םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
ימצע יומיד~קיש~ישאר    
   

ךיתארק םיקמעמה ןמ
ןורבה תימולש

יניטוחו 'ב ידמב בבותסהל ליחתהל
יניטוחו סני'ג יסנכמב וא אבצב
.ןוסא .היח העווז טושפ הז ,הדובעל
קעוזה רשיה לכשב תיפוס הטיעבו ,תועט
תחתה יקמעממ


?חונ הז תחתב טוח


יל השיחמהש הדבוע תולגל (ךיא ולאשת לאו) יל ןמדזה ,יתורבח
ןהבש םייאבצ םיסרוקב ,'ב ידמל תחתמ .םוגע וניבצמ המכ דע יפוס ןפואב
ךוחמה תא ינימ תונב תוטוע ,תלייחו לייח לככ הפי'גב תושלפתמ םישנ
המ יל תפכא אל ,רבד םוש רוזעי אל .יניטוחה :אוה אולה ינרדומה
וענכשי אל יתוא ,(םירבגה םירמוא המ המכו המכ תחא לעו) םישנה תורמוא
םתווצמב .לגרתהל רשפא לכהל ,קפס ןיא .אל הז יכ .חונ הז תחתב טוחש
הכיס בקע ילענב ןיידע תוכלוהו וכלה םישנ ,םירבג לש תשרופמ יתלבה
יתלבה םתווצמב .בגבו םיילגרה תופכב תומש תושועו הכילהה תא תותוועמה
,תורצרצק ינימ תויאצחב ןיידע תוכלוהו וכלה םישנ ,םירבג לש תשרופמ
אל וא ןכ םאב םויה לכ תוקוסע תויהלו חונ אל ןפואב תבשל ןהל תומרוגה
,ייניעב רתויב ארונה ןוסאה אוה יניטוחה לבא .תחתה תא ןהל םיאור
המנפהה תא למסמ אוה יניעבו ,רישי ןפואב הארנ יתלב אוהש ןוויכ
ןמצע לע תחקל תונכומ המ םושמ םישנש םיירבגה םיכרעה לש רתויב הקומעה
הצור ינאו .הז תא תובהוא ןהשו ןתמזוימ השענ רבדהש הנעטב דועו
יתיאר .תרחואמ הליל תעשל בינגמ יניטוח הזיא םע היעב יל ןיא .ריהבהל
הזו ,הטימב םייסקס תוארהל ידכ םיעזעזמ םירבד םיטוע םירבג רבכ
יניטוחו 'ב ידמב בבותסהל ליחתהל לבא .ביבח וליפא םיתיעלו ימיטיגל
.ןוסא .היח העווז טושפ הז ,הדובעל יניטוחו סני'ג יסנכמב וא אבצב
.תחתה יקמעממ קעוזה רשיה לכשב תיפוס הטיעבו ,תועט
ינא הב ,ךרדה תא תוארהלו האיבנה הדלוח עגרל תויהל הצור ינאו
רותב .חבטל ןאצכ לארשי תונב בור ןהירחא דימו םיאנפוא וכלי תענכושמ
המוקמב םגו הוורעה תא הסכמש הנטקה דבה תכיתח םג םלעת ,ןושאר דעצ
החוטב ינאו .הניגאול םג ךכ רחא דימו תחתל סנכי טוחה .טוח אובי
טוחהש ירחא !םלועבש חונ יכה ?חונ הז המ ...חונ היהי הזש ןיטולחל
תמאותש תינותחת ואיצמיו מ"עב תוינותחתה תורבח ומוקי ,םשל םג סנכי
תומוקמל םג ורבעי ,תחתב לופיטה תא ומילשיש ירחא .סוכב טוחה ינותחתל
ורשקיש ,םיציצל ביבסמ הרישק יטוח ואובי המוקמב םלעת הייזחה .םירחא
טוחה ינותחתל הבינגמ תרשרשב ורבחתי הארנכ םשמו םייפתכל תומתרב
!םלועבש חונ יכה ?חונ הז המ ...חונ היהי הז םגו .סוכב


טקשב סוכה תא ונל ובזעת


םויה דע .רתוי דוע תושק יאוול תועפות םתיא םיאיבמ םימלענה םינותחתה
הז ,םולכ םיריתסמ אל םהשכ ,םויה .ןגאה רוזא לכ תא םינותחתה וריתסה
רסנל ,ךותחל ,טורמל ,חלגל ךירצש (?המל) וילאמ ןבומו רורב ירה
הליחתמ ןאכו .סוכה לע ןגהל ידכ יעבט ןפואב תחמוצש הרעש לכ שולתלו
ירפסמ ,סוכ חוליג תונוכמ לש (תוינותחתל רבעמ) תפסונ המלש הישעת
,ןבדבוד וא זופת תרוצב תדחוימ הזיזגב םיחמתמש םירפס ,סוכ ץוציק
תוליחתמ ,םישנה לש ףוגה רעישמ 90% קר ושלת וישכע דעש ,תויאקיטמסוק
.המח הוועש תכיפש ךות םיילגרה ןיב םג טטחלו תויגולוקניגל תומדהל
ימ !?ילש הוורעה רעיש תא טורמאש םואתפ המ .תומיכסמ ,םישנ ינמ לכו
ידיב רקפהל ךפה ונלש רתויב ימיטניאה רביאהש הרק ךיא ?הרק המ ?עמש
עגרל אבנתא בושו !?הזל תומיכסמ ונחנא לזאזעל המלו ?םיטרומו םישלות
אל" ךכ לכ היהי יעבט ןפואב חמוצה הוורע רעיש ,םינש המכ דועב -
.יחשה יתבב תורעשה הלילחו סח וא םיילגרה לעש תורעשה ומכ שממ "יעבט
ונל לא .באוכ הזו .ןפוגב הבוט הקלח לכ תוטרומ םישנ ןמצע ואצמי ךכו
לכ ךירצש ץפחל ונלש ףוגה תא םיכפוהה םיביתכת יפל תויסקס שיגרהל
.עבטה וצלו אירבה ןויגהל טלחומ דוגינב ותוא תונשל ןמזה


ךמצע תא יקדב


עגר .בושחלו תואבה תולאשה לע אל וא ןכ תונעל ,ןכמ שקבל הצור ינאו
!?ילמרונ ןכל הארנ תמאב הז םאה ,בושחל דחא
.אל/ןכ - תובג תטרומ
.אל/ןכ - םיילגרב תורעש תטרומ
.אל/ןכ - םיידיב תורעש תטרומ
.אל/ןכ - יחשה תיבב תורעש הדירומ
.אל/ןכ - םפש תטרומ
.אל/ןכ - העשפמב תורעש תטרומ
.אל/ןכ - םייתוכאלמ םיסיר הקיבדמ
.אל/ןכ - תויתוכאלמ םיינרופיצ הקיבדמ
.אל/ןכ - תוינועבצ עגמ תושדע הביכרמ


אוהש ךל ראשנ המו ?הטורמ תלוגנרת אמש וא ,תינויבה השיאה תא םאה
?ךלש יעבט

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

איך לעבור את עונת המעבר בשלום?
תכרעמ

טיפים לירח דבש המושלם
תכרעמ

לטייל בביטחון בבירת האהבה של אירופה: פריז מחכה לכם
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      קוסמטיקה
אמנות הקניות     
    
םימורופל     
   
21/3/03 22:22
הליה :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!הלועמ טושפ ,הלועמ
...ןוכנ ךכ לכ םג ,ירעצלו
הליהל וביגה
 
 
23/3/03 10:31
ה--לוש--ה :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
.שורגב היונאראפ ,תויוטש בוביג
רועל בוט רתוי השוע תושונאה לרוג לע םיחטשב הסחה בצממ קיסהל
.הלעמל הפ תירטסיהה רשאמ ,םינפה
םג ,דובעישו הילפאל יניטוחה ןיב טוח חותמל םיענו לק ,ןכ
תולקמ ,טוח ותוא לע תולתל םזגומ הז לבא םילימ קחשמ אצוי
םישנש םיירבגה םיכרעה לש הקומע המנפה ןמסמ" לש ןווגב הסיבכ
."...ןמצע לע תחקל תונכומ המ םושמ
ויה ,ךוחמ שובלל ,ןהיתונב תא תוכנחמ ויה תוהמאה ,ןמזמ םעפ
כ"חאש ,קושב ןכרע תא לידגהל ידכ לכה - םיילגר ןהל תורשוק
.הובג רתוי ריחמ ןהילע לבקל רשפא היהי
.תומינפמ םגו תולבוס ויה ,ןהיתוהמאב תולתו הבהאמ ,תונב ןתוא


.בצמה ,הככ אל הז םויה
ךושמ טוח וא םיבקע לע הדדמ איהשכ תיסקסו חונב השיגרמ השא םא
וז ,תויקוק תויקוק םירושק היתורעש ,ידיצמ וא תחתה ךרואל הל
.דבלב הלש הניינעו התוכז
אל הז ללכבש .םיירבג םיכרע לש המנפה הילע ליפטהל ןיאו
םה ךרדב םא ,ןבומכ אלא ,םישנה לש הלאה תונפואה םתוא ןיינעמ
.ץיצהל םילוכי


.יבברעת לא ,והז
ה--לוש--הל וביגה
 
 
22/5/03 9:41
המענ :תאמ
?ןוכנ הזיא ?ןוכנ המל הבוגתב
,הרקיה ה-לוש-ה
אוה ,יתרוסמ ןפואב ."תירטסיה" ראותב שומישמ רמשיהל יאדכ
תא םא ירהש ,םישנ לש תועד שארמ לולשל ידכ םירבג ידיב שמשמ
ןונגסב ןייפאתמה רבג .ךל בישקהל םעט ןיא ללכב תירטסיה
םיצורש הרקמבו ,"יתוכמס" תויהל לוכי תוקצומ תודמעבו ץרחנ
רערעי אל שיא ךא ,"יביסרגא" אוהש ודיגי ילוא ותוא רקבל
-ה םוזומורכ לעו וחצמ לע עובטה תוילאנויצרה םתוח לע םלועל
"הירטסיה" הלימה לש ינוויה רוקמב רכזיהל יד ,בגא .ולש y
לש רתויב הקיתעהו תיסאלקה הרוצב רבודמ .(ןבומכ ,םחר)
היגרלא חתפל יאדכ ולא תוביסמ קר זא .השאה תותיחנ תסיפת
םדא איהש טידרקה תא תרקובמל תתלו ,יחכונה השומישב הלימל
.תוביסנה יפל - העוט וא קדוצש ,בשוח


תקדוצ רמאמה תבתוכש רמול החרכומ ינא ,וללה תוביסנבו
םישנ .םתישארמ הירבד לע עובט תוילנויצארה םתוחו ,ןיטולחל
תא תונשל אוה ןדועיי לכש םידראילימ לש תוישעת תוסנרפמ
יוניש לכ םע בוש ותוא תונשלו רוזחלו השיאה לש הביט
תעמ הישעתה ידי לע םיעבקנ הלאה םייונישהש ןבומכ .הנפואב
הז הנשה המל .תועטב םצמטצי אל תוריכמה רוזחמש ידכ ,תעל
ןבשיה לש היגולויזיפה םאה ?אתבס ינותחת האבה הנשבו יניטוח
רופיש ןועטש המש רתוי ריבס ?הז ןמז קרפב ךכ לכ התנתשה
.תוריכמה רוזחמ אלא דגבה תרזיג וניא


ןועיט - "הל יפוי זא תיסקסו חונב השיגרמ השא םא" ןיינעלו
תישפוח הריחב ןיא םישנלש ,הלילח ,ןעטא אל .יתייעב רפוס
בצעמ םדא לכש רורב ךא ,וזכ הריחב ינפמ ןהילע ןגהל ךירצשו
בשחנ המ ללוכ - תויטנתואה ויתושוחתו ומלוע תפקשה תא
הבש תוברתב רבודמ ,ונלש הרקמבו .תמיוסמ תוברתב - "יסקס"ל
יתלבו תימוימוי ,הטקש חומ תפיטש תלהנמ םינומהה תרושקת
רשפאש ידכ תויורשפא קיפסמ העיצמ וזה תוברתה םאה .תקסופ
,יסקס ךל הארנ המ לש המישר תושעל יסנ ?ןכותמ רוחבל היהי
םייומיד לש ףסוא (ונלוכ .ןבומכ ,תא קר אל) ילבקתש יארתו
יכ ,קיחצמ הז .'בויכו תוינמגוד ,תומוסרפ ,םיידובילוה
.הככ םיארנ אל ללכב תמאב םייסקסה םירבדה ישיאה ינויסינמ
.ןמזה לכ םתוא םימינפמ ונלוכ לבא
תונוכנ וזיא ,ןיידע ,םישנ הברהב שיש המדנ יל םג ,ירעצל
שממלו םהלש היזטנפה המ ןיבהל ,םירבג תוצרל הילאמ תנבומ
כ"דבש איה הינוריאה .םמצעב הז תא וניבה םהש ינפל דוע התוא
ןאכ הבתכש ומכ ,ידמ רתוי הלאה םירבדל בל םימש אל םירבג
אלו ךילעמ רהוג רבכ אוה יצחו הינש ירחא" - תרחא הביגמ
."תדנע המ בושח
לבא ,תירבג היצלופינמ אוה תוצור םישנש המ לכ אל ,ןוכנו
,תוטאיד ,הקיטמסוקו רופיא ללוכ הזשכ) הנפוא לש ןיינעב
.תמכחותמ חומ תפיטשב אלא הטושפ היצלופינמב אל רבודמ (דועו
םלוכ ,םירידא תוריכמ ירוזחמב רבודמ :ילכלכ אוה רבסההו
קיתשו ,הלש הארמה םע הצורמ אל השא ףאש החנהה לע םיססובמ
שי םלוכל ןכלו .הז תא הל השעי $1,000 -ב ו'צ ימי'ג לש
.בצמה לע רומשל סרטניא
,ףוס ךכל תומשו הז תא תוהזמ אל ןהש ,אוה םישנה לש לדחמה
בושח .םייפוסניא תוינק תועסמלו הנפוא תומחגל תומתרנ אלא
1,000 -ב םילענ לע ,םיכומנ םייסנכמ לע ,יניטוח לע) רמול
הז ,רתוימ הז - (יתעדל ,ללכב החתלמב רתי תעקשה לעו לקש
.םירחא םיביבחת ונל אצמנ הבהו ,קיזמ
המענל וביגה
 
 
22/5/03 12:02
לוש :תאמ
יניטוח לעו הירטסיה לעל הבוגתב
.בוט
הז לבא ,הרבחב תולבוקמ םנמואש ,תויונרפמ תלבוסה הרוחב"
?בוט רתוי ךל עמשנ "תונוכנ רתוי םתוא השוע אל
.ידמ ךורא יל היה


וב םינימאמ [םישנ רקיעב] םישנא הברהש ,ןויער ול בבותסמ
ללגב ןמצעל תוקיצמ םישנ ,ויפל .ךרפומ אוה יניעבו
.תירבג היצלופינמ
לש תויצלופינמ ללגב םמצעל םיקיצמ םישנא :תנעוט ינאו
.םילופונומ
.ןתוא הדמיל ןהלש אמא הככ יכ ,ןמצעל תוקיצמ םישנ
.לדבהה יחי
לושל וביגה
 
 
23/5/03 18:37
המענ :תאמ
ןוקיסקלהמ ''הירטסיה'' תא יאיצותל הבוגתב
תוירחא וחקי ללכב םישנאו םישנש בטומש ,ךכל תנווכתה םא
- תוינוציח תויצלופינמ שפחל םוקמב ןהלש תוריחבה לע
לבא .ןיינעב בושח קלח שי םישנל .חוכיו ונל ןיאש ןבומכ
שיש תובוגתהמ קלח יארקתו יכישמה קר ?םמתיהל המל
הנפוא וצל סחיב האחמ תאטבמש השא יכ הלוע ןהמ .ךשמהב
,תחנזומ איהש רורב רחא ןורקע וא תוחונה םשב רחא וא הז
תחת" הל היהיש ליבשב הנוא תורכל הנכומ התיה ,תכשומ אל
.תרכוז ינאש הממ יקלח םגדמ קר הזו ,"ילש ומכ דומח


הז לבא ,תישפוח הריחב ונל שיש דובכה לכש איה הנקסמה
ךכ לכ אוהש המב רוחבל וילאמ ןבומו טושפ ךכ לכ אל
- םישנ הברה אל ."תוישנ" לש לבוקמה יומידל דגונמ
.וגאה לע הפלצה תאזכב ןכתסהל םילוכי - םישנאו
דואמ ויה דימת "תוישנ"ו "תישנ" לש םינוירטירקה
,ינוציח הארמל רשוקש המ לכב כ"דב - םויה םגו ,םיחושק
,"תוישנ" יתייעבה גשומה לש קבמאקה תמשאב רתיה ןיבו
."שדח"ה םזינימפל הדותו
תונקל חילצתש ימ הכלמ :רוחבל רשפא דימת אל - בגא)
.(םיינתומה וקב םירמגנש םיסנכמ תיחכונה הנועב
ילענ םע וא ?תחתב טוח םע תכלל חונ ךכ לכ תמאב ,המ זא
םרוגש ירטסיה בקע םע וא ,לגרל םוקמ םהב ןיאש ץיפש
ישוקב וזה המישרהש בל ימישו ?ףוגה לכב םיתוויעל
,ןויווש ןיאש רורב םג .תואמגוד ףלא דוע שיו ,הליחתה
רזנ אוה ,חטב .םיללכ הלאכב דומעל םיפצמ אל רבגמו
.םייוניש ילב ,אוהש ומכ הפי אוה זא האירבה
רבחתהל" ידכ ץוחב םיציבהמ יצח םע ךלוה אל כ"דב םג רבג
םע םג ,הווארל ורביא תא גיצהל חרוט אלו ,"ולש תוירבגל
.הטוסכ קזחוי ךכ השעיש רבג ,השעמל .ראופמ ילכב רבודמ
םעו המצע םע המלשו תיסקס השא" לש תורטנמהש הז ךיא זא
דע םיפושחמ םע ןיוצמ תוכלוה כ"דב "הלש תוישנה
?"יסקס"ל בשחנ הנפוא תוגוצתב ישנ םוריעו ,םייכרבה
לכ וזה העווזה תא רוכמל ידכ - לכמ םמוקמה רבדהו
םישנל דעוימו ,םיסקמ שממ הזש ךל ןנשי ליחתמ טסילייטס
םירבגה הפיא - יסקס ךכ לכ הז םאו ."תוררחושמ"
.תעדל הצור יתייה דואמ ?םימורעה


ןאכ שי תמאב ,ירעצל .תואמגוד ןוילמ דוע איבהל רשפאו
ךכ לכ ונחנאש ללגב קרו ,"תויצלופינמ" דואמ הברה
.בל תומש אל ונחנא - ןהל םיליגר
המענל וביגה
 
 
25/5/03 8:57
לוש :תאמ
?םנמאהל הבוגתב
.האירבה רזנל יתעגהש דע
תומכסומ שי םהל םג ,תויצלופינמ תועצבתמ םירבג לע םג
תובייח אל ולא ...or else ןתא תויחל םיבייח םהש
םה .(שי ולאכ םגש תורמל) הנפוא תומכסומ תויהל
לגרודכ תצובק דוהאל ,תונב םע ליחתהל ,סנרפל םיבייח
."םיירבג" תויהל םיבייח םה .יבמופב תוכבל םהל רוסאו
ויהש המ קוידב שממ אל רבכ ,"תוישנ"ו "תוירבג" ,םנמא
לש רודבש ,הווקמ דאמ ינאו ונלש םיבסה לש רודב
םישנא רתויל ונתיו םישימג רתוי תצק ויהי םה ,ונידכנ
.רתוי הבר תוישפוחב םמצע תא עטבל
תאו ינא ,ונחנא םא ,הרקי אל הזמ רבד םוש לבא
תורמל ,ןכ .ונלש תוריחבה לע תוירחא חקנ אל ,ונלוכו
.ריחמה
לושל וביגה
 
 
25/5/03 8:59
לוש :תאמ
הילימ לכ םע יתמכסהל הבוגתב
...הרקי אל רבד םוש
לושל וביגה
 
 
25/5/03 22:40
המענ :תאמ
הילימ לכ םע יתמכסהל הבוגתב
ןיב יתוהמ ינוש שיש יל המדנ לבא ,ךירבד םע המיכסמ
:ונלש הז ןיבל םירבגה בג לע ץבורש תויפיצה ןעטמ
לכל ףתושמה - 'וכו תורוחב םע ליחתהל ,סנרפל
םתוא עצבמה תא םימקממ םהש הז וללה םירבדה
תמועל .תורקל םירבדל םרוגש הז ,יארחא ,יביטקאכ
םיגוסב כ"דב רבודמ "תוישנ"ה יווצ לש הרקמב ,תאז
שי רבכ םויה םא םג - תוריש וא ,יוציר לש םינוש
תיפיצפס יכ םא) ןכותמ רוחבל תויורשפא רתוי הברה
.(דואמ יתייעב ןיידע בצמה הנפואב


,ונידיב םצעב רבכ הז םויהש זוחא ןוילימב המיכסמ
בצמה אל הז .ןאכ תוחפל) תוינוציח תולבגמ רדעיהב
- ז"כב - שי הפיא תוהזל בושח ןכלו .(םלועה לכב
לבא ,הידוראפ דע קוחש חנומ ,ןוכנ) "היצלופינמ"
המ ןיב ןיחבהל היהי רשפאש ידכ ,(םיאתמ יד אוה
.הביטנרטלא ול חתפל רשפאש המ ןיבל םיחרכומש


תוליערה תובוגתהמ קלח םע יל השק קוידב וז הביסמ
לכש" :(םכסנ םא) תורמואש ,ןאכ תויוצמש תוינפקותהו
ונלש "ןוצר"הש ןיבהל ילב) "הצור איהש המ השעת תחא
;(טבונ אוה הפיאמ ןיבהל ונל יאדכש ,בכרומ והשמ הז
תאז השוע רדעהמ רטמ ינש תוטסל הטילחהש ימש ,םגו
.יתרבח יודינו תורמרמתה ימעטמ
המענל וביגה
 
 
25/11/03 22:12
lunna :תאמ
?ןוכנ הזיא ?ןוכנ המל הבוגתב
הנפואהש איהו....תירקיעה הדוקנה תא תספספל יל הארנ
תושועש םישנ ןתוא תא הירחא תפחוס תמזגומ הכ הרוצב תאטבתמה
הזכ רבד ןיאש טלחהב המיכסמ ינאו.....םירבג םישרל הברה
אל...ךכ תשבלתמש השיא ירגודב יכ..." תימצעה השגרהל"...
...תאז האור אל שיא םא "תנהנ"
lunnaל וביגה
 
 
16/1/04 18:05
ןייעמ :תאמ
?ןוכנ הזיא ?ןוכנ המל הבוגתב
!!!ךל דובכה לכ
ןייעמל וביגה
 
 
31/3/03 20:57
יכות :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
ונל לבלבל יקיספתו הלעדיימ התיבה יכל ? הלאה תויוטשה הז המ
םיזג הזיא יוא, לגרה יוא , בגה יוא , חומה תא
יכותל וביגה
 
 
26/5/03 11:14
יבליב :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
!לזאזעל ךל
דמחנו ןוכנ דואמ רמאמה


!רעצמ רבכ הזש ןוכנ כ"כ וליפא אוה
יבליבל וביגה
 
 
12/4/03 23:46
הלאינד :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
הל בוטש המ השעת השיא לכ הלאה תויוטשה המ
היהנש רקיעה הנשמ הז המ רחא והשמ זא טוחה אל םא בוט הז ילו
תוצורמ
הלאינדל וביגה
 
 
25/5/03 22:57
הלאש ןמיס :תאמ
?ןכ ןייזו חונ אל תחתב טוחל הבוגתב
לכ ךשמב ותאנהל עוקת ןיזה םע תכלוה אל תאש הווקמ תמאב ינא
.םויה


.דחוימב םיענ יל עמשנ אל הז


.תינרמש יתייה דימת ,בוט
הלאש ןמיסל וביגה
 
21/3/03 22:31
הלאירא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.יתינע תחתה ןמו
,ךתעדל דוגינבו ,יניטוח תושבולש תועצרנ תוחפש ןתואמ תחא ינא
חונ רתוי הברה ,חונ תמאב הז אלא ,חונ הזש ימצע תא יתענכש אל
הברה הארנ םג הז .ך"שבז ?הנימאמ אל .םילודגה םינותחתה רשאמ
םילודגה םינותחתה רשאכ ,תיאצחב וא ,םידומצ םייסנכמב בוט רתוי
.םייכריה ידיצב םינמיס םישוע אל
.הוורעה רעיש לש תצרמנ הטירמב ךורכ חרכהב אל הז ,אלו
תבייח אל תמאב הצור אלש ימ ,תורמרמתהל סייק הפ ןיא - רוציקב
היצילופינמ לש הרקמ אוה תושוע םישנש רבד לכ אלו ,יניטוחב תכלל
.תירבג
הלאיראל וביגה
 
 
21/3/03 23:07
רטסיס :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
הלגתה יכ ,ךישמה הז .םינב םישרהל ליבשב ילצא ליחתה הז ,הדומ
יתכפה (תולילה רקיעבו) םימיה אובב .תכרעמ'ת ץיחלמ אלו חונכ
ןוכמ לוטמו ראופמה ינבשי תורמל .יניטוחל הרוכמ .הרוכמל
ירה .םיבייח אלש תמאב לבא .הדובעה תא השוע ןיידע הז ,רשוכה
.תדנע המ בושח אלו ךילעמ רהוג רבכ אוה יצחו הינש ירחא אליממ


םיניטוח ובו 'גרו'ג גניקב "ץרפ יתא לש ראזבה" - ץלמומ
םידחוימ םיעוריאל קר םימיאתמ ,לילעב םיחונ אל שממו םיקניק
םירשעב (...ןושיל ראשי וליפא ילוא אוה) הכאלמה תא םישועו
.הדיחיה םילקש
רטסיסל וביגה
 
21/3/03 22:38
סאקול :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.תיסוכ לש תחתב רוחש יניטוח יננתי ימ ,יניטוח ,יניטוח ,יניטוח


וינ לש הווסמבינטירופהו םימשמה רתאב דמחנ והשמ פוספוס
.םזינימפ


אל הזש בשוח לכשה וא תחתהש ימ לכו יניטוח םיצור ונחנא ,ןכ
שובה םעו יחשה יתבב תורעשה םע ,םפשה םע ראשית ,שבלת אלש ,רדסב
.הלש


,רתויש המכו םיידשה לע תועצרו הניגאוב ספ ,יניטוח םיצור ונחנא
אלמ םלועב היהי הזש יוצר קר .דעו םלועל הנפאה היהת וזש ידיצמו
תויהל השק תצק , תוילארשיה תובאזל תושעל המ .תויקלטיא
.ןתוא םיטרומ הז לע תוכוב ןה זא ,תולוגנרת


קר הז) 'בה ידמל תחתמ יניטוחה תא שובלל וכישמת , ןכמ אנא ,ןכו
ידמל תחתמ יניטוחה תא ושבחת ,.(ונלש תויזטנפה תא םיצעמ
תוליידה ידמל תחתמו ןכלש תויחאה ידמל תחתמ ,ןכלש תורטושה
תלייח לש תיאצח לכל תחתמש דעל עדנש תנמ לע ןכלש תולייחהו
.יניטוחב זוראשו ןטק ירבע סוכ ול םעופ הידוהי


ינותחת הנקתו היתב הדודל ךלתש ,הז םע היעב הל שיש ימ לכו
.סקרק המצעמו להוא המצעל השעתו הנתוכ


.םולש תבש
סאקולל וביגה
 
 
23/3/03 10:35
ה--לוש--ה :תאמ
יניטוח ,יניטוח , יניטוחל הבוגתב
הנפוא תויצלופינמ בוט םינפמ התאש המכ ,יריקי סאקול
....תוישנ


לע ,תוירבג רעיש תופסות ליתשהל יתנפוא היהי הז רחמ םאו
זא םגש ,ךל חיטבהל יל ןת ,(תוירוחא וא תוימדק)תוישנ םייחל
.יקלטיא ארונו יסקס הזש בושחת
ה--לוש--הל וביגה
 
 
19/10/04 21:50
tasa :תאמ
היצלופינמל הבוגתב
ךמסמ חוסינב םייתריציה היבאשמ רקיע תא העיקשמש ימ רותב
חטשב תומייקש תוירקחמ תודבוע המכ קודבל העיצמ יתייה הבוגת
לקהו יטסילופופה) הלועמה הרפס ךרע יאר הנש 50ל בורק רבכ
שי ,ןכ ) "יפויה סותימ" ףלוו ימענ לש (הנבהו האירקל דואמ
העוקש ךמצעב תא המכ יניבת ילוא יזא (תירבע הרודהמ
.םינש יפלא רבכ םלועה תא תבבוסמש תילכראירטפה היצלופינמב
tasaל וביגה
 
 
23/3/03 20:23
וליל :תאמ
יניטוח ,יניטוח , יניטוחל הבוגתב
...ודיגיש המ ודיגי


יתפש לע ךויח תלעהו תקחצה יתוא


:)
ולילל וביגה
 
21/3/03 22:41
יטאופ סרע :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.ךלופיט אנ ,ילריש .המצע הבתכב תועטב הפלחתה
יטאופ סרעל וביגה
 
 
11/4/03 15:36
הפיפ :תאמ
ישארה דומעב ןוקייאה לש הנומתהל הבוגתב
ליימ ייא איבת רקי סרא
הפיפל וביגה
 
21/3/03 23:11
חחרפ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ןיזגמל ,הננבל תשפוחמ תכרוע תלתשהב הליחתמ תירבגה היצריפסנוקה
.הזה


:החכוהה הנהו


.ראופמ תחת לש הנומת איה תרתוכה דצל הנומתב עיפומש תחתה
.תופסות לוטנ ףוקז בג ךישממש תחת ,סיטילולצ לוטנ תחת
לש הנטב םגש ימצעל ראתל זעמ ינאשכ רקיעב יב םילוע תודשח
הדיעמכ הל תלפתשמ הניא ,(?יתרמא רבכ ראופמה תחתה תלעב) תבכורה
.הפלחש הנשה ילכאמ לע
יואר םג יכו תחת תואריהל ךירצ דציכ ןתנבהשכ ,תוננב וישכעו
!!!הכאלמל - םיינפוא לע ךכ בכרל
!!ןילרב וישכעו ,תוננב לע ונטלתשה


?היצריפסנוק לכה ...תמאב ונ
ידיב תענומה הטנוירמ התייה וליאכ השאב לזלזל וזה הייטנה המלו
.תומוסרפו (ןבומכ םירבג) םיאמוסרפ
:יניטוחהו
!?המ אלא - יתשבל .הנתמב יניטוח ,הבוט הרבח יל הנתנ םינש ינפל
.יל םיחונ אל רסקוב םג ,חונ יל היה אל .המשאב הדומ .חונ אל
.יתשבל הנוצר תא עיבשה ןעמל לבא
.םילגרתמש דע תוחפל ,דחוימב חונ אל יניטוחש חינמ ינא


!הז םע הארנ תחתהש ךיא ...לבא


רדווסל תחתמ ,יופר וא דומצ סני'גל תחתמ ,הלמש וא תיאצחל תחתמ
:האגתמו תובגע ףקוז ריהצמו אצוי יניטוחה שובל תחתה ,הסכמ
.תוכימת ילבו תוקזחה ילב .קוידב .הככ .יננה
(עתעתמה פא-שופהמ ךפיהה)


:'ב ידגבו יניטוח
- הנותחת השבלה םג - תושבלתמ םישנש ךכל רתויב הבוטה החכוהה
רופיס איה ,תלוזה תא תוצרל תנמ לע קר אלו ןתשוחתו ןמצע ןעמל
.'ב ידגבו יניטוחה
.המצע יניעב ,תכשומו תישנ שיגרהל הצור איה ,הפי'גה ךותב .ןכ
?הזב ער המ
?הדיצב סקסו ברע תחוראל האיצי ינפל קר יניטוחה תא שובלל המל
דעב הנעט תויהל הלוכי התייה האיציה ינפל יניטוחה תשיבל אקווד
.היצריפסנוקה


לא קר) .יסנ ....ימדקה קלחב דבה לוטיב רבדב ךלש העצהה יבגל
(...ךפסכמ הזב יעיקשת


:תיחחרפ ןיע לש םיקהבה המכו


.הבוטל - 'גראל ארטסקא תודימב דבוע אל יניטוחה - ולבלבתת לא


:הוורעה ןיינעבו
'ב גוס יניטוח ךל ורכמ .הוורע רפסל הכילה ררוג וניא יניטוחה
(םילק םיטקפד)


:הנטק תחא הצעו
ללגב .תחתמש המ ללגב הז ...בחרה דגבהו הדלוגה ילענ ללגב אל הז
!תחתה
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 0:32
חחפפ :תאמ
הננבהו היצריפסנוקהל הבוגתב
ןקתב דמוע אל רחא תחת לכ ,תחת תואריהל ךירצ הככ .ונבה
בושח אל האימחמ דואמ תיוזב םלוצמ הזה תחתהש הנשמ אל .חחרפה
ךכש עבק חחרפה .םלעתנ ואוב ,ותמשנ תאצ דע שטור הזה תחתהש
.היהי ךכו ,תואריהל ךירצ תחת
חחרפ[ה ,החיתמה ינמיס תוארומ ורגומי ,סיטילולצה אטחל האלה
לוכאל קיספהל ןלוכ .רתוי םייקתהל הלאה תועפותל השרמ אל
יניטוחה תא שבלי חחרפה זא ילוא .תחתה ליבשב דובעל ליחתהלו
.ןכנעמל ולש


תונשב רבגמ םיקילדמ תוחפ םירבד הברה ןיאש עדוי אל חחרפהש קר
ץמאתמה אשישקה תועש המכ הנשמ אל .יניטוחב וייחל םיעבראה
תא .דעל וזוגנ םימולעה תוקלחו תוחיתמ ,רשוכ ןוכמב רקבי
.יניטוחמ אימחמ רתוי תצק והשמב ריתסהל ףידע הסירקה
חחפפל וביגה
 
 
22/3/03 0:50
חחרפ :תאמ
הננבהו היצריפסנוקהל הבוגתב
תולוכי תועצמאבש הדימה הנק אוה ,הזה הדימה הנק
יתלתשהש ירחא ,תוננבל רידחהל יתחלצה תומדקתמ תויביטרפסנוק
.תירבגה היוווהה לש תיפ"תשמ תכרוע םש
?הנומתה תריחבב די יל התייה אלש ,תבשוח תא המ
הז לבא ,תשטורמ יתלב הנומת םש אל הלילחש ךכ לע יתדמע דוע
םישנה תא ךירדהל תנמ לע אלא ישיאה ימעט ללגב אל ןבומכ
.תואריהל ןהילע דציכ
תא םילשהל תואצוי דימו הנומת תואור קר ,עודי ירה ,םישנו
.הכאלמה


ךל שיש קפס ןיא ,תונוכתה רתי תאש ,רומוה תצק יסייג
.הבר תובידנב


:ישיאה םעטה יבגלו
לע רקיעו לכ זמור הז ןיאש ןבומכ .ילש אוה ילש ישיאה םעטה
.יב םג ןיינעתמ ראופמ תחת ותואש ךכ


םיעברא :ףיסוהל שי .םיעבראה תונשב אשישקה ןיינעלו
!!!תומדקתמ
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 1:16
ןזוס :תאמ
..יינפ לע ךויח תילעהל הבוגתב
דיגהל לוכי התאש הלודג יכה האמחמה ,המ הנשמ אל לבא
הזה תחתהש המ תא ךל השוע הלש תחתהש הז ריעצ ליגב השיאל
.ול השעת התאו ,ךל השוע
ןזוסל וביגה
 
 
22/3/03 1:20
חחרפ :תאמ
..יינפ לע ךויח תילעהל הבוגתב
יל השוע ךלש תחתהש המ
.ול השעא ינאש המו


:-)
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 1:32
תירונ :תאמ
..יינפ לע ךויח תילעהל הבוגתב
.הזמ רתויל ףאשת ילש תבהש הצור ינא המכ
תירונל וביגה
 
 
22/3/03 1:52
חחרפ :תאמ
?הלודג יכה האמחמהל הבוגתב
..ךלש תחתה לע תמ ינא :ךל דיגי והשימש ךיא
?םימלענ השולשב תואוושמ םע המו .עגר :הנעת איה


.ןאו ילגעמ לע תנמאתמ רבכ איה
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 1:56
תירונ :תאמ
ילש תונבה תא יתנמיא רבכ ינאל הבוגתב
היצקנופ" דומלל ךירצ המ ליבשב הדליה יתוא הלאש
.םייחב הל רוזעי הז ךיא ,"תיווק
...תואמחמה ליבשב ,ןבומכ הבושתהו
:-)
תירונל וביגה
 
 
22/3/03 2:01
חחרפ :תאמ
םימי המכ ינפלל הבוגתב
:אבה רועישה תא התוא דמלל


םירביא סונכלו םיירגוס חותפל


!היופ
חחרפל וביגה
 
 
23/3/03 14:57
סותיזפ :תאמ
ילש תונבה תא יתנמיא רבכ ינאל הבוגתב
.ןאו תומרגאיד .תומרגאיד
אתווצב ,'ב ידמ תחת הרחת תויזחו יניטוח לש םינש
שיגרהל יל ושע ,חוכה תדמעו תונמרחמה ייתוגרד םע
?ללכב תורזג הז) תואימחמ אלה תורזגב וליפא תיסקס
(רבכ םא ,תוריזג
ךילא םיכשמנש םיעדוי ונלוכ ,יניטוח אל ,יניטוח ןכ
.ךתוא םיבהואשכ -הזמ רתוי דועו ,יסקס שיגרמ התאשכ
וז -םייסקס שיגרהל ידכ תושעל םיכירצ ונחנא המ
,יניעב תילאודיבידניא ,תרחא תניינעמ הלאש רבכ
!היצאיצנרפידל ייה קאפיכ
ונלוכל יסקס עובש
סותיזפל וביגה
 
 
22/3/03 1:12
יפרמ רטסיס :תאמ
הננבהו היצריפסנוקהל הבוגתב
.ךתומכש הער
יפרמ רטסיסל וביגה
 
 
22/3/03 1:25
חחרפ :תאמ
הננבהו היצריפסנוקהל הבוגתב
:הניב יב הסינכה רבכ איה הנה


!הז תא יל השוע סיטילולצ
.הנוב תחא תרוקיב התשע ,ליגה השע אלש המ


.הדות
חחרפל וביגה
 
 
23/3/03 20:29
וליל :תאמ
הננבהו היצריפסנוקהל הבוגתב
לש אל .תלכואש יהשימ לש אוה םוליצבש הזה תחתה ,קתומ
.רשב םוש וב יא יכ לופנ הלש תחתהש תיסקרונא תינמגוד


המב שיש ...ףיכה לכ הז ,תחתב רשב תצק ,חחרפה םע ינא
סססססוגנל
ולילל וביגה
 
22/3/03 0:22
הלאינד :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב


,תוושהל תמאב האב אל ינא .וא לש הרופס רפסב עגרכ תרכזנ ינא
.ןכ תצק ילואו
,הכוראו תטלחומ הלפשה תיווח תרבוע וא השיאהש ירחא הרקמ לכב
הליגר התייהש תואיצמה בצקו ןמזה בצקמ ןיטולחל תקתונמ הביבסב
איה .הלאה םייתוכאלמה םיאנתה אלל םג תינתייצל הכפה איה ,הל
תוקושפ םילגרב דימת תבשל הדיפקמ ,םינותחת םידגב םע תכלוה אל
התכילה תא תובציימש תוחונ אלו תוקירבמ ץע ילענ לוענלו העמק
.הלש "ךוניח"ה עסמ תחת התייה רשאכ ,הל השענש המל המודב


וליפא הליכשמ השיא .םוליצב תדבועו דובכב תרכתשמש השיא איה
.יסחי ןפואב
.(הרובע) האנה אוה דובעישה:הניבמ איה ףוסבו


ידכ דובעיש טעמ םיכירצש ,םישנ לשמל ,םדא ינב דואמ הברה שי
.ךרע ילעב םהש שיגרהל
תנייפאמש הנוכת וז ,היצזיליווצה תוחתפתה םע ףולחיש והשמ אל הז
.ישנ אוה וז תיקלח הייסולכואב דואמ לודג קלח. הלודג היסולכוא
תורשפא היה אל דובעישה לבא ,רתוי ףא לודג היה ישנה קלחה רבעב
לע םינש רחאל ,תאז םעו .הנוש ללכ ךרדב הז םויכ .הדבוע אלא
,המצועהו חוכה ידקוממ אצוה הייסולכואהמ הז לודג קלחש םינש יבג
ונממ קיפהל ידכ הזה םייקה בצמב שמתשהלו תוסנל הלחה וז הצובק
.ימצע ךרע לשמל ,בוט והשמ
דע ,ןמז הברה דוע ודהדהיו םויה דוע םידהדהמ הז בצמ לש םידירשה
.(חלוגמ וא) םוריע ךלמהש קעצי והשימש
הלאינדל וביגה
 
 
23/3/03 10:58
ה--לוש--ה :תאמ
ממהל הבוגתב
ידכ דובעש טעמ תוכירצ ,יניטוח תושבולש םישנש תרמוא תא
?ךרע תולעב שיגרהל
גוגעגב תועופ ןה דיימו החפש תויצטונוק ןהל השוע יניטוחה
?...האנהו


.הזה תוועמה קשה ,םימ קיזחמ אל
ה--לוש--הל וביגה
 
22/3/03 2:00
הטיסנמרק :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ינימ לכ רבע ישנה ףוגה דימתמו זאמ .הזה טרסב ונייה רבכש הארינ
1880-1890 ב :םיכוחמ לע תרבדמ קר אל ינא .םייתנפוא "םירופיש"
רוחאמ ךוחמל הרשקינש תירכ ןימ - "ףוב" םע הלמיש לע הנפוא התיה
"חוטש"ה ךוחמה תינתבזילאה הילגנאב ;ראופמ תחת לש םשור הנתנו
המישנ ישוקב הוולמו הצוחה ףפשנ יציצה םע רתויב יראלופופ היה
םע תולתופמ ,תוראופמה תואפה רתוי רחואמ הנש האמ תפרצב ;יניצר
ןפיב ;הבישיב ןושיל (!םירבג ףאו) םישנ וחירכה ,יתימאה רעישה
- םינוא רסחו ןידע הארמ לע הססבתה השייגה לש תינוציחה התעפוה
הילגר םהב םירקמ ויהו ,םיילגרה תופכ םע עטק היה םינפיה םירבגל
ישוקב (ורגבתהשכ) םישנהש ךכ תודחוימ תושובחתב ופטענ הדלי לש
תונומתה) ...ידמ תונטנטק םיילגר תופכ לע ןמצע תרזעב עונל ולכי
םלועמ גלזמה הצק לע קר הז ?דוע המ .(תויתעווז שממ ויה יתיארש
...רבעה לש הנפואה


המ שובלל הלוכי תא םויה אקווד ???יניטוחמ תושגרתהה לכ המ זא
אל ינא .ידרגנווא בשחנ וליפא הז .אבש יתמ ,אבש ךיא ,ךל אבש
- םיחונ אל םידגבב ונעתי הלולצ תעדב (םירבג וא) םישנש הנימאמ
אל :טידרק תצק יל יאיבתו .םישבול אל םיצור אל ,םישבול םיצור
ינא ךכ תוחפל) היזיולט תוינכותו םוסריפמ תועפשומ ולאכ ןלוכ
םישקונה םייתרבחה םיטרדנטסה םהב םינמזב םייח ונחנא .(הווקמ
םוקמבו .ורבע םינשל הוותשמ אלה הריחב שפוח שי ונלוכלו ,ומלענ
םירגתסמו היונרפל םיענכנ ונחנא ליבוהל ונלש תויתריציל תתל
.םיינוימיד תולובגב


!םינותחתה ראש לכ םע דחי ,טקשב יניטוחה תא ובזעת :םויסל
,ישיאה ינויסינמו ,דחא ףא הפ חירכמ אל דחא ףא ,תצק וררחתשת
הז תא ודירוי אליימ :תשבול תא המ הנשמ אל ללכב הז יטירקה עגרב
!ךממ
הטיסנמרקל וביגה
 
 
22/3/03 2:20
הלאירא :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
תונבה לכל אלא ,םיתיעל אלו .םיילגרה ןהל ורשק ןיסב ,ןיסב
.תודבוכמה תוחפשמהמ
הלאיראל וביגה
 
 
22/3/03 2:59
הטיסנמרק :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
לכב .ל"נה הדבועה תאו יתאר קרש תא יתרשיק הארינכ .תלצנתמ
.העווז ,תאז


;o)
הטיסנמרקל וביגה
 
 
22/3/03 3:01
הטיסנמרק :תאמ
?ןיסבל הבוגתב
I meant to say "Memoir of a Geisha" which I just
finshed to read... whatever happened to my head?!?
הטיסנמרקל וביגה
 
 
22/3/03 3:10
הלאירא :תאמ
?ןיסבל הבוגתב
תא ןהל וצתניש ילב םג ער קיפסמ היה תושייגל ,יעמ'צ
.םיילגרה תופכ
רתוי עזעזמ אל אוה לבא ,עזעזמ יניסה גהנמהש קפס ןיא
וא ,דנליאת לש םירוזאב הגוהנה ראווצה תחיתממ
.תושוע ןירדהמל תוינרדומ םישנש םייטסאלפה םיחותינהמ
יתש המינפ סינכהלו הזחה תיב תא ךמצעל חותפלל תיסחי
לע הצמוח ךמצעל ךופשלל וא ,ןוקיליס תואלוממ תויקש
ףסכ תמאב אוה יניטוח ,'ג הגרד היווכ רוציל ידכ םינפה
.ןטק
םא םגו ,םיפי תויהל ידכ לכה ללוכ ,לכה ושעי םישנא
םירבג םג תורחא תויוברתב ,םישנב רבודמ ברעמה תוברתב
.םיקלצמו םיכתוח ,םיעגופש הלא םה
םיכר יפוי יגשומל תריצי תויהל הכירצ ונלש הרטמה ילוא
.םמצע םע בוט שיגרהל םישנא רתויל ורשפאיש ,רתוי
הלאיראל וביגה
 
 
22/3/03 3:30
הטיסנמרק :תאמ
?ןיסבל הבוגתב
שיגרההל םילוכי ונלוכ םויכש רסמה תא ריבעהל יתיסינ
אסכ הזיא לע בשיתהל ךרוצ ןיאו ,ונמצע םע בוט
תא תורמוא ונחנא ןורקיעב .הקינילק וזיאב םייוניע
.םירבדה םתוא


:))
הטיסנמרקל וביגה
 
22/3/03 2:09
Bad Arse :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ןגדגדה לעמ ןטק שלושמ
Bad Arseל וביגה
 
 
22/3/03 2:18
Bad Arse :תאמ
?תלאוש תא ראשנ המל הבוגתב
,םירבגל ...יסקס הז לבא ,תוחפל יל חונ אל םנמא הז יניטוח
הנופימ ורישוט לש תחתה תא חכשא אל .הפי תחת שיש ימל םישנל
לש יניטוחה חחחחחחחחחא םיקצומה וינבשי ןיבשכ יעיבשה יארומסב
.לגלוגמ דב תסיפ ,םיארומסה תפוקת
Bad Arseל וביגה
 
 
22/3/03 2:40
הלאירא :תאמ
,תוניצרב וישכעל הבוגתב
ילוא .יניטוחב רבג רשאמ רתוי השק ףוא ןרט לע בושחל יל השק
הזחב תורעש טרומש רבג ,השעמל .הזחב תורעש חלגמש רבג םצעב
קר ללכ ךרדבש לזמ .ףוא ןרטה איש טלחהב אוה יניטוח שבולו
.הזה עיווזמה בולישה תא םיעצבמ םיאומוה
ילב וא .םירבג לצא חקולש המ הז ,םידומצ רסקוב יסנכמ
.הווש םג ,ללכב םינותחת
הלאיראל וביגה
 
 
22/3/03 3:01
Bad Arse :תאמ
עעעללללבבבל הבוגתב
זא ךתעד תא ינשת ילוא
Bad Arseל וביגה
 
 
22/3/03 3:05
הלאירא :תאמ
?יעיבשה יארומסה תיארל הבוגתב
ינאפי אוה תוארל הכירצ ינאש ןורחאה רבדה ,יללא
,תירטנצונתא דואמ ינא תינימ הכישמ יניינעב .יניטוחב
.םיתאיסא אלו םיאקירפא אל
הלאיראל וביגה
 
 
22/3/03 22:17
יטינירט :תאמ
?יעיבשה יארומסה תיארל הבוגתב
תונרקסה םימעפלש תורמל ,יתוחא ,ךתא ינא הזה ןייניעב
רבג ןכאו ...לדוגה תייגוס יבגל דחוימב ,תררועתמ
הגנט אל ,תומדא ילע יסקס יכה רבדה אוה דומצ רסקובב
.יניטוח ,ןלציל אנמחר ,אלש יאדוובו םירעוכמ
:וניניינעלו
?"י'גוו" ,תילגנאב ,ארקנה עשורמה לולעתה תא תוריכמ
ךיינותחת לש ירוחאה קלחב זחוא והשימ :ןכמצעל וניימד
םיסנמ ףא ןירדהמה .רשפאה לובג הצק דע םתוא םירמו
רפוס" ןלהל) טקייבואה לש ושאר לע םתוא שיבלהל
ןיבהל יל השק .טויסב ,תועדה לכל ,רבודמ .("י'גוו
.ןוצרמ ךילהתה תא רובעל וצרי ,והשימ וא ,יהשימ ךיא
,יסקס הז רועמ תויריבו ךוחמ םג לבא ,יסקס הז ,ןוכנ
יתניינעתהשכ .ח"מגדל תחתמ םתא תבבותסמ אל תחא ףאו
םאה ימוימוי ןפואב ילטנדה טוחה תא תושבולה ולא לצא
,קיצמ תמאב הז הלחתהב"ש ומיכסה ןלוכ ,ןהל חונ הז
ךירצ המל ?לזאזעל ,המל - איה יתלאש ."םילגרתמ לבא
ימיב םיכוחמלו תונילונירקל ?לענב ןבאל לגרתהל
ונחנא םאה ?ןיסב תורובשה םיילגרה תופכלו םייניבה
המ הזש תונימאמש תושפוטמו תועונכ םישנ ןתוא ןיידע
ןבשי םע הרוחב ,הזימצוח ?וניתיב חתפל םתוא איביש
תואריהל הצור .יניטוח םע תיסקס רתוי הארת אל םוצע
םלתשמו אירב הז ,רשוכ רדחל יכל ?רוחאמ רתוי הווש
ךל סנכיי אל םלועל ילמשחה ןוכילההו ,קודב ןפואב
גוסמ הרזע לבקל הכירצ תא ילוא ,ןכ םאו) תחתה ךותל
.(רחא
יטינירטל וביגה
 
22/3/03 2:16
רבג דוע :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
"הכיס בקע ילענ"-ה ןיינעב
יפלש "תורצרצק ינימ תויאצח"-ו
ןהב תושמתשמ םישנ ,בותכה תנעט
לש תשרופמ יתלבה םתווצמ" ללגב
."םירבג


םיהובג םיבקעש דיעא ,ישיא ןפואב
,םזגומ יתוכאלמ רבד לכ ללכבו)
ןהשכ םיינרופיצ ללוכ הז)
הז תויעבט ןה םא ,תויתוכאלמ
((יפוי
.אוה ךופהנ ,יתוא םימישרמ אל
םישרהל הסנמ יהשימש ,הלילח אל
(-: יתוא
תמועל ((?)"הריס") תוישנ םיילענ
.יפויו תוישנ ימעטל ןהב שי תאז
אוצמל (ךירצו) רשפאש ןימאמ ינא
תוחונו יפוי לש ןוכנה בולישה תא
לע אובל ךירצ אל יאדווב הזו
.(תואירבה ןובשח


והשמ ןהב םג שי ,יניעב ,תויאצח
םע השיא התוא ,תישיא .הפיו ישנ
רשאמ תישנ רתוי יל תיארנ תיאצח
התיה םעפש רכוז ינא .םייסנכמב
תוירכ לש םישנל הנפוא (?ןיידע)
דאמ היה הז יניעב .םייפתכב
הז תואלמ/תובחר םייפתכ .רזומ
,יל המדנ ךכ ,ךיישש והשמש
רמול שי לבא ...ירבגה ןימל
תנבהב קזח יתייה אל םעפ ףאש
םה In/Out-ה יאשונ ,תונפוא
(-: ...יליבשב טלחומ Out


,תישיא יבגל :ךרואה ןיינעב
תא הנתשמכ תלבקמש היצקנופה
תדימ תא הריזחמו תיאצחה ךרוא
םומיסקמ תדוקנ הל שי ,"יפוי"ה
ןיב ךרדה עצמאב ךרעב תילבולג
רוזאב םש יא) יסקמל ינימה
הטמל רתוי טעמו םייכרבה
((?"ידימ")
,ןוכנה םוקמב תיאצחה םירזוגשכ
וז הדוקנב הנושארה תרזגנה
(-: ...תילילש הינשהו תספאתמ
רתוי רצק/ףושחש המ חרכהב אל
.רתוי ךשומ/הפי םג


תונעטב אובל שיש חוטב אל ינא
םישנ .הז ןיינעב םירבגה לא
םג תורחתמ (םירבג ומכ)
ןימה לש בלה תמושת לע ןהיניב
יתלבה" וז םאה) ינשה
(?"תשרופמ


לזלזל ילב ,ביבח ןורחאו
שממ ינא) העפוהה אשונב
(אל שממ לבא
תאזכ סחיל יחטש תצק אל הז
...תוינוציחל קר תובישח
?םייתוישיא םידדצ םע המ
(-:?המ
רבג דועל וביגה
 
 
22/3/03 2:32
חחרפ :תאמ
ןהיניב אלש המו תורחת ,הנפואל הבוגתב
.ןיאושינ לש תורשפא ךתיא קודבאש השקיב


.ךמעטל היהתש תענכושמ איה
!המעטל ירמגל התא ,ןפוא לכב
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 2:44
יפרמ רטסיס :תאמ
המחנ ילש הדודל הבוגתב
הלגמו הבש ינא ,תעשורמ הבוגת ינפמ ךיילע ןגהל יתאציש ירחא
."רבג דוע" יפלכ תינפומה תעשורמ הבוגת תמסרפ ךיידי ומבש
ףא םירתוימה םינמיסהו ,תונבצעמ תורצקה תורושהש ןוכנו
קידצמ הזש - תיבו ונלגרתה-- ףלאש רמוא אל הז לבא ,רתוי
.וזכש תעשורמ תוסחייתה
יפרמ רטסיסל וביגה
 
 
22/3/03 2:49
חחרפ :תאמ
(חחרפ ראשנ חחרפ - וא) תכלכלל הבוגתב
ןפוא לכב ,(ןבל רקש) תורצקה תורושל בל יתמש אל ללכב ינא
.(תמא) יתוא תונבצעמ אל ןה


ךישממ חטב יתייה ,וישכעו ןאכ שחכומש המ ,עשורמ יתייה םא
.הלאש המחנ יתדודש ,תולאשה תא טרפמו


.הדות ,הא
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 13:07
רבג דוע :תאמ
המחנ ילש הדודל הבוגתב
לש התדכנ לע אקווד יתבשח
25-ה תב הכרב ,המחנ הדודה
האלמה הקוורה (לזמ לש תבה)
הנידעה ,הטושפה ,תעפושהו
.השאל יל היהתש תיתיבהו
קר הניתממו היונפ איה םאה
דחאל ןותנ הביל רבכש וא ?יל
(-: ?ירחתממ
רבג דועל וביגה
 
 
22/3/03 13:33
רבג דוע :תאמ
ינאול הבוגתב
:הככ זא םינמיסהו תורושה
:תורצקה תורושה
טיסהל ךרוצה תא תוענומ .א
האירקה זאו הלאמשו הנימי טבמה
.הריהמ רתוי
תורושה לש רודיסה תכרעמ .ב
תגהונ ,ינויסנ יפל ,ןאכ
עצמאב תורוש םימעפל ,"ךותח"ל
.תורצקה תורושה ןכל
:םינמיסה
והשימש ןמיס ,םימייק םה םא .א
שומישה .םהב שמתשהל שיש בשח
,ימעטל אוה ,םהב השוע ינאש
.יתדוקנ
טנרטניא יפד ארוקש ימ .ב
קיפסמ שי) קר אלו ל"וחב
םיפד אוצמל ה/לוכי (תואמגוד
.םינמיסו תושגדהב םיסומע
:םישנא
לגרתהל יתדמל רבכ ינא םג
תויסופיטו םיסופיט המכל
...יסחי לכה זא
רבג דועל וביגה
 
 
22/3/03 17:18
חחרפ :תאמ
ינאול הבוגתב
.ךתיא תורחתהל לוכי ללכב ימו ,הסופת אל םנמא ,הכרב
:לבא
הילגר תא תושיגדמש תורצק ינימ תולמש תבהוא הכרב
חנ םיקודהה סני'גה וא תורצרצקה תויאצחל תחתמו ,תוכוראה
המילשמ איהש תורמל ,תיחטש ךכ לכ איה .יקניק יניטוח ול
םג איה ,ךורבאו ,םיטנאווקה לש הקיזיפב ישילש ראות תעכ
.תעפוש ךכ לכ אל
,לורנקורו םימס סקס (?יתרמא רבכ תיחטש) תבהוא םג הכרב
ברע הפידעמ איהשכ הבטימב תירבאלקכ ,רעצמל ,תדייוצמו
לש תפתושמ האירקו הטקש תיתיב החורא ינפ לע ריעב עורפ
.םינותיעה


,ךנעמל תרתוומ התייה הכרב ,ענכושמ ינא ,הלא לכ לע
דימ הליחתמו ,רשוכ רדחל תכלל קיספהל הנכומ התייה יאדווב
לע הלילח אל) הכלהכ עפשתש ידכ קר - הפל אבה לכמ לוכאל
.(הכיח םע ביטיהל תנמ


..לבא


,רעוסו עורפ סקס לע (ךנעמל וליפא) תרתוומ התייה אל הכרב
םא ,קופיאל השק דאמ הז תא תאצומ התייה איה .הל אבשכ
- קמועל - דומעתש דע הנש יצח לש הנתמה הנממ שרוד תייה
הטומרש .תועש המכ וליפא תקפאתמ אל איה םיתעל .הביט לע
.התומכש תינתוואת


לכה - עונכו ישנ ,עונצ ,טקש שבלתהל הנכומ איה ,ןיבמ התא
התוואת לכ תא קפסלו דבל ןושיל הנממ שקבת לא קר ,ךנעמל
.הדיב


.העונצו תעפוש לבא ,הריעצ ךכ לכ אל םנמא ,התמועל המחנ
.המח החוראו תיב ילענ םע ךבושל תוכחל חמשת איה
.הל דרתש הפצמ אלו תדרוי אל איה ,בושח יכהו ,הא


קפס יל ןיא .המיאתמ יכה המחנ ליגהמ ץוח ,האור התא זא
,הנש 25 תב אל רבכ איהש הדבועה ומכ ,יחטשו ילוש ןיינעש
.ךכרדב דומעי אל


?יתיעט
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 19:30
רבג דוע :תאמ
....ש והזל הבוגתב
!ךתא תורחתהל ?יתיא תורחתהל
זועה םגו) הביתכה םוכחתו ןונגס םע
הדומ ינא ךלש (תולבוקמ אל םילימל
.תורחתהל חילצא םא קפסו יתיסינ אלש


הזט-יטנאה הארנכ איה תראיתש הכרב ןכא
שממ אל תוכורא םיילגר .ילש ישנה לדומה לש
ידימ תוכורא אל םיילגר יל תופידע ,יתוא תוכשומ
תא הנשיש ודבל לכואה אל הזו .בוט-לכ תואלמ ןכו
הנבמהו) םינגה (םג) ולא ,הכרב לש הארמה
:האר . (-: ..ןהמ רזגנש ילאירוטפצר-ילנומרוהה
http://news.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=item&path=5&id=365162
,הליכא תוערפה לע רבודמ הארנכ ,םש יכ םא
.הערפהכ יל םיארנ אלש םירבד לע רבדמ ינא
החוש ינאש םרזה םע תכלוה ל"נה הכרבש קפס ןיא
:האר (...הז תא יל םישוע אל ןוזרו הבוג) ודגנ
http://news.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=item&id=6472
דוחל תומוסרפו תויורחת ,יל הארנש יפכ לבא
...דוחל חטשב תואיצמו
לש תבה ,הכרב ןיב תלבליבש יל הארנ ףסונב
,הינשה הכרב .לזמ לש תבה הכרב ןיבו יזור
תיתוישיאו תינוציח תישנ איה ,ללכו ללכ הזר אל
תאיצמ אלא התוא םיכשומ שממ אל םינודעומו
םחופיטו םידלי ,החפשמ ,םייחל םיאתמ גוז-ןב
(-: ...ישפוחה הנוצרו התריחב ךותמ תאז
םא ,יגולויבה ליגה אוה יתוא החנמש ליגה
ןיקת אוה םא ,החפשמ תמקה רשפאמ אוה
זא תידדה המאתהו הכישמ שי םא ,ינקיתו
...םוקמל םוקמ שי
רבג דועל וביגה
 
 
22/3/03 19:54
really :תאמ
....הז והזל הבוגתב
why would a good looking 25 years old women marry
an old and annoyng person like u? don't u think u
have a broblem? maybe u have so many pretentions
that r unreal?
reallyל וביגה
 
 
22/3/03 21:33
רבג דוע :תאמ
....הז והזל הבוגתב
Because luckily she doesn't think like you.
(and not knowing me, you don't know how
do I look or how old I am, you think you do
:-)
BTW - I think you're annoying.
(Start by improving your spelling: "annoying"
not "annoyng").
רבג דועל וביגה
 
 
23/3/03 11:02
הלאירא :תאמ
Realityל הבוגתב
תעדוי אלש הזה רתאב יהשימ שיש תבשוח אל ינא
יזיפ רואית וליפאו ,סולפ םיעברא ןב קוור התאש
.(?ןוסח ?םיעבש רטמ) ןאכ תרסמ ךמצע לש
הארנ אל .יתעשעוש תמאב ךלש תושירדה ארקמל לבא
ךכ לכ ךל שיש ללגב ,סעפא ילואו ?םזגומ תצק ךל
ךלהמב ?תחא ףא אוצמל חילצמ אל התא תושירד הברה
תושירד תמישר ךממ לבקל יתיכז הפ ךלש תוהשה
,תעפוש ,הריעצ היהתש :תולגה ךרואכ הכורא
הייניעמ שארבשו ,הקינעמ ,תחפוטמ ,הנידע ,"תישנ"
םיאנת ידמ רתוי תצק אל .החפשמ תמקה דומעת
?םימדקומ
הלאיראל וביגה
 
 
23/3/03 12:40
רבג דוע :תאמ
רקי רבג לבאל הבוגתב
תויהל תו/םיטונ ,עירכמה ונבורש בשוח ינא
עגונ הזשכ םיינררב
ךורא חווטל םיפתושמ םייחל גוז-תב/ןב תריחבל
.(הנותח)
טעמ אלו ןויסינ טעמ ךותמ הז תא רמוא ינא
.םירחאב תוננובתה
ההובג תוריבסב ,הלאירא ,תאש ענכושמ טעמכ ינא
יתוא ינקת)
ללגב םיילאיצנטופ גוז-ינב תלספ (העוט ינא םא
המאתה-יא
שיש ןאכ תבתכ רבכ) עקר/הלכשה/תוישיא/הארמ-ב
תופדעה ךל
םא .לבוקמ הזו יעבט הז ,ימיטיגל הז ("תוינתא"
רבגהש בושח ךל
,הלעמו 'מ 1.80 ,אמגוד םתס ,היהי ךתיאש
35 ליג דע ,יאמדקא
?ךתיא חכוותאש ינא ימ - רצק רוחש רעיש לעבו
עודיכ ,ךתוכז וז
,ינא ("חכוותהל (םעט) ןיא חיר לעו םעט לע"
הזב ןפוד אצוי ילוא
רתוי ךירצ) ידימ רתוי הז לע רבדמ ינאש
(-: רבדל תוחפ ...תושעל
םהבש תוביבסב ץופנ כ"כ אל ילש "לדומ"ה םגו
יננהו יתייה
,יברק) אבצ ,(םינב רקיעב) יעוצקמ ןוכית)
הטיסרבינוא ,(ל"נכ
םגו ('דכו (ל"נכ) הדובע תומוקמ ,(יתאצמ אל)
יתוישיא דצ שי
אל וז יתעדל ('דכו תויתורבח ,תונשייב) בושח
.תושירד לש היעב
,תיעוצקמ אלהו תיטוידהה יתעידיב) ןימאמ ינא
(ןייצל שי
ימ) "הקזוח"ב ונב עובט גוזה-תב/ןב לש לדומהש
רתוי
שי ,ילוא ,הארנכש ןימאמ ינא ןכל ,(תוחפ ימו
יטנג עקר ול
וא שחכתהל םעט שיש בשוח אל ינא ...יתועמשמ
קבאהל
.ימיטיגל אוה דוע לכ ,םעטב
רבג דועל וביגה
 
 
23/3/03 12:43
רבג דוע :תאמ
תונררבה רשפל הבוגתב
ןלוכו תוכורא תורוש יתבתכ !האור תא
...בוטה ןוצרה תורמל - !! "וצצקנ"
)-: םלש קדרב אצי
רבג דועל וביגה
 
 
23/3/03 13:55
הלאירא :תאמ
תוכורא תורושל הבוגתב
ןיבל ,תוימיטיגל תושירד ןיב לדבה שי
רבג לכ יתניחבמ .שממל לכות אלש תושירד
םכח תוחפ ,ינולק 'גרו'גמ הפי תוחפ
תוחפו סטייג ליבמ רישע תוחפ ,ןייטשניאמ
הרשפ רדגב אוה סמאיליוו ןיבורמ קיחצמ
ןיתשי וזה המישרהמ והשימ ?המ זא ,תבאוכ
.םולחב ?תשקב ילע
טפשמל הנימאמ אל ינאש תרעטצמ דואמ ינא
דחאה וא תחאה ."העיגה אל דוע תחאה"
םיצור תמאבו םהילא םינכומ ונחנאשכ םיעיגמ
,ןכ ,רשפתהל תעדל אוה תונכומהמ קלח .םתוא
לש תוישנה תדימ לע וא םיידשה לדוג לע םג
ךל ויה םא תעדוי אל ינא .תיטקייבואה
לבא ,הרעשה יל שי ,תוכורא םיסחי תוכרעמ
.העוט ינאש תויהל לוכי
התא המל קודבל ךל יאדכ ילואש בשוח אל התא
ינא" דיגהל לק רתוי הברהש ןוכנ ?אצומ אל
,"תונב םע ליחתהל עדוי אל ינא" וא "ןשייב
,גוז תב אוצמל ךל רוזעת אל וזה תולקה לבא
.וילא קקותשמ התאש הארנש והשמ
הלאיראל וביגה
 
 
23/3/03 20:35
רבג דוע :תאמ
תוכורא תורושל הבוגתב
,הלאירא םולש
,ינממ ענמ אל הז ,'וכו תונשייב ןיינעב
,השקיה ילוא
.תורוחב םע תאצלו ריכהל ,םיתיעל
םיתוועמ םיטושפ םירפסמ"ש ןאכ יתבתכ
תואיצמ
טועימ" בותכל ךירצ יתייה ,"תבכרומ
,"...םירפסמ
הז (קר אלו) הזה הרקמבש ,בשוח ינא המודב
לולכמ
קלח ,רתוי קלח) םיעיפשמש םימרוג לש
.(תוחפ
"?ילע לכתסי ימ" :ןונגסב הבשחמש בשוח ינא
ךמצעמ "יקיזחת" םא ,ןולשיכל ןוכתמ איה
ןפואב)
הזו ךממ "וקיזחי" םגש אוה יוכיסה (ילאיר
ףופכב
הבוגה םא לשמל ,תועיפשמש תורחא תולבגמל
ךל התיה זא רטמ 5 וא מ"ס 5 היה ךלש
(-: ...היעב
ןיא ,ורקיעב יבויח אוה ילש ימצעה יומידה
שממ יל
ינא ,"תותיחנ ישגר" וא "תולדג ןועגיש"
ינא המ עדוי
הווש קלחב ,תרכזהש םימוחתה לכב הווש
,רתוי
שיגרמ אל ינאש ךכ .תוחפ הווש קלחב
:ןונגסב
תולכתסמש שיו ויה - "?ילע לכתסת ימ"
שי/ויהו יב תוצור/וצרו (ןהילע םילכתסמשו)
ןבומכ
.המאתה לש ןיינע הז - אלש
אל טושפ ןה ,תוזרפומ אל ןה ילש תושירדה
הנשמ אל ינא המל) .ילש הביבסב תוצופנ
.(-: ...הבוט הלאש תאז ?הביבס
רומאכ ,המל רורב יד יל ?יתאצמ אל המל ,זא
תוישיאה ,ילש םינגה :םימרוג לש לולכמ הז
,ילש
לומ םירבגה תומכ ,אב אצמנ ינאש הביבסה
עצוממהמ הנוש ינא המכ ,הב םישנה תומכ
ענכושמ יד ינא .'וכו 'וכו תונוכת ןווגמב
תא יל שיש
ימצע תא ריכמ יד ינאש תורמלו ...תובושתה
היה)
ינא (ןתמאלו תובשחמ בושחל ןמז קיפסמ יל
דימת
לבקמ ינא דימת אל ...תוצע עומשל חותפ
.ןתוא
רבג דועל וביגה
 
 
27/3/03 11:14
לכימ :תאמ
תונררבה רשפל הבוגתב
.גוז תב אלו אמא ךל שפחמ התא יכ עמשנ הז
לכימל וביגה
 
 
27/3/03 11:28
רבג דוע :תאמ
תונררבה רשפל הבוגתב
,תוחאו םא יל ייהו ךפנכ תחת יניסינכה"
יתוליפת ןק ,ישאר טלקמ ךקיח יהיו
,תוחדינה
דוס ךל לגאו יחש ,תושמשה ןיב ,םימחר תעבו
,ירוסי
?ירוענ ןכיה םירוענ םלועב שי ,םירמוא
,הבהלב הפרשנ ישפנ ,הדותא ךל דחא זר דועו
?הבהא תאז המ ,םלועב שי הבהא םירמוא
אוה םג ךא - םולח היה ,יתוא ומיר םיבכוכה
,רבע
,רבד יל ןיא ,םלועב םולכ יל ןיא התע
תוחאו םא יל ייהו ךפנכ תחת יניסינכה
"תוחדינה יתוליפת ןק ישאר טלקמ ךקיח יהיו


קילאיב .נ.ח / "ךפנכ תחת יניסינכה"
רבג דועל וביגה
 
 
27/3/03 12:39
לכימ :תאמ
(-: ...תוחא םג תכחשל הבוגתב
השיא לבא .הז תא ריכמ אל התא ילוא וא
םיתיעל ,םימעפל קר םאכ שיגרהל תינהנ
לש הל השורדה הנמה לכ תאו .דואמ תוקוחר
.תוהמאב ךשמהב הל תאצומ איה ,וזה השגרהה
אלו ךמות אל ,רנטרפ םיכירצ ונחנא תויגוזב
היהיש ,החיש-ןב היהיש ,רבח היהיש .ליפט
ןימב םג יכ םא ,הבוגב רקיעב לבא ,ונילעמ
.(-;םימעפל ער אל הז
,אמא םע הז תא תושעלב ךשומ רבד םוש ןיא
ןיב אוה ,תושעל המ ,ןימו .רבג דוע
בושחה אל םא ,רתויב םיבושחה םיביכרמה
.תויגוזב ,רתויב
לכימל וביגה
 
 
27/3/03 14:01
רבג דוע :תאמ
.חכושש הז התאל הבוגתב
הזה הפיה רישה תא יתטטיצ ,תישאר
דאמה ןחלה תא יל ריכזמ הז)
לש הפי דאמ דאמה עוציבב הפי
אוהש ללגב אל - (ןייטשניא קירא
,אל אוה ובורב ,ילא וא ילע רבדמ
תנווכמ תאש יל הארנש המ הז טושפ
.(יתיעטש ןכתתי) ...וילא
ךכ לע קלוח אל שממ ינא ,תינש
ןיב ,ךכמ עמתשמה לכ לע) ןימש
(הכישמ :קר אל ןבומכו רתיה
ינא - רשקב רתויב יתועמשמ אוה
(-: ...ותוא ענכשל ךירצש ןורחאה
אשונ אל ינאש ומכ שממ ,תישילש
ינא ,ירבגה ןימה לכ תא יבג לע
הלוכי (יהשלכ) השיאש בשוח אל
רעשמ ינא ,םישנה לכ םשב רבדל
שי ,ןויוויש תוצורש םישנ שיש
ינא ,שיו "ןהילעמ" רבג תוצורש
,ילוא ,ל"נכ) "ןהיתחתמ" ,חינמ
תא תופידעמש ילוא שי ,(םירבג
,ילוא ,רחא קלח ,"םא"ה דיקפת
.המודכו "תוחא"ה ,"תב"ה דיקפת תא
ןויסינ לבא ,היגולוכיספ יתדמל אל
ןווגמ שיש ומכש יתוא דמיל םייחה
,םישנא
תונוצר/תועד לש ןווגמ שי המודב
.'דכו תויוישיא/
,יליבשב "םא" שפחמ אל ינא ,תיעיבר
.םיפתושמה ונידלי ליבשב רקיעב אלא
,םייחל רטנטרפ שפחמ ינא טלחהב
יל הארנ ?"רנטרפ" והמ איה הלאשה
לעש (העוט ינאש ןכתיי ןבומכו)
.הנבה/המכסה רסוח ונניב שי ךכ
ענכשל הסנמ אל שממ ינא ,בגא
.אל וא "בוט" והשמל י/והשימ
בוט המ ,בשוח ינא ךכ ,עדוי ינא
.שפחמ ינא המו יליבשב
תא אלמא ינאש יהשימ אצמת םא
יכ יתונוצר תא איהו היתונוצר
םג היהיו ונימ תא ןימ אצמ זא
(-: ...ןימ הברה
רבג דועל וביגה
 
 
29/3/03 18:45
היני'גרין :תאמ
תונררבה רשפל הבוגתב
סמוע אוה ,בתוכ התא הבש ךרדב ןיינעה
,תרתוימה היצמרופניאה
ןה ,םירבדה לש יטנרהוקה ףצרל העירפמה
ןהו תינרוצ הניחבמ
.תינכות הניחבמ
לדומה םא קפסב ינא ,ומצע ןיינעה יבגלו
תב/ןבל ונלש ילאדיאה
ותוא ךיישל הטונ ינא ,יטנג עקר לעב אוה גוז
יכילהתל אקווד
,הרקמ לכב .םירחואמו םימדקומ היצזילאיצוס
לאדיאה תבצה ,יתעד יפל
תודמעומב ןנובתמ התא הכרד הדיחיה המזירפכ
יתועמשמ ןפואב תעגופ ,ךלש
ךליג תורמלש םג המ .גוז תב אוצמל ךייוכיסב
הסיפת ,תיסחי םדקתמה
תימולכ וא לכה ןיעמ-תיתודלי תצק איה וז
.הבשחמל רמוח -וזכ
היני'גריןל וביגה
 
 
29/3/03 20:10
רבג דוע :תאמ
תונררבה רשפל הבוגתב
היהי אל ,הלילחש) בותכא רוציקב
אל ןאכמ םיאורש םירבד" - (..."סמוע"
..."םשמ םיאור
רבג דועל וביגה
 
 
23/3/03 11:03
ה--לוש--ה :תאמ
ינאול הבוגתב
,הנכש יל שי יכ ,והשמ הזיא רדסל ינא ילוא ,םיטרפ דוע ןת
.איה תאז הכרב
,הנותחה דע הב עגית אלו טטרטניא תחתופ אל איה ,היעבה
.תולצנתהב הככ ,ףתכב קר ילוא
ה--לוש--הל וביגה
 
 
23/3/03 11:44
רבג דוע :תאמ
התא המכ ןב זאל הבוגתב
המ הזו קוור ינאו (-: םיאתמה ליגב ינא
תואיצמ םיתוועמ םיטושפ םירפסמ ,בושחש
המ תרמוא םינפ לא םינפ השיגפ .תבכרומ
...ודיגי אל םירפסמ יפלאש
היעב יל ןיא !! בוטה ןוצרה לע הדות הלאוו
הלאכ םישנ ךירעמ קר ינא) (-: ףתכה םע
.(שפחמ ינא וזכ תחא שממו
ליימ-יא יל חולשל הלוכי תא יתימא הז םא
הזמ אצת םא .םשמ ךישמנו ליעלד תבותכל
שי זאו - הלודג הבוט ךל בייח היהא הנותח
(-: (-: טסינימפ תויהל ליחתאש יוכיס וליפא
רבג דועל וביגה
 
 
23/3/03 12:26
ה--לוש--ה :תאמ
תחאו םיקוור ...ןב ינאל הבוגתב
הליבשב שממ אל הז םיטסינימפ
הסני וא הלש חבטמל ףאה תא ףוחדי הלש רבגהש ,ח"וח
!הפ דע - תיבב והשמ תושעל
!תויהל ךירצ רדס
ףסכ איבמ רבג
םינשיה םיכרעה - החפשמו תיב תקזחתמ ,ףסכ העיקשמ השא
.םיבוטהו
ה--לוש--הל וביגה
 
 
23/3/03 12:30
רבג דוע :תאמ
היעבל הבוגתב
היהאש שקבתש המ היהא הליבשב
היהא טסינימפ .(יל םיאתת תמאב איה םא)
(-: הזה ביבחה רתאה ליבשב
רבג דועל וביגה
 
 
25/3/03 19:48
הלול הדוד :תאמ
היעב ןיאל הבוגתב
תוינוציקב ןרמש התאש ךל דיגהל תבייח ינא
41 ליגב םא היעב יהשוזיא שיש המדנ ןכו ,תפרוטמ
!תחא תיניצר םיסחי תכרעמ ךל התיה אל ןיידע
לבא ,תחא תויהל תרמייתמ אלו תיגולוכיספ אל ינא
.ךב איה היעבהש הארנכ
הלול הדודל וביגה
 
 
25/3/03 21:36
רבג דוע :תאמ
היעב שיל הבוגתב
ץורח"ל יחטיש תצק ךל הארנ אל
אל ללכ תאש םדא לש "תולרוג
?"תודבוע" יעטק ס"ע הריכמ
(...?היעב אל תאז)
ךתושרב ,הז ,אל וא יל היה המ
,ישיאה יניינע ,(אל וא)
וב ףתשל רחוב ינא ןכ םא אלא
.תו/םירחא
יסחי יניינעב "תונרמש"ה ןיינעב
םימוחתב חרכהב אל) םישנ-םירבג
-ו "תונרמש"ב הדומ ינא (םירחא
.דיחי אל ינאש עדוי ינא .א
.הזב שייבתמ אל שממ ינא .ב
גוז-תב ריכהל חמשא טלחהב .ג
.ינומכ "תינרמש"
.ךל יפוי ?"תינרמש" אל תא
רבג דועל וביגה
 
22/3/03 2:53
יללה ןימסי :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
היה דייורפ ...ילנאה בלשל ונתוא ריזחהל ידכ הינונק לכה הז
רמוא
איהו חונ הז יניטוחש עבשיהל הנכומש הבוט הרבח יל שי הרקמ לכב
יולת ...הארנ יתלב יניטוחהש קייודמ אל הז ןכ ומכ ,תיבסל ללכב
.תןנובתמבו סנכמב


www.p-files.org
יללה ןימסיל וביגה
 
 
22/3/03 13:43
ןטוב :תאמ
הינונקל הבוגתב
...ילאנאה בלשל םתוא ריזחהל
(: תאז ןיבהל תויבסל ומכ ןיאו
ןטובל וביגה
 
 
22/3/03 14:05
רבג דוע :תאמ
...הינונק ןכאל הבוגתב
?תמלענ ןאל .ךבוש ךורב ,ןטוב
רבג דועל וביגה
 
 
22/3/03 22:00
ןטוב :תאמ
...הינונק ןכאל הבוגתב
,יבוש לע הנוב יתייה אל
,דבלב דחא טפשמב ינכרבל תחלצה ,ינש דצמו
.עגרל ץיצהל הווש היה ךכ לשב קרו
ןטובל וביגה
 
22/3/03 11:26
:תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ןודעומב םיקוור תביסמ ןרותה ןתחל םירבח המכ ונישע םינש ינפל
בורקב ןתחתמש קוור שי םא הלאש (?) תינדקרה (זיטפרטס) הסרובה
,ותוא טישפהל הליחתה הרוחבה .תולעל ונלש רבחה תא ונדדוע ,להקב
לכה ךסב רבודמ) ךישמהל הל ןתנ אל אוה םייסנכמל העיגהשכ לבא
הזש ונל ריבסה אוה ןחלושל רזח אוהשכ .(םינותחתב יסקס דוקירב
.םינותחת שבול אל אוה יכ ,ךיבמ דואמ תויהל לוכי היה
םינותחת שבול אל (יושנ) ילש בוט רבח דועש יל רבתסה ךכ רחא בוט
.הזה עטקב דבל אל ינאשו


?המ ליבשב םינב .םינותחת תושבול תונב המ ליבשב ןיבמ ינא
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/3/03 11:41
הלאירא :תאמ
טושפ יכהל הבוגתב
.ןסכורב ,ןיזה ןלצל אנמחר וא ,תורעשה םהל וספתי אלש ידכ
הלאיראל וביגה
 
 
22/3/03 17:43
:תאמ
טושפ יכהל הבוגתב
.ןיזה לע ןסכורה תא םירגוס אל רבכ 'ג התיכ לעמ םינב


ולדיג הככש ללגב קר םינותחת םע םיכלוה םינבה בורש יל המדנ
.םיליגר םה הככו םתוא
הצקב גדגדמ תצק הז הלחתהב ,םינותחת ילב תכלל ליגר אלש ימל
רהמ ייד לבא ,בוחרה עצמאב תונמדזמ תופקיזל םרוגו ,ןיזה לש
(-: תוחונהו שפוחה תשגרהמ םינהנו םילגרתמ
םוקמב העתפה לש טנמלא ףיסומ םינותחתה לש םרדעה ,הזמ ץוח
.הנושארה םעפב ןוכנה
וז הבוגתל וביגה
 
 
22/3/03 19:18
ןיקור :תאמ
םיליגר םהש ללגב םתסל הבוגתב
הנטקב איבהו ,קחצ ךכ לכ אוה :ךילמייה ידוד ןבל הרקש המ
.בשחשמ רתוי יביסאמ היהש דאנ הזיא
ןיקורל וביגה
 
 
22/3/03 20:10
חחרפ :תאמ
םיליגר םהש ללגב םתסל הבוגתב
,(?יתרמא רבכ ,תומדקתמ םיעברא) תובר םינש ינפל ,םעפ
תובוחר המשו ריעב
אלש ימ עיגה ,המילחמ המלע תיבל םילוחה תיבמ החיג תעב
.העתפהב ,ךירצ היה
לש הלחתה התייה הקעצה......סכרנ ןסכורהו שבלנ סני'גה
.באוכ עסמ


.םימדקתמל 'ז רועיש היה הז
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 22:07
Bad Arse :תאמ
ךמצע םשב רבדל הבוגתב
............ןיינעמ השענ הז ?תובוחרמ התא יחצ
Bad Arseל וביגה
 
 
22/3/03 22:28
חחרפ :תאמ
ךמצע םשב רבדל הבוגתב
.יחצ אל ינא


.ףףףףףףףףףףףףףףףוא
חחרפל וביגה
 
 
23/3/03 11:38
הדבעמ בצ :תאמ
..הנורחא םעפל הבוגתב
ובשחיש םיצור אל ונינש .הבוגת יל תכסח ,חחרפ הדות
.םירחאל ונתוא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/3/03 0:08
ןטוב :תאמ
..הנורחא םעפל הבוגתב
?????????????תובוחרמ יחצה התא הז זא
(: ידבשה יחצ התא ,םתתתתתתתס
ןטובל וביגה
 
 
24/3/03 9:40
הדבעמ בצ :תאמ
..הנורחא םעפל הבוגתב
!םינטק םינינטוב הינטוב ןטוב
?ןוכנ ?וקרמ לש היצוציפהמ ןטובה תא
המ ישחנת ,העתפה יל שי זא ךכ םא
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/3/03 10:56
ןטוב :תאמ
ל הבוגתב
(: ?םוטא ידבש רדח


?הלצה לגלג
ןטובל וביגה
 
 
24/3/03 11:02
תעלות :תאמ
?קוטסיפ םרג האמל הבוגתב
.ארונ ךייחל יל םימרוג םתא לבא
!רתלאל ,רתאב ןטובה ראשות
תעלותל וביגה
 
 
24/3/03 12:55
ןטוב :תאמ
,החישל םכל ץרפתהל הצור אלל הבוגתב
תחנ ןטובל םישוע םינגולס
(: תחתבש (יני)טוחהמ רתוי ףא


,ןטוב
אילפהל הדודר הזירח לש עגרב
ןטובל וביגה
 
 
24/3/03 12:30
הדבעמ בצ :תאמ
?קוטסיפ םרג האמל הבוגתב
:זמר ךל ןתא ינא בוט ...ממא ?הלצה לגלג
םירשעב רמגנו יאמל ינימשב ליחתמ הז
.עצמאב סנכ םע ,יאמב העבראו
הדבעמ בצל וביגה
 
 
24/3/03 12:59
ןטוב :תאמ
בורק לבא ,אלל הבוגתב
...םודא שוטב ןמויב יתמשר
ןטובל וביגה
 
 
22/3/03 22:04
Nמה ןזO :תאמ
םיליגר םהש ללגב םתסל הבוגתב
דימתו תופוכת רתוי םיתיעל םייסנכמה תא סבכל זא ךירצ
החירסמש עצמאב הדוקנ םש היהת
............................................ןתשמ
Nמה ןזOל וביגה
 
 
23/3/03 1:20
Bad Arse :תאמ
קאי םינותחת ילב יואל הבוגתב
הלאשל הנעו השקבב יל חלס וישכע ייקוא יחצ אל התא
Bad Arseל וביגה
 
 
23/3/03 3:34
חחרפ :תאמ
קאי םינותחת ילב יואל הבוגתב
.םילשורימ ינא
חחרפל וביגה
 
 
27/3/03 6:27
הנשמ אל :תאמ
םיליגר םהש ללגב םתסל הבוגתב
הפיט יל הארנ הז ..םינותחת ילב םירבג תבהוא אל ינא
םינותחת םהל ןיאש םילגמשכ םייסנכמה תדרוה בלשב ..לוז
הז ,תעדוי אלו ,שארמ הז תא וננכת םה וליאכ הארנ ,השעמל
.בוט הארנ אל
הנשמ אלל וביגה
 
 
27/3/03 11:25
לכימ :תאמ
םיליגר םהש ללגב םתסל הבוגתב
,וישכע ךל חונ ילוא הז
.ונלצא תויזח םע ומכ הז לבא
אל ,אלו) םייכרבה דע ךרצוא עיגי 50 ליגב ,םישת אל םא
.(רתוי ךורא ןיז ךל היהי
.בלבלמ וניא הארמה
לכימל וביגה
 
 
23/3/03 15:42
super-g :תאמ
טושפ יכהל הבוגתב
.תעפוה םואתפו "תומכח" שממ אל תובוגת הברה כ"כ יתארק
ינפל וסנת תונב) ......חונ יכה םולכ ילב .ךירבדב קדצ שי
(...יתוא תוטפוש ןתאש
בצמהשכ אוהש גוס לכמ - םינותחתה לע תרתוומ תישיא ינא
(ןכוסמ הז ..הדובעב אל)רשפאמ
!ילמרונ אל ףייכ
...םירנטרפל תדמחנ יד העתפה םגו
..ץמאו קזח
super-gל וביגה
 
22/3/03 14:50
cookieldia :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!םיטסיניבוש םירבגו תויטנ םע םיאנפוא ןברוק ןה תורוחב..


םלועב "אבה רבדה" לש תונומת תשרב םהל ובבותסה םייעובש ינפל
םיטסלפ םיחותינ םג המישרל ףיסוהל יכרטצת זא וא - יניקבה
ךותל םיאתהל ידכב ,םייוצרה תומוקמב םיערוג םג ךא םיפיסומש
.םי דגב ,המ םושמ ,תוארקנש דבה תועוצר
...הנהא ינאש עדוי ינא ,תוננב ןכל םיענ ץיק
;)
cookieldiaל וביגה
 
22/3/03 15:17
יל לבאנא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
?הפפכה תא קורזי והשימש ןמזה עיגה ילוא תמאבו
הנפואה ינבצעמש ומכ תוזרו תוקלח תוארהל תוכירצ םישנ המל
?ןמזה לכ ונל םיביתכמ


?דרמ לע טילחנ אלש המל
הפי הז הנמשו הריעש םויהמ
סססססכיא הקלחו הזר


ונינובשח לע תוליו תונובש תויאקיטמסוקל יד
אל רבכ ונחנאש דע יברב ומכ ונתוא םישיבלמש הנפוא יבצעמל יד
רתוי םושנל תולוכי
."יסקס הז קלח" "הפי הז הזר" ןגולסל יד
לבטפמוקנא דנא דראהה ירישכמ לכו תויפוסניאה רעישה תוטירמל יד
.םייינמכייאה


םירענ לש הארמ ונל םיביתכמש םיאומוה הנפוא ינבצעמ הצוחה
.םיקלחו םיריעצ


.םיללוקמה יפויה ינולסו םידגבה תויונח דיל הנגפה רחמ


!!!!תוינימ לוטנהו קלחה ףודשה יטקרונאה הארמה םע קיפסמ


!!!!!!!!!!!!!!הצוחה -,םזינורכנא - יגיווט
יל לבאנאל וביגה
 
 
22/3/03 18:38
חחרפ :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
.ןמא .םלוע דעו התעמ ....הנמשו הריעש
חחרפל וביגה
 
 
23/3/03 16:15
ילט :תאמ
יתענכתשהל הבוגתב
...רתוי ךלש הרבח תויהל הצור אל ינא םג זא
!! דגוב הי....תכלכיל ךיא ,ךיא
(-:
,םירבח ראשינ ז"כב םא לבא
,המשנל יל סנכנ הז יכ ,כ"כ אל יניטוח זא
םייסנכמ םע בוט םיכלוהש םינותחת לבא
? ךתעד המ ,םיכומנ שממ
,םידומיל'ת ובזעת - ילש תונבל רסמה ,בגא
.םינבה הז ףיכ יכה
ילטל וביגה
 
 
24/3/03 10:17
חחרפ :תאמ
דרפיהל הצור התא םאל הבוגתב
רבדב הקומעה הנבותהש קר הז .יתנווכתה אלש ךל עבשנ
.הראהל יתוא האיבה תחא תבבש םיריעשה םינמושה


.ילע ורבע קשחו ןמז זובזב לש םינש
וליממ סונו תא (יאשחב) יתבביחו יתיעט ןהבש םינש
לבמט) תובוטח םישנ ףידעהל יל ומרג םיאמוסרפ ןהבש םינש
(ינומכש רעבנ
חצנל ילע תרעש יכ) רעישה תוודח תא יתנבה אל ןהבש םינש
(ךפטלא


הדמע יתצמיא רוחאל קלפ קילפב יכיכונאו הרעהה האב ,הנהו
הרואנ


?המ וישכעו


?הככ ,לקולקה ימעטל רוזחאש הצור תא וישכע


.רקיעב רופכל רחאו לפטב רופכל לוכי אל


.םדקתמה יליג לש תלבגומה תלוכיה וז הממיל דחא קלפ קילפ


.ךל עבשנ .יחרכה אל ,יניטוח


.ריאי קשל תחתמ םג יואר תחת .תנבה אל םא ,תחתה הז
חחרפל וביגה
 
 
24/3/03 14:52
ילט :תאמ
רעטצמ שממל הבוגתב
.תנבה אל םא ,ילש תחתה לע הלוח ינא
יתבהאתה ךיא הז הניבמ אל ינאש המ
..ךומכ פזפזמו ףייזמש דחאב
,המחנ ילש הדודל יתעמש אל המל ,המל
,דימת יל הרמאש ,הכרב וא
םיצור אלש הלא לכמ ירהזית"
."....ז-ינבה ,ךתוא ...זל קר
,םרשקהמ ואצוה יירבד ,תרעטצמ שממ
.ןוקייא יתרגס ,טוטיצ ףוס
(-:
ילטל וביגה
 
 
24/3/03 15:01
חחרפ :תאמ
רעטצת ,רעטצתל הבוגתב
?המחנ


...יתריקי ילט
ןיבל ךניבש רידנה הבהאה רופס תא יתספספש ךתעדב הלעה
?ךלש תחתה
?ךכ ידכ דע
?יניתבשח יתפלה


:הינש הבשחמב
.המחנ התוא אל וז
.רחא ב-א הל היה המחנ הדודש


ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ו ה ד ג ב א
חחרפל וביגה
 
 
24/3/03 16:26
ילט :תאמ
,ךלש הדודה םג איה ,המל הבוגתב
,היחיש הלעב תא שי תחא לכל ונלצאו
.ף"לאו הדליטמ ,םיו הכרב ,ףחשו המחנ
.ךלוה אל ,הלש לצה ילב ,המחנ םתס


,הבהא רופיס תספסיפ אמש יתעדב הלע ,ןכא
יתפלש וא ,ךכ ידכ דע רידנ וניא אוה ךא
?וילע הלוח ינא קרש דשוח ךניה םא ,יניתבשח


ילש הדודש הלילח זמור התא םאה ,הזמ ץוח
? 'ב-'אב היעב הל שי המחנ
התיה תיסחי איה .העורפ הצמשה יהוז ךא
הככ יתאצי םתס יכו .התביבסל תמדקתמ
:-( !?יתאציש ךיא


.הדליטמ לש רוציק אל הז ילט ,בגא
ינשה םשה ,דיתעב םיסופספ ויהי אלש לבא
.ליגיבא-ילש
:-) .תעבשנ
ילטל וביגה
 
 
24/3/03 22:18
חחרפ :תאמ
תישילש םעפ יתבשחל הבוגתב
...ליגיבא


.בוקאעי תא היה ילש המחנלש והז
אטחה תא ךל ןיא ,הלש תחתה תא ךל ןיא .תיפוס זא
.תיחרכהה ןיעה תא ךל ןיאו ,הלש


תורמל .םר לוקב אל תוחפל ,םירבדמ אל ף"לא לעו
.ב-א ב - המחנ לצא וליפא - עיפומ אוהש
חחרפל וביגה
 
 
25/3/03 10:09
ילט :תאמ
יסקס עמשנ הז תילגנאבל הבוגתב
.המכ וליפא גשומ ךל ןיא ,רקי חחרפ


! ךכש בוטו הלשמ ילע ןיא
,הכרבל המוד אקוד ינאש לאל הדות
.המחנ הדוד לש העונצ אלהו תיחטשה התב


? ף"לא לע םירבדמ אל המל לבא


?המחנ הדוד לש ידוסה בהאמה אוה םאה


,ב-א-ב ף"לא תאו בוקאעי תא הל שי םאו
?רבג דוע הל ריכהל עיצמ התא ךיא


תוקחאד ריבעמש ף"לא ותוא והז םאהו
? 'ןיע תחת ןיע' לע הידבשב יחצ םע


,יתונרקס תא שובכל הלוכי אל..תורהבהל הכחמ
...הרודנפ תבית תאזב יתחתפ וישכעש


?"תרמצב םילותח" ריכמ ,בגא
..ףרוחב תלזנ ומכ ךשומ הז ,עג עג ליגיבא
.הללאל יסקס עמשנ הז תירבעב לבא
(-:
ילטל וביגה
 
 
25/3/03 10:53
חחרפ :תאמ
....עגר....עגרל הבוגתב
?חארפה לותחה תא חכשא ךיא יכו


אלש המ ,הלחתההמ רבכ רורב היה תיחטש תאש הז
.תועינצה ןיינע לע תולקה התואב רמול ןתינ
:-)


םימעטהמ םירבדמ ןיא (!!!דסומהמ) ף"לא לע
אטח (תוקחאדהו שיאה) יחצש תורמל ,םינבומה
.ןיינעב
דוגינב .םיידוס םיבהאמ ויה אלש ןבומכ המחנל
תוסנל םינבבבש םיחלצומל סנא'צ הנתנש התבל
הידסח תא הרמש המחנ ,םמצע תא חיכוהלו
.דבלב תודיסחל


בוקאעי תא הנמט המחנ ,הבוט השא לכ ומכ
היתותיע התע הנהו םיחרוב אל ונממש םוקמב
.הידיב


יתאלימ קר ינא ,הניינעתהש איה וז ,הזמ ץוח
.שרופמה הנוצר רחא


הביתה םימעפל ,ביירד דנלוהלמ תא תיאר םא
םיסומכ תומולחל טרפ רבד הליכמ הניא תחתפנה
...הירעשב םיסנכנה הלא לש


!תיחשמ שוביכהש רמאנ רבכ ,תונרקסהה םיינעבו


:-)


EL EL ABIGAIL
חחרפל וביגה
 
 
25/3/03 12:05
הדבעמ בצ :תאמ
טאק וטסיראל הבוגתב
דסומהמ אל אוה ןיעו ןיע ףלא ירופיסמ ף"לא
.סרמל'צב תיטרואת הקיזיפל הקלחמהמ םא יכ
.היודב תוא תאז םג םכריכזהלו
הדבעמ בצל וביגה
 
 
25/3/03 12:59
חחרפ :תאמ
!השקבב השל הבוגתב
םשרנ .תוקחאדהו השקבב השה ,שיאה יחצ
!ונינפל


סרבמיי'צ .ךמצעל תאצמ יוסיכ לש יפוי
!ךתוחא
חחרפל וביגה
 
 
25/3/03 13:10
הדבעמ בצ :תאמ
ףיסוהל שי וישכעול הבוגתב
לבא ,ךילע רבוע המ עדוי אל ינא ,ידידי
.םויל םוימ רורב תוחפו תוחפ הייהנ התא
ןמז ידמ רתוי הברה הלבמ התאש תויהל לוכי
?הזה רתאב
הדבעמ בצל וביגה
 
 
25/3/03 14:39
Chambermaid , ילט :תאמ
?האל הבוגתב
הברה הלבמ אוהש ללגב הזש תויהל לוכי
.יתיא ןמז
...ותיא ינא וא
,תועינצ רסוחו תויחטשמ ץוח ירהש
? אל ,םג ונרמא תוריהב רסוח
(-:
Chambermaid , ילטל וביגה
 
 
25/3/03 19:44
חחרפ :תאמ
ףיסוהל יל השרוי םאל הבוגתב
.הפהמ


!השקבב הש
חחרפל וביגה
 
 
23/3/03 10:01
ןרק :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
."ונחנא" יבזע
.הזב םחלהל יל רבשנ לבא ןבצעמ הז לכ יתוא םג
,יניטוח ילב ,תורעש תצק םע ,תורעש ילב ,תורעש םע תכלוה ינא
םג ךכו .תרחא םגו ךכ ימצע תא תבהוא - היזח םע ,היזח ילב
.הז והזו .ינאש ךיא יתוא בהוא - ילש בהאמה
- םיקוחל תייצל הצורש ימ ,דבעתשתש ,דבעתשהל הצורש ימ
התוא וצרי אל ךכו ךכו ךכ השעת אל םאש תדחופש ימ .תייצתש
.הל רוזעל ךיא יל ןיא לבא ,הילע יל לבח ,םירבג
דועצל רשאמ םינהמ רתוי הברה םירבד ןומה שי - םירצק םייחה
.ודגנ םחלהל וא הזה "חופיטה" רדסמב
ןרקל וביגה
 
 
29/3/03 19:03
היני'גריו :תאמ
תומחלמ יבזעל הבוגתב
לכה השענ ןמזמ רבכ -םזינימפה תוהמ תא תספת תחא הקספבו
ןעמל וניתומיא ודעצ ןמזמ רבכ ,םישנ י"ע הנושארה םעפב
רוצילו תובוחה תא ,תויוכזה תא שממל ןמזה עיגה .וניתייוכז
םישנה ינוילימ לש םיישיאה םירופיסה ינוילימו יפלא תא
,אבה בלשל הייח תא חקית ונתיאמ תחא לכש ןמזה עיגה .םלועב
תא היפתכ לע בוחסל ילב הלש ילטנדנצסנרטה טקייורפה תא אצמת
.וילע תוירחאה וא ישנה ןימה לכ
ךל אבש ימ םע ,ךל אבש יתמ ,ךל אבש המ ישבל ,תורחא םילמבו
תויקיזש ומכ חור יבצמ תונשמ וניבור ירה -ךל אבש ךיאו
ונלש ןוצרה הנתשמ םג םאתהבו ,םיעבצ תשק לע םינווג תופילחמ
תא ידבעש ,הנפואל ידבעתשת לא זא -רחא וא הז דגב שובלל
.ךייכרצל הנפואה
היני'גריול וביגה
 
22/3/03 18:02
Lady Stardust :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!ייקוא
םג ופוסבו יל היהש ישיא רופיסמ אשונה לכ לע ביגהל תדמוע ינא
:רסמה לובט
,תב לכל הער אל האיצמו בוט רוחב תמאב היהש,ילש םדוקה רבחה
הזה חוליגה תא תושעלו יניטוח שובלל תושאונ יתוא ענכשל הסינ
עדוי הזכ השועש ימ .הריעז המולפ לש רתויב קד ספ קר ריאשמש
+רשי וק לע הרימש חות ינדפקו ינחדק חוליג ברועמ אשונב
.םיירפסמ
אוה הזה רוזאהש הטושפ תחא הביסמ .תבהוא שממ אל ינא יניטוח
הכיס ילענ !תמלשומ תוחונ לע רשפתהל המיכסמ אל ינא ובש דיחיה
לבא תמאב םה יכ באפ וא הדעסמ לש תועש המכל לובסל הלוכי ינא
םירבד הברה לע רשפתהל הלוכי ינא !!!הללאל בינגמ םיארנ תמאב
!!!!!!!!!!!!!!ילש ףוגב שיגר יכה רוזה תוחונ לע אל לבא


יאנש ול יתרמא ילש בגהמ ותוא דירוהל תמאב ליבשב תחא םעפ זא
היה אוה רמולכ !שבלתהל עדי אל טושפ רוחבה -קסע ותיא השוע
זא .תלוכמל אצוי אוה וליאכ רבד לכו םיבאפ ,םינודעומל שבלתמ
ומכ האריו ולש שובלה יפוא תא תונשל ךלוה אוה םאש ול יתרמא
ילב םג ונאצישכ תושעל יתלדתשהש ומכ) םיאצוי ונחנאשכ ךירצש
.חלגלו יניטוח םישל הנכומ ינא (!חוליגהו יניטוחה


םישאה אוה ,היה רומא אוהש ומכ תולקב הז תא חקל אל אוהש קר אל
!!!וילע תצחולו חכב ותוא תונשל הסנמ ינאש הזב תוצרחנ יתוא


...ייקוא
איה הדבועה !לופכ רסומ הזיא ןאכ ןיאש חכווהת םילוכי אל םתא
םיללוכש םיבר םירבד !תוכשומ תוארהל ידכ רתוי הברה שרדנ םישנמש
לע תרבדמ אל וליפא ינאו) ןווכמ ימצע קזנ טושפו תוחונ יא ,באכ
יעבט ןפואב הפוצמ וליאכ םישנמ .(!םהינימל םייטסלפ םיחותינ
...היצפוא תאז םירבגל !וילאמ ןבומ רבדכ-תוחפוטמ ויהיש


ףא םע ןמז המכ יתאצי אלו ונממ יתדרפנש ירחאש ינוריא יכה עטקה
!חלגל יתלחתה תמאב דחא
!תוניצרב ייד לבא הצופנה תויתונמואו תוידוסיב אל
יתשגרה טושפ יכ הלא דחא ףא ליבשב אלו וליבשב הז תא יתישע אל
!תושעל יל אבש המ הזש


:רופיסהמ םילועש םיבושח םירסמ המכ הנה זא
ותוא ימישת והשמ תבהוא תא םא ,ךיא הנשמ אלו המ הנשמ אל .1
!הצור תאש לככ ךתאנהל ישבלתו
תבהוא אל תאש םירבד םישל ךיילע ץוחלל תוסנל םירבגל ינתת לא .2
תויהל ךלש הבוחה אל תאזש ירכזת דימת -תוחונ יא ךל םימרוג וא
הארמ םא .תחא לכ ינפב תדמועש היצפוא הלא ןמזה לכ תמלשומו הפי
!!!רטסיס וי וט ראוואפ רומ-ש ירה זא ךלש רבדה אוה יעבט
הז תא םיווש םג םה םא בושחנ ךכ רחא תצק ומנליבשב וצמאתייש
הליהקל הבוט תאז-ונליבשב ץמאתהל אל הז יניטוח םישלו-
!!!בוט יכה הרקמב תילאוסקסומוהה
תישיאה השגרההו ךמצע ליבשב ישעת-תושעל תרחוב אל תאש המ לכ .3
!הז יבגל ךלש
תבשחנ ךלש העדה קר-בשוח וא השוע םלועה ראשש המ לכ לע ןיז ימיש
!ךלש ףוגל עגונ הזשכ
Lady Stardustל וביגה
 
 
22/3/03 18:32
חחרפ :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
.המולפה ןיינעב ישיאה םעטהמ ץוח .ןכ ןכ .הלימ לכ לע טעמכ


.השאל רשאמ חורפאל רתוי המיאתמ וק דע הזוזגה המולפה


:-)
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 18:56
:תאמ
ךתיא םיכסמל הבוגתב
קילדמ הז .רוחש רעש םע רשפא םא ,ריעש סוכ בהוא ללכב ינאו
.הללאל יתוא
וז הבוגתל וביגה
 
 
27/3/03 11:38
לכימ :תאמ
קילדמ הז ריעש סוכל הבוגתב
ונחנא עדנש ,תחא העד לע רבכ וטילחת .ונתוא םילבלבמ םתא
.דבעתשהל המל
.ריעש בהוא דחא ,חלוגמ בהוא דחא
.תי'גני'ג ללכב ינאו
לכימל וביגה
 
 
27/3/03 11:43
לכימ :תאמ
קילדמ הז ריעש סוכל הבוגתב
.יפואב תי'גני'ג
לכימל וביגה
 
 
27/3/03 11:53
תעלות :תאמ
.יפואבל הבוגתב
:-)
תעלותל וביגה
 
22/3/03 19:11
ינוריע לט :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ןימה תמשרה ,םייתנפא םיכרצל םישענ ןאכ ורמאנש םירבדה לכ םא
.היעב ןאכ שי ןכא ,ב"ויכו ירבגה
,הלאה םיאלפנה םירביאל תעדומ תויהל הז ףיכ הזיא יבשחת ,לבא
לכתסהל תונהנש הלאכ שיש ומכ קוידב .ןמזה לכ ,ךלש קרו ךלש םהש
תורוכמש הלאכ שיו ,תירוטאינימ הצלוחב ןהלש הפושחה ןטבה לע
הלגמש תנייוצמה תיוזהו וזה האלפנה היצפואה ללגב קר םיפושחמל
ךכחתמש ףושחה ןבשיה לש השוחתה םג ,םרדה אולמב םיציצה תא
תיבבס תויהל הלוכי הטמל םש םישחרתמש םירבדה ראשו סני'גב
תוקסעתה לכ ללכבו תויתריצי תורופסת םג ררוג הז םא .רתויב
לכ ,יתאנהל קרו ךאש ,רורבו דעב דימת ינא ,הדומרב שלושמב הבושח
.סונובכ בשחנ ראשה
גניטואא לביק וליפאו ינוויכ ודה יניטוחה אצמוה רבכ בגא ךרד
קר -םינינפה יניטוח ע"ע) "הלודגה ריעהו סקס"ב התנמס לצא תואנ
?התסינ רבכש יהשימ ןאכ שי .(תוגרדמב ותיא ץורל אל
ינוריע לטל וביגה
 
 
22/3/03 19:19
ינוריע לט :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
ינוריע לטל וביגה
 
22/3/03 20:34
היצקיפוקניא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
וליאכ ימצע יניעב יתדשחנ עגרל הנה יכ ,הפ ביגהל תקעזנ ינא
ידו ,איה ךכ אלו ,'וכו וליאכו וליאכ רחא והשימ יניעב יתדשחנ
לע רוטקודה םע רבדל :ימצעל קתפ) אזימר ימסב אמיכח ודואספל
.(יביבס בבותסמ םלועה לכש השגרהה


תנמ לע םקוה הזה רתאה לכש קפס יל ןיאו ,ןאכ רבכ ינא םא ,ןכבו
:םתשקיבש ומכ ,םכל אה זא ,ילש ןותחיתה ילגרה תא דומלל


המ לצא אלו ,ןוכנה םגדה תא אוצמל ךירצ .ההובאב חונ ,לכ םדוק
.וינבא 'תפיפ פאגמ רישי רווידב אלא ,'זרו'ז גניקב המש


,דבוע םג דבוע 'גראל ארטסקאב ,ןעוט חחרפש המל יררטנוק ,תינש
וטלקנש יפכ םיבשו םירבועה לש םהינפ תא גיצהל הנכומ ינא היארלו
ידידי ,חחרפ ןכ לע רשא .ילש הטימה לעמ תבצומש המלצמה תשדעב
לבא ,רואנו ימיטיגל "בהוא אל" דיגהל ךל השרמ ינא ,חאמ יל רקיה
.ונ ונ ונ ."הפי אל" השרמ אל
.ונ


לע תאז יתדמל .ןבומכ איה הבושתה ,ןושארה טיידב יניטוח יבגל
תא שגפ דחא ןתנוי הזיאש ירחא (הנינש וזיא !הח !הח) ירשב
יתשבלש (הנה ?םיאמוסרפ לש הזולנ העפשה לע רבדל םיצור) םיבטחמה
.ונקחצ המכ .אל םייחב ?ןושאר טיידב ?ינא ,ש העידי ךותמ


םיטרפב יוצמ תויהל שקעתמש אוהה םע קודבל תכלוה ינא וישכע .והז
דרתה םע דחי עבצאה תא יל ךתחשכ יתוא שינעה אוה המ לע ,םינטקה
.הנכומ רבכ הדיטשפה םאו ,ףלועמה
היצקיפוקניאל וביגה
 
 
22/3/03 22:22
חחרפ :תאמ
רבשו דושל הבוגתב
...תונשרפהמ קמחתהל רשפא יא לבא
) "הפי אל" יתרמא אל םג (רואנו ימיטיגל) "בהוא אל" יתרמא אל
."דבוע אל" יתרמא םג יתרמא לבא .(ונ ונ ונ
.הרזחב יירבד תא חקול


.םעט לש ןיינע


:יוציפה הנה ,םעטל םעטמו


.רדחה תרוטרפמטל התוא י/איבהו תירוחאה ךריה תא י/חק
ןמשב הלוכ תא יפטע (עיצהל יל שיש המ לכ הז) יצחו תחא דיב
.חבושמ תיז
הינמושל תחתמו לעמ ,דקש הז היה לשמ ,ךריה תא י/הסעו י/פטל
.הב רוזשה בחלו םיאנה
תאו םוש ןש עבר דעומ דועבמ ונכוהש םיצירחה לש םקמועל י/סנכה
!!!יקניק .ןומיל תפילק לש (דבלב) בוהצה קלחה
.ךריה לש חטשה ינפ לכל ותוא י/דמצהו רוחש לפלפ י/סורג
ףידע) שארמ תצצקש (םוקיליזב ,ונגרוא ,היליזורטפ) םיבשעה תא
יקלח לכל ןכ םג י/דמצה (הקומעו הבחר סוכב םיירפסמ תועצמאב
.י/קדהו ךריה


סינכמ ינא) ךריה תא י/סנכה תולעמ 225 ל שארמ םמוחש רונתל
רשאכ הליחת ,תשר לע תחנומ איהשכ (םיפתתשמה יוביר לשב םייתש
.הלעמ יפלכ הנפומ ימינפה קלחה


.ןירמזור לש םילועבג ינש חינהל שי (ריעצ הלט לש) ךריה לע
תויטנ לשב םיבשעה םע דחי ץוצקל אלו המוראה ןעמל דבלב חינהל)
.(ןירמזורה לש תוינטלתש


המדא יחופת י/חנה קומעו לודג סרח ילכ ךותב תשרל תחתמ
.לפלפו חלמב םיקוזבו ןמשב םיפוטע ,תולודג תויבוקל םיכותח


הנפומ ינוציחה קלחה תעכש ךכ ךריה תא ךופהל שי תוקד 25 רחאל
225 לש הרוטרפמטב העש יצחכ דוע היילצב ךישמהלו הלעמ יפלכ
ךישמהלו תולעמ 175 ל הרוטרפמטה תא דירוהל ןכמ רחאל ,תולעמ
.העשכ ךשמל תולצל


:השגהל
םיחתנה תא ביצהלו םצעל בצינ ןוויכב הלטה ילצ תא ךותחל שי
יחופת תא רזפל שי םביבסמ ,הלעמ יפלכ ינוציחה קלחה רשאכ
.המדאה


:פיט
ביצהל ,ןתינש לככ בחרה (תיכוכזמ ילכ םג ירשפא) סרחה ילכ תא
םינמושהש ךכל םורגל דעונ רבדה .םימב האלמ היפא תינבת יבג לע
.ופרשי אל סרחה ילכ ךותל ולפי אלו ךריהמ ופטפטיש
.רדסה ליל תחוראל ןיכהל יתבייחתה התואש תירקיעה הנמה יהוז


:הרעה
רוקינ .הב רוזשה ברה בלחה ללגב הרשכ הניא הלט לש תירוחא ךרי
.היואר ךכ לכ אל ךא הרשכל התוא ךופהי בלחה
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 22:40
היצקיפוקניא :תאמ
יתרמא ךכ אל םנמאל הבוגתב
שיש המ לכ הז) םיידי יתשב ,ינא יכ ,םולכב יל וליעוי אלש
.םטרומ טסופ םייכריב ת/עגונ אל ,(יל
היצקיפוקניאל וביגה
 
 
22/3/03 22:50
חחרפ :תאמ
הלימ 245 הנהול הבוגתב
םייכרי ,שיגדהל בושח ,תולעמ 225 לש םוחב ,רונתב םש אל
.הלט לש אל רקיעב ,םטרומ-הרפ


,רפסמב 245) יתולימש שח ינא ,תאז לכ תורמל ,תאז לכבו
.תוישומיש ויה אל םא םג ,אושל ויה אל (?דבל תרפס


:-)
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 23:01
היצקיפוקניא :תאמ
תאז תמועל ינאול הבוגתב
רבכ הז ,(ץיפק תולוגנרת רמול אלש) תוילט ףידעמ התא
.עודי


:-)
היצקיפוקניאל וביגה
 
 
22/3/03 22:43
היצקיפוקניא :תאמ
יתרמא ךכ אל םנמאל הבוגתב
שיש המ לכ הז) םיידי יתשב ,ינא יכ ,םולכב יל וליעוי אלש
.םטרומ טסופ םייכריב ת/עגונ אל ,(יל
היצקיפוקניאל וביגה
 
 
25/3/03 11:22
ה--לוש--ה :תאמ
הלימ 245 הנהול הבוגתב
תעגונ םג תעגומ חטב תא


רבד לכמ תולעגנה לש תאזה תועיבצה ... ךא ,ךא
ה--לוש--הל וביגה
 
 
25/3/03 14:23
היצקימשוקניא :תאמ
ןושלו םייתפש םע לבאל הבוגתב
.םיינישה תא תחכש
יארקת אלש ליבשב ךלש וקה לא רשייתהל הכירצ ינא ,ידיגת
,רשב תלכוא ינא ,ןכ ?לגעהמ ץוח ,תמ ימ המל ?העובצ יל
.וב תעגונ אל ינא ,אלו
.הככ ?המל


זירכהל םיזרדזמש הלאכמ קר ,רבד לכמ תלעגנ אל ינא ,אלו
.אל המבו תעגל המב יליבשב טילחהלו תועיבצ לע
.האירב ייהת
היצקימשוקניאל וביגה
 
 
26/5/03 9:53
לוש :תאמ
ה הלוש ,ה ה הל הבוגתב
הבוגת הפ שיש יתיאר וישכע קר
?העובצ יתרמא ינא - ספוא - עוגר רתוי הברה םוקממו
.המל גשומ יל ןיא ?ינא
1!!!!תתלושה רוטב - וקניא ,וקניא ,וקניא ,וקניא
(ןימאהל אל הזש ,ספות יטנרטניא גנלס ךיא)
לושל וביגה
 
22/3/03 21:25
79 :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.רמאממ הככ יתנבצעתה אל ןמז הברה
תאש הז םע דדומתהל ךל השקש הזו ,שיש חונ יכה רבדה הז יניטוח
ונחנאש רמוא אל םיאימחמ תוחפה םינותחתה תא שובלל תוצלאנש הלאמ
!םירבגה ליבשב םתוא תושבול
ומכ ,ילש םיממהמהו םיקיקדה םיבקעה לע םויה לכ תכלל םג יל ףכ
ינא הנשי ורבוס םע םגש תורמל בוטו רקי וטואב גוהנל יל ףכש
.םוקמ לכל עיגא
לבא ןיינעמ אלו ךחוגמ כ"כ ךלש םזינימפה .ךמצע םשב ירבד ,אנא
תרמוא יתייה .וילע רמרמתהל קומע רתוי םוחת תאצמ אל הארנכ
רחא םוקמ לכבו ןאכ םות דע וצומ הל תומוד תולאשו רעישה תלאשש
ךכ לזלזת היתויחאמ תחאש ילבמ הל אבש המ השעת תחא לכש טלחוהו
.היתוריחבב
79ל וביגה
 
 
22/3/03 23:58
הלאירא :תאמ
...תמאב ונל הבוגתב
הרכשא ,םיקיקד םיבקע לע תכלל הל ףיכ :תמלשומ המנפה הנהו
שופה ךל םיענ םג חטב .תיב ילענ ומכ שממ ,םיזוגא הבבס .ףיכ
תבשל הלוכי אל תאש הרצק ךכ לכש ,תיאצחה ךל החונ וא ןמסמה פא
.ףפוכתהל וא
בוטש תוחוטב ויהש םיילגרה תורושק תויניסה לע םחרנ ךכ רחאו
.ןהל ףיכו .ונברקב ,הפ ןה ?תושוע ןה
דומע תא תוועמ אל יניטוח ?םיקיקד םיבקעו יניטוח ןיב לדבההו
יבקעו .בג יבאכל םרוג אלו ,םיילגרה תופכ תא תוועמ אל ,הרדשה
.ןכ הללאו ?וטליטס
"השיחכמ םג החפש םג" טפשמה םיאתמ הפו


.ןיוש ונ
הלאיראל וביגה
 
 
23/3/03 2:02
העונ :תאמ
...תמאב ונל הבוגתב
תא שיגדמ הז ,יל חונ הז ,יל םיענ הז .יניטוח תבהוא ינא
יניב תכשומו תיסקס רתוי שיגרהל יל םרוג רקיעבו ילש תחתה
.ימצע ןיבל


,הכילהה תא םיתוועמ םה ,תרמאש ומכ .הכיס יבקע תאנוש ינא
םעפ לכ ימצע תא אונשל יל םימרוגו בגה תא ,םיילגרה תופכ תא
.םתוא לוענל "תצלאנ" ינאשכ ,שדחמ


אלו הכיס יבקעב תכלל תופידעמש םישנ תומייק טלחהב ,תאז םע
תוליגר ךכ לכש ולאכ שי .הז גוסמ םילענבש יפויה לשב קר
.תמאב .בגה ןהל באוכ ,עגרל םהמ תודרוי ןה םאש םיבקעל
ידירות םא ,תיתימא הצצפ ,54 תב ,האירב היהתש ,ילש אמא
עתפל תיארנ איה יכ הלילח אלו .תדבאתמ איה "סדק"ל התוא
באוכ .תוחוטש םיילענל הליגר אל איה תמאב יכ אלא ,בוט תוחפ
.ןהמ בגה הל
ונייה וילא יניטוחה ומכ) לגרה הזש חינהל ריבס ,ןוכנ זא
הזש השוחתה תא ונבהא תמאב אל ירהש ,ונלוכ לגרתהל תוכירצ
ודמלש ולאכ שי ,לגרה לכ ומכ לבא ,(ןושארה עגרהמ תחתה ךותב
.ונממ תונהל


,הלאוו .79 התוא לע תחתומ תאש תרוקיבה יל ההומת תצק ,ןכל
ולאה םיבקעה תא תאנוש .התוא ןיבהל יל השק ,הדוותמו הדומ
םצע ילוא .עדוי ימ .הל חונ תמאב ילוא לבא ,תוומ תאנש
.ילוא .הלש תוחונל הפיסומ תיסוכ םהב השיגרמ איהש הדבועה
הרכשאש ךל תונימאמ אל ךייתורבחמ קלחש ומכש החינמ טושפ ינא
,חונו םיענ ןיידע ךלו ,(ולאכ שי חטבו) יניטוחה םע ךל חונ
ךל ץחול אלש רתוי םיענ ךלש ומכ .םיבקעה חונ תמאב הל םג ךכ
בגאו) ליגרה ןותחתה ריאשמש םיספה תא םיאור אלשו םידדצב
מ"ס 10-ב ההובג תויהל םיענ הל ,(ףוריטב תחתה תא םילידגמ
.תוזרו תוכורא רתוי תוארנ הלש םיילגרהשו


אלו רקבאש ינא ימ לבא ,התוא הניבמ אל ישיא ןפואב ינא
?הל ןימאא


,תישפט תירבג המיזמ םתס אוה יניטוחהש תנעוטש ימ לכלו
לכמ תונהלו .תכלל ךישמא ,ילש םע ,ינא ...תבייח אל ,הלאוו
!הקד
העונל וביגה
 
 
23/3/03 9:47
הלאירא :תאמ
...תמאב ןיוש ונל הבוגתב
,םדוק יתבתכש ומכ ,הל הנימאמ אל ינא המל ךל דיגא ינא
דוגינב ,ךיפה יתלבו יתימא יזיפ קזנ םימרוג הכיס יבקע
קפס ןיא לבא ,הלגרתה ךלש אמאש תויהל לוכי .יניטוחל
.הובג ריחמב אב רבדהש
הלאיראל וביגה
 
 
23/3/03 18:18
79 :תאמ
...תמאב ונל הבוגתב
רבכ רדסב הז לבא ,תשבלתמ ינא ךיא תעדוי תאש יתעדי אל
ינא .לכה וניבהש בושחל תורמייתמה תא שיש הדבועל יתלגרתה
.ןוכיתה חרזמב אירב יכה בגה תא יל שי ,תיאטרופס
.אקווד .ליחתא ינא ילוא לבא ,ינימ םע תכלוה אל ינא
תאצוי אל ינא לבא ,בותכל תעדוי אל המגודל ינא ... לידבהל
לע תוצפל ידכ תאזכ איה תרשכומ הנונש לכש תושפוטמ תורהצהב
.םירחא םירבד
.טקשב ףייפיתהל ונת...הללאי
79ל וביגה
 
 
23/3/03 14:17
ינור :תאמ
...תמאב ונל הבוגתב
ינא .ךיילע הבבס - םלועב חונ יכה רבדה הז יניטוח ךתעדל ילוא
.ןייוצמ - חונ הז ךל םא לבא ,הז לע התמ אל ינויסנמ
הלאמ תאש הז םע דדומתהל ךל השקש הז" תרמוא תאז המ ..לבא
ונחנאש רמווא אל םיאימחמ תוחפה םינותחתה תא שובלל תוצלאנש
הילשאב היח תמאב תא ???החילס "!םירבגה ליבשב םתוא תושבול
,ןאכמו) אימחמ תוחפ חרכב אוה יניטוח ונניאש םינותחת גוז לכש
!!!העורפ המזגה - (ותרטמל םיאתמ תוחפ וא הפי תוחפ
לטובמ אל ןבשי תלעב (יצרתש המ ...ל,יתחמשל ,ירעצל) ינא
יניטוח תבעתמ ינאו ינכית םיה יאצומ תא שייבמ וניאש לילעב
םירמוח ראשמו ,ישממ ,הרחתמ םיפי םינותחתב יל תבבותסמו
דע) ןלוכו ,הלא ונימיב ןותחתה םלועה תא םישמשמה םיחבושמ
ןבמ תושגרנ החמש תואירק תואיצומו יל תואימחמ (ןורחאה גוזה
המ תא וא) הלאמ גוז ףשוח אוהש םעפ לכב בוהאה יגוז
לכש רמוא הז םאה ,ךיילע הבבס ,ףושח תחת תבהוא תא .(ןהיתחתמש
לע "תרשפתמ"ו ,הלכיש הממ אימחמ תוחפ תיארנ הככ תכלוה אלש ימ
רשפא םיקפוא תרצ המכ ךייחב ?הייח ימיב התנקש יגולס ןותחת לכ
?תויהל
ינורל וביגה
 
 
23/3/03 15:29
ןטוב :תאמ
...תמאב ונ ,יתביבח 79ל הבוגתב
וזיאש םעפ לכב תוקעזנ ונחנא המל אלא ,יניטוח אל/יניטוח ןכ
?"...םליבשב הז לכ תא תושוע ןתא" :ונל "תזמור" תינחרט
!םליבשב הז תא תושוע ונחנאש חטב
,חלוגמ ,יקנ ,יטתסא ותוא הפידעמ אל איהש דיגתו תחא םוקתשו
םשובמ ,בטיה שובל
רסקובב ,הלאירא ךליבשב ,בוט ...לוטנ וא יניטוחב רשפא םאו)
(: דומצ


טוחה תא שיגרהל תונהנ םג ונקלחש תורשפאה תא רתוס אל הז
שיגרהל וא ,םיפסונ מ"ס 10 ימורממ ונמצע לע ןנובתהל ,תחתב
.רעישמ קלח ונרוע עגמ תא
תחא לכ טילחתש - טוחה קומע המכו ,בקעה הבוג והמ ,חלגל המכ
.בוט הל השוע המ
ןטובל וביגה
 
 
23/3/03 16:09
ןוריל :תאמ
אל איה תיתימאה היגוסהל הבוגתב
,תבתכל ןאכ ךופהל הכירצ תאש ךל דיגהל הצור ינא ,ןטוב
!יניעב לוב םעפ לכ תועלוק טושפ ךלש תורעהה
קר הז הפ בוש ךא תקולחמב יונש אשונ טלחהב ,רמאמ הלחא
!השגרה לש ןיינע
ןורילל וביגה
 
 
27/3/03 6:43
הנשמ אל :תאמ
אל איה תיתימאה היגוסהל הבוגתב
!ןליבשב הז תא תושוע ןתאש חטב
..יל אצי אלו ןמזה לכ הז תא דיגהל יתיצר
,םלועה יניעב יסקס אלו רעוכמ בשחנ היה יניטוחה םא ,ירהש
תובבוח לכ ידי לע ידיימב םעדייובל סנכנ היהש ירה
.קלע "ימצע ליבשב" יניטוחה
הנשמ אלל וביגה
 
 
23/3/03 18:24
79 :תאמ
...תמאב ונ ,יתביבח 79ל הבוגתב
םיממהמה ינותחתמ המכ .םימעפל הרוק הז יכ יתללכה .יתאטח
יניטוח לע תרוקיבשכ טושפ .םינותחתמ םייסנכמ רתוי םה רתויב
.רמרוממ עמשנ הז זא ,תיתרוקיב ,תעדוי אל...כ"כ איה
.ךתבוגת תא תלבקמ
79ל וביגה
 
 
24/3/03 14:10
ינור :תאמ
יתביבח ינורל הבוגתב
."הרעה"כ אלא "הליטק"כ לבקתה אלש החמש (0: היעב םוש ןיא

ןינע תא בוש תוסנל הנכומ ןפוא לכב ינא םא ,בגא ךרד
תחתל םיאתיש ריבס ריחמב גוז אוצמל רשפא הפיא ,יניטוחה
...הכרבב לבקתת הרזע ?ילש ינוכית םיה
ינורל וביגה
 
 
24/3/03 18:06
79 :תאמ
יתריקי 79ל הבוגתב
הלודג תצק הדימ תונקל הז בושח יכה ,לוזב שי םוקמ לכב
.ףיכה לכ הז לבא ףפור תצק תויהל לוכי הז םנמא .ליגרהמ
79ל וביגה
 
 
25/3/03 15:50
ינור :תאמ
חמשמ הז...ואל הבוגתב
םיירוחאה בבוח) יגוז ןבל היהי המ הארנ ,ייקוא
.אשונב (...ברה ילזמל - םיבחרה
ינורל וביגה
 
 
26/5/03 23:51
טוח :תאמ
חמשמ הז...ואל הבוגתב
??"יגוז ןב" ,"יגוז ןב" ,"יגוז ןב" ןמזה לכ בותכל
!רמאמה תבתוכ תבוטל ספא דחא
טוחל וביגה
 
23/3/03 17:26
הניטס :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.רדס השענ ,הריקי יאוב
הזש םישנ שיש החינמ ינא לבא (תישיא יל תוחפל) חונ אל יניטוח
לע ךלש תישיאה היווחה תא ליחהל ןויסינה ..ןהל חונ ארונ
.ילאיר שממ אל אוה הלודג ךכ לכ הייסולכוא


ינממ ענומש המ (רשפאה תדימב) ללכב םינותחת ילב תכלל תבהוא ינא
תרדוח חורהו) תויאצח הברהל םוקמ ןתונו םידומצ םייסנכמ םע תכלל
אל הז לבא ..םויה לכ ףוריטב תיסקס השיגרמ ינאו דבל דעבמ
יכ (יניעב רקיעב) רתוימש רעיש דירוהל תבהוא םג ינא ...(רושק
.הקלח הככ ימצעב תעגל יל םיענ ארונ


םיביתכתל תודבעתשמ םישנ .תועט ?םיירבג םיביתכתל תודבעושמ םישנ
.הריחב תאז יכ ..ליעפ ןיינב ..םיירבג
וא ךיניעב ןח אוצמלו אל וא ךילע תלבוקמ תויהל הלוכיש הריחב
תאו רחא והשימ לש הריחב תאז יכ הנשמ שממ אל הז לבא ..אל
.םולשב התיא תויחלו דבל תושעל תנמזומ תא ךלש הריחבה
אלו ךמצע לש תוריחבב קוסיעב םויה תא תולבל הז ררחשמ יכה יכהו
.םירחא םישנא לש ולאב
הניטסל וביגה
 
 
23/3/03 19:01
הלאירא :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
תייה אל וא ?הטאידב אל תא ?ןוכנ תמאב הז ,תרמוא תאש המו
,תא אל םאו ?םיפדוע ג"ק השולשמ רטפיהל ךל אב אל וא ?הטאידב
?המל הזו ?ןהלש לקשמהמ תוצורמ אל ךלש תורבחהמ %80 תוחפל אל
.ןיטולחל תואירב ןבור ,אל ,תואירב תויהל ןהל עירפמ לקשמה יכ
ןה ךיאו ?ןהלש לקשמהמ תוקפוסמ תויהל אל תודמול ןה ילוא זא
םייחה לכ תויחל ורחב ןה היפל תישיא הטלחה ?הז תא תודמול
אל תויהל ןתוא תוחירכמ תויתרבחה תומרונה יכ וא ,תולכסותמ
?תוצורמ
אל הז לבא ,רוחבל ונתוכז לעו ,ונלש תוריחב לע רבדל לק ארונ
.ןוכנ שממ
רחבמ ,תוחפ תובוט תודובע השוריפ הנמש תויהל הריחבה ,לשמל
ל"נכ .יתייעב ימצע יומידו םיילאיצנטופ גוז ינב לש רתוי ןטק
ריחמ ולאה תוריחבל שי ,תחפוטמ אל וא תיתטסא אל תויהל הריחבה
ילכתסת אל) םינגמ םיטבממ ליחתמ אוה ,ךומנ אל אוהו ,יתרבח
רמגנו ,(?םיילגרב תורעש תטרומ אלש הריעש יהשימ לע לעוגב תצק
.הדובע וא הבהא ומכ ,םיבושח רתוי םימוחתב
הז תא תושוע ןהש ודיגי ןוזמ ןמצעמ תוכסוחש תונבה בור ,ןוכנ
,םייחב םירבד ןומהב ומכ לבא ,תוזר תויהל ןהל םיענ יכ
וזש ונמצע תא םיענכשמ ונחנא ,והשמ תושעל םיביוחמ ונחנאשכ
סננוסיד ,ונ ,תויחל ונל לק רתוי הככ יכ ,ונלש הריחב
?יביטינגוק
הז ,םישנה לע הארמה תזוכיספל תוירחאה לכ תא ליטהל רשפא יא
.ןגוה אלו ןוכנ אל


הייפכמ תעבונ םישנ לש תיתטסא הריחב לכ אלש םג ןוכנ ,ינש דצמ
השוע אל ינא ,תוחונ רסוחב לובגה תא יתבצה לשמל ינא .תיתרבח
השוע ינא הז תא םג לבא ,טורמלמ ץוח) יל חונ אלש רבד םוש
תורחא תופוקתבו ,וישכע ינא וז לבא ,יל ביאכמש וא (םייתלצעב
,רתוי בוט תואריהל ידכ יל ומענ אלש םירבד תושעל יתמכסה ןכ
יד ימצע לע דובעל הכירצ יתייה ,וזה תוחונינל עיגהל ידכו
.יל אבש דלקושו תפצקב םיתות המכ תלכוא אל ינא ,ןיידעו ,השק
הלאיראל וביגה
 
 
24/3/03 9:12
הניטס :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
הז לע לצנתהל ןוכנל תאצומ אל ינאו יל אבש המ תלכוא ינא
.דחא ףא ינפב
םיינרדומה יפויה ילאידיאל סחיבש החינמ ינאו ,אל ינא הזר
םימרגוליק 3 -מ רתוי הברה ילע "םיבשוי" םיישנ יטנאה
.םיפדוע
אב םימעפלש ומכ ..יאדווב ןכ ?רתוי הזר תויהל יל אב םימעפל
..לתלותמ רעיש תלעב וא ,הכומנ רתוי תויהל יל
דחופמו ןוחטיב רסח םדא תויהל חרכהב ךיניעב הז הנמש תויהל
המ יל ןיא ..גוז ינבו הדובע יאשונב רשפתהל וילע רזגנש
.תמאב ונ -מ ץוח ךל רמול
תוישיאה תויווחה תא ליחהל שיתמ ארונ הז ..רמואו רוזחא ינא
.םלועה ראש לע ךלש
הוודחב חלגל יל ינתו םיתות ילכאת לאו םייתלצעב יטרמת
דחא לכ .הלילה עצמאב ףיבטסור לוכאלו םינותחת ילב תכללו
.ולש תוחונינהו
אל ןרוקמ ,םישנה לש הארמה תוזוכיספ בורש ךתיא המיכסמ ינאו
דבעתשהל הככ תרחובש ימ לבא ..יתבתכש המ קוידב הזו ..םישנב
תרוי גוז ינבו תובוט רתוי תודובע ךכב הגישמ חרכהב אל
.תוסנל תנמזומ תא לבא ..רתוי חלצומ ימצע יומידו םיבוט
.ירמגל רתוול יתוכז תא יתשמימ ינא
הניטסל וביגה
 
23/3/03 17:46
ידע :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!רמאמ לש יפוי


קר ינאו) םיבקעמ יתדרי וב םייחב בלשל יתעגהש יל ףיכ הזיא
ירחא תעלוצ ברעב התיבה יתרזחש ירחא יתעגה הילא הטלחה ,(1.54
אל הז החוטש לענב) ידמ בר ןמז םיבקעה לע יתכלה יכ הדובע םוי
.(הרוק
ווילש עגמה תושדע תא ,הנש ינפל ,ןספאל יתטלחהש יל ףיכ הזיא
.זאמ ןתוא יתררוויא אלו ,15 ליג זאמ יתוא
,יניטוח םע ךלהמב בבותסהל ימינפ ךרוצ לכ יל ןיאש יל ףיכ הזיא
תא ,ןלציל אנמחר ,ואריש היעב םוש יל ןיאו ,יל חונ אל הז יכ
אל הז .תיאצחה וא םידומצה םייסנכמה דעבמ םינותחתה לש וקה
.םתוא יתבנגש
תייעב) תעדל המצע תא טורמת - הפידעמ איהש המ השעתש תחא לכ
םע היניע תא ףייעת ,םיבקע לע הדדת ,יניטוח םע ךלת ,(םידוריג
ינימ תשבול איה יכ הפי הפי תולכושמ םיילגרב בשת ,עגמ תושדע
.רצרצק
םג הלוכי תא לכו ,תרחא היצפוא םג שיש רוכזת תחא לכש בושח לבא
םויה ךלהמבש ילב הזו םירבג ךושמל וליפאו תיסקסו הפי שיגרהל
תא דירוהל /דגבה תא ףילחהל הל אב וליאכ תחא םעפ וליפא שיגרת
.םיילענהמ רטפיהל /חוליגהמ םיצוקה תא דרגל /תושדעה
!!!ונהתו וסנ
ידעל וביגה
 
 
25/3/03 11:46
ימעפ דח :תאמ
תוחונה לע רשפתהל סאמנל הבוגתב
?יתנתחתה = בלשל יתעגה


וז םג) םשגה ומכ ןאכ תומרוזה םילימה יפלא - תורחא םילימב וא
,אלו - רחא וא הזכ ןפואב תויונפ תורוחבל תוסחייתמ (הכרב
,סוטטסה תא הנשמ אל םינש 7 רבכ ותיא הרג תאש הז ,קתומ
רתוי ול הלעי ךתוא בוזעלש רבג רמולכ ךלש תא תלבקמ תאש עגרבו
- ךתיא ראשהלמ
!בלשל העיגמ תא םואתפ
ץיצמכו ,ירבח בורלו יל הרוק הז תא יתיאר קיתו יושנ רותב
.וישכעו ןאכ בלציהל דמוע ינאש ןיבהל יתקפסה םורופב ימעפ-דח
תודבועה תא הנשי אל ןיידע הזו ,יל יפוי
.הדות
ימעפ דחל וביגה
 
 
27/3/03 12:14
לכימ :תאמ
תוחונה לע רשפתהל סאמנל הבוגתב
ונתחתהש ונלש תורבחה לכ ומכ .רמוא התאש המב קדצ הברה שי
ירמוח לע תרוכשמה תא זבזבל ,ןימשהל רתומ וב "בלשל ועיגה"ו
םידגב םע בבותסהל ,תיאקיטמסוקו הקיטמסוק לע אלו יוקינ
.ןגוז ינב דיל ץילפהלו תיבב םיחנזומ
אל תא םהב םיטרדנטסה יפל םייחה לכ תויחל רשפא יאש ןוכנ זא
אל םישנ .ירמגל הכופה תוינוציקל תכלל רוסא םג לבא ,הנימאמ
ידגב לע ןהלש תרוכשמה בור תא תוזבזבמו םיטישכת תובהוא םתס
םא אלא) הנפואב אל תוורפו ,תורעממ ונאצי ןמזמ רבכ .םיבצעמ
.(ךדלוויה םוימ ךילע ולדגש הלאכ אלו תויטטניס ןה ,ןכ
.םירבג ליבשבו ונמצע ליבשב ,בוט תוארהל תובהוא ונחנא
אל תוחפל ,הז תא תונשל הכירצ אל ,גוז ןב שי רבכש הדבועהו
ךמצע תא יאצמת דואמ רהמ זא ,הנשמ ןכ איה םאו .ידמ רתוי
.ךתיא אל ךא ,זילעו חמש ךלעב תאו ,לעוגב הארמב תלכתסמ
השגרההו יפואה הז בושחש המש ןועטלו רחמ דע דסחתהל רשפא
רשפתהל תונכומ ויהש תונב הברה הריכמ אל ינא לבא ,תישיאה
.םיסקמה יפואה תורמל ,םדרטונמ ןביג לע
...עצמאב ליבש
לכימל וביגה
 
 
27/5/03 0:21
תרפרפח :תאמ
תוחונה לע רשפתהל סאמנל הבוגתב
?"ןמצעל תושרמ" םישנש המ לע םירובידה לכ המל
ירחא םהלש תורבחה דיל ץילפהל םיגהונ אל םירבג ,המ
?דחיב רוגל םירבועש
תפזונ הככ תאש ,תוילעגמךלש תימצעה האנשה תומר ,הללאי
!םידדצ ינש שי עבטמלש תחכושו "תולשורמ" םישנב
תרפרפחל וביגה
 
 
27/3/03 6:49
הנשמ אל :תאמ
תוחונה לע רשפתהל סאמנל הבוגתב
.בקע ילענ ללכב יל ןיא ..תולמעתה ילענ קר תלעונ ינא
הנשמ אלל וביגה
 
23/3/03 20:17
וליל :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.תויוטש


(...הלאה אתבסה) יגולס לש םינותחת ויה יתשבלש םינותחתהש םינש
.ןתוא תוריכמ חוטב תונבה ןתאו
"...תחתב טוח הז ?חונ תויהל לוכי יניטוח ךיא" הרטנמה םע דימת
.חונ רתוי הברה הז-ייתוחאו יתיסינ דחא םוי ,תויוטש הז


.תקשקמ םתס תא הזל טרפ ,הבבס ?חונ אל הז תימולש ךל זא


ינאו ,ףיכ שממ הז תחתהו סוכה לש רוזאה לכב דירוהל ,הזמ ץוחו
שיגרמ הז ךיא לע תרבדמ ינא ,םינבל השוע הז המ לע תרבדמ אל
ארחה לכו תורעשה תא זיזהל ףירצ אל ,קלח קלח הז .דיב השוע תאשכ
.הזה


!!ףיכ טושפ הז


!באוכ כ"כ אל הז ,ךל דיגא ינא והשמ דועו


.אוהה םחתמה לכב דירוהל תמועל םילבסנ יתלב םהש לגרב תומוקמ שי
לש ןופלט יל שי -...תחא לכ םא וא ,בוט היה אלו תיסינ תא םאו
!םוחתב ןואג


יכ ,תויוטש תרבדמ תא תישיאה יתעדל ,ןיינעה םוכיסלו ןפוא לכב
ינא יכ םעט לש הלאש הז תורעש דירוהל ,חונו ףיכ הז יניטוח
.הפי אל הז ןתעדל יכ םש תודירומ אלש תונב קיפסמ הריכמ
,יתעדל רתי תונמחול םתס הז ראשה לכ יפלכ תויביסרגאב "תונפל"
ירוהלו ,הבבס הז יניטוחש תובשוחש (ןתיא תינמנ ינא) תונב שי יכ
.םיענ הז תורעש םש


לכה הז


הדות
:)
ולילל וביגה
 
 
31/5/03 17:07
הריעצה :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
ךותמ אלא לוזלז ךותמ אל תולאש המכ יל שי ,הרקי וליל,הככ זא
תעדל ןוצר תמאב
?תחתה רוזאבו הטמל סוכה לש רוזאהמ תורעש םידירומ ךיא
הריעצהל וביגה
 
23/3/03 21:55
הירמ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!יתריקי תימולש
!!!רומוהו םיחוסינ תניחבמ הבינגמ הבתכה ,הככ זא
!!!!!!!!לילכהל הלוכי אל תא לבא
תודירומ וא יניטוח םע תוכלוה תונב הברהש ךתיא המיכסמ ינא
ינא לבא .הצור ילעב הככ וא הצור רבחה הככ יכ תועשפמב תורעש
יניטוח תושבול תודיחיה אל ונחנאש החוטב ינאו ייתורבחמ הברהו
!!!!!!!!!!!!ונל חונ הז יכ
רבח יל ןיא .א !!!!!!!!!!!!!!!!!!!-ח-ו-נ יטלקית ?????יק וא
תויהל לוכי היה הזש יל רמא יל היהש ןורחאה רבחהו עגרכל ןוכנ
זא יתשבל אל הפוקת התואב לבא יניטוח תשבול יתייה םא בינג
????יק וא הז תא לביק אוהו יתיצר אל יכ !אל ול יתרמא
ינא יכ סוכב תורעש הדירומ ינאו הצור ינא יכ םיילגר השוע ינא
!!!!!!!!!!!!!!!הצור
אל וא הככ הצור רחא והשימש ללגב אלו ינא םעפ דועו י-נ-א י-נ-א
ינא בגאו ?????????יק וא יתנפוא הזש ללגב אל וא םירבג ללגב
!!!!!לדבה שיו תוטרומ אל תובג תורדסמ תונב הברה דועו


הדירומ אל תובג תרדסמ אל םיילגר השוע אל תא תבתכש המ יפל זא
םייכריב תצק תואצמנש ולא תא אל וליפא העשפמב תורעש
!!!!!!!!!!!!םיימינפה
ןומדקה םדאה ימימ לדוגמ ףוק תויהל ךתריחב הז םא זא
!!!!!ה-ש-ק-ב-ב
!!!!!!!!!ךומכ תויהל ראשה לכ תא חירכהל הלוכי אל תא לבא
הדירומ ינאש הנטק יכה וליפא הרעש לכ הז לע תרזוח ינא בושו
אל ינאש ללגב הזו התוא דירוהל הצור ינא יכ הז ילש ףוגהמ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!יק וא ילש ףוגה לע התיא חונ השיגרמ
!!!!!!!!!!!!!!!!דיתעב ילילכת אלש הווקמ ינא
!!!!ךל םולש
הירמל וביגה
 
 
23/3/03 22:04
הלאירא :תאמ
!!!!!!!!!יתריקי תימולשל הבוגתב
ילדתשת םא הדות יריסא היהנ ינאו תושונאה ,ילש םייניעה
תורגב תישע אל דועש הווקמ ינא .האירק ינמיס תוחפב שמתשהל
עונמל ךירצ והשימ ,ןכ םאו ,(?םישוע דוע) העבהו רוביחב
.דמלל העבהל ךלש הרומהמ
הלאיראל וביגה
 
 
23/3/03 22:37
Bad Arse :תאמ
:הרקי הירמל הבוגתב
ינמיס ,הלאירא םע הלילכמ ינא .לילכהל שי םיתיעל לבא
תעדומ תת השחכהל ןמיס אוה שגד ףדועו ,םיפייעמ הלאה האירקה
Bad Arseל וביגה
 
 
24/3/03 13:10
אל ,וה :תאמ
!!!!!!!!!יתריקי תימולשל הבוגתב
תאו .דבלב ךמצעל הז השוע תאש המ לכ - רורב ךכ לכ לכה ,רורב
.דחא ףאמו רבד םושמ תעפשומ אל
ימימ לדוגמ ףוג" הריעש השא הנכמ תאש תויהל לוכי ךיא ,תרחא
?"ןומדקה םדאה
?ךמצעב הל תיארחא תא ,וזה תונואגה ?אב הז הפיאמ
תורעש הל שיש השא - היוצמ תיטוידא ,והשמ ךל רמול יל ינת זא
תא ךלש היצנגיליטניאה תדימב ,רבכ םא .ךממ רתוי ףוקל המוד אל
.םימודק םירוציב הרחתמ
אל ,והל וביגה
 
 
24/3/03 13:19
ןילו'ג :תאמ
!!!!!!!!!יתריקי תימולשל הבוגתב
םע תכלוה תאש הז תא תורזחו האירק ינמיס ןוילמב השיגדמ תא
הנורחאה הקספב קרו ,תישפוחה ךתריחבמ רעיש תטרומו יניטוח
ןיבל ףרה אלל טורמל ןיב איה ךתעדל הריחבה .קשהמ עצרמה אצוי
."ןומדקה םדאה ימימ לדוגמ ףוק" תויהל
ןהיניב קרו תויורשפא יתש ןיב המצמוצ רבכ ךלש הריחבה רמולכ
שארל חדקא ךל דימצי דדוש םא המוד הרוצב .רוחבל שפוח ךל שי
קנראה תא ול תתל ךלש הריחבה "ףסכה תא וא םייחה תא" דיגיו
.ירמגל תישפוח הריחב היהת


הדיחיה תורשפאה איה ךתעדלש המב טבמ ףיענ יאוב לכ םדוק
הניחבמ היהתש לככ הריעש ,רעיש הדירומ הניאש השיא .תפסונה
ומכ תיארנ איהש ןוויכמ תאזו "ףוק ומכ" הארת אל םלועל ,תיטנג
לכל .רעיש םע ,השיא תיארנ הככ ,ןכ .ןיטולחל הנוש ןימ ,השיא
השיא םג ,בגא ךרד .ותוא ריסהל תורחוב ןקלח ,רעיש לדג םישנה
.הביס התואמ "שחנ ומכ" תיארנ אל רעיש ריסהל תרחובש


ךכ לכ איה רעישה תוראשה לש היצפואה תובר תעדלו ךתעדל המל
םיפושח ונאש םייתוזח םייומיד ףוס ןיאש ןוויכ ?תלבסנ יתלב
םג .תוקלקלח םע יפוי רשקל ונתוא םידמלמ תודלימ םהילא
םנמא תא .דובכ לש םוקמ שי רבעשל ךלש רבחה לש הלא ומכ םיזמרל
ייהת תאש ךל סנכנ שארב והשפיא לבא ,ונוצרכ תושעל אל תרחב
.יניטוח ישבלת םא תקשחנו הפי רתוי


תועדומה תא ריעהלו רוזחל איה תושעל הסנמ תאזה הבתכהש המ
:םירבד ינשל
תונשל ךירצ ,הדבוע) יעבט וניא ונלש יפויה לדומש הדבועה .א
םע תדלונ אל תחא ףא ,ול םיאתהל ליבשב ונלש עבטה תא ןומה
.(בקע ילענ
םיאתהל תנמ לע תומלשמ (םירבגמ רתוי הברה) םישנש ריחמה .ב
.הזה יפויה לדומל


תא ,תישפוח רתוי תצק איה ךלש הריחבה זא ,תעדומ תאש ירחא
באכ) תורשפא לכ לש ריחמל תעדומ תא ,תויורשפאה חווטל תעדומ
.הריחב עצבל הלוכי תא זאו (תיתרבח היחד לומ יזיפ


?תונוש תוביגמ יתשמ רבכ הפ רזוח ביטומל בל ןתמש ,בגא ךרד
.הנענ אל לבא שקבמ רבחה .1
.הדירפ .2
לש השקבה םואתפ (דבל תפוקתב ללכ ךרדב) ירמגל יאמצע ןפואב .3
.תאלמתמ םדוקמ רבחה
ןילו'גל וביגה
 
 
24/3/03 17:06
העדה תלעב :תאמ
!!!!!!!!!יתריקי תימולשל הבוגתב
:םירבד המכ רמול תבייח ינא ,הירמ לש הרבחו רתאה תדהואכ ,בוט
ליג ינפל וניתש ונחנא ,ןושלל ונלש הרומה תא וגרהת לא .א
.ןוכית ונמייס אל ןיידע ,תורגב
תא יל תגרה ,האירק ינמיס תוחפ השקבב תמאב ,ימאמ ,שוירמ .ב
.םייניעה
the lady does protest too much.
.יתרתיו ,יתבאכ ,יתיסינ .יניטוחה ןיינע םע המיכסמ אל ינא .ג

.תיטמוטוא הזמ וכסחי ראשה לכש רמוא אל ,הצור אל תחאש הז .ד
הזו ,לבא .ךל םסובשיו ,ידירות ,יכל ?תורעש דירוהל הצור תא
הנידמ .רבדה ותוא תא תושעל תיטמוטוא ינממ יפצת לא ,לודג לבא
לע תוחפל) הב השיא לכ םגו ,(ריינה לע תוחפל) תישפוח
.(...ריינה
העדה תלעבל וביגה
 
 
24/3/03 21:29
shira :תאמ
!!!!!!!!!יתריקי תימולשל הבוגתב
good for you...
as long as it makes you happy - do what ever you want...
it`s your right! and there is no questionabout that.
but..... the moment you said "this is your choice to be
yada yad yad monkey... " you proved how wronge you
are!!!!

something to think about

shira
shiraל וביגה
 
23/3/03 22:46
להי :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
,רמאי ותוכזלש ,רמאמהמ תוניינעמ רתוי הברה ויה רמאמל תובוגתה
.תובוגת ררוע אוהש
להיל וביגה
 
23/3/03 22:56
Blackflag :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
המכ אורקל יתבצעתה ,ךכמ רתוי דועו .תונב ,יתוא ןתפייעש ייחב
."תאזה הריעשה שטובה" וא "תאזה תיטסינימפה" תונגב תורעה
תושחכתמ תוישפוחו "תושדח" תוקוור ,תוליכשמ ,תויחקיפ םישנשכ
תורשפאה תא ןהל ןתנ קר אלש הז ,יתימאה יטסינימפה ןכותל
יוכידהמ ןתוא ררחשל םג רומאו ךירצ אלא םירבגה ומכ חיוורהל
ךיא ,קר אוה ,יניטוחהו ,יוכיד הז ,ורמאת אלש המו .הזה יתנפואה
.טוחה הצק - תאז רמאנ
Blackflagל וביגה
 
23/3/03 23:55
כבשהמ.ש :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
,בנרא אמש וא) דחא ןפש :לכשה רסומ םע תחתה יקמעממ רופיס הנה
הנטק היעב ול התיה ךא ,בהנש-ןבל עבצב היה ולוכ ,(רכוז אל ינא
ןכלו ,ןימי ןזוא לש ןוילעה הצקב ךופה רוחש שלושמ :תחא
םוי .ול וגעלו ותוא וטינקה ,וילע וקחצ םלללללללווווווווווכ
לע רוחשה שלושמה תא דירוהל ךיאו תושעל המ וירבח םע ץעייתה דחא
תוליסמה לע ,ידאווב יכ ול רמא ולש םירבחה דחאו ןזואה הצק
תבכרה ספ לע ןזואה הצק תא םישל וילעו ,תובכר תורבוע ,לזרב
רשא ןזואה הצק לע תבכרה רובעתש דע ןיתמהלו ,תרבוע איה רשאכ
המ .לאוג בנראל אבו ,ךופהה רוחשה שלושמה לש םוקמב קוידב ךתחת
ספ לע ונזוא הצק תא םש ,ידאווה לא דרי ?ןכסמ בנרא ותוא השע
תא ול הדירוהו לוממ תבכר האב ,שלושמה ךתחי םרטב ךא ,תבכרה
....שארה
...ךופה רוחש שלושמ ללגב שארה תא דבאל ןכל-לא :לכשה רסומ
ןכמצע תא םירבגה ונל תורכומש ןתא קרו ,ןתא ולא :ןיינעה םצעלו
5-ב תונטק םיילענ :וזה הרזיגב ךכב וניצר אלש תורמל ,וליקב
יסקמל הרצקתה ינימה ,םיעיווזמ םידמימל וחמצ םיבקעה ,תודימ
?פא-שופ תייזח וז אמש וא ,עודי אל הזחה לדוגו
ימ ריקה לעש הארמ ,הארמ" :הארמה לומ ןתא ןמזה לכש ןייצל בושח
"?ריעה לכב הפיה
כבשהמ.של וביגה
 
24/3/03 13:51
ellad :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
?היעבה קוידב המ זא
!אל הזש וא ןכל חונ הזש וא
.תוטש תאזכ לע חומה תא ןייזל ךירצ אל
.ןטנטק יניטוח םע יוצרו תוקלח ןכתוא םיבהוא ונחנא
דספהה .ךירצ אל זא תוצור אל ןתא םאו ןכתוא לירכה אל דחא ףא
.(ןכלש םגו) ונלש ולוכ הארנכ
יכ עובש יפוס ללוכ ןמזה ןכ חלגתנש תושקעתמש הלא ןתא הזמ ץוחו
.תורעש ודירות זא ,רקוד הז
.(ןיינעה ךרוצל קקלל וא) קשנל םיענ אתוי הברהו הפי רתוי
elladל וביגה
 
 
24/3/03 21:01
רב-הלייא :תאמ
just shaveל הבוגתב
וא ,והשמ הז םע תושעל תבשח םאה ,אל םאו ?הפי ךלש לוחטה םאה
ךל הארנ ,ותוא האור אל אליממ דחא ףאש הדבועה תאפמ אמש
הצור) ?ורקיעמ ךחוגמ אוה ךלש לוחטה לש הקיטתסאה לע ןוידהש
ןיבל ךלש ףוצרפה ןיב תישעש תאזה תכרפומה הלבקהה הפיאמ -רמול
.(?יהשימ לש סוכה
ליבשבש ינויגה ךל הארנ םאה ,תחתהמ ךל תחרוז אל שמשהש החנהבו
?עובש דרגתהל הכירצ היחתש ךתגוז ,ללוצ התאש תוקד 10ה
רב-הלייאל וביגה
 
 
25/3/03 12:07
ellad :תאמ
,רקיה דעלאל הבוגתב
קודבל חיטבמ ינא לבא ,ילש לוחטל עגונב חוטב כ"כ אל ינא
!?הבושת םע רוזחלו ירשפאה םדקהב
המשכ ,ילש לוחטה לע שקסשל ונעגה ךיא יל רורב כ"כ אל
,תורעשמ תוקלח בוט רתוי הברה תוטרנ ןתאש אוה יתרמאש
יתעד וזו) בוט רתוי הברה תארנ טושפ יניטוח םע הרוחבו
.(תישיאה
לוגליגב עדא אל רבכ ינא הארנכו ,אל וא חונ הז םע עדוי אל
.יחכונה
ףטוח דימת ינא - ןכלש סוכל האושההו ילש ףוצרפל עגונב
"טרוסו דרגמ הז יכ" ,חלוגמ אל ינאו הטמל ללוצ ינאשכ תוקעצ
.
םיענ רתוי הברה הזו הדירי ינפל חוליג אדוומ דימת ינא
.בוט תוחירמו תוקלח ןתאשכ
10-ל יהשימל דרוי אל םלועל ינא , תישיאה ךתעידיל קרו
!םלועל !!תוקד
.ונל תדרלמ תסלב םיקאנק לע תורבדמ ןתא המ עדוי ינא
םש תויהל הצורו לוכיו ןכומ ינו תורוחבל תדרל בהוא ינא
!רתויש המכ הטמל
וא העש םע רבדמ ינאו ???הנוגה הלילצ לש עטקב תא םע זא
וא הז תא םיבהואש וא ?אה םינמז קדוב ימ םצעב לבא ,רתוי
.(בהוא דואמ ינאו) !אלש
!תוחלוגמ ןתאשכ ףיכ רתוי הז
!הוועש שי - חוליג ירחא םיצוקה םע היעב ךל שי םע הזמ ץוחו
elladל וביגה
 
 
26/3/03 14:59
איהינא :תאמ
רב-הלייאל הבוגתב
?הא ,טושפ ךכ לכ ?דבל הז לע יתבשח אל ךיא


,הוועש םע םיציבב תורעיש התא דירוהל הסנת
תונייזמש תוינלופ שולש םע ירוסה יבשב הליפנש הלגת םואתפ
...באוכ ךכ לכ אל רבכ ,חומ'ת ךל


!יתוא תקחצה
איהינאל וביגה
 
 
26/3/03 23:13
ellad :תאמ
?הלאוול הבוגתב
םע דירומ יתייהש בשוח אל !דיחפמ עמשנ הז - תמאה תא
לכה הארנכ ???הנוכנה הרוחבה ליבשב !!!!!לבא ,הוועש
.ןימב ןיינע הל ףיסומ היה הז םא
חלגל ובריס ודירוה ןכו ירבעב יתייה ןתיאש תורוחבה
??ירשפא ןכ הז ילוא זא ,הוועש םע דירוהל ופידעהו
??ךל דרוי והשימש תועש המכ הווש באכה ילואו
והשמ םיללושש ינפל םייחב תחא םעפ תוחפל תוסנל הווש אל
??תיסינ אל םלועמ הארנכ ותואש
ילוא !ךתיא תוסנל ןכומ ינא - רבדבש טרופסה ךרוצל קרו
?יתעד תא ינשת
elladל וביגה
 
 
27/3/03 1:21
איהינא :תאמ
איהינאלל הבוגתב
:יודיוב ליחתנ
לכ .ילש קיקה אל הז יכ ,סוכב תורעיש הדירומ אל ינא
.אוה ויקיקו דחא
,םיילאנויצנבנוקה תומוקמב תורעיש הדירומ ןכ ינא
.הוועש םע ,ןכו
,תאז לכב המל זא .דאמ דאמ יל באוכ .יל באוכ ,ןכו
:יכ ?לאוש התא
(?אל וא תוניצק סרוק) לשחמ ,גרוה אלש המ -א
טאל רתוי הברה לדג קפס אללו דרגמ תוחפ ןכא הז -ב
םהיתובברב יירנטרפ לשו ילש) עגמל ינצוק תוחפ שיגרמו
.(ויחיש
תויהל ליבשב םישוע אל המ" תרמוא דימת ילש אמא -ג
"?ןתח אוצמלו הפי


תונכומש ךרבעמ תוירנטרפה ינפב עבוכה תא הדירומ ינא
יתייה םהילא תומוקמב םג הזה יארונה לבסה תא לובסל
.יניעב ,םוצעה באכה תאפמ עיגהל אל הפידעמ


היה ךיניעבש םושמ ךא התיה הלעמלמ תינצקועה יתבוגת
תא המצעל טורמל הרוחב לכ חולשל טושפו ילאיוורט דאמ
הז וליאכ הוועשב (תוטובה לע החילסו) שונמב תורעשה
אל ךמצעב התאש תורמל ,םלועב םיענו לק יכה רבדה
.ךכב תיסנתה
ןהירוחאמ ןיא םא תולילק וזכב תועצה עיצהל המלו
.םצעב ,אל המל ?והשלכ ססובמ ןויסנ


תיביטרופס הרוחב ןכאו ,תיביטקרטא ךתעצה ,םוכיסלו
תצק ,המ לבא (יבוריאו רשוכ רדח ,גניניפס) יכונא
...תינשיב
איהינאל וביגה
 
 
30/3/03 14:57
ellad :תאמ
,לכמ רקיה דעלאל הבוגתב
םיטרפה אלמו ךוראה בתכמה לע דובכה לוכ ,לוכ םדוק
.ךיביבחת לעו ךילע
תצק ויה ילש תובוגתהמ קלח םא רעטצמו ,אורקל יתנהנ
.(הוועש יתישע אל ןיידע ינאש יתרמא רבכ) תוינצקוע
ינא .ולש קיזמ האלהו ןטקה קיקהו דחא לכ ,ןוכנ
.הז תא יל השוע טושפ .תוקלח ןכתא בהוא ינא ,הדומ
ירחא קינעמ ינאש סחיה אוה ןגוה יוציפש יל הארנ
?? הוועש/חוליגה
??אלש וא / יל ןימאהל יצלאת תא לבא
.הז ירחא גונעתה תא הווש באכה םיימעפלו
תב/ןב ןעמל והשמ םיבירקמ רחא וא הז בלשב ונלוכ
.היצפואה תא ירמגל יללשת לא זא .גוזה
תויהל םילוכי תובהלתההו ילבקתש ךויחהש בשוח ינא
.באכה תא םיווש
הרוחבה ליבשב - םדוקמ יתרמאש המ לע בוש רוזחא ינא
!םג תוסנל בויחב לוקשא ינא ,שקבל ךא עדתש הנוכנה
?תבדנתמ
elladל וביגה
 
 
30/3/03 16:00
חחרפ :תאמ
איהינאל הבוגתב
.ףלחתה לכה


ינא ,יתואו ךתוא גנעל ידכ לכה השעא ינא ,םוקמב
לובסל הנכומ ייהת תא םא ךליבשב לובסל ןכומ היהא
(קלע ,קיזמ אלהו ןטקה קיקה) ....יתוא גנעל ידכ


לכב ןיבמ ללכב ינא המ ,יתרמא ןמזמ רבכ לבא ,ונ
!הלאה םיניינעה
חחרפל וביגה
 
 
30/3/03 16:16
lady :תאמ
רב-הלייאל הבוגתב
ATA HAMODI !
ladyל וביגה
 
 
30/3/03 16:23
lady :תאמ
ELLADל הבוגתב
and i would like to try you....
will you come to tokyo for me?
ladyל וביגה
 
 
30/3/03 17:36
ellad :תאמ
ELLADל הבוגתב
!הנוכנה הרוחבה ןעמל לכה בויחב לוקשל ןכומ
!תוסנלב ןימאמ ינא
??תיניצר תא םאה איה הלאשה
elladל וביגה
 
 
27/5/03 0:34
תרפרפח :תאמ
רב-הלייאל הבוגתב
???ףצרב העשמ רתוי יהשימל דרוי התא


יל עמשנ .תישפנ- תוכנ תבצק תלבקל ימואלה חוטיבל הנפ
יכה גוסהמ תויציבמאו ,הזוכיספ ,סוכ-םזישיטפ לש בוליש
.שיש אירב-אל


.השיא תרבוחמ סוכל - ךריכזהל ,רמולכ


:שארמ ביגהל יל השרה היופצה ךתבוגת תא ךוסחל ידכו)
גואדל ךירצ אל ,אלפנ הז ,ףיכ הז ,תדרוי ינא ,יל םידרוי
.(הבר הדותו יל


איה הבושתה ,"םינמז קדוב ימ םצעב לבא" הלאשל עגונב .ב.נ
אל םירבדמש הלא" :ריכזנ וז תונמדזהבו) ."התא" :ןבומכ
.("....
תרפרפחל וביגה
 
24/3/03 18:23
alma :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
,םייאבצה םיח"מגדל המודב האנוה אוה יניטוחה לש ןיינעה לכ
תויופש םישנל םימרוגש םירבדה לכו ןטבה תוצלוחל ,רצרצקה ינימל
תחא ןכ םגו ,15 תב הרענל קר םיאתהל םילוכיש םידמ שובלל ןתעדב
תחתב טוחש םישנ ידמ רתוי שיש תבשוח אל ינא ,ידמ תחתופמ אל
.םיאליזרב םינג ולביק ןכ םא אלא ,יפוי ןהילע הארנ
alma ל וביגה
 
24/3/03 19:09
Lady Stardust :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
לובג םע תינבצע הרוחב איה הירמש הז םע ומיכסי םלוכש יל הארנ
!!!תויטוכיספה
רחא רוח לכו םילגרהמ הלאה תורעשה לכ תא דירוהל םוקמבש יל הארנ
ללכה תבוטל !...התיבל בורקה שפנה אפורל שגיתש יוצר הלש ףוגב
!...ןפוא לכב


ענכשל דחוימב שאונ ןויסינ ןמ הז ןפוא לכב הלצא האור ינאש המ
הל רמא ןויז הזיא יכ אלו המצע ליבשב הז תא השוע איהש המצע תא
.ףוק ומכ תיארנ המצעב איהש םעפ
-ונתוא אל לבא-ענכשל תושאונהו תטלשנ יתלבה תונבצעה There for
...!המצע תא םא יכ


!רדסב היהי-הדומח הירמ
אל ףידעו דחא םוי רישע דאמ גולוכיספ הזיא תושעל תכלוה תא
...!תוחדל
Lady Stardustל וביגה
 
 
25/3/03 12:12
:תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
Lady Stardust לש הבוגתב עיפוהש יפכ אלו therefore
וז הבוגתל וביגה
 
24/3/03 19:24
יפוי הזיא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
קיחצמ םרוז הזש ךיאמ תחא המישנב יתארק ...רדהנ תבתוכ
..ענכשמו ןוכנ אוהשופיאו
.חונ דואמ יניטוחה יל ןיידעו
יפוי הזיאל וביגה
 
24/3/03 20:46
הירמ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!םלוכל םולש
רתויב הבוטה יתרבח לש הבוגתה תאו םכלש תובוגתה תא אורקל יתנהנ
."העידה תלעב" יוניכה תחת רתאב הביגמש
תא יתארקשכ ,םיבורמה האירקה ינמיס לע לצנתיהל ינוצרב לכ םדוק
ינמיסה .האירק ינמיסהמ שאר באכ יתלביק ינא םג ימצעב הבוגתה
העידה תלעב יתרבחש יפכו יתנבצעתיהש הזל ןמיס םצעב םה האירק
ינאשכו גזמ תמח תמאב ינא (דואמ בוט יתוא הריכמ איהו) הבתכ
תונורקעה תא תומאות ירמגל דימת אלש תובוגת תבתוכ ינא תנבצעתמ
תרזוח ינא תעגרנ ינאשכו שולגל הכישממ ינא ללכ ךרדב .ילש
:תינש ביגהל השקבב יל ושרה זא .הביגמו
ינא .תיכיספ אל גזמ תמח הרוחב ינא :ראשה לכו Lady Stardust .א
עירפמ הזש םירוחהמ קר אלא ילש ףוגב רוח לכמ תורעש הדירומ אל
םתיא יל ויהשו ,יתשגפש ה'רבחה בורו ןויז יל היה אל ןיידע .יל
ינאש ךכ לע יל ואימחה םיימיטניא םיסחי ו/וא םיסחי תוכרעמ
ףא (ילש הארמהמ הצורמ אל תינורכ הרוצב ינאש תורמל)בוט תארינ
המו .אל טושפ ינא יכ ףוק ומכ תארינ ינאש יל רמא אל םעפ ףא דחא
תא השוע ינאש ימצע תא ענכשל שאונ ןויסנ אל הז הפ םתיארו תיארש
שאונ ןויסנ הז (ימצע תא ענכשל הכירצ אל ינא יכ)ימצע ליבשב הז
תושוע ונחנאש םירבדה בורש םישנה בורל הקבדש המגיטסה תא דירוהל
ינא םימעפה בור יכ גולוכיספ הכירצ אל ינא .םירבג ליבשב הז
וא הרזע הכירצ ינאשכו ילש םידידיו ילש םירבחל גולוכיספכ תשמשמ
ילש אמא תאו "העידה תלעב" רתויב הבוטה יתרבח תא יל שי הכימת
.(תיגולוכיספ הרשכה הרבעש האפור םג בגאש)


אל לבא הליחתחלמ ריהבהל יתיסינ םג התואש) ילש תיללכה הדוקנה
,הנייגיה תניחבמ הז יכ הז תורעש הדירומ ינאשכש איה (יתחלצה
.ינוציחה הארמה ךכ רחא קרו ימצע םע תוחונ תשגרה
איה םאש דיגהל יתיסינ לכה ךסב לבא המזגה התייה לדוגמה ףוקה
אובל הלוכי אל איה הצור איה הככ יכ תורעש דירוהל אלש תרחוב
הז תא תושוע ןהש הזב תודירומ ןכש תונבה תא םישאהלו תונעטב
הלזמ לזמתיה םא הזמ ץוח .לילכהל אל תוחפל וא םירבגה ליבשב
םישנה לכ הז הככש רמוא אל הז תורעש דירוהל הכירצ אל איהו
תרחוב איה זא (םינגה ללגב) הריעש דואמש הרבח יל שי .םלועב
ולכתסית םא ,יניטוחה ןייניעל וישכע .הל קיצמ יכ תורעש דירוהל
וארית Lady Stardust לש הבוגתה ירחא תאצמנ התבוגתש הרוחבה לע
הזו ,חונ ןיידע יניטוחהש הלש הבוגתה ףוסב תוטשפב הפיסוה איהש
ןיידע יניטוחה תונב הברה דוע לשו ילש .ילש הנווכה התייה קוידב
.תרחא הביס םושמ אלו חונ אוה ונל יכ חונ


תורעש הדירומ הניאש הישאל הדיחיה היצפואהש יתרמא אל !ןילו'גל
היה הז ירשפא יתלב הזש ךתיא המיכסמ ינא ,ףוק ומכ תוארהל איה
הזל יתנווכתיה אלו םיבצע תוצרפתיה לש עגרב רמאנש יוטיב
והשפיא הז רבעשל ילש רבחה לש םיזמרה ללגבש הזל רשקב .תורישי
תא ילוא ,יניטוח םע הפיו תקשחנ רתוי היהא ינאש שארל יל סנכנ
והשמ אל הז יניטוח יתעד יפל יכ יל הארינ אלש תורמל תקדוצ
הריחב לש ןיינע הז הלא תקשחנ וא הפי רתוי תוארהל ךל םרוגש
םירסקוב וא םיליגר םינותחת תושבולש תונב שיש ומכ תוחונ תניחבמ
תניחבמ ןהל םיאתמ יכה הז יכ םיכומנ ינימ ינותחת וא תונבל
תניחבמ םהל םיאתמ הז יכ יניטוחתושבולש תונב שי הככ תוחונ
תולובג רבוע ונלש יפויה לדומ םימעפלש ךתיא המיכסמ ינא .תוחונ
הברהב הובג יפויה לדומל םיאתהל תנמ לע תומלשמ ונאש ריחמהשו
תורשפא לכ לש ריחמל תעדומ ינאו ךכל תעדומ ינאו .םירבגה לש הזמ
.יתריחב תא יתישעו
דירוהל תיטמוטוא ךממ יתשקיב אל העידה תלעב הבוטה יתרבחלו
הבתכה לש תבתוכל ריהבהל יתיסינ קר אלא ינומכ תושעלו תורעש
.הריחב ךותמ הז תא השוע ינאש םיארוקה ראשו


ב.נ
!םיבורמה האירק ינמיסה לע החילס בוש
הירמל וביגה
 
 
24/3/03 22:24
חחרפ :תאמ
תרזוח הבוגת +!החילס !םלוכלל הבוגתב
...םחורי ,בזועו אטוח


SHELLY ומכ קוידב תיארנ הירמ הינש הבשחמבש קר


16 ןב גליע ןק'צוחמ ומכ תישילש הבשחמבו


:םוכיסלו
.טרסל יתא חקול יתייה אל םייומידהמ דחא ףא


:-(
חחרפל וביגה
 
 
25/3/03 9:25
ןטוב :תאמ
הנושאר הבשחמבל הבוגתב
- רתאב הלבלבתה טושפ איה
...תרגבתמה הרענל םורופה הז ןאכ הבשח
ןטובל וביגה
 
 
25/3/03 9:31
חחרפ :תאמ
תיעיבר הבשחמבל הבוגתב
.הלהנהב ררבל ץר
חחרפל וביגה
 
 
25/3/03 9:39
ןטוב :תאמ
?אל הז ,המל הבוגתב
תורענל רתא חטב
(?יניטוחה קמועל ןיידתמ תבשח ימ המל)
ינב םינק'צוחמ ןאכל ואובי אלש ,תולגמ אל ונחנא לבא
.16
(: עדוי התא ,תוילאמינימ תושירד שי ונל םג
ןטובל וביגה
 
 
25/3/03 9:46
חחרפ :תאמ
םח לע ונתוא תספת ,יק.ואל הבוגתב
דועו ןוגטנפב תורוקמו ןוקריה תורוקמ םע יתרריב
:ונע םה ךכו רבד םיעדוי םניאש תורוקמ


ןיידע םירבדה .ביבא - לתב הטלע התייה לומתא
.םילפרועמ
הז ןיאש ונל הארנ ךא ,ךכ לע בייחתהל םילוכי ונניא
גדגדמ תחתב טוחהש תורמל ,תיללכה היגטרטסאב בלתשמ
.םינוכנה תומוקמב


םישיחכמ ונא ,הרקמ לכבו רהבתי םירבדה םיאבה תועובשב
.ונמיע תחחושש


והשמל ךייש ינאש קר הז תאז לכב ילואש יל הארנ זא
תקפסמו הרורב יל תיארנ הבושתה יכ ,תוחנ
חחרפל וביגה
 
 
25/3/03 10:00
ןטוב :תאמ
אלש ,והזל הבוגתב
...ןוקריה-ךפשב בשוי "רוקמ"ה


ךתואו המצע תא קוחמית וז החיש - תויודעל רשאבו
תוינש 30 ךותב
ןטובל וביגה
 
 
25/3/03 10:14
חחרפ :תאמ
ןוקית לבקל הבוגתב
.רורב ירה הז


.תועינצ ימעטמ .ך.פ.ש שרושב שומישמ ענמהל אנו
חחרפל וביגה
 
 
25/3/03 10:54
ןטוב :תאמ
קוחמ ינאשל הבוגתב


,ןטוב ש"רט
תועינצה תורמשמ
ןטובל וביגה
 
 
25/3/03 11:32
תיצנומש :תאמ
...תויוגה לע ךתמח ך(ו)פשל הבוגתב
ןיינעמ ארונ אלה טוטרילפה תא תחקל םכל תפכא
?לשמל ליימ ?רחא םוקמל הזה
תיצנומשל וביגה
 
 
25/3/03 12:07
ןטוב :תאמ
...תויוגה לע ךתמח ך(ו)פשל הבוגתב
?רחא םוקמל - תניינעמ ארונה - ךמצע תא


יריחמ לש תקתרמ האוושהב ליחתהל ילכות
,יניטוח
.קומע הז קומע המכ הלאשבו
ןטובל וביגה
 
 
25/3/03 13:15
חחרפ :תאמ
תחקל ךל תפכיאל הבוגתב
התוא חקייו "ןעכאז עטלא"ה עיגמ ףכית
.סעצנומשה ראש םע תובדנתהב
חחרפל וביגה
 
 
25/3/03 13:12
חחרפ :תאמ
...תויוגה לע ךתמח ך(ו)פשל הבוגתב
.ךועדי אל רשא תויווגה םע ךתומח ך(י)פש


לע ךתמח ךופש" דעומ עיגי טעמ דוע ,חא
לש וסוכ תא אלמא ינא ,"ךועדי אל רשא םייוגה
אלמ ,הנוילעה הפשל דע (!!!םלוחב) והילא
,הפיטש תוארל סדודליה לכ תא התפאו ,בטיה
חלשא זאו ,ףיסוהל רשפא יא ,תנופיט וליפא
,הרעסב ףלוחה רוכישל חותפל תלדה לא םתוא
לש) סוכה תא דיערת הקעצהו ןחלושה לע הכמהו
ןתינש הארנ םידליה לכ םע דחי זאו (והילא
(אב התא ןיאמ עד) הפיט דוע תוחפל ףיסוהל
,םייולג םיסינב רבודמש ענכתשנ דחיב ונלוכו
(ךלוה התא ןיאלו) .האבה הנשה דע תוחפל


םע תלדב והד ןאמ עיפוי אל ,הנשהש תווקל קר
.רבעב הרק רבכש יפכ ,החתפה


:-)


אוה .תועינצה תורמשממ ףטח ,םעפ ,ילש דוד
דלי רותב .וב העגפ תינוכמש רפיסו ונילא אב
דבע-ידב .הנואת ירחא הארנ תמאב אוה ,יתנמאה
וישעמב ידמ יולג היה דרחה יאתפהש רבתסה
.םירתסנה
חחרפל וביגה
 
 
25/3/03 13:58
ןטוב :תאמ
רצפשמו םילשמ יתייהל הבוגתב
לואשל ףאו גוגחל ףידעא ינא ...םולח אלו
םירצמ תאיצי הלחה וב םוקמב ,תוישוק עברא
תא ותיא איביש ףרטצהל הצור והילא םאו)
(: ןייה
ןטובל וביגה
 
 
25/3/03 15:02
חחרפ :תאמ
(יער) הדגא אל םאל הבוגתב
,םלוח אל הז םולחש ומכ ,חספב הז הככ
הלעמל לבא קורוש ומכ הז םלוחש
:-)


יתיליב יצחו 15 ליגב .יניסל תעסונ תא זא
.םיחחרפה דחאכ תועובש השימח םש
חחרפל וביגה
 
25/3/03 0:37
shelly :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.תקתרמו תחלוק,תעשעשמ הרוצב בותכ,ןיוצמ רמאמ !אורקל יתנהנ שממ
ןבומכ,החונ היצפוא אוה יניטוחש ןייצל תבייח ינא-ןכותה יבגל
לע וא חופיטה אשונ לכ ללככו,[ב ידמ האר] תויצאוטיסה לכב אלש
תוארהלב ער רבד םוש ןיא.ימיטיגל יל הארנ,חופיט רתי-רמאמה יפ
רמאנ ידכב אל ירה,תועש רפסמ ךשמל העשפמ יבאכ לש ריחמב םג בוט
רשאמ רתוי הברה ליכמ הז טפשמש ןבומכ,"..השיא ינשע אלש ךורב"
ינוש דוע והז תאז לכבו םינימה ןיב הטירמה יפוא ילדבה תא
.םישנה ונינוועב ישוקה תודוקנ רובצמל
םירשע ךותמ שולשו םירשעל תכפוה אל הארמב תוקסעתההש ןמז לכ זא
תילכתכ אלו םעטב השענ השענש לכש ןמז לכו הממיב תועשה עבראו
"אל" הנועש תחא התוא גואדל הכירצ.יוצר וליפא יל הארנ הז,םויקה
."ןכ" הנועש וזמ רתוי הברה...ןחבמב תולאשה לכל
...יתנהנ שממ !בותכל יכישמה-תימולשלו
shellyל וביגה
 
25/3/03 12:29
ןורבה תימולש :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
םיביגמהו תוביגמה לכל םולש


השיגרמ ינא םעפה ,ם/ןכיתובוגת לע ביגהל הטונ אל ינא ללכ ךרדב
ינפל .יירמאמ תא תוארוק תורענש תוארל אילפהל החמש ינא .ךרוצ
תאו - הרומ יתייה ,תכרעמה לש תירייארפה תויהל קיספהל יתטלחהש
,התיכב ,תוטוב תוחפ תצק םילימב יתרמא ןאכ תבתוכ ינאש המ לכ
תורענ תוארל ויה ילש רתויב םילודגה תחנה יעגר .ילש תודימלתל
םזינימפ לדב לדגל תוליחתמ ,תיטסינימפ תועדומ םוש ילב 16 תונב
השק דואמ ,יתיא חכוותהל וכישמת .יתנחטש המ תא ןהל יתנחטש ירחא
םאו ,26 תב תיטסינימפ תויהל לק רתוי ,16 תב תיטסינימפ תויהל
.תיתימא היעב שי רבכ זא ,תיטסינימפ אל ןיידע תא 36 ליג דע
ואיבתו םירמאמה תא וסיפדה !(תורומ םג יוצרו) רתאל תורבח ואיבת
והשמ לע רבדל ןכלש תורומה תא וחירכת ,הרבח ירועישל רפסה תיבל
!וקיפ סקיס םכסהל רבעמ אוהש
.תימולש
ןורבה תימולשל וביגה
 
 
25/3/03 13:46
ןטוב :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
:הפידעמ תא םאה ,תימולש
אל עיגמש רבג ,םשוב/בייש רטפא/טנודואידב שמתשמ וניאש רבג
ואציש םינותחת םעו חלוקמ אל ךתטימל סנכנש רבג ,השיגפל חלוגמ
.(הכורא דוע המישרהו) תלפתשמ וסרכש רבג ,רוזחיממ
לבא ,תקדוצ תאו ,םינצקומ ל"נה םינותנהש ירמאת יאדווב וישכע
רבוע אוה ךלצא ?רבוע אוה ןכיהו לובגה והמ :הלאשה םג ןאכ
.םיבקעה הבוג וא יניקיבה וק קמועב תרחא לצא ,תחתה ץירחב
.ינתקפוסמ ?םזינימפה תוהמ וז םאה
םיביטקרטא תויהל ,בוט תוארהל םיצור (םירבגו םישנ) ונבור
.ינשה ןימה ייניעב
...ונליבשב עיקשמש רבג תופידעמ םג (םישנה) ונבור
,תויזח תפירש ביבס בבותסהל ןמזמ קיספה יטסנימפה קבאמה
תא לישהל תנמזומ תא ,16 ליג תא וניצח ןאכ ונבורש ןוויכו
םזינימפה תוהמ לע ליכשמ רמאמב ונתוא רגתאלו ,תכנחמה דיקפת
.(תילאוטריו הפפכ ךל יתמרה הנה)
.תויניצר תובוגת םג ילבקתש החיטבמ


םא .אלימ ,ךתוא רגתאמ תורענ חישו םירשע תב תא םא - רבד דועו
.היעבב תא ,ךתוא ןיינעמ ןיידע הזכ חישו רתויו 30 תב תא
םוקמ םג ריאשת .רעונ ינבל םימורופו םירתא קיפסמ שי
...ונליבשב
ןטובל וביגה
 
 
25/3/03 21:47
תעלות :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
תובוגת 165 שי שולק ךכ לכ אשונ לעש הזמ תמעפנ ןיידע ינא
.הכ דע
!יניטוח הלוכ
.קתרמ היהי ?ןאל - םייברגה לע רבדנ רחמ
תעלותל וביגה
 
 
25/3/03 22:22
ןטוב :תאמ
.תא רעתכ הדח ןטובל הבוגתב
(: ...תשר יברג לבא
ןטובל וביגה
 
 
26/3/03 13:04
תעלות :תאמ
ימתס הז םייברגל הבוגתב
."!דבלב םיגיידל אל - תשר יברג" :תוננבל רמאמ
.יל איבי הז םוסרפו דובכ
תעלותל וביגה
 
 
27/3/03 14:51
ןילו'ג :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
?תנכדועמהו הרואנה ןטוב וה


רפסמ קר וא ?תוכומ םישנב לופיט קר איה םזינימפה תוהמ םאה
?תומוסרפב ישנה גוצייה קר וא ,תסנכל תורחבנה םישנה


,םזינימפה תוהמ וניא ומצע ינפב ולאה םיאשונהמ דחא ףא םאו
?תיטסינימפ טבמ תדוקנמ ןוידל רתוי םתוא תולעהל רוסא םאה


ףסכה ןמזה תומכ לבא ומצעב עיקשמש רבג תופידעמ ונלוכ
ריבס רדגויש תנמ לע ומצעב עיקשהל שרדנ רבגש לבסהו
תשרדנש וזמ הברהב הכומנ (הדובעל הלבקל ,ןמורל ,השיגפל)
.הרטמ התואל השיאמ
זא ,םירחאמ הל םישק רתויש םירחא םיעטק שי תחא לכלש רורב
.יניטוחה עירפה הזה רמאמה תבתוכל
ןילו'גל וביגה
 
 
27/3/03 17:38
ןטוב :תאמ
םזינימפה תוהמ איה המל הבוגתב
:רוציקבו בוש
דואמ טעמ לע יתעמש) הל בוטש המ שבלתש תחא לכ ,תישאר
.(יניטוח לשב ודרפנש תוגוז
,"אל וא ןכ יניטוח" תייגוס תאלעה םע היעב יל ןיא ,תינש
ןיינעכ תאז הלעמ תדבוכמה תבתוכהש ייניעב ךחוגמ קר
(קלאע) תויכוניחה היתוינפ לכו ,יטסנימפה קבאמה תוהמבש
.תחתב טוחה רסמ תא ץיפהלו םהינומהב אובל לארשי תורענל
םינותחתמ העקשהו ןמז רתוי תשרוד אל יניטוח תשיבל ,בגאו
...םירחא


(: תובוגת 200 - ל דעצ דוע יניטוחה תא ונברק תוחפל ,ונ
ןטובל וביגה
 
 
27/5/03 23:29
תרפרפח :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
תוהמ לע ליכשמ רמאמ" בותכל ,ךל אב םא ,הלוכי תא םג
.תוילאוטריו תופפכב טטהלל םוקמב ,"םזינימפה


תלפטנ טושפ תא זא ,הלוכי שממ אל תא :ילש תיטרפ הזיתופיה
אל הז ,אל ,יוא - תיטקדיד הפיזנ ךות תאז השוע ןכש ימ לכל
!עגרכ וב קוסעל ףוחדש המ
תא ,ייחב .טקשב יבזעת ונתואו ,ףוחד ךתעדלש המב יקסעת זא
םורתל המ םהל ןיאש עגרבש ,הלאה םינבצעמהמ תחא ומכ תעמשנ
החישה המל לע (רזוח ביטומ) תחתהמ חותינב םיחצופ םה החישל
,םיערוצמ ,םישפט ללכב םה םיפתתשמה המלו ,תרתוימ ללכב
.תורגבתמ תורענ - לכמ רומחהו


ןילו'ג לש התבוגתל ךתוא תונפהל יל ישרה - ןיינעה םצעלו
לע הריהמ עבצא םע אלו תחנב התוא יארקת קר םא .ךירבדל
!!!תוריהז !ענכתשהל הלולע דוע תא - תדלקמה
תרפרפחל וביגה
 
25/3/03 19:27
הדבעמ בצ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
יל ןיאש וליפא ,קפאתהל יתלוכי אל !ןורחא ביגמ ינא יפוי הזיא
.רמול המ
הדבעמ בצל וביגה
 
25/3/03 20:00
הירמ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
שולשו הנושארה הקספב בותכש המ לכ םא זוחא ןוילמב המיכסמ ינא
.הינשה הקספה לש תורושה
קר ריהבהל יתיסינש המ הזו ילש הדוקנה התייה תאז ןורקיעכ
.תורחא םילימב
!!!תנייוצמ האוושה
ךל הדות
הירמל וביגה
 
26/3/03 3:51
ישילשה רונקינ יאלוקינ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.תואתשמה ונניע לומל הלדג תיממע הגיהנמ ,תנהוכ קר אל ,םויהמ
ישילשה רונקינ יאלוקינל וביגה
 
 
26/3/03 12:33
ילט :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
רמאמל יתאצמש הבוט יכה הרדגהה
."רשיה לכשב תיפוס הטיעב" איה
.יפלדמ תנהוכה ירבד טוטיצ ףוס
,םרשקהמ ואצוה ן ב ו מ כ םירבדה
.תחתה יקמעממ ,רמולכ
- הרבח ירועישב ריבעהל תיטקרפ הצעו
.ארונ אל ?םינותחתה וכלכלתה
.ינש דצל ךופהל רשפא
ילטל וביגה
 
 
26/3/03 18:03
חחרפ :תאמ
! ךיירוחאמ,ירהזית,הסילודנוקל הבוגתב
הכלה זא הרומ תויהל החילצה אלש תחא ומכ ילגתת ףוסבש יתעדי
...הזה אטרחהמ והשמ וא ,םינוגרא טישפהל וא קט-ייהל


!!!ןקוח םע קר ,יאיצות תחתהמ ,קתומ ,הלאה םילוכסיתה תא
חחרפל וביגה
 
 
27/3/03 14:41
תעלות :תאמ
...יתעדיל הבוגתב
.
תעלותל וביגה
 
 
27/3/03 15:08
ילט :תאמ
.םויה םינדועמ ונחנא המכל הבוגתב
?ידגנ וא יתיא אוה -ףוסב יתנבה אל
ילטל וביגה
 
 
27/3/03 18:20
תעלות :תאמ
..ול הנוע ינאש ינפלל הבוגתב
.תעלות קר ינא לבא
:-)
תעלותל וביגה
 
 
27/3/03 18:53
ילט :תאמ
.יתודידי דואמ עמשנ אל הז ילל הבוגתב
.תקדוצ תא ילוא
.לבח
ילטל וביגה
 
 
27/3/03 22:54
תעלות :תאמ
.יתודידי דואמ עמשנ אל הז ילל הבוגתב
.ארונ אל


לע ןבל רוחשב םיאלפומה םירידשתה תא תרכוז
וחקיו התיבה ונל וסנכי םואתפש יתדחפ ךיא ?הרגאה
(.יתרכזנ םתס ,םולכל רושק אל) .היזיוולטה תא ונל
תעלותל וביגה
 
 
28/3/03 2:29
ילט :תאמ
,םיענ אלל הבוגתב


! הרגאה תא ומליש אלש ולאמ תייהש וישכע
...שדח םוי ליחתה רבכ ללכבו ,דחא םויל קיפסמ
((((((-:
ילטל וביגה
 
 
28/3/03 0:34
חחרפ :תאמ
.יתודידי דואמ עמשנ אל הז ילל הבוגתב
.ךיילא יתודידי דאמ היה הז


(תעלותה םע דחי) הז תא תחקל תאש רבתסמ ,לבא
.רחא םוקמל


?וישכע םישוע המ זא ,ונ
?דיגנ "רבג דוע" ומכ בותכל םיליחתמ
חחרפל וביגה
 
 
28/3/03 2:04
ילט :תאמ
....יתעדלל הבוגתב
,קאטא ביסאמ היה אל הזש
לולצנש ןמזה אל דוע הזש השגרה יל התיה
םמצעל תושרהל םילוכי םישנאש םיקמעמל
הקושתה לש עטקהמ רבכ ואציש ירחא קר
,(םינש 3 ןתאו תי'גראל היהא ינאו)
,הדובעב םויה ימומגע ךכ לכ עטק יל היה לבא
יתבשח רבכ, ףירחה ןכותה תא יתיארש ירחאש
(הרומ יתייה ול)..ןותבש תנשל תאצל
.יילא םג ,ללכב הדמחנ דאמ תעלותה ,בגא
תיביטרופס דאמ הרוצב ביגה אוה ,רבג דועו
..והשימ ןאכ בתכש תוביכשמ יכה תובוגתה תחאל
?וישכע םישוע המ זא
?בוט הליל םירמוא
(-:
ילטל וביגה
 
 
28/3/03 2:20
חחרפ :תאמ
...יתעדי ! שיל הבוגתב
לייטס ה'ד ...םיציבו ,תואלו לפרועמ רקוב שי
!קייל וי
חחרפל וביגה
 
 
31/3/03 11:25
ילט :תאמ
בוט הליל לכ לש ופוסבל הבוגתב
.לייטס טקידנב רשאמ ץוח
,תונידעב רמאנ ךיא ,ידימ רתוי הז
.יליבשב יסאלק ידימ רתוי


(-:
ילטל וביגה
 
 
28/3/03 12:57
רבג דוע :תאמ
...יתעדי ! שיל הבוגתב
!ילט ומכ ןיא ,ןיא
(: ....הבמבמ הבוט רתוי)
,ונלוכ תא תדדועמו הדמחנ
,ונל תרזפמ רדהנ חור בצמ
םינונש דאמ) םיחחרפ םע וליפא
איה קבחתסהל (םייטנגילטניאו
,הנכומ
?האושנ איהש אלפה המ זא ,ונ
,"רבג דוע"-כ יתוכמס ףקותב
הריואה רופישל וז ךתמורת לע
תוא ךל קינעהל דבכתמ ינא
...הרקוה
רבג דועל וביגה
 
 
30/3/03 9:39
ילט :תאמ
הרקוה תוא ,החילס ..החנה ותל הבוגתב
? החנה ות לע תכלל
(-:
ילטל וביגה
 
 
30/3/03 10:09
רבג דוע :תאמ
ז''כב ילוא רשפאל הבוגתב
טימשהל יל אצי המ םושמ
(-: .תיטקרפ ארונ םג איהש
רבג דועל וביגה
 
 
30/3/03 14:01
ילט :תאמ
הרקוה ותל הבוגתב
שי םאש הז ,רמול יל רתונש המ ,יילא
איה ירה ,(םשה ךורב ,שיו) תנבצעמ השוחת
לע ,שמוממ-לה לאיצנטופה לע הבשחמה
םיצצורתמש םידליה לע ,תירשפאה הבהאה
ןויערה ,ףחסיהל ךירצ אל ,בוט...חיטשה לע
.רורב
המחלמל ןנוכתהל ומכ קוידב הזש היעבה
.תמדוקה
יתטחס וא יל תתנש תואמחמה לכ תורמל זא
,ךממ
וזכ האיצמ ינאש תבשוח אל ינא ,יל השרת
.הלודג
,ךירבדמ הרדענ אל תויניצהש ןויכמו
,ךומכ בותכל ליחתמ אל חחרפהש ,רמוא קר
!!!....רפתשמ טלחהב התא לבא
יבויח קוזיח לבק
(-:
ילטל וביגה
 
 
30/3/03 14:27
רבג דוע :תאמ
דמחנ ךכ לכ התאש ןויכמל הבוגתב
תוניצרב היה הז !תויניצב היה אל הז ,אל
)-:...?ןוכנ יתוא וניבה אל םעפ דוע ,ףוא
ילע םג תיבויח הריוא ןאכ הרשמ תא
,יפוי הזו םירחא לע םגו
האמחמ ינממ "תטחס" אלו
.תואמחמ ןרזפ אל ינא ...קדצב אלש
ךלעב יניעב האיצמ ןכ תאש חוטב ינא
חטב תא ,הזמצוח .בושחש המ הזו
יתנבה אל .(יפוי הזש) ...העונצ םתס
תוצמחהה יבגל אל ךיירבד ראש תא
?תוחחרפל יל המ) ,חחרפה יבגל אלו
(...חחרפמ ךפהה ינא
האור תא - יבויחה קוזיחה לע הדותו
.יתרבד קוידב הז לע
רבג דועל וביגה
 
 
30/3/03 14:55
ילט :תאמ
הדמחנ ךכ לכ תאש ןויכמל הבוגתב
:-) ..הדות
יניעב ןח אצומ ןכא חחרפה
...חחרפמ ךפהה קר -ילש תונבל לבא
יבויח קוזיח דוע לבק
(-:
ילטל וביגה
 
 
30/3/03 16:05
חחרפ :תאמ
דמחנ ךכ לכ התאש ןויכמל הבוגתב
ךפמ םורגל דמוע ינא הנהש יתששח רבכ ינא
ןוכסח תינכות ךירצ רבכו) ךלש תבל שפנ
(קנירשל תדחוימ


..יתעגרנ


פפפפפפפ פפפפפפפפפפפ פפפפפפפפפפוא


?יתונבו


וא רבג דוע ,תיחחרפ וא חחרפ ,ורחביש המ
.ןתוכז .ישיא םעט לש ןיינע ,תרבג דוע
חחרפל וביגה
 
 
30/3/03 16:31
חחרפ :תאמ
..לזמ הזיאל הבוגתב
רוטסיא הללא
חחרפל וביגה
 
 
31/3/03 9:31
ילט :תאמ
..לזמ הזיאל הבוגתב
....חפמ וא ךפמ
(?הזב שדח המ)..... קדוצ התא
.ידיצמ רוטסי הללאו ינלופ היה הז
,ורחביש המ ורחביש
.חחרפ ךילע התמ ינאש םיעדוי םלוכ
(-:
ילטל וביגה
 
 
31/3/03 11:52
חחרפ :תאמ
השק המליד ןכאל הבוגתב
.חפמ - ךפמל רשקב היה "רוטסיא הללא"ה


:-)
חחרפל וביגה
 
 
27/3/03 15:23
ילט :תאמ
...יתעדיל הבוגתב


ילש םילוכסתה אל םג ,םלועברבד םושש ,חחרפ
וחילצי אל ,לארשיב הרומ יתייהנ אלש ךכמ
.ליגיבא תא קבד הזיא ,ףוא..וניניב דירפהל וא ךסכסל


תיריואה היצפואה רתוי המסק דימת יל יכ
המיאתמ םג איהש עדוי התא ירהו (תלייד)
("?ונרמא רבכ ,תיחטש") ילש תוישיאל רתוי הברה


,רורבו ןבומ בתוכ התא םלוכל המל ,הזמ ץוח
?ןדועמ אלו ךבוסמ בתוכ התא ,ךילע התמש ,יל קרו
ילטל וביגה
 
 
28/3/03 0:30
חחרפ :תאמ
תעדוי ינא וליאול הבוגתב
?ךירצ ינאש המ הזו ,תעגיימ הדובעמ התע הז רזוח


קר .ה'ליצופ אל ,המח החורא אל ,תומח םייברג אל
...תורהבהל שרדנ דוע ינא וישכעו .תונולת


הלאב םיאלמ םירומל םירנימסהש :רמול ונגהנ ,ונמזב
...תויורגבה םע דדומתהל תלוכי רסוח ללגב וטלפנש


ייהב בלתשהל החילצמ אלש ימ :הז רשקהב יתדבועה םלועה
הלכשההו רכשה תומרב והשמ וא "םינוגרא תטשפה"ב וא קט
איה תלכסותמה :רמולכ) ..הרומ תויהל תצלאנ ,הלאה
(הרומה


.....ךופה לע ךופה טעמ .יתעדל ,רורב היה הז


.וילאמ רורב אל ינאש ץראה םעו שוב טעמכ ינא
חחרפל וביגה
 
 
28/3/03 2:21
ילט :תאמ
ששששיואל הבוגתב
,תמלכנו השוב רתוי דוע ינאש
.יתלשכ ךיא ואר ןאכ םלוכש


ששחה תורמלש השגרה יל שי וישכע לבא
המ הז ,היזיולטה תא יל לקעל ואוביש
,שארב תונויער יל הסינכה יתוזה תעלותהש
..בוט שממ ןושיל תכלוה ינא הלילה
,יבויח קוזיח השקבב לבק זא
..יל תונעל רקובל תיכיח אלש בוט יכ
(-:
ילטל וביגה
 
 
28/3/03 14:05
תעלות :תאמ
יל ןימאתול הבוגתב
.רוחה לא תרזוח ינא רשי
תעלותל וביגה
 
 
28/3/03 14:08
חחרפ :תאמ
?תינכסכס יתאצי וישכע זאל הבוגתב
.תושישעב ינופטע


.ידכמ תשי םיכז םימ ,ידמחמ אובי תבש ידמ
חחרפל וביגה
 
 
31/3/03 5:35
ףושני :תאמ
םיחופתב ינודפרל הבוגתב
הבהא תלוח יכ םיחופתב ינודפר תושישאב ינוכמס"
.'א קרפ ,םירישה ריש -"ינא
...ינונטק תויהל המל לבא
:-)
ףושניל וביגה
 
 
31/3/03 11:54
חחרפ :תאמ
םיחופתב ינודפרל הבוגתב
.הדות


:-)
חחרפל וביגה
 
 
30/3/03 9:43
ילט :תאמ
?תינכסכס יתאצי וישכע זאל הבוגתב
(-:
ילטל וביגה
 
 
31/3/03 10:54
רוחהמ שארה תא האיצומ תעלות :תאמ
! אל םייחבל הבוגתב
:-)
רוחהמ שארה תא האיצומ תעלותל וביגה
 
 
28/3/03 12:09
יקוק :תאמ
ששששיואל הבוגתב
?יניטוח תלעב לכל ףנחתהל יד ילוא .תוננב לש ןייזה
יקוקל וביגה
 
26/3/03 11:33
הילו'ג :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
הז .תיטילופ ךרד אלו תיתרבח העונת אל וז ,עונכישב רבודמ אל
.שובל טירפ ה-ל-ו-כ
הז לע בותכל הכירצ תא המ ליבשב יתנבה אל ,תבייח אל ?ךל חונ אל
תא ,םירבג לש היצריפסנוק אוה ינפשוח שובל טירפ לכ אל .רמאמ
...תעדוי


"סוכ" הלימב שומישהמ ךלש תובהלתהה רתוי תעזעזמ ,יתעד תוינעל
.יניטוחל תונבה לש הביחה "תעזעזמ"שמ ,רמאמ לש הווסמב דועו
.םינותחתב יל ברעתהל ךלש ךרוצה המ יל רורב אל
לכ לשו ילש הנותחתה הבורדרגהמ ךלש ףאה תא יאיצות אלש המל
,ראשה
.םדוק תחא העש הפיו
הילו'גל וביגה
 
 
26/3/03 12:21
:תאמ
?המ זא ?ךתוא וענכיש אלל הבוגתב
?ךנורגמ רבדמ תחתב ךל עוקתש טוחה םאה


תלזופש המלש היישעת ,הרקמב שממ ,ומיע איבהש שובל טירפ הלוכ
.(תוחפל ילש) אליממ קירה ,ונקנרא רבעל


רתונ דוע ןאל אלא ,ער וא בוט תחתב טוחה םאב אל אוה ןוידה
ימיטניא יכה רוזאה תא ושבכש רחאל רודחל וללה עצבה יפדורל
.(סוכה) ונלש
וז הבוגתל וביגה
 
 
26/3/03 13:21
הילו'ג :תאמ
סוכה תיישעתל הבוגתב
חלגלו תקלחמה לא ןהינומהב ץורל תונבל םרגש המ ה-ז ,עגר הא
ינא זא וזה הלימה תא תבהוא תא םגש האור ינא) ?סוכה תא
אל ךיא ,תירבג היצריפסנוק תמאב ,ייללא (הווחמ ךל השוע
?בל יתמש


הריחב הז ןיינע הז הטמל םש הרוזירפה רודיסש יתבשח ינאו
יניטוח תשבול אלש ימ .הנייגה וא/ו תוחונ לש ןיינעו תישיא
חישכ חומצל םש םיניינעל תתל הבוט קיפסמ הביס וזש תבשוחו
.(ןבומכ עמשמ יתרת) הל םשוביש -ארפ


תכלוה תחתב טוח הצורש ימ ,תחלגמ הצורש ימ :טושפ ארונ
,הנהתש ,םיליגר םינותחתב סכעל ךישמהל הצורש ימו ,יניטוחב
תיטסינימפ המליד לש גוסכ דקפתמ והשכיא הז המל .יל תפכא המ
.ןיבא אל תאז -ונתוא דבעשל דעונש ףסונ ירבג לולעת וא


תולגוסמ ןיידע ןהש ,הזה ילמינימה טידרקה תא םישנל ונתת
המלידל רשק לכ ילב שובלל ןהל חונ ןותחת הזיא טילחהל
.םייח הב חיפהל (חוכב טעמכ) התסינ תימולשש תיטסינימפה
הילו'גל וביגה
 
 
26/3/03 13:25
הילו'ג :תאמ
.ןורגב אל ,תחתב טוחהל הבוגתב
.בתכינש יפכ אלו ןבומכ "תחלקמה לא ןהינומהב ץורל" הזו
הילו'גל וביגה
 
 
31/5/03 12:54
תרפרפח :תאמ
.ןורגב אל ,תחתב טוחהל הבוגתב
לש םקשנ דימתמו זאמ התייה רוביצה תורובש החכוה דוע
.(הנפואה תרוטטקיד - הז הרקמב) םירוטטקידה


חוליגהש תעדל ךילע ,ךינייעמ שארב םה תואירבו הנייגיה םא
.ןוכנה אוה ךפיההו ,דסח ןמע השוע וניא
.הנגהל םיקוקזה תומוקמב קוידב אוצמל רשפא ףופצ ףוג רעיש

תולחמו םימוהיזל דואמ שיגר רביאב רבודמ ,סוכה לש הרקמב
םיזוחאב ןימ תולחמ ןתואב קבדיהל תוטונ םישנש תעדיה)
אבו ףושח חטש הזיא לש ןיינע לכה ?םירבגמ המכ יפ םיהובגה
.(ריוואה םע עגמב


.הפמיל תוטולב םש תומקוממ :יחשה תיב רוזיאב םג ךכ
ול חתפתמש תולגמ תורעיש םש תודירומש תובר םישנ ,תמאבו
הרמא יל .(תובאוכו תונטק תוחיפת ןיעמ תרוצב) ביבח םוהיז
.חוליגה ללגב הזש םינש ינפל רבכ החפשמ תאפור


תיתנפואה קומאה תציר תא תולתל אל רדעהמ תשקבמ ינא זא
.קרס יצוריתב


"ארפ חיש" לע ךיירבד - תואמזוגב שומיש לע יפצקתש הרקמלו
םה ("הנמשו הריעש חטב תא" חסונב ןאכ תורחא תובוגתו)
אלפה - תמאבש ,הנפוא תרוטטקיד לש המויקל החכוהה קוידב
רשאמ רתוי הברה הברה םישנב (תודרל הסנמ וא) הדור - אלפו
.םירבגב


.ךרפומ הכ וניא הנפואל םזינימפ ןיב רשקה ,אנא זא
תרפרפחל וביגה
 
26/3/03 14:08
ושוש :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
יניטוחה ךפהמ ותיא איבהש םייבויח דואמ םירבד המכ םנשי זא
"תודנוע" ותואש ,יניטוחב ליחתה םנמוא הז .ןייצל תחכשש ךרובמה
האגה הכילהה תובקעבש חכשנ לבל ךא ,םינבשיהו תונבה תלאקס לכ
תחתה תא םיכתוחש םינותחתה לש 4x4-ה הארמ תא וניניעמ הקיחרהש
רפינ'ג- ןכ ,ןכ . j.lo הל החמצ הדוקנ התואמ קוידב ,םיספ םיספ
תחתה תא הריזחה טלחהב םיאנ םימוכסב הלש תחתה תא תחטבמש זפול
הז וישכעו ,יסיסע ,אלמ תחת .יסקס רבד תויהל רזח תחתהו ,הנפואל
.תונב ,והז זא .זפול רפינ'ג לש ומכ תחת הז ,ןמש תחת םתס אל
.רתויש המכו יניטוח שובללו וב ץיוושהל ,ןכלש תחתב תואג תויהל
ןטבה תא ריזחתש האבה תבכוכל הכחמ ינא .הנשמ תמאבש המ הז ירהו
ול.יי'ג ךרובת .הנפואל תישנהו האלמה
ושושל וביגה
 
 
28/3/03 12:10
יקוק :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
.הז תא ריתסהל חילצי אל אתבס ןותחת םוש ,ורקיעמ הפיו
יקוקל וביגה
 
26/3/03 14:54
העדה תלעב :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!םיהולא יוא
תדרוהו יניטוח לע תחא הנכסמ הרוחב לש התעדמ םתישע ןגאלב המכ
!תורעש
תועד שי ת/דחא לכלש ,רכזינו ,תצק עגרינ ונלוכש ןמזה עיגה ילוא
.חצרל הליע אל ןהו ,ה/ולשמ
,רדהנ רבד הז תובוגתו תוניערל המב ,המיכסמ אל תא ,המיכסמ ינא
.םיפחסנ אלש
הל-הא הבילצ וזיא הפ היהתש ינפל ,הז תא םכל ריכזהל יתבשח קר
.יטילופ חצר
העדה תלעבל וביגה
 
27/3/03 19:32
הדבעמ בצ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
???תחתב ךורש לע תובוגת םייתאמ
(ירוקמה טוטיצה היהי אלש ךיא וא) ?ונימד הרומעל ונייה םודסכ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
28/3/03 2:45
ילט :תאמ
?הפ הרוק הפ המ ,יל ודיגתל הבוגתב
,יחצ יחצ יחצ יחצ
,יפוי ,וליפא רופסתו,השקבב יל דיגת
? הא ,ךלש ןהמ המכ
!! חפנל ליבשב המכ תחלש םתס התאש ךילע יתיליג
תחתב ךורשש המכ דעב רהרהמו ךל בשוי דועו
.ןיינעמ שממ ימויק יפוסוליפ אשונ אוה
(-:
ילטל וביגה
 
 
29/3/03 23:32
הדבעמ בצ :תאמ
..הרומה החילס ,יואל הבוגתב
םילוכי םלוכ המל ?תאזה ץראב רבכ ןנולתהל רוסא ?המ ?והז
םיאב רשי ןנולתמ רבכ ינאש תחאה םעפב ?רוסא ילו רטקל
.עדוי ינא ,ןכ ,ןכ .רוחש ינאש ללגב קר הז .יתוא םיחסכמו


.יתיצמש בשוח ינא ,בוט
.םינוגריאה תוטישפמ תוינידנולבה לכל בוט הליל
(!ךרדה ףוס התייה רקונסב הגיגחה בגא ךרד)
הדבעמ בצל וביגה
 
 
30/3/03 9:55
ןטוב :תאמ
!רטקל הצור םג ינאל הבוגתב
."תאזה ץראב" אל התאש ללגב אלא
(: !רטקל תוכז ןיא םידבשל
ןטובל וביגה
 
28/3/03 7:07
Bad Arse :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!בותכל הנקספת אנ לא .+25 ינבל יטסיטילא רתא הזש תבשוח אל ינא
אל וא תיטסינימפה תועדומהו +25 ינב לע דומלל והשמ שי ןכל
םאו םזינימפה תא האור רעונה ךיא ,םכמ דומלל המ שי ונלו ן/םהלש
.רוד רובעכ והשמ הנתשה
Bad Arseל וביגה
 
 
29/3/03 16:18
העדה תלעב :תאמ
בותכל וכישמת 16 תונבל הבוגתב
השולש דועש הדבועה תא קר ,עגרכ ןטקה יליג תא ףושחא אל ינא
.תדלוה םוי יל שי םימי
שיש ןיבמש והשימ שיש הדבועה לע ,הדות רמול יתיצר קר םצעב
,תיטסינמפ ,תיתונמוא ,תיתריצי ,תילאוטקלטניא רעונ תליהק
.לארשיב תועד תלעבו
.ונלש דיתעה יגיהנמה ייחל
העדה תלעבל וביגה
 
29/3/03 20:58
הירמ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
"העידה תלעב" הבוטה יתרבח םע המיכסמ ינא
ללגב קר ונלש תועידה תא וא רעונ ינב לוספל רשפאש תבשוח ינא
.רעונ ינב ונחנאש
רענ ינב לסופ אלש והשימ שיש הז לע הדומו יתרבחל תפרטצמ ינא
ןיבמ הלא ,רשי םהיתועיד תאו
,תיתונמוא ,תיתריצי ,תילאוטקלטניא רעונ תליהק שיש
.לרשיב תועיד תלעבו תרגוב,תיטסינימפ
הדות הדות
הירמל וביגה
 
 
29/3/03 21:27
העדה תלעב :תאמ
2 בותכל וכישמת 16 תונבל הבוגתב
.'י ילב םיבתוכ העדו .תבשוח אל תאש תנווכתמ תא
העדה תלעבל וביגה
 
30/3/03 11:00
לאכימ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תורקי םישנ
לארשי ןא. סא .םאה רתאמ הז רתאל סנכנ הרקמבש רבג- ינא
,םולכ הזב ןיבמ אל ינא תודוהל ילע .תובוגת יתיאר ,תובתכ יתיאר
לע תמ אקווד ינא-טסיניבוש אל ינאו .יליבד ךכ לכ עמשנ הז לבא
החילס...לבא ,תויוכז ןויוויש דעב ינאו תונב
רתוי הפל סנכנ אל הככ םג ינא יכ ,וביגת לא
לאכימל וביגה
 
30/3/03 11:43
ידע :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תיבל לוענל םא רוחבל תלוכיה םג הז םזינימפ 16 תונב תורענ לצא
תורעש דירוהל םאו יתנפוא הז יכ יניטוח םע תכלל םא ,םיבקע רפסה
.תויתייפכב ףוגהמו םיילגרהמ
,יניטוח םג ןכתייו תורעש תדרוה ,הלענה יניינעב םויכ יכ הארנ
תענכשמ איהש דע ,םרזה םע תכלל אלא ,הרירב 16 - ה תבל תרתונ אל
.חונ יכה טושפ הזש ,הפ תובוגתב וניארש יפכ ,המצע תא
אלא יניטוחה אל איה םישנה ונילע רתוי הפירחה תרוקיבה יניעב
תדרוהל תוסחייתה דחוימבו ,םישנה וקל הבש רתיה תטירמ תעפות
."ינייגה" ןיינעכ תורעש
םגו ילש רבגה לש תויעבטה ףוגה תורעש תא תבהואו תלבקמ ינאש יפכ
ךכ ,"ינייגה אל" רוצי וא ףוק וב האור יניא םיפיזב רטועמ אוהשכ
םיילגרה תורעשב םירידת "םיפויז" ילצא לבקל דמל ילש רבגה םג
ןיינעב תוילארשיה תומכסומה יכ קר הדירומ ינא) יניקיבה וקבו
אל - היבנידנקסב יתרג ול יכ יל רורבו ,ילא םג ןבומכ ולחלח
תורעש תא דירואש ןויערה תא ותעד לע הלעה אלו ,(הדירומ יתייה
עמתשמה לכ לע תיקאריע ינא - בגא ךרד) תוילמרונהו תויעבטה סוכה
.(...ךכמ
תומלגתה ,המצעלשכ ,הניא השיא לש הריחבה תוכז םהב םירקמ שי
?תיטסינימפ איה - הכומ רבג םע ראשיהל תרחובש השיא .םזינימפה
םג ,תרחא השיא לש הריחב יפלכ תיתרוקיב תויהל רשפא יכ רורב ירה
.ישפוח ןוצר ךותמ התשענ םא
סנכא אלש יאדווב ינאו ,הל בוט המ רוחבל הלוכי תחא לכ ,ונתחמשל
לע תולאש יתש - לבא ,תחאו תחא לכ לש יחשה תיבל וא ץירחל
:יניטוח
תודימב תונבל יניטוח ינותחת קיפנהש יאקירמאה םזיה היה רבכ .1
תמוערת ועיבה םינכרצהש רחאל הלשכ המזויה - 10 יאליגל תומיאתמה
?ךיניעב ינויגה 10 תבל יניטוח לש ןויערה םאה םאה .העפותה לע
?יניטוח שבלת 10 - ה תב ךתבש ימיכסת םאה
םע הנשי תא דבל תאשכ םאה ,םינותחת םע תונשיה ןיב תא םא .2
?יניטוח
,יניטוחהמ ינהת ,הלחא זא - ןכ תובושתה יתש לע תונכב תינע םא
ונאש ,רמאמב בותכב תמאה ןמ שי יכ םיכסהל יצלאתו ןכתיי - אל םא
.תוחונהו תחתה ץירח יניינעב םג תונפואמ תועפשומ
:רתי תוריעש לע תולאש שולש - םגו
?ףוגה לכב תורעש דירוהל תשרוד תא ךלש רבגהמ םאה .1
םאה ?"ינייגה אל" אוה ףוגה לכמ רעש דירומ אלש רבג םאה .2
?תורעוכמ ןה רבג לש תוריעשה םיילגרה
?ינייגה אל = ןיז /סוכב תורעשש בושחל תלחתה יתמ .3
תחלקמ ,טנרודואידל רמאמב הסחייתה אל תימולש יכ בל ומיש אנ
.תויעבטה ונפוג תורעשל אלא ,'וכו
,(תמדוקה הבוגתהו) ילש הבוגתה םג ךכו ,הזה רמאמה - םוכיסל
ןכא םה יפוי יאשונב וניצמאמ םאה ,בושחל ונל םורגל קר ודעונ
ידמ רתוי םיעפשומ ונלש יפויה יגשומ אמש וא תישפוח הריחבמ
.תוחונה יגשומ לע ועיפשה רבכ יכ דע ,הרבחה תושירדמ
ידעל וביגה
 
 
30/3/03 11:54
ביבר הלאירא :תאמ
תקדוצ ןורבה תימולשל הבוגתב
לע יתבשח לומתא .תודליל יניטוחה ןיינע תא תנייצש ןיינעמ
יניטוח םירציימ ויה םא הביגמ יתייה ךיא יתיהתו ,הזה רמאמה
רואל דוחיב) יתוא הזיגרה שממ לבא ,שממ הז לע הבשחמה .תודליל
,יתוא זיגרמ הז םא ,ילוא זא .(תודליה ידגב לש היצזיטילולה
.תמיוסמ העינכ הפ שי
.תיבויח הבושתה ,הינשה הלאשל ,ינש דצמ
ביבר הלאיראל וביגה
 
 
30/3/03 13:20
ןטוב :תאמ
תקדוצ ןורבה תימולשל הבוגתב
.10 תונבל יניטוח לע הבשחמהמ יתקנחנ ינא םג הנושאר הבשחמב
...הינש הבשחמבו
אלו ,םידליהו םירגובמה םלוע ןיב םידירפמה םירבד טעמ אל שי
.הנוילע וא הנותחת השבלה אשונב קר
'וכו רופיא ,דומצו יסקס דגב ,בידנ ףושחמ םג ומכ ,יניטוח
,ןיידעו .םידליה ןגב םמוקמ ןיא ולאככו ,ינימ רסמ םירדשמ
.םזנימפה ןבשיב הטיעב חרכהב אוה ינימ רסמש רמוא אל הז


.ןכ איה 2 הלאשל הבושתה ילצא םג :ידעל הבושתבו
לע הדיעמ הניא ילוא רתי תוריעש - םירבגה תלאשל הבושתבו
,הנייגיה לע הרימשל תמרות אל םג לבא ,הייוקל הנייגיה
.דחוימב תיטטסא אל םג תומייוסמ תומרבו
ןטובל וביגה
 
30/3/03 12:24
הלל :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
סוכה תורופסת תיישעתו תורופסתל עגונב
(ינפל הברה ,יניטוחה ינפל דוע) םינשה ךרואלש תוארל ןתינ
םילוחכ םיטרסב רקיעבש ןוכנ) וחתפתה סוכ תורופסתב תונוש תונפוא
תונשב תועצעוצמה תואפה תמועל תויארפה םיעבשה תונש האר -
.(םינומשה
םיפסומ םיכרע תרופסתל יכ ודיעי תורחא םישנ םג יאדוו תישיא ינא
הרגמ המצע תרופסתה תלועפ ,ונלש רבגה תא קילדמ הזש הזמ ץוח
וסנ ,המיענו הפי האצותהו .הז תא םישוע ךיא יולת ,המיענו
תולבקמ תולועפה ראש לכו הכילהה הבישיה ,חלוגמ סוכ םוע בבותסהל
.דאמ דמחנ טסיווט
-הלאשל ןאכמו
תורבודמה תונוכמהו תויאקיטמסוק/תורפסמ/תוירפסה לכ לזאזעל הפיא
???ונריעב הגשהל תונתינ
הללל וביגה
 
 
30/3/03 12:55
ביבר הלאירא :תאמ
סוכ תורופסתל הבוגתב
?םיבשחנ אל ?םיחלגמש ירחא םוי םידורגה םע המו
הדבוע .םהל םיארמש הממ םירגתמ םירבג ,ןיינעה אל ללכב הזו
םישנ םהב שיש םיטרס וארו םיעבשה תונשב תינימ וחתפתהש םירבגש
.רעיש וב שיש סוכ םיפידעמ תועצעוצמ אלו תוחלוגמ אל
ביבר הלאיראל וביגה
 
3/4/03 12:12
ילעי :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב


תא יתיליג וב קותמה 16 ליג זאמ .יניטוחב בבותסהל ומכ ןיא
.ותוא בוזעאש יוכיס ןיא ויתואלפנ
,ןכ) ןותחת תולוטנ תורוחב אהתו ןתיי ימ....האבה הנפואה
!(הזה טוחה לע םג רתוול רשפא
ילעיל וביגה
 
3/4/03 17:18
novva :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תונמחר טושפ תונמחר


:) קזחה ןימה םה םישנהש יתבשח המ םושמ ינאו
הז םע תכלוה תאו חונ אל הז םא יפוי חונ הז םא ??םכילע רבוע המ
הפי תחת ךל השוע הז יכ
היעבב תא זא המ תעדוי תא תא ךל טילבמ הזש וא
ליבשב קר תומורע וכלי םישנ םינש המכ דועש בושחל ליחתמ ינא
םירבג ךושמל
ינאו שארה לע קש םע תכלל הלוכי איה תכשומו תיסקס איה השיא םא
הילע בושחל קיספהל לכוא אל
רורבו יולג היהי לכה רשאמ ןוימדה תא ליעפהל ףידעמ ינא ךפיהל
לכש חינהל ריבס רתויש המ ףושחת השיא םא יכ רורב ירה הזו
שי הלאכו לבזה לכ הלא הילא וכשמי שממ אל "םילמרונ"ה םירבגה
תועדוי חטב ןתא הז תא עפשב
קרוי וינב רגו 29 ןב ינא
םיהדמ תושבלתמ םישנהו ץראב ומכ םח אל ןאכ
ןפוא לכב יל םורגל ליבשב קיפסמ הפיט קר ילוא טעמכ ינפשוח אל
הרכה דבאל
ןאכ םישנהמ דומלל המ הברה ץראב םישנל שי
םישולשה תונש לש הזכ ןונגס ןימ וליפא טושפ תוכלוה בורה
ידמ אל לבא תורצק תוטושפ תולמש בורל
ץוחב הזחה לכ אל חטבו
םמצע תא תוסרוה לבא ןויסנמ תויסקסו תופי רתוי הברה ץראב םישנה
םהלש ינוציחה יומידה תאו
לארשיב םישנה" ץראב רקיבש יאקירמא רבח עובשה יל רמא ךיא
קרו הז תא עומשל יתרעטצה שממ "תוצורפ תושבלתמ לבא תומיהדמ
ריווא גזמו תוילטנמ לש ןיינע הזש ריבסהלב קוסע יתייה
קיחצמ גנלסב ארקנש המ לע רתוי תצק לדתשהל רשפא םא תמאב לבא
:) ולאכ םיבצמל סנכיהל ךרטצא אל ינא זאו "הסאלק"
תומיהדמ םתא
םיקחשמה םע יד יתרכזנ ןכו הסאלק רתוי קר זא ץראב ומכ םישנ ןיא
עגעגתמו בהוא
novvaל וביגה
 
 
7/4/03 18:42
לכימ :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
בדנל המל זא ,תושבלתמ קרוי-וינב תונב ךיא רפסל תיצר םא
ךירצ תייה ,ךודיש תיצר םא ?ךליג ומכ ,םיטנוולר-יתלב םיטרפ
,תוימוקמל תואמחמב םיזגהלו תויקרוי-וינל תואמחמב ךוסחל
.םירתוימ םיטרפ שי ןאכ םג רמולכ
אל (ןבומכ ןלוכ אל ,ןבור) ץראה תונב .קדוצ התא ללככ לבא
.םהמ -םעטו הקיטתסא תועדוי
.יתוא םיעזעזמש םירבד המכ שי
,תושבולה תא תומאות אל הארנכ הדימהו הרזיגהש ,םייסנכמה
,תופה יתפש תא תוארל .תופה תא ךתוח טושפ םילגרה ןיב רפתהשכ
!ליחבמ טושפ הז -רפתה ידצ ינשמ תידדצ-וד תוחיפנ ומכ
קר לבא ,םלועה לכב ןתוא שי .ןטב-תוצלוח -תילארשי האצמהו
עורג הנפואה שוחב תועודיש תודיחיה ,תויאקירמאו) תוילארשי
תצרופ םתס וא תלפתשמ ןטבהשכ הפיו אימחמ הזש תובשוח (ונלשמ
הזל ופיסות .תיאשמ םישייבמ ויה אלש םיברזר םיגימצ םע ,המידק
.תעצוממה תילארשיה תא ולבקתו ,(םלוה םש) "שונמ יסנכמ" תא
לע לבא .חולסל הלוכי דוע ינא ,15 תב לע הז תא האור ינאשכ
.םזגומ הז -ילש הרבח לש אמא
לבא .ףושחמב ער לכ ןיא .ךתיא המיכזמ אל ינא -םיפושחמה יבגל
,תווצמה ליגל ועיגה ישוקבש תודלי תוארל .םיאתמה ןמזבו םוקמב
וא .שדחמ םעפ לכ יתוא עזעזמ -רפס תיבל תומוריע יצח תוכלוה
קומע ףושחמ .קיפופה דע ףושחמ םע רפוסב תויאפוקה תא תוארל
.ברע ידגבב ומוקמ


.ןנוצרמ תוכחוגמ תואריהל תולגוסמ םישנ ךיא יתוא עגשמ
לכימל וביגה
 
5/4/03 19:56
:תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
לכלל ידיגתש תא ימ ןתיא תומיכסמש הלא לכלו ךל דובכה לכ םע
!!!???...אל המו ילאמרונ המ םלועה תונב
םאה-םיל תכלל הצור ינאשכ םיילגרה ןיב תורעש תטרומ ינא :לשמל
?אל וא ילאמרונ הז
לע הפי'גה לכ םע חנ השיגרמ אל (הטנאופה םשל) 16 תב הרוחבש וא
?אל וא ילאמרונ הז םאה-םתוא תחלגמ איהו הידי
לארשי תונבל ליגרהל התרטמ םאה ?עגרכ יתארקש הבתכב הרטמה המ
תוכחל תוכירצ ןהש שיגרהלש וא תוילאמרונ אלו תושייובמ שיגרהל
...ןפוג םע והשמ ושעיש ידכ והשיממ תושרל
?ךתרטמ איה המ ,תצק תא יבשחת..וישכע
וז הבוגתל וביגה
 
5/4/03 21:40
ןועמש :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תחאמ ,הינמרגל וא תפרצל ןאכמ רגהל תורמרמתמה לכל עיצמ ינא
,ףוגב קלח םוש תוחלגמ אל םישנ ,(וזיא חוטב אל ינא) םהינשמ
.(...סכיא ) הפי הז ריעשו
ןועמשל וביגה
 
6/4/03 17:58
ידע :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!סומינונאל
םישנ לש כ"דב תונידעהו תויעבטה תורעשל ךתוסחייתה יניעב האילפמ
לע םג יוצמ הזכו ,רעישב ,לכה ךסב ,רבודמה ."הפי'ג" לאכ םיידיב
.יאנג ייוניכל הכוז אלו ונשאר
דוגינב) םיידיהמ תורעש דירומש רבג חבשתש ימ יתאצמ אלש רחאמ
,(ןתפדעהל תושפנ תושועו ,קלחה ירבגה הזחה תא תופידעמה הלאל
,םישנה ,ונמצע םע תורימחמ ונחנאש ךכל אמגוד דוע ךכב האור ינא
.הזה םוחתב תונפואמ תועפשומ ,ןבומכו ,הדימה לע רתי


!ילעיל
- הגנט םע תכלל הצור !םינותחת ילב תכלל ךדעבמ ענומ אל דחא ףא
יניטוח הצור ,אתבס םע יכל - אתבס ינותחת םע הצור ,הגנט םע יכל
.יניטוח םע יכל -
לוכי ?"םינותחת ילב" לש הנפוא עיגתש ךכל הכחמ תא המל ,לבא
?תענכנ/תלגרתה הילא הנפוא תמחג וז יניטוחה םגש תויהל
ידעל וביגה
 
7/4/03 1:11
יתור :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ךלש שארה תא תבהוא טושפ ינא
הפ לכב ךתיא המיכסמ
ינורגמ תרבדמ תא
.תאזה הבתכה לע ךל הדות
יתור
יתורל וביגה
 
7/4/03 9:42
םינייוצמ ילס :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.םזינימפ קלאע
.(חונ בגאש) יניטוח םע םג תויזח ףורשל רשפא
םינייוצמ ילסל וביגה
 
8/4/03 2:25
וטרבור :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
25 ןבכ הפיח רזיאמ ןפשח ינא
תועפוהל קר אלו יניטוח קר שבול ינאש יצחו הנש רבכ
תורשא הפ ןיא לבא יניטוח םא ילש הנומת חלוש יתייה
ילש תונומתב תוארל לכות יניטוחב יתוא תוארל הצורש ימ זא
:רתאה לש םישלוגה תונומתב
www.sexdream.co.il
תנמזומ יתוא ריכהל הצרתש ימו
058-890456
(: יסקסו חונ הז ינטוח
וטרבורל וביגה
 
8/4/03 23:46
ידנמ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
?ולאה תויוטשה הז המ
יחלגת / יטרמת / ישבלת לא זא ךל בוט אל


?לכשה תא ונל לגשל תוחורה לכל המל לבא
ידנמל וביגה
 
10/4/03 10:05
אבכוכ רב תניע :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תא ןורבה תימולש התצפש הפי לבא .שמושמו עודי רכומ אשונה ,ןכבו
.היפ
ריעש יכ" ,"יטתסא רתוי הז יכ" ?םיילגרה תא תוחלגמ ונחנא המל
,"החוד רבד הז ףוג
ורזעי אל .אל אל אל אל אל ."רבכ הליגר ינא יכ" ,"הככ טושפ יכ"
,םיצוריתה
ןעמל קרו ךא אוה הזה חירסמה קסעה לכו תוטירמהו םיחוליגה
.םירבג --- (ונוכיה ונוכיה)
יבאנאוו ןיפוליחל וא ,תונטק ורנומ ןילרמ לש המלש היישעת
,תוזר ,ילו'ג הניל'גנא
םיל תכלוה תא םאו .ףוגה לע הרעש ףא ילב ,תויטתסא ,תויקנ ,תופי
,םינב לש הרובח םע
?ןוכנ ,רדסב הז ,םימל םימורע םיסנכנ םהו ,ףיכל הככ םתס
ואוו ,םייארפ ,םיררחושמ
.םתיא ליחתהל הסנמ חוטב תא זא ?המורע םימל תסנכנ תא םאו .הלאכ
.הטומרש .דניילב


םיארוק .םזינימפ אל הז תויזח שובללו תורעיש טורמל ,ילש תוקותמ
,"רוואפ לריג" הזל
,םימיה ןמ דחאב תוקוושמ תויברבל ונתכיפה ךילהתמ יארונ קלח הזו
.םירבג תוצרל ידכ


.יתדמע תא (םייתניב) יתמייס תאזב
.רמאמ הלחא
.בוט לכ
אבכוכ רב תניע
אבכוכ רב תניעל וביגה
 
10/4/03 17:33
:תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
רחא ,ןמצע ליבשב לכ םדוק בוט תוארהל תוצמאתמ םישנש איה תמאה
ליבשב לודג שרפהב ישילשה םוקמב קרו ןהלש תורבחה ליבשב ךכ
.םירבגה
וצמיאש הלא ןה םישנ ךא יניטוחה תנפוא תא איצמה ימ גשומ יל ןיא
.םוחב התוא
הפי אל המו הפי המ תורידגמ םירבגמ רתוי ילואו ומכ םישנ
הנודמ ,סריפס ינטירב ומכ תושבלתמ םישנ .םעטו הנפוא תוביתכמו
ומכ תוארהל תוחפ םיצמאתמ םירבג לבא ןב הבהז וא הנאיד הכיסנה,
.ירנוק ןוש וא טיפ דארב
וז הבוגתל וביגה
 
 
12/4/03 0:39
מינונא :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
ץימב תוטש
םמצע ליבשב ףוסבו תורבחה ליבשבו םירבג ליבשב


םיבקעה תאו יניטוחה תא קורזל דעב ינא .ןוכנ ,סלכתב לבא
םיגגרדזמה
שלושמהמ רעיש דירוא אל םייחב ינא


ריעשו ןמש לע ךלא אל ינא ,ןכ םיילגר לבא
םיריאשמ םא רעוכמ לבא ,באוכ - יחש תיבו םיילגר תובג
ידמ הזר אל


ילב םג ער אל תיארנ ורנומ ןילירמ ,ןשיה לאידיאל רוזחנ ואוב
!תיטקרונא תויהל
ידמ ריעש אל לבא - ידמ טורמ אל ,אירב ןכ לבא - ןמש אל
ךירצש ומכ
מינונאל וביגה
 
 
15/3/04 14:24
ןוצל תדמוח :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
?יניטוחה ינותחת תא איצמה ימ:ךתלאש יבגל


.ןואג עגרל ומצע בשח רשא-רבג ןבומכ והז ןכבו


תובהלתמ דוע תויתפהו).ריחמ םומיסקמ-דב םומינימ תרומת
יסקס הזש ןמצע תא ןענכושב,ךכמ


.(ףורטב תוכשומ ןה יניטוחה תא ןשבולבשו-ףורטב


.הנפוא ןברוק ייהת לא קר-תיתטסא ייה
ןוצל תדמוחל וביגה
 
12/4/03 17:11
ורטסא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!תילותבה הנקזה תימולש


ךיילע תודירי עסמב חתופ ינאש ינפל
תויהל לוכי יניטוח ךיא ןיבמ אל ינא םגש רמול תישאר הצור ינא
.ןימאמ ינא ,תורמוא םישנהש המ הז םא לבא ,חונ
הדמעב םיטקונ םניאש םדא ינב לש שדח םרז דלונ ובש ןדיעב
אלש רשפא יא ,םהב תויהל האג ינאו ,תיטסינימפ וא תיטסינבוש
ןהילע ליטהלו ךתומכש "וליאכ תויטסינימפ"ל המישאמ עבצא תונפהל
.תוירדגמ תוילפאו םזיניבוש לש ומויקב המשאה תא


םיביתכת" יפ לע ןכלש ימצע חופיט ,םישנ הברהלו ךל תושדח
,והשלכ יתרבח סיטרכ וא הבהא וא דובכב ןכתא הכזמ אל "םיירבג
- וזו ,ונתיאמ תוצור הברה יכה ןתאש רבדה תא ןכל קינעמ אוה אלא
תא םא .הזמ הפי רתוי רבד ןיאו ,ןכתא ץירענש תוצור םתא .הצרעה
.ריחמ הזל שי ,ןכ זא ,ריר ליזיו ךיירחא ףודרי ךלש רבגהש הצור


וצירעתש םיצור ונחנא םג .ידדצ-וד רבכ הז םויכ ,תושדח דועו
יארו .ונב תעגל וא ונב לכתסהלמ קר ריר ונילע וליזתשו ,ונתוא
ומכ תירבג העדותב תחמוצ תופיפייתהו חופיטל תועדומה - אלפ הזיא
.התיה אל םלועמש
השוע ,רשוכ רדחל ךלוה ,םימרק חרומ ,תובג השוע ינא :ךתעידיל
העשפמב תורעש טרומ םג ןלצל אנמחר וליפאו ,םינפ ילופיטו רוקינמ
.(הפב תורעש ךל ועקתי אלש ידכ קר אלו)


ףוק ומכ תיארנ תא ןהב "םיילאדיא" םייח תויחל הצור תאש הארנכ
.וזכ ךתויהב םירבגה לכ תא םישאמשו חפוטמ אל ,חירסמ ,ריעש
בגה לע תורעש ,הפצרה תא עיגמש קיפופ םע בבותסי ,ךדיצל רבגהשו
ץירח לש רטמיטנס רשעו ,ראוצה ביבס טמרוג לע "יח" ,הזנפמיש ומכ
.רוחאמ עקוב תחת


ךל החלצהב
ורטסאל וביגה
 
13/4/03 4:13
*kicki :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
םחוימ רבג ומכ רבדל קיספת םילבמטה ץראמ ןטק שיא ,סאקול
םרוג הז יניטוח תבהוא אל תישיא ינא ,הל אבש המ שבלת תחא לכש
םילבמטה לש תוינמרחה םייניעהו ץפוק ילש קיסוטהש שיגרהל יל
.ןהילע
ןונש רמאמה
*kickiל וביגה
 
21/4/03 20:18
pink carnation :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ןה םיהובג םיבקע" ש אמסיסהמ קוחש רתוי רבכ ךלש טספינמה
םיוולנה יאוולה ירצותו ךלש הדנ'גאה לכ "םישנה דגנ היצריפסנוק
תניינועמ אל טושפש תחנזומו הריעש הרוחב תאש הזל םיעגונ הל
.הז תא תונשל ידכ רבד םוש תושעל
לש ימהבה ןוצרה תא קפסל ידכ קר דעונ אוה" ,"חונ אל הז יניטוח"
.תויוחדו תורעוכמ םישנ לש ןה וללה תורמאה לכ :"םירבגה
ריבעהל תעדויש תיסוכ םג ינא לבא האלהו ינממ םזינימפה ,יעטת לש
ילש םיללכבו ילש שרגמל קחשמה תא
הז תיאניתסלפה תושרה לש לדוגב תחת םע תובבותסמש םישנ שיש הז
ףונה תא תוריתסמ ןתפצוח בורב ןהש הזמ ץוח ילש היעב אל
לכ אלל םיסנכנש אתבס ינותחתמ חונ רתוי הז -יניטוחל רשאבו
הרומא טושפ הנידע הרוחבכ ,תאו ץירחה רוזיאל תמדקומ הארתה
םתוא איצוהל קבאיהלו םשל תוירגלווב ךלש דיה תא ףוחדל
it-אל וא הז תא ילבק םש טושפ אוה-חונינ רתוי הברה יניטוחה
u can't fight
הזה םודאה רורמתה ספדומ ןהילעש הנתוכמ להוא ינותחת ךל ינקת זא
אל דחא ףא הסינכ ןיאש עירתהל ךירצ אל יבזע םצעב .עצמאב ספה םע
.....הרקמ לכב סנכהל ןווכתה
pink carnationל וביגה
 
22/4/03 22:03
תלייא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
טלבומ אוה זאו יסקסו ןטק תחת שישכ סניג םע םג הצצפהז יניטוח
יגולסה לש םיספה ינש תא וב ןיאו (ןבומכ בקע ילענ יע) םרומו
םורתל חמשת רמאמה תבתוכש רורב יד ילו .תונמשה לכ לש ןפאמה
רתוי רוכזל לכות אל איהש רורגיש רבד תתילאמש הנוא יצח עדמל
.ילש ומכ דומח תחת הל היהיש דבלבו פ"עב ןופלט 'סמ ינשמ
םג ומכ תןגדגדל רתוי הקלח השיג רשפאמו יסקס הז חלגל ךכל רבעמ
.ילארוא ןימ ןתמ ןמזב רתוי בוט גוזה תב.ןב תא דקממ
הכרב יאש
תיסוכה
תלייאל וביגה
 
 
26/5/03 23:45
הלטס :תאמ
תונמש לש רמאמל הבוגתב
ןופלט ירפסמ ינשמ רתוי רוכזל ןתינ אל ובש בצמ תראתמ תאשכ
- פ"עב
?ןוכנ ,ךמצעל תנווכתמ תועטב אל תא
הלטסל וביגה
 
22/4/03 22:17
לבנע :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!הלועמ
- תקדוצ תימולשש תוארמ קר יניטוחה תובבוח לש תומעזנה תובוגתה
תופצומ ונחנאש םימוקעה םירסמה תא ומינפה תמאב הנפואה תונברוק
.םהב
לבנעל וביגה
 
24/4/03 8:25
Bad Arse :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.המידקמ הרוחש הרחת שלושמ םע .שמז יומד דבמ ,היסקופ דורו עבצב
קר הלע . T תרוצב רמגנ הז טושפ תחתל לעמשכ הרוחאמ דחא טוח םע
ז"לבח בהלתה ילעב ,המ לבא ,חונ היה אל 4$
הווש היה ינממ הז תא ערקש ינפל תוקד יתשה ליבשב קר
Bad Arseל וביגה
 
 
26/4/03 16:04
יטייק :תאמ
יניטוח יתינקו יתכלה ייקואל הבוגתב
תנווכתמ ינא יהשימבו) יל דיגהל הצור יהשימ...ס'לכתב...תונב
(..הבחור לע הלוע ההבוגש תחאל
???תיקנע הצלוחו אתבס ינותחת קש יסנכמב בבותסהל הפידעמ איהש
בורלו ,םהל םיאימחמש םירבד שובללו הפי תוארהל םיבהוא םישנא
יהשימל םאו...םיבקעו תויאצח ןה הלא הפי ףוג ןהל שיש תונבה
...ןטק רתוי תודימ 3ב אלו הלש הדימב הנקתש זא חונ אל הז
תוכמותש הלאו הבתכה תבתוכל תנווכתמ ינאו...ינטוחל רשקב
?????????ןתעגתשה...הב
תא הסכמש הנטק דב תסיפ וז יניטוח..והשמ ןכל ריבסא ינא ואוב
..תחתב ךל עוקתש טוח+הוורעה
םורגל המיזמ אלו ונצרא תושנ דגנ היצריפסנוק אל וז...לוכה הז
ץפוק אל דחפא..הנפוא תרהצה דוע הלוכ וז...םיטוח שובלל ונל
...דחא שובלל ןתוא סנואו ןיכס םע ךיילא
ןפעמ ייד הארנ יתעדלש המ)..םירבגל יניטוח םג שי...הזמ ץוחו
(...המעטו תחא לוכ לבא
יטייקל וביגה
 
29/4/03 18:49
ילאינד ירמ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
...יתביבח
...הבתכב תבתכש הממ %90 םע המיכסמ ינא
היה הבתכה תא תלחתהש הביסה לכ ,הזה יטסינימפה ארחל יד לבא
םינותחתהמ חונ רתוי הברה הז ,ךתוא בזכאל תרעטצמו יניטוחה
זאו ,ינבצע י'גוו ארקנש המב אליממ תחתל ךל םיסנכנש ןשפ דלואה
.רתוי הברה םש םיקיצמ
םיב ץורל ךל חונ רתויש יל ידיגת ףכיתש ומכ ,צוחונ לש ןניע הז
ידכ ואיצמה םירבגהש ושמ הז היזח יכ ךל ץפוק לכהשכ היזח ילב
.דיתעב בג יבאכ עונמל ידכ אלו רתוי הפי הזח ונל היהיש
.תוחונ לש ןינע הז רחא ןותחת גוס לכ ומכ ,יניטוח
...המיכסמ ינא ראשה םע לבא


,ךלש
תבוטל היכרע תא השטנ ,םפשו םיידי דבלמש תודוהל הנכומש ,ירמ
...הקיטטסאה
ילאינד ירמל וביגה
 
30/4/03 16:58
יהשימ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ילש תורבחה לכו יניטוח תלבוס אל ינא םג .ןוכנ שממ טושפ הז
ןלוכ לבא .חונ הזש הנעטב הז תא שובלל יתוא ענכשל אוושל תוסנמ
הז תחתב טוחש ענכשי אל דחא ףא יתוא .יל ץופקל תולוכי טושפ
.........והז .ו .חונ
יהשימל וביגה
 
5/5/03 21:20
ירומ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ארונ הזש יתבשח תבתכש תא אורקל יתלחתהשכ תמאה
!יל חונ תמאהו יניטוחו סני'ג םע הדובעל תכלוה ןכ ינא יכ
י/והשימ ליבשב אלו הארמב ימצע לע תלכתסמ ןכ ינא תמאב רתויו
תעדוי תא "יליבשב"
שדח ןותחתה םאו םוקמב אל טושפ הז - ןותחתה לש ספה םע יל השקו
הלאוו זא שיגדהל ךירצ אלש המב שגודמה ספה לש הזה עטקת שי זא
יניטוחה םע יל בוט
לבא
יכ םש הזש תורמל רתוי בוט הארנ הז יכ - תועשפמו תובג השוע ןכ
ךירצ הז


דיחי תעד לבא הבבס ראמאמ - הנותחתה הרושב
ירומל וביגה
 
6/5/03 3:06
רחש :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
...הטורמ תלוגנרת חחחחחחח
ןיעל יתטסאו קילדמו הפי רתוי הברה הז לבא תקדוצ תא םנמוא
..רעישמ קלח לכהשכ
רחשל וביגה
 
 
21/5/03 0:17
לכימ :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
ל"נה ליימיאל ובתכ אנא ,םירשכומו םינינועמ םתא םא
לכימל וביגה
 
21/5/03 21:23
pezmo :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
- ותוא דירוהל תושקתמ ןהו םיילגרה ןיב לגנו'ג ןהל שיש איה
!שונמב הצמוח הז ךומכ יהשימ ליבשב ןורתפה
pezmoל וביגה
 
11/6/03 18:35
יסוי :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב


ידמ םעש םיכסמ ינא, אשונב םייניב ךרד תאז לכב שיש יל הארנ
ןותחתל רוזחל רשפא 'ב
הז תא השוע הז םירבגה ונלו תושעל המ ךא םימחהו חונה יתרוסמה
?ךתעד המ ...םלתשמ הז ףוסב עיקשהלו ץמאתהל הווש וניליבשבו


כ נ ע מ ל םימח ונתוא רמשל ולדתשת דימת לבא דימת םוכיסל
.......ן

.יסוי
יסויל וביגה
 
22/6/03 4:36
וי :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב


מעולה, פשוט מעולה!
ולצערי, גם כל כך נכון...
ויל וביגה
 
8/7/03 23:32
רב :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ףא ,רחא דחא לכל וא חונ אל ךל םאו ,הל חונש המ שבלת תחא לכש
!חירכמ אל דחא
!םיצור םהש המ תושעל םישנאל ינת
..?!?!?הירטיסהה המ..ישנה ןימה לע תונקסמ קיסהל
!הל אבש ךיא היחת תחא לכש


!הייחת התנומאב השיא השיא
רבל וביגה
 
12/8/03 4:52
תחא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ענכהל הצור אל תא,שארה לע דבלמ אוהש םוקמ לכב רעש דגנ ינא
יקוח לכ תא דגונ הז וליאכ הז תא יגיצת לא לבא,ךתוכז,םיביתכתל
עבטהמ קלח טושפ הז תורעש םיבהוא אל (םישנא) ונחנא םא יכ עבטה
לע תחא הרעש םע םישנ שיש בושחל רזומ יל הארנ תמאב רבכ הזו
יעביט הז ייניעבו הקלח תויהל תנהנ ינא....(לכה ללוכ ןכ)..ףוגה
תויהל הפידעמ טושפ..םלועמ הריעש הרוחב יתייה אל הככ םג יכ
םהו ףוקהמ ןכא םאצומ יכ הארנש םישנאל רשאב,...יירמגל הניסרח
הבחר היגוס וז הרבחהמ ילמרונ קלח תויהל ידכ כ"כ הזב םימחלנ
ירמגל רלח רבג םג ינוימידב הפידעמ תישיא ינא...רתוי
תחאל וביגה
 
12/8/03 5:02
רברגמ יושע רבג :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
?םויה תויאנקל הרוק המ ונ
רברגמ יושע רבגל וביגה
 
4/9/03 18:23
רימז :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
הל אימחהל
התיא לברכתהל
התוא קשנל
התוא בוהאל
הב ךומתל
התיא קוחצל
התוא םחנל
הילע ןנוגל
התוא קבחל
התוא קיזחהל
התיא תאצל
ףסכ ץצופל
תונקל
בישקהל
גואדל
הדיצל דומעל
התדלוה םוי רוכזל
הליבשב ףוסה דע תכלל
!! תומל חיטבהל וליפאו
רימזל וביגה
 
6/9/03 1:47
dogma :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
,ןומ-ה לכשה תא תנייזמ תא
.תצק ימתס
.המוקעו תרעוכמ יד תאש השגרה יל שי
רעוכמ שממ הז תרחא יכ ךלש יחשב םג רעיש טורמל יליחתתו
.(חוליגל הנווכהו)


-=END=-
dogmaל וביגה
 
11/9/03 2:54
קירא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
לכ םא !םולכ תושעל ןכל ורמא אל םלועמ םירבגה םושרל דוגינב
זא םינובב ומכ תוארהל תוליחתמו םילופיטה תא תוקיספמ ויה תונבה
הדבועה .ןויז גישהל םיסנמ ןיידעו 'ונ ,בוט' םירמוא ונייה
תונבל בושח רתוי הברה יפויש תורמלש איה ןיינעה תונוכנל תחצינה
ןתא .תלוויאה דעצמב ףתתשהל ירבגה ןימה תא ענכשל אל םלועמ ןה
,בוש ,ןוחצנהו םינקוזמו תובג יבע ,םיריעש םע תואצוי ןיידע
.ונלצא
קיראל וביגה
 
11/9/03 14:53
יויס :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.אל וא רבכ ןאכ יתבגה םא תעדוי אל
(!עמשמ יתרת)באוכו ןוכנ רמאמ,ןפוא לכב
תררוס הרעיש הזיאב (םויה לכו)םוי לכ קסעתהל ארונ טושפ הז
הלאכ שי לבא הלילח וזכ ינאש אלו)!!הרעס תללוחמו החמצש
(!יונפ אלה ןנמזמ %50 באכב תוריבעמש
אלא (?!?רוזעי הז,ןכ םא םגו)טורמל םירבגל םג תרמוא אל ינאו
!םדא תונב ונחנא םג ירהש תוחפ תצקל ופציש תשקבמ טושפ
יויסל וביגה
 
12/9/03 1:14
דיב :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תרעוכמ יכל
איקהל יל תמרג
וישכע הז תא תוקנל יאובת
דיבל וביגה
 
 
21/9/03 21:43
יבא :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
יפויל ,הלש תוישיאל ,השאכ השאל הסחייתה אל תחא וליפאו
,ללכב םירבדמ המ לע ,הלש ימינפה
?תונבה תושבול םינותחת גוס הזיא לע
,הל חונש ךיא ךלת תחא לכ ירה ,תויוטש הזיא
יפל הז םישנ יבגל םהלש היצקידניאהש םירבג םתוא לע םחרמ ינא
.םהלש םינותחתה גוס
ןיא םמצע תא םגו ,השאכ השא םידבכמה םירבגה בורלש חינמ ינא
םינותחתה גוסל תובישח לכ
.ןמצע םישנה לש תוישיאה יפל אלא
יבאל וביגה
 
7/10/03 0:21
ש :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
הלאה םשיקושיקה לוכ תא תחקול תא ןכיהמ ךיילע אלפתמ ינא
לשמל םהלש תוחונה ליבשב יניטוח םישבול דחאכ םירבגו םישנ
לש תינכותב ןלוג לייא רמא ךכ ) ןבל סנכמ לע טולבי אל ןותחתהש
יניטוח שובלל םתוא חירכמ אל דחא ףאו (ןאפצי
םהמ ושקיבש ללגב אלו תוחלגמ םישנ ןומה סוכה לש חוליגה יבגלו
ףוטשל תשגינ השיא לוכ אל תויקנ רתוי תויסקס רתוי ואריש ידכ קר
לע יפיפה ראשי ןיידע הקנתש המכו הניתשמ איהש רחאל המצע תא
םש בוט אל חיר ןהל שיש אלפ אל ךכ רחאו רעישה
חלגל יכל שקשקל םוקמב זא
של וביגה
 
 
7/10/03 10:34
יויס :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
הרקמב טורמל וא) ותוא חלגל םירומא אלש םוקמ דוע שי םא
...יוסינל בדנתי אלש חטב ינא זא (...ערה
!!ךמצעל חלגל ךל,ץקציקב
יויסל וביגה
 
 
8/10/03 0:31
shuki :תאמ
ךיתארק םיקמעמה ןמל הבוגתב
חטב תא) תובג רודיסל ורבע םלוכ ?טורמל לש עטקב דוע תא
(תוצונה תא םיטרומ ימל תעדוי
רודכ יחק קר םיילגרה ןיב םש הארמ םישל םעפ יסנ , חוליגלו
םדוק העגרה
shukiל וביגה
 
13/10/03 22:54
...לבא הדלי םנמוא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
וסנת" וא/ו "!ןוכנ" הז יתבשחש המ לכרמאמה תא אורקל יתלחתהשכ
תא אורקל יתכשמהו יתקמעהש לככ ךא "...ינוטחו 'א לע תכלל
:תחא הלאשו תחא הבשחמ יל התלע ,רמאמה
המ ?תורחאה תושוע המ ךל תפכיא המ ...תרמרוממ (!) דואמ תא .1
ךלש "רקס"ב תולאשה לכ לע ונינע יתורבח וא/ו ינא םא ךל תפכיא
ךל הארנ המל (...ןהמ 5 לע קר יתינע ינאש תורמל) ??הנוכנ
לכ תא תושוע ונחנאש תבשוח תא המל ?לודג הזכ לבס הז ונליבשבש
רתוי יל ףיכש םעפ הז לע תבשח ?ינשה ןימה תא םישרהל ידכ הז
?רקוב לכ םתוא קרסל ילב םהב תעגלו תוקלח ילש םיילגרה תא תוארל
ךייחב םעפ ךל יאדכ ילוא ??הז םע ונל בוט תמאבש הז לע תבשח
...תוסנל
רמאמה תא אורקל יתמייסש עגרב יחומב התלעש היינשה הלאשה .2
???????ללכב תניידזמ תא ,ידיגת :איה
...לבא הדלי םנמואל וביגה
 
17/10/03 16:18
ןרק :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב


םלועב תיעבט יכה ינא
..תרעוכמ יכה אל ינאו
הפי רתוי תויהל הלוכי םנמוא ינא
.יל ער אל לבא
ןרקל וביגה
 
 
18/10/03 23:17
ןלוג יבוק :תאמ
..ילילש לכה -דחאל טרפל הבוגתב
(הרליגא) הרליגמ הינטסירכו םימלוא הצצפ טושפ סריפס ינטירב
המ לכ יכ תומת איהש הצור ינאו הלש אתבס םע תנידזימ הנוז
שי ינטירב תוז תואלו תוסאל םג תביח הניטסירכ השוע ינטירבש
הלה לוח ינאו הצצפ תושפ תשבלטימ ינטירבו תינמגוד לש ףוג הל
ןידזיל תחלל לוחי הניטסירכ תא בהואו התוא בהוא אלש ימו
יכה יכה יכה יכה יכה ינטירבו ךליבשיב תומל ןחומ ינא ינטירבו
םלואב תיסוכ יכה יכה יכה יכה יכה יכה יכה יכה יכה יכה יכה
לוח ינא ינטירבו הנוז םתסו ףורס הלש ףוצרפה לכ הניטסירכו
ךתוא בהוא ינא ימ המ זא ךילה
ןלוג יבוקל וביגה
 
27/11/03 11:12
:תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!?שער ה לכ המ לע הניבמ אל ללכב ינא ...
...חונ אל ...חונ ...יניטוח אל ...יניטוח
!!!ללכב ןותחת ילב תכלל הז יסקס יכה ,חונ יכה
וז הבוגתל וביגה
 
3/12/03 16:34
רדה :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
,הלודג תא
.תוקלחו תויקנ תופי תויהל תובהוא ונחנא ,לבא
ימלו יל םיענ הז ,תחלוגמ ןבומכו תחפוטמ תויהל דעב ינא
...יתיאש
םלוכ ,ליגר 1 ןותחת ןיא יל ,תינואג האצמה וז יניטוח ,תאז לכב
.םיענ יכהו חונ יכה רבדה טושפ הז ,יניטוח
!םלועב קזחתהל תוכירצ ונחנא ,םישנל בותכל יכישמת
רדהל וביגה
 
5/12/03 8:52
רגוברבג :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!!!!ךומכ תובשוח ויה םישנ הברה יאוולה
?רתוי יסקס וא הפי הז תחלוגמ השיאש עבק ימ
םירבג הברה שיש חוטב ינאו ןוכנה אוה ךפיהה קוידב ,יניעב
.ינומכ םיבשוחש
רגוברבגל וביגה
 
5/1/04 21:29
תנע :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
דגנ ירמגל ינאש אלו . ןוכנו הפי רמאמ הזיא ןמזה לע לבח
הז דגב לכ םעו םוקמ לכל אל לבא ותוא תשבול ינא םג יניטוחה
םא לבא הזה טוחה תא םישל ךירצ םיכלוהש דחא לכ םע אל םגו םיאתמ
.............םיטוח שי םויהו םילהוא ויה םעפ םירבדמ רבכ
ןיבה ןיבמהו
תנעל וביגה
 
7/1/04 19:12
סדה :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
אל???יניטוח םע תכלל הצור אל???ללכב הל עירפמ הז המ הניבמ אל
שי הנהתש טורמל הצורש ימ.....התוא חירכמ אל תדחא ףא!!!ךירצ
....בוט שיגרהל ןהל םרוג הזש הלאכ
סדהל וביגה
 
19/2/04 18:09
לילצ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
..........הטוס דואמ
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההז המ
..השוב
תתתתויפוליח תורתוכ םיכירצ ףוחד םתא יתעדל
לילצל וביגה
 
22/2/04 18:28
michael mizrahi :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.טעמ ךכ לכ םע הברה ךכ לכ השעש שיאל ,יניטוחה תא איצמהש ןואגל
,השק ,ןכלש תחתב הזה חונ אלה טוחהמ םירבג ןמרחמ רתוי רבד ןיא
.בל םישנ אל אלימב ונחנא ,םיבקעה לע ורתוות
רישכמה לעשכ הציר רישכמ לע הציר אוה רתויב בוטה רשוכה ןומיא
ןותרמ בורקב ,יניטוח םע הרוחב הצר ךלומ
michael mizrahiל וביגה
 
23/2/04 3:11
!ליל :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
-יתנהנו יתארק !!!םיקנע ברק טושפ !םיקנע
...יניטוח שובלל תינהנ ינאש ומכ טעמכ
...היחי ותויחונב שיא שיא-'וכו טושפל,שובלל,חלגל
!ןוטלשל יניטוח
!לילל וביגה
 
16/3/04 14:42
ןאיליל :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ךותמ .הצור יתייה אל ,ןכ םא םגו .םייקה תא תונשל רשפא יא
.ימצע ליבשב אלא ,והשמ ליבשב אלו .הקיטטסיא ,תוחונ
ןאילילל וביגה
 
20/3/04 22:55
לכימ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
איה .תרחא תרמואש ימל ונימאת לא .גניניפסב רתוי חונ אל םג הזו
.תעגושמ
לכימל וביגה
 
30/3/04 23:07
תירמש :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!עלוקו ןונש קיחצמ
!יחל הכ
תירמשל וביגה
 
18/4/04 18:20
ייניל :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
תתובוגת המכ ידראוו אי
??תמ ושימ ??הרק המ
(ןייצל שי +הריבס) !הבתכ גניקאפ הלוכ
..םםתרפח שממ תתובהלתהה המ זא
..םםכביל תמוצל
תמאלס
יינילל וביגה
 
20/4/04 0:34
רב ךר הפ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ילש רבגהש ןייצל תבייח ינא ןושאר רבד זא
ינאש רשאמ ילש שובלב חונ יל היהיש ףידעמ
. ללכב םיחונ אלו םייסקס םידגב םע ךלא


טויס יל הארנ הז יניטוח ינש רבד
. ןהל חונ הזש יל תורמואש הלאה םישנה תא ןיבהל השקתמ ינאו
תא איצוהל ךרוצ לש השוחת שי ןמזה לכו , תחתב ךל עוקת הרכשא הז
.תחתהמ םינותחתה
.יל הארנ הז הככ לבא יתיסינש ילב תרמוא ינא הזו
.רתוול הפידעמ ינא הז תא תובהואש םישנל םשוביש הכיס יבקע יבגל


תויטתסא לש הלאש רבכ הז זא חוסיכו תוטירמו תורעיש דירוהל
.... םיילגרה לע הקירפא תורעי יל שיש תבהוא אל ינאו


:) ישנו ביבח רמאמ םוכיסל


רב ךר הפ
רב ךר הפל וביגה
 
20/4/04 17:23
תאיל :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
אל ינא זיעמ דבל דחא בכוכש הז ךיא".הצימא ךכ לכו תקדוצ ךכ לכ
."זיעמ יתייה
תאילל וביגה
 
27/4/04 23:28
הרטפואילק :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!!!תקדוצ תאש המכ םיהולא
ןאכ תורעשב קסעתהל םויה לכ תוכירצ ונחנא המל יתנבה אל םעפ ףא
ילב וא ?הז םע ילע ובשחי המו ?הזב תארנ ינא ךיא ,ןאכ הארמב
?הז
לכש הרצק היפוג םע בוחרב בבותסהל לוכי ינשה דצה תאז תמועל
הז לכ םעו ,שמשהמ הקירבמ תחרקה הצוחה תוצבצבמ ולש הזחה תורעיש
!!!???תארנ ינאש ךיא לע יתוא טופשל
!!ינויגה אל הז !דרוסבא הז
!דחא טפשמ ונינב םישנל
ימו !ךלש הבהאל יאכז אל בהאי אולש ימ ,תא קרו ץא ייהת דימת"
"!תרחמל רקובב םג ךתוא בהאי ןכש
(!!!ותטימב הצצש השדחה תומדהמ להבי אלו)
הרטפואילקל וביגה
 
 
13/5/04 23:47
תועטב ןאכל עיגהש רוחב :תאמ
...םיהולאל הבוגתב
תולבוס הלאכ תונבה לכש יתעדי אל
שגרמ שממ
תניינעמה החישב ןכל יתערפהש רעטצמ ינא
לגר רודכ תוארל הפמ ףועי וישכע ינא
תורקי תונב תוארתהל
תועטב ןאכל עיגהש רוחבל וביגה
 
27/5/04 16:05
תינג :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
...רמאמל רישי רשק ילב
!!!תואיצמל רשק לכ ונדביאש תבשוח ינא
!!!םינפיה ומכ הארנ םינש המכ דוע
!!!רבדה ותוא הארנ ונלוכ
(...יטסלפה חותינל לודוה ) "םלשומ" הזח ותוא תא היהי םלוכל
(...שארה לעמ ץוח )תורעש ונל ויהי אל
תיאקיטמסוקל תודוה ) תובגה לש הרוצ התוא היהת םלוכל
(...תינוריעה
?תדחוימ תויהל םע המ רוציקב
הנטק הדלי אוצמל ךליש זא הטמל רעיש ךל שיש עירפמ ךלש רבגל םא
!!!!!!!!!תורעש הל וחמצ אל דועש
!-!-!-!-ו-ר-ר-ו-ע-ת-ת
תינגל וביגה
 
2/6/04 3:59
ידע :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.רעטצמ .דואמ
ידעל וביגה
 
11/6/04 4:00
:תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
לש םידדצה תא ףוחדל הפי רתוי ...יניטוח הכירצ אל יתימא הרטחב
יסקס רתוי הברה הז המינפ ןותחתה
וז הבוגתל וביגה
 
7/7/04 19:29
רמת :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
םגו הבהא ירופיס רתאה ןמ ודיגה אנ םירשקתימש יתמ
ודיגתש רחאל הנעי ינאו םכמש תא
הדות לכה
רמתל וביגה
 
19/10/04 20:44
הנא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!לכה תא תרמא תא ,רמאל המ ןיא
והשמ שובלל החוד הרוצב ףרוטמ טושפ הזו !!!ןוכנ כ"כ טושפ לכה
.. 'יסקס' וא 'חונ' 'הפי' הזש בושחלו תחתב ךל דבאנש
!ךלש אבה חוודל הפצמ
הנאל וביגה
 
20/10/04 10:30
תינרקס :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
? ךךךךךךךךךךךיא
? תועשפמ םישוע ךךךךךךךךךךיא
תינרקסל וביגה
 
18/2/05 21:48
רב :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
אל לבא יניטוח תשבול ינא .הדימה לע רתי ןצקומ לבא ,ןוכנ רמאמה
תונב יתיארשכ ריכהל יתלחתה ,הז תא יתרכב אל וליפא אבצב .קר
יתינק זא .יניטוח לע ףרוטמ ילש רבח ,ףסונב הפי היה הזו תורחא
ןפואבו .יניעב הפי דאמ הז .השוב אל ללכב הזו ,ותוא חמשל ידכ
הפידעמ ינאו ,סקס ליבשב דחוימב םידגב ףילחהל חוכ יל ןיא ,ישיא
.הצור אוהש הפי והשמ המש דימת ינא אב אוהשכש
יניטוח שי .םימזגומ ויה תחתב טוחה לש םירואיתה ,םילגרתמ תמאבו
,דובכה לכ םע .ןכש םירחאו תחתל םיסנכנ אל ללכבו םינייוצמ םהש
יתיסינ ,םינוסנכמ ומכ םיארנש םינותחתה תנפוא תא שי םויה
.היצרופורפל סנכינ ואוב זא .יניטוחצ חונ תוחפ הברה הז יתעדלו
תענכנ ינא יכ הז תא השוע אל ינא ,ילע וצפקי ןלוכש ינפלו
אוה םימעפ הברהש תעדוי ינא .ותוא תבהוא ינא יכ אלא ,תומכסומל
.וליבשב תבהוא ינאש םידגב שבול
יל הארנ הז יכ העשפמב אל) תורעש הדירומו ,תובג תרדסמ םג ינא
המיכסמ ינא .יליבשב אלא םירבג ליבשב דימת אלו (...חצר באוכ
רבכ רבח יל שי לבא .םזגומ הז םירבג ליבשב ךלש הארמל דבעתשהלש
םג .ילא ותבהא לע עיפשמ אל הז לבא יניטוח בהוא אוה ,ןמז ןומה
.הפי שבלתהל תבהוא ינא דחי אל ונחנאשכ
לע יכ ???םשוב םישל ןיבל תובג טורמל ןיב לדבהה המ יל יריבסת
.תרוקיב ןיא דחא ףאל הז
ללגב ,המרונ ללגב םידגב תשבול ינא םימעפ הברה ,תקדתצמ אל ינא
וליפא) יתיא םיליחתמש יל ףיכ ,ילע םילכתסמש יל ףיכ לבא ,םירבג
ףיכ יכ הלכשהו יקפוא תבחרהל 'ינואל ךלא ינא םא .(הסופת ינאש
הארמב עיקשהל לבא ,רדסב הז,המכח ינאש וכירעי םישנאש יל
?אל ינוציחה
.הז לש יאוולה תאצות קר םה .יליבשב הז .םליבשב אל תמאב הז
רבל וביגה
 
15/3/05 8:58
הלא :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ינאש יתשגרהו ךלש רמאמב יתלקתנ הרקמב ...הרקיה ןורבה תימולש
.תבתכש תויוטשל ביגהל תבייח


תועדה הלא יל הארנה לככו ךיתועד יפלו רמאמב תראיתש המ יפל
תובג םע ,תחפוטמ אל ,םפש םע הנקז תיסוד יל תעמשנ תא ,ךלש
ומכ קוידב םיילגרבו יחשה יתבב תורעיש םע ,חצמה לכ תא תוריתסמש
.לגנו'ג ומכ הארנש סוכב רעישה לע רבכ רבדנ אלש .םירבגה לצא
לש תויקנע תויזח תשבול ,םירעוכמ יכה םידגבב תשבלתמש תחא
ךרד םיטלבתמ םתוא םיאורש יאבצ להוא לש לדוגב םינותחתו תותבס
תיארנ איהש ךיאש םלועה לכל חיכוהל הסנמ ףסונבו ...תיאצחה
...הפי יכה הז תשבלתמו


ססססססססססססססססססססססססכיא :ךליבשב תחא הלימ יל שי


תא חפטל הרומא אל השיאהש רמא ימ ?יטטסא תויהל ערש רמא ימ
תויהל וכפה סוכבו םיילגרב ,יחשה יתבב רעיש יתממו ?המצע
?םייתנפוא


?רבגה לש השירדל הכפה השיאה לש תויטטסא ללכב יתממו


...המצעל תרחוב איהש המו השיא לכ


הברה םע תוחפוטמ אלו תוליעגמ ראשיהל תופידעמש ךומכ םישנ שי
...םתוכז וזו םהלש םייחה לכ סיטילולצ
,רתוימ רעיש חלגל :ןמצע תא חפטל תובהוא ןכש ,ינומכ םישנ שיו
תוארהל ללכבו.....הרחת תויזחו יניטוח שובללו רשוכ רדחל תכלל
.רלוד ןוילימ ומכ
אוהש הזמ יתחדפתה דימת ,יל קיצה דימת ליגרה ןותחתה ,תישיא ינא
תדרגל יל ומרג ןותחתה לש םידדצה דימתו םייסנכמה ךרד יל טלבתמ
...החירפלו
םעפב ותוא יתשבלש זאמו רפסה תיבב יתדמל רשאכ יניטוח יתיליג
ץחל אל רבכ רבד םוש ,ונממ רתוי חונ רבד ןיאש יתנבה ,הנושארה
האושנ 28 תב רבכ ינאו הנש 15 רבכ ורבע זאמ ...קיסוטה לע יל
בוט ךכ לכ ,בוט תארנ ןיידע ינא יכ רמואי יתוכזלו ...אמא םגו
...19מ רתוי יל םינתונ אל םישנאש
דימת תלדתשמו ןמזה לכ ימצע תא תחפטמ ינאש ךכל תודות לכהו
!!!!דבלב יליבשב הלא ...והשימ ליבשב אלו ,בוט תוארהל
.ילש תישיאה השגרהה ליבשב


:ינממ ךליבשב םניח המח הצלמה
...זא ... ךיתועד םע ומיכסי אלש םישנ ןומה הריכמ ינא
!!!דבלב ךמשב ירבדתו (םישנה) ונלוכ םשב רבדל יקיספת השקבב


.רחוב אוה הב םייחה ךרדו דחא לכ
הלאל וביגה
 
15/3/05 14:50
רומ :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
ןה םיתעל .תויתרבח תושיפתמ תועפשומ ,םדאה ינב ראשכ ,םישנ
לומ הטורמ הבג םעזב תומירמ ןהש דע ףרוג הכ ןפואב תועפשומ
,ןכו ) המורע הכלמה :רמולו ןהינפב תמאה תא חיטהל הזעמה יהשימ
לבא" ב הצמתמ ןרקיע רשא ,רמאמל תובוגתה ןמ קלחל תוסחייתה וז
השובלב תרדהתמ הכלמה ,םורעה ךלמה לשמב ומכ .( "יסקס ארונ הז
.הכלממה לכב םיפיה הידגב ויה ומכ , (ורדעיהב וא)
,דבלב םיירבג םיכרע תמנפה הניא וזכ תוגהנתה לש הקומעה המנפהה
רענתהל .םישנה ידי םג תוצחור ובו ,יתרבח טפסנוק לש המנפה אלא
כ תויח םישנ וב ,תראתמ רמאמה תבתוכ רשא בצמב תישנ המשאמ
רחא והשימ תומדב םשא שפחל ,דסחתהל ועמשמ , "תוטורמ תולוגנרת"
ןברוקכ .םתה ןברוקה דמעמ תא בוש סופתל ,(רבגה תומד ,לשמל)
ויה םישנ וליא היה ןובנש תבשוח ינא .םלוה המכ ,השלח בוש השיאה
,דבלב ירבגה טקיבואה לא המישאמה עבצאה תא תונפהל תוקיספמ
רשא ולא .ןמצע תא םג םישאהל תולגוסמ ויה השדחה ןתואמצעמ קלחכו
תושיפתב תויובש ראשיהל הנצלאת ןיינעה תרמוחב תוריכמ אל
אל אוהו ,ךכב המ לש רבד וניא יתימא רורחש ,התע תעל תולבוקמה
( תינלבס ,ימצעשכל ,ינא .די ףניהב השענ
רומל וביגה
 
28/3/05 20:29
*יריש :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
.יניטוח יבגל ךתיא המיכסמ אל ינא
.ותיא ינאש הקד לכ תכרבמ ינאו ,חונו יתוכיא רצומ הז יניטוח
,המ ןותחתה תא איצוהל עגר לכ הכירצ אל תא יניטוח םע
.לותיח םע תא וליאכ השיגרמ אל םג תאו
.םידפו םינופמט ומכ ןורקיע ותוא לע דבוע הז
,תיזיפ תלבגומ תאש השגרה ךל ןתונש ,חונ אל רבד הז םידפ
ומכ קוידב .ליעיו יטקפמוק הז !!םיכרובמ טושפ םינופמטהו
...יניטוח
*ירישל וביגה
 
4/5/05 10:54
תינג :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!םירבגל אל .םלשומ תחתל קר לבא יסקס דואמ הז יניטוח
תינגל וביגה
 
2/10/06 8:46
האג :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
!!ילש יעבט ,םמהמ יציצ יל ראשנ
האגל וביגה
 
15/11/06 12:46
alona :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
..הז דחא דצמ לבא ..קוחצמ יתוא תגרה
םע יכלת םא ךילא ברקתי אל תאזהץראב ילמרונ רוחב ףא..ינש דצמ
..םיידיבו םיילגרב תורעש..תורבוחמ תובג..יחש תיבב תורעש םפש
(:


..חורבל ןאל ןיא ?הניבמ
alonaל וביגה
 
28/5/08 16:42
רבג :תאמ
ןורבה תימולשל הבוגתב
חחחחח
אילפהל תערוק הבתכ
ארונ ךכ לכ אל הזו רעיש םידירומ םירבג םג
חצמ ינעי ,שארמ לידבהל) ףוגב רעיש ילב ,ןכו - זופת ףידע
.ףידע (הלעמו
תרחא החוד טושפ הז יכ ילב הבוח - םישנ לצא
רבגל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא