םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
םינימה תמחלמ~םיסחי~ישאר    
   

ןוקייא ידי לע יתקרזנ
רגרב יצמולש

טעמ ,םיגיגהמ ונבנש תוחיש 2 ירחא
דחפ םתס וא) תושידא הברהו הזופ
לכלש ,ברעב ישישל ונעבק (עגפיהל
תא סעבל יניצר סנא'צ הז תועדה
תתל ךירצ ,תונב ,לבא .ש"פוסה
אל תודידבה תצלפמש ידכ םיסנא'צ
עבק םותחת


תוטיש .ירבגה םעה .הזה םעה .םינשה םע םיגרדתשמ םהש קפס ןיא
.הזל ונווכתי םהש ילב ,תוללכתשמ טושפ םהלש יופינה
,תמאה .תויורכה רתאל יתמשרנ ,םושלש יתוא הדקפ םומעשה תצלפמש תעב
רוחב םע תולק יתבתכתה .םישרמ רחבמבו תיסחי םייתוכיא םינב .הבבס
ונלש םיסחיה תכרעמב ונמדקתה ףאו (רידנ הזו) ילש פייטל בורק יד אוהש
הברהו הזופ טעמ ,םיגיגהמ ונבנש תוחיש 2 ירחא .םינופלט ופלחוהו
סנא'צ הז תועדה לכלש ,ברעב ישישל ונעבק (עגפיהל דחפ םתס וא) תושידא
תצלפמש ידכ םיסנא'צ תתל ךירצ ,תונב ,לבא .ש"פוסה תא סעבל יניצר
.עבק םותחת אל תודידבה


תוולמ ,וניתוחוכ לע ורבע תומרוז תיסחיו תונונש ,תומיענ תועש 4
.דמחנ .רידנ .תועש 4 .הפק ןבומכו תופסות םע םודא קייטס ,לוהוכלאב
רתוי תושעל הטונ אל .יתפפחתהו וטואב הלק הקישנ דוע .תויפיצ רצוי
יתטלש לבא ,הרוצה תא ול עורקל יל קשחתה .תינוריט לש תויועט
םע לויטה .בבל תבוטו החמש תילעמב יתילעו תושגר יתלרטנ ,םינומרוהב
גנאהה תא וספיא םימ רטיל ,הלילב םייתשב קיעמ יל הארנ אל רבכ בלכה
אוהשכ .תרשואמ טעמכ יתייה ,רומרימה תשוחתל תיסחיש קפס ןיאו רבוא
הברמלו רהמ יתחרב המל קדב אוה .יתפלעתה טעמכ ,תוקד רשע ירחא רשקתה
הסינ אוהש ןיבהל הכירצ יתייה .העש יצח לש הייותש החיש ונלהינ אלפה
.המותס .יתומכש תיביאנ .הצרש תא לביק אל אוה המל קודבל


קרז אוהש יתיליגו (דיגנ) אוהה אלפומה רתאב יתאנהל יתטטוש םויה
- ליימ יאב אל םג ,(תיבב אלו דיינה אל) ןופלטב הלילחו סח אל .יתוא
יבגל ףיסוהל המ ןיאו ,הארנכ בל בוטה םע ףחסיהל ךירצ אל בוט
םודא רוצע רורמתכ בצועמש אלפומה ןוקייאה ידי לע אלא ,סא.םא.סאה
בושחל יתיצר .הבבס ."ךתיינפ תא קחמ רבחה ,עגרכ ילאוטקא אל"כ רדגומו
.תטלוק אל ,המותס ,יתרמאש ומכ לבא ,יתיא אוה יכ ילאוטקא אל אוהש


תחישל הייפיצהש קיפסמ אל ,וישכע .הזה ןוקייאב ישיא אל ארונ והשמ שי
תא לבקל שושחל ליחתנ ,עיגמ אל סא.םא.סאה ,םיבצע הטירממ ןופלטה
וררגי תוילאוטריו תויורכהש ןיבהל תוכירצ ונייה ?דוע המ .ןוקייאה
.תוילאוטריו תוקירז תוחפל וא ,תוילאוטריו תודירפ ןהירחא


אל .םישדח םירבד םוי לכ תדמול ןיידע ינא ,יתונש יצחו 31 םורממ
.םהידעלב הלועמ תרדתסמ יתייהו םיצוחנ חרכהב
.רכונמו םודא .ןוקייא ידי לע הקרזנש יצמולש ןאכ
.א"ת


.הזה רופיסה םע רומגנו המחלמה רבכ אובתש .ב.נ

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


תויורכה Cupid
למצוא אהבה ודייטים. הצטרפו לאתר הכרויות קיופיד
www.cupid.co.il
םינורחא םירמאמ   
מיה: נוגעת ונרדמת
ירנבא הירד

איה הבושם שבי?
וטיוט לט

מעגן חיי
ןמכייר לגיס

הגבר המושלם
ןרהא ןב לבזיא

זה לא אתה - זו התמונה
ןרהא ןב לבזיא

םימורופ   
סקסולוגיה      זוגיות
סקס     
    
םימורופל     
   
18/3/03 20:41
יריש :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
.םהלש קופדה האצמהה רשוכל לובג ןיא .רימחו ךלי קר הז
ירישל וביגה
 
 
18/3/03 20:50
יבא :תאמ
ןוקייא ידי לע יתקרזנל הבוגתב
ךל התיהו ,םתרכהש עובשמ תוחפ תצק ךשמב ונקנק לע תיהת אל זא
.המיענ אל העתפה
?זא


?דמחנ רתוי ךל היה ,ןופלטב הז תא השוע היה םא
יבאל וביגה
 
 
8/4/03 10:50
mattilda :תאמ
?היעבה הפיא המלל הבוגתב
.תיביאנ איה המכ תרהבה ליפ לש תושיגרב
רשאמ ,יביאנ תויהל וזה תואיצמב ףידע , ףידע תמאה ןעמל
ךמיע דקרל " קרו ךא ןיינועמ היהי ישגפתש רבג לכש תופצל
.םימעפל תווכיהלו בלה תא חותפל ןכו , "םינידסה ןיב
,תינימ ךתוא וקפסיש שקבל היצמטיגלהו השיאה רורחיש םע
.ןמז תוחפבו הטימל םיפתוש רתוי :שיקה עצוממה רכזה
, ךלבוב ץמאו קזח זא
ומוי אב רכז לכ
mattildaל וביגה
 
 
11/10/03 1:16
רבג :תאמ
ןוקייא ידי לע יתקרזנל הבוגתב
יתשפיחש המ תחת םושר היה הז יכ הרקמב הזה םורופל יתעגה
הז תונבב םג !!! וזה הלילכמה הבתכה תא תוארל יתאלפתהו,לגוגב
.תונב הככ וקרזש םינב ריכמ אל ינאו !!!הככ
רפסמ ויה וליפאו יהשימ םע םיימעפ יתאצי ינא תאז תמועל
'סמ ונרביד,הדי לע יתקרזנ הארנכ ינא רחאו,הדיצמ תומח תוקישנ
אל איה לבא,הדירפ ינמיס םוש היה אל,שגפיהל וניצר,זאמ םימעפ
הרמא אל איהו יתוחישל הנוע אל איהו !!!עובש רבכ יתיא הרביד
!הדירפ םוש לע הזמר וא
ינאש ועדת לבא,ילש ליימל ךכ לע ןכתעד תא לבקל הייעב יל ןיא
םינימה לכב שיו שי,לילכמ אל
רבגל וביגה
 
18/3/03 20:59
יטאופ סרע :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
,םיימעפ םתרביד תאו דמח-רוחבה לבא ,העוט ינא םא יתוא ינקת
העש יצח .היותש העש יצח דוע םתרבידו ידמל תיבבס החוראל םתאצי
."תחרב המל" ררבל ידכ ךילא רשקתה אוה הב


?תמאב ,תחרב המל


דואמ ינאו ,תרחא איה הדוקנה .האלה ןכו ךמיע ךיתוביס ,הנשמ אל
:יבלעית אלש הווקמ


ועקת וא .ושטנ וא .וכילשה אל םג .וטמש אל םג .ךתוא וקרז אל
םיסחיה תכרעמ לש גונעהו ןידעה םקרמה לכ תא וטטומ וא .זרב
רהוז אלא םכיניב היה אל יכ ,הז תא ךל השע אל רוחבה .םכל התיהש
.תחרב ופוסבש .דחא טייד גניקאפ ,טייד .םולכ טעמכ לש


וב ,תמסריפ וב םוקמה חורל שיש יקווישה דמימל הכרעהה לכ םע זא
,היופ ארונ ,ארונ "ירבגה םעה"ש תובשוחש תויטניילק ואצמיי דימת
.םולכ אלו ןיא םכיניב הרקש המ ןיבל הז ןיב .והשמ ארונ


התואבש ךביל תמושת תא בסהל יניירה ,תדמולמה יתתימע ,ןיפוליחל)
ידי לע הצרא םייפא הנממ תכלשוהש תנעוט תאש "םיסחי תכרעמ"
רבע רבכ קייטסה) וזכ תכרעמ לש המויקב הדונש ילב ,ןוקייא
תכוראו הקומע םיסחי תכרעמ דלוק וס התואב םגש ירה ,(תכרעמב
דצה היהש אוה ,רחא אלו ישרמו ,תושגרה רק דצה תייה תא ,םימי
(.עגפנה


ויהי היקוחש תלדתשה ךכ לכש ,ךל תשפיח םיסחי תכרעמ גניקאפ הזיא
זמרייש יחרכה טסיווט הזיאל םוקמ וליפא תתל ילב ,שארמ םיבותכ
םירבדמ םתא :סריפס ינטירבה לכ ירוחאמ יחש והשמ לע ,תועדומ לע
ביהלמ ךכ לכ המ ןבומ אל ,התוא תראתמ תא הב ךרדהמש החיש ןופלטב
.ביהלמ דואמ .ביהלמ .תושידא הברהו םיגיגהו הזופ .ךתוא


ךיאו ,ךתוכזו ,ךנויסנמ) ךלש םיללכה תא וילע הליפמ תא ,ךכ רחא
אוה .םהב דמוע אל אוהשכ ונינפל ותוא תבלוצו ,(לכהו השיגרמ תאש
תא םאו ?םתוא לבקל בייח היה ,עדי םאו ?הלאכ שיש עדי ללכב
האמהמ רוזיח יללכו תושידא םע שפחל המל ,הלודג הבהא תשפחמ
טאוו ,תועובש המכל יפרוח םומיח וא ,ץוטס קר תשפיח םאו ?הרבעש
איה וישכע לבא ,םידגבה תא ול עורקל התמש איהה לש הזופה קאפ הד
."תינוריט לש תויועט תושעל" אלש הסונמ רבכ


טיידה ירחא דיימ ,רבסומ אל הרוקמש "רומרימ תשוחת" ךל שי


ןכו ,ילש פייטה טעמכ ,ילש פייטה אל .תינררב דואמ דואמ תא
?ךלש פייטה ימ .האלה


.יתומכש תיביאנ .הצרש תא לביק אל אוה המל קודבל הסינ אוה"
."המותס
ןהש רבג לכש תוצור םישנ המל ןיבהל יתחלצה םרט ,אמא ,םיהולאב
,דיימו ,ןתוא ןמזה לכו ןתוא קר ,ןתוא הצרי וב תוניינועמ תצק
?הצור התאש המ הז ,ולה ולה - ינש דצמו


.שפיט אל רוחבה ,יעמשת
יטאופ סרעל וביגה
 
 
18/3/03 21:35
Bad Arse :תאמ
הטבחה תא שיגרהש ימ רמוא ''יתקרזנ''ל הבוגתב
ךא ,ריכהל דמחנ היה" סומינב רמול גוהנ תוברת ירב םישנא ןיב
אל םג .הפי ןיינע רוגסלו "םינוש דואמ םישנא הארנכ ונחנא
לבוקמ תוחפ השעמל .לבוקמ דואמ הז הנושארה םעפב הטימל תכלל
התנווכ תא התארה 'בגה .הנושארה השיגפב הטימל תכלל ןכ אוה
הטימל תכלוה התייה םאש בשוח התא .התוא םסח שיאהו .הקישנב
שיאה .עורג רתוי השיגרמ התייה קר זא ?התוא םסוח היה אל ותיא
יל הארנ ךכ .ןיינועמ היה אל
Bad Arseל וביגה
 
 
18/3/03 22:43
יטאופ סרע :תאמ
.סרא ךיילע תאלפתמ ינאל הבוגתב
,"יתוא וקרז" לע טייפתהל דעו ןאכמ .תוברת רב אל אוה ילואו
אל םהו ."היהת" םדוקש ךירצ קרזנ תויהל ליבשב .תמאב ונ
וילע בותכל תמאב והשמ אל ,תוניינעתה תצק .תושעל המ ,ויה
.התיבה
יטאופ סרעל וביגה
 
 
19/3/03 1:09
רטסיס :תאמ
ןיינועמ היה אל שיאהש רורבל הבוגתב
,רקי סרע
םוכחית לש םיוסמ גוס שורד ,יטאופ סרעל ךופהל ליבשב
.תויניצב תיסיסב הנבהו
סחייתהל ךירצ אלו יניצ בצמ ראתל האב "יתקרזנ" הלימה
.הלש רכומהו טושפה ןבומב הילא
יהוז ,ךכל יאו םדוק דחיב תויהל ךירצ ,קרזיהל ליבשב
...הרופאטמ


.דיגת ,טרסה ףוגב םיפסונ םירבסה ךרטצת םא
רטסיסל וביגה
 
 
19/3/03 11:07
יטאופ סרע :תאמ
ןיינועמ היה אל שיאהש רורבל הבוגתב
יהמו םוכחת והמ יתוא דמלל תמכסהש חמש דואמ דואמ ינא
םהב שמתשהלו םמינפהל עדא אלש ששוח ינא יכ םא ,תויניצ
.יוארכ


:תודוקנ יתש


ראתל האב 'יתקרזנ' הלימה" טפשמב תנווכתה קוידב המל .1
."יניצ בצמ


הפוצמכ ,טעמ המיזגה תבתוכהש ןבומו רורב םנמא .2
הרקמה תכיפהו רמאמה תליחתמ :תאז לכבו ,רוט תביתכב
ןוטב רובע ,םירבגה לכל ההזמ ןמיסל ןודנה טועפה
המרב טעמכ והשימ שוגפל המיכסהש הסצנירפה לש ינייכבה
השיטנ תושוחתב תעגונה ,יכבו יהנה תמויס הלכו ,הלש
,םירבגה לומ םישנה תא הארנכ תנייפאמה ,שממ תוילויה
,זעוב) חבטמל ץוחמ תיזה ןמשו הניחטה לומ סומוחה
.(ריבסת
יטאופ סרעל וביגה
 
 
18/3/03 22:27
‏‏‏‏B.J.Mccay :תאמ
הטבחה תא שיגרהש ימ רמוא ''יתקרזנ''ל הבוגתב
.תונברודכ םילמ .יתבהא .יטאופ ,דואמ הפי


,הכרבב


B.J.Mccay
8207;‏‏‏B.J.Mccay#&ל וביגה
 
 
19/3/03 2:57
הינט :תאמ
הטבחה תא שיגרהש ימ רמוא ''יתקרזנ''ל הבוגתב
.השועמו םזגומ אוה ויתויטה לע ,קאפ
ןאכמ אב יתוברתה ונעטמש ,םיעבראה ליג תוביבסב ילארשי רבג
וא ,דחא גניקאפב וא קאפב תוחפל ולש ינש טפשמ לכב שמתשמו
םירבג םירבדמ הככש בשוחו ,'ינוס טסריפ יימ' ידימ רתוי הארש
ער עמשנ הז .ינשדחו בינגמ ארונ ארונ תויהל הסנמש וא ,ץראב
ףוסבש הדבוע .תחתב הויזל רוגל הצורש יאתבש ןורהא ומכ טעמכ
ךכ לכ הז לע רבדל ילב ,ילש תחתה לא התיבה רזוח אוה םויה
.וטו יתלטה .הברה
הינטל וביגה
 
 
19/3/03 9:01
סומינ-ןיקאפ-ונא :תאמ
הברה ךכ לכב שומישהל הבוגתב
.ךל הרומש ,ןבומכ ,תונשדחהו תובינגמהו
סומינ-ןיקאפ-ונאל וביגה
 
 
19/3/03 9:31
רב_חארפ :תאמ
הברה ךכ לכב שומישהל הבוגתב
.לגרה לש ןיינע ,המחלמ ךותב רוגל הצור טושפ יאתבש ןורהא
רב_חארפל וביגה
 
 
19/3/03 15:50
ילט :תאמ
לבא..לבאל הבוגתב
,הל רידחה '91 לש דאקסה ליטש ,"החרפ"ה
,ינחוכ סוניאבו הכישחה תוסחב
."תירוטסיה היצטניירוא"
."הבהאב םילשורימ" ,ןולפק בדנוי ,רחא ררושמ
ילטל וביגה
 
 
20/3/03 16:14
םילשורי :תאמ
ביבא-לתב רוגל ףידעל הבוגתב
.ליעגמהו ןטקה רבדה תא אל םגו ליט סינכה אל
.חואה לא אבה הליל ומכ אלו חוכב אל
.ןויצל יואר רבד םוש ,ךלה ,היה


:-)
םילשוריל וביגה
 
 
20/3/03 21:09
ילט :תאמ
רחא םוקמב חומ'ת ןייזיו ךלישל הבוגתב
הדועתבשכ םמעשמ אל הז ,והשמ יל דיגת
?דאמ בוט לכה
םירחא םיהולא יל היהי אלו ןיא ,היה אל
.ךינפ לע
((-:
ילטל וביגה
 
 
20/3/03 21:17
ילט :תאמ
םייתש ספא תייריע שארל הבוגתב
ךתבוגת תא תוארל ילב הז תא יתבתכש
בתוכ התא ,המ זא , BAD ARSE-ל
?תובשחמ'ת יל
!LUCKY ME
(((-:
ילטל וביגה
 
 
20/3/03 23:05
חחרפ :תאמ
םינומא ךל תעבשנל הבוגתב
.יתבהא הכש העובשה תא ךממ יתלביק הנהש


.הקנאה ינממ תאצוי רבכו


!הי וא
חחרפל וביגה
 
 
20/3/03 23:04
חחרפ :תאמ
םייתש ספא תייריע שארל הבוגתב
םייתשמ ספא דימת יתייה


.חידמו תיסמ ,לעילבה ינב לש בוטה םרבח


וא :םיהבגה תקנא תא עומשל הז ,רסחקרש המ וישכעו
!... יימ


:-)
חחרפל וביגה
 
 
19/3/03 11:11
יטאופ סרע :תאמ
הברה ךכ לכב שומישהל הבוגתב
?בילעהלב ונלחתה


.ךתוחא "ינוס טסריפ יימ"


טסקטל םלוהו רישי ןוניכ טלחהב הז ,ןתומהמ הבוגתב קאפ שולש
יניצ ,ינשדח ,בינגמ ,דומעב םדוק יל רבסוה רבכש ומכ .ןודנה
,הער אל ךלש הקירוטרה לבא .היהא אל רבכ ינא םכחותמו
םע תוקומע תוהדזמה תונירוחב המכ יאר) הז דומעבו הז םוקמבו
.הלש להקה תא יאדווב הל שי (םינבה דגנכ תורוענה דרמ


רפסל ןיתמהל קר רתונו ,יוארכ ותוא תפליא ןכא ,ררושמה יבגל
.ךליצמ ררחתשישכ בותכייש םירישה
יטאופ סרעל וביגה
 
 
23/3/03 12:10
המחנ יצח :תאמ
,םי'זני'ז םיברעל תצצומ אי ,טראהניירל הבוגתב
טסריפ יימ" תמאה .סעוכ התאשכ דומח התא המכ ,סרע סרע יוא
.בילעמ תמאב "ינוס
תודחפמ .ת ו ד ח פ מ ,םישנה ונחנא ,ךירבדב קדצ שיו
.ונל אב ארונש תורמל והשימ ןייזלו תכלל הנושארה השיגפב
ונמצע תא תוסינכמ ,ונל אבש המ תושעלו תכלל תמאב תודחפמ
תופצל ינש דצמו תוקיודמ אל תויהל לש וזה תדוכלמל דימת
.תוקיודמ ןכ ויהי ינשה דצהמ תובוגתהש
םישרפומ רשי ונלש ףוגל והשימ תוסינכמ ונחנאשכ ,תושעל המ
תולוכי ונייהו יאוולה ,"הבהא" "שגר" םינומרוה ונלצא
,עגרהמ תונהל .האלה בושחל ילבמ רעוס ןויז םתסמ תונהל
לבא .דיתעהו רבעה לע ויתוכלשה לכ אלל וישכעהמ תונהל
םכממ תרחא תויונב תמאב הארנכ .הלאכ אל ונחנא
המחנ יצחל וביגה
 
 
19/3/03 12:49
super-g :תאמ
הטבחה תא שיגרהש ימ רמוא ''יתקרזנ''ל הבוגתב
...קדוצ לבא סרע , סרע
..תויולג היהנו ואוב תונב
תוקדובש ונלצא אל חטב - םיסחי תכרעמכ רדגומ וניא טייד .1
?????תמאב"יתקרזנ" המל ןכל ...תויציצב םתוא
םתוא תורידגמ ונחנא ונל םיאתמ "ילוא" הזשכ .. הז הככ .2
אל דואמ ונל חונ, הז שממ אל הזשכ לבא, ונתוא וקרזש תוראחכ
ןייזל (..דבלב ימצע םשב תרבדמ ינא ןאכו) ףאו םינופלטל בישהל
.קורזלו
לדג תורכיהל תויצפואה ןווגמש ומכ .תודסחתההמ ןכתא ובזע זא
."םיאתמ אל"ל תויצפואה ןווגמ לדג ןכ


.ונהת
super-gל וביגה
 
 
13/10/03 0:00
הנינ :תאמ
הטבחה תא שיגרהש ימ רמוא ''יתקרזנ''ל הבוגתב
דצל רבוחמ ינאה לכ ומכ אלו םירבג יכה םה םיסרע לע התמ
הההססססססססססאפ הז ישנה
הנינל וביגה
 
 
19/3/03 13:49
דיגהל יל םיענ אל :תאמ
הטבחה תא שיגרהש ימ רמוא ''יתקרזנ''ל הבוגתב
:ונילע רשאמ םירחא םיקוח הילע םילח תאזככו תיסוכ איה יצמולש
תא הל חיכוה םרטב והשימ יפלכ והשמ שיגרת אל םלועל תיסוכ .1
.םעפ ףא ,םולכ השיגרמ אל תיביטמיטלואה תיסוכה .תחדוקה ותבהא
הלחתהל רשאב תיביטמיטלואה הטילחמה היהת םלועל תיסוכ .2
.םיסחי תוכרעמ לש םויסו


םע רומגי והשימש ןכתי אל .יביטקיפ הזה רופיסהש עבונ ןאכמ
.הרבחל רפסל ץורת איהו תיסוכ
דיגהל יל םיענ אלל וביגה
 
 
19/3/03 14:05
ריכזהל יל םיענ אל :תאמ
.הב תיסוכו הילאל הבוגתב
,הפי חיננ
?הירגיס םע הפי לבא
ריכזהל יל םיענ אלל וביגה
 
 
19/3/03 14:08
ריקזהל יל םיענ :תאמ
הב הירגיסו הילאל הבוגתב
תויסוכ) תוארל תחקול אל איהש םיאור .הזופ תפטונ הירגיסה
.(3 רפסמ קוח -
ריקזהל יל םיענל וביגה
 
 
19/3/03 14:50
ןילו'ג :תאמ
הטבחה תא שיגרהש ימ רמוא ''יתקרזנ''ל הבוגתב
.שפחמ התא רשק גוס הזיא לש הרדגה ללכ ךרדב שי הלאה םירתאב
בותכל ןתינ הרקמ לכב לבא רתאל רתאמ תונוש תוקיודמה םילימה
התא םא וא ןוצוטס וא יארקא סקסל יהשימב ןיינועמ התא םא
.חווט ךורא רשקב ןיינועמ
םוקמ שי חווט ךורא רשקב םנוצר תא םיעיבמ גוזה ינב ינש רשאכ
טילחמ םידדצהמ דחא םא .רשקה ךשמהל הנהמ השיגפ רחאל תופצל
.תיסומינ הרוצב הז תא תושעל לבוקמ ,רשקב ןיינועמ וניא אוהש


:תויורשפא שולש שי האלהו ןאכמ
לש הנכ הביתכש ששח ךא ןוצוטסב ןיינועמ היה שארמ רוחבה -
.ןרקש אוהש אצוי ןאכמ ,וילא תונופה רפסמ תא ןיטקת ןיינעה
השיגפ רחאל טילחה לבא חווט ךורא רשקב ןיינועמ היה רוחבה -
הטימל סינכהל תוסנל המל ,הככ םא .ול המיאתמ אל איהש התיא
?תרחמל סומינב הילא סחיתהל ןכומ אל וליפא התאש יהשימ
םצע לבא ,התיא וליפאו ,חווט ךורא רשקב ןיינועמ היה רוחבה -
חפמל ול םרג דיימ תינימ הנימז ול תויהל אל הזיעה איהש הז
.חור סג ריזח תויהל טילחה אוהש זע הכ שפנ
ןילו'גל וביגה
 
 
19/3/03 16:24
חחרפ :תאמ
הטבחה תא שיגרהש ימ רמוא ''יתקרזנ''ל הבוגתב
?בותכש המ תא תארק תא


.הלש שארה ךותמ תובשחמ הז ?והשמ הסינ אוהש בתכנ הפיא


.ךלש שארב הז ?תרחא גהנו והשמ בתכ אוהש בותכ הפיא


ירחא תוקד רשע ,רשקתהל חרט םגו דמחנ היה רוחבה לכה ךסב
.דרפנש


.יזטסקאמ תויוזה רתוי הפ תובוגתה
שפחלו תינתומ הבוגת םע שארמ תאצל אלו בותכל בחגהל וליחתת
.ןיכומית ינימ לכ ךכ רחא הל


ףףףףףףףףףףףףףףףףוא
חחרפל וביגה
 
 
20/3/03 12:08
ןילו'ג :תאמ
..ידיגתל הבוגתב
השיגפ שפחמ"כ רתאב ומצע תא רידגמ היה רוחבה שארמ םא
תויפיצ תחתפמ התיה אל תבתוכה זא "סקסו הבוט החוראל
איהש וא ,ולש המושרה לע תחסופ שארמ התיה איהש וא .רתויל
.בצמה היה אל הז לבא ,השיגפה תרטמ תאזש תעדוי התיה


,הפי דיגהל הז דרפהל .דרפנ אוהש ירחא רשקתה אל אוהו
ונממ רחא חוסינ לכ וא "יל םיאתמ אל ,יעמש" ישיא ןפואב
ינפל התיא שקשקל רשקתה אוה .םייתסה רשקהש רורב היהי
.הדירפ לע רבד םוש רמא אלו ,דרפנ אוהש
.רעוכמ הזו ,ומצע רתאה תועצמאב הדירפה תא השע אוה ךכ רחא
ןילו'גל וביגה
 
 
20/3/03 13:43
םינומעפ תעמוש ינא :תאמ
הטושפ הקיגולל הבוגתב
(תויזטנפ שי ונלוכלו) ךלש תויזטנפהש תויהל לוכי אל
הרוק הז הנה לבא - ךכ ידכ דע תואיצמהמ ךתוא תוטיסמ
יתוא דיחפמ הז - תאשנתמ אל ינא ,יעטת לא .יניע דגנל
ןימ הזיא ,הל'אמא לבא .םעפ םש יתייה חטב יכ ךכ לכ
?וב תבשל הז םטמוטמ םוקמ


השיגפל בצמ שי םא קודבל איה הנושארה השיגפה תרטמ
.היינש


תרטמ ךלצאש החינמ ינא ,"רשק" אוה דחא טייד םא לבא
רכש לע םלשל ןכומ אוה המכ ררבל איה הנושארה השיגפה
.דחי הריד


החיש ,דחי ברע ירחא ותעד תא תונשל רוסא רוחבל םאה
ויה ,התעד תא התנישש הרוחב התיה וז םא יכ ?הקישנו
םיטוטרחה לכו רוחבל הלש תוכזה דעב תוקעוצו תומק ןלוכ
.הלאה
םינומעפ תעמוש ינאל וביגה
 
 
23/3/03 17:30
ןילו'ג :תאמ
שארב םייחהל הבוגתב
ירחא השיגפה ינפל ,בלש לכב רתומ .רתומ העיד תונשל
.ךכ רחא םינש שולש וא השיגפה עצמאב ,השיגפה


אל דיגהל ילמינימה ץמאמה תא השעתו םדא ןב היהת לבא
ןוקיא הזיא ריאשת לא ,תישיא הרוצב יל םיאתמ
.םטמוטמ
ןילו'גל וביגה
 
 
20/3/03 16:11
חחרפ :תאמ
הטושפ הקיגולל הבוגתב
!תמאב ,ונ
קר ןיינועמ היה אוהש בותכ רמאמב םוקמ הזיאב םאה
.אל ?סקסו הבוט החורא ךרוצל השיגפב
.אל ?ךכ רמא אוהש ךל הארנ םאה
.רשקתה תוקד 10 ירחאו ,תולק קשונ ,לכא ,שגפנ רוחבה


ראשנ ינא ,הנה" רמול ידכ רשקתה אוהש חינמ ינא
..המ קר "הנומתב
הטילחה ,הדיב םימו בלכו תטטושמה יכ ,החיש ארח התייה
.והשמ גישהל הסנמ קאינמה הנהש
ןייהמ תקתונמ םיגיגה תחישב ותוא הסאיב חטב איה
."תויונינש"הו קייטסהו
:ומצעל רמאו התייבה ךלה םדא ןבה
,וניתש ונלכא .הבבסב ונבשי תועש עברא .הלש אמא סוכ
ןיא ,יתוא הנימזה אלו התייבה התלע .דמחנ היה לכה ךסבו
רז ינא וליאכ םואתפו הילא יתרשקתה .ימיטיגל ,תויעב
רמאו ףיסוה ,ינאו .ברעה לכ דחי ונייה אל וליאכ ,רזומו
ומכ ,סאובמ ףוצרפ יתישע אל .רדסב יתייה הז המ :ומצעל
.יתניחבמ רדסב לכהש תוארהל ,הילא יתרשקתה לודג
,ילוא ,םש אוצמל הווקמו חתופ ,בשחמה דיל בשייתהשכו
:ומצעל רמא אוה זאו שארל ול הלע הז לכ ,הבוט הלימ
תויהל ךישמא ינא .דבל אל איה .הטומרשה ןיידזהל ךלתש
,ומצעל בשוח ,פוטסה תא םש זאו .התיא אל לבא ,דמחנ
.בוט רתוי ,הצור אל ,רשקתת הצור


ךרדב רשקה לע םיבשוח םהש יל הארנ ,רשק םישפחמ םירבגשכ
םג .הלחא ,סקס קר ...אצי אציש המ .אבה ןפואב ללכ
.הלאוו ,הבהא
אל םה ,שארמ הרדגהב ךרוצ שיש בושחל םיבהוא אל םה
.חחרפ ינא .רבג אל ינא יכ יל המדנ .המל םיניבמ


:-)
חחרפל וביגה
 
 
21/3/03 12:06
Useless ID :תאמ
...ןילו'ג ,ןילו'ג ,ןילו'גל הבוגתב
הלעמ והשימש הרקמל רבג ) ילש תוארה תדוקנ יפל
אבש המ לש עטקב רתוי הז םירבג לצא ,( תויצלוקפס
לבא , ךרובמ לכה תויגרוא , םינויז , סקס , אבה ךורב
ונחנא זארבעמ והשמ אוצמל תורשפאה ונקלחב הלפנ םא
:םיגוס 2 ל םיקלחתמ
ליבשב אל םהש םיריהצמש םיביטרלקדה םיטרנגדה תא שי
.(ןבומכ יתעדל םינרקש) סקסה ליבשב קר הלא הז
רבעמ והשמ היהי ילוא , הלאוו םירמואש ולא תא שיו
.סקס דועל
Useless IDל וביגה
 
 
21/3/03 18:07
רבג דוע :תאמ
...ןילו'ג ,ןילו'ג ,ןילו'גל הבוגתב
,חחרפ
תא גציימ ינאש ןעטא אל
אל שממש תורמל) ירבגה ןימה
לבא (...ןורטסוטסט יל רסח
ינאש דיעא ימצע יבגל תוחפל
דצל יכ םא) ןימ קר שפחמ אל
עירכמ לקשמ ילצא שי הכישמה
ךל ראתת .(רשקל הסינכב רתויב
המכב ברסל יל אצי וליפאש
ועיצהשכ םישנל תויונמדזה
אל םירקמ םתואב יכ ,יל
םא וליפא הז םע םלש יתשגרה
ךירעמ טלחהב ינא .יתכשמנ
תגהנתמו תבשוחש הרוחב ןיבמו
.המוד ןפואב


ינאש ענכושמ ינאו) תישיא ינא
לכ לע אלמ רשק שפחמ (דיחי אל
:תומרה לכב הכישמ :ךכמ עמתשמה
.דחאכ תיתוישיאהו תינוציחה
ןמז חקול יתוישיאה דצה תא
לוכי ןוכנ רתוי וא ריכהל
הזש תעדל ידכ ןמז טעמ תחקל
הז םא תעדל ןמז הברהו הז אל
.הז
רבג דועל וביגה
 
 
21/3/03 21:07
חחרפ :תאמ
חחרפלל הבוגתב
ןבומ אולמב רבג התאש ךכב קפקפ אל שיא ירה לבא
.הלימה


.ךל יפוי ."אלמ רשק" שפחמ התא
.ךל יפוי םג ."סקס קר" שפחמ אל התא
ודבכי אלש תששח/לשב תייה אלש ןוויכמ תועצהל תברס
בושו בוש .תכשמנ םא םג ,(רתוימ'ת קחמ) רקובב ךתוא
ךתוא איצומ היה ינוויה הברוזש תורמל) .ךל יפוי
ןח תומלע ןתואל יבלו (וז הרומח הריבע ןיגב גרוהל
.ךלועבגל ןנואמצ וויר אלש


.היעב םוש ןיא ןאכ דע


לע יתוא ךל אצמת זא וא ,ךומכ וגהני לכהש שקבת םא
.(בגא - תוכופה ויהי ךיתודמע םא םג) .הדקירבה


תא םתס ינא .סקס אלו רשק אל .רבד שפחמ אל ינא
.םיחחרפה דחאכ ,ייח


המ םע ךלוה ינא - ןפוא והשזיאב - ךשמנ ינא רשאכ
הכישמה םא .ךכ טושפ .הרקי הרקיש המו .שח ינאש
םיינש) םישורדה םידעצה תא השעי רחאה דצהו תינימ
.רציל ענכא הוונעב ינא (רוחאל דחאו המידק


ךופהי טושפ הז ,רתוי "אלמ" רבדל ךופהי הז םא
.הזכל


ימוחת בר ףרגואיג וא ללוהמ ןוירוטסיה אל ינא ילוא
!םוקמהו ןמזה אל הז :רמוא יניא ןכ לעו


ארקנש רבד שי ."סקס קר" הזכ רבד ןיא יליבשב בגא
.סקס


"קר" ראותה תא ול ודימציש םיכסמ ינאש דיחיה רבדה
.יל הז


.חחרפ קר ינא
חחרפל וביגה
 
 
21/3/03 23:45
הלאינד :תאמ
רקי ןורטסוטסט דועל הבוגתב
לע רתוי וא תוחפ ססובמש רופס בתוכ התאש וא
בלשב ןיידע התאש וא ,ךל תבצהש יחחרפה יומדה
.ואל םא ןיבו עדומב םא ןיב ,תונויערה שוביג


התאש תועדוהה תא חקול התאש המ ןמז רבכ ,חחרפ
.הבוגת אשונל העצהכ ןהל ביגמ
בתוכ טושפו הנממ םלעתמ התא בורלש תורשפא ,העצה
םירושיקה םע יב הטשמ אל התא .ךחורב הלועה לככ
.ביגמ התא הל העדוהל םימודמה
טושפ . ןיינעמ עמשנ הז ,בגא ךרד ךתוא יתפקת אל
. ומצע לע רזוח
הלאינדל וביגה
 
 
22/3/03 0:23
חחרפ :תאמ
רקי ןורטסוטסט דועל הבוגתב
המ תדימב חילצמ ינא בורלש תורמל ,ךל עבשנ
.חילצמ אל שממ ינא ,ךלש הז תא ,םיטסקט חנעפל


םלועל הלואג איבהל לש ןיינעב אל ינאש ןוויכמ)
(ךתביתכ רדס יפ לע אקווד ךא אל


וליאכ .יתוא תפקתש יל המדנש תבשוח תא המל
?חוקל הז הפיאמ


רופיסה תביתכ לש ןיינעה תא יתנבה אל ןיטולחל
.תוניערה שוביג וא


ךלש םיטפשמה תא ירמגל יתנבה אל ךכמ הטמל דוע
.הינשה הקסיפב


.בושח יכהו
"...םימודמה םירושיקה םע יב הטשמ אל התא"


?ךב הטשמ
?תא ימ
?הטשאש המל
.הרוק הזש תבשח קוידב ךיאו


!הלאוו
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 14:46
הלאינד :תאמ
יתריקי הלאינד..לבא..לבאל הבוגתב
תא םיריכמ אלש שי .ןיבמ אל זא ןיבמ אל
ואינה הירואיתה תאו םינימה אצומ
תשגדהש יפכ)רתוי רחואמ החתפתהש תיטסיניוורד
קסוע םנמואש הדבעמ בצל ךתבוגתב ההימתב
המ םיניבמ אלש שי ,(אחינ לבא בשחמה יעדמב
תועדוהה תא םיניבמ אלש שיו יטנווק בשחמ הז
.ילש
רתוי םיניבמ אל בשחמה ינעדמ בור ,עדתש קר
וסינ םא קפס םיגולויבה בור ,היגולויבב ידמ
בור .המוד והשמ וא הווא'ג ימושיי ץירהל
עייסמש המ ןטקו רצ םוחתב םיקסוע םינעדמה
םה וב ןטקהו רצה םוחתב םיגשיהל עיגהל םהל
.םיקסוע
ףוסאל אוה ןאכ ךלש רגירטהש רמול יתנווכתה
תרציש תוישיאל תונויערו תויאר דועו דוע
םשל רבעמ ןמז דואמ הברה רבכ איהש ,ךמצעל
עקר םע טנרטניא רתאב םיבתכמ לע הנועש יודב
.םודא
םא ןיבו עדומב הז םא ןיבש רמול יתנווכתה
ךל הנוב התא ,(היינשה היצפואהש הארינכ)ואל
,םירדגומ יד םינייפאמ תלעב תיתורפס תומד
תא ןיזהל הסנמ,ןוידה תא ןיזהל הסנמשמ רתויש
.המצע
תריציו רחאמ ךתוא תפקות ינניאש יתנייצ דוע
המלש היצפוא דוע רמולכ,תישיא תיתורפס תומד
טלחהב החוטב ינאש) ךלש תילאוטריוה תוישאל
.בויחב תספתנ דימת אל ,(תנווגמ איהש
איה ךיא ךל תפכא אלש דיגת חטב התא
.ונייד-תספתנ
םיאולגיאהמ םירזוח םיביבא לתה לכ) םיענ םוי
.(וישכע ךרעב לילגב
הלאינדל וביגה
 
 
23/3/03 17:32
ןילו'ג :תאמ
...ןילו'ג ,ןילו'ג ,ןילו'גל הבוגתב
.המלש הלילע הפ איצממ התא


ןפואב איהש ירחא יהשימל ללכ ךרדב רשקתהל גהונ התאו
?םינפב תלד ךל הקרט ןווכמ
ןילו'גל וביגה
 
 
24/3/03 10:05
חחרפ :תאמ
...תויזטנפ שי ילש םירמוא דועול הבוגתב
וראותש יפכ םירבדה ינפ וארנ ךכ .תולילע יתאצמה אל
.תבתוכה ידי לע


?וינפב תלדה תא הקרט יהשימש תיאר הפיא
תוזעב ילוא) תולק ול הקשנ איה יתנבה בטימ יפל
.(תקרטנה תלדה לש הפונתה


םדוק התוא וחתפ אל ןבומכש ןוויכמ ,יל וקרט אל
.ינפב
חחרפל וביגה
 
 
16/7/03 8:33
LinkTree :תאמ
...ןילו'ג ,ןילו'ג ,ןילו'גל הבוגתב
היה - "... הלעמל ןמזוה אלשכל" - רוחב ןודאל עודמ
תבתוכה וניתריקי םג יכ ,רשקתהל תלוכיהו ןוצרה תא
איה לבא ," יתפפחהו וטואב הלק הקישנ דוע " הרמא
" רשי הרמא רוצע טלש התארשמ (רמאנש ומכ - תיסוכה)
? " ארחה יתוא קרז


םירבגה ,ונל קר השרמש ןכלש וזה הלוחה שפנב שי המ
,תוקד 20 ירחא רשקתהלו ונידובכ לע לוחמל ,םירבגבש
אל םא קפסש קפס לכל לעמ רורב ירה ??? אלש ןכל לבא
קתקתמ ליימ תחלוש תרבגה התיה םא - רוצע םש היה
.ןידע SMS הזיא וליפא וא רוחב ןודאל


התצר קר הלש אפלומה תויסוכה רפס ימורממ איה אל לבא
- וילע המש אל שממ איהש ול ריכזתו ךישמתש וז תויהל
."רוצע" הפי רמאו עיטפה אוה לבא


.יד בושו יד
םימעפל תויהל רתומ ונל םג
LinkTreeל וביגה
 
 
23/5/04 23:28
דואמ הדומח :תאמ
הטבחה תא שיגרהש ימ רמוא ''יתקרזנ''ל הבוגתב
... רתא ותואמ םג -הככ קוידב הרק יל םג
...וילע יתקעצ ןבומכו
דואמ הדומחל וביגה
 
 
26/3/03 22:46
םש התיהש ימ :תאמ
הטבחה תא שיגרהש ימ רמוא ''יתקרזנ''ל הבוגתב
תא ול תערוק" התיה םא םג לבא ,םיפחוס םינועיטו םשור הברה
.ההז היה ףוסה ןושארה הלילב "הרוצה
,םינופלט .לעופב טעמ חוכב הברה :תחא התיה הזה טירסתב היעבה
המ הלאשה .הווקת הברה ,תויפיצ הברה ,הקישנ ,תועש 4 ,החורא
עצבתה אלש סקס ילוא .שממל התיה אל הנווכהו .הנווכה התיה
.(םיניינועמ םידדצה ינששכ ןבומכ ימיטיגל)
,הצרש ימ לש תולוק השע אוה ,ןובלעה םע תוראשנ ונחנא כ"הסב
?המישרהמ יתקחמנ תרחמלש הז ךיא זא
םש התיהש ימל וביגה
 
 
16/7/03 8:39
LinkTree :תאמ
שמוממ אל לאיצנטופל הבוגתב
טטושמ בלכו םימ - ןיי לש תולוק ומכ עמשנ הז יל יכ
תצרש ימ לש עמשנ אל הזו


לבח
LinkTreeל וביגה
 
 
21/4/03 16:07
יקלימ :תאמ
הטבחה תא שיגרהש ימ רמוא ''יתקרזנ''ל הבוגתב
הירחא רזיח וליפא אוה התוא הצור אוהש שיגרהל הל ןתנ רוחבה
יוארה ןמ .השיגפה רחאל תוקד רשע הילא רשקתהשכ תוינש המכל
.בזכאתת הרוחבהש
םיארקנה םירוחבה גוס לש הריכה אל הארנכ ןיידע תבתוכה לבא
תומכמ בהלתמו םיגופ ףסואש ןטק דחי ומכ ןכ ןכ "םיגופה יפסוא"
םיכירצ םה , הזה םירוחבה גוס םג ךכ ,ףוסאל חילצהש םיגופה
ןוצרה קר הז ,םהלש ףסואל תחא דוע שובכל וחילצהש תעדל
ןיידע םה הזה בלשב שובכל וחילצהש תעדל םהלש יליטנפניאה
.הרוחבב םינינועמ םה םא וטילחה אל וליפא
אל איה המל קודבל ךירצ היה אוה "החרב" איהש האר אוהש עגרב
.ולש םישנה/םיגופה ףסואל התוא סינכהל חילצה
"טייד גניקאפב" תונהנ םישנה ונחנא םגש ורמאיש ויהי, ןוכנ
תוקחשמ אל תוחפל ונחנא לבא ,רמגנ הז כ"חאו (סרעה רמאש ומכ)
עבר רחאל הז תא תומייסמ טושפ אלא תועש עברא ךשמב עובצ קחשמ
. הפקה רמגנשכ וא העש
ילואו "םיגופה ףסוא" תא םג ריכהל "התכז" תבתוכה וישכע זא
.האבה םעפב סופיטה תא תוהזל עדת םג איה
יקלימל וביגה
 
 
7/10/03 20:14
יבוש :תאמ
הטבחה תא שיגרהש ימ רמוא ''יתקרזנ''ל הבוגתב
ןיב .םיסחי תוכרעמל רושקש המ לכב טרסב תויח תמאב םישנ הברה
טרסהו תפקות תואיצמה םואתפו ףפור רשקה תואיצמל ןהלש םלועה
םכל ושעי תוטרסה תוחפו אירב ןויגה תצק ,תונב הללאי זא .רמגנ
.רתוי םיאירב םייח
יבושל וביגה
 
18/3/03 21:13
הריהזמה :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
יתימאה ןוקייאה יברעה דמחאב תלקתנ אלש הדות ידיגת
הריהזמהל וביגה
 
 
19/3/03 1:27
רב_חארפ :תאמ
ןוקייא ידי לע יתקרזנל הבוגתב
?הרידנו הסונמ םיפייט תררוב ינאש תנבה אל
רב_חארפל וביגה
 
 
19/3/03 2:31
Bad Arse :תאמ
?הריהז ,המל הבוגתב
?םדא ןב ותוא הז חחרפו יחצ בגא
Bad Arseל וביגה
 
 
19/3/03 9:23
רב_חארפ :תאמ
ךל תרחב קותמ םש הזיאל הבוגתב
!הריהמ השירפ לקוש ינא ,הלאשה רואל
רב_חארפל וביגה
 
 
20/3/03 6:42
Bad Arse :תאמ
אאאאאאאאאאד ,וליאכל הבוגתב
uf.......
I thought that there were two smart charming
different men here.
Bad Arseל וביגה
 
 
20/3/03 15:59
חחרפ :תאמ
אאאאאאאאאאד ,וליאכל הבוגתב
.'ב יחצ אל ףאו 'א יחצ אל ינא
יפתשמו םייתרבח ,םיטנרהוק ,םיאלפנ םישנאלש הבשחמה
יב הלעמ תיחחרפ תוגהנתה תסחיי ירסומה בורה םע הלועפ
םהב ןתונ יתייה ןופצמ יל היה וליאש ,תושק תושוחת
.ןופצמ ירוסיי :ןוגכ תומש


םייתרבח ,םינוגה ,םיבוט םישנא םה .םיחחרפ אל םה
.םיקאינמ םהש ןועטל רשפא יא רקיעבו


....םינשעמ אל םה ,םיתוש אל םה


ינאו ןושארה ינא :(חחרפ) םיהולא ינודא רמא הכ
.ינפ לע רחא חחרפ ךל היהי אל ןורחאה


'ז קוספ םיחארפ קרפ ,םיחחרפ רפס
חחרפל וביגה
 
 
20/3/03 21:03
prince charming :תאמ
אאאאאאאאאאד ,וליאכל הבוגתב
רתוי וליפא שי ילואו
prince charmingל וביגה
 
 
20/3/03 21:24
ילט :תאמ
אאאאאאאאאאד ,וליאכל הבוגתב
Bad Arse-ל תינע םנמא
,הסופת רבכ ינא םנמאו
? לשמל ימ רמול ןכומ התא ילוא לבא
.תונרקסה ליבשב םתס
ילטל וביגה
 
 
23/3/03 18:18
םערו זיזח :תאמ
אאאאאאאאאאד ,וליאכל הבוגתב
קר ולו ,ךל רפסלמ ענמנ ינא ,הסופת תאש ןויכמ
.ךלש תויגוזל ששחה ללגב
.םירתוימ םייותיפ ךל רצייל הצור יתייה אל
םערו זיזחל וביגה
 
 
25/3/03 14:50
ילט :תאמ
אאאאאאאאאאד ,וליאכל הבוגתב
בושחל ךדיצמ תומימת וזיאו
.יתניינעתה יליבשבש


,היתפ םגו הסופת ינא םנמא
.תונויתפ לע יתבשח ללכב ינא לבא


(-:
ילטל וביגה
 
 
27/3/03 10:30
םערו זיזח :תאמ
.. תובשחתה וזיא ,חאל הבוגתב
.ויתורודב םימת (קידצ) שיא םערו זיזח
? תבשח קוידב תונויתפ וליא לע
םערו זיזחל וביגה
 
 
27/3/03 15:43
ילט :תאמ
.. תובשחתה וזיא ,חאל הבוגתב
?? תבשח קוידב םייותיפ וליא לע
ילטל וביגה
 
 
30/3/03 11:17
םערו זיזח :תאמ
... התא יל דיגת םדוקל הבוגתב
ןבומכ טנומלוו לש םירוסאה םייותיפה
םערו זיזחל וביגה
 
 
31/3/03 11:20
ילט :תאמ
... התא יל דיגת םדוקל הבוגתב
...תוינסרה תואצות ןכא
תולוקו םירקש ,סקס ,ןלוכ תושוע ךכ
.םיכאלמ לש
! יתוא דיחפהל חילצת אל...לבא
רבכ הרומא הרשע שמח ליגמ השא לכ יכ
.ובנז תא איבחמ ןטשה ןכיה תעדל
(-:
ילטל וביגה
 
 
31/3/03 15:33
םערו זיזח :תאמ
..םינכוסמ םיסחי ןכאל הבוגתב
אלו ךאלמל תנווכתה חטב .תבלבתהש חינמ ינא
.ןטשל
דוע וצציק ןטשה לש ובנז תאש לכל עודי ירה
.רוג היהשכ
.ינרדומ היה דוע הז זא


ירה ינא ,ךפיהל .ךתוא דיחפהל יתנווכב ןיא
.ךתמות לע רמושש הז
תא ךיניעמ הניש רידהל הכישממ ךתונרקס םא
ילש ל"אודה תבותכב שמתשהל תנמזומ
םערו זיזחל וביגה
 
 
20/3/03 14:34
רבג דוע :תאמ
ךל תרחב קותמ םש הזיאל הבוגתב
(-: ?ימש תא ריכזה ,ילוא ,והשימ
.םי-יחצ 2 שי תישאר
ירקיעה יוניכה הזו "רבג דוע"-יחצ ינא
.ןמזה בור וב שמתשהל גהונ ינאו ילש
יתשיגב ,אוה ךופהנ - םיחחרפל רשק ןיא יל
!...תוחחריפ-יטנא ינא ,תיסיסבה


:ךלש תרחא הבוגת יתיאר ,תינש
http://bananot.com/articles/519#rem39509
תרכזה לבא םוחתב עדי וא ןויסינ שממ יל ןיא
.סו"עו גולוכיספ ,רטאיכיספ :"תחא המישנ"ב
יתעד תוינעל לבא ,העוט ינא םא יתוא ינקת
?ךכ אל ?הנוש אוה השולשה לש עקרה
רבג דועל וביגה
 
 
21/3/03 4:28
Bad Arse :תאמ
לבלבל אל אנל הבוגתב
הז ימ זא ?ןוכנ חחרפ ינשה הדבעמ בצ דחא יחצ ינש שי
?םערו זיזח הז ימ ?רבג דוע
Bad Arseל וביגה
 
 
21/3/03 4:35
Bad Arse :תאמ
םולכ יתנבה אלל הבוגתב
החמתה זאו האופר דמל אוה .אפור אוה רטאיכיספ
.תוירטאיכיספ תופורת םושרל לוכי אוה .שפנה תואירבב
םישנא םע הכורא היפרת השוע אל אוה כ"דבש תבשוח ינא
לוכי אל ינילק גולוכיספ .רקיעב תופורת םשור אלא
ראות ול שי םנמוא .אפור אל אוה יכ תופורת םושרל
םישנא האור ללכ ךרדב אוה .האופרל אל ךא רוטקוד
םידבוע .םירובידב לופיט השועו תוכורא תופוקתל
ךא םירובידב םילופיט םישוע םג םיינילק םיילאיצוס
.םיגולוכיספ לשכ הכורא וזכ אל םתרשכה
Bad Arseל וביגה
 
 
21/3/03 12:17
חחרפ :תאמ
ינילק ס''ועו רטאיכיספ גולוכיספל הבוגתב
,שפנה תואירבב החמתמש אפור אוה רטאיכיספש ןוכנ הז
.PHD אלו (רוטקוד לקידמ) MD ולש ראותה
.יתפורת אוה רטאיכיספ לש לופיטה רקיעש ןוכנ םג הז


ינש ראות ול שי רשאכ הזכ תויהל ליחתמ גולוכיספ
אוה .תינילק היגולוכיספב תוחמתה םע ,היגולוכיספב
,ךרוצה הרקמה ,תופורת םושרל ול רוסאו אפור אל
לוכי אוה הצור אוה םא .רטאיכיספל לפוטמה תא הנפי
PHD היהי הזו רוטקוד ראותל וידומילב ךישמהל
םידומילה לכ רשאכ רבעהמ דירש ,היפוסוליפל רוטקוד)
.(היפוסוליפ תרגסמב ויה


לופיטב ןייפאתמ - ותטיש יפ לע דחא לכ - גולוכיספה
.תוחיש וב תוכורכש - ךורא


ול ןיאו ,תילאיצוס הדובע דמלש ימ הז ,ינילק ס"וע
.םוחתב החמתהש תורמל ,היגולוכיספב קוסעל ןוישר


ןתונ םגש ,הבוב אבאבה הז םלוכמ רוטקוד יכה לבא
.תויח םע חחושמ םגו םישודק םימ


:-)


גולוכיספ וניא ,ינילק ס"וע
חחרפל וביגה
 
 
21/3/03 18:39
רבג דוע :תאמ
ינילק ס''ועו רטאיכיספ גולוכיספל הבוגתב
(-: ...PhD ,החילס) BA ייה
,הארנכ ,ןתנ "חחרפ" ,ןכא
ףיסוהו ,האיו האנ טוריפ
.תא םג תנייצש םילדבהל


טעמכ ,םיבשחמה םוחתמ אבש ימכ
,םתסה ןמ) היגולנא תושעל שקבתמ
.בשחמל םדאה ןיב (ידמל תינטשפ
,יסיפה קלחה) הרמוח שי בשחמב
יסיפה קלחל ךיישל רשפאש
תורושקש תוכרעמו חומה :םדאה לש
ןנכותש קלחה) הנכותו (וילא
הארנכ ,רשפאש ,ותונשל ןתינש ךכ
הדימלל םירושקש םיביכרמל ךיישל
.(םדאה לצא ןורכזו


הממ קויד רתיל וא) ךלש רואתהמ
םיחמומ שיש הלוע (ונממ יתנבהש
."הנכות"ל םיחמומו "הרמוח"ל
הנילפיסיד תמייק אל םאה
המרב "הנכות"ו "הרמוח" תבלשמב
יתמ ןיבהל רוזעל הלוכיש ,המיאתמ
וז יתמ ,"הרמוח" תיעב איה היעבה
היעב וז יתמ רקיעבו "הנכות" תיעב
תאז לכ) "הנכות/הרמוח" תבלושמ
?(םייקה עדיה תולבגמל ףופכב


ןאכ שיש ןימאמ תישיא ינא
שיש ("שפנ"ו ףוג) תוילאוד
.היצקארטניא לש הדימ וזיא םהיניב
לע אלו דחא ןפ לע תולכתסה
יתעד קר וז לבא ,והשמ הרסח רחאה
?ךתעד המ ,תיטוידהה
רבג דועל וביגה
 
 
21/3/03 11:07
רבג דוע :תאמ
םולכ יתנבה אלל הבוגתב
:ימצע לע קר ,תואדווב ,דיעא
.יחצ םג ארקנ ,"רבג דוע" ינא
םייוניכה ראשב שמתשמ אל ינא
(-: ...תרכזהש
רבג דועל וביגה
 
 
26/3/03 20:21
shira :תאמ
יתעדי רפסל ימצע לע קרל הבוגתב
maybe i talk for my self but we got it
allready.. you are tzhi.... yafe leh...
shiraל וביגה
 
 
21/3/03 16:39
חחרפ :תאמ
םולכ יתנבה אלל הבוגתב
,רבג דוע ינשהו הדבעמב (רבכע) רבג דחא :יחצ ינש שי
.הדבעמל ץוחמ םג
םינוגה ,הביבסל םייתודידי ,םיבוט םישנא םה (יחצוד)
!ינא אל םה רקיעבו


.הז אל ףאו הז וניא תאז תמועל חחרפ


,ןיאקוק רוצייל הדבעמ לא ותוא האיבמ תייה םא לבא
.קקלמו דימצמו ףינסמ ,בל לכב ךל הדומ היה


(םי)יחצה תרות לכ יהוז זא


(רב חארפ םע דחי) תאז תמועל ,םיטויסהמ הז חחרפ
:-)
חחרפל וביגה
 
 
23/3/03 18:20
םערו זיזח :תאמ
םולכ יתנבה אלל הבוגתב
.ינא הז םערו זיזח
םערו זיזחל וביגה
 
 
19/3/03 1:32
רטסיס :תאמ
ןוקייא ידי לע יתקרזנל הבוגתב
...דובכ שי ,תוחפל ,םיברע לצא
רטסיסל וביגה
 
18/3/03 21:30
Bad Arse :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
.יצמאו יקזח .יתוחא ךיילע יביל
Bad Arseל וביגה
 
19/3/03 0:41
רב_חארפ :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
,בוט ,ימצעל יתרמא .תושידא תיארה ,םיגיגה ,ונל ויה תוחיש יתש
.ש"פוס ףורשנ
,הנונש תויהל תיסינ .קוידב יושע היה רשבה ,החורא הלחא התייה
.והשמ אל ימצעה טופישה רשוכ ,םיתוששכ ,בוט
.םייתש ינא ,ידמ רתוי תחא תיתש ,ברעה תא ריבעהל עייס ןייה
.ברעה תא ריבעהל
יתרמא כ"חא .ירשקתתש יתיוויק ,תחרבו - תולק - יתוא תקשינשכ
לבא,תעתפומ תייהש אחינ .יתרשקתה .םיללכ הל שי ,וז .ימצעל
.רוטסיא הללא .היותש תאשכ תסאבמ תויהל הלוכי תא המכ בושחל
.הזה רופיסה תא רומגתו המחלמה אובתש ינפל .פוטס ,ימצעל יתרמא
.םולש אוביש דע .ימצע תא יתקחמ תרחמל


.יותש ןיידע ינאש ,והז


:-)
רב_חארפל וביגה
 
 
19/3/03 1:13
רטסיס :תאמ
יותש יתייהש ,והזל הבוגתב
תישיא הבוט יל השעת זא ,תוחפל הציצמ וא ,סקסל בצמ ןיא םא
המ תגשה אל זא .טיידה ירחא העש לש החישל יתוא דירטת לאו
2:00-ב חומ'ת יל ןייזת לא .הבבס .רתוי ךל םיאתמ אל ,תיצרש
.ךלש םייחה תושיגו םילאדיאה לע הלילב
.הייותש ינאשכ םג .ןיינעמ אל טושפ הז


.הפסה לע הכועמ םתס ינא וישכע
רטסיסל וביגה
 
 
19/3/03 1:17
יפרמ רטסיס :תאמ
יותש יתייהש ,והזל הבוגתב
.ךל קיזי אל תכרעמב רומוה שוח תצק ,יתוחא
יפרמ רטסיסל וביגה
 
 
19/3/03 1:25
רב_חארפ :תאמ
יותש יתייהש ,והזל הבוגתב
םג ,הצוחל םג ,ימצעל יתרמא .דמחנ תויהל יתיסינ לכה ךסב
אל םאש יבשחת אלש ןופלט יתמרה .םיינרדומ םינמז ,ונ .םיללכ
....תאו ,החיש להנל יתיסינ .שאר לקמ אל ינא ,שאר תתנ
.ךתיא לייטש הז לש ובנז תייה וליאכ ,שקשקל הכישממ
הקיטילופ יל רבדל הליחתמ ,תאו ,לאו'זק תויהל יתיסינ
?רפכ המ ,יתוחא .ילבולגה רפכהו תינרדומ
המ ,יתוחא הלילב םייתש .תא לבא .םורזל יתיסינ בוט ?הא
ינוגרוב לש תוסוכ יתש תיתש הלוכ ,םינכשה תא הריעמו תקעוצ
.ראונ-וניפ היה הז ,יתוחא ,ןכ .ןידע
רב_חארפל וביגה
 
 
19/3/03 1:29
רטסיס :תאמ
יתוחאל הבוגתב
.םידמחנ דעב אל ינא ,תושעל המ
רפכ קר הריכמ .תינידנולב ינא ,ךתוא בוזע ?ילבולג רפכ
.רזא


.ןטילופומסוק הפידעמ ,בגא ךרד
רטסיסל וביגה
 
 
19/3/03 1:34
רב_חארפ :תאמ
יתוחאל הבוגתב
?תמרטניא הז ...ולה
רב_חארפל וביגה
 
 
19/3/03 11:02
חחרפ :תאמ
יותש יתייהש ,והזל הבוגתב
?המל .הלאה םירתאה דחאל יתמשרנ ,ךרעב ,םינש שולש ינפל
!הככ
,ילא ףרטצהל ךתעד המ ,הרמא .יתרשקתה ,הינפ ילא העיגה
?ונחנא הז המ ולה ,ולה ,יתרמא .יקוירקל תוכלוה ונחנא
וישכע לשבמ .השק .הל יתינע ?ברעה המ הלאש .הרשקתה תרחמל
םא יל תפכא אל .תועש המכ לש ןיינע ,ילש ףרוחה תרידק תא
.לושיבה תעב רבדנו אובל יצרת
.האב
לע הבוכר האב) .התייה ,הקיחצמ תצק התייה ,הרימת התייה
(!עונפוא


.םרז .הברה ,ונחחושו יתלשיב
המ תעדוי אל ינא לבא ,תעגל הצור ינא :הרמא 02:00ב ךרעב
.רחמ היהי
רבכ ךל יתרמא קאינמ ינאש ,יתפסוהו ,יתרמא ,יעיבר םוי רחמ
...םדוק


.דיל הפרפר ,רחמה תלאש םעו םינומרוהה םע הטבלתה


.הכלה העש רובעכ
.הרשקתה אל איה םג .יתרשקתה אל
.רחמ היהש בשוח ינא ,תעגונ התייה םא


.המעט אל רבכ איה הרידקהמ


!דימ .דירוהמ יל דריש ,הזה רבחארפל דיגי והשימשו
חחרפל וביגה
 
 
19/3/03 12:49
תעלות :תאמ
המואה בצמו לושיב טיידל הבוגתב
.םירב חחרפ


םכתיא תאצויש ימשכ םינבצעתמ (-: םיעלותהו התא) םתא המל
םיססהמ םא זיגרמ אל הז המל ?סקסל רשקב תססהמ דחא ברעל
.עיגהל ונמצעל תתל ןאל ססהל יעבט ?תרחא תוחיתפ לכ יבגל
לוכי היהש והשמ םיסרוה ידמ רהמ םירוקש םירבדש םירקמ שי
.תוחפל עובשל קיפסהל
:-)


ךלוהשכש תעדוי ינא (הזה יוטבה לע התמ ינא) יליג םורממ
יתמ הנשמ אל ךלוה אלשכו ,המ םישוע יתמ הנשמ אל תמאב
?ירחאש רקובב תושק תושוחת עונמל אל המל זא ,המ םישוע
הז םכתוא המל יתנבהש תויהל לוכי ,תושק תושוחת בגא
(-: .ןבצעמ
(ונילע קעצתו הרקי אלה הלאינד אובת וישכע)
תעלותל וביגה
 
 
19/3/03 13:12
חחרפ :תאמ
,הככ ךל הפי רתוי הברהל הבוגתב
(םיעלותה ןיינעב קר אל) .קנעב .תספספ


לע הלוע ,חיטשל יתא תדרוי יהשימ םא יתוא ןבצעמ אל שממ
וא ,םינידסה תא וליפא וא ,ררקמה תא הפידעמ ,ןחלושה
.אל
.םימי השולש רובעכ אלו ןושארה ברעב אל
.ןיינעה אל ללכב הז


אלו םיזוח בהוא אל ינא .ןיד ךרוע אל ינאש אוה ןיינעה
.םינידב קסעתמ
אל ,החוטב אל ,תניינועמ אל יהשימ םא ,תססהמ יהשימ םא
,עטקב אל איה טושפש וא ,יחש תיב התשע אלו רעיש הדירוה
.הבבס .אל זא .וישכעו ןאכ
אל שממ ינא 'א 3 ןטק ףיעסל סנכומ ןיינעה לכ רשאכ לבא
תונטקה תויואה תא ארוק


קסעה לכש בושחל לבא .הבבס םג ,הצור אל ,הבבס ,הצור
?תוינתהל סנכי


?ודקובא דוע ,רחמ מממה ,רמוא יתייה םאו


:ךממ הקמחתהו יתדמע הילעש הדוקנו
.יאנת ןיעמכ דמע הזש הדבועה התייה ,רחמה תא קיחרהש המ
םתס וא ,םילזונ םיפילחמ ונייהו ןיינעה הלוע היה אל םא
היהיש תוריבסה ,םיללכושמ םינוטמזגרוא ונישארל םידימצמ
.הלדג קר ךשמה הזל


?אל .ןושאר םויב ליחתמ עובש לכ ,הזמ ץוחו
חחרפל וביגה
 
 
19/3/03 13:42
תעלות :תאמ
תיקרוי-וינ תעלותל הבוגתב
ןכ םאה לע החיש ךתיא הלהינ איהש הזל ןווכתמ התא םא
לע תוחפל .שפוטמ ןכא הז ,םילזונ ףילחהל אל וא
ךממ שקבל ילב תוירחא תחקל הכירצ איה הלש תוטלחהה
דחא לכ םלשומ םלועב לבא .הכראהל היצפוא לע בייחתהל
אל הז ומכ רוט ,ויתוטלחהו ומצע לע תוירחא חקול היה
תנכס ינפב דמוע היה ולוכ רתאה ילואו ,בתכנ היה
.הדחכה


דוע זא ,רבג הז םאו ?אל ,םישאהל ימ תא שיש לזמ זא
.בוט רתוי


:-)
תעלותל וביגה
 
 
21/3/03 20:04
הרדיה :תאמ
תיקרוי-וינ תעלותל הבוגתב
.לפשהו תואגה ךיסנ ,ריקי ,חחריפ
.םיזוחאה תאמב ךירוחאמ םיה תצלפמ
(רתוי יליבד ןיאש ןיצלל שיו) רתוי אונש רבד ןיא
הפלחוה םרט ריוואל תונווכ רורחיש לש רקע ןויסנמ
לבא ,תרשואמ ףא יתונוועבו ,הבקנ ינא םנמוא .הרוחסה
.םייקל רשפא םא םיעדוי אלש המ חיטבהל המל
תא יתאצמ יתרבח החווצ הקירויא -היה ךכ היהש הרקמ
םיטרפ רוגסל ותיא ישגפת קר וישכע ,היחיש ךלעב
.םינורחא
היה לכהו (תודומח םלע ןייצל שי) שיא לומ יתבשי
רתויו לאמ תוחפ) הנוכנה הדימב קוידב עשעשמו םיסקמ
תא זא" תונווכ תרהצה ררחשל הסינ שיאה זאו (היחמ
"?יניצר רשקל הנכומ
?המל ?יתמ ?ימ םע
?ילב וא תלזנ םא - "?הצור ?םידלי לע ךתעד המ זא"
...תויצפואה תא יתלקש
התיה אל (יתבזכאלו) יתעתפהל...רלודה ןוילמ תלאשו
,העידיה 'ה ב הלאשה "?...הפקל תולעל ךל אב םאה"
ךל רסח המ" - יפלדמ לודגה לקרואה לאש ,הדיחיהו תחאה
... "?םייחב
,םושנל עגר יל ןת !!! ךל רוג !!!רוצע הינש ייה
.יתמאתה אל .אל םלוא םרב ...טילחנ זאו קודבל ,ריכהל
...יניצר רשקל ידימ תיניצר יתייה אל
יל עידוהל רתלאל שרגתהל ירחא הליל רשקתה היחיש ילעב
הההההההד "םימיאתמ אל ונחנאש"
םא , םדא ןב רותבש תודוהל תבייח השלוח לש עגרב לבא
יתיצר קוידב הזכ ,ןח אצמ אקווד כ"כ שפחמ היה אל
!ידו ...תדלוה םויל
הרדיהל וביגה
 
 
21/3/03 21:15
חחרפ :תאמ
!!!ךמיע יביל יביל ,חחרפל הבוגתב
תמיגד - תנחבהש ילבמ - חקל .בטיה דייוצמ אב אוה
.זוע תרדאנ םי תצלמ :הליגו ,הדבעמל חלש .יא.ןא.יד
וז תאו ותמיגד תא חקלשכ - תילולש ןב שוחבי ,אוהו
:הארקו לוק תב האצי ,ךלש
םילוקמרל תוניבמ האצי תירותסמ דיו שוחבי ךל חלכ
.וינפ לע הרטסו


!?ןולאשה תא תדרש ךיא :יתוא הדירטמ תחא הלאש קר
חחרפל וביגה
 
 
21/3/03 23:24
הרדיה :תאמ
..ש והזל הבוגתב
...תכייוחמ הקיתשב
(שדחמ ךוניח ירחא) לודגב שיאהש ןאכ הדומ .א
הזונגאידה התיה וזו - עזגה תחבשהל ער אל רמוח
...תיתלחתהה
" ?יניצר רשקל הנכומ תא" - לאוש אוה זא
,טוש ,םיקיזא ,רושקית ?ךתיא - תקתוש - ינאו
...םישדח םיקפוא שפחל רשפא דימת
"?ךל אב ?םידלי לע ךתעד המ" לאוש אוהו
ינפל תיולרנג תורזח המכ השענ אוב...תקתוש ?ינאו
(םשה תרזעב רוכבה וא)הרוכבה
"?םייחב ךל רסח המ זא" לאוש אוהו
..."התא ילוא" קתוש ינאו
םגפ) ימצע תא קיחצהל החילמצ ילש תוקיתשה םעו
...(דלומ


הפוקז הנתיא - יתדמוע ךיא הז המ רוציקב
...תעשעושמו
הרדיהל וביגה
 
 
22/3/03 0:29
חחרפ :תאמ
!!!!אלש - והז זאל הבוגתב
.בהזב הקיתש


.שטולמ יתלב םולהי - תממוד היזטנפ


.ףשחנה ךרעב וניחבי םיחמומ קר


:דוד ולספ לע ול'גנאלכימ
תלוספה תא יתרסה קר ינא ,דימת םש היה אוה
.ותוא הבבסש
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 1:02
הרדיה :תאמ
ףסכב רובידל הבוגתב
המכ ךוא ...רתוי טאמ םיקתוש ויה םלוכ קר םא
דומלל היה רשפא
הרדיהל וביגה
 
 
22/3/03 1:07
חחרפ :תאמ
...דחיב טעמ קותשנל הבוגתב
.הנסאפיול םשרנ ינא הנה


.הנסאפיו רפיה ,הנאספיו המ
.תונסאפיוה לכ םא
.הממד לש ןוט 100
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 9:42
הרדיה :תאמ
בוטל הבוגתב
וא) הפב והשמ ךל שי םא קר ?הנסאפיו ?התא
ןת קר ,רופה לפנ תאז לכב םאו .(תועבצאב
המו תזפשוא קוידב ןכיה - ירחא לש צ.נ ונל
חלשת תוצירעמה תדע לכ החמשב - רדחה 'סמ
.(: הקיתמ ירבדו םירפס ךל
תצובק ןאכ תנגראתמ - ןניקסע ךב רבכ םאו
(הובגו הפיב לבא) ךומכ דחא הצורש תוצירעמ
רשאב הבקנ לכ (תדלקמה לעמ וא) ריינה לע
דחא הצור (ינימ תונב יל אנחלסתו) איה
הפוג הזל ףרצ ,ןלשבו לילק םכח ןונש
תוילניגירוא םייניש אלמ ךויחו תסקוסמ
תומולח םרב ...השיא לכ לש המולח הנה הנהו
תוליללקב דחא אובי .דוחל תואיצמו דוחל
הרוק המ הארנ יאוב הללאי הל דיגי תיחחרפ
הלוכ - תרבגהו ןזואמל ךנואממ םירבועכ
לע הלוע רלודה ןוילמ טפשמו...השיטנ תודרח
ןבה הצור יתוא ןייזל קר" תובלענה היתפש
..."הנוז
הצור אל אוהש הדות דיגתש ,האמחמ וז אלהו
ךשמה רוד קפסתו לבזה דירות ,הקנת ,לשבתש
...הנשל דחא לש בצקב
הרדיהל וביגה
 
 
22/3/03 17:48
חחרפ :תאמ
םימיה תירחא ןוזחל הבוגתב
הדות תישאר
:-)


.הינפהל תעכו
http://bananot.com/articles/651


המשש ..חחפפ לש הירבד תא ןויעב יארק אנא
ירבד טעמ שי ילוא ךא ,היפוא לע דיעמ םנמא
.התנעטב םעט


:-)
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 20:52
הרדיה :תאמ
תושביה תומצעה ןוזחל הבוגתב
תחתל טחמ ןיב רשקה המ ןיבהל יל השק תצק
חחחחפה ןפוא לכב (ןניקסע םינבשיב אלהו)
ןמזמ בתכנש אוהשמ היארהו - תינקיתעמ םתס
...ןמזמ
ררחשל יל רתונש המ לכ חחחחחחפל הרטנוקבו
ינא" תדדוב תחא הרהצה וז םלועה ריואל
"האג תיטסיאוגא

&i=2436&t=2436&v=t
http://bananot.com/forum/read.php?f=2


היהו ,םשל תורישי עיגת םא גשומ יל ןיא)
תוארןה ךל ןתא ינאו ילצא אובת ,אלו
(:בוט עובש (ךרד ינויצו הפמ םע תורורב
הרדיהל וביגה
 
 
22/3/03 21:30
חחרפ :תאמ
?רשב תצק םע המול הבוגתב
...ןבתמה לש הינשה המוקב


יבגל חחפפה לש תונובה היתורעהל יתסחייתה
.אל וא .תולגתהל יופצה תחתה


:-)


(יתכייח ,יתיאר ,יתאב)
חחרפל וביגה
 
 
22/3/03 21:37
הרדיה :תאמ
ןבומכ ,תחשה תמירעל הבוגתב
.(קתושו) ךייחמ התאשכ ךל הפי
ירה - יתוכזל ףוקזל ןתינ ךלש ךויחה תא םא
.יתישע םויהל ילש בוטה השעמה תא ינא
הפוחה קר הדנ'גאה לע ורתונ וישכע)
(...תווצמו
הרדיהל וביגה
 
 
19/3/03 13:54
ילט :תאמ
,הככ ךל הפי רתוי הברהל הבוגתב
,תעלות ייה
חחרפהשכש ול דיגהל יתיצר קוידב
,אלפנ רתוי דוע אוה יותש
,הנושארה םעפה לע סקס תלקוש רבכ ינאשו
.לבוקמ אל הז םא םג
...ל"נה תוביסמה תסרוהב יתרכזנ זא לבא
.היותש ןיידע ינא םג הארנכ
,יטאופה לש וירבדמ יתבהלתהש בצמ שי ,בגא
:-)...יתאטח יכ יתוחא יל יחלס זא
ילטל וביגה
 
 
19/3/03 14:16
תעלות :תאמ
,הככ ךל הפי רתוי הברהל הבוגתב
יטאופה ירבדב בר םעט ןכא .תאטח אל ,יתוחא תאטח אל
הבוט ול יתישעש דע - תרמואו הרוחב הל תדמוע .םויה
המ הל תפכא המ .ןוקייא יל עקתו ךלה ,ותיא יתאציו
?תושידאו הזופ הז ופילחהש המ לכ םא ימלו עקת אוה


חארפה הז ,לוהוכלא ילב וא םע ול דמוע חחרפה לש וניח
.תבבחמ ךכ לכ אל ינאש


הלאינד לש התבושתל םייניע ןויליכב הכחמ ןיידע ינא
!יחל הכ ,רתאהמ התוא תחרבהש יל הארנ .ךלש הבוגתל
תעלותל וביגה
 
 
19/3/03 15:04
ילט :תאמ
.ושנועו אטחהל הבוגתב
,תראשנ התיה איה םא
.תכשמנ ינאש יתידוהש תוארל הלוכי התיה איה
?הנממ םיטלמנש וא , תחרוב איה הזמ ץוח
((-:
ילטל וביגה
 
 
19/3/03 15:31
תעלות :תאמ
.ושנועו אטחהל הבוגתב
!תעגעגתמ תאש יל ידיגת לא


תונמדזהה תא יתספספש רעצב יל יתבשח םדוקמ
.יטאופ קדצ :דיגהל
?אל ,םש םיאתה
תעלותל וביגה
 
 
19/3/03 16:09
ילט :תאמ
....רהמ רתוי ץר ימ יולתל הבוגתב
.דרוט ןורכז באכ ,תעגעגתמ חטב
,לכה תולככ ירחא ,היהש לכ ןה"
."םולכ אל דימת היה ,היה אלכ היה
.קרוי-וינ תורבחמ ,ורי הסוח
.יצמולש לש רבחהו ,ילש ,הלאינדל ןוכנ
:דיגהל םש םיאתה הז המ ,תרמאש ומכו
.יטאופ קדצ
((-:
ילטל וביגה
 
 
19/3/03 21:31
תעלות :תאמ
עגרל רהזש חרפהל הבוגתב
יתעמש אל םלועמש ,ורי הסוח ללגב קר ולו
.יתשבכנ רבכו ,וילע
.תא תפצקבש ןבדבודה
:-)))
תעלותל וביגה
 
 
19/3/03 22:33
ילט :תאמ
,סל'ציפס יתוא תרתוהל הבוגתב
!!..רחא םוקמב ןשקא הדיספמ תא ,יתוחא
הלאינד םאותב יתלקתנ ידימ השק שפחל ילב
,תחא הפיפכב לכה ,דחי םג תגרדושמ ילשו
"תיאוטוט" יוניכה תחת ,שממ תבשחמ תכאלמ
.הרהש לש רמאמב
,ןורי דחא תפטלמ תצק ידועב ,ל"נה
הרעס חורכ הצרפ ,וגאב תוכר ול תעגונו
..םינוויכה לכל הרויו קומא תזוחא
:-)))..הדות .ב.נ
ילטל וביגה
 
19/3/03 1:47
cookieldia :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
םינותחת תאלמ הריגמ וא עבצאה לע הבייש םע) חוטב אל הזש דעש..
!הדוקנ.חוטב אל הז זא ,(ולש תיבב ךלש
:)
.החלצהב
גגרוזמה רתאהמ יל - םתיא תאצוי דוע תא ,לזמ דוע שי ךל - .ב.נ
!םולכ אצי אל הזה
cookieldiaל וביגה
 
 
19/3/03 10:20
רבג דוע :תאמ
..הארמש המל הבוגתב
,אבה רקחמה יפל תוחפל ,תעבטה םגש הארנכ
:רשוא תפסות ,ךורא חווטל ,החיטבמ אל


http://www.cnn.com/2003/HEALTH/03/17/marriage.poll.reut/index.html


...חוטב אל חטב הז םג לבא
רבג דועל וביגה
 
19/3/03 9:55
ה--לוש--ה :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
:לשמל .חוכשל םג יאדכש םירבד שי ,םינש 31 םורממ ,םימעפל
הנושאר השיגפב םיניידזמ אל .1
וא
ףוס הז סקיא .2


ותוא ןייזל הכירצ תייהש ,תסרוג המילאה היסרווה ,ןיפוליחל
תגייסמו הפיסומ ינאו תולילרש םיבהוא םירבגש ינפל ורמא םימכח)
([1]בלהמ םיאצויו םיבוט ןהייעוציב םא קר ןוכנ הזש
םגו
,וילא ירשקתת .ךלש תוגייחמה תועבצאה לע תולעב ספות סקיא לכ אל
ןופלטה תא ךל קורטל ךלוה אל אוהש הקמקמח השגרה יל שי
.דועל הקמקמח החטבה םכניב הראשנ יכ ולו .[2]ףוצרפב


הטימל ץוחמ הילגנא תכלמ תא יריאשת - [1]
םולכ תיאר אלו רתאל תסנכנ אלש ןועטל הלוכי תא דימת - [2]
ה--לוש--הל וביגה
 
 
19/3/03 10:04
רבג דוע :תאמ
טושפו רישיל הבוגתב
ךורעל ןתינ (הארנכ) רבודמה רתאב :"- [2]" יבגל
.רתאב ת/ינולפ הנורחאל רקיב יתמ יפל שופיח
רבג דועל וביגה
 
19/3/03 12:31
המלע :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
אל רבח - "סקיא"ה ןוקייא תמועל ןידע אוה "רוצע"ה ןוקייא
.רשקב ןינועמ
המלעל וביגה
 
19/3/03 19:04
רטסיס :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
ךירצ אל .םינפבמ והשמ ךל השע ןורופיסהש הארנכ ?סעוכ התא המל
קודבל הצור תייהו הבבס הרוחב םע אצוי תייה םא ירה ,ןבצעתהל
תוחפ .הלש ןוצר יאה םצעמ סעבתמ תייה ,ינש טיידל תפסונ היצפוא
."אל"המ רתוי ןוניסה תרוצמ


.תוחצנמ קר .םיחצנמ ןיא וזה המחלמב
רטסיסל וביגה
 
 
19/3/03 19:51
יטאופ סרע :תאמ
יטאופה סרעה דובכלל הבוגתב
.יתריקי םולש
,םירחא םירמאמל תובוגתב וא םורופב ימש לע שופיח ישע ,אנא
ינאשכ יתועדוה תוארנ ךיא יארתו ,רתויו הנש ינפלמ הלאכ יוצר
.ךמצע ינקת זאו .סעוכ - הפיט קר ולו -


אב אל המל הל ריבסיו התיא רבדיש .הצור איה המ גשומ יל ןיא
?רבעמ ןיינע הליג וליפא וא םתס קלדנ ,בהאתה אל אוה המל ?ול
םצעב אלש המ תא טא טא ררקי טושפש ?ןויד ולהניש ?תוניצרב
?םמחתה אל רוריבבו ליחתה


?"ול עיגמ" יכ ,ךובנ שיגריש


.הללאי הללאי


םיתעל ,ונלזמלו) תמאב הצור אל ,הבקנ וא רכז ,םדא ףא אליממ
ונא ,תאז לכב .הככ ףידע .םינפב תמאה לכ תא (לבקמ תוקוחר
.םיישונא
יטאופ סרעל וביגה
 
 
20/3/03 21:13
םערו זיזח :תאמ
ךתוחא דובכלל הבוגתב
ייה ייה ייה
.ךמצע םשב רבד
.ערהו ,בוטה .םינפב תמאה לכ תא לבקל הצור ,ינא
םערו זיזחל וביגה
 
19/3/03 20:54
תינובנוב :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
...הרק הז יל קרש החוטב יתייהו
תינובנובל וביגה
 
 
19/3/03 22:34
רטסיס :תאמ
ןוקייא ידי לע יתקרזנל הבוגתב
ףא הז המ םושמ לבא ,ןלוכל ,ןוכנ רתוי ,םלוכל הרוק הז ,יתוחא
....דדועמ אל םעפ
...הרקי דוע הז הארנכש ,דדועמ שממ אל דועש המו


sorry, sis
רטסיסל וביגה
 
19/3/03 23:17
םר :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
,יגוב יגוש


? תבשוח אל תא ,רופיס הזכל ביגהל וישכע השק תצק ,הליחת
? תולקתה יל השוע


תובוגתל בל ימישת לא .ךומכ טעמכ קותמ רופיסכ רופיסה ,בוט
."תושק"ה
המכ תעדוי תאו ,םירברבגמ ועיגה ןה רבד לש ופוסבש ירכזת דימת
.ונניב שי םיקופד


ולש ןמזה תא שי דחא לכלש הנקסמל ונעגה רבכ .ןכותה -רקיעה יבגל
,םינותנה תא טולקל
,העש ,תוקד שולש הז םא ןיב .הטלחה ללכל עיגהלו ,םתוא דבעל
.הנש יצח וא עובש ,עברא
...ול ארקנו ,ומשב ול ארקנ אל ,םשהו םוקמה תשודק תאפמש ,רוחבה
,האריב תאז בתוכ ינא .טמגלפ תצק יל עמשנ ,"הלשמה" דיגנ יאוב
.ךלש פייטה (תבשח תוחפל ךכ וא) אוהש ןוויכמ


? טמגלפ המל


וא .ךרדה אל וז זא ,תקה לע סקיא דוע טורחל הצר אוה םאש ןוויכמ
וא רב תולחנתה דועב םיזבתמ .ותוא םיחפטמו טקייבואב םיעיקשמש
רבכ םיסנמ טושפש וא .ץרמהו רוטיקה אולמב םיפקות זאו ,םייתש
תושעל תוחפל זא ,הליל/ברע ותואב תוסנל םא לבא .הנושארה השיגפב
םירקמב .(ןבומכ ירלולס) דיב רחא והשמשכ אלו ,דיל תאשכ תאז
םירוצעמ ררחשמ ,םידחפ גיפמ ,םדה תמירז תא ץירממ לוהוכלא הלאכ
לבא ,ותמיזמ שומימל תאז לצנל היה ךירצ הלשמה .חומ יאת ףרושו
,הצר אוה קוידב המ חכש טושפו ,ידמ רוכיש היה אוהש השגרה יל שי
...רחואמ רבכ היה רכזנ רבכ אוהשכו


הנשנ הבה ןנד הרקמב .תובוט תונווכ ויה הלשמלש בצמ שי ,ינש דצמ
אוה ילוא ...וטנמומ ול ארקנ .ולוליח תא עונמל ידכב ,ומש תא
םישוח ןדבוא דע לוהוכלאב ותוא תיקשה ילוא .תא ימ חכש טושפ
כ"כ אל הז ,הרקש בשוח ינאש המ .םיינויח ןורכיז יאת תקיחמו
.ןויגה השוע הז ותוגהנתה בקע לבא ,ךלש הנומתה חכונל ינויגה
ול שיש וא) ,ויניעב ןח אצמ אל ךב והשמ ,ךתיא שגפנ רוחבה
ןתינ וזה תינבתב ...רתאה ךרד םינויז שפחמ אוהש וא ,השיא/הרבח
.ברעהמ ןויז איצוהל תוחפל טילחה אוהו (תוביס המכ דוע סינכהל
.טמגלפ - יתרמא רבכש ומכ לבא


השיגפ ירחא ,הדונ יאוב לבא .ושארב רבעש תא עדוי אל ינאש תמאב
טייד ירחא יליבד הזש םירמוא דימת ירה .תובייוחמ וזכ ןיא תחא
תודמחנ תועש עברא םתרבעה זא .םיאתמ אלש ריבסהלו רשקתהל ןושאר
לקשמ לע) הרומג וזכ אל תאש חוטב ינא ! טוו ןקאפ וס .דחיב
.(היתויחאו הרפוע


,הבוטה היפה לש היה רבודמה ןוקייאה םא .ףסונ והשמ יתוא ןיינע
יעבצב היה אוהו ,טיפ דרב םתס וא ,יל תפכא ןובוד הזיא לש וא
טושפ ילוא .ההז התייה הבוגתה זא םג םאה ,ףוקש הלמלמ ןבלו דורו
םינוקייאל לועיי תעצהב תויורכהה רתא תכרעמל תונפל ןתינ
.בצמ לכל ןוקייא רוחבל ילכות ךכ .םיימאניד


דימת הגהנש הבוט הרבחל ךלוה יתייה ,םימוד םיבצמב יתייהשכ
שש ,םשה םחרי וא ,הנש יצח דוע אלו וישכע אצי הזש בוט -רמול
.אתנכשמו םידלי ינש ,םינש


:תונקסמ


.סחאנ איבמ םיהולא .תבש ברעב רתוי םיאצוי אל


הכירצ וז הרעה .םייתימאה םייחב םיקינקנ םה ןופלטה ישידא
תוחישב תושידא הניגםה איה םגו הדימב תרבחמה לצא ןובשחב חקליהל
.ןופלטה


קייטס םילכוא אלש חטבו .הנושאר השיגפב תלוביקל רבעמ םיתוש אל
(?הרקמב םיידיב תלכא ,ידיגת) .תופסות םע


ןנחתמו עברא לע אל אוהש דע תויפיצ םיחתפמ אל ,בושח יכהו
.ול יאשניתש
םרל וביגה
 
20/3/03 20:53
תיננב :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
שממ אל ול םגש החוטב ינא ,ינש דצמ לבא ,ןבצעמו זיגרמ הז ,ןוכנ
.םיענ
ונבשיו ןיינעמו קיחצמ ,הללאל דומח והשימ םע יתאציש יל הרק
:הנטק היעב קר ,ותיא דמחנ יל היה שממו ונקחצו ונרבידו תועש
.אל ללכב ,וילא יתכשמנ אל שממ
וא םימיאתמ אל ונחנאש ול דיגא םא רזומ ול עמשיי הזש החוטב ינא
.הבבס לכה תמאב יפואב יכ םינוש םיסופיט
אל טושפ וא 'ךילא תכשמנ אל ינא ,עמש' :ול דיגהל ףידע זא
?דבל ןיביש ,רשקתהל
תיננבל וביגה
 
 
21/3/03 1:20
רטסיס :תאמ
?תמאה תא דיגהל ףידעל הבוגתב
תא תועטהל המל לבא .קפס ןיא ,תמאה תא דיגהל ףידע דימת
עיקשהל המל ?ןיינע ןיאשכ הלילב שפנ תחיש חתפל המל ?תבייואה
?לבח אל ?שמוממי אלש והשמב תויגרנא


.ןוקייאה תא רגשל םימי המכ ירחאו ללכב רשקתהל אל :הנקסמ
רטסיסל וביגה
 
21/3/03 16:37
ןתנוי :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
?תושעל המ ,תיסוכ תא
?תושעל המ ,ךתוא ןייזל םיצור
הלבנ ?ךל ללוע הזה רוחבה המ .ילש הנכסמ ,םישק ךכ לכ םייחה
.םונהיגב ףרשייש .ותומכש החורס
.תושעל המ ,ןייזל הצר - םיטבל םוש ןיא
רפשל תיסינ קוידב אל ,קתומ טנרטניאב דועו .םיצור בורהש המ הז
,ךתוא ןייזל הצר אוה יכ ,ולש היעב רבכ תאז לבא...םייוכיסה תא
הרוחס ול התייה אלש הארנכו רוחבל הלוכי תא ,תיסוכ תא - תאו
הפי תוחפ והשימ םע תויהל הצור תייה תמאב - הככ םג הבוט קיפסמ
.יאדכ אל הז ,אל אל ?ךממ
בגא ךרד ,אלפנ תבתוכ תא
ןתנויל וביגה
 
 
21/3/03 18:46
יטאופ סרע :תאמ
ןוקייא ידי לע יתקרזנל הבוגתב
.ןייזל הצור קר אוה
יטאופ סרעל וביגה
 
 
21/3/03 19:58
רטסיס :תאמ
ול ינימאת לאל הבוגתב
דע יתוא ןייזיש .אוביו רבג היהיש ,ןייזל הצור אוה םא
היהיש .םיימוי תכלל לכוא אל ינאש.הפה תא יל םותסיש .תולכ
.ףוגב והשמ היהיש .ףוגב ןילנרדנא יל
.היהיש
רטסיסל וביגה
 
 
21/3/03 21:21
חחרפ :תאמ
ול ינימאת לאל הבוגתב
.ןייזת אלא ,ןייזת "קר" אל .ןייזת ךל .ןתנוי
ףידע) תחפטמ ,םייתנפוא םיקיזא ינש ,ןוריוא חק ,תבכר חק
(תיבב ראשה םיינישה תשרבמ תא) תורנ ,ןיי ,םיחרפ (ףיעצ
.ל'ג יאוו ייק ,הבוט הדימב פוקסודיילק


.ךמצע תא קר וא


דליל הנתמ חולשל חכשת לאו
חחרפל וביגה
 
 
21/3/03 21:31
רטסיס :תאמ
ךל ,ןתנוי בוטל הבוגתב
????אב רבכ התא יתמ קי'צנוי
...רכמ וא רבח חלש זא ,אל התא םא
רטסיסל וביגה
 
 
21/3/03 21:41
חחרפ :תאמ
אוב ,ןתנוי בוטל הבוגתב
.ךל ,ןתנוי .ךל
רחא דומעל רושק ףועמהו דדמל הז םידומצה םנמא
.ןקהמ וחרב ןמזמ רבכ םיחורפאהו רלוד הז קוריש המ
,ארונ אל הז םייסנכמב רוחה
.ערקנש דיחיה רבדה הז םא


.רחא חלשת לא ,רבח חקית לא


.ךל .ןתנוי ךל
חחרפל וביגה
 
 
23/3/03 12:08
לואשל עדי אלש הז :תאמ
אוב ,ןתנוי בוטל הבוגתב
(: ומוקמב אובל רשפא , םיליטהמ דחפמ ןתנויש יל הארנ
?
לואשל עדי אלש הזל וביגה
 
23/3/03 14:23
תיתימאה סיס :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
םיהדמ טושפ הזו יצמולש המסריפש עטקל תובוגתה לכ לע יתרבע
המכ הנשמ אל .הפשה התואב םירבדמ אל םישנו םירבגש המכ תולגל
המכ הנשמ אלו םישנ ןיידע ןה תואמסיסב הנאצתו חור הנשעת םישנ
המ םירבג קר ןיידע םה ,םימדקתמו םיחתופמ תוארהל וסני םירבגה
הנשמ אלו ,רתוי הכומנ תוחתפתה תמרב הליחתכלמ םתוא ביצמש
הקירוטרב שומישה לע חומה תא םתלבליב קר םכלוכ .המל האוושהב
ילושל בשחנש המ לכב םתקסעתה וא ("יתקרזנ" הלימב שמתשהל המל)
עטקל םכלוכ ורזחתש יאדכ ילואו ,ןויערה תא םתספספ .טסקטב
התצר המ וניבת םואתפ ילוא ,שדחמ ותוא וארקתו ירוקמה
....תררושמה
תיתימאה סיסל וביגה
 
 
23/3/03 17:30
איהינא :תאמ
ןוקייא ידי לע יתקרזנל הבוגתב
שממ אל ,תובוגתה לכ ירחא ,ינא םג הארנכ יכ ,יריבסת השקבב
.יתנבה
???אל ינאש תנבה תא המ
איהינאל וביגה
 
 
24/3/03 10:07
חחרפ :תאמ
?תררושמה התצר המל הבוגתב
תרבחה רתוי בר ןמז תיליב ילוא ,הליחתכלמ תוחנ רוצי תא םג
..הלאה םיתוחנה


ךל ישוב
חחרפל וביגה
 
 
24/3/03 20:04
איהינא :תאמ
ילואל הבוגתב
אל וללה םעה יטושפ ."סטנזפ"המ תויהל יל השק ,יל השק
.יתוא םירגמ


.ארקנה תנבהב קיפסמ יתלב יתלביק םגו


?הז תא תנבה התא


תאצומ אל ןיידע ינא ,הלאוו-ו ,בוש יתארקו יתצר יתצא
.תורתסנ תורימא


?ןאווינא ,טרסה ףוגב םוגרת
איהינאל וביגה
 
 
24/3/03 20:18
תיתימאה סיס :תאמ
?תוטילאל םילבקתמ ךיאל הבוגתב
.הז ליבשב הטילא תויהל ךירצ אל ?שוק שוק תנבה אל המ
.תלאש המ יתנבה אל תאז תמועל ינא
תיתימאה סיסל וביגה
 
 
25/3/03 1:02
איהינא :תאמ
?תוטילאל םילבקתמ ךיאל הבוגתב
םירחאה לכש ןיבהל תחלצה תא המ ,הירבדב רתסנ המ הז
.וניבה אל הפ


?יתספסיפ ןויער הזיא


.יתלאשש המ לכ םצעב הז


ינא קר אל ,השיגדמ ינא ,םירחאהו) ינאש ,תנבה תא המ
?יתחלצה אל (ילטנרפא ,תיטמגלפ
איהינאל וביגה
 
 
26/3/03 17:32
יכ יכ :תאמ
,יתנבה אלש המל הבוגתב
.תינצלפ .קלא ילטנרפא .חחחחפ
יכ יכל וביגה
 
 
28/3/03 3:56
איהינא :תאמ
,יתנבה אלש המל הבוגתב
...יוא ,ילע תדרי


.יפוי ?תעגרנ וישכע


.תונצלפ הז ,תילגנא תצק ,י ל ט נ ר פ א


.תעדל בוט
איהינאל וביגה
 
 
24/3/03 22:05
חחרפ :תאמ
?תוטילאל םילבקתמ ךיאל הבוגתב
תוחנ רכז ןימ ןכש ,הבקנ ןיממ תויהל ךיילע תישאר
.הליחתכלמ
.אל םירחאה לכו תנבה תאש רמול ךיילע ,תינש
,ןאכ םג תפייזמ תא הלילחש ובשחי אלש ידכ ,ישילש רבד
"תיתימאה XXXX" ךמצעל יארק


!?תיאר
!הרותה לכ וז !םיטפשמ השולשב הטילא םישענ ךכ
חחרפל וביגה
 
 
25/3/03 1:18
איהינא :תאמ
טושפ הז ,האל הבוגתב
הנימי תלכתסמ אל ,הנטק תווצמ תרמוש ללכב ינאו
עורגל וא ףיסוהל ימצעל תושרהל הלוכי אל ןכלו הלאמשו
.םצעב אל המכו טושפ המכ .םיטפשמ 3 .ךתרותמ


הלבקה תויצפואמ תחאב תוחפל יכ הדבועב תמחנתמ ינא
הז ,ינש דצמ .תדמוע ינא ,(הטילא=) םילבוקמה תקילקל
תנידמ תראפתל ,סוכ םע יתדלונ טושפ יכ ,יחרוכ לעב
.לארשי
ףיכ ארונש תורמל ,יתנבה אלש הארנכ ,יתנבהש המ יבגל
?הא ,ןכש דיגהל
איהינא" ארקא התעמ .יתטילשב תצק הז ,בוט ,תישילשו
."תיתימאה
אקווד ילוא ,תיתימאה תיתימאה לש החור לופית ןפו
..."לניגרוא" ףידע


העשב םיקוחצה לע קר ,םייפלא תודות ,חחרפ ךל זא
,וז תרחואמ
ךייתונקסמב ונתוא יפתש השקבב ,תיתימאה סיס ךלו
ךירצ אלש תורמלו ,יצמאמ לכ תורמל יכ ,ךייתוראהו
ךייניעמו) יניעמ בגשנה תא ןיבהל ידכ הטילא תויהל
.יתנבה אל ןיידע ,(אל


?יתרמא רבכ ,הלבהא
איהינאל וביגה
 
26/3/03 21:36
ינבא ןוד :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
לזמה תטילש סונו ,דחא דצמ .ןיינעמ עובש ףוס תויהל יושע הז
םייתרבחל םכתא תכפוהו ,םיגד לזמל הזה עובשה ףוסב תרבוע םכלש
,סונרוא בכוכ לע ליבקמב הלוע סונו ,ינש דצמ .רתוי םייתודידיו
ותיא איבהל וא ,םיסחי תכרעמב ינמז קותינ רוציל יושעש טנמלא
תיבב וראשת לאו ,תולבל ואצ .ימואתפ קילק
ינבא ןודל וביגה
 
27/3/03 0:46
:תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
אוה המ ךל רמול ידכ רבג היהיש תוחפל רבג היה םא . %100 תקדוצ
!הצור אל אוה המו הצור
ותבוגתש אוהה סרעהמ ימלעתתו ונרטפש ךורב ----- ךל תרמוא ינא
.... תטרומ
רדסב היהי
וז הבוגתל וביגה
 
31/3/03 5:12
הניטסוגא :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב


.תבשוח אל


המלו "וישכע אל המל" תעדל תוצור תונב קר אל ,יתוחא ,תקרזנ אל
.ללכב אל


אל ינאש ,הזכ יתפומ רדסב ,םיניינעה ךלהמ לכ תא ךכ לכ הפי תבתכ
רואל תינויגה אל דואמ הנקסמ אוהש ןויערה ךל אב הפיאמ הניבמ
.תוביסנה


ךל יראת .ריבס ברעל םיענ אל ךשמה ךמצעל תכסח ילוא ,עדוי ימו
סופיטהו ,(םעפ ישמ םישוע ךכ) והשמ תותשל ותוא הנימזמ תייהש
אל ידכ הפיקת תוגהנתה םע ךיילע השעש םשורה תא ךל סרוה היה
.תינפקות רמול
?ןוכנ ,שגפמה תקספהל תפסונ הביס ךל התייה ירה
.ילש םשורה ךכ ,םינומרוהב תטלש םתס-אל


הזומ ךל היהתש הלאכ םיניינעמ ךשמה ידומילו תויווח ךל תלחאמ זא
.תפחוסו תניינעמ המישר דוע תביתכל
.הברה דוע
.ןבומכ ,םיבצע טרומ עטק תויהל בייח אל
:-)


.תמאב ,יתינהנ
הניטסוגאל וביגה
 
1/4/03 15:44
tom :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
...תויגרנא הברה ךסוח חטב הזה ןוקייאה ,דומח עטק
וא יטרחתת ילוא רמא ןופלטה תחישבו ןייזל הצר קר אוה יתעד יפל
..ךלש תיבה דיל דוע היה חטב ..והשמ
tomל וביגה
 
2/4/03 9:56
moshe :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
וכליו ואובי םירבג, םיינוציק ךכ לכ םיספל סנכהל ךירצ אל םדוק
.הקינפל סנכהל הביס אל ןיידע תאז ואובי רשאמ וכליי רתוי םא םג
היסולכוא יבגל תחא השיגפמ קיסהל רוסא ףאו יוצר אל ילש הדומח
. המלש
לכ תורמל תורשפתה הפיט םע ךיתומולח רבג תא יאצמתש חיטבמ ינא
בהואו לשבל עדויש ןבל סוס לע ךיתומולח רבג תא שוגפל זעה ןותרה
. לבזה תא דירוהל
.חיטבמ ינא ,ץחל תוחפ תופיט יתשו תונלבס הפיט קר
mosheל וביגה
 
4/4/03 1:17
הנויצ :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
....הטימב דחיב וניליבש םלש הליל ירחא קר ,המוד רבד הרק יל
,הקישנב דרפנ אוה רקובב ,המיסקמ ינאש המכ רמא אוה הלילה לכ
.הזה ןוקייאה תא יתלביק תרחמלו
הנויצל וביגה
 
 
4/4/03 2:03
רטסיס :תאמ
ןוקייא ידי לע יתקרזנל הבוגתב
!הנויצ יוה
רתוי ףאו ףעפע דינהל ילב ןוקייאה תא יחלשת תא םגו אובי םוי
...ךבוהא תועורזב לברכתהלו ןיטולחל רתאהמ קחמיהל ,הזמ


!החלצהב
רטסיסל וביגה
 
5/4/03 22:02
המחנ :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
ךממ םישקבמ ךתא םיליחתמשכ בצמל תעגה אל ןיידע ךעגרהל - יתרקי
תויוטש ךל םיחלוש םג ףוסבו ךלש ןופלטה תא אלו ךלש ליימ יאה תא
.ליימ יאל
?הא , הפצוחל לובג ןיא
המחנל וביגה
 
16/4/03 15:14
יכות :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
תאו םינויז לש רשק הצור לכה ךסב אוה , קתומ ונממ ישגרתת לא
תולקב הז תא יחק זא, לדבהה לכ הז ,יניצר רשק הצור
יכותל וביגה
 
19/4/03 22:27
הסט :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
הנורחאה ןופלטה תחישש ןכתייש ,רמולו גייסל יאדכ ,תישאר
.םש רמאנ המ םיעדוי םישנא ינש קרו ,תונבה-יא הרצי ןייה-תמולהו
.אל-ותו םישוחינ רדגב ןה ולש םיעינמל סחיב ונלוכ לש תובוגתה


אוהש תרמוא תא :ונלש הטירשה ךותמ םירבד םישרפמ ונחנא דימת
ילוא .ונעי ולש רשבה תרטיל ,הצרש המ תא לביק אל ךיא ררבל הסינ
ששח ,תמלענ המל ןיבהל הסינ אוה ילוא ?תרחא הנווכ ול התייה
ילואו ,ידמ רתוי השע ילוא ,םזי אל ילוא ,בוט-אל םשור ריתוהש
?ומצע םע ולש סכיאה ךותמ ךתוא קחמ טושפ זאו ,ילואו ילואו


.תורשפא םג


קיפסמ רוחבה ,לכה ירחא םא .תויטנבלר אל שממ דבעידב-תורעשהה
הארנכ אוה זא ,ןופלט םירהל אלו ןוקייאה לע קילקהל ידכ רגוב
.הלודג הדיבא שממ אל זאו ,ומצע םע קופד קיפסמ
,ייחב םינבה לע - ידמ רתוי הנורחאלו - תרמוא ילש אמיאש ומכו
.דבוכמ ןפואב הז תא השע אלו "קיפסמ רבג אל אוה"


ונחנא ,םדא ינב אל ונחנא .הזה רתאה לש תלבסנ-יתלבה תולקה וז
תוימינונאה תוסחב אלימ .ןיינע ונרגס הנטק הקלקה לבהבו ,סיטרכ
?וירחא םג לבא ,שגפמה ינפלש
הסטל וביגה
 
20/4/03 22:05
תשקובמה :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
םייתנש) םדוקה ירבח זאמש הדבועה רואלו (20) גלפומה יליג םורממ
רתוי םיאלפומ םע יתאצי םג יתאציו אלפומה רתאל יתמשרנ ינא םג(
תמא ןמזב םידייצ םה םירוחב... רוזעי אל יכ...יתרתיוו תוחפו
ילעב/תוינבצע תוישגר תויעב ילעב :םה םירתאב םישמתשמש םידייצו
...תוקרי ראשו תינבצע תונמרח ילעב/ינבצע רועיכ
...בלל יחקת לא
תועצמאב ךתוא קרוז היה דוע אוה..ןודעומב םתרכה אלש יחמשת
ייג.ידה
לאש ךכ םשמ םיבוט םידידי המכ יל שי-םש םימיסקמ םג שי ב.נ
הווקת ירמגןל ידבאת
תשקובמהל וביגה
 
23/4/03 0:34
תידוהיה תידוי :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
...הדומח
..פוט היהי
..ותוא ול תתנש ירחא תקרזינ אל תוחפל ..דחא רבד קר שפיח אוה
..תמטמוטמ רתוי דוע השגירמ יתייה תרחא


החלצהב
תידוהיה תידויל וביגה
 
 
5/7/03 3:44
ןביגה :תאמ
ןוקייא ידי לע יתקרזנל הבוגתב
תוחפלש דבעידב דמול תלוכי ותיא תבכוש תייה םא תאז תמועל
ותוא תנייז
ןביגהל וביגה
 
 
5/7/03 3:44
ןביגה :תאמ
ןוקייא ידי לע יתקרזנל הבוגתב
תוחפלש דבעידב דמול תלוכי ותיא תבכוש תייה םא תאז תמועל
ותוא תנייז
ןביגהל וביגה
 
 
16/7/03 15:16
תומולחה ךיסנ :תאמ
ןוקייא ידי לע יתקרזנל הבוגתב


(!ילעי המל).רהוז רב לעי י"ע יתקרזנ
.יפוג ללגב קר יתוא התצר איהש יל ררבתה ףוסב
.תוירזכא ךכ לכ תויהל תולוכי תונב
:-)
תומולחה ךיסנל וביגה
 
20/5/03 22:57
לכימ :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
ל"נה ליימיאל ונפ אנא ,םירשכומו םינינועמ םתא םא
לכימל וביגה
 
8/9/03 13:40
תנמדזמ :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
תובוגתהמ ןידה ךרוע םע דחוימבו ,םינבה םע ינא םעפהש הדומ ינא
ףוריחב לוכיבכ "תיעבמה" ןוקייאה חלוש ושרמ לע ןגהש תונושארה
? המלו שפנ
לע ןייוצמה "עגרכ ילאוטקא אל" לש ןוקייאה ןיב תוושהל שי תישאר
לע חיכומה חלתשמה X -ה ןיבל ,רוצע טלשה לש הביבח היצאירו ידי
.בועתה לובג לע ןיינע רסוח
יטפמס אוה עגרכ ילאוטקא אלהש םילגמ דימ ,האוושהה תא םישועשכו
םידליה םירמואש ומכ ףידע רתויו לילעב
ןתינ אלש רמא ימ ,עגרכ ילאוטקא אל ,רוצע טלשב רבודמ ,תינש
רוצע טלש םע תמוצל העיגמ תינוכמ לכ דיתעב בוש תוסנל היהי
תודוקנ המכ גשומ יל ןיא .קוחה יפ לע תילאטוט הריצעב תבייוחמ
קקוחמה ןווכתה המלו .םירצוע טעמכו דאמ דאמ םיטיאמ םא םילבקמ
בל םיש תמוצל סנכנ התאשכ .הבשחמ לש הטושפ הלועפל? הרובחתה לש
םע שגפהל לולע התא ,שיבכב דבל אל התא ,לאמשמו ןימימ הרוק המ
ןטנטקה רוצעה טלשה .םיסחיב םג שממ ךכ .תמוצ לש השדח תואיצמ
תיתרובחתה תמוצב .םיכישממש ינפל הריצע שקבמ הזה ינניחהו
םאו .רתויל םירצוע םיסחי תוכרעמ לש םיתמצב ,םיינש עגרל םירצוע
ילאוטקא אלה.בוש דחיבה תא תוסנלו ךלהמ ףילחהל רשפא קשחתמ שממ
,תוילאוטקאב םייח חיפהל טלחהב רשפא .דבלב ןותנ עגרל סחייתמ
.םויה ינותיע ואר
םיליחתמ.רוציקב לכה ,יתיצמת דאמ אוה יטנרטניאה ןדיעה ,תישילש
,תרבחמה הבתכש ומכ ,דיעהל וליפא לוכיו ןיינעל רצק ,סיטרכה םע
עצבתמ אוה םג ןופלטה תחישלו ליימ יאל רבעמה .שקובמ פייט לע
לע בושחל וסנ .לילעב הרצקתה קייטסה לא ךרדהו ,יסחי ןיע ףרהב
,יטיא ,ךורא המכ ונייחל טנרטניאה ץרפש ינפל המוד ךילהת
בשחתמ רוציק הז תרחמל ךסמה לע עיפומ רוצעה טלש םא .ןנכותמ
םיקצויש םירבדה גוסמ ,םצעב אל המו ,תולילע ,םירבסה ,תוחישל
.ונייחל אל המו המשא ישגר ,תומיענ רסוח
! אבה סיטרכל המידקו ,ילאוטקא אל ףידע רתוי
תנמדזמל וביגה
 
12/10/03 23:52
הנינ :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
,תיטנוולר אל יתעדל ןושארה טיידב אל וא ןיידזהל לש תדוכלמה
קוידב אל רבתסהש יפכ , והשימ קורזל וטילחי םא הרוחבה וא רוחבה
יוכיסה תא לידגמ ןויזה םימעפל .אל וא ןויז היה םא םהל זיזי
קר ןאכו תינהנ תייה תוחפל רופיסב .רוחב ריאשהח םימעפלו קרזיהל
םינומרוהו עוגפ וגאו יתוא "לצינ אל אוה"תשוחת םע תראשנ
......םיללותשמ
הנינל וביגה
 
7/11/03 1:02
ןוראוב ןרהא :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
!!!יטתאפ
.םולכ רוזעי אלו ,םיכלומ ונחנא


Life ain't nothing but bitches and money.
ןוראוב ןרהאל וביגה
 
 
14/1/04 13:16
גרבנזור תאיל :תאמ
ךפהתמ לכה 22 ליגבל הבוגתב
גרבנזור תאילל וביגה
 
27/1/04 18:39
Me :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
...הייחד לש תוינש 18


(: ןודיפוקמ יהשימ םע תירלולס החיש רומגל חקולש ןמזה הז
יסאלקה טפשמה םזוי יתייה אל ינאו
..."ילאוטקא אל הז"
.ב.נ
..."דואמ יל םיאתמ" חסונב רתאב רסמ תלבק ירחא תאז
Meל וביגה
 
28/1/04 17:04
יפש ךורב :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
תצק השעת ..." ...'ףוא ...ידוד ללגב ,יתוא הקרז ילש הרבח
רבעשל יתרבח יל הרמאש המ הז "...ןמשי ןטב ירירש
יפש ךורבל וביגה
 
16/3/04 20:08
לארשי לאירא :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
םילוח תיבב 1995 תנשב יתדלונ יהקונ לארשי לאירא :ימש
םוי לכ לכוא ינא תבהוא החפשמל " הינתנ ריעב" ודינל
ינאשכ יתוא עיבשמ אל הזו התיכב םיקתממ ןומה
הז םוי לכ לוכאל המ הלאש ינמס ןומה יל שי רפסה תיבמ רזו ח
זיגרמ דואמ הזו ןוויג הברה ןיא ןגוטמ גד הריפ הציב לצינש זרוא
םילכוא םה בהוא ינאשםירבד םגו לכה םילכוא םלוכש יתוא
דואמ ילש אמא םילכוא םהש המ םתיא לכואוףייזמ םימעפל ינאו ידיל
התיא דדומתהל ךירצו היעב שי דחא לכלש יל תרמואו ילע תסעוכ
לע רבגתהל לכוא ךיא םכתרזע תא שקבא םירחא לע לכתסהל אלו
.ןטולג םהב שי םימיעטה םירבדה בור ןוזמה היעב
לאירא:ינממ
לארשי לאיראל וביגה
 
19/4/04 12:02
ןיבהל םתס :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
?דחא ותוא אוה חחרפו יטאופ סרע םאה
ןיבהל םתסל וביגה
 
10/10/04 4:00
ירוי :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
.הלש םירמאמה תא ןנס :לש ןוקייאה תא שפחמ ינא
.וב םישמתשמ ךיא ,הקשבב ,יתוא דמל ,ותוא אצמ הלש טיידה םא


בלה לכמ
ירויל וביגה
 
4/5/05 23:00
תינג :תאמ
רגרב יצמולשל הבוגתב
.םש הרק קוידב המ יתנבה אל
תינגל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא