש הליהקהמ םירשכומ


.םתוא דיחפמ רחאהו הנושהש ימ שיש ירמגל םיכסמ
..רוגרג הלעמ הז ,ילצא


:-)
חחרפל וביגה
 
 
6/5/03 7:12
night cat :תאמ
תורהבה תצקל הבוגתב
תבתוכש ורמאי עגר דוע יכ ,חחרפ,רגרגל אל השקבב
,ןוינרפ םוד ,פאק ןד םייארונה םירנויסמהו רמאמה
םורגל ידכ םיזולנ םישעמ ונישע יכונאו טורפ-ןשאפ
(-: .רגרגל ךל


לינו יכ םלוע ןוארדל תאזב זיכרהל ינירה ,הזמ ץוח
רבכ תמאב וזו .רתויב ילע םיביבחה םמעטה דחא אוה
(-: היטס


סייחתה אל הז "םילימה תא ,האבה םעב :השקבו
ףוגב ןייצ "תיללכ התיה ילש תוסחייתהה" ,"ךירבדל
הבוגתכ אלו ,הנעמ ידכ ךות תיניינעה הבוגתה
?ךלש הדלקהה לע לבח אל .הריבסמ


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
5/5/03 7:49
night cat :תאמ
סכיא רמול יל רתומל הבוגתב
.הפדעהה ךניא ךלשכ תובוגת םע ילש היעבה
.חנומ ךמוקמב ךדובכ
הזש הנעטב םירחא םישנא לש תופדעהה תליספ איה ילש היעבה
ינאש בושחא ינא עגר דוע תאבהש תילגנאב הרדגהה יפ לעו "הטוס"
.הרבחל ןוכיס


םניאש םישנא םיסנואו םירשוק אל BDSM ה תליהק ישנאש ןמז לכ
ינא (רומאכ ,תידדה המכסה אל הז יכ ,אל םהו) הליהקל םיכייש
.םהלש היטנה םע היעב האור אל טלחהב


אוה ,ןוחטב תלימב רצע אלש ימ לש בשחנ יתלבה ןוזוחאה יבגל
אל הרמא"ב םיקסעתמ אל ונחנא .קלחו דח .הליהקהמ קלח אל רבכ
תא עימשה ןוחטבה עוצעצ וא ןוחטב תלימ העמשנ ."אל הרמא אל וא
.רצוע הז ןאכ ?ורבד


הברה הובג םידיקפתב םילעומה םיגולוכיספה זוחאש הארנכ זא
אל תאז תא לבא .ןוחטב תלימב ורצע אלש ימ לש זוחאה רשאמ רתוי
ומכ תובע תוזימר זומרלו .הליהקהמ קלח וניאש ימ תעדל לוכי
.לוכי דחא לכ העידי רסוח ךותמ ליפ


Open your mind


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
5/5/03 8:43
תנסא :תאמ
סכיא רמול יל רתומל הבוגתב
JUSTIFY MY LOVE :יתומלאה הרישב
"THERE'S A CERTAIN SATISFACTION IN A LITTLE BIT OF
PAIN.....
אל הז דוע לכ ול אבש המ לכ תא השעי דחא לכש :ילש הנקסמהו
.רחא והשימב עגופ
תנסאל וביגה
 
 
5/5/03 9:24
Dan_Kap :תאמ
סכיא רמול יל רתומל הבוגתב
םגו DSM-המ טטצמ םגש Bad Arse לש תונעט - ןאכ ונל היה המ זא
םיגולוכיספל ללכבו םש הקיטילופו הטרח לכהש ונל ריבסהלב קוסע
.תמלוה יתלב תוגהנצה לש היעב שי


.רדס תושעל הסננ ואוב


.תאז ןחבנ ואוב - היטס אוה מסדבש עבוק DSM-הש אוה ןועיטה םא


"ילמרונ" אוהש והשמ ןימב האורש תיתרבח המרונמ היטס אוה מסדב
בשחנ תומרונה ידי לע רשואמ וניאש רחא ןימ לכו ,היבר תורטמל
.הטוסל


תויניודו תוילאוסקסומוהש זאמ םינש הברה רבכ ורבע ,ןוכנ זא
.היטסל ובשחנ
.מסדב יבגל םג ךכו


וללכנ ,םינומשה תונש ףוסב םסרופש ,(ללוכ) DSM-III-ה דע
תוערפהכ "sexual masochism"-ו "sexual sadism" לש תורדגה
.ןהב לפטל ץלמוהש (Disorders)


ןיב תלהנמש ,(APA) הירטאיכיספל תיאקירמאה הדוגאה DSM-IV-ב
חרכהב הניש העפותכ SM-ה תא שדחמ הגוויס ,DSM-ה תא ראשה
לש תונחבומ תוינילק תועופתל םרוג SM-ב קוסיעה םא אלא ,הערפה
.תוכנ וא הרומח העיגפ ,תוומל םרוג וא תכשמתמ תישפנ המוארט
קוסעל ןתינש הירטאיכיספל תיאקירמאה הדוגאה ידי לע הרכה יהוז
.הנובו האירב הרוצב SM-ב
sexual masochism ףיעס ,DSM IV, © 1994-ב - ףסונ טוריפב
functioning" םא אלא הערפהכ אלו היליפאראפכ רדגומ "302.83
in social, occupational, or other important areas of
cause clinically significant distress or impairment
".the fantasies, sexual urges, or behaviors


הרוצב ינימ םזידאס רידגמ 302.84 ,רחואמ רתוי םידומע ינש
.תומוד תויוותהו םינויפיא םע ,המוד


אל ,ילילפ ,יתרבח ובאט אוה מסדב םאה ומכ תורחא תולאש יבגל
תא אורקל ץילממ ינא - אירב וניא וא יתא אל ,ירסומ אל ,יעבט
-:FAQ-ב הבושתה
http://www.unrealities.com/adult/ssbb/v.htm


ןכלו ,הרבחה ידי לע תועבקנ תויתרבח תויטס לש תורדגהה - ןכו
.יתרבחו יטילופ ץחלמ תועפשומ ןה


הרבחהמ לודג קלח יניעבש העידיה םע תויחל ףידעמ ינא ,תישיא
.הקחדהבו רקשב תויחל רשאמ ,המרונהמ גרוח ינא
Dan_Kapל וביגה
 
 
5/5/03 12:43
Dan_Kap :תאמ
הקיטילופו הקיטסיטטס ,DSM לעל הבוגתב
...ןאכ ללוחל םילוכי PASTE-ו COPY-ש המ ,WOW


טסקט שדחמ ךורעל ךרד שיש יל הארנ אל ךא ,תושגדהה לע לצנתמ
.ןאכ חלשנש


8-)
Dan_Kapל וביגה
 
 
5/5/03 12:58
רדמס :תאמ
הקיטילופו הקיטסיטטס ,DSM לעל הבוגתב
?םכלש תוטימה רדחל סנכנ ונלוכש
םתא המל ,הז םע םימלש םתא ,םכל בוט ,םתרחבש המ םתרחב
?רדסב הזש הזל םירושיא םיכירצ
?היטס הארנ םישוע םתאש המ םירחא םישנאלש םכל תפכא המ
,עגפנ אל דחא ףא דוע לכ םיצור םתאש המ תושעל םכתוכז
המ לע .הז תא בוהאל אל וא עזעדזהל םירחא םישנא תוכזו
?ללכב חוכיוה
רדמסל וביגה
 
 
5/5/03 13:37
ןילו'ג :תאמ
םיכירצ םתא המל ,ודיגתל הבוגתב
לכ לש ,הוואגה דעצמ דגנ םיצופנ םינועיט יל ריכזמ
.םירואנ םהש םיבשוחש םישנא ינימ
וקשנתי אלש ,תויטרפב הז תא ושעיש לבא םיאומוה ויהיש
וא םיריש ובתכי אלש ,הז לע יל ורפסי אלש ,בוחרב
.הזל םירושקש םירופיס


ךיא םירפסמש םישנא ןמזה לכ םיעיגמ םסדבה לש םימורופל
והשמ ,הליפאו תיארונ היטס םהל שיש ובשח םהייח לכ
הקחדהה םימעפל .ותוא ריתסהלו קיחדהל ךירצש ךלכולמ
קר ךלש תוינימב םידדצ הלגתש ךכל םורגל הלוכי תאזה
,םידלי םעו םיאתמ אל גוז ןב םע 40 ןב רבכ התאשכ
.תועורג רתוי הברה תואצותל איבהל הלוכי איה םימעפל
ןילו'גל וביגה
 
 
5/5/03 13:55
רדמס :תאמ
רכומ ארונ עמשנ הזל הבוגתב
.םיצור םהש הפיא םיצור םהש המכ וקשנתיש
תא תושעלו ,הניד ומכ ,הז לע רפסל םיישפוח ושיגריש
.הז
ושריש .הזמ בהלתהל אל יל ושריו םמצע םע םימלש ויהיש
.סכיא דיגהל סרא-דבל


.ןדעמ אוה םירחאל ,יתוא ליעגמ ימישס
.חכוותהל המ ןיא חירו םעט לע
רדמסל וביגה
 
 
6/5/03 11:19
Bad Arse :תאמ
הקיטילופו הקיטסיטטס ,DSM לעל הבוגתב
ייח תבהא לע בושחל םתס ,סכיא הזש תישיאה יתעד תא יתעבה
אוהו ותוא הצירעמ ינאש רקיה ילעב .סכיא יל השוע תלפשומ
ליפשהל הצראש המל ,יליבשב םיבכוכה תא ףוטקיו יתוא ץירעמ
בור ?יל ביאכי אוהש הצראש המל ?ול ביאכהל הצראש המל ?ותוא
םיצר ךתליהקו התא הלפשהמ ןויזבמ ,באכמ םיחרוב םישנאה
תויתוא זבזבל לבח .החודו הומת הז יניעב לבא .ךתוכז .םהילא
התא ,יחומ תא יתחתפ ,עדימה תא יתלביק ,תרחא יתוא ענכשת אל
.יל הארנ אל הז ןיידע לבא ייקוא הזמ הנהנ


ינא הנה זא DSM-המ יתעד תא דירפהל ילעו קדוצ התא ילוא
.הדירפמ
לע בתוכ DSMה המ תוארל ידכ תונרקסמ הנושארב DSM ב יתקדב
הנכומ ינאו .תטטיצש המ לוכ קוידב ןכא םיבותכ DSMבו .הז
ןיא .ינילק ןויסנ ךותמ אלא ,ךתוא גייתל ידכ אל הזש ברעתהל
אל) ,וזאמ ודאס יכ הז תא ובתכ םתסה ןמ ,היצריפסנוק הפ
.רחא ישפנ קזנמ םרגנ וא םורגל יושע וא (םש קיזא הפ הרישק
תורגתהל רשפא יאשכ תשחנמ יתייה לשמל - תויעב םורגל יושע
תא םיצמאמ םישנאשכ וא ,יטסיכוזמ יטסידס וניאש ןימב רתוי
אל הזש דיגת לא) ,קחשמל ץוחמ םג לפשומה וא ליפשמה יומיד
ירקש קבדיפ וצמאי םישנאש םיארמ םייוסינ הברה ,תורקל לוכי
תרזוח תיביטקא תוסנתהש יל הארנ ןכ לע ,רז םדאמ םהל ןתינש
(ךכל םורגל הלוכי
ידכ םירקמ קיפסמב הארנכ לבא תויעבמ םרגנ ,םרוג הז דימת אל
.הז לע חוודל
Bad Arseל וביגה
 
5/5/03 13:02
לכימ :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
-טסקטב דואמ יל םרוצו עירפמש המ
םצע רמולכ ,השיאל רבג ןיב חוכ יסחי לש היצזיטורא הנשיש הז
הרגמ השעמ איה תופיפכה


דדועל ךכב שיו ,םיכושח םימיל םינימה ינש לש תובאשה וז ינייעב
בחרה יתרבחה ןבומב םג ,םישנ תצפחה לש תולוספ תומרונ


"רבג ומכ ןייזמ" -ב אוריא רבד םוש ןיא
הליפשמו תיאכרא איה וזה תירדגמה הקולחה
לכימל וביגה
 
 
5/5/03 14:20
ןילו'ג :תאמ
עברא לעל הבוגתב
תופיפכה לבא ,הנממ האנהה םעו תופיפכה םע היעב םוש ןיא יל
.עדומ םוקממ אובל הכירצ


איהש ללגב אל ינשל ףופכ םהמ דחאש תעדל םיכירצ גוזה ינב ינש
רתי תויוכז וליא םע דלונ םהמ דחאש ללגב אל ,רבג אוהו השיא
תליהקב םימייק .ורחב םה הככש ללגב אלא ,תרשל דלונ רחאהו
אקווד ללכ ךרדב ,תודמעמ לש ןיינע הזב םיאורש םישנא םסדבה
םה ךיאו הלענה ישנה ןימה לע ךל ורפסיש םירבג ,ינשה ןוויכהמ
ופוסב רבודמ םינוויכה ינשמו .םישנ לש םהילגר תא קשנל ודלונ
הז ,םסדבה םצעמ עבונש םזיניבוש אל הז לבא .םזיניבושב רבד לש
םישנאו - םוקמ לכבו םוי לכב וב םילקתנ ונחנאש םזיניבוש
.הזה םוחתה ךותל םג םתיא ותוא םיאיבמ


אל ינא ספא וא בלכ וא שפיט ול םיארוקש והשימ הרגמ הז םא
ספא וא בלכ וא שפיט תמאב אוהש בשוח והשימ םא ,היעב הזב האור
.היעב תאז


,תוארוה הל קלחל הדובעה עצמאה הילא םירשקתמש תינהנ יהשימ םא
תוארוהמ תינהנ ינאש ללגבש בשוח והשימ םא .היעב אל תאז
תאז הדובעה ןמזב םג ןתוא לבקל תבייח ינא תומיוסמ תויצאוטיסב
והשימ םע היהא אל טושפ ינא ,ילש היעבה אל ללכ ךרדב) היעב
.(הזכ


רבג ותוא תא אוצמל הז יתניחבמ םסדבב תושקה תודוקנה תחאו
רשק םוש ילב השק המישמ) וניניב ןויוושל עדומ תמאב אוהש
לבקל ,ןויוושה לש הזה קזחה סיסבה לע ,ןיינועמ לבא (םסדבל
םימיוסמ םיקלחב וא ייח לש םימיוסמ םיטקפסאב הטילש ינממ
.ינמזמ


הנממ ושעש ומכ תילאיווירט הלאש אל איה םזינימפהו םסדבה תלאש
ינאש ללגב קר ילש םזינימפה לע תרתוומ אל ינאש רורב .הפ
תא ,ימצע תא תנחוב ןמזה לכ ינא לבא ,ןבשיב תוכמ לבקל תינהנ
.ילש תוביסה
?הז תא השעי הטימל ילש ףתושהש תינהנ ינא המל
?ינממ תיזיפ קזח היהיש רבג הפידעמ ינא המל
?ינממ הובג היהיש רבג הפידעמ ינא המל
?רעיש ילב ןהשכ רתוי תופי ילש םיילגרהש תבשוח ינא המל


תיתרבחה העפשהה הנורחאה הלאשב אקווד הלאה תולאשה לכמ
םש התיהש ללגב םאה לבא .היולגו הרורב יכהה איה תינוציחה
?יניעב הפיש המל שחכתהל םויה הכירצ ינא תאזכ תבצעמ העפשה
ןילו'גל וביגה
 
 
5/5/03 14:48
הניד :תאמ
עברא לעל הבוגתב
:הז קוידב הז - לכימ ,ןכ :הפיסומ ינאו הבתכ ןילו'גש ומכ
,ילש גוזה ןב תחת ףפכהל - ירובע - תינוציק הרוצב יטוריא הז
הקזח תישגיר המצוע לעבו יטוריא הז .ןוצרו האלמ הריחב ךותמ
הרקמב ריקל הרושק וא) הטימב ילע הטילשה תא ול תתל דואמ
ןפואבו שארמ םימכסומ ,ילש םייחב ,םירחא םימוחתב םגו (...הזה
.ךכ הז תא תחסינש הדותו ,הדוקנה קוידב וז .חוטבו יופש ,ידדה


:ירשפא ירדגמ ךרעמ לכב תויהל םילוכי הטילשה יסחי ?םזינימפ
ןבומכו השיא "לעמ" השיא ,רבג "לעמ" השיא ,השיא "לעמ" רבג
הכרעהה אוה - ןאכ בושחש המו .הנשמ אל הז .רבג "לעמ" רבג
תאז ןאכ בושחש המ .לכהל תחתמ קומע תאצמנש ,הקומעמה תידדהה
.הזה בצמב (!) ילש םג ןכ - הטילשהו הריחבה


התואב םיכרעומו םיבושח םה (טלשנהו תטלושה וא) תטלשנהו טלושה
םימרזו םיסקודראפ לש תרשרש ןאכ שי .תאזה םיסחיה תכרעמב הדימ
,רתוי קזח שיגרהל הצור טלושה :יולגו יומס לש םייעקרק-תת
לש ןוצרמ העינכל קוקז אוה לבא .עבוקה טילחמה ,טוונמה תויהל
.התפפכהמ הנהי אל אוה - השלוחמ ,חרוכמ ענכת איה םא .תטלשנה
רתוי הלימה לש ישונאה ןבומב ךרע-לעב אוהש בשוח אל עגרל אוה
הקוקז איהש הדימ התואב םצעב הל קוקז אוה .ולש תטלשנה רשאמ
.ול


םיציבה םע קחשל תכלל לוכי אוה ,המצע תא ול רוסמת אל איה םא
תא ךירעמ אוהש שיגרת אל איה םא .םייתרחמ דע הארמה לומ ולש
רסמתהל ךישמהל לכות אל איה - הלש תופיפכה תא ,הלש תורסמתהה
.הלאה םיסחיב ראשת אל יאדוו (הזמ תונהלו)


עדוי דחא לכש אוה הלאכ םיסחיב םיפיהו םידחוימה םירבדה דחא
םוקמ ןומה שי .תוחוכ יקבאמל םוקמ ןיא .רחאל סחיב ומוקמ תא
תקידבל ,תרושקתל ,דואמ םיקזח תוימיטניאו הברקל ,ימצע יוטיבל
.תולוכיו תולובג


יביטמיטלואה ןורתפה םה הטילש יסחיש וליאכ אציש הצור אל
ןוויכב עיפשמ דואמ ישיא ןפואב ילעש והשמ טלחהב לבא ,תויגוזל
.הזה
הנידל וביגה
 
 
5/5/03 16:01
רדמס :תאמ
הפיפכ לש היצזיטוריאל הבוגתב
.הצור תאש המלו ךמצעל תעדומו תימיטפוא תיבויח תעמשנ תא
:ךנויעל
תאש אירב םוקמ ותואמ םיאב הליהקה ירבח לכש חוטב אל .1
.תראתמ
.ןמז ךרואל ךמצע ךל םיאתיש המ הזש חוטב אל .2
םיסחי םאה - (.הז לע תרבד תא) תויגוז יבגל הלאש .3
תויגוזל חתפתהל םילוכי תטלחומ ךכ לכ הרוצב םירדגומה
?םישנא ינש לש החימצהו םיכרצה תא הליכמש הבוטו תיתימא
(-: ?אלפנ ךל הארנ לכה ןכלו תבהואמ טושפ תאש תויהל לוכי .4
רדמסל וביגה
 
 
5/5/03 17:51
Dan_Kap :תאמ
,ךל רוזעי אלל הבוגתב
...יתוא תלאש אלש תורמל
שי .תשגופ תאש םדא לכ יבגל הדימ התואב ןוכנו .ןוכנ .1
םירידגמו ,תוינסרה םיסחי תוכרעמל םיסנכנש םדא ינב קיפסמ
.ןיטולחל םיילמרונכ םמצע


אל הזש םיטילחמו מסדבב םיסנתמו םיסנמש ימ שי ,ןכ .2
.םייחה לכל עבק תמיתח ןאכ ןיא .םליבשב
,םהבש יקניקה דצה תא םילגמש ימש חינהל ריבס ,ינש דצמ
.תומוד תופדעה םע םישנא םע םיסחי תוכרעמ ופידעי


םייקל ינממ עומל הרומא יטוריא רשקהב ילש הפדעה עודמ .3
לסב םייברגה תא קורזל ,םירוה תפיסאל תכלל ,תויגוז
?למשח ןובשח םלשל וא (הטימל תחתמ וא) הסיבכה
?תויגוזל הריתסה הפיא
רתוי הברה תשרוד תימסדב םיסחי תכרעמו רחאמ ,יתעדל
ירה - הלחתהב תשרוד וזכ הניאש תכרעמש הממ ןומאו תרושקת
םידימע תויהל םירומא תכרעמה תא םינוב םהילע תודוסיהש
.רתוי


.תבהואמ איהש תויהל לוכי .4
הילע ובתכש וזמ וא ,הריכמ תאש וזמ תרחא הלש הבהאהו
.(סייר ןאו יטנמורה ןמורה תרדס טעמל) םירפסב
םינשה לכ הל רסח היהש קלחה תא האצמ איהש םג תויהל לוכי
.המצע לש לזאפב
Dan_Kapל וביגה
 
 
6/5/03 2:27
חחרפ :תאמ
,ךל רוזעי אלל הבוגתב
םהייח תא ףושחל םילוכי "םיליגר" םיסחיב םיקסועש ולא
תופצל ןתינ המ ,ונ .אל םירחאה וליאו םתוואתו םתטימ
.ףשחיהל יואר יוצמהו רוגשה קרש םיבשוחש ולאמ רבכ


.וזכש "הרואנ" תוינרסומ ינפמ ןנוגתהל ךרוצ ךל ןיא


םא ןיב ,ןכ השעי ,הפישחל ןוצר לעבו יטיצילפסקאש ימ
אוה ויפואבש ימו "תילמרונ" ולש ןימה יסחי תרגסמ
הניא ולש ןימה ייח ךרד םא םג ןכ השעי אל ,יטנטאל
.תיתרגש


םיטביה םיפשוחש ימ שיש םישנאל באוכ המל ןיבמ אל
.האלה ורבעיש ,םהיניעב ןח אצומ אל .םהייחב
.ורקביש 'וכו ןונגס לע תרוקיב שי


!?המ וליאכ
חחרפל וביגה
 
 
6/5/03 10:44
רדמס :תאמ
....ש וליאכל הבוגתב
ול יואר רוגשה קרש םיבשוחש ולא לאכ תנוויכ ילא םא
.תספסיפ ,ףשחהל


לש רופיסה תא אורקל יתחמש אקוודו ,יתוא ןיינעמ לכה
.הניד
םישנא המל הניבמ אל ינא .חוכיוה המ לע יל רורב אל
.בוט יכה אוה םהלש סקסהש םירחא םישנא ענכשל םיסנמ
זיגרי הז הטוס אוהש והשימל םירמוא םאש יל רורב
אוה םמעשמ ולש סקסהש והשימל םירמוא םאש ומכ ,ותוא
.חמשי אל
דחא לכל :יסיסב דואמ והשמ םילבקמ אל םידדצה ינש
,הז תא םישוע טלשנ-טלוש יסחי דחאל .תונוש תופדעה
שגרתמ דחא .הז אוהכ םיזיזמ אל ולאכ םיסחי ינשלו
לוכי אל התא םא .קזח ןימ בהוא ינשהו ןידע ןיממ
ולש הפדעהההש רמוא אל הז רחא והשימ לש הפדעה ןיבהל
רחובו עדוי - דיספמ אוה המ עדוי אל אוהש וא ,התוחנ
.תרחא
ילב בוט ול השועש המב רחובו ומצעל רבוחמש םדא לכ
תלבוקמ - דחא ףאב עוגפל ילבו לצנתהל ךרוצ שיגרהל
אלש קר ,תוצוח שארב הילע רבדיש ידיצמ .ותריחב ילע
.שבוימ סוטקק ינא והומכ תרחוב אל ינא םאש יל דיגי
רדמסל וביגה
 
 
6/5/03 12:17
night cat :תאמ
.םייוצמ םישנאל הבוגתב
!רדמס ,וגניב


ךניא םאש ךל רמא ןאכ והשימ םאה :תחא הלאש קר
?שבוימ סוטקק תא ותריחב תא תרחוב
.יתיאר םג יתיאר - ךיפהל .יתיאר ינאש אל


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
6/5/03 10:24
רדמס :תאמ
,ךל רוזעי אלל הבוגתב
.חוכיו ןיא 1-3 םיפיעס לע
.יל הרורב אל תרחאה הבהאה קר
תעמשנ איה .יתבתכ תרוקיבב וא תויניצב אל יתבתכש המ
םירחא םישנא הברה ומכ קוידב .דואמ תרשואמו תבהואמ
?הלש תובהואמב הנוש המ .ובהאתהש
רדמסל וביגה
 
 
6/5/03 10:58
Bad Arse :תאמ
,ךל רוזעי אלל הבוגתב
יתלבלבתה טעמכ
Bad Arseל וביגה
 
 
5/5/03 18:35
night cat :תאמ
עברא לעל הבוגתב
הראתש הממ םיכופה םיבצממ ןגפומב תמלעתמ ךלש הבוגתה ,לכימ
.טלשנה אוה רבגהו תטלושה איה השיאה םהבש ,הניד
?הירואתה ךל הכלה ?זא המו


.ןבומכ ,ןדע התחונמ


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
5/5/03 21:31
ףנש :תאמ
עברא לעל הבוגתב
.ביגהל ירות וישכעש תבשוח ינא


לכב תוחפל ,ונ ."תילמרונ") הרבח התוא ,איהה תילינווה ינא
.בקועש ימל ,ליעל םג הרכזוהש הלילה תלותח לש (סקסל רושקה
יתחלשו קנילה תא יתקתעה דיימ ,הניד לש רמאמה תא יתיארשכ
.מא.סא.יד.יבה אשונ לכב ןויד ןאכ חתפתיש יתחנה .הלותחל
.יניינע ןויד היהי הזש יתיוויקו


אשונ לכ תא ורשקיש םישנא ןאכ ויהיש יתבשח ,תמאה
אל הז ,שיגדא בושו) היטס לאכ וילא וסחייתיו מא.סא.יד.יבה
תנגהל ןאכ בצייתהל הנווכ םוש יל ןיאו ,ללכב ,ילא רבדמ
ןאכ היהתש םוקמ והשזיאב יתיוויק ,תאז םע .(והשמ וא והשימ
(?םיבוטו) םיברש המ לע רוזחאש םעט ןיאו .תורואנ רתוי תצק
,הבשחנ תוילאוסקסומוה םגש הדבועה יבגל ,ינפל ןאכ ורמא
.היטסל - םיכושח םיגוחב - תבשחנ ןיידעו


יתיארשכ תצק יתמהדנש ןייצל שיו ,הרקיש יתבשח אלש המ ,לבא
אשונל מא.סא.יד.יבה אשונ תא ןאכ ורשק םישנאש ,הרוק הז תא
אשונל סחייתהלמ יניעב רומח רתוי הברה הברה רבכ הז .סנואה
.היטס לאכ


,הזה תוועמה רשקהה תא ושעש הלא ןיבמ ,םכמ והשימ ,ודיגת
,פאק-ןדו הלילה תלותח לש םהיתובוגת תא ןאכ אורקל חרט
המכסה" חנומה ןהב רכזוהש םימעפה רפסמ תא רופסל וא ?לשמל
ןומטה היפכה טפסנוק לכ תא ,תחא הינשב ,ןייאמש המ ,"תידדה
?סנואה אשונב


תוברקתהה אשונ לכ תא התא יתרבע ,הלותחה לש הבוט הרבחכ
היה אשונל תכשמנ אלש יהשימכש דיגהל .מא.סא.יד.יבה םוחתל
תוביס ןנשי .יניעב "היטס" וזש ללגב אל לבא .אל שממ ?לק יל
,םהלש תוטימה רדחב םישוע םישנאש המ ,ימעטל ךא .תורחא
הז ,והשמ וילע הפכנש ןוויכ עגפנש דצ םוש ןיאש החנהבו
םג םייתימא םיטוס ןיאש אל ,בגאו .דבלב םהלשו ,םהלש םניינע
,ןכו .וניניב םג שפנ ילוחו םיטוס שיש ומכ .שיו שי .םהיניב
ינא ,תודלי תמוארטמ תעבונ םוחתל םתכישמש הלאכ םהב שי
לילכהלו אובל לבא .וליפא ,הברה .אלש הלאכ שיו .החוטב
"שפנ ילוח"כ ,"םיטוס"כ םתוא גייתלו םישנא לש המלש הליהק
.תיארפ המזגה רבכ וז ,הלאב אצויכו


ןוויכ םג המוקמב הניא וזה תירזכאה תוסחייתהה ,דועו תאז
ןיא - (הלותחה ידי לע רכזוה רבכש אשונ הזו) תובורק םיתעלש
,םיבהוא םתא םתואשו םכתא םיבבוסה םישנאה ןיבמ ימ גשומ םכל
.ןבומכ ,ךפיההו .(טלוש) םוד וא (עונכ) באס תמאב אוה ,חיננ
הרבחכ ,התוא הריכמ ינאש יפכ ,הלותחה תא םיריכמ םתייה םא
םתייה אל ,הקירבמו תיטנגילטניא ,הקזח םיקסע תשא ,המיהדמ
דצב אקווד איה ,ול הצוחמ םיתעלו תוטימה רדחבש םינימאמ
תלעב הטוסל התוא ךפוה ?הכרעמ דירומ הז !?זא .טלשנה ,עונכה
.תמאב ,ונ ?םיינרק


יהשימכ אקווד ,אשונב ףיסוהל הברה דוע ,ןבומכ ,יל שי
םוש השענ אל םלועמש ןייצל תבייח ינא לבא ."דצה ןמ הפוצ"ש
.הליהקל יתוא ףרצלו "רואה תא יל תוארהל" ירנויסימ ןויסנ
לעו ךויחב ,הברה ךכ יל םיארוקו "תילינוו" יל םיארוק םאו
ונחנא" לש ,תואשנתה לש םוקממ השענ אל הז ,הצלהה ךרד
איה המ" תניחבב ,לוזלז לש אל וליפאו ,"בוט רתוי םיעדוי
ינא ןכלו ."תינהנ איה ונממ טושפהו ליגרה סקסה םע ,הניבמ
.ונדצמ םג סחיה ותוא תא םהל עיגמ ,תוחפה לכלש תבשוח
.ףנש
ףנשל וביגה
 
 
6/5/03 2:30
חחרפ :תאמ
תילינווה רבדל הבוגתב
.םדוק רמאמב ןוידל ךשמהכ הלע סנואה אשונ


.הזה רמאמל רושק תמאב אל
םוש אלל .ןאכ ןתוא ךישמהו םש תוכושח תונעט הלעה ןעוטה
.תויטנוולר


(ימיטיגל הז םג ,בגא)
חחרפל וביגה
 
 
5/5/03 21:50
Passion Fruit :תאמ
עברא לעל הבוגתב
םימעפ המכ הפ זמרנש תורמלו ןאכ ומסרופש תובוגתה לע יתרבע
רבע הז ,רבגב תטלוש השיאה ובש-רמולכ ,םייקתמ ךופהה בצמה םגש
.השולח תונע לוקב


דצה תא תחקול ינא רמולכ) תימוד ינא .םלוכל םולש-ןכבו
דצה תא רחבש) באס יל שיו (ילש םיסחיה תכרעמב יטננימודה
.(עונכה


.הטילחמה ינא .םיסחי תכרעמב תיטננימוד השיאכ ימוקמ תא יתאצמ
הככ יל בוט .תפטלמש וז ינאו באכ תמרוגש וז ינא .תעבוקה ינא
.יתולגרמל אצמנ ,ילש באסה ,יבוהאש תרשואמ ינאו


?תוירואית ןתוא לכב תבלתשמ י נ א ךיא זא
Passion Fruitל וביגה
 
 
6/5/03 6:47
ףנש :תאמ
?עברא לע ימ....עגרל הבוגתב
?םהלש רשקה תירואית תא םהל סורהל האב תא םואתפ המ זא


(: ךומכש הטוס ,םדוק הז לע בושחל הכירצ תייה


!יפט .עונכ רבג .ךלש באסה לע ,וילע רבדל אלש


,ףנש


.ילוא .וישכע הב חלתשי ימ תוארל הכחמש
ףנשל וביגה
 
6/5/03 12:11
הריכזמ דוע :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
.(ןמרחמו) ץימא רמאמ
םינתונ םירבגה אלא 'תונתונ' םישנה אל ....הככ קוידב הז
......תולבקמ ונחנאו
ספתינ אל הלילחש ,וגא לע וא הוואג לע ןגהל ןוצר ךותמ לבא
.'תונתונ'ה גשומ חתפתה הטילש לש הילשא ךותמו תוקקזנכ
תולחיימ (ונקלח תוחפל וא) ונחנא !?תונתונ ימ ?תונתונ המ
...'לבקל'
הריכזמ דועל וביגה
 
6/5/03 12:52
לכימ :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
passion fruit -לו הלותחל הבוגתב


ןתרהימו תיטננימודה איה השיאה םהב םיבצמל תואמגוד ןתתנ ןכיתש
.יתילעהש ןויערה תחת עקרקה תטימש לע זירכהל
הלבקה תושעל הצור יתייה אשונל סחייתהל תנמ לע ,ןכבו
טרפה .ז ןיבש חתמה יוטיב ידיל אב הזה אשונב םג .היפרגונרופל
םייומיד לש הצפהב םרגנה קזנה לומ ושפנ ץופחתש המב תופצל
םנשי יכ הנעטה הלוע ןאכ םג .םישנ יפלכ םיינאכדו םייטסיסקס
תולפשומ ןניאו ךרצמכ תוכרצנ ןניא םישנ םהב ונרופ יטרס
.תוללוחמו
ונא הב הרבחהמ םלעתמה דסחתמו עובצ והשמ שי וללה םינועיטב
ימוחתמ םוחת לכב יוטיב ידיל אב םישנ יוכידו ןויוווש יא .םייח
םירעפ שי ,תינויווש הנניא הקיקחה לארשי תנידמב ,םייחה
לכב תימוי םויה תוסחייתהבו ,החפשמ ינידב ,םודיקב ,הקוסעתב
,'וכו ךוניחב , תמוסרפ
ןעוטל ןתינ אל הבחר תירדגמ הילפא איה םישנ לש ןקלח תנמ הרבחב
.תועיבצב אוטחל ילבמ הירטמיס ינועיט
אוה רתויב הלש בחרנה אוצייה רצומ -ישילש םלוע ץראכ -דנליאת
הד השוע וללה םיטרסה לש קהבומה בורה ,ונרופה תיישעתל םישנ
,רחא ישונא רשקה אלל women as and for sex -םישנ לש היצזינמוה
,רבטצמו בחרנ קזנ תמרוג תיתרבח תיגולוכיספה העפשההו
הדובע תומוקמב םישנו םירבג לש תונעיה לע םעיבצמה םירקחמ םנשי
,עדומ תת יטורא ךרוצ קפסל תנמ לע טלשנ טלוש תופיפכ יסופדל
.תופיפכ לש היצזיטורא הנשי יכ
לש היצזינימפ שי הב הרבחב םייח ונא יכ העידי ךותמו הזה רשקהב
םישנל ןיא הב (ןמזמ אל אשונב א"ת 'נואה סנכ עהיה),ינועה
תויחש תובר תוירוה דח תוהמא שיו חכלו םיבאשמל הווש תושיגנ
,הרבחה ילושב
ומכ ןייזל" וב רבודמה יפיצפסה עטקל תונחלסב סחייתהל יל השק
,תוינחוכב גהנתהל הז - "רבג
םוחת לכב רבד לש ופוסב -םישנה תליזג תא שדקמ עטקה ינייעב
.םייחב
םלוע תוסיפתמ תינימה היווחהו תוינימה תא דירפהל ןתינ אלל
,תואיצמו
םה הכופהה הירטמיסה ירמש יל המדנ הרושאל הליהקה תא ריכהל ילבו
.אל ותו זוירוק רדגב


םע וא דחא לכ לש ומעט יפ לע ןימ םע היעב יל ןיא -רקיעבו
הסינכ םע היעב יל שי ,שרופמ ינימ ויטיב לש ןבומב ונרופב הייפצ
ותגצהו רושיק םע רקיעבו ,הלא םימוחתל ירדגמ ןויווש יא לש
.יטורא והשמכ
לכימל וביגה
 
 
6/5/03 17:50
night cat :תאמ
עברא לעל הבוגתב
ובהאי שממ אלש הליהקב תוריבגו תוכלמ המכו המכ לע תבשוח ינא
ללכב תאש תבשוח אל ינא ."זוירוק"כ תיעבטה ןתייטנל תוסחייתה
.תובר ןהש ךל רמוא קר .שי הלאכ המכ תעדל תניינועמ


הז ילע רמול רשפאש (ןורחא ירחא וליפא ילואו) ןורחאה רבדה
ינאש יתוא וכניח יירוהש ןוויכמ קר אל .תיטסינימפ אל ינאש
.הטיסרבינואב רדנ'ג ידומיל תרגוב רותב אלא ,"ןב" לכל הווש
ןויערה םצעב רבכ יכ ריבסהל ייחב תורטמה תחאכ יל יתמש ,תאזככ
ןיערג ןומט הווש רכש עיגמ הווש הדובע תועצבמה םישנלש
ינא ,ןפוא לכבו) יל רמאי והשימש תבשוח אל ינאו .םזינימפה
הווש הדובע םיעצבמה םירבגו םישנלש (הזכ םדא יתשגפ אל דוע
.הנוש רכש עיגמ


םיטרסמ תינהנ ןכ אקווד ינא תיטסינימפ המצע הרידגמש יהשימכו
לע תמחלנ ,(...תאז לכב לבא ,יבהאת תאש הלאכ אל ילוא) םילוחכ
היח ,הפוג לע השיאה תוכזב תלגודו םיווש ןיב הוושכ ייתויוכז
.היתוריחבו
.תרחא יתרחב ינא - תישפוח הריחב לש ,הזה םוקמהמ אקוודש קר
רבדה איה איה יטוריאה דמעמב רבגל תופיפכה תבתוכה רובעו
.יתימאה
.ךכ רבדה ןיא תורחא תוברו םיבר רובע


הז .אקווד ואל ?תישנה תועינכה תא החיצנמ איהש רמוא רבדה םאה
.הלש סקסה תא הפידעמ איה הככש רמוא טושפ


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
6/5/03 17:54
night cat :תאמ
עברא לעל הבוגתב
,בגא ךרדו ,הא
רבסהה ךיא ןיידע יתנבה אל ,תלעהש ןויערה לש הצממ רבסה ירחא
.ךלש הירואתה ילענ תחת עקרקה תא ריזחמ ךלש
.יניע תא יריאה


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
 
7/5/03 8:48
Passion Fruit :תאמ
עברא לעל הבוגתב
.לכימ ,תבתכש המ תא ,םיימעפ ,ןויעב יתארק
םיקלח לע ,רכשב ןויוויש יא יבגל תודבועה תא הריכמ ינא םג
ףסכל תושיגנו חוכה תודמעל ץוחמ םישנ ריאשהל םיפאושה הרבחהמ
אשונב דיגהל המ טעמ אל יל שיש תורמלו (תילעהש םיאשונה ראשו)
ינא יכ ,םוקמה אל הז לבא-ולא םיאשונב יקלח המ ךל רפסל םגו
,ויהיש לככ םיבושח ,ולאה םירבדה לכ לש רשקה המ האור אל
.הטילש תכרעמל


תורסמתמ ןה רשאכ ןהייחב רסחה ביכרמה תא תואצומש םישנ שי
.רבגל
הברהב התוולש תלכשומ הטלחה ושע ןהש טידרק ולאה םישנל ינת
ךרדכ הטילש תכרעמב תויהל ורחב ןהש ינפל תויוטבלתהו הבשחמ
.םייח


ןניא ,תוימוד ,תויטננימוד םישנ ,הנייצ רבכ הלילותחש ומכו
.זוירוק


:הדיח


יכה שי המ-םיבאס ,תויבאס ,םימוד ,תוימוד :תויורשפאה לכ ןיבמ
?הברה
(...םידדצה ינשב םיקחשמש-םי'ציווס שיש הדבועהמ עגר םלעתנו)
:הנוכנה הבושתהו


.םיבאס


קר ,ךכל תוביסה לע דמולמ ןוידל ןאכ סנכיהל רשפא ,הצור תא םא
וא םירבג םתוא לכ לש םתודליב תינימ הפיקת םא קפסב ינא
תיביטמיטלואה היזטנפה וב םוקמל םתוא ואיבה תויתרבח תומכסומ
.הרוצו ךרד לכב השיא תרשל איה םהלש
Passion Fruitל וביגה
 
6/5/03 14:17
הדמעמ וצ :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
,ונרופ ,םיסנא הפ הייהנ -ןימ הלמה ביבס תויופעתסה הברה ךכ לכ
.םשינל תוינויוויש יא ךות ידמעמ לוצינ
תצק ,תורישק תצק לע תרפסמ (ןייצל שי םימיענב ) תבתוכה -הללאי
.הייטס הזמ םישועו םיקילפ
תוירואיתה לולגמ המ ?שי המ . rough תצק הז תא תבהוא הרוחבה
איהש בוטו קזח תצק לבקל תבהוא ,סקס תבהוא הרוחבה ?הזה ךובסה
.השועו תבהואש המ לע המצעב האגו הישפוח
.ם"ישלצ תנמרחמה התביתכ לעו הז לע קר
הדמעמ וצל וביגה
 
6/5/03 14:55
לכימ :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
חק ,יודיא ירמגל סמסמתהל ,םלעיהל תתל השיא ומכ.." :טוטיצ....
"ךלש הז יכ השעת


תלל הז "השיא ומכ" תויהל היפל םישנ לש תינימ היגלואידיא
"יודיא סמסמתהל םלעיהל
שחרכמה הזככ ישנה ןויפאה תא ינימ סיזרתק תגרדל הלעמ תבתוכה
השיא ךכ ירהש רבגל דית ןימזה הז .ויתוקוצמל ,ויבאכל ויכרצל
תויהל הכירצ
םישנל תוסחייתהב ער לכ שרושו ןומדקה אטחה ךכב ןומט יניעב
הטימ שימשתכ ילככ ,ץפחכ


...ינימ רורחש ןיבל הז ןיב
ירקמ אוה רשק לכ
לכימל וביגה
 
6/5/03 19:05
רואה ןודא :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
לע קרו ךא רפסמ (הפ רופיסה לכ תליחתב הז ןכ) ירוקמה רואתה
.העינכהמ קופיסה תשוחתו םייזיפה םיטבהה


הדימ תמא םע קר םדא ינב םתוא ויה םדאה ינב) הנש '50 ינפל
רשאכ השיאל רבג ןיב ףירטמ סקס לע םיבתוכ ויה םא (תרחא תירסומ
לע םירבדמו םישנא םימק ויה ,םיינימה םיביטומה תא קר שי רופיסב
.הנוז לש תוגהנתהו רסומ רסוח ,תוצירפ
לכל םיאיבמש טהל תושגרו טהול ןמור לע רפוסמ היה ול ךדיאמ
(םינפב ילוא) םישנא ויה הדוזיפאה
םתבהא תא םימישגמש םישנא '2 ,רחא רואב הנומתה לכ תא םיאור
.םירצי טהלב


המ תא הראת ,מ"סדב לש םיינוציחה םיטבהל קר הסנכנ הפ תרפסמה
רטסאמה הל השועש
.ךכמ הלש קופיסה תאו
(תילטוט טעמכ) הקומע תישגר תורסמתה לש תכרעמ הז יתימא מ"סדב
,טלושה דצל עונכה דצה לש
.תישפנ תוררחתשהל עיגמ טלשנה דצה ךכב
תגרדל עיגמו עונכה דצה לש שפנהו ףוגה תרימשל רוסמ טלושה דצה
המיהדמ תושיגרו תורכה
.עונכה דצה לש עינ לכ יפלכ


הילא םיקמועהו התושיגרב המיהדמ הינומרה שי רשאכ תרצונש תכרעמה
.עיגהל ןתינ


.תויליניו םיסחי תוכרעמב רסח שממש המ הברהו רשקתל רמוא מ"סדב


.סנוא השעמ אלו תומילא אל הז מ"סדב ,רוציקב


םידיב ךמצע תא תתל ידכ הבהא הברה תשרדנ יכ ,הבהאמ םישוע מ"סדב
רחא לש
.םינוכנ תומוקמל העינכה תא תחקל ידכ הבהא הברה תשרדנו
רואה ןודאל וביגה
 
 
6/5/03 21:35
Bad Arse :תאמ
הבהאמ םישוע מ''סדבל הבוגתב
.....חחח
Bad Arseל וביגה
 
 
6/5/03 22:13
חחרפ :תאמ
?תרושקת הרסח םילינולל הבוגתב
וב ץורח .תירותסמ .עבטה לש המיהדמו הרוחש האצמה ,לינוה
.הלאה םיאלפנה םירגרגה תא באשו ךורא ץירח ךראמה לימרתב


.לינו לע רבדי אלש ,תשבוימ תיצמת וא יטטניס לינו הווחש ימ


,לאיצינטופ הברה ךכ לכ ,לינווב וב שי ןוימד הברה ךכ לכ
.הרועמ ץופקת תנמשה ,אלפ הז הארו ןוכנ וב לפט


.הינוקרזל םולהי ןיב ןיחבמ החמומ קר
חחרפל וביגה
 
 
7/5/03 2:42
night cat :תאמ
הבהאמ םישוע מ''סדבל הבוגתב
הברהו רשקתל תרמוא הבוט תימאסאידיב תכרעמ
.הברהו רשקתל תרמוא הבוט תילינו תכרעמ
.לדבה ןיא


.הפ לילכהל ןיא טלחהב לבא ,תרכה התאש תוכרעמה ולא ילוא


הלילה תלותח
night catל וביגה
 
7/5/03 9:47
תינלכ :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
...םייוסמ לובג דע ךא ימיטיגל רבד םה ןימ יעושעש
תוהימת ררועמ "הדוקע"ה "העונכ"ה לש עובק דמעמ ךמצעל עובקל
.השיאל רבג ןיב םיסחיב תושעיהל הלולעש הכלשהה יבגל
היגולוכיספ הזל וארקת םא םג ,םיינשה ןיב רשק ונשי יכ הנימאמ
.שורגב


.....?תישנה תונידעהו ךורה הקיטנמורה ןכיה


"...ויתוריחבו שיא שיא" : ךל רמוא תונועגשל חותפ םדאכ לבא
תינלכל וביגה
 
 
7/5/03 13:37
חחרפ :תאמ
עברא לעל הבוגתב
ךותב קומע עברא לע תוערוכ ישנה ךורהו תונידעה הקיטנמורה
.פיטואירטסה


?אל
חחרפל וביגה
 
7/5/03 17:05
יוו יוא :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
יתריקי וה


.תנגומו תקשחנ הרומתבו - הרוסמ השא תויהל הצור תא


הבוהא הרומתבו - תענכנ


.תכייש הרומתבו - תיצרתמ


?תמאהו


ןוכנ אלה רבגל יצרתתו יענכית ,ירסמתתו ,ירהזית אל םאש
.טפשמ לכ לש ןושארה קלחה םע קר יראשית
?תנבה
תא קוידב ןכיה ?ימ תועורזב לבא .'וכו רסמתהל ,תוישנ הלחא
ךפוג תא הריקפמ
?ימ לש ותטימב ,ךשפנ תא םג -אל וא יצרת םאו
?ומצעב רוסמו בהוא ,יארחא ,ןימא שיא לש
האבה םולכ-תרומת-תרסמתמל ,האלה ךלייו לכה חקיש שיא לש וזב וא
?רותב
יוו יואל וביגה
 
 
7/5/03 17:10
יוו יוא :תאמ
עברא לעל הבוגתב
?והזו היוח לש היצקיפה ךותב תא ילואו


...דוע הנממ יצרת ירה ,הבוט ךכ לכ היוחה םא לבא


?אוהו


אלה םירבגהמ דחא לש ותטימ היהת וזו ירהזית אל םא ,רומאכ ,וה
אוה ,םינוכנ
האבה םולכ-תרומת-תרסמתמה לש התטימל ,רומאכ ,וכרדב היהי
רבכ תא .רותב
תעגעגתמ הכ תאש דיגהל ירשקתתו ישקעתת םאו) !"שובכ חטש"
תורסמתהל
ראותב ,הליל ןב ,תרתכומ תויהל הלולע תא ,ל"נה העונכה
(!"תיביססבוא תיקינדונ"
יוו יואל וביגה
 
 
7/5/03 17:17
יוו יוא :תאמ
עברא לעל הבוגתב
.ךב קשוח אוהשכ סולאפל ענכיהל שגרמ הכ


דהדהמה וקוחצו סולאפה לעבשכ וזה העינכל עגעגתהל ליפשמ הכ
םיקנפתמ רבכ
...תרחא לש הינידס ןיב


ןויז תא ,אל וה ?"בוט קיפסמ ןויז אל תא"ש ללגב היה הז םאה
טושפ הז ,ןייוצמ
תא קיפסהל ךירצו ,םניחב םישדח םינויז האלמ ריעהש
...ם-ל-ו-כ


...תרחא םג רשפא .תונוז תיבב תויחל םיבייח אל לבא
יוו יואל וביגה
 
 
7/5/03 18:16
חחרפ :תאמ
עברא לעל הבוגתב
!?המ וא ,תרגפמ תא


םש םג .ןימ רובעב םימלשמ ובש םוקמה ותוא הז תונוז תיב
.הנטק הלחמ םיתעלו היווחל טרפ רבד םיחקול אל


ךורעל ,םיליבגמ םיאנת בותכלו הלבק ינחבמ ךורעל הצור
.הבבס ,תונוחטב םע םייאשחו םייולג םימכסה
,תונז וז ןימ רשאמ רתוי ןימ תרומת לבקלש יל המדנש קר
.ףסכ הוושב וא ףסכב


.םיסחי םה םיסחי םה םיסחי
('ב גוס אתא .םיידדצ םיקוושב) .רחסמל ךפה הז ךלצא
חחרפל וביגה
 
 
7/5/03 17:14
חחרפ :תאמ
עברא לעל הבוגתב
?םג ,יתיעט םאה


?ךלישכ םשמ חקיי אוה המ
?הזה "לכה"ה תוא והמ


.תחקל ןתינ ותואש רבד םש יתאצמ אלו יתשפיח ,םעפ


!תויווח ,הא
חחרפל וביגה
 
 
7/5/03 17:24
יוו יוא :תאמ
יתיהתל הבוגתב
...תויווח


םג התיה אל ,עגעגתהל המל ןיא םא) עוגעג + היווח ,ןכ ?איהו
(היווח
.ת ו נ ק י ר תשוחת +


?תונקיר המל


?תונקיר המל .תמאה תא ודיגה ואוב ,תונב ונ
יוו יואל וביגה
 
 
7/5/03 18:11
חחרפ :תאמ
יתיהתל הבוגתב
?רמול והשמ ןיאשכ
.יהשיממ לכה חקולש והשימ לש בצמ ןיא .טושפ היה יתבתכ המ


.הבקנו הבקנ ,רכזו רכז ,הבקנו רכז ,םיינש שי
םימייקמ ,ןלציל אנמחר ףאו םיסחי תכרעמ םימייקמ םיינשהו
.(םיניידזמ הלילח רמול אלש) ןימ יסיחי
,םהמ יצחל קר בוט .םיראשנ םהינשל בוט .םשל םיאב םיינשה
ויתויווחל טרפ רבד םשמ חקול אלו בזוע הצורמ תוחפה יצחה
.(תוחפ וא רתוי תובוט) תוישיאה
תא קר םתיא םיחקול םהינשו םכרדל םהינש ,םיצורמ אל םהינש
.(תונייוצממ תוחפ ויהש רבתסמש) םהיתויווח


הל חקלו ןייז אבש אוהה לש הזה סעבמה עטקהמ ןיזה רבשנ
םע התוא ריתוהו (דובכה תא תבתכ אלש לזמ) לכה תא הללמואל
.תונקיר


.תחקולו תנתונ ןיא .חקולו ןתונ ןיא
.והשלכ ןפואב דחיב םילבמש םדא ינב שי
שי) ךלש יתומלאה טפשמה תא טטצל ילבמ םייסל רשפא ךיאו
:(?רטסופ רבכ


האבה םולכ-תרומת-תרסמתמל האלה ךליו לכה חקייש שיא"
"רותב


?הילע תישנ תרסומ ןיד
חחרפל וביגה
 
 
7/5/03 17:23
Passion Fruit :תאמ
עברא לעל הבוגתב
??אל ,המ ?אל ,ילינוה םלועב הז הככ
??אל ,הא ?ןוכנ ,תויבאס לש ןקלח תנמ קר אוה רובש בל


תודירפ תוילינוה תוכרעמב םג .תולת שי תוילינו תוכרעמב םג
.תוערוקו תובוצע ןה
תיגוז תכרעמ לכמ רתוי תנכוסמ -BDSMב הניד לש הריחבה המל
?תרחא
Passion Fruitל וביגה
 
7/5/03 17:08
Lady Stardust :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
!...הז תא ול השועש המו דחא לכ
!בושח יכה הז-תינהנ תאו ךל בוטש רקיעה
Lady Stardustל וביגה
 
7/5/03 22:43
ביבר :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
.ינחוכו םילא ,קזח ןימ בהוא ינא םג
אל םלועמ .(ינשגר וליפא) שיגר דואמ סופט ינא ,עיגרהל קרו
העיגפ םג .קוחצב אל וליפא ,יזיפ ןפואב יהשימ וא והשימב יתעגפ
.ינממ הקוחר תילולימ
לע רבדמ אל ינא .לובגה םה םיימשה המיאתמה גוז תבה םע ןימב לבא
העיפומש יפכ תיסקיט תומילא לע אל םג לבא ,םיכתחו תורומח תולבח
.רצקה רמאמב
תא בטיה הריכמ איה .תומילאמ תדחפמ ןיידע הנידש השוחת יל שי
םירמאנ םימילא ודבאספה םיטפשמה םג .תועתפה ןיא .סקטה יללכ
ירהש ,תפסונ החונת רותב רתוי הזה ןימה תא רידגמ יתייה .ךויחב
הרידחה םא םג תומילאכ ןלצא תספתנ רוחאמ םתס הרידחש תורוחב שי
הסינכ לש תורידתבו תוחל םרק לש םי םע ,םייתפש קתמב תעצבתמ
.הקדב
.רבד אל לע הבר המוהמ


תכלל" .ביר תועצמאב רוטיק ררחשל םימעפל בהוא ינא ילא רשאב
.םיקותירו חוכ הברה םע לבא ,עוגפל ילב ,אשדה לע רבח םע "תוכמ
.תוטיעבו תוריתסב אל .הרוחב םע בירל אוה יתניחבמ םילא ןימ
ידכ ךות הרידח אישהו תודמצה תולפה .ודו'גל המוד רתויש והשמ
.הדמצה
יתבתכ ןכל) םורגל לוכי הזש תוילילשה תויצטנוקל עדומ ינא
,המכסהב השענ לכהש שיגדמ ינא לבא ,(דעוימ אל הז ימל תרתוכב
,באכ םג ללוכ אוהו עובק שיחרת ןיא ,םיללכ ןיא הזכ ןימבש אלא
תרמוג הרוחבה .ןילנרדנאו תופשנתהו העיזו היגרנא ןומה שי לבא
.תוקדב ללכ ךרדב
םייח םישיגרמ .ףוריטב םימשונו הרקה הפצרה לע םיבכשנ ךכ רחא
תושעל םג רשפא .תינמז וב רוקו םוח ,ונשגרה אל םלועמש ומכ
.(ושוא לש ושרדמ תיבמ) תיביטקא היצטידמ
ביברל וביגה
 
8/5/03 11:57
יטננימוד רבג :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
.יאוב


.תא ,ןכ


.ךילא ןווכתמ ינא תא ,ןכ ,ןכ


ךיתופיאשש תעדוי תא .תשגורמ םג תא ,הבוטר קר אל תאש תעדוי תא
םישנהל לוכי ינא .המישנ תרסח תאו ריואה ללחל ןאכ וצרפ תוסומכה
.ךתוא םישגהלו ,ךתוא


הזה םוקמל קוידב (עברא לע םג ,ןכ) ךתוא ליבוהלו ךדי תא תחקל
.ןוכנ לכה ובש
לע םיילגרה יתש םע תאש תעדוי תא ובש הזה םוקמל .םיאתמ לכה ובש
.םייכרבה לע תאשכ אקוד ,עקרקה


תויהל הלוכיש ,ךלש היזטנפל חתפה אוה .הלעמל בותכ ילש ליימיאה
.דחי םג המוסקו תיתימא


יל יבתכ


.ךילא רבדמ ינאש תעדוי תא
יטננימוד רבגל וביגה
 
 
8/5/03 12:56
ילט :תאמ
יאובל הבוגתב
.תיטננימוד הרוצב יטתאפ עמשנ התא
ילטל וביגה
 
 
8/5/03 14:13
יטננימוד רבג :תאמ
.התא ,ןכ ,ןכל הבוגתב
אל ללכב תאש והשמ לע תואיצמהמ תקתונמ תרוקיב תתל יטאתפ הז
הניבמ
יטננימוד רבגל וביגה
 
 
8/5/03 15:31
רדמס :תאמ
.התא ,ןכ ,ןכל הבוגתב
(-: :דחא דוע אב הנהו
רדמסל וביגה
 
 
9/5/03 15:45
ילט :תאמ
(:-ל הבוגתב
הניבמ אל ינא םג ,האור תא
,ילא ןווכתה אל אוה םגו
!!!?? בוצע המכ
..הרזחב ךויח
(-:
ילטל וביגה
 
8/5/03 12:40
לכימ :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
ינאש יתשגרהו ןימ יסחיבו םיסחיב תוידדה לע תבתכש המ תא יתארק
תוחונ יא יל התיה ךדיאמ .ינייעב ןוכנ ךכ לכ הזו ההדזמ דואמ
,ישפוח ,ירטמיס לכה תיטרואיתש תורמל יכ יתנבה והשפיא .תמייוסמ
/תוחחושמ תונב רתוי עמשת יתימאה םלועב ןיידע 'וכו ,הריחבמ
רתויו .'וכו "תתל" םאהו רוחב "גישהל" ךיא לש תוקינכט תולגרתמ
קמועל בושחל יתיסינ .תועגפנו םיסחיהמ רתויל תופצמ תונב םימעפ
תוכרעמב ינויסינ .ישיא והשמ בותכא ןכ ינפל .עיגמ הז ןיאמ
ונניא תוחפל ינייעב םינימה לכמו תורצקו חווט תוכרא םיסחי
יתחקל יל היהש רשק גוס לכמ טעמכש החמשב ןייצא םג ינא .לטובמ
יל ררמטצמש תויווח דעו שפנ תבהא לש השוחתמ לחה יתיא בוט והשמ
המל המוד התיה יירוענמ ןימ יסחיל יתשיג .ןהב תרכזנ ינאשכ בגה
הליחתמ ינא ייחל 25 -ה תנש ימורממ םויה אקווד המ םושמו .תבתכש
הקיטסיטטסב .וקדצ תותבסהש השוחתב תאצוי ינא םהב םירקמב חכווהל
תסנכנ םא להבי רוחב םהב םירקמ שי ילש תירונימה תיטרפה הנטקה
.תיתרבחה המרב רתויו יטרפה גיגהל רבעמ הרקמ לכב .הטימל רהמ
יתימא אלמ ןויווש היהי אלש דע .םדוק ןאכ יתבתכש המל רבחתהבו
םג ומכ םישנ לש ןתלחנ היהת חכו םיבאשמל תושיגנו הרבחב יתוהמו
הכירצ רצומכ ןתני ןימה םלועלו ,תוקקזה היהת םלועל,םירבג לש
.ורקמה תמרב ,ןבומכ .םירחאו הלאכ םיסנאוינב


ןימ יסחי לע תיתרבח תולכסתהל ףאושש ,ילש ילאידיאה םלועב
תושממתה תוימיטניא/האנה ךותמ תישענשש תינויווש תידדה הלועפכ
הנסופתת םישנשכ היהת הרבחה ידבר לכב וזכ השיג לש תיתימאו האלמ
ןהיפל םויה ומכ ןובוצע תוקיטסיטטס ויהי אלו ,לכב תוושכ ןמצע
וזו %70 -ב תדרוי השיא לש תילכלכ היייח תוכיא ןישוריג תובקעב
תרפתשמ רבגה לש
לכימל וביגה
 
9/5/03 14:03
יכות :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
? ךלש ןופלטה רפסמ המ יל יריכזת
יכותל וביגה
 
9/5/03 21:08
יבמב :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
:ןבומכ ישיא אוה ילש לבאהו ןטק לבא יל שי לבא ,קפס ןיא ןמרחמ
קחשמה םש אוה ןוויג .יתוא ךשומ אל ןמזה לכ העונכה קר תויהל
תונהל םימעפלו תטלושה םימעפל ,העונכה תויהל םימעפל .יתעדל
תקידב ,הצקה לע תאזה הכילהה .תוחפ אל ןמרחמו ןידעו םיענ סקסמ
דואמ דואמ יתוא םיכשומ הלא לכ ,רבגה תוינחוכמ האנהה ,תולובגה
.יתוא ןיינעמש דחא אל אוה שארב הנטק הטירש ול ןיאש רבגו
,םכלוכל םיהדמ סקס
יבמב
יבמבל וביגה
 
10/5/03 0:22
Lady Stardust :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב


!תבהוא הרוחבהש המ הז זא .םייחב ולש קיקהו דחא לכ
.הילע ץחול אל דחא ףא ,הז תא תושעל התוא סנוא אל דחא ףא


ענכיהל ילש דצמו םישדח םירבד תוסנל ץמואה תא היהי דחא לכלש
!ףוסה דע ה/ולש תוסומכ יכה תויזאטנפל
Lady Stardustל וביגה
 
11/5/03 11:15
קתושה ףוקה :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
ןיידעו ,"רחא" ןימ לע תססובמה םיסחי תכרעמ להנל רשפא םאה
םג ירשפא הזכ ןימ םאה ?םוחו הבהא לש תישגר תרגסמ לע רומשל
וניאש סקסש וא ,התוא קיזחמש דיחיה רבדה אל אוה ןימהש תכרעמב
?דבלב םיכרצ קופיסל םימי תרצק תכרעמ ררוג בשחתמו ןידע
קתושה ףוקהל וביגה
 
 
12/5/03 9:34
Dan_Kap :תאמ
תוסונמלו םיסונמל הלאשל הבוגתב
.קתוש ףוק ,ןכ


הבש הרוצה םא םג ,החפשמו תיבו תויגוז ייח תויחל רשפאש טלחהב
.תויתרבחה תומרונהמ הנוש יטוריא רשקהב םיגהנתמ םיפתושה


דיחיה גוזה אל ונחנאו ,וזכש חווט תכורא תכרעמב יח ינא
.תימסדבה הליהקב


יכ - מסדבב הזופח םיסחי תכרעמב ןוכיס האור אקווד ינא ,תישיא
לק אלו .מסדבב קחשל ידכ בטיה םיססובמ תרושקתו ןומאב ךרוצ שי
...םייתש וא הזופח השיגפ ךרוצל םתוא תונבל
Dan_Kapל וביגה
 
 
12/5/03 13:29
Passion Fruit :תאמ
תוסונמלו םיסונמל הלאשל הבוגתב
,םהיתבב השעמל הכלה םייחש תוגוז טעמ אל שי ,בתכ פאקןדש ומכ
."רחא" ןימ שי םהיניבשכ


.ילש באסה אוה בוהאה יגוז ןב הב תכרעמ יל םג יתחמשל
ןתואו ולא גוסמ תוכרעמב תומייקש תושוחתהמ קלחש תבשוח ינא
תשגדומ תוחפ הרוצב לבא תוילינו תוכרעמב םג תואצמנ ,דימ טרפא
.הבהא אלל םייקתהל תולוכי אל ןהו


.הנגה תשוחת איה םישפחמ תוי/םיבאסהמ רכינ קלחש םירבדה דחא
.םיקזחומו םיפוטע םה יכ השוחתה
ויהיש םיצורו תוטימה רדחל ץוחמ םג הטילשב תויהל םיבהוא םקלח
םיאשונ םקלח .דחי םיאצמנ אל תימ/םודשכ םג תוגהנתה יללכ םהל
תא םהל ריכזיש (רחא והשמ וא טישכת תויהל לוכיש) תוא םתיא
םהלש תימ/םודהש םינומיסה לע םיגנעתמ טעמ אל .םתוכייש
.ה/ודי לע ונמוס םה יכ םהל ריכזמו ןורחאה ןשסהמ וריאשה


לע םיחקולו רחא םדא לע םתוסח תא םישרופ ,םדיצמ תימ/םודה
.הרידא תוירחא םמצע
.באסה לש תישפנהו תינפוגה ותואירבל הקומע הגאד הנשי
םהלש תי/באסה לש םיכרצה תא בטיה ריכהל םירומא תימ/םודה
המיהדמ הנתמ םילבקמ םה-ינש דצמ .ואלומי םה יכ גואדלו
רבכש ומכ .תישפוח הריחבמ ,רחא םדא לש ותורסמתה תא-התמצועב
ךות המכסהב השענ וז ןיעמ תכרעמב הרוקש המ לכ ,ןאכ בתכנ
תי/באסה .תימניד הרוצב םינתשמו ועבקנש תולובג לע הרימש
הייח/וייחב םינוש םיקלח לע תוירחאה תא רוסמל ת/רחוב
תכרעמהו .ןומה השעי באסה ,וזה הניתנה ךותמו .רחא והשימל
.ףרה אלל םינתשמ הניתנה תולובגו תיטטס הניא
.הבהא אלל ןמז ךרואל םייקתהל םילוכי אל ולא לכו


.הבהא התוא איה הבהאה לבא "רחא" ןימה ילוא זא
Passion Fruitל וביגה
 
 
12/5/03 13:32
Passion Fruit :תאמ
הסונממ הבושתל הבוגתב
.
Passion Fruitל וביגה
 
12/5/03 18:49
לטיל :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
םזינימפ טסופה ןדיעל םיאבה םיכורב
.וניבת ,ךופה לע ךופה הז - ןויושה םשב םיעזעוזמה לכל
ןבש םעפ לכב סוכ יצימב תפטשנ האגו תסרסמ ,הקזח השיא ,ינא םג
ונוצרכ יב תושעל ,ותטילש תחת יפוג תאו יתוא תחקל טילחמ יגוז
.רשוא לש תושדח תוגספל יתוא איבהלו
וא ,םינפל ץירפש ,תונהל וליחתתו םיילגרה תאו שארה תא וחתפת
ןכל ומרגי ילוא אלא ,ןכדובכמ ודירוי אל ,םעפ ידימ תחתב ןיז
שדחה לש שוגירהמ ןהו המצע הלועפהמ ןה ,רתוי תצק תונהל
..."רוסא"הו
לטילל וביגה
 
 
13/5/03 5:41
O :תאמ
בהז הלימ לכל הבוגתב
.ןמרחמו קילדמ עמשנ


?ןוזיאה לע םירמוש ךיא ?המ לבא


תווחל הצור ינא ,ןוכנ אל םוקמל םיסחיה תא איבהל תדחפמ ינא
תונרמשה תא הריכמ לבא ,הבהאה באכ תא ,ילש קותמה םע ,ותיא
.יילא רשקב םיבוט אל תומוקמל ותוא איבי הזש תדחפמו ולש


.הטימב קר לבא ,הבהאה לש באכה תא הצור רוציקב
O ל וביגה
 
 
13/5/03 16:54
לטיל :תאמ
בהז הלימ לכל הבוגתב
!הרקי O
הזכ גוז ןב יתלרגה ינא יכ ,ךל ץעייל תעדוי שממ אל ינא
.לכה הצורו לכה לבקמש
תולעהל יסנת .רבדל - טושפ הז יל הארנ יכהש המ ,ןפוא לכב
ינת וליפא ילוא זא השק הז םג םאו ,ןיינע תוארהל ,אשונה תא
.ביגי אוה ךיא ,ול השוע הז המ יארת ,רמאמה תא אורקל ול
.לטיל .החלצהב .ךישמהל ךיא יעדת ולש הבוגתה יפל


(: ייה :(יעור) לטיל לש גוזה ןב
תא אורקל ול ןתונ יתייה אל ינא ,הנוש תצק הצע שי יל זא
ךל דרוי אוהש עצמאב טושפ םכלש אבה ןויזב ,(ןיידע) רמאמה
הצור ינא" תוינשוחב "יקעצת" םינפב רבכ אוהו בגה לע תאש וא
ןיינעמה עטקל וישכעו .("תחתב" ףיסוהל רשפא) "יתוא ןייזתש
טושפ אוהש וא המהדתב ךב ההבייו רצעיי טושפ אוהש וא -
ייד אוהש יתנבה .וילע תרכיה אלש תומרל עטקה םע םורזיי
יתרת - קומע םירדוח םיטקש םימ - םירמואש ומכ לבא ןרמש
...עמשמ
םירבגה בור ,ונממ הז תא "יאיצות" תושעל ךל אבש המ הז םא
ירגלוו "ךלכולמ" סקס םיבהוא ןכ
.טנרטניאהמ ןימ תלותח וזיא םע אלא ,םתגוז תב םע אל לבא
תא ,םתגוז תב תא ליפשמכ םירבג הברהל הארנ "עורפ" סקס
"הלפשהה" םצעמ תנהנ תא המכ דע ול תוארהל ידכ ךות הלוכי
.וזה
התוא תוארל ,םינפה לע ךלש הרבחל רומגל הז ףיכה לכ ןויסינמ
תוחפל וז - םיקבוחמ ןושיל תכלל ךכ רחאו הזמ תנהנו תכייחמ
יתעד
"? ....יממ ןוכנ" - יתיא םיכסת לטילש בשוח ינאו
לטילל וביגה
 
 
14/5/03 0:54
O :תאמ
בהז הלימ לכל הבוגתב
םתאש םכל ףיכ תמאב תמאבש םכל רמול יתיצר תישאר זא ,בוט
והשמ הז ,הבהאו ריעסמ סקס םע תאזכ הקותמ תויגוז םיקלוח
.ךירעהל תעדוי טלחהב ינאש


לצא יתוא קילדמש המ םג הז דחא דצמ לבא ,קיחצמ עמשנ
הזש דנשאפ דלוא הזכ אוה ,קינצוביקה R לצא ,ילש בוהאה
םירוחבה לכ ירחא ,תמיוסמ הדימב יתוא עשעשמו דומח טעמכ
אצויש הנושאר םעפ יתרכהש םייניצהו םינכדועמה םיביבא לתה
המ קוידב הארנכ םג הז ינש דצמ ."םעפ לש רבג" שוגפל יל
ינא .יקניקה והשמה תא ונממ איצוהל תוסנל יתוא קילדמש
?אל ,הזמ והשמ תצק תויהל ךירצ ונתיאמ דחא לכבש הנימאמ
....תוחפל הווקמ ינא


ול יתשחל ןויז עצמאב םעפ ,החלצה יתלחנ שממ אל םייתניב
תצק רצענ אוהש יתטלקו "קזח יתוא ןייזתש הצור ינא"
לבא ,והשמ הז םג ,הטימהמ חרב אל אוה תוחפל ,בוט ,המהדתב
טקונש רוחבב רבודמ וניניב ,תסאובמ יד יתשגרה ינא
עמשנ "תורוחב ומכ תוארנש תורוחב בהוא ינא" ומכ םיטפשמב
עדויש ,יתימא םיסקמ אוהש םכל תעבשנ ,לבא ,יטתפ טעמכ
רפסל ידצמ ןובנ היהי הז םא ההות ינאו ,הבהא תולימ שוחלל
אל דחא דצמ .רבעב ילש תויוסנתה ינימ לכ לע תונמדזהב ול
.תונכב הנימאמ םג ינא לבא ,ותוא עזעזל הצור יתייה


םיניבמ אל ללכב םתאש החינמ ינאו ,ירמגל יתשלג ,רוציקב
אל ןיידעש רמול תבייח ינא לבא ,הזה רזומה גוויזה תא
.בוט הליל .שאונ יתרמא
O ל וביגה
 
 
14/5/03 7:03
o :תאמ
בהז הלימ לכל הבוגתב
.םכלש בתכמה תובקעב


תעדוי ינאו הריכמ ינאש ימל קר החינמ יתייה יל ביאכהל
ןויז םע ירובע היזטנפה שומימב םעט ןיא ,יתוא בהואש
ןב םע תקלוח ינאש תעדל הז האנההמ קלח יכ ץוטס וא ןמדזמ
.ונינש לש רחאה ןפה תא יגוז


ןומא לש תיסיסב הדימ הכירצ ינא ןבומכש הדבועל רבעמ
יתייהש המל רבעמ תכל קיחרי אל אוהש תעדל ידכ רנטרפב
.תמאב יל ביאכי אלו הצור


תנגוהמ תיתרבח היצאוטיסב וינפ לע לכתסהל ריעסמ הז המכ
אוהשכו םירמוג ונחנאשכ םיארנ ונינש ונחנא ךיא ןיימדלו
.תקנאנ ינאש ןמזב קזח יתוא ןייזמ


אלא מסדבל היונב שממ אל ינא הז ללגבש הארנכ לבא ,קיחצמ
גנועב ינשה תא דחאה גנעמש גוז לש םתראיתש ןפואל רתוי
.גנוע דע באכב וא באכ דע
o ל וביגה
 
13/5/03 13:40
ילעי :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
אוהו ילש ןידעה רבחה תא הצור ינא קוידב הככ זא .בוט
!ןיבמ אל
...!?הז תא ול חלשא טושפ ינא ילוא
ילעיל וביגה
 
14/5/03 0:35
זרא :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
התנעש הרוחבש רמול לוכי אל ינאו ,תובוגתהמ קלח יתארק זא ,בוט
אל רופיסה התוא ליעגמ הזש תיטסינימפ וזיאש וא ןיינעל אל הזש
רתוי יתעד יפל שי המ םושמש ונלש ומכ ץראב אקווד לבא ,הל הארנ
שממ ולכ תוררבתמ תורוחב םימעפ הברהו ,ירצעל ,תוחפשמ םידבע
רפסמ םיאור דועש הפי דואמ הז ,יתימאה רבדל עיגמ הזשכ תוטלשנ
ילש התיהש יצחו הנש לש החפש יל הרמא םעפש ומכ ,תויתימא תוחפש
םוקמ הזיאב הצור אלש השא ןיא הזש ןוגכ םירבד רפס יל הרמאו
לבא ,BDSM לש תיתרגש אלה הרוצב ףרטהלו רשקהל ,טלשהל קומע
והשמ השוע אל וא השועש הרוחב לכש רמול לוכי ינא תעדומ הרוצב
...הדבוע תאזו ,ההומכ תורוחבה לכ אלש רזומ הזש תבשוח
תרמוא הל םיאתמש ימו ,םיהדמ רבד איה הטילש ןויסנמ ,ןיינעל
םוש ןיאש הייוח תאז ןוכנה ןודאה ידי לע ןיטולחל תטלשנ תויהלש
סרע הזיא רותב אלו ןוכנ הז תא םישועשכו ,הל הוותשיש רבד
אוה ישפנה רשקה םג זא ,והזו "תחתב קזח ןייזל" הצורש םטמוטמ
הרוחב ךל שישכ ,םידדצה ינשמ ,הל הוותשיש רשק ןיאש הרוצב קומע
,לכה הל תושעל לוכי םצעב התא ,הפ תמוסחו םייניע תסוכמ ,הרושק
וא הנשה ,עובשה ,םויה לכ ךל הדות איה ןשס לש ופוסבש באכמ
דיקפתהו ,רתויו םילוחה תיבל התוא סינכתש הרוצב ,תמאב הב עוגפל
באכ לש םלשומה לובגל עיגהל אוה הז תא האור ינאש ומכ ,ןודאה לש
,םיכתוחש ולא לכב ןימאמ אל ,לחוימה גונעתה עיגי ופוסבש
אובל ךירצ אוה שנוע לכ ומכו ,שנוע אוה שנוע ,הרטמ אלל םיציברמ
תא חולשל ךירצש בשוח ינא ,תויצה רסוחל רשי סחיבו והשמל הבוגתב
םהש ינפל הפוקתל ל"וחב תואנדסל ץראב "תוכלמהו םינודא"ה
אישכ ,םינוש ט'צ ירתאב םיאורש ומכ ,םמצע תא רידגהל םיליחתמ
הז) טושו םיקיזא םינוק םהש הזש םהל ריבהל ךירצ ,עדיו הטילשה
השוע אל (תיזכרמה הנחתב םילקש 10 תרומת 15 ליגב יל היהש והשמ
הזב ירהו ,םישגרמ וא ,םיניבמ ,םיעדויל ,המשנב םיטלושל םתוא
דועב אל ,קומע ישפנ שוגירב ,שוגירב ,רבד לש ופוסב לכה אטבתמ
גישהל היעבה יתניחבמ ,גישהל היעב אל הז תא ,ןויז וא ץוטס הזיא
בוג ךותל סנכהל הלש ןודאה ליבשב הנכומש יהשימ ,תיתימא החפש
,הילע ןגיו םש היהי אוהש תעדוי איה יכ תורושק םייניעב תויראה
הלימה יתעד יפל תאז המ םושמש אאאאאללל ול רמאת אל םלועל איהו
םילוכי םתא זא....הטימב הברה יכה ץראב תורוחבה תושמתשמ הבש
םיצור אלש ימ לש םתוכז ,ןוכנ ,חלצומ אלש הבוגתה בתוכ הזש רמול
לע ,הרוחא ולכתסת אל המל לבא ,הז תא רמול םדקתהלו תוסנתהל
תא תארוקש ימ שי םא ,תוחפשה לע רקיעב רבדמ ינא ,ןהה םימעפה
ימ לכו םיצטיווסה ,םידבעו ,תוכלמה ,םינודאה לא םג לבא ,הז
םתישע םלש בלבו תמאבש םכמצעל ודיגתו הרוחא ולכתסת ,םהניבש
םתחתפנ ,הבשחמ םתעקשה ,םתניינעתה ,םתיסינ ,ףוסה דע םתכלה ,לכה
,רפורפ ינימה שוגירה לע עגרכ רבודמ אלו ,םתשגרתה תמאבו
םידבעהו תוחפשה םג לבא ילש דצהמ רבדא ינא םעפ דועו) םתשגרתה
קרבהמ ,תונוכנהמ ,הניתנהמ ,הטילשהמ (ןיבהלו ךופהל םילוכי
גנוע-תולליהמ םג ןכו ,תוחינגהמ ,תורשקנ ןהש ינפל הינש םייניעב
וארתו המשנל םכל תסנכנ החפשה ךיא םתשגרה תמאבש וקדבת ,באכ וא
תושיל ,םכממ קלחל ,תיתימא החפשל תכפהנ תמאב איה זא קרו ,זאש
המ תא תוניבמש ןכניבש תויתימאה תוחפל ,ץוחב םש תוחפשהו ,תחא
הלוכי הצורש ימ ,הפ ימצע תא עיצא אל ינא ,הז תא תוצורו יתבתכש
היה הז אל לבא -החפש לבקמ ינאו ל"וחמ יתרזח קר-ילא תונפל
,ןכו יתימא והשמ יתיארו רופיסה תא יתיארש אוה ןיינעה ,ןיינעה
השגרהה איה המ תעדוי התווחש תויווח תמאב הז םאש יהשימ יתיארו
ךרוצ יתשגרהו תובוגתה תא יתיאר ןכמ רחאלו ,תאזה המיהדמה
,תוילארשיה תאז ,לבא...תונהל וליחתתו טופשל וקיספת ,קועצל
.....הדובא המחלמ
.הז תא בותכל יתנהנ ,והז זא
זרא
זראל וביגה
 
16/5/03 22:35
לכימ :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
...ךב האג ינא
...יתלוכי ינא םגו יאוולה
ילש הלודג יכה השלוחה וזש ,השלוח תפיט יב ואריש תדחפמ כ"כ ינא
רבד לש ופוסב
לודגב הדיספמ ינאו
לכימל וביגה
 
22/5/03 18:07
ןדננ :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
wow!!!!
יתארקש רחאל וישכע ינא םג ,הזה רבגה הפיא !האניקב ינא ,יתוחא
.ןיטולחל הבוטר
.ילע יאולה .הזה רורחשב תאש דובכה לכ ,תאו
ןדננל וביגה
 
23/5/03 17:30
דרופדר :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
בותכל הקיספהש הקזחו ,תבאוכ ,המיהדמ יהשימ לש הביתכ יל ריכזמ
הרק אלש הווקמ) המלענ ןאל םיעדוי והשימ /יהשימ ילואו הנש ינפל
- (הלילח ער והשמ הל
דוע הצור םשב המתח איה


המיבב שממ םיקזח םירופיס המכ הבתכו
?גשומ שי
דרופדרל וביגה
 
 
23/5/03 18:12
alma :תאמ
עברא לעל הבוגתב
.ןיינעמ


?הלש םירופיסל קניל ףרצל לוכי התא
alma ל וביגה
 
 
25/5/03 0:55
דרופדר :תאמ
עברא לעל הבוגתב
דרופדרל וביגה
 
2/6/03 22:21
הנולא :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
השיאש ןינועמ אוהש רמאי אוה עצומ רבג לכ ולאשת םאש דיגנ אוב
אל ינא .ליפשהל תוצור ויהש םישנ הברה םג שיו . ותוא ליפשת
םירבגו םישנ שי הלאה םיטסינימפ יטנאה םינועיטה תא הניבמ
לכב הטימב קר הרבח השקבב לבא הטימב םילפשומ תויהל םיבהואש
.השיא אוה בתוכה ןימ םעפהש ירקמ הז ןפוא
הנולאל וביגה
 
 
12/1/04 22:26
דעלא :תאמ
םישנו םירבג לש ןייניע אל הז תמאב ונל הבוגתב
ינאש יתבשח דימתו המל עדוי אל ינא....תקדוצ טושפ....ןוכנ
....יתוא תוליפשמ םישנש בהוא טושפ ינא לבא....ישנ
דעלאל וביגה
 
7/11/03 11:38
העונכ תיביטרסא :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
בותכל הלוכי ינא לבא תירטאיכיספ אלו תינילק תיגולוכיספ אל ינא
הנוז ינאש שיגרהלמ הקיפמ ינאש גנועהו ילש תוימינפ תושוחת ךותמ
.והשימ לש החפש ,והשימ לש
ןיטולחל תלרטונמ הבהא ןומה יתלביק ,האלפנ תודלי יל התייה
,הלפשה וא באכ לש תושוחתמ
תאז לכבו ,ייחב ןפ לכב תיביטרסאו ימצעב החוטב ינא ךכמ האצותכ
ידכ דע אל יכ םא) יב טלוש ילש רבגה ילש הטימבשכ תינהנ ינא
.(באכ
.התוא אוצמל יל השק דאמש איה תמאהו הקומעה הביסה תא תשפחמ ינא
הסיפתל שיש ררועמה ךרעב טיעמהל רוסאש הז יל הארנ ןכש המ
.שגרמ דאמ םג ןכלו ןכוסמ ,רוסא ,הטוס ןימכ הזכ ןימ לש תיתרבחה

תרגסמל סנכנ אל דוע BDSM -ה ןיינע לכש חיכומ ןאכ להנתמש ןוידה
לידגמ דאמש המ םג רבד לש ופוסב הז יתעדלו ,ימיטיגלהו לבוקמה
.ונממ םיקיפמש האנהה תא
אל הרבחהש םירבד דוע שי הזה בלשבש הז לע חומשל אלא יל ןיא
ןיינע תצק סינכמש המ הז יכ (םיטעמתמו םיכלוה םה יכ םא) תלבקמ
.ונלש ןימה ייחל שוגירו
....הדות םהל דיגהל םיכירצ ונחנא ,םינגמה תא תונגל םוקמב
העונכ תיביטרסאל וביגה
 
14/3/04 13:34
nikilove :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
!םיהדמ טושפ הז...הביתכה תא תבהוא דואמ ינא !בוט ךכ לכ הז
(!הללאל ןמרחמ הז+)
nikiloveל וביגה
 
 
15/3/04 17:26
הניד :תאמ
!!!!!ק-ז-חל הבוגתב
...ןמרחמ הז יתוא םגו ...לוקינ הדות
הנידל וביגה
 
16/3/04 17:18
לכימ :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
רמוא הז המ ןיינעמ.....יתימא ךכ לכ.....ןוכנ ךכ לכ הז
(:....ונילע
לכימל וביגה
 
20/3/04 19:12
ריבד :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
!!!ללכב הזה רתאל עיגמ ינא הלאכ םירמאמ ליבשיב


קר םיאור םתא םא קר לבא ,יאדוו ?םישגנתמ ,םיזינימיפו םזידאס
...המידק רטמ
!טסידאסה לש וחוכ תא רישעמו םיצעמ קר םיזימפהש איה תמאה


ללכב הרושק אל הטימב תטלשנ תויהל ךרוצ השיגרמ השיאש הדבועה
!התוהמל הלא התודליל
התחפשמ וא היתורבח דצמ תוללעתה הגפס הלותח ףאש בשוח יננא
תוכשננ ןה קר ינימ קופיסל תועיגמ תולותח תאז תורמלו הרבעב
ןמ תחא המגוד קר וזו...ןתוא לעובש רכזה י"ע ןפרועב תוירזכאב
תויביסרגאהו ,הטילשה ,באכה ןמ םישנ תוקיפמש האנהל ,עבטה
!לגשמב ןהיפלכ תירכיזה
תלוכיה ןיבל הטימב תטלשנ תויהל הקושתה ןיב ,רשק אוהשזיא שי םא
!ךופה רשק אוהש ירה ,הל הצוחמ םירחאב טולשל
שמתשהל ,הלובכו הכובנ תוחפ ישיגרת ךכ , תיטנרביל רתוי תאש לככ
לחה :תויטרפהו ,תוייכונאה ךייתורטמל ךידייל עלקנש ילכ לכב
תעגופ תא המכ בושחל ילבמ) הדובעב תלצנמ תא םתוא םישנאב
םירוטרביו ךרד ,(...'וכו םהייכרצ ,םיהיתושגר ,םתרוכשמב
וא/ו םשא תושר ילבמ) ךייכרצ יולימל תשמתשמ תא םהב תוננואו
םש הטימב הלכו ,(...םלש רמאמל ביחרהל לוכי ינא םההילעש תותיחנ
הצור תאש ומכ קוידב ךתוא קפסל ךלש רבגהמ שורדל ישיבתת אל
השובה אקווד איה ולאכ םיבצמב הילע רבגתהל רתוי השקש השובהו)
.(...ךמצעמ ךלש


אוהשימ ,רתאל םירמאמ המכ ימצעב בותכל חמש יתייה ,ויגא ךרד
?םתוא חולשל שי ימל וא דציכ עדוי
ריבדל וביגה
 
12/8/04 21:21
היגלש :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
........הההההההא
עמשנ הז המכ יכ,הלימ לכ אורקל יתנהנ ינאו,םילא,ןמרחמ עמשנ
,ךומנ
אל םפוג לע הז תא וסינ אלש םישנא,הובג דואמ הז והשפיא
!!!וניבי
והשימשכ םדל תררחתשמש יזטסקא תנמה הז ...!הדאנ אלו ודאס אל הז
םישוח ןדבוא הז (םיזגהל ילב ךרעב)ול אבש המ ךתא השוע
ןבה םירתוימ םירבד ויהי אלש,לובגה תא תוארל ךירצ קר,תולובגו
אוהו םיפלחתמ,ימצע תא אל תנתונ ינאשכ םיננעל יתוא חקול גןז
תויארפב ול תדרוי ינאו שארל לעמ םיידיו תורושק םייניע םע,ילש
...ול אובת האבהה הכישנה וא הטירשה עגמה קלה הפיא עדיש ילב
!!!!!!!!!! וניבת וסנת
היגלשל וביגה
 
10/9/04 20:28
:תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
...תמאב...ונ?הקושע תודלי...ינומכ קוידב תניידזמ תא
?קושע תמאב הפ ימ
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/9/04 13:46
טסימרופנוק ןונ :תאמ
עברא לעל הבוגתב
לכ תא, אל תצק םגו יתקחצ ,יתנמרחתה ,יתשגרתה יתארקש רחאל
בותכ ביגהל הצור ינאשכ עודמ:איה יתלאש ןפוס דע ןאכ תובוגתה
?אל והשמ הילפא וז ?"תשמתשמכ" וא "תחרואכ יביגה" קר הלעמל
רמאמל רשקה המו חומ'ת ונל לבלבמ אוה המ ןכמצע תא ולאשת םאו
.הדבכנה תבתוכה לש
ןויזמ תנהנש תבתוכה ןיב רשקה ומכ ךרעב אוה רשקהש איה הבושתה
.ןאכ הכפשנש היגולוכיספה ןיבל יהשלכ הרוצב
רבג ינא הבושת יל ןיא ףרע אנא ?ללכב הז תא בתוכ ינא עודמ
.ונלש קזחה דצה אל הז תובושת תועדוי ןתא
ייב הללאי
טסימרופנוק ןונל וביגה
 
26/10/04 14:48
הניפלוד :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב


הומת והשמ שי םא ,הזה הצממ אלהו רצרצקה גיגהל תובוגתה לכמ
?םזינמפ .תונכסמ םישנ ןתוא םשב סמח םיקעוצש ולא לכ הז יניעב
,המצע תא המישגמו תכלוהה השיאמ רתוי יטסינמפ תויהל לוכי המ
תא המצעל תחקול ,הלש תויזטנפהו תוקושתה לכל אלמ יוטיב תנתונ
וא הזכ ןמז קרפל תויהל תרחוב איהש םדאה תויהלו רוחבל שפוחה
?רחא
םע המיכסמ ינאו ,ונמזב רמא הדוהי ןב רזעילאש ומכ ?הקושע תודלי
:ולש הלימ לכ
"!קובא תאיחב"
םישנ םתסה ןמ ןה ,תויבסלש םינעוטש ולאכל יניעב ךרע הווש הז
ועגפנ ןהש ךכ לע קרו ךא תססובמ םישנב ןהלש הריחבה לכש ,תונכסמ
ןכל ,תישגר וא תינימ דוע םהילא רבחתהל תולגוסמ ןניאו םירבגמ
.םישנב תוקפתסמ ןה
!המישנ התואב תורואנו םזינמפ לע יתיא ורבדת לא קר ,זילפ ווווא
הניפלודל וביגה
 
26/2/05 18:37
הבוטר ינא םג :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
יתוא תנמריח ,התוא תקחיש!!!!!!!!!!!!הלועמ -יתוחא
תאצי -וישכע תונמרחת קורפל תלוה ינא....ףוריטב
!!!!!!!!!!!!!תיקנע
הבוטר ינא םגל וביגה
 
29/3/05 17:36
רינ :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
הלוכי ימצע ןוחטב תלעבו תיטנגיליטניא הרוחב קר ,המישר לש יפוי
.ךכ בותכל המצעל תושרהל
רינל וביגה
 
20/11/05 11:13
תחרוא :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
םע היעב הל שיש השיא ומכ עמשנ ,הללאל ליחבמ עמשנ ?תמאה
איה ,טלחומה ינפוגה לורטינהו תורישקה לכ יפל ,הלש תוינימה
תוכשומה לכ תא תנתונ ,תסרוסמ תעמשנ ,הלש תוינימהמ ירמגל תדחפמ
וליפא ,רשב תכיתח ומכ ,בלול ומכ תדנדנתמ ,הלומש רבגל תילאטוט
תלגוסמ אל ,םייניע תרושק ,תינהנ המצע לע לכתסהל תלגוסמ אל
..המצע תמזויב וב תעגל
לבא ,תררחושמ השיא תוארהל םיסנמ וליאכ ,םיסירתמ הלש םירואיתה
.ןיעל הארנש הממ רתוי הברה ..הרושק תעמשנ איה יל
תחרואל וביגה
 
16/12/05 16:44
םשמ תחא :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
..םימחר ררועמו דיחפמ דואמ ,לוכיעל השק רופיס
דמחנו םיענ והשמ שי ינשה הצקבש בושחל קר
השקהו באוכה דצב תרחוב איה תאז תורמל לבא
.רדסב זא הז תא תבהוא איה םא ,ןפוא לכב
םשמ תחאל וביגה
 
13/3/06 11:23
יל-עטנ :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
.דואמ יתבהא
יל-עטנל וביגה
 
10/1/10 20:48
הלא :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
ילע יאוולה
הלאל וביגה
 
3/2/10 17:08
לאיל :תאמ
'ץיבובוקעי הנידל הבוגתב
ההההההההההההההההההההההההההההלאבא
לאילל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא