םיגולב
םימורופ
היגולורטסא
םיננב
תורצוי םישנ
תועד
תוברת
קיש
תוהמא
םיסחי
   שפח       שופיח הסינכ    םושיר   תחרוא םולש  ט'צ  הפכי את בננות לאתר הבית   
ימצע יומיד~קיש~ישאר    
   

םינגה תולבגמב תיסקס
ימדש רואיל

תא עובקל והשימל שי הביס הזיא
תוחפ דחא רטמיטנס יפויה טרדנטס
ומישגיו וכלי דימ םא ,ולש תויזטנפהמ
?ןתוא ול


תוללעתהל יד


תוינמגודש וא ,הפי הז לודגש םלועל רשבתש הבתכ דוע אל יהוז
הז .אל המו הפי המ יבגל יהשלכ הדמע עיבת וא ,הפי אל הז תויסקרונא
תואלמ םישנ םא וא ,הפי הז תוינמגוד םא - הפי המ הנשמ שממ אל
תונכומ ונחנא היגרנא המכ אוה הנשמש המ .הפי הז תוכורא תויאצחב
.ירמגל ונמזגה ,תמאהו .םש תויהל ידכ עיקשהל
ילש תחתה לע תללימ ינאש םיעדוי יתוא םיריכמש םישנאה .הרושב יל ןיא
.ילש ימינפה ינאל תרבחתמו םירהב תויצטידמ השוע ינאש הממ רתוי הברה
אל ,וידוטסב עיזהלמ ללכב יל סאמנ אל ,תוטאידמ ירמגל יל סאמנ אל
יל סאמנ טלחהב לבא .בוט רתוי שיגרהל ידכ םידגב תונקל יל סאמנ
תרמואש האוושמהמ יל סאמנ .תאזה תולהנתהה לכ לע בשויש דבכה ןעטמהמ
.הווש תאש המ הז תיארנ תאש ךיאש
הזיאב ךלש ףוגל רבחתהל הכירצ אל תא .ךלש ףוגה תא בוהאל הכירצ אל תא
תא ,36 הדימ תויהל הכירצ אל םג תא ,ינש דצמ .י'גייא וינ הנפוא וצ
הכירצ אל תא ,תחתה עצמאב םיליחתמש הווצמ רב יסנכמל סנכיהל הכירצ אל
םומינימ םע ,ונרופ תבכוכ ומכ תואריהל הרומא אל תאו ,C פאק הייזח
ףוגהמ תונהיל תעדוי איהשכ תיסקס איה השיא .שארה לע קר תורעשו םידגב
.וב ללעתהלו וב םחליהל אל ידכ המצעב החוטב קיפסמ איהשכ ,הלש


תומשא ונחנא קר


דדועמש ןטקה יטסילטיפקה ןטשה תא אוצמל ידכ ןייטשניא תויהל ךירצ אל
רשפא יאש תומולחמ תינבנ הכירצה תוברת .תאזה תיכיספה היססבואה תא
הנשמ אל ,18 ליגב תיארנש ומכ יארית אל רבכ תא םישולש ליגב .םישגהל
.ףסכ דואמ הברה הזמ חיוורי והשימ ךרדב לבא .ישעת המ
ףא ךל היה םא םעפ .םויה ומכ החרפ אל םייטסלפה םיחותינה תיישעת םעפ
םימגפה םע ונבבותסה ונבור .ףא חותינ השוע תייה זא ,עזעזמ שממ
,וניידזהו וריכהו ,ואצי םישנא ןיידע ,תעדוי תא המו ,ונלש םיינניחה
םיציצ לע םילקש יפלא ךופשל יעבט דואמ ונל הארנ םויה .םירשואמ ויהו
עונמל ידכ ,םינפב םירירש וקתשיש םינלער קירזהל וא ,םיחלצומ רתוי
.םיטמק המכ
תא תוצור ונלוכ ,ןוכנ .ירבגה דצב דבוע אקווד ואל הזש תוארל ןיינעמ
םיצרפמו הנטק סרכ םע ,קילדמו ןונש םכח רוחב אובישכ לבא ,טיפ דארב
םויה לכ ונתוא םיליכאמ אל .הנטקה עבצאה לע ונתוא בבוסי אוה ,רעישב
תאצל חורטל םעט ןיא ,ידבש ןייחש לש קולו ןטבב תויבוק ול ןיא םאש
.חלצומ רתוי והשמ אובי ילוא יכ ,םיילגרב תורעש דירוהלו תיבהמ
אקווד ואל םירימחמ רתוי הברה םה ישנה יפויה יבגל םיטרדנטסהש הדבועה
הדבועל אלא ,םישנ לצא ינוציחה הארמה בושח רתוי םירבגלש ךכל הרושק
יעבט אוה רתוי הפי תואריהלב יביססבואה קוסיעהש הדמע ורדיש םישנש
דימ התוא וצמאיש תובר ויהי השדח הנפוא הלעתש תמיא לכשו ,ןהל חונו
.תוריסמבו תוקידאב ,תובהלתהב
תוחפ הברה רבכ איה הארמב ונלש תוקסעתההש אוה עזעזמ תמאבש המ
.םעפמ תירותסמ
.ילש התה סוכ קוידב אל םה תיסוכ לש הנחבא תוקד םע םירבג ,הדומ ינאו
ילש השדחה הטאידה לע רשאמ לגרודכ לע יתיא רבדי רבגש הפידעמ ינא
המ לכ תא יכ ,הז תא םישוע םה לבא .תובג תטרומ ינא ךיא יתוא לאשיו
םה - טורמלו עולבל ,חורמל ,שובלל ,תונקל ונל םיארוקו ונל םימסרפמש
ךכ לכ תונקלו דובעל ךירצש והשמ אוה יפויה לאידיאשכו .םג םיארוק
שי הביס הזיא םצעב זאו .בל הזל םישל אל השק תצק ,וליבשב הברה
םא ,ולש תויזטנפהמ תוחפ דחא רטמיטנס יפויה טרדנטס תא עובקל והשימל
?ןתוא ול ומישגיו וכלי דימ
םידנרט יעבוקו ,םיאומוה הנפוא יבצעמ םישאהל ךישמהל הביס םוש ןיא
םג ונתוא חירכה אל דחא ףא .םירבג םבור םא םג ,םהינימל םייתנפוא
תא םג ונל רוכמיש ימ היהי ,תונקל ךישמנ ונחנא דוע לכ .הז תא שובלל
.רתויב םיכרפומה םישקולה


ץוברג :ןורתפה


םאש ,ונצרא ירברבגמ המכ םיחוטב ,ותומכשו הזה יכוניח אלה עגפמה רואל
.הדיחפמ תיטסינימפ-טסופ הנוזמא תא ,הקותמו תירירבש הנטנטק אל תא
ןוצרה תא רקיעב יב וררועש םירבג תוחיש ידמ רתויל יתפשחנ הנורחאל
הרוחב תמייק אלש הנעטה תא התלעה הנורחאה .ץברגלו 'ב ידמ לע תולעל
אל ןיידע ,לזמה עורלש קר .ןופאלפ הרוחבה התיה לשמ ,ידמ תיטקפמוק
חונהו יטקפמוקה לדוגל השיאה רועזמל הלקו הטושפ היגולונכט האצמוה
ןובשח לע ?המ ליבשבו ,הז ליבשב דואמ השק דובעל ךרטצנ ונבור .יוצרה
?המ
המימתה ןיב הלאקסה לע ,תודלי ןה םישנ םויה לש הנפואה שבכמ תחת
םינגהש ,המ קר .תונטק רקיעב ןה לבא .שמתשמה תופדעה יפ לע ,הטילולל
הארמל תולילקב ונתוא איבהל םירמייתמ שממ אל ונלש םיינוכית חרזמה
ןפואב ,ףוגה לע השק דובענ אל םאש ירה ,םיטוב שממ תויהל םאו .הזה
רשאמ הלע'ג הנדרי ומכ תואריהל יוכיס רתוי ונל שי ,שיתמו ימוימוי
.תירירבשו הנטק השייג הזיא ומכ
ךפוגב האירבו תכייחמ ,35 ליגב םא לבא ,םיזגהל ךירצש יתרמא אל זא
יתשב תולודג םייסנכמ ישבלת ,םיטמק המכ ךל ויהי ,תודיל ירחא ,ךשפנבו
םלועה .רבד םוש הרקי אל ,םדיקפת יולימב ולפיי ךלש םיציצהו תודימ
ךל ושעיש םיינועבצו םיממהמ םידגב םשו הפ יאצמת ןיידע ,ךייחי ןיידע
,המיהדמו תכשומ השיא תויהל ילכות ןיידעו ,תחתה לעו בלה לע בוט
.אלש הארנכ ?ילאיווירט ארונ עמשנ .שארה תא הירחא םיבבוסמש
הז רעוכמ תויהלש הדבועה תא המינפה םרט ,לשמל פייקסאל השדחה תמוסרפה
רעונה תא םידקופש םיימויקה תונוסאה לכ .םלועב הארונ יכה הידגרטה אל
,םתעד לע םתוא הריבעמש הרגשהו םהילע קיעמש םומעשה - ולא םימיב
אוה הלואגל חתפמה .לילעב םירעוכמו םינטק םירוצי ידי לע םיגצוימ
םירוציה ,תמאה לע תודוהל םאש קר .תרעוכמה תצלפמהמ רטפיהל ןבומכ
,הנורחאל ךסמה לע הארנש יתרגש אלו עשעשמ ,בבושמ יכה רבדה םה הלאה
לבא .ןרוקפופה םע דבל תיבב תאש ךל םיעירמו ךתיא דימת םהש דוחייב
רחא רסמ הריבעמו תורחא תומוסרפ תואמ לש ןכרדב תכלוה תאזה תמוסרפה
קוידב םיארנש םירבח ינימ לכ ךמצעל אצמו דימ ךל ?ךל םמעשמ :ירמגל
,והשמ ךל ינקו דימ יכל .עיגה םלועה ףוס ?הרפ תאש תבשוח תא .ךומכ
.לשמל ןופאלפ
תומוסרפב םישנה ראש לכ ,המויאה תינימ-אה הציצקה ,תיפי .ג דבלמ
.הככ תואריהל ידכ תושעל הכירצ תא המו יסקס המו הפי המ ךל תורדשמ
ףיכ ארונש םישנ ינימ לכ ,הלאה םילדומה תא שארה לעמ ונל םש והשימ
לבא .ןהל תומוד תויהל תמאב ונשקבתהש דע ,היזיוולטב ןתוא תוארל
לכו .תובהלתהב םתוא ונצמיא ,ונחומ לעמ תולילקב ףולחל םהל תתל םוקמב
הזה לבזה לע ןילנ יכ ונל המ ,תרחא תיסקס הביטנרטלא ףא המק אל דוע
.ונתוא םיליכאמש


תאש ךיא תיסקס תא


.לכב עגונ אוה לבא ,ףדוע לקשמל ללכ ךרדב רשקתמ ילילשה ףוגה יומיד
םתיא תויחל ןמזה עיגה ילואו ,ונלש םינטקה םימגפה תא םיאשונ ונלוכ
.שפנ ןויוושב תוחפל זא ,הווחאבו םולשב אל םא
וא ההובג ,ידמ הנמש ,ידמ הזר תא םא םג תיסקסו הפי תויהל הלוכי תא
.םינטק וא םילודג םיציצ םע ,ידמ הכומנ
ינימ לכו רשוכו רופיא ,חופיט .ונרצונש ומכ םימלשומו םידחוימ ונחנא
ידכ חותינ תושעל לבא .ףיכ הזו ץלמומ הז הריבס הדימב םינטק םירופיש
ףסכה לכ תא איצוהל ?34 הדימל 40 הדיממ תדרל תוצרל ?םייתפשה תא אלמל
?תיארנ תאש ךיא לע ךלש
תנתונ ,לבז אלו אירב לכוא ךלש ףוגל תנתונ תא םא ךמצע תא תבהוא תא
תולבגמב ריכהל ידכ קיפסמ ותוא תדבכמ ,םילמרונ םידגבב םושנל ול
ףוגל הרזחה .ול רזש והשמל ךופהיש ידכ ותוא הנעמ אלו ,ךלש םינגה
הברה טושפ הז ,תיתנפוא תי'גייא וינ הרושב אל איה רתוי ישנהו יעבטה
.יופש רתוי

רמאמ סיפדהל
ליימיאב חולשל

   
ישאר דומעל הרזח וביגה


םינורחא םירמאמ   
4 דברים שאסור לשכוח לעשות כשאת עוברת דירה
תכרעמ

תזונה
רכב הנידע

בעלת קריירה? טוב ויפה, אבל מה עם הטיפוח?
תכרעמ

צבע שיזוף עוד לפני שהקיץ יגיע
תכרעמ

כל מה שרציתם לדעת על צוואה
תכרעמ

םימורופ   
תזונה ודיאטה      קוסמטיקה
אמנות הקניות     
    
םימורופל     
   
4/3/03 21:45
ימענ :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
דואמ ןוכנ


ךמצע םא השיגרמ תא ךיאל רושק הברה הז לבא
תינוציחה הרוצל רושק אלש
?אל
ימענל וביגה
 
 
5/3/03 17:18
יבא :תאמ
םינגה תולבגמב תיסקסל הבוגתב
תוחכונ הניגפמ ,המצע תא תבהואו המצע םע בוט השיגרמש השא
אל םלועל ןיאקוקמ תויובכ םייניע םע לבא תיסוכ יכה תינמגודלש
.היהת
יבאל וביגה
 
 
23/6/03 15:05
ןיפרצ תוער :תאמ
ןכל הבוגתב
רבד הז סקסש תבשוח ינא םולש בוש בוט
הזש;ללגב .אירב אל םגו בוט אל
.םדאה-יבל בוט אלו אירב אל יל הארנ
.בוט אל הז סקסש תבשוח ינא הז ללגב זא
ןיפרצ תוערל וביגה
 
4/3/03 21:47
2 תימינונא :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
המילשמ אל תאז לכב תאשכ הרוק המ ....לבא אילפהל קיודמו ןוכנ
יתייהו יאוולה ?חרביו ךתוא הארי רבגהש הנימאמ תאו ?ךפוג םע
עיגהל החילצמ אלו ימצע גורדיש לש ןמזב ינא הככ בושחל הלוכי
השק תצק ףסכ אללו תודיל 2 ירחא תלפתשמ ןיידע ןטבה םולכל
הנממ רטפיהל
יתייה ךכ לכ תאז לכבו רופיש םינועט ןיידע םירחא םירבד הברהו
דובכה לכ רוציקב .ןואגב ךלהתהלו ילש הארמה םע םילשהל הצור
.ךיירבד תא ימשיית תמאבו יאווולהו
2 תימינונאל וביגה
 
4/3/03 22:23
ןועמש :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
:דיגהל ךלוה ינאש המ תחא ףאל שדח אל חטב הז
.ולש תא תושעל עבטל תתלו ףוגה תא חינזהל תורשפא ןיא דחא דצמ
.רלוד ןוילמ לש הארמ םע ודלונש םישנאה דואמ טעמ יכ


.הארמה יבגל היססבואב ךרוצ ןיא .ןבומכ היצרופורפב רבד לכ לבא
.עצוממה יעבטה הארמה קיפסמ ,םלועבש הפי יכה תוארהל בייח אל
היהת/היהי אל םלועל יפויה ירחא ימינפ ףדרמב ת/אצמנש ימ ירה
.םיזוחאה תאמב ה/טוסבמ
בשחנ ןיידע ימינפ יפוי ,םכל ןתנ עבטהש המ םע םימלש ויהת
.ונימיב
ןועמשל וביגה
 
4/3/03 23:46
רבג דוע :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
סחיב הירטמיסא שי המל הלאשל ,תישאר
םירבגשכ - םינימה ןיב תינוציחה העפוהל
(עדוי ינא ,רבג ינא) רורב ןפואב יתעדל
לש תינוציחה ןתעפוהל הבר תובישח םיסחיימ
.המצעלשכ תניינעמ הלאש איה - ךפיהל רשאמ םישנ


הרואכל הז (םיימלוגה) םירפסמה לע םילכתסמשכ
תונבמ םינב רתוי םידלונ ,ךופה תויהל ךירצ היה
םירבג רתוי ,ינורכז בטימל ,שי ,34 ליג ךרעב דעו
תא ןיגפהל "רומא"ש דצה ,הרואכל ,ןכל .םישנמ
.(סווט ע"ע) םירבגה םה ינשה ןימה יפלכ ויתונוכת


דלוה תא אשונש ימ ,טושפ ךכ-לכ אל הז לבא
תוחפל וא) עמתשמה לכ לע) הרצק אל הפוקת
אל ,יתעדל ,עמתשמו ("יטנג"ה רבעב עמתשה
ןכ ומכ .םישנה ןה (םדאה ינב ונלצא טעמ
תורחתה םצעב םהיתונוכת תא םיניגפמ םירבגה
רתוי חרכהב אל םירבגלש ךכ - םישנה לש ןביל לע
ידכ ץמאמ הברהל םיקקזנ (ונקלח) "ונחנא" .לק
המיאתמ המלע לש הבילב תוכזל
ריבס רשק לכ אלל ,תישיא המינב תצק :"החכוה")
.קוור ןיידע ינא ,יתושקבלו העיזל ,העיגיל ,יצמאמל
,הז לע קוחצל חמש יתייהו דאמ השק תורחת יל שי
דוע ריכמ ינא )-: בוצע הז ,קיחצמ אל הז לבא
תורמל םיקוור םה םרעצלש םיקוור המכ
.(-: לילעב םיאלינ יתלבה םהיצמאמ


.רמאמה לש אפיסה םע םיכסמ ינא ,תינש
העפוהה .תמיוסמ העפוה ונלוכל ןתנ עבטה
טעמל .םינגמ ,רעשמ ינא ,תעבונ הקלחב וזה
הסכמ שי ריס לכל"ש ךירעמ ינא ,םירידנ םירקמ
העפוהב "םחליה"ל הסנמש הרוחבש ךכ ."ולשמ
והשימ תספספמ ילוא ,םג ,התוא "רפש"לו הלש
,ינוציחה יונישה םגו איהש יפכ התוא בהאיש
(!) םינגה תא הנשמ םצעב אל ,יטמסוקה
(-: ...ןכ םינש המכ דוע ילוא ,םויהל ןוכנ)
,םויהל ןוכנ ,הכישמה תא עינמש המ ימעטלו
.ךפיהל אלו םינגה םה
םעטל רבעמ םירבגל בושחש המש ךירעמ ינא
קלח ,תוזר םיבהוא קלח) הנושה יביטקייבוסה
ןוירפה אוה ('דכו תונמש קלח ,תואלמ
עמתשמה לכ לע ("תעדומ" אל הרוצב םא םג)
."יפוי" ליבשב "יפוי" אלו (לשמל ,ליג) ךכמ
רבג דועל וביגה
 
 
5/3/03 18:27
הרדיה :תאמ
םינגה תולבגמב הבשחמל הבוגתב
םה םייכוניחו םיחותפ ,םיינורקע דואמ ויה ילש םירוההש ללגב
לכ יתוא ודמילו וביאב ודועב "יפויה לבה" תא עודגל וטילחה
.המכח הלא הפי אל ינאש םינשה
הארמ יתסנכה אל םלועמ לבא המכח דואמ יתייהו םהל יתנמאה םינש
הנטק הרטנמ יתלמלימ דימת .אל ינא הפיש יתעדי יכ התיבה
"הסכמה לע תרתוומ ינא ריסה תא האור ינאש ומכ" תרמואש תיניצו
...
ימלו .תופי םתס ויה ביבסמ םלוכ לבא המכח ינאש יתוא ודמיל םה
(תופיל תופיל) ????רבח היה
הארנש ימל םולש םירמוא ונאש יתנבהו יתמכחה יתלדג םינשה םע
ארונ והשמ ול היהי םא קר ותיא רבדל ךישמנ ,וניניעב בוט
.הארמה הארמה הארמה תאז לכבו רמול ןיינעמ
- ץורית הלחא יל היה דבל ןמז ידימ רתוי ימצע תא יתאצמשכו
.קיפסמ הפי אל ינא יכ דבל ינא
יל וחיכוהו יל וריבסה יתוא ובישוה יכ רמגנ הזה ץוריתהשכו
...סולפ סולפ הפי ,קיפסמ הפי ,הפי ינאש
אל ילצא והשמ יכ דבל ינא - ארונ רתוי הברה והשמ יתנבה םואתפ
...רדסב
והשמש בושחל וא תרעוכמ תאש בושחל ףידע המ הלאשה תלאשנו
.ךלצא רדסב אל דואמ דואמ ילנידרק
הרדיהל וביגה
 
 
5/3/03 19:41
רבג דוע :תאמ
ונ ונ - הסכמ ריס לכלל הבוגתב
(?יגולותימה שחנה ?"הרדיה" הז המ) "הרדיה" םולש
המדנ אשונב (םנמא תיחטש) האירק תובקעב ,תישאר
תעפשהמ רתוי תיתועמשמ ,כ"דב ,ונליג ינב תעפשהש יל
.קיפסמ תססובמ אל בגא-תרעה םתס וז לבא - ונירוה


,אל וא "הפי" יהשימ םא עבוקש ימ ,יתעד תוינעל ,תינש
אלא םירוהה אלו ה/ונימ תו/ינב אל ,ומצע םדאה אל םה
בושחל םילוכי םידלי) םיאתמה ליגב ינשה ןימה ינב
בושחל םיושע םירגוב ,הפי אל הז הנמש הדליש
,תכשומ דאמ השא איה תישנו האלמ השיאש (ינומכ)
יתקספה רבכ) תוסופת (תוישנו) תואלמ יתיאר םימעפ המכ
.((...רופסל


וב יתנד רבכש ,המאתהה ןיינע תא שי ,תישילש
לככ יתעדל .רבעב הז רתאב (...יד ילב דע טעמכ)
תוחפ הל/ול ויהי ךכ עצוממהמ הנוש םדאש
םיטקפסא ללוכ הז .םכותמ רוחבל גוז תונב/ינב
-לש בושחל לבוקמ .דחאכ םייתוישיא םיינוציח
יבגל המו ,קזח יתשרות ביכרמ שי העפוה
יתעדל ?יתשרות ביכרמ הל ןיא םאה ?תוגהנתהה
בוש ןאכו .שי ,תיעוצקמ אלהו תיטוידהה דאמה
חינהל ריבס ?תונשל ןתינ םאה ,הלאשה תלאשנ
,דאמ דאמ ןמש םדא ןב .ןכ םיוסמ לובג דעש
,ילוא ,לוכי ,דאמ ןשייב םדא ,תוזרלו ץמאתהל לוכי
.ותוגהנתה תא תונשל ,המ תדימב
דדומתהל תויגטרטסא יתש תויהל יתעדל תולוכי
:תראיתש יפכ בצמ םע
,הנוש ינא לבא "רדסב ןכ ינא" :ימצעל דיגהל .א
םג יגוז תב/ןב עמשמ ,ינומכ הברה ןיא עמשמ
זאו ה/ותוא אוצמל יל השק ןכלו ץופנ אל איה/אוה
.(לזמ םג) ה/ואצומל ץמאמ וא/ו ןמז תחקל לוכי הז
ינא ןכל "רדסב אל ינא" :ימצעל דיגהל .ב
הזיאל ימצע םיאתהל ידכ תונתשהל ה/ךירצ
תובקעב (תילמרונ תוגלפתה ע"ע) זאו "המרונ"
.םיילאיצנטופ גוז תו/ינב רתוי יל ויהי יונישה


(ןהיתש לש םיוסמ ליהמת םג רשפאו)
תריחבב םינוש םילוקיש ,םישנלו םירבגל
.דועו ליג ןוגכ םינוש םיצוליא ללגב תויגטרטסאה


םג שי םיריסהו םיסכמה ןיינעב "ללכ"ל ןכא
תויגוז לש לאידיאה ונרעצלו ללכה ןמ םיאצוי
ילאיר אל לאידיא הארנכ אוה םלוכל
םישנ רפסמ לומ םירבג רפסמ ,לשמל ,יאר)
םישנ רתוי ,ריעצה ליגב םישנמ םירבג רתוי)
.((ללכב םישנ רתוי כ"הסו רגובמה ליגב םירבגמ
רבג דועל וביגה
 
 
5/3/03 21:38
הרדיה :תאמ
...םיסכמ םיריסה בורלל הבוגתב
םישנא הברה אל) תודוקנ ןוילמ - לכה ינפלו לכ םדוק
טלש םע םלומ ךייחמ אוהשכ םג - יגלותימ שחנ תוהל םיעדוי
.((:םייחה עצמאב
- קדצו "ותדלומ ףונ תינבת - םדאה" רמאש ימ רמא - וישכעו
ונתוא בבוסש המו ימ לכ י"ע ןמזה ךשמב םיבצעתמ ונחנא
םגו םירבח םגש ךכ - ונכרדב ארקנש המ לכ תא םיגפוסו
.םיעיפשמ םירוה
םירגבתמ םילדג ונאש לככ ליג לש היצקנופ וז - תונתשהל
ןיב יונישה השק ךכ (םייח סופד) לולסמ הזיא לע םירשיתמו
.ימינפ םא ןיבו ינוציח םא
תא םישל קוידב עדוי התאש יאנתב יפוי הז יתוישיא יונישו
דואמ השק - תקייודמ הזונגאיד ןיא םא .היעבה לע עבצאה
ןיאש םייתוישיא םיאולחת המכ שי םימעפלו) הפורת םיאתהל
( ):רוזמ םהל
וא ימיספ טסימיטפוא וא התא - ךתוא גרטקל יל רתומ םאו
םידוגינ ינש ןיב יפוי בלשמ התא לבא - ימיטפוא טסימיספ
.(ןוילימל תודוקנ 12 דוע)
ונלש תוועמה היארה ךרד ונתוא האור םלועה רבד לש ופוסב
.םלועל הארנ ךכ ונימצעל םיארנ ונאש ומכ - ונימצע תא
הרדיהל וביגה
 
 
5/3/03 23:28
רבג דוע :תאמ
!!!תודוקנ ןוילימל הבוגתב
."הרדיה" ייה
ךכל יא (ןתינש המכ דע) תונכב ןימאמ ינא
תודוקנה ןוילימש תולגל ילע תאזל םאתהבו
ילש םוגרת/ןולימה תנכותל אלא ,יל תועיגמ אל
(-: ..."הרדיה" לש שוריפה תא יל הנתנש
הבשחמה לע תודוקנ 3 ימצעל ןתא ינא ...בוט
...הב שמתשהל


אל ינאש תורמל ,השרות לומ הביבסה ןיינעב
קיזחהל ינממ ענומ אל ןיידע הז) עוצקמ שיא
תא םיאור ,ילוא ,תאו ינאש הארנכ (העדב
/תוימיספ"ה םג ,לשמל .תרחא תצק םירבדה
ביכרמ םהב שיש ןכתיי 'דכו "תוימיטפוא
."תתוועמ היאר" םג ךכש ןכתיי .יתשרות
?ימ יניעב "תתוועמ" הלאשה תלאשנו
?"םייתוישיא םיאולחת" םה המ רידגמ ימ
?םתוא "אפר"ל ךירצ םאהו
הטושפ אל הלאש וז ,הז לע םיבשוח םא
.(טרפל תונמדזהב רשפא) ללכו ללכ


םלוע ארובמ ונלבק אל ןיידע ימעטלש םג המ
"הלעפהה תרבוח" תא (בגא ,ינוליח ינא)
יתעידי בטימל ,שיש חוטב אל ינאש ךכ ,ונלש
,דבוע המו ךיא תקפסמ הנבה ,תיטוידהה
(-: ...ןכיהו דציכ ,עודמ ,המל ,המכ


...ךפיהלו הז תא וז גרטקל ונל רתומו
(-: ישיא ןיינע אל ירה הז
רבג דועל וביגה
 
 
6/3/03 7:58
Hidra :תאמ
...םוגרתה תנכותל תודוקנהל הבוגתב
םישנאה תיברמ - הישותה לע תודוקנ ןוילמ 3 ןכבו
"תעדל" אל אוה קירטה .האלה םיכישממ ויה יתביבסב
.רמול המ הברה יל שי הז לעו - "דומלל" אוה קירטה
רמא והשימ םעפ - תימגוד ןתא "תתועמה היאר"ל עגונב
יכ םעפ ףא עדנ אל ( איהו אוה ) םהניב הרקש המ" יל
תמאהו ולש ,הלש - תואסריג 3 שי הזכ רופיס לכל
ךדיאמו ,םתיאו םתוא יח אל ונתיאמ דחא ףא לבא ,עצמאב
."%100 ב יביטקיבוא תויהל לוכי אל דחא ףא
עבונ הביבסב "ינאה" תסיפתמ לודג קלחש תבשוח ינא
"תחלצומ ינאש תעדוי ינא") הביבסה תא ונלש - ךוניחמ
טלוב הז תיללש הסיפתל עגונב ?יתיא חכוותי ימו ונ -
זיזי אל שיא םושו רבד םושו "םולכ הווש אל ינא" רתוי
.( םאתהב גהנתי םג הזכ רוציו וז העדמ וזכ תמדא/םדא
.ומצע ינפב ןויד הז תבתכש ומכ לבא
ונחא - טסקטה תא דקנל - רדס תושעל םצעב הז גרטקלו
םושרל ,הספוקל סינכהל (: ןיבהל ידכ גרטקל םיבייח
.גייתו תיוות
ךוניח לע (תונמדזהב) רופיס ךל תבייח ינא - בגא ךרדו
.יפויו "ןוכנ" אל "ןוכנ" ל יתביבס
Hidraל וביגה
 
 
6/3/03 11:00
רבג דוע :תאמ
ןוילמ 3ל הבוגתב
,"הרדיה" ייה
דאמ רקיעבו הדמחנ דאמ תא
רשפא ...תודוקנ תקולחב הבידנ
(-: (-: ?ףסכל תודוקנה רימהל
תא ריממ יתייה ,תפסונ הבשחמב
...המיאתמ גוז-תבב תודוקנה


.ךיירבדב תמא שיש ןימאמ ינא
-מ םג ,הארנכ ,תרזגנ םלועה תייאר
,ןונימה איה הלאשה ."תימצע הסיפת"
?םירחא םימרוג לומ עיפשמ הז המכ


והמ (?דומלל) תעדל ןרקס ינא
.ללכבו ךוניחה לע ךל שיש רופיסה
,ילוא ,שיתנ אל הלילחש ידכ זא
ךל שי םאו תובוגתה תו/יארוק תא
e-mail-ל תנמזומ תא ןיינעו ןמז
.ליעלד תבותכל יל
רבג דועל וביגה
 
 
6/3/03 22:24
הרדיה :תאמ
?הדוקנ הז המכל הבוגתב
.לכל חתפמה אוה ןונימה - קדוצ התא קפס ןיא
הלימ דוע הנה) יגולותימה סירביהה הז הז
.(ןולימל
טקיבואה תאו תיקסטורגל תואיצמ ךפוה רתי ןונימ
רתאב ןאכ ,האיצי םורופל ןאכ שג תורהבהל) החידבל
.(ןיבתו "םלשומה ןורתיפה" תא ארקת
ךומכ לבא - תלחוימה תא ךל עיצהל יתלוכיו יאולה
.םשל ךרדה תא יתאצמ אל ןיידע - ינומכ
אל ינא - בהזב הלקשמ הווש תמאב ילש הדוקנו
.תובידנב ןתוא תקלחמ
םינוויה - הרהויה אטח אוה סירביהה בגא ךרד)
לאמ תוחפ אוה םדאהש וטילחהו םדא רידגהל ושקיב
ךיא םלוא ,לקה קלחה היה היחמ רתוי .היחמ רתויו
דע םיעדוי אל ?לאל םדאה ןיב לובגה ןכיה ועדי
בורק םיפע ...ש דע לובגה תא םיחתומו - םיסנמש
(!!!שנוע -לא חצנל רשפאש םיטילחמ וא שמשל ידימ
...רופיסה תא ךל תרגשמ ינאו תוקד שמח ןתו
הרדיהל וביגה
 
 
7/3/03 1:55
zig zag :תאמ
בהזב הלקשמ הווש ?ילש הדוקנל הבוגתב
.ןויז דוע הזה רתאהמ אצי
zig zagל וביגה
 
 
7/3/03 21:00
Bad Arse :תאמ
יפויל הבוגתב
תא יעיבשה ?םימדוקה ויה ימ ?ןויז דוע המ
יתונרקס
Bad Arseל וביגה
 
 
7/3/03 22:24
רבג דוע :תאמ
יפויל הבוגתב
zig zag,
רושקש המב old fashioned דאמ ינא
בושח תרכזהש המ .'דכו םירשק םיסחיל
תינוציח ךשמנ ינאש ירחא קר ילצא אב אוה לבא
.תכשוממ יד תורכה ירחא הז םגו
ומיאתי םייארקא םישנא ינשש יוכיסה כ"דב
,ידיד יבגל תוחפל ,אוה (תימינפו תינוציח)
ןטק
.דאמ דאמ
% 99.99 ,םינש לש רבטצמ ןויסינמ ,הזמ ץוח
רבכ .תוסופת ןהילא ךשמנ ינאש םישנהמ
םירחא םירבגמ השק תורחת יל שיש יתבתכ
ויהש הלאכ אלא ,ינממ םיבוט חרכהב אל)
.(אל הארנכ ינאו הנוכנה העשבו םוקמב
...תיבויחה הבשחמה לע הדות לבא
רבג דועל וביגה
 
 
9/3/03 13:40
Hidra :תאמ
יפוי אל דועל הבוגתב
?וניניב היהש המ לכ ירחא ?שחכתמ התא ?והז

? קיפסמ הפי אל ינא המ
? תכשומ אל ינא המ
? רדסב אל יתישע המ
ינא ,לשבל דמלא .החיטבמ - הנתשא ינא
...תובג טורמא ,הבגא ,הזרא
Hidraל וביגה
 
 
9/3/03 14:36
רבג דוע :תאמ
?קיפסמ הפי אל ינא המ ?הככ - ההאל הבוגתב
:-) :-) :-)
.יעבטה הארמה תא ףידעמ ינא ...אשונה חורב
ינא ךיא זא ,ךתוא יתיאר אל דוע הזמצוח
...?תעדל רומא
רבג דועל וביגה
 
 
9/3/03 15:57
Hidra :תאמ
...הח הח - ההאל הבוגתב
?הההא יעבטה הארמה
?םפש דירוהל אל המ זא


(...תירפכ האמחמ וזיא יל ריכזמ)
Hidraל וביגה
 
 
9/3/03 17:19
רבג דוע :תאמ
.רואה תא קילדהל ךל יתרמאל הבוגתב
...ינתלאש השק הלאש ...ףוא
ח"עבל ינייפוא ,רעשמ ינא ,ףוג רעיש
םירוזאב
דימת אל הז ,תפסונ הבשחמב יכ םא) ...םירק
...םיררוגתמ הפיא יולת הז ןכל (קיודמ כ"כ
היסולכואהמ קלח יניעב "הפי אל"כ בשחנש המ
ילבו רחא קלח יניעב ןח אוצמל אקווד יושע
ןורתי שמשל ,ילוא ,לוכי ,תופדעהל רשק
הביבסב
.תמיוסמ
רבג דועל וביגה
 
 
10/3/03 8:28
Hidra :תאמ
(-: ..רואה תא תובכל יל תרמאל הבוגתב
הטעמ תא דירונ עגר אוב - ארקת הארת ,עמשת
- טרוק ילקטילופה
דבלב םירקמ ינשב ןורתי היהי - הרוחבל םפש
תורחת הל שי זא םגו "ואוש קירפ"ב וא -
החנהב קאריעב וא .ןקזה םע תרבגה דצמ השק
ןויוישל קוחהו תויטסיניפה וחצינש
םג שפחמ םדאס וישכעו רבע תיונמדזה
.תוליפכ
לומ הפק תיבב בשוי ךתוא הינשל ןיימדת
הנונשו תיטנגלטניא ,הדמחנ יכה תרבגה
לבא - תומולחה תומלגתה שממ - ולוכ םלועב
תירירוא המולפ תרטעמ הנוילעה התפש תא
...ברעה תזירבב תנפנתמש
Hidraל וביגה
 
5/3/03 1:09
dana :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
תלכתסמ תאשכ ,לכה ךסב לכסתמ יד הז לבא ,ןוכנ תויהל היה לכה
תורוחב ונלוכש ןוכנ זא ,תרושקתה ילכב םימפמפמש המב
תועדומש ,הלאככ ונמצע תא תובישחמ תוחפל וא ,תויטנגילטניא
ךפוהש ימ לע םילכתסמ ,ינש דצמ ,תרושקתה ךרד רבועש ךילהתל
םישנה ברקמ חילצמ תמאבש ימ ,הלא םימיב תוברת ירוביג תויהל
52 תוינידנולב 34 הדימ ןלוכ ןהו ,תוהובגה תורוכשמה תא השועו
,הזל עיגהל רשפא יאש םיעדומ ,דחא דצמ זא ,םינומש רטמ לע וליק
תויזטנפהו תודובאה תווקתה לכ תא תולתל אלש השק ינש דצמ
.רדתסי לכה זא הלאכ היהנ םא ...ב ןפוא והשזיאב
dana ל וביגה
 
5/3/03 1:31
םיכרדב תמעוזה יסקמ :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
?םיירוקמ םירמאמ תוננבב םסרפל וליחתי יתמ :תלאוש ינאו
םיכרדב תמעוזה יסקמל וביגה
 
5/3/03 7:44
Bad Arse :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
ינא לבא ,ליכשמ םדא ינא .ךל דיגא ינא המ .ימצעב תשייבתמ ינא
רמא אל דחא ףא טושפ קותמה רוואעה ילעבמ ץוח .הפי תויהל הצור
הרמא בל תבוט הדוד וזיא .באוכ הז יתוחאו .הפי ינאש םעפ ףא יל
דואמ ילש ףאהש רמא רייצ החפשמ בורק .חותינב רדסל רשפא ףאה תאש
.יימיב יתלביקש תואמחמה ולא יניבת .םינפל םיאתמ
ינא ןוכנ זא .ןושאר טבמב יב ובהאתה אל םג לבא ,הדיחפמ אל ינא
,הליכשמ השיא
I SHOULD KNOW BETTER RIGHT
???...
הדומ ?ןוכנ שפוטמ .הפי תויהל הצור ןיידע ינא לבא
עגמ תושדע קר יכ םיבקע קר תשבול תא ,הפי תויהל הצור תא
Bad Arseל וביגה
 
 
5/3/03 7:47
Bad Arse :תאמ
.הזל ןורתפ ןיא יאוול הבוגתב
ןיא עובשב םימעפ 3 רשוכ קר ,עגמ תושדע קר םיבקע קר ...עטקנ
.ףוס הזל
Bad Arseל וביגה
 
 
5/3/03 15:54
איהינא :תאמ
הזל ןורתפ ןיא יאוול הבוגתב
.הלש הפיה הדליה ינאש תרמוא דימת אמא יל
םיאומוה וא הז הפי ינאש בשוחש ימ דימת והשכיאו
,תויניצב אל שממ הזו ,(תדחוימ ארונ יתוא םיאצומש)
(+50 ונעי) םירגובמ םירבג וא
...26 תב ללכב ינאו
.ייאשומ לש םמעטל קיפסמ הפי אל ינא ,המ םושמ
.הסאעב
,רתוי ההובג מ"ס 10 תויהל יתיצר דימת ינא םג
,רתוי הזר ג"ק 10
רתוי ךוראו רתוי קלח רעיש םע
.רתוי דלוס ףא םעו
.הלב הלב הלב
,םיאומוהה םירבחהו ,אמא אקווד לבא
++םישימחה ינב םינמרחהו
המשנה לע בוט יל םישוע
,הנש האמב םעפב
...ילש יכרדב הפי ינאש םירמואש


,הדבועב ימחנתת דימת זא
קותמהו ראוועה ךלעב תא ךל שיש
.הפי תאש בשוחש
האלמה סוכה יצח לע לכתסהל הווש יכ
,הז לע תוחפל ,דיגהלו
!הדות
איהינאל וביגה
 
 
6/3/03 8:34
Bad Arse :תאמ
הז תא הריכמל הבוגתב
.תצק יתמחנתה
Bad Arseל וביגה
 
 
6/3/03 21:49
איהינא :תאמ
יתריקי הדותל הבוגתב
,ףיכב


any time
איהינאל וביגה
 
 
6/3/03 21:09
חחרפ :תאמ
.הזל ןורתפ ןיא יאוול הבוגתב
אוש יגצמ תוכזב תוננב תונבמ קלח ברקב יצחו הינמ יל ויה םא
.ןוימיטל תדרל תוכלוה ילש יצחו הדוקנה לכ הנה ,רבעהמ ,ילש
תודוקנה ןוראב ילצא םוקמ הנפמו רהממ רבכ ינא הנהו יתרהצה
.םישוערפ השולשל


(ייניעב קר אל) .תרעוכמ השא ינפ לע ןורתי שי הפי השאל
(הימדקאב קר אל) .תמטמוטמ השא ינפ לע ןורתי שי המכח השאל
(יבכמ ח"פוקב קר אל) .הלוח השא ינפ לע ןורתי שי האירב השאל
אל).ןוחטב תרסח השא ינפ לע ןורתי שי ימצע ןוחטב תלעב השאל
(סיט סרוקב קר
םה ,רמוה םהיניב םיבלשמו דחיב םיפרטצמ הלאה תונורתיהשכו
.םיינלטק


.םירבג יבגל הדימה התואב ןוכנ רבדה


"ונדלונש יפכ םימלשומו םידחוימ ונחנא" :הבתכ רמאמה תבתוכ
.יבוז
ונתוא ךפוה אל הז .ונדלונשכ רבכ ינשהמ דחאה םינוש ונחנא
.םידיחי םירלפמזקאל אלא םידחוימל
.אל שיו םיפי שי
.תוחפ שיו םימלשומ רתוי שי
םע ודלונש שיו תונורתי הברה םע ודלונש שי .םיווש ונדלונ אל
.תונורסח הברה
לבא ,םדאל םדאמ הנתשמ ךשומ הז המ ,םלשומ הז המ ,הפי הז המ
,רשכומ,ךשומ ,הפי והמ תוהזל דאמ בוט םיעדוי ונחנא....לודגב
.תוברתו הפוקת התואב - םישנ/םירבגה בור יניעב םיסקמ
(יניעב) תכשומ אל השא םע םלועמ יתבכש אל ינא .יתוריבג ירוס
אל םלועמ .ימי ףוס דע תאז השעא אלש הארנכו הברה התמכוח ללגב
ירצי תא יתעגרהו (והיעשי) 'ץיבובייל רוספורפ לש ותיבמ יתרזח
.ותמכוחב יתוא ךשמ אל אוה .ילע רבגש


ינאש ןבומכ רמוא אל הז .אל סיטילולצו יתוא ךשומ חותמ רוע
ולפי םישנש תויפיצ יל ןיאו .יתוא תכשומש ימ תא ךשומ ימצע
.יילגרל
תולעבש רמוא אל הז .אל תוינולמגו יתוא תכשומ האנ הביצי
.ילא וכשמיי המיהדמה הביציה
דע - תינימ הניחבמ החוד יניעבש - השא יתוא הקיחצה אל םלועמ
לע , וישכע ,הלאוו" :םר ימינפ לוקב ימצעל יתרמאש ךכ ידכ
"(!חיטשה לע אל םג)...ןחלושה


:םויה ריהצמ ינא ייאטח לע
.תויטקרנאמ החדנ ינא .סיטילולצל ךשמנ אל ינא
ףאו תדחוימ איה התעו הינפב התווכנש ימב בר םסק אצומ אל ינא
.ךכב ןפוד תאצוי
תורמל ,הפקיז ידיל יתוא האיבמ אל ,תורעש םע תיקנע המוש
.העיבמ איהש ימצעה ןוחטבה
הברמל הז תא יל םישוע אל ,תודוהל בייח ינא ,םילופנ םיידש
...אלפה


,תוירצי ,המכוח ,ןנער הארמ תולעב ,תופי םישנל ךשמנ ינא
.רומוה שוחו ןוימד ,ימצע ןוחטב
.םירחאה םיטרפה םיאב....ךכ רחאו קרו ןהלש הארמל לכ םדוק לבא


התואש ימל דאמ ךשמא הבש היצאוטיס תויהל הלוכי ,הדומ ינא
תוכזב ,תיארנ איה דציכ גשומ יל ןיאש ימ ,יתיאר אל םלועמ
תואלפנ) הלא ךא - ...תושיגר ,רומוה ,תונינש - תורחא תולוכי
וניאש הארמ תאפמ הלקנ לע גומיהל םילוכי (תילאוטריוה הידמה
.ייניעב ךשומ


וילא ףרטצת םא ,לכה חיטבמ אל ,םמהמ ינושאר הארמ םג ,ןכו
אלכ התייה הנה ,הכישמה ,תונעזג רעצימל וא ,תונקירו תוליווא
.התייה


דועב הרכה ילב ןייזמ תופידע תויטנג תונוכת לעב הירא ,עבטב
.תויחל םהל ריתמש ימ שיש ךכ לע וחמשי ,םיתוחנה םיריפכהש
דועב וצפחיש לככ תובקנ םהל ורחבי םייטננימודה םירכזה
.ןמואב םירבק לע חטתשהל וכלי םיחנחנש
.םיינויווש םניאש יאדוובו .םינגוה אל םייחה ,אל
.םייסיסבה ןויוושה רסוח יסחי תא תרפשמ תישונאה תוברתה
בורל אוה םגש ,םהלש הסכמה תא שוגפל םיקד חפ יריסל תרשפאמו
.חפ (עיתפמ המכ)...מ


,האנ השוריו ,תכמות החפשמ ,תחלצומ הביבס ,הבוט הקיטנג
הווש הילויל רתוי םיחונ םיאנתב הדנרס ןגנל ואימורל תרשפאמ
.רתוי


יינפ לע ףדעוה ,אוהד ןאמשכ ,םעפ אל בלה תא יתלכא ,ינא םגו
.ייניעב תוכשומ דאמ ויהש םישנ ברקב
סורב ,ויפרק הד ,ןמוינ לופש ,הדבועה םצע לע ןייכבתמ אל ינאו
םהירחא םיררוג - תירטסיהה ותצרעמ תבוטל - ןמריאמ זר סיליוו
בשוח ינא .תונברקו תויליבד ןהש בשוח אל ינא .תוצרעמ לבוש
.רתוי ךשומ תויטנג תוביסנ ,ןהיניעבש ימל תוכשמנ ןהש


(..דועו תרופסת ,רשוכ רדח) הדימב יארמ תא ביטייהל לדתשמ ינא
רועה תא חתמא דיתעבש ןכתיי ,ימצע םע חונ שיגרהל ידכ קר אל
.ייניעב ןח אשיי אל ,לומקיש והארמ םא ,ינפ לע


:תפסונ הדוקנו
היילע וא תרכינ הדירי .הלש הקיטנגל םיאתמה לקשמ שי השא לכל
אל לכ םדוק אלא ,םיאירב םניאש קר אל ,םיאתמה לקשמהמ תרכינ
.ייניעב םיכשומ


היהי ןתינש ידכ ,תאז לכב ילצא רמוש ינא ,הדוקנ עבר ,בוט
!ךכ רחא ,ינממ התוא עורגל
חחרפל וביגה
 
 
6/3/03 21:18
תעלות :תאמ
..לוה סא ינאל הבוגתב
.ןאכ תודוקנ תחוורה קר
:-)
תעלותל וביגה
 
 
6/3/03 23:15
חחרפ :תאמ
,חחרפה יריקיל הבוגתב
:אלפנ ראות םגו


"תעלותה ריקי"


הדות
:-)
חחרפל וביגה
 
 
6/3/03 22:02
רואיל :תאמ
..לוה סא ינאל הבוגתב
הזל יתנווכתה אל -ונרצונש יפכ םימלשומו םידחוימ ונחנא
םינועיטהו .םימכחו םיפי הלאכ םלוכ אלש רורב .ילולימ ןפואב
ישוקב םהש םיינוציק ךכ לכ םינפה לע תויווכו המוש לש
ומצעל תושרהל לוכי םמודה עצוממה בורה .והשמל םייטנוולר
םי ךופשל רשאמ ,תימצע הלבק איהש וזיא ךותמ חופיטב עיקשהל
לע תודוקנ יתש דוע חיוורהל ידכ תימצע האנש לש תורהנו ףסכ
תצק ולש ףאהש ללגב החדנ אל דוע דחא ףא .ינוציחה הארמה
השיא םאו ,יביטקייבוס ךכ לכ רבד איה תינימ הכישמ .לודג
,ימצע ןוחטיב תלעבו תירצי ,הקיחצמ ,המכח ,הנונש רומאכ איה
.קאפ א סביג וה -סיטילולצ תצק הל שיו
רואילל וביגה
 
 
6/3/03 23:30
חחרפ :תאמ
ינונטק לוה סא ינאל הבוגתב
.רועיכו יפוי ,הדימ לש ןיינע לכהש רורב
.עצוממה תא שיו םיינוציק םיבצמ שי ,םיטלוב םיבצמ שי
לבא ,עורגל אקווד ואל ,ףיסוהל םיתעל לוכי ,לודג טעמ ףא
?זא המ ,ערוג דאמ אוה םא


אל םג) הנטק טילולצ תננע ביעת אל המיהדמ היצניבמוק לע
?הכרב םשג אוה םשג לכ םאה ?םשג ןנע הז םא לבא (ףיסות


אל ינא ,ימצע חופיט דעב דאמ ינא ,תימצע הבהא דעב ינא
.דגנ אלו דעב אל הירטסיהמ בהלתמ
הבהא לש הדלות םג תויהל םילוכי ךמצע תא חפטל תונויסנ
.ימצע חופיט לש אלו תימצע


רקיעב אלא םירועכה תא תנייפאמ אקווד וואל ,תימצע האנש
ברקב םג ,יאצמת תאו - ךומנה ימצעה יומידה ילעב תא
.תוניחבה לכמ "תו/םיחלצומ"


רתוי בוט הארית ימצע ןוחטב תלעבו תירציי ,המכח ,הנונש
םינותנה ראש לכ םא ,תדחופמו הרירק תינונצ איהש וזמ
תורק תוינונצ ,תאז םע דחי .(טילולצה תדימ ללוכ) םימוד
בוטח ףוגב תודייוצמ ויהי םא רתוי בוט ואריי תודחופמו
תוינונצ ינפ לע הנפדעות ןה ןושארה טבמבו תואנ םינפבו
לקשמ תת ןיפוליחל וא ףדוע ןעטמ תולעב תודחופמו תורירק
.טלוב


ידי לע םהלש הארמה תא ביטיהל םילוכי יהשימ וא והשימ םא
!?אל המל ,הריבס ןויגה תדימב ימצע חופיט


ימ ?גניטפיל ייאמ רתוי הווש רטס'צרודב עושפוסש רמא ימ
?הל ןגרפל אל המל המצעל תושרהל הלוכיש


:רקיעב רמול יתיצרש המ
אלו םידורי החיתפ יאנתמ היצזילאידיא השענ אל ואוב
.רצומה רופישל תונויסנ לש היצזינומד


.הפי יפוי .ןכו
חחרפל וביגה
 
 
6/3/03 23:32
חחרפ :תאמ
הככ זאל הבוגתב
תימצע הבהא לש הדלות תויהל םילוכי חופיט תונויסנ"
"תימצע האנש לש אקווד ואלו


.ל"צ ךכ
חחרפל וביגה
 
 
6/3/03 23:27
הרדיה :תאמ
..לוה סא ינאל הבוגתב
!!!ילש יחא יחא
(סל-ץיפש יתוא ריאשהל וחילצה הברה אלו) םילימ ןיא
הרדיהל וביגה
 
 
9/3/03 0:46
ילט :תאמ
..לוה סא ינאל הבוגתב
..תגצמ וזיא ,היווח וזיא לבא ,םימעפל
באכל ,תונכל דובכה לכ םע .ףוסניא
ןאכ הלגתה ,("לוה סא ינא") תועינצלו
ונלומ ףרפרמש ,רשכומו יתימא רודבורט
....הארשהו םסקו תונבותו תוארמ םע
.קוחצ ברמ יתבכשנ ךיא ןימאמ אל התא ,חחרפ
!!!!!!....הדות
ילטל וביגה
 
 
9/3/03 7:19
חחרפ :תאמ
םישיתמ םייחה ילואל הבוגתב
הדות


:-)
חחרפל וביגה
 
 
30/3/03 14:57
תיליל :תאמ
..לוה סא ינאל הבוגתב
...רקי חחרפ
תמאה...ייחבש תא עיבהל יל השרה לבא ,יניצר יילידב םנמוא
...דימתלו תחא רבג יפמ
הארמה תפידר "מ תוקנימ ףרה אלל הלבס רשא השאכ ,ינא
םזינויצקפרפה םע עיגהל רשפא ךומנ המכ תעדוי ,"םלשומה
..ונלש הרבחה לש אילחמה
היהא אל םעפ ףא ינאש תודוהלו ןיבהל םינש 7 -כ יל וחקל
ןונגס..תוידרוסבא תופיאש ןתוא ללגב השעמל לבא..הצורמ
יתלכשה אל תירשפא הידמ לכב הווארל תוגצומה "לעה תטנוירמ"
הנמש יתייה יכ אלו...אל םירחא םג השעמלו ילש יפויב ריכהל
ךומתל קיפסמ היה אל...םינפב לבא אוה ךופהנ..תרעוכמ וא
וא רתוי וליק 5 יתייה םא ןיבש אצי ךכ.. יל היהש "ללש"ב
..רבדה ותוא יתייה תוחפ
תחא לכ אל ןוכנו...תונכסמ אל ןתא !תונב ,ןייצל יל בושח
וכל ןכל עירפמ רבדה םא ךא..הלש םלשומה הארמה ךותל הדלונ
!חותינ לע ףסכ תאצוהו תכלה תאש ךכב המשא אל הרבחה..הז לע
הנוק וא תורעיש תטרומ תאש ךכב המשא הנניא איה ןכ ומכ
תא וא ס'דלנודקמ תא םישאנ האלה המ..םינויברג וא םיקיטספיל
??לובגה ןכיה ?לכוא םירכומ םהש ךכב יזווא
,ךכ םא וליכשה..היצנגיליטניאו לכש תולעב ןה ינמודמכ םישנ
הזיא םע הטימל תסנכנ אל ינא םג..וב שמתשהל
קיסעהל תחרוט ינא םא..עמשי הזש לככ יטסישפ..ןייטשנקנרפ
אצמי ,ילש רבגה ,התא םגש ,יוארה ןמ ילש תוינוציחב ימצע
.ותוינוציחב קסעתמ ומצע
השעמל 38 וא 36 הדימ יתדלונ אל ,אלו תיביססבוא ינניא
לכ ללכ הל ןיאש תימצע השוב לש םימרגוליק 20 יילעמ יתלשה
המש, תוישיא תויעבל רישי רשק הל שי .ימינפ יפויל רשק
םיכבתסמו םילדגש םישנא םנשי .ילש לקשמב ואטבתה תושעל
,חצנל ךישמהל רשפא ךכו ,םייטפוכיספ וא..םירגוסמ םיכפוהו
הביתכמ הרבחה..ש הז תא תונוק תמאב אל ןתא הנותחת הרוש לבא
אלו תויביטרסא סרוקל וכל..ןכ םאו..תואריהל ךיא ונל
!!!הטאידל
יל קר ועירפה יילע ויהש םיפסונה םרגוליק 20-הש תעדוי ינא
קר התלתנ תרחא ןייעמ תויהל הטלחההשו ,יילא םיבורקל אלו
והז . תחא הביסמ ילש ינוציחה הארמה לע תרמוש ינא .יב
ףוג" ..תאז דבלמו .םוקמ לכלו םוקמ לכב ךלש ינושארה סיטרכה
,"ףוגב שפנ"...תושעל המ..ו "שפנב
המ , ךיא רחוב ונתיאמ דחאו תחא לכו ,רפוי לב רשק והז
..םידמול רבעב תוער תוריחב יל ויה..המלו
ןכמצע תא קר הז םישאהל ימ תא ןכל שי םאו..ונוקיתו שיא שיא
המ טמיניביק..ןכמצע תא ןתבהא אל ןתאו םיידי ןתמרה ןתא..יכ
!??תבשוח תא המ !םיבשוח םירחא
תילילל וביגה
 
5/3/03 8:09
םינקיהומה ןורחא :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
תמא תמא תמא
יתימאו ןוכנ טושפ בוט בותכ
תיארנ תא ךיא עדוי אל
ןיטולחל תיסקס תא לבא
בייב טיא רופ וג
םינקיהומה ןורחאל וביגה
 
5/3/03 8:54
הנישה תיננב :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
רזע אל דחא ףא ?דבל שממ הלאה תוירוקמה תונקסמה לכל תעגה תא
ןויליז רבכ הז תא יתארקש השגרה יל התייה טושפ ,םיהדמ ?ךל
.םדוק םימעפ


?רשפא ,תוירוקמ
הנישה תיננבל וביגה
 
 
5/3/03 9:04
םינקיהומה ןורחא :תאמ
םינגה תולבגמב תיסקסל הבוגתב
? םעפ ןויליז התוא םג ונארק רבכ ילוא ? תירוקמ ךלש תרוקיבהו
.םייחב םירמוא ונחנא םיירוקמ םירבד המכ .תוירוקמ יבזעת
תאז .ותעד תא ךל רמוא והשימ .גולאיד לע יכל -תוירוקמ םוקמב
? ךתעד המ .הלחתה
? ימ ? ךתוא ןבציע והשימ ? יתוחא רקובה לע תאזה תונבצעה המ
.ול הארא ינאו ימ יל ידיגת
םיבנגב יסנכ ? ךתוא םימרמ ? תואבצק םידירומ ? םיסימ םילעמ
.םייתימאה
תוכמ תכלל הצור ילוא ? קוביח ילוא ? הניש תעש ךל הרסח ילוא
.ידנליאת סקוב קיק ירועיש לע ץילממ ינא ?
סיק סיק
םינקיהומה ןורחאל וביגה
 
 
5/3/03 9:25
הנישה תיננב :תאמ
ידמ םדקומ הפיט ילוא הררועתהש תיננבלל הבוגתב
.הביתכה אלא ,תירוקמ תויהל הרומא תרוקיבה אל ,העוט התא הפ
התייה ול .תירשפא הרוצ לכב רמאנש והשמ תרמוא הביתכה הפו
השדח הלמשב ותוא השיבלמו ילאנב והשמ תרמוא תרמוא
המ .ילאנב רסמ םגו ,תילאנב הביתכ םג לבא .אלימ ,תניינעמו
?הזב ונגשה


שישכ םינגרפמ .תשפוטמ ?"ריחמ לכב ינגרפ"ה תריוואו ,הא
.המל


.הדות ,הבבסב םיקוביחהו הנישה תועשו
הנישה תיננבל וביגה
 
5/3/03 9:22
קתומ הנורש :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
..ישיא רופיס לע ךלא ינא תויוטשמ םכתא ובזע ,ירוקמ אל ,ירוקמ
,תעבשנ .תיתימא תיסוכ..ו תחלצומ הריירק תלעב,השיגר ,המכח ינא
הז יתוא..לבא יתיא םיליחתמ ,שארה תא ירחא םיבבוסמ ,וזכ תיתימא
ףלא דיעי ילש רבח המכ הנשמ אל ג"ק ולא יא יתלעהש זאמ.קפסמ אל
36 הדיממ רבעמה .הנשמ אל הז יל,יילא ךשמנ ,יתוא בהוא אוהש םעפ
ינא ,חוטש הז ,תעדוי ינא ,דודר הז .יתוא רמג טושפ 38-40 הדימל
.ינממ קזח הז לבא ,החוטב
,ינא הנובנ המכ דע הנשמ אלו,ילש שארב , ינא קר הזש עורג יכהו
יסנכמ ךות לא סנכהל הכירצ ינאש עגרב תומלענ ייתולעמ רתי לכ
אל ינאש רבע לכל תמפמפמ ינא .רבעבכ תובשוי אל רבכש סני'גה
הז תרדשמ ינאש המש עודי ירהו תכשומ אל ינאש הפי אל ינאש הווש
....םייניבה ימיב היח אל ינאש לבח ,לבח ...ףוסב סופתיש המ
קתומ הנורשל וביגה
 
 
5/3/03 9:56
Bad Arse :תאמ
םינגה תולבגמב תיסקסל הבוגתב
ירבעת .תוממחפב אוה דוסה .יתוחא יצמאו יקזח .ילע יאוולה
תונימשמ תולולגה םג הזמ ץוח .תוחפש המכו תואלמ תוממחפל
.הנשב יצחו וליק .ךתוא
Bad Arseל וביגה
 
 
5/3/03 10:24
קתומ הנורש :תאמ
םיסוכ לש תורצל הבוגתב
דלוקוש המכ , זובזב הזיא . תרמוא תא המ ???יצחו וליק
.... לוכאל יתלוכיש
קתומ הנורשל וביגה
 
 
5/3/03 19:06
םערו זיזח :תאמ
תויסוכ לש תורצל הבוגתב
םרג 100 לש דלוקוש תוליבח 18 ךרעב הז יעדתש םתס
םערו זיזחל וביגה
 
 
6/3/03 2:49
Bad Arse :תאמ
תויסוכ לש תורצל הבוגתב
בצמ לע תועיפשמ ,תונימשמ ןה ,תולולגהמ ידרת ,יל ינימאת
ןה ,ילסקודרפ יכהו ,(ןואכדל ךתוא סינכהל תולוכי) חורה
הברה ךל אב לבא תנגומ דימת תא)- ינימה קשחה תא תודירומ
30 תולולג תחקל ךירצ סקס עובשב םיימעפ ליבשב זא ,תוחפ
ןוכנ ?אה םינטק ?חומב םד ישירקל םינוכיסה םע המו ,(?םוי
?שארב רודכב הנרגימ ונאפיר ?ונישע המ זא .םימייק לבא
הווש יכה סכנה -הרזגה .יתוא תונימשמ תולולג ילעבל יתרמא
דלי השענש ירחא .(היפיפי אל ינא ירה) יל הבושח- ילש
הלימ הזיא) רוקיע רובעי ונתיאמ דחא הז םע םייסנו
םיכסה ילעבו (תיארונ
Bad Arseל וביגה
 
 
7/3/03 15:18
סותיזפ :תאמ
םיסוכ לש תורצל הבוגתב
קנאלבה תונשב םיאוליק רסירת תולעל הרומא יתייהש רמוא הז
?וזה תוטשה הפיאמ ?ילש גניטוש
סותיזפל וביגה
 
 
7/3/03 21:02
Bad Arse :תאמ
םיסוכ לש תורצל הבוגתב
ה לש רתאב הז תא יתארק .הפ שי תוינפקות תוארוק הזיא ולה
!יתאצמה אל תאייחב לבא .יל המדנ FDA
Bad Arseל וביגה
 
 
7/3/03 23:58
Bad Arse :תאמ
עצוממב יצחו וליקל הבוגתב
יתיסינ תצק הבעתהש
Bad Arseל וביגה
 
 
9/3/03 13:20
Hidra :תאמ
ירשב לע םגול הבוגתב
תורבוצ תוחפה לכל וא תונימשמ םישנה בור - תקדוצ תא
אפורש תורמל (םיגוס המכ תוסנל הווש םימעפל) םילזונ
- הנימשהש ימו תויוטש הזש ןעוט ילש היצלטסניאה
. תחנמ הנימשה
.קשחה תודירומ תולולג ןכאש דיעי רוטלטסניא לכ ךדיאמ
Hidraל וביגה
 
 
5/3/03 10:19
תעלות :תאמ
םינגה תולבגמב תיסקסל הבוגתב
הארי 38-40 זאו 44-46 הדימל ילדגת ?ןוירהל יסנכית אלש המל
.םונצ הז המ ךל
!יתינהנו יתיסינ
תעלותל וביגה
 
5/3/03 10:29
ןח לעי :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
תבתכ .ךמצעל תנמטש תדוכלמל יתעגהש דע ,יתמשרתה ,יתארק יתארק
.ג לש רואיתל תעגהשכ לבא ,הידמה לש התודידרבו םינגה לש םחבשב
םהה םתוא לכו ,ןוריט יאמוסריפ לכמ הבוט רתוי תייה אל ,תיפי
םיינוציח םינגב הכרוב אל תיפי .ג ןוכנ .םהילא תבתוכ תאש
הברה רבכ ותוא תקזחתמ ,והשמ האיצמה השאה ,קילח לבא ,ראפתהל
השאה קוידב איה ,תיפי.גל דובכה לכ .לודגב החילצמו ,םינש
.תישנ-א הציצקכ התוא ראתל תרחב תאז לכבו ,הילע רבדמ רמאמהש
ןח לעיל וביגה
 
 
5/3/03 22:27
רואיל :תאמ
םינגה תולבגמב תיסקסל הבוגתב
הלעופל יתכרעה לכ םע .תינימ-אכ אלא ,תישנ-אכ התוא יתראית אל
לע ילכתסת ךיא הנשמ אלו ,תיסקס אל איה ,הרוחבה לש היגשהלו
םיחלצומ תוחפ םינג םע םישנ לע עיבצהל אב אל רמאמה .הז
הלאשה תא תוינניחב ףוקעל הסנמ אלא ,הפי הז םג הנה -דיגהלו
טרדנטסל עיגהל ידכ ץמאתהל יופשו יואר המכ לואשלו ,הפי המ
אלא ,םינגה לש םחבשב יתרביד אל .ונלש םינגה תולבגמב ,הזה
הנטק אל העפשה םהל שישו ,םימייק םהש ךכב ריכהל ךירצש יתרמא
ןיטקהל םאתהבו ,ילאכימ ןרקל ךופהל ונלש החלצהה תדימ לע
.שיש המ תא לצנלו תויפיצ
אל אוהו ,םיחלצומ םינג לש האצות אקווד ואל אוה ליפא סקס
.הז תא ןיא תיפי .גלו .תודימו םיעבצ לש היצקנופ
לדגלו וליק 20 תולעלש יתרמא אל -ןיבה אלש ימ לכל ,בגאו
הז 'וכו רשוכו רופיא .ימלוע םולש איביש המ הז םילגרב תורעי
!?לשמל ,םינפ תחיתמ לבא ,הלחא
ןדבואב ,תוינוציקב העוגנש ינוציחה הארמב תוקסעתה לכ
,הידמה םאו .תרתוימו האירב אל איה ,תימצע האנשבו היצרופורפ
דחא וא הזכ הובג טרדנטסש ךכל םרוגה איה ,הלש תוינכרצ ונלוכש
םינכרצ דרמל ןמזה עיגה ילוא ,ער ונל השעו ונייח לע טלתשה
תועזעזמה תוכומנה םייסנכמב תואלמ תויונחה לכש הדבועה .ןטק
רשק הל שי ,ץירח םע רוטלמשח ומכ םתיא תיארנ היינש הרוחב לכש
וצצ .םתוא ונקו וכלה דימ תונב ןומהש הדבועה םע ללכב ירקמ אל
יתכלה םויה .םשגה ירחא תוירטפכ תיטתסא האופרל תואפרמ הפ
ףלא 12 קר הזח תלדגה" :תוזילעה אישב הזירכב יתעמשו רטנסב
הזל שי המל ,ףרוטמ ךכ לכ הז םא -ימצע תא תלאוש ינאו ,"םילקש
?שוקיב הזכ
רואילל וביגה
 
 
16/3/03 2:10
הדבעמ בצ :תאמ
תיפי .ג יבגלל הבוגתב
תורחתה תא שארל ןמזה לכ ונל תמפמפמש הידמה תמשא וז םא
?תאזה הידמל הפישחה תא םצמצל יאדכ ילוא יפויה לע דימתה
http://bananot.com/articles/484 :ב םיפסונ םיטרפ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
14/3/03 4:37
בוב :תאמ
םינגה תולבגמב תיסקסל הבוגתב
זא הריעצ התייהשכ תילמרונ אל תיסוכ התייה תיפי.ג ךתעידיל
..הילעמ ףאת םירהל אל השקבב
"ראפתהל םיינוציח םינגב הכרוב אל"
? רקובה לע ךלש המכוחת תאבה הפיאמ זא תרגובמ השיא לכה ךסב
בובל וביגה
 
5/3/03 11:03
יבא :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
בגא
חופיט יא וניא יפוי לש אוש חופיטמ ךפיהה
אלא
.תמאב ךתוא םיניינעמש םירבדה חופיט
יבאל וביגה
 
5/3/03 11:24
ה--לוש--ה :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
אלפנ ןפואב האלמ השא הגיצמ ,תאז תמועל
םישנה לש תחתה תועדומל םינייוצמ םירבד השוע זפול רפינג םגו
.ללכב
,התיכה תוכלמ ויה םעפש םישנ וליאכ השגרה שי ,תאז תמועל ילו
?אל ,רתוי הזב תוקסעתמ
...דבאש תא בישהל
ה--לוש--הל וביגה
 
 
6/3/03 2:40
רמת :תאמ
יל םיאתמ ml- לש השדחה תמוסרפהל הבוגתב
.התוא ולספ היינשה תושרב םיללמוא םינרמש המכש לבח קר
וניאר אל םעפ ףא וליאכ ,!?גירח הז םינב לש הקישנ ,תמאב ונ
.(בגא ,הלועמ תינכת )"םיאג יכה"ב וא טרס ,הביסמב הז תא
ינא ,ילקיסומה ימעט קוידב אל איה םא םג ,הנוכשהמ ינ'ג יבגל
וליאכ הז .הלש ףוגל הלש סחיה תא תבהוא שממ ינאש ןייצל תבייח
יל שי ןוכנו ,עצוממהמ לודג תחת יל שי ,ןוכנ :תרמוא איהש
םג תיסוכ ינא -םכלוכמ יל תפכיא המ לבא ,תואלמ תצק םייכרי
.םיבשוח םתא המ יל תפכיא אל שממו , הככ
.תנייוצמ השיג
המכש ,הדומ ינא לבא .ןוכנ דאמ דאמ רמאמה ,רואיל הזמ ץוח
הצור ןכ ינא .הלוכי אל טושפ ינא ,ספ םישל הצור יתייהש
ןכו תוטאיד השוע ןכ ינאו םינש 3 ינפל יתייהש ומכ תוארהל
55 ליגב תלסופ אלו ,םימעפל החוש ןכו ,םימעפל ןוכמל תכלוה
.הכירצ היהא םא יטסלפ חותינ
תינמגוד וזיא אלו ינא וז ילש לדומה תוחפלש ,ךכב תמחנתמ ינא
.והשמ םג הז ,תטהול השיגמגוד וא
רמתל וביגה
 
5/3/03 12:20
וליל :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
!!ןוכנ כ"כ
.םשיל השק כ"כו
:רשפאש ןיבהל יל םרגש ןטק רופיס
זזש הזכש 38 .תוחפ הזר אלו ידמ הזר אל .הזרו ההובג הרוחב ינא
.הטמל םימעפלו הלעמל םימעפל
הרזומ תאזכ הסעב ןמ .ילטנמ רבשמ ילע רבע םישדוח השולש ינפל
7-8 הזיא יתילע םג ךרדב .הדובעה תא יתבזע ,הרשפ תא יתנבה אלש
הכוראה ,הזרה הטאוליסה התייה דימתש ינא .קושב יתייה .םימרגולק
הז ,אלו .הבע רתוי הברה תיארנו הארמב תלכסתמ םואתפ ,תירוברבהו
ןויצכ קר קלח .יתנמשהש רמא יתוא ריכהש ימ לכ ,ילש שארב היה אל
.אימחמ רתוי הזש ורמא קלחו ,הדבוע
םייחב .םילודג םיציצ םע ,ינא יתייה אל תאז ,הז תא יתאנש ינא
!..םילודג םיציצ יל ויה אל ילש
ךרא אמא ,הכורא תינולמג דוע אל .הז תא בבחל יתלחתה ,טאל טאל
טאל טאל (?יתרמא רבכ רתוי םילודג םיציצ) תיסקס רתוי .םיילגר
הרזח הדובעה ,ףלח רבשמה ,ורבע םישדוחה .הפי יל הארנ היה הז
םייסנכמ גוז שובלל יתיסינ םייעובשמ רתוי תצק ינפל .ךויחה םגו
םה םואתפ .ךריה לע יל הלע אל הנמשהה ןמזבו ,ילע הלע ןמזמ םעפש
תצק ,והשמ דוע םכל דיגא ינאו .יתיזר !יאוו ??המ .ילע ולע
.דרי דופירה ,םהלש ליגרה לדוגל ורזח םילודגה םיציצה ,יתסאבתה
ינפל התייהש יהשימ רותב לבא ,יתיזרש הז לע הכוב אל ינא ,אל
השיגה תסיפת ,הזר תויהל ליבשב לוכאל אל לש טרסב םינש המכ
.ךרובמ ינויש התייה תאזה הנושה


לכה םע אל ,םילבקמ לכה אלש ןוכנ .ךמצע תא לבקל אוה ןיינעה
.םילשהל ידכ בורה םע תוחפל לבא ,םימילשמ
ונחנאש המ הז זא ונמצע םע בוט םישיגרמ ונחנא םא ,תושעל המ ןיא
שיגרנ תמאב אל םא , "םוקיה" לע דובעל רשפא יאו .הביבסל םירדשמ
חותינ וא שדח סני'ג ונינקש הז םע בוט שיגרנ אלא ,ונמצע םע בוט
.תמא לע הז םא קר דבוע הז .דובעי אל הז ,שדח ףא


ןוכנ דואמ יתעדלו רדהנ רמאמ
:)
ולילל וביגה
 
5/3/03 12:27
סנרפ רגה :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
.םינש יצחו 8 ךשמב השפיט תיטקרונא ינא זא ,בוט
הלא ,תוירחאמ קמחתהל ידכ אלו ,ימצע תא המישאמ אל אקווד ינא
.םיטרדנטסה
לכב תוארל םישנמ עונמל ידכ והשמ ושעת ילוא ,בותכל םוקמב
ףוריצ םע םסרופמש םיטמק דגנ םרקל תמוסרפ וא טלש וא תמוסרפ
?הטילול לש ףוגו קונית לש רוע םע 15 תב תינמגוד לש הנומת
סנרפ רגהל וביגה
 
 
5/3/03 12:49
תעלות :תאמ
םינגה תולבגמב תיסקסל הבוגתב
אלש ךכ ,םירוחש םייפקשמ ימישו הצולח ייהת "?והשמ ושעת" המל
וא םיטלשמ ידרטות אל זאו .םיסוס ומכ ,רטממ תוארל ילכות
.ולאה םיביתכתה תעפשה ילב ךייח תא תויחל ילכותו ,תומוסרפ


.ןכוסמ הז ,הככ יגהנת לא קר
תעלותל וביגה
 
 
16/3/03 2:14
הדבעמ בצ :תאמ
םינגה תולבגמב תיסקסל הבוגתב
לע ירעטצת אלש בוט יוכיס שי תיבהמ היזיוולטה תא ףיעהל יסנ
( http://bananot.com/articles/484 ב םיפסונ םיטרפ) הז
הדבעמ בצל וביגה
 
5/3/03 14:32
shelly :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
דואמו...הפי ךורעו בותכ,דמחנ דואמ רמאמ !...ידו קיפסמ
....טקרוק ילקטילופ
אוה ינוציח יפוי המכ דע רפסל ידנרט דואמ הזש תעדוי ינא
אוה יפוי...םכייחב ךא.....הלב,הלב,הלבו ימינפה יפויה תופקתשה
וא רבג הז םא ןיב רצומ לכל חבושמו יחרכה ףסות אוה,הסינכ סיטרכ
תואנ םינפו בוטח ףוגב לבותי םא םדאב אלפנהו םכחה םג,השיא
.רתוי חילצי
םשורל הינש תונמדזה ןיאש ינממ םימכח ידי לע רמאנ םתס אל
ףוס ןיא רישעהל רתומש ומכו םידברה לכב טפשמ ןבומכ הזו-ינושאר
.וניתוינוציח תא רישעהל רתומ םג ךכ רומשה ונילכש תא
קיפסמ שי אבאל יכ...ןמכיירב םיטפשמ דומלל ןצלפ לכל רתומ המל
רבעב המל ?לזאזעל תיכ"ח ילאירבג לבנע תרבגה עודמ ?םלשל ףסכ
ילאכימ ברמ לכ ונימיבו םילודגו םילוגד םישנא ויה חור ישנא
רתומ,חתפל רתומ לכש יכ...הא ???תועד תגוה תויהל תרמייתמ
םייפקשמ ביכרהל רתומ,דיורפ לש םינג םע תדלונ אל םא םג ליכשהל
זא...יטילופה בצמה לע לזב הפקב חרוא רבוע לכ םע ןודלו םילוגע
ונל ןתנש ינוציחה יפויב קסעתהל רוסא....המל-תחרוצ ינאו המל
רורצ יתחתמאב ןיא-ןוכנ אל וניבת אלש ????רטנס לקידמהו םיהולאה
ךא םהל שיש םייחטש םישנאמ תדלוס ינא,ויהי אלש האנכו םיחותינ
םיטפשמ ינשו עובצ רעיש רמולכ-ןייטשנזייא ןרומ חסונב טמרופ קרו
וז יתעדל,םיארנ ונחנאש ךיאב קסעתהלב ער ןיא...לבא ןוקיסכלב
הלאכל םג םמצע תא ךופהל םייתוכייאה םישנאה לש הפיאש דוע
דחא לכבש הז םע וליחתת לא תולבוקמ הדימ תומא שיו]..בוט םיארנש
םירושיכ ילעב וא םימכח םניאש ולאל אסיג ךדיאמו [הפי והשמ שי
עקר לע םישרהל היצפוא תוחפל תנתונ הארמב תוקסעתהה,םיפסונ
לכו הדובע תורסוחמ ויה תוינמרנייו ילרואה לכ תרחא....יתוזח
...ףוגניזיד רכיכב ןיידע תובבותסמו תוינע ויה תוישורב הנינה
תא ללהנ אל הרבחכ ונחנאש דע הארמב תוקסעתהל ופיטת לא לא
ךירצ הז המל הניבמ אל ינא תמאה ןעמלו....חתונמהו חותמה,הפיה
.הפי טושפ הז הפי ??תורקל
shellyל וביגה
 
 
5/3/03 16:02
איהינא :תאמ
םינגה תולבגמב תיסקסל הבוגתב
תוישורב הנינ/תוינייטשנזיא ןרומה לכמ ךלש הדילסה תא הניבמ
..'וכו 'וכו
לבנעו ףסכ שי ולש אבאלש ןמכיירמ ןצלפה םירושק ךיא ,לבא
,ילאירבג
?ןיינעל ,אהתש לככ תירנויפאמ
ילאכימ ברמ ,םילוגעה םייפקשמל רשקה תא יתנבה אל ,ןכ ומכ
.'תושו
.אנ יריבסה
איהינאל וביגה
 
5/3/03 16:20
Amit :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
DEAR GIRLS!
TRY TO READ :"THE ABORTION" BY RICH BROWERTIGEN. A STORY
ABOUT WOMEN THAT IS TOO PRETTY. BELIVE ME- IT'S NO FUN AS
WELL!

BY THE WAY, I HAVE PRETTY BIG WIFE- AND I WOULDN'T REPLACE
HER FOR KAITH MOSS, OR ANY OTHER SKLETON OR "MUZELWOMAN".

AMIT.
Amitל וביגה
 
5/3/03 16:27
תעפי :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
אל ,הלאכ תונב הריכמ אל ינא ?34 הדימל 40 הדיממ תדרל הצור ימ
וז ,תויטקפמוק תונב םיפידעמ םירוחבש הנעטל רשאבו .17 ליג ירחא
.םיסקוסמו םיקלח ,םיהובג םתוא םיפידעמ ונחנאש הנעטה ומכ תוטש
םונצו ריעש ,ךומנ והשימ לע תולפונ ונחנא ףוסבש רורב ירה
קיפסמ שיגרמש והשימ הז יסקס .ךפיהל םגו .חומה תא ונל בבוסמש
הז ךלש ףוגה םע היעב ךל שי םא .בוט ךל תושעל ידכ ומצע םע בוט
תא ,שארב ךלצא תאצמנ היעבה םא לבא ,היעבהמ רטפהל קיזמ אל
,ךלש תחתה לע ריר וליזיש םיצירעמ תומישר ךל רובצל הלוכי
.הצורמ תויהל אל ןיידעו
תעפיל וביגה
 
5/3/03 17:48
taer :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
בושח הז...ןכש יאדווב !?בושחש המ הז ךמצע םע בוט שיגרהלש
.דואמ
תחתפמ הגוע תינבת תלכוא ?השוע תא המ ךמצע םע בוט שיגרהל ידכו
ךפוג לע תורעשל תנתונו םיאימחמ אלו םירעוכמ םידגב הנוק סרכ
תורעשב תומצ עולקל תננכתמ תא וליאכו רחמ ןיא וליאכ לודגל
תוארהל םג הז ךמצע םע בוט שיגרהל !!!יל הארנ אל ???ךיילגר
ץורע ללגב תישפנ תוללעתהמ תלבוס יכה יכהו הקלח הבוטח-בוט
תיארנ תא !!!תיזר"- ךל םירמואו תיבהמ תאצוי תאשכ לבא .הנפואה
.ךמצע םע בוט השיגרמ תא !!הפירטמ הצךלוח ואאו !!בוט


...יתרבח םג הז ךמצע םע בוט שיגרהל
לע תואמחמ רופסניא תלבקמש יצחו 19 תב הריעצ לש טבמ תדוקנמ
תא תבהוא אל...הצורמ אל ינאש םכל דיגהל הלוכי ינא הלש הארמה
םינפה רוע לע- ילש לקשמה לע תמחלנ ינא .תיארנ ינאש ךיא
ההובג תויהל ידכ מ"ס 10 לש םיבקע לע הדדמו תורעש הדירומ-
.רתוי
השועש המ .אל םג d הדימב הזחו תרשואמ יתוא השוע אל 36 הדימ
לע רומשל םילדתשמ דואמ םינבה םגש האור ינאש הז תרשואמ יתוא
זא "תורעש הדירומ ץא ךיא דיגת" לאש ילש בורק ידישכ יכ !!!הארמ
ושעי םהש םדוק...לדתשהל הקיספמ ינא !!!טאמיניביק וכליש-יתנבה
...םוי לכ הארמה םע םחליהל קיספא ינא םג זאו הז לכ תא
taerל וביגה
 
 
5/3/03 22:33
רב-הלייא :תאמ
?הטנאופה םצעב המ זאל הבוגתב
??ךמצע םע בוט השיגרמ תאו תישפנ תוללעתהמ תלבוס תא
רב-הלייאל וביגה
 
6/3/03 1:48
taer :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
!!!הזמ תלבוס דבל אל ינאש העידיב...ןכ ןכ
.אל ינא-דבל יתייה םא אלימ
םע תורעש תטרומ רבכ ינא לבא תינהנ ינאש דיגהל הלוכי אל
!!!ךויח
תא םג יסנת
taerל וביגה
 
6/3/03 8:30
שותילג :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
ילש תורבחה לכ ,16 ליגב רוזחמ יתלביק ,רחואמ דואמ יתרגבתה
יתייה ינא .הפי ףוג טרפמו ראופמ הזח תולעב רבכ ויה התיכל
לש תומדל יתכפה םג,הז תובקעבו תוינימ תלוטנ הנטק תנורבכע
תערפומ יתייה ,ץוצק יתרפתסה ,םינב יטנא יתייה .יוב-םוט
םא המש רבכ 16 ליגב הרענ לכש תורמל היזח יתמש אל ....תינתעדו
...והשמ ןיא וא והשמ שי
?היזח הצור אל תא המ ,יתוא "תופיקתמ" ויה תונבה ךיא תרכוז ינא
וסחייתהש םינבמ םגו תונבמ םג תוקצה הברה יתלביק ?רוזחמ ךל ןיא
תורגבתה טלחהב התייה וז קפס ןיא .תחתופמ אל ינא יכ הנוש יילא
םיבאכ תאלמו השק
ךירצ המ" לש הזה סנארטל תוסנכנ תונבה ,ריעצ הכ ליגמ רבכש ת"ז
םינש .הייחד וא תובג תמרהב לבקתמ , הנוש אוהש המ לכו "תויהל
םג תישנ שיגרהל יתלחתהשכו תוישנה ןיינעל יתסנכנש דע ורבע תובר
הזב ,םידגבב קר אל הז .תדדוצמו תיסקס התייהנ ילש תוזחה
אל טלחהבו האירבו הלוקש הרוצ)ב-'וכו בוטיחל למעתהל יתלחתהש
לכמ תאצל יל רמאו יילע רבעש ילטנמ והשמ הז .(תיביססבוא
ירחא הברה הז םא םג ילש תישנה תומדה תא חתפל ,ביבסמ תרוקיבה
תכשומ הרוחב ינאו הפוקת התואל רכז ןיא ,םויכ .יליגב תונב
לש תוקצהה לכ לבא הלא לכמ והשמ יב היה זא םג הארנכ .הפיו
ימצעל יתרמאש תרכגוז ינא .יטנאל יל ומרגו יתוא ואכיד ,הרבחה
ביבסמ ןלוכו ???היזח םישא ינאש המל ,יציצ יל ןיא דוע :י התיכב
.הרזומ ,תישנ אלכ יילע ולכתסה
תוטילול אלו תודלי ויה תודלי ןיידעשכ םינש 10 ינפל דוע הזו
החמש דואמ ימצע ינא .םישיש ינב םינמרח םירבג ייניע תוקנמש
.אל ינאש המ תויהל יתיסינו זא הרבחה יביתכתל יתענכנ אלש םויה
הז ךכו תבשוח ינאש המ םע יתראשנ ,תונוש תובוגת יתלביקש תורמלו
!יתימא יפוי והז :יתוא תו/םילאוש ן/םתא םאו .םויה דע
ןמוי רדס תא ןהל ביתכהל הרבחל תונתונש תונב ןתוא לע יביל יביל
ויהת -בושח יהו ןכל םיאתמש המ ושעת ,ןכמצעמ ונהת ,תונב .ןפוגו
.תוינוציח תועפשה ילב ןכלש תימינפה תמאל תורבוחמ
שותילגל וביגה
 
6/3/03 10:56
תעלות :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
תווש אל ןהש תושיגרמש ולא ,הרבחה ללגב ןמצע תא תוביערמש ולא
סח - מ ץוח ,ןלוכ תא תומישאמש ולא ,תרחא וא וז תמוסרפ ללגב
.ןמצע תא - הלילחו
?תורמוא ןתאש המל תונימאמ ןתא
ןכלו דבל בושחל ידכמ תרגפמ ידמ רתוי ינא":הככ עמשנ הז יל יכ
תורבח תא המישאמ ינא ,ךכל יא .יל םירכומש המ לכ תא הנוק ינא
ןירדהמהו ".תרשואמ אל ינאש הזב לעה תוינמגוד תאו םוסרפה
אל ןיידע ינא ,תילאמרונ אל תיסוכ ינאש תורמל":תורמואו תופיסומ
םיפיה תאו הקיטמסוקה תורבח תא הזב המישאמ ינאו ,ימצעמ הצורמ
.".יתוברתה ימלוע תא םיביכרמש ,םיצימאהו


ץמאמהמ תירישע םא :הטושפ הרוצב ריבסא וניבה אל ןיידעש ולאלו
חופיטב תועיקשמ ןתייה ,םלשומה הארמה תא גישהלב תועיקשמ ןתאש
הז תא םיאור אל לבא ,הזכ רבד שי) ןכלש ימינפה יפויה
ליגרת .תורשואמ תויהל יוכיס רתוי הברה ןכל היה (.תומוסרפב
םתיאר אלש הזכ =) ירוקמ והשמ לע בושחל וסנ םויב תוקד 5 :התיבה
םיאתה תא קזחמ הז ,ןבשיה ירירש תא קזחמ אל הז (.היזיוולטב
סיסב לע וב תושמתשמ אל ןתא םא וליפא ,הזכ רבד ןכל שי) .חומב
(.ימוי
תעלותל וביגה
 
6/3/03 11:36
cookielida :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
!דובכה לכ
:)
!םירמאמה םע יכישמת
cookielidaל וביגה
 
6/3/03 12:34
לכימ :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
הזרו הנטק רתויש המכ -תויטקפמוקה תרימא םע המיכסמ אל שממ ינא
הזר אל ינא ,ןויסינמ .ויצימ תא דביא רשא ץומחה ןופפלמ חסונ
38 הדימש הרטיג ףוג ,זפול רפינ'ג חסונ אוה ילש תחתה ,הנמש אלו
יתעדי ,ךרעב םייתנש ינפל ,רתוי הזר יתייהשכו ,דואמ וילע הדומצ
אלמה ףוגה -תונב .המחגו הלילז יטבמ תוחפ ,תולחתהו תואמחמ תוחפ
,ולש המודקה תויליטרדנאינה ימימ רבגה יניעב תוירופ ןמסמ רתוי
רשאמ רתוי הרטיגה ףוגל ךשמנ אוה ,המל גשומ ול ןיאש הביסמו
לכ המל זא ,ונ -רמול ליחתהל המכוח אל וז .ךורשה ףוגל
ץורע תא האור אוהשכ רבג דיל ובשת ?תויסקרונא תוינמגודה
ןיא וזל ,ידמ הזר וז -ולש תורעהל בל ומישתו -רבג לכ -הנפואה
לש רוירה אשומ איה זפול רפינ'גש ןכל הארנ המלו .'דכו הזח
.ללכב הזר אל ,תמלשומ הרטיג !תיארנ איה ךיא וארת ?וניתפוקת
הכירצ השיאש ומכ ,הלש ףוגב האגתמ איהש הדבועה םג תרזוע
-יסקסה טבמה תא ךל שי לבא ,הפודש אל תא םא .השיא לכ ,תואגתהל
ףא חופיטו הנייגיה .ךיילע ןיא -םייניעב -וי דניימ -םכחה ךא
.לדוגאה תועבצא תחיתמ דע ומיזגה אלש םישנאל וקיזה אל םעפ
דגנכ דרמ ךרענ םואתפש ,ןכל וראת .רוביצל הנכס אל אוה חופיט
?וב טיבהל ונל היה רעוכמ םלוע הזיא .ללכב חופיטו תויאקיטמסוק
והשמ שי םא לבא ,םיליבגמ יד עבט ינותנ שיש ןוכנ ,יתעדל .היופ
קלח ןת םגו -הרבחב תלבוקמה ריבסה תמרל עיגהל ידכ ןודנב תושעל
םויה יפויה ,הזמ ץוחו ?המזגה ילב הז םא ,אל המל זא -הרבחהמ
זא םג .םייניבה ימיב יפויה לש םיטרדנטסהמ הנוש לכ לכ אל אוה
,םייניבה ימיב .המצע הרבחה תדלוה םוימ םצעבו ,יפויב קוסיע היה
ובשחנ ןה ,ןכ) 42 הדימב תופודשו ,יפויל לדומה ויה תואלמ םישנ
םא זא .תומימחפב ןנטב תא אלמל וחלשנ (תויתפוקת תויסקרונאל
המל -ןרמואב ןלוק תא ומרי תוזרה ,הפוקת התואל םלועה בוש הנתשי
,ונ ?טרדנטסל ונתוא םיסינכמ אל המל ?ןבשיב יביססבואה קוסיעה
תא ונל עבקתש הרבחה היהת דימתו ,הצורמ אל והשימ היהי דימת
ךירמ .תושעל המ ןיא ,םלוע לש וכרד וז .יוושכעה יפויה לדומ
-תכשומ אל השיא ןיא ,הזמ ץוח ?אל ,שיש המ םע בטימה תא תושעל
.תחפוטמ אל השיא שי
לכימל וביגה
 
 
6/3/03 21:24
חחרפ :תאמ
םינגה תולבגמב תיסקסל הבוגתב
..הנורחאה הדוקנה עבר םג שראפ הל הכלה


:יתענכתשה
...תכשומ אל השא ןיא


!ןהינומהב......תוחפוטמ אל קר ןהש יתעדי אל וישכע דעש ,והז


.ינומכש לבמט
חחרפל וביגה
 
 
6/3/03 22:41
איהינא :תאמ
הדוקנ לכ ךרדב הל הכלהל הבוגתב
.יתלעפתהו הלעמל רתוי תצק תבתכש המ יתארק
דיגהל םיציבה לע ח"ח .ץמואהמ תצק םג ילוא ,תונכה ,רשויהמ
רתוי וא תוחפ ונלוכש המ ,תופיפייתה תפיט ילבו ילג שירב
.םינימאמו םיבשוח
?תוטרח ?םיגייס ןיא .הז לע רוגס התא םא הלאשה


םאה ןיבהל יתחלצה אל םימתבו תמאב ,ל"נה ךתבוגת ןיינעל
,הנקסמל ןכא תעגהו rethinking תישעש וא ,תויניצ וז התיה
אל שממ ,יאוול רצותכו תוחפוטמ אל םתס ןהש םישנ שיש
.תוכשומ


וא תכשומ התוא ואצמי ןכא םיטעמ ,ג"ק 120 תלקושש השאש רורב
הב ואצמיו ןכתי ,המצעב העיקשמ ,תחפוטמ איה םא םלוא ,תיסקס
?ןכ אלה .ןח תצק


.תויניצ התיה קפס אלל וז ,ילש היינש הבשחמבו ,ןיינעה םצעל
...המימתה ינא וז ,ןכ


הפ החתפתהש החישה לכל ילשמ גיגה ףיסוהל יתיצר קר ,רשק ילב
בורל ,בוט) תועדה לכל לע-תיסוכ איהש ,זפול רפינ'ג ביבס
ומכ התארנ םינש 10 ינפל ,וזה לעה-תיסוכ םג .(...תועדה
העווז .תעבשנ .E ץורעב יתיאר .הלרדניס לש תגרוחה תוחאה
.תיתימא
,בוט טסילייטסש ,חחרפ ,ךיילא תרזוח ינא הפו ,חיכומש המ
תא םישוע ,'וכו 'וכו ןוכנ רופיא ,המיאתמ השבלה ,חופיט
םג ,השאו השא לכל ירטסיה גנידיירג-פא םיווהמו הדובעה ברימ
יחטשו ינושאר טבמבו וינפ לע םיארנ הלש החיתפה ינותנש וזכל
.םיקופד יד
רועיכ הניא םלוא ,סולינה תיפייפי הנניא שארמש ימ ,רמולכ
תויהל הלוכי ,-+ תועצוממ (ףוג) תודימ תלעב ,ליגר יתלב
(הסגה הלימה לע החילסו) גנילייטס תרזעב יפויה תכלמ תינגס
.םיאתמ


ףסכ תצק תרזעב ,עירכמה ונבורש ,רבד לש ופוסב ,רמואש המ
הברה תוארהל תולוכי ,תוליעומ תוצעו (םיחותינ חרכהב אלו)
לש ןיינע ,ונרמא רבכ ,הז ,בוט ?תוכשומ םג םאה .בוט רתוי
...חירו םעט לעו ...םעט


,תוינוציחלשו דבלב ימינפ אוה יפויש תנעוטש הנורחאה ינא
.לקשמ לכ ןיא ,ןושאר טבמבמ ץוח
יתוא וספתי אלש תופרוג תורהצהב תאצל הלוכי אל ינא ,תאז םע
ןמנמש ,חרק ,ךומנ רבג םע (בוט רתוי עמשנ הז תילגנאב) התמ
הארנכ ,וימודו ןודיפוקב תמשרנ יתייה םאש תורמל ,ריעשו
.שארמ ,ל"נה הארמ/תונוכתה ילעב תא תלסופ יתייהש


יהשימ תרכהש הרקמ ךל הרק םא הז תעדל יתוא ןיינעמ ןכש המ
תוחפ הברה תכשומ ךל התארנ יעיברו ישילש ינש ,ןושאר טבמבש
תכשומ אל ,ונ בוט ,הרדגהב תימתס שממ תחא ,(ת)עצוממהמ
תונוכת ולא יאו תשבוכה התוישיא לשב ,המ ןמז ירחאו ,לילעב
הברה םואתפ ךל התארנ איה ,הז תא ,חחרפ ,ךל תושועש תורחא
?תכשומ ?הפי תצק וליפא ,רמול זעא ,ילואו "תעצוממ" תוחפ
?תיסקס


?ליזנ ןיינע אל הז ו/יהשימ יפלכ הכישמ םאה
?רחמ ךשמאש יוכיס ןיא ,םויה תכשמנ אל ינא םא


יולת ןיינע איה הכישמש ,השיגדמ ינא ,יל קר הזו ,הארנ יל
םהילא יתכשמנ ןותנ עגרבש םישנא ויהש ומכו ,ןמזו םוקמ
םג תויהל לוכי ,םהמ יתלעגנ כ"חא םיעגר ינשבו ףוריטב
....ךפיהה
איהינאל וביגה
 
 
6/3/03 23:53
חחרפ :תאמ
קולבהמ ינ'גו תחפוטמ ,תכשומל הבוגתב
.תאז תמועל ,בל עור אל ...לבא
.תוהימתהו תולאשה יבגל


.יח ינא ךכ ,בשוח ינא ךכ ,תוטרח יל ןיא ,ןכ


תמועלו ימצע חופיט תרזעב אלפנ תואריהל תולוכיש םישנ שי
זאו ...חנזומה ןבצמב ןיינע תורסחו תוירורפא תואריהל תאז
.ןמצעב ולפיט אלש ךכ לע לבח המכ
,סולינ תייפהפי תואריהל הלוכי חופיט תועצמאב תחא לכ אל
אל ם/ןהש לבח .בוט רתוי הברה תואריהל לוכי תחא לכ לבא
?אל ,םמצע תא םיחפטמו םילפטמ


הז תא השעת (לקשמ תדרוה וא תאלעהל) הטאידש םירקמ שי
.ןהל
הריסמש תינונצה תינרפסה - לופיטו גנילייטס הז םימעפלו
,תרחא תשבלתמו תרפאתמ ,הרעש תא הביטימ ןרקה יפקשמ תא
.םיאתמ פיטאירטס תויהל הלוכי ,תיאקירמא םיטרסב


םיכשמנש ימ שיו ףדוע לקשמ םיבהואש ימ שיש ןייצל בושח)
םידדצה ינשו ער ךכב ןיא ,םהל הבבס - דראיליב תולקמל
.(ךכמ םירכשנ םיאצוי


תעב יינעב הספתנ ,רבעה ןמ רתויב הלודגה יתבהא
והשמ הב שיש יל המדנ היה ."ימעט יפ לע אל"כ ,ונתורכיה
.המיהדמ (הרענ) השא התייה היה .האור ינא קרש םיסקמ
תבשחנ איהש יל ררבתה כ"חא) .ףוריטב הילא יתכשמנ ךשמהב
.(?אל ,עטק...ללכה תלחנ םצעב אוה יתיארש םסקהו ,היפהפיל


וכפה ,דחוימב תוכשומ אל ןושאר טבמב וארנש םישנ ,ןכ
עבנש יתוכיא ףסונ דמימ ןהלש הארמל ףרטצהשכ ,דאמ תוכשומל
.יל הרק הז ,ןכ .ךרדה ךשמהב ,ןהלש תוישיאהמ
.הליחתכלמ םידורי החיתפ ינותנ םע הרק אל הז לבא


,ייניעב ןמעט רס ךכ רחאו תוכשומ דאמ יל וארנש םישנ ויה
.ןהלש הארמב יוניש היה אלש תרמל


?רמוא ינא המ זא
םילוכי תוישיאו תורכיהו רפשל ןתינ החיתפה ינותנ תא
.ינושארה יומידה תא הבר הדימב ביטיהל
....לבא
.החיתפה ינותנב לזלזנ אל יאוב
חחרפל וביגה
 
 
7/3/03 14:47
תעלות :תאמ
תויניצ התייה וזש רורב לבא ,ונל הבוגתב
המל .תוארלמ יניע וחטש והשמ יל ריבסהל לכות ילוא
ג"ק המכו ,המלו תוכשומ ונחנא המכב תוקוסע ךכ לכ ונחנא
ימצעה יומידל ינויח ךכ לכ הז המל .ונדרוה וא ונילעה
תגשהל רושק אלו ,אל וא ןכ ,חופיטל רושק אל הז ?ונלש
החיתפ ינותנ תגשהו חופיט .רתוי םיבוט החיתפ ינותנ
ינפל סרוקל תכלל ומכ ,םיינויגה םירבד םה רתוי םיבוט
.ןחבמל דומלל וא ,ירטמוכיספה
,תועידה לכל בוט תוארנ ןהש תונעוטש תונב הברה ןאכ שי
תא תולתל לק ךכ לכ המל .תוצורמ אל ןה .ןהלש ןתעדל טרפ
ונחנא המל ?םינפב קופד המ קודבל אלו תוינוציחב םשאה
,ןוכנ ?רבג לכ ידי לע ליג לכב תוקשחנ שיגרהל תובייח
הטושפה האוושמל רבעמ הברה ןאכ שי לבא .הפי אוה יפוי
אלא שארהמ אל הז יכ ילוא .ןיבהל החילצמ אל ינאש ,וזה
.ןטבהמ
תעלותל וביגה
 
 
7/3/03 15:32
חחרפ :תאמ
,ריקה לעש חחרפ חחרפל הבוגתב
תעלותה ריקי ראותב ,היצקטורפב םנמא ,יתיכזש ןוויכמ
עגונ אלש רצק רופס ךל רפסל ,תישאר ,ימצעל השרמ ינא
.תבתכש המל


,המצעל תעלותה הרמא ,חופת ךותב הל הדלונ ,תעלות
.םיכלמ ןוזמ רבע לכמ ,יסיסע ,קותמ ,אלפנ םלוע הזיא
תא התליג תעלותה דחא םויו םימיה םהל ופלח הככו
,תעלותה התהת ,ינשה רבעהמ שי המ ןיינעמ .הפילקה
?תישוכ הלותח תררוגתמ הבו תישילש המוק שי ילוא
...םינכש שי םא תוארל ךלא
רואה ,החרז עיקרב המחה ,הפילקה לובג תא תעלותה התצח
...ופצפצו ןהל ופע עיקרב םירופיצ ,זונג רהוזכ קיהבה
.םינכשה םה םיאנ הכ ,תעלותה המצעל הרמא מממה
,םהיפ תא םילזוג ורעפ ,רחא ץע תרמצ לע ךומסה ןקבו
השפיח ,הכרדל האצי תינגאדו הטושפ רופצ ,ןתרוה ןמיאו
...היאצאצל תעלות איבהל


היה ימ ,מממה .תעלותה המצעל הרמא חצנה םלוע לא ךרדב
ןג היה .םינכשה לצא הרוק המ תעדלו רוקחל ,שפחל ךירצ
.דוע םניאו חופת היה ,ןדע


.ףוס
.ןדע ןג לכה ,חופת ךמלועו תעלות תאשכ


:ונניינעלו
רדגמ גרוחש ,זרפומה קוסיעה ,ןכ ינפל יתרעה רבכש יפכ
םינותנל רושק וניא ,הארמהמ עבונ וניא ,ימצעה חופיטה
יומידל רושק אלא (םירחא וא ,םיחבושמ) םייטנגה
.ימצעה


הלוכי (תחאכ םישנו םירבג) ךומנ ימצע יומיד ילעבל
לעש חחרפהמ טבינש יפכ ,םהלש הארמה םע הייעב תויהל
,הביבסה םאו .תכמותו תנגרפמ הביבסה םא םג ,ריקה
תחפוט הייעבה ,קדצב אל וא קדצב ,תנגרפמו תכמות הניא
.םיזרפומ םידמימל הל


ןכ ינא .לקשמב יביססבואה קוסיעה תא בהוא אל דאמ ינא
.םמלוע לכ תא םיחפטמש םישנא בהוא
.ובטימב תויהל ול יאדכ ,םדאש בשוח תמאב ינא
םע ול בוט יכהש םוקמה אוה ,ייניעב םדא לש ובטימ
.ומצע
םרוגש דוק שי הזה ףוגלו םמצע לשמ ףוג תחאו דחא לכל
.החנזהלו חופיטל תנתינש ,תיסיסב הרוצ לעב תויהל ול


ימצע יומיד לש ןברק תויהל תוכפוהש םישנ לע יל רצ
הארמל רושקה לכב תושק תושוחתל ןמצע תא ליבומש ךומנ
וניא הזב לופיטה .ךכ לע יל רצש תמאב .ןהלש ינוציחה
.ימינפ אלא ינוציח


אוה ,הסינכה טלש אוה ,רקיעה וניא ינוציחה הארמה
םינרקסה תאו םירקבמה תא ךשומש רבדה אוה ,וגולה
םרוג ינימה רשקהב ,ינוציחה הארמהו .וינפ לע םיפלוחש
ןכל .הבוגתל - חומה - ונלש רתויב בושחה ןימה רבאל
הברה ,ינימה רשקהב הבר תובישח ינוציחה הארמל שי
...לשמל ,תויונמוימל רשאמ רתוי
תא םיבהואש שיו יטסילמינימ וגול םיבהואש ימ שי
.קוראבה יטושיק
.םירק םירחאו םימח םיעבצ םיפידעמש ימ שי
הווש ,הסינכה לע ךכ לכ וחרט םא ומצעל רמואש ימ שי
הרוחסה ,םמצעל םירמוא םירחאו תונחב שי המ תוארל
בוציעה לע ךכ לכ וחרט ןכל ,הקופד ךכ לכ םינפב
.הפיטעהו


?תקשחנ תויהל בושח המל
שיגרהל לוכי םג הז ,ךב םיקשוחשכו .ךב םיקשוח זא יכ
(םיקלעתמ יתלבו םיריבס תולובגב הז םא) דאמ בוט
תונימזה תויורשפאה חווט תא ביחרמ הז דחוימבו
תקשחנ תאש לככ רתוי לדג ךתושרל דמועהרחבמה .הריחבל
.רתוי


תמצוע ,ותקושתב הצפח תאש ימ ידי לע ,תקשחנ תאשכ
האנהה םג התיאו ,הלוע ,םירחאו םיינפוג ,םיסחיה
.הבוטל ונילע אבה גנועהו תחטבומה
:ףסונ טביה
תויגולוכיספו תויפוסוליפ תוירואית שיו) םיטונ ונחנא
םיאור םירחאהש יפכ ונמצע תא סופתל (ךכ לע תומלש
.ונתוא
תא ונל ןייזל תמ לוממש טקייבואה יכ םייסקס ונחנא
.ונלש אמאמאלשוכה
לע ונתבישח ןפוא לע םיכרעומ ונחנא יכ םימכח ונחנא
.םירחאה ידי
םירחאה ונתוא םיואר ךכ יכ ,םיהובג ונחנא
(...רבילוג0


:טביה דוע
.יסחי אלא טלחומ וניא ינוע
סקלפמוק ךותב רטמהשימחוםיעבשםירדח 3 תרידב רוגל
וררוגתי לכה ודיל םא ינועל בשחיי קנע םירוגמ
.רטמתואמעבשעקרקידומצב
תפרח ןפיבו החוור ייח םיחיטבמ ודוהב שדוחל $ 2,000
.טעמכ ,בער


ןיטרמ ןס בוחרב תוליו דיל םישימחה תונש לש םינוכיש
אלא ,םינוכישה אל .םיינעל םהיבשוי תא םיכפוה
.תוראופמה תוליול תוכימסה


רישע שיגרהל ססובמו בר ימצע ןוחטב לעב םדא לוכיו
שי םא ,ןטהנמב ןוטרק תספוקב רג אוה םא םג רשואמו
אוהש קר ,בורקה םיקחשה דרוגב זואהטנפ גישהל ותלוכיב
.הריחב ךותמ וילע רתוומ


.הריחבמו ןוצרמ ,וילע רתוול לוכי התאש המ אוה ,רשוע


ךייניע וחוטי אלש .בטיה ימצע תא תרבסהש הווקמ
.תוארמ


אוה "ינעידות המכוח םותסבו תוחוטב תצפח תמא יכ"
."וניניע וחט"ל רוקמה


:-)
חחרפל וביגה
 
 
7/3/03 16:25
.טעמ הבוצע תעלות :תאמ
חופת ךותב ,תעלות ,תעלותל הבוגתב
.תעלותה ריקיכ ךראות תא תקדצהו
ךרואל רשקו ,ונתוא ךשומש ימ תא ךושמל אלפנש רורב
רורב .הל הבלתמש ,תידדה הקושת שי םא קר ירשפא ןמז
היהי ,חבושמ רבג ךתשרל ךושמל הצורו הקוור תאשכש
,ךשמהה ,הלחתהב תוחפל) .בוט יארת םא לק רתוי ךל
(.םימרוג הברה דועב יולת ,עודיכ
םג .ןהב וקשחיש תוצור בר רשואב תואושנה םג לבא
תוכשומ ןדועש תוהזל תוחמש ןה ,ןתקושת ןשיאלשכ
,ימצעה ךרעה ןעמל אלא ,שומימ ןעמל אל .הרז הקושת
.תוירבה יניעב ךלש ךרעב יולת ימצעה ךרעה .הארנכ
לובסל ידכ קזח ארונ תויהל ךירצ .ביצעמ תצק הזו
,עיצהל ךל שיש המבו ךמצעב ןימאהל ךישמהלו תויחד
אקווד) .ללכב רתוול אלו .ךלש דוחייה לע רתוול אלו
,תויעוצקמ תויחד ללגב תבצענ ינא ייח לש וז הדוקנב
(.תויגוז לע רבודמשכ רמוחו לק לבא


םה ילוא ,המכח ינאש םירמוא םלוכ םא ,תרמאש ומכ
אל ?הככ ובשחי םלוכש הכירצ ינא המל לבא .םיקדוצ
הכירצ ינא המל ?השיגרמו תבשוח ינאש המ קיפסמ
ילעבש יל קיפסמ אל ,שארה תא ירחא ובבוסי םירבגש
םעפ ףא קיפסמ אל רבד םוש המל ?וב ינאו יב קשוח
הזל תושדח תוחכוה שפחל ךירצ דימת המל ?ןמז ךרואל
?םיווש ונחנאש
.טעמ הבוצע תעלותל וביגה
 
 
7/3/03 16:53
חחרפ :תאמ
,יריקי חחרפ ,יתוא תמכחה ןכאל הבוגתב
יטקרפ ךרע ול שי ,ךגוז ןב ידי לע תקשחנ תויהל
ימצעה ןוחטבל בושח אוהו ,תנייצש יפכ - בר
.יסיסבה
ךרעה תשוחתל ףיסומ ,םירחאה ידי לע תקשחנ תויהל
עיפשמ הז רשאכ קר ,ער הז .ער ךכב ןיא ,ימצעה
םיימינפה םירטליפה רשאכ ,תורבגומ תומצועב
ןיממ הניא תויטקרפה ,ןאכ .םירסומ וא םיקוחש
.םייותיפהמ םלעתהל רשפא יאש תורמל .ןיינעה


דאמ רבח םע יתכלה .קוחרה רבעה ןמ הרקמ יל רוכז
םש והשימו .זייאג לש רבל ,ייאג היהש ,ילש בוט
היה אל הז .םייניע ושטל םירחאו יתא ליחתה
.םירבגל םג ךשמנ אל ינא ,אל .יטקרפ וא יטנוולר
אל הזש ןוויכמ רקיעב ,ףינחמו םיענ היה הז לבא
.קלעתמו ירגלוו היה


הביצעמ איה .המיענ הניא ,ךדיאמ ,הייחד תשוחת
תשוחתו םיבוט םירטליפ םע ,תאז םע דחי .וליפא
תומיענ ןה הביבסה לש תובוגתה ,הלענ ימצע ךרע
הניא ךא המיענ הניא ,הייחדהו ,םייחה שושמ אלו
.בר לבסל תמרוג


.תיעוצקמ הניחבמ ןוכנ רבדה ותוא


.ןושאר רחבהל יתיצר .לגרודכב םג היה הז ךכ
.לוספ הזב אצומ אל .ךכרעב הביבסה תרכה לש ןיינע


.ונל םירקיל םיאימחמ ונחנא ןכל


...תעלותה ריקי תויהל האג ינא הנהו


:-)
חחרפל וביגה
 
 
7/3/03 21:41
תעלות :תאמ
ףודרת קדצ קדצל הבוגתב
התיה דחוימב השיחממ .דואמ !יבל תא תחמיש
םעפש ךל רפסא הרטנוקכ .סייאגה לע אמגודה
יתבלענו ב"הרא ריעב סייאג לש עובשל יתעלקנ
תויהל יתיצרש אל .תורוחב יתיא וליחתה אלש ךכמ
?לזאזעל ,םיניע יל ושע אל המל לבא ,הרוחב םע


.רמוא התא ,םיבוט םירטליפ לש ןייניע לכה
ימינפ ןוזיא אוהש הזיאל תורשפא שי רמולכ
לודגל ןהל ןתונ אלו הביבסה תובוגת תא ןנסמש
יל שיש תבשוח ינא .ןהלש יעביטה לדוגל רבעמ
םיבוט תוחפו ,םירבדהמ קלח יבגל םיבוט םירטליפ
(...רפשל המ שי לבא ,ער אל בצמה) .םירחא יבגל


.תעלותה ריבא ראותל יואר התאש תבשוח ינא
:-)
תעלותל וביגה
 
 
7/3/03 22:54
איהינא :תאמ
...םינטקה םירטליפב רשואהל הבוגתב
...הזל ףיסוהל המ יל ןיא ,לכה רבכ רמאנ
(ידקרא ,חוא)


ןוידה תא אורקל ףיכ ,תויניצ לש ץמש ילבו
!םכל םתחתיפש הזה
איהינאל וביגה
 
 
7/3/03 23:20
חחרפ :תאמ
...םינטקה םירטליפב רשואהל הבוגתב
.הדות לכ םדוק


:הלאשו
םעפמ ,"ריקי" ראותב םג שמתשהל ךישמהל רשפא
?םעפל
?ךכ םימעפלו ךכ םימעפל וליאכ
,תעלותה ריבא" :רמולו ףצחתהל וליפא ילואו
?"יריקי


:-)
חחרפל וביגה
 
 
7/3/03 23:26
תעלות :תאמ
?םגו םג רשפאל הבוגתב
.יריקי


שממ אוה (-: הזה רויצהש לודג לודג ךויח
.ויבגל UNDERSTATEMENT
תעלותל וביגה
 
 
7/3/03 23:29
ההיגמ תעלות :תאמ
,תעלותה ריבא ,ידאווב ונל הבוגתב
.הדוהי רבדמב תוידאול זומרל אלו יאדווב
:-)
ההיגמ תעלותל וביגה
 
 
7/3/03 23:58
חחרפ :תאמ
בותכל יתנווכתהש ןבומכל הבוגתב
תוריק לע םירויצ שפחל ידכ תופמ שפחל
..תורעמ


:-)
חחרפל וביגה
 
 
8/3/03 5:23
תירונ :תאמ
,יריקי חחרפ ,יתוא תמכחה ןכאל הבוגתב
תא ךיא ,ךמצע לע תבשוח תא המ ,רקיעב בושח
.ךמצע םע השיגרמ


םלוכש תורוחב םגש (הלעמל םש יא) ךמצעב תרמא
ורזעי אלו ךכ תושיגרמ אל - תופי ןהש ןהל םירמוא
.םהינימל םיקוזיחה לכ


- ול םיארוק "ימצע ןוחטב" רורב אל גשומ ותוא
.לדבהה תא הארנכ השוע


קסעתהל לק רתוי הברהש ,תבתוכ תאש םוקמה קוידב
.ינוציחב


תוחפ ,ךמצע םע בוט השיגרמ תאשכש קפס יל ןיא
.םירחא םיבשוח המ ךתוא קיסעי
םיענ הז ,רזוע הז ,בושח הז - בושח אל הזש אלו
,(בתכנ רבכש המ לכו)
.רקיעה אל הז לבא


.ילצא/ךלצא לכה רבד לש ופוסבש
תירונל וביגה
 
 
16/3/03 2:21
הדבעמ בצ :תאמ
,יריקי חחרפ ,יתוא תמכחה ןכאל הבוגתב
ונחנאש הזל תושדח תוחכוה שפחל ךירצ דימת המל
?םיווש
,םיפוק ,םדא ינב ,ונלוכב עובטש תורחתה רצי הז
,תוירטיפ ,םיחמצ ,תוזודמ ,םירבכע ,םיבלכ
ףחודש ,הברתמש רחא רבד לכו םיפיגנ ,םיקדיח
.ונתחלצהל תושדח תוחכוה ןמזה לכ שפחל ונתוא
םיקזחה םירציה דחא יאדוול בורק אוה תורחתה רצי
אל וידעלב ,םינגב ונלצא םיקוקחש רתויב םיקומעהו
דואמ לבח קר .ולש בוטה דצה הזו םוקמ םושל עיגנ
.דחא חצנמ שי םיפתתשמ הברה ןיב תורחתבש
הדבעמ בצל וביגה
 
 
16/3/03 14:29
תעלות :תאמ
תורחת , תורחת ,תורחתל הבוגתב
רצי תא שי .תיקלח ךלש הבושתהש תבשוח ינא
הברה ךושמלו בוט תוארהל ןוצרה לבא ,תורחתה
תא המיצעמ תורחתהש רורב .ינסרהו קומע רתוי
.ומצע ינפב םג םייק אוה לבא ,ןוצרה


םיחצנמ ןיא תוחפ ימו ךשומ ימ לע תורחתב
רפסמל הווש םיחצנמה רפסמ .ונלזמל ,םיטלחומ
ןיע .םידיספמה רפסמ ומכ לודג ןכלו ,םימעטה
(-: .שממ ןיע תחת
תעלותל וביגה
 
 
16/3/03 14:55
הדבעמ בצ :תאמ
אצ, אצ , אצ ,בצ ,בצ ,בצל הבוגתב
לוכי בוט תוארהל ןוצרה ךיא תוארל יל השק .1
בשוח אל .תורחתה ףחדמ קומע רתוי תויהל
תארנ איה ךיא תעדוי (תא אל ,תיתימא) תעלותש
םימזינגרואבו םיעלותב הרחתמ איה ןיידעו
תוברתהלו תויחל ףחדה קר ,יתסיפתל .םירחא
.תורחתה ףחדמ רתוי םיקומע
םירוציל קר תיטנוולר ךלש הרעהו רחאמ
ילעב טעמ קר יאלפתתו) םהלש הארמל םיעדומש
תא לבקמ אל ינא (הארמב םמצע תא םיהזמ םייח
ףחדמ רתוי קומע בוט תוארהל ןוצרהש הנעטה
רתוי בוט תוארהל ןוצרה יתעד יפל .תורחתה
.תורחתה ףחד לש רצות אוה


םיחצנמה רפסמב הנדש הנעטה תא יתנבה אל .2
.םידיספמה רפסמ בושיחל רבסה רסח .םידיספמהו

.בוש ךתוא אורקל הכחמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
16/3/03 19:15
חחרפ :תאמ
,הביבח תעלותל הבוגתב
,דחא סרפ קרו דחא חצנמ קר שי הבש תורחתב
.קדוצ - ילוא - תויהל לוכי התא


רפסמ לע ,לשמל ,םיבר ןיב איה תורחתה םא
רשפא יא ,םהיניב לדבה אלל ,םיווש םידיקפת
.דחא חצנמ קר שיש ןועטל


- ךתוא תחקול...תורמסמ עובקל ךלש הייטנה
!םימורמל אקווד ואל - סעפא


דשוח ינא םאה ...מאב ונ .תוברתהלו תויחל
הרקמב תנווכתהש יל המדנשכ אוש תודשח ךב
טושפ היה אל םאה ?הייברו ןוזמ ,הנגהל
,היצולובאב ןימאמ ינא ,רמול רתוי
?םזיניוורד-ואינב


...ךכרד יפ לע
הייבר אוה (יסיפס) ןימה לש סרפה םא
סופתל אקוודש ירה (תנגומו) תחלצומ
.ךפיהה תא החיטבמ ןאו'ג ןוד לש וינרקב


...תאז םע דחי
ת/ךשומ תויה ןוצרל עינמהש הנעטל םוקמ שי
לבא .יטנגה ףחדל ולש קומעה דבורב רושק
תרדגה .תוברתל רושק םג םדאה ,עדוי התא
טבמה איה םייטסילאיצנטסיזקאה לצא ימצעה
.(לשמל ,רטראס) תלוזה לש


:וניתורוקממ
םדא ןיאו תיב הנוב םדא ןיא ,האנק אלול
....םידלי דילומ
חחרפל וביגה
 
 
16/3/03 19:58
הדבעמ בצ :תאמ
סליכא סקודרפ - תעלותהו בצהל הבוגתב
,חחרפ ייה
.'דחא חצנמ' רפסמה לע ךתרעהב תקדצ ,ןכ
.דחא חצנממ רתוי שי טלחהב יחכונה הרקמב
קזח ףחד איה תורחתהש אוה ןויערה ןפוא לכב
ףחדמו רתויב תיסיסבה המרב ונב עובטש דואמ
.תורחא תויוגהנתה הברה תורזגנ הז


םזיניוורד ואינ יוטיבה תא ריכמ אל ינא .א
.וב שמתשהל יתלוכי אלש ךכ
בורק גשומה תא ריכמ יתייה םא םג .ב
תא קודבת םא .וב שמתשמ יתייה אלש יאדוול
םיגשומ המכ םשו הפ אצמת ילוא ילש תובוגתה
יטירק גשומה רשאכ דימת טעמכ ,םילאמרופ
תועמשמ יבגל רבסה םע זא םגו ,רסמה תנבהל
.םוחתה תא ריכמ וניאש ארוקל גשומה


םצמוצמ ילש ילאמרופה עדיהו ןוויכמ
אל רטראסו םייטסיאליצנטסיזקא םיגשומה
ןויערה תא טרפל ךרטצת הברה יל םירמוא
ךיאו ''תלוזה לש טבמה איה ימצעה תרדגה''
תיחכונה הבוגתהמ יכ ,אשונל רשקתמ הז
רשוכב תנחינו רחאמ .הרורב אל תאזה הדוקנה
ךרבסה תא ארוקל היפצ ילוכ חבושמ יוטיב
.םייניעה ריאמ


התאש ןיכומיתה תא בהוא ינא :ביבח ןורחא
!ךכ ךישמת .תורוקמהמ איבמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
17/3/03 0:32
חחרפ :תאמ
סליכא סקודרפ - תעלותהו בצהל הבוגתב
...ןישוביכה ירבד לע הדות תישאר


לחה התואש הרותל ללוכ םש איה היצולובאה
הרותה יפ לע .ןיווראד סלרא'צ
יכה רשא הלא םה םידרושה ,תיטסיניווראדה
רתוי איה המאתהה .םהייח תביבסל "םימיאתמ"
לע ןגהל תלוכיה ,ןוזמ גישהל תלוכיה לכמ
תא שי ןימל רשאכ .תוברתהל תלוכיהו ךמצע
אוהש וילע םירמוא ונא הלאה תולוכיה תשולש
ןבומכ איה םזינוורד ואינ ."Well fitted"
.תיטסיניווראדה הרותה לש התוחתפתה


,הז ךיא .ינעגופ וא ןיילעתמ עמשהל ילבמ
עדמב קסועש םדאש ,תילאמרופ הלכשה ילב םג
תובושחה ךרדה ינבאמ תחא תא ריכמ וניא
.ןלוכמ הקזחה הירואיתה ילוא .עדמב רתויב
.ינהמת


תשולש איה הבר הדימב ,תוברתהלו תויחל
.הלאה תולוכיה


דחא .יתפרצ רפוסו ףוסוליפ = רטראס
.וזה האמה לש םינוקייאה
ינאה לש םויקה (ולש קר אל) ותטיש יפ לע
ידי לע תימצע הכרעהו יוטיב ידיל אב
וב טיבמש ימ לש תיביטקייבוסה הייארה
וא ,ינאה ךרע עבקנ השעמל ךכ .ותוא ךירעמו
.ימצעה ךרעה


אוהש (הארנכ) יביטקייבוא םלוע שי ירה
.תמאה יאנת לש םלועה וא תודבועה לש םלועה
.רחאה יניעב איהש יפכ תואיצמה תא שי
תבכרומש תיביטקייבוסה תואיצמה תא שיו
ונידי לע טלקנ יפכ םלועהמו תודבועה םלועמ
.םירחאה יניעב


המוק לעב וא קנע ,דמג אוה רבילוג םאה
?הליגר
טופ 5 לעמ והבוגש ךכ לע תועיבצמ תודבועה
,הלאה תודבועה לבא .טופ 6 ל טעמ - תחתמו
רבד ונל תורמוא ןניא ,תויביטקייבוא ןהש
.תעצוממ המוק לעב וא ,קנע ,דמג ותויה לע
והמ .רידא קנע אוה םיטופילילה יניעב
וניא בוש אוה ,רורב דחא רבד ?ומצע יניעב
.הליגר המוק לעב


ןמז לכב רבילוג לש תיביטקייבוסה תואיצמה
םיבבוסה יניעמו תודבועהמ תבכרומ ןותנ
.ותוא


,הציר תורחתב בצה תא גישי סליכא םאה
?ןושאר ךרדל אצי בצהש ןתנהב
.ירשפא יתלב רבדהש ןעוט ןונז
עיגי אל םלועל לסל קרזנש רודכ ןפוא ותואב
םא םג ותרטמב עגפי אל םלועל ץחו וילא
.םירידא תשקמ הרונ
.סקודרפ הזו .ןונז הז


?תמאב המו


.םייח שי .תמא ןיא
חחרפל וביגה
 
 
17/3/03 1:09
הדבעמ בצ :תאמ
!העשה וצ - הדבעמ בצל הבוגתב
,חחרפ ייה
ינא התואש) היצולובא לע רצק רבסה התתנ
לש הכשמה אוה םזניוורד-ואנש תפסוהו (ריכמ
.הרוצ וזיאב תרבסה אל לבא תאזה הירואתה
רבכ ינא ,יטירק אל .הרסח ןיידע הבושתש ךכ
.דבל םילשא


לש ץחה סקודרפ לע רצקה רבסהה לע הדות
אורקל ןתינ ףסונ רבסה ןיינועמה לכל) ןונז
(http://abel.math.harvard.edu/knill/math21a2000/zeno:ב
תחכוהל ןיכומיתה דחאכ שמשמ אוהו רכומ אוה
שי תאזה הירואתה םע םג) ןמזה תופיצר יא
.(התעשב הרצל היד לבא ,תויעב
,ןונז לע ךלש הפיה רבסהה לכ םע ,ןיידעו
תסיפת לע ןיינעמה ןויערה םגו אוה םג
תא ןיבהל יל ורזע אל ,רטראס לש תואיצמה
יתגצהש ןויערל ךלש הבוגתה ןיב רשקה
קלח איה תורחתהש רמואש הנושארה הבוגתב
שפחל ונתוא תפחודש תאז איהו ונתיאמ הנבומ
םיחילצמ) םיבוט ונחנאש םיקוזיח ןמזה לכ
הזיא לע רורב אל :תורחא םילימב .(תורחתב
.קלוח התא יתגצהש ןויערב קלח


יל ןימאת .םימסרופמ םישנא לש תומש יבגל
לש הדבעמה םע הלועפ ףתשל יתלחתה אלש דעש
יצח ינפל) ונדיל ןורדסמבש לבונ סרפ הכוז
אל (ןורדסמה הצקב שדח ןיינבל ורבע הנש
ץוח) רמול הסנמ ינאש המ ?ומש תא יתעדי
תאזכ הצובק םע דבוע ינאש הזב ץיוושהלמ
בושח רתוי הברה רסמהש הז (o: תמסרופמ
.חילשהמ
הדבעמ בצל וביגה
 
 
17/3/03 9:10
חחרפ :תאמ
תוקולח וניתועד המ לע רורב אל ןיידעול הבוגתב
"ינא"ה תרדגהל קוידב עגונ ךל יתרבסהש המ
.תימצעה תוהזל


וא קזח ףחד איה תורחת םאה התייה אל הלאשה
המ ונל בושח ךכ לכ המל התייה הלאשה .אל
.יתסחייתה ךכלו .םיבשוח םירחאה


רציל הרושק הניאש ,תימצעה תוהזה ןכ םא
הרושק (תורחת הפ תכרענ אל) תורחתה
.רתויב יזכרמ הלש ךרעה .םירחא םיביטומל


יל הנשמ םריכהל וא "םיבושח" ריכהל אל
.דקתשאד גלשכ
....ןיווראד תא וא רטראס תא ריכהל אל
.הנוש ,סעפא


.החלצהב
חחרפל וביגה
 
 
17/3/03 23:41
הדבעמ בצ :תאמ
....תוניצרב ונל הבוגתב
לע יתארקו תשרב תצק יתשלג זא ,בוט
חונ רתוי הברה הללאו) Existentialism
תאזה הלימה תא בותכל רשאמ קיבדהלו רוזגל
םוחתל לודג החמומ .(תילגנאב וא תירבעב
הממו ךממ ןוכנ יתנבה םא לבא .אל ינא
לש תועמשמה :תוטושפ םילימ ששב זא יתארקש
ינא ןאכו .רחאל ותאוושהמ תעבונ טקייבוא
,והשלכ ןויצב הוולמ האוושהו רחאמ :ףיסומ
?תורחת אל םא איה המ


לע (םיירופאטמ) םיימוי דוע יתוא לאשת םא
תא רוכזא אל רבכש יאדוול בורק ,רטראס
.ולש הפיה ןויערה תא רוכזא ןכ ינא ,ומש
,וילא רזוח ינא ,רטרס לש רוכזיאה לע הדות
.Sartre for dummies לש דומע יתאצמ
(http://www.tameri.com/csw/exist/index.html)
הדבעמ בצל וביגה
 
 
17/3/03 13:39
תעלות :תאמ
,הביבח תעלותל הבוגתב
היה ןוכנ רתוי .המיאתמה הלימה אל אוה
םג תעבונ ,בוט תוארהל היססבואהש דיגהל
ןכא ילואו ,תורחתה רצימ םירחא םיעינממ
ילעב ונדידי לצא .תוברתהל ןוצרל הרושק
שובכל ידכ טשקתמה אוה רבגה אקווד םייחה
השועש סווט יל אצמת םא לבא .השיאה אלו
יל הארנ ,יטלתא רתוי תוארהל ידכ הטאיד
לבונ סרפ לבקי םכלש ןורדסמב והשימ דועש
(-:


יתועמשמ דואמ יתרבחה םרוגה ןכאש ,ןאכמ
וניכרע המו ונתוא םיספות ךיא .ונלצא
ךרע לעב תויהל - תורחתה םג .םירחא יניעב
ךרע לעב תויהל םג לבא ,רתוי הובג יסחי
.ללכב


בוט יכה הז לבא הרורב אל ינאש יל המדנ
.םירופ לש הז רקובב קיפהל יתחלצהש
!חמש םירופ
תעלותל וביגה
 
 
19/3/03 14:10
nameless :תאמ
,יריקי חחרפ ,יתוא תמכחה ןכאל הבוגתב
תואיצמהמ ריהמ ןוימדה
namelessל וביגה
 
 
9/3/03 1:06
ילט :תאמ
קולבהמ ינ'גו תחפוטמ ,תכשומל הבוגתב
,ןרול ןאס ביא רמא הז לעו
הפיה פא-קיימה איה הקושת"
לק רתוי לבא ,השאל רתויב
."הקיטמסוק תונקל
.הקושתה דעב רתוי ינא תישיא
.דמחנ רתוי לבא ,השק רתוי ילוא הז
ילטל וביגה
 
 
9/3/03 7:24
חחרפ :תאמ
קולבהמ ינ'גו תחפוטמ ,תכשומל הבוגתב
.ביאה לש החירמ התוא


יתייה ,הלק תוחפה היצפאה לע תכלוה התייה איה וליא ךא
.ךכרתמ ףוסב


:-)
חחרפל וביגה
 
 
9/3/03 16:11
ילט :תאמ
ללגב קר ולו יל השק יל השקל הבוגתב
? "תכלוה התיה וליאש" איהה תאז ימ
הדיחה תא וליפאו הניבמ אל ינא םולכ תמאב
,יתרתפ אל דוע ךויחב המוגה לש
היצפואה םע אקודש רמואו אב התא וישכעו
?ךכרתמ תייה הלק תוחפה
יתרעה הלילב תחאב לומתא ינא ,חחרפ ךליי אל הז
וגנעתה אל םה ,תבתכש הממ יתקחצש ברמ םינכשה תא
...ךממ אלו ינממ אל
ילטל וביגה
 
 
9/3/03 21:34
חחרפ :תאמ
ינממ ךכ לכ הקוחר תאל הבוגתב
קר ,יחלב ילצא איה ...דימו ףכית ךל הנעא המוגה לע
.בוש ,הל דח אוה בוש) ...בורל םולע הרוקמש
(.קאינמ


תא טושפא םאה ,וטושפכ הנעא םאה ,השעא המ וישכעו
?ישוכל ךופהאה ,יתורברבח תא הארא ,ירוע
.ידות ,המליד שי
שממ ,בגא) דבל תנבה רבכ הז ,הניבמ אל תא םולכש
אל תא רשאמ ךופה קוידב לבא ,קוידב הזש (?דבל
.םולכ הניבמ
?חוטש חצמ ?ראשיי המו ייניע ןיבמ הרוק ילט וישכעו


..רשפא יא ירה ,םולכ אלב רוטפ תאז לכבו


תטרפנה ,תעדונ אלה איהה ,תיללכה איהה איה ,איהה
.יללכ ןפואב השא רמולכ .איהה תויהל תקסופו ,תאל


?המ תעכו


?הבשחמה יטמק תא שרפאו טרפאש


!יבמופב ...ינעיתו ,תוכלמה יצח דע
חחרפל וביגה
 
 
10/3/03 15:37
ילט :תאמ
הבורק הקוחרל הבוגתב
? המ ליבשבו
,הלוכ תוכלמהמ תוחפב תקפתסמ אל
.תיחרכה אל שממ תויבמופה ,יליבשבו
- - - תוסכתהל ,ךימסה ךשוחב רפחתהל"
..תושעל תעדוי ינאש המ לכ הז ילוא
- ףושח ידמ רתוי יכותבש המ לכ ילוא
הסכ תוסכתהל הכירצ ינא ךכ םושמו
."אושנמ השק טושפ רחא רבד לכ יכ ,בושו
.ןמרה הנא ,"קצומ יאר"
ילטל וביגה
 
 
10/3/03 19:45
חחרפ :תאמ
ץמאמה תא םיאור קוחרמל הבוגתב
ראבאש ךנוצרב ןיאש ןיבהל ילע ךכמ םאה ,ןכבו
?תויניינעה ךייתולאש לע יבמופב הנעאו


םולהיה ,ינשה יצחהו ,הלאש איה תוכלמ יצחש
..הבושתה איה ירה ,הצקבש


?אל


:-)
חחרפל וביגה
 
 
11/3/03 9:28
ילט :תאמ
?העיזה תא םגול הבוגתב
? תובושתה לבא...הדומ ינא ,תויניינע ןניא
,הזכ רואיב םע....קלע רואיב
,יל רזועש אוהה וליפא
םייניע לוחכ אל ללכב אוהש
,ןיזב םולהי ול ןיא םג תרמאש המ תורמלו
!! םולכ ןיבמ אל
(-:
ילטל וביגה
 
 
11/3/03 20:14
חחרפ :תאמ
ילש תולאשהל הבוגתב
ךא ,(הדומ) תוניניינע ךלש תולאשה אקווד
,ידות) יטויגיבמא יפוא תולעבו תוזמורמ
.(..השקבב
שממ ,תומימת ךכ לכ ןה ירה ,ילש תובושתהו
?אל ,המ .ינומכ


רנו ,הנידע הצונ םע זא .רועיב יתחטבה לבא
תוליבח תא שפחנו םיכשחמה תא ריאנ ,הוועשמ
ףוטעל וחכשש ןותיע תוסיפב תונגרואמה ץמחה
.םיגדה תא ןהב


תוכב ול השק ול השק (..תולק קימסמ) :ןכבו
יתוכאלמ פא קיימ = ביאה לש החירמ התוא
ןוישק...ל ףאו תינושאר הכישמל איבהל לוכי
הזמ אובי אל קופס ךא ,(םיקרפה לש אל)
רמולכ ...הימורעמ ינפל דוע תמאה הלגתתשמ
:ןיכומיס) .ודיב לופטל ותוואת לכו ראשיי
(ליח השוע ינודא ןימי


איהש וז ,הלק תוחפה הייצפואב תאז תמועל
וא ,הקושתה - השאל רתויב בוטה פא-קיימה
םגו ...תוככרתהה האב ןכ ירחאו ....זא
םרות ןבומכש המ ,ןורטסוטסטה תמרב הדירי
םולש תנכשהלו םימילאה םיפחדה תגפהל
לכו םעונ יכרד היכרד :ןיכומיס) .ימלוע
.(םולש היתוביתנ


.....יבמופב ראבל יתצלאנ הז לכ תאו
הלימב וז רידגהל שי תינקת תיאקורמבו
.המושח (ןייצל שי ,האלפנה)


שי טיבוהב קרש ,וז םיעותעת ךרדב ךישמנו
:הנממ תוירותסמ


הבושתהש ירה ,תוכלמה יצח איה הלאשה םא
.רתכבש םולהיה ....וא - ינשה יצחה איה
לש ןויערה שארל ךל עיגה הפיאמ ןיינעמ
..ינממ אל הזש חוטב ינא ...םייניעה לוחכ


:-)


:בושח והשמ דועו
.ןיבמ אל ינא םולכ ,ינא םג
:-)


ךתושרב ,זומרא קר ,ינשוחה דמימ תלתה יבגל
הידמה איה ,םירידישתב דמימ תלת ,ןבומכ
שי תואיצמבש ,תואיצמה אלו .תילאוטריוה
.תולעמ 360
:ןיכומיסה תא יתחכש טעמכ
וזכרמו ,םלועה אוה םוקיה זכרמ :ןיכומיס)
זכרמו םילשורי הזכרמו ,לארשי םלועה לש
(...ה לע ילצא םילשורי


מממממממממממממממממממממה
חחרפל וביגה
 
 
14/3/03 1:02
הלאינד :תאמ
ץמח רועיב ,וא !אל ,שיואל הבוגתב
התפמו תדלקמה לומ בשוי ,חחרפ חחרפ חחא
. םישנ
רפס חתופ .איהה םע םעפו וז םע טטרלפמ םעפ
,יאניקלוט ןוירמליסו ןרוק ך"נת ,םיינש וא
.םישוביכל פוהו ,היגולוכיספב רפס הזיא םג


ךניב ןכו תעלות ןיבל ךניב הווטנש "הדש"ה
ןיידע םכל ןיא .הכישמ אוה ילט ןיבל
הארמה .הכישמ שי לבא הז יניעב וז תויומד
זיעהלו קחשלו רבדל וברתש לככ .ילוש עגרכ
,םילימ טעמב רתוי זומרלו ,םכיתולימב רתוי
.ינוציח בוריע םוש ילב ,םצעתת הכישמה


טנמלאה עיגי ול עיגי םא עיגי רשאכו
םידוכלו םישובכ ויהתש ינחוטב ,יזיפה
.הרהמב וילע ורבעתו ,םכלש קתמה תולימב
הלאינדל וביגה
 
 
14/3/03 10:29
חחרפ :תאמ
ץמח רועיב ,וא !אל ,שיואל הבוגתב
...הנשמ אל הז ,ינפל םדוק הז תא ורמא


.ןטשהמ ןוזפיחה ,הרקי הלאינד...לבא


בורצ ןיקלוט ,ונרפס תיבב אל ,ןרוק ך"נת
שורגה לש רוחב איה היגלוכיספ ,העדותב
.ןיסובלוב הדש - הדשהו


אבחיהל ןתינה ,תולמש עבראב השובל תא םאה
?בטיה םש


!רקסוא .שארמ עודי סרפה ,ןכ םאש
חחרפל וביגה
 
 
15/3/03 0:42
הלאינד :תאמ
!תיחשמ שוביכהל הבוגתב
תחא ,תינואג תפומ תריצי אוה חפה ףות
םיילוש תרעהכ קר אלו ,םינמזה לכב תולודגה
. היינשה םלועה תמחלמל
.ןיינע יתדביא ,בוט
הלאינדל וביגה
 
 
15/3/03 20:01
ילט :תאמ
ץמח רועיב ,וא !אל ,שיואל הבוגתב
,הרקיה הלאינד
,הכישמ המ הכישמ
,הישילש תעצהש וליפאו
,ילש לעבהמ ץוח
,דחא ףאב תעגונ אל
.לקמ םע אל וליפא
ילטל וביגה
 
 
16/3/03 14:21
תעלות :תאמ
ץמח רועיב ,וא !אל ,שיואל הבוגתב
?דבל הז לע תבשח תא
?תא לכה ,תונינשהו תומיהדמה תונבותה לכ


.תכשומ שממ תא
תעלותל וביגה
 
 
16/3/03 15:09
הלאינד :תאמ
,ידיגתל הבוגתב
דחיב תילולימ ןנואל רדסב הז ,הרקי תעלות
וליפא הז ,רתאה יפד ןיב והשימ דוע םע
םא לבא .תוכורא םילימב הז תא תובגל רדסב
יתבתכש המ לע דיגהל ןיינעמ והשמ ךל שי
ירתתסת לאו ותוא ירמאת ,רפסה ןיינעב
תכשומ רקיעבו םוקמב אלש הקיניצ ירוחאמ
.םומעיש תוריחנ


רתוי העיבצמש היפהפי הריצי איה חפה ףות
תינמרגה המואה לש קבאמה תקספה לע לכמ
.דדומתהל אלא ,שיחכהל הריעצהו השדחה
ןהב ,היגלבו תפרצ ומכ תונידמ תמועל
. תטלש ןיידע תועיבצהו הרתסהה תוינידמ
הלאינדל וביגה
 
 
17/3/03 13:05
ילט :תאמ
,ידיגתל הבוגתב
,הלאינד ייה
ןיינע תא דצב החינמ ינאש החילס תישאר
הכישמה
יל ןיא ,תנבה יאדוש יפכ .םייטנגמה תודשהו
.וב ןיינע
יל שי ,ויבגל תבתכש המבו "חפה ףות"ב לבא
,ןיינע
.ךיא דועו
תוארל ןיאש ןיטולחל ךתיא המיכסמ ,לכ םדוק

טסקט ,ךדיאמ לבא ."םיילוש תרעה" וב
וניא יתורפס
ףילחת וא ,תירוטסה תמאל עיגהל יעצמא
טסקטל
.ומיע חיש-רב אלא ,ירוטסה
יאנילרבה" ולש רפסב ןיידתמ ,קוינק םרוי
"ןורחאה
םעה ןיבל וניניבש רובסו ,סארג רטניג םע
ינמרגה
,(ישיאה אל ,ימואלה רושימב) םוהת הרועפ
ולש רישהש ,ןאלצ לופ תא לשמל יחק וא
"תוומה תגופ"
יתורפסה ןונאקהמ קלח בשחנו הינמרגב דמלנ
ינמרגה
תוילוק-ברה םע תמעתהל םוקמב .ינרדומה
,םינכתב
םידדצב אוה קוסיעה ,תויווחב ,םיעוריאב
םייטתסאה
קבאמ הזיאו תודדומתה וזיא לע .םיינרוצהו
? תרבדמ תא
הלוכי תא ?תקדב תא ? השחכה תקספה וזיא
תונפהל
?םירמאמל ונתוא
,הטרחה ןבומכו ,החכשל ןורכזה ןיב
תוימויקה תושוחתהו
,"חפה ףות"ב רוביגה לש וייח חרואמ תולועה
עבק ימ
,הירטסואו דנלוהב םגו) תפרצו היגלבבש
תטלש ןיידע (תחכש
הינמרגב וליאו תועיבצהו הרתסהה תוינידמ
ןוחצנ םשרנ רבכ
ןימהש תויתחתה רוב לע םדאה חורל םישרמ
?וב עגנ ישונאה
תמעפמ םירזה תאנש ןיידעש הינמרג התוא וז
הל שישו הב
ומכ "תורואנ" תונידמ םע םיקפקופמ םירשק
?ןיבא ינאש ,קריע
תוארל ונימיב הרהמב הכזנ ונלוכש הפיאשבו
דציכ
םזינאמוה) הזכרמב םדאהש םלועה תסיפת
םיארוק
.םוקמו םוקמ לכב טולשת (...יל הארנ הזל
ילטל וביגה
 
 
21/3/03 21:21
הלאינד :תאמ
ןיינע יתדביעל הבוגתב
םולש


הררחתשה הינמרגש יתנעט אל דחא עגרל,תישאר
תשביכ,הפוריא וליפאו ,הלש לצהמ ןיטולחל
הבציעו םלועה לע הטלשש תיתוברתתכרעמכו
הצובק לכמ רתוי,םויה אוהש יפכ ותוא
הרבגתה אל-הירוטסהה ךלהמב תרחא תיתוברת
.התוא ףדורה לצה לע


יטילופ טסקט אלו הריטאס אל אוה חפה ףות
תריצי אוה .תושק תרוקיב תולימ אלו בקונ
.תונמוא
המ םע קסעתהל ליחתהל םיחרוט םא ,רתיה ןיב
ןהלש תויגוצייה) תויומדה ירוחאמ דמועש
(רוביגה אוהש "דמג"ה ירוחאמש םייומדהו
.רבודמ הילעש תרוקיבה תא תוארל ןתינ
שיו ,תוצובק המכל םויה קלחתמ ינמרגה םעה
עגרכש ינמרגה םעה לש וקלח .ןהיניב ןיחבהל
םירז תאנשב קסוע וילע רפש אל ילכלכה ולזמ
םייגלבה םייתפרצה ויתימעש ומכ קוידב
ילכלכה םלזמ םהילע רפש אלש םיסורהו
ידכ םצראל ואבוהש םירז תאנשב םיקסוע
םהיתורשמ תא , םהיניע תואר יפל,םהמ לוזגל
יפרגומדה ךרוצב םלעתהב ןבומכ תודבוכמה
היסור איצוהל) הלאה תונידמב טושפה
(הטושפה תיממעה האנשה ימעטמ הסנכוהש
היינבהו קט ייהה תיישעת תלצה תא קידצה
תומכב םינמואמ תוחומו םיידי תסנכהב
.השורדה
םירעב ררוגתמש הז רקיעב, ינמרגה םעב קלחה
,הינמרג לש םייברעמה תוזוחמבו תולודגה
הארנש ורבעב הומת טוטיחב ללכ ךרדב קסוע
היה אלש ,רתוי ריעצה םעה לש ובורל
הירוטסהכ ,תושממו הרוצ ושבל םירבדהשכ
,רוחאמ חינהל יוצרו יאדכש תבאוכ המוגע
ומכ רתוי םיניינעמ םיאשונב תודקמתה ךות
תיפוריאה תרמצב הינמרג לש ילכלכה הדמעמ
.תימואלה קט ייהה תיישעת בצמו
,סארגו לב תמגודכ םישנא לש ,ףסונ קלח שי
ויתימעו (לגיפש רדב ריכב יאנותיע) רנרטש
םירקוח) םירקוח לש הבחר הליהק דוע ןכו,
ונממ קלח ןכ םה לבא םעה תא םיגציימ אל
םזיפצפב וקל הרקש המ תובקעבש ,(לכה ירחא
חוכ תלעפה טרפבו חוכ תלעפה יפלכ קתשמ
הניחבמ םא ןיב) תושלח תויסולכוא דגנכ
םהש יפכ תיעזג וא תיתוברת ,תילכלכ
.(םויה דע תיפוריאה העדותב םיגווסמ
תינעזגו העובצ, תימשיטנא הנידמ איה תפרצ
תא לבא םש יתייה יל ינימאה רמול יתלוכי .
קיפסמ .יתלימ לע קר ךמתסהל תבייח שממ אל
.םיבושחה םייתפרצה םינותיעה לע לכתסהל
םויה לש תורתוכה לע תרבדמ אל וליפא ינאו
ינפל םויה קיפסמ .שדוח ינפל םויה וא
הל וא ןויסרבילהשכ .םישדוח העבש הנומש
תועידומה תולודג תועדומב םיאלמ ויה דנומ
האוש"ב םיקסועה הדועת יטרס דועו דוע לע
תוארוקה תועדומב וא ,"םיחטשה-השדחה
תויתפרצ תואטיסרבינואמ םיפוג ןומימב)
תקספהל (7 זיראפ 'נואה ןשארבו תודבוכמ
.לארשי םע יתוברתהו ילכלכה ,ימדקאה רשקה
הלאכ תובוגת םויה דע המסרפ אל הינמרג
.הלש םייזכרמהו םייגוצייה םינותיעב
לש טלחומה יונגל תפרצב תנתינש תוימשרה
אל איה הטירוטוא אל יצח הטירוטואכ לארשי
אוצמל ןתינ היה וא אוצמל ןתינש והשמ
,בוש .וזכ תויתטישב אל תוחפל,הינמרגב
םואמב רושקה ןיינעל סנכיהל ןוצר לכ רדעהמ
ןותנו אל וא קדצומש המ ,הפירש קבאל
רסוח וא, השעמה לבא .םיעינמה הז חוכיול
הברה יד רבכ םש שחרתמש והשמ אוה השעמה
.ןמז


.יתארק אל תוומה תגופ תא
היוזה תוירואת שי חפה ףותב תיטתסא הניחבמ
ריעצה רתרו ירוסיי תא יתארק המ ןמז ינפל.
לש רואיתה םהב ,רטסיימ םלהליו תא ןכו
תרבדמ ינא וילע רבדל הזתיטנאה אוה עבטה
.יוזהכ
לש יפואה וק אוה ינמרגה ףונה סארג לצא
תויסנכ לע רבדמ אוהשכ .ישונא םונהיג
ןהב םילסופמה םיירצונה םישודקהו תוקיתע
אוה .ףונב דקמתהל הסינ אלו דקמתמ אל אוה
ןבאב הטורחה תורצנה לש תיניצ הוושה השוע
ברע יתמחלמה הווהה לש יתימאה סחיה ןיבל
ומכ הז .המצועה תייכרריהב המוקמו,תדל 39
ילידיאה ינמרגה ףונה .הרעסה ינפלש טקשה
ינמרגה ףונה תמועל ,סארג לצא ראותמש
לצא םיראותמש תינמרגה הנפואהו םינבמה,
תוינמרג תאז םעו ךכ לכ תונוש תופוקתב הטג
רואית ןה .עבטל דהוא רואית ןה תוחפ אל
םג ,השעמל יופש רואית) עבטל יתדגא ךפונב
יעבטה רואיתה םירחא םייסאלק םירפוס לצא
,ללכ ךרדב רחא והשמל הרופאטמ אל אוה
וא םיגולונומ ןיב אבומ אוהשכ דחוימב
.(תויושחרתה
םה הנפואהו םינבמה ,ףונה,עבטה סארג לא
היגלטסונה לע העיבצמש תבותכו הקעז
.המלענו התייה איהש הנימאמ לבא "תייתג"ה
.והז
הלאינדל וביגה
 
 
21/3/03 22:55
ילט :תאמ
ןיינע יתדביעל הבוגתב
,הלאינד ייה


.יתינהנו יתדמל ,יתארק
,םירבדה ןמ קלחל יתמכסה אל םא םג
רתאב תובוגת הברהש הוקמ
.והז/וז חורב ובתכיי


(-:
ילטל וביגה
 
 
22/3/03 0:31
הלאינד :תאמ
ןיינע יתדביעל הבוגתב
.תמכסה אל המ םע תעדל דואמ חמשא תישאר
.הדות תינש
הינשה הרוחבהו תאש ךכ לע ינהמת תישילש
םע והשמ יל המדנ) רחא ןוידב ילע תורבדמ
תורכיה םומינימ ונניב שיש וליאכ (ןוקייא
.תיביסרגא ךכ ידכ דע הרוצב דועו .עובש לש
.המלו המ לע הניבמ ךכ לכ אל


.בוט הליל תיעיבר
הלאינדל וביגה
 
 
23/3/03 10:49
ילט :תאמ
ןיינע יתדביעל הבוגתב
,הלאינד ייה
ללכב הפוריאש ,איה ילש הנעטה ,תישאר
הינמרג םאו ,הלש לצהמ הררחתשה אל
כ"ע הצפמ דימ איה ,המידק דחא דעצ השוע
.רוחאל םיינשב
ירחא רושעו ,הינשה ע"הלמ ירחא הנש 50 קר
תינכות החכשנ הפוריאב ,הרקה המחלמה םות
,לשרמ
,יחרזמה שוגה דצמ םויאה םג ומכ
,תועיבצ ,תוימשיטנאו
תובוחרב םיטלוש םזילטנמדנופו םירז תאנש
.הלש
,דסחב אלו תוכזב היה הז ,השקבב ,תינש
הביס םוש ןיאו
.ךכ תבתוכ תא םא תוקסרתהב ייהתש
ילכות הבושתה תאש תבשוח ינא ,תישילש
הבוגתב אוצמל
אל הארנכש ,הלעמל תועדוה המכ חחרפל ךלש
האצמ
.הטעמה ןושלב ,ןח
! בוט םויו .חכשנ ,ךלה ,היה לבא
(-:
ילטל וביגה
 
 
23/6/03 14:59
ןיפרצ תוער :תאמ
ןיינע יתדביעל הבוגתב
תבהוא אל ינא .ןיפרצ תוער ימש בוט
.םיענ אל יל הארנ הזש ללגב סקס
ןומה ורק
םירז םישנאש ונצראב םירקמ
םתיבל םידלי וחקל םיריקמ אל ונחנאש
םידליה תא קבחל וליחתהו
.םימיענ אל םירקימל [םידליל]םהל םורגלו
ןיפרצ תוערל וביגה
 
 
17/3/03 13:44
תעלות :תאמ
,ידיגתל הבוגתב
.ומצע רבדה תא תושעל רשפא דחיב רבכ םא


לכ לע הברהב הלועש הבוגתב ךתוא הדביכ ילט
.ילט תאז לבא .ךל עיגמש המ וא תבתכש המ
לכ ,הזכ עדי יל ןיאו) הדמחנ תאזכ אל ינא
((-: !ילט דובכה


תרבוע תאשכ ךממ םימלעתמ םתס אל ,הלאינד
,ןאכ תרדשמ תאש המ יפל ,ביבא לתב בוחרב
.ךממ םיטלמנ אלש חומשל הכירצ תא
תעלותל וביגה
 
 
21/3/03 20:53
הלאינד :תאמ
?דחיב ןנואל המלל הבוגתב
.עשורמ דואמ היה הז
תאצמנ ינא הלא םימיבש ךכב בשחתהב
םזיניוורד ואינש ךכ ,תיללכ תוקסרתהב
סניקוד תאו םינימה אצומ תא יתארק אקווד)
וליפא, אשונב עדי יל שיש ךכ סנקרה תאו
וא תמייאמ תמייא אל בצמ םושבו, הקיסיפב
הניחבמ ןבומ םושב ילע ימייאת
ומכ הז תא תעדוי ינאו תילאוטלקטניא
אבצ לע הלוע תירבה תוצרא אבצש רורבש
הירוטסה הריש (דחיב היקרוטו תפרצ, קאריע
,תולילב םילשורי לש תעשורמה חורה וא
.תושידא םומיסקמ יב םיריבעמ


תוטירש תמאב קומע ןואכידב יורש םדאשכ
םורגל תיסינש המ ומכ תושטשוטמו תונטק
.תושידא דועב תולבקתמ ,ילש הצימאה הדגואל


םולשל יכל
הלאינדל וביגה
 
 
23/3/03 12:02
תעלות :תאמ
?דחיב ןנואל המלל הבוגתב
תוילאוטריו םיידי תודרוה תבהוא אל ינא םג
בצמ םא טרפב ,ךב יתעגפ םא יל רצו ,ולאכ
.וז תעב םיימשב אל ךחור


יכ ,תילאוטקלטניאה המחלמה תא בוזענ יאוב
הינשהמ תחא דמלנש הפידעמ תא םגש יל הארנ
.ינומכ קוידב ,וזב וז םחלנש אלו


תסנכנ תאש עגרבש ןיבהל הכירצ תא ,ינש דצמ
הרוצב ותוא תשרפמו םישנא ינש ןיב גולאידל
ןכתי ,תעגופ ףאו המיאתמ וא המיענ הניאש
יתינהנ דואמ .תומיענ אל תובוגתב ילקתתו
אורקל םג תינהנ ינאו חחרפה םע גולאידהמ
חחרפה יכ ,םירחא םע ףילחמ אוהש םילימ
תא םגש ומכ ,םיניע ריאמו ינועבצ סופיט
תכפהו רחאמ יב העגפ ךלש תונשרפה .תנחבה
.רחא והשמל םימת והשמ


הדות .אתווצב הנהנו בירל קיספנ יאוב זא
(-: .'זאיר ןילופ לע
תעלותל וביגה
 
 
15/3/03 2:22
Bad Arse :תאמ
הבורק הקוחרל הבוגתב
תורצב ךתוא ךבסתש הלימ וז !ישוכ אל קר .רוחש וא
.יתיא אל לבא
Bad Arseל וביגה
 
 
15/3/03 2:38
חחרפ :תאמ
יאקירמא יאקירפאל הבוגתב
וא) ןורחאה רבדהש ...יתצחלנ שממ עגרלש
הכפהש ימ םע ךבתסהל הז ,הצור יתייהש (..טעמכ
."לוה סא"ל ,הנוב תרוקיבו הרעה יחמב ,יתוא


תויהל ךירצ ,רוחש ותויה ינפל ,יאקירמא-ורפא
?אל .יאקירמא


ילקיטילופ היהי אל חטב הז ,והשמל ךפהא ינא םא
!טקרוק
אל :הזמ רתוי הברה לבא ,ישוכל ךפהא אל ,ןכל
!יאקירמא-ורפאל ךופהא


:-)
חחרפל וביגה
 
8/3/03 15:11
שחנהו הוח :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
.ןוכנ לכה .רמאמל שדחל המ יל ןיא
,ןכ - ידמ תושמושמ .תונוכנ דימת ןה תואשילקה לבא ,םנמא יאשילק
.תונוכנ לבא
.ןמזה לכ שדחמ לגלגה תא איצמהל רשפא יא


.תישיא אמגוד איבא ,ןוכנ הזה רמאמה המכ דע שיחמהל ידכ ,תינש
יליגב .40 -ל יתילע 38 הדיממ ,לקשמב תצק יתילעה הנורחאל
אל רבכ (37) םדקתמה
חוצפל ידכמ תינלצע ינאו םירתוימה ג"קה תא לישהל לק ךכ לכ
.תוטאידב וא רשוכ יליגרתב


,לזאזעל לבא ,תמאב אל ?יל ופסונש ג"קה תא תבהוא ינאש םכל רמול
סנכהל קשח יל ןיא
!יל אב אל .רשוכהו תוטאידה ץורמל
ותואב יתיא םיליחתמ .יתנמשש הזל בל ומש אל ללכב םה ?םירבגה
.םדוק ומכ הדימ
לכתסי אוה תיסוכ לע .רבגב תלזלזמ אל ינא לבא ,תרעטצמ ינא
לש ופוסב לבא ,ריר ליזיו
-מ רתוי תצק םישפחמ םה םג ,ןויז םתסמ רתויל עגונ הזשכ רבד
.skin deep


לש תודימב ,ןכ .רתויב האנ .הזרו ההובג הרוחב הדובעב ונלצא שי
,דבל איה ,ןכ-ו .תינמגוד
.ינומכ שממ
התוא תאנוש ינאש הל יתרמאו (ןבומכ קוחצב) התוא יתלליק עובשה
,הרומג האילפב ילע הלכתסה איה .התבוגת תא חכשא אל .הנוזר לע
,תיסקסו תיסיסע ,השא לש הרזג ךל שי ?ךל רסח המ :הרמאו ,ןוהמתב
!ילע יאוולה


הצורמ היהת אל השא םלועל .ןוכנ לכה - רמאמב בתכנש המ - רומאכ
לזאזעל...ו ונמצע תא לבקל ,עגרהל יאדכ זא ,היארממ ןיטולחל
?םכתא ובהאיש המל - םמצע תא ובהאת אל .לכה
םירחאל הלגמו לכה תרמוא ףוגה תפש (םירבג יבגל םג דואמ ןוכנ)
ונילא עיתרמ וא ךשומש המ הז כ"הסבו אל וא ונמצע םיבהוא ונא םא
.ונתיאמ וא
שחנהו הוחל וביגה
 
9/3/03 2:24
Lady Stardust :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
!תורקי תוננב
בושח רסמ יל שי תניינעמה הבתכה לש הקימעמ האירק תובקיעב
:םלועל


!!!תיסוכ תויהל הלוכי תחא לכ
ונלוכ .הז ליבשב לודג הזח םע תיסקרונא תויהל תבייח אל תא
רבד ותוא ונייה ונלוכ םא .תוישיאב םג ומכ הרוצב ,לדוגב תונוש
.םמעשמ ארונ היה םלועה
םיחותינל וסכנית לאו ןכמצע תא וביערת לא ,ןכמצע תא ובהאת
. ןכוסמו רתוימ הז-םיינויח תואירב יכרצל אל אלש םירתוימ
.ןכמצע תא תואור ןתאש ךיאו השיגב אב לכה
הפיש המ תא וטילביש םידגב ןכל ונקית ,ןכמצע תא וחפטת ,ורפאתת
ןתא,שארב לכה הז םימעפל) אלש ןכל הארנש המ תא ושטשטיו
...(תועדוי
ןטק ןוקיליס ילב הזח .הפי יכה הז יעבט יכ !הז תא ובהאי םירבגו
.םע קנע הזחמ הפי רתוי היהי דימת


ןתא תופי המכ דע ואריתו דאמ וקמעתת םוי לכ הארמב ולכתסת טושפ
!תויהל תולוכי ןתא תופי המכו תמאב
Lady Stardustל וביגה
 
9/3/03 14:28
rachel :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
תנייוצמ הבתכ
דואמ בוט תיארנ ינאו ילש תינוציחה העפוהה םע תקסעתמ אל ינא
םתוא הדירומ הב םעפו יפוג לעש תורעשב תשייבתמ אלו
rachelל וביגה
 
9/3/03 21:42
הל סאמנש יהשימ :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
תרדשמ תרושקתהש הדבועל רבעמש ךכל םכביל תמושת תא תונפהל יתיצר
תא רתוי תרדשמ איה -תופי תויהל תוכירצ ונחנאש ןמזה לכ ונל
!!!!!!!!!!!!!!!! ) ךכ לכ יתוא זיגרמש המ הזו סקסה לש ןיינעה
(
םיאורש ןושארה רבדה הז ,ונלש רוקיבה סיטרכ אוה ינוציח הארמ
חירהלו תוחפוטמ תויהל תוכירצ ונחנא יתעדל ןכלו ונילע םיטלוקו
םע בוט שיגרהל ונל םרוגו ונל חונש המ הז םא דומצ שבלתהלו בוט
םע תאצל הצרת אל ונתיאמ תחא ףא .םירבגל םג עגונ הזו ,ונמצע
. 'וכו 'וכו ליעגמ שובל ,חירסמ ,חפוטמ אל רבג
?לדבהה תאז לכב הפיא זא
,הזל רבעמ םירדשמ ונחנאש המב
.ינשל דחא םידגונ אל היצנגליטניאו תוינוציח
,םישנה ונתמועל םה לבא ,הארמהו ףוגה חופיט בושח םירבגל םג
.ונתוא תותפל ךיאב קר אלו םיפסונ םירבד םע םג םיקסעתמ
ומכ גהנתהלו םירבג ומכ שבלתהל תוכירצ אל ונחנא -והשמ דועו
לכב םישנ תויהל תוכירצ ונחנא ,םהל ' תווש ' תויהל ליבשב םירבג
,הלכלכ ,תוינוכמ ,לגרודכ לע רבדל תעדל ןיידעו אוהש ןבומ
.רחא רבד לכו הקיטילופ
ןויוושה הז
הל סאמנש יהשימל וביגה
 
10/3/03 17:14
ידע :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
וליאכ - זפול רפינ'ג לש ינוציחה הארמל וסחייתה תובתוכהמ המכ
ןבשי תלעב"ו "הרטיג" ומכ תיארנ איהש ףא לע תומלשומ הפוג תודימ
."לודג
,דווילוהב "תויסיסע"ה תחאל תבשחנש ,זפול רפינ'ג םג ,השעמל
הלועה הדימב הניאש יאדווב - ליגרהמ תונטק ףוג תודימ תלעב הניה
.38 הדימ לע
ונאש ךכמ תעבונ לודג ןבשי תלעב לאכ זפול רפינ'גל תוסחייתהה
.ךחוגמ ןפואב תונטק תודימב דווילוה תושנ תא תוארל םיליגר
רפסמ ינפל זפול הבכיכ וב "הנירס" טרסה תא ריכמש ימ ,השעמל
,42 וא 40 - רתוי הלודג התייה םש הפוג תדימש תוארל לוכי ,םינש
.ןייוצמ התארנ איה ןיידעו


יכ בושחי ,הנירס טרסה תא האורש ימ םויכ יכ חינהל ריבס ,םלוא
.םש הנמש הניה


ךכ ,התייה "םירבח" ימי תליחתבש ןוטסינא רפינ'ג - תפסונ אמגוד
הפוג תדימ םויכש ךכ ,הקמטצהו התזר ,38 הדימ תוביבסב ,יל הארנ
.תוחפ ףא ילוא ,34 הניה


יניעב בוט התארנ ןוטסינא רפינ'ג םינש 5 ינפל םאש ,איה היעבה
רפינ'גש בושחי םירזוחה םירודישב הפצי םויכש ימ ,םיפוצה
.זפול רפינ'ג הרקמב ומכ קוידב ,הנמש םעפ התייה ןוטסינא


ןה יכ בושחנ - םינש 5 ינפל תוירפינ'גה לש ןתומדב לכתסנ םאש ךכ
ונלש הזר /הנמשה יגשומ יכ תאזו ,בוט וארנ אלו תונמנמש זא ויה
.ונתשה


תילאידיאה הדימה איה 36 הדימ יכ תורבוס םויכ תובר םישנ
(תודילה ינפלו ונייחל 20 - ה תונשב) ונבור ,השעמל .הל תופאושו
.40 - ה ביבס בוטה הרקמב ,תואצמנ
בורו ,תיתואיצמ הניא 38 ףא םיתעלו ,36 הדימב תויהל הפיאשה
ןוכיתה תונשב ויה הב ,וז הדימב תויהל ורזחי אל םלועל םישנה
.ןהלש


םישנ לע תויתרוקיבב ולכתסי ,םירבגה םגו ,םישנה לכ יכ בושח
רבדכ תיחכונה התדימ תא ולבקי םא ףאו ,ןוטסינא רפינ'ג תמגודכ
רפינ'גל דוגינב תאזו ,עזעזמ םויכ תיארנ איהש תבשוח ינא) הפי
קר םימיאתמ הסח תליכא ייח יכ וניבי ,(בוט תיארנ טלחהבש זפול
השיאל אלו ,הזר תויהל ידכ קרפל רלוד ןוילמ 3 תלבקמש תינקחשל
.הליגר
ידעל וביגה
 
 
11/3/03 12:26
הפיהו הזרה :תאמ
המינצ איה רפינ'ג םגל הבוגתב
.ןתינה לככ ההובג תורידתב המרוג תודעסמ אלמלא
םירלוד ינוילימב םעטה המ הניבמ ינניא ןכ לע
תוינמגוד/תוינקחשהש
לש םיאלפנה םירבדה דחאמ תונהל ןתורשפאב ןיא םא תוחיוורמ
:םייחה
.םיחבושמ לוהוכלאו לכוא


!?םדאה היחי ודבל סקס לע םאה
הפיהו הזרהל וביגה
 
 
11/3/03 20:15
חחרפ :תאמ
- והמ םייחה םעט יל רורב אלל הבוגתב
(סקס) וב ולוכד ,וב ךופהו וב ךופה ירהש


:-)
חחרפל וביגה
 
 
12/3/03 9:31
הפיהו הזרה :תאמ
...חטבל הבוגתב
...ףייעמ ,יריקי ,ףייעמ


:-))
הפיהו הזרהל וביגה
 
 
12/3/03 9:38
חחרפ :תאמ
!אלש...חטבל הבוגתב
איביש ןורתפ ונאצמ ...תויוטבלתהל ףוסה ,םילופיטל ףוסה
..הריהמ הניש


.הפיו הזר ןורתפ


:-)
חחרפל וביגה
 
 
12/3/03 9:59
הפיהו הזרה :תאמ
הנישה תויעב ןהל ורתפנ הנהל הבוגתב
.דבוע שממ ילש יוניכהש בושחא דוע ינא
.הארנכ ,םוסרפב תמא שי


.ךויח
הפיהו הזרהל וביגה
 
 
12/3/03 20:17
חחרפ :תאמ
''דבל''ה תויעב ןהל ורתפנ הנהל הבוגתב
.המליד ?ןיא וא ,םוסרפב תמא שי
,יעבשתה .אלמ ןומא שרודו ותסיע לע דיעמ ,ה"בקה
?תיכ"נתה העובשב
(ההההההההההההא....יל יעבשהו יכרי תחת ךדי ימיש)
חחרפל וביגה
 
 
13/3/03 8:55
הפיהו הזרה :תאמ
תמא ,ה''בקה לש ומתוחל הבוגתב
(ןושלה הז דיה אל הז) .תעבשנ .א
...רבדמ יקסיוה הז ילוא .ב


.תומח תוקישנ
הפיהו הזרהל וביגה
 
 
13/3/03 16:25
חחרפ :תאמ
!? ןוסירומ םי'ג = ? ה''בקהל הבוגתב
,יוצמ םהבש) םינטקה םיטרפל םיסנכנ ךכ רחא
,םימוהממממממממממה יניינעבו .(םיהולאה ,ןבומכ
.גדגדמ קר אל הז םא קדקדמ אל ינא


וא ,(ןומילו חלמ) הליקט - יליבשב .יקסיו
.תכלל לוכי םג ,הקדוו .חרקה לע ,ונרפ
מממממממממה .......ןכא ,תומח


:-)
חחרפל וביגה
 
 
13/3/03 21:29
חחרפ :תאמ
!? ןוסירומ םי'ג = ? ה''בקהל הבוגתב
?אל ,המ .םיהולא שי ,תוליפת שי םאיייייייייפ
1!!!!!!!!!!!!!!!!!!רררררררררררררררררריייי
חחרפל וביגה
 
 
12/3/03 15:44
ילש הרבח :תאמ
הנישה תויעב ןהל ורתפנ הנהל הבוגתב
אל שממ ,הטאיד
תנשעמ אל תא םא רקיעב


".....ןובאתה אב לכואה םע"
ילש הרבחל וביגה
 
 
12/3/03 20:36
חחרפ :תאמ
ילוא הניש תויעבל הבוגתב
סולינה לש תורוקמה לא (ך/י)לש הרבחה תא תונפהל
...ןבלה


....תוקריה ןיבש המו סקס ,לכוא


http://bananot.com/forum/read.php?f=1&i=138603&t=138533


..בגא....?אירב הז ,ןובאית
חחרפל וביגה
 
 
12/3/03 23:32
ילש הרבח :תאמ
אלא יל ןיאל הבוגתב
:לש ןוויכב
"בער ועיבשמ ,עבש וביערמ"
ילש הרבחל וביגה
 
 
12/3/03 23:50
חחרפ :תאמ
רתוי יתבשח ינאל הבוגתב
?תקפתסמ תייה םאה


!ענכושמ ינא ,חוטיבכ אל וליפא


:-)
חחרפל וביגה
 
 
13/3/03 17:53
ילש הרבח :תאמ
ירטנמלא הז ,בוטל הבוגתב
!םעפ ףא ,חוטיב ןיא
(..תאז תמועל קופיס)


הטאידל ןוכתמ אל אוה סקסש רמול יתיסינ ינא
(בגא ,הניש תויעבל אל םג)
טלחהב ןייוצמ ןוכתמ ,ןכ אוה יפויל ןוכתמ


קר ,"...העבש הביערמ" ,בגא ,בותכל יתיצר)
(...רוקמל לקלקל יתיצר אל
ילש הרבחל וביגה
 
 
13/3/03 21:24
חחרפ :תאמ
אלש יאדוב ,חוטיבל הבוגתב
רביא ,הטאיד אללו הניש אלל ,חוטיב אלל
....דחוימב רזומ


ריהצמ רבכ ינאש) והשמ הזב ןיבמ יתייה םא
:הככ רמוא יתייה חטב (!אל ינאש וישכעו הפ


,ןופצמב לופיט ידי לע תורתפנ הניש תויעב
אוה ןובמונ .סקס ידי לע אל קפס אללו
ומכ ןיא ,תאז תמועל .רותב אבה ףילחתה
!תקפוסמ הניש
תרתפנ הנישש ךכל תנווכתהש יתבשח אל .אל
....סקס ידי לע


,הטאידה ןיינע תא רדסמ סקסש יתבשח אל םג
םה סקסו ןוזמש ןוויכב רתוי יתבשח אקווד
.םיניזמו םיבוט םינכש
...תקסע הטאיד ןיינעבש םג יתבשח אל
עיזהל ןכומ יתייהש המכ ,יפוי ,הא ...יפוי
!הז ליבשב


:-))))))))
חחרפל וביגה
 
 
14/3/03 8:33
ילש הרבח :תאמ
...םדאל ול דחא רביאל הבוגתב
אל התאש תרמאש תורמלו) יתיצר אלש תורמל
(ןיבמ


אל ילוא ,בוט סקס ירחא הבוט הניש ומכ ןיא
.רזוע טלחהב לבא ,תויעב רתופ


םיבוט םינכשמ רתוי הברה םה סקסו ןוזמ
םהיניב שי אילפהל םייגוז םיסחי ,םיניזמו
רושיקהמ תורדגה םתוא י"פע) .ערלו בוטל
(תחלשש


םייגוז םיסחי םתואו
הקושת התוא ןיפוליחל וא
סיסבה תולבגמב) יפויל יניעב חתפמה איה
(ןבומכ


לע יתבשח אקוד ינא ,ןובאתה ןיינעל דועו
("אירב" דאמ דאמ) :הז


http://bananot.com/forum/read.php?f=1&i=140335&t=140274
ילש הרבחל וביגה
 
 
14/3/03 10:17
חחרפ :תאמ
ריבסא ינאל הבוגתב
.תקולחמ ןיא


תרבידש אוהה רבדה ירחא) תקפוסמ הניש
םפוסש םיניזמו םיבוט תונכש יסחי ,(וילע
יגלב) דלוקוש בטורב בטיה םיחרמנ ,יפוי
!םלועב רשוא םיברמ (חבושמ


שרפה שי םאה ,רעפ ןיאשכ ,תקולחמ ןיאשכ
?םילאיצנטופ
חחרפל וביגה
 
 
14/3/03 13:28
:תאמ
...רבדא המו רמוא המל הבוגתב
?תקולחמ ןיא
(תרמושו תרזוג ינא ףכת) הנימאמ אל ינא
:-)


רחא ןוידל הז לאיצנטופ
רררררררררררב".......התצימ אל איה"


כ"דב םילאיצנטופ שרפה ,וינינעל תאז לכבו
.םייק דימת טעמכ םג אוה ירעצלו דיבכמ


םולש תבש
וז הבוגתל וביגה
 
 
14/3/03 13:30
ילש הרבח :תאמ
...רבדא המו רמוא המל הבוגתב
םש ינא יתייה תאזש


תימינונא ראשהל םישאונ תונויסנ ידכ ךותב)
(ילש יתיבב
ילש הרבחל וביגה
 
 
14/3/03 14:47
חחרפ :תאמ
...רבדא המו רמוא המל הבוגתב
הז ךכ .(הכישמ) חתמ........ל רוקמה אוה
.למשחב
סחיבש ,םילאיצנטפה שרפה אוה חתמ
....םרזה תא עבוק ,תודגנתהל


תימינונא התייהש בוטש) ךתעדב תילעה ךיא
הבשחמל לק זמר םג ולו הז היהש (תע התואב
,הברה הברה ןויערה םצע ,זאו .תניילעתמ
.יתייעב רתוי


?תקולחמ הצור


:-)
חחרפל וביגה
 
 
14/3/03 19:32
ילש הרבח :תאמ
םילאיצנטופ שרפהל הבוגתב
דאמ ,ןכ
(בגא ,תומוקמ המכ דועב)


םש יתחלצה כ"דבשכ) ןמזמ ארונ יתדמל למשח
(תוירואתה ללגב אל ,הקיטמתמה ללגב רקיעב
.ךלש הירואתה תא ץמאל הנכומ


ןאלו תונוצר לש ןוויכל רתוי הארנכ יתכלה
.יתייעב רתוי הברה םש ,םתיא עיגהל רשפא


?ןחלושה לע תקולחמ םישת
ילש הרבחל וביגה
 
 
14/3/03 21:15
חחרפ :תאמ
....תקולחמל הבוגתב
חינהבל ידכמ ידמ בושח םוקמ הז ,ןחלושה לע
.)חיטשה םג).....תקולחמ וילע


.החונמ אלה לש החורל תקולחמ


"ילעב" :הלימה


:-)
חחרפל וביגה
 
 
15/3/03 1:19
..לש הרבח :תאמ
....תקולחמל הבוגתב
?תאזה הלימה לע תקולחמ שי
(וניניב אל) תבשוח אל
....ילוא ,תומיוסמ תויוגהנתה לע


הזה םוקמלו תאזה העשל תקולחמ אל חטב וז


?(חיטשה וא) ןחלושה לע אל םא הפיא :הלאשו
..לש הרבחל וביגה
 
 
15/3/03 2:29
Bad Arse :תאמ
אל אל אלל הבוגתב
get a room
Bad Arseל וביגה
 
 
15/3/03 2:40
חחרפ :תאמ
HALLOל הבוגתב
a roomate!
חחרפל וביגה
 
 
18/3/03 14:54
...לש הרבח :תאמ
HALLOל הבוגתב
םש יא תבתכש המלו הגצוהש המלידל רשקהב
.הלעמל


?ךלעב וא תא ,רוקיע רובעל רומא ימ
...לש הרבחל וביגה
 
12/3/03 23:04
הוח :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
תובג טורמל יתקספה ךכיפלו .ךתא ךכ לכ ינא .אילפהל תקדוצ
המ תא הוושה אל דוע דחא ףא ?םיעדוי םתא המו .יחש תיבו םיילגרו
(ץיקל הכחמ ?ראשהו) .רעי םושל םייניעה לעמ יל שיש
הוחל וביגה
 
13/3/03 12:02
דדוע :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
.אלפנ טושפ רמאמ
.הנוכנה הדוקנה לש קוידב עבצאה תא םש
?ונל הרק המ
םיגתומה תבוטל ונתוא דבעשל הזה ינחוכה םזילטיפקל ונתנ ךיא
? דירוול רשי היזופניא ךרד ונל םיקירזמש
דדועל וביגה
 
15/3/03 15:33
הלוש :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
.תורואנה לכ תא ךמצעל תסרה הרוש יחמב הככ
הז ?טילחה ימ !תויטופישה ,תויטופישה ?תינימ-א הציצק תיפי .ג
רשפא דימת .וצמאתיש ראשהו בוט הז תויסוכש דיגהל ומכ קוידב
לקמ .תיתרבח היינתה אלו ישיא םעט לש ןיינע הזש (ץרתל) דיגהל
.לבחו ךמצע לש םילגלגב
הלושל וביגה
 
 
15/3/03 22:09
חחרפ :תאמ
םינגה תולבגמב תיסקסל הבוגתב
וא ישיא םעט" לש ןיינע הניא ,אל וא תיסקס תיפי .ג םא הלאשה
."תיתרבח היינתה
ינפ םה ךכש הווקמ תוחפל) הילא םיכשמנש ימ שיש חינמ ינא
לבא .החילצמ השא ילוא תיפי .ג תושעל המ לבא .(הליבשב םירבדה
!אל איה תיסקס
?עבק ימ


!!!וניא רחאהו הפי הז םדאש עבק ימ ...תוניצרב ,ונ
חחרפל וביגה
 
18/3/03 16:50
naama :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
achoti, at kela :)

thanx - i really enjoyed the article, and your writing.
cant wait to read more of your stuff
naamaל וביגה
 
19/3/03 2:30
ןדריד רלייט :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
ןכא .תבתוכ ןיידע תאש תוארל בוט יל השוע , השדחה הרושבה תאישנ
!ךשמהב החלצהב ןומה ןומה (: רבעה ןימ תולוק ,
שי "דיהנולוק"ל ילוא ...עדוי ימ , רכזוהש השיאה רועזימל רשקבו
..הבושתה תא
.םיסקמ םוי
ןדריד רלייטל וביגה
 
20/3/03 3:13
:תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
.םהא
.ישיא ןפואב ,ןכ .ונתוא הז ,והשימ םישאהל רשפא םא
תוקוסע רתוי ,רתוי תוזר תויהל ץחלהש לככ ,יטסיטטס ןפואב יבשחת
.וצחליו וב ולפי רתוי םג ךכ ,לדגי (...'וכו) יפויב
טאל םילכואש םירבד הז לבא ,המצע יבגל הטילחמ תחא לכש ןוכנ זא
.הז תא תונשל השק הדובעב רבודמו הלידגה םע טאל


5-6 תונב שי ?ןמזה לכ הדמתהב דרוי היסקרונאה ליגש ךל עודי
!!!תויטקרונא
.10 ליגמ תולוח הריכמ תישיא ינא
!עזעזמ הזו 13ו ,12 תונב תולוח יתיאר
הז תא םישל ןהל רשפאתש ,תאזכ תימצע תועדומ ןהמ שקבל השק תצק
.דצב
שי ,ןכ זא ,תויביססבוא תאזכב יפויבו תוטאידב תוקסעתמ תודלי םא
.םישאהל ימ תא


תומוקמב םידגב תונקל א-ל רשפא ,ונילע המשאה תא קורזל םוקמב
אלו ,הלאכש תוינמגודב וא ,34 הדימב הוואר תובובב ןהב םישמתשמש
.הז םע הלועפ ףתשל
.ריהמ ןורתפ אוצמל ידכ אלו ,תונשל ידכ הלאה םירבדל אל דיגהל


תורבחו הנפוא יבצעמ םישאהל יכ .ךמצע תא םישאהל לק הז ירה
.הבושת קפסמ אלו רזוע אל הז (...'וכו) הנפוא
הזל אורקלו הז םע ךישמהל רשפא ,לק הז ונימצע תא םישאהל
יפוי תובתכ תוטאידמ םלעתהלו סחיה תא תונשל תוסנל וא ,םזיכוזמ
.חקל ונתוא דמליו ףוצרפה לע ונל ףועי הזש תוכחלו 'וכו
.'ב גוס תא ,תיסוכ אל תא םא


עונלוקה תיישעתו תרושקתהו הנפואה תיישעת ןכ הזו - םימשא שי ןכ
...'וכו
.םדגנ םולכ תושוע אל ונחנא יכ איה ונב המשאה
וז הבוגתל וביגה
 
15/4/03 2:55
ןאח ס'גני'ג :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
םע וליפאו (?וזה הלימב םישמתשמ דוע) קילדמ ,ןונש ,םכח -ימדש
.ייחב .ימלכהו ישוב !?ינא ?הנטק סרכ לבא .רדסב הז רעישב םיצרפמ
ןאח ס'גני'גל וביגה
 
17/8/03 11:01
העונ :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
אורקל ףיכו..ןוכנ כ"כ !!םלשומ הזה רמאמה.....רואיל הלאוו
...תיחצנה הטאידב ,ינא דחוימב)
( :)..תלכוא איהש רוריפ לכ לע הכובש
העונל וביגה
 
7/11/03 13:30
!האגה לטימ :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
תופאל תנחוט ינא רבחה םעש יל ונימאתו תיסקס הרוחבל תבשחנ ינא
תא יתרכזה !ססומתמ אוה ילש טבמהמ קרו םוי לכ םימרק המש אל ,
?םיילגרב תלדגמ ינאש רעיה
!האגה לטימל וביגה
 
7/11/03 15:33
רומ :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
הציצקה ,תיפי .ג דבלמ " :דחא רבדמ ץוח ,תבתכש המ לכ תא יתבהא
" ...המויאה תינימ-אה
תויהל תוסנמו היזיוולטב ונל תוטשפתמש תורוחבה לכל דוגינב זא
,איהש ךיא המצע תא הגיצמש תחא השיא שי ,תויסקסו תופי ןמזה לכ
-א הציצק התוא השועש המ הז ,הנוש םוסרפו דבוכמ שובל םע
????תינימ


!רמאמה לכב תנעוט תאש המ לכ תא הזה טפשמב תרתוס תא
רומל וביגה
 
8/11/03 18:02
רוא :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
תויסקסה תונב ופיא
רואל וביגה
 
22/1/04 22:37
לבנע :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
םיירקשה םידוקה תא תומינפמ םישנש תוארל דיחפמ המכו ,ןוכנ המכ
,יתעדל .תורחא םישנ לשו ,ןמצע לש תועורג יכה תואכדמל תוכפוהו
ויה אל םישנ םא ירחסמה יפויה לאידיא תא םינוק ויה אל םירבג
.("ךיתארק םיקמעממ" רמאמה םג ואר) החמשב ותוא תוצמאמ
לבנעל וביגה
 
23/1/04 1:06
:תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
.דבלב השיאה לש התוינוציח אשונל תסחייתמ ל"נה הבתכה
םייטנוולרה "םיילסרבינוא" יפוי יללכ םנשיש ןייצל יל ושרה ךא
ןאכ רבדמ ינא .תונמוא תוריציו םיניינב ,םיצפח ,םירבג ,םישנל
.סנסנרה תפוקתבו הקיתעה ןוויב ושפיח וירחא יסאלק יפוי ותוא לע
םילספב רכזהל אלש רשפא יא "טלחומה יפוי"ל םיסחייתמ רשאכו
לש ןהו רבגה לש ןה ינוציחה לאידיאה תא םיאטבמש םייסאלקה
.השיאה
המאתה ,השעמל אוה יפוי ,ןייעה תא ךשומה רבד אוה יפוי !יתובר
ל"נה הרקמב .אלמל רומא ףוגה התוא היצקנופל תילמיסקמ תינרוצ
אלממ רבגה לש ופוגו הדילהו ןוירפה תייצקנופ תא אלממ השיאה ףוג
רודל םיבאשמ קפסל ול רשפאמ וחוכש ,דייצו םחול ,ןגמ לש היצקנופ
.ךשמהה
טקלטניאה ,ימינפה יפויה לע השדח העדוה דעו ןאכמ רבדל רשפא
ךפוה ןקתהמ תיתועמשמ הרוצב גרוחה םדא לבא רומוהה שוחו
!תודסחתה ילבו תונקדצ ילב - שקבמ ינאו !המוגפ הרוחסל תיטמוטוא
גוז תב/ןב ומצעל אצמי וב יוצמה לכש םייוסמ םיעצוממ ךוות ונשי
םלרוג רשא םיילובג םירקמ םג םנשי ךא ,תונתשמ תוריבס תומרב
םיקיחצמ ,םישיגר ,םייטנגילטניא םתויה תדימל רשק אלל ץרחנ
אל םלועמ ,הברה ותונינש ףא לע ,רצחה ןצילש ורכיז .םינונשו
...ןציל ראשי דימת ןציל !הכלמה יניעב ינימ טקייבואכ ספתנ
םיירונימ םייונישש עצוממ בור ותוא לע תרבדמ ןכא וזה הבתכה
וא ןאכל םתוינימ תדימ תא עירכהל םילוכי חורה בצמב וא הארמב
יטלשל הזטיטנאה תא הווהמש ללמואה טועימה םג ונשי ךא .ןאכל
.ורטסאק לש תוצוחה
לש םישרמ הבוגל אשנתמה ללמוא תיצחמ ןב יתייה אל םע ,רוציקב
22-ה תדלוהה םוי ינפל עובש ףשפשל ץלאנ יתייה אל ילוא ,מ"ס 165
....ילש


הבשקהה לע הדות
וז הבוגתל וביגה
 
23/1/04 14:26
לכימ :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
לכתסהל םיענש םושמ .רתוי ךרעוי ךשומ הארמ ,החיתפ סיטרככ ילוא
םוהב קילדמ ןוליו וא הזאו םג תויהל לוכי הז) הפי והשמ לע
.קזח ונב שרשומ "בוט אוה הפי" סותימהש םושמו (רטנס
םיהדמ םדא םע תכשוממ תורכהש ונל הרק םימעפ הברה ךכ לכ לבא
וא ךשומ תוחפ םדא םע תורכהו ,רעוכמ עדרפצל ותוא הכפה ויפויב
.םלועב הפי יכה םדא ןבל ותוא הכפה "עצוממ"
אל) חורבל יתיצר הנושארה ונתשיגפבש ,ילש רבח םע הרק הז יל
שולש רחאל ,םויהו ,(רתוי ךשומ היה ילש סקאה טושפ ,ךשומ וניאש
הפי יכה רבגה אוהש ,תונכה לכב דיגהל הלוכי ינא ,תורבח לש םינש
עונלוק בכוכ לכ וא קצומ ףוג ,ןטבב תויבוק םע רבגשו ,םלועב
,םולכ וילא השיגרמ אל ינאש םושמ ,הז תא יל השוע אל ,היהי רשאב
.רטנס םוהמ קילדמה ןוליוה ומכ קוידב יל בושח אוהש םושמו
יל ונימאהו ,םלועב הפי יכה ינא ותניחבמש ,ךכ בשוח ילש רבח םג
.תמאה תויהלמ קוחר הז תיביטקייבואש
רתוי ותוא בבחל ונל תמרוג םיבבחמ ונאש םדא םא הקימעמ תורכה
םע יתבכש ירבעב .ופוגל ךשמהלו ,ופוג תאו ,ותוא בוהאל ,רתויו
קר ,אל וא יביטקרטא ,ףוג ףא ,לגשמ ףא תרכוז יניאו ,םירוחב 14
אבש יוריג ומכ ,חכשנ ינוציח יפוי .ילש רבח םע םילגשמה תא
תורכה לש יפוי (םיסקא המכ םע יל הרק הז) רואה תוריהמב ףלוחו
ינאשכ ,םירוטקפ הברה לש לולכמ אוה ,יתימא ,אלמ אוה הקימעמ
,םייניע אל ,תחת אל ,ותוא קרו ותוא האור ינא ילש רבח תא האור
.ותוא - םייפתכ אל
םתוא תא םירבוע םה .בוט וא לק רתוי חרכהב אל םיפי םישנאל
םיפיל םיבשחנה םידווילוה תוגוז המכ ובשיח .םירבוע םתאש םירבדה
ןוסרדנא הלמפ) וכוה (היסולכואה ראשמ רתוי הובג עצוממ) ושרגתה
ןה םישנה.ןהב ודגב ,ןתודליב תינימ םהב וללעתה (תובר דועו
ןבורש וחכשת לא ,ןהנימל תוינמגודו תוינקחש ,תוירקיעה תולבוסה
,היסקרונאמ ולבס וא תולבוס ןהמ הברה ,הרימחמ הטאיד לע תויח
תינפוג תוליעפמ (םירדח תורשע םע תיקנע הריט) !םומעשמ ,הימלוב
לש תינשנו תרזוח העיבצמ ,ןיאקוקמ ,םיטסלפ םיחותינמ ,תיביססבוא
(האנשל הליבומה) תורחא םישנ לש הזע האנקמ ,דנולבל רעישה
אל אוה םוסרפ ."רעכתהל"ו ןקדזהל יארונ דחפמ ,םירבג לש הדרטהמו
תא דבאמ ,תויטרפל ולש תוכזה תא דבאמ םדאה ,יבויח רבד חרכהב
.ולש תוימינונאה
לכל ןיעה תא ךשומ אוהש ,ינוציח הארמ לע הברה ךכ לכ עיקשהל לבח
לע ,תויתואיצמ יתלבה תויפיצה ,ףסכה לע לבח .ףולח רבו רתויה
לומ ןמזה תומכ תא ותיחפת .םכלש ףוגב תיביסאמה תוללעתהה
לש םיפלוחו םיתוועמ םילדומ םיגיצמש םיניזגמ וא לבז תייזיולט
העקשה וז ,םיבהוא םתאש םישנאב ,םינפב ,םכמצעב ועיקשה ,יפוי
.טמקתהל אלו ראשהל הטונש תיתימא
לכימל וביגה
 
24/1/04 22:13
komita :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
!!!םיסקמ
komitaל וביגה
 
27/1/04 2:27
תחא םתס :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
,םיקותמו תוקותמ


...הפי תא םאו
.יו ךילע ןמסל םיצור ,תא ימ תעדל הצור אל דלא ףא זא
.תויתימאה םישנה לא םיכישממו ,םינמסמ
....דבלו תרזוחמ ,היפהפי ,הציבב ססובל תראשנ תאו
תחא םתסל וביגה
 
19/2/04 11:00
:תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
.טלחהב.רואיל יתוא הקילדמ תא...מממ
וז הבוגתל וביגה
 
10/4/05 14:49
לכימ :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
.םינפה לע תחפוט תואיצמה לבא הירואיתב ןוכנו הפי לכה
לכימ ל וביגה
 
15/3/07 15:24
יונ :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
...הפי הזר וא הנמש איה םא הנשמ אל השיא לכש תבשוח ינא
לופ יתיסינ הז םע יל בוטו הנמש ינא םג בושח יכה ימינפה יפויה
יכה הז ילוא הזה ףוגה לע יתעקתינ יל רזע אל רבד םושו תוטאיד
!תיארנ ינאש ךיא תבהוא ינא יליבשב בוט
ךלהמ תומצע דלשמ הפי רתוי הברה הנמש הרוחבש תבשוח ינאש תמאה
!תופי תונמש םגש לארשי תנידמ לכל תוארהל ילש םולחה...המב לע
ה"עב הז תא םישגהל תכלוה ינאו רבד םושב עבוק אל לקשמהו
יונל וביגה
 
 
15/3/07 19:58
רבג דוע :תאמ
םינגה תולבגמב תיסקסל הבוגתב
,ינא .םימי המכ ינפל התיהש יפויה תכלמ תורחתב וישכע יתרכזנ
םרוצ יד ןכל ,ןמש/אלמה הארמל יתכשמנ ימצע תא רכוז ינאש זאמ
(תוזרו תוהובג) ןונגס ותוא תא קר שי דימת הלאה תויורחתבש יל
הארמש רמוא םג ינא לבא .הפיכ ספתנש הממ קלח קר גציימ יתעדלש
"הנמש" תורדגההש םגו ישיא םעט לש ןיינע םג וב שיו בושח ןכ
ןומהמ בכרומ הארמ ,ידימ תיללכ איה "הזר" וא "האלמ" וא
חווטל טרפבו ללכב דאמ בושח ימינפה יפויה םג דאמ ןוכנ .םיטרפ
.החלצהב ךל לחאמו ךתיא םיכסמ רומאכ ינא הרקמ לכב .ךורא
רבג דועל וביגה
 
16/3/07 13:42
יונ :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
לכב ימצע תא תרכוז ינאש זאמ ינא םג הלימ לכב ךתיא המיכסמ ינא
!תוזר ועיפוה דימת היזיולטב ויהש תויורחתה
לכל תוארהל םג ןמזה עיגהש תבשוח ינאו הפי הזר הרוחב לכ אל
ונחנא םאש רמוא אל הז תאזה הנידמב תונמש שיש לארשי תנידמ
!היזיולטב עיפוהל תולוכי אל ונחנא תונמש
!תופי שממ ןהו תונמש תורוחב ןומה ילש םייחב יתיאר
ןתאש תורמל תופי ןתאש תאזה הנידמל וארת היזיוטל ואצת הללאי הז
!עבוק אל לודגה יכ תונמש
יונל וביגה
 
7/2/09 23:30
ןד :תאמ
ימדש רואילל הבוגתב
ןדל וביגה
 

ישאר דומעל הרזח וביגה

 

רשק ורצ                 תוננבב םסרפ                שומיש םכסה                ןויכרא                תודוא